Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1000001
  Шульц О.А. "Права дитини" як категорія сучасного конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 91-96
1000002
  Ихсанов У.К. Права авторов произведений изобразительного искусства. / У.К. Ихсанов. – М., 1966. – 143с.
1000003
  Рябота В.В. Права акціонерів у проекті Закону України " Про акціонерні товариства" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-146.
1000004
  Керницький А. Права акціонерів, шляхи і ступень їх захисту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 40-45.
1000005
  Алєксєєва О.В. Права батьків щодо дітей в Україні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7364-24-4
1000006
  Терещенко Алексей Права берут : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 24 : Фото
1000007
   Права великі тепер ми маєм.. – К., 1939. – 76с.
1000008
  Жарова О.П. Права вищого навчального закладу за законодавством України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 178-181. – ISSN 2312-928X


  В статті виконується аналіз прав, які мають вищі навчальні заклади України згідно чинного законодавства. Досліджується нормативно-правове закріплення прав вищого навчального закладу в Україні.
1000009
  Федорович В.І. Права власників земельних ділянок та землекористувачів на користування надрами // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 137-139. – ISBN 978-966-7957-20-9
1000010
  Ватаманюк З.Г. Права власників простих акцій в Україні : банківська справа / З.Г. Ватаманюк, М.М. Самбірський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 123-127. – Бібліогр.: 15 назв
1000011
  Шевченко Л. Права власності на робочу силу як інструмент аналізу ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1000012
  Бородіна В.М. Права власності та приватизація в країнах Вишеградської групи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.166-172
1000013
  Карпенко К.В. Права внутрішніх переселенців із зони АТО і Криму // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 71-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1000014
  Дядькин Д.С. Права государства на объекты интеллектуальной собственности // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 137-147. – ISSN 0132-0831
1000015
  Свердлов Г.М. Права граждан в семье / Г.М. Свердлов. – Москва, 1963. – 111 с.
1000016
  Белицкий В.Б. Права граждан в споре о заборе // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 138-147. – ISSN 0132-0831
1000017
  Боброва Д.В. Права граждан на возмещение вреда / Д.В. Боброва. – Киев, 1990. – 46с.
1000018
  Баурчулу В. Права граждан на юридическую помощь // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 52-54. – ISSN 1810-3081
1000019
  Баринов Н.А. Права граждан по договору бытового заказа и их защита / Н.А. Баринов. – Саратов, 1973. – 161с.
1000020
  Рамазаев В П. Права граждан при изъятии земель и сносе домов. / В П. Рамазаев, . – М, 1974. – 104с.
1000021
  Иванов О.В. Права граждан при рассмотрении гаражданских дел. / О.В. Иванов. – М, 1970. – 128с.
1000022
  Ледях И.А. Права граждан: буржуазные теории и практика ФРГ / И.А. Ледях. – М., 1986. – 187с.
1000023
  Паращич І.М. Права громадян і права пацієнтів та їх захист у системі охорони здоров"я України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 71-72. – Бібліогр.: 5 назв
1000024
  Лобода Ю.П. Права громадян на житло та отримання житла за рахунок житлового фонду підприємств, організацій, установ: правова традиція і трансформація вітчизняної правової системи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 23-29
1000025
  Клименко О.І. Права громадян на народне волевиявлення: історичні та теоретико-правові аспекти виборів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 111-118
1000026
  Бєлінгіо В.О. Права громадян та система їх захисту у публічному управлінні в Українській державі від минулого до майбутнього // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7293-17-9


  О. Кістяківський - відомий професор Київського університету - пропагував надання людині демократичних прав, зокрема права на збори й створення товариств, участі у загальному виборчому процесі, права народу брати участь в управлінні - наприклад у ...
1000027
   Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / В.Б. Авер"янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, П.В. Діхтієвський, М.І. та ін. Козюбра; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; [В.Б. Авер"янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, П.В. Діхтієвський, М.І. Козюбра та ін.]; за заг. ред. В.Б. Авер"янова. – Київ : Наукова думка, 2007. – 588с. – Доп.карт.юр.,м.в. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0618-8
1000028
   Права громадян України. – Київ : Сірін, 1997. – 168 с.
1000029
   Права громадян України : Запитання - відповіді: Довідник. – Київ : Оріяни, 2000. – 284с. – шифр дубл 34(Прав). – ISBN 966-7373-35-5
1000030
  Оробець К. Права громадян України, які відбувають покарання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-51
1000031
  Деменко А.С. Права дитини-міф чи сучасна реальність // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 10. – С. 75-80. – ISBN 966-594-102-2
1000032
   Права дитини : посіб. для журналістів. – Київ : Представництво ЮНІСЕФ в Україні ; "Клуб "Компас", 2002. – 116 с. – Бібліогр.: с. 115-116 та в підрядк. прим.
1000033
  Левченко К.Б. Права дитини в дзеркалі громадської думки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 19-20 : табл., фото
1000034
  Чумаченко А. Права дитини очима прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-40
1000035
  Повар О. Права дитини у концепції соціального виховання в УРСР // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 207-211. – ISSN 2409-4544
1000036
   Права дитини: від витоків до сьогодення : Збірник текстів, метод. та інформ. матеріалів. – Київ : Либідь, 2002. – 280с. – ISBN 966-06-0258-8
1000037
   Права дитини: зб. докум.. – Львів, 1995. – 104с.
1000038
   Права дітей : інформаційний журнал. – Київ, 2004-
березень. – 2006
1000039
   Права дітей : інформаційний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (5). – 2006
1000040
   Права дітей : інформаційний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (6). – 2007
1000041
   Права дітей : інформаційний журнал / Представництво благодійної організації "Кожній дитині " в Україні ; Молодіжний інноваційний центр "Медіа-М". – Київ, 2004-
№ 1 (7). – 2009
1000042
   Права дітей : інформаційний журнал / Представництво благодійної організації "Кожній дитині " в Україні ; Молодіжний інноваційний центр "Медіа-М". – Київ, 2004-
№ 2 (8). – 2009
1000043
   Права дітей : інформаційний журнал / Представництво благодійної організації "Кожній дитині " в Україні ; Молодіжний інноваційний центр "Медіа-М". – Київ, 2004-
№ 1 (9). – 2010
1000044
  Богатирьова Р. Права дітей, що живуть з ВІЛ // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 5-15
1000045
  Сироїд Т.Л. Права дітей: міжнародно-правове регулювання і практика дотримання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 147-152. – ISSN 2220-1394
1000046
  Волинець Л.С. Права дітини в Україні: проблеми та перспективи / Л.С. Волинець; Український ін-тут соціальних досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 74с. – ISBN 966-581-168-1
1000047
  Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права / Л.И. Петражицкий ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2002. – 424, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. - На тит. л. BONA FIDES в гражданском праве. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0102-7
1000048
  Есбе Ю. Права жінки за радянським законом / Ю. Есбе. – Х., 1928. – 132с.
1000049
   Права жінки за радянським законом.. – Х., 1928. – 132с.
1000050
  Келеберда А.М. Права жінок - у центрі уваги Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 111-115
1000051
  Ігнатьев П.М. Права жінок в індійському суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 45-53.
1000052
  Дутка Г.І. Права жінок у сучасних умовах розвитку державності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1000053
  Петреченко С. Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 117-124. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1000054
  Любжина Т.К. Права жінок, засудженних до позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 144-153.
1000055
  Шерстюк Н. Права жінок. Домашнє насильство - шляхи вирішення проблеми на державному і неурядовому рівні // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.3-4
1000056
  Левченко К.Б. Права жінок: історія становлення та розвитку в філософії права та практичній політиці // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1000057
  Петренко Ю. Права журналіста редакції друкованого засобу масової інформації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 56-59
1000058
   Права за якими судиться малоросійський народ // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 138-150. – ISBN 5-87332-157-4
1000059
   Права за якими судиться малоросійський народ, 1743. – К., 1997. – 547с.
1000060
  Костяшкін І.О. Права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізується об"єктний склад права загального землекористування, проводиться класифікація та дається характеристика об"єктів відповідного права. Object structure of the right to common use of land is analyzed, objects of the respective rights are ...
1000061
  Николаев Н.Н. Права и бесправие / Н.Н. Николаев. – М., 1961. – 17с.
1000062
  Ясковец Г.А. Права и ложь о рабочем классе / Г.А. Ясковец. – М., 1978. – 200с.
1000063
  Кац С.Ю. Права и методы ведения дел товарищескими судами. / С.Ю. Кац. – Х., 1975. – 45с.
1000064
  Смолярчук В. Права и обязанности ... / В. Смолярчук, 1953. – с.
1000065
  Оридорога М.Т. Права и обязанности владельца автомобиля / М.Т. Оридорога. – М, 1963. – 66с.
1000066
   Права и обязанности владельца автомобиля.. – М., 1974. – 96с.
1000067
  Карпик В.С. Права и обязанности внутриколхозных органов управления / В.С. Карпик, Н.В. Сторожев. – Минск, 1969. – 120с.
1000068
  Попов В.А. Права и обязанности государственного предприятия в изобретательском правоотношении. (На матер. пром. УССР). : Автореф... канд. юрид.наук: / Попов В.А.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1000069
  Гуляев П.Н. Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции / Сочинение Петра Гуляева. – 3-е изд., противу 1827 г. испр. и доп. нов. ст. и узаконениями. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли ; [Изд. книгопрод. А.Ф. Фарикова]
Ч. 1 : О полиции. – 1832. – X, 112 с. – Конволют. - Переплетено: Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции. Т. 2


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1000070
  Гуляев П.Н. Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции. Ч. 2 / Сочинение Петра Гуляева // Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции / П.Н. Гуляев. – 3-е изд., противу 1827 г. испр. и доп. нов. ст. и узаконениями. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли ; [Изд. книгопрод. А.Ф. Фарикова], 1832. – Ч. 1 : О полиции. – [4], 112 с.
1000071
  Кретов Ф.Д. Права и обязанности граждан СССР / Ф.Д. Кретов. – М., 1941. – 64с.
1000072
  Карпинский В.А. Права и обязанности граждан СССР / В.А. Карпинский. – М., 1945. – 95с.
1000073
  Денисов А.И. Права и обязанности граждан СССР / А.И. Денисов. – Саратов, 1945. – 27с.
1000074
  Карпинский В.А. Права и обязанности граждан СССР / В.А. Карпинский. – Москва, 1946. – 45с.
1000075
  Анашкин Г.З. Права и обязанности гражданина СССР / Г.З. Анашкин. – Москва, 1977. – 95 с.
1000076
  Имашев М.Т. Права и обязанности депутатов сельских и аульных советов / М.Т. Имашев, М. Амренов. – Алма-Ата, 1959. – 40с.
1000077
  Антимонов Б.С. Права и обязанности изобретателей и рационализаторов / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. – Москва, 1959. – 67с.
1000078
  Доркин А.И. Права и обязанности изобретателей и рационализаторов / А.И. Доркин, З.А. Ткач. – М., 1961. – 151с.
1000079
  Харитонов Е.О. Права и обязанности квартиросьемщика / Е.О. Харитонов. – Одесса, 1989. – 173с.
1000080
  Панкратов И.Ф. Права и обязанности колхозника. / И.Ф. Панкратов. – М., 1981. – 117с.
1000081
  Коваленко Е.И. Права и обязанности колхозного двора и его членов / Е.И. Коваленко. – Молотов, 1957. – 64с.
1000082
  Криворученко В.К. Права и обязанности комсомола в советском обществе / В.К. Криворученко. – М., 1985. – 35с.
1000083
  Овчинникова Г.Ф. Права и обязанности молодежи по советскому трудовому законодательству / Г.Ф. Овчинникова. – К., 1983. – 78с.
1000084
  Хохлов В.Ф. Права и обязанности молодых рабочих. / В.Ф. Хохлов, Е.Б. Хохлов. – Л., 1987. – 188с.
1000085
  Орловский Ю.П. Права и обязанности молодых специалистов / Ю.П. Орловский. – М., 1988. – 63с.
1000086
  Фельдман А.М. Права и обязанности нанемателя жилого помещения / А.М. Фельдман. – К., 1966. – 139с.
1000087
  Плескач А.Е. Права и обязанности народных заседателей / А.Е. Плескач. – Киев, 1982. – 86 с.
1000088
  Каландадзе А.М. Права и обязанности общего собрания сельскохозяйственной артели / А.М. Каландадзе. – Л., 1951. – 28с.
1000089
  Алешко М.В. Права и обязанности органов управления в колхозах / М.В. Алешко. – Москва, 1965. – 176с.
1000090
  Рослов П.Н. Права и обязанности органов управления колхозов / П.Н. Рослов. – М., 1961. – 111с.
1000091
  Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к русскому законодательству : Опыт систематического обозрения / К. Кавелин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – XXXI, 410, XV, [1] с. табл. – Из предисл.: "Книга эта составилась из конспектов, по которым я излагал гражданское право офицерам Военно-юридической академии 1-го курса, в 1878-1879 академическом году"


  Указатель статей Свода законов, приводимых на страницах настоящей книги / составил И. В. Бернацкий, с. I-XV, [1]
1000092
  Лебединский В.Г. Права и обязанности районного прокурора и организация его работы. / В.Г. Лебединский. – М., 1950. – 200с.
1000093
  Берзин А.А. Права и обязанности ревизионной комиссии колхоза / А.А. Берзин. – М, 1962. – 78с.
1000094
  Григорьев С.Т. Права и обязанности ревизионных комиссий колхозов / С.Т. Григорьев. – Москва, 1957. – 79с.
1000095
  Григорьев С.Т. Права и обязанности ревизионных комиссий колхозов. / С.Т. Григорьев. – М, 1955. – 43с.
1000096
  Масевич М.Г. Права и обязанности родителей и детей. / М.Г. Масевич. – М., 1962. – 70с.
1000097
  Нечаева А.М. Права и обязанности родителей по воспитанию детей / А.М. Нечаева. – М., 1973. – 126с.
1000098
  Сторожев Н.В. Права и обязанности сельскохозяйственных предприятий по управлению производством. / Н.В. Сторожев, Л.Н. Молчадская. – Минск, 1982. – 160с.
1000099
  Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора грузовой перевозки. / В.Т. Смирнов. – Л., 1969. – 111с.
1000100
  Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы / А.В. Дулов. – Минск, 1962. – 408с.
1000101
  Арпеньева М.Р. Права и обязанности человека: проблемы и технологии управления сообществами в субъектной и интерсубъективной моделях // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 21-27
1000102
  Вишневская И.С. Права и обязанности члена жилищно-строительного кооператива. / И.С. Вишневская. – Ростов-на-Дону, 1978. – 80с.
1000103
  Хламов И.Т. Права и обязанности членов жилищно-строительного кооператива / И.Т. Хламов. – Саратов, 1967. – 40с.
1000104
  Григорьев В.К. Права и обязанности членов колхоза / В.К. Григорьев. – Москва, 1953. – 64с.
1000105
  Первушин А.Г. Права и обязанности членов колхоза / А.Г. Первушин, Н.А. Синицын. – М, 1960. – 95с.
1000106
  Первушин А.Г. Права и обязанности членов колхоза / А.Г. Первушин, Н.А. Синицын. – М, 1964. – 122с.
1000107
  Первушин А.Г. Права и обязанности членов колхоза / А.Г. Первушин, Н.А. Синицын. – М, 1971. – 104с.
1000108
  Никитин Е.Н. Права и обязанности членов колхоза / Е.Н. Никитин. – Москва : Знание, 1975. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; Вып. 4)
1000109
  Григорьев В.К. Права и обязанности членов колхозов. / В.К. Григорьев. – М., 1952. – 48с.
1000110
  Ярошенко К.Б. Права и обязанности членов садово-огороднических товариществ / К.Б. Ярошенко. – М., 1987. – 63с.
1000111
  Арльт Р. Права и обязанности членов сельскохозяйственных производственных кооперативов в ГДР / Р. Арльт. – Москва, 1970. – 448с.
1000112
  Замятина К.Г. Права и обязанности членов семьи / К.Г. Замятина. – Молотов, 1957. – 59с.
1000113
  Покровский Б.В. Права и обязонности граждан при купле-продаже и бытовом подряде / Б.В. Покровский, Г.М. Степанченко. – М., 1959. – 90с.
1000114
  Богданова Светлана Права и ответственность нужно сбалансировать : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-25
1000115
  Шевцов С.П. Права и права человека: просвещение как поиск человеком себя // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.27-38
1000116
  Айзенберг Т.Д. Права и преимущества профсоюзов и низовых профячеек по действующему законодательству / Т. Айзенберг, А. Черняк ; под ред. проф. И.А. Хмельницкого. – Одесса : Бип, 1926. – 96 с. – (Серия "Популярно-справочная библиотека по трудовому праву" ; вып. №5)
1000117
  Жарков Б.Н. Права и роль профсоюзов в развивающихся странах Азии и Африки / Б.Н. Жарков. – М., 1975. – 207с.
1000118
  Лысенков С.Л. Права и свободы личности / С.Л. Лысенков. – Киев, 1986. – 48с.
1000119
  Орлова О.В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 50-56. – ISSN 0132-0769
1000120
  Костаки Г. Права и свободы человека - сущность и соотношение категории / Г. Костаки, Н. Чиобан // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 4-9. – ISSN 1810-3081
1000121
  Мутагиров Д.З. Права и свободы человека как одна из фундаментальных проблем современного мирового политического процесса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 48-55. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1000122
  Беликова К. Права изобретателей и иных обладателей патентных прав в России, Индии, Китаэ и их защита // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 3. – С. 51-59. – ISSN 0201-7067
1000123
  Мозолин В.П. Права изобретателей и рационализаторов в СССР / В.П. Мозолин. – М., 1959. – 92с.
1000124
  Маканс З. Права изобретателей и рационализаторов и их защита в СССР. / З. Маканс. – Рига, 1960. – 44с.
1000125
  Беликова К. Права изобритателей и иных обладателей патентных прав в России, Индии, Китае и их защита // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 42-52. – ISSN 0201-7067
1000126
  Беленчук И.А. Права иностранцев, относящиеся к собственности и наследованию в Украинской ССР : Автореф... кандидата юрид.наук: / Беленчук И.А.; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1000127
   Права интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки : Документы, комментарии специалистов, справочные материалы. – Москва : Либерея, 2002. – 144с. – ISBN 5-85129-150-8
1000128
  Левова И. Права Интернет- пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 1608-6422
1000129
  Левова И. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 9-14. – Библиогр.: 107 назв. – ISSN 1608-6422
1000130
  Левова И. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 8-14 : табл. – Библиогр.: 121 назв. – ISSN 1608-6422
1000131
  Левова И. Права Интернет - пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 1608-6422
1000132
  Пилипчук В.Г. Права і безпека людини в інформаційній сфері: сучасні проблеми та пріоритети наукових досліджень // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 20-26
1000133
   Права і вольності українського народу / [В. Тимофєєв та ін. ; ред. В. Тимофєєв] ; Рада Старійшин орг. Укр. козацтва, Рада засновників Укр. козацтва, Рада козацьких отаманів України. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 91, [1] с. : табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7599-04-2
1000134
  Денисов А.І. Права і обо"язки громадян СРСР / А.І. Денисов. – Київ, 1945. – 16с.
1000135
  Ромовська З.В. Права і обов"язки батьків і дітей / З.В. Ромовська. – ЛЬвів, 1975. – 147с.
1000136
  Кисіль В.І. Права і обов"язки батьків і дітей / В.І. Кисіль. – Киев, 1985. – 48 с.
1000137
  Онишко О.Б. Права і обов"язки батьків та дітей, що виникли із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1939 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30.
1000138
  Андрусевич Н. Права і обов"язки громадян Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.310-316. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
1000139
  Сатурін В.М. Права і обов"язки молоді за новою Конституцією СРСР / В.М. Сатурін. – К., 1978. – 48с.
1000140
  Машков К.Є. Права і обов"язки працівників, що виникають внаслідок отримання заохочення за трудові досягнення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 193-196
1000141
  Кохановська Н.С. Права і обов"язки сторін // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1147-1145. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1000142
  Середа І.О. Права і обов"язки членів колгоспу / І.О. Середа. – К, 1974. – 68с.
1000143
  Михайлюк О. Права і свободи-до кодексу! : Розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 23/24. – С. 24-26.
1000144
  Король П.А. Права і свободи громадян за Конституцією Української Народної Республіки 1918 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 124-126
1000145
  Селіванов А.О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України : правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А.О. Селіванов; Академія правових наук України. – Київ : Логос, 2005. – 104 с. – ISBN 966-581-651-9
1000146
  Мартиненко Б. Права і свободи громадян у юрисдикційних провадженнях // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
1000147
  Строган А.Ю. Права і свободи дитини у сучасній правовій державі: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 49-56. – ISSN 1563-3349
1000148
  Телешун С.О. Права і свободи людини і громадянина в перехідних суспільствах. Досвід України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 12-16


  In article the concept of human rights and the citizen in "new dtmocracies" on an example of Ukraine is analysed under conditions of system crises. The new form of a civil society - a multimedia society is considered.
1000149
  Строган А.Ю. Права і свободи людини і громадянина: охорона, захист, гарантування в умовах побудови правової держави і громадянського суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94. – Бібліогр.: 18 назв
1000150
  Селіванов А. Права і свободи людини крізь призму діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-109
1000151
  Скрипнюк О.В. Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1000152
  Скригонюк М.І. Права і свободи людини та європейські стандарти кримінального судочинства: новітні філософсько-правові погляди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 61-66.
1000153
  Тимошенко В.І. Права і свободи людини у вітчизняній політико"правовій думці епохи Відродження і Просвітництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 32-40.
1000154
  Оніщенко Н.М. Права і свободи людини у контексті дії та дієвості права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
1000155
  Купчак М.Я. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування / М.Я. Купчак, А.В. Саміло, В.В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 282-286. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1000156
  Купчак М. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування / М. Купчак, А. Саміло, В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 28-34. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1000157
  Темченко В. Права і свободи людини як критерій розмежування функціональної спрямованості держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 55-60
1000158
  Добрянський С. Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція (до порівняльної характеристики) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.3-7. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1000159
  Гавронська Т.В. Права і свободи людини: сучасні виміри та підходи // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 71-75
1000160
  Банашак Б. Права і свободи особи в контексті судової практики Конституційного Трибуналу Польщі та Верховного Суду Польщі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 118-129
1000161
  Перглер Т.І. Права і свободи політичної нації у громадянському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 471-481
1000162
  Буткевич В. Права і свободи та обов"язки людини і громадянина / В. Буткевич, В. Речицький // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 44-48
1000163
  Шевченко О.О. Права і свободи у соціалістичному та буржуазному суспільстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматривается природа социалистической демократии и демократии буржуазной, исследуются вопросы правового положения советских граждан и граждан буржуазных стран.
1000164
  Кулаков В. Права інвалідів - пріоритетний напрям наглядової діяльності прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-104.
1000165
  Гутаріна К.В. Права інвалідів у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 65-67.
1000166
  Босенко О. Права інвесторів: проблеми захисту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 25
1000167
  Кліффорд Р.Д. Права інтелектуальної власності в продукті праці адвоката // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 43-48
1000168
  Кліффорд Р.Д. Права інтелектуальної власності в продукті праці адвоката // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 42-48
1000169
  Бутнік-Сіверський Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об"єкт спадкування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 61-71
1000170
  Жилінкова О. Права інтелектуальної власності на телевізійний формат - питання теорії та практики / О. Жилінкова, Г. Вярвельська // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-45. – ISSN 1608-6422
1000171
  Ковальчук Л.Г. Права й обов"язки людини в суспільстві (методичні поради до проведення заняття) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-22 : табл.
1000172
  Колесник Г. Права й обов"язки наймача житлового приміщення та членів його сім"ї // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 2227-7056


  У статті розглянуто права й обов"язки наймача житлового приміщення та членів його сім"ї за цивільно-правовим договором найму житла та за договорами соціального найму. Розглянуто питання щодо співвідношення правового становища осіб, що (постійно) ...
1000173
  Грущинська Н. Права й обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 28-31
1000174
  Сенюта І. Права й обов"язки суб"єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 67-73. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1000175
  Тополянська Т.О. Права й обов"язки суб"єктів права законодавчої ініціативи на стадії розгляду, обговорення та прийняття закону // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 4-8.
1000176
  Герасименко Н. Права комунальних банків: перспективи законодавчого врегулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 161-164
1000177
  Толкаченко О.В. Права користувачів зелених насаджень міста // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 136-149


  В статті досліджується питання екологічних прав громадян, наводиться класифікація екологічних прав та, з врахуванням особливостей правового статусу суб"єкта у сфері охорони зелених насаджень міста і об"єкта рослинного світу, дається визначення прав ...
1000178
  Давиденко Т. Права корінних народів повинні бути захищені // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 1608-6422
1000179
  Ржаницын А.А. Права крестьян на землю. / А.А. Ржаницын. – М., 1925. – 43с.
1000180
  Дружинин И.А. Права ли Наташа?. / И.А. Дружинин. – Л, 1983. – 56с.
1000181
  Бережнов А.Г. Права личности : некоторые вопросы теории / А.Г. Бережнов,. – Москва : Московский университет, 1991. – 142 с. – ISBN 5-211-01525-8
1000182
   Права личности в социалистическом обществе.. – М., 1981. – 272с.
1000183
  Бадирян Г.М. Права личности: исторические и теоретические аспекты обоснования и признания // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-62. – ISSN 0132-0769
1000184
  Піскун С. Права людини - нова філософія кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-5
1000185
  Литвин В.М. Права людини - передумова розвитку сучасних європейських народів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 7-10


  Доповідь Голови Верховної Ради України В.М. Литвина на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
1000186
  Галай А.О. Права людини – відвідувача масових футбольних змагань у системі гарантування громадської безпеки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 109-118
1000187
   Права людини : Основні міжнародно-правові документи. – К., 1989. – 248с.
1000188
   Права людини : Міжнародні договори. – Київ, 1992. – 200с.
1000189
   Права людини : Методичні рекомендації. – К.., 1996. – 156с.
1000190
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 2 : Права людини в документах Ради Європи. – 1996. – 274 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1000191
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 1 : Права людини в документах ООН. – 1997. – 278 с.
1000192
  Пейн Томас Права людини = Rights of man / Пейн Томас; Центр гуманітарн. досліджень Львівськ. нац.ун-ту ім.І.Франка; Пер. з англ. І.Савчака. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-26-Х
1000193
   Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск. – Харків. – ISBN 966-03-1102-8
№ 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – 2000
1000194
   Права людини : бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2001
1000195
   Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2002
1000196
   Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2002
1000197
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2002
1000198
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2002
1000199
   Права людини : Громадянська освіта Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2002
1000200
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2002
1000201
   Права людини : Громадянська освіта.Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2002
1000202
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2002
1000203
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2002
1000204
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2002
1000205
  Урофскі М. Права людини : особиста свобода і Білль про права / aвт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Клак ; укр. переклад : Ярослав Пилинський ; U.S. dep. of state, Bureau of intern. inform. programs. – [Vienna] : [Regional program office], 2006. – 96 c. : іл. – Без тит. арк.
1000206
  Пейн Т. Права людини // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 475-507. – ISBN 978-966-8865-81-7
1000207
  Рабінович С. Права людини "першого покоління" і канонічні джерела християнства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-53. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1000208
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 1. – 2002
1000209
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 8. – 2002
1000210
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 13. – 2002
1000211
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 29. – 2002
1000212
   Права людини (Громадська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (763), січень 2016 року. – 2016
1000213
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 3. – 2002
1000214
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2002
1000215
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 24. – 2002
1000216
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 27. – 2002
1000217
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2002
1000218
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2004
1000219
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2004
1000220
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2004
1000221
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2004
1000222
   Права людини (Громадянська освіта) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (691). – 2014
1000223
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (703). – 2014
1000224
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (706), червень. – 2014
1000225
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (709). – 2014
1000226
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (712), серпень. – 2014
1000227
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (715), вересень. – 2014
1000228
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (718), жовтень. – 2014
1000229
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (721), листопад. – 2014
1000230
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (724), грудень. – 2014
1000231
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (727), січень 2015 року. – 2015
1000232
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (730), лютий 2015 року. – 2015
1000233
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (733), березень 2015 року. – 2015
1000234
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (736), квітень 2015 року. – 2015
1000235
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (739), травень 2015 року. – 2015
1000236
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (742), червень 2015 року. – 2015
1000237
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (745), липень 2015 року. – 2015
1000238
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (748), серпень 2015 року. – 2015
1000239
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (751), вересень 2015. – 2015
1000240
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (760), грудень 2015 року. – 2015
1000241
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (766), лютий 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000242
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (769), березень 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000243
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 7. – 2002
1000244
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 11. – 2002
1000245
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 14. – 2002
1000246
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 26. – 2002
1000247
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 28. – 2002
1000248
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 31. – 2002
1000249
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 34. – 2002
1000250
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 35. – 2002
1000251
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2003
1000252
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2003
1000253
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2003
1000254
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2003
1000255
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2003
1000256
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2003
1000257
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2003
1000258
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2003
1000259
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2003
1000260
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2003
1000261
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2003
1000262
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2003
1000263
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2003
1000264
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2003
1000265
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2003
1000266
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2003
1000267
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2003
1000268
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2003
1000269
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2003
1000270
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2003
1000271
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2003
1000272
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2003
1000273
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2003
1000274
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2003
1000275
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2004
1000276
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2004
1000277
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2004
1000278
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2004
1000279
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2004
1000280
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2004
1000281
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2004
1000282
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2004
1000283
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2004
1000284
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2004
1000285
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2004
1000286
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2004
1000287
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2004
1000288
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2004
1000289
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2004
1000290
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2004
1000291
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2004
1000292
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2004
1000293
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2004
1000294
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2004
1000295
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2004
1000296
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2004
1000297
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2004
1000298
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2004
1000299
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2004
1000300
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2005
1000301
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2005
1000302
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2005
1000303
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2005
1000304
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2005
1000305
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2005
1000306
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2005
1000307
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2005
1000308
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2005
1000309
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2005
1000310
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2005
1000311
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2005
1000312
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2005
1000313
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2005
1000314
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2005
1000315
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2005
1000316
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2005
1000317
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2005
1000318
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2005
1000319
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2005
1000320
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2005
1000321
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2005
1000322
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. Спецвипуск, 8 серп. – Харків, 1997-
№ 79 : Присвячений пам"яті Генріха Алтуняна. – 2005
1000323
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2006
1000324
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2006
1000325
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2006
1000326
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2006
1000327
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2006
1000328
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2006. – Редакційна передплата
1000329
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2006. – Редакційна передплата
1000330
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2006. – Редакційна передплата
1000331
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2006. – Редакційна передплата
1000332
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2006. – Редакційна передплата
1000333
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2006. – Редакційна передплата
1000334
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2006. – Редакційна передплата
1000335
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2006
1000336
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2006
1000337
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2006
1000338
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2006
1000339
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2006. – Редакційна передплата
1000340
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2006
1000341
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2006
1000342
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2006
1000343
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2006
1000344
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2006
1000345
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2006
1000346
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2007
1000347
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2007
1000348
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2007
1000349
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2007
1000350
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2007
1000351
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2007
1000352
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2007
1000353
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2007. – Редакційна передплата
1000354
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2007
1000355
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2007
1000356
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2007
1000357
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2007
1000358
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2007
1000359
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2007
1000360
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2007
1000361
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2007
1000362
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2007
1000363
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2007
1000364
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2007
1000365
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2007
1000366
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2007
1000367
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2007
1000368
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2007
1000369
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2007
1000370
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1. – 2008
1000371
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2. – 2008
1000372
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4. – 2008
1000373
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5. – 2008. – редакційна передплата
1000374
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7. – 2008
1000375
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8. – 2008
1000376
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10. – 2008
1000377
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11. – 2008. – редакційна передплата
1000378
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13. – 2008
1000379
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14. – 2008
1000380
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16. – 2008
1000381
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17. – 2008
1000382
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19. – 2008
1000383
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20. – 2008
1000384
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22. – 2008
1000385
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23. – 2008. – редакційна передплата
1000386
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25. – 2008. – редакційна передплата
1000387
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26. – 2008
1000388
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28. – 2008
1000389
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29/30. – 2008. – редакційна передплата
1000390
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31. – 2008
1000391
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32. – 2008
1000392
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35. – 2008
1000393
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (509). – 2009
1000394
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (510). – 2009
1000395
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (511). – 2009
1000396
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (512). – 2009
1000397
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (513). – 2009
1000398
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (515). – 2009
1000399
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (516). – 2009
1000400
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (518). – 2009
1000401
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (519). – 2009
1000402
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (521). – 2009
1000403
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (522). – 2009
1000404
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (524). – 2009
1000405
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (525). – 2009
1000406
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (527). – 2009
1000407
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (528). – 2009
1000408
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (530). – 2009
1000409
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (531). – 2009
1000410
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (533). – 2009
1000411
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (534). – 2009
1000412
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (536). – 2009
1000413
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (537). – 2009
1000414
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (539). – 2009
1000415
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (540). – 2009
1000416
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (542). – 2009
1000417
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (543). – 2009
1000418
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (545). – 2010
1000419
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (546). – 2010
1000420
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (548). – 2010
1000421
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (549). – 2010
1000422
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (551). – 2010
1000423
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (552). – 2010
1000424
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (554). – 2010
1000425
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (555). – 2010
1000426
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (557). – 2010
1000427
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (558). – 2010
1000428
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (560). – 2010
1000429
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (561). – 2010
1000430
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (563). – 2010
1000431
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (564). – 2010
1000432
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (566). – 2010
1000433
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (567). – 2010
1000434
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (569). – 2010
1000435
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (570). – 2010
1000436
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (572). – 2010
1000437
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (573). – 2010
1000438
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (575). – 2010
1000439
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (576). – 2010
1000440
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (578). – 2010
1000441
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (579). – 2010
1000442
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (582). – 2011
1000443
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (584). – 2011
1000444
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (585). – 2011
1000445
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (587). – 2011
1000446
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (588). – 2011
1000447
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (590). – 2011
1000448
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (591). – 2011
1000449
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (593). – 2011
1000450
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (594). – 2011
1000451
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (596). – 2011
1000452
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (597). – 2011
1000453
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (599). – 2011
1000454
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (600). – 2011
1000455
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (602). – 2011
1000456
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (603). – 2011
1000457
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (605). – 2011
1000458
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (606). – 2011
1000459
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (608). – 2011
1000460
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (609). – 2011
1000461
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (610). – 2011
1000462
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (611). – 2011
1000463
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (612). – 2011
1000464
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (614). – 2011
1000465
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (615). – 2011
1000466
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (617). – 2012
1000467
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (620). – 2012
1000468
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (621). – 2012
1000469
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (623). – 2012
1000470
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (624). – 2012
1000471
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (626). – 2012
1000472
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (627). – 2012
1000473
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (629). – 2012
1000474
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (630). – 2012
1000475
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (632). – 2012
1000476
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (633). – 2012
1000477
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (635). – 2012
1000478
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (636). – 2012
1000479
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (638). – 2012
1000480
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (639). – 2012
1000481
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (641). – 2012
1000482
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (642). – 2012
1000483
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (644). – 2012
1000484
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (645). – 2012
1000485
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (647). – 2012
1000486
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (648). – 2012
1000487
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (650). – 2012
1000488
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (651). – 2012
1000489
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (653). – 2013
1000490
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (654). – 2013
1000491
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (656). – 2013
1000492
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (657). – 2013
1000493
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (659). – 2013
1000494
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (660). – 2013
1000495
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (662). – 2013
1000496
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (663). – 2013
1000497
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (665). – 2013
1000498
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (666). – 2013
1000499
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (668). – 2013
1000500
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (669). – 2013
1000501
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (671). – 2013
1000502
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (672). – 2013
1000503
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (674). – 2013
1000504
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (675). – 2013
1000505
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (677). – 2013
1000506
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (678). – 2013
1000507
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (680). – 2013
1000508
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (681). – 2013
1000509
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (683). – 2013
1000510
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (684). – 2013
1000511
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (686). – 2013
1000512
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (687). – 2013
1000513
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (689). – 2014
1000514
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (690). – 2014
1000515
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (692). – 2014
1000516
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (693). – 2014
1000517
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (695 ). – 2014
1000518
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (696). – 2014
1000519
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (699). – 2014
1000520
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (701). – 2014
1000521
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№14 (702). – 2014
1000522
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (704), 1-16 червня. – 2014
1000523
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (705). – 2014
1000524
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (707), 1-15 липня. – 2014
1000525
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (708), 16-31 липня. – 2014
1000526
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (710), 1-15 серпня. – 2014
1000527
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (711), 16-31 серпня. – 2014
1000528
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (713), 1-15 вересня. – 2014
1000529
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (714), 16-30 вересня. – 2014
1000530
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (716), 1-15 жовтня. – 2014
1000531
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (717), 16-31 жовтня. – 2014
1000532
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (719), 1-15 листопада. – 2014
1000533
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (720 ), 16-30 листопада. – 2014
1000534
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (722 ), 1-15 грудня. – 2014
1000535
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (723), 16-31 грудня. – 2014
1000536
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (725), 1-15 січня 2015 року. – 2015
1000537
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (728), 1-15 лютого 2015 року. – 2015
1000538
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (729), 16 - 8 лютого 2015 року. – 2015
1000539
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (731), 1-15 березня 2015 року. – 2015
1000540
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (732), 16 - 31 березня 2015 року. – 2015
1000541
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (734), 1-15 квітня 2015 року. – 2015
1000542
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (735), 16-30 квітня 2015 року. – 2015
1000543
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (737), 1-15 травня 2015 року. – 2015
1000544
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (738), 16-31 травня 2015 року. – 2015
1000545
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (740), 1-15 червня 2015 року. – 2015
1000546
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (741),16-30 червня 2015 року. – 2015
1000547
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (743), 1-15 липня 2015 року. – 2015
1000548
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – 2015
1000549
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (746), 1-15 серпня 2015 року. – 2015
1000550
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – 2015
1000551
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (749), 1-15 вересня 2015 року. – 2015
1000552
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (750), 16-30 вересня 2015 року. – 2015
1000553
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (752), 1-15 жовтня 2015 року. – 2015
1000554
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (753), 16-31 жовтня 2015 року. – 2015
1000555
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (755), 1-15 листопада 2015 року. – 2015
1000556
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (756), 16-30 листопада 2015 року. – 2015
1000557
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (758), 1-15 грудня 2015 року. – 2015
1000558
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (759), 16-31 грудня 2015 року. – 2015
1000559
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – 2015
1000560
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (761), 1-15 січня 2016 року. – 2016
1000561
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (762), 16-31 січня 2016 року. – 2016
1000562
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (764), 1-15 лютого 2016 року. – 2016
1000563
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (765), 16-29 лютого 2016 року. – 2016
1000564
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (767), 1-15 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000565
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (768), 16-31 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000566
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (770), 1- 15 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000567
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (771), 16-30 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000568
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (773), 1- 15 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000569
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (774), 16-31 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000570
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (776), 1- 15 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000571
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (777), 16-30 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1000572
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2001
1000573
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2001
1000574
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2001
1000575
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2001
1000576
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2001
1000577
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2001
1000578
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2001
1000579
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2001
1000580
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2001
1000581
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2001
1000582
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2001
1000583
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2001
1000584
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2001
1000585
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2001
1000586
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2001
1000587
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2001
1000588
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2001
1000589
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2001
1000590
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2001
1000591
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2001
1000592
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2002
1000593
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 4. – 2002
1000594
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 5. – 2002
1000595
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 10. – 2002
1000596
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 32. – 2002
1000597
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34. – 2008
1000598
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 6. – 2002
1000599
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2003
1000600
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2003
1000601
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2004
1000602
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2004
1000603
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2005
1000604
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2005
1000605
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (529). – 2009
1000606
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (541). – 2009
1000607
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2004
1000608
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2004
1000609
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2005
1000610
  Гудима Д.А. Права людини : досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.166-178. – ISSN 1818-992Х
1000611
  Телешун Я. Права людини в XXI ст. - нові вимоги до ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 155-156


  У статті аналізуються сучасні вимоги ООН щодо дотримання прав людини. В статье анализируются современные требования ООН относительно соблюдения прав человека. In the present article are discussed the contemporary demands of the UN concerning the ...
1000612
  Меніович К.О. Права людини в арабських країнах Перської затоки: Арабська харчія прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 128-130


  The present article deals with the research of the human rights problem in the Islamic world. The Arabian Human Rights Charter is deeply analyzed as well as the specifics of Islamic, understanding of the rule of law.
1000613
   Права людини в галузі охорони здоров"я / [уклад.: Айгуль Муканова, Аркадій Бущенко]. – Харків : Права людини, 2011. – 173, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-034-1
1000614
  Левченко К.Б. Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1000615
   Права людини в діяльності української міліції - 2010 / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохорон. органів ; [авт.-упоряд. : Захаров Є.Ю., Мартиненко О.А., Батчаєв В.К. та ін. ; заг. ред. : Мартиненко О.А., Захаров Є.Ю.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2010. – 276 с. : іл. – ISBN 978-617-587-015-0
1000616
   Права людини в діяльності української поліції - 2016 : наук.-практ. видання / [В.К. Батчаєв та ін. ; упоряд. та ред. Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-55-9
1000617
  Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 55-64. – ISSN 1993-0909
1000618
  Антонович М. Права людини в законодавстві України та Канади // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 35-39


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1000619
  Гончарук Т. Права людини в зоні АТО: хто відповість за помилки держави // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 14
1000620
  Єфімчук О. Права людини в інформсуспільстві: як захистити? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 13, 16-17
1000621
  Львова О.Л. Права людини в ісламі // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 46-50
1000622
  Чучалін О. Права людини в Київський Русі IX - XI століть // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1
1000623
  Маєвська А.А. Права людини в Китайській Народній Республіці конституційно-правовий аналіз // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 205-211. – ISSN 0201-7245
1000624
  Клиша В. Права людини в місцях позбавлення волі - місце державної пенітенціарної служби України // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 44-45
1000625
  Шинальський О. Права людини в місцях позбавлення волі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-15
1000626
  Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Андрусяк Т.Г.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1993. – 207л. – Бібліогр.:л.188-207
1000627
  Андрусяк Тарас Григорович Права людини в поглядах Михайла Драгоманова : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрусяк Тарас Григорович ; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 17 с.
1000628
  Протосавіцька Л.С. Права людини в політичних і правових поглядах М.П.Драгоманова, концепція федералізму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 22-28. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті викладено політико-правові погляди М.П. Драгоманова щодо основних прав і свобод людини. З’ясовано, що найбільш дієвим засобом захисту цих прав і свобод, на думку вченого, є закон. Проаналізовано також драгоманівську федералістичну програму, ...
1000629
  Яворський В. Права людини в роботі фотографа // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 1. – С. 8-11
1000630
   Права людини в Україні - 2004 : Доповідь правозахисних організацій. – Харків : Фоліо, 2005. – 332с. – На тит. арк.: Українська Гельсінська спілка з прав людини. – ISBN 966-03-3012-Х
1000631
   Права людини в Україні - 2005 : Доповідь правозахисних організацій. – Харків : Права людини, 2006. – 350с. – На тит. арк.: Українська Гельсінська спілка з прав людини; Харківська правозахисна група. – ISBN 966-8919-03-3
1000632
   Права людини в Україні - 2006 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; Харківська правозахисна група; [заг. ред.: Є. Захаров, І. Рапп, В. Яворський]. – Харків : Права людини, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-8919-28-2
1000633
   Права людини в Україні - 2007 : доповідь правозахисних організацій / [ Українська Гельсінська спілка з прав людини; заг. ред.: Є. Захаров, І. Рапп, В. Яворський ]. – Харків : Права людини, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-8919-48-0
1000634
   Права людини в Україні - 2008 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; [ заг. ред.: Є. Захарова, В. Яворського ]. – Харків : Права людини, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-8919-71-8
1000635
   Права людини в Україні - 2009-2010 : доповідь правозахисних організацій / [Тарас Антошевський та ін. ; за ред. Є. Захарова ; упорядкув.: А.П. Бущенко, Є.Ю. Захаров] ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-587-027-3
1000636
   Права людини в Україні - 2011 : доповідь правозахисних організацій / [упоряд. : Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; за ред. Є.Ю. Захарова ; художник-оформлювач Б. Захаров]. – Харків : Права людини ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2012. – 349, [3] с. : табл. – ISBN 978-617-587-068-6
1000637
   Права людини в Україні - 2012 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; [упорядкув.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-090-7
1000638
   Права людини в Україні - 2013 : доп. правозахис. організацій / Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; Харків. правозахис. група (ХПГ) ; упоряд.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2014. – 454, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-122-5
1000639
   Права людини в Україні - 2014 : доп. правозахис. організацій / [Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; упоряд.: А.П. Бущенко, О.А. Мартиненко ; за ред. О.А. Мартиненка, Є.Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2015. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7266-28-9
1000640
   Права людини в Україні : інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. – Київ
№ 21 : Права меншин. – 1998
1000641
  Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навчальний посібник / О.М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207с. – ISBN 978-966-346-474-9
1000642
   Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Всеукр. тижню права, 3 груд. 2015 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-399-8
1000643
  Речицький В. Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 79-86. – ISSN 1026-9932
1000644
  Гурін К.С. Права людини в умовах міжнародного правопорядку Ліги Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 126-131. – ISSN 2220-1394
1000645
  Коппель О.А. Права людини в умовах формування сучасного світового порядку / О.А. Коппель, О. Батурін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 57-63


  The article is dedicated to the one of the most important problems of human writes and theoretical models of its investigation . Special attention is paid to investigation of the paradigm of world order, methods and up-to-date status of this problem.
1000646
   Права людини в Швеції // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 15-23
1000647
  Христова Г.О. Права людини внутрішньо переміщених осіб: зобов"язання держави та стандарти Ради Європи // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 17-25. – ISBN 978-617-7220-88-5
1000648
  Горбачевський В.Я. Права людини за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 226-229.
1000649
  Жиляєв Є. Права людини і біженці // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43-46
1000650
  Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-35. – ISSN 0132-1331
1000651
  Рабінович П.М. Права людини і громадянина : Навчальний посібник / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2004. – 464с. – ISBN 966-326-014-9
1000652
  Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-084-4
1000653
  Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 336с. – ISBN 966-667-129-8


  Розглянуто соціально-культурні та світоглядні передмови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи
1000654
  Рабінович П. Права людини і громадянина в Україні: конституційна перспектива // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 3-11. – ISSN 1993-0909
1000655
  Шаповап Т.В. Права людини і громадянина концептуальні підходи до визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 154-160. – ISSN 1563-3349
1000656
  Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України / П.М. Рабінович. – Харків : Право, 1997. – 64с. – (Серія 2. Коментарі законодавствва ; Вип.1). – ISBN 966-7146-07-3
1000657
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя вдосконалення законодавства Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 6-17. – ISSN 0201-7245
1000658
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя удосконалення законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 204-215.
1000659
  Рабінович П. Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 3-15. – ISSN 1993-0909
1000660
  Чепульченко Т.О. Права людини і громадянина: основні концепції та їх реалізація у законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-34.
1000661
  Кашинцева О. Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації відповідно до принципів сучасного наукового етосу // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 19-25
1000662
  Костенко Олександр Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов"язків людини у світлі соціально натуралістичної концепції права) / Костенко Олександр, Костенко Олена // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17
1000663
   Права людини і правоохоронні органи : Посібник для практичного навчання. – Страсбург : Центр інформації з прав людини, 1998. – 141с. – На обкл.: Страсбург, 1 вересня 1998 р.
1000664
  Клочко Л. Права людини і правоохоронні органи // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.7
1000665
   Права людини і професійні стандарти для військовослужбовців в документах міжнародних організацій. – Амстердам; Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 90-72657-19-5
Кн.2 : Гаагські та Женевські конвенції. – 1999. – 228с.
1000666
   Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини, 1996. – 341с. – ISBN 90-72657-18-7
1000667
   Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Київ : Сфера, 1999. – 342с. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 966-7267-78-4
1000668
  Поляков А. Права людини і суверенітет держави у світлі комунікативного підходу до права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 182-196. – ISSN 2227-7153
1000669
  Прокопов Д.Є. Права людини і теорія конституціоналізму С. Котляревського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 56-63. – ISSN 1563-3349
1000670
   Права людини і Україна. Сер. І "Дослідження і реферати" : праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. – Львів : Світ. – ISBN 966-7183-49-1
  Вип. 2. – 1999
1000671
  Скомороха В. Права людини на охорону здоров"я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-10. – ISSN 0132-1331
1000672
  Радзієвська В.В. Права людини нового покоління та їх міжнародно-правове регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 65-70
1000673
  Бабін Б.В. Права людини та громадянське суспільство : навч. посібник / Б.В. Бабін, А.В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 258, [2] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 234-256 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-798-6
1000674
  Фалалєєва Л. Права людини та екстратериторіальна дія права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проаналізовано правові передумови, концептуальні засади, юрисдикційні моделі, особливості теорії та практики, юридичні тонкощі застосування екстратериторіальних правових заходів, висвітлено правовий інструментарій, роль інституцій, основні ...
1000675
  Кравченко С. Права людини та збереження біорізноманіття // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 9-13.
1000676
  Пазюк А.В. Права людини та інтернет / А.В. Пазюк. – Київ : Прайвесі Юкрейн, 2002. – 151 с. – ISBN 966-8026-03-9
1000677
  Кузьменко Л.Р. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 544-551. – ISSN 1563-3349
1000678
  Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення / П.М. Рабінович. – К., 1992. – 100с.
1000679
  Павлишин О. Права людини та методологія їх дослідження крізь призму семіотико-правового підходу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1026-9932
1000680
  Гладюк О. Права людини та міжнародна торгівля // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 60-63.
1000681
  Солоненко О.М. Права людини та місцеве самоврядування: аспекти співвідношення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 109-114
1000682
  Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики й лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 5-10. – Бібліогр.: 13 назв
1000683
  Кашинцева О. Права людини та права інтелектуальної власності крізь призму сучасного наукового етосу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 3-8
1000684
   Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-88-6
1000685
   Права людини у діяльності міліції : Посібник з активних методів навчання / В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов; В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов; Харк. ін-т соціальних досліджень; Датський ін-т прав людини; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; За заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Харків : Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 138с. – ISBN 966-610-146-7
1000686
  Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Джек Донеллі; З англ. пер. Тарас Завалій. – Львів : Кальварія, 2004. – 280с. – (human rights). – ISBN 966-663-113-X
1000687
  Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві : міжнародно-правові механізми захисту : підручник / В.В. Мицик ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 721, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 697-709. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-11-4
1000688
  Протосавіцька Л.С. Права людини у політико-правовій концепції М.П. Драгоманова // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7364-24-4
1000689
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 257 арк. – Бібліогр.: арк. 209-257
1000690
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1000691
  Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) : Праці Львівської лабораторії прав лбдини і громадянина / С.П. Рабінович; Акад. правових наук України. – Львів : Астрон, 2004. – 198с. – (Серія 1.Дослідження та реферати ; Вип. 7). – ISBN 966-96205-6-0
1000692
  Зубрицька О.Я. Права людини у публічних правовідносинах: теоретико-методологічний аспект // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 43-48
1000693
  Костенко О.М. Права людини у світлі "натуралістичної" юриспруденції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 255-258.
1000694
  Рабінович П. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. Рабінович, С. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 7-16. – ISSN 1993-0909
1000695
   Права людини у сфері надання психіатричної допомоги / С.В. Юрнюк, Б.П. Сенюк, С.Д. Савка, Н.М. Наварчук // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 3, т. 2 (138). – C. 148-150. – ISSN 2077-4214
1000696
  Козуб І. Права людини чи інваліда? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
1000697
  Берестовський І.В. Права людини як відкрита система: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 210-214. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1000698
  Барчук В. Права людини як головний об`єкт національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.81-84. – Бібліогр.: 8 н.
1000699
  Петровський П. Права людини як напрям державної політики (теоретико-методологічний аспект) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 67-76.
1000700
  Бабенко К.А. Права людини як об"єкт конституційного захисту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
1000701
  Радзівілл О.А. Права людини як основа публічного порядку в діяльності європейських регіональних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 136-151. – ISSN 2222-5374
1000702
  Шакірзянова І.В. Права людини як політико-правова категорія // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-172-1
1000703
  Боровікова В.С. Права людини як прецизійний феномен історико-правової науки / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1000704
  Павлега О.С. Права людини як складова частина соціальної політики // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 75-82. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  У статті розкрито теоретичні основи, сутність та значення прав людини як складової частини соціальної політики. Проаналізовано особливості розгляду різних держав поняття прав людини. Здійсненно аналіз поняття прав людини як складової частини соціальної ...
1000705
  Размєтаєва Ю. Права людини як фундамнентальна цінність громадянського суспільства: до постановки питання // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 1561-4999
1000706
  Варивода В.І. Права людини, європейська станндартизація: реалії та перспективи українського законодавства в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина / В.І. Варивода, К.С. Слюсар // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29.
1000707
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1(583). – 2001
1000708
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2001
1000709
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2001
1000710
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2001
1000711
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2001
1000712
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2001
1000713
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2001
1000714
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2001
1000715
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2001
1000716
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2001
1000717
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2001
1000718
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2001
1000719
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2001
1000720
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2002
1000721
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2002
1000722
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2003
1000723
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2003
1000724
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2003
1000725
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2003
1000726
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 15. – 2003
1000727
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2003
1000728
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2003
1000729
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2003
1000730
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2003
1000731
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2003
1000732
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2004
1000733
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2004
1000734
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2005
1000735
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2005
1000736
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2005
1000737
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2005
1000738
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2005
1000739
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2005
1000740
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2005
1000741
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2006
1000742
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2006
1000743
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2006. – Редакційна передплата
1000744
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2006. – Редакційна передплата
1000745
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2006. – Редакційна передплата
1000746
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2006. – Редакційна передплата
1000747
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2006. – Редакційна передплата
1000748
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2006. – Редакційна передплата
1000749
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2006. – Редакційна передплата
1000750
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2006. – Редакційна передплата
1000751
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2006. – Редакційна передплата
1000752
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2007
1000753
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2007
1000754
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2007. – Редакційна передплата
1000755
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2007
1000756
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2007
1000757
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2007
1000758
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2007
1000759
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2007
1000760
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2007
1000761
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2007
1000762
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2007
1000763
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2007
1000764
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3. – 2008
1000765
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6. – 2008
1000766
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9. – 2008. – редакційна передплата
1000767
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12. – 2008
1000768
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15. – 2008
1000769
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18. – 2008
1000770
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21. – 2008. – редакційна передплата
1000771
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24. – 2008
1000772
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27. – 2008
1000773
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33. – 2008
1000774
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36. – 2008
1000775
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (514). – 2009
1000776
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (517). – 2009
1000777
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (520). – 2009
1000778
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (523). – 2009
1000779
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (526). – 2009
1000780
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (532). – 2009
1000781
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (535). – 2009
1000782
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (538). – 2009
1000783
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (544). – 2009
1000784
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (547). – 2010
1000785
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (550). – 2010
1000786
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (553). – 2010
1000787
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (556). – 2010
1000788
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (559). – 2010
1000789
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (562). – 2010
1000790
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (565). – 2010
1000791
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (568). – 2010
1000792
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (571). – 2010
1000793
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (574). – 2010
1000794
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (577). – 2010
1000795
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (580). – 2010
1000796
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (583). – 2011
1000797
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (586). – 2011
1000798
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (589). – 2011
1000799
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (592). – 2011
1000800
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (595). – 2011
1000801
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (598). – 2011
1000802
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (601). – 2011
1000803
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (604). – 2011
1000804
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (607). – 2011
1000805
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (610). – 2011
1000806
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (613). – 2011
1000807
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (616). – 2011
1000808
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (619). – 2012
1000809
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (622). – 2012
1000810
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (625). – 2012
1000811
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (628). – 2012
1000812
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (631). – 2012
1000813
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (634). – 2012
1000814
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (637). – 2012
1000815
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (640). – 2012
1000816
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (643). – 2012
1000817
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (646). – 2012
1000818
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (649). – 2012
1000819
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (652). – 2012
1000820
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (655). – 2013
1000821
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (658). – 2013
1000822
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (661). – 2013
1000823
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (664). – 2013
1000824
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (667). – 2013
1000825
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (670). – 2013
1000826
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (673). – 2013
1000827
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (676). – 2013
1000828
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (679). – 2013
1000829
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (682). – 2013
1000830
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (685). – 2013
1000831
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (688). – 2013
1000832
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (694). – 2014
1000833
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (697). – 2014
1000834
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (700). – 2014
1000835
   Права людини.(ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2006. – Редакційна передплата
1000836
  Гудима Д.А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження / Д.А. Гудима ; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Львів : Край, 2009. – 291, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1997 р. – Бібліогр.: с. 245-291 та в підрядк. прим. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Праці Львів. лаб. прав людини і громадянина : видаються з 1997 р. ; вип. 20 ; вип. 20 : Серія І. Дослідження та реферати). – ISBN 978-966-318-3
1000837
  Добрянський С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.35-42. – ISBN 966-667-078-Х
1000838
  Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнення змісту й меж // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.3-9
1000839
  Ганзицька Т.С. Права людини: до питання про сутнісні ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 16-18. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
1000840
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діялність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2017. – 398, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-29-4
1000841
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2012. – 368, [3] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-541-6
1000842
   Права людини: концепції, підходи, реалізація = Human rights: concepts, approaches, implementation. – Київ : Ай Бі, 2003. – 262, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Демократична освіта = Democration Education / голов. ред. Д. Перлін). – ISBN 966-7320-00-6
1000843
  Рабінович П. Права людини: критерії "цивілістичності" (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Р. Сивий // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 19-29. – ISSN 1993-0909
1000844
  Дорошенко С.І. Права людини: особливості тлумачення / С.І. Дорошенко, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 53-59
1000845
  Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 0132-1331
1000846
  Альчук М. Права людини: філософсько-правовий дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-15. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
1000847
  Буткевич О.В. Права людини: чи це винахід сучасного міжнародного нрава? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 145-151
1000848
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка в СССР. / С.Е. Копелянская. – М., 1954. – 151с.
1000849
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка. / С.Е. Копелянская. – М., 1948. – 20с.
1000850
  Сморгунова В.Ю. Права меньшинств и опасности обратной дискриминации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
1000851
  Агєєв О.Д. Права мігрантів як об"єктна основа діяльності омбудсмана з питань міграці: в аспекті зовнішньої трудової міграції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 149-157. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
1000852
  Амфитеатров Г.Н. Права на жилые строения и пользование жилыми помещениями / Г.Н. Амфитеатров. – Москва, 1948. – 72с.
1000853
  Коваленко Т.О. Права на землю і банкрутство: теоретичні і практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-25
1000854
  Коваленко Т.О. Права на землю та банкрутство: дефекти правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 91-100
1000855
  Кодинець А.О. Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 2219-5521
1000856
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : (цивільно-правовий аспект): Автореф.дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Юрій Володимирович Носік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1000857
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : Монографія / Носік Ю.В. – Київ : КНТ, 2007. – 240с. – ISBN 966-373-193-1
1000858
  Носік Юрій Володимирович Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Носік Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л.196-221
1000859
  Чарльз Сіпсак Права на майно, публічні реєстри та ризик втрати у системі реєстрації нерухомості у Сполучених Штатах Америки // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 88-110. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Статтю присвячено системі переходу прав на нерухоме майно у Сполучених Штатах Америки. Описується природа права приватної власності, обмежена роль уряду в передачі прав, що полягає у наданні до послуг сторін реєстраційної системи для запису передачі ...
1000860
  Микитин В. Права на об"єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 50-57
1000861
  Еннан Р. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст і сутність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 10-17
1000862
  Крылова К.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности как объект преступлений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 98-106. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1000863
  Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства / В.Л. Лахтин. – М, 1928. – 48с.
1000864
  Зленко В.А. Права на словах / В.А. Зленко. – Симферополь, 1988. – 139с.
1000865
  Фурса С.Я. Права на укладення шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1153-1154. – ISBN 978-966-667-341-4
1000866
  Носік В.В. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн / В.В. Носік, А.А. Мірошніченко, Р.І. Марусенко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-89
1000867
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – К., 1991. – 20л.
1000868
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160 с.
1000869
  Боршевский А. Права национальных меньшинств: международное законодательство / А. Боршевский, А. Сосна // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 19-21. – ISSN 1812-3910
1000870
  Мицик В. Права національних меншин в універсальних міжнародно-правових актах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 31-43


  У статті розглядаються положення ухвалених у рамках ООН універсальних міжнародно-правових актів, що стосуються захисту прав національних меншин. Головну увагу приділено аналізу і тлумаченню ст. 27 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, ...
1000871
  Бабіч О.І. Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 404-411.
1000872
  Сенюшкіна Т. Права національних меншин та етнічні конфлікти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.376-382. – ISBN 966-73-53-51-Х
1000873
  Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному праві : Монографія / В.В. Мицик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 287с. – ISBN 966-594-489-4
1000874
  Мяловицька Н. Права національних меншин: європейський досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 25-26
1000875
  Карлберг Ю. Права нацменшин на вивчення рідної мови у загальноосвітніх школах Швеції на прикладі викладання української мови в Стокгольмі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 169-173. – Бібліогр. в кінці ст.
1000876
  Ерде Д. Права небезпека і боротьба з куркулем / Д. Ерде. – Х., 1929. – 62с.
1000877
  Волков Д.О. Права негромадян: поняття та дефінітивне визначення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 458-463. – ISSN 1563-3349
1000878
  Малеин Н.С. Права нетрудоспособных иждивенцев / Н.С. Малеин. – М., 1963. – 96с.
1000879
  Гайс М.-Е. Права особи в судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-99
1000880
  Лихоліт Д.Г. Права особи за Конституціями українських державних утворень часів революції 1917-1920 рр. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 146-147
1000881
  Зейкан Я.П. Права особи і проблеми, що виникають при її затриманні // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 35-41
1000882
  Васецький В.Ю. Права особи як характеристика розвитку та функціонування романо-гурманської правової системи // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 40-41.
1000883
  Мазур О. Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 112-117
1000884
  Седова Н. Права пациентов в России - кто их защащает? / Н. Седова, А. Кунецов // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 91-99. – ISSN 0132-0831
1000885
  Воробйова Н. Права пацієнтів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 46-48
1000886
  Паращич І.М. Права пацієнтів : проблеми та їх вирішення ( досвід країн Європейського Союзу ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1000887
  Єрегян А.Р. Права пацієнтів на медичну допомогу: проблеми реалізації // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 43-44
1000888
  Сенюта І. Права пацієнтів у рішеннях Європейського Суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 13-20. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1000889
  Іскендерова Г.Т. Права підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 149-154
1000890
   Права по которым судится малороссийский народ, высочайшим всепресветлейшия, державнейшия великия государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийския, ее императорского священнейшего величества повелением ... : ... [прод. назв. в анот.] ... / изданныя под редакцией и с приложением исследования о сем своде и о законах действовавших в Малороссии профессора А.Ф. Кистяковского. – Киев : В университетской типографии (И.И. Завадзкого), 1879. – 1065 с. разд. паг. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах


  , из трех книг, а именно: Статута литовского, Зерцаля саксонского и приложенных при том двух прав, такожде из Книги порядка, по переводе из полского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от рождества ...
1000891
  Спасибо-Фатєєва Права подружжя на майно приватного підприємства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 294-234. – ISSN 1026-9932
1000892
  Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-24.
1000893
  Сенаторов М. Права потерпілого від злочину: міжнародні стандарти та вітчизняний шлях // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
1000894
  Можаренко Ю.И. Права потребителя / Ю.И. Можаренко. – Л, 1990. – 30с.
1000895
  Іншин М.І. Права працівників. Проблеми та шляхи вдосконалення // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 9-14. – ISSN 2415-8577


  Досліджено проблеми та шляхи вдосконалення прав працівників. Розроблено грунтовні висновки та пропозиції щодо окресленої проблематики.
1000896
   Права працюючих жінок в Україні. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7541-03-7
1000897
  Молодцов М.В. Права предприятия / М.В. Молодцов. – Свердловск, 1989. – 125с.
1000898
  Смирнов О.В. Права предприятия в области организации труда и заработной платы / О.В. Смирнов. – М., 1975. – 32с.
1000899
  Макаров Г.П. Права предприятия по распределению жилой площади / Г.П. Макаров. – М., 1985. – 111с.
1000900
   Права при звільненні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профспілка інформує.
1000901
  Борейко В. Права природи // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 55-57.
1000902
  Нэш Родерик Права природы : История экологической этики / Нэш Родерик; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 180с. – (История охраны природы ; Вып.26)
1000903
  Борейко В.Е. Права природы и права животных / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2017. – 55, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 46-53. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 81). – ISBN 978-617-7442-84-3
1000904
  Бугрим В. Права про Чорнобиль // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 57-60
1000905
  Полонский Э.Г. Права промышленного предприятия в области финансов. / Э.Г. Полонский. – М., 1974. – 32с.
1000906
   Права профсоюзного комитета: коммент.. – М., 1983. – 243с.
1000907
  Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – Москва : Профиздат, 1973. – 176 с.
1000908
  Лебин Б.Д. Права работника науки. / Б.Д. Лебин, Г.А. Цыпкин. – Л., 1971. – 226с.
1000909
  Премслер Манфред Права рабочих в ФРГ: Социальн. демагогия и действ. / Премслер Манфред. – М., 1978. – 254с.
1000910
   Права радянських жінок. – К., 1937. – 16с.
1000911
  Мельник Ф Є. Права радянської жінки-трудівниці і матері / Ф Є. Мельник, . – К., 1961. – 44с.
1000912
  Зарічанський Г.В. Права радянської людини / Г.В. Зарічанський, Н.Р. Нижник. – К., 1990. – 48с.
1000913
  Додіна Є.Є. Права релігійних організацій щодо здійснення діяльності, яка пов"язана зі свободою віросповідання // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 129-133.
1000914
  Димшіц Л. Права робітника-винахідника та сприяння винахідництву / Л. Димшіц, Г. Гальперін, 1930. – 136с.
1000915
   Права робітників і службовців за радянським трудовим законодавством.. – К., 1966. – 320с.
1000916
  Дністрянський С. Права руської мови у львівськім університеті / С. Дністрянський. – 38с.
1000917
  Пучкова М.В. Права советских граждан в действии. / М.В. Пучкова. – М., 1988. – 63с.
1000918
  Коршунова Е.Н. Права советских женщин / Е.Н. Коршунова, М.С. Румянцева. – М., 1960. – 93с.
1000919
  Діжа Є. Права споживача в разі придбання товару незалежної якості. Законодавчий аспект // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
1000920
  Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
1000921
  Корнієнко І. Права споживачів при придбанні товару належної або неналежної якості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-41.
1000922
  Звєрєва О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349
1000923
  Луцик М.Л. Права сторін договору транспортного експедирування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 158-163. – (Право. Економіка. Управління)
1000924
  Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. – Минск, 1973. – 192с.
1000925
  Данилин В.И. Права супругов на имущество по новому советскому законодательству о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Данилин В.И.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1971. – 18л.
1000926
  Надьон В.В. Права та обов"язки (у сукупності) як складові спадщини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
1000927
  Сирота Д. Права та обов"язки громадянина і працівника міліції як центральні елементи їх адміністративно-правового статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються права та обов"язки громадянина і працівника міліції. Rights and duties of citizen and a militiaman are examined the article.
1000928
  Лур"є Д.А. Права та обов"язки досліджуваних у клінічних випробуваннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 143-158. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1000929
  Верес І.Я. Права та обов"язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 24-30
1000930
  Лисик В. Права та обов"язки Міжнародного комітету Червоного Хреста, що випливають з діючих норм міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1000931
  Лесніча Т.В. Права та обов"язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 66-72
1000932
  Жуковіна Л. Права та обов"язки пацієнтів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 89-92
1000933
  Левківський Б.К. Права та обов"язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт та правові наслідки їх порушення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 446-449. – ISBN 978-966-667-341-4
1000934
  Діковська І.А. Права та обов"язки сторін за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 399-410. – ISBN 978-966-667-341-4
1000935
  Крижна В.М. Права та обов"язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1000936
  Кривобок С. Права та обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 88-96
1000937
  Отраднова О.О. Права та обов"язки сторін за договором найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 200-207. – ISBN 978-966-667-341-4
1000938
  Богуцький О. Права та обов"язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-50.
1000939
  Мартинюк А. Права та обов"язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 21-26


  Стаття присвячена дослідженню цивільно-правового аспекту визначення прав та обов"язків сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції, їх конкретизації з метою формулювання висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення ...
1000940
  Сурженко О. Права та обов"язки сторін у договорі: загальне й особливе // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 34-37.
1000941
  Соботник Р. Права та обов"язки страховика за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 60-64. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано особливості здійснення прав та виконання обов"язків страховика як однієї зі сторін договору страхування цивільної відповідальності.
1000942
   Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів : (станом на 2 квітня 2008 року) / МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; [ уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 616 с. – ISBN 978-966-458-014-1


  Включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, визначають пільги на вступ до них, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг
1000943
  Тополянська Т. Права та обов"язки суб"єктів конституційно-процесуального правовідношення законодавчої ініціативи при реалізації права законодавчої ініціативи у формі подання проекту закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1000944
  Єгорова В.С. Права та обов"язки суддів судів загальної юрисдикції: теоретичні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1000945
  Лозова Г.О. Права та обов"язки третіх осіб згідно шлюбного договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-47.
1000946
  Корж-Усенко Права та обов"язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 178-189. – ISSN 2312-5993


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка
1000947
  Наумов А.В. Права та обов"язки фіскальних органів України в умовах реформування // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7364-24-4
1000948
  Мельник Є.Ф. Права та обов"язки членів сім"ї / Є.Ф. Мельник. – К., 1976. – 52с.
1000949
  Онишко О.Б. Права та обов’язки батьків і дітей, що виникали із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1936 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1000950
  Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світлі європейських стандартів правового захисту // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-64


  На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини автор висвітлює особливості застосування пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ЄКПЛ) при розгляді цивільних справ. Автор наводить приклади ...
1000951
  Шамрай В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 349-357. – ISSN 0132-1331
1000952
  Сибірцева Є.Ю. Права та свободи громадянина, інтереси держави як об"єкти захисту прокурором в адміністративному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 100-105
1000953
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 6-14
1000954
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-14
1000955
  Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
1000956
  Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 52с.
1000957
  Малютін І.А. Права та свободи людини повинні дотримуватисьі захищатися державою // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98.
1000958
  Константий О. Права та свободи особи як об"єкт захисту в адміністративному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 92-95.
1000959
  Джига М. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу / М. Джига, О. Михайленко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-68. – Бібліогр.: с.68-(12п.)
1000960
  Ворона В.А. Права тварин: моральна теорія та законодавча практика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 11-14
1000961
  Заїка Ю. Права творців на результати інтелектуальної діяльності : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0132-1331
1000962
  Діковська І. Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 64-67


  У статті досліджується одне із обмежень свободи сторін договору - права третіх осіб.
1000963
  Иванкина Т.В. Права трудящихся женщин / Т.В. Иванкина. – Л,, 1990. – 170с.
1000964
  Кладков А.В. Права трудящихся под охраной закона / А.В. Кладков. – М, 1987. – 271с.
1000965
  Ференц А.М. Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 320-326
1000966
  Губицький Л.В. Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матерілїалами польських військово-польових судів 1919 - 1925 рр.) / Л.В. Губицький, Г.М. Мельник // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 283-286.
1000967
  Спасибо-Фатєєва Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 7-13
1000968
  Мюллерсон Р.А. Права человека / Р.А. Мюллерсон. – М., 1991. – 160с.
1000969
   Права человека : Сборник международных документов. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 608с. – ISBN 5-7260-0901-0
1000970
   Права человека : Учебник. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1000971
   Права человека : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1000972
  Юнусов М.А. Права человека в истории развития конституций России / М.А. Юнусов, Э.А. Юнусов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются вопросы эволюции прав и свобод человека и гражданина в конституциях России. Проводится сравнительно-правовой анализ тенденций развития прав и свобод личности с учетом сложившейся социально-экономической, политической и международной ...
1000973
  Корейво Е.В. Права человека в международно-правовых актах: проблемы дефинирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910


  На международном уровне имеется значительное количество актов, документов и норм, использующих в своей структуре дефиниции. Автор статьи считает оправданной практику современного международного права, отводящую одну из ведущих ролей дефинициям. В ...
1000974
   Права человека в современном мире. – Донецьк, 1995. – 292с.
1000975
  Согрин В.В. Права человека в США: декларации и действительность / В.В. Согрин. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
1000976
  Ковалев С.М. Права человека действительные и мнимые / С.М. Ковалев. – М, 1982. – 64с.
1000977
  Крис Стивен Права человека и война в Чечне: испытание для Европы // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 164-171.
1000978
  Дружинин Н.П. Права человека и гражданина : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 32 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
1000979
  Юлдашев А. Права человека и гражданское общество // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.118-121. – ISSN 1561-4999
1000980
  Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных / А.А. Баранов, В.М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – Київ : Государственный комитет связи и информатизации Украины, 2000. – 280с. – ISBN 966-95720-500-2
1000981
  Кучинский Ю. Права человека и классовые права / Ю. Кучинский. – Москва, 1981. – 176 с.
1000982
  Мовчан А.П. Права человека и международные отношения / А.П. Мовчан. – Москва : Наука, 1982. – 145с.
1000983
  Карастелев В.Е. Права человека и миграционная политика в Краснодарском крае / В.Е. Карастелев, М.А. Дубровина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.125-133. – ISSN 1608-8794
1000984
  Карташкин В.А. Права человека и мирное сосуществование : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.10 / Карташкин В.А.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1977. – 32л.
1000985
  Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
1000986
  Зайчук О.В. Права человека и рассовая политика США / О.В. Зайчук. – Киев, 1984. – 164с.
1000987
  Николайко И.В. Права человека и система ООН / И.В. Николайко. – К, 1991. – 165с.
1000988
  Карцов А.С. Права человека и толерантность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 116-130. – ISSN 0321-2017
1000989
   Права человека и тюремные учреждения : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
1000990
  Сунгуров А.Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 90-105. – ISSN 0321-2017
1000991
  Елбаева М.В. Права человека на Кубе: мифы и реальность // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 44-57. – ISSN 044-748Х
1000992
  Лайтфут К. Права человека по-американски / К. Лайтфут. – Москва, 1981. – 288с.
1000993
  ЛАйтфут Права человека по-американски / ЛАйтфут. – 2-е изд. – М., 1983. – 288с.
1000994
  Савина И.А. Права человека. Информационная поддержка в библиотеке : учебно-методическое пособие / И.А. Савина. – Москва : Литера, 2010. – 208 с. + 1 CD-ROM (Хрестоматийный материал). – (Современная библиотека ; вып. 82). – ISBN 978-5-91670-050-3
1000995
   Права человека. Сборник международных договоров. – Нью Йорк ; Женева : ООН. – (Права человека). – ISSN 0251-7043
Т. 1 (ч. 2) : Универсальные договоры. – 1994. – XVII, 493-1141, [5] c. – На обкл. напис: "Всемирная кампания за права человека" ; ум. позначення док. ООН: ST/HR/Rev.5 ; док. має заг. пагінацію с першою частиною
1000996
   Права человека: время трудный решений. – М., 1991. – 175с.
1000997
  Копейчиков В.В. Права человека: мифы и реальность. / В.В. Копейчиков. – Киев, 1987. – 85с.
1000998
   Права человека: основные международные документы. – Москва : Международные отношения, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7133-0275-X
1000999
   Права человека: постоянная задача Совета Европы. – Москва : Права человека, 1996. – 128с. – ISBN 5-7712-0027-1
1001000
  Бюхнер-Удер Вилли Права человека: утопия или реальность? / Бюхнер-Удер Вилли. – М, 1985. – 192с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,