Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
694001
  Демчук Р. "Комікократія" як культурно-політична реальність // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 13-20. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
694002
  Колесник Р.С. "Комічна" поезія Крістіана Моргенштерна: проблеми відтворення комічного у віршованій формі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 400-403. – Бібліогр.: Літ.: с. 403; 6 п. – ISSN 1729-360Х
694003
  Сопленков С.В. "Коммерция всего земного круга". Сведения о российско-азиатской торговле и опыт ее осмысления в отечественной экономической литературе первой половины XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 0869-1908


  Економічна література минулих століть
694004
  Галанова О.Е. "Коммуникативный жанр" как методологический концепт изучения форм социального взаимодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 80-86. – ISSN 0132-1625
694005
  Цыркун Н. Ко-микс: героический эпос как жанровый гибрид // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 2. – С. 124-135. – ISSN 0130-6405


  Комикс (от англ. comic - смешной) - рисованные истории, рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Среди других названий этого вида искусства и отдельных его разновидностей - ...
694006
  Ракша Д.А. Комерціалізація вищої освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 177-181. – ISBN 966-594-559-9
694007
  Тимошенко І.В. Комерціалізація вищої освіти: баланс між перевагами та ризиками / І.В. Тимошенко, С.Е. Мороз, О.В. Калашник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 6 (521) : Комерціалізація вищої освіти: баланс між перевагами та ризиками. – С. 72-77. – ISSN 2222-4459
694008
  Кльов М.В. Комерціалізація вищої освіти: характерні риси та тенденції розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 85-91. – ISSN 2077-1800
694009
  Ільїна М.В. Комерціалізація діяльномсті неприбуткових організацій: проблема чи перспектива? // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-16
694010
  Лозова Г.М. Комерціалізація доменних імен в умовах цифровізації економіки / Г.М. Лозова, Т.П. Палієнко // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 132-136. – ISBN 978-966-999-024-2
694011
  Рожкова Т.А. Комерціалізація і етичні проблеми сучасного спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 198-200
694012
  Євтушевська О.В. Комерціалізація інноваційних розробок у контексті сприйняття споживачами товарів-новинок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 38-41. – ISSN 2306-6814
694013
  Василик А.В. Комерціалізація інтелектуального капіталу як чинник забезпечення конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 249-256
694014
  Боголіб Т.М. Комерціалізація наукових розробок університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 33-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
694015
  Мазур І. Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові підходи до такої важливої проблеми як підвищення конкурентного розвитку підприємництва на основі комерціалізації наукових розробок. Вказано на труднощі, які гальмують процеси формування та передачі наукових розробок у ...
694016
  Полякова О.М. Комерціалізація наукових розробок: проблеми, підходи, оцінка економічної ефективності // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 52. – С. 136-141. – ISSN 2075-4892
694017
  Большаков В.І. Комерціалізація науково-технічної діяльності в ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 32-36. – ISBN 978-966-600-659-5
694018
  Тарасенко Л. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 212-214
694019
  Уманців Г. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності в Україні / Г. Уманців, І. Мартинів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 85-93 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
694020
  Кам"янська О. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності ВНЗ / О. Кам"янська, О. Чумаченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 48-50. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід ефективного використання об"єктів інтелектуальної власності вищими навчальними закладами. Визначено підходи до удосконалення способів комерціалізації цих об"єктів українськими університетами.
694021
  Хомерікі О.А. Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 101-105. – ISSN 2077-1800


  Світова популярність та ефективність американської системи вищої освіти спонукає інші країни використовувати її запозичені елементи у національних системах освіти. Питання інтеграції в рамках однієї реформи чи в межах однієї національної системи освіти ...
694022
  Бородіна О.М. Комерціалізація особистих селянських господарств як напрям підвищення доходів сільського населення / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, С.В. Киризюк // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 79-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
694023
  Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності : навч. посібник [з дисципліни "Комерціалізація прав інтелектуальної власності"] / І.Ф. Коваль ; Донец. нац. ун-т ім, Василя Стуса, НДІ інтелектуал. власності НАПрН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 271, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-709-2
694024
  Євтушевська О.В. Комерціалізація результатів господарської діяльності в різних видах торгівлі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
694025
  Яковлєв А. Комерціалізація результатів досліджень - найслабша ланка інноваційної діяльності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 9


  "Інновації - найважливіший двигун розвитку сучасної економіки. Однак в Україні здобутки на цьому напрямі не вражають. Їх розробляють і впроваджують менше однієї п"ятої підприємств та інших структур господарювання. Прийнято низку законів, які мають ...
694026
  Піх З. Комерціалізація результатів наукових досліджень та трансфер технологій: проблеми та шляхи їх вирішення / З. Піх, А. Лозинський // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 13/14 (779/780). – С. 25
694027
  Прантенко Г. Комерціалізація технологій у сучасних умовах в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 33-36. – ISSN 1728-9343
694028
  Шоріна А.Ю. Комерціалізація українського телеефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 231-234


  У статті розглянуто окремі проблеми розвитку українського телевиробництва. The article is devoted to the issues of television production development particularly in Ukraine.
694029
  Петренко С.В. Комерціалізація як чинник появи гібридних літературно-критичних жанрів в англомовному медіадискурсі // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 203-208
694030
  Горська С. Комерціалізуючи знання // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 6


  В ДВНЗ "Університет банківської справи" відбулася конференція "Нові шляхи кооперації університетів та бізнесу". Захід проводився в рамках проекту Темпус "Центр трансферу знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау ...
694031
   Комерційна дипломатія: торговельна політика і право : Навчальний посібник / Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, І.М. Грабинський, К. Мол, М М. ін. Микієвич; Авт.: Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, І.М. Грабинський, К. Мол, М.М. Микієвич та ін.; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Центр торговельної політики та права, Оттава; Авт.: Л.Р. Доусон, М.З. Мальський, І.М. Грабинський, К. Мол, М.М. Макієвич та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – Львів : Астролябія, 2006. – 704с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8657-14-4
694032
   Комерційна діяльність : підручник / Акопій В.В. [та ін.] ; за ред. В.В. Апопія. – 2-е вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 558 с. – ISBN 978-966-346-329-2
694033
  Антонюк Я.М. Комерційна діяльність : навч. посібник / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 333, [1] с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-029-3
694034
  Соловйова М. Комерційна діяльність бібліотек: закордонний досвід / Марія Соловйова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-27


  Розглянуто досвід закордонних країн (Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Іспанії, Румунії) щодо впровадження платних бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку обслуговування користувачів бібліотек на ...
694035
  Притиченко Т.І. Комерційна діяльність підприємств : навчальний посібник / МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-309. – ISBN 978-966-676-415-0
694036
  Заєць О. Комерційна діяльність та сприяння Чернігівського земства розвитку торгівлі в губернії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
694037
  Грищенко І.М. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-107. – ISSN 1993-6788
694038
   Комерційна діяльність у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури на основі здійснення оптової та роздрібної торгівлі / Л.М. Сатир, В.М. Кепко, Л.І. Стаднік, А.О. Шевченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
694039
  Петраковська О.С. Комерційна забудова в існуючих містобудівних умовах / О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 267-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
694040
  Гоголь Б.М. Комерційна інформація - особливий об"єкт права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 205-208
694041
  Іваненко С. Комерційна нерухомість в Україні // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 14-16.
694042
  Синявська О. Комерційна номінація в філософському аспекті (на матеріалі сучасних російських неймів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 5-11
694043
  Афанасьєва З. Комерційна освіта в Російській імперії та історія заснування Київського комерційного інституту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 30-35. – ISSN 2076-9326
694044
  Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Гоян О.Я.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 422л. + Додатки: л. 408-422. – Бібліогр.: л. 359-407
694045
  Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Гоян О.Я.; КНУТШ, Ін-т журналстики. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 32 назви
694046
  Хавкіна Л.М. Комерційна реклама у площині українського загальнорекламного міфу: питома вага та особливості функціонування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 41-45


  Визначено міфологічні ознаки сучасної комерційної реклами в Україні. Розглянуто особливості та основні варіанти функціонування комерційної реклами як значущого складника українського загальнорекламного міфу. Research is devoted to determination of ...
694047
  Мельничук В. Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародне право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття комерційної сексуальної експлуатації дітей. Охарактеризовано форми комерційної сексуальної експлуатації дітей, серед яких дитяча проституція, дитяча порнографія, торгівля дітьми, дитячий секс-туризм, ранній шлюб. Досліджено ...
694048
   Комерційна субурбанізація у Київському метрополісному регіоні: нерівномірність і поліцентричність розвитку / А.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, В.С. Дудін, Н.І. Провотар, В.В. Бондар // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
694049
  Дудін В.С. Комерційна субурбанізація: специфіка пострадянських міст / В.С. Дудін, Г.П. Підгрушний, Н.І. Провотар // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 208-209. – ISBN 978-966-285-599-9
694050
  Брель О. Комерційна таемниця як об"кт інформаційних правовідносин: конфіденційно чи таємно // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 1561-4999
694051
  Андрощук Г. Комерційна таємниця в системі економічної безпеки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.27-33. – ISSN 1608-6422
694052
  Князєв С. Комерційна таємниця в Україні: особливості організаційно-правового провадження // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-97
694053
  Богородченко Г.С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 73-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
694054
  Бєліков О. Комерційна таємниця в чинному законодавстві: перспективи розвитку та застосування // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 103-107.
694055
  Волков С.С. Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 359-363. – ISSN 1563-3349
694056
  Каменський Д.В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 85-107
694057
  Колобов Л. Комерційна таємниця та питання захисту комерційної таємниці / Л. Колобов, І. Колеснікова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 8-13


  Стаття присвячена аналізу інформації, що складає комерційну таємницю, дослідженню законодавчого забезпечення захисту, використання та збереження такої інформації, виявленню актуальних проблем, формуванню висновків, а також пропозицій щодо вдосконалення ...
694058
  Бондаренко В.П. Комерційна таємниця та шпигунські штучки : легенда про Хлопчиська-Продавайла / Володимир Бондаренко. – Харків : Золоті сторінки, 2009. – 248 с. : іл. – ISBN 978-966-400-136-3
694059
  Жарінова А. Комерційна таємниця у сучасному правовому просторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 36-41
694060
  Дігтяр А.О. Комерційна таємниця у трудових правовідносинах: сучасний стан та перспективи // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7069-52-1
694061
  Свинарчук В.М. Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз законодавчої практики // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 3 (30). – С. 50-54. – ISSN 2616-6798
694062
  Олефір А. Комерційна таємниця як ключовий актив суб"єктів господарювання // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 42-43
694063
  Нестор В.Р. Комерційна таємниця як нетрадиційний об"єкт права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 126-129
694064
  Фалес О.Г. Комерційна таємниця як об"єкт права // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 318-320. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
694065
  Митник А. Комерційна таємниця як об"єкт права інтелектуальної власності / А. Митник, І. Мороз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 42-46. – ISSN 2663-5313
694066
  Вапнярчук Н.М. Комерційна таємниця як об"єкт трудових відносин: зарубіжний досвід // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 76-81. – ISSN 2311-4894
694067
  Чікін С. Комерційна таємниця як об"єкт управління на підприємстві: дії правового характеру / С. Чікін, В. Черненко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 56-60
694068
  Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 357-363. – ISSN 1563-3349
694069
  Марчук У. Комерційна таємниця: правова регламентація, відповідальність і заходи щодо її збереження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 49-54
694070
  Чорнооченко С.І. Комерційна таємниця: правові аспекти // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000
694071
  Харченко В. Комерційна таємниця: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-52.
694072
  Бакалінська О.О. Комерційна таємниця: проблеми правової охорони // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 332-334. – ISBN 978-966-301-169-1
694073
  Іващенко В. Комерційна таємниця: що і як захищати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 31-35
694074
  Коваленко Т. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 39-43. – ISSN 2308-0361
694075
  Столярчук Н.М. Комерційне використання виключних ліцензій як нематеріального активу // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 9-11. – ISBN 978-9934-571-51-0
694076
  Харченко В.Б. Комерційне найменування, торговельна марка і географічне зазначення як об"єкти права інтелектуальної власності та категорії кримінального права // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 80-92
694077
  Андрейчук Л.В. Комерційне найменування: зміст прав інтелектуальної власності // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-617-696-624-1
694078
  Харченко В. Комерційне найменування: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 4 (48). – С. 38-51
694079
  Кодинець А. Комерційне позначення як об"єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-40.
694080
  Панченко А.М. Комерційне посередництво: сутність та правове врегулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 107-109. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
694081
  Ніколаєва Л.В. Комерційне право : Практикум / Л.В. Ніколаєва, П.М. Пальчук, О.В. Старцев. – Київ : Істина, 2000. – 176с. – ISBN 966-7613-08-9
694082
  Гоян О.Я. Комерційне радіомовлення: журналістика і підприємництво в радіоефірі : Монографія / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – О.Я.Гоян. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 319с. – ISBN 966-594-204-2
694083
  Соловйова Марія Комерційне ціноутворення на бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в сучасній Україні / Соловйова Марія, Снісар Галина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізований сучасний стан комерційного ціноутворення в українських бібліотеках та виявлені напрями підвищення його ефективності.
694084
  Соловйова М. Комерційне ціноутворення на бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в сучасній Україні / М. Соловйова, Г. Снісар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20
694085
  Матвієнко П. Комерційний банк у сфері інноваційного підприємства : пошуки науковців / П. Матвієнко, Н. Притуляк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 55-61. – Бібліогр.: 6 назв.
694086
  Дашков Л.П. Комерційний договір від укладання до виконання / Л.П. Дашков, А.В. Бризгалін. – 2-ге вид., стереотип. – Київ, 1998. – 171с.
694087
  Худицький В. Комерційний інтерес. Конкуренція між ОСББ і керуючими компаніями дедалі загострюватиметься // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 9


  "Прийняття нових та впорядкування чинних законів про функціонування житлово-комунальної сфери дало новий поштовх розвиткові управлінських послуг. Проте добросовісної конкуренції поки що не видно. "Гадаю, що в управлінні будинками є дуже велика ...
694088
  Вітлінський В.В. Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства = економіка та управління підприємствами / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 106-115. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
694089
  Деревянко Б. Комерційний статус суб"єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 114-118
694090
  Балух В. Комерційний суд у російській імперії: історіографія проблеми // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.134-138. – ISSN 1561-4999
694091
  Лопушняк Л. Комерційний туризм - сучасний фактор зайнятості населення (на прикладі м. Чернівців) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 137- 140. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
694092
  Фірсова С.Г. Комерційний успіх інновацій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 37-39
694093
  Марчук Л.П. Комерційні аспекти трансферу інновацій в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-35
694094
  Чаюн І. Комерційні банки на ринку цінних паперів України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 35-36 : Рис.
694095
  Жуков В. Комерційні банки та інвестиційна діяльність : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 59-60. – Бібліогр.: 4 назви
694096
  Жилінський Андрій Іванович Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави : Автореф.. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Жилінський А.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20с.. + Додатки: л.172 - 212. – Бібліогр.: 7 назв
694097
  Жилінський Андрій Іванович Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Жилінський Андрій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 213л. – Додатки: л.172 - 212. – Бібліогр.: л.163 - 172
694098
  Пруський О. Комерційні банки у системі інституційних засад функціонування валютного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 57-65. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
694099
  Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 43-45. – Бібліогр.: 2 назви
694100
  Примостка Л.О. Комерційні банки: аналіз прибутковості : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 102-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
694101
  Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : Монографія / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2004. – 528с. – ISBN 966-7982-27-0


  Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
694102
  Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2007. – 526, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 509-524 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-27-0


  Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
694103
  Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : монографія / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2009. – 528с. – ISBN 966-7982-27-0


  Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду
694104
  Жук М. Комерційні відносини України : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича; Микола Жук. – Чернівці : Рута, 2003. – 576с. – ISBN 966-568-513-9
694105
  Жук М.В. Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі : підручник для студентів вищих навч. закладів / Микола Жук; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 560с. – ISBN 966-568-702-6
694106
  Зимовець Г. Комерційні власні назви в структурі комунікативної ситуації: права мовної особистості vs. вимоги законодавства // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 284-301
694107
  Антипенко І.В. Комерційні методики оцінки політичного ризику: досвід для державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 115-121. – ISSN 2306-6814
694108
  Діденко Р. Комерційні секти - деструктивні культи нового типу. Їхня небезпека для суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається комерційна секта як одна з форм існування новітніх деструктивних культів. Автор відстежує процес перетворення малої соціальної групи за інтересами на новітній комерційний деструктивний культ, його зв"язки з іншими деструктивними ...
694109
  Михайлов А.М. Комерціоналізація об"єктів інтелектуальної власності в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств / А.М. Михайлов, О.В. Кабанець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 166-170


  В статті йде мова про комерціоналізацію прав об’єктів інтелектуальної власності. Розвиток світогосподарських зв‘язків та інтернаціоналізація економіки вимагають ефективної адаптації підприємств до сучасних умов господарювання.
694110
  Белякова И.В. Комета-1 : учеб. для иностр. слушателей краткосрочн. курсов рус. яз. и туристов / И.В. Белякова, Т.И. Капитонова, А.Г. Серебренникова. – Москва : Русский язык, 1990. – 138 с.
694111
  Белякова И.В. Комета-2 : учеб. для иностр. слушателей краткосрочн. курсов рус. яз. и туристов / И.В. Белякова, Т.И. Капитонова, А.Г. Серебренникова. – Москва : Русский язык, 1990. – 112 с.
694112
  Чекменев Н.С. Комета / Н.С. Чекменев. – Фрунзе, 1956. – 236с.
694113
  Путилин И.И. Комета Вольфа 1 и происхождение комет / И.И. Путилин. – Москва, 1948. – С. 44-46
694114
  Графф К. Комета Галлея : пер. с нем. / К. Графф. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : Mathesis, 1910. – 72 с.
694115
  Пономарев Д.Н. Комета Галлея / Д.Н. Пономарев. – Москва : Знание, 1984. – 48 с.
694116
  Левин Б.Ю. Комета Галлея : В прилож.: Программа наблюдения кометы Галлея / Б.Ю. Левин, А.Н. Симоненко. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
694117
  Беляев Н.А. Комета Галлея и ее наблюдение / Н.А. Беляев, К.И. Чурюмов. – Москва : Наука, 1985. – 271с. – (биб-ка любителя астрономии)


  1. Галлея комета.
694118
  Яголим Б.С. Комета дивной красоты / Б.С. Яголим. – Москва : Искусство, 1970. – 166 с.
694119
  Гамбург Л. Комета из созвездия Стрельца : новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 25-29. – ISSN 0131-8136
694120
  Колдер Н. Комета надвигается! : пер. с англ. / Н. Колдер. – Москва : Мир, 1984. – 175 с.
694121
  Вибе Дмитрий Комета: а что будет, если... : Как поймать комету за хвост. Астрономия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-76 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
694122
  Чурюмов К.І. Комети (належать до малих тіл Сонячної системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 179-180. – ISBN 978-966-02-7304-7
694123
  Пясковський Д.В. Комети і падаючі зірки. / Д.В. Пясковський. – К., 1945. – 23с.
694124
  Пясковський Д.В. Комети і падаючі зорі / Д.В. Пясковський. – Київ : Держтехвидав України, 1949. – 28 с.
694125
  Лук"яник І.В. Комети С/1995 01 (Hale-Ворр), С/1996 В2 (Hyakutake): криві блиску, зв"язок з сонячною активністю / І.В. Лук"яник, О.В. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Астрономія ; вип. 36)


  За даними візуальних спостережень комет 1995 О1 (Hale-Bopp) та 1996 В2 (Hyakutake), опублікованих у International Comet Quarterly, побудовано їх криві блиску та отримано фотометричні параметри цих кривих. Вихідні оцінки блиску приводились до ...
694126
  Яценко-Блаженко Комети, білявки та південний вітер // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як наші предки шукали винних та панацею під час епідемій.
694127
  Томанов В.П. Кометная космогония : учеб. пособие / В.П. Томанов. – Вологда : ВПИ, 1989. – 94 с.
694128
  Чурюмов К.І. Кометно-астероїдна небезпека: реальність і вигадки / К.І. Чурюмов, В.Г. Кручиненко, Т.К. Чурюмова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
694129
  Чурюмов К.І. Кометно-астероїдна небезпека: реальність і вигадки / К.І. Чурюмов, В.Г. Кручиненко, Т.К. Чурюмова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
694130
  Крамер Е.Н. Кометные радианты и связь метеорных потоков с кометами : Дис... канд.физ-матнаук: / Крамер Е.Н.;. – Ашхабад; Одесса, 1950. – 244л. – Бібліогр.:л.125-127
694131
  Крамер Х.Н. Кометные радианты и связь метеорных потоков с кометами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крамер Х.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 8л.
694132
  Лебединский А.И. Кометы / А.И. Лебединский. – Ленинград : Ленинград. газетно-журн. и книжн. издательство, 1945. – 56 с.
694133
   Кометы. – Москва, 1945. – 16 с.
694134
  Зигель Ф.Ю. Кометы / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 72 с.
694135
  Зигель Ф.Ю. Кометы / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 72с.
694136
  Добровольский О.В. Кометы / О.В. Добровольский. – Москва : Наука, 1966. – 288 с.
694137
  Мохнач Д.О. Кометы / Д.О. Мохнач. – Москва : Знание, 1966. – 48 с.
694138
  Всехсвятский С.К. Кометы 1961-1965 гг. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Наука, 1967. – 87 с.


  Сведения о кометах, наблюдавшихся в 1961-1965 гг.:условия наблюдений, элементы орбиты, результаты фотометрических и спектроскопических наблюдений, основные физические параметры.
694139
  Всехсвятский С.К. Кометы в солнечной системе / С.К. Всехсвятский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Знание. Новое в жизни науки и технике = Серия: Космонавтика, астрономия ; № 2)


  На тит. л. дарственная надпись от автора
694140
  Андриенко Д.А. Кометы в Солнечной системе и Галактике. : В помощь лектору / Д.А. Андриенко; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1978. – 21с. – (Библиотечка в помощь лектору" Горизонті современной науки")


  Обосновывается необходимость усиления борьбы против буржуазной идеологии.Рассматриваются основные принципы и направления контрпропагандистской работы. Рассчитана на лекторов,пропагандистов,широкий круг читателей.
694141
  Чурюмов К.И. Кометы и их наблюдение / К.И. Чурюмов. – Москва : Наука, 1980. – 160 с. – (Библиотека любителя астрономии)
694142
  Пайдушакова Л. Кометы и их открытие : пер. с чеш. / стенограмма публ. лекции / Л. Пайдушакова. – Москва : Знание, 1958. – 24 с.
694143
  Андриенко Д.А. Кометы и их роль в космогонии Солнечной системы / Д.А. Андриенко, А.А. Деменко, С.К. Всехсвятский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 83-88. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Приводится краткий обзор результатов, полученных в области кометной астрономии на основании космогонических, фотометрических, спектральных исследований, проводившихся в Киевском университете на кафедре астрономии.
694144
  Андриенко Д.А. Кометы и корпускулярное излучение Солнца / Д.А. Андриенко, В.Н. Ващенко. – Москва : Наука, Главная редак.Физико-математ.литературы, 1981. – 164с.


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов.
694145
  Всехсвятский С.К. Кометы и метеоры : объяснительный текст к серии диапозитивов / сост. С.К. Всехсвятский ; Гос. Всес. трест по производству школьного политехн. и лабораторн. оборудован. (Политехоборудование). – Москва : Фабрика диафото № 7 ; [Тип. "Известия ЦИК СССР и ВЦИК], 1933. – 26 с. – Библиогр.: "Рекомендуемая лит-ра" (5 назв.)
694146
  Львов В.Н. Кометы и падающие звезды / В.Н. Львов. – 5-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1925. – 40 с.
694147
   Кометы и происхождение жизни : пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 228 с.
694148
  Каймаков Е.А. Кометы на Земле / Е.А. Каймаков. – Ленинград : Знание, 1986. – 36 с.
694149
  Беляев Н.А. Кометы полны тайн / Н.А. Беляев. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1983. – 17 с. – Библиогр.: с. 17 (9 назв.)
694150
  Шишкин Н.И. Коми-пермяки : (Этно-географический очерк) / Н.И. Шишкин; под ред. А.А. Григорьева и И.И. Мещанинова. – Молотов : Молотовгиз, 1947. – 139 с.
694151
  Гусев Д.И. Коми-пермяки в период капитализма и в годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Д.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 18л.
694152
  Баталова Р.М. Коми-пермяцкая диалектология / Р.М. Баталова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1975. – 252 с. – Список лит.: с. 245-247
694153
  Долдина А.Г. Коми-пермяцкая кухня / А.Г. Долдина. – Пермь, 1989. – 123с.
694154
  Травина И.К. Коми-пермяцкие народные песни и наигрыши / И.К. Травина. – Москва : Советский композитор, 1973. – 151 с.
694155
   Коми-пермяцкий национальный округ. – М.-Л., 1948. – 432с.
694156
  Бачев Г.Т. Коми-Пермяцкий округ. Путеводитель-справочник / Г.Т. Бачев. – Кудымкар, 1968. – 98с.
694157
   Коми-пермяцко-русский словарь. – М., 1985. – 624с.
694158
   Коми-русский словарь. – Сывтывкар, 1948. – 296 с.
694159
   Коми-русский словарь : около 25 000 слов. – Москва, 1961. – 923 с.
694160
  Лыткин В.И. Коми-язъвинский диалект / В.И. Лыткин. – М., 1961. – 228с.
694161
   Коми - край мой северный. – Сыктывкар, 1991. – 223с.
694162
  Шишкин Н.И. Коми АССР / Н.И. Шишкин. – М, 1959. – 225с.
694163
  Сюткин А.Ф. Коми АССР / А.Ф. Сюткин, М.П. Чукичев. – 2-е изд., испр. и доп. – Сыктывкар, 1966. – 223с.
694164
  Витязева В.А. Коми АССР. / В.А. Витязева. – Сывтывкар, 1956. – 100с.
694165
  Соловьев В.В. Коми крестьянская семья XVIII - начала ХХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Соловьев В.В.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, Коми филиал АН СССР, Ин-т языка, лит. и истории. – М., 1987. – 19л.
694166
  Микушев А.К. Коми литература и народная поэзия / А.К. Микушев. – Сыктывкар, 1961. – 128с.
694167
  Немшилова З.Я. Коми народ в русской литературе XVIII - XIX веков / З.Я. Немшилова. – Сыктывкар, 1968. – 88 с.
694168
  Микушев А.К. Коми народные песни / А.К. Микушев, П.И. Чисталев. – Вып.1. – Сыктывкар, 1966. – 292 с.
694169
  Микушев А.К. Коми народные песни. Вымь и Удора / А.К. Микушев, П.И. Чисталев. – Вып.3. – Сыктывкар, 1971. – 256с.
694170
  Микушев А.К. Коми народные песни. Ижма и Печора / А.К. Микушев, П.И. Чисталев. – Сыктывкар
Вып. 2. – 1968. – 192с.
694171
   Коми народные сказки. – Сыктывкар, 1975. – 143с.
694172
   Коми народный эпос. – Москва, 1987. – 685 с.
694173
   Коми научному центру Уральского отделения Российской Академии наук 50 лет. – Сыктывкар, 1994. – 159с.
694174
  Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы / Н.Д. Конаков. – М, 1983. – 247с.
694175
  Демин В.Н. Коми поэма / В.Н. Демин. – Коми, 1978. – 144с.
694176
   Коми Республиканская молодежная научная конференция. – Сыктывкар, 1990. – 166 с.
694177
   Коми советские писатели. – Сыктывкар, 1968. – 516с.
694178
  Барксанов Г.Г. Коми ученый и писатель В.И. Лыткин : [Илля Вась] / сост. Г.Г. Барксанов. – Сыктывкар : [б. и.], 1970. – 32 с.
694179
   Коми эпическая поэзия. – Л., 1991. – 365с.
694180
  Микушев А.К. Коми эпические песни и баллады. / А.К. Микушев. – Л., 1969. – 284с.
694181
  Ян Ли Комизм в одноактной пьесе А.П. Чехова "Предложение" и его реконструкция при переводе на китайский язык / Ян Ли, Шэн Хайтао // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 81-92. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "Комизм одноактной шутки А.П. Чехова «Предложение» строится на лёгкости и юморе. Для произведений Чехова характерны сюжетный порядок, яркая речь персонажей, а также приёмы комизма. Данная работа сравнивает два перевода, осуществлённого Цао Цзинхуа и Жу ...
694182
  Шабунина Э.В. Комизм персонажа и его роль в реализации комического в цикле романов П.Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 85-92. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
694183
   Комики мирового экрана. – М., 1966. – 287с.
694184
  Суворова М.И. Коминтерн в борьбе с мелкобуржуазными экономическими теориями. / М.И. Суворова. – М., 1969. – 240с.
694185
   Коминтерн и Восток : Борьба за ленинскую стратегию и тактику в национально-освободительном движении. – Москва : Наука, 1969. – 518 с.
694186
   Коминтерн и его революционные традиции. – М., 1969. – 304с.
694187
  Янчук И.И. Коминтерн и Латинская Америка : 30-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-90. – ISSN 0130-3864
694188
  Привалов В.В. Коминтерн и массовые организации рабочего класса / В.В. Привалов, Е.А. Мельников. – Л, 1978. – 174с.
694189
  Молотов В.М. Коминтерн и новый революционный подъём : Речь на X Пленуме ИККИ 9 июля 1929 г. / В. Молотов. – Москва - Ленинград : Госиздат, 1929. – 76 с.
694190
  Хейфец В.Л. Коминтерн и формирование Компартии Колумбии / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 41-61. – ISSN 044-748Х


  Комінтерн, Комуністичний інтернаціонал, 3-й Інтернаціонал — в 1919—1943 рр. міжнародна організація, що об"єднувала компартії різних країн
694191
  Соркин Г.З. Коминтерн против милитаризма и войны / Г.З. Соркин. – Москва, 1986. – 174 с.
694192
  Прокопов А.Ю. Коминтерн, английские коммунисты и первое лейбористское правительство Великобритании // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 51-64. – ISSN 0130-3864
694193
   Коминтерн, КИМ и молодежное движение (1919-1943) : Сборник документов : [В 2 т.]. – Москва : Политиздат
Т. 1 : (1919-1933). – 1977. – 463 с.
694194
   Коминтерн, КИМ и молодежное движение (1919-1943) : Сборник документов : [В 2 т.]. – Москва : Политиздат
Т. 2 : (1934-1943). – 1977. – 319 с.
694195
  Молчанов Ю.Л. Коминтерн: у истоков политики единого пролетарского фронта / Ю.Л. Молчанов. – Москва, 1969. – 342с.
694196
   Комиренко Раїса павлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 274-275 : фото
694197
  Усенко Таисия Комисионная уравниловка - регуляция или передел рынка? : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 20-23 : Фото. – ISSN 1998-8044
694198
  Захаров С.А. Комиссар-дипломат : (Петр Лазаревич Войков), [1888-1927]. / Захаров С.А. – Свердловск : Кн. изд-во, 1962. – 91 с.
694199
  Гусейн Мехти Комиссар : из рассказов о Мешади Азизбекове / Мехти Гусейн ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 40 с.
694200
  Полянский Е.И. Комиссар / Е.И. Полянский. – М., 1974. – 68с.
694201
  Пронин М.П. Комиссар "Авроры". / М.П. Пронин. – Л., 1975. – 239с.
694202
  Макеев В.Ф. Комиссар "Марата" / В.Ф. Макеев. – М, 1987. – 111с.
694203
  Павлов Я.С. Комиссар Бумажков / Я.С. Павлов. – Минск, 1978. – 220с.
694204
  Апушкин Я.В. Комиссар Буран : пьеса в 1 д. / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1957. – 23 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 23 ; Одноактные пьесы)
694205
  Шепелев А.М. Комиссар Видяйкин / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1976. – 208с.
694206
  Дихтярь А.Б. Комиссар Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1988. – 123с.
694207
  Семенов Ю.И. Комиссар госбезопасности. / Ю.И. Семенов. – 2-е изд.,. – Москва, 1983. – 352с.
694208
  Листов В.Д. Комиссар Дерибас / В.Д. Листов. – Москва, 1985. – 256с.
694209
  Симашко М. Комиссар Джангильдин / М. Симашко. – Алма-Ата, 1978. – 454с.
694210
  Исаков Э. Комиссар Иван Пожарский / Э. Исаков. – Москва, 1939. – 46с.
694211
  Полонский Л.А. Комиссар Ильдрым / Л.А. Полонский. – Москва, 1969. – 80 с.
694212
  Кабанов Александр Комиссар катанья : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 46-48. – ISSN 0130-7673
694213
  Селиванов Ф.Т. Комиссар Лелюк / Ф.Т. Селиванов. – Москва, 1972. – 144 с.
694214
  Сименон Ж. Комиссар Мегрэ / Ж. Сименон. – Киев : Україна, 1993. – 440с. – (Знаменитые литературные герои- сыщики). – ISBN 5-319-01138-5
694215
  Модестова Н.А. Комиссар Мегрэ и его автор : (социально-психологичский детектив Жоржа Сименона) / Н.А. Модестова. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 181 с.
694216
  Модестова Н.А. Комиссар Мегрэ и его автор / Н.А. Модестова. – Киев : Издательство при Киевском университете, 1990. – 242 с. : ил.
694217
  Данилов А.П. Комиссар милиции / А.П. Данилов. – Москва : Искусство, 1973. – 63 с.
694218
  Палажченко А.Е. Комиссар незримых баррикад / А.Е. Палажченко. – Москва, 1976. – 112 с.
694219
  Демидов В. Комиссар НКВД. Взлет и падение Якова Агранова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 4. – С. 6-7


  "Яков Саулович Агранов (Янкель Шмаевич Сорензон) – уроженец Чечерска, наш земляк. Он был видным революционером, принимал активное участие в установлении советской власти в Гомеле, достиг больших высот в государственной иерархии довоенного СССР: ...
694220
  Сухачевский С.С. Комиссар Пичугин / С.С. Сухачевский. – Челябинск, 1966. – 115с.
694221
  Чжан Линь Комиссар полка / Чжан Линь, Шу Ян. – М., 1960. – 157с.
694222
  Капица П.И. Комиссар Таня / П.И. Капица. – Л., 1985. – 495с.
694223
  Савин М.В. Комиссар флотилии. / М.В. Савин. – Пенза, 1957. – 51с.
694224
  Белов Р.М. Комиссар ЧК : биогр. повесть [о А.И. Вельможном] / Роман Белов ; лит. запись Н. Журавлева. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. – 144 с. : портр.
694225
  Коновалов С.А. Комиссар Шлыков. (О жизни и деятельности Ф.И. Шлыкова) / С.А. Коновалов. – Алма-Ата, 1970. – 111с.
694226
  Черепанов Д.Ф. Комиссар. / Д.Ф. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Алма-Ата, 1980. – 152с.
694227
  Носова В.В. Комиссаржевская / В.В. Носова. – М, 1964. – 336с.
694228
  Рыбакова Ю.П. Комиссаржевская / Ю.П. Рыбакова. – Л, 1971. – 190с.
694229
  Голичников В. Комиссаров ручей / В. Голичников. – Москва; Лениград, 1952. – 29с.
694230
  Володкович О. Комиссарский суд на землях Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в историографии // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 469-474. – ISBN 978-966-171-795-3
694231
  Николаев С.Н. Комиссары : пьесы / Сергей Николаев ; пер. с марийск. – 981. – Москва : Советский писатель. – 231 с.
694232
   Комиссары. – Москва, 1964. – 424с.
694233
   Комиссары. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1967. – 408с.
694234
  Николаев С.Н. Комиссары : драма в 2-х д. / Семен Николаев ; авториз. пер. с марийск. Г.Константинова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1972. – 67 с.
694235
   Комиссары. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 400с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 19(673))
694236
  Сидельников И.В. Комиссары / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1987. – 445с.
694237
  Афанасьев А.Л. Комиссары : сб. / сост. А.Л. Афанасьев. – Москва, 1988. – 400 с.
694238
  Генц Н.Н. Комиссары 60-х годов. / Н.Н. Генц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1968. – 96с.
694239
  Тымчик В.И. Комиссары гражданской войны / В.И. Тымчик, П.А. Шевоцуков. – Москва, 1989. – 63 с.
694240
   Комиссары защищают мир. – Москва, 1987. – 365с.
694241
  Михайлов Р.М. Комиссары идут впереди / Р.М. Михайлов. – Л., 1981. – 289с.
694242
   Комиссары на линии огня, 1918-1919. – Москва, 1987. – 367с.
694243
   Комиссары на линии огня, 1919-1922. – Москва, 1987. – 368с.
694244
   Комиссары на линии огня, 1941-1945. – Москва, 1984. – 431с.
694245
   Комиссары на линии огня, 1941-1945. – Москва, 1985. – 271с.
694246
   Комиссары на линии огня, 1941-1945.. – Москва, 1985. – 335 с.
694247
   Комиссары нашего детства. – Москва, 1989. – 237с.
694248
   Комиссары огненных лет. – Ульяновск, 1977. – 169с.
694249
  Банных М.П. Комиссии исполкомов местных Советов / М.П. Банных. – Москва, 1968. – 88с.
694250
  Шпаков А.П. Комиссии контроля действуют / А.П. Шпаков. – Барнаул, 1962. – 36с.
694251
  Лобода А.И. Комиссии контроля первичных партийных организаций промышленных предприятий Украины в борьбе за досрочное выполнение задач семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобода А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 24л.
694252
  Величкин К.В. Комиссии по борьбе с пьянством / К.В. Величкин. – Москва, 1977. – 72с.
694253
  Орлов В.С. Комиссии по делам несовершеннолетних / В.С. Орлов. – Москва, 1963. – 26 с.
694254
  Смирнова Л.Е. Комиссии по делам несовершеннолетних / Л.Е. Смирнова. – Воронеж, 1968. – 56с.
694255
  Ключинская Л.А. Комиссии по делам несовершеннолетних / Л.А. Ключинская. – Рига, 1970. – 171с.
694256
  Барило Т.С. Комиссии по делам несовершеннолетних / Т.С. Барило ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1976. – 90 с.
694257
   Комиссии по применению математики в биологии МОИП
Вып. 7. – 1981
694258
  Гершанов Е.М. Комиссии по трудовым спорам / Е.М. Гершанов. – М., 1962. – 46с.
694259
  Пумпутис А. Комиссии при исполкомах местных Советов / А. Пумпутис. – Москва, 1981. – 40 с.
694260
  Глухов Николай Петрович Комиссии при исполкомах местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Глухов Николай Петрович; МГУ. Юридический фак-т. – М., 1974. – 26л.
694261
  Машковцев И.П. Комиссии профсоюзного комитета: Методика, опыт, документы / И.П. Машковцев, В.А. Нечаев. – М., 1982. – 112с.
694262
   Комиссии Седьмого съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений : [Буклет] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 1 буклет
694263
   Комиссии содействуют госкредиту и сберегательному делу. – М., 1959. – 80с.
694264
  Басырова Анна Комиссионная интрига // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 18
694265
  Сохновский А.Ф. Комиссионная торговля / А.Ф. Сохновский. – М., 1988. – 155с.
694266
  Залыгин С.П. Комиссия : роман / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 415с.
694267
  Сгин С.П. Комиссия / С.П. Сгин. – Москва, 1976. – 95с.
694268
  Залыгин С.П. Комиссия / С.П. Залыгин. – Москва, 1976. – 93с.
694269
  Залыгин С.П. Комиссия / С.П. Залыгин. – Москва, 1984. – 399с.
694270
  Залыгин С.П. Комиссия / С.П. Залыгин. – Москва, 1988. – 443с.
694271
  Залыгин С.П. Комиссия / Залыгин С.П. – Москва, 1988. – 428 с.
694272
   Комиссия для выработки проекта правил о порядке издания касающихся Финляндии законов общегосударственного значения : Мнение и предложения ... ; Речи и предложения ... [... в анот.]; Заключительные заседания 7 и 8 декабря 1909 г. / Комиссия для выработки проекта правил о порядке издания касающихся Финляндии зак. общегос. знач. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1910


  Мнение и предположения г. г. членов Комиссии для выработки проекта правил о порядке издания касающихся Финляндии законов общегосударственного значения, архиепископа Иогансона, профессоров Германсона, барона Пальмена и Сетеля и бывшего сенатора ...
694273
  Сильвестров Г.А. Комиссия заработной платы и нормирования труда профкома / Г.А. Сильвестров, В.Ф. Бурляев. – М., 1987. – 80с.
694274
   Комиссия комплексного изучения художественного творчества 1982. – Ленинград, 1982
694275
  Кожевников И Ф. Комиссия международного права ООН / И Ф. Кожевников, . – Москва, 1977. – 102с.
694276
  Качуренко Ефим Каленикович Комиссия ООН по правам человека (юридические и структурные аспекты функционирования) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Качуренко Ефим Каленикович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 176л.
694277
  Качуренко Ефим Каленикович Комиссия ООН по правам человека. (Юридические и структурные аспекты функционирования) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Качуренко Ефим Каленикович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
694278
   Комиссия по проверке нравственности русских сказок! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 35. – ISSN 1727-4893
694279
   Комиссия профкома по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства. – М., 1984. – 125с.
694280
  Залыгин С.П. Комиссия; Южноамериканский вариант / С.П. Залыгин. – Москва, 1978. – 668с.
694281
  Макаров Ф.Н. Комиссуральные связи зрительной коры кошки : Автореф... канд. мед.наук: / Макаров Ф. Н.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1968. – 15л.
694282
  Гаспарян С. Комитас -- основоположник армянской классической музыки (1869-1935) / С. Гаспарян. – Москва : Знание, 1969. – 24 с.
694283
  Геодакян Г.Ш. Комитас / Г.Ш. Геодакян. – Ереван, 1969. – 112 с.
694284
  Шавердян А.И. Комитас и армянская музыкальная культура. / А.И. Шавердян. – Ереван, 1956. – 344с.
694285
  Неверов А.С. Комитет / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1929. – 15с.
694286
  Васин А.Н. Комитет "Помощь России в войне". Американская гуманитарная помощь СССР в годы Великой Отечественной войны / А.Н. Васин, К.М. Велембовская // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 84-99. – ISSN 0130-3864
694287
  Волчков А.И. Комитет избран... А дальше? / А.И. Волчков. – Москва, 1962. – 63с.
694288
  Курковская Е.И. Комитет советских женщин / Е.И. Курковская. – Москва, 1981. – 34 с.
694289
   Комитет советских женщин. – М., 1982. – 36с.
694290
   Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. – Москва, 1991. – 47с.
694291
   Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов. – Женева, 1981. – 157с.
694292
  Дойнов Д. Комитетите "Единство". Ролята и приносът им за съединението / Д. Дойнов. – София, 1985. – 373с.
694293
  Раковский М.Е. Комитеты бедноты в борьбе за укрепление тыла Красной Армии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раковский М.Е.; Ростов.гос.ун-т., 1951. – 15 с.
694294
  Бондаренко Геннадий Васильевич Комитеты бедноты Украины 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бондаренко Геннадий Васильевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1981. – 24л.
694295
  Гимпелевич Р.С. Комитеты бедноты УССР в 1919 году. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гимпелевич Р.С.; М-во высшего образования СССР. – Харьков, 1951. – 31 с.
694296
  Павлов Н.П. Комитеты деревенской бедноты и борьба большевиков за развитие социалистической революции в деревне. : Автореф... канд. ист.наук: / Павлов Н.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 15 с.
694297
  Усатова А.Н. Комитеты деревенской бедноты и развертывание социалистической революции в деревне (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Усатова А.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 15 с.
694298
  Мутиков З.Х. Комитеты деревенской бедноты и разгром контрреволюционного кулачества : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мутиков З.Х. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Москва, 1951. – 20 с.
694299
  Сумерин П.Г. Комитеты деревенской бедноты Пензенской губернии (1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сумерин П.Г.; МП РСФСР. Москков. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 15л.
694300
  Новиков Ю.Е. Комитеты деревенской бедноты Петроградской губернии. : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков Ю.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. Каф. истории СССР. – Ленинград, 1951. – 13 л.
694301
  Яковлев П.Ф. Комитеты деревенской бедноты Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Яковлев П.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 25 с.
694302
   Комитеты деревенской бедноты Северной области : гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области. – Ленинград, 1947. – 495 с.
694303
  Чумак Владимир Михайлович Комитеты назаможных селян в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.)(на материалах юга Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чумак Владимир Михайлович; ХГУ. – Х., 1978. – 24л.
694304
  Попов Д.Н. Комитеты незаможных селян в борьбе за создание коллективных хозяйств на Украине в восстановительный период (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Попов Д.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 11 с.
694305
  Левчик Д.А. Комитеты общественного самоуправления: тенденции развития // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.31-39. – ISSN 0132-1625
694306
  Кожухаров З. Комитско лято : хроника на една саможертва / З. Кожухаров. – София : Издателство на отечествения фронт, 1987. – 377, [2] с.
694307
  Севостьянов Д.А. Комическая коллизия: исследование инверсивных отношений // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 35-40. – ISSN 2073-9702
694308
   Комическая опера XVIII века / с предисл. и под ред. И. Розанова и Н. Сидорова. – [Москва] : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. Русского Т-ва], 1913. – 188, [4] с. – (Универсальная библиотека ; № 588-589)


  Содержание: Мельник-колдун, обманщик и сват / А.О. Аблесимова Сбитенщик / Я.Б. Княжнина Мельник и Сбитенщик - соперники / П.А. Плавильщикова
694309
  Данько Л.Г. Комическая опера в ХХ веке. / Л.Г. Данько. – Л., 1976. – 200с.
694310
  Данько Л.Г. Комическая опера в ХХ веке. / Л.Г. Данько. – 2-е изд., доп. – Л., 1986. – 174с.
694311
  Вызго Т.С. Комическая опера С. Юдакова "Проделки Майсары" / Т.С. Вызго. – Москва : Советский композитор, 1962. – 64 с.
694312
  Аблесимов А.О. Комическая опера: Мельник колдун, обманщик и сват, в трех действиях : с биогр. автора / соч. А. Аблесимовым. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1900. – 52, 40 с. – (Дешевая библиотека; ; № 52)
694313
  Горин Г.И. Комическая фантазия / Г.И. Горин. – М, 1986. – 380с.
694314
  Родный О.В. Комическая хроника эпохи в творчестве Джерома К. Джерома // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 89-92. – ISSN 2312-3036


  "Рассмотрена проблема комического изображения викторианского общества в книге эссе «Праздные мысли лентяя» и повести «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Показано, что продолжая комическую традицию Диккенса, автор направляет иронию и ...
694315
  Вареник Светлана Васильевна Комическая экспрессия в языке советского фельетона : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вареник Светлана Васильевна; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1984. – 24л.
694316
  Мальчукова Т.Г. Комическое в античной литературе и европейская традиция: Учеб. пособ. по спецкурсу. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1989. – 94с.
694317
  Тяпков С.Н. Комическое в литературной пародии / С.Н. Тяпков. – Иваново, 1987. – 56с.
694318
  Языкова Евдокия Владимировна Комическое в поэзии Сергея Михалкова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Языкова Евдокия Владимировна; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
694319
  Этеридж Дж. Комическое мщение или Любовь в бочке / Дж. Этеридж. – М, 1975. – 127с.
694320
  Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира : лекция по спец. курсу "Шекспир" для студ. театроведч. фак. театр. вуза / А.В. Бартошевич ; М-во культуры РСФСР, Гос. ин-т театр. искусства им. А.В. Луначарского. – Москва : [б. и.], 1975. – 49 с.
694321
  Любимова Т.Б. Комическое, его виды и жанры / Т.Б. Любимова. – М., 1990. – 62с.
694322
  Митевски В. Комичните елементи во хомерската и во македонската традиционална епска поезија // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 141-149. – ISBN 978-608-203-077-7
694323
  Задорожна Л.М. Комишанченко Максим Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 180-181. – ISBN 978-966-02-7304-7
694324
  Проценко Л. Комишанченко Максим Павлович (18.VIII.1915-25.VII.1970) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 190-191. – ISBN 5-333-00673-3
694325
  Проценко Л. Комишанченко Максим Павлович [18.VIII.1915-25.VII.1970] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 190-191. – ISBN 978-611-01-1405-9
694326
  Гребінь В.В. Комишувата (річка у Братському районі Миколаївської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 182. – ISBN 978-966-02-7304-7
694327
  Українська Є.В. Комізм магічного в англомовних творах жанру фентезі: лінгвопоетологічний аспект (на матеріалі романів Т. Пратчетта) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Українська Євгенія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
694328
  Родик К. Комікс-реквієм: несподівана відвертість // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Комікси на Заході - це зовсім не товар для дітей-підлітків. Такі там, звісно, є, окремими стелажами, але загалом комікси - то книжки для людей іншого сприйняттєвого типу, візуального. І адресовані переважно дорослим. Розмай детективів, трилерів та ...
694329
  Гудошник О.В. Комікс в українському комунікаційному просторі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 19-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено особливості розвитку коміксу в Україні. На прикладі медіаподій 2017 р. унаочнено головну тезу роботи про масову аудиторію як наріжну основу становлення комікс-індустрії. Розглянуто особли-вості розвитку видавничого ринку України, на ...
694330
  Тормахова А.М. Комікс та мем як візуальні практики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 56-60. – ISSN 2312-4679
694331
  Айдачич Д. Комікс у прозі сербського постмодернізму // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 234-239. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу схарактеризувати мовні засоби моделювання пейзажу в творчості І. С. Нечуя-Левицького. Описано лексико-семантичні групи слів, активізовані для творення словесно-образних картин природи. В статье предпринята попытка ...
694332
  Хлестова С.В. Комікс як засіб масової комунікації: типологічні особливості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 13-17. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
694333
  Рябчій І. Комікс як протидія пропаганді / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 30-31


  Перекладач Іван Рябчій про книгу "Тентен. Репортер XX віку у країні Сов"єтів".
694334
  Пивовар С.Ф. Комінтерн (Комуністичний Інтернаціонал; ІІІ Інтернаціонал) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 202-203. – ISBN 966-642-073-2
694335
  Розенфельд О. Комінтерн і професійний рух / О. Розенфельд, 1931. – с.
694336
  Альошін А.П. Комінтерн, його організація й тактика / А.П. Альошін. – [Одеса] : Держвидав України, 1929. – 104 с.
694337
  Пивовар С.Ф. Комінформ (Інформаційне бюро комуністичних і робітничих партій, Інформбюро) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 203. – ISBN 966-642-073-2
694338
  Александров Г.Р. Комірні гризуни і боротьба проти них / Г.Р. Александров. – Харків : Вид-во наркомпостачання УССР, 1933. – 63с.
694339
  Глотов В.І. Комісар бронепоїзда / В.І. Глотов. – Львів, 1966. – 35с.
694340
  Іохвед Л. Комісар Булкін / Л. Іохвед. – Х, 1927. – 47с.
694341
  Іохвед Л. Комісар Булкін / Л. Іохвед. – Х, 1929. – 47с.
694342
   Комісаренко Сергій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 212-213. – ISBN 978-966-439-754-1
694343
  Зоц В.П. Комісари / В.П. Зоц. – Київ, 1977. – 63с.
694344
  Лобода А.І. Комісіі контролю первинних партійних організацій промислових підприємств. : Дис... Канд.іст. наук: / Лобода А.І.; КДУ. – К, 1963. – 259л. – Бібліогр.:л.1-18
694345
   Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : довідник / МОНУ; [за ред. С.М. Ніколаєнка; укладачі: В.Д. Шинкарук, А.В. Кудін, К.М. Левківський та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 488с. – ISBN 978-966-346-367-4
694346
  Вербиленко Галина Анатоліївна Комісії порайонного дослідження історії України при ВУАН: створення, функції, архів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена висвітленню діяльності комісій порайонного дослідження історії України, які були створені М. Грушевським для вивчення історії України в регіональному розрізі. Автор аналізує здійснену комісіями широку програму історико-географічних, ...
694347
  Дроздова О.Г. Комісійна торгівля - специфічна форма торговельної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 56-60. – ISSN 2313-4569
694348
  Городко В.В. Комісійна торгівля сільськогосподарськими продуктами в системі споживчої кооперації / В.В. Городко. – Київ, 1958. – 23с.
694349
  Тищенко О.М. Комісія для складання Словника живої української мови у справі СВУ: Сергій Олександрович Єфремов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 15-27. – ISSN 0027-2803
694350
  Папакіна Т. Комісія дослідження історії Західної України Всеукраїнської Академії наук: науково-бібліографічний доробок (1925-1933) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 35-39. – ISSN 1029-7200


  Максимови М. - С. 37.
694351
  Єременко І. Комісія із соціального страхування // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 50-57.
694352
  Іванова А.Ю. Комісія історії українського права при Президії Національної академії наук України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 591-595. – ISSN 0869-2491
694353
  Бойко В. Комісія Мейса: спроба ревізії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 202). – С. 4-5


  Про ситуацію навколо розгляду в Бундестазі Німеччини петиції щодо визнання Голодомору 1932 - 1933 рр. геноцидом українського народу.
694354
  Шевченко А.І. Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 87-90 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
694355
  Тищенко О.М. Комісія Словника живої української мови у справі СВУ: Андрій Васильович Ніковський (за матеріалами ОДПУ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 48-57. – ISSN 0027-2833
694356
  Тищенко О.М. Комісія словника живої української мови у справі СВУ: Григорій Костянтинович Голоскевич (за матеріалами ОДПУ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 27-39. – ISSN 0027-2833


  До 100-річчя початку роботи над академічним "Російсько-українським словником" за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова 1924-1933 рр.
694357
   Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ засудила незаконні дії Росії проти України та узгодила конкретні кроки для подальшої підтримки нашої держави // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5. – (Історичні науки)
694358
   Коміссаров Володимир Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 116-118. – ISBN 978-617-573-038-6
694359
   Комітет - про бюджетний пакет / Підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 жовтня (№ 40). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  "...На розширеному засіданні профільного комітету розглянули й обговорили низку бюджетних законопроектів, зокрема проект головного кошторису країни (№ 5000), можливі зміни до Бюджетного кодексу (№ 5131), а також законопроект № 5130, що передбачає ...
694360
   Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (шосте скликання) / [автори ідеї Швець В.Д., авт. текстів : Богданюк О. А., Рахімкулов Е.Р.]. – Київ : УКРПОЛ, 2010. – 148 с. : іл.
694361
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує : про участь у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2014 році // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 113). – С. 7


  Серед претендентів співробітники КНУ імені Тараса Шевченка: докт. істор. н., доц. О.В. Даниленко.
694362
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує : про участь у конкурсі на присудження Премій ВРУ для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 113). – С. 6-7


  Серед претендентів співробітники КНУ імені Тараса Шевченка: С.О. Артеменко, Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, А.І. Момот, М.П. Хмара.
694363
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" №774-V від 16 березня 2007 р. до участі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 26 серпня (№ 160). – С. 5


  [Продовження назви статті] в конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2017 році висунуто таких претендентів: <...> Руденко Сергій Валерійович, 6 квітня 1983 року народження, доктор філософських ...
694364
   Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 26 серпня (№ 160). – С. 4-5


  [Продовження назви статті] та науково-технічних розробок "775-V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі в конкурсі на присудження премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень ...
694365
  Зайцев Ю. Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 381-406. – ISSN 2078-6077
694366
  Бажан О.Г. Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 15-19. – ISSN 1996-5931
694367
  Шинкаренко Л. Комітет економічної безпеки США в контексті соціальних програм Ф. Д. Рузвельта // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 186-192. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
694368
   Комітет з державної премії України в галузі освіти повідомляє / Комітет з Державної премії України в галузі освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 10-15. – ISSN 2219-5793


  "...Для інформування громадськості про висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року кандидатів (колективи), громадського обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів) публікуємо список таких кандидатів (колективів) ...
694369
   Комітет з державної премії України в галузі освіти повідомляє // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 12-15. – ISSN 2219-5793


  Список кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 року, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб"єктів їх висування за номінаціями. На Номінацію "Вища освіта" подані роботи науковців КНУ імені ...
694370
   Комітет з Державної премії України в галузі освіти повідомляє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Представлено список кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб’єктів їх висування за номінаціями. Серед суб"єктів висування - КНУ імені Тараса ...
694371
   Комітет з державної премії України у галузі освіти повідомляє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 7 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Перелік навчальних закладів, наукових установ і організацій, що надіслали роботи на здобуття державної премії України в галузі освіти у 2014 році. Науковці КНУ імені Тараса Шевченка подали цикл навчальної літератури для студентів університетів з ...
694372
   Комітет з міжнародного права // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 1/2 (60), лютий. – С. 14-15


  22 жовтня 2019 р. відбулося установче зібрання новоствореного Комітету з міжнародного права при НААУ. Заступником Голови Комітету призначено адвоката, канд. юрид. наук О. Поєдинок. Основна мета Комітету - підвищення міжнародно-правової обізнаності та ...
694373
   Комітет з питань гендерної політики при НААУ // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 1/2 (60), лютий. – С. 12-13


  22 жовтня 2019 р. відбулася зустріч учасників засідання Комітету. На зустрічі була присутня О. Поєдинок, Голова Комітету з питання юридичної освіти. Було наголошено на актуальності формування гендерного фокусу в українському суспільстві, адже штучно ...
694374
   Комітет з питань гендерної політики, Комітет з питань юридичної освіти // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 4 (62), квітень. – С. 25


  22 січня 2020 р. у рамках реалізації підписаого в цей же день Меморандуму про співпрацю між НААУ та Асоціацією жінок-юристів України "ЮрФем" голова Комітету з питань юридичної освіти та заступник голови Комітету з питань гендерної політики НААУ О. ...
694375
   Комітет з питань юридичної освіти // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С. 23


  19 лютого 2020 р. голова Комітету О. Поєдинок взяла участь у роботі круглого столу, присвяченого обговоренню проблем, пов"язаних із структурою сучасної юридичної освіти. Учасники круглого столу зосередили свою увагу на можливості здобуття вищої ...
694376
  Косенкова А. Комітет з прав дитини як міжнародно-правовий механізм захисту прав людини і громадянина // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 149-151
694377
  Александров О. Комітет з приватного банківського обслуговування як підгрунтя формування ринку приват-банкінгу в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 29-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
694378
   Комітет з юридичної освіти // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 1/2 (60), лютий. – С. 28-29


  Голова Комітету О. Поєдинок взяла участь як суддя у Всеукраїнському конкурсі з міжнародного гуманітарного права - 2019, який проходив у м. Києві 26-28 листопада 2019 р.; 28 листопада 2019 р. О. Поєдинок виступила на Всеукраїнській конференції "Система ...
694379
  Стогній В. Комітет із Державних премій України в галузі науки і техніки: історична довідка / В. Стогній, О. Жданенко // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 8-19. – ISSN 1819-7329
694380
  Бутирська І.А. Комітет кредиторів як суб"єкт конкурсного права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 96-101
694381
  Питомець А. Комітет на захисті професійних прав адвоката // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 19-23
694382
  Мельник А. Комітет ООН з прав людини як один з механізмів захисту прав людини на універсальному рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 127-128
694383
  Капелюшний В.П. Комітет охорни республіки // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 203. – ISBN 978-966-02-7304-7
694384
  Прокопенко В.І. Комітет профспілки: права і обов"язки. / В.І. Прокопенко. – К, 1975. – 77с.
694385
   Комітети - основа діяльності законодавчих органів влади. – К., 1997. – 98с.
694386
  Ісакова В.Т. Комітети бідноти в боротьбі з куркульством та бандитизмом у 1919 р. на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 35-40. – (Серія історії ; № 10)
694387
  Бруслик О.Ю. Комітети Верховної Ради України: час реформ = Committees of Verhovna Rada of Ukraine: reform time / Бруслик О.Ю., Мукомела І.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2017. – 107, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 20). – ISBN 978-966-2740-93-6
694388
  Мельничук Олег Анатолійович Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-33 рр.) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельничук Олег Анатолійович; Вінницький держ.пед.ін-т ім.М.Коцюбинського. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.1520-175
694389
  Мельничук О.А. Комітети незаможних селян на Поділлі. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельничук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
694390
   Комітети незаможних селян України. – Київ, 1968. – 639 с.
694391
   Комітети незаможних селян Харківщини. 1920-1933 рр.. – Харків, 1961. – 328 с.
694392
  Хоруженко Х. Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки. / Х. Хоруженко, В. Липинський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 174-179. – ISSN 2222-5250
694393
  Лукашенко П. Комітети сприяння загальному навчанню / П. Лукашенко. – Х., 1930. – 19с.
694394
   Комітетські слухання "Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 6-7 : фото
694395
  Горбач О. Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 95-98. – ISSN 2415-8208
694396
  Майдаченко П.І. Комічне в сучасній українській прозі : літературно-критичний нарис / П.І. Майдаченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 188 с. – (Бесіди про художню літературу). – ISBN 5-308-01019-6
694397
  Юрковська М.М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу ( на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 307-316. – Бібліогр.: Літ.: с. 316; 7 п.
694398
  Островська А. Комічне як естетична категорія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 164-177. – ISSN 1728-9572
694399
  Ізваріна О.М. Комічне як феномен культури, спрямований на вдосконалення особи і суспільства // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.42-50
694400
  Дідківська В.Т. Комічний потенціал суфіксів пікарескному романі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 124-127
694401
  Констанкевич І.М. Комічні оповідки Богдана Жолдака / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 84-97. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
694402
  Ніколова О.О. Комічні самозванці української та російської літератур кінця XVIII - І половини XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 263-271. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
694403
  Мартыненко Г.а. Комкор Дмитрий Жлоба / Г.а. Мартыненко. – М., 1985. – 176с.
694404
  Карпенко В.В. Комкор Думенко / В.В. Карпенко. – Саратов, 1976. – 351с.
694405
  Артемов Е.Н. Комкор Кутяков : [командир 25-й Чапаевской дивизии] / Е.Н. Артемов, А.М. Беркутова. – Саратов : Прилож. кн. изд-во, 1977. – 127 с., [9] л. ил. – Список лит.: с. 125-126 (40 назв.)
694406
  Алексеев Д.Г. Комкор М.В. Калмыков : (докум. повесть) / Д.А. Алексеев, М.Д. Голубых, В.М. Калмыков. – 3-е изд., доп. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1988. – 155, [2] с., [5] л. ил. : ил.
694407
  Зотов Б.И. Комкор Первой Конной. Докум. повесть о С.А. Зотове / Б.И. Зотов. – Волгоград, 1974. – 159с.
694408
  Селиванов П.А. Комкор Сергей Грибов / П.А. Селиванов. – Минск, 1972. – 144с.
694409
  Петров В.І. Комкор червоних козаків / В.І. Петров. – К., 1964. – 136с.
694410
  Панков Д.В. Комкор Эйдеман. / Д.В. Панков. – М., 1965. – 104с.
694411
   Комлева Габриэла. – Л., 1984. – 32с.
694412
  Хотомлянський О. Комлексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей / О. Хотомлянський, Т. Черната, Г. Северина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
694413
  Карп В.С. Комлексна система управління маркетинговим потенцалом компанії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 70-74


  В сучасних умовах динамічного розвитку ринкових відносин і формування жорсткого конкурентного середовища для всіх суб"єктів міжнародного бізнесу принциповим стратегічним завданням компаній стає ефективне використання та комплексне управління ...
694414
  Авербух А.Я. Комлексное использование химического сырья / А.Я. Авербух. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 ; Серия "Химия")
694415
  Нигматуллина Ю.Г. Комлексное исследование художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1990. – 148с.
694416
  Нигматуллина Ю.Г. Комлексный анализ художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1976. – 43с.
694417
  Зайцев В.М. Комлексоутворюючі кремнеземи: синтез, будова закріпленного шару, хімія поверхні : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Зайцев В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 33 c.
694418
  Ступникова Т.С. Комлектование фондов научных библиотек за рубежом : Некоторые аспекты теории и практики. / Т.С. Ступникова. – М., 1979. – 208с.
694419
   Комлєв Олександр Олександрович - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилося 65 років з дня народження Комлєва Олександра Олександровича - українського геоморфолога, доктора географічних наук, професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
694420
   Комлєв Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 52
694421
   Комлєв Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 99-100 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
694422
  Бортник С.Ю. Комлєв Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 205-206. – ISBN 978-966-02-7304-7
694423
   Комлєв Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 213. – ISBN 978-966-439-754-1
694424
   Комлєв Олександр Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 104-105. – ISBN 978-966-439-961-3
694425
   Комлєв Олександр Олександрович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56. – ISBN 966-95774-3-5
694426
  Буринська Н.М. Комлпексний підхід до навчання і виховання при вивченні хімії / Н.М. Буринська. – Київ : Радянська школа, 1980. – 88с.
694427
  Козлова Ю. Коммендаторе Вентура // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-133. – ISSN 1726-6084
694428
   Комментарии // Бунташный век / Составитель В.С. Шульгин. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 545-568. – (История Отечества в романах, повестях, документах)
694429
   Комментарии и задания к рассказу А.П.Чехова "Попрыгунья". – Ашхабад, 1984. – 64 с.
694430
   Комментарии и задания к тексту "Повести временных лет". – Ашхабад, 1983. – 56 с.
694431
  Аль-Фараби Абу Наср Комментарии к "Альмагесту" Птолемея : пер. с араб. / Аль-Фараби Абу Наср. – Алма-Ата : Наука
Ч. 1. – 1975. – 526 с.
694432
  Улюра А.А. Комментарии к "Девятому тому": автогероиня и автор Людмила Петрушевская // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 200-215. – ISBN 966-581-617-9
694433
  Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" / Д.И. Розенберг. – изд-ие 2-е. – Москва, 1983. – 262с.
694434
  Розенберг Д.И. Комментарии к "Капиталу" К. Маркса / Д.И. Розенберг. – Москва : Экономика, 1983. – 720с.
694435
  Гольдштейн С.Н. Комментарии к избранным сочинениям В.В.Стасова. / С.Н. Гольдштейн. – М.-Л., 1938. – 1-198с.
694436
  Шипилов А.С. Комментарии к книге Моисея "Бытие" / Александр Шипилов. – Днепр : Лира, 2019. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 243. – ISBN 978-966-981-227-8
694437
  Бухараев Р.Р. Комментарии к любви / Р.Р. Бухараев. – М, 1986. – 77с.
694438
  Долгопят Елена Комментарии к неснятым фотографиям : Сентиментальные рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.99-119. – ISSN 0012-6756
694439
   Комментарии к Основным положениям Руководящие принципы библиотечного законодательства и библиотечной политики в Европе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 98-112. – ISSN 1560-7976


  Основные принципы библиотечной политики. Совет Европы/EBLIDA
694440
   Комментарии к Правилам дорожного движения. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 272с.
694441
   Комментарии к Правилам дорожного движения. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1981. – 255с.
694442
   Комментарии к прикладной лингвистике. – Тарту, 1995
694443
  Болдырев А.К. Комментарии к работе Е.С. Федорова : Das ierijstalereich / А.К. Болдырев ; АН СССР. – Ленинград : [Б. и.], 1926. – 72 с.
694444
  Данилов В.В. Комментарии к роману И.С. Тургенева "Рудин" / В.В. Данилов. – М, 1918. – 78с.
694445
  Ду Комментарии к собранию сочинений Ду Шао-Лин. / Ду, Шао-Лин
2. – с.
694446
  Ду Комментарии к собранию сочинений Ду Шао-Лин. / Ду, Шао-Лин
3. – с.
694447
  Горбань Е.Н. Комментарии к статье С.П. Ситько "Фундаментальные проблемы биологии с позиций квантовой физики живого" // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 18-32. – ISSN 1023-2427
694448
  Козорог О.В. Комментарии к стихотворению М.Цветаевой "Ахматовой" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 6 (54). – С. 33-37. – ISSN 2305-7319
694449
  Розенберг Д.И. Комментарии к третьему тому "Капитала" / Д.И. Розенберг. – Москва, 1931. – 190с.
694450
  Розенберг Д.И. Комментарии к третьему тому "Капитала" / Д.И. Розенберг. – М., 1961. – 655 с.
694451
  Вестберг Ф. Комментарии на записку Ибрагима ибн-Якуба о Славянах. 1899 : (Рукопись 4 тетради 274 стр.) / Ф. Вестберг : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 14 с.
694452
   Комментарии с ударением! : книжка-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
694453
   Комментарии судебной практики. – Москва, 1982
694454
   Комментарии судебной практики за 1975 год. – Москва, 1976
694455
   Комментарии судебной практики за 1978 год. – Москва, 1979
694456
   Комментарии судебной практики за 1979 год. – Москва, 1980
694457
   Комментарии судебной практики за 1982 год. – Москва
за 1982. – 1983
694458
  Полянская Юлия Комментарий // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 18-20 : фото
694459
   Комментарий ( постатейный) к Трудовому кодексу Российской Федерации официальных органов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Индекс-Медиа, 2006. – 880с. – ISBN 5-98965-042-6
694460
  Буравой М. Комментарий : за глобальную социологию низших слоев ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.14-20. – ISSN 0132-1625
694461
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 11. – 1978
694462
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 12. – 1979
694463
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 13. – 1980
694464
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 14. – 1981
694465
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 15. – 1982
694466
   Комментарий арбитражной практики. – Москва
Вып. 16. – 1983
694467
  Кафаров П. Комментарий Архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю / П. Кафаров. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 47 с.
694468
  Гуцуляк В. Комментарий главы XIV Уголовного кодекса Республики Молдова "Преступления против правосудия" / В. Гуцуляк, В. Бужор // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 1810-3081
694469
   Комментарий Закона об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 150с.
694470
  Крассов О.И. Комментарий земельного законодательства / О.И. Крассов ; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К". – Москва : Дашков и К, 2004. – 741, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94798-526-8
694471
  Биленко С. Комментарий земельного союза Украины к закону Украины "О внесении изменений к Земельному кодексу Украины относительно приобретения права собственности на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 11. – С. 33-36
694472
   Комментарий к ГК РСФСР. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 823с.
694473
   Комментарий к ГПК РСФСР. – М., 1976. – 600с.
694474
   Комментарий к Гражданскому кодексу Молдавской ССР. – Кишинев, 1971. – 535с.
694475
   Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). – 3-е изд., испр. и доп., с использованием суд.-арбитраж. практики. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1998. – 799с. – ISBN 5-9000785-26-2
694476
   Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) : Расширенный с использованием судебно-арбитражой практики. – 3-е изд., испр. и доп., с использованием суд.-арбитраж. практики. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1999. – 778с. – ISBN 5-90785-017-2; 5-86225-669-5
694477
   Комментарий к гражданскому кодексу РСФСР. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва, 1982. – 679с.
694478
   Комментарий к Жилищному кодксу Российской Федерации : (постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 352с. – ISBN 5-482-01336-7
694479
  Сумец А.М. Комментарий к задаче о назначениях / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 50-54 : табл. – Библиогр.: 5 назв
694480
   Комментарий к законодательству о городских, районных в городе Советах народных депутатов. – М., 1983. – 720с.
694481
  Михалкевич В.Н. Комментарий к Законодательству о пенсиях и пособиях членам колхозов / В.Н. Михалкевич, Г.С. Шедерова. – М., 1987. – 399с.
694482
   Комментарий к законодательству о пенсиях и сособиях колхозникам / Михалкевич В.Н. – Москва, 1968. – 263с.
694483
   Комментарий к законодательству о поселковых и сельских Советах. – М., 1987. – 477с.
694484
   Комментарий к законодательству о районных Советах народных депутатов. – М., 1985. – 830с.
694485
   Комментарий к законодательству о регистрации актов гражданского состояния. – М., 1977. – 205с.
694486
   Комментарий к законодательству о труде. – Москва, 1966. – 832с.
694487
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1975. – 912с.
694488
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1981. – 575с.
694489
   Комментарий к законодательству о труде. – Москва, 1982. – 575с.
694490
   Комментарий к законодательству о труде. – М., 1986. – 622с.
694491
   Комментарий к законодательству о труде. – 2-е изд. перараб. и доп. – М., 1987. – 670с.
694492
   Комментарий к законодательству о труде. – 2-е изд. перараб. и испр. – М., 1988. – 672с.
694493
   Комментарий к законодательству о штрафах, налагемых в административном порядке. – Москва, 1968. – 215с.
694494
   Комментарий к законодательству РСФСР о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – М., 1986. – 144с.
694495
   Комментарий к Закону о выборах в Верховный Совет СССР. – М., 1983. – 127с.
694496
   Комментарий к Закону о Прокуратуре СССР. – Москва, 1984. – 223с.
694497
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – Москва, 1981. – 248с.
694498
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – М., 1983. – 248с.
694499
   Комментарий к Закону о статусе народных депутатов в СССР. – М., 1987. – 285с.
694500
  Крассов О.И. Комментарий к Закону Российской Федерациии "О недрах" : с изм. и доп., включ. внесенные 29 мая 2002 г. / О.И. Крассов. – Москва : Юрист, 2003. – 477, [3] с. – (Commentarium). – ISBN 5-7975-0508-8
694501
  Мельник Н.И. Комментарий к закону Украины "О борьбе с коррупцией" / Н.И. Мельник, Г.Е. Омельченко, Н.И. Хавронюк // Уголовная ответственность за должностнык преступления / В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – С. 163-352. – (Библиотека права еженедельника "Бизнес" ; 4). – ISBN 966-7028-05-4
694502
   Комментарий к земельному кодексу Белорусской ССР. – Минск, 1978. – 224с.
694503
   Комментарий к Инструкции о порядке исполнения судебных решений. – М., 1981. – 135с.
694504
  Багрий-Шахматов Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу Белорусской ССР / Л.В. Багрий-Шахматов. – Минск : [Б. и.], 1974. – 304 с.
694505
   Комментарий к Истправительно-трудовому кодекусу РСФСР. – М., 1973. – 279с.
694506
   Комментарий к Истправительно-трудовому кодекусу РСФСР. – Москва, 1979. – 263с.
694507
   Комментарий к кодексу законов о труде Белорусской ССР. – М., 1978. – 448с.
694508
   Комментарий к кодексу законов о труде Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1999. – 608с. – ISBN 5-7986-0020-3
694509
   Комментарий к кодексу о браке и семье Белорусской ССР. – Минск, 1980. – 317с.
694510
   Комментарий к кодексу о браке и семье Белорусской ССР. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1990. – 285с.
694511
   Комментарий к кодексу о браке и семье РСФСР. – Москва, 1971. – 246с.
694512
   Комментарий к кодексу о браке и семье РСФСР. – Москва, 1982. – 295с.
694513
   Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными материалами : новая редакция, действующая в 2008 году. Новые способы выражения административных штрафов. Норая редакция главы 12 кодекса (усиление ответственности за правонарушение в области дорожного движения) / автор комментариев и сост. В.С. Чижевский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 1152с. – ISBN 978-5-8041-0314-0
694514
  Крестова Л.В. Комментарий к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" / Л.В. Крестова. – М., 1933. – 135 с.
694515
  Демидов Г.В. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым : принятой на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 октября 1998 года / Г. Демидов ; [Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики]. – Киев : К.И.С., 2010. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 148-150. – ISBN 978-966-2141-54-2
694516
  Мучник Александр Геннадьевич Комментарий к Конституции Украины / Мучник Александр Геннадьевич; Ин-т Муниципальной демократии и прав человека. – Київ : Парламентское издательство. – ISBN 966-611-071-7
кн.1. – 2000. – 254с.
694517
  Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины / А.Г. Мучник; Ин-т муниципальной демократии и прав человека. – 2-е изд., испр. и дополн. – Киев : Парламентское издательство. – ISBN 966-611-252-3
Кн. 1. – 2003. – 400с.
694518
  Семьянова А.Ю. Комментарий к лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) : постатейный коммент. (в ред.Федер. закона от 29 дек. 2004 г. № 199-ФЗ) / А.Ю. Семьянова. – Москва : Юстицинформ, 2005. – 287, [1] с. – На обл. содерж. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Комментарий специалиста ) ( Библиотека журнала "Право и экономика"). – ISBN 5-7205-0603-9
694519
   Комментарий к некоторым статьям Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР. – М., 1975. – 64с.
694520
   Комментарий к некоторым статьям Положения о выборах в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР. – М., 1977. – 80с.
694521
  Ксенофонтов Н.В. и Маевский С.А. Комментарий к общему положению о научно-исследовательских, конструктивных, проектно-контструктивных и технологических оргинизациях / Н.В. и Маевский С.А. Ксенофонтов. – М., 1973. – 199с.
694522
   Комментарий к Основам законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях.. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 167 с.
694523
   Комментарий к Основам земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. – Москва, 1974. – 351с.
694524
   Комментарий к Основам исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик.. – Москва, 1972. – 184 с.
694525
   Комментарий к основным нормативным актам об автоматизированных системах управления.. – Москва, 1982. – 185с.
694526
  Дрибинский А.С. Комментарий к Особым условиям поставки непериодических изданий издательствами книготорговыми организациями / А.С. Дрибинский. – Москва, 1980. – 168с.
694527
   Комментарий к Положению о военной прокуратуре.. – М., 1986. – 187с.
694528
   Комментарий к Положению о военных трибуналах. – Москва, 1987. – 107с.
694529
  Абадовский А.В. Комментарий к положению о комиссиях по делам несовершеннолетних / Абадовский А.В., Примаченок А.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь
2. – 1988. – 109 с.
694530
   Комментарий к Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних Украинской ССР.. – Киев, 1979. – 105с.
694531
   Комментарий к Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних.. – Москва, 1980. – 175с.
694532
  Гуляев А.П. Комментарий к Положению о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления / А.П. Гуляев. – Москва, 1982. – 55с.
694533
  Бабкин В.А. Комментарий к положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, О.В. Виноградова, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 536 с.
694534
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, О.В. Виноградова, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 459 с.
694535
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 600 с.
694536
  Бабкин В.А. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий / В.А. Бабкин, Г.Б. Смирнова. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 671 с.
694537
  Михалкевич В.Н. и др. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов / В.Н. и др. Михалкевич. – Москва, 1974. – 158с.
694538
  Михалкевич В.Н. и др. Комментарий к Положению о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов / В.Н. и др. Михалкевич. – Москва, 1980. – 248с.
694539
  Голодный М.А. Комментарий к положению о порядке предоставления жилой площади в Украинской ССР / М.А. Голодный. – К., 1981. – 176с.
694540
  Архипов В.Д. Комментарий к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров / В.Д. Архипов, Н.И. Коняев, П.С. Хорев. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 208 с.
694541
   Комментарий к положению о порядке рассмотрения трудовых споров.. – Москва, 1969. – 272с.
694542
   Комментарий к Положению о поставках продукции и товаров.. – Москва, 1984. – 381с.
694543
   Комментарий к Положению о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.. – М., 1962. – 254с.
694544
  Добровольская Т.Н. Комментарий к Положению о предварительном заключении под стражу / Т.Н. Добровольская; под ред. Кирина В.А. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 80 с.
694545
   Комментарий к Положению о производственном объединении (комбинате).. – Москва, 1979. – 279с.
694546
   Комментарий к Положению о прокурорском надзоре в СССР.. – Москва, 1968. – 223с.
694547
  Силин И.Л. Комментарий к Положению о рабочем времени и времени отдыха работников железнодорожного транспорта / И.Л. Силин. – М., 1973. – 159с.
694548
   Комментарий к Положению о социалистическом государственном производственном предприятии.. – Москва, 1968. – 304с.
694549
   Комментарий к Положению о товарищеских судах Украинской ССР.. – К., 1978. – 59с.
694550
  Устинова Комментарий к Положению об общественных воспитателях несовершеннолетних Латвийской ССР. / Устинова, Л.А. Бергере. – Рига, 1973. – 59с.
694551
  Пронина В.С. Комментарий к Положениям о комиссиях по делам несовершеннолетних. / В.С. Пронина. – Москва, 1968. – 144с.
694552
  Клейн Н.И. Комментарий к положениям о поставках продукции и товаров. / Н.И. Клейн, И.Н. Петров. – М, 1978. – 320с.
694553
  Смирнова-Чекина Комментарий к поэме Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – Москва : Мир, 1934. – 174с.
694554
  Кубиков И.Н. Комментарий к поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / И.Н. Кубиков. – М : Мир, 1933. – 134 с.
694555
  Караваев В.В. Комментарий к Правилам о возмещении ущерба / В.В. Караваев. – Москва, 1970. – 271с.
694556
  Голодный М.А. Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР / М.А. Голодный, Г.С. Сиволобова. – К., 1987. – 336с.
694557
  Голодный М А. Сиволобова Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР / М А. Сиволобова Голодный. – 2-е изд., доп. – Киев, 1989. – 335 с.
694558
  Замятин В.И. Комментарий к Примерному уставу жилищно-строительного кооператива / В.И. Замятин, М.А. Нечецкий. – М, 1974. – 143с.
694559
   Комментарий к примерному уставу колхоза. – Москва, 1972. – 304с.
694560
  Погорельская Е. Комментарий к рассказу И. Бабеля "История моей голубятни" : новые материалы к биографии писателя // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 149-165. – ISSN 0042-8795
694561
  Кубиков И.Н. Комментарий к роману М.Горького "Мать" / И.Н. Кубиков. – М : Мир, 1932. – 68 с.
694562
  Бродский Н.Л. Комментарий к роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.Л. Бродский. – Москва, 1933. – 228с.
694563
  Пинаев М.Т. Комментарий к роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / М.Т. Пинаев. – М, 1963. – 232с.
694564
  Табио Ф.А. Комментарий к социалистической Конституции Республики Куба / Ф.А. Табио. – М, 1986. – 339с.
694565
  Руденко-Десняк Комментарий к счастливой судьбе: О творчестве Н.Думбадзе. / Руденко-Десняк. – М., 1985. – 304с.
694566
   Комментарий к таможенному кодексу Российской Федерации. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 496с. – ISBN 5-89123-100-Х; 5-86225-457-9
694567
  Станкевич Н.Г. Комментарий к типовому уставу садоводческого товарищества / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1991. – 142с.
694568
  Бойэзен Х.Х. Комментарий к трагедии Гете "Фауст" = Hjalmar Hjorth Boyesen : С нем. с согласия авт., Бойэзена, пер. Отфрида Миллиуса, с прибавлением словаря встречающихся в "Фаусте" собств. имен, сост. им же, Миллиусом, пер. и изд. А.Л. Шкловский / Гяльмар Гйорт Бойэзен. – Елисаветград : "Центр." типо-лит., ар. Н.Ш. Сейдера, 1899. – [8], X, [2], 275, [2], VI с., 1 л. портр. – Словарь встречающихся в "Фаусте" собственных имен / Сост. Миллиус


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
694569
  Бойезен Х.Х. Комментарий к трагедии Гете "Фауст" = Hjalmar Hjorth Boyesen / Гяльмар Гйорт Бойэзен ; С нем. с согласия авт., Бойэзена, пер. Отфрида Миллиуса, с прибавлением словаря встречающихся в "Фаусте" собств. имен, сост. им же, Миллиусом, пер. и изд. А.Л. Шкловский. – Елисаветград (Кировоград ) : "Центр." типо-лит., ар. Н.Ш. Сейдера, 1899. – [8], X, [2], 275, [2], VI с., 1 л. портр. – Словарь встречающихся в "Фаусте" собственных имен / Сост. Миллиус. - На с. [2] к портр. надпись: К 150-летнему юбилею со дня рождения Гете


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
694570
  Скачкова Г.С. Комментарий к Трудовому Кодексу Роиийской Федерации (постатейный) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 124-125. – ISSN 0132-0769
694571
   Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями и постатейными материалами. Действующая редакция 2008 г. / авт. комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 960с. – ISBN 978-5-8041-0297-6
694572
   Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу Российской Федерации. – Москва : Инфра-М, 1997. – 408с.
694573
  Бекешко С.П. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР / С.П. Бекешко и др. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : [б. и.], 1968. – 588 с.
694574
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР.. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1973. – 504с.
694575
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1969. – 656с.
694576
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. – М., 1976. – 623с.
694577
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.. – Л., 1962. – 387с.
694578
   Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.. – М., 1981. – 536с.
694579
   Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР.. – Минск, 1966. – 460с.
694580
   Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР.. – 3-е изд., доп. – Минск, 1971. – 392с.
694581
   Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. – Алма-Ата, 1966. – 618 с.
694582
   Комментарий к уголовному кодексу Молдавской ССР.. – Кишинев, 1964. – 404с.
694583
   Комментарий к уголовному кодексу Молдавской ССР.. – Кишинев, 1968. – 398с.
694584
   Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – Изд. 2-е, изм. и доп. – Москва : Норма ; Инфра-М, 1999. – 832 с. – ISBN 5-89123-193-Х
694585
   Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : с постатейными материалами и практическими разъяснениями / автор комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 1072с. – ISBN 978-5-8041-0327-0
694586
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1984. – 528с.
694587
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – 2--е изд., доп. и перераб. – Москва, 1985. – 528 с.
694588
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1962. – 459с.
694589
   Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР.. – Москва, 1980. – 480с.
694590
  Быков А.Г. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных республик / А.Г. Быков. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 232с.
694591
  Быков А.Г. и др. Комментарий к уставу автомобильного транспорта РСФСР / А.Г. и др. Быков. – М., 1973. – 279с.
694592
   Комментарий к уставу железных дорог СССР. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 400 с.
694593
   Комментарий к уставу железных дорог СССР.. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 320с.
694594
  Астановский Г.Б. Комментарий к Уставу о дисциплине работников железнодорожного транспорта СССР / Астановский Г.Б., Рубанов Б.А. – Москва : Транспорт, 1989. – 224 с.
694595
  Алексеева Д.Г. Комментарий к Федеральному закону "О кредитных историях" (постатейный) / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Я.М. Фальковская. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 344с. – ISBN 5-466-00135-Х
694596
  Прокл Диадох Комментарий на "Алкивиад" Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.119-128. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
694597
  Глаголев А.А. Комментарий на 3-ю и 4-ю книги Царств / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1906. – 228 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
694598
  Глаголев А.А. Комментарий на вторую книгу Паралипоменон / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1907. – [2], 109 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
694599
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Левит / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1905. – [3], 99 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
694600
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Песни Песней Соломона / А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1909. – [2], 39 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника". - Без обл.
694601
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Притчей Соломоновых / Сост. А.А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1907. – 94 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
694602
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Руф / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1906. – 207-224 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
694603
  Глаголев А.А. Комментарий на книгу Товита / Сост. А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1907. – 42 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника"
694604
  Глаголев А.А. Комментарий на Соборные послания / Сост. проф. А.А. Глаголев. – Санкт-Петербург : Тип. "Я. Трей", 1913. – 159 с. – Отд. оттиск: Толковой Библии, изд. ред. "Странника". - Без тит. л.
694605
   Комментарий правил возмещения собственником предприятия, учреждения и организации или уполномоченных им органом вреда, прчененного работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовы. – Киев : Юрінком, 1996. – 192с. – ISBN 966-7059-05-7
694606
  Бугай Д.В. Комментарий Прокла Диадоха на "Алкивиад I" Платона. Методы философского истолкования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
694607
   Комментарий судебной и арбитражной практики по морским делам.. – М., 1978. – 96с.
694608
   Комментарий судебной практики за 1973 год : (Сборник статей). – Москва, 1974. – 216с.
694609
   Комментарий судебной практики за 1974 год: (Сборник статей).. – М., 1975. – 168с.
694610
   Комментарий судебной практики за 1975 год.. – М., 1976. – 224с.
694611
   Комментарий судебной практики за 1977 год.: (Сборник статей).. – М., 1978. – 184с.
694612
   Комментарий судебной практики за 1987-1988 годы.. – Москва, 1989. – 175с.
694613
   Комментарий судебной практики...: (Сборник статей).. – М., 1977. – 134с.
694614
   Комментарий Уголовного кодекса Латвийской ССР.. – Рига, 1967. – 550с.
694615
  Осокин Н.Н. Комментарий. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров колхозников / Н.Н. Осокин, Г.В. Чубуков. – М., 1987. – 192с.
694616
   Комментарованный нормативный материал. Административное право: Учебное пособие для практических занятий.. – М., 1981. – 72с.
694617
  Трапезников А.А. Комментатор Троянской войны. / А.А. Трапезников. – М, 1988. – 267с.
694618
  Шнеерсон М.А. Комментированное чтение на уроках литературы / М.А. Шнеерсон. – Л., 1959. – 136с.
694619
   Коммерсант
№№ 1-35. – 1995
694620
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
5 декабря (№ 202). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694621
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
24 мая (№ 83). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694622
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
26 ноября (№ 195). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694623
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
27 мая (№ 84). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694624
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
28 ноября (№ 197). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694625
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
29 октября (№ 175). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694626
   Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 1909-
30 августа (№ 133). – 2013. – 8 с. – С 1917 по 1990 год не выходила; с 1990 г. выходит в еженедельном режиме; с 1992 г. - в ежедневном
694627
  Бахтараева К.Б. Коммерциализация интеллектуальной деятельности: возможности для экономических вузов / К.Б. Бахтараева, А.А. Логинов, Э.А. Гришкова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется практика создания хозяйственных обществ образовательными учреждениями (динамика создания, организационно-правовая форма и состав учредителей, виды и стоимость результатов интеллектуальной деятельности, права на которые вносятся в ...
694628
  Силаева В.Л. Коммерциализация Интернета // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 111-121. – ISSN 0132-1625
694629
  Керея Е. Коммерциализация научньїх разработок как ключевой злемент реализации инновацонной модели развития / Е. Керея, А. Топоркова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 67-68. – ISBN 978-617-7069-02-6
694630
  Бондаренко Т. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0235-2443
694631
  Сафиуллина З.А. Коммерциализация решает все // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
694632
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-104. – 1826. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
694633
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-105. – 1827. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
694634
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-104. – 1828. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
694635
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-104. – 1829. – [420] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии. Стр. без нумир.
694636
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург : Тип. департ. внешней торговли
№1-105. – 1830. – 700 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
694637
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-103/104. – 1831. – 776 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
694638
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-104/105. – 1832. – 818 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
694639
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-155/156. – 1833. – [622] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
694640
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-155/156. – 1834. – [624] с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
694641
   Коммерческая газета. – Санкт-Петербург
№1-157. – 1835. – 620, 6 с. – Изд. с применением стар. русской орфографии
694642
  Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок (главы из учебника) : Новые учебные пособия. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 63-69 : Схеми
694643
   Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм) : Учебник. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 416с. – ISBN 5-7310-1026-9
694644
  Лопатин Г.С. Коммерческая корреспонденция / Г.С. Лопатин. – М, 1975. – 279с.
694645
  Горбачев И.А. Коммерческая корреспонденция и ее юридическое значение / И.А. Горбачев. – Москва : Типография П.П. Рябушинского, 1911. – 268 с.
694646
  Соснина В.А. Коммерческая корреспонденция на немецком языке / В.А. Соснина. – М., 1976. – 263с.
694647
  Синявская О. Коммерческая номинация XXI века в системно-структурном аспекте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 133-141
694648
  Кириллов В. Коммерческая политика фирм на рынке объектов промышленной собственности // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 11. – С. 20-28
694649
   Коммерческая продукция.. – К., 1992. – 44с.
694650
  Ганштак Я.И. Коммерческая работа в розничной торговле промышленными товарами / Я.И. Ганштак. – М, 1968. – 127с.
694651
  Кондратьев Р.Г. Коммерческая реклама монополий / Р.Г. Кондратьев. – К, 1975. – 160с.
694652
  Шамбинно Л. Коммерческая техника Запада / Л. Шамбинно. – М., 1928. – 239с.
694653
  Шамбинно Л. Коммерческая техника Запада. / Л. Шамбинно. – М., 1928. – 239с.
694654
  Кассьери Д. Коммерческая ценность / Д. Кассьери. – Москва, 1978. – 46с.
694655
   Коммерческие банки. – Москва : Прогресс, 1983. – 501 с.
694656
  Ключников И.К. Коммерческие банки США в системе государственно-монополистического капитализма / И.К. Ключников, В.С. Торкановский. – Л., 1982. – 192 с.
694657
  Лунский Н.С. Коммерческие вычисления / Н.С. Лунский. – Москва : Изд-во "Экономическая жизнь", 1925. – 127 с. – (Сер. "Библиотека бухгалтера и счетовода")
694658
  Пихно Д. Коммерческие операции государственного банка / Соч. Дмитрия Пихно. – Киев : Унив. тип.
Вып. 1 : Учреждение государственного банка ; Общий обзор операций ; Средства государственного банка. – 1876. – [2], II, 123 с., 6 л. табл. – Из "Унив. известий" 1876 г.
694659
  Степанов В. Коммерческие полнотекстовые базы данных и их использование // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.45-47. – ISSN 0869-4915
694660
  Вебер М. Коммерческие расчеты от А до Я = Kaufmannisches Rechnen von A-Z : формулы, примеры расчетов и практические советы : пер. с нем. / Манфред Вебер. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 1999. – 382, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. ориг. – ISBN 5-8018-0023-9
694661
  Зенченко Н.С. Коммерческие училища как общеобразовательная школа России начала ХХ века : Автореф... канд. пед.наук: / Зенченко Н.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
694662
  Зыков Р. Коммерческий арбитраж в Финляндии // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 11-16.
694663
  Федосова Ю.В. Коммерческий атом или хиты и трюки атомного бизнеса / Ю.В. Федосова. – Санкт-Петербург : Конструкт, 2008. – 208 с. – ISBN 5-9900047-3-7
694664
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1990
694665
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1991
694666
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-24. – 1992
694667
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№№ 1-20. – 1993
694668
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1/2. – 1995
694669
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 3/4. – 1995
694670
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 5/6. – 1995
694671
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 7/8. – 1995
694672
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 9/10. – 1995
694673
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 11/12. – 1995
694674
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 13. – 1995
694675
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 14. – 1995
694676
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 15. – 1995
694677
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 16. – 1995
694678
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 17. – 1995
694679
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 18. – 1995
694680
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1. – 1996
694681
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 2. – 1996
694682
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 3. – 1996
694683
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 4. – 1996
694684
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 5. – 1996
694685
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 6. – 1996
694686
   Коммерческий вестник : массовый иллюстрированный, рекламно-информационный и научно-производственный журнал. – Москва
№ 1. – 1997
694687
  Штемберг Г.К. Коммерческое образование в Швейцарии / Г.К. Штемберг. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1901. – [2], 35 с. – Без тит. л.
694688
  Пугинский Б.И. Коммерческое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Б.И. Пугинский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 328с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0111-3
694689
   Коммерческое товароведение и экспертиза : Учебное пособие. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 135с. – ISBN 5-85173-080-3
694690
  Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учебник / И.В. Липсиц; Высш.шк.экономики МЭ и МОиПО РФ. – Москва : БЕК, 1997. – 353с. – ISBN 3-406-42515-1
694691
  Гершонов М.М. Комметарий к земельному кодексу У.С.С.Р. / М.М. Гершонов, Е.И. Кельман. – 2-е перер. изд. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1925. – 331, [2] с.
694692
   Коммивояжер - Киев : Рекламно-информационный журнал. – Киев
№ 1. – 2003
694693
  Беглов М.С. Коммивояжеры смерти / Беглов М.С. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с. – (По ту сторону)
694694
  Андриевский А.А. Коммисия 1749 года для разбора взаимных претензий татар и запорожцев.. – Киев : Тип-я Г.Т.Корчака-Новицкого, 1894. – 23с.
694695
  Кожевников Г Коммиссия для исследования фауны Московской губернии // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 6 с.


  На с. 1 дарств. надп.: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
694696
  Барвинский В.А. Коммиссия экономии описных на Е. И. В. маетностей; причины ее учреждения и ее деятельность / В.А. Барвинский. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полез. книг. Преемник В.И. Воронов], 1910. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XIV Археологического съезда . Чернигов. 1908. Т. III. II. Доклады исторического и филологического содержания, с. 306-333
694697
  Махун С. Коммод. Архітектор краху Римської імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22 липня - 11 серпня (№ 28). – С. 15


  Луцій Елій Аврелій Коммод (лат. Lucius Aelius Aurelius Commodus) — останній римський імператор з династії Антонінів. "Він був нікчемною і погано вихованою людиною, не займався справами й доручав управління державою своїм улюбленцям і ...
694698
  Карпов А.О. Коммодификация образования в ракурсе его целей, онтологии и логики культурного движения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 85-96. – ISSN 0042-8744
694699
  Стрельник Е. Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Аналіззується роль інституту медицини в конструюванні материнства (батьківства) та та нової предметної області соціальних нерівностей. Виявляються риси процесу комодифікації материнства на прикладі застосування допоміжних репродуктивних технологій та ...
694700
  Первомайський Л.С. Коммольці : п"єса на 4 дії / Л.С. Первомайський. – Харків : Молодий більшовик, 1930. – 67 с.
694701
  Загребельная А.А. Коммугникативніе стратегии и тактики в жанре ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 277-279
694702
  Маргерит Поль, Маргерит Виктор Коммуна / Поль и Виктор Маргерит ; Пер. с фр. Е.А. Кишкиной. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1906. – 435 с. – (Вопросы современности ; Кн. 2)
694703
  Маргерит Поль, Маргерит Виктор Коммуна : Новый роман Поля и Виктора Маргерит : В 5 ч. / Пер. [с фр.] И.Г. Ярона. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 350, II с. – (Вопросы современности ; Кн. 2)
694704
  Мишель Л. Коммуна / Л. Мишель. – Тверь, 1923. – VI, 334, XXXV с.
694705
  Мишель Л. Коммуна / Л. Мишель. – М.-Л., 1926. – 220с.
694706
  Дубинянская Я. Коммуна // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 3. – С. 7-73. – ISSN 1728-8568
694707
  Большаков А.А. Коммуна "Кудрово" / А.А. Большаков. – Ленинград : Прибой, 1930. – 152 с. – Библиогр.: с. 150-151
694708
  Дюбрейль Л. Коммуна 1871 года. – Петроград, 1920. – 272 с.
694709
  Талес Коммуна 1871 года. / Талес. – Х., 1925. – 160с.
694710
  Антокольский П.Г. Коммуна 71 года / П.Г. Антокольский. – Москва : ЖГО, 1937. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; №9/996)
694711
  Конколь М. Коммуна 71 года. Краткая история восстания парижских рабочих в 1871 году. / М. Конколь. – Птгр., 1918. – 24с.
694712
  Конколь М. Коммуна 71 года. Краткая история восстания парижских рабочих в 1871 году. / М. Конколь. – Пб., 1920. – 20с.
694713
  Шури М. Коммуна в сердце Парижа / М. Шури. – Москва, 1970. – 494с.
694714
  Пастернак Л. Коммуна города Ломжи / Л. Пастернак. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 149с.
694715
  Григорьев С.Т. Коммуна Мар-Мила / С.Т. Григорьев, 1926. – 131с.
694716
  Соломатина Т.Ю. Коммуна, студенческий роман / Татьяна Соломатина. – Москва : Эксмо ; Яуза-пресс, 2011. – 509, [2] с. : ил. – (Проза Т. Соломатиной). – ISBN 978-5-9955-0259-3
694717
   Коммуналистские организации в Индии и обострение мусульмано-индусских отношений в 80-е годы: Науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 63с.
694718
  Янковски А. Коммуналка и ее обитатели в романе Феликса Канделя "Коридор" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 389-397
694719
  Волков А. Коммунальная статистика / А. Волков. – Харьков : Главное Управление Коммунального Хозяйства, 1923. – 15 с.
694720
  Коковин Н.А. Коммунальная статистика / Н.А. Коковин. – М, 1929. – 250с.
694721
  Анисимов В.В. Коммунальная статистика : учебник для студ. вузов / Анисимов В.В., Коковин Н. – Москва ; Ленинград : Наркомхоз РСФСР, 1939. – 312 с.
694722
  Рюриков Д. Коммунальное благоденствие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 54-57


  Національні особливості датського соціалізму
694723
  Пузис Г. Коммунальное и жилищное хозяйство СССР за 15 лет / Г. Пузис, 1932. – 84с.
694724
   Коммунальное и жилищное хозяйство. Кодифицированный сборник законодательства РСФСР на 1 сентября 1933.. – М., 1933. – 168с.
694725
  Сангариев Абуязид Абдул-Халидович Коммунальное обслуживание населения и его роль в расширенном социалистическом воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сангариев Абуязид Абдул-Халидович; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
694726
  Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ / Н.С. Тимофеев. – Москва, 1981
694727
  Сысоев Г. Коммунальное хозяйство на новом этапе / Г. Сысоев, Ю. Леонгардт, 1932. – 112с.
694728
  Фрейденберг М.М. Коммунальный строй далматических городов 12-14 вв. / М.М. Фрейденберг, А.В. Чернышов. – Калинин, 1983. – 84с.
694729
  Малахов В.Д. и Плетенцов Г.А. Коммунарск / В.Д. и Плетенцов Г.А. Малахов. – Донецк, 1967. – 45с.
694730
  Ямковой А Коммунарск / А Ямковой, Г.А. Плетенцов. – Донецк, 1972. – 103с.
694731
   Коммунарский горнометаллургический ин-т. – Коммунарск, 1966. – 33с.
694732
   Коммунарцы. История Коммунарского ордена Трудового Красного Знамени металлургич. завода.. – Донецк, 1965. – 127с.
694733
  Бедный Д. Коммунары / Д. Бедный. – Москва : Федерация, 1932. – 255 с.
694734
  Седых В.Н. Коммунары XX века : Марсель Кашен, Морис Торез, Жак Дюкло / В. Седых. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 350, [2] с., [24] л. ил. : ил.
694735
   Коммунары штурмуют небо : стихи : (сборник / сост. и авт. предисл. Л. Баньковский ; худож. А. Амирханов]. – Пермь : Пермск. кн. изд-во, 1987. – 171, [1] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж.: Авт.: В. Хлебников, В. Маяковский, Н. Тихонов, А. Сурков, Н. Асеев, К. Симонов, П. Коган, В. Шефнер, Я. Хелемский, Б. Бобылев и др.
694736
  Кузьмин А.Ф. Коммунизм- дело наших рук / А.Ф. Кузьмин. – Орел, 1963. – 59с.
694737
   Коммунизм -- высшее воплощение гуманизма.. – М., 1964. – 31с.
694738
  Смирнов Г.Л. Коммунизм -- дело каждого / Г.Л. Смирнов. – М., 1961. – 64с.
694739
   Коммунизм -- наш труд вдохновенный. Материалы в помощь учреждениям культуры.. – Вологда, 1962. – 56с.
694740
  Гринберг С. Коммунизм -- это молодость мира, и его возводить молодым / С. Гринберг, В. Сулимова. – Москва, 1968. – 12 с.
694741
  Романова З. Коммунизм - великая цель партии и народа / З. Романова, Е. Вересов. – Кишинев, 1962. – 103с.
694742
  Хрущев Н.С. Коммунизм - мир и счастье народов : В 2 т. / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Январь-сентябрь 1961 г. – 1962. – 407 с.
694743
  Хрущев Н.С. Коммунизм - мир и счастье народов : В 2 т / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Октябрь-декабрь 1961 г. – 1962. – 368 с.
694744
  Баянов Б.П. Коммунизм - наша цель / Б.П. Баянов. – М, 1958. – 48с.
694745
  Тимохин М.Н. Коммунизм - наша цель : Учиться коммунистическому труду / М.Н. Тимохин. – М. : Профиздат, 1972. – 48 с.
694746
  Арефьева Г.С. Коммунизм - наше завтра / Г.С. Арефьева. – Москва : Знание, 1960. – 48 с. – Библиогр. в конце кн. – (Всесоюзное общество по распространению полит. и науч. знаний. Серия 10. Молодежная ; 2)
694747
  Машков А.П. Коммунизм - самое справедливое общество / А.П. Машков. – Л., 1963. – 64с.
694748
  Дмитриев В.Н. Коммунизм - светлое будущее человечества / В.Н. Дмитриев. – Л., 1960. – 48с.
694749
  Мараев Н.П. Коммунизм - свтелое будущее всего человечества / Н.П. Мараев. – Оренбург, 1962. – 44с.
694750
   Коммунизм - творчество миллионов. – Ростов-на-Дону, 1969. – 196с.
694751
  Симонян Г.А. Коммунизм - это реальный гуманизм / Г.А. Симонян. – Москва, 1979. – 48с.
694752
   Коммунизм входит в нашу жизнь.. – М., 1961. – 87с.
694753
  Козловский В.И. Коммунизм вырастает из социализма / В.И. Козловский. – Минск, 1963. – 84с.
694754
  Стеклов Ю В. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация. / Ю В. Стеклов, И. Фрейдин. – М., 1934. – 191с.
694755
  Гудожник Г.С. Коммунизм и автоматизация / Г.С. Гудожник. – Москва, 1963. – 32с.
694756
  Кортунов В.В. Коммунизм и антикоммунизм перед лицом современности / В.В. Кортунов. – М., 1978. – 344с.
694757
  Розенштейн А.Л. Коммунизм и бережливость / А.Л. Розенштейн. – Л, 1965. – 36с.
694758
  Розенштейн А.Л. Коммунизм и бережливость / А.Л. Розенштейн. – Л, 1965. – 36с.
694759
   Коммунизм и вопросы развития духовной жизни общества.. – Ростов-на-Дону, 1970. – 178с.
694760
  Струков Э.В. Коммунизм и всестроннее развитие личности / Э.В. Струков. – М, 1960. – 47с.
694761
  Платонов Р.П. Коммунизм и гармоническое развитие личности / Р.П. Платонов, П.П. Силиванчик. – Минск, 1963. – 88с.
694762
  Келле В.Ж. Коммунизм и гуманизм / В.Ж. Келле. – Москва, 1962. – 48с.
694763
  Резвицкий И.И. Коммунизм и индивидуальность человека / И.И. Резвицкий. – М., 1973. – 32с.
694764
  Ходжаев Е. Коммунизм и интеллигенция / Е. Ходжаев. – Ашхабад, 1962. – 154с.
694765
  Козлов Д.Ф. Коммунизм и искусство : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Козлов Д.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 62 с. – Бібліогр. : с. 61-62
694766
  Каган М.С. Коммунизм и искусство / М.С. Каган. – Москва, 1963. – 48с.
694767
  Козлов Д.Ф. Коммунизм и искусство. (Доп. стенограмма лекции, прочит. на Семинаре-совещании по вопросам пропаганды литературы и искусства...) / Д.Ф. Козлов. – М., 1960. – 39с.
694768
  Ким М.П. Коммунизм и культура / М.П. Ким. – Москва, 1961. – 72с.
694769
  Головнев А.И. Коммунизм и культура / А.И. Головнев. – Минск, 1961. – 32с.
694770
  Арнольдов А.И. Коммунизм и культура. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1960. – 48с.
694771
  Иовчук С.Т. Коммунизм и культура. / С.Т. Иовчук. – Свердловск, 1965. – 26с.
694772
   Коммунизм и культура. Закономерности формирования и развития новой культуры.. – М., 1966. – 427с.
694773
  Павлов Л.С. Коммунизм и личная собственность. / Л.С. Павлов. – Л., 1962. – 48с.
694774
  Рожин В.П. Коммунизм и личность / В.П. Рожин. – Л, 1962. – 76с.
694775
  Гак Г.М. Коммунизм и личность / Г.М. Гак. – М., 1963. – 32с.
694776
  Снастин В.И. Коммунизм и личность / В.И. Снастин. – М., 1965. – 64с.
694777
  Мыколенко Н.Н. Коммунизм и личность : В помощь студенту-заочнику / Мыколенко Н.Н. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 27с. – На правах рукописи
694778
  Багмет М.С. Коммунизм и личность : (конспект лекций) / М.С. Багмет ; МВ и ССО УССР, Киевский ордена Ленина политехн. ин-т, Кафедра науч. коммунизма. – Киев : [б. и.], 1966. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36
694779
   Коммунизм и личность.. – М., 1964. – 343с.
694780
  Тугаринов В.П. Коммунизм и личность. / В.П. Тугаринов. – Л., 1966. – 47с.
694781
  Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 10-35. – ISSN 1562-2495
694782
  Лепехин С.М. Коммунизм и молодёжь / С.М. Лепехин. – Л., 1964. – 48с.
694783
  Ефимов В.Т. Коммунизм и мораль / В.Т. Ефимов. – К, 1961. – 105с.
694784
  Платонов Г.В. Коммунизм и наука / Г.В. Платонов. – Москва, 1962. – 32с.
694785
  Свердлин М.А. Коммунизм и нации / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Єлиста, 1964. – 96с.
694786
   Коммунизм и нации. – Москва : Наука, 1985. – 351 с.
694787
  Нарынбаев А.И. Коммунизм и нации. /Материалы к лекции/ / А.И. Нарынбаев, А.М. Горпинко. – Київ, 1965. – 31с.
694788
  Чекалин М.В. Коммунизм и нация. / М.В. Чекалин. – Л., 1962. – 64с.
694789
  Фесенко Д.Я. Коммунизм и общественный прогресс / Д.Я. Фесенко. – К., 1967. – 43с.
694790
   Коммунизм и общественный прогресс. Сборник работ кафедр марксистско-ленинской философии и научного коммунизма.. – Днепропетровск, 1967. – 152с.
694791
  Поль В. Коммунизм и общество / В. Поль. – М., 1923. – 131с.
694792
  Майзель И.А. Коммунизм и превращение науки в непосредственную производительную силу / И.А. Майзель. – М, 1963. – 104с.
694793
  Ельмеев В.Я. Коммунизм и преодоление разделения между умственным и физическим трудом / В.Я. Ельмеев. – Л., 1965. – 144с.
694794
  Курылев А.К. Коммунизм и равенство / А.К. Курылев. – М, 1971. – 223с.
694795
  Джандильдин Н. Коммунизм и развитие национальных отношений. / Н. Джандильдин. – Москва, 1964. – 203с.
694796
  Ельмеев В.Я. Коммунизм и развитие человека как производительной силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1964. – 318с.
694797
  Ярославский Е. Коммунизм и религия / Е. Ярославский. – М, 1936. – 40с.
694798
  Ярославский Е.М. Коммунизм и религия / Е.М. Ярославский. – М, 1941. – 32с.
694799
  Филиппов Л.А. Коммунизм и религия / Л.А. Филиппов. – Москва, 1963. – 43 с.
694800
  Дементьев Ю.Г. Коммунизм и религия о счастье / Ю.Г. Дементьев. – Воронеж, 1968. – 10с.
694801
  Решетников Н.А. Коммунизм и религия. / Н.А. Решетников. – Иркутск, 1962. – 112с.
694802
  Косолапов Р.И. Коммунизм и свобода / Р.И. Косолапов. – М., 1965. – 140с.
694803
  Рубцов Н.И. Коммунизм и свобода / Н.И. Рубцов. – Минск, 1978. – 176 с.
694804
  Шахназаров Г.Х. Коммунизм и свобода личности / Г.Х. Шахназаров. – М, 1960. – 102с.
694805
  Донченко Р.И. Коммунизм и свобода творчества : Автореф... канд. философ.наук: / Донченко Р.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1967. – 23л.
694806
  Нагиев Н.Х. Коммунизм и социальное равенство полов. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Нагиев Н.Х.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 23л.
694807
  Попов Е.В. Коммунизм и социальное равенство. : Автореф... канд. филос.наук: / Попов Е.В.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 19л.
694808
   Коммунизм и социальный прогресс. – Л., 1973. – 326с.
694809
  Зорина З.А. Коммунизм и стимулы к труду / З.А. Зорина. – Свердловск, 1964. – 36с.
694810
  Глезерман Г.Е. Коммунизм и труд / Г.Е. Глезерман. – М., 1961. – 63с.
694811
  Леонтьев Л.А. Коммунизм и труд / Л.А. Леонтьев. – М, 1962. – 79с.
694812
  Курылев А.К. Коммунизм и труд / А.К. Курылев. – М, 1963. – 30с.
694813
  Колобков В.В. Коммунизм и труд / В.В. Колобков. – Киев, 1965. – 31с.
694814
   Коммунизм и труд. (Сборник статей).. – М., 1965. – 56с.
694815
   Коммунизм и труд. Справочник.. – М., 1964. – 133с.
694816
  Хорнер А. Коммунизм и уголь / А. Хорнер, Г.А. Хотт. – М - Л, 1930. – 192с.
694817
   Коммунизм и управление общественными процессами. – Л.
Т. 5. – 1982. – 116с.
694818
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
1. – 1972. – 272с.
694819
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
2. – 1975. – 144с.
694820
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
3. – 1980. – 176с.
694821
   Коммунизм и управление общественными процессами.. – Л.
Т. 4. – 1982. – 160с.
694822
  Федосеев П.Н. Коммунизм и философия / П.Н. Федосеев. – 2-е изд. – М, 1971. – 576с.
694823
  Бабосов Е.М. Коммунизм и формирование научного мировоззрения масс / ред. Е.М. Бабосов. – Минск : [Б. и.], 1966. – 299 с.
694824
  Момджян Х.Н. Коммунизм и христианство / Х.Н. Момджян. – Москва, 1974. – 64с.
694825
   Коммунизм или варварство?. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – 119, [6] с. – Библиогр.: с. 113-119. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-3-7
694826
  Модра Л. Коммунизм как воплощение человеческой эмансипации. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Модра Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1968. – 15л.
694827
  Тадевосян Э.В. Коммунизм как наука. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1971. – 48с.
694828
  Лешуков Т.Н. Коммунизм начинается сегодня / Т.Н. Лешуков. – Иваново, 1961. – 87с.
694829
  Чапкевич В.С. Коммунизм начинается сегодня. / В.С. Чапкевич. – Л., 1962. – 78с.
694830
   Коммунизм создается трудом миллионов.. – Минск, 1964. – 308с.
694831
   Коммунизм создается трудом миллионов. Учиться работать и жить по-коммунистически. (Метод. советы).. – Кишинев, 1963. – 20с.
694832
  Пулатов Х.П. Коммунизм, государство, личность / Х.П. Пулатов. – М, 1971. – 341с.
694833
  Рюриков Б.С. Коммунизм, культура,искусство / Б.С. Рюриков. – М., 1964. – 359с.
694834
  Шаров Н.Д. Коммунизм. Государство. Партия / Н.Д. Шаров. – Київ, 1965. – 39с.
694835
  Баллер Э.А. Коммунизм.Культура.Человек / Э. А. Баллер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Сов. Россия, 1984. – 269с.
694836
  Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога : учебн. пос. для студ. вузов спец. педагогика и психология, социальная педагогика, педагогика / И.А.Колесникова, ред. В.А. Сластенина. – Москва : Academia, 2007. – 336с. – (Профессионализм педагога). – ISBN 978-5-7695-2988-7
694837
  Гребенкин Е.В. Коммуникативная дидактика в современном инновационном аспекте // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.182-188. – ISSN 1811-0916
694838
   Коммуникативная и когнитивная природа понимания.. – М., 1989. – 47с.
694839
   Коммуникативная и поэтическая функции художественного текста: : [сб. статей]. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1982. – 167 с.
694840
  Коробкина Т.В. Коммуникативная и респонзивная рациональность в основаниях диалогических отношений / Т.В. Коробкина, В.В. Гусаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 19-24. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
694841
  Лукьянова Н.А. Коммуникативная компетентность - ресурс повышения качества инновационного образования / Н.А. Лукьянова, В.В. Петров // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 87-95. – ISSN 1811-0916


  В статье акцентируется внимание на необходимости формирования коммуникативной компетентности как важного условия и ресурса повышения качества инновационного образования. Обосновывается наличие потребности в специалистах, обладающих особыми ...
694842
  Ефимов О.И. Коммуникативная компетентность как условие функционирования гражданского общества на современном зтапе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – C/ 210-216. – ISSN 1606-951Х
694843
  Голдованская И.Б. Коммуникативная компетентность с позиций педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 0869-561Х
694844
  Идрисов Б. Коммуникативная компетентность студентов-социологов: теоретические и методические аспекты анализа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 126-131. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
694845
  Попова Н.Е. Коммуникативная компетентность студентов: методики формирования / Н.Е. Попова, П.А. Чухланцева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-22
694846
  Станишевская Ж. Коммуникативная компетентность у специалистов, работающих в социальном секторе // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 53-58 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
694847
  Езова С.А. Коммуникативная компетенция библиотечного специалиста // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 0130-9765


  Толкование понятия коммуникативная компетенция в Проекте Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования, работах психологов, культурологов, библиотековедов; опыт автора по развитию коммуникативной компетенции у студентов.
694848
  Аухадеева Л. Коммуникативная культура "городских" и "сельских" студентов / Л.Аухадеева // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – ISSN 0869-3617
694849
  Соловьев А.В. Коммуникативная культура информационного общества // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 1997-0803
694850
  Мрачковская М.Н. Коммуникативная направленность дисциплин языкового цикла и их дидактические возможности в подготовке будущих менеджеров в межкультурной коммуникации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 152-158
694851
   Коммуникативная направленность как условие интенсификации обучения иностранному языку: Межвуз. сб. науч. ст.. – Чебоксары, 1988. – 116с.
694852
  Новикова Н.С. Коммуникативная норма и лингвистические проблемы межкультурной коммуникации // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 93-100. – ISSN 0130-9730
694853
  Панова О.Б. Коммуникативная онтология культуры и компетентность преподавателя современного российского университета // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.266-273. – ISSN 1811-0916
694854
  Дулова Ю.В. Коммуникативная природа названий произведений живописи и графики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 337-342. – ISSN 2522-493Х
694855
  Ховалыг Дарина Витальевна Коммуникативная природа ценностей и их трансформация в медийном пространстве // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
694856
  Машкина Е.Н. Коммуникативная ситуация "Дипломатическая встреча" в структуре перцептивно-коммуникативного комплекса "Переговоры с Японией в середине XIX ст." // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 126-135. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
694857
  Шохов А.С. Коммуникативная сложность и ее особенности // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 94-96
694858
  Крылова О.А. Коммуникативная стратегия автора православной проповеди в современном церковно-религиозном дискурсе / О.А. Крылова, Г.А. Савин // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0130-9730
694859
  Василенко Н.В. Коммуникативная стратегия поощрения в контексте лингвистики лжи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 118-123. – Бібліогр.: Літ.: С.123; 17 поз.;
694860
  Василенко Н.В. Коммуникативная стратегия поощрения в русском речевом общении : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Василенко Н.В. ; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2009. – 286 л. + Приложения : 261-286 л. – Библиогр. : л. 241-260
694861
  Снитко Е.С. Коммуникативная стратегия поощрения и речевые тактики ее реализации // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2007. – Вып. 7. – С. 18-25. – ISBN 966-594-936-5
694862
  Прибыток И.И. Коммуникативная структура английского простого предложения / И.И. Прибыток. – Саратов, 1987. – 62 с.
694863
  Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста : конспект лекций / Макаров М.Л. ; М-во высш. и сред спец. образования РСФСР, Тверской гос. ун-т. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 1990. – 52 с. – Библиогр.: с. 48-52
694864
  Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста в лексико-грамматическом аспекте. / Е.А. Реферовская. – Л., 1989. – 165с.
694865
  Акмалдинова А.Н. Коммуникативная сущность глагольных сочетаний в предложении современного английского языка : 10.02.04 ; Дис. ... канд. филолог. наук / Акмалдинова А.Н. ; Мин-во авиации СССР. Киевский ин-т инж. гражд. авиации. – Киев, 1977. – 225 л.
694866
  Акмалдинова Александра Николаевна Коммуникативная сущность глагольных сочетаний в предложении современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Акмалдинова Александра Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 30 с.
694867
  Маковецкая К.Н. Коммуникативная толерантность как проблема политической психологии // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 40-48. – ISBN 978-966-8063-99-45
694868
  Маргарян А.А. Коммуникативная функция и структура высказывания: (На материале современ. нем. яз.) / А.А. Маргарян. – Ташкент, 1988. – 157с.
694869
  Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
694870
  Бубнова Г.И. Коммуникативная функция интонации в диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 20.02.05 / Бубнова Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
694871
  Зупарходжаева Д.А. Коммуникативная функция отрицания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зупарходжаева Д.А.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 23л.
694872
  Бухарин В.И. Коммуникативнй синтаксис в преподавании русского языка как иностранного / В.И. Бухарин. – М, 1986. – 94с.
694873
  Вайсеро К.И. Коммуникативно-деятельностный компонент профессиональной компетентности военного / К.И. Вайсеро, Лазуткина, Н // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 164-172. – ISSN 2073-8536
694874
  Власова З.С. Коммуникативно-интонационное членение предложения в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Власова З.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Минск, 1966. – 29л.
694875
  Вовк Е.И. Коммуникативно-когнитивный подход как современная стратегия обучению иностранному языку студентов-филологов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 56-58. – (Педагогічні науки)


  Современная стратегия обучения иностранному языку.
694876
  Федотова Т.В. Коммуникативно-прагматическая актуализация антропонима // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь. – С. 15-21. – ISSN 0130-9730
694877
  Власова Юлия Александровна Коммуникативно-прагматическая функция специальных текстов и средства ее реализации (На материале отраслевых журналов) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Власова Юлия Александровна; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
694878
   Коммуникативно-прагматические и семантические функции речевых единств: Межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 159с.
694879
  Береза Людмила Петровна Коммуникативно-прагматические особенности английского текста информационно-описательного типа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Береза Людмила Петровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
694880
  Береза Л.П. Коммуникативно-прагматические особенности английского текста информационно-описательного типа : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Береза Л. П.; Киевский гос. пед. ин.-т иностр. языков. – К., 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.181-211
694881
  Медведева Наталия Юрьевна Коммуникативно-прагматические особенности временных форм английского глагола : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Медведева Наталия Юрьевна; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 183л. – Бібліогр.:л.157-179
694882
  Аксенова Ирина Николпевна Коммуникативно-прагматические особенности спортивного репортажа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Аксенова Ирина Николпевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 21л.
694883
   Коммуникативно-прагматические функции языковых единиц: Межвуз. сб.. – Куйбышев, 1990. – 172с.
694884
   Коммуникативно-прагматическое и семантико-функциональное изучение языковых единиц: Сборник научных трудов.. – М., 1985. – 155с.
694885
  Жаркова Е.М. Коммуникативно-семантическая характеристика звукономинирующей лексики современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаркова Е. М.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 23л.
694886
  Вмлкова Л.В. Коммуникативно-семантическая характеристика простых предложений со средствами логического выделения в современном французском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вмлкова Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
694887
   Коммуникативно-семантические особенности английской лексики: Межвуз. сб.. – Омск, 1988. – 107с.
694888
  Любашина Т.И. Коммуникативно-семантический аспект ораторского текста и грамматические средства его реализации : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Любашина Т.И. ; Москов. гос. пед. ин-т. ин. языков. – Москва. – 19 с.
694889
  Синченко Е.И. Коммуникативно-синтаксическая организация импликативных комплексов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Синченко Е.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
694890
  Синченко Евгения Ивановна Коммуникативно-синтаксическая организация импликативных комплексов: (на материале современного франц. языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Синченко Евгения Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков, Кафедра франц. филологии ф-та франц. языка. – К., 1990. – 211л. – Бібліогр.:л.205-211
694891
   Коммуникативно-синтаксический и стилистический аспекты анализа текста. Сборник статей.. – М., 1980. – 114с.
694892
   Коммуникативно-содержательный аспект исследования лингвистических единиц: Межвуз. сб. науч. тр.. – Кемерово, 1989. – 166с.
694893
  Билецкая О.П. Коммуникативно-стилистическая характеристика переписки К. Маркса и Ф. Энгельса : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Билецкая О.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. языков. – Москва, 1987. – 25 с.
694894
  Демидова Т.К. Коммуникативно-стилистические функции порядка слов в предложении немецконо языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Демидова Т. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 27л.
694895
  Попова М.Б. Коммуникативно-функциональная семантика испанского сослагательного наклонения в простом предложении. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова М.Б.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1987. – 22л.
694896
  Молчанова Г.Г. Коммуникативно-функциональная теория перевода как вид вариативной интерпретации действительности // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 9-21. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
694897
   Коммуникативно-функциональная характеристика языковых единиц: Межвуз. сб. науч. тр.. – Омск, 1989. – 133с.
694898
   Коммуникативно-функциональное исследование языковых явлений: (Сб. ст.). – Куйбышев, 1983. – 164с.
694899
   Коммуникативно-функциональное описание русского языка как иностранного: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 97с.
694900
  Пилипенко Ростислав Евгеньевич Коммуникативно-функциональные особенности современного делового письма : Дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Ростислав Евгеньевич; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1997. – 173л. – Бібліогр.:л.149-173
694901
   Коммуникативно-функциональный аспект языковых единиц : Сборник научных трудов. – Тверь, 1993. – 136с.
694902
  Сдобников В.В. Коммуникативно-функциональный подход к переводу в российском переводоведении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 19-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
694903
  Сульниченко В.Н. Коммуникативно-функциональный подход при изучении в школе лексических норм в употреблении имен существительных и прилагательных в речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 19-23
694904
  Савранский И.Л. Коммуникативно-эстетические функции культуры / И.Л. Савранский. – М,, 1979. – 231с.
694905
  Макаренко М.А. Коммуникативно-этическое структурирование общества: опыт Китая // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 189-191
694906
   Коммуникативно и структурно обусловленные модификации единиц языка : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1986. – 172с.
694907
  Гришелева Нина Михайловна Коммуникативно ориентированная работа над лексикой в процессе формирования диальогического общения (немецкий язык, языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гришелева Нина Михайловна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 25л.
694908
  Вильчинский С.С. Коммуникативное воздействие в образовательном процессе / С.С. Вильчинский, Н.М. Шленская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 67-71. – ISSN 0869-561Х


  Организация успешного взаимодействия со студентами строится на активизации, стимуляции процессов осмысленного учения, на развитии мотивации, на создании и поддержании в процессе обучения атмосферы свободы выбора и самовыражения в процессе обучения. ...
694909
  Латынов В.В. Коммуникативное воздействие: принципы, закономерности, эффекты // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – C. 16-27. – ISSN 0205-9592
694910
  Степанов Б.Е. Коммуникативное измерение науки в преподавании академического письма // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 123-127. – ISSN 0869-3617
694911
   Коммуникативное обучение языку студентов-иностранцев (начальный эпат): Сборник научных трудов.. – М., 1985. – 148с.
694912
  Феденюк Ю.Н. Коммуникативное поведение русских школьников (сравнительный аспект) // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 119-138. – ISSN 0869-5415


  На пространственное поведение человека влияет ряд факторов: пол, возраст, культура, этническая принадлежность партнеров, степень их знакомства, регион (населенный пункт) их проживания. Недооценка роли невербальной коммуникации может приводить к ...
694913
  Колганова Н.Ф. Коммуникативное пространство кино // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 131-143. – ISSN 0235-1188
694914
  Шуманская О.А. Коммуникативное пространство корпоративных медиа: структура, семантика, языковая реализация : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Шуманская Ольга Анатольевна ; Учреждение образования "Минск. гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2021. – 28, [1] с. – Библиогр.: 13 назв
694915
  Фомичева Наталья Ивановна Коммуникативное членение сложноподчиненных предложений с придаточным субъектом и предикативным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фомичева Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 20л.
694916
  Линдгрен Вигелль Коммуникативность истины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 9-13. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
694917
   Коммуникативность обучения - в практику школы: Из опыта работы. Кн. для учителя. (Сб. ст.). – Москва, 1985. – 126 с.
694918
  Трошев И.В. Коммуникативные "партитуры" и "тактики" гендера: явление перебивания в процессе общения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 211-229. – ISSN 2073-8528
694919
  Хаутала Р. Коммуникативные аспекты дипломатических связей между государствами Западной Европы и Империей монголов в XIII веке // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 158-184. – ISSN 1682-671Х
694920
   Коммуникативные аспекты значения: Межвуз. сб. науч. работ.. – Волгоград, 1990. – 175с.
694921
  Матеев Д.А. Коммуникативные аспекты образовательного дискурса в условиях реформы высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 96-102. – ISSN 1811-0916


  В статье затрагиваются вопросы коммуникации в системе высшего образования в условиях ее реформирования. Автор рассматривает проблемы коммуникации и псевдокоммуникации в образовательном дискурсе в процессе применения инновационных методов обучения. The ...
694922
  Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г.А. Золотова. – М., 1982. – 368с.
694923
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные аспекты семантики / Г.Г. Почепцов. – К, 1987
694924
  Твардовский Д.В. Коммуникативные аспекты социального порядка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-137. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
694925
  Долинин К.А. Коммуникативные варианты французского простого предложения / К.А. Долинин. – Л., 1975. – 46с.
694926
   Коммуникативные задачи как средство оптимизации обучения иностранным языкам: Межведомственный сб. науч. трудов.. – Нальчик, 1988. – 110с.
694927
  Батаева Е.П. Коммуникативные и инструментальные модели взаимоотношений агентов вузов и стейкхолдеров // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 44-46. – ISSN 1562-529Х
694928
  Берестенев Г.И. Коммуникативные и семантические особенности профетических текстов / Г.И. Берестенев, Я.А. Мальцева // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 15-24. – ISSN 0130-9730
694929
  Петрова Светлана Никитична Коммуникативные особенности нулевой анафоры в современном аглийском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петрова Светлана Никитична; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
694930
  Петрова С.Н. Коммуникативные особеннсоти нулевой анафоры в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова С. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 159л. – Бібліогр.:л.159
694931
  Фефелова В.И. Коммуникативные отношения в вузе "по вертикали" в системе "преподаватель-студент" // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1609-4646
694932
  Сосенко Э.Ю. Коммуникативные подготовительные упражнения / Э.Ю. Сосенко. – М., 1979. – 140с.
694933
  Дастамуз С. Коммуникативные свойства инфинитивных вопросительных предложений с частицей ли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 142-148. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена инфинитивным вопросительным предложениям, в состав которых входит частица ли. Основное внимание уделено коммуникативной организации данных предложений и рассмотрению их коммуникативных функций. Определено их место в коммуникативной ...
694934
  Маилян И.С. Коммуникативные средства газетных публицистических текстов : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Маилян И.С.; Ростовск.гос.ун-т им.М.А.Суслова. – Ростов-на-Дону, 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.189-192
694935
  Богданова О.В. Коммуникативные стратегии в "миддл-литературе" рубежа XX-XXI вв.: случай Л. Улицкой / О.В. Богданова, Н.В. Ковтун // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 14-25. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Статья посвящена анализу поэтики романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" в контексте проблемы художественной коммуникации, осуществляемой как между героями, так и между автором и читателем. Произведение рассматривается в парадигме "миддл-литературы", ...
694936
  Артюхова А.А. Коммуникативные стратегии в митинговом дискурсе // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 25-32. – ISBN 978-617-7041-71-8
694937
  Гализина Е.Е. Коммуникативные стратегии в социокультурной картине мира английского Возрождения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702


  Эта статья посвящена проблеме взаимодействия языка и культуры. Автор уточняет понятие "картина мира" и более подробно останавливается на особенностях картины мира эпохи Возрождения
694938
  Макеева Н.В. Коммуникативные стратегии и коррелятивная конструкция в языке кла-дан и других южных манде // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 77-94. – ISSN 0373-658Х


  Данная статья посв. типологически необычной синтаксической конструкции, характерной для южных языков манде, относящихся к семье манде нигеро-конголезской макросемьи. Речь идет о конструкции с вложенной коррелятивной клаузой - коррелятивной клаузой, ...
694939
  Артюхова А.А. Коммуникативные стратегии и тактики в митинговой речи // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 5-9. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
694940
  Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – Изд. 5-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 288с. – ISBN 978-5-382-00698-7
694941
  Волик О.Ю. Коммуникативные стратегии психологических практик: попытка постнеклассической методологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 13-15
694942
  Милиневская Е.Н. Коммуникативные тактики комплимента в русском речевом общении (на материале романов Л.Н.Толстого "Война и мир" и Ф.М. Достоевского "Идиот") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 276
694943
  Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 352с. – ISBN 5-87983-082-9; 966-543-049-1
694944
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Георгий Почепцов. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2000. – 348, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 345-348, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9
694945
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г.Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 2001. – 352с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9; 966-543-049-1
694946
  Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г.Г. Почепцов; Отв.ред.С.Л.Удовик. – Москва. Киев : Рефл-бук. Ваклер, 2002. – 352с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9; 966-543-049-1; 5-87983-082-9
694947
  Морозова И.Б. Коммуникативные типы простого предложения в свете теории информации // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 317-322
694948
  Ящук П.А. Коммуникативные типы простых повествовательных предложений в английском языке и средства их выделения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ящук П.А.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 24л.
694949
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва, 1973. – 235с.
694950
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва, 1978. – 238с.
694951
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва : Русский язык, 1982. – 203с.
694952
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, М.А. Полидва. – Москва, 1985. – 196с.
694953
  Рамсина Т.А. Коммуникативные упражнения / Т.А. Рамсина, А М. Полидва, . – 3-е изд. – Москва, 1989. – 179с.
694954
  Пассов Е.И. Коммуникативные упражнения (на материале немецкого языка). Пособие для препод. / Е.И. Пассов. – Москва-Л., 1967. – 100с.
694955
   Коммуникативные упражнения для обучения иностранным языкам в школе и вузе (Материалы к симпозиуму 7, 8, 9 декабря 1967 г.). – Минск, 1967. – 139с.
694956
  Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: для учителя. / В.Л. Скалкин. – М,, 1983. – 128с.
694957
  Мартинович Л.С. Коммуникативные упражнения по английскому языку / Л.С. Мартинович. – Минск, 1969. – 160с.
694958
  Шевченко Т.И. Коммуникативные функции социальной вариативности интонации (Эксперим.-теорет. исследов. на матер. англ. яз._ : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко Т. И.; Моск. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 50л.
694959
  Николаенко В. Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии / В. Николаенко, Л. Николаенко, Ю. Яковенко // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 192-205. – ISSN 2077-5105
694960
  Сергеев А.С. Коммуникативный акт в виртуальном пространстве: этические регуляторы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 54-59. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
694961
  Литвинова Е.М. Коммуникативный аспект свободных словосочетаний в научной прозе : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.19 / Литвинова Екатерина Михайловна ; Гос. комитет СССР по нар. образ. ; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1989. – 25 с.
694962
  Навицкене В.М. Коммуникативный аспект семантико-грамматического поля переходности. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Навицкене В.М.; Моск.гос.ин-т.ин.яз. – М, 1988. – 24л.
694963
  Ахметжанов Ринат Нигматжанович Коммуникативный аспект синтаксической синонимии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ахметжанов Ринат Нигматжанович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 21л.
694964
  Барахович И.И. Коммуникативный аспект стандарта профессиональной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 253-260. – ISSN 1811-0916
694965
  Шмелева Т.В. Коммуникативный вес пропозиции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 189-198. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
694966
   Коммуникативный и номинативный аспекты единиц языка: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 164с.
694967
  Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжиниринг : теория и практика : [учеб. пособие для студ. и аспирантов] / Г.Г. Почепцов. – Киев : Альтерпрес, 2008. – 407, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2008 г. – Библиогр. в конце гл. – (Коммуникации & Стратегия). – ISBN 966-542-373-8


  В книге анализируется новый тип воздейстия на массовое сознание - стратегические войны, направленный на смену трендов развития страны. Изучается широкий контекст войн четвертого поколения. Рассмотрение строится на широком круге примеров из ...
694968
  Сенько Ю.В. Коммуникативный компонент в профессиональной культуре педагога // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 88-95. – ISSN 1811-0916
694969
  Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычном говорению / Е.И. Пассов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 222с.
694970
  Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычном говорению. Для учителя / Е.И. Пассов. – Москва, 1985. – 208с.
694971
  Цымбаленко С.Б. Коммуникативный механизм самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 92-96. – ISSN 2073-8528
694972
  Барабанщиков В.А. Коммуникативный подход в исследованиях вогсприятия // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 17-32. – ISSN 0205-9592
694973
  Поляков А.В. Коммуникативный подход в общей теории права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 60-67. – ISSN 1818-992Х
694974
  Сторожук А.П. Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 172-183. – ISSN 2072-1692


  В статье рассматривается значение методологии исследования смысла, которая основана на коммуникативной парадигме, которая совмещает достоинства как менталистской, так и лингвоцентристской парадигм, одновременно устраняя их недостатки. Парадигмы ...
694975
  Воловик Андрей Владимирович Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам (из опыта зарубежной методики) : Автореф... наук: 13.00.02 / Воловик Андрей Владимирович; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
694976
  Губа Л.А. Коммуникативный потенциал образа: Даниил Хармс и Козьма Прутков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 31-35. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
694977
   Коммуникативный синтаксис : Сб. науч. тр. – Москва, 1984. – 127с.
694978
  Ившин Василий Дмитриевич Коммуникативный синтаксис современного английского языка : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Ившин Василий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 44л.
694979
  Огородникова Е.В. Коммуникативный тип значения слов и словосочетаний, обозначающих лицо в английском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Огородникова Е. В.; Пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 23с.
694980
   Коммуникативный формат библиографической записи и его семантическое наполнение. – Москва : НПНТБ СССР, 1980. – 312 с.
694981
   Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. ГОСТ 7-14-84 (СГ СЭВ 4269-83). Структура записи. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 10 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. (СИБИД))
694982
   Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. ГОСТ 7-19-85 (СГ СЭВ 4288-8). Содержание записи. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – 102с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
694983
   Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. ГОСТ 7.47-84. Содержание записи. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 22 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. (СИБИД))
694984
   Коммуникации в культуре: материалы научно-теоретического семинара (14-16 марта 1996 года).. – Петрозаводск, 1996. – 126с.
694985
  Роджерс Э. Коммуникации в организациях / Э. Роджерс, Агарвала-Роджерс. – Москва, 1980. – 176с.
694986
  Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга = Strategic marketing communications : учеб. пособие для студентов вузов / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд ; пер. с англ. под ред. Л.Ф. Никулина. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 414, [1] с. : ил., табл. – На обл. в подзаг.: Ситуация. Цели. Стратегия. Тактика. Действие. Контроль. Анализ. - Парал. тит. л. англ. ориг. – ISBN 5-238-00244-0
694987
  Бородина С.Д. Коммуникационная культура библиотек : научно-практическое пособие / С.Д. Бородина, Г.М. Кормишина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред О.Р. Бородин ; № 88). – ISBN 5-85129-175-3
694988
  Кузнецова Т. Коммуникационная паутина // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2009. – № 6. – С. 75-83


  Коммуникационная программа: как составить и реализовать план обеспечения сотрудников информацией.
694989
  Вартанова Е.Л. Коммуникационная политика России: нужен решительный шах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.58-73. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
694990
  Колесникова Т.А. Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 114-122. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены эволюция и тенденции развития коммуникационных моделей деятельности библиотек (КМДБ) вузов, дано определение КМДБ. Описаны линейная и нелинейные (интеракционная и интеграционная) КМДБ высшей школы. Определены основные направления ...
694991
  Мозговой С.А. Коммуникационный менеджмент и мусульманское сообщество в России ( выступление на конференции "Интернет в жизни мусульман современной России. Исламский контент) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 14-17. – ISSN 1812-8696
694992
  Чернявская Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика : учебно-метод. пособие / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, 2013. – 257, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-689-036-2
694993
  Чекулаев С.В. Коммуникация в медиапространстве // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 165-167
694994
   Коммуникация в современной науке: Сборник пер. (с англ.). – Москва, 1976. – 438с.
694995
  Атаян Э.Р. Коммуникация и раскрытие потенций языкового сознания : цикл лелкций / Атаян Э.Р. ; Ереван. гос. ун-т, Каф. общ. и сравн. якыкознания. – Ереван : Изд-во Ереванского университета, 1981. – 60 с. : ил.
694996
  Гайда А.В. Коммуникация и эмансипация: критика методологических основ социальной концепции Ю. Хабермаса / А.В. Гайда. – Свердловск, 1988. – 155с.
694997
  Родионов Б.А. Коммуникация как социальное явление / Б.А. Родионов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 143 с.
694998
  Хакимова О.Ф. Коммуникация как способ взаимодействия культур // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются сущность коммуникации, разнообразные концепции и определения. Подробно опи-сывается диалоговая концепция М. М. Бахтиина, затрагивается проблема кода в коммуникации, подчеркивается ее ценностный характер.
694999
  Мечковская Н.Б. Коммуникация на национальном языке и Интернет: семиотические и лингвистические проявления компьютерной экспансии // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 117-129
695000
  Иванова О.Э. Коммуникация: проблема конституирования смысла // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 210-217. – ISSN 1606-951Х
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,