Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
980001
  Райхель Ю. "Політичний цинізм - без кордонів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 березня (№ 50). – С. 8


  У Санкт-Петербурзі зібрали неонацистів Європи й Америки.
980002
  Космеда Т.А. "Політичний" фразеологізм у мовній свідомості галичан і поляків: проблема трактування / Т.А. Космеда, О.П. Прасол // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 77-83. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
980003
   "Полк обращается к потомству". – Л.-М., 1960. – 200с.
980004
  Пожилов И.Е. "Полководец номер один" Чжу Дэ в Народно-освободительной войне в Китае 1946-1949 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 11-16. – ISSN 0321-0626
980005
  Дудинов П. "Полнейшее единение с церковью..." // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.19-25
980006
   /Полная поваренная повесть /. – Москва, 1791. – 140с.
980007
  Сеферіс Й. [Політичний щоденник / Йоргос Сеферіс ; ред. А. Ксідіс. – Афіни : Ікарос
Т. 1 : 25 листопада 1935 - 13 жовтня 1944. – 1992. – 320 с. – Видання новогрецькою мовою
980008
   [Поліщук Валерій Петрович] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 124-125. – ISSN 0201-8462


  "...Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , лауреат премії імені ...
980009
  Карагацис М. [Полковник Ляпкін : роман / М. Карагацис. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 241 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0085-1
980010
  Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування / А.О. Коваленко. – Київ : Науковий світ, 2002. – 201с. – ISBN 966-675-166-6
980011
  Мохаммед Ж. Політичний аналіз конституцій Марокко: 1962-1996рр. // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.147-150. – ISSN 0132-1331
980012
  Ващенко К.О. Політичний аналіз як галузь політичного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 222-232
980013
  Баштанник В. Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України / В. Баштанник, Т. Чубара // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 125-135
980014
  Кирилко Д.С. Політичний аспект відносин країн - членів ГУАМ із Європейським Союзом // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 120-126. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
980015
  Гула Р.В. Політичний аспект єврейського питання у подіях першої російської революції на сторінках видання "Киевлянин" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 163-165. – ISSN 2076-1554
980016
  Яковенко Ю. Політичний аспект проблеми концесій в Радянській країні 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 203-210. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
980017
  Шустенко С.О. Політичний аспект розвитку комунікаційних систем та його перспективи у контексті глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 353-356. – ISSN 2076-1554
980018
  Лихограй Р.В. Політичний аспект українського фольклору : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лихограй Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
980019
  Бандурка О.М. Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 10-14. – ISSN 1727-1584
980020
  Ставченко С.В. Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 53-57. – ISSN 2077-1800
980021
  Мамонтова Е.В. Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 240-245. – (Право. Економіка. Управління)
980022
  Мазуренко Г.М. Політичний вибір людини: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
980023
  Сірий С.В. Політичний вимір глобалізації // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 313-314
980024
  Воронова Т.В. Політичний вимір діяльності профспілок у країнах Азії, Африки та Латинської Америки / Т.В. Воронова, Є.А. Січкаренко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 34-41. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
980025
  Джевіцкі А. Політичний вимір польсько-українських відносин у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 91-96. – (Європейські дослідження)
980026
  Піскун В. Політичний вимір права перебування української еміграції в Чехо-Словаччині (20-ті роки ХХ ст.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-33.
980027
  Фоменко О.С. Політичний дискурс демократичного суспільства (на матеріалі англійської мови)


  На матеріалі книги віце-президента США Альберта Гора "Common sense government: works better and costs less" досліджуються стилістичні та риторичні прийоми, характерні для американського політичного дискурсу.
980028
  Стецула Ірина Василівна Політичний дискурс засобів масової комунікації: трансформація прагмалінгвістичних параметрів функціонування : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Стецула Ірина Василівна ; М-во освіти України ; Київ. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1995. – 20 с.
980029
  Онуфрів Соломія Тарасівна Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : Дис. .. канд. філологічних наук: 10.01.08 / Онуфрів С.Т.; МОіНУ; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л.178-193
980030
  Онуфрів Соломія Тарасівна Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Онуфрів С.Т.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
980031
  Гончарова О.М. Політичний дискурс риторики Давнього Риму: Цицерон // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 102-103
980032
  Бальцій Н.М. Політичний дискурс у ЗМІ: інтерпретація та ефективність впливу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.114-118. – Бібліогр. в кінці ст.
980033
  Нечипоренко Б. Політичний дискурс у китайському віртуальному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 73-80


  Статтю присвячено особливостям реалізації сучасного політичного дискурсу КНР у віртуальному просторі. У ній висвітлено лінгвістичні та соціокультурні аспекти дискурсу. Через призму політичного дискурсу розглядаються такі поняття, як віртуальний ...
980034
  Газда Політичний дискурс: функції слова в політичному мовленні (на матеріалі української та чеської мов) / Газда, ї., Н.О. Лазурова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 38-43. – ISSN 2075-437X


  У статті в межах загального визначення поняття дискурсу зроблено спробу визначити специфічні характеристики політичного дискурсу, а також окреслено загальні підходи до аналізу суспільно-політичної лексики та політичного дискурсу в українській та ...
980035
  Рева Т.С. Політичний екстремізм: основні риси та причини винекнення // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 196-204
980036
  Гончарук Г.І. Політичний землетрус в Україні у 1989 році // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 71-83. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена 25-річчю Народного Руху України за перебудову. Показано протиборство ініціаторів створення цієї першої опозиційної громадсько-політичної організації тоталітарному комун істичному режиму в столиці України і на місцях. Очолили рух ...
980037
  Шакірзянова І.В. Політичний і державний режими: сучасні погляди та характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 58-61. – ISSN 1563-3349
980038
  Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник : (понад 3000 термінів, понять, імен) / О. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 420с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-05-5
980039
  Бондар О.В. Політичний ідеал як альтернатива політичній ідеології // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 20-21
980040
  Батюк Д.А. Політичний імідж України в ЗМІ зарубіжних країн / Д.А. Батюк, Р.В. Кисленко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 10-14


  Досліджено зарубіжні друковані ЗМІ з метою визначення основних категорій, що характеризують наявний політичний імідж України. Визнвчено основні фактори, особливості, дінаміку конструювання образу України.
980041
  Малишенко Л.О. Політичний імідж: питання визначення та класифікації // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 95-104
980042
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд: спецвипуск. – Київ
Україна - 2001. Підсумки року. Інформаційно-аналітична доповідь. – 2001
980043
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2001
980044
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 2. – 2001
980045
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 3. – 2001
980046
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 4. – 2001
980047
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2002
980048
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 5. – 2002
980049
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 8. – 2002
980050
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 10. – 2002
980051
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 11. – 2002
980052
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 2. – 2003
980053
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 5. – 2003
980054
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 7. – 2003
980055
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2005
980056
  Алексієвець М.М. Політичний керівник будівництва розвинутого соціалізму в НДР / М.М. Алексієвець. – Київ, 1976. – 47 с.
980057
  Федорчук В.А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Федорчук Володимир Антонович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
980058
  Білецька Т.В. Політичний консенсус - перспективи реалізації в умовах сучасних українських реалій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 81-83
980059
  Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства ( на матеріалах пресових політичних видань ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журн. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
980060
  Цибульська Л.М. Політичний конфлікт та шляхи його вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
980061
  Валевський О.Л. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри,структура,принципи аналізу : Монографія / О.Л. Валевський, Ішмуратов Анатолій Теміргалійович; Рада нац.безпеки і оборони Укра ни;Нац.ін-т стратег.досліджень. – Київ : НІСД, 1997. – 101с. – ISBN 966-554-007-6
980062
  Шубін С. Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 191-198
980063
  Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 416 л. – Бібліогр.: л. 371-416
980064
  Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
980065
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
980066
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
980067
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
980068
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
980069
  Головатий М.Ф. Політичний менеджмент : Навчальний посібник / М.Ф. Головатий; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 264с. – ISBN 966-608-431-7
980070
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
980071
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
980072
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
980073
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
980074
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
980075
  Шульга М.А. Політичний менеджмент : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.А. Шульга, О.А. Зубчик. – Київ : Академвидав, 2013. – 157, [2] с. – Термінол. словник: с. 146-152. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 153-157. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-061-5
980076
  Іванова Н.А. Політичний міф - сутність та характеристики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
980077
  Чорноус А.В. Політичний міф як засіб виборчих кампаній : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Чорноус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
980078
  Шаповалова А.О. Політичний міф як засіб маніпулювання людською свідомістю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 159-161
980079
  Гнатко М.М. Політичний міф як інструмент конструювання соціальної реальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 306-317
980080
  Гнатко М.М. Політичний міф як суспільний інтегратор // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 12-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
980081
  Хома Н.М. Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
980082
  Слободянюк Р.Д. Політичний портрет / Р.Д. Слободянюк. – К., 1972. – 81с.
980083
  Кравченко С.І. Політичний портрет на шпальтах тижневика "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (Варшава, 1932-1938) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 62-67. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто портрети польських та українських політичних діячів, представлені на сторінках місячника "Biuletyn Polsko-Ukrainski"; проаналізовано підходи й засоби публіцистичного змалювання видатних особистостей.
980084
  Пасічник І.М. Політичний портрет Павла Скоропадського в інтепретаціях українських націоналістів у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 433-447. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
980085
   Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи". – Київ
№ 34. – 2005. – 57 с.
980086
   Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи". – Київ
№ 35. – 2005. – 139 с.
980087
   Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи". – Київ
№ 37/38. – 2007. – 371 с.
980088
   Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ
№ 39 : Україна"2012: політичний портрет. – 2013. – 155 с.
980089
  Віннічук О.В. Політичний порядок як складова модернізації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 152-154
980090
  Гриньків М.В. Політичний потенціал як ресурсні можливості та способи впливу релігійних організацій на суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 56-60. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналіз та порівняння політичних поглядів в соціальних вчення українських релігійних організацій. Визначається схожість та відмінність поглядів стосовно місця і ролі держави, її політичного режиму, моделі державно-церковних ...
980091
  Гриньків М.В. Політичний потенціал як ресурсні можливості та способи впливу релігійних організацій на суспільство // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 356-361. – ISSN 2076-1554
980092
  Чижова О.М. Політичний прагматизм у сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 492-499. – ISSN 1563-3349
980093
  Травлос Т. Політичний протест як форма громадської участі // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 131-137. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
980094
   Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014) : аналітична доповідь / [Бевз Т.А. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 302, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8179-0
980095
  Журавський В.С. Політичний процес в сучасній Україні: політичний аналіз : Автореф... докт. політ.наук: 23.00.02 / Журавський В. С.; НАН України, Ін-т держ. и права. – Київ, 1996. – 36л.
980096
   Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти : Матеріали конференції, 12 лютого 2005 р. – Львів, 2005. – 152с.
980097
  Богданов В.С. Політичний раціоналізм: статус концепту в управлінні державою / В.С. Богданов, І.В. Галицький // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 22-33
980098
  Зінько І.З. Політичний регіоналізм у сучасній Африці: чинники та тенденції розвитку / І.З. Зінько, П.Б. Байковський, О.В. Федунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 3-12


  Розглядаються особливості становлення та втілення ідей політичного регіоналізму в кравїнах сучасної Африки, зумовлених низкою чинників історичного, етнічного, релігійного, природно-ресурсного, соціально-економічного походження.
980099
  Таран С.В. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Таран Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
980100
  Ляхович В. Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформаціям // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 17-19
980101
  Зайдель М.І. Політичний режим в Україні 2014-2015: від легітимності до делегітимації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 170-171
980102
   Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз : [монографія] / [Ф.М. Рудич та ін. ; за ред. Ф.М. Рудича] ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6212-6
980103
  Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: II. Політичний режим в Україні: тенденції формування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 21-25
980104
  Моісеєнко Д.М. Політичний режим постсоціалістичної України як елемент форми перехідної держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 231-238. – ISSN 2306-9082
980105
  Журомська Д. Політичний режим радянської тоталітарної держави проти Августина Волошина // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 63-64
980106
  Боровський Олексій Олександрович Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Боровський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 201с. + Додатки: л. 196-201. – Бібліогр.: л. 178-196
980107
  Боровський Олексій Олександрович Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Боровський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
980108
  Кальниш Ю. Політичний ризик у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 314-320
980109
  Шарий В.І. Політичний ризик у сфері воєнної безпеки // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 317-318
980110
  Германюк С. Політичний розвиток Туреччини в світлі сучасної української історіографії // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 8-9
980111
  Пазиніч Ю. Політичний розвиток Української козацької держави: аналіз джерел / Ю. Пазиніч, С. Пікалов // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-9. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
980112
  Машкін А. Політичний розшук Російської імперії та Україна у першій чверті XIX ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-13
980113
  Моторнюк І. Політичний роман сьогодні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 12
980114
  Іваннікова Я.В. Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій
980115
  Іваннікова Я.В. Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 446-451. – ISSN 2311-0821
980116
  Обушний М.І. Політичний світогляд Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 235-237
980117
  Білик Я. Політичний словник / Я. Білик. – Київ, 1925. – 277 с.
980118
   Політичний словник. – К., 1940. – 740с.
980119
   Політичний словник. – К., 1971. – 562с.
980120
   Політичний словник. – Вид. 2-е. – К., 1976. – 590с.
980121
   Політичний словник. – Вид. 3-є. – Київ : УРЕ, 1982. – 656с.
980122
   Політичний словник. – Вид. 4-е, перероб. і доп. – К., 1987. – 876с.
980123
  Шилова А. Політичний та економічний розвиток Республіки Македонія на рубежі XX - XXI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 117-119. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичний та економічний розвиток Республіки Македонія з моменту проголошення незалежності, особ-ливу увагу приділено українсько-македонським відносинам. The article deals with political and economic development of Republic Macedonia, the ...
980124
  Сливка Л.З. Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 59-66. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
980125
  Лучик О.І. Політичний та соціальний аспекти в літературній спадщині Юри Зойфера // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.157-160. – ISBN 966-568-658-5
980126
  Дашківська Л.А. Політичний театр Ярослава Галана. / Л.А. Дашківська. – Київ, 1982. – 48с.
980127
  Половко О.О. Політичний тероризм: соціально-психологічний аспект дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 168-174. – ISBN 966-628-197-5
980128
  Вонсович С.Г. Політичний транзит у контексті синергетичного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
980129
  Денисюк С.Г. Політичний успіх: чинники, критерії та оцінки / С.Г. Денисюк, В.В. Кавка // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 155-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
980130
  Любовець О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12
980131
  Ковальова Н.А. Політичні аспекти "аграрної" революції 1917 - 1922 рр. в Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-26
980132
  Лісничук О. Політичні аспекти боротьби з відмиванням тіньових грошей в Україні // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.70-77
980133
  Хилько М.І. Політичні аспекти екологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сутнісні ознаки екологічного характеру сучасної соціальної, правової, демократичної держави.
980134
  Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
980135
  Дмитренко М.А. Політичні аспекти інноваційних стратегій розвитку України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 163-170
980136
  Горбатенко В.П. Політичні аспекти інформатизації суспільства / В.П. Горбатенко, О.П. Дубас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 195-201. – ISBN 966-628-197-5
980137
  Шаповалова А.О. Політичні аспекти інформаційної війни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 59-61
980138
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 44-54
980139
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
980140
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
980141
  Лелюх К.Т. Політичні аспекти концепції "неспротиву злу насильством" Л. М. Толстого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 86-88
980142
  Маруховський О.О. Політичні аспекти концепції суспільства знань в працях Т. Стоун"єра та П. Дракера // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 149-157
980143
  Призіглей К.О. Політичні аспекти концепцій постіндустріального суспільства Д. Белла та Е. Тоффлера // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29-30
980144
   Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання : аналіт. доповідь / [О.О. Рафальський, В.А. Войналович, А.М. Дегтеренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 266, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7990-2
980145
  Сьомін С. Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України / С. Сьомін, І. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-34. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто міжнародну практику щодо припинення регіональних конфліктів на сепаратистському ґрунті та механізми постконфліктного врегулювання суспільно-політичної й економічної ситуації у постраждалих регіонах. На підставі аналізу історичного ...
980146
  Бірюков Д.С. Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 468-471. – ISSN 2076-1554
980147
  Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
980148
  Лісничук О. Політичні аспекти процесу наближення України до членства в СОТ // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.67-76
980149
  Задоянчук О.І. Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Задоянчук О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 16 с.
980150
  Задоянчук Олександр Іванович Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Задоянчук Олександр Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
980151
  Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні : монографія / Л.О. Новоскольцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 252 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-563-060-0
980152
  Данилиха Н.Р. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну / Н.Р. Данилиха, Н.В. Гриньох // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 45-50
980153
  Гладуняк І.В. Політичні аспекти функціонування органів судової влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 605-613. – ISSN 1563-3349
980154
  Ідзьо В.С. Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини XIII ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 79-84
980155
  Кучеренко А.А. Політичні вибори як предмет теоретичного аналізу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 87-92
980156
  Гуцуляк І.Р. Політичні виміри польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 102-108. – (Європейські дослідження)
980157
  Мовчан Т. Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 76-79


  Розглядаються особливості розвитку політичних відносин у сучасному українському суспільстві в культурно-етичному контексті. Здійснюється аналіз становлення політикуму в незалежній Україні, грунтуючись на теоретичному доробку американського політолога ...
980158
  Слободян Т.З. Політичні відносини Польщі та Італії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 497-501. – ISSN 2076-1554
980159
  Ідзьо В. Політичні відносини Русі-України з Австрійським герцогством в середині XIII століття // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-617-7037-10-0
980160
  Шальман Т.М. Політичні дебати у програмах діалогічної форми на українському телебаченні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 128-137


  У статті розглянуто етапи підготовки та проведення політичних дебатів у програмах діалогічної форми. Проаналізовано, наскільки вдало були проведені передвиборчі дебати на українському телебаченні, чи вдався конструктивний діалог між політичними ...
980161
  Судак І. Політичні дискусії щодо державного устрою об"єднаної Канади (60-ті роки ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-112. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості розгортання політичних дискусій стосовно державного устрою об"єднаної Канади. Закцентовано увагу на регіональних особливостях у Канаді. The peculiarities of developing of political discussions about united Canada state order are ...
980162
  Іллічевський А.Х. Політичні діячі і письменники Заходу про Богдана Хмельницького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 26-28
980163
  Баталюк І.В. Політичні еліти в інформаційно-кібернетичній моделі політичної системи К. Дойча // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 9-11
980164
  Кухта Б. Політичні еліти і лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львов, 1995. – 198с.
980165
  Рибалка С.В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 95-99. – ISSN 2077-1800
980166
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 153-172
980167
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
980168
  Марковець В.М. Політичні засади становлення особистості як суб"єкта державно-управлінської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-53. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні аспекти процесу трансформації політичної культури особистості у відповідності до умов сучасного суспільного розвитку України. Уточнено поняття "політичної культури особистості" як мети політичної соціалізації, його ...
980169
   Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – Москва : Три квадрата, 2003. – 328 с. – ISBN 5-94607-021-5
980170
  Карягін Ю. Політичні і культурні цінності українського суспільства в сфері суспільно-політичної і економічної трансформації // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 205-217. – ISBN 978-966-8406-98-0
980171
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 30-36. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
980172
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Т.Г. Шевченка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 22-26. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
980173
  Кобилинський А.Д. Політичні ідеали Нікколо Макіавеллі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
980174
  Калиниченко О.В. Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 213-219
980175
  Гула Р.В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900–1917 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
980176
  Тань Юаньпін Політичні ідеї Конфуція і Мен Цзи і політика демократизації Китаю / Тань Юаньпін. – Тайбей : Веньхуа шиє, 1980. – 315 с. – Видання китайською мовою
980177
  Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 176-186.
980178
  Обушний М. Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-37
980179
  Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній України: міська громада Чернівців : монографія / Ротар Н.Ю. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8192-9
980180
   Політичні ідентичності в сучасній Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
980181
  Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 229, [1] с. : табл. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8037-3
980182
  Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8101-01
980183
  Зорич О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави / Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 102, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8316-9
980184
  Панчук Наталія Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 99-104
980185
  Толстов С.В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 39-46. – ISSN 1996-5931
980186
  Іщенко І.В. Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічна складова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 198-203. – ISSN 2312-4342
980187
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навчальний посібник / А.Д. Пахарєв ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розділів. – ISBN 978-966-02-5997-3
980188
  Романюк А.С. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посібник / А.С. Романюк, В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А.С. Романюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 461, [1] с. : табл. – Бібліогр. в Робочій програмі: с. 416-434 , с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0131-2
980189
  Іщенко І.В. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 80-83
980190
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути як фактори політичних режимів: історико-теоретичні засади та сучасний стан в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 0868-8117
980191
  Воронянський О.В. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 15-28
980192
  Петров П.Г. Політичні інститути: узагальнення змісту підходів до визначення поняття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 64-69. – ISSN 2077-1800
980193
  Пітусь Л. Політичні інституції в релігійних футурологічних концепціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.178-188. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
980194
  Радишевський Р. Політичні інтенції творчості А.Н. Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 426-434
980195
  Радченко Л.М. Політичні інтереси: поняття, функції, типологія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
980196
  Сорока Ю. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми державного регулювання міграційних процесів у західному регіоні України. The article deals with the analysis of mechanism of state regulation of migration processes at the western region of Ukraine.
980197
  Траверсе О.О. Політичні керівники та лідери України: друга половина XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 670-675. – ISSN 1563-3349
980198
  Кирилюк Ф.М. Політичні комунікативно-інформаційні технології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 193-199. – ISBN 966-628-117-1
980199
  Балинський І. Політичні комунікації в УАНЕТі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2078-1911


  У статті обговорено думку, що неконтрольований потік неперевіреної інформації, оприлюднення компромату, зовнішні інформаційні втручання та маніпуляції поступово стають основними ознаками українських політичних Інтернет-ЗМІ, їх використовують з метою ...
980200
  Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 59-75
980201
  Радіонова Н.В. Політичні контексти філософського спілкування на Слобожанщині // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 1562-529Х
980202
  Лендьел М.О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 181-189
980203
  Гончаренко І.О. Політичні конфлікти у державах Балтії і збройні конфлікти на Кавказі: пострадянський простір (90-х роках 20-го століття) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 172-178
980204
  Кравчук О.М. Політичні концепції лідерів чехословацького визвольного руху в роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 178-186. – ISSN 2309-2262
980205
  Страшнюк С.Ю. Політичні кризи та антитоталітарні рухи у країнах Східної Європи ( 50-80-ті рр. ХХ ст. ) : Хрестоматія за спецкурсом для студентів іст. фак-ту ХДУ / С.Ю. Страшнюк, Є.П. Пугач; МОУ. ХДУ. – Харків, 1998. – 392с. – ISBN 966-7080-48-Х
980206
  Рудич Ф.М. Політичні лідери XX сторіччя. Франклін Делано Рузвельт // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 21-27. – ISSN 0868-8117
980207
  Пахарєв А.Д. Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 25-40
980208
  Рудич Ф.М. Політичні лідери ХХ сторіччя. Конрад Аденауер // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 25-28. – ISSN 0868-8117
980209
  Машаровська С. Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 173-176


  Статтю присвячено аналізу наукових підходів зарубіжних вчених до вивчення феномена політичних маніпулятивних технологій. Аналізуються особливості наукового дослідження маніпулятивних технологій на прикладі західної та пострадянської наукових шкіл.
980210
  Неліпа Д.В. Політичні маніпуляції і владні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
980211
  Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку аспектів політичної боротьби уряду П. Скоропадського з повстанським рухом. The article is studied a number ob aspects of the political struggle of the P.Skoropadsky"s Government against rebellious movement.
980212
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : колект. монографія / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
980213
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : аналіт. доповідь / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 94, [2] с. : іл. – Авт. зазнач.: с. 94. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
980214
  Кравценюк В.М. Політичні міфи перехідного періоду розвитку українського суспільства як тотальна дезінформація мас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 220-229
980215
  Зубрицька Л.Й. Політичні міфи як індикатори кризи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 178-179
980216
  Сайчук М. Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено зв"язок між експортом нафти і природного газу з СРСР та радянською зовнішньою політикою. З"ясовано, що продаж енергоресурсів був важливим інструментом поширення геополітичного впливу Радянського Союзу. The article deals with the ...
980217
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 17-20.
980218
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 24-27.
980219
  Сеник Л. Політичні наслідки геноциду України в XX століття // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 32-34
980220
  Білобровець О. Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено політичні настрої польського населення в Україні в роки Першої світової війни. Вони виразились у ставленні поляків до війни й до вирішення "польського питання". Сформувались три позиції щодо об"єднання поляків та створення ...
980221
  Шляхтун П.П. Політичні науки у фаховій підготовці політологів // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 261-277. – ISBN 966-594-988-8
980222
  Мохонько А.В. Політичні норми: підхди до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
980223
  Махонько А.В. Політичні норми: підходи до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
980224
  Ковалів І. Політичні об"єднання європейських держав в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 10-23. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
980225
  Білоус А.О. Політичні об"єднання України / А.О. Білоус. – Київ, 1993. – 112с.
980226
  Василенко Олена Політичні організації студентів в індустріально-технічних вищих навчальних закладах УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
980227
  Москаленко В.В. Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом / В.В. Москаленко, О.О. Штанько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 193-202
980228
  Хмелько В.Є. Політичні орієнтації та соціальний склад двох частин України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 18-24. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
980229
  Салій К.І. Політичні орієнтації українського православного духовенства доби Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 210-215. – ISBN 966-628-108-8
980230
  Кутирьова І В. Політичні орієнтації як соціологічне поняття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С.103-109. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
980231
  Волобуєва А.М. Політичні орієнтири київської преси у сприйнятті революційних подій 1905-1906 // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 62-67.
980232
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 28с.
980233
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 28с.
980234
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 35 с.
980235
   Політичні партії в демократичному суспільстві. – К., 1997. – 125с.
980236
  Токар П.В. Політичні партії в Закарпатті / П. Токар, Н. Токарчик ; Закарпатська обл. держ. адміністрація ; Упр. з питань внутр. політики та зв"язків із громадськістю. – Ужгород : Облдержадміністрація, 1998. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 114-118
980237
  Копиленко М.Л. Політичні партії в Німеччині / М.Л. Копиленко. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегії ; Вип.2). – ISBN 966-554-120-Х
980238
  Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
980239
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Центральна виборча комісія, 2001. – 360с. – ISBN 966-95532-8-8
980240
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – 2-е вид., доп. – Київ : Атіка, 2005. – 440с. – ISBN 966-326-122-6
980241
  Арабчук Я.І. Політичні партії в Україні та їх роль в соціалізації особистості // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 22-27. – ISBN 978-966-668-405-2
980242
  Курінний В.К. Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
980243
  Стаценко О.С. Політичні партії в умовах переходу від тоталіторизму до демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 168-175. – ISBN 966-628-197-5
980244
  Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) / Маріан Токар; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т суспільних наук, Каф-ра політології; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". – Ужгород : Наш рідний край, 2006. – 380с. – ISBN 966-332-086-9
980245
  Карпо Василь Леонтійович Політичні партії Західної України в 20-ті роки: історіографія проблеми. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Карпо Василь Леонтійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 198л. – Бібліогр.:л.170-198
980246
  Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г.Хімченко; МОН України, Південнослов"янський інститут Київського Славіст. унів. – Київ : Професіонал, 2006. – 208с. – ISBN 966-370-004-1
980247
  Заворотченко Т. Політичні партії і громадські організації як гаранти прав і свобод людини і громадянина в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1561-4999
980248
  Кафарський В.І. Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 180-185. – ISSN 1563-3349
980249
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-21. – ISSN 0132-1331
980250
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
980251
  Кафарський В. Політичні партії і місцеве самоврядування: консервативні підходи в умовах політичних компромісів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
980252
  Кафарський В.І. Політичні партії і опозиція: проблеми правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 664-671. – ISSN 1563-3349
980253
  Кафарський В.І. Політичні партії і питання про мови в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 556-565. – ISSN 1563-3349
980254
  Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 672-680. – ISSN 1563-3349
980255
  Гарба Наталія Анатоліївна Політичні партії і робітничий рух в Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гарба Наталія Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
980256
  Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової реламентації в умовах політичної реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
980257
  Лойко Л.І. Політичні партії національних меншин України: досвід створення та діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 68-77. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано досвід створення політичних партій національними меншинами України, їх участі у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено перспективи цих партій у контексті забезпечення представлення політичних інтересів ...
980258
  Примуш М. Політичні партії поміж Сціллою бюрократії та Харібдою популізму // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-28
980259
  Савчин М. Політичні партії та виборчі системи: cпроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-75.
980260
  КяфарськийВ.І Політичні партії та громадські організації у правовому полі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 132-139. – ISSN 1563-3349
980261
  Барабаш Ю.Г. Політичні партії та ЗМІ як суб"єкти виборчого процесу: окремі питання конституційно-правового статусу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-12
980262
  Примуш М.В. Політичні партії та лібералізм
980263
  Горшков Д.М. Політичні партії та місцеві вибори / Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; Товариство конститут.права.Українська правнича фундація. – Київ : Юридична книга, 2001. – 52с. – ISBN 966-7791-07-6
980264
  Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20-30-х роках XX століття // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 91-99. – ISBN 5-7702-0432-X
980265
  Бєлашко С.О. Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 13-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
980266
  Кизименко І.О. Політичні партії та рухи в Україні наприкінці XX століття (історіографічні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 57)


  Подано короткий аналіз історіографії політичних партій та рухів України наприкінці ХХ століття.
980267
  Федьков Олександр Миколайович Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федьков Олександр Миколайович; Ін-т історії України АН України. – К., 1993. – 362л. – Бібліогр.:л.334-362
980268
  Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організації на правобережній Україні в 1905-1907 роки. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Федьков О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
980269
  Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії : навч.-метод. посібник / Ю. Шведа. – Київ : Знання, 2012. – 373, [3] с. – Додатки: с. 356-373. – Бібліогр.: с. 333-355. – ISBN 978-966-346-995-9
980270
  Рибачук М.Ф. Політичні партії у виборчому процесі 2004 року // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-46.
980271
  Руденко А.Ф. Політичні партії у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 10-12
980272
   Політичні партії України / О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : Кобза, 1996. – 142 с. – Бібліогр.: С.130-140. – ISBN 5-87274-185-5
980273
  Кизименко І.О. Політичні партії України 90-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 77-81. – (Історія ; Вип. 52)


  Подано класифікацію та короткий аналіз історико-політологічних досліджень сучасних політичних партій України.
980274
  Вєтров Р.І. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900-1925 рр.) / Р.І. Вєтров, С.П. Донченко; МОНУ Дніпродзержинський держ.техн.ун-т. – Дніпропетровськ; Дніпродзержинськ : Вид-во "Поліграфіст", 2001. – 245с. – ISBN 966-7647-68-4
980275
  Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття(1900 - 1925 рр.) : Навч.посібник / Р.І. Вєтров; МО Дніпродзержинський держ.техн.унів. – Дніпродзержинськ, 1997. – 112 с. – Бібліогр.: С.103-111. – ISBN 5-7763-8940-2
980276
  Балабан Р.В. Політичні партії України на шляху до політичного класу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISBN 978-966-02-4758-1
980277
  Лінецький С. Політичні партії України та проблеми запровадження нової виборчої системи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.63-65
980278
   Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7041-1
980279
  Саміло Г.О. Політичні партії України: виникнення й початок діяльності (1900-1905 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
980280
  Завалевська В. Політичні партії України: участь у виборчому процесі з виборів народних депутатів України 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-74.
980281
  Грицина О.М. Політичні партії Франції : виклики сучасності й потенціал змін // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 182-201. – ISBN 978-966-02-4329-3
980282
  Гербут Н.А. Політичні партії як актори формування гендерного представництва у Верховній Раді України (на прикладі парламентських виборів 1998-2012 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-115. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
980283
  Любченко П.М. Політичні партії як елемент громадянського суспільства та їх вплив на розвиток місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 91-100. – ISSN 0201-7245
980284
  Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331
980285
  Постол О Політичні партії як об"єкт політичної філософії / О Постол, А.А. Постол // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 695-702. – ISSN 1563-3349
980286
  Бевз Т. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 116-125. – ISBN 978-966-02-5496-1
980287
  Саміло Г. Політичні партії як складова частина політичної системи демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-98
980288
  Галушко О.П. Політичні партії як суб"єкт парламентської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 107-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі моменти цчасті політичних партій в парламентській діяльності. This article is about some aspects of parliament activity of political parties.
980289
   Політичні партії як суб"єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які навч. за спец. "Держ. управління" та "Управління суспільним розвитком" / Нац. академія держ. управління при Президентові України; Укр. тов-во сприяння соціальним інноваціям; [ ред. кол.: Е.А. Афонін та ін.; авт. кол.: Е.А. Афонін, Ю.С. Ганжуров, О.І. Крюков та ін. ]. – Київ : "BGW", 2008. – 416с. – (Відкрита дослідницька концепція). – ISBN 978-966-611-619-5
980290
  Пробийголова Н.В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 53-59
980291
  Богашева Н. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
980292
  Яремчук В.П. Політичні партії як суб"єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 54-60. – ISSN 1996-5931
980293
  Гонюкова Л. Політичні партії як суб"єкти творення коаліційного уряду // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 154-165.
980294
  Меркотан К. Політичні партії як уособлення політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 101-111
980295
  Ткач О.І. Політичні партії як фактор демократизації суспільно-політичного життя в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
980296
  Шевченко О.В. Політичні партії. Чому громадяни приєднуються до лав партій та угруповань? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
980297
  Газін В. Політичні партії: український варіант на тлі світового історичного досвіду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Слово "партія" походить від латинського pars — частина. Партії — один з найважливіших безальтернативних інститутів демократичної системи, що активно впливає на суспільство, стратегію і тактику змагань (боротьби) за владу, відкрито забезпечуючи її ...
980298
  Павловська Т.В. Політичні переговори як спосіб розв"язання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються конфлікти та засоби їх вирішення. Автор зосереджує увагу на теоріях переговорів. This article connected conflicts and methods of permission. The author pays attention for the theory of negotiations.
980299
  Завдський В.М. Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 1728-3671
980300
  Ткач О.І. Політичні передумови консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття: політичної консолідації, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій в залежності від моделей ...
980301
  Краковська А.Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 22-30. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
980302
  Шпик І. Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці XII - на початку XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 9-19. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба простежити зв’язок між епохальними геополітичними змінами на Балканському півострові кінця ХІІ–початку ХІІІ ст. та розвитком системи східнохристиянських духовно-культурних відносин. Крізь призму найважливіших політичних подій, ...
980303
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
980304
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. – Бібліогр.: л.199-238
980305
  Бока Г.І. Політичні перифрази в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 156-158


  У статті досліджуються політичні перифрази, що функціонують у нашому суспільстві. Розглядаються їхні стилістичні функції у текстах періодичних видань та з"ясовуються чинники їхньої появи в мовному просторі України. Іп the article it is analyzed the ...
980306
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу зовнішньополітичних детермінант суспільної діяльності профспілок України, серед яких чільне місце посідають чинники європейської інтеграції. Відстоюється думка про необхідність трансформації вітчизняного профспілкового руху у ...
980307
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
980308
   Політичні підсумки року. (Очима народних депутатів) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С. 16-17
980309
  Драгоманов М.П. Політичні пісні укpайінського наpоду XVIII-XIX ст. [Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст.] / з увагами М. Дpагоманова. – Женева : H. Georg. Печатньа "Гpомади"
Ч. 1, pозд. 1 : Кінець козацтва. – 1883. – [4], V, LV, 136, [1] с. – Chanson pilitigues du peuple Ukrainien XVIII-XIX ss. Textes annotes par M. Dragomanov. Premiere partie. Section I. - Hа окp. аpк.: Посвьашчайеться... Льудмилі Дpагомановій
980310
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
980311
  Гай-Нижник Павло Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 67-77. – ISBN 978-966-02-4770-3
980312
  Клюй А.І. Політичні погляди Г.С. Сковороди // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується професор КУ - Потульницький В.А.
980313
  Болтон К. Політичні погляди Г.Ф. Лавкрафта : науковий переклад / переклав О. Артамонов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 387-392. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  "Лавкрафт, як і багато інших освічених людей, котрі зверталися до лівих чи правих політичних напрямів на початку ХХ століття, цікавився впливом капіталізму й техніки на суспільство та культуру. Економічний редукціонізм капіталізму просто ...
980314
  Шумський Л.М. Політичні погляди К. Шмідта в контексті побудови сучасної правової держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-27. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
980315
  Мовчан У.В. Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа західноукраїнського жіночого руху у першій третині ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 123-125
980316
  Куташев І.В. Політичні погляди Феофана Прокоповича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 60-71
980317
  Півнева Л.М. Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 130-139
980318
  Чуб О.О. Політичні права громадян в аспекті здійснення місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
980319
   Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. досліджень ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2012. – 44 с.
980320
  Кононенко Н. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 145-166
980321
  Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації : монографія / Т.М. Заворотченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 380-420. – ISBN 978-966-551-399-5
980322
  Кузуб М. Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 250-256. – ISSN 2519-4518
980323
  Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 82-85.
980324
  Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні : поняття, види, характеристика // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 80-87. – ISSN 2409-4544
980325
  Липчук О.І. Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 72-78. – (Думка). – ISSN 2304-7410
980326
  Скнар О.М. Політичні практики: визначення поняття та підходи до розуміння // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 95-105. – ISBN 978-966-8063-99-46
980327
  Сидоренко Н. Політичні пристрасті в українській пресі Великої Британії (друга половина ХХ століття) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 117-132.
980328
  Мейс Джеймс Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 273-293. – ISBN 966-95452-3-8
980329
  Разіцький В.Й. Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака / В.Й. Разіцький, В.В. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  На початку 2011 року до Єгипту дійшла революційна хвиля, яка розпочалася в Тунісі у 2010 році і отримала назву "Арабська весна". Внаслідок цих подій до влади в країні прийшли представники забороненого при режимі Х. Мубарака релігійно-політичного руху ...
980330
  Терещенко В. Політичні проблеми військової промисловості країн ЄС і спільна європейська безпекова та оборонна політика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.86-93
980331
   Політичні проблеми сучасної України : аналітичні доповіді Ін-ту політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Левенець Ю.А., Кармазіна М.С., Майборода О.М. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6547-9
980332
  Горбатюк О. Політичні проблеми та загрози інформаційної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються основні політичні проблеми інформаційної безпеки України. Аналізуються основні загрози та шляхи подолання кризових явищ у сфері інформаційної безпеки України.
980333
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
980334
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 10
980335
  Донська Політичні проекти об"єднання Європи / Донська, Г, . // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
980336
  Заболотня Г. Політичні процеси в Україні: дискурс гегемонії чи гегемонія дискурсу? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 171-176
980337
  Постригань Г.Ф. Політичні процеси в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
980338
  Калинович В.І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 155 с.
980339
  Ціватий В. Політичні процеси, переговори та трансформації в модерній Європі доби раннього Нового часу: пошук компромісів, дипломатичних перемог та інституційних результатів / В. Ціватий, С. Каріков // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 40-43. – (Політичні науки)
980340
  Примуш М.В. Політичні режими і партійні системи: історичний аспект // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
980341
  Тимчук О.Л. Політичні режими країн Латинської Америки: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
980342
  Ляшенко Т.М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 263-273
980343
  Медвідь Ф. Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи / Ф. Медвідь, В. Баран // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 419-431
980344
  Білик Н. Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 219-222


  У статті аналізуються міжнародні рейтинги неурядових організацій світу та місце України, що вона посідає в них. The article deals with international rating systems of non-governmental organizations of the world and Ukraine"s position in the ratings.
980345
  Бабенко Л. Політичні репресії 1920-1930-х років у Полтавському педагогічному інституті // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 196-209. – ISSN 2075-1222
980346
  Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов; НАНУ, Ін-т історії України НАНУ; [наук. ред. П.Т .Тронько]. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 482с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-528-098-8
980347
   Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) : бібліографічний покажчик. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-655-233-7
980348
  Васильчук Геннадій Політичні репресії в УСРР 20-30-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 281-291. – ISBN 978-966-02-4770-3
980349
   Політичні репресії на Тернопільщині 1939-1941 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 194-251. – ISBN 978-966-8919-85-5


  За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області. Упорядники: О. Бажан, П. Гуцал, Л. Кіт.
980350
  Шевчук Юрій Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 66-79
980351
  Деревінський Василь Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
980352
   Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / МОНУ, Державна історична біб-ка України ; [ упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. статті Ю.І. Шаповал ]. – Київ : Арістей, 2008. – 684с. – ISBN 978-966-381-009-6
980353
  Орлов Ю.В. Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 167-179. – ISSN 2304-4556
980354
  Бажан О.Г. Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
980355
  Довбня О. Політичні репресії у Києві та на Київщині (1918 - 1950-ті рр.): сучасна українська історіографія // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 169-176. – ISBN 978-617-7399-06-2
980356
  Ляшенко Т. Політичні реформи а країнах Центральної Азії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 460-471. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
980357
  Парлюк В.І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 47-52. – ISSN 2077-1800
980358
  Горбняк О.В. Політичні ризики в умовах диференціації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-168
980359
  Зубчик О.А. Політичні ризики публічного адміністрування та управління вищою освітою в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 79-81


  Українська освіта сьогодні перебуває у полі значних політичних ризиків. Підтвердженням є висновки експертів розширеного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України "Про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту", яке ...
980360
  Михальченко Микола Політичні ризики суперечливих змін політичної системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 36-37


  Історія України знає різні періоди: розвитку, тупцювання на місці, руїни тощо. Після здобуття незалежності 1991 року у людей з"явилася надія на швидке просування вперед і входження України як рівної серед рівних до європейської сім"ї народів. Але ...
980361
  Марченко С.М. Політичні ризики та державний борг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-98. – Бібліогр.: на 18 пунктів
980362
  Шигун М.М. Політичні ризики та їх оцінка в стратегічному управлінському обліку / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 71-75. – ISSN 2307-9878
980363
  Горбатенко В.П. Політичні ризики: від теорії до практики // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 55-69
980364
  Обушний М.І. Політичні рішення - ключовий елемент політичного процесу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 122-124
980365
  Обушний М.І. Політичні рішення у цивілізованому вимірі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 35-39
980366
  Антонов Є.В. Політичні рішення: сутність, типологія, механізм підготовки й прийняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі питання теорії політичного менеджменту та політичної практики - способи підготовки та прийняття політичних рішень.
980367
  Дуцик Д. Політичні свободи та відповідальність українських мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 11-14. – ISBN 966-7181-44-8
980368
  Семенченко Ф.Г. Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 209-220
980369
  Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 66-72. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
980370
   Політичні сили і вибори: думка молоді. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 88с.
980371
  Лейберов О. Політичні сили на Україні у 1919 році та їхнє ставлення до "трудового принципу" Директорії УНР // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 66-68
980372
  Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в України (кінець 1917р. - початок 1919 р.) / А.П. Гриценко; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 102с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0664-0
980373
  Шевель Т. Політичні символи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 74-74. – ISBN 978-966-439-357-4
980374
  Миколенко Д.В. Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : програма спеціального курсу для студ. історичного фак-ту / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 32 с. – (Методична література)
980375
  Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Данило Яневський ; [відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767, [7] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 966-7888-49-5
980376
  Буренко Н.М. Політичні складові концепції наближення країн ЦСЄ до стандартів європейської спільноти. Здобутки та втрати Польщі в процесі опанування досвідом інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 12-22
980377
  Панченко О. Політичні скритовбивства Кремля - основний засіб проти українського Визвольного Руху // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 20 листопада [№ 45]. – С. 18


  Роздуми з нагоди перепоховання подружжя Лева та Дарії Ребетів на Личакові.
980378
  Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США / Анатолій Худолій ; [наук. ред. Б.І. Канцелярук] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 146, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-146. – ISBN 978-966-2254-15-0
980379
   Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 257с.
980380
  Калиняк Л. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932-1935) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 549-563. – ISSN 2078-6077
980381
  Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв"язки України з Росією в середині 17 ст. / Ф.П. Шевченко. – К., 1959. – 500с.
980382
  Мовчан М.П. Політичні та економічні інтереси Китаю на Африканському континенті // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
980383
  Макаренко Є.А. Політичні та економічні пріоритети інформаційного суспільства: аналітичний огляд міжнародних глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  У статті розглядаються актуальні проблеми глобального інформаційного суспільства та інформаційної економіки, трансформація корпоративного управління в інформаційній сфері, конкуренція транснаціональних корпорацій (ТНК) на світових ринках.
980384
  Мартинова Л. Політичні та економічні проблеми газотранспортної системи України // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8893
980385
  Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
980386
  Мисик О.І. Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 278-284
980387
  Замніус В. Політичні та правові аспекти законодавчого визнання Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-23
980388
  Тодоров І.Я. Політичні та правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичні та правові засади взаємовідносин України з Організацією Північноатлантичного Договору. Особливу увагу приділено аналізу Державних програм співробітництва України з Альянсом. Розглянуто перспективи України пов"язані з прийняттям у ...
980389
  Корольова А.В. Політичні та соціальні аргументи за/проти щодо офіційного статусу англійської мови в США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 61-64
980390
  Кашка М.Ю. Політичні та соціальні реалії русинської спільноти Закарпаття напередодні революції 1848-1849 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 8-14. – (Історія ; Вип. 19)
980391
  Безсонов О.І. Політичні та соціально- економічні процеси у німецьких і менонітських поселенняї Півдня України після закінчення громадянської війни (1918-1920 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 46-57. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
980392
  Ярошенко М.О. Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 29-38. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
980393
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 301 л. – Бібліогр.: л. 225-301
980394
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919 - 1920 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
980395
  Михальченко М. Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 5-14
980396
  Воронов І.О. Політичні теорії XX століття / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2004. – 288 с. : табл. – Бібліогр. в прим. : с. 268-282. – ISBN 966-504-383-8
980397
  Льошенко Я.В. Політичні технології в сучасному політичному процесі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
980398
   Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь / [С.Ю. Римаренко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 186, [2] с. – Авт зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7466-2
980399
  Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 221-230.
980400
  Жиган Д.Ф. Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 392-402. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто передумови виникнення, етапи розвитку, основні практичні аспекти застосування та основні ризики політичних технологій як політичного феномена.
980401
  Бурдяк В. Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 40-49. – ISSN 2519-4518
980402
  Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) : [за матеріалами кандидатської дисертації] / Ірина Овчар. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2465-68-6
980403
  Луцишин Г.І. Політичні умови та механізми досягнення національної консолідації України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
980404
  Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
980405
  Третяк О.П. Політичні фактори формування об"єктів конституційно-правових відносини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 534-536. – ISBN 966-660-151-6
980406
   Політичні фінанси: регулювання і практика : Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2002. – 160с.
980407
  Косілова О.І. Політичні функції громадського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Косілова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
980408
  Косілова О.І. Політичні функції громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та іст. політ. науки / О.І. Косілова ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
980409
  Проскуріна О. Політичні цінності в контексті політичної культури інформаційного суспільства // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-201-8


  У рамках політичного дискурсу аналізуються політичні цінності як важливий чинник у формуванні політичної культури інформаційної доби.
980410
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194л. – Бібліогр.: л. 176-194
980411
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
980412
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються політичні цінності та їх роль в системі політичних відносин. Розкривається процес формування політичних цінностей, їх зміст та функції. Political values and their role in the system of political relations have been analysed. ...
980413
  Кіш Є.Б. Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 362-376
980414
  Миколюк А.В. Політичні цінності євроінтеграції України: концептуальньний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 268-278
980415
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується складний процес руйнування колишніх ціннісних основ життя і нестача нових політичних ідеалів в розбудові української державності. Анализуется сложный процесс разрушения бывших ценностсных оснований жизни и недостаток новых политических ...
980416
  Короб А. Політичні чинники другої половини XIX ст. та їх вплив на функціонування української видавничої справи як однієї із складових націєтворчого процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 77-82
980417
  Жадько К.В. Політичні чинники зародження й розвитку міжнародного туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
980418
  Бойко А. Політичні чинники корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 284-289. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
980419
  Бабенко Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК-ВУЧК-ГПУ-НКВД на суспільне життя в Україні (1920-1930-ті рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 294-303. – ISSN 2078-6077
980420
  Ткаченко А. Політичні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45.
980421
  Бутирська І.В. Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу / І.В. Бутирська ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 607, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-04-1
980422
  Бойко А.М. Політичні чинники сучасної економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 385)
980423
  Обушний М.І. Політичні чинники у визначенні соціоцивілізаційних типів людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 45-51. – ISBN 966-628-117-1
980424
  Шуліка А.А. Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 248-257
980425
  Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 32-39. – ISSN 2076-9326
980426
  Пінчук І.О. Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-26
980427
  Кузьменко М.М. Політичні чистки науково-педагогічних кадрів КІНО - КДУ у 1920-1930 роках // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 62-63
980428
  Луняк Є.М. Політичні, економічні та військові взаємини між Кримом і Запоріжжям у 1750-1760-х рр.( за свідченнями французьких сучасників) // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 228. – С. 90-93. – ISSN 1562-0808
980429
  Малацай І. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується процес загострення політичного протистояння та поглиблення економічної кризи на початку 50-х років ХХ ст. в Угорщині, що стало одним із чинників Угорської революції 1956 року, яка була одним із перших проявів заперечення ...
980430
  Кравчук Л.В. Політично-номенклатурні аспекти управління освітньо-виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень - 1939, червень - 1941 роки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
980431
  Пархоменко І.І. Політично-правові аспекти культурного будівництва в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 240-242
980432
  Каденко Н.І. Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 100-104


  У даній статті розглядаються витоки і теоретичне підгрунтя явища мультикультуралізму. Наводяться та аналізуються проблеми, пов"язані з цим явищем, в тому числі додатково висвітлені актуальними подіями. Розглядаються приклади Нідерландів, Норвегії та ...
980433
  Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація : (міжнар. досвід та укр. реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин. шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдж. зброї масового знищення / Катерина Бисага ; Київ. ін-т імені Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-026-3
980434
   Політичну книгу - в маси. – Харків, 1968. – 132 с.
980435
   Політичну пропозицію схвалено // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Уряду представила політичну пропозицію "Нова українська школа".
980436
  Бачинська К. Політіспит. Із Київського національного університету відраховують студентів, які боролися з корупцією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 124). – С. 6


  За словами проректора В. Бугрова студентів В. Коваля та І. Кучерявого відрахувати зараз не можуть, тому що деканат факультету, де хлопці навчаються, не дає на це подання, а також немає підпису голови студентського парламенту М. Бурдюги.
980437
  Тимошенко Ю. Політклуб із Юлією Тимошенко // Вечірні вісті. – 2004. - 30 квіт. - 6 трав.


  [Інтернет-конф. лідера БЮТ (розвиток політ. ситуації в Україні; можливість співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента В.Медведчука та підтримки Президентом України Л.Кучмою лідера "Нашої України" В.Ющенка в обмін на гарантії ...
980438
  Якименко Юрій Політко-правові проблеми кримськотатарського народу: підходи до вирішення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 84-88
980439
  Завадська О.В. Політкоректність як мовленнєва стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 178-183


  В статті разглядаєься політкоректність як мовленнєва стратегія, з"ясувуються особливості і визначаються основні типи мовленнєвих стратегій та способи їх реалізації. В статье рассматривается политкорректность как речевая стратегия, выясняются ...
980440
  Марченко Г.В. Політкультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 260-266


  У статті розглядаються соціокультурні основи побудови єдиного культурно-освітнього простору на основі принципів природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності і толерантності, які багато в чому визначають формування особистості - людини ...
980441
  Бичок А. Політкультурність навчання як життєва установка студентів США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
980442
  Косянчук О. Політкультурність української літературної традиції: образ Олександра Македонського у творах середньовіччя і бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 205-207
980443
  Ямпольська Л. Політкультурність як конфліктогенний фактор міжетнічних відносин Афганістану в другій половині XX - на початку XXI ст. // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 114-123
980444
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С.11-13
980445
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 11-13.
980446
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов; Фонд "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 240с.
980447
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов. – 2-е вид. – Київ : Тандем, 1996. – 240с. – ISBN 5-11-022546-6
980448
  Морозов К.П. Політологічне обгрунтування євроатлантичного вибору України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 50-60.
980449
  Логущенко І.М. Політологічне тлумачення інституту соціальної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 361-368. – ISSN 1563-3349
980450
  Гончарук В.П. Політологічний аналіз еволюції виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Визначаються етапи еволюції виборчої системи сучасної України, показуються обставини впровадження різних типів виборчих систем в Україні, розкривається сутність застосованих вітчизняних виборчих моделей та визначаються політичні наслідки застосування ...
980451
  Мельник В.М. Політологічний аналіз економічного та конституційного процесів у посткомуністичній Албанії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 239-241
980452
  Бірюков Д.С. Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн-членів Європейського Союзу / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 144-150. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
980453
  Задоянчук О.І. Політологічний вимір громадянського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується політичний характер громадянського суспільства. автор визначає політичні інститути громадянського суспільства: політичні права і свободи громадян, політичні партії, групи інтересів, засоби масової інформації, політична культура.
980454
   Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Політична думка в Україні : минуле і сучасність". Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Київ
Ч. 4. – 1993. – 190 с.
980455
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 2. – 1994
980456
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 3. – 1994
980457
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-108-8
Вип. 6. – 2000. – 224 с.
980458
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 10. – 2002. – 316 с.
980459
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 13. – 2003. – 374 с.
980460
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 14. – 2003. – 342 с.
980461
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-117-1
Вип. 17. – 2004. – 302 с.
980462
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-132-5
Вип. 19. – 2005. – 360 с.
980463
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-134-1
Вип. 20. – 2005. – 319 с.
980464
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ІНТАС, 1993-
Вип. 23. – 2007. – 264 с.
980465
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 32. – 2008. – 305 с.
980466
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 36. – 2008. – 368 с.
980467
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 37. – 2008. – 368 с.
980468
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 42. – 2009. – 424 с. – Резюме укр. мовою
980469
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 43. – 2009. – 512 с. – Резюме укр. мовою
980470
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 45. – 2009. – 612 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980471
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 47. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980472
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 50. – 2010. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980473
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 51. – 2011. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980474
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 52. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980475
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 53. – 2011. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980476
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 56. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980477
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 58. – 2011. – 520 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980478
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 59. – 2012. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980479
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 60. – 2012. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980480
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 61. – 2012. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980481
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 62. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980482
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 64. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980483
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 69. – 2013. – 591 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980484
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 71. – 2013. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980485
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 72. – 2014. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980486
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 73. – 2014. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980487
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 75. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980488
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 76. – 2014. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980489
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 77. – 2015. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980490
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 78. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980491
  Добродум О.В. Політологічний глобалізаційний процес: витоки та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 152-157. – ISBN 966-628-108-8
980492
   Політологічний енциклопедичний словник. – Київ : Генеза, 1997. – 400 с. – ISBN 9665040111
980493
   Політологічний енциклопедичний словник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736с. – ISBN 966-504-244-0
980494
   Політологічний огляд : Реферативний збірник. – Київ
Вип. 2. – 1995
980495
  Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 9-13. – ISSN 1996-5931
980496
   Політологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : МАУП, 2005. – 792с. – ISBN 966-608-459-7
980497
  Шляхтун П.П. Політологічний термінологічний словник / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 543, [1] с. – ISBN 978-966-439-835-7
980498
  Шергін С. Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 565-584. – ISBN 966-7522-07-5
980499
  Коломоєць А.В. Політологічні засади дослідження символічного насильства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 156-165
980500
   Політологічні обрії : збірник наукових праць : до 10 річниці кафедри політології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 249, [1] с. – 10 річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-628-015-9
980501
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – 159 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
980502
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
980503
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
980504
  Морозов А.Ю. Політологічні та культурологічні аспекти "Нового світового порядку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
980505
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-194-6
Том 2. – 2002
980506
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць.Тематичний випуск. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-792-1
Том 3 : Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи. – 2005
980507
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Каф. ім. Жана Моне [та ін.]. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-534-2. – ISSN 2309-7760
Т. 12, тематич. вип. : Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – 2013. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980508
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1995
980509
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1995
980510
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1995
980511
   Політологія. – Львiв : Світ, 1993. – 576с. – ISBN 5-7773-0086-3
980512
   Політологія. – К., 1993. – 270с.
980513
   Політологія. – 2-е вид. – Львiв : Світ, 1994. – 592с. – ISBN 5-7773-0086-3
980514
  Рябов С.Г. Політологія : Словник термінів і понять / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 5110225467
980515
   Політологія : Навчальний посібник для студ.вузів. – Харків : Фоліо, 1998. – 735с. – ISBN 966-03-0493-5
980516
   Політологія : Підручник для студ.ВНЗ / Левківський І.С. Дзюбко, В.П. Андрущенко, В.С. Буцевицький, В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна, ; За заг.ред.І.С.Дзюбка,К.М.Левківського. – Київ : Вища школа, 1998. – 415с. – Бібліогр.:с.407-415. – ISBN 5-11-004699-9
980517
   Політологія : Посібник для студентів вузів. – Київ : Академія, 1998. – 368с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-029-9
980518
  Єрмілов Є.П. Політологія : (скорочений текст лекцій для студентів усіх форм навчання) / Є.П. Єрмілов; Мін. освіти України ; Черкаський інженерно-технічн. ін-т. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 104 с. – ISBN 9667331058
980519
  Павліченко П.П. Політологія : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ.вузів / П.П. Павліченко. – Кременчук : Кременчук, 1998. – 252с. – ISBN 966-7513-03-3
980520
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посибник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 3-е вид., перераб. і доп. – Київ : Знання, 1999. – 427с. – (Вища освита ХХІ століття). – ISBN 966-7293-47-5
980521
  Піча М В. Хома Політологія : Конспект лекцій. Навч. посібник / М В. Хома Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 168с. – ISBN 966-95596-1-4
980522
   Політологія : Підручник для вищих закладів освіти. – Київ : Ельга-Н, Ніка-центр, 2000. – 584с. – ISBN 966-521-114-5
980523
   Політологія : Посібник. – Київ : Академія, 2000. – 368c. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-065-5
980524
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-103-5


  З позицій сучасних методологічних підходів висвіт-люється зміст, структура, функції інститутів полі-тичної системи з позиції сучасних методологічних підходів. Аналізується вплив різноманітних чинни-ків на політичний процес та прояв їх у суспільних ...
980525
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.Для студ.вищ.закл.освіти 1-1V рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
980526
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища школа, 2001. – 416с. – ISBN 966-642-062-7
980527
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2001. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
980528
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
980529
  Рябов С.Г. Політологія : Словник понять і термінів / С.Г. Рябов. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 256с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-093-2
980530
   Політологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Панов, Л.М. Герасіна, Н.П. Осипова, Ю.М. Розенфельд; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2002. – 360 с. – ISBN 966-8088-01-8
980531
  Піча Володимир Маркович Політологія : Навч. посібник для студ вищих закладів освіти / Піча Володимир Маркович, Хома Наталія Михайлівна. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 344с. – 1Піча Шифр дубл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6; 966-7827-13-5
980532
   Політологія : Підручник для студ.вищ.навч.закл. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612с. – ISBN 966-542-158-1
980533
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2002. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
980534
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 356с. – ISBN 966-8253-00-0
980535
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки).: Підручник / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с. – ISBN 966-06-0226-Х


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
980536
  Іванцова І.В. Політологія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 300-301. – ISBN 966-642-073-2
980537
   Політологія : підручник для ВНЗ / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко; [А. Колодій, Л .Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр. – ISBN 966-521-226-5
[Кн. 1, 2]. – 2003. – 663, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
980538
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 356 с. – ISBN 966-8253-00-0
980539
  Ткач О.І. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Ткач; МОіНУ; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна". – Київ : [ВМУРоЛ], 2003. – 254с. – ISBN 966-7979-17-2
980540
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 4-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
980541
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2003. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
980542
   Політологія : навчально-методичний комплекс : [підручник] / Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик, В.Ф. Цвих, С.О. та ін. Тимошенко; [Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик та ін. ; за ред. Кирилюка Ф.М.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 697, [6] с. – ISBN 966-8365-69-0


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
980543
   Політологія : Підручник для вищ. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько, М.О. Корж, І.П. Федірко; За ред.: Ф.М. Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров`я, 2004. – 776с. – ISBN 5-311-01327-3
980544
  Обушний М.І. Політологія : Довідник / М.І. Обушний, А.А. Коваленко, І О. Ткач; КНУШ. – Київ : Довіра, 2004. – 599с. – ISBN 966-507-161-0
980545
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 645 с. – ISBN 966-620-154-2


  Аналізується значна кілкість найновіших публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо політичних систем, систематизувати цей матеріал і подати його з позицій сучасних методолічних подхідів. Для студентів вищих заклад
980546
  Юрій М.Ф. Політологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2004. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
980547
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 5-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
980548
   Політологія. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 340с. – ISBN 966-676-111-4
980549
   Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. посібник / М.В. Примуш, А.П. Розкошний, Ю.А. Ададуров, О.І. Анастасов, В.Д. Бородінов; МОНУ ; Примуш М.В. [ та ін.] ; під. заг. ред. М.В. Примуша. – Київ : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-63-1
980550
  Кухта Б. Політологія : Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій / Борис Кухта, Орест Красівський, Андрій Ліпенцев. – Львів : Кальварія, 2004. – 272с. – ISBN 966-663-137-7
980551
  Піча В.М. Політологія : Конспект лекцій: Навч. посібник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 172c. – ISBN 966-8340-37-X
980552
  Піча В.М. Політологія : Типові питання та відповіді з лекційного курсу. навч. посібник для студ. / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 2-е вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
980553
  Сахно А.К. Політологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.К. Сахно ; [за ред. В.І. Головченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-58 та наприкінці модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-63-6
980554
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2005. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
980555
   Політологія : Навчально-методичний комплекс. Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 704с. – ISBN 966-364-127-4
980556
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки). Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид-ня, стереотипне. – Київ : Либідь, 2005. – 576с. – ISBN 966-06-0389-4


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
980557
  Білецька І.Б. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Б. Білецька. – Київ : Знання України, 2005. – 182с. – ISBN 966-316-063-2
980558
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-47-2
980559
   Політологія : Підручник для студ. юрид. спец. внз / Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. та ін. Осипова; Редкол.: Панов М.І., Журавський В.С., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2005. – 520с. – Шифр дубл.1 Полі.Доп.карт.хим.,киб.,м.м.,рфз.,фз. – ISBN 966-313-242-6
980560
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.М. Рудич. – Київ : Либідь, 2005. – 480с. – ISBN 966-06-0347-9
980561
  Юрій М.Ф. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор ; КНТ, 2005. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
980562
  Левківський К.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти / К.М. Левківський, В.М. Піча, Н.М. Хома; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 476с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-
980563
  Піча В.М. Політологія : підручник. для студ вищ. навч. закладів освіти / Піча В.М., Хома Н.М.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 304с. – ISBN 966-8340-39-6
980564
   Політологія : підручник [студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; [В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.В. Головатий]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2006. – 568c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-219-4
980565
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0431-9
980566
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – 2-е вид., доп.. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-85-5
980567
  Піча В.М. Політологія : типові питання та відповіді з лекційного курсу: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
980568
  Логвина В.Л. Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Логвина ; МОН України ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с. – ISBN 966-364-354-8
980569
  Юрій М.С. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор; КНТ, 2006. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
980570
  Дробінка І.Г. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
980571
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – ISBN 966-346-206-X
980572
  Кусок Л.М. Політологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ : КСУ, 2007. – 225с. – ISBN 966-7486-17
980573
   Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова; Штанько В.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Фірма "Інкос" ; Центр учбової л-ри, 2007. – 287, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-364-378-1
980574
  Аляєв Г.Є. Політологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
980575
   Політологія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7


  Охоплює основну політологічну проблематику, включену до вітчизняних навчальних програм із політології для вищої школи. Розраховане на студентів, викладачів, аспірантів, вчителів і учней середніх спец.навчальних закладів
980576
   Політологія : навчальний посібник / Мін-во аграрної політики України ; Полтавська державна аграрна академія ; [ уклад. Безотосний М.Т. ]. – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с.
980577
   Політологія : підручник / Вегеш М.М., Остапець Ю.О., Боднар В.Л., Буркало В.В. та ін.; за ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид.. переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 384с. + CD ROM. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-453-4
980578
   Політологія : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
980579
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
980580
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Валерій Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-93-7


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
980581
   Політологія : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3


  Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи
980582
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів внз / Піча В.М., Хома Н.М ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-39-6
980583
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич ; [гол. ред. В.М. Куценко ; ред. : Д.В. Петік, Н.А. Симоненко]. – Вид. 3-тє, переробл., допов. – Київ : Либідь, 2009. – 478, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-06-0550-3
980584
   Політологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
980585
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 451с. – ISBN 978-966-439-272-0
980586
   Політологія : підручник / Цвих В.Ф. [та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 671 с. – ISBN 978-966-439-237-9
980587
  Горбач О. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
980588
   Політологія : навчальний посібник / [В.С. Бліхар та ін.] ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-415. – ISBN 978-966-346-681-1
980589
   Політологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / [В.Ф. Цвих та ін.] ; за ред. В.Ф. Цвиха. – Київ : Знання, 2012. – 374, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-374. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-987-4
980590
   Політологія : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
980591
   Політологія : підручник / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 408-411. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-458-450-7
980592
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник ... для студ. вищих навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 346, [1] с. – Бібліогр.: с. 346. – ISBN 978-617-673-103-0
980593
  Косьмій О.М. Політологія : навч.-метод. комплекс (для курсантів психолог. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-25
980594
   Політологія : енциклопед. словник / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 404, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. В кінці кн. зазнач. авт.: Денисенко В.М., Угрин Л.Я., Хома Н.М. – ISBN 978-617-10-0166-4
980595
   Політологія : метод. рек. до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. М.С. Гурицька]. – Київ : НАУ, 2015. – 26, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-27
980596
  Мальчин Ю.М. Політологія : курс лекцій / Мальчин Ю.М. – Київ : АМУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2341-18-8
980597
   Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку : Наукові доповіді та статті. – Київ : Європейський університет, 2000. – 252с. – ISBN 966-7508-69-2
980598
   Політологія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 13


  Фрагменти виступів учасників Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму, який відбувся 25-27 жовтня ц.р. на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Серед виступаючих професор університету П.П. Шляхтун.
980599
  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 424с. – ISBN 966-608-366-3


  Викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як науової, навчальної та практичної дисципліни
980600
  Мейс Д. Політологія історії, або Народна освіта як чинник соціалізації громадян // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 12-13
980601
  Мадіссон В.В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. для студ. гуманіт. фак. вищ. закл. освіти / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 174 с. – ISBN 5325008560
980602
  Перепелиця Г. Політологія міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61


  Рецензія на навчальний посібник - "Політологія міжнародних відносин" - підготовлений і виданий завідувачем кафедри регіональних систем і європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС, доктором політичних наук, професором Сергієм ...
980603
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Шергін ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ : ДАУ, 2013. – 200, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7037-03-2
980604
  Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : Посібник / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Академія, 2003. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-158-9


  Викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвіток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Для студентів вузів
980605
   Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – Київ : Політична думка, 1995. – 368с. – ISBN 5-87983-010-1
980606
  Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : Навчальний посібник / Федір Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання України, 2000. – 200с. – ISBN 966-618-113-4; 966-618-149-5
980607
  Кирилюк Ф. Політологія середньовіччя : Навчальний посібник / Ф. Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання, 2000. – 256с. – ISBN 966-618-113-4
980608
  Сергієнко П.П. Політологія сьогодні і завтра / П.П. Сергієнко. – К., 1991. – 45с.
980609
  Сіленко А. Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 31-32.
980610
   Політологія у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 263с. – ISBN 966-642-163-1


  У популярному викладі наведено найактуальніші питання сучасного політичного життя та відповіді на них. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
980611
  Бульбенюк С.С. Політологія у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 242, [6] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-352-0
980612
  Стародуб Н. Політологія у порівнянні // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Друге місце у загальнокомандному заліку вибороли студенти філософського факультету Шевченкового університету Владислав Сасін, Ігор Гончарук та Анастасія Руденко у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Політологія", яка цього ...
980613
  Цвих В. Політологія у системі підготовки сучасного фахівця / В. Цвих, Д. Черняк // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Згадується книга " Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів" за ред. В.Ф. Цвиха, підготовлена каф. політології філософського фак-ту КНУТШ.
980614
   Політологія у схемах , таблицях, визначеннях : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 161c. – ISBN 966-7508-02-1
980615
  Кусок Л.М. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : Навчально-методичний посібник / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2006. – 188с.
980616
  Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посібник для студ. ВНЗ / Дей М.О., Ткач О.І. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-2609-61-5
980617
  Хілько М.І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 190-228. – ISBN 966-594-988-8
980618
  Цвих В.Ф. Політологія, як наука і навчальна дисципліна: сучасні модуси реалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 6-12
980619
   Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія. – Львiв : Світ, 1996. – 800 с. – ISBN 5-7773-0219-Х
980620
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посібник / Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. – Київ ; Львів : Каравелла ; Новий Світ-2000, 2002. – 176 с. – ISBN 966-95596-5-0, 966-7827-01-1
980621
  Славинський Микола Політологія: від роздумів до прогнозів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 2-3 : фото
980622
   Політологія: історія та методологія : хрестоматія. – Київ : Здоров"я, 2000. – 632 с. – ISBN 5-311-02747-9
980623
  Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. – ISBN 978-611-01-0097-7
980624
  Піча В.М. Політологія: конспект лекцій : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-ге вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 172с. – ISBN 966-95596-1-4
980625
   Політологія: наука про політику : Підручник / В.П. Андрущенко, В.С. Афанасенко, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред.В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ-Харків : Єдінорог, 2001. – 640с. – ISBN 5-7763-8287-4
980626
   Політологія: наука про політику : Підручник. – Київ-Харків : Єдінорог. – ISBN 966-7333-36-1
Вид. 4-те, виправлене та доповнене. – 2002. – 640с.
980627
  Горлач М.І. Політологія: наука про політику : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
980628
   Політологія: освітньо-професійний комплекс : напрям підгот. 030104 - "Політологія", спец. - "Політологія" (6.030104; 7.040301; 8.040301) : [навч. посібник] / А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, П.П. Шляхтун, В.Ф. та ін. Цвих; [А.Є. Конверський та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 678, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем
980629
   Політологія: Плани семінарських занять і методичні рекомендації. – Київ, 1993. – 40 с.
980630
   Політологія: Терміни. Поняття. Персоналії. Схеми. Таблиці. : Навчальний словник-довідник для студентів. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2001. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-06-2
980631
  Цвих В.Ф. Політологія: традиція та інновація // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 434-448. – ISBN 978-966-439-469-4
980632
  Томенко М. Політреформа як патова ситуація // Україна і світ сьогодні, 2003. – 25-31 жовтня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо майбут. конституц. реформи та ролі ЗМІ під час виборів Президента 2004 р.
980633
  Тримбач С. Політтехнологія по-сталінськи : Фрагмент книжки "Олександр Довженко: загибель богів" // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 32 : Зима. – С. 170-173
980634
  Турчинська А.Ф. Поліття : вибрані вірші та поеми / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1965. – 333 с.
980635
  Бойченко В.П. Поліття / В.П. Бойченко. – К., 1977. – 79с.
980636
   Поліття. – К., 1986. – 136с.
980637
  Лісняк І. Поліфеноли магнолієвих: вивчення впливу на злоякісні клітини in vitro / І. Лісняк, Р. Палагеча, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори деяких видів магнолій. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, проведені дослідження показали наявність сильно ...
980638
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 165л. – Бібліогр. : л.151-165
980639
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
980640
  Шевченко В.І. Поліфонічна діалектика як філософський метод // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 142-152


  В.Б. Антонович.- С. 147; М.П. Драгоманов.- С. 151.
980641
  Моляко В.О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772


  Творчий доробок і сама творча особа Г.С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якой штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. .
980642
  Андрусь Л.А. Поліфонічний характер інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 35-41. – Бібліогр.: Літ. : с. 41; 23 п.
980643
  Біляшевич Р.З. Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 266-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
980644
  Супрун-Яременко Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
980645
  Соболь Ю О. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 169-176
980646
  Присухін С.І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла II в сучасному дискурсі : релігієзнавчий аспект / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 475, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-123-6
980647
  Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 175-183. – ISSN 2305-5898
980648
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 441, [ 89 ] л. + Додатки : 89 л. – Бібліогр.: л. 396-441
980649
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 51 назв.
980650
  Рева-Лєвшакова Поліфонія художньої мови Валер"яна Підмогильного // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 190-198. – ISBN 978-966-171-889-9
980651
  Мамосюк О. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 98-104. – ISSN 2410-0927
980652
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст. ) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
980653
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 92-95. – ISBN 966-7890-03-1
980654
  Обрізків А.В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 459-464. – ISSN 2077-3455
980655
  Лавер О. Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 58-60
980656
  Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
980657
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 372 л. – Бібліогр.: л. 331-372
980658
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
980659
  Кононенко І. Поліфункціональність ад"єктивів у поетичній мові Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-7585-0
980660
  Конончук Т. Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 137-146. – ISBN 966-594-246-8
980661
  Пирогова К. Поліфункціональність концепту козацтва в поемі П. Куліша "Настуся" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 100-103
980662
  Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22-26. – ISBN 966-638-152-4
980663
  Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму
980664
  Балан Н.В. Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К.Маккарті "Коні, коні..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-31


  Стаття присвячена дослідженню мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні…". Акцентується увага на структурі хронотопу дороги. Визначається значення сутності мотиву дороги в життєвому шляху протагоніста. Статья посвящена исследованию мотива ...
980665
  Свєтлова А.І. Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчанняв англомовному художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 104-112. – Бібліогр.: С. 111-112; 30 назв
980666
  Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на основі аналізу новелістики О. Гончара з"ясовується поліфункціональність художньої деталі, її еволюція у творах митця.
980667
  Сідорова Я. Поліхромія як засіб гармонізації житлового середовища / Я. Сідорова, Ю.Ф. Сазонова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 302-306. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
980668
  Ситнік В. Поліцейська "магія", або Чому "нова" поліція є копією старої міліції? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 1992-9277
980669
  Вчелічка Геза Поліцейська година / Вчелічка Геза. – Київ, 1961. – 480с.
980670
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1972. – 574 с.
980671
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1982. – 543 с.
980672
  Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О.Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-302. – ISBN 978-617-7293-71-1
980673
   Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика / Європ. мережа попередження злочинності (EUCPN) ; Центр політ.-прав. реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; М-во внутр. справ України ; [авт.-упоряд.: B. Wijckmans та ін.] ; пер. укр. мовою С. Сизенко ; заг. ред.: О. Банчук, І. Дмитрієва, З. Саідова. – Брюсель : EUCPN, 2012. – 133 c. : табл. – В рамках проекту "Створення Європейського експертного центру попередження злочинності", Секретаріат EUCPN, грудень 2012., Брюсель. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія посібників EUCPN : посібник № 2)
980674
  Біленчук П. Поліцейська наука і криміналістика в третьому тисячолітті: системний аналіз / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
980675
  Комарницький В.М. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання / В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 150-157. – ISSN 2524-0323
980676
  Гриценко І.С. Поліцейське право в країнах Західної Європи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-667-624-8
980677
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 180-212
980678
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
980679
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : монографія / Соломаха А.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-198. – ISBN 978-617-7235-99-5
980680
  Мінченко О.В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 294-300
980681
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 195-204. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено дослідження становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Охарактеризовано структуру юридичного факультету, увага приділена його професорам, їхньому науковому доробку. The article presents the ...
980682
  Гриценко І.С. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. І-ХІХ. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
980683
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 1. – 2010. – XIX, 413, [3] с. : табл. – Текст рос. - Видання містить тексти лекцій М.Х. Бунге, А.Я. Антоновича. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.Х. Бунге та А.Я. Антоновича
980684
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 2. – 2010. – 462, [2] с. – Текст укр., рос.-Том містить тексти лекцій М.М. Цитовича, В.Ф. Дерюжинського. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.М. Цитовича та В.Ф. Дерюжинського, розгляд учення німецького правника Л. Штейна в інтерпретації І. Тарасова, а також ...
980685
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира в контексті поліцейського (адміністративного) права Західної Європи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 226-235. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються поняття та основні ознаки, що характеризують поліцейське право Західної Європи XVII-XIX століть, його представники, їх науковий доробок та вплив на адміністративне право. The article describes the basic concepts and features ...
980686
  Піляй А. Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 183-190. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
980687
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у навчально-педагогічній діяльності І.Даниловича та С. Богородського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 284-289. – ISBN 978-617-7133-95-6
980688
  Самусь А.В. Поліцейське право у наукових поглядах А.Я. Антоновича // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7133-95-6
980689
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 23-36. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню наукових поглядів М.Х. Бунге на поліцейське право на грунті його наукової діяльності - двотомної праці "Поліцейське право" (Киев, 1896, 1877) та оцінки її сучасниками. In terms of the European integration processes in ...
980690
  Гриценко І.С. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-966-667-624-8
980691
  Іванець О. Поліцейське право як підгалузь адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-14-9
980692
  Соломаха А. Поліцейське право як юридична наука // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-14-9
980693
  Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу - правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 353-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
980694
   Поліцейський: "Люди із совковим типом мислення нас не сприймають" / записав Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
980695
  Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISSN 0869-2491
980696
  Коваленко Л.П. Поліцейські заходи патрульної поліції / Л.П. Коваленко, І.С. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 59-64. – (Юридичні науки ; № 4)
980697
  Река В.А. Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 480-488. – ISSN 1563-3349
980698
  Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 175-182. – ISBN 978-617-7364-24-4
980699
  Крапивин Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман висловилися проти такої законодавчої ініціативи, оскільки вона загрожує правам людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 2


  "Впродовж останніх тижнів в експертних колах гаряче дискутується законопроект, який покладає нові функції та розширює повноваження Національної гвардії. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман уже висловилися проти такої законодавчої ініціативи, ...
980700
  Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем / П.С. Вовк. – Київ, 2002. – 84с. – ISBN 5-8238-0766-Х
980701
  Мельник Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотаксичної конструкції // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 2219-4290
980702
  Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
980703
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 223-234. – ISSN 2310-9769


  Кримінальний процес не може ефективно функціонувати без системних узгоджень з іншими суб’єктами кримінальної юстиції. Насамперед, це стосується взаємин з органами кримінальної юстиції, оскільки поліція завжди брала участь в розслідуванні злочинів: ...
980704
  Несбьо Ю Поліція = Politi : скандинавський гостроюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. з англ. М. Козлової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 669, [3] с. – Пер. вид.: Politi / Jo Nesbo/ - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія ; Норвегія). – ISBN 978-966-03-7524-6
980705
  Кузьмічов В.С. Поліція Баварії: структура, організація та система підготовки / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 205-208.
980706
  Капітонова Н.В. Поліція в демократичній державі // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 111-114. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
980707
  Лісогор В.Г. Поліція Данії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 250-257.
980708
  Кобзін Д. Поліція і насильство. Чому на третьому році реформи частішають випадки незаконного насильства в поліції? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С.11


  "...Це дослідження триває 13 років. За цей час країна і люди здолали важкий шлях, який інші країни долали століттями, - змінювалася влада, змінювався напрямок руху держави. Але цей феномен досі ще з нами. Ми досліджуємо незаконне насильство в поліції. ...
980709
  Римаренко К.М. Поліція і поліцейська діяльність у цивілізаційному вимірі // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 4-11.
980710
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
980711
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх спсрав. – Одеса, 2010. – 455 л. + Додатки: л. 385-411. – Бібліогр.: л. 412-455
980712
  Копча В.В. Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 106-111. – ISSN 1727-1584
980713
  Боярко Г.В. Поліція США: особливості організації діяльності / Г.В. Боярко, М Л. Маніна, Г.П. Проценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 53-56


  Some aspects of organization and functioning of the US law enforcement agencies, at the federal, state, county and local level in particular, are elucidated.
980714
  Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932
980715
  Біленчук П. Поліція України (національна поліія). Якою вона має бути? / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Історіографія створення, сучасний стан та перспективи розвитку нової поліції України.
980716
   Поліщук Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 70. – ISBN 966-8352-11-4
980717
   Поліщук Віталій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 214-215 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
980718
   Поліщук Любов Костянтинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 42. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
980719
  Швед Б.Г. Поліщуки / Б.Г. Швед. – Львів : Каменяр, 1965. – 242 с.
980720
  Стецюк Я.Н. Поліщуки. Гірськими стежками : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 367 с.
980721
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький Ігор Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 372л. + Додаток: л.354 - 368. – Бібліогр.: л.: 325 - 354
980722
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
980723
  Ругоев Я. Полк майора Валли: 126-й стрелковый полк : документальное повествование / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 334 с.
980724
  Пармузин Б.С. Полк поднимается по тревоге / Б.С. Пармузин. – Ташкент. – 186с.
980725
  Лазаревский А.М. Полк Прилуцкий / Ал. Лазаревский. – [Перепеч. с изд. 1902 г.]. – [Киев : б. и. – 426, XXIII, [4] с. : табл. – Кн. опис. по обл. - Тит. л. ориг. - Перепеч. с изд.: Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и упр. Ал. Лазаревского. Т. 3: Полк Прилуцкий. К.: тип. Императ.ун-та св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бібліотека часопису "Прилуки. Фортеця" / проект Юрія Коптєва ; т. 1)


  У пр. 1717257 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
980726
  Штыков Н.Г. Полк принимает бой / Н.Г. Штыков. – М, 1979. – 159с.
980727
  Федотов Ф.С. Полк продолжает бой. / Ф.С. Федотов. – М., 1978. – 198с.
980728
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1947. – 203с.
980729
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1955. – 171с.
980730
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1970. – 320с.
980731
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1972. – 272с.
980732
  Осинин В. Полк прорыва / В. Осинин. – М, 1983. – 271с.
980733
  Моисеев С.И. Полк рабочей Москвы. / С.И. Моисеев. – М, 1960. – 107с.
980734
  Десняк О. Полк Тимофія Черняка : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1938. – 67 с.
980735
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Москва : Военное издательство, 1980. – 264 с.
980736
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Новосибирск, 1985. – 312с.
980737
  Журавлев В.А. Полк, под знамя! / В.А. Журавлев. – М., 1956. – 167с.
980738
  Бедзик Ю.Д. Полки идут на переправу : Роман / Ю.Д. Бедзик; Пер. с укр. Н. Бакаева. – Москва : Воениздат, 1965. – 240с.
980739
  Бедзик Ю.Д. Полки ідуть на переправу : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
980740
  Микитин Т.Д. Полки йдуть на Галич. -- (Під мурами Львова). Іст. повісті. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1965. – 272с.
980741
  Морозов И.К. Полки сражались по-гвардейски / И.К. Морозов. – Волгоград, 1964. – 165 с.
980742
  Мечетная Н. Полкило свободы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 64-66


  Перестройка на Кубі. Дозволено користуватися деякими приладами : мобільними телефонами, мікроволновими печами, інтернетом
980743
  Манакин М.Ф. Полковая наша семья / М.Ф. Манакин. – М, 1983. – 208с.
980744
  Довгич В. Полковенко Віктор Васильович : [спогади] / Віталій Довгич // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 239-240. – ISBN 978-966-2726-03-9
980745
   Полковенко Тарас Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 241. – ISBN 978-966-2726-03-9
980746
  Іванюк О.Л. Полкові бібліотеки Наддніпрянської України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 125-135. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
980747
  Стецюк В.Б. Полкові історії та пам"ятки - джерело з історії російської військової присутності на Правобережній Україні кінця XIX - початок XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 57-58
980748
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманскої України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-40
980749
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 41-44
980750
  Тешкин Ю.А. Полковник / Ю.А. Тешкин. – М, 1991. – 526с.
980751
   Полковник // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 108-111
980752
  Мірчук П. Полковник Андрій Журба // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 252-254
980753
  Середницький Я. Полковник Андрій Мельник - видатний старшина УСС і Корпусу Січових Стрільців, начальник Штабу Дієвої Армії УНР, другий голова Проводу Українських Націоналістів / Я. Середницький, П. Дорожинський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 9 грудня (число 48). – С. 11
980754
  Обухов В.В. Полковник Богун : Козацькому роду нема переводу ! / Обухов В.В. – Киев, 2006. – 136с. – (Наши великие предки). – ISBN 966-8498-19-6
980755
  Личманенко В. Полковник Брацлавський Данило Нечай // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 13-14
980756
  Моруа А. Полковник Брэмбл и его друзья / А. Моруа. – М., 1992. – 142с.
980757
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 288с.
980758
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 287с.
980759
  Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 50-70. – ISSN 0130-5247
980760
  Наумов Н.Ф. Полковник Горин : Повести / Н.Ф. Наумов. – Москва : Воениздат, 1971. – 212с.
980761
  Чухліб Т. Полковник і наказний гетьман Євстафія Гоголь // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  Остап (Євстафій) Гоголь (р.н.невід.-1679) — український військовий діяч доби Хмельниччини і Руїни, полковник Кальницького(1649, 1674), Подільського (1654-1661, 1663-1669, 1673-1675) та Брацлавського (1663-1665) полків, наказний гетьман Правобережної ...
980762
  Мірчук П. Полковник Іван Бондаренко // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 256-257
980763
  Мірчук П. Полковник Іван Гонта // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 227-241
980764
  Канторович Л.В. Полковник Коршунов / Л.В. Канторович. – Фрунзе, 1964. – 618 с.
980765
  Лиддель Г. Полковник Лоуренс / Г. Лиддель. – М., 1939. – 295с.
980766
  Виленский Ю. Полковник медицинской службы Борис Эпштейн: "Я бы сделался снова врачом" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 5 (654). – С. 20


  Лікар-ендокринолог Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", професор, полковник медичної служби у відставці.
980767
  Мірчук П. Полковник Микита Швачка // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 248-252
980768
  Никифоров А.В. Полковник милиции / А.В. Никифоров. – Саратов, 1989. – 333с.
980769
  Вирський Д.С. Полковник Михайло Криса - малознаний герой / антигерой козацької революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 65-70. – ISSN 0130-5247
980770
   Полковник Михайло Кричевський Наказний Гетьман України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – С. 3-6
980771
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан на тлі своєї доби // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 36-45
980772
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2004. – 416с. : іл. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-04-3
980773
  Стороженко Н. Полковник прилуцкий Иван и бунчуковый товарищ Григорий Стороженки. / Н. Стороженко. – 7с.
980774
  Куций А.Ф. Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 128-135. – ISSN 0321-0499
980775
  Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944) : на вшанування його пам"яті: документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / Христина Овад. – Торонто, 2006. – 305 с. : фотогр.
980776
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.47-80. – ISSN 0012-6756
980777
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.10-46. – ISSN 0012-6756
980778
  Микитин Т.Д. Полковник Семен Височан : іст. повість [про керівника антифеодал. боротьби на Галичині у 1648—1654 рр.] / Т. Д. Микитин. – Львів : Каменяр, 1968. – 179 с.
980779
  Мірчук П. Полковник Семен Неживий // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 241-248


  Неживий Семен (Мусієнко — рідне прізвище, Гончар — січове прізвисько, Неживий — гайдамацьке прізвисько) (*1744 — рік смерті невідомий) — один з керівників національно-визвольного повстання проти польського панування у Правобережній Україні в 1768 році, ...
980780
  Вайян Р. Полковник Фостер визнає себе винним / Р. Вайян. – Москва, 1953. – 103с.
980781
  Вайян Р. Полковник Фостер признает себя виновным / Р. Вайян. – Москва, 1952. – 96с.
980782
  Бальзак Оноре де Полковник Шабер. Гобсек / Бальзак Оноре де. – Харків, 1930. – 179с.
980783
  Бальзак Оноре де Полковник Шабэр / О. Бальзак ; Пер. с фр. И. Б. Мандельштама. – Ленинград : Книгоизд. "Сеятель", 1925. – 96 с. – (Общедоступная Библиотека ``Сеятель`` : Отдел художественной литературы)
980784
  Загоронюк Л. Полковник Яків Водяний (1886-1940 рр.) // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.51-52
980785
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества: Роман / Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1989. – 429с.
980786
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет / Гарсиа Маркес. – М., 1990. – 462с.
980787
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества. Роман / Пер с испанского; Габриэль Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1992. – 431с. – ISBN 5-280-02611-5
980788
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 966-518-349-4
980789
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 978-966-518-582-6
980790
  Ройтман Н.Д. Полководец-коммунист / Н.Д. Ройтман. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 62с.
980791
  Тренев К.А. Полководец / К.А. Тренев. – М.-Л., 1945. – 135с.
980792
  Карпов В.В. Полководец : Повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 528с.
980793
  Романов Д.М. Полководец Д.С.Дохтуров. / Д.М. Романов. – Тула, 1979. – 108 с.
980794
  Брагин М.Г. Полководец Кутузов / М.Г. Брагин. – М., 1944. – 175с.
980795
   Полководец Кутузов. – М., 1955. – 496с.
980796
  Прунцов В.В. Полководец П. А.Руянцев / В.В. Прунцов, 1946. – с.
980797
  Бахтерев И. Полководец Суворов. / И. Бахтерев, А. Разумовский. – Л.-М., 1949. – 128с.
980798
  Фельдеш П. Полководец улицы / П. Фельдеш. – М., 1977. – 293с.
980799
  Толмачев А. Полководец человечьей силы / А. Толмачев. – М., 1969. – 208с.
980800
  Максимов Г.М. Полководец. Роман / Г.М. Максимов. – М.
кн. 1. – 1968. – 448с.
980801
  Карпов В.В. Полководец: Повесть (о И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 512с.
980802
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 640с.
980803
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – М., 1989. – 572с.
980804
  Карпов В.В. Полководець: повість (про І.Ю. Петрова) / В.В. Карпов. – К., 1987. – 686с.
980805
  Машовець П.Л. Полководці - визволителі України : інформаційно-довідковий збірник / [ П.Л. Машовець, Г.Є. Ясєв] ; Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам"яті України - місто-герой Київ". – Київ : Книга Пам"яті України. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; 4). – ISBN 5-88500-159-9
Вип. 4. – 2005. – 46 с.
980806
   Полководці Війська Запорозького : історичні портрети. – Київ : КМ Academia. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-518-011-8
Кн.1. – 1998. – 400с. – На титул. аркуші: До 350-ї річниці початку національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст.
980807
   Полководці Війська Запорозького : Історичні портрети. – Київ : Вік. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-8680-04-9
Кн.2. – 2004. – 276с.
980808
   Полководцы. – М., 1995. – 99с.
980809
  Каргалов В.В. Полководцы XVII в / В.В. Каргалов. – М., 1990. – 494с.
980810
   Полководцы Великой Отечественной. – М., 1988. – 223с.
980811
   Полководцы гражданской войны. – М., 1960. – 351с.
980812
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – М., 1985. – 575с.
980813
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 574 с. – В изд. также: Владимир Мономах / А.Н. Сахаров. – (Жизнь замечательных людей)
980814
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1970. – 447с.
980815
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М.
2. – 1979. – 382с.
980816
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1985. – 367с.
980817
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной : Сборник. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 17. – 1986. – 365с.
980818
  Уилкинсон Ф. Полководцы изменившие мир / Ф. Уилкинсон, М. Поллард. – Москва, 1994. – 88с.
980819
  Каргалов В.В. Полководцы Х -- XVI вв / В.В. Каргалов. – М., 1989. – 332с.
980820
  Ниорадзе Р.Т. Полководческая деятельность Георгия Саакадзе / Р.Т. Ниорадзе. – Тбилиси, 1986. – 215с.
980821
  Боголюбов А.Н. Полководческое искусство / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1939. – 160с.
980822
  Суворов А.В. Полковое учреждение. / А.В. Суворов. – М., 1949. – 152с.
980823
  Домбровський О. Полку офіцерів прибуло // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Три місяці вивчали екстремальну та тактичну медицину, поведінку в зоні конфлікту, психологію, юриспруденцію та фінанси слухачі курсів військової підготовки військовослужбовців рядового та сержантського складу на базі Військового інституту Університету. ...
980824
  Оссовский В. Поллинг versus - социологическое исследование общественного мнения // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.207-216
980825
  Адо В.А. Поллинозы : профилактика сенной лихорадки / В.А. Адо. – Москва : Знание, 1978. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 11, 1978 г. ; Факультет здоровья № 11, 1978 г.)
980826
  Веян А. Полловодье : лирика / А. Веян. – Рига : Лиесма, 1970. – 131 с.
980827
  Митропольский Б.С. Полметаллические месторождения Алтая и Салаира / Б.С. Митропольский, М.К. Паренаго. – Новосибирск, 1931. – 462с.
980828
  Чугунов В.А. Полметра до катастрофы / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1967. – 110с.
980829
  Маевский В.В. Полмиллиона километров позади / В.В. Маевский. – Москва, 1968. – 388 с.
980830
  Черных А. Полмира детства // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 52-54. – ISSN 0869-8171


  Детские музеи мира
980831
  Ковалев А.М. Полная и окончательная победа социализма в СССР / А.М. Ковалев. – М, 1958. – 32с.
980832
  Фоер Полная иллюминация / Джонатан Сафран Фоер ; пер. [с англ.] Василия Арканова ; под. ред. Виктории Вайнер. – Москва : Эксмо, 2009. – 350, [2] с. – Пер. с изд.: Everything is illuminated / Jonathan Safran Foer, 2002. – (Игра в классику). – ISBN 978-5-699-12824-2
980833
  Трофимов Валерий Владимирович Полная интегрируемость уравнений Эйлера на борелевских подалгебрах простых алгебр Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Трофимов Валерий Владимирович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 10л.
980834
  Тахтаджян Леон Арменович Полная интегрируемость уравнения U11-Uxx+SinU=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тахтаджян Леон Арменович; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Л., 1975. – 17л.
980835
  Беляев М.М. Полная окончательная победа социализма в СССР - итог всемирно-исторического значения / М.М. Беляев. – Грозный, 1967. – 24с.
980836
  Юрьев З.Ю. Полная переделка. / З.Ю. Юрьев. – М., 1979. – 318с.
980837
  Сухомлин В.А. Полная победа инноваций над российским образованием // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-40. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Размышление российского профессора о реформах высшего образования. Что же наиболее ценного теряет при реформировании система образования ? Откуда вырос Болонский процесс ?
980838
  Нири Ю. Полная система функций в задаче трех тел. 2-5437 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нири Ю. ; ОИЯИ , Лаб-ия теор. физики. – Дубна, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
980839
   Полная хронология ХХ века. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 816c. – ISBN 5-7141-0416-3
980840
  Гурский З.А. Полная энергия переходных металлов / З.А. Гурский, Б.А. Гурский. – К., 1979. – 28с.
980841
   Полная энциклопедия мировой авиации : Самолеты и вертолеты ХХ столетия. – Самара : Федоров, 1997. – 928с. – ISBN 5-888-33-050-7
980842
  Коновалова Н.П. Полнее использовать мощности предприятия. / Н.П. Коновалова, В.Н. Шакотько. – М., 1972. – 63с.
980843
  Попов М. Полній словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. / М. Попов. – 2-е изд., доп. – М,. – 136с.
980844
  Капаев С. Полноводная Тазасу : повести, рассказы / С. Капаев; пер. с ногайск. – Черкесск, 1966. – 208 с.
980845
  Дворецкий И.М. Полноводье / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1954. – 119с.
980846
  Порохова О.Г. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах / О.Г. Порохова. – Л., 1988. – 261с.
980847
  Маркарьян Н.Е. Полногласная и неполногласная лексика в языке летописей XV века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Маркарьян Н.Е. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 24 с.
980848
  Тимербаев Р.М. Полное запрещение ядерных испытаний / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1986. – 102 с.
980849
  Сорлович И.К. Полное и неполное опрощение. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорлович И.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 25 с.
980850
  Павловский И.Г. Полное изгнание фашистских захватчиков с советской земли / И.Г. Павловский. – Москва, 1975. – 63с.
980851
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
[Т. 1] : На заре [и др.]. – 1912. – XXI, 806 стлб.; 23 л. ил.; 1 л. портр.
980852
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
Т. 2 : Бедный Генрих [и др.]. – 1912. – 809–1530 стлб.; 4 л. ил.
980853
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 1 : Предисловие Л.Н. Толстого; Литературная характеристика; Романы, повести и рассказы. – 1904. – LVI, 1116 стб.; 2 л. ил., портр.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
980854
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 4 : Повести и рассказы. – 1907. – 946 стб. с., ил.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
980855
  Русинов И.В. Полное использование земли - задача каждого хозяйства. / И.В. Русинов. – М., 1962. – 64с.
980856
  Нелюбин А. Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание кавказских минеральных вод.. – С.-Пб.
ч. 1, кн. 1. – 1825. – 671с.
980857
  Инасаридзе С.Ф. Полное обеспечение всего населения продовольствием как социально-экономическая задача развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инасаридзе С.Ф.; Ярослав. гос. ун-тет. – Ярославль, 1980. – 15л.
980858
  Майер В.В. Полное отражение света в простых опытах / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1986. – 127 с.
980859
  Пашалери А. Полное руководство к изучению неправильных глаголов французского языка / А. Пашалери. – Одесса, 1906. – 182 с.
980860
  Ибсен Г. Полное собрание драматических произведений Генрика Ибсена : в 2 т. / пер. с дат. М. В. Лучицкой. – Киев ; Харьков : Южно-рус. книгоиздат.Ф. Л. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев]
Т. 1 : [Катилина; Вожди на Гельголанде; Претенденты на престол и др.]. – 1900. – [4], 560 с. стп. – Кн. в разных тип. переплетах


  Катилина . - С. 5-34 Вожди на Гельголанде . - С. 35-65 Претенденты на престол . - С. 66-125 Фру Ингер из Эстрота . - С.126-170 Праздненство в Сольгауге . - С.175-195 Нора . - С.196-234 Гедда Габлер . - С. 235-279 Враг народа . - С. ...
980861
  По Эдгар Аллан Полное собрание поэм и стихотворений / Эдгар По ; Пер. и предисл. Валерия Брюсова, с критико-библиогр. коммент. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1924. – 128 с. – (Всемирная литература : Америка ; Полное собрание поэм и стихитворений Эдгара По Edgar Allan Poe, 1809-1849)
980862
  Гнедич Н.И. Полное собрание поэтических сочинений и переводов Н.И. Гнедича : в 3 т. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца
Т. 1 : Стихотворения. – 1905. – V, [3], 176 с., 1 л. портр. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Полное собрание поэтических сочинений и переводов Н.И. Гнедича, т. 2, 3
980863
  Гнедич Н.И. Полное собрание поэтических сочинений и переводов Н.И. Гнедича. Т. 2 : в 3 т. // Полное собрание поэтических сочинений и переводов Н.И. Гнедича : в 3 т. / Н.И. Гнедич. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца, 1905. – Т. 1 : Стихотворения. – [4], XVI, 443 с.
980864
  Гнедич Н.И. Полное собрание поэтических сочинений и переводов Н.И. Гнедича. Т. 3 : в 3 т. // Полное собрание поэтических сочинений и переводов Н.И. Гнедича : в 3 т. / Н.И. Гнедич. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца, 1905. – Т. 1 : Стихотворения. – 360 с.
980865
  Купер Дж. Полное собрание романов / Фенимор Купер ; под ред. И. Могучего. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика ; [Тип. "Красный окрябрь" в М.]
Т. 13 : Колония на кратере ; Морские львы / пред. А. З. – 1928. – 228 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л., на обл. только частное заглавие
980866
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1904. – 407 с.
980867
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1904. – 407 с.
980868
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений / Октав Мирбо. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 3 : Себастьян Рок / Пер. Л. Краевской. – 1908. – 286 с.
980869
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – 2-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 4 : [Сокровенный храм; Жизнь пчел]. – 1908. – [6], 359, XI с. – С 3-го т. частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Изд. 2-е выходило 1907–1911
980870
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 5 : Т. 1-6 / М. Метерлинк // Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – 2-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1908. – Т. 4 : [Сокровенный храм; Жизнь пчел]. – [6], 298, IX с.
980871
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Т-во Типо-литогр. Вл. Чичерин
Т. 3 : Невидимые узы. Рассказы / пер. М. Барсуковой. – 1909. – 282, [1] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  В кн. также: Петер Норд; Легенда о птичьем гнезде; Могила гуннов; Вне закона; История Рера; Вальдемар Аттертаг собирает контрибуцию в Висби; Роман рыбачки; Материнский портрет; Свергнутый король; Рождественский гость; Дядя Рубэн; Среди вьющихся роз
980872
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 6 : [Синяя птица; Избиение младенцев; Чудо святого Антония]. – 1909. – [8], L, 169 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Стр. I-L: Морис Метерлинк: Очерк Ад. Ван-Бевера / Пер. Валерия Брюсова. - С 3-го т. частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Изд. 1903-1909 гг.
980873
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 6 // Песнь о Роланде : Французский народный эпос : Текст памятника, с примечаниями. Объяснительные статьи / Пер. А.Н. Чудинова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1896. – [10] , L, 169 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова. Серия 2 ; Вып. 1)
980874
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 1 : Сказка о сказке; Сказание об Иесте Берлинге; [Автобиогр. очерк]: Ч. 1 / пер. со швед. М. Благовещенской. – 1910. – [6], 246 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
980875
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 2 : Иеста Берлинг: Ч. 2 / пер. со швед. М. Благовещенской. – 1910. – [6], 247 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
980876
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений / М. Метерлинк. – 3-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 2 : Драмы: [Драмы: Паллеас и Мелизанда; Смерть Тентажиля; Аладина и Паломид; Семь принцесс; Сестра Биатриса; Монна Ванна; Жуазель]. – 1910. – [6], 352, [1] с. – Частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
980877
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений : в 9-ти томах / Октав Мирбо. – 2-е изд. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 3 : Себастьян Рок : [роман] / В. Краевской. – 1910. – [6], 288 с.
980878
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Мертвый Брюгге; Мистические лилии. – 1910. – [5], 236, [1] с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
980879
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Призвание; Искусство в изгнании. – 1910. – [5], 255 с.
980880
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений / Октав Мирбо. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 4 : Автомобиль 628-E8 / Пер. Л. Гальберштадта и А. Смирнова. – 1910. – [6], 304 с.
980881
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Дерево; Мираж; Избранное меньшинство. – 1910. – [6], 231 с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
980882
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Дерево; Мираж; Избранное меньшинство. – 1910. – [6], 231 с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
980883
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений / М. Метерлинк ; Очерк Ад. Ван-Бевера. Пер. Валерия Брюсова. – 2-е изд. – Москва : Типо-литограф. "Печатник"
Т. 5 : Разум цветов; Двойной сад / Пер. А. Кайранского и В. Ореховой. – 1910. – [4], 279 с. – Частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
980884
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 5 : Чудесное путешествие на гусях: Ч. 2 / пер. М. Барсуковой. – 1910. – [6], 276 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
980885
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 5 : Чудесное путешествие на гусях: Ч. 1 / пер. А. Койранского. – 1910. – [6], 248, [1] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
980886
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 6 : Чудеса антихриста / пер. В. Корш. – 1910. – [6], 287 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
980887
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений : в 9-ти томах / Октав Мирбо. – 2-е изд. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 6 : Фарсы и Аллегории / пер.Л.Бернацкого и Ф.А.Корш. – 1910. – 272 с.
980888
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 7 : Иерусалим: Ч. 1 / пер. В. К. – 1910. – [6], 254, [1] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует. - Конволют. - Перепл.: Полное собрание сочинений :В 12-ти т.,Т. 8 :Иерусалим: Кн. 2 / пер. В. К.
980889
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 8 : Иерусалим: Кн. 2 / пер. В. К. – 1910. – [6], 267 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует
980890
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений. Т. 8 : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф // Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / С. Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина, 1910. – Т. 7 : Иерусалим: Ч. 1 / пер. В. К. – [6], 267 с.
980891
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 10 : Герои Кунгахеллы / пер. со швед. А. Гретман. – 1910. – [6], 270, [2] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Содерж.: Лесная королева; Сигрид Сторрода; Астрид; Маргарета Фредкула; Королева с острова Рагнхильд; Ингрид
980892
  Лагерлеф С. Полное собрание сочинений : В 12-ти т. / Сельма Лагерлеф. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; Тип. В.М. Саблина
Т. 11 : Сказки и легенды / пер. В. Корш. – 1910. – [6], 220, [3] с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.; на обл. общ. загл. отсутствует


  Содерж.: Старая Агнеса; Кольцо рыбака; Святая Катерина из Сиены; Семь смертных грехов; Сокровищница императрицы; Надгробная надпись; Римская кровь; Мести не избегнуть; Рука привидения; Талэ Тотт: Из истории Хальстанеса; Винета
980893
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 1915. – XXVIII, 268, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. ; В изд. № 56681 деф., нет 1 л фронт. портр. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 2 / М. Метерлинк
980894
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 1915. – XXVIII, 112, 1 л. фронт. (портр.). – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. ; Изд. вышло 8-ми кн. ; Изд. деф., нет 1 л фронт. портр. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 2 / М. Метерлинк


  Содержание Т. 1:
980895
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : [Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен [и др.]. – 1915. – 268 с. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Изд. деф., без тит. л. и обл.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
980896
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 2 : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4 // Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. – Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 268 с.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
980897
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Монна Ванна; Жуазель; Синяя птица; Жизнь пчел; Погребенный храм]. – 1915. – 410, [1] с. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 4 / М. Метерлинк
980898
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 ; Т. 4 : Погребенный храм; Мария Магдалина; Чудо святого Антония ; Двойной сад [начало, с. 67-80]. – 1915. – С. 289-410, 1-80. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 4 / М. Метерлинк, с. 1-80
980899
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 4 : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4 // Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. – Т. 3 : [Монна Ванна; Жуазель; Синяя птица; Жизнь пчел; Погребенный храм]. – 290, [2] с.
980900
  Гораций Флакк Квинт Полное собрание сочинений / Гораций Флакк Квинт. – Москва ; Ленинград : Академія, 1936. – 448 с.
980901
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
Т. 3. – 1957. – 565 с.
980902
  Горький Максим Полное собрание сочинений : в 6 т. / Горький Максим. – 1917-1918. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. – 1968. – 443 с. : илл., 1 л. портр. – Изд. не было закончено. Вышло 6 т. в 25 кн.


  Содерж.: Т. 1. Макар Чудра; О чиже, который лгал, и о дятле - любителе истины; Емельян Пиляй [и др. мелкие рассказы]. Т. 2. Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. Т. 3. Ярмарка в Голтве; Зазубрина; Скуки ради [и др. рассказы]. Т. 4. ...
980903
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1895-1897. – 1975
980904
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1976
980905
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1976
980906
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 14. – 1976
980907
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 15. – 1976
980908
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 16. – 1976. – 697с.
980909
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 17. – 1976. – с.
980910
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва
Т. 23. – 1976. – с.
980911
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1977. – с.
980912
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 45. – 1978
980913
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : текст обраб. по 1-му изд., по журн. и рукописям / под ред. Е.В. Аничкова. – [1911]-[1913]. – Санкт-Петербург : Рус. кн. изд. "Деятель". – (Бибилиотека русских писателей / Под общ. ред. проф. Е.В. Аничкова ; Добролюбов : [Т]. 1)
Т. 1 : История текста; Историко-литературные статьи; Вл. Княжнин; Д-в и сатира Екатерининского времени. – 1912. – 120, 392 с., 1 л. факс., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: с. 16-21, 104-106


  Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) Ред. авт. предисл. Аничков Евгений Васильевич (1866-1937)
980914
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1950. – 700 с.
980915
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 1. – 1913. – 385, [1] с., [1] л. портр. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Вересаева с портретом автора, т. 2
980916
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 1. – 1913. – 385, [1] с., [1] л. портр. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн.
980917
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 2. – 1913. – 319, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн.
980918
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева. Т. 2 : с портретом автора : в 4 т. // Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. / В.В. Вересаев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс, 1913. – Т. 1. – 319, [1] с.
980919
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 1913. – 403, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Вересаева с портретом автора, т. 4
980920
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 1913. – 403, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Экз. деф., отсутств. с. 161-186
980921
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева. Т. 4 : с портретом автора : в 4 т. // Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. / В.В. Вересаев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс, 1913. – Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 343, [1] с.
980922
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 4 : [Рассказы о войне; На войне; Записки]. – 1913. – 343, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн.
980923
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-3


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) На тит. л. надпись: Владимир Андреевич Геппенер и адрес
980924
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-4


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
980925
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-4


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980926
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980927
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980928
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980929
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980930
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980931
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980932
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 4 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 176, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980933
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 4 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 176, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980934
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1902. – 164 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 6-8


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
980935
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1902. – 164 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 6-8


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
980936
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 6 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 118, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980937
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 6 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 118, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980938
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 7 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 110, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980939
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 7 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 110, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980940
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 8 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 128, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980941
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 8 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 128, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980942
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8. – 1902. – 128, [2] c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980943
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением
980944
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926). На тит. л. надпись: Владимир Андреевич Геппенер и адрес
980945
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
980946
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980947
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980948
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980949
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980950
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980951
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980952
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980953
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980954
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
980955
  Гаршин В.М. Полное собрание сочинений В.М. Гаршина : с портретом, автобиографическим очерком, воспоминаниями о Всев. Гаршине в разныя эпохи его жизни и критическими статьями : [в 4 кн.]. – Вновь просм. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1910. – 568 с., 1 л. портр. (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" на 1910 г. - Изд. вышло в 4 кн. – Библиогр.: "Библиография сочинений Вс.М. Гаршина" (с. 563-566)
980956
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 7 : [ Строитель Сольнес; Маленький; Джон Габриель Боркман; Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : Эйольф]. – 1904. – [8], 368 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
980957
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 2 : [Богатырский курган; Фру Ингер; Пир в Сольхауге; Олаф Лилиенкранс; Воители в Гельгеланде]. – 1906. – [8], 397 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
980958
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 8 : [Статьи, речи, письма]. – 1906. – XVI, 464 с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
980959
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-4 (18-ти кн.) ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс
Т. 2, кн. 5–8 : [Борьба за престол; Фру Ингер из Эстрота; Воители в Гельгеланде ; Катилина; Богатырский курган; Пир в Сольхауге; Олаф Лилиекранс; Союз молодежи; Столпы общества]. – 1909. – 644 с. – Прил. К журналу "Нива" на 1909 г. - Кн. в разных тип. переплетах
980960
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 3 : [Бранд; Комедия любви; Борьба за престол]. – 1909. – [6], 514 с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
980961
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-4 (18-ти кн.) ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс
Т. 3, кн. 9-13 : [Кукольный дом; Привидения; Враг народа; Дикая утка; Росмерсгольм; Дочь моря ; Гедда Габлер; Строитель Сольнес; Маленький Эйольф]. – 1909. – 709 с. – Прил. К журналу "Нива" на 1909 г.
980962
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-4 (18-ти кн.) ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс
Т. 4, кн. 14-18 : [Ион-Габриель Боркман; Когда, мы, мертвецы, пробуждаемся; Избранные стихотворения; Стихотворения; Норвежские сказания; Речи; Жизнь и литературная деятельность Генрика Ибсена]. – 1909. – 829 с. – Прил. К журналу "Нива" на 1909 г. - Кн. в разных тип. переплетах
980963
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; Тип. Монтвида
Т. 6 : [Дикая утка; Росмерсгольм; Дочь моря; Гедда Габлер]. – 1909. – [6], 482 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
980964
  Манн Г. Полное собрание сочинений Генриха Манна : [в 7 т. ; Т. 1–7] / Генрих Манн. – Москва : Изд. – (Классики современной мысли)
Т. 4 : Флейты и кинжалы; Весения бури / пер. [с нем.] Корякина. – 1911. – [6], 236
980965
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 8 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 7. – 304, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
980966
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 9. – 1896. – 363, II с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 10


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
980967
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 10 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 9. – 350, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
980968
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 11. – 1896. – 384, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 12


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
980969
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 12 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 11. – 406, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
980970
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах / А.П. Чехов. – Москва : Наука
Указатель к томам 1-12. – 1983
980971
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)
Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 1899. – 272 с. : портр., факсимиле. – Прил. к журн. "Нива" на 1899 г. - Конвалют. - Пер.: Полное собрание сочинений И.А. Гончарова, Т.1-2, 12


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
980972
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова. Т. 2 : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. // Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1899. – Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 240 с. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
980973
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова. Т. 12 : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. // Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1899. – Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 284 с. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
980974
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Литературные критические и биографические очерки. 1810 г. -1827 г. – 1878. – VIII, LX, 355 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
980975
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Стихотворения : Ч. 1 : 1808 г. - 1827 г. – 1880. – XVI, 453, VIII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
980976
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : Фон-Визин. – 1880. – XVI, 351 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина; На экз. № 444101 наклейка: П. Киммель книжный ...
980977
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1853-1855 : Lettres d"un veteran russe de l"annee 1812 sur la question d"Orient publiees par P. D"ostafievo : фр. подлинник с рус. пер. – 1881. – XII, 518 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина; На экз. № 444101 наклейка: П. Киммель книжный ...
980978
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 7 : Литературные критические и биографические очерки. 1855 г. -1877 г. – 1882. – VI, 514 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
980979
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 8 : Старая записная книжка. – 1883. – [4], 524 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
980980
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 9 : Старая записная книжка : 1813-1852 гг. – 1884. – VIII, 320 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
980981
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 11 : Стихотворения : Ч. 3 : 1853-1862 г. – 1887. – X, 463, XII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
980982
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 12 : Стихотворения : Ч. 4 : 1863-1877 г. – 1896. – XVIII, 558, XVI с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
980983
  Аксаков К.С. Полное собрание сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Аксаков К.С. ; под ред. И.С. Аксакова. – 1861-1880. – Москва : В тип. П. Бахметева
Т. 1 : Сочинения исторические / К.С. Аксакова. – 1861. – XII, 661 с. – С. 626-632 ошибочно пронумерованы: 226-232. - Экз. в разных тип. переплетах
980984
  Аксаков К.С. Полное собрание сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Аксаков К.С. ;. – Москва : В унив. тип. (Катков и К°)
Т. 2, ч. 1 : Сочинения филологические / К.С. Аксакова. – 1875. – XII, 661 с. – Экз. в разных тип. переплетах
980985
  Аксаков К.С. Полное собрание сочинений Константина Сергеевича Аксакова. – Москва : Унив. тип.
Т. 1 : Сочинения исторические / К.С. Аксакова. – 1889. – VII, 11-599, II с. – Экз. в разных тип. переплетах
980986
  Твен Марк Полное собрание сочинений Марка Твена : [Кн. 1-28] / Под ред. [и с крит.-биогр. очерком] И.И. Ясинского (Максима Белинского). – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкин
[Кн. 21-23] : Простаки дома. – 1911. – 520 с.


  Содерж.: Кн. 1. Пережитое. Кн. 2-3. Похождения Тома Сойера; Том Сойер за границей. Кн. 4-5. Принц и нищий. Кн. 6-7. Странствования за границей. Кн. 8. Американский претендент. Кн. 9. Вильсон Мякинная голова. Кн. 10. Похищение белого слона и другие ...
980987
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса
Т. 1. – 1913. – 288 с., 1 л. порт. (фронт.). – Бесп. прилож. к жур. "Нива" на 1913 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Мольера. Т. 2. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
980988
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера. Т. 2 : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера // Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ж.Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1913. – Т. 1. – 389 с.


  Содерж.: Школа жен.– Критика на «Школу жен».– Версальский экспромт.– Вынужденный брак.– Принцесса Элиды.– Дон-Жуан или Каменный гость.– Любовь-целительница.– Мизантроп.– Лекарь поневоле.– Мелицерта.– Героическая пастораль.– Комическая пастораль.– ...
980989
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса
Т. 3. – 1913. – 365 с. – Бесп. прилож. к жур. "Нива" на 1913 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Мольера. Т. 4


  Содерж.: Сицилиец или Любовь-живописец.– Обманщик или Тартюф.– Амфитрион.– Жорж Данден или Одураченный муж.– Скупой.– Г. де-Пурсоньяк.– Блестящие женихи.– Примечания
980990
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера. Т. 4 : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера // Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ж.Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1913. – Т. 3. – 355 с.


  Содерж.: Мещанин-дворянин.– Психея.– Плутни Скапена.– Графиня Д’Эскарбаньяс.– Ученые женщины.– Мнимый больной.– Стихотворения: Стансы. Стихи под эстампом. Буримэ.– Королю.– Сонет.– Слава собора Валь до Грае.– Примечания
980991
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского в 10 томах : в 10 томах c 4 портретами. – Санкт-Петербург : Изд.М.Н. Чернышевского ; тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 10, ч. 1 : Произведения, написанные в Сибири. – 1906. – [4], IV, 448, 312, 1 л. портр.
980992
  Жадовский П.В. Полное собрание сочинений П.В. Жадовского. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева
Т. 1 : Стихотворения. – 1886. – [2], 320, VII с.
980993
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 9 : Дневник писателя за 1873 г.; Критические статьи; Политические статьи : (Из журн. "Гражданин"). – 1888. – 456 с.
980994
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 10 : Дневник писателя за 1876 г. – 1888. – 424, 4 с.
980995
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 11 : Дневник писателя за 1877 г. – 1888. – 524, 4 с.
980996
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – 1894. – XXIV, 280 с., 1 л. портр. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 1, ч. 2
980997
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 1, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – [2], 283-529 с. – (Сборник "Нивы")
980998
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 19 : Дневник писателя за 1873 г.; Политические статьи ; Критические статьи. – 1911. – VIII, 427 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г.
980999
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 20 : Дневник писателя за 1876 год. – 1911. – VIII, 420 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г. - Экз. деф., без обл., отсутств. с. 321-420
981000
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в шести томах. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 6 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1884. – 504 с.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,