Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
713001
  Кремень В. " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" з доповіді Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)
713002
  Герус Ю.А. "Концептуальный персонаж" как поиск путей сближения философии и литературы // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 138-140
713003
  Гребнев Л. "Концепция-2020": среднесрочная тактика для долгосрочной стратегии? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 131-139. – Бібліогр.: с. 131, 134-137. – ISSN 0042-8736
713004
  Сірук М. "Концепція Кіссінджера - це вже далеке минуле" / М. Сірук, В. Огризко, Ю. Щербак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 3


  Експерти - про пропозицію екс-держсекретаря США сприймати Росію як елемент світової рівноваги.
713005
  Яблонський В. "Концепція щодо подолання наслідків Волинської трагедії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)
713006
  Кокарев К.П. Концептуализация легитимности в новом институционализме // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 3 : Современные институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы. – С.39-55
713007
  Клопов Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров / Клопов, В // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 197-204. – ISSN 2073-8536
713008
  Шибаева Е.А. Концептуализация основных тенденций развития информационного общества : Информационная грамотность в центре внимания экспертов ЮНЕСКО // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 89-94. – ISSN 0869-608Х
713009
  Титарь И.А. Концептуализация понятия "консолидация демократии" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.35-41. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
713010
  Домранчев Д.С. Концептуализация понятия "письменная культура" и особенности его изучения в Норвегии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-24. – Библиогр.: Лит.: с. 24; 9 п. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются основные этапы концептуализации понятия "письменная культура" и особенности его изучения в Норвегии. Показывается смена научной парадигмы в исследованиях феномена письменной культуры - от педагогико-прагматического подхода к современ. ...
713011
  Терешкина В Концептуализация феномена "мода" в социологии / В Терешкина, Н // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 67-74. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
713012
  Носова Б.М. Концептуалізація зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 82-85. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про роль зарубіжної публіцистики як інтелектуальної комунікації та обгрунтовується необхідність вивчення її сучасних зразків.
713013
  Кочетова І.Ю. Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 133-137


  Запропоноване авторське трактування категорії "трансформація", проведена систематизація класифікаційних ознак змін в організації.
713014
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С.3-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 8-9; 13 назв. – ISBN 966-8188-07-1
713015
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 3-9. – ISBN 966-8188-08-X
713016
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 114-117. – ISSN 2077-1800
713017
  Різниченко Є.І. Концептуалізація національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 131-136


  У статті розкривається та визначається концепт національних еконо- мічних інтересів країн. Розглянуто та проаналізовано основні підходи щодо суті та форм прояву національних економічних інтересів. В статье раскрывается и дается определение концепта ...
713018
  Медведчук В.В. Концептуалізація поняття "громадянське суспільство": ретроспектива деяких теоретичних аспектів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 49-56. – (0). – ISSN 2078-9165
713019
  Чмир О. Концептуалізація права у старослов"янській та давньоруській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто способи концептуалізації уявлень про порушення порядку у старослов"янській та давньоруській мовах. The article deals with ways of conceptualization of the names of violations in Old Slavic and Old Russian.
713020
  Жорнова О. Концептуалізація проблеми формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні положення виробленої автором концепції формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності. Описано показники суб"єктної активності особистості у повсякденні та обгрунтовано принципи формування студентів суб"єктами ...
713021
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 228 л. + Додаток: л. 184-192. – Бібліогр.: л. 193-222
713022
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
713023
  Дьяков С.І. Концептуалізація суб"єктом основних цінностей культури суспільства у конструюванні відношення до праці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – с. 32-39
713024
  Богач Ю.А. Концептуалізація функціонального розподілу регулювання державного сектору між макро- та мезорівнями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 28-34
713025
  Кононенко Т.П. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347-349. – ISBN 966-316-069-1
713026
  Шатіло В. Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню концептуальної еволюції правової держави в теоретико-правовому та конституційно-правовому аспектах в європейській та українській політико-правовій думці. Статья посвящена исследованию концептуальной эволюции правового ...
713027
  Єрченко О.В. Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 5-14
713028
  Пендерецький О.В. Концептуальна інформаційна кадастрова система об"єктів промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 59-64. – Бібліогр.: 8 назв
713029
  Андрощук Б.Є. Концептуальна метафора та її маніпулятивна роль у політичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 70-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 73; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
713030
  Лук"янченко М.П. Концептуальна метафора у романі Ж.-П. Сартра "Нудота" та її відтворення в українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 47-53. – ISBN 966-581-476-1
713031
  Мірошниченко П.І. Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
713032
  Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 87-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
713033
  Ляшенко О.М. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-26
713034
  Половенко Л.П. Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики / Л.П. Половенко, Л.І. Бурдейна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 62-69. – (Педагогіка ; № 4)


  Подано функціонально-структурну модель оволодіння знаннями в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань. Визначено роль економічної кібернетики як консолідуючої спеціальності ...
713035
  Жувагіна І. Концептуальна модель оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
713036
  Овсяннікова. Л. Концептуальна модель розвитку системи інформаційного забеспечення медичної науки в Україні / Л. Овсяннікова., Н. Артамонова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 24 - 30. – ISSN 2076-9326
713037
  Мухамед"яров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забеспечення здорового способу життя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
713038
   Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
713039
  Бэлозерцев В. Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
713040
  Заблоцька О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 23-28
713041
  Парасін Н.Д. Концептуальна об"єктивація аудіального прототипа в поезії Т. Шевченка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 2219-4290
713042
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
713043
  Ковалевська Т. Концептуальна парадигма феномену сугестії: кваліфікаційні ознаки // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-23
713044
  Кремінь Т. Концептуальна своєрідність сучасної української дитячої літератури (на матеріалі творчості Валерія Бойченка) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 146-151
713045
  Комар О.В. Концептуальна схема і екстерналістські семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 359-365


  Стаття розглядає ідею концептуальної схеми в екстерналістській семантиці Д. Девідсона як спосіб обмеження основних форм мовного релятивізму, поширених у філософії мови, методології науки і перекладознавстві. Статья рассматривает идею концептуальной ...
713046
  Лузан А.А. Концептуальная власть в информационном обществе / А.А. Лузан, В.В. Дементьева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 22-29. – ISSN 2072-1692
713047
  Братанчик Б.В. Концептуальная и методологическая несостоятельность современных буржуазных интерпретаций роли научно-технического прогресса в развитии общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
713048
  Проконичев Г.И. Концептуальная информация и интерпретация поэтического текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-37. – Библиогр.: с. 37. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
713049
  Дрокина Н. Концептуальная модель внутрифирменного маркетинга в коммуникационной системе предприятия // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 123-129. – ISSN 1993-0259
713050
  Дубовая В.Ю. Концептуальная модель запрета в английском языке // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 255-261. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
713051
  Лелюшкина К.С. Концептуальная основа как компонент модели обучения личностно ориентированному общению // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 216-221. – ISSN 1811-0916
713052
  Корейко В. Концептуальне бачення перспектив соціально-економічного розвитку України у найближчі десятиліття // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 6)
713053
  Юрченко С.В. Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 66-71


  Стаття присвячена дослідженню еволюції концептуального забезпечення зовнішньої політики США в Чорноморському регіоні в 1990-2000-і роки на основі аналізу підходів З. Бжезинського, Р. Асмуса, Б. Джексона. Зміна міжнародної ситуації в 2008-2011 роках ...
713054
  Голубець Ю. Концептуальне інтерв"ю журналу "Кур"єр ЮНЕСКО" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 140-146. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
713055
  Кирнос В.П. Концептуальне обгрунтування формування і розвитку міст рекреаційних приморських територій Криму : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В.П. Кирнос, П.В. Кірнос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 94-99. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
713056
  Чорний Є. Концептуальне та емпіричне підґрунтя психологічного моделювання полікультурної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 101-109. – ISSN 1810-2131
713057
  Головченко О.В. Концептуальний аналіз філософсько-педагогічних проблем реформування вітчизняної освіти 19 ст. у працях П.Д. Юркевича та М.Я. Грота / Головченко Ольга ; МОН України ; Міжгалузевий ін-т упр. – Київ : Міжгалуз. ін-т упр., 2007. – 151 с. – ISBN 966-7021-13-0
713058
  Миколюк А. Концептуальний вимір теорій та підходів європейської інтеграції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 105-110
713059
  Злочевська М.В. Концептуальний вимір філософії діалогізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
713060
  Ганущак-Єфіменко Концептуальний підхід до управління торговельними марками на основі теорії життєвого циклу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 170-174. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
713061
  Холод Б.І. Концептуальний погляд щодо факторів економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2074-5354
713062
  Єсипенко Н. Концептуальний потенціал іменників і прикметників (на матеріалі англомовної прози 20 століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 11-21. – (Германська філологія ; Вип. 407)
713063
  Гончарук Є.Л. Концептуальний простір поезії українського бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 110-114


  У статті розглядається специфіка поняття концептуального простору з позиції літературознавства, аналізуються особливості елементів концептуального простору для вивчення барокової поезії
713064
  Афанасьєва О.М. Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 15-20. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
713065
  Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 3-9
713066
  Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 106-109. – ISSN 2221-1055
713067
  Дяченко Я.Я. Концептуальні аспекти раціоналізації державного споживання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-16 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
713068
  Чишко І.С. Концептуальні аспекти формування і оцінювання фінансової гнучкості суб"єктів господарювання в умовах нестабільної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 152-163 : форм., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
713069
  Коюда В.О. Концептуальні аспекти формування регіональної інноваційної системи / В.О. Коюда, Т.І. Мазко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-14
713070
  Чуб О.О. Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
713071
  Бичко О.В. Концептуальні засади вивчення етнічної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено побудові несуперечливої концепції дослідження етнічної ідентичності. У результаті аналізу існуючих підходів до вивчення цього феномена виявлено суперечливі тенденції теоретичного плану, застосування яких призводить до взаємовиключних ...
713072
  Хилько М.І. Концептуальні засади визначення екологічної політики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 6-13. – ISBN 966-7943-03-8


  Проаналізовано концептуальні засади зумовленості політизації екології й екологізації політики.
713073
  Торб"як М.П. Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-61
713074
  Федоренко А.В. Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 64-74 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
713075
  Виговський О. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 40-43


  Устатті досліджується механізм колізійно-правового регулювання речових правовідносин, ускладнених іноземним елементом, висвітлюються основні шляхи вирішення колізійної проблеми в міжнародному речовому праві.
713076
  Виговський О.І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфероі міжнародного речового права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 66-71
713077
  Погорєлова І.С. Концептуальні засади вироблення основних положень україно-американських відносин (початок 90-х років XX ст.) // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 114-120
713078
  Кофанова О.В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 48-56
713079
  Пустовіт С.В. Концептуальні засади глобальної біоетики / С.В. Пустовіт, В.Л. Кулініченко, Л.А. Палєй // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 131-138
713080
  Гусєв В. Концептуальні засади державного регулювання у сфері промислової власності в Україні / В. Гусєв, Є. Онисько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 78-88
713081
  ТерещенкО Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 97-105
713082
  Олійник Н. Концептуальні засади державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-104
713083
  Сєріков А.В. Концептуальні засади динамічного управління фінансами малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.В. Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 254-262 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
713084
  Товстенюк О.В. Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 89-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
713085
  Завальна Ж.В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин : монографія / Ж.В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-473-055-3
713086
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади дослідження торговельних обмежень у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 158-165
713087
  Дмитрієва М.В. Концептуальні засади дослідження феномена політичної свідомості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення змісту та сутності понять "політична свідомість", "політичний менталітет" та "політична ментальність" особистості, окреслено межі використання зазначених понять. Визначено основні параметри аналізу ...
713088
  Довгань Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 373-376. – ISSN 1993-0259
713089
  Шевченко О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-64. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено особливості теорій економічного розвитку, запропоновані шляхи подільшихдосліджень аспектів розвитку економіки в умовах глобалізації та інтеграції національної економіки.
713090
  Костюк І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 137-140. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу. Досліджено зміст понять "наднова економіка" та "гламурна економіка".
713091
  Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 76-78
713092
  Мул Д.А. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 62-64
713093
  Понеділко О.В. Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-39
713094
  Зубрицька Н.Б. Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 122-124. – Бібліогр.: 6 назв
713095
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
713096
  Іванов В. Концептуальні засади забезпечення платоспроможності підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 4-7. – ISSN 1728-9343
713097
  Оиищук О.О. Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 35-37
713098
  Балабін В.В. Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу факторів інформаційного впливу були висунуті вимоги до системи захисту інформаційно-аналітичного забезпечення. А саме: випереджувальне володіння ситуацією на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими ...
713099
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
713100
   Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції : підготовка психолога-практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Яценко Т.С. [ та ін. ] ; за ред. Т.С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2008. – 342 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-642-393-4
713101
  Науменко М.І. Концептуальні засади і напрями сучасного етапу розвитку військової освіти і науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальна проблема сучасного етапу розвитку військової освіти і науки в контексті світового цивілізаційного процесу, національних інтересів, обороноздатності держави, подальшого розвитку Збройних Сил України. Обгрунтовуються ...
713102
  Вахович І.М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І.М. Вахович, Г.Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 138-144. – ISSN 1993-6788
713103
  Фрасенюк А.М. Концептуальні засади інноваційної стратегії банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 232-236
713104
  Дмитренко Т.О. Концептуальні засади інтегративно-диференційованого підходу в дослідженні соціально-педагогічних об"єктів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1817-3764
713105
  Дубовик О.В. Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 71-76. – ISSN 1993-6788
713106
  Дзюба В.Т. Концептуальні засади кримінально-правової охорони потерпілого, жертви, постраждалого // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 214-217
713107
  Кіш Є.Б. Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 140-144. – (Історія ; Вип. 29)
713108
  Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 68-74. – ISSN 0321-0499
713109
   Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / [Лепейко Т. І. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 250, [1] с. – 80 років ХНЕУ.-Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 231-248. – ISBN 978-966-676-403-7
713110
  Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 101-103
713111
  Бикова В. Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу / В. Бикова, Л. Котлова, Ю. Ряснянський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 10-15. – ISSN 1993-0259
713112
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
713113
  Чепульченко Т.О. Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 157-169. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
713114
  Карпінський Ю.О. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 33-42 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
713115
  Зорочкына Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 55-62. – ISSN 0131-6788
713116
  Жигірь В.І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 12-18. – ISSN 2227-2747


  У статті визначено сучасний стан та проблеми системи вищої професійної освіти в рамках підготовки менеджера освіти та окреслено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу в умовах реалізації ...
713117
  Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр.: л. 171-211
713118
  Дальський В.Б. Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 191-195
713119
  Бойченко Е.Б. Концептуальні засади реформування адміністративно-териториріального устрою та місцевого самоврядування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 98-106. – ISSN 1562-0905
713120
  Кравців В.С. Концептуальні засади реформування адміністративно-териториріального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В.С. Кравців, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 7-16. – ISSN 1562-0905
713121
  Біленчук П.Д. Концептуальні засади реформування кримінального судочинства в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 25-27. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
713122
  Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 168-177. – ISSN 1818-5754
713123
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
713124
  Кропивко М.Ф. Концептуальні засади розвитку системи міжгосподарського самоврядування в агропродовольчій сфері України / М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальова // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 122-127. – ISSN 2078-9912
713125
  Ломоносов А.В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 106-114. – ISSN 1993-6788
713126
  Половцев О.В. Концептуальні засади розробки СППР у державному управлінні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-115 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
713127
  Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
713128
  Богушова І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-36
713129
  Гриневич Л.М. Концептуальні засади системи індикаторів національного моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 11-16
713130
  Третяк О.С. Концептуальні засади спеціальної фізичної підготовки пенітенціарного персоналу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 271-274. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
713131
  Хвесик М.А. Концептуальні засади сталого розвитку в контексті глобалізації і регіоналізації / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
713132
  Потай І. Концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
713133
  Панасенко І.В. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління підприємствами житлово-комунального комплексу : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
713134
  Гонтаровська Н.Б. Концептуальні засади створення інноваційного освітнього середовища // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 75-85.
713135
  Клапків Ю. Концептуальні засади стратегії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 108-113. – ISSN 1818-2682
713136
  Біла С.О. Концептуальні засади структурного регулювання ринкового господарства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
713137
  Шкінь О.М. Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 85-86. – Бібліогр.: 2 назв.
713138
  Ботезат С.П. Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 145-148
713139
  Палієнко В.П. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
713140
  Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суперечності процесу реалізації фінансової політики держави в умовах соціально-економічного відтворення. Contradictions of implementation of state financial policy in social and economic reproduction is considered in the article.
713141
  Стефанюк І.Б. Концептуальні засади удосконалення правового забезпечення діяльності державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 18-29
713142
  Желюк Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 371-382. – ISSN 1684-906Х
713143
  Попова О.Ю. Концептуальні засади управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
713144
  Дацій О. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни : економіка землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
713145
  Кузьмін О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О.Є. Кузьмін, О.А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
713146
  Воронкова В.Г. Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму XXI століття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 18-29. – ISSN 2072-1692
713147
  Швець С.М. Концептуальні засади формування енергетичного балансу України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 125-130
713148
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
713149
  Воронов М.П. Концептуальні засади формування моделі об"єднаної територіальної громади // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 94-97. – Бібліогр.: 4 назв.
713150
  Балашов А.М. Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 89-91. – Бібліогр.: 5 назв
713151
  Тридід О.М. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком : банківська справа / О.М. Тридід, В.Я. Вовк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 98-106. – Бібліогр.: 17 назв
713152
  Мартин А. Концептуальні засади формування системи управління землями сільськогосподарського призначення державної власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-29
713153
  Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управлінння : 25.00.01 / Доскаленко Катерина Сергіївна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
713154
  Ісакієва Л. Концептуальні ідеї розвитку навчального закладу як школи реалізації культурологічного піходу до навчання та виховання учнів / Л. Ісакієва, Л. Кузнецова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 50-57
713155
  Камінський Є.Є. Концептуальні ідеї щодо нормалізації відносин між Україною і Росією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 18-24
713156
  Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 1026-9932
713157
  Примак В. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 60-69
713158
  Калитчук В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 94-103


  Визначено і детально досліджено концептуальні напрями політики зменшення ризиків, які пов"язані з державним боргом, а саме: формування стратегії державних запозичень і проведення операцій активного управління державним боргом. Актуальність статті ...
713159
  Юрченко Ю. Концептуальні напрями розвитку оптової торгівлі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
713160
  Полтініна О.П. Концептуальні основи використання контролінгу в управлінні фінансовою безпекою підприємства = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 139-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
713161
  Стащенко О. Концептуальні основи вчення П. О. Недбайла про право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 150-153
713162
  Мальчикова Д. Концептуальні основи геопланування сільського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну схему геопланування сільського регіону. Визначено специфічні риси сільської місцевості, які зумовлюють особливості геопланування сільської місцевості. Виділено найбільш важливі моменти, які потребують обов"язкового ...
713163
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / Пономаренко В.С., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-288-0
713164
  Кошева Л.О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кошева Л.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 27 назв.
713165
  Онищенко В. Концептуальні основи застосування методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
713166
  Івахів Ю.О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 278-285 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
713167
  Сафонова Т.В. Концептуальні основи ілюстрування книги // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-130
713168
  Бакальчук Владислава Олегівна Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 64-69
713169
  Адаманова З.О. Концептуальні основи національної економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 393-397. – (Право. Економіка. Управління)
713170
  Свідер К. Концептуальні основи польської політики по відношенню до України. Історико-політологічний огляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 193-199. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
713171
  Бургман М.К. Концептуальні основи реформування механізму фінансування розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 153-159. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161


  Акцентовано увагу на організаційно-економічному механізмі фінансування вищої освіти як бази формування людського потенціалу; запропоновано до застосування соціальний контракт як елемент нового механізму фінансування людського капіталу у сфері освіти.
713172
  Третяк А.М. Концептуальні основи розвитку землеустрою в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 156-160
713173
  Сакалош Т.В. Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
713174
  Брохун Н.С. Концептуальні основи системи контролінгу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-20. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
713175
  Десятнюк О.М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 107-115
713176
  Гнат В.М. Концептуальні основи управління активами та пасивами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються організаційна структура управління активами та джерелами коштів комерційного банку, методи та підходи до управління ризиками в межах управління активами та пасивами банку.
713177
  Малихіна О.М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 63-67
713178
  Кравченко М. Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
713179
  Ровинський Ю.О. Концептуальні основи фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-31. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
713180
  Ткаленко Н.В. Концептуальні основи фінансової безпеки програм розвитку транскордонного співробітництва України / Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 164-172. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
713181
  Гордей О. Концептуальні основи фінансування рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні концептуальні положення рівня життя населення. Описується еволюційний розвиток якісного та кількісного вмісту даного поняття. Запропоновано автором використовувати систему фінансового забезпечення рівня життя населення для ...
713182
  Недзельський А.О. Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 134-140. – ISBN 978-966-171-387-0
713183
  Головінов О. Концептуальні питання інноваційної діяльності та її державного регулювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 17-21. – ISSN 1728-9343


  Розкрито зміст інновацій та інноваційної діяльності, визначена роль інноваційної системи як цілеспрямованого процесу перетворення знань на передові промислові технології й високотехнологічні товари.
713184
   Концептуальні питання реформування моделі управління об"єктами державної власності в україні / О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк, Н.Ю. Романовська, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 7-10
713185
  Печенік В.Л. Концептуальні підвалини фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти побудови фінансової системи держави.
713186
  Сириця Т.Ф. Концептуальні підходи до аналізу взаємозв"язку політики й економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концептуальні підходи до проблеми взаємозв"язку політики й економіки, а також аналізуються методологічні аспекти цієї проблеми. The conceptual approaches to problem of intercoupling of politics and economy are considered in ...
713187
  Павлюк К.В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків : бюджет / К.В. Павлюк, Т.В. Ахмед // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 73-90 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
713188
  Рудік Надія Концептуальні підходи до аналізу процесу європеїзації врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 13-21
713189
  Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 6-12
713190
  Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-31
713191
  Сазонов В. Концептуальні підходи до визначення адміністративно-правового статусу суб"єктів забезпечення державної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 119-122
713192
  Круп"як І. Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 13-18. – ISSN 1818-2682
713193
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
713194
  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 70-75
713195
  Семерак І.О. Концептуальні підходи до визначення поняття місцевого референдуму: питання теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 134-141
713196
  Бережний С. Концептуальні підходи до визначення сутності ділової репутації підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 6-11. – ISSN 1728-9343


  У статті розглянуто концептуальний підхід до визначення сутності ділової репутації підприємства. Визначено основні складові ділової репутації, показано взаємозв"язок понять "репутація", "імідж", "бренд" та "гудвіл" та розроблена їх порівняльна ...
713197
  Боков О.В. Концептуальні підходи до впровадження державного медичного соціального страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-188. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
713198
  Удовенко Ю. Концептуальні підходи до індивідуального планування роботи з дитиною та сім"ю, які опинилися в складних життєвих обставинах, в процесі соціально-психологічної реабілітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-72. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена специфіці соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на базі установ соціального захисту: притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Автором запропоновані ...
713199
  Пашнюк Л.О. Концептуальні підходи до оновлення основних засобів промислових // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 12-22


  Розглянуто підходи до сутності оновлення основних засобів. Обґрунтовано розмежування форм та напрямків оновлення відповідно до сучасних умов господарювання. The main approaches to essence of renovate of main assets are considered. The distinctions ...
713200
  Пікало В.Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
713201
  Грубінко А. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 58-62
713202
  Бойко Є.І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
713203
  Захарін С.В. Концептуальні підходи до створення державного банку розвитку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 201-205. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
713204
  Петрук О. Концептуальні підходи до сутності грошей у постіндустріальній економіці / О. Петрук, Н. Виговська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 40-44
713205
  Міненко В.Л. Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-84. – Бібліогр.: 4 назв
713206
  Захарчин Г.М. Концептуальні підходи до формування мотиваційної політики персоналу в сучасних умовах / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-168. – ISSN 0321-0499
713207
  Левківський К.М. Концептуальні підходи до формування освіти в інтересах сталого розвитку в Україні / К.М. Левківський, Н.І. Тимошенко, С.М. Степаненко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 3-8. – ISBN 966-8847-12-1
713208
  Забаштанський М.М. Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб"єктів господарювання комунальної сфери : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 103-108 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
713209
  Ружицький А.В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 150-155
713210
  Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 110-116. – ISSN 2221-1055
713211
  Папп В.В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 225-232. – ISSN 1562-0905
713212
  Конотоп Г.О. Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 214-219


  Стаття присвячена аналіз головних підходів та моделей інвестицій в країнах, що розвиваються. Розглянуто моделі Дж. М. Кейнса та неокейнсіаців, а також моделі Е. Домара, П. Н. Розенштейна-Родана, М.П. Тодаро та ін.
713213
  Сунцова О.О. Концептуальні підходи і стратегії макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
713214
  Малиновська О.Ю. Концептуальні підходи та принципи політико-географічного дослідження державних кордонів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 121-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
713215
  Півікова О.С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 41-46
713216
  Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіону // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 41-55
713217
  Шевченко Я.М. Концептуальні положення об"єднання управлінських і ринкових засад у процесі розвитку економіки України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 29-37. – (0). – ISSN 2078-9165
713218
  Олексенко В.М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 38-43
713219
  Гончарова Н.П. Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 22-25
713220
  Полтораков О. Концептуальні проблеми безпекового контексту міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 150-157. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
713221
  Лавріненко О.В. Концептуальні пропозиції щодо вдосконалення спеціального трудового законодавства України про порядок та умови проходження служби в органах внутрішніх справ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36.
713222
  Ісаєва О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 41-44
713223
  Денисова Т.А. Концептуальні стандарти якості вищої юридичної освіти: проблеми та напрямки подолання (нанотехнології у сфері професіонального розуму та мислення юристів) / Т.А. Денисова, В.О. Коваленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-122. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
713224
  Вітер А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптимізації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
713225
  Мальський Маркіян Концептуальні та інституційні засади підготовки дипломатичних кадрів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 5-10. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
713226
  Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
713227
  Бондаренко Ю. Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С.13-16
713228
  Ловцов Д.А. Концептуально-логическое моделирование юридического понятия «тайна» // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 12-15.


  Рассматриваются общие и частные характеристики понятия «тайна». Отмечается противоречие в законе «О коммерческой тайне» в отношении понятия «коммерческая тайна», производится анализ категорий, вовлеченных в данное определение. Произведена классификация ...
713229
  Хміль Г.А. Концептуально-методичний апарат аналізу й оцінки техногенного та природного ризиків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
713230
  Шевченко К.В. Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
713231
  Зязюн Лариса Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.65-74
713232
  Закорчевна Н.Б. Концептуально-методологічні підходи до формування та організації державної системи управління водними ресурсами в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 18-21
713233
  Бондаренко Ю. Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 11-14


  У статті розкриті теоретичні основи концептуально-образного аналізу літературного твору, вироблено алгоритм його проведення і систему необхідних компетентностей, здійснено опис застосування на матеріалі конкретних творів, продемонстровано відповідне ...
713234
  Король В. Концептуально-правові засади стратегії модернізації України в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 95-99
713235
  Єрмоленко А. Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 7-11
713236
  Скалевська Г.О. Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериметальної поезії двадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 76-82


  Стаття присвячується дослідженню та науковому обгрунтуванню головних понятійних концептів та засад енергоцентричного асоціативно-холічного літералізму як стратегії перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття. Статья посвящается ...
713237
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання про концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку як окремої навчальної дисципліни та об"єкту спеціального наукового дослідження Обгрунтовується необхідність викладання такого курсу як ...
713238
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження політичних проблем глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 3-21
713239
  Левицкий В.В. Концептуальное поле размера в немецком языке и методы его исследования / В.В. Левицкий, О.С. Лех // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 40-47
713240
  Стрижельчик Г.Г. Концептуальные вопросы борьбы с подтоплением городских территорий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 24-27. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
713241
  Гаджиєва Телли Халаф кызы Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-67
713242
  Купрейченко А.Б. Концептуальные основы исследоывания доверия и недоверия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С.1-9
713243
  Калякин А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-84. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме построения основной образовательной программы подготовки специалистов в области перевода и переводоведения на основе ФГОС ВПО и разработанной в МГГУ им. М.А. Шолохова компетентностной модели выпускника. The article is devoted ...
713244
  Ханнанов Р.А. Концептуальные основы системного развития творчества: теоретические подходы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 10 (100). – С. 108-118. – ISSN 1812-8696
713245
  Николаенко Д.В. Концептуальные основы социального проектирования образовательных комплексов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1561-2465


  Социальное проектирование образовательных комплексов непрерывного профессионального образования (КНПО) детерминируется не только на региональном уровне, но и на федеральном, а также определяется процессами, происходящими в мировом сообществе, ...
713246
  Балакай О.Б. Концептуальные основы устойчивого общественного развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.140-143. – ISSN 1728-3671
713247
  Батаева Е.В. Концептуальные особенности социальной визуалистики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 73-79
713248
  Селина Т.М. Концептуальные подходы к вопросу качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 108-115. – ISSN 1811-0916
713249
  Шанин С. Концептуальные подходы к геоэкономическому контексту мирового экономического развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 26-32. – ISSN 0235-2443
713250
  Лизикова И.И. Концептуальные подходы к определению права в юридической науке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805


  В статье отмечаются имеющие место в юридической науке различные подходы к определению права, результатом которых является многообразие дефиниций понятия права, что обусловлено факторами как объективного, так и субъективного характера.
713251
  Романовский А.Г. Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно-воспитательном процессе технического университета // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2078-7782
713252
  Доброскок І. Концептувальні засади реалізації Smart-освіти у системі відносин університет - школа // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 42-44. – ISSN 1562-529Х
713253
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
713254
  Сарай А.І. Концептульна характеристика права на справедливий суд: правові позиції ЄСПЛ // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 172-176. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
713255
  Костянко Ю.О. Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А.С. Пушкина // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87
713256
  Логинов В.К. Концепты "регион" и "территория" в структуре территориальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-122. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
713257
  Варыпаев А.М. Концепты "странничество" и "интеллигенция" как ментальные изоглоссы в пространстве русской и украинской культур // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.88-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
713258
  Джиоева А.А. Концепты глобального языка: stiff upper lip // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 23-32. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
713259
  Чернейко Л.О. Концепты жизнь и смерть как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко, Хо Сон Тэ // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0130-9730
713260
  Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 95-99. – Библиогр.: Лит.: С. 99; 26 назв. – ISSN 1562-1391
713261
  Церцвадзе М.Г. Концепты интеллектуальной сферы в русском и украинском языках (на материале пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 44-47. – ISSN 1680-2721
713262
  Аршинник Татьяна Концепты Парижа = Дизайнотели. Murano : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 22-23 : Іл.
713263
  Коч Н. Концепты правды и лжи в системе культурных координат эпохи Киевской Руси // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 59-65. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "На матеріалі пам’яток східнослов’янської писемності аналізуються причини семантичних трансформацій концептуальної дихотомії «правда – неправда» в часі. Доводиться, що викривлення вихідного інформаційного поля відповідних концептів відбувається при ...
713264
  Тульцева Л.А. Концепты света и новые поколения детей в календарной обрядности русских. Рождество - Новый год // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 141-157. – ISSN 0869-5415
713265
  Ушаков П.В. Концепты человека в системе образования (холистический и парциальный подходы) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 273-282. – ISSN 1811-0916
713266
  Демиденко Г.Г. Концепции "возрожденного естественного права" П. Новгородцева и Б. Кистяковского, Е. Трубецкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 372-375. – ISBN 978-966-458-038-7
713267
  Стрельцов Н.Н. Концепции "массового общества" в современной американской социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Стрельцов Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л.
713268
  Филаточев И.В. Концепции "открытой экономики" / И.В. Филаточев. – М, 1991. – 132с.
713269
  Павлова Е.Б. Концепции "хорошей жизни" в Боливии и Эквадоре: расцвет и упадок нормативной силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 22-31. – ISSN 0044-748Х
713270
   Концепции американского глобализма : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 187, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Внешнеполитические проблемы США")
713271
  Дедурин Г.Г. Концепции белорусской государственности в программах политических партий и организаций Западной Беларуси (1921-1939 гг.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 112-118. – (Історія ; Вип. 27)
713272
   Концепции буржуазной пропаганды и их критика.. – М., 1980. – 322с.
713273
  Бартов В.Ф. Концепции взаимодействия экономики и природы / В.Ф. Бартов, В.В. Седов. – Москва : Мысль, 1984. – 159 с. – (Современная буржуазная экономическая теория: критический анализ)
713274
  Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 170-182. – ISSN 2307-3705
713275
   Концепции вида и симпатрическое видообразование. – Москва : Московский университет, 1983. – 193 с.
713276
  Мочерний С.В. Концепции государственно-монополисического капитализма : (теория огосударствления капиталистической экономики) / С.В. Мочерний. – Москва : Мысль, 1982. – 189 с.
713277
  Гусева Л. Концепции деятельности библиотек. Анализ взглядов библиотековедов-теоретиков и библиотекарей-практиков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1727-4893
713278
   Концепции деятельности социологических служб промышленных предприятий.. – М., 1986. – 171с.
713279
  Янушкявичене О.Л. Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 113-118. – (Педагогическое образование ; № 4)
713280
   Концепции зарубежной этнологии.. – М., 1976. – 215с.
713281
  Гуревич В.С. Концепции и методы антикоммунистической радиопропаганды БИ-БИ-СИ на Советский Союз. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Гуревич В.С.; МГУ. – М, 1980. – 23л.
713282
  Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи : Альфред Адлер, Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоли : учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 2007. – 160 с. – ISBN 5-98534-474-6
713283
  Бабицкий А.Ф. Концепции и модели зкономического роста индустриальной и постиндустриальных стадий производства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 1993-6788
713284
  Ключников Б.Ф. Концепции и прогнозы нового международного экономического порядка / Б.Ф. Ключников. – Москва, 1982. – 333с.
713285
  Картунов А.В. Концепции идеологических диверсий и агрессии / А.В. Картунов. – Киев, 1986. – 189с.
713286
   Концепции интеллектуальных систем. – М., 1988. – 56с.
713287
  Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 2 : Демократия в условиях информационного общества. – С. 10-29.


  Дискуссионные проблемы глобального информационного общества.
713288
   Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки.. – М., 1978. – 190с.
713289
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05 / Майданник А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.169-195
713290
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Майданник А. И. ; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
713291
  Обминский Э.Е. Концепции международного экономического порядка / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 206с.
713292
  Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть вторая (Т. Веблен, В. Зомбарт) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 191-207. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
713293
   Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Ж.-Г. Тард). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-85. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
713294
   Концепции науки в буржуазной философии и социологии. – Москва, 1973. – 352 с.
713295
  Гуторов В.А. Концепции национальной безопасности в политическом дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа / В.А. Гуторов, И.В. Радиков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 130-139. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
713296
   Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII - XIX веков.. – М., 1985. – 280с.
713297
  Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и приняли // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-126. – ISSN 0869-608Х
713298
  Зарин Викор Аркадьевич Концепции общественного развития институционально-социального направления в буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зарин Викор Аркадьевич; Ун-т дружбы народов МВ и ССО СССР. – Москва, 1981. – 22л.
713299
  Мицкевич Н.В. Концепции одиночного наблюдателя и антинаблюдателя при определении энергии в общей теории относительности. (Препринт). / Н.В. Мицкевич, Д.А. Гарсиа. – К., 1971. – 14с.
713300
  Василенкова Н.В. Концепции основных факторов управления затратами промышленности / Н.В. Василенкова, Е.А. Терентьева // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 62-64. – ISSN 1728-8878
713301
  Адамьянц Т Концепции понимания в коммуникации:.в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-0499
713302
  Ахромеева Т.С. Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI веке / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-46. – ISSN 0235-1188
713303
   Концепции президентской власти и американская демократия : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1980. – 238, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Социальные и политические проблемы США")
713304
  Соколов С.В. Концепции происхождения "варяжской руси" в отечественной историографии XVIII-XIX вв. в контексте европейских идей раннего нового времени / С.В. Соколов ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 313, [3] с. – Библиогр.: с. 285-311 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-5-3
713305
  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / Ахундов М.Д. – Москва : Наука, 1982. – 222 с.
713306
   Концепции профессионально-техенического и среднего специального образования.. – Л., 1989. – 144с.
713307
   Концепции профессионального проектирования приборов и систем : учебник : [в 2 кн.] / Ларин В.Ю. [и др.]. – Киев : Кафедра. – ISBN 978-617-7301-07-2
Кн. 1 : / Ларин В.Ю., Ларина Е.Ю, Савицкая Я.А. [и др.]. – 2016. – 465, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 451-458
713308
  Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций / А.А. Миронов. – М., 1981. – 160с.
713309
  Азарх А.Э. Концепции революции в развивающихся странах : крит. очерки / А.Э. Азарх, Д.Б. Малышева, А.В. Шестопал ; АН СССР, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 111 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 103-109
713310
  Чемоданов М.П. Концепции роста науки и фактор интенсификации / М.П. Чемоданов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 180 с.
713311
  Балацкий Е. Концепции сложности и экономическая теория демократии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-24. – ISSN 0207-3676
713312
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Центр, 1998. – 208с. – ISBN 5-88860-043-1
713313
  Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания : Учеб. пос. / Е.Ф. Солопов. – Москва : Владос, 1998. – 232с. – ISBN 5-691-00185-Х
713314
  Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания : Учебник / Г.И. Рузавин. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288с. – ISBN 5-85178-044-4
713315
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 1999. – 512с. – ISBN 5-691-00122-1
713316
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
713317
  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания : Учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – Москва, Новосибирск : Маркетинг; ЮКЭА, 2001. – 832с. – ISBN 5-94462-040-4
713318
  Лозовский В.Н. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0532-4
713319
  Гоков А.М. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
713320
  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники : Учеб. пособие / В.Г. Горохов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 608с. – (Высшее образование, ISSN 5-86225-918-Х). – ISBN 5-86225-918-Х
713321
  Стюарт Ян Концепции современной математики / Стюарт Ян. – Минск, 1980. – 382с.
713322
  Барабаш М.Ю. Концепции сознания и познания в работах Мераба Константиновича Мамардашвили // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
713323
  Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-3910
713324
  Глотов М.Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
713325
  Минзов А.С. Концепции структурных преобразований системы высшего профессионального образования: взгляд изнутри // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 70-79. – ISSN 1818-4243


  Дан анализ развития федеральных и национальных исследовательских университетов России.
713326
  Харламов А.П. Концепции технологическогод детерминизма в социальной философии США. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харламов А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
713327
  Корюкин В.И. Концепции уровней в современном научном познании / В.И. Корюкин. – Свердловск, 1991. – 230с.
713328
  Готтфрид К. Концепции физики элементарных частиц : пер. с англ. / К. Готтфрид, В. Вайскопф. – Москва : Мир, 1988. – 239 с.
713329
  Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 106-116. – ISSN 0132-1625
713330
   Концепции человека в русской литературе. – Воронеж, 1982. – 116 с.
713331
   Концепции человека в традиционной китайской культуре. – М.
Вып. 2. – 1991. – 25с.
713332
  Клюкина Л.А. Концепции человека С. Кьеркегора и М. Мамардашвили в контексте феноменологического подхода М. Шелера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию проблемы идентификации человека в условиях современной культуры. С целью обнаружения идей, альтернативных идее "смерти человека", в работе сопоставляются концепции человека датского философа С. Кьеркегора и отечественного ...
713333
  Шелегеда Б.Г. и др. Концепции экономического развития: теория, международный опыт, перспективы // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.147-158. – ISBN 966-7695-78-6
713334
  Степанов Н.И. Концепции элементарности в научном познании / Н.И. Степанов. – Москва, 1976. – 175с.
713335
  Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады : Типология, традиции, эволюция / В.Б. Евтух; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем заруб. стран. – Київ : Наукова думка, 1991. – 180с. – ISBN 5-12-002117-4
713336
  Ехало В.А. Концепция-личность в американской интеракционистской социологии / В.А. Ехало; МАУП. – Киев : МАУП, 2007. – 262с. – ISBN 966-608-643-3


  Более 3500 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей философии
713337
  Печуров С.Л. Концепция "англосаксонской исключительности" в американской идеологии и развитие // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 61-80. – ISSN 0321-2068
713338
  Иванова И.М. Концепция "Атлантического сообщества" во внешней политике США / И.М. Иванова. – М, 1973. – 279с.
713339
  Мамедова Людмила Концепция "британства" Гордона Брауна // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 49-62. – ISSN 0869-44435
713340
  Харири М. Концепция "вакуума" в политике США на Ближнем Востоке / Мухаммед Харири // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 23-27. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
713341
  Мартыненко П.Ф. Концепция "внешней власти" в конституционном праве ФРГ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
713342
  Федянина В.А. Концепция "гневных духов" в исторической теории монаха Дзиэн // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 0042-8744
713343
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
1. – 1988. – 218с.
713344
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
2. – 1988. – 127с.
713345
  Матвеева Вера Николаевна Концепция "гуманистического" образования и проблемы подготовки учителя в современной буржуазной педагогике США. (Критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Матвеева Вера Николаевна; АПН СССР. – М., 1976. – 28л.
713346
  Пастухов В.Б. Концепция "идеального университета" как разновидность русской социальной утопии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 0869-0499
713347
  Гаджиев А.А. Концепция "идеальной поэзии" в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиев А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 18л.
713348
  Кораблев Л.В. Концепция "идеальных типов" "социального действия" Макса Вебера и ее теоретическая несостоятельность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Кораблев Л.В. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
713349
  Филимонова А.Л. Концепция "исламизации" в политике формирования пакистанской нации (1970-1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
713350
  Шарипова Р.М. Концепция "национального просвещения" в мусульманских странах / Р.М. Шарипова. – М., 1991. – 138с.
713351
  Романова И.И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 154-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
713352
  Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артистизма" в творчестве А. Блока / К.А. Медведева. – Владивосток, 1984. – 183с.
713353
  Сафранчук И. Концепция "Новый шелковый путь" и политика США в "Большой Центральной Азии" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
713354
  Кембаев Ж.М. Концепция "Пан-Европы" Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в становлении идеи Европейского единства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает концепцию «Пан-Европы», выдвинутую австрийским мыслителем Рихардом Куденхове-Калерги после окончания Первой мировой войны. Автор приходит к выводу, что основной целью идеи Куденхове-Калерги было прекращение войн и ...
713355
  Сидненко Т.И. Концепция "правового государства" в идейно-теоретическом наследии либеральных историков рубежа XIX - XX вв. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 26-33
713356
  Мазаев А.И. Концепция "производственного искусства" 20-х годов / А.И. Мазаев. – Москва : Наука, 1975. – 270 с.
713357
  Сущин М.А. Концепция "ситуативного познания" в когнитивной науке: критический обзор // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0042-8744
713358
  Харьковщенко Ю.Є. Концепция "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Ю.Є. Харьковщенко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
713359
  Галущенко С.В. Концепция Wildernes (дикой природы) и строгая заповедность // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 20, вып. 2 (65). – С. 1-20. – ISSN 1727-2661
713360
  Озадовская Л.В. Концепция А. Энштейна о гносеологической природе понятий современной физики : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.08 / Озадовская Л. В.; АН УССР, Объед. сов. ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
713361
  Газизова А.А. Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 237-241. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
713362
  Сдобнова С.В. Концепция антроподицеи в сказке Г. Гессе "Поэт" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 226-233


  В статье рассматривается концепция антроподицеи в творчестве Г. Гессе и ее выражение в мотивной структуре произведения «Поэт». Взаимодействие нескольких мотивов, таких как мотив вечного возвращения, мотив пути, мотив сна приводит к обогащению ...
713363
  Костелов В.С. Концепция атомизма в современной физике (Филос. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Костелов В.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1968. – 20л.
713364
  Суслова И.М. Концепция библиотечной статистики в условиях формирования новой парадигмы управления библиотечной деятельностью // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 67-83
713365
  Трубникова Нина Вадимовна Концепция будущего общества К. Маркса и ее технологические основания (по материалам вариантов "Капитала") : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Трубникова Нина Вадимовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1991. – 20 с.
713366
  Абабина Н. Концепция быта и бытия в произведениях И.А. Бунина (к вопросу об особенностях "рубежного"сознания) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 10-15
713367
  Ляшенко Т.Т. Концепция В.Н. Хохфелда как основа понимания прав и свобод человека в современной Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
713368
  Чораян О.Г. Концепция вероятности и размытости в работе мозга / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1987. – 155с.
713369
  Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической культуры Великобритании и России // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.180-189. – ISSN 1029-8053
713370
  Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
713371
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о богоугодном веселье // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-45. – ISSN 1608-0599
713372
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о силе разума // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 92-110. – ISSN 1608-0599
713373
   Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 211-239. – ISSN 0130-9625
713374
  Ступницкая Н.Н. Концепция времени в творчестве А.И. Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 137-141. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
713375
  Кузнецова Е.К. Концепция героического в творчестве А.Н. Радищева // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 123-130. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
713376
  Левандовская Т.Д. Концепция героического в украинско-советской драматургии 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Левандовская Т. Д.; Киев. гос. пед. инзт. – К., 1980. – 25л.
713377
  Положий Виктор Иванович Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Положий Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
713378
  Положий В.И. Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева / В.И. Положий. – К., 1983. – 191с.
713379
  Николаевнко Н.И. Концепция героя в творчестве Галины Николаевой : Автореф... канд. филол.наук: / Николаевнко Н. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 27л.
713380
  Лукин А.Е. Концепция главных фаз нефте- и газообразования в свете современных представлений о зональности нафтидонакопления // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-30 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
713381
  Медведев С. Концепция глобальных общественных благ: возможности и ограничения / С. Медведев, И. Томашов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-47. – ISSN 0131-2227
713382
  Магеррамова М.Ю. Концепция гуманитарного вмешательства в целях обеспечения международной безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 148-152. – ISSN 1684-2618
713383
  Макаров А. Концепция двойственной природі права Алекси Р. // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 71-73
713384
  Кривошапова С.А. Концепция демократического героя в творчестве М.Ю.Лермонтова / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1987. – 93 с.
713385
  Грязнова Т.Е. Концепция демократического конституционного типа государства в российской либеральной юридической науке конца XIX - начала XX вв. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
713386
  Шуман В.В. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101-118. – Список літ.: с. 116-118. – ISSN 0203-3100
713387
  Райхерт Т.Н. Концепция динамического обучения прикладной информатике в вузе / Т.Н. Райхерт, В.Н. Сыромятников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 50-57. – ISSN 0234-0453


  Статья посвящена процессу создания, развития и использования динамической образовательной среды вуза, которую необходимо рассматривать с учетом сложившейся информационной культуры, а также возможных перспектив информационных технологий. Необходимо ...
713388
  Марковський А.І. Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный опыт архитектора В.В. Городецкого // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 191-199. – ISSN 2077-3455
713389
  Негруб Т.С. Концепция добра и зла у истоков христианства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 33-35
713390
  Писаревский Е.Л. Концепция доктрины обеспечения безопасности туризма Росийской Федерации // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 17-32. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1813-1212
713391
  Алексеев И.С. Концепция дополнительности : ист.-методол.анализ / И.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 276с.
713392
  Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания / В.П. Хютт. – Таллин, 1977. – 180с.
713393
  Давац В.Ю. Концепция дополнительности как методологическая основа синтеза современных физических теорий / В.Ю. Давац, Колесинська-Запарт // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
713394
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
713395
  Карпенко М.В. Концепция духовной реальности П.А. Флоренского : Дис. ... канд. философских наук. Спец. 09.00.05 - история философии / Карпенко М.В.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 181л. – Библиогр.: л.162-181
713396
  Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805
713397
  Романович Н.А. Концепция единовластия в общественном сознании ( традиции, социокультурные основания ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 141-147. – ISSN 0132-1625
713398
   Концепция единого, закономерного мирового процесса и современность.. – Пермь, 1989. – 144с.
713399
  Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже за и против / Л.Ф. Обухова. – Москва : Московский университет, 1981. – 192с.
713400
  Дубинина Е.В. Концепция жизни и человека в книге Т. Капоте "Музыка для хамелеонов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 277-282. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
713401
  Кузнецова Н. Концепция журнала "Частное право" / Н. Кузнецова, Е. Кохановская // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 20-22
713402
  Метелева Е.А. Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
713403
  Рахманов А.Б. Концепция зависимоти А.Г. Франка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.52-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
713404
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
713405
  Котикова Н. Концепция защиты экономической свободы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.174-185. – ISSN 1560-7828


  Когнституционно-правовые и политические механизмы формирования нового экономического законодательства РФ
713406
  Синельщиков Р.Г. Концепция зеленых насаждений в экосистеме современного города (на примере г.Донецка) : теория и практика экологических исследований в физической географии / Р.Г. Синельщиков, О.В. Шведченко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 122-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
713407
  Андрющенко М В. Концепция и архитектура машинного фонда русского языка / В.М. Андрющенко ; отв. ред. А.П. Ершов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1989. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-197
713408
  Павиленене Концепция и образ человека в творчестве Уильяма Фолкнера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Павиленене М.-А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
713409
  Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов / К.Н. Горб; Под ред. В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 56с. – (Охрана дикой природы ; Вип.18)
713410
  Чупрунов Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 11-18. – ISSN 0869-3617


  Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много профильного классического ...
713411
  Котляков В.М. Концепция и содержание атласа и глобуса русских географических исследований и открытий Земли : картография / В.М. Котляков, Н.Н. Комедчиков // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 26-31 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
713412
  Савицкая Т.Е. Концепция идеологии в современном французском структурализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 159-181. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
713413
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, Прусик Кристоф, Прусик Екатерина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-37 : рис., табл. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1818-9172
713414
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
713415
  Мазяр О.В. Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0042-8841
713416
  Батаева Е.В. Концепция инструментального и коммуникативного действия Ю. Хабермаса в философии и социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы проблемы и перспективы рецепции теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в современной теории образования, выявлено сходство и различия в трактовках понятий инструментальности и коммуникативности в теориях Ю. Хабермаса, М. ...
713417
  Червинская К.Р. Концепция инструментального опосредования деятельности в прикладных когнитивных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-50. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
713418
   Концепция информации и биологические системы.. – М., 1966. – 349с.
713419
  Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 176-182


  В центре нашего исследования концепция искусства и образ художника в произведениях Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Компаративный аспект общей темы соотношения искусство-жизнь является неизученной страницей современного литературоведения. Наша ...
713420
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
713421
  Савин Алексей Эдуардович Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
713422
  Сейфуллаев Р.С. Концепция каузальности и ее значение в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Сейфуллаев Р.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
713423
  Дусаев Р.Н. Концепция классической школы уголовного права во Франции и Германии / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск, 1992. – 40с.
713424
  Колесникова М.И. Концепция классовой солидарности трудящихся в работах основоположников марксизма / М.И. Колесникова. – Москва, 1979. – 219 с.
713425
  Алюшин А.Л. Концепция когнитивных кадров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-115. – ISSN 0235-1188
713426
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
713427
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
713428
   Концепция комплексного социально-экономического развития г.Москвы.. – М., 1988. – 128с.
713429
  Грудзинский А.О. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 0869-3617


  Предложена новая интерпретация функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор. Модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное ...
713430
  Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
713431
  Пичковская-Шевченко Концепция корпоративной социальной ответственности и система согласования интересов в современной корпорации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 278-281


  Исследованы теоретические аспвкты фориирования корпоративной социальной ответственности как необходимого условия развития системи корпоративного управлений и повышения ее зффективности. Theoretical aspects of formation of the corporate social ...
713432
  Донченко В.С. Концепция кортежности и ее реализация для матричных кортежей / В.С. Донченко, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 4, июль - август. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
713433
  Спирин Вячеслав Анатольевич Концепция культуриндустрии в работах Т.В. Адорно // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.16-19. – ISSN 2073-9702
713434
  Режабек Е.Я. Концепция культуры в школе Л.С. Выготского // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.183-195. – ISSN 1606-951Х
713435
  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда / Р.Ф. Додельцев. – М., 1989. – 60с.
713436
  Якунин А.В. Концепция курса математики с виртуальной составляющей для слушателей-иностранцев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Представлен подход к реализации в среде Moodle вспомогательного выравнивающего дистанционного курса элементарной математики с ориентацией на иноязычных слушателей, позволяющего обогатить все стороны традиционного процесса обучения".
713437
  Дононбаев Алим Концепция личности в древнекитайской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дононбаев Алим; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 25л.
713438
   Концепция личности в литературе развитого социализма.. – М., 1980. – 371с.
713439
  Зайцева Т.И. Концепция личности в размышлениях русских либералов (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 94-99. – ISSN 1811-0916
713440
  Потолков Ю.В. Концепция личности в романах В.Кочетова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Потолков Ю.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 18л.
713441
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. / Л.А. Колобаева. – Москва : МГУ, 1990. – 333 с.
713442
  Диарова А.А. Концепция личности в русской народной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Диарова А.А. ; М-во просвещ. Армянской ССР. – Ереван, 1975. – 25 с.
713443
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX-XX веков / Л.А. Колобаева. – М., 1987. – 174с.
713444
  Казанчиев Дмитрий Евгеньевич Концепция личности в советской повести 60-х годов (Б.Липатов, В.Чивилихин, В.Астафьев, В.Белов, В.Лихоносов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Казанчиев Дмитрий Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 20л.
713445
  Курносов Д.М. Концепция личности в современной советской прозе. / Д.М. Курносов. – Гродно, 1981. – 108с.
713446
  Щедрина Н.М. Концепция личности в современном историко-революционном романе / Н.М. Щедрина. – Уфа, 1988. – 70с.
713447
  Рагуля А.В. Концепция личности в творчестве Кузьмы Черного. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Рагуля А.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
713448
  Колобаева Л.А. Концепция личности в творчестве М.Горького / Л.А. Колобаева. – М., 1986. – 54 с.
713449
  Людецкая Е. Концепция личности в творчестве Э. Хемингуэя // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 85-87
713450
  Оганян К.К. Концепция личности в трудах С.Н.Южакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 198-204. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
713451
  Масарский М.В. Концепция личности в философии Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Масарский М.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 29л.
713452
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1982. – 303с.
713453
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой современной армянской прозы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1981. – 38л.
713454
  Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма : [учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Київ : УМК ВО при Минвузе УССР, 1990. – 86 с. – Библиогр.: с. 80-86
713455
  Русинова С.А. Концепция личностного становления студентов на основе диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 311-316. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
713456
  Фишман Л.Г. Концепция ложного сознания как "половина" идеологии // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 70-79. – ISSN 2078-5089
713457
   Концепция локальных вычислительных сетей.. – Рига, 1984. – 62с.
713458
  Грушевская Е.Г. Концепция маски в русском и итальянском театре начала XX в. // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-80. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
713459
  Панищев А.Л. Концепция массовой развлекательной культуры как средства растления нации : политический класс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена проблеме соотношения массовой культуры и индустрии развлечений. В работе отмечается то, что развлекательная культура не должна быть массовой – она полезна лишь в качестве фрагментарной, но становится губительной в том случае, ...
713460
  Петров А.А. Концепция математического обеспечения оценки последствий крупных экономических проектов / А.А. Петров. – М, 1990. – 43с.
713461
  Беспалый И.Т. Концепция местных советов народных депутатов по обеспечению социалистической законности : учеб. пособие к спецкурсу / И.Т. Беспалый ; отв. ред. В.В. Полянский ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбыш. гос. ун-т, Каф. теории и права и совет. строительства. – Куйбышев : [б. и.], 1986. – 79 с.
713462
  Нехайчик В.К. Концепция механизма административно-правового воздействия // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.114-122. – ISSN 1608-8794
713463
  Романов К.С. Концепция мира в канадской культуре: история и освременность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 139-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
713464
  Самарин Р.М. Концепция мировой литературы Горького / Р.М. Самарин. – М. : Высшая школа, 1965. – 59 с.
713465
  Свенцицкая Э.М. Концепция мифа в творчестве младших символистов (на материале творчества Вячеслава Иванова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 58-62. – ISBN 966-594-936-5
713466
  Дочкин С.А. Концепция модернизации дополнительного профессионального образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 6-12.


  В статье рассматривается содержание концепции модернизации дополнительного профессионального образования профессионально-педагогических кадров. В основе предложенной концепции - интеграция различных подходов при формировании обновленной модели ...
713467
  Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
713468
   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.4-34. – ISSN 1609-4646
713469
  Розанов Л.Л. Концепция модернизации школьных учебников по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
713470
  Вергеенко С. Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 19-23. – ISBN 978-96602-6551-6


  В статье рассматривается вопрос теоретического осмысления понятия "мотив" как сюжетообразующей единицы в фольклористике. На основе теоретических концепций российских ученых автор предлагает определения мотива в заговорном жанре.
713471
  Умарова М.С. Концепция Н. А. Умова о живой материи, её происхождение и современные представления // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.76-87
713472
  Бида Д.А. Концепция наднациональной верховной власти: формирование и правовое оформление в процессе европейской интеграции в 50-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 42-47. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются предпосылки формирования концепции наднациональной верховной власти, ее основные идеи и положения. Исследуется процесс правового оформления данной концепции в ходе развития европейской интеграции в 50-е годы XX в. Особое внимание ...
713473
  Кузнецов В.В. Концепция напряжений вблизи эллиптического отверстия упруго-пластического тела : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Кузнецов В.В,; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
713474
  Ищенко А Концепция науки И.Т. Фролова в ноосферном мышлении: контекстуальная релевантность // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 154-163. – ISSN 2074-4447
713475
  Мальцев Л.С. Концепция национальной безопасности - стратегия мира, созидания и согласия // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 139-163. – ISSN 2306-255Х
713476
  Ваврынюк А. Концепция национальной безопасности в польском законодательстве 1918 г. / А. Ваврынюк, А. Гиль // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 249-257. – ISSN 2227-796X


  В 1918 году, после 123 лет неволи, Польша обрела независимость. Регентский совет, осуществляющий власть в Королевстве Польском, передал ее Юзефу Пилсудскому. В первый год существования польского государства было издано много правовых актов, которые в ...
713477
  Верстин И.С. Концепция нежестких понятий и проблем формализации в гуманитарных науках. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Верстин И.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1978. – 34л.
713478
  Бекбоев А.А. Концепция необходимости и случайности в учении античных и восточных мыслителей / А.А. Бекбоев ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1989. – 129, [2] с. – Библиогр.: с. 115-130 (280 назв.)
713479
  Левин С.Ф. Концепция неопределенности и теория погрешностей: философия и математика // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2306-7039
713480
  Худяков Г.И. Концепция неосферных структур. / Г.И. Худяков. – Саратов, 1993. – 111с.
713481
  Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
713482
  Матюшенко З.Г. Концепция неявного знания в современной эпистемологии / З.Г. Матюшенко, Н.Г. Самсонова // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 292-297. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
713483
  Бояджиева К.И. Концепция нового героя и проблема многообразия литературы социалистического реализма. (На материале болг. романа 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Бояджиева К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 24л.
713484
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
713485
  Рагозин Н.П. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и проблемы духовного производства // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 30-39. – ISSN 2074-4447
713486
  Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 46-71. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
713487
  Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций : достижения и проблемы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.49-61. – ISSN 0042-8744
713488
  Маунг Тан Наинг Концепция общественного прогресса в марксистской и буржуазной социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Маунг Тан Наинг ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак-т , Кафедра ист. материализма. – Москва, 1969. – 16 с.
713489
   Концепция общественного развития ГДР в 70-80-е годы.. – М., 1988. – 43с.
713490
  Игнатов О.Д. Концепция онтологической редукции и проблема редукции химии к физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.46-65. – ISSN 1560-7488
713491
  Ткаченко В.А. Концепция оперативного управления / В.А. Ткаченко, Н.Е. Рогоза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 178-196. – ISSN 1729-7206
713492
  Урсул А. Концепция опережающего образования / А. Урсул // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 0321-0383
713493
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
713494
  Лепа Р. Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны / Р. Лепа, Р. Прокопенко, В. Чудненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 1818-5754
713495
   Концепция перестройки юридического образования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Томск, 1990. – 66с.
713496
  Кельник В.В. Концепция печати народного фронта в легальной прогрессивной журналистике Польши (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кельник В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1967. – 16л.
713497
  Авксентьев М.Ю. Концепция планирования государственного заказа на специалистов с высшим образованием // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2218-1199
713498
  Горшкова О О. Концепция подготовки студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
713499
  Максимов И.В. Концепция позитивной административной ответственности в теории и праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
713500
  Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; В.А. Червяков ; отв. ред. Ю.П. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149 с.
713501
  Димова Алла Львовна Концепция построения индивидуальной траектории обучения студентов физической культуре в вузах с дистанционным обучением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 98-100. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
713502
  Иванов Н.Н. Концепция построения информационно-маркетинговых систем // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 124-131. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
713503
  Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
713504
  Аксенова О.В. Концепция права в римской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
713505
  Агбомену Марселин Мофолорншо Концепция права развития в доктрине международного права : Дис... канд. юриднаук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолорншо; МВиССО. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 202л. – Бібліогр.:л.191-202
713506
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
713507
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
713508
  Денильханов А.Х. Концепция правового государства П. И. Новгородцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.101-108. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
713509
  Фомичева М.В. Концепция правового обоснования в "интегративной юриспруденции" Гарольда БерманаС.52- // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.52-56. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
713510
  Суханов В.И. Концепция предметного противоречия / В.И. Суханов. – Саратов, 1983. – 127с.
713511
  Жилин Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / Жилин, в.И. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается разработанная автором концепция построения учебного процесса на основе многопрофильного представления предметного содержания образования. Показано, что оно позволяет старшеклассникам не только удовлетворять свои профильные приоритеты в ...
713512
  Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 51-53. – ISSN 1562-529Х
713513
  Щурат О. Концепция преобразования мира в мировоззрении Ивана Франко и Максима Горького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 188-194. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
713514
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
713515
  Крашенинников В.В. Концепция применения высоких технологий в образовательном процессе / В.В. Крашенинников, С.Ю. Мазов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1811-0916
713516
  Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 104-127 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
713517
  Османов К.М. Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 29-33
713518
  Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем как новой основы организации сельськохозяйственного природопользования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
713519
  Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике / Р.С. Сейфуллаев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 134с.
713520
  Лопаткина И.В. Концепция про- и контрцикличного регулирования как результат глобального кризиса экономики // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 23-27
713521
  Крохмаль И. Концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Предложена концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины и новые подходы к их интродукции, что является основой повышения интродукционной и природоохранной емкости региона. Концепция служит теоретической ...
713522
  Литвинова Р.Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 123-128. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
713523
  Негри А.А. Концепция проекта агрегирующей аналитической информационной системы для работы с наукометрическими базами данных / А.А. Негри, Е.В. Колесникова, Ю.С. Барчанова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 52-57. – ISSN 2307-4752


  Рассмотрены основные принципы построения автоматизированной информационной системы анализа текстовой информации, содержащейся в наукометрических базах данных.
713524
  Шапоренкова Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25- 29. – ISSN 1726-667Х
713525
  Суслопарова Ю.В. Концепция происхождения государственности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
713526
  Лобанов С.В. Концепция происхождения индийской науки Фрица Сталя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0042-8744
713527
  Швец Л.Г. Концепция профильно ориентированного обучения английскому языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-97. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
713528
   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 65-75 : Табл. – ISSN 0016-7207
713529
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
713530
   Концепция равной безопасности в советской международно-правовой литературе.. – М., 1988. – 44с.
713531
  Колосов В.Г. Концепция развития автоматизации / В.Г. Колосов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 27с. : ил.
713532
  Морев Д. Концепция развития Амартии Сена // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 237-247. – ISSN 0207-3676
713533
  Колосов В.Г. Концепция развития в России распеределенной инфраструктуры комплексной автоматизации / В.Г. Колосов. – Л., 1991. – 17с.
713534
   Концепция развития инженерно-экономического образования в свете перестройки высшей школы. – Ленинград, 1988. – 160 с.
713535
  Ревинская О.Г. Концепция развития лабораторного практикума по общей физике на основе дидактической модели научных экспериментальных исследований / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 93-106. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается технология рационального совершенствования курса физики для технических направлений подготовки, основу которой составляют экспертные методы и процедуры. Определено понятие физической компетентности будущего выпускника, ...
713536
  Спивак Евгений Концепция развития молочного бизнеса в формате создания корпоративной стратегии // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
713537
  Кирюшина О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
713538
  Хребина С.В. Концепция развития организационной психологии в образовании // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 306-310. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
713539
  Кульчикова Ж.Т. Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 162-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
713540
  Гондюл В.П. Концепция развития САПР конструкций РЭС на основе интеллектуализации системы / В.П. Гондюл, И.О. Тихомирова // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн, 1993. – Вып.30
713541
  Кириченко Н.Г. Концепция развитого социализма: Теорет.-методол. анализ. / Н.Г. Кириченко. – К., 1985. – 199с.
713542
  Борзенко М.А. Концепция разделения властей в работах русских и украинских государствоведов начала ХХ века // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.181-187
713543
  Якобсен Й. Концепция разработки Web-сайтов. Как успешно разработать Web-сайт с применением мультимедиа-технологий = Website-Konzeption / Йенс Якобсен; [пер. с немецкого И.А. Марков]. – Москва : NT Press, 2006. – 520с. : илл. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00130-5
713544
  Симагин Ю.С. Концепция рационализации религии у Макса Вебера и Клиффорда Гирца // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 85-86
713545
  Соколов А.В. Концепция реализации библиотечно-информационной магистратуры в России / А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 5-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены достоинства и недостатки федеральных образовательных стандартов по обучению библиотечно-информационных магистров. Обоснована структура примерной основной образовательной программы подготовки магистров по направлению ...
713546
  Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко / Илья Стебун ; пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
713547
  Симаков К.В. Концепция реального времени-деяния В. И. Вернадского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.88-101. – ISSN 0042-8744
713548
   Концепция регионального хозрасчета административно-территориальных единиц Российской федерации.. – Л., 1989. – 44с.
713549
  Горохов В.М. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-64. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
713550
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
713551
  Андриенко О.В. Концепция решения задач : монография / О.В. Андриенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 307. – ISBN 978-966-927-420-5
713552
  Аль-Тикрити Джамиль Концепция романтизма в критике В.Г.Белинского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аль-Тикрити Джамиль ; МГУ. Фил. фак-т. Кафедра истории русской лит-ры. – Москва, 1967. – 24 с.
713553
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
713554
  Дмитренко Т.В. Концепция самоубийства в рассказе Л. Андреева "Молчание" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 213-219
713555
  Величко Е.Б. Концепция сердца как самости в философских исканиях Б.П. Вышеславцева // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 75-79
713556
  Припотень Владимир Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
713557
  Сепп У. Концепция синтетических компонентов экономического роста. / У. Сепп. – Таллинн, 1988. – 228с.
713558
  Дежкин В.В. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России : авторская версия / Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. ; Всемирный фонд дикой природы. – Москва : [б. и.], 1999. – 67 с.
713559
  Костиков А.Н. Концепция системы профессиональной подготовки преподавателя вуза к организации дистанционного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 185-192. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
713560
  Жарких В.Ю. Концепция смеха в философии прагматизма // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 35-41. – ISSN 2073-803X
713561
  Ситников А.Б. Концепция современных гидрогеологических исследований // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 97-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
713562
  Ситников А.Б. Концепция современных наблюдений и экспериментов на гидрогеологической станции "Феофания" // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
713563
  Козачек А.В. Концепция содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Выделена и проработана проблема несоответствия существующих концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе современным реалиям глобализованного образовательного пространства. Предложена авторская версия модернизация концепции ...
713564
  Байбуз О.Г. Концепция создания музея истории компьютерной техники и информационных технологий Днипровского национального университета / О.Г. Байбуз, В.Н. Ефимов // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Вип. 17. – С. 3-15. – ISSN 2074-5893
713565
   Концепция создания фондовой биржи в Ленинграде. – Л., 1990. – 98с.
713566
  Туриянская М.М. Концепция создания целевого финансового инструмента государства со сбережениями и накоплениями населения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 102-109. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
713567
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
713568
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
713569
  Гонтарь И.Я. Концепция состава преступления в российском уголовном праве сложившееся понимание и перспектива дальнейшего развития // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 41-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
713570
  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.109-115. – ISSN 0132-1625
713571
  Лебедєва С.В. Концепция социального действия М. Вебера и ее отражение в немецкой коммуникативной философии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 75-87. – ISSN 2076-7382
713572
  Михалева К.Ю. Концепция социального института в социологической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-132. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
713573
  Донцов А.И. Концепция социальных представлений в современной французской психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М., 1987. – 128с.
713574
  Панасюк Ю.В. Концепция справедливости как беспристрастности Брайана Берри // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 315-322. – ISSN 2076-1554
713575
  Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 308-316. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто концептуальні основи міжнародних фінансових порівнянь. Показано, що комплексний підхід до оцінювання фінансових систем, орієнтований на якісну характеристику інституційного клімату, допускає досить вільне маніпулювання результатами. ...
713576
  Леонтьев Б. Концепция стратегии интеллектуальной собственности Таможенного союза // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-48. – ISSN 0201-7067
713577
  Егоршин А. Концепция стратегического управления вузом. / А. Егоршин, Е. Горбунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-39. – ISSN 0869-3617


  Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса
713578
  Порошенко О.Ю. Концепция субъективности в суфизме и западном персонализме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-85. – ISSN 2073-9702
713579
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
713580
   Концепция судебной реформы в Российской Федерации.. – М., 1992. – 110с.
713581
  Байтерякова Н.Ю. Концепция термина в современном терминоведении // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 70-76. – ISBN 978-966-188-008-4
713582
  Ивановский А.А. Концепция типового сайта научной библиотеки, входящей в структуру БЕН РАН // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С.85-86. – ISSN 1815-3186


  Типовой сайт научной библиотеки, входящей в структуру Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), ориентирован на удовлетворение информационных потребностей определенного научного коллектива - сотрудников научного учреждения, ...
713583
  Рахманов А.Б. Концепция транснационального капиталистического класса в западной социальной мысли конца XX и начала XXI века (подходы Л.Скляра, У.Робинсона и Дж.Харриса) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-114. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автор анализирует концепцию транснационального капиталистического класса, которая была выдвинута рядом британских и американских ученых в конце XX и начале XXI в. Эта концепция помогает более глубоко понять многие аспекты становления глобального ...
713584
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
713585
  Фасоля А.А. Концепция управления инновационным компонентом качества высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 57-61. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены обоснование и обобщенная формулировка концепции управления инновационным компонентом качества образования, а также ее основные компоненты (краткое описание): концептуальные положения, структурно/функциональное представление подсистем, ...
713586
  Новикова М.Н. Концепция управления трудовым потенциалом предприятия // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-41
713587
  Кричевский С.В. Концепция управления эволюцией техносферы // Philosophy and cosmology : the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology ; Ukrainian philosophical foundation ; ed.-in-chief O. Bazaluk ; ed. board: G. Aliaiev, A. brodsky, J. Cjllado-Ruano [et. al.]. – Kyiv, 2017. – 2017, (vol. 18). – С. 153-164. – ISSN 2307-3705
713588
  Андреева Л.Ю. Концепция управлення знаннями и развитие университета инновационного типа // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
713589
  Гаврилюк Виталий Анонович Концепция уровней материальных систем и интеграция научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаврилюк Виталий Анонович; Львовский гос. ун-т. – Львов. – 22л.
713590
  Сороко Э.М. Концепция уровней, отношение, структура / Э.М. Сороко. – Минск, 1978. – 158с.
713591
   Концепция ускорения социально-экономического развития страны в курсе политической экономии. – Рига, 1987. – 96с.
713592
  Янчук Н.Д. Концепция устойчивого развития: сравнительный анализ на примере Австралии, США, Голландии и Японии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 141-143.
713593
  Кулиев Гатам Гидаят оглы Концепция устойчивости в механике хрупкого разрушения деформируемых твердых тел с трещинами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / кулиев Гатам Гидаят оглы ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 45 с.
713594
  Кебуладзе В.И. Концепция феноменологической редукции в философии Э. Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)
713595
  Бабушкин В.У. Концепция философского мышления Карла Ясперса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Бабушкин В.У. ; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – Москва, 1969. – 19 с.
713596
  Гриб А. Концепция философского пессимизма в работах Уильяма Джеральда Голдинга // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 38-40
713597
  Белопольская В. Концепция финансовой безопасносты Украины: стратегия ее реализации в условиях интеграции Украины в международное пространство / В. Белопольская, В. Волкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 24-35. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
713598
  Рыжих В.И. Концепция флективной позиции арабского предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 142-150. – ISSN 1608-0599
713599
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
713600
  Матеев Матей Драгомиров Концепция фундаментальной длины и процессы при сверхвысоких энергиях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матеев Матей Драгомиров; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1980. – 11л.
713601
  Кудрявцев М.Г. Концепция характера и конфликта в украинской драматургии 1950-1960 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 20с.
713602
  Ворона В.М. Концепция хозяйствования : (Полит.-экон. аспект) / В.М. Ворона, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Пахомов ; под общ. ред. Ю.А. Пахомова. – Киев, 1989. – 361 с.
713603
   Концепция целостности. – Харьков, 1987. – 222с.
713604
  Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.81-96. – ISSN 0042-8841
713605
  Екентайте Л.П. Концепция человека в американском неодфрейдизме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Екентайте Л.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
713606
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-тет им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1984. – 199л. – Бібліогр.:л.182-199
713607
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко. Особенности жанрово-стилевых форм выражения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
713608
  Стебаков Н.К. Концепция человека в поэзии В.В.Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Стебаков Н.К. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
713609
  Федюкова Н.Ф. Концепция человека в русской литературе начала ХХ в / Н.Ф. Федюкова. – Минск, 1982. – 239с.
713610
  Абзианидзе З.Г. Концепция человека в современной грузинской лирике. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе З.Г.; АН ГССР. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
713611
  Левина Л.И. Концепция человека в творчестве А. И.Куприна (дорев. период) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. И.; ТГУ. – Ташкент, 1969. – 23л.
713612
  Эбзеев М.Х. Концепция человека в творчестве Артема Веселого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Эбзеев М.Х.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
713613
  Кисилев Г.К. Концепция человека в творчестве Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кисилев Г.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
713614
  Антипьев Н.П. Концепция человека в творчестве Константина Паустовского. (Стиль и характер) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Антипьев Н.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 31л.
713615
  Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века / Т.А. Коломиец. – Киев, 1978. – 138с.
713616
  Габитова Р. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Габитова Р. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1966. – 24 с.
713617
  Исаакян А.В. Концепция человека и свободы в прозе Аветика Исаакяна. : Автореф... канд. филолог.наук: 103 / Исаакян А.В.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1972. – 22л.
713618
  Мелик- Саркисова Концепция человека и творческий метод / Мелик- Саркисова. – Махачкала, 1975. – 350с.
713619
  Белозерова А.В. Концепция чуда в "диалектике мифа" А.Ф. Лосева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 96-103. – ISSN 0236-2007
713620
  Сергеева Т.П. Концепция эволюции в Живой Этике и трудах ученых-космистов:мировоззренческие параллели // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 46-55
713621
  Сухорада А.В. Концепция эволюционной петрофизики и ее роль при комплексной петрофизической оценке гранитоидов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 9)
713622
  Титаренко М.Л. Концепция экономического пояса шелкового пути и интересы России / М.Л. Титаренко, А.Г. Ларин, В.А. Матвеев // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  China’s is gradually transforming into the second most important center of power in world politics, and the Chinese leaders have started promoting new, ambitious economic and political projects, aimed not merely at securing national interests but also ...
713623
  Головатый С.П. Концепция экономической зоны и проблема внешней границы континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
713624
  Захарова А.Л. Концепция эстетического в романе Ю. Мисимы "Золотой храм" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 620-623
713625
  Линников А. Концепция эффективного регулирования международной деятельсностью финансовых организаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
713626
  Митина Валентина Сергеевна Концепция эффективности школьного образования в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Митина Валентина Сергеевна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 37л.
713627
  Бабенко Л.Г. Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 61-69
713628
  Кузнецова Т.И. Концепция, структура и содержание блока карт природной среды в електронном атласе развития Байкальского региона / Т.И. Кузнецова, А.Р. Батуев, А.В. Бардаш // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 12-20 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
713629
  Павленко Ю.В. Концепция: народ как "коллективная личность" (С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 240-259. – ISBN 978-966-136-032-6
713630
  Троян С.С. Концепції "Міттельєвропи" (кінця ХІХ - початку ХХ ст.) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 18с.
713631
  Скриньковський Р.М. Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компедіум // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42. – Бібліогр.: 2 назв.
713632
  Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 51-57. – ISSN 2221-1055
713633
  Крушинський Вадим Концепції багаторівневої європейської інтеграції як фактор реалізації "особливої" позиції Великої Британі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 127-138
713634
  Миколаєнко І.М. Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу (Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається одвічна проблема добра і зла в людині. На прикладі вчень середньовічних філософів - Ансельма Кентерберійського та Фоми Аквінського, а також філософської системи Еммануїла Канта доводиться, що проблема існування Бога завжди була ...
713635
  Піонтковська Т.В. Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концепції викладання логіки в структурі університетської освіти України в ХIХ - поч. XХ ст. (на прикладі Харківського імператорського університету). The conceptions of the logic delivering are considered in the structure of the ...
713636
  Лисак О.І. Концепції відтворення трудового потенціалу / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 150-157. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
713637
  Смагач О.І. Концепції вільної торгівлі та їх сучасна інтерпретація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 9 пунктів
713638
  Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
713639
  Шепєлєв М.А. Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 71-77. – ISSN 2077-1800
713640
  Татаренко Н.О. Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-113. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
713641
  Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-34
713642
  Кормич А.І. Концепції держави і права французького Просвітництва у XVIII столітті // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 106-125. – ISBN 978-617-566-335-6
713643
  Потульницький Володимир Арнольдович Концепції державності в Українськиї зарубіжнії історико-політичнії науці : Дис... докт. іст.наук: 07.00.02. / Потульницький Володимир Арнольдович; КУ. – Київ, 1992. – 480л. – Бібліогр.:л.444-480
713644
  Потульницький В.А. Концепції державності в українській зарубжній історико-політичній науці (1918-1939) : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02, 07.00.03 / Потульницький В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 36л.
713645
  Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини XVII - початку XVIII ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 611-618. – ISSN 1563-3349
713646
  Єрмолаєв В.М. Концепції державотворення доби національно-визвольних змагань (1917-1920 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 154. – С. 37-50. – ISSN 2224-9281
713647
  Петришина Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
713648
  Король О.М. Концепції економічної теорії енергозбереження // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 77-83
713649
  Крюков О. Концепції еліт у суспільно-політичній думці XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 74-82.
713650
  Сова Ю.О. Концепції елітарної демократії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 66-67
713651
  Вілков В.Ю. Концепції етнічності: ідейно-теоретичні передумови, сутність і типологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз ідейно-теоретичних передумов, сутності та типології концепцій етнічності.
713652
  Кириченко Ю.Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554


  Концепція етногенезу українського народу - раньосередньовічна. Прихильниками даної концепції були М. Максимович, М. Костомаров, М. Грушевський та інш. С.126
713653
  Воловик В.М. Концепції етнокультурного ландшафту як регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 269-275. – Бібліогр.: 25 назв.
713654
  Рафальський О. Концепції етнополітичного розвитку України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-140. – ISBN 978-966-02-8820-1
713655
  Врадій Олексій Концепції євроінтеграції й політичні трансформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу, який уже став однорідним господарським простором із сформованою економічною системою та єдиною валютою, увиразнюється якісно нова особливість інтеграційних процесів - ЄС перетворюється на політичну силу. ...
713656
  Єлова Т. Концепції зовнішньої політики Польщі щодо України на шпальтах паризької "Культури" // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 189-195. – ISSN 2519-4518
713657
  Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
713658
  Давидюк В. Концепції і рецепції / Віктор Давидюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 285, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8770-87-6


  У пр. № 1727061 напис: Дорогому Григорію Фоковичу Семенюку з повагою і вдячністю. Підпис. 27.09.07.
713659
  Самойленко В.М. Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 19-38. – ISSN 0868-6939


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
713660
  Оліфер О.Є. Концепції ідентичності особистості в сучасній аналітичній філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 160-162
713661
  Поліщук М.Б. Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом / М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 81. – С. 166-171. – ISSN 2309-7647
713662
  Дияконенко О.В. Концепції інтерпретації процедур вимірювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
713663
  Мельниченко А. Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 117-121
713664
  Загурський О.Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 497-502. – ISSN 1563-3349
713665
  Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-67.
713666
  Ожеван Микола Андрійович Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноентризму та людинокосмізму) : Дис... докт. філософ.наук: 09.00.08 / Ожеван Микола Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 294л. – Бібліогр.:л.257-294
713667
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 38л.
713668
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничонауковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 37л.
713669
  Лащук Н. Концепції масонства у російському інтелектуальному просторі другої половини XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634


  "Стаття присвячена висвітленню проблеми масонства Російської імперії в англомовних історіографічних студіях кінця ХІХ – початку ХХІ ст., втілено спробу виділити основні етапи вивчення російського масонства англомовним конклавом зарубіжних дослідників. ...
713670
  Морозов С.М. Концепції механізму плацебо-ефекту у сучасній медичній психології / С.М. Морозов, В.В. Бондар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 128-133. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
713671
  Яремко С.А. Концепції на базі інформаційно- телекомунікаційних технологій // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 53-54
713672
  Кайло І.Ю. Концепції нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
713673
  Вілков В.Ю. Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 161-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблено аналіз теоретико-методологічних засад, сутності та особливостей концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера. In the article was made analysis of the theoretical and methodological base, essence and peculiars Ernest Gellner"s ...
713674
  Прокопишин Т.Д. Концепції націх у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-61. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто концепції нації українських вчених поч. ХХ ст. – О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала. Проведено огляд основних позицій та виявлено особливості репрезентації концепту нації у ...
713675
  Левченко В. Концепції німецької педагогічної теорії та системи освіти часів Веймарської республіки в історіографічній практиці 1920-х рр. професора А.Г. Готалова-Готліба // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 314-328. – ISBN 978-617-7062-24-9
713676
  Сніжко Н.В. Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми металексикографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 3-24. – ISSN 1682-3540
713677
  Семенова Г.Ю. Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 154-160
713678
  Круковська О.В. Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 85-88. – ISSN 1997-4167
713679
  Коппель О. Концепції організації міжнародних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження організації міжнародних систем. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів міжнародних порядків ...
713680
  Срібняк В.В. Концепції організації суспільства та шляхи подолання проблеми в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 41-43. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
713681
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти = Conceptions of housing rights protection in Ukraine: material and procedural aspects : монографія / Олександра Кармаза. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2013. – 399, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-399. – ISBN 978-966-2428-39-1
713682
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 477, [12] л. – Бібліогр.: л. 399-477
713683
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00. 03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
713684
  Остап"як В.І. Концепції партнерства та загроз у просторі центрально-східного регіону Європи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 172-179. – (Думка). – ISSN 2304-7410
713685
  Сургай О. Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-126. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені деякі проблеми дослідження історії професійної освіти Європи ХХ ст. Аналіз статей, дисертацій та монографій показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
713686
  Шакурова О.В. Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних українських дослідників // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 104-109. – ISSN 2076-1554
713687
  Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно - правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-109
713688
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення: філософсько-освітні виміри // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016
713689
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі: філософсько-релігієзнавчі виміри // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 171-182
713690
  Соснюк Є. Концепції політичної ідентичності в соціальних науках // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 118-135. – ISSN 1563-3713
713691
  Остахов В.В. Концепції портфельного управління IT проектами з використанням системии метрик / В.В. Остахов, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 116-117
713692
  Красовський К. Концепції природних прав людини у період Нового часу та їх відображення у перших юридичних документах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 206-213. – ISSN 2306-9082
713693
  Тимчук О Концепції причинного зв"язку в західній кримінально-правовій науці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С122-124
713694
  Дудченко В.В. Концепції причинності у праві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
713695
  Левицький В. Концепції просвітництва та постпросвітництва в понятійних вимірах сучасного літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 218-224
713696
  Трегуб М.В. Концепції раціонального землекористування / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 118-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 2414-9993
713697
  Барановский М.О. Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-36 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
713698
  Дерев"янко А.Г. Концепції ризику в економічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 239-255. – Бібліогр.: 90 назв.
713699
  Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 332-336


  Досліджуються погляди вченого на становлення та розвиток корпоративних відносин. Розкриваються особливості взаємодії акціонерних товариств з банківськими установами.
713700
  Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Кутуєв. – Київ, 2005. – 500с. – ISBN 966-7589-36-6
713701
  Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Дис.... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Кутуєв П.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.:л.361-426
713702
  Кутуєв Павло Володимирович Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Автореф. дис.... доктора соціологічних наук: 22.00.01 / Кутуєв П. В; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
713703
  Кагамлик С. Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 38-41. – ISBN 978-966-439-147-1
713704
  Сиротюк О. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 87-92. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
713705
  Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 15-19


  У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформацій ному суспільстві. The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society. В статье ...
713706
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 191с. – Бібліогр.: л.174-191
713707
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 3 назв.
713708
  Холод О. Концепції соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 522-531. – ISBN 978-966-493-306-0
713709
  Смущинський В.І. Концепції соціальної справедливості в теоретичній діяльності політичних партій : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський В.І.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.186-201
713710
  Смущинський Валерій Іванович Концепції соціальної справедливості в теоретичній і практичній діяльності політичних партій : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський Валерій Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 17л.
713711
  Гаращук М. Концепції справедливого покарання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 64-76
713712
  Каральова К.А. Концепції сталого розвитку в системі управління землями природно-заповідного фонду // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 26-28
713713
  Тополь О.В. Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 170-172. – ISSN 2076-1554
713714
   Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Ю. Бобало, Б. Мандзій, П. Стахів, Н. Шаховська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 65-70. – ISSN 2078-1016


  У роботі подано концепцію, принципи розроблення електронного підручника. Визначено елементи електронного підручника та фактори комплексності оцінювання знань студента. Описано процедуру перевірки та оцінювання знань.
713715
  Куравський В. Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991-2005 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 115-116. – ISSN 2076-1554
713716
  Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / Валерій Петлін ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 351 с.
713717
  Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.П. Бобильов ; Дніпропетров. ун-т економіки та права. – Київ : Центр учбової літератури, 2003. – 244 с. – ISBN 966-8253-44-2
713718
   Концепції сучасного природознавства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Я.С. Карпов, В.В. Кисельник, В.Г. Кремень, В.С. Кривцов, О.В. Науменко, З.Т. Нікольченко, В.Г. Падалка, А.О. Таран; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут"; Карпов Я.С., Кисельник В.В., Кремень В.Г., Кривцов В.С., Науменко О.В. – Київ : Професіонал, 2004. – 496с. – ISBN 966-8556-58-5


  Містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до XX століття
713719
  Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу систематизації концептуальних підходів до теоретичного обґрунтування культурної дипломатії, а також виділення моделей здійснення культурної дипломатії окремих країн світу, з огляду на особливості їх інституційного та організаційного ...
713720
  Яцишин М. Концепції та основні ідейні принципи соціального контролю / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 3-7. – ISSN 2409-4544
713721
  Зінченко В. Концепції та тенденції глобальних інституційних трансформацій у контексті освітньо-наукової інтернаціоналізації // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 183-196. – ISBN 978-617-7328-82-6
713722
  Ніконенко У.М. Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 71-74


  У статті розглянуто концепції та теорії розвитку глобальної конкурентної позиції країн у світовому економічному середовищі. Виділено три основні наукові центри, що в данний час інтенсивно працюють над вирішенням проблем конкуренції в міжнародному ...
713723
  Рачинська М.П. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 42-50. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
713724
  Гавріна Н.І. Концепції трансформацій етнічної ідентичності в сучасному суспільстві // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 31-36
713725
  Кагамлик С. Концепції України–Русі в творах київських церковних діячів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-439-357-4
713726
  Сивачук Н. Концепції українознавства в контексті українізації 20-х років ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 96-99
713727
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
713728
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 280 арк. – Бібліогр.: арк. 200-280
713729
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 119-124


  Стаття присвячена становленню наукових знань, щодо етногенезу українського народу у працях авторів української діаспори. Проаналізовано науковий доробок основних напрямків та історіографічних шкіл діаспори. Показано вагомий вплив етнологічної школи ...
713730
  Мацькевич М. Концепції української автономії у складі Австро-Угорської імперії, Польщі та Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 4-7.
713731
  Салтовський І О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки ( від витоків до початку 20 сторіччя ) / І О. Салтовський; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8210-00-X
713732
  Слободянюк О. Концепції універсалізму та культурного релятивізму прав людини у сучасному міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 161-164
713733
  Левицький В.В. Концепції фашизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 23-27. – ISSN 1996-5931
713734
  Кривенко Д.Т. Концепції фізичного поняття сили і повсякденна мова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
713735
  Ставерська Т.О. Концепції фінансового планування: макро- та мікрорівні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 35-39
713736
  Симоненко О. Концепції формування органів державної влади у політичній думці ОУН(м) 1940-1950-х років // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-156.
713737
  Вергунова Н.С. Концепції цифрового морфогенезу в архітектурі та дизайні // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 206-208. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
713738
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.188-204
713739
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Автореферат дис. ... канд.політичних наук : спец.23.00.01-Теорія та історія політичної думки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:9 назв
713740
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності і транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
713741
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з актуальних проблем сучасного міжнародного прана є доцільність постановки питання про ТНК як суб"єктів сучасного міжнародного права. Від відповіді на питання, чи є ТНК суб"єктами міжнародного права, залежить можливість регулювання їхньої ...
713742
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
713743
  Гріценко О.О. Концепції щодо суверенітету над природними ресурсами в рамках міжнародного права / О.О. Гріценко, С.Д. Білоцький // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-7166-35-9
713744
  Лейба Є.В. Концепції юридичної природи відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 62-69. – (Юридичні науки ; № 3)
713745
  Євсєєв Ф. Концепціїї культурної антропології та їх освоєння у вищих навчальних закладах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-16
713746
  Гусарчук Т. Концепційні аспекти духовних концертів Артемія Веделя у контексті української історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 44-51. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто шість духовних концертів Артемія Веделя з метою виявлення в їхніх художніх концепціях підтекстів, які резонують із актуальними у різні часи для українського суспільства проблемами та ідеями. У доборі композитором текстів із псалмів та їх ...
713747
  Хоменко О. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 144-149
713748
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 252-258
713749
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 58-62
713750
  Кононенко Петро Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 137-157. – Бібліогр. в кінці ст.
713751
   Концепційні положення державної політики забезпечення економічної безпеки України в умовах сучасних загроз та цифровізаціі / О.І. Гарафонова, Л.О. Поліщук, Л.П. Дихнич, І.В. Ященко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 280-286. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
713752
  Бочар І.В. Концепція "human security" у Північній Америці // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
713753
  Гончаренко І.В. Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 98-104. – ISSN 1562-0905
713754
  Мушак Н.Б. Концепція "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена дослідженню концепції "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу. Проаналізовано низку міжнародно-правових документів, які визначають зміст концепції "безпечної третьої країни". Надано визначення "безпечної третьої ...
713755
  Павко Я. Концепція "інтернаціоналізації" Арктики як альтернатива секторальному підходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 177-181
713756
  Суська Я.П. Концепція "іншого" в масовій культурі на прикладі еволюції образів вампіра і зомбі в кіно і на телебаченні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 223-226
713757
  Рихліцька О.Д. Концепція "культуросфери" Д. Ліхачова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 176-177
713758
  Нечитайло І. Концепція "панвірізму" (триноксизму) у патології: інформаційно-кібернетичний аспект // Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2710-81-6
713759
  Стрєлкова Ю.О. Концепція "парадоксальної ідентичності" людини у контексті проекту деміфологізації Нового Заповіту Р. Бультмана // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається концепція "парадоксальної ідентичності" людини в межах екзистенційної теології Р. Бультмана, його проекту деміфологізації Нового Заповіту. Спеціальну увагу приділено кореляції між скерованістю теолога на актуалізацію сенсу ...
713760
  Бочаров Д.О. Концепція "перспективізму" Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 24-33. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
713761
  Рудик А.О. Концепція "плавильного котла" в політичних поглядах Дмитра Донцова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 146-147
713762
  Кононенко Т. Концепція "Програми з історії філософії": задум - концепція - концепційна розробка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-34. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить теоретичне викладення досвіду оновлення програм з історії філософії. З"ясовується логічний зв"язок між ланками наукового дослідження. Визначається фундаментальний і прикладний складники у досягненні освітньо-наукової мети: від ...
713763
  Мандрікова К. Концепція "розумних очікувань" у захисті права на недоторканність приватного життя у практиці ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7069-14-9
713764
  Жученко О. Концепція "розумної системи" електронного кримінального провадження // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2019. – № 2. – C. 37-44
713765
  Демчук Д.В. Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 59-65
713766
  Волошин Ю.О. Концепція "трансформації" як засіб реалізації норм міжнародного права у національному правопорядку держав: змістовна та видова характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 272-275
713767
  Протосавіцька Л.С. Концепція "трудової монархії" В. Липинського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 7-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
713768
  Теміров Ю. Концепція "фінляндизації" України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
713769
  Ковальов А.І. Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств / А.І. Ковальов, О.І. Винокурова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 94-103


  У статті висвітлено сутність показника "економічна додана вартість", його значення і необхідність застосування при проведенні оцінки ефективності реструктуризаційних заходів компаній. Розглянуто переваги та недоліки даного методу, наведено математичний ...
713770
  Данильченко К.І. Концепція авторитарної особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 21-22
713771
  Кравців В. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні : виклики часу / В. Кравців, П. Жук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
713772
  Писаренко Н.Б. Концепція адміністративного процесу у дослідженнях сучасних вітчизняних науковців // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 400-405. – ISBN 978-617-7293-17-9
713773
  Дем"янчук Ю.В. Концепція адміністративної процесуальної правосуб"єктності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 96-101
713774
  Чередніченко С.В. Концепція антикризового управління металургійною галуззю України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
713775
  Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 45-50. – ISSN 2311-9896
713776
  Бойко І.О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 43-52


  У статті розглядається концепція апелятива крізь призму комунікативної лінгвістики. Автор здійснює спробу тлумачення ключових понять, а також аналізу основних та супровідних функцій апелятивів. Аналіз здійснюється на базі розмовного дискурсу, ...
713777
  Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С.С. Андрейченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 570, [8] с. – Бібліогр.: с. 512-566 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-912-6


  У пр. №1705072 напис: Вельмишановному Валерію Володимировичу з глибокою повагою від автора. Підпис.
713778
  Сокіл О.Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6806
713779
  Ткаченко Т.П. Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства / Т.П. Ткаченко, С.О. Кириченко, Ф.Н. Аларікі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 60-63. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
713780
  Мушинский Б.М. Концепція безперервності ведення бізнесу: теоретичні та прикладні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
713781
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту ONLEIHE Гете-Інституту в Україні // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 23-25


  Автор статті акцентує увагу користувача на те, якою він бачить бібліотеку вже завтра або в найближчому майбутньому? Наскільки вона може бути корисною для сучасної людини? Якою бібліотеці бути - традиційною чи електронною? Як зробити цей перехід? Такі ...
713782
  Скорохватова А.В. Концепція бібліотечно-культурологічного зведеного інтегрованого краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України" / А.В. Скорохватова, О.О. Ісаєнко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 118-122. – ISBN 978-966-02-7706-9
713783
  Городенко Л.М. Концепція блогу як технології нових медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 50-61. – ISSN 2312-5160


  У статті уточнюється термін "блог"; коментуються контексти тлумачення блогу як медіа та як засобу соціальних комунікацій. Крізь призму наукових і практичних підходів та тлумачень блог розглядається не як журналіст ський ресурс, а саме як феномен ...
713784
  Захаренко О. Концепція Бога у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 171-175. – ISBN 966-8188-10-1
713785
  Сокіл О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 85-92. – ISSN 2307-9878
713786
  Луцан І.В. Концепція взаємин світської та церковної влад на Буковині в добу "перебудови" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 43-45
713787
  Городенко Л.М. Концепція викладання фахових дисциплін "Електронні видання" та "Інтернет-журналістика" // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 14-19


  Статтю присвячено визначенню можливості втілення та тематичного наповнення нових фаховоорієнтованих дисциплін напрямів "Інтернет-журналістика" та "Електронні видання". The article is devoted to the study of possibilities of improving and thematic ...
713788
  Динис Г.Г. Концепція викладання, вивчення міжнародного права та європейські стандарти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 21-34. – ISBN 978-617-7363-09-4
713789
  Приймак Б.І. Концепція викликів елітам // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 354-358. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Події, що відбуваються в Україні останнім часом, привернули до себе увагу не лише значної частини вітчизняного суспільства, але й світової спільноти, котра із занепокоєнням стежить за ситуацією, що виникла у результаті боротьби нашої нації за своє ...
713790
  Амельченко О.Є. Концепція виховання доби Відродження у роботах Мішеля Монтеня та Франсуа Рабле як протиставлення середньовічній // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 3-5
713791
  Пилипенко О.І. Концепція військової превентивної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються актуальні проблеми соціалізації в армії, формування і розвитку військової превентивної педагогіки. Вона спрямована на зниження гостроти негативних явищ.
713792
  Матвєєв В.О. Концепція втілення Ісуса Христа у офіційному богослов"ї та вченні Орігена // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 48-52. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048


  Ориген (бл.185-254) -грецький християнс. теолог, філософ, учений. Один зі східних Отців Церкви, засновник біблійної філології, автор терміну "боголюдина"
713793
  Стеценко Є.І. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В.І.Вернадського / Є.І. Стеценко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 3-9 : фото, схеми. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
713794
  Макарчук М. Концепція громадянства Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-14-9
713795
  Софінська І.Д. Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 498-503. – ISSN 0869-2491
713796
  Тригуб О. Концепція декоративності болгарських сорочок на Півдні України (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 269-276. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено особливості болгарських народних сорочок на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розглянуто їхню концепцію декоративності та художні особливості, на основі детального вивчення предметів з фондів краєзнавчих і етнографічних ...
713797
   Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-104. – ISSN 1026-9932
713798
  Дубровіна О.В. Концепція діалогу культур В.С. Біблера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 22-23
713799
  Тормахова А.М. Концепція дігімодернізму Алана Кірбі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 181-187


  В статті розкриваються основні ідеї концепції дігімодернізму сучасного англійського автора Алана Кірбі. Зазначається, що на зміну постмодернізму прийшла нова парадигма, яка безпосередньо пов"язана з розвитком інформаційних технологій. Змінюється ...
713800
   Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні : [метод. посібник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фонд. ринку ; [авт.-уклад.: А.Ю. Горбовий та ін ; під заг. ред. Д. Спулбер, А.Ю. Горбового, А.А. Халецької]. – Київ : УІРФР, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8925-19-1
713801
  Школик А. Концепція доброго адміністрування та її вплив на адміністративно-процедурне законодавство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 138-146. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
713802
  Маляр Д. Концепція драматургії Ґао Сінцзяня // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано авторську концепцію драматургії та театру Ґао Сінцзяня, зокрема його погляд на поєднання традиції і новаторства, удосконалення акторської гри, роль слів та дії у драмі, залучення cуміжних мистецтв для посилення театрального ...
713803
  Миронюк Д.І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 41-44


  У статті розглянуто такі питання: як вижити виданню в непростих економічних умовах, як зміцни ти його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання. The article describes such issues as how print media ...
713804
  Ромас Л. Концепція душі в романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 242-244
713805
  Гетьман А.П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7957-18-6
713806
  Зеленчук І. Концепція експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 228-234
713807
  Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 24-34. – ISSN 2311-6676
713808
  Лур"є В.К. Концепція електронної демократії // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 210-216. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
713809
  Консунський С.А. Концепція еліти у філософії Д.Донцова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 90-92
713810
  Савченко А.А. Концепція енергоінформаційної парадигми культури людини // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 73-82
713811
  Білик Ю. Концепція етнографізму М. Максимовича та М. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 50-54. – ISBN 966-8188-10-1
713812
  Миненко О.О. Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 11-16
713813
  Задорожна О. Концепція жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської "Valse melancoliqe" та романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-80
713814
  Школик А. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 119-137. – ISSN 1026-9932
713815
  Гнатовський М. Концепція загальноєвропейського правового простору: поняття, сучасна структура та перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 37-44
713816
  Грушко М. Концепція захисту військовополонених у філософсько-правових думках та в доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
713817
  Млінцова О.С. Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 275-283. – (Економічні науки)
713818
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 116-121 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
713819
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 305-309 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
713820
  Мальчикова Д.С. Концепція зеленої інфраструктури у сучасній зарубіжній практиці просторового планування // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7069-75-8
713821
  Короєд С.О. Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 21-32. – ISSN 2413-1342
713822
   Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г.Д. Щекатунова, А.д. Цимбалару, О.І. Красота, Д.О. Пузіков // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 28-38. – ISSN 0131-6788
713823
  Москаленко О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 138-147. – ISSN 1026-9932
713824
  Жуков І. Концепція інтернет - порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС УКраїни : інформаційні технології / І. Жуков, Г. Кременецький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 52-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
713825
  Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні засади формування, розвитку, стандартизації та відтворення обліково-аналітичних інформаційних систем. Впроваджується думка, що на початковому етапі становлення таких інформаційних систем їх класифікація має такий ...
713826
  Кавун С.В. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 99-110. – ISSN 2222-8810
713827
  Ткач І. Концепція інформаційного капіталу в контексті розвитку теорії інформаційної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 207-214. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
713828
  Невольніченко А.І. Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Марченко-Бабіч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 124-130
713829
  Тонконог О.В. Концепція істини Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 179-180
713830
  Шевченко В. Концепція історизму, жанрової особливості ранніх історичних поем Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 117-122. – ISBN 966-7759-23-7
713831
  Шкрабалюк А.О. Концепція історичних відрухів: Максимович, Шевченко (гайдамацтво) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 422-426. – ISBN 966-8188-10-1
713832
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
713833
  Савченко В.М. Концепція капіталу та його відображення в обліку / В.М. Савченко, В.Г. Крячко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 150-156. – (Економічні науки ; вип. 28)
713834
  Шумило М.М. Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні: проблема теорії чи вимого часу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 240-249. – ISSN 0869-2491
713835
  Левчук М.В. Концепція конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 224-227. – ISBN 978-617-7133-95-6
713836
  Ісаєва Н. Концепція кохання у китайській жіночій прозі кінця 70-х років ХХ століття (на матеріалі оповідання Чжан Цзє "Кохання неможливо забути") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 176-181
713837
  Тараненко О.В. Концепція курсу "Комунікативні стратегії ЗМІ": ефективність медіаосвіти у поєднанні комунікативної логіки з журналістською етикою // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 53-56


  Статтю присвячено проблемам вдосконалення журналістської освіти. Йдеться про методику викладання фахових журналістських дисциплін в Донецькому національному університеті з урахуванням необхідності засвоєння студентами професійних стандартів. Research ...
713838
  Завалій Л. Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 107-109
713839
  Жигун С. Концепція людини у неореалістичній прозі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 95-100. – ISSN 2307-2261
713840
  Мельник Р. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 157-165. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблена спроба проаналізувати сучасний стан наукового опрацювання концепції людиноцентризму у вітчизняній науці адміністративного права, а також висловити рекомендації щодо напрямів її подальшого використання для розвитку ...
713841
  Гарасимів Т. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах / Т. Гарасимів, А. Вологіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 168-172. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
713842
  Верстюк В.В. Концепція М. Костомарова Переяславської ради 1654 р. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 12-13
713843
  Сюндюков І. Концепція майбутнього меморіалу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 жовтня (№ 176). – С. 5


  У Києві представили альбом-каталог, присвячений трагедії Бабиного Яру.
713844
  Поспєлов А.С. Концепція малого ракетного катера та протикорабельної ракети обмеженої дальності для Військово-Морських Сил України / А.С. Поспєлов, А.П. Хапов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 94-105. – ISSN 1997-9568
713845
  Чукурна О.П. Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : монографія / О.П. Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-300. – ISBN 978-966-927-166-2
713846
  Корінєв В.Л. Концепція маркетингової капіталізації підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
713847
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки: оцінка ергономічності системи "Людина-машина" (СЛМ) / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються атрибутивний і нормативно-імперативний методичні підходи до кількісного оцінювання рівня ергономічності системи "людина-машина" (СЛМ) і вищі рівні можливих класифікацій складових показників, які систематизовані у базі ергономічних даних ...
713848
  Деревінський В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування Української держави // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 86-88
713849
  Чистяк О.Д. Концепція міфу в парадигмі французького постструктуралізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 464-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 25 поз.
713850
  Бурковський М.В. Концепція міфу у філософській творчості Ф.В.Й. Шеллінга : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бурковський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
713851
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 389 л. – Бібліогр.: л. 353-389
713852
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
713853
  Сисоєв В.В. Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 342-351. – ISSN 2222-0712
713854
  Вітряк Т.Б. Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 10-14. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
713855
  Дяченко Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку / Дяченко, ОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
713856
  Бідзюра І.П. Концепція мотивації професійної діяльності: парадигмальний контекст управлінської компетентності працівників ВНЗ // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 8-12
713857
  Протосавіцька Л.С. Концепція надкласової конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-7133-95-6
713858
   Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні / Т.П. Гарник, Л.В. Андріюк, В.В. Євтушенко, К.В. Гарник, С.І. Соколовський // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 23-29
713859
  Бойко А. Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 157-167. – ISSN 2075-1478
713860
  Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націогенезу та національно-державного облаштування Й. Гердера. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических ...
713861
  Суховій О.О. Концепція націогенезу Освальда Шпенглера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – C. 417-433
713862
  Вавринюк А. Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р. / А. Вавринюк, А. Гіль, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 93-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
713863
  Ганус С.О. Концепція національної держави в німецькій ліберальній історіографії середини XIX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 81-93
713864
  Дзюба Т.А. Концепція національної ідентичності в публіцистиці М. Драгоманова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 121-126


  Досліджуються параметри концепції національної ідентичності у публіцистиці М. Драгоманова на тлі його світоглядної еволюції. Аналізується концепція національної ідентичності як цілісність. Робиться спроба внести корективи до усталених уявлень щодо ...
713865
  Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
713866
  Почапська О.І. Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника "Наша культура") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 301-305. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
713867
  Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 579-611. – ISSN 1561-6224


  Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина Чеховича в контексті його літературознавчого, мовознавчого й філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні у формуванні цієї концепції, діяльність К.Чеховича як ...
713868
  Басенко Н.В. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 354-360. – (Слово). – ISSN 2304-7402
713869
  Бевзюк Є.В. Концепція неповної соціальної структури словацького соціуму (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.): сучасне уточнення проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 60-78. – ISSN 0130-5247
713870
  Дикалюк М.С. Концепція непротивлення злу у вченнях П. Хельчицького і Л. Толстого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 114-116
713871
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
713872
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 67-69
713873
  Курмишев Г. Концепція ноосфери освіти / Г. Курмишев, В. Тур // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х


  "Актуальність інноваційного процесу ноосферної освіти є важливим етичним, економічним, стратегічним завданням на шляху подолання кризових явищ у світі. Концепція ноосферної освіти сприяє формуванню цілісного екологічного мислення учнів і студентів, ...
713874
  Лебідь Є. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 250-253. – ISBN 966-8188-10-1
713875
  Ганущак-Єфіменко Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
713876
  Мелещук А.А. Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 83-87. – ISSN 2077-1800
713877
  Гарасимів Т. Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу / Т. Гарасимів, Н. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 177-181. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
713878
  Марценішко В.О. Концепція особистості в історичних творах Михайла Старицького й Генріка Сенкевича: компаративний аналіз // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 54-62. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
713879
  Горностай П.П. Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 131-144. – ISSN 2309-8287
713880
   Концепція педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти.
713881
  Чорний С.П. Концепція підвищення продуктивності праці персоналу / С.П. Чорний, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 110-113. – ISBN 978-617-645-228-7
713882
  Калініченко О.О. Концепція підводного мореплавства В.П. Кремінського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496
713883
  Кучерявий О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 19-26. – ISSN 0131-6788
713884
  Порев С.М. Концепція підприємницьких екосистем і реалії українських університетів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 45-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420


  Статтю присвячено проблемі формування підприємницьких екосистем як середовищ зростання малих фірм та участі університетів у підтримці підприємництва.
713885
   Концепція побудови комплексу програмного забезпечення для дослідження завадостійких кодів / Ю.О. Гунченко, П.С. Ємельянов, В.Є. Малахов, Т.О. Щербакова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 126-136. – ISSN 2524-0056
713886
  Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 282-289 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
713887
  Кабаченко М.О. Концепція подальшого реформування оплати праці: новий вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 318-332. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
713888
  Щудла А.М. Концепція податкової реформи в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 49-53
713889
  Єгорченко М.О. Концепція поета у творчості Василя Стуса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Феномен поета, його роль у суспільстві, стосунки з владою, проблема українського поета та національна особливість феномену були основними пунктами концепції поета у працях Василя Стуса. У статті досліджуємо основні елементи його концепції
713890
  Шульга М.А. Концепція політичної науки Карла Мангейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Стаття містить стислий виклад основних положень концепції політичної науки Карла Мангейма. Розкривається конкретно-історична обумовленість та практична цінність цих положень. Аналізується їх світоглядний зміст та теоретико-методологічний потенціал.
713891
  Вонсович Г.Б. Концепція політичної нації В"ячеслава Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 10-11
713892
  Ткачук Т.В. Концепція політичної пропаганди Гарольда Лассуелла // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 59-61
713893
  Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьських видань) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 73-80


  У статті йдеться про сучасні мистецтвознавчі видання Франції, зокрема популярний журнал про класичну музику "Le Monde de la Musique". Видання розглядається як успішний комерційний проект, досліджуються концепція видання, змістове наповнення стилістичні ...
713894
  Кириченко І.В. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання / І.В. Кириченко, І.Ю. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (153). – С. 100-107. – ISSN 1681-7710
713895
  Матушкіна І. Концепція прaвoвoї держaви тa її реaлiзaцiя в зaкoнoтвoрчoму прoцесi Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 211-212
713896
  Кодинець А. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-41


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення правової природи категорії "безтілесні речі" як з позиції класичної римської юриспруденції, так і з огляду на сучасне праворозуміння, аналіз концепції методології юридичної регламентації ...
713897
  Штанько А. Концепція права на захист як самостійного суб"єктивного цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 24-36. – ISSN 2311-6676
713898
  Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
713899
  Адам"як Б. Концепція правомочності рішень адміністративних судів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 285-305. – ISSN 2082-4939
713900
  Купрієнко Д.А. Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 99-105. – ISSN 2304-2699
713901
  Свистак-Яроцька Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 160-167. – ISSN 2309-9127
713902
  Дунаева Л.М. Концепція причинності в контексті методології дослідження системних трансформацій влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 609-613. – ISSN 1563-3349
713903
  Кіптенко В.К. Концепція програми формування і просування туристичного іміджу на цільових сегментах / В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 30-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
713904
  Тимчук Л. Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 134-144. – ISSN 2312-5993


  У статті обгрунтовано концепцію проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, що поєднує мету, генезу провідних ідей дослідження, базовий понятійно-категоріальний апарат, ядро концепції, програму, установлення характеру ...
713905
  Тоїчкіна О. Концепція просвіти в працях Д.І. Чижевського про Достоєвського // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 185-197


  "Тема Просвіти посідає особливе місце в історіософських дослідженнях Д.І. Чижевського. В його відомій праці «Гегель у Росії», що вийшта німецькою (1934) та російською (1939) мовами, російським просвітникам, безпосереднім ідейним спадкоємцям епохи ...
713906
  Сваричевська Л. Концепція просопографічного представлення історії лінгвістичної науки / Л. Сваричевська, О. Ясіновська // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 290-292. – ISBN 978-966-553-924-7
713907
  Шекера Я. Концепція простору в давній китайській поезії // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 308-393. – ISBN 978-966-171-560-0
713908
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 71 назва
713909
  Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 76-86. – ISSN 1682-2366


  Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора філософії на основі Національної рамки кваліфікації.
713910
  Косенко Д.В. Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему концептуалізації раціональності як платформи для суспільно-політичних інновацій, визначені поняття "раціоналізм", "концепція раціональності". Проаналізовано підходи до розуміння раціональності М. Вебером, Т. Адорно, М. Горкгаймером, ...
713911
  Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 2222-5374
713912
  Литовченко К.Г. Концепція революційного насильства за Жоржем Сорелем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 42-44
713913
  Божко С.О. Концепція регіонального будівництва як метод конструювання нового політичного простору в регіоні Балтійського моря // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 190-195. – ISBN 966-7196-06-2
713914
  Сурмін Ю.П. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України / Ю.П. Сурмін, Т.П. Крушельницька // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
713915
  Короєд С.О. Концепція реформування судової влади України / С.О. Короєд, І.О. Кресіна, С.В. Прилуцький // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 6-34. – ISSN 2413-1342
713916
  Голіцин А.М. Концепція ринкової орієнтації компаній / А.М. Голіцин, В.П. Штуль // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 114-124


  У статті визначено сутність концепції ринкової орієнтації компаній, принципову її відміну від традиційної маркетингової, наведено анкету для дослідження рівня ринкової орієнтації компаній, узагальнено дані опитувань фахівців різних підприємств.
713917
  Унковська Т. Концепція рівноваги економічної системи: методологічні парадокси // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 81-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
713918
   Концепція розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 навчальні роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-617-673-442-0
713919
  Батанов О.В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2219-5521
713920
  Козубцов І.М. Концепція розвитку методологічної культури ад"юнктів // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 83-94


  Метою статті є обгрунтування концепції розвитку методологічної культури ад’юнктів. Визначено множину проблем, яка розв’язана в концепції, а також проаналізовано причини їх виникнення, обґрунтовано необхідності їх розв’язання концептуальним підходом. ...
713921
  Вільна Я.В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 435-438. – ISBN 966-8188-10-1
713922
   Концепція розвитку педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 91-111. – ISSN 1682-2366
713923
  Воронкова В.Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa. / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – С. 13-27. – ISSN 2072-1692
713924
  Барна М.Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
713925
  Купріянчик І.П. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
713926
  Смоляр Н.О. Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна) / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 38-45. – ISSN 2414-9810
713927
  Вільна Я.В. Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 187-196


  У статті йде мова про особливості стратегії розвитку літератури на національній основі, що реалізована І.Нечуєм-Левицьким теоретично та у власних творах. В статье рассматриваются принципы формирования литературы на национальной основе, реализованные в ...
713928
  Шевченко Л. Концепція розвитку української літературної мови у дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 385-392. – ISBN 966-594-298-0
713929
  Тацій В.Я. Концепція розвитку юридичної науки і освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 20-28. – ISBN 978-966-458-148-3
713930
  Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 17-28. – ISSN 0131-775Х
713931
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; редкол.: С. Богунов та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4910-3
Т. 1 : Твори. – 2008. – 718, [2] с., [8] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 683-716. – Бібліогр. в прим.: с. 597-652
713932
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6910-1
Т. 2 : Документи і матеріали. – 2013. – 891, [2] с. : фот. – Покажчики: с. 837-882. – Бібліогр. в підрядк. прим.
713933
  Бринзанська О. Концепція свавілля у практиці Європейського суду з прав людини в контексті захисту права на свободу // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 38-49
713934
  Заверталюк Н.І. Концепція світу в поезії Василя Симоненка // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 99-109. – ISSN 2313-1802
713935
  Мозговий Л. Концепція свободи в антропомістичному дискурсі буддизму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 133-136. – ISSN 1728-9343
713936
  Водолазька С. Концепція симулятивної реальності : (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 45-51. – ISBN 966-594-246-8
713937
  Кузнецова С.А. Концепція синергетичного розвитку фінансового менеджменту в умовах становлення "економіки знань" // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 51-56. – ISSN 2074-5354
713938
  Нємець К. Концепція соціально-географчної системи як методологічний конструкт суспільної географії. / К. Нємець, Л. Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 24-32. – ISSN 2076-1333
713939
  Афенченко Г.В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумляньска // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
713940
  Бородіна Д.Л. Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
713941
  Скалацька О.В. Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 158-162. – ISSN 2076-1554
713942
  Волинець У.А. Концепція соціальної держави як одині з напрямків боротьби з бідністю в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 82-85. – ISSN 2071-4653
713943
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
713944
  Апаров А.М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 6-19. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
713945
  Шмат Р. Концепція справедливості в стародавньому Китаї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 186-197. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті проведено паралель між філософськими школами Стародавнього Китаю та проаналізовано розуміння справедливості в цих школах. Виявлено, що до проблеми справедливості кожна з Китайських шкіл має свій підхід, а, відповідно, і розуміння ...
713946
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
713947
  Чижевська Л.В. Концепція сталого розвитку в діяльності аудиторської фірми / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 436-438. – ISBN 978-966-930-102-4
713948
  Лопатинський Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 5-8
713949
  Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 85-95. – ISSN 2222-4459
713950
  Сивак Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 95-103. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
713951
  Безверхий К.В. Концепція сталого розвитку як підгрунтя для виникнення інтегрованої звітності підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 75-88. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
713952
  Семененко І.М. Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 57-59. – ISSN 2409-1944
713953
   Концепція становлення та розвитку галузі науки "Соціальне управління" в Україні / В.І. Луговий, О.Б. Гаєвська, Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинський // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 213-218
713954
  Козак П. Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів / П. Козак, О. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Пропонується концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів в оптичному та суміжних діапазонах. Спостережний комплекс має бути оснащений панорамними відео камерами оптичного та інфрачервоного ...
713955
  Козак П.М. Концепція створення багатофункціонального мобільного телевізійного комплексу для спостережень метеорів / П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Мозгова // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 80-83
713956
  Подопригора Н. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Наталія Подопригора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 207-218. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
713957
  Барабаш М.С. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об"єкту / М.С. Барабаш, К.І. Київська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
713958
  Шпагін В.Ф. Концепція створення історичного парку у парковій частині Ботанічного саду Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 231-240. – ISSN 2077-3455
713959
  Щеглов О.В. Концепція створення схеми-путівника історичними пам"ятками м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 247-254. – Бібліогр.: 11 назв.
713960
  Бойчук Т.М. Концепція створення університетської лікарні (клініки) / Т.М. Бойчук, О.М. Юзько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – C. 169-171. – ISSN 1684-7903


  "...Перші університетські клініки в Україні створені наприкінці XIX століття: у 1846 р. при медичному факультеті університету Св. Володимира в Києві."
713961
  Полунін О.В. Концепція суб"єктивного теперішнього Е.Пьоппеля: критичний погляд. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.45-62. – ISBN 978-966-8063-80-2
713962
  Прилуцький С.В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наукова доповідь / С.В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с. – ISBN 978-966-02-6185-3
713963
  Асєєв Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано й розглянуто архітектуру сфери інфокомунікації для предметної галузі "документні структури суспільства". Зважаючи на систематизацію документів, наявних в Інтернеті, класифіковано електронні бібліотеки різних напрямів. На основі ...
713964
  Білявець С. Концепція та педагогічні резерви навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін щодо формування професійної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 54-60. – ISSN 2308-4634


  У статті окреслено основні положення концепції та педагогічні резерви освітнього процесу щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності у процесі навчання військовоспеціальних дисциплін. Охарактеризовано методичну ...
713965
  Корнієнко О.В. Концепція та перспективи викладання інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності" на факультеті соціології та психології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто можливості та майбутні напрямки дослідження та навчання: питання здоров"я, психосоматичного стану (проміжного стану) та хвороби людей різних вікових категорій: дітей, підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей.
713966
  Швець Г. Концепція творчості як божого покликання в есеїстиці Василя Барки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 418-422. – ISBN 966-8188-10-1
713967
  Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам"яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 74-85
713968
   Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії / А.І. Парахін, В.В. Самбір, Р.В. Артюхов, В.А. Новохатній // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
713969
  Виходець О.М. Концепція теорії несправедливості в журналістиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 45-46


  Сформульовано концепцію теорії несправедливості в журналістиці як чинник додаткової мотивації на підставі правила прагнення. Conception of the theory of unfairness in journalism as a factor of additional motivation is formulated on the base of desire ...
713970
  Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
713971
  Ляпіна Л.А. Концепція толерантного мультикультуралізму Майкла Уолцера // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 71-78. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
713972
  Рожило М. Концепція трактування моралі крізь призму літературно-мистецьких творів (на матеріалі волинської православної преси періоду міжвоєння) // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 92-95. – ISSN 2226-8669
713973
  Коваленко С. Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 100-112. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості, переваги та обмеження концептуальних основ формування транскордонних кластерних систем крізь призму розвитку нового технологічного укладу. Досліджено проблему транскордонної кластеризації в світлі можливостей зростання ...
713974
  Лебедевич С.І. Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 184-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
713975
   Концепція трудового виховання І.Г. Ткаченка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 157-187. – ISBN 978-617-7364-13-8
713976
  Ващенко А. Концепція Української держави за проектом Конституції М. Сціборського: історико-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-14-9
713977
  Храмова С.І. Концепція української національної культури у творчій спадщині М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 397-404. – ISBN 966-8188-10-1
713978
  Корольов Г. Концепція Української революції 1917-1921 років у текстах польських істориків: ставлення, традиція та історіографічний канон // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 43-60. – ISSN 2307-3047
713979
  Музика І.В. Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 208-211. – ISSN 2524-017X
713980
  Шуміло О.С. Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
713981
  Козловський С.В. Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С.В. Козловський, О.В. Рудковський, А.В. Козловський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 4-8. – ISSN 2306-6806
713982
  Донченко О.І. Концепція управління школи легістів Стародавнього Китаю: переваги та недоліки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 26-28. – ISBN 978-966-927-199-0
713983
  Петренко А.С. Концепція успішного правителя за Н. Макіавеллі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 13-15
713984
  Одинець А.В. Концепція фантазма у філософії постмодернізму (Ж. Лакан) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 153-155
713985
  Саган О.В. Концепція фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 44-52. – ISSN 1998-6939
713986
  Сегін С.Ф. Концепція федералізму М. Драгоманова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 128-130
713987
  Зінченко В В. Концепція фізичної соціальної економіки і парадигми глобального розвитку: зарубіжні моделі та український аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 23-30. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
713988
  Малинка О.Я. Концепція формування бренду туристичного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
713989
  Любіцева О.О. Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-8 : рис., табл.
713990
  Омельяненко В.В. Концепція формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 155-161. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
713991
  Гораль Л.Т. Концепція формування регіонального газового кластера // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 26-29
713992
   Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 143-151. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр., схваленій на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013 № 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім кадровим, матеріально-технічним, ...
713993
   Концепція формування фінансової грамотності у початковій, основній та старшій школі. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 2-4
713994
  Турчинська Ю.Ю. Концепція харизматичного лідерства Макса Вебера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 116-118
713995
  Скрипник Ю.С. Концепція хвороби та її формальне вираження у творі Авла Корнелія Целься "De medicina" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 233-238


  В статті розглядається розвиток уявлень про концепцію хвороби на матеріалі латиномовного твору А. К. Цельса .De medicina.. Розглянуто основні підходи до трактування цього поняття, на основі чого надана класифікація етапів розвитку міфологічного ...
713996
  Бурак О.С. Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 52-56. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Розглядається епоха постмодерну, яка ставить перед людством нові виклики, значним чином зумовлені глобалізацією реальності.
713997
  Кондратюк І.О. Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 79-84. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
713998
  Дронь С.П. Концепція часу Августина: гносеологічні та етичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції часу Августина. Окреслено практичне значення темпоральності для узгодження мислення і дії. Визначено роль пам"яті у пізнанні. Статья посвящена анализу концепции времени Августина. Определено практическое значение ...
713999
  Матвєєва О. Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
714000
   Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 50-51
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,