Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
695001
  Кулініч М. "Кого може представляти посол, який не знає своєї країни?" / розмову вели Дмитро Кривцун, Ігор Самокиш, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 грудня (№ 236)


  Директор Дипломатичної академії України МЗС України, спеціаліст-міжнародник з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону Микола Кулініч має найбільший серед українських дипломатів досвід роботи в Японії. Дуже добре розбирається і в японському менталітеті, ...
695002
  Осьмак Н. "Кого не поставимо на коліна - перестріляємо" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 721-732. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  80 років процесу "СВУ".
695003
  Ходанов М. "Код да Винчи", карикатуры и Конституция РФ: Судебный очерк // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 8. – С.75-85. – ISSN 0132-0831


  В редакції журналу "Человек и закон" відбулася прес-конференція під назвою ""Код да Вінчі", карикатури та Конституція РФ". За матеріалами журналістського розслідування до прокуратури подано заяви з вимогою притягнути тих, хто дозволив видати книгу ...
695004
  Андрощук Г. "Код да Вінчі" Дена Брауна: чиє порушення авторських прав? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 27


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
695005
  Старченко Н. "Код зламоно", або як посварилися фізики і лірики // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 23/24). – С. 1, 2-3


  "Дані Scopus та Web of Science можна успішно використоувати для оцінювання роботи учених у природничих та науках про життя, однак не в соціальних та гуманітарних науках".
695006
  Масенко Л. "Код Лесі Українки" в художньому дискурсі Оксани Забужко // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 187-191. – ISBN 978-966-3888-379-3
695007
  Барабаш Ю. "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 282-293. – ISBN 978-966-920-092-1
695008
  Барабаш Ю. "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 282-293. – ISBN 978-966-920-140-9
695009
  Печарський А. "Код української літератури - розбудова національної державності..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 62-64. – ISSN 0236-1477


  Дисертаційне дослідження Ніли Зборовської.
695010
  Трушина И. "Кодекс" десять лет спустя : РБА готовит новую редакцию "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" / Ирина Трушина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 33-34. – ISSN 1727-4893


  В Санкт-Петербурге 27 октября 2009 г. состоялось первое заседание Рабочей группы по разработке новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря", прошедшее в новом здании Российской национальной библиотеки, в рамках Ежегодного ...
695011
  Трикоз Е.Н. "Кодистика" (учение о технике кодификации) в международном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 109-126. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  История становления кодистики и развития кодификаторской традиции в доктрине международного права. Общие положения международно-правовой кодистики: понятие, цели и принципы кодификационной деятельности, различные виды и уровни кодификации ...
695012
  Карагацис М. [Кодзамбасис з Кастропірга : роман / М. Карагацис. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 237 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 2]). – ISBN 960-05-0206-4
695013
   Когнитивные аспекты лексики. – Тверь, 1991. – 121с.
695014
   Когнитивные аспекты научной рациональности. – Фрунзе, 1989. – 104с.
695015
  Миронова Н.Н. Когнитивные аспекты перевода художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 77-83. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
695016
  Есакова М.Н. Когнитивные аспекты переводов художественных произведений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.32-43. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
695017
  Виноградова Л.В. Когнитивные аспекты субъективного отражения эмоционально трудных жизненных ситуаций : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградова Л. В.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 184л. – Бібліогр.:л.141-151
695018
  Морина Л.П. Когнитивные аспекты телесности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 46-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
695019
  Молчанова Г.Г. Когнитивные исследования в межкультурной коммуникации: концепт-символ "Три сестры" в русской и английской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 51-65. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
695020
  Кузнецов А.В. Когнитивные исследования и проблема ментальной каузальности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 133-142. – ISSN 0042-8744
695021
  Глебкин В.В. Когнитивные основания метонимии и метафоры // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 12-19. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 4). – ISSN 0321-1711
695022
  Завершинский К.Ф. Когнитивные основания политической культуры: опыт методологической рефлексии // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.19-30. – ISSN 0321-2017
695023
  Нестерова М.А. Когнитивные принципы построения картины социальной реальности // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 32-34
695024
  Руди А.Ш. Когнитивные противоречия в формировании конфликтоустойчивости // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 155-162. – ISSN 1811-0916
695025
  Нечаев В.Д. Когнитивные революции и институциональные изменения // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.6-20. – ISSN 0321-2017
695026
  Меськов В.С. Когнитивные технологии математического мышления: проблемы истины в абстрактной и прикладной математике (часть 2) / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 28-37. – ISSN 1680-2721
695027
  Кылышпаева М.Х. Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 167-172


  В данной статье обсуждается актуальность задачи формирования межкультурной коммуникативной компетентности - способности, позволяющей языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая ...
695028
  Горчаков А.Е. Когнитивный эффект технологии письма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-77. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
695029
  Васильєва А.В. Когнитівні розлади при ендогенних психозах та оцінка їх динаміки при терапії новими антипсихотичними препаратами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему когнітивних функцій при ендогенних психозах. Надійним і достовірним показником позитивної динаміки при терапії ендогенних психозів є стан когнітивних функцій. Зроблено спробу оцінки динаміки когнітивних функцій за допомогою ...
695030
  Дегтярева Л.И. Когниция информации "вода" в когнации онимов с морфемой ин/ина/ina/inna // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 77-85. – ISSN 2077-804X


  Рассмотрены онимы с морфемой ин/ина/in/ina на основе этимологического и лингвокультурного анализа. Исследовано когнитивное продуцирование информации гештальт-концепта "вода" в антропонимах, гидронимах, антропоморфизмах, топонимах. Установлено родство ...
695031
  Чуйко В.Л. Когнітивізм як об"єкт когітології : монографія / В.Л. Чуйко. – Ніжин : Міланік, 2007. – 148с. – Шифр. дубл. 1 Чуйк. – ISBN 978-966-96962-0-5
695032
  Навроцький В.В. Когнітивізм, інституціоналізм і семантика соціальних значень // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 30-34. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду доповнюваності когнітивістського та інституціоналістського підходів у поясненні соціальної взаємодії. In the article cognitology, institution and semantics of social values is analyzed.
695033
  Нестерова М. Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 35-40. – ISSN 2078-1016
695034
  Стаднік С.Н. Когнітивна дисфункція в пацієнтів із синдромом слабкості синусового вузла та хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 27-33. – ISSN 2524-0412
695035
  Руснак Н. Когнітивна діалектологія - новий напрям мовознавства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 87; 6 назв. – ISSN 0320-3077
695036
  Пашкевич М.С. Когнітивна економіка: проблеми та перспективи для регіонів / М.С. Пашкевич, О.Ю. Чуріканова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
695037
  Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія і поетика : монографія / Т.В. Бовсунівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 187, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 181-187. – Бібліогр.: с. 172-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-096-2


  У пр. № 1723185 напис: Семенюку Григорію Фоковичу від автора /Підпис автора/ 22.12.2010 р.
695038
  Добровольська-Піпіч Когнітивна зумовленість значень числівників в іспанських ідіомах / Добровольська-Піпіч, Т.В. Синьова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 31-34. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
695039
  Бєлєхова Л. Когнітивна ігрова модель нарації "Квест" у казці Роалда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика" / Л. Бєлєхова, А. Цапів // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 11-30. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
695040
  Верьовкін В.В. Когнітивна інтерпретація найменувань концепту війна у давньогрецькій і латинській мовах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 23-30. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 12)
695041
  Галаш Г. Когнітивна класифікація українських назв риб за типом мотивації назв // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.] ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 262. – С. 30-39
695042
  Бухлова Н. Когнітивна компетентність учнів на уроках української мови і літератури = Проблеми формування // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 17, вересень. – С. 43-47
695043
  Дороніна М. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток / М. Дороніна, І. Литовченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 1682-2366
695044
  Палатовська О. Когнітивна лінгвістика : термінологічні новації і комп"ютерні метафори // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 125-129
695045
  Кірносова Н. Когнітивна лінгвістика в Китаї: історія й термінологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується огляд початкових етапів розвитку когнітивної лінгвістики в світі та особливості значення базових термінів цієї науки, зокрема в китайській термінології. Огляд світових подій в історії когнітивної лінгвістики включає й інформацію ...
695046
  Табаковска Е. Когнітивна лінгвістика і поетика перекладу = Cognitive linguistics and poetics of translation / Ельжбєта Табаковска ; [пер. С. Тюпа ; наук. ред. Р.П. Зорівчак]. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського нацаціонального університету ім. В. Стефаника, 2013. – 202, [1] c. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-372-1
695047
  Руда Н.В. Когнітивна лінгвістика та психолінгвістика // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 54-55. – ISBN 978-966-439-983-5
695048
  Чернова А.В. Когнітивна лінгвістика як нова система координат пізнання мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 160-164. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано наукове трактування поняття "когнітивна лінгвістика". З"ясовано роль і місце когнітивної лінгвістики у процесі пізнання мови. Розглянуто взаємозв"язок мови і культури, мови і мислення. Визначено об"єкт і предмет вивчення когнітивної ...
695049
  Усьянова О.В. Когнітивна лінгвістика як спосіб пізнання світу у системі філософських наук // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 128-132. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
695050
  Мовчан Л. Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 75-78. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
695051
  Корольова А.В. Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 94-101. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
695052
  Воробйова Г.Ю. Когнітивна метафора "війна" у політичному дискурсі сучасної України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 93-95
695053
  Шульга С. Когнітивна метафора в науковому тексті (на матеріалі українського перекладу Мішеля Фуко) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 443-450. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджується процес творення когнітивної метафори, визначається ії функціональний аспект та експресивний потенціал, що сприяє розкриттю нових понять, які вводить постмодернізм.
695054
  Наєнко Г.М. Когнітивна метафора в науковому тексті П.О. Лавровського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-43. – ISSN 0027-2833


  "Простежено вербалізацію загальномовних і наукових метафоричних моделей, зокрема на позначення мови та пізнання, встановлено кількісні показники вживання їх різновидів і типів порівняно з тими, що зафіксовані в тексті М.О. Максимовича "Новые письма к ...
695055
  Прокопів Л. Когнітивна метафора життя/смерті крізь призму мовної картини світу Василя Шкляра // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, О Кеба [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 56-65. – (Серія історична та філологічна ; вип. 19). – ISSN 2309-7086
695056
  Яковенко О.І. Когнітивна метафора та її функції (на матеріалі італійської економічної термінології) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 232-236.
695057
  Іванотчак Н. Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 132-139. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
695058
  Малікова О.В. Когнітивна метафора як засіб творення ідіостилю богослова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 35-39


  У статті розглядаються особливості використання когнітивної метафори як засобу творення ідіостилю богослова на матеріалі роману Юліани Норіджської "Одкровення Божественної любові". В статье рассматриваются особенности использования когнитивной ...
695059
  Васильєва О.Г. Когнітивна модель vs: концептуальна структура номінативних одиниць: до постановки проблеми // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 51-55. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
695060
  Гусєва П.Т. Когнітивна модель мови у концептах "Культура - наука - навчання" / П.Т. Гусєва, Л.П. Кургут // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 5-12. – ISBN 978-966-623-888-0
695061
  Пилипенко Д.Р. Когнітивна модель оптимізації маркетингових та логістичних витрат корпоративних логістичних систем // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 75-81


  Статтю присвячено розвитку теоретико-методичного забезпечення формування контуру управління витратами забезпечення функціонування корпоративних логістичних систем. Особливістю розробки є виокремлення маркетингових і логістичних витрат у рамках ...
695062
  Ільїн О.О. Когнітивна модель оцінювання професійних і особистісних якостей випускника // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (127). – С. 15-19. – ISSN 2412-9070


  Визначено з відповідним обгрунтуванням множину показників оцінювання випускника вищого навчального закладу, утворену в результаті поєднання множин компетенцій, передбачених освітньою програмою підготовки, із професійними та особистісними компетенціями, ...
695063
   Когнітивна модель проблем розвитку освіти та науки в Україні в умовах глобальної нестабільності / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. Луценко // Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : монографія / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. та ін. Луценко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 109-128. – ISBN 978-617-7801-31-2
695064
  Шамаєва Ю.Ю. Когнітивна модель радості в англійській, українській та російській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 496-499. – ISBN 966-7890-03-1
695065
  Благун І.І. Когнітивна модель розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 209-217 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
695066
  Лось В.О. Когнітивна модель стратегії управління фермерським господарством / В.О. Лось, Д.В. Очеретін // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 76- 83 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
695067
  Ільїн О.О. Когнітивна модель управління інформаційною безпекою вищого навчального закладу / О.О. Ільїн, С.О. Сєрих // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 24-29. – ISSN 2409-7292
695068
  Дубчак О. Когнітивна одиниця "рідний" як складова концепту "свій" в українській мовній картині світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 93-98. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
695069
  Карпенко О. Когнітивна ономастика // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 77-84. – Бібліогр.: с. 84; 4 назв. – ISSN 0320-3077
695070
  Карпенко Олена Юріївна Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : Автореф. дис. ....канд. д-ра філологічних наук; 10. 02. 15 / Карпенко О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32 с. – Бібл.: 25 назв
695071
  Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : Дис. ... д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Олена Юріївна Карпенко; Одеський нац. ун-т. – Одеса, 2006. – 416 л. – Бібліогр.: л.371-416
695072
  Клименко Л.В. Когнітивна організація концептосфери мовне питання в Україні (на матеріалі читацьких коментарів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 79-91


  У статті представлено результати дослідження особливостей організації концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ на матеріалі читацьких коментарів до інтерв"ю Сергія Жадана, опублікованого у журналі "Новое Время". Визначено, що тексти коментарів у дискурсі ...
695073
  Палюжин М.М. Когнітивна парадигма лінгвістичніх досліджень // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
695074
  Айтов С.Ш. Когнітивна парадигма синергетики та пізнавальні підходи історичної антропології // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 8-11. – ISSN 2312-4342
695075
  Діброва В.А. Когнітивна природа заперечення як здатність мислення людини виражати ставлення до дійсності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 91-97
695076
  Потапенко С.І. Когнітивна риторика ефекту: в пошуках методу (на матеріалі інавгураційних звернень американських президентів Дж. Кеннеді і Дж. Буша) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 131-140. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
695077
  Жулінська М.О. Когнітивна семантика англійських комп"ютерних неологізмів, утворених шляхом телескопії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 112-115. – ISSN 1729-360Х
695078
  Лозова Н.Г. Когнітивна семасіологія (семантика) як новий напрям досліджень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 303-308


  Йдеться про когнітивну семасіологію (семантику) та проблематику її дослідження: зв"язок між концептом і поняттям, розкриття семіотичної, психологічної, логічної, етнокультурної та когнітивної природи значення, розмежування значення та смислу, типологію ...
695079
  Казміренко В.П. Когнітивна складність спілкування як вимір в умовах спільної діяльності та прийнятті рішень і цілепокладанні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 163-174
695080
  Давидова І.О. Когнітивна складова бібліотечно-інформаційної діяльності: від управління документами до управління знаннями // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 115-117
695081
  Марусіна О.С. Когнітивна складова мовлення як атрибут комунікації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
695082
  Шеремет М. Когнітивна складова становлення особистості спеціального психолога / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 72-79. – ISSN 2078-1016
695083
  Король І. Когнітивна специфіка істини в соціології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 17-25


  У статті аналізується когнітивна специфіка істини в теоретичній соціології. Також, розглядаються відношення наукова істина - об"єктивна істина, абсолютна істина - відносна істина, шляхи досягнення істини в соціологи, критерії істинності знання, ...
695084
  Попович Т.І. Когнітивна структура поняття СТРАХ // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С.32-36
695085
  Пономаренко Т.В. Когнітивна сутність забезпечення економічної стійкості суб"єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 190-196. – ISSN 2222-4459
695086
  Мосієвич Л.В. Когнітивна та комунікативна сутність евфемізмів і дисфемізмів в англомовному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 45-48. – Бібліогр.: С.48. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
695087
  Савчук С.В. Когнітивна теорія вини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 34-41. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
695088
  Аарон Когнітивна терапія депресії: теоретична рефлексія та особисті роздуми / Аарон, Бек // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 90-100. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1810-2131
695089
  Лопатюк Н.І. Когнітивна функція якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 257-260. – ISBN 966-8188-07-1
695090
  Кадієвський В.А. Когнітивне моделювання прийняття управлінських рішень на підприємстві / В.А. Кадієвський, Л.П. Перхун // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 48-56. – ISBN 978-617-571-134-7
695091
  Пашкова Г.Г. Когнітивне моделювання регіонального розвитку у державному управлінні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 218-228
695092
  Бондаренко О. Когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 39-48. – ISSN 2522-1663
695093
  Лось В.О. Когнітивне моделювання розвитку туристичної сфери / В.О. Лось, В Д. Очеретін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 166-173. – ISSN 2222-4459
695094
  Карнаух А.С. Когнітивне моделювання сценарів розвитку спортивних комунікацій в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 98-105. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
695095
  Тоба М.В. Когнітивне спілкування в педагогічній діяльності: прикладний та теоретичний аспекти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 32-35
695096
  Іващенко В.Л. Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 47-54. – ISSN 2221-8807
695097
  Коваленко Л. Когнітивний аналіз англо-українських перекладів лексичних каламбурів Льюїса Керролла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено англо-українські переклади лексичних каламбурів Л. Керролла із застосуванням інструментарію теорії концептуальної інтеграції. Цей інструментарій дозволяє взяти до уваги когнітивні механізми, що забезпечують активацію у свідомості адресата ...
695098
  Вдовиченко Н.В. Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 37-43. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
695099
  Вдовиченко Н.В. Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
695100
  Шемаєв В.М. Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуації на світовому ринку озброєнь / В.М. Шемаєв, С.С. Стефанцев, А.С. Цитовцева // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (14), січень - березень. – С. 70-81. – ISSN 2409-8876
695101
  Гач Н.О. Когнітивний аналіз концептів "добро" і "зло" в англомовних казках: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 139-145
695102
  Хлопук О.В. Когнітивний аналіз розвитку концепції етичного абсолюту в архаїчній та класичній Греції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 214-216
695103
  Толстова О.Л. Когнітивний аналіз фразеологізмів з соматизмами "pelo", "cabello", "barba", "bigote" (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 218-222
695104
  Зінкевич В.І. Когнітивний аналіз як засіб дослідження життєвого циклу індустріальної освіти // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 40. Т. 2. – С. – ISSN 2413-2284
695105
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом "cabeza" на матеріалі іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 190-193. – ISBN 966-8188-08-X
695106
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом "ojo" (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 238-242. – ISBN 966-581-589-Х
695107
  Пономарчук С. Когнітивний аспект аналізу фразеології у мовотворчості І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 203-207
695108
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фрзеологізмів з компонентом "cabeza"(на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 190-193. – Bibliogr.: Літ.: С. 193; 9 назв. – ISBN 966-8188-07-1
695109
  Ящик Н.Р. Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 474-481


  У статті представлені результати дослідження когнітивного аспекту німецьких етносимволів. Обґрунтовано думку про те, що серед когнітивних складників семантичної структури деяких концептів можна виділити символічний компонент. Він формується на основі ...
695110
  Хакімова Ю.О. Когнітивний аспект викладання іноземних мов ділового й професійно-орієнтованого спілкування // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 166
695111
  Волошина О.В. Когнітивний аспект використання лексики чуттєвого сприйняття в творі У. Голдинга "Повелитель мух" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 81-84. – ISBN 966-581-231-9
695112
  Волошина О.В. Когнітивний аспект використання лексики чуттєвого сприйняття в творі У.Голдинга "Повелитель мух" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
695113
  Філоненко Н.Г. Когнітивний аспект дієслівних предикативних синтаксичних конструкцій у сучасному французькому художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 428-437
695114
  Нечипоренко Б. Когнітивний аспект дослідження сугестивної функції синтаксису в політичному дискурсі китайських ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 181-187. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Стаття присвячена когнітивному аналізу процесу впливу синтаксичної будови речення на сприйняття інформації реципієнтом. Розглянуто як синтаксичні трансформації китайської мови впливають на зміну акцентів і переконцептуалізацію повідомлення. Дослідження ...
695115
  Шамшур М. Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні аспекти фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй" як одного із провідних засобів відображення національного менталітету та свідомості китайського народу. Определены основные аспекты фразеологических единиц китайского языка ...
695116
  Бистров Я.В. Когнітивний аспект емотивного контексту новели Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 32-34
695117
  Король В. Когнітивний аспект емоційного концепту "ненависть" у сучасній японській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 197-203. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  З"ясовано засоби номінації, дескрипції та експресії емоційного концепту "ненависть" у сучасній японській мові. Номінація відбувається прямим називанням досліджуваного концепту номінативними засобами, серед яких ім"я концепту та його синоніми і похідні. ...
695118
  Багрій О.І. Когнітивний аспект значення та функціонування граматичних засобів вираження темпоральності в сучасній англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 10-14. – ISBN 966-581-373-0
695119
  Коломийцева В. Когнітивний аспект локативних синтаксем в українськії мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 56-62. – ISSN 0320-3077
695120
  Фаріон І. Когнітивний аспект метатерміна "язик" (на діяхронному матеріялі української мови) // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 262-265. – ISBN 978-966-553-924-7
695121
  Рубанець О. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016
695122
  Кагановська О.М. Когнітивний аспект проблеми "градації" текстових концепцій (на матеріалі сучасної французької прози) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
695123
  Бородіна Н. Когнітивний аспект роботи з лінгводидактичною термінологією // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 75-77. – Бібліогр. в кінці ст.
695124
  Стуліка О.Б. Когнітивний аспект розвитку мнемічних та іншомовних здібностей студентів мовних спеціальностей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 307-317. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
695125
  Пулатова Л. Когнітивний аспект творення етнофразем // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 73-75
695126
  Семикрас Т. Когнітивний аспект у дослідженні спеціальної термінології // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 182-184. – ISSN 2307-8037
695127
  Карпиленко В.А. Когнітивний аспект формування картини світу за допомогою текстів новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 72-76


  В статті аналізується значення когнітивних конструкцій у матеріалах засобів масової інформації. Досліджуються мовні особливості ЗМІ, а також репрезентація реальності за допомогою журналістики. This article еxamines the importance of cognitive ...
695128
  Гриценко Я.В. Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 30-40. – ISSN 1682-671Х


  Розглядаються одиниці арабського пареміологічного фонду як мовне явище, що відображає когнітивні процеси, пов"язані з історичним досвідом та пізнавальною активністю арабського соціуму.
695129
  Марусіна О.С. Когнітивний вимір комунікативних практик : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Марусіна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
695130
  Киридон А. Когнітивний дисонанс в умовах утвердження тоталітаризму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 87-101. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
695131
  Кравченко О.В. Когнітивний дисонанс у мовленнєвих потоках художнього тексту сучасних французьких детективних романів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 116-124. – ISBN 978-617-7132-63-8
695132
  Рубанець О.М. Когнітивний досвід особистості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Когнітивний досвід особистості розкривається як структурна цілісність, що має когнітивний, прекогнітивний і метакогнітивний рівні. Виявляється роль когнітивних процесів у встановленні когнітивного досвіду особистості. Відзначається роль переконань та ...
695133
  Харченко О.В. Когнітивний ефект динозавру в американському комедійному кінодискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 269-276. – ISSN 2413-5593
695134
  Чуйко В.Л. Когнітивний зміст відношення "знання-незнання" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 3-14. – (Філософські науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4260
695135
  Красненко О.М. Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 204-210. – Бібліогр.: Літ.: с. 210; 13 назв


  В статті йдеться про когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності, при цьому особлива увага звертається на власне переконання автора наукового повідомлення. В статье идет речь о когнитивном и коммуникативно-дискурсивном аспектах ...
695136
  Марусяк Т.С. Когнітивний компонент правосвідомості: спроба соціологічного дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 233-243. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено когнітивний компонент правосвідомості як складову її структури поряд з оціночним та поведінковим компонентами. Висунуто гіпотезу про те, що когнітивний компонент може виступати як показник рівня правосвідомості і як індикатор ...
695137
  Мартиненко С. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності / С. Мартиненко, Н. Чернігівська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
695138
  Неборсіна Н.П. Когнітивний образ художньо зьодельованого контексту діалогічної інтеракції // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 223-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229, 7 п.


  Стаття присвячена розгляду питання щодо особливостей реалізації принципу мова - мистецтво у діалогічному спілкуванні. В статье рассматривается вопрос о методологических основаниях изучения риторики диалога в составе художественного ...
695139
  Швець О.В. Когнітивний підхід до вивчення номінативних речень // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 279-288. – ISSN 2309-1797
695140
  Мельник Р.А. Когнітивний підхід до навчання спеціальної лексики студентів-економістів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 124-129. – (Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 49). – ISSN 2311-5491
695141
  Отенко П.В. Когнітивний підхід до формування ефективної системи корпоративного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 96-102. – ISSN 2222-4459
695142
  Рубанець О.М. Когнітивний підхід і його трансформації в сучасних умовах // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 5-8. – ISSN 2414-5823


  У науковій статті розглядається еволюція когнітивного підходу. Проаналізовано сучасний концепт "когнітивний підхід". Розглянуті нові прояви когнітивного підходу у знаннєвих і комунікативних середовищах. З"ясовано значення дослідження об"єктивованих ...
695143
  Науменко Л. Когнітивний підхід у навчанні студентів англійської термінолексики предметної галузі "мікроекономіка" / Л. Науменко, О. Олійник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 236-253. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
695144
  Васік Ю.А. Когнітивний підхід у перекладі // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 168-170. – ISBN 978-617-7178-39-1
695145
  Спіцин Є. Когнітивний підхід у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до спілкування англійською мовою / Є. Спіцин, Н. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-65. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
695146
  Філіппова Н.М. Когнітивний погляд на зміст навчання іноземної мови для спеціальних цілей (вищий технічний заклад) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 225-227. – ISBN 966-581-295-5
695147
  Приходько Г.Л. Когнітивний потенціал категорії експресивності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 161-166
695148
  Онищак М.М. Когнітивний потенціал когезійного фрейму в діловому дискурсі (на матеріалі сучасної італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 109-111
695149
  Пикалюк Р. Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 123-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
695150
  Грищенко І. Когнітивний потенціал фольклорної прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 47-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто фольклорну прозу як ментально-інформативну базу, яка репрезентує когнітивний потенціал колективної свідомості.
695151
  Рибінська Ю. Когнітивний розвиток студентів-перекладачів під час засвоєння іншомовної лексики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 216-220


  У статті вперше описуються етапи роботи з креативними перекладами, доводиться, що римовані тексти забезпечують створення ситуації іншомовного спілкування, сприяють семантизації лексичних одиниць і загалом підвищують рівень іншомовної комунікативної ...
695152
  Попова М. Когнітивний стиль як індивідуальна передумова професійної компетентності телефонних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто когнітивні стилі як визначальні характеристики ефективності діяльності. На основі порівняльного аналізу когнітивних стилів телефонних операторів різних груп досліджено їхні переважаючі когнітивно-стильові параметри, що визначають способи їх ...
695153
  Малікова О. Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості когнітивного стилю як прояв мовної особистості богослова на матеріалі роману Юліани Норіджської "Одкровення божественної любові". В статье рассматриваются особенности когнитивного стиля как проявления языковой ...
695154
  Грибенко І.В. Когнітивний та емоційний компоненти самоідентифікації в межах соціальної ідентичності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 147-155. – ISBN 978-966-8063-90-11
695155
  Корольов І.Р. Когнітивний та культурологічний аспекти інтерпретації міжособистісної мовленнєвої комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 108-112. – Бібліогр.: Літ.: с. 112


  Комунікація є національно маркованим феноменом, який реалізується переважно на мовленнєвому рівні. Розв"язати це питання допоможе звернення до поняття національного менталітету та мовних картин світу як його похідних. Коммуникация есть национально ...
695156
  Іщенко В.С. Когнітивний та праксеологічний компоненти аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 167-173. – ISSN 2227-2844


  Представлено результати наукової розвідки щодо питання когнітивного та праксеологічного компонентів аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. Визначено структуру когнітивного компоненту аналітичної ...
695157
  Васюта О.І. Когнітивний та професійно-практичний компонети здоров"язберігаючої компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 67-70. – (Серія : Педагогічні науки)
695158
  Руснак Ю. Когнітивний характер метафори у мові творів Ольги Кобилянської // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 24-28. – ISSN 2311-9896
695159
  Парасін Н. Когнітивні аспекти дослідження кольоропозначень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сфери денотативної референтної об"єктивації колірної ознаки (на прикладі кольоропозначення "зелений"); простежено авторську актуалізацію семантичних виявів кольоропозначення; виявлено специфіку семантики кольоропозначення в ...
695160
  Лахманюк А.М. Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцюбинського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лахманюк Антоніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
695161
  Рубанець О.М. Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 46-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
695162
  Гапченко О. Когнітивні аспекти метонімії / Олена Гапченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 53-65. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до вивчення метонімії. Здійснено аналіз мовних, психологічних та когнітивних аспектів метонімічних перенесень. Основна увага зосереджена на концептуальній природі метонімічних перенесень, їхнього зв"язку ...
695163
  Неделюк М. Когнітивні аспекти мотиваційної теорії флоронімічної номінації // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 2410-2202
695164
  Присяжнюк Л.Ф. Когнітивні аспекти поетики змінених станів свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 141-148. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
695165
  Беркещук І. Когнітивні аспекти полісемантичних лексем // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 31-34. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
695166
  Нестерова М. Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 32-37. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто доцільність використання комп’ютерних бізнес-симуляцій в соціально-економічній сфері та для підготовки студентів до прийняття управлінських дій. Підкреслено, що одним із завдань вищої освіти є розробка методології відпрацювання ефективних ...
695167
  Рись Л. Когнітивні аспекти семантики іменникових композитів-бахуврихі (ІКБ) в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 47-51. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
695168
  Виноградова Л.В. Когнітивні аспекти суб*єктивного відображення емоційно важких життєвих ситуацій. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградова Л.В.; КУ. – К., 1995. – 24л.
695169
  Бріцин В.М. Когнітивні аспекти теорії модальності = На матеріалі східнослов"янського художнього дискурсу / В.М. Бріцин, В.В. Мозгунов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 128-148. – ISSN 0027-2833


  Антропоцентрична парадигма опису мови зумовила помітні зміни в поняттево-термінологічному апараті лінгвістич. досліджень, спричинила нову інтерпретацію багатьох базових мовних категорій, зокрема категорії модальності. У статті сформульовано наукову ...
695170
  Охрей А. Когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному подаванні тонового сигналу / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 250-255. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
695171
  Ділай І. Когнітивні дієслова в лексико-семантичній системі англійській мови: історія та перспективи доіслідженя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 28-37. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
695172
  Щолокова Г.В. Когнітивні дослідження політичної мови: інтерсуб"єктивний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 350-357
695173
  Рубанець О. Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 17-21. – ISSN 2078-1016
695174
  Козицька І. Когнітивні ілюзії судочинства / І. Козицька, Н. Ковалько // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 жовтня (№ 20)
695175
  Нікульшина Т.М. Когнітивні й семантичні особливості ірреального світу (на матеріалі англійської та української мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 106-113. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2075-2970
695176
  Кириленко О.Г. Когнітивні концепти побудови веб-порталу "Українське документознавство" / О.Г. Кириленко, О.М. Збанацька, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2409-9805
695177
  Славова Л.Л. Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 275-284


  У статті виокремлено основні метафоричні моделі в структурі концептів ПОЛІТИК та POLITICIAN, а також проаналізовані метафори війни та спортивної гри, що об"єднані концептуальним полем змагання. В статье выделяются основные метафорические модели в ...
695178
  Руденко А.В. Когнітивні метафоричні моделі в науковому тексті природничої тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 73-80


  У статті досліджується функціонування метафори в науковій мові. Здійснено аналіз метафоричних моделей у текстах природничих наук, зокрема в хімії, окреслено образні особливості наукової мови. В статье исследуется функционирование метафоры в научном ...
695179
  Бичков О.С. Когнітивні методи кібернетики : навч. посіб. / О.С. Бичков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 966-594-758-3
695180
  Бичков О.С. Когнітивні методи кібернетики [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 127 с.
695181
  Скворчевська Э.Л. Когнітивні механізми мотивації досягнення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 187-196. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
695182
  Толстова О.Л. Когнітивні механізми мотивації фразеологізмів із соматизмом sangre // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 349-352. – ISBN 978-966-171-013-8
695183
  Коваленко Г.М. Когнітивні механізми номінації в англійській лексиці моди 20- 21 століть // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 169-173
695184
  Селіванова О.О. Когнітивні механізми полісемії українських фразем // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 269-272. – ISBN 966-7348-20-2
695185
  Помірко Р. Когнітивні механізми транспозиції смислів: метафора та метонімія (на матеріалі англійської фахової мови економіки) / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 4-9. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
695186
  Смирнова Тетяна Вікторівна Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Смирнова Т.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 198с. – Бібліогр.: л. 177 - 198
695187
  Смирнова Тетяна Вікторівна Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Смирнова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
695188
  Петлюченко Н.В. Когнітивні механізми харизматичного мовленнєвого впливу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 124-130. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
695189
  Шерепітко А.С. Когнітивні моделі об"єктивації вічності у російській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Шерепітко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
695190
  Войтенко О.С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної податкової сліжби України) : Автоеф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Войтенко О.С.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
695191
  Крисальна Ю.В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Крисальна Юліана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
695192
  Крисальна Ю.В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному комунікативному просторі (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Крисальна Юліана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 321, 1-27 арк. – Додатки: арк. 1-27. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 261-321
695193
  Левчук Я. Когнітивні можливості українського дитячого фольклору // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 108-111. – ISBN 966-02-3167-9
695194
  Буряк Г.С. Когнітивні обмеження у реалізації антикорупційної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 119-124


  У статті йдеться про когнітивні обмеження і перешкоди впровадження ефективної антикорупційної політики. Виведено основні види обмежень, які негативно впливають на прийняття управлінських рішень та раціональну оцінку ситуації, досліджено організаційні ...
695195
  Гережун О. Когнітивні ознаки агресії в сучасній англійській мові // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 45-49. – ISSN 2410-2202
695196
  Дибач І.Л. Когнітивні ознаки процесу управління якістю освітніх послуг закладам вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 6 (276), т. 1). – ISSN 2307-5740
695197
  Бучіна К.В. Когнітивні операції інтерпретатора дискурсу німецькомовної фольклорної бувальщини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 42-47. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
695198
  Кириченко Т.С. Когнітивні основи перебивання мовлення: теорія когнітивного дисонансу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 77-83. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
695199
  Ільченко О.М. Когнітивні особливості аксіологічних номінацій англо-американського наукового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 203-211. – ISBN 966-581-481-8
695200
  Гладьо С.В. Когнітивні особливості моделювання альтернативних світів у художньому тексті / С.В. Гладьо, С.Д. Чугу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 5-11. – ISSN 2522-493X


  У статті висвітлені результати вивчення у межах когнітивно-прагматичної пара- дигми особливостей лінгвістичної репрезентації концептуальних моделей, що розглядаються як особливі конструкти ментальних утворень, імпліцитно наявних у текстовому ...
695201
  Малімон Л. Когнітивні особливості онімного простору циклу романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум"я" / Л. Малімон, Д. Лепка // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 71-79. – ISSN 2410-0927
695202
  Бистров Я. Когнітивні параметри біографічного суб"єкта в структурі наративу (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 125-129. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
695203
  Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2010. – 285 л. + Додатки : л. 222-285. – Бібліогр. : л.175-221
695204
  Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 48 назв.
695205
  Бєлова А.Д. Когнітивні помилки в аргументативному дискурсі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядаються деякі когнітивні помилки в аргументативному дискурсі студентів, які виникають у наслідок когнітивного та аксіологічного дисонансу - розбіжностей між когнітивно-концептуальними та психолінгвістичними моделями спілкування в різних мовах.
695206
  Вербенко Г.М. Когнітивні порушення у пацієнтів з біполярним афективним розладом // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 82- 86
695207
  Мироненко Я. Когнітивні потенціали головного мозку чоловіків, викликані сприйняттям облич осіб різної статі з різною емоційною модальністю / Я. Мироненко, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 33-37. – (Біологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено обрахунок різниці піків, пов"язаних з подією потенціалів у чоловіків при експозиції різностатевих облич із диференційованим емоційним забарвленням за допомогою програмного комплексу MATLAB і EEGLAB. Проведено реєстрацію електричної активності ...
695208
  Нестерова М.О. Когнітивні практики управління: пошук філософських контекстів // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 36-39. – ISBN 966-7943-03-8
695209
  Репецький А.А. Когнітивні процеси в навчанні операторів засобів радіолокації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-75. – Бібліогр.: Б. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є методика побудови інтелектуального тренажера і підвищення ефективності комп"ютерного моделювання з урахуванням когнітивних властивостей навчаємого. The aim of the article is the method of intellectual simulator development and ...
695210
  Стаднік С.М. Когнітивні розлади у пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і провідності: механізми розвитку, підходи до превентивно-терапевтичної корекції (сомато-неврологічна концепція) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Стаднік Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 50 назв
695211
  Бабалян В.О. Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
695212
  Вінтонів М.І. Когнітивні стилі або в який спосіб ми мислимо ? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 64-68
695213
  Куценко Г.В. Когнітивні стилі в системі саморегуляції особи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Досліджено індивідуальні особливості саморегуляції соціальної поведінки. Існують ознакові (за загальним рівнем ефективності) усталені способи (стилі) саморегуляції, які суттєво ("характеристично") відрізняються за своєю структурою. Ці способи ...
695214
  Сендер А. Когнітивні стилі як засіб інтенсифікації навчання майбутніх інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
695215
   Когнітивні стратегії в дослідженні людини і соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
695216
  Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 209, [103] л. – Додатки: 103 л. – Бібліогр.: л. 187-209
695217
  Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: [20] назв
695218
  Суворова Т. Когнітивні та вербальні особливості образності американських фольклорних балад // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 155-159. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
695219
  Левицький Б А.Е. Савчук Когнітивні та комунікативні особливості відтворення дійсності на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 186-190. – Бібліогр.: Літ.: с 189-190;
695220
  Плаксіна І.Ю. Когнітивні та комунікативні функції метафори в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 58-61. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
695221
  Каленич В. Когнітивні та комунікативно - прагматичні параметри інтертекстуальності в мас-медіа // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 155-173. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
695222
  Димитренко Л. Когнітивні та лінгвостилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії 20 століття) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 75-78
695223
  Кравченко Н.К. Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 269-275. – ISBN 966-581-388-9
695224
  Єсипенко Н.Г. Когнітивні та мовні структури в авторському тексті // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 40-45. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
695225
  Кочубей Н.В. Когнітивні технології та постнекласичні освітні практики: спроба концептуалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 364-374. – ISSN 1993-5560


  "У статті показана необхідність переходу до постнекласичних освітніх практик та нового типу мислення – складного мислення, яке є релевантним до плинного стану сучасного суспільства. Когнітивні технології розглядаються як певне вираження постнекласичних ...
695226
  Рубанець О. Когнітивні технології у вищій освіті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 28-34. – ISSN 2078-1016
695227
  Кужель Е.В. Когнітивні технології як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки країни / Е.В. Кужель, Т.В. Божидарник // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 142-144. – ISBN 978-9934-571-33-6
695228
  Яременко С.О. Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 74-77
695229
   Когнітивні функції при змішаному епізоді біполярного афективного розладу / В.С. Підкоритов, О.І. Сєрікова, О.В. Скринник, С.О. Український // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
695230
  Шиманович Г.М. Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові 20 століття : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.02.04 / Ганна Миколаївна Шиманович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
695231
  Шиманович Ганна Миколаївна Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові 20 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Шиманович Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 293л. – Бібліогр.: л.188-293
695232
  Тупахіна О.В. Когнітивно-дериваційний аспект скорочення як механізму неологізації німецької мови кінця XX - початку XXi століття // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 212-215
695233
  Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом- ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2010. – 252 л. + Додаток: л. 224 - 252. – Бібліогр.: л. 190 - 224
695234
  Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом -ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
695235
  Дяків Х.Ю. Когнітивно-дискурсивна реконструкція комунікативних девіацій в українсько- і німецькомовних відеоінтерв"ю : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Дяків Христина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Най. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
695236
  Гнезділова Я.В. Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Гнезділова Ярослава Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв
695237
  Кусько К. Когнітивно-дискурсні концепти та стратегії іноземномовної лінгводидактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 246-251. – Бібліогр.: Літ.: c. 250-251. – ISBN 966-7825-79-5
695238
  Ушакова Н. Когнітивно-діяльнісна структура поняття "рівень володіння освітніми мігрантами мовою навчання" / Н. Ушакова, І. Шульга // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 85-107. – ISBN 978-966-285-578-4
695239
  Мельник П.І. Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематику // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 78-82


  У статті розглядаються різні за когнітивно-експресивними характеристиками типи синонімів, представлених у медіатекстах на футбольну тематику. Аналізуються синонімічні засоби, які ще не досліджувалися у журналістикознавчій стилістиці. In the article ...
695240
  Мельник П.І. Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематику // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 332-337. – Бібліогр.: Літ.: с. 337; 8 п. – ISSN 1729-360Х
695241
  Штельмах М. Когнітивно-змістові сутності художнього діалогу та інтерв"ю: мова Т. Шевченка - мова сучасних мас-медіа // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 138-143


  У статті досліджено когнітивно-змістові сутності художнього діалогу та жанру інтерв"ю в порівняльно-зіставному контексті мовостилістики текстів сучасних мас-медіа й поетичних творів Т. Шевченка
695242
  Мустафа Маджид Файлі Когнітивно-імітаційне моделювання процесу оцінки ризиків елементів технічних систем // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 224-225
695243
  Саблук О. Когнітивно-компетентнісний критерій сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 156-167. – ISSN 2312-5993
695244
  Вовк О.І. Когнітивно-комунікативна діяльність як основа навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 114-121


  У статті розглядаються особливості навчання іноземної мови в комплексній когнітивно-комунікативній діяльності, визначення якої відображує основні положення як когнітивної, так і комунікативної парадигм наукового знання. Характеризуються принципи й ...
695245
  Корольов І.Р. Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 369-375


  У статті розглянуто когнітивно-комунікативну категорію кооперативності в міжособистісному спілкуванні, зокрема охарактеризовано феномен кооперативної комунікації, визначено поняття кооперативної комунікації, виявлено основні типи модусів мовленнєвої ...
695246
  Шапкіна Н.М. Когнітивно-комунікативна концепція читача іншомовного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 437-442


  Стаття висвітлює сутність і форми навчального читання іншомовних текстів у когнітивно-комунікативному аспекті. Статья раскрывает сущность и формы учебного чтения иноязычных текстов в когнитивно-коммуникативном аспекте. The article reviews the essence ...
695247
  Пентилюк М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (155). – С. 6-10
695248
  Дрібнюк В.Т. Когнітивно-комунікативний аспект модального значення "нейтральності" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 391-398


  У статті досліджується когнітивно-комунікативна особливість нейтральної оцінки як одного із варіантів аспекту суб"єктивної модальності. В статье исследуется когнитивно-коммуникативная особенность нейтральной оценки как одного из вариантов аспекта ...
695249
  Приходько А.М. Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 191-197. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено спробу узагальнення, осмислення та формулювання основних постулатів когнітивно-комунікативної парадигми мовознавства, яка стала провідним методологічним напрямом сучасних лінгвістичних досліджень.
695250
  Кравець О.В. Когнітивно-комунікативний метод навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 442-446. – ISBN 978-617-7132-02-07
695251
  Задільська Г. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання монологу та діалогу мовлення студентів-філологів ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 64-67. – ISSN 2308-4634
695252
  Монастирська Д. Когнітивно-комунікативні аспекти дослідження дискурсу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 408-414. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена висвітленню різних підходів до визначення поняття "дискурс". Розглянуто когнітивно-комунікативні аспекти дискурсивних аспектів.
695253
  Швачко С.О. Когнітивно-комунікативні аспекти мовчання // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 319-326
695254
  Хацер Г.О. Когнітивно-комунікативні параметри американського політичного дискурсу президента Барака Обами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 185-190
695255
  Давидова І.О. Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 60-69. – Бібліогр.: 8 назв.


  Проаналізовано сутність когнітивно-комунікаційної парадигми в бібліотекознавстві, яка ґрунтується на функціональних трансформаціях бібліотек.
695256
  Гнатюк Л.Я. Когнітивно-концептуальні аспекти й комунікативно-прагматичні вияви ввічливості в англійських лінгвокультурах (британській, американській, австралійській) / Л.Я. Гнатюк, Ю.М. Деревянко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 129-141. – ISSN 2312-0665
695257
  Бєлозьорова Ю.С. Когнітивно-культурологічний компонент числівників у німецькомовній картині світу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 123-127. – (Філологічні науки ; № 1)
695258
  Мірченко М.В. Когнітивно-лінгвістичні параметри мовної картини світу та рівні категорійності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 46-49. – ISSN 1729-360Х
695259
  Гулей М.Д. Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-581-958-5
695260
  Богучарова О.І. Когнітивно-мотиваційні аспекти поведінки здорової особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено експериментальне вивчення здорової поведінки (поведінки з оздоровчим ефектом, за результатами якого встановлено, що третина досліджуваних намагається максимізувати суб"єктивно очікувану вигоду на разі, якщо обирається здорова поведінка з ...
695261
  Кагановська О.М. Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 37-45. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
695262
  Чемелюх М.А. Когнітивно-ономасіолoгічна реконструкція інтертекстуального мотиву-прототипу "присвята" в античній епіграмі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-150. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
695263
  Стефанова Н. Когнітивно-ономасіологічна реконструкція уявлень індоєвропейців та їхніх нащадків - прагерманців і правслав"ян - про красу // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 171-178. – ISBN 978-617-639-227-9
695264
  Шевкун Е.В. Когнітивно-ономасіологічні особливості предикатів специфічної трудової дії (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 233-236.
695265
  Журавльова О.В. Когнітивно-поведінковий підхід до тлумачення сутності поняття "прокрастинація" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 9). – ISSN 2415-7384
695266
  Карпенко У.О. Когнітивно-порівняльний погляд на етимологію рефлексів першокоренів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 77-85. – ISSN 0027-2833


  У статті доводиться доцільність копгітивно-порівняльного етимологічного методу дослідження першокореня, його засади та прийоми. Розглядаються приклади застосування даного методу, виводиться поняття першокореня, трансляції його смислу та трансформації ...
695267
  Бігунова Н.О. Когнітивно-прагматична диференціація мовленнєвих актів компліменту та похвали співрозмовника // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 78-84. – ISSN 2307-4558
695268
  Полозова О.О. Когнітивно-прагматична інтерпретація якісної формально-змістової асиметрії на рівні складнопідрядних речень (на прикладі з"ясувальних конструкцій) / О.О. Полозова, Н.В. Саламанюк // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 110-123. – ISSN 2312-0665


  У статті основна увага зосереджена на виявленні причин когнітивного й прагматичного характеру виникнення формально-змістової асиметрії на рівні складнопідрядних з’ясувальних конструкцій, що розвивають у собі елементи атрибутивної семантики. Виявлено ...
695269
  Руснак Ю.М. Когнітивно-прагматична концепція художнього дискурсу (на матеріалі мовотворчості Ольги Кобилянської) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 83-89. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
695270
  Романюк В.Л. Когнітивно-прагматична та структурно-семантична характеристика англійського діалогу в офіційно-діловій сфері спілкування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 71-75. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
695271
  Мосейчук О. Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації "спокуса" (на матеріалі англомовного кінодискурсу) / О. Мосейчук, Н. Матушевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 149-157. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
695272
  Руснак Ю. Когнітивно-прагматичний аспект заголовків малої прози Ольги Кобилянської // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 27-31. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
695273
  Латик М. Когнітивно-прагматичні властивості англійських модальних дієслів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 67-72. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
695274
  Тімоніна А. Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт "Багатство" у фольклорному дискурсі // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 134-140. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
695275
  Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Безугла Л.Р. ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 570л. + Додатки : л.507-570. – Бібліогр. : л.423-506
695276
  Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : Автореферат дис. ... д-ра філологічних наук: спец. 10.02.04-Германські мови / Безугла Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36с. + Додатки : л.507-570. – Бібл.:31 назва
695277
  Годісь Ю. Когнітивно-риторична структура передмов мотиваційного жанру "мистецтво успіху" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 25-32. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
695278
  Швець А.І. Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 183-191. – ISSN 2307-4604
695279
  Просяннікова Я.М. Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 116-125. – ISSN 2227-2844


  Художнє порівняння визначається як поліфункціональний лінгвосеміогичний конструкт, що інкорпорує його концептуальний зміст та вербальне вираження. Комплексна методика семіотичного аналізу художніх порівнянь уможливила їх семіотичну типологізацію ...
695280
  Шершньова А.В. Когнітивно-семіотичні особливості образотворення в англомовному хайку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 292-298


  У статті розглядаються особливості образотворення в англомовному хайку-жанрі орієнтальної поетичної мініатюри, запозиченому зі східної культури, що активно розбудовується в сучасній західній поезії. В статье рассматриваются особенности ...
695281
  Дорофєєва М.С. Когнітивно-ситуативне моделювання у спеціальному перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 63-81. – ISSN 2413-5593
695282
  Цимбалюк Є. Когнітивно-смислові трактування понять "соціальна інформатика" та "інформатизація" / Є. Цимбалюк, Л. Євтушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення понять "інформатизація" та "соціальна інформатика" з точки зору українських та закордонних теоретиків, систематизовано ці тлумачення та запропоновано критерії розрізнення цих понять. Дано определение понятий "информатизация" и ...
695283
  Комісаров К. Когнітивно-стилістичний підхід до проблеми норми та відхилення від норми (на матеріалі сучасної японської мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-25. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано погляд на проблему норми та відхилення від норми у лінгвістиці з когнітивної та стилістичної точок зору. На тлі міжмовної комунікації доведено актуальність виділення загальнолінгвістичної, літературної, стильової та стилістичні норми для ...
695284
  Колоколов С.І. Когнітивно-стильові детермінанти психологічної стійкості представників суддівського корпусу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колоколов Сергій Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
695285
  Напрасна О.Б. Когнітивно-типові профілі особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу виявити зв"язок індивідуальних особливостей і когнітивно-стильових характеристик, завдяки якому можна прогнозувати особливості поведінки людини й результат діяльності, зокрема, навчальної. Визначено когнітивно-типові профілі, за рахунок ...
695286
  Копанєва Є. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1029-7200
695287
  Степанченко І.І. Когнітино-дискурсивне дослідження російського складного речення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 276-282. – ISSN 2312-0665


  Палатовская Е. В. Сложное предложение в  когнитивно-дискурсивном аспекте. Киев: ПП "Фiрма "Гранмна"", 2019. 400 с.).
695288
  Босовська М.В. Когнітологія інтеграційних процесів в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6806
695289
  Слухай Н.В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навч. посіб. / Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Т.П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с. – Друк. в авт. ред. – Бібліогр.: с. 193. – ISBN 978-966-439-401-4
695290
  Доляк Н. Кого "вбили" на вінницькому телебаченні / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Детективний роман Наталки Доляк "На сьомому небі" про журналістську "кухню" буквально за місяць після виходу потрапив у довгий список Книги року BBC - 2020.
695291
  Сюндюков І. Кого "винесено за дужки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Сидір Ковпак заслуговує на нові книжки, вільні від міфологізації.
695292
  Цукерман Кэтрин Кого бояться жирафам? Жирафы в опасности // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 48 : фото
695293
  Брусенський О. Кого виправдовує історія ? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 3). – С. 8


  "В історії України все ще дуже багато білих плям, які не дозволяють сповна і об’єктивно оцінити внесок і особисту роль наших співвітчизників в утвердження державності. Причому чимало з раніше невідомого сучасні дослідники дізнаються не тільки з ...
695294
  Синьоок Т.М. Кого висміював Порфирій Горотак? // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вплив "людського фактору" на розвиток літературної містифікації Порфирій Горотак. Проаналізовано пародії на Мистецький Український Рух і реакцію очільників руху на них. В статье исследовано влияние "человеческого фактора" на ...
695295
  Магалецька Ірина Кого візьмуть у майбутнє? Якості та навички, необхідні керівнику HoReCa в третьому десятиріччі // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 36-39 : фото
695296
   Кого готовят электротехнические институты связи. – Москва, 1937. – 63 с.
695297
   Кого готовят электротехнические техникумы связи. – М., 1940. – 48с.
695298
  Ушкалов Л. Кого з новочасних авторів читав Сковорода? // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена проблемі кола читання українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794).
695299
  Сергійчук В.І. Кого зрадив гетьман Мазепа / Володимир Сергійчук. – Київ : [Фотовідеосервіс], 1991. – 70 с. – (Бібліотека українця ; № 1). – ISBN 5-7707-2140-5
695300
  Сергійчук В.І. Кого зрадив гетьман Мазепа / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 72 с. – (Бібліотека українця ; № 1). – ISBN 5-7707-2140-5
695301
  Кантор В. Кого и зачем искушал черт? : (Иван Карамазов: соблазны "русского пути") // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.157-181. – ISSN 0042-8795
695302
  Самойлов Юрій Кого й куди повезе RYANAIR? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 24-27 : фото. – ISSN 1998-8044
695303
  Соколов В.А. Кого люблю / В.А. Соколов. – Москва, 1974. – 93с.
695304
  Радов Г.Г. Кого люблю... / Г.Г. Радов. – М., 1971. – 351с.
695305
  Вишневський А. Кого лякає незалежність адвоката і самоврядність адвокатури? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 10-11
695306
  Кочевих Олег Кого ми вводимо в оману? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
695307
   Кого мы выберем в Верховный Совет СССР. – М., 1937. – 40с.
695308
  Махов Ф.С. Кого мы растим?: Беседы о материнском и отцовском воспитании / Ф.С. Махов. – Москва : Профиздат, 1989. – 144 с.
695309
  Мойсієнко В.М. Кого називали "людьми руськими" на Русі та поструських геополітичних утвореннях? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-39. – ISSN 0027-2833
695310
  Ільєнко Б. Кого накриє "друга хвиля" водневої енергетики? // Світ. – Київ, 2021. – Грудень (№ 47/48)
695311
  Болдырев Ю. Кого поздравлять с "выходом из острой фазы кризиса"? // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 0130-9757
695312
  Озга-Михальский Кого поразит гром / Озга-Михальский. – М., 1980. – 311с.
695313
   Кого реабілітує Микита Хрущова? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 78/79, липень/серпень : липень/серпень. – С. 29-31


  Щодо реабілітації П. Постишева.
695314
  Леге Ж.-М. Кого страшит развитие науки? / Ж.-М. Леге. – М, 1988. – 192с.
695315
  Судаков В.И. Кого считать физкультурником? / В.И. Судаков. – М., 1988. – 93с.
695316
  Леонтьев Б.Л. Кого ты любишь? / Б.Л. Леонтьев. – М, 1960. – 159с.
695317
  Баландюк Н.С. Кого цікавить бренд "Свобода"? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 59-61
695318
  Ивановский Л.Н. Когомологии алгебр Хопфа и некоторые гомотопические группы сфер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ивановский Л.Н.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по механ.-матем. наукам. – Новосибирск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
695319
  Розенфельд Б.И. Когомологии бесконечномерных алгебр Ли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Розенфельд Б. И.; Гор.ГУ. – Черноголовка, 1974. – 20л.
695320
  Фукс Д.Б. Когомологии бесконечномерных алгебр Ли / Д.Б. Фукс. – Москва : Наука, 1984. – 272 с.
695321
  Гончарова Л.В. Когомологии бесконечных алгебр Ли формальных векторных полей на прямой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Гончарова Л.В.; Моск. ун-т. – М., 1972. – 9л.
695322
  Серр Ж.-П. Когомологии Галуа / Ж.-П. Серр. – Москва, 1968. – 208с.
695323
  Браун К.С. Когомологии групп / К.С. Браун ; пер. с англ. Д.Б. Фукса. – Москва : Наука, 1987. – 383 с. – Библиогр.: с. 369-376
695324
  Шокуров А.В. Когомологии кольца операций в теории унитарных кобордизмов и гомотопические инварианты непрерывных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Шокуров А.В.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 12л.
695325
  Краснов В.А. Когомологии комплексов мероморфных форм и вычеты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Краснов В.А.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1973. – 11л.
695326
  Миллионщиков Д.В. Когомологии положительно градуированных алгебр Ли и их приложения : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Миллионщиков Дмитрий Владимирович ; ФГБЩУ ВО "Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Москва, 2019. – 28 с. – Библиогр.: 18 назв. и в подстроч. примеч.
695327
  Новиков Борис Владимирович Когомологии полугрупп : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.01.06 / Новиков Борис Владимирович; Мин-во образования Украины. Харьков. госуд. ун-тет. – Харьков, 1999. – 281л. – Бібліогр.:л.266-281
695328
  Гишарде А. Когомологии топологических групп и алгебр Ли / А. Гишарде. – Москва : Мир, 1984. – 269 с.
695329
  Стинрод Н.Э. Когомологические операции / Н.Э. Стинрод, А Д.Б. Эпстейн. – М., 1983. – 231с.
695330
  Бухштабер В.М. Когомологические операции в обобщенных теориях когомологий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Бухштабер В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
695331
  Мошер Р. Когомологические операции и их приложения в теории гомотопии / Р. Мошер, М. Тангора. – Москва, 1970. – 288с.
695332
  Виноградов М.М. Когомология де Рама и теория вычетов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Виноградов М.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 14л.
695333
  Лутченко А.Е. Когорентный прием радионавигационных сигналов / А.Е. Лутченко. – Москва, 1973. – 207 с.
695334
  Фролов Ю.П. Когорта славных / Ю.П. Фролов. – Москва : Гос.изд.культурно-просветительной литературы, 1949. – 208с.
695335
  Ложкин В.В. Когорта славных: рабочие-революционеры в борьбе за создание ленинской партии, 1894-1903 гг. / В.В. Ложкин. – М., 1986. – 158с.
695336
  Пермитин Е.Н. Когти / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1986. – 236с.
695337
  Иванов А.В. Когти шатуна / А.В. Иванов. – Новосибирск, 1985. – 126с.
695338
   Когутэй. – М.-Л., 1935. – 204с.
695339
  Радчук В.Д. Код "Катерини" Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 211-239


  Студія ілюструє попередню, "Перекладач Тарас Шевченко" ("Шевченкознавчі студії", 2021, вип. 1 (24), с. 46-75), розкриваючи далі проблему взаємної перекладності поезій і картин Т. Шевченка у світлі "Лаокоона" Лессінга і з погляду сучасних семіотики та ...
695340
  Сизов Н.Т. Код "Шевро" / Н.Т. Сизов. – М., 1987. – 412с.
695341
  Кеннер Дж. Код Givenchy / Джулия Кеннер ; [пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2008. – 430, [2] с. – Пер. изд.: Julie Kenner. The Givenchy code. 2005. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-25716-4
695342
  Кейз Д. Код бытия / Джон Кейз; Пер. с англ. Г.Б. Косова. – Минск : АСТ. ЛЮКС, 2005. – 478с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 985-13-3972-5
695343
  Підлужна А.А. Код Володимира Дахна / Алла Підлужна. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 110, [34] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 144. – ISBN 978-617-7209-03-3
695344
  Браун Д. Код да Винчи = The da Vinci code / Дэн Браун; [ пер. с англ. Н.В. Рейн ]. – Москва; Киев : АСТ; НКП, 2005. – 544с. – ISBN 5-17-027386-X
695345
  Браун Д. Код да Винчи = The Da Vinci code : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. Н.В. Рейн]. – Москва ; Киев : АСТ : Матадор, 2006. – 542, [2] c. : ил., табл. – ISBN 5-17-038831-4
695346
  Медянкина Мария Код да Винчи. 10 мифов о Леонардо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 122-128 : фото
695347
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.7-112. – ISSN 0320 - 8370
695348
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 3-104. – ISSN 0320 - 8370
695349
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 3-96. – ISSN 0320 - 8370
695350
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi Сod / Ден Браун ; [пер. з англ. А. Кам"янець]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 478, [2] с. – Пер. вид.: The Da Vinci Code / Dan Brown. New York: Random House, 2003. – ISBN 978-966-343-340-0
695351
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi code / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-343-340-0
695352
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi Сod : роман / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – 6-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Da Vinci code / Dan Brown . New York, 2003. – ISBN 978-966-343-340-0
695353
   КОД для передачи данных вертикального зондирования атмосферы КН-04. – Л., 1954. – 24с.
695354
   КОД для составления ежедневных метеорологических телеграмм на суднах КН-01. – Л., 1954. – 52с.
695355
   КОД для составления ежедневных метеорологических телеграмм на суднах КН-09. – Л., 1954. – 49с.
695356
  Павліченко-Тимчук Код Дюрера // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  "Музей Ханенків вперше експонує всі гравюри славетного майстра зі своєї колекції."
695357
  Чадюк М. Код Заброрвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 9


  Виставка у "Софії Київській" розповідає про чудеса, пов"язані з легендарним митрополитом.
695358
  Афоніна О.С. Код і культурно-історичні традиції "подвійного кодування" у музичному фольклорі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 136-141. – ISSN 2312-4679
695359
   КОД консультаций по картам погоды КП-53. – Л., 1950. – 24с.
695360
  Девдариани А.С. Код летописи Земли / А.С. Девдариани. – Москва : Знание, 1978. – 47с. – (Наука о Земле ; №2, 1978)
695361
  Турган О. Код лікаря у творчості М. Левицького // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 182-186. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
695362
  Дроздовський Д. Код майбутнього = Code of the future : криза людини в європ. філософії: від екзистенціалізму до укр. шістдесятництва / Дмитро Дроздовський. – Київ : Всесвіт, 2006. – 189, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 185-189 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8439-03-1
695363
  Горобець Марися Код моди : Cezoни MODU // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 118-121 : Фото
695364
  Бердышев Г.Д. Код наследственности / Г.Д. Бердышев, В.А. Ратнер. – Новосибирск : Книжное издательство, 1963. – 88 с. – (Ученые Сибири о достижениях науки)
695365
  Борик Ю. Код Нації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 24. – ISSN 1992-9277


  Утвердження Української державності - шлях через покоління.
695366
  Наєнко М. Код нації потребує монумента! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 5


  "Більше місяця тому в газеті "Слово Просвіти" Дмитро Павличко порушив питання про встановлення в Києві пам"ятника Іванові Франку. Через тиждень по тому професор Василь Яременко трохи розширив думку поета і висловив ряд критичних зауважень щодо неї".
695367
  Зборовська Н. Код національної літератури як психоісторична проблема // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.58-64. – ISSN 0236-1477
695368
  Генералюк Л. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про вивчення художніх образів, реалізованих завдяки взаємодії візуально-пластичного та літературного кодів. У літературознавстві такі образи можна досліджувати, залучаючи термінологію мистецтвознавства. Поняття вербальної колористики ...
695369
  Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 322-335. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про творчість поета Дмитра Павличка.
695370
  Карасьов М. Код Портяка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 15


  Про новелу Василя Портяка "Охоронителі діви".
695371
  Сліпушко О.М. Код Святої Софії : (князі - фундатори Софійського Собору: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2007. – 256с. : іл. – ISBN 978-966-8001-30-7
695372
  Демчук С.. Код середньовічного мистецтва / спілкувалася Ю. Кузьменко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Жовтень (№ 8)


  "Стефанія Демчук - лауреатка конкурсу "Молодий вчений року". Вона популяризує науку через авторський блог у Фейсбуці, викладає на історичному факультеті КНУ (асистент кафедри історії мистецтв), активно пише наукові праці. Молода науковиця ділиться, як ...
695373
  Бердишев Г.Д. Код спадковостi / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1976. – 136с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
695374
  Бердишев Г.Д. Код спадковості / Бердишев Г.Д. – Київ : Наукова думка, 1976. – 136 с. – Бібліогр. в прим.
695375
  Чепурко Б.П. Код спадковості / Б.П. Чепурко. – К, 1988. – 86с.
695376
  Бердишев Г.Д. Код спадковості. Про молекулярні основи спадковості і мінливості, про способи зберігання, відтворення і пердачі інформації у живих організмах / Г.Д. Бердишев, С.П. Коваленко ; передм. П.К. Шкварникова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 152 с. – Бібліогр.: 150. – (Науково-популярна література)
695377
  Рылев К. Код Ступки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 35 (725), 03.09.2021. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
695378
  Балинська О.М. Код у праві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 30-34
695379
  Зборовська Н.В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія / Ніла Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – 504с. – ("Монограф"). – ISBN 966-8226-36-4
695380
  Каганов В.І. Код Цезаря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 13-17. – ISSN 2518-7104
695381
  Гольник О. Код циклу "В казематі" Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 103-116. – ISBN 978-966-02-7586-7
695382
  Голинжер Е. Код Чавеса: расшифровывая интервенцию Соединенных Штатов в Венесуэле = El Codigo Chavez Descifrando la intervencion de Estados Unidos en Venezuela / Ева Голинжер ; пер. с исп. А. Харламенко ; лит. ред. : В. Кошель. Е. Пильчевская. – Москва : Изд-во Московского гуманитарного университета, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-98079-642-6
695383
  Гаєвська Н.З. Код юродивого у російській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
695384
   Кодаро-Удокансий рудный район зоны БАМа. – Новосибирск, 1987. – 81с.
695385
  Радулович Н. Кодекс "іншого світу" і проблема неморального героя в казках // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
695386
   Кодекс адміністративного судочинства України : Станом на 29 серпня 2005 р. – Київ : Велес, 2005. – 128 с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-01-4
695387
   Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ, 2005. – 162с. – На обкл.: Закон @ бізнес. № 35 (711)
695388
   Кодекс адміністративного судочинства України : (від 6 липня 2005 року). – Київ : Атіка, 2005. – 128с. – ISBN 966-326-120-X
695389
   Кодекс адміністративного судочинства України : (від 6 липня 2005 року). – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 176с. – ISBN 966-667-206-5
695390
   Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ : Скіф, 2005. – 108с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-03-0
695391
   Кодекс адміністративного судочинства України : За станом на 13 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 136с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-435-6
695392
   Кодекс адміністративного судочинства України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2006 р. – Київ : Ін Юре, 2006. – 168с. – ISBN 966-313-260-4
695393
   Кодекс адміністративного судочинства України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2006 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 116с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-62-6
695394
   Кодекс адміністративного судочинства України : Вступна лекція: адміністративний процес як окрема галузь прва у правовій системи України. Кодекс адміністративного судочинства України ( текст відповідає офіційному станом на 1 січня 2006 року). – Київ : Магістр-21 сторіччя, 2006. – 160с. – (Законодавство і право України). – ISBN 966-8817-04-4
695395
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О.А. Байчук, І.Б. Коліушко, Р.І. Корнута, Р.О. Куйбіда, В.Л. та ін. Маринченко; Центр політико-правових реформ; [авт.: Байчук О. А., Коліушко І. Б., Корнута Р. І., Куйбіда Р. О., Маринченко В. Л. та ін.; за заг. ред. Р.О. Кубійди; ]. – Київ : Книги для бізнесу
Т. 1. – 2007. – 552с.
695396
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О.А. Банчук, І.Б. Коліушко, Р.І. Корнута, Р.О. Куйбіда, В.Л. та ін. Маринченко; Центр політико-правових реформ; [авт.: Банчук О.А., Коліушко І.Б., Корнута Р.І., Куйбіда Р.О., Маринченко В.Л. та ін.; за заг. ред. Р.О. Куйбіди]. – Київ : Книги для бізнесу. – ISBN 978-966-8865-73-2
Т. 2. – 2007. – 728с.
695397
   Кодекс адміністративного судочинства України : за станом на 24 січня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 104с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-600-3
695398
   Кодекс адміністративного судочинства України : ( за станом на 15 січня 2008 року ) / [відп. за вип. С.В. Карплюк]. – Харків : Одіссей, 2008. – 160 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-731-6
695399
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / Ківалов С.В. [ та ін.] ; за ред.С.В. Ківалова С.В., О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ред. -упоряд. Голубева Н.Ю. – Київ : Правова єдність, 2009. – 656 с. – Сергій Васильович. – ISBN 978-966-2183-28-3
695400
   Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
695401
   Кодекс адміністративного судочинства України : із змінами і доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 126, [2] с. – ISBN 978-617-566-045-4; 978-611-01-0070-0
695402
   Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2011. – 168 с. – ISBN 978-966-458-238-1
695403
   Кодекс адміністративного судочинства України : офіц. видання : текст прийнятй Верх. Радою України 6 лип. 2005 р. : (із змінами та доповн. станом на 18 січ. 2013 р.) / М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2013. – 206, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 178-205. – ISBN 978-966-313-465-9
695404
   Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 трав. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 215, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
695405
  Авер"янов В. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад / В. Авер"янов, Д. Лук"янець, Ю. Педько // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
695406
  Вересоцький М. Кодекс адміністративного судочинства: практика європейського суду з прав людини на захист підприємців? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 42-44
695407
  Поліщук Т. Кодекс актора і чоловіка / Т. Поліщук, Н. Пономаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)


  Євген Порфирович Пономаренко - український актор. Чоловік акторки Наталії Ужвій.
695408
  Паредес Боканегра Делио Бенхамин Кодекс Бустаманте как основа унификации коллизионных норм в странах Латинской Америки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
695409
  Рогач О. Кодекс в системі законодавчих актів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-58.
695410
  Захаров В.Н. Кодекс Достоевского: журнализм как творческая идея писателя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8744
695411
   Кодекс етики бібліотекаря : затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листопада 2013 року // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 57. – ISSN 1811-377X


  Проект Кодексу було підготовлено робочою групою УБА у складі: В.С. Пашкова (голова), О.І. Романюк, В.В. Загуменна, Н.І. Хілобоченко, Т.В. Куриленко
695412
  Чижевська Л.В. Кодекс етики професійних бухгалтерів : навч. посібник / Л.В. Чижевська ; М-во освіти і науки України, Держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 158, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-683-527-0
695413
  Блащук Т.В. Кодекс з охорони здоров"я як правове підгрунтя реформи національної системи охорони здоров"я / Т.В. Блащук, І.В. Гущук, О.М. Вівсянник // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Арда Берна, Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 1 (31). – С. 16-29. – ISSN 2072-084X
695414
  Кобрин О. Кодекс з питань банкрутства - done // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 21
695415
  Пирогова С.І. Кодекс законів про кооперацію УСРР (1925 p.): історія розробки й доля проекту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 44-53. – ISSN 2224-9281
695416
   Кодекс законів про охорону здоров"я в УССР. – Київ, 1935. – 84с.
695417
  Данилова Е.Н. Кодекс законів про працю / Е.Н. Данилова. – Х, 1929. – 306с.
695418
   Кодекс законів про працю : Офіційне видання. (Станом на 1 жовтня 2004 року). – Київ : Атіка, 2004. – 120с. – ISBN 966-7714-85-3
695419
   Кодекс законів про працю зі змінами й доповненями по 1 жовтня 1931 року. – Харків-Київ, 1932. – 236с.
695420
   Кодекс законів про працю України. – Київ : Модуль ; Редак. газети "ПА", 1992. – 95 с.
695421
   Кодекс законів про працю України : Затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. Офіційний текст із змін. і доп. за станом на 15.10.93. – Ужгород : Карпати, 1993. – 121с. – ISBN 5-7757-0650-1
695422
   Кодекс законів про працю України : Затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. Офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на. – Київ : Україна, 1996. – 125с. – ISBN 5319013701
695423
   Кодекс законів про працю України. – Львів, 1998. – 146с.
695424
   Кодекс законів про працю України : Станом на 20 листопада 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-85-3
695425
   Кодекс законів про працю України : Офіційний текст із змінамі станом на 1 квітня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 224с. – ISBN 966-7752-66-6
695426
   Кодекс законів про працю України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 року. – Київ : Школа, 2003. – 112с. – ISBN 966-661-136-8
695427
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 160с. – ISBN 966-313-088-1
695428
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 160с. – ISBN 966-313-088-1
695429
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 248с. – ISBN 966-313-233-7
695430
   Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 квітня 2006 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 104с. – Відповідвє офіційному текстові. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-23-5
695431
   Кодекс законів про працю України : За станом на 1 серпня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 112с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-493-3
695432
   Кодекс законів про працю України : текст відповідає офіційному станом на 1 грудня 2005 року. – Київ : Школа, 2006. – 112 с. – ISBN 966-661-136-8
695433
   Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-23-5
695434
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
695435
   Кодекс законів про працю України : за станом на 20 лютого 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-607-2
695436
   Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 3-135
695437
   Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 3-135
695438
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
695439
   Кодекс законів про працю України : станом на 15 січня 2009 року / [ відп. за випуск Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-11-1
695440
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2010 року. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
695441
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 серп. 2010 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 101, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
695442
   Кодекс законів про працю України (із змінами та доповненнями за станом на 1 грудня 2000) : Офіційне видання. – 3-тє вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 112c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-072-5
695443
   Кодекс законів про працю України (станом на 1 грудня 1998) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 96c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-63-3
695444
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : (За станом законодавства та постанов Пленуму ВерховногоСуду Укра ни на 1 лістопада 1997 року). – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 1040с. – ISBN 966-7302-21-0
695445
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 1024с. – ISBN 966-7784-23-1
695446
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997 р. з доп. на окрему додатку станом на 1.09.1999 р.. – 2-ге вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 1040с. – ISBN 966-7302-66-0
695447
   Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами. – Київ : Істина, 2001. – 800с. – ISBN 966-7613-20-8
695448
   Кодекс законів про працю України із змінами і доповненнями за станом на 20 квітня 1992 р.. – Київ, 1992
695449
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. – Київ : Праця, 1997. – 288с.
695450
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю (за станом на 4 квітня 1995 року ). – 2-ге вид., доопрацьоване. – Київ : Українська видавнича група, 1995. – 190с. – ISBN 5-7707-8065-7
695451
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю за станом на 11 квітня 1994 року. – Київ, 1994. – 159с.
695452
   Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. – Київ, 1992. – 127с.
695453
   Кодекс законів про працю України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 96с. – ISBN 966-7714-37-3
695454
   Кодекс законів про працю України. Офіційний текст. – Київ : Право, 2001. – 108с. – ISBN 966-546-218-0
695455
   Кодекс законів про працю України.Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про відпустку". – Харків, 1997. – 146с.
695456
   Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями на 15 серпня 2008 р. / [Арістова І.В. та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної. – Київ : Правова єдність, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-2183-18-4; 978-966-373-493-4
695457
  Ткачук О.М. Кодекс законів про працю України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного цивільного суду (практика 2018 року) : [збірник] / О.М. Ткачук. – Харків : Право, 2019. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-937-586-5
695458
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1965. – 438с.
695459
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1972. – 116с.
695460
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1976. – 112с.
695461
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1977. – 546с.
695462
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1984. – 139с.
695463
   Кодекс законів про працю Української РСР : офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на 1 червня 1989 року. – Київ : Політвидав України, 1989. – 156 с.
695464
   Кодекс законів про працю УРСР. – Київ, 1938. – 142с.
695465
   Кодекс законів про працю УРСР. – Київ, 1940. – 324с.
695466
   Кодекс законів про родину, опіку, одруження і про акти громадянського стану : Офіційний матеріал з змінами і доповненнями на 1 лютого 1940 р. – Київ : Державне видавництво політичної літератури, 1940. – 160 с.
695467
   Кодекс законів про родину, опіку, подружжя та про акти громадянського стану зі змінами й доповненнями до 1 липня 1931 року. – Харків : Пролетар, 1931. – 157 с.
695468
   Кодекс законів про сім"ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР зі змінами на 1 вересня 1958 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1958. – 127 с.
695469
   Кодекс законів про сім"ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану : Затверджений 3-ою сесією Центрального Виконавчого комітету Української РСР 31 травня 1926 року ; офіційний текст зі змінами і доповненнями на 1 липня 1949 р., з постатейними матеріалами та додатками. – Київ : Держвидав політ. літ-ри УРСР, 1949. – 127 с.
695470
   Кодекс законов Белорусской ССР о браке, семье и опеке. – Москва, 1942. – 55с.
695471
  Вавин Н.Г. Кодекс законов о браке, семье и опеке / Н.Г. Вавин. – Москва, 1927. – 135с.
695472
  Иодковский А. Кодекс законов о браке, семье и опеке / А. Иодковский, А. Роднянский. – М, 1931. – 128с.
695473
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 января 1932 г. – изд. официальное. – Москва : Советское законодательство, 1932. – 36 с.
695474
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 июля 1936 г. ; официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Советское законодательство, 1936. – 104 с. – (Кодексы РСФСР)
695475
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 июня 1937 г. ; официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическое изд. НКЮ СССР, 1937. – 116 с. – (Кодексы РСФСР)
695476
   Кодекс законов о браке, семье и опеке. – Москва, 1942. – 128с.
695477
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 ноября 1946 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. изд. Минюста СССР, 1947. – 164 с.
695478
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 июля 1948 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. изд. Минюста СССР, 1948. – 179 с.
695479
   Кодекс законов о браке, семье и опеке. – Москва, 1949. – 180с.
695480
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическая литература, 1950. – 139 с.
695481
   Кодекс законов о браке, семье и опеке Белорусской ССР. – Москва, 1958. – 120с.
695482
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1952. – 80с.
695483
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1954. – 72с.
695484
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1956. – 144с.
695485
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1961. – 200с.
695486
   Кодекс законов о браке, семье и опеке Узбекской советской социалистической республики : официальный текст с изм. на 1 ноября 1946 г. и с приложением ... – [Ташкент] : [Тип. Управ. Делами Совета Министров УзССР], 1946. – 25 с.
695487
  Рябошапко Леонид Иванович Кодекс законов о народном просвещении Украины 1922 г : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01. / Рябошапко Леонид Иванович; КГУ. – Киев, 1991. – 176л.
695488
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния Украинской ССР : Официальный текст с изменениями на 10 октября 1954 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1954. – 104 с.
695489
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния УССР : Официальный текст с изтенениями на 1 июня 1942 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическое издательство ЮКЮ СССР, 1942. – 52 с.
695490
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния УССР : Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 92 с.
695491
   Кодекс законов о труде. – Москва, 1930. – 514с.
695492
   Кодекс законов о труде. – Москва, 1937. – 247с.
695493
   Кодекс законов о труде Азербайджанской ССР. – Баку : Азербайджанское государственное издательство, 1972. – 164 с.
695494
   Кодекс законов о труде Беларусской ССР : Официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 марта 1988 г. – Минск : Беларусь, 1988. – 127 с.
695495
   Кодекс законов о труде и декларация прав трудящегося и єксплоатируемого народа. – Київ, 1920. – 32с.
695496
   Кодекс законов о труде Латвийской ССР : Официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Рига : Авотс, 1989. – 605 с.
695497
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва-Л., 1931. – 896с.
695498
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1952. – 168с.
695499
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1972. – 127с.
695500
   Кодекс законов о труде РСФСР. – С измен. и доп. на 01.09.75. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 199с. + С прилаг. постатейно-систематизир. материалов
695501
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1984. – 399с.
695502
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1985. – 128с.
695503
   Кодекс законов о труде РСФСР : с изменениями и дополнениями на 1 октября 1985 г. с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 352 с.
695504
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1988. – 110с.
695505
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1989. – 141с.
695506
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1990. – 126с.
695507
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1991. – 126с.
695508
   Кодекс законов о труде Туркменской ССР. – Ашхабад, 1955. – 200с.
695509
   Кодекс законов о труде Узбекской ССР. – Ташкент, 1946. – 86с.
695510
   Кодекс законов о труде Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 125с.
695511
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1972. – 122с.
695512
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1982. – 816с.
695513
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1984. – 144с.
695514
   Кодекс законов о труде Украинской ССР : С изменениями и дополнениями на 1 ноября 1986 года с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 715 с.
695515
   Кодекс законов о труде Украины. – К., 1992. – 84с.
695516
  Украина. Законы Кодекс законов о труде Украины / Законы Украина. – К, 1993. – 62с.
695517
   Кодекс законов о труде Украины. – К., 1997. – 95с.
695518
   Кодекс законов о труде Украины : ( с именениями и дополнениями на 12 мая 1997г. ). – Киев : Влад и Влада, 1997. – 96с.
695519
   Кодекс законов о труде Украины со всеми изменениями и дополнениями до 4 июля 1996 г.. – Одесса, 1996. – 104с.
695520
   Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" : (по состоянию на 1 февраля 2001 года). – Харків : Одиссей, 2001. – 160с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-032-6
695521
   Кодекс законов о труде.. – Москва, 1937. – 247с.
695522
   Кодекс законов о труде.. – Москва, 1938. – 196с.
695523
  Речицький В. Кодекс інтелектуальної чесноти // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 3
695524
  Савицкий К. Кодекс корпоративного поведения: проблемы разработки и внедрения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.126-135. – ISSN 0042-8736


  проект
695525
  Белозерова С. Кодекс корпоративного управления: быть или не быть ему в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.13-15
695526
  Костюк О.М. Кодекс корпоративного управління як передумова сталого розвитку банківського сектора УКраїни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 149-154. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
695527
  Пігош В.А. Кодекс корпоративної етики як інструмент розвитку потенціалу підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 104-107. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
695528
  Музика А.А. Кодекс Либера - первая попытка кодификации права войны / А.А. Музика, Е.В. Гороховская // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
695529
  Штогун С. Кодекс лише вступив у дію, а вже треба вносити зміни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)


  Новий Кримінальний процесуальний кодекс позбавляє громадян права на судовий захист від незаконного кримінального переслідування.
695530
  Гороховська О.В. Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 114-118. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
695531
  Дюбель Р. Кодекс Люцифера : [исторический детектив] / Рихард Дюбель ; [пер. с нем. А. Перминова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 668, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Die Teufelsbibel / Richard Dubel, 2007. – ISBN 978-966-14-0264-4
695532
  Юрьева Вера Кодекс мести : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 66-69 : Фото
695533
   Кодекс належної практики у виборчих справах (Європейська Комісія за демократію через право (Вініціанська комісія), 2002 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-111.
695534
   Кодекс належної практики щодо політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 84-120


  Ухвалений Венеціанською Комісією на 77 пленарній сесії (Венеція, 12–13 грудня 2008 року) на основі коментарів пана Карлоса КЛОЗА МОНТЕРО (член Комісії, Іспанія) пана Жана-Клода КОЛЬЯРА (член Комісії, Франція)
695535
   Кодекс наукової етики // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 0374-3896


  Всеукраїнська громадська організація "Українська федерація вчених"
695536
  Суханов И.В. Кодекс нашей жизни / И.В. Суханов. – Воронеж, 1963. – 134с.
695537
   Кодекс о браке и семье Азербайджанской ССР. – Баку, 1970. – 128с.
695538
   Кодекс о браке и семье Армянской ССР. – Ереван, 1969. – 124с.
695539
   Кодекс о браке и семье Белорусской ССР. – Минск, 1977. – 95с.
695540
   Кодекс о браке и семье Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. – 87с.
695541
   Кодекс о браке и семье Литовской ССР. – Вильнюс, 1970. – 116с.
695542
   Кодекс о браке и семье Молдавской ССР. – Кишинёв, 1989. – 118с.
695543
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – Москва, 1985. – 168 с.
695544
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – Москва, 1986. – 78с.
695545
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – Москва, 1990. – 78с.
695546
   Кодекс о браке и семье РСФСР : С постатейними материалами. ( с изменениями и дополнениями на 10 июля 1990 г.). – Москва : Юридическая литература, 1991. – 320с. – ISBN 5726003209


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
695547
   Кодекс о браке и семье Туркменской ССР. – Ашхабад, 1970. – 92с.
695548
   Кодекс о браке и семье Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 мая 1984 года. – Киев : Политиздат, 1984. – 91 с.
695549
   Кодекс о браке и семье Украины. – Х., 1992. – 63с.
695550
   Кодекс о браке и семье Украины : С изменениями и дополнениями на 01.07.97. – Київ : Влад и Влада, 1997. – 72с.
695551
   Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты. регулирующие брачно-семейные отношения : (по состоянию на 15 октября 1999 года). – Харків : Одиссей, 1999. – 128с. – (Законы Украин). – ISBN 966-7334-60-0
695552
   Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты. регулирующие брачно-семейные отношения : (по состоянию на 1 мая 2000 года. – Харків : Одиссей, 2000. – 128с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-94-5
695553
  Дезами Тю. Кодекс общности / Тю. Дезами. – Москва, 1956. – 546 с.
695554
  Величко М.П. Кодекс піднесеного кохання в поетичному трактуванні Ібн Зейдуна: традиційність мотивів та оригіналність авторського підходу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті досліджено особливості творчої манери андалузького поета XI cm. Ібн Зейдуна, проаналізовано традиційні образи та авторські прийоми арабо-іспанського майстра на прикладі жанру любовної лірики. This article is devoted to the analysis of the ...
695555
  Бондар І.В. Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються особливості кодексу поведінки адвокатів. Розкриваються роль, значення кодексу поведінки адвокатів та його вплив на адвокатську професію. Визначаються міжнародні стандарти щодо змісту кодексу поведінки та відповідність цим ...
695556
  Григоров О.М. Кодекс поведінки екіпажу міжнародної космічної станції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 135-138.
695557
   Кодекс поведінки Європейського Союзу стосовно експорту озброєнь // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 6. – С.71-74
695558
   Кодекс поведінки судових експертів України як одна із складових національної правової системи у галузі правоохоронної діяльності / О.Г. Рувін, Т.Д. Голікова, Ю.Б. Ірхін, А.Л. Ованнісян, А.О. Полтавський, С.О. Шимановський // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 292-298. – ISBN 978-617-616-075-5
695559
   Кодекс поведінки судових експертів України як одна із умов членства в ENFSI / О.Г. Рувін, Т.Д. Голікова, А.О. Полтавський, Ю.Б. Ірхін, А.Л. Ованнісян, С.О. Шимановський // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 32-44. – ISSN 0130-2655
695560
   Кодекс правил планировки населённых пунктов. – Х.-Одесса, 1930. – 200с.
695561
  Морелли Кодекс природы или Истинный дух ее законов / Морелли; Академия наук Союза ССР. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 259с. – (Предшественники научного социализма)
695562
  Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов (1755-1955). / Морелли. – Москва-Л., 1956. – 300с.
695563
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. / Морелли. – Москва, 1938. – 232с.
695564
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. / Морелли. – Москва-Л., 1947. – 260с.
695565
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. (1755) / Морелли. – Москва, 1921. – 116с.
695566
  Коломієць Ю. Кодекс про державні та інші офіційні символи України: його доцільність та необхідність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 13. – ISSN 1992-9277
695567
   Кодекс про шлюб та сім"ю України : затверджений Законом Української РСР від 20 червня 1969 року №2006-VII. (Витяг) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 126-135
695568
   Кодекс про шлюб та сім"ю України : затверджений Законом Української РСР від 20 червня 1969 року №2006-VII. (Витяг) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 126-135
695569
   Кодекс про шлюб та сім"ю України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 56с. – ISBN 966-7714-33-0
695570
   Кодекс про шлюб та сім"ю України.Закони України. Декрет кабінету міністрів України. Укази призидента України. Постанови кабінету міністрів України. Постанови пленуму Верховного суду України. Накази. : Офіційне вид-ня станом на 1 січня 2001 року. – Ужгород : Іва, 2001. – 500с. – ISBN 966-7231-29-1
695571
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – Київ, 1970. – 116с.
695572
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1973. – 219с.
695573
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – Київ, 1978. – 208с.
695574
   Кодекс про шлюб та сім`ю України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Дія, 2000. – 59с. – ISBN 966-7665-10-0
695575
   Кодекс про шлюб та сім`ю України : Офіційний текст із змінами станом на 1 березня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 136с. – (Кодекси України). – ISBN 966-7752-48-8
695576
  Долежан В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 63-69
695577
  Фролов В. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.96-98. – ISSN 0132-1331
695578
  Фролов В.Д. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.195-197. – ISBN 966-7784-65-7
695579
  Бездітний В. Кодекс професійної етики судді: на порозі змін. Актуальні питання суддівської етики у світлі вимог українського законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
695580
   Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури : Схвалено Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 р. Затверджено наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 р. № 123 // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 31-40
695581
   Кодекс професійної етики: Проект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.184-199


  Кодекс професійної етики Соціологічної Асоціації України (САУ)
695582
  Толочко О. Кодекс професійної поведінки (етики) прокурора / О. Толочко, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-62. – Бібліогр.: с.62-(12п.)
695583
  Бондажевська Л.С. Кодекс раціональної поведінки та помилки в аргументації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 116-118
695584
   Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях / МВД Респулики Беларусь ; Академия МВД. – Минск : Право и экономика, 2008. – 192 с. – ISBN 978-985-427-476-8
695585
   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (новая редакция) : по состоянию на 4 сентября 2006 года. – Москва : Элит, 2006. – 248с. – ISBN 5-902403-20-0
695586
   Кодекс РСФСР о недрах. – Москва, 1976. – 48с.
695587
   Кодекс РСФСР о недрах. – Москва, 1987. – 47с.
695588
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Москва, 1984. – 128с.
695589
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Горький, 1985. – 194 с.
695590
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Москва, 1986. – 144с.
695591
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Москва, 1988. – 175с.
695592
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Москва, 1989. – 446с.
695593
  Притыка Д. Кодекс справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.22-24


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
695594
  Шредер М. Кодекс страсти / М. Шредер. – С.-Пб., 1995. – 384с.
695595
   Кодекс суддівської етики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)


  Рабочий проект, підготовлений членами Асоціації українських правників-працівниками Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи під керівництвом проф. Костицького В.В. (з урахуванням проекту, розробленого у Раді суддів України, а також ...
695596
   Кодекс суддівської етики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  Робочий проект підготовлений членами Асоціації українських правників.
695597
  Кивалов С.В. Кодекс судебной чести // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.53-55


  Судебная реформа в Украине
695598
   Кодекс торговельного мореплавства України : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240с. – ISBN 966-313-126-8
695599
   Кодекс торговельного мореплавства України : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240с. – ISBN 966-313-126-8
695600
   Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 року №176/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 3-161
695601
   Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 року №176/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 3-161
695602
   Кодекс торговельного мореплавства України : за станом на 5 серпня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 92с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-635-5
695603
   Кодекс торговельного мореплавства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2010 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-182-4
695604
   Кодекс торговельного мореплавства України : станом на 22 січня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-458-443-9
695605
   Кодекс торговельного мореплавства України (станом на 10 жовтня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 104c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 9667288609
695606
   Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. – Москва-Л., 1947. – 87с.
695607
   Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 62с.
695608
   Кодекс Украинской ССР о недрах : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 1981 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1981. – 207 с.
695609
   Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях. – К., 1985. – 178с.
695610
   Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию ня 1 июня 1988 г. – Киев : Политиздат, 1987. – 233 с.
695611
  Украина Законы Кодекс Украины об административных правонарушениях / Украина Законы. – Х, 1993. – 199с.
695612
   Кодекс Украины об административных правонарушениях : Научно- практический комментарий. – 3-е изд. – Харьков : Одиссей, 2002. – 1040с. – ISBN 966-633-112-8
695613
   Кодекс Украины об административных правонарушениях : Научно-практический комментарий. С изменениями и дополнениями по состоянию на 3 апреля 2003 г. – 4-е изд. – Харьков : Одиссей, 2003. – 880с. – ISBN 966-633-211-6
695614
   Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 02.06.97г.). – Київ : Влад и Влада, 1997. – 168с
695615
   Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 1 февраля 2000 года). – Харків : Одиссей, 2000. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-75-9
695616
   Кодекс Украины об административных правонарушениях. Научно- практический комментарий. – 2-е изд. – Харків : Одиссей, 2000. – 1008с. – ISBN 966-633-014-8
695617
  Україна Кодекс України / Україна. – Київ
Т. 1. – 1997. – 635с.
695618
  Україна Кодекс України / Україна. – Київ
Т. 2. – 1997. – 635с.
695619
   Кодекс України з процедур банкрутства. – Київ : Редакція газети "Закон і Бізнес", 2019. – 141, [1] с. – Газета виходить з 15 черв. 1991 р. - Сер. засн. 1991 р. – (Закон і Бізнес / голов. ред. Р. Бобов ; №№ 33-34 (1435-1436))
695620
  Поліщук Р.М. Кодекс України з процедур банкрутства як інструмент відновлення платоспроможності страховиків // Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів : матеріали Всеукр. круглого столу м. Київ, 01 листоп. 2019 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Від. проблем держ. упр. та адмін. права ; [за заг. ред. О.Ф. Андрійко]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 288-293. – ISBN 978-966-02-9083-9
695621
  Остапенко О.Є. Кодекс України з процедур банкрутства. Важливі нововведення інституту неплатоспроможності фізосіб // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 101-105. – ISBN 978-617-7814-17-6
695622
   Кодекс України з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України / [уклад.: О.В. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 350, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-751-1
695623
  Майстро Д. Кодекс України з процедур банкрутства. Крок до вдосконалення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 33
695624
  Константиновський С. Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 88-92. – ISSN 2663-5313
695625
  Білоцерковець Н. Кодекс України з процедур банкрутства: проблемні аспекти розмежування юрисдикцій // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 30-31
695626
   Кодекс України про адміністративне правопорушення : Станом на 15.01.2000р. – Київ : Сірін, 2000. – 168с.
695627
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Київ, 1997. – 259с.
695628
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 160с.
695629
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. – Видання друге: Із змінами та доповненнями на 20 червня 2000 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 192с. – ISBN 966-611-047-4
695630
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання: За станом на 1 червня 2002 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 164с. – ISBN 966-611-175-6
695631
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Станом на 15 грудня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 192с. – ISBN 966-7714-25-Х
695632
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційний тест із змінами станом на 1 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 448с. – ISBN 966-7752-72-0
695633
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 січня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 304с. – ISBN 966-313-097-0
695634
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 504 с. – ISBN 966-313-116-0
695635
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 504с. – ISBN 966-313-116-0
695636
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційний документ: Станом на 22 березня 2004 року. – Київ : Велес, 2004. – 184с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-01-4
695637
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 р.. Станом на 1квітня 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 176с. – ISBN 966-7613-55-0
695638
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2005 року. : (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-21-9
695639
  Дуванський О. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-69
695640
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-21-9
695641
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 14 травня 2008 р. / [ Калюжний Р.А. та ін. ]. – 2-ге вид. – Київ : Правова єдність, 2008. – 655 с. – ISBN 978-966-8533-90-7; 978-966-373-460-6; 978-966-373-460-6;
695642
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 26 червня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 192с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-626-3
695643
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 1 березня 2008 року / [ відп. за вип. С.В. Карплюк ]. – Харків : Одіссей, 2008. – 296с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-701-9
695644
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року №8073-Х. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 11 липня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 3-293
695645
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року №8073-Х. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 11 липня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 3-293
695646
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 220 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
695647
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 1 верес. 2007 р. / [О.Б. Андреєва, І.В. Арістова, М.М. Бурбика та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2008. – 780, [1] с. – Назва обкл.: Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. - Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-8533-71-6
695648
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
695649
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 квітня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
695650
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р / Калюжний Р.А. [ та ін. ]. – 3-тє вид. – Київ : Правова єдність, 2010. – 684 с. – ISBN 978-966-2183-82-5
695651
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами і доповненнями станом на 15 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-566-047-8
695652
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 25 листопада 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. : Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Я.С. Рябченко]. – Харків : Право, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-458-226-8
695653
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 271 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
695654
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-673-035-4
695655
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 жовт. 2016 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 311, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
695656
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар : станом на 01 груд. 2019 р. / [Р.В. Алієв, Н.О. Армаш, М.А. Баламуш та ін.] ; за заг. ред. С.В. Пєткова. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 791, [1] с. – Кодекс введ. в дію з 1 червня 1985 р. постановою Верховної Ради УРСР від 7 груд. 1984 р. № 8074-Х зі змінами та допов., внесеними Указами Президії Верховної Ради УРСР, Законом УРСР, законами України, з урахуванням Рішень Конституційного Суду України. – ISBN 978-966-667-753-5
695657
   Кодекс України про адміністративні правопорушення (за станом на 1 квітня 1998 року). – Київ : Сірін, 1998. – 160с. – ISBN 966-95277-3-2
695658
   Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 1 серпня 1997 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-00-5
695659
   Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2001 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. – ISBN 966-7784-51-7
695660
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. : Станом на 1 серпня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-25-Х
695661
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. (за станом на 15 квітня 1999р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 168с. – ISBN 966-7288-88-9
695662
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 квітня 2004 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 528с. – На обкл. назва: Кодекси. – ISBN 966-610-107-6
695663
   Кодекс України про надра : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 78с. – ISBN 966-313-130-6
695664
   Кодекс України про надра : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 5 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 78с. – ISBN 966-313-130-6
695665
   Кодекс України про надра : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-458-033-2
695666
   Кодекс України про надра : кодекс України від 27 липня 1994 року №132/94-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 165-201
695667
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України (за станом на 20 жовтня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – ISBN 966-611-016-4
695668
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України : із змін. та допов. станом на 20 січ. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2014. – 127, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-191-8
695669
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2005 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-45-6
695670
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
695671
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
695672
   Кодекс України про працю : Станом на 15 вересня 2004 р. – Київ : Велес, 2004. – 96с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-11-1
695673
  Кульчицький В. Кодекс українського права 1743 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 116-117
695674
  Ластовський В.В. Кодекс українського права 1743 року і Києво-Печерська лавра // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 116-118
695675
   Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення. – Київ, 1985. – 172с.
695676
  Сокірко О. Кодекс фанаріота // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 47 (212). – С. 28. – ISSN 1996-1561
695677
  Косова Т.Д. Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ / Т.Д. Косова, І.А. Ангеліна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
695678
   Кодекс чести. Антология Международного многоуровнего конкурса имени де Ришелье : вірші, переклади / авт.-сост. Елена Ананьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 230, [2] с. : ил. – Назва обкл. : Кодекс чести: антология лауреатов конкурса. - Сер. основана в 1999 г. – (Серия "Золотые мастера Одессы"). – ISBN 978-966-927-095-5
695679
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню основних засад поняття офіцерської честі. In the article some changes of terms and ...
695680
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 213-218


  У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню основних засад поняття офіцерської чести В статье предлагается внесение изменений ...
695681
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера ЗСУ: впровадження у військових закладах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 202-203
695682
  Гриханов Ю. Кодекс этики - это душа профессии! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 0869-4915
695683
  Кобец П.Н. Кодекс этики госслужащего // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0132-0831


  Боротьба з корупцією в Росії
695684
  Трушина И.А. Кодекс этики принят // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 8 (19). – С. 12-13. – ISSN 2072-3849


  Кодекс этики российского библиотекаря
695685
  Коломоєць Т.О. Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів / Т.О. Коломоєць, Ш.Н. Гаджиєва // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 137-148
695686
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 1. – 1996
695687
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
695688
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
695689
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 4. – 1996
695690
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 5. – 1996
695691
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 6. – 1996
695692
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1997
695693
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1997
695694
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1997
695695
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1997
695696
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1997
695697
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1997
695698
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-55-5
Книга 1 : Арбітражний кодекс. Кодекс про адміністративні правопорушення. Виправно-трудовий кодекс. Водний коде. – 1998. – 440с.
695699
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1998
695700
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-55-5
Книга 2 : Повітряний кодекс. Кодекс торговельного мореплавства. Цивільний кодекс УРСР. Цивільний процесуальний. – 1998. – 448с.
695701
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1998
695702
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1998
695703
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 9667302555
Книга 3 : Кримінальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс. Лісовий кодекс. Митний кодекс. Кодекс про над. – 1998. – 528с.
695704
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1998
695705
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1998
695706
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1998
695707
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1999
695708
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1999
695709
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1999
695710
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1999
695711
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1999
695712
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1999
695713
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 2000
695714
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 2000
695715
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 2000
695716
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 2000
695717
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 2000
695718
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 2000
695719
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Зміни до. . . – 2001
695720
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Земельний кодекс України. – 2001
695721
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Зміни до кримінального кодексу України. – 2001
695722
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Бюджетний кодекс. – 2001
695723
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Бюджетн кодекс. Част. 1. Зміни. – 2001
695724
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс. – 2001
695725
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2001
695726
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Цивільний кодекс. – 2001
695727
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2002
695728
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2002
695729
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Митний кодекс України. – 2002
695730
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2002
695731
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Кодекс законів про працю України. – 2002
695732
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Сімейний кодекс України. – 2002
695733
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Земельний кодекс України. – 2002
695734
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2002
695735
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2002
695736
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Виправно-трудовий кодекс України. – 2002
695737
   Кодекси України. – Київ
№ 11 : Житловий кодекс. – 2002
695738
   Кодекси України. – Київ
№ 12 : Митний кодекс України. – 2002
695739
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Бюджетний кодекс України. – 2003
695740
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Кримінальний кодекс України. – 2003
695741
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2003
695742
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
695743
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2003
695744
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Господарський кодекс України. – 2003
695745
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Цивільний кодекс України. Книги перша-четверта. – 2003
695746
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята-шоста. – 2003
695747
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2003
695748
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2003
695749
   Кодекси України. – Київ
№ 11 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2003
695750
   Кодекси України. – Київ
№ 12 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2003
695751
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Господарський кодекс України. – 2004
695752
   Кодекси України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Земельний кодекс України. – 2004
695753
   Кодекси України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2004
695754
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Житловий кодекс. – 2004
695755
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Сімейний кодекс України. – 2004
695756
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Митний кодекс України. – 2004
695757
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2004
695758
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2004
695759
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Бюджетний кодекс України. – 2004
695760
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Повітряний кодекс України. – 2004
695761
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Кримінальний кодекс України. – 2004
695762
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Водяний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2004
695763
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2005
695764
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Кодекс законів про працю України. – 2005
695765
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2005
695766
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Цивільний кодекс України книги перша-четверта. – 2005
695767
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Цивільний кодекс України книги п"ята-шоста. – 2005
695768
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2005
695769
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2005
695770
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Земельний кодекс України. – 2005
695771
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
695772
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Житловий кодекс. – 2005
695773
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Сімейний кодекс України. – 2005
695774
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Кодекс адміністративного судочинства Україна. – 2005
695775
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2006
695776
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2006
695777
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Митний кодекс України. – 2006
695778
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Бюджетний кодекс України. – 2006
695779
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2006
695780
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Лісовий кодекс України. – 2006
695781
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2006
695782
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2006
695783
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кодекс законів про працю України. – 2006
695784
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Сімейний кодекс України. – 2006
695785
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2006
695786
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Житловий кодекс. – 2006
695787
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2007
695788
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2007
695789
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Господарський кодекс України. – 2007
695790
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Земельний кодекс України. – 2007
695791
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Цивільний кодекс України Кн.1/4. – 2007
695792
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Цивільний кодекс України Кн.5/6. – 2007
695793
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2007
695794
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Житловий кодекс. – 2007
695795
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2007
695796
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Кримінальний кодекс України. – 2007
695797
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2007
695798
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Сімейний кодекс України. – 2007
695799
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Митний кодекс України. – 2008
695800
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2008
695801
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2008
695802
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2008
695803
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2008
695804
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – 2008
695805
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Сімейний кодекс України. – 2008
695806
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2008
695807
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2008
695808
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2008
695809
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Господарський кодекс України. – 2008
695810
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Лісовий кодекс України. – 2008
695811
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Земельний кодекс України. – 2009
695812
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Цивільний кодекс України. Книги перша-четверта. – 2009
695813
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята - шоста. – 2009
695814
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2009
695815
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Житловий кодекс. – 2009
695816
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2009
695817
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Кримінальний кодекс України. – 2009
695818
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2009
695819
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9 : Митний кодекс України. – 2009
695820
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Бюджетний кодекс України. – 2009
695821
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекси України про адміністративні правопорушення. – 2009
695822
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Земельний Кодекс України. – 2009
695823
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2010
695824
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2010
695825
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Кодекс законів про працю України. – 2010
695826
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Сімейний кодекс України. – 2010
695827
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2010
695828
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2010
695829
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2010
695830
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Земельний кодекс України. – 2010
695831
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9, книги 1-4 : Цивільний кодекс України. – 2010
695832
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята-шоста. – 2010
695833
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2010
695834
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Бюджетний кодекс України. – 2010
695835
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Податковий кодекс України. Розділи 5-20. – 2011
695836
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Житловий кодекс. – 2011
695837
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2011
695838
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2011
695839
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2011
695840
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський процесуальний кодекс України.. – 2011
695841
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Митний кодекс України. – 2011
695842
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Повітряний кодекс України. – 2011
695843
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2011
695844
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2011
695845
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Земельний кодекс України. – 2011
695846
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кодекс законів про працю України. – 2012
695847
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Житловий кодекс. – 2012
695848
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Сімейний кодекс України. – 2012
695849
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2012
695850
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2012
695851
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2012
695852
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2012
695853
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2012
695854
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Земельний кодекс України. – 2012
695855
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Цивільний кодекс України Книги перша-четверта. – 2012
695856
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Цивільний кодекс України Книги п"ята - шоста. – 2012
695857
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Митний кодекс України. – 2012
695858
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Податковий кодекс України Розділи 1-4. – 2013
695859
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Податковий кодекс України Розділи 5-20. – 2013
695860
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Податковий кодекс України Розділи 5-20. – 2013
695861
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Повітряний кодекс України. – 2013
695862
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекси адміністративного судочинного судочинства України. – 2013
695863
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2013
695864
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський ,Процесуальний ,Кодекс України,. – 2013
695865
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2013
695866
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра. – 2013
695867
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2013
695868
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Житловий кодекс. – 2013
695869
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2013
695870
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2014
695871
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2014
695872
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2014
695873
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Господарський кодекс України. – 2014
695874
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2014
695875
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6. – 2014
695876
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Земельний кодекс України. – 2014
695877
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, кн. 1-4 : Цивільний кодекс України. – 2014
695878
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9, кн. 5/6 : Цивільний кодекс України. – 2014
695879
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : митний кодекс України. – 2014
695880
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Сімейний кодекс України. – 2014
695881
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс законів про працю України. – 2014
695882
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1. – 2015
695883
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2015
695884
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2015
695885
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Повітряний кодекс України. – 2015
695886
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2015
695887
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2015
695888
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, розділи 1-4 : Податковий кодекс України. – 2015
695889
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, розділи 5-20 : Податковий кодекс України. – 2015
695890
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2015
695891
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2015
695892
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Житловий кодекс України. – 2015
695893
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12. – 2015
695894
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1. – 2016
695895
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2016
695896
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Господарський кодекс України. – 2016. – 263 с.
695897
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2016. – 436 с.
695898
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Земельний кодекс України. – 2016. – 205 с.
695899
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2016. – 185 с.
695900
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, кн.1-4 : Цивільний кодекс України. – 2016. – 245 с.
695901
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, кн. 5-6 : Цивільний кодекс України. – 2016. – 324 с.
695902
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Митний кодекс України. – 2016. – 472 с.
695903
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Сімейний кодекс України. – 2016. – 134 с.
695904
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Бюджетний кодекс України. – 2016. – 228 с.
695905
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2016. – 445 с.
695906
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2017. – 368 с.
695907
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2017. – 248 с.
695908
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2017. – 134 с.
695909
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2017. – 142 с.
695910
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2017. – 260 с.
695911
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Податковий кодекс України. Розділи 1-4. – 2017. – 383 с.
695912
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Податковий кодекс України, розділи 5-20. – 2017. – 438 с.
695913
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2017. – 265 с.
695914
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Кодекс законів про працю України. – 2017. – 176 с.
695915
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Житловий кодекс. – 2017. – 114 с.
695916
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2017. – 474 с.
695917
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2017. – 168 с.
695918
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс Цивільного захисту України. – 2017. – 167 с.
695919
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінально-виконавчий кодекс. – 2018. – 199 с.
695920
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Господарський кодекс України. – 2018. – 280с.
695921
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2018. – 410с.
695922
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Земельний кодекс України. – 2018. – 207с.
695923
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2018. – 186с.
695924
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Цивільний кодекс України. – 2018. – 239с.
695925
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, кн. 5-6 : Цивільний кодекс України. – 2018. – 334с.
695926
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Митний кодекс України. – 2018. – 477с.
695927
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Бюджетний кодекс України. – 2018. – 249с.
695928
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2018. – 279с.
695929
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2018. – 167с.
695930
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2019. – 377с.
695931
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 253 с.
695932
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2019. – 134 с.
695933
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Водний кодекс України. Лісовий кодек України. Кодекс України про надра. – 2019. – 134 с.
695934
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Податковий кодекс України. Розділи 1- 4. – 2019. – 399 с.
695935
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Податковий кодекс України. Розділи 5 - 20. – 2019. – 487 с.
695936
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Кодекс законів про працю України. – 2019. – 178 с.
695937
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Житловий кодекс України. – 2019. – 117 с.
695938
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2019. – 504 с.
695939
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кримінально- виконавчий кодекс України. – 2019. – 199 с.
695940
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Господарський кодекс України. – 2019. – 278 с.
695941
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 160 с.
695942
   Кодекси України (станом на 1 вересня 2000 р.) : Зміни і доповнення №4 до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 2000. – 31с.
695943
   Кодекси України (станом на 1 лютого 1999 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 1999. – 23с.
695944
   Кодекси України (станом на 1 лютого 2000 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 2000. – 31с.
695945
   Кодекси України (станоном на 1 лютого 1998 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 1998. – 16с.
695946
   Кодекси України. В 2-х томах : Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-25-4, 966-7183-28-9
Т.1. – 1997. – 640с. – + 4 доповнення
695947
   Кодекси України. В 2-х томах : Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-25-4, 966-7183-11-4
Т.2. – 1997. – 592с. – + 4 доповнення
695948
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-95-4
кн.1 : Кодекс про адміністративні правопорушення, арбітражний процесуальний кодекс, виправо-трудовий кодекс. – 1999. – 480с.
695949
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-98-9
кн.2 : Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, лісовий кодекс, митний кодекс, кодекс про над. – 1999. – 512с.
695950
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-63-6
кн.3 : Кодекс законів про працю, кодекс торговельного мореплавства, цивільний кодекс УРСР, цивільний процес. – 1999. – 560с.
695951
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-36-3, 966-7784-39-8 (Кн.1)
Кн.1 : Кодекс про адміністративні правопорушення, арбітражний процесуальний кодекс, виправо-трудовий кодекс. – 2000. – 432с.
695952
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7184-36-3, 966-7184-34-7
кн.2 : Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, лісовий кодекс, митний кодекс, кодекс про над. – 2000. – 448с.
695953
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-36-3, 966-7784-37-1
кн.3 : Кодекс законів про працю, кодекс торговельного мореплавства, цивільний кодекс УРСР, цивільний процес. – 2000. – 480с.
695954
  Ярмола А.Є. Кодекси України: техніко-технологічні вимоги // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 56-60. – (0). – ISSN 2078-9165
695955
  Обрегон Моралес Кодексы / Обрегон Моралес. – Москва, 1968. – 103с.
695956
  Тайц И.А. Кодексы законов о труде союзных республик / И.А. Тайц. – Москва, 1975. – 431с.
695957
   Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. – Санкт-Петербург, 1911. – 54с.
695958
   Коджак А.Ф.. – Москва, 1986. – 30с.
695959
  Швед І. Коди й архаїчна міфопоетична модель світу слов"ян // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 47-53
695960
  Смірнова Н.П. Коди казок Михайла Стельмаха як складові їхньої поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 117-123


  У статті здійснено спробу загальної характеристики основних кодів казкових текстів М. Стельмаха як складових їх поетики. З"ясовано, що типовою рисою казок М. Стельмаха є наявність особливого хронологічного кодування. Виокремлено хронологічні ...
695961
  Вільчинська Т. Коди культури в процесах мовної об"єктивації дійсності в поемі В. Стуса "Потоки" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 99-104. – ISSN 1815-3070
695962
  Снитко О.С. Коди культури у мовній об"єктивації дійсності // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 115-121. – Бібліогр.: Літ.: с.121; 18 п.


  У статті розглядаються базові універсальні елементи колективної свідомості (бінарні опозиції, коди культури), які створюють певну "систему координат" сприйняття та мовної концептуалізації та категоризації дійсності. Проаналізовано вияв цих ...
695963
   Коди назв країн світу. ДСТУ 3166-1-2000 (ISO). – Київ : Держстандарт України, 2000. – 72 с.
695964
  Кобзар О.І. Коди сакрального дискурсу трагедії Фрідріха Геббеля "Нібелунги" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 243-251
695965
  Марко В. Коди художнього тексту, або Барт і я // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 69-79
695966
  Марко В. Коди художнього тексту: на зрізі жанротворення // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 10. – С.52-55. – ISSN 0130-5263
695967
  Молодецька М. Кодикологічний та палеографічний аналіз фрагментів рукописів музики Григоріанського хоралу (на матеріалах Центрального державного істоичного архіву, м. Львів) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38
695968
  Гнатенко Л.А. Кодикологічно-палеографічні та фонетичні особливості Лавришівського Євангелія / Л.А. Гнатенко, В.М. Мойсієнко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 148-162. – ISSN 2222-4203
695969
  Корольов Б.І. Кодикологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 200-201. – ISBN 966-642-073-2
695970
  Охріменко О. Кодикологія латинськомовної збірки "Космографія" для вирішення пробеми датування та походження кодексу // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 126
695971
  Гребінь В.В. Кодима Балка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 597. – ISBN 978-966-02-6814-2
695972
   Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково рос. та білорус. - Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-163-5
695973
  Козловський Роман Кодимщина. Український етнозаповідник // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 67-70 : фото. – ISSN 1998-8044
695974
  Истрати П. Кодин / П. Истрати. – Бухарест, 1984. – 48с.
695975
   Кодинець Анатолій Олександрович (1980) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 228. – ISBN 978-966-933-054-3
695976
  Габидулин Э.М. Кодирование в радиоэлектронике / Э.М. Габидулин, В.Б. Афанасьев. – Москва, 1986. – 175 с.
695977
   Кодирование в сложных системах. – М., 1974. – 191с.
695978
  Мешковский К.А. Кодирование в технике связи / К.А. Мешковский, Н.Е. Кириллов. – М, 1966. – 324с.
695979
  Деза М.Е. Кодирование в условиях произвольного аддитивного шума : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Деза М.Е.; Учен. совет. Уентр. экон.-матем. ин-т АН СССР. – М., 1965. – 9л.
695980
   Кодирование графической информации на двухкоординатном шифраторе и тест "Шифратора-2". – Алма-Ата, 1975. – 56с.
695981
   Кодирование данных в информационно-регистрирующих системах. – К., 1985. – 127с.
695982
  Анисимов А.В. Кодирование деревьев с помощью линейных рекуррентных последовательностей // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 20-32. – ISSN 0023-1274
695983
  Ярмош Н.А. Кодирование и ввод информации при машинном проектировании / Н.А. Ярмош, В.С. Яковишин. – Минск, 1974. – 149с.
695984
  Кузьмин И.В. Кодирование и декодирование в информационных системах / И.В. Кузьмин. – К, 1985. – 190с.
695985
   Кодирование и обработка изображений. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
695986
   Кодирование и передача дискретных сообщений в системах связи. – Москва, 1976. – 195с.
695987
   Кодирование информации. – Х., 1978. – 251с.
695988
  Зайцев В.Ф. Кодирование информации в ЕС ЭВМ / В.Ф. Зайцев. – Москва, 1986. – 102с.
695989
  Зайцев В.Ф. Кодирование информации в ЕС ЭВМ / В.Ф. Зайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 144с.
695990
  Клименюк В.Н. Кодирование научной информации на префокартах / В.Н. Клименюк. – К., 1970. – 92с.
695991
  Диордица С.Г. Кодирование при механизации бухгалтерского учета / С.Г. Диордица. – М., 1976. – 88с.
695992
  Кларк К Д. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи / К Д. Кларк, Д.Б. Кейн. – М, 1987. – 391с.
695993
  Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации в нервной системе млекопитающих / Дж. Сомьен. – Москва : Мир, 1975. – 416с.
695994
  Полковский Л.М. Кодирование экономической информации в условиях ее обработки на ЭВМ / Л.М. Полковский, К.К. Пучинскас. – М., 1982. – 168с.
695995
  Майоров Ф.В. Кодирование экономической информации и машиночитаемые документы / Ф.В. Майоров. – Москва, 1973. – 136с.
695996
  Эйдельнант И.Б. Кодированый издательский оригинал. Технология подгот. и организация ред.-изд. процесса. / И.Б. Эйдельнант. – М., 1976. – 151с.
695997
  Ликиардопуло А.Г. Кодирующие электроннолучевые трубки и их применение / А.Г. Ликиардопуло. – Ленинград : Энергия, 1971. – 178 с.
695998
  Косоруков К.А. Кодификационная работа в области ответственности государств за трансграничный ущерб, причиненный действиями частных лиц, в применении к ответственности за ядерный ущерб // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 89-99. – ISSN 1991-3222
695999
  Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права / А.П. Мовчан. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 215 с.
696000
  Крахмальник Л.Г. Кодификация исправительно-трудового законодательства. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.08 / Крахмальник Л.Г.; ВШ МВД СССР. – М., 1973. – 30л.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,