Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
699001
  Кремень В. " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" з доповіді Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)
699002
  Щербатюк О. "Концепт відкритості" й специфіка українського простору в типології міжкультурних взаємин ранньомодерноїдоби: свідомісний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розвідку присвячено окремій рисі українського культурного простору, що може бути визначена як "відкритість" в її зв"язку з особливостями міжкультурних взаємин ранньомодерної доби. Окреслено окремі риси свідомісної специфіки, "маркерів ідентичності", ...
699003
  Колесник О. Концепт-міфологема Ельф у дзеркалі мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 207-221


  У статті розглянуто вербальні репрезентації концепту-міфологеми ЕЛЬФ у єндоєвропейських мовах. Етимологічні основи імен концепту аналізуються в контексті універсологічних і лінгвокультурологічних студій. Виділені базові ознаки міфічної істоти, ...
699004
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" в українській етнокультурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 121-128
699005
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" у поетичній творчості Т. Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 17-23
699006
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" у поетичній творчості Т.Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 289-295
699007
  Вільчинська Т. Концепт-образ у практиці лінгвоконцептуального аналізу поетичного тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 161-165. – Бібліогр.: Літ.: с. 165; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
699008
  Грекова М.А. Концепт-символ "лебідь" у мовній картині світу античності: порівняльний та зіставний аспекти // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 35-48. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
699009
  Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадського соціуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 90-97. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
699010
  Кічурчак М. Концепт відтворення суспільних благ в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Систематизовано наукові погляди на сутність відтворення та його види. З"ясовано найголовніші підходи до трактування змісту економічної категорії "відтворення суспільних благ", запропоновано авторське розуміння цього концепту. Детерміновано основні ...
699011
  Корпанюк Р. Концепт вільної людини у поетичній творчості Богдана Задури // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 303-309. – ISBN 978-966-306-020-4
699012
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічний свідомості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 192 л. – Бібліогр.: л. 176-192
699013
  Перевишко К.С. Концепт ВЛАДА в староукраїнській мові (на матеріалі українських грамот XIV-XV століття) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 177-181


  У статті здійснено спробу аналізу концепту влада в староукраїнській літературній мові. Охарактеризовано найважливіші ознаки концепту влада, актуалізовані в текстах українських грамот XIV - XV століть.В статье предпринята попытка анализа концепта власть ...
699014
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 -германські мови / Гайдученко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
699015
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Гайдученко Л.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 18 л. + Додатки: л. 219-287. – Бібліогр.: л. 171-218
699016
  Гилюн В О. Концепт война в украинских и русских образных парадигмах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 169-176. – ISSN 2522-493Х
699017
  Беценко Т.П. Концепт воля в мовній картині світу українських народних дум // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 222-227.
699018
  Сергуніна Т.О. Концепт воскресіння у біблійному тексті // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 140-150. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
699019
  Лаврук Т.П. Концепт геополітики: понятійна і образно-метафорична компоненти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 134-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
699020
  Некряч О. Концепт гетьмана-провідника у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова: приклад П. Дорошенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 100-105


  У статті представлена художня концепція постаті гетьмана Петра Дорошенка у творчості Шевченка і Костомарова
699021
  Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму ідей Карла Полані // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 26-46. – ISSN 1563-3713
699022
  Чуйко В.Л. Концепт глобалізації як теоретичний простір презентації української філософії / В.Л. Чуйко, С.В. Руденко // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 168-179
699023
  Курбатова Т.В. Концепт глобалізація/globalization в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 35-37
699024
  Мей А. Концепт гостя у голосіннях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 345-349


  У статті досліджується концепт гостя на основі голосінь та у контексті похоронно-поминальної обрядовості.
699025
  Тур М.Г. Концепт громадськості - теоретичне ядро демократичної легітимності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 166-177.
699026
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина 1) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 140-144. – ISSN 1728-9343
699027
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина II) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
699028
  Михальський Ю.А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір / Ю.А. Михальський ; під заг. ред. Дубровського І.М. ; Всеукр. профспілка правників. – Київ : Коваленко В.Ф., 2013. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 121-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-21-2
699029
  Ткач Б.А. Концепт демократії А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 105-107
699030
  Усатенко Г. Концепт державність в українських пам"ятках XVII-XVIII ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 320-326


  У статті запропоновано аналіз концепту «державність» в контексті когнітивного літературознавства. Медієвістика, і зокрема літературознавство періоду бароко, нині потребує нових методологічних стратегій для осмислення напрацьованого матеріалу. ...
699031
  Еделєва М.А. Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 62-67. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто різні визначення поняття «державна інформаційна політика» в науковій літературі та правових актах. Висвітлюються концептуальні засади державної інформаційної політики. Досліджується вплив інформації на демократичні процеси у державі в період ...
699032
  Шестопал О.Г. Концепт дзеркала в романі Хуана Марсе "Двомовний коханець" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 444- 449
699033
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
699034
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
699035
  Любарець Н.О. Концепт дитини в романах Вірджинії Вулф // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 273-279
699036
  Потніцева Т. Концепт дитинства в західній літературі кінця XIX- початку ХХ століть // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 137-141
699037
  Сидоренко О. Концепт дитинства в культурному контексті середньовіччя та відродження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 185-189
699038
  Погонець Я. Концепт долі у творчості Т. Шевченка і М. Матіос: порівняльний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 148-154


  Статтю присвячено розглядові Шевченкового фольклоризму. У розвідці аналізується концепт долі в українському фольклорі та його потрактування у творчості Т. Шевченка і М. Матіос. Статья посвящена рассмотрению фольклоризма у Т. Шевченко. В разведке ...
699039
  Фурман А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 78-94. – ISSN 1810-2131
699040
  Петров Є.П. Концепт досвіду у філософії Дж. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблематики досвіду у філософії Дж. Локка. Категорія досвіду є основною парадигмальною рисою вчення філософа. Тому предметом статті є розгляд концепту досвіду, у співвідношенні з емпіричною теорією походження ...
699041
  Гончаренко А.С. Концепт дружба/friendship як складова американського образу світу (на матеріалі новелістики О.Генрі) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 131-137
699042
  Арват Н.Н. Концепт душа в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 78-82. – (Філологічні науки)
699043
  Савицька Я.В. Концепт душі в українських фольклорних снотлумаченнях кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 77-81. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
699044
  Луцишин І. Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 120-131. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
699045
  Давидова-Біла Концепт екзотичного в українському авангарді 1920-30 рр. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 274-282
699046
  Капінус Д.Є. Концепт еросу в п"єсі Артура Шніцлера "Інтермедія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 146-149
699047
  Храбан Т.Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської, української мов) : дис. ... канд філол. наук : 10.02.15 / Храбан Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Горлів. ін-т іноземних мов ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 358 арк. – Бібліогр.: арк. 239-243
699048
  Храбан Т.Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Храбан Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
699049
  Ваніна Г.В. Концепт ЖІНКА у дзеркалі різних культур (на матеріалі англійських, іспанських, японських та корейських міських легенд) / Г.В. Ваніна, В.В. Ткаченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 24-27
699050
  Заблодська І.В. Концепт забезпечення регіональної промислової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
699051
  Звездова Г.В. Концепт закон как языковое отражение духовной эволюции поэта (на материале поэтических произведений А.С. Пушкина) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 58-62. – ISBN 966-594-839-3
699052
  Моренець О.О. Концепт запаху в італійській поезії другої половини XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 143-163. – ISSN 2413-5593
699053
  Моренець О. Концепт запаху та способи його репрезентації в італійській поезії другої половини XX ст. (на матеріалі творів П"єра Паоло Пазоліні) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 5 (194) : Аналіз і інтерпретація художнього тексту (проблеми, стратегії, досліди): II Міжнар. наук. конф., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 26-27 квітня 2018 р. – С. 197-204. – ISSN 2522-493Х
699054
  Колодюк І. Концепт зачаття та його відображення в українській традиційній культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 39-45
699055
  Серебрянська І.М. Концепт зірка як стереотип етнокультурного мислення в мові української прози другої половини XX ст. // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 101-105
699056
  Кукушкін В. Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-57. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі результатів когнітивно-дискурсивної інтерпретації фрагментів англомовного газетно-публіцистичного дискурсу, що містять ім"я концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, лексему celebrity, робиться висновок про те, що онтологічні ознаки концепту ...
699057
  Малунова Г.Д. Концепт ЗНАННЯ в "Апології Сократа" Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 310-318


  Статтю присвячено verba sciendi, первинна семантика яких "відсилає" до сфери відчуттів. Будучи мовними репрентантами концепту ЗНАННЯ у тексті "Апології Сократа" Платона, зазначені дієслова аналізуються з точки зору розвитку семантики від сенсуальної до ...
699058
  Дзюбенко О.М. Концепт ЗНАННЯ у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 249-253


  У статті розглядається концепт ЗНАННЯ у паремійному корпусі англійської та української мов під лінгвокультурологічним кутом зору. У дослідженні виокремлені логеми-універсалії та етноспецифічні логеми, які засвідчують універсальні й ідіоетнічні ...
699059
  Носова О.В. Концепт зради як елемент традиційного історичного образу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 122-126


  У статті аналізуються особливості створення та функціонування традиційних історичних образів у невід"ємному зв"язку з концептом зради. Своєрідне трактування цих образів розкривається на прикладі постатей Івана Виговського та Яреми Вишневецького. В ...
699060
  Лю Хунянь Концепт и взгляды на природу в экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0132-0769
699061
  Орешкина М.В. Концепт изаимствование: кракие заметки об их соотношениях // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 100-106. – Библиогр.: Лит.: С. 105-106; 14 назв. – ISSN 1562-1391
699062
  Ужченко В.Д. Концепт і лінгвокультурологічний аналіз // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 302-309. – ISBN 966-7348-20-2
699063
  Чубкр Н.В. Концепт ідеології та її значення у політичних процесах суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 185-191
699064
  Рижков М.М. Концепт іміджування України в політичній думці США / М.М. Рижков, О.М. Прохоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 3-12
699065
  Клімова Г.П. Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 86-91. – ISSN 2311-4894
699066
  Мельник О.Є. Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 36-44


  Розглядається рефлексивний концепт філософії освіти, яка за своїм змістом і спрямованістю у своїй основі відповідає конкретному соціокультурному континуумі, в якому вона реалізовується. Рассматривается рефлексивный концепт философии образования, ...
699067
  Бузун О. Концепт інтегрованого розвитку самоврядних територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 159-165. – ISSN 2414-4436
699068
  Ільчук М. Концепт інтермедіальності в рецепції роману Патріка Зюскінда "Парфумер" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 123-131. – ISSN 2078-340X
699069
  Житарюк М.Г. Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-33


  На основі субстанційності інформації та комунікаційних взаємодій у статті розглянуто можливість застосування теорій когнітивної відповідності в журналістикознавстві й запропоновано новаторське розуміння інформаційного балансу. On the basis of ...
699070
  Скороварова Є.В. Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі / Є.В. Скороварова, І.М. Сілютіна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
699071
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
699072
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013. – 246 л. – Додатки: л. 209-246. – Бібліогр.: л. 177-208
699073
  Савенко А.О. Концепт істина в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 175-181
699074
  Піх Ю. Концепт істини у філософії та його вплив на формування концепту істини у кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 202-206
699075
  Веклич В. Концепт історико-правового дослідження радянського періоду: проблемні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 250-253. – ISSN 2663-5313
699076
  Єгорова Ю.М. Концепт історичної правди у романі В. Шкляра "Чорний ворон" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 482-487. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
699077
  Кольцова Ю.Н. Концепт как категория семантической теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 37-48. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
699078
  Мирошникова З.А. Концепт как когнитивний феномен // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 138-143
699079
  Артем А. Концепт как сложное ментально-когнитивное образование / А. Артем, Ж. Уанкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-5
699080
  Кушмар Л.В. Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 101-107
699081
  Кушмар Л.В. Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 101-107
699082
  Скрипник І. Концепт книги в міфологічному хронотопі текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 12-24. – ISSN 0236-1477
699083
  Мазепова О. Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 52-61. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто специфіку дослідження кольороназв у сучасній лінгвістиці з огляду на антропоцентричну наукову парадигму; наголошено на етноспецифічному характері концептуалізації кольору в різних лінгвокультурах, а також на ролі, яку відіграє колористика у ...
699084
  Сушко З. Концепт комічного в інтерпретаціях Ю. Лісняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 531-538


  Розглянуто використання гумористично-іронічних засобів співмірних оригіналу в інтерпретаціях Юрія Лісняка на основі творів Дж. К. Джерома "Троє в основному човні,як не рахувати собаки", Дж. Свіфта "Мандри Гулівера"
699085
  Пахомова О. Концепт компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 132-143
699086
  Пасічник Д.С. Концепт консолідації нації в поемі Я. Кемаля Беятли "Святковий Ранок в Сулейманіє" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 404-410


  Розглянуто поему турецького поета-націоналіста Я.К. Беятли у фкій автор у класичній композиційній формі диванної літератури зображує славетну історію османського народу, тим самим намагаючись відновити віру народу в свої сили і консолідувати націю, ...
699087
  Шамшур М.А. Концепт кохання в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 132-137
699088
  Семененко Л.М. Концепт кохання в ліричних творах Олександра Олеся // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 345-350. – ISSN 2305-3852
699089
  Любченко Т.В. Концепт КОХАННЯ в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 39-42


  У статті проаналізовано вербалізацію, етнокультурну специфіку та семантичну структуру концепту КОХАННЯ в новогрецькій мові. В статье проанализированы вербализация, этнокультурная специфика и семантическая структура концепта ЛЮБОВЬ в новогреческом ...
699090
  Андрійченко Ю.В. Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень / Ю.В. Андрійченко, А.В. Бодянська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – C. 3-7


  Статтю присвячено аналізу концепту кохання в сучасних текстах іспанського співака Алехандро Санс. Визначення різноманітних засобів вираження кохання дає можливість з"ясувати особливості співставлення цього концепту. Статья посвящена анализу концепта ...
699091
  Мазнєва Н. Концепт кохання у смисловому просторі художньої прози Василя Слапчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 320-324
699092
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
699093
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 205 л. – Бібліогр.: л. 183-205
699094
  Підгородецька І.Ю. Концепт КРАСА: естетичний та лінгвістичний напрями дослідження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 83-88
699095
  Швець Г.Д. Концепт краси в поезії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 430-435. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проаналізовано уявлення про красу в поезії Лесі Українки. З"ясовано, що виявом краси для поетеси є людська врода, природа, життя загалом, духовність, свобода, творчість. Досліджено шляхи вербалізації концеату: через прикметники красний, ясний, ...
699096
  Манчул Б. Концепт кризи у філософії Хосе Ортеги-і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 597-603. – ISBN 978-966-423-392-4
699097
  Рижков М.М. Концепт критичної геополітики у зовнішній політиці США на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 3-8
699098
  Місінькевич О. Концепт культури як одиниця ментальної інформації у мовній картині світу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 53-57


  Розглянуто особливості вербалізації концептів культури як носіїв ментальної інформації у мовній картині світу.
699099
   Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) , В.М. Щербина, С.М. Волков та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-23-5
Вип. 2 : / [ред.-упоряд. і відп. за вип.: Л. Троєльнікова, О. Оніщенко]. – 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
699100
  Плотнікова Н.В. Концепт кутя: лінгвокультурологічний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 89-96
699101
  Набитович І.Й. Концепт лабіринту як сакрального локусу (на прикладі новелістики Х.Л. Борхеса, романів У. Еко "Ім"я Рози" та К. Мосс "Лабіринт") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 45-51
699102
  Газін В. Концепт Лєщинського як варіант вирішення "українського питання" в другій половині 50-х рр. XVII ст. // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 126-134


  Ян Лещинський (1603—1678) — державний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду Лещинських гербу Венява.
699103
  Тодорова С.М. Концепт лідерства як об"єкт філософського аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 120-127. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
699104
  Скробот А.І. Концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії: лексико-граматичній та наративний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 119-126. – ISSN 2413-5593
699105
  Жалай В.Я. Концепт любов у французькій пареміології // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 87-97
699106
  Мацевко-Бекерська Концепт любові як домінанта формування точки зору в романі Ю. Гордера "Помаранчева дівчинка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 68-79. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
699107
  Туренко В.Е. Концепт любові як еросу в "Евдемовій етиці" Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 97-107
699108
  Конотоп Л.Г. Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 16-19. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
699109
  Соляник В.І. Концепт ЛЮДИНА як основа антропоцентризму // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 169-171. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі творів Ф.С. Фіцджеральда.
699110
  Лящук Л. Концепт людської волі в соціологічній спадщині Володимира Старосольського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 43-44. – ISBN 978-966-600-646-5
699111
  Рябченко М.М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 360-366


  У статті розглянуто творчість сучасного українського письменника Ю. Винничука. Аналізується концепт маски як прийом, який постійно використовує автор у своїй прозі. В статье рассматривается творчество современного украинского писателя Ю. Винничука. ...
699112
  Лащук Н. Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 112–121. – (Серія "Історія" ; вип. 53). – ISSN 2220-7929
699113
  Дядченко Л. Концепт межі, його семантика та втілення в текстах "київського періоду" Т.Федюка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 214-222


  У статті розглянуто концепт межі в міфопоетичному просторі поезії "київського періоду" Тараса Федюка. Основною метою роботи є аналіз межі, яка поєднує та одночасно розмежовує два типи міфопоетичного простору. Окремий акцент робиться на з"ясуванні ...
699114
  Тянь Хунминь Концепт мира в произведениях И. Бунина (1900-1917) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 110-111. – ISSN 1684-2618
699115
  Філоненко Н. Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 291-292


  У статті розглянуто погляди літературознавця Майка Йогансена на мистецтво й літературу
699116
  Юдин Н.Л. Концепт мифа: историософский взгляд // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 170-176. – ISSN 1606-951Х
699117
  Зайцева М. Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 16-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано безпекову складову взаємодії Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР у рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи країн-членів до співпраці у сфері міжнародної безпеки; також встановлено, що країни БРІКС розглядають форум як інструмент ...
699118
  Зайцева М.В. Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 123 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 155-165
699119
  Гарасимів Т. Концепт моделі "поведінки" у філософсько-правовому дискурсі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 31-36. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
699120
  Панкевич О. Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 128-143. – ISSN 1026-9932
699121
  Ляпіна Л.А. Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 43-46. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
699122
  Пошелюжная К. Концепт на бис // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 3/4 (1204/1205)
699123
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 273 л. – Додатки: л. 240-273. – Бібліогр.: л. 206-239
699124
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
699125
  Тарасюк І. Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1027-1042. – ISSN 1028-5091
699126
  Гречкосій Р.М. Концепт надлюдини у філософії Ф. Ніцше: самореалізація особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається концепція надлюдини Ф. Ніцше у контексті теорії самореалізації особистості. Рассматривается концепция сверхчеловека Ф. Ницше в контексте теории самореализации личности. The concept of superperson F. Nietzsche in a context of the theory ...
699127
  Сапсай А. Концепт наднаціональність в сучасних політичних теоріях європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 64-68
699128
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в Київській Русі у державно-правових поглядах Г.В. Вернадського // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 11-19. – ISSN 2078-3566
699129
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
699130
  Косило Н. Концепт натуралізму в творах на робітничу тематику Джорджа Гіссінга та І вана Франка: генеза, типологія // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 283-288. – (Філологія ; Вип. 23/24)
699131
  Ткачук М.П. Концепт натуралізму і художні шукання в "Бориславських оповіданнях " Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 64с. – ISBN 966-528-010-4
699132
  Наєнко Г.М. Концепт НАУКА в староукраїнській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 181-189


  У статті проаналізовано особливості вербалізації концепту наука за староукраїнськими джерелами XVI-XVIII століть. В статье проанализиованы особенности вербализации концепта наука по староукраинским источникам XVI-XVIII веков. The article focuseson ...
699133
  Брусиловська О.І. Концепт національних інтересів та зовнішня політика сучасної України // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 9-15. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
699134
  Сквирська І.В. Концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка на прикладі його драм "Брехня", "Базар", "Пророк" та ін. Аналізуються риси в літературному образі героя суто національні та інтернаціональні. In this ...
699135
  Гармата Г.В. Концепт національного героя у творчості Г. Квітки-Основ"яненка (на прикладі повісті "Предание о Гаркуше) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 100-104


  Стаття присвячена аналізу твору Г. Квітки-Основ"яненка "Предание о Гаркуше" з погляду його ролі у формуванні української національної ідеї. У ній визначається розуміння письменником поняття "національний герой". Конкретизовано та узагальнено ...
699136
  Воронянський О.В. Концепт національного суверенітету як принцип реалізації політичних прав нації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 394-400
699137
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Н.Б. Бєлоусова ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л. 179 - 203
699138
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Бєлоусова Н. Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
699139
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства: європейська та національна практика // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51-53
699140
  Лисий І. Концепт національної ідентичності в дослідженнях культури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 74-78
699141
  Лугова Т. Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121. – ISSN 2308-1902
699142
  Боднар О. Концепт неперервного часу у Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 77-82
699143
  Донська А.Г. Концепт нормативної сили Європи в сучасній політичній теорії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 74-82


  Проаналізовано основні теоретичні засади концепту "нормативна сила Європи" (НСЕ). Визначення нормативної сили Європейського Союзу можна порівнювати з іншими типами сили в політиці. Розглядаючи джерела, основні цілі, методи і результати застосування ...
699144
  Двірна Л. Концепт норми в семантичному полі повинності // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 24-30
699145
  Лановик З.Б. Концепт ночі у структурі поетичного мислення Остапа Тарнавського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 207-215. – ISSN 2520-2103
699146
  Звонська Л.Л. Концепт ОБРАЗ у класичних мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 21-28
699147
  Данильченко О. Концепт образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" та творчості Т. Шевченка: порівняльний аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 160-171


  Стаття присвячена інтерпретації образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" і творчості Т.Шевченка. Охарактеризовано вплив пам"ятки на літературу ХІХ століття, зокрема творчість Т. Шевченка; визначено спільні теми, мотиви та образи. Представлено ...
699148
  Городнюк Н.А. Концепт одягу та семантика дендизму у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 98-103. – ISBN 978-966-551-315-5
699149
  Серебрянська І.М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Серебрянська Ірина Миколаївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 525 арк. – Додатки: арк. 508-519. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-507, 520-525
699150
  Серебрянська І.М. Концепт освіта в дискурсивних вимірах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Серебрянська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
699151
  Тімашова В.М. Концепт особистої безпеки у практичній діяльності органів внутрішніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 77-82
699152
  Бунчикова О. Концепт особистості в українській бароковій драматургії ХVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 161-167


  У статті досліджуються особливості концепту особистості в українській бароковій драмі ХУІІ століття. Аналізується специфіка його прояву та реалізації у барокових драматичних текстах, зокрема в інтермедіях, анонімних драмах «Слово про збурення пекла», ...
699153
  Білик Н.Л. Концепт особистості сербської культурної парадигми XX ст. у дзеркалі українського перекладу (на матеріалі новели Іво Андрича "Дрівця") / Н.Л. Білик, Стеблина-Рудякова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)
699154
  Базарник Б. Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
699155
  Підопригора С. Концепт пам"яті в мультимедійному проекті "Амнезія" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 170-176. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
699156
  Василик Л.Є. Концепт пам"яті у публіцистиці літературно-художніх видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 65-69


  У статті аналізується публіцистика сучасних літературно-художніх видань, розглядається роль концепту "пам"ять" в утвердженні національної ідентичності, простежується його контекстуально-пресова парадигма. The article deals with the political ...
699157
  Пожидаєва І.В. Концепт ПАТРІОТИЗМ у маніпулятивному дискурсі блогосфери Рунету та Укрнету // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 207-214


  У статті досліджується один із домінуючих концептів блогосфери-концепт патріотизм. Автор визначає ознаки концепту, які становлять його понятійне ядро; описує формально-функціональний тезаурус концепту; аналізує динамічні процеси, пов"язані з ...
699158
  Уманець О.В. Концепт перевертневості у фаустіанських версіях С. Альошина та М. Зариня // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 72-81
699159
  Борисюк І.В. Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 3-11. – ISSN 1996-5931
699160
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolioue", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Дис. ... кандид. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська Ірина Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. – Бібліогр.: л. 159 - 172
699161
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
699162
  Кожуховська В Ю. Концепт подорож у новогрецькій поезії XX ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кожуховська Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 248 арк. – Додатки: арк. 217-248. – Бібліогр.: арк. 11, 196-216 та в додатках: арк. 248
699163
  Кожуховська Ю.В. Концепт подорож у новогрецькій поезії ХХ ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кожуховська Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
699164
  Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 11-18. – ISSN 0236-1477
699165
  Чайка О.І. Концепт покривання в українській, англійській і португальській обрядовій номінації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 445-450
699166
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 18-22
699167
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 26-29
699168
  Афанасьєва О.М. Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 42-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 17 п.
699169
  Білан Н.І. Концепт політичної комунікації в умовах інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 138-144
699170
  Кіянка І. Концепт популізму в історії політичної науки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 163-169. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
699171
  Крохмальний Р. Концепт порогової ситуації в художній інтерпретації Івана Нечуя-Левицького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 15-25. – ISSN 0130-528Х
699172
  Гардашук Т.В. Концепт постнормальної науки та наукова комунікація // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 103-110. – ISBN 978-966-02-9610-7
699173
  Недзельський А. Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу можливостей застосування концепту потокових взаємодій у соціальних мережах щодо соціологічного дослідження повсякденного життя. Автор спирається на теорію практик, культуральну соціологію Дж. Александера, актор-мережеву теорію ...
699174
  Чорнописька В. Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 54-61. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
699175
  Бурлай Є. Концепт права: межі мінливості // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 16-37. – ISSN 2227-7153
699176
  Гарасимів Т.З. Концепт права: філософський світогляд / Т.З. Гарасимів, Н.В. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 162-167. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
699177
  Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 225-233
699178
  Саєнко В.П. Концепт ПРАВДА/ БРЕХНЯ/ ІСТИНА у драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 131-139. – (Серія: Філологія)
699179
  Биркович О.І. Концепт правди в судовій системі Київської Русі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 28-35. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
699180
  Чаюк Т.А. Концепт ПРИВАТНІСТЬ у сучасній британській дитячій художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 413-421


  Стаття присвячена опису концепту ПРИВАТНІСТЬ, його основних компонентів та місця в концептуальній картині світу дитячої англомовної особистості. У результаті аналізу текстів сучасної британської дитячої літератури було виявлено мовні ...
699181
  Літвінова І.М. Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 86-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
699182
  Завгородько Л.В. Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 118-129. – (Філософія ; вип. 44)
699183
  Пальчук М. Концепт публічного простору у західній науковій думці // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7069-36-1
699184
  Завьялова Е.Е. Концепт пыли в творчестве И.С. Тургенева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 32-36. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматриваются варианты реализации образа пыли в творчестве И.С. Тургенева. Доказывается важность указанной художественной детали, раскрывается многообразие коннотативных оттенков в ее трактовке, которое значительно повышает смысловую емкость ...
699185
  Покровська І.Л. Концепт рай у турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 350-356


  У даному дослідженні розглядаються одиниці, які репрезентують концепт рай, підкреслюються системні відносини між лексикою та фразеологією, визначаються експліцитні та імпліцитні ідентифікатори зазначеного концепту. Акцентується увага на впливі ...
699186
  Федоренко К. Концепт регіонального блоку в Центрально-Східній Європі / К. Федоренко, К. Умланд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 5


  "На сьогодні Європейський Союз і НАТО, завдяки своїй нерішучій політиці розширення, створили геополітичну "сіру зону" у Східній Європі та на Південному Кавказі. Ці західні організації і в найближчому майбутньому не будуть готові й не могтимуть ...
699187
  Панченко Ж. Концепт репутації у сучасних міжнародних відносинах: особливості становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Поняття "репутація" набуває абсолютно нового значення у сучасному світі. Корпоративна репутація перетворюється на джерело вартості для компанії, державна репутація посилює позиції держави на міжнародній арені. Стаття присвячена становленню та розвитку ...
699188
  Галаш Г. Концепт РИБА в мові української народної творчості // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 91-111. – ISBN 978-2-919320-44-8
699189
  Багацька О.В. Концепт рівновага в наративній структурі сучасних американських оповідань // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 12-19. – Бібліогр.: С. 19; 23 назви
699190
  Содномпилова М.М. Концепт Родина в культуре монгольких народов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 0869-5415
699191
  Ситник О. Концепт розвою української нації за новітньої доби у викладі Дмитра Донцова // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 107-120. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
699192
  Кулєшова Концепт Русі у творах Л.М. Гумільова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-9
699193
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
699194
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 168-185
699195
  Головко О.Б. Концепт рух в сучасній іспанській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр.: л. 174-215
699196
  Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
699197
  Чебанюк О.Ю. Концепт саду в календарному фольклорі й річній обрядовості українців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 341-348
699198
  Левченко Н. Концепт сакральної антропології в структурі біблійної герменевтики Григорія Сковороди як засіб виховання духовності особистості // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 48-53. – ISSN 1562-529Х
699199
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
699200
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Бібліогр.: 179-200
699201
  Ільченко Концепт саморозвитку особистості як основа аналізу феноменів самоактуалізації та самореалізації / Ільченко, і.Г. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 3-5. – ISSN 2077-1800
699202
  Бай О. Концепт світу в поезії Данила Братковського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 6-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
699203
  Гач Н.О. Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 251-264


  У статті аналізується концепт "свобода" в американській поезії XIX ст. та особливості його реалізації на рівні топонімів з огляду на культурно-історичні цінності епохи. В статье анализируется концепт "свобода" в американской поэзии XIX в., а ...
699204
  Янченко Ю.А. Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
699205
  Хворостяний І.Г. Концепт свободи в оповіданнях Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 406-413. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню ролі концепту свободи особистості в формуванні образної системи оповідань Панаса Мирного. Простежено співвідношення понять "філософія" і "література", функції художнього образу в реалізації філософських проблем оповідань ...
699206
  Ісіченко І. Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зіновієва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
699207
  Ярощук С. Концепт свободи в романі Олеся Гончара "Собор" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 51-59. – ISBN 978-966-306-020-4
699208
  Василик Л. Концепт свободи в українській публіцистиці опору (1960-1980) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 58-67


  У статті аналізуються ідейно-проблемні параметри концепту свободи у публіцистиці самвидаву, простежуються аспекти національної свободи та свободи особистості як духовної альтернативи тоталітарному простору. The ideological problem parameters of ...
699209
  Безклубий І. Концепт свободи та насилля у творчості Тараса Шевченка / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 9-20. – ISBN 978-966-306-020-4
699210
  Корпанюк Р. Концепт свободи у повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 102-111. – ISBN 978-966-306-020-4
699211
  Шаповалова А. Концепт свободи як волі у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 44-57


  У статті розкрито множинність значень, які Т. Шевченко вкладав у поняття "свобода", та здійснено спробу висвітлення цілісної картини концепту свободи як волі в його поетичних творах
699212
  Галаєва О. Концепт свободи як модель екзистенційного пізнання світу у творах українських письменників другої половини XX ст. (О. Забужко, М. Матіос, Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 247-252
699213
  Крушевская А.С. Концепт СЕМЬЯ в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 517-522


  Стаття присвячена вивченню універсального концепту РОДИНА в російській лінгвокультурі. Дослідження проводилось на трьох рівнях концепту: поняттєвому, емоційно-образному та оцінювальному. Данная статья посвящена изучению универсального концепта СЕМЬЯ в ...
699214
  Яремчук І.В. Концепт серце у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 198-209. – ISSN 1682-671Х
699215
  Мазепова О.В. Концепт СЕРЦЕ як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 269-277


  У статті досліджено особливості вербалізації універсального концепту СЕРЦЕ в сучасній перській мові, репрезентованого полісемантичним словом del та його лексико-фразеологічною парадигмою. На основі аналізу когнітивних метафор встановлено спільне й ...
699216
  Левченко Г. Концепт серця в "пророчій утопії" лірики Лесі Українки // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 98-99
699217
  Левченко Г.Д. Концепт серця в ліриці Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 44-49. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті з"ясовано семантику концепта "серце" у ліриці Лесі Українки, котрий потрактовується як елемент біблійно-християнського коду.
699218
  Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 133-138. – ISSN 2306-6814
699219
  Несвіт С. Концепт смерті у поезіях Олега Ольжича і Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 14-20. – ISSN 1728-9572
699220
  Усачова І.О. Концепт смислу життя за С. Л. Франком та Ж.-П. Сартром // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 43-44
699221
  Бирченко Е.В. Концепт социальной ответственности бизнеса в деятельности приватных высших учебных заведений // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 217-230. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена проблемам реализации концепта социальной ответственности в образовательной деятельности негосударственных высших учебных заведений, построения цивилизованной модели взаимоотношений между обществом, государством и частным образованием. ...
699222
  Наконечна Ю.С. Концепт соціалізація в американському віршованому дискурсі для дітей // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-223. – Бібліогр.: Літ.: с. 223; 12п.


  Дослідження поняття "соціалізація" крізь призму його когнітивної структури та концептуальної системи в американському віршованому дискурсі для дітей. Исследуются особенности реализации понятия "социализация" в американском стихотворном дискурсе для ...
699223
  Гуляк А. Концепт сповідальності у малій прозі Ольги Кобилянської / А. Гуляк, Н. Науменко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-16


  У статті проаналізовано естетичну роль сповідального елемента в малій прозі Ольги Кобилянської. Показано, що сповідальна інтонація, апріорі притаманна літературі, дозволяє авторові розв"язувати у своїх творах насущні екзистенційні проблеми, зокрема ті, ...
699224
  Білогур В.Є. Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 26-34. – ISSN 2072-1692
699225
  Варыпаев А.М. Концепт странничества в национальном образе мира восточнославянской культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 109-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
699226
  Циховська Е. Концепт сутінків у поезії Леопольда Стаффа та українських митців початку XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 146-152. – (Філологічні науки)
699227
  Лакішик Д.М. Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 56-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
699228
  Сапун М.В. Концепт та архетип у картині світу письменника // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 273-277


  У статті проаналізовано різні трактування терміну «концепт» та взаємозв"язок цього терміну з терміном "архетип". Розглянуто місце цих двох понять у мовній та концептуальній картині світу письменника. В статье проанализированы разные толкования термина ...
699229
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 248-267. – Бібліогр.: л. 208-247
699230
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
699231
  Дяк Т.П. Концепт творчого мислення в пізнанні і освітній діяльності (екзистенційний аспект) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
699232
  Нишуков В.С. Концепт тела Мишеля Фуко в философии спорта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 142-144
699233
  Карачина Н.П. Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій / Н.П. Карачина, Т.В. Вакар, І.О. Мороз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 25-32. – ISSN 2306-6806
699234
  Фрасинюк Н.І. Концепт терпіння в англомовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 324-329. – Бібліогр.: Літ.: 328-329; 16 назв
699235
  Коминська Н. Концепт тіла в романі Тоні Моррісон "Улюблена" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 164-168. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
699236
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 209-226
699237
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос .наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
699238
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки: арк. 227-270. – Бібліогр.: арк. 186-226
699239
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
699240
  Ивашина Е.В. Концепт толерантности в философии Платона / Е.В. Ивашина, Р.А. Ивашина // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 111-112
699241
  Ільчук І.А. Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті / І.А. Ільчук, Л.С. Банах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 85-97. – ISSN 2072-1692
699242
  Рахмайлов Є.В. Концепт тотальної мобілізації в соціальній філософії Е. Юнгера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
699243
  Балясова Ю.В. Концепт тотальності у філософській системі Г. В.Ф.Гегеля // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 152-166
699244
  Златогорська Л. Концепт трагізму в українському романтизмі // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 191-202
699245
  Антофійчук В. Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 52-63. – ISSN 0236-1477
699246
  Казаков О.О. Концепт традицій та інновацій у тренді сучасної культурно-мистецької освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 173-177. – ISSN 2226-3209
699247
  Горбунова Л.С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 327-331. – ISSN 2076-1554


  Современный контекст цивилизационного перехода формирует социокультурные вызовы для образования. как научиться жить в мультикультурном мире в условиях растущей глобализации, интеграции и информационной революции, умножающей различия? какой концепт ...
699248
  Барна М.Ю. Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
699249
  Кулешова К.І. Концепт турецької моделі як знаряддя зовнішньої та безпекової політики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 334-341
699250
  Аксой М. Концепт Туреччина в сучасній російській мовній картині світу: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Аксой Мурат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
699251
  Левко О.В. Концепт у дискурсі Григорія Богослова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 159-163
699252
  Левко О.В. Концепт у дискурсі ранньохристиянських письменників // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 266-275
699253
  Александрова Г.А. Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 14-20


  У статті йдеться про концепт як про спільну одиницю культури, яка в різних формах працює в різних її "рядах", зокрема в компаративістиці і порівняльній концептології
699254
  Видашенко Н. Концепт України й українців у щоденникових записах Олександра Довженка та Аркадія Любченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
699255
  Остапчук В. Концепт України у творчості Т. Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 154-158
699256
  Кралюк П. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 576-583. – ISBN 978-966-2254-74-7
699257
  Кралюк П.М. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 576-583. – ISBN 978-966-373-777-5
699258
  Шмига Ю.І. Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури / Ю.І. Шмига, О.Д. Шмига // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 139-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
699259
  Мазур І.В. Концепт української музичної етнографії першої чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазур Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
699260
  Купцова Т. Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем гендерної рівності // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 118-121. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Розглянуто особливість фемінінності в українському суспільстві в творах Володимира Винниченка крізь призму гендерного аналізу. The consept of femininity in the Ukrainian society in the light of gender analisys in works of Volodymyr Vinnichenko is ...
699261
  Фу Цзин Концепт фен-шуй и его освоение в русской языковой картине мира : дисс. ... канд. филол.. наук : 10.02.02 / Фу Цзин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 295 л. + Прилож.: л. 277-295. – Библиогр.: л. 234-294
699262
  Фу Цзін Концепт фен-шуй та його освоєння в російській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Фу Цзін ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
699263
  Письменна Ю.О. Концепт хитрість і його тезаурусні зв"язки (на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С.106-114


  Стаття причвячена контрастивному вивченню концепту "хитрість" на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов. The article deals with the contrastive research of concept "cunning" on the material of Ukrainian, Russian, ...
699264
  Щербакова О.А. Концепт цариці Єлени у "четьях-мінеях" Дмитра Туптала // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 460-471. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджено образ святої рівноапостольної цариці Єлени у Четьях-Мінеях" святителя Дмитрія Ростовського (Дмитра Туптала). Проаналізовано особистості образу першої християнської цариці-матері, його трактування й осмислення в українській бароковій ...
699265
  Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-80. – ISSN 0042-8744
699266
  Зайдлер Н. Концепт честі повісті Д. Міщенка "Дике поле" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С.69-74
699267
  Шестопалова Т.П. Концепт чуттєвого сприйняття в літературній критиці Юрія Лавріненка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – C. 296-304. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
699268
  Золотюк Л. Концепт щастя в романі "Фройд би плакав" Ірени Карпи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
699269
  Д"яконова О.В. Концепт ЩАСТЯ у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 506-514


  У статті подається короткий огляд результатів існуючих досліджень мовної об"єктивації концепту ЩАСТЯ та здійснюється аналіз лінгвопрагматичних параметрів реалізації семантичної опозиції "потенційність/реалізованість щастя" на матеріалі статей жіночих ...
699270
  Фрасинюк Н. Концепт щастя у філософській містерії Івана Огієнка "До щастя" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 121-125. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
699271
  Полюжин М.М. Концепт як базова когнітивна сутність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 182-184. – ISBN 966-581-295-5
699272
  Ніка О. Концепт як барокова стилістична фігура // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 211-216. – ISSN 2078-0850


  На матеріалі писемних пам"яток другої половини XVII ст.
699273
  Кузнецова Т.В. Концепт як інструмент дослідження ціннісності журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 11-16


  Розглянуто концепт як основну одиницю когнітивної структури тексту. Запропоновано методику концептуального аналізу для визначення ціннісності текстового простору. This article deals with the concept as the main part of the text cognitive structure. ...
699274
  Приходько А.М. Концепт як об"єкт зіставного мовознавства // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 212-220
699275
  Іващенко В. Концепт як одиниця когніції людини (логіко-філософське осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 150-157. – Бібліогр.: Літ.: С. 155-157; 30 назв. – ISBN 966-7825-79-5
699276
  Даньків М.В. Концепт як одиниця мови, мислення і культури (на матеріалі перської і української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 56-62. – Бібліогр.: 18 назв.
699277
  Крупко О.І. Концепт як одиниця опису мовної картини світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 209-218


  У статті аналізуються основні підходи до означення поняття символу. Особливу увагу приділено лінгвосеміотичному і лінгвофілософському підходам. Визначені основні складові та характеристики символу. В статье анализируются основные подходы к определению ...
699278
  Боднарюк Ю.В. Концепт як складова частина концептосфери у мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 4-7


  Досліджується когнітивна лінгвістика як мовознавчий напрям та застосування когнітивного аналізу для вивчення терміносистеми.
699279
  Чорновол-Ткаченко Концепт як структура зберігання знань // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 140-148
699280
  Мельник Т.В. Концепт"рідна земля" в інфосфері Севастополя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 436-443
699281
  Краснобаєва-Чорна Концепт, концептуалізація та концептуальна система: логіко-філософський вектор // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 27-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 31-32; 16 п. – ISSN 1728-9572
699282
  Круківська О.В. Концепт, термін, дефініція і спеціалізований дискурс / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 188-199


  Стаття присвячена еволюції поняття "концепт" у термінології та її впливу на спеціалізований (офіційний) дискурс, аналізу комунікативно-прагматичних особливостей понять : термін, концепт і дефініція у спеціалізованому дискурсі, методам їх ...
699283
  Володарська М.В. Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 209-221. – ISSN 2227-2844


  "Зроблено спробу простежити етимологію терміну «концепт», систематизувати його чисельні тлумачення в контексті психолінгвістичного, лінгвістичного, лінгвокогнітивного, культурного та лінгвокультурного підходів. Оскільки складність інтерпретації ...
699284
  Гнаткович У.В. Концепти-образи жінки у творчості Григорія Квітки-Основ"яненка // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 59-61
699285
  Лепьохін Є. Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альберта Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер"яна Підмогильного // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 102-106. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
699286
  Москвін В.С. Концепти "війни" і "миру" та їхнє відтворення в українсько-іспанському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 162-165


  Статтю присвячено дослідженню концептів "війни" та "миру", а саме їх відтворенню в українсько-іспанському перекладі. Матеріалами для дослідженя слугували медіаджерела, зокрема сайти новин ua.euronews.com es.euronews.com. Статья посвящена изучению ...
699287
  Поліщук Олена Концепти "героїчного ентузіаста", "естетика" та "справжнього митця" :естетичний аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 92-96
699288
  Ітані Олена Мустафа Концепти "добро-зло" як онтологічна основа морально-етичних уявлень арабів та їх лінгвістичне втілення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 372-377


  Мовні кліше є свого роду відображенням менталітету того чи того етносу. Важливо звернути увагу на те, наскільки живучими в різних часових, соціальних, ідеологічних періодах виявляються певні морально-етичні установки, які гарантують духовне ...
699289
  Бобро М.П. Концепти "жити", "життя" як об"єкт сучасних лінгвістичних досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
699290
  Собора Ю.Б. Концепти "Життя" і "Смерть" в українських та чеських пареміях : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Собора Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
699291
  Кошелєв А. Концепти "інтелектуальна біографія" та "біографічний світ" у дослідженні життєдіяльності інтелектуала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток теорії біографічних досліджень на сучасному етапі існування вітчизняної історичної науки. Проаналізовано праці українських і зарубіжних учених, які розробляли та переосмислювали тенденції написання біографій науковців та інших ...
699292
  Сунегін С.О. Концепти "інформаційне суспільство" та "електронна держава": притання правового забезпечення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 224-238. – ISSN 2524-017X
699293
  Городецька О.В. Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 107-114. – ISBN 966-581-388-9
699294
  Вілков В.Ю. Концепти "культурна" та "політична" нація у структурі націологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 47-51. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз теоретико-методологічних функцій концептів "культурна" та "політична" нація у системі теоретичних моделей націй, націоналізму та національно-державного будівництва. The article presents analysis of the theoretical and ...
699295
  Марусяк М. Концепти "любов", "біль" в епістолярних текстах Василя Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 238-245. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
699296
  Дубенко О.Ю. Концепти "маскулінність" і "фемінінність" у фразеологічних картинах світу англійської та української мов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 208-213
699297
  Потапенко О.І. Концепти "матриця" та "архетип" у системі гематрії грецької сакральної лексики Нового Завіту / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 97-113. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
699298
  Бочкар О.В. Концепти "метаморфози" і "трансформації" як концептуальне підгрунтя оповідань збірки Роальда Дала "Поцілунок". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 105-112


  У статті проаналізовано концептуальне підґрунтя збірки оповідань "Поцілунок" англійського письменника Роальда Дала. Творчість митця розглянуто у контексті феномену "неоготичного постмодернізму". Висунуто гіпотезу, що ключовими для розуміння структури ...
699299
  Левко О.В. Концепти "милосердя" та "служіння" у ранньохристиянській грекомовній прозі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 162-167. – Бібліогр.: c. 167; 13 поз.
699300
  Ремінська Ю. Концепти "міжнародного верховенства права" та "верховенства права у його міжнародному вияві": до питання теоретико-правового розмежування понять // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 139-141
699301
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Додатки: л. 198-223. – Бібліогр.: л. 178-197
699302
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
699303
  Ящук А.К. Концепти "поетичне мовлення" і "мовчання" у поезії Максима Рильського 1915-1940 років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 498-503


  У статті проаналізовано еволюцію поетики М. Рильського крізь призму змін у лексичному вираженні концептів "поетичне мовлення" та "мовчання". В статье проанализирована эволюция поэтики М. Рыльского сквозь призму изменений в лексическом выражении ...
699304
  Євтушенко Н.І. Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 34-39. – ISSN 2305-3852
699305
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
699306
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
699307
  Борисюк І.В. Концепти "свого" і "чужого" простору в дилогії Б. Грінченка "Серед темної ночі" й "Під тихими вербами" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 64-68


  У статті зроблено спробу дослідити трансформацію наріжних для традиційної культури концептів "свого" й "чужого" простору в прозі Б. Грінченка. Особливу увагу приділено проблемі актуалізації архаїчних архетипів
699308
  Романова Н. Концепти "сонце" і "серце" у поезії Василя Симоненка // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 122-128
699309
  Боярчук Ю. Концепти "сором" і "вина" в японській лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 15-20


  Статтю присвячено аналізу поняття "лінгвокультурний концепт" і розгляду виявлених у ході дослідження положень на прикладі концептів "сором" та "вина" у японській лінгвокультурі. This article analyzes the concept of "lingvoсultural concept" and ...
699310
  Левіщенко М.С. Концепти gentelman і lady у вікторіанському дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 232-243
699311
  Капранов С.В. Концепти Азії та Китаю в мегагеографічній революції Мейдзі // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 150-155. – ISBN 978-966-02-8237-7
699312
  Тімкова Т.М. Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 165-178. – ISSN 1682-671Х
699313
  Полюга С.М. Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах Святого Письма // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 249-253


  У статті зосереджено увагу на синонімах у сакральних текстах як носіях загальномовних значень. Назва Бога об"єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина як єдиного істинного Отця. У сакральному дискурсі, зважаючи на специфіку значень ...
699314
  Скиба Т.В. Концепти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 512-517
699315
  Безпаленко А.М. Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 94-99


  Подається порівняльний аналіз таких гносеологічних категорій як теорія, закон, принцип. Стверджується, що об"єднуюча семантична риса усіх трьох - узагальнене пояснення, яке є найціннішим у науці, бо дає можливість володіти і управляти. Дается ...
699316
  Сивець Т. Концепти візантійського неоплатонізму в Київській Русі та інших культурно-історичних літературних кодах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 383-388


  У статті пропонується епістеміологічна модель києворуської літератури з погляду неоплатонізму. Виокремлюються основні філософські концепти неоплатоніків, які через посередництво образно-символічної системи притч набувають художнього втілення в ...
699317
  Кірносова Н.А. Концепти давньокитайської лінгвістичної термінології (у межах питання про зв"язок мови й мислення) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 433-442


  У статті проаналізовано семантичну структуру десяти ієрогліфів на позначення лінгвістичних або когнітивних понять, присутніх у текстах давньокитайської філософії з метою виявити особливості розуміння в ті часи питання взаємозв’язку мови та мислення. ...
699318
  Фурманюк М. Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 222-231. – ISSN 2524-0137
699319
  Гнідан Ю.В. Концепти добра і зла в творчості Акутагава Рюноске (на матеріалі новел письменника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  В статті йдеться про філософські концепти добро і зло в творчості Акутагава Рюноске. In the article focuses on the philosophical concepts of good and evil in the works of Akutahava Ryunoske.
699320
  Кузьменко О. Концепти драматичної екзистенції людини у фольклористичних дослідженнях Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 512-521
699321
  Мазепова О.В. Концепти ДУХ\ДУША в лексико-фразелогічній системі перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 12-24


  У статті розглянуто особливості об"єктивації концептів ДУХ/ДУША у перській мовній картині світу на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць перської мови, що вербалізують ці концепти. Досліджується спільне й відмінне у мовній репрезентації цих ...
699322
  Шпира І. Концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 436-442. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджуються ключові концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія. Аналіз зв"язку даних концептів дозволяє зробити висновок про єдність цих ключових понять у мовній свідомості поета.
699323
  Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем"єр, 2008. – 332с. – ISBN 966-685-189-X
699324
  Гузевата Наталія. Концепти ідіостилю Леопольда Стаффа (на матеріалі ранніх збірок "Sny o potedze" та "Dzien duszy") // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 458-461. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Сучасна лінгвістична наука приділяє особливу увагу проблемам вивчення когнітивної діяльності людини в її лінгвістичній репрезентації. Дуже цікавим із цього погляду є авторський поетичний текст, у якому відображено не лише особисте сприйняття світу ...
699325
  Шовковий В.М. Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 332-337
699326
  Іщенко Є. Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 31-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито модифік5ацію понять екзистенціалізму в силовому полі художнього мислення, їх перетікання з денотативного рівня в багатозначний конотативний. Обгрунтовано екзистенційний вибір В. Стуса, що полягає в пошуках шляхів до Бога, у намаганні ...
699327
  Науменко Н.В. Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 347-355. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано літературно-критичні праці українських письменників початку XX століття. Показано, що співвідношення формальних і змістових компонентів у критичному нарисі письменника, який водночас виступає літературознавцем, надається до ...
699328
  Бикова Т.В. Концепти локального і глобального у поетичній творчості Юрія Федьковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті розкрито значення концептів глобального і локального як чинників процесу глокалізації у поетичній творчості Ю. Федьковича. До аналізу залучаються поезії Осипа Юрія Федьковича раннього періоду. Шляхом порівняльного аналізу та зіставлення ...
699329
  Качак Т.Б. Концепти маскулінності у пригодницькій прозі для юних читачів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 188-200. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "... Репрезентація фемінного і маскулінного дискурсу в літературі для дітей та юнацтва має свої особливості, зумовлені як текстовими, так і позатекстовими факторами. Якщо фемінний дискурс повною мірою автори реалізовують у дівчачих текстах, то ...
699330
  Смульський Є.В. Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 61-65


  Автор розглядає концепти метагенетики та расової свідомості в неозичницьких вчених Asatru Folk Fssembly та Родового Вогнища Слав"янської Рідної Віри відповідно. Дані концепти аналізуються на предмет проявів расової чи етнічної нетерпимості, ...
699331
  Каша К.А. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 419-423


  Стаття присвячена дослідженню лексики міфологічного змісту, яка виступає основним засобом репрезентації міфологічних концептів і, отже, осягнення міфологічної картини світу. Приділяється увага вивченню міфологем, що трактуються як концепти міфологічної ...
699332
  Вашталова К.О. Концепти МОВЧАННЯ і ТИШІ в романі Н.С. Момадея "Дім, зі світанку створений" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 164-170


  У статті аналізуються особливості функціонування концептів мовчання й тиші в сучасній літературі американських індіанців. Ці концепти розглядаються в релігійному, міфоритуальному, лімінальному та соціально-психологічному аспектах, у контексті взаємодії ...
699333
  Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 0869-6020
699334
  Костирко Тамара Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається системоутворювальний механізм функціонування бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів (ВНЗ), визначається концептуальний стрижень системи бібліотечно-інформаційних закладів вищої школи та принципи їхнього ...
699335
  Шейко В.М. Концепти науково-освітньої й управлінської діяльності закладів вищої освіти культури і мистецтв / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 16-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Різноаспектно проаналізовано розвиток Харківської державної академії культури у 2017-2018 н.р. Особливу увагу приділено розкриттю інноваційних напрямів кадрової політики, освітньої та наукової діяльності найстарішого, унікального, елітного, ...
699336
  Багрій-Миськів Концепти перекладів Ігоря Костецького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 228-232. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
699337
  Ткаченко Н. Концепти поля ментальності у зіставному аспекті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 82-90. – ISSN 1682-2366
699338
  Грищук В.К. Концепти розуміння негативної (ретроспективної) кримінально-правової відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
699339
  Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03, 03, 035 / Токарєва Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 244-245. – Бібліогр.: арк. 6-7, 203-243 та в додатках: арк. 244
699340
  Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Токарєва Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
699341
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 445 л. – Бібліогр.: л. 391-445
699342
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 41 с. – Бібліогр.:33 назви
699343
  Шевченко Л.І. Концепти теорії інтелектуалізації літературної мови в контексті розвитку стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 3-15.
699344
  Хархун В. Концепти тоталітарної онтології : на матеріалі драматургії Олександра Корнійчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0236-1477
699345
  Василик Л.Є. Концепти Україна та свобода в реалізації національної ідеї: історико-отологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 184-189


  У статті крізь призму найважливіших концептів розглядається журналістська парадигма початку ХХ ст., з"ясовується, як концепти відображають і формують картину буття з його духовними цінностями, окреслюють національні параметри епохи. The article ...
699346
  Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Віталій Кононенко ; Мін-во освіти та науки України ; Акад. пед. наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с. – ISBN 966-640-155-Х
699347
  Сичок С.В. Концепти філософії Григорія Сковороди як семантичний ключ до розуміння мікросвіту творчості В. Підпалого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 172-178
699348
  Комова М.В. Концепти філософії інформації Лучано Флоріді / М.В. Комова, А.М. Пелещишин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 16-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто ключові концепти філософії інформації Л. Флоріді про інформаційну семантику, вивчення розумності, відношення між інформацією і природою, дослідження цінностей. Висвітлено філософські трактування: істинності інформації, за якою знання, ...
699349
  Гуменюк Т. Концепти функціонування сучасної юридичної науки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 180-184. – ISSN 2307-8049
699350
  Лавринович Л. Концепти часу в "Camera Iucida" Р. Барта: літературознавчі проекції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 78-85. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
699351
  Головко С. Концепти якості вищої освіти в системі нормативно-правового забезпечення її функціонування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 31-32
699352
  Кулініч С. Концепти, мотиви та домінанті образи сучасного "страшного" фольклору дітей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 270-276
699353
  Карпенко У.О. Концептичний зміст фрейму "Збройне протистояння" у російській культурно-мовній традиції : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.02 / Уляна Олексіївна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
699354
  Кубаєвський Микола Концептні імплікації у вивченні взаємозв"язку ідентифікації й ідентичності / Кубаєвський Микола, Лук"яненко Світлана // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.58-68. – ISSN 1810-2131
699355
  Нікітюк І.В. Концептовірна роль сильних позицій у романі Тоні Моррісон "Блакитні очі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 174-181. – ISBN 966-581-623-3
699356
  Біла А. Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 56-61. – ISSN 0236-1477
699357
  Воробйова О.П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 53-64. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
699358
  Приходько А.М. Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 43-50


  Розглядається концептоцентричний патерн аналізу дискурсу, який передбачає з"ясування алгоритму взаємодії концептуальних одиниць із певною дискурсивною формацією в режимі середовища та стилю вербального спілкування.
699359
  Шевченко Л.Л. Концептологія Нового Заповіту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 201-208. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено проблеми дослідження текстових концептосфер. На основі концептуального аналізу описано операційні засади виявлення смислових домінант тексту.
699360
  Венжинович Н.Ф. Концептосфера "бог" в українській фразеологічній картині світу // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 36-43. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
699361
  Малиновська А.В. Концептосфера "війна" в поетичній мові Андрія Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 127-133
699362
  Ковалюк Ю.В. Концептосфера "Людина" в австралійській англомовній картині світу (на прикладі антропоцентричних фразеологізмів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – C. 151-154
699363
  Янушевич М. Концептосфера "мораль" у китайській фразеологічній системі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 322-328


  Стаття присвячена висвітленню важливого фрагмента китайської концептуальної картини світу. На базі концептуального аналізу фразеологічних одиниць китайської мови визначаються основні засоби категоризації релігійного-філософського світобачення ...
699364
  Боднар І.М. Концептосфера "Освіта" в англійській мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Боднар Ірина Миронівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
699365
  Петренко Л.О. Концептосфера "природний простір" ІР в українській поезії початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 77-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  У статті висвітлено особливості втілення концептосфери ПРИРОДНИЙ ПРОСТІР в українській поезії початку ХХІ століття, визначено її склад, описано змістову структуру концептів-складників, схарактеризовано засоби їх художнього втілення з погляду традицій ...
699366
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236, [1] л. – Додатки: л. 227-237. – Бібліогр.: л. 197-226
699367
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
699368
  Полагейкина В.А. Концептосфера близкородственных языков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – . 132-134. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
699369
  Місінькевич О.М. Концептосфера БОГ у поетичному мовленні М. Рильського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 61-66
699370
  Сніжко О.С. Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 117-122


  Досліджено смислові домінанти публіцистики Володимира Винниченка. Окреслено концептосферу творів митця в контексті реалізації ключових концептів авторського тексту. З"ясовано типові проблемно-тематичні параметри щоденникових записів, епістолярію, ...
699371
  Маслова Ю.П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 57-68
699372
  Тищенко О.В. Концептосфера дому у слов"янській пареміології на контрастивному тлі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 216-234. – ISBN 978-617-7132-63-8
699373
  Масловська Т.О. Концептосфера ідіостилю Василя Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 29-31. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
699374
  Батанов О. Концептосфера муніципального права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 13-31. – ISSN 1026-9932
699375
  Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна об"єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Христина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 312 арк. – Додатки: арк. 268-312. – Бібліогр.: арк. 10-12, 245-267 та в додатках: арк. 310-311
699376
  Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна об"єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
699377
  Шейко В. Концептосфера підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326
699378
  Демко Т. Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 249-256. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано образи-концепти поеми В. Блейка “Видіння дочок Альбіону” (1793) та її місце у творчості поета. Досліджено символічний рівень твору, де найяскравіше помітна реалізація авторського художнього світогляду. Виявлено єдність, утворену ...
699379
  Науменко Н. Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 186-189
699380
  Мірошниченко П.В. Концептосфера посттоталітарного українського радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті зроблено спробу охарактеризувати концептосферу сучасного українського радіомовлення, насамперед комерційного (недержавного) як соціальної інституції перехідного суспільства, в боротьбі національно-маркованої культури та глобальної масової. ...
699381
  Василик Л. Концептосфера публіцистики Івана Дзюби // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 100-110.


  Аналізується концептосфера публіцистики І. Дзюби, зокрема концепти "Україна" "свобода" як складники творчої майстерності публіциста Lubov Vasylyk. Publicism conceptual system of Ivan Dzjuba. The article deals on the is-1 sues of publicism conceptual ...
699382
  Черниш Т.М. Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної України та інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 105-118. – ISSN 2072-1692
699383
  Коржик А.О. Концептосфера трапези в казках "Івасик-Телесик" і "Зла мати і сестра середа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 291-301. – ISSN 2520-6397


  Присвячено дослідженню ініціального становлення головних героїв казок із погляду харчових символів і концептів, заприявлених у текстах казок "Івасик- Телесик" і "Зла мати і сестра Cереда".З одного боку трапеза розглядається як джерело сили й життя, з ...
699384
  Бехта І.А. Концептосфера у динаміці (текст і дискурс у світлі когнітивно-дискурсної парадигми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 22-26. – ISBN 966-581-295-5
699385
  Дмитренко М. Концептосфера українського фольклору: дім, дорога, доля // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 10-52. – ISBN 978-617-676-148-8
699386
  Москалюк В.М. Концептосфера української публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 69-72


  У статті досліджується поняття концептосфери в українській публіцистиці. Підкреслюється, що публіци-стика фіксує історичні моменти творчої реалізації народу, нації, її розуміння світу й себе в цьому світі і є макротекстами культури. Автор статті ...
699387
  Сидоров А.А. Концептосфера философского дискурса И.А. Ильина // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-133. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
699388
  Комарницька Т. Концептосфера японського воїна (на матеріалі книги Самурая "Хагакуре") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 44-54
699389
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 328 арк. – Додатки: арк. 273-328. – Бібліогр.: арк. 238-272
699390
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
699391
  Кагановська О.М. Концептотвірна функція дейксису у формуванні семантичного простору художнього твору // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 170-177
699392
  Лук"янченко М. Концептотворча роль автора та її співвідношення з індивідуальністю прекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 280-283. – Бібліогр.: Літ.: С. 283; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
699393
  Кокарев К.П. Концептуализация легитимности в новом институционализме // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 3 : Современные институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы. – С.39-55
699394
  Луков В.А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 21-30. – ISSN 0132-1625
699395
  Луков Луков Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 5-16. – ISSN 0132-1625
699396
  Ковальчук А. Концептуализация понятий "СНГ" и "Постсоветское пространство" в польской и российской науке о международных отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 102-105
699397
  Домранчев Д.С. Концептуализация понятия "письменная культура" и особенности его изучения в Норвегии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-24. – Библиогр.: Лит.: с. 24; 9 п. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются основные этапы концептуализации понятия "письменная культура" и особенности его изучения в Норвегии. Показывается смена научной парадигмы в исследованиях феномена письменной культуры - от педагогико-прагматического подхода к современ. ...
699398
  Корепанова Е.М. Концептуализация социопатии: социально-антропологический аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 80-81
699399
  Терешкина В Концептуализация феномена "мода" в социологии / В Терешкина, Н // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 67-74. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
699400
  Андреєва Т.М. Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами-назвами сільгоспзнарядь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 20-27


  У статті розглянуто особливості фразеологічної концептуалізації, здійснюваної одиницями, до складу яких уходять назви сільгоспзнарядь. В статье рассмотрены особенности фразеологической концептуализации, осуществляемой единицами, в состав которых ...
699401
  Потапенко Я. Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 120-125. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються різноманітні варіанти інтерпретації концепту "тілесність", котрий є важливою теоретико-методологічною категорією в культурній антропології ХХ - початку ХХІ ст. В статье анализируются различные варианты интерпретации концепта ...
699402
  Енверов Р. Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 244-252. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
699403
  Рад Н.С. Концептуалізація демографічно сталої моделі пенсійної системи та економічна активність людей "третього віку": контекст взаємодії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 151-158 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-0712
699404
  Котик І. Концептуалізація душі у творчості Юрія Тарнавського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-27. – ISSN 0236-1477
699405
  Наконечна Ю.С. Концептуалізація емоції "гнів" у віршованому дискурсі для дітей: фонетичний вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 304-309
699406
  Музиченко М.В. Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459
699407
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
699408
  Бірюк С.О. Концептуалізація ефективних податкових механізмів на ринку фінансових послуг України / С.О. Бірюк, К.Д. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 14-18. – ISSN 2306-6814
699409
  Карпенко Н.А. Концептуалізація жіночих власних назв у романах П. Загребельного // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 69-74
699410
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 398, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 353-398
699411
  Мартінек С.В. Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 3-9. – ISBN 966-8188-08-X
699412
  Дука А.П. Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
699413
  Сологуб Н.М. Концептуалізація лексеми "війна" в мовотворчості Олеся Гончара // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 350-355. – ISSN 2305-3852
699414
  Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто універсальні й етноспецифічні особливості мовної репрезентації ментальних категорій в українській, російській, англійській та італійській мовах. Визначено відмінності у змістовому наповненні nomina mentalia, зумовлені специфікою ...
699415
  Відякіна М.М. Концептуалізація моделі народної економіки України в працях Філіпенка А.С. // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 172-174
699416
  Дідич Т. Концептуалізація нормопроектування в контексті модернізації правотворчості (теоретико-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 37-43. – ISSN 1993-0909
699417
  Межжеріна Г. Концептуалізація образів зрадників у "Повісті про вбивство Андрія Боголюбського": (субстантивно-ад"єктивний аспект) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-56. – ISSN 0027-2833
699418
  Слюніна О.В. Концептуалізація образу вогню у поетичному мовомисленні Марії Людкевич // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 149-156
699419
  Лабенко О.В. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-226. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті досліджуються тексти зачинів українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь. Виявлено основні домінуючі компоненти структури зачину замовляння, які наявні у всіх трьох мовах. Кожний зі згаданих компонентів поділено на семантичні ...
699420
  Пашко Н.Ю. Концептуалізація ОСББ у контексті теорії соціального капіталу та громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 137-147. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
699421
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 170-195
699422
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
699423
  Шевченко Л.Л. Концептуалізація поняття "благодать" у тексті нового завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 3-15
699424
  Каракевич Р.О. Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 131-145. – Бібліогр.: Літ.: с. 145; 47 назв


  Подається зіставний аналіз німецьких та українських фразеологічних лінгвокультурем, об"єктивованих у концептополе "ВОЛЯ" . Представлен сравнительній анализ немецких и украинских фразеологических лингвокультурем, объективированных в концептополе ...
699425
  Медведчук В.В. Концептуалізація поняття "громадянське суспільство": ретроспектива деяких теоретичних аспектів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 49-56. – (0). – ISSN 2078-9165
699426
  Клапків Ю.М. Концептуалізація поняття інститут ринку страхових послуг на основі неокласичної економіки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 16-20. – ISSN 2313-8246
699427
  Горбатюк С.Є. Концептуалізація поняття соціогуманітарної безпеки у сучасних наукових дослідженнях // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 31-43
699428
  Лавриненко С.Т. Концептуалізація правових смислів в українських обрядових піснях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 133-142
699429
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
699430
  Ющенко М.П. Концептуалізація простору у французькій мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Ющенко М.П.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 215с. – Бібліогр.: л. 186 - 205
699431
  Туленков М.В. Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі / М.В. Туленков, В.В. Чепак, А.В. Зарицька // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 42-45
699432
  Макаренко Т.Є. Концептуалізація розвитку франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 163-167
699433
  Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 17-18 ст. : монографія / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-185-003-2
699434
  Осадча О.С. Концептуалізація світу в творах української фантастики (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 46 назв
699435
  Кравченко Ї.М. Концептуалізація свята як феномену повсякденного життя // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 76-79
699436
  Соснін О.В. Концептуалізація системи освіти, пов"язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві / О.В. Соснін, М.О. Кононець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 133-142. – ISSN 2072-1692


  Актуальність дослідження в тому, що метою дослідження (особливостей, шляхів, підходів) єформування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп"ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в ...
699437
  Горин В.П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 13-19
699438
  Медвідь В. Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу / В. Медвідь, В. Сігуа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 75-80. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
699439
  Ісаєва Н.С. Концептуалізація страху в малфй прозі Цань Сює // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 180-185


  Розглянуто особливості відтворення категорії "страх" у китайській літературі 80-х років XX століття. Її концептуалізація в різних літературних напрямах пов"язана з осмисленням трагічних наслідків "культурної революції". Особлива увага приділена аналізу ...
699440
  Локтєва І. Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена концептуалізації та досвіду вимірювання соціального відторгнення. У роботі розглянуто приклади застосування концепту в зарубіжних та вітчизняних емпіричних дослідженнях. Встановлено, що зарубіжними та вітчизняними дослідниками ...
699441
  Гнатенко Н.Г. Концептуалізація феномена "Група інтересів" як суб"єкта політичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 167-174. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
699442
  Коновалова І.Ю. Концептуалізація феномена особистості композитора XX ст. в контексті філософсько-rультурологічних ідей М.М. Бахтіна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 8-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
699443
  Пасічник Ю.В. Концептуалізація фіскального простору функціонування та розвитку національної економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 12-19. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
699444
  Смокова Г.І. Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
699445
  Шевченко Л.І. Концептуалізоване поняття "вербалізація думки" В.О. Потебні й теорії інтелектуалізації літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 7-10


  У статті аналізується актуальне в сучасній лінгвістиці термінопоняття "вербалізація думки", семантика якого окреслюється в контексті ідей О. Потебні. В статье анализируется актуальное для современного языкознания терминопонятие "вербализация мысли", ...
699446
  Баранов О.А. Концептуалні підходи до формування дисципліни "Правове забезпечення ІТ бізнесу" / О.А. Баранов, М.В. Дубняк // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 379-382. – ISBN 978-617-7404-86-5
699447
  Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 96-109
699448
  Колесник О.С. Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 286-292


  Концептуальна алюзія розглядається як механізм категоризації світу на основі змісту міфологічного простору. Визначаються функції та напрямки алюзивних концептуальних взаємодій. Концептуальная аллюзия рассматривается как механизм категоризации мира на ...
699449
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 457 л. – Бібліогр.: л. 381-457
699450
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
699451
  Пендерецький О.В. Концептуальна інформаційна кадастрова система об"єктів промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 59-64. – Бібліогр.: 8 назв
699452
  Верещагіна Т.О. Концептуальна картина світу в контексті міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: Літ.: С. 137; 9 поз.
699453
  Димитренко Л.В. Концептуальна картина світу в поетичних творах (на матеріалі поетичних образів американської поезії XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 37-44. – ISBN 966-581-148-7
699454
  Гурман Т.Л. Концептуальна маніфестація часопростору у творі Мітча Елбома "Tuesdays with Morrie" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 102-104
699455
  Андрощук Б.Є. Концептуальна метафора та її маніпулятивна роль у політичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 70-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 73; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
699456
  Хорошун О.О. Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 222-225. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
699457
  Кубявка М.Б. Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 44-47. – ISSN 2311-7249


  Метою дослідження є створення науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій. Основна ідея цього дослідження - ...
699458
  Бурлака Г.Г. Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 29-39. – ISSN 1993-6788
699459
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
699460
  Голвазін О.М. Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
699461
  Гулич О.І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
699462
  Мірошниченко П.І. Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
699463
  Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 87-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
699464
  Гайда Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 121-131. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
699465
  Москалець Т.З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 211-221. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
699466
  Сисоєв В.В. Концептуальна модель механізму діагностики діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 411-418. – ISSN 2222-4459
699467
  Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов. – Харків : Золота миля, 2017. – 178, [2] с. – До 100-ліття підготовки правоохоронців у Харкові (1917-2017 рр.). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-68-9
699468
  Покляцька К.А. Концептуальна модель міжкультурної комунікації в літературно-художніх виданнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 22-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
699469
  Колодійчук В.А. Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 60-65. – ISSN 2221-1055
699470
  Давиденко Н.М. Концептуальна модель оцінки фінансового стану банківських установ : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
699471
  Ткачук М Н. Концептуальна модель підготовки вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 63-67. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки концептуальної моделі підготовки педагогів до роботи в профільній школі; обумовлено важливість підготовки вчителів природничих дисциплін як передумови формування життєвих компетенцій учнів профільної ...
699472
  Черненко Н.М. Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 229-239. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
699473
  Бурлака В.Г. Концептуальна модель розвитку світового ПЕК // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2310-5534
699474
  Мухамед"яров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забеспечення здорового способу життя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
699475
  Соляник А.А. Концептуальна модель системи документопостачання фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 95-104. – ISBN 966-7352-66-8


  Зроблено спробу обґрунтувати структуру оптимальної моделі системи документопостачання фондів бібліотек України, яка забезпечить їх гарантоване та першочергове поповнення новими вітчизняними і зарубіжними виданнями.
699476
   Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
699477
  Лужецький В. Концептуальна модель системи інформаційного впливу / В. Лужецький, А. Дудатьєв // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 1. – C. 45-49. – ISSN 2225-5036
699478
  Вахнован В.Ю. Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 238-245


  Висвітлено сутність та структуру соціологічного моніторингу як інформаційно-комунікаційної складової системи менеджменту якості бібліотечних послуг.
699479
  Журавель Ю.В. Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 126-137
699480
  Сивець Т. Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та в проповідницькому дискурсі Київської Русі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 226-233


  У статті досліджується структура базових концептів, які утворюють концептуальну модель творчості у двох різних ментальних картинах світу. За основу для компаративного концептуального аналізу середньовічної платформи взято творчість Якова Мниха, Клима ...
699481
  Ільченко Н.Б. Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 97-103. – ISSN 2222-0712
699482
  Несторова Д.С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
699483
  Парасін Н.Д. Концептуальна об"єктивація аудіального прототипа в поезії Т. Шевченка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 2219-4290
699484
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
699485
  Ковалевська Т. Концептуальна парадигма феномену сугестії: кваліфікаційні ознаки // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-23
699486
  Жуковська А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 71-85. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
699487
  Василик Л. Концептуальна публіцистика як виразник національної ідентичності // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 41-49


  У статті аналізується концептуальна публіцистика як феноменальне явище сучасного масовокомунікативного середовища. Простежуються основні концепти, за допомогою яких утверджуються світоглядні суспільні універсали, зокрема національна ідентичність. The ...
699488
  Голоюх Л.В. Концептуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука "Тіні зникомі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 31-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
699489
  Хірх-Ялан Концептуальна схема системи моделювання тактичної обстановки на базі геоінформаційної системи / Хірх-Ялан, В. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 78-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз напрямків використання геоінформаційних систем для військової сфери свідчить про необхідність розроблення вітчизняних імітаційних систем моделювання бойових дій та створення системи моделювання тактичної обстановки військового призначення із ...
699490
  Суродейкіна Т.В. Концептуальна та мовна модель семантичного поля мистецтва в англійській та українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 221-223. – ISBN 966-581-295-5
699491
  Скиба Т.В. Концептуальна та стилістична амальгама в ідилії М. Рильського "На узліссі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 292-299


  Статтю присвячено ідилії Максима Рильського "На узліссі" (1918). У творі поєднується кілька стильових векторів (неоромантизм, імпресіонізм, неокласицизм). Такий синкретизм означуємо терміном "амальгама" (поєднання різнорідного). Поєднання різних ...
699492
  Лузан А.А. Концептуальная власть в информационном обществе / А.А. Лузан, В.В. Дементьева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 22-29. – ISSN 2072-1692
699493
  Братанчик Б.В. Концептуальная и методологическая несостоятельность современных буржуазных интерпретаций роли научно-технического прогресса в развитии общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
699494
  Мусихин Г.И. Концептуальная неоднозначность понятия "суверенитет" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-0499


  сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена
699495
  Лелюшкина К.С. Концептуальная основа как компонент модели обучения личностно ориентированному общению // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 216-221. – ISSN 1811-0916
699496
  Гурьянова Л.С. Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики / Л.С. Гурьянова, С.В. Кавун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 71-77. – ISSN 2222-4459
699497
  Хайрова Н.Ф. Концептуальная схема идентификации смысла лингвистических единиц // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 217-223


  В статті пропонується концептуальна схема ідентифікації смислу елементів ієрархічної мовної системи, яка здійснюється за рахунок факторизації простору концептів, представлених знаками лінгвістичних смислових одиниць. Доводиться можливість використання ...
699498
  Гузій О. Концептуальне бачення народу в творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 220-226


  У статті зроблено спробу з"ясувати, яким чином тема народу розвивалася у творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса, як найвизначніших представників своїх епох, а також набула вияву концептуального бачення проблеми для обох авторів, вплинувши в такий ...
699499
  Ярошко О.З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : монографія / Олеся Ярошко. – Київ : LAT&K, 2011. – 304 с. : табл. + Додатки: с. 233-301. – Бібліогр.: с.151-232. – ISBN 978-966-2944-71-6
699500
  Юрченко С.В. Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 66-71


  Стаття присвячена дослідженню еволюції концептуального забезпечення зовнішньої політики США в Чорноморському регіоні в 1990-2000-і роки на основі аналізу підходів З. Бжезинського, Р. Асмуса, Б. Джексона. Зміна міжнародної ситуації в 2008-2011 роках ...
699501
  Павлюк О.І. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 191-197. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
699502
  Шаповалова О. Концептуальне обгрунтування безпекової політики Франції в Європі після завершення холодної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 204-205
699503
  Кирнос В.П. Концептуальне обгрунтування формування і розвитку міст рекреаційних приморських територій Криму : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В.П. Кирнос, П.В. Кірнос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 94-99. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
699504
  Васильєва М.О. Концептуальне позиціонування політичної думки в питаннях зарубіжної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.119-123. – Бібліогр. в кінці ст.
699505
  Мінцис Ю.Б. Концептуальне поле "демінутивність", об"єктивоване загальними назвами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 56-61
699506
  Чорний Є. Концептуальне та емпіричне підґрунтя психологічного моделювання полікультурної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 101-109. – ISSN 1810-2131
699507
  Кривіцький В. Концептуальний базис парадигми митної безпеки України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
699508
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
699509
  Бесєдіна Г.О. Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 118-122. – ISSN 2076-1554
699510
  Федоришина І.В. Концептуальний зміст поняття "соціальний капітал" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-251. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
699511
  Чабанюк В.С. Концептуальний каркас електронної версії Національного Атласу України / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 58-68 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
699512
  Малик І.В. Концептуальний остів сучасного технократизму у дискурсі управління освітянським процесом // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 115-127
699513
  Борисенко О.П. Концептуальний підхід до запровадження контролінгу при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 12-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
699514
  Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 3-13
699515
  Дмитришин Л.І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
699516
  Купалова Г.І. Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України / Г.І. Купалова, Ю.Б. Медведєв, О.М. Чистик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання оцінки ефективності виконання бюджетних програм в умовах запровадження програмно-цільового методу формування державного бюджету. Також запропоновані шляхи удосконалення ефективності виконання бюджетних програм у ...
699517
  Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 129-133. – ISSN 2309-1533
699518
   Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення / І.М. Козубцов, В.В. Куцаєв, В.О. Ткач, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 47-55. – ISSN 2311-7249


  Авторами на основі існуючих ідей обгрунтовано концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення. Це дає змогу динамічно розширювати ...
699519
  Бойченко Е.Б. Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва / Е.Б. Бойченко, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
699520
  Рассадникова С.І. Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 117-123. – ISSN 1993-6788
699521
  Рассадникова Світлана Іванівна Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 117-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості та значимість природокористування для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито зміст інвестиційної привабливості об"єктів у сфері природокористування. Розглянуто і запропоновано концептуальні ...
699522
  Романік А. Концептуальний підхід професора П.О. Терновського до питання іконоборчого руху в Візантії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 99-101. – ISBN 978-966-171-795-3


  Одним із провідних фахівців у галузі візантиністики, праці якого не втрачають своєї актуальності і сьогодні, був професор Київського університету Пилип Олексійович Терновський.
699523
  Яремко Ю.І. Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
699524
  Бердар М.М. Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів промислового підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 169-179


  У статті розкрито сутність фінансового планування діяльності підприємств у контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги формування і використання фінансових ресурсів. Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у ...
699525
  Єсипенко Н. Концептуальний потенціал іменників і прикметників (на матеріалі англомовної прози 20 століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 11-21. – (Германська філологія ; Вип. 407)
699526
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
699527
   Концептуальний проект пристрою для дренування рідини з порожнини трубопроводу / І.М. Рузіна, Шкейр Алі, В.В. Стодолінський, Б.С. Мамедов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
699528
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 243-263. – Бібліогр.: л. 221-242
699529
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
699530
  Афанасьєва О.М. Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 15-20. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
699531
  Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
699532
  Забаштанський М.М. Концептуальні аспекти використання інноваційних форм фінансування концесійних відносин / М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 103-106. – ISBN 978-966-2188-73-8
699533
  Ярош Я. Концептуальні аспекти дослідження об"єднань громадян // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 226-230. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
699534
  Хвостіна І.М. Концептуальні аспекти еколого-економічного аналізу / І.М. Хвостіна, Г.О. Зелінська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 108-112. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
699535
  Литвиненко Г.С. Концептуальні аспекти і поетика мови повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 74-84


  Статтю присвячено проблемі поетики художньої мови у повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір". Подається аналіз поняття "поетична мова". Досліджуються культурно значущі концепти повісті, пропонуються засади літературознавчого і мовознавчого ...
699536
  Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 3-9
699537
  Пащенко Ю.П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 45-53. – ISSN 2306-6792
699538
  Моклячук Л.І. Концептуальні аспекти національної стандартизації органічного сільськогосподарського виробництва / Л.І. Моклячук, Л.Б. Плаксюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
699539
  Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 106-109. – ISSN 2221-1055
699540
   Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
699541
  Дяченко Я.Я. Концептуальні аспекти раціоналізації державного споживання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-16 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
699542
  Шамрай В.В. Концептуальні аспекти реалізації конституційної реформи у сучасних європейських правових системах // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 182-191. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
699543
  Аристархова Е.О. Концептуальні аспекти удосконалення системи екологічного моніторингу поверхневих вод // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 2077-4893
699544
  Свідерський Є. Концептуальні аспекти формування показників фінансової та податкової звітності з урахуванням нормативів п(с)бо 21 і мсбо 21 / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
699545
  Таньков К.М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 259-264 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
699546
  Мартинець В.В. Концептуальні аспекти формування теорії трансакційних витрат як складової еволюційного розвитку теорії фірми // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 139-143. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
699547
  Vashenina O. Концептуальні виміри фразеологічної одиниці // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 44-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
699548
  Пархоменко Н.М. Концептуальні витоки сучасної вітчизняної доктрини права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 25-29. – ISBN 978-617-7638-01-7
699549
  Бойцова В.О. Концептуальні відмінності між інноваційним та інвестиційним і проектами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-02-6
699550
  Баумайстер А.О. Концептуальні джерела метафізики "внутрішньої людини" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 192-192
699551
  Стежко С.О. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 130-135


  У статті розглядаються проблеми збереження сталих концепцій історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття, зокрема у творчості Андрія Малишка. В статье рассматриваются проблемы сохранения устойчивых концепций исторического ...
699552
  Запорожець О.Ф. Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування а Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
699553
  Решетньова Ю.Ю. Концептуальні дослідження, гендер і філософія постмодернізму на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С.19-23. – ISSN 2077-1800
699554
  Третяк А.М. Концептуальні засади "Землеустрою-2030" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 4-12. – ISSN 2306-1677
699555
  Охріменко І. Концептуальні засади аналізу аграрного ринку // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 96-103
699556
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади аналізу світової торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 226-231.
699557
  Чуб О.О. Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
699558
   Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 5-7
699559
  Дем"янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
699560
  Лисяк Л. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 358-364. – ISSN 0201-758Х
699561
  Слатвінська М.О. Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів / М.О. Слатвінська, Л.А. Васютинська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 21-24
699562
  Радіонова Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 87-93. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
699563
  Колесніченко О.В. Концептуальні засади вивчення трудового конфлікту в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 70-72
699564
  Лем"янишин В. Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-78. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
699565
   Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.І. Лайко, З.В. Чехович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 105-115. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
699566
  Торб"як М.П. Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-61
699567
  Подунай В. Концептуальні засади визначення терміна "економіка знань" // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 153-159. – ISSN 1818-2682
699568
  Кириленко К.М. Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
699569
  Бутенко Н. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 16-20. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методологічні аспекти використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу. Визначено напрями застосування системного підходу залежно від рівня застосування промислового маркетингу. В статье рассмотрены ...
699570
  Федоренко А.В. Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 64-74 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
699571
  Євтух В. Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-30.
699572
  Виговський О.І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфероі міжнародного речового права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 66-71
699573
  Токарчук О. Концептуальні засади вчення С. П. Шелухіна про право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 88-92
699574
  Тараненко І. Концептуальні засади глобалізаційно-інноваційної моделі економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 33-42. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
699575
  Ревак І.О. Концептуальні засади даржавної політики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 192-205. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
699576
  Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 52-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
699577
  Гусєв В. Концептуальні засади державного регулювання у сфері промислової власності в Україні / В. Гусєв, Є. Онисько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 78-88
699578
  Кабанов В.Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В.Г. Кабанов, О.М. Шкільнюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 51-55
699579
  Карташов Є.Г. Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 100-103. – Бібліогр.: 12 назв
699580
  Олійник Н. Концептуальні засади державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-104
699581
  Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Гурський Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. – Бібліогр.: л.228-253
699582
  Панухник Я.Г. Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 48-53. – ISSN 2309-1533
699583
  Рейкін В.С. Концептуальні засади детінізації економіки України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 4-7. – ISSN 2409-1944
699584
  Клокар О. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35
699585
  Сєріков А.В. Концептуальні засади динамічного управління фінансами малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.В. Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 254-262 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
699586
  Завальна Ж.В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин : монографія / Ж.В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-473-055-3
699587
  Остапенко І.В. Концептуальні засади дослідження комунікативних бар"єрів національної та громадянської самоідентифікації // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-84
699588
  Доан П.В. Концептуальні засади дослідження локальної туристичної системи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 13-21. – Бібліогр.: 15 назв.
699589
  Підбережник Н. Концептуальні засади дослідження проблем етнічності та нації в контексті науки державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 42-48. – ISSN 2414-4436
699590
  Іванова Н.Г. Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено обґрунтування концептуальних засад, теоретико-методологічних основ та представлення методики дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців. Охарактеризовано відповідний комплекс психодіагностичних методик та ...
699591
  Обушний М. Концептуальні засади дослідження ролі українства у світовому цивілізаційному процесі в доробку науковців Центру українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 8-13


  У статті проаналізовано доробок науковців Центру українознавства щодо розроблених ними концептуальних підходів дослідження місця і ролі українства у цивілізаційному поступі людства. Концепти, розроблені науковцями Центру Українознавства можуть бути ...
699592
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади дослідження торговельних обмежень у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 158-165
699593
  Микитюк М.В. Концептуальні засади екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 220-231. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
699594
  Потай О.А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 226-235. – ISSN 1562-0905
699595
  Потай Оксана Анатоліївна Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 226-235. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливи екологічного менеджменту на підприємстві та ...
699596
  Федулова Л. Концептуальні засади економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-59 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
699597
  Шевченко О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-64. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено особливості теорій економічного розвитку, запропоновані шляхи подільшихдосліджень аспектів розвитку економіки в умовах глобалізації та інтеграції національної економіки.
699598
  Костюк І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 137-140. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу. Досліджено зміст понять "наднова економіка" та "гламурна економіка".
699599
  Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 76-78
699600
  Зубрицька Н.Б. Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 122-124. – Бібліогр.: 6 назв
699601
  Смирнова Н.С. Концептуальні засади забезпечення демографічної безпеки Фиранції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 2310-2837
699602
  Козак Л.С. Концептуальні засади забезпечення міжнародної інформаційної безпеки в умовах формування єдиної загальносвітової інформаційної ситеми / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 159-170
699603
  Ситник Г.П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посібник : у 3 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-394-032-8
Ч. 3 : Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. – 2010. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-207
699604
  Біленчук П. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 5-7


  Концепція всеукраїнського проекту забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання грунтується на системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави й ...
699605
   Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 147, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-114. – ISBN 978-611-01-0841-6
699606
  Оиищук О.О. Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 35-37
699607
  Коваль О.П. Концептуальні засади запровадження обов"язкової професійної пенсійної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 103-107. – ISSN 2306-5664
699608
  Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, О.В. Гаєвська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 37-42. – Бібліогр.: 5 назв
699609
  Гуренко О. Концептуальні засади застосування культурологічного підходу до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 165-172. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
699610
  Загуменна Ю.О. Концептуальні засади захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 248-253. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
699611
  Балабін В.В. Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу факторів інформаційного впливу були висунуті вимоги до системи захисту інформаційно-аналітичного забезпечення. А саме: випереджувальне володіння ситуацією на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими ...
699612
  Третяк А.М. Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
699613
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
699614
  Гагіна Н. Концептуальні засади змішаного навчання в мовній освіті у вищій школі / Н. Гагіна, В. Борисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 174-184. – ISSN 2312-5993
699615
   Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції : підготовка психолога-практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Яценко Т.С. [ та ін. ] ; за ред. Т.С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2008. – 342 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-642-393-4
699616
  Фрасенюк А.М. Концептуальні засади інноваційної стратегії банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 232-236
699617
  Дмитренко Т.О. Концептуальні засади інтегративно-диференційованого підходу в дослідженні соціально-педагогічних об"єктів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1817-3764
699618
  Галущак І.Є. Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 44-48. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
699619
  Іваненко І. Концептуальні засади інтеграції України до ринку єврооблігацій в умовах глобальноїфінансової нестабільності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 200-204. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
699620
  Ситник Й.С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 198-208 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
699621
  Плескач В.Л. Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення модельних досліджень у сфері оподаткування : податкова політика / В.Л. Плескач, І.Р. Ковалів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 21-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
699622
  Крушніцька Г.Б. Концептуальні засади інформаційного суспільства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 26-34. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
699623
  Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 100-106
699624
  Третяк А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрій / А. Третяк, А. Вольська, В. Другак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
699625
  Георгіца А.З. Концептуальні засади історичної школи права: теоретико-правовий аналіз / А.З. Георгіца, Н.Є. Толкачова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Викладено основні положення наукових поглядів теоретиків історичної школи права, яка сформувалась в Германії в XIX ст., Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухти. Показано їх наукові пошуки в праворозумінні, в дослідженні юридичної природи звичаєвого права та ...
699626
  Шкарабан С. Концептуальні засади історії розавитку економічного аналізу / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 9-18. – ISSN 1993-0259
699627
  Хвостенко О.А. Концептуальні засади класифікації середовища підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 166-174 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
699628
  Сищенко С.В. Концептуальні засади книгознавчої підготовки фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 95-101. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються методологічні проблеми вдосконалення змісту книгознавчої підготовки фахівців з освітньої спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія".
699629
  Холявко Н.І. Концептуальні засади комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах становлення інформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 109-115. – ISSN 2222-4459
699630
  Тревого І.С. Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
699631
  Литвин Ю.О. Концептуальні засади комплексного розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 86-89. – Бібліогр.: 8 назв
699632
  Трофімчук М.О. Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 143-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
699633
  Дзюба В.Т. Концептуальні засади кримінально-правової охорони потерпілого, жертви, постраждалого // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 214-217
699634
  Залєтов О. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та ...
699635
  Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 68-74. – ISSN 0321-0499
699636
  Фітель О.І. Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 23-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
699637
  Драч І.Є. Концептуальні засади маркетингу інтелектуальної власності наукової організаці // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 79-81. – ISBN 978-617-645-232-4
699638
  Михальчишин Н.Л. Концептуальні засади менедженту антимонопольної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 445-450. – ISSN 0321-0499
699639
   Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / [Лепейко Т. І. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 250, [1] с. – 80 років ХНЕУ.-Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 231-248. – ISBN 978-966-676-403-7
699640
  Смоленський І. Концептуальні засади менеджменту техногенно небезпечного підприємства / І. Смоленський, Г. Степанюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 73-80. – ISSN 0131-775Х
699641
  Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 101-103
699642
  Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 151-157. – ISSN 1993-6788


  Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму корпоративної соціальної відповідальності.
699643
  Колодійчук І.А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
699644
  Щебликіна Т. Концептуальні засади моніторингу навчальних досягнень студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 39-46. – ISSN 2077-1827


  У статті доведено, що в умовах активного реформування системи вищої педагогічної освіти одним із ключових питань є розробка дієвої системи моніторингу навчальних досягнень студентів, адже традиційна практика проведення контролю цих досягнень уже не ...
699645
  Гарсія Концептуальні засади наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 199-203


  Статтю присвячено дослідженню особливостей авторської картини світу відомого італійського науковця, публіциста і письменника Умберто Еко через аналіз основних ідіоконцептів, що фігурують головним чином у назвах наукових доробок автора, зокрема його ...
699646
  Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультативного забезпечення сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
699647
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
699648
  Онаць О.М. Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 231-244. – ISBN 978-966-544-404-5
699649
  Мазур І.М. Концептуальні засади організаційно-економічного механіму забезпечення енергетичної безпеки економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
699650
  Ільдіко О. Концептуальні засади освіти дорослих Великої Британії у психолого-педагогічних дослідженнях // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 58-65. – ISSN 2415-8143
699651
  Чепульченко Т.О. Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 157-169. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
699652
  Дудченко В. Концептуальні засади основної норми в українському праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 49-55. – ISSN 2306-9082
699653
  Корень Н.В. Концептуальні засади оцінки бюджетних ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 78-81
699654
  Федюк Г.З. Концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя в сучасних умовах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
699655
  Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 31-41. – ISSN 0131-775Х
699656
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
699657
  Скорик Т.В. Концептуальні засади підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг у сфері дозвілля // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 81-91
699658
  Володін С.А. Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
699659
  Микитюк І. Концептуальні засади побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 40-47. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
699660
  Жигірь В.І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 12-18. – ISSN 2227-2747


  У статті визначено сучасний стан та проблеми системи вищої професійної освіти в рамках підготовки менеджера освіти та окреслено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу в умовах реалізації ...
699661
  Козловський С.В. Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.В. Козловський, Ю.В. Герасименко, В.О. Козловський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 263-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
699662
  Єфименко Т.І. Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
699663
  Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
699664
  Дальський В.Б. Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 191-195
699665
  Рябушка Л.Б. Концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально - економічному розвитку держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 106-117. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
699666
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
699667
  Шаповалова О.В. Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування / О.В. Шаповалова, Т.С. Гудіма // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 5-10. – ISSN 1681-6277
699668
  Мочан Т.М. Концептуальні засади превентивного виховання в умовах реформування сучасного суспільства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 32-34. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
699669
  Чеберяко О.В. Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 311-316. – ISSN 2306-546X
699670
  Бажан Л.І. Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу / Л.І. Бажан, Ю.М. Матвєєва // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 8-16
699671
  Скрипчук П.М. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 96-106. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини та фактори особливостей і закономірностей проблем продовольчої безпеки, як складової міжнародної економічної безпеки; визначається сутність та зміст продовольчої безпеки як комплексної складової соціально-економічного ...
699672
  Орлов Ю.В. Концептуальні засади протидії політичній злочинності (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – С. 196-209. – ISSN 2304-4556
699673
  Бідюк Н.М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 105-115. – ISSN 2308-4081
699674
  Гусак П.М. Концептуальні засади процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України / П.М. Гусак, А.В. Скінь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 76-81. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні положення процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, подано огляд законодавчого та нормативного забезпечення з певного напряму роботи, проаналізовано практику роботи адміністрацій виховних колоній ...
699675
  Ходжаян А.О. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики / А.О. Ходжаян, О.А. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 40-45
699676
  Голубій І.Є. Концептуальні засади реалізації зовнішньоекономічної політики в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 16-21. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
699677
  Мельник О.Г. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – СЧ. 39-44. – ISSN 2306-6806
699678
  Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 168-177. – ISSN 1818-5754
699679
  Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто концептуальні засади та організаційні питання формування фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як національної книжкової та рукописної колекції, покликаної представити у віртуальному інформаційному просторі широкий діапазон ...
699680
  Прилуцька О. Концептуальні засади розв"язання регіональних проблем у контексті наукових пошуків І. Ф. Кураса та становлення етнополітологічної науки в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 83-91. – ISBN 978-966-02-5496-1
699681
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади розвитку грошової системи в сучасній економіці / М.О. Кужелєв, І.П. Головенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 50-54. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
699682
  Древаль Ю.Д. Концептуальні засади розвитку директорії УНР: дискусії щодо парламентської та радянської моделей влади / Ю.Д. Древаль, С.Л. Гоцуляк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 8-16. – ISSN 2224-9281
699683
  Стецько Н.П. Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 138-146. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
699684
  Озерський І.В. Концептуальні засади розвитку кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем"янчука // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 193-195. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
699685
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
699686
  Хаітов П.О. Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 49-56. – ISSN 2311-6420
699687
  Гіренко А. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 111-113
699688
   Концептуальні засади розвитку професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 1


  30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання ...
699689
  Чугунов І.Я. Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України / І.Я. Чугунов, Ю.М. Футоранська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 15-23


  Розкрито концептуальні підходи до державного внутрішнього фінансового контролю у ретроспективі та виявлено напрями його розвитку. Визначено його сутність та функції, розроблено методологічні засади з урахуванням положень концепції фінансової рівноваги, ...
699690
  Кропивко М.Ф. Концептуальні засади розвитку системи міжгосподарського самоврядування в агропродовольчій сфері України / М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальова // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 122-127. – ISSN 2078-9912
699691
  Крентовська О.П. Концептуальні засади розвитку системи соціальних послуг в умовах старіння населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 86-88. – Бібліогр.: 7 назв
699692
  Ломоносов А.В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 106-114. – ISSN 1993-6788
699693
  Павлов О.І. Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 12 назв
699694
  Вахович І.М. Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу" / І.М. Вахович, О.В. Потьомкіна, І.В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 14-21. – ISSN 1993-6788
699695
  Рудакова Т.В. Концептуальні засади розробки інструментарію прийняття управлінських рішень соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 130-134
699696
  Коваленко Лариса Олексіївна Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 213-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано теоретико-методичнї підходи до обгрунтування та розробки кредитної політика для продуктів іпотечного кредитування.
699697
  Сидоренко В.Л. Концептуальні засади розробки системи комплексного моніторингу зони радіаційної аварії / В.Л. Сидоренко, С.І. Азаров // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 82-87 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
699698
  Половцев О.В. Концептуальні засади розробки СППР у державному управлінні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-115 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
699699
  Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
699700
  Гриневич Л.М. Концептуальні засади системи індикаторів національного моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 11-16
699701
  Козаченко Ю.П. Концептуальні засади системи міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 20-25. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
699702
  Заблоцький М.Б. Концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
699703
  Шандиба О.В. Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 184-188. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
699704
  Джужа О.М. Концептуальні засади співвідношення кримінальної, кримінально-правової та кримінологічної політики / О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 30-46
699705
  Ключковська І. Концептуальні засади співпраці з українською діаспорою // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 79-88
699706
  Ященко Т.В. Концептуальні засади становлення інституту адміністративних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 387-393. – ISSN 2219-5521


  У межах даної статті автор проводить дослідження щодо основних напрямів зміни ролі і призначення доктрини адміністративного права, аналізує вплив обраного Україною євроінтеграційного вектору на необхідність дослідження й імплементації нових, ще ...
699707
  Панасенко І.В. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління підприємствами житлово-комунального комплексу : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
699708
  Кандзюба С. Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 216-227
699709
  Козачок В.А. Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (109). – С. 8-13
699710
  Бабець І.Г. Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 3-13. – (Серія економічна ; вип. 1)
699711
  Гончар В.М. Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз кадрового потенціалу державної та муніципальної служби, запропоновано створення системи безперервної освіти, яка б стала складовим елементом інституту кадрового резерву та процедури тестування під час проведення випробувань у ...
699712
  Бугас Н.В. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств / Н.В. Бугас, З.Р. Дякович // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
699713
  Шматковська Т. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку / Т. Шматковська, О. Мачулка // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 243-253. – ISSN 2409-9260
699714
  Черновський О.К. Концептуальні засади судової психології // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 147-153
699715
  Шкінь О.М. Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 85-86. – Бібліогр.: 2 назв.
699716
  Ніколенко Ю.В. Концептуальні засади теорії економічної безпеки / Ю.В. Ніколенко, В.І. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні підходи до визначення суті економічної безпеки як економічної категорії, її місце і роль у гарантуванні національної безпеки держави в цілому. Показано, що зміст категорії економічної безпеки розкривається в ході аналізу системи ...
699717
   Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
699718
  Кутняк О.В. Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
699719
  Ценклер Н.І. Концептуальні засади трансформації економіки регіону в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
699720
  Нікончук Н.В. Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 2 (31))
699721
  Стефанюк І.Б. Концептуальні засади удосконалення правового забезпечення діяльності державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 18-29
699722
  Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
699723
  Желюк Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 371-382. – ISSN 1684-906Х
699724
  Кузьмін О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О.Є. Кузьмін, О.А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
699725
  Фадєєва І.Г. Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
699726
  Сітько С.П. Концептуальні засади фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 57-72. – ISSN 1023-2427
699727
  Воронкова В.Г. Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму XXI століття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 18-29. – ISSN 2072-1692
699728
  Куклін О. Концептуальні засади фінансово-економічного управління системою вищої освіти // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
699729
  Паєнтко Т.В. Концептуальні засади фінансового контролінгу / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 29 назв
699730
  Кропельницька С. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку / С. Кропельницька, Р. Щур // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 16-28 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
699731
  Петруха Н.М. Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС / Н.М. Петруха, Т.В. Палійчук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 99-106. – ISSN 2307-9878
699732
  Попик В. Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 453-466
699733
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
699734
  Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.О. Місяць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
699735
  Кравців В.С. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні / В.С. Кравців, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 66-72. – ISSN 1562-0905
699736
  Нестерчук Я.А. Концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
699737
  Цина В.І. Концептуальні засади формування моделі професійно-зрілої педагогічної діяльності // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 20-23. – ISSN 2221-6316


  Висвітлюються особливості формування моделі професійно зрілої педагогічної діяльності на засадах системного аналізу всією сукупності соціально-освітніх функцій, які її складають.
699738
  Балашов А.М. Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 89-91. – Бібліогр.: 5 назв
699739
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади формування національних політик лібералізації торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 125-134
699740
  Гаращук О.В. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 69-76. – ISSN 1683-1942
699741
  Майковська В.І. Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 7-17. – ISSN 2074-8922


  "...Забезпечення країни ефективними, конкурентоспроможними підприємцями є нагальним питанням для українських ВНЗ, суть якого полягає у визначенні векторів, шляхів, напрямків і траєкторій розвитку підприємницької освіти."
699742
  Гнип О. Концептуальні засади формування російсько-німецьких відносин в енергетичній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 72-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
699743
  Вакаренко О.Г. Концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 5-10. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
699744
  Кропельницька С.О. Концептуальні засади формування системи фінансово-економічного забезпечення соціального захисту вимушено переміщених осіб з врахуванням кластерного підходу / С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук, Г.В. Штефурак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 184-195. – ISSN 2313-8246
699745
  Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управлінння : 25.00.01 / Доскаленко Катерина Сергіївна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
699746
  Юрків Н.Я. Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України / Н.Я. Юрків, М.М. Бердар // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 20-26. – ISSN 2218-1199
699747
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22.
699748
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
699749
  Длугопольський О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-22. – Бібліогр.: с. 11-20


  Проаналізовано базові теорії економіки державного сектору, конкретизовано магістральні тенденції та напрямки його розвитку, виходячи з домінуючих західних концепцій.
699750
  Шестаковська Т.Л. Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 34-41. – ISSN 2410-9576


  Визначено необхідність дослідження організаційно-економічного механізму розвитку системи освіти в контексті впровадження основних інноваційних методів фінансування та організації освітнього процесу.
699751
  Рогова О.В. Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130- 139 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
699752
  Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Луцюк Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
699753
  Жердєв М.К. Концептуальні засоби методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення / М.К. Жердєв, В.О. Савран // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 20-31. – ISSN 2524-0056
699754
  Малишкін О. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 3-13
699755
  Шигун М.М. Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 83-98 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
699756
  Лєнков С.В. Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / С.В. Лєнков, І.І. Орєхова, В.О. Хорошко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по комплексному захисту інформації. В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и ...
699757
  Теремко В.І. Концептуальні і соціопсихологічні джерела конкурентоспроможності видавничих стратегій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 3-19. – ISSN 0554-4866
699758
  Третько В. Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 4. – С. 105-112. – ISSN 2308-4081
699759
  Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвіднесеності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 139-147
699760
  Романенко О. Концептуальні координати нового літературного покоління: досвід сучасної української літератури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
699761
  Сандига Л.О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп"ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 249-254


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних метафор, які являються одним з інструментів пізнання в когнітивній лінгвістиці. В рамках семантичного поля "Death" концептуальніі метафори вербалізуються евфемізмами. Останні можуть утворюватися у різних ...
699762
  Біскуб І.П. Концептуальні метафори у мові програмного забезпечення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 335-345


  Статтю присвячено вивченню проявів концептуальних метафор у мові програмного забезпечення (ПЗ). На матеріалі мовних засобів, використаних у інтерфейсі програми Microsoft Word проаналізовано онтологічні, структурні, морфологічні і пропозиціональні ...
699763
  Газізов М.М. Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 62-66. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
699764
  Гришов В.В. Концептуальні напрями інноваційного розвитку аграрного виробництва в Україні / В.В. Гришов, О.В. Демченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 17-22
699765
  Калитчук В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 94-103


  Визначено і детально досліджено концептуальні напрями політики зменшення ризиків, які пов"язані з державним боргом, а саме: формування стратегії державних запозичень і проведення операцій активного управління державним боргом. Актуальність статті ...
699766
  Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 29-39 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
699767
  Левицька О. Концептуальні напрями розвитку превентивної векторної системи охорони здоров"я // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 56-63. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
699768
  Грінько А.П. Концептуальні напрями формування податкової політики в Україні / А.П. Грінько, Т.В. Бочуля, І.Є. Волошенюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 205-211. – ISSN 2222-4459
699769
  Мельник В.М. Концептуальні напрямки оптимізації cтруктури капіталу / В.М. Мельник, І.В. Котькалова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 121-130
699770
  Глущенко С. Концептуальні нариси єдності судової юрисдикції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 219-232. – ISSN 1026-9932
699771
  Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 147-154


  У статті розглянуто образне наповнення повстанських пісень крізь призму концептосфери українського поетичного універсуму. Основну увагу звернено на концептуальні образи лісу, степу, сонця, батьківщини, героя, ворога, що є найбільш характерними для ...
699772
  Лось Й. Концептуальні орієнтири опінієтворчої преси у ХХІ столітті: моральний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 88-106. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
699773
  Онуфрієнко О.В. Концептуальні орієнтири універсального зближення моделей державного управління й одночасної правової конвергенції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
699774
  Сіліна І.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 45-49. – ISSN 2306-6792
699775
  Алієв В.К. Концептуальні основи басейнового принципу управління водними ресурсами річки Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 49-54. – Бібліогр.: 4 назви
699776
  Довбуш Н.Є. Концептуальні основи бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 242-247. – ISSN 2309-1533
699777
  Савва А.П. Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 16-19. – ISSN 2221-8440
699778
  Мальчикова Д. Концептуальні основи геопланування сільського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну схему геопланування сільського регіону. Визначено специфічні риси сільської місцевості, які зумовлюють особливості геопланування сільської місцевості. Виділено найбільш важливі моменти, які потребують обов"язкового ...
699779
  Цікановська Н.А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 28-32. – ISSN 2221-755X
699780
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / Пономаренко В.С., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-288-0
699781
  Івахів Ю.О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 278-285 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
699782
  Сафонова Т.В. Концептуальні основи ілюстрування книги // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-130
699783
  Голтвенко О.В. Концептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 104-113. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
699784
  Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 51-57. – ISSN 2308-9636
699785
  Громова А.Є. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна
699786
  Орєхова А.І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 459-464. – ISSN 2222-4459
699787
  Бакальчук Владислава Олегівна Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 64-69
699788
  Сокіл О.Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 398-403. – ISSN 2222-0712
699789
  Костирко Л.А. Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств / Л.А. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2221-8440
699790
  Гоцуляк Ю. Концептуальні основи міфології правового буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
699791
  Баженова О.В. Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 59-68


  У статті визначено концептуальні основи моделювання зовнішньої стійкості економіки України на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги. Визначено зовнішні збурення, що мають бути змодельовані за допомогою даної моделі у контексті ...
699792
  Бабина О.Є. Концептуальні основи моделювання процесів формування та реалізації потенціалу підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  Розвиток економічної системи є процесом еволюційної реалізації її потенціалу. Тому дослідження питань управління потенціалом та моделювання процесів його формування та реалізації були і залишаються актуальними. Управління потенціалом слід розглядати ...
699793
  Плаксієнко В.Я. Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 3-7. – ISSN 2306-6792
699794
  Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 6-13. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
699795
  Федоренко І.А. Концептуальні основи оцінювання привабливості зовнішнього ринку продукції промислового підприємства / І.А. Федоренко, Е.І. Єлісєєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
699796
  Бійчук Г.Л. Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 30-43. – ISBN 978-966-544-404-5
699797
  Свідер К. Концептуальні основи польської політики по відношенню до України. Історико-політологічний огляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 193-199. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
699798
  Акініна Н.Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 324-333. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
699799
  Цина А.Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-21. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
699800
  Шандрук С. Концептуальні основи професійної підготовки вчителів у США // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 86-93. – ISBN 978-966-518-677-9


  Аналізуються проблеми розвитку й становлення системи професійної підготовки вчителів середньої школи у США. Розглянуто домінантні в американській педагогічній освіті філософські концепції – есенціалізм, прогресивізм, екзистенціалізм, гуманізм, ...
699801
  Омельчак Г.В. Концептуальні основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
699802
  Біленчук П.Д. Концептуальні основи розвитку криміналістики / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 202-209. – ISSN 2310-9769


  Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується системними трансформаційними змінами, оскільки він обумовлений епохою глобалізації. Сьогодні наука криміналістика посідає особливе чільне місце в пізнанні юридично значимих фактів, подій і ...
699803
  Болгар Т.М. Концептуальні основи розвитку професійної підготовки майбутніх економістів вищими навчальними закладами України // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 11-15. – ISSN 1815-3194
699804
  Давидюк М.І. Концептуальні основи розвитку цільових і ціннісних орієнтацій молоді в діяльності студентського самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 325-336
699805
  Брохун Н.С. Концептуальні основи системи контролінгу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-20. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
699806
  Меднікова Г.І. Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 143-152. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
699807
  Мурашко М.І. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 114-122. – ISSN 2072-9480
699808
  Козаченко Т.І. Концептуальні основи створення баз даних у геоінформаційному картографуванні надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-16 : Схема, табл. – Бібліогр.: 10 назв
699809
  Коваленко О.В. Концептуальні основи створення бази даних наукового експерименту та спостереження // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 91-101. – ISSN 1028-9763


  У статті наведено підхід до створення спеціалізованих баз даних, призначених для впорядкування та збереження значних обсягів інформації, що використовується в ході наукового спостереження та експерименту.
699810
  Якубовський М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кідзерський // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
699811
  Єршова Н.Ю. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 195-202. – ISSN 2222-0712
699812
  Нападовська Л.В. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку доходів / Л.В. Нападовська, Д.В. Карпенко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
699813
  Галиця І. Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах "економіки стресу" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-66.
699814
  Головачова Ю.В. Концептуальні основи та проблематика розвитку управлінського обліку в сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 167-171. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
699815
  Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 151-158. – ISSN 1609-0462
699816
  Кузьминчук Н.В. Концептуальні основи удосконалення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 169-173
699817
  Верескун М. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
699818
  Масляєва О.О. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
699819
  Верхуша Н.П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 246-252. – ISSN 1993-6788
699820
  Малихіна О.М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 63-67
699821
  Надрага В.І. Концептуальні основи управління соціальними ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 43-48
699822
  Дерлиця А.Ю. Концептуальні основи управління суспільними фінансами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 54-57. – ISBN 978-966-654-490-5
699823
  Кравченко М. Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
699824
  Мартинюк К.М. Концептуальні основи філософії культури О.Е. Мандельштама // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
699825
  Ровинський Ю.О. Концептуальні основи фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-31. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
699826
  Петрушенко Ю.М. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні / Ю.М. Петрушенко, Н.М. Костюченко, Ю.І. Данько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 257-263. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
699827
  Гордей О. Концептуальні основи фінансування рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні концептуальні положення рівня життя населення. Описується еволюційний розвиток якісного та кількісного вмісту даного поняття. Запропоновано автором використовувати систему фінансового забезпечення рівня життя населення для ...
699828
  Сідельникова Л.П. Концептуальні основи формування бюджетних ресурсів держави // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
699829
  Худолей В.Ю. Концептуальні основи формування енергоефективності промисловості з використанням альтернативних вуглеводневих та інших джерел енергії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 101-108.
699830
  Фрейман Григорій Ошерович Концептуальні основи формування життєвих компетентностей на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.
699831
  Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 4-13. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
699832
  Серант А.Й. Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками / А.Й. Серант, Ю.І. Соха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 136-145
699833
  Малик О.В. Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 207-218. – ISSN 2078-9165
699834
  Ліфанова М.І. Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 96-101. – ISSN 2226-8820
699835
  Борщук Є.М. Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки / Є.М. Борщук, М.М. Заверуха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 203-209
699836
  Турський І.В. Концептуальні основи формування новітньої парадигми соціально-економічного розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 230-235. – ISSN 2222-0712
699837
  Лизанець А.Г. Концептуальні основи формування процесно-структурної моделі банківської установи / А.Г. Лизанець, В.В. Поторій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 192-200. – ISSN 2311-8164
699838
  Зіньковський С.В. Концептуальні основи формування стратегії міжнародної торгівлі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 195-200
699839
  Благун І.С. Концептуальні основи формування територіальної рекреаційної системи / І.С. Благун, І.М. Гонак // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 86-96. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
699840
  Лещух І.В. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні / І.В. Лещух, Н.Р. Олійник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 187-193. – ISSN 1562-0905
699841
  Човнюк Ю.В. Концептуальні основи, перспективи застосування в інформаційній і негентропійній терапії методу "оптичного стетоскопу" з надвисокою розподільною здатністю / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 61-65. – ISSN 1023-2427
699842
  Барчук В.М. Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 39-50. – ISSN 1682-3540


  У статті здійснено аналіз сучасних концепцій та типологічних ознак таксису, які лежать в основі його інтерпретації та опису як граматичної категорії. На основі диференційних ознак таксису запропоновано напрямки розв"язання низки проблемних положень ...
699843
  Осецький В Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринковій економіці / В Осецький, О. Яцунь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені різні теоретичні підходи до сучасних моделей фінансування в країнах з перехідною економікою. Different theoretical approaches to modern models of financing in transition countries are presented.
699844
  Іванов С.В. Концептуальні питання вдосконалення управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
699845
   Концептуальні питання реформування моделі управління об"єктами державної власності в україні / О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк, Н.Ю. Романовська, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 7-10
699846
  Печенік В.Л. Концептуальні підвалини фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти побудови фінансової системи держави.
699847
  Троян С.С. Концептуальні підстави "Міттельєвропи" Фрідріха Наумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 291-299. – ISBN 966-628-132-5
699848
  Подмазко Є.А. Концептуальні підстави політичної філософії як наукової теорії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 6-15. – ISBN 966-628-134-1
699849
  Каріх І.В. Концептуальні підстави феномену національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 263-274. – ISBN 966-628-132-5
699850
  Шпарик О.М. Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 2411-1317
699851
  Нездоймінов С.Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
699852
  Рудік Надія Концептуальні підходи до аналізу процесу європеїзації врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 13-21
699853
  Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 6-12
699854
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
699855
  Сищук О.А. Концептуальні підходи до вивчення сучасної політичної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 173-177


  У статті проаналізовано еволюцію наукового пізнання політичної комунікації, визначено періоди активізації вивчення політичної комунікації в ХХ ст., особливості використання ЗМІ для впливу на політичний процес. The article analyses evolution of ...
699856
  Кейданський К. Концептуальні підходи до видання "Енциклопедії української діаспори" // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
699857
  Сазонов В. Концептуальні підходи до визначення адміністративно-правового статусу суб"єктів забезпечення державної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 119-122
699858
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 26 назв
699859
  Щербатих Д. Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах / Д. Щербатих, В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 84-88. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
699860
  Бакалінська О.О. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154
699861
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
699862
  Лучик С.Д. Концептуальні підходи до визначення поняття "безпека суспільства" / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 154-158
699863
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
699864
  Шпак А.Д. Концептуальні підходи до визначення просторової асиметрії розвитку регіонів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
699865
  Олександренко І.В. Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
699866
  Бережний С. Концептуальні підходи до визначення сутності ділової репутації підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 6-11. – ISSN 1728-9343


  У статті розглянуто концептуальний підхід до визначення сутності ділової репутації підприємства. Визначено основні складові ділової репутації, показано взаємозв"язок понять "репутація", "імідж", "бренд" та "гудвіл" та розроблена їх порівняльна ...
699867
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення та аналізу нвціональної безпеки в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 80-84
699868
  Арич М.І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 66-69 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
699869
  Костюченко В.М. Концептуальні підходи до визначення фінансової безпеки в умовах глобалізації світової економіки (обліковий вимір ) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 360-363. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
699870
  Шалімова Н.С. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 237-248. – ISSN 1993-6788
699871
  Пеньковський В.І. Концептуальні підходи до вирішення проблеми удосконалення системи управління сектором безпеки і оборони України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 71-75. – ISSN 2304-2699
699872
  Владичин У.В. Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 14-19. – ISSN 2409-1944
699873
  Чорний Р.С. Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності / Р.С. Чорний, В.П. Цюпак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 160-166. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
699874
  Давиденко Н. Концептуальні підходи до капіталізації підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 62-67. – ISSN 2411-4014
699875
  Мороз П.В. Концептуальні підходи до конструювання практикуму "Історія України в джерелах" / П.В. Мороз, І.В. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 261-270. – ISBN 978-966-544-404-5
699876
  Дудко О.С. Концептуальні підходи до короткострокових ефектів зони вільної торгівлі в контексті глокалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 128-130
699877
  Молодожен Ю.В. Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 83-87. – Бібліогр.: 6 назв
699878
  Рачок Р.В. Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки / Р.В. Рачок, Д.А. Мул, Є.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 131-138. – ISSN 2524-0056
699879
  Пашнюк Л.О. Концептуальні підходи до оновлення основних засобів промислових // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 12-22


  Розглянуто підходи до сутності оновлення основних засобів. Обґрунтовано розмежування форм та напрямків оновлення відповідно до сучасних умов господарювання. The main approaches to essence of renovate of main assets are considered. The distinctions ...
699880
  Ємець О.І. Концептуальні підходи до організації розвитку інвестиційної діяльності підприємств на засадах парадигми економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 215-221. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
699881
  Гуцуляк В.Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
699882
  Кулик Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 38-47. – ISSN 1818-5754
699883
  Мещеряков А.А. Концептуальні підходи до побудови аналітичної роботи в комерційному банку : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 193-199 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
699884
  Асєєв Георгій Концептуальні підходи до проблем управління документацією // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються концептуальні питання управління документацією в умовах трансформаційної економіки України та їхнє місце в сучасному менеджменті. З огляду на підвищення значення економічного фактора та юридичної чинності документів в управлінській ...
699885
  Грубінко А. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 58-62
699886
  Бойко Є.І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
699887
  Гончаренко О.А. Концептуальні підходи до процесу соціалізації молоді з національних меншин у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 234-241


  Статтю присвячено проблемі педагогічної підготовки молоді – вихідців із національних меншин у закладах загальної середньої освіти США. Розглянуто зміст, форми та методи формування соціалізаційної компетентності молоді у світових інтеграційних ...
699888
  Гончарова О.М. Концептуальні підходи до реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 4-7
699889
  Коршун В.Ф. Концептуальні підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7363-09-4
699890
  Прилуцький С. Концептуальні підходи до реформування судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 106-112. – ISSN 1026-9932
699891
  Михайлов А.Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 38-44. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
699892
  Чорна О.М. Концептуальні підходи до розвитку фінансів домашніх господарств в економіці Україні / О.М. Чорна, К.В. Баранова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 33-39
699893
  Шанюк Є.О. Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 149-157
699894
  Захарін С.В. Концептуальні підходи до створення державного банку розвитку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 201-205. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
699895
  Яремченко Л.М. Концептуальні підходи до створення спеціалізованого державного мікрофінансового банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 387-394. – ISSN 1993-6788
699896
  Піпченко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах / Н.О. Піпченко, В.І. Остап"як // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 45-73. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
699897
  Мусіна Л.А. Концептуальні підходи до стратегічного планування науково-технологічного розвитку в єдиній системі державного прогнозування та стратегічного планування розвитку перехідної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 11-18
699898
  Попова І.А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
699899
  Самойлова Ю. Концептуальні підходи до теорії та практики мережування шкіл у США: історичний контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 66-78. – ISSN 2312-5993
699900
  Карлов Т. Концептуальні підходи до управління конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 14-20. – ISSN 2414-4436
699901
  Плотницька С.І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 71-77. – ISSN 2524-0455
699902
  Богдан Н.М. Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіональному рівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 55-61. – ISSN 2222-4459
699903
  Москаленко О.В. Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 90-96
699904
  Ружицький А.В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 150-155
699905
  Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 110-116. – ISSN 2221-1055
699906
  Папп В.В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 225-232. – ISSN 1562-0905
699907
  Губа А.В. Концептуальні підходи до формування управлінської культури // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-110. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены современные концептуальные подходы к формированию управленческой культуры будущего менеджера образования, дана характеристика их сущности.
699908
  Лавренов Д.А. Концептуальні підходи дослідження політичного лобізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С.21-26


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння політичного лобізму. Здійснено порівняння концепцій лобізму. Розкрито роль лобізму у функціонування політичної системи.
699909
  Сунцова О.О. Концептуальні підходи і стратегії макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
699910
  Толочко Д.В. Концептуальні підходи та здобутки української історіографії у реконструкції трипільської культури, що сформувалася наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99. – ISBN 966-614-021-7
699911
  Малиновська О.Ю. Концептуальні підходи та принципи політико-географічного дослідження державних кордонів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 121-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
699912
  Півікова О.С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 41-46
699913
  Безверхий К. Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
699914
  Пухтинський М.О. Концептуальні підходи щодо внесення змін та доповнень до Конституції України в частині територіальної організації влади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 68-76.
699915
  Олійник О.О. Концептуальні підходи щодо побудови системи мікрокредитування аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 40-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено історичні етапи розвитку концептуальних підходів щодо розвитку мікрокредитування аграрного сектору економіки на заході. Обумовлено завдання, виконання яких необхідно забезпечити в процесі створення системи мікрокредитування сільського ...
699916
  Нехайчук Д.В. Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
699917
  Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіону // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 41-55
699918
  Рудакевич О.М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 116-124
699919
  Ободовський О.Г. Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 146-156 : Рис. – Бібліогр.: 27. – ISBN 966-521-129-3
699920
  Никитюк Ю.А. Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
699921
  Сташис В.В. Концептуальні положення і система чинного Кримінального Кодексу України / В.В. Сташис, В.Я. Тацій // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 278-290. – ISSN 0201-7245
699922
  Шевченко Я.М. Концептуальні положення об"єднання управлінських і ринкових засад у процесі розвитку економіки України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 29-37. – (0). – ISSN 2078-9165
699923
  Олексенко В.М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 38-43
699924
  Ярмак М.Р. Концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 96-106 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2306-6792
699925
  Шатілова О.В. Концептуальні положення управління стратегічною гнучкістю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 82-87 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
699926
  Коцюрба О.Ю. Концептуальні положення формування фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 108-117. – ISSN 2309-1533
699927
  Вдовічен В.А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В.А. Вдовічен. – Харків : Діса плюс, 2017. – 476, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-05-1
699928
  Лукашевич С.Ю. Концептуальні принципи розробки й реалізації кримінологічної політики // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
699929
  Самчук З. Концептуальні пріоритети науково-освітньої сфери як елемент системи суспільної модернізації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 7-30
699930
  Величко Л.А. Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій в сфері пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 108-111. – Бібліогр.: 6 назв
699931
  Батанова Н.М. Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 69-81. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
699932
  Дєєва Н. Концептуальні проблеми розбудови соціальної держави на національних теренах // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 3-15
699933
  Лавріненко О.В. Концептуальні пропозиції щодо вдосконалення спеціального трудового законодавства України про порядок та умови проходження служби в органах внутрішніх справ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36.
699934
  Ісаєва О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 41-44
699935
  Пасько Я.І. Концептуальні суперечності соціальної держави: виміри розподільчої справедливості проти комплексної теорії права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2007. – Вип. 18. – С. 61-72.
699936
  Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 181-196
699937
  Вітер А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптиміації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39. – ISSN 1726-5428
699938
  Вітер А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптимізації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
699939
  Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 28-34
699940
  Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі з метою успішного виконання нею завдань багатофункціональної установи, спрямованої на задоволення інформаційних і соціокультурних потреб ...
699941
  Піпченко Н.О. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії : дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Наталія Олександрівна Піпченко; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248 л. + Додатки: л. 175-218. – Бібліогр.: л. 219-248
699942
  Піпченко Н.О. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.03 - Політична культура та ідеологія / Піпченко Н. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
699943
  Отрошко Л.Г. Концептуальні узагальнення місця, ролі та значення символів в українському етнокультурному розвитку // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 190-207
699944
  Балян А.В. Концептуальні узагальнення розвитку українсько-угорських прикордонних територій у контексті європейської інтеграції : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 74-84. – Бібліогр.: 18 назв
699945
  Куцик П. Концептуальні характеристики функціонування та особливості державного регулювання розвитку ринку ІТ-послуг / П. Куцик, А. Процикевич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 47-54. – ISSN 2410-0919
699946
  Тараненко О.Г. Концептуальні характеристики явища "Магія" у британській моделі світу (на матеріалі паремій англійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 339-342. – ISBN 978-617-7132-02-07
699947
  Пухтинський М. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 1026-9932
699948
  Шемшученко Ю.С. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади / Ю.С. Шемшученко, М.О. Пухтинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521
699949
  Ткаченко В.А. Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій росту інтелектуального потенціалу // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 175-191. – ISSN 1729-7206
699950
  Берегова Г.Д. Концептуально-методичний підхід до формування світогляду молоді // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 61-65
699951
  Порохня В.М. Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-80. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті обгрунтовано залежність стратегії розвитку процесів діяльності підприємства від наявного інтелектуального капіталу та його формування, яка відтворюється відношенням інформаційного капіталу стратегії до інтелектуального капіталу стратегії, ...
699952
  Шевченко К.В. Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
699953
  Даренська В.М. Концептуально-методологічні основи викладання навчального курсу "Історія української культури" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 146-148
699954
  Шевченко О.І. Концептуально-методологічні основи дослідження смислоформуючих потенцій соматичної складової семіотичного простору (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 146-152
699955
  Зязюн Лариса Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.65-74
699956
  Балюк Г.І. Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 80-87. – ISSN 2413-7189
699957
  Єрмоленко А. Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 7-11
699958
  Онищенко В. Концептуально-стратегічні підходи маркетингової діяльності інноваційного університету // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 60-69. – ISSN 1606-3732
699959
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : автореф дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
699960
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
699961
  Єрмакова О.А. Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 65-72. – ISSN 2524-003X
699962
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 189-205
699963
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
699964
  Богданова Т. Концептуально про головне: Члени Академії педагогічних наук обговорили основні аспекти підвищення якості всіх рівнів освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Проблеми якості в освіті та ії економічного забезпечення. Збори Академії педагогічних наук України на тему " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах"
699965
  Быковский Егор Концептуальное купе : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 78 : Фото
699966
  Хабиров Р.Ф. Концептуальное оформление представлений о сущности и содержании суверенитета // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 9-12. – ISSN 1812-3805
699967
  Андреева И.Н. Концептуальное поле понятия "эмоциональный интеллект" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.131-141. – ISSN 0042-8841
699968
  Глоба Л.С. Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управления / Л.С. Глоба, Л.К. Голышев, М.Ю. Терновой ; МОНУ ; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : ГП Информационно-аналитическое агенство, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-2142-55-6
699969
  Иойлева Г.В. Концептуальное структурирование слзнания // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 131-137. – ISSN 1811-0916
699970
  Фоменко Е.Г. Концептуальность "Дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 191-196. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
699971
  Черных С. Концептуальные аспекты развития Российской академии наук / С. Черных, Л. Миндели // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 183-196. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблемы, связанные с планами реформирования Российской академии наук и других государственных академий. Выделяются концептуальные задачи, стоящие перед РАН на долгосрочный период (до 2025 г.), и обозначаются пути их решения на ...
699972
  Сазанович Л.В. Концептуальные модели репрезентации генерализированных мужских и женских образов в американском песенном фольклоре // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 66-73. – (Серія "Філологічні науки")
699973
  Мукин В.А. Концептуальные основания философии образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 100-113. – ISSN 1811-0916


  Автор обосновывает необходимость исследования философии образования как отдельной дисциплины, сферы знания и мыслетворения со своим объектом и предметом исследования. На основе сформулированного социально-философского подхода к проблеме образования, ...
699974
  Ефименко Т.И. Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
699975
  Купрейченко А.Б. Концептуальные основы исследоывания доверия и недоверия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С.1-9
699976
  Игнатьева Е. Концептуальные основы менеджмента знаний в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Менеджмент знаний в образовательном процессе - это целенаправленная организация образовательного процесса на основе принципов всеобщего менеджмента качества по созданию условий для формирования профессиональной компетентности выпускников, гарантирующих ...
699977
  Лебедева Марина Михайловна Концептуальные основы построения программ обучения по международным отношениям // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 118-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
699978
  Ханнанов Р.А. Концептуальные основы системного развития творчества: теоретические подходы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 10 (100). – С. 108-118. – ISSN 1812-8696
699979
  Николаенко Д.В. Концептуальные основы социального проектирования образовательных комплексов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1561-2465


  Социальное проектирование образовательных комплексов непрерывного профессионального образования (КНПО) детерминируется не только на региональном уровне, но и на федеральном, а также определяется процессами, происходящими в мировом сообществе, ...
699980
  Александрова А.Ю. Концептуальные основы туристской лимологии // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 3-8. – Библиогр.: 13 назв.
699981
  Кравченко Н.К. Концептуальные особенности когнитивной карты современного международно-правового дискурса // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 22-27. – (Серія "Філологічні науки")
699982
  Батаева Е.В. Концептуальные особенности социальной визуалистики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 73-79
699983
  Швецов А. Концептуальные особенности, институты и инструменты новой региональной политики Евросоюза // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 91-94. – ISSN 0130-9757
699984
  Бехруз Х. Концептуальные подходы в структуре методологии сравнительноправовых исследований // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 12-17. – ISSN 1563-3349
699985
  Селина Т.М. Концептуальные подходы к вопросу качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 108-115. – ISSN 1811-0916
699986
  Шапкина Л.Н. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 33-35. – ISSN 1684-2618
699987
  Пухтецкая А.А. Концептуальные подходы к обновлению системы принципов административного права Украины // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5 (310). – С. 234-242. – ISSN 0131-8039
699988
  Лизикова И.И. Концептуальные подходы к определению права в юридической науке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805


  В статье отмечаются имеющие место в юридической науке различные подходы к определению права, результатом которых является многообразие дефиниций понятия права, что обусловлено факторами как объективного, так и субъективного характера.
699989
  Мордовская А.В. Концептуальные подходы к организации профориентационной работы в федеральном вузе / А.В. Мордовская, С.В. Панина // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 57-64. – ISSN 2073-9613


  В статье раскрыты концептуальные подходы к организации про- фориентационной работы в вузе. Определены принципы профориентационной деятельности, рассмотрены эффективные формы и методы профориентационно- го сопровождения профессионального становления ...
699990
  Черная О. Концептуальные подходы к развитию механизма реализации монетарной политики в Украине / О. Черная, А. Клименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 425-429. – ISSN 1993-0259
699991
  Сизоненко А.И. Концептуальные подходы России к конфликтным ситуациям в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 044-748Х
699992
  Годлевский Ю.Г. Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-59. – Бібліогр.: 22 назви
699993
  Глищенко Артем Концептуальные предпосылки проблемы злоупотребления конституционными правами и свободами в современном мире // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 97-109. – ISSN 1812-7126


  Что подразумевается под злоупотреблением правами человека? К каким негативным последствиям может привести расширение каталога прав личности? Не вызывает сомнений тот факт, что однозначного ответа на эти вопросы дать нельзя. Вашему вниманию предлагается ...
699994
  Динер Е.В. Концептуальные решения проблемы определения электронной книги // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 70-82. – ISSN 0130-9765


  Электронная книга рассмотрена как тип электронного документа; сформулирована дефиниция понятия "электронная книга"; проанализирована структура электронной книги в соответствии со структурой документа
699995
  Алексеев А.Я. Концептуальный анализ и контрастивная стилистика // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 294-298
699996
  Лойко В.В. Концептуальный персонаж Делеза и актантные модели структурализма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 47-53. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
699997
  Кобзева Н.Р. Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению дистанционного медицинского образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-82. – ISSN 0130-9765


  Изложены принципы новых подходов к технологии библиотечного обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление медицинской информации.
699998
   Концептуальный подход к оценке стоимости предприятия с учетом его конкурентной позиции / Гребеникова, , , И.А. Заиченко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28
699999
  Романовский А.Г. Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно-воспитательном процессе технического университета // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2078-7782
700000
  Сулимин А. Концептуальный смысл теории модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 11/12 (1636). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435


  Теория модернизации стала складываться в 1950-1960-х годах. В чем заключается концептуальный смысл самой теории модернизации, автор пытается дать ответ.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,