Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
720001
  Мельничук Б. "...Мислитель, достойний продовжувач Івана Франка, каменяр нової доби" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 109-116. – ISSN 0868-4790


  Автори статті аналізують творчість поета Дмитра Васильовича Павличка, вітають з 85-річчям.
720002
  Кот С. "Миротворці" на Донбасі: міф чи реальність? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 4


  Внутрішня стабільність стане додатковим важливим чинником морально-психологічного зміцнення Збройних сил України.
720003
  Шутова Наталья "Мис Туризм" и фестиваль красоты в русском стиле : Эра красоты в туризме. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 20-21 : Фото
720004
  Заславський І.Я. "Мислі й чуття небуденні"(Поезія Михайла Ореста) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 167-173
720005
  Лизанчук В. "Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 6


  Книга "Свята Русь" Алена Безансона у перекладі українською Тараса Марусика відкриває "вікно у великий світ брехні, лукавства, маніпулювання, злочинності, які притаманні московитам-росіянам".
720006
  Андрієнко К. "Мистецтво померло, не їжте його труп!" - закликала молодь в Парижі у травні 1968-г0... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 3


  Паризький травень: знаки і символи
720007
  Ільницький Д. "Мистецтво створює окрему дійсність": літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 211-224
720008
   "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації = "Art is created by madness and mind". Creative works by Bohdan Ihor Antonych: acceptance and interpretations : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівнял. літературознавства ; [редкол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 510, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Рез. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series "Ukrainian philology: schools, personalities, problems", ISSN 978-966-613-829-6 ; вип. 11). – ISBN 978-966-613-830-2
720009
  Жбанкова О.Б. "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 250-260
720010
   [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 313-314. – ISSN 1993-0909


  70 років від дня народження.
720011
  Бакаев Сергей Дмитриевич Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 168-174. – Бібліогр.: с. 168. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
720012
  Дианова В.М. Мир-системный и цивилизационный подходы: точки сопряжения / В.М. Дианова, А.А. Пучковская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 57-63. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье предпринята попытка найти и рассмотреть точки сопряжения двух подходов к исследованию культурно-исторического пространства: мир-системного и цивилизационного. Акцентируется внимание на сопоставлении взглядов американского ученого И. ...
720013
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Алма-Ата, 1985. – 620с.
720014
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – М, 1986. – 445с.
720015
  Данилевский Г.П. Мирович. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – Москва : Правда, 1981. – 671с.
720016
  Данилевский Г.П. Мирович; Княжна Тараканова : Роман / Г.П. Данилевский. – Москва : Художня література, 1990. – 495с. – (Класики и современники. Рус. классич. лит-ра)
720017
  Самохвалов В. Мирові судді, як інститут судової системи України / В. Самохвалов, В. Очківський // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 245-264.


  Автори статті пропонують вирішення сучасних проблем судочинства в Україні шляхом запровадження інституту мирових суддів. The authors of the article offer introduction of the magistrature institution as the solution to the current problems of the ...
720018
  Токунова А. Мирові угоди в господарському праві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Практичні аспекти визнання недійсності мирових угод".
720019
  Ларіонов М. Мирові угоди при розслідуванні картельних змов: перспективи України в контексті світової практики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 247-250
720020
  Дерій О.О. Мирові угоди щодо аліментних зобов"язань: актуальні питання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 160-166. – ISSN 1563-3349
720021
   Мировое господство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 90-91 : фото
720022
  Кузьмин Э.Л. Мировое государство / Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 200с.
720023
   Мировое демографическое положение в 1970 г.. – Нью-Йорк, 1972. – 196с.
720024
  Елисова М.О. Мировое древо и ризома в стихотворении И. Бродского "Новая Англия" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 160-165


  Статтю присвячено дослідженню образів "світового дерева" і "ризоми" у вірші Й. Бродського "Нова Англія". Названі образи розглядаються як взаємодоповнюючі і співіснуючі. Аналіз полягає у розгляді образу "світового дерева" у позиціях суб"єкта осмислення, ...
720025
  Докукин В.И. Мировое значение Великой Октябрьской соц. революции. Стенограмма от 13 окт. 1947 г. / В.И. Докукин. – М., 1947. – 31с.
720026
  Благой Д.Д. Мировое значение Пушкина / Д.Д. Благой. – М., 1949. – 66с.
720027
  Берков П.Н. Мировое значение русской классической и советской литературы / П.Н. Берков. – Ленинград, 1950. – 40с.
720028
  Благой Д.Д. Мировое значение русской классической литературы / Д.Д. Благой. – М., 1948. – 32с.
720029
  Оссовский А.В. Мировое значение русской классической музыки / А.В. Оссовский. – Ленинград, 1948. – 28с.
720030
  Мартынов И.И. Мировое значение русской классической оперы / И.И. Мартынов. – Москва, 1952. – 32с.
720031
  Котовчихина Н.Д. Мировое значение русской литературы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 113-116. – ISSN 2073-8536
720032
  Пруцков Н.И. Мировое значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство / Н.И. Пруцков. – Грозный, 1945. – 52 с.
720033
  Муратов К. Мировое значение русской литературы и русского искусства / К. Муратов, Е. Привалова. – Л., 1945. – 183с.
720034
   Мировое значение русской литературы Х1Х в.. – М. : Наука, 1987. – 438 с.
720035
  Гомберг Э. Мировое значение советского изобразительного искусства / Э. Гомберг. – Л., 1959. – 52с.
720036
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – М., 1974. – 264с.
720037
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – 2-е изд. расшир. – М., 1988. – 363с.
720038
  Канунова Ф.З. Мировое значение творчества А.С.Пушкина. / Ф.З. Канунова. – Томск, 1949. – 18с.
720039
   Мировое значение творчества Леонида Леонова. – М. : Современник, 1981. – 367 с.
720040
   Мировое значение творчества Михаила Шолохова. – М., 1976. – 368с.
720041
   Мировое искусство : русская живопись. – Санкт-Петербург. Москва : СЗКЭО Кристалл ; ОНИКС, 2007. – 192с. – ISBN 5-9603-0064-8
720042
  Мотылев В.В. Мировое капиталистическое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1973. – 166с.
720043
  Шишков Ю.В. Мировое капиталистическое хозяйство / Ю.В. Шишков. – Москва, 1983. – 64 с.
720044
   Мировое капиталистическое хозяйство в 80-е годы: обострение противоречий. – М., 1985. – 220с.
720045
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев, 1968. – 432с.
720046
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев : Киевский университет, 1968. – 430с.


  Книга состоит из двух частей. 1)Условия возникновения мирового капиталистического рынка, становления мирового капиталистического хозяйства и его превращения в единое всемирное хозяйство. 2)Влияние общего кризиса капитализма на структурные сдвиги в ...
720047
  Голанский М.М. Мировое капиталистическое хозяйство и освободившиеся страны. / М.М. Голанский. – М., 1986. – 199с.
720048
  Былиняк С.А. Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны / С.А. Былиняк. – М, 1979. – 21с.
720049
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны Востока / Былиняк С.А. – М., 1986. – 316с.
720050
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны: закономерности и противоречия воспроизводственного механизма. – Л., 1988. – 206с.
720051
   Мировое капиталистическое хозяйство: противоречия и последстия структурных сдвигов. – К., 1987. – 275с.
720052
   Мировое коммунистическое движение - авангард антиимпериалистической борьбы. – М., 1972. – 128с.
720053
   Мировое коммунистическое движение. – М., 1982. – 496с.
720054
   Мировое коммунистическое движение. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 432с.
720055
   Мировое коммунистическое движение на современном этапе. – Минск, 1988. – 188с.
720056
  Пухова Е.Д. Мировое коммунистическое движение. Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий на современном этапе. / Е.Д. Пухова. – К., 1965. – 28с.
720057
  Калинин М.И. Мировое крестьянство / М.И. Калинин. – М., 1924. – 27с.
720058
  Бурмистров М.М. Мировое морское судоходство / М.М. Бурмистров. – Москва : Транспорт, 1979. – 280с.
720059
  Акимов А.В. Мировое население / А.В. Акимов. – Москва, 1992. – 199с.
720060
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
720061
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 2. – 2004
720062
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2004
720063
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 4. – 2004
720064
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
720065
   Мировое наследие : Специальный выпуск. – Москва, 2002-
№ 2 : Китай. – 2005
720066
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
720067
   Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиографический указатель // Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
720068
  Земцова Юлия Мировое правительство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 110-120 : фото. – ISSN 1029-5828
720069
   Мировое производство химических волокон в 1964-1965 гг.. – М., 1966. – 53с.
720070
  Лозовский А. Мировое профессиональное движение до и после войны / А. Лозовский. – Москва, 1924. – 199с.
720071
  Земляной С. Мировое равновесие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 66-69


  Російсько-американські відносини, баланс сил
720072
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей (род Ixodes) / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1981. – 116 с. : табл.
720073
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей. Роды Hyalomma, Aponomma, Amblyomma / Г.В. Колонин. – М., 1983. – 119с.
720074
   Мировое сельское хозяйство. – М., 1922. – 226с.
720075
   Мировое сельское хозяйство. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1966. – 543с.
720076
   Мировое сельское хозяйство. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1970. – 592с.
720077
  Кувшинов И.С. Мировое сельское хозяйство. / И.С. Кувшинов. – М., 1964. – 420с.
720078
  Зак А.И. Мировое снабжение углем 1903-1919 гг. / А.И. Зак. – Екатеринбург, 1921. – 80с.
720079
  Черемисин П.Г. Мировое соглашение в делах об экономической несостоятельности (банкротстве) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 190-202
720080
  Беликов О. Мировое соглашение в процедуре банкротства // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 8. – С. 21-24.
720081
  Сгара Э. Мировое соглашение в процедуре санации // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-16
720082
  Мансуров Т.Т. Мировое сообщество в борьбе с преступлениями международного характера // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.66-71. – ISSN 1811-9018
720083
  Морозов Г.И. Мировое сообщество: утопия или реальность? / Г.И. Морозов. – М., 1987. – 38с.
720084
  Ширяев Ю.С. Мировое социалистическое содружество. / Ю.С. Ширяев. – М., 1963. – 160с.
720085
   Мировое социалистическое хозяйство. – М., 1982. – 560с.
720086
   Мировое социалистическое хозяйство. – М., 1986. – 192с.
720087
   Мировое социалистическое хозяйство. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 637с.
720088
   Мировое хозяйство. – М., 1928. – 745с.
720089
   Мировое хозяйство. – М., 1939. – 576с.
720090
  Филиппов В.И. Мировое хозяйство / В.И. Филиппов. – К, 1983. – 255с.
720091
  Варга Е.С. Мировое хозяйство 1937 года. / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 104с.
720092
   Мировое хозяйство в 1936 г. / Варга Е. – М., 1937. – 323с.
720093
  Баренгельц М. Мировое хозяйство в цифрах и диаграммах / М. Баренгельц. – М, 1928. – 79с.
720094
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
1. – 1924. – 167с.
720095
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
2. – 1926. – 226с.
720096
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – Москва
3. – 1929. – 304с.
720097
  Спектатор М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Спектатор. – М.
3, ч.1. – 1929. – 303с.
720098
   Мировое хозяйство и внешняя торговля СССР. – М.-Л., 1931. – 240с.
720099
  Леви Г. Мировое хозяйство и Европа (до войны и теперь) / Г. Леви. – М., 1926. – 140с.
720100
   Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Учебное пособие. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 432с. – ISBN 966-8111-07-9
720101
  Мурадов А.Д. Мировое хозяйство и переходная экономика / А.Д. Мурадов. – Київ : "Полиграф- СКВ", 1997. – 170с. – ISBN 966-95168-1-1
720102
  Плетнев Э.П. Мировое хозяйство и рабочий класс / Э.П. Плетнев. – Москва, 1967. – 144с.
720103
  Соколов И.А. Мировое хозяйство и революционный процесс. / И.А. Соколов. – М., 1971. – 240с.
720104
   Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии. – М., 1990. – 413с.
720105
   Мировое хозяйство на рубеже 1929 г.. – М., 1929. – 280с.
720106
  Никитина М.Г. Мировое хозяйство: глобальные и региональные структуры : Учебное пособие / М.Г. Никитина, В.М. Шумский; Мин-во образов. и науки Украины; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2000. – 251с. – ISBN 966-7608-11-5
720107
  Ширяев Ю.С. Мировое хозяйство: новые технологические и социально-экономические факторы развития / Ю.С. Ширяев. – М., 1984. – 232с.
720108
  Голиков А.П. Мировое хозяйство: отраслевая структура, география, современные тенденции : Учебное пособие / А.П. Голиков, Н.А. Казакова; Мин-во образования и науки Украины; Харьк. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НХУ, 2002. – 112с.
720109
   Мировое экономическое положение
1. – 1961. – с.
720110
  Хильчевский Ю.М. Мировое экономическое развитие: резервы сотрудничества. / Ю.М. Хильчевский, А.К. Субботин. – М., 1984. – 245с.
720111
  Ашин Г.К. Мировое элитное образование / Г.К. Ашин ; Московский Государственный ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва : АНКИЛ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-5-86476-272-1
720112
  Бааде Ф. Мировое энергетическое хозяйство. Атомная энергия - сейчас или в будующем? / Ф. Бааде. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 248 с.
720113
  Антоненко В.Г. Мировоззрение - идейная основа художественого творчества / В.Г. Антоненко. – Киев : Вища школа, 1979. – 207с.


  В монографии исследуются особенности процесса художественного творчества, обосновывается органическая взаимосвязь мировоззрения и художественного метода.
720114
  Пеунова М.Н. Мировоззрение А.А. Антоновича / М.Н. Пеунова. – М., 1960. – 192с.
720115
  Колодная А.И. Мировоззрение А.А. Потебни и некоторые философские вопросы его лингвистической концепции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Колодная А.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1967. – 20 с.
720116
  Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева. / В.А. Плугин. – М., 1974. – 161с.
720117
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Афанасия Гассиева / С.Ш. Габараев. – Цхинвали, 1977. – 60с.
720118
  Рзакулизаде С.Д. Мировоззрение Баба Кухи Бакуви. / С.Д. Рзакулизаде. – Баку, 1978. – 95с.
720119
  Темкин Э.Н. Мировоззрение Бхамахи и датировка его трактата "Кавьяланкара". / Э.Н. Темкин. – М, 1975. – 140с.
720120
  Богомолова Г.В. Мировоззрение в научном творчестве В.Гейзенберга / Г.В. Богомолова. – Курган, 1971. – 28с.
720121
  Агаронян А.С. Мировоззрение в системе общественного сознания и пути формирвония научного мировозрения трудящихся Узбекистана / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1968. – 156 с.
720122
  Дьяков И.Я. Мировоззрение В.Г.Белинского / И.Я. Дьяков. – Благовещенск, 1962. – 384с.
720123
  Кувакин В.А. Мировоззрение В.И. Ленина / В.А. Кувакин. – М., 1990. – 205с.
720124
  Хевеши М.А. Мировоззрение венгерских революционных демократов. / М.А. Хевеши. – М., 1962. – 205с.
720125
  Дубровский Игорь Мировоззрение Витгенштейна : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 168-178 : Іл.
720126
  Клевченя А.С. Мировоззрение Владислава Спасовского. / А.С. Клевченя. – Минск, 1969. – 232 с.
720127
  Билыч Т.А. Мировоззрение Г. С. Сковороды, украинского философа XVIII в. : Дис... канд. философ.наук: / Билыч Т. А.; Киевский Гос. Университете им. Т. Г. Шевченко. – К., 1947. – 266л. – Бібліогр.:л.247-266
720128
  Геюшев З.Б. Мировоззрение Г.Б.Зардаби. / З.Б. Геюшев. – Баку, 1962. – 404с.
720129
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение Г.Меликова Зардаби / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1960. – 51с.
720130
  Шкуринов П.С. Мировоззрение Г.С.Сковороды / П.С. Шкуринов. – М., 1962. – 84с.
720131
  Пипер Л. Мировоззрение Герцена : Историко-философский очерк / Л. Пипер. – Москва; Ленинград, 1935. – 280с.
720132
  Чесноков Д.И. Мировоззрение Герцена / Д.И. Чесноков. – М., 1948. – 368с.
720133
  Забродский Г.А. Мировоззрение Д.И. Менделеева. / Г.А. Забродский. – М, 1957. – 200с.
720134
  Цыбенко В.А. Мировоззрение Д.И.Писарева. / В.А. Цыбенко. – М., 1969. – 352с.
720135
   Мировоззрение Джавахарлала Неру. – М., 1973. – 212с.
720136
  Кутелия М.В. Мировоззрение Джебрана Халиля Джебрана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Кутелия М.В.; АН Азерб. ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 23л.
720137
  Попович М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. Попович. – Киев : Наукова думка, 1985. – 167с.
720138
  Мартынычев И.В. Мировоззрение естестоиспытателя. / И.В. Мартынычев. – Москва : Мысль, 1980. – 221 с.


  1. Образцы античной диалектики. 2. Целевой эксперимент и метод мыщления 3. Уроки научных революций. 4. Новые горизонты познания
720139
   Мировоззрение и естественно-научное познание. – Киев : Наукова думка, 1983. – 326 с.
720140
  Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности / Н.И. Соболева. – К, 1989. – 120с.
720141
  Бурмакин Э.В. Мировоззрение и искусство. / Э.В. Бурмакин. – Томск, 1978. – 235с.
720142
  Велюгина Тамара Леонтьевна Мировоззрение и искусство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Велюгина Тамара Леонтьевна; АН Беларуссии, ин-т философии и права. – Минск, 1992. – 22л.
720143
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и личность (по курсу "Исторический материализм") / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М., 1986. – 82с.
720144
  Каратаев М. Мировоззрение и мастерство / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1965. – 564с.
720145
  Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования / К.П. Шуртаков. – Казань, 1989. – 212с.
720146
  Ковальзон М.Я. Мировоззрение и мораль / М.Я. Ковальзон. – Москва, 1966. – 32с.
720147
  Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание / В.Ф. Черноволенко. – Киев : Киевский университет, 1970. – 175с.
720148
  Щелкунов М.Д. Мировоззрение и общенаучное знание / М.Д. Щелкунов. – Казань, 1990. – 151с.
720149
  Карабан Степан Игнатьевич Мировоззрение и основные проблемы творчества Янки Купалы : Автореф... д-ра филол.наук: / Карабан Степан Игнатьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 32л.
720150
  Иванищенко А.А. Мировоззрение и особенности его проявления в развитии и преподавании естественных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
720151
  Френкель Ш.А. Мировоззрение и психолого-педагогическая система К.Д.Ушинского : Автореф... д-ра пед. наук: / Френкель Ш.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 44л.
720152
  Петрухин А.И. Мировоззрение и советский фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1983. – 173с.
720153
  Михайловский В.Н. Мировоззрение и современная научная картина мира / В.Н. Михайловский, Ю.И. Светов. – Л, 1986. – 39с.
720154
  Эшанкулов А. Мировоззрение и творчество / А. Эшанкулов. – Ташкент, 1973. – 132с.
720155
  Азимова М.А. Мировоззрение и творчество / М.А. Азимова. – Ташкент, 1982. – 130 с.
720156
   Мировоззрение и творчество. – Смоленск, 1984. – 97с.
720157
  Палкин М.А. Мировоззрение и творчество молодого А.Н.Толстого (1907-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Палкин М.А.; МВ ССПР БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 18л.
720158
  Калинин А.Д. Мировоззрение и творчество Симеона Полоцкого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Калинин А.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 20 с.
720159
  Эльсберг Я.Е. Мировоззрение и творчество Щедрина / Я.Е. Эльсберг. – М.-Л., 1936. – 278с.
720160
  Рябов Н.П. Мировоззрение и трудовая активность личности при социализме / Н.П. Рябов. – Казань, 1986. – 166 с.
720161
  Ашманис М.Г. Мировоззрение и условия его формирования / М.Г. Ашманис. – Рига, 1977. – 118с.
720162
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и формирование ценностных ориентаций личности / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1983. – 40 с.
720163
  Кацахян М.Г. Мировоззрение и художественное творчество / М.Г. Кацахян. – Ереван, 1986. – 194с.
720164
   Мировоззрение и человек. – М., 1990. – 350с.
720165
  Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология / Н.Н. Киселев. – К, 1990. – 215с.
720166
  Азархин А.В. Мировоззрение и эстетическое развитие личности / А.В. Азархин. – Київ, 1990. – 191с.
720167
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение И.И.Мечникова. / Д.Ф. Острянин. – Х., 1948. – 5-28с.
720168
  Спиродонов С.С. Мировоззрение Ивана Яковлевича Яковлева / С.С. Спиродонов. – М., 1965. – 96с.
720169
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение Ильи Ильича Мечникова / Д.Ф. Острянин. – Харьков, 1948. – 191с.
720170
  Савельев Ю.К. Мировоззрение Иосифа Дицгена : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савельев Ю. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. философии. – Киев, 1959. – 20 с.
720171
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1951. – 288с.
720172
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1952. – 487с.
720173
  Колодяжный В.И. Мировоззрение К.А.Тимирязева : Автореф... докт. филос.наук: / Колодяжный В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1952. – 22 л.
720174
  Брюханов В.А. Мировоззрение К.Э. Циколковского и его научно-техническое творчество / В.А. Брюханов. – М., 1959. – 170с.
720175
  Никифорова А.Ф. Мировоззрение как фактор отношения личности к труду в социалистическом обществе : Автореф. дис. .. канд. филос. наук : 09.00.01 / Никифорова А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
720176
  Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духоной жизни общества / В.С. Овчинников. – Л., 1978. – 100с.
720177
  Кули-заде З. Мировоззрение Касими Анвара. / З. Кули-заде. – Баку, 1976. – 144с.
720178
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского материалиста XVII века Ван Чуань-шаня : Автореф... канд филос.наук: / Буров В. Г.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 18л.
720179
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII века Ван Чуань-шаня / В.Г. Буров. – М., 1976. – 221с.
720180
  Спиридонов С.С. Мировоззрение классика чувашской литературы, поэта-демократа К.В.Иванова. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов С.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философии. – М., 1958. – 15л.
720181
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Коста Хетагурова / С.Ш. Габараев. – М., 1959. – 243с.
720182
  Константинов В.Н. Мировоззрение Л.И.Мечникова : Дис... канд.филоснаук: / Константинов В.Н.; КГУ. – Киев, 1972. – 205л. – Бібліогр.:л.191-205
720183
  Бабак Валентин Семенович Мировоззрение личности : диалектика формирования и специальные функции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабак Валентин Семенович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л.
720184
  Никонорова Л.В. Мировоззрение личности и возрастные особенности его формирования / Л.В. Никонорова. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116 с.
720185
  Нахов И. Мировоззрение Лукиана Самосатского (Лукиан и киники) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахов И.; Московский ордена Ленина государственный университет им. М.В.Ломоносова. Филологический факультет. – Москва, 1951. – 16 с.
720186
  Светлов В.И. Мировоззрение Лукреция : Автореф... докт. филос.наук: / Светлов В. И.; МГУ, Филос. фак. – М., 1952. – 24л.
720187
  Константинов В.Н. Мировоззрение Льва Ильича Мечникова : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Константинов В.Н.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 23л.
720188
  Никитина Ф.Г. Мировоззрение М. В. Буташевич-Петрашевского : Автореф... канд. филос.наук: / Никитина Ф. Г.; МГУ, Каф. ист. русск. филос. и филос. народов СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
720189
  Болотов Х.Д. Мировоззрение М. Н. Хангалова и его роль в развитии духовной культуры бурятского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Болотов Х. Д.; Казахск. ГУ. – Алма-Ата, 1980. – л.
720190
  Васецкий Г.С. Мировоззрение М.В.Ломоносова / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 310с.
720191
  Шарапова Л.Г. Мировоззрение М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Шарапова Л.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
720192
  Павелко И.Ф. Мировоззрение М.М.Коцюбинского : Автореф... канд. филос.наук: / Павелко И.Ф. – Киев, 1951. – 18 с.
720193
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение М.Ф Ахундова / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1962. – 262с.
720194
  Гемуев И.Н. Мировоззрение манси / И.Н. Гемуев. – Новосибирск, 1990. – 230с.
720195
  Комаров Э.Н. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди / Э.Н. Комаров, А.Д. Литман. – Москва, 1969. – 236с.
720196
  Юлдашев С.А. Мировоззрение Мухаммада Икбала : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Юлдашев С.А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
720197
  Жданов С.М. Мировоззрение Н. А. Морозова : Автореф... канд. филос.наук: / Жданов С. М.; КГУ. – Киев, 1965. – 20л.
720198
  Богатов В.В. Мировоззрение Н. А. Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Богатов В. В.; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
720199
  Ларионова И.С. Мировоззрение Н. Н. Миклухо-Маклая : Автореф... канд. филос.наук: / Ларионова И. С.; МГУ, Каф. ист. руск. филос. – Москва, 1953. – 12 с.
720200
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1950. – 580с.
720201
  Романенко В.И. Мировоззрение Н.А. Серно-Соловьевича / В.И. Романенко. – М., 1954. – 191с.
720202
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А., Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 600с.
720203
  Слабкий А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова / А.С. Слабкий. – Х., 1960. – 195с.
720204
  Фраймах Х.П. Мировоззрение Н.И.Лобачевского : Дис... наук: / Фраймах Х.П.; МПС-ГУУЗ. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. Л.М.Кагановича. – Днепропетровск, 1949. – 312л. – Бібліогр.:л.296-310
720205
  Кикинец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Дис... канд. философ.наук: / Кикинец Г.Ю.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 299л.
720206
  Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953. – 14 с.
720207
  Яковлев М.В. Мировоззрение Н.П.Огарева / М.В. Яковлев. – М, 1957. – 300с.
720208
   Мировоззрение народов Западной Сибири по археологически м этнографическим данным. – Томск, 1985. – 173с.
720209
  Алладурдыев С. Мировоззрение Нурмухамеда-Гариба-Андалиба : Автореф... канд. филос.наук: / Алладурдыев С.; АН АзССР, Отд-ие Общ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1971. – 19л.
720210
  Мирумян Карлен Артаваздович Мировоззрение Ованеса Саркавага Имастесера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мирумян Карлен Артаваздович; АН Арм.ССР. Ин-т философии и права. – Ереван, 1979. – 25л.
720211
  Вахидов Ф.К. Мировоззрение Омара Фаика Неманзаде : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вахидов Ф.К.; Азейбардж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
720212
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П. И. Пестеля : Автореф... канд. филос.наук: / Никандров П. Ф.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
720213
  Пашкова А.А. Мировоззрение П.А. Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашкова А.А. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
720214
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П.И. Пестеля / П.Ф. Никандров. – Л., 1955. – 164с.
720215
  Гейвиш Ю.Г. Мировоззрение П.Ланжевена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Гейвиш Ю.Г. – Москва, 1949. – 15 л.
720216
  Девятайкина Н.И. Мировоззрение Петрарки : Этические взгляды / Н.И. Девятайкина. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 207с.
720217
  Лехен Тууре Мировоззрение рабочего класса / Лехен Тууре. – М., 1962. – 172с.
720218
  Никольский Сергей Анатольевич Мировоззрение русского земледельца в романной прозе И.С. Тургенева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 87-103. – Бібліогр.: с. 88-92, 94-103. – ISSN 0042-8744
720219
  Игнатов В.И. Мировоззрение русского народа в эпических произведениях начала XVII века / В.И. Игнатов. – Ростов -на-Дону, 1972. – 153с.
720220
  Олимов Мировоззрение Санои / Олимов, , Караматулло. – Душанбе, 1973. – 136с.
720221
  Пузиков В.М. Мировоззрение Симеона Полоцкого. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузиков В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории философии и логики. – Минск, 1958. – 20л.
720222
  Рожин В.П. Мировоззрение советского человека / В.П. Рожин. – Л, 1960. – 52с.
720223
  Гартман Э. Мировоззрение современной физики / Эдуард Гартман пер. с нем. С.В. Контовка. – Астрахань : Паровая Губернская тип., 1906. – IV, 202, IV с.
720224
   Мировоззрение строителей коммунизма. – М., 1987. – 236с.
720225
  Новиков М.И. Мировоззрение Т.Г.Шевченко. : Автореф... доктор филос.наук: / Новиков М.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1950. – 52 с.
720226
  Кравец И.Н. Мировоззрение Т.Ф.Осиповского и его значение в истории русской философии конца XVIII -- начала XIX вв. : Автореф... д-ра философ.наук: / Кравец И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
720227
  Раджобов М.Р. Мировоззрение Убайда Зокони / М.Р. Раджобов. – Сталинабад, 1958. – 114с.
720228
  Ершов-Мазуров Мировоззрение Ф.К.Богушевича : Автореф... канд. филос.наук: / Ершов-Мазуров Е.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 16л.
720229
  Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1967. – 356с.
720230
  Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора / А. Мухаммедходжаев. – Душанбе, 1974. – 116с.
720231
  Касим-заде Ф.Ф. Мировоззрение Физули : Автореф... д-р филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; АН АзССР. – Баку, 1966. – 108л.
720232
   Мировоззрение финно-угорский народов. – Новосибирск, 1990. – 216с.
720233
  Баскаков В.Г. Мировоззрение Чернышевского / В.Г. Баскаков. – М., 1956. – 756с.
720234
  Маркелов И.А. Мировоззрение чувашского просветителя И.Я.Яковлева : Автореф... канд. философ.наук: / Маркелов И.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философ. – М., 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
720235
  Великославинский А. Мировоззрение шестидесятников : курсовое сочинение студента 4 курса Киевской духовной академии Александра Великославинского. – Киев, 1909. – Библиогр. в примеч.
720236
  Нарский И.С. Мировоззрение Э.Дембовского : из истории польской философии XIX в. / И.С. Нарский. – Москва, 1954. – 291 с.
720237
  Кузнецов Б.Г. Мировоззрение Эйнштейна и теория относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1964. – 40с.
720238
  Чеботарев Л.М. Мировоззрение Якуба Коласа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеботарев Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории филос. народов СССР. – М., 1963. – 20л.
720239
  Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология / М.М. Скибицкий. – М, 1986. – 221с.
720240
  Гураль С.К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 14-21
720241
  Громов Е.С. Мировоззрение, мастерство, поиск в творчестве художника / Е.С. Громов. – М., 1965. – 200с.
720242
   Мировоззрение, наука, практика. – Иркутск, 1988. – 166с.
720243
  Кукушкина Е.И. Мировоззрение, познание, практика / Е.И. Кукушкина, Л.Б. Логунова. – М., 1989. – 299с.
720244
   Мировоззрение, эволюция, идеал. – Иркутск, 1991. – 173с.
720245
  Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие / Р.А. Арцишевский. – Львов, 1986. – 196с.
720246
  Шкуринов П.С. МировоззрениеП.Я.Чаадаева / П.С. Шкуринов. – М., 1958. – 67с.
720247
   Мировоззренчесие структуры в научном познании. – Минск, 1993. – 415с.
720248
  Исраилова Р.Н. Мировоззренческая значимость биологических дисциплин в практике вузовского преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
720249
  Лобас В.Ф. Мировоззренческая и коммуникативная обусловленность единства знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
720250
  Скнарь А.Ф. Мировоззренческая и методологическая направленность преподавания дисциплин машиностроительного профиля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
720251
  Михайлюк Н.Я. Мировоззренческая интерпретация научной теории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Михайлюк Н.Я. ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1977. – 25 с.
720252
   Мировоззренческая культура личности. – К., 1986. – 292с.
720253
   Мировоззренческая направленность курса общей физики : метод. рекоменд. – Киев : Киевский университет, 1982. – 20 с.
720254
   Мировоззренческая направленность курса общей физики. – К., 1983. – 20с.
720255
  Гилязова И.Б. Мировоззренческая направленность образовательного процесса по химии в педагогическом вузе / И.Б. Гилязова, Л.А. Жарких // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 64-67. – ISSN 1726-667Х
720256
  Бердышев Г.Д. Мировоззренческая направленность преподавания генетики / Г.Д. Бердышев, Н.Т. Костюк // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
720257
  Кованцов Н.И. Мировоззренческая направленность преподавания математических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
720258
   Мировоззренческая направленность преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе. – Москва, 1984. – 216с.
720259
  Павленко В.В. Мировоззренческая направленность современного естествознания (соц.-филос. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Павленко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
720260
  Павленко Валентина Васильевна Мировоззренческая направленность современного естествознания (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Павленко Валентина Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.154-176
720261
  Берестовицкая С.Э. Мировоззренческая направленность школьного образования в оценке педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 0869-561Х
720262
  Костюк Н.Т. Мировоззренческая несостоятельность буржуазной методологии в современном научном познании / Н.Т. Костюк, В.М. Костев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
720263
  Поляков В.Г. Мировоззренческая несостоятельность методологии элементаризма в современных химических исследованиях // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
720264
  Швырев В.С. Мировоззренческая оценка науки. / В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. – М, 1973. – 64с.
720265
  Гордиенко Н.С. Мировоззренческая оценка процесса христианизации Древней Руси / Н.С. Гордиенко. – М, 1984. – 40с.
720266
   Мировоззренческая подготовка студентов на основе межпредметных связей. – Челябинск, 1987. – 97с.
720267
  Касьян А.А. Мировоззренческая позиция преподавателя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
720268
   Мировоззренческая система марксизма-ленинизма: вопросы формирования и функционирования. – Свердловск, 1987. – 174с.
720269
  Яценко М.П. Мировоззренческая сущность исторического познания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 126-140. – ISSN 1811-0916
720270
  Амельченко Наталья Анатольевна Мировоззренческая функция марксистско-ленинской диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Амельченко Наталья Анатольевна; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
720271
  Романова Н.С. Мировоззренческая функция социалистической обрядности / Н.С. Романова. – Киев, 1987. – 85с.
720272
  Гурин Э.А. Мировоззренческие аспекты категорий "движение", "развитие", "круговорот" / Э.А. Гурин, Е.В. Кривец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
720273
  Мороз С.А. Мировоззренческие аспекты преподавания геологических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
720274
  Заиченко Г.А. Мировоззренческие аспекты преподавания химических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
720275
  Бурков В.Л. Мировоззренческие аспекты проблемы адаптации человека / В.Л. Бурков, Лопес Сулема Гарсиа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
720276
   Мировоззренческие аспекты пропаганды современных достижений науки и техники. – М., 1979. – 75с.
720277
  Кучеренко Н.Е. Мировоззренческие вопросы в преподавании биологии / Н.Е. Кучеренко, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
720278
   Мировоззренческие вопросы предвидения и времени : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 168 с.
720279
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – Москва, 1979. – 111с.
720280
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 112с.
720281
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 174с.
720282
   Мировоззренческие и идеологические проблемы истории философии. – Новосибирск, 1983. – 159с.
720283
   Мировоззренческие и методологические аспекты в преподавании общенаучных и специальных дисциплин. – Новосибирск, 1987. – 156с.
720284
   Мировоззренческие и методологические вопросы в курсе геометрии. – Х., 1988. – 20с.
720285
   Мировоззренческие и методологические вопросы современного научного познания : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 148 с.
720286
  Маковский Н.А. Мировоззренческие и методологические проблемы интеграции науки / Н.А. Маковский. – М., 1985. – 52с.
720287
   Мировоззренческие и методологические проблемы науки : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГУ, 1988. – 148 с.
720288
   Мировоззренческие и методологическиепроблемы научной абстрации. – М., 1960. – 380с.
720289
  Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании / С.Б. Крымский, В.И. Кузненцов. – К, 1983. – 222с.
720290
  Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества / Л.Д. Кривега. – Запорожье, 1998. – 202с. – ISBN 966-599-042-Х
720291
   Мировоззренческие ориентации развития современной науки. – Алматы
2. – 1993. – 164с.
720292
   Мировоззренческие ориентиры мыслительной культуры. – К., 1993. – 165с.
720293
  Белогуб В.Д. Мировоззренческие ориентиры развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
720294
  Ландесман П.А. Мировоззренческие основания нравственного образа жизни / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1981. – 64с.
720295
  Шестаков А.А. Мировоззренческие основания познания / А.А. Шестаков. – Саратов, 1988. – 126с.
720296
  Бочко Григорий Николаевич Мировоззренческие основания социально-научного поиска (На примере политической экономии) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Бочко Григорий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1990. – 20л.
720297
  Чертков А.Б. Мировоззренческие основы современного православия / А.Б. Чертков. – М., 1987. – 65с.
720298
  Шишкин М.В. Мировоззренческие основы экономической науки: прошлое, настоящее и будущее // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 5-16. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
720299
  Иванов С.Г. Мировоззренческие предпосылки культуры сталинизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
720300
   Мировоззренческие проблемы в истории философии. – Новосибирск, 1985. – 110с.
720301
  Ровинский Реомар Ефимович Мировоззренческие проблемы физической науки, наследуемые XXI веком // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
720302
   Мировоззренческие проблемы формирования нового мышления. – Чебоксары, 1989. – 155с.
720303
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе : монография / Ю.В. Романенкова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2009. – 331, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 268-284. – Библиогр.: с. 247-267. – ISBN 978-966-452-027-7
720304
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
720305
  Платонов В.В. Мировоззренческий "нейтрализм" логического позитивизма / В.В. Платонов. – Ташкент, 1981. – 151с.
720306
  Сторижко Людмила Васильевна Мировоззренческий аспект интуитивного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Людмила Васильевна; Киевск. технол. ин-т пищевой пром-ти. – К., 1984. – 187л. – Бібліогр.:л.172-187
720307
  Сторижко Л.В. Мировоззренческий аспект интуитивного познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Л.В.; КГУ. – К, 1984. – 24л.
720308
  Грушевская Славомира Мировоззренческий аспект морального сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Грушевская Славомира; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.140-165
720309
  Лукьянов А.И. Мировоззренческий аспект экологической проблемы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лукьянов А.И. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 23 с.
720310
  Рыбаков С.Ю. Мировоззренческий кризис в системе образования в России в эпоху либерализма (вторая половина XIX - начало XX в.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 39-58. – ISSN 2073-8536
720311
  Воробьев А.В. Мировоззренческий параллелизм древнеегипетской и раннехристианской культур на примере представлений о посмертном путешествии человеческой души // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702


  Делается попытка выявить взаимосвязь духовных культур Древнего Египта и раннего христианства на примере обнаружения структурных параллелей в представлениях о посмертном путешествии человеческой души
720312
  Шаталович И.В. Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 65-70. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
720313
   Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук. – Киев : Высшая школа, 1990. – 171с. – ISBN 5-11-002061-2
720314
  Костев В.М. Мировоззренческий потенциал физической картины мира в курсе теории ядра и физики элементарных частиц / В.М. Костев, В.К. Тартаковский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
720315
  Шалаев В.П. Мировоззренческий фактор безопасности и перспектив народов в глобальном мире / В.П. Шалаев, С.Л. Шалаева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.370-374. – ISSN 1606-951Х
720316
  Бычков Н.Н. Мировоззренческое значение диалектико-логической теории для развития специальных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
720317
  Капитон В.П. Мировоззренческое значение концепции детерминизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
720318
  Гринченко С.Н. Мировоззренческое значение современных концепций информатики // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 107-119. – ISSN 1818-4243


  Человечество предлагается рассматривать как иерархическую самоуправляющуюся (по критериям энергетического характера) систему. Это позволяет описывать его усложнение и развитие в информатико-кибернетических терминах не только качественно, но и ...
720319
   Мировоззренческое и методологическо значение диалектики для современной науки : (теоретико-методические аспекты). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 110 с. – ISBN 5-376-00499-6
720320
   Мировоззренческое и методологическое значение диалектики. – Кишинев, 1986. – 91с.
720321
  Ополев В.Т. Мировоззренческое и методологическое значение концепции ноосферы В.И. Вернадского // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
720322
  Дышлевый П.С. Мировоззренческое и методологическое значение работы Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" для развития естествознания / П.С. Дышлевый, Р.А. Смирнова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
720323
  Стешенко Н.И. Мировоззренческое содержание и гносеологические свойства антиномий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
720324
  Андрос Евгений Иванович Мировоззренческое содержание категории истины : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андрос Евгений Иванович ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1981. – 12 с.
720325
   Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. – Киев : Наукова думка, 1981. – 368 с.
720326
  Зайцев А.Ф. Мировозрение А.П. Куницина (1783-1840 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев А.Ф.; МГУ. – Москва, 1951. – 13 с.
720327
  Бейсембиев К. Мировозрение Абая Кунанбаева / К. Бейсембиев. – Алма-Ата, 1956. – 172с.
720328
  Редько Н.П. Мировозрение Г.С. Сковороды : Дис... докт. филос.наук: / Редько Н.П.;, 1967. – 505л.
720329
  Иониди П.П. Мировозрение Д.И.Менделеева. / П.П. Иониди. – М, 1959. – 376с.
720330
  Иванов С.Г. Мировозрение и научные взгляды Н.И.Пирогова / С.Г. Иванов, Б.М. Хромов. – Ленинград
Вып. 2 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
720331
  Петрухин А.И. Мировозрение и фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 244с.
720332
  Азаренко Е.К. Мировозрение М.В. Ломоносова / Е.К. Азаренко. – Минск, 1959. – 270с.
720333
  Иовчук М.Т. Мировозрение Н.Г.Чернышевского / М.Т. Иовчук. – Москва, 1954. – 32с.
720334
  Сегизбаев О.А. Мировозрение Чокана Валиханова. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
720335
   Мировозренческая направленность учебного процесса в педагогическом вузе. – Москва, 1987. – 152 с.
720336
  Вострова Галина Александровна Мировозренческий аспект проблемы смысла жизни : Автореф. ... канд. филолог. наук : 09.00.05 / Вострова Галина Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
720337
   Мировой агро-климатический справочник. – Л-М, 1937. – 419с.
720338
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли = World water balance and water resources of the Earth. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 637, [3] с. + Приложения: "Атлас мирового водного баланса", 59 карт. – Библиогр.: с. 609-634
720339
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с.
720340
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Наука, 1978. – 637с.
720341
  Афанасьев В.Г. Мировой воздушный транспорт: экономический аспект / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1985. – 272с.
720342
  Жуковский П.М. Мировой генофонд растений для селекции / П.М. Жуковский. – Ленинград, 1970. – 88с.
720343
  Вишневский А.Г. Мировой демографический взрыв и его проблемы. / А.Г. Вишневский. – Москва, 1978. – 64с.
720344
  Кленович С. Мировой денежный рынок после империалистической войны. / С. Кленович. – М, 1927. – 144с.
720345
  Вишневецкая Юлия Мировой заговор незнакомцев / Вишневецкая Юлия, Егер Мальте // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 216-227 : фото
720346
  Савина С.В. Мировой и отечественный опыт стимулирования труда // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 9-17. – ISSN 2074-6040


  Автор анализирует мировой опыт организации стимулирования труда трех моделей - американской, японской и западноевропейской - и делает вывод, что изучение опыта организации стимулирования труда за рубежом полезно и необходимо специалистам, ...
720347
  Ходоров А.Е. Мировой империализм и Китай / А.Е. Ходоров. – 1-е изд. – Шанхай, 1922. – 448с.
720348
  Клочковский Л.Л. Мировой капиталистический рынок автомобилей после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочковский Л.Л.; Ин-тут внешней торговли. – М., 1954. – 16л.
720349
   Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни. – М., 1983. – 268с.
720350
  Цытичко Л.И. Мировой капиталистический рынок стальных труб (1950-1968 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Цытичко Л. И.; МИМО. – М., 1970. – 19л.
720351
  Казаков И.В. Мировой капиталистический рынок химического оборудования : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 603 / Казаков И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
720352
   Мировой комсомол за два года. – М-Л, 1924. – 96с.
720353
  Фриче В.М. Мировой Красный Праздник / В.М. Фриче. – К, 1919. – 32с.
720354
  Саратовцев П.Г. Мировой кредитно-денежный и финансовый кризис / П.Г. Саратовцев. – 2-е доп. изд. – М., 1933. – 92с.
720355
   Мировой кризис. – М., 1930. – 298с.
720356
  Черчиль В. Мировой кризис / В. Черчиль. – М.-Л., 1932. – 328с.
720357
  Жуков В.И. Мировой кризис : экономика и социология глобальных процессов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
720358
   Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-23. – ISSN 0131-2227
720359
  Поляков В.В. Мировой кризис и конкурентоспособность российского экспорта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040
720360
  Супян В.Б. Мировой кризис и перспективы американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
720361
  Семенов В.Л. Мировой кризис и политика стабилизации в Латинской Америке и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х
720362
  Сегал Я.Е. Мировой кризис и противоречия капитализма. / Я.Е. Сегал. – М, 1932. – 136с.
720363
  Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
720364
  Иванов Н. Мировой кризис и рынок труда // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-17. – ISSN 0131-2227
720365
  Бухарин Николай Мировой кризис и страны Центрально-Восточной Европы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 45-54. – ISSN 0869-44435
720366
  Михеев В. Мировой кризис как новые возможности для китайской экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-61. – ISSN 0207-3676
720367
   Мировой кризис: последствия и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 2-6. – ISSN 0321-5075
720368
   Мировой кризис: угрозы для России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-30. – ISSN 0131-2227
720369
  Хасбулатов Р. Мировой кризис: что делать? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 11-22
720370
  Цысина Г. Мировой миграционньй процесс и миграционная политика стран Запада // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 100-110. – ISSN 0207-3676
720371
  Гарфиас В. Мировой нефтяной рынок, его естественные запасы и источники / В. Гарфиас. – Л., 1926. – 84с.
720372
  Муромцев А.М. Мировой океан / А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 87с.
720373
  Осокин С.Д. Мировой океан / С.Д. Осокин. – Москва : Просвещение, 1972. – 160с.
720374
  Степанов В.Н. Мировой океан / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1974. – 255с.
720375
  Азерская Мировой океан : Рек. указ. литературы в помощ лектору / Азерская, , Надежда Яковлевна; Всесоюз. о-во "Знание", Центр.политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1977. – 39с.
720376
  Наседкина В.А. Мировой океан : Рекомендательный указатель литературы для молодежи / В.А. Наседкина, Т.А. Казютинская. – Москва : Книга, 1978. – 80с.
720377
  Аджаров К.А. Мировой океан / К.А. Аджаров. – Краснодар, 1983. – 95с.
720378
  Любимов Л.Л. Мировой океан / Л.Л. Любимов. – М., 1988. – 195с.
720379
  Сагирян А.А. Мировой океан в международной стратегии США / А.А. Сагирян. – М., 1991. – 135с.
720380
  Кузнецов В.Б. Мировой океан и его использование (экономико-географические очерки) : Пособие для учителей / В.Б. Кузнецов, А.Г. Москвин. – Москва : Просвещение, 1978. – 111с.
720381
  Захаров В.Ф. Мировой океан и ледниковые эпохи плейстоцена / В.Ф. Захаров. – Л., 1978. – 64с.
720382
   Мировой океан и международное право : Открытое море. Международные проливы. Архипелажные воды. – Москва : Наука, 1988. – 226с.
720383
   Мировой океан и международное право, Основы современного правопорядка в Мировом океана. – М., 1986. – 296с.
720384
   Мировой океан и международное право, Правовой режим морских прибрежных пространств. – М., 1987. – 224с.
720385
   Мировой океан и международное право. Защита и сохранение морской среды. – Москва : Наука, 1990. – 245с.
720386
   Мировой океан и международное право. Правовой режим морских научных исследований и передача технологии. – Отв. ред. А.П. Мовчан, А. Янков. – Москва : Наука, 1991. – 248 с. – ISBN 5-02-012957-7
720387
  Матишов Г.Г. Мировой океан и оледенение Земли / Г.Г. Матишов. – М., 1987. – 268с.
720388
  Михайлов С.В. Мировой океан и человечество / С.В. Михайлов. – М., 1969. – 400с.
720389
  Филиппов Е.М. Мировой океан раскрывает свои тайны / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184 с.
720390
  Зайцев В.П. Мировой океан, проблемы его использования / В.П. Зайцев. – М., 1975. – 48с.
720391
   Мировой океан. Дополнения. Понятия, Термины : География мирового океана. – Ленинград : Наука, 1987. – 229с.
720392
  Колодкин А.Л. Мировой океан. Междунар.-правовой режим. Основные проблемы / А.Л. Колодкин. – М., 1973. – 232с.
720393
  Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия / Ю.Г. Барсегов. – М., 1983. – 238с.
720394
   Мировой океан: Экономика и политика. – Москва : Мысль, 1986. – 620с.
720395
  Шелюк Л.А. Мировой опыт демократизации образовательной политики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692


  В современном глобализированном мире актуальной проблемой является сочетание отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. Это, прежде всего, касается демократизации образовательной политики государства в обучении и воспитании современной ...
720396
  Ажиметова Г.Н. Мировой опыт и обзор развития хлопководства в Казахстане // Современные проблемы науки и образования / ИД "Академия естествознания"; Гос. обр. учреждение высш. проф. обр. "Кубанский гос. мед. ун. Федерального агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 1817-6321
720397
   Мировой опыт и перспективы применения в Украине сейсмического метода при поисках, разведке и добыче метана угольных месторождений / А.В. Анциферов, С.В. Гошовский, Н.В. Жикаляк, Н.Я. Мармалевский, М.Г. Тиркель, Ю.К. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 3-22 : Рис. – Бібліогр.: 84 назви. – ISSN 0203-3100
720398
  Сухарев Александр Мировой опыт институционализации НПО-среды и поддержки НПО-дипломатии // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 387-398. – ISSN 1607-7334
720399
  Корбут Т. Мировой опыт проведения сельскохозяйственной переписи по программе ФАО ООН раунда 2010 г. // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 0235-2443
720400
  Егоров В. Мировой опыт развития кооперации в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 0235-2443
720401
  Кулиев Р. Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются современные тенденции развития сельского хозяйства и определяются факторы продовольственной безопасности страны. Modern progress of agriculture trends are examined and the factors of food safety of country are determined in ...
720402
  Кочергин Д. Мировой опыт регулирования в сфере электронных денег // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 94-101. – Библиогр.: на 22 пункта. – ISSN 0131-2227
720403
  Балацкий Е. Мировой опыт составления и использования рейтингов университетских факультетов // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 155-173. – ISSN 0207-3676


  В статье обсуждается набирающий силу тренд по созданию разнообразных рей- тингов. Рассматривается феномен рейтингов как проявление закона Э. Фромма о переходе качества в количество. Предлагается классификация рейтингов уни- верситетских факультетов. ...
720404
  Жамкеева Махаббат Мировой опыт таможенно-тарифного регулировония внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 303-310. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
720405
  Тараканов Георгий Иванович Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – Бібліогр.: с. 14-15, 19-20. – ISSN 0131-2227
720406
  Тараканов Г. Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
720407
  Хейфец Б.А. Мировой опыт успешных модернизаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040


  Рассматривается ряд успешных модернизаций, осуществленных в мире за последни 50 лет. Делаются выводы для политики модернизации в России, которые она должна извлечь из мирового опыта.
720408
  Уткин А.И. Мировой порядок 21 века / Уткин А.И. – Москва : Эксмо, 2002. – 512с. – (История 21 века: прогнозы, перспективы, предсказания). – ISBN 5-699-00654-0
720409
  Белл Д. Мировой порядок в ХХI веке // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 77-94. – ISSN 0869-44435


  Круглий стіл
720410
  Ильина З.М. Мировой продовольственный кризис и угрозы в продовольственной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 154-161
720411
  Алтухов А. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 0235-2443
720412
  Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 145-154
720413
  Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
720414
  Макаренко А.А. Мировой пролетариат- Стране советов / А.А. Макаренко. – К, 1963. – 283с.
720415
  Виноградов Б. Мировой пролетариат и СССР / Б. Виноградов. – Москва, 1928. – 226с.
720416
  Расс Т.С. Мировой промысел водных животных. / Т.С. Расс. – М., 1948. – 64с.
720417
  Искандеров Ахмед Ахмедович Мировой революционнный процесс на современном этапе / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1966. – 47с.
720418
  Старушенко Г.Б. Мировой революционный прогресс и современное международное право. / Г.Б. Старушенко. – Москва, 1978. – 328 с.
720419
  Александров С.В. Мировой революционный процесс - воплощение идей Октября / С.В. Александров. – Москва, 1977. – 64с.
720420
  Носов П.А. Мировой революционный процесс - триумф идей ленинизма / П.А. Носов. – М, 1969. – 65с.
720421
  Красин Ю.А. Мировой революционный процесс / Ю.А. Красин. – М., 1975. – 64с.
720422
   Мировой революционный процесс за 100 лет. – Воронеж, 1964. – 18с.
720423
   Мировой революционный процесс и борьба с контрреволюцией на современном этапе. – М., 1986. – 177с.
720424
   Мировой революционный процесс и дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. – М., 1979. – 62с.
720425
  Барабаш Ю.Я. Мировой революционный процесс и литература наших дней / Ю.Я. Барабаш. – Москва, 1979. – 64с.
720426
  Науменко А.Я. Мировой революционный процесс и несостоятельность его критиков : Уч.-мет. пособ. для студ. / А.Я. Науменко, К.С. Пархоменко. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 128, [4] с.
720427
   Мировой революционный процесс и современность. – М., 1980. – 470с.
720428
  Загладин В.В. Мировой революционный процесс на современном этапе / В.В. Загладин. – Москва, 1970. – 96с.
720429
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – М., 1979. – с.
720430
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – М., 1981. – 84с.
720431
   Мировой рейтинг лесистости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 40. – ISSN 1029-5828
720432
  Хвойник П.И. Мировой рынок : препятствие или союзник? / П.И. Хвойник. – М, 1971. – 192с.
720433
  Айдрус И.А. Мировой рынок высшего образования на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 53-62. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется мировой рынок образовательных услуг, выявляются тенденции его развития, определяется национальный состав иностранных студентов в странах–лидерах по объему предлагаемых услуг.
720434
  Костолевский М.М. Мировой рынок древесных плит : Автореф... канд. экон.наук: / Костолевский М. М.; МГИМО. – М., 1966. – 19л.
720435
  Персианов Р.М. Мировой рынок и научно-техническая революция / Р.М. Персианов. – Л, 1972. – 40с.
720436
  Разумнова Л. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока" / Л. Разумнова, Н. Светлов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
720437
  Белоусов С. Мировой рынок оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
720438
  Жилин М.В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных ...
720439
  Фрхад Паранд Мировой рьнок знергетики: роль Ирана и Украины в обеспечении знергией Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 46-54.
720440
  Китаев В.П. Мировой социализм - решающая сила революционного процесса / В.П. Китаев. – М, 1975. – 61с.
720441
  Виноградов В.Д. Мировой социализм / В.Д. Виноградов. – Ленинград, 1975. – 40с.
720442
   Мировой социализм и Движение неприсоединения. – М., 1988. – 254с.
720443
  Беленков С.Д. Мировой социализм и международные отношения в начале 80-х годов / С.Д. Беленков, Г.С. Остроумов. – Москва, 1982. – 94с.
720444
  Тлостанов К В. Мировой социализм и национально-освободительное движение / К В. Тлостанов. – Нальчик, 1964. – 104с.
720445
  Троицкий Е.С. Мировой социализм и национально-освободительное движение / Е.С. Троицкий. – М, 1981. – 64с.
720446
  Михин В.Л. Мировой социализм и национально-освободительное движение / В.Л. Михин. – М., 1984. – 63с.
720447
   Мировой социализм и проблемы развивающихся стран. – М., 1979. – 200с.
720448
   Мировой социализм и развивающиеся страны. – М., 1969. – 276с.
720449
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – Москва, 1961. – 206 с.
720450
  Злобин И.Д. Мировой социалистический рынок / И.Д. Злобин. – Москва, 1963. – 40с.
720451
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1969. – 240с.
720452
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1970. – 240с.
720453
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов
720454
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные тенденции, характеризующие мировой социально-экономический контекс т высшего образования в целом и научного образования в частности. Охарактеризовано положение со временного университета в системе высшего образования. Предложено ...
720455
  Белоус О.Г. Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
720456
  Исаченко В.Л. Мировой суд : Практический комментарий на первую книгу устава гражданского судопроизводства / Составил В.Л. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
(статья 29-201). – 1913. – XX, 884 с. – Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Книга первая. Порядок производства в мировых установлениях . - С .1-10 Кл.слова: Подведомственность и подсудность. Последствия превышения пределов ведомства и власти. Право гражданское и публичное. Способы распознавания этих прав ...
720457
  Волков Н.Т. Мировой судебник для местностей, в которых введен закон 15 июня 1912 г. "О местном суде" / Н.Т. Волков. – Санкт-Петербург : Скл. изд. в Юридическом кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушевича], 1914. – [2], 372 с.
720458
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Мировой судья : Практическое руководство для мировых судей и мировых съездов / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Петроград : Издание Т-ва А.С.Суворина-"Новое время", 1915. – [6], CVIII, 892 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 863. – Библиогр. в предисл.


  Ключевые слова: судебные установления--устав гражданского судопроизводства--устав уголовного судопроизводства--устав о наказаниях--уголовное уложение Аннотация: Настоящее издание содержит в себе оффициальный текст соответствующих томов свода ...
720459
  Вышнепольский С.А. Мировой трансорт и мировое хозяйство / С.А. Вышнепольский. – Москва-Ленинград, 1929. – 175с.
720460
  Франжиалли Франческо Мировой туризм в разрезе 2001 года : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
720461
  Доронин Алексей Мировой туризм. К неожиданностям нужно быть готовым : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-44 : Фото
720462
   Мировой туризм. Коллекция фактов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 44-46 : фото
720463
  Елеева Зарина Мировой туризм: тенденции развития : У России все шансы стать новой туристской Меккой. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 16-19 : Табл.
720464
  Кривега Л.Д. Мировой туризм: тенденции развития / Л.Д. Кривега, Е.В. Сухарева // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 283-285. – ISSN 2076-1554
720465
   Мировой туризм: фаза раскрытия возможностей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 54-57
720466
  Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инвестиционная деятельность предприятий реального сектора экономики России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 40-43. – ISSN 1728-8878
720467
  Кураташвили А.А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы институционального обеспечения социальной // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 130-134


  В статье рассматриваются проблеми институционального обеспечения социальной ориентации рыночной экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание уделяется раскрытию сущностной природы социально ориентированной ...
720468
  Васильев В.С. Мировой финансово-экономический кризис: фаза 3 (пирамида долга) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
720469
  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-27. – ISSN 0042-8736
720470
  Матросова Л.Н. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 122-124. – ISSN 1729-7206
720471
  Евсеев А.П. Мировой финансовый кризис и проблемы государственного управления в Украине // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 32-40. – ISSN 0201-7245
720472
  Коновалов В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации мировой валютной системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0207-3676
720473
  Рязанов В.Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
720474
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б.Обамы - Т. Гайтнера / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 3-29. – ISSN 0321-2068
720475
  Лури И.Л. Мировой финансовый кризис. / И.Л. Лури, М.М. Невяжская. – М., 1934. – 92с.
720476
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 23-41. – ISSN 0321-2068
720477
  Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-21. – ISSN 0042-8736
720478
  Патрон П.А. Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
720479
  Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
720480
  Кедбан Н.М. Мировой финансовый кризис: причины и последствия для арабских стран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-1908
720481
  Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов; Финансовая акад. при правительстве Российской Федерации. – Москва : Экзамен, 2000. – 768 с. – ISBN 5-8212-0058--X
720482
   Мировой экономический кризис. – М., 1930. – 338с.
720483
   Мировой экономический кризис. – М., 1932. – 349с.
720484
  Васильев В.П. Мировой экономический кризис : причины и пути выхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.31-35. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
720485
  Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-31. – ISSN 0131-2227
720486
  Мингулин И. Мировой экономический кризис и борьба за пролетарскую революцию / И. Мингулин. – М., 1931. – 239с.
720487
  Корчагина З.А. Мировой экономический кризис и вектор развития экономики России / З.А. Корчагина, И.М. Теняков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 96-107. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
720488
  Хасселбалк О. Мировой экономический кризис и Датская система реагирования на социальные потрясения (DANISH FLEXICURITY SYSTEM) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 25-32. – ISSN 1812-3910


  После периода чрезвычайно низкого уровня безработицы в Дании к июню 2009 г. 3,8% от общего числа работоспособного населения Дании не имело работы, и в дальнейшем ожидается рост безработицы, что вызвано экономическим кризисом. Рынок труда в Дании ...
720489
  Дарвиду К. Мировой экономический кризис и его влияние на балканские страны и Грецию // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-7953-7
720490
  Клочковский Л.Л. Мировой экономический кризис и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 044-748Х
720491
  Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
720492
  Бах М.Г. Мировой экономический кризис и революционный подъем к1-му мая 1932 г. / М.Г. Бах. – М, 1932. – 87с.
720493
  Примаков Е.М. Мировой экономический кризис и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
720494
  Бузгалин А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 119-132. – ISSN 0042-8736
720495
  Добрынин А.И. Мировой экономический кризис и трасформация рыночной модели хозяйства / А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 5-15. – ISSN 1993-3541
720496
  Левашов В.К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
720497
  Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 0042-8736
720498
  Варга Е.С. Мировой экономический кризис. / Е.С. Варга. – Москва, 1930. – 175с.
720499
  Ендовицкий Д.А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д.А. Ендовицкий, Д.Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 347-352. – ISSN 1993-6788
720500
  Кураташвили А.А. Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных процессов впредь // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 166-174. – ISSN 2079-4762
720501
  Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0042-8744
720502
  Лобанов Н.А. Мировой экономический кризис: уроки для российского образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 278-281
720503
  Любимов Л.Л. Мировой энергетический кризис или кризис капиталистического энергохозяйства / Л.Л. Любимов. – М., 1976. – 64с.
720504
  Шмидт Г. Мировой эфир. Электричество. Материя : Пер.с нем. / Г. Шмидт. – Москва; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 107 с.
720505
  Стуруа Г.М. Мировому океану - мирные воды / Г.М. Стуруа. – М., 1988. – 102с.
720506
  Анипкин Ю.Д. Мировосприятие и стиль раннего С.Н.Сергеева-Ценского (1898-1914) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Анипкин Ю.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
720507
  Малюгин Владимир Евгеньевич Мировосприятие личности и особенности его формирования в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малюгин Владимир Евгеньевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
720508
  Игнатов А.И. Мировосприятие, картина мира и мировоззрение / А.И. Игнатов. – М., 1971. – 48с.
720509
  Самойлова Виктория Мировые SPA спасать не нужно : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 38-41. – Bibliogr.: Фото
720510
  Авакян А.Б. Мировые водные проблемы и задачи современного школьного образования : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 32-37
720511
  Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее / М.И. Львович. – Москва, 1974. – 448с.
720512
  Ланцов С. Мировые войны в генезисе мировой политики // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 30-39. – ISSN 1728-2756
720513
  Проэктор Д.М. Мировые войны и судьбы человечества / Д.М. Проэктор. – М., 1986. – 317с.
720514
   Мировые гении IQ всех времен и народов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 4 (156). – С. 74-79. – ISSN 0868-8893


  Сайт ListAfterList.com рискнул представить рейтинг умнейших. Критерием стал уровень IQ. В топ-30 вошли как гении Возрождени, так и современники. 1- место Ким-УНГ-Йонг (1963 г. рожд) - корейский гений. Уже в возрасте 4-х лет знал четыре языка и решал ...
720515
  Люкевич И.Н. Мировые деньги: теоретические основы и принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-129. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
720516
  Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
720517
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель, 1906
720518
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1920. – 409с.
720519
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1937. – 536с.
720520
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев. – Москва, 1969. – 320с.
720521
  Адабашев И. Мировые загадки сегодня / И. Адабашев. – Москва : Советская Россия, 1986. – 302 с.
720522
  Суходолов А.П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 166-169. – ISSN 1993-3541
720523
  Илек Ф. Мировые изобретения в датах / Ф. Илек. – Ташкент, 1982. – 271с.
720524
  Литвина Н.И. Мировые инвестиции. Региональные тенденции / Н.И. Литвина, В.В. Комаров, Е.В. Ананьева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 67-73. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется влияние прямых иностранных инвестиций на реальную мировую экономику и региональные тенденции этого процесса. Исследуются проблемы гармонизации деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах с целью их ...
720525
  Еронина Е.А. Мировые информационные ресурсы - основа научно-исследовательской и справочно-библиографической деятельности // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
720526
  Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и их использование в экономике, науке и образовании / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 47-53.
720527
  Сергеев В. Мировые кризисы / В. Сергеев. – М.
2. – 1924. – 240с.
720528
  Ионцев В.А. Мировые миграции. / В.А. Ионцев. – М., 1992. – 62с.
720529
  Ляхницкий В.Е. Мировые морские каналы / В.Е. Ляхницкий. – Ленинград, 1956. – 52с.
720530
  Вышнепольский С.А. Мировые морские пути и судоходство / С.А. Вышнепольский. – Москва, 1953. – 456с.
720531
  Коновалов Вячеслав Мировые перипетии Star Alliance // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
720532
  Кассель Г. Мировые проблемы денежного обращения. С прилож. доклада английской комиссии о денежном обращении и золотой валюте. / Г. Кассель. – Пб., 1922. – 103с.
720533
  Сидоренко Т.В. Мировые рейтинги университетов как стимул к совершенствованию системы высшего образования России // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 26-36. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме, связанной с попаданием российских университетов на высокие позиции в мировых рейтингах, таких как «Academic Ranking of World Universities», «Times», «QS World University Ranking». Феномен рейтингов можно назвать академической ...
720534
  Винклер Х Мировые ресурсы / Х Винклер. – Москва : Знание, 1986. – 270с.
720535
  Почекутова Е.А. Мировые ресурсы нефти / Е.А. Почекутова. – М, 1970. – 119с.
720536
   Мировые ресурсы нефти и газа. – М., 1976. – 58с.
720537
  Вульф Е.В. Мировые ресурсы полезных растений (пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.) : Справочник / Е.В. Вульф, О.Ф. Малеева; Бахтеев Ф.Х. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1969. – 566с.
720538
  Морэтт Ф. Мировые рынки сырья. / Ф. Морэтт. – Л., 1925. – 196с.
720539
  Левшин Ф.М. Мировые рынки: конъюктура и цены / Ф.М. Левшин, С.Б. Мухин, В.Н. Соловьев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 120 с.
720540
   Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и достижений промышленных производств / Белорусский гос. ун-т, Гос. ком. по науке и технологиям Республики Беларусь ; [И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова]. – Минск : БГУ, 2013. – 471, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-985-518-836-1
720541
  Алтухов А. Мировые тенденции в продовольственном обеспечении населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 10-18. – ISSN 0235-2443
720542
  Хохлова М. Мировые тенденции в развитии образования / М. Хохлова, И. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
720543
  Шелковникова Лада Мировые тенденции гостиничного рынка / Шелковникова Лада, Кондратенко Анатолий // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 11-13 : фото
720544
  Ермилова М.И. Мировые тенденции международного ипотечного кредитования // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 2074-6040
720545
  Тюленев И.В. Мировые тенденции нефтегазового сервиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 45-50. – ISSN 2074-6040
720546
  Башмаков Н.И. Мировые тенденции развития высшего образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ / Н.И. Башмаков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
720547
  Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 5. – С. 14-19.
720548
  Пименов С.А. Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 135-144


  В статье раскрывается понятие и структура услуги доставки, делается исторический экскурс в развитие услуг доставки, проанализированы тенденции в изменении требований потребителей к услугам доставки, рассмотрен международный опыт изменения ...
720549
  Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки / Ф.М. Левшин. – М, 1973. – 360с.
720550
  Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры / Г.Г. Матюхин. – М., 1979. – 212с.
720551
   Мировые финансы / Энг Максимо, Френсис, Лис, , ЛоуренсДж Мауер; Ун-т Сент Джен. – Москва : ДеКа, 1998. – 768с. – ISBN 5-98645-004-4, 0-673-46948-4
720552
  Братерский М.В. Мировые финансы в российско-американских отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 3-15. – ISSN 0321-2068
720553
  Дунаева Е. Мировые цены и ценообразование на продовольственном рынке России // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 54-58. – ISSN 0235-2443
720554
   Мировые цены от Hotels. com // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-35 : фото
720555
   Мировые экономические кризисы. – М., 1939. – 894с.
720556
   Мировые экономические кризисы 1848-1935. – М.
1. – 1937. – 808с.
720557
  Субботин А.К. Мировые экономические проблемы: перспективы решения / А.К. Субботин. – М., 1980. – 240с.
720558
  Ценков Б. Мироглед и художествен метод в литературата = World outlook and artist method in literature : историко-теорет. изсл. / Борис Ценков ; Бълг. акад. на науките, Ин-т по философия. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1974. – 291, [1] c. – Парал. тит. л. англ. - Резюме рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
720559
   Мироглед, метод и стил в изкуството. – София, 1975. – 508с.
720560
  Нернст В. Мироздание в свете новых исследований : перевод / В. Нернст. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 59 с.
720561
  Стрельбицкий С. Мироздание и его тайны (беседы о природе) / С. Стрельбицкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 99 с.
720562
  Михайлов О.Н. Мироздание по Леониду Леонову / О.Н. Михайлов. – М. : Советский писатель, 1987. – 270 с.
720563
  Демин В.Н. Мироздание постигая... / В.Н. Демин, В.П. Слезнев. – М, 1989. – 265с.
720564
  Базалук О.А. Мироздание: живая и разумная материя : (Историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции) / О.А.Базалук; Мин-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 412с. – ISBN 966-525-619-X


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
720565
  Ковалевский П.И. Мироздания / П.И. Ковалевский. – СПб.-М. – 120с.
720566
  Сидорина Н.К. Мироколица / Н.К. Сидорина. – Москва, 1987. – 141с.
720567
  Найдюк Ю.Г. Мироконтактная спектроскопия / Ю.Г. Найдюк, И Янсон. – М., 1989. – 63с.
720568
  Беспалова Нина Александровна Миролюбивая внешняя политика Советского Союза : Рек. указ. лит. / Беспалова Нина Александровна, Лощенкова Наталья Васильевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 143с.
720569
   Миролюбивая внешняя политика социалистических стран Европы : Указ. лит. – Москва, 1987. – 137с.
720570
  Зарудний Є. Миролюбні гади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "Громадянська війна в Іспанії збагатила військову і політичну науку поняттям "п"ята колона". Сьогодні ми можемо сказати: п"ята колона як елемент гібридної війни. Чотири колони військ заколотників, що наступали на Мадрид, і quinta columna у місті. Саме ...
720571
  Гулевич В.Н. Миролюбні сили ФРН у боротьбі проти мілітаризму та реваншизму (1955-1966 рр.) / В.Н. Гулевич. – Київ, 1968. – 325с.
720572
  Дегтярев А. Миром против мифов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 18


  Федеральный закон “Об образовании” принят, но работа над совершенствованием нормативной базы в этой сфере продолжается. “Выстраданный нашим экспертным сообществом, специалистами, представителями разных уровней образования - от детских садов до академий ...
720573
  Вальдгауер О.Ф. Мирон / О.Ф. Вальдгауер. – Берлин, 1923. – 48с.
720574
   Мирон Борецький : бібліогр. покажчик / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. світ. літ. ; [уклад. та авт. передм. В. Зварич]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 26, [2] с. – Особ. покажч.: с. 25-26. – ISBN 978-966-2946-56-7
720575
  Білецький М.І. Мирон Дольницький - визначний географ, педагог : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто творчий доробок М. Дольницького на терені історичної та регіональної географії: питання розселення і національно-етнічного складу населення України, природні умови та господарська оцінка регіонів.
720576
  Шабельская А.С. Мирон и Галька : [Рассказ] / [Соч.] А.С. Шабельской. – [2-е изд.]. – Харьков : Харьк. о-во распространения в народе грамотности, 1903. – 32 с. – На тит. л. номер изд.: № 2; на обл.: № 4. Экз без обл. и тит., описан по ген. каталогу
720577
  Акатріні В. Мирон Кордуба - дослідник середньовічної історії та козацької доби в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 295-298. – ISSN 2078-0850
720578
  Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.114-119. – ISSN 0869-3595
720579
  Русеев Е.М. Мирон Костин. / Е.М. Русеев. – Кишинев, 1982. – 144с.
720580
  Рожин А.И. Мирон Лукьянов / А.И. Рожин. – М, 1989. – 94с.
720581
  Маслюченко В.К. Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії / В.К. Маслюченко, О.Г. Фотій // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 120-126


  Подано нарис життя і діяльності відомого румунського математика Мирона Николеску (1903-1975), професора Чернівецького і Бухарестського університетів. We present an outline of life and activities of the famous Romanian mathematician Miron Nikolesku, a ...
720582
  Раабен Л.Н. Мирон Полякин / Л.Н. Раабен. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
720583
  Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
720584
  Сизоненко Г.С. Мирон Титович Заячківський (Косар) / Сизоненко Г.С. – Львів, 1975. – 87 с.
720585
  Логвин Ю.Г. Мирон Швачка і кінь Сивко : оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1968. – 135 с.
720586
   Мирон Яців. 1929-1996 : Життя і творчість. – Львів, 2000. – 357 с. – ISBN 96-02-1693-9
720587
  Назаренко М. Мирон, або Похвала методові // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 27-29. – ISSN 1563-6461


  Мирон Петровський — український літературознавець і письменник.
720588
   Мироненко Олександр Миколайович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 22-23
720589
  Войцехівська І.Н. Миронець Надія Іванівна // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 187-188. – ISBN 5-7702-0849-Х
720590
  Казьмирчук Г.Д. Миронець Надія Іванівна / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 252. – ISBN 96966-8060-04-0
720591
  Бузницький О.Г. Миронівський меридіан. / О.Г. Бузницький. – Киев, 1973. – 339с.
720592
   Мироніські радонові води. – К., 1968. – 51с.
720593
  Лосев Е.Ф. Миронов / Е.Ф. Лосев. – М, 1991. – 428с.
720594
  Будаков В.В. Миронова гора / В.В. Будаков. – Москва, 1982. – 255с.
720595
  Бузницкий А.Г. Мироновский меридиан. / А.Г. Бузницкий. – Москва, 1975. – 240с.
720596
  Прокопенко М. Миронченко Віктор Якович : [спогади] / Микола Прокопенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 186-188. – ISBN 978-966-2726-03-9
720597
  Свительский В.А. Мироотношение Достоевского и принципы его воплощения в романах писателя 60-70-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Свительский В. А.; Ворон.ГУ, Каф. русск.лит. – Воронеж, 1971. – 20л.
720598
  Куровський Д.М. Миропілля / Д.М. Куровський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 63 с.
720599
   Миропонимание и творчество романтиков. – Калинин, 1986. – 156с.
720600
  Чарыев Г.А. Миропонимание Махтумкули. / Г.А. Чарыев. – Москва, 1973. – 40 с.
720601
  Фельдман И.И. Миропонимание Эйнштейна, его метод принципов, теория пространства-времени и проблема единства физики. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Фельдман И.И.; АН АзССР. Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 46л.
720602
  Кузьмин Э. Миропорядок и международное право // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 75-90. – ISSN 0130-9625
720603
  Лазаревич Є. Мирослав Антонович і Мирослав Скала-Старицький // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 147-160. – ISSN 2224-0926
720604
  Граб У. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 99-111. – ISSN 2224-0926
720605
  Граб У. Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 27-37. – ISSN 2224-0926
720606
   Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажчик. – Київ : Абрис, 2005. – 22, [2] с. – (Вчені Національної академії наук України)
720607
  Фещук В. Мирослав Дочинець: "Світ належить радісним" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 17


  25 жовтня в Інституті філології відбулася літературна зустріч з письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем, організована начальником відділу академічної мобільності Оксаною Данильченко за підтримки проректора ...
720608
  Янович Б.С. Мирослав Зубінський - творець натюрмортів і пейзажів // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 32


  Укр. художник (1905-1973), педагог
720609
  Коломієць В.Р. Мирослав і Любомир : вірши [для дошк. та молодшого шк. віку]. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 116, [2] с., [4] арк. фотоіл : іл. – ISBN 978-966-8620-34-8
720610
  Новиченко Л. Мирослав Ірчан / Л. Новиченко. – Київ, 1958. – 116 с.
720611
  Власенко В.П. Мирослав Ірчан / В.П. Власенко, П.І. Кравчук. – Київ, 1960. – 292с.
720612
   Мирослав Ірчан. – К, 1961. – 152с.
720613
   Мирослав Ірчан: комуніст з "УВО" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 193-210. – ISBN 978-966-2530-59-9
720614
   Мирослав Крлежа : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1979. – 95с.
720615
  Степула Н. Мирослав Кушнір // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 282-283. – ISBN 966-7379-16-7
720616
   Мирослав Львович Горбачук / Ю.М. Березанський, В.І. Герасименко, А.Н. Кочубей, В.А. Михайлець, Л.П. Нижник, Рофе-Бекетов, А.М. Самойленко, Ю.С. Самойленко, Є.Я. Хруслов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 7-36. – Бібліогр. : 226 назв. – ISSN 1815-2910
720617
   Мирослав Мороз : Бібліогр. покажч. – Львів, 1997. – 50с.
720618
   Мирослав Січинський // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 81-83
720619
  Пахолко Степан Мирослав Січинський у фалеристичних пам"ятках початку XX століття / Пахолко Степан, Мартин Ольга, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 20-21. – ISSN 1811-542X
720620
  Щириця Ю.П. Мирослав Скорик / Ю.П. Щириця. – Київ : Музична Україна, 1979. – 56 с.
720621
  Олійник Л. Мирослав Скорик: "Моя професія - створювати мелодії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 14
720622
   Мирослав Федорович Головко : Біобібліографічний покажчик. – Львів : ТзОВ Ю.М.І., 2003. – 57с. – (Бібліографія українських вчених)
720623
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Минск, 1979. – 430 с.
720624
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Тула, 1990. – 333с.
720625
  Медицька М.С. Мирослава : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
720626
   Мирослава Дужа-Задорожна. Система вищої освіти ФРН в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 289-297. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
720627
  Вітенко Ігор Мирослава Кривокульська: "Навчати учнів легко, швидко, цікаво й змістовно" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11 : Фото
720628
   Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 89-91. – ISSN 1991-0290


  Професійна кар"єра Мирослава Михайлівна Тананайко нерозривно пов"язана з хімічним факультетом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету вона працювала асистентом кафедри аналітичної хімії (1952-1961 рр.), ...
720629
  Чернявський М.А. Мирославна : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 102 с.
720630
  Луцишин О. Мирославу Морозові - 80 / О. Луцишин, С. Заахркін // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 646-650. – ISBN 966-7679-57-8
720631
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. / Е. Трубецкой
1. – 631с.
720632
  Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. : в 2-х т. / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т.2, [Ч. 4]. – 1913. – 415 с.
720633
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2-х т. / Е. Трубецкой. – Москва : Мамонтов А.И.
Т.1. – 1913. – 631с.
720634
  Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 235-240. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
720635
  Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского / С.С. Хоружий. – Томск : Водолей, 1999. – 160с. – ISBN 5-7137-0117-4
720636
  Чубов П.Ф. Миросозерцание. Как выработать мировоззрение // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 75-89. – ISSN 0236-2007
720637
  Кирилюк Г.В. Мирось з Пороніно / Г.В. Кирилюк. – Львів, 1964. – 15 с.
720638
  Долин А. Миротворец = Портрет Апичатпонга Вирасетакуна // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-68. – ISSN 0130-6405


  Апичатпонг Вирасетаку - тайский независимый режиссёр, сценарист и продюсер нетрадиционных с повествовательной точки зрения фильмов - "Таинственный полуденный объект" (2000), "Благословенно ваш" (2002), "Тропическая болезнь" (2004), "Синдромы и век" ...
720639
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 0, пілотний випуск, 12 травня 2015 року. – 2015. – 62 с.
720640
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1, липень - серпень 2015 року. – 2015. – 66 с.
720641
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 2, вересень - жовтень 2015 року. – 2015. – 66 с.
720642
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1 (3), січень - березень 2016 року. – 2016. – 66 с.
720643
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 24 с. – Прим. № 109379 дефектний, без обкл.
720644
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 24 с.
720645
  Грінченко Б.Д. Миротворці : Жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Київ : Вид. Вукопспілки ; [Дpук. київ. філії Вукопспілки], 1922. – 24 с.
720646
  Дончевич И. Миротворцы / И. Дончевич. – М., 1966. – 303с.
720647
  Арская Л.П. Миротворцы / Л.П. Арская. – Москва, 1995. – 112с. – Библиогр.: с.109-111
720648
  Крупянко И.М. Миротворцы ООН в Камбодже: чему учит опыт операций по поддержанию мира после "холодной войны"? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
720649
  Мішин О. Миротворча діяльність Африканського союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 3-5
720650
  Алещенко В.І. Миротворча діяльність в історико-психологічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено комплексний аналіз становлення миротворчої діяльності в історико-психологічному вимірі. Розкрито роль психологічних компонентів в процесі підготовки військовослужбовців до дій у складі міжнародних миротворчих контингентів. Ключові ...
720651
  Бескоровайний С. Миротворча діяльність міжнародних організацій і Збройних сил України / С. Бескоровайний, А. Бережний // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 87-96
720652
  Поршакова Н.А. Миротворча діяльність ОБСЄ у зв"язку з конфліктом на терені колишньої Югославії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.42-49
720653
  Гула К. Миротворча діяльність ольстерських урядовців в Іраку (вересень 2007 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 29-32
720654
  Ковтун О.Ю. Миротворча діяльність ООН у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 118-122


  Стаття присвячена узагальненню сучасних тенденцій миротворчої діяльності ООН, зокрема її інституційним, фінансовим аспектам та характеристиці її основних форм. The article contains the generalized tendencies of the UN peace-making efforts, including ...
720655
  Коппель О.А. Миротворча діяльність ООН: аналіз теоретичних поглядів західної політології / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 97-100.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
720656
  Гончар Б. Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни. The article presents analysis of the USA activities as peacemaker in Europe on the eve of the First world war.
720657
  Нікітюк В.О. Миротворча діяльність у Європі: еволюція міжнародно-правових та інституціональних засад // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-23.
720658
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 159-163. – ISBN 966-7196-06-2
720659
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 68-70.
720660
  Панасюк В. Миротворча діяльність України в контексті зміцнення регіональної безпеки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
720661
  Феденко О. Миротворча діяльність України як важливий напрям зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 38-45. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
720662
   Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – Київ : Стилос, 2002. – 314с. – ISBN 966-8009-14-2
720663
  Гогоша Орест Миротворча діяльність українсько-польського батальйону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-24. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
720664
  Клименко О.П. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – Київ : Неопалима Купина, 2004. – 224 с. – ISBN 966-8093-24-0
720665
  Костенко Г. Миротворча стратегія ООН: історія та сучасність / Г. Костенко, Ю. Островська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39
720666
  Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-67. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
720667
  Дзейтова М.Х. Миротворческое образование: направления и формы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные направления и формы реализации миротворческого образования - нового направления педагогической науки. Описываются миротворческие образовательные инициативы различных организаций по всему миру, раскрывается сущность реализуемых ...
720668
  Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0131-2227
720669
  Воронов К. Миротворчество стран Северной Европы: ответы на вызовы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227
720670
  Суярко В.О. Миротворчий діалог / В.О. Суярко. – К., 1989. – 47с.
720671
  Штогрин І. Миротворчі ініціативи Бенедикта XV під час Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 588-591. – ISBN 978-966-171-893-6
720672
  Шібель В.М. Миротворчі ініціативи розв"язання ізраїльсько-палестинського конфлікту у пост-біполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 305-315
720673
  Божко С.О. Миротворчі операції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 20-25. – (Європейські дослідження)
720674
   Миротворчі операції і врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 83-134. – ISBN 978-966-2050-00-4
720675
  Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
720676
  Гончар Б.М. Миротворчі операції НАТО на Балканах у контексті стратегічної ситуації в Європі 90-х років XX століття / Б.М. Гончар, В.В. Орлик. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-95. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми сучасної миротворчості, питання місця і ролі існуючих міжнародних організацій у запобіганні та врегулюванні кризових ситуацій і регіональних конфліктів на прикладі Балкан, аналізуються позиції зацікавлених сторін. The ...
720677
  Власюк Ю. Миротворчі операції НАТО як інструмент підтримання миру та безпеки // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 8-14. – ISSN 2312-9808
720678
  Бані-Насер Фаді Миротворчі операції ООН: теорія і практика / Бані-Насер Фаді // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 24-36. – ISSN 2221-5719
720679
  Тарді Т. Миротворчі операції: хиткий конценсус // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 85-104. – ISBN 978-966-7272-99-9
720680
  Комарова Л.В. Миротворчість як реалізація зовнішньополітичного курсу України // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 81-87. – ISSN 1728-3671
720681
  Тышка К. Мирохозяйственная проблема современных индустриальных государств / К. Тышка. – М., 1924. – 200с.
720682
  Медведков С.Ю. Мирохозяйственные связи капитализма и экономики США / С.Ю. Медведков. – М, 1988. – 187с.
720683
  Лихачев М.П. Мирош, мирский сын : Повесть / М.П. Лихачев. – Пермь, 1960. – 96с.
720684
  Войнар А.О. Мироэлементы в живой природе. / А.О. Войнар. – Москва : Высшая школа, 1962. – 94с.
720685
  Кедрина З.С. Мирсаид Миршакар / З.С. Кедрина. – Москва, 1954. – 40с.
720686
   Мирсаид Миршакар. – Сталинабад, 1961. – 67с.
720687
   Мирсаид Султан-Галиев и идеология национально-освободительного движения. – М., 1990. – 141с.
720688
  Кашшаф Г. Мирсай Амир // Песня жизни : драма в 4-х д., с прологом и эпилогом / Амир Мирсай. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – С. 100-106
720689
  Демин М.Е. Мирская тропа / М.Е. Демин. – М, 1966. – 172с.
720690
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Тула, 1989. – 413с.
720691
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – М., 1990. – 270с.
720692
  Богданов М.Н. Мирские захребетники / М.Н. Богданов. – Изд. 20-е, просмотр. и испр. – М, 1960. – 119с.
720693
  Зарапин Д.Ф. Мирские захребетники / Д.Ф. Зарапин. – М, 1965. – 95с.
720694
  Ильенков В.П. Мирское сердце / В.П. Ильенков. – Москва, 1964. – 47с.
720695
  Колесников М.С. Миртовое кольцо. / М.С. Колесников. – М., 1972. – 96с.
720696
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – М., 1951. – 176с.
720697
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – М., 1953. – 200с.
720698
  Адрова Н.А. Мирцен и его кислородные производные : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адрова Н.А. ; Лен. гос. ун-т ; Ботанический ин-т АН СССР. – Ленинград, 1952. – 8 с.
720699
  Рудой А.И. Миры / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – Киев : Кафедра, 2012. – 410, [2] с. : портр. – Библиогр. с. 409-410. – (Серия "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2705-11-9
720700
  Вартбург М. Миры в столкновениях, века в хаосе // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С.116-125. – ISSN 0130-1640
720701
  Дмитрук М.А. Миры внутри нас? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1990. – 45с. – ISBN 5-07-001229-0
720702
  Альвен Х. Миры и антимиры. Космология и антиматерия : Пер.со швед. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1968. – 120 с.
720703
  Дмитренко В. Миры и времена Лоуренса Альма-Тадемы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 40-62. – ISSN 1819-6268
720704
  Суханов П.А. Миры и меры / П.А. Суханов. – М., 1986. – 78с.
720705
  Стовба А.В. Миры права Герхарта Гуссерля // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 142-152. – ISSN 0131-8039
720706
  Шекли Р. Миры Роберта Шекли / Р. Шекли. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
720707
  Желязны Р. Миры Роджера Желязны = Worlds of Rjger Zelazny / Р. Желязны. – Рига : Полярис. – ISBN 5-88132-200-2
Т.1 : Витки.Черный трон. – 1995. – 447с.
720708
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 80 с.
720709
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – 2-е изд., доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 78 с.
720710
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / А.Н. Тимонен. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 591 с.
720711
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
720712
  Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ / Г.К. Мачульский. – Москва, 1969. – 256 с.
720713
  Феденьов Р.К. Мис Горн / Р.К. Феденьов. – Київ, 1982. – 60с.
720714
  Задорожний Олексій Мис Рока // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 42
720715
   Мисик Анатолій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
720716
  Перец Павел Мисимское сражение : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 50-57 : Фото
720717
  Бъекстон Н. Мисия на Балканите / Н. Бъекстон. – София : Климент Охридски, 1987. – 150 с.
720718
  Сарибекян А. Миски второй половины VI - начала V вв. до н. э. с. Бельского городища // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 601-603. – ISBN 978-966-171-783-0
720719
  Волинська А. Мисковець Тетяна Григорівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 14 : Тетяна Мисковець. – С. 3-31.
720720
  Шевчук В.О. Мисленне дерево : роман-есе про давній Київ / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1989. – 360 с. – (Пошук). – ISBN 5-7720-0261-9
720721
  Гетьман І.В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 13-21. – ISSN 2224-9281
720722
  Петік Я.О. Мисленнєвий експеримент в політичній філософії XX століття // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
720723
  Гусакова Марина Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.191-199. – ISSN 1810-2131
720724
  Жаборюк О.А. Мислення - як сутнісний фактор визначення та таксономії речення // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
720725
   Мислення в діяльності молодших школярів. – К., 1981. – 155с.
720726
  Мінаков М. Мислення в лабетах традицій : пошуки ідентичності в українському філософському процесі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.58-63
720727
  Чуйко В.Л. Мислення і науковий метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто взаємовідношення мислення і методу, появу нового методу як наслідок креації, яка відбувається під впливом змін у сфері онтологічних та епістемологічних уявлень.
720728
  Мул С.А. Мислення офіцера і підвищення його ефективності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 939-947. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
720729
  Субурай О. Мислення повільне та швидке // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 47-48
720730
  Гура В.Л. Мислення як інструмент пізнання реального чи ідеального // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 28-37
720731
  Малинська Н.А. Мислеформа "небо" в поетичному світі Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 68-72.
720732
  Мангер І. Мисливець за привидами : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 278-287
720733
  Гайовий Г. Мисливець і шпак : байки й побрехеньки, великі й маленькі, та правдиві історії не без алегорії - всі заримовані й цілеспрямовані / Гриць Гайовий. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 92с. – ISBN 966-8387-25-2
720734
  Мамін-Сибіряк Мисливець Омеля / Мамін-Сибіряк. – К., 1929. – 16с.
720735
  Корнєєв О.П. Мисливство -- галузь народного господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1964. – 146с.
720736
  Аверін В.Г. Мисливство : порадник українського мисливця / В.Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 253 с. : іл.
720737
  Жигун С.В. Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 368-375


  У статті аналізується принципи побудови безфабульного твору у контексті дискусії про шляхи розвитку української літератури. Досліджено співвіднесення наративних та ненаривних елементів (описів, зокрема пейзажів, та роздумів). Також увагу приділено ...
720738
  Хоєцький П.Б. Мисливське господарство країн Європи / П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 42-52. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
720739
  Сацюк Б. Мисливські билиці / Б. Сацюк. – Київ, 1971. – 111 с.
720740
  Корнєєв О.П. Мисливські звірі України / О.П. Корнєєв. – К., 1960. – 44с.
720741
  Дмитренко А. Мисливські табу, повір"я і прикмети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 20-28


  За матеріалами Західного Полісся
720742
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Перця" ; №14)
720743
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 236с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
720744
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Українська література). – ISBN 966-03-3564-4
720745
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2007. – 255с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3919-4
720746
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; [післямова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 251 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5692-4
720747
  Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. та старш. шкільного віку : [8 кл. : позакласне читання] / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний Книжковий Проект, 2012. – 271, [1] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр.: с. 268-269. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-319-1
720748
  Вишня О. Мисливські усмішки [Електронний ресурс] / Остап Вишня; студія "Книга вголос"; оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Петро Панчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192kbs, 441000 Hz,16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ (8 год.) 1.Моя автобіографія 2.Письменники 3.Шмені Шевченка 4.Вольовий спосіб 5.Перші кроки 22.Сон кобили вороної 6.Круті часи 23.Ага будень?! 7.Держись хлопці 24.Як я рибу ...
720749
  Литвиненко В.Г. Мисливські усмішки Остапа Вишні в малюнках В.Г. Литвиненка : Компакт листівок / Литвиненко В.Г. – Київ : Мистецтво, 1963. – 15 л. : 15 л. в обкладинці
720750
  Вишня О. Мисливські усмішки та інші оповідання / Остап Вишня. – Донецьк : БАО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-481-200-6
720751
  Флос Р. Мисливці за орхідеями / Р. Флос. – Київ, 1965. – 265с.
720752
   Мисливці за студентськими головами. Чому іноземні ВНЗ активно борються за українського абітурієнта? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Європейські й американські ВНЗ активно взялися агітувати українських студентів виїжджати за кордон. Чому за кордоном так хочуть навчати наших студентів?
720753
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 228 с.
720754
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-18
720755
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 80-84
720756
  Христокін Г.В. Мислителі грецької патристики про структуру філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 235-243
720757
   Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 588с. – ISBN 966-668-016-5
720758
  Поліщук О.П. Мислителі нового часу про художнє мислення і пізнання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.26-33. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
720759
  Ільїна А.Г. Мислителі української діаспори: Дмитро Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
720760
  Ханко О. Мислитель / Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 190с. – ISBN 966-96592-3-X
720761
  Туранли Ф. Мислитель епохи / Ферхад Туранли // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 110-113
720762
  Кржижановський Г.М. Мислитель і революціонер / Г.М. Кржижановський. – К., 1980. – 36с.
720763
  Трачук Т.А. Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-71


  У статті робиться спроба дослідити, наскільки наукова і публіцистична творчість одного із найавторитетніших українських учених-журналістикознавців Володимира Здоровеги була залежна від його світогляду, критичного сприйняття суспільно-політичних реалій ...
720764
  Колодний А. Мислитель української православної діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 12


  Відомий український православний богослов із Канади, професор Степан Ярмусь.
720765
  Царук А. Мислитель, глибину якого ми ще не осягнули // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 11


  Кердіваренко Олександр Федорович - прозаїк, поет, гуморист, сатирик, журналіст.
720766
  Кінько Т. Мислити творчо, творити осмислено, з вірою в Україну, її майбутнє... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 21-29. – ISSN 0130-7037


  За матеріалами книги "Україна - ЄС: спільний інноваційний простір - спільне майбутнє".
720767
  Дністровий А. Мислити, як вільні люди // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Професор Леонід Ушкалов про світовий марш Сковороди, небезпеки стирання пам"яті та українське бароко
720768
  Фербер Э. Мисс Бобби / Э. Фербер. – М, 1928. – 224с.
720769
  Кристи А. Мисс Марпл / А. Кристи. – Ростов-на-Дону
Т. 2. – 1991. – 509 с.
720770
  Дефорест Дж. Мисс Равенел уходит к северянам : роман / Джон Дефорест ; пер. с англ. А. Старцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 432 с.
720771
  Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в средние века / Ф. Дворник. – М., 1970. – 21с.
720772
  Соколов А. Миссии и мутации библиотек. Раздумья интеллигента-книжника // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 14 (104). – С. 2 - 10. – ISSN 1727-4893
720773
  Махль С. Миссии ОБСЕ в Балтии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 235-247. – ISBN 5-7712-0333-5
720774
  Иерей Георгий Рой Миссионерский потенциал православного богослужения : к вопросу об идейном содержании и формах миссионерского богослужения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 199-206
720775
  Гаранин И.П. Миссионерство и антимиссионерское движение в Китае в 80-90-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин И.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 24л.
720776
  Аль Халиди Мустафа Миссионеры и империализм в арабских странах. / Аль Халиди Мустафа, Фаррух Омар. – Москва, 1961. – 174с.
720777
  Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники / В.Б. Воронцов. – Москва, 1986. – 238с.
720778
  Вульф Вирджиния Миссис Деллоуэй / Вульф Вирджиния. – Санкт-Петербург, 1993. – 468с.
720779
  Вулф В. Миссис Дэллоуэй / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 223, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0076-2
720780
  Шредер Йенс Миссия "Челленджер" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 86-95. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
720781
  Бендерский И. Миссия Балашева и Лев Толстой. Романное слово и историческая рефлексия // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 11 (1039). – С. 116-129. – ISSN 0130-7673


  Миссия А.Д. Балашева в июне 1812 г. - в романе Л. Толстого
720782
  Грабарь Н. Миссия библиотек в условиях элекронно-информационной революции / Н. Грабарь, Т. Соловская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 8-10. – ISSN 1811-377X
720783
  Суворова В. Миссия библиотеки в контексте социального партнерства / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 20-23
720784
  Ракуц Н.В. Миссия была невыполнима // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 87-100. – ISSN 0044-748Х


  Иезуитские редукции к югу от Буэнос-Айреса в XVIII в.
720785
  Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
720786
  Чейз Дж.Х. Миссия в Венецию : Детективные романы / Дж.Х. Чейз. – Москва : Эксмо-Пресс, 1997. – 560с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-000045-6
720787
  Чуйков В.И. Миссия в Китае / В.И. Чуйков. – М, 1981. – 270с.
720788
  Чуйков В.И. Миссия в Китае / В.И. Чуйков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
720789
  Невеш Мариу Миссия в Москве: Опыт первого порт. посольства в Стране Советов / Невеш Мариу. – М,, 1987. – 174с.
720790
  Чейз Д.Х. Миссия в Сиене / Д.Х. Чейз. – М., 1991. – 158с.
720791
  Хаггард Г.Р. Миссия в Трансвааль / Г.Р. Хаггард. – Москва : Наука, 1973. – 237с. – (Путешествия по странам Востока)
720792
  Булат С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни / С.А. Булат, С.Н. Белова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-31. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни. Раскрываются сущностные характеристики высшего профессионального образования, требования к ...
720793
  Капшицер В.А. Миссия Генриха Киллинга / В.А. Капшицер. – М., 1965. – 110с.
720794
  Щигленко Евгений Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 171-178 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
720795
  Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране / М.В. Попов. – М., 1974. – 160с.
720796
  Недев Т. Миссия Европейского Союза и США в глобализирующемся мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 228-236. – ISSN 1606-951Х
720797
  Чернявская Е.И. Миссия и цели реструктуризации предприятий: некоторые аспекты // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 155-158. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
720798
  Колупаев В.Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 81-94. – ISSN 044-748Х
720799
  Пчелин Н.Г. Миссия иезуитского ордена в Китае 1579-1842. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пчелин Н.Г.; Рос.акад.Ин-т востоковед.Санкт-Петербург.филиал. – Санкт-Петербург, 1999. – 26л.
720800
  Будный Виктор Миссия консула // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 82-83 : Фото
720801
  Живкова Л. Миссия культуры - ответственность перед будущим / Л. Живкова. – София, 1980. – 34с.
720802
  Яковлев Егор Миссия Манна : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 48-55 : Фото
720803
   Миссия мира. – М., 1959. – 164с.
720804
   Миссия мира и дружды Н.С.Хрущева в страны Азии. – М., 1960. – 28с.
720805
  Клейнер Г.Б. Миссия Москвы как объекта стратегического планирования // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-0499
720806
  Москателли О. Миссия невыполнима // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 6 (124). – С. 38-40
720807
  Прса М. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 169-187. – ISBN 5-7712-0333-5
720808
  Якоби Ф. Миссия ОБСЕ в Грузии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 135-145. – ISBN 5-7712-0327-0
720809
  Нойккирх К. Миссия ОБСЕ в Молдове // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 121-135. – ISBN 5-7712-0327-0
720810
  Санино С. Миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 131-145. – ISBN 5-7712-0333-5
720811
  Мерлинген М. Миссия ОБСЕ в Хорватии: взгляд из Загреба / М. Мерлинген, Ж. Муйич // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 209-223. – ISBN 5-7712-0333-5
720812
  Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П.Волынского в Азербайджане (1716-1718 гг.) / Ф.М. Алиев. – Баку, 1979. – 122с.
720813
  Емельянова И. Миссия современного классического государственного университета / И. Емельяновва // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 11. – С. 12-16. – ISSN 0321-0383
720814
   Миссия социального служения (Интервью с ректором РГСУ В.И.Жуковым) / В.И. Жуков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-49. – ISSN 0869-3617


  Российский государственный социальный университет
720815
  Суворова В.М. Миссия универсальной научной библиотеки и популярное библиотековедение: повышаем квалификацию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 0130-9765


  Опыт универсальной научной библиотеки - методического центра - по пропаганде и продвижению популярного библиотековедения и его форм в виде статей в журнале "Вестник библиотек Москвы", цикла открытых лекций ведущих отечественных библиотековедов, ...
720816
  Ортега-и-Гассет Хосе Миссия университета (фрагменты) / Хосе Ортега-и-Гассет // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0321-0383


  То, чем современный университет должен быть в первую очередь. Университет, профессия и наука
720817
  Салахов М. Миссия университета :200 лет спустя // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.49-62. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
720818
  Захаров И.В. Миссия университета в европейской культуре / И.В. Захаров, Е.С. Ляхович. – Москва : Фонд "Новое тысячелетие", 1994. – 240с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86947-005-6


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
720819
  Леонова Ольга Анатольевна Миссия университета в региональном образовательном пространстве // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
720820
  Карамурзов Б.С. Миссия университета и проблемы формирования российской социально-культурной идентичности // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 26-42. – ISSN 0235-1188
720821
  Черванев И.Г. Миссия университета и раздумья об Alma Mater / И.Г. Черванев // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С.4-16


  О Харьковском университете им. В.Н. Каразина.
720822
  Криворак А. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 54-56. – ISSN 1810-3944
720823
  Глебова Ника Миссия: аниматор // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 74-81 : фото
720824
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1949. – 72с.
720825
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 148с.
720826
  Гринвуд Р Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны. / Р Гринвуд. – М., 1943. – 495с.
720827
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – М, 1960. – 264с.
720828
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – Минск, 1961. – 263с.
720829
  Джеймс С. Мистер Все-будет-по-моему : роман / Сьюзан Джеймс ; пер. с англ. М. Туруновой. – Москва : Радуга, 2008. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006877-4
720830
  О"Флаєрти Мистер Гильхули / О"Флаєрти. – Ленинград, 1927. – 241с.
720831
  Линч Б. Мистер Джеймс ищет черепа : роман / Б. Линч; Перев. с исп. М. Белинкиной. – М., 1969. – 208с.
720832
  Рискин Р. Мистер Дидс выходит в люди / Р. Рискин. – М, 1943. – 184с.
720833
  Ефимов Б.Е. Мистер доллар / Б.Е. Ефимов. – М, 1948. – 63с.
720834
  Казакевич Р.А. Мистер Пайпс фальсифицирует историю / Р.А. Казакевич, Ф.М. Суслова. – Л, 1966. – 182с.
720835
  Милн А.А. Мистер Пим проходит мимо / А.А. Милн. – М, 1957. – 58с.
720836
  Маршак С.Я. Мистер Твистер / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 36с.
720837
  Чертанов М. Мистер Уэллс видит всё насквозь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 40-45. – ISSN 0130-7045
720838
  Аллан Т. Мистер Финч делает деньги / Т. Аллан. – Москва, 1958. – 131 с.
720839
  Коган П.С. Мистерии / П.С. Коган. – М.-Л, 1933. – с.
720840
  Байрон Д.Г. Мистерии / Д.Г. Байрон. – Москва; Ленинград, 1933. – 413с.
720841
  Гамсун Кнут Мистерии / Гамсун Кнут. – Л., 1935. – 327с.
720842
  Штейнер Р. Мистерии древности и христианство = Das Christentum als mystische Tatsache / Рудольф Штейнер ; [ред. М. Орлова, Л. Шалганова]. – Москва : Духовное Знание ; СП "Интербук", 1990. – 123, [3] с. – Парал. тит. л. на нем. яз.
720843
  Маяковский В. Мистерия-буфф. / В. Маяковский. – 2-е изд. – М. – 71с.
720844
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. / В.В. Маяковский. – М., 1972. – 174с.
720845
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня / В.В. Маяковский. – М., 1976. – 256с.
720846
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Детская литература, 1971. – 256с.
720847
  Пичко Н.С. Мистерия - миф или реальность? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 418-421. – ISSN 1684-2618
720848
  Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
720849
  Иоффе И.И. Мистерия и опера / И.И. Иоффе. – Л, 1937. – 236с.
720850
  Масалов А.А. Мистерия призраков : скорее правда, чем вымысел : [роман] / Анатолий Масалов. – Чернигов : Десна, 2014. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-50255-6-6
720851
  Россман Вадим Иосифович Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в современных и традиционных обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42-57. – Бібліогр.: с. 45, 48, 51-52, 54-57. – ISSN 0042-8744
720852
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1968. – 270с.
720853
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1969. – 271с.
720854
  Зорин В.С. Мистеры Миллиарды / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 326 с.
720855
  Сак Л.М. Мистецство скульптури. / Л.М. Сак. – К., 1971. – 72с.
720856
  Рильський М.Т. Мистецтво -- творча праця зрима / М.Т. Рильський. – Київ, 1979. – 310 с.
720857
  Адаменко Вікторія Мистецтво - вічне! : урок виховання любові до ближнього за поезією Станіслава Чернілевського (6 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-22
720858
  Слоньовська О. Мистецтво - завжди національне! : (Міфопоетична парадигма переваги окупованої нації у повісті-вертепі Івана Багряного "Розгром") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 5 (80). – С. 96-106.
720859
  Савчин Г. Мистецтво - самопізнання - ідеал // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 187-196. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
720860
  Безгін І.Д. Мистецтво -воїнам / І.Д. Безгін. – К, 1983. – 48с.
720861
   Мистецтво. – 24с.
720862
  Сірук М. Мистецтво (не) розійтися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 9


  Які уроки треба винести Європі з шотландського референдуму.
720863
  Павлюк Т.С. Мистецтво бальної хореографії: визначення статусу основних понять // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 106-113
720864
  Агеєва В. Мистецтво бачити : Апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 152-163
720865
  Романенко В.Т. Мистецтво бачити світ / В.Т. Романенко. – Київ, 1969. – 255с.
720866
  Лібман З.Я. Мистецтво без людини / З.Я. Лібман. – Київ, 1965. – 283с.
720867
  Козуля С.В. Мистецтво берегти здоров"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 34-35


  Гігієна - розділ медицини, що вивчає вплив умов життя і праці на здоров"я людини і розробляє заходи з профілактики захворювань.
720868
   Мистецтво бути жінкою : Нариси про чернівчанок. – Чернівці : Місто, 2004. – 320с. : іл. – ISBN 966-8341-21-х
720869
  Шевчук Д. Мистецтво бути неконсеквентним // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37. – ISSN 1563-6461


  Вибрані есеї польського філософа Лешека Колаковського "Похвала неконсеквентності, або Як бути консервативно-ліберальним соціалістом".
720870
  Левчук Л.Т. Мистецтво в боротьбі ідеологій / Л.Т. Левчук. – К, 1985. – 148с.
720871
  Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.08 / Панченко В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
720872
  Чубарева О.О. Мистецтво в позанавчальному житті сучасного студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 138-148. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Аналізується місце та роль мистецтва в позанавчальному житті сучасного студентства; автор стверджує, що мистецтво пробуджує й розвиває творчий потенціал студента, що закладений в кожній особистості; воно дає можливість розкрити складові людської ...
720873
  Гринько Олена Андріївна Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства (соціально філософський аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гринько Олена Андріївна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 169 л. – Бібліогр.: с. 153-169
720874
  Червінська Н. Мистецтво в сучасному інформаційному просторі України як чинник формування національної свідомості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 100-106. – ISSN 2224-0926
720875
  Галаджій Олена Мистецтво відпочити в Одесі : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 120-121 : Фото
720876
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Україна, 1996. – 269с. – ISBN 966-524-017-Х
720877
  Касіян В. Мистецтво графіки / В. Касіян. – Київ, 1960. – 42 с.
720878
  Шумський І. Мистецтво гротеску в Україні: з історії розвитку // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.83-96. – ISSN 0236-4832
720879
  Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України : Історичний нарис / Ф.С. Уманцев. – Київ : Либідь, 2002. – 328с. – 7Уман Шифр дубл. – ISBN 966-06-0255-3


  Розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Для мистецтвознавців, широкого кола читачів
720880
  Марценішко В. Мистецтво детективу / В. Марценішко, І. Безрукова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 17-22. – (Філологічні науки)
720881
  Лошков Ю.І. Мистецтво диригування в радянському музикознавстві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 176-184. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
720882
  Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації : Навчальний посібник / МОУ; Ін-т системних досліджень освіти; Київський ін-т банкірів банку "Україна"; Г.М. Сагач. – Київ : Київ. ін-т банкірів банку "Україна", 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-9944-0
720883
  Маца І.Л. Мистецтво доби капіталізму на Заході. / І.Л. Маца. – Х.-К., 1931. – 208с.
720884
   Мистецтво екрана. – К., 1966. – 361с.
720885
  Амеліна Л.О. Мистецтво екслібриса. Питання атрибуції творів // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 168-174. – ISBN 966-95597-5-8
720886
  Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині 19 століття / А.А. Жаборюк. – Київ; Одеса, 1983. – 208с.
720887
  Горобець Марися Мистецтво жити в Парижі : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 52-55
720888
  Михайлова Наталія Мистецтво жити в Японії : спосіб життя / Михайлова Наталія, Королькова Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 98-104 : Фото
720889
  Рахманін Сергій Мистецтво жити свободно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
720890
  Нарівська В.Д. Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 18-28. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Розглядається питання формування і обгрунтування чинників культурної самоідентичності Поета у його епістоляріях. Виокремлюється і акцентується значимість феномену "мистецтво жити", сприйнятність його В. Стусом зі смислами, сформульованими О. Пушкіним.
720891
  Захарченко В. Мистецтво жити. Художньо-публіцистичні нариси. / В. Захарченко. – К., 1983. – 152с.
720892
  Білецька Л.К. Мистецтво життєвої правди / Л.К. Білецька. – К., 1982. – 48с.
720893
  Варварецький Ю.А. Мистецтво і глядач. / Ю.А. Варварецький. – Київ, 1975. – 175с.
720894
  Мазепа В.І. Мистецтво і духовне багатство людини / В.І. Мазепа. – Київ, 1967. – 107с.
720895
   Мистецтво і духовне збагачення суспільства. – К., 1989. – 208с.
720896
  Гриценко В.С. Мистецтво і естетика: перспективи співпраці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін культ. і мист. України; Держ. ак. керів. кадрів культ. і мист."; КНУТШ. – Київ, 2000. – Вип. 4/5, част. І. – С. 74-83.
720897
   Мистецтво і життя. – К., 1978. – 112с.
720898
   Мистецтво і життя. – К., 1987. – 146с.
720899
  Моруа А. Мистецтво і життя : Збірник / А. Моруа. – Київ, 1990. – 360 с. : портр. – (Пам"ятки естетичної думки)
720900
  Гозенпуд А.А. Мистецтво і література та їх пізнавальне значення. / А.А. Гозенпуд. – К., 1941. – 32с.
720901
  Корчанов В.О. Мистецтво і маси / В.О. Корчанов. – К., 1977. – 32с.
720902
  Гюго В. Мистецтво і народ / В. Гюго. – К., 1985. – 356с.
720903
  Мітіна В.О. Мистецтво і реальний світ / В.О. Мітіна. – Київ, 1975. – 48 с.
720904
   Мистецтво і революціна боротьба. – К., 1989. – 259с.
720905
  Левчук Л.Т. Мистецтво і соціальна діяльність / Л.Т. Левчук. – Київ : Т-во Знання УРСР, 1978. – 48 с. – (Лытература і мистецтво ; Серія 5, № 10)
720906
   Мистецтво і сучасність. – К., 1980. – 236с.
720907
  Рипська Н.П. Мистецтво італійського Відродження / Н.П. Рипська. – К, 1968. – 72с.
720908
  Левчук Т.В. Мистецтво кіно / Т.В. Левчук. – Київ, 1960. – 31с.
720909
  Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст. / Я.П. Запаско. – Львів, 1971. – 310с.
720910
  Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця 20 - почаику 21 століття: тенденції, школи, національна специфіка : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Тканко О.Д. ; Мін-во і освіти України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
720911
  Кармазин-Каковський Мистецтво Лемківської церкви = De arte sacra ecclesiarum Lemcoviensium / Кармазин-Каковський; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1975. – 308с. : іл. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ; Т.12)
720912
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (121/122). – 2015. – 88 с.
720913
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (123/124). – 2015. – 74 с.
720914
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (125/126). – 2015. – 64 с.
720915
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (129/130). – 2016. – 72 с.
720916
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (131/132). – 2016. – 56 с.
720917
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (133/134). – 2016. – 64 с.
720918
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (137/138). – 2017. – 56 с.
720919
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (139). – 2017. – 54 с.
720920
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 4/5 (140/141). – 2017. – 64 с.
720921
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6/7 (142/143). – 2017. – 56 с.
720922
  Луковська О. Мистецтво лінії Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
720923
  Шапошникова О. Мистецтво маленьких кроків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 16


  Рік Івана Багряного.
720924
  Ткач В. Мистецтво міфу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  Якщо спробувати проаналізувати зміст, спосіб існування та визначити призначення міфу, то найзагальнішим твердженням буде те, що кожен міф, про що б у ньому не йшлося, пропонує людині відповіді на два засадничих запитання "Звідки?" (минуле) і "Куди?" ...
720925
  Шокальський П.В. Мистецтво музики / П.В. Шокальський. – Київ, 1960. – 52 с.
720926
  Скляренко Г. Мистецтво на сторінках "Нової Генерації" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-71. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено аналізу публікацій про образотворче та візуальне мистецтво на сторінках часопису "Нова Генерація", який виходив друком у Харкові протягом 1927-1930 років. Журнал, що охоплював широке коло культурно-мистецьких питань, об"єднував ...
720927
  Істоміна Г.В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини 19 - 20 століть (типологія, стилістика, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Істоміна Г.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
720928
   Мистецтво оновленого краю. – К., 1979. – 171с.
720929
  Рожок В.І. Мистецтво опери: реформаторський потенціал та історичні шляхи його втілення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 86-94
720930
  Дмитрієва Є.М. Мистецтво Опішні. / Є.М. Дмитрієва. – К., 1952. – 51с.
720931
  Славський Р. Мистецтво пантоміми / Р. Славський. – К., 1970. – 128с.
720932
  Рильський М.Т. Мистецтво перекладу / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 343 с.
720933
  Семенко М. Мистецтво переходової доби // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С.516-518.
720934
  Прилюк Д.М. Мистецтво писати / Д.М. Прилюк. – К, 1969. – 64с.
720935
  Різун В. Мистецтво повелівати словом // Вітчизна, 2001. – №5-6


  Бесіда з директором Інституту журналістики
720936
  Гуцало Є.П. Мистецтво подобатись жінкам : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 358 с.
720937
  Буало Н. Мистецтво поетичне / Н. Буало. – К., 1967. – 136с.
720938
  Семенчук І.Р. Мистецтво портрета / І.Р. Семенчук. – К., 1993. – 188с.
720939
  Дяченко С.І. Мистецтво портретування в поемах А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 53-59


  У статті на прикладі поем "Кармалюк" і "Сини" розкриваються характерні риси поетичної майстерності А. Малишка в зображенні образів-персонажів
720940
  Кандзюба М.О. Мистецтво постмодерну: проблема автентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 241-24247. – ISSN 1729-360Х
720941
  Семчишин Д. Мистецтво психологізрваного портретування в новелах Василя Стефаника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 491-494


  Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми в творчості В. Стефаника - мистецтву психологізованого портретування, що розглядається на матеріалі новел письменника. Увага зосереджується на таких формах психологічного зображення : монолозі, діалозі, ...
720942
  Здоровега В.Й. Мистецтво публіциста / В.Й. Здоровега. – Київ, 1966. – 175с.
720943
  Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – Київ : Книга, 2012. – 391, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7
720944
  Ткаченко А. Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : підручник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / А. Ткаченко. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 448с. – ISBN 966-95249-0-3
720945
  Мазуркевич О.Р. Мистецтво слова і комуністичне виховання / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1962. – 40с.
720946
  Лісовський А. Мистецтво слова і характер його сприймання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.
720947
  Задорожний В. Мистецтво словотвору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
720948
  Бойницька О.С. Мистецтво смерті та кохання в романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
720949
  Бойніцька О.С. Мистецтво смерті та кохання у романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 39-46. – ISBN 966-581-231-9
720950
  Цимбал К.Д. Мистецтво соціального маркетингу // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 136-137
720951
  Лобановський Б.Б. Мистецтво стародавнього Єгипту. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1972. – 83с.
720952
  Крикун В.Ю. Мистецтво суперечки в тибецькій філософскій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується основні напрацювання тибетської філософської культури у галузі мистецтва суперечки. Розглядається сутність та основні характеристики процесу суперечки. This article contains the information about evolution and development of the ...
720953
  Чорнобай О.Л. Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 210-220. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
720954
   Мистецтво Сходу. – Х., 1929. – 36с.
720955
   Мистецтво та етнос: культурологічний аспект. – Київ, 1991. – 222с.
720956
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
720957
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996
720958
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
720959
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
720960
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
720961
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
720962
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
720963
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
720964
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
720965
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
720966
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
720967
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
720968
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
720969
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
720970
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
720971
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
720972
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
720973
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
720974
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2006
720975
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 3 (77). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720976
  Процишин В.М. Мистецтво та особистість в філософсько-естетичних розвідках Е. Муньє // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 48-55. – (Серія "Філософія")
720977
  Кокуленко Борис Мистецтво танцю у творчості Т.Г. Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
720978
  Касіян В.І. Мистецтво Тараса Шевченко / В.І. Касіян. – Київ : Знання, 1963. – 78 с.
720979
  Мусієнко В.П. Мистецтво тлумачення святого письма у перекладацьких коментарях С. Аверинцева // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-46. – ISSN 0027-2833
720980
  Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
720981
  Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
720982
  Савицька Л.Л. Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть: 1890-1910-ті роки : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Лариса Леонідівна Савицька; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
720983
   Мистецтво Української РСР. – Л., 1972. – 28с.
720984
  Богачов В.І. Мистецтво управління і колектив / В.І. Богачов, Л.А. Бєлашов, М.П. Сологубов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 155 с.
720985
   Мистецтво управління персоналом : Таланти і лідери. / Л. Савицька, В. Тарнавський, Ю. Наврузов, П. Шеремета, Н. Козак, В. та ін. Тараненко; Відп. ред. Ю. Наврузов, Н. Черепухін. – Київ : Вид-во Олексія Капусти = Бібліотека журналу "Управління компанією". – ISBN 966-96135-0-7
Кн.1. – 2002. – 300с.
720986
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА: ч. 2 : світлини, народжені в бункерах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 68-75. – ISSN 0131-2685
720987
   Мистецтво франківців. – К., 1970. – 184с.
720988
  Савицька Л. Мистецтво Харкова на зламі сторіч // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 83-88. – ISBN 978-966-8917-14-1
720989
  Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання / М.М. Карасьов. – К., 1965. – 146с.
720990
  Беженарь О.И. Мистецтво як головний чинник духовного розвитку людини на перехідному етапі розвитку світової спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 122-132
720991
  Шерман О. Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 331-336. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
720992
  Івахненко Т. Мистецтво як естетичний феномен у формуванні національної свідомості молоді // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 187-191
720993
  Булатевич М.М. Мистецтво як засіб подолання патологій суспільства модерну в соціологічних напрацюваннях Теодора Адорно // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 119-120
720994
  Коротун Я.В. Мистецтво як засіб творення особистості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
720995
  Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості : навч. посібник / Кодьєва О.П. ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 206, [1] с. – Покажч.: с. 199-205. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-301-241-4
720996
  Семенко М. Мистецтво як культ // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 548-563.
720997
  Василюк Сергій Мистецтво як сприятливий фактор для індустрії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
720998
  Держко І. Мистецтво як фактор формування світоглядної картини світу // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 36-45. – ISSN 0236-4832
720999
  Даренський В. Мистецтво як феномен людинотворення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.61-78. – ISSN 0235-7941
721000
  Кубланов Б.Г. Мистецтво як форма пізнання дійсності / Б.Г. Кубланов. – К, 1967. – 126с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,