Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1000001
  Піскун О. Основи міграційного права : Порівняльний аналіз: Навчальний посібник / О. Піскун. – Київ : Леся, 1998. – 360 с. – ISBN 966-7166-10-4
1000002
  Камінський А. Основи міжнародних відносин / А. Камінський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 206с. – ISBN 966-613-129-3
1000003
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Рогач О.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; за ред. О.І. Рогача. – Київ : Київський університет, 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-439-129-7
1000004
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студентів ВНЗ / [Рогач О.І. та ін.; за ред О.І. Рогача] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-783-1
1000005
   Основи міжнародного военно-політичного співробітництва // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 98-117. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
1000006
  Біленчук П.Д. Основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права кіберзлочинності / П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 242-246. – ISSN 2219-5521
1000007
   Основи мікробіології : Навч посібник. – Київ : УМК ВО, 1991. – 236с. – ISBN 5-7763-0678-1
1000008
  Люта В.А. Основи мікробіології, вірусології та імунології : Навч. пос. для студ. вищ. медичних закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.А. Люта, Г.І. Заговора. – Київ : Здоров`я, 2001. – 280 с. – ISBN 5-311-01211-0
1000009
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : Підручник / О.І. Ястремський, Гриценко Олена Георгі вна. – Київ : Знання, 1998. – 673с. – Сер.:Вища освєта ХХЄ столєття. – ISBN 966-7293-15-7
1000010
  Бакаєв О.О. Основи мікроекономіки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Бакаєв О.О., Карагодов О.О., Кутах Ю.О. – Київ : КУЕТТ, 2004. – 267 с. – ISBN 966-7737-32-2
1000011
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : підручник : з Модельно-комп"ютерним додатком на лазерному диску / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. + CD ROM. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-051-1
1000012
  Зянько В.В. Основи мікроекономіки : навч. посібник / В.В. Зянько; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Слово, 2009. – 344с. – ISBN 978-966-194-004-7
1000013
  Нагорний А.О. Основи мікроелектроніки / А.О. Нагорний. – Київ, 1975. – 103 с.
1000014
  Кириченко С.А. Основи мікрооб"єктології : Лекція №3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред.О.А.Кириченка. – Київ, 2004. – 31с.
1000015
  Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу : навч. посіб. для студ. геол. спец. ВНЗ / О.П. Ольштинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фоліант, 2012. – 126 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-585-038-0
1000016
  Наконечний Ю.С. Основи мікропроцесорної техніки : Лабораторний практикум / Ю.С. Наконечний, О.О. Молнар. – Ужгород, 1998. – 122с. – ISBN 966-7400-02-6
1000017
  Бортник С.Ю. Основи мінералогії та петрографії : навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Геологія загальна та історична" / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ, Геогр. фак-т. – Київ : Обрії, 2008. – 142 с.
1000018
   Основи мінералогії та петрографії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-966-439-393-2
1000019
  Матковський О. Основи мінералогії України : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 856с. – ISBN 978-966-613-694-0
1000020
  Ковальчук М.С. Основи мінералогії України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1000021
  Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Оксана Лазор. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 432 c. – ISBN 966-8253-23-X
1000022
  Зеленін В.В. Основи міфодизайну : психотехнології керування медіареальністю : навч.-метод. посібник / В.В. Зеленін. – Київ : Гнозіс, 2017. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-163
1000023
  Зражевський Г.М. Основи міцності, деформації та механіки руйнування : Навчальний посібник / Г.М.Зражевський, Т.Б.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 107с. – ISBN 966-7938-99-9
1000024
  Чабаненко В.А. Основи мовної експресії / В.А. Чабаненко. – К., 1984. – 167с.
1000025
  Тищенко К.М. Основи мовознавства : системний підручник / Костянтин Тищенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 304с. : іл. – ISBN 966-594-905-5
1000026
   Основи мовознавства : підручник / [І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес та ін.]. – Київ : Київський університет, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк,. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-983-5
1000027
  Сербенська О.А. Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка : текст лекції / О.А. Сербенська; МВОУ ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1993. – 111 с.
1000028
  Горев Л.М. Основи моделювання в гідроекології : Підручник для студентів / Л.М. Горев. – Київ : Либідь, 1996. – 336с. – ISBN 5-325-00715-7
1000029
  Іншина Н.М. Основи молекулярної біології : навч. посібник / Н.М. Іншина ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISBN 978-966-657-756-9
1000030
  Кучеренко М.Є. Основи молекулярної радіобіології : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей університетів / М.Є. Кучеренко, В.І. Мирутенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 269с.
1000031
  Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.М. Шуба ; НАНУ ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; Міжн. центр молекулярної фізіології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 448 с., [40] с. іл. – Бібліогр. : С. 425-448. – ISBN 978-966-00-1042-0
1000032
   Основи моніторингу технологічних об"єктів нафтогазової галузі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Н. Семенцов [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. автоматизації технол. процесів і моніторингу в екології. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 812 с. : іл. + Додаток: с. 784-808. – Бібліогр.: с. 769-783. – ISBN 978-966-694-120-9
1000033
  Варій М.Й. Основи морально-психологічного забезпечення дисципліни у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій, В.О. Букреєв, А.М. Зачепа; Відділення військ.підготовки Держ.ун-тету "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 63с.
1000034
  Митропольський О.Ю. Основи морської геології : Підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закл. / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 219 с. – ISBN 966-594-551-3
1000035
  Павлишин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів : Навчальний посібник / В.І. Павлишин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 186с. – ISBN 966-594-148-8
1000036
  Довжук І.В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. – Світлій пам"яті В.Ф. Гайдукова (1926-2007) присвячено. – ISBN 978-966-590-709-1
1000037
  Виноградова О.В. Основи музеєзнавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук] ; за ред. О.В. Виноградової ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 183, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 170-178. – Бібліогр.: с. 179-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-574-063-7
1000038
  Виноградова О.В. Основи музеєзнавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук] ; за ред. О.В. Виноградової ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 183, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 170-178. – Бібліогр.: с. 179-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-574-063-7
1000039
  Ковалинська І.В. Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 340-346. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1000040
  Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту : навч. посібник / [В.В. Кравченко, М.В. Пітцик, І.М. Салій] ; Т-во науковців із сприяння муніцип. реформі [та ін.]. – Київ : Атіка-Н, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 291-300. – Бібліогр.: с. 301-302 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8074-76-9


  У пр. № 1733925 напис: Вельмишановній Євгенії Антонівні з повагою від автора. Підпис
1000041
  Ангелески М. Основи на економската криминалистика : прилог кон развиваньето криминалистичка методика за борба против економскиот криминалитет / Методиjа Ангелески ; гл. уред. Л. Угриновска. – Скопjе : Гурга, 1999. – 159 c. – Библиогр.: с.144-156. – ISBN 9989-676-69-0
1000042
  Алексиев-Миладинов Основи на история на славянско-право / Владислав Алексиев-Миладинов. – 2-е изд. – София : Университетска печатница, 1945. – 472 с. – (Университетска библиотека ; № 305)
1000043
  Алексиев-Миладинов Основи на история на славянско-право / Владислав Алексиев-Миладинов. – 2-е изд. – София : Университетска печать, 1946. – 474 с. – (Университетска библиотека)
1000044
  Атанасов С. Основи на микроелектрониката : Учебное пособие / С. Атанасов. – София : Техника, 1987. – 244с.
1000045
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука / Н. Сарановь. – София
2. – 1933. – 471с.
1000046
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука от Д-р Никола Сарановь / Н. Сарановь. – София
1. – 1930. – с.
1000047
  Огнянов-Ризор Основи на преводаческото изкуство / Огнянов-Ризор. – София, 1947. – 180 с.
1000048
  Георгиев Емил Основи на славистиката и българистиката / Георгиев Емил. – София, 1979. – 354с.
1000049
  Попов К. Основи на теория на културата / Костадин Попов. – София : Институт за социално управление при ЦК на БКП, 1985. – 344 с.
1000050
  Тимофеев Л.И. Основи на теорията на литературата / Л.И. Тимофеев. – София : Наука и изкуство, 1968. – 576 с.
1000051
  Голубек О.В. Основи навігації та орієнтації ракет-носіїв : навч. посібник / Голубек О.В., Лебедь А.П. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Фіз.-техн. ф-т, Каф. систем автоматиз. упр. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 135, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-135
1000052
  Дмитрук О.Ю. Основи навчальних, географічних, інформаційних / О.Ю. Дмитрук, 1997
1000053
  Захарія Й.А. Основи надвисокочастотних радіовимірювань / Й.А. Захарія. – Київ : Вища школа, 1972. – 343 с.
1000054
  Черв"яков В.Д. Основи надійності об"єктів системотехніки : навчальний посібник / В.Д. Чер"яков, А.В. Павлов, О.Ю. Журавльов. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 244, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 225-244. – Бібліогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-657-387-5
1000055
  Багдасарян А.А. Основи наноелектроніки : навч. посібник / А.А. Багдасарян ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-657-783-5
1000056
  Чекман І.С. Основи наномедицини : [монографія] / І.С. Чекман, В.О. Маланчук, А.В. Рибачук ; НАН України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Ін-т нанофармакології [та ін.]. – Київ : Логос, 2011. – 249, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-250. – ISBN 978-966-171-422-8
1000057
  Леонов В.П. Основи наочної бібліотечної класифікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 138-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На підставі розробленої раніше "карти науки" пропонується структура із зазначенням розділів та підрозділів наочної бібліотечної класифікації (НБК), що складена з метою усунення недоліків Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).
1000058
   Основи народної медицини при викладанні предметів у вищих медичних навчальних закладах України (Огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, В.А. Туманов // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2014. – № 4. – C. 4-7
1000059
  Коцун Б.Б. Основи натуралістичної роботи : Методичні рекомендації для проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету спеціальності 8.010104 "Початкове навчання" денної, заочної та екстернатної форм навчання / Б.Б. Коцун, Л.О. Коцун; Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2004. – 34с.
1000060
  Ткаченко А.А. Основи науки логіки : Навч. посібник / А.А. Ткаченко, В.О. Толок. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 378с. – ISBN 966-7037-37-1
1000061
  Фройндліх Г. Основи науки про колоїди. / Г. Фройндліх. – Харків, 1930. – 110с.
1000062
  Вервейко Л.В. Основи науки про мову : факультативний курс / Л.В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 109-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – ISBN 978-617-00-1660-7
1000063
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. // Українська граматика / Є.К. Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 71 с.
1000064
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. – [Київ] : Вид. Т-ва "Час" ; [Дpук. Ун-ту Св. Володимиpа Акц. Т-ва дpук. і вид. діла H.Т. Коpчак-Новицкого], 1917. – 71 с. – Бібліогp.: [Список літ. по мовознавству]: с. 66-70
1000065
  Волович В.Ф. Основи науки управления / В.Ф. Волович. – Томск, 1972. – 73с.
1000066
  Гаєвський Б.А. Основи науки управління / Б.А. Гаєвський; Міжрегіональна акад.упр.персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 112с. – ISBN 5-86926-116-3.0.


  У посібнику пропонується авторське бачення сучасної науки управління, основних її структурних частин: науково-організаційних засад управління, соціальних об"єктів і суб"єктів управління, управління як виду інтелектуальної діяльності.
1000067
  Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : Підручнік / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1997. – 271 с.Обл.-вид. арк. – ISBN 5-11-004670-0
1000068
  Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / П.В. Дмитренко, В.К. Сидоренко. – Київ, 2000. – 259с. – ISBN 966-95442-2-1
1000069
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2003. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
1000070
  Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни / Ю.Г. Тормоса; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 76с. – ISBN 966-574-548-4
1000071
  Самойленко В.М. Основи наукових досліджень : Програма семінарсько-практичних занять / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
1000072
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2004. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
1000073
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагог. наук України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-00-3


  Витсвітлено основні положенні про науку, наукову творчість, а також описана історія виникнення університетів
1000074
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : Конспект лекцій / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1


  Для студентів вищих навчальних закладів.
1000075
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / А.Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1
1000076
  Супрун Л.В. Основи наукових досліджень : Программа курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Л. В. Супрун; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти; Вінницький держ. пед. ун-т. ім. М. Коцюбинського. Інститут філології й журналістики. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 44с. – ISBN 966-8300-424
1000077
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8407-10-5
1000078
  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.І. Романчиков; Українська академія бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 966-364-399-4
1000079
  Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Соловйов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 176с. – ISBN 966-364-420-6
1000080
  Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор"єв, В.В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с. – ISBN 966-346-248-5
1000081
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
1000082
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-194-003-0
1000083
  Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. : іл., табл. – Додатки: с. 104-141. – ISBN 978-611-01-0164-6
1000084
  Бейлін М.В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / М.В. Бейлін ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-8689-16-1
1000085
   Основи наукових досліджень : навч. посібник / [В.І. Саюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-644-266-9
1000086
   Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник [для студ. ф-ту культури та мистецтв Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка] / Роман Крохмальний [та ін. ; відп. за вип. О.В. Козаренко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистецтв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 305-309 та наприкінці тем
1000087
  Мазур О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-119 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-382-448-2
1000088
  Петровський О.П. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 978-966-694-188-9
1000089
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
1000090
  Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 211, [1] с. : табл. – Словник основних понять: с. 137-161. – Бібліогр.: с. 130-136, в кінці тем, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-966-439-836-4
1000091
  Комар Ю.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Комар Ю.М., Попов О.І., Комар В.Ю. ; за заг. ред. Романчикова Володимира Івановича, зав. каф. міжнар. економіки Укр. акад. бізнесу та підприємництва, канд. екон. наук, проф. ; Держ. ВНЗ, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 181, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-617-7605-80-4
1000092
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягин, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – 490, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 484-489 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-533-6
1000093
  Сінчук О.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник / О.М. Сінчук, Т.М. Берідзе, М.Л. Барановська. – Кременчук : Щербатих О.В., 2022. – 195, [1] с. : портр., іл. – Термінол. словник: с. 178-195. – Бібліогр.: с. 174-177. – ISBN 978-617-639-336-8
1000094
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – 2-е вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144с. – Доп.карт всем каб. – ISBN 966-8510-11-9


  Розглянуто основні положення, пов’язані з організацією проведення наукових досліджень в економіці, представлені методологічні основи наукового дослідження. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1000095
   Основи наукових досліджень з романської філології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М.М. Попович, М.Р. Смірнова. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-178. – ISBN 978-966-423-620-8
1000096
  Бубряк І.І. Основи наукових досліджень з фізіології рослин / І.І. Бубряк. – Ужгород, 1976. – 54с.
1000097
  П"ятницька-Позднякова Основи наукових досліджень у вищій школі : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П"ятницька-Позднякова; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 116с. – ISBN 966-8253-74-4
1000098
  Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посібник / З.В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 222-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-62-7
1000099
   Основи науково-дослідної роботи : Навчальний посібник для студ., аспірантів і докторантів філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 186с. – ISBN 966-594-494-0
1000100
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи / МОНУ; Вінницьк. нац. технічн. ун-т; Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; В.Г. Петрук, Є.Т. Володарська, В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 144с. – ISBN 966-641-164-4
1000101
  Палеха І Ю. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312. – ISBN 978-966-2609-31-8
1000102
   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії : (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навч. посібник / В.М. Костюкевич, О.А. Шинкарук, В.І. Воронова, О.В. Борисова. – Київ : КНТ, 2019. – 634 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 616-632 та в кінці підрозд. – ISBN 978-966-373-264-0
1000103
  Запаско Я.П. Основи науково-дослідної роботи студентів / Я.П. Запаско. – Львів, 1992. – 67с.
1000104
  Стеценко М.С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності : навч.-практ. посібник / Стеценко М.С., Палеха Ю.І. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2018. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-617-7605-12-5
1000105
  Стеценко М.С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності : навч.-практ. посібник / Стеценко М.С., Палеха Ю.І. ; за заг. ред. проф. Ю.І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2020. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-617-7605-12-5
1000106
  Десятник Г.О. Основи науково-популярного кіно і пізнавального телебачення : [тексти лекцій] / Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Вид-во КНУ, 2018. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1000107
   Основи науково-технічного перекладу з японської мови : метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Практика перекладу (з японської мови)" для студентів спец. "Прикладна лінгвістика" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А.Р. Медведів, О.О. Корнацька, Л.В. Богдан]. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
1000108
  Кондратов В.Т. Основи науково-технічної мови (метрологія та вимірювальна техніка) : монографія / В.Т. Кондратов // Основы научно-технического языка (метрология и измерительная техника) : монография / В.Т. Кондратов. – Харьков : Мачулин Л.И., 2017. – С. 111-218. – ISBN 978-617-7364-01-5
1000109
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму : підручник / В.К. Танчер. – Київ : Київський університет, 1968. – 488 с.
1000110
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – Киев : Вища школа, 1971. – 180 с.
1000111
   Основи наукового атеїзму : навчальний посібник. – Київ : Політвидав України, 1973. – 399 с.
1000112
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1974. – 310 с.
1000113
   Основи наукового атеїзму. – Київ, 1985. – 222с.
1000114
   Основи наукового комунізму. – Львів, 1964. – 208с.
1000115
  Філіппова М.М. Основи наукового комунізму : Хрестоматія / М.М. Філіппова, О.М. Ковальов. – Київ : Политиздат
Ч.1. – 1965. – 786, [2] с.
1000116
  Меньшов М.Д. Основи наукового комунізму. Лекції для студентів ун-ту по 3 розділу курсу. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 82с.
1000117
  Мазур І. Основи наукового підходу до вивчення української народнопісенної творчості у працях дослідників другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-85. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено питання формування та становлення науково-дослідницької думки у галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної творчості в Україні в ХІХ столітті. На основі аналізу збірників народнопісенної творчості ...
1000118
   Основи наукового управління соціалістичним виробництвом. – Київ : Політвидав України, 1974. – 381с.
1000119
   Основи наукового управління соціалістичним сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 486с.
1000120
   Основи науковогоо атеїзму. – К., 1963. – 374с.
1000121
  Лук""янчук О.Ф. Основи наукової організації і нормування праці в сільському господарстві / О.Ф. Лук""янчук. – К, 1977. – 207с.
1000122
   Основи наукової організації праці на промислових підприємствах. – К., 1973. – 254с.
1000123
  Сотченко З.Я. Основи наукової організації праці на промисловому підприємстві / З.Я. Сотченко. – К., 1972. – 360с.
1000124
  Еко Умберто Основи наукової роботи : поради та настанови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 4-14.
1000125
  Пилипів Л.Д. Основи нафтогазової справи : навч. посібник / Л.Д. Пилипів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-694-166-7
1000126
  Васянович Г. Основи національного виховання студентської молоді // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 20-33. – ISBN 966-7483-11-8
1000127
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-198-9
Том 1 : Теоретичні і фізичні основи негатроніки. – 2006. – 456с.
1000128
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-203-9
Том 2 : Прикладні аспекти негатроніки. – 2006. – 306с.
1000129
  Хусаінов Д.Я. Основи нелінійної динаміки : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-157
1000130
  Білий М.У. Основи нелінійної оптики та її застосування : Навч. посібник для студ.фізичного факультету / М.У. Білий; Київський университет Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 171с. – Бібліогр.: с.171. – ISBN 966-594-088-0
1000131
  Зацний Ю.А. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 349, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-349. – ISBN 978-966-599-451-0
1000132
  Каблуков І.А. Основи неорганічної хімії. / І.А. Каблуков. – Х., 1937. – 488с.
1000133
  Деркачов А.А. Основи неорелятивістської механіки / А.А. Деркачов. – Київ, 2000. – 264с.
1000134
   Основи нечіткої логіки та нечіткі запити до реляційних баз даних / І.В. Пампуха, В.К. Шваб, О.Ю. Ніколаєвський, Ю.В. Аксент"єв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
1000135
  Грунський М.К. Основи нового українського правопису : Вступ, фонетика, морфологія з додатком істор. хрестоматії / Грунський М.К. – Київ, 1929. – 44 с.
1000136
  Столярова А.А. Основи новогрецького юридичного перекладу : навчальний посібник / А.А. Столярова ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. елліністики. – Київ : Логос, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. новогрец. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-171-509-6
1000137
  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 10-15. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на розвитку вищої освіти та наукових відкриттях останніх років.
1000138
  Корсак К. Основи ноофутурології для захисту і порядку людства / К. Корсак, Є. Суліма // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
1000139
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Єрьоменко В.О., Ковалено Г.О., Рижиков В.С.; МОН України, Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-176-2
1000140
  Голиш Г.М. Основи нумізматики : Навчальний посібник / Г.М. Голиш; МОНУ; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2006. – 313с. – ISBN 366-8120-36-1
1000141
  Юнацький М.О. Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 113-120
1000142
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : Нвчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Й. Атамас; МОіНУ; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284 с. – ISBN 966-8253-49-3
1000143
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти : Навчальний посібник для студ. художньо-графічних фак-тів вищ. педагогічн. навчальн. закладів / М.А. Кириченко, І.М. Кириченко. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 2002. – 190с. – ISBN 966-642-055-4


  для студентів худоньо-графічних факультетів вузів, учнів художніх шкіл, педагогічних училищ
1000144
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. / М.А. Кириченко. – Київ, 1982. – 168с.
1000145
  Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. / Л.О. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1979. – 216с.
1000146
  Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями : монографія / [Ф.В. Новіков, В.Г. Шкурупій]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 368-383. – ISBN 978-966-676-612-3
1000147
   Основи обчислювальної геометрії : конспект лекцій дисципліни 03.14 Обчислювальна геометрія та комп"ютерна графіка для напряму підготовки 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISBN 978-617-7010-09-7
1000148
  Басай В.Д. Основи одорології : монографія / В.Д. Басай, О.А. Кириченко ; МОНУ ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – 580 с. – ISBN 966-8067-19-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
1000149
   Основи одорології : Лекція №10 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; РВВ; КІВС; Ред. О.А.Кириченко. – Київ, 2003. – 51с.
1000150
  Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
1000151
  Хільчевський В.К. Основи океанології : Підручник / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 242с. – ISBN 966-594-161-5
1000152
  Хільчевський В.К. Основи океанології : підручник для студентів вищих закладів освіти / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк ; КНУТШ. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Київський університет, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-439-015-3
1000153
   Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посібник / [Анциферов О.Ю. та ін.] ; за ред. С.М. Гусарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота хвиля, 2015. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 241-265. – ISBN 978-966-1685-79-5
1000154
   Основи оперативно-розшукової діяльності : термінол. словник / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; Всеукр. асоц. науковців та фахівців у сфері опер.-розшук. діяльності ; [уклад. С.В. Албул]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 130, [2] с. – На обкл. уклад. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 121-130. – (Серія: Теорія і практика ОРД). – ISBN 978-966-927-237-9
1000155
  Аліфанов О.А. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти : тексти лекцій / Аліфанов О.А., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : КНУ, 2017. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-125
1000156
  Третяк В.Ф. Основи операційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Третяк, Д.Ю. Голубничий, С.В. Кавун; МОНУ. Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-119-X
1000157
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
1000158
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 339, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
1000159
  Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 240с. – ISBN 966-95255-9-4
1000160
  Овчиннікова А.П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії : Навчальний посібник / А.П. Овчиннікова, С.К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 180с. – ISBN 966-96487-1-8
1000161
  Мокринська З.В. Основи організації бухгалтерського обліку для промислових підприємств у Генеральному губернаторстві в період Другої світової війни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6806
1000162
  Афанасьєв А.О. Основи організації виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 17-24


  У статті обгрунтовуються методичні засади виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Розглянуто дві групи суб"єктів виховання: на рівні українського суспільства та на рівні Збройних Сил України. Визначено алгоритм ...
1000163
  Кислова Л.А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 41-47. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
1000164
  Шурпенкова Руслана Казимирівна Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Шурпенкова Руслана Казимирівна, Демко Ірина Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного аналізу та обгрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих робочих місць. ...
1000165
  Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-364-587-2
1000166
  Петров А.О. Основи організації здорового способу життя студентів // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 180-187. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1000167
  Любчинський О.В. Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному грунті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 536-541. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1000168
  Скрипнюк В.М. Основи організації і функціонування вищих органів державної влади: Україна і європейська конституційна практика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 61-69. – ISSN 0201-7245
1000169
  Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навчальний посібник / С.П. Кулицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 224с. – ISBN 966-608-240-3
1000170
  Десятник Г.О. Основи організації кінотелевиробництва : [тексти лекцій] / Десятник Г.О., Мужук Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. – 108, [1] с. – Бібліогр. : с. 108
1000171
  Чухлатий А.В. Основи організації командно-штабного навчання у Національній академії Національної гвардії України з підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня / А.В. Чухлатий, О.С. Надточий // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 39-43. – ISSN 2078-7480
1000172
   Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : методичний посібник / [М.М. Петрушенко та ін.] ; за ред. М.М. Петрушенка ; М-во оборони України ; Командування повітряних сил Збройних Сил України ; Харк. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-102
1000173
  Вишивана Б. Основи організації платіжних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 9-15. – ISSN 2078-5860


  Розкрито суть, критерії класифікації та види платіжних систем, принципи їхньої роботи.
1000174
  Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки / С. Сергієнко, В. Прус // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
1000175
  Богунов С. Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 35-48
1000176
  Черних Ю.О. Основи організації та функціонування системи військової освіти Франції - аналітичний огляд / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 249-256. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Франції.
1000177
  Галанець В.Г. Основи організації управлінської праці в сільськогосподарському виробництві. / В.Г. Галанець. – Львів, 1974. – 84с.
1000178
  Жадько К.С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 178-188 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1000179
   Основи органічної і біологічної хімії / Ф.Ф. Боєчко, М.М. Юхименко, Л.О. Боєчко, Д.М. Захарик. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
1000180
   Основи органічної і біологічної хімії. – Київ, 1982. – 255с.
1000181
  Сидоренко М.В. Основи ординаційних рядів екологічних режимів місць ландшафтів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 171-172
1000182
  Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту : навч. посібник вищих навч. закладів / В.С. Демчук. – Київ : Ленвіт, 2007. – 264 с. – ISBN 966-8995-07-4
1000183
  Мисак Д.П. Основи основ // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 69-70. – ISSN 1029-4171
1000184
   Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Основа, 2000. – 416с.. – ISBN 966-7233-19-7
1000185
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников; МОНУ; Науково-метод центр вищої освіти; Укр. акад. друк-ва; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – 5-е, вид. доп. – Львів : Афіша, 2001. – 350с. – ISBN 966-7760-44-8
1000186
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : Підручник для вищ. навчальних закладыв / В.Ц. Жидецький; МОНУ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2002. – 320с. – ISBN 966-8013-11-5
1000187
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2003. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
1000188
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 215 с. – ISBN 966-574-522-0
1000189
  Грищук М.В. Основи охорони праці : навчально-методичний посібник / М.В. Грищук; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2003. – 224с. – ISBN 966-7631-63-X
1000190
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 215с. – ISBN 966-574-522-0
1000191
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004. – 408 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
1000192
  Лапін В.М. Основи охорони праці : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лапін; МОіНУ; Нац. банк України; Львів. банк. ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 42с. – ISBN 966-7330-49-4
1000193
  Москальова В.М. Основи охорони праці : Підручник / В.М. Москальова; МОНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2005. – 672с. – ISBN 966-8556-87-9


  Висвітлено правові й організаційні питання законодавчої і нормативної бази охорони праці та основні принципи державної політики в цій галузі
1000194
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2005. – 240с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-89-0
1000195
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2006. – 402с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
1000196
   Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. та ін. Сабарно; К.Н. Ткачук [та ін.] ; за ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Основа, 2006. – 444, [4] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 966-699-156-Х
1000197
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Національний ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2007. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0
1000198
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2008. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0


  Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ
1000199
  Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-370-090-8
1000200
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 966-8019-01-6
1000201
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-346-400-8
1000202
   Основи охорони праці : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-934-4
1000203
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 372, [4] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-966-346-601-9
1000204
   Основи охорони праці : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [П.С. Атаманчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-611-01-0246-9
1000205
  Ткачук А.І. Основи охорони праці : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів всіх спец. і напрямів підготовки за освіт.-кваліфікац. рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162
1000206
  Турис Е.В. Основи охорони праці : для студенів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за напрямом підгот. 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" / Турис Е.В., Потіш Л.А. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2095-92-0
1000207
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М.П. Гандзюка. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-383. – ISBN 978-966-8019-01-6
1000208
   Основи охорони праці : навч. посібник / Я.І. Бедрій [та ін.] ; за заг. ред Я.І. Бедрія. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 290, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-240. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-31-0
1000209
  Вахонєва Т.М. Основи охорони праці в Україні : навч. посібник [для студентів, викладачів юрид. та ін. ф-тів] / Т.М. Вахонєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2019. – 507, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-09-6
1000210
  Козяр М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посібник / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; під заг. ред. Козяр М.М. – Київ : Кондор, 2011. – 450, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-450. – ISBN 978-966-351-348-5
1000211
  Захарченко С.В. Основи оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 31-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті розмежовано національний і міжнародний підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів. Запропоновано авторську методику оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонов країни. Деталізовано окремі етапи цієї методики.
1000212
  Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз : посібник / Валентин Королько ; [наук. ред.: Ю.І. Яковенко, В.О. Наумов ; ред. М.І. Київський ; НАН України, Ін-т соціології]. – Київ : [б. в.], 1997. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-334. – ISBN 966-02-0279-2
1000213
   Основи пам"яткознавства / [Гаврилюк О.Н. та ін. ] ; під заг. ред. Гріффена Л.О., Титової О.М. ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 379, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-47-5
1000214
  Маркевич О.П. Основи паразитології : Посібник для біолог. фак-тів, ун-тів та інш. спец. вузів УРСР. / О.П. Маркевич. – Київ : Радянська школа, 1950. – 592 с.
1000215
   Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.П. Корж [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 269, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-680-435-1
1000216
  Позняк В.Т. Основи партійного будівництва. / В.Т. Позняк. – К, 1975. – 51с.
1000217
  Крутій О.М. Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору / О.М. Крутій, О.В. Радченко // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 72-79
1000218
  Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша; МОіНУ; Міжгалузевий ін-т управління; За ред. А.І. Кредісова. – Київ : Знання України, 2006. – 306с. – ISBN 966-316-094-2
1000219
  Сліпченко Ю.В. Основи патріотичного виховання: структура й завдання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-229. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1000220
  Марушкевич А.А. Основи педагогіки : навчальний посібник / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 123с.
1000221
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Вітвицька; МОіНУ. Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316с. – ISBN 966-8253-51-5
1000222
  Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-8271-10-6
1000223
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; МОіНУ; Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-246-7


  Методичний посібник розрахований на студентів, магістрів, молодих викладачів вищих навчальних закладів
1000224
  Лунячек В.Е. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Е. Лунячек ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 251, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 246-251. – Бібліогр.: с. 236-245 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-147-2
1000225
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів ВНЗ / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-366, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1153-9
1000226
  Науменко Ф.І. Основи педагогіки О.В. Духновича / Ф.І. Науменко. – Львів, 1964. – 215 с.
1000227
  Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : Навчальний посібник для викладачів та аспірантів вищ.навч.закладів / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. Київ.держ.лінгвіст.ун-тет. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 168с. – ISBN 5-7763-9468-6
1000228
  Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень : навч. посібник / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. : табл. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 276-282, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0082-7
1000229
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навчальний посібник / Н.В. Якса. – Київ : Знання, 2007. – 358с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-189-6
1000230
  Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 188-189. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-029-5


  Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
1000231
  Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник / Лариса Ковальчук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-613-534-9
1000232
  Ворона Л.І. Основи педагогічної майстерності : навч.-метод. посібник / Ворона Л.І. – Київ : АртЕк, 2021. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-8043-31-5
1000233
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2017. – 338, [2] с. : табл. – Глосарій: с. 259-269. - Покажчики: с. 270-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-617-7320-07-3
1000234
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2018. – 338, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 270-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-617-7320-07-3
1000235
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 338, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 270-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-617-7320-07-3
1000236
  Зайченко І.В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 483, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 405-417. – Бібліогр.: с. 381-390. – ISBN 978-617-7320-71-4
1000237
  Зайченко І.В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 483, [1] с. : портр., табл. – Шифр. дубл. 378 Зайч. – Бібліогр.: с. 381-390. – ISBN 978-617-7320-71-4
1000238
  Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 576 с. – ISBN 966-8653-01-7
1000239
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вид. 3-тє, виправл. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 152 с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя КНУТШ. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 966-382-003-9
1000240
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навч. посібник для студентів ВНЗ освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 4-те, стер. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 148, [4] с. : іл. – До 200-річчя Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-394-2
1000241
   Основи перекладознавства : навчальний посібник / МОН України ; Чернівецький.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ укладачі: Нямцу А.С., Дащенко О.І. та ін. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-568-925-6
1000242
  Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : навчальний посібник / Христина Назаркевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-742-8 (Ч.1)
Ч. 1 : Теоретичний курс. – 2010. – 298 с.
1000243
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин.: навч. посібник для студ. ф-тів ін-тів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Мірам Г.Е. [та ін.] ; ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 240 с. – ISBN 966-521-160-9
1000244
   Основи перекладу = Basic translation : Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин. Навч. посібник для студ. / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 240с. – ISBN 966-521-160-9
1000245
   Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти. Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2005. – 310с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-023-7
1000246
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; [ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон ] ; ред. англ. тексту Н. Брешко. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 280 с. – ISBN 966-521-346-6
1000247
  Бик І.С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І.С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0105-3
1000248
   Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посібник / В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич; В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – Бібліогр.: с. 308-310. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-221-3
1000249
  Шевченко О.Л. Основи перенесення вологи в зоні аерації : навч. посібник / О.Л. Шевченко, В.М. Бублясь, С.С. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 257-260. – Бібліогр.: с. 249-256. – ISBN 978-966-439-844-9
1000250
  Шидловский А.А. Основи пиротехники : учебное пособие / А.А. Шидловский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Оборонгиз, 1954. – 284с.
1000251
   Основи письма англійською мовою : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2007. – 760 с. – На обкл. кн.: Голуб Н.М., Шамхалова Н.А., Машкова І.М. – ISBN 978-966-483-014-7
1000252
  Аль-Амморі Алі Основи підвищення ефективності інформаційно-керуючих систем розпізнавання пожеж всередині авіадвигунів : Автореф... канд.техн.наук: 05.22.14 / Аль-Амморі Алі; Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 15л.
1000253
  Левицький Б.Ф. Основи підземної гідравліки / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій. – Львів, 1958. – 232 с.
1000254
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 5-7763-8480-Х
Том 1 : Бізнес-планування. – 1998. – 104с.
1000255
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 2 : Терміни бізнесу. – 1998. – 212с.
1000256
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 3 : Менеджмент праці. – 1998. – 212с.
1000257
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закладів / З.С. Варналій; КНУТШ. – Київ : Знання, 2002. – 239с. – ISBN 966-7767-28-0


  У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних зі становленням та розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки. ...
1000258
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник / З.С. Варналій. – 2- ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 285с. – ISBN 966-311-011-2
1000259
  Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навч. посібник / А.М. Виноградська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2005. – 544с. – ISBN 966-8251-75-X
1000260
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. посібник / З.С. Варналій. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-041-4
1000261
  Донець Л.І. Основи підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугай-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-243-2
1000262
  Цигилик І.І. Основи підприємництва : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / І.І. Цигилик, З.М. Краховецька, Т.М. Паневник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224с. – ISBN 978-966-364-483-7
1000263
  Полянко В.В. Основи підприємництва : навчальний посібник / В.В. Полянко, А.В. Круглянко ; МОН України. – Київ : Дакор : КНТ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-8379-45-1


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
1000264
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : навч. посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-357-5
1000265
   Основи підприємництва : навчальний посібник / Депутат В.І., [ та ін. ] ; МОНУ ; за заг. ред. : П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : КНТ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-373-517-7


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
1000266
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : культура, технологія, відповідальність : навчальний посібник / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. – Київ : Знання, 2011. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-179. – ISBN 978-966-346-817-4
1000267
  Апопій В.В. Основи підприємництва : навч. посібник / Апопій В.В., Середа С.А., Шутовська Н.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 322, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-322. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-241-3
1000268
   Основи підприємництва : підручник / [Н.В. Валінкевич та ін. ; під заг. ред. Н.В. Валінкевич] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 468-487. – ISBN 978-966-683-513-3
1000269
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : посібник / Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2001. – 280 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність підприємниької діяльності , основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. (виробничої, цінової, збутовоЇ). Розрахований на студентів і викладачів вищих закладів освіти
1000270
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : посібник : навч. вид. для вищ. шк. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2003. – 280 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. Для студентів і викладачів
1000271
  Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності : Підручник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – Київ : Знання України, 2004. – 404с. – ISBN 966-7999-70-X
1000272
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : навч. посібник / С.В. Мочерний, Устенко О.А., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2005. – 280 с. – Шифр. дубл. 33 Моче. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4
1000273
  Тарасов В.Ю. Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпературному теплоносії : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Тарасов В.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1000274
  Закусило Р.В. Основи побудови вибухобезпечної технології виробництва вибухових матеріалів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 54-59. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1000275
  Рома О.М. Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом / О.М. Рома, С.В. Василенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 97-105
1000276
   Основи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / Олійник В.Ф. [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 124-125. – ISBN 978-966-521-453-3
1000277
  Гассан Халіль Основи побудови мереж наземного ефірного цифрового мовлення для країн з переважно гірським рельєфом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гассан Халіль ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1000278
  Гриневич Л.М. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 80-89
1000279
  Федченко О.П. Основи побудови та функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил України / О.П. Федченко, М.М. Охрамович, М.О. Федченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 214-220. – ISSN 2524-0056
1000280
  Кавун С.В. Основи побудови та функціонування комп"ютерів : навчальний посібник / Кавун С.В., Король О.Г., Сорбат І.В. ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-296-5
1000281
  Харченко Олександра Леонідівна Основи побудови цифрових кореляційно-фільтрових аналізаторів спектра електричних випадкових сигналів із використанням вузькосмугових динамічних фільтрів другого порядку : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.11.05 / Харченко О.Л.; Нац. технічний ун-тет "Харківський політехн. ін-тут". – Харків, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1000282
  Гега П. Основи податкового права : Hавчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – Київ : Знання, 1998. – 273с. – ISBN 966-7293-09-2
1000283
  Гега П. Основи податкового права : Навчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – 2-ге вид., переглянуте і доп. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – ISBN 966-620-065-1


  Висвітлюються основні положення теорії податко-вого права, податкові правовідносини, роз-гля-даються основні податки, що сплачуються сьогодні в Українi, відповідальність за порушення податко-вого законодавства.
1000284
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навчальний посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 3-тє вид., виправлене і доповнене. – Київ : Знання, 2003. – 302с. – ISBN 966-620-170-4
1000285
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навч. посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 308с. – ISBN 966-620-207-7
1000286
  Острогляд В О. Основи податкової політики України, Росії та Білорусі: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 352-354. – ISBN 978-966-171-322-1
1000287
  Мискін Ю. Основи поділу економічного аналізу на фінансовий та управлінський // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 186-190. – ISSN 1818-2682
1000288
  Жидецький В.Ц. Основи пожежної безпеки: статистика, причини пожеж, дії у разі їх виникнення / В.Ц. Жидецький, В.Ц. Жидецький // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1000289
  Гунько С.М. Основи поліграфії : (додрукарські процеси) : навчальний посібник / С.М. Гунько ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-179-3
1000290
  Ковалинська І.В. Основи полікультурності освітньої системи Великобританії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
1000291
   Основи політичних знань. – К., 1959. – 472с.
1000292
   Основи політичних знань. – К., 1962. – 516с.
1000293
   Основи політичних знань. – К., 1966. – 292с.
1000294
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – Київ, 1962. – 388с.
1000295
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
1000296
  Бернгольц Петер Основи політичної економії : В 2-х т. : Навч. посіб. / Петер Бернгольц, Фрідріх Браєр; КУ ім.Т. Шевченка; Пер. з нім. В. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-048-1(Т. 1), 966-594-045-7
Т. 1 : Теорія економічних систем. – 1997. – 290с.
1000297
  Бернгольц П. Основи політичної економії : в 2-х тт. ; навч. посіб. / Петер Бернгольц, Фрідріх Браєр ; КУ ім. Т. Шевченка; пер. з нім. В. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Либідь : Київський університет. – ISBN 966-06-0082-8
Т. 2 : Економічна теорія політики. – 1997. – 298 с.
1000298
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Туган-Барановський; Мін-во освіти і науки України; Наук. ред., авт. передм. і вступної статті С.М.Злупко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 628с. – ISBN 966-613-246-Х
1000299
  Бунге М.Х. Основи політичної економії / Микола Бунге // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 123-138. – ISBN 966-346-208-6
1000300
  Піхно Д.І. Основи політичної економії / Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 274-283. – ISBN 966-346-208-6
1000301
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 411-427. – ISBN 966-346-208-6
1000302
   Основи політичної науки : курс лекцій / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк, Л. Старецька, Г. та ін. Ткаченко; за ред. Б. Кухти. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-7092-37-2
Ч. 3 : Політична свідомість і культура / [Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк та ін.]. – 1998. – 554, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540-548 та в кінці частин
1000303
  Нікітін П.І. Основи політичної системи України / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
1000304
   Основи політичної соціології : навч. посібник для студентів соціогуманітар. спец. / [М.А. Безносов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 251, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-237-0
1000305
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 1. – 1992. – 188 с.
1000306
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 2. – 1992. – 278 с.
1000307
   Основи політології : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1995. – 336с. – ISBN 5-325-00462-Х
1000308
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти України ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1997. – 322 с. – ISBN 966-574-070-9
1000309
  Брегеда А.Ю. Основи політології : Навч. посібник / А.Ю. Брегеда; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 324с. – ISBN 966-574-070-9
1000310
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 311 с. – ISBN 966-574-069-5
1000311
   Основи політології : [підручник для студ. вищих медич.закл. освіти I-II ступ. акредитації]. – Київ : Здоров"я, 2000. – 248 с. – ISBN 5-311-01171-8
1000312
  Юрій М.Ф. Основи політології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2003. – 340с. – ISBN 966-8251-12-1
1000313
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2005. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
1000314
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 337, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-338, в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
1000315
  Юрій М.Ф. Основи політології : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с.337-338. – ISBN 966-8251-12-1
1000316
  Бегей І.І. Основи політології : навч. посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл. + CD. – Бібліогр.: с. 230-241. – ISBN 978-966-346-726-9
1000317
   Основи політології : навч. посібник / [Н.Д. Світайло та ін.] ; за ред. Н.Д. Світайло ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 296, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-657-516-9
1000318
  Андріів В.М. Основи порівняльного права соціального забезпечення // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 8-17. – ISBN 978-617-7625-68-0
1000319
  Шмальгаузен І.І. Основи порівняльної анатомії хребетних тварин / І.І. Шмальгаузен. – К, 1939. – 464с.
1000320
  Венгренівська М.А. Основи порівняльної граматики французької та української мов : Навчальний посібник / М.А. Венгренівська, А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2001. – 102с.
1000321
   Основи права Європейського Союзу : нормат. матеріали. – Харків : Яшма, 2005. – 236 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95934-0-9


  У пр. № 1704986 напис: Пані Юлії з побажанням успіхів! м. Київ, 14-15 листопада 2006 р. Підпис.
1000322
  Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник / О.В. Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 93-98. – (Серія "Студент XXI століття"). – ISBN 978-966-2439-26-7
1000323
  Смирнова К.В. Основи права конкуренції Європейського Союзу та "європеїзація" конкуренційного права України : навч. посібник / Смирнова К.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 222, [1] с. – Проєкт програми ЄС Еразмус+ Центру досконалості Жана Моне №611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE"Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід". – Бібліогр.: с. 222. – ISBN 978-966-933-145-8
1000324
  Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
1000325
   Основи права України : Навчальний посібник для неюридичних спеціальностей. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 368с. – ISBN 5-8326-0128-9
1000326
  Савченко Д.О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Савченко Д. О.; КУ. – К., 1994. – 23л.
1000327
  Музикант К.А. Основи правового регулювання адміністративно-правового статусу неповнолітніх в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-65. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1000328
  Бойко М.Д. Основи правового самозахисту : Коментарі, роз"яснення, практичні поради, зразки юридичних документів. Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2001. – 356с. – ISBN 966-7984-01-Х
1000329
  Янюк Н.В. Основи правового статусу керівника державного органу // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.28-32
1000330
  Рябовол Л.Т. Основи правового статусу освітнього омбудсмена в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 4-8. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1000331
  Ржевська Н. Основи правової компетентності бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 135-140. – ISSN 2078-1687
1000332
  Кацавець Р.С. Основи правової культури юриста : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Алерта, 2017. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-566-426-1
1000333
   Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 236с. – ISBN 966-313-039-3
1000334
  Тодоров І.Я. Основи правознавства : Основні відомості школьного курсу / І.Я. Тодоров. – Донецьк : БАО, 1997. – 96с. – ISBN 966-548-021-9
1000335
  Коляда І. Основи правознавства : 9 кл.: Навч. посіб.: Зошит-конспект тем / І. Коляда, Я. Лозовий. – Київ : Каннон, 1997. – 192с. – ISBN 966-539-012-0
1000336
  Наровлянський О.Д. Основи правознавства : Підручник для 9 класу / О.Д. Наровлянський. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 320с. – ISBN 966-557-016-1
1000337
  Гладун З.С. Основи правознавства : Навч. посібник для вступників спеціальн. "правознавство" вищ.закл.освіти / З.С. Гладун, М.В. Кравчук, М.В. Бармак; МОУ. ТАНГ. Юридичний інститут. – Тернопіль, 1999. – 280с. – Шифр дубл.
1000338
  Гісем О.В. Основи правознавства : Білети та відповіді. 9 кл. / О.В. Гісем, А.Л. Ольшанська, В.М. Щербина; Київськ.міжрег.ін-тут вдосконален.вчителів ім.Б.Грінченка. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 128с. – ISBN 966-521-084-Х
1000339
  Лисенков С.Л. Основи правознавства : Навч.посібник для учнів 9 кл.загальноосвіт.навч.закл. / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 2000. – 392с. – ISBN 966-06-0093-3
1000340
  Пастухов В.П. Основи правознавства : Навчальний посібник / В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум;За ред.В.П.Пастухова;. – Київ : Знання, 2000. – 426с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-67-Х
1000341
   Основи правознавства : Підручник для 9-го класу середньої загальноосвітньої школи. – Київ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. – 416с. – ISBN 966-620-083-Х


  Цей посібник підготовлено відповідно до Консти-туції України, новітніх законодавчих актів, а також з урахуванням законопроектних робіт і державно-правової реформи, що здійснюється в Україні.
1000342
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2000. – 208с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-245-Х
1000343
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2000. – 358c. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-52-1
1000344
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 364с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-083-Х
1000345
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2002. – 208с. – ISBN 966-539-245-Х
1000346
  Котюк І.І. Основи правознавства : Підручник для 9-го класу загальноосвітних навчальних закладів / І.І. Котюк. – Київ : Генеза, 2002. – 320с. – ISBN 966-504-089-8
1000347
   Основи правознавства : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 416с. – ISBN 966-569-053-1
1000348
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. – Київ : Каравела, 2003. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8012-21-0
1000349
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Школа, 2003. – 380с. – ISBN 966-661-127-9
1000350
  Шуляк С.Я. Основи правознавства : Відповіді на запитання програми для абітурієнтів / С.Я. Шуляк. – Київ : Орин-прес, 2003. – 344с. – ISBN 966-7005-14-3


  Навч. посіб. "Відповіді на питання з курсу "Основи правознавства" підготовлений відповідно до програми вступних іспитів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ньому даються грунтовні відповіді на всі питання з програми ...
1000351
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко; За ред. І.П. Лаврінчук. – Київ : Каравела, 2004. – 376 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
1000352
   Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.А. Ведєрніков, І.А. Сердюк, Л.М. Липачова, О.В. Негодченко, А.В. та ін. Папірна; [Ведєрніков Ю.А та ін] ; керівник авт. кол. О.В. Негодченко ; М-во освіти і науки України ; М-во внутршніх справ України, Юрид. акад. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-364-088-X
1000353
   Основи правознавства : навч. посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. [та ін.] Міщук; В. П. Пастухов [та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пастухова ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2005. – 377, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-368. – ISBN 966-8533-29-1
1000354
  Логвінова М.В. Основи правознавства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Марія Логвінова, Віталій Кафарський; За заг. ред.В.П. Нагребельного. – МОіНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 568с. – ISBN 966-364-034-0
1000355
  Сидоренко М.Й. Основи правознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ дистанц. навчання / М.Й. Сидоренко ; [за ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 242, [1] с. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-93-8
1000356
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 376с. – Всем кабинетам карточки отпечатаны. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
1000357
  Костенко О.Б. Основи правознавства : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.Б. Костенко. – 2-ге вид. доп. і перер. – Київ : Ін Юре, 2007. – 600 с. – ISBN 966-313-326-0
1000358
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-21-0
1000359
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник для абітурієнтів / О.С. Семерак, І.О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-479. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-573-9
1000360
  Осауленко О.І. Основи правознавства : навчальний посібник для абітурієнтів : Методичні рекоментації з незалежного тестування. Зміст тем. Тестові завдання та відповіді на них. Типові зразки тестів. Словник термінів та визначень / О.І. Осауленко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-373-457-6
1000361
   Основи правознавства : навчальний посібник / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко [ та ін.] ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 408с. – ISBN 978-966-373-462-0


  Призначений для абітурієнтів, що готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та складання іспитів до вищих навчальних закладів
1000362
  Хоптяр Ю.А. Основи правознавства : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр, В.І. Адамовський ; Кам"янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-290. – ISBN 978-966-1638-47-0
1000363
   Основи правознавства : навч. посібник / [Ю.І. Крегул та ін.] ; за ред. проф. Ю.І. Крегула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – 405, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 400-405. – ISBN 966-629-299-8
1000364
  Шило Д.Д. Основи правознавства (опорні схеми-конспекти) : Посібник для вчителів та учнів різних типів загальноосвітніх шкіл та неюридич.вузів / Д.Д. Шило; Мін-во освіти України ЄУФІМБ. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 126с. – ISBN 5-7763-2348-7
1000365
   Основи правознавства. Практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ неюрид. профілю / [Бондар О.Г. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 292. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-599-419-0
1000366
  Михайленко О.Р. Основи правознавства: посібник 9 кл. / О.Р. Михайленко. – 3-є вид., розшир. і поглибл. – К., 1997. – 251с.
1000367
  Ковальчук Олена Основи правознавства: цивільне право (9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 60-63
1000368
  Воронянський О.В. Основи правознаства : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
1000369
  Мартишин Д.С. Основи православної віри : (Навчальний посібник для студ. МАУП) / Д.С. Мартишин; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-400-7
1000370
  Бігун В. Основи правосуддя: термінологія, філософія, практика : 230 термінів, темат. цитати, судова практика, рішення ЄСПЛ,15 притч та афоризми / В"ячеслав Бігун. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 187-196. – ISBN 978-617-696-918-1


  У пр. № 1730078 напис: У дарунок Бібліотеці шановного Університету. Підпис. 7.ІІ.2020
1000371
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник / Под ред. Панок В. та ін. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0066-6
1000372
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Авт.: В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва, В. Рибалка та ін.; Під ред. Панок В. – Вид. 2-ге., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2


  В основу підручника покладено оригінальну теорію життєвого шляху особистості. У другому виданні враховано досвід підготовки практичних психологів, соціаль-них працівників психотерапевтів, поглиблено висвітлення основних теоретичних і методологічних ...
1000373
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти / Авт.: В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та інші. – Київ : Либідь, 2003. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2
1000374
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, В. Рибалка. – 3-тє вид., стереотипн. – Київ : Либідь, 2006. – 536с. – ISBN 966-06-0409-2
1000375
  Глейзерман А.Б. Основи практичної радіотехніки / А.Б. Глейзерман. – Харків-Одеса, 1932. – 194 с.
1000376
   Основи практичної філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.М. Лой та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 498-505. – Бібліогр.: с. 477-497 та в кінці гл. – ISBN 978-966-439-407-6
1000377
  Гнатюк А.Д. Основи приватного і ділового листування французькою мовою / А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 107с. – ISBN 966-594-123-2
1000378
   Основи прийняття рішень та управлінська діяльність у військовій справі : Навчальний посібник / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. та інш. Мягков; Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський, Д.В. Вергуненко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 115с.
1000379
  Мончак Л.С. Основи прикладної геохімії нафти і газу : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, О.М. Трубенко ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-694-063-9
1000380
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236. – ISBN 978-966-439-791-6
1000381
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8


  Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
1000382
   Основи прикладної статистики : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2002. – 92с.
1000383
  Коробова Т.Б. Основи природознавства / Т.Б. Коробова. – К., 1967. – 240с.
1000384
  Горощенко В.П. Основи природознавства / В.П. Горощенко, Л.Ф. Мельчаков, І.О. Степанов [та ін.] ; за ред. О.І. Соловйова. – Київ : Вища школа, 1978. – 229 с.
1000385
  Яришева Н.Ф. Основи природознавства / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1995. – 336с.
1000386
   Основи природознавства : підручник / [Н.Д. Карапузова та ін.] ; за ред. В.М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 358-365. – Бібліогр.: с. 366-367. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-449-9
1000387
  Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
1000388
  Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева; Ін-тут програмних систем НАН України; КНУТШ. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-095-3
1000389
  Ковалюк Т.В. Основи програмування : підручник для студентів ВНЗ / Т.В. Ковалюк. – Київ : BHV, 2005. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-138-1


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
1000390
  Пекарський Б.Г. Основи програмування : навч. посібник для студ. ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навч. за спеціальністю "Обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-351-075-0


  Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають программування та алгоритмічні мови
1000391
  Сидоров М.О. Основи програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.О. Сидоров ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-417. – ISBN 978-966-932-090-2
1000392
  Верховська М.В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
1000393
   Основи програмування мікроконтролерів фірми "Microchip" : метод. рекомендації до лабораторних робіт / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: А.Д. Верига. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – 184 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1000394
  Копитко М.Ф. Основи програмування мовою Java : Тексти лекцій / М.Ф. Копитко, К.С. Іванків; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет прикладної математики та інформ. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 83 с. – (Серія: тексти лекцій №1/02)
1000395
  Шикова О.М. Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях : Навчальний посібник / О.М. Шикова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-400-7
1000396
  Путятін Є.П. Основи програмування мовою С++ : Навч. посібник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Є.П. Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 320с. – ISBN 966-8530-41-1
1000397
  Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal : Навч. посіб. / В.В.Шищук. – Київ : Кондор, 2006. – 224с. – ISBN 966-351-034-Х
1000398
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 1. – 2009. – 83 с.
1000399
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 2. – 2009. – 77 с.
1000400
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом підгот. 0804 "Комп"ютерні науки" / Г.А. Гайна ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т будівницва і архітектури. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-351-089-7


  Призначено для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп"ютерні науки"
1000401
  Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Зайченко; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 352с. – ISBN 966-8407-21-0
1000402
  Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем : навчальний посібник / А.С. Довбиш. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-657-225-0
1000403
  Гайдаржи В.І. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Гайдаржи, О.А. Дацюк; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Політехніка. Періодика, 2004. – 256с. – ISBN 966-622-167-5
1000404
  Ковешніков В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посібник / В.С. Ковешніков, О.В. Ковешніков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 246-257. – Бібліогр.: с. 243-245. – ISBN 978-617-7605-08-8
1000405
  Ковешніков В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посібник / В.С. Ковешніков, О.В. Ковешнікова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-263. – ISBN 978-617-7605-08-8
1000406
   Основи прокурорської діяльності : навч. посібник з підгот. до держ. підсумкової атестації / [О.Ю. Дудченко, Ю.О. Рємєскова, К.О. Розсоха та ін.] ; за заг. ред. І.В. Юревич. – Харків : Право, 2019. – 194, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-600-8
1000407
  Дубінін Д О. Основи промислового виробництва / Д О. Дубінін, . – К, 1966. – 168с.
1000408
  Іванова Л.О. Основи промислового дизайну : навч. посібник / Л.О. Іванова, О.Є. Сергєєва, С.В. Котлик ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-927-276-8
1000409
  Ісаков Ю.А. Основи проміслової електроніки / Ю.А. Ісаков. – К, 1969. – 254с.
1000410
  Кулинич Р.О. Основи протидії гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистському впливу / Р.О. Кулинич, О.І. Кулинич // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 133-134. – ISBN 978-617-7572-52-6
1000411
  Ващук Ф.Г. Основи професійного педагогічного спілкування : навч.-метод. посіб. / Ф.Г. Ващук, І.В. Козубовська ; Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. природн.-гуманітар. шк.-коледж. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 46, [2] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 5-7707-9949-8
1000412
  Радов Д.Г. Основи професійної діяльності на державній службі / Д.Г. Радов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-219. – ISBN 978-617-7019-15-1
1000413
  Гриньова М.В. Основи професійної майстерності журналіста Л.А.Нестулі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 12-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті визначені складові професійної майстерності журналіста, представлена модель професійної майстерності журналіста та розкрита її ефективність у діяльності провідного журналіста , Полтавщини Людмили Анатоліївни Нестулі.
1000414
  Вірна Жанна Основи професійної орієнтації / Вірна Жанна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 156с. – ISBN 966-600-054-7
1000415
  Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації : навч. посібник / Н.О. Гончарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 166, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 159-167. – Бібліогр.: с. 122-135, 156-158 та в кінці гл. – ISBN 978-966-194-048-1
1000416
   Основи професіографії : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 1997. – 148с. – ISBN 5-86926-095-7
1000417
   Основи професіональної комунікації : Навчальна програма та методичні рекомендації для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 41с.
1000418
  Карпенко В.О. Основи професіональної комунікації : Навчально-методичний комплекс / В.О. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 51 с. – ISBN 966-594-183-6
1000419
  Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : Підручник-практикум для студ. внз, які навчаються за спец. "Журналістика" / О.В. Чекмишев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – видання має дві різні палітурки. – ISBN 966-594-550-5
1000420
  Барабаш Ю.Г. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 204-207. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-633-5
1000421
  Теслюк В.М. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посібник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 272-277. - Покажчики: с. 278-279. – Бібліогр.: с. 280-292. – ISBN 978-617-7320-85-1
1000422
  Гладій Г.І. Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 15-21. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1000423
  Терлецька Л. Основи психодіагностики / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-05-1
1000424
  Скребець В.О. Основи психодіагностики : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Скребець В.О.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 192с. – ISBN 966-8407-14-8
1000425
  Бурлачук Л.Ф. Основи психодіагностики для психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.199-200. – ISSN 2226-4078
1000426
  Мельничук О.Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Практична психологія" / Оксана Богданівна Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 389, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 386-389. – Бібліогр.: с. 370-385 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-77-6
1000427
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-319. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-046-2
1000428
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.Б. Кузікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2021. – 334, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 329-334. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-618-9
1000429
  Куранова С.І. Основи психолінгвістики : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 203-206. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
1000430
  Кирилюк О. Основи психолінгвістичного дослідження безадресатного письмового дискурсу (на прикладі щоденникових записів В. Винниченко) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 197-200. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1000431
   Основи психології. – Київ : Либідь, 1995. – 632 с.Обл.-вид.аpк.4. – ISBN 5-325-00822-6
1000432
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 632с. – ISBN 5-325-00822-6
1000433
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 3-ї вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1997. – 632 с. – ISBN 5-325-00822-6
1000434
   Основи психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Вид. 4-е, стереот. – Київ : Либідь, 1999. – 632 с. – ISBN 966-06-0135-2
1000435
  Дубравська Д.М. Основи психології : Навчальний посібник / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280с. – ISBN 966-603-129-9


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
1000436
   Основи психології : Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Вид. 5-е, стереотип.. – Київ : Либідь, 2002. – 632 с. – ISBN 966-06-0233-2
1000437
  Кириленко Т.С. Основи психології : Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 88с. – ISBN 966-594-461-4
1000438
  Веракіс А.І. Основи психології : навч. посібник / [А.І. Веракіс та ін.]. – Київ ; Харків : ТОВ "Р.И.Ф", 2005. – 413, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 374-411. – Бібліогр.: с. 412-414 та наприкінці тем. – ISBN 966-8097-06-8
1000439
   Основи психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха, В.М. та ін. Пискун; [О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха та ін.]; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 6-те вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 632 с. – ISBN 966-06-0410-6
1000440
  Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки : підручник для студ. вищих навчальних закл. / Н.Ю. Максимова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-439-069-6
1000441
  Бандурка О.М. Основи психології і педагогіки : Підручник для вищ. навч. закладів МВС України / О.М. Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 336с. – ISBN 966-610-053-3
1000442
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 504с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
1000443
  Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.К. Серьожникова, Н.Д. Пархоменко, Л.С. Яковицька; МОіНУ. ДНТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с. – ISBN 966-8253-42-6
1000444
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 520с. – ("Альма- Матер"). – ISBN 966-8226-22-4
1000445
  Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Макарова, Й.М. Гах ; М-во освіти та науки України, Ін-т менедж.менту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 966-364-007-3
1000446
  Семенова А.В. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – Київ : Знання, 2006. – 319с. – ISBN 966-346-114-4
1000447
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М.Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
1000448
  Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; МОНУ ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с. – ISBN 966-364-401-X
1000449
   Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 341с. – ISBN 978-966-346-346-9
1000450
  Власова О.І. Основи психології і педагогіки : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
1000451
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник [ля студ. вищих навч. закладів] / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр.: с. 484-486. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-041-7


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
1000452
  Дроздов О.Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості : монографія / О.Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-464. – ISBN 978-617-7323-41-8
1000453
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейский ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 154с. – Бібліогр.:С.149-151. – ISBN 966-7508-27-7
1000454
  Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОНУ ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 288 с. – ISBN 966-574-207-8


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
1000455
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
1000456
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
1000457
  Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 157с. – ISBN 966-574-311-2
1000458
  Балашова С.П. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / С.П. Балашова, В.Л. Кирик, С.Г. Лисюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – ISBN 966-594-654-4
1000459
  Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
1000460
  Власова О.І. Основи психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
1000461
  Романовська Л.І. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Л.І. Романовська, Л.О. Подкоритова. – Львов : Новий Світ-2000, 2019. – 449, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-449. – (Вища освіта в Україні)
1000462
  Ржевська-Штефан Основи психологічних наук : метод. забезп. самостійної роботи студ. педагогічного ВНЗ / З.О. Ржевська-Штефан, Л.В. Клочек, І.Л. Уличний ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 376 с. : табл. – Імен покажч. : с. 368-369 - Предм. покажч. : с. 370-375. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-78-3
1000463
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : Навчальний посібник / С.В. Васьківська. – Київ : Четверта хвиля, 2004. – 256с. – ISBN 966-529-064-9
1000464
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник / С.В. Васьківсьска ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 504с. – ISBN 966-594-985-3
1000465
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
1000466
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Васьківська. – 2-ге вид. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-564-6
1000467
  Андрушко Я.С. Основи психологічного тренінгу та психокорекція : навч. посібник / Ярина Андрушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 235, [1] с. : іл., табл. – Короткий понят.-термінол. словник: с. 190-194. – Бібліогр.: с. 187-189 та в кінці частин. – ISBN 978-966-941-630-8
1000468
  Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов ; [відп. за вип. Кальченко Н.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 459, [5] с. : іл., табл. – Додатки: с. 407-430. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1
1000469
  Кузьо О.Б. Основи психологічної практики : навч. посібник / [О.Б. Кузьо] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 123, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 110-111 та в кінці тем. – ISBN 978-617-511-345-5
1000470
  Никоненко Ю.П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посібник / Никоненко Ю.П. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2019. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин та в додатках. – ISBN 978-966-373-831-4
1000471
   Основи психолого-управлінського консультування : Навч. посібник для студентів вузів. – Київ : МАУП, 2002. – 136с. – 15Осно Шифр дубл. – ISBN 966-608-170-9
1000472
   Основи психотерапії : навч. посібник / [В.І. Банцер та ін. ; під заг. ред. К.В. Седих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацької] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ЦПК, 2013. – 329, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2230-04-8
1000473
   Основи психотерапії : навч. посібник / [К.В. Седих та ін.] ; за ред. д-ра психол. наук К.В. Седих, д-ра мед. наук О.О. Фільц. – Київ : Академія, 2017. – 189, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: 185-190. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-516-8
1000474
  Карпенко Є. Основи психотренінгу : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-1
1000475
   Основи публічного адміністрування : навч. посібник / [Ю.П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Харків : Право, 2021. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-237 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-139-4
1000476
  Котюк І.І. Основи публічного права України / І.І. Котюк. – Київ : Логос, 1998. – 160с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-044-5
1000477
  Лазор О.Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посібник / Лазор О.Д., Лазор О.Я., Юник І.Г. ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-92-9
1000478
  Сопін Є.Ф. Основи радіобілогії / Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1962. – 240с.
1000479
  Кіцно В.О. Основи радіобіології та радіоекології : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Кіцно [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 316, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2143-01-0
1000480
  Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер; За ред. В.П.Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 320с. – ISBN 966-642-137-2


  Наведено основні принципи радіоекології. Розглянуто дію радіонуклідів на мікроорганізми, рослини, тварин і людей, а також міграцію радіонуклідів у різних системах. Висвітлено проблеми екології міст, а також значних територій, забруднених ...
1000481
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с. – ISBN 966-594-304-9
1000482
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.М. Сисоєв. – Київ : Вища школа, 2004. – 279 с. – ISBN 966-642-018-Х


  Розглянуто електричні сигнали та елементи радіоелект-ронних пристроїв, радіоелектронні пристрої та системи. Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних за-кладів
1000483
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Фізика" та "Прикладна фізика" / С.М. Левитський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 456 с. – ISBN 966-594-967-5
1000484
  Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В.В. Лизанчук; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2006. – 632с. + компакт- диск. – ISBN 966-346-249-3
1000485
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О.Я. Гоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 190с. – ISBN 966-594-460-6
1000486
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2004. – 245 с. – ISBN 966-01-0319-0
1000487
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник / О.Я. Гоян ; КНУТШ. – 3-тє вид., допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-093-1
1000488
  Бова М.Т. Основи радіотехніки : посіб. для учнів середньої школи / М.Т. Бова, Г.Г. Марголін, Н.М. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1957. – 231 с.
1000489
   Основи радіофотоніки : навч. посібник / Бойко Ю.М., Дружинін В.А., Трембовецький М.П., Рєзніков М.І. – Київ : Каравела. – ISBN 978-966-8019-86-9
Ч. 1. – 2020. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-181
1000490
  Євтіхієв О.Ф. Основи радянського адміністративного права : підручник для ВУЗ"ів та для уряд. осіб адміністрації / О.Ф. Євтіхієв, проф. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 296 с.
1000491
   Основи радянського законодавства. – К., 1973. – 316с.
1000492
   Основи радянського законодавства.. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 340с.
1000493
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1963. – 95с.
1000494
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1964. – 34с.
1000495
   Основи радянського права. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 424 с.
1000496
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Вид. 2-е. – К., 1963. – 1963с.
1000497
   Основи радянського права. – 3-є перероб. і доп. вид. – Київ : Урожай, 1966. – 403с.
1000498
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – К., 1980. – 464с.
1000499
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1981. – 464 с.
1000500
   Основи радянського права.. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1971. – 315с.
1000501
   Основи радянського трудового законодавства. – Київ : Вища школа, 1974. – 167 с.
1000502
   Основи радянського цивільного і трудового права. / Ф.Г. Бурчак, І.Г. Євсєєв, Є.О. Монастирський, В.З. Янчук; Євсєєв І.Ф. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 302с.
1000503
   Основи Радянської держави і права. – К., 1984. – 176с.
1000504
  Гурєєв П.П. Основи Радянської держави і права : навчальний посібник / П.П. Гурєєв. – Київ : Вища школа, 1987. – 190 с.
1000505
  Бурдянський І. Основи раціоналізації виробництва / І. Бурдянський. – Х., 1932. – 360с.
1000506
   Основи раціонального викоростання та охорони водних ресурсів / Н.Г. Астрова, І.П. Зелінський, Л.В. Моісеєва, В.В. Астров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 607-609. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1000507
  Гайдай С.В. Основи раціонального природокористування, екологічної експертизи та аудиту : навчальний посібник / Гайдай С.В. ; КНУТШ, Географічний ф-т, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 68 с. + Додаток: с. 26-68. – Бібліогр.: с. 23-25
1000508
   Основи реалізації природної структурно-логічної надмірності диз"юнктивних нормальних форм представлення даних / Ю. Іванов, І. Пампуха, Д. Перегудов, О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено теоретичні основи реалізації природної структурно-логічної надмірності змінних, що породжує послідовності n-мірного куба Е n, забезпечують завдання необхідних коригувальних властивостей структурно-логічних кодів. Developed are theoretical ...
1000509
  Россіхіна Г.В. Основи реалізації фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-95. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1000510
   Основи регіонального управління в Україні : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
1000511
  Сергєєв О.Д. Основи регіональної геології Причорноморської синеклізи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-11. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 8)
1000512
  Павленко А.Ф. Основи регіональної діагностики : Навчальний посібник / А.Ф. Павленко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 70с. – ISBN 966-95729-2-4
1000513
  Злупко С.М. Основи регіонології = Bases of regionology : навчально-методичний посібник / Степан Злупко ; [за заг. ред. О.В. Стефанишин] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 233, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Присвячується 80-річчю з дня народження С.М. Злупка. – Бібліогр.: с. 187-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-852-4
1000514
  Макогон В.Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 21-23
1000515
  Тимошик М.С. Основи редагування : підручник для студентів ВНЗ / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2019. – 559, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 545-547. - Резюме англ., польськ. – Бібліогр.: с. 550-555. – ISBN 978-966-7821-70-8


  У пр. № 1727187 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича - нашій країні вкрай потрібна грамотна і патріотично налаштована інтелектуальна еліта. Цеглинка для цього - мій новий підручник. Підпис. 28.08.19 р.
1000516
  Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
1000517
  Кулик А.В. Основи рейтингового управління регіональними системами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-28. – Бібліогр.: 21 назва
1000518
   Основи реклами і зв"язків із громадськістю : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
1000519
  Ревнюк О.В. Основи реклами і зв"язків із громадськістю. Покажчик зміст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 56-57


  Подаємо відомості про видання й авторів та покажчик змісту нового колективного підручника (2011 рік), підготовленого до другу викладачами кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. It is presented ...
1000520
  Шальман Т.М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-127
1000521
  Вежель Л.М. Основи рекламної діяльності : Методичні рекомендації / Вежель Л.М.; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 80с.
1000522
  Борисова З.О. Основи релігієзнавства : Навчально-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.О. Борисова; МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-206-8
1000523
  Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства : підручник для студ. ВНЗ / В.Ю. Лешан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Чернівці : Рута, 2006. – 303, [1] с. : табл. – Слов.: с. 275-303. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-568-795-6
1000524
  Александров Ю.В. Основи релятивістської космології : Навчальний посібник для студ. спеціальностей "Астрономія" і "Фізика" вищ. навч. закладів / Ю.В. Александров; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 134с. – ISBN 966-623-304-5
1000525
   Основи реології : Лабораторний практикум для студентів фізичного факультету зі спеціалізації "Молекулярна фізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 55с.
1000526
  Харченко Г. Основи речового права в Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 57-61. – ISSN 2663-5313
1000527
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вища школа, 1995. – 267с. – ISBN 5-11-004389-2
1000528
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вентурі, 1997. – 336с. – ISBN 966-570-045-6
1000529
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник для вищих навч.закладів / В.С. Макарчук; Львівськ.ін-т внутр.справ при Нац.Акад.ВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-19-5
1000530
  Орач Є.М. Основи римського приватного права : Курс лекцій / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик; Львівськ.держ. ун-т ім. Івана Франка; Рец. Кульчицький, Кольбенко А.В., Семків В.О. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-22-3
1000531
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник / В.С. Макарчук; Львівський ін-тут внутрішніх справ при Націон. акад. внутрішніх справ України. – Вид-ня 2-ге, доповнене. – Київ : Атіка, 2003. – 256с. – ISBN 966-8074-51-3
1000532
   Основи римського приватного права : підручник / Борисова В.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. Борисової В.І., Баранової Л.М. ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-458-019-6
1000533
   Основи римського приватного права. Стислий курс : навч. посібник / [В.А. Кройтор та ін. ] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : НікаНова, 2013. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. та в макеті каталож. картки рік видання зазнач. 2014. – Бібліогр.: с. 195-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-9
1000534
  Трофанчук Г.І. Основи римського цивільного права : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк ; [за заг. ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-46-6
1000535
   Основи римського цивільного права.. – К.
1. – 1962. – 12с.
1000536
   Основи римського цивільного права. : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Київ : Видавництво Київського університету
2. – 1962. – 36 с.
1000537
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки : підручник / В.Я. Бобров. – Київ : Либідь, 1995. – 320 с.
1000538
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підручник для учнів, студентів проф.-тех. навч. закладів / В.Я. Бобров. – Київ : Вища школа, 2003. – 719 с. – (Професійно-технічна освіта України). – ISBN 966-642-165-8
1000539
  Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України : влада, право, підприємництво, фінанси, податки, маркетинг, менеджмент, торгівля, реклама: посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Селезньов. – Київ : А.С.К., 2006. – 688с. – (Економічна освіта). – ISBN 966-319-113-9
1000540
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
1. – 1993. – 112с.
1000541
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
2. – 1993. – 142с.
1000542
  Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – Київ : Вища школа, 1978. – 173с.
1000543
  Юдін В.І. Основи роботи в Microsoft Excel XP : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Юдін, В.С. Рижиков, В.В. Ровенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 272 с. : іл. – ISBN 978-966-364-512-4
1000544
  Іванов Є.О. Основи роботи із системою Microsoft Excel : Навч. посібник / Є.О. Іванов, В.Т. Матвієнко, Ю.Д. Попов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 121с. – ISBN 966-594-135-6
1000545
   Основи роботи із системою комп"ютерної алгебри MathCAD : Методична розробка для студ. природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
1000546
   Основи рослинництва і селекції. – Київ, 1953. – 247 с.
1000547
  Кравченко Аліна Основи самомотивації, або як досягти успіху в спорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 27 : фото
1000548
  Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики : Навчальний посібник / Г.Т. Продайвода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 296с. – ISBN 966-594-159-3
1000549
  Ділі Джон Основи семіотики = Basics semiotics / Ділі Джон; ЛНУ ім.І.Франка. Філософ. фак-тет; Пер. з англ. та наук.ред. А.Карася. – 2-ге вид. доп. – Львів : Арсенал, 2000. – 232с. – ISBN 966-7790-00-2
1000550
  Сугаков В.Й. Основи синергетики / В.Й. Сугаков; Біб-ка державного фонду фунд.досліджень. – Київ : Обереги, 2001. – 287c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-225-3
1000551
  Кобзистий П.І. Основи синоптичної метеорології : Навчальний посібник / П.І. Кобзистий, І.М. Щербань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-731-1
1000552
  Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин / Ол. Швайка; МОНУ. НАНУ. ДНУ. Ін-тут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка. – Донецьк, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7804-27-5
1000553
  Швайка О.П. Основи синтезу органічних речовин : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх, Геннадій Раєнко ; НАН України, Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Київ : Академперіодика, 2021. – 335, [2] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 327-333. – Бібліогр.: с. 323-324. – ISBN 978-966-360-445-9
1000554
  Болюк О. Основи систематизації дерев"яного облаштування та архітектурні елементи інтер"єру церков // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 671-679. – ISSN 1028-5091
1000555
  Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 464-473. – ISSN 2077-3455
1000556
  Шевченко П.Г. Основи систематики рибоподібних і риб : навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-966-2393-54-5
1000557
  Сімкова Т.О. Основи системи ефективного управління якістю в економіці України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
1000558
  Чичун В.А. Основи системи управління персоналом на підприємстві / В.А. Чичун, Ю.М. Пацаранюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 155-163. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1000559
  Вовк В.М. Основи системного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 248с.
1000560
  Згуровський М.З. Основи системного аналізу : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.З. Згуровський, В.С. Панкратова ; за заг. ред. М.З. Згуровського. – Київ : BHV, 2007. – 544 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 978-966-552-153-2
1000561
  Швець С.В. Основи системного аналізу : [навч. посібник для студентів та аспірантів ВНЗ] / С.В. Швець, У.С. Швець ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 125, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-657-655-5
1000562
  Перевозчикова О.Л. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації / О.Л. Перевозчикова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 432с. – ISBN 966-518-230-7
1000563
  Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації : навч. посібник / Ушакова І.О ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац.економічний університет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-286-6
Ч.2. – 2008. – 312с.
1000564
  Самойленко В.М. Основи системного гідроекологічного районування території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 95-110. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1000565
  Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об"єктів : Основи системного підходу та системного аналізу об"єктів нової техніки: Навч. посібник для студ. внз за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.А. Тимченко; За ред. Ю.Г. Леги. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0060-7


  Викладено нову концепцію системного проектування САПР, як складної організаційно-технічної системи, що розвивається, орієнтованої на вирішення проблеми побудови проектного рішення. Підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних ...
1000566
  Околітенко Н.І. Основи системної біології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. – Київ : Либідь, 2005. – 360с. – Шифр дубл.57 Окол.Доп.карт. бл.,хим.,рфз.,фз.,. – ISBN 966-06-0374-6


  Пропонований посібник - це перша спроба привести в систему потік відомостей про будову навколишнього світу та знайти його внутрішні механізми, висвітлити глибоко сховані причини, чому живий світ, зберігаючи автономію, водночас функціонує як єдине ціле
1000567
  Фурашев В.М. Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 3-12
1000568
  Бондаренко С.Г. Основи системної технології життєвого циклу машин : монографія / С.Г. Бондаренко, О.П. Космач ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка. – ISBN 978-617-7932-03-0
Ч. 1 : Системність та створення виробу. – 2020. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-261
1000569
  Власюк П.А. Основи сільского господарства : Дозволено Мін-вом освіти УРСР як підручник для природничих факультетів пед.інститутів / П.А. Власюк. – Київ : Радянська школа, 1956. – 532 с.
1000570
  Калачиков О.Т. Основи сільскогосподарського виробництва. Програма та метод. вказ. / О.Т. Калачиков. – Харків, 1966. – 68с.
1000571
  Бернацький М.Л. Основи сільсько-господарської мікробіології : підручник для с.-г. вишів. / Микола Бернацький. – 2-ге вид., доп. та випр. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 126
1000572
  Мосолов В.П. Основи сільського господарства / В.П. Мосолов. – К, 1951. – 319с.
1000573
   Основи сільського господарства. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 296с.
1000574
   Основи сільського господарства.. – К., 1983. – 246с.
1000575
   Основи сільськогосподарського виробництва.. – К., 1977. – 264с.
1000576
   Основи сільськогосподарської мікробіології. – ХарківКиїв, 1934. – 580с.
1000577
  Ковальчук Олена Основи сімейного права : (розробка уроку з основ правознавства. 9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48
1000578
  Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Сахарцева. – Київ : Кондор, 2003. – 614с. – ISBN 966-8251-13-Х
1000579
  Горобець В.Й. Основи складоподілу і синтагматичного членування рукописного тексту ХVІІ-XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 66-74


  Аналіз знаків переносу та пунктуації дає змогу простежити спадкоємні традиції у складоподілі та синтагматичному членуванні рукописних текстів XVI - XVIII ст. By means of analysis of hyphenution and punctuation marks, the author traces continuity of ...
1000580
   Основи слідознавства : Лекції №8 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред. О.А.Кириченка. – Київ, 2003. – 35с.
1000581
   Основи соціалізації особистості : навч. посібник для студентів ОС "Бакалавр" спец. 6.010106 "Соціальна педагогіка" / Вікторова Л.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2017. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-473 та в кінці розд. – ISBN 978-966-929-701-3


  Рецензент даного навч. посібника Сербін О.О.
1000582
   Основи соціалістичної економіки. – К., 1971. – 336с.
1000583
  Врублевський В.К. Основи соціалістичної економіки / В.К. Врублевський, А.П. Доценко, В.Г. Лиходій. – Київ, 1971. – 336с.
1000584
   Основи соціалістичної економіки.. – К., 1971. – 50с.
1000585
  Костенко О.М. Основи соціально-натуралістичної юриспруденції та кримінології : монографія / О.М. Костенко. – Одеса : Гельветика, 2021. – 138, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-402-5
1000586
  Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.М. Шевців. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Додатки: с. 225-242. – Бібліогр.: с. 243-246 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0335-0
1000587
  Олійник Я.Б. Основи соціальної географії : робоча навчальна програма / Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 32с.
1000588
  Фоміцька Н. Основи соціальної держави через призму забезпечення гарантій внутрішньо переміщеним особам // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 64-66
1000589
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Курс лекцій / О.І. Салтовський; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5-86926-117-1
1000590
  Костріков С.В. Основи соціальної екології : Навчально-методичний посібник / С.В. Костріков, Л.М. Нємець, К.А. Нємець; Мін-во освіти України; Харківськ. Нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 1999. – 184с. – ISBN 966-623-084-4
1000591
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Салтовський; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 382с. – ISBN 966-8365-29-1


  Викладаються теоретичні засади інтегративної за своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи - соціальної екології
1000592
  Єременко В.Г. Основи соціальної економіки : Популярний курс / В.Г. Єременко. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5869260973
1000593
  Головніна О.Г. Основи соціальної економіки : підручник / О.Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 647, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 604-642. – Бібліогр.: с. 593-603 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0388-6
1000594
   Основи соціальної психології : навчальний посібник / Донченко О.А. [ та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського ; АПН України ; Ін-т соціальної політичної психології. – Київ : Міленіум, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8063-45-2
1000595
   Основи соціальної психології : підручник для закл. вищ. освіти / [П.П. Горностай та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Талком : Інститут соціальної та політичної психології, 2018. – 578, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-10. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7685-42-4
1000596
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вузів / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
1000597
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
1000598
   Основи соціоекології. – Київ : Вища школа, 1995. – 237с.
1000599
  Ерліх Є. Основи соціології права (1913) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 211-221. – ISSN 1818-992Х
1000600
  Ніколаєнко Т.Ю. Основи спектроскопії біополімерів : навч. посібник / Т.Ю. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120 та в підрядк. прим.
1000601
  Зуб В.Я. Основи спектроскопії електронного парамагнітного резонансу : навч. посібник / В.Я. Зуб, В.Г. Маханькова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 77 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75
1000602
  Сугаков В.Й. Основи спеціальної теорії відносності / В.Й. Сугаков, Е.М. Верлан. – Київ : Вища школа, 1977. – 87 с.
1000603
  Павлюк А. Основи спілкування іноземною мовою : (Програма курсу за вибором для 10-12 класів) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 38-42
1000604
  Фурса С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посібник / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-88-7; 978-966-373-549-8;


  Розраховано на широке коло читачів, у тому числі і на непідготовленого читача, який намагається розібратися в українському законодавстві щодо захисту прав споживачів
1000605
   Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посіб. / [Р.В. Бабко та ін.] ; за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко ; Сумський обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю ; Нац. природ. парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Університетська книга, 2013. – 351, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 350-351. – Бібліогр. зазнач. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-666-9
1000606
  Шмальгаузен И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И. Шмальгаузен, 1916. – С. 185-214. – Отд. оттиск из: Русский зоологический журнал
1000607
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1938. – 488с.
1000608
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 4-е испр. и доп. – Москва, 1947. – 540с.
1000609
  Сукач М.К. Основи стандартизації : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.К. Сукач. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 322, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 315-322. – Бібліогр.: с. 311-314. – ISBN 978-617-7320-66-0
1000610
   Основи стандартизації метрології та управління якістю : навч. посібник для студентів ВНЗ / Надія Машта, Олександр Бенчук, Галина Бенчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. – 384, [4] с. : іл., табл. – До 75-річчя Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Бібліогр.: с. 365-369. – ISBN 978-617-601-144-6


  В пр. №1704809 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
1000611
   Основи стандартизації та сертифікації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2393-82-8
1000612
  Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : опорний конспект для студентів ВНЗ / І.П. Студеняк, Ю.М. Ажнюк, І.М. Чучка ; М-во освіти і науки України, Мукачів. технол. ін-т. – Київ : Кондор, 2007. – 151, [1] с. : іл. – Глосарій: с. 143-148. – Бібліогр.: с. 151. – ISBN 978-966-351-153-5
1000613
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / В.І. Павлов, Н.В. Павліха, О.В. Мишко, І.В. Опьонова; МОНУ; ЛДТУ; Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 252с. – ISBN 966-517-352-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1000614
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Павлов [та ін.] ; [під ред. : Домішнього М.І. (відп. ред.), Дзіся Г.В., Оскольського В.В.] ; Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" ; Тернопільська академія народного господарства. – Вид 2-ге, доп. – Київ : Кондор, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 222-229. – ISBN 966-7982-95-5


  У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні
1000615
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації / М.І. Шаповал. – 2-ге вид. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 152с.
1000616
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник / М.І. Шаповал; Європейський університет. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 174с. – ISBN 966-7508-96-Х
1000617
  Ротштейн А.І. Основи статистики соціалістичної промислововсті / А.І. Ротштейн. – Х.
ч.1. – 1933. – 288с.
1000618
  Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики : навчально-методичний посібник / Соломія Бук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 124 с.
1000619
  Венгер Є.Ф. Основи статистичної фізики і термодинаміки : навчальний посібник для студ. фізико-матем. спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2004. – 256 с. – ISBN 966-642-242-5


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
1000620
  Королюк С.Л. Основи статистичної фізики та термодинаміки : підручник для студ. вищих навч. закладів / Степан Королюк, Степан Мельничук, Олександр Валь. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 348 с. – ISBN 966-8653-03-3
1000621
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посібник / А.М. Береза ; МОНУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 140 с. – ISBN 966-574-170-5
1000622
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посібник / А.М. Береза ; МОНУ, КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 214 с. – ISBN 966-574-253-1
1000623
  Солдаткін О.О. Основи створення мультиферментних електрохімічних біосенсорів : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.20 / Солдаткін Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 70 назв
1000624
  Ліпінський О.Ю. Основи створення оптоелектронних інтегральних обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп"ютерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліпінський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1000625
  Нікольський Віталій Валентинович Основи створення пристроїв п"єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згоряння : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.13.05 / Нікольський В.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одесса, 2005. – 36 с. – Бібліогр.:43 назви
1000626
  Вакуленко В.Л. Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 13-18
1000627
  Петліна Д.В. Основи стійкого розвитку виноградсько-виноробних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 154-163. – ISSN 2308-135X
1000628
  Колпаков В.М. Основи стратегії : практико-орієнтовна монографія / Колпаков В.М., Пономаренко С.О., Сєлюков О.В. ; [пер. з рос. А. Сєлюкової]. – Київ : Людмила, 2021. – 474, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-011-3
1000629
  Лагутін В.Л. Основи стратегії державного регулювання інноваційної діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – С. 25-32. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1000630
  Ладан Т.М. Основи стратегії та моделі реконструкції кінотеатру "Жовтень" у м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 124-130. – ISSN 2077-3455
1000631
  Ситник Г.П. Основи стратегічного планування національної безпеки : навч. посібник / Г.П. Ситник, М.Г. Орел ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2021. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-218 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7700-93-6
1000632
  Петленко Ю.В. Основи стратегічного управління рухом грошових коштів на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються проблеми управління рухом грошових коштів на підприємстві.
1000633
  Залєтов О.М. Основи страхового права України : Навчальний посібник з комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування" / О.М. Залєтов, О.О. Слюсаренко; Під ред.: Б.М. Данилишина. – Київ : BeeZone, 2003. – 384с. – +CD ROM. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-00-7


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхового права України. Посібник супроводжується комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування", який містить систематизовану законодавчу базу діяльності на страховому ринку України
1000634
  Заруба О.Д. Основи страхування : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-2577-3
1000635
  Шевчук В.В. Основи структурного аналізу : підручник для студентів геол. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 281-283. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-439-665-0
1000636
  Зиман З.З. Основи структурної кристалографії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З.З. Зиман ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-623-494-3
1000637
   Основи субмікронної та нанотехнології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ч. 1 : / уклад.: В.М. Стребежев, І.М. Юрійчук. – 2021. – 118. [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116
1000638
   Основи судової експертизи : навч. посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експерта / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Одес. НДІ суд. експертиз [та ін.] ; [авт.-уклад.: Л.М. Головченко та ін.]. – Харків : Право, 2016. – 925, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в дод. : с. 462-628 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-991-5
1000639
  Опришко Л. Основи судової журналістики : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – Київ : Рада Європи, 2016. – 148 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні"). – ISBN 978-966-138-025-6
1000640
  Кириченко О.А. Основи судової мікрології : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Кириченко О.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 32 с.
1000641
  Морозов С.М. Основи суїцидології : навчальний посібник / С.М. Морозов, Т.В. Вашека; Ін-т післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка; Геопринт, 2003. – 152с. – Шифр дубл.15 Моро.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-25-5
1000642
  Карпінський В.О. Основи суспільного і державного ладу Радянського Союзу / В.О. Карпінський. – К., 1954. – 79с.
1000643
  Юзьков Л.П. Основи суспільного ладу СРСР / Л.П. Юзьков. – К., 1978. – 41с.
1000644
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Г. Топчієв; Мін-во освіти і науки України.Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560с. – 1Топч Шифр дубл. – ISBN 966-549-651-4


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1000645
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : підручник для студентів геогр. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-190-104-8
1000646
  Шаблій О.І. Основи суспільної географії = Fundamentals of human geography : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 284-287. - Тем. покажч.: с. 288-294. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-955-2
1000647
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 216с.
1000648
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн.вид-во, 1952. – 216с.
1000649
  Франко І.Я. Основи суспільності : повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Художня література, 1955. – 240 с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1000650
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1986. – 200с. – (Б-ка юношества)
1000651
  Франко І. Основи суспільності : [повість] / Іван Франко // Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 9-196 : іл. – ISBN 978-966-667-693-4
1000652
  Власенко Я.О. Основи сучасного маркетингу : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Власенко Я.О., Карпенко С.В. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-617-598-064-4
1000653
  Вергун В.А. Основи сучасного міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 201-232. – ISBN 978-966-9725-33-2
1000654
  Бичков О.С. Основи сучасного програмування : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
1000655
  Бичков А.С. Основи сучасного програмування [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Бичков, Ю.В. Турбал. – б.м., 2005. – 423 с.
1000656
  Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Наук.-дослідний ін-тут українознавства МОН України; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова; Юрій Руденко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с. – ISBN 966-7018-61-Х
1000657
  Карпенко С.В. Основи сучасного управління : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Карпенко С.В., Корченко О.Г. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-617-598-039-2
1000658
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2004. – 340с. – ISBN 966-608-482-1
1000659
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
1000660
  Пилипів О. Основи сучасної латинської медичної термінології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ольга Пилипів, Леся Мисловська ; [наук. ред. Л. Пилипів ; ред. А.М. Габрук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 251, [1] с., [4] с. фотоіл. : табл., іл. – Додатки: с. 167-251. – ISBN 978-966-613-918-7
1000661
  Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 286 с. – ISBN 978-966-8995-18-7
1000662
  Влялько І.В. Основи сучасної методології адаптації законодавства України до права Євросоюзу // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 260-271. – ISBN 978-617-7624-26-3
1000663
  Курбан О.В. Основи сучасної національної інформаційної безпеки України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 55-66. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Визначено ключові проблемні аспекти сучасної системи національної інформаційної безпеки України, серед яких - геополітичне питання, радянський спадок та брак належної уваги держави. Розглянуто історію дослідження порушеної теми в працях провідних ...
1000664
  Цюрупа М.В. Основи сучасної політології : підручник для студентів ВНЗ / Цюрупа М.В., Ясинська В.С. ; Київ. держ. акад. водного транспорту ім. гетьмана Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Кондор, 2009. – 349, [1] с. – Бібліогр.: с. 342-349, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-202-0
1000665
  Ребенко О.Л. Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів / О.Л. Ребенко; О.Л. Ребеко; НАНУ, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2007. – 540с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0665-2
1000666
  Пришляк О.О. Основи сучасної топології : Навчальний посібник / О.О. Пришляк; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2006. – 79с. – . – ISBN 966-594-746-Х
1000667
  Пунченко О.П. Основи сучасної філософії у поняттях та схемах : навч. посібник / О.П. Пунченко, Й.Й. Дидишко ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса : Астропринт, 2020. – 174, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-607-0
1000668
  Зозуляк-Случик Основи сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 88-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1000669
  Олтаржевський Д.О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа / Дмитро Олтаржевський. – Київ : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [Центр вільної преси], 2013. – 308, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2123-46-3
1000670
   Основи та методи цифрової обробки сигналів: від теорії до практики : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ю.О. Ушенко, М.С. Гавриляк, М.В. Талах, В.В. Дворжак. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307. – ISBN 978-966-423-639-0
1000671
  Рябова Ю. Основи та принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634
1000672
   Основи твариництва.. – К., 1957. – 352с.
1000673
  Клепіков О.І. Основи творчості особи : навч. посіб. для студ. внз / О.І. Клепіков, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1996. – 295 с. – ISBN 5-11-004658-1
1000674
  Бєлоновський П.Д. Основи теоретичної арифметики : учб. посіб. для фіз.-мат. фак. пед. ін-тів УРСР / П.Д. Бєлоновський ; перекл. з рос., перероб. і доп. В.А. Зморовичем. – Київ : Радянська школа, 1952. – 212 с.
1000675
  Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
1000676
  Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології / В. Бебик. – К, 1994. – 122с.
1000677
   Основи теоретичної фізики : навч. посіб. з спецкурсу "Основи теоретичної фізики" для студ. біол. ф-ту. – Київ : Інтертехнодрук, 2007. – 121 с.
1000678
  Венгер Є.Ф. Основи теоретичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2011. – 429, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 422-424. – ISBN 978-966-642-444-3
1000679
  Приходько В.В. Основи теоретичної філософії : навч. посібник / В.В. Приходько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 142, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
1000680
  Натансон І.П. Основи теорії / І.П. Натансон. – Київ, 1950. – 424 с.
1000681
  Кондратов В.Т. Основи теорії автоматичної корекції систематичних похибок вимірювання фізичних величин при нестабільній та нелінійній функції перетворення датчика : Автореф...док.техн.наук:05.11.15;05.11.01 / Кондратов В.Т.;МОіНУ.НТУУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.: с.28-32
1000682
  Лісовик Л.А. Основи теорії алгоритмів / Л.А. Лісовик, С.С. Шкільняк. – Киев : Київський університет, 1993. – 95с.
1000683
  Шкільняк С.С. Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С.С. Шкільняк, І.Ю. Ткачук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 69, [2] с. – Бібліогр.: с. 69
1000684
  Супрун А.Д. Основи теорії білкових молекул : Навчальний посібник для студ. фізич. фак-ту / А.Д. Супрун, Ю.І. Прилуцький; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 99с. – ISBN 966-594-381-2
1000685
  Власова О.В. Основи теорії взаємозамінності супутникової та наземної інформації в еколого-меліоративному моніторингу // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 157-163 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
1000686
  Білоус А.Р. Основи теорії використання функціонально-вартісного аналізу для удосконалення напірних фільтрів / А.Р. Білоус, Р.М. Сторожук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1000687
  Царков Є.Ф. Основи теорії випадкових процесів / Мін-во освіти України; ЧДУ ім. Ю.Федькова; Під заг. ред. Є.Ф.Царкова. – Чернівці : Зелена Буковина, 1999. – 296 с. – (Лекції з теорії стохастичного моделювання). – ISBN 966-7123-20-0
1000688
  Копф А. Основи теорії відносності Ейнштейна : пер. з рос. / посібник / А. Копф. – Харків : ДНТУ, 1937. – 168 с.
1000689
   Основи теорії гендеру : Навч. посібник. – Київ : К.І.С., 2004. – 536с. – ISBN 966-8039-70-X
1000690
  Рудик П.А. Основи теорії держави : навч. посібник / П.А. Рудик ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2013. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-159. – ISBN 978-617-566-154-3


  У пр. № 1715007 напис: Данилевичу В.П. Бажаю успішно завершити навчання в університеті. Підпис.
1000691
  Недбайло П.О. Основи теорії держави і права / П.О. Недбайло. – Київ, 1959. – 171с.
1000692
  Тіхонов В.І. Основи теорії динамічного управління цифровими потоками з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Тіхонов Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1000693
  Грицьків Р.Д. Основи теорії довгих ліній / Р.Д. Грицьків. – К., 1974. – 143с.
1000694
  Дзержинський М.Е. Основи теорії еволюції : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 403-416. – Бібліогр.: с. 417-428. – ISBN 978-966-439-657-5
1000695
  Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Добровольський; МОНУ; Миколаївський ДГУ ім. П.Могили. – Київ : Професіонал, 2006. – 272с. – ISBN 966-370-007-6
1000696
  Біда М. Основи теорії економії / М. Біда. – Чікаго, 1963. – 229 с.
1000697
   Основи теорії економіки : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков, Л.Є. Сухомлин; В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков , Л.Є. Сухомлин. – Харків : Кондор, 2007. – 229с. – ISBN 5-7763-0864-X
1000698
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. – К, 1997. – 232с.
1000699
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику : Hавч.посіб.для студ.економ.спец.ВHЗ / О.І. Ястремський; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1997. – 235с. – Бібліогр.:с.234-235. – ISBN 966-505-125-3
1000700
  Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
1000701
  Максимович М.Г. Основи теорії електричних кіл / М.Г. Максимович. – Львів
Ч. 1. – 1973. – 142 с.
1000702
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-186-0 (Кн.1)
Кн.1 : Аналіз лінейних електричних кіл. Часова область. – 2003. – 399 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
1000703
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-208-5 (Кн.2)
Кн.2 : Аналіз лінейних електричних кіл. Частотна область. – 2004. – 358 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
1000704
   Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Б. Гумен, А.М.Гуржій, В.М.Співак, Ю.Г.Савченко; За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-248-4
Кн.3. : Аналіз нелінійних електричних кіл. – 2004. – 391с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1000705
  Миколенко В. Основи теорії емоційного моделювання // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 44-49. – ISBN 978-617-7611-86-7
1000706
  Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр; Міжнар. ін-т лінгвистики і права. – Київ, 2000. – 203с. – ISBN 966-7181-38-3
1000707
  Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
1000708
  Шабатура Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : Монографія / Ю.В. Шабатура; Мін-во освіти і науки України; ВНТУ. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 167с. – ISBN 966-641-068-0
1000709
  Власко О.М. Основи теорії і практики реформування органів державного управління / О.М. Власко, магістр з економіки. – Київ : Фенікс, 2022. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-173. – ISBN 978-966-136-895-7
1000710
  Гуцало О.Г. Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутливих до фазових спотворень перетворювальних каналів : Автореф... Доктора техн.наук: 05.11.08 / Гуцало О.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1999. – 34л.
1000711
  Радченко О.М. Основи теорії ймовірностей : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 100 с.
1000712
   Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. інженерно-техн. та прикладних спец. вищ. учбових закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка. – Київ : КВІЦ, 2003. – 432 с. – ISBN 966-7192-48-2
1000713
  Ільченко О.В. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : конспект лекцій / О.В. Ільченко, С.В. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 99, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-594-678-1
1000714
  Щоголев С.А. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч.-метод. посібник / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-689-131-4
1000715
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-05-8
Ч. 1. – 2008. – 432с.
1000716
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-06-5
Ч. 2. – 2008. – 560с.
1000717
  Байдак Ю.В. Основи теорії кіл : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Байдак. – Київ : Вища школа : Слово, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-642-405-4


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
1000718
  Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 41-46
1000719
  Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму : Посібник для студентів / П.Б. Стецюк. – Львів : Астролябія. – ISBN 966-96118-6-5
Ч.1. – 2003. – 232 с.
1000720
  Гончаренко В.В. Основи теорії кредитної кооперації / В.В. Гончаренко. – Київ : НАКСУ, 1999. – 52 с. – (Бібліотечка кооператора / За ред. В.В.Гончаренка)
1000721
  Біленчук П.Д. Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка : курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський ; Вінницька філія МАУП. – Вінниця : МАУП, 2000. – 208 с.
1000722
  Блажкевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл : (кола з зосередженими параметрами) / Б.І. Блажкевич ; АН УРСР, Фіз.-мех. ін-т. – Київ : Наукова думка, 1964. – 443 с. – Бібліогр.: с. 419-421
1000723
  Волинський П.К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П.К. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1962. – 351 с.
1000724
  Волинський П.К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П.К. Волинський. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 351с.
1000725
  Пахаренко В.І. Основи теорії літератури : навч.-метод. посібник / Василь Пахаренко. – Київ : Генеза, 2009. – 293, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 289-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-428-4
1000726
  Бовсунівська Т.В. Основи теорії літературних жанрів : монографія / Т.В. Бовсунівська ; КНУШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 519с. – ISBN 978-966-439-096-2
1000727
  Гриценко О.М. Основи теорії міжнародної журналістики : Підручник для студ.гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О.М. Гриценко, В.І. Шкляр; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 304с. – ISBN 966-594-291-3
1000728
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовленнєвої комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 291, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-263 та в кінці тем. – ISBN 978-966-657-456-8
1000729
  Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навч. посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1000730
  Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
1000731
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
1000732
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0


  Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
1000733
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 281, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
1000734
  Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації : [підручник для студ. напряму "Філологія" ВНЗ аспірантів, викл.] / О.О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 348, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 335-341. – ISBN 978-966-493-300-8
1000735
  Ідак Ю.В. Основи теорії морфології міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Ідак Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1000736
  Смаглій Г.А. Основи теорії музики : [муз. фонетика, нотна графіка, муз. морфологія, муз. форми] : підручник для навч. закл. освіти, культури і мистецтв / Г.А. Смаглій, Л.В. Маловик. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Факт, 2007. – 382, [2] с. : ноти. – На обкл. також зазнач.: Музична фонетика ; Нотна графіка ; Музична морфологія ; музичні форуми. - Укр.-рос. словник: с. 375-376. – Бібліогр.: с. 377-379 та в підрядк. прим. – ISBN 966-637-031-X
1000737
  Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань : навч. посібник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 208-210. – ISBN 978-966-2393-86-6
1000738
  П"яних Б.Є. Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямами підгот. "Мікро- та наноелектроніка" та "Електронні пристрої та системи" / Б.Є. П"яних, Е.Г. Азнакаєв, О.В. Вишнівський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-598-725-3
1000739
  Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин : Навчальний посібник / Святослав Григорович Лейко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – ISBN 966-318-329-2
1000740
  Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / В.М. Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 134, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-020-2
1000741
  Барам О.М. Основи теорії перебігу хімічних реакцій / О.М. Барам. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112с.
1000742
  Ситенко О.Г. Основи теорії плазми / О.Г. Ситенко, В.М. Мальнєв; HАHУ, Ін-т теоретично фізики. – Київ : Наукова думка, 1994. – 376 с. – ISBN 5-12-003776-3
1000743
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок : Навч.посібник / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко. – Київ : Либідь, 1993. – 232 с. – ISBN 5-325-00136-1
1000744
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності : підручник для вищих навч. закл. / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 403с. – ISBN 978-966-439-233-1
1000745
  Соколовська А.М. Основи теорії податків : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
1000746
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності й аналізу розмірностей та їх застосування в задачах механіки : Навчальний посібник / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 78с.
1000747
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці : Навчальний посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 130 с. – ISBN 966-581-523-7


  В навчальному посібнику послідовно викладено основи теорії подібності та аналізу розмірностей, які необхідні для оволодіння курсом "Методи математичного моделювання в задачах механіки", що читається студентам-механікам механіко-математичного ...
1000748
  Рябов С.Г. Основи теорії політики : Навч. посібник для студентів спец. вищих навчальних закладів / С.Г. Рябов, М.В. Томенко; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 192 c. – ISBN 966-7145-00-X
1000749
  Гайда П.І. Основи теорії польоту і конструкції ракет : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISBN 978-966-657-396-7
1000750
  Олексик Х.М. Основи теорії права і держави : конспект аудіолекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Юрид. фак., Ін-т інформ. технологій. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т, 2011. – 232, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-2075-26-7
1000751
  Млишко Іван Олександрович Основи теорії проектування осьових комбінованих інструментів : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Млишко Іван Олександрович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К,, 1996. – 33л.
1000752
  Гончаренко В.М. Основи теорії рівнянь з частинними похідними / В.М. Гончаренко. – Київ : Вища школа Головне вид., 1995. – 311с.
1000753
  Богданов В.В. Основи теорії росту кристалів : навч. посібник / В.В. Богданов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-685-5
1000754
  Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / А. Лопатьєв, А. Демічковський, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 4-6. – ISBN 978-966-2328-99-8
1000755
  Болясний Ілля Львович Основи теорії соціалістичної влади / Болясний Ілля Львович. – К, 1971. – 199с.
1000756
  Котюк І.І. Основи теорії судового пізнання : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів / І. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-486-1
Ч. 1 : Загальнотеоретичні аспекти. – 2012. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-423
1000757
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : Навчальний посібник / М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1994. – 155 с.
1000758
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : навчальний посібник для студ. геогр. ф-тів ун-тів / Міжнародний фонд "Відродження" ; програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" ; М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1996. – 231 с. – ISBN 5-11-004675-1
1000759
  Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1000760
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навчальний посібник для студ.фізичних спеціальностей / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-247-6
Ч.1 : Ідеальна оптична система та аберації зображення. – 2001. – 220с.
1000761
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник для студ.оптичних спеціальн. ун-тетів та вищих технічних навчальн. закладів / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-326-Х
Ч.2 : Оптичні системи та їх елементи. – 2002. – 291с.
1000762
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-371-5
Ч.3 : Оптичні системи спектральних приладів. – 2003. – 40с.
1000763
  Приходько Ю. Основи теорії трансформації систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-27. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретичні основи та методологічні засади трансформації систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Аргументовано закономірності та принципи трансформації систем, визначено зовнішні та внутрішні чинники цього процесу, розкрито їх ...
1000764
  Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк; МОіНУ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Пектораль, 2005. – 104с. – ISBN 966-963057-2-Х
1000765
  Василевська Г.В. Основи теорії формування оптимального фіскального простору // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 109-116. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1000766
  Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної / І.М. Фішман. – Київ, 1963. – 226 с.
1000767
  Царьова З.М. Основи теорії хімічних реакторів комп"ютерний курс : Підручник для студ.хім.спец. / З.М. Царьова, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Орлова; За ред. З.М. Царьової; Мін.освіти і науки україни. – Харків : ХПІ, 2002. – 615с. – ISBN 966-583-242-Х
1000768
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Київ, 1952. – 160 с.
1000769
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Москва, 1952. – 180с.
1000770
  Лазарєв Ю.Ф. Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Приладобудування" / Ю.Ф. Лазарєв, М.П. Бондар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 642, [2] с. : іл., табл. – Абетк. покажч.: с. 629-636. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-622-434-0
1000771
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів : Ядерні процеси: Навчальний посібник / КНУТШ; В.А. Плюйко. – Київ : Київський університет, 2003. – 160с. – ISBN 966-594-348-0
1000772
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів. Фізика атомного ядра : Навчальний посібник / В.А. Плюйко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 162с. – ISBN 966-594-348-0
1000773
  Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
1000774
  Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. / Б.В. Шварцер. – К., 1974. – 113с.
1000775
  Д"яков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д"яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – Київ : "КМ Academia", 2000. – 218 с. – ISBN 966-518-047-9


  Авт. КУ Кияк Т.Р. (1944-2018)
1000776
  Бакка М.Т. Основи термодинаміки в гірництві : навчальний посібник для студ. гірн. спец. вузів / М.Т. Бакка ; МОНУ ; Ін-т змісту і метод. навчання; ЖІТІ. – Житомир : [б. в.], 2000. – 210 с. – ISBN 966-7570-55-Х
1000777
  Вайнштейн С.Я. Основи техніки безпеки та протипожежної техніки / С.Я. Вайнштейн. – Харків, 1965. – 196с.
1000778
  Пивоваров Л.О. Основи техніки безпеки. / Л.О. Пивоваров, П Л. Грінь, . – К., 1965. – 128с.
1000779
  Іпполітов П. Основи техніки бігу на коньках / П. Іпполітов. – Київ, 1937. – 16с.
1000780
   Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Аксьонова О.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. – 155, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2174-16-8
1000781
   Основи техніки оформлення газети : Тексти лекцій. – Київ : Центр вільної преси, 2000. – 195с. – ISBN 966-7181-66-9
1000782
   Основи техніки передавання інформації : підручник для студ. спец. 7.091401 "Системи автоматики та управління" вищих навч. закладів / Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик; Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик ; МОНУ ; Ін-т змісту і методів навчання ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-641-043-5
1000783
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-341-5
Кн. 1 : Теорія електронних кіл. – 2007. – 728 с.
1000784
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-363-7
Кн. 2 : Схемотехніка/Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., В.М. Співак та ін. – 2007. – 510 с. : іл.
1000785
  Левінсон Л.Є. Основи технічної механіки / Л.Є. Левінсон. – К, 1955. – 336с.
1000786
  Пономаренко В.С. Основи технологий Internet : Учебное пособие / В.С. Пономаренко, С.В. Минухин, И.А. Торохтий; МО и НУ; Харьк. гос. эконом. ун-тет. – Харьков : ХГЭУ, 2001. – 256с. – ISBN 966-676-012-6
1000787
  Збожна О.М. Основи технології : Навчальний посібник / О.М. Збожна; Мін-во освіти і науки України; Тернопільська акад. народ. господ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 486с. – ISBN 966-7952-03-7


  Основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготевлення продукції, яка задовольняє вимоги споживоча. Для студентів ВНЗ
1000788
  Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1000789
  Хомко Наталія Юріївна Основи технології гетерогенно-каталітичної гідратації нітрилів карбонових кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Хомко Наталія Юріївна; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
1000790
  Кудрявцев С.О. Основи технології одержання бензинової фракції та етилену аерозольним нанокаталізом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Кудрявцев С.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
1000791
  Качмар-Кос Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5 : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу / Качмар-Кос Н.Я. ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1000792
  Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1000793
  Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1000794
  Голибард Є. Основи технології системного мислення : підручник з однойм. курсу / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2017. – 317, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Алф.-предм. покажчик: с. 304-310. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-136-375-4
1000795
  Логвінков С.М. Основи технологічних систем : навч. посібник / Логвінков С.М., Борисенко О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-304. – ISBN 978-966-676-611-6
1000796
  Настасяк І.Ю. Основи типологізації сучасних правових систем світу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 206-212. – ISSN 2306-9082
1000797
  Черкес О.І. Основи токсикології бойових отруйних речовин / О.І. Черкес. – 4-те вид.,перероб. і доп. – Харків-Київ : Медичне видавництво, 1934. – 231с. – Библиогр.: с.229
1000798
  Шувалов Я.А. Основи топографії : навч. посібник для географічних ф-ів педагогічних ін-ів / Я.А. Шувалов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 328 с.
1000799
  Пастух В.В. Основи топографії : підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищих навч. закладів / КНУТШ ; В.В. Пастух, Г.Ф. Виноградов. – Київ : Київський університет, 2000. – 372 с. – 526 Паст Шифр дубл. – ISBN 966-594-126-7
1000800
  Матусевич К.М. Основи топографії : посібник для вчителів / К.М. Матусевич , М.К. Матусевич. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7518-40-X
1000801
  Остроух В.І. Основи топографії : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студ. геологічного факультету / В.І. Остроух; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 46с.
1000802
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Основи картографії. – 1968. – 46 с.
1000803
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Основи топографії. – 1969. – 60 с.
1000804
  Загородній В.В. Основи топографії і картографії : посібник для вчителів / В.В. Загородній, К.М. Матусєвич; ред. Р.Є. Рибіна. – Київ : Радянська школа, 1977. – 134 с.
1000805
  Шувалов Я.А. Основи топографії. : Учебное пособие / Я.А. Шувалов. – Київ, 1951. – 351с.
1000806
  Даценко Л.М. Основи топографічних знань. Програма факультативного курсу для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (35год) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, Т.І. Олексенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 23-25 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1000807
  Алі Н.А. Основи трансцендентально-семіотичного аналізу літературного дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядаються проблеми дослідження текстів у постмодерністському дискурсі з точки зору виявлення змісту символічних інтерпретацій.
1000808
  Карпенко Д.О. Основи трудового права = Розкрито основні глави курсу загальної та особливої частини основ трудового права : Навчальний посібник / Д.О. Карпенко. – Київ : А.С.К., 2003. – 656с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-12-3
1000809
  Беззуб Б.С. Основи трудового права : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
1000810
  Шерешевський І.В. Основи трудового права. / І.В. Шерешевський. – Харків, 1930. – 328с.
1000811
  Зеленін С.М. Основи туризму / С.М. Зеленін, В.В. Нікольський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 240с.
1000812
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 1. – 2009. – 264 с.
1000813
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 2. – 2009. – 224с.
1000814
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; М-во освіти і науки Ураїни, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-359
1000815
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
1000816
  Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
1000817
  Бойко-Блохін Основи українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 103-133. – ISBN 978-966-1513-13-5
1000818
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч. 1. – 2004. – 228с.
1000819
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч.2. – 2004. – 254 с.
1000820
  Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. закладів освіти / Л.Т. Білецький ; упоряд., авт. передм. і прим. М.М. Ільницький. – Київ : Либідь, 1998. – 405, [1] с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-06-0063-1
1000821
  Кавун Л. Основи української літературно-наукової критики Леоніда Білецького: методологія, проблематика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 218-230. – ISBN 978-617-8077-06-8


  Працю літературознавця та педагога Леоніда Білецького (1882–1955) присвячено історії становлення української літературознавчої думки в контексті розвитку літературознавчої концепцій у Європі. На широкому історико-хронологічному й міжнародному тлі ...
1000822
  Кісіль З.Р. Основи управління : посібник / З.Р. Кісіль ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 231, [1] с. : іл., табл. – Анотація укр., англ. – Бібліогр.: с. 198-223. – ISBN 978-617-511-335-6
1000823
  Ковчин Н.А. Основи управління виробничим колективом. Навчальна програма курсу за вибором для гімназій та ліцеїв // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 13-19 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1000824
  Танклевська Н.С. Основи управління грошовими потоками підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 215-219. – ISSN 2222-4459
1000825
  Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій : Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" / За ред. Стеклова В.К. – Київ : Техніка, 2002. – 438с. – ISBN 966-575-075-5


  Принципи автоматизації управління мережами, послугами та діяльностью в телекомунікаціях, технології, сценарії та варіанти реалізації систем управління
1000826
  Храмов О В. Бовтрук Основи управління персоналом : Навч.-метод. посіб. / О В. Бовтрук Храмов; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 112с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-086-9
1000827
  Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю грунтів / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за ред. Р.С. Трускавецького ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2016. – 385, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-385. – ISBN 978-617-7256-41-9
1000828
   Основи управління у військовій справі : Навчальний посібник / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський; КНУТШ; Військовий інститут. – Київ : Київський університет, 2003. – 140с. – ISBN 966-594-479-7
1000829
   Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / [М.П. Костюченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра філософії М.П. Костюченка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та с. 3. – Бібліогр.: с. 438-446. – ISBN 978-966-377-212-7
1000830
  Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2008. – 240 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-71-7
1000831
  Петрушенко М.М. Основи управлінського консультування : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М. Петрушенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64
1000832
  Стецюк В.В. Основи урбоекологічних досліджень (на прикладі території Києва) : навч. посібник / В. Стецюк, С. Бортник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-617-7069-46-0
1000833
  Велш Г.А. Основи фiнансового облiку / Г.А. Велш, Шорт Деніел; Пер.з англ.О.Мінін та О.Ткач. – Київ : Основи, 1997. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
1000834
  Внукова Н.М. Основи фактоpингу : Hавчальний посiбник / Н.М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174с. – (Библiотечка банкipа ; N1-1998). – ISBN 966-7293-22- Х
1000835
   Основи фармакології : навч. посібник [для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" із навч. дисципліни "Основи фармакології" / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л.Г. Логуш, Н.А. Стратійчук, Л.Г. Доцюк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 198-199
1000836
  Грін О. Основи фармацевтичного права. Альбом схем : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Олександр Грін. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 211, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-617-7798-11-7
1000837
  Морейніс Л. Основи фармацевтичної хемії. / Л. Морейніс. – 2-е вид., доповнене, переробл. й випр. – Київ, 1934. – 424с.
1000838
  Чолпан П.П. Основи фізики : Навч. посіб. / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1995. – 487с. – ISBN 5-11-004270-5
1000839
   Основи фізики вакууму та вакуумної техніки : Методи отримання високого й надвисокого вакууму: Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 70с. – ISBN 966-594-572-6
1000840
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : навч. посіб. / КНУТШ ; І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський. – Київ : Київський університет, 2001. – 144 с. – Книга має іншу палітурку на відміну від книги що має 105 стор. – ISBN 966-594-261
1000841
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : Навчальний посібник / І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 105с. – ISBN 966-594-261
1000842
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : Навчальний посібник / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – 2-ге вид., пероробл.і доп. – Київ : Кондор, 2003. – 384с. – ISBN 966-00-0807-4
1000843
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : навч. посібник [для учнів старших класів фіз.-мат. шкіл, гімназій, ліцеїв, вузів] / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-00-0807-4


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
1000844
  Гаращук В.П. Основи фізики лазерів : навч. посібник / В.П. Гаращук. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Покажч.: с. 332-336. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-617-615-006-0
1000845
  Поперенко Л.В. Основи фізики матеріалів оптотехніки : навч. посібник для студ. фізичних та техн. спец. ун-тів / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 687 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663-674. – ISBN 978-966-439-347-5
1000846
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : Підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-872-5
Т.1. – 2007. – 340с. – оп.карт.фз.,рфз.
1000847
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-873-3
Т.2. – 2009. – 384 с.
1000848
  Федотов Я.А. Основи фізики напівпровідникових приладів : навчальний посібник / Я.А. Федотов. – Київ : Вища школа, 1972. – 507 с.
1000849
  Козак Л.В. Основи фізики планет : навчальний посібник / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 966-439-010-0
1000850
  Чернюк Г.В. Основи фізичної географії : навч. посібник для студентів пед. ін-тів (спец. "Природознавство", Київ 2020) / Г.В. Чернюк, Р.Д. Бойко ; М-во науки і освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : ІСДО, 2020. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-229, 232-233. – ISBN 5-7763-2550-1
1000851
  Карпухіна Ю.В. Основи фізичної реабілітації : навч. посібник / Ю.В. Карпухіна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-289-082-2
1000852
  Лісневич Л.О. Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О.Д. Хоменка / Л.О. Лісневич, В.А. Вергунов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 125-128. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
1000853
  Данильян О.Г. Основи філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко; МОіНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-78-2


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
1000854
   Основи філософії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-2 рівнів акредитації / П.І. Гнатенко, В.Б. Окороков, В.І. Пронякін, О.О. Осетрова. – Київ : Вища освіта, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-8081-75-0
1000855
  Кульчицький Олександр Основи філософії і філософічних наук = Grundlage der Philosophie und philosophischen Wissenschaften / Упор. Карась А. // Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів, 1995. – Ч. 16. – 1-164 с. : іл.
1000856
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 498-505. – ISBN 966-524-093-5
1000857
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. / О. Кульчицький. – Львів, 1995. – 166с.
1000858
   Основи філософії культури : словник для студентів вищих навч. закладів / Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич, М.П. та ін. Недюха; Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич та ін. – Київ : Знання України, 2005. – 254с. – ISBN 966-316-006-3


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
1000859
  Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Г. Гегель; Пер.з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. – Київ : Юніверс, 2000. – 336с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-33-3
1000860
  Філіпенко А.С. Основи філософії та методології економічної теорії : навч. посібник / А.С. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-266 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-981-1
1000861
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму / В.Г. Афанасьєв. – [пер. з рос. вид.]. – Київ : Політвидав України, 1966. – 306 с.
1000862
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму : (для системи парт. навчання) / В.Г. Афанасьєв. – [пер. з 7-го рос. вид. ("Мысль", 1973 г.)]. – Київ : Політвидав України, 1973. – 316 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1000863
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – Київ : Каравела, 2002. – 296с. – ISBN 966-95596-03-2; 966-7827-19-4;


  Короткий за змістом і доступний за формою викладом історії світової та вітчизнянної філософської думки, основних теоретичних проблем скчасної філософії
1000864
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
1000865
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : курс лекцій: навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
1000866
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : Підручник / В.А. Буслинський,П.І. Скрипка. – 2-е вид., стереотипне. – Львів : Новий світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-7827-67-4
1000867
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : підручник / Буслинський В.А., Скрипка П.І. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий світ - 2000, 2006. – 351, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-67-4
1000868
   Основи філософських знань : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М.І. [ та ін. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028с. – ISBN 978-966-364-726-5
1000869
  Глібко В.М. Основи фінансово-господарського контролю і документальної ревізії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 209-216. – ISSN 0201-7245
1000870
  Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів : Підручник для підготовки молодших спеціалістів / М.Л. Лапішко. – Львів : Світ, 1995. – 328с. – ISBN 5-7773-0301-3
1000871
   Основи фінансового аналізу : Навч. посібник для студ.екон.спец.вищих навч.закладів / Я.І. Єлейко, О.М. Кандиба, М.Л. Лапішко, Т.С. Смовженко; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. – Київ, Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 141с. – ISBN 966-7330-19-2; 5-7763-2511-0
1000872
  Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 108с.
1000873
  Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-18-9
1000874
  Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-18-9
1000875
  Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф. Брігхем. – Київ : Молодь, 1997. – 1000 с. – ISBN 5-7720-094-55
1000876
  Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Ю. Матюшенко; МОіНУ; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-тут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с. – ISBN 966-8253-69-8
1000877
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник / Є.Г. Рясних; Verba Magistri. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Скарби, 2004. – 238с. – ISBN 966-8016-08-4
1000878
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 334. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-8226-88-5


  Єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
1000879
  Велш Глен Основи фінансового обліку / Велш Глен, Шорт Деніел. – Київ : Основи, 1999. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
1000880
  Пожидаєва М.А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 350-359. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1000881
  Пономаренко О.І. Основи фінансового та інвестиційного менеджменту : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – 59с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
1000882
  Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник / Т.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-617-7748-50-1
1000883
  Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник / Т.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Ліра-К, 2020. – 198, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 193-196. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-617-7748-50-1
1000884
  Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / М.І. Мітіліно. – Київ, 1929. – 395 с.
1000885
  Західна О.Р. Основи фінансування бюджетних установ / О.Р. Західна, Т.І. Сподарик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 332-337. – ISSN 2222-4459
1000886
  Григора І.М. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 240с. – Бібліогр.: с.237-239. – ISBN 966-7459-65-9
1000887
  Олексієнко Л.П. Основи фонетики англійської мови / Л.П. Олексієнко. – Київ, 1997. – 76с.
1000888
  Зіятдінова О.О. Основи формування антикризової програми підприємства / О.О. Зіятдінова, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-229-4
1000889
  Савчук Степан Григорович Основи формування геодезичної системи України : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: 05.24.01 / Савчук С.Г.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
1000890
  Задворняк Л. Основи формування громадянської позиції студентської молоді в процесі патріотичного виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 104-114. – ISSN 2312-5993
1000891
  Резнік Н.П. Основи формування і функціонування інтегрованих структур в АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 3-6
1000892
   Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів (за спец. "Іноземна мова") ВНЗ / [П.О. Бех та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. методики навчання інозем. мов та приклад. лінгвістики. – Київ : Вольф, 2009. – 288, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-288 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-96737-3-2
1000893
  Гребенюк Л.А. Основи формування кредитних стратегій банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 208-214 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1000894
  Коюда В.О. Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів / В.О. Коюда, Л.А. Слюсарєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 90-101. – ISSN 2222-4459
1000895
  Захарченко В. Основи формування науково-технологічної політики в умовах трансформації / В. Захарченко, Н. Корсікова // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 75-84. – ISBN 966-79-75-57-7
1000896
  Некос В. Основи формування національної технології вищої екологічної освіти в Україні : Некос В., Некос А. / В. Некос, А. Некос // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-37
1000897
  Пепа Т.В. Основи формування парадигми соціального розвитку та механізми її реалізації / Т.В. Пепа, Л.Г. Чернюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
1000898
  Медведєва І.М. Основи формування професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / І.М. Медведєва, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 120-123. – (Педагогічні науки)
1000899
  Краснова М.В. Основи формування сучасної екологічної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціальні, економічні, екологічні та правові засади формування сучасної екологічної держави та перспективи побудови такої держави в Україні на засадах реалізації державної політики. Розглянуто особливості реалізації окремих принципів ...
1000900
  Коба В.В. Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіаційних послуг / В.В. Коба, І.І. Висоцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 179-183
1000901
  Андрусяк Т. Основи формування та розвитку національної державності українського народу початку XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 29-32
1000902
  Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східнослов"нськими мовами // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 226-250. – ISBN 5-325-00794-7
1000903
  Хорунжак Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі в Україні // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 60-66. – ISBN 966-303-007-1
1000904
   Основи фототермоакустики : Практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 34с.
1000905
   Основи фрактальної психології : Проект психоекологічного оновлення. – Київ : Міленіум, 2006. – 472c. – ISBN 996-8063-02-X
1000906
  Кунєв Ю.Д. Основи функціональної моделі митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 7-12.
1000907
  Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови: навч. посібник для вузів / А.П. Загнітко. – К., 1991. – 76с.
1000908
  Дяковський Д.А. Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
1000909
  Ребар О.В. Основи функціонування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 129-136
1000910
  Бударіна Н.О. Основи функціонування Світового валютного фонду на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 240-244
1000911
  Ткаченко І. Основи функціонування системи економічної безпеки в умовах глобалізації економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 352-359. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1000912
  Дегтяр Н.А. Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи України / Н.А. Дегтяр, О.В. Дейнека // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 24-28
1000913
  Горбань І.С. Основи хвильової та променевої оптики. : Навчальний посібник для студ. фіз-х фа-ів / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 221с. – ISBN 966-594-096-1
1000914
  Кравз К. Основи хімії / К. Кравз, Р. Цегельский. – Вінниця, 1919. – 140с.
1000915
  Яцков М.В. Основи хімії : навч. посіб. для студентів НУВГП за спец. 184 "Гірництво" та студентів Техн. коледжу НУВГП за спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", 133 "Галузеве машинобудування", 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / М.В. Яцков, Н.М. Буденкова, О.І. Мисіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241–243. – ISBN 978-966-327-430-0
1000916
  Тарасенко О.І. Основи хімії і технології рідиннофазного окиснення гідрокситолуолів та їх ацильованих похідних озоноповітряною сумішшю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Тарасенко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1000917
  Галстян С.Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу озоновмісними газами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Галстян С.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1000918
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1976. – 175с.
1000919
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Вид. 2-е перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 199с.
1000920
  Демченко О.О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Демченко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1000921
  Мигалина Ю.В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь ; МОНУ ; Мукачівський держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2010. – 325 с. – Бібліогр.: с. 311-318. – ISBN 978-966-351-303-4
1000922
  Романова Н.В. Основи хімічного аналізу : 10-11 кл. Навч. пос. / Н.В. Романова. – 2-ге вид.переробл. та доп. – Київ ; Ірпінь : Перун, 1998. – 240 с. – ISBN 966-569-036-1
1000923
  Гродзінский А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінский. – Киев : Наукова думка, 1973. – 206с.
1000924
  Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінський; Відп.ред.І.Г.Вивалько. – Київ : Наукова думка, 1973. – 206с.
1000925
  Синькова Л.О. Основи хімічної термодинаміки / Л.О. Синькова. – Одеса, 1992. – 95с.
1000926
  Гончаров А.І. Основи хімічної технології : посібник для студентів природничих факультетів педагогічних ін-тів / А.І. Гончаров, О.В. Стеценко. – Київ : Вища школа, 1971. – 460 с.
1000927
  Власов В.В. Основи хірургічної асистенції. Зав"язування вузлів : навч.-практ. посібник / [В.В. Власов, А.Е. Гурніцький, Б.О. Левчук] ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 86, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 978-617-7611-16-4
1000928
   Основи християнської віри. – Минск : Прикора, 1998. – 356с.
1000929
   Основи християнської віри : Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. – Минск, 1998. – 355 с. – На обкладинці перед назвою: Едвард Кейлер


  В книзі: Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера. - С. 1-32; А також: Кейлер Едвард Коментарі до Малого Катехізису. - С. 33-354
1000930
   Основи християнської етики : 5 кл. : навч. посібник / В.М. Жуковський, Н.М. Лахман, Т.В. Саннікова, С.В. Филипчук, О.Я. та ін. Гаврисюк; Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. [та ін.]. – Київ : Літера, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-2032-17-8
1000931
   Основи християнської етики : 5 клас : хрестоматія. – Київ : Літера, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-2032-08-6
1000932
  Набиванець Б.Й. Основи хроматографічного аналізу : Навчальний посібник / Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, О.М. Лисенко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 121с. – ISBN 966-594-309-Х
1000933
   Основи художньої культури.. – Харків : Основа
1 : Теоррія та історія світової культури. – 1997. – 318с.
1000934
  Лосєв І. Основи цивілізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Як сформувалася нинішня система європейської освіти.
1000935
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – Київ, 1941. – 192с.
1000936
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – 2-е вид. – К., 1948. – 424с.
1000937
  Дмитрук І.М. Основи цивільного та сімейного права України : навч.-метод. посібник / І.М. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинского. – Херсон : Гельветика, 2019. – 155, [1] с. : табл. – На обкл., тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як автора. – Бібліогр. 151-154 та в кінці тем. – ISBN 978-966-916-739-2
1000938
  Рогоза Н.А. Основи цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 219-228. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1000939
  Барабанов О.В. Основи цифрової схемотехніки : навч. посібник / О.В. Барабанов, О.С. Баужа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101
1000940
   Основи ціноутворення : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко; Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна, Н.А.Іваннікова, Я.Я.Слабко, Ю.В.Лисенко. – Київ : Кондор, 2007. – 252с. – ISBN 966-351-082-Х
1000941
  Мусіяка В.Г. Основи чисальних методів механіки / В.Г. Мусіяка. – Дніпропетровськ, 1993. – 156с.
1000942
  Мусіяка В.Г. Основи чисельних методів механіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Мусіяка. – Київ : Вища освіта, 2004. – 240с. – Шифр дубл.51 Мусі.Доп.карт.м.м. – ISBN 966-8081-23-4


  Розкрито математичний апарат чисельних методів механ-зації, особливості його використання у різних сферах теоре-тичної та прикладної діяльності. Наведено механізм різних варіантів розрахунків чисельних методів механізації. Для студентів природничих ...
1000943
  Лебідь О.Г. Основи чисельного та експериментального моделювання розподілених систем постійної та змінної довжини у просторі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Лебідь Олексій Григорович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2022. – 35 с. – Бібліогр.: 25 назв
1000944
  Мусіяка В.Г. Основи числових методів : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара / В.Г. Мусіяка ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 256 с. : іл., табл. – Ухвалено на вчен. раді протокол № 8 від 22 груд. 2016 р. - Предм. покажч.: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-383-938-7
1000945
  Олексієнко Лариса Основи читацької компетентності закладати в початковій школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-12


  Аналіз роботи вчителів початкових класів свідчить, що основним недоліком їхньої роботи з підготовки молодшого школяра-читача є те, що дітей вчать одному - розкодуванню одиниць писемного мовлення або тексту літературного твору, а вимагають іншого - ...
1000946
   Основи читацької культури і самоосвіти студентів : Базова програма спецкурсу. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2000. – 32с. – ISBN 966-551-055-Х
1000947
  Стрельчук С.И. Основи экспериментального мутагенеза / С.И. Стрельчук. – Киев : Вища школа, 1981. – 215с.
1000948
  Комарь М.П. Основи якісного хімічного аналізу / М.П. Комарь. – Харків, 1960. – 454с.
1000949
  Владикин Л. Основите на царската власть и престолонаследието. / Л. Владикин. – София, 1931. – 562с.
1000950
  Вертузаев М.С. Основі компьютеризации деятельности сотрудников органов внутренних дел / М.С. Вертузаев, Ю.В. Попов. – Київ, 1992. – 207с.
1000951
  Сахарова Е.М. Основі марксистско-ленинской эстетики. / Е.М. Сахарова. – М., 1961. – 43с.
1000952
  Сагатовский В.Н. Основі систематизации всеобщих категорий. / В.Н. Сагатовский. – Томск, 1973. – 431с.
1000953
  Магда Є.В. Основі фактори впливу на формування енергетичної безпеки Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 566-577
1000954
  Венжинович Н.Ф. Основіні принципи зіставного вивчення фразеології різних мов // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 86-102. – ISBN 978-966-2075-11-3
1000955
  Білик Я.О. Основнi iдеї перебудови вiдповiдно установчому з"їзду народного руху України (1989 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 19-25. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1000956
  Богданов Г. Основнi етапи вивчення й типологiзацii читачiв у Нiмеччинi в XX-XXІ століттях // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
1000957
  Смірнова-Замкова Основна аргірофільна речовина та її значення в патології / Смірнова-Замкова, 1944. – С. 235-246. – Окр. відбиток
1000958
  Андрейчин Л.Д. Основна българска граматика / Андрейчин Л.Д. – София : Кн-во Хемус А.Д., 1942. – 560 с.
1000959
  Дейнека Т. Основна економічна суперечність сучасної епохи: змістовне розширення парадигми теоретичного дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1000960
  Гришин С.П. Основна задача організаційного управління воєнною безпекою систем енергетики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 37
1000961
  Предборський В.А. Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 8-11
1000962
  Литвицький В. Основна макропара: тенденції першого півріччя : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 10-19. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1000963
  Гавриленко О.П. Основна мета викладання і структура дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" у вищих навчальних закладах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 58-64. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1000964
  Сербін О. Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Як основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва розглядається Енциклопедія Дідро та д"Аламбера. Наведено передумови і методологічні основи створення та історію започаткування й розвитку цього видання. Розкрито суть та ...
1000965
  Стариковська О.О. Основна передумова гармонізації процесу функціонування громадської думки в Україні // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 65-77. – ISSN 2708-0390
1000966
  Мандибура В.О. Основна суперечність відносит споживчого ринку та шляхи її подолання / В.О. Мандибура, В.О. Хижняк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 69-88 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
1000967
  Могильний О. Основна суперечність трансформування аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1000968
  Наєнко М. Основна увага - підвищенню якості освіти // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Головним своїм завданням наш Університет вважає постійне вдосконалення і підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів <...> Для проведення позалекційної роботи в Університеті створено близько ста різних центрів, лабораторій, кабінетів. Тільки у ...
1000969
  Нагорна Ю.А. Основна характеристика мовної культури державних службовців // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
1000970
  Умарова А.Б. Основная гидрофизическая характеристика агросерых почв: влияние анизотропии и масштабного фактора / А.Б. Умарова, Е.В. Шеин, Н.С. Кухарук // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1460-1466 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1000971
  Малахов Г.М. Основная железорудная база СССР = Очерк развития Криворожского бассейна / Г.М. Малахов, Н.И. Стариков, ШостакА.Г. – Москва, 1957. – 162с.
1000972
  Окунев Б.Н. Основная задача внешней баллистики и аналитические методы ее решения / Б.Н. Окунев. – Ленинград; Москва, 1934. – 524с.
1000973
  Личков Б.Л. Основная закономерность вековых поднятий и опусканий земной коры / Б.Л. Личков, 1947. – с.
1000974
  Милютин И.А. Основная земская единица в пределах прихода. – Санкт-Петербург : Знаменская тип. инж. Г.А.Бернштейна, 1903. – 48 с. – Дарств.надпись
1000975
  Сабашвили Б.М. Основная лексика родства в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Б. М.; АН ГССР, Ин-т языка. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
1000976
   Основная литература по проблемам хозяйственного расчета и экономического стимулирования в промышленности.. – М., 1975. – 196с.
1000977
  Дильтей В. Основная мысль моей философии. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.122-124. – ISSN 0042-8744
1000978
  Вербицкий А.А. Основная образовательная программа в контекстно-компетентностном формате / А.А. Вербицкий, А.С. Курылев, М.Д. Ильязова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы формирования компетентностной модели выпускника как целеполагающего компонента основных образовательных программ контекстно-компетентностного формата. Представлена инвариантная структура компетенции выпускника вуза, технология ...
1000979
  Захарова Г.П. Основная образовательная программа подготовки бакалавра: опыт и оценка перспектив // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-75. – ISSN 0869-561Х


  Показан конкретный опыт разработки вузом основной образовательной программы высшего профессионального образо вания и возникающие в ходе ее реализации проблемы. The article discusses a specific experience of a higher educational institution in ...
1000980
   Основная причина органического прогресса.. – 3-48с.
1000981
  Ильин В.Н. Основная проблема теории познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.123 - 134. – ISSN 0042-8744
1000982
   Основная программа гидробиологических исследований озера Байкала. – 5 с. – Отд. оттиск
1000983
  Васильев А.Н. Основная профессия / А.Н. Васильев. – Москва, 1954. – 56с.
1000984
  Узнадзе Э.Д. Основная соль алюминия и структурообразование в суспензиях аскангеля : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Узнадзе Э.Д. ; Лаборатория коллоидной химии Ин-та химии им П.Г. Меликишвили Акад. наук ГрузССР и Кафедра химии Тбилиси. – Тбилиси, 1955. – 13 с.
1000985
   Основная справочная литература по сельскому хозяйству.. – М., 1942. – 24с.
1000986
  Калужнин Л.А. Основная теорема арифметики / Л.А. Калужнин. – Москва, 1969. – 32с.
1000987
  Аппельрот Г.Г. Основная форма системы алгебраических дифференциальных уравнений / Г.Г. Аппельрот. – Москва : Университетская тип., 1902. – 14 с.
1000988
  Сапожников А.В. Основная химическая промышленность / А.В. Сапожников. – М., 1929. – 179с.
1000989
  Иоффе Я.А. Основная экономическая задача СССР / Я.А. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1939. – 84с.
1000990
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 108с.
1000991
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 99с.
1000992
  Супоницкий С.А. Основная экономическая задача СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 96с.
1000993
  Тихонов И.А. Основная экономическая задача СССР / И.А. Тихонов. – Ленинград : Ленидат, 1959. – 395 с.
1000994
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва : Знание, 1956. – 40 с.
1000995
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва, 1956. – 40с.
1000996
  Ляпин А.П. Основная экономическая задача СССР. Лекция. / А.П. Ляпин. – Москва, 1957. – 52с.
1000997
  Иванов В.Н. Основная ячейка социалистического общества / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – Москва, 1975. – 287с.
1000998
  Свєженцев О.О. Основнв проблеми дистанційного навчання та можливі шляхи їхнього вирішення // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-285-210-3
1000999
   Основне - прямі угоди між навчальними закладами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник зустрівся з делегацією Японії у складі голови і засновника Форуму STS ("Наука і технології в суспільстві") Кодзі Омі. Члени делегації Японії відвідали КНУ імені Тараса Шевченка
1001000
  Леонтьев А. Основне економічне завдання СРСР / А. Леонтьев. – К, 1940. – 80с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,