Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
698001
   "Комплексные методы в исторических исследованиях", науч.совещ. (1988; Москва). – Москва, 1988. – 228с.
698002
  Левонюк С.М. Комплексна геоекологічна оцінка захищеності питних підземних вод / С.М. Левонюк, І.В. Удалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 111-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
698003
  Яцко Л.Л. Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Яцко Л.Л.; Націон. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
698004
  Язвинська М.В. Комплексна еколого-геохімічна оцінка та моніторингові дослідження стану поверхневих відкладів Іршанської групи та Стремигородського родовищ титану // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 18-31. – ISSN 2079-956X
698005
   Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій / К.М. Бондар, І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, І.В. Цюпа, І.Р. Стахів, О.В. Матвієнко, Ю.В. Кузь // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 88-95. – ISSN 0204-3548
698006
  Поляков М.В. Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій / М.В. Поляков, Ю.О. Лецер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
698007
  Чернов С.В. Комплексна експертиза як складова державного механізму управління регіональним розвитком : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. : 25.00.02 / Чернов Сергій Валерійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
698008
  Тройніч К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Тройніч Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 116-122
698009
  Самчук Є.В. Комплексна методика об"єктивної ідентифікації циклонів у полі приземного тиску // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 109-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
698010
  Алєксєєв А.А. Комплексна модель трансформаційного напряму / А.А. Алєксєєв, Д.А. Алєєксєев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано модель трансформаційного напряму розвитку економіки.
698011
  Бондар Ю.О. Комплексна оцінка геологічних пам"яток природи на прикладі об"єктів Криворіжжя : Дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Юлія Олегівна Бондар ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013. – 206 л. – Додатки: л. 199-206. – Бібліогр.: л. 186-198
698012
  Приймак В. Комплексна оцінка динаміки регіональних ринків праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-7
698013
  Фурсов О. Комплексна оцінка динаміки технічного рівня виробництва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 3-9. – ISSN 1728-9343
698014
  Рибалова Ольга Володимирівна Комплексна оцінка екологічного стану та реструктуризація господарського використання басейнів малих річок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Рибалова О.В.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
698015
   Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся / І.В. Саніна, Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий, Л.І. Шевчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 120-130 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-3591
698016
  Краснокутська Ю.М. Комплексна оцінка інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 32-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
698017
  Волкова Л.А. Комплексна оцінка медико-екологічного ризику території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 214-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
698018
  Кулинич О.І. Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 225-234. – ISSN 2078-9165
698019
  Кулинич Р.О. Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України в міжнародному порівнянні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 298-307. – ISSN 2078-9165
698020
  Залещик В.В. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв.
698021
  Узунов В.В. Комплексна оцінка рівня інноваційного розвитку економіки регіонів в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 119-123 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
698022
  Сидорова А.В. Комплексна оцінка розвитку сектора послуг на регіональному рівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-50
698023
  Полторак А.С. Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано переліки індикаторів стану продовольчої безпеки України, що застосовуються в сучасних методиках законодавчо-нормативної бази України, та порівняно їх із міжнародними нормами у сфері оцінки стану продовольчої безпеки. Виокремлено сильні ...
698024
  Новохацька Н.А. Комплексна оцінка та прогнозування впливу сміттєзвалищ на складові довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Новохацька Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
698025
  Шаульська Л. Комплексна оцінка трудового потенціалу регіону (на прикладі Донецької області) // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 93-104. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1562-0905
698026
  Сухіна Є.Г. Комплексна оцінка якості банкнот : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Сухіна Єлизавета Геннадіївна. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київськ. політех. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
698027
  Хільчевський В.К. Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 50-56. – ISSN 2306-5680


  В статті описано актуальність дослідження Верхньої Тиси з акцентом на Чорну Тису. Проаналізовано попередні наявні гідрохімічні та гідроекологічні дані моніторингу вищевказаних об"єктів та доповнено базу даних особистими спостереженнями. Наведено ...
698028
   Комплексна переробка відходів сільського господарства з виробництвом енергоносія, органічних та органомінеральних гранульованих добрив / О.В. Шеліманова, А.В. Ляшенко, В.В. Михалевич, Н.С. Корбут, В.Г. Стецюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 191-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
698029
   Комплексна реабілітація воїнів АТО методами традиційної та нетрадиційної медицини / О.Л. Шаурін, Д.О. Старюк, Т.О. Шитіков, Л.П. Толкачьова, С.О. Стасевич, Л.Д. Данілко // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-138
698030
  Баранова Н. Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат як інноваційна соціальна технологія / Н. Баранова, Н. Федірко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
698031
   Комплексна система управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами / В.М. Бабаєв, В.В. Панов, Я.М. Хайло, М.П. Горох // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 2-9 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
698032
  Приданникова Ю.Є. Комплексна статистична оцінка економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 88-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
698033
  Саломахіна С.О. Комплексна технологія утилізації некондиційних продуктів виробництва концетрованої азотної кислоти : Автореф. дис ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Світлана Олександрівна Саломахіна; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ун-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:14 назв
698034
  Павленко О.В. Комплексна технологія утилізації твердих манганвмісних відходів виробництва гідрохінону : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.17.01-технологія неорганічних речовин / Павленко О. В. ;Нац. техн. ун. "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр. : 16 назв
698035
  Брейдак О.А. Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка діазоліну з розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в об"єктах довкілля : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Брейдак Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
698036
  Проценко Г.Д. Комплексна характеристика клімату м. Києва / Г.Д. Проценко, П.І. Колісник, Л.С. Білан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
698037
  Азарова А.О. Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР / А.О. Азарова, М.П. Логвинюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
698038
  Мамедов Комплексная вакцинация птиц против опсы, колибактериоза и паратифа : Автореф... канд. ветеринар.наук: 16.00.03 / Мамедов али Аббас оглы; Всесоюзный научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиологии. – Покров, 1975. – 24л.
698039
  Гоцадзе О.Д. Комплексная динамическая интерпретация сейсмических наблюдений Кавказской региональной сети : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гоцадзе О. Д.; Ан СССР, Геофиз. ин-т. – М., 1955. – 6л.
698040
  Чубуков Л.А. Комплексная климатодология / Л.А. Чубуков. – М.Л, 1949. – 96с.
698041
  Зиновьев А.А. Комплексная логика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.29-38. – ISSN 0042-8744
698042
  Харыбина Т.Н. Комплексная методика изучения информационных потребностей пользователей / Т.Н. Харыбина, Н.А. Слащева, Ю.В. Мохначева // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-71. – ISSN 0130-9765


  Опыт Центральной библиотеки Пущинского научного центра Российской академии наук (РАН).
698043
  Горгошидзе З.А. Комплексная методика определения плотности промежуточного слоя и некоторых физических параметров горных пород : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горгошидзе З. А.; Грузин. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
698044
  Махмуд Фарес Ахмед Хусейн Комплексная методика создания электронных медицинских магнитотерапевтических приборов локального действия : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.02 / Махмуд Фарес Ахмед Хусейн; Нац. техн. ун-тет Украины. КПИ. – К., 1997. – 17л.
698045
  Шорков В.П. Комплексная механизация в рыбохозяйственном строительстве / В.П. Шорков. – М, 1960. – 91с.
698046
  Шаранович П.А. Комплексная механизация и автоматизация выгрузки твердого топлива на электростанциях / П.А. Шаранович. – Ленинград : Энергия, 1978. – 264 с.
698047
  Тимохин М.Н. Комплексная механизация и стимулирования производства новой техники / М.Н. Тимохин. – М. : Мысль, 1976. – 191с.
698048
  Агишева Р.Б. Комплексная механизация колхозного производства и ее экономическая эффективность. (На материалах колхозов и МТС Краснодарского края). : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Агишева Р.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Москва, 1958. – 15 с.
698049
  Толстик Л.И. Комплексная механизация складов и доставки продовольственных товаров в торговую сеть и ее экономическая эффективность. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Толстик Л.И.; Укр. НИИ торг. и общ. пит. – К., 1976. – 24л.
698050
  Дудко Г.В. Комплексная оценка использования земель в схеме землеустройства административного района // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 39-43.
698051
  Бойко Е.Е. Комплексная оценка оползневой опасности на примере Южного берега Крыма / Е.Е. Бойко, А.Е. Кошляков // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 131-144. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
698052
   Комплексная оценка печатных свойств бумаги для плоской офсетной печати / О.А. Новосельская, В.Л. Колесников, П.И. Письменский, А.О. Новиков, Т.В. Соловьева // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 122-130. – ISSN 2077-7264


  Розглянуто комплексну оцінку друкарських властивостей паперу малої і середньої зольності з різними типами карбонатних наповнювачів у вихідному і модифікованому катіонним крохмалем вигляді.
698053
   Комплексная оценка состояния почвенного покрова памятников природы шиханов Тра-Тау и Юрак-Тау в условиях техногенного воздействия / И.М. Габбасова, Р.Р. Сулейманов, И.К. Хабиров, М.А. Комиссаров, Т.Т. Гарипов, Л.В. Сидорова, Ф.И. Назырова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 131-143 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
698054
  Евдокимов Ф.И. Комплексная оценка экономической эффективности инновационных проектов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 59-66. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
698055
  Давыдова М.И. Комплексная полевая практика по физической географии / М.И. Давыдова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 192с.
698056
  Шевцов Б.М. Комплексная полевая практика по физической и экономической географии. / Б.М. Шевцов. – М, 1959. – 92с.
698057
  Мезенцева О. Комплексная система повышения квалификации: современное состояние / Ольга Мезенцева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 3 (69). – С. 10-17. – ISSN 1608-4071


  Рассматриваются особенности организации системы повышения квалификации сотрудников публичных библиотек города Москвы, способствующие обеспечению их универсальными специалистами, сочетающими фундаментальную профильную подготовку с углубленными знаниями ...
698058
  Ковалев С.В. Комплексная стратегия управления качеством работы персонала на основе контроллинга // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 3. – С. 209-214. – ISSN 1997-0803
698059
  Волынкин И.Н. Комплексная физико-географическая (ландшафтная) характерисика Прикаспийской низменности для целей рационального ее использования (в пределах Астахской области)) : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Волынкин И.Н.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1972. – 26л.
698060
  Гергедава Б.А. Комплексная характеристика природных условий пещер Одиши. : Автореф... Канд.геогр.наук: 690 / Гергедава Б.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
698061
  Карачина Н. Комплексне аналітичне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств Вінничини за умов нестабільності : промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 32=37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
698062
  Фурман В.М. Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 4-10. – ISSN 2312-4903
698063
  Єрмаков В.В. Комплексне використання внутрішніх вод Полтавської області як обєктів туризму і рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 90-99. – ISSN 2308-135X


  Мета. Метою даної статті є вивчення організаційних та локально-просторових особливостей використання рекреаційно-туристичного потенціалу ресурсів внутрішніх вод Полтавщини. Методика. Методологічну базу дослідження склали концепції та положення ...
698064
   Комплексне використання водних ресурсів України. (Збірник наукових праць).. – К., 1959. – 176с.
698065
  Русинов О.О. Комплексне використання водних ресурсів УРСР / О.О. Русинов. – Київ : Вища школа, 1986. – 52 с.
698066
   Комплексне використання паливно-енергетичних ресурсів України.. – Вип.1. – К., 1959. – 327с.
698067
  Максимів Ю.В. Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю.В. Максимів ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 186 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-154. – ISBN 978-966-2988-73-4
698068
  Андрейченко А.В. Комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів як основоположний принцип безвідходного агровиробництва // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 61-69. – ISSN 2413-9998
698069
  Рєзніков М.І. Комплексне використання технічних засобів навчання у процесі тактичної підготовки курсантів / М.І. Рєзніков, О.С. Корняков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід підготовки військових фахівців при вивченні дисциплін "Тактика військ протиповітряної оборони" і "Тактика радіотехнічних військ".
698070
  Саннікова С.Ф. Комплексне впровадження систем управління якістю та екологічного менеджменту з метою підвищення конкурентоспроможності продукції / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
698071
   Комплексне географічне картографування Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 176 с.
698072
  Павлишко Андрій Володимирович Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференцій на базі сучасної комп"ютерної технології : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.01.01 / Павлишко А.В.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська державна агротехн. академія. – Мелітополь, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
698073
  Дереча Л.М. Комплексне дослідження біологічних пошкоджень матеріалів волокнистої структури методом растрової електронної мікроскопії / Л.М. Дереча, Т.Є. Балинян // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 464-467
698074
  Сичевський М.П. Комплексне дослідження внутрішнього ринку в сучасних умовах розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 77-80. – ISSN 0131-775Х
698075
  Чехман Я.І. Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні загальної проблеми удосконалення друкарських машин. : Автореф... доктор техн.наук: 05.05.01 / Чехман Я.І.; МО України. Укр. академія друкарства. – Львів, 1995. – 90л.
698076
   Комплексне дослідження і впровадження інформатизації в освітній сфері України // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 6


  Вийшло з друку наукове видання "Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України". Авторський колектив В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. ...
698077
  Гетьман А.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану права екологічної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 320-324. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
698078
  Нагребельний В.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану приватно-правового регулювання торгових відносин у Німеччині // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 367-370. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
698079
   Комплексне дослідження магнітних стрічок модельної системи з різною тривалістю диспергування / В.І. Лозовий, В.І. Оглобля, В.М. Швецов, Л.А. Шульга // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Наведено результати комплексних досліджень робочого шару вітчизняних магнітних стрічок модельної системи типу ТСК з різною тривалістю диспергування і деяких зарубіжних магнітних стрічок за допомогою методів електронної мікроскопії, ядерної ...
698080
  Мяловицька Н.А. Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 422-423. – ISSN 2219-5521
698081
  Попова О.Л. Комплексне житлове будівництво у селі як складова сільського розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 106-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
698082
  Лаптєв М.С. Комплексне забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти в процесі євроінтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 21.04.02 / Лаптєв Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
698083
   Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / С.М. Лаптєв [та ін.] ; Ун-т економіки та права "Крок", Каф. упр. фінанс.-екон. безпекою. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – На обкл., та корінці : 25 років Університет "Крок". – Бібліогр.: с. 341-393. – ISBN 978-966-170-017-7
698084
  Копитко М.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 127-144 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
698085
   Комплексне забезпечення зростання технологічного потенціалу в підприємницькому секторі України / Б.В. Буркинський, О.І. Лайко, Н.Л. Шлафман, В.Ф. Горячук // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 11-20. – ISSN 2524-003X
698086
  Алтуніна Н.В. Комплексне застосування L-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 28-32. – ISSN 1818-1384
698087
  Чомко Ф.В. Комплексне застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 87-93. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Запропоновано новий спосіб дослідження набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, методами математичної статистики, що включає кластерний, факторний і кореляційно-регресійний аналізи. За результатами цих аналізів встановлено нормативні значення ...
698088
  Сорока Ю.В. Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Степу / Ю.В. Сорока, Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
698089
  Дмитрук О.В. Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ, що освітлюють події в Лівії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 152-160


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при описі подій у Лівії з метою формування позитивного ставлення до участі західних країн у військових подіях. Статья ...
698090
  Корзун Ю.Л. Комплексне застосування палінологічного та літологічного методів при палеогеографічному дослідженні відкладі печер // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 16-19
698091
   Комплексне застосування підприємствами методів забезпечення економіко-інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування / В. Данчук, В. Гурнак, О. Ананченко, В. Ананченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 197-203. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
698092
  Войтюк М.А. Комплексне застосування технічних засобів при вивченні іноземних мов / М.А. Войтюк, П.М. Гілета. – Львів, 1967. – 40с.
698093
   Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони : монографія / В.В. Ткачов, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко; Ткачов В.В., Даник Ю.Г., Жуков С.А., Обод І.І., Романенко І.О. ; Міністерство оборони України. – Київ : МО України : ХВУ, 2004. – 340 с. – ISBN 966-601-076-3
698094
  Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Представлено чинні документи та проекти (положення, правила), які визначають основні напрями роботи і регламентують діяльність НБУВ у новому для неї сегменті — комплексному інформаційному обслуговуванні віддалених користува- чів за допомогою ...
698095
  Савич В.І. Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон”юнктурних тенденцій іпотечного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 195-199
698096
  Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AIGaAs : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Ігор Олександрович Мрихін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
698097
  Семотюк М.М. Комплексне лікування обструктивного синтдрому із застосуванням рибоксину, фенкаролу, уролесану. : Автореф... канд.мед.наук: 14.00.05 / Семотюк М.М.; Мін.охорони здор.Укр.Іван-Франк.держ.мед.акад. – Івано-Франківськ, 1994. – 24л.
698098
  Корж П.І. Комплексне лікування хворих з бронхоектатичною хворобою із застосуванням мініінвазивних технологій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Корж Павло Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
698099
  Сидоряко А.В. Комплексне лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки за умов впливу на перебіг репаративних процесів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Сидоряко Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
698100
  Іллічевський С.О. Комплексне моделювання процесу банкрутства страхової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 283-288. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
698101
   Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку = Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / Нац. акад. наук України, Ком. із систем. аналізу при Президії НАН України - Нац. член. організація України в Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (IIASA), Інновац. центр Нац. акад. наук України ; [редкол.: В.Л. Богданов та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 355, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6824-1
698102
  Гатауллін Р.Г. Комплексне об"єктове тренування в навчальному закладі - теорія і практика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 35-36
698103
   Комплексне обслідування тютюнництва лівобережного лісостепу України.. – Х., 1929. – 95-138с.
698104
  Гайович В.В. Комплексне ортопедичне лікування хворих з травматичними ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Гайович Василь Васильович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ". – Київ, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
698105
  Марциняк С.М. Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Марциняк Степан Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т травматології та ортопедії". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
698106
  Дуда М.С. Комплексне ортопедичне лікування хворих на подагру : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.21 / Дуда Максим Сергійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. мед. наук України". – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
698107
  Іляш О.І. Комплексне оцінювання безпеки відтворення людського потенціалу на субрегіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
698108
  Козовий Р.В. Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 03.00.15 / Козовий Р.В.; Козовой Р.В., Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
698109
  Марно О.Ю. -Куца Комплексне оцінювання деревних паркових насаджень у місті Умань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 75-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
698110
  Сидоренко В.Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від аварій на складах боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко В.Л. ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 25 назв
698111
  Гончаров Г. Комплексне оцінювання економічної безпеки малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 96-105. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
698112
   Комплексне оцінювання економічної та еколого-енергетичної ефективності використання технологій "Розумний будинок" в системах опалення закладів освіти / А.П. Полив"янчук, Ю.Л. Коваленко, С.В. Романенко, Р.А. Семененко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 53-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
698113
  Авраменко О.О. Комплексне оцінювання ефективності грошово-кредитної політики як складової економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 146-154
698114
  Артеменко В. Комплексне оцінювання ефективності соціально- економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 84-93. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
698115
  Веремійчук Ю.А. Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Веремійчук Юрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
698116
  Нікуленкова Т.В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Нікуленкова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 13 назв
698117
  Корольов М.В. Комплексне оцінювання і шляхи підвищення якості фармацевтичної допомоги нерівномірно розподіленому населенню (на прикладі Одеської області) : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Корольов Марат Валентинович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
698118
  Дишко В.А. Комплексне оцінювання кандидатів у синтетичні сорти-популяції в сортовипробних культурах сосни звичайної в ДП "Гутянське лісове господарство" / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 0459-1216
698119
  Салогубова В. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ в маркетинговому середовищі регіону // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 34-37. – ISSN 1810-3944
698120
  Плотнікова О.М. Комплексне оцінювання перспективності псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) в умовах Лісостепу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 73-83 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISSN 0459-1216
698121
  Звонар В.П. Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 68-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
698122
  Іванюта С.П. Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Іванюта С.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
698123
  Лоза С.П. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-76. – ISSN 1993-6788
698124
  Чмир О.С. Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці / О.С. Чмир, О.Ф. Михайленко, С.В. Захарін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 3-7
698125
  Вівчар О. Комплексне оцінювання та механізми зміцнення фінансової безпеки системи підприємницьких структур: інформаційно-аналітичний підхід / О. Вівчар, В. Гевко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
698126
  Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Андрій Васильович ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
698127
  Кузнєцов С.І. Комплексне очищення газових викидів теплоенергетичних підприємств від пилу, двооксиду сульфуру і монооксиду карбону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кузнєцов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
698128
  Лебедєв М.В. Комплексне пізнання різних рівнів організації живої матерії
698129
  Малес В.М. Комплексне планування економіки сільского району / В.М. Малес. – К., 1983. – 46с.
698130
  Конфедерат І.М. Комплексне повторення на уроках української мови в 5-6 класах / І.М. Конфедерат. – К., 1985. – 120с.
698131
  Іваненко Є.І. Комплексне природне районування україни: історико-картографічний огляд // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 12-22. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено 27 картосхем комплексного природного районування території України. Вони були створені за результатами аналізу першоджерел, опублікованих в період 1848-2012 рр. В перелік першоджерел увійшли ті, в яких виявлено залежність ...
698132
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у Карпатському економічному районі: особливості та напрями забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
698133
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах: передумови та механізми // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
698134
  Самойленко В.М. Комплексне районування радіоактивно забруднених терит. Полісся і Півночі лісостепу за гідрологічно-ландшафтними умовами та можливими радіоекологічними наслідками місцевого водо- і ресурсокористування / В.М. Самойленко; Укр. екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 1999. – 280с. – ISBN 966-521-099-8
698135
  Денисова Т.А. Комплексне реформування кримінально-виконавчої системи / Т.А. Денисова, К.О. Комліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 169-173. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
698136
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
698137
  Стрельцов Є. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
698138
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
698139
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
698140
  Пилипенко І.І. Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності / І.І. Пилипенко, Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
698141
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 203л. – Бібліогр.:л.171-183
698142
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
698143
  Пірог Д.В. Комплексне управління грошовими потоками банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 142-145
698144
   Комплексне управління, безпека і робастність = Integrated management, security, and robustness / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В.Л. Богданов, В.М. Геєць, Ю.М. Єрмольєв та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 333, [2] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Тит. арк. та назва на обкл. парал. укр., англ. - Анот., зміст, статті укр., англ. – Бібліогр.наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7376-4
698145
  Пуляєва І.С. Комплексне хірургічне лікування стенозів сонних артерій у хворих на мультифокальний атеросклероз : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Пуляєва Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
698146
   Комплексний аналіз : Підручник / А.А. Гольдберг, М.М. Шеремета, М.В. Заболоцький, О.Б. Скасків; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Афіша, 2002. – 204с. – ISBN 966-8013-05-0


  Підручник складаеться з теоретичної та практичної частин, які відповідають часу (70 лекційних і 35 практичних годин)
698147
  Мельник Т.А. Комплексний аналіз : підручник / Т.А. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 190, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-439-800-5
698148
  Горяйнов В.В. Комплексний аналіз : підручник / В.В. Горяйнов, К.Г. Малютін, І.І. Козлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 120, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 120. – ISBN 978-966-657-814-6
698149
  Шевчук С.М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
698150
  Кромбет О.В. Комплексний аналіз діяльності французьких граматистів 16 ст. у розвитку та встановленні орфографічної системи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 266-273. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
698151
  Триснюк В.М. Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 178-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
698152
   Комплексний аналіз екологічнолї безпеки міста на основі сучасних ГІС-технологій / І.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.О. Полішко, О.О. Попов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-46. – ISSN 1726-5428
698153
  Пашковська Н.В. Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому / Н.В. Пашковська, Н.О. Абрамова, Н.І. Станкова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 37-44. – ISSN 2312-7015
698154
  Сергєєва Л. Комплексний аналіз залишків на рахунках клієнтів комерційного банку : аналізують науковці / Л. Сергєєва, А. Позднякова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 46-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
698155
  Гриценко А. Комплексний аналіз інтелектуальної власності як економіко-правової категорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
698156
  Гаврилюк Н.О. Комплексний аналіз кераміки з ранніх шарів Жаботинського поселення / Н.О. Гаврилюк, М.А. Кулькова, М.Т. Кашуба // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 90-113. – ISSN 0235-3490
698157
  Захарій Н. Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання пов"язані з антропогенним тиском на довкілля вугледобувного регіону України - Західний Донбас. Проаналізовано набір даних електронних карт Дніпропетровської області та виконано районування територій за ступенем пошкодження та ...
698158
  Вохмянін Д. Комплексний аналіз перекладу: методологічні засади / Д. Вохмянін, О. Зубач, В. Хлистик // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 38-41. – ISSN 2410-2202
698159
  Скакун С.В. Комплексний аналіз поведінки користувачів комп"ютерних систем на основі нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Скакун С.В.; НАНУ; Нац. космічне агенство України; Ін-т косм. дослід. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
698160
  Вигівська І.М. та ін Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
698161
  Тодорюк С.І. Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
698162
  Шандрівська О.Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 163-173. – ISSN 1993-6788
698163
   Комплексний аналіз стану та охорони довкілля туристичної місцевості / С.С. Махлинець, Н.В. Буковецька, Ю В. Деркач, // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
698164
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "оплата" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 82-91. – ISBN 966-638-142-7


  Аналіз економічної термінології в англійській мові.
698165
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "ціна" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 61-64. – ISBN 966-8188-07-1
698166
  Харазішвілі Ю. Комплексний аналіз та прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку регіонів / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 7-18. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
698167
  Васюта В.А. Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
698168
  Оверчук Л.П. Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 115-118. – Бібліогр.: 6 назв
698169
  Соломатіна Т.В. Комплексний аналіз фінансування розвитку аграрних підприємств / Т.В. Соломатіна, Е.В. Чернодубова, Н.М. Королева // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 58-64. – ISSN 2221-8440
698170
   Комплексний аналіз. Приклади і задачі : навчальний посібник / Самойленко В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Самойленка ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-285-0
698171
  Онищак О.В. Комплексний атлас Київської області - усебічна характеристика регіону : картографія / О.В. Онищак, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-40 : Мал. – Бібліогр.: 4 назви
698172
  Шаблій О. Комплексний атлас Львова - унікального великого міста України: здобутки і проблеми реалізованого проекту / О. Шаблій, О. Вісьтак // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 150-156 : табл.
698173
  Лобода А.А. Комплексний аудит інформаційної безпеки об"єктів критичної інфраструктури на основі експериментальних досліджень / А.А. Лобода, Д.В. Сенчило // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 217-220
698174
  Цимбалюк С.О. Комплексний аудит оплати праці на підприємстві: теоретичні та методичні засади реалізації / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 336-342. – ISSN 2222-4459
698175
  Жук Н.Л. Комплексний економічний аналіз власного капіталу: методика проведення / Н.Л. Жук, А.В. Боднарчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 75-79. – ISSN 2221-1055
698176
  Андрущенко І.В. Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур у системі функцій органів державної податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-97
698177
  Садіков Г.М. Комплексний зміст безпеки життєдіяльності / Г.М. Садіков, П.Г. Кирієнко, С.О. Лобов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 22-29. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
698178
  Корнієнко О.В. Комплексний індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
698179
  Лобузіна К. Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам"ятки НБУВ" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200
698180
  Горпініч Т.І. Комплексний іспит МСАТ як важливий компонент професійного відбору в США // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 62-64
698181
   Комплексний контроль багатозалишкових кількостей пестицидів та ПАВ в грунтах різного призначення / П.О. Кучма, А.Г. Кушнір, О.В. Земцова, Ю.С. Баранов // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7192
698182
  Максименко Н. Комплексний ландшафтно-екологічний індекс як підгрунтя для оцінки стану територій / Н. Максименко, О. Гоголь // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
698183
  Іваниця Гр. Комплексний метод : (до питання про форми пелагогічної праці в новій школіЇ / Гр. Іваниця. – Київ : Всеувито ; [Друк Київської філії "Книгоспілки"], 1923. – 32 с.
698184
  Чеботарьов Р.С. Комплексний метод боротьби з паразиторними захворюваннями сільськогосподарських тварин / Р.С. Чеботарьов. – Киев, 1953. – 192 с.
698185
  Сироїд І.-П. Комплексний метод оберненої задачі розсіяння і дослідження несамосопряжених пар Лакса для системи Кортевега-де-Фріза / Ігор-Петро Сироїд; НАНУ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Простір-М, 2005. – 191с. – ISBN 966-02-3736-7
698186
  Петрук Р.В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
698187
  Волченко О.В. Комплексний метод побудови вирішуючих правил імовірнісних систем автоматичного розпізнавання, що навчаються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту / Волченко О. М. ; МОНУ, Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
698188
  Павлик В.В. Комплексний метод та система контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів великої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Павлик Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
698189
  Семенченко А. Комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
698190
  Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 84-85. – Бібліогр.: 8 назв
698191
  Кожушко Н.І. Комплексний механізм реалізації державної молодіжної політики: інноваційний та модернізаційний потенціал // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 43-50. – ISSN 2311-6420
698192
  Черчик Л.М. Комплексний механізм регулювання сфери рекреаційного природокористування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 189-195.
698193
  Банзелюк І.В. Комплексний механізм розвитку маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 20-23. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
698194
  Самокиш І. Комплексний моніторинг функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти / І. Самокиш, А. Босенко, М. Топчій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3 (184). – С. 117-125. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
698195
  Бондаренко Т.С. Комплексний моніторинг якості електронних освітніх ресурсів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 32-44. – ISSN 2074-8922
698196
  Топузов Олег Комплексний навчально-методичній комплект як визначальна компонента стандарту шкільної геграфічної освіти : реформа шкільної освіти / Топузов Олег, Сосса Ростислав // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-7
698197
  Алєксєєнко А.О. Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття" / А.О. Алєксєєнко, М.А. Балишев // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – C. 84-89. – ISSN 0320-9466
698198
   Комплексний палеогеоморфологічний аналіз Новоград-Волинської ділянки Українського щита з метою вивчення її алмазоносності / О.О. Комлєв, Ю.М. Гейко, В.М. Тімофеєв, Ю.М. Філоненко, О.С. Будько, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулий // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 201-205. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
698199
  Войко Н.Ю. Комплексний підхід в проектуванні світлового середовища міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 224-231. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
698200
  Паршин Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку / Паршин, В.А. Романішен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано моніторинг інноваційного розвитку підприємства на підставі комплексного підходу, який передбачає аналіз інновацій за основними функціональними сферами діяльності підприємства, зокрема сфери виробничої діяльності, фінансів, кадрового ...
698201
  Карачина Н.П. Комплексний підхід до аналізу проблем інвестування в Україні / Н.П. Карачина, А.В. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 95-98
698202
  Кривов"язюк Ігор Володимирович Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / Кривов"язюк Ігор Володимирович, Балик Тетяна Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 42-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обгрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, ...
698203
  Черняк О. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України / О. Черняк, А. Камінський // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 1605-2005
698204
  Гончарук О. Комплексний підхід до вивчення англомовної байки в лінгвокогнітивному, прагмастилістичному та синергетичному аспектах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
698205
  Мокроусова О.Г. Комплексний підхід до вивчення та обліку об"єктів культурної спадщини // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 27-44. – ISBN 978-966-8999-37-6


  Згадується Університет св. Володимира (КНУ імені Тараса Шевченка) як комплексна пам"ятка історії, який був узятий на державний облік Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928.
698206
  Мігоряну С.Д. Комплексний підхід до визначення права на судовий захист // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 45-49. – (Правознавство ; Вип. 282)
698207
  Бабков Ю.П. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, С.А. Горєлишев, А.А. Побережний // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 31-39. – ISSN 2409-7470
698208
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 112-114. – ISBN 966-7890-03-1
698209
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
698210
  Чала О.А. Комплексний підхід до вирішення проблеми безбар"єрного середовища та інклюзивного дизайну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 234-237. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
698211
  Жовтанецька Я.В. Комплексний підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
698212
   Комплексний підхід до дослідження фізико-хімічних властивостей косметичної сировини / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, І.М. Голубчикова, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано норми вмісту екстракту стевії, екстракту суданської рози в рецептурах косметичної продукції у формі гелю. Досліджено макро- та мікроелементний склад мумійо. Розроблено методику визначення іонів кальцію та натрію в пектиновмісних рослинних ...
698213
  Анненков Андрій Олександрович Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор леп в умовах випробувань і експлуатації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Анненков А.О.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
698214
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання та регулювання туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
698215
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 51-57. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
698216
  Бондарчук Л.В. Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
698217
  Подолянчук С.В. Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 38-44. – ISSN 2304-06294


  Розглядаються питання моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів. Запропоновано комплексний підхід до його організації і проведення одночасно за визначеними напрямами наукової діяльності та за категоріями ...
698218
  Гайдаржи М.М. Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss. дозволив вивчити репродуктивну стратегію, а також опанувати особливості насіннєвої продуктивності, схожості та життєздатності насіння при інтродукції і внести ...
698219
  Прокопенко О.В. Комплексний підхід до наукового обгрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління / О.В. Прокопенко, Т.В. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 98-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
698220
  Іванова О.. Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х
698221
  Самусєва Л.Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств / Л.Ю. Самусєва, Н.І. Кропівцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 373-377. – ISSN 2222-4459
698222
   Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства / О.В. Зибарева, П.Т. Шилепницький, Повержук, У.-Ю.М // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 105-112. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
698223
  Басюк Д.І. Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств / Д.І. Басюк, Д.О. Мельник, М.П. Маршаленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6806
698224
  Денисов О.Є. Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
698225
  Копилюк О.І. Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України / О.І. Копилюк, Н.Р. Журибіда // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 92-99. – ISSN 1562-0905
698226
  Шевченко С А. Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних Сил України / С А. Шевченко, // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 47-54. – ISSN 2411-3816
698227
  Брінь П.В. Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві / П.В. Брінь, О.В. Прохоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
698228
  Півторак Г.П. Комплексний підхід до проблем східнослов"янського етно- і глотогенезу як необхідна умова дальшого поступу у вивченні давньоруських мовних ареалів // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 145-149. – ISBN 978-966-439-859-3
698229
   Комплексний підхід до проведення якісної військової кадрової політики - професійно-психофізіологічний відбір у Збройних Силах України / І. Пампуха, М. Макарчук, Н. Філімонова, С. Мотика, Б. Попков, Г. Ніколайчук, В. Лоза, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 36-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми професійної придатності військовослужбовців, оскільки сучасний стан проведення кад- рової політики в ЗСУ потребує вдосконалення, спрямоване на підвищення ефективності виконання завдань відповідно до військово-облікової ...
698230
   Комплексний підхід до професійного спрямування здобувачів освіти при викладанні медичної біології / О.Б. Рябушко, О.В. Клепець, Улановська-Циба, О.В. Кінаш, А.С. Григоренко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 151-154. – ISSN 2077-1096
698231
   Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку / Л.В. Пипа, Н.В. Пілюйко, А.В. Філик, Ю.М. Лисиця, П.В. Пілюйко, І.В. Томіч, І.В. Колесник, Ю.О. Тарнавський // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (71). – С. 87-92. – ISSN 1992-5891
698232
  Попова Л.В. Комплексний підхід до реконструкції ландшафтно-кліматичних умов та інтегральні властивості біогеоценозів пізнього неоплейстоцену : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі комплексного використання результатів ряду методів палеоландшафтних реконструкцій запропоновано часово-просторову динамічну модель біогеоценотичного покриву Придніпров"я в другій половині неоплейстоцену.
698233
   Комплексний підхід до сертифікації та метрологічного оцінювання сучасних цифрових сейсмометричних реєстраторів / С.В. Щербина, А.І. Фещенкр, Ю.В. Лісовий, А.П. Івашенко, О.В. Адаменко, Ю.П. Сорока // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 201-218 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 214-215. – ISSN 0203-3100
698234
  Борисенко О.П. Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
698235
  Мельник Т.Б. Комплексний підхід до системи збереження бібліотечних фондів на абонементах бібліотек закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 115-121. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
698236
  Губені Ю.Е. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій / Ю.Е. Губені, П.О. Оліщук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 127-131
698237
  Мироненко В.П. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
698238
  Рудакевич М. Комплексний підхід до утвердження етики державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 290-295
698239
  Ружин К.М. Комплексний підхід до формування комунікативної компетенції на основі взаємодії інтерактивного і диференційованого принципів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 70-77. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
698240
  Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників, альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
698241
  Прожога І.В. Комплексний підхід процесу формування конкурентної стратегії підприємства / І.В. Прожога, О.М. Матвієвський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 46-48. – ISSN 2306-6792
698242
  Розенберг А.Я. Комплексний підхід у діяльності класного керівника / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1985. – 48 с.
698243
  Харченко Д.М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 154-157. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
698244
  Зеленко Н. Комплексний підхід у публічному управлінні пенсійною системою як один із напрямів євроінтеграційного поступу України / Н. Зеленко, В. Зеленко // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5 (66). – С. 194-203. – ISSN 2409-8892
698245
  Замашкіна О.Д. Комплексний підхід щодо соціальної підтримки молодих сімей // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 76-85
698246
  Воронова Є.М. Комплексний план та особливості неперивної екологічних освіти і виховання студентів економічних спеціальностей вузів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 127-130
698247
  Сальнікова О.Ф. Комплексний показник ефективності організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 199-204


  Запропоновано комплексний показник ефективності організації технопарку. Даний показник дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу організації технопарку оборонного призначення збройних сил певної країни та включає військовий аспект, що до ...
698248
  Лебідь Л.І. Комплексний показник забезпеченості як інструмент дослідження феномену бідності в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.100-106. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
698249
  Гринченко Т.О. Комплексний показник родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України за різних систем удобрення / Т.О. Гринченко, І.В. Чередниченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 86-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
698250
  Гайдабрус А.В. Комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні операції Об"єднаних сил у ракурсі одинадцятої редакції Міжнародної класифікації хвороб // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2312-5675
698251
  Самойленко В.М. Комплексний радіоекологічний моніторинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології / В.М. Самойленко, Ю.С. Тавров, М.І. Буянов; Українська екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 136с. – ISBN 966-521-104-8
698252
  Шмаров Д. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 28-34. – ISSN 1810-3944
698253
  Голян В.А. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора / В.А. Голян, Д.М. Шмаров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
698254
   Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрному секторі / В.А. Голян, Ю.М. Лучечко, А.І. Гордійчук, Д.М. Шмаров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
698255
  Лучик А.А. Комплексний словник сталих сполучень як джерельна база для перекладних лексикографічних праць // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 16-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
698256
   Комплексний тематичний план науково - дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, на 2002 рік. – Київ : Київський університет, 2002. – 95л.
698257
  Александров О. Комплексний формалізм у теорії гравітаційного лінзування і геометрія каустик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-32. – (Астрономія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У комплексному формулюванні теорії гравітаційного лінзування із застосуванням параметризації критичних кривих (Witt, 1990) розроблено загальний метод переходу від локальних координат, пристосованих до точки на каустиці, до глобальних вихідних ...
698258
  Юркевич О.М. Комплексний характер логіки в юридичній методології // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 39-49. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
698259
  Паламарчук М.В. Комплексні взаємовідносини між фінансовою, торговельною інтеграцією, спеціалізацією країн та синхронізацією реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 10-11
698260
  Буткевич О. Комплексні виробничі зони в Україні як один із типів ВЕЗ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.50-52
698261
  Беліченко О. Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину / О. Беліченко, Ю. Ладжун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексні гемологічні дослідження зразків бурштину, термообробленого новими методами, які останнім часом з"явилися на світовому ринку. Такий бурштин пройшов штучну обробку, про що свідчить наявність ознак облагородження у вигляді значної ...
698262
  Іванік О.М. Комплексні геолого-геоморфологічні дослідження чинників формування та активізації сучасних небезпечних геологічних процесів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
698263
  Безсмертний Андрій Филимонович Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму) : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Безсмертний А.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
698264
   Комплексні дослідження механізмів ядерних реакцій, властивостей атомних ядер та наслідків дії іонізуючого випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 238 с. : 112 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 164 дж.


  Об"єкт дослідження: легкі матеріали, наприклад, вуглець, алюміній, легка вода, дейтерій, процеси взаємодії адронів та гамма-квантів з атомними ядрами, джерела зовнішнього та внутрішнього опромінення, об"єкти навколишнього середовища. Мета роботи: ...
698265
  Сукач В.В. Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров"я Українського щита / В.В. Сукач, Л.О. Рязанцева // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 1682-721Х
698266
   Комплексні карбідні покриття на металах і сплавах : монографія / Лоскутова Т.В., Сігова В.І., Хижняк В.Г., Лоскутов В.Ф. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 190 с. – ISBN 978-966-657-251-9
698267
  Юник І.Д. Комплексні комунікативні уміння комунікаторів: зміст та структура // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 54-60. – Бібліогр.: 21 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
698268
  Вижва С. Комплексні критерії оцінки літологічних об"єктів для буріння пошукових свердловин на північному борті Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, І. Михалевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 55-60. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
698269
  Скрипниченко М.І. Комплексні макромоделі економічного прогнозування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 80-85.
698270
  Трохименко А.Г. Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Трохименко Ганна Григорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
698271
  Радовенчик В.М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Радовенчик В.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 66 назв.
698272
  Хоменко О.Д. Комплексні мінеральні добрива та особливості їх застосування. / О.Д. Хоменко. – К., 1967. – 108с.
698273
   Комплексні морські (річкові) експедиційні дослідження - важливий напрям розвитку науково-технічного потенціалу морегосподарського комплексу України / М.Ф. Голодов, А.Ю. Гордєєв, Ю.І. Попов, С.Г. Федосеєнков, О.А. Щипцов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 206-221 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 220-221. – ISSN 0203-3100
698274
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – C. 31-38. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
698275
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження, науково-проектні роботи 1981-1990 рр. і програма наукових досліджень Успенського собору 1981 р. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 166-175. – ISSN 2077-3455
698276
  Купченко Б.І. Комплексні обласні карти населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-82 : Карта. – (Географія ; Вип. 22)
698277
  Бегма Комплексні перекладацькі трансформації як спосіб досягнення адекватності перекладу англійських художніх текстів українською мовою / Бегма, (Фролова) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 464-468
698278
   Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля / С. Вижва, Д. Онищук, М. Рева, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-30. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Встатті розглядаються результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих карбонатних та теригенних колекторів. Наведені ...
698279
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 186-226. – Бібліогр.: л. 175-185
698280
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
698281
  Погрібна О.О. Комплексні постулати представлення граматичної семантики іменників української мови у тлумачному словнику // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 175-181
698282
  Золовський А.П. Комплексні районні і обласні карти врожайності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 100-109 : Рис.
698283
  Мезенцева Н.І. Комплексні регіональні програми як засіб удосконалення розміщення продуктивних сил / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 170-177. – ISBN 966-7293-90-4
698284
   Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств / Нейчук-Хрущ, Л.Й. Гнилянська, О.М. Притула, Б.О. Шеремета // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 134-142. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
698285
  Бочевар Р.О. Комплексні руди Капітанівського рудного поля як джерело кремнію для сонячної енергатики // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 4-6
698286
  Прокопчук О.Г. Комплексні сполуки Sn(IV) з саліцилоїлгідразонами бензальдегідів як потенційні біологічно активні речовини з протизапальною, аналгетичною та супутньою фармакологічною дією : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Прокопчук Олена Геннадіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
698287
   Комплексні сполуки на основі фосфомолібдатів: порівняння підходів до синтезу, будова та властивості / Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова, В.М. Кокозей, Д. Матога, П. Забєровський // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 45
698288
   Комплексні спостереження іоносферних проявів сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Є.В. Курочка, М.М. Медведський, Л.А. Мусатенко, В.Я. Чолій, Ю.С. Мусатенко, О.А. Сухий, О.С. Сліпченко, Б.М. Скоритченко, С.С. Тряшин, А.В. Власенко, В.В. Ільїна, П.В. Кириленко, К.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-49. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наведено опис апаратури та попередні результати спостереження радіофізичних ефектів затемнення 11 серпня 1999 р. на заміській спостережній станції АО КУ в с. Пилиповичі. Зареєстровано проходження акустичної хвилі, зумовленої рухом тіні Місяця в ...
698289
  Шершньова З.Є. Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 99-103. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
698290
  Сорока Л. Комплексні страхові продукти на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 127-128. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817
698291
  Сімакова-Єфремян Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика : монографія / Е.Б. Сімакова-Єфремян ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 455, [1] с. – Бібліогр. : с. 411-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-155-3
698292
  Пилипенко Г.П. Комплексні фізико-географічні ландшафтні дослідження кафедри фізичної географії геолого-географічного факультету / Г.П. Пилипенко, С.П. Тодорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 179-188. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
698293
  Ромушкевич В.І. Комплексні характеристики режиму температури і вологості повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 23)
698294
  Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 11-17. – ISSN 0132-1331


  У статті проводиться аналіз цивільних правовідносин з точки зору загальної теорії систем. Зазначається, що найбільш складними за своєю структурою є комплексні цивільні правовідносини, які можуть мати усвоєму складі цілу низку самостійних правових ...
698295
  Шаповал А. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи / А. Шаповал, Ю. Мартиненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 6 (267). – С. 27-30
698296
   Комплексні числа : навчальний посібник для студентів радіофізичного і физичного факультетів. – К., 1997. – 29с.
698297
  Кушнір І. Комплексні числа : теорія і практика / Ісаак Кушнір. – Київ : Факт, 2002. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-664-037-6
698298
  Завало С.Т. Комплексні числа. / С.Т. Завало. – Київ, 1982. – 136с.
698299
  Катаєв О. Комплексній підхід до управління затратами металургійного підприємства : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 81-85 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
698300
  Карачина Н.П. Комплексність та спектральність категорії "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 36-43
698301
  Рамазанов С.К. Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону / С.К. Рамазанов, А.В. Сергієнко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 64-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
698302
  Баглай В.І. Комплексно-командна підготовка майбутніх залізничників Японії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 5-15. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
698303
   Комплексно-механизированные опытно-показательные цеха серийного и индивидуального производства.. – Вып.2. – М., 1965. – 48с.
698304
   Комплексно-поточная технология сельского-хозяйственных работ. – Москва, 1979. – 319 с.
698305
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : автореф. дис. ... канд.геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
698306
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 179 л. – Додатки: л. 174-179. – Бібліогр.: л. 152-173
698307
  Олійник Я.Б. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : монографія / Я.Б. Олійник, Б.П. Клімчук, М.М. Мельнійчук. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 149, [1] с. : портр., табл., іл. – Бібліогр.: с. 123-140. – ISBN 978-966-361-777-0
698308
  Кабанов В.А. Комплексно-радикальная полимеризация / В.А. Кабанов, В.П. Зубов, Ю.Д. Семчиков. – Москва : Химия, 1987. – 253 с.
698309
  Дудник І.М. Комплексно-регіональні аспекти вищої економічної освіти // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 44-50. – Бібліогр.: 2 назви
698310
  Веселовский В.Б. Комплексно-структурный метод решения нестационарной теплопроводности для многослойных плоских тел с неидеальным тепловым контактом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Веселовский В.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 18л.
698311
  Круковський С.І. Комплексно леговані структури на основі А3 В5 : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.27.06 / Семен Іванович Круковський; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 68 назв
698312
  Цвирко Ю.П. Комплексно решать социальные вопросы / Ю.П. Цвирко, Т.В. Шмырева. – М., 1981. – 63с.
698313
  Кирилина А.А. Комплексно, всестороннне... / А.А. Кирилина, Суслов, .Я. – Л., 1980. – 304с.
698314
  Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины по радиационно-тепловым ресурсам : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 219-225 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2914
698315
  Яковлевас-Матецкис Комплексное благоустройство промышленных территорий / Яковлевас-Матецкис. – Киев : Будівельник, 1978. – 215 с.
698316
  Кузнецова Л.А. Комплексное влияние вакторов производственной среды на организм подростков ровничниц и прядильщиц. : Автореф... Канд.мед.наук: 756 / Кузнецова Л.А.; Кишинев.гос.мед.ин-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
698317
  Кузьменко Н.В. Комплексное внедрение НОТ / Н.В. Кузьменко. – М, 1977. – 160с.
698318
   Комплексное воспитание личности средствами предмета математики: Сб. науч. тр.. – Калининград, 1985. – 84с.
698319
   Комплексное географическое изучение и освоение горных территорий : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 151с.
698320
  Харченко А.С. Комплексное географическое картографирование Украинской ССР : двтореф. дис. ... док. геогр. наук / Харченко А.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 78 с. – Бібліогр.:с.71-74
698321
  Бекжанов Г.Р. Комплексное геолого-геофизическое изучение глубинного строения и оценка перспекив горнорудных районов Казахстана : сб. науч. тр. / ред. Г.Р. Бекжанов ; Каз НИИ минер. сырья, Каз. респ. правл. НТО "Горное" ; [редкол. Г.Р. Бекжанов (отв. ред.) и др.]. – Алма-Ата : КазИМС, 1983. – 123 с. : ил., карт., 3 л. табл. – Библиогр. в конце ст.
698322
   Комплексное геофизическое изучение тектоносферы континентов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176 с.
698323
   Комплексное дешифрирование аэроснимков : сборник. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 188 с.
698324
   Комплексное и тематическое картографирование Украинской ССР : сборник. – Киев : Наукова думка, 1974. – 204 с.
698325
  Васильев В.М. Комплексное изучение верхнемеловых трещин коллекторов в связи с оценкой их емкости : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Васильев В.М.; Северо-Кавказский нефтяной НИИ. – Баку, 1966. – 25л.
698326
  Лукьянов В.Д. Комплексное изучение горных пород при разведках глубоких горизонтов угольных месторождений Восточного Донбасса. : Автореф... кад. геол.-минералог.наук: 135 / Лукьянов В.Д.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
698327
  Зенгина Т.Ю. Комплексное изучение и картографирование современного природопользования Павлодарской области Республики Казахстан / Т.Ю. Зенгина, А.К. Бабагалиева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-36 : табл., карта. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
698328
   Комплексное изучение и рациональное использование природных ресурсов: Тезиси докладов Всесоюзного совещания.. – Калинин, 1980. – 211с.
698329
  Иванов А.М. Комплексное изучение карбонатных пород как коллекторов нефти и газа / А.М. Иванов. – Москва : Недра, 1976. – 296с.
698330
   Комплексное изучение моллюсков для целей стратификации и палеогеографии плейстоцена (на примере рода Didacna Eichwald) : монография. – Москва : Московский университет, 1981. – 180с.
698331
   Комплексное изучение опорных разрезов нижнего и среднего плейстоцена Европйской части СССР (к XI конгрессу Международного союза по изучению четвертичного периода). – Москва, 1981. – 155с.
698332
  Гомон Г.О. Комплексное изучение оптических свойств алмазов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомон Г.О.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
698333
   Комплексное изучение открытой части Атлантического океана: Сб. науч. тр.. – Ленинград, 1986. – 117с.
698334
   Комплексное изучение природных ресурсов Калмыцкой АССР: Межвуз. сб. науч. тр.. – Элиста, 1984. – 124с.
698335
   Комплексное изучение продуктивности агроценозов : Сб. науч. трудов. – Пущино, 1987. – 218 с.
698336
  Фомина Н.А. Комплексное изучение проявлений личности в речевой деятельности // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 257-278


  В статье представлена теоретико-методологическая основа концепции Н. А. Фоминой по комплексному изучению проявлений личности в речи, в частности в тексте как продукте индивидуальной речевой деятельности.
698337
   Комплексное изучение системы воздействия на преступность: (Методол. и теорет. основы). – Л., 1978. – 150с.
698338
   Комплексное изучение физиологически активных веществ низших растений.. – Москва-Л., 1961. – 280с.
698339
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.2. – 1978. – 232с.
698340
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.3. – 1978. – 272с.
698341
   Комплексное информационное обеспечение специалистов.. – К., 1984. – 112с.
698342
  Гасанова Алевтина Анатольевна Комплексное использование "хвостов" Алмалыкского горнометаллургического комбината для одновременного производства цементного клинкера и возгонки цветных металлов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Гасанова Алевтина Анатольевна; Ан Уз.ССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технолог. – Ташкент, 1975. – 26л.
698343
  Тимофеев Л.А. Комплексное использование вод : Правовые вопр. / Л.А. Тимофеев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1985. – 84 с.
698344
   Комплексное использование водных горючих газов Украины. (Природные и промышленные газы).. – К., 1960. – 260с.
698345
   Комплексное использование водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и их охрана. Материалы IV научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока.. – Вып.4. – Омск, 1969. – 284с.
698346
  Левковский С.С. Комплексное использование водных ресурсов Украины и его картографирование / С.С. Левковский, Л.Е. Осауленко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 111-116 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
698347
   Комплексное использование водных ресурсов юга европейской территории страны.. – Москва, 1979. – 194с.
698348
   Комплексное использование водных ресурсов. (Сборник реф.). – Москва : Наука, 1972. – 156с.
698349
  Денисенко Г.И. Комплексное использование возобновляемых источников энергии / Г.И. Денисенко. – К., 1984. – 33с.
698350
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геолого-геофизических данных при изучении емкостных свойств и характера насыщения карбонатных отложений верхнего девона Припятского прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.12 / Лахнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-25
698351
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геологофизических данных при изучении емкосных свойств и характера несыщения карбонатных отложений верхнего девона Приаятского прогиба : Дис... канд геол.-минерал.наук: / Лахнюк В. М.; МВиССО УССР, КГУ, каф. геофиз. метод. поисков и разведки месторожд. полезн. искоаемых. – К., 1975. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
698352
  Кривонос П.Ф. Комплексное использование железнодорожного, автомобильного в водного транспорта / П.Ф. Кривонос. – К., 1960. – 40с.
698353
  Авакян А.Б. Комплексное использование и охрана водных ресурсов : учеб. пособ. для студ. географ. спец. вузов / Авакян А.Б., Широков В.М. – Минск : Университетское, 1990. – 239 с.
698354
  Пояг М.А. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Молдавии / М.А. Пояг. – Кишинев, 1974. – 183с.
698355
  Левковский С.С. Комплексное использование и охрана водных ресурсов СССР : Учебное пособие / С.С. Левковский. – Киев : Вища школа, 1982. – 223с.
698356
   Комплексное использование и охрана водных ресурсов.. – М., 1985. – 304с.
698357
   Комплексное использование и охрана минерального сырья Сибири. – Новосибирск, 1982. – 83с.
698358
   Комплексное использование и охрана подземных вод БССР: Сборник науч. трудов.. – Минск, 1976. – 229с.
698359
  Иванов К.А. Комплексное использование кислых гудронов. : Автореф... доктор техн.наук: / Иванов К.А.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1961. – 28л.
698360
  Скарук Г.А. Комплексное использование лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0869-608Х
698361
  Баришполец В.Т. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов в СССР и за рубежом : обзор. информ. Укр. НИИНТИ и техн. экон. исслед. / В.Т. Баришполец. – Киев : Укр. НИИНТИ, 1978. – 52 с. – (Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ; Серия 17)
698362
   Комплексное использование минерального сырья. – Алма-Ата
Вып. 4. – 1978
698363
   Комплексное использование минерального сырья. – Алма-Ата
№№ 1-5. – 1994
698364
   Комплексное использование минеральных ресурсов : сборник. – Київ, 1977. – 193 с.
698365
  Куделя А.Д. Комплексное использование минеральных ресурсов железнорудных горно-обогатительных комбинатов УССР. / А.Д. Куделя. – К, 1984. – 495с.
698366
  Педан М.П. Комплексное использование минеральных ресурсов. / М.П. Педан. – Киев : Наукова думка, 1981. – 272с.
698367
  Тулайдан Э.Я. Комплексное использование мультимедийных технологий в обучении курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 306-318.
698368
  Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса / Д.А. Телишевский. – М., 1976. – 224с.
698369
   Комплексное использование природных ресурсов : сборник научных трудов. – Київ : СОПС УССР АН СССР, 1985. – 174 с.
698370
   Комплексное использование природных ресурсов бассейна реки Десны. (Тезисы докладов к Московскому совещанию 8-10 апреля 1968 г.). – М., 1968. – 45с.
698371
  Панченко М.С. Комплексное использование сорбционных и калориметрических исследований применительно к решению некоторых задач внутреннего массопереноса в дисперсных телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Панченко М.С. ; Киев. гос. пед.ин-т. – Киев, 1969. – 24 с.
698372
  Трусов А.Д. Комплексное использование сырьевых ресурсов : Пути повышения экономической эффективности в условиях НТП / А.Д. Трусов, А.Н. Захаров. – Москва : Экономика, 1986. – 111 с.
698373
  Андрианов В.М. Комплексное использование сырья в промышленности / В.М. Андрианов, Н.А. Соколова, М.Е. Усков. – Москва : Экономика, 1988. – 301, [1] с. : граф.
698374
   Комплексное использование сырья и отходов. – М., 1988. – 288с.
698375
  Виноградов В.Н. Комплексное использование сырья цветной металлургии / В.Н. Виноградов. – Москва, 1987. – 79с.
698376
   Комплексное использование технических средств обучения в лекциях по курсу истории КПСС. (Сб. научно-метод. трудов).. – Ташкент, 1976. – 167с.
698377
  Канарская И.В. Комплексное использование технических средств обучения на уроках литературы в средней школе при анализе эпических произведений : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Канарская И.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 25л.
698378
  Овакимян Ю.О. Комплексное использование технических средств обчения в средних специальных учеб. заведен. Минчермета УССР / Ю.О. Овакимян. – Москва, 1979. – 45с.
698379
   Комплексное использование топливно-энергетических ресурсов.. – К., 1983. – 224с.
698380
   Комплексное использование ТСО в лекциях по курсу истории КПСС. – Москва, 1979. – 248с.
698381
  Зудин В.Л. Комплексное использование ТСО в учебном процессе / В.Л. Зудин. – Ярославль, 1988. – 78с.
698382
   Комплексное использование энергии океана: Сб. научн. тр.. – Владивосток, 1988. – 72с.
698383
  Азизов С Комплексное исследование акустичесикх и некоторых физико-химических свойств сегнетовой соли и дигидрофосфата аммония под действием гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040. / Азизов С; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 22л.
698384
  Новиков Г.И. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств азеотропной системы изопропиловый спирт + циклогексан на линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Новиков Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 16л.
698385
  Ульмасова М.Х. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств жидких водных и спиртовых растворов некоторых аминокислот. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 054 / Ульмасова М.Х.; Мок. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1971. – 18л.
698386
  Лаврова Т.С. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств системы изопропиловой спирт-вода в широком интервале концентраций, давлений и температур, включая критическую область : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Лаврова Т.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 12л.
698387
  Нематуллаев У. Комплексное исследование акустических и некоторых других физико-химических свойств алифатических спиртов в зависимости от их параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Нематуллаев У.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
698388
  Турабаев Ф. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств в системах ацетон-циклогексан по линии насыщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Турабаев Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л.
698389
  Виницкий Е.С. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств смеси пропиловый спирт-вода по линии насыщения, включая критическую область : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Виницкий Е.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 14 с.
698390
  Ходжаев С.А. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств циклогексановых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ходжаев С.А.; Московский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 11л.
698391
  Герасимова Л.С. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств алкиламиноэфиров метакриловой кислоты и их исходных продуктов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Герасимова Л.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
698392
  Нурматова П. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств одноатомных спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Нурматова П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 11л.
698393
  Мунтяну Ф.М. Комплексное исследование анизотропии явлений переноса и ее зависимости от локализации и актуальности энергетических экстремумов в висмуте и сплавах B1-Sb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Мунтяну Ф.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 14л.
698394
  Петькова В.П. Комплексное исследование влияния вочвенно-климатических условий а урожайность озимой пшеницы : Автореф... канд. геогр.наук: 628 / Петькова В.П.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1970. – 23л.
698395
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Иващенко Василий Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
698396
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Дис... канд. биол.наук: / Иващенко Василий Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.179-196
698397
  Зефиров В.Л. Комплексное исследование влияния обучения электронами на щелочногалоидные монокристалл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зефиров В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 20л.
698398
  Карпенко Л.И. Комплексное исследование внешнего дыхания и кровообращения как метод функциональной диагностики : Автореф... канд. мед.наук: / Карпенко Л. И.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 19л.
698399
  Хрусталева Алиса Александровна Комплексное исследование водных растворов диэтиламина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Хрусталева Алиса Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 22л.
698400
  Кулов С.К. Комплексное исследование вторичной электронной эмиссии меди и разработки тонкопленочных антидинатронных покрытий на медной подложке : Автореф... канд. техн.наук: / Кулов С.К.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 22л.
698401
  Икрамов Ш.Х. Комплексное исследование жидких Н-пентана и Н-бутилового спирта при сверхвысоких давлениях (10000 кГ/см2) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Икрамов Ш.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 21л.
698402
  Ергопуло Е.В. Комплексное исследование жидких п-ксилола, м-крезола и этиленгликоля в зависимости от Р, V, T-состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ергопуло Е.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 16л.
698403
  Шарай В.Т. Комплексное исследование износа и усталости стали. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шарай В.Т.; Киев.ин-т гражд.воздуш.флота. – К, 1959. – 16л.
698404
  Кучерук И.М. Комплексное исследование кинетики процесса сушки типичных дисперсных тел инфракрасным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кучерук И.М.; КГУ им. А.М.Горького. – К., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
698405
   Комплексное исследование кинопроцесса: Сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 130с.
698406
  Миронов А.Ф. Комплексное исследование механизмов специальных металлургических кранов : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Миронов А.Ф.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
698407
  Оникиенко В.В. Комплексное исследование миграционных процессов : Анализ миграций населения СССР / В.В. Оникиенко, В.А. Поповкин. – Москва : Статистика, 1973. – 159с.
698408
  Гроховский А.Г. Комплексное исследование напольных заволочных машин : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Гроховский А.Г.; Донецк. полит. ин-т. – Донецк, 1969. – 17л.
698409
  Петухов П.С. Комплексное исследование некоторых физико-химических свойств многокомпонентных жидких систем в критической области состояний и на линии равновесия фаз : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Петухов П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 11л.
698410
  Едигарян Ф.С. Комплексное исследование основных видов износа подшипников качения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Едигарян Ф.С.; Киев.ин-т.гражд.воздуш. флота. – К, 1964. – 16л.
698411
  Кулиев Д.А. Комплексное исследование параметров атмосферного электричества и грозовых явлений в горных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев Д.А.; Объедин. совет Азреб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений Акад. наук АзССР по энерге. – Баку, 1963. – 17л.
698412
   Комплексное исследование проблем обучения и коммунистического воспитания специалистов с высшим образованием. – Ленинград, 1980. – 248с.
698413
  Дмитриев А.В. Комплексное исследование проблем человека и общества / А.В. Дмитриев. – Л., 1970. – 31с.
698414
  Фортуна И.П. Комплексное исследование свойств молдавских глин адсорбционно-структурным методом : Автореф... канд. хим.наук: / Фортуна И.П.; Кишиневский гос. ун-т Химич. фак-т. – Кишинев, 1968. – 19л.
698415
  Мамедов И.А. Комплексное исследование скорости, коэффициента поглощения ультразвука и сдвиговой вязкости жидкостей в зависимости от параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 10л.
698416
   Комплексное исследование Солнца и солнечно-земных связей : труды / 3-е Международное совещание "КОРОНАС-И" (Калуга, 5-10 декабря 1988 г.). – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 220 с.
698417
  Сергиенко А.С. Комплексное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик плазмотронов постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Сергиенко А.С.; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 31с.
698418
  Кляев В.И. Комплексное исследование структуры некоторых природных дисперсных систем с "эластичным" скелетом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кляев В.И. ; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1965. – 19 с.
698419
   Комплексное исследование труда учителя: Материалы конф. "Филос., соц.-экон. и пед. пробл. труда учителя". – Новосибирск, 1983. – 120с.
698420
  Прокофьев В.М. Комплексное исследование физико-химических свойств двойной азеотропной системы бензол-циклогексан по линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Прокофьев В.М.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
698421
  Озерова Л.Е. Комплексное исследование физико-химических свойств системы ацетон-вода-перхлорат лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Озерова Л. Е.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1982. – 16л.
698422
  Мамедов А.П. Комплексное исследование центров захвата в некоторых монокристаллических фосфорах с онсовой NaCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов А.П.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
698423
   Комплексное исследование Черноморской впадины.. – М., 1976. – 98с.
698424
  Ермолаев М.М. Комплексное исследование шельфов и береговой зоны / М.М. Ермолаев. – Ленинград, 1970. – 24с.
698425
  Загускин С.Л. Комплексное исследование электрической активности : Автореф... канд. биол.наук: / Загускин С.Л.;. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
698426
  Михайлов А.Р. Комплексное исследование явлений переноса в кристаллах AlSb. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов А.Р.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 18л.
698427
  Котрубенко Б.П. Комплексное исслеодвание разрезов арсенид индия -С6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01049 / Котрубенко Б.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
698428
   Комплексное источниковедение некоторых проблем отечественной истории : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калинин, 1988. – 168с.
698429
  Пухов Г.Е. Комплексное исчисление и его применение к расчету периодических и переходных процессов в системах с постоянными, переменными и нелинейными параметрами / Г.Е. Пухов. – Таганрог, 1956. – 370 с.
698430
  Абдулахман Абу Фараш Юсеф Комплексное картографирование водообеспечения в условиях засушливых територий (на примере Иордании) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 776-780. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
698431
  Ле А.З. Комплексное картографирование земельных ресурсов Вьетнами : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Ле А. З.; Ин-т геогр. АНУ. – К., 1993. – 18л.
698432
   Комплексное картографирование Молдавской ССР : рефераты докладов Республиканского совещания по комплексному картографированию МССР ; сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 119 с.
698433
   Комплексное картографирование природы и хозяйства : материалы к симпозиуму на Втором научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока (Владивосток, сентябрь 1962 г.) / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; отв. ред. В.Б. Сочава. – Иркутск, 1962. – 71 с.
698434
   Комплексное картографирование производительных сил Украинской ССР.. – К., 1967. – 272с.
698435
  Божок А.П. Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Божок А. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1978. – 24л.
698436
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Вып. 2. – Киев : Наукова думка, 1970. – 347 с.
698437
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Киев : Наукова думка
Вып. 2. – 1970. – 247с.
698438
  Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства : монография / А.П. Золовский; отв. ред. М.И. Никишов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 176 с.
698439
  Генсирук С.А. Комплексное лесное хозяйство в горных условиях / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1971. – 248 с.
698440
   Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии.. – К., 1981. – 360с.
698441
  Почс Р.Я. Комплексное моделирование народного хозяйства республики : (на прим. ЛатвССР) / Р.Я. Почс ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1986. – 182,[1] с.
698442
   Комплексное народно-хозяйственное планирование. (Постановка проблемы и подход к ее решению).. – М., 1974. – 238с.
698443
  Вирнык Д.Ф. Комплексное народнохозяйственное использование водных ресурсов Донбасса / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Киев : АН УССР, 1940. – 253с.


  В книге даются общие контуры, основные линии комплексного развития водного хозяйства, которые для полного своего осуществления потребуют глубокой проработки вопросов в этой области со стороны ряда научно-исследовательских, планирующих и проектирующих ...
698444
   Комплексное обеспечение единства научно-исследовательской деятельности и учебно-воспитательного процесса вузов. – Москва, 1985. – 146с.
698445
   Комплексное обоснование объема и границ стратиграфических подразделений плейстоцена Украины / А.И. Крохмаль, В.Н. Шелкопляс, М.С. Комар, Н.И. Дыкань, С.К. Прилипко, В.В. Рудюк, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-25 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
698446
  Федотов В.А. Комплексное образование рабочих как условие формирования и способ повышения эффективности функционирования рабочей силы развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Федотов В.А.; АН СССР. Ин-т экономики УНЦ. – Свердловск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
698447
  Хутник Ф. Комплексное обслуживание сельскохозяйственных предприятий / Ф. Хутник, И. Зоборски. – М, 1986. – 226с.
698448
   Комплексное освоение водных ресурсов Обского бассейна.. – Новосибирск, 1970. – 256с.
698449
  Кузнецов И.А. Комплексное освоение водных ресурсов равнинных бассейнов и ирригация / И.А. Кузнецов. – М., 1968. – 136с.
698450
  Тарасов Б.Г. Комплексное освоение калийных месторождений Предкарпатья. / Б.Г. Тарасов. – ЛЬвов, 1987. – 124с.
698451
   Комплексное освоение минерально-сырьевых ресурсов Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Тюмень, 1985. – 130с.
698452
   Комплексное освоение недр Западного Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск; Пермь, 1991. – 125с.
698453
  Виноградов В.Н. Комплексное освоение Нижнеднепровских песков / В.Н. Виноградов. – Одесса : Маяк, 1964. – 176 с.
698454
   Комплексное освоение подземного пространства городов. – Киев, 1973. – 113 с.
698455
   Комплексное освоение рудных месторождений: (Сб. ст.). – Бишкек, 1991. – 134с.
698456
  Фарафонов М.С. Комплексное плавание. / М.С. Фарафонов. – М, 1968. – 64с.
698457
  Богданов А. Комплексное планирвоание и организация научно-технического прогресса / авторизд. пер. с болгарск. А.И. Богданова, В.Б. Езерова с изменениями и доп. автора ; под общ. ред. и с предисл. Г.Х. Попова. – Москва : Прогресс, 1978. – 422 с.
698458
  Жебит Г.А. Комплексное планирование в управлении развитием коллективов и регионов / Г.А. Жебит. – Минск, 1981. – 127с.
698459
  Одинцов В.П. Комплексное планирование воспитательной работы в трудовом коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1980. – 111с.
698460
  Райхельсон Е.И. Комплексное планирование использования внутрирайонных резервов труда : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Райхельсон Е.И.; Ленингр.фин.экон.ин-т. – Л, 1973. – 17л.
698461
  Ознобин Н.М. Комплексное планирование научно-технического прогресса / Н.М. Ознобин. – М., 1975. – 263с.
698462
  Калинкина Комплексное планирование производства и капитальных вложений в сельском хозяйстве / Калинкина, Алдодна-Моника, В.В. Кочеркин. – М, 1980. – 208с.
698463
   Комплексное планирование профилактики правонарушений.. – Москва, 1979. – 95с.
698464
   Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : Метод. рекомендации. – М., 1988. – 62с.
698465
  Богаенко В.А. Комплексное планирование социально-экономического развития города : (разработка и реализация плана) / В.А. Богаенко, С.И. Ищук, А.В. Степаненко. – Киев : Вища школа, 1980. – 112 с. – Библиогр.: с. 109-111
698466
  Дубра Э.Л. Комплексное планирование социального развития и повышения народного благосостояния / Э.Л. Дубра. – Рига, 1986. – 62с.
698467
   Комплексное планирование социального развития коллективов предприятий (по материалам II Ленинградской областной конференции социального планирования). – Л., 1970. – 268с.
698468
  Ельмеев В.Я. Комплексное планирование экономич. и социального развития района / В.Я. Ельмеев. – Л., 1972. – 126с.
698469
   Комплексное планирование экономического и социального развития Ленинграда и Ленинградской области.. – Л., 1974. – 199с.
698470
   Комплексное планирование экономического и социального развития научных учреждений Академии наук СССР: Метод. рекомендации на 1981-1985 гг.. – Л., 1982. – 75с.
698471
  Монгуш Ш.Ч. Комплексное предупреждение насильственной преступности (по материалам Республики Тыва) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 203-209. – ISSN 0201-7245
698472
  Черных К.Ф. Комплексное преобразование в теории оболочек. : Автореф... доктор техн.наук: / Черных К.Ф.; Лен. ин-т инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1962. – 11л.
698473
  Клушин И.Г. Комплексное применение геофизических методов для решения геологических задач. : Уч. пособие для студ. вузов / И.Г. Клушин. – Ленинград : Недра, 1968. – 312с.
698474
  Ладонин В.Ф. Комплексное применение гербицидов и удобрений в интенсивном земледелии. / В.Ф. Ладонин, А.-верды М.-оглы Алиев. – М., 1991. – 271с.
698475
   Комплексное применение математических методов в социологическом исследовании: Сб. ст.. – М., 1983. – 183с.
698476
  Алексеев О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации / О.Г. Алексеев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с. – (Экономико-математическая библиотека)
698477
  Гуткин В.Л. Комплексное применение наземной стереофотограмметрии при картографированнии горных районов. : Автореф... Канд.техн.наук: 501 / Гуткин В.Л.; Моск.ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М, 1969. – 20л.
698478
   Комплексное применение оргавтоматов в управлении: (Совершенствование технологии).. – М., 1985. – 144с.
698479
  Свербилов Е.В. Комплексное применение систем микроэлементных трудовых нормативов времени в промышленности / Е.В. Свербилов. – Рига, 1979. – 47с.
698480
  Тычина Л.В. Комплексное применение средств обучения на уроках литературы / Л.В. Тычина. – К., 1981. – 96с.
698481
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – М., 1976. – 128с.
698482
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 127с.
698483
  Григорьев О.В. Комплексное применение технических средств обучения в образовательном процессе как основное условие обеспечения качества профессиональной подготовки курсанто / О.В. Григорьев, Б.Т. Тухватуллин // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С. 74-81. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросу обеспечения качества профессиональной подготовки курсантов посредством комплексного применения технических средств обучения в образовательном процессе.
698484
  Степанец А.П. Комплексное применение технических средств обучения в профтехучилище. / А.П. Степанец, В.А. Степанец. – Киев, 1978. – 55с.
698485
  Симич Т.Н. Комплексное применение химических и биологических консервантов для продления сроков хранения плодовых и овощных полуфабрикатов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Симич Т.Н.; ВНИИ сель. хоз. микробиологии. – Л., 1969. – 33л.
698486
  Гончаренко А.Н. Комплексное прогнозирование в системе "Общество - окружающая среда" / А.Н. Гончаренко. – К., 1986. – 214с.
698487
  Бобровников Г.Н. Комплексное прогнозирование созданий новой техники / Г.Н. Бобровников, А.И. Клебанов. – Москва : Экономика, 1989. – 203, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 201-204 (92 назв.)
698488
  Дементьев В.А. Комплексное проектирование систем управления и контроля летательных автоматов / В.А. Дементьев. – М., 1980. – 254с.
698489
   Комплексное проектирование трудовых процессов : метод. рекомендации по применению опыта предприятий г. Новосибирска. – Москва : НИИ труда, 1979. – 123 с.
698490
  Ткаченко В.Г. Комплексное развие АПК регионов и обеспечение продовольственной безопасности / В.Г. Ткаченко, В.П. Шпичка // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-24
698491
  Дудник И.Н. Комплексное развитие административного района (экономико-географические аспекты планирования) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
698492
   Комплексное развитие административных образований в условиях регионального хозрасчета и совершенстования региональной статистики. – Томск, 1991. – 166с.
698493
  Дмитриев Ю.А. Комплексное развитие города / Ю.А. Дмитриев, А.А. Зенкович. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – (Наука и техника управления ; №9, 1979)
698494
   Комплексное развитие и размещение производительных сил Туркмении. – Ашхабад : Туркменский гос. ун-т, 1976. – 108 с.
698495
  Веймер А.Т. Комплексное развитие и специализация промышленности Эстонского экономического административного района / А.Т. Веймер. – Таллин, 1961. – 348с.
698496
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация хозяйства экономических районов / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика, 1965. – 191 с.
698497
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация экономических районов СССР : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; В.В. Кистанов ; [отв. ред. Я.Г. Фейгин]. – Москва : Наука, 1968. – 284 с.
698498
  Помазанов С.И. Комплексное развитие народного хозяйства в странах социализма / С.И. Помазанов. – М., 1966. – 231с.
698499
  Саушкин Ю.Г. Комплексное развитие народного хозяйства СССР / Ю.Г. Саушкин. – Москва, 1966. – 37с.
698500
  Комендантов Н.И. Комплексное развитие объединения / Н.И. Комендантов, А.А. Бороусов. – М., 1984. – 167с.
698501
  Гудым А.А. Комплексное развитие региона аграрнопромышленной специализации / А.А. Гудым. – Кишинев, 1984. – 231с.
698502
  Дудник И.Н. Комплексное развитие сельского района : (географические основы управления) / И.Н. Дудник. – Полтава, 1993. – 208 с.
698503
  Мельников Н.Н. Комплексное развитие сельскохозяйственного производства / Н.Н. Мельников. – Москва, 1977. – 144с.
698504
   Комплексное развитие сельскохозяйственных предприятий. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 412 с.
698505
  Репп Х.О. Комплексное развитие системы управления АПК / Х.О. Репп. – М., 1988. – 63с.
698506
  Колдомасов Ю.И. Комплексное развитие транспорта СССР. / Ю.И. Колдомасов. – М., 1961. – 180с.
698507
   Комплексное региональное планирование и прогнозирование. – Москва : Наука, 1989. – 156 с.
698508
   Комплексное региональное планирование: вопросы методологии. – Новосибрск : Наука, 1988. – 332 с.
698509
   Комплексное рекомендательное библиографическое пособие в работе массовых библиотек : метод. рекомендации. – Москва, 1986. – 51 с.
698510
  Курцев И.В. Комплексное решение вопросов интенесификации сельскохозяйственного производства / И.В. Курцев, А.Б. Соскиев. – М, 1974. – 95с.
698511
   Комплексное решение вопросов охраны труда : сб. науч. тр. ин-тов охраны труда ВЦСПС. – М., 1988. – 151с.
698512
   Комплексное решение вопросов охраны труда: Сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1982. – 163с.
698513
  Грибов В.Т. Комплексное решение для автоматизации библиотечной деятельности на основе АБИС "МегаПро" / В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С. Ефремов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 29-32


  В статье дается информация о новой автоматизированной интегрированной библиотечной системе "МегаПро". Рассматриваются принципы построения системы, системные характеристики и в краткой форме описываются ее функциональные возможности.
698514
  Булат А.Ф. Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования / А.Ф. Булат, Г.В. Кирик, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 3-13 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
698515
  Демиденко Н.Д. Комплексное решение проблем в распределенного контроля и управления технологическими процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.02 / Демиденко Н. Д.; АН СССР, Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 37л.
698516
  Люблин В.Р. Комплексное снабжение продукцией производственно-технического назначения. / В.Р. Люблин, Л.Н. Ерофеев. – М., 1981. – 111с.
698517
  Лагуткин В.М. Комплексное снабжение: проблемы, перспективы. / В.М. Лагуткин, Р.Г. Соколов. – М, 1989. – 157с.
698518
  Коровина З.П. Комплексное совершенствование планирования в промышленности / З.П. Коровина, Г.Л. Игольников. – Новосибирск, 1964. – 44с.
698519
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 122с.
698520
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 133с.
698521
  Борсук С.С. Комплексное совершенствование управления торговлей / С.С. Борсук. – К., 1984. – 183с.
698522
  Беличук Н.И. Комплексное соединение переходных металлов с некоторыми производными диацетилмоноксима : Автореф... кандидата хим.наук: / Беличук Н.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 23л.
698523
  Романов А.М. Комплексное соединение переходных металлов с селеносемикарбазидом и селеносемикарбазонами : Автореф... канд. хим.наук: / Романов А. М.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
698524
  Винников В.В. Комплексное соревнование транспортных коллективов / В.В. Винников. – Москва, 1982. – 104с.
698525
  Дмитриев А.В. Комплексное социально-экономическое исследование / А.В. Дмитриев. – Л., 1978. – 198с.
698526
  Дорж Д.А. Комплексное социально-экономическое планирование в коллективе совхоза / Д.А. Дорж. – Алма-Ата, 1976. – 28с.
698527
  Сидоров П.А. Комплексное социально-экономическое планирование в области (АССР) / П.А. Сидоров, В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1980. – 65 с.
698528
  Чибисова К.И. Комплексное термографическое исследование твердых топлив. : Автореф... канд. техн.наук: / Чибисова К.И.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по топливной пром. Ин-т горючих ископаемых. – М., 1963. – 20л.
698529
   Комплексное территориальное планирование в областном звене: проблемы и перспективы развития: Межвуз. сб.. – Чебоксары, 1985. – 129с.
698530
  Стеченко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства (экономико-географические аспекты) : учеб. пособ. для студ. геогр. и экономич. спец-тей вузов / Д.Н. Стеченко. – Київ : Вища школа, 1988. – 200 с. – ISBN 5-11-000090-5
698531
   Комплексное территориальное формирование системы расселения и городов Центрально-Черноземного экономического района. – Воронеж, 1986. – 189 с.
698532
  Петрова Е.В. Комплексное управление научно-техническим прогрессом предприятия / Е.В. Петрова. – Ростов-на-Дону, 1990. – 150с.
698533
  Михайлов С.К. и др. Комплексное управление процессами создания новых материалов / С.К. и др. Михайлов. – Л., 1979. – 142с.
698534
  Одинцова Г.С. Комплексное управление развитием производственных объединений / Г.С. Одинцова. – К., 1980. – 191с.
698535
  Сотников С.Е. Комплексное управление эффективностью производства и качества труда / С.Е. Сотников. – Днепропетровск, 1984. – 78с.
698536
  Дашевская В.Л. Комплексное учебное пособие по курсу устной практики и курсу устного перевода для студентов 3-4 курсов переводческого факультета. / В.Л. Дашевская. – М., 1973. – 259с.
698537
  Емельянов А.Г. Комплексное физико-географическое прогнозирование изменений природы: Учеб. пособие. : учебное пособие / А.Г. Емельянов. – Калинин, 1980. – 84 с.
698538
  Лупарь А.В. Комплексное формирование и использование основных фондов в регионе / А.В. Лупарь. – Иркутск, 1986. – 178с.
698539
  Середина Е.В. Комплексное экономико-географическое исследование областного центра (На прим. г.Курска) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Середина Е.В. ; Москов. обл. пед. ин-т , Естеств.-геогр. фак. – Москва, 1966. – 21 с.
698540
  Бахтияров Рафаэль садретдинович Комплексное электронно-микроскопическое исследование термоэмиттеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04. / Бахтияров Рафаэль садретдинович; МГУ. – М., 1973. – 32л.
698541
  Тэтнер Рихард Комплексное эманационно-термическое исследование твердых веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Тэтнер Рихард;. – М., 1965. – 19л.
698542
  Киреенко М.Г. Комплексность хозяйства региона в условиях развитого социализма : (сущность, методология, практика) / АН Белорусской ССР ; ин-т экономики ; М.Г. Киреенко ; под ред. А.Д. Павловой. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 200 с.
698543
   Комплексноцелевое развитие лекционного процесса: Материалы к отчету правления Моск. гор. орг. о-ва "Знание" февраль 1977 г. -- февраль 1980 г.. – М., 1980. – 88с.
698544
  Гамеза Л.М. Комплексны лексічны слоунік Беларускай мовы : (сінонімы, антонімы, амонімы. паронімы) / Л.М. Гамеза. – Мінск : ТетраСистемс, 2008. – 304 с. – ISBN 978-985-470-794-5
698545
  Шварц Л. Комплексные аналитические многообразия / Л. Шварц. – Москва, 1964. – 212 с.
698546
  Чирка Е.М. Комплексные аналитические множества / Е.М. Чирка. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
698547
   Комплексные аэрокосмические исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 90с.
698548
   Комплексные биоклиматические исследования. – Москва, 1988. – 108 с.
698549
   Комплексные биостратиграфические исследования : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1987. – 107с.
698550
  Неаполитанский Ю.И. Комплексные бригады в строительстве. / Ю.И. Неаполитанский. – 80с.
698551
   Комплексные водоохранные мероприятия: Сб. науч. тр.. – Харьков, 1991. – 169с.
698552
   Комплексные водохозяйственные проблемы СССР, 1932. – 200 с.
698553
  Купраш Р.П. Комплексные географические исследования в Донбассе в цедях улучшения природной среды / Р.П. Купраш, И.Л. Соколовский, Ю.Н. Швыдкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 36-42
698554
   Комплексные географические исследования европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1974. – 69с.
698555
   Комплексные географические исследования осваиваемых районов Сибири: (Сб. ст.). – Иркутск, 1980. – 156с.
698556
   Комплексные географические исследования проблем рационального природопользования : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1984. – 244 с.
698557
   Комплексные геодинамические полигоны : Методика и результаты исследований. – Москва : Наука, 1984. – 143с.
698558
   Комплексные геологические исследования Сангилена (Юго-Восточная Тува): Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 133с.
698559
   Комплексные геологические исследования Средней Прибалкити: Метод. вопр. (Сб. статей).. – Рига, 1980. – 148 с.
698560
   Комплексные геолого-геофизические исследования земной коры: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 164с.
698561
  Бессмертный А.Ф. Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма) : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / А.Ф. Бессмертный ; КНУТШ. – Київ : [б. и.], 2004. – 200 л. – Библиогр.: л. 176-200
698562
   Комплексные геофизческие исследования геологического строения месторождений термальных вод Камчатки. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + Карта
698563
   Комплексные геофизческие исследования при прогнозе, поисках и разведке хромитовых месторождений.. – М., 1986. – 257с.
698564
   Комплексные геофизческие исследования Срединно-Атлантического хребта.. – Севастополь, 1975. – 193с.
698565
   Комплексные геофизческие наблюдения в Обнинске. Методика и интерпретация.. – Обнинск, 1974. – 143с.
698566
  Мукимов Д.С. Комплексные геохимические методы поисков рудных месторождений Средней Азии / Д.С. Мукимов. – Ташкент, 1986. – 161с.
698567
  Хайош А. Комплексные гибриды в органической химии / А. Хайош; Пер. с нем. канд. хим. наук Н.М. Алпатовой и канд. хим. наук В.В. Гавриленко ; Под ред. канд. хим. наук Ю.С. Варшавского и канд. хим. наук А.А. Потехина. – Ленинград : Химия, 1971. – 624 с. : черт.
698568
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентного вольфрама : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Литвинчук В.М. ; М-во высш. и сред. спец. обазования УССР. – Киев, 1961. – 20 с.
698569
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентногог вольфрама. : Дис... Канд. хим. наук: / Литвинчук В.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1960. – 234л. – Бібліогр.:л.227-234
698570
   Комплексные гидрофизические и гидрохимические исследования Черного моря.. – Севастополь, 1980. – 144с.
698571
  Варданянц Л.А. Комплексные двойники плагиоклаза. / Л.А. Варданянц. – Ереван, 1952. – 79с.
698572
   Комплексные и отраслевые географические исследования для целей народного хозяйства. – Смоленск, 1977. – 160 с.
698573
   Комплексные и отраслевые географические исследования для целей народного хозяйства.. – Вып.1. – Смоленск, 1975. – 154с.
698574
   Комплексные и отраслевые географические исследования Смоленской области для целей народного хозяйства.. – Смоленск, 1976. – 96с.
698575
   Комплексные и тематические карты и атласы : каталог выставки к 6 Всесоюзной конференции по тематической картографии (Киев, 1975). – Ленинград : Ротапринт РПМ БАН, 1975. – 64 с.
698576
   Комплексные инженерно-геофизические исследования при строительстве гидротехнических сооружений.. – Москва : Недра, 1990. – 461с.
698577
  Манякин Л. Комплексные интересы России в Центральной Азии в начале XXI века // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 11 (245). – С. 100-120. – ISSN 1998-1813
698578
  Смирнов Б.М. Комплексные ионы / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
698579
   Комплексные исcледования водохранилищ. – Вып.1. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 249с.
698580
   Комплексные исследования авроральной и субавроральной ионосферы: Сб. науч. тр.. – Якутск, 1983. – 138с.
698581
  Троценко Николай Прохорович Комплексные исследования биологической и социальной значимости активного отдыха на производстве и в свободное время : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Троценко Николай Прохорович; Красноярск. гос. ун-т. – Красноярск, 1972. – 36л.
698582
  Зельдес И.М. Комплексные исследования в судебной экспертизе : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Зельдес И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 19л.
698583
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.4. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа ) ( Международное гидрологическое десятилетие)
Вып. 4. – 1978. – 239 с.
698584
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.3. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа)
Вып. 3 : Можайское водохранилище. – 1979. – 399 с.
698585
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.5. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа)
Вып. 5. – 1980. – 229 с.
698586
   Комплексные исследования водохранилищ.. – Вып.2. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа ) ( Международная биологическая программа)
Вып. 2. – 1973. – 224 с.
698587
   Комплексные исследования гидрологии и водной экологии камских водохранилищ и рек их водосборов: Межвуз. сб. научн. тр.. – Пермь, 1987. – 160с.
698588
   Комплексные исследования глубинного строения территории Белоруссии и смежных областей.. – Минск, 1988. – 146с.
698589
  Кивенко Н.В. Комплексные исследования и их взаимосвязь на различных уровнях научного познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
698590
   Комплексные исследования Каспийского моря. – Москва : Московский университет
Вып.6. – 1979. – 146 с.
698591
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Вып.1. – Москва : Московский университет, 1970. – 252с.
698592
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1971. – 144с.
698593
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.3. – 1972. – 204с.
698594
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Вып.4. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 203с.
698595
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.5. – 1976. – 280с.
698596
   Комплексные исследования Каспийского моря: (Сб. статей).. – Вып.6. – Москва, 1979. – 146с.
698597
  Табулевич В.Н. Комплексные исследования микросейсмических колебаний / В.Н. Табулевич. – Новосибирск, 1986. – 149 с.
698598
   Комплексные исследования минеральных ресурсов мирового океана: Сб. науч. тр.. – Вып.6. – Геленджик, 1988. – 126с.
698599
   Комплексные исследования Мирового океана: (Тез. докл. на всевоюз. конф. молодых ученых-океанологов "Актуал. пробл. океанологии").. – Москва
Вып. 2. – 1979. – 324с.
698600
   Комплексные исследования на Алма-Атинском прогностическом полигоне: (Сб. ст.). – Алма-Ата, 1986. – 145с.
698601
  Магомедов А.-М.А. Комплексные исследования некоторых физических свойств бинарных сплавов висмут-сурьма, висмут-кадми и висмут-индий : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Магомедов А.-М. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 16л.
698602
   Комплексные исследования по прогнозу землетрясений в Киргизии: Сб. ст.. – Бишкек, 1991. – 208с.
698603
   Комплексные исследования по прогнозу землетрясений: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 206с.
698604
   Комплексные исследования по сейсмологии и сейсмостойкому строительству : Сб. науч. тр. – М., 1991. – 125с.
698605
   Комплексные исследования по физике Земли : (Институту физики Земли - 60 лет). – Москва : Наука, 1989. – 285с.
698606
   Комплексные исследования полярной ионосферы.. – Л., 1970. – 184с.
698607
   Комплексные исследования полярной ионосферы: Сб.ст.. – Апатиты, 1987. – 120с.
698608
   Комплексные исследования природы океана. – Москва
Вып. 6. – 1979
698609
   Комплексные исследования природы океана. – Москва
Вып. 7. – 1980
698610
   Комплексные исследования проблем антропогенного загрязнения океана : (сб. ст.). – Владивосток, 1981. – 192с.
698611
   Комплексные исследования развития Байкало-Монгольского региона в Кайнозое: Сб. ст.. – М., 1981. – 177с.
698612
   Комплексные исследования редкометальных рудных районов (на основе дистанционных материалов): Сб. научн. ст.. – М., 1988. – 88с.
698613
   Комплексные исследования рек и водохранилищ Урала.. – Пермь, 1983. – 148с.
698614
   Комплексные исследования Северного Каспия: Сб. науч. тр.. – Москва, 1988. – 144с.
698615
   Комплексные исследования стратиграфии юры и нижнего мела Западной Сибири. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
698616
   Комплексные исследования термолюминесценции, благородных газов, треков и радионуклидов в свежевыпавших хондритах Ash Creek (L6) и Tamdakht (H5) / В.А. Алексеев, В.Д. Горин, А.И. Ивлиев, Л.Л. Кашкаров, У. Отт, Д.А. Садиленко, Г.К. Устинова; В.А. Алексеев и др. // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 115-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0016-7525
698617
   Комплексные исследования Черного моря. – Севастополь, 1984. – 144с.
698618
   Комплексные исследования Черного моря (междуведомственная программа СКОИЯ).. – Севастополь, 1979. – 184с.
698619
   Комплексные исследования Черноморской впадины. – Москва : Наука, 1970. – 118 с.
698620
  Сальников С.Е. Комплексные карты охраны природы: содержание и принципы разработки : монография / С.Е. Сальников, М.Н. Губанов, В.В. Масленникова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1990. – 126 с. – ISBN 5-211-01075-2
698621
  Стеблин-Каменская Комплексные карты. : Автореф... канд.геогр.наук: / Стеблин-Каменская О.С.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 13л.
698622
  Намазов Ш.С. Комплексные концентрированные удобрения на основе азотокислотной переработки фосфоритов Каратау и фосфорнокислотного разложения хлористого калия : Автореф... канд. технич.наук: 05.340 / Намазов Ш.С.; Объединенный ученый Совет по химии и химической технологии. – Ташкент, 1972. – 27л.
698623
  Вороницын К.И. Комплексные лесопромышленные предприятия / К.И. Вороницын. – Москва, 1977. – 288с.
698624
  Шпора Л.Д. Комплексные литолого-гидрогеохимические исследования при поисках восходящих рифтовых вод / Л.Д. Шпора. – Ташкент, 1986. – 103с.
698625
  Ржеусский А.В. Комплексные маркетинговые коммуникации в НТБ Национального университета «Львовская политехника» / А.В. Ржеусский, Н.Э. Кунанец // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 33-40. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено внедрение комплекса маркетинговых коммуникаций на примере Научно-технической библиотеки Национального университета «Львовская политехника». Раскрыто значение связей с общественностью как одного из главных инструментов маркетинговых ...
698626
  Маслов В.П. Комплексные марковские цепи и континуальный интеграл Фейнмана: Для нелин. уравнений / В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1976. – 191с.
698627
  Мовсесян С.А. Комплексные медно-молибденовые месторождения / С.А. Мовсесян, М.П. Исаенко. – Москва : Недра, 1974. – 344с.
698628
  Батыр Д.Г. Комплексные медные соли а-оксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Батыр Д.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1957. – 16л.
698629
   Комплексные междисциплинарные исследования Азово-Черноморского бассейна: итоги и перспективы / П.Ф. Гожик, В.М. Еремеев, В.П. Коболев, А.А. Щипцов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 5-15. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1999-7566
698630
   Комплексные месторождения халькофильных редких элементов. – Москва : Недра, 1982. – 268с.
698631
   Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олифинов.. – Сб.6. – Черноголовка, 1977. – 175с.
698632
   Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олифинов.. – Сб.7. – Черноголовка, 1977. – 151с.
698633
  Русанов В.И. Комплексные метеорологические показатели и методы оценки климата для медицинских целей : учеб. пособие / В.И. Русанов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. – 87 с.
698634
   Комплексные методы контроля качества природной среды: Симпоз. специалистов стран -- членов СЭВ, 23-29 нояб. 1986 г. Москва: Тез. докл.. – Черноголовка, 1986. – 207с.
698635
   Комплексные методы освоения ресурсов нефти и газа Урало-Поволжья: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 142с.
698636
  Новиков Е.Д. Комплексные народнохозяйственные программы / Е.Д. Новиков. – Москва, 1976. – 163с.
698637
   Комплексные объективные учения гражданской обороны на промышленных предприятиях : Пособие. – Москва : Военное издательство, 1978. – 96 с.
698638
  Витренко Н.С. Комплексные объектовые учения гражданской обороны в общеобразовательных школах и училищах профтехобразования / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1979. – 48с.
698639
   Комплексные океанографические исследования в тропической зоне Тихого океана: Сб. ст.. – Москва, 1991. – 188с.
698640
   Комплексные океанографические исследования Черного моря (гидрология, гидрофизика, гидрохимия).. – Севастополь, 1990. – 184с.
698641
   Комплексные океанографические исследования Черного моря.. – Киев : Наукова думка, 1980. – 238с.
698642
   Комплексные океанологические исследования Баренцева и Белого морей: Сб. ст.. – Апатиты, 1987. – 110с.
698643
   Комплексные океанологические исследования Индийского океана. Сб. ст.. – Севастополь, 1981. – 155с.
698644
   Комплексные оценки качества поверхностных вод. – Л., 1984. – 138с.
698645
  Бордуков А.В. Комплексные планы улучшения условий труда : учеб.-метод. пособие / А.В. Бордуков ; Всесоюз. науч.-метод. центр по орг. труда и управления пр-вом. – Москва : ВНМцентр, 1983. – 59 с. – Библиогр.: с. 47-50
698646
  Межжерин В.А. Комплексные подходы в изучении популяций мелких млекопитающих / В.А. Межжерин, И.Г. Емельянов, О.А. Михалевич. – Киев : Наукова думка, 1991. – 199с.
698647
   Комплексные подходы к построению и применению экономико-статистических моделей: Сб. ст.. – Новосибирск, 1981. – 226с.
698648
  Игнатович Степан Иванович Комплексные позиционные и фотометрические наблюдения геостационарных искусственных объектов с помощью фотокамеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Игнатович Степан Иванович; Главная астроном. обсерватория. – К., 1983. – 10л.
698649
   Комплексные поисковые критерии слюдоносных пегматитов Беломорья: (Петрологогеофзическая модель локализации месторождений мустовита. – Л., 1988. – 152с.
698650
  Князь А.И. Комплексные потенциалы трехмерных электрических и магнитных полей : Монография / А.И. Князь. – Киев; Одесса : Вища школа, 1981. – 120с.
698651
  Едигарян Б.М. Комплексные представления полугруппы квадратных матриц ранга один и ранга два над конедчным полем в Алгебре представлений конечной моногенной полугруппы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Едигарян Б.М.; АН СССР. – Л, 1972. – 8л.
698652
   Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований.. – Москва, 1979. – 288с.
698653
   Комплексные проблемы охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.. – М., 1976. – 240с.
698654
   Комплексные проблемы охраны труда. Сб. науч. раб. ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – Москва, 1979. – 160с.
698655
   Комплексные проблемы охраны труда. Сб. науч. раб. ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1985. – 136с.
698656
   Комплексные проблемы развития энергетики СССР. – Новосибирск : Наука, 1988. – 288с.
698657
   Комплексные проблемы управления: философские, социологические, экономические, правовые аспекты : Указ. сов. лит. за 1983-1986. – Москва, 1987. – 125с.
698658
  Зыков Ю.А. Комплексные программы научно-технического прогресса / Ю.А. Зыков. – М., 1977. – 160с.
698659
  Лемешев М.Я. Комплексные программы охраны природы / М.Я. Лемешев. – М, 1984. – 39с.
698660
   Комплексные программы развития в странах СЭВ. – М., 1977. – 223с.
698661
  Айзенберг Е.Б. Комплексные программы развития восточных районов СССР / Е.Б. Айзенберг, Ю.А. Соболев. – Москва : Экономика, 1982. – 176 с. – Библиогр.: с. 173-175
698662
  Голиков В.И. Комплексные программы совершенствования управления отраслью. / В.И. Голиков. – К, 1986. – 189с.
698663
  Блаус А.Я. Комплексные проекции : рабочая тетрадь с элементами программированного обучения / А.Я. Блаус ; Рижский политехнический институт, Науч.-метод. кабинет программированного обучения. – 3- е изд., перераб. и доп. – Рига : Рижский политехнический институт, 1976. – 120 с.
698664
   Комплексные пространства : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1965. – 320с.
698665
  Ладохин В.И. Комплексные распределения в одномерном и бесконечномерном пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладохин В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 7л.
698666
   Комплексные региональные атласы. – Москва : Московский университет, 1976. – 639 с.
698667
   Комплексные региональные исследования производительных сил СССР : (научно-исторический очерк). – Москва : СОПС при Госплане СССР
Ч.1 : Изучение естественных производительных сил (1915-1960 гг.). – 1991. – 180 с.
698668
   Комплексные региональные исследования производительных сил СССР : научно-исторический очерк. – Москва : СОПС при Госплане СССР
Ч. 2 : Научный центр размещения производительных сил СССР. – 1991. – 100 с.
698669
   Комплексные региональные металлогенические исследования для оченки рудоносности главных типов геоструктур земной коры: Сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 98с.
698670
  Котлукова С. Комплексные решения задач сокращения затрат на логистику // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 62-65 : рис.
698671
  Голуб А.М. Комплексные селеноцианаты серебра / А.М. Голуб, Г.Б. Померанц : КГУ. – 769-774с. – Отд.оттиск: АН СССР. Журнал неорганической химии Т.4, Вып.4, 1959 г.
698672
  Коваленко Ю.В. Комплексные синтаксические структуры с однородными опорными центрами в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Ю.В.; Ростов. н/Д гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1980. – 22л.
698673
  Круглов М.И. Комплексные системы повышения эффективности производства и качества работы в легкой промышленности / М.И. Круглов. – М, 1986. – 113с.
698674
  Бобнев М.П. Комплексные системы радиоавтоматики / М.П. Бобнев, Б.Х. Кривицкий, М.С. Ярлыков. – Москва : Советское радио, 1968. – 232 с. : черт. – Библиогр.: с. 228-230
698675
   Комплексные системы управления и обработки данных: Сб. науч. тр.. – К., 1986. – 59с.
698676
  Солоухин В.А. Комплексные соединения / В.А. Солоухин. – М, 1963. – 28с.
698677
  Янсон Э.Ю. Комплексные соединения / Э.Ю. Янсон. – Москва : Высшая школа, 1968. – 174 с.
698678
  Троилина В.С. Комплексные соединения N-окисей и ацетилпроизводных гетероциклов с G- и П-акцепторами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Троилина В.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 26л.
698679
  Ермак Л.Д. Комплексные соединения бора с некоторыми полиоксисоединениями и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Ермак Л.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л.
698680
  Шварц Е.М. Комплексные соединения бора с полиоксисоединениями / Е.М. Шварц. – Рига : Зинатне, 1968. – 244 с.
698681
  Щелкунова Л.И. Комплексные соединения В-меркапто-этиламина с ионами переходных металлов : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Щелкунова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1972. – 21л.
698682
  Бабко А.К. Комплексные соединения в аналитической химии / А.К. Бабко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : Киевский ун-т им. Т.Шевченко, 1945. – 999-1010с.
698683
   Комплексные соединения в аналитической химии. Теория и практика применения / Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вьюнш; Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вьюнш ; перевод с нем. О.М. Петрухина. – Москва : Мир, 1975. – 533 с.
698684
  Корякина З.П. Комплексные соединения ванадия с пирокатехином, пирогаллолом и некоторыми их производными и их экстракция в виде ионных ассоциатов : Автореф... канд. хим.наук: / Корякина З. П.; МГУ, Хим. фак. – М., 1968. – 15л.
698685
  Шведова Н.В. Комплексные соединения висмута с N-фенилзамещенными тиомочеины и различными анионами и их применение в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шведова Н. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1969. – 14л.
698686
  Флянтикова Г.В. Комплексные соединения германия с полиолами и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Флянтикова Г.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1964. – 20л.
698687
  Хамраев А.Д. Комплексные соединения двухвалентного марганца с пиридоном, аналином и их некоторыми производными. : Автореф... Канд.хим.наук: 02-070 / Хамраев А.Д.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21
698688
  Левшина Г.А. Комплексные соединения двухвалентного палладия с триэтилфосфитом : Автореф... канд. хим.наук: / Левшина Г. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 13л.
698689
  Зегжда Г.Д. Комплексные соединения двухвалентной платины с валином : Автореф... канд. хим.наук: / Зегжда Г.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 19л.
698690
  Бабко А.К. Комплексные соединения иона железа с некотоpыми фенолами и оксикислотами / А.К. Бабко. – Киев : Киевский ун-т им. Т. Шевченко, 1946. – [9] с. – Отд. оттиск из: Журнал общей химии, 1946, т. 16, № 7 (с. 968-976)
698691
  Константиновская Мария Александровна Комплексные соединения кобальта (II) и меди (II) полидентатными фосфорилосодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Константиновская Мария Александровна; АН УССР. Ин-т физической химии. – К., 1981. – 17л.
698692
  Цицишвили Л.Д. Комплексные соединения кобальта с гидразином и гидразинкарбоновой кислотой : Автореф... канд. химнаук: / Цицишвили Л. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 22л.
698693
  Евреев В.Н. Комплексные соединения кобальта с моноэтаноламином : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Евреев В.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
698694
  Шнаревич А.И. Комплексные соединения марганца (II) с цитратами и тартратами. : Автореф... канд. хим.наук: / Шнаревич А.И.; Одес. гос. ун-т. – Черновицы, 1961. – 15л.
698695
  Сильниченко В.Г. Комплексные соединения меди, серебра, золота и таллия с тиосульфатом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сильниченко В.Г. ; МП РСФСР , Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
698696
  Скопенко В.В. Комплексные соединения металлов с некоторыми азотсодержащими лигандами. ХХІХ. Комплексы роданидов двухвалентных металлов с имидазолами / В.В. Скопенко, О.Д. Грановский, А О. Осипов // Журн. общей химии, 1972
698697
  Болдырев А.В. Комплексные соединения мочевой кислоты с аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Болдырев А. В.; Тоск. политехн. ин-т. – Томск, 1955. – 14л.
698698
  Терехова О.А. Комплексные соединения некоторых гетероциклических аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова О. А.; Том.ГУ. – Томск, 1956. – 11л.
698699
  Курамшин Искандер Якубович Комплексные соединения некоторых кислых и нейтральных фосфорорганических соединений с тетра- и алкилгалогенидами олова : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Курамшин Искандер Якубович; Казанский гсо. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
698700
   Комплексные соединения некоторых переходных и редких элементов.. – Тбилиси, 1966. – 116с.
698701
  Гэрбэлэу Н.В. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с тиосемикарбазонами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гэрбэлэу Н.В.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1964. – 17л.
698702
  Гоголюхина Людмила Федоровна Комплексные соединения палладия (II) и платины (II) с тиоцианатными и некоторыми фосфорсодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гоголюхина Людмила Федоровна; Казанский хим.-технол. ин-т. – Казань, 1974. – 20л.
698703
  Авакян С.Н. Комплексные соединения перекходных металлов с моно-и полидентатными ненасыщенными лигандами. : Автореф... Доктора хим.наук: / Авакян С.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
698704
  Черняев И.И. Комплексные соединения переходных металлов : Избранные труды / И.И. Черняев. – Москва : Наука, 1973. – 467 с.
698705
  Чебану В.Г. Комплексные соединения переходных металлов с семикарбазонами салицилового альдегида и фурфурола. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чебану В.Г.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 16л.
698706
  Черняев И.И. Комплексные соединения платины : Избранные труды / И.И. Черняев. – Москва : Наука, 1973. – 663 с.
698707
  Слюдкин О.П. Комплексные соединения платины (2) с L-пролином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Слюдкин О.П.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т.неорган.химии. – Новосибирск, 1973. – 24л.
698708
  Книрик К.С. Комплексные соединения платины (ІІ) с триизопропил-фосфитом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Книрик К.С.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 20л.
698709
  Гельман Комплексные соединения платины с ненасыщенными молекулами / Гельман, (Никитина). – Москва, Ленинград : АН СССР, 1945. – 96 с.
698710
  Костромина Н.А. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Костромина Н.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 15 с.
698711
  Костромина А Н. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Дис... канд.хим.наук: / Костромина Н.А,; АН УССР Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1960. – 161л. – Бібліогр.:л.154-161
698712
  Церкасевич К.В. Комплексные соединения редкоземельных элементов с некоторыми полифенолоами и их производынми : Автореф... канд. химт.наук: / Церкасевич К. В.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 17л.
698713
  Тищенко М.А. Комплексные соединения редкоземельных элементов с некоторыми производными 1-фенил-3-метилпиразолона-5 и использование их для флуориметрического определения тербия и диспрозия. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко М.А.; ОГУ. – Одесса, 1967. – 20л.
698714
  Евтеев Л.И. Комплексные соединения рения с этилендиамином и тиомочевиной. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евтеев Л.И.; Гос.Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1966. – 13л.
698715
  Демьянчук Людмила Степановна Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01. / Демьянчук Людмила Степановна; МВ и ССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 124л.
698716
  Демьянчук Л.С. Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Автореф... канд хим.наук: 02.00.01 / Демьянчук Л. С.; КГУ. – К., 1979. – 23л.
698717
  Ибатов С.И. Комплексные соединения солей цинка с некоторыми витаминами группы "В", их изомерами и производными. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ибатов С.И.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19
698718
  Панюшкин В.Т. Комплексные соединения тетрахлоридов металлов 4-ой группы с азотсодержащими лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Панюшкин В.Т.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
698719
   Комплексные соединения трансурановых элементов / А.Д. Гетьман, А.И. Москвин, Л.М. Зайцев, М.П. Мефодьева. – Москва : АН СССР, 1961. – 224 с.
698720
  Паладе Д.М. Комплексные соединения трехвалентного кобальта с 1,10-фенантролином. : Автореф... канд. хим.наук: / Паладе Д.М.; МВ и ССО СССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1963. – 16л.
698721
  Сырцова Г.П. Комплексные соединения трехвалентного кобальта с диметилглиоксимом. : Автореф... канд. техн.наук: / Сырцова Г.П.; МВО. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 15л.
698722
  Григорьева В.В. Комплексные соединения триоксиглутаровой кислоты с некоторыми металлами : Дис... канд. хим.наук: / Григорьева В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра неорганической химии. – К., 1955. – 177л. – Бібліогр.:л.171-177
698723
   Комплексные соединения урана. – Москва : Наука, 1964. – 492 с.
698724
  Бортовой И.М. Комплексные соединения фенолов с аминами : Автореф... кандид. хим.наук: / Бортовой И.М.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 10 с.
698725
  Аблова М.А. Комплексные соединения хлоридов кобальта, никеля и меди с окисями фосфина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Аблова М.А.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
698726
  Крамарева Т.В. Комплексные соединения цинка и кадмия с тиомочевиной и правращение их в сульфиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крамарева Т.В. ; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1962. – 14 с.
698727
  Коротун М.В. Комплексные соендинения диметилглиосксима с некоторыми металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Коротун М. В.; МВО УССР, Чернов. ГУ. – Черновцы, 1955. – 23л.
698728
   Комплексные социально-правовые исследования: опыт и проблемы.. – М., 1977. – 231с.
698729
   Комплексные социальные исследования.. – Л., 1976. – 232с.
698730
   Комплексные стационарные исследования лесов Приморья.. – Л., 1967. – 187с.
698731
  Смагин С.А. Комплексные степени гипоэллиптических операторов в Rn. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Смагин С.А.; МГУ. – М, 1974. – 9л.
698732
  Павлов Н.В. Комплексные степи и пустыни Карсакпая / Н.В. Павлов. – Москва, 1931. – 164с.
698733
   Комплексные транспортные схемы городов. – Киев, 1974. – 95 с.
698734
  Алексеев И.А. Комплексные условные рефлексы у нормальных собак. Сравнительная характеристика тактильного, звукового и зрительных условных комплексов рефлексов : (сообщение второе) / И.А. Алексеев. – [б. м.] : [б. и.], 1949. – [6] c.
698735
  Баркова В.А. Комплексные учебные материалы для работы с газетными текстами : учеб. пособ. / В.А. Баркова ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ, Каф. рус. яз. – Москва : [Б. и.], 1979. – 102 с.
698736
  Мамонтов Н.В. Комплексные характеристики температуры и относительной влажности воздуха в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамонтов Н.В.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
698737
   Комплексные целевые программы в союзной республике: (Науч.-метод. основы).. – К., 1984. – 224с.
698738
  Дюмаев К.М. Комплексные целевые программы по химии / К.М. Дюмаев. – Москва : Знание, 1983. – 63 с.
698739
  Балтага В.К. Комплексные числа / В.К. Балтага. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1959. – 105 с.
698740
  Борышкевич В.С. Комплексные числа в преподавании. : Дис... наук: / Борышкевич В.С.;. – 96л.
698741
  Яглом И.М. Комплексные числа и их применение в геометрии / И.М. Яглом. – Москва, 1963. – 192с.
698742
  Маркушевич А.И. Комплексные числа и конформные отображения / А.И. Маркушевич. – 3-е изд. – М, 1979. – 56с.
698743
  Шмойлов В.И. Комплексные числа и непрерывные дроби / В.И. Шмойлов, Л.В. Чирун; НАНУ;Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2001. – 564с. – ISBN 966-7563-03-8
698744
  Чернышева Т.А. Комплексные числа и элементы матричного исчисления в связи с физикой переменного и постоянного тока и элементов электротехники. (Факульт. курс. для 9-х кл. сред. школы). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чернышева Т.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л.
698745
  Борик Степан Андреевич Комплексные экспериментальные исследования и оценка влияния русловых карьеров на гидрологический режим равнинной реки (на примере Нижнего Днестра) : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.07 / Борик Степан Андреевич; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 18л.
698746
   Комплексные экспериментальные исследования ландшафтов Белоруссии.. – Минск, 1973. – 311с.
698747
  Лянной Б.Е. Комплексные экспериментальные исследования структуры и короткопериодических вариаций сигналов наклонного зондирования на частотах, близких к максимальноприменимой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Лянной Б.Е.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
698748
  Журавлева В.И. Комплексный анализ / В.И. Журавлева, С.Е. Говдя. – Москва, 1974. – 158с.
698749
  Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А.Ю. Егоров. – Москва : Вся Москва, 1994. – 256с. – ISBN 5-7110-0179-5
698750
   Комплексный анализ данных гиохимических поисков месторождений нефти и газа.. – М., 1981. – 262с.
698751
   Комплексный анализ и дифференциальные уравнения: Межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1990. – 163с.
698752
   Комплексный анализ и его приложения: Посвящается академику Илье Несторовичу Векуа и его семидесятилетию : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 671 с.
698753
  Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности : Методология и практика / Д.А. Ендовицкий. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 400с. – ISBN 5-279-02345-0
698754
   Комплексный анализ и многообразия.. – К., 1978. – 168с.
698755
   Комплексный анализ и моделирование гибкого производства: Сб. науч. тр.. – Москва, 1990. – 178с.
698756
   Комплексный анализ и теория потенциала: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 103с.
698757
  Добрина К.Н. Комплексный анализ лексических единиц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Добрина К.Н. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20 с.
698758
  Туницкая Елена Леонидовна Комплексный анализ локативного высказывания в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Туницкая Елена Леонидовна; Московский гос. лингвистич. ун-т. – М., 1992. – 19л.
698759
  Гиляровская Л Комплексный анализ материального стимулирования труда / Л Гиляровская. – Воронеж, 1982. – 153с.
698760
   Комплексный анализ мировоззренческой направленности курса физики в медицинском институте / Е.Г. Петров, Л.С. Деркач, Н.М. Гаранович, Н.Ф. Кузьминская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
698761
  Дьяченко А.П. Комплексный анализ продукционного процесса мхов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.16 / Дьяченко А.П.; АН СССР. – Свердловск, 1980. – 21л.
698762
  Сидоров А.И. Комплексный анализ проектного производства / А.И. Сидоров. – Москва, 1985. – 199с.
698763
  Кухаренко В.А. Комплексный анализ текста: Учеб. пособие. / В.А. Кухаренко. – Одесса, 1979. – 79с.
698764
  Двирнык В.Н. Комплексный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных культур / В.Н. Двирнык. – Днепропетровск, 1985. – 89с.
698765
  Гасанов Ю.Л. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Приазовского блока в свете эволюций гранитоидного магматизм : прикладные петрофизические исследования / Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 70-81 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
698766
  Гожик А.П. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Среднего Приднестровья в свете эволюции ганитоидного магматизма : петрофизические исследования / А.П. Гожик, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 72-83 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
698767
  Панасенко Н.И. Комплексный анализ художественного текста (лексический, стилистический, фонетический и гендерный аспекты) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 110-122
698768
   Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике.. – Л., 1985. – 175с.
698769
   Комплексный анализ, алгебра и топология : Сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 123 с.
698770
  Колосова Н.Н. Комплексный атлас Московской области: содержание и возможности использования : Информируем читателя / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 71-76. – ISSN 0016-7207
698771
  Добронравова Л.А. Комплексный баланс оборудования и его нормативная база / Л.А. Добронравова, Г.С. Салибеков. – М, 1966. – 182с.
698772
  Емельянов А.Г. Комплексный геоэкологический мониторинг: : учебное пособие. / А.Г. Емельянов. – Тверь, 1994. – 88 с.
698773
   Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: Тр. Междунар. сипоз., СССР, Рига, 12-15 дек. 1978 г.. – Л., 1980. – 376с.
698774
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана : Труды I Международного симпозиума. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1985. – 458с.
698775
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана.. – Л.
1. – 1985. – 247с.
698776
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана.. – Л.
3. – 1985. – 391с.
698777
   Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. III междунар. сипоз., СССР, Ташкент, 14-19 окт. 1985 г.. – Л.
1. – 1986. – 336с.
698778
   Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. III междунар. сипоз., СССР, Ташкент, 14-19 окт. 1985 г.. – Л.
2. – 1986. – 387с.
698779
   Комплексный дистанционный мониторинг озер: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 288с.
698780
  Лапина С.Н. Комплексный и динамический методы в изучении климата : Лекция по курсу "Доп. вопр. климатологии" / С.Н. Лапина, С.И. Пряхина. – Саратов, 1981. – 28 с.
698781
  Ступин В.П. Комплексный картографо-геодезический анализ динамики размыва берегов Братского водохранилища (на примере Заярского участка) / В.П. Ступин, Л.А. Пластинин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
698782
  Парфиневич Я. Комплексный контроль и некоторые аспекты обьективного анализа поля власности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 11.00.09 / Парфиневич Я.; МВ и ССО РСФСР.Ленигн.гидрометеоролог.ин-т. – Л, 1974. – 9л.
698783
  Байдал М.Х. Комплексный макроциркуляционный метод долгосрочных прогнозов погоды / М.Х. Байдал ; под ред. А.С. Утешева ; Казахский науч.-иссл. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 212 с.
698784
  Маслов В.П. Комплексный метод ВКБ в нелинейных уравнениях. / В.П. Маслов. – Москва, 1977. – 384с.
698785
  Громадка Т. Комплексный метод граничных элементов в инженерных задачах / Т. Громадка, Лей Чинту П. – Москва : Мир, 1990. – 303 с. – ISBN 5-03-001276-1
698786
  Санаев Николай Филиппович Комплексный метод отдаленной вегетативной гибридизации однолетних растений : Автореф... кандидата биол.наук: / Санаев Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Саранск, 1964. – 20л.
698787
  Санаев Н.Ф. Комплексный метод отдаленной вегетативной гибридизации однолетних растений : Автореф... канд. биол.наук: / Санаев Н.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 23л.
698788
   Комплексный метод преобразования дерново-подзолистых почв и его эффективность.. – М., 1975. – 176с.
698789
   Комплексный метод пропаганды иностранной литературы и дифференцированное обслуживание читателей: Метод. рекомендации для отделов литературы на иностранных языках республиканских.. – М., 1980. – 51с.
698790
  Семинский В.К. Комплексный метод скоростной обработки металлов. / В.К. Семинский. – М., 1956. – 24с.
698791
  Антонов В.С. Комплексный метод численного диагноза и прогноза обложных осадков / В.С. Антонов. – Львов : Вища школа, 1982. – 126с.
698792
  Дышлык А.П. Комплексный научный мониторинг как основа сохранения памятников архитектуры / А.П. Дышлык, Е.А. Кожан, Н.М. Куковальская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
698793
  Веклич М.Ф. Комплексный палеогеографический метод и рекомендации по составлению литолого-фациальных и палеогеографических карт / М.Ф. Веклич. – Київ : Наукова думка, 1989. – 77с.
698794
   Комплексный план приобщения студентов сельскохозяйственных вузов к научно-техническому творчеству в рамках учебно-воспитательного процесса. – Иваново, 1980. – 24с.
698795
  Малес В.Н. Комплексный план сельского района / В.Н. Малес, И.С. Харитончик. – М., 1985. – 175с.
698796
   Комплексный план социально-экономического развития колхоза имени Ленина Краснокутского района Харьковской области на 1971-1980 годы.. – Х., 1972. – 191с.
698797
  Попова Н.И. Комплексный план учебного курса политической экономии / Н.И. Попова, Е.В. Юферева. – Москва, 1979. – 127с.
698798
   Комплексный план экономического и социального развития г.Ставрополя на 1976-1980 годы.. – Ставрополь, 1979. – 236с.
698799
   Комплексный план экономического и социального развития Новоаненского района МССР на 1976-1980 гг.. – Кишинев, 1977. – 184с.
698800
   Комплексный план экономического и социального развития производственного коллектива. – Волгоград, 1976. – 176с.
698801
   Комплексный подспутниковый океанографический эксперимент СССР и ГДР на Балтийском море. – Л., 1985. – 103с.
698802
   Комплексный подход в атеистическом воспитании. – Душанбе, 1988. – 128с.
698803
  Воробьев Н.С. Комплексный подход в атеистическом воспитании учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Воробьев Н.С. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1972. – 28 с.
698804
   Комплексный подход в воспитании учащихся по месту жительства. – М., 1978. – 74с.
698805
  Новосельцева Вера Андреевна Комплексный подход в воспитательной деятельности наставника : Аннот. указ. лит. для организ. наставничества, лекторов, наставников молодежи / Новосельцева Вера Андреевна. – Москва, 1983. – 53с.
698806
  Тощенко Ж.Т. Комплексный подход в воспитательной работе / Ж.Т. Тощенко. – М, 1979. – 111с.
698807
   Комплексный подход в идеологической работе. – Москва, 1976. – 384с.
698808
   Комплексный подход в идеологической работе. – Москва, 1979. – 271с.
698809
  Першин В.Б. Комплексный подход в изучении преступности / В.Б. Першин, А.Н. Подрядков. – Горький, 1976. – 84с.
698810
  Пономарев А. Комплексный подход в модернизации образования / беседовал Р. Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – сентябрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Беседа с зам. министра образования и науки РФ А.К. Пономаревым.
698811
  Файзиев А.А. Комплексный подход в научном познании / А.А. Файзиев. – Ташкент, 1985. – 119 с.
698812
  Воронцов П.Г. Комплексный подход в педагогике с позиции научной картины мира // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 118-127. – ISSN 1811-0916


  Приводится авторское обоснование комплексного подхода в педагогике, который в настоящее время уже принимается рядом ведущих педагогов. В последние десятилетия наблюдается кризис современного российского образования, происходит девальвация его ценностей ...
698813
  Пономарев Л.Н. Комплексный подход в политико-воспитательной работе / Л.Н. Пономарев. – Москва, 1979. – 368с.
698814
  Попович Ю.В. Комплексный подход в работе первичных партийных организаций по укреплению социалистической дисциплины труда на производстве. : Автореф... канд. ист.наук: / Попович Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 25л.
698815
   Комплексный подход в системе комсомольской политической учебы. – Москва, 1981. – 124с.
698816
   Комплексный подход к атеистическому воспитанию. – К., 1982. – 184с.
698817
   Комплексный подход к воспитанию допризывной молодежи. – М., 1980. – 144с.
698818
  Новицкий В.И. Комплексный подход к воспитанию трудящихся / В.И. Новицкий. – Минск, 1981. – 248с.
698819
   Комплексный подход к воспитанию учащихся. – К., 1980. – 142с.
698820
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию учащихся : (в вопросах и ответах) / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 256 с.
698821
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Москва : Педагогика, 1980. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
698822
  Поташник М.М. Комплексный подход к воспитанию школьников / М.М. Поташник, М.В. Кабатченко. – М., 1980. – 104с.
698823
  Рудаева Иетта Марковна Комплексный подход к воспитанию школьников : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1981. – 41с.
698824
   Комплексный подход к воспитанию школьников. – М., 1982. – 208с.
698825
  Машкевич Александр Антонович Комплексный подход к делу воспитания в школах Киргизии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Машкевич Александр Антонович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – 22л.
698826
   Комплексный подход к идейно-нравственному воспитанию. – Минск, 1979. – 184с.
698827
   Комплексный подход к идеологической работе : Список лит. в пом. партийному работнику. – Омск, 1977. – 24с.
698828
   Комплексный подход к изучению социальной структуры. Источники и методы. – М., 1991. – 215с.
698829
  Мархель И.И. Комплексный подход к использованию технических средств обучения. / И.И. Мархель, Ю.О. Овакимян. – М, 1987. – 174с.
698830
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию. – Минск, 1981. – 248с.
698831
  Королев Б.И. Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов / Б.И. Королев. – Киев, 1983. – 40с.
698832
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов в процессе преподавания общественных наук. – Москва, 1979. – 60с.
698833
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студенческой молодежи. – Львов, 1980. – 215с.
698834
   Комплексный подход к массовой идейно-воспитательной работе исторических и краеведческих музеев. – М., 1984. – 121с.
698835
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
1. – 1979. – 199с.
698836
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
2. – 1979. – 246с.
698837
   Комплексный подход к обучению студентов-иностранцев раусскому языку. – М.
1. – 1982. – 199с.
698838
   Комплексный подход к организации идеологической работы в свете требований 26 съезда КПСС. – Горький, 1976. – 176с.
698839
  Ковалев С.В. Комплексный подход к повышению єффективности системы управления качеством в инновационном вузе на основе методологии контроллинга и математических методов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1997-0803
698840
  Денисенко Г.И. Комплексный подход к повышению идейной направленности учебно-воспитательного процесса в вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
698841
  Карпова Нелли Алексеевна Комплексный подход к системе коммунистического воспитания в высшей школе (закономерности функционирования и пути совершенствования) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Карпова Нелли Алексеевна; МВ и ССО УССР. ИПК при КГУ. – К., 1983. – 195л.
698842
  Карпова Н.А. Комплексный подход к системе коммунистического воспитания в высшей школе (закономерности функционирования и пути совершенствования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Карпова Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
698843
   Комплексный подход к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в вузе. – Новосибирск, 1985. – 122с.
698844
   Комплексный подход к терапии инфаркта миокарда, сочетанного с неалкогольной жировой болезнью печени / Е.И. Киношенко, В.В. Никонов, И.Е. Белая, В.И. Коломиец // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 47-60. – ISSN 2224-0586
698845
  Чистик Т.В. Комплексный подход к терапии нарушений мозгового кровообращения // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 66-74. – ISSN 2224-0586
698846
  Абрамова О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – Библиогр. в примеч.: с. 99-103. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
698847
  Лидумниекс А.А. Комплексный подход к управлению сельскохозяйственным предприятием / А.А. Лидумниекс. – М., 1981. – 103с.
698848
  Овчинникова Н.А. Комплексный подход к устранению ошибок в технике движений при выполнении упражнений с предметами у гимнасток высших разрядов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Овчинникова Н. А.; Киев. гос. ин-т культ. – К., 1985. – 23л.
698849
   Комплексный подход к формированию личности будущего педагога. – Днепропетровск, 1980. – 179с.
698850
  Лошаков Д.Г. Комплексный подход к формированию личности на этапе развитого социализма Методологические аспекты. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лошаков Д.Г.; Ан СССР.Ин-т философии. – М, 1981. – 21л.
698851
  Сенчило В.Л. Комплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Сенчило В.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1978. – 30л.
698852
  Першин Виктор Борисович Комплексный подход как метод научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Першин Виктор Борисович ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 19 с.
698853
  Постников А.Н. Комплексный подход как принцип научного руководства развитым социалистическим обществом. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Постников А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркусткий гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 22л.
698854
   Комплексный подход как средство оптимального решения важнейших вопросов методики преподавания русского языка и литературы. – М., 1989. – 125с.
698855
  Попович Ю.В. Комплексный подходв работе первичных партийных организаций по укреплению социалистической дисциплины труда на производстве. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Попович Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
698856
  Киселева В.В. Комплексный прогноз экономики США / В.В. Киселева. – М, 1983. – 252с.
698857
  Гулин Ю.А. Комплексный радиоактивный каротаж нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 43с.
698858
  Арзамаскин В.И. Комплексный региональный экономический анализ / В.И. Арзамаскин ; под ред. В.Г. Садкова ; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Томский университет, 1988. – 138 с.
698859
   Комплексный совтеско-американский эксперимент по исследованию фонового аэрозоля, Абастумани, СССР июль 1979 г.. – Л., 1986. – 120с.
698860
  Лысенко И.С. Комплексный способ охраны воздушного бассейна городов Украины от загрязнения отходящими агломерационными газами металлургического производства // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
698861
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-геоморфологический анализ центральной части Русской равнины. Приложение : Дис... наук: / Бевз Н. С.;. – К., 1971. – 74л.
698862
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-гоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 145 / Бевз Н.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1971. – 41 с.
698863
  Якушев А.В. Комплексный структурно-функциональный метод характеристики микробных популяций // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 429-446 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
698864
  Бевз Н Комплексный стурктурно-геоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Дис... доктор географ.наук: / Бевз Н, С.; КГУ. – К., 1971. – 432л. – Бібліогр.:л.395-427
698865
  Хлыстун Ф.Е. Комплексный тензор Максвелла в ковариантной форме // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 28-34. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сформулировано определение комплексного тензора Максвелла в ковариантной форме, представляющее собой обобщение обычного определения на случай криволинейного пространства.
698866
  Абдрашитов Р.М. Комплексный теоретико-вероятностный расчет точности и производительности обработки на токарных полуавтоматах, автоматах и автоматических линиях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абдрашитов Р.М. ; Науч.-иссл. ин-т, 1958. – 20 с.
698867
  Бурмистрова Н.П. Комплексный термический анализ / Н.П. Бурмистрова. – Казань, 1981. – 110с.
698868
  Мушкетик Л.М. Комплексный территориальный план в условиях отраслевого управления / Л.М. Мушкетик. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192с.
698869
  Семеньков В.Н. Комплексный характер воспитания. / В.Н. Семеньков. – Минск, 1979. – 342с.
698870
  Белостоцкая Н.Г. Комплексный характер работы над лекцией : материалы ун-та лекторов г. Москвы / Н.Г. Белостоцкая ; Науч.-метод. совет по пробл. лект. мастерства при Правл. всесоюз. об-ва "Знание", Моск. гор. орг. о-ва "Знание". – Москва : [б. и.], 1982. – 43 с. – Библиогр.: с. 43
698871
  Денисов П.Н. Комплексный частотный словарь русской научной и технической лексики / П.Н. Денисов. – М., 1978. – 406с.
698872
  Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1974. – 207с.
698873
  Ожегов А.Б. Комплексным целевым программам - паритйную заботу / А.Б. Ожегов. – Л., 1984. – 182с.
698874
  Конкин В.Д. Комплексометрический анализ / В.Д. Конкин, В.И. Жихарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1964. – 255 с.
698875
   Комплексометрия : Теоретические основы и практическое применение. – Сборник переводов. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 247 с.
698876
  Костромина Н.А. Комплексонаты редкоземельных элементов / Н.А. Костромина. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
698877
  Муминов Нурали Пардаевич Комплексонометрические методы амперометрического и биамперометрического титрования смесей, содержащих скандий, индий и таллий с другими элементами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Муминов Нурали Пардаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
698878
  Шварценбах Г. Комплексонометрическое титрование / Г. Шварценбах, Г. Флашка. – Москва : Химия, 1970. – 360 с.
698879
  Шевченко Г.М. Комплексонометричне визначення лаурату кальцію з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих нейонною ПАР / Г.М. Шевченко, С.А. Куліченко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Установлено ефективні значення констант стійкості комплексів кальцію з трилоном Б і метилохромними індикаторами мурексидом та еріохромом чорним Т в емульсії типу "масло у воді", стабілізованій неіонною ПАР Triton Х-100. Розроблено умови ...
698880
  Цигановнч О.А. Комплексонометричне визначення Сr (ІІІ) та Сr (VI) у присутності ди-(М-сульфофеніл)-тіокарбазону як індикатора / О.А. Цигановнч, О.Н. Арендарюк, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 70-72. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розроблено нову методику визначення Сr (ПІ) і Сr (VI) зворотним комплексонометричним титруванням надлишку ЕДТА розчином Bi (ІІІ) у присутності 1,5-ди-(n-сульфофеніл)-тіокарбазону як індикатора. Визначено оптимальні умови титрування. Показано можливість ...
698881
  Дятлова Н.М. Комплексоны / Н.М. Дятлова. – М., 1970. – 417с.
698882
  Пришибл Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пришибл. – М., 1955. – 188с.
698883
  Пршибил Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пршибил. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 187 с.
698884
  Пршибил Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пршибил. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 580 с.
698885
   Комплексоны и комплексонаты. – Калинин, 1988. – 120с.
698886
   Комплексоны и комплексонаты. – Тверь, 1990. – 117с.
698887
  Дятлова Н.М. Комплексоны и комплексонаты металлов / Н.М. Дятлова, В.Я. Темкина, К.И. Попов. – Москва : Химия, 1988. – 543 с.
698888
   Комплексоны как средство против известкового хлороза растений. – К., 1965. – 195с.
698889
  Зайцев Владимир Николаевич Комплексообразные переходы металлов с лигандами, закрепленными на поверхности кремнезема : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зайцев Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.145-166
698890
  Бакасова З.Б. Комплексообразование L-глутамината натрия с хлоридами железа, кобальта и меди и их каталитическая активность / З.Б. Бакасова, А. Кадыров ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1989. – 120 с. – Библиогр.: с. 104-120
698891
  Сырнева Н.В. Комплексообразование ароматических аминокислот с динитросоединениями. : Автореф... канд. хим.наук: / Сырнева Н.В.; МВ и ССО РСФСР. Объед. межвуз. совет по присужд. учен. степ. по хим. наукам и технологии при Томской гос. – Томск, 1963. – 14л.
698892
  Лебедева Л.И. Комплексообразование в аналитической химии / Л.И. Лебедева; Под ред. И.В.Пятницкого. – Ленинград : Ленинградский универстет, 1985. – 175 с.
698893
  Хелгесон Г.К. Комплексообразование в гидротермальных растворах / Г.К. Хелгесон. – Москва : Мир, 1967. – 184с.
698894
   Комплексообразование в неводных растворах. – Москва : Наука, 1989. – 255 с.
698895
   Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Душанбе, 1972. – 159с.
698896
   Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Душанбе
2. – 1973. – 154с.
698897
  Шлефер Г.Л. Комплексообразование в растворах : методы определения состава и констант устойчивости комплексных соединений в растворах / Г.Л. Шлефер ; под ред. А.А. Гринберга; пер. с немецкого М.И. Гельфмана. – Москва; Ленинград : Химия, 1964. – 380с.
698898
   Комплексообразование в растворах. – Душанбе, 1991. – 198с.
698899
  Чеботарев А.Н. Комплексообразование в редокс-системе марагнец(VII) -4-сульфо-2(4-сульфонафталин-1-азо) нафтол-1 / А.Н. Чеботарев, И.С. Ефимова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 172-178. – ISSN 1991-0290


  Изучены особенности комплексообразования в окислительно-восстановительной системе марганец(VII)-4-сульфо-2(4-сульфонафталин-1-азо) нафтол-1 в водном растворе при различной кислотности среды. Доказано образование марганца(II) в данной редокс-системе при ...
698900
  Бардамова М.И. Комплексообразование галогеноорганических соединений с другими органическими веществами : Автореф... канд. хим.наук: / Бардамова М.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
698901
  Кузнецова И.Н. Комплексообразование железа 2 и 3 с ацетатными и гидроксильными ионами в смешанном растворителе вода -- уксусная кислота. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова И.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 19л.
698902
  Шалдыбаева А.М. Комплексообразование и абсорбция в системе Cs2+ изомеры дипиридила. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Шалдыбаева А.М.; Ин-т орган.катализа и элнктрохимии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
698903
  Яблонский Олег Павлович Комплексообразование и его роль в процессах окисления и разделения углеводородов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Яблонский Олег Павлович; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1979. – 42л.
698904
  Бончев П.Р. Комплексообразование и каталитическая активность. Активирование гомогенно-каталитических реакций в растворах / П.Р. Бончев. – Москва : Мир, 1975. – 272с.
698905
  Финкельштейн Н.А. Комплексообразование и обмен в четверной взаимной системе из хлоридов и сульфатов калия, кальция и бария : Автореф... канд. хим.наук: / Финкельштейн Н.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22
698906
  Акопов Е.К. Комплексообразование и обменное разложение в четвертой взаимной системе из хлоридов и сульфатов лития, натрия и калия : Автореф... канд. хим.наук: / Акопов Е.К.; Ростовский на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра общей и неорганической химии. – Ростов -на-Дону, 1950. – 16 с.
698907
  Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1985. – 241 л., табл., карт. + Приложения: л. 207-241. – Библиогр.: л. 190-206
698908
  Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с. – Библиогр.: 7 назв.
698909
   Комплексообразование и экстракция актиноидов и лантаноидов. – Ленинград : Наука, 1974. – 162 с.
698910
  Цокало В.И. Комплексообразование и электрохимическое поведение (III) в хлоридных и хлоридно-перхлоратных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Цокало В. И.; АН Казах.ССР, Ин-т орган. катал. и электрохим. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
698911
   Комплексообразование ионов ртути (II) с гуминовыми кислотами тундровых почв / Р.С. Василевич, В.А. Безносиков, Е.Д. Лодыгин, Б.М. Кондратенок // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 283-294 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
698912
  Скопенко В.В. Комплексообразование кадмия с нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных средах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №2
698913
  Волькенштейн Ю.Б. Комплексообразование как фактор изменения направленности электрофильного замещения в ряду алкил-2-тиенилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Волькенштейн Ю.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. Ломоносова. – М., 1962. – 19л.
698914
  Гребенников В.Н. Комплексообразование кардиотонических стероидов и их составных сахарных фрагнентов с ионами кальция и магния в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гребенников В. Н.; АН Украины Ин-т физич. химии. – К., 1993. – 18л.
698915
  Мовчан В.В. Комплексообразование меди (І), серебра (І), цинка, кадмия, ртути (ІІ) с производными тиомочевины в смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Мовчан В.В.; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 24л.
698916
  Черниченко Т.Ф. Комплексообразование ниобия (V) и тантала (V) с оксиэтилидендифосфоновой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Черниченко Т.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
698917
  Черниченко Татьяна Федоровна Комплексообразование ниобия (V) и тантала (V) с оксиэтилидендифосфоновой кислотой : Дис... наук: 02.00.01 / Черниченко Татьяна Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 153л.
698918
  Беляева Антонина Анатольевна Комплексообразование нитратов Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+ с пиридином и его замещенными в неводных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Беляева Антонина Анатольевна; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
698919
  Янкина Лариса Федоровна Комплексообразование оксокатинов молибдена (V и VI) с фосфиновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Янкина Лариса Федоровна; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии. – М., 1981. – 28л.
698920
  Скопенко В.В. Комплексообразование палладия на силикагелях, модифицированных производными тиомочевины. / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, Э.С. Яновская // Укр.хим.журн., 1993. – №5
698921
  Зайцев В.Н. Комплексообразование переходных металлов с лигандами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: / Зайцев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
698922
  Скопенко В.В. Комплексообразование платины на силикагеле с привитыми к поверхности молекулами N-пропил-N"-аллил-тиомочевины / В.В. Скопенко, А.К. Трофыимчук, Э.С. Яновская // Коорд. химия., 1996. – №5
698923
  Ежова Т.Г. Комплексообразование полимераналогов стиромаля и их гидродинамическая активность : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ежова Т.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 134 л. + Приложение: л. 132-134. – Библиогр.: л.116-131
698924
  Попов А.А. Комплексообразование простых полиэфиров и полиацеталей с диэтилалюминийхлоридом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Попов А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1971. – 15л.
698925
  Соколова Т.А. Комплексообразование пяти- и шестивалентного вольфрама с этилендиаминтетрауксусной кислотой и другими аминополикарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Соколова Т.А.; Моск. гос. ун-т, 1967. – 14л.
698926
  Парпиев Н.А. Комплексообразование рения с тиокислотами в растворах / Н.А. Парпиев. – Ташкент, 1978. – 131с.
698927
  Круликовская Е.А. Комплексообразование сернистых органических соединений с различными органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Круликовская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1962. – 16л.
698928
  Кыдынов М.К. Комплексообразование солей биометаллов с лизином и гидрохлопридом лизина / М.К. Кыдынов, Т.Т. Мухамбетова. – Бишкек, 1991. – 138с.
698929
  Сокол Валентина Ивановна Комплексообразование солей кобальта (II), кобальта (III), никеля (II) и цинка (II) CN, N""-дифениламидинами салициловой и 2,3-эксинафтойной кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сокол Валентина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
698930
  Слюсаренко К.Ф. Комплексообразование солей меди с некоторыми алкил- и оксиалкилпроизводными бензимидазола и бензтиазола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Слюсаренко К.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
698931
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил- и оксиалкилпроизводными бензазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Чистякова Е.А. ; КГУ. – Киев, 1971. – 30 с.
698932
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил-, и оксиалкилпроизводными бензазолов : Дис... канд. хим.наук: / Чистякова Е.А.; Киевск. тенологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1971. – 175л. – Бібліогр.:л.166-175
698933
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил-, и оксиалкилпроизводными бензазолов : Дис... канд. хим.наук: / Чистякова Е.А.; Киевск. тенологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1971. – 86л.
698934
  Желтоножская Татьяна Борисовна Комплексообразование структурно некомплементарных макромолекул в системе поликислота - неионогенный полимер : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Желтоножская Татьяна Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.186-209
698935
  Голосова Ольга Петровна Комплексообразование хлорида кобальта (II) с Азолами в неводных растворителях : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.01 / Голосова Ольга Петровна; Днепропетровский химико-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 17л.
698936
  Качкарь Лидия Степановна Комплексообразование циркония и гафния с некоторыми оксидикарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Качкарь Лидия Степановна; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
698937
   Комплексообразование, межмолекулярное взаимодействие и соосаждение в некоторых системах. – Днепропетровск, 1970. – 232с.
698938
  Залетов В.Г. Комплексообразующая способность органических веществ и их роль в миграции элементов в поверхностных водах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 081 / залетов В.Г. ; Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 22 с.
698939
  Галуашвили Жужана Сергеевна Комплексообразующая способность элементоорганических соединений бора и алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Галуашвили Жужана Сергеевна; Моск. научно-исслед. физ.-хим. ин-т им. Я.Я.Карпова. – М., 1975. – л.
698940
  Норов Ш.К. Комплексообразующие и мембраноактивные свойства краун-эфиров / Ш.К. Норов. – Ташкент, 1991. – 104с.
698941
  Салдадзе К.М. Комплексообразующие иониты. / К.М. Салдадзе, В.Д. Копылова. – М., 1980. – 336с.
698942
  Зайцев В.Н. Комплексообразующие кремнеземы и синтез. Строение привитого слоя и химия поверхности / В.Н. Зайцев. – Харьков, 1997. – 240 с.
698943
  Зайцев Владимир Николаевич Комплексообразующие кремнеземы: Синтез, строение привитого слоя и химия поверхности : Дис... наук: / Зайцев Владимир Николаевич;. – Харьков, 1997. – 238л.
698944
  Барсукова Л.Г. Комплексообразующие свойства высокогомолизованных молекул с фенольным гидроксилом : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Барсукова Л.Г.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 23л.
698945
  Белугин Ю.Ф. Комплексообразующие свойства некоторых фосфорилированных комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Белугин Ю.Ф.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л.
698946
  Медынцев В.В. Комплексообразующие свойства фосфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Медынцев В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
698947
  Арендарюк О.Н. Комплексоутворення Cr(VI) та Сr(ІІІ) на силікагелях, модифікованих меркаптопропільними та дипропілдисульфідними групами / О.Н. Арендарюк, І.М. Бойченко, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси комплексоутворення Cr(VI) та Cr(III) на поверхні силікагелів з прищепленими [гама]-меркаптопропільними (МПС) і дипропілдисульфідними (ДПДСС) групами. Показано можливість використання МПС та ДПДСС для сорбції Cr(VI) та його наступного ...
698948
  Кузовенко В.А. Комплексоутворення Ni(II) і Co(II) на поверхні білігандних хімічно модифікованих силікагелях / В.А. Кузовенко, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянута сорбція нікелю(II) та кобальту(ІІ) з водних та пропіленкарбонатних розчинів на поверхні хімічно модифікованих силікагелів, що містять одночасно амінопропільні та меркаптопропільні групи.. На основі даних електронної спектроскопії ...
698949
  Костенко Є. Комплексоутворення Zr (IV) з твердофазним ксиленоловим оранжевим і його аналітичне застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-30. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено хімізм комплексоутворення Zr (IV) з ксиленоловим оранжевим у фазі полімерного сорбенту. Обчислено умовну константу стійкості твердофазного комплексу. Отримані теоретичні дані використані для розробки нової методики визначення Zr (IV). The ...
698950
  Танцюра Л.Я. Комплексоутворення в полімерних плівках, що містять карбазоліл / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведені результати визначення концентрації комплексів з переносом заряду (КПЗ) у плівках полі-N-вінілкарбазолу (ПВК), полі-N-епоксіпропілкарбазолу (ПЕПК) і кремнійорганічного поліорганосилоксану (КСПО) від змісту електронноакцептної домішки - ...
698951
   Комплексоутворення в природних поверхневих водах як важливий чинник у міграції металів / П.М. Линник, В.А. Жежеря, М.П. Скоблей, Р.П. Линник // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92-93
698952
   Комплексоутворення катіонів перехідних металів з гуанідингідрохлоридом, хімічно закріпленим на силікагелі / К.В. Андрусінік, Е.С. Яновська, А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 4
698953
  Яновська Е.С. Комплексоутворення катіонів перехідних металів з полігексаметилен гуанідинхлоридом, хімічно закріпленим на поверхні силікагелю / Е.С. Яновська, А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 0041-6045


  Здіснено ковалентне зв"язування пслігексаметиленгуанідхлориду з поверхнею аміносилікагелю, активованого ціанурхлоридом. Вивчено адсорбційні властивості кремнезему з прищепленим полімером щодо катіонів Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), ...
698954
   Комплексоутворення міді (II) з N-(2-аміноетил)-2-оксимінопропанамідом у водному розчині / М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Т.Ю. Слива, Т.С. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-14. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено взаємодію солей міді (ІІ) у водному розчині з тридентатним лігандом оксимноамідного типу - N-(2-аміноетил)-2-оксимінопропанамідом (HL) методами спектрофотометрії та потенціометричного pH-титрування у водному розчині. Розраховано константи ...
698955
  Кузовенко Вікторія Аркадіївна Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Кузовенко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. – Бібліогр.: л.143-154
698956
  Кузовенко Вікторія Аркадіївна Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Кузовенко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
698957
  Михайленко О.В. Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом "гість-хазяїн" // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ, 2016. – Т. 7, № 3. – С. 330-336. – ISSN 2079-1704


  З використанням методів молекулярної механіки ММ+, напівемпіричного квантово-хімічного РМ3 та Monte-Carlo досліджено характер розташування молекул біс(циклопентадієніл)нікелю у двошаровій (5,5)@(10,10) карбоновій нанотрубці (ДКНТ) залежно від ...
698958
  Яновська Еліна Станіславівна Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Яновська Еліна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
698959
  Яновська Еліна Станіславівна Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Яновська Еліна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
698960
   Комплексоутворення перехідних металів з фенольними похідними піридину, хімічно закріпленими на поверхні композиту силікагель-поліанілін / К.В. Рябченко, Е.С. Яновська, І.М. Майстренко, С.І. Волченко, О.Ю. Кичкирук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 31
698961
   Комплексоутворення РНК з манітолом, його спектральні характеристики та біологічна активність / М.М. Вівчарик, О.О. Ільченко, С.М. Левченко, З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 78-83. – ISSN 1025-6415
698962
  Дорощук Р.О. Комплексоутворення С-2-тіофен-N-метилнітрону з d-металами й ураніл-іоном / Р.О. Дорощук, Д.М. Хоменко, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд С-2-тіофен-N-метилнітрон (2NT) та його координаційні сполуки з деякими d-металами та ураніл-іоном. Комплексні сполуки досліджені методами ІЧ-, ПМР-, ЕПР-спектроскопії; координаційна сполука міді досліджена методом ...
698963
  Артикульний О.П. Комплексоутворення у рідинних системах водних розчинів аніонних поверхнево-активних речовин з поліетиленгліколем : дис. ... д-ра філософії у галузі природн. наук : 104 / Артикульний Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 132 с. – Бібліогр.: с. 119-132
698964
   Комплексоутворення фосфоровмісних дендримерів із термальними [...]-дикетоновими групами з Ag(I), Pt(IV) та Pd(II) / І. Коцюба, В. Старова, М. Янчук, О.А. Запорожець, Маjоrаl, J.-Р, А.-М. Саmіnаdе // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 157
698965
  Трохименко О.М. Комплексоутворення цинку(ІІ) з моновакантним 11-молібдофосфатом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методами електронної та ЯМР [верхній індекс 31]Р-спектроскопії вивчено умови утворення комплексу Zn(II) з ненасиченим моновакантним гетерополіаніоном РМО[нижній індекс 11]О[верхній індекс 7-, нижній індекс 39]. У водному розчині за оптимального рН ...
698966
  Гадяцька К.П. Комплексування геолого-геоморфологічних та геофізичних методів для оцінки зсувної небезпеки в межах Середнього Придніпров"я : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Гадяцька Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 174 арк. – Додатки: арк. 171-174. – Бібліогр.: арк. 150-170
698967
  Гадяцька К.П. Комплексування геолого-геоморфологічних та геофізичних методів для оцінки зсувної небезпеки в мережах Середнього Придніпров"я : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Гадяцька Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
698968
  Чумаченко О.І. Комплексування декількох алгоритмів під час розв"язання задачі прогнозування / О.І. Чумаченко, В.С. Горбатюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 101-107. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
698969
  Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ : автореф. ... канд геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
698970
  Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 144 л. – Бібліогр.: л. 133-144
698971
  Беспрозванный П.А. Комплексы (системы) автоматизированной обработки гравиметрических данных : Обзор / П.А. Беспрозванный, А.А. Чернов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 90 с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика : обзор)
698972
  Широких И.Г. Комплексы актиномицетов в почвах промышленной и селитебной зон Кирова / И.Г. Широких, Е.С. Соловьева, Т.Я. Ашихмина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 203-209 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
698973
  Полуэктова Е.Н. Комплексы вольфрама с некоторыми гидроксилсодержащими органическими реактивами и применение их в фотометрическом анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Полуэктова Е.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 27 с.
698974
  Ляпина Л.А. Комплексы гепарина с тромбогенными белками как гуморальные компоненты противосвертывающей системы крови : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Ляпина Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 19л.
698975
  Бояринцев А.П. Комплексы задач, решаемых в вычислительных центрах территориальных управлений системы Госснаба СССР / А.П. Бояринцев. – М., 1974. – 34с.
698976
  Венгерова Н.А. Комплексы ионов меди с полимерами на основе поли-4-винилпиридина как катализаторы реакции окисления аскорбиновой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Венгерова Н.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 16л.
698977
  Бабко А.К. Комплексы меди с диметилглиоксимом : Журнал общей химии / А.К. Бабко, М.В. Коротун; АН СССР. Кафедра аналитической химии. – Москва; Ленингpад : Изд.-во АH СССР, 1953. – 1302-1313 с. – Отдельный оттиск
698978
   Комплексы металлов платиновой группы в синтезе и катализе. – Черноголовка, 1983. – 123с.
698979
  Дьяченко Н.А. Комплексы металлов с ароматическими оксикислотами, оксиальдегидами и полифенолами и применение их в анализе : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Дьяченко Н.А.; КГУ. – Киев, 1976. – 19л.
698980
   Комплексы металлоорганических, гидридных и галоидных соединений алюминия. – Москва : Наука, 1970. – 296 с.
698981
  Холин Ю.В. Комплексы на поверхности химически модифицированных кремнеземов / Ю.В. Холин, В.Н. Зайцев. – Харьков, 1997. – 132с.
698982
  Малевич Н.А. Комплексы оборудования для проходки и бурения вертикальных стволов / Н.А. Малевич. – М., 1960. – 236с.
698983
  Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма / М.И. Барановский. – Киев : Будівельник, 1985. – 105 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 104 (11 назв.)
698984
  Старевский М.К. Комплексы палладия в катализе окислительнх превращений ароматических углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Старевский М.К.; Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1980. – л.
698985
   Комплексы переходных металлов с гидразонами : Физико-химические свойства и строение / В.А. Коган, зеленцов, Г.М. Ларин, В.В. Луков; Цивадзе А.Ю. – Москва : Наука, 1990. – 109 с.
698986
  Хакимов Х.Х. Комплексы переходных металлов с циклическими амидами / Х.Х. Хакимов. – Ташкент : ФАН, 1984. – 137с.
698987
  Артемьева Т.И. Комплексы почвенных животных и вопросы рекультивации техногенных территорий / Т.И. Артемьева; отв. ред. Д.А. Криволуцкий ; АН СССР, Казан. фил., Ин-т биологии. – Москва : Наука, 1989. – 109, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 89-110
698988
   Комплексы программ математической физики. – Новосибирск, 1980. – 312 с.
698989
   Комплексы программ математической физики. – Новосибирск, 1982. – 325 с.
698990
  Куров Ю.А. Комплексы промышленного производства. / Ю.А. Куров. – М., 1975. – 152с.
698991
  Ильяшенко В.Я. Комплексы прямых в гиперболическом пространстве. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ильяшенко В.Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
698992
  Солейман Хвари Мохаммед Абдель-Латиф Комплексы прямых в эллиптическом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Солейман Хвари Мохаммед Абдель-Латиф. ; КГУ. – Киев, 1972. – 23 с.
698993
  Бучаченко А.Л. Комплексы радикалов и молекулярного кислорода с органическими молекулами / А.Л. Бучаченко. – М., 1984. – 157с.
698994
  Алдошина Марина Захоровна Комплексы с переносом заряд и ионрадикальные соли дибензотетратиофульвалена с органическими и неорганическими анионами (синтез и свойства) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Алдошина Марина Захоровна; МВ и ССО РСФСР Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1982. – 20л.
698995
  Жаринов А.В. Комплексы специализированных сельскохозяйственных предприятий / А.В. Жаринов, Н.В. Кузубов. – Киев, 1975. – 200с.
698996
  Варюхина Л.М. Комплексы спор и пыльцы красноцветных и угленосных тложений Печорской области и их стратиграфическое значение : Автореф... канд.геол.-минерал.наук: / Варюхина Л.М.; Саратов.гос. ун-т им.Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 23л.
698997
  Бутренко Л.М. Комплексы уранил-иона с некоторыми электроотрицательными лигандами и органическими основаниями и их аналитическое использование : Автореф... канд. хим.наук: / Бутренко Л. М.; Одес.ГУ. – Одесса, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
698998
  Соколович В.Б. Комплексы хинона с другими органическими соединениями : Автореф... д-ра химическихнаук: / Соколович В.Б.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 7 с.
698999
   Комплексы цветного телевидения. – Киев, 1977. – 159 с.
699000
  Каплин В.Г. Комплексы членистоногих животных, обитающих в тканях растений песчаных пустынь : (на примере Каракумов) / В.Г. Каплин; Отв. ред. А.Г. Воронов. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 376 с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,