Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
720001
  Гребоножко Є.П. "Концептуалізація досвіду формування та використання людського потенціалу в системі державного управління" : дис. ... д-ра філософії : 281 / Гребоножко Євген Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 239 арк. – Додатки: арк. 221-239. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-220
720002
   Концептуализация и смысл.. – Новосибирск, 1990. – 237с.
720003
  Клопов Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров / Клопов, В // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 197-204. – ISSN 2073-8536
720004
  Луков В.А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 21-30. – ISSN 0132-1625
720005
  Барташевич Т.Ю. Концептуализация этики добродетели в русской философии XIX - начала XX века ( К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
720006
  Андреєва Т.М. Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами-назвами сільгоспзнарядь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 20-27


  У статті розглянуто особливості фразеологічної концептуалізації, здійснюваної одиницями, до складу яких уходять назви сільгоспзнарядь. В статье рассмотрены особенности фразеологической концептуализации, осуществляемой единицами, в состав которых ...
720007
  Сидяченко Н.Г. Концептуалізація "щастя" в поетичному ідіолекті Чеслава Мілоша // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 118-127. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8
720008
  Мазепова О. Концептуалізація аксіологічної опозиції добро - зло (xubi - badi) у свідомості носіїв перської мови // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – С. 125-150. – ISSN 2309-1797
720009
  Машненков К.А. Концептуалізація базових понять у контексті державного управління розбудовою екологічної держави // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
720010
  Мазепова О.В. Концептуалізація бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 446-468


  У статті на матеріалі результатів психолінгвістичного експерименту досліджено концептуальну структуру та зміст бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у мовній свідомості носіїв перської мови. Показано, яким чином отримані дані можуть бути інтерпретовані із ...
720011
  Басенко І.Ю. Концептуалізація відношення наукового та художнього пізнання: до витоків проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 93-102
720012
  Потапенко Я. Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 120-125. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються різноманітні варіанти інтерпретації концепту "тілесність", котрий є важливою теоретико-методологічною категорією в культурній антропології ХХ - початку ХХІ ст. В статье анализируются различные варианты интерпретации концепта ...
720013
  Енверов Р. Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 244-252. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
720014
  Ткачук Н. Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 60-68. – ISSN 1818-5754
720015
  Веремейчик С. Концептуалізація душевного у релігійно-атропологічних пошуках Київської філософської школи XIX - першої половини XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 48-53. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
720016
  Веремейчик С.В. Концептуалізація душі у контексті релігійно-антропологічних пошуків представників української філософської думки кінця XIX - першої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Веремейчик Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720017
  Калакура Я. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства / Я. Калакура, М. Палієнко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 36-65. – ISSN 0320-9466
720018
  Толстова О.Л. Концептуалізація емоцій у жесто-мімічних фразеологізмах іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 420-427
720019
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
720020
  Андрющенко І.О. Концептуалізація етнічної традиції (на матеріалі культури кримських болгар) : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Андрющенко І.О. ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720021
  Бірюк С.О. Концептуалізація ефективних податкових механізмів на ринку фінансових послуг України / С.О. Бірюк, К.Д. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 14-18. – ISSN 2306-6814
720022
  Карпенко Н.А. Концептуалізація жіночих власних назв у романах П. Загребельного // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 69-74
720023
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 398, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 353-398
720024
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк О.Б.; Іванова-Стецюк Оксана Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
720025
  Кочетова І.Ю. Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 133-137


  Запропоноване авторське трактування категорії "трансформація", проведена систематизація класифікаційних ознак змін в організації.
720026
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 3-9. – ISBN 966-8188-08-X
720027
  Бабире О.В. Концептуалізація і категоризація у сфері екології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 26-34


  Стаття присвячена дослідженню комунікації на екотематику крізь призму когнітивної лінгвістики. Розглядаються особливості процесів категоризації, концептуалізації, фреймінгу та рефреймінгу у сфері екології. Аналізуються такі категорії як nature, ...
720028
  Дука А.П. Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
720029
  Топазли Р.А. Концептуалізація інноваційної стратегії розвитку будівельної галузі // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 104-110. – ISSN 2410-9576
720030
  Антипенко І.В. Концептуалізація категорії "управління політичними ризиками" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 101-108. – ISSN 2306-6814
720031
  Назарова Г.В. Концептуалізація корпоративного управління закладів вищої совіти в контексті розбудови економіки знань / Г.В. Назарова, І.Л. Дибач // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (59). – С. 27-34. – ISSN 2521-6651
720032
  Морозова Т.В. Концептуалізація латентних екосистемних послуг / Т.В. Морозова, В.В. Лук"янова, Є.С. Анпілова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 54-64. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2411-4049
720033
  Морозова Тетяна Концептуалізація латентних екосистемних послуг // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 11-13 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
720034
  Уманець Л.В. Концептуалізація матеріально-фінансової основи функціонування територіальних громад в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
720035
  Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто універсальні й етноспецифічні особливості мовної репрезентації ментальних категорій в українській, російській, англійській та італійській мовах. Визначено відмінності у змістовому наповненні nomina mentalia, зумовлені специфікою ...
720036
  Руденко С.М. Концептуалізація мовних знаків глютоні в темпоративному контексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 173-181. – ISSN 2522-493Х
720037
  Пришляк О.Ю. Концептуалізація моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 355-360. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
720038
  Відякіна М.М. Концептуалізація моделі народної економіки України в працях Філіпенка А.С. // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 172-174
720039
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 114-117. – ISSN 2077-1800
720040
  Різниченко Є.І. Концептуалізація національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 131-136


  У статті розкривається та визначається концепт національних еконо- мічних інтересів країн. Розглянуто та проаналізовано основні підходи щодо суті та форм прояву національних економічних інтересів. В статье раскрывается и дается определение концепта ...
720041
  Грушко І. Концептуалізація національних інтересів у теорії міжнародних відносин // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 6-17. – ISSN 2522-1663
720042
  Романишин Ю.Л. Концептуалізація новітніх інструментів знання-базових комунікацій в освітньому процесі ЗВО // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 33-40. – ISSN 2414-5076
720043
  Дідич Т. Концептуалізація нормопроектування в контексті модернізації правотворчості (теоретико-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 37-43. – ISSN 1993-0909
720044
  Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 131-140. – ISSN 2411-4758
720045
  Вишневська Г. Концептуалізація образу потерчат у творах Лесі Українки та Василя Короліва-Старого // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 7-11. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  Статтю присвячено аналізу концепту «потерчата» у творчості Лесі Українки та Василя Короліва-Старого. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в лінгвоконцептуальній картині світу обох письменників. Робота виконана в аспекті когнітивної ...
720046
  Лабенко О.В. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-226. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті досліджуються тексти зачинів українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь. Виявлено основні домінуючі компоненти структури зачину замовляння, які наявні у всіх трьох мовах. Кожний зі згаданих компонентів поділено на семантичні ...
720047
  Товпеко О. Концептуалізація особистісного досвіду як творча діяльність з осягнення буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В запропонованій статті розглядається проблема концептуалізації особистісного досвіду з точки зору онтологічної та пізнавальної площин аналізу. Наведено аргументи на користь розуміння концептуалізації як творчої діяльності суб"єкта, що пояснює ...
720048
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
720049
  Шевченко Л.Л. Концептуалізація поняття "благодать" у тексті нового завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 3-15
720050
  Каракевич Р.О. Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 131-145. – Бібліогр.: Літ.: с. 145; 47 назв


  Подається зіставний аналіз німецьких та українських фразеологічних лінгвокультурем, об"єктивованих у концептополе "ВОЛЯ" . Представлен сравнительній анализ немецких и украинских фразеологических лингвокультурем, объективированных в концептополе ...
720051
  Дубравська З.Р. Концептуалізація поняття "гроші" у романі Мартіна Еміса "Гроші: записка самогубця" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 18-21. – ISSN 2304-5809
720052
  Бутенко Л.Л. Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 24-30. – ISSN 2227-2747
720053
  Бондаренко І.С. Концептуалізація поняття "соціальний інжиніринг" у філософії К. Поппера // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (74). – С. 115-127. – ISSN 0554-4866
720054
  Пугач С. Концептуалізація поняття географічний простір у науковій літературі // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 27-33. – ISSN 2413-7154


  "Простір є одним із фундаментальних понять людської свідомості. Багато наук використовують поняття "простір" для опису власних предметних областей. Для географії це поняття є базовим. По аналогії з іншими науками , географія сформувалал власне ...
720055
  Андрієвський Т.Г. Концептуалізація поняття гібридної війни: політологічний вимір // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 1 (13). – С. 4-15. – ISSN 2411-7587
720056
  Горбатюк С.Є. Концептуалізація поняття соціогуманітарної безпеки у сучасних наукових дослідженнях // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 31-43
720057
  Кузьмін В.В. Концептуалізація понять "кар"єра" та "кар"єрні стратегії" в роботах зарубіжних і вітчизняних соціологів // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 206-220. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
720058
  Чмир О. Концептуалізація права у старослов"янській та давньоруській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто способи концептуалізації уявлень про порушення порядку у старослов"янській та давньоруській мовах. The article deals with ways of conceptualization of the names of violations in Old Slavic and Old Russian.
720059
  Лавриненко С.Т. Концептуалізація правових смислів в українських обрядових піснях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 133-142
720060
  Бартусяк П.І. Концептуалізація правового поняття інфляції у національному судовому праві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 52-54. – ISBN 978-617-7096-97-8
720061
  Ткаченко Концептуалізація принципів адвокатської етики у ХIХ ст.: погляди на межі адвокатської таємниці / Ткаченко, О // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 208-210
720062
  Сметаняк О. Концептуалізація проблеми дослідження правового нормоутворення у контексті філософії права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 75-81
720063
  Курилик В.В. Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едипа в світовій літературі // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 87-94
720064
  Приходько В.В. Концептуалізація просторового повороту у філософуванні: "структуралістське епохе", "екзистенційна географія", "топографічна методологія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 123-131


  Ідеться про результати теоретичної роботи в межах так званого просторового повороту на прикладі трьох концептів - "структуралістського епохе", "екзистенціальної географії" і "топографічної методології", які здобуті на підставі феноменологічного ...
720065
  Вільчинська Т.П. Концептуалізація простору в індивідуально- авторській картині світу Емми Андієвської: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 382-388
720066
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 228 л. + Додаток: л. 184-192. – Бібліогр.: л. 193-222
720067
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
720068
  Світлов О.Р. Концептуалізація процесуальних та феноменальних характеристик міграції в сучасних теоріях соціального простору : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Світлов Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с., з обкл. – Бібліогр.: 12 назв
720069
  Ковальова О. Концептуалізація регіональної інтеграції а Латинській Америці // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 274-282. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
720070
  Рушковський М. Концептуалізація ризик-менеджменту у системі корпоративного урядування багатонаціональних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 66-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Мета статті – узагальнити та представити фундаментальні тенденції останнього десятиліття, пов"язані з формуванням ролі та місця ризик-менеджменту у системі корпоративного урядування багатонаціональних підприємств (БНП). Аналіз базується на останніх ...
720071
  Туленков М.В. Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі / М.В. Туленков, В.В. Чепак, А.В. Зарицька // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 42-45
720072
  Макаренко Т.Є. Концептуалізація розвитку франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 163-167
720073
  Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Г.Б.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
720074
  Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 17-18 ст. : монографія / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-185-003-2
720075
  Вільчинська Т. Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 403-407. – ISBN 978-617-7201-57-0
720076
  Кравченко Ї.М. Концептуалізація свята як феномену повсякденного життя // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 76-79
720077
  Микитів Г.В. Концептуалізація символічного образу Донбасу в новинних медіатекстах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 4-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
720078
  Соснін О.В. Концептуалізація системи освіти, пов"язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві / О.В. Соснін, М.О. Кононець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 133-142. – ISSN 2072-1692


  Актуальність дослідження в тому, що метою дослідження (особливостей, шляхів, підходів) єформування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп"ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в ...
720079
   Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами : колектив. монографія / [К.С. Аверіна та ін. ; за заг. ред. О.В. Царькової] ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Лаб. психології здоров"я. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 416, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7218-87-5
720080
  Мельник І.І. Концептуалізація слухових сенсибілій у Шевченковому художньомовному просторі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 124-128
720081
  Моісеєнко О.Ю. Концептуалізація соціальних проблем у сучасному англомовному дискурсі країн Східної Африки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 199-209
720082
  Дьяковська Г. Концептуалізація соціальної пам"яті у соціально-філософському дискурсі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 3-11. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядається концептуалізації соціальної пам’яті у соціально-філософському дискурсі. Соціальну пам’ять представлено як засіб самоідентифікації спільнот. Автор виходить з визначення соціальної пам’яті як механізму відбору, кодування і збереження ...
720083
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасних інтегративних парадигмах : П.Бурд"є, Ю.Габермас, Е.Гідденс // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.107-112. – ISSN 1818-992Х
720084
  Руденко Ю.Ю. Концептуалізація співвідношення понять національної та етнічної ідентичності: теоретичний та практичний виміри // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 147-153. – ISSN 2663-0265
720085
  Сазонова Ю. Концептуалізація спорту як бізнесу в українській спортивній пресі ХХ-ХХІ століть // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 24-29. – ISSN 2076-9326
720086
  Медвідь В. Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу / В. Медвідь, В. Сігуа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 75-80. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
720087
  Ісаєва Н.С. Концептуалізація страху в малфй прозі Цань Сює // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 180-185


  Розглянуто особливості відтворення категорії "страх" у китайській літературі 80-х років XX століття. Її концептуалізація в різних літературних напрямах пов"язана з осмисленням трагічних наслідків "культурної революції". Особлива увага приділена аналізу ...
720088
  Мірошниченко П.В. Концептуалізація страху в новинах про коронавірус // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The main objective of the study is to identify and to characterize the main verbal methods of conceptualization of fear in the Ukrainian-language Internet news about the coronavirus. A method of analysis of relevant scientific information on the ...
720089
  Рудяк М.О. Концептуалізація структурно-змістових складових міграційних теорій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 125-133. – ISSN 2306-6806
720090
  Дьяков С.І. Концептуалізація суб"єктом основних цінностей культури суспільства у конструюванні відношення до праці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – с. 32-39
720091
  Гірник Є. Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглянуто тенденції формування проблеми "суспільного сектора економіки". Показано історію становлення поняття "суспільний сектор економіки", його взаємозв"язок з основними принципами теоретичного економічного аналізу і розвитку. Досліджено процес ...
720092
  Лавриненко С.Т. Концептуалізація та категоризація культуроправової інформативності українського фольклору // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 104-110
720093
  Соколенко О.А. Концептуалізація та номінація кольору: перспективи дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 318-323


  У статті подано огляд перспективних напрямків лінгвістичного аналізу концептуалізації та номінації кольору. Охарактеризовано вплив технологічної революції на динаміку розвитку колірної картини світу, що зумовлює необхідність проведення нових досліджень ...
720094
  Коваленко Ю.В. Концептуалізація та систематизація структурних компонентів поведінки подолання студентської молоді // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: О. Алейнікова, Г. Бевз, М. Бєлопольський [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-35. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
720095
  Верменич Я. Концептуалізація теорії й історії погранич у сучасних наукових дискурсах // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 15-42
720096
  Кривицька О.Р. Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 157-163. – ISSN 2222-0712
720097
  Хома О. Концептуалізація усної історії філософії: проблема інтерв"ю // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 1. – С. 69-82. – ISSN 2075-6461


  Статтю присвячено визначенню статусу «усної історії філософії» в межах історії філо-софії як дисципліни. Автор формулює свої тези як відповіді на принципові питання Сергія Йосипенка, який 2019 року піддав плідній критиці перші спроби осмислити тоді ще ...
720098
  Туренко В.Е. Концептуалізація феномен у пандемії у філософії, богослов"їі релігієзнавстві: компаративний аналіз / В.Е. Туренко, В Запорожець // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 27-30. – ISSN 2521-6570
720099
  Гнатенко Н.Г. Концептуалізація феномена "Група інтересів" як суб"єкта політичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 167-174. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
720100
  Коновалова І.Ю. Концептуалізація феномена особистості композитора XX ст. в контексті філософсько-rультурологічних ідей М.М. Бахтіна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 8-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
720101
  Афанасьєва Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741


  Формування культури співучасті та активне залучення користувачів до створення контенту стало визначальною ознакою комунікаційного процесу. Медіа усвідомили важливість подібної стратегії для розширення своєї аудиторії та все частіше змінюють конкуренцію ...
720102
  Кравчук С.Л. Концептуалізація феномену прощення в міждисциплінарному дискурсі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 32-48. – ISSN 2309-8287
720103
  Круп"як І.Й. Концептуалізація фінансової спроможності сталого економічного розвитку держави / І.Й. Круп"як, Л.Б. Круп"як // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814
720104
  Чистяк Д. Концептуалізація художнього процесу у класичній античній естетичній думці // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс ; упоряд.-ред.: Д. Чистяк, Д. Коляденко, Т. Голота [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 490 : Спец. вип. "Мистецтво і державність. Бекстейдж: успіх у постатях". – С. 86-98
720105
  Турган О. Концептуалізація художнього тексту в лесезнавчому дискурсі неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 28-36. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті на основі аналізу праць українських неокласиків про Лесю Українку підкреслюється їх внесок у розвиток філологічного методу дослідження художнього тексту, що є певним зразком для наступних поколінь літературознавців. В статье на основании ...
720106
  Сухенко В.Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 181-188. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано мовні засоби репрезентації концепту Я мовомислення Дмитра Білоуса; визначено відповідні мікроконтексти, які моделюють змістову інтерпретацію досліджуваного концепту, розкрито світоглядно-естетичні критерії письменника, специфіку його ...
720107
  Кононенко Т.П. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347-349. – ISBN 966-316-069-1
720108
  Шевченко Л.І. Концептуалізоване поняття "вербалізація думки" В.О. Потебні й теорії інтелектуалізації літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 7-10


  У статті аналізується актуальне в сучасній лінгвістиці термінопоняття "вербалізація думки", семантика якого окреслюється в контексті ідей О. Потебні. В статье анализируется актуальное для современного языкознания терминопонятие "вербализация мысли", ...
720109
  Паримський І.С. Концептуалістика творчості сучасного українського журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті йдеться про особливості журналістської творчості в умовах сьогодення. Автор розмірковує над суттю поняття "високий рівень творчого вирішення публіцистичних завдань у контексті свободи слова" та пропонує методологічні підходи для виконання цих ...
720110
  Баранов О.А. Концептуалні підходи до формування дисципліни "Правове забезпечення ІТ бізнесу" / О.А. Баранов, М.В. Дубняк // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 379-382. – ISBN 978-617-7404-86-5
720111
  Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 96-109
720112
  Колесник О.С. Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 286-292


  Концептуальна алюзія розглядається як механізм категоризації світу на основі змісту міфологічного простору. Визначаються функції та напрямки алюзивних концептуальних взаємодій. Концептуальная аллюзия рассматривается как механизм категоризации мира на ...
720113
  Шатіло В. Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню концептуальної еволюції правової держави в теоретико-правовому та конституційно-правовому аспектах в європейській та українській політико-правовій думці. Статья посвящена исследованию концептуальной эволюции правового ...
720114
  Єрченко О.В. Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 5-14
720115
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
720116
  Бондаренко В.С. Концептуальна інтеграція як засіб осмислення франкомовної літератури Магрибу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 124-130
720117
  Щербаков Я.І. Концептуальна картина світу китайського буддизму в класичній китайській драмі доби Юань // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 381-385
720118
  Чорна Н.В. Концептуальна картина світу художнього дискурсу Габрієля Гарсія Маркеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 133-142. – ISSN 2521-1218
720119
  Поліщук В.С. Концептуальна критика нового державного менеджменту // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 201-202
720120
  Гурман Т.Л. Концептуальна маніфестація часопростору у творі Мітча Елбома "Tuesdays with Morrie" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 102-104
720121
  Кремзикова С.Ю. Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-233


  У статті йдеться про мережу концептів семантичного поля “дія”, що характеризуються взаємообумовленим характером, коли вживання кожного окремого значення передбачає функціонування усієї системи понять як цілісності, первинним елементом якої є поняття ...
720122
  Далевська Н.М. Концептуальна мережа категорійно-поняттєвих утворень міжнародної політичної економії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 1728-6220
720123
  Водяницька Т.С. Концептуальна метафора у корейській мові та її застосування у дослідженнях з різних дисциплін // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 235-239
720124
  Вербицька А. Концептуальна метафора як засіб створення образу Дональда Трампа в ЗМІ / А. Вербицька, О. Юринець // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 28-34. – ISSN 2410-0927
720125
  Хорошун О.О. Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 222-225. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
720126
  Стрельченко К.С. Концептуальна метонімія у вербалізації таємниці в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 329-337


  У статті розглянуто концептуальні операції, що лежать в основі метонімічного переносу значення. Проаналізовано номінації, пов"язані зі створенням і розв"язанням таємниці, систематизовано метонімічні відношення, які їх мотивують, та визначено ...
720127
  Копанєва В.О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  визначення та концентроване представлення функціональної структури бібліотеки, основне призначення якої полягає в забезпеченні системно- інтеграційної взаємодії науково-дослідної і бібліотечно-інформаційної діяльності в середовищі цифрової науки. ...
720128
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 207-210


  В результаті аналізу напрямів використання геопросторової інформації для вирішення задач силового протистояння запропонована концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення. В результате анализа направлений ...
720129
  Дубовик Т. Концептуальна модель довіри споживачів до інтернет-магазинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  В статті наведена концептуальна модель дослідження основних факторів, які впливають на довіру споживачів до інтернет-магазинів: надійність інтернет-магазину та інформаційної системи для здійснення покупок в Інтернеті, фактори етичної інтерактивності, ...
720130
  Ковальчук Н.В. Концептуальна модель документаційного забезпечення управління бібліотекою в сучасних умовах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - окреслити концептуальну модель документаційного забезпечення управління бібліотекою, що сприятиме ефективній роботі бібліотечної установи в умовах внутрішнього та зовнішньогоїїкомунікаційнихсередовищ.Методологія дослідження базувалася на ...
720131
  Головашевич О. Концептуальна модель застосування засобів податкового примусу при забезпеченні виконання податкового обов"язку[ // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 105-114. – ISSN 1026-9932
720132
  Батиргареєва В.С. Концептуальна модель захисту інформаційного простору України засобами кримінального права // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 110-119. – ISSN 2616-6798
720133
  Мірошниченко П.І. Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
720134
  Ткаченко А.М. Концептуальна модель інвестиційного розвитку підприємства / А.М. Ткаченко, В.О. Рожков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 241-244. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
720135
  Коваленко О.В. Концептуальна модель інноваційного типу економічного розвитку // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2021. – № 1 (2). – C. 7-12. – ISSN 2709-2879
720136
  Капралюк О. Концептуальна модель інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Представлено організаційну структуру інформаційної системи агропромислового комплексу України та надано стислу характеристику її основних суб"єктів
720137
  Максименко Ю.Б. Концептуальна модель інформаційної компетентності особистості / Ю.Б. Максименко, Л.О. Матохнюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (81). – C. 82-103. – ISSN 1810-2131
720138
   Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності / Білощицький Андрій Олександрович, Кучанський Олександр Юрійович, Андрашко Юрій Васильович, Білощицька Світлана Василівна, Кузка Олександр Іванович // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 163-168 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2219-5300
720139
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обґрунтовується зміст понять "змістова каталогізація" і "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
720140
   Концептуальна модель квалиметрического мониторинга в сфере образования / О.А. Ефремова, барахтенова, А.Т. Пименов, А.А. Киринюк // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 59-71. – ISSN 1811-0916
720141
  Москалець Т.З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 211-221. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
720142
  Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов. – Харків : Золота миля, 2017. – 178, [2] с. – До 100-ліття підготовки правоохоронців у Харкові (1917-2017 рр.). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-68-9
720143
  Якимова Л.П. Концептуальна модель обліково-контрольного забезпечення виконання зобов"язань перед постачальниками та підрядниками / Л.П. Якимова, Губчук, П.-К.А // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 127-133. – ISSN 2308-1988
720144
  Половенко Л.П. Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики / Л.П. Половенко, Л.І. Бурдейна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 62-69. – (Педагогіка ; № 4)


  Подано функціонально-структурну модель оволодіння знаннями в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань. Визначено роль економічної кібернетики як консолідуючої спеціальності ...
720145
  Колодійчук В.А. Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 60-65. – ISSN 2221-1055
720146
  Третяк О.А. Концептуальна модель оптимізації публічної сфери політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 224-234


  Представлено концептуально-теоретичні передумови оптимізації публічної сфери політики. Надано увагу етимологічним засадам політичного змісту публічної сфери. Розглянуті ретроспективні та когнітивні засади перетворення публічної сфери. Ключові слова: ...
720147
  Ткачук М Н. Концептуальна модель підготовки вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 63-67. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки концептуальної моделі підготовки педагогів до роботи в профільній школі; обумовлено важливість підготовки вчителів природничих дисциплін як передумови формування життєвих компетенцій учнів профільної ...
720148
  Меняйло В. Концептуальна модель підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 129-136. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
720149
  Черненко Н.М. Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 229-239. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
720150
  Саченко О.А. Концептуальна модель портфельного управління інноваційними проектами модернізації обладнання енергопідприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 61-70 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
720151
  Головня А.Ф. Концептуальна модель професійного розвитку офіцерського складу Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (84). – С. 23-31. – ISSN 2078-7480
720152
  Висоцька В.А. Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 258-278. – ISSN 0321-0499
720153
  Мухамед"яров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забеспечення здорового способу життя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
720154
  Корнійчук Г.В. Концептуальна модель системи діагностики фінансового потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
720155
  Соляник А.А. Концептуальна модель системи документопостачання фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 95-104. – ISBN 966-7352-66-8


  Зроблено спробу обґрунтувати структуру оптимальної моделі системи документопостачання фондів бібліотек України, яка забезпечить їх гарантоване та першочергове поповнення новими вітчизняними і зарубіжними виданнями.
720156
   Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
720157
  Тертишник В. Концептуальна модель системи принципів кримінального процесу // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.27-29


  Принципи кримінального процесу
720158
  Головко Б.А. Концептуальна модель соціальних показників та індикаторів трансформації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 5-24. – ISBN 966-594-559-9
720159
  Вахнован В.Ю. Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 238-245


  Висвітлено сутність та структуру соціологічного моніторингу як інформаційно-комунікаційної складової системи менеджменту якості бібліотечних послуг.
720160
  Журавель Ю.В. Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 126-137
720161
  Кадикова І.М. Концептуальна модель стратегічного проектного управління / І.М. Кадикова, В.В. Хвостіченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 69-79. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
720162
  Сивець Т. Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та в проповідницькому дискурсі Київської Русі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 226-233


  У статті досліджується структура базових концептів, які утворюють концептуальну модель творчості у двох різних ментальних картинах світу. За основу для компаративного концептуального аналізу середньовічної платформи взято творчість Якова Мниха, Клима ...
720163
  Ільченко Н.Б. Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 97-103. – ISSN 2222-0712
720164
  Крамський С. Концептуальна модель управлінням змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих бізнес компаній / С. Крамський, Г. Джугелі // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7768-17-2
720165
  Приходько І.П. Концептуальна модель формування готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 25-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6814
720166
  Добровольська А.М. Концептуальна модель формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки / Анна Михайлівна Добровольська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 18-28. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті акцентовано увагу на загальних принципах формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів під час їх навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Виокремлені складові ...
720167
  Цибульський В. Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних / В. Цибульський, О. Трипільський, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель формування відкладів нижнього майкопу структури Субботіна Прикерченського шельфу. Отримані уявлення використані при розрахунках ефективних моделей фільтраційно-ємнісних властивостей за алгоритмами детерміністичного і ...
720168
  Клименко Н. Концептуальна організаційна модель системи державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 55-65. – ISSN 2664-3618
720169
  Шулик П.Л. Концептуальна основа вивчення давньої літератури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 18-19
720170
  Масич В.В. Концептуальна основа науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 108-116. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
720171
  Браславська О.В. Концептуальна основа сучасного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 2308-135X
720172
  Мельник О.Ф. Концептуальна основа технології формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 145-149 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
720173
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720174
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 252 л. + Додаток: л. 203-252. – Бібліогр.: л. 201-202
720175
  Сидор В.Д. Концептуальна парадигма конституційних основ земельного ладу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-7957-18-6
720176
  Ковалевська Т. Концептуальна парадигма феномену сугестії: кваліфікаційні ознаки // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-23
720177
  Жуковська А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 71-85. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
720178
  Хилько М.І. Концептуальна прогностика майбутнього: новий крок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  I am pleased to hold in my hands the elegant edition of the new book by philosophers and political scientists who are known not only in their countries-Belarus and Ukraine. It was created with the efforts of academic publishing in the anniversary ...
720179
  Василик Л. Концептуальна публіцистика як виразник національної ідентичності // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 41-49


  У статті аналізується концептуальна публіцистика як феноменальне явище сучасного масовокомунікативного середовища. Простежуються основні концепти, за допомогою яких утверджуються світоглядні суспільні універсали, зокрема національна ідентичність. The ...
720180
  Кремінь Т. Концептуальна своєрідність сучасної української дитячої літератури (на матеріалі творчості Валерія Бойченка) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 146-151
720181
  Голоюх Л.В. Концептуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука "Тіні зникомі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 31-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
720182
  Суярко В.Г. Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель розвитку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря / В.Г. Суярко, В.В. Сухов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
720183
  Боєва Е. Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б.Грінченка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 284-290. – ISBN 966-7053-09-1
720184
  Грачова Т.М. Концептуальна спрямованість ранніх памфлетів Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 510-520. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
720185
  Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди ( на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 116-120
720186
  Орел М.Г. Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 86-92. – ISSN 2306-6814
720187
  Ільчук О.А. Концептуальна структура та концептуальний зміст похідних іменників німецької мови з метонімічним суфіксальним формантом // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 261-268
720188
  Ковпак В.А. Концептуальна структура як типологічна ознака культурологічного журналу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-13


  Статтю присвячено аналізу концептуальної структури як типологічної ознаки культурологічного журналу. Особлива увага приділяється висвітленню аспекту структуризації культурологічного журналу відповідно до висвітлених концептосфер. The article deals ...
720189
  Руденко М. Концептуальна сутність прокурорського нагляду / М. Руденко, С. Стось // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.51-59
720190
  Кривільова С.П. Концептуальна схема екологічної безпеки міських територій, прилеглих об"єктів будівельної інфраструктури / С.П. Кривільова, В.В. Власенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
720191
  Комар О.В. Концептуальна схема і екстерналістські семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 359-365


  Стаття розглядає ідею концептуальної схеми в екстерналістській семантиці Д. Девідсона як спосіб обмеження основних форм мовного релятивізму, поширених у філософії мови, методології науки і перекладознавстві. Статья рассматривает идею концептуальной ...
720192
  Жовнірчик Я. Концептуальна схема і принципи регіонального розвитку / Я. Жовнірчик, М Павлов // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.214-219. – ISBN 966-73-53-51-Х
720193
  Хірх-Ялан Концептуальна схема системи моделювання тактичної обстановки на базі геоінформаційної системи / Хірх-Ялан, В. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 78-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз напрямків використання геоінформаційних систем для військової сфери свідчить про необхідність розроблення вітчизняних імітаційних систем моделювання бойових дій та створення системи моделювання тактичної обстановки військового призначення із ...
720194
  Лузан А.А. Концептуальная власть в информационном обществе / А.А. Лузан, В.В. Дементьева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 22-29. – ISSN 2072-1692
720195
  Братанчик Б.В. Концептуальная и методологическая несостоятельность современных буржуазных интерпретаций роли научно-технического прогресса в развитии общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
720196
  Дрокина Н. Концептуальная модель внутрифирменного маркетинга в коммуникационной системе предприятия // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 123-129. – ISSN 1993-0259
720197
  Дубовая В.Ю. Концептуальная модель запрета в английском языке // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 255-261. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
720198
  Шебанова С.Г. Концептуальная модель коррекции агрессивного поведения // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.52-54
720199
  Васюхин М.И. Концептуальная модель построения динамической сцены оперативного управления на экранах систем отображения текущей обстановки / М.И. Васюхин, В.Д. Гулевець, С.М. Креденцар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 234-240. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
720200
  Нужина И.П. Концептуальная модель региональной эколого-экономической системы / И.П. Нужина, О.Б. Юдахина // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 54-67. – (Экономика ; № 1 (2))
720201
  Харитонов Ю.Н. Концептуальная модель управления проектами развития морской портовой инфраструктуры // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 186-192 : рис.. фото, табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
720202
  Федорова М.А. Концептуальная модель формирования самостоятельной учебной деятельности студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 146-154.
720203
  Мусихин Г.И. Концептуальная неоднозначность понятия "суверенитет" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-0499


  сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена
720204
  Юган Н.Л. Концептуальная оппозиция "правда - ложь" в пословицах и поговорках, собранных В.И. Далем // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 54-58. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
720205
  Гурьянова Л.С. Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики / Л.С. Гурьянова, С.В. Кавун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 71-77. – ISSN 2222-4459
720206
  Хайрова Н.Ф. Концептуальная схема идентификации смысла лингвистических единиц // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 217-223


  В статті пропонується концептуальна схема ідентифікації смислу елементів ієрархічної мовної системи, яка здійснюється за рахунок факторизації простору концептів, представлених знаками лінгвістичних смислових одиниць. Доводиться можливість використання ...
720207
  Гузій О. Концептуальне бачення народу в творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 220-226


  У статті зроблено спробу з"ясувати, яким чином тема народу розвивалася у творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса, як найвизначніших представників своїх епох, а також набула вияву концептуального бачення проблеми для обох авторів, вплинувши в такий ...
720208
  Корейко В. Концептуальне бачення перспектив соціально-економічного розвитку України у найближчі десятиліття // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 6)
720209
  Закалюк А. Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 6-16. – ISSN 0132-1331
720210
  Ходан М.М. Концептуальне вирішення розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 121-133 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
720211
  Ярошко О.З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : монографія / Олеся Ярошко. – Київ : LAT&K, 2011. – 304 с. : табл. + Додатки: с. 233-301. – Бібліогр.: с.151-232. – ISBN 978-966-2944-71-6
720212
  Юрченко С.В. Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 66-71


  Стаття присвячена дослідженню еволюції концептуального забезпечення зовнішньої політики США в Чорноморському регіоні в 1990-2000-і роки на основі аналізу підходів З. Бжезинського, Р. Асмуса, Б. Джексона. Зміна міжнародної ситуації в 2008-2011 роках ...
720213
  Павлюк О.І. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 191-197. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
720214
   Концептуальне значення судової експертизи в системі інтелектуальної власності / О. Дорошенко, Г. Дорожко, Є.Ф. Маймур, В. Петренко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 28-30. – ISSN 1608-6422
720215
  Кіктєв М.О. Концептуальне моделювання інформаційних процесів підготовки виробництва стрічкових конвеєрних ліній / М.О. Кіктєв, К.Ю. Ларина // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 73-74
720216
  Бондаренко І.С. Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 9-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
720217
  Коцюк Л.М. Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 60-65
720218
  Шаповалова О. Концептуальне обгрунтування безпекової політики Франції в Європі після завершення холодної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 204-205
720219
  Вонсович Г.Б. Концептуальне осмислення феномену тоталітаризм // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 11-12
720220
  Господаренко В.М. Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американський науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 30-45. – ISSN 2222-5374
720221
  Васильєва М.О. Концептуальне позиціонування політичної думки в питаннях зарубіжної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.119-123. – Бібліогр. в кінці ст.
720222
  Строченко Л.В. Концептуальне поле Genius у картині світу англомовного соціуму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Строченко Леся Василівна ; М-во освіти і науки України, Лдес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
720223
  Пахоменко С. Концептуальне поле дослідження історичної політики Латвії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-53. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Визначено й аргументовано теоретичне та концептуальне поле для дослідження конкретного (латвійського) кейсу історичної політики. Широко трактується історична політика як система політичних практик, спрямованих на формування колективної/історичної ...
720224
  Євграфова А. Концептуальне поле журналістської терміносистеми у медійному контенті // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  Розглядається концептуальне поле журналістської терміносистеми у функціональному аспекті, що, на відміну від використання термінів у мові науки, демонструє нові потенції при формуванні журналістських матеріалів, а саме: створює професійний контекст, ...
720225
  Ділай І.П. Концептуальне поле когнітивних дієслів у сучасній англійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 82-85
720226
  Гомоляко О.В. Концептуальне розуміння взаємодії громадянського суспільства і влади при формуванні публічної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
720227
  Чорний Є. Концептуальне та емпіричне підґрунтя психологічного моделювання полікультурної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 101-109. – ISSN 1810-2131
720228
  Щепанський В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 14-18
720229
  Бутирська Т.О. Концептуальний аналіз принципів державотворення // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 64-73
720230
  Дригус М.Т. Концептуальний аналіз проблеми особистісної ефективності у психологічній системі Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
720231
  Гонтарева І.В. Концептуальний аналіз процесів розвитку підприємницької активності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 29-32. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
720232
  Пятковська Т.А. Концептуальний аналіз у мовознавстві початку ХХІ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (69). – С. 109-120. – ISSN 2520-6397


  Ідеться про концептуальний аналіз як комплекс методик дослідження концепту. Здійснено аналіз праць, присвячених концептуальному аналізу. Розкрито структуру концепту та можливі алгоритми аналізу цієї структури. Встановлено мету й об’єкт концептуального ...
720233
  Сивець Т.В. Концептуальний аналіз як метод дослідження проповідницької літератури Київської Русі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 287-291


  У статті досліджується поняття "концептуальний аналіз" та його актуальність серед інших традиційних і новаторських методів вивчення давньої української літератури. Основна увага приділена вмотивуванню концептуального підходу до жанру проповіді. ...
720234
  Храбан Т.Є. Концептуальний аналіз як один з основних дослідницьких методів когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 285-292


  У статті розглядаються основні прийоми та методики концептуального аналізу, які застосовуються у сучасній когнітівній лінгвістиці. Матеріалом статті стали теоретичні роботи сучасних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, присвячені дослідженню ...
720235
  Вероніка Х. Концептуальний базис адаптивного розвитку екосистем // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 118-125. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
720236
  Кривіцький В. Концептуальний базис парадигми митної безпеки України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
720237
  Матвєєва О.В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 9 назв
720238
  Матвєєва О.В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 226 арк. – Додатки: арк. 225-226. – Бібліогр.: арк. 8-9, 198-224 та в додатках: арк. 225-226
720239
  Соколов М.Ю. Концептуальний вимір проблем інформаційної війни: політика та ідеологія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 115-124
720240
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
720241
  Макарук І.В. Концептуальний вимір теоретичних засад у формуванні системи міжнародних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 418-426
720242
  Злочевська М.В. Концептуальний вимір філософії діалогізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
720243
  Бесєдіна Г.О. Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 118-122. – ISSN 2076-1554
720244
  Федоришина І.В. Концептуальний зміст поняття "соціальний капітал" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-251. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
720245
  Чабанюк В.С. Концептуальний каркас електронної версії Національного Атласу України / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 58-68 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
720246
  Поліщук В. Концептуальний Пахаренко // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 339-344. – ISBN 978-966-2980-81-3
720247
  Пекарєв Д.В. Концептуальний підхід до врахування загроз у космічній сфері в інтересах безпеки та оборони держави // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 55-64. – ISSN 2311-7249
720248
  Панова Л. Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 29-34
720249
  Дмитришин Л.І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
720250
  Монастирський Д.А. Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 31-42. – (Право. Економіка. Управління)
720251
  Купалова Г.І. Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України / Г.І. Купалова, Ю.Б. Медведєв, О.М. Чистик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання оцінки ефективності виконання бюджетних програм в умовах запровадження програмно-цільового методу формування державного бюджету. Також запропоновані шляхи удосконалення ефективності виконання бюджетних програм у ...
720252
  Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 129-133. – ISSN 2309-1533
720253
  Корінєв В.Л. Концептуальний підхід до прийняття управлінського рішення в умовах маркетингу // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1729-7206
720254
  Бойченко Е.Б. Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва / Е.Б. Бойченко, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
720255
  Нікішина О.В. Концептуальний підхід до селективного регулювання відтворювальних процесів у системі суміжних ринків зерна та продуктів його переробки // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 9-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
720256
  Рассадникова Світлана Іванівна Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості та значимість природокористування для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито зміст інвестиційної привабливості об"єктів у сфері природокористування. Розглянуто і запропоновано концептуальні ...
720257
  Рассадникова Світлана Іванівна Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості та значимість природокористування для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито зміст інвестиційної привабливості об"єктів у сфері природокористування. Розглянуто і запропоновано концептуальні ...
720258
  Чирва О. Концептуальний підхід до управління сталим розвитком на локальному рівні як підгрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку / О. Чирва, Н. Осадчук // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2022. – Вип. 1 (24). – С. 78-92. – ISSN 2410-9576
720259
  Ганущак-Єфіменко Концептуальний підхід до управління торговельними марками на основі теорії життєвого циклу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 170-174. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
720260
  Луценко І. Концептуальний підхід до формування інформаційної логістичної системи підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 163-166
720261
  Большакова Є.Л. Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком м"ясопереробного підприємства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 21-23. – ISBN 978-9934-571-51-0
720262
  Григор"єв Г.С. Концептуальний підхід до формування транспортно-географічних кластерів України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-64. – Бібліогр.: на 10 пунктів
720263
  Андрієнко В.М. Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 118-126 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2222-8810
720264
  Голобородько А.Ю. Концептуальний підхід до цифрового стратегічного партнерств підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 235-240. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
720265
  Крамський С. Концептуальний підхід з управління портфелями проєктів та програмою "PORTFOLIO SELECTION 3.1." / С. Крамський, Г. Джугелі // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 167-179. – ISBN 978-617-7768-14-1
720266
  Романік А. Концептуальний підхід професора П.О. Терновського до питання іконоборчого руху в Візантії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 99-101. – ISBN 978-966-171-795-3


  Одним із провідних фахівців у галузі візантиністики, праці якого не втрачають своєї актуальності і сьогодні, був професор Київського університету Пилип Олексійович Терновський.
720267
  Дун Чживей Концептуальний підхід формування засад розвитку національної освіти // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 69-81. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
720268
  Єсипенко Н. Концептуальний потенціал іменників і прикметників (на матеріалі англомовної прози 20 століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 11-21. – (Германська філологія ; Вип. 407)
720269
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 57-63


  Статтю присвячено концептуальним питанням побудови системи автоматизації інформаційно-аналітичної діяльност на основі знання-орієнтованого підходу. Його сутність полягає в розв’язанні проблем, пов’язаних з автоматизацією вилучення, формалізації й ...
720270
   Концептуальний проект пристрою для дренування рідини з порожнини трубопроводу / І.М. Рузіна, Шкейр Алі, В.В. Стодолінський, Б.С. Мамедов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
720271
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 243-263. – Бібліогр.: л. 221-242
720272
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
720273
  Ніконова В.Г. Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму / В.Г. Ніконова, Я.В. Бойко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 62-71. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
720274
  Тарасова О.А. Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу II половини XIX століття // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 125-131. – ISSN 2307-4604
720275
  Цибка В.В. Концептуальний простір передвиборчого дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 132-137
720276
  Гончарук Є.Л. Концептуальний простір поезії українського бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 110-114


  У статті розглядається специфіка поняття концептуального простору з позиції літературознавства, аналізуються особливості елементів концептуального простору для вивчення барокової поезії
720277
  Кагановська О.М. Концептуальний простір французької художньої прози (аналітичний огляд) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 38-49. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
720278
  Шиманович А. Концептуальний синтез Аквіната: спроба нового роз"яснення // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 2. – С. 130-136. – ISSN 2075-6461


  Новий кембриджський супутник Аквінського.
720279
  Забаштанський М.М. Концептуальні аспекти використання інноваційних форм фінансування концесійних відносин / М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 103-106. – ISBN 978-966-2188-73-8
720280
  Ярош Я. Концептуальні аспекти дослідження об"єднань громадян // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 226-230. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
720281
  Дубина М. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства / М. Дубина, О. Козлянченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 21-32. – ISSN 2411-5215
720282
  Ситенко Д.Д. Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 232-241. – ISSN 2222-0712


  У статті розглянуто основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Охарактеризовано основні чинники, що обумовили відмінності у поглядах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо змісту відповідної категорії. Визначено та ...
720283
  Хвостіна І.М. Концептуальні аспекти еколого-економічного аналізу / І.М. Хвостіна, Г.О. Зелінська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 108-112. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
720284
  Литвиненко Г.С. Концептуальні аспекти і поетика мови повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 74-84


  Статтю присвячено проблемі поетики художньої мови у повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір". Подається аналіз поняття "поетична мова". Досліджуються культурно значущі концепти повісті, пропонуються засади літературознавчого і мовознавчого ...
720285
  Румянцев А.П. Концептуальні аспекти інтеграції України в систему міжнародної економіки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 139-145
720286
  Пащенко Ю.П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 45-53. – ISSN 2306-6792
720287
   Концептуальні аспекти підвищення енергоефективності агропромислового комплексу в умовах сталого розвитку / О.І. Дребот, О.О. Бендасюк, М.Я. Височанська, А.Л. Щавінська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 182-188 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
720288
  Осетинський А.Й. Концептуальні аспекти подальшої судової реформи. Деякі питання вдосконалення організації системи судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 106-117. – ISBN 966-7784-65-7
720289
   Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
720290
  Ревуцький В.Р. Концептуальні аспекти при створенні та розвитку системи обробки геопросторових даних регіону / В.Р. Ревуцький, С.М. Трохимець, Ю.М. Панчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-221. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
720291
  Ткаченко О.І. Концептуальні аспекти придбання, моделювання та застосування знань / О.І. Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 102-111. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2524-0102
720292
  Тертишник В. Концептуальні аспекти прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-19
720293
  Попик О.В. Концептуальні аспекти реалізації моделі екологоорієнтованого управління // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 358-364. – ISSN 2524-003X
720294
  Кукуленко-Лук"янець Концептуальні аспекти розвитку креативної мовної особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 145-150. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
720295
  Негода Ю.В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 39-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
720296
  Прудиус Є.П. Концептуальні аспекти стратегічного управління підрозділами Служби судової охорони // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 94-100. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
720297
  Залуцька Х.Я. Концептуальні аспекти управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 164-170. – ISSN 2222-0712
720298
  Чишко І.С. Концептуальні аспекти формування і оцінювання фінансової гнучкості суб"єктів господарювання в умовах нестабільної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 152-163 : форм., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
720299
  Свідерський Є. Концептуальні аспекти формування показників фінансової та податкової звітності з урахуванням нормативів п(с)бо 21 і мсбо 21 / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
720300
  Коюда В.О. Концептуальні аспекти формування регіональної інноваційної системи / В.О. Коюда, Т.І. Мазко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-14
720301
  Левченко Т.І. Концептуальні блоки в розвитку вищої освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – C. 3-7. – ISSN 2411-5983
720302
  Прохоренко О.М. Концептуальні витоки американського іміджування "СРСР - Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 209-213
720303
  Холод О.М. Концептуальні витоки вивчення соціальних комунікацій (історико-порівняльний аналіз) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 44-56. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
720304
  Пархоменко Н.М. Концептуальні витоки сучасної вітчизняної доктрини права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 25-29. – ISBN 978-617-7638-01-7
720305
  Бойцова В.О. Концептуальні відмінності між інноваційним та інвестиційним і проектами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-02-6
720306
  Стасюк І. Концептуальні дефініції феномену лідерства у суспільстві // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 58-61. – ISBN 978-617-620-344-5
720307
  Стежко С.О. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 130-135


  У статті розглядаються проблеми збереження сталих концепцій історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття, зокрема у творчості Андрія Малишка. В статье рассматриваются проблемы сохранения устойчивых концепций исторического ...
720308
  Сивець Т. Концептуальні домінанти духовності у "Житії Феодосія Печерського" Нестора та поемі "Перебендя" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 331-340


  Зроблено спробу компаративного аналізу прототипових концептуаль-них схем ДУХОВНОСТІ як знакового феномену для формування естетич- ної платформи українського середньовіччя та романтизму. В основу аналізу покладено агіографічну літературну традицію (на ...
720309
  Жихарєва О.О. Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 112-120. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
720310
  Третяк А.М. Концептуальні засади "Землеустрою-2030" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 4-12. – ISSN 2306-1677
720311
  Кайда Н.Я. Концептуальні засади адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС : монографія / Н.Я. Кайда. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 324-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2077-7


  У пр. № 1736567 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича та професійному колективу з шаною та повагою від автора. Підпис. 08.12.20 р.
720312
  Хрідочкін А.В. Концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 11-19. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Аналізується сучасний стан адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності. Запропоновано шляхи ...
720313
  Охріменко І. Концептуальні засади аналізу аграрного ринку // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 96-103
720314
  Кроль В.В. Концептуальні засади аналізу соціального капіталу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 110-116. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
720315
  Пільгуй С.С. Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 86-92. – ISSN 2073-9982
720316
  Ковальчук І.П. Концептуальні засади атласного геоекологічного картографування різнорангових геопросторових об"єктів і систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 66-77. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-1677
720317
  Олійник О. Концептуальні засади аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912
720318
   Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 5-7
720319
  Ємельянова І. Концептуальні засади боротьби з корупцією // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-54.
720320
  Слатвінська М.О. Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів / М.О. Слатвінська, Л.А. Васютинська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 21-24
720321
  Пирожкова Ю.В. Концептуальні засади вдосконалення ефективності реалізації функцій адміністративного права: доктринальний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 70-77. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
720322
  Нагребельний В.П. Концептуальні засади вдосконалення правового забезпечення державного управління та підвищення його ефективності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 22-27. – ISSN 2413-1342
720323
  Черкас О.Г. Концептуальні засади взаємодії Верховної Ради України та місцевих рад : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Черкас Оксана Григорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720324
  Москалець Н.В. Концептуальні засади взаємодії Конституційного Суду України з органами державної влади в забезпеченні прав і свобод людини : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Москалець Наталіна Валеріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720325
  Колесніченко О.В. Концептуальні засади вивчення трудового конфлікту в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 70-72
720326
  Лем"янишин В. Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-78. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
720327
   Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.І. Лайко, З.В. Чехович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 105-115. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
720328
  Торб"як М.П. Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-61
720329
  Вахович І.М. Концептуальні засади визначення ролі підприємств у розвитку регіона / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, О.В. Потьомкіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
720330
  Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н.В. Глинська ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ : Істина, 2014. – 586, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-138-007-2
720331
  Подунай В. Концептуальні засади визначення терміна "економіка знань" // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 153-159. – ISSN 1818-2682
720332
  Колосов Р.В. Концептуальні засади визначення частки у статутному капіталі корпоративного підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 70-76. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
720333
  Соляник А. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-27
720334
  Пресіч О.В. Концептуальні засади викладання літератури української діаспори у вищій школі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 457-466. – ISSN 2522-493Х
720335
  Желюк Т.Л. Концептуальні засади використання публічного менеджменту в системі публічного управління / Т.Л. Желюк, Д.М. Онофрійчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 30-35. – ISSN 2309-1533
720336
  Стеченко Д.М. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 72-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються методологічні питання використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичної сфери. Акцентується увага на двох напрямах використання системного підходу: синтезі наукових методів дослідження і формуванні моделей ...
720337
  Виговський О. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 40-43


  Устатті досліджується механізм колізійно-правового регулювання речових правовідносин, ускладнених іноземним елементом, висвітлюються основні шляхи вирішення колізійної проблеми в міжнародному речовому праві.
720338
  Виговський О.І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфероі міжнародного речового права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 66-71
720339
  Кічурчак М.В. Концептуальні засади відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 20-28 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
720340
  Гула Р. Концептуальні засади воєнної політики у кіберпросторі провідних держав світу та воєнно-політичних інститутцій / Р. Гула, І. Передерій, О. Вітринська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
720341
  Любіцева О.О. Концептуальні засади географії рекреації і туризму / О.О. Любіцева, М.П. Мальська, Ю.В. Зінько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-13. – Бібліогр.: 13 назв.
720342
  Тараненко І. Концептуальні засади глобалізаційно-інноваційної моделі економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 33-42. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
720343
   Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : педагогічні концепції / А.Г. Погрібний, А.М. Алексюк, О. Вишневський, В. Майборода, П. та ін. Кононенко; [А.Г. Погрібний та ін.] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка, Ін-т українознавства Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Акад. вищ. школи України, Ред. тижневика "Освіта". – Київ : Школяр, 1997. – 149, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-7201-04-Х
720344
  Азарян О.М. Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій / О.М. Азарян, Ю.О. Біленька // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354
720345
  Набока Р.Ю. Концептуальні засади державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 136-139. – ISSN 2306-6814
720346
  Кабанов В.Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В.Г. Кабанов, О.М. Шкільнюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 51-55
720347
  Карташов Є.Г. Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 100-103. – Бібліогр.: 12 назв
720348
  Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Гурський Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. – Бібліогр.: л.228-253
720349
  Ходжаян А.О. Концептуальні засади державної структурної політики національної економіки / А.О. Ходжаян, А.Р. Ходжаян // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 73-80. – ISSN 2222-0712
720350
  Клокар О. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35
720351
  Товстенюк О.В. Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 89-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
720352
  Гуменна І. Концептуальні засади допомогової економічної діяльності українських студентських товариств Східної Галичини міжвоєнного періоду (1918–1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 2 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено допомогову економічну діяльність українських студентських товариств Східної Галичини 1918-1939 рр., зокрема, показано їхній внесок у стабілізацію матеріального становища студентських кіл, а також тих, хто потребував допомоги у час ...
720353
  Баглікова М.С. Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 232-242


  Основна увага сконцентрована на визначенні поняття "регіоналізм" у зарубіжній та вітчизняній політології, виокремлено спільні положення, які уточнюють суть цього складного феномену сучасності. Ключові слова: регіон, децентралізація, регіональні рухи, ...
720354
  Новікова І.Е. Концептуальні засади дослідження банківської системи в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. // Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – С. 12-24. – Список використаних джерел: 429 назв.
720355
  Шнирков О. Концептуальні засади дослідження глобальної економічної стійкості / О. Шнирков, О. Чугаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Економічна стійкість (як і глобальна економічна стійкість) є порівняно новою областю економічних досліджень. Порівняно зі стабільним економічним розвитком це означає здатність економічного агента справлятися, відновлюватися та реконструюватися після ...
720356
  Остапенко І.В. Концептуальні засади дослідження комунікативних бар"єрів національної та громадянської самоідентифікації // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-84
720357
  Бабарицька В. Концептуальні засади дослідження комунікаційної взаємодії у світосистемі : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15 : Схема. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Грунтуючись на висвітленні механізму функціонування нформаційно-технологічного простору, розкрито зміст взаємодії у світосистемі, визначено типи, форми, властивості комунікацій, зокрема охарактеризовано їх конкретно-історичну і просторову ...
720358
  Сорокіна Л.Ю. Концептуальні засади дослідження ландшафтів, що перебувають під впливом техногенних об"єктів : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
720359
  Підбережник Н. Концептуальні засади дослідження проблем етнічності та нації в контексті науки державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 42-48. – ISSN 2414-4436
720360
  Фастівець А. Концептуальні засади дослідження проблеми формування діагностичної компетентності фахівців з фізичної терапії // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 160-174. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
720361
  Сухаревська Г.В. Концептуальні засади дослідження ринку розкоші // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 65-70


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних засад вивчення ринку розкоші, досліджено концепції споживання надкоштовних речей Т. Веблена, Ж. Бодрійяра, Г. Лейбенстайна тощо. Визначено класифікацію споживачів люксового ринку, типологію товарів ...
720362
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади дослідження торговельних обмежень у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 158-165
720363
  Зверук Л.А. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л.А. Зверук, С.К. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 288-293. – ISSN 2222-4459
720364
  Довгань Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 373-376. – ISSN 1993-0259
720365
  Хитько М.М. Концептуальні засади досліджень стратегічного планування у державному управлінні освітньою галуззю // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 61-68. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
720366
  Дульська О.В. Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А.С. Макаренка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 250-258. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
720367
   Концептуальні засади духовного розвитку особистості в 21 столітті : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 квітня 2006 року. – Київ : Основа, 2006. – 223с. – ISBN 966-699-177-2
720368
  Микитюк М.В. Концептуальні засади екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 220-231. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
720369
  Шевченко О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-64. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено особливості теорій економічного розвитку, запропоновані шляхи подільшихдосліджень аспектів розвитку економіки в умовах глобалізації та інтеграції національної економіки.
720370
  Костюк І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 137-140. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу. Досліджено зміст понять "наднова економіка" та "гламурна економіка".
720371
  Криленко В.І. Концептуальні засади економічної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 36-39
720372
  Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 76-78
720373
   Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій / І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка, О.О. Горб, Я.В. Радіонова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 115-122. – ISSN 2221-1055
720374
  Зубрицька Н.Б. Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 122-124. – Бібліогр.: 6 назв
720375
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 183-215
720376
  Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 22-26. – ISSN 2313-559X
720377
  Левчук М.А. Концептуальні засади журналу "За соборність" (1932–1935) – неперіодичного органу товариства імені Петра Могили // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 70-75.


  Досліджується неперіодичний орган Товариства імені Петра Могили "За соборність" у проблемно-тематичному аспекті. Увагу зосереджено на з"ясуванні концептуальних засад названого часопису. Також аналізуються публікації І. Власовського – редактора ...
720378
  Чаркіна Т.Ю. Концептуальні засади забезпечення антикризового управління пасажирського комплексу залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
720379
  Біленчук П. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 5-7


  Концепція всеукраїнського проекту забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання грунтується на системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави й ...
720380
  Гребенюк Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика : монографія / М.В. Гребенюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : АртЕк, 2017. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 512-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-55-1
720381
   Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні / Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, Г.Ф. Потокі, В.К. Макарович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 162-172. – ISSN 2222-4459
720382
  Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, О.В. Гаєвська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 37-42. – Бібліогр.: 5 назв
720383
  Гарапко Л. Концептуальні засади зарубіжної іншомовної освіти в науковому дискурсі української компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 157-162. – ISSN 2308-4634
720384
  Гуренко О. Концептуальні засади застосування культурологічного підходу до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 165-172. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
720385
  Дякова Олена Концептуальні засади збереження ідентичності української діаспори в демократичних країнах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 276-281. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу проаналізувати основні чинники, які вплинули на збереження ідентичності української діаспори в демократичних країнах. Розглядаються особливості формування соціально-економічних організацій як засобу збереження ідентичності ...
720386
   Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем / І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка, О.П. Зоря, Н.В. Дем"яненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 94-102. – ISSN 2221-1055
720387
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
720388
  Гагіна Н. Концептуальні засади змішаного навчання в мовній освіті у вищій школі / Н. Гагіна, В. Борисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 174-184. – ISSN 2312-5993
720389
  Назаров В.К. Концептуальні засади зовнішньої політики Об"єднаних Арабських Еміратів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 384-395
720390
   Концептуальні засади зростання заробітної плати в Україні в контексті досягнення європейських стандартів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
720391
  Волковецький С. Концептуальні засади ідеології персоналізму / С. Волковецький, В. Сабадуха, Я. Петрів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 10
720392
  Осипенко В.В. Концептуальні засади індуктивної технології системно-аналітичних досліджень у проблемі інноваційного проектуванні єдиної інформаційної системи розповсюдження національної шкали часу / В.В. Осипенко, В.В. Коваль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 100-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
720393
  Трофименко О.О. Концептуальні засади інноваційного розвитку національної економіки у контексті технологічних укладів та енергетичних інновацій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 105-119. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 1). – ISSN 2313-8114


  Актуальність дослідження зумовлена зміною підходів до розвитку національної економіки на основі енергетичного новаторства в контексті аспектів екологізації економіки, енергетичної незалежності, енергозбереження та синергії інновацій. Метою наукової ...
720394
  Фрасенюк А.М. Концептуальні засади інноваційної стратегії банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 232-236
720395
  Савченко М. Концептуальні засади інституційного розвитку світової фінансової архітектури / М. Савченко, У. Братчук // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 112-121. – ISSN 2409-8892
720396
  Дмитренко Т.О. Концептуальні засади інтегративно-диференційованого підходу в дослідженні соціально-педагогічних об"єктів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1817-3764
720397
  Галущак І.Є. Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 44-48. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
720398
  Калинюк Н.М. Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / Н.М. Калинюк, І.О. Рогальський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 79-83. – ISSN 1681-2751
720399
  Іваненко І. Концептуальні засади інтеграції України до ринку єврооблігацій в умовах глобальноїфінансової нестабільності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 200-204. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
720400
  Бондар В.С. Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 226-240. – ISSN 2524-0323
720401
  Крушніцька Г.Б. Концептуальні засади інформаційного суспільства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 26-34. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
720402
  Третяк А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрій / А. Третяк, А. Вольська, В. Другак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
720403
   Концептуальні засади категорії "безпека" в умовах загострення техногенних загроз / Ю.О. Полукаров, О.І. Полукаров, Н.А. Праховнік, Г.В. Демчук, Л.О. Мітюк, Н.Ф. Качинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 169-174 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
720404
  Сищенко С.В. Концептуальні засади книгознавчої підготовки фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 95-101. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються методологічні проблеми вдосконалення змісту книгознавчої підготовки фахівців з освітньої спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія".
720405
  Холявко Н.І. Концептуальні засади комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах становлення інформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 109-115. – ISSN 2222-4459
720406
  Тревого І.С. Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
720407
  Литвин Ю.О. Концептуальні засади комплексного розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 86-89. – Бібліогр.: 8 назв
720408
  Борисюк О.В. Концептуальні засади лізингу та оренди в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 102-106. – ISSN 1729-360Х
720409
  Кіш Є.Б. Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 140-144. – (Історія ; Вип. 29)
720410
  Яровой Т.С. Концептуальні засади лобіювання як інструмент реалізації цілей державної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 99-103. – ISSN 2306-6814
720411
  Залєтов О. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та ...
720412
  Фітель О.І. Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 23-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
720413
  Михальчишин Н.Л. Концептуальні засади менедженту антимонопольної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 445-450. – ISSN 0321-0499
720414
   Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / [Лепейко Т. І. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 250, [1] с. – 80 років ХНЕУ.-Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 231-248. – ISBN 978-966-676-403-7
720415
  Шведюк Ю. Концептуальні засади менеджменту природно-заповідних територій // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (104), квітень - червень. – С. 34-44. – ISSN 2786-4537
720416
  Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 151-157. – ISSN 1993-6788


  Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму корпоративної соціальної відповідальності.
720417
  Дубина М.В. Концептуальні засади місцевих бюджетів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
720418
  Савіна О.Ю. Концептуальні засади моделювання ціннісно-орієнтованого протиризикового управління портфелями наукомістких проектів підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2222-8810
720419
  Коваль М.С. Концептуальні засади модернізації підготовки фахівців служби цивільного захисту в закладах вищої освіти ДСНС України // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 139-145. – ISSN 2078-4643
720420
   Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : Програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків : Народна українська академія, 2002. – ХVIIIс, 206с.
720421
  Пухир С.Т. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 42-48. – ISSN 2226-8820
720422
  Щебликіна Т. Концептуальні засади моніторингу навчальних досягнень студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 39-46. – ISSN 2077-1827


  У статті доведено, що в умовах активного реформування системи вищої педагогічної освіти одним із ключових питань є розробка дієвої системи моніторингу навчальних досягнень студентів, адже традиційна практика проведення контролю цих досягнень уже не ...
720423
  Ремньова Л. Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу / Л. Ремньова, Т. Забаштанська // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 45-53. – ISSN 2411-5215
720424
  Гарсія Концептуальні засади наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 199-203


  Статтю присвячено дослідженню особливостей авторської картини світу відомого італійського науковця, публіциста і письменника Умберто Еко через аналіз основних ідіоконцептів, що фігурують головним чином у назвах наукових доробок автора, зокрема його ...
720425
  Середа Г. Концептуальні засади наукового ззабезпечення інформатизації прокуратури / Г. Середа, І. Рогатюк, В. Цимбалюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-20
720426
  Волощук Ю.О. Концептуальні засади неоіндустрії в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 51-57. – ISSN 2308-1988
720427
  Авраменко В. Концептуальні засади неформальної підприємницької освіти дітей та учнівської молоді: європейський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 77-93. – ISSN 2312-5993
720428
  Давиденко В. Концептуальні засади нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 65-69
720429
  Вербівська Л. Концептуальні засади обгрунтування сутності електронного бізнесу // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 57-64. – ISSN 2411-5215
720430
  Утенкова К.О. Концептуальні засади обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 32-41. – ISSN 2306-6792
720431
  Кодинець А.О. Концептуальні засади оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 101-108. – ISBN 978-966-999-024-2
720432
  Бикова В. Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу / В. Бикова, Л. Котлова, Ю. Ряснянський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 10-15. – ISSN 1993-0259
720433
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
720434
   Концептуальні засади організації системи антикризового управління підприємством в умовах макроекономічної нестабільності / С.О. Кириченко, А.В. Ружицький, С.О. Тульчинська, С.В. Салоїд // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 18-23. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
720435
  Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту : Монографія / М.В. Туленков; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Київ-Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 312с. – ISBN 966-340-156-7
720436
  Черваньов Д.М. Концептуальні засади організації та управління нововведеннями - формування інноваційних систем / Д.М. Черваньов, В.М. Сторожук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 68-75
720437
  Мазур І.М. Концептуальні засади організаційно-економічного механіму забезпечення енергетичної безпеки економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
720438
  Чернишов Денис Олегович Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферусумісного будівництва // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 205-209. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2219-5300
720439
  Ільдіко О. Концептуальні засади освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 58-65. – ISSN 2415-8143
720440
  Огієнко О.І. Концептуальні засади освіти дорослих у скандинавських країнах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
720441
  Лащихіна В.П. Концептуальні засади освіти упродовж життя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 126-131


  У статті висвітлюються демократичні принципи та концептуальні засади розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти ...
720442
  Ігнатенко Н. Концептуальні засади оцінювання навчальних досягнень студентів у закладах вищої освіти // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 40-44
720443
  Ситник І. Концептуальні засади парадигми оновленої платіжної системи України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 44-53. – ISSN 2409-9260
720444
  Федюк Г.З. Концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя в сучасних умовах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
720445
  Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 31-41. – ISSN 0131-775Х
720446
  Теремецький В.І. Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні / В.І. Теремецький, П.О. Гринько, О.О. Кармазов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 74-80. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
720447
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
720448
  Володін С.А. Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
720449
  Микитюк І. Концептуальні засади побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 40-47. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
720450
  Борисенко І. Концептуальні засади побудови Національного курикулуму початкової освіти Великої Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 109-116. – ISBN 978-966-2633-02-3
720451
  Рожнова В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів / В. Рожнова, В. Ліпкан // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
720452
  Парасій-Вергуненко Концептуальні засади побудови системи управлінського обліку за центрами відповідальності в закладах вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 70-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
720453
  Раєвнєва О.В. Концептуальні засади побудови та функціонування інноваційно-активного університету / О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, М.М. Берест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 117-127. – ISSN 2222-4459
720454
  Єфименко Т.І. Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
720455
  Туниця Ю.Ю. Концептуальні засади позиції України на міжнародних форумах з довкілля і розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 77-85. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
720456
  Дальський В.Б. Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 191-195
720457
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 417 л. – Додатки: л. 415-417. – Бібліогр.: л. 369-414
720458
  Шаповалова О.В. Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування / О.В. Шаповалова, Т.С. Гудіма // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 5-10. – ISSN 1681-6277
720459
  Григор"єва Х.А. Концептуальні засади правового регулювання державної підтримки сільського господарства в Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Григор"єва Христина Антонівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
720460
  Корж І.Ф. Концептуальні засади правової безпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 55-65. – ISSN 2616-6798
720461
  Сивий Р. Концептуальні засади приватного права як теоретико-методологічна основа цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-117
720462
  Єфремова О. Концептуальні засади пробаційної діяльності в деяких європейських країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 228-230. – ISSN 2663-5313
720463
  Чеберяко О.В. Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 311-316. – ISSN 2306-546X
720464
  Орлов Ю.В. Концептуальні засади протидії політичній злочинності (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – С. 196-209. – ISSN 2304-4556
720465
  Гусак П.М. Концептуальні засади процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України / П.М. Гусак, А.В. Скінь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 76-81. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні положення процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, подано огляд законодавчого та нормативного забезпечення з певного напряму роботи, проаналізовано практику роботи адміністрацій виховних колоній ...
720466
  Скиба М.В. Концептуальні засади публічного управління соціально-економічним розвитком регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 35-45. – ISSN 1562-0905
720467
  Доброскок І.І. Концептуальні засади реалізації smart-освіти у системі відносин університет - школа // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 80-83. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
720468
  Ходжаян А.О. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики / А.О. Ходжаян, О.А. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 40-45
720469
  Голубій І.Є. Концептуальні засади реалізації зовнішньоекономічної політики в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 16-21. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
720470
  Галаз Л.В. Концептуальні засади регулювання відтворення трудового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 221-226. – ISSN 0321-0499
720471
   Концептуальні засади реформування адміністративного права та фінансового права України в сучасних умовах : матеріали Всеукр. круглого столу, м. Київ, 02 листоп. 2018 р. : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Від. проблем держ. упр. та адмін. права ; [за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8717-4
720472
  Бараш Є. Концептуальні засади реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 14-39. – ISSN 1026-9932
720473
  Шевська О.І. Концептуальні засади реформування житлово-комунального господарства на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 240-244. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
720474
  Яцишин М.М. Концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 39-45.
720475
  Мельник О.Г. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – СЧ. 39-44. – ISSN 2306-6806
720476
   Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук. – К. : УАДУ, 2001. – 264с. – ISBN 966-619-022-2
720477
  Христинченко Н.П. Концептуальні засади реформування системи соціального страхування в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 177-185. – ISSN 2072-8670
720478
  Амелічева Л.П. Концептуальні засади реформування трудового законодавства в світлі концепції гідної праці // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 11-13. – ISBN 978-617-7069-52-1
720479
  Тихонова О.О. Концептуальні засади реформування функцій прокуратури України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 163-166
720480
  Резнік В. Концептуальні засади розбудови загальної соціологічної теорії Дж.Г.Тернера: метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 40-60. – ISSN 1563-3713
720481
  Олефіренко Т. Концептуальні засади розвитку stem-освіти в Україні / Т. Олефіренко, Г. Цвєткова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 61-67. – ISSN 2078-1016
720482
  Патрикеєва О. Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 51-57. – ISSN 1682-2366
720483
   Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України : монографія / [Кизим М.О., Белікова Н.В., Полякова О.Ю. та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 277, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 221-238. – ISBN 978-617-7801-12-1
720484
  Мішенін Є. Концептуальні засади розвитку державно-приватного партнерства і лісоресурсній сфері : інститути природокористування / Є. Мішенін, Г. Мішеніна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 23-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
720485
  Біленчук П. Концептуальні засади розвитку інтелектуального іт-права в Україні, Європі і світі: консолідований інноваційний аналіз / П. Біленчук, Д. Шкребець. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 1992-9277
720486
  Озерський І.В. Концептуальні засади розвитку кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем"янчука // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 193-195. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
720487
  Шепітько М.В. Концептуальні засади розвитку криміналістики та судових наук // Архів кримінології та судових наук : науковий журнал / М-во юстиції України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; редкол.: О.М. Клюєв, В.С. Батиргареєва, Г.О. Спіцина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 89-97
720488
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
720489
  Хаітов П.О. Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 49-56. – ISSN 2311-6420
720490
  Лук"янова Л. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5
720491
  Дніпров О. Концептуальні засади розвитку освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 7-12. – ISSN 1682-2366
720492
  Котельнікова Н. Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти вчителів у Китаї // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 82-87
720493
  Бурмістрова В.А. Концептуальні засади розвитку публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Бурмістрова Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
720494
  Дехтяренко Ю. Концептуальні засади розвитку регіональної системи соціального захисту населення в Києві / Ю. Дехтяренко, Н. Гринчук // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С.140-143
720495
  Ломоносов А.В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 106-114. – ISSN 1993-6788
720496
  Павлов О.І. Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 12 назв
720497
  Коваль А.О. Концептуальні засади розвитку сучасного ринку ягідництва в Україні // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 114-119 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4678
720498
  Гуз Анатолій Концептуальні засади розвитку та моделі шкільної правової освіти на пострадянському просторі : (на прикладі Росії, Білорусі та України) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследованы концептуальные основы развития и модели школьного правового образования России, Беларуси, Украины.
720499
  Біланюк О.П. Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Виділити чіткі принципи розвитку транскордонного туристичного ринку. Дослідити та проаналізувати світовий досвід розвитку туризму з межах транскордонних регіонів. Методика. При написанні статті, досліджувались інноваційні методи до аналізу ...
720500
  Роговий Андрій Віталійович Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядаються концептуальні засади побудови механізму фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства, обгрунтовується його роль в реалізації загальної фінансової політики.
720501
  Богданович В. Концептуальні засади розробки динамічної моделі функціонування агропромислового комплексу / В. Богданович, В. Руликівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 343-349.
720502
  Коваленко Л.О. Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – ISSN 1993-6788
720503
  Коваленко Лариса Олексіївна Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано теоретико-методичнї підходи до обгрунтування та розробки кредитної політика для продуктів іпотечного кредитування.
720504
  Коваленко Лариса Олексіївна Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано теоретико-методичнї підходи до обгрунтування та розробки кредитної політика для продуктів іпотечного кредитування.
720505
  Сіцінський А.С. Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні / А.С. Сіцінський, І.В. Буреш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 112-116. – ISSN 2306-6814
720506
  Антонов О.Є. Концептуальні засади розробки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 "науки про освіту" в Житомирському державному університеті імені Івана Франка // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 59-64. – ISBN 978-966-698-290-5
720507
  Половцев О.В. Концептуальні засади розробки СППР у державному управлінні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-115 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
720508
  Кушнір В.О. Концептуальні засади розроблення керівних документів щодо функціонування системи стратегічних комунікацій: проект стандарту підготовки фахівців за напрямом стратегічні комунікації у секторі безпеки і оборони України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814
720509
  Гриневич Л.М. Концептуальні засади системи індикаторів національного моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 11-16
720510
  Козаченко Ю.П. Концептуальні засади системи міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 20-25. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
720511
  Вольська А.О. Концептуальні засади соціальної політики / А.О. Вольська, Н.О. Пещанюк // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 278-288. – ISSN 2617-1112
720512
  Третяк О.С. Концептуальні засади спеціальної фізичної підготовки пенітенціарного персоналу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 271-274. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
720513
  Цимбалюк С.М. Концептуальні засади сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 67-72. – ISSN 2309-1533
720514
  Сиротюк Г. Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISSN 2313-3627
720515
  Чернихівська А.В. Концептуальні засади сталого розвитку місцевого самоврядування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 112-117. – ISSN 2222-0712
720516
  Потай І. Концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
720517
  Дурицький В.В. Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів / В.В. Дурицький, Г.В. Дурицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
720518
  Омельченко В.Ю. Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121


  У статті запропонована модель історико-філософської реконструкції філософсько-правових поглядів К. Неволіна, М. Пилянкевича, М. Ренненкампфа, Є. Трубецького, Є. Спекторського, здійснено їх систематизацію та узагальнення. Осмислено тенденції становлення ...
720519
  Панасенко І.В. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління підприємствами житлово-комунального комплексу : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
720520
   Концептуальні засади створення "Української електронної енциклопедії освіти" / В. Биков, О. Буров, Л. Лупаренко, О. Пінчук, А. Яцишин // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 36, № 4. – С. 7-15. – ISSN 2413-1571
720521
  Поліщук О.О. Концептуальні засади створення геоінформаційної системи регіону України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
720522
  Євсюков Т. Концептуальні засади створення державного реєстру особливо цінних земель / Т. Євсюков, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 23-30
720523
  Фойгт Н. Концептуальні засади створення єдиної системи оцінки ефективності демографічної політики // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 1728-6220
720524
  Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 200-207. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Обгрунтовано необхідність створення загальнодержавної маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України та визначено сучасний стан розвитку в"їзного туризму в країні. Детально проаналізовано основні проблеми, які стримують розвиток ...
720525
  Загірняк М. Концептуальні засади створення національного рейтингу закладів вищої освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366
720526
  Карпінський Ю.О. Концептуальні засади створення системи державного топографічного моніторингу місцевості : геоінформатика та кадастр / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Т.М. Квартич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31 : Табл., мал. – Бібліогр.: 12 назв
720527
   Концептуальні засади створення сучасних систем управління збройними силами / В.І. Зацерковний, І.В. Пампуха, П.А. Савков, К І. Синявська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 15-28. – ISSN 2524-0056
720528
  Луніна І.О. Концептуальні засади стійкості державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
720529
  Бабець І.Г. Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 3-13. – (Серія економічна ; вип. 1)
720530
  Біленчук П. Концептуальні засади стратегії запобігання і протидії політичній корупції: міжнародний та національний досвід / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 8-14 жовтня (№ 40)
720531
  Гончар В.М. Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз кадрового потенціалу державної та муніципальної служби, запропоновано створення системи безперервної освіти, яка б стала складовим елементом інституту кадрового резерву та процедури тестування під час проведення випробувань у ...
720532
  Саліхова О.Б. Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 65-75. – ISSN 2222-4459
720533
  Клапків Ю. Концептуальні засади стратегії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 108-113. – ISSN 1818-2682
720534
  Резніков В.В. Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 66-72. – ISSN 2414-4436
720535
  Коваль Т. Концептуальні засади стратегічного розвитку національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу: історія, принципи, пріоритети / Т. Коваль, Т. Кулаковська, В. Горєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 426-448. – ISSN 2224-9516
720536
  Трещов М. Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 174-183. – ISSN 2414-4436
720537
  Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 151-159 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
720538
  Шматковська Т. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку / Т. Шматковська, О. Мачулка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 243-253. – ISSN 2409-9260
720539
  Баранов А.Л. Концептуальні засади страхового менеджменту // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 7-21. – ISSN 2310-9734
720540
  Пацурія Н.Б. Концептуальні засади страхування: функції та принципи (правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 89-98.
720541
  Куйбіда С.В. Концептуальні засади структурної політики держави в умовах глобалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
720542
  Черновський О.К. Концептуальні засади судової психології // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 147-153
720543
  Батанов О.В. Концептуальні засади сучасного українського унітаризму: історія та сучасність // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 88-93. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
720544
  Сваволя І.З. Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сваволя Ірина Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 215 арк. – Додатки: арк. 208-215. – Бібліогр.: арк. 182-207
720545
  Сваволя І.З. Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Сваволя Ірина Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
720546
  Носовець В.О. Концептуальні засади та інституціональні виміри політичної толерантності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Носовець Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720547
  Носовець В.О. Концептуальні засади та інституціональні виміри політичної толерантності : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Носовець Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 189 арк. – Додатки: арк. 188-189. – Бібліогр.: арк. 166-187
720548
  Шмоніна Т. Концептуальні засади та нагальні проблеми професійної природничо-наукової підготовки іноземних студентів в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (97). – С. 39-44. – ISSN 1562-529Х
720549
  Андрощук Л. Концептуальні засади та напрями розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 13-20. – ISSN 2307-4914
720550
  Палієнко В.П. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
720551
   Концептуальні засади та специфіка створення атласу з природознавства для 5 класу / О.В. Барладін, І.В. Бусол, М.В. Косарєв, С.О. Хворостенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
720552
  Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суперечності процесу реалізації фінансової політики держави в умовах соціально-економічного відтворення. Contradictions of implementation of state financial policy in social and economic reproduction is considered in the article.
720553
  Фатальчук С. Концептуальні засади творчої педагогічної діяльності у сучасних соціокультурних умовах / С. Фатальчук, Т. Поляцько // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 86-97. – ISSN 2077-1827


  "Досліджено основні наукові підходи до формування творчої педагогічної діяльності у нового покоління майбутніх вчителів".
720554
  Бенера В.Є. Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 3-16. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
720555
  Логунова М.М. Концептуальні засади теорії політики : Навч. посібник / М.М. Логунова, В.А. Шахов, М.Ф. Шевченко; УАДУ при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7353-58-3
720556
   Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
720557
  Кутняк О.В. Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
720558
  Кіцила Лідія Концептуальні засади трансформації зовнішньої політики Чеської Республіки в умовах інтеграції з євроатлантичними структурами (1990--2004) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 20-26. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
720559
  Нікончук Н.В. Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 2 (31))
720560
  Чубенко А. Концептуальні засади удосконалення системи фінансування цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 0132-1331
720561
  Гура Н. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів / Н. Гура, М. Цибульник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості діяльності недержавних пенсійних фондів та обліку в них. Визначено складові елементів фінансових звітів, запропоновано удосконалення фінансової звітності в умовах переходу до міжнародних стандартів. Раскрыты особенности ...
720562
  Боярчук А.І. Концептуальні засади управління "зеленим" бізнесом із урахуванням досвіду міжнародного фінансового менеджменту / А.І. Боярчук, Д.В. Чабанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 18-25. – ISSN 2524-003X
720563
  Лубкей Н. Концептуальні засади управління державним боргом // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 16-22. – ISSN 1818-5754
720564
  Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
720565
  Кузьмін О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О.Є. Кузьмін, О.А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
720566
  Желюк Т. Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці / Т. Желюк, О. Арзамасова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 7-17. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
720567
  Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сучасний стан проблеми управління логістичними системами. Уточнено поняття синергії та синергічного ефекту в логістиці, описані фактори синергічного ефекту в логістичних системах різного рівня. Досліджено проблему самоорганізації ...
720568
  Волков В.П. Концептуальні засади управління нерухомістю / В.П. Волков, Г.В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 134-143. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
720569
   Концептуальні засади управління персоналом за сучасних умов господарювання / М.Д. Ведерніков, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, Н.П. Базалійська, О.О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 260-269. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
720570
   Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою : монографія / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, С.К. Потьомкін, О.М. Тімонін, М.В. та ін. Бормотова; [ Коюда В.О., Лепейко Т.І., Потьомкін С.К. та ін. ; [ за заг. ред. В.О. Коюди ]. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 415 с. – ISBN 978-966-676-227-9
720571
  Олійник Л.В. Концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів в умовах університетської освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 124-131


  В статті визначені концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів. Розглядається управління як одна із сучасних концепцій розвитку військово-спеціальної компетентності магістрантів. Представлена система ...
720572
  Бочарова Ю.Г. Концептуальні засади управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988


  "Детерміновано проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Сформовано теоретико-методологічне підґрунтя розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції, що складається з міждисциплінарної методологічної бази ...
720573
  Яков"юк А В. Концептуальні засади управління транскордонними водними ресурсами // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 85-90. – ISSN 2071-4653
720574
  Козоріз М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону : фінансова політика / М. Козоріз, І. Сторонянська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
720575
  Коритник Л.П. Концептуальні засади управлінського обліку суб"єктів державного сектору // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 30-38. – ISSN 2520-6834
720576
  Марченко М.В. Концептуальні засади участі участі Президента України в процесі кодифікації виборчого законодавства // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 142-146. – ISBN 978-617-7069-57-6
720577
  Морщакова О. Концептуальні засади філософії соціальної роботи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 68-79. – ISSN 1810-2131
720578
  Приступа Л.А. Концептуальні засади фінансового управління страховою компанією в сучасному бізнес-середовищі / Л.А. Приступа, І.А. Возовик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 125-129. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
720579
  Костирко Л.А. Концептуальні засади фінансової діагностики в системі вартісно-орієнтованого управління корпораціями / Л.А. Костирко, М.В. Євтушенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 42-49. – ISSN 2221-8440
720580
  Кропельницька С. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку / С. Кропельницька, Р. Щур // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 16-28 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
720581
  Петруха Н.М. Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС / Н.М. Петруха, Т.В. Палійчук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 99-106. – ISSN 2307-9878
720582
  Юрчишена Л.В. Концептуальні засади фіскальної ефективності непрямого оподаткування в Україні / Л.В. Юрчишена, Г.Ю. Кернична // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 120-126. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
720583
  Ковальчук К.В. Концептуальні засади формування бренду / К.В. Ковальчук, М.Р. Подорожна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 396-401. – ISSN 2222-4459


  У статті представлено концептуальний базис формування бренду на основі проведеного аналізу ключових ідей дослідників і практиків, які займалися проблемами брендингу, філософії ведення бізнесу в умовах ринкових відносин, розвитку торгової марки та ...
720584
  Гусєв В. Концептуальні засади формування державної інноваційної політики // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-92
720585
  Василенко А.Ю. Концептуальні засади формування державної політики відкритої науки та роль громадянського суспільства в ії становленні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 94-103. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (98)). – ISSN 2310-2837
720586
  Лалакулич М.Ю. Концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 108-112
720587
  Федулова Л.І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 195-205 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
720588
  Зайченко В.В. Концептуальні засади формування інструментів державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено новий підхід до формування складу інструментів державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки, який відрізняється тим, що інструменти формуються із застосуванням матриці, квадранти якої включають поєднання ...
720589
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
720590
  Чернишова Є. Концептуальні засади формування інтелектуального капіталу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 34-40
720591
  Грирорук П.М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 16-26. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
720592
  Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.О. Місяць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
720593
  Нестерчук Я.А. Концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
720594
  Воронов М.П. Концептуальні засади формування моделі об"єднаної територіальної громади // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 94-97. – Бібліогр.: 4 назв.
720595
  Балашов А.М. Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 89-91. – Бібліогр.: 5 назв
720596
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади формування національних політик лібералізації торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 125-134
720597
  Гаращук О.В. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 69-76. – ISSN 1683-1942
720598
  Майковська В.І. Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 7-17. – ISSN 2074-8922


  "...Забезпечення країни ефективними, конкурентоспроможними підприємцями є нагальним питанням для українських ВНЗ, суть якого полягає у визначенні векторів, шляхів, напрямків і траєкторій розвитку підприємницької освіти."
720599
  Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 57-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
720600
  Вакаренко О.Г. Концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 5-10. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
720601
  Кириченко А.А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації : економічна теорія та історія економічної думки / А.А. Кириченко, В.Г. Алькема // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 6-18 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
720602
  Штангрет А.М. Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 147-153. – ISSN 1998-6912
720603
  Гиріна Т.С. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
720604
  Костишин Ю.С. Концептуальні засади формування системи фінансової безпеки держави // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 123-132. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
720605
  Власова К.М. Концептуальні засади формування стратегії подолання бар"єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 83-91. – ISSN 2221-1055
720606
  Утенкова К.О. Концептуальні засади формування стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6806
720607
  Гайбура Ю.А. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 14-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
720608
  Душак М.І. Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 205-211. – ISSN 2222-4459
720609
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
720610
  Рогова О.В. Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130- 139 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
720611
  Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Луцюк Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
720612
  Малишкін О. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 3-13
720613
  Шигун М.М. Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 83-98 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
720614
  Лєнков С.В. Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / С.В. Лєнков, І.І. Орєхова, В.О. Хорошко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по комплексному захисту інформації. В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и ...
720615
  Теремко В.І. Концептуальні і соціопсихологічні джерела конкурентоспроможності видавничих стратегій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 3-19. – ISSN 0554-4866
720616
  Третько В. Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 4. – С. 105-112. – ISSN 2308-4081
720617
  Гриневич Л. Концептуальні ідеї реформи "Нова українська школа" у світлі української педагогічної думки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 98-111. – ISSN 2411-1317
720618
  Бейкун Д.А. Концептуальні ідеї та тенденції трансформації державної політики у галузі розвитку екологічного законодавства // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-119.
720619
  Морозов Дмитро Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 34-42
720620
  Язвінська Л. Концептуальні картини світу як відображення менталітету нації // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 396-400
720621
  Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвіднесеності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 139-147
720622
  Романенко О. Концептуальні координати нового літературного покоління: досвід сучасної української літератури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
720623
  Самброс А.С. Концептуальні межі поняття політичного фамілізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 94-100. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
720624
  Сандига Л.О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп"ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 249-254


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних метафор, які являються одним з інструментів пізнання в когнітивній лінгвістиці. В рамках семантичного поля "Death" концептуальніі метафори вербалізуються евфемізмами. Останні можуть утворюватися у різних ...
720625
  Касьян К.В. Концептуальні метафори пам"яті у романі Бернардо Ачаги "Син акордеоніста" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 354-361
720626
  Кургут Л.П. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
720627
  Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 1026-9932
720628
  Примак В. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 60-69
720629
  Крапивний І.В. Концептуальні моделі економіки знань / І.В. Крапивний, О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Сотник І.М., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми, 2015. – № 1 (67). – С. 55-67. – ISSN 1726-8699
720630
  Курило Л.Ф. Концептуальні моделі західноєвропейського університету модерної доби // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 22-23
720631
  Дзюба Т.М. Концептуальні моделі професійного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 8-14. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті здійснено аналіз концептуальних моделей професійного здоров’я особистості. Автором проаналізовано, систематизовано новітні підходи та концепції щодо дослідження змістових характеристик професійного здоров’я особистості. Визначено основні ...
720632
  Кузьменко О. Концептуальні моделі університету // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 119-124. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано різні методологічні підходи до дослідження ідеї Університету; сформульовано основні теоретико-методологічних засади дослідження концептуальних моделей Університету; визначено їх структурні компоненти; обгрунтовано необхідність ...
720633
  Калитчук В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 94-103


  Визначено і детально досліджено концептуальні напрями політики зменшення ризиків, які пов"язані з державним боргом, а саме: формування стратегії державних запозичень і проведення операцій активного управління державним боргом. Актуальність статті ...
720634
  Шоробура І. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні у контексті європейської інтеграції // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
720635
  Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 29-39 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
720636
  Крайнікова Т. Концептуальні ознаки економічної книги як особливого різновиду літератури нон-фікшн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
720637
  Швиданенко О.А. Концептуальні орієнтири розвитку конкуренції у макроінтегрованому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 23-31. – Бібліогр.: на 20 пунктів
720638
  Мікаелян С.Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-73. – ISSN 1993-6788
720639
  Сальник І.В. Концептуальні орієнтири розвитку фізичної освіти в умовах переходу на нові стандарти навчання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 152-155. – ISSN 1563-3713
720640
  Сіліна І.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 45-49. – ISSN 2306-6792
720641
  Данилюк А.Л. Концептуальні основи антропофілософії Ф. Ніцше, К. Лоренца, З. Фрейда // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 21-27. – (Серія "Філософія")
720642
  Алієв В.К. Концептуальні основи басейнового принципу управління водними ресурсами річки Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 49-54. – Бібліогр.: 4 назви
720643
  Кулик В.А. Концептуальні основи взаємодії інноваційної сфери бізнес-авіації з венчурним бізнесом / В.А. Кулик, І.Є. Максютенко, Хлопіна-Квіч // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр.: на 16 пунктів
720644
  Савва А.П. Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 16-19. – ISSN 2221-8440
720645
  Зеленецький В.С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : Науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.П. Ємельянов; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2006. – 80с. – ISBN 966-8759-22-2
720646
  Полтініна О.П. Концептуальні основи використання контролінгу в управлінні фінансовою безпекою підприємства = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 139-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720647
  Мельничук Л.М. Концептуальні основи державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
720648
  Цікановська Н.А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 28-32. – ISSN 2221-755X
720649
  Дніпров О. Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 93-99. – ISSN 2308-0361
720650
  Турило А.А. Концептуальні основи дослідження генезису і змісту категорії "інноваційний розвиток" // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 3 (52). – С. 49-54. – ISSN 2309-1533
720651
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / Пономаренко В.С., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-288-0
720652
  Поліщук І.О. Концептуальні основи електоральної культури // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 156-168. – ISSN 2411-7587
720653
  Амельницька О.В. Концептуальні основи енергетичної безпеки промислового підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.36-41. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
720654
  Онищенко В. Концептуальні основи застосування методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
720655
  Середюк Т.Б. Концептуальні основи і стратегічні напрями розвитку дифузії інновацій у секторі ІКТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 84-92. – ISSN 2222-4459
720656
  Ханін І.Г. Концептуальні основи інжинірингових шкіл у контексті формування національної інноваційної системи в Україні / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, М.В. Рябоконь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 92-98
720657
  Кузнєцов Е.А. Концептуальні основи інтегрального менеджменту в системі професіоналізації управлінської діяльності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 9-19. – ISSN 2413-9998
720658
  Рудь Н. Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-51


  Досліджена роль вищої школи в регіональній інноваційній системі. В статті обгрунтована трьохрівнева система інноваційної освіти. Розроблені концептуальні основи нової ролі вищої школи в підготовці спеціалістів для інноваційної економіки. Запропонований ...
720659
  Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 51-57. – ISSN 2308-9636
720660
  Громова А.Є. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна
720661
  Орєхова А.І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 459-464. – ISSN 2222-4459
720662
  Бакальчук Владислава Олегівна Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 64-69
720663
  Омельяненко В.А. Концептуальні основи макропроектування інноваційно-технологічних систем // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 5-13. – ISSN 2222-8810
720664
  Томарович Т. Концептуальні основи механізму управління фінансовими потоками банку в сучасних умовах / Т. Томарович, Г. Азаренкова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 54-58. – ISSN 2409-9260
720665
  Костирко Л.А. Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств / Л.А. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2221-8440
720666
  Гоцуляк Ю. Концептуальні основи міфології правового буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
720667
  Шумигора Л. Концептуальні основи моделювання інтегрованого освітнього середовища закладу вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
720668
  Омельяненко В.А. Концептуальні основи науково-методичного підходу до геополітичного аналізу міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 36-42. – ISSN 2222-0712
720669
  Адаманова З.О. Концептуальні основи національної економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 393-397. – (Право. Економіка. Управління)
720670
  Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 6-13. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
720671
  Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 79-88. – ISSN 2312-5993
720672
  Красильник Ю. Концептуальні основи персонодидактики вищої школи // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 181-190. – ISSN 2617-1775
720673
  Бійчук Г.Л. Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 30-43. – ISBN 978-966-544-404-5
720674
  Воронкова А.Е. Концептуальні основи побудови моделі менеджменту якості надання освітніх послуг / А.Е. Воронкова, Н.Є. Гриньова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39-47. – ISSN 1993-6788
720675
  Левитська-Доба Концептуальні основи політики США по відношенню до Китаю на сучасному етапі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 17-29. – ISSN 2522-1663
720676
  Свідер К. Концептуальні основи польської політики по відношенню до України. Історико-політологічний огляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 193-199. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
720677
  Міхневич Л.В. Концептуальні основи правової педагогічної діяльності // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 114-130. – ISBN 978-966-483-563-0
720678
  Акініна Н.Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 324-333. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
720679
  Цина А.Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-21. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
720680
  Ящук С. Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 10-14. – ISSN 2308-4634
720681
  Бургман М.К. Концептуальні основи реформування механізму фінансування розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 153-159. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161


  Акцентовано увагу на організаційно-економічному механізмі фінансування вищої освіти як бази формування людського потенціалу; запропоновано до застосування соціальний контракт як елемент нового механізму фінансування людського капіталу у сфері освіти.
720682
  Конотопцев Олег Сергійович Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл.: 25.00.01 / Конотопцев О.С.; Нац. акад. держ. управління при Презид України. Харків регіон. ін-тут держ. управління. – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
720683
  Жук В. Концептуальні основи розвитку бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки на засадах теорії фізичної економії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
720684
  Третяк А.М. Концептуальні основи розвитку землеустрою в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 156-160
720685
  Головченко Тетяна Миколаївна Концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств, які базуються на створенні інтеграційних агропромисловиx об"єднань.
720686
  Болгар Т.М. Концептуальні основи розвитку професійної підготовки майбутніх економістів вищими навчальними закладами України // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 11-15. – ISSN 1815-3194
720687
  Зібцева О.В. Концептуальні основи систем зелених насаджень малих міст Київщини в контексті екозбалансованого розвитку : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Зібцева Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 57 назв
720688
  Пономарьова Г. Концептуальні основи системи виховної роботи у закладах вищої освіти / Г. Пономарьова, А. Харківська, Л. Петриченко // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 20-42. – ISBN 978-617-8009-59-5
720689
  Брохун Н.С. Концептуальні основи системи контролінгу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-20. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
720690
  Меднікова Г.І. Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 143-152. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
720691
  Акімов О.О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О.О. Акімов ; М-во освіти і науки України, Приват. акціонер. т-во "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1673-2
720692
  Ніколаєнко Р.В. Концептуальні основи сталого розвитку: принципи збалансованого зростання // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "У контексті завдань, поставлених Порядком денним на ХХІ століття, на нинішнє покоління випала величезна відповідальність - зберегти і забезпечити достатні можливості для існування пода льших поколінь та існування життя на планеті Земля загалом. Отже, ...
720693
  Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (8)). – ISSN 2313-8114
720694
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
720695
   Концептуальні основи статистичного моніторингу. – Київ : ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 343 с. – ISBN 966-7773-56-6
720696
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 194-203
720697
  Шишкіна О. Концептуальні основи створення структурної моделі управління фінансовими ризиками промислового підприємства // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 127-133. – ISSN 2411-5215
720698
  Нагірна В.П. Концептуальні основи суспільно-географічних досліджень АПК України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 53-64. – Бібліогр.: 12 назв
720699
  Грицай Т.Л. Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 90-92
720700
  Галиця І. Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах "економіки стресу" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-66.
720701
  Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 151-158. – ISSN 1609-0462
720702
  Тарабан Ю.В. Концептуальні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва // Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 53-66. – ISBN 978-966-698-317-9
720703
  Десятнюк О.М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 107-115
720704
  Кузьминчук Н.В. Концептуальні основи удосконалення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 169-173
720705
  Корінько М.Д. Концептуальні основи управління витратами суб"єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
720706
  Стецюк П.А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 61-68. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасні підходи до інтерпретації економічної природи ризикозахищеності підприємства в рамках теорії ризиків, концепції корисності та системного підходу. Охарактеризовано автор. розуміння процесу управління ризикозахищеністю у теоретичному та ...
720707
  Дерлиця А.Ю. Концептуальні основи управління суспільними фінансами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 54-57. – ISBN 978-966-654-490-5
720708
  Ткаленко Н.В. Концептуальні основи фінансової безпеки програм розвитку транскордонного співробітництва України / Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 164-172. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
720709
  Гришова І. Концептуальні основи фінансової політики переробних підприємств м"ясо-молочної галузі АПК України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 396-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
720710
  Гордей О. Концептуальні основи фінансування рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні концептуальні положення рівня життя населення. Описується еволюційний розвиток якісного та кількісного вмісту даного поняття. Запропоновано автором використовувати систему фінансового забезпечення рівня життя населення для ...
720711
  Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : Навчальний посібник / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 104с. – ISBN 966-608-032-Х
720712
  Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 4-13. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
720713
  Серант А.Й. Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками / А.Й. Серант, Ю.І. Соха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 136-145
720714
  Малик О.В. Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 207-218. – ISSN 2078-9165
720715
  Ліфанова М.І. Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 96-101. – ISSN 2226-8820
720716
  Борщук Є.М. Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки / Є.М. Борщук, М.М. Заверуха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 203-209
720717
  Колесніков Г. Концептуальні основи формування організаційної культури українського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.23-26. – ISBN 966-654-085-1
720718
  Ступак О. Концептуальні основи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 56-68. – ISSN 2077-1827


  Представлені основні концептуальні положення, що покладені в основу розробки системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства. Перше концептуальне положення ґрунтується на розумінні соціальної активності як ...
720719
  Зіньковський С.В. Концептуальні основи формування стратегії міжнародної торгівлі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 195-200
720720
  Сімків Л.Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
720721
  Сімків Л.Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
720722
  Благун І.С. Концептуальні основи формування територіальної рекреаційної системи / І.С. Благун, І.М. Гонак // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 86-96. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
720723
  Єршова О.Л. Концептуальні основи функціонування кіберфізичних систем / О.Л. Єршова, Л.І. Бажан // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 62-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
720724
  Сердюк А.В. Концептуальні основи функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 97-101. – Бібліогр.: на 5 пунктів
720725
  Лещух І.В. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні / І.В. Лещух, Н.Р. Олійник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 187-193. – ISSN 1562-0905
720726
  Костюченко Я.М. Концептуальні основи функціонування спільних органів співпраці, створених угодою про асоціацію між Україною та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 203-209. – ISSN 2219-5521
720727
  Гордійчук С.В. Концептуальні основи якості вищої освіти в Європейському та національному просторі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
720728
  Човнюк Ю.В. Концептуальні основи, перспективи застосування в інформаційній і негентропійній терапії методу "оптичного стетоскопу" з надвисокою розподільною здатністю / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 61-65. – ISSN 1023-2427
720729
  Недзельський А.О. Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 134-140. – ISBN 978-966-171-387-0
720730
  Шипунов Г.В. Концептуальні особливості визначення "лівих" та "правих" політичних партій в умовах постіндустріального суспільства // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 68-73. – ISSN 2077-1800
720731
  Войтенко В.В. Концептуальні особливості комп"ютерної екологічної системи КЕІС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті розглядаються питання розробки та використання комп"ютерної екологічної інформаційної системи КЕІС 1.0. Акцентується увага на аспектах системи: загальні риси проекту, особливості концептуальної схеми, проблеми практичної реалізації та ...
720732
  Сидоренко С.А. Концептуальні оцінки міждисциплінарності менеджменту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 54-56
720733
  Голобородько А.Ю. Концептуальні передумови розвитку підприємства: державне регулювання цифровізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (53). – С. 20-26. – ISSN 2222-0712
720734
  Мельник П.В. Концептуальні передумови формування професіоналізму працівників міліції : Спецкурс з кримінології (монограф. дослідження) / П.В. Мельник, Л.В. Терещенко. – Ірнінь, 1998. – 144с. – ISBN 966-7257-09-6
720735
  Осецький В Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринковій економіці / В Осецький, О. Яцунь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені різні теоретичні підходи до сучасних моделей фінансування в країнах з перехідною економікою. Different theoretical approaches to modern models of financing in transition countries are presented.
720736
  Онупрієнко А. Концептуальні питання адміністративно-територіального устрою України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 140-142. – ISSN 1993-0909
720737
  Салюк П.І. Концептуальні питання захисту сімейних прав та законних інтересів в контексті оскарження рішень, дій чи бездіяльності субєктів владних повноважень, які порушують права та законні інтереси учасників сімейних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 119-124. – ISSN 2524-0129
720738
  Головінов О. Концептуальні питання інноваційної діяльності та її державного регулювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 17-21. – ISSN 1728-9343


  Розкрито зміст інновацій та інноваційної діяльності, визначена роль інноваційної системи як цілеспрямованого процесу перетворення знань на передові промислові технології й високотехнологічні товари.
720739
  Цимбалюк В. Концептуальні питання інформатизації податкового планування суб"єктів підприємницько діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.113-118. – ISSN 0132-1331
720740
  Гусейнов Фуад Вагіф огли Концептуальні питання податкового аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 117-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
720741
  Погорецький М. Концептуальні питання якості кримінальних процесуальних рішень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932
720742
  Подмазко Є.А. Концептуальні підстави політичної філософії як наукової теорії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 6-15. – ISBN 966-628-134-1
720743
  Шпарик О.М. Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 2411-1317
720744
  Філіпенко А.С. Концептуальні підходи в дослідженні ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 3-4
720745
  Мельниченко Б. Концептуальні підходи вчених-педагогів Чеської Республіки щодо проблем якості освіти та її забезпечення // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 47
720746
  Нездоймінов С.Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
720747
  Зелінська О.З. Концептуальні підходи до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 5-12. – ISSN 2309-1533
720748
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
720749
  Сищук О.А. Концептуальні підходи до вивчення сучасної політичної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 173-177


  У статті проаналізовано еволюцію наукового пізнання політичної комунікації, визначено періоди активізації вивчення політичної комунікації в ХХ ст., особливості використання ЗМІ для впливу на політичний процес. The article analyses evolution of ...
720750
  Кейданський К. Концептуальні підходи до видання "Енциклопедії української діаспори" // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
720751
  Сазонов В. Концептуальні підходи до визначення адміністративно-правового статусу суб"єктів забезпечення державної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 119-122
720752
  Круп"як І. Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 13-18. – ISSN 1818-2682
720753
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
720754
  Трушкіна Н.В. Концептуальні підходи до визначення поняття "електронна комерція" / Н.В. Трушкіна, О.Р. Сергєєва, Ю.О. Шкригун // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 231-240. – ISSN 2222-0712
720755
  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 70-75
720756
  Семерак І.О. Концептуальні підходи до визначення поняття місцевого референдуму: питання теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 134-141
720757
  Гула Л. Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 104-108. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
720758
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
720759
  Зеленчук В.Р. Концептуальні підходи до визначення регіонального промислового комплексу як феномену ринкової економіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 55-66
720760
  Кривоглава М.З. Концептуальні підходи до визначення регіону Центральна Азія в сучасній світовій політологічній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 335-344


  Аналізуються основні концептуальні підходи до визначення Центральної Азії як регіону з геополітичної, геостратегічної, геоекономічної та географічної точок зору Анализируются основные концептуальные подходы к определению Центральной Азии как региона с ...
720761
  Ломачинська І.А. Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 16-22. – ISSN 2222-4459
720762
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення та аналізу нвціональної безпеки в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 80-84
720763
  Арич М.І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 66-69 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
720764
  Шалімова Н.С. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 237-248. – ISSN 1993-6788
720765
  Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірюванняфінансових ризиків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85
720766
  Пеньковський В.І. Концептуальні підходи до вирішення проблеми удосконалення системи управління сектором безпеки і оборони України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 71-75. – ISSN 2304-2699
720767
  Боков О.В. Концептуальні підходи до впровадження державного медичного соціального страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-188. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
720768
  Журавльова Ю. Концептуальні підходи до державного регулювання освіти / Ю. Журавльова, В. Мельник, І. Ломачинська // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2022. – Вип. 1 (24). – С. 6-22. – ISSN 2410-9576
720769
  Соболь Є. Концептуальні підходи до дефініції адміністративно-правового регулювання у сфері протидії булінгу в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 53-58. – ISSN 2524-0129
720770
  Радько В.І. Концептуальні підходи до діагностики стійкості сільськогосподарських підприємств-виробників молока // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 55-63. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено концепцію стійкого розвитку підприємств молочного скотарства, яка представляє собою сукупність поглядів стосовно принципів сталого розвитку, що дає змогу керівникам на основі аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та з ...
720771
  Тілікіна Наталія Валеріївна Концептуальні підходи до дослідження мобільності робочої сили // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 185-193. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до економічних категорій "трудова мобільність" і "мобільність робочої сили", здійснено комплексну класифікацію даних термінів, зроблено висновок, що трудова мобільність - це процес трудових переміщень із ...
720772
  Бурдяк В. Концептуальні підходи до дослідження політичних еліт // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 30-33. – ISBN 978-617-8034-00-9
720773
  Слєпушкіна А. Концептуальні підходи до економічних реформ у контексті змін інституціональної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 4 (330), квітень. – С. 19-21. – ISSN 1810-3944
720774
  Гаращук О.В. Концептуальні підходи до забезпечення якості освіти в контексті модернізації освітньої сфери та формування загальноєвропейського освітнього простору / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 376-388. – ISBN 978-966-926-349-0
720775
  Ромашко А.О. Концептуальні підходи до застосування принципу пропорційності // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 568-574. – ISSN 0869-2491
720776
  Удовенко Ю. Концептуальні підходи до індивідуального планування роботи з дитиною та сім"ю, які опинилися в складних життєвих обставинах, в процесі соціально-психологічної реабілітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-72. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена специфіці соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на базі установ соціального захисту: притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Автором запропоновані ...
720777
  Шевчук В.О. Концептуальні підходи до класифікації власності: політекономічний аспект // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 1 (70). – С. 75-84. – ISSN 2524-003X
720778
  Мороз П.В. Концептуальні підходи до конструювання практикуму "Історія України в джерелах" / П.В. Мороз, І.В. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 261-270. – ISBN 978-966-544-404-5
720779
  Молодожен Ю.В. Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 83-87. – Бібліогр.: 6 назв
720780
  Оболенська Т. Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами / Т. Оболенська, О. Циркун // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 2 (25). – С. 41-58. – ISSN 1811-9824
720781
  Підмурняк О.О. Концептуальні підходи до обгрунтування поняття "автомобільна галузь" як об"єкта наукового дослідження / О.О. Підмурняк, Д.О. Баюра // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 37-43. – ISSN 2306-6814
720782
  Пашнюк Л.О. Концептуальні підходи до оновлення основних засобів промислових // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 12-22


  Розглянуто підходи до сутності оновлення основних засобів. Обґрунтовано розмежування форм та напрямків оновлення відповідно до сучасних умов господарювання. The main approaches to essence of renovate of main assets are considered. The distinctions ...
720783
  Ємець О.І. Концептуальні підходи до організації розвитку інвестиційної діяльності підприємств на засадах парадигми економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 215-221. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
720784
  Мариняк Я. Концептуальні підходи до організації управління туристичним бізнесом в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 68-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
720785
  Сокровольська Н.Я. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму / Н.Я. Сокровольська, А.Г. Олексин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
720786
  Гуцуляк В.Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
720787
  Синютка О.М. Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 38-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1562-0905
720788
  Пікало В.Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
720789
  Шулла Р.С. Концептуальні підходи до оцінки якості життя: зарубіжний досвід і можливості його застосування у вітчизняній теорії та практиці / Р.С. Шулла, М.М. Попик, В.В. Зеліч // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
720790
  Савченко І.А. Концептуальні підходи до оцінювання системи регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 6-10. – ISSN 1728-6220
720791
  Кулик Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 38-47. – ISSN 1818-5754
720792
  Дубина М.В. Концептуальні підходи до підвищення рівня безпечності банківського платіжного середовища України / М.В. Дубина, І.В. Садчикова, І.О. Середюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 349-359. – ISSN 2222-4459
720793
  Грубінко А. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 58-62
720794
  Гончаренко О.А. Концептуальні підходи до процесу соціалізації молоді з національних меншин у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 234-241


  Статтю присвячено проблемі педагогічної підготовки молоді – вихідців із національних меншин у закладах загальної середньої освіти США. Розглянуто зміст, форми та методи формування соціалізаційної компетентності молоді у світових інтеграційних ...
720795
  Міненко М.А. Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи " їжа для життя " в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С.6-9 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
720796
  Нижник Н. Концептуальні підходи до регіональної кадрової політики України / Н. Нижник, С Дубенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 25-31
720797
  Кучабський О. Концептуальні підходи до реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 134-141
720798
  Лазоришенець В.В. Концептуальні підходи до реформи системи охорони здоров"я Рівненської області / В.В. Лазоришенець, В.Я. Бойко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – C 65-71. – ISSN 2415-8763
720799
  Коршун В.Ф. Концептуальні підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7363-09-4
720800
  Пентєгов В. Концептуальні підходи до реформування діяльності Державної митної служби України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 58-61.
720801
  Посполітак В. Концептуальні підходи до реформування національної депозитарної системи України // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 13-20
720802
  Єфіменко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 19-28. – Бібліогр.: на 4 пункти
720803
  Прилуцький С. Концептуальні підходи до реформування судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 106-112. – ISSN 1026-9932
720804
  Михайлов А.Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 38-44. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
720805
  Гладій Л. Концептуальні підходи до розвитку організаційної культури в умовах сучасного реформування // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 23-26. – ISBN 978-617-620-344-5
720806
  Заваріка Г. Концептуальні підходи до розвитку постконфліктних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58-63. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
720807
  Соколовська А.М. Концептуальні підходи до розроблення стратегії розвитку податкової системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 25 назв
720808
  Шанюк Є.О. Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 149-157
720809
  Санченко С.П. Концептуальні підходи до розуміння соціального захисту як інструмента реалізації соціальної політики держави // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 145-155
720810
  Атаманова Ю. Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту інноваційного кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 123-131. – ISSN 1993-0909
720811
  Білан Н.І. Концептуальні підходи до соціальної комунікації у сучасних наукових дослідженнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 5-9


  У статті розглянуто концептуальні підходи до соціальної комунікації у сучасних наукових дослідженнях. Соціальна комунікація має широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Проблема соціальної комунікації є ...
720812
  Тинкован О. Концептуальні підходи до співпраці уряду з неурядовими дослідними організаціями: досвід Канади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 78-86.
720813
  Недбалюк І. Концептуальні підходи до створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 57-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
720814
  Шафранський В.В. Концептуальні підходи до створення системи громадського здоров"я в Україні / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 60-66. – ISSN 2415-8763
720815
  Піпченко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах / Н.О. Піпченко, В.І. Остап"як // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 45-73. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
720816
  Мусіна Л.А. Концептуальні підходи до стратегічного планування науково-технологічного розвитку в єдиній системі державного прогнозування та стратегічного планування розвитку перехідної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 11-18
720817
  Шуканова Анжела Концептуальні підходи до структурування економічних знань у шкільних курсах географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 2-8 : схеми. – Бібліогр.: 18 назв
720818
  Маркіна І.А. Концептуальні підходи до сутності економічних ризиків та їх класифікації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічні науки)
720819
  Попова І.А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
720820
  Самойлова Ю. Концептуальні підходи до теорії та практики мережування шкіл у США: історичний контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 66-78. – ISSN 2312-5993
720821
  Балджи М. Концептуальні підходи до удосконалення державного регулювання природокористуванням та його застосування в Одеській області // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглянуто теоретичні основи державного регулювання економіки та запропоновано концептуальні підходи до регулювання природокористування як однієї із складових екологічної політики. Для регіонального рівня управління природокористуванням ...
720822
  Карлов Т. Концептуальні підходи до управління конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 14-20. – ISSN 2414-4436
720823
  Кулик В.В. Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-0712


  Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності ...
720824
  Іванова В.В. Концептуальні підходи до управління ціноутворення на туристичних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 151-156. – ISSN 1993-6788
720825
   Концептуальні підходи до формування автоматизованої системи управління земельно-майновим комплексом Національної академії аграрних наук України / Л.Я. Новаковський, Й.М. Дорош, А.В. Тарнопольський, Ш.І. Ібатуллін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2306-1677
720826
  Шевчук В.І. Концептуальні підходи до формування економічної стратегії та реалізації міжнародної торговельно-економічної політики держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 32-42. – ISSN 2522-1620
720827
  Вдовиченко Л.Ю. Концептуальні підходи до формування інституту публічних послуг в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – C. 10-15. – ISSN 2222-4459
720828
  Рибчинська Людмила Концептуальні підходи до формування кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
720829
  Прайс Вольфганг Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-26. – ISSN 1810-3944
720830
  Богдан Н.М. Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіональному рівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 55-61. – ISSN 2222-4459
720831
  Москаленко О.В. Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 90-96
720832
  Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-28
720833
  Микитенко Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 23-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
720834
  Кармазіна Н.В. Концептуальні підходи до формування системи управління якістю публічного аудиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
720835
  Бартошук О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 38-41. – ISSN 1728-6220
720836
  Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 110-116. – ISSN 2221-1055
720837
  Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров"я: від профілактики медичної до профілактики соціальної / В.Ф. Москаленко. – Київ : Авіцена, 2009. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-238. – ISBN 978-966-2144-08-6
720838
  Сілюкова С.М. Концептуальні підходи до формування та реалізації державної стратегії розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 150-153. – ISSN 2306-6814
720839
  Папп В.В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 225-232. – ISSN 1562-0905
720840
  Губа А.В. Концептуальні підходи до формування управлінської культури // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-110. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены современные концептуальные подходы к формированию управленческой культуры будущего менеджера образования, дана характеристика их сущности.
720841
  Рейтерович І.В. Концептуальні підходи дослідження місця та ролі груп інтересів у виробленні публічної політики / І.В. Рейтерович, Т.В. Парфенюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 92-98. – ISSN 2306-6814
720842
  Конотоп Г.О. Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 214-219


  Стаття присвячена аналіз головних підходів та моделей інвестицій в країнах, що розвиваються. Розглянуто моделі Дж. М. Кейнса та неокейнсіаців, а також моделі Е. Домара, П. Н. Розенштейна-Родана, М.П. Тодаро та ін.
720843
  Корюненко В.Г. Концептуальні підходи об"єднання Європи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 56-57
720844
  Огнистий А.В. Концептуальні підходи підготовки учителів-предметників до фізичного виховання учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 350-354. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
720845
  Толочко Д.В. Концептуальні підходи та здобутки української історіографії у реконструкції трипільської культури, що сформувалася наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99. – ISBN 966-614-021-7
720846
  Малиновська О.Ю. Концептуальні підходи та принципи політико-географічного дослідження державних кордонів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 121-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
720847
  Бобрицький С.М. Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України) / С.М. Бобрицький, А.В. Захарчук // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 79-87. – ISSN 0320-9466
720848
  Левченко Ф. Концептуальні підходи формування змісту Stem освіти // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 98-99. – ISBN 978-617-8037-90-1
720849
  Дорош Й.М. Концептуальні підходи функціонування автоматизованої системи моніторингу земель / Й.М. Дорош, А.В. Тарнопольський, Ш.І. Ібатуллін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 111-118. – ISSN 2306-1677
720850
  Безверхий К. Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
720851
   Концептуальні підходи щодо організацій моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах / О.М. Трофимчук, М.М. Коржнев, Є.О. Яковлєв, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 8-26. – ISSN 2411-4049
720852
   Концептуальні підходи щодо подальшого здійснення судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-6.
720853
  Олійник В. Концептуальні підходи щодо розвитку Університету менеджменту освіти в умовах освітніх змін // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 220-238. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650
720854
  Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-61.
720855
  Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіону // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 41-55
720856
  Батрименко О.В. Концептуальні підходи щодо сутності тлумачення бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 129-139


  Розкрито сутність і зміст бюрократії як феномену суспільнополітичного життя. Розглянуто сукупність пізнавальних підходів дослідження бюрократії та розкрито специфіку розуміння бюрократії при застосуванні кожного конкретного концептуального підходу, ...
720857
  Рудакевич О.М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 116-124
720858
  Хомюк Н.Л. Концептуальні положення диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 53-58. – ISSN 2071-4653
720859
  Ванькович Л.Я. Концептуальні положення дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 143-147. – ISSN 2222-4459
720860
  Никитюк Ю.А. Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
720861
  Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 318-332. – ISBN 978-966-458-148-3
720862
  Сташис В.В. Концептуальні положення і система чинного Кримінального Кодексу України / В.В. Сташис, В.Я. Тацій // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 278-290. – ISSN 0201-7245
720863
  Гириловська І. Концептуальні положення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 84-87. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлюється авторське бачення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників не лише як сучасного інструменту управління якістю освіти, але й як засобу професійної самоактуалізації учнів професійно-технічних ...
720864
  Ужва А. Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах / А. Ужва, А. Костирко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 65-66 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
720865
  Дедекаєв В. Концептуальні положення реформування ПДВ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
720866
  Дубина М. Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій "інновація", "фінансова інновація" та "кредитна інновація" / М. Дубина, І. Садчикова, Н. Чийпеш // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 320-333. – ISSN 2411-5215
720867
  Метешкін К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "розумний вищий навчальний заклад" / К.О. Метешкін, Л.О. Маслій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 54-59. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
720868
  Метешкин К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "Розумний вищий навчальний заклад" / К.О. Метешкин, Л.О. Маслій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 54-59 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
720869
  Ярмак М.Р. Концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 96-106 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2306-6792
720870
  Гонтюк В. Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 69-73. – ISSN 1728-9343


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
720871
  Гончарова Н.П. Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 22-25
720872
  Хомич Л. Концептуальні положення щодо сталого розвитку приморських регіонів України // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7069-36-1
720873
  Волоха І. Концептуальні пошуки власного "я"у курйозних віршах Івана Величковського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 167-172


  У статті досліджуються концептуальні пошуки власного "Я" у курйозних віршах барокового поета Івана Величковського. Доводиться, що зорова поезія культивувала не тільки форму, а й була сповнена глибокого змісту і смислів. На основі творчості Івана ...
720874
  Вдовічен В.А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В.А. Вдовічен. – Харків : Діса плюс, 2017. – 476, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-05-1
720875
  Геращенко М. Концептуальні принципи гібридних інформаційних загроз у соціокомунікативних процесах сучасності // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 37-39
720876
  Шкута О. Концептуальні принципи пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 81-85
720877
  Лукашевич С.Ю. Концептуальні принципи розробки й реалізації кримінологічної політики // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
720878
  Резніченко Н.А. Концептуальні принципи творення образу дитини у прозі Олеся Гончара (р. "Тронка") // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 145-151. – ISBN 978-966-171-251-4
720879
  Рижков М.М. Концептуальні пріоритети Ради зовнішніх відносин США і журналу "Форін афферс" стосовно СРСР/Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.21-31. – Бібліогр. в кінці ст.
720880
  Величко Л.А. Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій в сфері пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 108-111. – Бібліогр.: 6 назв
720881
  Тертишник В.М. Концептуальні проблеми зміцнення гарантій захисту честі, гідності, прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному процесі / В.М. Тертишник, О.І. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.67-77
720882
  Гирич І.Б. Концептуальні проблеми історії України : навч. книга / Ігор Гирич. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 222-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-1798-5
720883
  Вишновецька С.В. Концептуальні проблеми кодифікації трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-52-1
720884
  Батанова Н.М. Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 69-81. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
720885
   Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти : ( матеріали міжнародної наукової конфедерації 13-14 листопада 1998 ). – Донецьк : ДДУ, 1998. – 154с. – ISBN 966-7277-14-3
720886
  Хорєв І.О. Концептуальні проблеми педагогіки вищої школи / І. О. Хорєв // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 136-145. – ISBN 966-597-072-0
720887
  Маркуш М. Концептуальні проблеми побудови конституційно-правової моделі змагальності кримінального процесу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 96-102. – ISSN 2219-5521
720888
  Бучковскі Л. Концептуальні проблеми реформування окремих інститутів польського виборчого законодавства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
720889
  Луцишин З.О. Концептуальні проблеми розвитку міждисциплінарності досліджень у галузі міжнародних економічних відносин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 62-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
720890
  Гуменюк І.О. Концептуальні проблеми трудового права України таїх вплив на розвиток законодавства про працю // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 2220-1394
720891
  Лавріненко О.В. Концептуальні пропозиції щодо вдосконалення спеціального трудового законодавства України про порядок та умови проходження служби в органах внутрішніх справ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36.
720892
  Орел М.Г. Концептуальні рамки методології формування сучасної системи забезпечення політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 108-114. – ISSN 2306-6814
720893
  Соловій І.П. Концептуальні рамки оцінювання добробуту та якості життя громад у контексті сталого розвитку гірських лісових територій / І.П. Соловій, М.П. Мельникович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 201-209. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1991-606X
720894
  Джулай Ю. Концептуальні результати практик перечитування та переосмислення "Патернів культури" Р. Бенедикт // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 46-53. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907
720895
   Концептуальні рішення щодо демонтажу нестабільних конструкцій об"єкта "Укриття" / О.В. Балан, С.А. Паскевич, М.В. Пашинов, С.С. Підберезний, В.М. Рудько // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 15-21. – ISSN 1813-3584
720896
  Ісаєва О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 41-44
720897
  Смульський І.В. Концептуальні розробки вчених Українського державного університету м. Москви щодо дослідження історії Української держави IX - XIV ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 85-89
720898
  Коваленко В.О. Концептуальні стандарти якості вищої освіти в структурі логістичних методів // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 336-346
720899
  Денисова Т.А. Концептуальні стандарти якості вищої юридичної освіти: проблеми та напрямки подолання (нанотехнології у сфері професіонального розуму та мислення юристів) / Т.А. Денисова, В.О. Коваленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-122. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
720900
  Пасько Я.І. Концептуальні суперечності соціальної держави: виміри розподільчої справедливості проти комплексної теорії права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2007. – Вип. 18. – С. 61-72.
720901
  Мальський Маркіян Концептуальні та інституційні засади підготовки дипломатичних кадрів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 5-10. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
720902
  Заїнчківська І.П. Концептуальні та методологічні дослідження інтелектуального спадку І. Огієнка в площині історії української національної філософії // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 56-65. – ISSN 2410-3071
720903
  Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 28-34
720904
  Сторонська О. Концептуальні та нормативно-правові засади реформування системи вищої педагогічної освіти в Австрії // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 134-140. – ISSN 2307-4914
720905
  Кадала В.В. Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення безпеки України : навч. посібник / В.В. Кадала, О.П. Гузенко, Є.В. Павліченко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 194, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 187-194. – ISBN 978-617-574-187-0
720906
  Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі з метою успішного виконання нею завдань багатофункціональної установи, спрямованої на задоволення інформаційних і соціокультурних потреб ...
720907
  Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі з метою успішного виконання нею завдань багатофункціональної установи, спрямованої на задоволення інформаційних і соціокультурних потреб ...
720908
  Піпченко Н.О. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії : дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Наталія Олександрівна Піпченко; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248 л. + Додатки: л. 175-218. – Бібліогр.: л. 219-248
720909
  Гребеньова В. Концептуальні традиції "нативізму" та "емпіризму" в українській субкультурі етнографії дитинства (XX - початок XXI століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 74-78


  В статті висвітлено теорії нативізму та емпіризму, які є концептуально важливими в дослідженні субкультури етнографії дитинства (XX - початок XXI століття).
720910
  Отрошко Л.Г. Концептуальні узагальнення місця, ролі та значення символів в українському етнокультурному розвитку // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 190-207
720911
  Батракова І.В. Концептуальні функції Інституту президентства (на прикладі Франції часів Ш. де Голля) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 114-122
720912
  Шемшученко Ю.С. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади / Ю.С. Шемшученко, М.О. Пухтинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521
720913
  Слюніна О.В. Концептуальність стихії повітря ПОВІТРЯ/ВІТЕР в пізнавально-інтерпретативних системах // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 54-57. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
720914
  Ткаченко В.А. Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій росту інтелектуального потенціалу // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 175-191. – ISSN 1729-7206
720915
  Бондаренко Ю. Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С.13-16
720916
  Дзвінчук Д. Концептуально-ідеологічні засади виховання молодого покоління у науковому доробку Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 62-66
720917
  Швець Н.В. Концептуально-методичний підхід до оцінювання впливу цифровізації на розвиток бізнесу в національній економіці / Н.В. Швець, М.Д. Крамчанінова, М.В. Касаткіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 262-270. – ISSN 2222-4459
720918
  Іванова Інна Миколаївна Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 21.06.01 / Іванова І.М.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
720919
  Шевченко К.В. Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
720920
  Климчук М.М. Концептуально-методологічні засади управління бізнес-процесами на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 85-91. – ISSN 2522-1620
720921
  Бондаренко Д.О. Концептуально-методологічні засади управління інвестиційним розвитком регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 25-34. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
720922
  Даренська В.М. Концептуально-методологічні основи викладання навчального курсу "Історія української культури" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 146-148
720923
  Зязюн Лариса Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.65-74
720924
  Закорчевна Н.Б. Концептуально-методологічні підходи до формування та організації державної системи управління водними ресурсами в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 18-21
720925
   Концептуально-методологічні трансформації економічної теорії ХХІ століття : монографія / [А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2021. – 343, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-918-031-5
720926
  Пічко Р.С. Концептуально-правові аспекти страхування права інтелектуальної власності : монографія / Пічко Роман Сергійович ; [під заг. ред. Є. А. Булат] ; Придніпров. наук. центр НАН України і М-ва освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 184-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-934-222-5
720927
  Ріпенко А.І. Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних потреб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Ріпенко Артем Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
720928
  Карпінська Н.В. Концептуально-правові засади застосування санітарних та фітосанітарних заходів у сільському господарстві України в контексті вимог СОТ та ЄС : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Карпінська Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
720929
  Литвин Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
720930
  Єрмоленко А. Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 7-11
720931
  Скалевська Г.О. Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериметальної поезії двадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 76-82


  Стаття присвячується дослідженню та науковому обгрунтуванню головних понятійних концептів та засад енергоцентричного асоціативно-холічного літералізму як стратегії перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття. Статья посвящается ...
720932
  Піпченко Н.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження віртуальної дипломатії // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 57. – С. 117-124
720933
  Коцур В.В. Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 21-30. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 5)
720934
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 84-90
720935
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження політичних проблем глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 3-21
720936
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
720937
  Єрмакова О.А. Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 65-72. – ISSN 2524-003X
720938
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
720939
  Пирогов В. Концептуально-філософське і лінгвокультурологічне обгрунтування трансформацій при перекладі поетичного тексту з англійської мови японською і китайською: порівняльно-типологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
720940
  Євтух О.Т. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-16. – Бібліогр.: 20 п.
720941
  Голян В.А. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 150-158. – Бібліогр.: на 10 пунктів
720942
  Богданова Т. Концептуально про головне: Члени Академії педагогічних наук обговорили основні аспекти підвищення якості всіх рівнів освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Проблеми якості в освіті та ії економічного забезпечення. Збори Академії педагогічних наук України на тему " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах"
720943
  Быковский Егор Концептуальное купе : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 78 : Фото
720944
  Ханжи В.Б. Концептуальное моделирование времени: от "антропологизации" к "этизации" // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 78-91. – ISSN 2708-0390
720945
  Хабиров Р.Ф. Концептуальное оформление представлений о сущности и содержании суверенитета // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 9-12. – ISSN 1812-3805
720946
  Андреева И.Н. Концептуальное поле понятия "эмоциональный интеллект" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.131-141. – ISSN 0042-8841
720947
  Левицкий В.В. Концептуальное поле размера в немецком языке и методы его исследования / В.В. Левицкий, О.С. Лех // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 40-47
720948
  Корявов П.П. Концептуальное пректирование базы данных системы гидрологических моделей речного бассейна / П.П. Корявов, Д.А. Шапочкин. – М., 1985. – 34с.
720949
   Концептуальное проектирование банков данных. – М., 1986. – 155с.
720950
  Глоба Л.С. Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управления / Л.С. Глоба, Л.К. Голышев, М.Ю. Терновой ; МОНУ ; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : ГП Информационно-аналитическое агенство, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-2142-55-6
720951
  Кабулов В.К. Концептуальное проектирование микроэлектронных вычислительных структур и систем. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 221с.
720952
  Лелюк В.А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний / В.А. Лелюк. – Харьков : Основа, 1990. – 144 с. – ISBN 5-11-000762-4
720953
  Ещенко Н.А. Концептуальное пространство лексемы "чай" в русском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 339-345. – ISSN 2522-493Х
720954
  Мошняга Е.В. Концептуальное пространство межкультурной коммуникации в туризме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 5-19. – Бібліогр.: с. 5-15, 17-18. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
720955
  Биберган Е.С. Концептуальность и философия в рассказе Владимира Сорокина "Настя" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-27. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
720956
  Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.61-73
720957
  Черных С. Концептуальные аспекты развития Российской академии наук / С. Черных, Л. Миндели // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 183-196. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблемы, связанные с планами реформирования Российской академии наук и других государственных академий. Выделяются концептуальные задачи, стоящие перед РАН на долгосрочный период (до 2025 г.), и обозначаются пути их решения на ...
720958
   Концептуальные вопросы развития высшего образования. – Москва, 1991. – 198, 8с.
720959
  Гаджиєва Телли Халаф кызы Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-67
720960
  Сазанович Л.В. Концептуальные модели репрезентации генерализированных мужских и женских образов в американском песенном фольклоре // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 66-73. – (Серія "Філологічні науки")
720961
  Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии : Учебное пособие / С.П. Горшков. – Москва : Жилдориздат, 2001. – 592с. – ISBN 5-94069-019-Х
720962
  Ефименко Т.И. Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
720963
  Сулейманов И Д. Концептуальные основы использования информации при раскрытии престулений. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.09 / Сулейманов Д.И.оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 45л.
720964
  Попов А.В. Концептуальные основы менеджмента в США и их эволюция. / А.В. Попов. – М, 1989. – 88с.
720965
  Йокисало Й. Концептуальные основы немецкого "Экоправого" радикализма // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.160-169. – ISSN 0321-2017
720966
  Маммадова Айан Урфан кызы Концептуальные основы определения стратегии управления предприятий в современный период // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 79-85. – ISSN 2306-6814
720967
  Алам Концептуальные основы политики США в Южной Азии / Алам, Ариф // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 138-143
720968
  Лебедева Марина Михайловна Концептуальные основы построения программ обучения по международным отношениям // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 118-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
720969
  Калякин А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-84. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме построения основной образовательной программы подготовки специалистов в области перевода и переводоведения на основе ФГОС ВПО и разработанной в МГГУ им. М.А. Шолохова компетентностной модели выпускника. The article is devoted ...
720970
  Лямец В.И. Концептуальные основы построения стратегии предприятий строительного кластера еврорегиона "Слобожанщина" / Мин-во образования и науки Украины. Харьковская общественная организация "Еврорегион " Слобожанщина" ". Харьковский гос. техн. ун-т строительства и архитектуры. Открытое акционерное о-во "Харьковск. региональный фонд поддержки предринимательства". – Харків, 2008. – 20с.
720971
  Горшкова О.О. Концептуальные основы профессиональной подготовки студентов инженерных вузов к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-62. – ISSN 1026-955X


  Представлены концептуальные основы профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности с приведением примеров дидактики, соблюдаемых при проектировании концепции. Рассмотрены основания проектирования целей и содержания, ...
720972
  Нуркенова Макпал Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 428-433. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720973
  Ханнанов Р.А. Концептуальные основы системного развития творчества: теоретические подходы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 10 (100). – С. 108-118. – ISSN 1812-8696
720974
  Николаенко Д.В. Концептуальные основы социального проектирования образовательных комплексов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1561-2465


  Социальное проектирование образовательных комплексов непрерывного профессионального образования (КНПО) детерминируется не только на региональном уровне, но и на федеральном, а также определяется процессами, происходящими в мировом сообществе, ...
720975
  Балакай О.Б. Концептуальные основы устойчивого общественного развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.140-143. – ISSN 1728-3671
720976
  Хрусталькова Наталья Александровна Концептуальные основы формирования педагогической компетентности родителей в профессионально-замещающей семье // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 82-84. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
720977
  Мишенин Е. Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 59-64. – ISSN 1810-3944
720978
   Концептуальные основы функционирования шахтных дегазационных систем / С.А. Курносов, С.Ю. Макеев, Л.А. Новиков, И.Б. Константинова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 79-85 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
720979
  Кравченко Н.К. Концептуальные особенности когнитивной карты современного международно-правового дискурса // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 22-27. – (Серія "Філологічні науки")
720980
  Батаева Е.В. Концептуальные особенности социальной визуалистики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 73-79
720981
  Швецов А. Концептуальные особенности, институты и инструменты новой региональной политики Евросоюза // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 91-94. – ISSN 0130-9757
720982
  Гончарова Н.П. Концептуальные параметры конкурентоспособности национальной зкономики // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-54
720983
  Кочетков Владимир Викторович Концептуальные подходы и теоретические модели процессов принятия внешнеполитических решений: критический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 100-113. – Бібліогр.: с. 102-105, 107, 110-112. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
720984
  Селина Т.М. Концептуальные подходы к вопросу качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 108-115. – ISSN 1811-0916
720985
  Шанин С. Концептуальные подходы к геоэкономическому контексту мирового экономического развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 26-32. – ISSN 0235-2443
720986
  Шапкина Л.Н. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 33-35. – ISSN 1684-2618
720987
  Першегуба Я.В. Концептуальные подходы к организации оздоровительного питания в медицинском фитнесе / Я.В. Першегуба, Л.Ф. Оксамытная, Н.А. Домашенко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 70-73. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
720988
  Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификаци логистических центров // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 4 (39). – С. 8-20. – ISSN 1727-6349
720989
  Блакберн А.А. Концептуальные подходы к формированию региональной экологической сети (на примере Донецкой области) / А.А. Блакберн, Р.Г. Синельщиков // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 3-10. – ISSN 1729-7184
720990
  Сизоненко А.И. Концептуальные подходы России к конфликтным ситуациям в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 044-748Х
720991
  Годлевский Ю.Г. Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-59. – Бібліогр.: 22 назви
720992
  Пископпель А.А. Концептуальные предпосылки организационно-деятельностной модели социального конфликта // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.55-73. – ISSN 0042-8841
720993
  Ратувухери Т.Х. Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Дис... канд. полит.наук: 23.00.01 / Ратувухери Т.Х.; КУ. – Киев, 1993. – 140л.
720994
  Высоцкий Д. Концептуальные экономико-правовые аспекты инноваций // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.118-123
720995
  Алексеев А.Я. Концептуальный анализ и контрастивная стилистика // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 294-298
720996
  Пищальникова В.А. Концептуальный анализ художественного текста / В.А. Пищальникова. – Барнаул, 1991. – 87с.
720997
  Кобзева Н.Р. Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению дистанционного медицинского образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-82. – ISSN 0130-9765


  Изложены принципы новых подходов к технологии библиотечного обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление медицинской информации.
720998
  Расторгуев В.Н. Концептуальный поиск: традиции, новаторство, ответственность. / В.Н. Расторгуев. – Калинин, 1988. – 87с.
720999
  Сулимин А. Концептуальный смысл теории модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 11/12 (1636). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435


  Теория модернизации стала складываться в 1950-1960-х годах. В чем заключается концептуальный смысл самой теории модернизации, автор пытается дать ответ.
721000
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,