Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
695001
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
695002
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
695003
  Кириченко В. "Конституція Пилипа Орлика" - міфологія націєбудування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 224-228
695004
  Томенко М. "Конституція Пилипа Орлика" // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 18-38. – ISBN 978-966-11-0669-6
695005
  Александров Вадим "Конструктор уроків" в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-14 : Іл. – Бібліогр. 12 назв
695006
  Гирич І. "Конструктор" модерної нації. До 150-річчя Михайла Грушевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 3


  29-30 вересня у Києві відбулася наукова конференція, присвячена вивченню творчості спадщини М. Грушевського. Було близько трьох десятків доповідачів. Пленарне засідання відбувалося в приміщенні колишньої Центральної Ради.
695007
  Андрущенко В.П. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – Київ : Леся, 2014. – 459, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-92-5
695008
   Конституцією покликані : Збірка. – Київ : Альтернативи, 2001. – 268с. – ISBN 966-7217-59-0
695009
   Конституції і конституційні акти України : Історія і сучасність. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-02-1981-4
695010
   Конституції нових держав Європи та Азії. – Київ : Право ; Українська Правнича Фундація, 1996. – 544 с. – ISBN 5-7707-4862-1
695011
  Погорілко В. Конституції України і Республіки Македонія: порівняльний аналіз // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 211-215
695012
  Тимошик М. Конституційна версія УНР від Отто Ейхельмана // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-966-11-0669-6
695013
  Кампо В. Конституційна демократія та ринкова економіка (полемічні замітки з приводу однієї статті) // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-10
695014
  Савчин М. Конституційна демократія: конституційні цінності у дискурсі субстантивної і процедурної демократії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 40-65. – ISSN 1026-9932
695015
  Новіцький В.В. Конституційна держава: філософсько-правові ідеї Євгена Васильовича Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7133-95-6
695016
  Ставнійчук Л. Конституційна доктрина Л. Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 163-174. – ISSN 2310-6158


  Леонід Петрович Юзьков учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перший голова Конституційного суду України.
695017
  Білоскурська О.В. Конституційна доктрина як джерело конституційного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 139-145. – ISSN 0896-2491
695018
  Коломійцев П. Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 168-172. – ISSN 2663-5313
695019
  Клименко О.М. Конституційна концепція захисту власності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 140-151. – ISBN 978-966-7166-35-9
695020
  Ковтун-Сальнікова Конституційна криза в Україні: причина виникнення та шляхи подолання // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 576-579
695021
  Прилуцький С. Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932
695022
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: онтологічне розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондаренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 254 арк. – Бібліогр.: арк. 213-254
695023
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: онтологічне розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондаренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
695024
  Іващенко О.Р. Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 167-169
695025
  Лещух А.Р. Конституційна процесуальна відповідальність: ознаки та небхідність запровадження у правову систему України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 39-49. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
695026
  Коліушко І. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політ.-прав. реформ за 2007-2013 р. / [І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба] ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 165, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-39-0
695027
  Мартинюк Р. Конституційна реформа в Киргизстані 2021 року: зміна форми правління // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 26-39. – ISSN 1026-9932
695028
  Кравчук В. Конституційна реформа в Україні як напрям наукових досліджень // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 245-249
695029
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подадьшої реалізації // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 497-510. – ISBN 978-966-458-148-3
695030
  Бондаренко О. Конституційна реформа України в сфері оргнанізації та діяльності органів виконавчої влади: проблемні аспекти // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – C. 79-83
695031
  Янчук А.О. Конституційна реформа як індикатор перетворень в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7166-35-9
695032
  Чорнописький П. Конституційна реформа як прояв конституційної інженерії на практиці окремої держави // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 145-152. – ISSN 2524-0129
695033
  Магновський І. Конституційна реформа як фактор суспільної злагоди в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 264-267
695034
  Копиленко О.Л. Конституційна реформа: історичний досвід та сучасні перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 10-14. – ISBN 978-966-7166-35-9
695035
  Петрик С. Конституційна скарга в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні: основні складові елементи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 171-172
695036
  Селіванов А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А. Селіванов, П. Євграфов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.80-86. – ISSN 0132-1331
695037
  Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М.М. Гультай. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 269, [1] с. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-617-673-832-9
695038
  Матат А. Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 2310-6158
695039
  Левченко А.В. Конституційна скарга як інструмент конституційного забезпечення права на судовий захист // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 44-53. – ISSN 2412-8465
695040
  Гультай М. Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до Європейського суду з прав людини / М. Гультай, Г. Христова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 56-66. – ISSN 2310-6158
695041
  Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 316-324. – ISSN 1026-9932
695042
  Лемак В.В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
695043
  Варунц Л. Конституційна скарга: поняття та особливості реалізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 106-109
695044
  Бесчастний В. Конституційна скарга: у пошуках балансу між публічним та приватним інтересом / В. Бесчастний, Д. Терлецький, В. Запорожець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 22-34. – ISSN 2310-6158
695045
  Марцеляк О.В. Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7293-17-9
695046
  Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 194-203. – ISSN 1993-0909
695047
  Роман Н.М. Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 251-257. – ISSN 2306-9082
695048
  Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посібник / М.В. Тесленко; МОіНУ. – Київ : Школа, 2003. – 256с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-207-0
695049
  Скомороха В. Конституційна юрисдикція в Україні: становлення і перспективи розвитку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.51-55.
695050
  Німченко В. Конституційна юрисдикція та загальне судочинства // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
695051
  Савчин М. Конституційна юстиція в умовах сучасної трансформації права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 39-80. – ISSN 1026-9932
695052
  Савчин М. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020 : монографія / Михайло Савчин ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права, Юрид. ф-т. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 380, [4] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-89-7
695053
  Орленко В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-194-7
695054
  Батанова Н.М. Конституційне забезпечення децентралізації влади в Україні у контексті європейського досвіду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 19-29. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
695055
  Москаленко О.М. Конституційне забезпечення європейської інтеграції України: досвід країн Центральної та Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 119-125
695056
  Єфремова Н. Конституційне законодавство в період Директорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
695057
  Тищик Б.Й. Конституційне законодавство Західно-Української Народної Республіки // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 280-283. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
695058
  Пузир В.С. Конституційне законодавство Західноукраїнської Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 370-371. – ISBN 978-617-7777-14-3
695059
  Сінько О. Конституційне законодавство ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 250-252
695060
   Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 896с. – ISBN 966-7714-16-0
695061
  Александрович В. Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 148-149
695062
  Мар"юк І.І. Конституційне закріплення донорства в Україні // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 133-134. – ISBN 978-966-940-085-7
695063
  Вовк О.Й. Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правий аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 413-416. – ISSN 2413-6433
695064
  Барвіцький В. Конституційне подання як засіб захисту прав людини і громадянина // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
695065
  Любчик О.А. Конституційне право : навч.-метод. посіб. для підгот. до іспиту за кредит.-модул. системою / О.А. Любчик ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 332-341 та в кінці тем. – ISBN 978-617-616-098-9
695066
  Шамрай В.В. Конституційне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції : теоретико-методологічний аспект : монографія / В.В. Шамрай. – Одеса : Фенікс, 2018. – 358, [2] с. – Бібліогр.: с. 302-358. – ISBN 978-966-928-360-3
695067
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-89. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку. The article deals with the system of pre-jurisdictional functional procedural remedies aimed to ensure citizens" right to ...
695068
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / В.М. Шаповал; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
695069
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 4-е стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
695070
  Ріяка В.О. Конституційне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік; Мін-во освіти і науки України; За заг. ред. В.О. Ріяки. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 512с. – ISBN 966-667-067-4
695071
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 5-е стереотип. вид. – Київ : АртЕк, 2002. – 264 с. – ISBN 966-505-126-1
695072
  Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юридичних спеціальн. вищ. навч. закл. / А.З. Георгіца; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Тернопіль : Астон, 2003. – 432с. – ISBN 966-308-004-3
695073
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / МОНУ; В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496с. – Шифр дубл 34 Шапо Доп.карт.ст.,юр.,м.в.,в.ин-т. – ISBN 966-667-213-8
695074
  Гринюк Р.Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Р.Ф. Гринюк, М.А. Захарченко ; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т, Екон.-прав. ф-т. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 373, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8909-37-5
695075
   Конституційне право зарубіжних країн : підручник / [І.О. Бондаренко, В.С. Віткова, Д.Є. Волкова та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної, доц. В.О. Міхальова]. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 641, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-289-289-5
695076
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 461, [3] с. – Покажчики: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-304-9
695077
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 461, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Покажчики:: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-304-9
695078
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 461, [3] с. – Покажчики: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-304-9
695079
  Федоренко В.Л. Конституційне право кожної людини на свободу: сучасні сенси та інтерпретації // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 125-127. – ISBN 978-966-940-085-7
695080
  Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім"ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
695081
  Погорецький М. Конституційне право людини на свободу та особисту недоторканість і його реалізацію у кримінальних провадженнях // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 392-397
695082
  Бреус С.М. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бреус Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 205 арк. – Додатки: арк. 204-205. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-203 та в додатках: арк. 204-205
695083
  Костюк В. Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект / В. Костюк, І. Яцкевич // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 151-159. – ISSN 2306-9082
695084
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію : правомірні та неправомірні обмеження // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.66-71
695085
  Гончаренко О.М. Конституційне право на медичну допомогу дитини в світлі універсальних міжнародних документів та судового захисту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 41-43
695086
  Переродова С.О. Конституційне право на професійну правничу допомогу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 371-373. – ISBN 978-617-7096-97-8
695087
  Раневич О. Конституційне право на соціальний захист у контексті практики Європейського суду з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 38-41
695088
  Мельничук О. Конституційне право територіальних громад на добровільне об"єднання // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 296-300
695089
   Конституційне право України. – Київ : Наукова думка, 1999. – 736с. – ISBN 966-00-0438-9
695090
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко; Ред.: Копєйчиков В.В., Пухтинський М.О. – Київ : Атіка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
695091
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : Конспект лекцій / В.Ф. Годованець; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2001. – 216с. – ISBN 966-608-123-7


  Висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Констітуції України, її юридичні властивості
695092
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
695093
   Конституційне право України : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544с. – ISBN 966-8088-38-7


  Аналізуються питання теорії конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов"язків людини і громадянина, конституційних засад громадського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, ...
695094
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 3-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 733с. – ISBN 966-00-0750-7
695095
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
695096
   Конституційне право України : Хрестоматія: Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 884с. – ISBN 966-313-052-0


  Даються основоположні нармативно-правові акти з конституційного права України на сучасному етапі державотворення
695097
   Конституційне право України : посібник для підгот. до іспитів / [Ю.Г. Барабаш, Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін.]. – Вид. 5-те, перероб. та допов. – Харків : Право, 2018. – 387, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-428-8
695098
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 554, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
695099
  Пересада О.М. Конституційне право України : навч. посіб. в таблицях та схемах / О.М. Пересада ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 247, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Освітні традиції перевірені часом. – Бібліогр.: с. 241-247. – (Освітні традиції перевірені часом). – ISBN 978-617-7679-65-2
695100
  Совгиря О.В Конституційне право України : повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 554, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-714-6
695101
  Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
695102
  Шляхтун П.П. Конституційне право України: словник термінів / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568с. – ISBN 966-06-0381-9
695103
  Тацій В.Я. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрунтованості // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 348-364. – ISBN 978-966-458-148-3
695104
  Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і факкультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272с. – ISBN 966-7005-10-0
695105
  Селіванов О.А. Конституційне правосуддя в історичному контексті утвердження української державності // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 443-445. – ISBN 978-617-7530-15-1
695106
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 175-199
695107
  Чернеженко О.М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О.М. Чернеженко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2020. – 314, [2] с. – Бібліогр.: с. 273-314. – ISBN 978-617-7910-61-8
695108
  Батанов О.В. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (83). – C. 309-312. – ISSN 2524-0323
695109
  Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.49-55. – ISSN 0132-1331
695110
  Кунець І.Ю. Конституційне регулювання правового статусу парламентських комітетів та/або комісій на прикладі України та зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 71-76. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
695111
  Ковальчук В.Б. Конституційне реформування в Україні: перспективи підготовки проекту нової Конституції України / В.Б. Ковальчук, Д.Д. Павлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 206-212. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
695112
  Бостан С. Конституційне реформування державного правління: досвід Республіки Хорватія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
695113
   Конституційне судочинство в Україні : Законодавство та практика застосування: Навчальний посібник для юрид. закладів освіти (За станом на 1 червня 2002 р.). – Харків : Консум, 2002. – 832с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-23-2


  Видання розаховане на студентів, аспирантів, викладачів, суддів, прокурорів, юристконсультів
695114
  Домбровський І.П. Конституційне судочинство як одна з форм захисту прав людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 6-9
695115
   Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-95537-8-4
695116
  Селіванов А.О. Конституційний "правовий реалізм" і судова правотворчість // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 60-63. – ISBN 978-617-7530-15-1
695117
  Маркуш М.А. Конституційний вимір засади змагальності у кримінальному процесі України / Марія Маркуш. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 324, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-31-4
695118
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
695119
  Максакова Р.М. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 34-38. – (Юридичні науки ; № 3)
695120
  Попович Н.В. Конституційний закон як різновид закону // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 84-95. – ISSN 1993-0941
695121
  Добош З. Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 34-40. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
695122
  Шишкін В. Конституційний контроль за Основним Законом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)


  До 25-річчя Конституції України.
695123
  Сліденко І.Д. Конституційний контроль у контексті судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 64-67. – ISBN 978-617-7530-15-1
695124
  Шаповал В.М. Конституційний контур парламенту : посібник для народних депутатів України / Шаповал В.М. – Київ : Друкарський дім Олега Федорова, 2019. – 116, [1] с. – Глосарій: с. 107-116. – Бібліогр. в прим.: с. 103-106. – (Серія видань "Парламентські практики"). – ISBN 978-617-7817-13-9
695125
  Тхоревська Я. Конституційний конфлікт як об"єкт правових досліджень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 179-180
695126
  Тацій В.Я. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 472-484. – ISBN 978-966-458-148-3
695127
  Шамрай В. Конституційний лад як важлива теоретико-правова категорія у становленні українського конституціоналізму // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 541-544
695128
  Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – [27], 469, [4] арк. – Додатки: арк. 461-469, [4]. – Бібліогр.: [8] арк., арк. 391-460 та в додатках: арк. 461-468
695129
  Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 53 назви
695130
  Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-31. – ISSN 0132-1331
695131
  Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні : монографія / Чехович Тетяна Валеріївна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Херсон : Гельветика. – 582, [2] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 517-582 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-945-7
695132
  Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02, 12.00.07 / Чехович Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 29 назв
695133
  Тимошик М. Конституційний проект Симона Петлюри // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 62-66. – ISBN 978-966-11-0669-6
695134
  Петрів М. Конституційний проект Т. Галіпа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 132-135
695135
   Конституційний процес. – Київ, 1995. – 70с.
695136
  Козаченко А.І. Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917-1918 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
695137
  Зозуля О.І. Конституційний процес у перші роки незалежності України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 11-25. – ISSN 1993-0941
695138
  Коваленко С.О. Конституційний статус адвоката: зарубіжний досвід // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 243-250. – ISBN 978-966-7166-35-9
695139
  Гончаренко В.Д. Конституційний статус Верховної Ради України наприкінці 1980 - у першій половині 1990-х років // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 35-47. – ISBN 978-966-8602-86-3
695140
  Пижик А.М. Конституційний статус Кримської автономії: історія і сучасність // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 113-128
695141
  Чемневскі Є. Конституційний Суд і політика (аспект проблеми) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76
695142
  Ешонов Б. Конституційний Суд республіки Узбекистан: становлення та розвиток // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-73
695143
   Конституційний суд України : Рішення. Висновки / Конситуц. Суд України. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-598-4
Кн. 15 : 2016-2017 / [уклад. О.С. Пазенко та ін. ; відп. ред. С.В. Шевчук]. – 2018. – 469, [3] с. – Передм. парал. укр., рос. та англ. - Рез. англ. - Алф.-предм. покажч. укр. та рос. – Бібліогр. у підрядк. прим.
695144
   Конституційний Суд України : рішення, висновки / Конситуц. Суд України. – Житомир : 505. – ISBN 978-966-97781-9-2
Кн. 17 : 2019 / відп. ред. О.М. Тупицький ; [уклад.: Я.В. Скринник, О.І. Кравченко, Ю.М. Михеєнко]. – 2020. – 917, [3] с. – Передм. парал. укр., англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
695145
  Подорожна Т.С. Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 84-92. – ISSN 2306-9082
695146
  Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов"язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-80
695147
  Тупицький О. Конституційний Суд України: між Конституцією й суспільством // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 143-148. – ISSN 2310-6158
695148
  Лемак В.В. Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 3, березень : Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
695149
  Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.26-33. – ISBN 966-667-078-Х
695150
  Шаптала Н. Конституційний судовий контроль: історичні передумови, філософсько-правові та процесуально-методологічні засади // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 208-219. – ISSN 2310-6158
695151
  Маляр А. Конституційний цугцванг // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 7. – ISSN 1992-9277
695152
  Бринцев В. Конституційний шлях коригування курсу судово - правової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.7-12. – ISSN 0132-1331
695153
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
695154
  Стецков Д.д. Конституційні аспекти арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 178-183. – ISBN 978-966-7166-35-9
695155
  Обривкіна О.М. Конституційні аспекти запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні через призму закордонного досвіду / О.М. Обривкіна, Л.Ю. Ковтун // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 190-195. – ISSN 2413-6433
695156
  Ставнійчук М.І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 68-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
695157
  Бахуринська М. Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 72-76
695158
  Богів Я. Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 329-335. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
695159
  Баранчук В.М. Конституційні аспекти територіальної організації України (сучасність і перспективи) // Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів / редкол.: Гончаренко В.Г., Безугла Я.І., Воронова Л.К. [та ін.]. – Чернівці, 1995. – Вип. 2. – С. 111-116
695160
  Хара О. Конституційні баталії за Білий дім // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 2


  "Республіканці і демократи зчепилися в сутичці - першим потрібно прибрати Трампа, другі не дозволяють цього зробити. Зі словами "Демократія під загрозою. Президент не залишає нам іншого вибору, ніж почати діяти, адже він знову намагається спотворити ...
695161
  Барабаш Т.М. Конституційні вектори судової реформи України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 68-76. – ISBN 978-966-7166-35-9
695162
  Круглова С.С. Конституційні гарантії забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 102-108. – ISSN 2617-5967
695163
  Крегул Ю. Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення / Ю. Крегул, В. Хромей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 31-46. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
695164
  Бондаренко Б. Конституційні гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 105-108
695165
  Боровікова В.С. Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасні українські реалії / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-15. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
695166
  Мазур В.В. Конституційні гарантії реалізації речових прав на чуже майно // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 172-177. – ISBN 978-966-7166-35-9
695167
  Горова О.Б. Конституційні громадські права людини в Україні і забезпечення їх норм в цьому процессі : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Горова О. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
695168
  Горова Оксана Борисівна Конституційні громадянські права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі) : Дис. ... юрид. наук : 12.00.02: / Горова Оксана Борисівна ; НАВС України. – Київ, 2000. – 170 л. – Бібліогр.: с. 162-169
695169
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Дис....канд.юрид.наук: 12.00.02 / Грицкевич Сергій Геннадійович; НАВСУ. – Київ, 2002. – 214л. + Додаток: л.197-214. – Бібліогр.: л.179-197
695170
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грицкевич С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв.
695171
  Шомпол О.А. Конституційні екологічні права та обов"язки держави // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 263-265. – ISBN 978-966-419-304-4
695172
   Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-18-6
695173
  Ковальський В.С. Конституційні засади визначення принципів кримінального права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 68-73
695174
  Пелих Наталія Анатоліївна Конституційні засади діяльності міліції України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Пелих Наталія Анатоліївна; НАВСУ. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки:л.186-194. – Бібліогр.:л.176-185
695175
  Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.02. / КНУТШ; Пелих Н.А. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
695176
  Заєць О.І. Конституційні засади екологічного та земельного законодавства // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7649-48-8
695177
  Радченко А.М. Конституційні засади забезпечення охорони прав на сорт рослин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-7957-18-6
695178
  Брінцов А.І. Конституційні засади кодифікації аграрного законодавства України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 213-217. – ISBN 978-966-7957-18-6
695179
  Карелова Г. Конституційні засади кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 346-347
695180
  Корнєва Т.В. Конституційні засади митного контролю в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.95-101. – Бібліогр.: 7 н.
695181
  Перетятко Г. Конституційні засади обмеження права людини на інформацію у зв"язку з забороною втручання в особисте життя особи // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 46-47
695182
  Костяшкін І.О. Конституційні засади права власності на землю українського народу // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7169-06-9
695183
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Раневич Орест Юрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
695184
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення та юридичні гарантії їх реалізацї // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 196-198
695185
  Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи та удосконалення системи органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.59-63. – ISBN 966-667-078-Х
695186
  Ракул В. Конституційні засади становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.66-73. – ISSN 1561-4999
695187
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади становлення і розвитку парламентаризму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 302-314


  Розглядаються питання розвитку та становлення парламентаризму в Україні, діяльності політичних партій та взаємозалежності між діяльністю парламенту та роботою депутатських фракцій. Ключові слова: парламент, парламентаризм, депутатські фракції, ...
695188
  Антонова О.Р. Конституційні засади участі парламенту у формуванні та реалізації державної сімейної політики в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 19-25. – ISSN 2220-1394
695189
  Павлова О.В. Конституційні засади формування "екологічної держави" // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 59-63. – ISSN 2413-7189
695190
  Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 185-196. – ISSN 1026-9932
695191
  Черевичний Г.С. Конституційні зміни в умовах трансформації політичної системи наприкінці 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 527-528
695192
  Панфьорова М. Конституційні ідеї в політико-правовій думці українського середньовіччя // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 348-353
695193
  Шемшученко Ю. Конституційні ідеї М.С. Грушевського і сучасність // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 54-58. – ISBN 978-966-611-826-7
695194
  Боярський О. Конституційні настанови та процес розширення участі людини в місцевому самоврядуванні через актуалізацію феноменології нормопроектування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 94-99
695195
  Худик А.М. Конституційні обмеження права парламентської ініціативи у законодавчому регулюванні публічних фінансів: конституційний досвід європейських країн // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 338-340. – ISBN 978-966-171-322-1
695196
  Скворцова О.В. Конституційні обов"язки людини і громадянина // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
695197
  Пришва Н. Конституційні основи встановлення податків і зборів в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 420-424
695198
  Ващишин М.Я. Конституційні основи організації національної екомережі // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 287-290. – ISBN 978-966-7957-18-6
695199
  Шишкін В. Конституційні основи правового регулювання органів державної влади на акти воєнної агресії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 214-222. – ISSN 2310-6158
695200
  Приходько Х.В. Конституційні основи представницької демократії: доктринальні підходи та парламентські системи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 190-195. – ISBN 978-966-7166-35-9
695201
  Силенко Людмила Михайлівна Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Силенко Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
695202
  Силенко Л.М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Силенко Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
695203
  Сон С. Конституційні основи соціальної сутності української держави // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.73-78. – ISSN 1561-4999
695204
  Кампо В. Конституційні погляди Михайла Драгоманова та Сергія Подолинського і сучасність // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
695205
  Політанський В. Конституційні принципи громадянського суспільства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 202-203. – ISBN 978-966-301-169-1
695206
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні : дис. ... канд. [юрид.] наук : 12.00.02 / Нестор Яна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-213. – Бібліогр.: 8-9, 185-211 та в додатках: арк. 212-213
695207
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
695208
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Українській Народній Республіці // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 243-246. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
695209
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства у практиці судів загальної юрисдикції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 38-43. – ISSN 2220-1394
695210
  Федоренко В.Л. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 207-219. – ISBN 978-617-7507-75-7
695211
  Скрипнюк В.М. Конституційні принципи організації державної влади: теоретичні аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 171-178. – ISSN 0869-2491
695212
  Стецюк Н. Конституційні принципи поділу державної влади в Україні (від доктрини до практичної реалізації) // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 493-496
695213
  Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретації // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (21). – С. 17-29
695214
  Колісник В. Конституційні принципи територіальної цілісності держави у контексті національно-етнічного складу прикордонних регіонів України та Росії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 125-142. – ISSN 2310-6158
695215
  Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн : навч посіб. для студ. юр. вузів і фак. / В.М. Шаповал. – Київ : Вища школа, 1992. – 135 с. – ISBN 5110037817
695216
  Шаповал В. Конституційні статуси людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 57-77
695217
  Шараєвська Т.А. Конституційні та еколого-правові передумови формування права цивільного захисту в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 366-369. – ISBN 978-966-7957-18-6
695218
  Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 58-62. – ISSN 2409-4544
695219
  Ліховицький Я. Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 148-152. – ISSN 2409-4544
695220
  Слободян Б. Конституційні турботи / Б. Слободян, І. Ольшевський // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
695221
  Самбор М. Конституційні форми здійснення права на мирні зібрання: збори, мітинги, походи, демонстрації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 255-267. – ISSN 1026-9932
695222
  Каркач П.М. Конституційні функції прокуратури в діяльності суду : Навчальний посібник / П.М. Каркач, М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 116с.
695223
  Гулько Б. Конституційні цінності та нова філософія судової влади в Україні: людина, верховенство права, гідність // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 240-244. – ISSN 2227-7153
695224
  Розвадовський В. Конституційні цінності та проблеми українського державотворення 1989-2017 років // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 128-142. – ISSN 2310-6158
695225
  Савчин М. Конституційні цінності та установча влада: інституційна спроможність влади та права людини // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 31)
695226
  Кириченко Ю. Конституційній суд виходить зі сплячки / Ю. Кириченко, Б. Бондаренко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 3


  "Конституційний суд нарешті обрав голову і ухвалив регламент своєї діяльності. 21 лютого 2018 року головою Конституційного суду обрано Станіслава Шевчука, щодо фаховості якого сумнівів не виникне ні в кого. Він - суддя ЄСПЛ ad hoc, доктор юридичних ...
695227
  Селіванов А. Конституційність державності в Україні: смисл і форми забезпечення в нормах Конституції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 82-88. – ISSN 2310-6158
695228
  Різник С.В. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Різник Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
695229
  Мойсик В. Конституційність як предмет конституційного контролю і правосуддя // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 74-81. – ISSN 2310-6158
695230
  Статівка О.О. Конституційно- правові засади охорони природно-заповідного фонду України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 353-356. – ISBN 978-966-7957-18-6
695231
  Мельник Олена Володимірівна Конституційно-правова відповідальність вищих органіх державноої влади : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
695232
  Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується питання конституційно-правової відповідальності глави держави. В статье рассматриваются вопросы конституционно-правовой ответственности главы государства. The actual questions Head"s of State constitutional and legal ...
695233
  Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність Президента України: проблеми концептуалізації та інституціоналізації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 236-244. – ISSN 0869-2491
695234
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15с.
695235
  Руснак Б. Конституційно-правова відповідальність: практичні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 1992-9277
695236
  Мельник О.В. Конституційно-правова відпровідальність вищих органів державної влади. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 16л.
695237
  Ковальчук В. Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація / В. Ковальчук, Я. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 154-164. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
695238
  Ковтун В. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 148-152. – ISSN 2663-5313
695239
  Бевз О.В. Конституційно-правова категорія "довкілля": підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 316-320. – ISBN 978-966-7957-18-6
695240
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 31-42. – ISSN 2524-0323
695241
  Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-29
695242
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
695243
  Бездрій Р.Б. Конституційно-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні та в європейських країнах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 78-89. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
695244
  Курчин О.Г. Конституційно-правове забезпечення органами місцевого самоврядування містобудівної діяльності: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Курчин Олег Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
695245
  Кобрин В.С. Конституційно-правове положення глави уряду УНР в період правління Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 197-202. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
695246
  Земко А.М. Конституційно-правове регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 190-193. – ISBN 978-966-7957-18-6
695247
  Бутков О.І. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 24-35. – ISSN 2524-0323
695248
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень у деяких зарубіжних країнах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 19-30. – ISSN 2524-0323
695249
  Кравчук М. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Україні та країнах Європи // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – C. 250-253
695250
  Коваленко Анатолій Андрійович Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Коваленко Анатолій Андрійович; КУ ім Тараса Шевчанка. – К, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.161-180
695251
  Толкачова І.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 75-79. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
695252
  Правдюк А.Л. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 9 (25). – С. 135-147. – ISSN 2411-4413
695253
  Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.02 / Коваленко А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
695254
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні : ( проблеми теорії та практики). Монографія / Н.Г. Шукліна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-108-8
695255
  Марченко М.В. Конституційно-правове регулювання участі глави держави у законодавчому процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Марченко Микола Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 206 арк. – Додатки: арк. 206. – Бібліогр.: арк. 186-205
695256
  Антонова О. Конституційно-правове регулювання шлюбу та сім"ї в американських та азіатських державах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
695257
  Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання як предмет наукового дослідження // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 157-162. – ISSN 2309-818X
695258
   Конституційно-правовий аналіз функціонування інформаційної сфери громадянського суспільства // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-919-129-8
695259
  Фролов О.О. Конституційно-правовий інститут громадянства (підданства) в зарубіжних країнах / О.О. Фролов, К.В. Логунов // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 61-70. – ISSN 1993-0941
695260
  Вдовічен В.А. Конституційно-правовий компроміс держави і платника податку: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 347-349. – ISBN 978-966-171-322-1
695261
  Кулешов Д.В. Конституційно-правовий механізм забезпечення незалежності судової влади України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 43-53. – ISSN 2224-9281
695262
  Шмоткін О.В. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини Службою безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11
695263
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 252-266. – Бібліогр.: арк. 211-251
695264
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
695265
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим: проблеми теорії й практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-23. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Деякі теоретичні проблеми вдосконалення законодавства про конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Some theoretical issues of improving the legislation on the constitutional-legal status of the Autonomous Republic of Crimea.
695266
  Ревер С. Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 142-150. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
695267
  Кравчук В.М. Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя: окремі питання законодавчого регулювання // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-966-940-085-7
695268
  Бойко О.В. Конституційно-правовий статус вченого // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349


  Аналізуються поняття правового статусу, правового модусу, їх види та співвідношення. На основі проведеного аналізу розкриваються структурні елементи конституційно-правового статусу вченого. Досліджуються про- блеми реалізації окремих з них.
695269
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус інституту прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 116-125
695270
  Зозуля О.І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні : монографія / О.І. Зозуля. – Харків : Майдан, 2019. – 619, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-616 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-715-8
695271
  Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-226. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
695272
  Жукорська Я. Конституційно-правовий статус Президента України / Я. Жукорська, Р. Тарасюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 163-167. – ISSN 2524-0129
695273
  Мартинюк Р.С. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 66-75. – ISSN 2306-9082
695274
  Добош З.А. Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 254-263. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
695275
  Колодій О.А. Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи : монографія / О.А. Колодій ; Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 451, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-451 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7910-88-5
695276
  Цятковська А.М. Конституційно-правові аспекти євроінтеграційної стратегії України: поняття та регламентація // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 64-72. – ISSN 2412-8465
695277
  Журавський В.С. Конституційно-правові аспекти реалізації права громадян на освіту / В.С. Журавський, Ю.В. Хорт // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 156-161. – ISBN 978-966-7166-35-9
695278
  Скомороха Т.В. Конституційно-правові аспекти участі Президента України у законодавчому процесі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 222-227. – ISBN 978-966-7166-35-9
695279
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові види громадської експертизи в Україні // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 67-76. – ISSN 2617-9660
695280
  Григорчук М. Конституційно-правові гарантії захисту прав суб"єктів господарювання // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 102-112. – ISSN 2523-4552
695281
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 229 л. – Бібліогр.: л. 211 - 229
695282
  Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в державотворчому процесі в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядається роль конституційно-правових гарантій у створенні нових механізмів забезпечення прав та свобод людини і громадянина, які сприятливо впливають на демократичні процеси в Україні. The article deals with the role of constitutional and legal ...
695283
  Кудрявцев К. Конституційно-правові засади антидискримінаційної політики в аспекті сексуальної орієнтації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 123-125
695284
  Васін М.С. Конституційно-правові засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Васін Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
695285
  Пастух А.В. Конституційно-правові засади вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-7957-18-6
695286
  Дженжебір О. Конституційно-правові засади журналістської діяльності // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 167-170
695287
  Ямельська Х. Конституційно-правові засади заборони катувань та нелюдського поводження // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 569-571
695288
  Левус А. Конституційно-правові засади запровадження персональних та секторальних санкцій у світлі російської гібридної агресії проти України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 257-259
695289
  Ющенко О. Конституційно-правові засади звернення як форми участі громадян у законодавчому процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-28-6
695290
  Іонушас С.К. Конституційно-правові засади модернізації інституту прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Іонушас С.К.; Іонуша Сергій Констянтинович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
695291
  Городовенко А.В. Конституційно-правові засади модернізації системи судів загальної юрисдикції: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Городовенко Артур Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
695292
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-20. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Аналізується законодавство в сфері забезпечення екологічної безпеки, визначаються особливості гармонізації та вдосконалення відповідно до правового регулювання Європейського Союзу. Legislation in the sphere of ensuring environmental safety is ...
695293
  Ларін Є.О. Конституційно-правові засади реалізації права на інформацію в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ларін Євген Олександрович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
695294
  Олійник Ю. Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918-1939 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 117-124. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
695295
   Конституційно-правові засади становлення української державності. – Харків : Право, 2003. – 328с. – ISBN 966-7146-84-7
695296
  Пархоменко С. Конституційно-правові засади участі Президента України в процесі інтеграції в НАТО // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 359-360
695297
  Позняк Е.В. Конституційно-правові засади формування екологічного світогляду в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 283-286. – ISBN 978-966-7957-18-6
695298
  Павлова О.В. Конституційно-правові засади формування поняття "екологічної держави" в Україні: міжнародний досвід // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 348-349. – ISBN 978-966-7957-18-6
695299
  Влащенко С. Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 45-49. – ISSN 2308-9636
695300
  Мельник В.М. Конституційно-правові механізми регулювання системи державного управління в східноєвропейській транзитивній моделі: загальна геополітична теорія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 92-94
695301
  Богданова С.Д. Конституційно-правові основи взаємодії Верховної Ради України та Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Богданова Сніжана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
695302
  Федоренко Владислав Леонідович Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.169-193
695303
  Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Федоренко В.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 18л.
695304
  Ільїна К.О. Конституційно-правові основи державного суверенітету України // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 110-111
695305
  Богдан Ю.В. Конституційно-правові основи забезпечення доступу до інформації в Україні та країнах Європейського Союзу / Богдан Юлія Валеріївна. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
695306
  Середа Т. Конституційно-правові основи інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
695307
  Сущенко В.А. Конституційно-правові підстави вимушеного тимчасового обмеження державними органами прав і свобод людини та громадянина в Україні в умовах проведення антитерористичних заходів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сущенко Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
695308
  Криворучко І. Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 33-39. – ISSN 2414-4436
695309
  Багряк А. Конституційно-правові принципи застосування права вето президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 238-246. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
695310
  Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування України / В.С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 376с. – ISBN 966-7007-51-4
695311
   Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ, 2001. – 356с. – ISBN 966-02-2097-9
695312
  Крушніцька О. Конституційно–правове регулювання організації та діяльності адвокатури в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 305-306
695313
  Романюк О. Конституційно–правові гарантії прав людини за Конституцією УРСР 1937 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 242-244
695314
  Магновський І. Конституційно - правовий стітус особи (її громадські права і свободи) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
695315
  Бондаренко В І. Конституційно - правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності і корупції // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.212-217. – ISSN 1609-0462
695316
  Курило Т. Конституційно - правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.229-231. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
695317
  Добродумов П. Конституційно - правові основи економічної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.88-92
695318
  Бочарова Н.В. Конституціоналізація інтелектуальної власності в умовах інформаціонного суспільства і економіки знань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Бочарова Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 89 назв
695319
  Бочарова Н.В. Конституціоналізація міжнародного права як зовнішній чинник конституціоналізації правових систем країн світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
695320
  Марцеляк О. Конституціоналізація правової системи України: сучасні проблеми / О. Марцеляк, О. Стрєльцова // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 74-81. – ISSN 2522-4883
695321
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : теорія та практика : монографія / О.В. Стрєльцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 531, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-436-0
695322
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02, 081 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 501, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 441-501, [4]
695323
  Стрєльцова О. Конституціоналізація співробітництва України з ЄС на підставі Угоди про асоціацію: перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-61. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
695324
  Кочин В. Конституціоналізм як боротьба за право // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 2310-6158
695325
  Кичун В. Конституціоналізм як зміст механізму застосування Конституції України / В. Кичун, І. Онищук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 50-58. – ISSN 2310-6158
695326
  Георгіца А.З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А.З. Георгіца, І.Є. Словська // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.57-61. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
695327
  Миколенко В. Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 22-26. – ISSN 2524-0129
695328
  Швачка Г.О. Конституція Автономної Республіки Крим у системі законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-22
695329
  Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / О.Л. Копиленко; АПНУ; Ін-тут держ.і права НАНУ. – Київ : Таксон, 2001. – 362с. – ISBN 966-7128-31-8
695330
  Рагушіна І. Конституція Варшавського князівства 1807 року: основні риси та історично-правове значення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 100-102
695331
  Речицький В. Конституція Европи як модель політичної цивілізації // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 5-7
695332
   Конституція і конституційні зміни в Україні = Constitution and Constitutional Amendments in Ukraine : збірник, присвяч. пам"яті Віктора Мусіяки / [Центр Разумкова ; упоряд. П. Стецюк ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко]. – Київ : Заповіт, 2020. – 297, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7272-89-0
695333
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Дис... докт.юрид.наук: 12.00.01.12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; Нац. Академія Внутрішніх Справ України. – Київ, 1998. – 391л. – Бібліогр.:л.182-191
695334
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Автореф... докт.юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 36с.
695335
  Серьогін В. Конституція інформаційного суспільства: ознаки, зміст, перспективи розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 471-477
695336
  Шаповал В.М. Конституція Італійської Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / В.М. Шаповал. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 61, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-17-8
695337
   Конституція Козацької України 1710 року = The constitution of Cossack Ukraine of 1710 / [Нац. заповідник "Софія Київська" ; вступ. ст., пер. Дмитра Гордієнка ; пер. англ. Н. Тимошенко ; ред. англ. С. Божко, укр. А. Лясковський ; художник В. Клейменов]. – Факсим. вид. – Київ : Горобець, 2022. – 67, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., англ. та укр., лат. ориг. – (Серія "Бібліотека Софії Київської" = "Library of St. Sophia of Kyiv" Series). – ISBN 978-966-2377-66-8
695338
  Томенко М. Конституція Михайла Грушевського // Україна: історія Конституції : [навч. посібник] для використання у загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-966-11-0669-6
695339
  Ренч Т. Конституція моральності = Die Konstitution der Moralitat : трансцендентальна антропологія і практ. філософія : з передм. до кишеньк. вид. 1999 р. : метод і самопізнання / Томас Ренч ; пер. з нім. Володимира Приходька. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 347, [1] с. – Покажч.: с. 342-347. - Пер. за вид. : Die Konstitution der Moralitat. Transzendentale Anthropologie und praktische Philosophie / Thomas Rentsch. Suhrkamp, 2010. - Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 338-341 та в підрядк. прим. – (ZETESIS : серія наукових перекладів / редкол.: Єрмоленко А.М. [та ін.] ; відп. ред.: Богачов А.Л. [та ін.]). – ISBN 978-966-378-147-1
695340
  Білик М.В. Конституція національно-культурної автономії українців на Далекому Сході (30 травня 1919 р.): маловідоме джерело українського права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 12-16. – ISSN 2413-6433
695341
   Конституція незалежної України : у 3-х кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-005-6
Кн. 2, ч. 1 : Документи, статті. – 1997. – 278 с.
695342
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-205-4
Кн.3. Ч.3. : Документи. Стенограми. – 1999. – 480с.
695343
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-206-2
Кн.3, Ч.4 : Стенограми. – 1999. – 448с.
695344
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 966-546-209-7
Кн.3. Ч.5 : Стенограми. – 2000. – 316с.
695345
  Зінченко О.В. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська конституція 1791 p.: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 59-68. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
695346
   Конституція Польської Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / [Центр політико-правових реформ ; пер. та передм.: В.М. Шаповал]. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 80, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2214-03,1
695347
  Кострова М.В. Конституція розвинутого соціалістичного суспільства : Бібліограф. покажчик / М.В. Кострова, О.І. Хміль. – Львів, 1978. – 64с.
695348
   Конституція Словацької Республіки. – Прага, 1992. – 49с.
695349
  Каррі Д.П. Конституція сполучених штатів Америки : посібник для всіх / Д.П. Каррі. – Київ : Веселка, 1993. – 192с. – ISBN 5-301-01602-4
695350
  Горкін О.Ф. Конституція СРСР - великий документ історичних завоювань радянського народу / О.Ф. Горкін. – К, 1945. – 16с.
695351
  Карева М.П. Конституція СРСР / М.П. Карева. – 2-е вид. – Х, 1949. – 180с.
695352
  Середа І.О. Конституція СРСР про права колгоспників / І.О. Середа. – К, 1979. – 96с.
695353
  Федоренко В.Л. Конституція та конституціоналізм: сутність, сенси і взаємозумовленість // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 78-94. – ISSN 2524-0323
695354
  Ковальчук В. Конституція та легітимація державної влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 342-347. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
695355
  Батанов О.В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституція України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
695356
   Конституція України - гарант захисту прав людини : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2006. – 55с. – ISBN 966-346-208-6
695357
  Ярошенко О. Конституція України - основна засада регулювання трудових відносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.75-81
695358
  Майданник О. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 24-32. – ISSN 2308-9636
695359
   Конституція України. – Київ, 1992. – 32 с.
695360
   Конституція України. – К., 1993. – 91с.
695361
   Конституція України. – К., 1996. – 55с.
695362
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Головю спеціалізю ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 112 с.
695363
   Конституція України. – Київ, 1997. – 76 с.
695364
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Вікар, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-00-9
695365
   Конституція України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 92с. – ISBN 966-611-101-2
695366
   Конституція України : Закон "Про прийняття Конституції України і введення ії в дію". Повний текст Конституції України. Предметний покажчик. – Харків : Ранок.Веста, 2002. – 48с. – ISBN 966-679-207-9
695367
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 64с. – ISBN 966-696-084-2
695368
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Харків : Фоліо, 2004. – 48с. – ISBN 966-03-2610-6
695369
   Конституція України : (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). – Київ : Ліра, 2006. – 96с. – ISBN 966-8251-43-1
695370
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 103, [1] с. – Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – ISBN 978-966-611-960-8
695371
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : в ред. від 2 черв. 2016 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 64, [4] с. – На звороті тит. арк.: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. В ред. від 2 черв. 2016 р. - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-082-0
695372
   Конституція України : станом на 01 листоп. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2018. – 79, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-469-8
695373
   Конституція України : наук.-практ. коментар / [Я.О. Берназюк, А.Г. Бірюкова, В.О. Величко та ін.]. – Київ : Професіонал, 2020. – 287, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – ISBN 978-966-370-368-8
695374
  Марцеляк О. Конституція України 1996 р. - установчий правовий акт формування державності України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 273-277
695375
  Ноняк М. Конституція України детермінанта утвердження відновлення української державності // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 322-324
695376
  Пахомов І Конституція України і виконавча влада // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41. – ISSN 0132-1331
695377
  Петрів О. Конституція України і суспільна мораль українського народу // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 387-391
695378
  Бородач Т. Конституція України основа утвердження місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 83-84
695379
  Костицький В. Конституція України та її соціальне призначення // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
695380
  Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практика реалізації : До десятої річниці прийняття Коституції України / Скрипнюк О.В.; Відп. ред. В.М. Литвин; Академія правових наук України. – Київ, 2005. – 168с. – ISBN 966-313-282-5
695381
   Конституція України та проблеми систематизації законодавства : збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-31-8
Вип. 5. – 1999. – 366с.
695382
  Селіванов А. Конституція України у правотворенні сучасного публічного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 239-245. – ISSN 2310-6158
695383
  Решота В. Конституція України як джерело адміністративного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 316-324. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
695384
  Краснова М.В. Конституція України як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-7957-18-6


  Стаття присвячена кафедрі екологічного права Київського університету ім. Т. Шевченка. Згадуються професори КУ - Балюк Г.І., Позняк Е.В. та інш.
695385
  Дзюба В.Т. Конституція України як правова основа забезпечення прав постраждалих від кримінально-правових посягань // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 92-99
695386
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 80с.
695387
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Б.м., 1996. – 120с.
695388
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 64с.
695389
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96с. – ISBN 966-7302-74-1
695390
  Шаповал В. Конституція України: життя "складного підлітка" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С 4


  Будь-яка подія суспільного значення передбачає її коментарі, і важливо, щоб ці коментарі не підмінялися панегіриками. Визначне значення мало прийняття 28 червня 1996р. Конституції України. Однак і за 20 років після цієї дати загальний стан вітчизняного ...
695391
   Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громодянина : Навч. посібник. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 544с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-611-015-6
695392
  Ромовська З. Конституція України: проблеми слова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; редкол.: Варфоломеєва Т.В., Лазебний Л.Л., Гончаренко В.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (176). – С. 36-37
695393
  Власенко С. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С.78-86. – ISSN 1026-9932
695394
  Стецюк Н. Конституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 155-161. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
695395
  Іванова А.Ю. Конституція Української Народної Республіки: до історії творення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 181-191. – ISSN 0869-2491
695396
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1931. – 32с.
695397
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1933. – 30с.
695398
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1944. – 29с.
695399
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1946. – 24с.
695400
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1950. – 28с.
695401
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1952. – 31с.
695402
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1954. – 31с.
695403
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 60с.
695404
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 31с.
695405
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1966. – 30с.
695406
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1967. – 31с.
695407
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1969. – 32с.
695408
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1970. – 31с.
695409
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : Політвидав України, 1972. – 31 с.
695410
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1975. – 32с.
695411
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 50с.
695412
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 49с.
695413
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 45с.
695414
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1979. – 72 с.
695415
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1982. – 44с.
695416
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1984. – 46с.
695417
  Стрельцов Л.М. Конституція Української РСР / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1962. – 31 с.
695418
  Скрипнюк О.В. Конституція УНР 1918 р. і сучасний конституціоналізм // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 103-112. – ISSN 0869-2491
695419
  Шикір Д.О. Конституція УНР 1918 року та її вплив на реалізацію ідеї соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 406-408. – ISBN 978-617-7777-14-3
695420
  Шикір Д. Конституція УНР 1918 року та її вплив на розвиток конституційного законодавства України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 264-266
695421
   Конституція Французької Республіки : [(з передм. Володимира Шаповала)] / [Центр політико-правових реформ ; пер. на укр. В. Шавовала]. – Київ : Москаленко О.М., 2018. – 55, [1] с. : портр. – На тит. арк. перекладач та авт. передмови зазнач. як автор. – ISBN 978-966-2214-13-0
695422
  Синельнікова Р.Д. Конституція Чехословацької соціалістичної республіки // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 59-66
695423
  Пустовалова І. Конституція як інструмент реформування економіки в умовах перехідної демократії: досвід України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 433-438
695424
  Костицький В. Конституція як суспільний договір // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 109-114
695425
  Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд : професійні та суспільні погляди / професор А.О. Селіванов ; Акад. правових наук України. – Київ : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2009. – 559, [1] с. : іл. – На обкл. зазнач. також: Проблеми теорії і практики. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7909-38-3
695426
  Мусіяка В. Конституція: 20 років по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 4-5


  Розмова з одним із авторів Конституції України 1996 року, професором Києво-Могилянської академії Віктором Мусіякою: "Ми були романтиками і вважали, що ухвалили Основний Закон, за яким віднині житиме суспільство й влада. А отримали - постійну ...
695427
  Гладкова Т.Л. Конституцйні засади входження України у правовий простір Європейського Союзу // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 196-208. – ISBN 978-966-7166-35-9
695428
  Багай Н.О. Конституцйні засади законодавчого регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7957-18-6
695429
  Шульженко Ю.Л. Конституцыйний Суд России между прошлым и будущим / Ю.Л. Шульженко, В.Е. Чиркин // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 24-30. – ISSN 0132-0769
695430
  Петрова А.М. Конститучция СССР об экономической системе развитого социализма / А.М. Петрова. – Л., 1979. – 22с.
695431
  Марцеляк О.В. Конститущйно-правовий статус Голови Верховної Ради України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-13.
695432
  Крутікова О. Конституювання жіночої ідентичності в контексті материнсько-доньчиних стосунків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 192-202. – ISSN 1810-2131
695433
  Баштанник В. Конституювання наддержавного управління в системі міжнародно-правових відносин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 200-215.
695434
  Здіорук С. Конституювання Православної Церкви України як чинник зміцнення національної безпеки Української Держави // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 136-149. – ISBN 978-966-02-8853-9
695435
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
695436
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
695437
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Дис. ... канд. соціолог. наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л.176-216
695438
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
695439
  Полтавець С.В. Конституювання української державності в міжнародно-правових актах періоду гетьманщини // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 313-319. – ISBN 978-966-7166-35-9
695440
  Косьмій Ю.В. Конституювання як визначальна складова діяльності соціальних суб"єктів політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 208-215
695441
  Стадник Є.А. Констиуційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 98-100. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
695442
   Констітуція Украінської Соціялістичної Радянської Республіки : Затверджена Всеукр. з"їздом рад на засіданні 14 березня 1919 р. і прийнята в дефінітивній редакції Центр. Викон. Комітетом на засіданні 14 березня 1919 р. – Харьків (Харків) : Всеукраїнське державне вид-во, 1920. – 15 с. – (Украінська Соціялістична Радянська Республіка ; № 53)
695443
  Ладигін С. Констнтуційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / С. Ладигін, О. Нестеренко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 25-29.
695444
  Мартыновская М.К. Констпект лекций "История русского литературного языка". / М.К. Мартыновская. – Одесса, 1966. – 75с.
695445
  Копєйцева Л. Конструенти психологізму у романі Р. Іванчука "Вогненні стовпи" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 113-118. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
695446
  Козырев Г.И. Конструирование "жертвы" как способ создания управляемой конфликтной ситуации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.63-72. – ISSN 0132-1625
695447
  Мушин И.А. Конструирование алгоритмов и графов обработки данных сейсморазведки / И.А. Мушин. – М., 1983. – 264с.
695448
  Грибов М.М. Конструирование амортизационных систем РЭА с помощью моделирования / М.М. Грибов, Ю.И. Жвакин. – Москва, 1977. – 126 с.
695449
   Конструирование апериодических плёночных усилителей. – М., 1972. – 141с.
695450
  Сачков Д.Д. Конструирование аппаратуры : Учебное пособие для техникумов / Д.Д. Сачков. – Москва-Ленинград : ГЭИ, 1951. – 271с.
695451
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики: уч. пособие / Н.А. Митрейкин. – М., 1975. – 272с.
695452
  Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин : Учебное пособие для вузов / П.А. Зельцман. – Москва : Недра, 1968. – 180с.
695453
   Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф. Борисов, Ю.И. Боченков, Б.Ф. Высоцкий, Н.Л. Дембицкий, А.С. и др. Назаров; Высоцкий Б.Ф. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с.
695454
  Смирнов Г.Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств / Г.Г. Смирнов. – Л., 1988. – 303с.
695455
   Конструирование библиотек программ. – М., 1986. – 99с.
695456
   Конструирование библиотек программ. – М., 1988. – 106с.
695457
  Назаренко М.И. Конструирование биографий в исторических анекдотах (Д. Хармс, Н. Доброхотова и В. Пятницкий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 159-170. – ISBN 966-8571-23-1
695458
  Симонов А. Конструирование британской национальной идентичности // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 371-373. – ISBN 978-966-171-783-0
695459
  Бродкин М В. Конструирование бытового радиокомплекса / М В. Бродкин, . – М, 1975. – 151с.
695460
  Оманидзе М.М. Конструирование Ваймарской республики : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оманидзе М. М.; МВССО УССР, Хар. гос. юр. ин-т. – Х., 1985. – 15л.
695461
  Данилин Б.С. Конструирование вакуумных систем / Б.С. Данилин. – М-Л, 1959. – 272с.
695462
  Урусов В.С. Конструирование вероятных кристаллических структур минералов / В.С. Урусов. – М., 1990. – 128с.
695463
  Арсламбеков В.А. Конструирование высокочувствительных весов для физико-химических исследований / Арсламбеков В.М. ; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1972. – 149 с. : ил. – Список лит.: с. 143-144 (52 назв.)
695464
  Щелкунов С.Н. Конструирование гибридных молекул ДНК / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск, 1987. – 166с.
695465
  Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками / Э.Л. Виноградова. – Москва, 1978. – 49 с.
695466
  Чурабо Д.Д. Конструирование деталей и узлов радиоаппаратуры. / Д.Д. Чурабо. – М.-Л., 1963. – 440с.
695467
  Боздех И. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам / И. Боздех. – Москва, 1981. – 304 с.
695468
  Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев / Л.П. Шершнева. – М, 1991. – 256с.
695469
  Малькова Д.А. Конструирование женского легкого платья / Д.А. Малькова. – Москва, 1953. – 176 с.
695470
  Стетюха Л.Т. Конструирование женского легкого платья и белья. / Л.Т. Стетюха. – М, 1953. – 364с.
695471
  Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова. – Москва, 1990. – 128с.
695472
  Янчевская Е.А. Конструирование женской легкой одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 112с.
695473
  Воронина О.А. Конструирование женственности : социокультурный анализ // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.50-67. – ISSN 0236-2007
695474
  Гелль П.П. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры : учебник / П.П. Гелль, Иванов-Есипович. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 536 с.
695475
  Шерстнев В.В. Конструирование и микроминиатюризация ЭВА / В.В. Шерстнев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 271 с.
695476
  Куземин А.Я. Конструирование и микроминиатюризация электронной вычислительной аппаратуры: уч. пособие / А.Я. Куземин. – Москва., 1985. – 279с.
695477
   Конструирование и применение специализированных средств вычислительной техники. – К., 1980. – 97с.
695478
   Конструирование и производство планетарных передач. – Алма-Ата, 1974. – 245с.
695479
  Силантьев А.В. Конструирование и производство электронных машин / А.В. Силантьев. – М., 1978. – 116с.
695480
  Муштаев В.И. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем / В.И. Муштаев. – М., 1991. – 342с.
695481
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем / А.И. Пипко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 504с.
695482
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 504с.
695483
  Колищук В.Т. Конструирование и расчет магнитофонов / В.Т. Колищук, Е.Н. Травников. – Киев, 1965. – 390 с.
695484
  Пономарев М.Ф. Конструирование и расчет микросхем и микропроцессоров / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 175 с.
695485
  Бекин Н.Г. Конструирование и расчёт полимерного оборудования : сб. науч. тр. / ред. Н.Г. Бекин. – Ярославль : [б. и.], 1988. – 140 с.
695486
   Конструирование и расчёт полосковых устройств : учебное пособие для вузов. – Москва : Советское радио, 1974. – 295 с.
695487
   Конструирование и расчёт прецизионных проволочных потенциометров с нелинейной характеристикой, 1959. – 10с.
695488
  Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М., 1961. – 624с.
695489
  Лебедев О.Т. Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем / О.Т. Лебедев. – Ленинград, 1976. – 326 с.
695490
  Агошков М.И. Конструирование и расчёты систем и технологии разработки рудных месторождений / М.И. Агошков. – Москва : Наука, 1965. – 220 с.
695491
   Конструирование и создание высокопродуктивных агроценозов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 127с.
695492
  Своциль И. Конструирование и способы производства печатных схем / И. Своциль, 1962. – 28с.
695493
  Ковалевский Р.Е. Конструирование и технология вакуумноплотных паяных соединений / Р.Е. Ковалевский, А.А. Чекмарев. – Москва, 1968. – 208 с.
695494
   Конструирование и технология изготовления гибридных интегральных схем. – Москва, 1977. – 114с.
695495
  Цессарский Б.И. Конструирование и технология изготовления пресс-форм для фарфоровых изделий / Б.И. Цессарский. – Москва; Ленинград, 1965. – 72с.
695496
  Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1970. – 364 с.
695497
   Конструирование и технология микросхем : курсовое проектирование. – Москва : Высшая школа, 1983. – 99 с.
695498
   Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование / Л.А. Коледов, В.А. Волков, Н.И. Докучаев, Э.М. Ильина, Н.И. Патрик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 231 с.
695499
   Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1983. – 100 с.
695500
   Конструирование и технология печатных плат. – Москва : Высшая школа, 1973. – 214 с.
695501
  Бушминский И.П. Конструирование и технология пленочных СВЧ микросхем / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1978. – 144 с.
695502
  Выпов Г.П. Конструирование и функционирование программного обеспечения для АСУ / Г.П. Выпов, Л.И. Саламатина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 153с.
695503
  Бухштабер В.М. и др. Конструирование интерактивных систем анализа данных / В.М. и др. Бухштабер. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 117с.
695504
  Даниленко О. Конструирование истории и социокультурные идентичности в Украине (2005-2006, 2013-2014) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 24-45. – ISSN 1822-5136
695505
  Смирнов Л.И. Конструирование кассетных любительских магнитофонов / Л.И. Смирнов. – Москва : Энергия, 1977. – 64 с.
695506
  Хруцкая Мария Михайловна Конструирование кокъюгатов синтетических и природных макромолекул при использовании обращенных мицелл в качестве микрореакторов-матриц : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хруцкая Мария Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 19л.
695507
  Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. / Д. Грис. – Москва : Мир, 1975. – 544с.
695508
  Бартенев Л.С. Конструирование компонентов микросхем : (учеб. пособ. для студ. спец. 0705) / Л.С. Бартенев, Л.Н. Тюльников ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : ГГУ, 1977. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-104 (18 назв.)
695509
  Обухова Конструирование компьютерной обучающей программы на основе теории П. Я. Гальперина / Обухова, Поршнев, Е.Р. и др. Поршнева // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
695510
  Захарьящев Л.И. Конструирование линий задержки / Л.И. Захарьящев. – Москва, 1972. – 192 с.
695511
  Попов А.А. Конструирование линий передачи СВЧ диапазона : учебное пособие / А.А. Попов. – Горький, 1978. – 38 с.
695512
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 319 с.
695513
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 240 с.
695514
  Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей / В.К. Черкунов. – Москва : Энергия, 1980. – 113 с.
695515
  Костиков В. Конструирование любительских телевизоров / В. Костиков. – Москва, 1961. – 173 с.
695516
  Бриллиантов Д.П. Конструирование любительских цветных телевизоров / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1984. – 128 с.
695517
  Шульгин К.А. Конструирование любительстких коротковолновых передатчиков / К.А. Шульгин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 136 с.
695518
  Яшин А.А. Конструирование микроблоков с общей герметизацией / А.А. Яшин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 100 с.
695519
  Барканов Н.А. Конструирование микромодульной аппаратуры / ред. Н.А. Барканов. – Москва : [Б. и.], 1968. – 416 с.
695520
  Корячко В.П. Конструирование микропроцессорных систем контроля РЭА / В.П. Корячко. – Москва : Радио и связь, 1987. – 159 с.
695521
   Конструирование микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1975. – 121 с.
695522
  Демушина О.Н. Конструирование мифов в современной России // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 88-90
695523
  Кендиван Д-С О. Конструирование модельных обучающих задач по курсу химии // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
695524
   Конструирование научной космической аппаратуры. – М., 1976. – 250с.
695525
   Конструирование научных космических приборов. – М., 1985. – 143с.
695526
  Кутузов А.Г. Конструирование новой модели подготовки кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе разработки инновационной модели высшего педагогического образования, характеризующейся вариативностью, интеграцией профессионального и личностного развития специалиста, ...
695527
  Мячин В.А. Конструирование оборудования окрасочных цехов. / В.А. Мячин, В.А. Шабельский. – М., 1989. – 183с.
695528
  Гуров В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно - компетентностной технологии // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-18. – ISSN 1609-4646


  В статье на примере колледжа рассматриваются особенности функционирования учреждений среднего профессионального образования в современных условиях модернизации системы профессионального образования; основные подходы и принципы конструирования ...
695529
  Менг Т.В. Конструирование образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 35-40. – ISSN 0321-0383


  В статье предложен подход к конструированию образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы, основанный на идеях конструктивизма в образовании. Обосновывается новая роль преподавателя высшей школы, которая рассматривается в аспекте ...
695530
  Варьяс Ю.В. Конструирование организационной структуры управления / Ю.В. Варьяс. – Москва, 1982. – 64с.
695531
  Будов В.М. Конструирование основного оборудования АЭС. / В.М. Будов, В.А. Фараонов. – М, 1985. – 264с.
695532
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устройств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1980. – 271с.
695533
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устройств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1986. – 256с.
695534
   Конструирование приборов для изучения космоса. – М., 1985. – 128с.
695535
   Конструирование программых средств интеллектуализации. – Новосибирск, 1988. – 188с.
695536
  Румянцев М.М. Конструирование радиовещательных приемников / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 208 с.
695537
  Фролов А.Д. Конструирование радиоприемников / А.Д. Фролов. – Москва : Советское радио, 1948. – 176 с.
695538
  Пестряков В.Б. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры / В.Б. Пестряков. – Москва, 1969. – 208 с.
695539
  Лебедев О.Т. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры на основе интегральных схем / О.Т. Лебедев, М.А. Огибин. – Ленинград, 1974. – 272 с.
695540
  Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом элетромагнитной совместимости / А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1989. – 222 с.
695541
  Бушенков В.А. Конструирование регуляторов на ЭВМ / В.А. Бушенков, Г.В. Смирнов. – М., 1991. – 40с.
695542
   Конструирование роботов. – Москва, 1986. – 358с.
695543
  Славик И. Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей / И. Славик. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 220 с.
695544
   Конструирование силовых полупроводниковых преобразовательных агрегатов. – Москва, 1973. – 288 с.
695545
   Конструирование систем программирования обработки данных. – Москва : Статистика, 1979. – 269 с.
695546
  Нечитайло И.С. Конструирование социальной и исторической памяти средствами образования (на примере ХГУ "НУА") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 106-117. – ISSN 1993-5560


  "В статье затрагивается проблема конструирования социальной и исторической памяти. Раскрывается социологическая точка зрения на феномен социальной памяти. Историческая память рассматривается как наиболее яркая форма проявления социальной памяти, ...
695547
  Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 2004. – 200с. – На тит. листе: 200-летию Казанского государственного университета посвящается. – ISBN 5-7464-0527-2
695548
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разностного типа и иох использование при расчете физико-механических полей методом R-функций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бобылева О.Н.; Ворошиловградский машиностроит. инст. – Ворошиловград, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.141-147
695549
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разсностного типа и их использование при расчете физико-механических полей метдом R-функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бобылева О. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 20 с.
695550
  Леннартц Г. Конструирование схем на транзисторах / Г. Леннартц, В. Таэгер. – М.-Л, 1964. – 384с.
695551
  Мартьянов Б.К. Конструирование телефонной аппаратуры / Б.К. Мартьянов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 212 с.
695552
  Кейн В.М. Конструирование терморегуляторов / В.М. Кейн. – М, 1971. – 152с.
695553
  Харламов С.В. Конструирование технологических машин и аппаратов / С.В. Харламов. – Л, 1974. – 272с.
695554
  Крючков А.А. Конструирование транзисторных любительских телевизоров / А.А. Крючков. – Москва, 1972. – 104 с.
695555
  Ткаченко Г.А. Конструирование транзисторных приемников прямого усиления / Г.А. Ткаченко. – Москва : Энергия, 1975. – 63 с.
695556
  Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов / А.В. Сапожников. – изд. 2-е, переработ. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 360 с.
695557
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев. – М., 1966. – 362с.
695558
  Мишустин И.А. Конструирование упрощенных электрофонов / И.А. Мишустин. – Москва, 1977. – 145 с.
695559
   Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. – М., 1978. – 200с.
695560
  Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики / Г.Е. Лукич. – М., 1979. – 183с.
695561
  Бурнашев К.Э. Конструирование человека в социальном пространстве // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.323-328. – ISSN 1606-951Х
695562
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – Москва, 1984. – 248с.
695563
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 311с.
695564
  Розин Б.Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б.Б. Розин, М.А. Ягольницер; Отв. ред. А.М. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 176 с.
695565
   Конструирование экранов и СВЧ-устройств / А.М. Чернушенко, Б.В. Петров, Л.Г. Малорацкий, Н.Е. Меланченко, А.С. Бальсевич; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1990. – 350 с.
695566
  Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры / Н.Б. Полонский. – Москва : Советское радио, 1979. – 215с. – (Библиотека радиоконструктора)
695567
  Окоси Т. Конструирование электронной пушки лампы бегущей волны / Т. Окоси. – Москва, 1961. – 40с.
695568
  Преснухин Л.Н. Конструирование электронных вычислительных машин и систем / Л.Н. Преснухин, В.А. Шахнов. – М, 1986. – 512с.
695569
  Тюлин В.А. Конструирование электрорадиоэлементов с использованием методов оптимизации / В.А. Тюлин, А.И. Фефер. – Москва, 1987. – 52 с.
695570
  Никитин Ю.М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей / Ю.М. Никитин. – М, 1961. – 288с.
695571
  Андреевский М.Н. Конструирование элементов радиопередатчиков, устанавливаемых на подвижных объектах / М.Н. Андреевский. – Москва, 1959. – 26с.
695572
   Конструирование ядерных реакторов. – М., 1982. – 398с.
695573
  Воронов Сергей Викторович Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воронов Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
695574
  Воронов С.В. Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Дис... канд. физ.мат.наук: 05.13.11 / Воронов С. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 152л. – Бібліогр.:л.118-130
695575
  Лачинян Л.А. Конструирование, расчет и эксплуатация бурильных геологоразведочных труб и их соединений / Л.А. Лачинян, С.А. Угаров. – М, 1975. – 231с.
695576
  Чуйко В.Л. Конструирующее мышление и технологическое применение науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
695577
  Ковалевська А.В. Конструкт-моделювання в парадигмі політичних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 76-79


  Запропоновано класифікацію політичних слоганів з урахуванням їх сугестивної природи, виокремлено загальні тенденції синтезу та лінгвальні домінанти їх структури із залученням новітніх методик НЛП. In the article, classification of political slogans is ...
695578
  Неборякина В.В. Конструкт "стиль учебной деятельности" и методология его исследования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 16-23


  Показано, что в методологии единой гуманитарной науки о личности, а также в методологии антропологии, соционика претендует на статус общей науки, т. к. обладает целым набором необходимых категорий и инструментов.
695579
  Шестопалова Т. Конструкт історії літератури в науково-критичній думці Ю.Лавріненка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 127-133. – ISBN 978-966-171-312-2
695580
  Малишенко Л.О. Конструкти електронної демократії як вирішальні чинники формування "порядку денного" суспільно-політичного життя / Л.О. Малишенко, О.П. Михайловська // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 67-71. – ISSN 2519-2949
695581
  Оніщенко Н. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 24-30. – ISSN 2306-9082
695582
  Дзгоев В.Д. Конструктивизации алгебраических конструкций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дзгоев В.Д.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1981. – 6л.
695583
  Ган А. Конструктивизм / А. Ган. – Тверь : 2-я Гостипография, 1922. – 70 с.
695584
   Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке : (материалы "круглого стола") / В.А. Лекторский, В.Ф. Петренко, Б.И. Пружинин, Е.Н. Князева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-38. – ISSN 0042-8744
695585
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 127-133. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
695586
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 75-81. – ISSN 0042-8744
695587
  Улановский А.М. Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм : мир как интерпретация // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.35-45. – ISSN 0042-8841
695588
  Смит В. Конструктивистская и экологическая рациональность в экономической теории // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 536-617. – ISSN 1815-1345
695589
  Князева Е.Н. Конструктивистская эпистемология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 88-103. – ISSN 0235-1188
695590
  Дмитриев Г.Д. Конструктивистский дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
695591
  Данцелян Н.В. Конструктивистский подход и современная зпистемология // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 2073-9702
695592
  Пєтухов А.П. Конструктивізація як симптом міждисциплінарності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 43-44
695593
  Воєвська К. Конструктивізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 4. – С. 124-127. – ISSN 0130-321Х
695594
  Спиридонова К.О. Конструктивізм і теорія спільнот безпеки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 316-321. – ISSN 2076-1554
695595
  Колотило В.В. Конструктивізм ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
695596
  Леврінц М.І. Конструктивізм як філософсько-епістемологічне підгрунтя підготовки вчителів у США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 120-124. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
695597
  Пєтухов А.П. Конструктивізм: самодостатність поза ідеологією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 213-214
695598
  Кузик П. Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики "міжнародної анархії" до ідеї невідворотності світової держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-103. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
695599
  Комар О. Конструктивістська парадигма освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 36-45
695600
  Пєтухов А.П. Конструктивістське виправдання дисциплінарності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 62-67


  У статті, виходячи із настанов радикального конструктивізму, ми досліджуємо співвідношення типу наукової раціональності зі способом філософського осмислення засад науки у їх стосунку щодо стратегій дисциплінарної демаркації наукового знання. Питання ...
695601
  Спасенко Н.М. Конструктивістське переосмислення кантової ідеї морального суб"єкта в теорії справедливості Джона Ролза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 159-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Дж. Ролза. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in political philosophy by J. Rawls.
695602
  Ведмедєв М.М. Конструктивістський дискурс в науці і культурні ресурси пізнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 11-13
695603
  Галушко О.С. Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 193-199. – ISSN 2077-8309
695604
  Куницька І. Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років : проблема жанрової ідентифікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 68-72. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
695605
  Рижко В.А. Конструктивістські методи побудови логіко-математичного знання та їх гносеологічний зміст // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
695606
  Дзюба Т. Конструктивістські підходи як стратегія дослідження національної ідентичності у публіцистичному дискурсі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 3-8. – Бібліогр.: Літ.: С. 7-8; 14 назв. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано можливості застосування теорії конструктивізму під час розгляду ідентичності в публіцистичному наративі: соціальні комунікації як чинник національної ідентифікації. В статье исследуются возможности применения ...
695607
  Сінченко О. Конструктивістські принципи літературної теорія Валеріана Поліщука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
695608
  Шебеліст С. Конструктивістсько-кубістичний Кобзар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 липня (№ 123)


  У 1920-х роках скульптор Іван Кавалерідзе створив у Полтаві унікальний монумент Тарасові Шевченку.
695609
  Ковальчук І.П. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області : монографія / І.П. Ковальчук, В.Г. Юровчик ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-617-607-038-2


  В пр.№1707630 напис: Олійнику Я.Б. від автора з найкращими побажаннями. 2012 р. Підпис.
695610
  Петлін В.М. Конструктивна географія як фундаментальна складова сучасної природничої науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
695611
  Шищенко П.Г. Конструктивна географія: діяльнісний вимір, науковий і освітній зміст / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 244-255. – ISBN 978-966-644-059-7
695612
  Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення = Constructive geoecology: Scientific Fundamentals and Practical Use / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – Київ : Маклаут, 2008. – 320с. : іл. – ISBN 978-966-96939-4-8
695613
  Моргацький В. Конструктивна геостратегія України щодо держав пострадянського простору в нових геополітичних реаліях // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 34-49. – ISSN 2413-7154
695614
  Діордіца І.В. Конструктивна дилема практики розгляду адміністративних спорів і судовий прецедент: необхідність співіснування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 225-230. – ISSN 1563-3349
695615
  Мошкола М.І. Конструктивна діяльність національної еліти щодо збереження культурно-творчого потенціалу українського суспільства: кінець XXI - початок XXI столфіття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-131
695616
  Калько А.Д. Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 197-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
695617
  Чаплінський Є.О. Конструктивна критика класичної ліберальної концепції демократії в елітарній демократії Йозефа Шумпетера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 86-88
695618
  Зарицька І.В. Конструктивна опозиція в демократичному суспільстві, її параметри та функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 153-163
695619
  Олійник Я.Б. Конструктивна регіональна політика: суспульно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Г.В. Балабанов // Український географічний журнал. – №1
695620
  Гусєва Н.Ю. Конструктивна роль ідеології у розвитку держави й суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 123-124
695621
  Власенко Ф.П. Конструктивна роль ідеології у формуванні особистості / Ф.П. Власенко, Ю.В. Сєрова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-162
695622
  Стріха М.В. Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 32-34. – ISSN 1027-3239
695623
  Олексієнко С.Б. Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів / С.Б. Олексієнко, А.В. Андріеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані питання щодо функціональної ролі міжособистісних конфліктів. Ключові слова: конфлікт, конструктивна функція міжособистісних конфліктів, деструктивна функція міжособистісних конфліктів. In the article the issues of ...
695624
  Сизоненко В. Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано причини втрати Україною конкурентних переваг. Обгрунтовано потенційні можливості відновлення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, посилення впливу ...
695625
  Сабощук А.П. Конструктивная активность и образность мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1978. – 68с.
695626
  Богорад Д.И. Конструктивная география района = Основы районной планировки / Д.И. Богорад. – Маріуполь : Мысль, 1965. – 408с.
695627
  Широков В.М. Конструктивная география рек: основы преобразования и природопользования. / В.М. Широков. – Минск, 1985. – 189с.
695628
  Герман А.Л. Конструктивная деятельность грызунов. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Герман А.Л.; МГУ. – М, 1971. – 22л.
695629
  Шумилов А.Н. Конструктивная и аналитическая теория преобразований Лагерра в неевклидовых плоскостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Шумилов А.Н. ; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
695630
  Ладыгина-Котс Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян. / Ладыгина-Котс. – М., 1959. – 400с.
695631
  Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление / М. Янков. – М., 1987. – 580с.
695632
  Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической / П.С. Новиков. – Москва, 1977. – 328 с.
695633
  Фрацкевич Генрих Конструктивная ортотропия круговых цилиндрических оболочек, подкрепленных шпангоутами на конечном расстоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрацкевич Генрих; МГУ. НИИ механики МГУ. – М., 1962. – 6л.
695634
  Крейшман К.К. Конструктивная противогнилостная защита деревянных элементов в строительстве зданий. : Автореф... канд. архит.наук: / Крейшман К.К.; Глав. управ. высш. образования. Латв. гос. ун-тет.. – Рига, 1953. – 20л.
695635
   Конструктивная психология. – Красноярск, 1990. – 176с.
695636
  Исраилова Р. Конструктивная роль общенаучных принципов в биологическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
695637
  Салин Ю.С. Конструктивная стратиграфия / Ю.С. Салин. – Москва : Наука, 1979. – 173с.
695638
  Курбатов Конструктивная теория аппроксимации в гамильтоновом формализме статистической механики : Автореф... д-ра физ-матюнаук: 01.04.02 / Курбатов А. М; Матем.ин-т им. В, А. Стеклова АН СССР. – М., 1979. – л.
695639
  Фан Динь Зиеу. Конструктивная теория локально выпуклых линейных топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фан Динь Зиеу.; МГУ. – М., 1965. – 4л.
695640
   Конструктивная теория поля : пер. с англ. / сб. статей. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
695641
  Натансон И.П. Конструктивная теория функций / И.П. Натансон. – Москва ; Ленинград, 1949. – 688 с.
695642
  Скворцов П.Г. Конструктивная теория функций / П.Г. Скворцов, М.Г. Скворцова. – Нальчик, 1983. – 69 с.
695643
   Конструктивная теория функций и теория отображений. – Киев, 1981. – 151 с.
695644
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань
Вып. 2. – 1979. – 126 с.
695645
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань, 1981. – 127 с.
695646
  Смирнов В.И. Конструктивная теория функций комплексного переменного / В.И. Смирнов, Н.А. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1964. – 438 с.
695647
  Мадрахимов Х. Конструктивная характеристика некоторых классов бесконечно дифференцируемых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадрахимов Х.; Киев.гос. пед. ин-т. – К., 1965. – 12л.
695648
  Адаменко О. Конструктивная экология / Олег Адаменко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 122, [2] c. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 117-122. – ISBN 978-3-659-57908-0


  У пр.№1695139 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора. Олег підпис 24.10.2017
695649
  Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / Валерій Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 358с.
695650
  Шехоркіна С.С. Конструктивне рішення та методика розрахунку вузлів сполучення клеєної дерев"яної балки та колони / С.С. Шехоркіна, М.В. Савицький, Ковтун-Горбачова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
695651
  Павленко Л. Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 304-319


  "...Розглянуто конструктивне удосконалення бандури як чинника формування концертного репертуару і становлення академічного бандурного виконавства. Висвітлено роль кобзарів-концертантів, які, відійшовши від кобзарської традиції, виконували нові музичні ...
695652
  Мельник Ю.П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 220-228. – ISBN 978-966-2668-24-7
695653
  Сулятицький М. Конструктивний націоналізм як світоглядна основа Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 грудня (№ 26). – С. 4-5
695654
  Сокол М.О. Конструктивний підхід у детермінації понятійно-категорійного апарату при вивченні гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 144-155. – ISBN 978-966-7359-77-5
695655
  Хоружий Г. Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах / Г. Хоружий, Л. Хоружа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 57-67. – ISSN 1682-2366
695656
  Топалова С.О. Конструктивний політичний міф як ключовий засіб протидії симуляції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 106-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
695657
   Конструктивні методи дослідження диференціальних рівнянь. – К., 1993. – 184с.
695658
  Виграненко І.Г. Конструктивні ознаки юридичної особи у теорії цивільного права // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-41
695659
  Корзаченко М.М. Конструктивні особливості малоповерхневої забудови українського Полісся : монографія / М.М. Корзаченко, В.В. Павленко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-303. – ISBN 978-617-7932-00-9
695660
  Шнайдер А. Конструктивні особливості об"єктів об"ємно-просторового текстилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-197. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто види конструктивного вирішення об’ємно-просторових текстильних арт- та дизайн-об’єктів. На основі проведеного дослідження встановлено наявність трьох основних видів кострукцій вказаних об’єктів та їх підвиди, які застосовують для ...
695661
  Савченко А.Л. Конструктивні особливості прислівних складнопідрядних речень зі сполучними словами хто, що // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 46-49. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
695662
   Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4х4 / О. Шаповалов, Д. Колесник, О. Журахов, Г. Болотов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 85-95. – ISSN 2411-5363
695663
   Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиaерозольних півмасок / С.І. Чеберячко, Є.В. Столбченко, Ю.І. Чеберячко, В.О. Гуща // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 211-219. – ISSN 1607-4556
695664
  Шах Б. Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 287-292


  У статті розглядаються основні комунікативні стратегії, які використовують журналісти в інтерв"ю з політиками, та здійснюється їх класифікація на дві групи -конструктивні та деструктивні.
695665
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л.220-232
695666
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
695667
  Рейда Р.М. Конструктивні характеристики інгумаційних поховань черняхівської культури Шишацького могильника / Р.М. Рейда, А.В. Гейко, С.В. Сапєгін // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – С. 23-29. – ISSN 2227-4952
695668
  Бутівщенко С.В. Конструктивність взаємозв"язку стратегічного планування, економічних умов та розвитку вищої освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 3-8


  У статті визначна роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Здійснено аналіз систем планування та управління професійною освітою у Німеччині та США. Визначено взаємозв"язок стратегічного планування та ...
695669
  Колотило В.В. Конструктивність функцій ідеології у процесі суспільних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості конструктивної дії функцій ідеології в процесі суспільних перетворень. Висвітлено домінування технологічного аспекту в сучасному ідеологічному процесі. The article studies the features of the constructive action of the ...
695670
  Нємець Л.М. Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 14-24. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
695671
  Писарев Д.Н. Конструктивно-географические аспекты геологических исследований Д.Н. Соболева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 119-122. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статье кратко изложены основные конструктивно-географические идеи научного творчества Д.Н. Соболева, поданы интерпретации из книг "Земля и жизнь". Также оценен вклад Д.Н. Соболева в развитие современной науки. У статті коротко викладено основні ...
695672
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Киевское Приднепровье. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с.
695673
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Теоретические и методические исследования. – Киев : Наукова думка, 1990. – 196с.
695674
  Зейко В.О. Конструктивно-географічна оптимізація розвитку молодіжного і дитячого туризму у Волинській області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Зейко Віталій Олегович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
695675
  Полянський С. Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих грунтів Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
695676
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Дис. ... канд. географ. наук. Спец.: 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 166-202. – Бібліогр.: л. 150-165
695677
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
695678
  Калько А.Д. Конструктивно-географічний аналіз мінерально-сировинної безпеки України : монографія / Калько Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 978-966-416-255-2
695679
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
695680
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 199-268. – Бібліогр.: л. 184-198
695681
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки: л. 219-246. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 206-218
695682
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
695683
  Гарбар В. Конструктивно-географічні аспекти використання антропогенних водних об"єктів НПП "Подільські Товтри" в рекреаційній діяльності / В. Гарбар, І. Любинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 208-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
695684
  Дезірон О.В. Конструктивно-географічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 763-771. – Бібліогр.: 25. – ISBN 966-521-129-3
695685
  Сивий М.Я. Конструктивно-географічні засади дослідження мінерально-сировинних ресурсів регіону // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 38-46 : Мал. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
695686
  Тимофійчук Н.М. Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 322-327. – Бібліогр.: 8 назв.
695687
  Гавриленко О.П. Конструктивно-географічні засади екологізації паливно-енергетичного комплексу України / О.П. Гавриленко, В.М. Гавриленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 224-232 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
695688
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 л. – Додатки: л. 200-212. – Бібліогр.: л. 186-199
695689
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
695690
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Додатки: арк. 218-258. – Бібліогр.: арк. 184-217
695691
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
695692
  Патиченко О.М. Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Патиченко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 260 арк. – Додатки: арк. 210-260. – Бібліогр.: арк. 185-209
695693
  Патиченко О.М. Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Патиченко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
695694
  Худоба В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку "Зарваницький" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 241-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
695695
  Єрко А.В. Конструктивно-географічні засади організації спортивно-оздоровчого туризму Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Єрко Андрій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
695696
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Додатки: л. 148-165. – Бібліогр.: л. 129-147
695697
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
695698
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
695699
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 ; 106 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 563 арк. – Додатки: арк. 514-563. – Бібліогр.: арк. 9-17, 462-513 та в додатках: арк. 552-557
695700
  Приходько М.М. Конструктивно-географічні засади системи управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 56-62. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1561-4980
695701
  Дмитрук О.Ю. Конструктивно-географічні основи регіонального урбаністичного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні питання конструктивно-географічних досліджень регіонального урбаністичного природокористування в контексті екологічної парадигми.
695702
  Шуліка Б.О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 137-141. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2075-1893
695703
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 34-37. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто необхідність здійснення територіального планування на конструктивно-географічних основах. Проаналізовано вимоги до організації територіального планування на основі праць сучасних вчених географів у даній сфері. Визначено поле майбутнього ...
695704
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні особливості поняття "національна безпека" // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 267-273


  Стаття є логічним продовженням низки публікацій, присвячених алізу видів національної безпеки з точки зору географічної науки. Наведені і обгрунтовані категорійні визначення поняття "національна безпека держави", складовою якої є мінерально-сировинна ...
695705
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 157-168 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
695706
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні перспективи геопарку на базі геологічного заказника "Базальтові стовпи" / А.Д. Калько, Т.О. Басюк, Н.П. Волненко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета - проаналізувати перспективу створення першого в Україні геопарку на базі геологічного заказника "Базальтові стовпи", що сприятиме розвитку геотуризму на території Рівненщини. Методика. Подано методологічні та методичні підходи до формування ...
695707
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 41-44. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто міське середовище, яке характеризується поєднанням геосистем різного походження (антропогенних, антропогенно-модифікованих і природних). Проаналізовано генеральний план міста, який створюють органи місцевого самоврядування для організації ...
695708
   Конструктивно-географічні та комплексні ландшафтознавчі здобутки О.М.Маринича / В.Т. Гриневецький, В.М. Пащенко, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Шевченко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-14. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
695709
  Іщенко О.М. Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 52-55


  З"ясовано, що, оскільки природа соціальних суперечностей цивілізаційно означена, то вони здатні виявлятися у непередбачуваних формах існування, серед яких особливе місце посідає соціальний конфлікт. Останній як закономірне і логічне явище будь-якої ...
695710
  Положенцева М.М. Конструктивно-проектувальний компонент діяльності викладача в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 267-273. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
695711
  Тусупов М.Т. Конструктивно-сжимаемая модель слоистого горного массива : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Тусупов М.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
695712
  Олексієнко А.В. Конструктивно-синтаксичні особливості детермінативних речень у сучасній англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-57. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
695713
  Вайнорене І.П. Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life") / І.П. Вайнорене, О.Ю. Титаренко // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 403-407. – ISSN 2311-0821
695714
  Бондаренко О.Е. Конструктивно-технологические основы проектирования микросборок / О.Е. Бондаренко, Л.М. Федотов. – Москва, 1988. – 134 с.
695715
  Глушеченко Э.Н. Конструктивно-технологические особенности микрополосковых направленных фильтров бегущей волны // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 33-37


  Розглянута можливість конструктивної реалізації НВЧ напрямлених фільтрів бігучої хвилі в мікросмужковому виконанні. Наведені їх основні переваги та недоліки
695716
  Капцов І.І. Конструктивно-технологічні рішення транспортування високов"язкої нафти трубопровідним транспортом / І.І. Капцов, І О. Ромашко Наливайко, Р.Б. Ткаченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 48-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
695717
  Цвицинский И.В. Конструктивное исследование однопараметрических групп преобразований / И.В. Цвицинский. – Кишинев, 1977. – 82с.
695718
   Конструктивное описание групп с заданными свойствами подгрупп. – К, 1980. – 141с.
695719
  Мамедов Гилал Алиф оглы Конструктивное описание постранств следов дифференцируемых функций мнгих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Мамедов Гилал Алиф оглы; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1986. – 19 с.
695720
  Панов М.И. Конструктивность и интуиция - две составляющие методологии интуиционизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
695721
  Лифшиц В.А. Конструктивные аналоги теоремы Гаделя о полноте. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 007 / Лифшиц В.А.; АН СССР. – Л, 1969. – 7л.
695722
  Степин В.С. Конструктивные и прогностические функции философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.5-10. – ISSN 0042-8744
695723
  Гальперин М.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности гидротурбинного оборудования Волжских ГЭС имени В.И.Ленина и имени XXII съезда КПСС / М.И. Гальперин, Е.П. Штерн. – М, 1968. – 96с.
695724
  Бойчук А.А. Конструктивные методы анализа краевых задач / А.А. Бойчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 96 с.
695725
  Гребеников Е.А. Конструктивные методы анализа нелинейных систем / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва, 1979. – 431с.
695726
  Флейшман Б.С. Конструктивные методы оптимального кодирования для каналов с шумами / Б.С. Флейшман. – М, 1963. – 224с.
695727
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 1. – 1984. – 214 с.
695728
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
695729
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 3. – 1986. – 223 с.
695730
   Конструктивные методы оптимизации / Габасов Р. – Минск : Университетское
Ч. 4. – 1987. – 223 с.
695731
  Шурыгин В.А. Конструктивные множества с равенством и их отображения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шурыгин В.А.; АН СССР. Матем. ин-т. Лен. отд. – Л., 1968. – 14л.
695732
  Мостовский А.А. Конструктивные множетсва и их приложения / А.А. Мостовский. – М, 1973. – 256с.
695733
  Кравчунас М.Б. Конструктивные особенности и структура жилых домов в Амстердаиме XVI-XVII веков // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 204-210. – ISSN 1684-2618
695734
  Соломарская Е.А. Конструктивные особенности французской разговорной речи : Автореф. дис... канд. филол. наук: 664 / Соломарская Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 23с.
695735
  Джапаридзе И.С. Конструктивные отображения проективных преобразований пространства / И.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1964. – 128с.
695736
   Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач класса Р. – К., 1993. – 126с.
695737
  Шумихин В.Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 207-210. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
695738
  Емельянова Е. Конструктивные способы выхода из кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 6. – С. 2-4
695739
  Драгалин А.Г. Конструктивные трансфинитные числа и обоснование принципа конструктивного подбора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драгалин А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1968. – 4л. – Бібліогр.:с.4
695740
  Гиндин Э.Л. Конструктивные узлы осветительных установок / Э.Л. Гиндин, В.М. Кузнецов. – Ленинград, 1979. – 136 с.
695741
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчёта ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 2-е, перераб и доп. – М., 1972. – 560с.
695742
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчётов ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 3-е, перераб и доп. – М., 1985. – 560с.
695743
  Жог В.И. Конструктивные функции математики в ускорении научно-технического прогресса / В.И. Жог, А.Е. Коломейцев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
695744
  Вишняков М.В. Конструктивные характеристики компактов функций, определяемых гипоэллептическими операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вишняков М.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
695745
  Титов В.К. Конструктивныен описания некоторых классов графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Титов В.К. ; МИЭМ. – Москва, 1975. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16-17
695746
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения / Г.Г. Почепцов. – К, 1971. – 191с.
695747
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. (На матер. англ. яз.) : Автореф... доктор филолог.наук: 660 / Почепцов Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 40л.
695748
  Маркина Л.С. Конструктивный анализ четырехчленного диалогического единства. (На материале соврем. англ. яз.) : лекция / Л.С. Маркина. – Л., 1973. – 39с.
695749
  Чичкина Светлана Конструктивный диалог: практики и преподаватели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 24-25 : Фото
695750
  Дмитриев Г.Д. Конструктивный дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0869-561Х
695751
  Нікітіна Т.Є. Конструктна валідність як унітарний концепт // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 66-72. – ISBN 978-966-651-760-2


  Валідність - одна з ключових характеристик якості соціологічного вимірювання. У найзагальнішому виді валідність - це міра того, наскільки ми вимірюємо те, що заплановано виміряти, Існує багато робіт, присвячених поняттю валідність, але різні дослідники ...
695752
  Губарев В.С. Конструктор / В.С. Губарев. – М, 1977. – 112с.
695753
  Козлов П.Я. Конструктор / П.Я. Козлов. – М, 1989. – 188с.
695754
  Леонов Сергей Конструктор Lego // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 36 : фото
695755
  Пістоленко І. Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В.М. Челомей і Україна // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена українському періоду в житті та діяльності В.М. Челомея. Володимир Челомей - конструктор і керівник розробок авіаційної, ракетної та космічної техніки. Його праці присвячені проблемам конструкції і динаміки машин, теорії коливань, ...
695756
   Конструктор боевых машин. – Л., 1988. – 382с.
695757
  Бахарев В.В. Конструктор В. А. Дегтярев : за строками биографии / В.В. Бахарев, И.И. Кириллов; Бахирев В.В., Кириллов И.И. – Минск : Воениздат, 1979. – 192 с., [15] л. ил. – Библиогр.: с. 190-191
695758
  Тищенко Марат Конструктор винтокрылых машин // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-59. – ISSN 0869-7078


  Про генерального конструктора, док. тех. н. Михайла Леонтьєвича Міля (1909-1970), рад. конструктора вертолітів
695759
  Перелигіна Л.С. Конструктор гвинтокрила І.І. Сікорський: витоки покликання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 66-75
695760
  Мартынчук Н.Н. Конструктор Грабин. / Н.Н. Мартынчук. – Краснодар, 1985. – 223с.
695761
  Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ / А.Ф. Прохоров. – Москва, 1987. – 272с.
695762
  Барташев Л.В. Конструктор и экономика / Л.В. Барташев. – Москва : Экономика, 1977. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 217-222 (142 назв.)
695763
  Ільченко М.Ю. Конструктор і організатор приладобудування Віктор Бузанов // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 275-283. – ISBN 978-966-622-690-0
695764
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1969. – 160с.
695765
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1971. – 160с.
695766
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1972. – 159с.
695767
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 146с.
695768
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 4-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 190 с.
695769
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 255с.
695770
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 190с.
695771
  Романов А.П. Конструктор космичних кораблів / А.П. Романов. – Київ : Політвидав, 1972. – 146с.
695772
  Асташенков П.Т. Конструктор легендарных ИЛов : [о С.В. Ильюшине] / Асташенков П.Т. – Москва : Политиздат, 1972. – 120 с., [4] л. ил. – (Герои Сов. Родины)
695773
  Колодиева С.В. Конструктор мечты : Юбилей С.П.Королева // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 244-249
695774
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – Москва, 1983. – 80 с.
695775
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – К, 1986. – 103с.
695776
  Запорожець М. Конструктор перших зорельотів // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 252-254
695777
  Абрамовская К. Конструктор Победы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 30 ( 620). – С. 45-49. – ISSN 2305-3364


  Об изобретателе танка Т-34 харьковчанине Михаиле Кошкине.
695778
  Нагаев Г.Д. Конструктор Токарев / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1953. – 208 с.
695779
   Конструктори зручностей і надійності // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 7


  Факультет технологій, сервісу та моди є одним з провідних в Київському національному університеті технологій та дизайну.
695780
  Хорафас Д. Конструкторские базы данных / Д. Хорафас, С. Легг. – Москва : Машиностроение, 1990. – 224с. – ISBN 5-217-00976-4;0-408-02280-9
695781
   Конструкторско-технологические основы проектирования полосковых микросхем. – Москва, 1987. – 270 с.
695782
  Завальская Р.М. Конструкторско-технологические особенности печатных узлов ЭВМ на интегральных схемах. / Р.М. Завальская. – К., 1975. – 19с.
695783
  Медведев В.А. Конструкторско-технологические проблемы радиоэелктроники / В.А. Медведев. – Москва, 1976. – 64 с.
695784
  Сокотов Ю.В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сокотов Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
695785
  Денисенко М.І. Конструкторсько-технологічні методи підвищення надійності кормоприготувальних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Денисенко М. І.; Мін. с. г. і прод. України, Укр. держ. агр. ун-т. – К., 1994. – 20л.
695786
  Эльштейн П. Конструктору моделей ракет / П. Эльштейн. – М, 1978. – 320с.
695787
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1958. – 315с.
695788
  Арлазоров М.С. Конструкторы / М.С. Арлазоров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 280 с.
695789
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1978. – 416с.
695790
  Романов А.П. Конструкторы : С.П. Королев, М.К. Янгель, В.П. Глушко / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1989. – 365 с. – ISBN 5-250-00431-8
695791
  Вишняков В.А. Конструкторы / В.А. Вишняков. – Москва, 1989. – 255с.
695792
  Баев А.А. Конструкторы живого / А.А. Баев, О.М. Кузнецов. – Москва : Советская Россия, 1982. – 72 с. – (Наука-народу. Биология)
695793
  Стволинский Ю.М. Конструкторы подводных кораблей. / Ю.М. Стволинский. – Л., 1984. – 254с.
695794
  Маулер Ф.И. Конструкции shall/will + инфинитив в современном английском языке. (Нефутуральные значения) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Маулер Ф.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
695795
   Конструкции в алгебре и логике. – Тверь, 1990. – 132с.
695796
  Лейканд М.С. Конструкции вакуумных электропечей сопротивления и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1961. – 113 с.
695797
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – Ленинград ; Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 574 с. : ил. – Библиогр.: с. 567-574
695798
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия, 1969. – 640 с. : ил. – Библиогр.: с. 629-637
695799
   Конструкции газотурбинных установок. – Ленинград, 1962. – 100с.
695800
  Андреевский М.Н. Конструкции генераторов дециметровых и метровых волн / Андреевский М.Н. ; М-во высш. образования СССР, Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва : Оборонгиз, 1956. – 132 с. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 131 (21 назв.)
695801
   Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве 19 начала 20 вв.. – Москва, 1977. – 175 с.
695802
   Конструкции и методы расчёта водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1987. – 230с.
695803
   Конструкции и методы расчёта крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 119 с.
695804
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – М, 1958. – 335с.
695805
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – изд. 2-е. – М, 1960. – 335с.
695806
   Конструкции и принципы работы фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии / Н.Н. Чернышов, А.Ю. Панченко, В.М. Писаренко, М.А. Алкхавалдех, К.Т. Умяров // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 82-88. – ISSN 1028-821Х


  "В работе проводится анализ структур современных фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. Решение экологических проблем при возрастающем энергопотреблении и ограниченности традиционных земных ресурсов делает актуальными задачи ...
695807
  Крюков К.П. Конструкции и расчет металлических и железобетоных опор линий электропередачи / К.П. Крюков, А.И. Курносов, Б.П. Новгородцев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 583с.
695808
  Матсон Э.А. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА / Э.А. Матсон, Д.В. Крыжановский, В.И. Петкевич. – Минск, 1979. – 192 с.
695809
   Конструкции и расчёты осушительно-увлажнительных систем. – Минск, 1980. – 220 с.
695810
  Уманцев Р.Б. Конструкции и ремонт короткозамкнутых обмоток роторов крупных двигателей. / Р.Б. Уманцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 78с.
695811
  Матсон Э.А. Конструкции и технология микросхем / Матсон Э.А. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 207 с.
695812
  Ермолаев Ю.П. Конструкции и технология микросхем (ГИС и БГИС) : [учебник для вузов по спец. "Конструирование и пр-во радиоаппаратуры" и "Конструирование и пр-во электрон.-вычисл. аппаратуры"] / Ю.П. Ермолаев, М.Ф. Пономарев, Ю.Г. Крюков ; под ред. Ю.П. Ермолаева. – Москва : Советское радио, 1980. – 256 с. – Библиогр.: с. 247-248
695813
   Конструкции и форма в советской архитектуре. – Москва, 1980. – 263 с.
695814
  Воронина В.Л. Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока / В.Л. Воронина. – Москва, 1977. – 160 с.
695815
  Лейканд М.С. Конструкции индукционных вакуумных электропечей и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1960. – 96 с.
695816
   Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. – Москва, 1972. – 120 с.
695817
  Павел Е.В. Конструкции косвенно-вопросительного характера во французском и молдавском языках / Е.В. Павел. – Кишинев, 1982. – 128с.
695818
  Свешникова Г.Л. Конструкции кривых второго порядка с вырождающимися фокальными поверхностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свешникова Г. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
695819
  Голубев И.С. Конструкции летательрных аппаратов / И.С. Голубев. – М., 1964. – 219с.
695820
  Нечаев И.А. Конструкции на логических элементах цифровых микросхем / И.А. Нечаев. – Москва, 1992. – 120 с.
695821
  Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники / Э.М. Фромберг. – Москва : Радио и связь, 1991. – 159 с.
695822
  Рачевский Станислав Григорьевич Конструкции неполноты в языке произведений народного писателя БССР Янки Брыля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Рачевский Станислав Григорьевич; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 23л.
695823
   Конструкции опор и проводов линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения 1961-1963. – М., 1964. – 71с.
695824
  Штофель М.А. Конструкции полезащитных лесных полос в районах, подвергающихся пыльным бурям (на прим. колхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Штофель М.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 16л.
695825
  Гинзбург Е.С. Конструкции полисемии в русском языке / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1985. – 223с.
695826
  Фигнер А.И. Конструкции приемно-усилительных и выпрямительных электронных ламп / А.И. Фигнер. – Москва, 1964. – 24с.
695827
  Дамбуева П.П. Конструкции реципрока в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 36-42. – Библиогр.: Лит.: с. 41-42; 23 п. – ISSN 1562-1391
695828
  Бартенев И.А. Конструкции русской архитектуры XVIII - XIX вв. : учеб. пособ. / И.А. Бартенев. – Ленинград : Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры, 1982. – 78 с. : ил.
695829
  Рябенко В.В. Конструкции с lassen в немецком, let в английском и их русские и белорусские аналоги : Автореф... канд. филол.наук: / Рябенко В. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1972. – 30л.
695830
  Сайкиев Х.М. Конструкции с винительным падежом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сайкиев Х.М. – Москва, 1950. – 16 с.
695831
  Алишев Б.А. Конструкции с глаголом Наbe в акте коммуникации : Автореф. ... канд. филос. наук: 10.02.04 / Алишев Б.А. ; МЛГУ. – Москва, 1991. – 22 с.
695832
  Никитина Е.Н. Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 3 -28. – Библиогр.: Лит.: С. 26-28. – ISSN 0373-658Х
695833
  Карамзина Т.И. Конструкции с компрессированном предложным определением в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карамзина Т. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 21л.
695834
  Милых М.К. Конструкции с косвенной речью в современном русском языке / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1975. – 212с.
695835
  Кавецкая Р.К. Конструкции с нестрадательным (действительным) причастием в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кавецкая Р.К. – Москва, 1952. – 15 с.
695836
  Дмитриев А.Н. Конструкции с обратным порядком слов в современном английском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1964. – 21л.
695837
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
695838
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
695839
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемных языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Абдулрагимов Э.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
695840
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемых языках. : дис... канд. филол. наук: 10.02.19 / Абдулрагимов Эльмар Гаджиага оглы ; Азерб. пед. ин-т иностр. языков. – Баку, 1981. – 197л.
695841
  Чеснокова Л.Д. Конструкции с предикативным определлением и структура предложения в современном русском литературном языке / Л.Д. Чеснокова. – Ч.1. – Ростов на Дону, 1972. – 136с.
695842
  Астафьева Н.И. Конструкции с предлогом "ДО" в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Астафьева Н.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 23 с.
695843
  Наумович А.Н. Конструкции с предлогом по в восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Наумович А.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 16 с.
695844
  Климонов В.Д. Конструкции с причастиями на -ny, -ty в современном польском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Климонов В.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 15 с.
695845
  Аветисян С.Ю. Конструкции с союзом "чтобы" и соотносительные с ними бессоюзные конструкции в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аветисян С.Ю. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 24 с.
695846
  Шестопалова В.И. Конструкции с удвоение в современной русской разговорной речи / В.И. Шестопалова. – Владивосток, 1991. – 117с.
695847
  Шульженко М.Н. Конструкции самолетов / М.Н. Шульженко. – 2-е, доп и испр. – М., 1953. – 548с.
695848
   Конструкции СВЧ устройств и экранов / А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г. Малорацкий, Б.В. Петров; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1983. – 400 с.
695849
  Ринберг В.Л. Конструкции связного текста в современном русском языке / В.Л. Ринберг. – Львов, 1987. – 164с.
695850
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1978. – 383 с.
695851
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1979. – 383 с.
695852
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 192 с.
695853
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 3. – 1987. – 144 с.
695854
   Конструкции советских и чехословацких родиолюбителей : Сб. статей. – Москва : Радио и связь. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.1169)
Кн. 4. – 1991. – 208с. с ил.
695855
  Мезенин С.М. Конструкции современного английского языка, имеющие значение сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мезенин С.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 19л.
695856
   Конструкции топологических колец и модулей. – Кишинёв, 1988. – 172с.
695857
  Алексеев А.Е. Конструкции электрических машин : учеб. пособие для энергет. и электротехн. вузов и фак.] / А.Е. Алексеев. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 427 с. : ил.
695858
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 80 с.
695859
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – 2-е изд, перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 126 с.
695860
  Гордон Д.Э. Конструкции, или Почему не ломаются вещи / Д.Э. Гордон. – М., 1980. – 390 с.
695861
  Васильева И.Г. Конструкции, содрежащие в качестве предикативной основы сочетания инфинитива с именами существительными и глаголами : Автореф... канд. филол.наук: / Васильева И.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1967. – 13л.
695862
  Семченко Г.Д. Конструкционная керамика и огнеупоры / Г.Д. Семченко. – Харьков : Штрих, 2000. – 304с. – ISBN 966-593-119-9
695863
  Кишкин Б.П. Конструкционная прочность материалов / Б.П. Кишкин. – М., 1976. – 184 с.
695864
   Конструкционная прочность чугуна с шаровидным графитом. – М., 1957. – 160с.
695865
   Конструкционные и жаропрочные материалы для новой техники. – К., 1978. – 340с.
695866
  Бабаскин Ю.З. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой / Ю.З.Бабаскин, С.Я.Щипицын, И.Ф.Кирчу; НАН Украині, Физ.-технол. институт металлов и сплавов. – Київ : Наукова думка, 2005. – 372с. – ISBN 966-00-0422-7
695867
   Конструкционные материалы. – М.
1. – 1963. – 416с.
695868
   Конструкционные материалы. – М.
2. – 1964. – 408с.
695869
   Конструкционные материалы. – М.
3. – 1965. – 528с.
695870
   Конструкционные материалы АЭС. – М., 1984. – 280с.
695871
   Конструкционные материалы АЭС на диссоцирующем теплоносителе N2O4. – Минск, 1976. – 136с.
695872
  Баландин Ю.Ф. Конструкционные материалы для основного оборудования АЭС с натриевым теплоносителем / Ю.Ф. Баландин. – М, 1974. – 96с.
695873
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1983. – 214с.
695874
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1988. – 231с.
695875
  Бескоровайный Н.М. Конструкционные материалы и жидкометаллические теплоносители / Н.М. Бескоровайный, А.Г. Иолтуховский. – Москва, 1983. – 163с.
695876
  Тонкачеев Г.С. Конструкционные материалы и их обработка / Г.С. Тонкачеев, А.И. Дмитриев. – Горький
4. – 1973. – 114с.
695877
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка / Д.С. Савровский, В.Г. Головня. – Москва : Высшая школа, 1976. – 326 с.
695878
   Конструкционные материалы натриевых контуров. – М., 1974. – 173с.
695879
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
1. – 1972. – 239 с.
695880
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
2. – 1977. – 256 с.
695881
   Конструкционные полимеры. – М.
1,2. – 1972. – 322, 306с.
695882
   Конструкционные полимеры. – М.
2. – 1972. – 306с.
695883
  Начинков А.Д. Конструкционные приборостроительные сплавы и сплавы со специальными свойствами / А.Д. Начинков. – Л., 1966. – 68с.
695884
   Конструкционные свойства пластмасс. – М., 1967. – 464с.
695885
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро- и персональных ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – Москва, 1991. – 271с.
695886
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро-ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – Москва, 1983. – 120с.
695887
  Приданцев М.В. Конструкционные стали / М.В. Приданцев. – М, 1980. – 288с.
695888
  Солнцев Ю.П. Конструкционные стали и сплавы для низких температур / Ю.П. Солнцев, Г.А. Степанов. – М., 1985. – 271с.
695889
  Гольдштейн Я.Е. Конструкционные стали повышенной обрабатываемости / Я.Е. Гольдштейн, А.Я. Заславский. – Москва, 1977. – 248с.
695890
   Конструкционные углеграфитовые материалы. – М., 1964. – 352с.
695891
  Бородыня А.С. Конструкция / А.С. Бородыня. – М., 1990. – 235с.
695892
  Астахова Л.И. Конструкция "Галгол + прилагательное причастие в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Астахова Л.И.; КГУ. – К, 1989. – 23л.
695893
  Смирнова Клара Евгеньевна Конструкция S1 with S2 в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Клара Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
695894
  Ноженко П.Н. Конструкция sein с причастием II от переходных глаголов в грамматической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ноженко П.Н.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 17л.
695895
  Борисовская Лариса Ивановна Конструкция used + to infinitive в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Борисовская Лариса Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 33 с.
695896
  Кузьмин Г.А. Конструкция авиацонных двигателей / Г.А. Кузьмин. – М, 1962. – 443с.
695897
  Рахилина Е.В. Конструкция анекдота с точки зрения грамматики конструкций / Е.В. Рахилина, В.А. Плунгян // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 47-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
695898
  Воронина Маргарита Михайловна Конструкция асаbar de + инфинитив в языке испанских литературных памятников XII-XX веков. (К вопросу о нефлективной морфологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Воронина Маргарита Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1973. – 20л.
695899
  Амаева Л.Ю. Конструкция винительного с инфинитивом во французском и других языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Амаева Л.Ю.;. – Одесса, 1951. – 12 л.
695900
  Шерлыгин Н.А. Конструкция ГТД / Н.А. Шерлыгин. – Л, 1963. – 44с.
695901
   Конструкция и отработка РДТТ. – Москва, 1980. – 231 с.
695902
   Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. – М, 1989. – 424с.
695903
   Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. – М, 1986. – 344с.
695904
  Чулков В.С. Конструкция и прочность самолетов / В.С. Чулков, В.С. Медведев, 1955. – 280с.
695905
  Протопопов А.Б. Конструкция и работа частей самолета / Протопопов А.Б., Жулев В.И. – Москва : Воениздат, 1958. – 307 с. – Библиогр. в конце книги
695906
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
695907
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия : учеб. пособие для втузов / В.В. Алферов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 248с.
695908
  Жирицкий Г.С. Конструкция и рачет на прочность деталей паровых турбин / Г.С. Жирицкий, . – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1960. – 312с.
695909
  Винокуров П.С. Конструкция и ремонт бухгалтерской машины СР-22 / П.С. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Москва, 1958. – 144с.
695910
  Кокоткин В.И. Конструкция и ремонт суммирующей десятиклавишной машины / В.И. Кокоткин. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 191с.
695911
   Конструкция и ремонт счётно-перфорационных машин. – М.
1. – 1963. – 168с.
695912
  Зельдич Э.А. Конструкция и техническое обслуживание машин "Ромайор" / Э.А. Зельдич. – Москва, 1976. – 144 с.
695913
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "Электроника -ДД" : учеб. пособ. для обучения механиков / П.Н. Архипов. – Москва : Статистика, 1975. – 135 с. : ил. – ((МСБ))
695914
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "ЭЛКА-22" / П.Н. Архипов, М.А. Левин, В.В. Морозов ; Гл. упр. подгот. и повышения квалификации работников учета ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с. : ил.
695915
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих десятиклавишных машин моделей СДВ-107 и СДК-133 / В.И. Кокоткин. – 4-е изд. – М, 1972. – 136с.
695916
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих машин "аскота" классов 312 и 117 / В.И. Кокоткин, А.И. Подсыпанин. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
695917
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин : модели ФМЕ/3 и 6 / А.Г. Новиков ; ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1964. – 343 с.
695918
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков, Г.Г. Петров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 251с.
695919
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 304с.
695920
  Сенченков А.Ф. Конструкция и технология изготовления разрезных ленточных сердечников для трансформаторов. / А.Ф. Сенченков, П.В. Степанов. – М., 1958. – 36с.
695921
  Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Амброзяк. – Москва : Советское радио, 1970. – 392с.
695922
  Аброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Аброзяк. – Москва, 1970. – 392с.
695923
   Конструкция и технология сооружения комбинированных систем крепи капитальных выработок / А.В. Солодянкин, С.Н. Гапеев, М.А. Выгодин, С.А. Воронин, В.Г. Снигур, С.В. Мкртчян // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 26-30. – ISSN 0041-5804
695924
  Томашевич Д.Л. Конструкция и экономика самолета. / Д.Л. Томашевич. – М., 1960. – 201с.
695925
  Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX - нач. XXI в.) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 177-185. – ISSN 0869-5415
695926
   Конструкция летательных аппаратов. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 710с.
695927
  Бельский В.Л. Конструкция летательных аппаратов / В.Л. Бельский. – М., 1963. – с.
695928
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1962. – 398с.
695929
  Эшби Р.У. Конструкция мозга / Р.У. Эшби. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 398 с.
695930
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1964. – 411с.
695931
  Оленев С.Н. Конструкция мозга / С.Н. Оленев. – Л., 1987. – 208с.
695932
  Ракитина С.И. Конструкция с абсолютным винительным в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ракитина С.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
695933
  Леоненко М.А. Конструкция с вторичными предлогами сопоставительно выделеного значения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Леоненко М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
695934
  Звягинцева В.П. Конструкция с субъектным инфинитивом и ее синтаксический синоним в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Звягинцева В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 23л.
695935
  Черемных П.А. Конструкция стелларатора С-I и его экспериментальные характеристики. : Автореф... канд. техн.наук: / Черемных П.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 11л.
695936
  Мороховская Э.Я. Конструкция типа it is/was he who а английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мороховская Э.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 27л.
695937
   Конструкция управляемых баллистических ракет. – М., 1969. – 444с.
695938
  Мымрин М.П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ / М.П. Мымрин. – Москва, 1990. – 297с.
695939
  Смоленский А.Н. Конструкция, прочность и металлы элементов паровых турбин / А.Н. Смоленский. – К., 1979. – 352с.
695940
  Путятин А.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 1330: Учеб. пособие по подгот. и повышению квалификации механиков по техн. обслуж. и ремонту ЭКВМ. : [учеб. пособие для подгот. и повышения квалификации механиков по техн. обслуж. и ремонту ЭКВМ]. / Путятин А.В., Токарев А.И. – Москва : Статистика, 1979. – 184 с.
695941
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 176с.
695942
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – Москва, 1969. – 184с.
695943
  Халабуденко О.А. Конструкції деліктної відповідальності виключно за економічну шкоду // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 298-303
695944
  Панасевич В.А. Конструкції з безоособовими дієсловами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 312-320


  У статті здійснено огляд речень новогрецької мови з безособовими дієсловами на формально-синтаксичному та семантико-синтаксичному рівні. Виявлено певні розбіжності у класифікації дієслів новогрецької мови, проведено аналіз речень із безособовими ...
695945
  Оліщук Р.Л. Конструкції з повторами у мові роману Лонга "Дафніс і Хлоя" / Р.Л. Оліщук, І.С. Макар // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-56
695946
  Колодяжний А.С. Конструкції з прийменником на в сучасній українській ліературній мові / А.С. Колодяжний. – Х, 1957. – 69с.
695947
  Дарчук Н. Конструкції з сурядністю / однорідністю в поетичних текстах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 10-29. – ISSN 0320-3077
695948
  Забуранна О. Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 143-156. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
695949
  Москальов Д.П. Конструкції модальності в сучасній японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 82-91. – ISSN 1682-671Х
695950
  Сидоров О.М. Конструкції на позначення зовнішності людини в англійській та українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 130-139
695951
  Небеснюк Оксана Юріївна Конструкції та технологія електронних логічних пристроїв на основі НВЧ-мікроелементів з контурним гістерезисом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Небеснюк О.Ю.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
695952
  Феоктістова А.О. Конструкції типу [текст німецькою мовою] в підручниках німецької мови для рівнів В2-С1 (ЗЄР) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 340-346


  Стаття присвячена проблемі імплементації результатів теоретичних досліджень на прикладі колокацій із функціональним дієсловом тип [текст німецькою мовою]. Метою статті було висвітлити основні результати досліджень колокацій із функціональним дієсловом ...
695953
  Шило Б.В. Конструкції установок для перетворення енергії вітрових хвиль у електричну енергію // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
695954
  Алексюк М.М. Конструкційна міцність жаростійких металів при високих температурах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Алексюк М. М.; АН України Ін-т проблем міцності. – К., 1994. – 26л.
695955
  Саввова О.В. Конструкційні матеріали як метод ефективного захисту живих організмів від електромагнітного випромінювання / О.В. Саввова, Н.С. Цапко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 229-239. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-1388
695956
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-076-3
Ч. 1 : Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. – 2003. – 341, [3] с. : іл.
695957
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-096-8
Ч. 2 : Функціональні матеріали. Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань. Технічна діагностика матеріалів і виробів. – 2004. – 368 с. : іл.
695958
  Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів / В.В. Опєкунов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 216с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-02-4
695959
  Росінська О. Конструкція "Світ-буття - в-світі-буття" у смисловираженні числа "чотири" як онтологічного числообразу в поезії Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 220-232. – ISSN 1728-9572
695960
  Оніщик Ю.В. Конструкція "фінансова діяльність": співвідношення публічного та приватного інтересу при її здійсненні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 419-424. – ISSN 1563-3349
695961
  Бровченко І. Конструкція договору на користь третьої особи: проблеми застосування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 56-64.
695962
  Бондар Е.А. Конструкція договору підряду в капітальному будівництві у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 125-131.
695963
  Метка Л. Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 112-117


  Про використання глини та застосування глиняних виробів у народній медицині в середині ХІХ - ХХ столітті в Україні. Акцентовано увагу на застосуванні конструкції з глиняних виробів для приготування ліків. Подано варіанти конструкцій. Об использовании ...
695964
  Христова Г. Конструкція зобов"язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 25-36. – ISSN 1993-0909
695965
  Курінна Г.В. Конструкція кінодраматургії як засіб маніпуляції сприйняттям глядача (на прикладі праці У. Індика "Психологія для сценаристів") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 123-130. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
695966
  Антонов В.М. Конструкція книги / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-176
695967
  Пфейфер Ю.В. Конструкція операторів лінійного однорідного рівняння з частковими похідними першого порядку = La construction des operateurs d"une equation lineaire, homogene aux derivees partielles du premier ordre : математичний цикл 2.4.1931 р. до друку ухвалив / [доп.] акад. Ю.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [35] с.
695968
  Лопата А. Конструкція поховальних споруд скіфського часу в Посуллі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 576-579. – ISBN 978-966-171-783-0
695969
  Ватенмахер А.А. Конструкція спортивного інвентаря та будування гімнастичної зали / А.А. Ватенмахер. – Харків, 1932. – 68 с.
695970
  Тарасов В.О. Конструкція та функціонування аеростатичної напрямної лінійного переміщення робочого інструмента верстата / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 59-70 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
695971
  Боровські М. Конструкція формальних принципів у "праві комбінації" Роберта Алексі // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 131-147. – ISSN 2227-7153
695972
  Бойко Ю. Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 39-43. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
695973
  Каганов Ю.О. Конструювання "радянської людини" (1953-1991): українська версія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Каганов Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 40 назв. – Бібліогр.: 23 назви
695974
  Рябченко О.Л. Конструювання "Я-образу" студентів вищих навчальних закладів України в листах "до влади": складові та особливості (1920–1930-ті роки) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 344-353. – ISSN 2218-0567
695975
  Шегедин М.В. Конструювання 2,5-заміщених 3-гідрокситіофенів на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів / М.В. Шегедин, О.В. Барабаш, Ю.В. Остап"юк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 130
695976
  Бурейчак Т.С. Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бурейчак Т.С.; НАНУ; Ін-т соціології. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
695977
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 200 арк. – Додатки: арк. 156-182. – Бібліогр.: арк. 183-200
695978
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
695979
  Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
695980
   Конструювання і змістове наповнення електронних підручників навчально-пізнавальною і операційно-діяльнісною інформацією / В.П. Волинський, О.С. Красовський, О.В. Чорноус, Т.В. Якушина // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 60-75
695981
  Невінський Андрій Андрійович Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Невінський А.А.; Севастопольський нац. технічний ун-т. – Севастополь, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
695982
  Стороха Б. Конструювання матеріальності: письмо та об"єкт у практиці конкретної поезії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 331-338. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
695983
  Саган Г. Конструювання міського простору в прозі В. Домонтовича (Без грунту) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 156-160. – ISSN 2300-1062
695984
  Поліщук Н.Ю. Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 361-369
695985
  Іваненко В. Конструювання можливих світів як спосіб підліткового самоутвердження в романі Єна Бенкса "Осина Фабрика" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 224-228
695986
  Зеленська Л.І. Конструювання навчального процесу при підготовці спеціалістів у пізнавальному туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 36-42
695987
  Воронік Д.С. Конструювання образу героя в українському кіно періоду незалежності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 71-78. – ISSN 2226-2180
695988
  Санакоєва Н.Д. Конструювання образу соціокультурної дійсності засобами політичних промов (на прикладі новорічних промов президента України 2014-2017 рр.) / Н.Д. Санакоєва, М.П. Закарлюка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "У статті розглянуто особливості конструювання образу соціокультурної дійсності засобами ритуальних політичних промов. Визначено та проаналізовано провідні теми новорічних промов Президента України 2014–2017 рр. Наукова розвідка підтверджує гіпотезу ...
695989
  Буряк Л.І. Конструювання образу Тарас Шевченка як складової національної пам"яті (1920-ті роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 164-174


  Образ Тараса Шевченка розглядається як неодмінна складова національної пам"яті, що формувалась у 1920-х роках.
695990
  Давиденко І.П. Конструювання поверхонь просторових форм методом рухомого симплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Давиденко Іван Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Таврійський держ. аграр.-технол. ун-т. – Мелітополь, 2012. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
695991
  Муквич М.М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої : автореф. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Муквич М.М.; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
695992
  Горбатенко В.П. Конструювання політико-правової реальності: теорія, методологія, практика / В.П. Горбатенко, О.В. Кукуруз // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 475-481. – ISSN 0869-2491
695993
  Шайгородський Ю. Конструювання політичних міфів: українська практика // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 165-170
695994
  Олещук П.М. Конструювання політичних проблем як комунікативна технологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Вивчено процес конструювання політичних проблем як комунікативна технологія. Політична проблема досліджується як конструкт у межах політичного дискурсу. Проаналізовано сутність конструювання політичних проблем як форму політичного контролю. Изучен ...
695995
  Вашуленко М.С. Конструювання початкового курсу української мови на комунікативних засадах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 235-241
695996
  Яцина О.Ф. Конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства: механізми, предиктори, самореференція ідентичностей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 87-93
695997
  Губа Л.В. Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 345-351


  У статті розглядається мовна репрезентація простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе, а саме когнітивне конструювання просторового оточення у свідомості читача під час процесу декодування мовних знаків художнього тексту .
695998
  Поляруш Б. Конструювання соціальної реальності: український вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.29-34. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
695999
  Іванух Р.А. Конструювання територіально-виробничих комплексів України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 81-88. – ISBN 0201-8683
696000
  Андрощук О. Конструювання територіального устрою України : від проектів до спроб реалізації (кінець XX - початок XXI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 187-202. – ISBN 978-966-02-4344-6
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,