Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
692001
  Панчук Л.В. . Методичні аспекти формування механізму санації транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 213-217
692002
  Магдич І. Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-64. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методичні підходи до аналізу грошових потоків в інвестиційній діяльності підприємства; сформовано систему руху чистих грошових потоків, що відображає вплив ефективності управління грошовими потоками на обсяг та джерела формування ...
692003
  Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
692004
  Морозова О.О. Методичні аспекти аналізу жанру інтерв"ю в наукових дослідженнях // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 135-139


  У статті розглянуто методичні підходи українських дослідників до аналізування жанру інтерв"ю. Methodical approaches of the Ukrainian scientists to the analysis of the genre of interview are examined in the article. В статье рассматриваются ...
692005
  Жилінська О.І. Методичні аспекти аналізу та оцінки функціонування технопарків / О.І. Жилінська, О.І. Габрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано світовий досвід та вітчизняну практику створення та функціонування технопарків як елементу інноваційної інфраструктури. Запропоновано методичні підходи до аналізу й оцінки їх діяльності.
692006
  Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 28)
692007
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
692008
  Кулицький С. Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 111-121. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні функціонування інформаційного простору української економіки, акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в організації аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її ...
692009
  Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 79-89. – ISSN 1818-5754
692010
  Васюренко О. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Пасічник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 22-24 : Табл.
692011
  Запотоцька І. Методичні аспекти вивчення соціальної сфери області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення методики дослідження територіальної організації соціальної сфери регіону. In job the improvement of a technique research of territorial organization of social sphere of region is offered.
692012
  Брюханова Г.В. Методичні аспекти викладання курсу "Технології поліграфії" з використанням засобів ЕНК // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 502-508


  "Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання курсу «Технології поліграфії» з використанням таких засобів ЕНК, як: розробка навчальних модулів для забезпечення необхідного рівня засвоєння матеріалу, розробка змістовного наповнення і ...
692013
   Методичні аспекти використання електронних навчальних матеріалів / В.С. Гуць, О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, О.О. Солдатенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-37 : р
692014
  Дима Я. Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізики / Я. Дима, О. Саенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 135-140. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність залучення комп"ютерних вимірювальних комплексів до процесу навчання фізики, зокрема, для проведення демонстраційного експерименту. Виокремлено модифікацію комплексу на базі ПК, основою якої є звукова карта та ...
692015
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)
692016
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)


  Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження проектніх методик у навчальний процес на прикладі скреч-проектів. ...
692017
  Осьодло В.І. Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 123-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються окремі питання, що розкривають методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструменти, які можуть бути використані для ...
692018
  Щербак В.І. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку "Нижньосульський") / В.І. Щербак, А.О. Сплодитель // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
692019
  Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
692020
  Лановська Г.І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва / Г.І. Лановська, І.В. Демяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
692021
  Берлізов А.М. Методичні аспекти експериментального дослідження ефекту двофотонного випромінювання в атомних ядрах в умовах жорсткої конкуренції з боку процесу парної конверсії (результати моделювання за методом Монте-Карло) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 269-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою методу Монте-Карло проведено розрахунки впливу на результати недавнього експерименту по вивченню двофотонного випромінювання у 0[верхній індекс +] [прямує до] 0[верхній індекс +] переході з енергією 1761 кеВ в [верхній індекс 90]Zr з боку ...
692022
  Крамарчук С.П. Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 77-82. – ISSN 1993-0259
692023
  Вуйців М.М. Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю позиції процесного обліку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-84 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
692024
  Шубала І.В. Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 192-196
692025
  Німченко Н.С. Методичні аспекти концепції глобального міста // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 197-202. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
692026
  Захарчук-Дуке Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 30-37
692027
  Мартинюк О.С. Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 237-239. – (Серія : Педагогічні науки)
692028
  Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 214-220 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692029
  Братчук Л. Методичні аспекти обліку орендних операцій : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 12-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
692030
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
692031
  Воробйов Ю.М. Методичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-49. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу.
692032
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
692033
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
692034
  Шандова Н.А. Методичні аспекти організації управління витратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 53-57 : Табл.
692035
  Щербак О. Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему деградації підземних вод під впливом антропогенної діяльності. Зроблено наголос на застосуванні кількісних критеріїв та ГІС-технологій для оцінки просторово-часових особливостей зміни антропогенного впливу на підземну гідросферу. ...
692036
  Решетова Г.В. Методичні аспекти оцінки вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С.124-129. – ISSN 2306-6814
692037
  Хільчевський В.К. Методичні аспекти оцінки впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
692038
  Сисак Е. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів: сучасний стан та перспективи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 330-333. – ISSN 1993-0259
692039
  Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
692040
  Рогожин О.Г. Методичні аспекти оцінки потенційної чисельності сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 101-107
692041
  Стефанишин Л.С. Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
692042
  Стецюк П.А. Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 236-243. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
692043
  Ізмайлов Я. Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства за даними фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 211-218. – ISSN 1818-2682
692044
  Мороз О.В. Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
692045
  Каїра З.С. Методичні аспекти підвищення надійності прогнозування: приклад вугільної промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 135-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
692046
  Калюжна Ю.І. Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "людина-техніка" // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 75-85. – ISSN 2226-4078
692047
  Смірнова О. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
692048
  Матюха М.М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
692049
  Ніконова М.В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 61-65.
692050
  Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26
692051
  Швець Н.І. Методичні аспекти світлолокаційних вимірювань висоти нижньої межі хмар / Н.І. Швець, О.А. Павленко, І.А. Орнатський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
692052
  Мельничук Ю.І. Методичні аспекти створення бази даних щодо хімічного складу атмосферних опадів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36 : Табл. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні етапи, методику та технологію створення бази даних на прикладі хімічного складу атмосферних опадів.
692053
  Кулик Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 ( 15 ), ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 181-187
692054
  Ребрик Ю.С. Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урухуванням стандартів базеля III / Ю.С. Ребрик, М.А. Ребрик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 89-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
692055
  Соловйов І.В. Методичні аспекти структурно-палеовулканічного аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 12)


  Детально вивчаються вулканіти Гірського Криму. Визначаються їх просторово-часові зв"язки. Запропонована нова методика структурно-палеовулканологічного аналізу.
692056
  Мезенцев К.В. Методичні аспекти суспільно-географічного прогнозування регіонального ринку праці / К.В. Мезенцев, В.С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 33-40
692057
  Майданюк А.В. Методичні аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджено системи розчинників, які дають змогу швидко і якісно визначати аденозин, АМР, АДР, АТР методом ТШХ на силуфолі UV- 254
692058
  Осипенко С.М. Методичні аспекти управління вартістю підприємства / С.М. Осипенко, О.А. Товма // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 114-124. – ISSN 2312-394X
692059
  Вахнюк С.В. Методичні аспекти фінансового прогнозування перспектив розвитку нанотехнологій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 175-181. – ISSN 1993-6788
692060
  Галацин К. Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 32-36. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
692061
  Алексич К.О. Методичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції як основного важелю ефективного управління діяльністю суб"єктів господарювання // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 16-26. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
692062
  Подлевська Н. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 14-18


  Стаття присвячена розгляду структурних елементів методики формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови.
692063
  Антонюк Я.М. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору : податки / Я.М. Антонюк, Т.Г. Васильців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
692064
  Кичко І.І. Методичні аспекти формування особистих потреб за умови сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 25-30
692065
  Бойко М.Г. Методичні аспекти формування програми розвитку підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 51-59. – ISBN 966-614-021-7
692066
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки / Б.М. Мазурмович. – Київ
692067
   Методичні вказівки " Сучасні технічні засоби в засобах масової інформації. Основи обчислювальної техніки" : Для студ.інституту журналістики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 28с.
692068
   Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-4
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 414 с.
692069
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
692070
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 280 с.
692071
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із практикуму "Органічна хімія" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Н.М. Юхименко, Л.О. Вретік]. – Київ : Київський університет, 2010. – 24 с.
692072
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
692073
   Методичні вказівки для заочників географічних факультетів педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
692074
   Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ; Львів : Радянська школа, 1948. – 36 с.
692075
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1938. – 4
692076
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1946. – 47с.
692077
   Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна інженерна графіка". – Київ, 1997. – 47с.
692078
  Сич А.В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з політичної економії / А.В. Сич. – Львів, 1965. – 16с.
692079
   Методичні вказівки для першокурсників. – Київ, 1977. – 37 с.
692080
   Методичні вказівки для практичних занять студентів у школі і вивчення досвіду роботи учителів. – Київ, 1957. – 15 с.
692081
   Методичні вказівки для редакторів і авторів української радянської енциклопедії : (Проект). – Київ, 1958. – 160 с.
692082
   Методичні вказівки для самостійної роботи над курсом із загальної хімії для студентов нехімічних спеціальностей : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 46с.
692083
  Констанкевич І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Проза Миколи Хвильового: динаміка розвитку літературного характеру" з курсу "Історія української літератури ХХ століття" : Для студ. факультету україністики / І. Констанкевич; ВДУ ім. Лесі Українки; Каф. української літературир. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
692084
  Яблонська О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Творчість Т.Шевченка в літературній критиці 40-х років ХІХ ст." з курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ століття" : для студентів факультету україністики / О.В. Яблонська; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
692085
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1948. – 28с.
692086
   Методичні вказівки до вивчення граматики англійської мови (Тема"Складносурядні речення з підрядними часу та умови") : Для студ.перших-третіх курсів гуманітарних факультетів університету. – Київ : Київський університет, 1998. – 53с.
692087
   Методичні вказівки до вивчення деяких формул та узагальнених понять математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1988. – 36с.
692088
   Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
692089
  Вдовенко М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Геологія та корисні копалини СРСР" : (для студентів-заочників географічних факультетів) / М.В. Вдовенко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1960. – 55с
692090
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Дифференціальні рівняння" для студентів геологічного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 24с.
692091
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" (Тема: "Основи алгебри"). – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
692092
  Горбенко Є.М. Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і планування промислового підприємства" / Є.М. Горбенко. – Київ : КДУ, 1961. – 80 с.
692093
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Тележурналістика" : (Розділ "Система зображально-виражальних засобів телебачення") для студентів другого курсу факультету журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 24 с.
692094
  Лучканин С.М. Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей : (літинська юридична термінологія і фразелдлгія) / С.М. Лучканин ; КНУТШ ; Філог. фак-т, кафедра заг. мовознавства і клас. філол. – Київ : Тов. "Міжнародна фінансова агенція", 1998. – 47 с. – ISBN 966-7009-86-6
692095
   Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу "Основи сучасного програмування " (тема "Delphi-середовище візуального програмування") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 64с.
692096
   Методичні вказівки до вивчення окремих питань теоретичного та практичного курсів математичного аналізу для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
692097
   Методичні вказівки до вивчення розділів "Водорості", "Гриби", "Лишайники" курсу "Нижчі рослини" для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
692098
   Методичні вказівки до вивчення спеціальних питань математичного аналізу : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с. – карточки физикам есть
692099
   Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Проблеми імпліцитної і оціночної номінації" : для судентів ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1994. – 27с.
692100
   Методичні вказівки до вивчення теми: "Робітничий клас України в боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1946-1950 рр.)". – Київ, 1967. – 28 с.
692101
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
692102
   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Територіально-виробничі комплекси і економіко-географічне районування". – Київ : Київський університет, 1997. – 19 с.
692103
  Голенков М.Н. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічної географії / М.Н. Голенков. – Київ, 1961. – 35 с.
692104
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аеродинаміки : [навчальне видання для підготовки студентів за спец. 6.0803 - "Механіка"] / О.М. Харитонов, Л.В. Харитонова, Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; [Харитонов О.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 90, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 91
692105
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Дослідно-фільтраційні роботи на ПЕОМ за допомогою пакета електронних таблиць QUATTRO PRO" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
692106
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Дослідження механічних властивостей грунтів" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 41 с.
692107
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 25с.
692108
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
692109
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика шаруватих систем" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Макара В.А. та ін.]. – Київ : Компринт, 2012. – 37, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
692110
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптичних методів аналізу : для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 49с.
692111
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної фізики : Для студ.фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 70с.
692112
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу "Воднобалансові дослідження і розрахунки" : для студ. географічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
692113
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
692114
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи географії рекреації та туризму" : для студ. геогр. ф-тів напряму "географія" спец. "географія рекреації та туризму" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад. О.Ю. Гринюк]. – Київ : ЛГТ, 2012. – 54 с. : іл., табл. – Додатки: с. 41-51. – Бібліогр.: с. 52
692115
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Річковий стік та гідрологічні розрахунки" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 37с.
692116
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія" : для студентів 2 курсу геогр. ф-ту напрям підгот. 6.040105 гідрометеорологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.] І.О. Підлісецька. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 35 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 33
692117
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізична географія України". – Київ : Київський університет, 2001. – 16с. – географам карточки есть
692118
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Математині методи в гідрометеорології" : для студ. геогр. ф-ту / КНУТШ ; [упоряд. О.І. Лук"янець]. – Київ : Київський університет, 2010. – 60 с.
692119
   Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з курсу " Математичні методи в інженерній геології" (роботи 8, 9)_ : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
692120
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
692121
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
692122
   Методичні вказівки до вступної лекції з нормативного курсу "Нижчі рослини" : Тема "Предмет і обсяг курсу. Основні групи нижчих рослин" ; для студентів біол.ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 14 с.
692123
  Пелих Г.Ф. Методичні вказівки до історичного синтаксису української мови. / Г.Ф. Пелих. – Одеса, 1961. – 30с.
692124
  Гержедович П.І. Методичні вказівки до курсу "Ботанічна географія з основами загальної ботаніки" / П.І. Гержедович. – Київ, 1959. – 48с.
692125
  Бурбело Б.І. Методичні вказівки до курсу "Вступ до романського мовознавства". / Б.І. Бурбело. – Київ, 1977. – 56с.
692126
   Методичні вказівки до курсу "Інформатика" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с. – бл. карточки есть
692127
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 66с.
692128
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерні віруси та методи боротьби з ними" : Для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 33с.
692129
   Методичні вказівки до курсу "Комп’ютерне моделювання в біології" [Електронний ресурс] : для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 65 с.
692130
   Методичні вказівки до курсу "Основи морської геології" : для студ. геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
692131
   Методичні вказівки до курсу "Хімія природного середовища" (розділ "Хімія екотоксикантів") : Для студ. хім. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
692132
  Буймола Г.Л. Методичні вказівки до курсу креслення с основами нарисної геометріі / Г.Л. Буймола. – Львов : ЛДУ, 1959. – 36с.
692133
   Методичні вказівки до курсу програмування : розділ "Norton Commander" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
692134
   Методичні вказівки до курсу програмування (розділ" Norton Commander") : Для студ.фак. кіб. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
692135
   Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійногоо методу і петрографії осадочніх порід. – Львів, 1967. – 71с.
692136
  Татаринов К.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Біологія лісових птахів, звірів та мисливствознавство" / К.А. Татаринов. – Львів, 1968. – 58с.
692137
   Методичні вказівки до лабораторних занять із колоїдної хімї : для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Л. Малишева ; ред. О. Грицаюк]. – Київ : Київський університет, 2014. – 54, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
692138
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 52с.
692139
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
692140
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика". – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2002. – 59с.
692141
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Ч. 3. – 2010. – 44 с. : іл.
692142
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Розділ 2, ч. 1 : Молекулярна фізика. – 2009. – 32 с. : іл.
692143
   Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу "Хроматографічні та екстракційні методи аналізу" : для студентів хімічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. О.М. Лисенко]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29
692144
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Фізика напівпровідникових матеріалів". – Київ : Київський університет, 2005. – 69 с.
692145
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізичної і колоїдної хімії. – Київ : Київський університет, 2000. – 40с. – Шифр дубл.54 Мето.Доп.карт.хим.ч.з.
692146
   Методичні вказівки до лабораторного спецпрактикуму " Молекулярна організація хромосом" : Для студ. біолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 17с.
692147
  Колчинський І.Г. Методичні вказівки до лекції "Незвичайні небесні явища" / І.Г. Колчинський. – Київ : Центр. лекц. бюро, 1956. – 35 с.
692148
   Методичні вказівки до лекцій з курсу "Історіографія історії УРСР (радянський період)" : для студ. заочного відділення істор. ф-ту. – Харків : ХДУ, 1989. – 24 с.
692149
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
692150
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
692151
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ, 2002. – 33с.
692152
   Методичні вказівки до навчальної топографічної практики : для студ. географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с. – гр. карточки есть
692153
   Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з економіки (спеціальність "Фінанси і кредит"). – Київ, 1997. – 14с.
692154
   Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів геологічного фак-ту спеціальності 0804 "Гідроекологія та інженерна геологія". – Київ : Київський університет, 1997. – 23 с.
692155
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
692156
   Методичні вказівки до написання практичних кваліфікаційних (бакалаврських) робіт із історії української журналістики для студентів Інституту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 32с.
692157
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Автоматизовані системи управління" (тема "Системи підтримки прийняття рішень") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 61с.
692158
  Близнюк О.І. Методичні вказівки до оглядових таблиць з граматики (морфології) англійської мови / О.І. Близнюк. – К, 1965. – 40с.
692159
  Нелідова І.А. Методичні вказівки до Підручника англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1958. – 103с.
692160
  Вейзе А.А. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 10 класу середньої школи / А.А. Вейзе. – Київ : Радянська школа, 1962. – 140 с.
692161
  Бєлова О.В. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 7 класу / О.В. Бєлова, Л.Р. Тодд. – К., 1959. – 151с.
692162
   Методичні вказівки до підручника англійської мови для 9 класу. – К, 1961. – 144с.
692163
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
692164
  Бахарєва М.О. Методичні вказівки до підручника з французької мови 5-го класу / М.О. Бахарєва, З.В. Калачов. – Київ : Радянська школа, 1957. – 87 с.
692165
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
692166
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
692167
  Кудрявцева О.Е. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 6-го класу. / О.Е. Кудрявцева. – К, 1958. – 127с.
692168
  Кудрявцева О.Є. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1960. – 88с.
692169
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
692170
  Щоголева В.А. Методичні вказівки до підручника німецької мови. / В.А. Щоголева, Д.А. Шефер. – К., 1959. – 124с.
692171
  Андреєвська Методичні вказівки до Підручника французської мови для 10-го класу / Андреєвська, -Левенстерн, Н.В. Єлухіна. – Київ, 1962. – 123 с.
692172
  Ронська Л.Н. Методичні вказівки до Підручника французської мови для VII класу / Л.Н. Ронська. – К, 1959. – 131с.
692173
  Ройзенбліт Є.Б. Методичні вказівки до підручника французької мови для 6 класу / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ : Радянська школа, 1958. – 131 с.
692174
  Дауе К.Н. Методичні вказівки до підручника французької мови для 8-го класу. / К.Н. Дауе, О.Я. Лівшиць. – Київ : Радянська школа, 1960. – 95 с.
692175
   Методичні вказівки до практикуму "Основи радіоелектроніки" : Для студентів фізичного факультету. – Київ, 2007. – 121с.
692176
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія праці" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.
692177
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія сенсорних ситем" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 43 с.
692178
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : Для студентів біологічного факультету. – Київ, 1984. – 57с.
692179
   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рівняння математичної фізики" : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом підготовки "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.В. Ловейкін, А.П. Креневич, Г.В. Верьовкіна]. – Київ : Київський університет, 2014. – 37, [1] с. : іл. – Бібліогр. у вступі: с. 3
692180
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : для студ .хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 56с.
692181
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : Для студентів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 44с.
692182
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Графіка обчислювальних процесів". – Львів, 1986. – 31с.
692183
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
692184
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
692185
   Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на тему "Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини" / Н.А. Касьянов, І.Н. Арнаут, В.І. Сало, Н.А. Пительгузов, Д.В. Михайлов, О.Н. Сухарєвська, А.А. Андріанова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
692186
   Методичні вказівки до проведення занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1981. – 16 с.
692187
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Вимірювання". – Київ : Київський університет, 2003. – 29с.
692188
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерний експеримент". – Київ : Київський університет, 2005. – 16 с.
692189
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 43с.
692190
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з спецкурсу "Інформаційно-вимірювальні системи" : для студ. географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1994. – 15 с.
692191
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16с.
692192
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14с.
692193
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Визначники та матриці" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 64 с.
692194
   Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з векторного і матричного числення. – Київ : Київський університет, 1986. – 47с.
692195
   Методичні вказівки до програми та контрольні роботи з математичного аналізу для студентів-заочників. – Чернівці, 1983. – 22с.
692196
  Горбунцова Т.Ю. Методичні вказівки до роботи з "читанкою" для 2 класу видання 1952 та 1953 рр. / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1953. – 71с.
692197
   Методичні вказівки до роз" язування задач з теорії функцій комплексної змінної для студентів, механіко-математичного факультету. – Львів : ЛДУ, 1992. – 64с.
692198
   Методичні вказівки до розв"язання задач з математичного аналізу. – Львів, 1986. – 48с.
692199
   Методичні вказівки до розв"язування задач з аналітичної геометрії : для студ.фіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 50с.
692200
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23с.
692201
   Методичні вказівки до розділу "Числові ряди" курсу "Вища математика". – Дніпропетровськ, 1996. – 39с.
692202
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( тема " Вага тіла" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 32 с.
692203
   Методичні вказівки до самостійної роботи з лінійної алгебри евклідного простору. – Київ : Київський університет, 1989. – 23с.
692204
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу векторних і тензорних полів. – Київ : Київський університет, 1983. – 55с.
692205
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу випадкових величин. – Київ : Київський університет, 1985. – 51с.
692206
   Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Теорія еволюції" : Для студентів біологічного фак. – Київ, 1997. – 21с.
692207
   Методичні вказівки до спецкурсу "Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи та напрямки" : для студ. філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
692208
   Методичні вказівки до спецпрактикуму " Генетичний аналіз" : для студентів біологічного фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
692209
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Антибіотики" : Для студ. біологічного фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 32с.
692210
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Виділення чистих культур мікроорганізмів" : для студ. біологічного факультету. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 23с.
692211
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з експериментальної хірургії та фізіології травлення : Для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 40с.
692212
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
692213
  Кравець Г.К. Методичні вказівки до таблиці "Еволюція.... / Г.К. Кравець. – Київ, 1976. – с.
692214
  Кулик Б.М. Методичні вказівки до таблиць з морфології української мови. / Б.М. Кулик. – 7-е вид. – К., 1966. – 44с.
692215
   Методичні вказівки з автоматизованої обробки і контролю даних гідрометеорологічних спостережень / Держ. служба України з надзвичайних ситуації, Центр. геофіз. обсерваторія. – Київ : [б. в.]
Вип. 3 : Метеорологічна інформація гідрометеорологічних станцій і постів, ч. 1 : Метеорологічна інформація станцій. – 2013. – 46 с. : табл. – Без тит. арк.
692216
  Ангелейко В.В. Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. 3 - 4 курсів фізико-математичних факультетів / В.В. Ангелейко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ч. 2 : Статистичний оператор. – 1990. – 20 с.
692217
   Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. геологічного ф-ту. – Харків
Статистичний оператор. Квантові гази. Частина 2. – 1999. – 20с.
692218
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 19с.
692219
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 18с.
692220
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 14с.
692221
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студенті геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 14с.
692222
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки з зоології / Б.М. Мазурмович. – Київ
692223
  Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
692224
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
692225
   Методичні вказівки з лабораторних занять до курсу "Геологія родовищ корисних копалин" (мінераграфія) : Для студ.геол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34 с.
692226
   Методичні вказівки з математичної обробки робіт із спецпрактикуму " Хімічна кінетика" : Для студ.геол.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 13с.
692227
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 11с.
692228
  Литовченко В.І. Методичні вказівки з питань виховання у учнів радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1969. – 24 с.
692229
   Методичні вказівки з підготовки наукових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 18с.
692230
   Методичні вказівки з практичного використання текстових процесорів MS 6.0, MS Word 7.0 у середовищі Windows 95 для студентів факультету кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 93с.
692231
   Методичні вказівки і завдання до семінарських і практичних занять з радянського кримінального процесу. – Київ : КДУ, 1983. – 24 с.
692232
   Методичні вказівки і завдання з курсу логіки : Тема "Поняття", "Судження"; для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 17 с.
692233
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Одеса, 1967. – 38 с.
692234
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Вид. 3-є, доп. – Одеса, 1970. – 48с.
692235
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 45с.
692236
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства і теорії літератури. – Київ : Київський університет, 2002. – 28с.
692237
   Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Радянське колгоспне право" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 12 с.
692238
  Назаров І.І. Методичні вказівки і теми контрольних робіт до вивчення курсу "Економіка соціалістичної промисловості" / І.І. Назаров. – Київ, 1967. – 50с.
692239
  Стрельніков І.Ф. Методичні вказівки на побудову топографічної основи блокдіаграм по топографічних картах : для студ. 1 курсу географічного ф-ту у-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Ів. Франка. – Львів, 1965. – 8 с. – на правах рукопису
692240
   Методичні вказівки по вдосконаленню використання в навчальному процесі світоглядної та лінгвістичної проблематики праць класиків марксизму-ленінізму : для викладачів, аспірантів і студентів факультету романо-германської філології. – Київ : Київський університет, 1985. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
692241
   Методичні вказівки по написанню курсових робіт з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 8 с.
692242
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
692243
   Методичні вказівки по підготовці рейтингових завдань з хімії елементів для студентів нехімічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1999. – 59с
692244
   Методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів і нотаріусів Української РСР по вивченню дисуиплін курсів і.... – Київ : КДУ, 1966. – 58 с.
692245
  Литвинська В.А. Методичні вказівки студентам 1 та 2 курсу геологічного факультету для читання фахової літератури на англ. мові / В.А. Литвинська. – Київ, 1967. – 66с.
692246
  Дзюба О.А. Методичні вказівки студентам II - III курсу механіко-математичного факультету для читання фахової літератури на англійській мові / О.А. Дзюба, М.А. Гапоненко. – Київ, 1967. – 80 с.
692247
   Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторної роботи "Програмування задач чисельного аналізу" : для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
692248
   Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з теоретичної механіки : для студ. механіко-математичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
692249
  Кепич Т.Ю. Методичні вказівки та завдання до курсу "Опір матеріалів" : Навч. посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко; КНУТШ. – Київ : Наук. вид-во ТВіМС, 2001. – 67с.
692250
   Методичні вказівки та завдання з логіки : для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 7 с.
692251
  Корольова М.Р. Методичні вказівки та завдання з перекладу і безперекладного читання для студенстів історичного і філософського факультетів / М.Р. Корольова. – К, 1977. – 54с.
692252
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92с.
692253
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2002. – 69с.
692254
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування : розділ "Програмування в першому наближенні" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
692255
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Основні парадигми програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
692256
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Програмування на фоні задач чисельного аналізу") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
692257
   Методичні вказівки та навчальні завдання до курсу "Теорія груп" : для студ. хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
692258
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50с.
692259
   Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу " Історія української журналістики ХІХ-початку ХХ ст. " для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
692260
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Головні особливості та специфіка розвитку містичних вчень" : (для студентів філософського факультету). – 2-е вид., доп. та перер. – Київ, 1999. – 27с.
692261
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Людська суб"єктивність в психотерапії" : для студентів факультету соціології та психології. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.:с.6-7
692262
  Колісник П.І. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / П.І. Колісник. – Київ, 1958. – 39с.
692263
   Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Радянський кримінальний процес" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1982. – 8 с.
692264
   Методичні вказівки, плани семінарських і практичних занять, вправи та завдання до вивчення курсу "вступ до мовознавства" : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 49 с. – Бібліогр.: 48-49 с.
692265
  Гудименко Ф.И. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з математики : Для слух. підгот. курсів / Ф.И. Гудименко, М.А. Савченко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 76 с.
692266
   Методичні вказівки, програма та контрольні роботи з математики : Для слух. підгот. курсів. – Київ, 1962. – 32 с.
692267
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
692268
   Методичні завдання з домашнього читання з англійської мови (як другої іноземної) для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 28 с.
692269
  Грабчук О.М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 291-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
692270
  Мельниченко О.В. Методичні засади аналізу рефінансування банків України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 272-279. – ISSN 2309-1533
692271
  Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг / Р. Балашова, Л. Івченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
692272
  Дивак В.І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дивак Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
692273
  Соломаха І.В. Методичні засади вивчення динаміки міської території за космічними знімками з високою роздільною здатністю // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
692274
   Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності / І. Дрозд, Н. Дрозд, Н. Заєць, Д. Красніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх розрахунків та наслідки щодо відповідальності посадових осіб. Рассмотрена сущность, эволюция нормативного ...
692275
  Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 181-193.
692276
  Белінська С.М. Методичні засади внутрішнього аудиту / С.М. Белінська, Л.В. Терещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6792
692277
  Красовська О.О. Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 37-46. – ISBN 978-966-7359-68-3
692278
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
692279
  Іванік О.М. Методичні засади геоморфологічних та фаціальних досліджень приантарктичних морів Південного океану (геоінформаційний аспект) // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 77-86. – ISSN 1999-7566


  У статті наведено результати аналітичних узагальнень та методичних розробок морфолітогенетичних досліджень приантарктичних морів Південного океану.
692280
  Ободовський О.Г. Методичні засади гідроморфологічної оцінки якості річок Українських Карпат / О.Г. Ободовський, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 37-44.
692281
  Крижицький С.Д. Методичні засади графічної реконструкції житлових будинків Ольвії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 103-116. – ISSN 0235-3490
692282
  Шипуліна Ю.С. Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 269-279. – ISSN 1993-0259
692283
  Герасимович А.М. Методичні засади до організації обліку банківських інновацій / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – C. 34-40
692284
  Ухаль К.В. Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
692285
  Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 106-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
692286
  Бондарук Т.Г. Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 47-56
692287
  Хараджян Н. Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у СКМ SAGE // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 121-128. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичну систему мультифрактального аналізу в процесі професійної підготовки фахівців у галузі економічної кібернетики. Показано перевагу застосування Web-СКМ Sage для роботи за спецкурсом "Моделювання складних економічних систем" за ...
692288
  Дюканова О.В. Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-122. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
692289
  Тарнавська-Тетерська Методичні засади і фактична база суспільно-географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 123-136. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
692290
  Бабірад-Лазунін Методичні засади митної статистики правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації стосовно виокремлення статистики контрабанди та митних правопорушень, як нової гілки в спеціалізованій митній ...
692291
   Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.В. Лавренюк, В.І. Лавренюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
692292
  Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
692293
  Сторчова Т.В. Методичні засади навчання майбутніх філологів граматики латинської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 145-146
692294
  Гарапко Н.І. Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 388-398 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
692295
  Воловик О.П. Методичні засади організації та проведення практикуму з розв"язування математичних задач у класичних університетах : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Воловик О.П. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
692296
  Шульга Н.П. Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу : банківська справа / Н.П. Шульга, О.А. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
692297
  Іванік О.М. Методичні засади оцінки впливу потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ на інженерні споруди у різних ландшафтно-кліматичних зонах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується істотний вплив на функціонування природно-техногенних систем потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ, визначаються їх головні параметри та характеристики у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Запропоновано класифікаційну схему ...
692298
  Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 106-111
692299
  Козоріз М.А. Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону / М.А. Козоріз, І.С. Музика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 58-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
692300
  Поліванцев А.С. Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 237-243


  У даній статті розроблена економіко-математична модель впливу податків на зовнішню торгівлю та зокрема на товарні потоки, доходи суб"єктів господарювання та бюджету з урахуванням нелегального переміщення товарів, а також запропонована концептуальна ...
692301
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
692302
  Костинець В.В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності туристичних брендів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 160-165 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
692303
  Сахаров В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня / В.Є. Сахаров, Д.О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 152-168 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
692304
  Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 141-151. – Бібліогр.: Бібілогр: 19 назв. – ISSN 1993-6788
692305
  Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
692306
  Олійник О. Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності підприємства в соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
692307
  Кучер С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості / С.Л. Кучер, Г.М. Квіта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 164-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692308
  Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
692309
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ
692310
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 201-218. – ISSN 2219-438X
692311
  Бут Анатолій Методичні засади побудови експериментальної системи проблемних завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр. 20 назв
692312
  Чайківська Р.Т. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни. - / Р.Т. Чайківська, Т.В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 86-90. – ISSN 0321-0499


  Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів і викладення матеріалу з метою покращання освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для ...
692313
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
692314
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
692315
   Методичні засади професійного психологічного відбору курсантів для фахової підготовки в цивільному вищому навчальному закладі. – Київ : Київський університет, 2003. – 24с.
692316
  Загородня А. Методичні засади професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 99-101. – ISSN 2308-4634
692317
  Белінська С.М. Методичні засади процесу експлуатації основних засобів / С.М. Белінська, Н.М. Рябоконь // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
692318
  Якименко О.Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
692319
  Армаш Т.С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Армаш Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
692320
  Синчак В Методичні засади реєстрації платників ПДВ В Україні : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 54-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
692321
  Петрук В.В. Методичні засади розвитку стратегічного планування в системі управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 351-357
692322
   Методичні засади розпізнавання образів із використанням багатошарового персептрона / С.А. Шворов, В.М. Штепа, І.М. Болбот, Н.А. Заєць, А.О. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 66-72


  Проаналізовано перспективність використання нейромережевих структур для розпізнавання образів, синтезовано та перевірено на адекватність відповідний багатошаровий персептрон. Обгрунтовано можливість його використання в системах спеціального призначення
692323
  Шигун М. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / М. Шигун, К. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
692324
   Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2007. – 228 с. : 51 табл., 35 рис. – Бібліогр.: с. 228 (132 джерела)


  Об"єкт досліджень: по розділу 1 - радіаційно забруднені ландшафти північних областей України; по розділу 2 - урбанізаційне природокористування в межах України; по розділу 3 - туристично-рекреаційні ресурси України; по розділу 4 - повітряне середовище ...
692325
  Горбатко О.С. Методичні засади ролі реклами у просуванні продукції на українському товарному ринку / О.С. Горбатко, І.О. Парфенчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 61-63. – ISBN 978-617-645-232-4
692326
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
692327
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 153-160


  Розглядаються методичні основи побудови та організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом. Рассматриваются методические основы построения и организации функционирования ...
692328
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
692329
  Андрієць Т. Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику базових принципів структурно-морфометричного аналізу для дослідження новітнього тектогенезу. Продемонстровано можливість застосування класичної методики до гірських регіонів з використанням функці- ональних можливостей ...
692330
  Шворов С.А. Методичні засади структурного синтезу територіально розподілених систем передачі даних / С.А. Шворов, М.М. Михайлов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 46-50


  Розглядаються методичні засади вирішення задач оцінювання існуючих та синтез перспективних топологій систем передачі даних спеціального призначення. Рассматриваются методические основи решения задач оценивания существующих и синтез перспективных ...
692331
  Єрошина Т.В. Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
692332
  Колотуха І. Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-61. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, ...
692333
  Мозговий А. Методичні засади суспільно-географічного дослідження конфліктів міського розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 57-64. – ISSN 2413-7154


  У статті розкрито суперечності міського розвитку з позицій суспільної географії. Наведено систематику міського розвитку і схарактеризовано основні його типи. Окреслено коло суб"єктів конфліктної взаємодії в місті. Розкрито суспільно-географічний зміст ...
692334
  Чернякова Ж. Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 155-172. – ISSN 2312-5993


  У статті висвітлено методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів.
692335
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
692336
  Тімченко В.М. Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок / В.М. Тімченко, О.П. Оксіюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
692337
  Ломоносов А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : економіка освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
692338
  Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих витрат за "центрами відповідальності", що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих ...
692339
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
692340
  Тарасова А.С. Методичні засади формування рекреаційних систем : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 115-118. – Бібліогр.: 3 назви
692341
  Клименко І.В. Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспивів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 256-264
692342
  Лазарєв А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-42
692343
  Бочаров М.І. Методичні кабінети на громадьских засадах / М.І. Бочаров. – Київ, 1962. – 28с.
692344
  Тарасенкова Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 53-66. – ISSN 2078-1016
692345
  Рогальчук Л. Методичні матеріали до Дня Соборності України (з досвіду створення віртуальних книжкових виставок на сайтах бібліотек України) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 139. – ISSN 2306-3505
692346
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
692347
  Кононенко І.В. Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства / І.В. Кононенко, І.М. Єфременко; Ін-тут машин і систем.Мін-во промисл.політики і Нац.академії наук України. – Харків : Ін-тут машин і систем, 2001. – 191с. – ISBN 966-02-2155-Х
692348
   Методичні матеріали. Аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств. Методика складання бізнес-планів. Розробка планів реструктуризації державних підприємств, 1997. – 48с.
692349
  Покась Лілія Методичні можливості засвоєння нових знань з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-13. – Бібліогр.: 8 назв
692350
  Бабко Л.М. Методичні мости безпеки / Л.М. Бабко, В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
692351
  Підгорна Л. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць М. Костомарова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 253-259


  У статті проаналізовані наукові засади і методологічні принципи у збирацькій діяльності Миколи Костомарова. Розглянуто комплексний підхід стосовно фіксації, систематизації творів усної народної словесності. Звернуто увагу на проблемах точної ...
692352
  Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 27-29


  У статті розглянуто актуальні проблеми методики викладання української літератури в сучасній школі, розглядаються традиційні і нові методи, прийоми і форми вивчення української літератури.
692353
  Момот В.Є. Методичні основи адаптації стратегії підприємства до етапів життєвого циклу / В.Є. Момот, П.М. Рибалка // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
692354
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23.
692355
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23
692356
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
692357
  Гуляєв А.В. Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 16-18


  В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для визначеного ремонтного органу. Рішення задачі вибору ефективного способу ...
692358
  Савченко В.Ф. Методичні основи визначення економічної ефективності і природоохоронної діяльності : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 192-200 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692359
  Бондарук Т.Г. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
692360
  Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 44-45 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
692361
  Назаренко Л. Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 17-21
692362
  Генсецький Микола Петрович Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Генсецький М.П.; КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
692363
  Ткаченко Т.П. Методичні основи дослідження еколого-географічного комплексу адміністративної області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 184-189. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
692364
  Жарська І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 81-94. – ISSN 2218-4511


  У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове дослідження ...
692365
  Рожко І.М. Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат / І.М. Рожко, С.Ю. Зюзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
692366
  Никитюк Т.О. Методичні основи дослідження управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-203


  Проаналізовано окремі методичні підходи до підвищення ефективності управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності.
692367
  Іщук С.І. Методичні основи економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто основні методічні підходи до економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району.
692368
  Маліна І.А. Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Маліна Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
692369
  Рудько Г.І. Методичні основи інженерного захисту території від зсувів / Г.І. Рудько, О.М. Беспалова, В.О. Скакун // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
692370
  Колосок А.М. Методичні основи інформаційного забезпечення оцінювання розвитку соціально-трудового партнерства у Волинській області : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 123-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
692371
  Купрієнко Д. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами / Д. Купрієнко, Я. Варга, В. Соляр // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
692372
  Литовченко І. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі / І. Литовченко, М. Ботушан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
692373
  Мандрик Б.М. Методичні основи моделювання еколого-гідрогеологічних умов : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто питання постановки еколого-гідрогеологічних досліджень та прогнозів. Наведено структурну схему досліджень. Основою прогностичних розрахунків служать геофільтраційні та стохастичні моделі.
692374
  Феоктистів А. Методичні основи навчання української мови в У, УП, УП групах ФЗС і ШКМ / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 35с.
692375
  Стрельський В.І. Методичні основи науково-дослідної робота студентів гуманітарних факультетів Київського державного університету / В.І. Стрельський, А.М. Іваненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-9. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье раскрываются формы и методы воспитания у студентов навыков активного овладения знаниями, развития у них творческого мышления, умения изучать методические основы научно-исследовательской работы, обобщать и излагать результаты собственных ...
692376
  Горіна Ж. Методичні основи національно-текстової концептосфери майбутніх учителів-словесників // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 60-66. – ISSN 2075-1478
692377
  Ворожко В.П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів : економіка підприємства / В.П. Ворожко, О.І. Матяш // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
692378
  Олещенко А.В. Методичні основи оптимізації внутрішньої територіальної організації індивідуальних біосферних заповідників та їх реалізація на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 180-195 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
692379
  Довгаль Наталія Сергіївна Методичні основи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу є важливою науковою проблемою з огляду на вплив ресурсної складової на загальну ефективність діяльності підприємства. У статті розглянуті кількісні і якісні аспекти безперервного використання ...
692380
  Пташенко П.О. Методичні основи оцінки ефективності забезпечення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 3-7.
692381
  Дем"янчук Б.О. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей / Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв, П.С. Литвиновська // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65-75. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
692382
  Сухін О.В. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою / О.В. Сухін, Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 344-353. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Запропоновано методику визначення ймовірностей реалізації планових обсягів підготовки фахівців з базовою і повною вищою освітою гуманітарного і технічного профілей в умовах невизначеності випадкового типу і пересічення гіпотез про фактичні розподіли ...
692383
  Герасименко О. Методичні основи оцінки результатів праці у сфері прикладних досліджень та розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Економіка ; Вип. 41)


  Обгрунтовано необхідність урахування специфіки трудової діяльності в науково-технічній сфері при формуванні досконалих методів та методик оцінки затрат і результатів праці. Сформульовано основні принципи визначення результатів праці в галузі прикладних ...
692384
  Заюкова М.С. Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692385
  Римкіна М.С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприєиства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
692386
   Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України / О.В. Мельник, А.І. Дешко, А.Є. Слівак, І.В. Молчанова, І.В. Караюз // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 40-45


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
692387
  Репін І.І. Методичні основи проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб"єктами та центрами надання адміністративних послуг / І.І. Репін, А.В. Дайнеко, М.О. Лугіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 41-46
692388
   Методичні основи проектування дистанційних навчальних курсів / С.А. Шворов, В.Є. Лукін, В.О. Осипа, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 300-304


  У статті надаються методичні засади проектування дистанційних навчальних курсів на основі використання мультимедійної моделі у вигляді Web-сайту з застосуванням мов програмування HTML і JavaScript В статье раскрываются методические основы ...
692389
  Яковенко В.В. Методичні основи реалізації моделі інтегрованого навчання математиці з використанням дистанційних освітніх технологій на допрофесійному етапі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-285-311-7
692390
  Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
692391
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
692392
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
692393
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : 08.06.02:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.економічних наук / Зозульов О.В.; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.: С.169-180
692394
  Бган Т.С. Методичні основи створення й використання комп"ютерних ігрових засобів навчання математиці / Т.С. Бган, Н.І. Клочко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 160-164
692395
  Коваленко О.Ю. Методичні основи створення національних природних парків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
692396
  Шеховцова В.А. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-60.
692397
  Дробязко С.І. Методичні основи управління витратами підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 55-60. – ISSN 2074-5354
692398
  Нужнова Ю.А. Методичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних кластерних утворень АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-43. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
692399
  Олійник Д.І. Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 12 назв
692400
  Котляревський Я.В. Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / Я.В. Котляревський, О.В. Халіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 86-90
692401
  Сергієнко О.М. Методичні основи формування показників утворення доходів на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 193-197
692402
  Вишиванюк М.В. Методичні основи формування системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України на засадах сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв
692403
  Глібчук П.В. Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 50-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
692404
  Бочар Ю.І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 318-326. – (Педагогіка ; № 3)
692405
  Бондаренко Е. Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано методику автоматизованого та ручного дешифрування даних супутників сімейства Landsat за системою класифікації земельних ресурсів CORINE. Визначено основі спектральні ознаки категорій земельного покриву території Чернівецької області. ...
692406
  Кравчук А.А. Методичні особливості об"єкта й предмета геології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-192. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
692407
  Дубовський С.В. Методичні особливості оптимізації cкладу регулюючих енергоблоків ТЕС з обмеженими динамічними властивостями з урахуванням їх взаємодії із системними споживачами-регуляторами / С.В. Дубовський, Р.В. Григор"єв, М.Є. Бабін // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 15-23. – ISSN 1562-8965
692408
  Возняк Г.В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності : економіка та управління інноваціями / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92. – Бібліогр.: 13 назв
692409
  Білик Р.М. Методичні особливості підготовки майбутнього вчителя технологічного профілю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 8-9
692410
  Марченко А.М. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) / А.М. Марченко, М.В. Сидоров // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 116-122. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні. Основна увага зосереджена на пізнавальних можливостях використання віньєток у соціологічному дослідженні, особливостях їх відбору, аналізу та інтерпретації ...
692411
  Внукова М Н. Методичні особливості рейтингування страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання рейтингу страхових компаній.
692412
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
692413
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 43-46. – ISBN 966-7890-03-1
692414
  Дук Н.М. Методичні особливості створення серії карт історії митної справи в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-7650-87-1
692415
  Молікевич Р. Методичні особливості суб"єктивної оцінки здоров"я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 34-44. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні підходи до суб"єктивної оцінки суспільного здоров"я та якості життя населення. Наведено план-схему етапів проведення опитування респондентів в адміністративних утвореннях та розглянуто принципи його організації. ...
692416
  Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 151-157 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
692417
  Каменська І.Б. Методичні особливості формування англомовної лінгвістичної компетенціі в усному мовленні майбутніх менеджерів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 177-191. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
692418
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
692419
  Мазуренко В.П. Методичні передумови побудови індексних рядів та їх аналізу (індексний моніторинг) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розкрито передумови побудови індексних рядів, їх перебазування та зімкнення, переведення їх до зіставного виду за допомогою різних дефляторів, вивчення тенденцій, циклічних та сезонних коливань, використання їх в біржовому моніторингу і порівняльного ...
692420
  Соснова М. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 153-164. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті досліджуються можливості використання фреймових структур, які постають основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається, як одиниця знань, яка зберігається в пам’яті ...
692421
  Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
692422
  Іщук С.І. Методичні питання вивчення територіальних систем продуктивних сил : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 3-9. – Бібліогр.: 7 назв
692423
  Пітюренко Ю.І. Методичні питання виділення територіальних систем міських поселень і визначення їх меж : населення, Трудові ресурси / Ю.І. Пітюренко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 40-47
692424
  Паламарчук М.М. Методичні питання визначення рівнів господарського розвитку областей / М.М. Паламарчук, В.О. Білозерова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 3-11 : Табл.
692425
  Корецький Л.М. Методичні питання дослідження територіальної організації сільськогосподарських зон промислових вузлів : теорія. Історія / Л.М. Корецький, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 10-18
692426
  Тащук К.О. Методичні питання дослідженя територіальної структури промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 21-27. – Бібліогр.: 15 назв
692427
  Кичко І.І. Методичні питання забезпечення потреби в житлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 92-100
692428
  Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 144-151.
692429
  Рудченко О.Ю. Методичні питання щодо формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 3-8
692430
  Журавель Ю. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-172. – ISSN 1818-5754
692431
  Підлісний В.В. Методичні підходи для покращення самостійної роботи студентів з дисципліни "Використання техніки в АПК" / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В.М. Сірант // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 131-138
692432
  Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
692433
  Купалова Г.І. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі / Г.І. Купалова, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему показників для аналізу загального, ...
692434
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
692435
  Ковальська Л.Л. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентноспроможності регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 109-124 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
692436
  Болдуєва О. Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 62-65. – ISSN 1993-0259
692437
  Мальчикова Д. Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 33-40. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні особливості аналізу специфіки регіонального природокористування в процесі формування геопланувальної структури сільської місцевості; показано можливості застосування факторного аналізу у регіональному аналізі ...
692438
  Кочетков В.М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 98-101. – Бібліогр.: 3 назв
692439
  Ярочевська А.В. Методичні підходи до аналізу та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 121-123. – ISBN 978-617-645-231-7
692440
  Козоріз Г.Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 76-82. – ISSN 1562-0905
692441
  Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-91. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Methodical approaches of analysis of financial reliability of insurance companies in the field of insurance and statistic"s ...
692442
  Лукаревська О.М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 160-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
692443
  Дробязко О.М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-50. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
692444
  Колєшня Л. Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю : соціальна політика / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
692445
  Іщук С.І. Методичні підходи до вивченнч промислово-агломераційних утворень / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 39-53
692446
  Монастирський В.Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 81-87 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0868-6939
692447
  Огородніков В.І. Методичні підходи до вивчення донних відкладів сучасних водойм й геоекологічного картографування акваторій // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 179-185. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-631-331-6
692448
  Перепелюк М.М. Методичні підходи до вивчення експресії інтерферону альфа в інтактній та регенеруючій печінці щурів / М.М. Перепелюк, А.М. Слончак, М.Ю. Оболенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи щодо визначення експресії інтерферону ? в інтактній і регенеруючій печінці щурів. Експериментально обгрунтовано, що при виділенні РНК необхідно використовувати центрифугування в CsCl задля повного очищення препарату РНК ...
692449
  Максимюк М.М. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
692450
   Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість грунту / П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, Н.Г. Буслаєва, Н.П. Коваленко, О.В. Демиденко, І.С. Шаповал // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0372-8498
692451
  Ганжа Б.О. Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 63-68. – ISSN 2309-1533
692452
  Іваненко Є.І. Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об"єктів (на прикладі степової зони) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1561-4980
692453
  Прилипко Ю.І. Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки в сільському господарстві / Ю.І. Прилипко, К.Ю. Рєпін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
692454
  Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 107-117. – ISSN 1562-0905
692455
  Буряк В. Методичні підходи до визначення повних витрат за окремими кредитними проектами при оцінці їх ефективності : слово практикам / В. Буряк, В. Волохов // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 73-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
692456
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи : ринок фінансових послуг / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 73-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
692457
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
692458
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
692459
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 232-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
692460
   Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати" в Україні / Л.Г. Ловінська, О.І. Чуркіна, Л.В. Гапоненко, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 101-115. – ISSN 2305-7645
692461
  Ножова Г.М. Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-611-01-0721-1
692462
  Бородіна О.С. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 21-23
692463
  Журавка Ф.О. Методичні підходи до визначення сутності та змісту амортизації основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 27-31
692464
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 114-118
692465
  Сівашенко Т.В. Методичні підходи до використання лізингу як інструменту відтворення основних фондів авіакомпанії : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-45 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
692466
  Кльоба Лев Гнатович Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 110-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним є питання використання новітніх технологій та інструментів, необхідних для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю з метою забезпечення надійного та ...
692467
  Мазур М.В. Методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
692468
  Скачек Н.Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
692469
  Коваленко В.В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської сисеми : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 193-199 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
692470
  Димеденко І. Методичні підходи до діагностики фінансового стану в системі управління діяльністю підприємств туристичного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 161-164. – ISSN 1993-0259
692471
  Вахович І.М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 105-114.
692472
  Варченко Ольга Миронівна Методичні підходи до дослідження ринкової кон"юнктури регіональних продовольчих ринків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено методичний інструментарій дослідження кон"юнктури регіонального продовольчого ринку, основні чинники, які впливають на стан попиту і пропозиції на ринку, та показники, які дозволяють визначити розмір і силу дії деяких ...
692473
  Яковлєва Ю. Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості соціогеосистеми як об"єкту дослідження. Розроблено програму дослідження соціального розвитку геосистеми. Охарактеризовано основні методичні підходи та визначено сферу їх застосування у соціогеографічних дослідженнях. The special ...
692474
  Олійник Я.Б. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 34-40. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1561-4980
692475
  Бутко М.П. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці / М.П. Бутко, Б.М. Ворвинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 95-106. – ISSN 1562-0905
692476
  Цапліна К.М. Методичні підходи до екологічної індикації стану екосистеми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 165-168. – Бібліогр.: 10 назв
692477
  Скриньковський Р.М. Методичні підходи до економічного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для портфельних інвесторів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 177-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
692478
  Гашков С. Методичні підходи до здійснення контролю фінансового зебезпечення соціальної політики держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-33
692479
  Дяченко О.О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 81-87. – Бібліогр.: Бібілогр..: 11 назв. – ISSN 1993-6788
692480
  Паливода О.М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
692481
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
692482
  Проскуріна Н. Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів / Н. Проскуріна, Ю. Гороховець // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 115-127. – ISSN 2409-9260
692483
  Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства : економічна наука / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-105 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
692484
  Костюченко В. Методичні підходи до консолідації звіту про рух грошових коштів групи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-56 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
692485
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
692486
  Жук П.В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
692487
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 72-81. – ISSN 2305-7645
692488
  Тимошенко Є.В. Методичні підходи до навчання програмної інженерії у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 122-126. – (Педагогічні науки ; № 3)
692489
  Мокій А.І. Методичні підходи до обгрунтування доцільності проектів зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто основні шляхи та методи регіональної економічної інтеграції України.
692490
  Русакова І. Методичні підходи до організації навчання першокурсників іноземної мови (англійської) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 198-200
692491
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до оценки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 43 (4). – С. 143-152
692492
  Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 145-147
692493
  Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінки витрат. Дано рекомендації щодо розробки методичних вказівок оцінки витрат, які складаються із таких розділів, як загальні положення, класифікація витрат, віднесення витрат до об"єктів обліку, облік і калькулювання ...
692494
  Баліцька В.В. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
692495
  Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
692496
  Бесчастний А.В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки в державі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
692497
  Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – C. 7-14. – ISSN 2309-821X
692498
  Гладкий О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності розміщення промислового виробництва території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-23. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні підходи до визначення економічної ефективності розміщення промислового виробництва. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування промислових підприємств. Запропоновано методику оцінки економічної ...
692499
  Терно І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 22-28
692500
  Черевиков Є.Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 60-68. – Бібліогр.: 9 назв
692501
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
692502
  Бутко М.П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 39-47. – ISSN 1562-0905
692503
  Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 46-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692504
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва в контексті забезпечення його сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 349-356. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
692505
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
692506
  Терованесов М.Р. Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 159-163. – ISSN 2222-0712
692507
  Онищенко В.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб"єктів господарювання : фінансова політика й економічне регулювання / В.О. Онищенко, В.І. Пазинич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
692508
  Череп А.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності промислових підприємств : монографія / А.В. Череп, В.В. Ярмош ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-599-433-6
692509
  Козоріз М.А. Методичні підходи до оцінки капіталізації регіональних активів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / М.А. Козоріз, Л.В. Ключник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 174-181 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
692510
  Мостенець О. Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 66-77
692511
  Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 150-157 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
692512
  Назаров М.І. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 91-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
692513
  Радова О. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 91-103
692514
  Синютка О.М. Методичні підходи до оцінки метрополій них функцій регіональних метрополій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 368-375
692515
  Гвоздев Ю.В. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Гвоздев, І.О. Герасименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
692516
  Пікус Р.В. Методичні підходи до оцінки платоспроможності страховика та джерел її забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі платоспроможності страхових компаній у ринкових умовах. Розглянуто основні методичні підходи щодо її оцінки. Визначено специфіку формування джерел її забезпечення.
692517
  Байдала В.В. Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні / В.В. Байдала, В.М. Бутенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
692518
  Лалакулич М.Ю. Методичні підходи до оцінки потенціалу вищої освіти: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 70-75. – (Економіа ; Вип. 24)
692519
  Павлюк М. Методичні підходи до оцінки результативності програм у сфері корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
692520
  Турчин Л.Є. Методичні підходи до оцінки рівня довіри до банківської системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
692521
  Мельник С.І. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 101-108. – (Серія економічна ; вип. 2)
692522
  Нусінова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 68-72
692523
  Лактіонова О.А. Методичні підходи до оцінки рівня фінансових обмежень корпорацій / О.А. Лактіонова, А.С. Лук"яненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 41-47
692524
  Затонацька Т.Г. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 94-101. – Бібліогр.: 12 назв
692525
  Ворсовський О.Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 25-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
692526
  Внукова Н.М. Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані підходи до оцінки фінансової надійності страховиків. Запропонована методика кредитно-рейтингової оцінки надійності страхових організацій шляхом аналізу кількісних і якісних показників, розрахованих по публічній ...
692527
  Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 38-47 : Табл. 5. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
692528
  Чуй І.Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави / І.Р. Чуй, О.В. Мицак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 225-231. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
692529
  Фролова Л.В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства / Л.В. Фролова, О.В. Роженко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 199-209. – ISSN 1993-6788
692530
  Власова О.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-43


  У статті досліджено трактування сутності поняття "ефективність господарської діяльності підприємства" у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Визначено основні чинники впливу на неї, обгрунтовано основні етапи оцінки.
692531
  Костенко М.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 104-106 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
692532
  Даниленко О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 89-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692533
  Россоха В.В. Методичні підходи до оцінювання і використання потенціалу природних ресурсів в аграрній сфері економіки // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 83-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
692534
  Пенцак С.П. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 98-100. – Бібліогр.: 10 назв
692535
  Чмир Олена Сергіївнв Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності) / Чмир Олена Сергіївнв, Кваша Тетяна Костянтинівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 47 назв.
692536
  Захарченко С.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-109. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
692537
  Михайленко С. Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 54-62 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
692538
  Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
692539
  Гринюк Н.А. Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 109-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
692540
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
692541
  Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
692542
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
692543
  Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
692544
  Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 142-147. – ISSN 0321-0499
692545
  Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
692546
  Коренєва Н.А. Методичні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692547
  Откидач М.В. Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
692548
  Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
692549
  Гребінь В.В. Методичні підходи до проблеми ландшафтно-гідрологічного районування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 139-144. – ISBN 966-7650-87-1
692550
  Хомутенко В.П. Методичні підходи до проведення внутрішньогосподарського фінансового контролю у кредитних спілках України / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 73-79
692551
  Ониишко С.В. Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / С.В. Ониишко, І.С. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – ISSN 1993-6788
692552
  Бурлай Т. Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 22-33 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
692553
  Проценко Н.Б. Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкості функціонування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
692554
  Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912
692555
  Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-118
692556
  Горна М.О. Методичні підходи до рейтингового оцінювання недержавних пенсійних фондів України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 14-20. – ISBN 978-617-571-134-7
692557
  Вакулич М.М. Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 17-28. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
692558
  Моторина Т.М. Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 59-60
692559
  Коваль А.А. Методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств України (на прикладі підприємств молочної галузі) : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 143-150 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
692560
  Трофименко О.О. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 78-80
692561
  Яровий М.М. Методичні підходи до розроблення структури бази даних гідромережі басейну Дніпра : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
692562
  Васьків С.Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 43-48
692563
  Рудюк Т.Я. Методичні підходи до створення валідних тестових завдань з природничих наук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 34-36.
692564
  Савченко В. Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства / В. Савченко, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-9
692565
  Шишкін В.О. Методичні підходи до управління диверсифікацією виробництва шляхом формування конкурентної стратегії підприємства / В.О. Шишкін, С.М. Марченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 282-287. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
692566
  Кузенко Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
692567
  Саєнко С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 192-197 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
692568
  Іванова Олександра Борисівна Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / Іванова Олександра Борисівна, Кравець Анна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
692569
  Ігнашкіна Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств : прикладна економіка / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
692570
  Сагайдак М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 24-28


  У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на ...
692571
  Новик В.С. Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
692572
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
692573
  Шумейко Я. Методичні підходи до формування ключових індикаторів операційних ризиків / Я. Шумейко, Ю. Заруба // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
692574
  Фомова О.А. Методичні підходи до формування корпоративної інноваційної системи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 135-149 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
692575
  Ценклер Н.І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 242-244. – ISBN 978-611-01-0721-1
692576
  Вахович І.М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І.М. Вахович, С.О. Пиріг, Л.І. Ішук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 208-216. – ISSN 1993-6788


  Проведено типологію стратегій розвитку інформаційної економіки в регіонах України, яка базується на кластеризації регіонів за рівнем розвитку параметрів сфер інформаційної економіки.
692577
  Нечипорук С.В. Методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 124-128. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства. Визначено місце розробки маркетингових стратегій у системі управління маркетингом підприємства. Висвітлено такі етапи розробки ...
692578
  Білик М.Д. Методичні підходи до формування центрів фінансової відповідальності на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 151-156.
692579
   Методичні підходи до формулювання тем дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, В.В. Лавриновик, К.К. Пішеніна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 129-131. – ISSN 2221-1055
692580
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 36-41
692581
  Белевят О. Методичні підходи до щцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств / О. Белевят, Ю. Чебан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 44-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
692582
  Гомольська Л.П. Методичні підходи дослідження впливу бренд-комунікацій // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 30-31
692583
  Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 26-31
692584
  Горун М.В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
692585
  Джаман В.О. Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-95774-3-8
692586
  Волчанська Л.Ф. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6792
692587
  Васьків С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860
692588
  Леонова С.В. Методичні підходи та критерії оцінки рекреаційних територій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 73-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
692589
  Циганюк А.В. Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 53-57
692590
  Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62-65. – ISSN 0321-0499
692591
  Володін С.А. Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері / С.А. Володін, Л.В. Шанда // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 11-17
692592
  Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз матеріалів, що описують методики обрахунку екологічних ризиків та оцінки асиміляційного потенціалу різних природних середовищ. Дослідження зосереджене на виявленні та обґрунтуванні взаємозв"язків між цими показниками стану територій, ...
692593
  Одосій О.В. Методичні підходи щодо оцінки економічних наслідків формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.211-218. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
692594
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
692595
  Єріс Л.М. Методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 42-46.
692596
   Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації) / О.В. Пархоменко, І.С. Катеринчук, В.М. Кулик, Н.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 9-14 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
692597
  Мамрош Т.В. Методичні підходи щодо порядку визначення об"єктів що підлягають приватизації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 190-194
692598
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 23-29
692599
  Козак С. Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання щодо методичних підходів для статистичного оцінювання основних складових ринку нерухомості в Україні. Рассмотрены вопросы относительно методических подходов для статистической оценки основных составляющих рынка недвижимости в ...
692600
  Свиноус І.В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
692601
  Балан А. Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії / А. Балан, С. Філиппова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
692602
  Сивченко Г. Методичні підходи щодо централізації системи депозитарної діяльності в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
692603
  Кушнірова Л. Методичні погляди і рекомендації В.І. Масальського щодо граматичного розбору в середній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 28-32
692604
  Бриндзя О.З. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – C. 5-9
692605
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
692606
  Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 134-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
692607
  Барсуков М.О. Методичні поради до вивчення біографії В.І. Леніна / М.О. Барсуков. – Пер. з 4-го дороб. рос. вид. 1969. – Київ, 1969. – 119с.
692608
  Ціпов"яз Лариса Методичні поради до вивчення теми "Героїчні пісні й балади народів світу" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-41
692609
   Методичні поради до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з історії слов"янських країн Центральної та Південно-Східної Європи : Для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
692610
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
692611
   Методичні поради кафедри по використанню технічних засобів у процесі навчання. – Київ : КДУ, 1977. – 12 с.
692612
   Методичні поради по написанню контрольних робіт з курсу політичної економії : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1973. – 9, [9] с.
692613
  Литовченко В.І. Методичні поради практикантам у проведенні ідейно-виховної роботи з учнями старших класів. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1973. – 32 с.
692614
  Танчер В.К. Методичні поради про використання серії плакатів "Наука і релігія" / В.К. Танчер, д-р. філос. наук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.
692615
   Методичні поради системи природного оздоровлення П.І.Іванова : для студентів університету. – Київ : КУ, 1997. – 14 с.
692616
  Натарова О.В. Методичні прийоми контролю та шляхи їх удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-8. – Бібліогр.: 11 назв
692617
  Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 55-60. – Бібліогр.: на 5 пунктів
692618
  Рубинський О.Ю. Методичні принципи виховання актора харківської школи лялькарів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 136-147
692619
  Бойко М.Г. Методичні принципи детермінації підприємств за форматами господарської діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 165-175


  В статті розвинуті теоретичні положення та запропоновані методичні підходи щодо детермінації підприємств за форматами господарської діяльності на основі сполучення коефіцієнтного та графоаналітичного методів.
692620
  Пилипенко О.П. Методичні принципи інтенсивного викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 274-283. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
692621
  Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 42-47. – ISSN 2078-1016


  У ВНЗ інколи забувають, що наука - галузь людської діяльності, спрямована на набування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства та різних галузей господарства. Як і всі інші види діяльності людей, наукова діяльність має попередньо ...
692622
  Кукса Б.В. Методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 343-348


  Стаття розкриває методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Наводяться прикладжи реалізації ...
692623
  Михайлов В.С. Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі / В.С. Михайлов, Ю.І. Прилипко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
692624
  Швайка О.М. Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 281-287. – ISBN 966-581-589-Х
692625
  П"ятецька О.В. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 153-155. – Бібліогр.: Літ.: с. 155.
692626
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
692627
   Методичні рекомендаці до написання та захисту дипломних робіт для студентів історичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 16с
692628
  Бурковська В.В. Методичні рекомендації аналізу демографічного потенціалу УРСР за 1970-1985 рр. та на період до 2000 р. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 29-32
692629
  Ляшенко С.Д. Методичні рекомендації вчителям ЗОШ із формування антинаркогенного мислення школярів на уроках і в позаурочний час за методикою колективного та творчого виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-45
692630
  Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівникам, психологам щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботіі з основ безпеки життєдіяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
692631
  Бережна Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров"я в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-11
692632
   Методичні рекомендації для побудови блок-діаграм для студентів географічних факультетів спеціальностей " Фізична географія" та " Геоекологія ". – Харків, 1997. – 16с.
692633
   Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, годин кураторів щодо запобігання травматизму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-33
692634
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6
692635
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10
692636
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8-11
692637
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні нерівності. Нестандартні тригонометричні рівняння та нерівності" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
692638
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні рівняння" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 76 с.
692639
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема "Система тригонометричних рівнянь" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
692640
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія УРСР" (епоха соціалізму)" : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 63 с.
692641
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Математика" для слухачів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 30с.
692642
  Бикова К. Методичні рекомендації до вивчення курсу "основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ ( заочне відділення) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
692643
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія перекладу" : Для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с.
692644
   Методичні рекомендації до вивчення нормативного курсу " Основи сучасного програмування " (тема: Сучасні офісні пакети) : для студентів ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 42с.
692645
  Майко Наталія Валентинівна Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу вищої математики : Вступ до аналізу:метод математичної індукції,комплексні числа / Майко Наталія Валентинівна, Рябічев В"ячеслав Львович; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 40с.
692646
   Методичні рекомендації до вивчення розділу "Антична філософія". – Дніпропетровськ : ДДУ, 1995. – 38с.
692647
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства, 30-50-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 64 с.
692648
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період удосконалення соціалістичного суспільства, 60-80-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 72 с.
692649
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
692650
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Україна в період імперіалізму: соціально-економічний розвиток" з курсу історії України : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1993. – 27с.
692651
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 1. Великі географічні відкриття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
692652
  Малієнко Юлія Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 4. Європейські держави в ХV - першій половині XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 33-42. – Бібліогр. в кінці ст.
692653
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 4. Європейські держави в добу Середньовіччя: Священна Римська імперія. Країни басейну Середземномор"я // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-42. – Бібліогр. в кінці ст.
692654
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до викладання предмета "економіка" в 2009/10 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 13-14
692655
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
692656
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 6-7
692657
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 6-8
692658
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до викладання теми "Запобігання торгівлі людьми" / Л.Г. Ковальчук, І.І. Огороднійчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
692659
   Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з економіки (спеціальність "Облік і аудит"). – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 14с.
692660
   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів економічного факультету спеціальності " Інноваційний менеджмент". – Київ : Київський університет, 1995. – 17с.
692661
   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. 2 та 3 курсу, галузь знань: 0401 - природничі науки, напрям підготовки: 040104 - географія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад.: Гринюк О.Ю. та ін.]. – Київ : Черенок К.В., 2013. – 36 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
692662
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : Для студ. біол. і гег. фак-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 167с.
692663
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
692664
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітичних хімія" : Навчальний посібник для студентів хімічного фа-ту (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2007. – 87с.
692665
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія систем". – Київ : Київський університет, 1997. – 38с.
692666
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп"ютерах. – Київ : Київський університет, 2000. – 68с.
692667
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Дослідження властивостей сигналів за допомогою неперервного хвильового перетворення" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 22с.
692668
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Оптична обробка інформації" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 21с.
692669
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з оптики : для студ. фізичного факультету. – Київ, 1997. – 108с.
692670
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Гідрологічні прогнози" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 26с.
692671
   Методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програмування на персональних комп"ютерах : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 56с.
692672
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до використання відеододатку "Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 19-20 : фото. – Бібліогр.: 1 назв.
692673
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692674
   Методичні рекомендації до курсу "Історія української літератури другої половини ХІХ століття" : для студ.слов"янського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 22с.
692675
   Методичні рекомендації до курсу "Соціологія масової комунікації". – К, 1998. – 21с.
692676
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – К., 1995. – 22с.
692677
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – Київ : Київський університет, 1998. – 20с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692678
   Методичні рекомендації до курсу практики перекладу : для магістрів та викладачів перекладацького відділення ф-ту іноземної філології. – Київ : Киевский университет, 2002. – 25с.
692679
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Системне програмування та операційні системи" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 42 с.
692680
   Методичні рекомендації до лабораторних практикумів кафедри ядерної фізики : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
692681
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики / Упор.В.М.Антонов,В.М.Панченко,Т.М.Бишовець,КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692682
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з нейтронної фізики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 32с
692683
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи " Растровий електронний мікроскоп " з курсу " Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
692684
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Визначення довжини екстинкції електронів за допомогою електронного мікроскопа" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.четвертого курсу радіофіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 22с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692685
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Мікросмужкові твердотільні електрично керовані кріоелектронні елементи" з курсу "Кріогенна електроніка" : для студентів радіофізичного факультету / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, В.Ю. Малишев, О.В. Романюк ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріог. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
692686
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692687
   Методичні рекомендації до модуля "Основи кримінального права та процесу". – Київ : Вид-во УАДУ, 1997. – 42с.
692688
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт : для студентів напряму підгот. 6.010106 "Соц. педагогіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 52-54
692689
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
692690
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
692691
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
692692
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Internet - всесвітня мережа") : Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692693
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") : Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692694
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" для студентів факультету кібернетики. – Київ, 1997. – 40с.
692695
  Коляда Ігор Методичні рекомендації до організації та проведення уроку - історичного аукціону на тему: Розвиток науки і техніки (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / Коляда Ігор, Милько Володимир, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-44
692696
  Філончук З.В. Методичні рекомендації до підсумкового заняття з курсу "Фінансова грамотність", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 31-35
692697
   Методичні рекомендації до практикуму з вірусології. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 23с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692698
   Методичні рекомендації до практикуму з курсу "Гідробіологія" : (розділ "Методи збирання та обробки зоопланктону"). – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
692699
   Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів досдідження вірусів. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
692700
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія програмування" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с.
692701
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692702
   Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
692703
   Методичні рекомендації до проведення занять у формі рольової гри з розділу: "Журналістика як творчий процес" : Для студентів Інс-ту журналістики. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. – 17 с.
692704
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення професійно-орієнтованої практики студентів 2-го курсу географічного факультету / Савицька О.В. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛОГОС, 2012. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26
692705
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Півничної Америки "Проблеми історичного синтаксису української мови". – Київ : Київський университет, 2002. – 23с.
692706
   Методичні рекомендації до програмування на Фортрані-АСПО. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 1993. – 60 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692707
   Методичні рекомендації до самостійних і контрольних робіт із дисципліни "Історії української журналістики" : для студ. Ін-ту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд.: А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 36 с.
692708
   Методичні рекомендації до самостійної роботи з векторноїалгебри та вступу до аналтичної геометрії. – Київ : Київський університет, 1987. – 23с.
692709
   Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Рослинність України» [Електронний ресурс] : Для студентів 5 курсу. – Київ : КНУТШ, 2007. – 13с. : табл.
692710
   Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із спецкурсу «Цитоембріологія» [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 6с.
692711
   Методичні рекомендації до спецкурсу " Охорона генофонду рослин і тварин" : для студ.біологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 51с.
692712
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
692713
  Пагіря О.М. Методичні рекомендації до теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)" / Пагіря О.М. ; Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!". – Київ : К.І.С., 2011. – 24 с. + CD. – ISBN 978-966-2141-91-7
692714
  Яценко К.А. Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
692715
  Крижанівський В.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Історія української культури" / Крижанівський Віталій ; М-во освіти і науки України, Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 34, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
692716
   Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування / Ін-т політики, Укр. асоціація студентського самоврядування ; [над вид. працювали : Томенко М., Суслов Є., Рехлицький М. та ін.]. – Київ : Геопринт, 2010. – 30с. – ISBN 978-966-7863-90-6
692717
   Методичні рекомендації з географії та економіки до 2016/17 навчального року // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 2-19
692718
   Методичні рекомендації з курсу " Математичні методи дослідження операцій" (Тема "Динамічне програмування") : для студ. економ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 24с.
692719
   Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
Ч.2 : Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – 1999. – 26с.
692720
   Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
692721
   Методичні рекомендації з курсу "Хімія з основами геохімії" для студентів географічного факультету заочної форми навчання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії ; [уклад.]: Слободяник М.С., Теребіленко К.В. – Київ : Підприємство УВОІ "Допомога", 2013. – 54 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт.
692722
   Методичні рекомендації з навчально-виробничої краєзнавчої практики : (для студентів III курсу іст. ф-ту) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [уклад.: С.М. Куделко, О.Г. Павлова ; наук. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14. – (Методична література)
692723
   Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
692724
  Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
692725
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідницької практики студентів магістратури : для студ. ф-ту соціології та психології. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692726
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідніцької практики студентів магістратури : ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692727
  Безверхий К. Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності / К. Безверхий, Т. Бочуля // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 15-26


  У статті розглянуто оцінку активів і зобов"язань для формування облікової звітності. Дослідження оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв"язку з виробничими та ...
692728
  Шпонтак І.М. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності дітей під час літніх канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 26-30 : фото
692729
  Дубова Н.Й. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів у дошкільних навчальних закладах / Н.Й. Дубова, Н.П. Лимаренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-40
692730
  Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
692731
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
692732
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
692733
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Менеджмент міжнародних екологічних проектів" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISBN 978-966-171-330-6
692734
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Регіональні та локальні екомережі" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISBN 978-966-171-329-0
692735
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-30. – ISBN 978-966-171-348-1
692736
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологія України" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISBN 978-966-171-349-8
692737
  Васютинський В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35. – ISBN 978-966-8063-87-11
692738
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення військової техніки зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / Національний техниічний університет України "Київський політехнічний інститут". Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 6-12


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використаннчм електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
692739
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 10-15


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
692740
  Степаненко Т.О. Методичні рекомендації з управління матеріальними ресурсами промислового підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 2306-6806
692741
  Шевченко В.М. Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху / Шевченко В.М. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-189-322-0
692742
  Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 85-88. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
692743
   Методичні рекомендації командирам військових частин та військовим комісарам усіх рівнів Збройних Сил України щодо організації рекламування військової служби за контрактом. – Київ, 2004. – 48с.
692744
   Методичні рекомендації обробки результатів непрямих вимірювань у лабораторних роботах із загальної фізики : Для студ.перших-третіх курсів радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 64с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
692745
   Методичні рекомендації по впровадженню урочно-консультативної форми навчання в умовах демократизації навчально-виховного процесу у вищих учбових закладах І рівня акредитації. – 2-а редакція з доповненням. – Здолбунів, 1999. – 32 с.
692746
  Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
692747
  Миронюк І.С. Методичні рекомендації проведення оцінки чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні з використанням спеціальної інформаційної технології / [І.С. Миронюк, О.Ю. Мулеса, Г.О. Слабкий] ; ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України", ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ : Ліра, 2016. – 37 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 25-27
692748
  Коляда І. Методичні рекомендації проведення уроку-дискусії з теми: "Українська правова держава- міф чи реальність?" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-48
692749
  Комаревич І. Методичні рекомендації Соломії Крушельницької в контексті вокальної педагогіки її сучасників // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 55-62. – ISSN 2224-0926
692750
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків. – Київ, 1998. – 128с. – ISBN 966-7530-07-8
692751
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. – Київ, 1999. – 103с. – ISBN 966957-1-5
692752
  Пижик А.М. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження педагогічної практики / А.М. Пижик, О.Г. Пилипчук, О.П.Машевський ; КНУТШ. – Київ : [Б.в.], 2006. – 55 с. – ISBN 966-7820-27-0
692753
   Методичні рекомендації та контрольні завдання з курсу "Загальна фізика" : для самостійної роботи студ. заоч. форми навчання природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 30с.
692754
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Мислення". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
692755
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Сприймання" : для студентів відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2004. – 21с.
692756
   Методичні рекомендації та навчальні завдання з органічної хімії : Розділ "Кисневмісні органічні сполуки" теми :" Спирти", " Ароматичні спирти та феноли", " Альдегідні. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
692757
   Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Сходу в новий час (друга пол. 19 століття - 1918 р.). – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
692758
  Єгоров І.Ю. Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України / І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті викладено методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України за програмою INNO-Policy Trend Chart Європейської комісії. Розрахунки, проведені за представленими рекомендаціями, дадуть ...
692759
   Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
692760
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (348). – С. 2-10
692761
   Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Людина і світ". – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(18)). – ISBN 966-333-188-7
692762
  Єресько Олег Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Природознавство" в 5 - 6 класах / Єресько Олег, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-7
692763
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-13. – ISSN 0130-5263
692764
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 на : (Лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т. Яценко, З. Шевченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 23-36.
692765
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т.О. Яценко, З.О. Шевченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 10-17
692766
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
692767
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Г.Т. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 2-10
692768
  Таранік-Ткачук к. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році. : (Лист МОН від 22.05.2009 р. №1/9-353) / к. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 8-22.
692769
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н.р. та інші матеріали МОН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 2-18. – ISSN 0130-5263
692770
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326
692771
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
692772
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 20. – ISSN 2076-9326
692773
  Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
692774
   Методичні рекомендації щодо виконання реферативних, курсових і дипломних робіт для студентів факультету соціології та психології відділення "соціологія". – Київ : Київський університет, 2004. – 43 с.
692775
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33
692776
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / Федоренко Валерій, Ковбасенко Юрій, Невінчана Наталя, Панченков Андрій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
692777
   Методичні рекомендації щодо втвчення української літератури в загальноосвітніх закладах у 2009-2010 навчальному році : лист МОН України від 22.05.2009 р. № 1/9-353 // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-9
692778
  Городнича Л.В. Методичні рекомендації щодо диференційованого навчання студентів іншомовного аудіювання з використанням комп"ютерних вправ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 76-79. – (Педагогічні науки)
692779
   Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". – Київ, 2004. – 62с.
692780
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-48 : рис.
692781
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" Продовження. Початок у № 6 за 2007 рік. // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48 : рис.
692782
  Гавриленко В.С. Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об"єктів природно-заповідного фонду України / [Гавриленко В.С., Шаповал В.В., Поліщук І.К.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН. – Київ : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 42, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 41-42
692783
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-47
692784
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань Міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-43 : фото
692785
   Методичні рекомендації щодо нотаріального посвідчення заповітів // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 53-61
692786
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8 : фото, табл., рис.
692787
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії. Закінчення : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-38 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
692788
  Шапошникова І.В. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у вищій школі (види навчальних занять) : [навч.-метод. посібник] / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Начально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-69-8
692789
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 23-31 : табл., схема
692790
   Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 51-66.
692791
   Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
692792
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків під час перебування в місцях купання дітей, учнівської та студентської молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
692793
  Авраменко Олександр Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів / Авраменко Олександр, Федоренко Валерій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-118
692794
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.08 № 1/9-241 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-23. – ISSN 0130-8890
692795
  Коваленко О. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атествції з іноземної мови у 9-х класах та підсумкових контрольних робіт із іноземних мов у 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навч.р. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 44-56
692796
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-24
692797
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
692798
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учнівською молоддю перед початком канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-28. – Бібліогр.: 4 назв.
692799
   Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчаннями мовами національних меншин : витяги з листа МОН України від 08.10.08 № 1/9-647 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-79
692800
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
692801
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
692802
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
692803
   Методичні рекомендації щодо створення у загальноосвітніх закладах України кабінету українознавства. – Київ : Віпол, 1995. – 14, [2] с.
692804
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : [офіц. вид.]. – Київ : Знання, 2005. – 7, [1] с. – ISBN 966-346-059-8
692805
   Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. – Київ, 1998. – 192с. – ISBN 966-7530-09-4
692806
   Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП). – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 86с. – ISBN 966-553-372-Х
692807
  Волошин О.Ф. Методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу "Математична економіка" : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; КНУТШ ; під. заг. ред. О.Ф. Волошина. – Київ : [Інвазор], 2010. – 192 с. – ISBN 966-642-048-1
692808
   Методичні рекомендації. Історія Української РСР (період капіталізму) : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
692809
  Пашніна І Методичні розробки для студентів заочного відділу історичного факультету. / І Пашніна. – К, 1973. – 72с.
692810
  Клюшнников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшнников, О.М. Онищенко. – Київ, 1970. – 54с.
692811
  Клюшников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ, 1971. – 48с.
692812
  Моренець В.В. Методичні розробки до курсу "Старослов"янська мова" / В.В. Моренець. – К., 1974. – 66с.
692813
   Методичні розробки до курсу й практикуму "Деструкція і стабілізація полімерів" : Для студ.хімічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 45с.
692814
   Методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Систематика вищих рослин" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 71 с.
692815
   Методичні розробки до лабораторних робіт з електронної мікроскопії. : для студентів фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1998. – 54с.
692816
   Методичні розробки до розв"язування задач з біофізики та структура навчальних модулів до загального курсу "Біофізика". – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2002. – 33с.
692817
   Методичні розробки до спецпрактикуму з фізіології вищої нервової діяльності : для студентів біол. фак. та фак. соціології та психології (спец."Фізіологія людини і тварин" та "Психологія"). – Київ, 1994. – 68с.
692818
  Медушевський А.П. Методичні розробки з грамматики української мови. / А.П. Медушевський. – К, 1954. – 164с.
692819
   Методичні розробки з курсу "Електронна мікроскопія матеріалів" : Для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Розділ 1. : Формування зображень в електронному мікроскопі. – 1999. – 34с.
692820
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Фізика біосистем" та семінарських занять "Сучасні проблеми оптики" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
692821
  Кравець Г.К. Методичні розробки і короткий довідник студента-вечірника біологічного факультету / Г.К. Кравець. – Київ, 1971. – 55 с.
692822
   Методичні розробки і короткий довідник студента-заочника біологічного факультету. – Київ, 1970. – 63с.
692823
  Лутак Н.Г. Методичні розробки конкурсів, вікторини - заходи, присвячені збереженню життя дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 6-10 : табл., рис.
692824
  Неміч З.Г. Методичні розробки лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1976. – 125 с.
692825
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
692826
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
692827
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – К.
2. – 1971. – 41с.
692828
  Гулєша О.М. Методичні системи навчання математики студентів технічних університетів з використанням сучасних інформвційно-комунікативних технологій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 25-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 26 (359)). – ISSN 2076-586Х
692829
  Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
692830
  Трегуб М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
692831
  Михайлів Н.Д. Методичні та математичні аспекти проектування комп"ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об"єктів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 66-71. – (Технічні науки ; № 3 (237)). – ISSN 2307-5732
692832
  Царук А.Ю. Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 86-89. – ISSN 1683-1942


  Досліджено питання проведення попереднього екологічного аналізу виробничої діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств як субституту екологічного аудиту та основи для подальшої екологічної сертифікації виробництва.
692833
  Черниш Н.І. Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій (з редакторского досвіду М.П. Бажана) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 3-16. – ISSN 1998-6912
692834
  Вербицький Ю.Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Вербицький Юрій Тарасович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
692835
  Шубалий О.М. Методичні та прикладні засади інтегрального оцінювання комплексності використання лісоресурсного потенціалу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 60-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
692836
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф., 21 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та практики викладання іноземної мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-285-017-8
692837
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
692838
  Дерхо Віктор Методичні умови вивчення пам"яток мистецтва на уроках історії з учнями 7 класу та формування їх естетичних почуттів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
692839
  Киричук А.С. Методичні шляхи вдосконалення практичної підготовки студентів ВНЗ в контексті європейської кредитно-трансфертної системи навчання (на прикладі проектної технології ) / А.С. Киричук, Н.Б. Копняк // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 228-236. – ISSN 2218-5348
692840
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
692841
   Методичній підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки / А.І. Семенченко, О.Й. Куляниця, В.В. Хомяков, О.О. Тарасенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 57-65.
692842
  Бєлозерцев О.В. Методичній підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 75-81


  Розроблено методичний підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств з урахуванням результативності їх роботи. The methodical approach to forming the strategical alternatives of development of coal-producing plants is ...
692843
  Якубовська С. Методично-виховні уміння майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів в контексті збереження психічного здоров"я // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 267-270


  В статті розглянуто проблему формування методично-виховних умінь майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів як складову створення комфортного освітнього середовища для збереження психічного здоров"я майбутніх фахівців.
692844
  Живець А. Методично-інстументальне забезпечення стратегій розвитку вищих навчальних закладів // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 72-89. – ISSN 2409-9260


  У XXI столітті прискорилися терміни і посилилися вимоги до якості адаптаційної трансформації вітчизняних ВНЗ. Економіка знань потребує якісно нових ВНЗ. Головною невирішеною проблемою у розвитку ВНЗ України є невизначеність у їх спеціалізації щодо ...
692845
  Бродська І. Методично-організаційні аспекти формування облікової політики кредитною спілкою : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 79-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
692846
  Лук"янець О.І. Методично-технологічна схема оцінювання оптимальних параметрів басейнової прогностичної системи // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 40-49.
692847
   Методичны засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування / С.В. Лэнков, В.М. Штепа, А.О. Дудник, А.С. Шворов // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 233-239. – ISSN 2223-5744
692848
  Авдонина Н.А. Методичское обеспечение справочно-библиографического обслуживания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 65-67. – ISSN 0869-6020


  Авторы рассматривают различные направления методического обеспечения спарвочно-библиографического обслуживания в Российской государственой библиотеки(РГБ). В статье освещаются различные формы обслуживания пользователей, подчеркивется важность ...
692849
   Методичческие указания к лабораторным работам цикла "физика лазеров". – Киев : Київський університет, 1987. – 88с.
692850
  Бородін Віктор Анатолійович Методі і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородін В.А.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
692851
  Максимов М.О. Методічний посібник з фізичної географії: 5 клас. / М.О. Максимов. – 2-ге вид., випр й доп. – К., 1979. – 150с.
692852
  Чирвінський В.М. Методка розшуків,розвідок та випробування буровугільних родовищ УРСР / В.М. Чирвінський, В.Т. Себряй. – К., 1934. – 18с.
692853
  Денисюк Р.П. Методо решения обратной задачи гравитметрии в классе плотностных границ сложнопостроенных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Денисюк Р. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1984. – 19л.
692854
  Долгий О. Методолгічні аспекти оперативно - розшукової діяльності з забезпеченням національної безпеки / О. Долгий, М. Недюха, В. Гаркуша // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-84
692855
  Юлдашев О. Методолгічні проблеми створення конкурентного права в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
692856
  Безклубий І.А. Методолгія дослідження нотаріальної діяльності / І.А. Безклубий, Л.В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 48-59
692857
  Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 16-42. – ISSN 1810-2131


  Дослідження актуалізує проблематику професіонал ізації методологічної діяльності й різнобічно обґрунтову є постання в найближчому майбутньому професії методолога як однієї з найперспективніших за предметним полем інтелектуального практикування і ...
692858
  Гершунский Б.С. Методолог.зание и педагогика / Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров. – М., 1986. – 112с.
692859
  Савчин М.В. Методологеми психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 198-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-076-9
692860
   Методологиjата за анализа на работеньето на индустриските претприjатиjа. – Скопjе : Економски институт - Скопjе, 1960. – 166 с
692861
  Ярошовец В.И. Методологическая роль гносеологического образа в эмпирическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
692862
  Денисова А.И. Методологическая роль и эвристичность актуальной бесконечности в современном математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
692863
  Озадовская Л.В. Методологическая роль исходных предпосылок в физическом познании // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
692864
  Огородник В.В. Методологическая роль категории "принцип" в биологии / В.В. Огородник, В.А. Троянский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
692865
  Шевцов В.Ф. Методологическая роль материалистического решения основного вопроса философии в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
692866
  Исраилова Р. Методологическая роль синтетического подхода в познании живого // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
692867
  Попова С.С. Методологическая специфика биофизического зксперимента // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 121-131. – ISSN 1560-7488
692868
  Гаврилюк Р.А. Методологическая традиция доктрины естественного права : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2012. – 784, [4] с., [10] л. фотоил. – В конце кн. вых. дан. на укр., рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-423-286-6
692869
  Ушак В.Я. Методологическая функция понятия "человеческий фактор" // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 75 : Организационные проблемы перестройки жизнедеятельности советского общества. – С. 43-49. – ISBN 5-11-000467-6. – ISSN 0203-0047
692870
  Пирютко Ю.А. Методологические аспекты анализа влияния духовности на экономику // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С. 134-145. – ISSN 2073-6118
692871
  Стрельников К.А. Методологические аспекты изучения мировых противоречий как фактор влияния на сущность государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805
692872
  Безклубый И.А. Методологические аспекты интуитивного подхода в теории познания интеллектуальных прав // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 321-328. – ISBN 978-617-566-164-2
692873
  Мустафаев А.А. та інш. Методологические аспекты модернизации инвестиционно-инновационнй системы экономики // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 21-33. – ISSN 2221-8440
692874
  Пикашова Т.Д. Методологические аспекты осмысления статуса биологии как теоретической науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
692875
  Исмаилов М.И. Методологические аспекты проблемы "живое - неживое" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
692876
  Алиев Ш.С. Методологические аспекты проблемы управления / Ш.С. Алиев. – Баку, 1980. – 219 с.
692877
  Шашкова Л.А. Методологические аспекты реализации мировоззренческого потенциала естественных наук в процессе преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
692878
  Лукин А.Е. Методологические аспекты создания современной теории происхождения нефти и газа // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 19-28. – Библиогр.: 25 назв.
692879
  Головнева Е.В. Методологические аспекты формирования потенциала системы образования в современном обществе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 132-136


  У статті розглядаються методологічні аспекти формування нового потенціалу системи вищої освіти. Розкриваються інноваційні підходи до створення нової моделі виховання і освіти підростаючого покоління на основі загальнолюдських і вітчизняних ...
692880
  Бауэр В.П. Методологические аспекты формирования профессиональной компетентности выпускников военных институтов внутренних войск МВД России // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 153-159. – ISSN 1811-0916


  В статье осмысливается сущность и структура формирования профессиональной компетентности выпускника военного института внутренних войск МВД России. Проведен анализ понятий «компетенция» и «компетентность», сформулированы основные компоненты ...
692881
  Воробьев Е.А. Методологические вопросы измерения и анализа производительности труда / Е.А. Воробьев. – Москва, 1963. – 168с.
692882
   Методологические вопросы материалистического понимания истории в трудах К.Маркса и Ф. Энгельса : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1986. – 156 с.
692883
  Глушков В.М. Методологические вопросы применения математических методов в биологии / В.М. Глушков, В.В. Иванов, В.М. Яненко; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Ин-т кибернетики, 1979. – 65с. – Библ.: С.56-63
692884
  Воронин Ю.А. Методологические вопросы применения математических методов в геологии / Ю.А. Воронин, Э.А. Еганов. – Новосибирск : Наука, 1974. – 86с.
692885
   Методологические вопросы прогнозирования производительности труда / А.П. Зайцев, Э.В. Микитишин, О.С. Мельниченко, Н.К. Лойко; Отв. ред. А.П. Зайцев. – Киев : Наукова думка, 1975. – 216 с.
692886
  Варанкин В.В. Методологические вопросы региональной оценки природных ресурсов : (на примере лесосырьевых ресурсов) / В.В. Варанкин. – Москва : Наука, 1974. – 239 с.
692887
   Методологические вопросы трудовых ресурсов. – Кишинев : Редакционно-издательский отдел АН Молдавской ССР, 1970. – 172 с.
692888
  Емельянов Л.И. Методологические вопросы фольклористики / Л.И. Емельянов. – Ленинград : Наука, 1978. – 208с.
692889
  Волженцева И.В. Методологические и теоретико-эмпирические аспекты полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : монография / И.В. Волженцева ; Макеев. экон.-гуманитар. ин-т. – Макеевка ; Донецк : МЭГИ ; Донбасс, 2012. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 442-503. – ISBN 978-617-638-122-8
692890
  Ключников И.К. Методологические и теоретические подходы к исследованию финансовых центров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 63-78. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
692891
  Бабур И.П. Методологические и экономические аспекты разроботки проектно активных программ развития предприятий / И.П. Бабур, Ю.И. Бурименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 8-16 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692892
  Добреньков В.И. Методологические и эпистемологические проблемы формирования теоретического знания в социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 5-33. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
692893
  Добреньков В.И. Методологические и эпистемологические проблемы формирования теоретического знания в социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
692894
  Фокеев В.А. Методологические исследования // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 1560-7968


  Профессор, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник Российской государственной библиотеки Валерий Александрович Фокеев раскрывает задачи и особенности методологии библиографии.
692895
  Мазилов В.А. Методологические исследования в современной российской психологии // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (157). – С. 8-21
692896
  Кравченко А.И. Методологические основания проектирования операционной системы с диалоговой модификацией / А.И. Кравченко, А.С. Кузнецов, Л.А. Соловей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
692897
  Федоренко А.С. Методологические основания философии Ж. Батая // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 61-63
692898
  Федорова М.А. Методологические основания формирования самостоятельной деятельности в современном процессе обучения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 115-126. – ISSN 1609-4646


  В статье представлена проблема формирования самостоятельной деятельности студентов в современном процессе обучения в вузе. Выявлена необходимость разработки интегративного методологического инструментария, в качестве которого рассмотрена совокупность ...
692899
  Волков С.И. Методологические основы автоматизированного учета на предприятиях / С.И. Волков. – Москва, 1977. – 271с.
692900
  Ковбасюк Р.Ф. Методологические основы взаимосвязи преподавания диалектического материализма и технической микробиологии / Р.Ф. Ковбасюк, И.М. Безродный // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
692901
  Горбунов А.В. Методологические основы дисциплин, изучающих деятельность государства. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Т.] 1 : Часть историческая : вып. 1. Исторический очерк немецкой литературы. – 1906. – 217, [3] с. – Библиогр. в прим.


  Введение . - С .1 Глава I. Изучение деятельности государства до появления самостоятельной дисциплины об управлении . - С .15 Глава II. Изучение деятельности государства в XVIII в. и в первой половине XIX века . - С .35 I. Развитие рационализма ...
692902
  Левченко В.В. Методологические основы историй вузов: конструирование традиций и разрыв преемственности (на примере высшей школы Одессы) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 55-62. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
692903
  Свадковский И.Ф. Методологические основы марксистско-ленинской педагогики / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1931. – 96 с.
692904
  Константинов В.В. Методологические основы психологии / В.В. Константинов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232, [8] с. – Библиогр.: с. 226-232. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-49807-542-6
692905
   Методологические основы социологического исследования идейно - воспитательной работы. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 294 с.
692906
  Сагиндыкова Г. Методологические основы учета эксплуатационных затрат на подготовку цистерн под налив нефти и пути его совершенствования // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 460-468 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
692907
  Аллахвердян Д.А. Методологические основы формирования объединений в промышленности / Д.А. Аллахвердян, Е.Н. Сластенко. – Москва, 1974. – 168с.
692908
  Мельник В.П. Методологические особенности теоретизации технического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
692909
  Поздняков М.В. Методологические перспективы этносинергетики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 52-58


  Статья посвящена исследованию перспектив применения синергетической методологии в этнологии и других гуманитарных науках на современном этапе развития научного познания. The article investigates perspectives of synergetic methodology application ...
692910
  Обиденко В.И. Методологические подходы и алгоритмы определения метрических параметров территории Российской Федерации на земном сфероиде с использованием геоинформационных технологий // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
692911
  Чернишова Е.Р. Методологические подходы к оцениванию кадрового потенциала высших учебных заведений // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 42-48. – ISSN 1026-955X


  Выявлены тенденции, определяющие кадровый аспект развития вузов. Обоснована методология оценивания кадрового потенциала на основе многоаспектной структурной трансформации с учетом приоритетных направлений мировой науки. Актуализирована проблема ...
692912
   Методологические положения разработки крупных территориальных прпограмм. – Новосибирск : Наука, 1986. – 303 с.
692913
  Матусевич К.Н. Методологические предпосылки к исследованию основного противоречия общественного экономического воспроизводства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 18-31. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
692914
   Методологические принципы критикиидеалистических и метафизических концепций познания. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120 с.
692915
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения начального периода научно-технической революции / Г.Д. Данилин. – М, 1983. – 49с.
692916
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения содержания Научно-Технический политики / Г.Д. Данилин. – М, 1981. – 45с.
692917
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения содержания научно-технической политики / Г.Д. Данилин. – М, 1981. – 45с.
692918
  Романенко Е. Методологические принципы понимания диалога как стратегического условия развития коммуникативного и медийного общества // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 3 (66). – С. 25-31. – ISSN 1812-2566
692919
  Виноградов В.Г. Методологические принципы социального предвидения / В.Г. Виноградов. – Москва, 1979. – 64с.
692920
  Давац В.Ю. Методологические проблемы внедрения достижений науки и техники в производство и мировоззренческая подготовка инженера в вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
692921
  Груза В.В. Методологические проблемы геологии / В.В. Груза. – Ленинград : Недра, 1977. – 181с.
692922
  Гальчинский А.С. Методологические проблемы денежных отношений в трудах К. Маркса / А.С. Гальчинский. – Київ, 1979. – 176с.
692923
  Плешкевич Е.А. Методологические проблемы идентификации документа как объекта познания // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 15-21. – ISSN 0869-608Х


  Показаны зарождение и эволюция гносеологического и онтологического определений документа. Проанализированы противоречия идентификации документа как объекта исследования и варианты их решения в библиотековедении и библиографоведении посредством развития ...
692924
  Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. / П.А. Варул. – Таллин, 1986. – 152с.
692925
  Абрамов К.И. Методологические проблемы истории библиотечного дела. / К.И. Абрамов. – Москва, 1975. – 35с.
692926
  Делокаров К.Х. Методологические проблемы квантовой механики в советской философской науке. / К.Х. Делокаров. – М., 1982. – 352с.
692927
  Губай Н.В. Методологические проблемы классификации естественнонаучных законов / Н.В. Губай, В.П. Капитон // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
692928
  Капитон В.П. Методологические проблемы классификации технических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
692929
  Гришанов И.В. Методологические проблемы логической разрешимости // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
692930
  Гречихин В.Г. Методологические проблемы международной социалистической интеграции / В.Г. Гречихин. – М., 1985. – 161с.
692931
  Александров В.И. Методологические проблемы обоснования цен на новую технику / В.И. Александров. – Ленинград, 1978. – 158с.
692932
  Андрианова Т.В. Методологические проблемы организации информации в области общественных наук / Т.В. Андрианова. – Москва, 1980. – 104 с.
692933
  Климарев Н.В. Методологические проблемы применения метода событийного анализа в финансовых исследованиях / Н.В. Климарев, С.С. Студников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 58-67. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
692934
   Методологические проблемы психологии личности : Сб. науч. трудов. – Москва, 1981. – 181с.
692935
  Тоганова Н. Методологические проблемы современной компаративистики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 10. – С. 18-27. – ISSN 0131-2227
692936
  Альтер Л.Б. Методологические проблемы социалистического планирования и вопросы капиталистического программирования / Л.Б. Альтер. – Москва, 1978. – 215с.
692937
   Методологические проблемы социального познания. – Киев : Наукова думка, 1987
692938
  Дроздова Г.Д. Методологические проблемы специальных наук и их роль в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, Н.Н. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
692939
  Алешин А.И. Методологические проблемы теоретического исследования в биологии / А.И. Алешин. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1973. – 184 с.
692940
  Ворожцов В.П. Методологические установки ученого / В.П. Ворожцов, А.Т. Москаленко. – Новосибирск, 1986. – 332с.
692941
  Пугач Б.Я. Методологические функции принципа наблюдаемости в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
692942
  Кривенко Д.Т. Методологический анализ альтернативных концепций физического понятия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
692943
  Антонов А.М. Методологический анализ вычислительного эксперимента и возможности его использования в медицине / А.М. Антонов, А.В. Храмов, О.О. Лисицына // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
692944
  Безродный А.Г. Методологический анализ основных концепций происхождения жизни // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 127-130. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
692945
  Ткачук В.М. Методологический анализ построения общей теории дорожной конструкции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
692946
  Косорукова Г.А. Методологический анализ развития естественнонаучных представлений о структуре пространства // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
692947
  Самарский А.С. Методологический анализ соотношения фундаментальных и прикладных исследований генетики человека // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
692948
  Анохин П.К. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса / П.К. Анохин. – Москва, 1962. – 80с.
692949
  Вандышев В.И. Методологический анализ эволюции принципа локальности в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
692950
  Сидоренко Л.И. Методологический аспект взаимодействия биологии и техники в условиях НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
692951
  Ушакова С.А. Методологический аспект развития понятий творчества и креативности в образовательном процессе / С.А. Ушакова, Л.Н. Сивохина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 90-95. – ISSN 1811-0916
692952
  Фролов Д. Методологический институционализм 2. 0: от институтов - к институциональным конфигурациям // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 147-160. – Библиогр.: 70 назв. – ISSN 0042-8736
692953
  Перминова Л.М. Методологический контур экспериментальной дидактики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 0869-561Х


  Цель статьи - определить методологический контур экспериментальной дидактики в свете новых научных воззрений.
692954
  Жеребкин С.В. Методологический кризис неопозитивизма в свете диалектики множественного и единого // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
692955
  Мальцев А.А. Методологический ландшафт истории экономических учений: новые историографические альтернативы и возможности // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 44-63. – (Экономика ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
692956
  Полякова Н.Л. Методологический плюрализм и структура социологической теории // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-68. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
692957
  Грекова Л.В. Методологический потенциал компетентностного подхода в дополнительном профессиональном библиотечном образовании // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 4. – С. 114-116. – ISSN 1997-0803
692958
  Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию / Я.А. Пономарев. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
692959
  Алиев Ш.Г. Методологическое значение категории "противоречие" для развития естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
692960
  Ханчич Н.Г. Методологическое значение ленинского определения движения для современного естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
692961
  Юбершер Клаус Методологическое значение ленинской концепции неисчерпаемости материи для молекулярной биологии и исследования онтогенеза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
692962
  Ивлиева Т.Н. Методологическое значение понятий "библиотечная услуга" и "библиотечное обслуживание" / Т.Н. Ивлиева, Е.В. Смолина // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 56-72
692963
  Гансова Э.А. Методологическое значение принципа всеобщей связи для управления экономикой / Э.А. Гансова, Г.Т. Паламарчук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
692964
  Перминов В.Я. Методологическое мышление М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 34-59. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
692965
  Костев В.М. Методологическое содержание технологического этапа НТР / В.М. Костев, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
692966
  Доронина И.Н. Методология SADT в библиотечном деле // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 71-76. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается потенциал методологии SADT (стандарт IDEF0) в моделировании библиотечно-информационных систем.
692967
  Розенфельд Ш.Л. Методология выравнивания уровней развития экономических районов СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Экономика, 1969. – 175 с.
692968
  Бычек Н.Р. Методология граработки пятилетнего плана / Н.Р. Бычек. – Москва, 1977. – 215с.
692969
  Вандышев В.Н. Методология естественнонаучного познания как система принципов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
692970
  Вдовиченко Г.Г. Методология естествознания и современная идеологическая борьба // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
692971
  Михальченко С.И. Методология и исторические взгляді учеников М.В. Довнар-Запольского // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 156-173
692972
  Михальченко С.И. Методология и историческое воззрение учеников В.Б. Антоновича // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 64-83
692973
  Георгиев-Бижков Методология и методика на педагогические изследования / Георгиев-Бижков. – София, 1978. – 460с.
692974
   Методология и методика оценки экологических ситуаций. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. – 100с. – ISBN 966-7503-52-6
692975
  Васильев В.В. Методология и методика преподавания английского языка / В.В. Васильев, Т.Б. Назарова. – Москва, 1987. – 150с.
692976
  Завершинский К.Ф. Методология и методика преподавания политической науки : учебник / [Завершинский К.Ф., Радиков И.В.] ; под ред.: К.Ф. Завершинского, И.В. Радикова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 335, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0153-2
692977
  Долныкова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств : опыт системной организации работы / Р.Н. Долныкова. – Москва : Наука, 1986. – 256 с.
692978
  Сурмин Ю.П. Методология и методы социологических исследований : учебное пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков ; [отв. ред. И.В. Хронюк] ; Межрегион. акад. управл. персоналом (МАУП). – Киев : МАУП, 2000. – 300, [4] с. – Библиогр.: с. 295-298. – ISBN 966-608-046-X
692979
  Карпичев В.С. Методология идеологической работы / В.С. Карпичев. – Киев, 1987. – 229 с.
692980
  Селезнева А.В. Методология исследования политических представлений и ценностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 42-53. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
692981
  Лаппо-Данилевский Методология истории : Пособие к лекциям, чит. студентам С.-Петерб. ун-та в 1910/11 г. / А.С. Лаппо-Данилевский. – Санкт-Петербург : Студ. изд. ком. при Ист.-филол. фак. ; Тип. В. Безобразов
Вып. 2. – 1913. – С. 290-802
692982
   Методология историко-психологического исследования : Сб. науч. трудов. – Москва, 1974. – 119с.
692983
  Довгерт А. Методология международного частного права / А. Довгерт, А. Мережко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 43-51


  С целью получения новых теоретических знаний о международном частном праве (МЧП) авторы статьи предлагают исследовать его при помощи различных научных методов (в основном непозитивистских), не нашедших еще должного использования в Украине. В основу ...
692984
  Огурцов А.П. Методология науки и ее антропологический ресурс (часть вторая) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 37-43. – ISSN 1606-951Х
692985
  Москаленко М.Р. Методология научного прогнозирования в рамках курса "история науки и техники" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С.25-28. – ISSN 1026-955X


  работе рассмотрены основные положения методологии научной прогностики будущего в рамках учебного курса «История науки и техники», которые, на взгляд автора, необходимо знать студенту для того, чтобы овладеть компетенцией прогнозирования ...
692986
  Алексеев И.С. Методология обоснования кванотовой теории / И.С. Алексеев. – Москва, 1984. – 332с.
692987
  Вохрышева М.Г. Методология определения функций областных библиотек / М.Г. Вохрышева, И.Н. Клюяшкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена вопросам, связанным с определением функций областных библиотек: универсальных, научных, детских, юношеских, библиотек для слепых. Обосновываются методологические принципы, позволяющие упорядочить систему функций в условиях многообразия ...
692988
  Айнабек К. Методология оптимизации региональной єкономики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Устойчивое развитие национальной экономики непосредственно зависит от оптимальности ее составных частей. Это можно будет решить через определение оптимальности соотношения отраслей и регионов, внутренних частей их структуры на основе общего критерия ...
692989
  Дружинина В.В. Методология оценки и обеспечения сбалансированности городского рынка труда // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 54-66. – ISSN 0131-7741
692990
  Влайков Г.Г. Методология познания / Г.Г. Влайков, В.В. Трачевский ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр. – Киев : Технический центр, 2014. – 352, [1] с. : ил., табл. – Библигр.: с. 340-349. – ISBN 978-966-02-7315-3


  У пр. № 1697987 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу на відзнаку 50-річчя плідного беззупинного підвищення іміджу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка до рівня Храму науки пізнання структури реальності, з чуттям єдиної ...
692991
  Фоменко А.С. Методология постнеклассической науки в исследовании социальных сетей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 117-126. – ISSN 0235-1188
692992
  Кондратенко А.Б. Методология построения E-lerning системы персонализации обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 5 (88). – С. 17-20. – ISSN 1818-4243


  Построена модель образовательного процесса с учетом персонализации обучения, сформированная на базе информационно-коммуникационных технологий. Разработана и экспериментально проверена E-learning система персонализации обучения.
692993
  Майданик Р.А. Методология рационализма в частном праве Украины и Германии // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – C. 9-38. – ISBN 978-617-566-312-7
692994
  Алексеенко Л.Ф. Методология создания в Республике Беларусь механизма стимулирования работников за производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг) на экспорт // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 33-37. – ISSN 2306-546X
692995
  Сурилов А.В. Методология социалистического правоведения / А.В. Сурилов, Л.Д. Долгополова, О.Е. Ежова. – Киев, 1988. – 52 с
692996
  Товма Н. Методология статистического исследования социального партнерства в республике Казахстан / Н. Товма, Б. Торгаева, А. Мамырбаев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 493-497 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
692997
  Михальченко С.И. Методология творчества В.Б. Антоновича и его исторические взгляды // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 50-64
692998
  Герасимович В.Н. Методология экономической оценки природных ресурсов / В.Н. Герасимович, А.А. Голуб. – Москва : Наука, 1988. – 140с.
692999
  Щербина А.М. Методология этики / А.М. Щербина, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1914. – 30, [2] c.
693000
  Фролова Е.А. Методология юридических наук: неокантианский подход // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 18-34. – (Право ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,