Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
96001
  Добріян Д. "Propriete de Mr A. de Horwatt". До історії картини Олександра Мурашка "Над старим Ставом" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 106-111. – ISSN 2222-436X


  "Чимало творів класика українського живопису Олександра Мурашка знайомі нам лише з чорно-білих, рідше кольорових, репродукцій. Передусім ідеться про такі його знакові картини, як "Карусель", "Неділя" (1909), "На терасі", чиї сліди губляться на початку ...
96002
  Stepanenko A.S. "Provocation of bribery" article 370 of criminal code of Ukraine: case law analysis / A.S. Stepanenko, O.V. Stepanenko // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 322-341. – ISBN 978-9934-588-04-4
96003
  Базна Ю. "ProZorre" оскарження тендерних рішень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 18-19


  Після впровадження реформи у сфері державних закупівель та прийняття Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) суттєво змінилася процедура здійснення закупівель, а також порядок оскарження тендерних рішень.
96004
  Andres Stefan "Przebierancy" i inne opowiadania / Andres Stefan; Przelozyla E.Siicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 237s.
96005
  Пушкарук І. "PSYCHOромантичні казки" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 170-181. – ISSN 08-68-4790-1


  Psycho значить Душа.
96006
  Радишевська О. "Public administration", "New public management", "Good governance" як категорії сучасного адміністративного права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 291-294
96007
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
96008
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
96009
  Shvets K. PR-technologies in the presidential campaign in Ukraine in 2019 // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 186-190
96010
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
96011
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
96012
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
96013
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
96014
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
96015
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
96016
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
96017
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
96018
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
96019
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
96020
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
96021
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
96022
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
96023
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
96024
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
96025
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
96026
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
96027
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
96028
  Дегтяренко О М. PR-стратегія в комунікативному пpосторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 153-161. – ISSN 2520-6397


  Зроблено спробу виявити специфіку PR-стратегії бізнесменів в англо- мовному мас-медійному дискурсі на матеріалі текстів інтерв"ю. Пропону- ється класифікацію PR-тактик за семантичною складовою. Особливу увагу приділено аналізу структурно-семантичних ...
96029
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
96030
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
96031
  Мастєрук Д.А. Pr-технології в політичному маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 258-268


  Аналізується рівень впливу PR-технологій в політичному процесі та здійснюється методологічне їх вивчення. Ключові слова: політичний маркетинг, PR-технології, технології виборчого процесу, маніпулювання масовою свідомістю, інформаційно-комунікативні ...
96032
  Вертегел С.Я. PR-технології в системі маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 300-305. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
96033
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
96034
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
5. – 1960. – 476с.
96035
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
1. – 1961. – 78с.
96036
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
2. – 1961. – 228с.
96037
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
3. – 1961. – 252с.
96038
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. Table of contents and index. – New York
1-5. – 1962. – 60с.
96039
   Progress of the world"s women (2011-2012) : in pursuit of justice / United Nations entity for gender equality and the emprowerment of women. – New York : UN women, 2011. – 164 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-936291-33-5
96040
   Progress Report 1971. – Leningrad : Nauka, 1973. – 26p.
96041
  Stewart Brian Progress with Chemistry 2. / Stewart Brian. – Eastbourne, 1985. – 275с.
96042
  Sakharov Andrei Progress, coexistence, and intellectual freedom / Sakharov Andrei. – New York, 1968. – 158с.
96043
  Casalicchio Jan Progressive and Predicative Constructions with Gerund in Romance. A Contrastive Analysis / Casalicchio Jan, Migliori Laura // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 3, Juillet/Septembre. – P. 253-270. – ISSN 0035-3957
96044
  Miller F.R. Progressive problems in physics / F.R. Miller. – London a. o. : Heath and company, 1942. – VII, 235p.
96045
  Hansen Beatrice Progressive typewriting speed practice. / Hansen Beatrice. – 3rd ed. – New York, 1968. – 49с.
96046
  Wundt W. Progressives Erbe, Wissenschaftsentwicklung und Gegenwart / W. Wundt. – Leipzig, 1980. – 410s.
96047
  Slach Miroslav Prohava vune jasminu / Slach Miroslav. – Praha, 1983. – 146с.
96048
  Sesan Valerian Proiect de unificare a organizatiei bisericii autocefale ortodoxe din Romania intregita / Sesan Valerian. – Cernauti, 1920. – 69с.
96049
   Proiectarea asistata de calculator a sistemelor discrete. – Bucuresti, 1984. – 203с.
96050
  Sotropa Valeriu Proiectele de constitutie programele de reforme si petitiile de drepturi dintarile romane. In secolul al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea / Sotropa Valeriu. – Bucuresti, 1976. – 306с.
96051
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinemjeto na proizvodstvoto na pamuk vo opstestveniot sektor na SR.Makedonija / Dzonov Kiril, I. Stancevski. – Skopje, 1964. – 82с.
96052
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinenjeto na proizvodstvoto na tutun vo opstestveniot sektor / Dzonov Kiril, Stancevski Ilija. – Skopje, 1964. – 128с.
96053
  Pesic Miodrag Proizvodnja sirovog celika / Pesic Miodrag. – Beograd, 1956. – 224с.
96054
  Kudak V. Project DWARF - using eclipsing binaries for searching for exoplanets and brown dwarfs / V. Kudak, S. Parimucha // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 2. – P. 69-72. – ISSN 2227-1481


  Project DWARF is a long-term observation campaign for about 60 selected eclipsing binaries aimed for detection of exoplanets or other objects (brown dwarfs) in low-mass detached binaries of different types (low-mass eclipsing binaries with M and K ...
96055
  Meredith Jack Project management : A managerial approach / Meredith Jack, Mantel Samuel. – 3rd ed. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 16,766p. – ISBN 0-471-01626-8
96056
  Jie Chen Project management for education in accordance with globalization process // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 57-58


  Управління проектами для освіти відповідно до глобалізаційного процесу.
96057
  Oliynyk R. Project management in public administration: preconditions, stages and problems of implementation // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 208
96058
  Kulinich M O. Project management in the education system: concepts, contents // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 193-203. – ISSN 2414-0562
96059
  Alkaz V.G. Project of seismic risk estimation and disaster mitigation of Kishinev city : випуск 23 / V.G. Alkaz, A.G. Zaicenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Місто Кишинів, столиця Республіки Молдова, періодично переживає вплив сильних землетрусів, які генерує зона Вранча. З метою прогнозування можливих втрат від землетрусів, розроблено комплекс програм, які базуються на ГІС-технологіях. Очікувані ...
96060
  Cechurova L. Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 137-147. – ISSN 1993-6788


  The main objective of this paper is to analyze the current project management practice at small and medium-sized enterprises in Czech Republic and the possibilities for project portfolio implementation in such companies. The analysis is based on the ...
96061
  Khalack V.R. Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars / V.R. Khalack, LeBlanc // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 3-10. – ISSN 2227-1481


  A new research project on spectral analysis which aims to characterize the vertical stratification of element abundances in stellar atmospheres of chemically peculiar (CP) stars, is discussed in detail. Some results on detection of vertical abundance ...
96062
  Bishop Katherine Projecting Mark Twain From Bohemia to Xinjiang // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2016. – Vol. 55, Nr 2. – P. 41-51. – ISSN 0026-3079
96063
   Projecting the climatic effects of increasing carbon dioxide. – Washington : United States Department of Energy, 1985. – XXV, 381 p. : ill. – DOE/ER-0237 December 1985 Dist. Category UC-11
96064
   Projection in literature / Daniel Edythe, Farrell Edmund, Grommon Alfred, Niles Olive Stafford, Pooley Robert. – Glenview u.a. : Scott, Foresman, 1976. – 14,594p. : ill. – (America reads). – ISBN 0-673-10218-1
96065
   Projections de la demande et de l"offre d"Engrais jusquen 1980: Amerique du Sud, Mexique et Amerique Centrale. – New York, 1972. – 92с.
96066
  Reznikova N. Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism / N. Reznikova, O. Ivashchenko // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 98-106. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
96067
  Sosniuk O.P. Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers" motivation // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 113-121
96068
   Projects and prospects for cooperation in Eurasia : collection of articles. – Vilnius : Centre for geopolitical studies ; Carnegie Moscow center], 2012. – 63, [1] p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-95423-0-0
96069
  Lynch Gladys Projects in oral interpretation / Lynch Gladys, Crain Harold. – New York, 1959. – 320с.
96070
  Tokarski T. Projekcja polskiego doswiadczenia transformacji polityki spolecznej w ukrainskich realiach // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 105-111. – ISBN 978-966-8406-98-0
96071
  Munchenberg Hans Projekt Mercury. / Munchenberg Hans. – Berlin, 1964. – 390с.
96072
   Projekt na zniszczenie rusi ziednoczonej, ktori r/ 1717 ze w ezasach Zygmunta III. uknowany // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 16
96073
   Projektiert. Gebaut. Bewohnt. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1968. – 295 S. : Ill.
96074
  Bol Gerrit Projektive Differentialgeometrie / Bol Gerrit. – Gottingen : Vandenhoeck&Ruprecht
T. 3. – 1967. – 8, 528 p.
96075
  Blaschke Wilhelm Projektive Geometrie / Blaschke Wilhelm. – 3. erw. Aufl. – Basel-Stuttgart : Verl. Birkhauser, 1954. – 198 S. – (Lehrbucher u. Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften ; Bd. 17 : Mathematische Reihe)
96076
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek)
T. 1. – 1957. – 4, 204 S. : Abb.
96077
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 8)
T. 2. – 1957. – 196 S. : 46 Abb.
96078
  Doehlemann K. Projektive Geometrie in synthetischer Behandlung / K. Doehlemann. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1922. – 132 S. – (Goschen ; 72)
96079
   Projektowanie maszyn i systemow cyfrowych. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1972. – P. 405
96080
  Flizikowski Jozef Projektowanie srodowiskowych procesorow energii / Flizikowski Jozef, Bielinski Kazimiers. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 327s. – ISBN 83-87274-370-2
96081
   Projektu vadisanas problemas un tendences parejas perioda uz tirgus ekonomiku. – Riga, 1992. – 118с.
96082
  Serczyk W. Projekty i realizacija reform gospodarczych w dobrach Stanislawa Szczesnego Potockiego na Ukrainie prawobrezeznej / W. Serczyk, 1962. – [18] s.
96083
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
1. – 1971. – 306с.
96084
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
2. – 1971. – 230с.
96085
  Carbone S. Projet de loi d"archeves type / S. Carbone, R. Gueze. – Paris, 1971. – 243с.
96086
   Projet de programme et de budget pour 1963-1964. – Paris, 1962. – 270с.
96087
   Projet de programme et de budget pour 1965-1966. – Paris, 1964. – 454с.
96088
   Projet de programme et de budget pour 1967-1968. – Paris, 1966. – 346 с.
96089
   Projet de programme et de budget pour 1969-1970. – Paris, 1968. – 369 с.
96090
   Projet de programme et de budget pour 1973-1974. – Paris, 1972. – 344с.
96091
   Projetscolaire UNESCO 1961-1964. – Kobenhavn : UNESCO, 1965. – 27 p.
96092
  Husak G. Projevy a stati. Duben 1969 - leden 1970 / G. Husak. – Praha, 1970. – 403с.
96093
  Husak Gustav Projevy a stati. Srpen 1974 - duben 1976 / Husak Gustav. – Praha, 1977. – 529с.
96094
  Dobes Karel Prokop Chocholousek / Dobes Karel. – Praha, 1949. – 30 s.
96095
  Macek Josef Prokop Veliky / Macek Josef. – Praha, 1953. – 216с.
96096
  Wolf, Friedrich Prolegomena ad Homerum, sive De operum Homericorum prisea et genuina forms variisque mutationibus et probabile ratione emendadi / Scripsit Frid. Aug. Wolfius. – Halis Saxonum (Halle an der Saale) : Orphandtroph
Т. 1. – 1795. – [4], CCLXXX S.
96097
  Cetera Bronislaw Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku / Cetera Bronislaw. – Krakow, 1977. – 225с.
96098
  Kim G.F. Proletarian internationalism and revolutions in the East. / G.F. Kim, F.I. Shabshina. – M., 1972. – 437с.
96099
  Polyansky V. Proletarian internationalism: guideline of the communists / V. Polyansky. – Moscow, 1970. – 104с.
96100
  Williams Gwyn Proletarian order : Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian communism 1911-1921 / Williams Gwyn. – London : Pluto, 1975. – 368p. – ISBN 0-902818-65-1
96101
   Proletariat in der BDR. Reproduktion. Organisation. Aktion. – Berlin, 1974. – 623с.
96102
   Proletariat und Klassenkampf in der Gegenwart. – Berlin, 1977. – 208с.
96103
  Lehfeld Horst Proletarischer Internationalismus / Lehfeld Horst, Lindner Heinz. – Berlin, 1979. – 116с.
96104
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba / Desnica Vladan. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 349s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; 117/2)
96105
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Beograd, 1963. – 348с.
96106
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1975. – 418с.
96107
   Prolog, nie epilog... : Poezja ukrainska w polskich przekladach (pierwsza polowa 20 wieku). – Warszawa : SOW, 2002. – 250s. – ISBN 83-86619-39-2
96108
  Chernyshevsky Nikolai Prologue : A novel from the beginning of the 1860s / Chernyshevsky Nikolai; Translated and with an introduction by Michael R. Katz. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 17,358p. – (Studies in Russian literature and theory). – ISBN 0-8101-1165-9
96109
  Hrubin Frantisek Promena / Hrubin Frantisek. – Praha, 1958. – 21с.
96110
  Branald Adolf Promenada s jelenem. / Branald Adolf. – Praha, 1963. – 421с.
96111
  Hubner M. Promenade autour du monde / M. Hubner. – Paris
T. 2. – 1873
96112
  Hubner J. A. Promenade autour du monde 1871 / M. le baron de Hubner. – Paris : Hachette
T. 2. – 1874. – [6], 501, [4] p. – Вид. без обкл.
96113
  Schneider E. Promenades d"Italie : L""esprit des visages et des sites / Edouard Schneider. – Paris : Bernard Grasset, 1926. – 334 p.
96114
  Flammarion Promenades dans les Etoiles : 40 gravures / Camille Flammarion. – 5e Ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1935. – 153 p. – (La Petite Bibliotheque)
96115
   Promenades dans Paris = Прогулки по Парижу. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 80с.
96116
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – М., 1960. – 80с.
96117
  Gourmont R. de Promenades philosophiques / Remi de Gourmont. – 2 ed. – Paris : Mercvre de France, 1925. – 291 p. – Une science d"autrefois : la phytognomonique philosophie naturelle. Religion et sociologie - psychologie. Reveries. Des pas sur le sable.. ; 3 e serie
96118
  Sokolov L. Promene u strukturi stanovnistva na teritoriji NR Makedonije 1921-1953 gofine kao odraz ekonomskog razvoja / L. Sokolov. – Skopje, 1962. – 352с.
96119
  Kraus E.R. Promenena zem. / E.R. Kraus, Pechacek Jaroslav. – Praha, 1957. – 480с.
96120
  Kubinova Marie Promeny ceske poezie dvacatych let. / Kubinova Marie. – Praha, 1984. – 109с.
96121
  Dedinova T. Promeny role antiutopickych prvku v ceske fantasticke literature pred rokem 1989 a v soucasnosti // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 172-195. – ISBN 978-617-7480-12-8
96122
  Swiderska Alina Prometeusz i perliczka. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1959. – 300с.
96123
  Bialoborski Eustachy Prometeusz w pudelku / Bialoborski Eustachy. – Krakow, 1957. – 64 с.
96124
  Eschyle Promethee enchaine suivi de Promethee porte-lumiere par J. Laccarriere / Eschyle; Traduit par Jean-Paul Savignac. – Paris : Belin, 2000. – 74p. – ISBN 2-7011-2752-1
96125
  Aeschylus Prometheus bound. The suppliants. Seven against Thebes. The Persians. / Aeschylus; Vellacott P. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
96126
  Cyrille Offermans Prometheus Unbound // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 32-41


  Essays as an Orphic Counterforce.
96127
  Зенталь О. Prometheus, третій вік та інші. Які освітні проєкти для дорослих нині популярні в Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 жовтня (№ 191). – С. 5
96128
  Fuhmann Franz Prometheus. Die Titanenschlacht / Fuhmann Franz. – Berlin, 1974. – 301 с.
96129
  Сорока В. Prometheus: "Світло" онлайн-курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційну освіту в Україні - національну платформу навчальних курсів університетського рівня.
96130
  Zeromski Stefan Promien / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 146 s. : ill.
96131
  Slucki Arnold Promienie czasu / Slucki Arnold. – Warszawa, 1959. – 92с.
96132
  Gueben Georges Promieniotworczosc i wstep do fizyki jadrowej / Gueben Georges. – Warszawa, 1956. – 320 с.
96133
  Szczeniowski Sz. Promieniowanie i materja: idee i fakty fizyki nowoczesnej / Sz. Szczeniowski. – Warszawa : Kasy imienia mianowskiego, 1933. – 261 s.
96134
  Coben H. Promise me / Harlan Coben. – London : Orion books, 2007. – 454, [1], 18 p. – ISBN 978-0-7528-7821-8
96135
  Irving Clive Promise the earth / Irving Clive. – New York, 1982. – 402с.
96136
  Sacks Peter Promised lands / Sacks Peter. – Harmondsworth, 1991. – 88с.
96137
   Promises to keep : annual report 2012 / United Nations population fund. – New York : UNFPA, 2013. – 48 p. : ill. – Кн. без тит. арк. – ISBN 978-0-89714-007-2
96138
  Bowles Chester Promises to keep: my years in public life 1941-1969 / Bowles Chester. – New York, 1971. – 657с.
96139
  Czornik Malgorzata Promocja miasta / Czornik Malgorzata; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Wyd. drugie uzupelnione. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej im.K.Adamieckigo, 2000. – 116s. : il. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-107-4
96140
  Kholod O. Promoter DNA methylation of E-cadherin gene in molecular pathogenesis of adhesive complex and activation of EMT markers SNAIL and TWIST1 in myeloproliferative leukemia / O. Kholod, A. Bakhmachuk, L. Shvachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  EMT – the epithelial-to-mesenchimal transduction is the basis platform of the tumor microenvironment. EMT causatively binding with the tumor progression, by which are modulated the migrational, invasive and metastatic potentials of the tumor ...
96141
   Promoting education for international understanding. – Manila, 1966. – 128с.
96142
   Promoting external alumina scaling on Ni-base alloy 602 Ca during high temperature oxidation / A. Chyrkin, R. Pillai, T. Galiullin, W.J. Quadakkers // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 26
96143
   Promoting fiscal discipline. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,134 p. – ISBN 978-1-58906-609-0
96144
   Promotion of export-oriented industries. Based on the proceedings of the International Symposium on Industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
96145
   Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi / I.M. Kadenko, V.A. Plujko, B.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, B.Yu. Leshchenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – Р. 122-129. – ISSN 1818-331Х


  The yield of prompt y-rays produced by interaction of 14 MeV neutrons with natNi was measured using the time-offlight technique. A differential cross section from (n, xy) reactions was unfolded from amplitude spectrum. Experimental results were ...
96146
  Beyerlink Lavrentio Promptuarium morale super Evangelia festorum toitus anni: ad instrusstionem concionarum, reformationem peccatorum,consolationem piorum. – Rom, Hierati, 1614. – 620с.
96147
   Pronksiajast varase feodalismini. – Tallinn, 1966. – 228с.
96148
  Левина Л.Б. Pronominaladverbien / Л.Б. Левина. – Саратов, 1973. – 33 с.
96149
  Yavorski B.M. Prontuario de fisica / B.M. Yavorski, A.A. Detlaf; trad. do russopor A.Kutchumov. – 2. – Moscu : Mir, 1990. – 792 p.
96150
   Propagace knihy. – Praha, 1955. – 207с.
96151
   Propagace knihy : Sestavili a redigovali Jaroslav Kuna, Jiri Picek, Gustav Skypala a Josef Vinarek. – Praha : Obris, 1955. – 207 p., 12 p. il.
96152
  Lisicki W. Propagacja fal radiowych / W. Lisicki. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1962. – 374 s.
96153
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – Редакційна передплата
96154
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – З 2008р назва".Пропаганда"
96155
  Mandryk-Melnychuk Propaganda as a component of the processes of sovietization of the territories of Northern Bukovyna and Bessarabia (1944-1947) / Mandryk-Melnychuk, H. Kotsur // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – С. 218-228. – ISSN 2519-058X


  Пропаганда як складова процесів радянізації теренів Північної Буковини та Бессарабії (1944-1947). Наукова новизна полягає у спробі об’єктивного висвітлення ролі пропаганди як превентивних засобів масштабного характеру, які дозволили встановити ...
96156
  Domke R. Propaganda on the Recovered Territories, 1945 - 1948 // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 41-53. – ISBN 978-0-692-58561-0
96157
  Ellul Jacques Propaganda: the formation of men`s attitudes. / Ellul Jacques. – New York, 1968. – 313с.
96158
   Propagation of privileged polarization in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Y.A. Oberemok // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 18-21
96159
   Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok, Yu.A. Skoblya // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 403-407. – ISSN 1560-8034


  Anisotropic properties of longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism were considered. Differential Jones matrix model for this class of media was obtained. The equation for the polarization complex variable that ...
96160
  Dolukhanov M. Propagation of radio waves = Распространение радиоволн : transl. from the 1965 Rus. ed. / M. Dolukhanov. – Moscow : Mir Publishers, 1971. – 372 с.
96161
  Vysotskii V. Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation / V. Vysotskii, V. Vassilenko, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  In this article the wave solutions of heat transfer equations, for classical model and for two alternative non-stationary models (hyperbolic and model with a time delay) have been studied. Modeling of temperature impulse propagation was performed ...
96162
  Ilashchuk T.O. Propedeutics of internal medicine in questions and answers = Пропедевтика внутрішньої медицини в питаннях і відповідях : educational textbook / T.O. Ilashchuk, O.V. Glubochenko, N.M. Malkovych ; Min. of Public Health of Ukraine "Bukovinian State Medical University". – 2nd ed. (renew and suppl.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 430, [1] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 429-430. – ISBN 978-617-7096-93-0
96163
  Turski Wladyslaw Propedeutyka informatyki / Turski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 205с.
96164
  Yermolenko S.S. Proper names as a natural category: proverbial phrases with cultural names from the perspective of eponymy research // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 0027-2803


  Власні імена як природна категорія: провербіальні еколокації з культурними іменами в аспекті дослідження епонімії.
96165
  Hopkalo O.M. Properties of [...] -sub-Gaussian stochastic processes related to the heat equation with random initial conditions / O.M. Hopkalo, L.M. Sakhno, O.I. Vasylyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
96166
   Properties of Aluminium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XV, 325 p. – (EMIS Datareviews Series/Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 7). – ISBN 0-85296-558-3
96167
   Properties of cellulose and cellulose-carbon hosts doped with inorganic nitrite compounds / T.S. Avramenko, S.L. Revo, V.P. Chornii, V.P. Scherbatskyi, M.S. Nedielko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 78-79
96168
  Mishura Y. Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel / Y. Mishura, V. Zubchenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 130-139. – ISSN 0868-6904


  We study the properties of the fractional Poisson process with the Molchan-Golosov kernel. The kernel can be characterized as a compact since it is non-zero on compact interval. The integral of nonrandom function with respect to the centered and ...
96169
   Properties of lattice-matched and strained Indium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XXI, 317 p. – (EMIS Datareviews Series/ Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 8). – ISBN 0-85296-865-5
96170
   Properties of microdischarge plasma in the vortex air / V.Y. Chernyak, O.V. Kolomiiets, V.V. Iukhymenko, O.N. Tsymbaliuk, V.O. Khomiak, D.O. Chernysh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 270-273. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
96171
  Nikitchenko M.S. Properties of quasiary specification algebras // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вводяться спеціальні специфікаційні алгебри над класами квазіарних відображень. Ці алгебри відображають такі властивості програмних систем, як частковість даних, частковість та необмежена арність предикатів та функцій, чутливість до невизначених даних. ...
96172
  Chechenitski A. Properties of queueing networks with parallel structure / A. Chechenitski, O. Kucherenko // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 10-12
96173
   Properties of secondary discharge in plasma-liquid system based on rotating gliding discharge / D.K. Hamazin, V.V. Iukhymenko, V.Y. Chernyak, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 167-170. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the results of secondary discharge based on rotating gliding discharge study in plasma-liquid system at atmospheric pressure. Discharge electrical parameters were investigated and geometrical parameters of the discharge channel were ...
96174
  Demchyshyn A.B. Properties of swift heavy ions(SHI) induced materials // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 172-174
96175
  Sitenko Yu.A. Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones / Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 12, спец. вип. : Електронні властивості низьковимірних систем. До сімдесятиріччя від дня народження І.В. Кріве. – Р. 1618-1629. – ISSN 0132-6414
96176
  Zubchenko V. Properties of the solutions of stochastic differential equation with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, centered and non-centered Poisson measures and their applications // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 120-121
96177
  Tsushko V.V. Property rights specification and protection in transition economies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 141-148 : fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
96178
  Ryan Alan Property: Concepts in Social Thought / Ryan Alan. – Minneapolis, 1987. – 143с.
96179
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – Berlin, 1973. – 248с.
96180
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 292с.
96181
   Prophetic voices: ideas and words on revolution. – New York, 1969. – 241с.
96182
   Prophets and proletarians : Documents on the history of the rise and decline of Ukrainian communism in Canada. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. press; University of Alberta, 1990. – 483 p. – ISBN 092086256X
96183
  Gardiner A.G. Prophets, priests, and kings / A.G. Gardiner. – London : Dent & sons, 1914. – 340 p.
96184
  Sliwa S. Prophylactic competences of teachers-tutors // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 60 -69. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
96185
  Livshits B.G. Propiedades fisicas de metales y aleaciones / B.G. Livshits, V.S. Kraposhin, Y. Linetski. – Moscu : Mir, 1982. – 446 p.
96186
  Synek Miloslav Propocty v ekonomice podniku / Synek Miloslav. – Praha, 1974. – 186с.
96187
  Rattay F. Propogation and Distribution of Neural Signals: a Modeling Study of Axonal Transport // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
96188
  Gans Erhard Proportionen des Zeitaufwandes der sozialistischen Gesellschaft im Gesamtprozess ihrer Reproduktion in der DDR. / Gans Erhard, Liebe Siegfried. – Berlin, 1982. – 98с.
96189
  Ogrodzinski W. Proporzec z Bialym Barankiem / W. Ogrodzinski. – [ Lodz ] : Lodzkie, 1975. – 437 с.
96190
  Ivaniuta O. Propositions and interpretations // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 25
96191
  Ciudin M. Proprietati psihometrice ale scalei ,"Functionare generala" din McMaster Family Assessment Device // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 148-160. – ISSN 2344-4665
96192
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor romanesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1974. – 266с.
96193
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor rominesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1961. – 356с.
96194
  Khalfina R. Propriete personelle en U.R.S.S. / R. Khalfina. – M., 1976. – 203с.
96195
  Cornille H. Proprietes analytiques de l amplitude de diffusion de deux particules chargees interagissant par un potentiel du type de Yukawa. / H. Cornille. – 39 p.
96196
  Cech Edouard Proprietes projectives du contact // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 36с.
96197
   Propulsion and re-entry. – Paris, Warszawa, 1966. – 433с.
96198
  Szatyn B. Propusnica za Zidova / Bronislaw Szatyn. – Zagreb : Globus, 1983. – 207, [1] p., [6] l. il. – (Plava biblioteka / ured. L. Kroflin)
96199
  Sikora Adam Prorocy szczesliwych swiatow / Sikora Adam. – Warszawa, 1982. – 268с.
96200
  Markus Jozef Ondrej Prorok Elias a Jan Krstitel / Markus Jozef Ondrej. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 164 s. – ISBN 8070904747
96201
  Kubikowski Zbigniew Prorok i ministranci. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 146с.
96202
  Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
96203
  Ladanivska I. Pros and cons of blended learning at universities // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 178-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477


  У даній статті розглянута проблема змішаного навчання студентів, зокрема переваги та недоліки змішаного навчання при викладанні іноземної мови у ЗВО. Також розглянули вплив пандемії COVID-19, оскільки вона вплинула на всі сфери суспільного життя, ...
96204
  Borchert W. Prosa / W. Borchert. – Moscau, 1970. – 256с.
96205
  Majakowski W. Prosa / W. Majakowski. – Berlin, 1973. – 512 c.
96206
  Guillen Nicolas Prosa de prisa 1929-1972 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1975. – 427с.
96207
  Pushkin A. Prosa escogida / A. Pushkin. – Moscu : Progreso, 1981. – 327с.
96208
  Turkov A.M. Prosa russa dell"Ottocento = От Пушкина до Чехова : Книга джля чтения с комментарием на итальянском языке / A.M. Turkov; Турков А.М. – Mosca : Lingua russa, 1978. – 448с.
96209
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 412с.
96210
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 419с.
96211
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
3. – 1973. – 330с.
96212
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
4. – 1975. – 261с.
96213
  Garcia Lorca Federico Prosa. Poesia. Teatro. / Garcia Lorca Federico. – Moscow, 1979. – 757с.
96214
  Casal Julian del Prosas / Casal Julian del. – La Habana
1. – 1963. – 292с.
96215
  Limia Miguel Angel Prosas / Limia Miguel Angel. – La Habana, 1965. – 108с.
96216
   Prosas cubanas. – La Habana
2. – 1964. – 278с.
96217
  Piotrowski A. Prosba o Anne : Opowiesc w szesnastu snach / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : PAX, 1962. – 164 s.
96218
  Albert Leo Prose and poetry / Albert Leo. – New York. – 90 p.
96219
  Poe Edgar Allan Prose and poetry / Poe Edgar Allan. – M., 1983. – 416с.
96220
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1951. – IX, 646 p.
96221
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1968. – IX, 646 p.
96222
   Prose ans poetry for apperciation. – New York, 1942. – 787с.
96223
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
96224
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
96225
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
96226
   Prose of our day. – Toronto, 1945. – 334с.
96227
  Waugh Evelyn Prose. Memoirs. Essays / Waugh Evelyn. – Moscow : Progress publishers, 1980
96228
  Senoa August Prosjak Luka. Izbor / Senoa August. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
96229
  Clajus Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis libri tres De Cognoscenda syllabarum quantitate & carminum ratione apud Latinos, Graecos, & Hebraeos. – Witebergae ( Wittenberg ) : Typis Haeredum Seuberlichij, 1614. – [333] p. – Сторінки не нумеровані


  На зворотньому боці палітурки надпис чорним чорнилом старою російською орфографією: Торжество веры у Гишпанцев называется церемония в которой Гишпанская инквизиция наказывает еретиков и других грешников
96230
  Andreeva Bistra Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – P. 59-83. – ISSN 0204-8701
96231
  Korolova T. Prosody of negative modality in translation / T. Korolova, N. Zhmayeva // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 74-83. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
96232
  Bannikov D.O. Prospecting Directions of the Development of Loose Medium Mechanics / D.O. Bannikov, O.L. Tiutkin // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 42-49. – ISSN 1815-2066
96233
   Prospecting of Minerals. – Moscow : Foreign Languages Publishing House. – 208p.
96234
  Ruiz Elizondo Prospection of geothermal fields and investigations necessary to evaluate their capacity / Ruiz Elizondo. – Mexico, 1965. – 24с.
96235
  Nikolaeva S. Prospective Philologists" Translation Assessment Triangulation: Screen Video Recording and Think Aloud Protocol Combination / S. Nikolaeva, T. Korol // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 30-41. – ISSN 2409-3351
96236
  Filippyeva T. Prospects for Creating Conditions for Preservation of Cultural Heritage of Ukraine in UNESCO Documents // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7046-59-1
96237
  Babenko V. Prospects for improving technology in non-conventional energy development / V. Babenko, V. Dyuzhev, Y. Koniaieva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 92-99. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
96238
  Lukianov D.V. Prospects for recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules require a new haven? / D.V. Lukianov, T. Hoffman, I.A. Shumilo // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 198-210. – ISSN 1993-0909
96239
  Cheberyako O. Prospects for the development of gender budgeting in Ukraine / O. Cheberyako, O. Hnatiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
96240
  Mishchuk M.O. Prospects for the Development of Social Partnership in the Field of Labor Law of Ukraine // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – Р. 44-48. – ISSN 2524-0064
96241
  Dergachova V. Prospects for the formation of the polarized energy space: approach to data analysis / V. Dergachova, N. Pysar // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 11-20. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
96242
  Andreski Stanislav Prospects of a revolution in the USA. / Andreski Stanislav. – London, 1973. – 116с.
96243
  Pikus R. Prospects of development of insurance mediation in Ukraine / R. Pikus, N. Prykaziuk, N. Kudryavska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 169-177. – ISSN 2256-0742
96244
  Antsyferova E. Prospects of development of internet trade in the Republic of Belarus // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 371
96245
  Pimenova O. Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  Main directions of development of small and medium-sized enterprises in Ukrainian agriculture are examined. It is determined that entrepreneurship in agrarian sector is a driving force behind the development of agriculture, as these activities ...
96246
  Denissova N. Prospects of Innovative Development of Agricultural Production on the Example of the Republic of Kazakhstan / N. Denissova, R. Born // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 39-45. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва на прикладі Республіки Казахстан.
96247
  Kovalenko S.I. Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – Р. 40-49. – ISSN 2313-4569
96248
   Prospects of the Dniester River floodplain terraces strata for gold mineralization / K. Derevska, O. Aleksandrov, V. Berehovenko, M. Kovalchuk, K. Rudenko, G. Silchenko, R. Spytsia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-77. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
96249
   Prospectus of Kuwait University. 1966-1967. – Kuwait, 1967. – 118с.
96250
  Getka J. Prosta mowa konca XVIII wieku : Jezyk "Nauk Parafialnych" (Poczajow 1794) / Joanna Getka ; pod red. nauk. Jana Kozbiala. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 315 s. – Бібліогр.: c. 290-306 та в підрядк. прим. – (Druga Europa : ser. monografii interkulturowych Europy Srodkowo-Wschodniej / red. Jana Kozbiala ; t. 5). – ISBN 978-83-235-0797-0
96251
  Buncak Pavel Prosta rec. / Buncak Pavel. – Bratislava, 1975. – 111с.
96252
   Prostacyclin. – New York : Raven Press, 1979. – 453с.
96253
   Prostacyclin. Clinical Trials. – New York : Raven Press, 1984. – 143p.
96254
   Prostaglandins and Immunity. – Boston : Martinus Nijhoff Publishing, 1985. – 209p.
96255
   Prostaglandins and related substances. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1983. – 299p. – (New Comprehensiv Biochemistry ; V.5)
96256
   Prostaglandins in animal reproduction : Proceedings from a Symposium held at The Swedish of Agricultural Sciences. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1984. – 304p. – (Developments in Animal and Veterinary Sciences ; V. 13)
96257
  Neruda Jan Proste motivy / Neruda Jan. – Praha, 1983
96258
  Kulicki K. Prosto przed siebie. / K. Kulicki. – Warszawa, 1972. – 188с.
96259
  Petecki Bohdan Prosto w gwiazdy / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1978. – 252s.
96260
  Gora Edward Prosto z pnia / Gora Edward. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1965. – 250s.
96261
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
2. – 1958. – 475с.
96262
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
3. – 1958. – 560с.
96263
  Lenart B. Prostowniki stabilizowane / B. Lenart. – Warszawa, 1972. – 415с.
96264
   Prosveta i skolstvo u narodnooslobodilackom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – Novi Sad, 1984. – 592с.
96265
  Tomaszewski Bohdan Prosze o klucz / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1976. – 176с.
96266
  Muldner-Nieckowski Piotr Prosze spac. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 219с.
96267
   Proteases. Potential Role in Health and Disease. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 591p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; V. 167)
96268
  Pirkko Nuolijarvi Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 113-134
96269
   Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – 152, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
96270
  Kennedy J. Protecting Regulatory Measures in Investment Treaty Law // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 3-25. – ISBN 978-1-57823-334-2
96271
  Khrimli O.G. Protecting the rights of investors in the field of management: theoretical and legal aspects / O.G. Khrimli ; The nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of economic and legal research // Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / Г О. Хрімлі. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – P. 1-328. – Bibliogr.: p. 282-327. – ISBN 978-966-667-688-0
96272
   Protection de l"environnement et prevention du risque routier: convergences et divergences : Actes de la journee specialisee du 5 avril 1996 / Barjonet Pierre-Emmanuel, Lamure Claude, Ramos Manuel; Institut national de recherche sur les transports et leur securite. – Paris : INRETS, 1996. – 110, [6] p. : il. – (Actes INRETS ; No 53). – ISBN 2-85782-473-4
96273
   Protection des minorites. – New York, 1967. – 56с.
96274
  Inshyn M. Protection of constitutional cultural rights and freedoms of citizens by the Constitutional Court of Ukraine / M. Inshyn, Yu. Miroshnychenko, Yu. Paida // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 134-139. – ISSN 2256-0742
96275
  Onischenko D. Protection of copyright for work of art in Ukraine: main issues and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 525-527. – ISBN 978-617-7069-15-6
96276
  Zhovtiak L. Protection of Copyright in the Internet: Ukrainian experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 379-381
96277
  Us M.V. Protection of Economic Competition and Intellectual Property: Search for an Optimal Regulatory Model / M.V. Us, I.A. Titko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 2. – C. 41-51. – ISSN 2409-9066


  Захист економічної конкуренції та інтелектуальної власності: пошук оптимальної моделі регулювання.
96278
  Shkliar S. Protection of economic competition: an overview of the latest legislative novelties / S. Shkliar, O. Bulaieva // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X
96279
  Dauksiene I. Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 31. – ISSN 1993-0909
96280
  Kokhanovska E. Protection of intellectual property under conditions of the information society development / E. Kokhanovska, A. Kodynets // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y.Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 1 (97). – С. 103-112. – ISSN 2409-9066
96281
  Inshyn M.I. Protection of labour rights by trade unions in separate post-soviet countries / M.I. Inshyn, YA S. Vavzhenchuk, K.V. Moskalenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 222-233. – ISSN 1993-0909
96282
   Protection of mankind"s cultural heritage. – Paris, 1970. – 73с.
96283
  Medvedieva M.O. Protection of medical personnel in the context of armed conflict in Ukraine / M.O. Medvedieva, H.V. Habrelian // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 142. – P. 41-49. – ISSN 2308-6912


  It has been proved that since the beginning of the Russian aggression in the east of Ukraine the problems of international humanitarian law, in particular the protection of medical personnel in the context of armed conflict, have become particularly ...
96284
  Mizejewski M. Protection of pluralism in italy"s media policy // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354
96285
  Androshchuk H. Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 19-29. – ISSN 2308-0361


  Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників.
96286
   Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 104-110. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3


  Захист інформації університетів від цілеспрямованих агресивних дій.
96287
  Ivanyuta O. Protection system unauthorized access the phone line / O. Ivanyuta, S. Kratko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 225-226
96288
  Titarenko M. Protective relaying in electric power systems / M. Titarenko, Noskov-Dukelsky. – 2-d print. – M. – 371с.
96289
  Claudel P. Protee. Drame satyrique en deux actes (Deuxieme version). / P. Claudel. – Paris, 1972. – 86с.
96290
   Protein-sized bright fluorogenic nanoparticles based on cross-linked calixarene micelles with cyanine corona / I. Shulova, R.V. Rodik, Y. Arntz, A. Reisch, V.I. Kalchenko, A.S. Klymchenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 177
96291
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
96292
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
96293
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 328-548p.
96294
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 327-548p.
96295
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 3 : Discussios. – 1968. – 551-939p.
96296
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 3 : Discussions. – 1969. – 551-939p.
96297
   Protein Folding : Proceedings of the 28th Conference of the German Biochemical Society, held at the University of Regensburg. – Amsterdam; New-York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980. – 585p.
96298
   Protein kinase C (PKC) involved in enhancement of [alfa]1-adrenoceptor-mediated responses of the main pulmonary artery in rats with diabetes mellitus / I.V. Kizub, O.I. Kharchenko, O.S. Kostiuk, L.I. Ostapchenko, A.I. Soloviev // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (2). – P. 287-292. – ISSN 2519-8521
96299
  Sozinov A.A. Protein Polimorphism in Genetics and Selection / A.A. Sozinov. – Moscow : Nauka, 1990. – 231p.
96300
  Scopes Robert Protein Purification : Principles and Practice / Scopes Robert. – New York; Heidelberg; Berlin : Springer, 1982. – 282p. : With 145 Figures
96301
  Mihailescu Vintila Proteinele plasmatice. Biochimie. Fiziopatologie. Clinica / Mihailescu Vintila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 87 s.
96302
   Proteinemia. Date biochimice fizio-patologice si clinice. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1955. – 270s.
96303
  Cohn E.J. Proteins, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / E.J. Cohn, J.T. Edsall. – New York : Reinhold, 1943. – XVIII, 686 p.
96304
  Rowny Kazimierz Protektorat miedzynarodowy w Afryce i Azji a ciaglose traktatow / Rowny Kazimierz. – Warszawa, 1971. – 216с.
96305
  Kosman Marceli Protestanci i kontrreformacja: Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Kosman Marceli. – Wroclaw i i., 1978. – 173с.
96306
  Williams G.H. Protestants in the Ukrainian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth / George Hunston Williams. – Cambridge : Harvard university. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p.,p.43-210, 931-957. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor F.E.Sysyn; Managing ed. T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-
96307
   Protestkundgebung der Werktatigen der Stadt Moskau gegn die Bluttaten der amerikanischen Aggressorer in Korea. – Beilag zur: "Neuen Zeit", Nr 23 vom 4. Juni 1952, 1952. – 8с.
96308
   Proti kosmopolitismu ve vykladu nasich narodnich dejin. – Praha, 1953. – 135с.
96309
  Kolar Josef Proti monarchii a fasismu / Kolar Josef. – Praha, 1984. – 270с.
96310
   Proti prezitkov ludactva. – Praha, 1954. – 229с.
96311
   Proti revizionismu. – Praha, 1959. – 424с.
96312
  Ehrenburg Ilja Proti vojne / Ehrenburg Ilja. – Bratislava, 1950. – 77с.
96313
   Protista. Article 1 : Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper cretaceous deposits of Texas and Arkansas. – Kansas : The University of Kansas, 1968. – 56p. : Figures 1-5, plates 1-28
96314
  Tyschenko K. Proto-Finnic and Indo-European Linguistic and Genetic Contacts // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 52-60. – ISBN 966-95788-9-2


  Доісторичні мовні контакти у Східній Європі були спрямовані переважно від індоєвропейських до фіноугорських мов. Однак низка публікацій останніх десятиліть приділяє чимраз більше уваги дослідженню давніх фінських запозичень в індоєвропейських мовах ...
96315
   Protocol for the Testing of Forest Tractors : Joint Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers (in collaboration with the ILO). – Geneva : United Nations Publications, 1960. – 41p.
96316
   Protocol guide / Min. of foreign affairs of Ukraine, Directorate gen. for state protocol. – Kyiv : [s. n.], 2008. – 45, [1] p.
96317
  Gors M. Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 32-39. – ISSN 1993-0909
96318
   Protocoles D"essais des Machines a Ecorcer Machines a Dechiqueter et Machines a Ebrancher : Comite Mixte des Techniques du Travail en Foret et de la Formation des Ouvriers Forestiers (en collaboration avec le BIT). – Geneva : United Nations Publications, 1962. – 18p.
96319
   Protocols additional to the Geneva conventions of 12 august 1949 : Resolutions of the 1974-77 diplomatic conference : Extracts from the final act of the 1974-77 diplomatic conference. – Geneva : ICRC, 1996. – 134 p. – ISBN 2-88145-028-8
96320
  Scholes Robert Protocols of Reading / Scholes Robert. – New Haven, London, 1989. – 164с.
96321
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Protokoll der 8. Baukonferenz ZK der SED und des Ministerrates der DDR: Berlin, 13. und 14. Juni 1985 / Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Sozialistischen. – Berlin, 1985. – 224с.
96322
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Protokoll der Varhandlungen des XI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 17. bis 21. April 1986 / Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Sozialistische. – Berlin, 1986. – 927с.
96323
   Protokoll der wissenschaftlische Tagung in Leipzig vom 25. bis 30 November 1957 in zwei Banden. – Berl.
2. – 1958. – 514с.
96324
  Gill Robert Protokoly. / Gill Robert. – Brno, 1964. – 120с.
96325
  Batty C.J. Proton and neutron distributions calculated using an effective single particle potential / C.J. Batty, G.W. Greenless. – Chilton. – 24с.
96326
  Russocki St. Protoparlamentaryzm czech do poczatku XV wieku / St. Russocki. – Warszawa, 1973. – 136с.
96327
  Halytska O. Prototypentheorie = Прототипна теорія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Olena Halytska ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 194, [2] S. : ill., tab. – Bibliogr.: S. 163-180. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-492-8
96328
  Бродский А.Л. Protozoa почвы и их роль в почвенных процессах / А.Л. Бродский. – Б.м., 1935. – 84с. – Отдельный оттиск "Бюллетень Среднеазиатского государственного университета", № 3, Вып. 20, 1935
96329
  Переяславцева С.М. Protozoa Черного моря / [соч.] С. Переяславцевой. – Одесса : Тип. "Одесского вестника", 1886. – 36, с., 3 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
96330
  Lepsi Iosif Protozoologie / Lepsi Iosif; Academia Republicii Sosialiste Romania. – Romania : Academia Republicii Sosialiste Romania, 1965. – 999S.
96331
  Tait George Proud Ages: A story of England from carliest times to 1900 / Tait George. – Toronto, 1958. – 414с.
96332
  Tesarik Igor Proudeni tekutiny porovitym prostredim / Tesarik Igor. – Praha, 1961. – 176 s.
96333
  Rezacova Ema Proudy. Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 204с.
96334
  Rezacova Ema Proudy: Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 201с.
96335
  Tatarka Dominik Proutena kresla / Tatarka Dominik. – Praha, 1963. – 148с.
96336
   Provence : Touring club de France. – Paris : Hachette, 1922. – 497 p. – (Les guides bleus)
96337
   Proveniencni vyzkum lesnich drevin : Sbornik referatu z konference. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, 1980. – 321s.
96338
  Birlea Ovidiu Proverbe zi zicatori romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1966. – 56с.
96339
  Perahim Proverbe zigatori cu o prefata de Geo Bogza / Perahim. – 20с.
96340
  Hintescu I.C. Proverbele romanilor / I.C. Hintescu. – Timisoara, 1985. – 311с.
96341
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M. – 102с.
96342
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M., 1962. – 104с.
96343
   Proverbia et dicta : шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов / Гончарова Н.А. [ и др. ] : [ под ред. Н.А. Гончаровой ]. – Минск : Конкурс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6821-32-8
96344
   Proverbia et dicta: Шасцімоуны слоунік прыказак, прымавак і крылатых слоу. – Мінськ, 1993. – 256с.
96345
  Hertsovska N.O. Proverbs and anti-proverbs in modern english language / N.O. Hertsovska, A.S. Kamenykova // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 49-52. – Bibliogr.: Literat.: 5 name. – ISSN 2311-8164
96346
  Brookner Anita Providence. / Brookner Anita. – London, 1986. – 189с.
96347
  Kim Seong Sook Providing Adequate Old-Age Pensions in the Republic of Korea // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 223-238. – ISBN 978-1-61635-950-8
96348
  Gnatenko A. Providing control of the polarization inside the resonator fiber ring laser / A. Gnatenko, Yu. Machekhin, K. Vasko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the implementation of the mode-locked fiber laser ring by nonlinear rotation polarization (NPR). This method is implemented using liquid crystal (LC) cells, which control the polarization of laser light by applying them an ...
96349
  Deshko L. Providing medical aid to COVID-19 contaminated and other patients: ukrainian experience // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 165-167
96350
  Pikh N.S. Providing social (public) security in the American continent // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 172-180. – ISSN 2414-0562
96351
  Mirowska M. Providing the quality of the university educational process through the student potential development // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – P. 52-59. – ISSN 2304-0629


  Мировска М. Обеспечение качества образовательного процесса университета через развитие потенциала студента
96352
   Provincial divergence and sub-group convergence in vietnam"s GDP per capita / Xuan-binh, , Viet-ngu, , Son Nghiem // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 81-107. – ISSN 1226-4261
96353
  Wander Fred und Maxie Provinzalische Reise / Wander Fred und Maxie. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 189S. : Mit 8 Farb- und 56 Schwarzweibtafeln sowie 1 Karte auf der Ruckseite des Schutzumschlages
96354
  Kvasova O. Provision of English-Medium Instruction: Trends and Issues / O. Kvasova, C. Westbrook, K. Westbrook // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 11-22. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Розглядаються сучасні тенденції викладання спеціальних дисциплін англійською мовою, які набирають обертів у світі та в Україні. Викладання англійською (ЕМІ) є ознакою інтернаціоналізації вищої освіти та впливу глобалізації.
96355
   Provisional on word population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
96356
   Provisional on world population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
96357
   Provisional suggestions for national programmes of analysis of population census data as an aid to planning and policy-making. – New York, 1962. – 50с.
96358
  Borun Krzysztof Proxima / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1956. – 598с.
96359
  Shapley Harlow Proxima centauri as a flake star / Shapley Harlow, 1951. – 15-18с.
96360
  Гордиенко С. Proxima. Ближайшая звезда и ее планеты // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 16-21


  Огромная пропасть космической пустоты в 40 триллионов километров отделяет нас от ближайшей экзопланеты, и какое же это исчезающе малое расстояние в масштабах Вселенной! Много лет астрономы с надеждой наводили все более и более совершенные инстру менты ...
96361
  Klyushin D.A. AlexeenkoV.V Boroday N.V. Proximity measure based on inclusion statistics and its application // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 125-131. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
96362
   Proyectia Padurii = Лесозащита. – Bucuresti : Ed.de Stat Pentru Literatura Stiintifica, 1952. – 398s.
96363
   Proyecto Unesco-Banco de Mexico para la education tecnica superior. 1958-1960. – Mexico, 1961. – 48с.
96364
  Eminescu Mihai Proza / Eminescu Mihai; Dumitrescu-Busulenga Zoe, Simion E., Suteu F. – Bucuresti, 1968. – 310с.
96365
  Nowakowska-Ozdoba Joanna Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zeslania (1829-1837) / Nowakowska-Ozdoba Joanna. – Kielce : AkadimiaSwentokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2001. – 167s. – ISBN 83-7133-139-8
96366
  Kurek Jalu Proza nagla. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1981. – 171с.
96367
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Proza poetycka / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1958. – 404с.
96368
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 1. – 2007. – 462 s.
96369
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 2. – 2007. – 347 s.
96370
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai; Mortun V.G., Rotaru F. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 125с. + +приложение
96371
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 254с.
96372
  Gomolicki Leon Proza. - Kiermasz. - Czasobranie. - Wyprawa na Patmos. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1976. – 567с.
96373
  Kikic Hasan Proza. / Kikic Hasan. – Sarajevo, 1967. – 513с.
96374
  Radnoti Miklos Proza. Novellak es tanulmanyok / Radnoti Miklos. – Budapest, 1971. – 651с.
96375
  Noge Julius Prozaik Vladimir MInac / Noge Julius. – Bratislava, 1962. – 166с.
96376
  Beattie Owen Prozen in time: unlocking the secrets of the Franklin expedition / Beattie Owen, Geiger John. – New York, 1990. – 180с.
96377
  Kronmuller H. Prozessmesstechnik 1. Elektrisches Messen nichtelektrischer Grossen. / H. Kronmuller, F. Barakat. – Berlin; New York : Springer-Verlag; Heidelberg, 1974. – 203 с.
96378
  Асадчев Ю. ProZorro: оцінка ефективності ресурсу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 12-13
96379
   PRP w walce o niepodleglosc i wladze ludu. – Warszawa, 1963. – 480с.
96380
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 1.1946- 1.1947. – Warszawa, 1961. – 218с.
96381
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 8.1944- 12.1945. – Warszawa, 1959. – 300с.
96382
  Trefulka Jan Prselo jim stesti / Trefulka Jan. – Praha, 1962. – 142с.
96383
  Wei Shi PRSentiMiner: A Product Review Mining System for Sentiment Analysis of Chinese Microblogging // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2018. – Vol. 29, nr 2. – P. 171-189. – ISSN 1017-1819
96384
  Dobrovolska O.V. Prudential standards and requirements for financial institutions of the national credit cooperation system of Ukraine // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 198-211. – ISBN 978-9934-8643-5-3
96385
  Schlenzig Klaus Prufgerate fur Transistoren und Dioden / Schlenzig Klaus. – Berl., 1965. – 30с.
96386
  Granin Daniil Prukopnici / Granin Daniil. – Praha, 1956. – 447с.
96387
  Burianek Frantisek Prukopnici socialistickeho realismu v ceske proze. / Burianek Frantisek. – Praha, 1953. – 34с.
96388
  Kubinec Vladimir Prumerny vydelek v pracovnim pravu. / Kubinec Vladimir. – Praha, 1989. – 77с.
96389
  Bauer J. i.i. Pruovodce marxistoko-leninskou filosofii / J. i.i. Bauer. – Praha, 1972. – 453с.
96390
  Markiewicz Henryk Prus i Zeromski. Rozprawy i szkice literackie / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1954. – 364с.
96391
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 248 s.
96392
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1974. – 199 s.
96393
  Lacina Vaclav Pruvan stoletim / Lacina Vaclav, Vojtech Jaroslav. – Praha, 1956. – 796с.
96394
  Havlicek M. Pruvodce labyrintem elektroniky / M. Havlicek. – Praha, 1989. – 196 s.
96395
  Petiska Eduard Pruvodce mladeho muze manzelstvim / Petiska Eduard. – Praha, 1981. – 347с.
96396
  Sadil J. Pruvodce po Lidove hvezdarne v Praze / J. Sadil. – Praha, 1951. – 116с.
96397
   Pruvodce statni knihovnou CSR v Praze. – Praha, 1970. – 71с.
96398
  Bleha Jozef Pruvodce vytvarne umeleckymi bibliografiemi, slovniky a informativnimi priruckami / Bleha Jozef. – Praha, 1971. – 180с.
96399
   Prva Slovenska republika - 60. vyrocie jej vzniku : Zbornik zo seminara a slavnostnej akademie venovanych 60 vyrociu vzniku prvej Slovenskej republiky v Ziline 12. marca 1999. – Martin; Zilina : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice slovenskej; Mestsky urad Zilina, 1999. – 160s. – ISBN 80-7090-539-5
96400
   Prvi Medunarodni Sahovski Festival. Zagreb. 1945-1955. Bilten 1-10.. – Zagreb, 1955. – 1-116с.
96401
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
96402
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
96403
  Svetla Karolina Prvni ceska. Z roku 1861 / Svetla Karolina. – Praha, 1975. – 368с.
96404
  Turgenev Ivan Sergejevic Prvni laska a jine povidky / Turgenev Ivan Sergejevic. – Praha, 1986. – 175с.
96405
  Faensenova Barbara Prvni leta s dvojcaty. / Faensenova Barbara. – Praha, 1978. – 126с.
96406
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
96407
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1960. – 74с.
96408
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1982. – 87с.
96409
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1953. – 195с.
96410
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1958. – 184с.
96411
  Mixa Vojtech Prvni rozbeh / Mixa Vojtech. – Praha, 1952. – 260с.
96412
   Prvni svetova valka. – Praha, 1968. – 291с.
96413
   Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells / A.D. Rakhmetov, Lee Sang Pil, L.I. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 61-65. – ISSN 2409-4943


  Peroxiredoxins (Prxs) are versatile enzymes that demonstrate various cell functions as peroxidases, protein chaperones, functions of signal modulators and binding partners. It is well established that Prxs can interact with multiple proteins in cells, ...
96414
   Prymas Polski kardynal Jozef Glemp : Doctor honoris causa Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 8.10.2001 r. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2002. – 86s. : il. – ISBN 83-7072-218-0
96415
   Prymas tysiaclecia : Katalog wystawy w Bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 60s. : il. – ISBN 83-232-1174-4
96416
  Kuczynski Boguslaw Przadka. / Kuczynski Boguslaw. – Warszawa, 1955. – 180с.
96417
  Szeleszczuk Piotr Przebieg choroby Derzsyego u eksperymentalnie zakazonych kaczat pizmowych ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w ukladzie odpornosciowym / Szeleszczuk Piotr. – Warszawa : SGGW, 2002. – 136S.,10kart.ill. – ISBN 83-7244-279-7
96418
   Przeboje edukacji polonistycznej / pod red.D.Michulki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – S.1-207. – ISSN 0239-6661
96419
  Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich) Przebojem ku wiedzy. / Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich). – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 332с.
96420
  Sobiesiak Jozef Przebraze / Sobiesiak Jozef. – Warszawa, 1964. – 176с.
96421
  Nowak Tadeusz Przebudzenia / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1962. – 136с.
96422
  Nowak Tadeusz Przebudzenia; W puchu alleluja / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1989. – 240с.
96423
   Przebudzenie. – Lublin, 1976. – 251с.
96424
  Deveraux Jude Przebudzenie / Jude Deveraux; Przel. M.Bulas;. – Warszawa : Da Capo, 1993. – 318s.
96425
  Lozinski Marian Przechodniu, powiedz Polsce... : Wspomnienia w lat 1941-1945 rozpoczete w Ahwazie 150 km od Zatoki Perskiej / Lozinski Marian. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 454s.
96426
  Brent J. Przeciw sobie samym. / J. Brent, K. Brent. – Warszawa, 1972. – 238с.
96427
  Pierzchala J. Przeczekaj deszcz : Opowiadania / J. Pierzchala. – Katowice : Slask, 1975. – 164 s.
96428
   Przed i po 13 grudnia : Panstwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. – Warszawa. – ISBN 978-83-60464--56-4
Tom 2 : (Kwiecien 1981 - grudzien 1982) /przygotowal zespol: Iskra Baeva, Petr Blazek, Lukasz Kaminski, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski i i. – 2007. – 21, 730 s.
96429
  Lojek Jerzy Przed Konstytucja Trzeciego Maja. Z badan nad miedzynarodowym polozeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791 / Lojek Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
96430
  Adamski J. Przed odlotem / Jan Adamski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 211 s. – ISBN 83-218-0182-X
96431
  Kruszewski J. Przed pol wiekiem w stolicy : Gawedy / Jan Kruszewski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1969. – 278s.,6k.il.
96432
  Sawicki Jerzy Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1958. – 348с.
96433
  Cyprian Tadeusz Przed trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 310с.
96434
  Cyprian Tadeusz Przed Trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 382с.
96435
  Gorski A. Przedawnienie roszczen w sprawach o ochrone dobrego imienia / Adam Gorski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 29-41. – ISSN 1641-0920


  Running of a period in protection of reputation is crucial both for potential perpetrators and injured parties. Journalists often ponder on how long they are liable for articles written in the past and injured parties ask themselves how much time they ...
96436
  Bielow Wasilij Przeddzen / Bielow Wasilij; Bien A. – Warszawa, 1980. – 332с.
96437
  Ladosz Jaroslaw Przedmiot filozofii i jej rola spoleczna / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1975. – 225с.
96438
  Jasiuk E. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogolne // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – S. 153-157. – ISSN 2409-4544


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnieс ktуre odnosz№ siк do przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego w Polsce. Analizie zostaіy poddane wіaњciwe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego ...
96439
  Kiwior Wieslaw Kazimierz Przedmiot restitutio in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie trybunalow apostolskich w latach 1984-1995 / Kiwior Wieslaw Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2001. – 510s. – ISBN 93-7072-183-3
96440
  Dubicki Tadeusz Przedmoscie Rumunskie. Wrzesien 1939 / Dubicki Tadeusz, Spruch Krzysztof. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 168s. – ISBN 83-7098-762-1
96441
  Sladkowski Jerzy Przednowek / Sladkowski Jerzy. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 633с.
96442
  Hagoort Giep Przedsiebiorczosc w kulturze : Wprowadzenie do zagadnien zarzadzania w kulturze / Hagoort Giep. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1995. – 168s. – ISBN 83-233-0983-3
96443
  Karaszewski W. Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / W. Karaszewski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
96444
  Karaszewski Wlodzimierz Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Karaszewski Wlodzimierz. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
96445
   Przedsiebiorstwo, gospodarka s spoleczenstwo w kregu zainteresowania ekonomistow / [Flotynski M., Mikolajewicz-Wozniak A., Flieger M. et al.] ; red. nauk. R. Kaminski. – Poznan : PTE, 2020. – 297 s. : ill., tab. – Авт. зазнач. у змісті. – ISBN 978-83-958472-0-2
96446
   Przedstawiamy pisma satyryczne swiata. "Крокодил" safari na grzesznym swiecie. – Warszawa, 1976. – 156с.
96447
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 357 s. : ill.
96448
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 448 s.
96449
  Zeromski S. Przedwiosnie / Stefan Zeromski. – Warszawa : Akant, 2003. – 367s. – ISBN 83-89136-08-2
96450
  Mencwel Andrzej Przedwiosnie czy potop : studium postaw polskich w XX wieku / Mencwel Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1997. – 543с. – ISBN 83-07-02605-9
96451
  Japrisot S. Przedzial mordercow / S. Japrisot; tlum. K. Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 213 s.
96452
  Birkhoff G. Przeglad algebry wspolczesnej / G. Birkhoff, MacLane. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 492 s.
96453
   Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza"... : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow : Nakl. Rarola Wilda, 1865


  Содержание конволюта: 1. Chylinski M. Austrja a Polska / M. Chylinski; przez Wladyslawa Colemberskiego. C. 1. Przeszlosc 2. Sozanski A. Cikawe Szczegoly z literatury i bibliografij spisal Antoni Sozanski / Fynjys Sozanski 3. Jezierski F. Don ...
96454
  Cieslak M. Przeglad orzecznictwa sadu najwyzszego w zakresie procesu karnego / M. Cieslak, 1963. – [27] s.
96455
   Przeglad prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974. – Warszawa, 1976. – 373с.
96456
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 46. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
96457
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 2. – 1998
96458
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 1. – 1998
96459
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
96460
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
96461
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 1. – 2000
96462
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 2. – 2000
96463
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 2. – 2001
96464
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 1. – 2001
96465
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 1. – 2002
96466
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 2. – 2002
96467
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
96468
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
96469
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
96470
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
96471
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 54, N 1/2. – 2005
96472
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 1. – 2006
96473
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 2. – 2006
96474
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 1. – 2007
96475
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 2. – 2007
96476
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 2. – 2008
96477
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 1. – 2008
96478
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 3. – 2008
96479
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 4. – 2008
96480
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 1. – 2009
96481
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 2. – 2009
96482
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 3. – 2009
96483
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 4. – 2009
96484
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 1. – 2010
96485
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 2. – 2010
96486
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 3. – 2010
96487
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 4. – 2010
96488
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 1. – 2011
96489
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 2/3. – 2011
96490
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 4. – 2011
96491
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 2. – 2012
96492
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 3. – 2012
96493
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 4. – 2012
96494
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 1. – 2012
96495
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/1. – 2013
96496
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/2. – 2013
96497
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62, No. 3. – 2013
96498
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/4. – 2013
96499
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/1. – 2014
96500
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/2. – 2014
96501
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/3. – 2014
96502
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/4. – 2014
96503
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/1. – 2015
96504
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/2. – 2015
96505
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/3. – 2015
96506
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/4. – 2015
96507
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/1. – 2016
96508
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/2. – 2016
96509
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/3. – 2016
96510
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/4. – 2016
96511
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/1. – 2017
96512
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/2. – 2017
96513
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/3. – 2017
96514
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/4. – 2017
96515
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/1. – 2018
96516
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/2. – 2018
96517
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/3. – 2018
96518
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/4. – 2018
96519
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/1. – 2019
96520
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/2. – 2019
96521
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/3. – 2019
96522
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/4. – 2019
96523
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/4. – 2020
96524
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/3. – 2020
96525
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/2. – 2020
96526
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/1. – 2020
96527
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan : Poznan, 1998. – ISSN 00332437


  1997. V. 94, N 4-26
96528
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (286). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
96529
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (287). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
96530
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (290). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
96531
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (291). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
96532
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (295). – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
96533
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (299). – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
96534
  Klodzinska Anna Przegrana stawka. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1962. – 196с.
96535
  Janukowicz Maria Przegrane zycie nastolatka / Janukowicz Maria, Stankowski Adam. – Czestochowa : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 111S. : Ill. – ISBN 83-7098-536-X
96536
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Kwiaty na pogorzeli / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 453с.
96537
  Paukszta E. Przejasnia sie niebo. Kwiaty na Pogorzeli / E. Paukszta. – Poznan, 1972. – 453с.
96538
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Zabite miasto / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 473с.
96539
   Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowianskich / Akad. Podlaska w Siedlcach, Inst. filologii polskiej ; Komis. slowotworstwa przy Miedzynar. kom. slawistow ; red. nauk.: E. Koriakowcewa. – Siedlce : Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2009. – 205 s. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7051-532-4
96540
  Mierzecki R. Przejawy oddzialywan miedzymolekularnych w widmach oscylacyjnych / R. Mierzecki. – Warszawa, 1969. – 159с.
96541
  Krygowski Tadeusz Marek Przejawy zmian strukturalnych we wlasciwosciach fizykochemicznych czasteczek zwiazkow п-elektronowych. / Krygowski Tadeusz Marek. – Warszawa, 1974. – 94с.
96542
  Szewczenko T. Przejazdzka z przyjemnoscia i nie bez moralu / Taras Szewczenko ; przel. oraz przypisami i poslowiem opatrzyl J. Jedrzejewicz ; [obwoluta projektowala D. Staszewska]. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 210, [2] с.
96543
  Ozog Jan Boleslaw Przejechane slonce / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1978. – 62с.
96544
  Czerminska Maryta Przejrzyjsie w siodmym lustrze / Czerminska Maryta. – Warszawa, 1976. – 371с.
96545
  Zajdel Janusz Przejscie przez lustro / Zajdel Janusz. – Warszawa : Iskry, 1975. – 311 s.
96546
  Romanowiczowa Zofia Przejscie przez Morze Czerwone / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1961. – 188с.
96547
  Glowacki Marian Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / Glowacki Marian. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 98s. – ISBN 83-7098-864-4
96548
  Skibinska Elzbieta Przeklad a kultura: Elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza" // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 252 s. – ISSN 0239-6661
96549
  Wilt Karol Przekladanka / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 189s. – ISBN 83-07-00676-7
96550
  Domoslawski S. Przekladniki transduktorowe / S. Domoslawski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 72 s.
96551
  Konefal E. Przekladoznawstwo rosyjskie / Ewa Konefal. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 978-83-7865-455-1
T. 1 : Autoreferaty dysertacji 1937-2015. – 2016. – 369 s. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
96552
  Rychter Ewa Przekleta parafia / Rychter Ewa. – Warszawa, 1975. – 213с.
96553
  Queen Ellery Przeklete miasto. (Calamity town) / Queen Ellery. – Warszawa, 1972. – 328с.
96554
  Elektorowicz Leszek Przeklety teatr / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 260 s.
96555
  Korczak Jadwiga Przekroje i rozwiniecia powierzchni walcowych i stozkowych / Korczak Jadwiga, Pretki Czeslaw. – 3e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 91s. – ISBN 83-7143-007-8
96556
  Markiewicz Henryk Przekroje i zblizenia dawne i nowe / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1976. – 487с.
96557
  Koneczna H. Przekroje rentgenograficzne glosek polskich / H. Koneczna, W. Zawadowski. – Warszawa, 1951. – 16с.
96558
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-29-0
Tom 1 : Typologia gmin pod wzgledem poziomu i warunkow rozwoju /Pod red. Z.Wieckowicz. – 1998. – 3005s.
96559
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-24-7
Tom 2 : Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego/ Pod red. nauk..Z.Wieckowicz. – 1998. – 252s. + 4 карти
96560
  Sudzinski Ryszard Przeksztalcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Sudzinski Ryszard. – Torun, 1993. – 232с.
96561
  Bunsch Karol Przelom. / Bunsch Karol. – Krakow, 1975. – 462с.
96562
  Galaj Julian Przelomy / Galaj Julian. – Warszawa, 1961. – 244с.
96563
  Kupisiewicz Czeslaw Przemiany edukacyine w swiecie na tle raportow oswiatowych. / Kupisiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 267с.
96564
  Starodubcew S.W. Przemiany jadrowe a powloka elektronowa / S.W. Starodubcew, A.M. Romanow. – Warszawa, 1963. – 374 с.
96565
   Przemiany krajobrazu naturalnego Polski // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – N 74. – S.1-236 : il. – ISSN 0065-1249
96566
  Kukulski J. Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 : studia i materialy / Jerzy Kukulski. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie przy Filii Akad. Swietokrzyskiej, 2005. – 452, [3] s., 13 k. il. – ISBN 83-89935-09-0
96567
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Bialorusi / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1993. – 182s. : Il. – ISBN 83-7115-007-5
96568
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Ukrainie 20 wieku / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Tyrsa, 1994. – 334s. : Il. – (Biblioteka "Obozu" / Red.J.Maliicki, K.Stembrowicz ; 19). – ISBN 83-903109-0-2
96569
   Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999). – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 314S. – (Studia juridica toruniensia;). – ISBN 83-231-1266-5
96570
  Mirowski Wlodzimierz Przemiany spoleczne w malym miescie a procesy migracyjne / Mirowski Wlodzimierz. – Wroclaw i i., 1976. – 260с.
96571
  Szczesny Roman Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polski w latach 1970-1980: Przestrzenne zroznicowanie typow rolnictwa / Szczesny Roman. – Wroclaw i i., 1988. – 170с.
96572
  Rykala A. Przemiany sytuacji spoleczno-politycznej mniejszosci zydowskiej w Polsce po Drugiej wojnie swiatowej / Andrzej Rykala. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 296s. – ISBN 978-83-7525-074-9
96573
  Pudelkiewicz E. Przemiany w przemysle rolno-spozywczym w Polse // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 49-57 : рис., табл. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
96574
  Wantula Leon Przeminac i zoslac / Wantula Leon. – 2-e wyd. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 284s.
96575
  Helios J. Przemoc a kobiety w ujeciu feministycznym. Wybrane problemy // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 57-73. – ISSN 2082-4939
96576
   Przemoc i terror. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 291s. – Ksiazka dedykowana ks. prof. Stanislawowi Olejnikowi w 80ta rocznice urodzin i 50ta roczn. pracy nauk. – (Moralne wyzwania trzeciego tysiaclecia / Red.A.F.Dziuba, P.Goralczyk, M.Graczyk,; Sekcja teol. moral. wydzialu teol. Uniw. kard. Stefana Wyszynskiego). – ISBN 83-7232-270-8
96577
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1959. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 620с.
96578
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1960. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 552с.
96579
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1961. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 540с.
96580
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1962. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 358с.
96581
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Pazdziernik 1956 - wrzesien 1957. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 484с.
96582
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Wrzesien 1957 - grudzien 1958. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 559с.
96583
  Eckert M. Przemysl drzewny Polski zachodniej w latach 1918-1939 / M. Eckert. – Poznan, 1967. – 244с.
96584
  Lepkowski Tadeusz Przemysl warszawski u progu epoki kapitalistycznej. (1815-1868). / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 156с.
96585
  Cervantes Miguel de Saavedra Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy / Cervantes Miguel de Saavedra; Przelozyli A.L. Czerny, Z.Czerny. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej)
T.2. – 1972. – 606s.
96586
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
96587
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
96588
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
96589
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
96590
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
96591
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
96592
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
96593
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
96594
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
96595
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
96596
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
96597
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
96598
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
96599
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
96600
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
96601
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
96602
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
96603
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
96604
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
96605
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
96606
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
96607
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
96608
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
96609
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
96610
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
96611
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
96612
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
96613
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
96614
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
96615
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
96616
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
96617
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
96618
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
96619
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
96620
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
96621
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
96622
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
96623
  Kanski Jozef Przewodnik operowy. / Kanski Jozef. – Krakow, 1973. – 672с.
96624
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
96625
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
96626
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
96627
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
96628
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
96629
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
96630
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
96631
  Domachowski Waldemar Przewodnik po psychologii spolecznej / Domachowski Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 226s. – ISBN 83-01-12541-1
96632
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
96633
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
96634
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
96635
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
96636
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
96637
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
96638
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
96639
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
96640
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
96641
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
96642
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
96643
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
96644
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
96645
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
96646
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
96647
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
96648
  Chorzewski K. Przez szklo: z historii ukrainskich przekladow Cypriana Kamila Norwida // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 1 (50). – S. 73-83. – ISSN 1640-7806
96649
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
96650
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
96651
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
96652
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
96653
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
96654
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
96655
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
96656
   Przy ognisku. – Upravene vydani. – Ogiz, 1934. – 254s.
96657
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
96658
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
96659
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
96660
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
96661
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
96662
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
96663
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
96664
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
96665
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
96666
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
96667
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
96668
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
96669
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab. – Krakow, 1892. – 17с.
96670
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych.. – Krakow, 1897. – 12с.
96671
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
96672
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
96673
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
96674
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
96675
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
96676
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
96677
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
96678
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
96679
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
96680
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
96681
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
96682
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
96683
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
96684
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
96685
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
96686
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
96687
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
96688
  Twain Mark Przygody Hucka / Twain Mark. – Warszawa, 1974. – 417с.
96689
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
96690
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
96691
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
96692
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
96693
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
96694
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
96695
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
96696
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
96697
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
96698
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
96699
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
96700
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
96701
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
96702
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
96703
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
96704
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
96705
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
96706
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
96707
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
96708
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
96709
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
96710
   Przygotowanie studentow do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we wspolczesnej szkole. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 290s. – ISBN 83-7133-077-6
96711
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
96712
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
96713
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
96714
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
96715
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
96716
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
96717
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
96718
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
96719
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
96720
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
96721
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
96722
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
96723
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
96724
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
96725
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
96726
  Swiatek Adam Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 303-322. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
96727
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
96728
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
96729
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
96730
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
96731
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
96732
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
96733
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
96734
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
96735
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
96736
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
96737
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
96738
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
96739
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
96740
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych : Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1962. – 312 s.
96741
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
96742
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
96743
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
96744
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
96745
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
96746
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
96747
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
96748
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
96749
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
96750
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
96751
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
96752
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
96753
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
96754
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
96755
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
96756
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
96757
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
96758
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
96759
  Przezdzieckiy A. Prуby Dramatyczne. – Wilno : Teofil Glucksb, 1841. – 174 p.
96760
  Литвак М. PS-752: уроки трагедії / М. Литвак, В. Василенко; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4-5
96761
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
96762
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
96763
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
96764
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
96765
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
96766
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
96767
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
96768
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
96769
  Aurednicek O. Pseudokontessy. a jine novelly. – Praze, 1894. – 268 c.
96770
  Prokop-Dorner Anna Pseudopsychiatryzacja jako strategia w dyskursie elit symbolicznych? // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – T. 66/1. – S. 107-134. – ISSN 0033-2356


  Pseudopsychiatrization – a strategy in the discourse of symbolic elites?
96771
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г.Арагац в Армении / А.А. Ахвердов. – Ереван, 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
96772
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
96773
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
96774
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
96775
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
96776
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
96777
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
96778
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
96779
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
96780
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
96781
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
96782
  Bunsch Karol Psie Pole. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 244с.
96783
  Mihai Gheorghe Psiho-logica argumentarii dialogale / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1987. – 187с.
96784
   Psihofiziologia activitatii de orientare. – 1968. – Bucuresti. – 348с.
96785
   Psihologia colectivelor de munca. – 1968. – Bucuresti, 1973. – 217с.
96786
  Suliteanu Ghizela Psihologia folclorului muzical / Suliteanu Ghizela. – Bucuresti, 1980. – 303с.
96787
  Iosif G. Psihologia inginereasca si activitatea de proictare si exploatare a sistemelor complexe / G. Iosif, E. Popescu, Z. Weintraub. – Bucuresti, 1983. – 181с.
96788
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1967. – 456 p.
96789
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1981. – 387с.
96790
   Psihologia si viata cotidiana. – Bucuresti
1. – 1988. – 189с.
96791
  Arseni C. Psihoneurologie / C. Arseni, M. Golu, L. Danaila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 508c.
96792
  Herseni T. Psihosociologia organizarii intreprinderilor industriale / T. Herseni. – Bucuresti, 1969. – 259с.
96793
  Tan Hasan Psikolojik yardim iliskileri danisma ve psikoterapi / Tan Hasan. – Istanbul : M.E.B., 1992. – 243s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 166 ; Ogretmen kitaplari dizisi). – ISBN 975.11.0288.X
96794
  Ямщиков С. Pskov / С. Ямщиков. – М., 1973. – 64с.
96795
  Morozkina Yelena Pskov / Morozkina Yelena. – M., 1984. – 192с.
96796
   PSKP-PSRS Tartu braligas sadraudzibas attistubas un nostiprinasanas organizetija. – Riga, 1972. – 81с.
96797
   PSKP 23 Kongresa materialu propaganda masu bibliotekas. – Riga, 1967. – 140с.
96798
  Wodehouse P.G. Psmith Journalist / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 186 p.
96799
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1968. – 60с.
96800
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1975. – 23 с.
96801
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
96802
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
96803
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
96804
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
96805
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / L. Smyczynski. – W. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452 s. : il.
96806
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
96807
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
96808
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
96809
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
96810
  Uvarova S. Psychoanalysis & social processes : from theory to practice / Svetlana Uvarova // Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / С.Г. Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – P. 120-247. – Библиогр.: с. 231-233 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
96811
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
96812
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
96813
  Tyson Phyllis Psychoanalytic theories of development: an integration / Tyson Phyllis, Tyson Robert; Forew. by R. S. Wallerstein. – New Haven; London : Yale university press, 1990. – 398p. – Бібліогр.: с..339-378. – ISBN 0-300-04578-6
96814
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
96815
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
96816
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
96817
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
96818
   Psycholinguistic Content of Complements in English and Ukrainian / E. Ivashkevych, I. Perishko, S. Kotsur, S. Chernyshova // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 24-55. – ISSN 2309-1797
96819
  Mykhalchuk N. Psycholinguistic Specifics of Understanding by Ukrainian Students the Principles of Nomination of Linguocultural Models "clothing" in English and Ukrainian / N. Mykhalchuk, P. Levchuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – Р. 195-237. – ISSN 2309-1797


  Психолінгвістичні особливості розуміння українськими студентами принципів номінації лінгвокультуреми "одяг" в англійській та українській мовах.
96820
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
96821
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 1. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
96822
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 2. – 2018. – 224 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
96823
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 1. – 2018. – 425, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
96824
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 2. – 2018. – 379, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
96825
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 1. – 2019. – 401, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
96826
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 2. – 2019. – 377, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
96827
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 2. – 2019. – 407, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
96828
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 1. – 2019. – 443, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
96829
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 1. – 2020. – 351, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
96830
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 2. – 2020. – 417, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
96831
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 1. – 2020. – 287, [1] с. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
96832
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 2. – 2020. – 223, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
96833
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 1. – 2021. – 213, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
96834
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 2. – 2021. – 237, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
96835
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 1. – 2021. – 273, [1] р. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
96836
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 2. – 2021. – 239, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
96837
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 1. – 2022. – 233, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
96838
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 2. – 2022. – 161, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
96839
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
96840
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
96841
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
96842
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
96843
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
96844
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
96845
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
96846
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
96847
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
96848
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
96849
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
96850
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
96851
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
96852
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
96853
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
96854
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
96855
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
96856
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
96857
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
96858
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
96859
   Psychological basis of professional problem-solving : collective monogr. / [M. Smulson, M. Tomchuk, A. Chornyi et al.]. – Lviv : Liha-Pres, 2019. – IV,172, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-152-0
96860
  Tsymbal I.V. Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – P. 43-48 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
96861
  Ivkin V.M. Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – P. 36-42 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2411-3190
96862
  Pakholchuk O.P. Psychological impact of quarantine on the medical education and how to reduce it / O.P. Pakholchuk, S.M. Nedelska, S.V. Pavlov // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 65-68. – ISSN 1681-2751


  Метою статті було виявити, оцінити й узагальнити дані із систематичних оглядів можливого психологічного впливу карантину на навчання в медичному університеті в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19 та запропонувати підходи до вирішення цих проблем.
96863
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 12 (32). – 2019. – 301, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96864
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 11 (31). – 2019. – 328, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96865
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 7 (39). – 2020. – 141, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96866
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 8 (40). – 2020. – 128, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96867
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 9 (41). – 2020. – 131, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96868
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 3 (35). – 2020. – 208, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96869
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 4 (36). – 2020. – 279, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96870
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 5 (37). – 2020. – 262, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96871
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 6 (38). – 2020. – 149, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
96872
  Kovalenko A.B. Psychological means for women"s shyness overcoming / A.B. Kovalenko, E.Yu. Gryshuk, N.I. Rohal // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 72-83. – ISSN 2520-6265
96873
  Maksymenko S.D. Psychological nature of the personality : monograph / S.D. Maksymenko ; transl. from Ukrainian by E.V. Topolov. – Kyiv : KMM, 2007. – 215, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 206-215. – ISBN 978-966-96599-9-6
96874
  Hotsuliak N. Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the study of the psychological peculiarities of the development of creative activity of future psychologists. Creativity as a scientific problem in psychology began to be studied relatively long ago, it is one of the most ...
96875
  Danyliuk I. Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages / I. Danyliuk, S. Shykovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presentsresults of the study and practical analysis of the phenomenon of the influence of ethnolinguistic identity on the formation of the language image, as well as the psychological well-being and personal health of Ukrainian-speaking and ...
96876
   Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts / S. Maksymenko, O. Nemesh, K. Maksymenko, A. Nabochuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 187-213. – ISSN 2309-1797
96877
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
96878
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
96879
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
96880
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
96881
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
96882
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
96883
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
96884
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
96885
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
96886
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
96887
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
96888
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
96889
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
96890
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
96891
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
96892
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
96893
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
96894
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
96895
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
96896
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
96897
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
96898
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
96899
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
96900
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
96901
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
96902
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
96903
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
96904
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
96905
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
96906
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
96907
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
96908
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
96909
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
96910
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
96911
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
96912
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
96913
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
96914
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
96915
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
96916
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
96917
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
96918
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
96919
   Psychology at work. – 5th ed. – London : Penguin books, 2002. – XVI, 452 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (PENGUIN ; Psychology. Business/Management). – ISBN 978-0-14-100010-7
96920
  Morgan L. Psychology for teachers. – New York, 1899. – 240 p.
96921
  Sorenson Herbert Psychology in education / Herbert Sorenson. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1954. – X, 577 p. – (McGraw-Hill series in education)
96922
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
96923
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
96924
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
96925
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
96926
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
96927
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
96928
  Balgiu B.A. Psychometric properties of curiosity and exploration inventory-II (CEI-II) in the case of a sample of romanian students // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 2. – P. 102-114. – ISSN 2344-4665


  Психометричні властивості цікавості та інвентаризації розвідки-II (CEI-II) у випадку вибірки румунських студентів.
96929
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
96930
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
96931
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
96932
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
96933
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
96934
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
96935
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
96936
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
96937
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
96938
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
96939
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
96940
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
96941
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
96942
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
96943
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
96944
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
96945
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
96946
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
96947
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
96948
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
96949
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
96950
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
96951
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
96952
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
96953
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
96954
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
96955
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
96956
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2674-5216
Iss. 1. – 2020. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
96957
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2733-211X
Iss. 1 (5). – 2021. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
96958
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
96959
   Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations / T.V. Sych, O.M. Kryvtsova, N.I. Kaduk, M.V. Nesprava, O G. Panchenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 132-139. – ISSN 1993-0909


  Державне управління в системі освіти: теоретичні та методологічні підходи та практичні рекомендації.
96960
  Halanets V.V. Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach) / V.V. Halanets, R.B. Dzyanyy, Y.M. Dziurakh // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 125-142. – ISSN 2414-0562
96961
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
96962
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
96963
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
96964
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
96965
  Rozhnova V.V. Public confidence as a systemic anticorruption element in Ukraine / V.V. Rozhnova, D.O. Savytskyi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 252-269. – ISBN 978-9934-588-04-4
96966
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
96967
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
96968
  Pipchenko N. Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia / N. Pipchenko, M. Dovbenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 14-24. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of Ukraine’s public diplomacy in terms of aggravation of relations with Russia. Public diplomacy is researched as an instrument for shaping the perception of Ukraine in the West that is exposed to constant threats ...
96969
  Karpchuk N. Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – Р. 9-17. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
96970
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
96971
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
96972
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
96973
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
96974
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
96975
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
96976
  Protsiuk T.B. Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering / T.B. Protsiuk, R.M. Skrynkovskyy // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 210-232. – ISBN 978-9934-588-04-4
96977
  Kucharchuk P.M. Public governance in the educational environment / P.M. Kucharchuk, O.A. Bilyk // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 149-159. – ISSN 2414-0562
96978
   Public Health and Social Security. – Moscow
96979
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
96980
  Kaczorowska A. Public international law / Alina Kaczorowska. – 4th ed. – London : Routledge, 2010. – XXI, 877 p. : tab. – Index: p. 861-877. – Бібліогр. в підрядк. прим.
96981
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
96982
  Ivatsko T.S. Public leader"s communication skills to build dialogue // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 120-130. – ISSN 2414-0562
96983
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
96984
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
96985
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96986
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96987
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96988
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (11), January 2018. – 2018. – 342 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
96989
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (12), February 2018. – 2018. – 246 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
96990
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (14), june. – 2018. – 377, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96991
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (16), january. – 2019. – 261, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-16-1 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96992
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (17), march. – 2019. – 309, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96993
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (18), june 2019. – 2019. – 509, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96994
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (21), january 2020. – 2020. – 321, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1-(21) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96995
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (22), march 2020. – 2020. – 235, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-2-(22) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96996
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (23), june 2020. – 2020. – 301, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-3-(23) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
96997
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 4 (24), september 2020. – 2020. – 289, [3] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-4(24) - Резюме укр., рос., англ. мовами
96998
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (25), december 2020. – 2020. – 275, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25) - Резюме укр., рос., англ. мовами
96999
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
97000
  Suray I.G. Public management: scientific and substantive discourse // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 236-245. – ISSN 2414-0562


  Визначено сутність публічного управління як моделі управління справами суспільства для створення підгрунтя законодавчого закріплення терміна "публічне управління" в Україні.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,