Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
717001
  Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 103-110.
717002
  Клычникова З.И. Методика самостоятельного изучения произведений В.И. Ленина / З.И. Клычникова. – М., 1969. – 43с.
717003
  Штернштейн Я. Методика самостоятельного изучения трудов классиков марксизма-ленинизма / Я. Штернштейн, В. Кляц. – Одесса, 1968. – 39с.
717004
  Литвин С.А. Методика самостоятельной работы по изучению истории КПСС / С.А. Литвин, А.С. Смирнов. – М., 1961. – 48с.
717005
  Роговицкий В.И. Методика самостоятельной работы с политической литературой. / В.И. Роговицкий. – Волгоград, 1967. – 24с.
717006
  Кирюшкин Д.М. Методика самостоятельных работ на уроках химии в 7 классе / Д.М. Кирюшкин. – Москва, 1971. – 101с.
717007
  Гусев А.В. Методика сбора и обработки материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб / А.В. Гусев. – Ленинград, 1983. – 47 с.
717008
  Крымгольц Г.Я. Методика сбора и обработки палеонтолого-стратиграфического материала : В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 44с.
717009
  Малышев В. Методика сбора фитометрической информации для создания базы данных спектрометрических и предметно-специфических характеристик геосистем / В. Малышев, И. Жемерова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 34-37 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
717010
  Сасим П.С. Методика сбора шлихов / П.С. Сасим. – Иркутск, 1960. – 16с.
717011
   Методика сейсмических исследований. – Киев, 1967. – 119 с.
717012
  Меркулов В.И. Методика сейсмических исследований меловых отложений равнинного Крыма и Керченского полуострова с помощью отраженных волн. : Автореф... Канд.техн.наук: 131 / Меркулов В.И.; Днептропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
717013
  Турчаненко Н.Т. Методика сейсмической разведки палеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины (в связи с нефтегазоносностью) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Турчаненко Н.Т.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
717014
   Методика сейсморазведки. – Москва : Наука, 1965. – 243с.
717015
   Методика сейсморазведки. – М, 1965. – 243с.
717016
  Павленкин А.Д. Методика сейсморазведки при изучении межгорных впадин Северной Киргизии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.051 / Павленкин А.Д.; АН СССР. Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 32с.
717017
  Телегин А.Н. Методика сейсморазведочных работ МОВ и обработка материалов / А.Н. Телегин. – Ленинград : Недра, 1991. – 237с.
717018
  Бєляков Р.О. Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки / Р.О. Бєляков, А.В. Шишацький, Є.В. Лебідь // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 6-13
717019
  Берри Д. Методика сельскохозяйственного уклона в американских школах. / Д. Берри. – Москва, 1926. – 195с.
717020
   Методика семинара по философии. – М, 1975. – 256с.
717021
  Хиврич Л.Н. Методика симфонических произведений украинских советских композиторов. (Нар.-песенные истоки) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Хиврич Л.Н.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1968. – 30л.
717022
  Мельников Методика синтеза структур данных специальных систем программирования / Мельников, и.А. – Таллин, 1957. – 52с.
717023
  Пекуровський Г.В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з використанням активних інтелектуальних методів зниження шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пекуровський Гліб Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
717024
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.14 - озброєння і військова техніка / Сєлюков О.В.; Науково-виробнича корпорація "КІА". – Київ, 2006. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 168-183
717025
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Сєлюков О.В.; КНУТШ; Військовий ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
717026
  Овдій Ю. Методика складання бюджету банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 25-30 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
717027
  Нагаєв В. Методика складання модульних програм в системі кредитно-модульної технології / В. Нагаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С.50-56. – ISSN 1562-529Х
717028
  Гойко А.Ф. Методика складання нормативів кошторисної вартості із застосуванням кореляційно-регресійного методу по укрупнених видах робіт об"єктів реконструкції житла / А.Ф. Гойко, Ю.О. Гриценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
717029
  Осауленко Л.Є. Методика складання серії кореляційних медико-географічних карт / Л.Є. Осауленко, В.Ф. Рудиченко, І.Ю. Мелика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
717030
  Чабанюк О.М. Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
717031
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
717032
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
717033
  Никанорова Е.И. Методика словарной работы в курсе истории древнего мира / Е.И. Никанорова. – Л, 1956. – 39с.
717034
  Корнєєв В.М. Методика смислово-експресивного картування в роботі редактора // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 90-106


  Запропоновано використання методики смислово-експресивного картування для аналізу публіцистичного тексту. Такий аналіз дає змогу виявити наявні в тексті смислові нашарування, декодувати потенційний додатковий смисл, оцінити ефективність впливу ...
717035
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклора / В.Н. Морохин. – М., 1990. – 83с.
717036
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклорных произведений / В.Н. Морохин. – Горький, 1968. – 36с.
717037
  Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре баскетбол. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Вальтин А.И.; Киев.гос.ин-т физ-ры. – К, 1984. – 24л.
717038
  Мазулевский О.Є. Методика совершенствования контроля защищенности компьютерной сети автоматизированной системы управления военного назначения : Дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 - военная кибернетка, системы управления и связь / Олег Евгеньевич Мазулевский; Полтавский военный ин-т. – Полтава, 2006. – 152,[3]л. – Библиогр.: л. 142-149
717039
  Глуздов И.М. Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Политехн. музей, НИИ пробл. высш. шк. // Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – С. 108
717040
  Гейдаров Октай Ахмед Оглы Методика совершенствования русской речи студентов азербайджанского вуза с применением языковых трансформаций : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Гейдаров Октай Ахмед Оглы; МВ и ССО Грузинской ССР. Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 16л.
717041
  СорокинА.М Методика совершенствования универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1968. – 72с.
717042
   Методика создания и использования средств обучения русскому языку. – Л, 1988. – 269с.
717043
  Матвеев Николай Николаевич Методика создания фотографического каталога южных звезд в зоне от -16 до -30 по склонению на Гиссарской астрономической обсерватории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Матвеев Николай Николаевич; АН СССР, Гл. астроном. обс. – Л., 1985. – 10л.
717044
   Методика сопряжения морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазопоисковіх целях. – Киев, 1982. – 39с.
717045
   Методика сортоиспытания главнейших с.-х. культур. – Ленинград-Москва
Вып. 6 : Методы анализа и организации труда в химичеких лабораториях массовых анализов растительных веществ/М.И. Княгиничев. – 1936. – 70с.
717046
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1976. – 32с.
717047
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1992. – 38с.
717048
  Мавлянов Г.А. и Ганиев К.Г. Методика составления водного баланса межгорных впадин / Г.А. и Ганиев К.Г. Мавлянов. – Ташкент : Фан, 1973. – 116с.
717049
  Вайшнорас А.К. Методика составления и анализ перспетивного водохозяйственного баланса Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Вайшнорас А.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 29л.
717050
   Методика составления и использования крупномасштабных почвенных карт : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1976. – 224с.
717051
  Фромберг А.Э. Методика составления и проведения тестов по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 47-53 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 25 назв
717052
   Методика составления инженерно-геологических карт. – Москва, 1950. – 43с.
717053
  Ахмедсафин У.М. Методика составления карт прогнозов и обзор артезианских бассейнов Казахстана / У.М. Ахмедсафин; АН КазССР. Ин-т геологич. наук. Мин-во геологии и охраны недр КазССР. – Алма-Ата, 1961. – 106с.
717054
  Михайлова Н.А. Методика составления крупномасштабных литолого-фациальных и палеогеографических карт / Н.А. Михайлова. – Москва : Наука, 1973. – 54с.
717055
  Долгова Л.С. Методика составления мелкомасштабных почвенных карт / Л.С. Долгова; ред.: И.И. Щехура, Л.М. Батыгина. – Москва : Московский университет, 1980. – 80 с.
717056
  Гордезиани К.Ш. Методика составления методических указаний и контрольных работ по общему курсу физики (На основе программир. обуч.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордезиани К. Ш.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
717057
  Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ / Н.Ф. Талызина. – М, 1980. – 47с.
717058
   Методика составления почвенных карт. – М, 1962. – 116с.
717059
  Храбров Ю.Б. Методика составления прогнозов погоды на 3-7 дней. / Ю.Б. Храбров. – М., 1959. – 184с.
717060
  Салькова А.Д. Методика составления производствено-финансового плана совхоза / А.Д. Салькова, И.А. Смирнов. – М, 1968. – 174с.
717061
  Бондаренко Я.И. Методика составления раздела "Экономико-географическая характеристика" в плане социально-экономического развития административного района / Я.И. Бондаренко, Н.И. Усачев, Г.А. Черниченко; Институт экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 31 c.
717062
  Неверов Г.С. Методика составления семестровых расписаний занятий в вузе с помощью ЭЦВ "Минск-22" / Г.С. Неверов, М.В. Медведский, 1970. – 184с.
717063
  Агеев В.С. Методика составления социально-психологической характеристики для аттестации кадров : спецпрактикум по социальной психологии / В.С. Агеев, Т.Ю. Базаров, В.В. Скворцов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии. – Москва : Издательство МГУ, 1986. – 123 с.
717064
  Чернин К.Е. Методика составления таблиц вспомогательных коэффициентов для решения основных граничных задач теории гармонических функций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернин К.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 7 с.
717065
   Методика составления техпромплана. – М, 1961. – 240с.
717066
   Методика составления техпромфинплана. – Москва, 1961. – 240 с.
717067
  Сафрай Г.Е. Методика составления финансового плана / Г.Е. Сафрай. – Москва : Финансы, 1969. – 160 с.
717068
   Методика социологических исследований : (Курс лекций). – Ленинград, 1975. – 128 с.
717069
  Сагалаков Б.Ф. Методика соціологічного дослідження передвиборної кампанії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 62-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
717070
  Атаян А.М. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.М.; МВ и ССО АзССР. Аз.гос. пед. инст. – Баку, 1980. – 21л.
717071
  Атаян А.А. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.А.; Аз. гос.пед. инс. им.В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 21л.
717072
  Кочарян Г.Е. Методика сочинения. (5-8 классы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кочарян Г.Е. ; Ком. Совета Министров Арм. ССР по высш. и сред. спец. образованию. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 17 с.
717073
  Веклич А.М. Методика спектроскопічної діагностики плазми електричної дуги / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розроблено швидкісний спектрометр із ПЗЗ-лінійкою як реєструючим пристроєм, на базі якого реалізовано діагностику плазми електричної дуги. Як приклад, показано радіальні розподіли температури та інтенсивностей випромінювання спектральних ліній дугового ...
717074
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1985. – 272 с.
717075
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
717076
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 134л. – Бібліогр. : л.123-134
717077
  Шебанова В.І. Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 439-447. – ISSN 2219-2654
717078
  Соболев Н.А. Методика сравнительного анализа художественных произведений в страших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Соболев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
717079
   Методика сравнительной оценки эффективности применения электролюминесцентных индикаторов / С.В. Ленков, А.В. Селюков, Ю.А. Гунченко, В.В. Жеревчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – Бібліогр.: С. 16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Электролюминесцентные индикаторы являются одним из наиболее применяемых приборов современных средств оптоэлектроники. Существует большое разнообразие таких приборов, затрудняющее выбор их оптималь-ных вариантов при проектировании систем отображения ...
717080
  Донецкая С.С. Методика статистического анализа банков тестовых заданий для компьютерного тестирования / С.С. Донецкая, Н.С. Железняк // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 118-130. – ISSN 1609-4646


  Российские вузы все чаще используют компьютерное тестирование для оценки качества знаний студентов. Однако существующие методики статистического анализа тестовых заданий разработаны для бланкового тестирования и не могут быть использованы в практике ...
717081
  Жуков М.Н. Методика статистичного аналізу даних геохімічного випробування / М.Н. Жуков, В.О. Дядюра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 67-74. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
717082
  Захаров П.О. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / П.О. Захаров, І.П. Милько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 203-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
717083
   Методика створення електронних підручників : програми і підручники / Волинський Володимир, Красовський Олексій, Чорноус Оксана, Якушина Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
717084
  Солодка О.О. Методика створення іміджу комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.94-101 : Табл., рис.
717085
  Кравчук О.В. Методика створення карти спільних дій (Joint Operations Graphics) з картографічних продуктів вітчизняного виробництва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 204-206


  В результаті порівняльного аналізу карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250000 (серії 1501 сухопутний варіант) та вітчизняної топографічної карти масштабу 1:200000 розроблена методика створення карти масштабу 1:250000 в стандартах НАТО. В результате ...
717086
  Фриз В.П. Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 51-58. – ISSN 2076-1546
717087
  Барабанова Н. Методика створення тестів знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу / Н. Барабанова, С. Аверіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
717088
   Методика стереометрії. – Київ, 1949. – 193 с.
717089
  Будих И.В. Методика стимулирования устной речи (говорения) при обучении иностранному языку (2-й курс) : Автореф... канд. пед.наук: / Будих И. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 16л.
717090
   Методика страноведческого исследования : (Экономическая и социальная география): Учеб. пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 152с. : Ил. – Библиогр.: с.150
717091
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
717092
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
717093
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
717094
   Методика строевой подготовки. – Москва, 1978. – 176 с.
717095
  Полканова Валентина Борисовна Методика структурно-геоморфологических исследований "закрытых" территорий на примере центральной части Западно-Сибирской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полканова Валентина Борисовна ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 19-21
717096
  Троцюк В.Я. Методика структурно-геоморфологических исследований аккумулятивных равнин при нефтегазопоисковых работах. / В.Я. Троцюк. – Москва : Наука, 1967. – 152с.
717097
  Розанов Л.Л. Методика структурно-геоморфологического изучения речных долин : (на примере северо-востока Русской равнины) / Л.Л. Розанов. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
717098
  Сніжко А.С. Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 275-284


  У статті автор аналізує структурні та технологічні особливості політичного плакату та виявляє ефективні/неефективні механізми реалізації візуально-графічної пропаганди. В статье автор анализирует структурные и технологические особенности политического ...
717099
  Пальчук М. Методика суспільно-географічного дослідження взаємодії користувачів із публічними просторами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 157-160. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Суспільно-географічні дослідження даної проблематики в Україні розпочалися із 2010 р. і проводилися на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Запропоновано методику ...
717100
  Войновський А. Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита / А. Войновський, М. Гейченко, В. Жужома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику та досвід використання геохімічної інформації для визначення генетичного споріднення, розчленування та кореляції утворень раннього докембрію західної частини Українського щита. Показано, що системний аналіз розподілу макро- та ...
717101
  Красножон М.Д. Методика та комп"ютеризована технологія комплексної інтерпретації електрокаротажу нафтогазових свердловин / М.Д. Красножон. – Київ : УкрДГРІ, 2001. – 84с. – ISBN 966-7896-02-X
717102
  Пастух І.М. Методика та критерії аналізу кадрового забезпечення вищої школи / І.М. Пастух, Т.А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 212-217. – (Технічні науки ; № 6 (219)). – ISSN 2307-5732


  Наведені передумови аналізу кадрового забезпечення професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і на його основі запропонована система аналітичних показників, комплекс яких характеризує не тільки якісну сторону, але і перспективність ...
717103
  Липчанський О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 10-15. – Бібліогр.: на 4 пункта
717104
  Данилюк І.В. Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 19-28
717105
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 318л. + Додатки: л.213-318. – Бібліогр.: л.189-212
717106
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: спец. 08.00.09 / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 19 назв
717107
  Озеран В. Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства / В. Озеран, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
717108
  Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр. : 5 назв
717109
  Шкляр С. Методика та основні чинники, що впливають на порядок визначення розміру штрафів за порушення антимонопольного законодавства: зарубіжний досвід // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
717110
  Лященко А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 28-33
717111
  Терещук О.І. Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат пунктів різними GNSS-приймачами // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 48-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-57. – ISSN 0130-1039
717112
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 5-10


  Представлена методика математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат за модуляційними ознаками при вузькосмуговому зондуванні. Більш докладно описані математичні моделі обертального руху артилерійського снаряду з урахуванням ...
717113
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
717114
  Разуваев А.П. Методика тактической подготовки артиллерий2ских подразделений / А.П. Разуваев. – М, 1972. – 174с.
717115
   Методика тактической подготовки бойца. – М, 1944. – 61с.
717116
  Дунаев К.Т. Методика тактической подготовки курсантов пехотных училищ / К.Т. Дунаев. – М., 1946. – 183с.
717117
  Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа / П.Н. Николаев. – Москва : Недра, 1992. – 300с.
717118
  Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики / Г.В. Кузнецов. – М., 1979. – 47с.
717119
  Минаев А.Н. Методика теплового расчета рекуператоров. / А.Н. Минаев, А.В. Рачинский. – М, 1968. – 50с.
717120
  Соседов И.С. Методика территориальных водно-балансовых обобщений в горах / И.С. Соседов. – Алма-Ата, 1976. – 151 с.
717121
   Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи / О.В. Бойченко, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, П.А. Шкуліпа // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 13-15
717122
  Красюк Н.И. Методика тестового контроля навыков лексико-грамматического оформления устного иноязычного высказывания (на матер. обучения англ. яз. на 1 курсе языкового вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Красюк Н.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 15л.
717123
  Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0252-4
717124
  Акопов В.С. Методика технико-экономического анализа применения радиоизотопных средств контроля в технике / В.С. Акопов, Ю.Н. Мымрын, В.И. Постников. – Москва : Атомиздат, 1974. – 199 с.
717125
  Каракоз И.И. Методика технико-экономического обоснования эффективнсти индустриального строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Каракоз И. И.; АН УССР, Ин-т экон. – Киев, 1952. – 18 с.
717126
  Тихомиров М.И. Методика технического нормирования в МТС и колхозах / М.И. Тихомиров. – Москва : Сельхлзгиз, 1956. – 96с.
717127
  Сенів Б. Методика техніко-економічного обгрунтування проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 52-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
717128
   Методика типизации региональных структур и магматических формаций, разработанная применительно к металлогеническому анализу и прогнозированию в складчатых областях. – Москва, 1975. – 80 с.
717129
  Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий : на прим. спец. журн. / Акопов А.И. ; отв. ред. М.Т. Мезенцев. – Иркутск : Издательство Иркутского ун-та, 1985. – 95 с.
717130
  Куприн А Методика топографической подготовки / А Куприн. – М, 1975. – 176с.
717131
  Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов /мужчин/. / М.Л. Укран. – М., 1971. – 280с.
717132
   Методика тренировки гимнасток. – М, 1976. – 174с.
717133
  Нгуен Ань Тай Методика трехмерного моделирования земной поверхности / Нгуен Ань Тай, Дао Хыу Ши // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 38-41 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
717134
  Репьев В.В. Методика тригонометрии / В.В. Репьев. – Москва, 1937. – 152 с.
717135
  Реп"єв В.В. Методика тригонометрії / В.В. Реп"єв. – К.-Х., 1938. – 152с.
717136
   Методика трудового навчання. – К, 1972. – 347с.
717137
  Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1973. – 350с.
717138
   Методика трудового навчання. – К, 1974. – 167с.
717139
   Методика трудового навчання. – К, 1974. – 167с.
717140
   Методика трудового навчання у восьмирічній школі. – Київ, 1967. – 259 с.
717141
   Методика трудового обучения. – Москва, 1977. – 288 с.
717142
   Методика трудового обучения. – М, 1981. – 271с.
717143
  Мельникова Л.В. Методика трудового обучения / Л.В. Мельникова. – М., 1985. – 224с.
717144
  Поляков В.А. Методика трудового обучения и воспитания учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах: для препод. / В.А. Поляков. – М., 1979. – 207с.
717145
   Методика трудового обучения и общетехнических дисциплин. – Москва, 1982. – 288 с.
717146
   Методика трудового обучения с практикумом. – Москва, 1987. – 446 с.
717147
   Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. – Москва : Просвещение
в.3. – 1980. – 86 с.
717148
  Конышева Н.М. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. / Н.М. Конышева. – М., 1979. – 24с.
717149
  Лында А.С. Методика трудового обучения. / А.С. Лында. – М., 1977. – 231с.
717150
  Дітковська С.О. Методика туристського вивчення країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 19-23. – Бібліогр.: 4 назви
717151
  Миротворская Н.К. Методика увлечения пространственной информации о продолжительности солнечного сияния : метрологія / Н.К. Миротворская, О.П. Гордейчук, А.А. Врублевская // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 119-125 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
717152
  Цись Д.І. Методика удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі навчання волейболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.02 / Цись Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
717153
  Свинцицька Тетяна Методика узагальнення знань про океани, 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 8-12 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
717154
  Крауфорд К. Методика умственной работы / К. Крауфорд. – М., 1929. – 196с.
717155
   Методика упорядкування водоохоронних зон річок України / А.В. Яцик, А.І. Томільцева, Р.П. Філімоненко, М.Г. Томільцев; Наук.керівник А.В.Яцик; Мин-во охорони навкол. природ. середовища України; Держ. ком-т України по водному гос-ву. – Київ : Оріяни, 2004. – 128 с.
717156
  Лукомский Д.В. Методика управления параметрами твердотельных фотоэлектрических преобразователей для энергообеспечения необслуживаемых радиоэлектронных средств вооружений : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Лукомский Д.В.; КНУТШ. – Киев, 2006. – 173л. – Библиогр.: л. 159-173
717157
  Бачурин А.П. [и др.] Методика управления рыночной ставкой роялти за предоставление права пользования нематериальными активами // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 15-21. – ISSN 1680-2721
717158
  Одегова В.В. Методика управления учебной деятельности студентов на практическом занятии в автоматизированном классе (на матер. обуч. англ. лексике в неязык. вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Одегова В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 23л.
717159
  Прєснаков В.Ф. Методика управління змістом відновлення автомобільних транспортних засобів частин і з"єднань Збройних Сил України / В.Ф. Прєснаков, А.Г. Зінчик, В.М. Марищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розроблено методику графоаналітичної інтерпретації взаємозв’язку між ремонтними стратегіями і ефективністю відновлення автомобільних транспортних засобів. Разработано методику графоаналитической интерпретации взаимосвязи между ремонтными стратегиями ...
717160
  Лавінський Г. Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику / Г. Лавінський, Г. Спяк, С. Устенко // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISBN 966-654-157-2
717161
  Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-23
717162
  Бубнова Е.А. Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
717163
  Эрдниев П.М. Методика упражнений по математике / П.М. Эрдниев. – 2-е изд. – М, 1970. – 319с.
717164
  Приступа Г.Н. Методика урока русского языка. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1971. – 180с.
717165
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 1-4 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – Москва, 1954. – 108 с.
717166
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 5-8 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 111 с.
717167
  Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах: пособие для учителя. / В.Ф. Новосельский. – К., 1989. – 127с.
717168
  Чуйков Б.Т. Методика усвоения лексики для обучения устной речи на оснвое позиционной классификации слов. (На материале англ. яз. в восьмилет. школе) : Автореф... канд. пед.наук: / Чуйков Б.Т.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 19л.
717169
  Зыкин М.Я. Методика ускоренной разведки газовых месторождений / М.Я. Зыкин. – М., 1984. – 184с.
717170
  Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний / Л.М. Школьник. – М, 1978. – 303с.
717171
  Кардашенко З.М. Методика устной пропаганды / З.М. Кардашенко. – М, 1974. – 180с.
717172
  Чекмарев Я.Ф. Методика устных вычислений / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1970. – 238с.
717173
  Винниченко І.А. Методика утворення у учнів окремих наукових уявлень і понять у процесі навчання : Дис... канд. пед.наук: / Винниченко І. А.; Український наук.-дослідний ін-т педагогіки. – Київ, 1950. – 300л. – Бібліогр.:л.284-298
717174
  Назаревич Л.Є. Методика уточнення магнітуд за об"ємними хвилями землетрусів Карпатського регіону / Л.Є. Назаревич, О.В. Кендзера, А.В. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз частотного складу сейсмічних коливань (об"ємних хвиль) залежно від магнітуди землетрусу. На цій основі встановлено формули для врахування усереднених частотних поправок для магнітуд землетрусів Карпатського регіону України. За ...
717175
   Методика учебно-творческой и воспитательной работы в самодеятельных колективах художественного слова. – Ленинград, 1962. – 48 с.
717176
  Марон А.Е. Методика учебных занятий по физике в вечерней школе : пособие для учителя / А.Е. Марон. – Москва : Просвещение, 1990. – 174 с.
717177
  Разумов А.С. Методика учета бактерий в почве по физиологическим группам / А.С. Разумов. – М, 1925. – 20с.
717178
   Методика учета выдачи литературы и документации в научно-технических библиотеках.. – М, 1979. – 28 с.
717179
  Паклин А.Г. Методика учета выдачи удаленному пользователю : опыт Государственной публичной исторической библиотеки России / Алексей Паклин // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 13 (199). – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  О методике учета выдачи документов удаленному пользователю в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) России. В статье приводится Инструкция учета услуги по выдаче документов из фонда удаленным пользователям ГПИБ.
717180
  Кушербаев Н.И. Методика учета гравитационного влияния рыхлых образований в Казахстане / Н.И. Кушербаев. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 45с.
717181
   Методика учета и анализа себестоимости продукции. – Москва, 1987. – 207 с.
717182
  Дмитриев М.В. Методика учета и анализа себестоимости промышленной продукции / М.В. Дмитриев. – М., 1961. – 358с.
717183
  Калачев Н.С. Методика учета потенциальных водноэнергетических ресурсов речных бассейнов (применительно к рекам горных обл.) / Н.С. Калачев. – Алма-Ата, 1950. – 58с.
717184
  Ковалева Г.И. Методика учета ресурсов ЭВМ / Г.И. Ковалева. – М, 1989. – 23с.
717185
  Солдак А.Г. Методика учета совместного влияния напряженного состояния, температуры, давления и минерализации подземных вод на фильтрационные свойства горных пород и прогноз их изменения с глубиной / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 5)
717186
  Кривцов А. Методика учета трансакционных издержек // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 371-377 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
717187
   Методика факторного анализа себестоимости геологоразведочных работ. – Москва : Недра, 1981. – 57 с.
717188
  Захожай К.В. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 56-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
717189
  Жученко А.М. Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
717190
  Качурин М.Г. Методика факультатива по литературе в 8 классе. / М.Г. Качурин, Д.К. Мотольская. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
717191
   Методика факультативных занятий в 9-10 классах. – М, 1983. – 176с.
717192
  Клокова Г.В. Методика факультативных занятий по истории: пособие для учителя / Г.В. Клокова. – Москва, 1985. – 128 с.
717193
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1980. – 191 с.
717194
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с.
717195
  Дьякович С.В. Методика факультативных занятий по химии / С.В. Дьякович. – М, 1985. – 175с.
717196
   Методика факультативных занятий по черчению в школе. – М, 1979. – 176с.
717197
  Палий В.Ф. Методика фенологичесих фаунистических исследований насекомых / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1966. – 180с.
717198
  Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геобанических исследованиях / И.Н. Бейдеман. – Москва-Ленинград, 1954. – 131с.
717199
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – Київ, 1968. – 175с.
717200
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – 2-е вид., перероб. – К., 1972. – 144с.
717201
  Соколов И.И. Методика физики : учебник / И.И. Соколов. – Москва : ГУПИ, 1934. – 240 с.
717202
  Лермантов В.В. Методика физики и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 2-е. – М., 1922. – 179с.
717203
   Методика физическй географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
717204
  Качашкин В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – 3-е изд., испр., доп. – М., 1968. – 303с.
717205
   Методика физического воспитания. – Калинин, 1972. – 32с.
717206
  Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях : [учеб. для пед. уч-щ по спец. 2010 "Воспитание в дошк. учреждениях" и 2002 "Дошк. воспитание"] / Д.В. Хухлаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205
717207
   Методика физического воспитания в средней и высшей школе. – Москва
2. – 1938. – 228 с.
717208
  Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории. / А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. – М., 1991. – 191с.
717209
   Методика физического воспитания школьников. – М, 1989. – 141с.
717210
  Половинкин А.А. Методика физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1938. – 320с.
717211
   Методика физической географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
717212
  Чуйко В.М. Методика фильтрационного расчета открытого водоотлива в сочетнии с водопонижением вертикальными скважинами при разработке карьеров и котлованов способом гидромеханизации : Автореф... канд. техн.наук: / Чуйко В.М.; "ВОДГЕО". – М., 1967. – 28л.
717213
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – Москва : Инфра-М, 1995. – 172с. – ISBN 5-86225-131-6
717214
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа : Учебно-практическое пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000251-0
717215
  Левінська М.Г. Методика фізики : програмований посібник / М.Г. Левінська. – Київ : Вища школа, 1985. – 73 с.
717216
  Половінкін А.А. Методика фізичної географії / А.А. Половінкін. – Київ, 1939. – 304с.
717217
  Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
Ч. 1 : "Армспорт". – 2010. – 424 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-423. – Бібліогр.: с. 317-324
717218
  Широков О.С. Методика фонологического описания в диахронии. / О.С. Широков. – Минск, 1967. – 223с.
717219
  Лещенко Л.С. Методика фонологического описания в исторической диалектологии / Л.С. Лещенко. – Москва, 1969. – 114с.
717220
   Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності / В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 39-44. – ISSN 1681-7710
717221
  Сафонова И.И. Методика формирвоания устной переводческой компетенции в сфере профессионального общения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сафонова И. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1991. – 16л.
717222
  Полина В.С. Методика формирования гражданско-патриотической идентичности на занятиях по английскому языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 211-220. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемі пошуків українським студентством своєї національної ідентичності. Результати дослідження, проведеного фахівцями в галузі суспільних наук, дають підстави для висновків про те, що українським студентам бракує чіткого уявлення ...
717223
  Мелкумянд Э.Н. Методика формирования грамматически правильной разговорной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.731 / Мелкумянд Э.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 24л.
717224
  Логинова Н Г. Методика формирования грамматических навыков чтения с помощью ТСО. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Логинова Г.Н,; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 24л.
717225
  Кунанбаева С.С. Методика формирования грамматической стороны иноязычной речи / С.С. Кунанбаева. – Алма-Ата, 1988. – 104с.
717226
  Чередниченко Т.В. Методика формирования идейных мотивов учебной деятельсноти школьников. / Т.В. Чередниченко. – К., 1988. – 75с.
717227
  Шевченко Р.Ю. Методика формирования картографических навыков и пространственной компетентности при подготовке специалистов в области туризма // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 57-63 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
717228
   Методика формирования клубного обьединения. – Л, 1985. – 110с.
717229
  Котоваева Г.Н. Методика формирования основных умений чтения в неязыковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Котоваева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 20л.
717230
   Методика формирования политехнических знаний в курсе биологии : пособие для учителя. – Москва, 1979. – 123 с.
717231
  Демченко Л.А. Методика формирования понятий "классы", "классовая борьба" при изучении курса истории высокого класса : Автореф... канд. пед.наук: / Демченко Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
717232
  Бруновт Е.П. Методика формирования понятий в курсе анатомии и физиологии человека / Е.П. Бруновт, Г.Я. Маалхова. – М, 1956. – 44с.
717233
  Касаткина Ф.Н. Методика формирования понятий при изучении истории рабочего и социалистического движения в школьном курсе новой истории второго периода / Ф.Н. Касаткина. – Пермь, 1984. – 79с.
717234
  Федотьев В.В. Методика формирования понятия "мануфактура" при изучении стории средних веков в 7 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотьев В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
717235
  Дурасевич Ю.Е. Методика формирования представлений о корпускулярно-волновой природе света в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Дурасевич Ю.Е. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1962. – 20 с.
717236
  Харламова Н.С. Методика формирования прогностических умений при обучении аудированию : Автореф.... дис. канд. педагог. наук : 13.00.02 / Харламова Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 23 с.
717237
  Ильязова М.Д. Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
717238
  Ильязова Марьям Даниловна Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
717239
  Лында А.С. Методика формирования самоконтроля у учащихся в процессе учебных занятий. / А.С. Лында. – М., 1973. – 137с.
717240
   Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов. – К, 1989. – 143с.
717241
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – М., 1979. – 208с.
717242
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – М., 1991. – 190с.
717243
   Методика формирования умений и навыков в легкоатлетических двигательных действиях с применением межпредметных связей и информационных технологий у школьников старших классов / Ж.Л. Козина, Аль-Равашдех Абдел-Басет, С.И. Крамской, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 17-24 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1818-9172
717244
  Акимова Л.В. Методика формирования эколого-ориентированного прогностического умения у школьников : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 36-38 : Схема. – ISSN 0016-7207
717245
  Яворська Г.Х. Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 84-89. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
717246
  Пузіков Д. Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 29-33
717247
  Русіна Н.Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Русіна Наталія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назв
717248
  Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 18-27. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної компетентності у читанні, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи.
717249
  Смоліа С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 1817-8510
717250
  Бориско Н.Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 3-14. – ISSN 1817-8510


  У статі розглядається питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної фонетичної компетенції, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи та фонетичного мінімуму, обгрунтовано етапи формування фонетичної компетенції, ...
717251
  Покась Лілія Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії : реформа шкільної освіти / Покась Лілія, Мотовиляк Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 2-6 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
717252
  Асадчих О.В. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика : (на матеріалі східних мов) : посібник для студентів ВНЗ / [Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. кит., кор. та яп. філологі. – Київ : Видавничий дім Дмитро Бураго, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7349-12-8
717253
  Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
717254
  Дюндін Валерій Методика формування моделі оптимізації розвитку інтелектуального потенціалу регіону : (на прикладі Миколаївської області) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто проблеми взаємозв"язку і взаємообумовленості процесів розвитку вищої освіти, а також кількісно та якісно збалансованого забезпечення кадрами підприємств області. Проведено аналіз комплексу моделей, який може бути використаний для ...
717255
  Покась Л.А. Методика формування навчальних компетенцій на уроках географії у 8 класі / Л.А. Покась, Я.В. Галон // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 18-20 : табл., схеми. – Бібліогр.: 6 назв
717256
  Самохвалов Ю.Я. Методика формування плану відновлення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж / Ю.Я. Самохвалов, С.С. Штаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 160-166
717257
  Постоюк Н. Методика формування політехнічних знань, умінь і навичок у науково-педагогічних поглядах Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз науково-педагогічних поглядів Д.Л. Сергієнка на методику формування політехнічних знань, умінь і навичок у середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Розглянуто систему політехнічного навчання (вимоги до нього, ...
717258
  Кривенко Т.Ю. Методика формування правової культури студентської молоді в процесі вивчення правознавства // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 306-309
717259
  Топузов О. Методика формування проблемності на уроках географіі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.35-36. – ISSN 0131-6788
717260
  Погребняк Ю.В. Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
717261
  Сидорук Г.І. Методика формування професіоналізму під час підготовки усних перекладачів у вишах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 140-144. – (Серія "Філологічні науки")
717262
  Лавлинська І.О. Методика формування садово-паркових об"єктів (на прикладі об"єктів Південного берега Криму) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лавлинська І.О. ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
717263
  Касіянц С.Е. Методика формування самоосвітньої компетентності студентів економічного профілю в процесі професійної підготовки в університеті // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 39-45. – ISSN 2312-0657


  Виділені основні методи поетапної реалізації процесу формування самоосвітніх вмінь студентів економічного напряму підготовки, а саме: тренінги, кейс-стаді, дискусії, круглі столи, ділові ігри, проектна діяльність.
717264
  Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 41-45. – ISSN 1993-6788
717265
  Колесникова С.В. Методика формування спеціальних понять із теми "Визначення проблеми торгівлі людьми" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
717266
  Строкаченко О.І. Методика формування статистичної бази щодо діяльності виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 137-140
717267
  Мрачковська Н.К. Методика формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 115-122. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Удосконалено методику формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, яка визначає послідовність аналітичного дослідження, забезпечуючи при цьому діагностичну та пошукову функції аналізу, що дає ...
717268
  Самосюк М П. Методика формування технічних понять у студентів вищих навчальних закладив // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 204-205. – (Педагогічні науки)


  Роль лабораторних занять у формуванні технічних понять у студентів.
717269
  Черниш В.В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія / В.В. Черниш. – Київ : Ленвіт, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-395. – ISBN 978-966-8995-87-3
717270
  Шовковий В.М. Методика формування умінь синтетичного читання текстів давньогрецькою мовою // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 264-272.
717271
  Ясінська А.І. Методика формування управлінської звітності підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 305-312. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
717272
  Грушева А.А. Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 44. – С. 98-112. – ISSN 2074-8922
717273
  Кононенко С. Методика формування уявлень про цифрове телебачення у студентів спеціальності "Технологічна освіта" / Сергій Кононенко, Леся Кононенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 42-44. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті запропонована методика вивчення студентами спеціальності "Технологічна освіта" основних понять при вивченні цифрового телебачення. Вона дає можливість глибше зрозуміти методи сучасного наукового дослідження та допомагає студентам розвивати ...
717274
  Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 162-167. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
717275
  Каліщук С.М. Методика Фреда Е. Фідлера та вірогідність зміни установки особистості щодо інших // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 112-122. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
717276
  Бруевич С.В. Методика химической океанографии / С.В. Бруевич. – Москва, 1933. – 144с.
717277
  Коган А.Б. Методика хронического вживления электродов для отведения потенциалов и раздражения мозга / А.Б. Коган. – М., 1952. – 48с.
717278
  Самарцев Евгений Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе - мировая практика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 26-39 : фото
717279
  Навашин М.С. Методика цитологического исследования для селекционных целей. / М.С. Навашин. – М.Л., 1934. – 48с.
717280
  Иванов А.П. Методика частотных электромагнитных зондирований / А.П. Иванов, О.А. Скугаревская. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
717281
  Боголюбов Н.Н. Методика чистописания / Н.Н. Боголюбов. – Изд.4-е, перераб. – Л., 1963. – 200с.
717282
  Абдурагимов Ф.А. Методика чистописания в 1 классах азербайджанских начальников школ : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдурагимов Ф.А.; Азебр.гос. ун-т. – Баку, 1966. – 35л.
717283
  Брайнін Я.М. Методика читання лекцій із правових дисциплин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 93-99
717284
  Щепетова Н.Н. Методика чтения в начальной школе / Н.Н. Щепетова. – Москва, 1947. – 207с.
717285
  Адамов Е.А. Методика чтения лекций по литературе и искусству : [в помощь лектору] / Е.А. Адамов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде литературы и искусства. – Москва, 1964. – 39 с.
717286
  Джахая Л.Г. Методика чтения лекций по марксистско-ленинской философии. / Л.Г. Джахая, Г.В. Платонов. – М., 1980. – 40с.
717287
   Методика чтения новых курсов на факультете иностранных языков. – Тула, 1975. – 64с.
717288
  Соболев Л.Н. Методика эколого-типологического исследования земель, применительно к горным районам Средней Азии и Казахстана / Л.Н. Соболев. – Фрунзе, 1978. – 112с.
717289
  Чеканова И.В. Методика эколого-экономической оценки состояния отдельных компонент аграрного сектора военной экономики / И.В. Чеканова, А.И. Лысенко, Е.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
717290
  Ковальская Н.Я. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для геогр. ф-ов у-ов / Н.Я. Ковальская ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 234 с.
717291
  Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для студ. геогр. спец-тей ун-ов / Б.А. Манак. – Минск : Университетское, 1985. – 157 с.
717292
  Шарыгин М.Д. Методика экономико-географического исследования промышленных и транспортных узлов : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, В.С. Григорьев. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1981. – 88 с.
717293
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1968. – 231с.
717294
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 280с.
717295
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 3-е изд., перераб. – М., 1977. – 224с.
717296
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1982. – 217с.
717297
   Методика экономического анализа деятельности производственного объединения. – М, 1978. – 224с.
717298
   Методика экономического анализа деятельности производственного предприятия (объединения). – 2-е изд. – М, 1988. – 294с.
717299
  Розов В.К. Методика экономического воспитания школьников / В.К. Розов. – Москва, 1985. – 159 с.
717300
   Методика экономической оценки народнохозяйственного ущерба от дефицита воды в орошаемом земледелии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 98 с.
717301
   Методика экономической оценки сельско-хозяйственной техники. – М, 1979. – 399с.
717302
  Власов Н.С. Методика экономической ощенки сельскохозяйственной техники / Н.С. Власов. – Москва, 1968. – 223с.
717303
  Буданов В.И. Методика экспедиционных исследований береговой зоны моря. / В.И. Буданов. – Москва, 1964. – 224с.
717304
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е. – М, 1949. – 168с.
717305
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1955. – 184с.
717306
  Киршин И.К. Методика эксперимента: Введ., общ. вопр. развития и орг. науки, планир. эксперимента : лекции по спецкурсу / И.К. Киршин. – Свердловск, 1985. – 51 с.
717307
  Киршин И.К. Методика эксперимента: Вегетационный метод: Лекции по спецкурсу. / И.К. Киршин. – Свердловск, 1989. – 56с.
717308
  Захария И.А. Методика экспериментального исследования погрешностей выпрямительных приборов по форме кривой : Автореф... канд. технич.наук: / Захария И.А.; МВО СССР. Львовский политех. ин-т. – Львов, 1950. – 21 с.
717309
  Шевелёва А.М. Методика экспериментальных исследований плоской модели газового эжектора с дополнительным подводом массы / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 194-201 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
717310
  Зайцев М.С. Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов / М.С. Зайцев, А.Н. Коломиец, Л.Д. Шматовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 55-68 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
717311
  Гузик Збигнев Методика экспериментов и системы сбора данных в опытах по упругому рассеянию и накаливанию частиц на ускорителях ОИЯИ, ИФВЭ и ФНАЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гузик Збигнев; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 27л.
717312
   Методика электромоделирования потенциальных геофизических полей при оперативной интерпретации данных скважинной геофизики. – Л, 1976. – 62с.
717313
   Методика электронной микроскопии в ботанических исследованиях : Библиографич.указ. (1967-1970 гг.). – Кишинев : Штиинца, 1978. – 67с.
717314
  Шиммель Г. Методика электронной микроскопии. : Пер. с нем. / Г. Шиммель. – Москва : Мир, 1972. – 300с.
717315
  Робачевский А.С. Методика элементарного курса теории вероятности : Автореф... канд. пед.наук: / Робачевский А. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
717316
  Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций / Г.Г. Громов. – М., 1966. – 120с.
717317
  Валиуллина Н.Р. Методика эффективного отбора персонала ЦБС при формировании контингента библиотечных специалистов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 90-92
717318
  Забелин А .А. Методика юстировки больших зеркальных интерферометров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Забелин А .А. ; Оптич. ин-т. – Москва, 1957. – 21 с.
717319
  Михайленко А.В. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 171-174. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
717320
  Нусінов В.Я. Методика якісно-кількісної оцінки ефективності діяльності наглядової ради з використанням нормативно-часового підходу / В.Я. Нусінов, В.П. Голівер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 49-57. – ISSN 2306-6814
717321
  Потапчук О. Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у  процесі формування  професійних компетентностей майбутніх педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 47-51. – ISSN 2308-4634
717322
  Мудрак Н.В. Методика, алгоритми шифрування і розшифрування текстів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 305-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову методику застосування циклічних решіток до шифрування текстових повідомлень. Наведено алгоритм прямої заміни кожного символу текстового повідомлення координатами точки решітки (дробовими числами) з подальшим накладанням на них ...
717323
   Методика, апаратне забезпечення та валідація супутникових досліджень атмосферного аерозолю: перші результати підготовки до космічного експерименту "Аерозоль-UA" / І.І. Синявський, Г.П. Міліневський, Ю.С. Іванов, М.Г. Сосонкін, В.О. Данилевський, В.К. Розенбуш, А.П. Бовчалюк, А.А. Лукенюк, А.П. Шимків, М.І. Міщенко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 9-17. – ISSN 1561-8889


  Проведено підготовку до створення комплексу наукової апаратури експерименту "Аерозоль-UA", зокрема поляриметра "СканПол", для вивчення з борту космічного апарата глобального розподілу фізичних властивостей аерозольних частинок та хмарних утворень в ...
717324
   Методика, техника геофизической разведки. – М, 1967. – 596с.
717325
   Методика, техника геофизической разведки. – Ереван, 1986. – 267с.
717326
  Гайдуков Ю.И. Методика, техника и технология кернового опробования угольных месторождений / Ю.И. Гайдуков. – М., 1975. – 169с.
717327
   Методика, технологического исследования рыбы и беспозвоночных. – М, 1967. – 75с.
717328
   Методика.. – М., 1982. – 112с.
717329
   Методика: Обеспечение наджености на этапе проектирования.. – М., 1975. – 44с.
717330
  Галеева М.М. Методикаобучения русскому произношению. / М.М. Галеева, И.В. Соколова. – М., 1974. – 90с.
717331
   Методики анализа морских вод. – Л, 1981. – 106с.
717332
   Методики биологических исследований по водной токсикологии. – М, 1971. – 300с.
717333
  Пар’єва О.О. Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 266-270. – ISSN 2222-4459
717334
  Мазулевський О.Є. Методики вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 / Олег Євгенович Мазулевський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
717335
   Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
717336
   Методики генетико-селекционнго и генетического экспериментов. – Минск, 1973. – 182с.
717337
   Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / [Гребінь В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. агентство вод. ресурсів України. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 56 с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-501-094-4
717338
  Карамушка Л.М. Методики для вивчення психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 41-46. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
717339
  Баранюк Н.І. Методики для дослідження організаційної культури персоналу правоохоронних органів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 3-7. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розкрито сутність організаційної культури. Представлено комплекс методик, які спрямовані на вивчення організаційної культури персоналу правоохоронних органів. Перша група методик дає можливість діагностувати типи та параметри організаційної ...
717340
  Гончаренко Я.В. Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 30-36. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
717341
   Методики для работ по генетической инженерии. – Новосибирск, 1986. – 60 с.
717342
  Харченко Є. Методики дослідження бюджету часу: загальна характеристика та адаптація на прикладі студентів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 63-64
717343
  Климчук В.О. Методики дослідження внутрішньої мотивації / В.О. Климчук, В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 11-16
717344
  Музика О.Л. Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності / О.Л. Музика, І.С. Загурська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.38-47
717345
   Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський, В.І. Лаврик, А.П. Чернявська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 18-28 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
717346
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Гайша О.О.; МОНУ; Націон. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 168л. + Додаток: л.157-168. – Бібліогр.: л.145-156
717347
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Гайша О. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
717348
  Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения : Под ред. А.С. Батуева / Я. Буреш, О. Бурешова, Д. Хьюстон. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с. – ISBN 5-06-001729-X
717349
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, Н.Э. Татарский. – Москва, 1967. – 367с.
717350
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, А.Э. Татарский. – Изд. 2-е, доп. – М, 1973. – 444с.
717351
   Методики исследования гематолимфатического обмена. – Алма-Ата, 1991. – 134с.
717352
   Методики исследования условнорефлекторной деятельности у животных. – М, 1974. – 228с.
717353
   Методики клинических лабораторных исследований : справочное пособие / под ред. В.В. Меньшикова. – Москва : Лабора. – ISBN 978-5-903284-04-7
Т. 3 : Клиническая микробиология : бактериологические исследования, микологические исслед., паразитологические исслед., инфекционная иммунодиагностика, молекулярные исследования в диагностике инфекционных заболеваний. – 2009. – 880с.
717354
  Красноруцький О.О. Методики навчання менеджерів у міжнародних корпораціях: переваги та проблеми застосування / О.О. Красноруцький, Н.М. Колпаченко, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
717355
   Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 246с.
717356
  Михайлин І.Л. Методики наукової праці в галузі історії журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 138-145. – ISBN 978-966-680-459-7
717357
  Макаров П.О. Методики нейродинамических исследований и практикум по физиологии анализаторов человека / П.О. Макаров. – Москва, 1959. – 271с.
717358
   Методики определения потребности в кадрах специалистов с высшим образованием. – Москва, 1979. – 41с.
717359
   Методики определения экономической эффективности капитальных вложений в социалистических странах. – М, 1981. – 101с.
717360
   Методики органических синтезов. – Рига
5. – 1974. – 71с.
717361
  Юревич М.А. Методики оценки педагогических кадров в высшей школе в Европе, США и Австралии // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 104-115
717362
   Методики оценки свойств высшей нервной деятельности. – Ленинград : Наука, 1971. – 170 с.
717363
   Методики оцінювання ефективності інноваційної політики вищого навчального закладу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-2748-97-0
717364
  Ковальов Б.Л. Методики оцінювання туристичної конкурентоспроможності: український і міжнародний досвід / Б.Л. Ковальов, Л.Г. Мельник, Г.С. Пономарьова // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1726-8699
717365
  Круш П.В. Методики оцінювання фінансових ризиків / П.В. Круш, Ю.В. Орлюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 89-94. – ISSN 2310-5534
717366
   Методики палеонтологических и литологических исследований : сборник. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116с. – ISBN 5-12-000596-9
717367
  Куйвашев Дмитро Васильович Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Куйвашев Д.В.; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
717368
  Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58.
717369
  Павлов І.М. Методики проектної оцінки надійності та живучості комплексної системи захисту інформації мобільних систем зв"язку і автоматизації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.21 / Павлов І.М.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
717370
   Методики психодиагностики в спорте. – М, 1984. – 191с.
717371
   Методики психодиагностики в спорте. – 2-е изд. – М, 1990. – 256с.
717372
  Шевченко Е.Е. Методики психологического диагностирования личности через призму социального аспекта (эмпирисекие исследования) / Е.Е. Шевченко, Л. Иванова // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 328-346. – ISBN 978-617-689-193-2
717373
  Некос В.Е. Методики радиогеографии / В.Е. Некос. – Х., 1989. – 88с.
717374
  Шухмина Л.В. Методики расчета точностных характеристик линейных транзисторных усилителей аппаратуры радиосвязи : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Шухмина Л.В.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
717375
  Зедгенидзе Г.А. Методики рентгенологического и радолоического исследования позвоночника и крупных суставов. / Г.А. Зедгенидзе, П.Л. Жарков. – Ташкент, 1979. – 207с.
717376
   Методики рентгенофлуоресцентного анализа а полевых и лабораторных условиях. – М, 1990. – 71с.
717377
  Ошис В.П. Методики синтезов гетероциклических соединеий / В.П. Ошис. – Рига, 1969. – 105с.
717378
   Методики социально-психологической диагностики личности и группы. – М, 1990. – 217с.
717379
  Коваліско Н.В. Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-112. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
717380
  Павлов И.П. Методики физиологических исследований акад. И.П.Павлова и его школы / И.П. Павлов. – Москва
Вып. 1. – 1952. – 224с.
717381
  Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования : Научно-методическое пособие / Мамешина О.С.; Южнославянский ин-т Киевского славистического ун-та. – Николаев : Южнославянский ин-т КСУ, 2006. – 110с.
717382
  Назаревич А. Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв"язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У роботі на прикладі геофізичних сейсмопрогностичних моніторингових досліджень у Закарпатті розглянуто способи розв"язання ряду проблем методико-апаратурного забезпечення таких досліджень. In the article on example of geophysical seismoprognostic ...
717383
  Бедный М.С. Методико-демографическое изучение народонаселения / М.С. Бедный. – Москва, 1979. – 224 с.
717384
  Муравьева К.А. Методико-климатические ресурсы субтропиков Заваказья : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Муравьева К.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 16л.
717385
   Методико-математический сборник. – Свердловск, 1948. – 136с.
717386
  Бугра А.В. Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб"єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти / А.В. Бугра, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 257-268. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
717387
  Бондар Веста Валеріївна Методико-психологічні основи терапевтичного ефекту плацебо : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Бондар Веста Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
717388
  Степанова С.М. Методико-социальные характеристики здоровья семьи и диспансеризация / С.М. Степанова. – М., 1990. – 25с.
717389
  Дем"яненко Ю.О. Методико-теоретичний аналіз психосоматичних теорій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 95-99. – (Серія : Психологічні науки)
717390
  Єчина Ю.С. Методико-теоретичні засади ефективного управління економічним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 32-35
717391
  Гнєдкова О. Методико-технологические основы и коммуникационные средства общения в процессе дистанционного обучения / О. Гнєдкова, В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 109-113. – ISSN 1998-6939


  В даной статье проанализированы методические и технологические основы процесса общения в дистанционном обучении, которые являются важными составляющими эффективного дистанционного курса. Рассматриваются коммуникационные средства для проведения ...
717392
  Хабибуллаева С.А. Методименные глаголы в функции связки и в функции косвенно-переходного глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Хабибуллаева С.А.; 1-й Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 16л.
717393
  Тлеукеева Р. Методист-универсал – уникальный специалист / Роза Тлеукеева // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0869-4915
717394
  Яковець Н. Методист - не проосто професія, а покликання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 17-19 : фото
717395
  Авраева Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха : научно-метод. пособие / Ю.Б. Авраева, Є.С. Очирова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 100). – ISBN 5-85129-175-3
717396
  Демкович Василь Методист географії Леся Сушик : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8 : Фото
717397
  Пастушенко Р. Методист з виховної роботи: професійні якості та посадові обов"язки / Р. Пастушенко, О. Онанко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 56-61
717398
  Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? : (за результатами соціологічного дослідження) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 33-37


  У чому сутність роботи методиста? Якими якостями має володіти методист? На ці питання відповідають самі методисти (результати опитування методистів бібліотек Житомирської області, що проводилося методичною службою Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича у ...
717399
  Литвин Т. Методисти з восьми областей України завітали до опорних з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 18-19 : фото
717400
  Кот Н. Методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області рекомендують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-29
717401
  Авраева Ю.Б. Методисты библиотеки: умения и возможности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается вопрос эффективной работы методистов библиотек. Обоснованы наиболее перспективные умения, навыки и возможности методистов с учетом последних изменений в библиотечно-информационной сфере.
717402
   Методисты советской начальной школы. – М, 1958. – 128с.
717403
  Попов И. Методите в училищното физическо възпитание. / И. Попов. – София, 1982. – 90с.
717404
  Калачева С.В. Методич. указания по курсу "История русской литературы" (ХVIII в.) для студ.-заоч. 2 курса фил. фак-тов / С.В. Калачева. – Москва, 1957. – 36 с.
717405
  Щепетова Н.Н. Методичекие указания к книге для чтения в Ш классе "Родная речь". / Н.Н. Щепетова. – Рига, 1947. – 56с.
717406
   Методическая и организационная система изучения и обобщения педагогического опыта. – М, 1990. – 124с.
717407
   Методическая помощь в подготовке и повышении квалификации кадров на производстве. – М, 1964. – 24с.
717408
   Методическая работа в КазГУ. – Алма-Ата, 1979. – 370с.
717409
   Методическая работа отделов литературы на иностранных языках республиканских и областных библиотек. – М, 1975. – 18с.
717410
   Методическая работа с преподавателями и инструкторами производственного обучения. – М, 1969. – 22с.
717411
   Методическая работа с учителем. – Молотов, 1948. – 39с.
717412
   Методическая работа старшего мастера. – М, 1972. – 32с.
717413
   Методическая разработка. – Омск, 1970. – 16с.
717414
   Методическая разработка дидактического материала по русскому языку. – Новосибирск, 1970. – 79с.
717415
   Методическая разработка для иностранных студентов гуманитарных специальностей по истории СССР. – К, 1976. – 63с.
717416
   Методическая разработка для оформления книжно-иллюстративной выставки, посвященной 50-летию ВЛКСМ. – Челябинск, 1968. – 120с.
717417
   Методическая разработка для подготовки и проведения семинаров по политической экономии. – Л, 1976. – 49с.
717418
  Чернов С.И. Методическая разработка для практических занятий по линейной алгебре / С.И. Чернов. – Казань
Ч.1. – 1976. – 44 с.
717419
   Методическая разработка для проведения показного занятия по тактической подготовке на сборах начальников военных кафедр гражданских вузов. – Киев, 1975. – 34с.
717420
   Методическая разработка для развития навыков устной речи для студентов неязыковых факультетов. – Кишинев, 1980. – 52с.
717421
   Методическая разработка для самостоятельной работы студентов - иностранцев. – К, 1981. – 88с.
717422
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. – М, 1978. – 37с.
717423
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. – Москва, 1978. – 49с.
717424
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. Факультет психологии. – Москва, 1978. – 46 с.
717425
   Методическая разработка к выполнению лабораторных работ по курсу "Акустические устройства обработки радиосигналов". – Ленинград, 1975. – 62 с.
717426
   Методическая разработка к коллоквиумам и лабораторному практикуму по коллоидной химии и физической химии полимеров для студентов химического факультета. – К, 1980. – 44с.
717427
   Методическая разработка к курсу "Историография Российской истории". – М, 1993. – 56с.
717428
   Методическая разработка к практикуму по основам радиоэлектроники : для студентов физического факультета. – Киев : КГУ, 1980. – 48 с.
717429
   Методическая разработка лабораторного занятия по курсу "Математическая статистика". – Донецк, 1980. – 40 с.
717430
   Методическая разработка на тему "Материя и основные формы её существования". – Ташкент, 1985. – 36с.
717431
   Методическая разработка по английскому языку для студентов II курса экономического факультета. – Кишинев, 1982. – 47с.
717432
   Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета. – Алма Ата, 1979. – 80с.
717433
   Методическая разработка по домашнему чтению по книге П.Абрахамса "Тропою грома". – Самарканд, 1979. – 34с.
717434
   Методическая разработка по изучению вычислительных машин и их использованию. – Л
1. – 1969. – 88с.
717435
  Семенец О.Е. Методическая разработка по практике перевода для слушателей курсов гидов-переводчиков Олимпиады-80 / О.Е. Семенец, К.М. Сухенко, А.Н. Панасьев. – К., 1980. – с.
717436
  Смирнова К.Е. Методическая разработка по разговорной практике английского языка для слушателей курсов гидов-переводчиков Олимпиады-80 / К.Е. Смирнова, В.В. Дайнеко. – Киев, 1980. – 30 с.
717437
  Капитон Владимир Павлович Методическая роль принципа детерминизма в научной критике мира (на материалах современной физики) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Капитон Владимир Павлович; Днепропетровский инженерно-строительный ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.190-207
717438
   Методическая, библиографическая и краеведческая работа областных библиотек. – Минск, 1973. – 46с.
717439
   Методические материалы по организации вычислительных центров. – Москва, 1972. – 513с.
717440
   Методические материалы по подготовке предприятия к внедрению автоматизированных систем управления предприятием (АСУП). – 2-е изд. – М., 1977. – 118с.
717441
   Методические материалы по политологии. – Рига, 1991. – 80с.
717442
   Методические материалы по преподаванию языков в сельскохозяйственных вузах. – М., 1971. – 124с.
717443
   Методические материалы по программному обеспечению ЭВМ. – Ленинград
1. – 1971. – 18 с.
717444
   Методические материалы по программному обеспечению ЭВМ. – Ленинград
2. – 1971. – 17 с.
717445
   Методические материалы по программному обеспечению ЭВМ АЛГОЛ-ПРОЦЕДУРЫ. – Ленинград
9. – 1973. – 17 с.
717446
   Методические материалы по составлению синтаксических и семантических таблиц геометрического языка гимап. – Минск, 1984. – 78 с.
717447
   Методические материалы по типовому составу технического задания на проектирование вычислительных центров. – Москва, 1970. – 356с.
717448
   Методические материалы по философии. – Изд. 3-е. – К., 1972. – 98с.
717449
   Методические материалы совещания-семинара работников системы профтехобразования по вопросам научной организации педагогического труда (24-26 марта 1969 года. Свердловск). – М., 1969. – 160с.
717450
   Методические минералогические исследования. – Москва : Наука, 1971. – 272с.
717451
   Методические минералогические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 162с.
717452
   Методические основы автоматизированной системы метеорологических наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 120с.
717453
   Методические основы географических исследований природных и общественных территориальных комплексов : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 135с.
717454
   Методические основы гидрогеологического районирования территории СССР. – М., 1990. – 238с.
717455
   Методические основы и организация среднесрочного и текущего планирования в отрасли. – Киев, 1984. – 107с.
717456
  Попов И.В. Методические основы исследований руслового процесса. / И.В. Попов. – Л, 1961. – 206с.
717457
   Методические основы исследования химического состава горных пород, руд и минералов. – Москва : Недра, 1979. – 400с.
717458
   Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1987. – 224с.
717459
   Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод. – Л., 1981. – 176с.
717460
   Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1987. – 288с.
717461
   Методические основы оценки техногенных изменений геологической среды городов. – Москва, 1990. – 196 с.
717462
   Методические основы оценки эффективности труда служащих. – М., 1989. – 46с.
717463
   Методические основы поисков и разведки нерудных полезных ископаемых. – Л., 1988. – 146с.
717464
   Методические основы преподавания физики в высшей школе : межвуз. сб. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1984. – 114 с.
717465
   Методические основы прогноза и поисков свинцовоцинковых месторождений. – М., 1987. – 228с.
717466
   Методические основы прогнозирования нефтегазоносности. – Москва : Недра, 1990. – 247с.
717467
   Методические основы разработки и внедрения АСПР Госплана союзной республики. – Душанбе, 1971. – 71с.
717468
   Методические основы совершенствования структуры и функций управления. – К., 1985. – 145с.
717469
   Методические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса. – Алма-Ата, 1988. – 133с.
717470
   Методические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса в Казахском государственном университете. – Алма-Ата, 1990. – 95с.
717471
   Методические основы типового проектирования АСУ-сельхоз. – М., 1978. – 107с.
717472
  Олейник Я.Б. Методические основы экономико-географического исследования территориальной организации животноводческо-промышленного комплекса // Экономическая георафия, 1980. – Вып.28
717473
   Методические особенности и опыт прогнозирования электрификации. – М., 1989. – 195с.
717474
   Методические письма. – Изд. 3-е. – М., 1925. – 31с.
717475
  Олейник Я.Б. Методические подходы к картографированию агропромышленного природопользования в региональных АПК // Картография и НТП
717476
  Олейник Я.Б. Методические подходы к определению интенсификации производства в пригородных животноводческо-промышленных комплексах УССР // Картография и НТП
717477
   Методические положения и практические рекомендации по составлению и заполнению геолого-экономических кадастров морских месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Владивосток, 1988. – 86с.
717478
   Методические положения оптимального отраслевого планирования в промышленности. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск, 1972. – 312с.
717479
   Методические положения оптимизации пространственной структуры экономического района. (Предварительный вариант). – Новосибирск, 1975. – 150с.
717480
   Методические положения по организации народнохозяйственного планирования в союзной республике с применением сетевых методов и ЭВМ. – К., 1969. – 139с.
717481
   Методические положения факторного анализа исполнения планов по основным показателям деятельности предприятий и объединений. – М., 1976. – 103с.
717482
   Методические пособия по актуальным вопросам трудового законодательства. – М., 1989. – 124с.
717483
   Методические пособия по новой истории (1642-1870). Для 8-го класса средней школы. – Изд. 2-е, доп. – М., 1951. – 340с.
717484
  Фролов И.Т. Методические принципы теоретической биологии / И.Т. Фролов. – Москва, 1973. – 61с.
717485
   Методические проблемы археологии Сибири. – Новосибирск, 1988. – 226с.
717486
   Методические проблемы коммунистического воспитания. – М., 1980. – 95с.
717487
   Методические проблемы нормирования и экспертизы норм расхода материалов в промышленности. – М., 1987. – 115с.
717488
   Методические проблемы обучения русскому языку в условиях кыргызско-русского двуязычия. – Бишкек, 1991. – 106с.
717489
  Хисберт М. Методические разработки и пособие для изучения испанского языка / М. Хисберт. – К., 1963. – 123с.
717490
  Щепетова Н.Н. Методические разработки к картинам по развитию речи "Лето" и "Осень" / Н.Н. Щепетова. – Ленинград, 1938. – 28с.
717491
  Чухонцев В.М. Методические разработки к лабораторным работам по курсу "Аналоговые вычислительные машины" / В.М. Чухонцев. – Куйбышев
1. – 1970. – 52с.
717492
  Полячек Г.Г. Методические разработки к учебным телевизионным передачам по истории для 5 класса на 1969-70 учебный год / Г.Г. Полячек. – Л., 1970. – 64с.
717493
  Чиндяскина Л.А. Методические разработки по грамматике и специальной лексике по немецкому языку / Л.А. Чиндяскина. – Саранск, 1972. – 119с.
717494
  Фирчук П.Я. Методические разработки по спецкурсу основ астрофизики для педагогических институтов / П.Я. Фирчук. – Москва : МПИ, 1974. – 65 с.
717495
   Методические рекомендации к астрофизическому практикуму для студентов физического факультета. – Киев : Киевский университет, 1986. – 46 с.
717496
   Методические рекомендации к атласу тектонических карт и опорных профилей Сибири. – Новосибирск, 1981. – 88с.
717497
   Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по научному коммунизму для студ.заоч. формы обучения. – Днепропетровск, 1984. – 28с.
717498
   Методические рекомендации к выполнению курсовых проектов и лабораторно-практических занятий по курсу "Организация и планирование производства в сельскохозяйственных предприятиях". – Х, 1977. – 123с.
717499
   Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы "Анализ электронно-колебательной структуры спектров люминесценции в помощью ЭВМ ". – К, 1987. – 6с.
717500
   Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы "Определение количественного состава бинарных сплавов методом локального рентгенозондового микроанализа ". – К, 1986. – 19с.
717501
   Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу "Исследование операций" для студ. фак. киб.. – К, 1986. – 52с.
717502
   Методические рекомендации к игровым семинарским занятиям по курсу "Суд и правосудие в СССР". – К, 1987. – 16с.
717503
  Полухина В.П. Методические рекомендации к учебной хрестоматии "Литература". 6 класс / В.П. Полухина. – М., 1992. – 95с.
717504
  Фрейфельд А.А. Методические рекомендации лекторам, выступающим по вопросам советско-американских отношений / А.А. Фрейфельд. – Москва, 1978. – 19с.
717505
  Фадеев П.И. Методические рекомендации по изучению и использованию гранулометрии песчаных пород в инженено-геологических целях / П.И. Фадеев. – М, 1974. – 112с.
717506
  Скакун В.А. Методические рекомендации по курсу "Организация и методика производственного обучения" / В.А. Скакун. – М., 1968. – 152с.
717507
  Федотова Т.Н. Методические рекомендации по педагогической практике для студентов. / Т.Н. Федотова. – Одесса, 1967. – 10с.
717508
  Пинский А.А. Методические рекомендации по преподаванию физики в средних профтехучилищах при подготовке рабочих-металлистов / А.А. Пинский. – Москва : Высшая школа, 1980. – 184 с.
717509
   Методические рекомендации по применению электромагнитного каротажа с аппаратурой ЭМК-1. – Л., 1977. – 65с.
717510
   Методические рекомендации по применению элементов хозяйственного расчета в работе функциональных отделов и служб.. – вып. 5. – М., 1974. – 36с.
717511
   Методические рекомендации по применению эмульсионных промывочных жидкостей при алмазном бурении. – Л., 1982. – 34с.
717512
   Методические рекомендации по проблемному преподаванию диалектического материализма: для препод.. – Львов, 1983. – 96с.
717513
   Методические рекомендации по проведению занятий на тему "Союз нерушимый республик свободных". – Оренбург, 1982. – 29с.
717514
   Методические рекомендации по проведению педагогической практики студентов экономического факультета. – К., 1982. – 20с.
717515
   Методические рекомендации по проведению семестровых экзаменов в университетах. – К., 1978. – 18с.
717516
   Методические рекомендации по проведению семинарских занятитй в школах идеологического актива. – Х., 1984. – 51с.
717517
   Методические рекомендации по проведению студ. вычислительной практики в диалоговом режиме ОС РВ на АРМ-М (СМ-4). – К., 1986. – 16с.
717518
   Методические рекомендации по проведению студенческой вычислительной практики в диалоговом режиме ОСРВ на АРМ-М (СМ-4). – К., 1986. – 16с.
717519
   Методические рекомендации по прогнозированию изменений инженерно-геокриологических условий эксплуатации месторождений полезных ископаемых на Крайнем Севере при их разведке. – М., 1976. – 74с.
717520
   Методические рекомендации по прогнозированию скрытого ртутного оруднения в Донбассе по ореолам рассеяния ртути в угольных пластах. – Симферополь, 1979. – 84с.
717521
   Методические рекомендации по прогнозированию температуры воды в Северном рыбопромысловом бассейне. – вып. 1. – Мурманск, 1979. – 173с.
717522
   Методические рекомендации по прогнозированию технико-экономических показателей новой техники.. – К., 1982. – 41с.
717523
   Методические рекомендации по прогнозу и оценке месторождений медно-висмутовой формации на основе разработки их геолого-генетической модели. – М., 1990. – 54с.
717524
   Методические рекомендации по прогнозу изменения инженерно-геокриологических условий и развития криогенных процессов при линейном строительстве в северотаежной зоне Западной Сибири. – М., 1976. – 47с.
717525
   Методические рекомендации по прогнозу поискам и разведке торфовивианитов и вивианитовых торфов. – Новосибирск, 1985. – 40с.
717526
   Методические рекомендации по прогнозу режима уровня грунтовых вод орошаемых массивов в субаэральных дельтах. – М., 1971. – 68с.
717527
   Методические рекомендации по программированному обучению (для препод.). – М., 1966. – 235с.
717528
   Методические рекомендации по проектированию и применению процедур управления научным комплексом, включающим НИИ, КБ и ЭП.. – К., 1974. – 85с.
717529
   Методические рекомендации по проектированию системы общественного обслуживания в схемах и проектах районной планировки для Украинской ССР. – Киев, 1979. – 55 с.
717530
   Методические рекомендации по проектированию трасс скважин и управлению процессом направленного бурения с применением ЭВМ. – Л., 1985. – 52с.
717531
  Романовский З.Н. Методические рекомендации по производственному обучению трактористов-машинистов в сельских профессионально-технических училищах / З.Н. Романовский. – М., 1969. – 75с.
717532
   Методические рекомендации по пропаганде научного атеизма.. – Л., 1972. – 15с.
717533
   Методические рекомендации по пропаганде решений 26 съезда КПСС. – М., 1981. – 50с.
717534
   Методические рекомендации по пропаганде советской семейно-бытовой обрядности. – Киев, 1987. – 23 с.
717535
   Методические рекомендации по работе библиотек в помощь пропаганде массовых проффессий и трудоустройству молодежи. – М.
ч. 2. – 1980. – 49с.
717536
   Методические рекомендации по работе оборонно-спортивного лагеря. – Пермь, 1984. – 35с.
717537
   Методические рекомендации по работе с книгами А.Г.Алексина: список лит.. – М., 1979. – 31с.
717538
   Методические рекомендации по работе с малоиспользуемой литературой в органах научно-технической информации и научно-технических библиотеках Украинской ССР.. – К., 1977. – 31с.
717539
   Методические рекомендации по работе секции библиотечных работников учебных заведений профтехобразования. – М., 1975. – 26с.
717540
   Методические рекомендации по радиогеохимическим и изотопным исследованиям нефтегазоносных областей. – М., 1977. – 107с.
717541
   Методические рекомендации по разделу "Криминалистическое исследование документов" курса "криминалистики" для студентов юридич. факультета. – К., 1986. – 36с.
717542
   Методические рекомендации по разделу "Механические колебания и волны" курса физика для самостоят. работы слушателей подготовит. отделения. – К., 1988. – 16с.
717543
   Методические рекомендации по разработке баланса трудовых ресурсов сельского административного района. – Киев : СОПС УССР АН УССР, 1981. – 82 с.
717544
   Методические рекомендации по разработке геоморфологической терминологии дна Мирового океана. – М., 1979. – 52с.
717545
   Методические рекомендации по разработке и реализации планов по научной организации труда на предприятиях Совета народного хозяйства Молдавской ССР.. – Кишинев, 1965. – 42с.
717546
   Методические рекомендации по разработке краткосрочных планов геологоразведочных работ. – М., 1977. – 192с.
717547
   Методические рекомендации по разработке проектных решений по комплексной организации труда работников инженерных служб геологических организаций.. – М., 1987. – 157с.
717548
   Методические рекомендации по разработке систем картографических знаков для карт геологического содержания : (на примере мелкомасштабной региональной прогнозно-металлогенической карты. – Свердловск : Уралгеология, 1987. – 31 с.
717549
   Методические рекомендации по разработке территориальной отраслевой программы интенсификации экономики города, административного района. – Сыктывкар, 1986. – 116с.
717550
   Методические рекомендации по расчетам эффективности капитальных вложений при разработке отраслевого плана капитального строительства.. – М., 1967. – 143с.
717551
   Методические рекомендации по расчету безвихревых воздухораспределителей. – Л., 1989. – 19с.
717552
   Методические рекомендации по расчету и технико-экономической оценке совмещенных систем освещения и конденционирования воздуха. – Л., 1989. – 32с.
717553
   Методические рекомендации по расчету на ЭВМ норм времени на базе микроэлементных нормативов. – М., 1989. – 50с.
717554
   Методические рекомендации по расчету оптимальных параметров процесса алмазного бурения. – Л., 1985. – 71с.
717555
   Методические рекомендации по расчету предельных экономических показателей морских геологоразведочных работ на нефть и газ.. – Л., 1976. – 40с.
717556
   Методические рекомендации по рациональному комплексу химических методов исследования нерастворимого органического вещества. – Новосибирск, 1986. – 74с.
717557
   Методические рекомендации по русской литературе XVIII в.. – Рига, 1989. – 26 с.
717558
   Методические советы первокурснику. – Москва, 1972. – 39с.
717559
   Методические советы по изучению марксистско-ленинской философии. – М., 1971. – 110с.
717560
   Методические советы по изучению произведений В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 206 с.
717561
   Методические советы по изучению произведений В.И. Ленина. – Изд. 2-е, дораб. – М., 1972. – 236с.
717562
   Методические советы по изучению произведений В.И. Ленина. – Изд. 4-е, дораб. – М., 1979. – 286с.
717563
   Методические советы по изучению произведений В.И. Ленина. – Изд. 6-е, дораб. – М., 1982. – 287с.
717564
   Методические советы по изучению произведений классиков марксизма-ленинизма в курсе "Политическая экономия капитализма". – Москва : Мысль, 1978. – 199 с.
717565
   Методические советы по изучению темы "Планомерное развитие социалистической экономики". – Волгоград, 1967. – 28с.
717566
   Методические советы по изучению темы "Товарное производство, товар и деньги". – Саратов, 1965. – 32с.
717567
   Методические советы по изучинию политической экономиии для студентов-заочников. – Белая Церковь, 1985. – 38с.
717568
   Методические советы по изучинию современного международного положения и внешеней политики СССР. – Душанбе, 1963. – 159с.
717569
   Методические советы по курсу марксистско-ленинской философии. – Саратов, 1975. – 30с.
717570
   Методические советы по написанию контрольных работ для студентов филологического факультета и факультета романо-германской филологии по курсу политической экономии. – К., 1973. – 14с.
717571
   Методические советы по теме "Мировая социалистическая система хозяйства". – Ставрополь, 1968. – 19с.
717572
   Методические советы по теме "От социализма к коммунизму". – Ставрополь, 1968. – 24с.
717573
   Методические советы по теме: "Коммунистическое строительство в СССР и дальнейшее укрепление мировой социалистической системы". – Пермь, 1960. – 12с.
717574
   Методические советы по философии. – М., 1965. – 303с.
717575
   Методические советы преподавателям, аспирантам и студентам по использованию материалов XXIV съезда КПСС в курсе политической экономии. – Ташкент, 1972. – 99с.
717576
   Методические советы пропагандистам, 1970. – 26с.
717577
   Методические советы пропагандистам для проведения занятий в школах коммунистического труда и учебных комбинатах по темам: "Каждый за всех, все за одного", "Человек человеку - друг, товарищ и брат". – Воронеж, 1964. – 24с.
717578
   Методические советы пропагандистам для проведения занятий в школах коммунистического труда и учебных комбинатах по темам: "Нормы морального кодекса строителя коммунизма - требования общества к каждо. – Воронеж, 1963. – 18с.
717579
   Методические советы пропагандисту по изучению первой темы истории КПСС "Начало рабочего движения и распространения марксизма в России (1883-1894)". – Пермь, 1959. – 16с.
717580
   Методические советы пропагандисту по изучению темы "Общественная собственность на средства производства. Производственные отношения социализма". – Пермь, 1960. – 28с.
717581
   Методические советы пропагандисту по изучению темы "Основные закономерности перехода от социализма к коммунизму". – Пермь, 1960. – 30с.
717582
   Методические советы пропагандисту по теме "Закон распределения по труду. Заработная плата при социализме". – Пермь, 1959. – 24с.
717583
   Методические советы пропагандисту по теме "Накопление капитала и обнищание пролетариата". – Пермь, 1960. – 36с.
717584
   Методические советы прорагандистам и лекторам по истории КПСС школ основ марксизма-ленинизма. – Волгоград, 1968. – 128с.
717585
  Покомарев Н.С. Методические советы слушателю ЗВПШ при ЦК КПСС / Н.С. Покомарев. – М., 1963. – 20с.
717586
   Методические советы студентам первых курсов. – Ташкент, 1973. – 52с.
717587
   Методические советы студентам, изучабщим политическую экономию. – М.
2. – 1968. – 92с.
717588
   Методические советы студентам, изучающим политическую экономию. – М.
1. – 1968. – 96с.
717589
   Методические укаазания гидрометеорологическим станциям. – Л.
5. – 1954. – 44с.
717590
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе "Западноевропейская литература 18-19 веков" / Г.С. Слободкин. – 2-е изд. – М., 1963. – 112с.
717591
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе "Западноевропейская литература средних веков, Эпохи Возрождения и 18 века" / Г.С. Слободкин. – М., 1958. – 96с.
717592
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе по зарубежной литературе 18 века / Г.С. Слободкин. – М., 1958. – 72с.
717593
  Шалаев В.Ф. Методические указания / В.Ф. Шалаев. – Воронеж, 1934. – 135с.
717594
   Методические указания. – М.
23. – 1953. – 24с.
717595
   Методические указания. – М.
15. – 1954. – 20с.
717596
   Методические указания. – М.
16. – 1955. – 16с.
717597
   Методические указания. – Л.
28. – 1955. – 24с.
717598
   Методические указания. – М.
Вып. 20. – 1957. – 12с.
717599
   Методические указания. – М.
21. – 1958. – 16с.
717600
  Хромова Е.А. Методические указания / Е.А. Хромова. – Москва, 1959. – 16с.
717601
  Эльсгольц Л.Э. Методические указания / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1959. – 59 с.
717602
   Методические указания. – М.
26. – 1960. – 12с.
717603
  Эльсгольц Л.Э. Методические указания / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1962. – 8 с.
717604
   Методические указания (нем. яз.) для студ. технич. ф-тов.. – Л.
ч. 4. – 1974. – 47с.
717605
   Методические указания (нем. яз.) для студ. технич. ф-тов.. – Л.
ч. 3. – 1975. – 40с.
717606
   Методические указания (с элементами программирования) для самостоятельного изучения студентами-заочниками темы: "? числительное. Местоимение. Наречие".. – Новокузнецк, 1971. – 41с.
717607
  Шилюгина А.И. Методические указания . / А.И. Шилюгина. – М.
1. – 1963. – 38с.
717608
   Методические указания № 62. Расчет испарения с почвы, воды и снега.. – Л., 1961. – 28с.
717609
   Методические указания гидрометеорологическим станциям. – Л.
6. – 1954. – 18с.
717610
   Методические указания гидрометеорологическим станциям. – Л.
7. – 1955. – 28с.
717611
   Методические указания гидрометеорологическим станциям по использованию электронных потенциометров КСП-4 для регистрации составляющих радиационного баланса. – Л., 1978. – 56с.
717612
   Методические указания гидрометеорологическим станциям. №3. – Л., 1953. – 16с.
717613
   Методические указания гидрометеоролоигческим станциям. – Л.
4. – 1954. – 60с.
717614
   Методические указания для абитуриентов. Вопросы и задачи по физике. – Москва : МГИ, 1984. – 85 с.
717615
   Методические указания для выполнения контрольного задания по геодезии : (для студ. агрономического и плодововиноградного ф-тов). – Кишинев : КСХИ, 1961. – 44 с. – на правах рукописи
717616
   Методические указания для дипломного проектирования по специальности "Автоматизация химических производств". – Харьков, 1965. – 8с.
717617
   Методические указания для заочников филологического факультета. – К., 1954. – 26с.
717618
   Методические указания для курсового и дипломного проекта по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий". – Минск, 1970. – 188 с.
717619
   Методические указания для лабораторного практикума по курсу "Основы микроэлектроники". – Саранск, 1977. – 71 с.
717620
   Методические указания для лабораторных занятий по курсу "Счетно-вычислительные машины". – Иркутск, 1974. – 80с.
717621
   Методические указания для подготовки к государственным экзаменам по политической экономии. – К., 1974. – 31с.
717622
   Методические указания для проведения практических занятий по курсу "АСПР в народном хозяйстве". – Харьков, 1990. – 32с.
717623
   Методические указания для пчеловодов-опытников. – Алма-Ата, 1960. – 19с.
717624
   Методические указания для работы в ДИИСО по курсу "Планирование экономического и социального развития СССР". – Москва, 1988. – 24 с.
717625
   Методические указания для работы над устными темами по иностранному языку на гуманитарных факультетах. – К., 1989. – 8с.
717626
   Методические указания для редакторов БСЭ. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 304с.
717627
   Методические указания для рецензирования дипломных проектов и работ (по химико-технолог. спец.). – Казань, 1972. – 16с.
717628
   Методические указания для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по физике (программированное обучение). – Владивосток : ДПИ
Ч. 1. – 1977. – 36 с.
717629
   Методические указания для самостоятельной работы с поляризационным микроскопом (определение породообразующих минералов для студ. геолого-географ. ф-та). – Х., 1981. – 29с.
717630
   Методические указания для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1962. – 44с.
717631
   Методические указания для слушателей общественной школы лекторов-пропагандистов.. – Куйбышев, 1973. – 60с.
717632
  Трушевский С.Н. Методические указания для студентов-заочников к курсу "Введение в литетатуроведение" / С.Н. Трушевский. – Х.
2. – 1961. – 52с.
717633
   Методические указания для студентов 1-го курса биолого-почвенного факультета. – Казань, 1973. – 104с.
717634
   Методические указания для студентов 2 к. по англ. яз.. – Л., 1975. – 19с.
717635
   Методические указания для студентов 5 курса ВЮЗИ по подгтовке к гос. экзаменам. – Москва, 1960. – 136с.
717636
   Методические указания для студентов 5 курса ВЮЗИ по подгтовке к гос. экзаменам. – Москва, 1964. – 192с.
717637
   Методические указания для студентов по педпрактике. – Одесса, 1970. – 16 с.
717638
   Методические указания для студентов юридического факультета по спецкурсу "Возмещение вреда и убытков". – Ашхабад, 1981. – 84с.
717639
   Методические указания и задания для контрольных работ по общему курсу "Статистики" для студ. 2 курса учетно-эконом. и торгово-эконом. ф-тов. – Москва, 1963. – 84с.
717640
   Методические указания и задания для самостоятельной работы по физической химии. Химическая термодинамика. – Х., 1988. – 78с.
717641
   Методические указания и задания к практическим занятиям и самоподготовке по теории вероятностей. – Донецк, 1981. – 52с.
717642
   Методические указания и задания к практическим занятиям по курсу экономической географии СССР. – Куйбышев, 1967. – 59с.
717643
   Методические указания и задания к практическим занятиям по сов. административному праву: для 2 курса. – Х., 1986. – 50с.
717644
   Методические указания и задания к спецкурсу "Перевод с испанского языка" : для 4-5 курсов. – Х., 1988. – 60с.
717645
   Методические указания и задания по исследованию операций. – Пермь, 1977. – 81с.
717646
   Методические указания и задания по исторической грамматике русского языка для самостоят. работы студ. гос. ун-тов и пед. ин-тов. – Х., 1985. – 68с.
717647
   Методические указания и задания по краткосрочному кредитованию государственных сельскохозяйственных предприятий. Для студ. 4-5 к. экон. фак.. – Луганск, 1965. – 26с.
717648
   Методические указания и задания по курсу "оснвы статистики" для студ. факультетов кибернетики. – К., 1986. – 58с.
717649
   Методические указания и задания по курсу "Советское земельное право и правовая охрана природы". – Харьков, 1975. – 64 с.
717650
   Методические указания и задания по практическому курсу английского языка для студ. старших курсов факультетов ин. яз.. – Х., 1977. – 47с.
717651
   Методические указания и задания по русскому языку (раздел "Орфография) для слуш. подготов. отд.. – К., 1986. – 90с.
717652
   Методические указания и задания по темам устной практики "Радио", "Телевидение", "Живопись", "Театра" и "Кино" для студ 5 курса ф-та ин. яз.. – Х., 1986. – 67с.
717653
   Методические указания и задания по химии.. – Л., 1965. – 26с.
717654
   Методические указания и задачи по теме "Учет труда и заработной платы". – Рига, 1990. – 38с.
717655
   Методические указания и инструкции по отбору изданий во Всесоюзной книжной палате. – М., 1974. – 79с.
717656
   Методические указания и контрольная работа по тригонометрии для слушателей заочных подготов. курсов. – Казань, 1974. – 11с.
717657
   Методические указания и контрольные задания для самостоят. работы студ. по теме: "Учет материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов". – Л., 1989. – 32с.
717658
   Методические указания и контрольные задания по английскому языку.. – Л., 1972. – 48с.
717659
   Методические указания и контрольные задания по английскому языку. Для студ. заоч. обуч.. – М., 1956. – 76с.
717660
   Методические указания и контрольные задания по геодезии : (для студ.-заоч. лесоинженерного и лесохозяйственного ф-та) / С.Е. Баршай, Г.А. Костко, Л.Ф. Мартыненко, Е.Е. Рябова; Мин. высш., средн. спец. и профессионального образования БССР ; Белорусский технологический ин-т им. С.М. Кирова. – Минск, 1961. – 87 с.
717661
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Геодезия". – Ереван, 1964. – 59 с.
717662
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Киноэлектростанции" для заоч. отд.. – Л., 1960. – 85с.
717663
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Металловедение и коррозия металлов". Для студ.-заоч. по спец. "Технология электрохим. производств". – Днепропетровск, 1962. – 24с.
717664
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Основы математической статистики". – Москва, 1966. – 40 с.
717665
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Основы радиотехники". – Ленинград, 1969. – 32 с.
717666
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Основы теории и конструирования антенно-фидерных устройств". – Москва, 1958. – 20 с.
717667
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Технология производства электровакуумных приборов". – Москва, 1960. – 34 с.
717668
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Технология электрохимических производств". – Иваново, 1975. – 47 с.
717669
   Методические указания и контрольные задания по курсу латинского языка. – Краснодар, 1983. – 34с.
717670
   Методические указания и контрольные задания по курсу Механизация вычислительных работ. Для студ.-заоч. эконом. и бухгалт. отд.. – Х., 1961. – 8с.
717671
   Методические указания и контрольные задания по курсу педагогики "Характеристика воспитательной деятельности руководителя первичного трудового коллектива". – Л., 1974. – 31с.
717672
   Методические указания и контрольные задания по курсу телеуправление для спец. автоматические, телемеханические и электроизмерительные приборы и устройства. – М., 1957. – 39с.
717673
   Методические указания и контрольные задания по литературе для уч-ся кусов по подготовке к вступит. экзаменам на гуманит. ф-ты. – М., 1963. – 8с.
717674
   Методические указания и контрольные задания по литературе. Для поступающих. – Иваново, 1974. – 32 с.
717675
   Методические указания и контрольные задания по математике.. – Л., 1971. – 120с.
717676
   Методические указания и контрольные задания по немецкому языку для студ.-заоч.. – 12-е изд. – М., 1961. – 38с.
717677
  Суркова М.И. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку. / М.И. Суркова. – М, 1973. – 46с.
717678
   Методические указания и контрольные задания по подготовке к вступительным экзаменам по химии. – Свердловск, 1969. – 24с.
717679
  Успенская Е.В. Методические указания и контрольные задания по французскому языку / Е.В. Успенская. – 1 курс. – Л., 1961. – 20с.
717680
  Успенская Е.В. Методические указания и контрольные задания по французскому языку / Е.В. Успенская. – 2 курс. – Л., 1961. – 11с.
717681
  Успенская Е.В. Методические указания и контрольные задания по французскому языку / Е.В. Успенская. – 3 курс. – Л., 1961. – 8с.
717682
  Швец А.В. Методические указания и контрольные работы по курсу "Практическая стилистика современного русского литературного языка" / А.В. Швец. – Киев, 1966. – 42с.
717683
  Ширкевич М.Г. Методические указания и контрольные работы по термодинамике / М.Г. Ширкевич. – Москва, 1957. – 40 с.
717684
   Методические указания и учебные задания к разделу "Основы программирования на языке Pl : Для 1 курса. – Киев, 1981. – 56с.
717685
   Методические указания и учебные задания к разделу "Фонетика современного русского языка" для студ. 1 курса. – К.., 1984. – 24с.
717686
   Методические указания и учебные задания к спецкурсу "Актуальные проблемы современной социолингвистики" для студ. старших курсов. – Киев, 1985. – 20 с.
717687
   Методические указания и учебные задания к спецкурсу "Конструирование программ решений задач численного анализа в языках программирования "АЛГОЛ-60, ФОРТРАН-IV, P/I". – К., 1985. – 48с.
717688
   Методические указания и учебные задания по курсу "Введение в языкознание". – Черновцы, 1981. – 32с.
717689
   Методические указания и учебные задания по курсу "Социально-эконом. статистика" для студ. эконом ф-та. – К., 1987. – 99с.
717690
   Методические указания и учебные задания по курсу "Социально-эконом. статистика": для студ. эконом. ф-та. – К., 1986. – 99с.
717691
   Методические указания и учебные задания по нормативному курсу грамматики современного английского языка для студ. старших курсов. – К., 1984. – 40с.
717692
   Методические указания и учебные задания по переводу (деловая корреспонденция) для студ. фак. междунар. отношений. – К., 1987. – 20с.
717693
   Методические указания и учебные задания по разговорной практике английского языка для студ. сташих курсов романо-германской филологии. – Киев, 1983. – 18 с.
717694
   Методические указания и учебные задания по русскому языку. – К., 1988. – 12с.
717695
   Методические указания и учебные задания по семантическому синтаксису английского языка для студ. 4 курса фак. романо-германской филологии. – К., 1984. – 19с.
717696
   Методические указания и учебные задания по совршенствованию навыков интерпретации художественных текстов для самостоятельной работы студ.. – К., 1988. – 28с.
717697
   Методические указания и учебные задания по французскому языку: для студ.. – К., 1987. – 32с.
717698
   Методические указания и учебные материалы по домашнему чтению для студ. 1 курса. – Х., 1976. – 42с.
717699
   Методические указания и учебные материалы по немецкому языку для студ. биологического ф-та. – Х., 1976. – 77с.
717700
   Методические указания и учебные материалы по немецкому языку для студ. геологов и гидрогеологов.. – Х.
ч. 1. – 1976. – 73с.
717701
   Методические указания и учебные материалы по немецкому языку для студентов 3-4 курсов физического ф-та. – Х., 1976. – 95с.
717702
   Методические указания и учебные планы по внелекционному чтению на английском языке: для студ. 2 - 3 курсов физ. ф-та. – К., 1986. – 47с.
717703
   Методические указания и учебные тексты по изучению жизни и деятельности В.И.Ленина на французском языке. – Х.
ч. 1, 2. – 1976. – 127с.
717704
   Методические указания и учебные тексты по истории древнего мира и археологии на французском языке. – Х., 1976. – 91с.
717705
   Методические указания и учебные тексты по истории средних веков на французском языке. – Х., 1977. – 112с.
717706
   Методические указания к антенному практикуму. – Харьков
Ч. 1. – 1976. – 97 с.
717707
   Методические указания к большому практикуму по антибиотикам для студ. биологич. ф-та. – К., 1985. – 32с.
717708
   Методические указания к большому спецпрактикуму по цитологии и гистрологии: для студ. биолог. фак.. – К., 1986. – 35с.
717709
  Янковская А.В. и Головин Н.М. Методические указания к букварям / А.В. и Головин Н.М. Янковская. – 3-е. – М., 1939. – 40с.
717710
   Методические указания к ведению Практических занятий по математическому анализу 1 семестр 1 курса. – К.., 1977. – 60с.
717711
   Методические указания к ведению практических занятий по математическому анализу 1 семестр 2 курса. – К., 1978. – 46с.
717712
   Методические указания к выполнению домашнего задания по курсу "Экономическая кибернетика". – М., 1988. – 24с.
717713
   Методические указания к выполнению домашних заданий по курсу "Моделирование производственных систем": для студ. – Москва, 1988. – 44 с.
717714
   Методические указания к выполнению контрольной работы по математической картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 12с.
717715
   Методические указания к выполнению контрольной работы по общетеоретическим основам картографии для студ.-картограф. 3 курса заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 14с.
717716
   Методические указания к выполнению контрольных работ и подготовке к государственному экзамену по научному коммунизму. – Куйбышев, 1982. – 60 с.
717717
   Методические указания к выполнению контрольных работ по английскому языку для студентов 3-4 курсов. – Москва, 1962. – 48с.
717718
   Методические указания к выполнению контрольных работ по диалектическому материализму.. – Рига, 1985. – 14с.
717719
   Методические указания к выполнению контрольных работ по картографическому черчению для студ. заоч. формы обуч.. – Киев, 1984. – 19 с.
717720
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Географии промышленности СССР" для студ. спец 2030. – К., 1984. – 7с.
717721
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Общая гидрология" для студ. географ. ф-та. – К., 1984. – 9с.
717722
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Общее землеведение" для студ.-заоч. географ. фак.. – К., 1984. – 7с.
717723
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Органическая химия" для студ. биол. фак.. – К., 1986. – 40с.
717724
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Физическая география материков и океанов" для студ. 3-4 курсов заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 7с.
717725
   Методические указания к выполнению контрольных работ по немецкому языку: для студ. 2 курса географ. фак. заоч. отд.. – Ташкент, 1986. – 24с.
717726
   Методические указания к выполнению контрольных работ по политической экономии капитализма для студ. инженерных и эконом. спец. заоч. формы обуч.. – Рига, 1989. – 34с.
717727
   Методические указания к выполнению контрольных работ по прикладной картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 24с.
717728
  Шапиро Е.И. Методические указания к выполнению контрольных работ по русскому языку и литературе / Е.И. Шапиро, В.М. Спектор. – Раги, 1979. – 24с.
717729
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсам кафедры физической географии для студ. 4-6 курсов заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 15с.
717730
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1982. – 8с.
717731
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1985. – 7с.
717732
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1986. – 8с.
717733
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Методика преподавания географии" для студ. спец. 2030 географ. фак.. – К., 1984. – 14с.
717734
   Методические указания к выполнению контрольных работ по топографии с основами геодезии : для студ. спец. 1304, 2030, 1401, 1404 геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 24 с.
717735
   Методические указания к выполнению контрольных работ по физич. географ. СССР для студ.-заоч. 4 курса. – К., 1984. – 15с.
717736
   Методические указания к выполнению контрольных работ по физической географии СССР для студ.-заоч. 4 курса. – К., 1984. – 15с.
717737
   Методические указания к выполнению контрольных работ по химии. Для студ.-иностранцев подготов. ф-та. – Харків, 1975. – 51с.
717738
   Методические указания к выполнению контрольных работ по экономической и политической географии зарубежных стран для студ. географ. фак.. – Киев, 1984. – 9 с.
717739
   Методические указания к выполнению курсового проекта, домашних заданий и самостоятельной работы по курсу "Моделирование вычислительных систем": для студ. – Москва, 1988. – 48 с.
717740
   Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Основы алгоритмизации и алгоритмичческие языки" для студ. по спец. 1738. – Рига, 1985. – 16 с.
717741
   Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу "Структурная геология, геологическое картирование и дистанционные методы исследования" для студ. спец. 0101 и 0105 геол. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
717742
   Методические указания к выполнению курсовых и дипломных работ (библиограф. в учеб. и науч. работе студента). – Донецк, 1983. – 40с.
717743
   Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине "Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия". – Рига, 1985. – 32с.
717744
   Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу "Экономическая география СССР". – Чебоксары, 1976. – 28с.
717745
   Методические указания к выполнению курсовых работ по политической экономии для студентов инженерно-эконом. спец. дневного, веч., заоч. обуч.. – Рига, 1985. – 119с.
717746
   Методические указания к выполнению курсовых работ по современному русскому языку. – Черновцы, 1965. – 71с.
717747
   Методические указания к выполнению лаборатоного практикума по радиофизике и электронике. – Харьков, 1989. – 81 с.
717748
   Методические указания к выполнению лаборатоной работы по теме "Диалоговая система создания и ведения информационно-спрвочных массивов с использованием ППП "ВАМ". – Рига, 1988. – 72с.
717749
   Методические указания к выполнению лаборатоных и практических работ по курсу "Общая психология". – Днепропетровск, 1992. – 64с.
717750
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Социально-экономическая картография" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 15с.
717751
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Туристские карты" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 10с.
717752
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по теории численного интегрирования. – Ташкент, 1985. – 30с.
717753
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по технологии составления и подготовки карт к изданию : для студ. спец. 1304 - картография геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1983. – 68 с.
717754
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по химии элементов V группы для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 40с.
717755
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по ЭПР-спектроскопии координационных соединений для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 36с.
717756
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Общетеоретические основы картографии" для студ. спец. 1304 геогр. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
717757
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Проектирование, составление и издание карт и атласов" : для стурд. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 38 с.
717758
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Статистичская обработка информации" для студ. фак. кибернетики. – Киев : КГУ, 1986. – 24 с.
717759
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Топография с основами геодезии" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1987. – 52 с.
717760
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Фотограмметрия" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 52 с.
717761
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Электрорадиоизмерения". – Харьков
Ч. 1. – 1991. – 41 с.
717762
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Ядерная электроника" : для студ. 4 курса физико-технич. фак. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1985. – 60с.
717763
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики. Электричество II. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1981. – 51 с.
717764
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по организации и планированию топографо-геодезического и картографического производства. – К., 1985. – 19с.
717765
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по составлению и редактированию общегеографических карт и карт водных пространств для студентов-картографов 4 курса геогр. фак.. – Киев, 1983. – 36с.
717766
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по технологии издания карт : для студ. геогр. ф-та /спец. 1304-картография/. – Киев : КГУ, 1986. – 26 с.
717767
   Методические указания к выполнениюдомашних работ по курсу "Организация систем обработки информации": для студ.. – М., 1988. – 32с.
717768
  Фурсина Г.А. Методические указания к изучению курса "География сферы обслуживания" / МВиССО КазССР ; Казахский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова ; Г.А. Фурсина. – Алма-Ата : КазГУ, 1981. – 40 с.
717769
  Поварова Е.В. Методические указания к изучению курса "История педагогики". / Е.В. Поварова. – М., 1979. – 64с.
717770
   Методические указания к использованию конспект-схем в дисциплине "Высшая математика". – М., 1989. – 48с.
717771
  Янко М.Д. Методические указания к курсу "Методика преподавания литературы" для студ. зачн. 4 курса ф-та русского яз. и лит. пед. ин-тов / М.Д. Янко. – М., 1968. – 84с.
717772
  Тахо-Годи Методические указания к курсу античная литература / Тахо-Годи. – М., 1957. – 63с.
717773
  Лысов А.В. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по инженерной геодезии / Мин. сельского хозяйства СССР ; Саратовский с.-х. ин-т ; сост.: А.В. Лысов, А.И. Слогаев. – Саратов : Саратовский с.-х. ин-т, 1975. – 113 с.
717774
   Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по теме "Комплексное соединение". – Чебоксары, 1975. – 39с.
717775
   Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине "Радиотехнические системы передачи информации". – Севастополь, 1985. – 22 с.
717776
   Методические указания к лабораторному практикуму по физической и коллоидной химии. – К., 1974. – 58с.
717777
   Методические указания к лабораторным занятиям большого практикума "Физико-химические методы в биохимии" : для студентов 3-го курса кафедры биохимии биологических факультетов. – Харьков, 1977. – 28 с.
717778
   Методические указания к лабораторным занятиям по измерениям физических величин : для студентов 4-го курса физико-технического факультета. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1976. – 62 с.
717779
   Методические указания к лабораторным занятиям по курсу "Полезные ископаемые". – К., 1983. – 31с.
717780
   Методические указания к лабораторным занятиям по курсу "Физиология с.-х. животных с основами анатомии" для агрономич. экономич. фак-тов ХСХИ. – Х., 1960. – 48с.
717781
   Методические указания к лабораторным занятиям по курсу "Цитология и гистология" : для студентовбиоблогического факультета. – Киев : КГУ, 1984. – 44 с.
717782
   Методические указания к лабораторным занятиям по психологии. – Уфа, 1974. – 79с.
717783
   Методические указания к лабораторным занятиям по спецкурсу "Спецгистология" для студ. биологич. фак-та. – К., 1986. – 59с.
717784
   Методические указания к лабораторным работам по высшей математике. – Минск, 1990. – 49с.
717785
   Методические указания к лабораторным работам по качественному химическому анализу для студ. хим. и биол. фак.. – К., 1985. – 46с.
717786
   Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы теории цепей". – Харьков, 1974. – 26 с.
717787
   Методические указания к лабораторным работам по курсу "Промышленная электроника". – Куйбышев, 1976. – 80 с.
717788
   Методические указания к лабораторным работам по курсу физиолоиги человека и животных. – Ташкент, 1985. – 48с.
717789
  Щукина А.И. Методические указания к практическим занятиям по физиологии растений / А.И. Щукина. – Куйбышев, 1956. – 72с.
717790
  Самойлова Г.С. Методические указания к практическим ли семинарским занятиям по курсу "Физическая география СССР". / Г.С. Самойлова, Л.Н. Щербакова. – Москва, 1972. – 30с.
717791
  Спасская К.П. Методические указания к преподаанию литературы в Х классе / К.П. Спасская. – М, 1952. – 191с.
717792
  Спасская Методические указания к преподаванию литературы в Х классе / Спасская, С.Г. Шпет. – М, 1955. – 304с.
717793
  Спасская Методические указания к преподаванию литературы в Х классе / Спасская, С.Г. Шпет. – М, 1958. – 347с.
717794
  Стаховский Н.Н. Методические указания к проведению морфологического анализа слов и синтаксического разбора предложений / Н.Н. Стаховский. – Киев, 1963. – 41с.
717795
  Старостин И.И. Методические указания к программе курса "Картоведение с оновами топографии" : для студ.-заочн. 1-го курса геогр. ф-ов пед. ин-ов / И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 119 с.
717796
  Рождественская А.А. Методические указания к программе органической и биологической химии / А.А. Рождественская. – М., 1955. – 72с.
717797
  Федотова Н.Н. Методические указания к работе по учебнику францзуского языка для 3-4 классов. / Н.Н. Федотова, С.А. Макркова. – М., 1943. – 23с.
717798
  Цыганков Е.М. Методические указания к решению задач по аналитической химии. / Е.М. Цыганков. – Ростов-на-Дону, 1974. – 44с.
717799
  Стаховский Н.Н. Методические указания к таблицам по синтаксису русского языка / Н.Н. Стаховский. – изд. 3-е, перераб. – Киев, 1965. – 64с.
717800
  Стаховский Н.Н. Методические указания к таблицам по фонетике и морфологии русского языка / Н.Н. Стаховский. – изд. 5-е. – Киев, 1965. – 60с.
717801
  Цветкова З.М. Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / З.М. Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – М., 1956. – 112с.
717802
  Цветкова З.М. Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / З.М. Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – 2-е изд. – М., 1959. – 112с.
717803
  Цветкова Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – М., 1961. – 128с.
717804
  Щеголева В.А. Методические указания к учебнику немецкого языка для 7 класса / В.А. Щеголева. – Москва, 1962. – 148с.
717805
  Щеголева В.А. Методические указания к Учебнику немецкого языка для 7 класса / В.А. Щеголева, Д.А. Шефер. – Москва, 1958. – 120с.
717806
  Щеголева В.А. Методические указания к Учебнику немецкого языка для 7 класса. / В.А. Щеголева, Д.А. Шефер. – 2-е изд. – М, 1959. – 124с.
717807
  Ройзенбліт Є.Б. Методические указания к Учебнику французскго языка / Є.Б. Ройзенбліт. – М, 1957. – 132с.
717808
  Ройзенблит Е.Б. Методические указания к Учебнику французскго языка / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1961. – 114 с.
717809
  Ройзенблит Е.Б. Методические указания к Учебнику французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1960. – 151 с.
717810
  Введенская Л.А. Методические указания к факультативному курсу "Лексика и фразеология русского языка" / Л.А. Введенская. – Москва : Просвещение, 1987. – 143с.
717811
   Методические указания Кафедры растениеводства по лабораторно-практическим занятиям по растениеводству (для студ. эконом. ф-та). – Саратов, 1960. – 40с.
717812
   Методические указания культармейца, обучающим взрослых малограмотных. – М., 1944. – 40с.
717813
   Методические указания Минстерства просвещения РСФСР на 1972-73 уч. г.. – М., 1972. – 117с.
717814
   Методические указания о выполнении лабораторных работ по методам вычислений на ЭВМ "Искра-1256". – Ташкент, 1986. – 48с.
717815
   Методические указания о порядке изучения иностранного языка на 1, 2, 3, 4 курсах исторического, филологического факультетов и факультетов журналистики (англ., немец. и француз. языки). – Свердловск, 1974. – 5с.
717816
   Методические указания о применении буквы Е в русском правописании.. – М., 1943. – 12с.
717817
   Методические указания о проведении геологоразведочных работ по стадиям (твердые полезные ископаемые). – М., 1976. – 27с.
717818
   Методические указания по алгоритмическому языку BASIC для студ. 1 и 2 курсов механико-математического ф-та. – Х., 1976. – 50с.
717819
   Методические указания по аналоговой оптической аналитической обработке геолого-геофизической картографической информации. – Л., 1977. – 89с.
717820
  Пулькина И.М. Методические указания по вопросам преподавания русского языка студентам-иностранцам / И.М. Пулькина. – М, 1955. – 28с.
717821
  Пономарев К.Ф. Методические указания по изучению научного коммунизма / К.Ф. Пономарев, В.М. Чикин. – Кировоград, 1966. – 72с.
717822
  Частухин С.А. Методические указания по курсу "Геодезия" : для студентов-заочников 1 курса географич. ф-ов гос. ун-ов / Мин-во высшего образования СССР ; Научно-методический кабинет по заочному обучению при Московском государственном ун-те им. М.В. Ломоносова ; С.А. Частухин. – Москва : Московский университет, 1959. – 56 с.
717823
  Поняева Л.П. Методические указания по курсу "Латинский язык" / Л.П. Поняева. – М., 1957. – 12с.
717824
  Литвин Э.С. Методические указания по курсу "Русская литература ХХ века" / Э.С. Литвин. – Л., 1957. – 25 с.
717825
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – 2-е изд. – Л, 1957. – 24с.
717826
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – Л, 1961. – 24с.
717827
  Юрисов В.А. Методические указания по курсу теоретической физики (теоретическая механика) : для студентов-заочников / В.А. Юрисов. – Москва : Просвещение, 1967. – 56с.
717828
  Сандровский К.К. Методические указания по написанию дипломатических работ по международному праву. / К.К. Сандровский. – Киев, 1979. – 24 с.
717829
  Селедцов В.Ф. Методические указания по охране труда в дипломном проектировании. / В.Ф. Селедцов. – К, 1971. – 92с.
717830
  Смирнов М.Т. Методические указания по педагогике для студ.-заочников III-IV курсов гос. ун-тов / М.Т. Смирнов. – М., 1959. – 28с.
717831
   Методические указания по педагогической практике. – Свердловск, 1969. – 25с.
717832
   Методические указания по педагогической практике. – Свердловск, 1971. – 27с.
717833
   Методические указания по педагогической практике для студентов 4-5 курсов биологического факультета. – Харьков : ХГУ, 1983. – 32 с.
717834
   Методические указания по педагогической практике студентов-заочников педагогических институтов. – Москва, 1968. – 32с.
717835
   Методические указания по переводу научно-технической литературы с англ. языка на русский. – вып.1. – Харьков, 1972. – 58с.
717836
   Методические указания по переводу предприятий, объединений и отраслей промышленности на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М., 1967. – 62с.
717837
   Методические указания по переводу текстов и тексты на французском языке для студентов 1 и 2 курсов биологического факультета. – Х., 1976. – 100 с.
717838
   Методические указания по планированию научно-исследовательских работ в Академии наук Украинской ССР. – К., 1984. – 125с.
717839
   Методические указания по планированию сельского хозяйства РСФСР. – М., 1973. – 375с.
717840
   Методические указания по планированию хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли. – М., 1980. – 198с.
717841
   Методические указания по подготовке к вступным экзаменам по математике. – Вологда, 1961. – 123 с.
717842
   Методические указания по подготовке материалов свода памятников истории и культуры народв СССР. – М., 1986. – 64с.
717843
   Методические указания по подготовке МВ и ССО Лат. ССР. – Рига, 1985. – 63 с.
717844
   Методические указания по правилам подбора литературы к курсовой, дипломной и научной работе. – Одесса, 1981. – 47с.
717845
   Методические указания по прецизионному массспектрометрическому методу определения изотопного состава водорода и углерода. – М., 1975. – 115с.
717846
   Методические указания по применению "Единой классификации литературы для книгоиздания в СССР". – М., 1989. – 42с.
717847
   Методические указания по применению АМО в курсе "Организация, планирование и управление предприятием". – Киев, 1983. – 86с.
717848
   Методические указания по применению дипольного варианта метода переходных процессов при поисках месторождений сульфидных руд. – Л., 1977. – 62с.
717849
   Методические указания по применению метода ЗСБ с аппаратурой "Цикл-2" в районах Сибирской платформы. – Новосибирск, 1984. – 68с.
717850
   Методические указания по применению радиометрических методов для поисков и разведки руд нерадиоактивных элементов и геологического картирования. – вып.1. – Москва : Госгеолтехиздат
(Обзорный). – 1963. – 190с.
717851
   Методические указания по программимрованому обучению черчению. – М, 1966. – 72с.
717852
   Методические указания по проектированию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 22. – Москва : ЛИК МГУ
Согласование карт в комплексном региональном атласе / И.П. Заруцкая и И.Н. Гусева. – 1971. – 35 с.
717853
   Методические указания по проектированию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 13а. – Москва : ЛИК МГУ
Карты населения. Общая часть / О.А. Евтеев. – 1972. – 36 с.
717854
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 2. – Москва : ЛИК МГУ
Геологические карты / Н.В. Красильникова. – 1966. – 56 с.
717855
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 4. – Москва : ЛИК МГУ
Морфометрические карты рельефа / Е.М. Николаевская. – 1966. – 31 с.
717856
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 11б. – Москва : ЛИК МГУ
Карты физико-географического районирования. – 1966. – 28 с.
717857
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 3. – Москва : ЛИК МГУ
Карты полезных ископаемых / В.Т. Жуков. – 1968. – 24 с.
717858
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 19. – Москва : ЛИК МГУ
Карты транспорта / З.В. Самойленко. – 1968. – 41 с.
717859
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 7. – Москва : ЛИК МГУ
Карты вечной мерлоты / А.В. Востокова. – 1969. – 28 с.
717860
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 5. – Москва : ЛИК МГУ
Климатические карты / И.Н. Гусева. – 1970. – 74 с.
717861
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 14. – Москва : ЛИК МГУ
Тематика и методы составления карт сельского хозяйства в региональных атласах научно-справочного типа / Т.А. Соловцова. – 1971. – 28 с.
717862
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 15. – Москва : ЛИК МГУ
Карты лесов, лесного хозяйства и лесной промышленности / В.И. Алексеев. – 1972. – 34 с.
717863
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 14а. – Москва : Московский университет
Карты механизации и электрификации сельского хозяйства / М.Ю. Белоцерковский, Н.С. Виноградова. – 1973. – 28 с.
717864
   Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 9. – Москва : Московский университет
Карты растительности в комплексных атласах / И.П. Заруцкая, Т.В. Котова. – 1973. – 42 с.
717865
   Методические указания по проектирорванию и составлению карт комплексных научно-справочных атласов. – Вып. 17. – Москва : ЛИК МГУ
Карты промышленности / А.А. Лютый, А.И. Шкирина. – 1971. – 42 с.
717866
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 1 : Разведка золоторудных месторождений. – 1957. – 104с.
717867
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 3 : Разведка месторождений боксита. – 1957. – 66с.
717868
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 9 : Разведка месторождений углей и горючих сланцев. – 1957. – 63с.
717869
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 10 : Разведка месторождений меди, свинца и цинка. – 1957. – 138с.
717870
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 11 : Разведка месторождений черных металлов (железо, марганец, титан и хром). – 1957. – 103с.
717871
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып. 12 : Разведка россыпных месторождений золота, платины, олова, вольфрама, титана, тантала и ниобия. – 1957. – 103с.
717872
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – М
13. – 1957. – 103с.
717873
   Методические указания по производству геолого-разведочных работ. – М
15. – 1957. – 103с.
717874
   Методические указания по работе с газетой. – М, 1982. – 40с.
717875
   Методические указания по разведке и геолого-промышленной оценке месторождений золота. – М, 1974. – 175с.
717876
   Методические указания по разведке и геолого-промышленной оценке месторождений золота. – М, 1974. – 175с.
717877
  Федорчук В.П. Методические указания по разведке и оценке ртутных месторождений / В.П. Федорчук. – М, 1975. – 98с.
717878
  Пруссакова Н.Г. Методические указания по развитию навыков устной речи для студентов 2-х курсов / Н.Г. Пруссакова. – М., 1966. – 20с.
717879
   Методические указания по разработке плана эукономического и социального развития торга. – М, 1980. – 206с.
717880
   Методические указания по разработке системы прогнозирования фитофтороза у помидоров. – Л, 1972. – 19с.
717881
  Рудакова Т.А. Методические указания по расчету диаграмм растворимости труднорастворимых соединений. / Т.А. Рудакова. – М., 1986. – 124с.
717882
   Методические указания по русскому языку. – К, 1971. – 43с.
717883
   Методические указания по русскому языку. – К, 1985. – 51с.
717884
   Методические указания по семеноведению интродуцентов. – Москва, 1980. – 64 с.
717885
   Методические указания по составлению геоморфологических карт. – М, 1980. – 60с.
717886
   Методические указания по составлению проектов смет. – Х, 1982. – 45с.
717887
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Определение техники и общих особенностей ее развития. / Г.И. Шеменев. – М., 1966. – 22с.
717888
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Социальные проблемы научно-технической революции. / Г.И. Шеменев. – М., 1968. – 40с.
717889
  Стаховский С.И. Методические указания по экономической части производственной практики / С.И. Стаховский. – Горький, 1966. – 16с.
717890
  Попов А.Ф. Методические указания преподавателям о работе мелом на классной доске. / А.Ф. Попов. – М, 1967. – 31с.
717891
   Методические указания пропагандистам начальных политшкол по изучению темы "Советское социалистическое общество". – Ростов-на-Дону, 1966. – 35с.
717892
   Методические указания с заданиями для лабораторных и контрольных работ по курсу "Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах" для судентов общетехнического фак-та. – Ужгород, 1985. – 39с.
717893
   Методические указания с задачами по термодинамике. – Уфа : Издательство Башкирского университета, 1980. – 38 с.
717894
   Методические указания с практическими заданиями для студентов-заочников к курсу "Практическая стилистика русского языка". – Ворошиловград
ч.1. – 1969. – 48с.
717895
   Методические указания собирателям материалов по вопроснику ОЛА.. – М., 1969. – 23с.
717896
   Методические указания студентам-заочникам по курсу "Основы научного коммунизма". – Кишинев, 1964. – 57с.
717897
   Методические указания студентам-заочникам по курсу политической экономии. – М., 1967. – 40с.
717898
   Методические указания студентам-заочникам, изучающим теорию научного коммунизма. – Челябинск
ч. 2. – 1975. – 32с.
717899
   Методические указания студентам 1-х курсов. – Ташкент, 1977. – 32с.
717900
   Методические указания студентам к семинарским занятиям по макрсистско-ленинской философии. – Воронеж
ч. 2. – 1971. – 48с.
717901
   Методические указания студентам по курсу политической экономии. – Магнитогорск, 1975. – 64с.
717902
   Методические указания студентам ХГИК по изучению курса "Политическая экономия". – Х, 1965. – 28с.
717903
   Методические указания студенту-заочнику по изучению истории КПСС. – Новосибирск, 1973. – 31с.
717904
   Методические указания управлениям гидромет службы №19. – Л., 1955. – 31с.
717905
   Методические указания управлениям гидромет службы №21. – Л., 1955. – 16с.
717906
   Методические указания управлениям гидромет службы №23. – Л., 1957. – 48с.
717907
   Методические указания управлениям гидрометеорологической службы и гидрометеорологическим станциям и постам №16. – Л., 1954. – 88с.
717908
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №12. – Л., 1952. – 20с.
717909
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №15. – Л., 1954. – 44с.
717910
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №26. – Л., 1959. – 20с.
717911
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №64. – Л., 1962. – 12с.
717912
   Методические указания, контрольные задания и вопросы по исторической грамматике русского языка (Морфология): для студ. филолог. ф-та. – К., 1986. – 52с.
717913
   Методические указания, контрольные задания и лабораторные работы по курсу "Техническая эксплуатация самолетов, вертолетов и авиадвигателей". Для спец. № 1610. – К., 1962. – 64с.
717914
   Методические указания, контрольные задания, учебные тксты, слова и выражения для активного усвоения. Француз. яз. 1 курс. Для студ.-заоч. математич., биологич., философск., истории искусств ф-тов. – Свердловск, 1970. – 42с.
717915
   Методические указания, контрольные работы и упражнения по современному русскому языку: Лексикология . Фразеология.. – Ташкент, 1979. – 36 с.
717916
   Методические указания, планы коллоквиумов и семинарских занятий по курсу "История КПСС".. – М., 1970. – 20с.
717917
   Методические указания, программа, разговорные темы, контрольные работы по английскому языку для слушателей заочных подготовительных курсов Киевского ун-та. – Київ, 1981. – 56с.
717918
   Методические указания, программа, темы контрольных и курсовых работ по кусу "Экономика сельского хозяйства для студентов 4 и 5 курсов по специальности "Экономика сельского хозяйства" и для студентов. – М., 1960. – 63с.
717919
   Методические указания, тексты и упражнения по русскому языку для студентов-иностранцев. – Иркутск, 1965. – 191с.
717920
   Методические указания, тематика и примерные планы курсовы работ по экономической географии СССР. – Свердловск, 1968. – 38с.
717921
   Методические указания, темы и примерные планы контрольных работ по курсу "Историч КПСС". – М., 1965. – 40с.
717922
   Методические указания, темы курсовых и контрольных работ по курсу финансы СССР для студенов 4 курса по специальности "Финансы и кредит" на 1961/1962 учебный год. – М., 1961. – 18с.
717923
  Резникова Л.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку / Л.В. Резникова, Е.Б. Яковлева. – Москва, 1988. – 124 с.
717924
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для заоч. подгот. курсов МГУ / П.В. Царев. – М, 1974. – 52с.
717925
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для поступающих на факультеты исторический, философский, журналистики и юридический / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 60 с.
717926
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для поступающих на факультеты исторический, философский, журналистики и юридический / П.В. Царев. – М, 1985. – 59с.
717927
   Методические указания, тренировочные упражнения и контрольные задания к практикуму по элетентарной морфологии. – Х., 1977. – 66с.
717928
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
4. – 36с.
717929
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
2. – 1963. – 32с.
717930
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
3. – 1963. – 26с.
717931
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
5. – 1963. – 40с.
717932
   Методические указания. Автоматическая радиометеорологическая станция М-107. Методы и средства проверки. – Л., 1975. – 43с.
717933
   Методические указания. Прогноз приземной температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов. – Л., 1970. – 88с.
717934
   Методические указания. Программа и тексты контрольных заданий по английскому языку для слушателей заочных подготовительных курсов. – Киев : КГУ, 1962. – 14с.
717935
   Методические указания. Свойства вещества в твердом состоянии. Криотехника реакций в твердых фазах. Фотохимические и радиационно-химические реакции. – М., 1967. – 36с.
717936
   Методические указания. Словарь-минимум по латинскому языку для студентов 1 курса. – Л., 1967. – 24с.
717937
   Методические указания. Финоптическая метеорология. – М.-Л.
4. – 1949. – 32с.
717938
   Методические указания: Оценка достоверности данных ядерно-геофизических методов опробования, получаемых при разведке месторождений твердых полезных ископаемых РД 41-06-125-90. – М.-Л., 1990. – 48с.
717939
   Методические указания: уточнение методики производства и обработки радиозондовых наблюдений. – М., 1981. – 20с.
717940
   Методические центры -- в помащь библиоткеам небольших городов.. – Москва
вып. 10. – 1976. – 59 с.
717941
   Методические центры Советов. – М., 1980. – 94с.
717942
  Селезнев А.П. Методические... / А.П. Селезнев. – с.
717943
   Методический всеобуч. Каким ему быть?. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
717944
   Методический кабинет. – Л., 1947. – с.
717945
   Методический курс немецкого языка. – Недлер. Германия
ч.1. – с.
717946
   Методический материал в помощь вожатому. – Омск, 1959. – 36 с.
717947
   Методический сборник. – Симферополь
в.1. – 1945. – 72 с.
717948
   Методический сборник. – Мурманск, 1947. – 124с.
717949
   Методический сборник. – Ульяновск
вып. 1. – 1947. – 142 с.
717950
   Методический сборник. – Фрунзе
вып. 1. – 1952. – 124с.
717951
   Методический сборник. – Челябинск, 1953. – 303с.
717952
   Методический сборник. – Фрунзе
в.3. – 1953. – 144 с.
717953
   Методический сборник. – Петрозаводск, 1957. – 174с.
717954
   Методический сборник : Материалы совещания деканов заочных фак. сельскохозяйственных вузов. – Москва, 1960. – 131с.
717955
   Методический сборник. – М., 1965. – 99с.
717956
   Методический сборник в помощь преподавателю иностранного языка. – Томск, 1950. – 44с.
717957
   Методический сборник историко-филологического факультета. – Нальчик, 1960. – 143с.
717958
   Методический сборник по курсу биологии. – Москва, 1923. – 354 с.
717959
   Методический сборник по романо-германской филологии. – Черновцы, 1961. – 75с.
717960
   Методический сборник упражнений по синтаксису научной речи. – Х., 1972. – 103с.
717961
   Методическое и программное обеспечение комплекса аналитических задач обработки межотраслевых балансов. – Новосибирск, 1985. – 134с.
717962
   Методическое и техническое обеспечение психофизиологических исследований. – М., 1986. – 78с.
717963
   Методическое и техническое обеспечение управления ценообразованием : (Сборник научных трудов). – Москва, 1989. – 206 с.
717964
   Методическое обеспечение инженерно-экономического образования и экономико-организационной подготовки инженеров. – Ленинград, 1989. – 115с.
717965
   Методическое письмо. – Свердловск, 1961. – 32с.
717966
   Методическое письмо. – Свердловск, 1961. – 134с.
717967
   Методическое письмо №43. – М., 1960. – 32с.
717968
   Методическое письмо для студентов-заочников 1, 2 и 3 курсов по изучению иностранных языков. – Челябинск, 1961. – 32с.
717969
   Методическое письмо для студентов-заочников 1, 2 и 3 курсов по изучению иностранных языков. – Челябинск, 1961. – 32с.
717970
   Методическое письмо к изучению курса диалектического и исторического материализма. – М., 1951. – 19с.
717971
   Методическое письмо к учебному пособию "Рисование. 5 кл.". – М.-Л., 1965. – 39с.
717972
   Методическое письмо о причинах, приводящих к поражению самолетов молниями в холодное время года. – Л., 1976. – 32с.
717973
   Методическое письмо о работе предметных комиссий по повышению качества преподавания. – Свердловск, 1964. – 16с.
717974
   Методическое письмо о режиме труда учащихся общеобразовательных школ. – Свердловск, 1964. – 16с.
717975
   Методическое письмо по 2 курсу теоретической механики для студентов заочного отд. мех.-мат. фак-та. – Москва, 1959. – 8 с.
717976
  Степанов П.Н. Методическое письмо по курсу "Основы индустриального производства" / П.Н. Степанов. – М., 1957. – 16с.
717977
  Ракитников А.Н. Методическое письмо по курсу "Основы сельскохозяйственного производства". / А.Н. Ракитников. – М, 1958. – 10с.
717978
  Селюгин А.В. Методическое письмо. Опыт проведения производственной практики учащихся. / А.В. Селюгин, 1958. – 24с.
717979
  Сомова К.Г. Методическое пособие для курсового проектирования по организации, планированию и экономике машиностроения / К.Г. Сомова. – Горький, 1964. – 44с.
717980
  Потемкина Н.Н. Методическое пособие для поступающих на факультет иностранных языков. (Англ. яз.) / Н.Н. Потемкина, В.А. Рачкова. – Казань, 1971. – 260с.
717981
  Спиридонова Е.В. Методическое пособие для школ основ марксизма-ленинизма по политической экономии / Е.В. Спиридонова. – Казань, 1968. – 30с.
717982
  Щукарев С.А. Методическое пособие к введению в общий курс лекций по химии / С.А. Щукарев. – вып. 1. – Ленинград, 1965. – 120с.
717983
  Платонов Ф.П. Методическое пособие к практическим занятиям по неорганической химии / Ф.П. Платонов. – М., 1959. – 110с.
717984
  Бондаренко О.Б. Методическое пособие по изучению ископаемых беспозвоночных : (палеонтология в задачах и упражнениях) / О.Б. Бондаренко, И.А. Михайлова. – Москва : Недра, 1986. – 197с.
717985
  Пикус Н.Н. Методическое пособие по истории древнего мира для студентов-заочников ист. фак-тов гос. унив-тов. / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1958. – 72 с.
717986
  Спиридонова Л.Ф. Методическое пособие по немецкому языку / Л.Ф. Спиридонова. – М., 1968. – 100с.
717987
  Фельдман Г.М. Методическое пособие по прогнозу температурного режима вечномерзлых грунтов / Г.М. Фельдман. – Якутск, 1983. – 41с.
717988
  Почепцова Л.Д. Методическое пособие по развитию навыков в устной речи / Л.Д. Почепцова, Г.А. Покровская. – К, 1980. – 36с.
717989
  Прусакова Г.А. Методическое пособие по химической спецлитературе на немецком языке / Г.А. Прусакова, Г.Х. Книга. – М., 1967. – 47с.
717990
  Строев К.Ф. Методическое пособие по экономической географии СССР / К.Ф. Строев. – Москва : Просвещение, 1978. – 224 с. – (Библиотека учителя географии)
717991
   Методическое руководство к решению задач по физике : (для подг. отд.). – Москва : МИУ
Ч. 1, 2 : Механика и молекулярная физика. – 1975. – 136 с.
717992
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 10 класса. – Москва : Просвещение, 1977. – 288 с.
717993
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 4 класса. – Москва : Просвещение, 1979. – 303 с.
717994
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 4 класса. – М : Просвещение, 1985. – 256 с.
717995
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 5 класса. – М : Просвещение, 1990. – 237 с.
717996
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 6 кл.. – Москва : Просвещение, 1976. – 315 с.
717997
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 6 класса. – Москва : Просвещение, 1986. – 255 с.
717998
   Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная литература" для 7 класса. – М : Просвещение, 1990. – 234 с.
717999
  Шемшурин В.А. Методическое руководство по радиоволновому зондированию /РВЗ/ при разведке подземных вод в аридной зоне. / В.А. Шемшурин. – М., 1962. – 48с.
718000
  Старостенко В.И. Методическое руководство по решению обратной задачи гравиметрии для нескольких контактных поверхностей / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев, 1984. – 56с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,