Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
694001
  Сліденко І.Д. "Конституційна ідеологія" в контексті парадигми українського державотворення // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 99-103.
694002
  Офіцинський Р. "Конституційна ніч" червня 1986 року // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 28 червня (№ 18). – С. 6
694003
  Куненко І.С. "Конституційний процес" і "конституційна реформа": до питання співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 128-133.
694004
  Мельник М. "Конституційний Суд мав сказати, що "мовний закон Ківалова - Колесніченка є антиукраїнським і антиконституційним" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
694005
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
694006
  Томенко М. "Конституція Пилипа Орлика" // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 18-38. – ISBN 978-966-11-0669-6
694007
  Стецюк О. "Конституція Пилипа Орлика" (1710) в оцінці Олександра Оглоблина // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 105-111


  В контексті загального огляду наукових досліджень Конституції Пилипа Орлика подано детальний аналіз фундаментальної роботи академіка Української Вільної Академії Наук в США О.П. Оглоблина (1899-1992)"Бендерська конституція 1710 року".
694008
  Горенко М. "Конституція" беззаконня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 5


  Поява "основного закону" не вплинула на правову обстановку в Криму.
694009
  Галата С. "Конституція" Могилянки. НаУКМА розробляє стратегію розвитку університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Президент Києво-Могилянської академії А. Мелешевич представив "чорновик" стратегії розвитку вишу трудовому колективу.
694010
  Андрущенко В.П. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – Київ : Леся, 2014. – 459, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-92-5
694011
  Карпунцов В. Конституцівйні права і свободи людини і громадянина як об"єкт правової охорони у діяльності органів прокуратури: історія розвитку. зарубіжний досвід // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.31-36
694012
   Конституцією покликані : Збірка. – Київ : Альтернативи, 2001. – 268с. – ISBN 966-7217-59-0
694013
  Лялюк О.Ю. Конституціино-правова характеристика гарантій організації й діяльності місцевих рад в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
694014
  Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : Навч.-метод. довідник / М.І. Малишко. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – ISBN 966-7312-49-6
694015
   Конституції і конституційні акти України : Історія і сучасність. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-02-1981-4
694016
   Конституції нових держав Європи та Азії. – Київ : Право ; Українська Правнича Фундація, 1996. – 544 с. – ISBN 5-7707-4862-1
694017
  Булавіна С. Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 8-12
694018
  Погорілко В. Конституції України і Республіки Македонія: порівняльний аналіз // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 211-215
694019
  Федоренко В.Л. Конституції України: поняття та юридичні властивості / В.Л. Федоренко, О.В. Носенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 188-194.
694020
   Конституційна автономія уряду : шляхи вирішення проблеми / Шк. політ. аналітики при НаУКМА ; Ком. виборців України ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. Конончук, С. Балана]. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
694021
  Тимошик М. Конституційна версія УНР від Отто Ейхельмана // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-966-11-0669-6
694022
  Селіванов А.О. Конституційна визначеність і незворотність проведеної реформи повноважень суб"єктів центральної влади // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-5.
694023
  Сепіванов А. Конституційна визначеність і подолання нестабільності проведеної реформи повноважень суб"єктів центральної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
694024
  Бориславський Л. Конституційна відповідальність - самостійний вид юридичної відповідальності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 111-112. – (Серія юридична ; Вип. 41)
694025
  Сушинський О.І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України: інституціональний аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 19-31. – ISSN 0201-7245
694026
  Александров О.А. Конституційна відповідальність парламентарія // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-104.
694027
  Сушинський О. Конституційна відповідальність Президента України в аспекті гарантії конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-92.
694028
  Крусян А.Р. Конституційна відповідальність у функціональному механізмі сучасного українського конституціоналізму // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 73-78.
694029
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 58-64.
694030
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 36-45.
694031
  Кампо В. Конституційна демократія та ринкова економіка (полемічні замітки з приводу однієї статті) // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-10
694032
  Савчин М. Конституційна демократія: конституційні цінності у дискурсі субстантивної і процедурної демократії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 40-65. – ISSN 1026-9932
694033
  Ставнійчук Л. Конституційна доктрина Л. Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 163-174. – ISSN 2310-6158


  Леонід Петрович Юзьков учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перший голова Конституційного суду України.
694034
  Нелін О. Конституційна доктрина України: проблеми концептуалізації основних підходів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
694035
  Савчин М. Конституційна економіка та основні моделі втручання держави в економічні свободи // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 13-29. – ISSN 1026-9932
694036
  Добродумов П.О. Конституційна економіка як об"єкт дослідження // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 18-23


  Розглядається поняття "конституційна економіка", яке застосовується для дослідження конституційних основ економічних відносин.
694037
  Коваленко Р. Конституційна економіка: сутність і сучасний стан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 22-34
694038
  Коломійцев П. Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 168-172. – ISSN 2663-5313
694039
  Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.14-19. – ISSN 0132-1331
694040
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
694041
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694042
  Клименко О.М. Конституційна концепція захисту власності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 140-151. – ISBN 978-966-7166-35-9
694043
  Яценко І. Конституційна криза чи криза поділу влади? Польський досвід та українські паралелі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 18-24 грудня (№ 50)
694044
  Пасальський М. Конституційна модель депутатського мандата парламентарія України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 2308-9636
694045
  Тисянчин В.М. Конституційна модель економічної системи в Україні: основні напрями вдосконалення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 262-266
694046
  Ріпенко А.І. Конституційна модель земельних відносин в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 19-24. – ISSN 1727-1584
694047
  Кулі К. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1561-4999
694048
  Батракова І.В. Конституційна модель президентської влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 55-64. – ISBN 966-628-197-5
694049
  Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 1026-9932
694050
  Шевченко Л.І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 0027-2833
694051
  Барабаш Ю.Г. Конституційна політика України у сфері імплементації міжнародних стандартів прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 71-83. – ISSN 0201-7245
694052
  Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 185-189. – ISSN 1563-3349
694053
  Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 (122). – С. 45-48
694054
  Мішина Н. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 1561-4999
694055
  Шибко В. Конституційна реформа-шлях до подальшої демократизації країни // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 6-7
694056
  Веніславський Ф.В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 33-41
694057
   Конституційна реформа в Україні : у пошуках політичного балансу / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2011. – 44 с. – На обкл. інша назва: Конституційна реформа в Україні: у пошуках балансу політичної системи
694058
  Тодика О. Конституційна реформа в Україні в аспекті народовладдя і розвитку правової системи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.27-38
694059
  Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційної реформи в Україні. Аналізуються рішення Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України трьох проектів Закону України "Про внесення змін до Конституції України", поданих на ...
694060
  Настюк В.Я. Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 148-151. – ISSN 1026-9932


  Конференція "Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи", що організована спільно Радою Європи та Верховною Радою України, яка відбулася у Києві 3 грудня 2015 р..
694061
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський, Леонід Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 31, [1] с. – (Серія "Дискурсійна трибуна"). – ISBN 978-966-7166-37-3
694062
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 27, [1] с. – (Серія "Дискусійна трибуна" ; вип. 2). – ISBN 978-966-7166-38-0
694063
  Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 21-31
694064
  Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
694065
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подадьшої реалізації // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 497-510. – ISBN 978-966-458-148-3
694066
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 14-23
694067
  Різник С.В. Конституційна реформа в частині здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції та її вплив на правову охорону Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 108-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
694068
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційна реформа і верховенство права // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 195-198.
694069
  Марцеляк О. Конституційна реформа і модернізація вибочої системи України в контексті світового досвіду // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 8-12. – ISSN 2313-559X
694070
  Кравців О.Р. Конституційна реформа і поділ влади: конфлікт чи взаємодія? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 117-126.
694071
  Герасименко Є.С. Конституційна реформа і права людини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 22-26.
694072
  Барабаш Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 77-96. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
694073
  Калінкін А.С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 150-158. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
694074
  Бондаренко О. Конституційна реформа України в сфері оргнанізації та діяльності органів виконавчої влади: проблемні аспекти // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – C. 79-83
694075
  Янчук А.О. Конституційна реформа як індикатор перетворень в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7166-35-9
694076
  Розумний М.М. Конституційна реформа: від задуму до наслідків // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 34-40.
694077
   Конституційна реформа: експертний аналіз : Відп. за вип., упоряд. Є.Захаров. – 2-е вид., доп. – Харків : Фоліо, 2004. – 184 с. – ISBN 966-03-2485-5
694078
  Копиленко О.Л. Конституційна реформа: історичний досвід та сучасні перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 10-14. – ISBN 978-966-7166-35-9
694079
  Кінаш Б.С. Конституційна реформа: проблеми сьогодення / Б.С. Кінаш, Н.Б. Кінаш // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 69-78
694080
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
694081
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694082
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційна реформа: цілі, алгоритм, форми реалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 141-144.
694083
  Волощук О.Т. Конституційна роль Президента в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті досліджується й аналізується одне з проблемних питань науки конституційного права - проблема визначення сутності повноважень Президента України, що носять прерогативний характер.
694084
  Савчин М.В. Конституційна система України: від номінального до класичного конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 77-82.
694085
  Пуделька Й. Конституційна скарга (німецька та французька моделі) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – C. 169-180. – ISSN 1993-0909
694086
  Петрик С. Конституційна скарга в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні: основні складові елементи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 171-172
694087
  Авраменко Л.В. Конституційна скарга в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 16-21. – ISSN 0201-7245
694088
  Залєсни Я. Конституційна скарга в Польщі: модель, доктринальне тлумачення та проблеми застосування // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 25-38. – ISSN 1026-9932
694089
  Селіванов А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А. Селіванов, П. Євграфов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.80-86. – ISSN 0132-1331
694090
  Мішина Н. Конституційна скарга та індивідуальна заява до Європейського суду з прав людини як юридичні гарантії прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 178-196. – ISSN 1026-9932
694091
  Гультай М. Конституційна скарга та конституційне звернення: порівняльне дослідження // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 2310-6158


  Суддя Конституційного Суду України. У 1976 року закінчив юридичний факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка.
694092
  Радзієвська В.В. Конституційна скарга як важлива форма захисту прав і свобод людини у Конституційному Суді України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 103-106.
694093
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 15-18
694094
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут конституційного права // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 111-120
694095
  Матат А. Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 2310-6158
694096
  Гультай М. Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до Європейського суду з прав людини / М. Гультай, Г. Христова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 56-66. – ISSN 2310-6158
694097
  Голомозий Є. Конституційна скарга як новий інструмент захисту прав бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 30-31
694098
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
694099
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
694100
  Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 316-324. – ISSN 1026-9932
694101
  Совгиря О. Конституційна скарга як спосіб захисту конституційних прав та свобод осіб у податкових правовідносинах // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 148-162. – ISSN 1026-9932
694102
  Подорожна Т.С. Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні / Т.С. Подорожна, О.В. Білоскурська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – C. 97-101. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (41)). – ISSN 2308-5053
694103
  Лемак В.В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
694104
  Гультай М. Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 29-38. – ISSN 1993-0909
694105
  Варунц Л. Конституційна скарга: поняття та особливості реалізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 106-109
694106
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72.
694107
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність: концептуальний аспект // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60.
694108
  Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 194-203. – ISSN 1993-0909
694109
  Савчин М. Конституційна традиція та реформа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 109-114
694110
  Савчин М.В. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 8-17.
694111
  Роман Н.М. Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 251-257. – ISSN 2306-9082
694112
  Петришин О.В. Конституційна форма державного правління в Україні // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 25-35. – ISSN 2312-6566
694113
  Петришин О. Конституційна форма державного правління: до пошуку оптимальної моделі в Україні / О. Петришин, В. Протасова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 52-64. – ISSN 1993-0909
694114
  Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція : поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади : монографія / професор А.О. Селіванов. – Київ : Ін Юре, 2008. – 120, [1] с., включ. обкл. : іл. – Загол. обкл. : Конституційна юрисдикція. Поняття, зміст, принцип верховенства права. Правові позиції Конституційного Суду України. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Конституційне право). – ISBN 978-966-313-383-6
694115
   Конституційна юрисдикція : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
694116
  Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посібник / М.В. Тесленко; МОіНУ. – Київ : Школа, 2003. – 256с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-207-0
694117
  Скомороха В. Конституційна юрисдикція в Україні: становлення і перспективи розвитку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.51-55.
694118
  Німченко В. Конституційна юрисдикція та загальне судочинства // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
694119
  Фросіні Дж.О. Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-131
694120
   Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 132-136


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
694121
  Тимченко І. Конституційна юстиція в Україні - становлення і розвиток // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.272-287
694122
  Провізіон Т.О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 198-204. – ISSN 1563-3349
694123
  Черняк Євгенія Валеріївна Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУТШ; Черняк Є.В. – Київ, 2005. – 182л. – Бібліогр.: л.166-182
694124
  Черняк Євгенія Валеріївна Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Черняк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
694125
  Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.О. Цимбалістий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 200с. – Шифр дубл.34 Цимб.Доп. 1 карт.,юр, м.в. – ISBN 978-966-364-540-7
694126
  Губань Р. Конституційна юстиція України і проблеми діалогу між цивілізаціями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 136
694127
  Кампо В.М. Конституційна юстиція: теорія і практика : збірка праць: 1975-2008 / Кампо В.М.; Асоціація правників України; Т-во конституційного права; [ упоряд.: Барвіцький В.Ю., Савчин М.В. ]. – Київ, 2008. – 159с.
694128
  Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжник країн (у схемах) : [навч. посібник] / О.Я. Лапка, Т.О. Пікуля ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Екон.-правовий ін-т. – Київ : Атіка, 2008. – 214, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-326-280-2
694129
   Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-244-2
694130
   Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 467с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-504-3
694131
  Колюх В. Конституційне DEJA-VU* // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 13-17. – ISSN 2313-559X


  У зв"язку з утворенням Президентом України Конституційної Комісії із завданням підготовки законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до Конституції України на прикладі діяльності її попередниці - Конституційної Асамблеї - доводиться ...
694132
  Гончаренко В. Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 17-26. – ISSN 1993-0909
694133
  Котюк І. Конституційне визнання засади верховенства права є юридичною підставою для запровадження судового прецеденту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
694134
  Теплюк М. Конституційне визначення чинності закону (порівняльно-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 32-39.
694135
  Устименко В. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці / В. Устименко, О. Кучер // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-269. – ISSN 0132-1331
694136
  Москаленко О.М. Конституційне забезпечення європейської інтеграції України: досвід країн Центральної та Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 119-125
694137
  Ігнатенко І.В. Конституційне забезпечення публічних та приватних інтересів при здійсненні містобудівної діяльності // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-7957-18-6
694138
  Саксонов В.Б. Конституційне забезпечення та національне законодавство України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-11.
694139
  Кіщак Ю.І. Конституційне забезпечення формування парадигми інституту права громадян на звернення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 90-95. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
694140
  Мацькевич М. Конституційне законодавство Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. і правова платформа українського національного руху // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
694141
  Мацькевич М. Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 0132-1331
694142
  Єфремова Н. Конституційне законодавство в період Директорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
694143
   Конституційне законодавство зарубіжних країн : хрестоматія: навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-667-246-2
694144
  Тищик Б.Й. Конституційне законодавство Західно-Української Народної Республіки // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 280-283. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
694145
  Пузир В.С. Конституційне законодавство Західноукраїнської Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 370-371. – ISBN 978-617-7777-14-3
694146
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів. У 2-х книгах / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-90-4 ( Кн.1
Кн.1. – 2004. – 488с.
694147
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів У 2-х книгах. / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-91-2 ( Кн.2
Кн.2. – 2004. – 840с.
694148
  Карлащук І.Я. Конституційне законодавство УНР напередодні злуки та його вплив на формування правової системи соборної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7777-14-3
694149
  Мар"юк І.І. Конституційне закріплення донорства в Україні // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 133-134. – ISBN 978-966-940-085-7
694150
  Вовк О.Й. Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правий аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 413-416. – ISSN 2413-6433
694151
  Злamiнa H.E. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 446-452. – ISSN 1563-3349
694152
  Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
694153
  Шкурат А.М. Конституційне закріплення принципу незалежності суддів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 226-230. – ISSN 1563-3349
694154
  Бабенко К.А. Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 32-41.
694155
  Ладиченко В.В. Конституційне закріплення свободи совісті в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 23-28. – (Право). – ISSN 2222-5226
694156
  Гнатюк Н.Ф. Конституційне оформлення процесу становлення радянської державності / Н.Ф. Гнатюк, Н.І. Паламарчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 130-136
694157
  Барвіцький В. Конституційне подання як засіб захисту прав людини і громадянина // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
694158
  Шамрай В.В. Конституційне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції : теоретико-методологічний аспект : монографія / В.В. Шамрай. – Одеса : Фенікс, 2018. – 358, [2] с. – Бібліогр.: с. 302-358. – ISBN 978-966-928-360-3
694159
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-21. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються нормативно-визначені форми державного та інших видів контролю і нагляду за дотриманням законодавства про екологічну безпеку громадян. The article deals with normatively determined forms of state and other types of control and supervision ...
694160
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-89. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку. The article deals with the system of pre-jurisdictional functional procedural remedies aimed to ensure citizens" right to ...
694161
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-172. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку.
694162
  Кравченко Конституційне право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації в сучасних українських політичних реаліях / Кравченко, я. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7069-17-0
694163
  Дячок Т. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади / Т. Дячок, О. Буханець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Звернення громадян як форма участі населення в державному управлінні та як механізм виконання соціальних обов"язків публічної влади".
694164
  Сінькевич О.В. Конституційне право громадян на мирні зібрання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 38. – С. 268-271. – ISSN 1563-3349
694165
  Клименко О.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: форми реалізації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 57-64
694166
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 6-10
694167
  Григоренко Є.І. Конституційне право громадян України на рівний доступ до військової служби // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 18-22. – ISSN 0201-7245
694168
  Макаренко О.Ю. Конституційне право громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля як одне з основних прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 139-146. – ISSN 0201-7245
694169
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / В.М. Шаповал; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
694170
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1998. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
694171
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 4-е стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
694172
  Ріяка В.О. Конституційне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік; Мін-во освіти і науки України; За заг. ред. В.О. Ріяки. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 512с. – ISBN 966-667-067-4
694173
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 5-е стереотип. вид. – Київ : АртЕк, 2002. – 264 с. – ISBN 966-505-126-1
694174
  Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юридичних спеціальн. вищ. навч. закл. / А.З. Георгіца; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Тернопіль : Астон, 2003. – 432с. – ISBN 966-308-004-3
694175
   Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с. – М.В.9757BN припис. – ISBN 966-667-158-1
694176
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / МОНУ; В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496с. – Шифр дубл 34 Шапо Доп.карт.ст.,юр.,м.в.,в.ин-т. – ISBN 966-667-213-8
694177
   Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; МОіНУ; Авт.: Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А., Овчаренко А.О. та ін.; За ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. – ISBN 966-667-158-1
694178
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А. та ін.; МОНУ; за заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-667-158-8
694179
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М.Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 461, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
694180
   Конституційне право зарубіжних країн / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Дніпропетровськ : Середняк Т.К. – ISBN 978-617-7029-80-8
Т. 2 : Особлива частина / [О.М. Бориславська, Д.Я. Гараджаєв, Н.О. Дерус та ін. ; під ред. Н.В. Мішиної, В.О. Міхальова]. – 2014. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. тома зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим.
694181
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В.М. Шаповал ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 10-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2015. – 315, [2] с. – Предм. покажч.: с. 301-305. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-313-527-4
694182
   Конституційне право зарубіжних країн : підручник / [І.О. Бондаренко, В.С. Віткова, Д.Є. Волкова та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної, доц. В.О. Міхальова]. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 641, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-289-289-5
694183
  Міхневич Л.В. Конституційне право зарубіжних країн (Загальна частина) : Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2005. – 164с. – ISBN 966-574-714-2
694184
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-667-304-9
694185
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 464 с. – Додатки: с. 324-452. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
694186
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 461, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Покажчики:: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-304-9
694187
  Баймуратов М.С. Конституційне право і національна правова демократична державність / М.С. Баймуратов, М.А. Алмохаммед // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 38-49
694188
  Федоренко В.Л. Конституційне право кожної людини на свободу: сучасні сенси та інтерпретації // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 125-127. – ISBN 978-966-940-085-7
694189
  Безбабіна О. Конституційне право людини а громадянина на підприємницьу діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 95-100.
694190
  Ткаченко А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7069-17-0
694191
  Сорока О.С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сорока Оксана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 255 арк. – Бібліогр.: арк. 211-255
694192
  Сорока О.С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сорока О.С.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
694193
  Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім"ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
694194
  Бреус С.М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бреус Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 205 арк. – Додатки: арк. 204-205. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-203 та в додатках: арк. 204-205
694195
  Бреус С.М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бреус Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
694196
  Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
694197
  Котляревська Г.М. Конституційне право на звернення до органів влади в системі прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 303-308. – ISSN 1563-3349
694198
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію : правомірні та неправомірні обмеження // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.66-71
694199
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
694200
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 243с. – Бібліогр.: л. 209 - 243
694201
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.51-56. – ISSN 0132-1331
694202
  Тесліцький А.М. Конституційне право на об"єднання: місце в системі основних прав людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 29-32. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Стаття присвячена конституційному праву на об"єднання. Автор характеризує право на об"єднання, його місце в системі основних конституційних прав людини, взаємозв"язок права на об"єднання з іншими правами, а також дає визначення права на об"єднання. У ...
694203
  Берченко Г.В. Конституційне право на опір // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 18-30. – ISSN 2224-9281
694204
  Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров"я: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 120-125. – ISSN 0132-1331
694205
  Козуб І. Конституційне право на працю осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 77-82.
694206
  Переродова С.О. Конституційне право на професійну правничу допомогу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 371-373. – ISBN 978-617-7096-97-8
694207
  Малюга Л.Ю. Конституційне право на соціальний захист в Україні у контексті розбудови громадянського суспільства // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7625-74-1
694208
  Костюк В.Л. Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 252-259. – ISSN 2306-9082
694209
  Раневич О. Конституційне право на соціальний захист у контексті практики Європейського суду з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 38-41
694210
  Мацькевич М.М. Конституційне право на твори науки, літератури і мистецтва: до питання культурних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 11-15
694211
  Джуська А.В. Конституційне право особи на правову допомогу: методологія дослідження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2220-1394
694212
  Шемшученко Ю.С. Конституційне право та державне управління // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С.145-257. – ISBN 978-966-8602-87-0
694213
  Лавнічак А. Конституційне право у Львівському університеті в міжвоєнний період // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 149-164. – ISSN 2082-4939
694214
  Костюченко О.А. Конституційне право України : Навч.-метод. посібник для самостіного вивчення дисципліни / О.А. Костюченко; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 116с. – ISBN 966-574-208-6
694215
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : Конспект лекцій / В.Ф. Годованець; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2001. – 216с. – ISBN 966-608-123-7


  Висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Констітуції України, її юридичні властивості
694216
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – Київ : Атіка, 2001. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
694217
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
694218
   Конституційне право України : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544с. – ISBN 966-8088-38-7


  Аналізуються питання теорії конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов"язків людини і громадянина, конституційних засад громадського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, ...
694219
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навч. посібник / В.В. Кравченко; Інститут економіки та права "Крок". – 2-е вид., доповн. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-23-8
694220
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 3-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 733с. – ISBN 966-00-0750-7
694221
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
694222
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Р.С. Балакірєва; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 210с. – ISBN 966-8253-75-2
694223
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – 4-те вид. – Київ : Наукова думка, 2003. – 734с. – ISBN 966-00-0072-3
694224
   Конституційне право України : Хрестоматія: Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 884с. – ISBN 966-313-052-0


  Даються основоположні нармативно-правові акти з конституційного права України на сучасному етапі державотворення
694225
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 510с. – ISBN 966-667-166-2
694226
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навч. посібник / В.В. Кравченко. – 3-є вид., випр. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 512с. – ISBN 966-326-063-7
694227
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник для дистанційного навчання / В.В. Кравченко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 528 с. – ISBN 966-7979-60-1
694228
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : Підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права; За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344с. – ISBN 966-00-0595-4
694229
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; Ред. В.С. Ковальський; Мін-во освіти і науки України. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512с. – ISBN 966-667-226-X
694230
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2006. – 568с. – ISBN 966-326-155-2
694231
  Орленко В.І. Конституційне право України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-96-0
694232
  Чушенко В.І. Конституційне право України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць; за заг. ред. В.І. Чушенка; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 488с. – ISBN 978-966-613-511-0
694233
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
694234
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 978-966-326-261-1
694235
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-00-0697-3
694236
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
694237
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-326-261-1
694238
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник [для студентів політологічних спец. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Освіта України; КНТ, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-8847-50-9; 978-966-373-328-9;
694239
   Конституційне право України : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Байрачна Л.К. [ та ін. ] ; за ред. Колісника В.П. та Барабаша Ю.Г. ; МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-458-056-1


  Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року
694240
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-121-2
694241
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 6-те, випр. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 606, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-341-0
694242
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-77-1; 978-966-373-591-7;
694243
   Конституційне право України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Л.К. Байрачна та ін.] ; за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2010. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 405-409. – ISBN 978-966-458-056-1
694244
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник / П.П. Шляхтун. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України, 2010. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-966-188-120-3
694245
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. В.В. Коваленко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ ; Ліра-К, 2011. – 527, [5] с. – Бібліогр.: с. 526-527. – ISBN 978-966-373-677-8
694246
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : навчальний посібник / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. – Київ : Персонал, 2011. – 385, [1] с. – Бібліогр.: с. 367-383. – ISBN 978-617-02-0066-2
694247
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. Шаповал В.М. ; післям. Коваленко В.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – [4-е вид., переробл. і доопрац.]. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 574-575 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-30-1
694248
  Зозуля О.І. Конституційне право України : альбом схем : навч. посібник / О.І. Зозуля, С.А. Панасюк. – Харків : Харків юридичний, 2012. – 258, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-218. – ISBN 978-966-8395-97-0
694249
  Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник [для студентів ВНЗ : до 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України] / Федоренко В.Л. ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 615 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-29-5
694250
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 554, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
694251
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-714-6
694252
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 554, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
694253
  Колісник В. Конституційне право України як провідна галузь права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-197
694254
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : у 2-х томах: підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-33-1
Т. 1. – 2006. – 544 с.
694255
   Конституційне право України. Академічний курс : підручник для вищих навч. закладів : у 2-х томах / НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Київський університет права ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-54-2
Т. 2. – 2008. – 800 с.
694256
  Шляхтун П.П. Конституційне право України: словник термінів / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568с. – ISBN 966-06-0381-9
694257
  Тацій В.Я. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрунтованості // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 348-364. – ISBN 978-966-458-148-3
694258
  Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і факкультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272с. – ISBN 966-7005-10-0
694259
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антропологічні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694260
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антропологічні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694261
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антрополопчні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – ISSN 0132-1331
694262
  Скомороха В. Конституційне правосуддя - веління часу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.3-8. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
694263
  Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0132-1331
694264
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 175-199
694265
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
694266
  Івановська А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42. – (Право. Економіка. Управління)
694267
  Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 34. – ISSN 0132-1331
694268
  Скомороха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров"я , медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.62-69
694269
  Ющик Олексій Конституційне регулювання законодавчого процесу: актуальні проблеми вдосконалення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 18-20
694270
  Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 3 (240). – С. 41-43
694271
  Ганжа Н.В. Конституційне регулювання основ економічних відносин у деяких країнах Близького Сходу (Бахрейн, Ірак, Туреччина) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 126-130. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
694272
  Бабенко К.А. Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 172-179. – ISSN 1563-3349
694273
  Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.49-55. – ISSN 0132-1331
694274
  Кунець І.Ю. Конституційне регулювання правового статусу парламентських комітетів та/або комісій на прикладі України та зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 71-76. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
694275
  Зозуля О.І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 42-48. – (Право. Економіка. Управління)
694276
  Бабенко К. Конституційне регулювання участі громадян у процесі реалізації публічної влади: питання теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 40-45.
694277
  Грегуль Г.В. Конституційне регулювання функціонування мов в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40.
694278
  Полянський Ю. Конституційне реформування прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 16-20
694279
   Конституційне судочинство в Україні : Законодавство та практика застосування: Навчальний посібник для юрид. закладів освіти (За станом на 1 червня 2002 р.). – Харків : Консум, 2002. – 832с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-23-2


  Видання розаховане на студентів, аспирантів, викладачів, суддів, прокурорів, юристконсультів
694280
   Конституційне судочинство в Україні. Рішення і висновки Конституційного Суду України. – Київ : Праксіс, 2005. – 480с. – (Судова практика). – ISBN 966-897-300-3
694281
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
694282
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
694283
  Литвин В. Конституційне судочинство України в світлі стандартів захисту прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, Кн.1 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" : у 3 кн. – С. 168-203
694284
  Домбровський І.П. Конституційне судочинство як одна з форм захисту прав людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 6-9
694285
   Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-95537-8-4
694286
  Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-852-1
694287
  Селіванов А.О. Конституційний "правовий реалізм" і судова правотворчість // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 60-63. – ISBN 978-617-7530-15-1
694288
  Пелих Н. Конституційний акт часів Ярослава Мудрого // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 79-82
694289
  Припхан І.І. Конституційний вимір суспільної моралі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
694290
  Єзеров А. Конституційний делікт як особлива форма конституційного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 1561-4999
694291
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
694292
  Максакова Р.М. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 34-38. – (Юридичні науки ; № 3)
694293
  Попович Н.В. Конституційний закон як різновид закону // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 84-95. – ISSN 1993-0941
694294
  Шевчук С. Конституційний захист соціальних виплат як права власності: порівняльно-правовий аналіз // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 216-233. – ISSN 2227-7153
694295
  Сафонова О.Ю. Конституційний зміст державних символів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 335-339
694296
  Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 3-7.
694297
  Лотюк О. Конституційний контроль в зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
694298
  Шаповал В. Конституційний контроль в Україні: концепт та інститути // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 125-140. – ISSN 1026-9932
694299
  Добош З. Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 34-40. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
694300
  Шишкін В. Конституційний контроль за Основним Законом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)


  До 25-річчя Конституції України.
694301
  Смокович М. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 36-45
694302
  Сліденко І.Д. Конституційний контроль у контексті судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 64-67. – ISBN 978-617-7530-15-1
694303
  Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
694304
  Теплюк Михайло Конституційний лад в Україні, поняття та деякі питання порядку його визначення і зміни // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Термін "конституційний лад" вживається у багатьох основних законах, але завжди без формулювання відповідного поняття [9]. У літературі поняття "конституційний лад" відрізняють від таких понять, як "суспільний лад" та "державний лад", що застосовувалися ...
694305
  Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-128. – ISSN 0132-1331
694306
  Савчин М.В. Конституційний лад України та економічний конституціоналізм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 96-100
694307
  Завидняк І.І. Конституційний лад України та національна безпека: співвідношення у контексті доктрини верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-126
694308
  Прієшкіна Конституційний лад України: актуальні теоретика-методологічні аспекти дослідження / Прієшкіна, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
694309
  Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-12.
694310
  Тацій В.Я. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 472-484. – ISBN 978-966-458-148-3
694311
  Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.3-6. – ISSN 0132-1331
694312
  Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – [27], 469, [4] арк. – Додатки: арк. 461-469, [4]. – Бібліогр.: [8] арк., арк. 391-460 та в додатках: арк. 461-468
694313
  Сульженко Ю. Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 16-19
694314
  Колісник В.П. Конституційний механізм формування уряду: досвід європейських держав і сучасна українська модель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 51-59. – ISSN 0201-7245
694315
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок додержуватися Конституції України та законів України / О.В. Білоскурська. – Чернівці : Книги - XXI, 2011. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с.180-199. – ISBN 978-617-614-011-5
694316
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок людини і громадянина неухильно додержуватися конституції України та законів України, не посягати на права і свободи інших людей: поняття і зміст // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
694317
  Савчин М. Конституційний патріотизм у контексті постмодерного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 93-98.
694318
  Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою України згоди на обов"язковість міжнародних договорів в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1331
694319
  Пащенко О.М. Конституційний принцип "власність зобов"язує" у земельному законодавстві // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-966-7957-18-6
694320
  Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-31. – ISSN 0132-1331
694321
  Максимов С. Конституційний принцип верховенства права: загальне та особисте // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 127-134. – ISSN 1993-0909
694322
  Чорна Олена Конституційний принцип визнання людини найвищої цінністю // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 40-45.
694323
  Гаврилюк Р.О. Конституційний принцип заборони зворотної дії закону в часі та податково - правова доктрина України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-85. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
694324
  Яценко С. Конституційний принцип призумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 2. – С.51-58.
694325
  Шишкін В. Конституційний принцип рівності у нормах КАС України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
694326
  Тимошик М. Конституційний проект Симона Петлюри // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 62-66. – ISBN 978-966-11-0669-6
694327
  Петрів М. Конституційний проект Т. Галіпа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 132-135
694328
  Скромна І. Конституційний процес 1917-1918 років та основні положення Конституції УНР 1918 року // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 121-123. – ISBN 978-966-919-107-6
694329
  Купчик О. Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь уряду УСРР у конституційному процесі в 1922-1923 рр., зокрема його спроби закріпити в Союзному договорі й Конституції СРСР права республіки самостійно проводити зовнішню політику й на власний наркомат закордонних справ. Освещается ...
694330
  Приходько Х Конституційний процес в аспекті аналізу взаємозв"язку його сутнісно-субстанціональних та функціональних характеристик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 110-116.
694331
  Гай-Нижник Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до незалежності (червень 1917 - січень 1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 42-60. – ISSN 0869-3595
694332
  Нонко О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 21-27. – ISSN 0132-1331
694333
  Пижик А. Конституційний процес в Україні у 1917-1921 рр.: сучасна історіографія / А. Пижик, Ю. Слюсаренко // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 605-617. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті здійснений огляд та аналіз праць, присвячений вивченню розвитку вітчизняного конституціоналізму в роки Української революції. Визначено основні напрямки сучасних наукових досліджень в яких висвітлюються різноманітні аспекти конституційного ...
694334
  Приходько Х.В. Конституційний процес в Україні щодо питання юридико-лінгвістичного визначення в аспекті тлумачення змісту категорій "процес" і "процедура" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 141-147. – ISSN 1563-3349
694335
   Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок? // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 76-87


  9 липня 2015 р. Центр Разумкова за сприяння Німецького фонду міжнародного правового співробітництва провів Круглий стіл "Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок?". Були презентовані ...
694336
  Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 1026-9932
694337
  Яблонський В.М. Конституційний процес після позачергових парламентських виборів 2007 року: аналіз ризиків та можливостей / В.М. Яблонський, С.С. Кисельов, П.А. Бурковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 199-206.
694338
  Балинська О.М. Конституційний процес та становлення парламентської демократії у Польщі (1918-1921 рр.) / О.М. Балинська, Г.М. Сіромська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 7-19. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
694339
  Вілкул Ю.Г. Конституційний процес та формування сучасної моделі місцевого самоврядування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 16-21.
694340
  Андрущенко В. Конституційний процес у галузі освіти: стратегічне рішення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016
694341
  Зозуля О.І. Конституційний процес у перші роки незалежності України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 11-25. – ISSN 1993-0941
694342
  Колюх В.В. Конституційний процес як об"єкт політологічного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 131-136


  У статті виокремлюються конституційно-правові відносини, що є предметом дослфджень політології, у тому числі в контексті конституційного процесу: відносин, що складаються з приводу організації, політичного життя суспільства, побудови та функціонування ...
694343
  Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М.В. Томенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 299 с. – ISBN 978-966-439-270-6
694344
  Колюх В.В. Конституційний процес як різновид політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті конституційний процес визначається у вузькому сенсі як діяльність щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної конституції держави і розглядається як різновид політичного процесу. Виокремлюються й аналізуються суб"єкти та основні етапи ...
694345
  Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694346
  Литвин В.М. Конституційний процес. Основні положення Конституції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 16-26. – (Історія ; вип. 52)


  Розглядається конституційний процес в Україні в 90-х рр. ХХ ст., аналізуються основні положення української Конституції.
694347
  Приходько Х. Конституційний процес: проблема класифікації та правового забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 72-78. – ISSN 0132-1331
694348
  Ковтунець В. Конституційний референдум у Сербії ((28-29 жовтня 2006 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-122.
694349
  Копча В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80-ті роки ХХ ст.: політичні і правові аспекти // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 10-16.
694350
  Лемак В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80 роки XX ст.: політичні і правові аспекти / В.В. Лемак, В.В. Копча // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 62-68. – ISSN 1563-3349
694351
  Коваленко С.О. Конституційний статус адвоката: зарубіжний досвід // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 243-250. – ISBN 978-966-7166-35-9
694352
  Сікоринський Д.В. Конституційний статус вітчизняної прокуратури: перспективи подальшого розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 320--324.
694353
  Левицька Г. Конституційний статус законодавчих органів влади в арабських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 74-81. – (Серія юридична ; Вип. 49)
694354
  Мелащенко В.Ф. Конституційний статус Рад народних депутатів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 41-48. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы правового статуса Советов народных депутатов. Показаны роль и значение Конституции СССР для организации и деятельности представительных органов Советского социалистического государства, отмечаются ...
694355
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193л. – Бібліогр.: л. 177-193
694356
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
694357
  Шукліна Н.Г. Конституційний статус трудового колективу / Н.Г. Шукліна, О.О. Чалий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье раскрывается понятие трудового коллектива, содержание его конституционного статуса, соотношение прав и обязанностей трудового коллектива.
694358
  Басараб М. Конституційний Суд залишив Табачника міністром // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 13 (16). – С. 38-39


  8 квітня 2010 р. Конституціний Суд України визнав, що діюча коаліція у парламенті створена легітимно.
694359
  Чемневскі Є. Конституційний Суд і політика (аспект проблеми) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76
694360
  Ешонов Б. Конституційний Суд республіки Узбекистан: становлення та розвиток // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-73
694361
  Терлецький Д. Конституційний Суд України-Міністерство юстиції України: конфлікт повноважень у сфері забезпечення дії міжнародних договорів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 109-115. – ISSN 1561-4999
694362
  Шемшученко Ю.С. Конституційний суд України / Ю.С. Шемшученко, Г.О. Мурашин. – Київ, 1997. – 20с.
694363
   Конституційний суд України : Рішення.Висновки. 1997-2001. У двох книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-012-7; 966-667-013-5
Кн. 1. – 2001. – 512с.
694364
   Конституційний суд України : Рішення.Висновки. 1997-2001. У двох книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-012-7; 966-667-013-5
Кн. 2. – 2001. – 504с.
694365
  Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 130-137
694366
  Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах конституційності у державі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-48
694367
  Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 136-141. – ISSN 2310-6158
694368
  Стецюк П. Конституційний суд України між пострадянським минулим та європейським майбутнім // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 96-99
694369
  Іншин М.І. Конституційний Суд України у механізмі захисту трудових прав громадян / М.І. Іншин, С.М. Прилипко // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 173-184. – ISBN 978-966-2578-60-1
694370
  Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
694371
  Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 4. – ISSN 0132-1331
694372
  Подорожна Т.С. Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 84-92. – ISSN 2306-9082
694373
  Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 102-110.
694374
  Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 2310-6158
694375
  Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов"язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-80
694376
  Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдиуції / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
694377
  Стеценко С. Конституційний Суд України як суб"єкт формування державної політики у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 287-292. – ISSN 1026-9932
694378
  Стецюк П. Конституційний Суд України як суб"єкт формування сучасного українського конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
694379
  Агафонова Н.В. Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-13. – ISSN 2220-1394
694380
  Мироненко О.М. Конституційний суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О.М. Мироненко ; [відп. ред. В.Ф. Сіренко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : [Київська правда], 2011. – 912 с. – ISBN 978-966-7270-64-2
694381
  Святоцький О. Конституційний Суд України: минуле, сьогодення, майбутнє (до 15-ї річниці) / О. Святоцький, А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 5-22. – ISSN 0132-1331
694382
  Тупицький О. Конституційний Суд України: між Конституцією й суспільством // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 143-148. – ISSN 2310-6158
694383
  Лемак В.В. Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 3, березень : Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
694384
  Тимченко І.А. Конституційний Суд України: питання становлення (Привітальне слово) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-13. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Виступ на пленарному засіданні судді Конституційного Суду України Тимченка І.А.
694385
  Тихий В.П. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-11
694386
  Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-52
694387
  Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-37
694388
  Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.26-33. – ISBN 966-667-078-Х
694389
  Селіванов О.А. Конституційний судовий контроль за актами органів державної влади України : (науково-практичний аналіз) / О.А. Селіванов. – Харків : Парламентське видавництво, 2018. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 141-152. – ISBN 978-966-922-113-1
694390
   Конституційний судовий процес : (схеми нормат.-прав. логістики) : додаток до наук.-метод. посібника "Конституційне правосуддя в Україні" : наук.-практ.вид. / проф. А.О. Селіванов. – Київ : Логос, 2021. – 45, [1] с. : іл., табл.
694391
   Конституційний транзит в Україні : моделі, алгоритми та перспективи : матеріали засідання "круглого столу", 19 листопада 2010 року / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Філос. ф-т, Каф. політології ; Асоц. політологів Слобожанщини ; [за заг. ред. О.А. Фісуна]. – Харків, 2010. – 59, [1] с.
694392
  Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу : навч. посібник / Володимир Посельський. – Київ : Таксон, 2005. – 278, [2] с. : табл., схеми. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 276-278 та в підрядк. прим. – (Modus Vivendi). – ISBN 966-7128-55-5


  У прим. № 1693150 напис: Вельмишановному Валерію Копійці! З щирими побажаннями плідної праці у справі розширення Євросоюзу на Україну. 5.01.06. Підпис
694393
  Товт М.М. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 560-577. – ISSN 1563-3349
694394
  Єрмолаєв В.М. Конституційний шлях до соборності України (до 90-річчя Акту злуки УНР із ЗУНР) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 63-65


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
694395
  Бринцев В. Конституційний шлях коригування курсу судово - правової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.7-12. – ISSN 0132-1331
694396
  Приходько Х.В. Конституційний юрисдикційний процес в Україні: динамічні та статутарні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 13-22.
694397
  Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-40.
694398
   Конституційні акти Європейського Союзу : В 2-х ч. – Київ : Юстініан. – ISBN 966-8257-10-3
Ч. 1. – 2005. – 512с.
694399
  Борисова Т.М. Конституційні акти українських держав початку XX ст. про міжнародні договори // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-966-919-107-6
694400
  Стецков Д.д. Конституційні аспекти арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 178-183. – ISBN 978-966-7166-35-9
694401
  Головатенко В. Конституційні аспекти легітимації Президента України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 53-55


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
694402
  Ставнійчук М.І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 68-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
694403
  Бахуринська М. Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 72-76
694404
  Маркуш М. Конституційні аспекти реформування кримінального процесу України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-90
694405
  Гринюк Р.Ф. Конституційні аспекти співвідношення правової держави та форм узаконення державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.5-16
694406
  Котляр Д. Конституційні аспекти судової реформи // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 9-10
694407
  Долежан В.В. Конституційні аспекти удосконалення прокурорської системи України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 117-123.
694408
  Петров Р.А. Конституційні аспети імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-41. – ISSN 1026-9932


  Метою цієї статті є аналіз можливих конституційних викликів, які можуть постати перед Україною, Молдовою та Грузією в процесі імплементації угод про асоціацію в їх правові системи. Особлива увага приділяється двом основним питанням цього складного ...
694409
  Хара О. Конституційні баталії за Білий дім // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 2


  "Республіканці і демократи зчепилися в сутичці - першим потрібно прибрати Трампа, другі не дозволяють цього зробити. Зі словами "Демократія під загрозою. Президент не залишає нам іншого вибору, ніж почати діяти, адже він знову намагається спотворити ...
694410
  Барабаш Т.М. Конституційні вектори судової реформи України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 68-76. – ISBN 978-966-7166-35-9
694411
  Бабенко К. Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-27.
694412
  Букач В.В. Конституційні гарантії забезпечення реалізації політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 9-12. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
694413
  Брезіна Т.М. Конституційні гарантії захисту прав людини і громадянина та їх судове застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7096-97-8
694414
  Бондаренко Б. Конституційні гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 105-108
694415
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 50-59. – ISSN 1026-9932
694416
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-75
694417
  Гріненко О.О. Конституційні гарантії права власності в Україні та практика Європейського суду з прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 128-152. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
694418
  Скібіна О.О. Конституційні гарантії права громадян України на участь в управлінні державними справами // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.31-37. – ISSN 0201-7245
694419
  Вознюк В. Конституційні гарантії права людини на своєчасне одержання винагороди за працю // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.80-85
694420
  Мазур В.В. Конституційні гарантії реалізації речових прав на чуже майно // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 172-177. – ISBN 978-966-7166-35-9
694421
  Савка В. Конституційні гарантії української держави та шляхи їх фінансового забезпечення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 86-94. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
694422
  Горова О.Б. Конституційні громадські права людини в Україні і забезпечення їх норм в цьому процессі : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Горова О. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
694423
  Батанова Н.М. Конституційні делікти в Україні: проблеми класифікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-73
694424
  Кафарський В. Конституційні доктрини В"ячеслава Липинського // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 71-77
694425
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Дис....канд.юрид.наук: 12.00.02 / Грицкевич Сергій Геннадійович; НАВСУ. – Київ, 2002. – 214л. + Додаток: л.197-214. – Бібліогр.: л.179-197
694426
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грицкевич С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв.
694427
  Попович Н.В. Конституційні закони в країнах Вишеградської групи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 30-38. – ISSN 2224-9281
694428
   Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-18-6
694429
  Коваленко Т.О. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку / Т.О. Коваленко, А.П. Кулинич // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 66-71. – ISSN 2413-7189


  На юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся "круглий стіл" на тему: "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку".
694430
  Рабінович С. Конституційні засади балансування національних інтересів з інтересами мовних меншин у законотворчій діяльності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 132-135
694431
  Совгиря О. Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання щодо проблем взаємодії Уряду та центральних органів виконавчої влади. Характеризується вітчизняне законодавство із зазначеного питання та практика його реалізації, а також досліджуються окремі аспекти такої взаємодії у ...
694432
  Кампо В.М. Конституційні засади виборів у практиці Конституційного Суду України / В.М. Кампо, А.О. Янчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 17-28
694433
  Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 1026-9932
694434
  Ковальський В. Конституційні засади визначення завдань кримінального закону // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-70.
694435
  Голосніченко І. Конституційні засади визначення повноважень органів виконавчої влади та їх вплив на реформування чинного законодавства / І. Голосніченко, Д. Голосніченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-40.
694436
  Ковальський В.С. Конституційні засади визначення принципів кримінального права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 68-73
694437
  Юрчишин В.Д. Конституційні засади гуманітарної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 150-154. – ISSN 1563-3349
694438
  Савчин М.В. Конституційні засади демократичного ладу та верховенство права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 179-186. – ISSN 1563-3349
694439
  Семчик В.І. Конституційні засади державного регулювання земельних відносин в Україні // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7021-00-0
694440
  Калиновський Б.В. Конституційні засади державної регіональної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 26-30. – ISSN 2220-1394
694441
  Пелих Наталія Анатоліївна Конституційні засади діяльності міліції України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Пелих Наталія Анатоліївна; НАВСУ. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки:л.186-194. – Бібліогр.:л.176-185
694442
  Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.02. / КНУТШ; Пелих Н.А. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
694443
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади діяльності політичних партій в умовах розвитку парламентарізму в Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 2226-3209
694444
  Мичко М. Конституційні засади діяльності прокуратур в країнах Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-26.
694445
  Радченко А.М. Конституційні засади забезпечення охорони прав на сорт рослин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-7957-18-6
694446
  Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 49-53


  Стаття присвячена актуальним питанням теорії та практики утвердження та функціонування конституційних засад захисту прав і свобод дитини в Україні. Аналізуються витоки і досвід забезпечення прав і свобод дитини у міжнародних документах і національних ...
694447
  Філіповська О.Л. Конституційні засади імплементації міжнародних договорів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 7-8.
694448
  Брінцов А.І. Конституційні засади кодифікації аграрного законодавства України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 213-217. – ISBN 978-966-7957-18-6
694449
  Корнєва Т.В. Конституційні засади митного контролю в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.95-101. – Бібліогр.: 7 н.
694450
  Бурий В.О. Конституційні засади нормативного регулювання судового збору в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 12-17. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
694451
  Ушаповська О.І. Конституційні засади планування земель в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-7957-18-6
694452
  Дудко І.Д. Конституційні засади повноважень президента США у сфері зовнішньої політики та тенденції їх реалізації за постбіполярні часи: політичний аналіз проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено ступінь відповідності сучасних повноважень американського президента у сфері зовнішньої політики Конституції США, а також демократичним засадам функціонування американського суспільства та моральним нормам сучасних міжнародних відносин. The ...
694453
  Костяшкін І.О. Конституційні засади права власності на землю українського народу // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7169-06-9
694454
  Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 76-90
694455
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 38-44. – ISSN 0201-7245
694456
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
694457
  Андрушко П. Конституційні засади права людини на безпеку // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
694458
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Раневич Орест Юрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
694459
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення та юридичні гарантії їх реалізацї // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 196-198
694460
  Ковальчук Р.Л. Конституційні засади правового регулювання вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 40-44. – (Право). – ISSN 2222-5226
694461
  Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються положення Конституції України, що регулюють правовий статус Національного банку України, а також досліджуються норми окремих законів, що закріплюють у своєму змісті діяльність зазначеного органу. В статье рассматриваются ...
694462
  Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи та удосконалення системи органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.59-63. – ISBN 966-667-078-Х
694463
  Ніндипова В. Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-31.
694464
  Коцюба Р.О. Конституційні засади регулювання земельних відносин в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 2220-1394
694465
  Олефір В.І. Конституційні засади регулювання міграційних процесів в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-34
694466
  Бабенко К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / Бабенко К.А. – Київ : Ін Юре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-313-428-4
694467
  Лотюк О.С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / Лотюк О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 355, [1] с. – Бібліогр.: с. 303-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-13-4
694468
  Ракул В. Конституційні засади становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.66-73. – ISSN 1561-4999
694469
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади становлення і розвитку парламентаризму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 302-314


  Розглядаються питання розвитку та становлення парламентаризму в Україні, діяльності політичних партій та взаємозалежності між діяльністю парламенту та роботою депутатських фракцій. Ключові слова: парламент, парламентаризм, депутатські фракції, ...
694470
  Мокрицька Ірина Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захисту за законодавством України та Італії: порівняльний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 26-33.
694471
  Люббе- Вольфф Конституційні засади та можливість реалізації основних соціальних прав через звернення до суду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.94-111
694472
  Крилов В. Конституційні засади функціонування інституту президенства в Польщі // Вісник. Сер. Міжнародні відносини, 2000. – Бібліогр.: 4 назви
694473
  Байсаров І.П. Конституційні засади юридичної відповідальності за земельні правопорушення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 120-123. – ISSN 0201-7245
694474
  Мацькевич М. Конституційні культурні права в практиці Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 3-5
694475
  Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 411-417. – ISSN 1026-9932
694476
  Федоренко В.Л. Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / Федоренко В.Л., Чернеженко О.М. ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, М-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-75-7
694477
  Тарнопольський В. Конституційні можливості-суверенітет, самовизначення федералізм, конфедералізм і унітарна держава // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 27-39


  Про Державний Суверенітет України.
694478
  Боярський О. Конституційні настанови та процес розширення участі людини в місцевому самоврядуванні через актуалізацію феноменології нормопроектування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 94-99
694479
  Вінніков О. Конституційні обмеження права на свободу об"єднання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Практика європейських держав у контексті конституційної реформи в Україні".
694480
  Петров Є.Ю. Конституційні обов"язки іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 1. – С. 58-67. – ISSN 1999-5717
694481
  Скворцова О.В. Конституційні обов"язки людини і громадянина // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
694482
  Шукліна Н.Г. Конституційні обов"язки людини і громадянина як елемент конституційно-правового статусу особи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 53-62.
694483
  Гронтюк О.В. Конституційні організаційно-правові гарантії права на материнство в Україні: поняття, особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 62-68. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
694484
  Єсімов С.С. Конституційні основи адміністративно-правового режиму інформаційної безпеки / С.С. Єсімов, В.С. Боровікова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 134-142. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
694485
  Фрицький О.Ф. Конституційні основи взаємовідносин місцевих Рад з підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье анализируются основные функции и методы управления, используемые местными Советами во взаимоотношениях с предприятиями, организациями и учреждениями вышестоящего подчинения в процессе реализации полномочий, предоставленных им в этой сфере ...
694486
  Дереко В.Н. Конституційні основи воєнно-політичних рішень ( питання теорії та практики) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
694487
  Кравцова З. Конституційні основи державної влади в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 22-28. – ISSN 2220-1394
694488
  Бринцев В. Конституційні основи для подальшого розвитку сучасної // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 28-33
694489
  Мінченко С.І. Конституційні основи дотримання та обмеження прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 127-134. – ISSN 0132-1331
694490
  Малишко М. Конституційні основи екологічного права та їх місце в екологічній правовій системі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 0132-1331
694491
  Ладиченко В. Конституційні основи єдності державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 20-25
694492
  Оксенчук І. Конституційні основи законодавчого регулювання пенітенціарної сфери // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 26-31
694493
  Синельникова Р.Д. Конституційні основи інституту одноосібного президента в країнах народної демократії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 57-61. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Данная статья посвящена конституционным основам института единоличного президента в странах народной демократии. Институт единоличного президента в социалистических государствах держится на подлинно демократических основах и в корне отличается от ...
694494
  Тихонова Є.А. Конституційні основи національно-державного устрою СРСР і УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 16-23. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются характерные черты национально-государственного устройства СССР и союзных республик на этапе развитого социализма, нашедшие свое выражение и закрепление в Конституции СССР 1977 года и конституциях союзных республик 1978 года. ...
694495
  Ващишин М.Я. Конституційні основи організації національної екомережі // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 287-290. – ISBN 978-966-7957-18-6
694496
  Мунтян В.Л. Конституційні основи охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 37-43. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье излагаются некоторые вопросы правовой охраны природы в связи с закреплением принципов природопользования и охраны окружающей среды в Конституции СССР и Конституции УССР. Подчеркивается настоятельная потребность в дальнейшем совершенствовании ...
694497
  Вєтрова І.В. Конституційні основи поняття і змісту грошово-кредитної політики і їх розвиток у законодавстві України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
694498
  Шишкін В. Конституційні основи правового регулювання органів державної влади на акти воєнної агресії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 214-222. – ISSN 2310-6158
694499
  Семчик В.І. Конституційні основи правового статусу земельних ресурсів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7021-00-0
694500
  Ладиченко В.В. Конституційні основи правового статусу особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 50-57. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
694501
  Штефан М.Й. Конституційні основи правосуддя в СРСР / М.Й. Штефан, Р.Г. Кочар`янц. – Київ : Наукова думка, 1982. – 152 с.
694502
  Берназюк Я.О. Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Берназюк Ян Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
694503
  Чалий О.О. Конституційні основи представництва Української РСР при укладанні міжнародних договорів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье исследуются положения Конституции УССР 1978 г., регулирующие порядок представительства Украинской ССР при заключении международных договоров. Указывается, что рост взаимосвязи факторов внутренней и внешней политики, увеличение количества ...
694504
  Приходько Х.В. Конституційні основи представницької демократії: доктринальні підходи та парламентські системи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 190-195. – ISBN 978-966-7166-35-9
694505
  Лощихін О.М. Конституційні основи регулювання економічної діяльності держави на сучасному етапі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 48-54. – ISSN 1563-3349
694506
  Оніщук М.В. Конституційні основи референдної демократії в Україні: проблеми теорії та методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 5-16
694507
  Вавженчук С Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні : монографія / С.Я. Вавженчук ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Атіка, 2011. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 194-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-390-8
694508
  Скрипнюк Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи / Скрипнюк, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 15-20
694509
  Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-100.
694510
  Ющик О.І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посібник / О.І. Ющик, Ю.Л. Бошицький, В.І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2015. – 155, [1] с. – На тит. арк.: До 20-річчя Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр.: с. 144-151. – ISBN 978-617-665-027-0
694511
  Бабенко К. Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6.
694512
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
694513
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
694514
  Силенко Людмила Михайлівна Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Силенко Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
694515
  Силенко Л.М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Силенко Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
694516
  Сон С. Конституційні основи соціальної сутності української держави // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.73-78. – ISSN 1561-4999
694517
  Носік В.В. Конституційні основи стратегії розвитку земельного та аграрного права в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-7957-18-6
694518
  Діденко Т.І. Конституційні основи формування та розвитку екологічного законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-45. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
694519
  Магновський І. Конституційні основи функціонуванняорганів влади в Автономній Республіки Крим: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 3-6.
694520
  Бабенко К. Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
694521
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694522
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 0132-1331
694523
  Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина "прихованих" президентських повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
694524
  Сивак О.В. Конституційні повноваження у сфері зовнішньої політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Стаття присвячена дослідженню конституційних повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Конституційного Суду в галузі формування та здійснення зовнішньої політики, а також контролю за цими процесами. Автор аналізує ...
694525
  Пашинський В. Конституційні права військослужбовців: класифікація та обмеження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 0132-1331
694526
  Скрипнюк О. Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 176-182. – ISSN 1993-0909
694527
  Голосніченко І.П. Конституційні права і свободи на пересування та вільний вибір місця проживання серед інших прав і свобод людини // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 17-28. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
694528
  Овчарук С.С. Конституційні права людини та громадянина в контексті предмета адміністративного права та адміністративної реформи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22.
694529
   Конституційні права, свободи і обов"язки людини і громадянина в Україні / [Ю.С. Шемшученко та ін. ; за ред. Ю.С. Шемшученко] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251, [1] с. – На тит. арк.: До 60-річчя Загальної декларації прав людини. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-66-5
694530
  Ієрусалімов О.І. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : курс лекцій, навч.-метод. та довідкові матеріали до них / О.І. Ієрусалімов [та ін.] ; за заг. ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. І.П. Голосніченка ; Нац. трансп. ун-т, Київ. юрид. ін-т МВС України. – Київ : ГАН, 2004. – 350, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-170, 347-350
694531
  Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
694532
  Крусян А. Конституційні правовідносини у системі сучасного конституціоналізму в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 15-22. – ISSN 1561-4999
694533
  Федоренко В.Л. Конституційні правовідносини, система конституційного права та система конституційного законодавства України: діалектика взаємозв"язків // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-26.
694534
  Шаповал В.М. Конституційні принципи (принципи конституції) як категорія науки державного права буржуазних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються деякі категорії науки державного права буржуазних країн, дається визначення понять "конституційні принципи" та "принципи конституції", розкривається їх зміст та основні відмінності.
694535
  Багрій О. Конституційні принципи верховенства права та верховенства Конституції України у правовій системі України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 143-149
694536
  Майданник О. Конституційні принципи діяльності Верховної Ради України по здійсненню контрольної функції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-101
694537
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Українській Народній Республіці // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 243-246. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
694538
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Калиновський Б.В.; НАВСУ. – Київ, 2004. – 218л. + Додатки: л. 217-218. – Бібліогр.: л. 194-216
694539
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Калиновський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
694540
  Федоренко В.Л. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 207-219. – ISBN 978-617-7507-75-7
694541
  Ухаль А.М. Конституційні принципи організації судів і здійснення правосуддя : навч. посібник / А.М. Ухаль ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ : Вид-во Київського університету права, 2011. – 30 с.
694542
  Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
694543
  Кампо В. Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 4-7
694544
  Рабінович С. Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 168-177. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
694545
  Падалко Г.В. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
694546
  Крамаренко Л.К. Конституційні принципи соціалістичного правосуддя в цивільних справах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 44-51. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются конституционные принципы осуществления правосудия по гражданским делам на основе положений Конституции СССР 1977 года, дан их анализ и освещены правовые гарантии их осуществления. Показано развитие идей В.И. Ленина о ...
694547
  Колісник В. Конституційні принципи територіальної цілісності держави у контексті національно-етнічного складу прикордонних регіонів України та Росії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 125-142. – ISSN 2310-6158
694548
  Корнієнко М. Конституційні проблеми // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.32-33. – ISSN 1726-3077


  Місцеве самоврядування
694549
  Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права = Constitutional problems of modern theory of law : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті ії модернізації та ефективного конституційного правосуддя / професор А.О. Селіванов. – Київ : Логос, 2012. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 145-150. – ISBN 978-966-171-448-8
694550
  Волощук О.Т. Конституційні проблеми взаємовідносин Президента і парламенту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 427)
694551
  Кравчук О. Конституційні проблеми захисту соціальних прав громадян у практиці Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
694552
  Новікова С.О. Конституційні проекти декабристів як відображення впливу міжнародно-політичних чинників на розвиток державницько-правової думки в Росії та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-49
694553
  Мартюк А.С. Конституційні проекти декабристів: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 280-284
694554
  Пашинський В.Й. Конституційні соціально-економічні права військовослужбовців // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-97.
694555
  Шаповал В. Конституційні статуси людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 57-77
694556
  Шульженко Ф.П. Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 94-100. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються особливості становлення громадянського суспільства в Україні на етапі незалежності. В полі зору – історичні аспекти становлення громадянського суспільства відповідно до конституційних та адміністративно-правових засад і політичних вимірів ...
694557
  Шараєвська Т.А. Конституційні та еколого-правові передумови формування права цивільного захисту в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 366-369. – ISBN 978-966-7957-18-6
694558
  Білоусов Є.М. Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 37-41
694559
  Ліховицький Я. Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 148-152. – ISSN 2409-4544
694560
  Сердюк В. Конституційні та матеріально-правові гарантії виконання функцій Верховного Суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-97.
694561
  Слободян Б. Конституційні турботи / Б. Слободян, І. Ольшевський // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
694562
  Кампо В. Конституційні університети професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
694563
  Каркач П.М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду : Навчальний посібник / П.М. Каркач, М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 116с.
694564
  Андрійчук О. Конституційні цінності Єдиної Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-62
694565
  Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 111-120.
694566
  Розвадовський В. Конституційні цінності та проблеми українського державотворення 1989-2017 років // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 128-142. – ISSN 2310-6158
694567
  Маркуш М. Конституційні цінності як основоположні засади в кримінальному процесі України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 73-85
694568
  Кириченко Ю. Конституційній суд виходить зі сплячки / Ю. Кириченко, Б. Бондаренко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 3


  "Конституційний суд нарешті обрав голову і ухвалив регламент своєї діяльності. 21 лютого 2018 року головою Конституційного суду обрано Станіслава Шевчука, щодо фаховості якого сумнівів не виникне ні в кого. Він - суддя ЄСПЛ ad hoc, доктор юридичних ...
694569
  Стрижак А. Конституційність - основа стабільності держави та суспільства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-102
694570
  Андрейцев В.І. Конституційність деяких новацій Земельного кодексу України: законодавчі передбачення та проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається конституційність деяких новацій Земельного кодексу України з позицій законодавчих передбачень та проблем реалізації. The article studies the matter of constitutionality of some novelties in the Land Code of Ukraine in terms of ...
694571
  Кучерук Н. Конституційність змін // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 3 (159). – С. 36-38. – ISSN 1726-3077


  Норми доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя, який отримав позитивний висновок від КСУ, не відповідають ані Основному Закону, ані міжнародним стандартам правосуддя.
694572
  Різник С.В. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Різник Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
694573
  Совгиря О.В. Конституційно- правова відповідальність парламентської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-11
694574
  Статівка О.О. Конституційно- правові засади охорони природно-заповідного фонду України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 353-356. – ISBN 978-966-7957-18-6
694575
  Лялюк О. Конституційно-иравова характеристика підстав відповідальності депутатів місцевих рад // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 129-133. – ISSN 1993-0909
694576
  Волошин Ю. Конституційно-інституційні реформи в Австійській Республиці в контексті європейської міждержавної інтеграції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-73
694577
  Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
694578
  Кохановський В.В. Конституційно-порівняльна характеристика темпоральних меж строків повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122
694579
  Богданова С.Д. Конституційно-правова взаємодія Конгресу та Верховного Суду США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 106-110. – ISSN 2219-5521
694580
  Онопенко В. Конституційно-правова відповідальність // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 129-130
694581
  Мельник Олена Володимірівна Конституційно-правова відповідальність вищих органіх державноої влади : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
694582
  Червяцова А. Конституційно-правова відповідальність держави й фізичних осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86.
694583
  Сушинський О. Конституційно-правова відповідальність органів адміністрування виборчим процесом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 191-200. – ISSN 1026-9932
694584
  Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується питання конституційно-правової відповідальності глави держави. В статье рассматриваются вопросы конституционно-правовой ответственности главы государства. The actual questions Head"s of State constitutional and legal ...
694585
  Колісник Б. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 308-311. – ISBN 978-966-306-020-4
694586
  Колісник В. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання демократичних парламентських процедур // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 109-111
694587
  Кушніренко О.Г. Конституційно-правова відповідальність як форма захисту Конституції України та конституційного ладу України // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 79-81. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
694588
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15с.
694589
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 180л. – Бібліогр.:л.168-180
694590
  Андрушко І.П. Конституційно-правова відповідальність: поняття та склад // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 43-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
694591
  Мельник О.В. Конституційно-правова відпровідальність вищих органів державної влади. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 16л.
694592
  Ковтун В. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 148-152. – ISSN 2663-5313
694593
  Бевз О.В. Конституційно-правова категорія "довкілля": підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 316-320. – ISBN 978-966-7957-18-6
694594
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
694595
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
694596
  Годованик Конституційно-правова норма та її відображення в Європейському праворозумінні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 80-85. – ISSN 2524-0129
694597
  Бочарова Н. Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід) // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-45.
694598
  Тиріна М.П. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 205-209. – ISSN 1563-3349
694599
  Лукашева О. Конституційно-правова природа податкового обов"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52..
694600
  Берназюк Я.О. Конституційно-правова природа права вето Президента України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 43-48
694601
  Чабан А.А. Конституційно-правова природа Ради Міністрів Автономної Республіки Крим: дискусійні питання теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 104-109
694602
  Присяжненко А.М. Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 30-38
694603
  Лапка О.Я. Конституційно-правова реформа в Україні: історичні передумови запровадження, мета та моделі втілення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 78-83. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
694604
  Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-29
694605
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
694606
  Селіванов А.О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в адміністративній юрисдикції суду // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-28.
694607
  Мочульська М. Конституційно-правове забезпечення взаємозв"язків України та закордонних українців // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 257-263. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
694608
  Бабенко К. Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез? // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-32.
694609
  Бездрій Р.Б. Конституційно-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні та в європейських країнах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 78-89. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
694610
  Курчин О.Г. Конституційно-правове забезпечення органами місцевого самоврядування містобудівної діяльності: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Курчин Олег Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
694611
  Какауліна Л.М. Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Какауліна Людмила Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
694612
  Черченко І.П. Конституційно-правове оформлення зовнішньополітичного механізму Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-214.
694613
  Кобрин В.С. Конституційно-правове положення глави уряду УНР в період правління Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 197-202. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
694614
  Свірський Б.М. Конституційно-правове положення мови та релігії, як духовних аспектів основ конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
694615
  Земко А.М. Конституційно-правове регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 190-193. – ISBN 978-966-7957-18-6
694616
  Колодій А.М. Конституційно-правове регулювання в Україні: перспективи розвитку / А.М. Колодій, Н.А. Пелих // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 135-140.
694617
  Богашов О. Конституційно-правове регулювання взаємодії ОВС з виборчими комісіями при організації процедури голосування в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 12-15.
694618
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень у деяких зарубіжних країнах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 19-30. – ISSN 2524-0323
694619
  Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 189-195. – ISSN 1563-3349
694620
  Лубська М.В. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
694621
  Бесклетний М.Є. Конституційно-правове регулювання державного ладу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 412-416. – ISBN 966-660-151-6
694622
  Босий В.П. Конституційно-правове регулювання державної політики україни у сфері біженців // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 20-29. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
694623
  Сон С. Конституційно-правове регулювання і практика участі політичних партій у місцевих виборах в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 84-89. – ISSN 1561-4999
694624
  Бабенко К. Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 41-46
694625
  Ніконорова Н.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-138.
694626
  Коваленко Анатолій Андрійович Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Коваленко Анатолій Андрійович; КУ ім Тараса Шевчанка. – К, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.161-180
694627
  Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.02 / Коваленко А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
694628
  Чернеженко О.М. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцрарії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 153-161
694629
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-11
694630
  Кафарський В.І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Кафарський В.І. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
694631
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. – Бібліогр.: арк. 166-193
694632
  Герасименко Я.О. Конституційно-правове регулювання охорони довкілля в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 89-93. – ISSN 0201-7245
694633
  Діус Н.І. Конституційно-правове регулювання підстав дострокового припинення повноважень глави держави в Україні та країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 175-184. – ISSN 1563-3349
694634
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні : ( проблеми теорії та практики). Монографія / Н.Г. Шукліна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-108-8
694635
  Бак В.І. Конституційно-правове регулювання розмежування сфери компетенції між Президентом та парламентом: зарубіжний досвід та українська практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 103-107
694636
  Середюк В.В. Конституційно-правове регулювання свободи масової інформації в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 195-199. – ISSN 0201-7245
694637
  Чернецька О.В. Конституційно-правове регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україні // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 159-163. – ISBN 978-966-301-172-1
694638
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правове регулювання статусу міністерства юстиції в системі органів юстиції Німеччини та Австрі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 58-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
694639
  Купчик О.Р. Конституційно-правове регулювання участі радянської України у зовнішній політиці СРСР в міжвоєнний період (1920-1930-ті рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 48-49. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
694640
  Антонова О. Конституційно-правове регулювання шлюбу та сім"ї в американських та азіатських державах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
694641
  Саченко С.С. Конституційно-правовий аналіз прав людини і громадянина, що забезпечують охорону життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-111
694642
   Конституційно-правовий аналіз функціонування інформаційної сфери громадянського суспільства // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-919-129-8
694643
  Бабенко К.А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 19-28
694644
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий захист культурних прав і свобод громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичне обгрунтування і практичне значення конституційно-правового захисту культурних прав і свобод людини, акцентується увага на особливості цієї проблеми в Україні, вносяться пропозиції з удосконалення відповідної законодавчої ...
694645
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай та основні етапи його генезису в незалежній Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 28-33. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
694646
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай, конституційна звичаєвість та конституційна традиція: проблеми ідентифікації категорій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 240-246. – ISSN 1563-3349
694647
  Майданник О. Конституційно-правовий імунітет народного депутата України: проблеми та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.4-8
694648
  Бак В.І. Конституційно-правовий механізм взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 86-89
694649
  Брацук Іван Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 18-21
694650
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. Constitutional and legal elements of the mechanism of guarantees of the right of ownership of land ...
694651
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. The article analyses constitutional-legal elements of the mechanism of the right of ownership of ...
694652
  Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А.Ю. Олійник. – Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навчальної літератури, 2008. – 470, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-470. – ISBN 978-966-8533-63-1
694653
  Шкарбан В.Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
694654
  Шмоткін О.В. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини Службою безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11
694655
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 252-266. – Бібліогр.: арк. 211-251
694656
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
694657
  Скомороха Т.В. Конституційно-правовий механізм контролю за виконанням актів глави держави в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-33. – ISSN 2220-1394
694658
  Рекун А.Д. Конституційно-правовий механізм підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 53-55
694659
  Власенко Олена Конституційно-правовий механізм реалізації права громадян на свободу мирних зборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 111-113
694660
  Лотюк О.С. Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті розкривається поняття конституційно-правового механізму формування та підтримки інститутів громадянського суспільства, юридична природа самого громадянського суспільства, аналізується структура механізму. Визначаються проблеми функціонування ...
694661
  Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-246. – ISSN 1563-3349
694662
  Ніконорова Н. Конституційно-правовий принцип несумісності мандата парламентаря в державах-членах Європейського Союзу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 119-124
694663
  Подима Я. Конституційно-правовий принцип рівності громадян: актуальні питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 96-99.
694664
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
694665
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.02 / Аль-Зубі Б.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
694666
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим: проблеми теорії й практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-23. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Деякі теоретичні проблеми вдосконалення законодавства про конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Some theoretical issues of improving the legislation on the constitutional-legal status of the Autonomous Republic of Crimea.
694667
  Ревер С. Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 142-150. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
694668
  Абасов Гафіс Гасан-огли Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим: актуальні проблеми теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 20-28
694669
  Кравчук В.М. Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя: окремі питання законодавчого регулювання // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-966-940-085-7
694670
  Бойко О.В. Конституційно-правовий статус вченого // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349


  Аналізуються поняття правового статусу, правового модусу, їх види та співвідношення. На основі проведеного аналізу розкриваються структурні елементи конституційно-правового статусу вченого. Досліджуються про- блеми реалізації окремих з них.
694671
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-127


  Стаття присвячена питанням визначення конституційно-правового статусу глави уряду в країнах Латинської Америки.
694672
  Соегиря О.В. Конституційно-правовий статус глави уряду в Україні та в зарубіжних країнах: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-107


  У статті досліджується питання актуальних тенденцій конституційно-правового регулювання статусу глави вищого органу виконавчої влади.
694673
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
694674
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 257 л. – Бібліогр.: л. 231-257
694675
  Бондарчук І.В. Конституційно-правовий статус громадянських організацій та політичних партій в Україні проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 88-95
694676
  Ганжа Н.В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій в Україні: проблеми законодавчого оформлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 13-19. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
694677
  Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 179-200
694678
  Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
694679
  Ткаченко Є.В. Конституційно-правовий статус державної мови у зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
694680
  Пейчева С. Конституційно-правовий статус дитини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
694681
  Карпова П.В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; № 2 (5)). – ISSN 2226-2873
694682
  Швець І.В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 116-123
694683
  Крусян А.Р. Конституційно-правовий статус з"їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ: проблеми та напрями їх вирішення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 27-37. – ISSN 2308-9636
694684
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус інституту прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 116-125
694685
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правовий статус людини і громадянина / Н.Г. Шукліна, О.Л. Кустова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Ця стаття характеризує конституційно-правовий статус людини і громадянина як комплексну та багатопланову категорію з огляду на її структуру та зміст.
694686
  Рабінович П. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 19-31. – ISSN 1993-0909
694687
  Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-119.
694688
  Карп Д.І. Конституційно-правовий статус національних меншин у сучасній доктрині конституціоналізму: проблеми визначення та інтерпретації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 170-174. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних аспектів визначення категорії «національні меншини» в науці конституційного права. Стверджується, що у сучасних конституціях відображені певні концептуальні підходи до суб’єктного складу національних меншин, ...
694689
  Панасюк В.В. Конституційно-правовий статус особи. Український вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 131-138


  У статті розкрито суть інституту конституційно-правового статусу особи. Визначено його складові, проведено теоретико-правовий аналіз головних аспектів конституційно-правового статусу особи в Україні.
694690
  Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-226. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
694691
  Жукорська Я. Конституційно-правовий статус Президента України / Я. Жукорська, Р. Тарасюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 163-167. – ISSN 2524-0129
694692
  Мартинюк Р.С. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 66-75. – ISSN 2306-9082
694693
  Берназюк Я.О. Конституційно-правовий статус Прем"єр-міністра України: проблеми теорії та практики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 199-205. – ISSN 1563-3349
694694
  Кобрин В. Конституційно-правовий статус прем"єр-міністра Японії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 133-138. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
694695
  Чечерський В.І. Конституційно-правовий статус прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні = Constitutional and legal status of the prosecutor"s bodies in Slovakia, Poland, Czech and Ukraine : (порівняльно-правове дослідження) : монографія / Чечерський В.І., Бисага Ю.М. ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 159, [1] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 149-159. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-002-8
694696
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-35.
694697
  Скрипнюк О. Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 21-28
694698
  Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 32-40
694699
  Дудченко О.С. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи в УСРР в 1920-1930-х рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 2219-5521
694700
  Тополянська Т. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості конституційно-правового статусу суб"єктів права законодавчої ініціативи. Розглядаються законодавчо визначені повноваження суб"єктів права законодавчої ініціативи при здійсненні права законодавчої ініціативи. Пропонуються шляхи ...
694701
  Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі : (порівняльно-правове дослідження) :монографія / Ольга Чепель ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-249. – ISBN 978-966-423-122-7
694702
  Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні / О.В. Батанов; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ : ІнЮре, 2003. – 512 с. – ISBN 966-313-043-1
694703
  Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В.В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 171-186 та у підрядк. примітках. – ISBN 978-966-2183-86-3 (Алерта)
694704
  Сердюков В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 19-23


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
694705
  Сухонос В. Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126.
694706
  Ярощук В.Г. Конституційно-правові аспекти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 267-270
694707
  Данилюк Ю.В. Конституційно-правові аспекти інституту глави держави: вітчизняний та зарубіжний досвід // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
694708
  Неліна Н.В. Конституційно-правові аспекти категорії "український народ" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 179-182. – ISSN 1563-3349
694709
  Лукашева О.Е. Конституційно-правові аспекти незалежності Національного банку України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 29-34. – ISSN 0201-7245
694710
  Кунець І.Ю. Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – C. 4-14. – ISSN 2222-5374
694711
  Котюк І. Конституційно-правові аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій / І. Котюк, О. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 48-55
694712
  Журавський В.С. Конституційно-правові аспекти реалізації права громадян на освіту / В.С. Журавський, Ю.В. Хорт // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 156-161. – ISBN 978-966-7166-35-9
694713
  Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 1561-4999
694714
  Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової системи // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-24
694715
  Скомороха Т.В. Конституційно-правові аспекти участі Президента України у законодавчому процесі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 222-227. – ISBN 978-966-7166-35-9
694716
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правові відносини і принципи: визначення галузевої специфіки конституційного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 49-59. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
694717
  Халюк С.О. Конституційно-правові гарантії діяльності Вищої ради юстиції. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 71-77
694718
  Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Шевчук Юлія Василівна. – Київ, 2006. – 132с. – ISBN 966-7863-59-Х
694719
  Севрюков В.В. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав корінних народів та національних меншин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 309-313. – ISSN 1563-3349
694720
  Григорчук М. Конституційно-правові гарантії захисту прав суб"єктів господарювання // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 102-112. – ISSN 2523-4552
694721
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 229 л. – Бібліогр.: л. 211 - 229
694722
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
694723
  Наулік Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Н. Наулік, Ю. Каплюхіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 57-64


  Про права людини в правовій державі.
694724
  Дешко Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних свобод у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-60. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
694725
  Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в державотворчому процесі в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядається роль конституційно-правових гарантій у створенні нових механізмів забезпечення прав та свобод людини і громадянина, які сприятливо впливають на демократичні процеси в Україні. The article deals with the role of constitutional and legal ...
694726
  Гавронська Т.В. Конституційно-правові гарантії свободи особистості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 77-83. – ISSN 1563-3349
694727
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова : (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
694728
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – ISSN 0132-1331
694729
  Васін М.С. Конституційно-правові засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Васін Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
694730
  Рижук І.В. Конституційно-правові засади виборів старост об"єднаних територіальних громад // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 216-222. – ISBN 978-617-7069-57-6
694731
  Пастух А.В. Конституційно-правові засади вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-7957-18-6
694732
  Рибак Н.С. Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 110-117
694733
  Баштанник В. Конституційно-правові засади державного управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів: історико-теоретичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-59.
694734
  Крижановський В. Конституційно-правові засади діяльності органів судової влади у забезпеченні захисту прав людини на сучасному етапі державотворення в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
694735
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 32-41
694736
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання у США на рівні суб"єктів федерації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 37-47
694737
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 749, [3] с. : іл., табл. – Додатки: с. 698-729.- Предм. покажч.: с. 730-743. – Бібліогр.: с. 659-697 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-76-2
694738
  Нестерович В. Конституційно-правові засади лобіювання у Федеративній Республиці Німеччини // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 59-66.
694739
  Грицаєнко Л.Р. Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
694740
  Сухонос В.В. Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-80
694741
  Кравцова З.С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : монографія / З.С. Кравцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 427, [1] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 378-427. – ISBN 978-617-7844-79-1
694742
  Кравцова З.С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Кравцова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
694743
  Курило Т.В. Конституційно-правові засади охорони культурної спадщини та проблеми їх реалізації в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 68-75. – (Юридична ; Вип. 1)
694744
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Аналізуються ознаки та розкриваються особливості права громадян на екологічну безпеку, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад його реалізації. The article deals with characteristics and peculiarities of the citizens" right to ...
694745
  Гаєва Н.П. Конституційно-правові засади права на свободу об"єднання // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 432-433. – ISBN 966-660-151-6
694746
  Короткий Т. Конституційно-правові засади реалізації права на здоров"я / Т. Короткий, Н. Хендель // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 80-90
694747
  Старинський М.В. Конституційно-правові засади регулювання валютних відносин в Україні // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 73-77
694748
  Мельниченко Н. Конституційно-правові засади регулювання культурної політики країн Європейського Союзу (на прикладі Фінляндії та Швеції) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1561-4999
694749
  Олійник Ю. Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918-1939 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 117-124. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
694750
  Нестерович В. Конституційно-правові засади системи реєстрації лобістів у Канаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 23-26
694751
  Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-110.
694752
  Зозуля О.І. Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 29-34. – ISSN 1727-1584
694753
   Конституційно-правові засади становлення української державності. – Харків : Право, 2003. – 328с. – ISBN 966-7146-84-7
694754
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правові засади статусу Міністерства юстиції України в системі виконавчої влади // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 101-110
694755
  Нестерович В. Конституційно-правові засади участі громадськості у фінансуванні федеральних виборчих кампаній США // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 17-24
694756
  Позняк Е.В. Конституційно-правові засади формування екологічного світогляду в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 283-286. – ISBN 978-966-7957-18-6
694757
  Павлова О.В. Конституційно-правові засади формування поняття "екологічної держави" в Україні: міжнародний досвід // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 348-349. – ISBN 978-966-7957-18-6
694758
  Антонова О.Р. Конституційно-правові засади шлюбу і сім"ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
694759
  Авдюгін Р.Г. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 148-152. – ISSN 1563-3349
694760
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю та різних титулів різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
694761
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю на різних титулах, різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
694762
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правові інститути та норми: поняття, класифікація, структура // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-13.
694763
  Бердниченко І.А. Конституційно-правові категорії та їх вплив на розвиток земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 160-163. – ISBN 978-966-7957-18-6
694764
  Дацюк В. Конституційно-правові межі та особливості мовної політики України на сучасному етапі державотворення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Визнання юридичних рамок".
694765
  Влащенко С. Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 45-49. – ISSN 2308-9636
694766
  Бабенко К. Конституційно-правові механізми збалансування влади в процесі взаємодії уряду і парламенту // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-82.
694767
  Мельник В.М. Конституційно-правові механізми регулювання системи державного управління в східноєвропейській транзитивній моделі: загальна геополітична теорія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 92-94
694768
  Заморська Л.І. Конституційно-правові норми як специфічний вид правових норм у сучасній теорії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
694769
  Андрейцев В. Конституційно-правові обтяження використання права власності на землю // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім.Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2004. – № 5. – С. 34-38.
694770
  Гетьман А.Б. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 175-181. – ISSN 1563-3349
694771
  Кичун В. Конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади України з Автономною Республікою Крим в соціальній та екологічній сферах // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.38-39


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
694772
  Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії державної влади і забезпечення верховенствва права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0132-1331
694773
  Боняк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб"єктами громадянського суспільства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 21-26
694774
  Магновський І. Конституційно-правові основи вищих елементів системи територіального устрою україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95–101. – (Серія юридична ; Вип. 48)
694775
  Федоренко Владислав Леонідович Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.169-193
694776
  Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Федоренко В.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 18л.
694777
  Бедрій Р. Конституційно-правові основи громадянства України : монографія / Руслан Бедрій ; ред. А.А. Черняк ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 164 с.


  У посібнику з позицій нового законодавства України розглянуто основи таких галузей права як конституційне, трудо-ве, цивільне, екологічне, шлюбно-сімейне, адміністративне, кримінальне та система правоохоронних органів і судочинства.
694778
  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України (концептуальний та нормативний аналіз) / Француз Анатолій Йосипович. – Київ : Логос, 2005. – 516с. – ISBN 966-581-739-6
694779
  Ільїна К.О. Конституційно-правові основи державного суверенітету України // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 110-111
694780
  Крутевич М.М. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
694781
  Ганзицька Т.С. Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
694782
  Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
694783
  Наливайко Л. Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 8-12
694784
  Краковська А. Конституційно-правові основи реалізації соціальної функції держави в України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 33-39.
694785
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / Лотюк О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 334, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-75-2
694786
  Магновський І.Й. Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 37-43
694787
  Паславська Н. Конституційно-правові основи фінансової діяльності ФРН // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 93-94
694788
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правові особливості статусу автономій Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та шляхи подальшого вдосконалення федеративних відносин у Росії. Theoretical issues of definition of the constitutional-legal status ...
694789
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин. Сonstitutional legal perspectives of regulation of land jurisdictional relations are examined.
694790
  Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0132-1331
694791
  Грицак Василь Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 8-10.
694792
  Багряк А. Конституційно-правові принципи застосування права вето президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 238-246. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
694793
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 68-74. – ISSN 1563-3349
694794
  Біленчук П. Конституційно-правові принципи і моделі організації діяльності прокуратури в Україні та країнах Європи: порівняльний аналіз / П. Біленчук, А. Григоренко // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 59-62
694795
  Гудзь Л. Конституційно-правові принципи як елементи механізму забезпечення виборчих прав громадян України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 3-5
694796
  Шахман Н.В. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 214-218. – ISSN 1563-3349
694797
  Городовенко А. Конституційно-правові проблеми інституту громадянства України на сучасному етапі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-37
694798
  Батанов О.В. Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2219-5521
694799
  Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування України / В.С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 376с. – ISBN 966-7007-51-4
694800
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові проблеми реалізації режиму землі як основного національного багатства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості правового режиму землі як основного національного багатства, обґрунтовуються пропозиції щодо реалізації правосуб"єктності власників земель та земельних ділянок, що підлягають особливій державній охороні. The article deals ...
694801
   Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ, 2001. – 356с. – ISBN 966-02-2097-9
694802
  Кудрявцева В. Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 102-107.
694803
  Жмурко О. Конституційно-правовое регулювання права на охорону здоров"я в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 21-25
694804
  Чепель О.Д. Конституційно-праврва відповідальність народних депутатів України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 31-36. – (Правознавство ; Вип. 282)
694805
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
694806
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
694807
  Совгиря О Конституційно-процесуальне право України як галузь права:су-часний стан та перспективи розвитку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 89-93
694808
  Совгиря О. Конституційно-процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 2310-6158


  У статті досліджуються проблеми формування конституційно-процесуального права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Аналізуються погляди провідних українських науковців щодо зазначеної проблематики та наводиться авторська позиція ...
694809
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 99-103
694810
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 31-38
694811
  Крушніцька О. Конституційно–правове регулювання організації та діяльності адвокатури в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 305-306
694812
  Тополь Ю.О. Конституційно - правовий статус Національного банку України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.47-51
694813
  Магновський І. Конституційно - правовий стітус особи (її громадські права і свободи) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
694814
  Бондаренко В І. Конституційно - правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності і корупції // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.212-217. – ISSN 1609-0462
694815
  Курило Т. Конституційно - правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.229-231. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
694816
  Добродумов П. Конституційно - правові основи економічної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.88-92
694817
  Подима Я.В. Конституційно правовий принцип неможливості вигнання громадянина України за межі держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
694818
  Оцел В. Конституціні закони та проблеми реалізації Конституції України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 130-132
694819
  Семикрас В. Конституціно-правові принципи організації державної влади в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 135-136
694820
  Кампо В. Конституціоналізація зовнішніх відносин України: євроінтеграційний аспект // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-61.
694821
  Бочарова Н.В. Конституціоналізація міжнародного права як зовнішній чинник конституціоналізації правових систем країн світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
694822
  Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 16-24. – ISSN 2308-9636
694823
   Конституціоналізація правового порядку Європейського Союзу: наднаціональний вимір // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 423-437. – ISBN 978-966-919-129-8
694824
  Марцеляк О. Конституціоналізація правової системи України: сучасні проблеми / О. Марцеляк, О. Стрєльцова // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 74-81. – ISSN 2522-4883
694825
  Кампо В. Конституціоналізація приватного права у практиці Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7.
694826
  Чернопищук Я.В. Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України: етимологія змісту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
694827
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : теорія та практика : монографія / О.В. Стрєльцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 531, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-436-0
694828
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 83 назви
694829
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02, 081 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 501, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 441-501, [4]
694830
  Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів як засіб оптимізації системи фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 28-32. – (Правознавство ; Вип. 435)
694831
  Стрєльцова О. Конституціоналізація співробітництва України з ЄС на підставі Угоди про асоціацію: перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-61. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
694832
  Стрєльцова О. Конституціоналізація як доктринальна категорія: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до характеристики процесу конституціоналізації, виокремлюються та досліджуються її головні сутнісні риси, виходячи з яких обґрунтовується визначення поняття конституціоналізації. В статье анализируются основные ...
694833
  Ярошенко О.М. Конституціоналізація як основний напрям вдосконалення трудового законодавства України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 541-559. – ISBN 978-966-2578-60-1
694834
  Рябошапко Л. Конституціоналізм - дороговказ у школу демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 18-20
694835
  Литвин В.М. Конституціоналізм / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 206-208. – ISBN 966-642-073-2
694836
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці ( середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст. ) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; МОІНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л.165 - 191
694837
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
694838
  Нікітін Ю. Конституціоналізм і національна безпека в контексті соціального виміру // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 103-112.
694839
  Федоренко В. Конституціоналізм і революція // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 64-92. – ISSN 1026-9932
694840
  Варналій З.С. Конституціоналізм та економіка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 52-54


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
694841
  Ленгер Я.І. Конституціоналізм та судова влада // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 91-92. – ISBN 978-617-7096-97-8
694842
  Каніщев Г.Ю. Конституціоналізм у викладанні "Історії держави і права України" (домодерний період) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 40-55. – ISSN 2073-803X
694843
  Георгіца А.З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А.З. Георгіца, І.Є. Словська // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.57-61. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
694844
  Бочарова Н.В. Конституціоналістика у видавництві Оксфордського університету // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (201). – C. 65-74. – ISSN 2308-9636
694845
  Чертіх Є.М. Конституціональні аспекти теорії органу держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 150-156. – ISSN 1563-3349
694846
   Конституцію України - в життя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  З ініціативи університету було проведено Всеукраїнську наукову конференцію "Конституцію - в життя". Відкрив конференцію ректор В.В. Скопенко; з доповідями виступили: акад. Академії правових наук проф. В. Гончаренко, докт. філософ. наук, проф. А. ...
694847
  Нор В.Т. Конституція - основний закон України в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / В.Т. Нор, П.Б. Стецюк. – Львів; Київ, 1996. – 48 с.
694848
  Мелех Л. Конституція - правовий фундамент законності в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 93-95.
694849
  Литвин В.М. Конституція / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 208-210. – ISBN 966-642-073-2
694850
  Мельник Л.Г. Конституція 1710 року П. Орлика // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-23. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Подаються коротка біографія гетьмана Пилипа Орлика та його Конституція 1710 року, яка є першим конституційним актом на Україні.
694851
  Швачка Г.О. Конституція Автономної Республіки Крим у системі законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-22
694852
  Мяловицька Н.А. Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення Конституції Автономної Республіки Крим в системі конституційного права України. The article deals with theoretical issue of the definition of the Autonomous Republic of Crimea in the system of sources of the ...
694853
  Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / О.Л. Копиленко; АПНУ; Ін-тут держ.і права НАНУ. – Київ : Таксон, 2001. – 362с. – ISBN 966-7128-31-8
694854
  Кальний В.І. Конституція Алжирської Демократичної Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 105-106. – (Серія права ; № 6)
694855
  Ковтуненко В. Конституція білків / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (104). – С. 5-8
694856
  Бичков І. Конституція в системі чинників обмеження державної влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 242-249. – ISSN 1993-0909
694857
  Федоренко В.Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду розвитку українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 6-11
694858
  Гаврилюк Р. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
694859
  Когут І.О. Конституція для демократичної консолідації (роздуми про конституційний процес у теорії та в Україні) / І.О. Когут, О.Д. Чебаненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 124-134.
694860
  Вдовиченко В. Конституція для Європи : Частина 2. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 46-49. – (Історичні науки)


  Участь Італії в Європейському конституційному процесі.
694861
   Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу / [пер.: Г. Заворітня, Т. Качка ; за заг. ред. Г. Друзенка]. – Київ : Юстініан, 2008. – 520 с. + Додаток: с. 491-519. – ISBN 978-966-8257-38-4
694862
  Рубан Ю.Г. Конституція для модернізації України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 12-16.
694863
  Дністрянський Станіслав Конституція Західно-Української Народної Республіки ( Проект, 1920 р.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 62-80
694864
  Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада / В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с. – ISBN 966-667-144-1
694865
   Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. – Київ : СПД Купріянова О.О., 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8668-42-5
694866
  Шаповал Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв"язок і взаємовплив / Шаповал, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 88-94. – ISSN 0132-1331
694867
  Овчаренко О. Конституція і національні конституційні цінності в інтерпретації судді Конституційного Суду України у відставці Володимира Кампо (рецензія на монографію Володимира Кампо "Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки)" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 198-203. – ISSN 1026-9932
694868
  Гусаров С. Конституція і проблеми правової політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 12-14
694869
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Дис... докт.юрид.наук: 12.00.01.12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; Нац. Академія Внутрішніх Справ України. – Київ, 1998. – 391л. – Бібліогр.:л.182-191
694870
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Автореф... докт.юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 36с.
694871
  Шаповал В.М. Конституція Італійської Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / В.М. Шаповал. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 61, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-17-8
694872
  Томенко М. Конституція Михайла Грушевського // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-966-11-0669-6
694873
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-018-X
Кн. 2, ч. 2 : Документи. – 1997. – VI, 302, [4] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк.
694874
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-019-X
Кн. 2, ч. 3 : Документи. – 1997. – 298, [5] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 228-299. - Розгорнутий тит. арк.
694875
   Конституція незалежної України : у 3-х кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-005-6
Кн. 2, ч. 1 : Документи, статті. – 1997. – 278 с.
694876
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-205-4
Кн.3. Ч.3. : Документи. Стенограми. – 1999. – 480с.
694877
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-206-2
Кн.3, Ч.4 : Стенограми. – 1999. – 448с.
694878
   Конституція незалежної України : Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. – Київ : Спілка юристів України, 2000. – 428с. – ISBN 966-02-1292-5
694879
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-209-7
Кн.3. Ч.5 : Стенограми. – 2000. – 316с.
694880
  Кульчицький С.В. Конституція незалежної України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.10-18
694881
   Конституція незалежної України : У З-х книгах. – Київ : Українська Правнича Фундація; Реферат. – ISBN 966-8058-24-0
Кн.3. Ч.21 : Стенограми. Документи. – 2006. – 382с.
694882
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-17-X
Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.
694883
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-21-8
Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.
694884
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-20-X
Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.
694885
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-18-8
Кн. 3, ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.
694886
  Кресін О.В. Конституція об"єднаної Європи / О.В. Кресін; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2005. – 116 с. – ISBN 966-8602-21-8
694887
  Струкевич О. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України - Гетьманщини // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 230-235
694888
  Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 90-102
694889
  Скрипнюк О. Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 4-10
694890
  Коцур А. Конституція Пилипа Орлика та її місце в утвердженні української державницької ідеї // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 173-179. – ISBN 978-966-2464-25-2
694891
  Медвідь Ф.М. Конституція Пилипа Орлика як важлива політико-правова пам"ятка української політичної думки / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 67-69
694892
  Фігурний Юрій Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу ( до 295- річчя з дня створення) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 274
694893
  Бичко А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 8-68. – ISSN 1810-2131
694894
  Вовк О.В. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 145-166. – ISSN 0320-9466
694895
   Конституція Польської Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / [Центр політико-правових реформ ; пер. та передм.: В.М. Шаповал]. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 80, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2214-03,1
694896
  Якушик В.М. Конституція Португалії 1976 року (ідеологічні аспекти) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 89-100. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье дается анализ основных положений конституции Португалии 1976 года, выясняются факторы, обусловившие специфику ее содержания, в частности, раскрывается проявление в ней влияния различных идеологических концепций и политических программ партий.
694897
  Ревер О. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загально-класифікаційна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-155. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
694898
  Ревер О.Ю. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загальнокласифікаційна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 26-31. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її юридичні властивості, особливості внутрішньої структури та змісту, а також акцентується увага на місці чинної польської Конституції в системі джерел ...
694899
  Ткач А.П. Конституція розвинутого соціалістичного суспільства / А.П. Ткач. – Київ, 1977. – 47 с.
694900
  Мірошниченко М.І. Конституція С.С. Дністрянського (проект 1920 р.): договірна форма втілення принципу права українського народу на самовизначення / М.І. Мірошниченко, П.О. Мельник // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 243-247. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
694901
  Гаєк Фрідріх Конституція свободи = The constitution of liberty / Гаєк Фрідріх; Пер. з англ. М.Олійник та ін. – Львів : Літопис, 2002. – 556с. – ISBN 966-7007-44-7
694902
  Ткач А.П. Конституція СРСР - конституція розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-15. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье дана общая характеристика новой Конституции СССР как конституции социалистического типа на новом этапе строительства социализма - развитого социалистического общества, содержится определение развитого социализма как закономерного этапа на пути ...
694903
  Пронська Г.В. Конституція СРСР і актуальні питання управління народним господарством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 31-37. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем руководства народным хозяйством в свете Конституции СССР. В частности, исследуются вопросы улучшения правового регулирования народнохозяйственного планирования, рационализация организационной структуры ...
694904
  Городецький О.В. Конституція СРСР і дальший розвиток загальнонародної соціалістичної держави / О.В. Городецький, В.Ф. Мелащенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 8-13. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  Статья посвящена Конституции СССР 1977 г. - выдающемуся политическому и правовому документу современности. Показано ее значение в жизни советского общества, ее роль как Основного Закона государства и программного документа, определяющего пути ...
694905
  Назаренко Є.В. Конституція СРСР і Конституції союзних республік - могутнє знаряддя побудови комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрываются социальная основа и идейные источники новых Конституций, обусловившие их содержание и роль в коммунистическом строительстве, анализируются определяемые социальным назначением Конституций и их особенности как "Основных законов" ...
694906
  Таранов А.П. Конституція СРСР і УРСР. / А.П. Таранов. – К., 1959. – 227с.
694907
  Карманов О.П. Конституція СРСР про захист соціалістичної Вітчизни / О.П. Карманов, Б.І. Ольховський. – Харків : Вища школа, 1978. – 44 с.
694908
  Середа І.О. Конституція СРСР про права колгоспників / І.О. Середа. – К, 1979. – 96с.
694909
  Мордвінцев В. Конституція США [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
694910
  Петрова К. Конституція США як "верховне право країни" // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 122-131
694911
  Федоренко В.Л. Конституція та конституціоналізм: сутність, сенси і взаємозумовленість // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 78-94. – ISSN 2524-0323
694912
  Оніщук М.В. Конституція та референдна демократія в Україні: реалії та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 6-19.
694913
  Кюппер Г. Конституція Угорщини 2011 року // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-36
694914
   Конституція України - гарант захисту прав людини : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2006. – 55с. – ISBN 966-346-208-6
694915
  Ярошенко О. Конституція України - основна засада регулювання трудових відносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.75-81
694916
  Майданник О. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 24-32. – ISSN 2308-9636
694917
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Вікар, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-00-9
694918
   Конституція України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 92с. – ISBN 966-611-101-2
694919
   Конституція України : Закон "Про прийняття Конституції України і введення ії в дію". Повний текст Конституції України. Предметний покажчик. – Харків : Ранок.Веста, 2002. – 48с. – ISBN 966-679-207-9
694920
   Конституція України : Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Навч.посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-412-6
694921
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Харків : Фоліо, 2004. – 48с. – ISBN 966-03-2610-6
694922
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 64с. – ISBN 966-696-084-2
694923
   Конституція України : (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). – Київ : Ліра, 2006. – 96с. – ISBN 966-8251-43-1
694924
   Конституція України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 60с. – (Закони України). – ISBN 966-611-459-3
694925
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. Станом на 1 січня 2006 року. – Офіційне вид. – Київ, 2006. – 126с. – ISBN 966-7630-14-5
694926
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Із змінами, внесеними Законом №2222-4 від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 160с. – ISBN 966-611-459-3
694927
   Конституція України : прийнята на П"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року : із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. – Київ : Скіф, 2008. – 48 с. – В книзі також: "Закон України "Про Державний гімн України". – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-29-9
694928
   Конституція України : [Основний Закон України] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 61, [3] с. – (Закони України : ЗУ). – ISBN 978-966-437-203-6
694929
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 103, [1] с. – Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – ISBN 978-966-611-960-8
694930
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : в ред. від 2 черв. 2016 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 64, [4] с. – На звороті тит. арк.: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. В ред. від 2 черв. 2016 р. - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-082-0
694931
   Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). – Київ : Ліра, 2005. – 96с. – ISBN 966-8251-43-1
694932
  Костицький В. Конституція України 1996 року - модель Української держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
694933
  Пронюк Н.В. Конституція України 1996р.- основа створення національної правової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.129-140
694934
  Сушинський О.І. Конституція України в аспекті конституційних доктрин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 114-126. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
694935
  Сушинський О. Конституція України в аспекті концепції компетенційно рівноважного конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
694936
  Мельник В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 0132-1331
694937
  Пелих Н.А. Конституція України в умовах сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 51-57
694938
  Пахомов І Конституція України і виконавча влада // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41. – ISSN 0132-1331
694939
  Андрусів Г.В. Конституція України і деякі питання вдосконалення чинного кримінального законодавства / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Стаття містить рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства згідно з Конституцією України (та їх використання при прийнятті нового Кримінального кодексу).
694940
  Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-16. – ISSN 0132-1331
694941
  Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 111-124. – ISSN 0132-1331


  У статті розкривається питання про значення Конституції України для існування і вдосконалення фінансового законодавства, показано значення фінансів і нормативних актів, які регулюють фінансові відносини при мобілізації доходів у різні ланки бюджетної ...
694942
  Шемшученко Ю.С. Конституція України на шляху до оновлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
694943
  Бородач Т. Конституція України основа утвердження місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 83-84
694944
  Краснова М.В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Досліджено конституційні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян, їх поняття та види. The constitutional basis of the realization and defence of the ecological rights of citizens, their meanings and types aree researched.
694945
  Худик А.М. Конституція України та європейські конституційні подходи до регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 427)
694946
  Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практика реалізації : До десятої річниці прийняття Коституції України / Скрипнюк О.В.; Відп. ред. В.М. Литвин; Академія правових наук України. – Київ, 2005. – 168с. – ISBN 966-313-282-5
694947
   Конституція України та проблеми систематизації законодавства : збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-31-8
Вип. 5. – 1999. – 366с.
694948
  Скрипнюк О.В. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 41-48
694949
  Селіванов А. Конституція України у правотворенні сучасного публічного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 239-245. – ISSN 2310-6158
694950
  Рабінович П. Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 3-14. – ISSN 1993-0909
694951
  Дмитрик О. Конституція України як базове джерело фінансового права // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 34-39
694952
  Яцишин М.М. Конституція України як джерело кримінально-виконавчого права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 264-269. – (Право. Економіка. Управління)
694953
  Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 145-156.
694954
  Томенко М. Конституція України як неосновний закон держави // Голос України, 2004. – 30 червня


  Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, нар. депутата України
694955
  Оніщенко Ольга Вікторівна Конституція України як основне джерело конституційного права України : Дис. .. кандидата юридичних наук: 12.00.02 / Оніщенко О.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 215л. – Бібліогр.: л.187-215
694956
  Оніщенко Ольга Вікторівна Конституція України як основне джерело конституційного права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Оніщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв.
694957
  Краснова М.В. Конституція України як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-7957-18-6


  Стаття присвячена кафедрі екологічного права Київського університету ім. Т. Шевченка. Згадуються професори КУ - Балюк Г.І., Позняк Е.В. та інш.
694958
  Бабенко К.А. Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-52.
694959
  Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу : Доповідь д-ра Петра Стецюка на урочистій Академії з нагоди дня Конституції України. Львівський держ. академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької. 25 червня 2004 р. / П. Стецюк; Центр політико-правових реформ. – Львів : Астролябія, 2004. – 32с. – ISBN 966-8657-04-7
694960
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 80с.
694961
   Конституція України. Виборчий кодекс України : [інформ. вид. / уклад.: О.І. Клименко, Г.В. Олійник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 479, [1] с. – В кн. також: Закон України "Щодо вдосконалення виборчого законодавства". Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. – ISBN 978-966-667-767-2
694962
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 80с. – ISBN 966-667-116-6
694963
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 96с. – (Б-чка журналу "Вісник Конституційного Суду України"). – ISBN 966-667-250-2
694964
   Конституція України. Науково-практичний коментар / Нац. акад. правових наук України ; [редкол. : В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 1128 с. – ISBN 978-966-458-243-5


  Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду ...
694965
  Федоренко В.Л. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 15-21
694966
  Березюк О. Конституція України: етапи становлення (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-37.
694967
  Шаповал В. Конституція України: життя "складного підлітка" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С 4


  Будь-яка подія суспільного значення передбачає її коментарі, і важливо, щоб ці коментарі не підмінялися панегіриками. Визначне значення мало прийняття 28 червня 1996р. Конституції України. Однак і за 20 років після цієї дати загальний стан вітчизняного ...
694968
  Скомороха В.Є. Конституція України: нові виклики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 24-31


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
694969
  Скрипнюк О.В. Конституція України: питання системи і структури основного закону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 13-17. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
694970
  Сліденко І. Конституція України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення в контексті трансформаційного переходу до демократії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 46-48.
694971
  Козюбра М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
694972
  Гаращук М. Конституція Української гетьманскої держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 179-180
694973
  Кампо В. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 108-110
694974
  Волков М. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 91-93
694975
  Губань Р. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 134-136
694976
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 135-136.
694977
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-105
694978
   Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року). Науковий коментар // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88.


  До 300-річчя Конституції Пилипа Орлика
694979
  Гончаренко В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 11-24. – ISSN 1026-9932
694980
  Ярош Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 49-56. – (Право. Економіка. Управління)
694981
  Стрельцов Л.М. Конституція Української РСР / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1962. – 31 с.
694982
  Гончаренко В. Конституція Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 75-83. – ISSN 1993-0909
694983
  Ярош Д.В. Конституція УНР 1918 р. про Всенародні збори України як вищий законодавчий орган влади: історичний досвід і сучасний конституційний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 6-11. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті розкрито правові засади формування та діяльності українського парламенту - Всенародних українських зборів на основі Конституції Української Народної Республіки 1918 року.
694984
  Шикір Д.О. Конституція УНР 1918 року та її вплив на реалізацію ідеї соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 406-408. – ISBN 978-617-7777-14-3
694985
  Молдован В.В. Конституція УРСР і вдосконалення кримінально-процесуального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства УССР в соответствии с Конституцией Украинской ССР.
694986
  Ганусець О.І. Конституція Федеративної Республіки Камерун // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 136-143
694987
   Конституція Французької Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / [Центр політико-правових реформ ; пер. на укр. В. Шавовала]. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 55, [1] с. : портр. – На тит. арк. перекладач та авт. передмови зазнач. як автор. – ISBN 978-966-2214-13-0
694988
  Синельнікова Р.Д. Конституція Чехословацької соціалістичної республіки // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 59-66
694989
  Котик В. Конституція як інструмент (досвід Румунії в конституційному забезпеченні інтеграційних процесів) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45
694990
  Аваков А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 33-34. – ISSN 1993-0909
694991
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 29-38


  У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави і зосереджується увага на функції легітимації державної влади.
694992
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 59-69. – ISSN 0132-1331
694993
  Гладуняк І. Конституція як основа формування та реалізації державної політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 11-12.
694994
  Костицький В. Конституція як суспільний договір // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 109-114
694995
  Стецюк П. Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.145-153. – (Серія юридична ; Вип. 38)
694996
  Комарницька Т. Конституція Японії як об"єкт дискурсивно-когнітивного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті пропонується погляд на Конституцію Японії як уособлення спеціального конституційного юридичного дискурсу японської мови. Роль Конституції як символу зміни державно-правової та мовної парадигми японської нації уможливлює її вивчення як ...
694997
  Орлик П.С. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик; МАУП; Упоряд., примітки М. Трофимчука (лат. тексти), В. Шевчука. – Київ : МАУП, 2006. – 736с. : іл. – Бібліогр.: с.699-701. – (Бібліотека українознавства ; Вип.8). – ISBN 966-608-626-3
694998
  Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд : професійні та суспільні погляди / професор А.О. Селіванов ; Акад. правових наук України. – Київ : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2009. – 559, [1] с. : іл. – На обкл. зазнач. також: Проблеми теорії і практики. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7909-38-3
694999
  Кучма Л. Конституція. Основний Закон і головний двигун // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 119). – С. 5, 7
695000
  Мусіяка В. Конституція: 20 років по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 4-5


  Розмова з одним із авторів Конституції України 1996 року, професором Києво-Могилянської академії Віктором Мусіякою: "Ми були романтиками і вважали, що ухвалили Основний Закон, за яким віднині житиме суспільство й влада. А отримали - постійну ...
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,