Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
719001
  Григор"єва О.В. Кримінальна агресія особи та необхідна оборона: кримінологічний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 161-169
719002
  Светлов О.Я. Кримінальна відповідальність / О.Я. Светлов. – К., 1977. – 56с.
719003
  Мирошниченко Н.А. Кримінальна відповідальність // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 320-323. – ISBN 978-966-419-300-6
719004
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 313 л. – Додатки: л. 262-313. – Бібліогр.: л. 199-261
719005
  Січевлюк-Врублевський Кримінальна відповідальність державних службовців за вчинення злочину "службова недбалість" (ст. 367 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 115-125. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
719006
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 211-231
719007
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
719008
  Готін Олександр Миколайович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; Луган. акад. Внутрішніх Справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л.180-207; Дод.: л.207-214
719009
  Готін Олександр Миколойович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
719010
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
719011
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
719012
  Лосич Т. Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного керимінального права Чехії та Словаччини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 146-155. – ISSN 2308-9636
719013
  Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров"я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
719014
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
719015
  Корнієнкова К. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 240-243. – ISSN 2663-5313
719016
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
719017
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 274л. – Бібліогр.: л. 193 -226
719018
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти / М.П. Куцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 330, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-71-9
719019
  Калмиков Д.О. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей : монографія / Д.О. Калмиков ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 558, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 500-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-004-5
719020
  Головкін О.В. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.В. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 38-44
719021
  Книженко О. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 57-61. – ISSN 2311-6676
719022
  Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди в період Київської Русі і феодальної роздробленості (IX - середина XIII ст.) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. ак. правових наук України ; Нац. юрид. ак. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності ; редкол.: В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва [та ін.]. – Харків, 2011. – Вип. 21. – С. 89-98. – ISSN 2079-6242
719023
  Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
719024
  Іванова Є.В. Кримінальна відповідальність за зараження соціальною хворобою (історичний аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 107-115
719025
  Базов В. Кримінальна відповідальність за застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 101-106.
719026
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 282л. + Додатки: л.233-282. – Бібліогр.: л.202-232
719027
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
719028
   Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / Савченко А.В. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; Нац. акад. внутр. справ, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2012. – 270, [2] с. – Бібліогр.: с. 245-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-050-1
719029
  Москаль Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом в Україні та іноземних державах: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 154-159.
719030
  Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за злісне ( умисне ) банкрутство в зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.74-79
719031
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 249-257. – ISSN 2082-4939
719032
  Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих прав / М.І. Мельник. – Київ : Атіка, 2005. – 144с. – ISBN 966-326-140-4
719033
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих та референдних прав за законодавством країн-учасниць Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 319-323
719034
  Голубош В.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : монографія / Голубош Володимир Валентинович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Київ. ін-т інтелект. власності та права нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 296-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-286-172-3
719035
  Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / [О.Ф, Бантишев, О.В. Шамара]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на обкл. – Бібліогр.: с. 180-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-365-8
719036
  Ониськів А.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
719037
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження / О. Кваша, А. Ониськів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 64-70. – ISSN 2311-6676
719038
  Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мовчан Роман Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
719039
  Катеринчук І.П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп"ютерних технологій: досвід зарубіжних країн // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2312-928X
719040
  Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп"яніння / В.М.Бурдін. – Київ : Атіка, 2005. – 160с. – ISBN 966-326-118-8
719041
  Ключик Ю.В. Кримінальна відповідальність за злочини, пов"язані з банкрутством : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ключик Юлія Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
719042
  Коротюк О.В. Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на об"єкти права інтелектуальної власності, у радянський період // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 67-91. – ISSN 2523-4889
719043
  Волос А. Кримінальна відповідальність за кардшейрінг, камкординг та фінансування порушення авторського права та суміжних прав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 113-119. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
719044
  Телесніцький Г.Н. Кримінальна відповідальність за катування міжнародний і національний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 238-249
719045
  Книженко О. Кримінальна відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 51-57. – ISSN 2311-6676
719046
   Кримінальна відповідальність за контрабанду : національний та міжнародний досвід : монографія / [А.А. Музика та ін.] ; Держ. НДІ митної справи. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 275, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-268-5


  У пр. № 1742007 напис: Вельмишановному Павлу Сергійовичу Берзіну на добру пам"ять від авторів Підпис. 10 січня 2012 р.
719047
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини : альбом схем : до 25 річчя Управління держ. охорони України / Кузнецов В.В., Грудзур О.М., Кузнецова Л.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т упр. держ. охорони України. – Київ : Середняк Т.К., 2017. – 82, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82
719048
  Кузнецов В. Кримінальна відповідальність за крадіжку в зарубіжному законодавстві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 65-71


  У статті досліджується зарубіжне кримінальне законодавство. Предметом наукового аналізу є поняття "крадіжка" і система норм про відповідальність за крадіжку. Визначаються подібні та відмінні ознаки, які притаманні поняттю "крадіжка" у вітчизняному та ...
719049
  Палюх Л.М. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти правосуддя : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Палюх Лідія Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
719050
  Лисько Т. Кримінальна відповідальність за кровозмішення та двошлюбність:досвід зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-136.
719051
  Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців : ( частини 9-12 2 ст, 158 Кримінального кодексу України) // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 35-63.
719052
  Заторська І. Кримінальна відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (історичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 134-137.
719053
  Данилевська Ю.О. Кримінальна відповідальність за наркозлочини в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 84-86. – ISBN 978-617-7627-30-1
719054
  Напиральська В.І. Кримінальна відповідальність за наругу над державними символами: міжнародно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-187. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
719055
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
719056
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
719057
  Терно А.М. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення Європейського суду і прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Терно Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
719058
  Нересян А. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 24-25
719059
  Драган О. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: питання теорії та практики // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 56-61. – ISSN 2311-6676
719060
  Тертична А.А. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення : дис. ... д-ра філософії : 081 / Тертична Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 265, [1] арк. – Додатки: арк. 251-265, [1]. – Бібліогр.: арк. 229-250
719061
  Гломб Ю.О. Кримінальна відповідальність за недостовірні ствердження: зарубіжний досвід // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 85-91. – ISSN 2523-4552
719062
  Сураєва В. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин: чи є це законним? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 19-21.
719063
  Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-068-7
719064
  Андрушко А.В. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги : монографія / А.В. Андрушко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : РІК-У, 2019. – 226, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-72-9


  У пр. № 1735315 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від автора. 17.IX.2020
719065
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 109-120. – ISSN 2222-5374
719066
  Романюк Х.І. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Романюк Христина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
719067
  Куц В.М. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : монографія / В.М. Куц, С.В. Гізімчук, В.О. Єгорова. – Харків : Юрайт, 2012. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 243-280 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-10-3
719068
  Голуб С. Кримінальна відповідальність за незаконні дії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 55-62
719069
  Панов М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків(ст. 200 КК) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
719070
  Бондаренко М.С. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з отруйними чи сильнодіючими речовинами або отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондаренко Марина Сергіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр. : 9 назв
719071
  Будяченко О.М. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Будяченко Ольга Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
719072
  Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини : монографія / С.В. Гринчак ; за ред. Л.В. Дорош. – Харків : Право, 2011. – 292, [2] с. – Бібліогр.: с. 262-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-251-0
719073
  Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію: минуле, сучасне, майбутнє // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 154. – С. 244-256. – ISSN 2224-9281
719074
  Олашин М.М. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов"язків щодо охорони життя та здоров"я дітей: тлумачення оціночних ознак складу злочину // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 278-282. – (Право. Економіка. Управління)
719075
  Черніков Є.Е. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Черніков Євген Едуардович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
719076
  Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 59-63
719077
   Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ : монографія / Ю.А. Бельський, П.А. Воробей, А.В. Савченко, О.Г. Колб ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-743-6
719078
  Турченко О.В. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 79-85
719079
  Москаль Д.П. Кримінальна відповідальність за окремі статеві злочини за вітчизняним законодавством XVIII ст. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 65. – С. 11-15.
719080
  Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 40-43
719081
  Костенко Л. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 12-15.
719082
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за погрозою або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-78.
719083
  Шаблистий В. Кримінальна відповідальність за погрозу у законодавстві деяких зарубіжних держав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 117-120.
719084
  Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодаством США : монографія / Д.В. Каменський ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 423, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 379-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-93-9


  У пр. № 1728416 напис: Шановному Павлу Сергійовичу із щирою повагою та найкращими побажаннями від автора. Вересень 2011 р. Підпис.
719085
  Коваль А.М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав : Теорія і практика / А.М. Коваль. – Київ : Юстініан, 2005. – 320с. – ISBN 966-8257-13-8
719086
  Зубач О.І. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав у Україні за ст. 176 КК України // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 423-425
719087
  Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : монографія / Волинець Р.А. – Київ : Дакор, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-00-3
719088
  Лісняк В.В. Кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лісняк Вікторія Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
719089
  Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 123-130. – ISSN 1026-9932
719090
  Мазепа С. Кримінальна відповідальність за порушення карантину в умовах пандемії COVID-19 // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 143-149. – ISSN 2524-0129
719091
  Филь Р.С. Кримінальна відповідальність за порушення прав на секретні винаходи та корисні моделі в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 261-267. – ISSN 2072-8670
719092
  Уткіна М.С. Кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 249-251. – ISBN 978-966-999-024-2
719093
  Сарнавський О.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил водіння або експлуатації машин (стаття 415 Кримінального кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.32-39


  Тема розглядається у межах військового відомства
719094
  Боровенко Володимир Микитович Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Боровенко Володимир Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15л.
719095
  Дячкін О.П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв"язку та їх обладнання : Монографія / О.П. Дячкін; Дніпропетр. нац. ун-т внутріш. справ; за ред. В.П. Ємельянова. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – 116с. – Шифр. дубл. 34 Дячк. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-383-136-7
719096
  Вакулик О.О. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання: історія розвитку норми // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 19-22.
719097
  Брух Х. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти. - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 248-255. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
719098
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи / В.В. Кузнецов, М.В. Сийплокі ; за заг. ред. В.І. Шакуна ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2075-19-9
719099
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 236-267. – Бібліогр.: л. 195-235
719100
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
719101
  Федулова І.М. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Федулова Інна Миколаївна ; М-во внутрішніх справ України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
719102
  Клименко В.А. Кримінальна відповідальність за професійну не обережність // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
719103
  Кубальський В.Н. Кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинів проти національної безпеки в іноземному законодавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 403-410. – ISSN 0869-2491
719104
  Семенюк О. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 35-44. – ISSN 2308-9636
719105
  Яковенко Р.В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 376-383. – ISSN 2078-3566
719106
  Тавлуй О. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення за законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
719107
  Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-87.
719108
  Олійник О.С. Кримінальна відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки та самовільне будівництво: теоретичні та практичні проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 133-136. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
719109
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
719110
  Лвицький М.О. Кримінальна відповідальність за статус "вора в законі": національний та міжнародний досвід // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 68-71. – ISSN 2308-9636
719111
  Чуфрін Ю.Ю. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чуфрін Юрій Юрійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
719112
  Бурачинська Ю. Кримінальна відповідальність за створення небезпеки за статутами Великого Князівства Литовського: порівняльний аналіз // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 112-116
719113
  Гулкевич В. Кримінальна відповідальність за терористичну діяльність в Іспанії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7220-78-6
719114
  Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 266-269. – ISSN 2663-5313
719115
  Печерій П.П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством окремих зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
719116
  Мамчур Віталій Миколайович Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мамчур Віталій Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 207 л. + Додаток: л.207. – Бібліогр.: л.191-206
719117
  Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / КНУТШ; Мамчур В.М. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
719118
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : автореф. дис. ... канд юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
719119
  Чорнозуб Л.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чорнозуб Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
719120
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 215-263. – Бібліогр.: л. 187-214
719121
  Кіріндясов М.Г. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст.165 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кіріндясов Максим Геннадійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
719122
  Опанасенко В.І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Опанасенко Віталій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 276 арк. – Додатки: арк. 255-276. – Бібліогр.: арк. 225-254
719123
  Опанасенко В.І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 12.00.08 / Опанасенко Віталій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
719124
  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
719125
  Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Налуцишин В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 266л. + Додатки: л.226-266. – Бібліогр.: л.203-225
719126
  Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : монографія / Савченко А.В., Шуляк Ю.Л. ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-194 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2435-4-1


  У пр. № 1728436 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з глибокою повагою від автора А.В. Савченко. 2013 р.
719127
  Мохаммед А М Байдусі Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) : Авротеф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Мохаммед А. М. Байдусі; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
719128
  Шопіна Ю.О. Кримінальна відповідальність медичного або фармацевтичного працівника за вчинення злочину, пов"язаного з виконанням професійних обов"язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шопіна Юлія Олегівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719129
  Чорноусько М. Кримінальна відповідальність народних депутатів за неособисте голосування: міфи та реалії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
719130
  Красота О.І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: історико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 11-15.
719131
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність та покарання в рішеннях Конституційного Суду України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  "...Тез виступу до круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року)".
719132
   Кримінальна відповідальність та форми ії реалізації : підручник / [О.В. Козаченко (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-534-327-2
719133
  Сухопар А.А. Кримінальна відповідальність штучного інтелекту // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 85-86. – ISSN 2410-244Х
719134
  Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 7-10
719135
  Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 153-157.
719136
  Шамара О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 37-40
719137
  Грек Б.М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 19-22
719138
  Стрельцов Є.Л. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: необхідність "суверенного" виваженого рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-23 квітня (№ 13/15)
719139
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 32-41
719140
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 228-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-137-6
719141
  Політова А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: чи готова Україна до неї // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 121-128
719142
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-89
719143
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.626-633
719144
  Албул С.В. Кримінальна віктимізація іноземців в Україні: соціальні і кримінологічні аспекти // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-88
719145
  Сердюк Н.Ю. Кримінальна жаргонна лексика в оригінальному романі Ч. Діккенса "Oliver Twist" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 133-142. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
719146
  Порфімович О. Кримінальна журналістика = The criminal journalism selected lectures : [вибрані лекції] / Ольга Порфімович. – Київ : ФОП - ПОДОЛІН І.В., 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-2111-27-9
719147
  Порфімович О.Л. Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіанасильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 310-323. – ISSN 2309-1797


  У статті проаналізовано загальну ситуацію в країні щодо впливів журналістських матеріалів, які містять сцени насильства, на аудиторні настрої. Подано короткий історичний екскурс з даної проблематики. Наголошено на виключній актуальності досліджень з ...
719148
  Брижань Т. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 189-190
719149
  Бойко С. Кримінальна практика "під соусом" пандемії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
719150
  Дякулич О. Кримінальна природа штрафів за антимонопольні порушення у практиці ЄСПЛ / О. Дякулич, А. Панчак // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 20-21
719151
  Панов М. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 62-75. – ISSN 0132-1331
719152
  Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 154-160. – ISSN 2310-9769
719153
  Цуцкірідзе М.С. Кримінальна процесуальна діяльність слідчого: теорія та практика : монографія / Цуцкірідзе Максим Сергійович ; [вступнє сл. проф. М.А. Погорецького]. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 560, [2] с. – Бібліогр.: с. 467-516 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-624-1
719154
  Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
719155
  Вовчук Л.С. Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність владних суб"єктів досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вовчук Любомир Святославович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719156
  Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 130-140. – ISSN 1993-0909
719157
  Медведєв В.С. Кримінальна психологія : Підручник / В.С. Медведєв. – Київ : Атіка, 2004. – 368c. – ISBN 966-326-053-X
719158
  Кацавець Р.С. Кримінальна психологія : навч. посібник / Руслан Кацавець. – 2-е вид., допов. – Київ : Алерта, 2022. – 150, [1] с. – Психол. терміни: с. 105-138. – Бібліогр.: с. 140-147. – ISBN 978-617-566-695-1
719159
  Вербенський М.Г. Кримінальна ситуація в Україні: основні тенденції : 2020 рік : монографія / [М.Г. Вербенський, О.Г. Кулик, І.В. Наумова] ; за заг. ред. М.Г. Вербицького ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Вінниця : Твори, 2021. – 143, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 133-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-885-4
719160
  Деревінський В. Кримінальна справа "Українського вісника" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Як КГБ полював на український підпільний журнал та особисто на В"ячеслава Чорновола.
719161
  Скавронік В. Кримінальна справа про геноцид в Україні: особливості попереднього розгляду апеляційним судом та проблеми об"єктивного обчислення кількості жертв // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 296-302
719162
  Скавронік В. Кримінальна справа про геноцид в Україні: особливості попереднього розгляду Апеляціним судом та проблеми об"єктивного обчислення кількості жертв // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 574-588
719163
  Яцишин М.М. Кримінальна справа про пограбування Чесного Хреста в Луцьку (1621 рік) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 4 (6). – С. 49-54. – ISSN 2523-4552
719164
  Захаров Є. Кримінальна справа проти L.B.ua в світлі практики Європейського Союзу // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 4. – С. 3-4
719165
  Радзієвський В.О. Кримінальна субкультура на землях України: від Середньовіччя до нашого часу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 230-234. – ISSN 2226-3209
719166
  Рябчинська О.П. Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі / О.П. Рябчинська, Е.Г. Стоматов // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 36-39
719167
  Пришко І. Кримінальна субкультура як невід"ємна частина загальносуспільной культури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 120-126
719168
  Азаров Д.С. Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 99-109. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
719169
  Ткаченко В.В. Кримінальна та адміністративно-правова відповідальність за порушення норм цензури в Російській імперії / В.В. Ткаченко, О.Ю. Кирієнко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 146-155. – ISSN 2072-8670
719170
  Печарський А. Кримінальна тенденція екстерналізації в житті і творчості Андрія Головка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477
719171
  Прилуцький С.В. Кримінальна юстиції України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 107-114.
719172
  Міщеною С.Т. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
719173
  Півненко В.П. Кримінальна юстиція України : збірник наукових праць / В.П. Півненко. – Харків : СПД ФО Сілічева С.О., 2005. – 200с. – (Наукові праці). – ISBN 966-8794-01-X
719174
  Прилуцький С. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
719175
  Марушев А. Кримінальне банкрутство в Україні / А. Марушев, О. Спіженко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45.
719176
  Романюк О. Кримінальне законгодавство України та міжнародно - правові стандарти // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.39-47
719177
  Навроцький Вячеслав Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання особливої частини / Навроцький Вячеслав; МОУ; ЛДУ ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 56с. – (Скрипти ; Ч. 31)
719178
  Нікітін А.А. Кримінальне законодавство зарубіжних країн щодо порушення порядку в"їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 14-20. – ISSN 2617-4162
719179
  Добробог Л.М. Кримінальне законодавство радянського періоду, що регулює відносини по охороні природи (навколишнього природного середовища) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 243-246
719180
  Яценко С.С. Кримінальне законодавство СРВ про відповідальність неповнолітніх на тлі положень кримінального права України / С.С. Яценко, Дінь Суан Нам // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 101-122. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті розглядаються питання кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством СРВ на тлі кримінального права України, положень документів ООН, висловлюються міркування щодо можливих шляхів вдосконалення законодавства двох дружніх держав.
719181
   Кримінальне законодавство України : Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 284с. – ISBN 966-7752-75-5
719182
  Малишев Володимир Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення / Малишев Володимир, Бесчастний Віктор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 14-16
719183
  Грищук В.К. Кримінальне законодавство України як важливий регулятивний феномен кримінально-правової дійсності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 12-19. – ISSN 2617-4162
719184
  Бабаніна В.В. Кримінальне законодавство України: механізм створення та реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бабаніна Вікторія Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
719185
  Боднарук О.М. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
719186
  Стрельцов Є. Кримінальне законодавство: "гільйотина" чи "масажний прилад" - пошук компромісу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
719187
  Стрельцов Є. Кримінальне законодавство: "гільйотина" чи "масажний прилад" - пошук компромісу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
719188
  Стрельцов Є. Кримінальне законодавство: "гільйотина" чи "масажний прилад" - пошук компромісу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
719189
  Звірко О. Кримінальне переслідування - процесуальна функція чи правова фікція? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 169-171
719190
  Горбачевський В.Я. Кримінальне переслідування як функція кримінального процесу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 46-59
719191
  Топчій Я. Кримінальне покарання у вигляді позбавлення виборчого права на певний строк: антиконституційне чи необхідне // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
719192
  Волков Г.І. Кримінальне право / Г.І. Волков. – Харків, 1928. – 151с.
719193
  Лейленд П. Кримінальне право : Злочин, покарання, судочинство. (Англ. підхід) / П. Лейленд; З англ. переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 1996. – 207с. – Бібліогр.: с.205-206. – ISBN 966-500-125-6
719194
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1998. – 896с. – ISBN 966-95034-4-2
719195
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1999. – 896с. – ISBN 966-95605-0-0
719196
   Кримінальне право : особлива частина : підручник для ВНЗ / [А.С. Беніцький та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – Луганськ : Елтон-2. – ISBN 978-617-563-108-9
Т. 1. – 2012. – 779, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим.


  У пр. № 1728440 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з найкращими побажаннями від імені авторського колективу. Підписи
719197
   Кримінальне право : особлива частина : підручник для ВНЗ / [А.С. Беніцький та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – Луганськ : Елтон-2
Т. 2. – 2012. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим.
719198
  Дудоров О.О. Кримінальне право : навч. посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 943, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 898-943, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-08-5
719199
  Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
719200
   Кримінальне право в запитаннях і відповідях : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-44-0
719201
   Кримінальне право в питаннях і відповідях (Посібник для підготовки до іспитів). – Київ : Правові джерела, 1999. – 197с. – ISBN 966-95605-3-5
719202
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-419-8
Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 2011. – 448 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
719203
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-420-4
Т. 2 : Бібліографія. – 2011. – 640 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
719204
  Берзін П.С. Кримінальне право в університеті Святого Володимира / П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич // Кримінальне право в Університеті Святого Володимира : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич. – Київ : Дакор, 2019. – С. 5-46. – ISBN 978-617-7679-13-3
719205
   Кримінальне право в Університеті Святого Володимира : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич. – Київ : Дакор, 2019. – 619, [1] с. : іл. – Текст рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-13-3


  У змісті: О ходе уголовного законоведения вообще и преимущественно в Германии / И.Н. Данилович ; Исследование о смертной казни / А.Ф. Кистяковский ; О воровстве-краже по русскому праву: историко-догматическое исследование / Л.С. Белогриц-Котляревский ...
719206
  Навроцький В. Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
719207
  Волоско І. Кримінальне право і процес України за часів незалежності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (36). – С. 168-174. – ISSN 2707-6849
719208
  Боган С. Кримінальне право Німеччини на теренах окупованої німецькими військами України у 1941-1944 рр.: норми і застосування // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 146-155. – ISBN 978-966-2710-92-2
719209
  Яценко С.С. Кримінальне право соціалістичних країн у боротьбі з пияцтвом / С.С. Яценко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 76-83. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются вопросы состояния опьянения в уголовном праве социалистических стран. Показав провоцирующую роль состояния опьянения для совершения преступлений, авторы излагают действующее советское законодательство, относящееся к ...
719210
  Сухонос В. Кримінальне право та церква в Україні // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 188-195
719211
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : посібник / Н.В. Чернишова, М.В. Володько, Н.М. Хазін. – Київ : Наукова думка, 1995. – 456с. – ISBN 5-12-003961-8
719212
   Кримінальне право України : Завдання до семінарських і практичних занять. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8872-0
719213
  Коржанський М.И. Кримінальне право України : Частина особлива / М.И. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 592с. – ISBN 966-504-186-Х
719214
   Кримінальне право України : загальна частина : [підручник для студ. вузів] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; за ред.М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ ; Харьків : Юрінком Інтер ; Право, 2001. – 413, [1] с. – ISBN 966-7784-90-8, 966-7146-52-9
719215
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вузів. – Київ-Харьків : Юрінком Інтер-Право, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-024-0
719216
   Кримінальне право України : Загальна частина : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; За ред.: М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 416с. – ISBN 966-7784-90-8 ; 966-7146-52-9
719217
   Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник. – Київ : Правові джерела, 2002. – 432 с. – ISBN 96695605-8-6
719218
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Особлива частина: Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 292с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-8037-07-3
719219
   Кримінальне право України : Загальна частина : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 414, [1] с. – ISBN 966-667-058-5 ; 966-7146-52-9
719220
   Кримінальне право України : особлива частина : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш; за ред. проф. М.І.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 496 с. – ISBN 966-667-026-7
719221
   Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, П.С. Матишевський, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко; За ред. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528с. – ISBN 966-667-056-9
719222
   Кримінальне право України : Альбом схем: Навчальний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-71-8
719223
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – 2-е вид., стереотип. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 124с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-8037-04-9
719224
   Кримінальне право України : Загальна частина. Підручник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ-Харків : Юрінком Інтер-Право, 2003. – 416с. – ISBN 966-667-099-2; 966-7146-52-9
719225
   Кримінальне право України : Підручник. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-326-031-9
Особлива частина. – 2004. – 656с.
719226
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Л. Фріс; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 362 с. – ISBN 966-8568-21-4
719227
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 7. – 2006. – 70 с.
719228
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 9. – 2006. – 67 с.
719229
  Селецький С.І. Кримінальне право України : загальна частина; посібник для студ. юрид. вузів і юрид. фак. із змінами та доповн. / С.І. Селецький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 248с. – Шифр дубл.34 Селе.Доп.карт.м.в. – ISBN 978-966-364-627-5
719230
  Селецький С.І. Кримінальне право України : особлива частина: посібник для студ. юрид. вузів і юрид. факультетів із змінами та доповненями станом на 1 листопада 2007 року / С. Селецький; Ін-т економ. і упр., юридичний фак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-364-628-2
719231
   Кримінальне право України : підручник / Александров Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Мельника М.І., Клименка В.А. ; Київський націон. ун-т внутрішніх справ ; Київський міжнародний ун-т. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-270-3
Загальна частина. – 2008. – 376с.
719232
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
719233
  Вереша Р.В. Кримінальне право України : загальна частина : навч. посібник / Вереша Р.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 359, [1] с. – ISBN 978-617-566-467-4
719234
  Сухонос В.В. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / В.В. Сухонос, Р.М. Білокінь. – Суми : Університетська книга, 2018. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-680-863-2
719235
  Савченко А.В. Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : навч. посібник / А.В. Савченко, Ю.Л. Шуляк ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 311, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-617-673-302-7
719236
   Кримінальне право України : заг. характеристика розд. Особливої частини : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Цимбалюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Львів : Новий Світ-2000. – ISBN 978-617-7519-27-9
Ч. 1. – 2019. – 219, [1] с. : іл., табл.
719237
  Вереша Р.В. Кримінальне право України : робоча програма навч. дисципліни / Р.В. Вереша, Є.В. Фесенко ; Акад. адвокатури України. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-584-8


  У пр. № 1733598 напис: Вельмишановному Губерському Леоніду Васильовичу з повагою та вдячністю від співавтора. 26.02.20202 р.
719238
  Вереша Р.В. Кримінальне право України : загальна частина : навч. посібник / Вереша Р.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – 7-ме вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2021. – 498, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-630-2
719239
  Тютюгін В.І. Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини) : навч. посібник для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / В.І. Тютюгін, М.А. Рубащенко ; відп. ред. В.І. Тютюгін. – Харків : Право, 2020. – 321, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – (ЗНО 2020). – ISBN 978-966-998-008-3
719240
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Загальна частина) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272 с. – ISBN 966-364-200-9
719241
   Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
719242
  Гребеньков Г. Кримінальне право України у контексті аксіологічного виміру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 95-102
719243
  Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 120-123
719244
   Кримінальне право України. Загальна та особлива частини : навч. посібник. – Київ : Істина, 2007. – 400с. – ISBN 966-7613-99-2
719245
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
719246
   Кримінальне право України. Загальна частина. – Харків : Право, 1997. – 368с. – ISBN 966-7146-03-0
719247
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 512с. – ISBN 966-7302-99-7
719248
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник для студ. юрид. спец. / П.С. Матишевський; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-28-2
719249
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; МОНУ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина:. – 2005. – 480с.
719250
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. та ін. Панов; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-667-267-7


  На підставі кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України.
719251
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Вереша; МОНУ; акад. адвокатури України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 960с. – Шифр дубл.34 Вере. – ISBN 978-966-364-621-3
719252
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОНУ. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – Бібліогр.: c. 476-482. – ISBN 978-966-667-267-7
719253
  Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посібник] / Л.Ф. Дадерко, В.П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 120, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-388-365-6
719254
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с. – ISBN 978-611-01-0312-1
719255
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Назимко Є.С. та ін.] ; за заг. ред. проф. В.М. Бесчастного, О.М. Джужи ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2018. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7020-98-0
719256
  Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : [у 3 т.] / П.С. Берзін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Дакор. – ISBN 978-617-7020-89-8
Т. 1 : Загальні засади. – 2018. – 403, [1] с. – Бібліогр.: с. 10-11, на початку параграфів та в підрядк. прим.
719257
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [В.Б. Харченко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Право, 2019. – 478, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-819-4
719258
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 581, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 564-582 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-826-2
719259
   Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239, [1] с. : табл. – В кінці кн. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-8388-81-1
719260
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 237-249. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 512 с. (Витяг. С. 123-132). Об"єкт злочину.
719261
  Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина : Курс лекций / В.О. Навроцький. – Київ : Знання, 2000. – 771с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-46-7


  Цей курс лекцій — один із перших посібників з Особливої частини кримінального права, виданих після відновлення незалежності України. Враховано сучасні соціально-економічні та правові реалії, відновлення державної незалежності України, створення ...
719262
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова, Ю.В. та ін. Гродецький; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-667-278-3
719263
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [А.О. Байда та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 677, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 662-678 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-757-7
719264
   Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посібник / [В.Б. Харченко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Право, 2020. – 655, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-998-011-3
719265
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.О. Байда та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 765, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 749-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-869-9
719266
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Практикум: навч. посіб. / за ред.. С.С. Яценка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 369-377. – ISBN 978-966-667-750-4


  Кримінальне право України. Практикум: навч. посіб. / за ред.. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 528 с. (Витяг. С. 113-119). Методика до практичних і семінарських занять. Підготовка та проведення змодельованих судових ...
719267
   Кримінальне право України.Загальна частина : Підручник. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 512с. – ISBN 966-7302-30-Х
719268
  Стрельцов Є.Л. Кримінальне право України: датовані роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
719269
  Стрельцов Є. Кримінальне право України: датовані роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-7 жовтня (№ 39)
719270
  Стрельцов Є. Кримінальне право України: додаткові роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 8-14 жовтня (№ 40)
719271
  Грищук В.К. Кримінальне право України: загальна частина : навч. посібн. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В.К. Грищук; МОНУ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-290-6
719272
   Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, А.А. Стрижевський; За ред. П.С.Матишевського,П.П.Андрушка,С.Д.Шапченка/КУ ім.Тараса Шевченко;Юрид.фак. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
719273
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вищ. навч. закл.і фак-тів / П.С. Матишевський. – Київ : А.С.К., 2001. – 352с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-339-1
719274
   Кримінальне право України: Загальна частина. : Підручник. – Київ : Юридична думка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-041-6
719275
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 333-368. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник // Економіка. Фінанси. Право. Київ: А.С.К., 2001. 352 с. (Витяг. С. 122-153). Суб"єкт злочину.
719276
   Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 896с. – ISBN 966-7302-50-4
719277
   Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Дорош; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-159-Х
Особлива частина. – 2005. – 546с.
719278
  Брич Л.П. Кримінальне право України: Особлива частина. : Навч. посібник. Тести / Л.П. Брич, В.О. Навроцький; Львівськ. нац. ун-т. – Київ : Атіка, 2000. – 208с. – ISBN 966-7714-17-9
719279
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.С. Яценка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 250-332. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.С. Яценка. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 896 с. (Витяг. С. 287-365.). Злочини проти власності.
719280
  Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
719281
  Гуторова Н.О. Кримінальне право України: Фундаментальні та прикладні проблеми / Н.О. Гуторова, Л.В. Дорош, М.В. Сенаторов // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 20-34. – ISBN 966-8467-41-8
719282
  Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії) : У трьох томах / П.П. Михайленко. – Київ : Генеза, 1999. – 944с. – ISBN 966-504-157-6
719283
   Кримінальне право. Загальна частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – Київ : Істина, 2011. – 1111, [1] с.. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. / Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-60-3


  У пр. № 1706037 напис: Дорогій студентці і нашій надії з побажанням зрозуміти і полюбити цю галузь права!!! 01.07.2015
719284
  Панов М. Кримінальне правопорушення (його види: кримінальний проступок і злочин) - новела кримінального законодавства України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – C. 9-11. – ISSN 1026-9932
719285
   Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Каф. кримін. права [та ін. ; редкол.: Є.Л. Стрельцов та ін. ; передм. С.В. Ківалова ; відп. за вип. Є.Л. Стрельцов]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 230, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-365-5
719286
  Панов М. Кримінальне правопорушення: поняття та його види / М. Панов, С. Харитонов // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 27-60. – ISSN 1026-9932
719287
  Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 16-25. – ISSN 1026-9932
719288
  Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 131-137. – ISSN 1727-1584
719289
  Комарницька О.Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 23-33
719290
  Сорока С.О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання / С.О. Сорока, Р.М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 381-390. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
719291
  Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 41-47. – ISSN 2413-1342
719292
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 223-236. – Бібліогр.: л. 191-222
719293
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
719294
  Глинська Н.В. Кримінальне процесуальне забезпечення відновлення правопорядку на тимчасово окупованих територіях України // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 140-142. – ISBN 978-617-7627-30-1
719295
  Баулін О.В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / Баулін О.В. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова Єдність, 2018. – 150, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-147. – (На допомогу студенту). – ISBN 978-617-7191-02-4
719296
  Слінько С.В. Кримінальне судочинство - розвиток та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 114-117
719297
   Кримінальне судочинство в Україні. Судова практика : злочини проти життя особи (вбивства). – Офіційне видання. – Київ : Ін Юре, 2007. – 960 с. – ISBN 978-966-313-349-2
719298
  Аленін Ю. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів / Ю. Аленін, Т. Лукашкіна // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1561-4999
719299
  Доценко О. Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-28-6
719300
  Сидор-Гібелінда Олег Кримінальне чтиво : (українська версія) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 84-86. – ISSN 0130-5212
719301
  Лизогуб Я.Г. Кримінальний закон vs. перевищення влади або службових повноважень: дискусія триває // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 12-18. – ISSN 2308-9636
719302
  Бантишев О. Кримінальний закон у боротьбі з корупцією / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 41-47
719303
  Навроцький В.О. Кримінальний закон у судженнях Василя Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 74-82. – ISSN 2224-9281
719304
  Сергеїч П. Кримінальний захист : практ. нотатки / П. Сергеїч. – Київ : Дакор, 2021. – 207, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Петро Сергійович Пороховщиков. - Пер. за вид.: Уголовная защита : практические заметки / П. Сергеич (П. П-в) - Изд. 2-е, перераб. и доп. С.-петербург: Сенатская типография, 1913. – ISBN 978-617-7679-78-2
719305
  Бондаренко І.П. Кримінальний кодекс КНДР: мовні особливості та труднощі перекладу / І.П. Бондаренко, Ю.Д. Скрипник // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 21-39
719306
   Кримінальний кодекс України. – Львів, 1996. – 168с.
719307
   Кримінальний кодекс України : Із змінами та доповненнями за станом на 5 вересня 2000 р. – Харків : Фоліо, 2000. – 160с. – (Кодекси України). – ISBN 966-03-0987-2
719308
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 143с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-098-9
719309
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 400с. – ISBN 966-7752-59-3
719310
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 вересня 2003 року). Офіційне видання. – Київ : Атіка, 2003. – 192с. – ISBN 966-8074-85-8
719311
   Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2004. – 1196с. – ISBN 966-313-048-2


  На основі сучасної теорії кримінального права, з урахування судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був принятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 року
719312
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 416с. – ISBN 966-313-115-2
719313
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
719314
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 432с. – ISBN 966-313-234-5
719315
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 176с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
719316
   Кримінальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 168с. – ISBN 966-326-196-X
719317
   Кримінальний кодекс України : За станом на 18 грудня 2007 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2007. – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-594-5
719318
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176с. – Шифр дубл.34(Код)Крим. Доп.карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
719319
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, С.В. Гізімчук, Н.О. та ін. Гуторова; [Ю.В. Баулін та ін.] ; за заг. ред. акад. Акад. прав. наук України, проф. В.В. Сташиса, акад. НАН України, акад. Акад. прав. наук України, проф. В.Я. Тація ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид.3-є, перероб.та допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 1183, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 966-633-585-9
719320
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719321
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1березня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719322
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 січня 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719323
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719324
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719325
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719326
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719327
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719328
   Кримінальний кодекс України : станом на 18 квіт. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [упоряд. В.І. Тютюгін ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 227, [2] с. – ISBN 978-966-458-458-3
719329
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 16 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 211, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
719330
   Кримінальний кодекс України (за станом на 1 квітня 1999 року). – Київ : Сірін, 1999. – 136с. – ISBN 966-95277-3-3
719331
   Кримінальний кодекс України (Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року). – Київ : Право, 1998. – 144с.
719332
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 15.09.1992 року). – Київ : Радник, 1992. – 92 с.
719333
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1лютого1993 року). – Київ : Україна, 1993. – 240с.
719334
   Кримінальний кодекс України (станом на 15 листопада 1997 р.). Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-11-0
719335
   Кримінальний кодекс України ; Кримінально-процесуальний кодекс України ; Кримінально-виконавчий кодекс України : із змінами та допов. станом на 15 лип. 2007 р. : офіц. вид. / Україна. Закони; М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2007. – 663, [1] с. – ISBN 978-966-313-312-6
719336
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.1. – 2006. – 324с.
719337
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен. 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.2. – 2006. – 364с.
719338
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен.13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.1. – 2007. – 312с.
719339
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен. 13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.2. – 2007. – 338с.
719340
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
719341
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А,С,К., 2002. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
719342
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А.С.К., 2003. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
719343
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2001. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
719344
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2002. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
719345
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 16 лютого 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 440с. – ISBN 966-7613-19-4
719346
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 1 грудня 2005 року. – Київ : Істина, 2005. – 440с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
719347
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 20 квітня 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 448с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
719348
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
719349
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 1999 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-52-0
719350
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.: В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-425-5
Т.1 : Загальна частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Богданов та ін.]. – 2013. – 374, [2] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
719351
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-426-2
Т. 2 : Особлива частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]. – 2013. – 1039, [1] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
719352
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення : (за станом законодавства на 1 вересня 1997 року). – Київ : А.С.К., 1997. – 320с. – ISBN 966-539-053-8
719353
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення. Постанови пленуму Верховного Суду України : [підготовлено з урахуванням змін та доповнень за станом на 1 травня 1993 року]. – Київ : Бібліотечка газети "Іменем закону", 1993. – 255 с.
719354
   Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 147с. – ISBN 966-611-105-5
719355
   Кримінальний кодекс України: зpазки пpоцесуальних документiв. – Київ : Основа ; Астарта, 1996. – 352с. – ISBN 9665230107
719356
   Кримінальний кодекс України: Офіційний текст : Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – ISBN 966-667-016-Х
719357
   Кримінальний кодекс Української РСР. – К., 1985. – 210с.
719358
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1958. – 163с.
719359
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1961. – 135с.
719360
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1963. – 138с.
719361
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1968. – 238с.
719362
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1971. – 250с.
719363
  Кіндюк Б. Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року: кількісні показники та рівень юридичної техніки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 149-155. – ISSN 1026-9932
719364
   Кримінальний кодекс УРСР : офіц. текст із змінами і доповн. на 1 листопада 1949 р. з постійними матеріалами і додатками. – Київ : Держ. вид-во політичної літератури УРСР, 1949. – 167, [1] c.
719365
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1938. – 196с.
719366
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1940. – 295с.
719367
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К.-Х., 1945. – 294с.
719368
   Кримінальний огляд. – Київ, 2000
719369
   Кримінальний огляд. – Київ
№ 1. – 2001
719370
  Чельцов-Бебутов Кримінальний процес / Чельцов-Бебутов. – К. – 109 с.
719371
  Шибіко В.П. Кримінальний процес : Практикум / В.П. Шибіко, В.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 304с. – ISBN 966-7302-70-9
719372
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 606, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 566-587. – ISBN 978-966-458-165-0
719373
  Молдован А.В. Кримінальний процес : Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.В. Молдован ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 327-330. – ISBN 978-966-364-929-0
719374
   Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
719375
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-09-2
719376
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник / Лобойко Л.М. – Київ : Істина, 2014. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-99-3
719377
   Кримінальний процес : підручник / [О.В. Капліна та ін.] ; за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 581, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 552-574 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-430-1
719378
   Кримінальний процес : підручник / [О.В. Капліна, В.М. Трофименко, О.М. Дроздов та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.В. Капліної, чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Щ.Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 581, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 552-574 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-430-1
719379
  Сорока С.О. Кримінальний процес в Україні: історія і сучасність / С.О. Сорока, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 553-562. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
719380
   Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – 319, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
719381
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – Київ : Либідь, 1992. – 431с. – ISBN 5-325-00044-6
719382
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0123-9


  Підручник складено відповідно до програми курсу кримінально-процесуального права з урахуванням останніх змін у законодавстві України й досягнень науки кримінального процесу. Теоретичний матеріал грунтується на судовій, прокурорській, слідчій та ...
719383
   Кримінальний процес України : Підруч.для студ.юридичн.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 2000. – 496с. – ISBN 966-7146-35-9
719384
  Молдован В.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Молдован В.В.; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 103с. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.юр. cт. – ISBN 966-7863-34-4
719385
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с. – ISBN 966-667-136-0
719386
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : Навч. посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2005. – 202с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-057-7
719387
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України : Особлива частина: Підручник для студ. вищ .юрид. навч. закладів / Л.Д.Удалова; МВС України; Нац. акад. внутрішних справ Укр. – Київ : Кондор, 2005. – 280с. – Шифр дубл 34 Удал.Доп карт.юр. – ISBN 966-351-021-8
719388
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : Підручник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – Київ : Юридична думка, 2005. – 548с. – ISBN 966-326-117-X
719389
  Молдован В.В. Кримінальний процес України : практикум: навч. посібник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; МОНУ, Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Алерта, 2006. – 297 с. – ISBN 966-8533-43-7
719390
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2007. – 202 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-106-9
719391
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 584с. – ISBN 978-966-326-241-3


  Наведено відомості, необхідні для пізнання законодавства, інших правових актів, які регламентують провадження у кримінальних справах
719392
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-667-285-1


  Розраховано на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суду
719393
   Кримінальний процес України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Нор В.Т., Бобечко Н.Р., Бойко В.П., Гузела М.В. та ін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. В.Т. Нора. – Київ : Ін Юре, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-313-360-7
719394
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
719395
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
719396
  Молдован А.В. Кримінальний процес України : навч. посібник. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 366, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Новий. – ISBN 978-617-673-109-2
719397
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України : підручник / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 839, [1] с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-566-419-3
719398
   Кримінальний процес України : навч. посібник / [О.П. Кучинська, Ю.В. Циганюк, О.Л. Булейко та ін.] ; за заг. ред. О.П. Кучинської, Ю.В. Циганюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 447, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-780-1
719399
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України. (Ігри, задачи) : Навч. посібн. / М.М. Михеєнко. – Київ : Либідь, 1992. – 254с.
719400
  Молдован В.В. Кримінальний процес України. Процесуальні документи : навчальний посібник / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-2183-06-1; 978-966-364-748-7
719401
  Молдован А.В. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. : навч. посібник / А.М. Молдован, Р.С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2014. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
719402
  Галаган І.С. Кримінальний процес Української РСР / І.С. Галаган, Д.С. Сусло. – Київ : Вища школа, 1970. – 251с.


  Посібник складений на основі Кримінального процесуального законодавства СРСР і УРСР з урахуванням відмінностей кримінально-процесуального законодавства УРСР та інших союзних республік.
719403
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США : навч. посібник / А.В. Молдован, В.А. Савченко, Т.В. Садова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-333. – ISBN 978-617-566-244-1
719404
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Молдован; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 352с. – 34 Молд.Шифр дубл.Доп.карт м.в. – ISBN 966-364-091-X
719405
  Колодчин Д.В. Кримінальний процесуальний інститут тримання під вартою як запобіжний захід : теорія і практика : монографія / Д.В. Колодчин ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Київ : Дакор, 2020. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 190-230. – ISBN 978-617-7679-54-6
719406
  Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України - новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 80-87. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України. Виділено його позитивні та негативні аспекти. Стверджується, що прийняття КПК України є безперечним свідченням продовження позитивного розвитку кримінального ...
719407
   Кримінальний процесуальний кодекс України. – Київ : [б.в.], 2012. – 320 с. – (Закон і бізнес / гол. ред. Р. Бобов ; № 22 (1061))
719408
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [В.Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ : Юстініан, 2012. – 1223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – (Юридичні Традиції). – ISBN 978-966-8257-89-6
719409
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Бандурка О.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1. – 2012. – 767, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 756
719410
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Блажівський Є.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2. – 2012. – 661, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 647
719411
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. станом на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 269, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-139-0
719412
   Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 27 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 344, [1] с. – ISBN 978-966-458-434-7
719413
  Україна. Закони Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 02 верес. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 268, [1] с. – ISBN 978-617-566-139-0
719414
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1 : [Бандурка О.М. та ін.]. – 2013. – 767, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 756-757
719415
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2 : [Блажівський Є.М. та ін.]. – 2013. – 661, [3] с. : табл. – Авт. т. зазнач. на с. 647-649
719416
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 верес. 2015 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 327, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
719417
   Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду : станом на 1 лютого 2019 р. : [практ. посібник] / [наук. ред.: І.В. Гловюк, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко ; уклад.: О.Є. Блащук, І.В. Гловюк, В.П. Кедик та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2019. – 958, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-928-353-5
719418
   Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посібник / [Андрєєв Р.Г. та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 734, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 724. – ISBN 978-617-566-170-3
719419
  Моргун В. Кримінальний процесуальний спам / В. Моргун, О. Поповченко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 142-150
719420
  Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 156-163. – ISSN 2222-5374
719421
  Маслова Н.Г. Кримінальний радикалізм: феномен, детермінація, протидія : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Маслова Наталія Григорівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 30 с. – Бібліогр.: 28 назв
719422
  Гуцалюк М.В. Кримінальні делікти в Іnternet // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
719423
   Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці. – Київ : Істина, 2001. – 272с. – ISBN 966-7613-19-4
719424
  Захаров Є. Кримінальні переслідування, що порушують свободу вираження поглядів // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 3. – С. 3-5
719425
  Письменський Є.О. Кримінальні правопорушення проти моральності: порівняльно-правова характеристика законодавства України та країн Балтії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 198-208. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
719426
  Репецький С.П. Кримінальні правопорушення терористичного спрямування в кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 181-187. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
719427
  Хавронюк М.І. Кримінальні проступки : наук.-практ. коментар статей Кримінального кодексу України / М.І. Хавронюк. – 2-ге вид. – Київ : Дакор, 2021. – 265, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-60-7
719428
  Крапивін Є. Кримінальні проступки: пенацея від дрібних злочинів чи обмеження прав? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 1992-9277
719429
  Іскендеров Е. Кримінальні процесуальні гарантії детективів Національного антикорупційного бюро України як суб"єктів доказування у досудовому розслідуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу положень чинного кримінального процесуального законодавства України та матеріалів практики досліджено проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій детективів Національного антикорупційного бюро України як ...
719430
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування під час отримання зразків для експертизи: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-520-183-0
719431
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки : арк. 258-295. – Бібліогр.: арк. 204-257
719432
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
719433
  Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 185-193. – ISSN 2222-5374
719434
  Вінниченко В.А. Кримінальні процесуальні правовідносини між слідчим та підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 40-48. – ISSN 2308-9636
719435
  Сопронюк О.А. Кримінальні процесуальні санкції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сопронюк Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
719436
  Пасечник М.Л. Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пасечник Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719437
  Марін О. Кримінальнй проступок: вплив на кримінально-правову систематику // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 129-134
719438
  Бортник В. Кримінально- правовий захист честі та гідності особи в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-33. – ISSN 0132-1331
719439
  Кернякевич-Танасійчук Кримінально-виконавча політика України : монографія / Ю.В. Кернякевич-Танасійчук ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – 336, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-457-5
719440
  Кубрак Р.М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень ; М-во науки і освіти України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". – Дніпро : Біла К.О., 2018. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-224. – ISBN 978-617-645-301-7
719441
  Доробалюк О.П. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
719442
  Стулов О.О. Кримінально-виконавча характеристика злісного порушника встановленого порядку відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
719443
  Тома М. Кримінально-виконавча характеристика особистості професійного злочинця // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 227-232. – ISSN 2663-5313
719444
   Кримінально-виконавче законодавство України : Кримінально-виконавчий кодекс, загальні питання. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-187-5
719445
   Кримінально-виконавче право : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Бадира В.А. [ та ін. ] ; за ред. Денисової Т.А. ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" ; Запорізький юрид. ін-т ; Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8909-18-4
719446
   Кримінально-виконавче право : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Бадира В.А. та ін.] ; за ред. Т.А. Денисової ; М-во освіти і науки Укр. ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-432 та в кінці теми. – ISBN 978-966-8909-18-4
719447
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 325, [3] с. – Предм. покажч.: с. 316-318. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-458-204-6
719448
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 391, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 389-391. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-458-747-8
719449
   Кримінально-виконавче право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [К.А. Автухов та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А. Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 287, [1] с. : Бібліогр.: с. 286-287. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-811-8
719450
  Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах : Навчальний посібник / О.І. Плужнік; О.І. Плужник; МВСУ; Одеський юридичний ін-т; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Професіонал, 2006. – 144с. – ISBN 966-370-013-0
719451
  Семаков Г.С. Кримінально-виконавче право України : Курс лекцій / Г.С. Семаков, А.П. Гель. – Київ : МАУП, 2000. – 196с. – ISBN 966-608-013-3
719452
   Кримінально-виконавче право України : Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, В.М. Харченко; МОНУ;Нац.юрид.акад.України ім.Ярослава Мудрого;За ред. В.М. Трубникова. – Харків : Право, 2001. – 384с. – ISBN 966-7146-42-1
719453
   Кримінально-виконавче право України : Загальна та Особлива частина:Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – 34Крим Шифр дубл. – ISBN 966-667-025-9
719454
  Гель А.П. Кримінально-виконавче право України : навчальний посібник / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; МОНУ ; за ред. А.Х.. Степанюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-667-289-9
719455
   Кримінально-виконавче право України : навч. посібник / [Є.С. Назимко, А.О. Данилевський, Ю.О. Данилевська, В.І. Гранкіна] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, ст. наук. співробітника Є.С. Назимко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 209, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-46-1
719456
  Автухов К.А. Кримінально-виконавче право України : академічний курс : підручник / К.А. Автухов, А.П. Гель, І.С. Яковець. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 431, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-760-3
719457
  Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.Б. Марисюк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 421 с. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-613-796-1
719458
   Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / [О.М. Литвинов та ін] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова та д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Степанюка. – Київ : Дакор, 2015. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 620-631 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-7
719459
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Текст відповідає офіційному, станом на 1 січня 2004 року. – Київ : Школа, 2004. – 96с. – ISBN 966-661-257-7
719460
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 15 листопада 2004 року. – Київ : Велес, 2004. – 72с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-Х
719461
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. За станом на 26 травня 2006 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 87с. – (Бібліотека офіційних видан). – ISBN 966-611-471-2
719462
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-49-9
719463
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 88, [1] с. – ISBN 978-966-458-437-8
719464
   Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодав. зі змінами та допов. станом на 16 черв. 2015 р. : офіц. текст / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 103, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-068-1
719465
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – 2-е вид., доп. і переробл. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-691-3
719466
  Прасов О.О. Кримінально-виконавчі засади забезпечення немайнових прав засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Прасов Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 18 назв
719467
  Новосад Ю.О. Кримінально-виконавчі засади участі прокуратури України у сфері виконання покарань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Новосад Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
719468
  Устюжанінова О.Т. Кримінально-виконавчі засади функціонування державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Устюжанінова Ольга Тарасівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
719469
  Веприцький Р.С. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 211-218. – ISSN 2306-9082
719470
  Цибульська Е.І. Кримінально-олігархічне коріння української кризи в економіці // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 7-9. – ISBN 978-9934-571-43-5
719471
  Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством / М.Л. Наклович. – Львів, 1974. – 112с.
719472
  Дроб"язко В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16-24


  У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав.
719473
  Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об"єднань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
719474
  Старко О.Л. Кримінально-правова заборона керування транспортним засобом у стані сп"яніння за законодавством країн ЄС // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 231-232. – ISBN 978-966-940-085-7
719475
  Коломієць Ю.Ю. Кримінально-правова ідеологія в юридичній доктрині та кримінальному законодавстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Коломієць Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 66 назв
719476
  Фріс П. Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-66. – ISSN 1026-9932
719477
  Мельник М. Кримінально-правова ідея і міфи. Нотатки на полях закону про кримінальий проступок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 6. – ISSN 1992-9277
719478
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 92-122. – ISSN 2310-6166
719479
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 124-141. – ISSN 2310-6166
719480
  Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов"язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 9-18
719481
  Кучинська О.П. Кримінально-правова кваліфікація діяння за статтею 190 КК України (шахрайство) в разі відсутності власника майна (потерпілого) та завдання йому шкоди: теоретичні аспекти й виклики правозастосування / О.П. Кучинська, О.В. Щиголь // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 28-36. – ISSN 2308-9636
719482
  Задоя К.П. Кримінально-правова кваліфікація катування, вчиненого службовою особою // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 23-24
719483
  Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні : Монографія / Л.П. Брич, В.О. Навроцький; Державна податкова адміністрація України; Вступ.ст.М.Я.Азарова. – Київ : Атіка, 2000. – 288с. – ISBN 966-7714-22-5
719484
  Берзін П.С. Кримінально-правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських "смарт-карток" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С. 93-98
719485
  Стрельцов Є. Кримінально-правова компаративістика: сучасні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  "...Чотирнадцятого серпня в Німеччині у Макс-Планк Інституті зарубіжного та міжнародного кримінального права відбулася представницька міжнародна науково-практична конференція "Реформа кримінального права в деяких країнах колишнього Радянського Союзу та ...
719486
  Савінова Н. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 1026-9932
719487
  Монастирська Р.І. Кримінально-правова метафора у поезіях Б. Олійника // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 80-81
719488
  Бурбій А.В. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бурбій Анастасія Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719489
  Гревцова Р.Ю. Кримінально-правова охорона відносин у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів: питання удосконалення / Р.Ю. Гревцова, Г.В. Гусева // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 50-61. – ISSN 2310-9769
719490
  Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н.О. Антонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Додатки: с. 495-511. – Бібліогр.: с. 468-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-954-5
719491
  Кузьмін С.А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України / С.А. Кузьмін, О.В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 103-109
719492
  Топчій В. Кримінально-правова охорона державної таємниці у забезпеченні національної безпеки України // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 359-362. – ISBN 978-617-7638-06-2
719493
  Глушко В.О. Кримінально-правова охорона екологічної й громадянської безпеки здоров"я населення України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 153-157. – ISBN 966-614-021-7
719494
  Каменський Д.В. Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Каменський Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Севєродонецьк, 2020. – 497 арк. – Додатки: арк. 471-497. – Бібліогр.: арк. 430-470
719495
  Каменський Д.В. Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Каменський Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 9 назв
719496
   Кримінально-правова охорона життя та здоровя особи : Матеріали науково-практичної конференції 22-23 квітня 2004 року м. Харків. – Київ - Харків : Юрінком Інтер, 2004. – 260 с. – ISBN 966-667-155-7
719497
  Марін О. Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 198-207. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
719498
  Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Шульга Андрій Михайлович ; М-во внутр. справ Україн, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв
719499
  Тівікова І.І. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 341-345. – ISBN 978-617-7404-86-5
719500
  Харченко Вадим Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 103-108
719501
  Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об"єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
719502
  Швед А.Ю. Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 73-75. – ISSN 2308-9636
719503
  Міщенко М.О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в історії українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
719504
  Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона моральності неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження = Criminal and legal maintenance of juvenile morality: comparative and legal investigation : монографія / Кузнецов В.В., Семчук Н.О., Чабанюк В.Д ; .Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т упр. держ. охорони України. – Київ : Кандиба Т.П., 2017. – 276, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 252-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7523-07-8


  У пр. № 1715447 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу із щирою вдячністю та глибокою повагою від автора. Підпис. 1.09.17 р.
719505
  Лановенко В.І. Кримінально-правова охорона неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 75-79. – (Серія права ; № 16)


  В работе освещаются вопросы уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от преступных посягательств. Особое внимание уделяется анализу действующего законодательства, и в плане его совершенствования предлагается выделить нормы об ответственности за ...
719506
  Коротюк О.В. Кримінально-правова охорона об"єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії (XIX - початок XX століть) // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 62-72. – ISSN 2523-4889
719507
  Комарницький М.М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв"язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
719508
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 226-232. – Бібліогр.: л. 198-225
719509
  Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності : монографія / А.С. Нерсесян ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-186 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-34-3


  У пр. № 1743597 напис: Шановній Діані Вікторівна з щирою повагою від автора. Підпис. 24.09.10
719510
  Компанець Є. Кримінально-правова охорона прав на кваліфіковане зазначення походження товару в кримінальному провадженні в Україні: реальність та шляхи вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 53-68. – ISSN 2308-0361
719511
  Бойко Ю.Ю. Кримінально-правова охорона прав пацієнта в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бойко Юлія Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
719512
  Болотіна Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності на лікарські засоби: проблеми судового захисту / Болотіна, (Дігтяр) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 36-45. – ISSN 2308-0361
719513
  Ковальський В. Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності. Загальні питання // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-24.
719514
  Павленко Т.А. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 26-32. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
719515
  Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти : монографія / А.С. Залеська ; [за заг. ред. О.М. Литвинова] ; Кримінологічна асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-13-4
719516
  Костенко О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 268-274. – ISSN 0132-1331


  На підставі проведеного дослідження автор формулює пропозиції щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення права споживача на інформацію про продукцію. На основании проведенного исследования автор формулирует предложения об ...
719517
  Ахмедов В.А. Кримінально-правова охорона правосуддя в Азербайджанській республіці та Україні : теоретико-порівняльне дослідження : монографія / Вусал Алігісмат огли Ахмедов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Одеса : Фенікс, 2019. – 424, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 385-424 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-429-7


  У пр. № 1729715 напис: Коваленко Тетьяне Александровне с уважением от автора. Подпись.
719518
  Лановенко І.П. Кримінально-правова охорона праці / І.П. Лановенко. – Київ : Знання України, 1972. – 47 с.
719519
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. + Додатки: л. 246 - 253. – Бібліогр.: л. 227 - 245
719520
  Кирбят"єв О.О. Кримінально-правова охорона професійної діяльності працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Кирбят"єв Олег Олександрович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
719521
  Кравченко С.І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кравченко Станіслав Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 269 арк. – Додатки: арк. 250-269. – Бібліогр.: арк. 215-249
719522
  Кравченко С.І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кравченко Станіслав Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
719523
  Волкова Т.І. Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів (ст. 249 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Волкова Тетяна Іванівна ; ПрАТ ”ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
719524
  Гринишин О.А. Кримінально-правова охорона свободи договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гринишин Орест Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
719525
  Гринишин О.А. Кримінально-правова охорона свободи договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гринишин Орест Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 228 арк. – Додатки: арк. 223-228. – Бібліогр.: арк. 12-13, 197-222 та в додатках: арк. 226-227
719526
  Омецинська В.Ю. Кримінально-правова охорона статевої свободи та статевої недоторканості дитини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Омецинська Вероніка Юріївна ; М-во внутрішніх справ України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
719527
  Сарнавський О.М. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 48-54. – ISSN 2413-1342
719528
  Бойченко В.П. Кримінально-правова охорона суспільної моралі в Україні: антропологічний вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бойченко Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719529
  Немеш Я.Ф. Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 9-13
719530
  Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення : монографія / Р.А. Волинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Дакор, 2018. – 452, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-96-6
719531
  Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова оцінка евтаназії за вітчизняним та зарубіжним законодавством // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 437-439. – ISBN 978-966-171-322-1
719532
  Кондра М. Кримінально-правова оцінка застосування інституту індивідуальної амністії в України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 137-140
719533
  Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 79-88. – ISSN 2079-6242
719534
  Федорак Л. Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів у період Київської Русі та її феодальної роздробленості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 86-95
719535
   Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми : Матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 листопада 2006 року. – Донецьк : ЮДІ ЛДУВС, 2006. – 359с.
719536
  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
719537
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань на українських землях за законодавством Казимира Великого // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 51-56. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено питання кримінально-правової політики у сфері майнових покарань за законодавством польського короля Казимира Великого. Проаналізовано основні види майнових покарань, передбачених у Вислицькому статуті та Повному зводі статутів Казимира ...
719538
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань часів відновлення української державності 1917-1920 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 117-121. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
719539
  Федорак Л.М. Кримінально-правова політика щодо визначення інституту множинності злочинів в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 156-168. – ISSN 2310-6166
719540
  Острогляд О.В. Кримінально-правова політика щодо смертної кари в Україні: історико-правовий огляд ХХ-ХХІ століть / О.В. Острогляд, Л. Ілин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 173-187. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
719541
  Козич І.В. Кримінально-правова політика: функції та функціонування : монографія / Козич І.В. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2020. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7468-59-1


  У пр. № 1735076 напис: Вельмишановній Тетяні Олександрівні Коваленко з повагою від автора. Підпис.
719542
  Куц В. Кримінально-правова природа та види корегування призначеного покарання / В. Куц, Р. Брящей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 59-66
719543
  Красніков С.А. Кримінально-правова протидія діяльності міжнародних терористичних груп та організацій // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 117-125. – ISSN 2072-8670
719544
  Бабій А.Ю. Кримінально-правова протидія екстремізму в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бабій Алла Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
719545
  Савченко А.В. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері економіки США: порівняльний досвід // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 201-207. – (Юридична ; Вип. 3)
719546
  Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917-1921 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 87-96
719547
  Вірт А.О. Кримінально-правова протидія злочинам, пов"язаним з незаконним використанням корисних копалин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вірт Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719548
  Бондаренко О.С. Кримінально-правова протидія камкордингу в Україні та закордоном // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 27-30. – ISBN 978-966-999-024-2
719549
  Дудоров О. Кримінально-правова протидія контрабанді лісу: очікування, реалії, перспективи / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
719550
  Дудоров О. Кримінально-правова протидія контробанді лісу: очікування, реалії, перспективи / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
719551
  Гапончук В.В. Кримінально-правова протидія публічним закликам до вчинення злочинних дій : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гапончук Віктор Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
719552
  Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 154-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
719553
  Бантишев О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб"єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 142-147.
719554
  Марчак В.Я. Кримінально-правова та психологічна характеристика обмеженої осудності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 110-113. – (Правознавство ; Вип. 427)
719555
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика "грінмейла" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 117-121
719556
  Беклєміщєва Ю.М. Кримінально-правова характеристика виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського тоталітарних режимів) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беклєміщєва Юлія Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719557
  Герасименко М.М. Кримінально-правова характеристика геноциду: світова практика встановлення чисельності жертв / М.М. Герасименко, О.С. Ховпун // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 52-63. – ISSN 2523-4552
719558
  Демчіхіна Є.С. Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 133
719559
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика діяння, пов"язаного із порушенням правил охорони або використання надр // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 94-100
719560
  Іващенко В.О. Кримінально-правова характеристика екоциду // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-96.
719561
  Макарова Н.О. Кримінально-правова характеристика еутаназії // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 30-32
719562
  Долженко К. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 399-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
719563
  Кузнецов В.В. Кримінально-правова характеристика закликів до масових заворушень: порівняльно-правові аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 380-381. – ISBN 978-966-301-169-1
719564
  Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров"ю особи під час зайняття спортом : монографія / В.М. Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-611-01-0758-7


  У пр. № 1702192 напис: У подарунок Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис.
719565
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – 209 арк. – Додатки л. 175-187. – Бібліогр.: арк. 187-209
719566
  Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 351-359. – ISSN 0132-1331
719567
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 97-103
719568
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж і мереж електрозв"язку за законодавством Казахстану, Грузії ТА Білорусі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
719569
   Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2016. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8923-29-6
719570
  Стельмахович І.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчинюються у процесі приватизації державного майна / І.В. Стельмахович, О.М. Неживець // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 173-182.
719571
  Задоя К.П. Кримінально-правова характеристика змісту діяння в основному складі перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 211-219.
719572
  Тельпіс М.В. Кримінально-правова характеристика знарядь та засобів вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тельпіс Микита Вікторович ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 5 назв
719573
  Герелюк Т.Б. Кримінально-правова характеристика знищення, руйнування або пошкодження об"єктів культурної спадщини за законодавством України та країн Східної Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Герелюк Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719574
  Василенко Кримінально-правова характеристика камкордингу / Василенко, М. Феськов // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 159-165. – ISSN 2524-0129
719575
  Щедров І.В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак поняття "злочинна організація" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 515-520. – ISSN 1563-3349
719576
  Храмцов О.М. Кримінально-правова характеристика насильства при необхідній обороні (національний та міжнародний аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 120-128. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
719577
  Храмцов О.М. Кримінально-правова характеристика насильства у статті 43 Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 114-122. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
719578
  Тавлуй О.В. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо усиновлення та інших форм сімейного виховання : монографія / О.В. Тавлуй ; [за заг. наук. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2018. – 196, [4] с. – Бібліогр.: с. 174-192 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-339-6
719579
  Гуляков К.В. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення пошукових робіт на об"єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об"єктів культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гуляков Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719580
  Шармар О. Кримінально-правова характеристика незаконної поруки лісу передбаченої ст. 246 КК України / О. Шармар, Р. Миронченко // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 214-216
719581
  Антонюк У.В. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину за порушення правил екологічної безпеки в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 519-524. – ISSN 1563-3349
719582
  Бесєдіна О.О. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину, передбаченого ст. 181 Кримінального Кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 149-153. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
719583
  Лихова С.Я. Кримінально-правова характеристика окремих видів порушення законодавства про референдум // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.48-74
719584
  Фролова О.Г. Кримінально-правова характеристика окремих ознак об"єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 249-257. – (Право. Економіка. Управління)
719585
  Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 159-167. – ISSN 1026-9932
719586
  Бабіков Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від организаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід : монографія / Бабіков Олександр Петрович, Олійник Олена Сергіївна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, М-во освіти і науки України. – Київ : [б. в.], 2019. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-225


  У пр. № 1740811 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями від авторів. Підпис. 05.05.2020 р.
719587
  Бадюков Ю.В. Кримінально-правова характеристика поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 Кримінального Кодексу України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бадюков Юрій Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
719588
  Волинець Р.А. Кримінально-правова характеристика порушення бюджетного законодавства за КК України (ст. 210) та КК РФ (ст. 285.1): порівняльний аспект // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 104-107
719589
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
719590
  Володавська О.С. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 65-74. – ISSN 2304-4556
719591
  Чеботарьова Г. Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 37-42
719592
  Задніченко С.І. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 143-148
719593
  Гришаєва Н.І. Кримінально-правова характеристика провокації злочину // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 27-30. – ISSN 2410-244Х
719594
  Киренко С.Г. Кримінально-правова характеристика психічного насильства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-28.
719595
  Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
719596
  Матишевський П.С. Кримінально-правова характеристика розкрадання соціалістичного майна шляхом зловживання службовим становищем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-63. – (Серія права ; № 10)


  Для хищения социалистического имущества путем злоупотребления служебным положением, в отличие от хищения путем присвоения и растраты, наличие у должностного лица правомочий в отношении похищенного им имущества не всегда обязательно. Среди ...
719597
  Старук Ю.О. Кримінально-правова характеристика санкції статті 306 Кримінального кодексу України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 140-145.
719598
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика суб"єкта порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 293-303. – ISSN 1993-0909
719599
  Почкун Г.О. Кримінально-правова характеристика фальсифікації ліарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 132
719600
  Пілюков Ю. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 169-174. – ISSN 2524-0129
719601
  Попко В. Кримінально-правова юрисдикція та ії принципи у транснаціональному кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 238-247. – ISSN 2663-5313
719602
  Данилевський А.О. Кримінально-правове забезпечення доступу до правосуддя в контексті запровадження інституту кримінального проступку // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 87-92. – ISBN 978-617-7627-30-1
719603
  Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
719604
  Власюк В.В. Кримінально-правове забезпечення охорони діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Власюк Владислав Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
719605
  Триньова Я.О. Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 401-412. – ISSN 2078-3566
719606
  Мельник П.О. Кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Павло Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 267 арк. – Додатки: арк. 264-267. – Бібліогр.: арк. 8-10, 216-263 та в додатках: арк. 264-266
719607
  Мельник П.О. Кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Павло Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
719608
  Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В.І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 424-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-15-8
719609
  Бурдін В. Кримінально-правове значення психічного захворювання особи після вчинення нею злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243-252. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
719610
  Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 222-228. – ISSN 2409-4544
719611
  Буртовой М.О. Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 38-42
719612
  Мелих Б. Кримінально-правове значення юридичної помилки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 299-306. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
719613
  Максимюк О.Д. Кримінально-правове обвинувачення як підстава реалізації кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 461)
719614
  Мельничок В. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-110.
719615
  Мамотенко О.П. Кримінально-правове покарання за незаконне поводження з товарами у сфері акцизного оподаткування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 28-33. – ISSN 2308-9636
719616
  Олефір Л.І. Кримінально-правове поняття пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 107-110
719617
  Острогляд О.В. Кримінально-правове регулювання в професійній діяльності журналіста // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 171-180. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670


  В процесі дослідження встановлено, що елементи захисту професійної діяльності журналіста та його особи можна поділити на умовні три групи: 1) захист професійної діяльності, 2) захист особи журналіста та його прав, 3) деякі імунітети професійної ...
719618
  Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 128-129. – ISBN 978-966-328-120-9
719619
  Панов М. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.) / М. Панов, І. Зінченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 228-246. – ISSN 1026-9932
719620
  Єгорова Ю.В. Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 244-249. – ISSN 2219-5521
719621
  Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
719622
  Марчак В. Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності. Crime and psychological meaning and problems of differentiation of insanity, sanity and partial insanity are ...
719623
  Заруба П. Кримінально-правовий аналіз суб"єктів злочинів у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 119-122
719624
  Беньківський В.О. Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 403-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
719625
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з тероризмом // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 8-13
719626
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект національної безпеки України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 2-7
719627
  Іщенко О.М. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря / О.М. Іщенко. – К., 1994. – 64с.
719628
  Мульченко В.В. Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 169-172. – (Серия: Право ; № 1 (39)). – ISSN 1813-338Х
719629
  Недогібченко Є. Кримінально-правовий захист об"єктів індивідуалізації в Україні та за кордоном // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 81-87. – ISSN 2308-0361
719630
  Орлеан А.М. Кримінально-правовий захист особи / А.М. Орлеан, Ю.В. Волощина // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 82-84. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Кримінально-правова політика спрямовується на захист особи, її особистої безпеки,здоров"я, життя, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості (розділи I-V, XV, XVII-XIX КК України) [1]. Зазначені злочини в чинному КК України ...
719631
  Сийплокі М.В. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сийплокі Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
719632
  Танаджі В.Г. Кримінально-правовий захист прав працівників у договірних відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Танаджі Василь Григорович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
719633
  Самотієвич В. Кримінально-правовий захист права на життя новонародженої дитини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 222-227. – ISSN 2663-5313
719634
  Гусаров С.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 34-43. – ISSN 2304-4556
719635
  Литвин М. Кримінально-правовий інститут співучасті у злочині // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-49. – ISSN 2227-7056
719636
  Бойко А.М. Кримінально-правовий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Бойко А.М.; МО України. Львівський держ. універ. ім.І.Я.Франка. – Львів, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
719637
  Шепітько М. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 126-133. – ISSN 1993-0909
719638
  Болдарь Г. Кримінально-правовий статус арбітражного керуючого // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-115
719639
  Коломієць Ю. Кримінально-правовий хаус, або Яке майбутнє чекає проект нового ККУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 9-15 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 1992-9277
719640
  Леськів С. Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – C. 199-203. – ISSN 2
719641
  Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошвих коштів та іношого майна, здобутого незаконним шляхом : 12.00.08: Дис. ... канд. юрид. наук / Бондарєва М. В.; КУ ім. Т. Шевченко. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.190-210
719642
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
719643
  Васильківська І.П. Кримінально-правові аспекти протидії торгівлі людьми в умовах дії угоди України про асоціацію з Європейським Союзом // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 190-201. – ISSN 2412-8465
719644
  Іллюк М. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 11. – ISSN 1992-9277


  П"ятого травня Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з НШСУ провели для суддів та працівників апаратів судів міжнародний круглий стіл "Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні".
719645
  Мельник П.В. Кримінально-правові гарантії охорони праці в умовах формування підприємницького сектору економіки : Спецкурс з кримінального права. Монограф. дослідження / П.В. Мельник. – Ірпінь, 1998. – 158с. – ISBN 966-7257-15-0
719646
  Бахуринська О.О. Кримінально-правові джерела Литовського Статуту: історико-правовий аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 202-211. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Автор за історичними джерелами досліджує процес розвитку давньоруського права на українських територіях XIV-XV століть, вплив звичаєвих норм Руської Правди та законодавчих джерел на формування правових положень Литовського Статуту 1529 року. Значний ...
719647
  Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
719648
  Шведова Г.Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 187-192. – ISSN 2078-6670
719649
  Янко В.М. Кримінально-правові засади протидії основ суверенітету українського народу // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 22-29. – ISBN 978-617-616-077-9
719650
  Оропай О.О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 63-68. – ISSN 2413-1342
719651
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу в механізмі реалізації норм, що встановлюють покарання за вчинення злочинів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 239-245. – ISSN 1026-9932
719652
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обгрунтованості покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 102-108.
719653
  Шостко О.Ю. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 146-153
719654
   Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / [О.В. Козаченко та ін.] ; за ред. проф. О.В. Козаченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-5634-287-9
719655
  Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 351-357. – ISSN 1026-9932
719656
  Кахнич В.С. Кримінально-правові концепції у Львівському університеті Австрійського періоду (1784-1867 рр.) та їх вплив на сучасну правову доктрину України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 2219-5521
719657
  Пономаренко Ю.А. Кримінально-правові наслідки запровадження в Україні воєнного стану // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 179-192. – ISSN 2224-9281
719658
  Броневщька О.М. Кримінально-правові норми міжнародних договорів періоду Київської Русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
719659
  Кравченко О.О. Кримінально-правові норми про контробанду потребують реконструкції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.50-54
719660
  Вознюк А.А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія / Вознюк Андрій Андрійович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-93-6


  У пр. № 1728412 напис: Шановному Сергію Олександровичу з найкращими побажаннями від автора. 18.02.15 Підпис
719661
  Гусак А.П. Кримінально-правові ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 573-578. – ISSN 1563-3349
719662
  Любченко Д.І. Кримінально-правові ознаки хабарництва / Д.І. Любченко, О.Ю. Анциферов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-123.
719663
  Петрущак А.І. Кримінально-правові особливості згвалтування, вчиненого неповнолітніми // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 37-39
719664
  Юзікова Н.С. Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Юзікова Н.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – Бібліогр.:16с.
719665
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Юзікова Наталія Семенівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. юридична Академія. – Одеса, 1999. – 176л. – Бібліогр.:л.159-174
719666
  Цвіркун Н.Ю. Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 155-167. – ISSN 2304-4556
719667
  Ус О. Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 178-186. – ISSN 1993-0909
719668
  Кубальський В.Н. Кримінально-правові проблеми протидії корупції у системі органів місцевого самоврядування / В.Н. Кубальський, О.О. Бойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 213-222. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
719669
  Барсученко Ю.О. Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 177-182. – ISSN 2616-6798
719670
  Присяжнюк І.І. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
719671
  Наумчук Н.В. Кримінально-правові та адміністративно-правові аспекти відповідальності у сфері безпеки продукції в сучасному українському законодавстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 179-185. – ISSN 2227-796X


  In the article we stressed on the necessity of harmonization of criminal law with administrative. We analyzed the value of criminal and administrative responsibility for delivery of dangerous products. We formulated recommendations for improving the ...
719672
  Коваль А. Кримінально-правові та кримінальні процесуальні підстави розмежування процедури примирення на підставі ст.46 КК України та на підставі угоди про примирення. Проблеми понятійного апарату // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 135-137
719673
  Андрушко П.П. Кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти виконання рішення Конституційного суду України, яким визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) стаття 366 КК України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 67-71. – ISSN 2308-9636
719674
  Орлов Ю.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 126-136. – ISSN 2304-4556
719675
  Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О.В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-617-7020-24-9
719676
  Ткаченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи запобігання незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Олександр Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
719677
   Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посібник / [М.С. Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк ; Національна академія прокуратури України, 2014. – 244, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-617-7264-01-8
719678
  Собко Г.М. Кримінально-правові та кримінологічні основи протидії психічному насильству : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Собко Ганна Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
719679
  Йоффе М. Кримінально-правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-70. – ISSN 0132-1331
719680
  Астахова О.О. Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 4-22. – ISSN 2222-5374
719681
  Кобзаренко П.В. Кримінально-правової проблеми імплементації норм міжнародного права / П.В. Кобзаренко, О.А. Селіванова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. є актом загальногалузевої, в тому числі і кримінально-правової, імплементації норм міжнародного права. Укладені і належним числом ратифіковані Україною міжнародні ...
719682
  Бойко А.М. Кримінально-правоий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Бойко А. М.; МО України, КУ ім. Шевчека. – К., 1995. – 24л.
719683
  Вовк І. Кримінально-процесуальна аналогія та інші правові категорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 340-345. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
719684
  Гаврилюк Л. Кримінально-процесуальна норма як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
719685
  Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб"єкта доказування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.69-73. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
719686
  Туркота С.М. Кримінально-процесуальне забезпечення компромісу між потерпілим і обвинуваченим // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-27
719687
   Кримінально-процесуальне законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 480с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-090-2
719688
  Андрушко П.П. Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 9-20


  Автор досліджує юридичну природу обставин, що виключають злочинність діяння, їх відмінності від обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, та практику некоректного застосування в кримінальному процесі. Автор исследует юридическую ...
719689
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко ; Мін-во внутрішніх справ України ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-е, змінене і доп. – Київ : Істина, 2008. – 488с. – ISBN 966-7613-66-6
719690
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Навч. посібник / В.М. Тертишник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 576c. – ISBN 966-7302-86-5
719691
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / В.М. Тертишник. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2003. – 1120с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-420-7
719692
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. – 5-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2007. – 848 с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-110-4
719693
  Сопронюк О. Кримінально-процесуальне правопорушення як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 100-110
719694
  Чорноусько М.В. Кримінально-процесуальний закон та Конституція України: деякі аспекти відповідності // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 95-98. – ISBN 978-966-419-300-6
719695
  Свиридов Б. Кримінально-процесуальний захист обвинуваченого і потерпілого від злочину в сучасному вимірі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
719696
   Кримінально-процесуальний кодекс : За станом на 15 серпня 1997 р. – Київ : Логос ; Сірін, 1997. – 156 с. – ISBN 966-581-003-0
719697
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційний текст із змінами і доповненнями. – Київ : Україна, 1994. – 240с. – ISBN 5-319-01326-4
719698
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 158с.
719699
   Кримінально-процесуальний кодекс України. – Київ : Атіка, 2002. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
719700
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року). – Київ : ІнЮре, 2003. – 416с. – ISBN 966-8088-28-X
719701
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 жовтня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 216с. – ISBN 966-7714-75-6
719702
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 452с. – ISBN 966-313-111-X
719703
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 456с. – ISBN 966-313-266-3
719704
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-78-2
719705
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 196с. – ISBN 966-326-203-6
719706
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – Шифр дубл.34(Код) Крим.Доп. 1 карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
719707
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
719708
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
719709
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
719710
   Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 січня 2010 р. / Бояров В.І. [та ін.] ; за заг. ред. : В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка ; Верховний Суд України. – Вид. 6-е, переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 894 с. – ISBN 978-966-2968-21-7
719711
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-117-8
719712
   Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 1 січня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 168 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-13-7
719713
   Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 840с. – ISBN 966-7302-84-9
719714
   Кримінально-процесуальний кодекс України. За станом на 1 квітня 1997 р.. – Київ : Логос, Сірін, 1997. – 157с. – ISBN 966-581-003-0
719715
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-667-001-01
719716
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1958. – 159с.
719717
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1961. – 203с.
719718
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1964. – 224с.
719719
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 400с.
719720
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 288с.
719721
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – 123с.
719722
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К., 1940. – 173с.
719723
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К.-Х., 1944. – 252с.
719724
  Габлей Н.Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання вироку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 524-530. – ISSN 1563-3349
719725
  Гусак А.П. Кримінально-процесуальний статус неповнолітнього обвинуваченого / А.П. Гусак, Г.В. Саржан // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 208-210. – ISBN 978-966-940-085-7
719726
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1996. – 256с. – ISBN 966-00-0031-6
719727
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1999. – 280с. – ISBN 966-95627-2-4
719728
  Дроздов О. Кримінально-процесуальні аспекти звільнення особи від кримінльної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям / О. Дроздов, В. Гутнік // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 41-44
719729
  Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 119-121. – ISSN 2310-9769
719730
  Савченко В.А. Кримінально-процесуальні гарантії (за законодавстві України) // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 278-288
719731
  Супрунова О. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 143-145
719732
  Гмирко Валерій Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація : Конспект проблемної лекції. Правний стан на 01.08.02 р. / Гмирко Валерій; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2002. – 63с.
719733
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 406, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-415-2


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
719734
  Костін М. Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 98-103.
719735
  Калинюк Н.М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 287-291


  Досліджено деякі теоретичні питання кримінально-процесуальних перспектив розвитку дистанційної очної ставки в Україні. Відображено ймовірну ефективність функціонування інституту дистанційної очної ставки у перспективі ...
719736
  Бондар І.С. Кримінально-процесуальні порушення досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 114-115
719737
  Хабло О.Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 465-470. – ISSN 1563-3349
719738
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при порушенні кримінальної справи: причини та шляхи їх усунення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-146.
719739
  Лєшукова І. Кримінально-процесуальні проблеми взамодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн СНД у боротьбі зі злочинними співтовариствами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С129-136
719740
  Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу : монографія / Є.Г. Коваленко, Г.Я. Коваленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-667-458-9
719741
  Перцева В.А. Кримінально-психологічні детермінанти уявлень про ревнощі у текстах художніх творів ХІХ ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 182-188. – ISSN 2522-493Х
719742
  Приступа А.Є. Кримінально-психологічні етюди Дмитра Андрійовича Дріля / А.Є. Приступа, В О. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 91-95
719743
  Моргун О.С. Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітнііх // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 151-157
719744
  Марисюк К. Кримінально - правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.31-34. – ISSN 0132-1331
719745
  Киренко С. Кримінально - правова охорона неповнолітніх: новий КК - старі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
719746
  Поліщук Г. Кримінально - правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
719747
   Кримінально - правові засоби забезпечення громадської безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.11-20. – ISBN 966-667-078-Х
719748
  Гевко В. Кримінально - процесуальна форма: структура та елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.139. – ISSN 0132-1331
719749
  Маляренко В. Кримінально - процесуальне законодавство України: питання становлення та розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-15. – ISSN 0132-1331
719750
  Орлов М. Кримінально - процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
719751
   Кримінальноправова боротьба з хуліганством. – К., 1971. – 151с.
719752
  Матишевський П.С. Кримінальноправовий аналіз розкрадання державного або громадського майна шляхом грабежу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 30-35. – (Серія права ; № 12)


  В статье дается юридический анализ состава преступления грабежа; раскрывается содержание понятия "открытое" похищение имущества; исследуется характер физического насилия при грабеже, в том числе и насилия, сопряженного с лишением свободы потерпевшего; ...
719753
  Абросімова Ю.А. Кримінальпо-психологічні особливості злочинності неповнолітніх на загальному та регіональному рівнях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 156-162.
719754
  Баганець О. Криміногена ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими ролками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
719755
  Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ - ХХІ століть і прогноз на перспективу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 60-67
719756
  Зозуля Є.В. Криміногенна ситуація в Україні періоду становлення та розвитку незалежної держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1728-3671
719757
  Батиргареєва В.С. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 151-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
719758
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулим роками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  "...Аналіз стану злочинності, її структури й динаміки на території України за 2013-2016 роки (частина 1)".
719759
  Баганець Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Ключові причини розгулу злочинності та безпорадності правоожоронної системи і можливі шляхи врегулювання даних проблем (частина 3 - заключна) / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
719760
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2016 році (в порівнянні з 2013-2015 рр.) (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
719761
  Вавриш А.В. Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 45-59. – ISSN 2410-3594
719762
  Гега П.Т. Криміногенна ситуація та стан економіки в аграрному секторі України / П.Т. Гега, П.М. Борута // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.107-124. – ISSN 1609-0462
719763
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування корисливої спрямованості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-32.
719764
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування насильницької спрямованості у неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 148-151.
719765
  Баганець О. Криміногенна Україна: між Венесуелою та Нігерією // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)


  Загальний стан злочинності та протидії їй в Україні у 2020 році (в порівнянні з відповідними даними 2013 - 2019 років)
719766
  Баганець О. Криміногенна Україна: між Венесуелою та Нігерією. Загальний стан злочинності та протидії їй в Україні у 2020 році (в порівнянні з відповідними даними 2013 – 2019 років) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 6. – ISSN 1992-9277
719767
  Баганець Криміногенний вал / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Стан злочинності в Україні за минулий рік та результати протидії їй з боку держави і як це пов"язано з реформуванням правоохоронних органів.
719768
  Байлов А.В. Криміногенний потенціал діяльності засобів масової інформації / А.В. Байлов, П.В. Сахута // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556


  Стаття присвячена характеристиці криміногенного потенціалу діяльності засобів масової інформації. Доводиться, що разом із позитивними складовими, які визначаються інституціоналізацією ліберальних суспільних інституцій, засоби масової інформації здатні ...
719769
  Нікітін Ю.В. Криміногенні впливи на економічну безпеку яr складову національної безпеки держави та їх попередження : економіка та право // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-136. – Бібліогр.: 10 назв
719770
  Шаповалов О.В. Криміногенні ризики сьогодення шляхи профілактики віктимності населення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 118-128.
719771
  Стеблинська О.С. Криміногенні чинники пияцтва і наркотизму в структурі злочинів неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-111.
719772
  Скулиш Є. Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях (Чернівецький національний університет), які працювали на юридичному факультеті.
719773
  Бандурка О.М. Кримінологічі фактори впливу на стан злочинності в україні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 7-12. – ISBN 978-617-7364-24-4
719774
  Смирнова Анелія Кримінологічна автентичність суб"єктів співучасті у структурі економічної злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 151-154
719775
  Скулиш Євген Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 47-50
719776
  Шелухін М.Л. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення : монографія / Шелухін М.Л.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Вебер, 2008. – 365с. – ISBN 978-966-335-197-1
719777
  Доробалюк О.П. Кримінологічна детермінація злочинів, вчинених персоналом Державної пенітенціарної служби України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 32-35
719778
  Іщук О.С. Кримінологічна діяльність органів прокуратури : монографія / О.С. Іщук ; Ген. прокуратура Укрїни, Нац. акад. прокуратури. – Харків : Золота миля, 2014. – 365, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-56-6
719779
  Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-116.
719780
  Філіпенко Н.Є. Кримінологічна діяльність судово-експертних установ України: теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Філіпенко Наталя Євгеніївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
719781
  Орлов Ю.В. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 78-84
719782
  Орлов Ю. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів як засіб протидії злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 101-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
719783
  Джужа О. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики / О. Джужа, А Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.95-100. – ISSN 0132-1331
719784
  Головкін Б.М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 232-237
719785
  Голіна В. Кримінологічна політика в Украні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
719786
   Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 / О.М. Джужа, Р.В. Вереша, Д.М. Тичина, В.В. Василевич // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 190-209. – ISSN 1993-0909
719787
  Ківалов С.В. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю / С.В. Ківалов, В.Н. Дрьомін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1609-0462
719788
  Гончарова А. Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 182-185. – ISSN 2307-8049
719789
  Філіппов С.О. Кримінологічна політика у сфері транскордонних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 292-296. – ISSN 2219-5521
719790
  Голіна В.В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 192-203. – ISSN 2224-9281
719791
  Харченко В.Б. Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 210-227. – ISSN 2304-4556
719792
  Панов М.І. Кримінологічна та кримінально-правова науки: до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв"язків / М.І. Панов, С.В. Панова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 41-47. – ISSN 2308-9636
719793
  Ліпкан В.А. Кримінологічна та кримінально-правова оцінка тероризму // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 4. – С.23-28. – Бібліогр.: 7 н.
719794
  Журавльов В.П. Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об`єднань у новому Кримінальному кодексі України / В.П. Журавльов, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-58. – ISSN 1609-0462
719795
  Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0132-1331
719796
  Юрчишин В. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 96-102
719797
  Петричко Н.Й. Кримінологічна характеристика азартних ігор // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 16-20.
719798
  Турлова Ю.А. Кримінологічна характеристика бракон"єрських посягань, що вчиняються групою осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 497-501. – ISSN 1563-3349
719799
  Корнякова Т. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки особи у контексті психофізіологічної та соціально-правової складової / Т. Корнякова, Н. Юзікова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 245-263. – ISSN 1026-9932
719800
  Нєбитов А.А. Кримінологічна характеристика жертви торгівлі людьми // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 160-165
719801
  Євдокімова М.О. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності в сфері економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Євдокімова Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
719802
  Євдокімова М.О. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності в сфері економіки : монографія / М.О. Євдокімова ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України Р.В. Вереші ; Акад. адвокатури України. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-188. – ISBN 978-617-7932-11-5
719803
  Продан Т.В. Кримінологічна характеристика жіночої насильницької злочинності в Україні : монографія / Т.В. Продан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-82-9
719804
  Андрушко А.В. Кримінологічна характеристика захоплення заручників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 213-218. – ISSN 2219-5521
719805
   Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України; за заг. ред. В.В. Голіни. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 156с. – ISBN 978-966-8759-38-9
719806
  Гладун О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 290-296. – ISSN 0132-1331
719807
  Ахмедов В.А. Кримінологічна характеристика злочинів як передумова розробки стратегії протидії злочинності у сфері правосуддя // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 51-58. – ISSN 2413-1342
719808
  Гребенюк М. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених із особливою жорстокістю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
719809
  Григор"єв Р.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 178-186. – ISSN 2079-6242
719810
  Баклан І.В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних з незаконним обігом наркотиків серед неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 492-496. – ISSN 1563-3349
719811
  Суховолець У.А. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних із незаконним обігом наркотиків // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
719812
  Сметаніна Н.В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми / Н.В. Сметаніна, Є.С. Манагарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2219-5521
719813
  Попович В.М. Кримінологічна характеристика злочинів: теорія та методологія формування, напрями розвитку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 302-314. – ISSN 2072-8670
719814
   Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства : монографія / Т.В. Корнякова, О.Л. Соколенко, К.А. Марков [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 295, [5] с. – До 100-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту імені Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 290-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-859-5
719815
  Головкін Б.М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові / Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 105-131. – ISBN 966-8467-41-8
719816
  Шелухін М.Л. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економічної діяльності: поняття та елементи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 120-130. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
719817
  Костюк В.В. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Костюк Володимир Володимирович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
719818
  Лісниченко Л.В. Кримінологічна характеристика і заходи запобігання грабежам та розбійним нападам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лісниченко Лілія Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
719819
  Єфремов С.О. Кримінологічна характеристика конкретної життєвої ситуації в момент вчинення умисного вбивства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 91-94. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основании материалов изучения уголовных дел об умышленных убийствах раскрывается содержание и криминологическое значение конкретной жизненной ситуации в момент совершения данных преступлений, показываются ее особенности применительно к ...
719820
  Гайворонський Є.П. Кримінологічна характеристика контрабанди історичних і культурних цінностей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 159-164. – ISSN 0201-7245
719821
  Гришко О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 309-315. – ISSN 0132-1331
719822
   Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISBN 966-8759-17-6
719823
  Скулиш Є.Д. Кримінологічна характеристика корупції в Україні на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-115. – (Правознавство ; Вип. 474)
719824
  Шостко О.Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 69-78. – ISSN 2079-6242
719825
  Маслова Н.В. Кримінологічна характеристика крадіжок з проникненням у житло громадян в умовах великого міста // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-83
719826
  Гришко О.М. Кримінологічна характеристика крадіжок, вчинених щодо осіб похилого віку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 534-540. – ISSN 1563-3349
719827
  Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов"язана з наркобізнесом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-93.
719828
  Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.58-64
719829
  Куликович А.Ю. Кримінологічна характеристика морально-психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Куликович Антон Юрійович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
719830
  Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу-її сутність та призначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 89-94. – ISSN 0132-1331
719831
  Піщенко Г. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні / Г. Піщенко, С. Мінченко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
719832
  Пазенко Д. Кримінологічна характеристика наркоманії й алкоголізму в контексті визначення наркоманії й алкоголізму в контексті визначення понять та відмінностей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 138-141
719833
  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
719834
  Гумін О.М. Кримінологічна характеристика насильства у сім"ї щодо неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 492-499. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
719835
  Левченко Ю.О. Кримінологічна характеристика необережної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 110-117
719836
  Стеблинська О. Кримінологічна характеристика неповнолітніх, які вчиняють злочини в стані сп"яніння // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-81.
719837
  Сказко Ю. Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 156-161. – ISSN 2308-9636
719838
  Беленок В.П. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 42-51. – ISSN 2523-4552
719839
  Комаринська Ю.Б. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють вбивства на залізничному транспорті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 158-163
719840
  Оропай О.О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють трудову експлуатацію дітей в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
719841
  Оропай О.О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють трудову експлуатацію дітей в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
719842
  Бучацька О.М. Кримінологічна характеристика особи безпритульного злочинця та причин, що зумовлюють його безпритульність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-134. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х


  Проаналізовано фактори та причини, що зумовлюють безпритульність як неповнолітніх, так і дорослих осіб; чинники, які спонукають осіб до втечі з дому чи інтернату, і як наслідок, до паразитичноо способу життя; наведено кримінологічний портрет ...
719843
  Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 133-138
719844
  Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчинив службову недбалість // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 220-229.
719845
  Марченко М. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який самовільно зайняв земельну ділянку та здійснив самовільне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 81-86
719846
  Поліщук А. Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 144-149
719847
  Дьордяй В.І. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього гвалтівника // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 152-159
719848
  Скриннікова Н.С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статті), яка вчиняє злочини в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 257-260
719849
  Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочини у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91.
719850
  Левикін В.Є. Кримінологічна характеристика особи професійного вбивці // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 58-60. – ISBN 978-966-419-280-1
719851
  Бурбело Р.Ю. Кримінологічна характеристика особи професійного злочинця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 136-138. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
719852
  Томчук О І. Кримінологічна характеристика особи хабародавця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 236-241.
719853
  Фіалка М.І. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинює службове підроблення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 6. – С. 177-186. – ISSN 2304-4556
719854
  Круміна М. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і телесні ушкодження з необережності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
719855
  Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері приватизації майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-91.
719856
  Михайлик О. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє насильство в установах виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 204-208. – ISSN 2
719857
  Мороз Л. Кримінологічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
719858
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
719859
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 245с. – Додатки л. 181 -220. – Бібліогр.: л. 221 - 245
719860
  Сокол О.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2222-5374
719861
  Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 542-548. – ISSN 1563-3349
719862
  Туркот М. Кримінологічна характеристика особистості суб"єкта військових злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 76-82. – ISSN 2311-6676
719863
  Юрасюк О.В. Кримінологічна характеристика особистості торговця людьми // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 124-130. – ISSN 0201-7245
719864
  Політова А.С. Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 135-138
719865
  Ємець Б.М. Кримінологічна характеристика привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (по матеріалам Полтавської області) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
719866
  Василенко К.І. Кримінологічна характеристика проблем суїциду в установах виконання покараннь і слідчих ізоляторах // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 8-18
719867
  Ставінський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
719868
  Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Украіні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 42-62.
719869
  Сподарик Н. Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров"я особи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 522-527. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
719870
  Арделян Т.О. Кримінологічна характеристика сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Арделян Тетяна Онуфріївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
719871
  Юрчишин В.М. Кримінологічна характеристика сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності : монографія / Юрчишин В.М., Арделян Т.О. ; Чернів. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2021. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-154 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-90-4
719872
   Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 3-39
719873
  Семененко В.В. Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Семененко Вадим Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719874
  Рябчук С.В. Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рябчук Святослав Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719875
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики автономної республіки Крим) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В.; Таврійський націонльн. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008. – 280л. + Додатки: л.201-251. – Бібліогр.: л.252-280
719876
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.08. - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
719877
  Хомич Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 223-227. – ISSN 2409-4544
719878
  Артеменко О.М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Артеменко Олексій Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
719879
  Корнякова Т.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / Т.В. Корнякова, В.В. Фінчук ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-185. – ISBN 978-966-981-041-0
719880
  Волянюк О.Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-104. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
719881
  Лаговська Н.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лаговська Наталія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
719882
   Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій і корисливо-насильницькій злочинності жінок в Україні / Б.М. Головкін, А.Б. Блага, Л.О. Шевченко, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 102-124.
719883
  Талах А.М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням, пов"язаним з діяльністю релігійних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Талах Анатолій Миколайович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719884
  Нікітін Д.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нікітін Денис Юрійович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
719885
  Дорохін Д.В. Кримінологічна характеристика та запобігання релігійному екстремізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дорохін Дмитро Вадимович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
719886
  Свір П.В. Кримінологічна характеристика та запобігання розбійним нападам на житло в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Свір Павло Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
719887
  Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
719888
  Михалік О.І. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михалік Олександр Ігорович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719889
  Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного вироб-ва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркот. засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту : (За матеріалами Автономної республіки Крим) Монографія / І.О. Доброрез. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2006. – 200с. – ISBN 966-354-083-4
719890
  Сокуренко В.В. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у сфері фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сокуренко Віталій Валерійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
719891
  Гурстієва Ю.О. Кримінологічна характеристика умисних вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гурстієва Юлія Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
719892
  Бедриківський В.В. Кримінологічна характеристика учасника банди // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 166-175
719893
  Жаровська Г.П. Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 118-124. – (Правознавство ; Вип. 385)
719894
  Ільченко С.Ю. Кримінологічне дослідження стану латентності контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С.Ю. Ільченко, Б.М. Ємєць // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С.19-27
719895
  Сазонов В.В. Кримінологічне забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сазонов Василь Вікторович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 29 с. – Бібліогр.: 26 назв
719896
  Корнякова Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки України в паливно-енергетичному комплексі України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 357-362. – ISSN 1026-9932
719897
  Якимова С.В. Кримінологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 563-569. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
719898
  Бесчастний М В. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні : монографія. – Харків : В справі, 2017. – 358, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-91-2
719899
  Філіппов С.О. Кримінологічне значення показника "ціна транскордонної злочинності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 225-230. – ISSN 2219-5521
719900
  Корнякова Т. Кримінологічне значення соціальних протиріч у системі криміногенної детермінації в умовах демократичного суспільства / Т. Корнякова, Н. Юзікова // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 183-194. – ISSN 1026-9932
719901
  Ларченко М.О. Кримінологічне моделювання та прогнозування злочинної поведінки : монографія / М.О. Ларченко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 357, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-357. – ISBN 978-617-527-196-4
719902
  Машлякевич Д.С. Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005-2015 роки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 117-125
719903
  Крусір Н. Кримінологічний аналіз булінгу, його види, ознаки та способи запобігання // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 88-97. – ISSN 2707-6849
719904
  Мельник М. Кримінологічний аналіз економічної злочинності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
719905
  Семенюк О.Г. Кримінологічний аналіз загроз у сфері охорони державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 106-113


  Проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз у сфері охорони державної таємниці, виокремлено джерела та носії таких загроз, розглянуто мотивацію протиправної діяльності на шкоду Україні та механізми її формування.
719906
  Козакова І.В. Кримінологічний аналіз засуджених осіб, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 168-180. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
719907
  Гавловський В.Д. Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 101-107
719908
  Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-98
719909
  Кулик О. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
719910
  Головкін Б.М. Кримінологічний аналіз кількісних показників корисливої насильницької злочинності в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 165-175. – ISSN 0201-7245
719911
  Ващенко І.В. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І.В. Ващенко, В.П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 6-10. – ISBN 966-435-028-1
719912
  Орлов Ю.В. Кримінологічний аналіз проекту закону України "Про пенітенціарну систему" // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 68-73. – ISSN 1727-1584
719913
  Шкуро В.В. Кримінологічний аналіз рівня та динаміки суїцидальності як фонового явища злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 246-257. – ISSN 2304-4556
719914
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 142-150. – ISSN 1026-9932
719915
  Баліна С.Н. Кримінологічний аналіз статистичних показників злочинності в установах, підприємствах, організаціях України за видами економічної діяльності за 2013–2015 роки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 133-142. – ISSN 2072-8670
719916
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 66-72. – ISSN 2311-6676
719917
  Леонов Б.Д. Кримінологічний аналіз сучасного тероризму // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 100-107. – ISSN 1609-0462
719918
  Демчіхіна Є.С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 86-90
719919
  Колодяжний М.Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 20-33. – ISSN 2304-4556
719920
  Бандурка І.О. Кримінологічний вимір злочинності неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 154-163. – ISSN 2304-4556
719921
  Йосипів А.О. Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 160-167
719922
  Шаповалов В. Кримінологічний моніторинг щодо посилення кримінально-правових заходів державного контролю у протидії злочинності, пов"язаної із обігом психоактивних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-98.
719923
  Семенюк О. Кримінологічний портрет особи, що вчиняє злочини у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 60-67. – ISSN 2308-9636
719924
  Тищук В.В. Кримінологічний профіль особи, яка вчинила розголошення державної таємниці / В.В. Тищук, Р.М. Сивовол // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 1 (93). – C. 305-315. – ISSN 2524-0323
719925
  Камлик М.І. Кримінологічні аспекти банківської діяльності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.82-96. – ISSN 1609-0462
719926
  Гуцул Р. Кримінологічні аспекти діяльності суб"єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх / Р. Гуцул, С. Якимова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 242-246. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
719927
  Пономарьова Т. Кримінологічні аспекти запобігання злочинам у галузі медичного обслуговування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 85-88
719928
  Довженко Я.М. Кримінологічні аспекти кібершахрайства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 293-298. – ISSN 2310-9769
719929
  Моргун О.С. Кримінологічні аспекти молодіжної злочинності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 132-137
719930
  Синєокий О.В. Кримінологічні аспекти об"єктивних ознак злочинів, вчинених на сексуальному підгрунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивні ознаки сексуальних злочинів розглядаються комплексним кримінологічним дослідженням з широким залученням психології, соціології, сексології. Дається огляд досліджень із зазначеної проблеми. Проводиться класифікація сексуальних злочинів. ...
719931
  Думчиков М.О. Кримінологічні аспекти протидії легалізації корупційних доходів в кіберпросторі / М.О. Думчиков, О.С. Бондаренко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 105-110. – ISSN 2519-2353
719932
  Філіппов С.О. Кримінологічні аспекти реалізації антикорупційної політики у державній прикордонній службі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 45-51
719933
  Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 118-123. – (Правознавство ; Вип.306)
719934
  Ларченко М. Кримінологічні аспекти шлюбно-сімейних стосунків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 116-119
719935
  Туркевич І.К. Кримінологічні дослідження в трудовому колективі / І.К. Туркевич, С.В. Гаврилюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
719936
  Мошак К. Кримінологічні дослідження спеціалізованих установ ФРН і України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
719937
  Курилюк Ю.Б. Кримінологічні засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів охорони державного кордону // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 64-68. – ISSN 2220-1394
719938
  Бугера О.І. Кримінологічні засади використання мережі інтернет для запобігання злочинності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бугера Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
719939
  Орлов Ю. Кримінологічні засади встановлення історичної правди як напряму перехідного правосуддя в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 24-31. – ISSN 2306-9082
719940
   Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності : монографія / К.А. Бєліков, В.М. Бесчастний, М.О. Семенишин [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2021. – 216, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Освітні традиції перевірені часом). – ISBN 978-617-7679-75-1
719941
  Носенко В.А. Кримінологічні засади запобігання вчиненню злочинів проти життя та здоров"я особи у місцях позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 130-132
719942
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посібник / Богатирьов І.Г., Лисенко В.О. ; за заг. ред. О.Г. Колба. – Київ : Дакор, 2014. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-195. – ISBN 978-617-7020-37-9
719943
  Кривенко В.В. Кримінологічні засади запобігання корупційним та пов"язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кривенко Володимир Володимирович ; ПрАТ " Вищий навч. заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
719944
  Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
719945
  Паламарчук Г.В. Кримінологічні засади запобігання правопорушенням, пов"язаним із переміщенням товарів/предметів через митний кордон, на сучасному етапі в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Паламарчук Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
719946
  Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 116-126
719947
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам / І.Г. Богатирьов, М.О. Ларченко ; Поліцейська фінансово-правова акад. – Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-219. – ISBN 978-966-2213-14-0
719948
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
719949
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 262 арк. – Додатки: л. 204-262. – Бібліогр.: арк. 184-203
719950
  Кідіна Н.В. Кримінологічні засади індивідуалізації покарання неповнолітніх в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кідіна Наталя Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
719951
  Сокуренко В.В. Кримінологічні засади протидії злочинам агресії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 11-22. – ISSN 2304-4556
719952
  Максіменцев М.Г. Кримінологічні засади протидії злочинності у сфері надрокористування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Максіменцев Максим Геннадійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
719953
  Гладкова Є.О. Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Гладкова Євгенія Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
719954
  Дідківська Г.В. Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Дідківська Галина Василівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
719955
  Головкін Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її проявів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 240-246. – ISSN 0132-1331
719956
  Дунас М.О. Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дунас Михайло Омелянович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
719957
  Шило С. Кримінологічні напрями запобігання корупції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 232-236. – ISSN 2
719958
  Бабенко А.М. Кримінологічні особливості злочинності організованих груп і злочинних організацій у регіонах України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 11-14
719959
  Мозоль А.П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : Посібник / А.П. Мозоль; За ред. О.М. Джужі; КНУВСУ. – Київ, 2005. – 160с. – ISBN 966-567-109-X
719960
  Кальман О. Кримінологічні проблеми реформування органів кримінальної юстиції України / О. Кальман, О. Чикін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
719961
  Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б.М. Головкін. – Харків : ППВ "Нове-слово", 2004. – 252с. – ISBN 966-8430-14-Х
719962
  Фіалка М. Кримінологічні риси особи, яка вчиняє злочинне діяння, пов"язане з підробкою документа та його використанням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-100
719963
  Фесенко Є.В. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 128-130. – ISSN 2310-9769
719964
  Голіна В В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : Монографія / В В. Голіна. – Харків : Регіон-інформ, 2004. – 212с. – ISBN 966-7291-64-2
719965
  Олійник О.П. Кримінологічні та психопатологічні особливості скоєння кримінальних злочинів учасниками бойових дій // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 139-142. – ISSN 2410-7484
719966
  Дідківська Г. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із злочинністю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 123-126.
719967
  Бандурка О.М. Кримінологічні фактори впливу на стан злочинності в Україні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-83-0
719968
  Лановенко І.І. Кримінологія / І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – Київ. – ISBN 966-7257-01-0
Вип.: Причини та раннє попередження статевої злочинності. – 1998. – 119с.
719969
   Кримінологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-050-X
719970
  Александров Ю.В. Кримінологія : Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-238-1
719971
   Кримінологія : Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спеціальностей іищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; Мін-во освіти і науки України; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. І.М. Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-75-8
719972
   Кримінологія : Навчально-методичний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 400с. – ISBN 966-8074-30-0
719973
   Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. та ін. Опанасенко; МОНУ. Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2004. – 208с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-060-7
719974
  Янович Р.М. Кримінологія : Конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; Р.М. Янович, І.О. Єсип, М.Й. Штангрет. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 144с.
719975
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник [для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів] / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 264 с. – ISBN 966-8037-76-6
719976
   Кримінологія : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
719977
   Кримінологія : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела : навч. посібник / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов, В.С. Наливайко, О.В. [ та ін. ] Батюк; Колб О.Г. [ та ін. ] ; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки ; [ за заг. ред. О.Г. Колба ]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 с. – ISBN 966-517-571-2
719978
  Бузало П.М. Кримінологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Бузало, С.Ф. Денисов, О.В. Кириченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-364-523-0
719979
   Кримінологія : навчально-методичний посібник / Київський нац. ун-т внутрішніх справ; [ Василевич В.В. та ін.; за заг ред. Джужи О.М. ]. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-310-6
719980
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-437-035-3


  Висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної і Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні
719981
   Кримінологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
Загальна та особлива частини. – 2009. – 288 с.
719982
   Кримінологія : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ ; Київ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2010. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-311. – ISBN 978-966-326-354-0
719983
  Михайлов О.Є. Кримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1
719984
   Кримінологія : підручник / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. та предм. покажчики: с. 435-439. – Бібліогр. : с. 432-434. – ISBN 978-966-458-674-7
719985
   Кримінологія : навч.-метод. посібник / [В.М. Дрьомін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ін-т прокуратури та слідства, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія, 2015. – 143, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-73-5
719986
   Кримінологія : підручник : практикум / [Ю.В. Александров та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 341, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 332-341 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-672-9
719987
  Щур Б.В. Кримінологія : навч. посібник / Б.В. Щур, М.П. Федоров ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торгово-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. – Покажчики: с. 402-407. - Присвяч. 200-річчю заснування Львів. торг.-екон. ун-ту. – Бібліогр.: с. 382-401. – ISBN 978-617-602-198-8
719988
   Кримінологія : підручник / [Л.М. Абакіна-Пілявська та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова ; Нац. акад. упр., Кримінол. асоц. України. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : Право, 2018. – 415, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-443-1
719989
  Богатирьов І.Г. Кримінологія : підручник / Іван Богатирьов ; М-во освіти та науки України. – Київ : Дакор, 2019. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-617-7020-99-7
719990
   Кримінологія : [акад. підручник] : 25 років ННІП УДФС України / [І.Г. Богатирьов, Л.В. Гусар, А.П. Гаврилишин та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 301-315. – ISBN 978-617-7611-62-1
719991
   Кримінологія : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Бабенко та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 382, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 379-382. – ISBN 978-966-937-982-5
719992
  Шакун В.І. Кримінологія влади у вітчизняному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання кримінології влади у вітчизняному вимірі. Issues of criminology of authorities in domestic dimension are researched into.
719993
  Мартиненко О Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.83-85. – ISSN 0132-1331
719994
   Кримінологія. Особлива частина : Навч. посібник для студ.юрид.спец.вищих зкладів освіти. – Харків : Право, 1999. – 232с. – ISBN 966-7146-30-8
719995
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В В. Василевич; За заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Атіка, 2001. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
719996
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В.; За заг. ред. О.М. Джужи;. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
719997
   Кримінологія: питання та відповіді / [Авдєєв О.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2015. – 323, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на с. 3
719998
  Тимошенко В.І. Кримінологія: проблеми теорії та історії / В.І. Тимошенко. – Київ : Людмила, 2019. – 103, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-60-4
719999
  Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-100.
720000
  Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються звикористанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.79-96. – ISBN 966-7146-60-Х
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,