Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
712001
  Кузминский П.П. "Курьер" практический путеводитель для русских по городам и курортам Западной Европы : 1901-1902 / П.П. Кузминский. – 5-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типогрвфия А.С. Суворина, 1901. – VIII, 490, VII с.
712002
  Кузминский П.П. "Курьер" практический путеводитель для русских по городам и курортам Западной Европы : 1906-1909 / П.П. Кузминский. – 6-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – VIII, 464, VII с.
712003
  Момрик А.П. "Кутадгу бібіг" у працях українських та російських сходознавців // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-171. – ISSN 1608-0599
712004
  Калантаєвська Г.П. "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною..." (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 24-35. – ISSN 2077-804X
712005
  Чернявська Л.В. "Кухня егоїста" Світлани Пиркало як приклад "розважальної" публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 53-56


  В статті розглядається поняття світоглядної концептуальної публіцистики. Аналізується проблематика творів авторки та особливості індивідуального стилю С. Пиркало. This article reviewed the notion of ideological (conceptual) publicism. The problems of ...
712006
  Капсамун І. "Кучмізм" і суспільство: хто кого? Експерти "Дня" - про основні етапи діяльності другого президента // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10-11 серпня (№ 142/143)


  "9 серпня Леонід Кучма відзначив своє 80-річчя. Оцінку його ролі в новітній історії України висловили багато людей: політики, громадські діячі, журналісти... Реакція показала достатньо зрілу оцінку з боку суспільства, чого не скажеш про представників ...
712007
  Переходько Я. "Кучмізм" як різновид політичного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-783-0
712008
  Бестюк І. "Кущ" Вінсента Ван Гога: функції екфразису в романі "Майстер корабля" Юрія Яновського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 46-52


  Розкрито екфразис картини "Кущ" Ван Гога, інтерсеміотичний переклад якої покликаний концептуалізувати жанрово-тематичні домінанти "Майстра корабля", - мариністичний, кінематографічний, неоромантичний, експресіоністичний та роман-містифікація, - що ...
712009
  Євген Синиця "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
712010
  Синиця Є. "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
712011
  Гирин Ю.Н. "Куэнтеро" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х


  Памяти Габриэля Гарсиа Маркеса.
712012
  Клейнбах Р. "Кыз ала качуу" и киргизский адат: умыкание невесты и обычное право в Кыргызстане / Р. Клейнбах, Л. Салимжанова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 89-104. – ISSN 0869-5415
712013
  Зеленин Д. "Кымма" под зонтиком // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.14-15. – ISSN 0234-1670


  Штурм израильским спецназом резиденции Ясира Арафата
712014
  Бостан Георгий Александрович КУ-технология разработки многоязыковых диалоговых транслирующих систем : Автореф... кан. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бостан Георгий Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 20л.
712015
  Сумцов А.И. Курс теории бухгалтерского учета / А.И. Сумцов. – 3-е изд., переработ. – М., 1954. – 236с.
712016
  Сумцов А.И. Курс теории бухгалтерского учета / А.И. Сумцов. – 4-е изд., переработ. – М., 1957. – 212с.
712017
  Сумцов А.И. Курс теории бухгалтерского учета / А.И. Сумцов. – М., 1958. – 315с.
712018
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей : Учебник для студ.высш.техн.учеб.заведений / В.П. Чистяков. – 5-е изд. – Москва : Агар, 2000. – 256с. – ISBN 5-89218-117-0
712019
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : Учебник / Б.В. Гнеденко. – 7-е изд. исправл. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 320с. – ISBN 5-8360-0400-5
712020
  Чистяков В.П. Курс теории вероятностей / В.П. Чистяков. – 6-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 272с. – Шифр дубл. 51 Чист.Доп.карт. М.М.,рфз. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-9511-0008-9
712021
  Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей : Учебн. для студ. математических специальностей ун-тов / Б.В.Гнеденко. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Из-во УРСС, 2005. – 448с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-354-01091-8
712022
  Пытьев Ю.П. Курс теории вероятностей и математической статистики для физиков : учеб.пособие / Ю.П. Пытьев, И.А. Шишмарев. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 252с.
712023
  Желеховський А.В. Курс теорії електрики / А.В. Желеховський. – Харків : Радянська школа, 1933. – 370 с.
712024
  Гнєденко Б.В. Курс теорії імовірностей / Б.В. Гнєденко. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 360 с.
712025
  Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Б.В. Гнєденко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 464 с. – ISBN 978-966-439-206-5
712026
  Ахіезер Н.І. Курс теорії функцій / Н.І. Ахіезер. – Харкыв ; Киів, 1933. – 295 с.
712027
  Иноземцев Н.В. Курс тепловых двигателей / Н.В. Иноземцев. – 2-е изд. – М, 1952. – 472с.
712028
  Иноземцев Н.В. Курс тепловых двигателей / Н.В. Иноземцев. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 480с.
712029
  Грумм-Гржимайло Курс термической обработки стали / Грумм-Гржимайло. – М.-Л., 1931. – 192с.
712030
  Плотников В.А. Курс термодинамики : (лекции, читанные на химич. отдел. Киевского Политехн ин-та) / В.А. Плотников, проф. – Киев : Изд. книгопрод. В.А. Просяниченко, 1915. – [2], IV, II, 176 с. : табл., черт.
712031
  Эпштейн П.С. Курс термодинамики / П.С. Эпштейн. – Москва ; Ленинград, 1948. – 419 с.
712032
  Микрюков В.Е. Курс термодинамики / В.Е. Микрюков. – Москва, 1955. – 248 с.
712033
  Микрюков В.Е. Курс термодинамики : учеб. пособие для пед. институтов и университетов / В.Е. Микрюков. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1956. – 230 с.
712034
  Ноздрев В.Ф. Курс термодинамики / В.Ф. Ноздрев. – Москва, 1967. – 247с.
712035
  Радушкевич Л.В. Курс термодинамики : Учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Л.В. Радушкевич. – Москва : Просвещение, 1971. – 288 с.
712036
  ван дер Ваальс И.Д. Курс термостатики: термические равновесия материальных систем : Пер.с нем. / дер Ваальс И.Д. ван, Ф. Констамм. – Москва : ОНТИ
Ч.2 : Бинарные смеси. – 1936. – 439 с.
712037
  ван дер Ваальс И.Д. Курс термостатики: термические равновесия материальных систем: В 2-х ч. : Пер.с нем. / дер Ваальс И.Д. ван, Констамм.Ф. – Москва : ОНТИ
Ч.1 : Общая термостатика. – 1936. – 452 с.
712038
  Журавский А.Ф. Курс технико-экономической организации предприятий / А.Ф. Журавский. – М.-Л., 1930. – 363с.
712039
  Маслов И.Ф. Курс технического черчения для индустриальных техникумов. / И.Ф. Маслов. – М.
1. – 1932. – 56с.
712040
  Атрощенко В.И. и др. Курс технологии связанного азота / под ред. В.И. Атрощенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1969. – 384 с.
712041
   Курс топографической анатомии для студентов и врачей. – Л.-М, 1935. – 554с.
712042
  Чеботарьов М.Г. Курс топології / М.Г. Чеботарьов. – Харків-Київ, 1934. – 104 с.
712043
  Кнорре Г.Ф. Курс топочных процессов / Г.Ф. Кнорре. – Л-М
1. – 1933. – 140с.
712044
  Кнорре Г.ф. Курс топочных процессов / Г.ф. Кнорре. – Л-М
2. – 1937. – 248с.
712045
  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : лекции приват-доцента Казанского ун-та Г.Ф. Шершеневича. – 1888-1889. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 1, ч. 2 : Право материальное. – 1889. – [8], 380, IV с.
712046
  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права / [соч.] Г.Ф. Шершеневича, проф. Моск. ун-та. – 4-е изд. : 1908-1912. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; [Тип. СПб. Т-ва пев. и изд. дела "Труд"]
Т. 2 : Товар; Торговые сделки. – 1908. – VI, 624 с.


  На тит. л. фамилия: Б. Петрушевский 1913 г.
712047
  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права / [соч.] Г.Ф. Шершеневича, проф. Моск. ун-та. – 4-е изд. : 1908-1912. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; [Тип. СПб. Т-ва пев. и изд. дела "Труд"]
Т. 3 : Вексельное дело; Морское право. – 1909. – IV, 450 с.


  На тит. л. фамилия: Ландкоф
712048
  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : Алфавитный указатель; Постатейный указатель / [соч.] Г.Ф. Шершеневича, проф. Моск. ун-та. – 4-е изд. : 1908-1912. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1912. – 63 с.


  На тит. л. фамилия: Ландкоф
712049
  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права / [соч.] Г.Ф. Шершеневича, проф. Моск. ун-та. – 4-е изд. : 1908-1912. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 4 : Торговый процесс; Конкурсный процесс. – 1912. – IV, 596 с.


  На тит. л. фамилия: Ландкоф
712050
  Лозинский А.И. Курс торгового учета : учебное пособие для экономических вузов / А.И. Лозинский. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1940. – 363 с.
712051
  Ряузов Н.Н. Курс торговой статистики / Н.Н. Ряузов, Н. Тительбаум. – М, 1947. – 244с.
712052
  Кожеуров П.Я. Курс тригонометрии для техникумов / П.Я. Кожеуров. – 2-е изд. стереотип. – Москва, 1955. – 296 с.
712053
  Кожеуров П.Я. Курс тригонометрии для техникумов / П.Я. Кожеуров. – 4-е изд. стереотип. – Москва, 1958. – 336 с.
712054
  Андронов И.К. Курс тригонометрии, развиваемый на основе реальных задач / Андронов И.К., Окунев А.К. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 648 с. : ил. – Библиогр.: с. 14 (11 назв.). – (Пособие для учителей)
712055
  Скрильов В.А. Курс тригонометрії / В.А. Скрильов. – Х.-К., 1932. – 152 с.
712056
  Иванов С.Н. Курс турецкой грамматики : учеб. пособ. / С.Н. Иванов ; ЛГУ, Востокный ф-т, Каф. тюркской филологии. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Ч. 1 : Грамматические категории имени существительного. – 1975. – 86 с.
712057
  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Часть особенная : Посягательства на личность и имущество. – 1890. – VIII, 406 с.
712058
  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права / [соч.] И.Я. Фойницкого, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд., пересмотр. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Часть Особенная : Посягательства на личность и имущество. – 1893. – VIII, 440 с.
712059
  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права / [соч.] И.Я. Фойницкого, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Часть Особенная : Посягательства личные и имущественные. – 1907. – [2], 441 с.


  На тит. л. печ. Яновский
712060
  Владимиров Л.Е. Курс уголовного права / Л.Е. Владимиров. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Основы нынешнего уголовного права. – 1908. – X, 387 с. : ил.
712061
  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права / [соч.] И.Я. Фойницкого, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Часть Особенная : Посягательства личные и имущественные. – 1912. – [4], 451 с.


  На тит. л. печ. Яновский
712062
  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная / [соч.] И.Я. Фойницкого, орд. проф. С.-Петерб. ун-та // Русское уголовное право : пособие к лекциям / Н.Д. Сергеевский. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – Часть Общая. – [4], 451 с.
712063
   Курс уголовного права. – Изд. 2-е, испр. – М, 1971. – 398с.
712064
   Курс уголовного права : Общая часть. Учебник. – Москва : Зерцало. – ISBN 5-8078-0039-7
Т.1 : Учение о преступлении. – 1999. – 592с.
712065
  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1897. – IV, 400 с.
712066
  Чубинский М.П. Курс уголовной политики / М.П. Чубинский, проф. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1912. – [6], 426 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 99
712067
  Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией / С.К. Гогель, прив.-доц. Имп. Спб. ун-та, проф. Психоневрол. ин-та. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право", 1910. – [4], 505, [2] с. – Библиогр. в примеч.
712068
  Иваница Гр. Курс украинского языка в кратком практическом изложении с хрестоматиею : (Украинское правописание и элементы грамматики. Основы лексики и фразеологии - общей и делопроизводства. Материалы для упражнений и переводов) : Пособ. для профшкол... и других учебн. заведений с рус. яз. препод., а также для самообучения / Гр. Иваница. – [Киев] : Государственное издательство Украины, 1927. – 192 с.
712069
  Саух Петро Курс України на вступ до НАТО та формування світоглядних орієнтирів молоді: досвід Житомирського держуніверситету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 27-28. – ISSN 1728-6220
712070
  Усачов І.М. Курс України на європейську інтеграцію // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 63-67
712071
  Зюзіна Т. Курс україно- і народознавства: шляхи становлення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.16-17. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
712072
  Борисенко В.Й. Курс української історії : з найдавніших часів до ХХ століття : навчальний посібник / В.Й. Борисенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1996. – 616 с. – ISBN 5-325-00779-3
712073
  Борисенко В.Й. Курс української історії : З найдавніших часів до ХХ століття. Навчальний посібник / В.Й. Борисенко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1998. – 616с. – ISBN 966-06-0038-0
712074
  Ільницький Г. Курс української стенографії / Г.Ільницький. – Харків : Книгоспілка
Ч.1 : Нескорочене письмо. – 1925. – 129 с.
712075
  Гарасим П.М. Курс управлінського обліку : навч. посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Київ : Знання, 2007. – 314, [6] с. : іл., табл. – Терноп. нац. екон. ун-ту - 40 років. – Бібліогр.: с. 312-314 та в підрядк. прим. – ISBN 966-346-258-2
712076
  Ющук И.Ф. Курс ускоренного обучения украинскому языку = 30 занятий / И.Ф. Ющук. – Киев : Боривітер, 1994. – 208 с.
712077
  Ющук И.Ф. Курс ускоренного обучения украинскому языку : 30 занятий / И.Ф. Ющук. – 2-е изд. – Киев : Боривітер, 1997. – 240с. – ISBN 5-7707-0333-4
712078
  Миньяр-Белоручев Курс устного перевода. Французский язык / Миньяр-Белоручев. – Москва : Московский Лицей, 1999. – 144с. – ISBN 5-7611-0218-8
712079
  Михайлов Д.Д. Курс устной народной словестности и хрестоматия : для сред. шк. сост. Дм.Дм. Михайлов, преп. Спб. 2 реал. уч-ща и Александр. жен. гимназии. – Санкт-Петербург : Тип. тип. т-ва А.Ф. Маркс, 1910. – [272] с. разд. паг. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. I-VI в конце кн.
712080
  Михайлов Д.Д. Курс устной народной словестности и хрестоматия : для сред. шк. сост. Дм.Дм. Михайлов, преп. Спб. 2 реал. уч-ща и Александр. жен. гимназии. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1911. – [272] с. разд. паг. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. I-VI в конце кн.


  На с. 1 печать -экслибрис: Олесь Осиюк
712081
   Курс учения об удобрении с основами агрохимии. – М, 1935. – 308с.
712082
  Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозии / А.Ф. Гаммерман. – Изд. 6 доп. и перераб. – Л., 1967. – 704с.
712083
  Сенов П.Л. Курс фармацевтической химии : Учебник для фармацевтических ин-тов / П.Л. Сенов. – М. : Медгиз, 1952. – 596с.
712084
  Жамен Курс физики / Жамен, , Вюльнер
2. – 504 с.
712085
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 2 : Звук; Свет; Электричество. – 1896. – II, 329-716 с.


  На тит. л. печать-фамилия: Николай Иларионович Коровицкий
712086
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 1, вып. 2 : Свойства тел. – 1897. – 104, II с.
712087
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 1897-1915. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 1 : Введение. Механика. Некоторые измеритльные приборы и способы измерения. Учение о газах, жидкостях и твердых телах : с 377 рис. в тексте. – 1897. – [4]. XII, 631 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах


  (т. 1, 1897; т. 2, 1898; т. 3, 1900). Курс физики (т. 2, 1911; т. 3, 1912; т. 4, 1915; т. 4 (вторая половина), 1915)
712088
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 2, вып. 5 : Свет. – 1897. – 191, II с.
712089
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 1897-1915. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 2 : Учение о звуке (акустика) - Учение о лучистой энергии : с 597 рис. в тексте. – 1898. – [2]. X, 702 с. : ил.


  (т. 1, 1897; т. 2, 1898; т. 3, 1900). Курс физики (т. 2, 1911; т. 3, 1912; т. 4, 1915; т. 4 (вторая половина), 1915)
712090
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 1897-1915. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 3 : Учение о теплоте : с 230 рис. в тексте. – 1899. – [2]. X, 702 с. : ил.


  (т. 1, 1897; т. 2, 1898; т. 3, 1900). Курс физики (т. 2, 1911; т. 3, 1912; т. 4, 1915; т. 4 (вторая половина), 1915)
712091
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 3-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 1 : Движение и силы; Свойства тел; Теплота. – 1900. – 132, 108, 154, II с. – На каждый вып. отд. номерация страниц
712092
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 4-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 1 : Движение и силы; Свойства тел; Теплота. – 1904. – [4], 386, VI с.
712093
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 4-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 1 : Движение и силы; Свойства тел; Теплота. – 1904. – 386 с.
712094
  Зилов П.А. Курс физики. Ч. 2 : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. // Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / П.А. Зилов. – 4-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа, 1904. – Ч. 1 : Движение и силы; Свойства тел; Теплота. – [4], 598, VI с.
712095
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 4-е изд. – Киев : Тип. Варшавского учебн. округа
Ч. 2 : Звук; Свет; Электричество. – 1904. – [4], 598, VI с.
712096
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 2 : Учение о звуке (акустика). Учение о лучистой энергии. – 1904. – 823 с. : ил.
712097
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 2-е изд., перераб. и доп. ; 1900-1923. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 3 : Учение о теплоте : с 228 рис. в тексте. – 1905. – VIII, 720 с. : ил.


  Во 2-м изд. 2-я половина 4 т. обозначена томом 5-м В 5-м т. вых. дан.: Берлин, Гос. изд., 1923
712098
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 1897-1915. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 4 : Учение о магнитных и электрических явлениях : с 336 рис. в тексте. (Первая половина). – 1907. – VIII, 750 с. : ил.
712099
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 3-е изд., переработ. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 1 : Введение. Механика. Некоторые измеритльные приборы и способы измерения. Учение о газах, жидкостях и твердых телах : с 378 рис. в тексте. – 1908. – XVI, 656 с. : ил.
712100
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, засл. проф. – 5-е изд. – Киев : Тип. С.В, Кульженко
Ч. 1 : Движение и силы; Свойства тел; Теплота. – 1908. – 278, IV с.
712101
  Григорьев М.Н. Курс физики : Для средней общеобразовательной школы и для самообразования : в 2 ч. / Г. Григорьев. – 1910-1911. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" (Спб.) ; [Тип. 1-ой СПб. Труд. артели]
Ч. 1 : Основные механические понятия; Первоначальные сведения о веществе и теле; Жидкости и газы; Молекулярные явления; Движение и сила; Тяготение; Работа и энергия; Теплота. – 1910. – XVI, 320 с., [8] л. портр. : ил., черт.
712102
  Лоренц Г.А. Курс физики : в 2 т. / Г.А. Лоренц, проф. Лейденского ун-та ; разреш. авт. пер. с нем. под ред. Н.П. Кастерина, проф. Имп. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis ; [Тип.Акц. Южно-рус. о-ва печ. д.]
Т. 2 : : с 257 рис. – 1910. – [6], 466, [6] с. : ил.


  Ред.: Кастерин, Николай Петрович
712103
  Томилин Н. Курс физики : Второй концентр : с 258 рис. : в 2 т. / Н. Томилин. – 1911-1913. – Киев : [Тип. Монтивида]
Т. 1 : Простейшие намерения; Элементы аналитической геометрии; Механика; Начала дифференциального и интегрального исчисления; Начатки аэродинамики. – 1911. – VIII, 376 с., : ил. – 1 л. схем. отсутств.
712104
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 3-е изд., переработ. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 2 : Учение о звуке (акустика) - Учение о лучистой энергии : с 578 рис. в тексте. – 1911. – XII, 840 с. : ил.
712105
  Григорьев М.Н. Курс физики : Для средней общеобразовательной школы и для самообразования : в 2 ч. / Г. Григорьев. – 1910-1911. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" (Спб.) ; [Тип. 1-ой СПб. Труд. артели]
Ч. 2 : Учение о волнах; Звук; Лучистая энергия; Некоторые электрические явления; Электрический ток; Магнитные и электро-магнитные явления; Рассеяние энергии. – 1911. – XII, 336 с., [8] л. портр. : табл., черт. – Экз. в разных тип. переплетах


  На кн. № 63432 печ.: кн. маг. П.А. Розова и печать Императорский Александровской Киевской гимназии И еще Подпись
712106
  Лоренц Г.А. Курс физики : в 2 т. / Г.А. Лоренц, проф. Лейденского ун-та ; разреш. авт. пер. с нем. под ред. Н.П. Кастерина, проф. Имп. Новорос. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1912-1915. – Одесса : Mathesis ; [Тип.Акц. Южно-рус. о-ва печ. д.]
Т. 1 : : с 236 рис. – 1912. – [6], 356, [12] с. : ил. – Экз. № 63746 деф., отсутств.: ориг. обл. и тит.л.


  Ред.: Кастерин, Николай Петрович
712107
  Григорьев М.Н. Курс физики : Для средней общеобразовательной школы и для самообразования : в 2 ч. / Г. Григорьев. – 2-е изд., испр. ; 1912-1914. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа
Ч. 1 : Основные механические понятия; Первоначальные сведения о веществе и теле; Жидкости и газы; Молекулярные явления; Движение и сила; Тяготение; Работа и энергия; Теплота. – 1912. – XVI, 319 с., [8] л. портр. : ил., черт.
712108
  Томилин Н. Курс физики : Второй концентр : с 191 рис. : в 2 т. / Н. Томилин. – 1911-1913. – Киев : Тип. бр. В. и И. Линник
Т. 2 : Электричество: Основные законы, явления и гипотезы; Приборы, измерения и установки; Электродинамика; Электромагнетизм и индукция; Переменный ток; Электрические колебания и волны; Радиоактивность. – 1913. – 258 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 252-253
712109
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 1897-1915. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 4 : Учение о магнитных и электрических явлениях : с 114 рис. в тексте. Вторая половина, вып. 1 / При участии А.Д. Гершуна и А.А. Добиаша. – 1913. – VIII, 392 с. : ил.
712110
  Лоренц Г.А. Курс физики : в 2 т. / Г.А. Лоренц, проф. Лейденского ун-та ; разреш. авт. пер. с нем. под ред. Н.П. Кастерина, проф. Имп. Новорос. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1912-1915. – Одесса : Mathesis ; [Тип. "Техник, 1914"]
Т. 2 : : с 257 рис. – 1915. – [8], 466, [10] с. : ил.


  Ред.: Кастерин, Николай Петрович
712111
  Зилов П.А. Курс физики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [соч.] П.А. Зилова, орд. проф. Имп. Варш. ун-та. – 6-е изд. – Киев : Тип. С.В, Кульженко
Ч. 2 : Звук; Свет; Электричество. – 1915. – VIII, 706, VIIIс. – В начале кн. пер. стр. при переплете
712112
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 1897-1915. – Петроград : Изд. К.Л. Риккера
Т. 4 : Учение о магнитных и электрических явлениях : с 209 рис. в тексте.: Вторая половина / при участии А.П. Афанасьева, К.К. Баумгарта, А.Л. Гершуна, А.А. Добиаша, проф., А.Ф. Иоффе, проф., Л.С. Коловрат-Червинского, Д.А.Рожанского., Д.С. Рождественского. – 1915. – XII, 1030 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
712113
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В 5 т. / [соч.] О.Д. Хвольсона. – 2-е изд., перераб. и доп. ; 1900-1923. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 4 : Учение о магнитных и электрических явлениях : с 333 рис. в тексте. – 1915. – VIII, 852 с. : ил. – Экз. без тит. л. и отсутств. с. I-II


  Во 2-м изд. 2-я половина 4 т. обозначена томом 5-м В 5-м т. вых. дан.: Берлин, Гос. изд., 1923
712114
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В пяти томах / О.Д. Хвольсон. – 5-е, перераб. и доп. – Берлин : Госиздат
Т. 2 : Учение о звуке (акустика). Учение о лучистой энергии. – 1923. – 776 с.
712115
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В пяти томах / О.Д. Хвольсон. – 5-е изд. – Берлин : Госиздат
Т. 3 : Учение о теплоте. – 1923. – 750 с.
712116
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В пяти томах / О.Д. Хвольсон. – 3-е. – Берлин : Госиздат
Т. 4 : Учение о магнитных и электрических явлениях. – 1923. – 834 с.
712117
  Хвольсон О.Д. Курс физики : В пяти томах / О.Д. Хвольсон. – 2-е. – Берлин : Госиздат
Т. 5 : Учение о магнитных и электрических явлениях (вторая половина). – 1923. – 984 с.
712118
  Хвольсон О.Д. Курс физики / О.Д. Хвольсон. – Ленинград : Госиздат
Ч. 1, 2 : Физика 1914-1926. – 1926. – 584 с. – Дополнительный том
712119
  Хвольсон О.Д. Курс физики / О.Д. Хвольсон. – Ленинград : Госиздат
Ч. 2 : Физика 1914-1926. – 1926. – 276 с. – Дополнительный том
712120
  Гримзель Э. Курс физики : Для студ., препод. и для самообразования / Э. Гримзель. – Москва : Госиздат
Ч. 4 : Магнетизм и электричество. ! пол. – 1927. – 589 с.
712121
  Гримзель Э. Курс физики : пер. с нем. / Э. Гримзель. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 2 : Учение о теплоте. Учение о погоде. – 1928. – 327 с.
712122
  Добиаш А.А. Курс физики : Для медвузов / А.А. Добиаш. – В. 1. – Москва; Ленинград : Государственное изд-во, 1930. – 440 с.
712123
  Гримзель Э. Курс физики : пер. с нем. / Э. Гримзель. – 2-е изд., испр. доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 3 : Учение о волнах. Акустика, оптика. – 1930. – 606 с.
712124
  Гримзель Э. Курс физики : пер. с нем. / Э. Гримзель. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 4 : Магнетизм и электричество (первая половина). – 1930. – 598 с.
712125
  Иоффе А.Ф. Курс физики / Под ред. А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 2 : Колебания и волны. Свет и звук. – 1931. – 248 с.
712126
  Добиаш А.А. Курс физики / А.А. Добиаш. – Москва ; Ленинград : Государственное технико-теоретическое изд-во
1. – 1932. – 159 с.
712127
  Гримзель Э. Курс физики : пер. с нем. / Э. Гримзель. – 3-е изд. – Москва : ГТТИ
Ч. 3 : Оптика. – 1932. – 363 с.
712128
  Иоффе А.Ф. Курс физики / А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов. – Ленинград ; Москва : ГТТИ
Т. 4, ч. 1 : Молекулярная физика (Газы и жидкости). – 1932. – 276 с.
712129
  Хвольсон О.Д. Курс физики / О.Д. Хвольсон. – 7-е, доп. – Ленинград ; Москва : ОНТИ
Т. 1. – 1933. – 666 с.
712130
  Добиаш А.А. Курс физики : С предисловием проф. К. К. Баумгарта и биографией автора / А.А. Добиаш. – Москва ; Ленинград : Государственное технико-теоретическое изд-во
2. – 1933. – 167 с.
712131
  Иоффе А.Ф. Курс физики / А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов. – Ленинград
Т.4, Ч.1 : Молекулярная физика (Газы и жидкость). – 1933. – 278с.
712132
  Путилов К.А. Курс физики : Учебник для высших пед. учеб. заведений / К.А. Путилов. – Москва, 1934. – 746 с.
712133
  Рожанский Д.А. Курс физики / Д.А. Рожанский; Под общ. ред. А.Ф. Иоффе. – Ленинград; Москва
Ч. 2 : Акустика и оптика. – 1935. – 515 с.
712134
  Фалеев Г.И. Курс физики / Г.И. Фалеев. – Москва, 1938. – 256 с.
712135
  Соколов И.И. Курс физики / И.И. Соколов. – Москва
Ч. 2. – 1938
712136
  Гримзель Э. Курс физики : пер. с нем. / Э. Гримзель. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Т. 2 : Электромагнитное поле. – 1938. – 644 с.
712137
  Путилов К.А. Курс физики : Учеб. пособие для пед. ин-тов и ун-тов / К.А. Путилов. – 4 изд., перераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1940. – 431с.
712138
  Путилов К.А. Курс физики : Учеб пособие для авиац. втузов / К.А. Путилов. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ
Т. 1. – 1944. – 347 с.
712139
  Арцыбышев С.А. Курс физики : учебник для втузов / С.А. Арцыбышев. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат
Ч. 1 : Механика. Теплота. Молекулярная физика. – 1945. – 323 с. : ил.
712140
  Путилов К.А. Курс физики : Учеб пособие для авиац. втузов / К.А. Путилов. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Т. 2. – 1945. – 475 с.
712141
   Курс физики. – Москва
Т.2. – 1947. – 695с.
712142
   Курс физики. – Москва-Ленинград : ОГИЗ
Т.1 : Механика. Акустика. Теплота и молекулярная физика. – 1948. – 600с.
712143
  Кашин Н.В. Курс физики / Н.В. Кашин. – Москва
1. – 1948. – 438 с.
712144
   Курс физики : учеб. пособие. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Т. 2 : Электричество. Оптика. Физика атомного ядра. – 1948. – 695 с.
712145
  Фриш С.Э. Курс физики : Учебное пособие / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 3-е изд., пересм. и доп. – Ленинград- Москва : Гостехиздат
Т. 1 : Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны. – 1949. – 456с.
712146
  Павлов В.И. Курс физики / В.И. Павлов. – Ленинград ; Москва
1. – 1949. – 448 с.
712147
  Соколов И.И. Курс физики / И.И. Соколов. – 12-е изд. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 200 с.
712148
  Кашин Н.В. Курс физики / Н.В. Кашин. – Москва ; Ленинград
2. – 1951. – 424 с.
712149
  Соколов И.И. Курс физики / И.И. Соколов. – 12-е изд. – Москва
Ч. 3. – 1951. – 400 с.
712150
  Третьяков Н.П. Курс физики : Пособие для учителей средней школы / Н.П. Третьяков. – Москва, 1952. – 896с.
712151
  Путилов К.А. Курс физики : Учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / К.А. Путилов. – 5 изд., перераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1952. – 793 с.
712152
  Соколов И.И. Курс физики / И.И. Соколов. – 13-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1952. – 264 с.
712153
  Соколов И.И. Курс физики / И.И. Соколов. – 14-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1953. – 264 с.
712154
  Соколов И.И. Курс физики / И.И. Соколов. – 14-е изд.. – Москва
Ч. 2. – 1953. – 200 с.
712155
  Перышкин А.В. Курс физики : учебник для 8 кл. ср. шк. / А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Механика. – 1954. – 144 с.
712156
  Путилов К.А. Курс физики : Учеб. пособие для вузов / К.А. Путилов. – Москва
Т. 2 : Учение об электричестве. – 1954. – 593 с.
712157
  Путилов К.А. Курс физики : учеб.пособие для вузов / К.А. Путилов. – 2-е изд. – Москва : Физматлит
Т. 2 : Учение об электричестве. – 1956. – 592 с.
712158
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 3-е изд. – Москва
3. – 1956. – 336 с.
712159
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. – 5-е изд. – Москва
1. – 1957. – 159 с.
712160
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 4-е изд. – Москва
2. – 1957. – 224 с.
712161
  Перышкин А.В. Курс физики : учебник 10 кл. ср. шк. / А.В. Перышкин. – 5-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 3 : Электричество, оптика и строение атома. – 1958. – 335 с.
712162
  Путилов К.А. Курс физики : Учебник для вузов / К.А. Путилов. – 4 изд., перераб. – Москва
Т. 2 : Учение об электричестве. – 1959. – 583с.
712163
  Телеснин Р.В. Курс физики / Р.В. Телеснин, В.Ф. Яковлев. – Москва, 1960. – 456 с.
712164
  Кашин Н.В. Курс физики / Н.В. Кашин. – 4-е изд. – Москва
1. – 1960. – 463 с.
712165
  Штрауф Е.А. Курс физики : Для высших технических учебных заведений / Е.А. Штрауф. – Ленинград : СУДПРОМ ГИЗ
Т. 1 : Физические основы механики, термодинамики и молекулярная физика. – 1960. – 484 с.
712166
  Перышкин А.В. Курс физики : учебник для 9 кл. ср. шк. / А.В. Перышкин. – 7-е изд. – Москва : ГУПИ
Ч. 2 : Механика, теплота и молекулярная физика. – 1960. – 224 с.
712167
  Путилов К.А. Курс физики : Учебник для вузов / К.А. Путилов, В.А. Фабрикант. – 4 изд., перераб. – Москва
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. Ядерная физика. – 1960. – 583с.
712168
  Штрауф Е.А. Курс физики : Для высших технических учебных заведений / Е.А. Штрауф. – Ленинград : СУДПРОМ ГИЗ
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1962. – 552 с.
712169
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 9-е изд. – Москва
2. – 1962. – 224 с.
712170
  Кашин Н.В. Курс физики / Н.В. Кашин. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва
2. – 1962. – 644 с.
712171
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 8-е изд. – Москва
3. – 1962. – 335 с.
712172
  Ливенцев Н.М. Курс физики : учебник для медвузов / Н.М. Ливенцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 519 с.
712173
  Грабовский Р.И. Курс физики : Для сельскохозяйственных институтов / Р.И. Грабовский; Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР. – Москва : Высшая школа, 1963. – 526 с.
712174
   Курс физики. – Москва : Высшая школа
Т.1. – 1963. – 402с.
712175
  Путилов К.А. Курс физики : Учеб. пособие для студ. вузов / К.А. Путилов. – 11 изд. – Москва
Т. 1 : Механика. Акустика. Молекулярная физика. Термодинамика. – 1963. – 560 с.
712176
  Путилов К.А. Курс физики : учеб.пособие для вузов / К.А. Путилов, В.А. Фабрикант. – 2-е изд. – Москва : Физматлит
Т. 3 : Оптика. Атомная физика. Ядерная физика. – 1963. – 636 с.
712177
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. – 11-е изд. – Москва
1. – 1964. – 159 с.
712178
  Кудрявцев Б.Б. Курс физики : учебник / Б.Б. Кудрявцев. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Теплота и молекулярная физика. – 1965. – 224 с.
712179
  Жданов Л.С. Курс физики / Л.С. Жданов, В.А. Маранджян. – Москва
1. – 1966. – 463 с.
712180
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 13-е изд. – Москва
2. – 1966. – 240 с.
712181
  Яворский Б.М. Курс физики : Учебник для студентов высших технических учебных заведений / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф, Л.Б. Милковская. – 3-е, испр. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1966. – 412 с.
712182
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 15-е изд. – Москва
2. – 1967. – 240 с.
712183
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 15-е изд. – Москва
3. – 1967. – 383 с.
712184
  Яворский Б.М. Курс физики / Б.М. Яворский. – Москва
3. – 1967. – 554с.
712185
  Рымкевич П.А. Курс физики : учебник / П.А. Рымкевич. – Москва : Высшая школа, 1968. – 552с.
712186
  Ливенцев Н.М. Курс физики : учебник / Н.М. Ливенцев. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1969. – 459 с.
712187
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. – 15-е изд. – Москва
1. – 1969. – 159 с.
712188
  Грабовский Р.И. Курс физики : учебник / Р.И. Грабовский. – 3-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1970. – 615 с.
712189
  Перышкин А.В. Курс физики : учебник для средней школы / А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. – 16-е изд. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Механика. – 1970. – 159 с.
712190
  Перышкин А.В. Курс физики / А.В. Перышкин. – 17-е изд. – Москва
2. – 1970. – 240 с.
712191
  Перышкин А.В. Курс физики : учебник для ср. шк. / А.В. Перышкин. – 17-е изд. – Москва : Просвещение
Ч. 3 : Электричество, оптика и строение атома. – 1970. – 383 с.
712192
   Курс физики. – Ленинград, 1971. – 137 с.
712193
   Курс физики. – Иркутск, 1973. – 282 с.
712194
  Евграфова Н.Н. Курс физики / Н.Н. Евграфова, В.Л. Каган. – Москва : Высшая школа, 1973. – 480 с.
712195
  Детлаф А.А. Курс физики : учеб. пособие / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа
Т. 1 : Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. – 1973. – 384 с.
712196
  Сущинский М.М. Курс физики / М.М. Сущинский. – М.
1. – 1973. – 352с.
712197
  Ливенцев Н.М. Курс физики / Н.М. Ливенцев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1974. – 646 с.
712198
  Грабовский Р.И. Курс физики : учеб. пособие / Р.И. Грабовский. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1974. – 552 с.
712199
  Рымкевич П.А. Курс физики : учеб. пособие / П.А. Рымкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 463с.
712200
  Ремизов А.Н. Курс физики / А.Н. Ремизов. – М
2. – 1976. – 303с.
712201
  Астахов А.В. Курс физики : [для втузов : в 2-х т.] / А.В. Астахов ; под общ. ред. Ю.М. Широкова. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика. Кинетическая теория материи. – 1977. – 384 с. – Библиогр.: Предм. указ.: с. 382-384
712202
  Детлаф А.А. Курс физики : в 3-х т. / учеб. пособие / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1977. – 376 с.
712203
  Евграфова Н.Н. Курс физики : Учеб.пос. для подг. отд.вузов / Н.Н. Евграфова, В.Л. Каган. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1978. – 512с.
712204
   Курс физики : учеб. пособие. – Киев : Вища школа, 1978. – 318 с.
712205
  Ливенцев Н.М. Курс физики / Н.М. Ливенцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1978. – 336с.
712206
  Геворкян Р.Г. Курс физики : Учеб.пособие / Р.Г. Геворкян. – Москва : Высшая школа, 1979. – 656 с.
712207
  Детлаф А.А. Курс физики : учеб. пособие / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 3 : Волновые процесы. Оптика. Атомная и ядерная физика. – 1979. – 512 с.
712208
  Грабовский Р.И. Курс физики / Р.И. Грабовский. – 5-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1980. – 607 с.
712209
  Лаврова И.В. Курс физики : учеб. пособие / И.В. Лаврова. – Москва : Просвещение, 1981. – 256 с.
712210
  Трофимова Т.И. Курс физики : Учебник для студентов / Т.И. Трофимова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 432с.
712211
  Детлаф А.А. Курс физики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. – Москва : Высшая школа, 1989. – 607с.
712212
  Савельев И.В. Курс физики : В 3-х т./ Учебник / И.В. Савельев. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014430-4
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1989. – 350с.
712213
  Савельев И.В. Курс физики : В 3-х т. Учебник / И.В. Савельев. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014431-2
Т. 2 : Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика. – 1989. – 464с.
712214
  Савельев И.В. Курс физики : В 3-х т. Учебник / И.В. Савельев. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014432-0
Т. 3 : Квантовая физика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 1989. – 304с.
712215
  Трофимова Т.И. Курс физики : учеб.пособие / Т.И. Трофимова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 478с. – ISBN 5-06-001540-8
712216
  Чолпан П.Ф. Курс физики : Методологические и философские вопросы / П.Ф. Чолпан. – Киев : Вища школа, 1990. – 208с.
712217
  Савельев И.В. Курс физики : В 3-х т. Учебник / И.В. Савельев. – Санкт-Петербург : МИФРИЛ, Наука
Т. 1 : Механика. Молекулярна физика. – 1996. – 304с.
712218
  Детлаф А.А. Курс физики : Учебное пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. – 3-е изд.испр. – Москва : Высшая школа, 2001. – 718с. – ISBN 5-06-003556-5
712219
  Трофимова Т.И. Курс физики : Учебное пособие для инженерно-техн. спец.высш. учеб. завед. / Т.И. Трофимова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 2001. – 542с. – ISBN 5-06-003634-0
712220
  Грабовский Р.И. Курс физики : Учебное пособие / Р.И. Грабовский. – 8-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 608с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0466-2
712221
  Савельев И.В. Курс физики : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по техн. и технол. направлениям и специальностям : [в 3 т.] / И.В. Савельев. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань. – (Серия "Классическая учебная литература по физике" ) ((Учебники для вузов. Специальная литература)). – ISBN 978-5-8114-0685-2 (Т. 1)
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 2007. – 352 с.
712222
  Савельев И.В. Курс физики : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по техн. и технол. напр. и спец. : [ в 3-х томах ] / И.В. Савельев. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0686-9 (Т. 2)
Т. 2 : Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика. – 2007. – 480с.
712223
  Савельев И.В. Курс физики : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по техн. и технол. напр. и спец. : [ в 3-х томах ] / И.В. Савельев. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0687-6 (Т. 3)
Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 2007. – 320с .
712224
  Ремизов А.Н. Курс физики (механика, молекулярная физика, термодинамика) : учебник для мед. институтов / А.Н. Ремизов. – Минск : Высшая школа
Т. 1. – 1976. – 208с.
712225
  Берлинер А. Курс физики в элементарном изложении : В элементарном изложении / А. Берлинер. – Москва-Ленинград : Технико-теоретическое из-во
Ч. 1 : Механика, теплота. – 1932. – 451с.
712226
  Берлинер А. Курс физики в элементарном изложении : пер. с нем. / А. Берлинер. – 3-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Т. 1, вып. 1 : Учение о движении и силах. Механика жидкостей и газов. – 1933. – 310 с.
712227
  Берлинер А. Курс физики в элементарном изложении : пер. с нем. / А. Берлинер. – 3-е изд, перераб. – Москва, Ленинград : ГТТИ
Т. 1, вып. 2 : Акустика. Учение о теплоте и молекулярная физика. – 1933. – 260 с.
712228
  Берлинер А. Курс физики в элементарном изложении : пер. с нем. / А. Берлинер. – Москва, Ленинград : ГТТИ
Т. 2, вып. 1. – 1933. – 208 с.
712229
  Берлинер А. Курс физики в элементарном изложении : пер. с нем. / А. Берлинер. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Т. 2, вып. 2. – 1933. – 280 с.
712230
  Чулановская М.В. Курс физики для биологов : учебник / М.В. Чулановская. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 1. – 1972. – 248 с.
712231
  Лехер Э. Курс физики для медиков и биологов : Пособие для высш. мед. школы и ун-тов / Э. Лехер. – Пер. с 4 нем. изд. под ред. Э.В. Шпольского. – Москва ; Ленинград, 1926. – 542 с.
712232
  Лехер Э. Курс физики для медиков и биологов : Пособие для высш. мед. школы / Э. Лехер. – 2 изд., перераб. на основании 5 немецк. изд. под ред. Э.В. Шполь. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 568 с.
712233
  Лехер Э. Курс физики для медиков и биологов : пер. с нем. / Э. Лехер. – 4-е изд., стереотип. – Москва; Ленинград : Госмедиздат, 1931. – 568 с.
712234
  Кашин Н.В. Курс физики для педвузов / Н.В. Кашин. – Москва ; Ленинград
1. – 1930. – 444 с.
712235
  Евграфова Н.Н. Курс физики для подготовительных отделений вузов : Учебное пособие для подготов. отделений вузов / Н.Н. Евграфова, В.Л. Каган. – 3-е изд., испр. и переработ. – Москва : Высшая школа, 1984. – 487с.
712236
  Пржишиховский Р.В. Курс физики для среднеучебных заведений : Ч. [1]-2 / сост. Р.В. Пржишиховский, преп. Елисаветгр. земск. реал. уч-ща. – Елисаветрад (Кропивницкий) : Печ. в тип. А.М. Гольденберга
Вып. 1 : Оптика (По Лорбергу ["Lehrbuch der Physik fur hohere Lehranstalten"] с приложением задач). – 1880. – [4], 120 с. : черт.
712237
  Жданов Л.С. Курс физики для средних специальных учебных заведений : учеб. пособие / Л.С. Жданов, В.А. Маранджян. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Ч. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1971. – 463 с.
712238
  Каган В.Л. Курс физики для старшеклассников и поступающих в ВУЗы : Учеб. пособие / В.Л. Каган. – Москва : Аквариум, 1998. – 256 с. – ISBN 5-85684-154-9
712239
  Гримзель Э. Курс физики для студентов, преподавателей и для самообразования : учеб. пособие / пер. с нем. / Э. Гримзель. – Москва; Ленинград : ГНТИ
Т. 1, вып. 2. – 1931. – 301 с.
712240
  Жданов Л.С. Курс физики для техникумов : учеб. пособие / Жданов Л.С., Хлебников Н.И. – Москва : ГИТТЛ
Ч. 2 : Электричество ; Оптика ; Физика атома и атомного ядра. – 1957. – 488 с.
712241
  Бартенев Г.М. Курс физики полимеров : учеб. пособ. для хим. и хим.-технол. специальностей вузов / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев ; под ред. С.Я. Френкеля. – Ленинград : Химия : Ленинградское отд-ние, 1976. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 285-286 (72 назв.)
712242
  Шалабутов Ю.К. Курс физики полупроводников : Конспект лекций / Ю.К. Шалабутов. – Ленинград : ЛПИ им.М.И.Калинина, 1966. – 238 с.
712243
  Ремизов А.Н. Курс физики, электроники и кибернетики для медицинских институтов / А.Н. Ремизов. – М, 1982. – 607с.
712244
  Яворский Б Курс физики. : учебник / Б Яворский, , А.А. Детлаф. – Москва : Высшая школа
Т. 3 : Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика. – 1971. – 536с.
712245
  Архангельский М.М. Курс физики. Механика : [для физ.-мат. фак. пед. ин-тов] / Архангельский М.М. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1975. – 424 с. : ил.
712246
  Королев Ф.А. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика : Учеб.пособие / Ф.А. Королев. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 608 с.
712247
  Яковлев В.Ф. Курс физики. Теплота и молекулярная физика : учеб.пособие / В.Ф. Яковлев. – Москва : Просвещение, 1976. – 319с.
712248
  Телеснин Р.В. Курс физики. Электричество : учеб.пособие / Р.В. Телеснин, В.Ф. Яковлев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1970. – 488с.
712249
   Курс физики: Практикум : учеб.пособие. – Киев : Вища школа, 1992. – 398с.
712250
  Трофимова Т.И. Курс физики: уч. для вузов. / Т.И. Трофимова. – 3-е изд., испр. – М., 1994. – 544с.
712251
  Вартанов В.И. Курс физиологии / В.И. Вартанов; под ред. В.Ю. Чаговца. – С.-Петербург : Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н.Кушнерев и К), 1906. – 168 с.
712252
  Введенский Н.Е. Курс физиологии животных и человека : По лекциям проф. Н.Е. Введенского, читанным в Спб. Университете в 1911-1913 гг. / сост. студ. Б. Рутзад и Л. Паутов ; с рис., выполненными спец. для наст. изд. студ. А. Всеславиным. – Санкт-Петербург : Т-во "Художественной печати"
Ч. 1, вып. 1 : Общая мышечная и нервная физиология. – 1913. – [4], 156 с. – Экз. деф. отсутств. с. 15-156


  На обл. дарств. надпись от составителей Николаю Яковлевичу Кузнецову 23/IV. 1913 г.
712253
  Введенский Н.Е. Курс физиологии животных и человека / Н.Е. Введенский. – С.-Петербург : Т-во Художественной Печати
Ч. 1, вып. 2 : Физиология нервных центров. – 1914. – IV, 215 с.
712254
  Ротерт В.А. Курс физиологии растений : лекции, читанные на Физико-математичеком факультете Императорского Казанского университета / В. Ротерт. – 2-е изд. ; С разреш. авт. перепеч. с 1 изд. без изм. – Киев : Типо-литогр. А.О. Штерензона
Физическая физиология : с 18 рис. в тексте. – 1909. – 98 с. – Напечатано на маш. - Литография
712255
  Рубин Б.А. Курс физиологии растений / Б.А. Рубин. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1963. – 598с.
712256
  Рубин Б.А. Курс физиологии растений / Б.А. Рубин. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 576с.
712257
  Лепешкин В.В. Курс физиологии растений, читанный в Казанском университете ординарным профессором В.В. Лепешкиным : в 2 т. – 1912-1913. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Вып. 1 : I. Основные понятия физиологии; II. Физиология обмена веществ : Общая часть : (с 3 рис. в тексте). – 1912. – 134 с.
712258
  Рубин Б.А. Курс физиологии растений. / Б.А. Рубин. – М, 1961. – 584с.
712259
  Гебер Р. Курс физиологии человека / Р. Гебер; Пер. с нем. под ред. и с предисл.: М.Н.Шатерникова. – 3-е перераб. изд. – Москва-Ленинград : Биомедгиз, 1934. – 682с. : 307 рис.
712260
  Броунов П.И. Курс физической географии : руководство для студ. и учеников старших классов ср. уч. заведений : общие сведения о земле, морфология суши, воды суши, океаны и моря : с 210 рис. / сост. П.И. Броунов, засл. орд. проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1910. – VIII, 534, [1] с. ил., карт., табл., черт. : ил., портр., карт., табл.
712261
  Броунов П.И. Курс физической географии : руководство для студ. и учеников старших классов ср. уч. заведений : общие сведения о земле, морфология суши, воды суши, океаны и моря : с 210 рис. / сост. П.И. Броунов, засл. орд. проф.Петрогр. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Петроград : Изд. К.Л. Риккера, 1917. – VIII, 579 с. ил., карт., табл. черт. : ил., портр., карт., табл.
712262
  Райд К. Курс физической органической химии / К. Райд. – М, 1972. – 575с.
712263
  Лаури Т.М. Курс физической химии / Т.М. Лаури, С. Сегден. – Москва-Ленинград, 1934. – 484с.
712264
   Курс физической химии : Учебное пособие. – Москва
Т.1. – 1963. – 624с.
712265
   Курс физической химии / Я.И. Герасимов, В.П. Древинг, Е.Н. Еремин, А.В. и др. Киселев; Под ред. Я.И.Герасимова. – Москва : Химия
Т. 1. – 1964. – 624с.
712266
   Курс физической химии : Учебное пособие / Я.И. Герасимов, В.П. Древинг, Е.Н. Еремин, др. и; Под общ. ред. Я.И. Герасимова. – Москва : Химия
Т. 2. – 1966. – 656с.
712267
   Курс физической химии. – Издание 2-е, испр. – Москва : Химия
Т.1. – 1969. – 592с.
712268
   Курс физической химии : Учебное пособие / Я.И. Герасимов, В.П. Древинг, Е.Н. Еремин, А.В. и др. Киселев; Под ред. Я.И. Герасимова. – 2-е изд., испр. – Москва : Химия
Т. 1. – 1970. – 594 с.
712269
   Курс физической химии : Учеб. пособие. – 2-е изд., ипр. – Москва : Химия
т.2. – 1973. – 624 с.
712270
  Киреев В.А. Курс физической химии : Учебник / В.А. Киреев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 775с.
712271
  Раковский А.В. Курс физической химии. / А.В. Раковский. – М, 1939. – 544с.
712272
  Киреев А В. Курс физической химии. / А В. Киреев, . – М.Л., 1951. – 705с.
712273
  Киреев В.А. Курс физической химии. / В.А. Киреев. – 2-е изд., стер. – М., 1956. – 832с.
712274
  Попкова Н.В. Курс философии в инженерном вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 147-151. – ISSN 0869-3617


  В данной статье рассматривается положение философии как учебного предмета, предназначенного для обязательного изучения будущими техническими специалистами. Показаны достоинства и недостатки философского дискурса для господствующей технической ...
712275
  Липский Б.И. Курс философии в структуре высшего образования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 24-34. – ISSN 0235-1188


  Система образования должна быть сориентирована не только на прагматическое овладение знаниями и умениями, но и на понимание культурных смыслов, образующих сферу идеалов и целей. И в этом отношении существенная роль принадлежит курсу философии. ...
712276
  Липский Б.И. Курс философии как урок свободы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.45-54. – ISSN 0235-1188
712277
  Патлаевский И.И. Курс финансового права / [соч.] Иннокентия Патлаевского, орд. проф. Новорос. ун-та. – Одесса : Тип. "Одесск. вестника", 1885. – [2], XIV, 395 с. – С. I-XII: Памяти профессора Инн. И. Патлаевского / В. Палаузов, проф. - Отд. оттиск из: Записки Новороссийского университета, 1885, т. 42. - Экз. дефектный, без тит. л. и отсутст. с. [2], I-XIV
712278
  Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений / В.В. Ковалев, В.А. Уланов. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 328с. – ISBN 5-279-02134-2
712279
  Рожанський Д.А. Курс фізики / Д.А. Рожанський; За ред. А.Ф. Йоффе. – Харків ; Київ
Ч. 2 : Коливання та хвилі. Звук. Світло. – 1932. – 248 с.
712280
  Фалєєв Г.І. Курс фізики / Г.І. Фалєєв. – Харків, 1933. – 301 с.
712281
  Фалєєв Г.І. Курс фізики / Г.І. Фалєєв. – Х, 1933. – 123с.
712282
  Фалєєв Г.І. Курс фізики / Г.І. Фалєєв. – Харків, 1935. – 301 с.
712283
  Желеховський А.В. Курс фізики / А.В. Желеховський. – Харків ; Київ, 1935. – 537 с.
712284
  Помазанов Н.Ю. Курс фізики : Для хімічн. фак. і втузів / Н.Ю. Помазанов. – Харків ; Київ : ОНТИ НКТП
Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика. – 1935. – 245 с.
712285
  Помазанов Н.Ю. Курс фізики : Для хімічн. фак. і втузів / Н.Ю. Помазанов. – Харків ; Київ : ОНТИ НКТП
Ч. 2 : Електрика і хвилі. – 1935. – 398 с.
712286
  Путілов К.А. Курс фізики : Підручник для вищих пед. навч. закл. / К.А. Путілов; пер. з 2 рос. вид. – Пер. з 2 рос. вид. – Харків : Радянська школа, 1936. – 710 с.
712287
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 13-е вид. – К
1. – 1938. – 184с.
712288
  Соколов І.І. Курс фізики / І.І. Соколов. – 12-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1951. – 183 с.
712289
  Соколов І.І. Курс фізики / І.І. Соколов. – 13-е вид. – Київ
Ч. 3. – 1953. – 328 с.
712290
  Соколов І.І. Курс фізики / І.І. Соколов. – 14-е вид. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 183 с.
712291
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – Київ
1. – 1955. – 184 с.
712292
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – Київ
2. – 1955. – 256 с.
712293
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 2-е вид. – Київ
1. – 1956. – 184 с.
712294
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – Київ
3. – 1956. – 392 с.
712295
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 4-е вид. – Київ
2. – 1958. – 256 с.
712296
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 6-е вид. – Київ
2. – 1960. – 256 с.
712297
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – Київ
3. – 1960. – 391 с.
712298
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 9-е вид. – Київ
1. – 1961. – 184 с.
712299
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 6-е вид. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 186 с.
712300
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 7-е вид. – Київ
3. – 1961. – 408 с.
712301
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 8-е вид. – Київ
2. – 1962. – 256 с.
712302
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 10-е вид. – Київ
2. – 1964. – 279 с.
712303
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 12-е вид. – Київ
2. – 1965. – 279 с.
712304
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 11-е вид. – Київ
2. – 1965. – 280 с.
712305
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 13-е вид. – Київ
3. – 1966. – 448 с.
712306
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 13-е вид. – К
2. – 1967. – 280с.
712307
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 13-е вид. – К
3. – 1967. – 448с.
712308
  Бушок Г.Ф. Курс фізики / Г.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень. – Київ, 1969. – 427 с.
712309
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 11-е вид. – Київ
1. – 1969. – 184 с.
712310
   Курс фізики : Підручник для студентів / Б.М. Яворський, А.А. Детлаф, Л.Б. Милковська, Г.П. Сергєєв. – Київ : Вища школа
Т. 1. – 1970. – 356 с.
712311
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 16-е вид. – К
2. – 1970. – 272с.
712312
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін, В.В. Краукліс. – 16-е вид. – К
1. – 1971. – 184с.
712313
  Жданов Л.С. Курс фізики / Л.С. Жданов , В.А. Маранджян. – Львів
1. – 1972. – 452 с.
712314
  Яворський Б.М. Курс фізики / Б.М. Яворський. – Київ
2. – 1972. – 344с.
712315
  Яворський Б.М. Курс фізики : Підручник для студентів / Б.М. Яворський, А.А. Детлаф. – Київ : Вища школа
Т. 3 : Хвилоьві процеси. Оптика. Атомна і ядерна фізика. – 1973. – 499 с.
712316
  Бушок Г.Ф. Курс фізики / Г.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1981. – 408 с.
712317
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. пос. / Г.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1983. – 280 с.
712318
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. вищ. пед. навч. закладів : у 2 кн. / Г.Ф. Бушок, В.В. Леваневський, Г.Ф. Півень. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0027-5 ; 966-06-0028-3
Кн. 1 : Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 1997. – 447 с.
712319
  Кушнір Р.М. Курс фізики : Навчальний посібник для студ.природничих фак-тів ун-тів / Р.М. Кушнір; Мін-во освіти і науки України. Львів.Нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Ч.2 : Молекулярна фізика. – 2000. – 148с.
712320
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. пед. вузів: у 2 кн. / Г.Ф. Бушок, В.В. Левандовський, Г.Ф. Півень. – 2-ге вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0027-5 ; 966-06-0084-4
Кн. 1 : Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 2001. – 448 с.


  У посібнику розглянуто широке коло фізичних понять і законів з оптики, фізики атома, фізики атомного ядра, молекулярної фізики і термодинаміки. Одиниці вимірювання фізичних величин подано за новими стандартами. Навчальний посібник для студентів ...
712321
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : Навчальний посібник для студ.фізико-математ.спец.вищих педагог.навч.закладів: У 2 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0029-1
Кн. 2 : Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2001. – 424 с.


  У посібнику розглянуто широке коло фізичних понять і законів з оптики, фізики атома, фізики атомного ядра, молекулярної фізики і термодинаміки. Одиниці вимірювання фізичних величин подано за новими стандартами. Навчальний посібник для студентів ...
712322
   Курс фізики. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 376с. – ISBN 966-96071-1-6
712323
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закл.: у 3 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-124-0 ; 966-642-123-2
Кн. 1 : Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2002. – 375 с.
712324
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закл. : у 3 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-124-0 ; 966-642-134-8
Кн. 2 : Електрика і магнетизм. – 2003. – 279 с.
712325
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищих пед. навч. закл.: в 3 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-124-0 ; 966-642-135-6 (кн. 3)
Кн. 3 : Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – 2003. – 311 с.
712326
  Галущак М.О. Курс фізики : підручник для студ. вищ. навч. закл. : [у 3 кн.] / М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-154-4
[Кн. 1] : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2012. – 615, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 611-612
712327
   Курс фізики : у 3 ч. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред. проф. Р.Д. Венгреновича. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISBN 978-966-423-341-2
Ч. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / Р.Д. Венгренович, М.О. Стасик. – 2015. – 471, [1] с. : іл., портр.
712328
  Галущак М.О. Курс фізики : підруч. для студентів вищих техн. навч. закл. : [у 3 кн.] / М.О. Галущак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-289-3
[Кн. 1] : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2017. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 426
712329
  Галущак М.О. Курс фізики : підручник для студентів ВНЗ : [у 3 кн.] / О.М. Галущак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-322-7
[Кн. 3] : Оптика. Квантова та атомна фізика. – 2019. – 295, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 290-294. – Бібліогр.: с. 295
712330
  Соколов І.І. Курс фізики для педагогічних технікумів : пер. з рос. / І.І. Соколов. – Харків ; Київ : ДНТВУ
Ч. 1. – 1934. – 214 с.
712331
  Соколов І.І. Курс фізики для педагогічних технікумів / І.І. Соколов. – Харків ; Київ
Ч. 2. – 1934. – 230 с.
712332
  Соколов І.І. Курс фізики для педагогічних технікумів / І.І. Соколов. – Харків
Ч. 1. – 1937. – 230 с.
712333
  Соколов І.І. Курс фізики. / І.І. Соколов. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 183 с.
712334
  Галущак М.О. Курс фізики. Електромагнетизм : підруч. для студентів ВНЗ : [у 3 кн.] / М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за ред. проф. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-268-8
[Кн. 2]. – 2016. – 405, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 402-404. – Бібліогр.: с. 405
712335
  Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин : Підручник / Ю.А. Злобін. – Суми : Університетська книга, 2004. – 464с. – ISBN 966-680-131-0


  Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може використовуватися студентами педагогічних вузів
712336
  Кудряшов В.П. Курс фінансів : навчальний посібник / В.П. Кудряшов. – Київ : Знання, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-346-470-1
712337
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч. посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Київ : Знання, 2007. – 566 с. – Тернопільському національному економічному університету - 40 років. – ISBN 966-346-259-0
712338
  Бунимович Д.З. Курс фотографий / Д.З. Бунимович. – Москва, 1968. – 335с.
712339
  Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 336с.
712340
  Кленц Б. Курс французского языка. – Москва
Ч. 3. – 1897. – 211 с.
712341
  Кленц Б. Курс французского языка. – Москва
Ч. 2. – 1899. – 317 с.
712342
  Таккелля П.С. Курс французского языка = Cours de langue francaise / Paul Tacchella : составил по плану, одобренному Министерсвом народного просвещения 20 июля 1890 г. П. Таккелля, [в 3 ч.]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
[Ч. 3] : 3-й год. – 1907. – [2], 147 с. – Тит. л. пар. на фр. и рус. яз.
712343
  Кленц Б. Курс французского языка / Б. Кленц. – Москва
Ч. 2. – 1911. – 360 с.
712344
  Милицина Л.П. Курс французского языка / Л.П. Милицина. – Москва, 1947. – 568 с.
712345
   Курс французского языка. – Москва, 1972. – 320 с.
712346
  Виноградова М.А. Курс французского языка / М.А. Виноградова. – Москва, 1972. – 584с.
712347
  Труа И.П. Курс французского языка на 15 пластинках. / И.П. Труа, Л. Милицина. – М., 1937. – 248с.
712348
  Банах С.С. Курс функціонального аналізу (лінійні операції) / С.С. Банах. – К., 1948. – 216 с.
712349
  Кадець В.М. Курс функціонального аналізу та теорії міри : підручник / В.М. Кадець ; пер. з рос. Я.С. Магола, І.Е. Чижиков ; за наук. ред. О.Б. Скасківа. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 589, [1] с. – Сер. засн. у 2012 р. - Імен. покажч. : с. 576-578. - Предм. покажч. : с. 579-589. – Бібліогр. : с. 571-575. – (Число ) ( Серія "Університетська бібліотека" ; т. 1). – ISBN 978-966-2645-03-3
712350
   Курс химии : учебник. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1967. – 404с.
712351
   Курс химии : учебник. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1967. – 227с.
712352
   Курс химии. – М, 1968. – 248с.
712353
   Курс химии. – М, 1969. – 207с.
712354
   Курс химии : учеб. для нехим. вузов. – 2-е исправл. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : Общетеоретическая. – 1971. – 398 с.
712355
   Курс химии. – М, 1975. – 239с.
712356
  Кунина Л.А. Курс химии / Л.А. Кунина. – Иваново
2. – 1976. – 147с.
712357
  Харин А.Н. Курс химии / А.Н. Харин. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1983. – 511с.
712358
  Вальков Ф.А. Курс химии / Ф.А. Вальков. – Москва, 1984. – 184с.
712359
  Лучинский Г.П. Курс химии : Учебник для студ. инженерно-технических (нехимических) специальностей вузов / Г.П. Лучинский. – Москва : Высшая школа, 1985. – 416с.
712360
  Кукулеско И. М. Курс химии (неорганической и органической) : С 241 рис. и табл. элементов / И.М.Кукулеско, преп. Киев. политехн. ин-та и Коммерч. уч-ща 1-го О-ва препод. – 8-е изд. – Пг. ; Киев : Сотрудник, 1919. – X, 307 с. : ил.
712361
  Зиновьев А.А. Курс химии жиров / А.А. Зиновьев. – Москва-Ленинград, 1932. – 308с.
712362
  Беленький Е.Ф. Курс химии и технологии пигментов / Е.Ф. Беленький. – Л.-М., 1940. – 378с.
712363
  Алесковский В.Б. Курс химии надмолекулярных соединений : учеб. пособие / В.Б. Алесковский ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 284 с.
712364
  Серебренников В.В. Курс химии редкоземельных элементов / В.В. Серебренников. – Томск, 1963. – 442с.
712365
  Наке А. Курс химии, основанный на современных теориях / Проф. А. Наке; Пер. и доп. Фр. Лесгафт, ст. преп. техн. химии и товароведения в С.-Петерб. коммерч. уч-ще. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. М.О. Вольф
Ч. 1 : Химия минеральная. – 1866. – 301 с., VI : ил.
712366
  Наке А. Курс химии, основанный на современных теориях / Проф. А. Наке; Пер. и доп. Фр. Лесгафт, ст. преп. техн. химии и товароведения в С.-Петерб. коммерч. уч-ще. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. М.О. Вольф
Ч. 2 : Химия органическая. – 1867. – 364 с., X : ил.
712367
  Клячко Ю.А. Курс химического качественного анализа / Ю.А. Клячко, С.А. Шапиро. – Москва, 1960. – 702с.
712368
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – М, 1962. – 414с.
712369
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – М, 1969. – 434с.
712370
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики : учебник / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 400с.
712371
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – Москва, 1984. – 463 с.
712372
  Исаев С.И. Курс химической термодинамики / С.И. Исаев. – М, 1975. – 256с.
712373
  Исаев С.И. Курс химической термодинамики / С.И. Исаев. – М, 1986. – 271с.
712374
  Партингтон Д.Р. Курс химической термодинамики. / Д.Р. Партингтон, А.В. Раковский. – М.-Л., 1932. – 383с.
712375
  Бунге Н.А. Курс химической технологии : с 93 политипажами работы ксилографа Я. Езерского, в Киевс / Н.А. Бунге. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
Ч. 2 : Химические производства в тесном смысле слова. – 1895. – 778 с.
712376
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 3-е изд. – М.Л,
1. – 1930. – 366с.
712377
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 4-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1931. – 326с.
712378
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 2-е изд. – М.Л,
2. – 1932. – 288с.
712379
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – М.Л,
3. – 1932. – 156с.
712380
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – М.Л,
3. – 1933. – 288с.
712381
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 5-е изд. – М.Л,
1. – 1934. – 463с.
712382
  Эйкен А. Курс химической физики : перевод / А. Эйкен. – Москва : Главная редакция химической литературы
Вып. 1. – 1935. – 430с.
712383
  Эйкен А. Курс химической физики. / А. Эйкен. – М.-Л.
Вып. 2. – 1933. – 210с.
712384
  Эйкен А. Курс химической физики. : перевод; учеб. пособие / А. Эйкен. – Москва; Ленинград : Государственное химико-техническое издательство
Вып. 3. – 1933. – 399с.
712385
  Терниченко А. Курс хліборобсвта / А. Терниченко. – Х, 1927. – 364с.
712386
  Терниченко А. Курс хліборобства / А. Терниченко. – К, 1922. – 132с.
712387
  Нюберг Н.Д. Курс цветоведения : (Для учащихся втузов художников и деятелей художественной промышленности) / Н.Д. Нюберг. – Москва ; Ленинград : Госиздат легпрома, 1932. – 191 с.
712388
  Суворов Н.С. Курс церковного права : в 2 т. / Н. Суворов. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк
Т. 1 : Введение: Ч. 1. Исторический очерк развития церковного устройства ; 2. Исторический очерк развития источников церковного устройства. – 1889. – X, 370, II с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея, кн. 49-50. - Конволют. - Пер.: Курс церковного права, т. 2


  Из кн. В. Данилевича
712389
  Суворов Н.С. Курс церковного права. Т. 2 : в 2 т. / Н. Суворов // Курс церковного права : в 2 т. / Н.С. Суворов. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк, 1889. – Т. 1 : Введение: Ч. 1. Исторический очерк развития церковного устройства ; 2. Исторический очерк развития источников церковного устройства. – XII, 516, III с.


  Из кн. В. Данилевича
712390
  Павлов А.С. Курс церковного права / [соч.] А.С. Павлова, заслуж. проф. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра собств. тип., 1902. – [2], II, 540, VI с. – Отд. оттиск из: Богословский вестник за 1899-1902 гг.
712391
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 1 : Основы цифровой электроники на ИС. – 1987. – 331 с.
712392
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 2 : Проектирование устройств на цифровых ИС. – 1987. – 367 с.
712393
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 3 : Сложные ИС для устройств передачи данных. – 1987. – 412 с.
712394
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 4 : Микрокомпьютеры. – 1987. – 406 с.
712395
  Михин Н.А. Курс частной микробиологии для ветеринарных врачей и студентов / Н.А. Михин. – Москва-Л., 1926. – 240с.
712396
  Круглов Д.А. Курс черчения / Д.А. Круглов. – К, 1937. – 320с.
712397
  Круглов Д.А. Курс черчения / Д.А. Круглов. – К, 1950. – 200с.
712398
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – М, 1950. – 309с.
712399
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1951. – 309с.
712400
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – М, 1957. – 386с.
712401
  Каландадзе Г.В. Курс черчения / Г.В. Каландадзе. – М., 1960. – 411с.
712402
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1960. – 176с.
712403
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1960. – 311с.
712404
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1960. – 267с.
712405
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1962. – 386 с.
712406
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1963. – 386 с.
712407
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1963. – 492с.
712408
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1965. – 386 с.
712409
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1974. – 294с.
712410
  Воеводский С.А. Курс черчения. / С.А. Воеводский. – Киев, 1965. – 320с.
712411
  Воеводский С.А. Курс черчения. / С.А. Воеводский. – Киев
Ч.2. – 1965. – 320с.
712412
  Харди Г.Х. Курс чистой математики / Г.Х. Харди; Пер. с англ. В.И. Левина. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1949. – 512 с.
712413
  Харди Г.Г. Курс чистой математики = A course of pure mathematics / Г.Г. Харди ; пер. с англ. В.И. Левина. – 2-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2006. – 512 с. – ISBN 5-484-00336-9
712414
  Франкер Курс чистой математики Франкера, содержащий арифметику, начальную алгебру, основания геометрии, прямолинейную тригонометрию и аналитическую геометрию. – М., 1819. – 551с.
712415
  Таранов Г. Курс чтения партитур / Г. Таранов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 360 с.
712416
  Рамм М Л. Курс шашечных начал. / М Л. Рамм, . – М, 1953. – 348с.
712417
  Маламед В.Р. Курс шашечных окончаний : международные и русские шашки / В.Р. Маламед , Ю.П. Барский. – Москва : [Б и.], 1989. – 463 с.
712418
   Курс экономики : Учебник. – 2-е изд., доп. – Москва : Инфра-М, 1999. – 716с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-964-3
712419
  Веселовский Б.Б. Курс экономики и планирования коммунального хозяйства / Б. Б. Веселовский. – [2-е перераб. и доп. изд.]. – Москва ; Ленинград : Изд-во Наркомхоза РСФСР,, 1945. – 507 с. : диагр.
712420
   Курс экономических измерений. – М.-Л, 1960. – 480с.
712421
   Курс экономических измерений. – М.-Л, 1960. – 431с.
712422
   Курс экономического анализа. – Москва : Финансы и статистика, 1978. – 390с.
712423
   Курс экономического анализа. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 412 с.
712424
  Ден В.Э. Курс экономической географии / В.Э. Ден. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 682 с.
712425
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов. – Одесса, 1921. – 87с.
712426
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов. – Одесса, 1921. – 88с.
712427
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов. – Одесса, 1921. – 32с.
712428
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов, 1923. – 192с.
712429
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов, 1923. – 260с.
712430
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов, 1924. – 271с.
712431
  Семевский Б.Н. Курс экономической и политической географии зарубежных стран. / Б.Н. Семевский. – Л., 1957. – 59с.
712432
   Курс экономической статистики. – М, 1952. – 568с.
712433
   Курс экономической статистики. – М, 1954. – 564с.
712434
   Курс экономической статистики. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. – 508 с.
712435
   Курс экономической статистики. – Москва, 1967. – 584 с.
712436
   Курс экономической статистики. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 568 с.
712437
   Курс экономической теории. – Киров : АСА, 1994. – 621. – ISBN 5-7075-0008-2
712438
   Курс экономической теории : Учебник для студ. высш. учеб. завед. – Киров : АСА, 1996. – 624с. – ISBN 5-7075-0008-2
712439
   Курс экономической теории : Учеб.для студ.высш.учеб.заведен. – Киров : АСА, 1997. – 624с. – ISBN 5-7075-0008-2
712440
   Курс экономической теории : Общие основы. Микроэкономика. Макроэкономика. Переходная экономика: Учебн. пособие. – Москва : ДИС, 1997. – 736с. – ISBN 5-86509-053-4
712441
   Курс экономической теории : Учебник. – 4-е изд., дополненное и переработанное. – Киров : АСА, 1999. – 752с. – ISBN 5-88186-254-6
712442
   Курс экономической теории : Учебник для студ.вузов обуч.по эконом.спец.и направлениям. – 4-е изд., дополненное и переработанное. – Киров : АСА, 2001. – 752с. – ISBN 5-88186-343-7
712443
   Курс экономической теории : Учебник для студ. экон. спец. высших учеб. заведений. – Минск : Интерпрессервис.Мисанта, 2003. – 496с. – ISBN 985-6656-83-4
712444
   Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 832с. – (Учебники МГУ им.М.В.Ломоносова). – ISBN 5-86509-053-4
712445
  Богородицкий В.А. Курс экспериментальной фонетики применительно к литературному русскому произношению : с атласом рисунков к тексту / Научный отдел Народных Комиссаров просвещения ТССР ; В.А. Богородицкий. – Казань : Гос. изд-во авт.Тат. С.С. респ, 1922. – 50 с.
712446
   Курс электрических измерений / Быков М.А., Грацианский И.Н., Кифер И.И., Кутяшова Е.М., Левин М.И., Прытков В.Т., Стрекалов И.А., Талицкий А.В., Харченко Р.Р., Шумиловский Н.Н.; Прытков В.Т., Талицкий А.В. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство
Ч. 1. – 1960. – 480 с.
712447
  Корольков А.Л. Курс электрического освещения / А.Л. Корольков. – изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 192 с.
712448
   Курс электричества / Сост. по запискам лекций и по Жуберу применительно к прогр. Физ.-мат. фак. и Политехн. ин-та. – Киев : Изд. студентов ; Электро-паровая типо-лит. А.О. Штерензона, 1907. – 190 с. : 1 табл., ил. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.
712449
  Жерар Э. Курс электричества (читанный в Электротехническом институте Монтефыоре при университете в Лютихе) : пер. с 3-го фр. изд. (испр. и доп.) / [соч.] Эрика Жерара, дир. Электротехн. ин-та ; пер. М.А. Шателена ; под ред. А.И. Садовского. – Санкт-Петербург : Изд. В.Ф. Щепанского
Т. 2 : (Часть практическая, продолжение); Канализация и распределение электрической энергии; Применения электричества: произведение и передача работ, электрическая тяга, телеграфия, телефония, освещение и электрометаллургия. – 1894. – [4], 677 с.


  Пер.: Шателен, Михаил Андреевич (1866-1957) Ред. пер.: Садовский, Александр Иванович
712450
  Ми Г. Курс электричества и магнетизма : Экспериментальная физика мирового эфира для физиков, химиков и электротехников : в 2 ч. / Густав Ми, проф. и дир. Физ. ин-та Грейфсвальд. ун-та; Разреш. авт. пер. с нем. Ф.Ф. Соколова ; под ред. засл. проф. О.Д. Хвольсона. – Одесса : Mathesis
Ч. 1 : Электростатика. – 1914. – XII, 376 с.
712451
  Ми Г. Курс электричества и магнетизма : Экспериментальная физика мирового эфира для физиков, химиков и электротехников : в 2 ч. / Густав Ми, проф. и дир. Физ. ин-та Грейфсвальд. ун-та; Разреш. авт. пер. с нем. Ф.Ф. Соколова ; под ред. засл. проф. О.Д. Хвольсона. – Одесса : Mathesis
Ч. 2 : Электродинамика. – 1914. – XII, 474, [10] с.
712452
  Фельдбаум А.А. Курс электроавтоматики / А.А. Фельдбаум. – Москва, 1948. – 263 с.
712453
  Измайлов С.В. Курс электродинамики / С.В. Измайлов. – Москва : ГУПИ, 1962. – 440 с.
712454
  Каназеев К.Г. Курс электрорадиоизмерений. / К.Г. Каназеев. – Ленинград, 1968. – 432 с.
712455
  Нестеров Л.Я. Курс электроразведки / Л.Я. Нестеров. – Л.-М., 1938. – 504с.
712456
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – изд. 7-е, перераб. и доп. – Москва : Гостехиздат. – (Библиотека техника)
Ч. 1 : Магнетизм и электричество с кратким отделом физики. – 1930. – 275 с.
712457
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – изд. 3-е, стер. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство. – (Библиотека техника)
Ч. 3 : Переменный ток, генераторы и двигатели переменного тока. – 1931. – 312 с.
712458
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – изд. 3-е, перераб. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат
Ч. 4 : Измерительные приборы постоянного и переменного токов. – 1932. – 172 с.
712459
  Мансуров Н.Н. Курс электротехники / Н.Н. Мансуров
Ч. 1. – 1934. – 124 с.
712460
  Китаев Е.В. Курс электротехники / Е.В. Китаев, Н.Ф. Гревцев. – Москва, 1940. – 520 с.
712461
  Максимов Д.Г. Курс электротехники / Д.Г. Максимов. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1958. – 787 с.
712462
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники : для педагогических институтов / Н.Н. Малов. – 4-е изд., перероб. и доп. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 476 с.
712463
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники / Н.Н. Малов. – 5-е изд., перероб. и доп. – Москва, 1959. – 424 с.
712464
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники / А.П. Молчанов. – М., 1961. – 504с.
712465
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука, 1969. – 480 с.
712466
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники : учеб. пособие / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – 3-е изд., перараб. – Москва : Наука, 1976. – 479 с.
712467
  Лесгафт Э. Курс элементарной географии / Э. Лесгафт. – С-Пб., 1908. – 156с.
712468
  Лесгафт Э. Курс элементарной географии / Э. Лесгафт. – С.-Петербург : Русская Скоропечатня, 1908. – 156 с.
712469
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 343 с.
712470
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
2. – 1949. – 348 с.
712471
  Киселев А.П. Курс элементарной геометрии для педагогических училищ / А.П. Киселев. – Москва, 1937. – 255 с.
712472
  Андреев П.П. Курс элементарной геометрии для техникумов : для техникумов / Андреев П.П. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 240 с.
712473
  Кагур О. Курс элементарной общей химии : Химия неорганическая : Уроки, чит. в Центр. шк. искусств и мануфактур Огюстом Кагуром, экзаминатором по химии при выходе воспитанников Политехн. шк., пробирером на Монетном дворе в Париже... и пр. / Под ред. Д.В. Аверкиева. – 2-е изд., испр. и доп. по 2-му фр. изд. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1863. – [10], 610, VI с., 3 л. черт. : ил.
712474
  Кагур О. Курс элементарной общей химии, составленный А. Кагуром, экзаминатором по химии при выходе воспитанников из Политехнической школы, пробирером на Монетном дворе в Париже... и пр. / Пер. с изд. под ред. Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Тип. торг. д. С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°
Ч. 1-2. – 1860. – ил.
712475
  Кагур О. Курс элементарной общей химии, составленный А. Кагуром, экзаминатором по химии при выходе воспитанников из Политехнической школы, пробирером на Монетном дворе в Париже... и пр. / Пер. с изд. под ред. Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Тип. торг. д. С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°
Ч. 2. – 1862. – [2], 574, V с. : ил.
712476
  Давыдов К.Н. Курс эмбриологии беспозвоночных / К.Н. Давыдов, прив.-доц. СП(б) ун-та, лаб. Имп. Акад. наук. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1914. – XII, 502 с.
712477
  Иофф Н.А. Курс эмбриологии беспозвоночных / Н.А. Иофф. – Москва, 1962. – 266с.
712478
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
1. – 1927. – 432с.
712479
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
2. – 1929. – 400с.
712480
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
3. – 1931. – 496с.
712481
  Шутова Наталья Курс юного бизнесмена от "Элитур Клуб" : Дорога в жизнь. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 109
712482
  Филиппов Е.М. Курс ядерной геофизики / Е.М. Филиппов; МВ и ССО РСФСР ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск
Ч. 1 : Введение в ядерную геофизику, радиометрические и радиоизотопные бета- и гамма-методы. – 1972. – 289 с.
712483
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 14с.
712484
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 192с.
712485
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 136с.
712486
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 62с.
712487
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 61с.
712488
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 64с.
712489
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 73с.
712490
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 112с.
712491
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 56с.
712492
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 58с.
712493
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 24с.
712494
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 52с.
712495
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 72с.
712496
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 40с.
712497
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 36с.
712498
  Харламова Г. Курс"Soft Skills" у рамках проекту Темпус // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  На економічному факультеті відбувся семінар з проблем соціальних здібностей. Захід - обов"язкова щорічна зустріч у межах ТЕМПУС проекту "IMPRESS" - Підвищення ефективності студентських служб. Координатор проекту від КНУ імені Тараса Шевченка - ...
712499
  Варгола Н. Курс, який може змінити життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 12


  "Ми часто зустрічаємо людей, які забобонно стукають по дереву чи схрещують пальці, щоб відвернути погану подію. Але чому люди роблять саме це? Чи є зв"язок між IQ людини та її вірою в надприродні явища? Які психологічні прийоми використовують ...
712500
  Карапиш Б.Т. Курсанти : повість / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ, 1960. – 296 с.
712501
  Довгаленко Р. Курсанти були перекладачами // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 8


  Курсанти Військового інституту КНУ ім.Т.Г. Шевченка як перекладачі взяли участь в тактично-інструкторських навчаннях разом з представниками Королівських Збройних Сил Великобританії. Навчання проходили в Кіровограді на базі 3-го окремого полку ...
712502
   Курсанти з Франції стажувалися у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6


  "...Стажування курсантів загальновійськового училища Сен-Сір Коеткідан Збройних сил Французької Республіки мало на меті підвищення рівня володіння українською та російською мовами, а також ознайомлення з системою інтегрованої підготовки військових, що ...
712503
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Про закриття ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Розпочав урочистості виступ президент України П. Порошенко. Курсанти першого курсу ВІ КНУ імені Тараса Шевченка В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями, ...
712504
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Курсанти першого курсу ВІКНУ нашого університету В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями на ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, здобувши перші місця.
712505
  Ясинский Э.М. Курсантский полк / Э.М. Ясинский. – Краснодар, 1985. – 188с.
712506
  Росин В.Е. и Суслов В.А. Курсанты / В.Е. и Суслов В.А. Росин. – К., 1973. – 211с.
712507
  Пронякин Ю.Ф. Курсанты. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1954. – 248с.
712508
  Жорж Гюлльєн Курси обміну валют та міжнародний кредитний канал: деякі факти щодо банківського кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 384-394 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
712509
   Курси перепідготовки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському політехнічному інституті стартували курси перепідготовки для колишніх українських військовослужбовців.
712510
  Берберова Н.Н. Курсив мой / Н.Н. Берберова. – М : Согласие, 1996. – 732 с.
712511
  Киселева Л.И. Курсивное письмо во Франции в XIII-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Киселева Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 16 с.
712512
  Драч О. Курсистка - жінка модерного часу: до питання формування світогляду Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 66-79. – ISBN 978-966-493-297-1
712513
  Габель В.Ф. Курск / В.Ф. Габель, И.Н. Гулин. – М., 1951. – 88с.
712514
   Курск. – Курск, 1957. – 251с.
712515
  Самсонов В.И. Курск : Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е доп. изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
712516
   Курск. – Воронеж, 1968. – 280с.
712517
  Коженкова З.П. Курск лекций по синоптическим методам прогнозов погоды (дополнительные вопросы синоптики) / З.П. Коженкова. – Алма-Ата, 1976. – 126с.
712518
  Иванов С.Н. Курск турецкой грамматики. / С.Н. Иванов. – Л, 1975. – 100с.
712519
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – Курск, 1962. – 156с.
712520
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам. / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
712521
  Селиванов Ф.Т. Курская битва / Ф.Т. Селиванов. – М, 1956. – 184с.
712522
  Маркин И.И. Курская битва / И.И. Маркин. – М., 1958. – 294с.
712523
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – Москва : Военное издательство, 1970. – 397 с.
712524
   Курская битва. – Воронеж, 1982. – 343с.
712525
   Курская битва. – Москва, 1983. – 32 с.
712526
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 128с.
712527
  Арсенин Н.Д. Курская битва и ее освещение в исторической литературе : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Арсенин Н.Д. ; МГУ. – Москва, 1971. – 30 с.
712528
  Христофоров В.С. Курская битва: новые документы о советской разведке и партизанском движении // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
712529
   Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Воронеж, 1967. – 360с.
712530
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник
1. – 1956. – 239с.
712531
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1965. – 395с.
712532
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – К, 1966. – 395с.
712533
  Кондратенко В.А. Курская дуга : Роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1971. – 373 с.
712534
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Москва, 1973. – 399с.
712535
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1975. – 399с.
712536
  Жариков Л.М. Курская загадка / Л.М. Жариков. – М., 1963. – 95с.
712537
  Трунов М.П. Курская магнитная : Проблемы эффективности ТПК / М.П. Трунов. – Москва : Мысль, 1986. – 64 с.
712538
  Архангельский А.Д. Курская магнитная аномалия / Архангельский А.Д. – Москва ; Петроград : ГИЗ, 1923. – 84 с., [2] карт. – (Современные проблемы естествознания / под ред. А.Д. Архангельского, В.Ф. Кагана [и др.] ; кн. 19)
712539
  Костицын В.А. Курская магнитная аномалия / В.А. Костицын. – М.-Птгр., 1923. – 60с.
712540
  Агошков М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Агошков, Н.Б. Еникеев. – Москва : АН СССР, 1959. – 85 с.
712541
  Калганов М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1960. – 72с.
712542
   Курская магнитная аномалия. – Белгород
1. – 1961. – 418с.
712543
   Курская магнитная аномалия. – Т, 1962. – 631с.
712544
  Шевяков Л.Д. Курская магнитная аномалия / Л.Д. Шевяков, Г.И. Маньковский. – М., 1962. – 100с.
712545
  Золотова А.В. Курская магнитная аномалия : Указатель литературы 1976-1983 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1984. – 58с.
712546
  Антропов П.Я. Курская магнитная аномалия (богатые железные руды Курской магнитной аномалии и перспективы их пром. освоения) / П.Я. Антропов. – Москва : Знание, 1958. – 24с.
712547
  Лазарев П.П. Курская магнитная аномалия. / П.П. Лазарев. – М., 1924. – 56с.
712548
  Кирьянчук В.Е. Курская магнитная аномалия: итоги и перспективы освоения / В.Е. Кирьянчук, А.В. Туркин, А.Т. Хрущев. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Науки о земле ; № 2 : Новое в жизни, науке, технике)
712549
   Курская областная картинная галерея. – Л, 1961. – 78с.
712550
   Курская областная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. – Ленинград, 1987. – 197с.
712551
  Полякова Е.М. Курская областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие колхозов (1943-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полякова Е.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 34л.
712552
   Курская область. – Курск, 1955. – 150с.
712553
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
1. – 1960. – 488с.
712554
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
2. – 1962. – 642с.
712555
  Прокопович Наталья Курская область: вперед в будущее! : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 76-77
712556
  Прокопович Наталья Курская область: новые молодежные турпродукты : посвящается Великой Победе // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 72-73 : Фото
712557
  Баскевич И.З. Курские вечера : лит.-краевед. очерки и этюды / И.З. Баскевич. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 208 с. : ил.
712558
  Бульбанюк П.И. Курские народные песни / П.И. Бульбанюк, П.Ф. Лебедев. – Курск, 1962. – 235с.
712559
   Курские писатели. – Курск, 1957. – 72с.
712560
  Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструм. танцевальные пьесы / А.В. Руднева. – Москва, 1975. – 309с.
712561
   Курские частушки. – Курск, 1960. – 266с.
712562
  Коган Е. Курский край в художественной и мемуарной литературе / Е. Коган. – Курск, 1962. – 55с.
712563
  Маркин И.И. Курский перевал / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 383 с.
712564
  Говоров А.А. Курский соловей / А.А. Говоров. – М, 1983. – 189с.
712565
  Височанський В.Ю. Курсова динаміка акцій / В.Ю. Височанський; МОіНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород : Іва, 2003. – 256с. – ISBN 966-7400-28-1
712566
  Кораблін С. Курсова лихоманка: пауза між рецидивами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Валюта, як відомо, — відображення економіки. Тому про хвороби гривні говорити, здавалося б, немає сенсу: про них і так усе давно зрозуміло. Остання курсова лихоманка, що струсонула ринок напередодні виділення МВФ третього, "вимученого", траншу, — ще ...
712567
  Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 2


  Питання організації післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації освітян.
712568
  Береславська О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
712569
  Бореславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 16-19.
712570
  Береславська О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О.І. Береславська, Д.М. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 209-214. – ISSN 1993-6788
712571
  Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
712572
  Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики / навч. посібник для студентів ВНЗ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7181-49-0
712573
  Калинин А.В. Курсовая работа по современному русскому языку. Метод. указ. для студ.-заоч. и веч. отд. фак. журналист. / А.В. Калинин. – Москва, 1968. – 18с.
712574
  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
712575
  Самойлов Юрій Курсові ігрища ІАТА. Недосконале ціно- та курсоутворення вбивають агентський бізнес // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
712576
  Музика О.Л. Курсові роботи з психології : навч. посібник для студ.ВНЗ / Олександр Музика. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-043-5
712577
  Лазичев А. Курсовое дистанционное обучение // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Технология курсового дистанционного обучения.
712578
   Курсовое задание по курсу Анализ хозяйственной деятельности для студентов IV курса по специальности "финансы и кредит". – М, 1962. – 87с.
712579
   Курсовое и диплодмное проектирование по автоматизации производственных процессов. – М, 1986. – 352с.
712580
   Курсовое и диплодмное проектирование по организации сельскохозяйственного производства. – М, 1990. – 207с.
712581
  Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование / Ф.А. Бобриков; Нагайцева Н.Д. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368с.
712582
  Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование / И.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1980. – 350с.
712583
  Донских И.Н. Курсовое и дипломное проектирование по системе применения удобрений / И.Н. Донских. – Л., 1989. – 144с.
712584
  Евсюков Т.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП / Т.П. Евсюков. – М, 1985. – 143с.
712585
  Колесник А.Л. Курсовое и дипломное проектирование. / А.Л. Колесник, В.Г. Шамский. – М., 1977. – 304с.
712586
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 4-е, переработ. – М, 1964. – 595с.
712587
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1965. – 595с.
712588
   Курсовое проектирование по градостроительству : Учебное пособие для вузов. – Богацкий Г.Ф. – Киев : Будівельник, 1968. – 283 с.
712589
  Кононова С.П. Курсовое проектирование по курсу "Прикладная механика" / С.П. Кононова, В.Н. Наумов. – Л., 1979. – 119с.
712590
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1958. – 28с.
712591
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М, 1960. – 248с.
712592
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.-К, 1960. – 263с.
712593
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.-Л, 1964. – 324с.
712594
  Безвесельный Е.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин в примерах / Е.С. Безвесельный. – Х., 1960. – 523 с.
712595
   Курсовой проект по применению электроэнергии в сельском хозяйстве. – Москва, 1961. – 30 с.
712596
   Курсовой проект по теории систем. – Рига, 1983. – 82с.
712597
  Малыш В.П. Курсовой проект по экономике прмышленности : Учебное пособие. / В.П. Малыш. – Л., 1987. – 74с.
712598
   Курсовые и дипломные работы как средство развития навыков специального мышления. – Донецк, 1973. – 35с.
712599
   Курсовые работы по библиотековедениюк библиографии. – М, 1968. – 24с.
712600
  Уранов А.А. Курсовые работы по ботанике и методические указания к ним / А.А. Уранов. – М., 1951. – 116с.
712601
  Золотнякова А.С. Курсовые работы по детской психологии / А.С. Золотнякова. – М, 1975. – 40с.
712602
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1958. – 88с.
712603
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1961. – 95с.
712604
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1964. – 160с.
712605
  Удальцова Е.И. Курсовые работы по дошкольной педагогике / Е.И. Удальцова. – Москва, 1960. – 28с.
712606
  Андреев И.И. Курсовые работы по зоологии безпозвоночных : для студентов-заочников факультета естествознания пед. институтов / Андреев И.И. ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1964. – 91 с.
712607
   Курсовые работы по истории средних веков. – Ленинград, 1978. – 39 с.
712608
  Рау Е.Ф. Курсовые работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – М, 1965. – 28с.
712609
  Иванов А.С. Курсовые работы по методике преподавания физики : : Пособие для студентов-заочников IV курса физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А.С. Иванов. – Москва : Просвещение, 1978. – 118 с.
712610
  Шашкова Е.Г. Курсовые работы по методике русского языка. / Е.Г. Шашкова. – М., 1978. – 16с.
712611
   Курсовые работы по морфологии современного русского языка. – Саратов, 1982. – 53с.
712612
  Кузьмичев П.М. Курсовые работы по новой и новейшей истории / П.М. Кузьмичев, Г.Р. Левин. – Москва, 1957. – 80 с.
712613
  Сомин Н.И. Курсовые работы по новой и новейшей истории для студентов заочников пед. ин-тов / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 92с.
712614
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва, 1962. – 56 с.
712615
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
712616
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и математики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
712617
  Ленсу Е.Я. Курсовые работы по русской литературе / Е.Я. Ленсу, И.И. Розанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 88 с.
712618
   Курсовые работы по русской литературе XIX века. – Душанбе, 1975. – 90с.
712619
  Белова Н.М. Курсовые работы по русской литературе XIX века / Н.М. Белова, В.В. Проворов. – Саратов, 1976. – 31с.
712620
  Жаков А.Г. Курсовые работы по русской советской литературе / А.Г. Жаков. – Минск, 1964. – 68 с.
712621
  Жакова З.И. Курсовые работы по русскому языку / З.И. Жакова. – Минск : Высшая школа, 1963. – 70 с.
712622
   Курсовые работы по русскому языку. – Минск, 1986. – 142с.
712623
  Воробьев Н.П. Курсовые работы по спортивным играм. / Н.П. Воробьев. – Москва, 1969. – 80с.
712624
  Зубкова З.Н. Курсовые работы по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1959. – 20с.
712625
  Смирнов А.С. Курсовые работы по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / А.С. Смирнов. – М., 1977. – 240с.
712626
  Тутыхин Б.А. Курсовые работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1959. – 28с.
712627
  Мамаев И.И. Курсовые работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – Москва, 1959. – 32с.
712628
  Брадис В.М. Курсовые работы по элементарной математике и методике ее преподавания / В.М. Брадис. – 3-е изд., испр. – Москва, 1958. – 128 с.
712629
  Клименко Т.Г. Курсом агрессии и террора / Т.Г. Клименко. – Харьков, 1985. – 127с.
712630
  Обора В.А. Курсом агропромислового розвитку. / В.А. Обора. – Х., 1977. – 32с.
712631
  Овлащенко А. Курсом в НАТО и ЕС: страны Балтии на контрагалсах морской политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 0131-2227
712632
  Давыдов В.П. Курсом единства и сплоченности / В.П. Давыдов. – М., 1983. – 64с.
712633
  Афанасьев В.А. и др. Курсом интенсификации / В.А. Афанасьев и др. – Москва, 1977. – 301 с.
712634
  Артименя В.А. Курсом интенсификации : [опыт работы колхоза "Рассвет" Любан. р-на Мин. обл.] / Артименя В.А. ; лит. запись В.Ф. Дроздова, Н.А. Галко. – Минск : Ураджай, 1987. – 54, [2] с.
712635
  Александров Г.А. Курсом интенсификации / Г.А. Александров. – Москва : Экономика, 1988. – 158 с.
712636
  Митряйкин В.Г. Курсом интенсификации / В.Г. Митряйкин. – Рига, 1988. – 164с.
712637
   Курсом интенсификации сельского хозяйства. – Л, 1977. – 192с.
712638
  Конотоп В.И. Курсом июльского Пленума. / В.И. Конотоп. – М., 1979. – 56с.
712639
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – Москва : Военное издательство, 1975. – 510 с.
712640
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1976. – 510с.
712641
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1987. – 461с.
712642
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – М., 1989. – 494с.
712643
   Курсом коммунистического созидания. – К, 1983. – 279с.
712644
  Тихонов Николай Александрович Курсом коммунистического созидания и мира / Тихонов Николай Александрович. – Москва : Политиздат, 1985. – 703с.
712645
  Крымова С. Курсом кройки и шитья. Стране предстоит выбрать модель развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 3-4


  В новом законе о науке надо отразить процедуру формирования приоритетов развития науки, бюджетную защищенность проводимых исследований, прописать вопросы организации научно-технической деятельности, финансирования всех видов научных разработок, ...
712646
   Курсом мартовского Пленума. – М, 1975. – 527с.
712647
   Курсом межхозяйственного кооперирования. – М, 1976. – 472с.
712648
  Баглай М.В. Курсом мира и единства / [М.В. Баглай, Г.А. Николаев, В.Е. Сергеев, В.Е. Можаев]. – Москва : Профиздат, 1982. – 175 с. – Библиогр. в примеч.: с. 173-174
712649
  Молчанов Ю.Л. Курсом мира и международного сотрудничества, свободы и независимости народов / Ю.Л. Молчанов. – М., 1976. – 64с.
712650
  Соколов В.Н. Курсом на социалистическую индустриализаци / В.Н. Соколов. – Киев, 1985. – 160 с.
712651
  Соболев А.П. Курсом нард-вест / Соболев А. – Калининград, 1981. – 357с.
712652
  Трублаїні М. Курсом норд-ост : З блокнота учасника арктичної експедиції / М. Трублаїні. – Харків : Рух, 1933. – 121с.
712653
  Лигачев Е.К. Курсом октября в духе революционного творчества / Е.К. Лигачев. – Москва, 1986. – 32 с.
712654
  Костенко В.С. Курсом партії: Партійне керівництво комсомольською організацією України (1966-1975 рр.) / В.С. Костенко. – Київ, 1981. – 128с.
712655
   Курсом перебудови і прискорення : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ : Політвидав Укр., 1988. – 96с.
712656
   Курсом перемен. – М, 1990. – 237с.
712657
   Курсом перестройки под знаменем..., 1988. – с.
712658
  Брицький П.П. Курсом плідного співробітництва / П.П. Брицький. – Київ, 1983. – 48с.
712659
   Курсом прискорення. – К, 1987. – 115с.
712660
  Петровский Ю.В. Курсом разрядки и мира / Ю.В. Петровский. – Л., 1980. – 70с.
712661
  Макаренко П.В. Курсом Раппало: СССР и Германия в 1922-1927 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Раппальский мирный договор между Германией и СССР рассматривался советскими и немецкими марксистскими историками как своего рода эталон и образец плодотворного сотрудничества стран с различными политическими и социально-экономическими системами.
712662
  Гордиенко Л.М. Курсом самоуправления / Л.М. Гордиенко. – К, 1987. – 47с.
712663
  Плышевский Б.П. Курсом ускорения - к экономике высшей организации и эффективности. / Б.П. Плышевский. – М, 1987. – 64с.
712664
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1986. – 213, [2] с.
712665
  Лебедев А.М. Курсом ускорения / А.М. Лебедев, В.И. Константинов. – Ставрополь, 1988. – 96с.
712666
  Владимиров С.А. Курсом хельсинкских договоренностей. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 224с.
712667
   Курсом, намеченным партией. – М, 1986. – 301с.
712668
  Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-2624
712669
  Рождественский Б.В. Курсрвые работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1957. – 32 с.
712670
  Щербаковъ С. Курсъ космографіи / С. Щербаковъ. – 5- е изд. – Нижній- Новгородъ, 1907. – 195с.
712671
  Карасаев А.И. Курсы высшей математики для экономических вузов / А.И. Карасаев. – М
1. – 1982. – 272с.
712672
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – Минск : Полымя, 1981. – 256 с.
712673
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 2-е изд. – Минск, 1983. – 256с.
712674
  Мартопляс Л.в. Курсы кройки и шитья на дому / Л.в. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1988. – 335с.
712675
  Посадский И.В. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищ Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : типография Варш. Учеб. Округа
Т. 2 : Сороковые и шестидесятые годы : очерки по истории русской литературы XIX столетия / И.И. Замотин ...[в анот.]. – 1911. – IV, 722, IV с. – Обл.: Курсы по гуманитарным наукам. - Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы


  Содержание конволюта: 1. Замотин И.И. Сороковые и шестидесятые годы : Лекции проф. И.И. Замотина; 2. Сиротинин А.Н. Из чтений по народной словесности : лекции; 3. Комарницкий В.Г. Краткое критико-библиографическое обозрение некоторых трудов по ...
712676
  Посадский И.В. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 1. – 1910. – CXCVI, VI, 537 с. – Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы
712677
   Курсы по подготовке руководителей для ведения экскурсий с детьми в природу, устроенные в Киеве с 28 апреля по 15 мая 1915 г. Киевским орнитологическим обществом имени К.Ф. Кесслера : Сб. ст. В.М. Артоболевского, Д.Е. Белинга, прив.-доц. В.И. Казановского, В.Н. Лучника, Н.А. Троицкого и Э.В. Шарлемана : [Прил.: Э. Шарлеман. Из жизни природы] / Под общ. ред. [и с предисл.] В.М. Артоболевского. – Киев : Киев. орнитол. о-во им. К.Ф. Кесслера, 1915. – 7, XL, 57, 84 с. : 6 л. ил., ил.
712678
  Білецький В.с. Курська магнітна аномалія / В.с. Білецький, Г.І. Гайко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 247. – ISBN 978-966-02-7998-8
712679
   Курський Михайло Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 250. – ISBN 978-966-439-754-1
712680
  Федоров О.М. Курський Михайло Дмитрович / О.М. Федоров, С.О. Костерін // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 248. – ISBN 978-966-02-7998-8
712681
  Ливанова М. Курт Воннегут: такие дела // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 3 (134). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268
712682
   Курт Пинтус // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 7. – ISSN 0130-6545


  Курт Пинтус - немецкий писатель и журналист
712683
  Туполев Б.М. Курт Рицлер о "срединной Европе" в начале первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 0132-1366


  Дослідження генезису Першої світової війни, німецької "світової політики"
712684
   Курт Швиттерс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С.11-28.
712685
  Бласко Ибаньес Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – 544 с. – В изд. также: Меч Ганнибала / Карл Оппель. – ISBN 5-85686-008-X
712686
  Драгунская К. Куртка Воннегута : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 118-122. – ISSN 0130-7673
712687
  Мухин В.Е. Куртка шахтера / В.Е. Мухин. – Донецк, 1969. – 84с.
712688
  Яременко Н.В. Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у добу Відродження / Н.В. Яременко, Н.Є. Коломієць // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 308-313. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
712689
  Тараненко К. Куртуазна стратегія мовленнєвої поведінки комунікативного садиста // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 290-306. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
712690
  Боговін О.В. Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 214-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
712691
  Гунциг Т. Куру : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-109. – ISSN 1130-6545
712692
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеплиоценовых млекопитающих Афгано-Таджикской депрессии / Ш. Шарапов; Отв. ред. Абдусалямов И.А. – Душанбе : Дониш, 1986. – 268с.
712693
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеприоценовых млекопитающих таджикской депрессии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарапов Ш.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
712694
  Рыжакова С.И. Курукшетра и окрестности // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 55-65. – ISSN 1681-7559


  Курукшетра - город в Индии, центр одноимённого района в штате Харьяна. Означает "земля Кауравов". По верованиям индуистов, на этом месте более 5000 лет назад произошла Битва на Курукшетре, описание которой содержится в "Махабхарате"
712695
  Гарчев П. Курултай і Центральна Рада // Кримські студії : інформаційний бюлетень / Центр інформації та документації кримських татар. – [Б. м.], 2000. – № 1, січень. – С. 42-46
712696
   Курумы гольцового пояса гор. – Новосибирск : Наука, 1989. – 147с.
712697
   Курумы Северного Забайкалья. – Новосибирск, 1992. – 179с.
712698
  Верба В.І. Курушан (- річка у Чернігівському, Токмацькому та Мелітопольскому районах Запорізької області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 251. – ISBN 978-966-02-7998-8
712699
  Верба І.В. Курц Борис Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
712700
  Короткий В.А. Курціус Георг / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 196. – ISBN 966-06-0393-2
712701
  Дмитриев А. Курчаткин А. "Открытый дневник" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 131. – ISSN 0131-8136
712702
  Асташенков П.Т. Курчатов / Асташенков П.Т. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 200 с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 7 (435))
712703
  Асташенков П.Т. Курчатов / Асташенков П.Т. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 200 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 198. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 9 (435))
712704
   Курченко Олександр Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 250. – ISBN 978-966-439-754-1
712705
  Козаченко Ю.А. Курченко Олександр Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 253. – ISBN 978-966-02-7998-8
712706
   Курчинський Василь Палладійович (1855-1919?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251. – ISBN 978-966-439-754-1
712707
  Сидоренко Віктор Куршевель. Зірковий сніг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 34-39 : фото
712708
  Дорошин Г.П. Куршская коса / Г.П. Дорошин. – Калининград, 1975. – 55 с.
712709
  Рохлин Александр Куршская коса : Птичьи права. Россия / Рохлин Александр, Константинов Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 134-152 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
712710
  Литвинцев Данил Куршская коса. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 92-97 : фото. – ISSN 1029-5828
712711
   Куршю Марес. – Вильнюс, 1959. – 548с.
712712
  Елагин П.Н. Куры, индейки, гуси, утки и уход за ними : Руководство для небольших хозяев / П.Н. Елагин. – 9-е изд. – Петроград, 1917. – 47с.
712713
  Пришвин М.М. Курымушка / М.М. Пришвин. – Москва, 1986. – 333с.
712714
  Шейнкман С.С. Куряжская быль / С.С. Шейнкман. – Калинин, 1963. – 55с.
712715
   Куряне-герои. – Курск, 1946. – 67с.
712716
   Куряне - выдающиеся деятели наукии техники. – Курск, 1950. – 160с.
712717
  Нечай П. Курячий брід / П. Нечай : Плужанин, 1929. – 32с.
712718
  Вовк Василий Курьезы истории / Вовк Василий, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 38-40 : Іл.
712719
  Соколова Н.В. Курьерский, тринадцать ноль три : Повесть / Н.В. Соколова. – Москва : Профиздат, 1968. – 254с.
712720
  Богомолов Ю.А. Курьеры муз: диалектика продуктивного и репродуктивонго в творчестве на радио и телевидении / Ю.А. Богомолов. – М, 1986. – 192с.
712721
  Токарчук Борис Кусень сала : (казка з усталеними словосполученнями)
712722
  Метт Г. Куски оторванные / Г. Метт. – Х. – 431с.
712723
  Васюков О.М. Кусково-лінійна обчислювальна геометрія : Навчальний посібник / О.М. Васюков; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62с.
712724
   Кусково-полiномiальнi наближення розв"язкiв жорстких задач на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика / Біленко, , В.І. А.І. Дерієнко, Н.Г. Кирилаха // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 68-78. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Актуальнiсть теми роботи обумовлена зростаючими вимогами до точностi обчислювальних методiв та алгоритмiв. Такi вимоги виникають, зокрема при дослiдженнi широкого кола задач сучасної обчислювальної та прикладної математики. Цим вимогам в значнiй мiрi ...
712725
   Кусково-поліноміальні алгоритми аналізу процесів у неоднорідних середовищах / В.І. Біленко, К.В. Божонок, С.Ю. Дзядик, О.Б. Стеля // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 135-141. – ISSN 1019-5262
712726
  Біленко В.І. Кусково-поліноміальні наближення розв"язків імпульсних диференціальних рівнянь / В.І. Біленко, К.В. Божонок, С.Ю. Дзядик // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 168-178. – ISSN 1027-3190
712727
  Акимов А.Ф. Кусково / А. Акимов ; Акад. архитектуры СССР, Ин-т истории и теории архитектуры. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1946. – 95 с. : ил. – (Сокровища зодчества / под общ. ред. акад. В.А. Веснина)
712728
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
712729
   Кусково. – М, 1956. – 48с.
712730
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – М, 1958. – 88с.
712731
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – Москва, 1965. – 48 с.
712732
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман, Л.В. Тыдман. – М, 1966. – 55с.
712733
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1976. – 207с.
712734
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1981. – 206с.
712735
  Баранова О. Кусково / Авт. текста: О. Баранова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 52 с.
712736
  Ростовцева Г.А. Кусково. Регулярный парк музея-усадьбы XVIII в / Г.А. Ростовцева. – М, 1958. – 33с.
712737
  Санти Анастасия Кусок виртуального пирога // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 48-50 : фото
712738
  Милькин И.А. Кусок неба : рассказы и повесть / И.А. Милькин. – Баку, 1970. – 88 с.
712739
  Багмут И.А. Кусок пирога : рассказы / И.А. Багмут. – Москва : Советский писатель, 1963. – 328 с. : ил.
712740
  Илемницкий П. Кусок сахару / П. Илемницкий. – Москва, 1950. – 304с.
712741
  Бугрова И.П. Кусок хлеба. / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1976. – 64с.
712742
  Сергеев М.Д. Кусочек волшебного зеркала / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1968. – 59с.
712743
  Сагура Катерина Кусочек Италии, угощайтесь! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 36-40 : фото
712744
  Шкловець А.В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для візуалізації багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкловець Артем Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
712745
  Лушпай Н.Е. Кусочно-полиномиальное приближение и наилучшие квадратурные формулы для классов дифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Лушпай Н.Е.; ДГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Днепропетровск, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
712746
  Палькин Н.Е. Куст калины / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1970. – 165с.
712747
  Поликарпов С.И. Куст неопалимый / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
712748
  Халупский И.Я. Куст огня. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 111с.
712749
  Павловский А.И. Куст рябины : о поэзии М.Цветаевой / А.И. Павловский. – Л, 1989. – 350с.
712750
  Куприн А.И. Куст сирени / А.И. Куприн, 1947. – 64с.
712751
  Халид Риза Куст сирени : стихи / Халид Риза; пер. с крым.-татар. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1981. – 88 с.
712752
   Куст шиповника. – М., 1964. – 187с.
712753
   Куст шиповника. – М., 1995. – 77с.
712754
   Кустанайцы на фронте и в тылу (К 30-летию Победы). 1941-1945. – Кустанай, 1975. – 158с.
712755
  Арсланбеков Б.М. Кустарная промышленность Дагестана в конце 19- начале 20 веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арсланбеков Б.М. ; Дагестан ГУ. – Махачкала, 1977. – 21 с.
712756
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Харьков, 1922. – 22с.
712757
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Х., 1923. – 22с.
712758
  Румянцева А.А. Кустарники-галофиты, их биология и возможность использования в агролесомелиорации засоленных песков. : Автореф... канд. биол.наук: / Румянцева А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 12л.
712759
  Сушко О. Кустарні промисли в Україні періоду непу // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.117-125. – ISSN 0869-3595
712760
  Євсюкова О.Г. Кустарно-реміснича промисловість міста Харкова в роки непу (1921-1928 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Євсюкова Онисія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 18, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
712761
  Малєєва Т. Кустарно-реміснича промисловість Полтавської губернії у контексті етнозбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – Бібліогр.: с. 55, Літ.: 15 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто традиційність розвитку кустарно-ремісничої промисловості Полтавської губернії та її роль в українському етнозбереженні.
712762
  Алсупе А.П. Кустарное производство текстильных изделий в Видземе в XIX и начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Алсупе А. П.; АН Латв ССР, Ин-т ист. – Рига, 1963. – 24л.
712763
  Бойко-Гагарин Кустарные подделки монет Августа III Саксонца (1733 - 1763) и Станислава Августа Понятовского (1764 - 1795) в находках Украины // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Nr 61 : Pieniadz na pograniczach currency in borderlands. – С. 81-84. – ISSN 0065-0986
712764
   Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1986. – 161с.
712765
   Кустарные промыслы Харьковской губернии. Изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб. – Х., 1920. – 28с.
712766
  Богданов Н.Н. Кустарные способы коксования торфа / Н.Н. Богданов. – М, 1942. – 32с.
712767
  Какабадзе В.М. Кустарный промысел в Грузии / В.М. Какабадзе, 1926. – 208 с.
712768
   Кустовые вычислительные центры. – Москва, 1978. – 232 с.
712769
   Кустовые советы по народному образованию - действенная форма общественного руководства школами. – М., 1964. – 96с.
712770
   Кустодиев Борис Михайлович. – Ленинград, 1971. – 128с.
712771
   Кустодиев Борис Михайлович. – Москва, 1982. – 11с.
712772
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
712773
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
712774
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1961. – 89с.
712775
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 28с.
712776
   Кустодиев Борис Михайлович. Картины народного быта. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 30 с.
712777
   Кустодиев Борис Михайлович. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. (Из дневников Вс. Воинова). – Л., 1967. – 433с.
712778
   Кустодиев в театре: Театр. эскизы и портр. в собрании Гос. центр. театр. музея им. А.А. Бахрушина. – Москва, 1979. – 106с.
712779
  Гребінь В.В. Кустолове (- річка у Машівському, Новосаржарському та Кобеляцькому районах Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 261. – ISBN 978-966-02-7998-8
712780
  Скалjа Ф. Кустосот на водите : роман / Франко Скалjа ; прев. од итал. М. Г. Цветковска. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2005. – 329 с. – (Наградени светски романи). – ISBN 9989-905-37-1
712781
  Протодьяконов В.А. Кустук / В.А. Протодьяконов. – Москва, 1981. – 303 с.
712782
  Рибак Н.С. Кут падіння : Новели / Н.С. Рибак. – Київ : Лім, 1934. – 99с.
712783
  Тесленко О.К. Кут паралельності : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 231 с.
712784
   Кутаиси. – Рига. – 6с.
712785
  Ланчава О.И. Кутаиси в дофеодальную эпоху : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Ланчава О.И.; АН Груз. ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 23л.
712786
  Гендзехадзе И.В. Кутаисская грузинская гимназия и Иосиф Иванович Оцхели. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гендзехадзе И.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
712787
   Кутаїсі: VAY nf Atlasget замість Wizz Air // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
712788
   Кутателадзе, Гурам. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. – Москва, 1983. – 34с.
712789
  Микаилов Э.Ш. Кутишинская группа говоров аварского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 668 / Микаилов Э.Ш.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 22л.
712790
  Гюльмагомедов А.Г. Куткашенские говоры лезгинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гюльмагомедов А.Г. ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 22 с.
712791
  Гродзинський Д.М. Кутлахмедов Юрій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 271. – ISBN 978-966-02-7998-8
712792
   Кутлін Герман Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
712793
  Шостко Л.В. Кутлук Башаров / Л.В. Шостко. – Москва : Советский художник, 1981. – 112 с.
712794
  Білецький В.С. Кутнагорит (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 272. – ISBN 978-966-02-7998-8
712795
  Ревер В. Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 144-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
712796
  Первак Ю.О. Кутові залежності спектрального пропускання багатошарових структур з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров, К.В. Зарембовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть хвильових інтерференційних структур з трьома пів хвильовими прошарками при нормальному і похилому падінні світла. Структури складаються з шарів оксиду кремнію (SiO[нижній індекс 2]) та оксиду титану (TiO[нижній ...
712797
  Павленко Ю.М. Кутові кореляції продуктів реакцій 7Li(a,a6Li)n та 7Li(a,ta)a / Ю.М. Павленко, Н.Л. Дорошко, О.С. Бондаренко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 41.
712798
  Чорний В.І. Кутові та енергетичні розподіли іонів, емітованих галієвим та галій індієвим рідкометалевими джерелами іонів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Чорний В.І.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 17л.
712799
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1938. – 74с.
712800
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі : Дис... канд.пед.наук: / Мазепа І.І.;, 1949. – 151л. – Бібліогр.:л.146-150
712801
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1949. – с.
712802
  Мазепа І.І. Куток живої природи в школі / І.І. Мазепа, А.А. Піонтковський. – К, 1949. – 220с.
712803
   Кутомірний пеленгатор літакових радіопередавачів / В. Бахвалов, Б. Карпенко, С. Пашков, Є. Ясенецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується технічне рішення з побудови наземного однопозиційного кутомірного радіопеленгатора літакових радіопередавачів мікрохвильового діапазону. Пристрій призначено для визначення трьох координат, горизонтальної швидкості і курсу літака. Роботу ...
712804
  Клеменчук О. Куточок поліського краю // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 137-140


  Про М.П. Василенка. - С. 140.
712805
  Кірпічніков Василь Куточок цивільного захисту як елемент обізнаності мешканців житлових багатоповерхових будинків у випадку надзвичайної ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 21
712806
  Коробков Н.М. Кутузов / Н.М. Коробков. – Москва, 1944. – 45 с.
712807
  Архангельская А.И. Кутузов : с биографической справкой Н.А. Гейнике / А.И. Архангельская. – Москва : Государственная Третьяковская галерея, 1946. – 53, [12] с.,. – (Образы великих русских полководцев в искусстве ; вып. V)
712808
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1960. – 676с.
712809
  Раковский И Л. Кутузов / И Л. Раковский, . – М, 1962. – 672с.
712810
  Брагин М.Г. Кутузов / М.Г. Брагин. – изд. 3-е, доп. – Москва, 1970. – 223с.
712811
  Брагин М.Г. Кутузов / Михаил Брагин. – 4-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 223 с. : ил., карт. – (Жизнь замечательных людей = Серия биогр. осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 6 (481))
712812
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1986. – 654с.
712813
  Раковский Л.И. Кутузов : Роман / Л.И. Раковский. – Москва : ДОСААФ СССР, 1987. – 684с. – (Б-ка "Отчизны верные сыны ")
712814
  Михайлов О.Н. Кутузов : Исторический роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Воениздат, 1988. – 543с.
712815
  Михайлов О.Н. Кутузов / О.Н. Михайлов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 544с.
712816
  Булатов М. Кутузов в 1812 году по воспоминаниям современников / М. Булатов. – М., 1942. – 104с.
712817
  Мелентьев В.Д. Кутузов в Петербурге / В.Д. Мелентьев. – Л, 1986. – 205с.
712818
  Ивченко Л. Кутузов и начало заграничных походов // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 9-13. – ISSN 0235-7089
712819
  Кочетова А. Кутузов как "образ героя" в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
712820
  Борисов С. Кутузов. / С. Борисов. – К., 1939. – 52с.
712821
  Раковский Л. Кутузов. Священной памяти 1812 год : роман / Леонтий Раковский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 528с. – (Закон власти). – ISBN 978-5-91181-750-3


  Эта книга об истинно народном вожде, о генерале Кутузове, который изгнал из России непобедимого Бонапарта
712822
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 44с.
712823
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 3-е переработ. изд. – Москва, 1964. – 47с.
712824
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 4-е доп. изд. – Москва, 1965. – 56с.
712825
  Володин Л.М. Кутузовская изба / Л.М. Володин. – 5-е доп. изд. – Москва, 1967. – 64с.
712826
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 6-е доп. изд. – Москва, 1972. – 72с.
712827
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 7-е изд., доп. – Москва, 1977. – 70 с.
712828
  Анисимова Г.А. Кутузовская изба : путеводитель / Г. Анисимова, И. Крайванова, И. Полонская ; [вступ. ст. Н. Колосова]. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 96 с. : ил. – (Музеи и выставки Москвы и Подмосковья)
712829
  Пташка К. Кутя - древній символ українського Різдва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 грудня - 2 січня (№ 52). – С. 14
712830
  Воропай А. Кутя без меду : гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1967. – 71 с.
712831
  Ковінька О.І. Кутя з медом / О.І. Ковінька. – К., 1960. – 152с.
712832
  Ноллас Д. Кутья на земле. // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-221. – ISSN 1130-6545
712833
   Кухалашвілі Костянтин Партенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 166. – ISBN 978-966-2726-03-9
712834
   Кухар Валерій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251. – ISBN 978-966-439-754-1
712835
   Кухаренко Лідія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 127. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
712836
   Кухаренко Лідія Іванівна (1906-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251. – ISBN 978-966-439-754-1
712837
  Симонова О.И. Кухаренок / О.И. Симонова. – Минск, 1961. – 85с.
712838
  Гроссман В.С. Кухарка / В.С. Гроссман. – Москва, 1938. – 160с.
712839
  Брайченко О. Кухарські книги початку ХХ ст. як джерело дослідження гастрономічної культури українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 30-41. – ISSN 2413-7065
712840
  Пащенко Є.М. Кухач Франьо-Ксавер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 282-283. – ISBN 978-966-02-7998-8
712841
  Глазовий П. Кухлик : поезія: вірші
712842
  Фурса С.Я. Кухнюк Дмитро Володимирович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 46. – ISBN 978966-97130-0-1
712843
  В"ятрович В. Кухня антисемітизму від КГБ // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 6
712844
  Головков А.Э. Кухня без секретов / А.Э. Головков. – Одесса, 1991. – 319с.
712845
   Кухня высокого полета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 48-50 : фото
712846
  Моримура С. Кухня дьявола: Правда об "отряде 731" яп. армии. / С. Моримура. – Москва, 1983. – 272с.
712847
  Пиркало С. Кухня егоїста : есе / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-359-214-5
712848
  Александрович Ю. Кухня и медицина : пер. с польского / Ю. Александрович, И. Гумовска. – Москва : Наука, 1991. – 224 с.
712849
  Силвер Марк Кухня из картона : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото
712850
   Кухня кришны: Рецепты вегетарианских блюд на основе ведической культуры., 1990. – 64с.
712851
  Егошкин В.Е. Кухня народов Арабского Магриба / В.Е. Егошкин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 383с. – ISBN 5-10-000182-8
712852
   Кухня народов Кабардино-Балкарии.. – Нальчик, 1988. – 86с.
712853
  Реутович Т.В. Кухня народов СССР / [сост. Т.В. Реутович ; худож. Э.Э. Жакевич]. – Минск : Полымя, 1983. – 144 с. : ил. – Миниатюрное издание
712854
  Фельдман И.А. Кухня народов СССР / И.А. Фельдман. – Киев : Час, 1990. – 319с.
712855
  Питенев И.В. Кухня охотника и рыбака / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1991. – 159с.
712856
   Кухня петровской перестройки.. – Ростов -на-Дону, 1990. – 14с.
712857
  Макарський О. Кухня страху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-38
712858
  Ільченко Н.В. Кухня: як попередити побутовий травматизм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 35-36 : фото
712859
  Циганенко В.О. Куховарська книга / В.О. Циганенко. – К, 1994. – 214с.
712860
  Скуратівський В. Кухоль меду / Василь Скуратівський. – Львів : Гердан Графіка, 2000. – 304 с. : іл. – ISBN 5-87322-113-2
712861
  Черненок М.Я. Кухтеринские бриллианты / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1976. – 176с.
712862
  Заворотный В. Кухтик или история одной аномалии : Роман-сказка для детей старшего и пожилого возраста / Валерий Заворотный. – Санкт-Петербург : Блиц, 1999. – 414 с. – (серия "Русский ПЕН-клуб"). – ISBN 5-86789-087-2
712863
   Куц Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289 : фото
712864
  Чукреев В.И. Куц, "Малыш " и другие повести / В.И. Чукреев. – М, 1974. – 335с.
712865
  Колендо О.Ю. Куцевол Наталія Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 292. – ISBN 978-966-02-7998-8
712866
   Куценко Ольга Дмитрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251-252. – ISBN 978-966-439-754-1
712867
  Нечітало І. Куценко Ольга Дмитрівна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 536-537. – ISBN 978-966-418-286-4
712868
  Ніточко І.І. Куцики : віршовані думки / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2512-74-8
712869
  Коваленко В. Куцівський знахар // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 6-7


  До 125-річчя із дня народження Теодосія Осьмачки.
712870
  Коваленко В. Куцівський знахар // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 6-7


  До 125-річчя із дня народження Теодосія Осьмачки.
712871
  Станюкович К.М. Куцько : Три оповідання / К.М. Станюкович. – Харків-Одеса : Державне видавництво України, 1930. – 100 с.
712872
   Кучер Олександр Омелянович - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків : ХГУ, 1993. – 14с.
712873
  Фурса С.Я. Кучер Тетяна Миколаївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 50. – ISBN 978966-97130-0-1
712874
   Кучеренко Євген Трохимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 48. – ISBN 966-8352-11-4
712875
   Кучеренко Євген Трохимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289-290 : фото
712876
   Кучеренко Ілля Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 49. – ISBN 966-8352-11-4
712877
  Клименко Н.М. Кучеренко Ілля Корнійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 147-150
712878
   Кучеренко Ілля Корнійович ( 1923-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 252. – ISBN 978-966-439-754-1
712879
   Кучеренко Іриеа Миколаївна (13 грудня 1956 р. - 13 липня 2012 р.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 600-602. – ISSN 1563-3349


  Некролог.
712880
   Кучеренко Микола Євдокимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 171. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
712881
   Кучеренко Микола Євдокимович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 168-169. – ISBN 978-966-439-757-2
712882
   Кучеренко Микола Євдокимович (1939-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 252. – ISBN 978-966-439-754-1
712883
   Кучеров Іван Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 149
712884
   Кучеров Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 50. – ISBN 966-8352-11-4
712885
  Бурлій П.В. Кучеров Іван Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 316. – ISBN 978-966-02-7998-8
712886
   Кучеров Іван Якович (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 252-253. – ISBN 978-966-439-754-1
712887
   Кучеров Пантелеймон Степанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 171-172. – ISBN 966-02-0537-6
712888
  Николишин Ю. Кучерява борода, або кумедна бувальщина : цикл житейських оповідок // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 14-73. – ISSN 08-68-4790-12


  Зміст: Турок; Професор Скоробагатько; Англійський гуморист; Молоко; Між Галинами; Як я перестав їсти свинину; Михайло-мореплавець; П"ять хвилин сповіді - п"ять баксів; Вам цей номер не пройде; Доцент з коньяком; На допиті; Забрали в поліцію; Гнилий ...
712889
  Когут З. Кучерявий дим = Swirling smoke : поезії / Зоя Когут ; літ. ред. Б. Нижанківський. – Нью-Йорк : Слово, 1974. – 116, [4] с. : портр.
712890
  Крумов Б. Кучето и влюбените хлапаци / Б. Крумов. – София, 1981. – 217с.
712891
  Сафина Нарина Кучипуди // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 75-82


  Індійський танок
712892
  Гальчинський А.С. Кучма-Президент: десять років системних пeретворень / Анатолій Гальчинський ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2018. – 415, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0776-7
712893
  Сіто Ф. Кучма / Ф. Сіто, 1933. – 28с.
712894
  Сіто Ф. Кучма / Файвл Сіто : Рад. літ-ра, 1934. – 28с. – (Б-ка рад. літ-ри ; №11)
712895
  Грабовський С. Кучма і "кучмізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 5


  До 20-річчя інавгурації другого президента України.
712896
  Губерський Л.В. Кучма Леонід Данилович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 709. – ISBN 966-316-039-X
712897
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-122. – ISSN 0130-5212
712898
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 112-117. – ISSN 0130-5212
712899
  Голибард Є. Кучмізм і кучмономіка : Документальна оповідь про афери корумпованої влади / Євген Голибард. – Київ : Пульсари. – ISBN 966-8767-15-2
Ч. 1. – 2005. – 511с.
712900
  Файзиев Шахобиддин Шавкатович Кучсиз ромбоэдрик FeBO3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадкик килиш : физ.-мат. фанлари буйича фалсафа д-ри (PhD) дис. автореф. : 01.04.09 / Файзиев Шахобиддин Шавкатович ; Самарканд давлат ун-ти хузуридаги Фалсафа д-ри илмий Даражасини Берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 Ракамли Илмий Кенгаш ; Бухоро давлат ун-ти. – Самарканд, 2018. – 43 с. – Текст: на узб., рус., англ. яз. – Библиогр.: 21 назв.
712901
  Гродзинський Д.М. Кучук Микола Вікторович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 329. – ISBN 978-966-02-7998-8
712902
   Кучурганский лиман - охладитель Молдавской ГРЭС. – Кишинев, 1973. – 207с.
712903
  Кольибабичь Ж. Кучьа и ми / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
712904
  Малакшинов П.И. Кушак Шохрона : повесть / П.И. Малакшинов; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1965. – 96 с.
712905
  Голда Д.М. Кушакевич Сергій Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 331. – ISBN 978-966-02-7998-8
712906
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 19-21
712907
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 51. – ISBN 966-8352-11-4
712908
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 253. – ISBN 978-966-439-754-1
712909
  Бичко І.В. Кушаков Юрій Вячеславович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 331-332. – ISBN 978-966-02-7998-8
712910
  Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры / Б.Я. Ставиский. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.
712911
  Зеймаль Е.В. Кушанская хронология. / Е.В. Зеймаль. – М, 1968. – 183с.
712912
  Гафуров Б.Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация / Б.Г. Гафуров. – М., 1968. – 20с.
712913
   Кушва. – Свердловск, 1969. – 200с.
712914
  Стерликов А.Е. Куширь болотная. / А.Е. Стерликов. – Л, 1990. – 93с.
712915
  Абдулазаде Х.Ф. Кушйар Джили : [ученый средневекового Востока, X-XI вв.] / Х.Ф. Абдулазаде; Х.Ф. Абдуллазаде ; АН ТаджССР, Ин-т астрофизики. – Душанбе : Дониш, 1990. – 369 с. – Библиогр.: с. 262-268
712916
   Кушнарьов Михайло Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 202-205. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
712917
  Короткий В.А. Кушнарьов Михайло Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 334. – ISBN 978-966-02-7998-8
712918
  Марочко В. Кушнеж Роберт // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 228-229. – ISBN 978-617-642-388-1
712919
   Кушніренко Іван Якович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45-46
712920
   Кушніренко Іван Якович (1938-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 253. – ISBN 978-966-439-754-1
712921
  Хакимов А.Х. Куштиряк : романы / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
712922
  Кордун В.М. Кущ вогню: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1990. – 108с.
712923
  Погрібний В. Куща : проза 2012 року : новели, повість, есе / Віктор Погрібний. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 109, [3] с. – ISBN 978-966-2669-46-6
712924
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі : Роман: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1975. – 502с.
712925
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1983. – 417с. – (Світ в образах)
712926
  Куракін Олександр Куяльник. Із Одеси - в грязі : Україна / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 24-27
712927
  Исмаилов Али Рамазанович Куьлтурная революция в Дагестане: исторический опыт и современные проблемы. / Исмаилов Али Рамазанович. – Ростов -на-Дону, 1984. – 84с.
712928
  Овсюк О. Кхарагпур і навколишні міста та місця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 290-297. – ISSN 0320-8370
712929
   Кхмерские мифы и легенды. – М., 1981. – 222с.
712930
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – М, 1975. – 952с.
712931
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – 2-е изд., с испр. – Москва, 1984. – 983с.
712932
  Миго А. Кхмеры : История Камбоджи с древнейших времен / А. Миго. – Москва : Наука, 1973. – 350с.
712933
  Зарудний Є. КША, Чечня й ОРДЛО: варіанти реконструкції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Кажуть, що в ХV столітті московський князь Іван III, підводячись з колін, потоптався по ханській грамоті й басмі. Це вставання й топтання не скасувало сплати данини. Демонстрація імперської величі має свою ціну, і Московія платила ханові аж до ХVIII ...
712934
  Біленко Василь Кшемьонки. Шахтарі з кам"яного віку : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 40-41 : Фото
712935
  Погребняк Г. Кшиштоф Кесльовський: автор-режисер // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 91-92
712936
  Мілітонян Е. Кшиштоф Пендерецький // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 37-42. – ISSN 0320 - 8370
712937
  Емельяненко П.Г. Къ вопросу о распредъленіи флоры и фауны у Крымскихъ береговъ въ Чёрномъ моръ / П.Г. Емельяненко. – Кіевъ, 1911. – 30с.
712938
  Самуилова И. Къде отиваш, пътнико? : роман / Ивинела Самуилова. – Пловдив : Хермес, 2014. – 270, [2] с. – ISBN 978-954-26-1349-7
712939
  Гунев Г. Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време / Г. Гунев. – София : Информационно обслужване, 1992. – 151 с.
712940
  Атанасов Г. Към въпроса за влиянието на първата руска революция върху развитието на работническото движение у нас (1905-1907 г.) / Г. Атанасов. – София : Д. Благоев, 1959. – 285, [3] с.
712941
  Саркисян С.Д. Към въпроса за същността на сетионого и логичного в процеса на познанието / С.Д. Саркисян. – София, 1961. – 59-75с.
712942
  Косев Д. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 / Д. Косев. – София : Издание на българската академия науките, 1958. – 114, [2] с.
712943
  Лилов А. Към природата на художественото творчество / А. Лилов. – София, 1979. – 549с.
712944
  Франко И.Я. Към светлината : Разказ / И.Я. Франко. – Москва; Харьков; Минск. – 41с.
712945
  Петев Т. Към социологията на масовите комуникации / Т. Петев. – София, 1979. – 149с.
712946
  Динековъ П. Къмъ въпроса за отношението на Българите къмъ делото на Феликсъ Каницъ / П. Динековъ. – София : Държавна печатница, 1942. – 137с.
712947
  Мутафчиева В. Кърджалийско време / В. Мутафчиева. – София : Наука и изкуство, 1977. – 391 с.
712948
  Тодорова Г. Къща-музей Стоян и Владимир Заимови : Пътеводител / Г. Тодорова. – София : Наука и изкуство, 1968. – 52 с.
712949
  Меметов А.М. Къырымтатар тили : 6 сыныф / А.М. Меметов, Л.А. Алиева, И.А. Меметов. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2000. – 174, [2] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач - Текст кримськотатар. – ISBN 966-7283-50-10-
712950
  Меметов А.М. Къырымтатар тили = Кримськотатарська мова : 5 сыныф / А.М. Меметов, Л.А. Алиева, И.А. Меметов. – Экинджи, гъайрыдан ишленильген нешири. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2001. – 207, [1] с. : табл., ил. – Авт. на обкл. не зазнач - Кн. кримськотатар. мовою. – ISBN 966-7283-96-8
712951
  Меметов А.М. Къырымтатар тили : 7 сыныф / А.М. Меметов, Л.А. Алиева. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2002. – 151, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Текст кримськотатар. - Вип. дан. укр.: Айдер Меметович Меметов, Леніє Аблязовна Алієва. Кримськотатарська мова. – ISBN 966-8025-05-9
712952
  Алиева Л.А. Къырымтатар тилинден мешгъулиетлер джыйынтыгъы : синтаксис / Алиева Л.А., Зайниев Э.К. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир. – ISBN 966-354-004-4
[1] къысым. – 2005. – 71, [1] с. : іл., табл. – Текст кримськотатр. - На тит арк. зазнач.: 2 къысым. - Вип. дані укр.: Алієва Л.А., Зайнієв Е.К. Збірник вправ з кримькотатарської мови. Синтаксис. 1 частина
712953
  Усеинов Т.Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири = Кримськотатарська література доби Середньовіччя / Усеинов Т.Б. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 966-7283-39-9
712954
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата
6. – 1957. – 96с.
712955
  Ауэзов М.О. Кыз-Жибек / ред. М.О. Ауэзов. – Алма-Ата, 1963. – 338 с.
712956
   Кыз-Жибек. – М., 1975. – 136с.
712957
   Кызыл -- столица Советской Тувы (1914-1964 гг.). – Кызыл, 1964. – 128с.
712958
   Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата = The Korkyt ata Kyzylorda state university. – 40с.
712959
  Нечуй-Левицький І.С. Кыивськи прохачи [Київські прохачі] : Оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – Киев : Изд. Е.П. Череповського, 1906. – 113 с. : с портр. – На обкл. після назви: (!)Повисть. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
712960
   Кымгансан.. – Пхеньян. – 50с.
712961
   Кымгансан.. – Пхеньян, 1959. – 96с.
712962
   Кынтече ши версури алесе. – Бухарест, 1911. – 143 с.
712963
  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана / Ахинжанов С.М. ; АН Каз.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 291, [2] с.
712964
  Пилипчук Я.В. Кыпчаки в Китае // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 195-202. – ISSN 2409-904X
712965
  Гарипов Т.М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья: ОПыт синхронической и диахронической характеристики / Т.М. Гарипов. – М., 1979. – 303с.
712966
  Ишенов С. Кыргыз балдар адабияты (1926-1966 жж.) / С. Ишенов. – Фрунзе, 1969. – 484с.
712967
  Абрамзон С.М. Кыргыз Элинин Маданиятынын очерки / С.М. Абрамзон. – Фрунзе, 1946. – 122 с.
712968
  Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакаптары / С. Закиров. – Фрунзе, 1962. – 127 с.
712969
  Тузов Александр Кыргызстан - сердцем и разумом / Тузов Александр, Шаповалов Вячеслав // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-178. – ISSN 0012-6756
712970
  Акаев А. Кыргызстан : сбылись ли ожидания? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С. 27-41. – ISSN 0869-44435
712971
  Куклева Алена Кыргызстан. Бриллиант Тянь-Шаня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2. – С. 52-57 : фото
712972
   Кыргызстан: медленное восстановление на фоне роста цен // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41. – ISSN 2074-6040
712973
   Кыргызстан: президентские выборы 29 октября 2000 года // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.43-44
712974
  Акаев А. Кыргызстан: тревожные предчувствия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
712975
  Койчуев Т. Кыргызстан: трудный путь к оздоровлению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 7/8. – С. 5-18. – ISSN 0207-3676
712976
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее : учебное пособие / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 77с.
712977
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1982. – 239с.
712978
  Майко В.В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в югозападном Крыму : монография / Майко В.В. ; [отв. ред. А.П. Моця] ; Нац. заповедник "София Киевская"; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; Центр спелеотуризма "Оникс-Тур". – Киев : Академпериодика : НЗ "София Киевская", 2007. – 188, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 184-187 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-360-087-1
712979
   Кырк Кыз, 1949. – 320с.
712980
  Толстая Т.Н. Кысь : роман / Татьяна Толстая. – Москва : Эксмо, 2012. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-43750-4


  "Кысь" - первый роман Татьяны Толстой, получивший в номинации "Проза 2001" книжного "Оскара". Татьяна Толстая также автор книг: "Ночь", "День", "Двое".
712981
  Журавлев Андрей Кыталык.Окрыленая тундра / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 92-107 : фото
712982
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 104 с.
712983
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Шукурбек Бейшеналиев ; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 143 с.
712984
  Алешковский Ю. Кыш и я в Крыму : повесть / Ю. Алешковский. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 283 с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-048608-3
712985
  Молодин В.И. Кыштовский могильник / В.И. Молодин; Медведев В.Е. – Новосибирск, 1979. – 181с.
712986
   Кыштым. – Челябинск, 1957. – 140с.
712987
  Щербаков В.И. Кыштымская тетрадь / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1961. – 50с.
712988
  Аношкин М.П. Кыштымские были : повесть и рассказы / М.П. Аношкин. – Москва : Современник, 1979. – 208 с. – (Новинки "Современника")
712989
  Федоров Е.А. Кыштымский зверь / Е.А. Федоров, 1946. – 254с.
712990
  Аношкин М.П. Кыштымцы : роман / Михаил Аношкин ; [худож. Е.К. Первышин]. – Челябинск : Южно-уральское книжное изд-во, 1979. – 349 с. : ил.
712991
  Сыромятникова А.С. Кыыс-Хотун : роман / Анастасия Сыромятникова ; пер. с якут. И.Ласкова. – Москва : Современник, 1981. – 287 с.
712992
  Петров В.Ф. Кэ д"Орсэ / В.Ф. Петров, Ю. Владимиров. – М., 1966. – 208с.
712993
  Стеценко В. и Хосабеков Х. Кэвзилинеоризация нелинейных уравнений с частными производными / В. и Хосабеков Х. Стеценко. – Новосибирск, 1974. – 12с.
712994
  Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Наука, 1988. – 143с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 66)
712995
  Клинова М.В. Кэйв М. Реформы системы планирования во Франции в 1981 - 1984 гг. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 93-98
712996
  Перепелкин Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ : К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 310 с.
712997
  Захаров А.М. Кэмп-Дэвид: политика, обреченная на провал / А.М. Захаров, О.И. Фомин. – М., 1982. – 272с.
712998
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 429с.
712999
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 427с.
713000
   Кэндзо Тангэ : архитектура и градостроительство. 1949-1969. – Москва, 1978. – 251 с.
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,