Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
720001
  Сугак С.Г. "Моделі кращої України" у прграмних концепціях опозиційних партій (БЮТ, КПУ, НУ, СПУ) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 26-33


  Стаття присвячена мовному дослідженню програмних концепцій опозиційних партій України, зокрема, виявленню основних політичних принципів, цілей та завдань, що становлять проект держави кожної політичної сили. Аналізується бачення опозиційних партій щодо ...
720002
  Кондратюк О.В. Моделі геопросторових даних на державні кордони в міжнародних ГІС-проектах : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 33-37 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
720003
  Дурняк Б.В. Моделі графічних засобів захисту документів / Б.В. Дурняк, В.З. Пашкевич // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 56-60. – ISSN 0554-4866
720004
  Левицька В. Моделі грошово-кредитного регулювання інвестиційних процесів зарубіжжя // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 29-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
720005
  Гриценко А. Моделі грошового ринку / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 91-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1811-3141
720006
  Міма І.В. Моделі державно-церковних відносин: порівняльний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.63-70. – ISSN 1563-3349
720007
  Кострубіцька А.В. Моделі державного регулювання діяльності засобів масової комунікації у країнах Європейського Союзу: регіональний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 204-210. – (0). – ISSN 2078-9165
720008
  Мошенський С.З. Моделі державного регулювання діяльності фінансових установ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-98. – Бібліогр.: с. 89-98


  Розглянуто зміни в системі регулювання фінансових ринків, що сталися внаслідок їх ускладнення в умовах глобалізації. Описано основні моделі регулювання, зокрема тенденцію до створення мегарегуляторів і посилення державного регулювання, проаналізовано ...
720009
  Гордей О.Д. Моделі державного регулювання добробуту населення : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
720010
  Ящищак О.Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 28-33
720011
  Біловус Т. Моделі державного регулювання ринку цінних паперів // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 28-32. – ISBN 978-966-347-084-9
720012
  Старушенко Г.А. Моделі державного управління вищою освітою: огляд та аналіз зарубіжного досвіду / Г.А. Старушенко, С.В. Базилевський // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 126-132
720013
  Гужва І.Ю. Моделі державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в країнах світу та Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 23-28
720014
  Поєдинок В.В. Моделі державної інвестиційної політики // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 126-133
720015
  Шелудченкова А. Моделі державної служби країн ЄС та проблеми їх адаптації до законодавства України (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 53-55.
720016
  Примуш М.В. Моделі децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні: політологічний аспект / М.В. Примуш, О.Ю. Перебейнос // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 365-373
720017
  Дмитришин М.В. Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 305-311. – ISSN 2078-6670
720018
  Верлань А.Ф. Моделі динаміки електромеханічних систем / А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ : Наукова думка, 2013. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-219. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1271-4
720019
  Марецька Е. Моделі дискретних фінансових процесів на основі принципу еквівалентності капіталу / Е.Марецька; Держ. науково-дослідн. інститут інформаційної інфраструктури, Акад. інформатики та управління. м. Бєльско-Бяла. – Львів, Бєльско-Бяла, 2005. – 284 с. : іл. – ISBN 83-89105-90-Х
720020
  Олійник О.В. Моделі дистанційного навчання: комунікативний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 188-195
720021
  Муранов А.С. Моделі диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 84-92
720022
  Шаповалова О. Моделі диференційованої інтеграції в євроінтеграційній політиці Франції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 12-15
720023
  Веселовська Г.В. Моделі діалогових систем навчання на основі теорії нечітких множин. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06. / Веселовська Г.В.; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1997. – 18л.
720024
  Кремзикова С.Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кремзикова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
720025
  Кремзикова С.Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кремзикова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 507 л. + Додаток: л. 476-507. – Бібліогр.: л. 398-475
720026
  Швець О.Ф. Моделі для аналізу чутливості розривних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору / О.Ф. Швець, О.Л. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 158-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Виписуються рівняння чутливості для динамічних систем звичайних диференціальних рівнянь зі змінною вимірністю фазового простору. Ключові слова: динамічна система, аналіз чутливості, змінний фазовий простір. We write sensitivity equations for ...
720027
  Садчикова Людмила Моделі дорожніх знаків (Розробка уроку основ здоров"я для учнів 1 класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 4-6 : фото
720028
  Захарченко П.В. Моделі економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Захарченко П.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 53 назви
720029
  Лизун М. Моделі економічного зростання світової та української економіки // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 154-163. – ISSN 1684-906Х
720030
  Лизун М. Моделі економічного зростання світової та української економіки // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 154-163. – ISSN 1684-906Х
720031
  Даниленко А.І. Моделі економічного розвитку і фінансова політика // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – C. 5-10
720032
  Панухник Р. Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Досліджено класичні моделі електорального вибору: соціологічну, соціально-психологічну та раціонального вибору. Виявлено, що вищезазначені моделі діють із різною ефективністю залежно від рівня демократизації суспільства. Запропоновано додати контекстну ...
720033
  Кравчук С.О. Моделі ергодичної пропускної здатності і імовірності помилки багатоантенної радіосистеми з просторово-часовим кодуванням в каналі із завмиранням / С.О. Кравчук, Д.А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 63-71
720034
  Кожедуб С.А. Моделі ерозійно-акумулятивних процесів на основі системного дослідження методів формування топографічних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Кожедуб Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т.буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
720035
  Бізянов Є.Є. Моделі ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Бізянов Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
720036
  Вовк Р. Моделі євроатлантичної системи безпеки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 55-61. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
720037
  Чотарі В.А. Моделі жанрової модифікації переспіву Псалма // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 359-366. – ISBN 978-966-188-046-6
720038
  Власенко Н.І. Моделі жанротворення і матриці текстопородження: взаємовизначення в інтердискурсі роману доби традиціоналізму // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 20-31. – ISSN 978-966-551-401-5
720039
  Дробот О.А. Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіку у мультисервісних телекомунікативих мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Дробот О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 20 назв
720040
  Скороход Ю.С. Моделі забезпечення стабільності у глибоко розділених соціумах: методологічні аспекти проблеми (на прикладу Лівану) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.130-137
720041
   Моделі загальної циркуляції атмосфери та океанів у прогнозуванні змін регіонального клімату України в ХХІ ст. / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, І.П. Шедеменко, Г.О. Дюкель, Н.В. Гнатюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 68-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 81. – ISSN 0203-3100
720042
  Горик Олексій Володимирович Моделі задач механіки деформування композитних брусів дискретно-неоднорідної структури : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.02.04 / Горик О.В.; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
720043
  Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 99-106. – ISSN 0132-1331
720044
  Дубовик О.В. Моделі застосування Інтернету в діяльності торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 108-111
720045
   Моделі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі безпілотних авіаційних комплексів у надзвичайних ситуаціях : монографія / [І.С. Романченко та ін.] ; за заг. ред. І.С. Романченка, О.І. Лисенка, С.М. Чумаченка ; Центр. НДІ Збройних сил України [та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – 239, [3] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-932-011-7
720046
  Школенко О.Б. Моделі захисту вітчизняних товаровиробників: теоретико-методичні засади та особливості застосування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 42-45
720047
  Виговський Д. Моделі захисту групових інтересів та їх розвиток в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 106-115
720048
  Левчук М.Г. Моделі зв"язків з громадськістю органів місцевого самоврядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 81-83. – Бібліогр.: 22 назви
720049
  Королько В.Г. Моделі зв"язків політичного режиму з громадськістю // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 7-18
720050
  Шевченко А.Ю. Моделі здійснення банківського нагляду в ЄС на національному рівні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 3 (16). – С. 54-59
720051
  Шевчук О.В. Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку XXI століття у висвітленні американської політології // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 99-104. – ISSN 2077-5709
720052
  Омельченко Р.В. Моделі зростання ефективності діяльності підприємств в умовах глобалізації світогосподарських відносин / Р.В. Омельченко, Н.І. Данилюк // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-116.
720053
  Іванець О.Б. Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Іванець О.Б.; МОіНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
720054
  Петровський А.В. Моделі і алгоритми системи управління електроерозійною обробкою : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Петровський А.В. – Херсон, 2002. – 20 с.
720055
  Грицик В.В. Моделі і засоби адаптивного опрацювання відеопотоків у системах комп"ютерного зору : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Грицик Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: 38 назв
720056
  Оборонов Т.Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Оборонов Тарас Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720057
  Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації : Автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв
720058
  Костюк О.О. Моделі і інформаційні технології документообігу віртуальних підприємств : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Костюк Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 124 л. – Бібліогр.: л. 114-124
720059
  Костюк О.О. Моделі і інформаційні технології документообігу віртуальних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Костюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
720060
  Штангей С.В. Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Штангей С.В.; КНУТШ. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
720061
  Тимашова Л.А. Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец.:01.13.06 - інформ. технол. / Тимашова Л.А. ; НАН України, МОНУ ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. і систем. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 29 назв
720062
  Вавенко Т.В. Моделі і метод багатошляхової маршрутизації з балансуванням навантаження в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вавенко Тетяна Василівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
720063
  Холодкова А.В. Моделі і метод управління мережними ресурсами в телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Холодкова А.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720064
  Сидоренко О.М. Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформаційні технології" / Сидоренко О.М. ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харьков, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв.
720065
  Штанькевич О.С. Моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних та мережевих системах прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Штанькевич Олексій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720066
  Пустовойтов П.Є. Моделі і методи аналізу немарківського трафіку у вузлах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пустовойтов Павло Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
720067
  Іссам Саад Моделі і методи аналізу та верифікації протоколів управління у програмно-конфігурованих мережах, що базуються на алгебрі комутаційних розподілених ресурсів та графах досяжності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Іссам Саад ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
720068
  Коровченко О.Б. Моделі і методи аналізу та верифікації телекомунікаційних протоколів на основі Е-мереж та формальних граматик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коровченко О.Б. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720069
  Мирошник О.М. Моделі і методи визначення адекватності вартості та безпекових характеристик житла у багатоповерхових будинках : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мирошник Олег Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720070
  Василега М.М. Моделі і методи забезпечення безвідказності конструкції бортових РЕЗ : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.05 / Василега М.М.; Державний ун-т "Львівська Політехніка". – Львів, 1995. – 24л.
720071
  Верещак І.О. Моделі і методи інженерії квантів знань для прийняття рішень за умов імовірнісної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Верещак І.О. ; М-во освіти і науки Укр. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
720072
  Федорченко Л.А. Моделі і методи комп"ютерної технології оброблення наукових та навчальних текстів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федорченко Леонід Аксентьєвич ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
720073
  Проскура Г.А. Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплатформних інерціальних навігаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.03 - системи і процеси управління / Проскура Г. А. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 12 назв.
720074
  Таран В.М. Моделі і методи моніторингу та прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Таран Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
720075
  Неізвестний О.С. Моделі і методи об"єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Неізвестний О.С.: Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
720076
  Рузова Тетяна Олександрівна Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емульгуванні рідких палив : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Рузова Т.О.; Мін-во освіти і науки України Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
720077
  Скакаліна О.В. Моделі і методи оптимального послідовно-паралельного упорядкування робіт у системах з неідентичними об"єктами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Скакаліна Олена Вікторівна ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
720078
  Северин В.П. Моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної електростанції : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.07 / Северин В.П.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 43 назви
720079
  Старкова О.В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Старкова О.В. Харк. нац. ун- т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
720080
  Єгошина Г.А. Моделі і методи організації семантичних одиниць при словотворчому синтезі в експертних навчальних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Єгошина Г. А. ; Держ. ун. інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 11 назв.
720081
  Кожухівська О.А. Моделі і методи ортогональних дискретних перетворювань Уолша та їх використання в системах відкритого шифрування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кожухівська О.А. ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
720082
  Оборська Г.Г. Моделі і методи оцінки ефективності зовнішніх комунікацій в рекламних проектах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Оборська Г.Г. ; Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
720083
  Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів : монографія / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 168 с. – ISBN 966-574-803-3
720084
  Нессонова М.М. Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Нессонова Марина Миколаївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
720085
  Харибін О.В. Моделі і методи оцінювання живучості розподілених інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Харибін О.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
720086
  Солошенко О.М. Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Солошенко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720087
  Трифонов Д.В. Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах (на прикл. вугільних шахт). : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.01 / Трифонов Д.В.; Ін-т загальної енергетики НАН України. – К., 1998. – 18л.
720088
  Бойченко О.В. Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бойченко Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 311 л. – Додатки: л. 299-311. – Бібліогр.: л. 271-298
720089
  Бойченко О.В. Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бойченко Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
720090
  Іванова Л.В. Моделі і методи побудови мультисервісних гетерогенних комп"ютерних мереж у середовищі проблемно-орієнтованої САПР : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Іванова Лілія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
720091
  Терентьєв О.М. Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інтелектуальні технології / Терентьєв О.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
720092
  Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навчальний посібник / Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. – Київ : Знання, 2011. – 582 с., [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579-582. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-784-9
720093
  Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навчальний посібник / Гаркуша Н.М., О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 583, [9] с. : іл., табл. – Додатки: с. 583-591. – Бібліогр.: с. 579-582. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0033-9
720094
  Волошкіна О.С. Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
720095
  Кундрат М.М. Моделі і методи прогнозу локального руйнування у пластинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкріпленнями при сталому й циклічному навантаженнях : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Кундрат М.М.; МОіНУ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
720096
  Маслов О.В. Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар"єрів безпеки АЕС з ВВЕР : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки / Маслов.О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 43 назв.
720097
  Чернова М.Л. Моделі і методи рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чернова Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
720098
  Фефелов А.О. Моделі і методи розв"язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєсових мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.01. - інформ. технол. / Фефелов А.О. ; Нацц. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
720099
  Точений В.А. Моделі і методи розрахунку техніко-економічних характеристик вітрових електростанцій : авореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Точений Вадим Анатолійович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
720100
  Васім Аль Шаріф Мусса Сухад Моделі і методи синтезу тестів для розподілених інформаційних систем на основі мереж Петрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васім Аль Шаріф Мусса Сухал ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ін-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
720101
   Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : Підручник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.В. та ін. Іванов; Гаєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В. і ін.; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 396с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-8515-65-Х
720102
  Юр Т.В. Моделі і методи спектрального аналізу технічного стану вузлів газотурбінних двигунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юр Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
720103
  Бойкова Валентина Олександрівна Моделі і методи створення інформаційних технологій навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Бойкова В.О.:МО і НУ. – Херсон, 2001. – 24 с.
720104
  Канюк Г.І. Моделі і методи структурного і параметричного синтезу прецизійних електрогідравлічних слідкуючих систем автоматизованих випробувальних стендів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Канюк Г.І. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
720105
  Помазан Л.В. Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Помазан Л.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
720106
  Семенов В.В. Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.02 / Семенов В.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.с.13-14
720107
  Семенов Володимир Вікторович Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.05.02 / Семенов Володимир Вікторович; КУ іім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 153 л. – Бібліогр.: л.144-153
720108
  Лашук А.М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Лашук А.М.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
720109
  Форкун Юрій Вікторович Моделі і методи управління комунікаційними мережами в умовах їх прогнозованого розвитку : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Форкун Юрій Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
720110
  Старостіна А.Ю. Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Старостіна Альона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
720111
  Пустовойтов П.Є. Моделі і методи управління ресурсами вузлів телекомунікаційних мереж в умовах немарківського трафіку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пустовойтов Павло Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
720112
  Тітко В.О. Моделі і методики розрахунку характеристик та засоби підвищення надійності турбогенераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Тітко Владислав Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720113
  Кошкін В.К. Моделі і механізми управління проектами реконструкції систем водопостачання малих муніципальних утворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кошкін Володимир Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. Макарова. – Миколаїв, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
720114
  Зубова К.М. Моделі і системи керування конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з застосуванням регуляторів нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Зубова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
720115
  Потай І.Ю. Моделі і структури мультипроекта модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів з вищою освітою : Автореф. дис ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.22 / Інна Юріївна Потай; Нац. ун-т кораблебуд. ім. адм. Макарова. – Миколаїв, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 17 назв
720116
  Остроуменко Андрій Павлович Моделі і структури обчислювальних пристроїв обробки кольорової інформації та створення спецефектів у системах візуалізації : Автореф. дис. ... канд техн. наук: 05.13.13 / Остроуменко Андрій Павлович; Остроушко А.П.; Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
720117
  Остроушко Андрій Павлович Моделі і структури обчислювальних пристроїв обробки кольорової інформації та створення спецефектів у системах візуалізації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Остроушко А.П.; Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
720118
  Надвинична Т. Моделі і схеми профілактичної роботи психологічної служби університету // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 114-133. – ISSN 1810-2131


  У пропонованому дослідженні здійснена спроба визначити та змістово наповнити психопрофілактичний напрям професійної діяльності фахівців психологічної служби університету. Для цього, зважаючи на доволі широкий діапазон проблемних питань (нечіткість ...
720119
  Зосімов В.В. Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Зосімов В"ячеслав Валерійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720120
  Саіф Моделі і технологія вибору структури технічних засобів інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Саіф К. Мухамед; Сайф К. Мухамед ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
720121
  Заблоцький С.А. Моделі і характеристики систем передачі широкосмугового доступу по мережах електропроводки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Заблоцький Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"зку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720122
  Ляшенко Борис Миколайович Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / Ляшенко Борис Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 317с. + Додаток: л. 296-317. – Бібліогр.: л. 271-296
720123
  Ляшенко Борис Миколайович Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / Ляшенко Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
720124
  Волянська В.В. Моделі ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Волянська Владислава Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720125
  Загородній Ю. Моделі імітації росту та розвитку рослин у сприятливих і небезпечних умовах інфекційних захворювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-15. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні підходи до побудови й дослідження імітаційних моделей розвитку рослинного організму в різних умовах довкілля. Пропонується алгоритм обрахунків інтенсивності процесів росту й розвитку організму при вірусних інфекціях та інших ...
720126
  Льовочкіна А. Моделі інвалідності як способи організації суспільства відносно людей з обмеженими можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Здійснено теоретичний аналіз проблеми організації суспільства по відношенню до інвалідів. Розглянуто існуючі моделі інвалідності, що визначають роль та місце інвалідів у суспільстві, а також обов"язки суспільства стосовно людей з інвалідністю. ...
720127
  Олексенко Л.В. Моделі інноваційного розвитку // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 60-64. – ISSN 2226-8820
720128
  Чорноморець Т.О. Моделі інституту слідчого судді за законодавством країн ( на прикладі Французької республіки та Федеративної республіки Німеччина) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 277-281. – ISBN 978-966-7178-01-8
720129
  Авксєнтьєв М.Ю. Моделі інституційної підтримки державно-приватного партнерства в світі та в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 49-54
720130
  Сибірцев В.В. Моделі інституціоналізації структурно-інноваційних трансформацій в умовах реформування національної економіки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 218-225. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
720131
  Іщук Світлана Олексіївна Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Обгрунтовані теоретико-методичні рекомендації щодо визначення моделей фінансування поточних активів і показників результату фінансово-господарської діяльності промислових підприємств. Проведені апробаційні розрахунки на підставі даних балансової ...
720132
  Булатевич Н.М. Моделі інтегральної оцінки розвитку дитини в практичній діяльності дитячого психолога // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 18-19
720133
  Берко А.Ю. Моделі інтеграції даних у відкритих інформаційних системах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 147-152 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720134
  Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються сучасні тенденції опрацювання електронних джерел наукової інформації. Зокрема, розкриваються методологічні засади та моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках.
720135
  Вонсович О. Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 5-7
720136
  Нарожний О.В. Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допомогою мультиагентних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Нарожний О.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
720137
  Шніт А.В. Моделі інформаційно-правового регулювання корпоративного управління // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 94-97
720138
  Іванова В. Моделі інформаційно-психологічного впливу в революціях в Північній Африці та на Близькому Сході 2009-2011 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 260-262
720139
  Ляшенко І.М. Моделі інформаційної та економічної підтримки прийняття управлінських рішень підприємства / І.М. Ляшенко, В.Г. Баришенська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 207-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуті методи та засоби удосконалення інформаційної системи управління підприємством. Сформульовані основні принципи, що відображають цілі і функції системи. Запропоновані математичні моделі підтримки прийняття економічних рішень як засіб ...
720140
  Олянишен Т.В. Моделі інформаційної технології автоматизованого прогнозування процесу комунікативного руху книги до читача : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олянишен Т.В. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
720141
  Сеньківська Н.Є. Моделі інформаційної технології прогнозування якості книжкових видань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сеньківська Н.Є.; Сенківська Наталія Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
720142
  Кохан В.Ф. Моделі інформаційної технології прогнозування якості флексографічного друку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кохан Василь Федорович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
720143
  Парфентій О.М. Моделі інфраструктури сервісного обслуговування цифрових систем : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Парфентій О.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 33 назв.
720144
  Бублик Є. Моделі іпотечного кредитування: зарубіжна та вітчизняна практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 57-65. – ISSN 1605-2005
720145
  Заруцька О.А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заруцька Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 174-190
720146
  Заруцька О.А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заруцька Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
720147
  Омельченко А.А. Моделі й алгоритми геоінформаційної системи авторизації будування геологічних розризів шахтного поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Омельченко А.А.; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 19 с.
720148
  Ясер Мох"д Абделрахім Альшаро Моделі й алгоритми діагностування та забезпечення надійності гетерогенних комп"ютерних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ясер Мох"д Абделрахім Альшаро. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
720149
  Стелюк Б.Б. Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Стелюк Б.Б.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
720150
  Матвєєва Н.О. Моделі й обчислювальні методи швидкісної та завадостійкої обробки дельта-модульованих сигналів у задачах дефектоскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 - математ. моделювання та обчислювальні методи / Матвєєва Н.О. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720151
  Чудакова В.П. Моделі й технологія формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності як чинника конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 314-327. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
720152
  Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
720153
  Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 422л. – Бібліогр. : л.376-422
720154
   Моделі керування технологічними процесами термообробки товстоплівкоеих опорів / С.В. Лєнкоз, Б.П. Креденцер, В.О. Осипа, С.О. Пашков, С.А. Шомін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-75. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розроблено моделі керування технологічними процесами термообробки товстоплівкових опорів. Визначено процедуру раціональніших режимів впікання паст типів 4413,4431 і 5051. Developed are the models of control of technological processes of thermal ...
720155
  Шушляпін Євгеній Андрійович Моделі кінцевого стану та їх застосування у задачах аналізу і синтезу систем керування : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05. 13.03 / Шушляпін Є.А.; Севастопольський нац. тех. ун-т. – Севастополь, 2002. – 33 с.
720156
  Савранський Р.С. Моделі класифікації припартійних молодіжних організацій Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 113-115. – ISSN 2306-6814
720157
  Ситдикова І.В. Моделі кодування у верлані / І.В. Ситдикова, О.В. Макарова // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 86-90. – ISSN 1729-360Х
720158
  Добржанська О.Л. Моделі колективних ідентичностей в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 14-15


  Зацікавлення людства своєю ідентичнцстю, уособлене в іменах багатьох філософів, політологів, культурологів і представлене в чисельних теоріях і концепціях.
720159
  Ростодіра Михайло Павлович Моделі колективу обчислювачів у паралельних обчислювальних системах з розщепленням програм : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Ростодіра Михайло Павлович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1996. – 23л.
720160
   Моделі компетенцій державних службовців : наук. розробка / [І.В. Клименко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – Київ : НАДУ, 2012. – 71, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
720161
  Докашенко М.В. Моделі композитопобудови складних слів - характеристик особи в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 156-158. – ISSN 1729-360Х
720162
  Любашенко О. Моделі комунікативно-функціональних конструкцій як елементи фольклорної поетики у народних думах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 37-42. – Бібліогр.: С. 42
720163
  Гордієнко В.І. Моделі комунікативного процесу в сучасній психології та їхній потенціал у поясненні діалогічності спілкування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
720164
  Дерев"янко С.М. Моделі конституційного референдуму за конституціями України та держав Європейського Союзу: порівняльно-типологічна характеристика // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 103-105.
720165
  Дерев"янко С.М. Моделі конституційного референдуму за конституціями України та держав Європейського Союзу: порівняльно-типолопчна характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-110.
720166
  Кватер Т. Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі : Авторефф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Тадеуш Кватер; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України. – Львів, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 21 назва
720167
  Семак О. Моделі конфліктних структур у драматургії М. Чирського // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 509-516. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
720168
  Руденко В.М. Моделі кореляційних зв"язків у дослідженнях міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 33-38
720169
  Скнарь А.О. Моделі короткострокового прогнозування валютних курсів в умовах недостатньої інформації : 08.03.02: Дис. ... канд. екон. наук / Скнарь А.О.; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 161 л. – Бібліогр.: С.146-161
720170
  Скнарь А.О. Моделі короткострокового прогнозування валютних курсів в умовах недостатньої інформації. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.03.02 / Скнарь А.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 20л.
720171
  Шевченко О.В. Моделі корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українська практика // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 92-95
720172
  Лев Н.Ю. Моделі коучингу: характеристика та особливості застосування / Н.Ю. Лев, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 76-81. – ISSN 0321-0499
720173
  Гавриленко І. Моделі культурної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 26-29
720174
  Захарченко П. Моделі курортно-рекреаційної економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 76-82. – ISSN 0201-758Х
720175
  Цокур Є.Г. Моделі легітимізації влади: проблема типологізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 194-201
720176
  Заблоцька Р.О. Моделі лібералізації торгівлі послугами в регіональних торговельних угрупуваннях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 2. – С. 82-87
720177
  Твердохлібова Д. Моделі міжбанківських розрахунків: вплив на формування пропозиції грошей // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 29-37. – ISSN 0131-775Х
720178
  Помаза-Пономаренко Моделі модернізації державного управління соціальним розвитком в інтересах забезпечення регіональної безпеки України. - // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 265-273. – ISSN 2078-9165
720179
  Левус Н.Ы. Моделі мотиваційного інтелекту у студентів різних форм навчання / Н.Ы. Левус, В.А. Гупаловська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 207-212. – (Серія : Психологічні науки)
720180
  Чупиков А.М. Моделі мультиграничної сегментації зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Чупиков А.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720181
  Морозов С.М. Моделі надійності у визначенні діагностичних якостей психологічних тестів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 179-190. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
720182
  Заяць Н.В. Моделі народного представництва у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 76-80


  Проаналізовано особливості сучасних моделей народного представництва, досліджено значення кращого світового та вітчизняного досвіду для вдосконалення інституту народного представництва, наголошено на необхідності запозичення сучасних ефективних ...
720183
  Мукан Б.С. Моделі національних інститутів у справах Європейського суду з прав людини: компаративний аналіз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 13-20. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
720184
  Буряк Л.І. Моделі національної пам"яті в українській історіографії 1920-х років: пошук компромісу та спроби адаптації // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 3-14
720185
  Буряк Л.І. Моделі національної пам"яті в українській історіографії 20-х років XX століття: пошук компромісів та спроби адаптації // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 204-209. – ISSN 2226-3209
720186
  Цюгро В.Ю. Моделі обліку витрат як складова системи управління витратами підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 22-25. – ISBN 978-617-645-235-5
720187
  Власенко Н.В. Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Власенко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
720188
  Свербілова Т. Моделі оніричного простору в драматургії українського та російського експресіонізму // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 138-143. – ISBN 966-638-152-4
720189
  Капаніна Юлія Іванівна Моделі оптимізації кеологічно обгрунтованих житлових комплексів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Капаніна Юлія Іванівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1994. – 24л.
720190
  Кудрявцева М. Моделі організації державної влади в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 99-105
720191
  Шишкіна М.П. Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмаро орієнтованому освітньому середовищі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 120-129. – ISSN 1998-6939


  У сучасному інформаційно-освітньому середовищі виникають нові моделі організації навчальної діяльності, що грунтуються на інноваційних технологічних рішеннях щодо організації інфраструктури середовища, до числа яких належать хмаро орієнтовані. Питання ...
720192
  Яковлєва О. Моделі організації мовного простору в Європі: контрактивний аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 29-32
720193
  Могилко Л.В. Моделі організації ринків державних цінних паперів у зарубіжних країнах // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 164-169. – ISSN 1729-7036
720194
  Боринець С. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України / С. Боринець, Л. Могилко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 43-50 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
720195
  Скорик Б. Моделі освітньої діяльності чернечих православних монастирів Центральної України кінця .XVII - XVIII ст.: сучасний історіографічний огляд // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 310-318. – ISBN 978-966-182-372-2
720196
  Максимов С. Моделі осмислення правової реальності в контексті комунікативної парадигми права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 291-303. – ISSN 2227-7153
720197
  Шапурова О.О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 59-64
720198
  Кононенко Я.В. Моделі оцінки економічного ефекту та ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі парфумерно-косметичних підприємств хімічної промисловості) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
720199
  Клебанова Т.С. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т.С. Клебанова, О.В. Панасенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 158-165 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
720200
  Мясіщев О.А. Моделі оцінки захищеності інформації програмно-апаратною системою захисту / О.А. Мясіщев, А.В. Джулій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 130-135
720201
  Іванова Н.Ю. Моделі оцінки інтелектуальних ресурсів фірми / Н.Ю. Іванова, Н.В. Сисенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
720202
  Момот Т.В. Моделі оцінки реальних опціонів у системі вартісно орієнтованого корпоративного управління: обгрунтування доцільності використання / Т.В. Момот, А.В. Недавня // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 29-33
720203
  Вітлінський В.В. Моделі оцінки ризику неплатежу операцій фінансового лізингу : фінансовий механізм / В.В. Вітлінський, Є.Б. Долинська // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 62-68. – Бібліогр.: 14 назв
720204
  Міщенко С.Г. Моделі оцінки стимулюючого ефекту оподаткування // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
720205
  Ахмед Хусні Улеян Аль Таразі Моделі оцінки та методи забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з урахуванням помилок контролю : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 06 / Ахмед Хусні Улеян Аль Таразі.; Мін-во освіти і науки України; Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007. – 21с. – Бібл.: 7 назв
720206
  Долінський Л.Б. Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 89-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
720207
  Скіцько В.І. Моделі оцінювання ефективності рекламної кампанії / В.І. Скіцько, Л.Г. Міленіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 186-194. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
720208
  Назарага І.М. Моделі паритету купівельної спроможності та паритету відсоткових ставок в умовах економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз можливості застосування моделей паритету купівельної спроможності і паритету відсоткових ставок для визначення обмінного курсу гривня/долар США в умовах української економіки. The analysis of a possibility of application of models of ...
720209
  Паянок Т. Моделі ПДВ в експортно-орієнтованій економіці : податкова політика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
720210
  Колісник В. Моделі переробки інформації людиною - ключ до проблеми освіти й виховання. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 71-89.
720211
  Братиця Г. Моделі підготовки магістрів освіти у Німеччині (на прикладі університету м.Біліфельд). // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 232-237. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)
720212
  Вадзінська І. Моделі побудови системи інформаційної безпеки країн-сателітів РФ (на прикладі Білорусі та Казахстану) // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 173-176
720213
  Голобородько Я. Моделі поведінкових практик ("Power Point" для Ігоря Нижника) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 111-118. – ISSN 0236-1477
720214
  Ромець М.Є. Моделі поводження взаємодіючих агентів при інтелектуальному аналізу даних / М.Є. Ромець, О.О. Тимашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 334-339. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається постановка задачі аналізу поводження систем взаємодіючих агентів для інтелектуального аналізу даних.
720215
  Оксіюк О.Г. Моделі подання знань в інтелектуальних системах навчання / О.Г. Оксіюк, Ю.В. Волосюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 98-101
720216
  Тарасова Л.Г. Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах / Л.Г. Тарасова, О.В. Піскунова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 189-217. – ISSN 2306-3289
720217
  Симоненко О. Моделі політичного лідерства в Україні // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 58-65.
720218
   Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство / Тищенко Ю., Байор П., Товт М., ГоробчишинаС. ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : Україна, 2010. – 148 с. – ISBN 976-966-2157-27-7
720219
  Гончаренко Б.Б. Моделі польського позитивізму в українській літературі XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Гончаренко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720220
  Гончаренко Б.Б. Моделі польського позитивізму в українській літературі XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Гончаренко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 173-195
720221
  Кіношенко Д.К. Моделі пошуку та розпізнавання зображень у базах даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Кіношенко Д.К.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
720222
  Прилуцький Р. Моделі правового регулювання сфери господарювання і фінансово-економічна криза в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
720223
  Матат А. Моделі приватної виконавчої служби: досвід США, Франції та Фінляндії // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-966-919-107-6
720224
  Дем"янюк О.Б. Моделі прийняття інвестиційних рішень на основі функції вигідності з грошовим та часовим аргументами : Наукове видання / О.Б. Дем"янюк; МОНУ; Терноп. академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 101с. – ISBN 966-528-177-1
720225
  Заславська О.В. Моделі прийняття рішень в оптовій торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 275-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються постановки задач оптимізації прибутку торгівельного посередника з урахуванням оптових знижок, що описуються дискретними моделями. Ключові слова: прийняття рішень, дискретна оптимізація, оптова торгівля. This paper provides discrete ...
720226
  Дубовой В.М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами : монографія / В.М. Дубовой, Ковалюк О.О. ; МОНУ, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 185 с. – ISBN 978-966-641-251-8
720227
  Дахно Н.Б. Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дахно Наталія Борисівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720228
  Піскунова О.В. Моделі прийняття рішень з проблем розвитку малого підприємництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Піскунова Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: 54 назви
720229
  Коробко Т.В. Моделі прогнозування міграційних процесів / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 253-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається загальний підхід до побудови міграційних моделей. Адаптована модель Ю.М. Березкина до регіональних міграційних процесів в сучасній Україні. Досліджено вплив на міграцію економічних показників.
720230
  Фоміна Г. Моделі простих речень у давньоанглійській мові // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 81-84
720231
  Тарасенко М.О. Моделі просторового світосприйняття у давньоєгипетській космографії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 61-75. – ISSN 1608-0599
720232
  Кудіна В.В. Моделі професійної підготовки учителів у різних країнах: зіставний аналіз // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 19-23


  Розглядаються моделі професійної підготовки учителів у країнах Європи та США у зіставленні з сучасною українською практикою.
720233
  Нікольський Ю.В. Моделі процесів аналізу даних із невизначеністю та надлишковістю : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Нікольський Ю.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 88 назв.
720234
  Бабій Н.В. Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оцінювання технологічних параметрів в багатошарових наноплівках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бабій Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720235
  Климук Н.Я. Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Климук Наталія Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 155-157. – Бібліогр.: л. 140-154
720236
  Климук Н.Я. Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 / Климук Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
720237
  Дольська О.О. Моделі раціональності в освіті (до питання про трансформаційні процеси в освіті) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.106-113
720238
  Золкін С.Г. Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23. / Степан Георгійович Золкін; МОН України, Харк. нац. ун-т. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
720239
  Гриценко Л.Л. Моделі реалізації державної інвестиційної політики на засадах взаємодії держави та бізнесу в різних країнах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 62-75. – ISSN 2305-7491
720240
  Скрипнюк О. Моделі реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократії: питання теорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 189-196. – ISSN 1026-9932
720241
  Величко В.В. Моделі регіонального розвитку Китаю: формування, структура, перспективи // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-54. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
720242
   Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків / Масюк С.В. [та ін.] ; за ред. І.А. Ліхтарьова ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіаційної медицини", НДІ радіац. захисту акад. технол. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДІА, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-260. – ISBN 978-617-7015-24-5
720243
  Серажим Ю. Моделі регулювання ринку цінних паперів: світовий та український досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
720244
  Каменєва І.В. Моделі реляційних мереж мозкоподібних структур та їх застосування в штучному інтелекті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Каменєва Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
720245
  Грінченко Ю.Л. Моделі реформування інституціональної структури Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.190-205
720246
  Ситар Г.В. Моделі речень із предикатами відношення частини й цілого в українській мові / Ганна Ситар. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-639-309-1
720247
  Ковальчук В. Моделі ринків з асиметричною інформацією у дослідженнях Нобелівських лауреатів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 123-132. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
720248
  Козакова Н.Ф. Моделі розв"язання задачі про відновлення інформації / Н.Ф. Козакова, А.О. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 186-193


  Розглядаються та аналізуються моделі розв"язання задач відновлення інформації, які] може бути отримана системами моніторингу стану об"єктів інформаційних систем. Men зазначеного є підвищення точності систем моніторингу. Наводяться достоїнства та недо ...
720249
  Канов О. Моделі розвитку державної власності: історичний досві ХХ ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-79 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0131-775Х
720250
  Бартошук О.В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 62-68. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
720251
  Дмітрієва М. Моделі розвитку науки у світлі синергетики // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.40-53
720252
   Моделі розвитку сучасної української школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, [11-13 жовтня 2006 р., Черкаси - Сахнівка]. – Київ : СПД Богданова А.М., 2007. – 240с., 8л. іл. – ISBN 978-966-96547-8-4
720253
  Деделюк К. Моделі розвитку технопарків у світі: компаративний аналіз / К. Деделюк, Н. Федчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 77-83. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
720254
  Бойко М.Г. Моделі розвитку туризму в Україні та Польщі / М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-48. – ISBN 966-614-021-7
720255
  Бабчинська О. Моделі розвитку туристичних підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 3-4. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
720256
  Суховірський Б.І. Моделі розпізнавання геозображень та деталізації числових характеристик земельного кадастру для цілей екологічного моніторингу / Б.І. Суховірський, С.В. Крисенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-60 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
720257
  Ястребова Г.С. Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України / Г.С. Ястребова, Є.П. Заруба // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 359-367. – ISSN 2222-0712
720258
  Лобанова М. Моделі розселення трипільського населення в Північно-Західному Причорномор"ї // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С . 72. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
720259
  Коцюбняк Т.А. Моделі свободи в лібералізмі Ф. Гаєка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 177-178
720260
  Шуклін Дмитро Євгенійович Моделі семантичних нейронних мереж та іх застосування в системах штучного інтелекту : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.23 / Шуклін Д.Є.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
720261
  Прищепчук І.О. Моделі семантичних перетворень лексем light і "світло" на різних етапах розвитку англійської і української мов та їхнє відображення в поетичних текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 102-111. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
720262
  Деменчук О.В. Моделі семантичної деривації лексики "ментального занурення" (на матеріалі української, польської та англійської мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 49-56. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
720263
  Кибалко І.І. Моделі систем підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом на основі теорії нечітних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Кибалко І.І.; Мін-во освіти України. Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 1999. – 17л.
720264
  Чепурко В.В. Моделі ситуативної діагностики фінансового стану аграрних підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 79-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
720265
  Кравець О. Моделі сім"ї у казках Івани Брлич-Мажуранич (українська інтерпретація творів хорватської казкарки) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 228-233. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
720266
  Романенко Юрій Моделі смислоутворення в соціальних системах : психофрактальний аспект // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.97-106. – ISSN 1810-2131
720267
  Жиглей І.В. Моделі соціальних держав та соціальний захист: екскурс в минуле та майбутнє // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 71-79. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
720268
  Диха М. Моделі соціально-економічної трансформації України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 77-85. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240
720269
  Коломієць К.М. Моделі соціально-семантичної інтеграції американізмів у німецькомовний дискурс // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 93-96
720270
  Кресіна І. Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації / І. Кресіна, Н. Хома // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 185-196. – ISSN 2306-9082
720271
  Хома Н.М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : монографія / Н.М. Хома ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 509-591. – ISBN 978-617-665-006-5


  Досліджуються процеси становлення та розвитку інституту соціальної держави, її моделей. Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави. Показано особливості зарубіжних моделей соціальної держави з акцентом на процесах ...
720272
  Серватинська І. Моделі соціальної політики та соціального страхування: світовий і вітчизняний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 153-172. – ISSN 1818-5754
720273
  Попович В.М. Моделі соціальної роботи в громаді: можливості розвитку в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 127-130. – ISSN 2077-1800
720274
  Ядранський Д.М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 10-16. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
720275
  Бугай І.В. Моделі співіснування бухгалтерського і податкового обліку за кордоном / І.В. Бугай, С Г. Кальченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
720276
  Кудінова А. Моделі споживання: цивілізаційний вимір // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 17-22. – Бібліогр.: 7 назв
720277
  Путятіна О.Є. Моделі стохастичних процесів у задачах оптимізації портфеля цінних паперів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Путятіна Олександра Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
720278
  Точилін В.О. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та практика впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 109-116. – ISSN 1993-6788
720279
  Пономаренко О.І. Моделі страхування та теорія ризику : [ навчальний посібник ] / О.І. Пономаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-439-054-2


  Наведені теоретичні відомості з фінансової системи економіки, страхової справи, функціонування фінансових ринків. Теоретичні відомості супроводжуються прикладами, задачами та вправами. Навчальний посібник для студентів економічних і математичних ...
720280
  Леонов Д.С. Моделі структурних змін у (квази)бінарних твердих розчинах (Ti1-c Wc)B2 та ГЦК-Ni1-c Alc: термодинаміка і кінетика : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Леонов Д.С. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
720281
  Лизогуб Ірина Юріївна Моделі структурних рівнянь в аналізі соціологічної інформації : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.02 / Лизогуб Ірина Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
720282
  Лизогуб І.Ю. Моделі структурних рівнянь в аналізі соціологічної інформації : Дис... Канд соціологічн. наук: 22.00.02 / Лизогуб І.Ю.; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 163л. – Бібліогр.:л.151
720283
  Ахмед Моделі структурно-об"єктної технології розробки інтерфейсного комплексу корпоративної інформаційної системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ахмед І.А. Альбахлул; МОіНУ; ХНУР. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
720284
  Гресько О. Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 143-148. – ISSN 2078-1911
720285
  Соломенюк П.Г. Моделі сучасних господарських систем: суть, єдність принципів класифікації та їх типи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 23-29.
720286
  Єфіменко Надія Анатоліївна Моделі та алгоритми автоматизованого оперативного номенклатурно-календарного планування дискретних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Єфіменко Н.А.; Черкаськ. держ. технолог. ун-тет. – Черкаси, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
720287
  Кочеткова О.В. Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Кочеткова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
720288
  Кочеткова О.В. Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кочеткова О.В.; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2008. – 170л. + Додатки: л.162-170. – Бібліогр.: л.147-161
720289
  Плесканка Н.М. Моделі та алгоритми буферизації мультисервісного трафіку у телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Плесканка Назарій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
720290
  Келеберда Ігор Миколайович Моделі та алгоритми в інформаційній технології персоналізованого агентно-онтологічного пошуку навчальних матеріалів в мережі Інтернет : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Келеберда І.М.; Харківськ. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
720291
  Цимбал Юрій Вікторович Моделі та алгоритми візуалізації багатовимірних даних на основі автоасоціативних нейронних мереж : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Цимбал Ю.В.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України. НАНУ. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
720292
  Лаврів О.А. Моделі та алгоритми забезпечення якості обслуговування в мультисервісній мережі з урахуванням властивостей трафіку : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лаврів Орест Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назв.
720293
  Костенко О.П. Моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної маркетингової системи : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.56 / Олександр Петрович Костенко; КНУТШ. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
720294
  Кірюшатова Тетяна Григорівна Моделі та алгоритми інформаційної підтримки прийняття рішень при формуванні колективів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Кірюшатова Т.Г.; Херсонський нац. технічний ун-т. – Херсон, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
720295
  Моргунова Тетяна Іванівна Моделі та алгоритми комплектації в системах з багатоваріантними технологіями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Моргунова Тетяна Іванівна; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1998. – 19л.
720296
  Шевченко С.В. Моделі та алгоритми оптимізації структури розподілених технологічних систем : Автореф... канд. техннаук: 05.13.06 / Шевченко С. В.; Хар. держ. політехн. ін-т. – Х,, 2000. – 19л.
720297
  Селюченко М.О. Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Селюченко Мар"ян Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 35 назв
720298
  Мельник О.М. Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Мельник О. М. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 8 назв.
720299
  Руднєва М.С. Моделі та алгоритми процесу ідентифікації при вимірюванні складних просторових поверхонь об"єктів : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Руднєва М.С.; Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – 152л. – Бібліогр.: л. 141 - 152
720300
  Руднєва М.С. Моделі та алгоритми процесу ідентифікації при вимірюванні складних просторових поверхонь об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Руднєва М.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
720301
  Петриченко Олександр Вячеславович Моделі та алгоритми розробки баз даних інформаційних систем з використанням цільового програмування : Автореф. дис. ... канд.техніч. наук: 05.13.06 / Петриченко О.В.; ХНУР. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
720302
  Сафван Моделі та алгоритми розробки логістичних інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сафван А.С.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
720303
  Панфьорова І.Ю. Моделі та алгоритми структуризації задач організаційно-технологічного управління. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Панфьорова І.Ю.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 16л.
720304
  Естрін С.В. Моделі та алгоритми управління електрогідроімпульсними процесами : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Естрін С.В.;МОіНУ. ХДТУ. – Херсон, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
720305
  Яремко О.М. Моделі та алгоритми управління параметрами радіоканалу в системах мобільного зв"язку з урахуванням локалізації абонентського навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яремко Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
720306
  Мохамад Хассан Абу Зейд Моделі та алгоритми управління розвитком техніко-економічних систем на основі нечіткої системної оптимізації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Мохамад Хассан Абу Зейд; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1999. – 19л.
720307
  Шевченко Ігор Вікторович Моделі та алгоритмічно-програмне забезпечення лексикографічних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.13.06 / Шевченко І. В.; НАНУ, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ, 2000. – 19 с.
720308
  Сіпко О.М. Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сіпко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 152 арк. – Додатки: арк. 141-152. – Бібліогр.: арк. 125-140
720309
  Сіпко О.М. Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сіпко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
720310
  Єфіменко А.А. Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Єфіменко Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 155 л. – Додатки: л. 151-155. – Бібліогр.: л. 130-150
720311
  Єфіменко А.А. Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Єфіменко Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720312
  Калашніков Є.Є. Моделі та засоби автоматизації процесів керування дозуванням сипких матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Калашніков Є.Є. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 13 назв.
720313
  Самір Ханджи Хісам Сафа Моделі та засоби автоматизації процесів управління мобільними об"єктами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самір Х.Х.С. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
720314
  Насуро К.В. Моделі та засоби нейромережевої класифікації супутникових даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Насуро Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
720315
  Ноздренков В.С. Моделі та засоби оцінювання знань за допомогою гібридної нечітко-нейронної інформаційної технології : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Ноздренков В.С.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
720316
  Лісяной Г.В. Моделі та засоби підвищення ефективності функціонування адаптивних інформаційно-управляючих систем промислових виробництв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Лісяной Г.В. ; Херсонський нац. технічний ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
720317
  Літава Г.В. Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Літава Гжегож Владислав ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 21 с. – Бібліогр.:14 назв
720318
  Мілейко І.Г. Моделі та засоби побудови гарантоздатних інформаційних систем для тензометрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мілейко Ігор Генрікович ; М-во освіти і науки України, Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
720319
  Чернявський А.В. Моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Чернявський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720320
  Мирна Олена Володимирівна Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною базою вузу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мирна О.В.; МОіНУ; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є. Жуковського. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
720321
  Кудрявцева М.С. Моделі та інструментальні засоби задач контролю й управління електроенергетичним комплексом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Кудрявцева М.С.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
720322
  Сокол В.Є. Моделі та інструментальні засоби систем управління IT-інфраструктурою організацій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Сокол Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
720323
  Солодовник Ганна Валеріївна Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Солодовник Г.В.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
720324
  Мазуркевич О.І. Моделі та інструменти визначення пріоритетів проектів реструктуризації на основі якісного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Мазуркевич Олександра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
720325
  Дьомін М.К. Моделі та інструменти моніторингу інформаційно-управлінських архітектур : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Дьомін М.К. ; НАНУ; Мін-во освіти і науки України.Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
720326
  Мягков Ю.П. Моделі та інструменти формування організаційної структури проектно-орієнтованого підприємства в умовах турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Мягков Юрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
720327
  Завгородній М.С. Моделі та інструменти формування портфелю проектів корпорації в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Завгородній Максим Сергіойвич ; М-во освіти і науки, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
720328
  Загородня Т.М. Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Загородня Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720329
  Кузьменко С.В. Моделі та інформаційна технологія контролю в розподілених організаційно-технологічних системах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Кузьменко С.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
720330
  Бабосюк А Н. Моделі та інформаційна технологія оцінки впливу слабкоформалізованих стратегій на показники бізнес-плану діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бабосюк Надія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
720331
  Захарова Т.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття інвестиційних рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Захарова Тетяна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720332
  Данилова О.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетеннісному підході : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Данилова О. В.; НАН України, Мін-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.:17 назв
720333
  Мартиновець С.М. Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартиновець С.М.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
720334
  Риндич Є.В. Моделі та інформаційна технологія побудови корпоративних конференц-систем в IP-мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Риндич Є.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
720335
  Ковалюк О.О. Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Ковалюк О.О.; Вінницький нац. тех. ун-т. – Вінниця, 2009. – 20с. – Бібл.:12 назв
720336
  Гринченко М.А. Моделі та інформаційна технологія прогнозування процесів розвитку макроекономічних систем (на прикладі Харківської області) : автореф. дис.... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гринченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720337
  Білова Т.Г. Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Білова Т. Г. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 12 назв.
720338
  Біньковська А.Б. Моделі та інформаційна технологія синтезу локальної комп"ютерної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Біньковська Анжела Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720339
  Станкевич О.А. Моделі та інформаційна технологія стратегічного управління логістикою дистриб"юції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Станкевич Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720340
  Гамзаєв Р.О. Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в гнучких процесах розробки програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гамзаєв Рустам Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
720341
  Кондращенко В.В. Моделі та інформаційна технологія управління процесами фінансування інвестиційних проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кондращенко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720342
  Шатохіна Н.В. Моделі та інформаційна технологія формування стратегії розвитку підприємства на прикладі цукробурякового виробництва) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06. - інформац. технол. / Н.В. Шатохіна ; Нац. техн. ун-т "Харьків. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
720343
  Лук"яненко Т.В. Моделі та інформаційна технологія формування стратегії управління розвитком соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лук"яненко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720344
  Керносов М.А. Моделі та інформаційні технології адміністрування інформаційного комплексу автоматизованих систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Керносов М. А. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
720345
  Підмогильний С.М. Моделі та інформаційні технології в задачах землекористування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Підмогильний С.М.; МОіНУ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
720346
  Соколов А.Є. Моделі та інформаційні технології інтенсифікації і підвищення якості комп"ютеризованого навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соколов А.Є. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
720347
  Швед А.В. Моделі та інформаційні технології кластеризації та ранжирування групових експертних оцінок в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Швед Альона Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720348
  Лещенко І.Є. Моделі та інформаційні технології комп"ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лещенко І.Є.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720349
  Крючковський В.В. Моделі та інформаційні технології нормативної теорії прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Крючковський Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
720350
  Ямшанов І.С. Моделі та інформаційні технології опрацювання на технологічність структури об"єктів складального процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ямшанов Ігор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
720351
  Кірхар Н.В. Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Кірхар Н. В.; Кірхан Н.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 21 с. – Бібліогр. : 8 назв.
720352
  Величко Ю.І. Моделі та інформаційні технології побудови системи адаптації користувальницьких інтерфейсів програмних продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Величко Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
720353
  Нескородєва Т.В. Моделі та інформаційні технології поліваріантного аналізу діяльності підприємства : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Нескородєва Т.В. ; МОНУ, Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
720354
  Давиденко Є.О. Моделі та інформаційні технології реінжинірингу автоматизованих систем плазово-технологічної підготовки виробництва : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Давиденко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 22 назви
720355
  Ахмад Хадер Ахмад Хаббуш Моделі та інформаційні технології реінжинірінгу успадкованих інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ахмад Хадер Ахмад Хаббуш; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
720356
  Мельник Моделі та інформаційні технології скелетизації при попередній обробці бінарних зорбажень в системах електронного документообігу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Г-В.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
720357
  Фонта Н.Г. Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фонта Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
720358
  Нятіна Н.Л. Моделі та інформаційні технології управління трудовими ресурсами регіонально - промислових і соціально - економічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нятіна Н.Л. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
720359
  Васько С.М. Моделі та їх символьні перетворення для оптимізації законів управління транспортними засобами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Васько Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
720360
  Саїв О.С. Моделі та концепції поняття доказів у кримінальному проваддженні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 171-178. – ISSN 2078-6743
720361
  Бєлий Ю.О. Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Бєлий Ю. О. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр. :12 назв.
720362
  Гоголєва М.О. Моделі та метод розподілу каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11 : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гоголєва М.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
720363
  Усиченко Олена Юріївна Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.11 / Усиченко О.Ю.; Нац. транспортний ун-тет. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
720364
  Шептура О.О. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шептура О.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
720365
  Гора М.М. Моделі та методи автоматизованого контролю якості, основані на виробничій логістиці : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформаційні технології" / Гора М. М. ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
720366
  Западня К.О. Моделі та методи автоматизованого планування транспортного обслуговування розподілених технологічних комплексів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Ксенія Олегівна Западня;МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. С.М.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 24 назви
720367
  Мельник М.Р. Моделі та методи автоматизованого проектування шумозахисних екранів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Мельник М.Р. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
720368
  Корольков І.В. Моделі та методи аналізу маршрутів трафіку в об"єднаних комп"ютерних мережах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Корольков І.В. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720369
  Шапорін В.О. Моделі та методи аналізу ризиків безпеки інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шапорін Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
720370
  Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
720371
  Зайченко О.Ю. Моделі та методи аналізу та сінтезу структури комунікаційних систем розподілених комп"ютерних мереж : Автореф... кнад. техн.наук: 05.13.08 / Зайченко О.Ю.; Нац. техн. ун-т України. КПІ. – Київ, 1996. – 16л.
720372
  Асл Моделі та методи аналізу характеристик комунікаційних систем глобальних комп"ютерних мереж : Автореф... наук: 05.13.13. / Асл Руста-Есхан; Нац.тех. унів. України КПІ,. – Київ, 1998. – 16л.
720373
  Хассан Ктейман Моделі та методи апаратного моделювання несправностей цифрових систем на кристалах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13.13 / Хассан Ктейман; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
720374
  Уаді Гарібі Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на кристалах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Уаді Гарібі; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
720375
  Ульянова О.С. Моделі та методи багатокритеріального синтезу фізичних структур при автоматизованому проектуванні розподілених баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Ульянова О.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
720376
  Басюк Т.М. Моделі та методи візуалізації графів для комп"ютерних видавничих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Басюк Т.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
720377
  Шелковська І.М. Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шелковська Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720378
  Руккас К.М. Моделі та методи динамічного управління розподіленими інформаційними системами в реальному часі на основі багатоагентного підходу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Руккас Кирило Маркович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 36, [1] с. – Бібліогр.: 63 назви
720379
  Притискач І.В. Моделі та методи діагностування силових трансформаторів в електричних мережах напругою 6-110 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Притискач Іван Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
720380
  Ченцов О.І. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Ченцов О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв
720381
  Ченцов О.І. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Ченцов О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 118с. – Бібліогр.: л. 112-118
720382
  Яковенко Є.О. Моделі та методи експертного оцінювання рівня корпоративних знань для прийняття проектних рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Яковенко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
720383
  Мухаммед Моделі та методи забезпечення відмовостійкості системи обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі модуларної арифметики : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Мухаммед Дж. Мухаммед; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 17 назв
720384
  Милокум Я.В. Моделі та методи забезпечення якості обслуговування у захищених комп"ютерних мережах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Милокум Я.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
720385
  Кирийчук Д.Л. Моделі та методи інформаційних технологій координаційного управління виробничих систем : автореф. дис.... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кирийчук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: Біліогр.: 8 назв
720386
  Шупік І.Є. Моделі та методи інформаційних технологій корекції фізичного стану студентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шупік Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
720387
  Антофій Наталія Миколаївна Моделі та методи інформаційної підтримки в комп"ютеризованих системах навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Антофій Н.М.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720388
  Дурман М.О. Моделі та методи інформаційної підтримки прийняття рішень в агропромисловому комплексі на основі евристико-аналітичного підходу : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Дурман М.О.; Мін-во освіти Укр.Херсон.держ.техн.ун-т. – Херсон, 1999. – 17л.
720389
  Дурман М.О. Моделі та методи інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні складними технологічними процессами : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Дурман М.О.; Мін-во освіти Укр.Херсон.держ.техн.ун-т. – Херсон, 2000. – 19л.
720390
  Ляшенко О.М. Моделі та методи інформаційної підтримки прийняття рішень з попередження виникнення лісових пожеж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ляшенко О.М.; Лящешенко О.М. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
720391
  Рилова Н.В. Моделі та методи інформаційної технології оперативного управління виробництвом напівпровідникових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рилова Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
720392
  Педан С.І. Моделі та методи інформаційної технології підтримки компетентнісно-орієнтованого адаптивного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Педан Станіслав Ігорович ; М-во освіти і науки, мододі та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
720393
  Дунаєвська О.І. Моделі та методи керування багатономенклатурними транспортними потоками за умов невизначеності попиту та вартості транспортувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Дунаєвська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720394
  Возовиков Ю.М. Моделі та методи керування матеріалізованими представленнями для інформаційних систем з реляційними базами даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Возовиков Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
720395
  Лисяк Т.М. Моделі та методи керування навантаженням в інтелектуальній мережі з використаанням апарата мереж Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.02 / Тетяна Миколаївна Лисяк; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
720396
  Турчин О.Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Турчин О.Я. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720397
  Турчин О.Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Турчин О.Я. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 134 л. + Додаток: л. 122-125. – Бібліогр.: л. 126-134
720398
  Яковенко О.Є. Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Олександр Євгенович Яковенко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
720399
  Хері Алі Абдулла Моделі та методи контролю і корекції помилок в системі обробки інформації на основі модулярної арифметики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хері Алі Абдулла ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 21 назв
720400
  Комарницька О.І. Моделі та методи лінгвістичного аналізу тексту в системах оцінювання знань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 0027-2833
720401
  Воробйов А.В. Моделі та методи локального динамічного розподілу трафіка в телекомунікаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воробйов Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720402
  Говоруха В.Б. Моделі та методи механіки руйнування п"єзокерамічних тіл з міжфазними тріщинами : монографія / В.Б. Говоруха, В.В. Лобода ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2013. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-248. – ISBN 978-966-551-394-0
720403
  Нерода Т.В. Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Нерода Т.В.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.:15 назв
720404
  Єфремова Г.В. Моделі та методи моніторингу і управління ризиками при виконанні проекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Єфремова Г.В.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
720405
  Матвійків О.М. Моделі та методи мультимасштабного проектування рідинних мікросистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Матвійків Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
720406
  Селін В.О. Моделі та методи нелінійного оцінювання параметрів поліноміальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Селін Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720407
  Радивоненко О.С. Моделі та методи нечіткого кластерного аналізу даних в умовах невизначеності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.23. - Системи та засоби штучного інтелекту / Радивоненко О.С. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720408
  Ульяновська Юлія Вікторівна Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Ульяновська Ю.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
720409
  Саваневич В.Є. Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об"єктів : Автореф. дис. ...д-ра. техн. наук:01.05.02 / Вадим Євгенович Саваневич; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 35с. – Ббібліогр. :28 назв
720410
  Головко О.В. Моделі та методи обробки і передачі цифрової фото- та відеоінформації для прийняття рішень в автоматизованих інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Головко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
720411
  Збітнєва Майя Вячеславівна Моделі та методи обробки інформації в автоматизованих системах диспетчерського управління електричними мережами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06 / Збітнєва Майя Вячеславівна; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
720412
  Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720413
  Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л. + Додаток: л. 157-158. – Бібліогр.: л. 147-156
720414
  Андрущак І.Є. Моделі та методи оптимізації в програмному середовищі підтримки фармакокінетичних системних досліджень : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Андрущак І.Є. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 160 л. + Додатки : 109-143. – Бібліогр.: л. 144-160
720415
  Андрущак І.Є. Моделі та методи оптимізації в програмному середовищі підтримки фармакокінетичних системних досліджень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Андрущак І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720416
  Сугоняк І.І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Сугоняк І.І. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720417
  Сугоняк І.І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Сугоняк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. + Додатки: л.141-181. – Бібліогр.: л.182-197
720418
  Вакуленко Д.В. Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Вакуленко Д.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського". – Тернопіль, 2008. – 173л. + Додатки: л.143-158. – Бібліогр.: л.159-173
720419
  Вакуленко Д.В. Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Вакуленко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
720420
  Сиротенко М.О. Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сиротенко Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720421
  Меленчук І.Б. Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Меленчук Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
720422
  Меленчук І.Б. Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Меленчук Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Тернопіль, 2013. – 167 л. – Додатки: л. 127-167. – Бібліогр.: л. 114-126
720423
  Тарандушка Людмила Анатоліївна Моделі та методи організаційно-технологічної структури дискретних процесів виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Тарандушка Л.А.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
720424
  Са"ді Ахмад Абдельхамід Саєд Ахмад Моделі та методи оцінки ефективності комп"ютерних мереж з неоднорідними багатокомпонентним потоком даних : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Са"ді Ахмад Абдельхамід Саєд Ахмад; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
720425
  Олешко І.В. Моделі та методи оцінки захищеності механізмів багатофакторної автентифікації від несанкціонованого доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Олешко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: 14 назв
720426
  Моссаварі М. Моделі та методи оцінки та оптимізації показників живучості комп"ютерних мереж з технологією MPLS : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформ. технол. / Мохаммадреза Моссаварі ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720427
  Золкіна Елла Анатоліївна Моделі та методи оцінювання і розпізнавання двовимірних зображень в інтелектуальній діяльності людини : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.23 / Золкіна Е.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
720428
  Нитребич О.О. Моделі та методи оцінювання надійності програмного забезпечення з урахуванням його архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Нитребич Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720429
  Кіріченко Л.О. Моделі та методи оцінювання параметрів самоподібних і мультифрактальних стохастичних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Кіріченко Людмила Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 77 назв
720430
  Малишкіна К.С. Моделі та методи оцінювання показників якості навчального процесу ВНЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Малишкіна Катерина Сергіївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
720431
  Тодоріко О.О. Моделі та методи очищення та інтеграції текстових даних в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тодоріко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720432
  Гаркуша С.В. Моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Гаркуша Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 78 назв
720433
  Бражник Д.О. Моделі та методи підвищення стійкості до перешкод в оптичних системах ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бражник Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
720434
  Кучеренко Д.Ю. Моделі та методи підвищення якості експертного діагностування комп"ютерних систем з використанням продукційних правил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кучеренко Дарія Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720435
  Нікітін С.О. Моделі та методи підвищення якості зв"язку в безпроводових телекомунікаційних системах на основі формування паралельних інформаційних потоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Нікітін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
720436
  Стеклова Н.М. Моделі та методи підвищення якості управління дискретно-непреривними технологічними процессами. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Стеклова Н.М.; КПІ. – К, 1994. – 17л.
720437
  Бочаров Борис Петрович Моделі та методи підтримки прийняття рішень в системах автоматизованого управління бібліотекою ВНЗ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бочаров Борис Петрович; Бончаров Б.П.; Херсонський національний технічний ун-т. – Херсон, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
720438
  Цегелик Г.Г. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в умовах визначеності : текст лекцій / Г.Г. Цегелик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 92 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90
720439
  Ємельянова О.В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ємельянова О.В. ; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського, "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720440
  Толбатов В.А. Моделі та методи побудови автоматизованих інтегрованих систем життєвого циклу виробів промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Толбатов В.А.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
720441
  Лебедєва О.О. Моделі та методи побудови середовища колективного проектування для гетерогенних САПР : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Лебедєва О.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
720442
  Коваль В.В. Моделі та методи поліноміального оцінювання параметрів сигналів на фоні мультиплікативних та адитивно-мультиплікативних завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Коваль Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
720443
  Марценюк Василь Петрович Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень : Дис. ... доктора техніч. наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; Мін-во охорони здоров"я України. Тернопільська держ. медична акад. ім.І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 2004. – 424л. + Додатки: л.378-424. – Бібліогр.: л.356-377
720444
  Марценюк Василь Петрович Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 49 назв
720445
  Марценюк Василь Петрович Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 49 назв.
720446
  Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. що навч.за напрямом "прикладна математика" та " інформатика" / О.Ф.Волошин, С.О. Мащенко ; КНУТШ. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Київський університет, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-439-267-6
720447
  Казакова Н.Ф. Моделі та методи проактивного забезпечення інформаційної безпеки в когнітивних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Казакова Надія Феліксівна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
720448
  Полтораченко Наталія Іванівна Моделі та методи проектування інженерних мереж, що розвиваються : Автореф... канд. техніч.наук: 05.13.12 / Полтораченко Наталія Іванівна; КІБІ. – К., 1993. – 21л.
720449
  Прохорець С.І. Моделі та методи проектування нейтронографічної установки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Прохорець С.І.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 19 назв
720450
  Абдельхамід Моделі та методи реструктуризації телекомунікаційних систем в умовах нестаціонарності : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 05.12.02 / Абдельхамід Б.М. Зугбор; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
720451
  Сочнєв С.В. Моделі та методи ризик менеджменту в управлінні проектами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Сочнєв С.В.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
720452
  Комяк В.В. Моделі та методи розбиття і трасування для оцінки шляхів евакуації у висотних будівлях при проектуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Комяк Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
720453
  Яскевич В.О. Моделі та методи розпаралелювання обчислювального процесу в багатоядерних мікропроцесорах цифрової обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Яскевич Владислав Олександрович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720454
  Хаймуді Ель Кхатір Моделі та методи розпізнавання класів багатопараметричних об"єктів на основі штучних нейронних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Хаймуді Е.К.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України. НАНУ. – Львів, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
720455
  Славінська О.С. Моделі та методи розрахунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропіі відкритих турбулентних потоків. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Славінська О.С.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 20л.
720456
  Денисюк І.Т. Моделі та методи розрахунку напруженого стану структурно-неоднорідних конструкціних елементів з нагладкими межами поділу матеріалів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.02.04 / Денисюк І.Т.; МОНУ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2005. – 42с. – Бібліогр.: 47 назв
720457
  Попович Василь Степанович Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Попович В.С.; М-во освіти і науки України Луцький держ. технічний ун-т. – Луцьк, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 51 назва
720458
  Колесник А.Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Колесник Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 136 л. – Бібліогр: л. 126-136
720459
  Колесник А.Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Колесник Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
720460
  Хряпкін О.В. Моделі та методи синтезу інформаційних та технічних засобів системи навчання фахівців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хряпкін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
720461
  Ланських Євген Володимирович Моделі та методи системного проектування інформаційних освітніх систем дистанційного навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ланських Є.В.; Черкаський держ. техн. ун-тет. – Черкаси, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
720462
  Яковенко В.Д. Моделі та методи створення інформаційної технології для управління якістю діяльності навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Яковенко В. Д. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 16 назв.
720463
  Коноплянко Зеновій Дмитрович Моделі та методи теорії побудови і кодування високоефективних просторових k- значних структур : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Коноплянко З.Д.; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України; НАНУ. – Львів, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 37 назв
720464
  Сивопляс Ю.В. Моделі та методи управління інноваціями в умовах трансформації проекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Сивопляс Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
720465
  Крахмальова Т.І. Моделі та методи управління інтелектуальною власністю у проектах створення авіаційної техніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Крахмальова Т.І.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
720466
  Рудніцький С.І. Моделі та методи управління конфігурацією проектів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рудніцький Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Ун-т економіки і права "Крок". – Київ, 2016. – 217 арк. – Додатки: арк. 154-217. – Бібліогр.: арк. 131-153
720467
  Рудніцький С.І. Моделі та методи управління конфігурацією проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рудніцький Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
720468
  Буханько О.М. Моделі та методи управління мережними ресурсами в телекомунікаційних системах на основі Е-мереж : автореф. ...канд. техн. наук :05.12.02 / Буханько О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв.
720469
  Придатко О.В. Моделі та методи управління програмою освітніх проектів підготовки рятувальників : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Придатко Олександр Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
720470
  Лєонова С.М. Моделі та методи управління програмою розвитку суднобудування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лєонова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720471
  Семко І.Б. Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Семко Інга Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
720472
  Щебенюк В.С. Моделі та методи управління якістю обслуговування потоків даних в мультимаршрутному тракті адаптивних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Щебенюк Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
720473
  Дрозд М.О. Моделі та методи усунення прихованих несправностей та їх дії для цифрових компонентів інформаційно-керуючих систем критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Дрозд Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
720474
  Букрєєва К.С. Моделі та методи формування портфеля проектів підприємства для планового періоду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Букрєєва Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720475
  Гайда А.Ю. Моделі та механізми оперативного управління ресурсами портфеля проектів наукомістких виробництв : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайда Анатолій Юліянович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
720476
  Тулуш Л.Д. Моделі та механізми оподаткування ПДВ поставок сільськогосподарської продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 101-110. – ISSN 2221-1055
720477
  Сташевський З.П. Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ-проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Сташевський Захар Петрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
720478
  Драч І.Є. Моделі та механізми формування портфеля наукових проектів вищого навчального закладу на основі системно-ціннісного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Драч Ірина Євгеніївна ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720479
  Великий Анатолій Павлович Моделі та обчислювальні алгоритми в задачах народно-господарського прогнозування : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 05.13.16 / Великий Анатолій Павлович; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1992. – 24 с.
720480
  Лєншина Ю.М. Моделі та протоколи криптографічної підтримки послуг приватності з доказовим рівнем стійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лєншина Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 23 назви
720481
  Передерко А.Л. Моделі та система підвищення точності координативних вимірювань шляхом захисту від вібраційних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Передерко Анатолій Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
720482
  Присяжнюк Олександра Сергіївна Моделі та стратегії побудови інформаційного суспільства України та ЄС // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються питання розвитку інформаційного суспільства як засіб здійснення євроінтеграційних намірів країни. Результат кореляційного аналізу виявляє тісний зв"язок між розвитком інформаційного суспільства та глобалізацією країни.
720483
   Моделі та структури даних : навчальний посібник / В.М. Приходько, В.Ф. Третяк, С.В. Осієвський, Д.Ю. Голубничий; Приходько В.М., Третяк В.Ф., Осієвський С.В., Голубничий Д.Ю. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 352 с. – ISBN 978-966-676-234-7
720484
  Житарюк М. Моделі тексту в структурі соціокультурного моделювання журналістики: перспективні методи (аналогії і конструюванняя) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 63-67


  У статті йдеться про перспективність і системність моделювання тексту зокрема і гпурного моделювання журналістики загалом В статье рассматршются воіросьі перспективності и системности моделирования текста в частности и социокультурного моделирования ...
720485
  Мохаммад Моделі технології управління ресурсами розподіленої інформаційної системи в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Мохаммад С.І. Арабіат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
720486
  Чорней Наталія Борисівна Моделі типу Леонтьєва - Форда, чисельні методи розв"язання задач великої розмірності : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.05.02 / Чорней Наталія Борисівна; КНУТШ. – К., 2002. – 154л. + Додатки:л.151-154. – Бібліогр.:л.132-150
720487
  Чорней Наталія Борисівна Моделі типу Леонтьєва - Форда, чисельні методи розв"язання задач великої розмірності : Автореф. дис. канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Чорней Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
720488
  Ільницький Д.О. Моделі транскордонної інтеграції інфраструктури фондового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 39-40
720489
  Задорожнікова І.В. Моделі трансферу технологій: закордонний досвід / І.В. Задорожнікова, О.А. Пахолюк, О.С. Чапюк // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 69-70. – ISBN 978-966-600-659-5


  Проаналізовано досвід роботи центру трансферу закордонних університетів як важливої ланки інноваційної інфраструктури та зазначено проблеми, з якими можуть стикнутись вітчизняні ЦТТ.
720490
  Бевз Тетяна Моделі української державності крізь призму політичної історії : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 125-127
720491
  Курбатов С. Моделі університетської освіти XXI століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 103-110. – ISSN 2078-1016


  Так, Шанхайський рейтинг легітимує науково-дослідницьку модель, рейтинг та Таймс та QS - статусно-маркетингову, а рейтинг Вебометрикс - модель віртуальної присутності університету.
720492
  Романовська Н.Ю. Моделі управління державним сектором економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 22-25
720493
  Тараненко Ю.В. Моделі управління запасами на торговельних підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 40-44. – ISSN 2306-6792
720494
  Луцький М.Г. Моделі управління корпоративними відносинами як наслідок функціонування розвинутих ринків капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 18-22.
720495
  Данченко А.Л. Моделі управління національною економікою // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-111.
720496
  Швець Д.Є. Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління / Д.Є. Швець, Л.М. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 23-33. – ISSN 2072-1692
720497
  Іллічевський С.О. Моделі управління страховими портфелями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 56-58. – Бібліогр.: 15 назв
720498
  Гаєвський О.Ю. Моделі утворення довгоперіодних структур і впорядкованих систем планарних дефектів у кристалах : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Гаєвський О.Ю.; НАНУ;Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 25 назв
720499
  Берберова Р. Моделі утворення складених слів у кримськотатарській мові // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 239-245


  Протягом двохсот років триває дослідження складених слів у тюркських мовах. Відомості про словоскладання та окремі типи складених слів зустрічаються у перших тюркських граматиках. Для кримськотатарської мови проблема складених слів лишається ...
720500
  Ткач О.І. Моделі участі груп інтересів у політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості моделей груп інтересів та участі в політиці. Розглянуто політичні передумови та чинники діяльності груп інтересів в Україні, проблеми реалізації інтересів в залежності від моделей демократизації. Проанализировано особенности ...
720501
  Жулин О.В. Моделі фінансів автодорожніх концесій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-20
720502
  Маркіна І. Моделі фінансового забезпечення розвитку вищої освіти у зарубіжних країнах / І. Маркіна, О. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення основних моделей фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах. Акцентується увага на ваучерній схемі фінансового забезпечення розвитку вищих навчальних закладів. The determination basic types of models ...
720503
  Чеберяко О.В. Моделі фінансового посередництва та їх класифікація в Україні / О.В. Чеберяко, А.Б. Лобова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 72-75. – ISSN 1728-6220
720504
  Панченко Є. Моделі фінансування інновацій / Є. Панченко, М. Кір"якова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
720505
  Гаврилова Т.О. Моделі формування висловлювання у когнітивній психолінгвістиці // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 71-72
720506
  Шмега К.М. Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 171-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
720507
  Корхіна І.А. Моделі формування оптимального портфелю проектів розвитку підприємства по фінансовим критеріям в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Корхіна Інна Арнольдівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720508
  Бауліна Т.В. Моделі формування та поширення потенціалу нагромадження інтелектуального капіталу держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 25-29
720509
  Мунзер А.А. Моделі фрагментів реляційних баз даних у технологіях підвищення продуктивності інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мунзер Аль Абду ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
720510
  Кравцов Г.О. Моделі функціонування електронного цифрового підпису в високотехнологічних електроенергетичних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кравцов Григорій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
720511
  Беч Т.С. Моделі характеротворення Миколи Калинчука // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  З"ясовуються специфічні риси моделей характеротворення М. Калинчука, підкреслюється намагання митця комплексно охопити у своїй творчості феномен людського буття.
720512
  Ус Р.Л. Моделі холістичного аудиту інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 147-153
720513
  Корзова Л.Ю. Моделі хронотопу та образне моделювання дії в драматургії Антоніо Буеро Вальєхо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 237-246


  В статті аналізуються моделі хронотопу та образне моделювання дії в драматургії Антоніо Буеро Вальєхо, арсенал засобів театрально-драматургічної виразності у п"єсах соціально-політичної спрямованості: "Історія одних сходів", "У палаючій темряві", ...
720514
  Komarnytska O. Моделі штучного інтелекту для порівняння тектової інформації за змістом // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 135-139. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
720515
  Бар Борис Моделі, алгоритми і програми інженерії знань для прийняття рішень в умовах імовірнісних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Бар Б.; Нац. аерокосм. ун-тет ім.М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-тут". – Харків, 2000. – 20 с.
720516
  Мохаммад Моделі, алгоритми і технологія розробки розподілених баз даних інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мохаммад І.А. Мухайрат: Харків. НУ радіоелектр. – Харків, 2001. – 19 с.
720517
  Махаммад Моделі, алгоритми і технологія розробки розподілених баз даних інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Махаммад І. А. Мухайрат; Мохаммад І. А. Мухайрат; Харк. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
720518
  Москаленко Валентина Володимирівна Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління розвитком розподіленої системи (на прикладі страхового фонду) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Москаленко Валентина Володимирівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1999. – 19л.
720519
  Стратієнко Наталія Костянтинівна Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління функціонуванням та розвитком регіональних відділень страхового фонду документації України : Автореф. дис. ... канд.. техн. наук:05.13.06 / Стратієнко Н.К.; Харк. держ. політех. ун-т. – Харків, 2000. – 19 с.
720520
  Шеховцов Володимир Анатолійович Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління функціонуванням і розвитком розподілених виробничих систем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Шеховцов Володимир Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
720521
  Чаговець Ярослав Васильович Моделі, алгоритми та структури спецпрофесорів для формування зображень рельєфу в системах візуалізації реального часу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Чаговець Я. В.; ХНУ радіоелектрон. – Харків, 2002. – 19 с.
720522
  Філімончук Михайло Анатолійович Моделі, алгоритми та структури спецпроцесорів формування зображень об"єктів, що рухаються, в системах візуалізації реального часу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Філімончук М.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв.
720523
  Аль Раваджба Мохаммад Ратеб Моделі, алгоритми та технології менеджменту конфігурації комп"ютерної мережі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Аль Раваджба Мохаммад Ратеб; Харків. держ.техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2000. – 19л.
720524
  Клименко О.В. Моделі, алгоритми та технології моніторингу організаційних систем з адміністративним управлінням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Клименко О.В.; Хакрів. держ. техн. ун-тет радіот. – Харків, 1999. – 19л.
720525
  Лур"є І.А. Моделі, інформаційне та алгоритмічне забезпечення прискорених статистичних випробувань розрахунку теплонавантажених елементів складної конфігурації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Лур"є І.А.; МО України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 18л.
720526
  Кочергіна С.С. Моделі, метод та інформаційна технологія автоматизованного формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочергіна Світлана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720527
  Боярчук А.В. Моделі, метод та інформаційна технологія вибору засобів забезпечення надійності WEB-сервісів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Боярчук Артем Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720528
  Губницька Ю.С. Моделі, метод та інформаційна технологія додрукарської підготовки видань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Губницька Юлія Семенівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720529
  Костенко П.П. Моделі, метод та інформаційна технологія зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов структурної невизначеності баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Костенко Павло Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
720530
  Славко О.Г. Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної ідентифікації процесів передачі даних у комп"ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славко Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
720531
  Соуд Абдалазез Мохамед Амен Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соуд Абдалазез Мохамед Амен ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
720532
  Головир В.О. Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головир В.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
720533
  Хлевний А.О. Моделі, метод та інформаційна технологія управління технологічною підготовкою виробництва машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хлевний Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720534
  Русу О.П. Моделі, методи аналізу і дослідження електричних та енергетичних процесів в імпульсних перетворювачах постійної напруги з ШІМ-регулюванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Русу О.П. ; Одеська нац. академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
720535
  Узун Дмитро Дмитрович Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніторингу наукоємного високотехнологічного виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Узун Д.Д.; Міністерство освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
720536
  Іванов В.Г. Моделі, методи й інформаційні технології агрегативного кодування і стиску мультимедійних даних : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.13.06 / Іванов В.Г.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 36 с. – Бібл.: 40 назв
720537
  Макарова І.О. Моделі, методи та алгоритми автоматизації обробки графічних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Макарова І. О.; Одеськ. політехн. ін-т. – Одесса, 1993. – 16л.
720538
  Ус М.Ф. Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій підтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус М. Ф.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 33 с. – Бібліогр.: 59 назв
720539
  Ходаков Даніїл Вікторович Моделі, методи та засоби адаптивності користувальницького інтерфейсу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ходаков Д.В.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
720540
  Мордвінов Р.І. Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість - складність : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мордвінов Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
720541
  Савінов В.Ю. Моделі, методи та засоби забезпечення функціонування комп"ютерних систем спеціального призначення в умовах обмеженого енергозабезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савінов Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
720542
  Ржеуський А.В. Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ржеуський Антоній Валентинович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 43 назв
720543
  Пелешко Д.Д. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Пелешко Д.Д. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
720544
  Рашкевич Юрій Михайлович Моделі, методи та засоби перетворення мовних сигналів в часовому просторі : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Рашкевич Юрій Михайлович; Нац. агентство з питань інформ. при Презид. України. Держ. наук.-дослід. ін-тут інформ. інфрас. – Львів, 1997. – 32л.
720545
  Іваник Ю.Ю. Моделі, методи та засоби формування динамічних сценаріїв у навігаційних геоінформаційних системах реального часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Іваник Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
720546
  Защолкін К.В. Моделі, методи та інструментальні засоби для автоматизованого проектування цифрових керуючих пристроїв з жорсткою логікою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Защолкін К.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
720547
  Киричек Г.Г. Моделі, методи та інструментальні засоби інформаційного забезпечення навчального процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Киричек Г.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
720548
  Попов О.В. Моделі, методи та інструментальні засоби оперативного управління міським господарством : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформац. технол. / О.В. Попов ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
720549
  Петров О.В. Моделі, методи та інструментальні засоби оптимізації розподілених сховищ даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петров О.В. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
720550
  Волковий А.В. Моделі, методи та інструментальні засоби розробки багатоверсійного програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Андрій Володимирович Волковий; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. С.М.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогрю: 20 назв
720551
  Федорченко К.А. Моделі, методи та інформаційна технологія генерації екстраординарних звітів в інформаційних системах організаційного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федорченко К.А. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв.
720552
  Куделіна К.О. Моделі, методи та інформаційна технологія контролю та прогнозування показників виробництва монокристалічного кремнію : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Куделіна К.О. ; Кременчуцький ун-т екон. інформаційних техн. і упр. – Кременчук, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
720553
  Крупський К.Л. Моделі, методи та інформаційна технологія прийняття рішень при взаємодії регіонального ринку праці та системи освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крупський Костянтин Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
720554
  Гніденко О.С. Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гніденко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
720555
  Краснопольська Ю.О. Моделі, методи та інформаційна технологія рішення задач моніторингу температурних параметрів процесу вирощування монокристалів арсеніду галію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Краснопольська Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
720556
  Тройніна А.С. Моделі, методи та інформаційна технологія створення та супроводу знанняорієнтованих систем контролю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тройніна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
720557
  Сліпченко Олена Вікторівна Моделі, методи та інформаційні технології економічного моніторингу і управління фінансовими ресурсами ієрархічних бізнес-структур : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Сліпченко О.В.; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т України ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр: 10 назв
720558
  Танянський С.С. Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції гетерогенних розподілених баз даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Танянський Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 80 назв
720559
  Кравченко О.М. Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравченко О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 25 назв
720560
  Скарга-Бандурова Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 52 назви
720561
  Арсірій О.О. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у діючому енергетичному обладнанні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Арсірій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
720562
  Тащілін М.В. Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень щодо формування режимів зрошування : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тащілін М.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
720563
  Чапланова О.Б. Моделі, методи та інформаційні технології проектування об"єктно-реляційних баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чапланова Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
720564
  Головко В.О. Моделі, методи та інформаційні технології розробки нечіткої експертної системи діагностики фінансового стану підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Головко Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720565
  Шерстюк В.Г. Моделі, методи та інформаційні технології сценарно-прецедентного управління поліергатичними системами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шерстюк Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 78 назв
720566
  Брагинський Олег Леонідович Моделі, методи та програмні засоби інформаційно-аналітичного ядра інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.03 / Брагинський О.Л.;НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
720567
  Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Зацерковний Віталій Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. математичних машин і систем. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
720568
  Савченко І.В. Моделі, реалізація та дослідження інтерпретатора баз знань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савченко Іван Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720569
  Серажим Ю. Моделі, системи та принципи регулювання міжнародного ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 56-65. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
720570
  Кондратюк М.О. Моделі, форми та способи впливу ЗМІ на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 14-16


  У статті розглянуто способи, форми та моделі комунікативного впливу засобів масової інформації на ауди торію. Описано найбільш поширені технології впливу - від найпростіших до гібридних технологій. Проаналі зовано праці вітчизняних та зарубіжних ...
720571
  Ліссов П.М. Моделювальний комплекс для дослідження гемодинаміки людини в умовах змінного атмосферного тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Ліссов П.М. ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
720572
  Тадеєва Ю.П. Моделювальний комплекс для дослідження електромагнітної гіпертермії людини у радіочастотному діапазоні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Тадеєва Ю.П. ; НАН України ; М-во освіти і науки України ; Міжнар. наук.- навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
720573
  Шевель С.М. Моделювання автодіалогічних комлексів епістолярію Лесі Українки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 387-394


  У статті проаналізовано основні принципи моделювання автодіалогічних комплексів епістолярію Лесі Українки, визначено типи іллокутивних мовленнєвих актів, що репрезентують структурні елементи цих комплексів. В статье проанализированы основные принципы ...
720574
  Артеменко О.В. Моделювання автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артеменко О.В. ; М-во пром. політики України ; Держ. науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
720575
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720576
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: л. 208-222
720577
  Скібінський Л.Н. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу : монографія / Л.Н. Скібінський, В.Г. Петрук, Д.В. Мацюк ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 110 с. – ISBN 978-966-641-232-7
720578
  ІванокД.В Моделювання ацидифікаційної параметрично-процесної стійкості басейнової геосистеми річки Десна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 66-83. – ISSN 2306-5680
720579
  Куземко С.М. Моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Сергій Михайлович Куземко; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:17 назв
720580
  Питльована О. Моделювання базової інфляції для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 244-253. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
720581
  Сакович Д.Е. Моделювання бактеріального хемотаксису в одновимірному середовищі / Д.Е. Сакович, О.М. Васильєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
720582
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Додатки: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 142-159
720583
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
720584
  Костіна Н. Моделювання банківської діяльності за допомогою системи автоматів : нові банківські технології / Н. Костіна, О. Бодня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 35-40 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
720585
  Самойленко В.М. Моделювання басейнових геосистем / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 207, [1] с. : іл.. табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-617-7069-23-1
720586
  Сидорук Т.С. Моделювання безробіття в умовах фінансової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-02-6
720587
  Чеверда С.С. Моделювання бізнес-процесів підприємства сфери торгівлі ювелірними виробами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-95. – (Економічні науки ; № 4 (24))
720588
  Ларіна Р.Р. Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту / Р.Р. Ларіна, О.Ю. Лук"янова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
720589
  Гумен С.М. Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Гумен С.М.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 25с. – Бібліогр.: 14 назв
720590
  Мороч Н.А. Моделювання бюджетної та грошово-кредитної політики України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-02-6
720591
  Шевчук О.О. Моделювання варіантів переходу до накопичувальної системи пенсійного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто і порівняно підходи до реформування солідарної пенсійної системи, формування накопичувального пенсійного фонду, оцінено залежність між розміром пенсійного внеску, інвестиційного доходу і величиною пенсій.
720592
  Добрянська М.В. Моделювання варіантів проектів інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 264-271. – ISSN 0321-0499
720593
  Камінський А.Б. Моделювання величини додаткового капіталу для покриття непередбачуваних збитків страхової компанії / А.Б. Камінський, В.В. Шпирко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 174-182
720594
  Базилевич К. Моделювання взаємозв"язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки : проблеми макроекономіки / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
720595
  Мартинович Д.Є. Моделювання взаємозв"язків між макроекономічними показниками України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 522-524. – ISBN 978-966-188-219-4
720596
  Фасолько Т.В. Моделювання взаємозв"язку між державним боргом та бюджетним дефіцітом у контексті забезпечення платоспроможності країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 246-255. – ISSN 2078-9165
720597
  Баланда А. Моделювання взаємозумовленості демографічної ситуації та соціально-економічних факотрів суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 164-167.
720598
  Нікіфорова Л.О. Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці / Л.О. Нікіфорова, Ю.Є. Яремчук, А.А. Шиян // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 4. – С. 28-33. – ISSN 1560-9189
720599
  Приймак В.І. Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії : фінансовий ринок / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 58-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
720600
  Слушаєнко Н.В. Моделювання вибору стратегії фірми в умовах зростаючої конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-175. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
720601
  Бирський В.В. Моделювання видаткової частини місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-20. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
720602
  Сергієнко О.А. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України / О.А. Сергієнко, Л.Д. Філатова, Я.Ю. Солдатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 372-381. – ISSN 2222-0712


  У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед ...
720603
  Гриценко Г.М. Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 45-51. – Бібліогр.: 25 назв.
720604
  Лапшина М.А. Моделювання випадкових коливань економічної системи на основі модельної платформи Солоу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 12-16
720605
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 137-152
720606
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
720607
  Яковенко Т.О. Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються випадкові послідовності, кореляційні функції яких мають спеціальні властивості. Для них вводиться модель, для якої досліджується коли вона наближує послідовність в рівномірній нормі та нормі Lр з заданою точністю та ...
720608
  Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з K[сигма] - просторів випадкових величин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Моклячук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720609
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів : монографія / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора ; КНУТШ. – Київ : Задруга, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-432-021-1
720610
  Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
720611
  Довгай Б.В. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах : навч. посібник для студ. університетів, навчаются за спец. " Системний аналіз", "Статистика" / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, І.В. Розора ; МОНУ. – Київ : Задруга, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-432-071-6
720612
  Березюк О.В. Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів / О.В. Березюк, Л.Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 57-60. – ISSN 1997-9266
720613
  Бєгун В.В. Моделювання відмови комп"ютера / В.В. Бєгун, О.Ю. Баленко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
720614
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 206-235. – Бібліогр.: л. 168-205
720615
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
720616
  Крак Ю.В. Моделювання візуальних образів людського обличчя в процесі мовлення / Ю.В. Крак, М.Ф. Кириченко, О.В. Бармак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 228-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується технологія моделювання процесу візуалізації промовляння (анімації) довільного тексту українською мовою. Розроблені моделі голови людини з можливостями моделювання міміки. Здійснено синхронізацію міміки з процесом промовляння.
720617
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Баженова Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720618
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 170-234. – Бібліогр.: л. 148-169
720619
  Заболоцький Федір Дмитрович Моделювання впливу атмосфери на астрономогеодезичні виміри в полярних регіонах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Заболоцький Ф.Д,; МО і НУ НУ "Львівс. політехн.". – Львів, 2002. – 35 с.
720620
  Богдан Т. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України / Т. Богдан, І. Богдан // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 20-27. – Бібліогр.: 4 назв.
720621
  Бутник О.М. Моделювання впливу держави на розвиток промислового виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 13-17. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
720622
  Головніна О.Г. Моделювання впливу державного регулювання на зміну вартості власності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 64-70
720623
  Шуригін О.В. Моделювання впливу дефектів проектування на надійність системи обробки інформації зразка озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 104-108
720624
  Кармелюк Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 58-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
720625
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
720626
  Ібрагімов Е.Е. Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 119-124


  Розглянуто постановку проблеми впливу збільшення витрат на інтелектуальні фактори на ефективність корпоративного управління.
720627
  Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720628
  Ляшенко О.І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О.І. Ляшенко, С.В. Хомич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 192-198. – ISSN 1562-0905


  На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу. Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів.
720629
  Буняк В. Моделювання впливу інфляції на макроекономічну рівновагу: монетаристський підхід / В. Буняк, Р. Михайлишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.528-534. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
720630
  Ніколайчук С. Моделювання впливу макроекономічних чинників на торговий баланс України / С. Ніколайчук, В. Малюкова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 77-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
720631
  Сухоруков А. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-19. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
720632
  Ільченко В. Моделювання впливу перекомпенсації заряду на вольт-фарадні характеристики структур Шотткі з шарами квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.26-29. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На підставі розв"язку рівняння Пуассона проведено моделювання явища перекомпенсації мілкої донорної домішки зарядом, захопленим у шарах квантових точок, які розташовані в області просторового заряду структури Шотткі. Отримано аналітичні вирази для ...
720633
  Сало Л. Моделювання впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток країни // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 18-30. – ISSN 1818-5754
720634
  Хоменко Р.В. Моделювання впливу рельєфу місцевості на результати детальних магнітометричних вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-110. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом моделювання аналізуються характер та величини складових магнітного поля, обумовлених рельєфом ділянки детальних магнітометричних вимірювань. Описані алгоритм та комп"ютерна програма розрахунку ефектів від магнітоактивних об"єктів ...
720635
  Кубах Т.Г. Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 9-15
720636
  Ільїна В.Г. Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області / В.Г. Ільїна, О.І. Чернякова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
720637
  Харазішвілі Ю. Моделювання впливу співробітництва України з країнами Митного союзу на ефективність соціально-економічного розвитку / Ю. Харазішвілі, І. Клименко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 3-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
720638
  Новосад Р.М. Моделювання впливу струму поширення по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетроструктурах / Р.М. Новосад, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання впливу струму розтікання по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетероструктурах. Показано, що вольт-амперна характеристика залежить від характеру провідності адсорбційного шару.
720639
  Хоменко О.В. Моделювання впливу хвилі, що розповсюджується в атмосфері Сонця на профіль спектральної лінії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – (Фізика ; Вип. 2)


  Проведено моделювання процесу розповсюдження неадіабатичних коливань у сонячній атмосфері з урахуванням реального градієнта температури і залежності від висоти швидкості звуку, часу релаксації температурних неоднорідностей і шкали висот. Синтезовано ...
720640
  Рекун Г.П. Моделювання гендерних особливостей мотивації навчальної діяльності студентів / Г.П. Рекун, Ю.І. Прус // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 170-172. – ISBN 978-966-8018-78-7


  Для виявлення гендерних особливостей зміни мотиваційних пріоритетів у процесі навчання проведено опитування студентів Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна.
720641
  Сатарова І.С. Моделювання гендерної ідентичності української жінки в засобах масової інформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 256-257
720642
  Круглов І.С. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута / І.С. Круглов, Р.І. Кулачковський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 169-176. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
720643
  Самойленко В.М. Моделювання геоелементів стану і суходольних меж хвилеприбійного та прибережного мезогеотонів берегової зони водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 8-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв
720644
  Булава Ю.І. Моделювання гідродинамічних процесів у вугільній пульпі обгрунтуваня параметрів нерухомих цилірдроканічних грохотів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Булава Ю. І.; НАН України Ін-т геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
720645
  Кобринець А.К. Моделювання гідродинамічних процесів у радіальних механічних конструкціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобринець Антон Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
720646
  Вахненко В.О. Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 153-158 : Рис. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
720647
  Бурахович Т. Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики / Т. Бурахович, О. Ганієв, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-45. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати попереднього тривимірного моделювання Голованівської шовної зони (ГШЗ) Українського щита (УЩ), виконаного на основі експериментальних даних магнітотелуричних профілювань (МВП) та магнітотелуричних зондувань (МТЗ). Ділянка ...
720648
  Жарова Я.Л. Моделювання грошових потоків в умовах антикризового управління підприємствами / Я.Л. Жарова, Я.Ю. Орленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.352-355. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
720649
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720650
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 л. – Додатки: л. 180-181. – Бібліогр.: л. 161-179
720651
  Чугунов І.Я. Моделювання дефолтів за облігаційними позиками / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 65-74
720652
  Шульган І.В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.02.04. -механіка деформівного твердого тіла / Шульган І.В. ; МОНУ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івна Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
720653
  Гринько О. Моделювання диверсифікації кредитного ризику // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
720654
  Ляшенко О.В. Моделювання динаміки акустичної емісії матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.391-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано в результаті моделювання акустичної емісії (АЕ), що при певному співвідношенні між параметрами джерел АЕ дискретна та неперервна АЕ можуть бути пояснені в рамках єдиного підходу.
720655
  Іщук С.О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
720656
  Мельничук Д.О. Моделювання динаміки логістичної системи підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
720657
  Жук М.О. Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України / М.О. Жук, В.В. Здрок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 82-91. – ISSN 2222-4459
720658
  Зайцев С.М. Моделювання динаміки плазмових утворень в іоносфрі землі. : Автореф... кандид. фіз.-математ.наук: 01.04.02;01.03.02 / Зайцев С.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 15л.
720659
  Мазуренко В.П. Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн) / В.П. Мазуренко, К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – С. 100-112
720660
  Шерстенников Ю.В. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 89-93. – ISSN 2222-4459
720661
  Яшина Олена Сергіївна Моделювання динаміки фінансування проектів та програм створення нової техніки на сонові детермінованого та імовірнісного подання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Яшина О.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720662
  Бадаєва Надія Іванівна Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Бадаєва Н.І.; Мін. освіти і науки укр. київ. нац. техн. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
720663
  Васьковський Юрій Миколайович Моделювання динамічних режимів нетрадиційних електромеханічних перетворювачів енергії на основі коло-польових методів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.01 / Васьковський Ю.М.; НАНУ ін-т електродинаміки. – Київ, 2001. – 36 с.
720664
  Белз О. Моделювання дисипативних економічних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 67-73. – ISSN 2078-5860
720665
  Абу-Даввас А В. Моделювання діалогового процесу при розробці персоналізованих комп"юртерних навчаючих систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Абу-Даввас В.А.-В. ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 1999. – 19 с.
720666
  Карнаух Т.О. Моделювання дійсних функцій строгими R-перетворювачами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для неперервних функцій доведено необхідні і достатні умови, за яких функцію можна задати строгим реалом.
720667
  Соколовська З.М. Моделювання діяльності аутсорсингової фірми / З.М. Соколовська, Н.В. Яценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 60-70. – ISSN 2222-4459
720668
  Стасюк В.Д. Моделювання діяльності підприємства в умовах інфляційних очікувань світової економіки / В.Д. Стасюк, С.М. Григуліч // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 45-48.
720669
  Макаренко Моделювання дохідності інвестиційно-інноваційної діяльності / Макаренко, М.О. Ценов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
720670
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Дис. ...канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Людмила Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 155 л. + Додаток: л.: 134 - 155. – Бібліогр.: л.: 122 - 134
720671
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
720672
  Корогода Н.П. Моделювання екомережі в річкових басейнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 148-149
720673
  Вітлінський В.В. Моделювання економіки : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 306с. – ISBN 966-574-699-5
720674
  Ставицький А.В. Моделювання економічних зв"язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
720675
  Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-358-2
720676
  Чумаченко О.М. Моделювання економічних процесів сільськогосподарських підприємств / О.М. Чумаченко, М.С. Жукова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
720677
  Ляшенко І.М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, І.А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-439-208-9
720678
  Ляшенко І.М. Моделювання економічного росту у випадку кусково-лінійних макровиробничих функцій / І.М. Ляшенко, В.С. Григорків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для моделі економічного росту з кусково-лінійною макровиробничою функцією розроблений алгоритм побудови оптимальної програми росту.
720679
  Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
720680
  Ільченко В.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах метал-а-Si:H / В.В. Ільченко, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті проведено чисельний аналіз для різних механізмів електронного транспорту в реальних контактах метал-а-Si:H з урахуванням послідовного опору бази. А також сформульовано головний критерій для диференціації цих механізмів транспорту, що ...
720681
  Третяк О.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах металу - K-Si; H / О.В. Третяк, В.В. Ільченко // Вісник Київського університету. Сер.Фізика, 1996. – №1
720682
  Польовий А.М. Моделювання емісії парникових газів із органічних грунтів (PEAT-GHG-MODEL) / А.М. Польовий, О.Ю. Микитюк // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
720683
  Бардик Євген Іванович Моделювання енергоблока АЕС при аварійних змінюваннях частоти в системі електропостачання власних потреб. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Бардик Євген Іванович; КПІ. – К., 1994. – 15л.
720684
  Лавренчук В.А. Моделювання енергоємності ВВП як фактор підвищення економічної безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 90-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
720685
  Коваль Г. Моделювання естетичного світу в календарно-обрядовій творчості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 101-106. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
720686
  Білик М.Д. Моделювання ефективності ринку праці України в післякризовий період / М.Д. Білик, А.І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 181-188


  Грига А.І. - студентка КНУТШ. У статті розроблені макроекономічні та економетричні моделі, які характеризують стан та розвиток національного і регіональних ринків праці України, встановлений зв"язок зарплати та ВВП на основі виробничої функції ...
720687
  Мізерна Т.В. Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 74-80. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
720688
  Слушаєнко Н.В. Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С.100-104. – ISSN 2222-4459
720689
  Мітус О.О. Моделювання зайнятості населення в Україні з використанням регресійного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 34-37
720690
  Сенченков І.К. Моделювання зв"язаних термомеханічних процесів у складеному стержні Гопкінсона при імпульсному навантаженні / І.К. Сенченков, Ф Н. Андрушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного моделювання розвинуто методику визначення параметрів термомеханічної моделі течії Боднера-Партома при швидкісному деформуванні за використання складеного стержня Гопкінсона. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, модель ...
720691
  Ямненко Р.Є. Моделювання згладженого процесу броунівського мосту із просторів Орліча за допомогою вейвлет-розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого випадкового процесу, який має таку саму коваріаційну функцію, як і згладжений броунівський міст. The paper investigates the rate of convergence of wavelet expansion of a ...
720692
  Берназ В.Д. Моделювання злочинної діяльності і особистості злочинця як засіб рішення тактичних задач // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.87-92. – Бібліогр.: 11 назв.
720693
  Шніпко О.С. Моделювання змісту безпеки економічних систем // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 75-80.
720694
  Дітковська М.Ю. Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-108.
720695
   Моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами / С.А. Шворов, Д.С. Андрійченко, В.І. Куташев, А.С. Шворов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 75-78


  Розглядаються методичні основи організації моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами. Сформульована задача оптимального планування відпрацювання навчальних завдань у процесі тренувань, ...
720696
  Садула Л.М. Моделювання зовнішньої торгівлі України із Німеччиною // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-78.
720697
  Вдовин М. Моделювання зовнішньоторгівельної діяльності країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 148-251. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
720698
  Литвиненко Н.П. Моделювання зовнішньоторговельної стратегії країни в умовах глобалізованого середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 217-222.
720699
  Григорук В.І. Моделювання і автоматизоване вимірювання кореляційної функції оптичних імпульсів мікросекундного діапазону в реальному масштабі часу / В.І. Григорук, О.В. Волоха // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота складається з двох частин: теоретичного розрахунку кореляційної функції для імпульсів різної форми та експериментальної частини автоматизації визначення кореляційної функції гаусівського сигналу. В першій частині написано програму, що моделює ...
720700
  Мусійченко В.А. Моделювання і алгоритмізація інтелектування систем, що стимулюе продуктивне мислення. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.04 / Мусійченко В.А.; М-во освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т.радіоелектрон. – Харків, 1999. – 18л.
720701
  Діденко І.М. Моделювання і аналіз резервів виробництва : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Діденко І.М.; НАНУ, Ін-т кібернетики. – Київ, 1995. – 17 с.
720702
   Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння : монографія / Боровська Т.М., Бадьора С.П., Северілов В.А., Северілов П.В. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-641-312-6
720703
  Гапєєв С.М. Моделювання і прогноз геомеханічних процесів у виробках глибоких шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Гапєєв Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 35, [1] с. – Бібліогр.: 32 назви
720704
  Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720705
  Дяченко Л.І. Моделювання і прогнозування розвитку рекреації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 245-249. – ISBN 5-7763-2435-1
720706
   Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полєтаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна] ; за ред. В.І. Лаврика. – Київ : Академія, 2010. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-397. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
720707
  Садчиков О.О. Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні води // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 18-23. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
720708
  Зінь Миросла Михайлович Моделювання і синтез вихрових головок для фрезерування гвинтових поверхонь : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Зінь Миросла Михайлович; Мін-во освіти України. Терноп. приладобуд. ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 16л.
720709
  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем / В.В. Різун; МОУ, ІСДО, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Віпол, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7763-2657-5
720710
  Нетесіна М.І. Моделювання імпорту енергетичних товарів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 527-529. – ISBN 978-966-188-219-4
720711
  Лижник Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 352-360. – (Право. Економіка. Управління)
720712
  Волощук Г.М. Моделювання індивідуального світу - істотна риса творчої манери Уляни Кравченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 23-28. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
720713
  Ястремська О.М. Моделювання інноваційних процесів : навчальний посібник / Ястремська О.М., Тонєва К.В. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-676-235-4
720714
  Шингур М.В. Моделювання інноваційних процесів на основі використання методу GERT // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 32-34. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування методів стохастичного сіткового планування в управлінні інноваційними процесами.
720715
  Капарулін І.С. Моделювання інноваційного розвитку підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 256-263
720716
  Васильченко З. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-56. – ISSN 1605-2005
720717
  Литвин Василь Володимирович Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентною : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:01.05.02 / Литвин В.В.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
720718
  Брежнєва-Єрмоленко Моделювання інтелектуально-інноваційної діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 183-188. – ISSN 1993-0259
720719
  Бугрій О. Моделювання інтелектуальної діяльності вчителя географії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
720720
  Черненко Галина Анатоліївна Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.15 / Черненко Г.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
720721
  Порва Ю.І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту С IN VITRO та вивчення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06. / Порва Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. – Бібліогр.: л.125-148
720722
  Швець С.М. Моделювання інфляційних процесів в Україні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 32-40. – ISSN 2409-8876
720723
  Мартинюк О.А. Моделювання інформаційно-аналітичного забезпечення для реінжинірингу економічної безпеки банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 284-290 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
720724
  Степашко В. Моделювання інформаційно-документного забезпечення управління системою науково-дослідної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-69.
720725
  Бутко М.П. Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення / М.П. Бутко, О.І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 3-7
720726
  Сварич Н.З. Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору "Майже ніколи не навпаки") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-217. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються художнє бачення світу і новаторство в осмисленні людського буття на прикладі твору "... Майже ніколи не навпаки" відомої української письменниці 20-21 ст. Марії Матіос, аналізуються його жанрово-композиційні особливості та ...
720727
  Плахтієнко М.П. Моделювання кеплерового руху з використанням ромбічних функцій / М.П. Плахтієнко, А.Т. Забуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання кеплерового руху виконане з використанням ромбічних функцій, які є окремим випадком періодичних функцій, що виникають при русі точки на симетричних замкнених траєкторіях. Вказано високоточний спосіб обчислення координати тіла, що рухається ...
720728
  Третьяков О. Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 39-41. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель процесу гомогенної кристалізації, яка поєднує утворення зародків і зростання кристалів в умовах різних діапазонів пересичення розчину по речовині, що кристалізується. Її адекватність перевірена на прикладі гомогенної ...
720729
  Деркач І.О. Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 21-28. – ISSN 2221-8440
720730
  Слободянюк Н. Моделювання комплексної системи управління нематеріальними активами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 69-75. – ISSN 1728-9343
720731
  Дмитрук О.В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 235-242


  У статті здійснено аналіз серії комунікативних ходів, розрахованих на реалізацію маніпулятивних задуму у довготривалій перспективі. Розглядаються конкретні лінгвальні та позалінгвальні засоби, які сприяють успішності здійснення маніпулятивних намірів. ...
720732
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11.. / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720733
  Зима А.О. Моделювання конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах нестабільного економічного середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Зима Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720734
  Дружинін А.О. Моделювання конструктивних та електрофізичних параметрів приладних тривимірних КНІ-структур / А.О. Дружинін, І.Т. Когут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 22-26


  Розроблено оригінальні методи формування локальних нестандартних одно- і дворівневих тривимірних структур "кремній-на-ізоляторі" (КНІ), які за сумісними технологіями формування можуть бути комбіновані з одно- або дворівневими мікропорожнинами під ...
720735
  Брадов В.В. Моделювання контенту друкованого видання:маркетингово орієнтований підхід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 198-201


  У статті визначаються ключові моменти моделювання контенту друкованого видання, сформульована сутність маркетингово орієнтованого підходу до цього методу організації інформаційного виробництва, запропоновано можливий алгоритм його впровадження в процес ...
720736
  Консевич О. Моделювання контенту російської версії журналу "Есквайр" (на основі аналізу математичного наповнення) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-97
720737
  Колісниченко Т.В. Моделювання концептосфери "settlement" в англомовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 38-42. – ISSN 2313-500Х
720738
  Урсуленко Г. Моделювання кредитного ризику банку за допомогою узагальнених лінійних моделей // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 99-102. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто модель логістичної регресії, яка належить до класу узагальнених лінійних моделей.
720739
  Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 42-44 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
720740
  Слюсар В. Моделювання кривих блиску мікролінзованого протяжного джерела / В. Слюсар, О. Александров, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння коефіцієнтів підсилення мікролінзованого протяжного джерела для гаусівської (G) та степеневої (PL) моделей з моделлю акреційного диску (AD). Розраховано криві підсилення при рівномірному русі джерела на шляху протягом 5 RE для 100 ...
720741
  Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720742
  Мельник Г.В. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі / Г.В. Мельник, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 429-443. – ISSN 1993-6788
720743
  Галушко О.С. Моделювання макроекономічних процесів на основі інтелектуальних технологій / О.С. Галушко, О.М. Кісельова, С.В. Дзюба // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1729-7206
720744
  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; МОНУ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 236с. – ISBN 966-8253-77-9


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
720745
  Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Система управління медичним страхуванням (мотиви страхової діяльності, моделювання страхового продукту, реалізація страхового продукту, управління ризиком у медичному страхуванні). Запропонована інформаційна модель процесу прийняття рішень по розробці ...
720746
  Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
720747
  Шерстенников В Ю. Моделювання механізмів вплмву на темпи продажу продукції підприємства / В Ю. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С.551-559 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
720748
  Мойсеєнко І.П. Моделювання механізмів формування інтелектуального потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.209-214. – ISSN 0321-0499
720749
  Вовк І.В. Моделювання механізму генерації везикулярних шумів подиху / І.В. Вовк, В.Т. Маципура // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
720750
  Завершинський М.В. Моделювання механіки зміщень м"яких тканин тіла людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Запропонована система, моделює та прогнозує розвиток зміщень м"яких тканин людини, у час, під впливом різних факторів. Модель є достатньо універсальною для моделювання і прогнозування таких схожих механічних зміщень, як: зміщень під впливом гематом та ...
720751
  Петрусенко В.П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 26.06.01 - екологічна безпека / Петрусенко В.П.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
720752
  Пінчук Л.А. Моделювання міжгалузевого балансу за допомогою мереж Петрі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті запропоновано моделювання лінійної моделі міжгалузевого балансу Леонтьєва-Форда за допомогою мереж Петрі.
720753
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02. / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
720754
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155 л. + Додатки : л. 124-140. – Бібліогр.: л. 141-155
720755
  Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів : Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Олексій Миколайович Козачко; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
720756
  Долінський Л. Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов"язань солідарними боржниками : фінансовий ринок / Л. Долінський, А. Галкін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 30-34 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
720757
  Лондар С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 12-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
720758
  Мелконян Д.В. Моделювання напруженого стану порід схилів складної геологічної будови комплексним методом граничних елементів з урахуванням сейсмічності / Д.В. Мелконян, Е.А. Черкез // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Застосовано аналітико-чисельний метод - комплексний метод фізичних елементів для розв"язку плоскої задачі напруженого стану зсувних схилів і укосів, а також для оцінки їх стійкості з урахуванням фільтраційного зважування та сейсмічності. Побудовано ...
720759
  Іванов Ю.Б. Моделювання наслідків від впровадження пільг соціального характеру з податку на прибуток підприємств, які сприяють поліпшенню рівня життя населення / Ю.Б. Іванов, Г.В. Комарова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 81-90
720760
  Дєгтяр А.О. Моделювання наслідків державноуправлінських рішень у фінансово-економічній сфері // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 123-128
720761
   Моделювання нелінійних сингулярно збурених трикомпонентних процесів типу "дифузія-конвекція-масообмін" в наносередовищі / А.Я. Бомба, М.П. Петрик, Д. Леклерк, О.В. Присяжнюк, Ж. Фресар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 107-115. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Nonlinear singularly perturbed convection-diffusion-adsorption process of mass transfer of two kinds soluble substances in the environment, consisting of particles of microporous structure in conditions of chemical reactions to form the third grade ...
720762
  Сафоник А.П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Сафоник Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
720763
  Касьянов В.С. Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей / В.С. Касьянов, Л.М. Малютенко, М.В. Польща // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
720764
  Супричова Л.І. Моделювання нормативу на очистку робочих органів сільськогосподарських агрегатів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 198-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720765
  Архипов С.В. Моделювання нормативу щозмінного технічного обслуговування тракторів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.В. Архипов, О.П. Кучеров, Л.І. Супричова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720766
  Васильченко З. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1605-2005
720767
  Бойчук М.В. Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання / М.В. Бойчук, А.Р. Семчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 176-188. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Запропонована модель однопродуктової економіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання. В економіко-математичній моделі враховано, що кінцевий випуск продукції використовується на споживання, капіталовкладення в розширення ...
720768
  Мартинов В.Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Мартинов Вячеслав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 93 назви
720769
  Антонова Ю.В. Моделювання оптимального використання вторинної енергії у великій міській агломерції (на основі інтегрованого АРМ) : 01.05.02 ; Дис. ... канд. техн. наук / Антонова Ю.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Киев, 1998. – 171 л. – Бібліогр. : л. 130-171
720770
  Александров О.В. Моделювання оптимального рельєфоутворення при швидкому прогріві термопластичних плівок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-7. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  З"ясовано механізм зростання швидкості рельєфоутворення на малих величинах часу при великій інтенсивності нагріву; на базі математичної моделі пояснюється експериментально підтверджена неможливість збільшення рельєфу при зростанні температури зі сталою ...
720771
  Єлейко Я.І. Моделювання оптимальної структури балансу банку : банківська справа / Я.І. Єлейко, М.Л. Лапішко, О.М. Кінаш // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 111-114 : Рис.
720772
  Васильченко З. Моделювання оптимальності проектів та аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 60-71. – ISSN 1605-2005
720773
  Франчук І.А. Моделювання оптимістичних сценаріїв розвитку енергетики в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 89-91.
720774
  Прокопець В. Моделювання оптоволоконного сенсора парів органічних розчинників на основі розподіленого брегівського рефлектора / В. Прокопець, І. Лісова, Є. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розподіленний брегівський рефлектор на базі композиту тефлону з наночастинками золота. Розраховано теоретичну криву коефіцієнта відбивання рефлектора та допустимі похибки товщин плівок при виготовленні. Disturbed Bragg reflector based on ...
720775
  Демченко Т.А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-36
720776
  Буяло О.В. Моделювання оцінки інформаційної безпеки об"єкту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 291-292
720777
  Бодачівська Л.Ю. Моделювання очистки грунтів, забруднених рідинами / Л.Ю. Бодачівська, Т.В. Коробко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 1726-5428
720778
  Комашко О. Моделювання очікувань інфляції в Україні : проблеми макроекономіки / О. Комашко, Ю. Баженова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
720779
  Касярум С.О. Моделювання педагогічних технологій у вищій школі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки)
720780
  Градовський А. Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 133-138. – (Філологічні науки)
720781
  Рудаков Д.В. Моделювання переносу домішок в атмосфері над неоднорідною поверхнею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
720782
  Панченко А.М. Моделювання перехідних процесів енергетичних систем : монографія / А.М. Панченко ; Мін-во оборони України ; Харківський ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2008. – 212с. – ISBN 966-8230-21-3


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
720783
  Чернишов О. Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку / О. Чернишов, Е. Соф"янец // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 14-18. – ISSN 0131-6788
720784
   Моделювання плазмово-пучкових систем за допомогою модифікованого пакету PDP1 / І.О. Анісімов, І О. Кельник, С.М. Левитський, Д.В. Сасюк, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікований пакет PDP1 для моделювання плазмово-пучкових систем за методом великих частинок. Наведені результати моделювання для низки задач плазмової електроніки: деформація профілю концентрації неоднорідної плазми під дією модульованого ...
720785
  Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / В. Котляр, О. Смирнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 93-105. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
720786
  Лозовик Ю. Моделювання поведінки олігополістів з використанням інструментарію теорії динамічних систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-65. – ISSN 1810-3944
720787
  Камінський А.О. Моделювання повільного зростання тріщини зчеплення у в’язкопружному тілі / А.О. Камінський, М.Ф. Селіванов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
720788
  Свентух А.О. Моделювання показників ризику в еколого-економічних системах // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-83.
720789
  Кобушко І.М. Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 217-229 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
720790
  Новіков В. Моделювання попиту на платні послуги: досвід і перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5.
720791
  Андрейшина Н.Б. Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 77-82. – ISSN 2222-4459
720792
  Крючков Ю.М. Моделювання пористої структури та масепереносу в порошкових проникних матеріалах з урахуванням нелінійних структурних ефектів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.06 / Крючков Ю.М.; НАН України. Ін-тут проблем матеріал.. – К., 1994. – 35л.
720793
  Лісовський В. Моделювання префіксального словотворення в системах машинного перекладу (на матеріалі англійських військових текстів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 36-44. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються особливості префіксального словотворення військової англійської лексики, аналізуються найбільш продуктивні словотвірні моделі префіксальних дериватів, визначені у процесі створення лінгвістичного забезпечення системи машинного ...
720794
  Герасимов Р.Р. Моделювання при розслідуванні злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 253-257
720795
  Теребух А.А. Моделювання прийняття господарських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 275-282 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
720796
  Мінаєв Ю.М. Моделювання приостроїв протиаварійного захисту на ЕЦОМ. / Ю.М. Мінаєв. – К, 1975. – 47с.
720797
  Временко Л. Моделювання проблем обов"язкового страхування в Україні / Л. Временко, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов"язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру зазначених проблем та встановлено першочерговість їх вирішення. В статье определены и проанализированы ...
720798
  Якусевич Юрій Геннадійович Моделювання прогресивних комп"ютерних технологій самостійного навчання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Якусевич Юрій Геннадійович; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
720799
  Скопець Д.Ю. Моделювання продуктивності праці як рушійного фактору економічного зростання // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 162-169
720800
   Моделювання промислового процесу виробництва препарату Флокалін та визначення його оптимально-ефективної дози для лікування захворювань серця / Р.Б. Струтинський, О.О. Мойбенко, В.А. Чебанов, М.Ю. Горобець // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 55-63. – ISSN 1815-2066
720801
  Балаклицький М.А. Моделювання протестантської журналістики України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 47-51


  Досліджується досвід персональної та групової етики протестантських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підґрунтям професійної та громадської діяльності. The author explores the experience of personal and group ethics of ...
720802
  Бадюл Л.В. Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 195-205. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
720803
  Якимова Н.С. Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення ії конкурентоспроможності // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 184-193. – ISSN 2410-4752
720804
  Ткаченко А.В. Моделювання процесів взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100)-(2х1) / А.В. Ткаченко, О.Ю. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 291-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з поверхнею Ge(100), що містить вакансійний дефект. Досліджуються процеси, що можливі при взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100) ...
720805
  Островська Г.В. Моделювання процесів взаємодії нейрогіпофізарних гормонів з плазматичною мембраною клітини / Г.В. Островська, В.К. Рибальченко, Р.В. Горбачова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 164-171. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Враховуючи дані про здатність багатьох пептидних гормонів взаємодіяти з ліпідною фазою клітинної мембрани ,а також результати власних досліджень про виявлення окситоцином біологічних ефектів у системах, що виключають безпосередньо взаємодію гормона з ...
720806
  Чередниченко В.С. Моделювання процесів впливу на інформацію та розробка методів оцінки рівня безпеки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чередниченко В.С. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
720807
  Скіцько В.І. Моделювання процесів електронної логістики Інтернет-магазину з використанням розфарбованих комбінованих (за часом) мереж Петрі / В.І. Скіцько, Г.В. Мельник // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 65-68. – ISSN 1728-6220


  Центральне місце у сфері електронної комерції займають Інтернет-магазини, для яких основним джерелом прибутку є їхні покупці. Отже, необхідно вміти грамотно побудувати роботу з ними. Одним із інструментів дослідження такої проблеми є моделювання ...
720808
  Свірь І.Б. Моделювання процесів масопереносу в елементах рідинно-фазної елктроніки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.18 / Свірь І. Б.; АНУ Ін-т пробл. машинобуд. – Х., 1994. – 16л.
720809
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів мислення як метод розкриття внутрішньої сутності ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
720810
  Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв.
720811
   Моделювання процесів очищення стоків від синтетичних барвників природними сорбентами / М. Мальований, І. Петрушка, Р. Петрус, Г. Леськів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
720812
  Єлісєєнко Андрій Євгенович Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Єлісєєнко А.Є.; Вінницк. держ. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
720813
  Калванд Алі Моделювання процесів плавлення-солідифікації при охолодженні розплаву коріуму зануреними легкоплавкими блоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Калванд Алі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
720814
  Грицай В.Й. Моделювання процесів поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 379-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. За допомогою чисельного експерименту досліджено кінетичну поведінку системи в залежності від зміни деяких гемостатичних параметрів. Проведено аналіз знайдених ...
720815
  Лукьянов П.в. Моделювання процесів рестратифікації на фінальній стадії виродження турбулентності у стійко стратификованих середовищах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Лукьянов П.в.; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1996. – 19л.
720816
  Колесник Ірина Сергіївна Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Колесник І.С.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
720817
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів створення гносеологічних образів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
720818
  Семенко Володимир Миколайович Моделювання процесів суперкавітації : Автореф. дис. ...докт. техн. наук: 01.02.05 / Семенко Володимир Миколайович; Семененко В.М.; НАНУ ін-тут гідромехан. – Київ, 2001. – 43 с.
720819
  Юрчук Володимир Леонідович Моделювання процесів теплопереносу в каналах теплообмінних пристроїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.05 / Юрчук Володимир Леонідович; КПІ. – К., 1994. – 16л.
720820
  Сташнікова М.В. Моделювання процесів теплопровідності при розрахунках термостійкості та виначенні теплофізичних характеристик кристалів складної форми. : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.01 / Сташнікова М.В.; НАН Укр.Наук-техн.концерн.Ін-т монокристалів. – Харків, 1999. – 19л.
720821
  Артюхіна М. Моделювання процесів управління соціально-економічним потенціалом вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 137-142. – ISSN 1818-2682
720822
  Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Петренко Л.М. ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
720823
  Мельниченко М.С. Моделювання процесів фототермічного перетворення в мультишарових напівпровідникових структурах / М.С. Мельниченко, М.В. Ісаєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
720824
  Грищук Тетяна Вікторівна Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Грищук Т.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
720825
  Биков М.М. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : монографія / М.М. Биков, Т.В. Грищук ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-322-5
720826
  Корнєва Т.С. Моделювання процесу використання рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 92-96. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
720827
  Безносюк О.О. Моделювання процесу навчання військово-спеціальних дисціплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 230-234


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі Педагогічні можливості сучасних технологій навчання спеціальним дисциплінам вищих навчальних закладів перевірялися шляхом побудови імітаційної моделі і здійснювалося відповідно до рекомендацій та ...
720828
  Іващенко О.В. Моделювання процесу навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ дівчат 14-15 років / О.В. Іващенко, О.О. Капкан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
720829
  Черненко С.О. Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м"яча у вертикальну ціль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С.37-43 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
720830
  Рохман Б. Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою / Б. Рохман, В. Капіон, А. Худащов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-55. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано замкнену систему рівнянь, що описує рух й фізико-хімічні процеси у висхідному полідисперсному потоці, з урахуванням обертання дисперсної фази, сил аеродинамічного опору, ваги та Магнуса, взаємодії частинок між собою та зі стінкою реактора. ...
720831
  Кабак В.В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 62-68. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
720832
  Богуславський М. Моделювання процесу розвитку вітчизняної педагогіки 20 століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 2-10.
720833
  Науменко Ю.О. Моделювання процесу розповсюдження реклами на основі гібридного рівняння дифузії // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7010-11-0
720834
  Шапошникова І.В. Моделювання процесу соціалізації сучасної молоді // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С.141-153. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Автор у статті висвітлює результати проведеного соціологічного дослідження теоретичних засад та особливостей процесу соціалізації сучасної української молоді. Визначено фактори, що впливають на процес соціалізації молоді. Виявлено рівні проходження ...
720835
  Грешук В. Моделювання процесу творення слова в дериватології // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 92-96. – ISSN 2415-8208
720836
  Гавриленко В.В. Моделювання процесу ударної взаємодії з рідиною пружної оболонки, що обертається навколо своєї осі / В.В. Гавриленко, Ю.Б. Мосєєнков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 102-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається навколо своєї геометричної осі з даною кутовою швидкістю.
720837
  Лазаренко О.В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування / О.В. Лазаренко, А.А. Яковенко; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-68-9
720838
  Шевцова О.Й. Моделювання процесу формування портфеля деривативів на фінансовому ринку / О.Й. Шевцова, Є.О. Яковенко // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 41-45.
720839
  Анісімова Л. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті представлена загальна модель процесу формування та вибору стратегій розвитку окремих стратегічних бізнес-одиниць та підприємства в цілому з використанням відомих інструментів стратегічного аналізу, багатокритеріального оцінювання на основі ...
720840
  Царюк Л. Моделювання психологічних умов як засіб підвищення ефективності тренінг-семінару // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.127-132
720841
  Штепа Ю.М. Моделювання раціонального розвитку централізованих матеріально-технічних ресурсів агровиробництва між господарствами регіону (адміністративного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 32-35
720842
  Мудрик Ю.С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
720843
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 235 арк. – Додатки: арк. 198-235. – Бібліогр.: арк. 172-197
720844
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
720845
  Бритковський Василь Михайлович Моделювання редактора формул секвеційних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бритковський В.М.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
720846
  Ільченко В.В. Моделювання рекомбінаційного струму в діодах Шотткі через шари квантових точок двох різних типів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено числове моделювання рекомбінаційного струму для структур з бар"єром Шотткі через шари Ge квантових точок в Si та шари InAs квантових точок в GaAs. Показано, що для реальних значень енергій залягання рівнів квантових точок та інших ...
720847
  Барановський В.Д. Моделювання рельєфу за допомогою дискретного перетворення Фур"є / В.Д. Барановський, К.І. Дрич, Т.І. Кметик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-66. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
720848
  Шмиголь Н.М. Моделювання рентабельності капіталу / Н.М. Шмиголь, О.В. Швець // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.402-404. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
720849
  Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Додатки: л. 177-183. – Бібліогр.: л. 163-176
720850
  Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
720851
  Огнистий А.А. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 258-265 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
720852
  Ситник Й.С. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 266-274 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
720853
  Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
720854
  Кобушко І. Моделювання рівня відкритості інвестиційного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
720855
  Лахно В.А. Моделювання рівня захисту інформації в економічних системах засобами мови UML / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статі розглянуті деякі аспекти застосування методології оцінки інформаційної безпеки компаній - Digital Security Office. Запропоновано доповнити даний метод спеціальним показником поточних ризиків для кількісної оцінки ступеня поточної небезпеки атак ...
720856
  Держипольська Л.А. Моделювання роботи цифрового голографічного корелятора за умови фазових перешкод в робочому пучку / Л.А. Держипольська, О.В. Гнатовський, Є.П. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчався вплив нестаціонарних фазових перешкод на якість інтерферограм в оптичному тракті цифрового голографічного корелятора. Моделювалися фазові перешкоди з різними статистичними розподілами і їх вплив на контрастність інтерференційної картини. Для ...
720857
  Воронкова О.С. Моделювання розвитку дисбактеріозу урогенітального тракту та напрямки корекції мікробіоценозів : монографія / Воронкова О.С., Шевченко Т.М., Вінніков А.І. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-181. – ISBN 978-966-383-562-4
720858
  Бобровицький А. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в світові та регіональні системи взаємовідносин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 33-37
720859
  Дергільова О.В. Моделювання розвитку конфліктогенної ситуації у сфері забезпечення воєнної безпеки держави // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 152-158
720860
  Баша І.М. Моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 175-179. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Сформульовані основні етапи побудови економетричної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ залежно від потреб сегментів споживачів послуг національного ВНЗ у вигляді функції попиту.
720861
  Погорелов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
720862
  Микитчин О.І. Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя Дністра) / О.І. Микитчин, О.І. Микитчин // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 62-76
720863
  Дець Т.І. Моделювання розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Дець Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
720864
  Дем"яненко В.В. Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей / В.В. Дем"яненко, А.С. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 82-85


  Зроблено аналівз праць, якеі базуються на моделі Блекка - Шоулза - Мертона. Окреслено коло проблем, які з"являються при прогнозуванні ціни на товар. Презентовано власну модель утворення ціни на форвардні контракти.
720865
   Моделювання розповсюдження радіактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3 (helium-3) / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Л.І. Потапенко, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 77-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
720866
  Доленко Г.О. Моделювання розподіленого прийняття рішень за допомогою сіток Петрі / Г.О. Доленко, Я.Б. Кульчинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано процедуру, яка моделює паралельну та узгоджену роботу колективу користувачів над розв"язанням множини взаємозв"язаних локальних задач, на які розбивається головна задача. Така процедура базується на теорії сіток Петрі. Її можна ...
720867
  Рева О.М. Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості мотивів трудової діяльності викладачів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Рева, І.М. Суворова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 243-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
720868
  Самофалова Т.В. Моделювання рольових ігор для розвитку комунікативної і фахової компетенції студентів / Т.В. Самофалова, О.М. Скалозуб // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 131-137
720869
  Доленко Г.О. Моделювання руха фондів корпорації / Г.О. Доленко, А.М. Лиференко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Змодельована задача руха фондів корпорації та їх перетворення у джерела покриття витрат в класі багатокритеріальних задач лінійного програмування. Представлена одна з можливих моделей, по аналогії з якою можна будувати моделі руха фондів в залежності ...
720870
  Бородін В. Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача автоматичного розпізнавання обличчя за зображенням та формуванню з допомогою розпізнаного зображення анімації, яка відображала б міміку обличчя. Запропоновано метод розпізнавання еліпсу обличчя на фотографії та методи формування ...
720871
  Забарянський С.Ф. Моделювання руху твердих тіл з урахуванням зіткнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто модифікований метод обмежуючих сил. Задача зводиться до лінійно компліметарної задачі вигляду А[лямбда]>[або =] b розмірності k, де k - кількість точок контакту у системі. Метод легко поширюється для вирішення задачі моделювання ...
720872
  Марченко О.О. Моделювання семантичного контексту при аналізі текстів на природній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 230-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена дослідженню процесів семантичного аналізу текстів природною мовою з врахуванням впливу залежностей мовного контексту. Ключові слова: системи обробки природної мови, семантичні мережі, онтологічна семантика. The article deals with ...
720873
  Деркачова О. Моделювання семіотичного квадрата у референтній ліриці // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 109-113. – (Філологія ; Вип. 23/24)
720874
  Жирнов Б.М. Моделювання сили тертя ковзання при дослідженні фрикційних квазігармонічних автоколивань // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 237-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За умови поліномінальної апроксимації нелінійної сили тертя ковзання скінченним числом членів ряду Тейлора, в рамках першого наближення запропоновано методику дослідження механічної автоколивальної системи Ван-дер-Поля у режимі квазігармонічних коливань.
720875
  Таянов В.А. Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Таянов В. А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 24 назв
720876
  Кравченко В. Моделювання систем: досвід та перспективи викладання дисципліни / В. Кравченко, Ю. Шабалина, В. Кравченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 48-54. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід викладання дисципліни для фахівців з комп"ютерних технологій.
720877
  Герасименко О.М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
720878
  Кравець Руслан Богданович Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кравець Р.Б.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720879
  Будько О.В. Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 285-291. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є обґрунтування моделі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб"єктів господарювання, яка передбачає виявлення взаємозв"язків її складових та підвищення достовірності і повноти інформації, що формується у відповідних ...
720880
   Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації / Я.І. Торошанко, Л.І. Танцюра, Л.О. Харлай, К.В. Хмара // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2412-4338
720881
   Моделювання системи управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування / С.В. Лєнков, Р.М. Салімов, А.А. Сельский, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено класифікацію моделей управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування, визначено вимоги до прогностичної моделі, які задовольняють її необхідному рівню достовірності, адаптивності та ...
720882
  Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 301 арк. – Додатки: арк. 231-301. – Бібліогр.: арк. 194-230
720883
  Бернацька Олена Володимирівна Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Бернацька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
720884
  Кучер М.К. Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Кучер М.К.; НАНУ. Ін-т проблем міцності. – К., 1999. – 32л.
720885
  Гудима А.В. Моделювання складних соціально-економічних систем в умовах неповної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гудима Андрій Віталійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
720886
  Костенко Г.І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу / Г.І. Костенко, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 190-195. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720887
  Чабан Г.В. Моделювання соціально-психологічних процесів / Г.В. Чабан, Р.А. Чабан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
720888
  Яценко В.О. Моделювання спектральних кривих та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності / В.О. Яценко, О.В. Семенів, О.І. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута проблема оцінювання концентрації хлорофілу в рослинності на основі моделювання спектральних кривих та виділенні інформаційних параметрів. Запропоновано розв"язок на основі використання сплайнів та нелінійних моделей регресії. Приведені ...
720889
  Проценко В.С. Моделювання спеціалізованих обчислювальних систем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається підхід до оцінки ефективності спеціалізованих обчислювальних систем (СОС) реального часу на базі математичних моделей архітектури СОС, послідовного та паралельного алгоритмів. Описується склад інструментальних засобів проектування та ...
720890
  Киризюк С.В. Моделювання сталого агровиробництва в умовах зовнішніх викликів для забезпечення продовольчої безпеки / С.В. Киризюк, Т.Ю. Єрмольєва, Ю.М. Єрмольєв // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 145-151. – ISSN 2221-1055
720891
  Благун І.С. Моделювання сталого розвитку регіону / І.С. Благун, Л.І. Сисак, О.О. Солтисік ; МОНУ ; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 166 с. – ISBN 966-640-182-7
720892
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720893
  Верес К.О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Верес К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 339л. + Додатки: л. 259-339. – Бібліогр.: л. 244-258
720894
  Аль-Суод С М.М. Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
720895
  Порохня В.М. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства / В.М. Порохня, В.О. Лось // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 131-136. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
720896
  Дороніна О.А. Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни / О.А. Дороніна, В.О. Клочковська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
720897
  Криклій В.А. Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6792
720898
  Галахова Т.О. Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 78-87. – ISSN 2222-4459
720899
  Партико З. Моделювання структіри простого речення засобами сучасних модальних логік // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 57-65
720900
   Моделювання структури водних розчинів електролітів за експериментальними значеннями мольних об"ємів / Г.Ю. Легкобит, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, Т.С. Перетяжко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-138. – (Хімія ; Вип. 34)


  Пікнометричним методом досліджено мольний об"єм водних розчинів хлоридів нікелю(II), міді(II) та кобальту(II) в інтервалі концентрацій від 1х10[верхній індекс -3] до 7 моль/л при температурах від 20 до 32[градусів]С. Експериментальні дані ...
720901
  Партико З.В. Моделювання структури простого речення засобами полімодальних багатозначних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
720902
  Шостак Р.І. Моделювання структури стехіометрічних кристалів LiNbO3 у парафазі / Р.І. Шостак, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено комп"ютерне моделювання структури LiNbO3 у високотемпературній параелектричній фазі (Т > 1460 К). Для цього використано сучасні модифікації класичних електростатичних методів розрахунку локальних електричних полів на іонах, що розміщені в ...
720903
  Тищук Т. Моделювання структурних змін економіки України на основі міжгалузевих зв"язків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.47-53. – ISSN 1728-9343
720904
  Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 120-128
720905
  Тимофєєв Володимир Іванович Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках АIII ВV : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.27.01 / Тимофєєв В. І.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 66 назв
720906
  Ковалевська А.В. Моделювання сугестивних ефектів у політичній рекламній кампанії // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 74-82
720907
  Петровська О.С. Моделювання сукупного капіталу сучасної України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
720908
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільскому адміністративному районі : Дис... канд.географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
720909
  Загребельний О.В. Моделювання сучасних воєнно-політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 14-16
720910
  Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Шаховська Н.Б.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
720911
  Пасенченко Ю.А. Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
720912
  Пальчевський Б.О. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення поштучних виробів із легкопошкоджуваних заготовок : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Пальчевський Б.О.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 36л.
720913
  Кузьмич О.І. Моделювання та аналіз динамічних систем : навч.-методичний посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Кузьмич ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-511-6
720914
  Бармак О.В. Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бармак Олександр Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
720915
  Іссам Х.Ш. Моделювання та аналіз перехідних процесів у магнітоелектричних синхронних генераторах для зменшення витрати магнітнотвердих матеріалів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Іссам Х.Ш.; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
720916
  Латкін М.О. Моделювання та аналіз проектування рішень систем управління спеціального призначення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Латкін М. О.; ХАІ. – Х., 1998. – 18л.
720917
  Латкін М.О. Моделювання та аналіз проектування рішень систем управління спеціального призначення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Латкін М. О.; Держ. аерокосм. ун-т "ХАІ". – Х., 2000. – 20л.
720918
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз системи електронних платежів України : Автореф. дис. ... канд.економ. наук:08.03.02 / Шкудун Д.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
720919
  Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Пустовіт Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
720920
  Лях Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя (робочі матеріали для тренера) / Лях, Т.Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-35
720921
  Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – 158 л. – Додатки: л. 127-158. – Бібліогр.: л. 113-126
720922
  Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
720923
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
720924
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальностями "Математика", "Прикладна математика", "Механіка" / В.А. Стоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 187с. – ISBN 966-594-433-9
720925
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Стоян ; [відп. ред. В.В. Скопецький] ; КНУТШ. – [2-ге вид.]. – Київ : Київський університет, 2008. – 202 с. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 966-594-922-5
720926
  Назаренко О.М. Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи / О.М. Назаренко, О.О. Костиленко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 76-86. – ISSN 1726-8699
720927
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут проблем моделюванна в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ
Вип. 65. – 2012
720928
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 66. – 2012
720929
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 71. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720930
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 72. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720931
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 73. – 2014. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720932
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 74. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720933
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 75. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720934
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 76. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720935
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 77. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720936
   Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 94, [6] с. : іл., табл. – До 70-річчя Львів. держ. ун-ту фіз. культури. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2328-99-8
720937
  Лупенко С.А. Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / С.А.Лупенко; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
720938
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720939
  Григорків В.С. Моделювання та оптимізація динаміки двохсекторної економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 122-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджені умови існування та єдиності магістрального та оптимального розв"язків для динамічної моделі двохсекторної економіки. Conditions for the existence and uniqueness of magistral and optimal solutions for dynamic model of two-sectors economics ...
720940
   Моделювання та оптимізація інформаційних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 248с. : 5 рис., 22 таб. – Додаток А. – Бібліогр.: 81 дж.


  Об"єкт досліджень - розподілені лінійні системи, алгоритми параметризації і регуляризації задач керування, чисельні методи оптимального керування, статистичні та геометричні методи теорії розпізнавання образів. Мета роботи - дослідження проблем ...
720941
  Гончаров С.А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів збагачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Гончаров Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720942
  Глонь Ольга Віталіївна Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Глонь О.В.; Вінницький національний технічний університет. – Херсон, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв.
720943
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжн. конф. присвяч. 65-річчю від дня народж. Бублика Б.М.: Програма. Київ, Україна:. – Київ : Київський університет, 2001. – 23 с.
720944
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 1. – 2001. – 162 с.
720945
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 2. – 2001. – 153 с.
720946
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 3. – 2001. – 173 с.
720947
   Моделювання та оцінка параметрів якості зв"язку в телекомунікаційних мережах : монографія / Квєтний Р.Н., Лисогор В.Г., Посвятенко В.П., Скидан Ю.А. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-641-326-3
720948
  Глушков О.В. Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: уточнені дані щодо забруднення вододілів річок Малих Карпат / О.В. Глушков, М.Г. Сербов, О.П. Соляникова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 43-47. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
720949
  Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів : Навчальний посібник для студ вузыв / В.О.Касьяненко, Л.В.Старченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 185с. – ISBN 966-680-266-Х
720950
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навчальний посібник / Т.І. Макаренко; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – ISBN 966-364-017-0
720951
  Герганов Л.Д. Моделювання та реалізація моніторингу знань у системі зовнішнього незалежного оцінювання / Л.Д. Герганов, Ю.Г. Якусевич // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 21-24


  Побудовано формалізовану модель для тестування в системі зовнішнього незалежного оцінювання з використанням інформаційних технологій.
720952
  Комариста Б.М. Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Комариста Богдана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
720953
  Любарський Борис Григорович Моделювання та розробка комбінованого збудження зварювальних генераторів постійного струму з метою поліпшення їх техніко-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09. 01 / Любарський Борис Григорович. – Харків, 2001. – 19 с.
720954
  Кісль Я.П. Моделювання та синтез завадостійких кодів за допомогою ідеальніх кільцевих в"язанок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кісль Я.П.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с.
720955
  Березька К.М. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Березька К.М.; Держ.ком.зв"язку та інформатизації Укр.Держ.наук-досл.ін-т. – Львів, 2000. – 20л.
720956
  Смірнова Т.В. Моделювання текстів міжнародної комунікації (на прикладі рекламних текстів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 119-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
720957
  Ковалюк Д.О. Моделювання теплотехнологічного об"єкту з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Ковалюк Д.О.; Вінницький націон. технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
720958
  Дробенко Б.Д. Моделювання термомеханічних процесів в елементах діючого енергообладнання та оцінка їх експлуатаційного ресурсу з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних втручань / Б.Д. Дробенко, С.Ф. Будз, В.І. Асташкін // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 21-32. – ISSN 1815-2066


  Ремонт елементів енергетичного обладнання.
720959
  Іллюша С.Н. Моделювання технологічного наближення України до розвинених країн // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
720960
  Валіулліна З.В. Моделювання технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту за допомогою кореляційно-регресійного аналізу // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 216-221. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
720961
  Яценко Г. Моделювання трансмісії кризових явищ в економіці Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 51-56. – ISSN 1810-3944
720962
  Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.11 - математ. методи, моделі та інформац. технол. в економіці / С.А. Ніколайчук ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
720963
  Калапуша Л.Р. Моделювання у вивченні фізики / Л.Р. Калапуша. – Київ : Радянська школа, 1982. – 158 с.
720964
  Гузенко В.А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Гузенко В.А. ; М-во аграр. політики України, Таврійськ. держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
720965
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об"єктів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
720966
  Мінухін С.В. Моделювання управління бізнес-процесами підприємства: стратегічний аспект : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 156-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
720967
  Рядно О. Моделювання управління фінансами підприємств / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-16. – ISSN 0131-775Х
720968
  Погожа Н.В. Моделювання управлінських рішень маркетингової діяльності на ринку послуг // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-72.
720969
  Михайленко В.В. Моделювання усталених і перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами з використанням методу багатопараметричних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Михайленко Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
720970
  Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
720971
  Костюченко Р.М. Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 / Костюченко Р.М. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
720972
  Костіна Н.І. Моделювання фінансів : Монографія / Н.І. Костіна, А.А. Алєксєєв, П.В. Мельник; ДПА України; Акад. держ. податков. служби України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 224с. – ISBN 966-8071-16-6
720973
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
720974
  Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 238-245. – ISSN 1993-6788
720975
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
720976
  Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків : Монографія / КНУТШ; А.Б. Камінський. – Київ : Київський університет, 2006. – 304с. – ISBN 966-594-840-7
720977
  Афанасьєв Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управління прибутковістю промислового підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-55. – Бібліогр.: на 6 пунктів
720978
  Білик М.Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи / М.Д. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 127-135
720979
  Шоломінська Т.Г. Моделювання функції реакції монетарної політики національного банку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 299-304 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
720980
  Каральова К.А. Моделювання функціонального зонування території національного природного парку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 196-205


  На основі теоретичних та чинних нормативно-правових матеріалах досліджено функціональне зонування національних природних парків. Запропоновано модель функціонального зонування та режиму охорони земель в цих зонах на прикладі національного природного ...
720981
  Роганов В. Моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах матричним методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Пропонується стійкий метод обчислення трьохкомпонентних хвильових полів для горизонтально-шаруватого анізотропного середовища з поглинанням на основі використання дельта-операторів, шестивимірного формалізму Стро й матричного методу Хаскела-Томсона. A ...
720982
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла Орест Олегович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
720983
  Малицький Д.В. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно-точковою дислокацією / Д.В. Малицький, О.О. Муйла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поширення сейсмічних хвиль в шаруватому півпросторі. З використанням методу Томпсона-Хаскела та інтегральних перетворень Фур"є-Бесселя-Мелліна одержані строгі аналітичні співвідношення для хвильового поля на вільній поверхні, коли джерело ...
720984
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
720985
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збуреного локальними джерелами у вертикально-неоднорідному півпросторі, та розрахунок синтетичних сейсмограм // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
720986
  Павлова І.А. Моделювання художніх засобів на базі числівника в поетичних текстах В. Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 138-141
720987
  Ставицький А.В. Моделювання циклічності світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 94-102. – Бібліогр.: с. 94-97


  Реалізовано один з методів виділення фаз економічних циклів для України і найрозвинутіших країн світу. Показано тенденцію до вирівнювання циклів у різних країнах.
720988
  Жиров О.Л. Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України / О.Л. Жиров, С.Б. Кузовкін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 68-70
720989
  Бондаренко В.В. Моделювання часових рядів з використанням фрактального броунівського руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бондаренко Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
720990
  Бєгун В.В. Моделювання чинника стресу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
720991
  Єргіна О.І. Моделювання швидкості формування рецентних грунтів у ландшафтах Криму : природничо-географічні дослідження / О.І. Єргіна, С.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
720992
  Талавіра Людмила Моделювання явищ і процесів під час виконання практичних робіт на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-19
720993
  Бутівщенко С. Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 37-43. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Досліджено вплив інформаційного суспільства на розвиток інноваційного потенціалу державного управління. Обгрунтовано потребу формування базової ...
720994
  Ківалов С.В. Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 3-15
720995
  Колган В.П. Моделювання як метод пізнання у кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 214-220.
720996
  Семенець-Орлова Моделювання як метод публічного управління освітніми змінам // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 35-43. – ISSN 2414-4436
720997
  Кубік В.Д. Моделювання як метод формування облікової політики підприємства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 171-184. – ISSN 2413-9998
720998
  Вялікова О. Моделювання як методика аналізу тексту та види моделей // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 476-480. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
720999
  Бондаревська О. Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 127-130. – ISSN 2308-4634
721000
  Швирков О.І. Моделювання: філософський погляд (про співвідношення загальнонаукових і філософських понять) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 85-86
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,