Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
711001
  Кремень В. " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" з доповіді Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)
711002
  Щербатюк О. "Концепт відкритості" й специфіка українського простору в типології міжкультурних взаємин ранньомодерноїдоби: свідомісний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розвідку присвячено окремій рисі українського культурного простору, що може бути визначена як "відкритість" в її зв"язку з особливостями міжкультурних взаємин ранньомодерної доби. Окреслено окремі риси свідомісної специфіки, "маркерів ідентичності", ...
711003
  Гребоножко Є.П. "Концептуалізація досвіду формування та використання людського потенціалу в системі державного управління" : дис. ... д-ра філософії : 281 / Гребоножко Євген Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 239 арк. – Додатки: арк. 221-239. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-220
711004
  Бутенко Л.Л. Концепт-карти як засіб методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2022. – № 1 (179). – C. 3-16. – ISSN 2227-2747
711005
  Колесник О. Концепт-міфологема Ельф у дзеркалі мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 207-221


  У статті розглянуто вербальні репрезентації концепту-міфологеми ЕЛЬФ у єндоєвропейських мовах. Етимологічні основи імен концепту аналізуються в контексті універсологічних і лінгвокультурологічних студій. Виділені базові ознаки міфічної істоти, ...
711006
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" в українській етнокультурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 121-128
711007
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" у поетичній творчості Т. Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 17-23
711008
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" у поетичній творчості Т.Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 289-295
711009
  Вільчинська Т. Концепт-образ у практиці лінгвоконцептуального аналізу поетичного тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 161-165. – Бібліогр.: Літ.: с. 165; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
711010
  Грекова М.А. Концепт-символ "лебідь" у мовній картині світу античності: порівняльний та зіставний аспекти // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 35-48. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
711011
  Богачевский Концепт виртуальности как складка / Богачевский, С // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 8-9
711012
  Богачевский П.С. Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается концепт виртуальности в контексте корреляций методологии сложного мышления (Э. Морен) и постмодернистской онтологии Ж. Делеза, обосновывается возможность интерпретации виртуального существования как складки. У статті концепт ...
711013
  Хомерікі О.А. Концепт вищої освіти в ракурсі соціокультурного аналізу: обгрунтування методології // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 38-54. – ISBN 978-966-2462-25-8
711014
  Шишка Р.Б. Концепт відповідальності в цивільному праві // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 342-344
711015
  Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадського соціуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 90-97. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
711016
  Кічурчак М. Концепт відтворення суспільних благ в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Систематизовано наукові погляди на сутність відтворення та його види. З"ясовано найголовніші підходи до трактування змісту економічної категорії "відтворення суспільних благ", запропоновано авторське розуміння цього концепту. Детерміновано основні ...
711017
  Корпанюк Р. Концепт вільної людини у поетичній творчості Богдана Задури // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 303-309. – ISBN 978-966-306-020-4
711018
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічний свідомості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 192 л. – Бібліогр.: л. 176-192
711019
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічній свідомості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
711020
  Перевишко К.С. Концепт ВЛАДА в староукраїнській мові (на матеріалі українських грамот XIV-XV століття) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 177-181


  У статті здійснено спробу аналізу концепту влада в староукраїнській літературній мові. Охарактеризовано найважливіші ознаки концепту влада, актуалізовані в текстах українських грамот XIV - XV століть.В статье предпринята попытка анализа концепта власть ...
711021
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Гайдученко Л.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 18 л. + Додатки: л. 219-287. – Бібліогр.: л. 171-218
711022
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 -германські мови / Гайдученко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
711023
  Гилюн В О. Концепт война в украинских и русских образных парадигмах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 169-176. – ISSN 2522-493Х
711024
  Беценко Т.П. Концепт воля в мовній картині світу українських народних дум // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 222-227.
711025
  Сергуніна Т.О. Концепт воскресіння у біблійному тексті // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 140-150. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
711026
  Лаврук Т.П. Концепт геополітики: понятійна і образно-метафорична компоненти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 134-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
711027
  Некряч О. Концепт гетьмана-провідника у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова: приклад П. Дорошенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 100-105


  У статті представлена художня концепція постаті гетьмана Петра Дорошенка у творчості Шевченка і Костомарова
711028
  Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму ідей Карла Полані // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 26-46. – ISSN 1563-3713
711029
  Чуйко В.Л. Концепт глобалізації як теоретичний простір презентації української філософії / В.Л. Чуйко, С.В. Руденко // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 168-179
711030
  Курбатова Т.В. Концепт глобалізація/globalization в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 35-37
711031
  Мей А. Концепт гостя у голосіннях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 345-349


  У статті досліджується концепт гостя на основі голосінь та у контексті похоронно-поминальної обрядовості.
711032
  Тур М.Г. Концепт громадськості - теоретичне ядро демократичної легітимності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 166-177.
711033
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина 1) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 140-144. – ISSN 1728-9343
711034
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина II) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
711035
  Михальський Ю.А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір / Ю.А. Михальський ; під заг. ред. Дубровського І.М. ; Всеукр. профспілка правників. – Київ : Коваленко В.Ф., 2013. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 121-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-21-2
711036
  Ткач Б.А. Концепт демократії А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 105-107
711037
  Усатенко Г. Концепт державність в українських пам"ятках XVII-XVIII ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 320-326


  У статті запропоновано аналіз концепту «державність» в контексті когнітивного літературознавства. Медієвістика, і зокрема літературознавство періоду бароко, нині потребує нових методологічних стратегій для осмислення напрацьованого матеріалу. ...
711038
  Еделєва М.А. Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 62-67. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто різні визначення поняття «державна інформаційна політика» в науковій літературі та правових актах. Висвітлюються концептуальні засади державної інформаційної політики. Досліджується вплив інформації на демократичні процеси у державі в період ...
711039
  Ротар Н. Концепт дефіциту демократії в ЄС: переосмислення в умовах гібридних загроз // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 29-32. – ISBN 978-617-8034-37-5
711040
  Шестопал О.Г. Концепт дзеркала в романі Хуана Марсе "Двомовний коханець" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 444- 449
711041
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
711042
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
711043
  Любарець Н.О. Концепт дитини в романах Вірджинії Вулф // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 273-279
711044
  Потніцева Т. Концепт дитинства в західній літературі кінця XIX- початку ХХ століть // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 137-141
711045
  Сидоренко О. Концепт дитинства в культурному контексті середньовіччя та відродження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 185-189
711046
  Погонець Я. Концепт долі у творчості Т. Шевченка і М. Матіос: порівняльний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 148-154


  Статтю присвячено розглядові Шевченкового фольклоризму. У розвідці аналізується концепт долі в українському фольклорі та його потрактування у творчості Т. Шевченка і М. Матіос. Статья посвящена рассмотрению фольклоризма у Т. Шевченко. В разведке ...
711047
  Фурман А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 78-94. – ISSN 1810-2131
711048
  Петров Є.П. Концепт досвіду у філософії Дж. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблематики досвіду у філософії Дж. Локка. Категорія досвіду є основною парадигмальною рисою вчення філософа. Тому предметом статті є розгляд концепту досвіду, у співвідношенні з емпіричною теорією походження ...
711049
  Гончаренко А.С. Концепт дружба/friendship як складова американського образу світу (на матеріалі новелістики О.Генрі) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 131-137
711050
  Арват Н.Н. Концепт душа в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 78-82. – (Філологічні науки)
711051
  Савицька Я.В. Концепт душі в українських фольклорних снотлумаченнях кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 77-81. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
711052
  Луцишин І. Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 120-131. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
711053
  Давидова-Біла Концепт екзотичного в українському авангарді 1920-30 рр. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 274-282
711054
  Капінус Д.Є. Концепт еросу в п"єсі Артура Шніцлера "Інтермедія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 146-149
711055
  Храбан Т.Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської, української мов) : дис. ... канд філол. наук : 10.02.15 / Храбан Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Горлів. ін-т іноземних мов ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 358 арк. – Бібліогр.: арк. 239-243
711056
  Храбан Т.Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Храбан Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
711057
  Ваніна Г.В. Концепт ЖІНКА у дзеркалі різних культур (на матеріалі англійських, іспанських, японських та корейських міських легенд) / Г.В. Ваніна, В.В. Ткаченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 24-27
711058
  Заблодська І.В. Концепт забезпечення регіональної промислової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
711059
  Звездова Г.В. Концепт закон как языковое отражение духовной эволюции поэта (на материале поэтических произведений А.С. Пушкина) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 58-62. – ISBN 966-594-839-3
711060
  Моренець О.О. Концепт запаху в італійській поезії другої половини XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 143-163. – ISSN 2413-5593
711061
  Моренець О. Концепт запаху та способи його репрезентації в італійській поезії другої половини XX ст. (на матеріалі творів П"єра Паоло Пазоліні) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 5 (194) : Аналіз і інтерпретація художнього тексту (проблеми, стратегії, досліди): II Міжнар. наук. конф., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 26-27 квітня 2018 р. – С. 197-204. – ISSN 2522-493Х
711062
  Колодюк І. Концепт зачаття та його відображення в українській традиційній культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 39-45
711063
  Серебрянська І.М. Концепт зірка як стереотип етнокультурного мислення в мові української прози другої половини XX ст. // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 101-105
711064
  Кукушкін В. Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-57. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі результатів когнітивно-дискурсивної інтерпретації фрагментів англомовного газетно-публіцистичного дискурсу, що містять ім"я концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, лексему celebrity, робиться висновок про те, що онтологічні ознаки концепту ...
711065
  Малунова Г.Д. Концепт ЗНАННЯ в "Апології Сократа" Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 310-318


  Статтю присвячено verba sciendi, первинна семантика яких "відсилає" до сфери відчуттів. Будучи мовними репрентантами концепту ЗНАННЯ у тексті "Апології Сократа" Платона, зазначені дієслова аналізуються з точки зору розвитку семантики від сенсуальної до ...
711066
  Дзюбенко О.М. Концепт ЗНАННЯ у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 249-253


  У статті розглядається концепт ЗНАННЯ у паремійному корпусі англійської та української мов під лінгвокультурологічним кутом зору. У дослідженні виокремлені логеми-універсалії та етноспецифічні логеми, які засвідчують універсальні й ідіоетнічні ...
711067
  Носова О.В. Концепт зради як елемент традиційного історичного образу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 122-126


  У статті аналізуються особливості створення та функціонування традиційних історичних образів у невід"ємному зв"язку з концептом зради. Своєрідне трактування цих образів розкривається на прикладі постатей Івана Виговського та Яреми Вишневецького. В ...
711068
  Лю Хунянь Концепт и взгляды на природу в экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0132-0769
711069
  Орешкина М.В. Концепт изаимствование: кракие заметки об их соотношениях // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 100-106. – Библиогр.: Лит.: С. 105-106; 14 назв. – ISSN 1562-1391
711070
  Ужченко В.Д. Концепт і лінгвокультурологічний аналіз // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 302-309. – ISBN 966-7348-20-2
711071
  Чубкр Н.В. Концепт ідеології та її значення у політичних процесах суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 185-191
711072
  Рижков М.М. Концепт іміджування України в політичній думці США / М.М. Рижков, О.М. Прохоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 3-12
711073
  Клімова Г.П. Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 86-91. – ISSN 2311-4894
711074
  Мельник О.Є. Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 36-44


  Розглядається рефлексивний концепт філософії освіти, яка за своїм змістом і спрямованістю у своїй основі відповідає конкретному соціокультурному континуумі, в якому вона реалізовується. Рассматривается рефлексивный концепт философии образования, ...
711075
  Бузун О. Концепт інтегрованого розвитку самоврядних територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 159-165. – ISSN 2414-4436
711076
  Ільчук М. Концепт інтермедіальності в рецепції роману Патріка Зюскінда "Парфумер" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 123-131. – ISSN 2078-340X
711077
  Житарюк М.Г. Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-33


  На основі субстанційності інформації та комунікаційних взаємодій у статті розглянуто можливість застосування теорій когнітивної відповідності в журналістикознавстві й запропоновано новаторське розуміння інформаційного балансу. On the basis of ...
711078
  Скороварова Є.В. Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі / Є.В. Скороварова, І.М. Сілютіна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
711079
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013. – 246 л. – Додатки: л. 209-246. – Бібліогр.: л. 177-208
711080
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
711081
  Савенко А.О. Концепт істина в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 175-181
711082
  Піх Ю. Концепт істини у філософії та його вплив на формування концепту істини у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 202-206
711083
  Веклич В. Концепт історико-правового дослідження радянського періоду: проблемні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 250-253. – ISSN 2663-5313
711084
  Єгорова Ю.М. Концепт історичної правди у романі В. Шкляра "Чорний ворон" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 482-487. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
711085
  Кольцова Ю.Н. Концепт как категория семантической теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 37-48. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
711086
  Мирошникова З.А. Концепт как когнитивний феномен // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 138-143
711087
  Артем А. Концепт как сложное ментально-когнитивное образование / А. Артем, Ж. Уанкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-5
711088
  Кушмар Л.В. Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 101-107
711089
  Кушмар Л.В. Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 101-107
711090
  Скрипник І. Концепт книги в міфологічному хронотопі текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 12-24. – ISSN 0236-1477
711091
  Мазепова О. Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 52-61. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто специфіку дослідження кольороназв у сучасній лінгвістиці з огляду на антропоцентричну наукову парадигму; наголошено на етноспецифічному характері концептуалізації кольору в різних лінгвокультурах, а також на ролі, яку відіграє колористика у ...
711092
  Сушко З. Концепт комічного в інтерпретаціях Ю. Лісняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 531-538


  Розглянуто використання гумористично-іронічних засобів співмірних оригіналу в інтерпретаціях Юрія Лісняка на основі творів Дж. К. Джерома "Троє в основному човні,як не рахувати собаки", Дж. Свіфта "Мандри Гулівера"
711093
  Пахомова О. Концепт компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 132-143
711094
  Пасічник Д.С. Концепт консолідації нації в поемі Я. Кемаля Беятли "Святковий Ранок в Сулейманіє" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 404-410


  Розглянуто поему турецького поета-націоналіста Я.К. Беятли у фкій автор у класичній композиційній формі диванної літератури зображує славетну історію османського народу, тим самим намагаючись відновити віру народу в свої сили і консолідувати націю, ...
711095
  Шамшур М.А. Концепт кохання в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 132-137
711096
  Семененко Л.М. Концепт кохання в ліричних творах Олександра Олеся // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 345-350. – ISSN 2305-3852
711097
  Любченко Т.В. Концепт КОХАННЯ в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 39-42


  У статті проаналізовано вербалізацію, етнокультурну специфіку та семантичну структуру концепту КОХАННЯ в новогрецькій мові. В статье проанализированы вербализация, этнокультурная специфика и семантическая структура концепта ЛЮБОВЬ в новогреческом ...
711098
  Андрійченко Ю.В. Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень / Ю.В. Андрійченко, А.В. Бодянська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – C. 3-7


  Статтю присвячено аналізу концепту кохання в сучасних текстах іспанського співака Алехандро Санс. Визначення різноманітних засобів вираження кохання дає можливість з"ясувати особливості співставлення цього концепту. Статья посвящена анализу концепта ...
711099
  Мазнєва Н. Концепт кохання у смисловому просторі художньої прози Василя Слапчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 320-324
711100
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
711101
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 205 л. – Бібліогр.: л. 183-205
711102
  Підгородецька І.Ю. Концепт КРАСА: естетичний та лінгвістичний напрями дослідження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 83-88
711103
  Швець Г.Д. Концепт краси в поезії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 430-435. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проаналізовано уявлення про красу в поезії Лесі Українки. З"ясовано, що виявом краси для поетеси є людська врода, природа, життя загалом, духовність, свобода, творчість. Досліджено шляхи вербалізації концеату: через прикметники красний, ясний, ...
711104
  Манчул Б. Концепт кризи у філософії Хосе Ортеги-і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 597-603. – ISBN 978-966-423-392-4
711105
  Рижков М.М. Концепт критичної геополітики у зовнішній політиці США на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 3-8
711106
  Місінькевич О. Концепт культури як одиниця ментальної інформації у мовній картині світу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 53-57


  Розглянуто особливості вербалізації концептів культури як носіїв ментальної інформації у мовній картині світу.
711107
   Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) , В.М. Щербина, С.М. Волков та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-23-5
Вип. 2 : / [ред.-упоряд. і відп. за вип.: Л. Троєльнікова, О. Оніщенко]. – 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
711108
  Плотнікова Н.В. Концепт кутя: лінгвокультурологічний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 89-96
711109
  Набитович І.Й. Концепт лабіринту як сакрального локусу (на прикладі новелістики Х.Л. Борхеса, романів У. Еко "Ім"я Рози" та К. Мосс "Лабіринт") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 45-51
711110
  Газін В. Концепт Лєщинського як варіант вирішення "українського питання" в другій половині 50-х рр. XVII ст. // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 126-134


  Ян Лещинський (1603—1678) — державний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду Лещинських гербу Венява.
711111
  Тодорова С.М. Концепт лідерства як об"єкт філософського аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 120-127. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
711112
  Скробот А.І. Концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії: лексико-граматичній та наративний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 119-126. – ISSN 2413-5593
711113
  Жалай В.Я. Концепт любов у французькій пареміології // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 87-97
711114
  Мацевко-Бекерська Концепт любові як домінанта формування точки зору в романі Ю. Гордера "Помаранчева дівчинка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 68-79. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
711115
  Туренко В.Е. Концепт любові як еросу в "Евдемовій етиці" Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 97-107
711116
  Конотоп Л.Г. Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 16-19. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
711117
  Соляник В.І. Концепт ЛЮДИНА як основа антропоцентризму // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 169-171. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі творів Ф.С. Фіцджеральда.
711118
  Лящук Л. Концепт людської волі в соціологічній спадщині Володимира Старосольського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 43-44. – ISBN 978-966-600-646-5
711119
  Рябченко М.М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 360-366


  У статті розглянуто творчість сучасного українського письменника Ю. Винничука. Аналізується концепт маски як прийом, який постійно використовує автор у своїй прозі. В статье рассматривается творчество современного украинского писателя Ю. Винничука. ...
711120
  Лащук Н. Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 112–121. – (Серія "Історія" ; вип. 53). – ISSN 2220-7929
711121
  Дядченко Л. Концепт межі, його семантика та втілення в текстах "київського періоду" Т.Федюка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 214-222


  У статті розглянуто концепт межі в міфопоетичному просторі поезії "київського періоду" Тараса Федюка. Основною метою роботи є аналіз межі, яка поєднує та одночасно розмежовує два типи міфопоетичного простору. Окремий акцент робиться на з"ясуванні ...
711122
  Тянь Хунминь Концепт мира в произведениях И. Бунина (1900-1917) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 110-111. – ISSN 1684-2618
711123
  Філоненко Н. Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 291-292


  У статті розглянуто погляди літературознавця Майка Йогансена на мистецтво й літературу
711124
  Юдин Н.Л. Концепт мифа: историософский взгляд // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 170-176. – ISSN 1606-951Х
711125
  Зайцева М. Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 16-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано безпекову складову взаємодії Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР у рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи країн-членів до співпраці у сфері міжнародної безпеки; також встановлено, що країни БРІКС розглядають форум як інструмент ...
711126
  Зайцева М.В. Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 123 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 155-165
711127
  Гарасимів Т. Концепт моделі "поведінки" у філософсько-правовому дискурсі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 31-36. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
711128
  Панкевич О. Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 128-143. – ISSN 1026-9932
711129
  Ляпіна Л.А. Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 43-46. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
711130
  Пошелюжная К. Концепт на бис // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 3/4 (1204/1205)
711131
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 273 л. – Додатки: л. 240-273. – Бібліогр.: л. 206-239
711132
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
711133
  Тарасюк І. Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1027-1042. – ISSN 1028-5091
711134
  Гречкосій Р.М. Концепт надлюдини у філософії Ф. Ніцше: самореалізація особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається концепція надлюдини Ф. Ніцше у контексті теорії самореалізації особистості. Рассматривается концепция сверхчеловека Ф. Ницше в контексте теории самореализации личности. The concept of superperson F. Nietzsche in a context of the theory ...
711135
  Сапсай А. Концепт наднаціональність в сучасних політичних теоріях європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 64-68
711136
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в Київській Русі у державно-правових поглядах Г.В. Вернадського // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 11-19. – ISSN 2078-3566
711137
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
711138
  Косило Н. Концепт натуралізму в творах на робітничу тематику Джорджа Гіссінга та І вана Франка: генеза, типологія // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 283-288. – (Філологія ; Вип. 23/24)
711139
  Гричаник Н.І. Концепт натуралізму Е. Золя у світлі культурно-мистецьких ідей сучасності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 60-63. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
711140
  Ткачук М.П. Концепт натуралізму і художні шукання в "Бориславських оповіданнях " Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 64с. – ISBN 966-528-010-4
711141
  Наєнко Г.М. Концепт НАУКА в староукраїнській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 181-189


  У статті проаналізовано особливості вербалізації концепту наука за староукраїнськими джерелами XVI-XVIII століть. В статье проанализиованы особенности вербализации концепта наука по староукраинским источникам XVI-XVIII веков. The article focuseson ...
711142
  Брусиловська О.І. Концепт національних інтересів та зовнішня політика сучасної України // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 9-15. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
711143
  Сквирська І.В. Концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка на прикладі його драм "Брехня", "Базар", "Пророк" та ін. Аналізуються риси в літературному образі героя суто національні та інтернаціональні. In this ...
711144
  Гармата Г.В. Концепт національного героя у творчості Г. Квітки-Основ"яненка (на прикладі повісті "Предание о Гаркуше) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 100-104


  Стаття присвячена аналізу твору Г. Квітки-Основ"яненка "Предание о Гаркуше" з погляду його ролі у формуванні української національної ідеї. У ній визначається розуміння письменником поняття "національний герой". Конкретизовано та узагальнено ...
711145
  Воронянський О.В. Концепт національного суверенітету як принцип реалізації політичних прав нації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 394-400
711146
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Н.Б. Бєлоусова ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л. 179 - 203
711147
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Бєлоусова Н. Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
711148
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства: європейська та національна практика // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51-53
711149
  Лисий І. Концепт національної ідентичності в дослідженнях культури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 74-78
711150
  Лугова Т. Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121. – ISSN 2308-1902
711151
  Боднар О. Концепт неперервного часу у Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 77-82
711152
  Донська А.Г. Концепт нормативної сили Європи в сучасній політичній теорії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 74-82


  Проаналізовано основні теоретичні засади концепту "нормативна сила Європи" (НСЕ). Визначення нормативної сили Європейського Союзу можна порівнювати з іншими типами сили в політиці. Розглядаючи джерела, основні цілі, методи і результати застосування ...
711153
  Двірна Л. Концепт норми в семантичному полі повинності // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 24-30
711154
  Лановик З.Б. Концепт ночі у структурі поетичного мислення Остапа Тарнавського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 207-215. – ISSN 2520-2103
711155
  Звонська Л.Л. Концепт ОБРАЗ у класичних мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 21-28
711156
  Данильченко О. Концепт образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" та творчості Т. Шевченка: порівняльний аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 160-171


  Стаття присвячена інтерпретації образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" і творчості Т.Шевченка. Охарактеризовано вплив пам"ятки на літературу ХІХ століття, зокрема творчість Т. Шевченка; визначено спільні теми, мотиви та образи. Представлено ...
711157
  Городнюк Н.А. Концепт одягу та семантика дендизму у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 98-103. – ISBN 978-966-551-315-5
711158
  Серебрянська І.М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Серебрянська Ірина Миколаївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 525 арк. – Додатки: арк. 508-519. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-507, 520-525
711159
  Серебрянська І.М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Серебрянська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
711160
  Тімашова В.М. Концепт особистої безпеки у практичній діяльності органів внутрішніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 77-82
711161
  Бунчикова О. Концепт особистості в українській бароковій драматургії ХVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 161-167


  У статті досліджуються особливості концепту особистості в українській бароковій драмі ХУІІ століття. Аналізується специфіка його прояву та реалізації у барокових драматичних текстах, зокрема в інтермедіях, анонімних драмах «Слово про збурення пекла», ...
711162
  Білик Н.Л. Концепт особистості сербської культурної парадигми XX ст. у дзеркалі українського перекладу (на матеріалі новели Іво Андрича "Дрівця") / Н.Л. Білик, Стеблина-Рудякова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)
711163
  Базарник Б. Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
711164
  Підопригора С. Концепт пам"яті в мультимедійному проекті "Амнезія" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 170-176. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
711165
  Василик Л.Є. Концепт пам"яті у публіцистиці літературно-художніх видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 65-69


  У статті аналізується публіцистика сучасних літературно-художніх видань, розглядається роль концепту "пам"ять" в утвердженні національної ідентичності, простежується його контекстуально-пресова парадигма. The article deals with the political ...
711166
  Пожидаєва І.В. Концепт ПАТРІОТИЗМ у маніпулятивному дискурсі блогосфери Рунету та Укрнету // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 207-214


  У статті досліджується один із домінуючих концептів блогосфери-концепт патріотизм. Автор визначає ознаки концепту, які становлять його понятійне ядро; описує формально-функціональний тезаурус концепту; аналізує динамічні процеси, пов"язані з ...
711167
  Уманець О.В. Концепт перевертневості у фаустіанських версіях С. Альошина та М. Зариня // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 72-81
711168
  Борисюк І.В. Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 3-11. – ISSN 1996-5931
711169
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolioue", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Дис. ... кандид. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська Ірина Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. – Бібліогр.: л. 159 - 172
711170
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
711171
  Кожуховська В Ю. Концепт подорож у новогрецькій поезії XX ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кожуховська Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 248 арк. – Додатки: арк. 217-248. – Бібліогр.: арк. 11, 196-216 та в додатках: арк. 248
711172
  Кожуховська Ю.В. Концепт подорож у новогрецькій поезії ХХ ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кожуховська Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
711173
  Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 11-18. – ISSN 0236-1477
711174
  Чайка О.І. Концепт покривання в українській, англійській і португальській обрядовій номінації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 445-450
711175
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 26-29
711176
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 18-22
711177
  Афанасьєва О.М. Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 42-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 17 п.
711178
  Білан Н.І. Концепт політичної комунікації в умовах інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 138-144
711179
  Кіянка І. Концепт популізму в історії політичної науки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 163-169. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
711180
  Крохмальний Р. Концепт порогової ситуації в художній інтерпретації Івана Нечуя-Левицького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 15-25. – ISSN 0130-528Х
711181
  Гардашук Т.В. Концепт постнормальної науки та наукова комунікація // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 103-110. – ISBN 978-966-02-9610-7
711182
  Недзельський А. Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу можливостей застосування концепту потокових взаємодій у соціальних мережах щодо соціологічного дослідження повсякденного життя. Автор спирається на теорію практик, культуральну соціологію Дж. Александера, актор-мережеву теорію ...
711183
  Чорнописька В. Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 54-61. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
711184
  Бурлай Є. Концепт права: межі мінливості // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 16-37. – ISSN 2227-7153
711185
  Гарасимів Т.З. Концепт права: філософський світогляд / Т.З. Гарасимів, Н.В. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 162-167. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
711186
  Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 225-233
711187
  Саєнко В.П. Концепт ПРАВДА/ БРЕХНЯ/ ІСТИНА у драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 131-139. – (Серія: Філологія)
711188
  Биркович О.І. Концепт правди в судовій системі Київської Русі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 28-35. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
711189
  Чаюк Т.А. Концепт ПРИВАТНІСТЬ у сучасній британській дитячій художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 413-421


  Стаття присвячена опису концепту ПРИВАТНІСТЬ, його основних компонентів та місця в концептуальній картині світу дитячої англомовної особистості. У результаті аналізу текстів сучасної британської дитячої літератури було виявлено мовні ...
711190
  Літвінова І.М. Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 86-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
711191
  Завгородько Л.В. Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 118-129. – (Філософія ; вип. 44)
711192
  Пальчук М. Концепт публічного простору у західній науковій думці // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7069-36-1
711193
  Завьялова Е.Е. Концепт пыли в творчестве И.С. Тургенева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 32-36. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматриваются варианты реализации образа пыли в творчестве И.С. Тургенева. Доказывается важность указанной художественной детали, раскрывается многообразие коннотативных оттенков в ее трактовке, которое значительно повышает смысловую емкость ...
711194
  Покровська І.Л. Концепт рай у турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 350-356


  У даному дослідженні розглядаються одиниці, які репрезентують концепт рай, підкреслюються системні відносини між лексикою та фразеологією, визначаються експліцитні та імпліцитні ідентифікатори зазначеного концепту. Акцентується увага на впливі ...
711195
  Федоренко К. Концепт регіонального блоку в Центрально-Східній Європі / К. Федоренко, К. Умланд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 5


  "На сьогодні Європейський Союз і НАТО, завдяки своїй нерішучій політиці розширення, створили геополітичну "сіру зону" у Східній Європі та на Південному Кавказі. Ці західні організації і в найближчому майбутньому не будуть готові й не могтимуть ...
711196
  Панченко Ж. Концепт репутації у сучасних міжнародних відносинах: особливості становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Поняття "репутація" набуває абсолютно нового значення у сучасному світі. Корпоративна репутація перетворюється на джерело вартості для компанії, державна репутація посилює позиції держави на міжнародній арені. Стаття присвячена становленню та розвитку ...
711197
  Галаш Г. Концепт РИБА в мові української народної творчості // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 91-111. – ISBN 978-2-919320-44-8
711198
  Багацька О.В. Концепт рівновага в наративній структурі сучасних американських оповідань // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 12-19. – Бібліогр.: С. 19; 23 назви
711199
  Содномпилова М.М. Концепт Родина в культуре монгольких народов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 0869-5415
711200
  Ситник О. Концепт розвою української нації за новітньої доби у викладі Дмитра Донцова // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 107-120. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
711201
  Козар К.В. Концепт ролі чернецтва в сучасному світі за Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм І // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 24-26. – ISSN 2521-6570


  Розглянуто роль чернецтва в сучасному світі згідно з ученням Вселенського Патріарха Варфоломія І. Особливу увагу приділено актуальним соціальним проблемам сьогодення, їхньому взаємозв"язку із чернечою традицією. Стверджується, що місія чернецтва стає ...
711202
  Кулєшова Концепт Русі у творах Л.М. Гумільова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-9
711203
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
711204
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 168-185
711205
  Головко О.Б. Концепт рух в сучасній іспанській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр.: л. 174-215
711206
  Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
711207
  Чебанюк О.Ю. Концепт саду в календарному фольклорі й річній обрядовості українців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 341-348
711208
  Левченко Н. Концепт сакральної антропології в структурі біблійної герменевтики Григорія Сковороди як засіб виховання духовності особистості // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 48-53. – ISSN 1562-529Х
711209
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
711210
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Бібліогр.: 179-200
711211
  Ільченко Концепт саморозвитку особистості як основа аналізу феноменів самоактуалізації та самореалізації / Ільченко, і.Г. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 3-5. – ISSN 2077-1800
711212
  Бай О. Концепт світу в поезії Данила Братковського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 6-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
711213
  Гач Н.О. Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 251-264


  У статті аналізується концепт "свобода" в американській поезії XIX ст. та особливості його реалізації на рівні топонімів з огляду на культурно-історичні цінності епохи. В статье анализируется концепт "свобода" в американской поэзии XIX в., а ...
711214
  Янченко Ю.А. Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
711215
  Хворостяний І.Г. Концепт свободи в оповіданнях Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 406-413. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню ролі концепту свободи особистості в формуванні образної системи оповідань Панаса Мирного. Простежено співвідношення понять "філософія" і "література", функції художнього образу в реалізації філософських проблем оповідань ...
711216
  Ісіченко І. Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зіновієва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
711217
  Ярощук С. Концепт свободи в романі Олеся Гончара "Собор" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 51-59. – ISBN 978-966-306-020-4
711218
  Василик Л. Концепт свободи в українській публіцистиці опору (1960-1980) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 58-67


  У статті аналізуються ідейно-проблемні параметри концепту свободи у публіцистиці самвидаву, простежуються аспекти національної свободи та свободи особистості як духовної альтернативи тоталітарному простору. The ideological problem parameters of ...
711219
  Безклубий І. Концепт свободи та насилля у творчості Тараса Шевченка / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 9-20. – ISBN 978-966-306-020-4
711220
  Корпанюк Р. Концепт свободи у повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 102-111. – ISBN 978-966-306-020-4
711221
  Шаповалова А. Концепт свободи як волі у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 44-57


  У статті розкрито множинність значень, які Т. Шевченко вкладав у поняття "свобода", та здійснено спробу висвітлення цілісної картини концепту свободи як волі в його поетичних творах
711222
  Галаєва О. Концепт свободи як модель екзистенційного пізнання світу у творах українських письменників другої половини XX ст. (О. Забужко, М. Матіос, Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 247-252
711223
  Крушевская А.С. Концепт СЕМЬЯ в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 517-522


  Стаття присвячена вивченню універсального концепту РОДИНА в російській лінгвокультурі. Дослідження проводилось на трьох рівнях концепту: поняттєвому, емоційно-образному та оцінювальному. Данная статья посвящена изучению универсального концепта СЕМЬЯ в ...
711224
  Яремчук І.В. Концепт серце у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 198-209. – ISSN 1682-671Х
711225
  Мазепова О.В. Концепт СЕРЦЕ як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 269-277


  У статті досліджено особливості вербалізації універсального концепту СЕРЦЕ в сучасній перській мові, репрезентованого полісемантичним словом del та його лексико-фразеологічною парадигмою. На основі аналізу когнітивних метафор встановлено спільне й ...
711226
  Левченко Г. Концепт серця в "пророчій утопії" лірики Лесі Українки // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 98-99
711227
  Левченко Г.Д. Концепт серця в ліриці Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 44-49. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті з"ясовано семантику концепта "серце" у ліриці Лесі Українки, котрий потрактовується як елемент біблійно-християнського коду.
711228
  Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 133-138. – ISSN 2306-6814
711229
  Несвіт С. Концепт смерті у поезіях Олега Ольжича і Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 14-20. – ISSN 1728-9572
711230
  Усачова І.О. Концепт смислу життя за С. Л. Франком та Ж.-П. Сартром // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 43-44
711231
  Бирченко Е.В. Концепт социальной ответственности бизнеса в деятельности приватных высших учебных заведений // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 217-230. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена проблемам реализации концепта социальной ответственности в образовательной деятельности негосударственных высших учебных заведений, построения цивилизованной модели взаимоотношений между обществом, государством и частным образованием. ...
711232
  Наконечна Ю.С. Концепт соціалізація в американському віршованому дискурсі для дітей // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-223. – Бібліогр.: Літ.: с. 223; 12п.


  Дослідження поняття "соціалізація" крізь призму його когнітивної структури та концептуальної системи в американському віршованому дискурсі для дітей. Исследуются особенности реализации понятия "социализация" в американском стихотворном дискурсе для ...
711233
  Гуляк А. Концепт сповідальності у малій прозі Ольги Кобилянської / А. Гуляк, Н. Науменко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-16


  У статті проаналізовано естетичну роль сповідального елемента в малій прозі Ольги Кобилянської. Показано, що сповідальна інтонація, апріорі притаманна літературі, дозволяє авторові розв"язувати у своїх творах насущні екзистенційні проблеми, зокрема ті, ...
711234
  Білогур В.Є. Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 26-34. – ISSN 2072-1692
711235
  Варыпаев А.М. Концепт странничества в национальном образе мира восточнославянской культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 109-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
711236
  Циховська Е. Концепт сутінків у поезії Леопольда Стаффа та українських митців початку XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 146-152. – (Філологічні науки)
711237
  Лакішик Д.М. Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 56-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
711238
  Сапун М.В. Концепт та архетип у картині світу письменника // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 273-277


  У статті проаналізовано різні трактування терміну «концепт» та взаємозв"язок цього терміну з терміном "архетип". Розглянуто місце цих двох понять у мовній та концептуальній картині світу письменника. В статье проанализированы разные толкования термина ...
711239
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 248-267. – Бібліогр.: л. 208-247
711240
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
711241
  Дяк Т.П. Концепт творчого мислення в пізнанні і освітній діяльності (екзистенційний аспект) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
711242
  Нишуков В.С. Концепт тела Мишеля Фуко в философии спорта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 142-144
711243
  Карачина Н.П. Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій / Н.П. Карачина, Т.В. Вакар, І.О. Мороз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 25-32. – ISSN 2306-6806
711244
  Фрасинюк Н.І. Концепт терпіння в англомовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 324-329. – Бібліогр.: Літ.: 328-329; 16 назв
711245
  Коминська Н. Концепт тіла в романі Тоні Моррісон "Улюблена" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 164-168. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
711246
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 209-226
711247
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос .наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
711248
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки: арк. 227-270. – Бібліогр.: арк. 186-226
711249
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
711250
  Ивашина Е.В. Концепт толерантности в философии Платона / Е.В. Ивашина, Р.А. Ивашина // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 111-112
711251
  Ільчук І.А. Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті / І.А. Ільчук, Л.С. Банах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 85-97. – ISSN 2072-1692
711252
  Рахмайлов Є.В. Концепт тотальної мобілізації в соціальній філософії Е. Юнгера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
711253
  Балясова Ю.В. Концепт тотальності у філософській системі Г. В.Ф.Гегеля // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 152-166
711254
  Златогорська Л. Концепт трагізму в українському романтизмі // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 191-202
711255
  Антофійчук В. Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 52-63. – ISSN 0236-1477
711256
  Казаков О.О. Концепт традицій та інновацій у тренді сучасної культурно-мистецької освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 173-177. – ISSN 2226-3209
711257
  Горбунова Л.С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 327-331. – ISSN 2076-1554


  Современный контекст цивилизационного перехода формирует социокультурные вызовы для образования. как научиться жить в мультикультурном мире в условиях растущей глобализации, интеграции и информационной революции, умножающей различия? какой концепт ...
711258
  Барна М.Ю. Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
711259
  Кулешова К.І. Концепт турецької моделі як знаряддя зовнішньої та безпекової політики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 334-341
711260
  Аксой М. Концепт Туреччина в сучасній російській мовній картині світу: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Аксой Мурат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
711261
  Левко О.В. Концепт у дискурсі Григорія Богослова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 159-163
711262
  Левко О.В. Концепт у дискурсі ранньохристиянських письменників // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 266-275
711263
  Александрова Г.А. Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 14-20


  У статті йдеться про концепт як про спільну одиницю культури, яка в різних формах працює в різних її "рядах", зокрема в компаративістиці і порівняльній концептології
711264
  Видашенко Н. Концепт України й українців у щоденникових записах Олександра Довженка та Аркадія Любченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
711265
  Остапчук В. Концепт України у творчості Т. Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 154-158
711266
  Кралюк П. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 576-583. – ISBN 978-966-2254-74-7
711267
  Кралюк П.М. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 576-583. – ISBN 978-966-373-777-5
711268
  Шмига Ю.І. Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури / Ю.І. Шмига, О.Д. Шмига // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 139-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
711269
  Мазур І.В. Концепт української музичної етнографії першої чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазур Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
711270
  Купцова Т. Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем гендерної рівності // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 118-121. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Розглянуто особливість фемінінності в українському суспільстві в творах Володимира Винниченка крізь призму гендерного аналізу. The consept of femininity in the Ukrainian society in the light of gender analisys in works of Volodymyr Vinnichenko is ...
711271
  Фу Цзин Концепт фен-шуй и его освоение в русской языковой картине мира : дисс. ... канд. филол.. наук : 10.02.02 / Фу Цзин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 295 л. + Прилож.: л. 277-295. – Библиогр.: л. 234-294
711272
  Фу Цзін Концепт фен-шуй та його освоєння в російській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Фу Цзін ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
711273
  Письменна Ю.О. Концепт хитрість і його тезаурусні зв"язки (на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С.106-114


  Стаття причвячена контрастивному вивченню концепту "хитрість" на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов. The article deals with the contrastive research of concept "cunning" on the material of Ukrainian, Russian, ...
711274
  Щербакова О.А. Концепт цариці Єлени у "четьях-мінеях" Дмитра Туптала // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 460-471. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджено образ святої рівноапостольної цариці Єлени у Четьях-Мінеях" святителя Дмитрія Ростовського (Дмитра Туптала). Проаналізовано особистості образу першої християнської цариці-матері, його трактування й осмислення в українській бароковій ...
711275
  Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-80. – ISSN 0042-8744
711276
  Зайдлер Н. Концепт честі повісті Д. Міщенка "Дике поле" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С.69-74
711277
  Шестопалова Т.П. Концепт чуттєвого сприйняття в літературній критиці Юрія Лавріненка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – C. 296-304. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
711278
  Золотюк Л. Концепт щастя в романі "Фройд би плакав" Ірени Карпи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
711279
  Д"яконова О.В. Концепт ЩАСТЯ у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 506-514


  У статті подається короткий огляд результатів існуючих досліджень мовної об"єктивації концепту ЩАСТЯ та здійснюється аналіз лінгвопрагматичних параметрів реалізації семантичної опозиції "потенційність/реалізованість щастя" на матеріалі статей жіночих ...
711280
  Фрасинюк Н. Концепт щастя у філософській містерії Івана Огієнка "До щастя" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 121-125. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
711281
  Полюжин М.М. Концепт як базова когнітивна сутність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 182-184. – ISBN 966-581-295-5
711282
  Ніка О. Концепт як барокова стилістична фігура // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 211-216. – ISSN 2078-0850


  На матеріалі писемних пам"яток другої половини XVII ст.
711283
  Кузнецова Т.В. Концепт як інструмент дослідження ціннісності журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 11-16


  Розглянуто концепт як основну одиницю когнітивної структури тексту. Запропоновано методику концептуального аналізу для визначення ціннісності текстового простору. This article deals with the concept as the main part of the text cognitive structure. ...
711284
  Приходько А.М. Концепт як об"єкт зіставного мовознавства // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 212-220
711285
  Іващенко В. Концепт як одиниця когніції людини (логіко-філософське осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 150-157. – Бібліогр.: Літ.: С. 155-157; 30 назв. – ISBN 966-7825-79-5
711286
  Даньків М.В. Концепт як одиниця мови, мислення і культури (на матеріалі перської і української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 56-62. – Бібліогр.: 18 назв.
711287
  Крупко О.І. Концепт як одиниця опису мовної картини світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 209-218


  У статті аналізуються основні підходи до означення поняття символу. Особливу увагу приділено лінгвосеміотичному і лінгвофілософському підходам. Визначені основні складові та характеристики символу. В статье анализируются основные подходы к определению ...
711288
  Боднарюк Ю.В. Концепт як складова частина концептосфери у мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 4-7


  Досліджується когнітивна лінгвістика як мовознавчий напрям та застосування когнітивного аналізу для вивчення терміносистеми.
711289
  Чорновол-Ткаченко Концепт як структура зберігання знань // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 140-148
711290
  Мельник Т.В. Концепт"рідна земля" в інфосфері Севастополя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 436-443
711291
  Краснобаєва-Чорна Концепт, концептуалізація та концептуальна система: логіко-філософський вектор // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 27-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 31-32; 16 п. – ISSN 1728-9572
711292
  Круківська О.В. Концепт, термін, дефініція і спеціалізований дискурс / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 188-199


  Стаття присвячена еволюції поняття "концепт" у термінології та її впливу на спеціалізований (офіційний) дискурс, аналізу комунікативно-прагматичних особливостей понять : термін, концепт і дефініція у спеціалізованому дискурсі, методам їх ...
711293
  Володарська М.В. Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 209-221. – ISSN 2227-2844


  "Зроблено спробу простежити етимологію терміну «концепт», систематизувати його чисельні тлумачення в контексті психолінгвістичного, лінгвістичного, лінгвокогнітивного, культурного та лінгвокультурного підходів. Оскільки складність інтерпретації ...
711294
  Гнаткович У.В. Концепти-образи жінки у творчості Григорія Квітки-Основ"яненка // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 59-61
711295
  Лепьохін Є. Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альберта Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер"яна Підмогильного // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 102-106. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
711296
  Москвін В.С. Концепти "війни" і "миру" та їхнє відтворення в українсько-іспанському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 162-165


  Статтю присвячено дослідженню концептів "війни" та "миру", а саме їх відтворенню в українсько-іспанському перекладі. Матеріалами для дослідженя слугували медіаджерела, зокрема сайти новин ua.euronews.com es.euronews.com. Статья посвящена изучению ...
711297
  Снігур Л.А. Концепти "волонтер" і "волонтерство": історичний контекст та перспективи розвитку (погляд лінгвіста) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 45. – С. 109-128. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено етимологічному та лінгвокультурному аналізу концептів ВОЛОНТЕР і ВОЛОНТЕРСТВО. Етимологічний аналіз лексеми-ідентифікатора "волонтер" дозволив визначити основні етапи набуття нею додаткових значень з урахуванням культурно-історичного ...
711298
  Поліщук Олена Концепти "героїчного ентузіаста", "естетика" та "справжнього митця" :естетичний аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 92-96
711299
  Ітані Олена Мустафа Концепти "добро-зло" як онтологічна основа морально-етичних уявлень арабів та їх лінгвістичне втілення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 372-377


  Мовні кліше є свого роду відображенням менталітету того чи того етносу. Важливо звернути увагу на те, наскільки живучими в різних часових, соціальних, ідеологічних періодах виявляються певні морально-етичні установки, які гарантують духовне ...
711300
  Бобро М.П. Концепти "жити", "життя" як об"єкт сучасних лінгвістичних досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
711301
  Собора Ю.Б. Концепти "Життя" і "Смерть" в українських та чеських пареміях : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Собора Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
711302
  Кошелєв А. Концепти "інтелектуальна біографія" та "біографічний світ" у дослідженні життєдіяльності інтелектуала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток теорії біографічних досліджень на сучасному етапі існування вітчизняної історичної науки. Проаналізовано праці українських і зарубіжних учених, які розробляли та переосмислювали тенденції написання біографій науковців та інших ...
711303
  Сунегін С.О. Концепти "інформаційне суспільство" та "електронна держава": притання правового забезпечення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 224-238. – ISSN 2524-017X
711304
  Городецька О.В. Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 107-114. – ISBN 966-581-388-9
711305
  Вілков В.Ю. Концепти "культурна" та "політична" нація у структурі націологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 47-51. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз теоретико-методологічних функцій концептів "культурна" та "політична" нація у системі теоретичних моделей націй, націоналізму та національно-державного будівництва. The article presents analysis of the theoretical and ...
711306
  Марусяк М. Концепти "любов", "біль" в епістолярних текстах Василя Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 238-245. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
711307
  Дубенко О.Ю. Концепти "маскулінність" і "фемінінність" у фразеологічних картинах світу англійської та української мов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 208-213
711308
  Потапенко О.І. Концепти "матриця" та "архетип" у системі гематрії грецької сакральної лексики Нового Завіту / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 97-113. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
711309
  Бочкар О.В. Концепти "метаморфози" і "трансформації" як концептуальне підгрунтя оповідань збірки Роальда Дала "Поцілунок". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 105-112


  У статті проаналізовано концептуальне підґрунтя збірки оповідань "Поцілунок" англійського письменника Роальда Дала. Творчість митця розглянуто у контексті феномену "неоготичного постмодернізму". Висунуто гіпотезу, що ключовими для розуміння структури ...
711310
  Левко О.В. Концепти "милосердя" та "служіння" у ранньохристиянській грекомовній прозі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 162-167. – Бібліогр.: c. 167; 13 поз.
711311
  Ремінська Ю. Концепти "міжнародного верховенства права" та "верховенства права у його міжнародному вияві": до питання теоретико-правового розмежування понять // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 139-141
711312
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Додатки: л. 198-223. – Бібліогр.: л. 178-197
711313
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
711314
  Ящук А.К. Концепти "поетичне мовлення" і "мовчання" у поезії Максима Рильського 1915-1940 років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 498-503


  У статті проаналізовано еволюцію поетики М. Рильського крізь призму змін у лексичному вираженні концептів "поетичне мовлення" та "мовчання". В статье проанализирована эволюция поэтики М. Рыльского сквозь призму изменений в лексическом выражении ...
711315
  Євтушенко Н.І. Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 34-39. – ISSN 2305-3852
711316
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
711317
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
711318
  Борисюк І.В. Концепти "свого" і "чужого" простору в дилогії Б. Грінченка "Серед темної ночі" й "Під тихими вербами" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 64-68


  У статті зроблено спробу дослідити трансформацію наріжних для традиційної культури концептів "свого" й "чужого" простору в прозі Б. Грінченка. Особливу увагу приділено проблемі актуалізації архаїчних архетипів
711319
  Романова Н. Концепти "сонце" і "серце" у поезії Василя Симоненка // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 122-128
711320
  Боярчук Ю. Концепти "сором" і "вина" в японській лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 15-20


  Статтю присвячено аналізу поняття "лінгвокультурний концепт" і розгляду виявлених у ході дослідження положень на прикладі концептів "сором" та "вина" у японській лінгвокультурі. This article analyzes the concept of "lingvoсultural concept" and ...
711321
  Левіщенко М.С. Концепти gentelman і lady у вікторіанському дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 232-243
711322
  Капранов С.В. Концепти Азії та Китаю в мегагеографічній революції Мейдзі // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 150-155. – ISBN 978-966-02-8237-7
711323
  Тімкова Т.М. Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 165-178. – ISSN 1682-671Х
711324
  Полюга С.М. Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах Святого Письма // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 249-253


  У статті зосереджено увагу на синонімах у сакральних текстах як носіях загальномовних значень. Назва Бога об"єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина як єдиного істинного Отця. У сакральному дискурсі, зважаючи на специфіку значень ...
711325
  Скиба Т.В. Концепти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 512-517
711326
  Безпаленко А.М. Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 94-99


  Подається порівняльний аналіз таких гносеологічних категорій як теорія, закон, принцип. Стверджується, що об"єднуюча семантична риса усіх трьох - узагальнене пояснення, яке є найціннішим у науці, бо дає можливість володіти і управляти. Дается ...
711327
  Сивець Т. Концепти візантійського неоплатонізму в Київській Русі та інших культурно-історичних літературних кодах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 383-388


  У статті пропонується епістеміологічна модель києворуської літератури з погляду неоплатонізму. Виокремлюються основні філософські концепти неоплатоніків, які через посередництво образно-символічної системи притч набувають художнього втілення в ...
711328
  Кірносова Н.А. Концепти давньокитайської лінгвістичної термінології (у межах питання про зв"язок мови й мислення) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 433-442


  У статті проаналізовано семантичну структуру десяти ієрогліфів на позначення лінгвістичних або когнітивних понять, присутніх у текстах давньокитайської філософії з метою виявити особливості розуміння в ті часи питання взаємозв’язку мови та мислення. ...
711329
  Фурманюк М. Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 222-231. – ISSN 2524-0137
711330
  Гнідан Ю.В. Концепти добра і зла в творчості Акутагава Рюноске (на матеріалі новел письменника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  В статті йдеться про філософські концепти добро і зло в творчості Акутагава Рюноске. In the article focuses on the philosophical concepts of good and evil in the works of Akutahava Ryunoske.
711331
  Кузьменко О. Концепти драматичної екзистенції людини у фольклористичних дослідженнях Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 512-521
711332
  Мазепова О.В. Концепти ДУХ\ДУША в лексико-фразелогічній системі перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 12-24


  У статті розглянуто особливості об"єктивації концептів ДУХ/ДУША у перській мовній картині світу на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць перської мови, що вербалізують ці концепти. Досліджується спільне й відмінне у мовній репрезентації цих ...
711333
  Шпира І. Концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 436-442. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджуються ключові концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія. Аналіз зв"язку даних концептів дозволяє зробити висновок про єдність цих ключових понять у мовній свідомості поета.
711334
  Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем"єр, 2008. – 332с. – ISBN 966-685-189-X
711335
  Гузевата Наталія. Концепти ідіостилю Леопольда Стаффа (на матеріалі ранніх збірок "Sny o potedze" та "Dzien duszy") // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 458-461. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Сучасна лінгвістична наука приділяє особливу увагу проблемам вивчення когнітивної діяльності людини в її лінгвістичній репрезентації. Дуже цікавим із цього погляду є авторський поетичний текст, у якому відображено не лише особисте сприйняття світу ...
711336
  Шовковий В.М. Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 332-337
711337
  Іщенко Є. Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 31-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито модифік5ацію понять екзистенціалізму в силовому полі художнього мислення, їх перетікання з денотативного рівня в багатозначний конотативний. Обгрунтовано екзистенційний вибір В. Стуса, що полягає в пошуках шляхів до Бога, у намаганні ...
711338
  Науменко Н.В. Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 347-355. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано літературно-критичні праці українських письменників початку XX століття. Показано, що співвідношення формальних і змістових компонентів у критичному нарисі письменника, який водночас виступає літературознавцем, надається до ...
711339
  Бикова Т.В. Концепти локального і глобального у поетичній творчості Юрія Федьковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті розкрито значення концептів глобального і локального як чинників процесу глокалізації у поетичній творчості Ю. Федьковича. До аналізу залучаються поезії Осипа Юрія Федьковича раннього періоду. Шляхом порівняльного аналізу та зіставлення ...
711340
  Качак Т.Б. Концепти маскулінності у пригодницькій прозі для юних читачів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 188-200. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "... Репрезентація фемінного і маскулінного дискурсу в літературі для дітей та юнацтва має свої особливості, зумовлені як текстовими, так і позатекстовими факторами. Якщо фемінний дискурс повною мірою автори реалізовують у дівчачих текстах, то ...
711341
  Смульський Є.В. Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 61-65


  Автор розглядає концепти метагенетики та расової свідомості в неозичницьких вчених Asatru Folk Fssembly та Родового Вогнища Слав"янської Рідної Віри відповідно. Дані концепти аналізуються на предмет проявів расової чи етнічної нетерпимості, ...
711342
  Каша К.А. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 419-423


  Стаття присвячена дослідженню лексики міфологічного змісту, яка виступає основним засобом репрезентації міфологічних концептів і, отже, осягнення міфологічної картини світу. Приділяється увага вивченню міфологем, що трактуються як концепти міфологічної ...
711343
  Вашталова К.О. Концепти МОВЧАННЯ і ТИШІ в романі Н.С. Момадея "Дім, зі світанку створений" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 164-170


  У статті аналізуються особливості функціонування концептів мовчання й тиші в сучасній літературі американських індіанців. Ці концепти розглядаються в релігійному, міфоритуальному, лімінальному та соціально-психологічному аспектах, у контексті взаємодії ...
711344
  Костирко Тамара Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається системоутворювальний механізм функціонування бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів (ВНЗ), визначається концептуальний стрижень системи бібліотечно-інформаційних закладів вищої школи та принципи їхнього ...
711345
  Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 0869-6020
711346
  Шейко В.М. Концепти науково-освітньої й управлінської діяльності закладів вищої освіти культури і мистецтв / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 16-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Різноаспектно проаналізовано розвиток Харківської державної академії культури у 2017-2018 н.р. Особливу увагу приділено розкриттю інноваційних напрямів кадрової політики, освітньої та наукової діяльності найстарішого, унікального, елітного, ...
711347
  Багрій-Миськів Концепти перекладів Ігоря Костецького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 228-232. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
711348
  Ткаченко Н. Концепти поля ментальності у зіставному аспекті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 82-90. – ISSN 1682-2366
711349
  Грищук В.К. Концепти розуміння негативної (ретроспективної) кримінально-правової відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
711350
  Круковський В.І. Концепти суб"єктивність / об"єктивність, модалізація / модальність та засоби їх вираження в мові та мовленні: питання теорії (на матеріалі французької мови) / В.І. Круковський, О.В. Круківська, В.Є. Турчанінова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 166-187. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
711351
  Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03, 03, 035 / Токарєва Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 244-245. – Бібліогр.: арк. 6-7, 203-243 та в додатках: арк. 244
711352
  Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Токарєва Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
711353
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 445 л. – Бібліогр.: л. 391-445
711354
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 41 с. – Бібліогр.:33 назви
711355
  Шевченко Л.І. Концепти теорії інтелектуалізації літературної мови в контексті розвитку стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 3-15.
711356
  Хархун В. Концепти тоталітарної онтології : на матеріалі драматургії Олександра Корнійчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0236-1477
711357
  Василик Л.Є. Концепти Україна та свобода в реалізації національної ідеї: історико-отологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 184-189


  У статті крізь призму найважливіших концептів розглядається журналістська парадигма початку ХХ ст., з"ясовується, як концепти відображають і формують картину буття з його духовними цінностями, окреслюють національні параметри епохи. The article ...
711358
  Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Віталій Кононенко ; Мін-во освіти та науки України ; Акад. пед. наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с. – ISBN 966-640-155-Х
711359
  Сичок С.В. Концепти філософії Григорія Сковороди як семантичний ключ до розуміння мікросвіту творчості В. Підпалого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 172-178
711360
  Комова М.В. Концепти філософії інформації Лучано Флоріді / М.В. Комова, А.М. Пелещишин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 16-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто ключові концепти філософії інформації Л. Флоріді про інформаційну семантику, вивчення розумності, відношення між інформацією і природою, дослідження цінностей. Висвітлено філософські трактування: істинності інформації, за якою знання, ...
711361
  Гуменюк Т. Концепти функціонування сучасної юридичної науки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 180-184. – ISSN 2307-8049
711362
  Лавринович Л. Концепти часу в "Camera Iucida" Р. Барта: літературознавчі проекції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 78-85. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
711363
  Головко С. Концепти якості вищої освіти в системі нормативно-правового забезпечення її функціонування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 31-32
711364
  Кулініч С. Концепти, мотиви та домінанті образи сучасного "страшного" фольклору дітей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 270-276
711365
  Карпенко У.О. Концептичний зміст фрейму "Збройне протистояння" у російській культурно-мовній традиції : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.02 / Уляна Олексіївна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
711366
  Кубаєвський Микола Концептні імплікації у вивченні взаємозв"язку ідентифікації й ідентичності / Кубаєвський Микола, Лук"яненко Світлана // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.58-68. – ISSN 1810-2131
711367
  Нікітюк І.В. Концептовірна роль сильних позицій у романі Тоні Моррісон "Блакитні очі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 174-181. – ISBN 966-581-623-3
711368
  Біла А. Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 56-61. – ISSN 0236-1477
711369
  Воробйова О.П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 53-64. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
711370
  Приходько А.М. Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 43-50


  Розглядається концептоцентричний патерн аналізу дискурсу, який передбачає з"ясування алгоритму взаємодії концептуальних одиниць із певною дискурсивною формацією в режимі середовища та стилю вербального спілкування.
711371
  Шевченко Л.Л. Концептологія Нового Заповіту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 201-208. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено проблеми дослідження текстових концептосфер. На основі концептуального аналізу описано операційні засади виявлення смислових домінант тексту.
711372
  Венжинович Н.Ф. Концептосфера "бог" в українській фразеологічній картині світу // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 36-43. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
711373
  Малиновська А.В. Концептосфера "війна" в поетичній мові Андрія Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 127-133
711374
  Ковалюк Ю.В. Концептосфера "Людина" в австралійській англомовній картині світу (на прикладі антропоцентричних фразеологізмів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – C. 151-154
711375
  Янушевич М. Концептосфера "мораль" у китайській фразеологічній системі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 322-328


  Стаття присвячена висвітленню важливого фрагмента китайської концептуальної картини світу. На базі концептуального аналізу фразеологічних одиниць китайської мови визначаються основні засоби категоризації релігійного-філософського світобачення ...
711376
  Боднар І.М. Концептосфера "Освіта" в англійській мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Боднар Ірина Миронівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
711377
  Петренко Л.О. Концептосфера "природний простір" ІР в українській поезії початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 77-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  У статті висвітлено особливості втілення концептосфери ПРИРОДНИЙ ПРОСТІР в українській поезії початку ХХІ століття, визначено її склад, описано змістову структуру концептів-складників, схарактеризовано засоби їх художнього втілення з погляду традицій ...
711378
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236, [1] л. – Додатки: л. 227-237. – Бібліогр.: л. 197-226
711379
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
711380
  Полагейкина В.А. Концептосфера близкородственных языков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – . 132-134. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
711381
  Місінькевич О.М. Концептосфера БОГ у поетичному мовленні М. Рильського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 61-66
711382
  Сніжко О.С. Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 117-122


  Досліджено смислові домінанти публіцистики Володимира Винниченка. Окреслено концептосферу творів митця в контексті реалізації ключових концептів авторського тексту. З"ясовано типові проблемно-тематичні параметри щоденникових записів, епістолярію, ...
711383
  Письменна Ю.О. Концептосфера воля в українських публіцистичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 54-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Вивчається репрезентація концепту воля в українських публіцистичних текстах, що демонструють його сучасне змістове наповнення у суспільній свідомості та віддзеркалення у мовному матеріалі, стереотипні уявлення та конотації, розвиток концепту в ...
711384
  Маслова Ю.П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 57-68
711385
  Тищенко О.В. Концептосфера дому у слов"янській пареміології на контрастивному тлі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 216-234. – ISBN 978-617-7132-63-8
711386
  Масловська Т.О. Концептосфера ідіостилю Василя Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 29-31. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
711387
  Батанов О. Концептосфера муніципального права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 13-31. – ISSN 1026-9932
711388
  Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна об"єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Христина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 312 арк. – Додатки: арк. 268-312. – Бібліогр.: арк. 10-12, 245-267 та в додатках: арк. 310-311
711389
  Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна об"єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
711390
  Шейко В. Концептосфера підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326
711391
  Демко Т. Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 249-256. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано образи-концепти поеми В. Блейка “Видіння дочок Альбіону” (1793) та її місце у творчості поета. Досліджено символічний рівень твору, де найяскравіше помітна реалізація авторського художнього світогляду. Виявлено єдність, утворену ...
711392
  Науменко Н. Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 186-189
711393
  Мірошниченко П.В. Концептосфера посттоталітарного українського радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті зроблено спробу охарактеризувати концептосферу сучасного українського радіомовлення, насамперед комерційного (недержавного) як соціальної інституції перехідного суспільства, в боротьбі національно-маркованої культури та глобальної масової. ...
711394
  Василик Л. Концептосфера публіцистики Івана Дзюби // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 100-110.


  Аналізується концептосфера публіцистики І. Дзюби, зокрема концепти "Україна" "свобода" як складники творчої майстерності публіциста Lubov Vasylyk. Publicism conceptual system of Ivan Dzjuba. The article deals on the is-1 sues of publicism conceptual ...
711395
  Черниш Т.М. Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної України та інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 105-118. – ISSN 2072-1692
711396
  Коржик А.О. Концептосфера трапези в казках "Івасик-Телесик" і "Зла мати і сестра середа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 291-301. – ISSN 2520-6397


  Присвячено дослідженню ініціального становлення головних героїв казок із погляду харчових символів і концептів, заприявлених у текстах казок "Івасик- Телесик" і "Зла мати і сестра Cереда".З одного боку трапеза розглядається як джерело сили й життя, з ...
711397
  Бехта І.А. Концептосфера у динаміці (текст і дискурс у світлі когнітивно-дискурсної парадигми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 22-26. – ISBN 966-581-295-5
711398
  Дмитренко М. Концептосфера українського фольклору: дім, дорога, доля // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 10-52. – ISBN 978-617-676-148-8
711399
  Москалюк В.М. Концептосфера української публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 69-72


  У статті досліджується поняття концептосфери в українській публіцистиці. Підкреслюється, що публіци-стика фіксує історичні моменти творчої реалізації народу, нації, її розуміння світу й себе в цьому світі і є макротекстами культури. Автор статті ...
711400
  Сидоров А.А. Концептосфера философского дискурса И.А. Ильина // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-133. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
711401
  Комарницька Т. Концептосфера японського воїна (на матеріалі книги Самурая "Хагакуре") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 44-54
711402
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 328 арк. – Додатки: арк. 273-328. – Бібліогр.: арк. 238-272
711403
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
711404
  Кагановська О.М. Концептотвірна функція дейксису у формуванні семантичного простору художнього твору // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 170-177
711405
  Лук"янченко М. Концептотворча роль автора та її співвідношення з індивідуальністю прекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 280-283. – Бібліогр.: Літ.: С. 283; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
711406
  Клопов Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров / Клопов, В // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 197-204. – ISSN 2073-8536
711407
  Шибаева Е.А. Концептуализация основных тенденций развития информационного общества : Информационная грамотность в центре внимания экспертов ЮНЕСКО // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 89-94. – ISSN 0869-608Х
711408
  Ковальчук А. Концептуализация понятий "СНГ" и "Постсоветское пространство" в польской и российской науке о международных отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 102-105
711409
  Барташевич Т.Ю. Концептуализация этики добродетели в русской философии XIX - начала XX века ( К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
711410
  Карпенко О.Ю. Концептуалізація антропонімів у художньому творі // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 212-224. – ISBN 978-966-489-126-1
711411
  Мартінек С.В. Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 338-347. – ISBN 966-581-388-9
711412
  Басенко І.Ю. Концептуалізація відношення наукового та художнього пізнання: до витоків проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 93-102
711413
  Д"яконова О.В. Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 42-47
711414
  Прима В.В. Концептуалізація гостинності в науковому дискурсі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 107-115
711415
  Степаненко І.В. Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості / духу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 103-108
711416
  Наконечна Ю.С. Концептуалізація емоції "гнів" у віршованому дискурсі для дітей: фонетичний вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 304-309
711417
  Музиченко М.В. Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459
711418
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк О.Б.; Іванова-Стецюк Оксана Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
711419
  Кочетова І.Ю. Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 133-137


  Запропоноване авторське трактування категорії "трансформація", проведена систематизація класифікаційних ознак змін в організації.
711420
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С.3-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 8-9; 13 назв. – ISBN 966-8188-07-1
711421
  Топазли Р.А. Концептуалізація інноваційної стратегії розвитку будівельної галузі // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 104-110. – ISSN 2410-9576
711422
  Дейнека А.В. Концептуалізація міфу в соціології: феноменорлогічний та структуралістський підходи // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 279-282
711423
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 114-117. – ISSN 2077-1800
711424
  Межжеріна Г. Концептуалізація образів зрадників у "Повісті про вбивство Андрія Боголюбського": (субстантивно-ад"єктивний аспект) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-56. – ISSN 0027-2833
711425
  Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 131-140. – ISSN 2411-4758
711426
  Вишневська Г. Концептуалізація образу потерчат у творах Лесі Українки та Василя Короліва-Старого // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 7-11. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  Статтю присвячено аналізу концепту «потерчата» у творчості Лесі Українки та Василя Короліва-Старого. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в лінгвоконцептуальній картині світу обох письменників. Робота виконана в аспекті когнітивної ...
711427
  Лабенко О.В. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-226. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті досліджуються тексти зачинів українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь. Виявлено основні домінуючі компоненти структури зачину замовляння, які наявні у всіх трьох мовах. Кожний зі згаданих компонентів поділено на семантичні ...
711428
  Пашко Н.Ю. Концептуалізація ОСББ у контексті теорії соціального капіталу та громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 137-147. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
711429
  Мосьондз С. Концептуалізація освітнього права як підгалузі адміністративного права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 1026-9932
711430
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
711431
  Каракевич Р.О. Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 131-145. – Бібліогр.: Літ.: с. 145; 47 назв


  Подається зіставний аналіз німецьких та українських фразеологічних лінгвокультурем, об"єктивованих у концептополе "ВОЛЯ" . Представлен сравнительній анализ немецких и украинских фразеологических лингвокультурем, объективированных в концептополе ...
711432
  Медведчук В.В. Концептуалізація поняття "громадянське суспільство": ретроспектива деяких теоретичних аспектів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 49-56. – (0). – ISSN 2078-9165
711433
  Дубравська З.Р. Концептуалізація поняття "гроші" у романі Мартіна Еміса "Гроші: записка самогубця" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 18-21. – ISSN 2304-5809
711434
  Литвиненко О.О. Концептуалізація поняття "мультимедіа" на основі соціокомунікативного підходу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 181-190


  Проаналізовано сучасні підходи фахівців до визначення обсягу та змісту поняття "мультимедіа". Запропоновано визначення поняття "мультимедіа" з позицій соціокомунікативного підходу.
711435
  Бондаренко І.С. Концептуалізація поняття "соціальний інжиніринг" у філософії К. Поппера // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (74). – С. 115-127. – ISSN 0554-4866
711436
  Пугач С. Концептуалізація поняття географічний простір у науковій літературі // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 27-33. – ISSN 2413-7154


  "Простір є одним із фундаментальних понять людської свідомості. Багато наук використовують поняття "простір" для опису власних предметних областей. Для географії це поняття є базовим. По аналогії з іншими науками , географія сформувалал власне ...
711437
  Твердохліб О.С. Концептуалізація права людини на інформацію в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 54-56
711438
  Жорнова О. Концептуалізація проблеми формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні положення виробленої автором концепції формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності. Описано показники суб"єктної активності особистості у повсякденні та обгрунтовано принципи формування студентів суб"єктами ...
711439
  Приходько В.В. Концептуалізація просторового повороту у філософуванні: "структуралістське епохе", "екзистенційна географія", "топографічна методологія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 123-131


  Ідеться про результати теоретичної роботи в межах так званого просторового повороту на прикладі трьох концептів - "структуралістського епохе", "екзистенціальної географії" і "топографічної методології", які здобуті на підставі феноменологічного ...
711440
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 228 л. + Додаток: л. 184-192. – Бібліогр.: л. 193-222
711441
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
711442
  Світлов О.Р. Концептуалізація процесуальних та феноменальних характеристик міграції в сучасних теоріях соціального простору : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Світлов Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с., з обкл. – Бібліогр.: 12 назв
711443
  Осадча О.С. Концептуалізація світу в творах української фантастики (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 46 назв
711444
  Осадча О. Концептуалізація світу у структурі художнього тексту (на матеріалі мови творів українських письменників-фантастів кінця XX століття) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 124-128. – ISBN 978-2-919320-44-8
711445
  Бучковська Я. Концептуалізація системи фінансування дошкільної освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
711446
  Мельник І.І. Концептуалізація слухових сенсибілій у Шевченковому художньомовному просторі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 124-128
711447
  Толстова О.Л. Концептуалізація соматизмів у фразеосистемі іспанської мови (на матеріалі фразеологізмів-синонімів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 307-311. – ISBN 966-638-142-7
711448
  Корж К.М. Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 32-41. – ISBN 978-966-171-498-3
711449
  Дьяковська Г. Концептуалізація соціальної пам"яті у соціально-філософському дискурсі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 3-11. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядається концептуалізації соціальної пам’яті у соціально-філософському дискурсі. Соціальну пам’ять представлено як засіб самоідентифікації спільнот. Автор виходить з визначення соціальної пам’яті як механізму відбору, кодування і збереження ...
711450
  Руденко Ю.Ю. Концептуалізація співвідношення понять національної та етнічної ідентичності: теоретичний та практичний виміри // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 147-153. – ISSN 2663-0265
711451
  Ісаєва Н.С. Концептуалізація страху в малфй прозі Цань Сює // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 180-185


  Розглянуто особливості відтворення категорії "страх" у китайській літературі 80-х років XX століття. Її концептуалізація в різних літературних напрямах пов"язана з осмисленням трагічних наслідків "культурної революції". Особлива увага приділена аналізу ...
711452
  Савенко В. Концептуалізація структури правової реальності та місця закону в ній // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 26-32. – ISSN 2524-0129
711453
  Рудяк М.О. Концептуалізація структурно-змістових складових міграційних теорій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 125-133. – ISSN 2306-6806
711454
  Гірник Є. Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглянуто тенденції формування проблеми "суспільного сектора економіки". Показано історію становлення поняття "суспільний сектор економіки", його взаємозв"язок з основними принципами теоретичного економічного аналізу і розвитку. Досліджено процес ...
711455
  Локтєва І. Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена концептуалізації та досвіду вимірювання соціального відторгнення. У роботі розглянуто приклади застосування концепту в зарубіжних та вітчизняних емпіричних дослідженнях. Встановлено, що зарубіжними та вітчизняними дослідниками ...
711456
  Соколенко О.А. Концептуалізація та номінація кольору: перспективи дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 318-323


  У статті подано огляд перспективних напрямків лінгвістичного аналізу концептуалізації та номінації кольору. Охарактеризовано вплив технологічної революції на динаміку розвитку колірної картини світу, що зумовлює необхідність проведення нових досліджень ...
711457
  Коваленко Ю.В. Концептуалізація та систематизація структурних компонентів поведінки подолання студентської молоді // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: О. Алейнікова, Г. Бевз, М. Бєлопольський [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-35. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
711458
  Манделіна О.С. Концептуалізація тексту як ключової медіатехнології у філософії культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 61-63
711459
  Туренко В.Е. Концептуалізація феномен у пандемії у філософії, богослов"їі релігієзнавстві: компаративний аналіз / В.Е. Туренко, В Запорожець // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 27-30. – ISSN 2521-6570
711460
  Гнатенко Н.Г. Концептуалізація феномена "Група інтересів" як суб"єкта політичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 167-174. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
711461
  Коновалова І.Ю. Концептуалізація феномена особистості композитора XX ст. в контексті філософсько-rультурологічних ідей М.М. Бахтіна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 8-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
711462
  Афанасьєва Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741


  Формування культури співучасті та активне залучення користувачів до створення контенту стало визначальною ознакою комунікаційного процесу. Медіа усвідомили важливість подібної стратегії для розширення своєї аудиторії та все частіше змінюють конкуренцію ...
711463
  Світлов О.Р. Концептуалізація феноменальних та процесуальних ознак міграції в сучасних теоріях соціального простору : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Світлов Олександр Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 238 арк. – Додатки: арк.236-238. – Бібліогр.: арк. 10-12, 208-235 та в додатках: арк.236-238
711464
  Турган О. Концептуалізація художнього тексту в лесезнавчому дискурсі неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 28-36. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті на основі аналізу праць українських неокласиків про Лесю Українку підкреслюється їх внесок у розвиток філологічного методу дослідження художнього тексту, що є певним зразком для наступних поколінь літературознавців. В статье на основании ...
711465
  Бокал Г.В. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 259-260. – ISBN 966-316-069-1
711466
  Кононенко Т.П. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347-349. – ISBN 966-316-069-1
711467
  Паримський І.С. Концептуалістика творчості сучасного українського журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті йдеться про особливості журналістської творчості в умовах сьогодення. Автор розмірковує над суттю поняття "високий рівень творчого вирішення публіцистичних завдань у контексті свободи слова" та пропонує методологічні підходи для виконання цих ...
711468
  Баранов О.А. Концептуалні підходи до формування дисципліни "Правове забезпечення ІТ бізнесу" / О.А. Баранов, М.В. Дубняк // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 379-382. – ISBN 978-617-7404-86-5
711469
  Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 96-109
711470
  Верещагіна Т.О. Концептуальна картина світу в контексті міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: Літ.: С. 137; 9 поз.
711471
  Димитренко Л.В. Концептуальна картина світу в поетичних творах (на матеріалі поетичних образів американської поезії XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 37-44. – ISBN 966-581-148-7
711472
  Чорна Н.В. Концептуальна картина світу художнього дискурсу Габрієля Гарсія Маркеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 133-142. – ISSN 2521-1218
711473
  Поліщук В.С. Концептуальна критика нового державного менеджменту // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 201-202
711474
  Гурман Т.Л. Концептуальна маніфестація часопростору у творі Мітча Елбома "Tuesdays with Morrie" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 102-104
711475
  Кремзикова С.Ю. Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-233


  У статті йдеться про мережу концептів семантичного поля “дія”, що характеризуються взаємообумовленим характером, коли вживання кожного окремого значення передбачає функціонування усієї системи понять як цілісності, первинним елементом якої є поняття ...
711476
  Безугла О.В. Концептуальна метафора "НАЦІЯ-ЦЕ СІМ"Я" в політичному дискурсі США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 10-12. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто найбільш типову для американського політичного дискурсу метафору "НАЦІЯ-ЦЕ СІМ"Я", запропоновану Дж. Лакоффом. Проаналізовано два типи ідеальної сім"ї, які займають центральне місце у світобаченні лібералів і консерваторів.
711477
  Вербицька А. Концептуальна метафора як засіб створення образу Дональда Трампа в ЗМІ / А. Вербицька, О. Юринець // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 28-34. – ISSN 2410-0927
711478
  Хорошун О.О. Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 222-225. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
711479
  Стрельченко К.С. Концептуальна метонімія у вербалізації таємниці в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 329-337


  У статті розглянуто концептуальні операції, що лежать в основі метонімічного переносу значення. Проаналізовано номінації, пов"язані зі створенням і розв"язанням таємниці, систематизовано метонімічні відношення, які їх мотивують, та визначено ...
711480
  Копанєва В.О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  визначення та концентроване представлення функціональної структури бібліотеки, основне призначення якої полягає в забезпеченні системно- інтеграційної взаємодії науково-дослідної і бібліотечно-інформаційної діяльності в середовищі цифрової науки. ...
711481
  Кубявка М.Б. Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 44-47. – ISSN 2311-7249


  Метою дослідження є створення науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій. Основна ідея цього дослідження - ...
711482
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 207-210


  В результаті аналізу напрямів використання геопросторової інформації для вирішення задач силового протистояння запропонована концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення. В результате анализа направлений ...
711483
  Голвазін О.М. Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
711484
  Гулич О.І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
711485
  Головашевич О. Концептуальна модель застосування засобів податкового примусу при забезпеченні виконання податкового обов"язку[ // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 105-114. – ISSN 1026-9932
711486
  Батиргареєва В.С. Концептуальна модель захисту інформаційного простору України засобами кримінального права // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 110-119. – ISSN 2616-6798
711487
  Богдан О.Д. Концептуальна модель інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 65-76. – ISSN 2414-3499


  "Обгрунтовано побудову моделей державного регулювання інноваційного потенціалу в сільськогосподарському секторі України. Аналіз наукових джерел вказує на необхідність інноваційного менеджменту в агросекторі. Розкрито розподіл внутрішніх клієнтів для ...
711488
  Коваленко О.В. Концептуальна модель інноваційного типу економічного розвитку // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2021. – № 1 (2). – C. 7-12. – ISSN 2709-2879
711489
  Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 87-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
711490
  Гайда Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 121-131. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
711491
  Капралюк О. Концептуальна модель інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Представлено організаційну структуру інформаційної системи агропромислового комплексу України та надано стислу характеристику її основних суб"єктів
711492
  Максименко Ю.Б. Концептуальна модель інформаційної компетентності особистості / Ю.Б. Максименко, Л.О. Матохнюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (81). – C. 82-103. – ISSN 1810-2131
711493
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обгрунтовано зміст понять "змістова каталогізація" та "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
711494
   Концептуальна модель квалиметрического мониторинга в сфере образования / О.А. Ефремова, барахтенова, А.Т. Пименов, А.А. Киринюк // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 59-71. – ISSN 1811-0916
711495
  Ляшенко О.М. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-26
711496
  Сисоєв В.В. Концептуальна модель механізму діагностики діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 411-418. – ISSN 2222-4459
711497
   Концептуальна модель моніторингу якості освіти ВНЗ за принципом комбінованого управління / В.Б. Толубко, С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 6-19


  У статті розроблені моделі моніторингу якості освіти ВНЗ, які побудовані відповідно до державних вимог та стандартів щодо якості освіти та можуть існувати в навчально-виховному процесі ВНЗ.
711498
  Половенко Л.П. Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики / Л.П. Половенко, Л.І. Бурдейна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 62-69. – (Педагогіка ; № 4)


  Подано функціонально-структурну модель оволодіння знаннями в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань. Визначено роль економічної кібернетики як консолідуючої спеціальності ...
711499
  Жувагіна І. Концептуальна модель оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
711500
  Ткачук М Н. Концептуальна модель підготовки вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 63-67. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки концептуальної моделі підготовки педагогів до роботи в профільній школі; обумовлено важливість підготовки вчителів природничих дисциплін як передумови формування життєвих компетенцій учнів профільної ...
711501
  Саченко О.А. Концептуальна модель портфельного управління інноваційними проектами модернізації обладнання енергопідприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 61-70 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
711502
  Зварич Р. Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 73-84. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
711503
  Мухамед"яров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забеспечення здорового способу життя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
711504
  Корнійчук Г.В. Концептуальна модель системи діагностики фінансового потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
711505
   Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
711506
  Головко Б.А. Концептуальна модель соціальних показників та індикаторів трансформації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 5-24. – ISBN 966-594-559-9
711507
  Вахнован В.Ю. Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 238-245


  Висвітлено сутність та структуру соціологічного моніторингу як інформаційно-комунікаційної складової системи менеджменту якості бібліотечних послуг.
711508
  Кадикова І.М. Концептуальна модель стратегічного проектного управління / І.М. Кадикова, В.В. Хвостіченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 69-79. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
711509
  Ільченко Н.Б. Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 97-103. – ISSN 2222-0712
711510
  Крамський С. Концептуальна модель управлінням змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих бізнес компаній / С. Крамський, Г. Джугелі // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7768-17-2
711511
  Добровольська А.М. Концептуальна модель формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки / Анна Михайлівна Добровольська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 18-28. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті акцентовано увагу на загальних принципах формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів під час їх навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Виокремлені складові ...
711512
  Бэлозерцев В. Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
711513
  Парасін Н.Д. Концептуальна об"єктивація аудіального прототипа в поезії Т. Шевченка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 2219-4290
711514
  Клименко Н. Концептуальна організаційна модель системи державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 55-65. – ISSN 2664-3618
711515
  Шулик П.Л. Концептуальна основа вивчення давньої літератури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 18-19
711516
  Масич В.В. Концептуальна основа науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 108-116. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
711517
  Браславська О.В. Концептуальна основа сучасного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 2308-135X
711518
  Мельник О.Ф. Концептуальна основа технології формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 145-149 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
711519
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
711520
  Сидор В.Д. Концептуальна парадигма конституційних основ земельного ладу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-7957-18-6
711521
  Вощенко В. Концептуальна подібність категорій "азійський спосіб виробництва" К.Маркса і "цивілізація" А.Тойнбі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 103-107. – ISSN 1728-9343
711522
  Заярний О.А. Концептуальна природа та види об"єктів адміністративних інформаційних правопорушень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 129-145. – ISSN 2227-796X


  У статті на основі положень адміністративно-деліктного законодавства України досліджується поняття "об"єкт адміністративного інформаційного правопорушення", визначається його юридична та фактична природа, надається класифікація цього поняття, ...
711523
  Хилько М.І. Концептуальна прогностика майбутнього: новий крок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  I am pleased to hold in my hands the elegant edition of the new book by philosophers and political scientists who are known not only in their countries-Belarus and Ukraine. It was created with the efforts of academic publishing in the anniversary ...
711524
  Василик Л. Концептуальна публіцистика як виразник національної ідентичності // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 41-49


  У статті аналізується концептуальна публіцистика як феноменальне явище сучасного масовокомунікативного середовища. Простежуються основні концепти, за допомогою яких утверджуються світоглядні суспільні універсали, зокрема національна ідентичність. The ...
711525
  Голоюх Л.В. Концептуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука "Тіні зникомі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 31-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
711526
  Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди ( на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 116-120
711527
  Орел М.Г. Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 86-92. – ISSN 2306-6814
711528
  Ковпак В.А. Концептуальна структура як типологічна ознака культурологічного журналу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-13


  Статтю присвячено аналізу концептуальної структури як типологічної ознаки культурологічного журналу. Особлива увага приділяється висвітленню аспекту структуризації культурологічного журналу відповідно до висвітлених концептосфер. The article deals ...
711529
  Хірх-Ялан Концептуальна схема системи моделювання тактичної обстановки на базі геоінформаційної системи / Хірх-Ялан, В. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 78-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз напрямків використання геоінформаційних систем для військової сфери свідчить про необхідність розроблення вітчизняних імітаційних систем моделювання бойових дій та створення системи моделювання тактичної обстановки військового призначення із ...
711530
  Запорожець Т.В. Концептуальна схема та засадничі принципи функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр.: 9 назв
711531
  Суродейкіна Т.В. Концептуальна та мовна модель семантичного поля мистецтва в англійській та українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 221-223. – ISBN 966-581-295-5
711532
  Проконичев Г.И. Концептуальная информация и интерпретация поэтического текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-37. – Библиогр.: с. 37. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
711533
  Лелюшкина К.С. Концептуальная основа как компонент модели обучения личностно ориентированному общению // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 216-221. – ISSN 1811-0916
711534
  Гурьянова Л.С. Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики / Л.С. Гурьянова, С.В. Кавун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 71-77. – ISSN 2222-4459
711535
  Корейко В. Концептуальне бачення перспектив соціально-економічного розвитку України у найближчі десятиліття // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 6)
711536
  Ярошко О.З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : монографія / Олеся Ярошко. – Київ : LAT&K, 2011. – 304 с. : табл. + Додатки: с. 233-301. – Бібліогр.: с.151-232. – ISBN 978-966-2944-71-6
711537
   Концептуальне законотворення : теорет. модель та практ. доцільність / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-97-0
711538
  Хлебосолов І.О. Концептуальне моделювання державної культурної політики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 81-88. – ISSN 2312-4679
711539
  Бондаренко І.С. Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 9-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
711540
  Карпенко О.Ю. Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна "Дитина Розмарі" / О.Ю. Карпенко, І.П. Попік, Н.М. Тхор // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 73-77
711541
  Яцик С. Концептуальне об"єднання наукової парадигми та філософської думки як єдино можливий спосіб протистояння сучасним кризовим явищам // Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Філософії та науки, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА, 2011. – С. 53-55
711542
  Вонсович Г.Б. Концептуальне осмислення феномену тоталітаризм // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 11-12
711543
  Господаренко В.М. Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американський науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 30-45. – ISSN 2222-5374
711544
  Яремчук І. Концептуальне поле "світ людини" у поезії Форуг Фаррохзад // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 112-117. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
711545
  Строченко Л.В. Концептуальне поле Genius у картині світу англомовного соціуму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Строченко Леся Василівна ; М-во освіти і науки України, Лдес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
711546
  Сизоненко Н. Концептуальне розв"язання образу Тараса Шевченка в дилогії Василя Шевчука "Син волі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
711547
  Гомоляко О.В. Концептуальне розуміння взаємодії громадянського суспільства і влади при формуванні публічної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
711548
  Чорний Є. Концептуальне та емпіричне підґрунтя психологічного моделювання полікультурної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 101-109. – ISSN 1810-2131
711549
  Сивець Т. Концептуальний аналіз "Слова блаженаго Серапиона о маловерье" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 131-139. – ISSN 2411-4146
711550
  Бутирська Т.О. Концептуальний аналіз принципів державотворення // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 64-73
711551
  Гонтарева І.В. Концептуальний аналіз процесів розвитку підприємницької активності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 29-32. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
711552
  Сивець Т.В. Концептуальний аналіз як метод дослідження проповідницької літератури Київської Русі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 287-291


  У статті досліджується поняття "концептуальний аналіз" та його актуальність серед інших традиційних і новаторських методів вивчення давньої української літератури. Основна увага приділена вмотивуванню концептуального підходу до жанру проповіді. ...
711553
  Храбан Т.Є. Концептуальний аналіз як один з основних дослідницьких методів когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 285-292


  У статті розглядаються основні прийоми та методики концептуального аналізу, які застосовуються у сучасній когнітівній лінгвістиці. Матеріалом статті стали теоретичні роботи сучасних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, присвячені дослідженню ...
711554
  Кривіцький В. Концептуальний базис парадигми митної безпеки України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
711555
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
711556
  Злочевська М.В. Концептуальний вимір філософії діалогізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
711557
  Мудрицька К.О. Концептуальний вимір ядерної стратегії Франції в постбіполярному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 87-94. – ISSN 2308-6912


  З розпадом біполярної системи міжнародних відносин умови, в яких виникла французька ядерна стратегія, значно змінились. Це викликало певні трансформації у складі ядерних сил Франції та у її політиці щодо ядерного роззброєння. Нові елементи до ...
711558
  Бесєдіна Г.О. Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 118-122. – ISSN 2076-1554
711559
  Федоришина І.В. Концептуальний зміст поняття "соціальний капітал" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-251. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
711560
  Філоненко Н.Г. Концептуальний зміст синтаксичних одиниць у сучасних французьких художніх прозових текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 389-395


  У статті розглядаються види синтаксичних концептів, що вербалізуються у синтаксичних одиницях сучасних французьких художніх текстів, окреслюються функціональні та когнітивні особливості синтаксичних і пунктуаційних засобів вираження авторських ...
711561
  Пивоваров М.Г. Концептуальний підхід до встановлення кількісних та якісних ознак малих підприємств країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 257-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Досліджено результати вітчизняної та зарубіжної теорії і практики критеріїв оцінювання суб"єктів малого підприємництва та розроблено концептуальну модель кількісного оцінювання розвитку системи малого підприємництва в Україні.
711562
  Борисенко О.П. Концептуальний підхід до запровадження контролінгу при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 12-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
711563
  Андрієнко В.М. Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 118-126 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2222-8810
711564
  Крамський С. Концептуальний підхід з управління портфелями проєктів та програмою "PORTFOLIO SELECTION 3.1." / С. Крамський, Г. Джугелі // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 167-179. – ISBN 978-617-7768-14-1
711565
  Романік А. Концептуальний підхід професора П.О. Терновського до питання іконоборчого руху в Візантії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 99-101. – ISBN 978-966-171-795-3


  Одним із провідних фахівців у галузі візантиністики, праці якого не втрачають своєї актуальності і сьогодні, був професор Київського університету Пилип Олексійович Терновський.
711566
  Яремко Ю.І. Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
711567
  Бердар М.М. Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів промислового підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 169-179


  У статті розкрито сутність фінансового планування діяльності підприємств у контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги формування і використання фінансових ресурсів. Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у ...
711568
  Хрип"юк В.І. Концептуальний принцип "істини" у філософії прагматизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 191-193
711569
  Ніконова В.Г. Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму / В.Г. Ніконова, Я.В. Бойко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 62-71. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
711570
  Гончарук Є.Л. Концептуальний простір поезії українського бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 110-114


  У статті розглядається специфіка поняття концептуального простору з позиції літературознавства, аналізуються особливості елементів концептуального простору для вивчення барокової поезії
711571
  Кагановська О.М. Концептуальний простір французької художньої прози (аналітичний огляд) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 38-49. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
711572
  Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
711573
  Забаштанський М.М. Концептуальні аспекти використання інноваційних форм фінансування концесійних відносин / М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 103-106. – ISBN 978-966-2188-73-8
711574
  Ярош Я. Концептуальні аспекти дослідження об"єднань громадян // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 226-230. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
711575
  Дубина М. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства / М. Дубина, О. Козлянченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 21-32. – ISSN 2411-5215
711576
  Ситенко Д.Д. Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 232-241. – ISSN 2222-0712


  У статті розглянуто основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Охарактеризовано основні чинники, що обумовили відмінності у поглядах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо змісту відповідної категорії. Визначено та ...
711577
  Хвостіна І.М. Концептуальні аспекти еколого-економічного аналізу / І.М. Хвостіна, Г.О. Зелінська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 108-112. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
711578
  Пащенко Ю.П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 45-53. – ISSN 2306-6792
711579
  Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 106-109. – ISSN 2221-1055
711580
  Ревуцький В.Р. Концептуальні аспекти при створенні та розвитку системи обробки геопросторових даних регіону / В.Р. Ревуцький, С.М. Трохимець, Ю.М. Панчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-221. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
711581
  Попик О.В. Концептуальні аспекти реалізації моделі екологоорієнтованого управління // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 358-364. – ISSN 2524-003X
711582
  Негода Ю.В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 39-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
711583
  Аристархова Е.О. Концептуальні аспекти удосконалення системи екологічного моніторингу поверхневих вод // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 2077-4893
711584
  Залуцька Х.Я. Концептуальні аспекти управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 164-170. – ISSN 2222-0712
711585
  Таньков К.М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 259-264 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
711586
  Левченко Т.І. Концептуальні блоки в розвитку вищої освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – C. 3-7. – ISSN 2411-5983
711587
  Холод О.М. Концептуальні витоки вивчення соціальних комунікацій (історико-порівняльний аналіз) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 44-56. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
711588
  Баумайстер А.О. Концептуальні джерела метафізики "внутрішньої людини" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 192-192
711589
  Запорожець О.Ф. Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування а Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
711590
  Жихарєва О.О. Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 112-120. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
711591
  Ткаченко В.В. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 81-90
711592
  Кайда Н.Я. Концептуальні засади адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС : монографія / Н.Я. Кайда. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 324-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2077-7


  У пр. № 1736567 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича та професійному колективу з шаною та повагою від автора. Підпис. 08.12.20 р.
711593
  Охріменко І. Концептуальні засади аналізу аграрного ринку // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 96-103
711594
  Пільгуй С.С. Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 86-92. – ISSN 2073-9982
711595
   Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 5-7
711596
  Дем"янишин В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 77-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
711597
  Нагребельний В.П. Концептуальні засади вдосконалення правового забезпечення державного управління та підвищення його ефективності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 22-27. – ISSN 2413-1342
711598
  Черкас О.Г. Концептуальні засади взаємодії Верховної Ради України та місцевих рад : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Черкас Оксана Григорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
711599
  Москалець Н.В. Концептуальні засади взаємодії Конституційного Суду України з органами державної влади в забезпеченні прав і свобод людини : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Москалець Наталіна Валеріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
711600
   Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посібник / [Е.А. Афонін та ін. ; за заг. ред. В.А. Ребкала та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 298, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 290-295 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-394-033-5
711601
  Радіонова Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 87-93. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
711602
  Торб"як М.П. Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-61
711603
  Желюк Т.Л. Концептуальні засади використання публічного менеджменту в системі публічного управління / Т.Л. Желюк, Д.М. Онофрійчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 30-35. – ISSN 2309-1533
711604
  Гула Р. Концептуальні засади воєнної політики у кіберпросторі провідних держав світу та воєнно-політичних інститутцій / Р. Гула, І. Передерій, О. Вітринська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
711605
  Паливода К. Концептуальні засади встановлення обмінного курсу національної валюти в Україні / Костянтин Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 119-127 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
711606
  Токарчук О. Концептуальні засади вчення С. П. Шелухіна про право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 88-92
711607
  Лященко А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному і містобудівному кадастрах / А. Лященко, Ю. Кравченко, І. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 61-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1819-1339
711608
  Тараненко І. Концептуальні засади глобалізаційно-інноваційної моделі економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 33-42. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
711609
  Пустовіт С.В. Концептуальні засади глобальної біоетики / С.В. Пустовіт, В.Л. Кулініченко, Л.А. Палєй // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 131-138
711610
  Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 52-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
711611
  ТерещенкО Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 97-105
711612
  Кабанов В.Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В.Г. Кабанов, О.М. Шкільнюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 51-55
711613
  Клокар О. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35
711614
  Доан П.В. Концептуальні засади дослідження локальної туристичної системи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 13-21. – Бібліогр.: 15 назв.
711615
  Сухаревська Г.В. Концептуальні засади дослідження ринку розкоші // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 65-70


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних засад вивчення ринку розкоші, досліджено концепції споживання надкоштовних речей Т. Веблена, Ж. Бодрійяра, Г. Лейбенстайна тощо. Визначено класифікацію споживачів люксового ринку, типологію товарів ...
711616
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади дослідження торговельних обмежень у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 158-165
711617
  Федулова Л. Концептуальні засади економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-59 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
711618
  Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 76-78
711619
  Мул Д.А. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 62-64
711620
  Понеділко О.В. Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-39
711621
   Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій / І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка, О.О. Горб, Я.В. Радіонова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 115-122. – ISSN 2221-1055
711622
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
711623
  Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 22-26. – ISSN 2313-559X
711624
  Чаркіна Т.Ю. Концептуальні засади забезпечення антикризового управління пасажирського комплексу залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
711625
  Жураківський Є.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6792
711626
  Скарга О.О. Концептуальні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 435-442. – ISSN 2222-4459
711627
  Ситник Г.П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посібник : у 3 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-394-032-8
Ч. 3 : Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. – 2010. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-207
711628
  Гребенюк Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика : монографія / М.В. Гребенюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : АртЕк, 2017. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 512-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-55-1
711629
  Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, О.В. Гаєвська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 37-42. – Бібліогр.: 5 назв
711630
  Загуменна Ю.О. Концептуальні засади захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 248-253. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
711631
   Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем / І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка, О.П. Зоря, Н.В. Дем"яненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 94-102. – ISSN 2221-1055
711632
  Багайчук К.Л. Концептуальні засади здійснення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7220-83-0
711633
  Третяк А.М. Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
711634
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
711635
  Назаров В.К. Концептуальні засади зовнішньої політики Об"єднаних Арабських Еміратів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 384-395
711636
  Вахович І.М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І.М. Вахович, Г.Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 138-144. – ISSN 1993-6788
711637
  Дмитренко Т.О. Концептуальні засади інтегративно-диференційованого підходу в дослідженні соціально-педагогічних об"єктів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1817-3764
711638
  Галущак І.Є. Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 44-48. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
711639
  Ситник Й.С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 198-208 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
711640
  Плескач В.Л. Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення модельних досліджень у сфері оподаткування : податкова політика / В.Л. Плескач, І.Р. Ковалів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 21-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
711641
  Коваль Т. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Тетяна Коваль, Леся Туровська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 8-11. – ISSN 1811-377X


  Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства - проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище ...
711642
  Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 100-106
711643
  Георгіца А.З. Концептуальні засади історичної школи права: теоретико-правовий аналіз / А.З. Георгіца, Н.Є. Толкачова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Викладено основні положення наукових поглядів теоретиків історичної школи права, яка сформувалась в Германії в XIX ст., Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухти. Показано їх наукові пошуки в праворозумінні, в дослідженні юридичної природи звичаєвого права та ...
711644
   Концептуальні засади категорії "безпека" в умовах загострення техногенних загроз / Ю.О. Полукаров, О.І. Полукаров, Н.А. Праховнік, Г.В. Демчук, Л.О. Мітюк, Н.Ф. Качинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 169-174 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
711645
  Яровой Т.С. Концептуальні засади лобіювання як інструмент реалізації цілей державної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 99-103. – ISSN 2306-6814
711646
  Залєтов О. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та ...
711647
  Драч І.Є. Концептуальні засади маркетингу інтелектуальної власності наукової організаці // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 79-81. – ISBN 978-617-645-232-4
711648
   Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / [Лепейко Т. І. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 250, [1] с. – 80 років ХНЕУ.-Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 231-248. – ISBN 978-966-676-403-7
711649
  Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 101-103
711650
  Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 151-157. – ISSN 1993-6788


  Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму корпоративної соціальної відповідальності.
711651
  Мокій А. Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики / А. Мокій, М. Флейчук, А. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми теоретичного моделювання розвитку соціально-економічної системи, з урахуванням процесу автопоезісу, окреслено інституційні загрози та ризики для економічної безпеки перехідних економік, доведено необхідність застосування ...
711652
  Колодійчук І.А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
711653
  Щебликіна Т. Концептуальні засади моніторингу навчальних досягнень студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 39-46. – ISSN 2077-1827


  У статті доведено, що в умовах активного реформування системи вищої педагогічної освіти одним із ключових питань є розробка дієвої системи моніторингу навчальних досягнень студентів, адже традиційна практика проведення контролю цих досягнень уже не ...
711654
  Волощук Ю.О. Концептуальні засади неоіндустрії в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 51-57. – ISSN 2308-1988
711655
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
711656
  Онаць О.М. Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 231-244. – ISBN 978-966-544-404-5
711657
  Ільдіко О. Концептуальні засади освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 58-65. – ISSN 2415-8143
711658
  Лащихіна В.П. Концептуальні засади освіти упродовж життя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 126-131


  У статті висвітлюються демократичні принципи та концептуальні засади розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти ...
711659
  Ващенко К.О. Концептуальні засади осмислення державної кадрової політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості концептуального бачення сучасної української кадрової політики, виявлення її сутності та інтелектуального змісту, принципових відмінностей від кадрової політики в авторитарному суспільстві. В статье рассматриваются ...
711660
  Дудченко В. Концептуальні засади основної норми в українському праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 49-55. – ISSN 2306-9082
711661
  Теремецький В.І. Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні / В.І. Теремецький, П.О. Гринько, О.О. Кармазов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 74-80. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
711662
  Одарченко Р.С. Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж / Р.С. Одарченко, В.О. Гнатюк // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 2. – С. 143-149. – ISSN 2225-5036
711663
  Зорочкына Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 55-62. – ISSN 0131-6788
711664
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
711665
  Раєвнєва О.В. Концептуальні засади побудови та функціонування інноваційно-активного університету / О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, М.М. Берест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 117-127. – ISSN 2222-4459
711666
  Туниця Ю.Ю. Концептуальні засади позиції України на міжнародних форумах з довкілля і розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 77-85. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
711667
  Рябушка Л.Б. Концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально - економічному розвитку держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 106-117. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
711668
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
711669
  Григор"єва Х.А. Концептуальні засади правового регулювання державної підтримки сільського господарства в Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Григор"єва Христина Антонівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
711670
  Корж І.Ф. Концептуальні засади правової безпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 55-65. – ISSN 2616-6798
711671
  Бажан Л.І. Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу / Л.І. Бажан, Ю.М. Матвєєва // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 8-16
711672
  Скрипчук П.М. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 96-106. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини та фактори особливостей і закономірностей проблем продовольчої безпеки, як складової міжнародної економічної безпеки; визначається сутність та зміст продовольчої безпеки як комплексної складової соціально-економічного ...
711673
  Підопригора О.А. Концептуальні засади проекту нового Цинільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 61-62


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
711674
  Ястремська С.О. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 62-65. – ISSN 1681-2751
711675
  Гусак П.М. Концептуальні засади процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України / П.М. Гусак, А.В. Скінь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 76-81. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні положення процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, подано огляд законодавчого та нормативного забезпечення з певного напряму роботи, проаналізовано практику роботи адміністрацій виховних колоній ...
711676
  Скиба М.В. Концептуальні засади публічного управління соціально-економічним розвитком регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 35-45. – ISSN 1562-0905
711677
  Дерун А.М. Концептуальні засади раціоналізації організаційно-правових форм господарювання в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 94-100. – ISSN 2306-6806
711678
  Ходжаян А.О. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики / А.О. Ходжаян, О.А. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 40-45
711679
  Голубій І.Є. Концептуальні засади реалізації зовнішньоекономічної політики в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 16-21. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
711680
  Біленчук П.Д. Концептуальні засади реформування кримінального судочинства в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 25-27. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
711681
  Мельник О.Г. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – СЧ. 39-44. – ISSN 2306-6806
711682
  Христинченко Н.П. Концептуальні засади реформування системи соціального страхування в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 177-185. – ISSN 2072-8670
711683
  Тихонова О.О. Концептуальні засади реформування функцій прокуратури України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 163-166
711684
  Резнік В. Концептуальні засади розбудови загальної соціологічної теорії Дж.Г.Тернера: метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 40-60. – ISSN 1563-3713
711685
  Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто концептуальні засади та організаційні питання формування фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як національної книжкової та рукописної колекції, покликаної представити у віртуальному інформаційному просторі широкий діапазон ...
711686
  Патрикеєва О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 51-57. – ISSN 1682-2366
711687
   Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України : монографія / [Кизим М.О., Белікова Н.В., Полякова О.Ю. та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 277, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 221-238. – ISBN 978-617-7801-12-1
711688
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади розвитку грошової системи в сучасній економіці / М.О. Кужелєв, І.П. Головенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 50-54. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
711689
  Древаль Ю.Д. Концептуальні засади розвитку директорії УНР: дискусії щодо парламентської та радянської моделей влади / Ю.Д. Древаль, С.Л. Гоцуляк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
711690
  Стецько Н.П. Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 138-146. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
711691
  Біленчук П. Концептуальні засади розвитку інтелектуального іт-права в Україні, Європі і світі: консолідований інноваційний аналіз / П. Біленчук, Д. Шкребець. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 1992-9277
711692
  Озерський І.В. Концептуальні засади розвитку кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем"янчука // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 193-195. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
711693
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
711694
  Гіренко А. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 111-113
711695
  Лук"янова Л. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5
711696
  Новосад С. Концептуальні засади розвитку особистості: українознавча стратегія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 63-68
711697
  Котельнікова Н. Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти вчителів у Китаї // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 82-87
711698
   Концептуальні засади розвитку професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 1


  30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання ...
711699
  Бурмістрова В.А. Концептуальні засади розвитку публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Бурмістрова Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
711700
  Чугунов І.Я. Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України / І.Я. Чугунов, Ю.М. Футоранська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 15-23


  Розкрито концептуальні підходи до державного внутрішнього фінансового контролю у ретроспективі та виявлено напрями його розвитку. Визначено його сутність та функції, розроблено методологічні засади з урахуванням положень концепції фінансової рівноваги, ...
711701
  Крентовська О.П. Концептуальні засади розвитку системи соціальних послуг в умовах старіння населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 86-88. – Бібліогр.: 7 назв
711702
  Павлов О.І. Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 12 назв
711703
  Кращенко Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 117-125. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
711704
  Біланюк О.П. Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Виділити чіткі принципи розвитку транскордонного туристичного ринку. Дослідити та проаналізувати світовий досвід розвитку туризму з межах транскордонних регіонів. Методика. При написанні статті, досліджувались інноваційні методи до аналізу ...
711705
  Антонов О.Є. Концептуальні засади розробки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 "науки про освіту" в Житомирському державному університеті імені Івана Франка // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 59-64. – ISBN 978-966-698-290-5
711706
  Кравців В.С. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку українських Карпат / В.С. Кравців, П.В. Жук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
711707
  Кудряшов В.П. Концептуальні засади розроблення пакета фіскальних правил для України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 33-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
711708
  Заблоцький М.Б. Концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
711709
  Ващенко Ю.В. Концептуальні засади співвідношення конституційного та адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 21-35. – ISSN 2227-796X
711710
  Джужа О.М. Концептуальні засади співвідношення кримінальної, кримінально-правової та кримінологічної політики / О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 30-46
711711
  Ключковська І. Концептуальні засади співпраці з українською діаспорою // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 79-88
711712
  Потай І. Концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
711713
  Іщенко О.А. Концептуальні засади сталого розвитку транспортно­логістичних систем // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 11-17. – ISSN 1997-4167
711714
  Дурицький В.В. Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів / В.В. Дурицький, Г.В. Дурицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
711715
  Омельченко В.Ю. Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121


  У статті запропонована модель історико-філософської реконструкції філософсько-правових поглядів К. Неволіна, М. Пилянкевича, М. Ренненкампфа, Є. Трубецького, Є. Спекторського, здійснено їх систематизацію та узагальнення. Осмислено тенденції становлення ...
711716
  Колотило М.О. Концептуальні засади становлення моделі сучасного університету в контексті реалізації власної місії в інформаційному суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309


  Трансформаційні процеси, що охопили практично всі аспекти життєдіяльності інформаційного суспільства, актуалізують переосмислення багатьма освітніми інституціями змісту своєї діяльності. В статті здійснюється спроба філософського осмислення сучасної ...
711717
  Якубовський В.В. Концептуальні засади створення адаптованого до європейської моделі національного вуглецевого ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 252-264. – ISSN 2308-6912
711718
  Євсюков Т. Концептуальні засади створення державного реєстру особливо цінних земель / Т. Євсюков, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 23-30
711719
  Козачок В.А. Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (109). – С. 8-13
711720
  Загірняк М. Концептуальні засади створення національного рейтингу закладів вищої освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366
711721
   Концептуальні засади створення сучасних систем управління збройними силами / В.І. Зацерковний, І.В. Пампуха, П.А. Савков, К І. Синявська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 15-28. – ISSN 2524-0056
711722
  Копитко Т.Ю. Концептуальні засади створення та розвитку електронних бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-7706-9
711723
  Луніна І.О. Концептуальні засади стійкості державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
711724
  Саліхова О.Б. Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 65-75. – ISSN 2222-4459
711725
  Резніков В.В. Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 66-72. – ISSN 2414-4436
711726
  Бугас Н.В. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств / Н.В. Бугас, З.Р. Дякович // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
711727
  Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 151-159 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
711728
  Біла С.О. Концептуальні засади структурного регулювання ринкового господарства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
711729
  Куйбіда С.В. Концептуальні засади структурної політики держави в умовах глобалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
711730
  Крикун В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об"єкту управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 75-80
711731
  Сваволя І.З. Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сваволя Ірина Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 215 арк. – Додатки: арк. 208-215. – Бібліогр.: арк. 182-207
711732
  Сваволя І.З. Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Сваволя Ірина Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
711733
  Шмоніна Т. Концептуальні засади та нагальні проблеми професійної природничо-наукової підготовки іноземних студентів в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (97). – С. 39-44. – ISSN 1562-529Х
711734
  Ботезат С.П. Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 145-148
711735
  Фатальчук С. Концептуальні засади творчої педагогічної діяльності у сучасних соціокультурних умовах / С. Фатальчук, Т. Поляцько // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 86-97. – ISSN 2077-1827


  "Досліджено основні наукові підходи до формування творчої педагогічної діяльності у нового покоління майбутніх вчителів".
711736
   Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
711737
  Ценклер Н.І. Концептуальні засади трансформації економіки регіону в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
711738
  Кашуба Я. Концептуальні засади трансформації механізму соціального захисту населення в умовах становлення ринку праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 назв
711739
  Гура Н. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів / Н. Гура, М. Цибульник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості діяльності недержавних пенсійних фондів та обліку в них. Визначено складові елементів фінансових звітів, запропоновано удосконалення фінансової звітності в умовах переходу до міжнародних стандартів. Раскрыты особенности ...
711740
  Боярчук А.І. Концептуальні засади управління "зеленим" бізнесом із урахуванням досвіду міжнародного фінансового менеджменту / А.І. Боярчук, Д.В. Чабанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 18-25. – ISSN 2524-003X
711741
  Самойлік М. Концептуальні засади управління вторинними ресурсами у регіоні // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 121-127 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
711742
  Лубкей Н. Концептуальні засади управління державним боргом // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 16-22. – ISSN 1818-5754
711743
  Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
711744
  Федулова Л.І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 122-133. – ISSN 2218-4511


  У статті розкрито концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємства та визначено теоретичні принципи й науково-практичні підходи до економічної інтерпретації процесу інноваційного розвитку. Обґрунтовано процес управління інноваційним ...
711745
  Желюк Т. Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці / Т. Желюк, О. Арзамасова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 7-17. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
711746
  Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сучасний стан проблеми управління логістичними системами. Уточнено поняття синергії та синергічного ефекту в логістиці, описані фактори синергічного ефекту в логістичних системах різного рівня. Досліджено проблему самоорганізації ...
711747
  Волков В.П. Концептуальні засади управління нерухомістю / В.П. Волков, Г.В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 134-143. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
711748
   Концептуальні засади управління персоналом за сучасних умов господарювання / М.Д. Ведерніков, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, Н.П. Базалійська, О.О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 260-269. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
711749
  Бочарова Ю.Г. Концептуальні засади управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988


  "Детерміновано проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Сформовано теоретико-методологічне підґрунтя розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції, що складається з міждисциплінарної методологічної бази ...
711750
  Фадєєва І.Г. Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
711751
  Павліха Н.В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1562-0905
711752
  Яков"юк А В. Концептуальні засади управління транскордонними водними ресурсами // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 85-90. – ISSN 2071-4653
711753
  Козоріз М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону : фінансова політика / М. Козоріз, І. Сторонянська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
711754
  Коритник Л.П. Концептуальні засади управлінського обліку суб"єктів державного сектору // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 30-38. – ISSN 2520-6834
711755
  Морщакова О. Концептуальні засади філософії соціальної роботи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 68-79. – ISSN 1810-2131
711756
  Паєнтко Т.В. Концептуальні засади фінансового контролінгу / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 29 назв
711757
  Приступа Л.А. Концептуальні засади фінансового управління страховою компанією в сучасному бізнес-середовищі / Л.А. Приступа, І.А. Возовик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 125-129. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
711758
  Костирко Л.А. Концептуальні засади фінансової діагностики в системі вартісно-орієнтованого управління корпораціями / Л.А. Костирко, М.В. Євтушенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 42-49. – ISSN 2221-8440
711759
  Чумак О. Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 25-33
711760
  Коритник Л.П. Концептуальні засади формування бюджетів в управлінському обліку закладів вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 75-88. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
711761
  Попик В. Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 453-466
711762
  Лалакулич М.Ю. Концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 108-112
711763
  Онисько С. Концептуальні засади формування ефективної системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С. Онисько, М. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
711764
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
711765
  Нестерчук Я.А. Концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
711766
  Воронов М.П. Концептуальні засади формування моделі об"єднаної територіальної громади // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 94-97. – Бібліогр.: 4 назв.
711767
  Цина В.І. Концептуальні засади формування моделі професійно-зрілої педагогічної діяльності // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 20-23. – ISSN 2221-6316


  Висвітлюються особливості формування моделі професійно зрілої педагогічної діяльності на засадах системного аналізу всією сукупності соціально-освітніх функцій, які її складають.
711768
  Гаращук О.В. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 69-76. – ISSN 1683-1942
711769
  Майковська В.І. Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 7-17. – ISSN 2074-8922


  "...Забезпечення країни ефективними, конкурентоспроможними підприємцями є нагальним питанням для українських ВНЗ, суть якого полягає у визначенні векторів, шляхів, напрямків і траєкторій розвитку підприємницької освіти."
711770
  Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 57-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
711771
  Кириченко А.А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації : економічна теорія та історія економічної думки / А.А. Кириченко, В.Г. Алькема // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 6-18 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
711772
  Максимець В.Є. Концептуальні засади формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 92-96


  У даній статті проаналізовано основні проблеми формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки та роль держави в цьому процесі, а також шляхи подолання цих проблем.
711773
  Штангрет А.М. Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 147-153. – ISSN 1998-6912
711774
  Гиріна Т.С. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
711775
  Костишин Ю.С. Концептуальні засади формування системи фінансової безпеки держави // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 123-132. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
711776
  Власова К.М. Концептуальні засади формування стратегії подолання бар"єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 83-91. – ISSN 2221-1055
711777
  Гайбура Ю.А. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 14-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
711778
  Юрків Н.Я. Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України / Н.Я. Юрків, М.М. Бердар // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 20-26. – ISSN 2218-1199
711779
  Тахір Салік Хіва Концептуальні засади функціонування шведської преси (на прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 102-106


  Розглядаються концептуальні засади функціонування шведської преси. На прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет" показується типова інформаційна політика редакції шведського видання. Рассматриваются концептуальные основы функционирования шведской ...
711780
  Рогова О.В. Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130- 139 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
711781
  Завальнюк В.В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – C. 24-34
711782
  Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Луцюк Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Севєродонецьк, 2017. – 468 арк. – Бібліогр.: арк. 419-468
711783
  Жердєв М.К. Концептуальні засоби методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення / М.К. Жердєв, В.О. Савран // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 20-31. – ISSN 2524-0056
711784
  Лєнков С.В. Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / С.В. Лєнков, І.І. Орєхова, В.О. Хорошко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по комплексному захисту інформації. В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и ...
711785
  Камінський Є.Є. Концептуальні ідеї щодо нормалізації відносин між Україною і Росією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 18-24
711786
  Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвіднесеності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 139-147
711787
  Романенко О. Концептуальні координати нового літературного покоління: досвід сучасної української літератури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
711788
  Самброс А.С. Концептуальні межі поняття політичного фамілізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 94-100. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
711789
  Біскуб І.П. Концептуальні метафори у мові програмного забезпечення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 335-345


  Статтю присвячено вивченню проявів концептуальних метафор у мові програмного забезпечення (ПЗ). На матеріалі мовних засобів, використаних у інтерфейсі програми Microsoft Word проаналізовано онтологічні, структурні, морфологічні і пропозиціональні ...
711790
  Крапивний І.В. Концептуальні моделі економіки знань / І.В. Крапивний, О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Сотник І.М., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми, 2015. – № 1 (67). – С. 55-67. – ISSN 1726-8699
711791
  Дзюба Т.М. Концептуальні моделі професійного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 8-14. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті здійснено аналіз концептуальних моделей професійного здоров’я особистості. Автором проаналізовано, систематизовано новітні підходи та концепції щодо дослідження змістових характеристик професійного здоров’я особистості. Визначено основні ...
711792
  Калитчук В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 94-103


  Визначено і детально досліджено концептуальні напрями політики зменшення ризиків, які пов"язані з державним боргом, а саме: формування стратегії державних запозичень і проведення операцій активного управління державним боргом. Актуальність статті ...
711793
  Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 29-39 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
711794
  Грінько А.П. Концептуальні напрями формування податкової політики в Україні / А.П. Грінько, Т.В. Бочуля, І.Є. Волошенюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 205-211. – ISSN 2222-4459
711795
  Мельник В.М. Концептуальні напрямки оптимізації cтруктури капіталу / В.М. Мельник, І.В. Котькалова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 121-130
711796
  Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 147-154


  У статті розглянуто образне наповнення повстанських пісень крізь призму концептосфери українського поетичного універсуму. Основну увагу звернено на концептуальні образи лісу, степу, сонця, батьківщини, героя, ворога, що є найбільш характерними для ...
711797
  Лось Й. Концептуальні орієнтири опінієтворчої преси у ХХІ столітті: моральний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 88-106. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
711798
  Пивовар І.В. Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 58-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
711799
  Данилюк А.Л. Концептуальні основи антропофілософії Ф. Ніцше, К. Лоренца, З. Фрейда // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 21-27. – (Серія "Філософія")
711800
  Полтініна О.П. Концептуальні основи використання контролінгу в управлінні фінансовою безпекою підприємства = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 139-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
711801
  Бінчаровська Т. Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку сільськогосподарських педприємств // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 36-40. – ISSN 2410-0706
711802
  Мальчикова Д. Концептуальні основи геопланування сільського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну схему геопланування сільського регіону. Визначено специфічні риси сільської місцевості, які зумовлюють особливості геопланування сільської місцевості. Виділено найбільш важливі моменти, які потребують обов"язкового ...
711803
  Цікановська Н.А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 28-32. – ISSN 2221-755X
711804
  Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 258-275
711805
  Онищенко В. Концептуальні основи застосування методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
711806
  Кузнєцова К.І. Концептуальні основи зовнішньополітичного курсу Чеської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 47-67. – ISSN 2308-6912


  Зовнішньополітичною стратегічною метою Чехії у 1990-ті рр. було забезпечення свого належного місця в міжнародних відносинах після закінчення "холодної війни", що передбачало вступ до низки міжнародних міжурядових організацій (МВФ, організацій Групи ...
711807
  Середюк Т.Б. Концептуальні основи і стратегічні напрями розвитку дифузії інновацій у секторі ІКТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 84-92. – ISSN 2222-4459
711808
  Сафонова Т.В. Концептуальні основи ілюстрування книги // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-130
711809
  Ханін І.Г. Концептуальні основи інжинірингових шкіл у контексті формування національної інноваційної системи в Україні / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, М.В. Рябоконь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 92-98
711810
  Голтвенко О.В. Концептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 104-113. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
711811
  Громова А.Є. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна
711812
  Орєхова А.І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 459-464. – ISSN 2222-4459
711813
  Горенко Л.І. Концептуальні основи культурологічної науки у працях О.І. Путра // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 24-27
711814
  Сеник О.М. Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 79-85
711815
  Костирко Л.А. Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств / Л.А. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2221-8440
711816
  Шумигора Л. Концептуальні основи моделювання інтегрованого освітнього середовища закладу вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
711817
  Бабина О.Є. Концептуальні основи моделювання процесів формування та реалізації потенціалу підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  Розвиток економічної системи є процесом еволюційної реалізації її потенціалу. Тому дослідження питань управління потенціалом та моделювання процесів його формування та реалізації були і залишаються актуальними. Управління потенціалом слід розглядати ...
711818
  Фоміна О.В. Концептуальні основи обліку венчурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 12-16. – ISSN 2306-6814
711819
  Плаксієнко В.Я. Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 3-7. – ISSN 2306-6792
711820
  Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 6-13. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
711821
  Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 79-88. – ISSN 2312-5993
711822
  Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінювання об"єктів бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
711823
  Поляков М.В. Концептуальні основи переходу України до економіки знань у контексті змін світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 28-34. – ISSN 2222-4459
711824
  Бійчук Г.Л. Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 30-43. – ISBN 978-966-544-404-5
711825
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи побудови системи моніторингу механізму розподілу бюджетного фінансування / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 35-60. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Етапи формування системи моніторингу; визначення сутності моніторингу у сфері різними дослідниками; характеристика загальних принципів побудови будь якої системи моніторингу; функції моніторингу, загальні цілі та задачі моніторингу у сфері вищої ...
711826
  Анісімова Г.В. Концептуальні основи права природокористування в роботах В.Л. Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 33-37. – ISBN 978-966-7957-20-9
711827
  Міхневич Л.В. Концептуальні основи правової педагогічної діяльності // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 114-130. – ISBN 978-966-483-563-0
711828
  Акініна Н.Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 324-333. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
711829
  Цина А.Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-21. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
711830
  Ящук С. Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 10-14. – ISSN 2308-4634
711831
  Бургман М.К. Концептуальні основи реформування механізму фінансування розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 153-159. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161


  Акцентовано увагу на організаційно-економічному механізмі фінансування вищої освіти як бази формування людського потенціалу; запропоновано до застосування соціальний контракт як елемент нового механізму фінансування людського капіталу у сфері освіти.
711832
  Біленчук П.Д. Концептуальні основи розвитку криміналістики / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 202-209. – ISSN 2310-9769


  Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується системними трансформаційними змінами, оскільки він обумовлений епохою глобалізації. Сьогодні наука криміналістика посідає особливе чільне місце в пізнанні юридично значимих фактів, подій і ...
711833
  Болгар Т.М. Концептуальні основи розвитку професійної підготовки майбутніх економістів вищими навчальними закладами України // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 11-15. – ISSN 1815-3194
711834
  Сакалош Т.В. Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
711835
  Меднікова Г.І. Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 143-152. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
711836
  Акімов О.О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О.О. Акімов ; М-во освіти і науки України, Приват. акціонер. т-во "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1673-2
711837
  Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (8)). – ISSN 2313-8114
711838
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
711839
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 448 л. – Додатки: л. 445-448. – Бібліогр.: л. 363-444
711840
  Ситник Н.І. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 64-68. – ISSN 2222-4459
711841
  Коваленко О.В. Концептуальні основи створення бази даних наукового експерименту та спостереження // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 91-101. – ISSN 1028-9763


  У статті наведено підхід до створення спеціалізованих баз даних, призначених для впорядкування та збереження значних обсягів інформації, що використовується в ході наукового спостереження та експерименту.
711842
  Нападовська Л.В. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку доходів / Л.В. Нападовська, Д.В. Карпенко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
711843
  Кузьминчук Н.В. Концептуальні основи удосконалення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 169-173
711844
  Верескун М. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
711845
  Стецюк П.А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 61-68. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасні підходи до інтерпретації економічної природи ризикозахищеності підприємства в рамках теорії ризиків, концепції корисності та системного підходу. Охарактеризовано автор. розуміння процесу управління ризикозахищеністю у теоретичному та ...
711846
  Кравченко М. Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
711847
  Гришова І. Концептуальні основи фінансової політики переробних підприємств м"ясо-молочної галузі АПК України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 396-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
711848
  Серант А.Й. Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками / А.Й. Серант, Ю.І. Соха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 136-145
711849
  Ліфанова М.І. Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 96-101. – ISSN 2226-8820
711850
  Лизанець А.Г. Концептуальні основи формування процесно-структурної моделі банківської установи / А.Г. Лизанець, В.В. Поторій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 192-200. – ISSN 2311-8164
711851
  Сімків Л.Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
711852
  Єршова О.Л. Концептуальні основи функціонування кіберфізичних систем / О.Л. Єршова, Л.І. Бажан // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 62-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
711853
  Лещух І.В. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні / І.В. Лещух, Н.Р. Олійник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 187-193. – ISSN 1562-0905
711854
  Гордійчук С.В. Концептуальні основи якості вищої освіти в Європейському та національному просторі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
711855
  Сидоренко С.А. Концептуальні оцінки міждисциплінарності менеджменту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 54-56
711856
  Ковалевська А.В. Концептуальні передумови посилення регіональної диференціації / А.В. Ковалевська, О.В. Поспєлов, О.В. Шульга // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
711857
  Гусейнов Фуад Вагіф огли Концептуальні питання податкового аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 117-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
711858
   Концептуальні питання реформування моделі управління об"єктами державної власності в україні / О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк, Н.Ю. Романовська, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 7-10
711859
  Печенік В.Л. Концептуальні підвалини фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти побудови фінансової системи держави.
711860
  Сухарніков Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження національної рамки (академічних) кваліфікацій України / Юрій Сухарніков // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1682-2366
711861
  Шпарик О.М. Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 2411-1317
711862
  Нездоймінов С.Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
711863
  Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 6-12
711864
  Зелінська О.З. Концептуальні підходи до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 5-12. – ISSN 2309-1533
711865
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
711866
  Бут Ю.С. Концептуальні підходи до вивчення навколишнього середовища як фактору міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 98-105


  В даній статті розглядається еволюція наукових підходів до вивчення взаємодії між навколишнім середовищем та світовою економічною системою. Найбільша увага приділяється концепції сталого соціально-економічного розвитку. На прикладі провідних ...
711867
  Шевчук С. Концептуальні підходи до вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 9-18. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
711868
  Кейданський К. Концептуальні підходи до видання "Енциклопедії української діаспори" // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
711869
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 26 назв
711870
  Терещенко О.О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства / О.О. Терещенко, Т.Ю. Макаренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 104-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
711871
  Щербатих Д. Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах / Д. Щербатих, В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 84-88. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
711872
  Мельник О.Є. Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 216-224
711873
  Трушкіна Н.В. Концептуальні підходи до визначення поняття "електронна комерція" / Н.В. Трушкіна, О.Р. Сергєєва, Ю.О. Шкригун // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 231-240. – ISSN 2222-0712
711874
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
711875
  Шпак А.Д. Концептуальні підходи до визначення просторової асиметрії розвитку регіонів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
711876
  Кривоглава М.З. Концептуальні підходи до визначення регіону Центральна Азія в сучасній світовій політологічній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 335-344


  Аналізуються основні концептуальні підходи до визначення Центральної Азії як регіону з геополітичної, геостратегічної, геоекономічної та географічної точок зору Анализируются основные концептуальные подходы к определению Центральной Азии как региона с ...
711877
  Олександренко І.В. Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
711878
  Мірошниченко Ю. Концептуальні підходи до визначення суб"єктів безпосереднього народовладдя в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 18-22
711879
  Груба Г.І. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 118-120. – ISSN 2306-6806
711880
  Соболь Є. Концептуальні підходи до дефініції адміністративно-правового регулювання у сфері протидії булінгу в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 53-58. – ISSN 2524-0129
711881
  Радько В.І. Концептуальні підходи до діагностики стійкості сільськогосподарських підприємств-виробників молока // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 55-63. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено концепцію стійкого розвитку підприємств молочного скотарства, яка представляє собою сукупність поглядів стосовно принципів сталого розвитку, що дає змогу керівникам на основі аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та з ...
711882
  Чорний Р.С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р.С. Чорний, В.П. Цюпак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 160-166. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
711883
  Балашова Р.І. Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 110-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
711884
  Гордійчук С.В. Концептуальні підходи до забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої медичної освіти // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 42-51. – ISSN 2618-1592
711885
  Мартиненко В.В. Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 12-15. – ISSN 1728-6220
711886
  Давиденко Н. Концептуальні підходи до капіталізації підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 62-67. – ISSN 2411-4014
711887
  Мушак Н.Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізаційних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 298-301
711888
  Мороз П.В. Концептуальні підходи до конструювання практикуму "Історія України в джерелах" / П.В. Мороз, І.В. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 261-270. – ISBN 978-966-544-404-5
711889
  Дудко О.С. Концептуальні підходи до короткострокових ефектів зони вільної торгівлі в контексті глокалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 128-130
711890
  Рачок Р.В. Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки / Р.В. Рачок, Д.А. Мул, Є.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 131-138. – ISSN 2524-0056
711891
  Ганущак-Єфіменко Концептуальні підходи до обгрунтування інтеграційних процесів суб"єктів господарювання / Ганущак-Єфіменко, М.О. Скоморохов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень розвитку інтеграційних процесів, проаналізовано основні обставини, якими визначається тенденція до об"єднання на сучасному етапі розвитку економіки.
711892
  Підмурняк О.О. Концептуальні підходи до обгрунтування поняття "автомобільна галузь" як об"єкта наукового дослідження / О.О. Підмурняк, Д.О. Баюра // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 37-43. – ISSN 2306-6814
711893
  Уманців Г. Концептуальні підходи до обліку та оцінки нематеріальних активів, придбаних при об"єднанні бізнесу : міжнародні стандарти фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
711894
  Ємець О.І. Концептуальні підходи до організації розвитку інвестиційної діяльності підприємств на засадах парадигми економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 215-221. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
711895
  Гуцуляк В.Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
711896
  Пікало В.Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
711897
  Матяш Н. Концептуальні підходи до проектування змісту біологічної освіти в основній школі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 33-37
711898
  Заваріка Г. Концептуальні підходи до розвитку постконфліктних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58-63. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
711899
  Соколовська А.М. Концептуальні підходи до розроблення стратегії розвитку податкової системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 25 назв
711900
  Санченко С.П. Концептуальні підходи до розуміння соціального захисту як інструмента реалізації соціальної політики держави // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 145-155
711901
  Атаманова Ю. Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту інноваційного кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 123-131. – ISSN 1993-0909
711902
  Білан Н.І. Концептуальні підходи до соціальної комунікації у сучасних наукових дослідженнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 5-9


  У статті розглянуто концептуальні підходи до соціальної комунікації у сучасних наукових дослідженнях. Соціальна комунікація має широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Проблема соціальної комунікації є ...
711903
  Недбалюк І. Концептуальні підходи до створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 57-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
711904
  Шафранський В.В. Концептуальні підходи до створення системи громадського здоров"я в Україні / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 60-66. – ISSN 2415-8763
711905
  Яремченко Л.М. Концептуальні підходи до створення спеціалізованого державного мікрофінансового банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 387-394. – ISSN 1993-6788
711906
  Піпченко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах / Н.О. Піпченко, В.І. Остап"як // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 45-73. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
711907
  Петренко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 119-125. – ISSN 2222-4459
711908
  Попова І.А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
711909
  Самойлова Ю. Концептуальні підходи до теорії та практики мережування шкіл у США: історичний контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 66-78. – ISSN 2312-5993
711910
  Поперечнюк В.М. Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 74-80
711911
  Мартинюк В. Концептуальні підходи до трактування сутності сучасної фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 109-118. – ISSN 1818-5754
711912
  Шевчук В.І. Концептуальні підходи до формування економічної стратегії та реалізації міжнародної торговельно-економічної політики держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 32-42. – ISSN 2522-1620
711913
  Міненко В.Л. Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-84. – Бібліогр.: 4 назв
711914
  Захарчин Г.М. Концептуальні підходи до формування мотиваційної політики персоналу в сучасних умовах / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-168. – ISSN 0321-0499
711915
  Москаленко О.В. Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 90-96
711916
  Ружицький А.В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 150-155
711917
  Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 110-116. – ISSN 2221-1055
711918
  Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров"я: від профілактики медичної до профілактики соціальної / В.Ф. Москаленко. – Київ : Авіцена, 2009. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-238. – ISBN 978-966-2144-08-6
711919
  Воробйова Г.Ю. Концептуальні підходи дослідження політичних метафор // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 236-246
711920
  Сунцова О.О. Концептуальні підходи і стратегії макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
711921
  Корюненко В.Г. Концептуальні підходи об"єднання Європи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 56-57
711922
  Огнистий А.В. Концептуальні підходи підготовки учителів-предметників до фізичного виховання учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 350-354. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
711923
  Бобрицький С.М. Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України) / С.М. Бобрицький, А.В. Захарчук // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 79-87. – ISSN 0320-9466
711924
   Концептуальні підходи щодо організацій моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах / О.М. Трофимчук, М.М. Коржнев, Є.О. Яковлєв, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 8-26. – ISSN 2411-4049
711925
  Єфименко Т.І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 9-23. – ISSN 2305-7645
711926
  Олійник В. Концептуальні підходи щодо розвитку Університету менеджменту освіти в умовах освітніх змін // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 220-238. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650
711927
  Никитюк Ю.А. Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
711928
  Гириловська І. Концептуальні положення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 84-87. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлюється авторське бачення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників не лише як сучасного інструменту управління якістю освіти, але й як засобу професійної самоактуалізації учнів професійно-технічних ...
711929
  Шевченко Я.М. Концептуальні положення об"єднання управлінських і ринкових засад у процесі розвитку економіки України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 29-37. – (0). – ISSN 2078-9165
711930
  Котелевець Д.О. Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 53-57. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
711931
  Дубина М. Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій "інновація", "фінансова інновація" та "кредитна інновація" / М. Дубина, І. Садчикова, Н. Чийпеш // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 320-333. – ISSN 2411-5215
711932
  Панич Г.А. Концептуальні положення становлення та розвитку вищої освіти у контексті полікультурної нації (на прикладі США) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 207-211. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
711933
  Третяк А.М. Концептуальні положення сучасного землеустрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-23
711934
  Сибірцев В.В. Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 79-86. – ISSN 2222-0712
711935
  Резніченко Н.А. Концептуальні принципи творення образу дитини у прозі Олеся Гончара (р. "Тронка") // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 145-151. – ISBN 978-966-171-251-4
711936
  Полтораков О. Концептуальні проблеми безпекового контексту міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 150-157. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
711937
  Батанова Н.М. Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 69-81. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
711938
  Шемшученко Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 3-6. – ISSN 2313-559X
711939
  Бучковскі Л. Концептуальні проблеми реформування окремих інститутів польського виборчого законодавства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
711940
  Ісаєва О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 41-44
711941
  Смульський І.В. Концептуальні розробки вчених Українського державного університету м. Москви щодо дослідження історії Української держави IX - XIV ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 85-89
711942
  Чекарева Є.С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.14 / Чекарева Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2017. – 457 арк. – Бібліогр.: арк. 392-442
711943
  Чекарева Є.С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.14 / Чекарева Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
711944
  Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 28-34
711945
  Гребеньова В. Концептуальні традиції "нативізму" та "емпіризму" в українській субкультурі етнографії дитинства (XX - початок XXI століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 74-78


  В статті висвітлено теорії нативізму та емпіризму, які є концептуально важливими в дослідженні субкультури етнографії дитинства (XX - початок XXI століття).
711946
  Отрошко Л.Г. Концептуальні узагальнення місця, ролі та значення символів в українському етнокультурному розвитку // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 190-207
711947
  Батракова І.В. Концептуальні функції Інституту президентства (на прикладі Франції часів Ш. де Голля) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 114-122
711948
  Пухтинський М. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 1026-9932
711949
  Шемшученко Ю.С. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади / Ю.С. Шемшученко, М.О. Пухтинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521
711950
  Гнатишин О.Є. Концептуальність у дослідженні української церковної музики П. Маценка: від аналізу ірмолоя до генези явища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 246-255
711951
  Василик Л.Є. Концептуальність як метод інтелектуального аналізу публіцистичних текстів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 5-8


  У статті обґрунтовано методологію аналізу публіцистичного тексту, яка полягає в його концептуальному прочитанні. Пропонується інтерпретація публіцистичної комунікації через концепти як смислові структурні одиниці тексту. Таке прочитання дає змогу ...
711952
   Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / [В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 442, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 345-352. – ISBN 978-966-8177-75-0
711953
  Хміль Г.А. Концептуально-методичний апарат аналізу й оцінки техногенного та природного ризиків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
711954
  Берегова Г.Д. Концептуально-методичний підхід до формування світогляду молоді // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 61-65
711955
  Бондаренко Ю. Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 11-14


  У статті розкриті теоретичні основи концептуально-образного аналізу літературного твору, вироблено алгоритм його проведення і систему необхідних компетентностей, здійснено опис застосування на матеріалі конкретних творів, продемонстровано відповідне ...
711956
  Балюк Г.І. Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 80-87. – ISSN 2413-7189
711957
  Ріпенко А.І. Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних потреб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Ріпенко Артем Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
711958
  Карпінська Н.В. Концептуально-правові засади застосування санітарних та фітосанітарних заходів у сільському господарстві України в контексті вимог СОТ та ЄС : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Карпінська Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
711959
  Литвин Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
711960
  Король В. Концептуально-правові засади стратегії модернізації України в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 95-99
711961
  Жихарєва А.Б. Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвитку екологізації державного управління в Україні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 78-84. – ISSN 201106
711962
  Олексюк Г.В. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об"єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності / Г.В. Олексюк, Н.М. Лисяк, Н.М. Попадинець // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 52-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
711963
  Коцур В.В. Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 21-30. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 5)
711964
  Черінько І.П. Концептуально-теоретичні засади дослідження політики Великої Британії щодо розширення ЄС (1997-2010 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 87-88
711965
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
711966
  Єрмакова О.А. Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 65-72. – ISSN 2524-003X
711967
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 189-205
711968
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
711969
  Пирогов В. Концептуально-філософське і лінгвокультурологічне обгрунтування трансформацій при перекладі поетичного тексту з англійської мови японською і китайською: порівняльно-типологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
711970
  Богданова Т. Концептуально про головне: Члени Академії педагогічних наук обговорили основні аспекти підвищення якості всіх рівнів освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Проблеми якості в освіті та ії економічного забезпечення. Збори Академії педагогічних наук України на тему " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах"
711971
  Семченко Е.Е. Концептуальное проектирование в системе подготовки кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 2-6. – ISSN 1726-667Х
711972
  Иойлева Г.В. Концептуальное структурирование слзнания // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 131-137. – ISSN 1811-0916
711973
  Фоменко Е.Г. Концептуальность "Дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 191-196. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
711974
  Пак Ю.Н. Концептуальные аспекты обеспечения качества ВПО в контексте Болонских реформ. Пример республики Казахстан : Пример республики Казахстан / Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 42-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассмотрены концептуальные аспекты обеспечения качества высшего образования и многообразие академических подходов к этой проблеме. Анализируются вопросы модернизации высшей школы в контексте Болонских реформ.
711975
  Стрижельчик Г.Г. Концептуальные вопросы борьбы с подтоплением городских территорий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 24-27. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
711976
  Гаджиєва Телли Халаф кызы Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-67
711977
  Сазанович Л.В. Концептуальные модели репрезентации генерализированных мужских и женских образов в американском песенном фольклоре // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 66-73. – (Серія "Філологічні науки")
711978
  Тикунова И.П. Концептуальные основы государственной регистрации книжных памятников // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 75-82
711979
  Ефименко Т.И. Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
711980
  Купрейченко А.Б. Концептуальные основы исследоывания доверия и недоверия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С.1-9
711981
  Кожанчиков О.И. Концептуальные основы налогового стимулирования деятельности малого бизнеса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 394-400. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
711982
  Маммадова Айан Урфан кызы Концептуальные основы определения стратегии управления предприятий в современный период // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 79-85. – ISSN 2306-6814
711983
  Алам Концептуальные основы политики США в Южной Азии / Алам, Ариф // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 138-143
711984
  Калякин А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-84. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме построения основной образовательной программы подготовки специалистов в области перевода и переводоведения на основе ФГОС ВПО и разработанной в МГГУ им. М.А. Шолохова компетентностной модели выпускника. The article is devoted ...
711985
  Горшкова О.О. Концептуальные основы профессиональной подготовки студентов инженерных вузов к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-62. – ISSN 1026-955X


  Представлены концептуальные основы профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности с приведением примеров дидактики, соблюдаемых при проектировании концепции. Рассмотрены основания проектирования целей и содержания, ...
711986
  Халилова Ш.Т. Концептуальные основы развития воспитания в системе высшего образования в Узбекистане // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 422
711987
  Нуркенова Макпал Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 428-433. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
711988
  Ханнанов Р.А. Концептуальные основы системного развития творчества: теоретические подходы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 10 (100). – С. 108-118. – ISSN 1812-8696
711989
  Николаенко Д.В. Концептуальные основы социального проектирования образовательных комплексов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1561-2465


  Социальное проектирование образовательных комплексов непрерывного профессионального образования (КНПО) детерминируется не только на региональном уровне, но и на федеральном, а также определяется процессами, происходящими в мировом сообществе, ...
711990
  Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2003. – 447, [1] с. : ил., табл. – (Энциклопедия финансового менеджера ; Вып. 1). – ISBN 966-521-187-0
711991
  Кравченко Н.К. Концептуальные особенности когнитивной карты современного международно-правового дискурса // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 22-27. – (Серія "Філологічні науки")
711992
  Шанин С. Концептуальные подходы к геоэкономическому контексту мирового экономического развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 26-32. – ISSN 0235-2443
711993
  Шапкина Л.Н. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 33-35. – ISSN 1684-2618
711994
  Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификаци логистических центров // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 4 (39). – С. 8-20. – ISSN 1727-6349
711995
  Черная О. Концептуальные подходы к развитию механизма реализации монетарной политики в Украине / О. Черная, А. Клименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 425-429. – ISSN 1993-0259
711996
  Хотько О. Концептуальные подходы совершенствования земельно-правовой науки Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 233-234
711997
  Годлевский Ю.Г. Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-59. – Бібліогр.: 22 назви
711998
  Динер Е.В. Концептуальные решения проблемы определения электронной книги // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 70-82. – ISSN 0130-9765


  Электронная книга рассмотрена как тип электронного документа; сформулирована дефиниция понятия "электронная книга"; проанализирована структура электронной книги в соответствии со структурой документа
711999
  Селютин А. Концептуальный анализ изменений Закона Украины "Об акционерных обществах" и возможность внедрения зарубежного опыта // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Практическое применение норм права".
712000
  Лойко В.В. Концептуальный персонаж Делеза и актантные модели структурализма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 47-53. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,