Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
980001
  Сердюк О. "Право та економіка": соціальність правових феноменів у теорії раціонального вибору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-7.
980002
  Стичинський Б. Право соціальногго забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
980003
   Право соціального забезпечення : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 504с. – ISBN 978-966-313-344-7
980004
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / Пилипенко П.Д. [ та ін. ]; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 224с. – ISBN 978-966-8909-04-7
980005
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
980006
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Блудчий М.І., 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-390. – ISBN 978-617-7032-08-2


  У прим. № 1693142 напис: Шановному Валерію Володимировичу. З глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис. (Тищенко О.В.) 05.08.2014 р.
980007
  Сташків Б. Право соціального забезпечення як наука // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.18-24. – ISSN 0132-1331
980008
  Орловский О.Я. Право соціального забезпечення: новації та перспективи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 58--61. – (Правознавство ; Вип. 435)
980009
  Волков Г.І. Право спадкоємства / Г.І. Волков. – Київ, 1924. – 55с.
980010
  Гордон М.В. Право спадкування в новому Цивільному кодексі Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
980011
  Козловська Л. Право спадкування як суб"єктивне цивільне право // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 15-21. – ISSN 2308-9636
980012
  Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
980013
  Гриняк А. Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 59-64
980014
  Балюк Ю. Право спільної власності у багатоквартирному жилому будинку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-60
980015
  Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-32.
980016
  Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 70-75. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
980017
  Колісникова Г. Право споживача на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 248-252. – ISSN 0132-1331
980018
  Яновицька Г. Право споживача на належну якість продукції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 46-50. – ISSN 2311-6676
980019
  Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
980020
  Звєрєва О.В. Право споживачів на належну якість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-139.
980021
  Євстігнєєв А.С. Право сталого природокористування - об"єктивна вимога сьогодення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 62-64
980022
  Хэтэуэй Д.С. Право статуса беженцев = The law of refugee status / Джеймс С. Хэтэуэй ; [пер. с англ. под ред. В. Масловского, Н. Кастабаевой] ; Представительство Упр. Верхов. Комиссара ООН по делам беженцев в Кыргыз. Респ. ; Европ. Союз ; OcOO Nex Print". – Бишкек : УВКБ ООН, 2008. – XXVII, [XV], 345 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
980023
  Смітієнко З.І. Право суб"єктів кримінального процесу на звернення в стадії порушення кримінальної справи / З.І. Смітієнко, І.О. Мостова // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 62-68
980024
  Мумладзе І.М. Право суб"єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – (Право. Економіка. Управління)
980025
  Алешина Юлия Право судить : Досье / Алешина Юлия, Измайлов Иван // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 120-131 : Іл.
980026
  Мазур В М. Право судів на нормотворчість як ознанка правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С190-195
980027
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2012
980028
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2013
980029
  Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций / В.П. Мозолин. – Москва, 1974. – 284 с.
980030
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
980031
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
980032
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
980033
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
980034
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
980035
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 1 (6). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
980036
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 2 (7). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
980037
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 3 (8). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
980038
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 4 (9). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
980039
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980040
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980041
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980042
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980043
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1/2 (14/15). – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980044
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (16). – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980045
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (17). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980046
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (18). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980047
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (20). – 2015. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980048
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (21). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980049
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (22). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980050
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (23). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980051
  Плавич В.П. Право та економіка: теоретико-правові роздуми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
980052
  Боголюбов С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 52-65. – ISSN 0132-1331
980053
  Чуян О.А. Право та ідеологія: проблема єдності та взаємозв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
980054
   Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Юрайт, 2011-
№ 4. – 2013. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980055
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 1/2 (5/6). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980056
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 3 (7). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980057
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (8). – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980058
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (17). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980059
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (18). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980060
   Право та інноваційне суспільство / Нац. акад. правових наук України, Н.-д ін-т правового забезпечення інноваційногорозвитку НАПрН України. – Харків, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Електронне наукове видання
980061
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ : К.І.С., 2004. – 260с. – ISBN 966-8093-39-4


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
980062
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2-ге вид., доповн. – Київ, 2006. – 300с. – ISBN 966-7048-56-X


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
980063
  Копієвська О.Р. Право та охорона історико-культурної спадщини (теоретичний аспект дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 25-31. – ISSN 1563-3349
980064
  Стюарт Ю. Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС : вересень 2016 р. / Д-р Юджин Стюарт, Сігітас Цемнолонскіс, Яна Рогінська. – Київ : CROWN AGENTS, 2016. – 644, 564 с. : табл. – переверт. – Бібліогр.: с. 608-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-288-130-1
980065
  Мохонько А.В. Право та політика як регулятори суспільних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-62
980066
  Литвинець В.М. Право територіальної громади села щодо розпорядження землею: юридична природа та порядок здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 271-275.
980067
  Мамут Л. Право толкования: правовое государство: идеологема и современные конституционные тексты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 105-111. – ISSN 1812-7126
980068
  Селіванов В.М. Право у дзеркалі філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.67-72. – ISBN 966-568-656-9
980069
  Ушаков Н.А. Право убежища : Автореф... кандид. юридич.наук: / Ушаков Н.А.; Академия наук СССР. Институт права. – Москва, 1950. – 24л.
980070
  Галенская Л.Н. Право убежища / Л.Н. Галенская. – Москва, 1968. – 128 с.
980071
  Антипов А.Н. Право убежища в государствах Древнего Мира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0042-8779
980072
  Галенская Л.Н. Право убежища в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Галенская Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 16л.
980073
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
980074
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
980075
  Майданик Р. Право Украины: дуализм и система // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 26-42


  Рассматривается тенденция приоритетного развития именно частного права как условия приближения украинского права к стандартам западной традиции права, которая имеет определяющее влияние на становление системы субъективных прав и составляет базис для ...
980076
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 1993
980077
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/12. – 1994
980078
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1995
980079
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1995
980080
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3/4. – 1995
980081
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5/6. – 1995
980082
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1995
980083
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1995
980084
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9/10. – 1995
980085
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1995
980086
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1995
980087
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1996
980088
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1996
980089
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1996
980090
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1996
980091
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1996
980092
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1996
980093
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1996
980094
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1996
980095
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1996
980096
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1996
980097
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1996
980098
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1996
980099
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1997
980100
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1997
980101
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1997
980102
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1997
980103
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1997
980104
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1997
980105
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1997
980106
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1997
980107
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1997
980108
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1997
980109
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1997
980110
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1997
980111
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1998
980112
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1998
980113
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1998
980114
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1998
980115
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1998
980116
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1998
980117
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1998
980118
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1998
980119
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1998
980120
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1998
980121
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1998
980122
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1998
980123
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1999
980124
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1999
980125
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1999
980126
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1999
980127
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1999
980128
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1999
980129
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1999
980130
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1999
980131
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1999
980132
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1999
980133
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1999
980134
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1999
980135
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2000
980136
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2000
980137
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2000
980138
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2000
980139
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2000
980140
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2000
980141
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2000
980142
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2000
980143
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2000
980144
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2000
980145
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2000
980146
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2000
980147
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2001
980148
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2001
980149
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2001
980150
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2001
980151
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2001
980152
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2001
980153
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2001
980154
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2001
980155
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2001
980156
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2001
980157
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2001
980158
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2001
980159
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2002
980160
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2002
980161
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2002
980162
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2002
980163
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2002
980164
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2002
980165
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2002
980166
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2002
980167
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2002
980168
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2002
980169
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2002
980170
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2002
980171
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2003
980172
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2003
980173
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2003
980174
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2003
980175
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2003
980176
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2003
980177
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2003
980178
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2003
980179
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2003
980180
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2003
980181
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2003
980182
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2003
980183
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2004
980184
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2004
980185
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2004
980186
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2004
980187
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2004
980188
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2004
980189
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2004
980190
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2004
980191
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2004
980192
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2004
980193
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2004
980194
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2004
980195
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2005
980196
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2005
980197
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2005
980198
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2005
980199
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2005
980200
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2005
980201
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2005
980202
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2005
980203
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2005
980204
   Право України : ридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2005
980205
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2005
980206
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2005
980207
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2006
980208
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2006
980209
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2006
980210
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2006
980211
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2006
980212
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2006
980213
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2006
980214
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2006
980215
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2006
980216
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2006
980217
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2006
980218
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2006
980219
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2007
980220
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2007
980221
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2007
980222
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2007
980223
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2007
980224
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2007
980225
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2007
980226
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2007
980227
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2007
980228
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2007
980229
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2007
980230
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2007
980231
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2008
980232
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2008
980233
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2008
980234
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2008
980235
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2008
980236
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2008
980237
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2008
980238
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2008
980239
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2008
980240
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2008
980241
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2008
980242
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2008
980243
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2009. – + 1 брошура. – Назва додатку: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини / Карпачова Н.І.
980244
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2009
980245
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2009
980246
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2009
980247
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2009
980248
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2009
980249
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2009
980250
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2009
980251
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2009
980252
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2009
980253
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2009
980254
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2009
980255
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2010
980256
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2010
980257
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2010
980258
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2010
980259
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2010
980260
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2010
980261
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2010
980262
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2010
980263
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2010
980264
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – 2010
980265
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – 2010
980266
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2010
980267
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2011
980268
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2011
980269
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2011
980270
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2011
980271
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2011
980272
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2011
980273
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – 2011
980274
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2011
980275
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2011
980276
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2011
980277
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 2011
980278
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/2. – 2012
980279
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2012
980280
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5 : Минуле і сучасне журналу. – 2012
980281
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2012
980282
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2012
980283
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
980284
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
980285
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
980286
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11/12. – 2012
980287
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980288
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980289
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980290
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980291
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980292
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980293
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980294
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980295
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980296
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980297
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980298
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980299
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980300
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980301
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980302
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980303
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980304
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980305
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980306
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980307
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980308
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980309
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980310
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980311
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980312
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980313
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980314
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980315
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980316
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980317
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980318
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980319
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980320
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980321
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980322
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980323
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980324
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2016. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980325
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980326
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980327
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2016. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980328
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980329
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980330
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980331
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980332
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980333
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980334
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980335
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980336
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980337
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980338
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980339
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980340
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2017. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980341
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980342
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980343
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980344
  Майданик Р. Право України: дуалізм і система // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-41


  Розглядається тенденція до пріоритетного розвитку саме приватного права як умови наближення українського права до стандартів західної традиції права, що визначально впливає на становлення системи суб"єктивних прав і становить базис для власної активної ...
980345
  Раковська Ю.В. Право УРСР в період лібералізації державного управління (1953-1964 рр.) / Ю.В. Раковська, В.М. Боковня // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 64-67. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
980346
  Вінник О.М. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-95. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реалізації права учасників господарських товариств на інформацію. Issues of realization of business companies participants right to information are dealt with.
980347
  Кравченко С.С. Право участі в управлінні господарським товариством // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 16-20
980348
  Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об"єкт спадкового правовідношення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31.
980349
  Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
980350
  Кулініч О.О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку = The right of private person to the own image: current status and prospects of development : монографія / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 621, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Дод. тит.арк. англ. – Бібліогр.: с. 526-621 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-287-0
980351
  Майданик Р.А. Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 21-26. – ISSN 2306-9082
980352
  Лісніча Т.В. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я та медична таємниця в законодавстві України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
980353
  Коротка Н.О. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я, право на таємницю про стан здоров"я // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 262-268
980354
  Беллинг Д.В. Право церквей на самоопределение по законодательству Германии / Д.В. Беллинг, А.В. Бойко, Н.Б. Серова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-70. – ISSN 0132-0769
980355
  Лашкарев П.А. Право церкви православной в ряду других юридических наук : Вступительная лекция по церковному праву, читанная 28 января 1886 г. приват-доц. Ун-та Св. Владимира, проф. Киев. духовной акад. П.А. Лашкаревым. – Киев : В унив. тип., 1886. – [2], 11 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
980356
  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках : из чтений по церковному праву / П. Лашкарев. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1886. – [2], II, 224 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
980357
  Гурак Д.Д. Право цінних паперів європейського союзу: порівняння відповідності вимог щодо емісії цінних паперів у законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 143-145
980358
  Рубаник В.Е. Право частной собственности в институциональной доктрине евразийства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 12-19. – ISSN 1812-3805
980359
  Ковальчук О. Право частной собственности как правовая ценность // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 21-27. – ISSN 1810-3081
980360
  Баурчулу А. Право человека и гражданина на суд присяжных // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
980361
  Талимончик В.П. Право человека на информацию: международно-правовые аспекты // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 13-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
980362
  Венгер Володимир Право чи обов"язок народного депутата України брати участь у голосуваннях парламенту? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 44-51
980363
  Гущин И.В. Право членов колхоза на пенсию / И.В. Гущин. – М., 1972. – 192с.
980364
  Бритченко Сергей Петрович Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 24л.
980365
  Бритченко С.П. Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко С.П.; Одесск. гос. универ. – Одесса, 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.172-195
980366
  Орденов С.С. Право як благо в системе суспільних відносин: соціально-філософське дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 71-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
980367
  Балаклицький І.І. Право як загальносоціальний феномен: риси та характеристики // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 170-172. – ISBN 978-966-301-172-1
980368
  Гетьман І.В. Право як засіб соціального спілкування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 13-20. – ISSN 0201-7245
980369
  Забігайло В. Право як інструмент реформування українського суспільства: законодавчі сподівання та соціальна реальність // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 20-25


  Автор у статті наголошує на тому, що право само по собі не реалізує закладені законодавцем цілі, результатом чого є відсутність безпосереднього взаємозв"язку наявних законодавчих актів з результативністю економічного та соціального розвитку держави. ...
980370
  Копієвська О.Р. Право як культурно-історичний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 143-147
980371
  Зархіна С. Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 87-100. – ISSN 1993-0909
980372
  Гаврилов М.І. Право як міра свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті право розкривається як наявне буття свободи, обов"язок розглядається як спосіб прояву і доповнення права, ідея свободи визначається через діалектику єдності прав і обов"язків.
980373
  Заморська Л.І. Право як нормативна система соціального регулювання: інструментально-функціональний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
980374
  Оніщенко Н.М. Право як об"єкт і чинник реформаторських змін в сучасному суспільстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 22-27. – ISSN 2312-1831
980375
  Омельченко В.Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 74-77
980376
  Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає різноманітні підходи до розуміння поняття "право". Проводиться порівняльно-правовий аналіз поглядів на право у різних правових школах та правових сім"ях, зокрема романо-германській та мусульманській правових сім"ях. З метою ...
980377
  Дудченко В. Право як предмет нормативної етики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
980378
  Безклубий І.А. Право як провідник національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 119-120
980379
  Цвік М. Право як система повторюваних юридично оформлених суспільних відносин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 479-484. – ISSN 2227-7153
980380
  Петришин О.В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 73-83. – ISSN 1818-992Х
980381
  Петришин О. Право як соціально-юридичне явище: до постановки проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 1993-0909
980382
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 20-23
980383
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-108. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366


  Б. Кістяківський, один із засновників Української академії наук, декан юридичного факультету Київського державного університету, створеного у 1918 році.
980384
  Селіванов В. Право як сфера свободи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.17-32


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
980385
  Клименко Олена Право як теоретичне поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 3-5
980386
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
980387
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 162-172
980388
  Гарасимів Т. Право як форма екзистенціального розвитку людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 3-6


  Стаття присвячена розкриттю екзистенції як права і права як екзистенції, що означає саморозвиток і дійсне буття людини, є джерелом саморозвитку та дійсного буття права
980389
  Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 22-30. – ISSN 1026-9932
980390
  Гарасимів Т. Право як фундаментальна соціальна основа життєдіяльності суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 130-133
980391
  Костицький В. Право як цілісність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.8-9. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
980392
  Карась А.Г. Право як ціннісна основа українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
980393
  Медвідь Ф.М. Право як цінність / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 72-75
980394
  Котенко О.А. Право як явище соціальної дійсності (соціальний вимір) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-64
980395
   Право, законность и демократия. – Баку, 1988. – 85с.
980396
  Пиголкин А.С. Право, законность, гражданин / А.С. Пиголкин. – М., 1976. – 87с.
980397
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-50-4
т.1 : Правила та порядок. – 1999. – 196с.
980398
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7276-85-7
т.2 : Міраж соціальної справедливості. – 1999. – 200с.
980399
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода = Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк; Пер.з англ. Н.Комарова. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-99-7
Т.3 : Політичний устрій вільного народу. – 2000. – 252с.
980400
   Право, законодательство и администрация в философских и исторических исследованиях и монографиях : в 3 т. – 1869-1870. – Санкт-Петербург : Изд. Ламанского ; [В тип. В. Демакова]
Т. 3 : Физиология государства, как основание политических наук : исследование Константина Франца; Законодательство Наполеона I : Монография Севэна; Лорд Брум : Биогр. очерк Фр. Альтгауза. – 1909. – [6], 318, 62, 37 с., 1 л. портр. – На обл. т. 2-3 подзагол.: "Историко-политический и юридический сборник" . - Каждое произведение имеет отд. тит. л.
980401
   Право, международное сотрудничество и разрядка. – М., 1980. – 159с.
980402
  Калюжний Р.А. Право, мораль і релігія як регуляторні механізми / Р.А. Калюжний, В.М. Вовк // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 2-7
980403
  Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / Е.А. Лукашева. – М., 1986. – 262с.
980404
  Полежай П.Т. Право, политика и экономика в социалистическом обществе / П.Т. Полежай. – Х., 1973. – 51с.
980405
  Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 3-7.
980406
  Стазилова Т. Право, применимое к договорам управления имуществом в международном частном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-17-0
980407
  Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании сети "Интернет": основные проблемы / С.А. Бабкин. – Москва : Центр ЮрИнфоР, 2003. – 80с. – (Биб-ка "ЮрИнфоР"). – ISBN 5-89158-122-1
980408
  Анисимов А.П. Право, протекционизм и особенности национальной политики Украины на современном етапе // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
980409
  Селлерз М. Право, розум та емоції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 209-229. – ISSN 2227-7153
980410
  Приходнюк Г. Право, свобода та відповідальність у творах Олександра Довженка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 78-86. – ISBN 978-966-306-020-4
980411
  Призиглей О. Право, свобода, відповідальність у творах Марка Вовчка (Марії Вілінської) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 145-154. – ISBN 978-966-306-020-4
980412
  Кулажников М.Н. Право, традиции и обычаи в советском обществе. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1972. – 175с.
980413
   Право, управление и научно-технический прогресс. – М., 1985. – 224с.
980414
   Право, управление и экономика развитого социализма. – М., 1983. – 303с.
980415
  Жебель А. Право, яке застосовується до спорів щодо націоналізації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 233-236
980416
  Євграфова Є. Право, яке належить виключно народові // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 23-26
980417
  Рейснер М.А. Право. / М.А. Рейснер. – Л.М., 1925. – 276с.
980418
  Некрасов А. Право. Антиправо. Предправо // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
980419
  Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет / Н.Н. Лебедева. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. – 232с. – ISBN 5-466-00048-5
980420
  Коржанський М.Й. Право. Наука. Закон // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40-43.
980421
  Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 2. – С. 5-35.
980422
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : /Правовое содержание научного атеизма / И.И. Бражник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 206с.
980423
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : Метод.разработка / И.И. Бражник; МВ и ССО УССР. ИПК при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 68с.
980424
  Сокуренко Право. Свобода. Равенство. / Сокуренко, А.Н. Савицкая. – Львов, 1981. – 231с.
980425
   Право. Ускорение. Справедливость. – Саратов, 1989. – 57 с.
980426
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 1. – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980427
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 2. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980428
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 3. – 2015. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980429
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 4. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980430
  Лизикова И.И. Право: миф или реальность? // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
980431
  Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
980432
  Решетченко Д.В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-82. – ISSN 0130-5247
980433
  Галатир В. Правобережна Україна в період Гетьманату П. Скоропадського // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4-9


  Заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації.
980434
  Зайдлер Н.В. Правобережна Україна періоду Руїни в художньому осмисленні авторів козацьких літописів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 83-90. – (Філологічні науки ; № 2)
980435
  Чухліб Тарас Васильович Правобережна Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної і Південно-Східної Європи (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Чухліб Тарас Васильович; НАН України. Ін-т історії України. – К., 1995. – 24л.
980436
  Лисенко С.М. Правобережна шляхта, кінець 18 - перша половина 19 ст. : список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Сергій Лисенко, Євген Чернецький; Державний комітет архівів України; Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – 2-ге вид., випр. та доп. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 448с. – (Архівні зібрання України; Шляхта України : спеціальні довідники). – ISBN 978-966-8545-66-5
980437
  Барабой А.З. Правобережная Украина в предреформенный период : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Барабой А.З. ; Ин-т истории АН СССР. – Киев, 1965. – 47 с.
980438
  Нестерчук І.К. Правобережне Полісся – до витоків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 111-119


  В статті проаналізовано історію походження терміну «Правобережне Полісся» та регіональні особливості розвитку регіону на межі ХVІІ – ХІХ сторіч. В статье проанализирована история происхождения термина «Правобережное Полесье» и региональные особенности ...
980439
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 966-8545-62-1
Т.1 : Шляхта Васильківского, Таращанського та Звенигородського повітів. – 2006. – 160с.
980440
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-72-6
Т. 2 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.) /уклав. Є. Чернецький. – 2007. – 204с.
980441
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-99-3
Т. 3 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810 рр.)/уклав Є. Чернецький. – 2007. – 192с.
980442
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина 15-середина 17 ст.) : Автореф...канд.істор.наук:07.00.01 / Боєчко В.Ф,;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
980443
  Боєчко Владислав Федорович Правобережні порубіжні територіїу генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина ХV-середина XVIIст.) : Дисертація...кандидата історичних наук Спеціальність 07.00.01 / Боєчко Владислав Федорович; Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2000. – 200л. – Бібліогр.л.183-200
980444
  Никончук Н.В. Правобережно-полесские говоры в лингвогеографическом освещении : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Никончук Н. В. ; МВ и ССО УССР , Ужгород. ГУ. – Житомир, 1980. – 48 с.
980445
  Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-II вв. до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1967. – Д1-4 : Правобережье Среднего Приднепровья в V-III век до н.э. / Петренко В.Г. – С. 1-180, табл.
980446
  Главацький М.Б. Правов е регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 321-324
980447
  Харитонов Є.О. Правова адаптація як вид взаємодії правових систем / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 454-461. – ISSN 0869-2491
980448
  Зубко І.В. Правова акультурація в контексті європейської інтеграції України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 65-67. – ISBN 966-660-151-6
980449
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: погляди на сутність і призначення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 26-29. – ISSN 2312-1831
980450
  Рабінович П. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 22. – ISSN 1992-9277
980451
  Журбелюк Г.В. Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 129 : Юридичні науки
980452
  Дудаш Т. Правова аргументація: до питання про загальне поняття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 99-106. – ISSN 1026-9932
980453
  Дудаш Т. Правова аргументація: стан та перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-13. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
980454
  Рабінович П.М. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 8-20. – ISSN 1993-0909
980455
   Правова база з питань банкрутства суб"єктів господарювання. : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 224с. – ISBN 966-7714-18-7
980456
   Правова база з питань екології та охорони природного середовища : Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001р. – Київ : Атіка, 2001. – 632с. – ISBN 966-7714-50-0
980457
   Правова база України з питань в"їзду та виїзду громадян. : Збірник законодавчих та нормативних актів(Станом на 31 жовтня 2002 року). – Київ : Атіка, 2003. – 224С. – ISBN 966-8074-35-1
980458
  Коцан Р.І. Правова база українсько-польських транскордонних відносин та її розвиток в історичному контексті державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 633-639. – ISSN 1563-3349
980459
  Лобода А. Правова безпека особи: аксіологічний вимір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 26-27
980460
  Лобода А. Правова безпека особи: антропологічний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 16-21
980461
  Беззубов Д.О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 119-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
980462
  Навроцький В. Правова визначеність і забезпечення її реалізації у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1026-9932
980463
  Огнев"юк Г.З. Правова визначеність як юридична категорія // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
980464
  Требін М.П. Правова вихованість – основа демократичного, правового розвитку українського суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 216-220. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
980465
  Безклубий І. Правова відповідальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено актуальні питання правової відповідальності. В статье исследованы актуальные вопросы правовой ответственности. The actual questions of law responsibility are researched in the article.
980466
  Данча Л.І. Правова відповідальність масмедіа як чинник комунікаційного балансу, комунікаційного консенсусу та мінімалізації комунікаційних ризиків: актуальний контент // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 19-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
980467
  Сушинський О. Правова відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 83-91
980468
  Губарев К. Правова генеза "помаранчевої революції" в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-93.
980469
  Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
980470
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 320 с. – ISBN 5-900195-04-Х
980471
   Правова держава : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992-
Вип. 2/3. – 1992
980472
  Тимошенко В.І. Правова держава : Теоретико-історичне дослідження / В.І. Тимошенко. – К. : Наук. думка, 1994. – 132с
980473
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 2. – 2000
980474
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7791-04-1
№ 11. – 2000
980475
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 3. – 2001
980476
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
980477
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 4. – 2002
980478
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2002
980479
  Рено Ф. Правова держава // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 302-310
980480
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 18. – 2014. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980481
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 19. – 2015. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980482
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 20. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980483
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ. – ISSN 0869-2491
Вип. 27. – 2016. – 694 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980484
  Заєць А.П. Правова держава в України: концепція і механізми реалізації : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Заєць А.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
980485
  Заєць Анатолій Павлович Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.01 / Заєць Анатолій Павлович; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 447л. – Бібліогр.:л.414-447
980486
  Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Автореф...док.юрид.наук:12.00.01 / Заєць А.П.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 36с. – Бібліогр.:с.30-32
980487
  Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
980488
  Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-51. – ISSN 0132-1331
980489
  Палієнко М. Правова держава і конституціоналізм (Вестник права, ХХХІ, книга І, 1906) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 104-119
980490
  Краснощоков В.П. Правова держава не може існувати без правової культури // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
980491
  Гоцуляк Ю.В. Правова держава та доктрина природного права у науковій спадщині П.І. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-49
980492
  Тканова І.В. Правова держава та проблеми побудови її в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 139-145
980493
  Воронов І.О. Правова держава як предмет політологічного аналізу / І.О. Воронов. – Київ : Віра ІНСАЙТ, 2000. – 375с. – ISBN 966-95755-2-4
980494
  Лаговська С.С. Правова держава як чинник демократичного розвитку українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 113-115
980495
  Сікач І.В. Правова держава: концепція Б. Кістяківського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 223-232
980496
   Правова держава: Міжвідомчий зібрник наукових праць. – К.
2-3. – 1992. – 208с.
980497
  Паращевіпа О.А. Правова держава: формування нової цілісності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 30-36. – ISSN 1563-3349
980498
  Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 0132-1331
980499
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Бібліогр.: л. 183-199
980500
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
980501
  Васильєв С.В. Правова доктрина - джерело процесуального права // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 70-76
980502
  Задорожний Ю.А. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 17-24
980503
  Грек Б.М. Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 34-37
980504
  Ковальчук В.Б. Правова доктрина народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття / В.Б. Ковальчук, Я.С. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 61-68. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
980505
  Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англосаксонскій правових сім"ях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 6-9.
980506
  Шульга Ю. Правова доктрина як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 117-118. – ISBN 978-617-7069-28-6
980507
  Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 99-108. – ISSN 0132-1331
980508
  Цірат Г.А. Правова допомога в міжнародному цивільному процесі - вручення за кордоном судових документів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 127-136.
980509
  Вінніков О. Правова допомога в розрізі закону про адвокатську діяльність. Як новий Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" вплине на надання безоплатної правової допомоги в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
980510
  Ізарова І.О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 53-60. – ISSN 2310-9769


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад надання правової допомоги в цивільних справах транскордонного характеру, а також шляхів удосконалення чинного законодавства України, ураховуючи необхідність запровадження європейських стандартів надання ...
980511
  Захарова О. Правова допомога в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-17-0
980512
  Дрейзіна Д.В. Правова допомога в цивільному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 240-245
980513
  Заботін В.В. Правова допомога і медіація: порівняльно-правова характеристика // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 187-190. – ISBN 978-966-937-189-8
980514
  Шрамко Ю. Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 10-15. – ISSN 2308-9636
980515
   Правова допомога у цивільних справах у Російській Федерації // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
980516
   Правова допомога: зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Москва : Факт, 2004. – 336 с. – ISBN 966-664-100-3
980517
  Шрамко Ю. Правова допомога: питання класифікації форм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 163-168. – ISSN 1026-9932
980518
  Гапєєв Л. Правова допомога: що корисно знати // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 6 (466), лютий 2017 р. – С. 29-31
980519
  Рахнянська Т.О. Правова екологія у сфері містобудування: реальність, тенденції та виклики // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 197-200. – ISBN 978-966-419-269-6
980520
  Ревака В. Правова експертиза в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 88-92.
980521
  Головченко В.В. Правова енциклопедія школяра / В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-667-195-6
980522
   Правова енциклопедія школяра / Авт. кол.: В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 440с. – ISBN 966-667-195-6
980523
  Ванзіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.16-21
980524
  Сіленко А.О. Правова і соціальна державність - основа консолідації суспільства України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 52-56. – ISBN 966-628-108-8
980525
  Масальський В.І. Правова і юридична освіта у сучасній Україні: про сутність термінів та правомірність їх використання / В.І. Масальський, Д.С. Скородумов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 157-162. – ISSN 2077-1800


  Що таке "правова освіта" і "юридична освіта", як ці терміни співвідносяться між собою. Обгрунтовано правомірність використання їх контекстів у сучасній Україні.
980526
  Яременко О.І. Правова ідентифікація суб"єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 11-18
980527
  Ковальчук О.М. Правова ідеологія - як складова демократизації суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-125
980528
  Луцький А.І. Правова ідеологія в поглядах М. Драгоманова // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 26-32. – ISSN 2078-6743
980529
  Толстенко В. Правова ідеологія в процесі формування правової культури проблеми теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 18-24.
980530
  Носік В.В. Правова ідеологія земельної реформи в Україні: методологія, теорія, практика // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 137-138
980531
  Толстенко В.Л. Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти : монографія / В.Л. Толстенко ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2012. – 282, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-687-1
980532
   Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) / І.Б. Усенко, О.М. Мироненко, В.А. Чехович, Л.Ю. Снісаренко, І.В. Музика; НАН України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького; За ред. О.М.Мироненка, І.Б.Усенка. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001. – 220с. – ISBN 966-02-2098-7
980533
  Недюха М.П. Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 5-9. – ISSN 2220-1394
980534
  Толстенко В.Л. Правова ідеологія у структурі правосвідомості теоретико-методологічні основи аналізу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 10-18. – ISSN 1563-3349
980535
  Богініч О.Л. Правова ідеологія України в контексті сучасних викликів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 98-104. – ISSN 0869-2491
980536
  Ситник О.М. Правова ідеологія як складник механізму державно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
980537
  Стоєцький С.В. Правова ідеологія як умова забезпечення ефективної взаємодії особи, громадянського суспільства та держави: загальнотеоретичний аспект / С.В. Стоєцький, Л.О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 16-31. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
980538
  Федірко І.П. Правова ідеологія як чиннник розбудови української держави / І.П. Федірко, О.І. Косілова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 150-151
980539
  Недюха М.П. Правова ідеологія: класичні та модерні інтерпретації // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 11-15
980540
  Теремцова Н. Правова ідея дитячого героїзму у творчості Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 206-210
980541
  Стеценко М.П. Правова ідея як структурний елемент правосвідомості / М.П. Стеценко, В.П. Москалець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье исследуются вопросы правовой психологии, связанные с ее правовой идеологией. Анализируется понятие социально-правовой психологии. Показаны состав ее элементов, а также средства связи и взаимодействия последних.
980542
  Бондарева К. Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 28-34
980543
  Деркач Я. Правова інституціоналізація політичних партій в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-105
980544
  Зарубінський О. Правова інституціоналізація політичних партій: досвід комплексного аналізу : [рецензія] / О. Зарубінський, Г. Омельченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 169-171. – ISSN 0132-1331
980545
  Андрійчук О. Правова інтерпретація Суду ЄС та Європейської Комісії як квазі-правотворчість // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 26-29
980546
  Волошенюк О.В. Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 15-20. – ISSN 1727-1584
980547
  Мінченко А.В. Правова інформатика : навч. посіб. / А.В. Мінченко ; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-32-8
Ч. 1. – 2003. – 280 с.
980548
   Правова інформатика : Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
980549
   Правова інформатика : Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
980550
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (35). – 2012. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980551
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (36). – 2012. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980552
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (37). – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980553
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (38). – 2013. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980554
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (39). – 2013. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980555
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (40). – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980556
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (41). – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980557
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (42). – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980558
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (43). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980559
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (44). – 2014. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980560
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (45). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980561
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (46). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
980562
  Зубрицький О.О. Правова інформатика як галузь загальної інформатики і прикладна юридичної науки // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 21-24


  Важливим стимулом бурхливого розвитку інформатики як науки в нашій країні послужила знамення подія - вихід влітку 1982 р., монографії академіка В.М. Глушкова "Основи безпаперової інформатики", яка мала велику зацікавленність серед фахівців-практиків ...
980563
  Юдкова К.В. Правова інформатика: міжнародний досвід як підгрунтя інтеграційних процесів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 34-39
980564
   Правова інформація : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
980565
   Правова інформація : Щорічник наукових праць. – Київ
№ 12. – 2004
980566
  Саржан С.Л. Правова інформація як властивість юридичних фактів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 35-40
980567
  Дупай Я.М. Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 2219-5521
980568
  Ігнатенко В. Правова кваліфікація відносин, що виникають при проведенні ігор і парі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-24
980569
  Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932-1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяності та геноциду. Висновок // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 18-34
980570
  Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932 - 1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяності та як геноциду // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 5-14
980571
  Онищенко Г. Правова кваліфікація довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 129-133.
980572
  Коверзнев В.О. Правова класифікація кооперативних організацій в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 127-133
980573
  Власенко Ю. Правова класифікація принципів державного екологічного контролю: сучасні проблеми та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована наукова думка щодо сутності принципів контролю та критеріїв їх класифікацій. Дана характеристика системі принципів екологічного контролю та її складовим у сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ...
980574
  Кічук Я. Правова компетентність майбутнього фахівця - пріоритетне завдання громадянської освіти у вищій школі. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 141-147. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
980575
  Проць О.Є. Правова компетентність учителя як складова його професійної компетентності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
980576
  Кічук Я.В. Правова компетентність фахівця як показник результативності його підготовки в умовах вищої школи // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 60-70. – ISBN 966-8009-46-0
980577
  Савінова Н.А. Правова комунікація та емоція права // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 71-74
980578
  Макеєва О.М. Правова комунікація: теоретико-правові аспекти // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 18-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
980579
  Панова Л. Правова конструкція рамкового кредитного договору // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-115
980580
  Мадіссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-44. – ISSN 0132-1331
980581
  Буткевич О.В. Правова концепція професора Є. Ерліха і міжнародне право // Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 6. – С. 160-167
980582
  Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.255-261. – ISBN 966-73-53-51-Х
980583
  Вовк О. Правова культура в Україні у період середньовічного відродження // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 173-178. – ISBN 978-966-349-240-7
980584
  Степаненко В. Правова культура в українських регіональних вимірах // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 18-34.
980585
  Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-23,39. – ISSN 0132-1331
980586
  Тукало А.В. Правова культура в умовах формування української правової держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються питання правової культури як багатогранного явища суспільного життя в умовах, висловлюються деякі пропозиції щодо підвищення її рівня.
980587
  Тукало Алла Вікторівна Правова культура депутатського корпусу : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 158л. – Бібліогр.:л.148-158
980588
  Тукало Алла Вікторівна Правова культура депутатського корпусу : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
980589
  Яковюк І. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 43-56. – ISSN 1993-0909
980590
   Правова культура і підприємництво. – Київ-Донецьк, 1999. – 280с. – ISBN 966-7509-00-1
980591
  Береза С.В. Правова культура і політика: взаємозв"язок і взаємозалежність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.112-117. – ISSN 1563-3349
980592
  Макаренко Л.О. Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-37. – ISSN 2219-5521
980593
  Полякова О.М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
980594
  Басай В.д. Правова культура майбутнього юриста / В.д. Басай, Л.І. Зеліско // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.83-89
980595
  Гурбик А. Правова культура на українських землях у складі польської держави ( XIV-XVIII ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 57-67
980596
  Оніщенко Н. Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі) / Н. Оніщенко, С. Береза // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 30-32


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
980597
  Мелех Л.В. Правова культура правозастосувача як фактор зміцнення законності-мета побудови правової держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 338-347. – (Юридична ; Вип. 1)
980598
  Завальнюк В.В. Правова культура правосуддя в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 3-7
980599
  Власенко В. Правова культура працівників поліції - соціальна гарантія дії верховенства права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 24-26
980600
  Суровська Л.І. Правова культура працівників правоохоронних органів: поняття, чинники та проблеми формування / Л.І. Суровська, А.В. Швецова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 50-53. – ISBN 966-435-028-1
980601
  Новоселова В.В. Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 42-48. – (Юридичні науки ; № 3)
980602
  Макушина Г. Правова культура селян в Гетьманщині у XVIII ст. Історичний аспект // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 26-27
980603
  Коваленко Ірина Правова культура студентів бібліотечно-інформаційного профілю як критерій модернізації фахової освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються результати діагностики стану правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю, пропонуються засоби вдосконалення формування її складових.
980604
  Карась А.Г. Правова культура сучасної України: гносеологічний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
980605
  Строган А.Ю. Правова культура та правовий нігілізм в умовах функціонування правової держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 13 назв
980606
  Проць О.Є. Правова культура та правокультурність: межі кореляції понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 77-81
980607
  Полякова О.М. Правова культура та правосвідомість як фактори впливу на політичний режим // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 115-117. – ISBN 966-660-151-6
980608
  Савош Г.П. Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 142-146
980609
  Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.75-79. – ISSN 0132-1331
980610
  Зайчук О.В. Правова культура українського суспільства: програмні цілі, реальний стан, науковий пошук / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
980611
  Чупахін О. Правова культура учасників виборчого процесу-важливий аспект демократичних виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 50-53
980612
  Мануйлов Є.М. Правова культура фахівців права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 237-239. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
980613
  Макеєва О.М. Правова культура як елемент правової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 64-67
980614
  горбунова Правова культура як умова ефективного розвитку законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 9-17
980615
  Соломчак Х.Б. Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини
980616
  Соломчак Х.Б. Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 43-50. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
980617
  Шай Р.Я. Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 317-320. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
980618
  Демичева В.В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
980619
  Скуратівський А. Правова культура як чинник дотримання та захисту прав і свобод людини: історія і сучасність // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.415-425
980620
  Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в опертивно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 321-328. – ISSN 0132-1331
980621
  Веніславський Ф.В. Правова культура як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 28-35. – ISSN 0201-7245
980622
  Макеєва О.М. Правова культура як чинник розвитку правової системи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
980623
  Бачинський Т. Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 16-20
980624
  Йора Д.С. Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 46-51. – ISSN 2312-1831
980625
  Демічева В.В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 38-42. – ISSN 1563-3349
980626
  Павлов С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
980627
  Мельник А.А. Правова лінгвістика: основні риси та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 365-373. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснюється аналіз правил законодавчої техніки, що впливають на мовну та техніко-юридичну досконалість нормативно-правових актів, а також розглядаються мовні вимоги до якості мови закону. В статье проводится анализ правил законодательной ...
980628
  Константшов С.Ф. Правова маргінальність // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-21.
980629
  Журбелюк Г.В. Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства: історія і сучасність. / Г.В. Журбелюк, О.В. Курінний // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 82-99. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
980630
  Штепа О.О. Правова ментальність українського етносу доби козацтва як чинник вітчизняного державотворення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 144-148. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
980631
  Поліщук І.О. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 226-232. – ISSN 2224-9281
980632
  Сальман І.Ю. Правова модель формування ринку землі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 27-32
980633
  Дамірлі М. Правова наука - самостійний об"єкт теоретичної саморефлексії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.28-33. – (Серія юридична ; Вип. 38)
980634
  Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.5-24
980635
  Тацій В.Я. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 68-90. – ISBN 978-966-458-148-3
980636
  Тацій В.Я. Правова наука викликам сучасності // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 909-924. – ISBN 978-966-458-148-3
980637
  Медведчук В. Правова наука і правова держава: проблеми взаємозв*язу і розвитку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.37-53
980638
  Тацій В.Я. Правова наука та її завдання щодо забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 533-543. – ISBN 978-966-458-148-3
980639
  Грицаєнко П.М. Правова норма як предмет логічного аналізу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 34
980640
  Магновський І.Й. Правова нормативність та ії особливості на сучасному етапі розвитку національного права України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 2312-928X
980641
  Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні : монографія / Л.І. Заморська ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 272-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-714-6
980642
  Стефанюк Володимир Сергійович Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.07 / Стефанюк Володимир Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – л. – Бібліогр.:л.172-186
980643
  Стефанюк В.С. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Стефанюк В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
980644
  Топчій О.В. Правова освіта vs правова просвіта // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 18-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
980645
  Ярошевська Т. Правова освіта для судентів вищіх технічних навчальних закладів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 149. – ISSN 0132-1331
980646
  Рябовол Л. Правова освіта населення України: системний підхід // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 49-55. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  Правову освіту населення України досліджено як системне утворення, цілісність, єдність певних компонентів, які у взаємодії та взаємозв’язках забезпечують виконання поставлених перед нею завдань і досягнення запланованого результату; структуру системи ...
980647
  Фатхутдінова О.В. Правова освіта як чинник організаційної культури українців // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 107-118. – ISSN 2072-1692
980648
  Мирошниченко В.О. Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз / В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 43-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
980649
  Оніщенко Н. Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 23 (332). – С. 35-37
980650
  Субота С.І. Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 54-59. – ISSN 1727-1584
980651
  Якушик В.М. Правова основа державного і громадського життя як нове поняття юридичної науки / В.М. Якушик, В.І. Тимошенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье в свете решений XXVII съезда КПСС, положений Конституции СССР и с учетом имеющихся в научной литературе точек зрения освещаются исходные положения, связанные с определением понятия и структуры правовой основы советской государственной и ...
980652
  Дешко Л.М. Правова основа державного регулювання діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-85
980653
  Назаренко О. Правова основа діяльності політичних партій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7069-17-0
980654
  Андрусів Л.М. Правова основа законодавчого процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 231-240. – (Юридична ; Вип. 1)
980655
  Переяславська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35.
980656
  Костюк М. Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію Польщі (1939-1940 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 303-310. – ISSN 2078-6077
980657
  Хомин О.Й. Правова основа соціального захисту працівників правоохоронних органів України / О.Й. Хомин, О.І. Бутрин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 132-140. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
980658
  Романенко С.О. Правова основа сучасної моделі застосування односторонніх економічних санкцій з боку США та проблеми її реформування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.49-58
980659
  Сироїд Т.Л. Правова основа та механізми захисту прав людини на міжнародному регіональному рівні // Вісник Академії митної служби України : [науковий збірник] / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – с. 79-86. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
980660
  Конопльов В.В. Правова основа управління попередженням торгівлі людьми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 410-414. – ISSN 1563-3349
980661
  Мицик В.В. Правова основа формування державної етнополітики щодо захисту національних меншин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто питання історії виникнення національних меншин на території України і сучасного правового значення її державної політики щодо захисту прав національних меншин.
980662
  Коршунова Г. Правова основа функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
980663
  Кашинцева О.Ю. Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 164-168
980664
   Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти = Legal protection of air: practical aspects / Міжнар. благод. орг. "Екологія-Право-Людина" ; [Кравченко С.М. та ін. ; за ред. Т.М. Жиравецького, О.В. Кравченко ; переклад: Хомечко Г.І.]. – Львів : МБО "Екологія-Право-Людина", 2011. – 118, [2] с. – Текст укр., англ. мовами.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 86-89 та в підрядк. прим.
980665
  Капіца Ю.М. Правова охорона баз даних у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 139-144.
980666
  Яркіна Н.Є. Правова охорона баз даних: режими авторсько-правовий I "sui-generis" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 81-90. – ISSN 0201-7245
980667
  Слепченко А.А. Правова охорона біотопів у Республіці Білорусь - орієнтир для України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 310-314. – ISBN 978-966-7957-20-9
980668
  Работягова Л. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні та зарубіжних країнах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-29. – ISSN 1608-6422
980669
  Іващенко В. Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930-1940 рр.) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 46-55. – ISSN 2308-0361
980670
  Бошицький Ю.Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, Я.Г. Воронін ; НАНУ ; Київський ун-т права ; Міжнар. центр правових проблем інтелектуальн. власності при Ін-ті держ. та права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ : Європейський університет, 2010. – 342 с. – ISBN 978-966-301-199-8
980671
  Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22.
980672
  Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.
980673
  Ігнатенко І.В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 233-240. – ISSN 2306-9082
980674
  Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.26-33. – ISSN 1608-6422
980675
  Родік О.О. Правова охорона грунтів в Україні: 25 років розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 318-324. – ISSN 2219-5521
980676
  Родік О.О. Правова охорона грунтів у доктрині земельного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 294-300. – ISSN 2219-5521
980677
  Мунтян В.Л. Правова охорона грунтів Української РСР / В.Л. Мунтян. – Київ, 1965. – 100с.
980678
  Кодинець А.О. Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню історичного генезису засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у вітчизняній правовій системі. The article devoted to the investigation of historical genesis means of individualization ...
980679
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 74-83
980680
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні : монографія / В.О. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 304-330. – ISBN 978-966-667-402-2
980681
  Вівчаренко О. Правова охорона земель на Українських теренах історичні аспекти розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 83-87
980682
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель: окремі проблеми нормативного визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
980683
  Вівчаренко О. Правова охорона земель: питання єдності технічних та правових вимог // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 46-50. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  В статті аналізуються правові питання та технічні параметри здійснення завдань правової охорони земель в Україні. Розглядається поняття "охорона земель", питання розвитку земельного галузі права, пріоритети, тенденції становлення інституту правової ...
980684
  Татаров О.Ю. Правова охорона земельних відносин в Україні / О.Ю. Татаров, О.Ю. Дрозд // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 57-63.
980685
  Поліщук В.А. Правова охорона землі, багаторічних насаджень та водних ресурсів у здійсненні промислового садівництва // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 153-155
980686
  Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : 12.00.04:Дис....канд. юрид. наук / Кашинцева О.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С.177-198
980687
  Кашинцева Оксана Юріївна Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кашинцева Оксана Юріївна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
980688
  Лазуренко Ю.В. Правова охорона інтелектуальної власності в цифроввій мережі Інтернет // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.196-205. – ISBN 966-7784-65-7
980689
  Мініна О.Ю. Правова охорона інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 73-81


  В статье рассмотрены основные аспекты правовой охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве, изучена уже созданная нормативно-правовая база. Доказано, что в основе международнолй защиты в сфере прав интеллектуальной ...
980690
  Буркацький Л.К. Правова охорона історико-культурної спадщини на Україні / Л.К. Буркацький. – К., 1970. – 20с.
980691
   Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ : Юридична думка, 2006. – 638 с. – ISBN 966-8602-39-0
980692
  Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С.49-58
980693
  Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 26-36
980694
  Радзієвський Р.В. Правова охорона комп"ютерних програм в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 121-125. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
980695
  Дручок Г. Правова охорона комп"ютерних програм у США / Г. Дручок, О. Гавриленко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.40-42. – ISSN 1608-6422
980696
  Белей Є. Правова охорона Конституції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-21. – ISBN 978-617-7069-17-0
980697
  Костенко М. Правова охорона Конституції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7069-15-6
980698
  Лотюк О.С. Правова охорона конституції в зарубіжних країнах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 42-46. – (Правознавство ; Вип. 375)
980699
  Веніславський Ф.В. Правова охорона Конституції як передумова стабільності конституційного ладу України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 41-47. – (Правознавство ; Вип. 478)
980700
  Жаров В. Правова охорона корисних моделей в Україні з огляду на міжнародну практику / В. Жаров, І. Кожарська // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.21-26. – ISSN 1608-6422
980701
  Романюк Т.В. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 210-213. – ISSN 2219-5521
980702
   Правова охорона культурної спадщини : Збірник документів. – Київ : Інтерграфік, 2004. – 320с. – ISBN 966-532-025-4
980703
  Челпан Р. Правова охорона лісів України від пожеж у перші роки Радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 25-28
980704
  Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС : [ навчальний посібник ] / ; Левицький Олександр Олександрович ; УАН ; Івано-Франківський ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-1521-03-1
980705
  Шем"яков О. Правова охорона надр : поняття та проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.111-115. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
980706
  Лісова Т.В. Правова охорона надр: сутність і тенденції розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 69-76. – ISSN 0201-7245
980707
  Шевелева Т. Правова охорона назв держав при їх використанні у складі торговельних марок: вирішення проблемних питань країнами-членами ВОІВ // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
980708
  Шинкарук О.В. Правова охорона немайнових прав юридичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
980709
  Красовська А. Правова охорона об"єктів промислової власності в Україні та технологічно розвинутих країнах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
980710
  Акуленко В.І. Правова охорона пам"яток історії та культури в УРСР / В.І. Акуленко, В.С. Анджиєвський. – Київ, 1984. – 48с.
980711
  Герасимчук О. Правова охорона правосуддя за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 86-88


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
980712
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 151-158
980713
  Гречко В.В. Правова охорона природи в Українській РСР / В.В. Гречко. – Х., 1966. – 31с.
980714
  Тітова Ніна Івановна Правова охорона природи Української РСР / Тітова Ніна Івановна. – Львів : б.и., 1965. – 129с.
980715
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи Української РСР / В.Л. Мунтян. – Київ, 1966. – 104с.
980716
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР / В.Л. Мунтян. – К., 1973. – 204с.
980717
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР / В.Л. Мунтян. – Вид. 2-е, доп. – Київ, 1982. – 232с.
980718
  Герасименко Я. Правова охорона природно-заповідного фонду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 266-271. – ISSN 1993-0909
980719
  Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп"ютерних програм і баз даних) : монографія / [Г.О. Андрощук, С.А. Петренко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. – 296, [4] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-412-4
980720
  Халаїм Ніна Олексіївна Правова охорона промислових зразків в Україні : Дис....канд.юридичних наук:12.00.04 / Халаїм Ніна Олексіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліорг.:л.180-196
980721
  Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Халаїм Н.О.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
980722
  Макода Володимир Євгенович Правова охорона промислових зразків в Україні / Макода Володимир Євгенович; Відп. ред. О.А. Підопригора. – Київ, 2000. – 172с.
980723
  Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Макода В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18.
980724
  Макода Володимир Євгенович Правова охорона промислових зразків в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Макода Володимир Євгенович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 189л. – Бібліогр.: л.173-189
980725
  Халаїм Ніна Олексіївна Правова охорона промислових зразків в Україні. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Халаїм Ніна Олексіївна; КНУТШ. – К., 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.180-196
980726
  Васьковська Т. Правова охорона промислових зразків для виробів технічного призначення // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 1608-6422
980727
  Халадїм Н.О. Правова охорона промисловість зразків в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Халадїм Н.О.; КНУТШ. – К, 2000. – 15л.
980728
  Соколова А.К. Правова охорона рослинного світу на міжнародному й національному рівнях: порівняльний аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 90-97. – ISSN 0201-7245
980729
  Рульєв В. Правова охорона селекційних досягнень у садівництві / В. Рульєв, В. Туровцева, С. Саньков // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-22. – ISSN 1608-6422
980730
  Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Українї // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.10-18. – ISSN 1608-6422
980731
  Мунтян В.Л. Правова охорона тваринного світу / В.Л. Мунтян. – Київ, 1968. – 108с.
980732
  Жилінкова О. Правова охорона телевізійного формату як об"єкта права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 57-62
980733
  Капіца Ю.М. Правова охорона торговельних марок в Європейському Союзі та питання вдосконалення законодавства України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 95-103.
980734
  Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах Центральної і Східної Європи : навчальний посібник / П.Ф. Немеш ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-617-501-030-3
980735
  Кокош Р. Правова охорона торговельної марки
980736
  Кокош Р. Правова охорона торговельної марки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 229-230. – ISBN 978-617-7069-14-9
980737
  Тимофієнко Л. Правова охорона фотографічних творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.12-19. – ISSN 1608-6422
980738
  Єфіменко Л.В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єфіменко Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Бібліогр.: л. 192-235
980739
  Єфіменко Л.В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єфіменко Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
980740
  Петлюк Ю. Правова охорона як основний змістоутворюючий елемент правового режиму земель оздоровчого призначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 86-90.
980741
  Лунь З. Правова охрона конститиуції: до питання про постановку проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-18. – ISSN 0132-1331
980742
  Калмиков Д.О. Правова оцінка жорстокого поводження з тваринами за законодавством України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 11 (171). – C. 38-44
980743
  Думалевська М. Правова оцінка медичних процедур, що застосовуються у період вагітності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 91-101. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
980744
  Бек М. Правова оцінка можливості визнання кримських татар "корінним народом" України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 89-91.
980745
  Бабін Б.В. Правова оцінка проведення державою-агресором "виборів" на тимчасово окупованих територіях України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 50-55
980746
  Шершун С. Правова оцінка проектів виробничих та інших господарських об"єктів, що впливають на стан навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 155-162. – ISSN 1026-9932
980747
  Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посібник / Н.І. Головко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2007. – 242, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-744-0
980748
  Семчик В.І. Правова підтримка основних факторів виробництва сільськогосподарської продукції // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 163-172. – ISBN 978-617-7021-00-0
980749
  Гончарук А.П. Правова поведінка як правова категорія: новітні підходи до дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 67-79. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
980750
  Кирилюк Т.Ю. Правова поведінка як юридична категорія як явище правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 100-105. – ISSN 1563-3349
980751
  Тинчеров Б. Правова поведінка: поняття, ознаки та проблеми класифікації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 68-77
980752
   Правова позиція : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2008-
№ 1 (16). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
980753
  Столярчук І.В. Правова позиція адвоката -захисника в кримінальному провадженні: види та фактори, що впливають на її формування // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 274-277. – ISBN 978-617-7041-91-6
980754
  Атамась Т.І. Правова позиція адвоката у цивільній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-104. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розкривається поняття правової позиції адвоката, її елементи та значення при веденні ним цивільних справ у суді.
980755
  Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів відстоювання правової позиції захисту в процесі доказування у кримінальному провадженні в Україні. Приділена увага необхідності надання адвокатам реальних процесуальних інструментів, що забезпечать їм та ...
980756
  Шумило М. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі / М. Шумило, В. Гмирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 238-246. – ISSN 0132-1331
980757
  Рибалкін А.О. Правова політика в сфері народовладдя та конституційна правосвідомість: питання взаємозв"язку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 82-87. – ISSN 2078-3566
980758
  Карась А. Правова політика вільної конкуренції ЄвропейськогоСоюзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 124-133. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
980759
  Карвацька С.Б. Правова політика держави як об"єкт історико-правового дослідження / С.Б. Карвацька, С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-8. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Автор ставить перед собою завдання: 1) охарактеризувати ступінь наукової розробки проблеми і визначити недостатньо досліджений її ракурс - дослідження правової політики держави як об"єкта історико-правового дослідження; 2) визначити особливості ...
980760
  Покрещук О.О. Правова політика ЄС: особливості реалізації принципу субсидіарності / О.О. Покрещук, І.О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються питання щодо договірного закріплення принципу субсидіарності правової політики ЄС та особливостей його реалізації
980761
  Покрещук О.О. Правова політика ЄС: особливості реалізації принципу субсидіарності / О.О. Покрещук, І.О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-84.
980762
  Руданецька О.С. Правова політика народовладдя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
980763
  Степанюк А.А. Правова політика у міжнародному приватному праві / А.А. Степанюк; Націон. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Альона Анатоліївна. – Н. – Харків : Права людини, 2006. – 144с. – ISBN 966-8919-15-7
980764
  Минькович-Слободяник Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 98-105. – ISSN 1563-3349
980765
  Барабаш Ю. Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 55-61. – ISSN 0132-1331
980766
  Ладиченко В.В. Правова політика у сфері формування нової парадигми відносин держави і особи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349
980767
  Тодика О. Правова політика України в сфері народовладдя і тенденції її розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 3-10.
980768
   Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.М. Руднєвої]. – Київ : НІСД, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-191-2
980769
  Береза С.В. Правова політика як засіб взаємодії правової та політичної систем // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 75-81. – ISSN 1563-3349
980770
  Панов М. Правова політика як універсальний феномен соціального буття. / М. Панов, Н. Герасіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.36-41. – ISSN 0132-1331
980771
  Минькович-Слободяник Правова політика як чинник функціонування правової держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 53-57. – ISSN 1563-3349
980772
  Дзера І.О. Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 116-120. – ISSN 1996-5931
980773
  Святоцька В. Правова природа адвокатури як соціального інституту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 194-198. – ISSN 1026-9932
980774
  Павлюх О.А. Правова природа адміністративного примусу та його місце в діяльності органів державної податкової служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
980775
  Безклубий І.А. Правова природа акредитива // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-67
980776
  Цимбалістий Т.О. Правова природа актів Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55. – (Право. Економіка. Управління)
980777
  Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 118-121. – ISSN 2310-6158


  У статті дається аналіз існуючих наукових підходів до характеристики актів Конституційного Суду України, їх юридичної сили, місця в системі правових актів України. Зроблено висновки щодо удосконалення їх правової природи. В статье дан анализ ...
980778
  Мандзюк О. Правова природа аналітичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 123-128
980779
  Пожоджук Р. Правова природа арбітражної угоди // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 95-103
980780
  Карпінська Н.В. Правова природа багатосторонніх угод Світової організації торгівлі у аграрному законодавстві України / Н.В. Карпінська, А.В. Духневич // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7957-20-9
980781
  Безклубий І. Правова природа банківських процентів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.31-35
980782
  Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-95
980783
  Саванець Л. Правова природа бездокументарних цінних паперів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 253-259. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
980784
  Головач В.В. Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 2409-1944
980785
  Вишновецька С.В. Правова природа визначення поняття переведення працівника на іншу роботу / С.В. Вишновецька, Ю.А. Чумак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 105-110. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
980786
  Стаднік Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 156-164. – ISSN 0132-1331
980787
  Шишка Ю.М. Правова природа виникнення та розвитку регламентації рекламної діяльності в мережі інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 153-160. – ISSN 2227-796X


  Досліджуються передумови виникнення реклами в Інтернеті та історія її становлення. Аналізується як зарубіжний, так і вітчизняний досвід правового регулювання рекламної діяльності. Наголошується на тому, що правова регламентація здійснення рекламної ...
980788
  Рожик Ю. Правова природа висновків органів місцевого самоврядування в цивільному процес // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 61-64
980789
  Теремецький В. Правова природа відкликання апеляції, поданої на вирок суду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-75.
980790
  Колпаков В. Правова природа відносин адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1026-9932
980791
  Куліцька С. Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 211-212. – ISBN 978-617-7069-28-6
980792
  Майданик Р.А. Правова природа відносин з надання медичної допомоги / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1107-1109. – ISBN 978-966-667-341-4
980793
  Попелюк В. Правова природа відносин контролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 144-147
980794
  Юріна А.Л. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 70-78


  В даній статті розглядаються проблеми визначення правової природи відносин банкрутства; співвідношення інститутів "неспроможності" та "банкрутства"; дослідження правопорушень, що скоюються в сфері банкрутства; аналіз причин, які призводять до тяжкого ...
980795
  Єрмоленко В. Правова природа відносин сталого розвитку сільських територій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 118-120
980796
  Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.75-79
980797
  Кирилюк Р. Правова природа відносин щодо організаційного забезпечення діяльності судів за участі Державної судової адміністрації України: проблемні питання визначення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 26-29


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
980798
  Руднєва О.М. Правова природа відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання європейських стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 81
980799
  Григор"єва В.В. Правова природа відповідальності у господарському процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 33-36
980800
  Сичевський В.В. Правова природа гарантій належності та допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 73-78
980801
  Третяк Т. Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правової природи громадських слухань, як елементу процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури громадських слухань. Статья посвящена исследованию правовой природы ...
980802
  Геня Б. Правова природа деонтологічних актів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-14-9
980803
  Виговський О. Правова природа депозитарних розписок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
980804
  Білоус В.В. Правова природа державного фінансового контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 35-39
980805
  Нефьодов С.В. Правова природа державної гарантії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 116-120. – ISSN 2072-8670
980806
  Романюк Я.М. Правова природа диспозитивних норм цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 138-151. – ISSN 1993-0909
980807
  Сінєльнік Р. Правова природа діяльності захисника в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-73.
980808
  Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 68-76.
980809
  Яковлєва Г.О. Правова природа довічних виплат науковцям // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 219-221. – ISBN 978-966-458-401-9
980810
  Семенова М. Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 90-94
980811
  Годулян Н.С. Правова природа договорів в сфері інформаційних відносин // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 85-91


  В рамках цієї статті розглянуто питання щодо правового регулювання договірних відносин в інформаційній галузі, співвідношення договорів про передачу інформації з іншими цивільно-правовими договорами, а також правова природа договорів про передачу ...
980812
  Матвєєв П. Правова природа договорів валютного дилінгу в цивільномі праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 21-24
980813
  Коссак В. Правова природа договорів у будівництві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932
980814
  Чорна О.О. Правова природа договору валютного банківського рахунка // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 74-82. – ISSN 2224-9281
980815
  Міщенко А.В. Правова природа договору перевезення вантажів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 59-63. – ISSN 0201-7245
980816
  Никифоран В.М. Правова природа договору перестрахування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 71-76. – (Правознавство ; Вип.286)
980817
  Станіславський В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
980818
  Станіславський В. Правова природа договору поставку продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
980819
  Станіславський В. Правова природа договору поставку продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
980820
  Волік Ю. Правова природа договору приєднання // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 96-97
980821
  Бєгова Т. Правова природа договору про передачу ноу-хау // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 89-92
980822
  Гнатів О. Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 118-123. – (Серія юридична ; Вип. 49)
980823
  Никифорак В.М. Правова природа договору страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.306)
980824
  Майданик Р.А. Правова природа договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 862-866. – ISBN 978-966-667-341-4
980825
  Мяловицька Н.А. Правова природа договору як джерела конституційного права в федеративних та унітарних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання юридичної природи договорів як джерела конституційного права в регулюванні правових відносин в зарубіжних країнах. The article examines issues of the juridical nature of an agreement as a source of constitutional law in the ...
980826
  Терещенко К. Правова природа договору як підстави виникнення господарського зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 55-58
980827
  Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет : монографія / Д.В. Бойко ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 163, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 27). – ISBN 978-966-458-519-1
980828
  Усенко Є.А. Правова природа доюрисдикційних податкових процедур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 124-127. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
980829
  Холодницький Н. Правова природа екзильних органів влади: аналіз світового досвіду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 81-91
980830
  Решетник Л.П. Правова природа екологічного ризику у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної екологічної небезпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 54-58. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
980831
  Левченко А.О. Правова природа електронної реклами та проблеми правового регулювання її створення, обігу і охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 363-366
980832
  Хоббі Ю.С. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
980833
  Давиденко О.І. Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 101-108. – ISSN 2310-9769
980834
  Ющенко І. Правова природа Закону України про Державний бюджет // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 90-93
980835
  Монаєнко А.О. Правова природа закону України про державний бюджет України на відповідний рік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 33-36. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
980836
  Немьонова С.В. Правова природа заповідального відказу за законодавством України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 72-75. – ISSN 1727-1584
980837
  Беспалько І.Л. Правова природа засад кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 77-87. – ISSN 2079-6242
980838
  Бутирський А.А. Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.190-196. – ISBN 966-7784-65-7
980839
  Пацурківсюкий Ю.П. Правова природа застави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-58. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
980840
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-21
980841
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-22
980842
  Кармаза О. Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено науково-практичний аналіз особливостей захисту житлових прав у цивілістичному процесі. Визначено основні аспекти взаємодії нотаріального, цивільного та виконавчого процесів, направлених на захист суб"єктивних житлових прав в Україні. ...
980843
  Грамацький Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.108-113. – ISSN 0132-1331
980844
  Процевський О.І. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
980845
  Носік В.В. Правова природа земельних відносин в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 79-83. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Правознавство ; Вип .212)
980846
  Баранова Т.В. Правова природа земельно-кадастрової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127.
980847
  Тарасюк В.М. Правова природа земельного аукціону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
980848
  Лаврієнко І.А. Правова природа зобов"язання поручителя за договором поруки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 225-229.
980849
  Ярема А.Г. Правова природа зобов"язань банку за договором вкладу в банківських металах / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 30-40
980850
  Федорченко Н.В. Правова природа зобов"язань, які виникають при наданні послуг з громадського харчування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
980851
  Штукатурова А.Л. Правова природа зонування земель населенних пунктів України // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
980852
  Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.10--12. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
980853
  Лук`янець Д. Правова природа і особливості відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.78-81
980854
  Шевченко Я. Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 11-18. – ISSN 2311-6676
980855
  Нестеренко С. Правова природа інституту видачі (екстрадиції) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 167-169


  У статті розглядається правова природа інституту екстрадиції.
980856
  Воробель Уляна Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 80-84.
980857
  Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 95-97.
980858
  Кочкодан І. Правова природа інституту люстрації // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 8-10
980859
  Кондрат"єва Л.А. Правова природа інституту мирової угоди / Л.А. Кондрат"єва, С.А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Однією з форм прояву принципу диспозитивності є гарантована законом можливість сторін при досягненні домовленості припинити спір шляхом укладення мирової угоди. Здійснення права на укладення мирової угоди є ефективним способом врегулювання спору та ...
980860
  Богатирьов А.І. Правова природа інституту помилування в Україні // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 3-5
980861
  Кирилюк В.А. Правова природа інституту попереднього ув"язнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 142-150.
980862
  Волощук О.Т. Правова природа інституту президента // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 47-52. – (Правознавство ; Вип. 375)
980863
  Литвак О.М. Правова природа інституту президентства : монографія / О.М. Литвак, Н.О. Рибалка. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 154-167. – ISBN 978-966-326-391-5
980864
  Рибачок В.А. Правова природа іпотечного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 209-213
980865
  Левицька О.В. Правова природа істини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 226-236. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
980866
  Мироненко В.П. Правова природа й сутність батьківських прав та обов"язків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-40.


  Проаналізовано підстави виникнення батьківських прав та обов’язків за чинним сімейним законодавством, зазначено особливості батьківських прав та обов’язків, розкрито їх сутність, визначено межі здійснення. The reasons of the origin of the parent"s ...
980867
  Мартинюк Правова природа й юридичні характеристики актів Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
980868
  Конончук Н. Правова природа категорії "інтерес дитини" у сімейному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 57-60
980869
  Прошутя І.Д. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
980870
  Мельничук Ольга Правова природа колективних угод // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 154-156
980871
  Портнов А.В. Правова природа колізійних принципів / А.В. Портнов, О.В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 25-31


  У статті аналізується правова природа колізійних принципів. Розглянуті колізійні принципи є формою вираження правової доктрини. У разі відтворення в узагальненнях правозастосовної судової практики вказані колізійні принципи трансформуються в ...
980872
  Виговський О. Правова природа конвертації цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних питань, пов"язаних з правовою кваліфікацією конвертації цінних паперів. Автор статті досліджує поширені в науковій літературі погляди щодо трактування конвертації як правочину міни, одностороннього правочину, ...
980873
  Максакова Р. Правова природа Конституції Автономної Республіки Крим // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 138-146
980874
  Дерець В. Правова природа координаційних управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-23
980875
  Щербина В. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 10-14.
980876
  Спасибо-Фатєєва Правова природа корпоративних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 87-89.
980877
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
980878
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
980879
  Кравченко С.С. Правова природа корпоративних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 176-179
980880
  Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 157-165. – ISBN 9
980881
  Безклубий І.А. Правова природа кредитного договору / І.А. Безклубий, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.41-46. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
980882
  Гриник Л. Правова природа кредитного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-28-6
980883
  Олексюк В.В. Правова природа кредиту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 494-497. – ISBN 966-660-151-6
980884
  Дмитрук М. Правова природа кримінального проступку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 309-314. – ISSN 0132-1331
980885
  Дьомкіна Г.С. Правова природа легалізації документів для дії за кордоном // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 71-75. – ISSN 2220-1394
980886
  Єрмоленко В. Правова природа майнового паю колишніх членів КСП // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-77.
980887
  Венедіктова І.В. Правова природа медичних послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 2220-1394
980888
  Оніщик Ю.В. Правова природа митних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 206-211. – ISSN 1563-3349
980889
  Ляхівненко С.М. Правова природа міжнародних стандартів захисту соціальних та економічних прав засуджених // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
980890
  Баймуратов М. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування: від міжнародної угоди до імплементації у національне законодавство // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-25.
980891
  Карпов О.Н. Правова природа міжнародного співробітництва у розшуку злочинців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 271-275. – (Право. Економіка. Управління)
980892
  Сидорчук Л.А. Правова природа місцевого самоврядування України на сучасному етапі // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 32-39
980893
  Смирнов М.І. Правова природа нагляду прокурора у формі процессуального керівництва досудовим розслідуванням // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 120-123. – ISBN 978-966-419-300-6
980894
  Музиченко О.В. Правова природа негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-617-7041-91-6
980895
  Гостюк В.І. Правова природа недійсних угод // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-45. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
980896
  Вакула І. Правова природа непридатного замаху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 292-301. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
980897
  Круковес Н.В. Правова природа нотаріального акту // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 337-340
980898
  Тарануха В.П. Правова природа об"єкта адміністративних судових процесуальних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 68-72. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Аналіз статусу об"єкта як елемента структури адміністративних судових процесуальних правовідносин.
980899
  Мінаєва О.М. Правова природа обліку елементів об"єкту оподаткування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 188-192. – (Право. Економіка. Управління)
980900
  Пацурківський Ю. Правова природа обмеження права власності // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-97
980901
  Розгон О.В. Правова природа обов"язків Власника // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 70-75. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
980902
  Романюк Я.М. Правова природа обов"язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 1026-9932
980903
  Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 213-219. – ISSN 2078-9165
980904
  Шутова О.С. Правова природа офшорних зон // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 143-146
980905
  Орловський О.Я. Правова природа пенсії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.70-74. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
980906
  Орловський О.Л. Правова природа пенсії як основного виду соціального забезпечення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 273)
980907
  Тодощак О.В. Правова природа перегляду рішень адміністративних судів Верховним судом України / О.В. Тодощак, В.В. Труш // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 227-232. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
980908
  Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-174


  У статті аналізується понятійний апарат, правова природа, змістовне навантаження засобу доказування, іменованого "письмові докази". Автором проводиться системне відмежування субстанції досліджуваної категорії від інших засобів доказування, що мають ...
980909
  Пальчук П. Правова природа плати за видачу ліцензії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87
980910
  Кобильнік Д.А. Правова природа податкових пільг // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.138-142. – ISSN 0201-7245
980911
  Шепенко Р.А. Правова природа податкового конфлікту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
980912
  Покатаєва О.В. Правова природа податкового обов"язку / О.В. Покатаєва, О.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 33-40. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
980913
  Караченцев І.В. Правова природа податкового спору // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 52-54
980914
  Дуравкін Павло Правова природа податкової поруки як способу забезпечення погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 84-86
980915
  Новікова Д.К. Правова природа податку // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 20-24.
980916
  Скок Л.В. Правова природа поняття "порядок спадкування" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
980917
  Рахнянська Т. Правова природа поняття земель капітального будівництва // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 170-174
980918
  Притика Ю.Д. Правова природа попередньої стадії арбітражного розгляду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 182, ч. 3. – С. 113-120. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
980919
  Мица Ю. Правова природа похідних цінних паперів : Монографія / Ю.Мица. – Харків, 2006. – 220с. – ISBN 966-9661-0-0-5
980920
  Апанасенко К. Правова природа прав за документами дозвільного характеру: постановка питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-64. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розпочато дослідження правової природи прав, які отримуються на підставі документів дозвільного характеру. Проаналізована можливість визнання таких прав складовою господарської компетенції суб"єктів господарювання та майновими правами. ...
980921
  Бєгова Т.І. Правова природа права на "ноу-хау" та його зміст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 53-62. – ISSN 0201-7245
980922
  Нікітюк О.М. Правова природа права на пред"явлення позову про розподіл спільного майна подружжя // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 97-103


  Визначено особливості правової природи права на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя. Визначено поняття передумов права на пред’явлення позову в таких справах та їх зміст. Доведено існування спеціальної цивільної процесуальної ...
980923
  Гриник Л.І. Правова природа права на самозахист учасників цивільних правовідносин // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 57-62. – ISBN 978-617-7041-91-6
980924
  Бейцун Правова природа правового товариства / Бейцун, Ф. Мацко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.16-21
980925
  Кісель В. Правова природа правосуб"єктності бюджетних установ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0132-1331
980926
  Россильна О. Правова природа представництва у господарському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-91. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правової природи представництва в господарському процесі. Проаналізовано різні наукові підходи щодо зазначеної проблеми. На підставі цього запропоновано визначення досліджуваного правового явища. Статья посвящена ...
980927
  Лазько Гюльназ Заурівна Правова природа представництва у цивільному процесі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лазько Г.З.; Акад. праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України. – Київ, 2006. – 191л. – Бібліогр.: л.178-191
980928
  Цюра В.В. Правова природа представництва: огляд існуючих концепцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 72-80
980929
  Цюра В.В. Правова природа представницьких повноважень в контексті виникнення недоговірного представництва // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 39-44. – ISSN 2220-1394
980930
  Глотов С. Правова природа приватного копіювання. Приватне копіювання і технічні заходи захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 12-18
980931
  Бурлак О. Правова природа Принципів щодо статусу національних установ 1991 р. (Паризькі принципи 1991 р.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
980932
  Іваненко О. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання збов"язань // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 55-60.
980933
  Совгиря О. Правова природа Програми діяльності Уряду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 25-31
980934
  Прищепа В. Правова природа прокурського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 233-241. – ISSN 1993-0909
980935
  Хабарова Т.В. Правова природа протидії корупції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136. – ISSN 2219-5521
980936
  Косінова Д. Правова природа процентів річних // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 169-175. – ISSN 1026-9932
980937
  Лазько Г. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Гюльназ Заурівна Лазько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
980938
  Антошкіна В.К. Правова природа результатів тлумачення цивільно-правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2219-5521
980939
  Майданик Р.А. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 169-171. – ISBN 978-966-667-341-4
980940
  Іванова С.М. Правова природа реституції // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 337-342. – ISSN 1563-3349
980941
  Кузнєцова Н. Правова природа рішення Верховного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 1026-9932
980942
  Гайка О.Р. Правова природа рішення про місцевий бюджет // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-102. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження правової природи рішення про бюджет органу місцевого самоврядування, зокрема виявити та проаналізувати особливості рішення про місцевий бюджет як актувладного характеру, з"ясувати його місце в правовій системі України.
980943
  Решота В.В. Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 96-102. – ISSN 2306-9082
980944
  Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-42. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
980945
  Мороз О. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 349-357.
980946
  Дешко Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / Дешко, О. Боднар // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 76-80
980947
  Сердюк В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 86-90
980948
  Сердюк В.В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 82-92
980949
  Рябоконь Є.О. Правова природа сингулярного наступництва у спадковому праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 88-97.
980950
  Михайлюк Ю. Правова природа системи електронних грошей в Україні: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7069-17-0
980951
  Арістова І.В. Правова природа сільськогосподарської дорадчої діяльності / І.В. Арістова, В.Ю. Уркевич // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано правову природу сільськогосподарської дорадчої діяльності, визначено місце правового інституту цієї діяльності в системі галузей права. The article provides the analysis of the legal nature of the agricultural consultative ...
980952
  Никорак Г.П. Правова природа спадкового договору: матеріальний та процесуальний аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 2-7


  У статті розглянуто різні погляди науковців щодо правової природи спадкового договору, доцільності розміщення норм про спадковий договір в Книзі щостій ЦК України, а також особливості нотаріальної процедури посвідчення спадкового договору.
980953
  Ільков В. Правова природа справ адміністративної юрисдикції та їх вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 125-143. – ISBN 978-966-8909-91-7
980954
  Самборська Ю.В. Правова природа справ про позбавлення батьківських прав: окремі аспекти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 98-103


  У статті визначається правова природа справ про позбавлення батьківських прав та обґрунтовується позиція щодо необхідності розгляду і вирішення даної категорії справ у порядку позовного провадження.
980955
  Поливач В.О. Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 41-44


  Проаналізовано сутнісні аспекти правової природи справ, що виникають із кредитних правовідносин, через розкриття основних концептуальних підходів до розуміння категорії "кредитні правовідносини" та процесуальні проблеми, які виникають під час розгляду ...
980956
  Теут З.Ф. Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 123-129
980957
  Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
980958
  Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 0132-1331
980959
  Чернадчук В.Д. Правова природа стягнень за порушення бюджетного законодавства // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 50-54.
980960
  Пшенічко С.О. Правова природа суддівських повноважень у досудових стадіях кримінального процесу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 99-101. – ISBN 978-966-2571-07-3
980961
  Чебан В.І. Правова природа суддівського імунітету // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 273)
980962
  Ігонін Р. Правова природа суддівського самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 125-130
980963
  Мартинишин Г. Правова природа сукупності вироків: поняття та кримінально-правове значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 334-341. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
980964
  Гаврилюк Р.О. Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932


  У статті доводиться, що найпоширенішими парадигмальними моделями суспільства є його атомістична і субстанційна доктрини та кооперативна концепція. Перші дві є однобокими та неспроможними пояснити відповідні властивості суспільства: атомістична - його ...
980965
  Безклубий І.А. Правова природа та зміст договору банківського вкладу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 940-943. – ISBN 978-966-667-341-4
980966
  Петренко В. Правова природа та зміст статуту суб"єкта господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-40
980967
  Журик Ю. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України / Ю. Журик, І. Новченков // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-31.
980968
  Кузьмич О. Правова природа та місце алеаторних договорів у системі цивільно-правових зобов"язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 239-240. – ISBN 978-617-7069-14-9
980969
  Діденко Т.І. Правова природа та місце принципу поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 49-54. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
980970
  Смирнов М. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 108-112


  У статті розглянуто окремі дискусійні питання функціональної спрямованості діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Проаналізовано повноваження прокурора у кримінальному процесі та особливості їх реалізації під час досудового розслідування. ...
980971
  Підвисоцький В.І. Правова природа та поняття недійсного правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-81
980972
  Нагнічук О.І. Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 61-66. – ISSN 1996-5931
980973
  Яворський Б. Правова природа та призначення favor defensionis у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 394-400. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
980974
  Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід, за яким право на земельну частку (пай) має речову природу. Обґрунтовується відмінність цього права як від права власності, так і від зобов"язальних прав. Привертається увага до існування деяких проблем реалізації права на земельну ...
980975
  Дуюнова О.М. Правова природа та регулювання угод про працю членів, учасників підприємств кооперативного та корпоративного типу ( історико - правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
980976
  Клименко О. Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання правової природи та юридичної кваліфікації реквізиції, практика правового регулювання відносин реквізиції, що склалася у попередній період, проблеми розвитку законодавства України з цих питань. В статье анализируются ...
980977
  Жорнокуй М Ю. Правова природа та сутність корпоративної відповідальності: теорія та шляхи визначення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-86.
980978
  Діхтієвський Правова природа та сутність поняття розпорядника бюджетних коштів / Діхтієвський, в. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 88-89. – ISBN 978-617-7069-15-6
980979
  Рудень О.В. Правова природа та юридичні ознаки екологічних договірних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 155-163. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
980980
  Процьків Н.М. Правова природа типових умов цивільно- правових договорів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.41-45. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
980981
  Харко Д. Правова природа тіньової економіки: поняття, причини та напрями детінізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 351357. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
980982
  Круковес В.В. Правова природа третейської форми захисту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 95-101. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
980983
  Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.43-46. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
980984
  Сесемко А. Правова природа удосконалення системи навчання персоналу при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7069-14-9
980985
  Федченко Д. Правова природа уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 179-180
980986
  Александров Д.К. Правова природа управління активами та інститут довірчої власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
980987
  Сапін О. Правова природа участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 62-72
980988
  Лакуста А. Правова природа факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 196-198. – ISBN 978-617-7069-17-0
980989
  Ліпкан В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 121-131
980990
  Муконін О.В. Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 216-225. – (Право. Економіка. Управління)
980991
  Левіна Г.М. Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 575-585. – ISSN 0869-2491
980992
  Грек Т.Б. Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 41-45
980993
  Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26. – ISSN 0132-1331
980994
  Бронз Й.Л. Правова проблема чи глухий процесуальний кут? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 8-9


  Процесуальні моменти в кримінальній справі над Ю. Тимошенко.
980995
  Новіков В. Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення / В. Новіков, Р. Кармазин // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 3-9. – Бібліогр.: 15 назв
980996
  Гладун В.О. Правова просвіта кримськотатарського народу у поглядах І. Гаспринського // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 169-173.
980997
  Євсюкова М.В. Правова протидія торгівлі дітьми // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
980998
  Палехов Д.О. Правова процедура стратегічної екологічної оцінки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 459-465. – ISSN 1563-3349
980999
  Трачук П.А. Правова процедура та правова форма діяльності органів публічної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 222-225. – ISSN 1563-3349
981000
  Середа О. Правова процедура як засіб упорядкування суспільних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 36-37.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,