Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
690001
  Чичкина Светлана "Мексика жива" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 25
690002
  Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 28-49. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Як виявили польові дослідження останніх тридцяти років, новорічний обрядово-музичний комплекс "Меланка" повсюдно побутував у передстеповому й степовому Правобережжі, тож ареал цього явища значно ширший, ніж досі вважалося. Численні місцеві версії ...
690003
  Лесникова Г. "Меланка" как вид святочного ряженья болгар Южной Бессарабии: к постановке проблемы // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 583-600
690004
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1953. – 112с.
690005
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1958. – 112с.
690006
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1987. – 112с.
690007
  Мурашевич К. "Мелодії чотирьох сезонів" Людмили Скирди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 89-91. – ISSN 0236-1477
690008
  Нежива Л. "Мелодія барв" та "фарби звуків": імпресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 57-64. – ISSN 0130-5263
690009
  Гаджилова Г. "Мелодрама завжди в ціні" : "Назар Стодоля" Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – C. 35-45. – ISBN 978-966-920-044-0
690010
  Ёлшина "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и творчество Ф.М. Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-88. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
690011
  Швець Ю. "Мельпомена Тавріїї" - 2017 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 10-14. – ISSN 1562-3238
690012
  Мишакин Б.В. Межколхозная и государственно-колхозная кооперация и ее роль в укреплении и развитии колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишакин Б.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
690013
  Валовой Д.В. Межколхозная и государственно-колхозная кооперация. / Д.В. Валовой. – Москва, 1977. – 352с.
690014
  Птущенко В.А. Межколхозные и государственно-колхозные производственные связи - важный путь формирования аграрно-промышленных объединений : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Птущенко В.А. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. экон. наук. – Москва, 1966. – 20 с.
690015
  Чигринов В.И. Межколхозные и государственно-колхозные производственные связи и совершенствование общественных отношений в деревне в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Чигринов В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 18 с.
690016
  Буравский А.Е. Межколхозные объединения и совершенствование производственных отношений в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Буравский А. Е.; БГУ, Каф. полит. экон. – Минск, 1963. – 23л.
690017
  Ажимов Р.С. Межколхозные организации и объединения по строительству и регулирование отношений с их участием / Р.С. Ажимов. – Казань : Казанский ун-т, 1974. – 220 с.
690018
  Билозирка Г.А. Межколхозные производственные объединения и их влияние на развитие кооперативно-колхозной собственности (на материалах межколхозных строительных организаций Кубани). : Дис... канд. эконом.наук: / Билозирка Г. А.; Ин-т повышения квал. преподавателей общественных наук при КГУ, Кафедра политической экономии. – К., 1965. – 207л. – Бібліогр.:л.193-207
690019
  Билозирка Г.А. Межколхозные производственные объединения и их влияние на развитие кооперативно-колхозной собственности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билозирка Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1965. – 16л.
690020
  Яремчук Е.С. Межколхозные производственные объединения и их влияние на экономику колхозов. (На материалах межколхозных строит. организаций и колхозов Украины) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Яремчук Е.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
690021
  Джибути А.С. Межколхозные производственные свяди в Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джибути А. С.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1965. – 40л.
690022
  Чхенкели К.К. Межколхозные производственные связи в Абхазской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чхенкели К.К.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 27л.
690023
  Подкатилов В.И. Межколхозные производственные связи и их роль в развитии колхозной собственности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Подкатилов В.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 26 с.
690024
  Сорокин В.А. Межколхозные производственные связи и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Сорокин В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 18л.
690025
  Ковалишин А.А. Межколхозные производственные связи и перспективы их развития. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ковалишин А.А.; АН УССР. Ин-тут экономики. – К., 1963. – 20л.
690026
  Берлин М.З. Межколхозные строительные организации / М.З. Берлин. – М, 1959. – 144с.
690027
  Булгаков А. Межколхозный нормировочный пункт / А. Булгаков, Е. Швагерус. – Алма-Ата, 1960. – 16с.
690028
  Кудеярова Н.Ю. Межконтинентальные миграции в колониальный период. Иберо-американский контекст // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 81-96. – ISSN 0044-748Х
690029
  Семенов Ю.С. Межконтинентальный узел / Ю.С. Семенов. – М., 1987. – 493с.
690030
  Федорченко А. Межконфессиональные противоречия в Саудовской Аравии: "шиитский вопрос" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-76. – ISSN 0130-9625
690031
  Полетика И.М. Межкристаллитная адсорбция примесей и разрушение металлов / И.М. Полетика. – Новосибирск, 1988. – 125с.
690032
  Даровских Евгения Георгиевна Межкристаллитная внутренняя адсорбция в многокомпонентных ниобиевых сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Даровских Евгения Георгиевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 22л.
690033
  Мархасин Е.С. Межкристаллитная внутренняя адсорбция и межкристаллитная хрупкость поликристалличских сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мархасин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 19л.
690034
  Полетика Ирина Михайловна Межкристаллитная внутренняя адсорбция переходных металлов в малолегированных сплавах на основе молибдена : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Полетика Ирина Михайловна ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 20 с.
690035
   Межкристаллитная коррозия и коррозия металлов в напряженном состоянии.. – М, 1960. – 360с.
690036
  Супрунов В.А. Межкристаллитная коррозия сталей типа 18-8 и защита термической обработки токами высокой частоты. : Автореф... канд. техн.наук: / Супрунов В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1964. – 24л.
690037
  Драгомирецкий А.А. Межкультурная адаптация как принцип построения художественного пространства в романе А.Макина "Французское завещание" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 241-247


  У статті описано особливості організації семантичного простору тексту, що є результатом міжкультурної взаємодії. В статье описываются особенности организации семантического пространства текста, являющейся результатом межкультурного ...
690038
  Бахтикиреева У.М. Межкультурная коммуникация в алфавитном порядке: рецензия на первый словарь терминов межкультурной коммуникации // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 101-106. – ISSN 0130-9730


  В первом "Словаре терминов межкультурной коммуникации" представлено лексикографическое описание терминологических единиц (ок. 2000), в т. ч. понятий и терминов, заимствованных из др. наук. Одним из достоинств Словаря является "Англо-русский ...
690039
  Лызин Алексей Межкультурная коммуникация в туризме и ее особенности : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 26-27 : Фото
690040
  Бергельсон М.Б. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики (Проспект учебного пособия) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 54-68. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
690041
  Фисенко Б.М. Межкультурное образование как способ установления диалога культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 27-36. – ISSN 1811-0916
690042
  Ларченко С.Г. Межкультурные взаимодействия в историческом процессе / С.Г. Ларченко, С.Н. Еремин. – Новосибирск, 1991. – 171с.
690043
  Ульмасов Р.У. Межкультурные коммуникации в контексте миграционных процессов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 79-84
690044
   Межкультурные коммуникации и проблема духовности в конце 20 века.. – К, 1995. – 235с.
690045
  Богданович Г Межкультурные коммуникации: полилингвокультурная парадигма в языке // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 150-154. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  В статье отмечается специфика интерпретации языковой парадигмы полилигвокультурного поля межкультурной коммуникации.
690046
  Алексеев-Апраксин Межкультурные контакты: функциональный анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 2073-9702


  Анализ межкультурных контактов свидетельствует, что их содержательная специфика определяется доменом потребностей и мотивов человека: прагматикой, стремлением к удовольствию и поиску ресурсов для психоэмоционального и физического восстановления, ...
690047
  Копыловская М.Ю. Межкультурный digial native/digital immigrant конфликт в современном преподавании английского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 167-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Цель статьи заключается в изложении результатов изучения межкультурного конфликта digital native/digital immigrant и его значения для современного преподавания иностранных языков. Автор подробно анализирует причины, по которым преподаватели иностранных ...
690048
  Филиппов Владимир Михайлович Межкультурный диалог в студенческом кампусе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  2008 год объявлен в Европе Годом межкультурного диалога. Эта тема приобрела высокую актуальность в связи с расширением Европейского сообщества, высокой динамикой миграционных процессов в Старом Свете. Феномен повышения общественного значения ...
690049
  Лю Гохуа Межкультурный диалог: приглащение на китайскую чайную церемонию // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 201-204. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
690050
   Межлитературные связи и проблема реализма. – Горький, 1988. – 92с.
690051
  Кожухарь Г.С. Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы / Г.С. Кожухарь, И.В. Вагурин // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-53. – ISSN 0042-8841
690052
  Тихомирова Т.Н. Межличностное взаимодействие в образовательной среде и развитие общих способностей // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 30-40. – ISSN 0205-9592
690053
   Межличностное восприятие в группе. – Москва, 1981. – 295с.
690054
  Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального капитала // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.43-54. – ISSN 0132-1625
690055
  Корнев Николай Никифорович Межличностное общение и развитие социальной активности личности в период строительства коммунизма : Дис... канд философ.наук: 09.00.02 / Корнев Николай Никифорович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1976. – 166л. – Бібліогр.:л.1-28
690056
  Шарко Павел Яковлевич Межличностное общение как фактор познавательной активности курсанта высшего военного учебного заведения. : Дис... канд. пед.наук: / Шарко Павел Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1985. – 175л. – Бібліогр.:л.155-165
690057
  Шарко П.Я. Межличностное общение как фактор познавательной активности курсанта вышего военного учебного заведения. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Шарко П.Я.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 19л.
690058
  Кроник А.А. Межличностное оценивание в малых группах / А.А. Кроник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 158 с.
690059
  Бузин Е.В. Межличностное понимание как фактор эффективности учебно-профессиональной деятельнсоти группы курсантов : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 и 19.00.05 / Бузин Е. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 170л. – Бібліогр.:л.150-170
690060
  Бузин Е.В. Межличностное понимание как фактор эффективнсоти учебно-профессиональной деятельнсти группы курсантов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01, 19.00.05 / Бузин Е. В.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 24л.
690061
  Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. – Ленинград, 1979. – 151с.
690062
  Сакада Николай Анисимович Межличностные отношения в производственном коллективе. (По материалам конкретно-социол. исследований) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Сакада Николай Анисимович; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
690063
  Корнеев А.В. Межличностные отношения и антиобщественное поведение : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Корнеев А.В.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1972. – 26л.
690064
   Межмасштабная изменчивость поля температуры в океане. – Москва, 1977. – 163с.
690065
  Кривицкене З.И. Межмембранный перенос электронов в изолированных митохондриях печени. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Кривицкене З.И.; Ин-тут биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1988. – 22л.
690066
  Алла М.А. Межмолекулярная магнитная релаксация в жидкостях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Алла М. А.; АН ЭССР... – Таллин, 1971. – 16л.
690067
   Межмолекулярное взаимодействие и конформации молекул.. – Пущино, 1987. – 152с.
690068
  Соколов Н.Д. Межмолекулярное взаимодействие и процессы перехода протона : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Соколов Н.Д.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 12л.
690069
  Клименко В.С. Межмолекулярное взаимодействие и температуры фазовых переходов чистых жидкостей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Клименко В.С.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1980. – 20л.
690070
  Шиндов Борис Петрович Межмолекулярное взаимодействие и физико-химический анализ квазибинарных жидких систем (AIVTe)"-(AIVTe)"" : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.16 / Шиндов Борис Петрович; Моск. ин-т электронной техники. – М., 1982. – 27л.
690071
  Руденко Н.З. Межмолекулярное взаимодействие мочевины и некоторых ее производных с органическими комопнентами. : Автореф... доктор хим.наук: / Руденко Н.З.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 40л.
690072
  Шахпаронов М.И. Межмолекулярные взаимодействия / М.И. Шахпаронов. – М., 1983. – 63с.
690073
  Киселев А.В. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и хроматографии / А.В. Киселев. – М., 1986. – 359с.
690074
  Рубинов В.М. Межмолекулярные взаимодействия в концентрированных растворах сложных органических веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинов В.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1962. – 11л.
690075
   Межмолекулярные взаимодействия в криобиологических системах / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2012. – 893, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рос., англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-9975-62-320-9
690076
  Рыльков В.В. Межмолекулярные взаимодействия в некоторых двухквантовых фотохимических реакциях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Рыльков В.В.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
690077
  Ягунд Эдуард Михайлович Межмолекулярные взаимодействия в эпоксиуретановых олигомерах и полимерных материалах на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ягунд Эдуард Михайлович; АН СССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 15л.
690078
  Лисица М.П. Межмолекулярные взаимодействия и инфракрасные спектры : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Лисица М.П. ; МВ и ССПО БССР , Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1961. – 34 с.
690079
   Межмолекулярные взаимодействия и механизмы органических реакций. – К, 1983. – 146с.
690080
   Межмолекулярные взаимодействия и реакционная способность органических соединений.. – К, 1983. – 113с.
690081
  Шимкус Ремигиюс Альгирдович Межмолекулярные взаимодействия тиокарбоновых кислот в однокомпонентных растворителях по данным ЯМР и ИК спектроскопии : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.05 / Шимкус Ремигиюс Альгирдович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1986. – 16л.
690082
   Межмолекулярные взаимодействия: от двухатомных молекул до биополимеров.. – М, 1981. – 592с.
690083
  Хобза Р П.З. Межмолекулярные комплексы / Р П.З. Хобза. – М, 1989. – 375с.
690084
  Черкезян В.О. Межмолекулярные эффекты в термической деструкции поли-трет- бутил-акрилата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / Черкезян В.О. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1983. – 18 с.
690085
  Гусаева Г К. Межнайциональные отношения как форма социального взаимодействия / Г К. Гусаева, // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 44-57. – ISSN 1812-8696
690086
  Магеррамов Анар Абель огли Межнародно-правовая охрана озонового слоя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 287-290
690087
  Шерстобитов А. Межнациональная культура в истории Западной Сибири // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1684-2626
690088
  Грдзелидзе Р.К. Межнациональное общение в развитом социалистическом обществе / Р.К. Грдзелидзе. – Тбилиси, 1980. – 271с.
690089
  Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР / А.А. Сусоколов. – М., 1987. – 142с.
690090
  Пономарев А.П. Межнациональные браки в УССР и процесс интернационализации / А.П. Пономарев. – К., 1983. – 171с.
690091
  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1997. – 286c. – ISBN 5-7567-0126-5
690092
  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве : Учебное пособие / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 286 с. – ISBN 5-7567-0126-5
690093
   Межнациональные литературные связи.. – Рига, 1979. – 100с.
690094
  Бенедиктова Нина Межнациональные маршруты : Актуальная тема / Бенедиктова Нина, Богданова Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 27 : Фото
690095
  Хоштария-Броссе Межнациональные отношения в Грузии - причины конфликтов и пути их преодоления. / Хоштария-Броссе. – Тбилиси, 1993. – 138с.
690096
   Межнациональные отношения в Казахстане.. – Алматы, 1993. – 156 с.
690097
   Межнациональные отношения в СССР в контексте перестройки.. – К, 1989. – 62с.
690098
   Межнациональные отношения в СССР.. – М, 1989. – 79с.
690099
  Доронченков А.И. Межнациональные отношения и национальная политика в Россиии:актуальные проблемы теории, истории и современной практики : Этнополитологический очерк / А.И. Доронченков; Центр.ин-т повыш.квалиф.руков.раб.и спец.профобразован.МО РФ;Каф.гуманит.дисциплин. – Санкт-Петербург, 1995. – 199с. – ISBN 5-7238-0039-6
690100
  Белая И.И. Межнациональные отношения как объект управления (политологический аспект) : Дис... канд. политическихнаук: 23.00.02 / Белая И. И.; КУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.132-143
690101
  Жарников А.Е. Межнациональные проблемы в СССР / А.Е. Жарников. – М., 1990. – 62с.
690102
  Рафальский Олег Алексеевич Межнациональные революционные связи студенчества на Украине (1895-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Рафальский Олег Алексеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 22 с.
690103
  Бабаев Межнациональные связи азербайджанской литературы / Бабаев, , Габиб. – Баку, 1978. – 639с.
690104
  Сафуанов С.Г. Межнациональные связи башкирской литературы. / С.Г. Сафуанов. – М., 1979. – 279с.
690105
   Межнациональные связи и киргизская литература. – Фрунзе, 1969. – 136с.
690106
   Межнациональные связи и киргизская литература.. – Фрунзе, 1966. – 56с.
690107
  Илялова И.И. Межнациональные связи татарского театра / И.И. Илялова. – Казань, 1985. – 240с.
690108
  Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы / Е.В. Владимиров. – Чебоксары, 1970. – 200с.
690109
  Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы. (К проблеме творческого метода в чуваш. литературе) : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Владимиров Е.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
690110
  Арипов Э.Л. Межнациональный конфликт как одна из причин совершения массовых беспорядков (на примере Ошского межнационального конфликта 1990 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 9-11. – ISSN 1812-3805
690111
  Гаращенков Н.И. Межнейронные аппараты связи - синапсы и их роль в физиологии и патологии / Н.И. Гаращенков. – Минск, 1948. – 159с.
690112
  Ермолаева В.Ю. Межнейронные взаимоотношения соматосенсорых зон коры больших полушарий кошки. (Нейро-морфол. и электрофизиол. исследование) : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ермолаева В.Ю.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
690113
   Межобластная научная конференция по охране природы Юга Украины 25-27 мая 1965. – Одесса, 1965. – 16 с.
690114
  Галагуз Михайло Межова ситуація та екстремальні екзистенціали людського буття : філософсько-культурологічний аспект // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.55-59. – ISSN 1999-4966
690115
  Коник Ю. Межові архіви Південного правобережжя України: зародження, склад, проблеми збереженості документів (кінець XVIII - перша третина XIX ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-81


  У статті розглянуто питання виникнення й становлення архівів межових установ південного правобережжя України з початку його включення до складу Російської імперії. Висвітлено ключові етапи приймання-передавання межових архівів на рівні губерній та ...
690116
  Багаев Н.Г. Межоперационные запасы сырья в леспромхозах / Н.Г. Багаев, М.А. Мизев. – Москва : Лесная промышленность, 1973. – 88с. : 9 таблиц, 24 иллюстрации
690117
  Поповкин Е.М. Межорганные нервные сплетения грудной полости. : Автореф... доктор мед.наук: / Поповкин Е.М.; Одес. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Одесса, 1965. – 18л.
690118
  Усачев В. Межотраслевая и межсекторальная мобильность занятого населения // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-51.
690119
  Карашев М.А. Межотраслевая концентрация производства в пищевой промышленности / М.А. Карашев. – Москва, 1971. – 112 с.
690120
   Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффективности от внедрения достижений эргономики в народное хозяйство. – М, 1988. – 78с.
690121
  Мельничук Н.А. Межотраслевая структура и эффективность средств труда / Н.А. Мельничук, Е.Ю. Болховитинова. – К., 1984. – 110с.
690122
  Проценко О.Д. Межотраслевая структура основных фондов / О.Д. Проценко, Г.П. Симакова. – М., 1968. – 152с.
690123
  Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев. – Москва : Экономика, 1997. – 479 с. – (Экономисты-лауреаты Нобелевской премии). – ISBN 5-282-00832-7
690124
  Волик В.Ф. Межотраслевое регулирование пропорций общественного труда / В.Ф. Волик. – Киев : Вища школа, 1984. – 183с.
690125
  Коссов В.В. Межотраслевой баланс / В.В. Коссов. – Москва, 1966. – 223с.
690126
  Архангельский Ю.С. Межотраслевой баланс / Ю.С. Архангельский, И.И. Коваленко. – Київ : Вища школа, 1988. – 245с.
690127
  Бреев Б.Д. Межотраслевой баланс движения населения и трудовых ресурсов / Б.Д. Бреев, В.П. Крюков. – М, 1974. – 183с.
690128
   Межотраслевой баланс и планирование в странах -членах СЭВ. – М, 1969. – 392с.
690129
  Анфиногентова А.А. Межотраслевой баланс и планирование в экономическом районе / А.А. Анфиногентова. – Саратов, 1965. – 28с.
690130
  Шмулдер М.В. Межотраслевой баланс народного хозяйства / М.В. Шмулдер. – Рига, 1989. – 43с.
690131
  Анфиногентова А А. Межотраслевой баланс производства и распределение продукции / А А. Анфиногентова, . – Саратов, 1968. – 133 с.
690132
   Межотраслевой баланс производства и распределения продукции экономического района. – М, 1964. – 212с.
690133
  Хужаев Н. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции: уч. пособие. / Н. Хужаев. – Ташкент, 1981. – 82с.
690134
  Семенов А.К. Межотраслевой баланс республики / А.К. Семенов. – М., 1972. – 103с.
690135
  Терлемезян Г.Е. Межотраслевой баланс союзной республики и его использование для экономического анализа : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терлемезян Г.Е. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1970. – 19 с.
690136
   Межотраслевой баланс экономическог района. – М, 1967. – 332с.
690137
  Костанян Р.А. Межотраслевой баланс экономического района и некоторые вопросы воспроизводства общественного продукта (на прим. межотраслевого баланса Арм.ССР за 1963 г) : Автореф... канд. экон.наук: / Костанян Р. А.; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1967. – 17л.
690138
  Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Новизна института досудебного соглашения о сотрудничестве уже порождает необходимость научной дискуссии по поводу сущности, юридической природы и его содержания. В статье приводится обобщение тенденций зарубежного законодательства по вопросу о подходах ...
690139
  Глотов И.И. Межотраслевой хозрасчет в АПК / И.И. Глотов. – М, 1989. – 256с.
690140
  Побирченко Виктория Викторовна Межотраслевые аспекты рыночной адаптации территориальных рекреационных систем (на примере Евпаторийской территориальной рекреационной системы Крыма). : Дисс....канд. географ.наук.: 11.00.02 / Побирченко Виктория Викторовна; Таврический нац.ун-тет им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2000. – 211 л. + Приложения л.: 172-211. – Библиогр.: л.: 152-172
690141
   Межотраслевые балансы : опыт, проблемы и перспективы. – Ташкент
Ч. 1. – 1977. – 175 с.
690142
   Межотраслевые балансы в анализе территориальных пропорций СССР : монография ; оптимизация территориальных систем. – Новосибирск : Наука, 1975. – 304 с.
690143
  Клименко Б.И. Межотраслевые балансы капиталистических стран / Б.И. Клименко. – М., 1986. – 150с.
690144
  Белов М.И. Межотраслевые балансы сельского хозяйства союзной республики / М.И. Белов. – М., 1973. – 127с.
690145
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1979. – 140 с.
690146
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1984. – 132 с.
690147
   Межотраслевые вопросы охраны труда. – Москва, 1986. – 124 с.
690148
   Межотраслевые исследования в Венгрии. – М, 1973. – 264с.
690149
   Межотраслевые исследования в экономических районах. – М, 1967. – 382с.
690150
  Салов Андрей Иванович Межотраслевые комплексы в воспроизводстве региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салов Андрей Иванович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 22л.
690151
   Межотраслевые комплексы в системе моделей. – М, 1983. – 320с.
690152
  Панченко А.И. Межотраслевые комплексы и целевые программы их развития. / А.И. Панченко. – Новосибирск, 1979. – 253с.
690153
  Павленко В.Ф. Межотраслевые комплексы Средней Азии / В.Ф. Павленко. – Москва : Мысль, 1980. – 153с.
690154
   Межотраслевые методические рекомендации по нормированию труда в период освоения производства. – Москва, 1976. – 69 с.
690155
   Межотраслевые методические рекомендации по предупреждения переутомления работников физического и умственного труда. – М, 1979. – 72с.
690156
   Межотраслевые методические рекомендации по развитию бригадной формы организации и оплаты труда в отраслях сферы обслуживания населения. – 2-е изд. – М, 1987. – 91с.
690157
   Межотраслевые методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормированного труда в непроизводственных отраслях народного хозяйства. – Москва, 1988. – 93 с.
690158
   Межотраслевые методические рекомендации по созданию системы профессионально-квалификационного продвижения рабочих. – М, 1989. – 38с.
690159
  Чирков В.Г. Межотраслевые научно-технические комплексы / В.Г. Чирков. – К., 1988. – 126с.
690160
  Звонкова Г.Л. Межотраслевые научно-технические комплексы Академии наук Украинской ССР (1980-1990 гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 7 (91). – С. 94-96. – ISSN 2070-9773
690161
   Межотраслевые предприятия производственных услуг. – К, 1987. – 104с.
690162
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса. – Алма Ата, 1991. – 210с.
690163
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса, июль-сентябрь 1987. – Л, 1988. – 48с.
690164
   Межотраслевые проблемы управления промышленным поизводством. – Л, 1989. – 135с.
690165
  Бем И.С. Межотраслевые производства : развитие и размещение / АН УкрССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; И.С. Бем, Б.Н. Крыжановский, Н.В. Тарасова и др. ; [отв. ред. И.С. Бем]. – Киев : Наукова думка, 1979. – 296 с.
690166
   Межотраслевые производственные связи сельского хозяйства. – Киев, 1977. – 204 с.
690167
  Маевский В.И. Межотраслевые пропорции общественного производства / В.И. Маевский. – М, 1986. – 141с.
690168
   Межотраслевые рекомендации по научной организации труда вспомогательных рабочих. – М, 1970. – 176с.
690169
   Межотраслевые рекомендации по НОТ вспомогательных рабочих. – 2-е изд. – М, 1971. – 176с.
690170
   Межотраслевые рекомендации по разработке отраслевах эталонов проектных решений по организации труда и управления производством. – М, 1987. – 46с.
690171
   Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. – М, 1973. – 116с.
690172
   Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. – 2-е изд. – М, 1975. – 134с.
690173
  Гайдуцкий П.И. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1988. – 191с.
690174
  Бершеда Е.Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе / Е.Р. Бершеда. – Киев, 1981. – 224с.
690175
   Межотраслевые связи в народном хозяйстве / Бершеда Е.Р. – К, 1985. – 139с.
690176
  Сингур Г.Н. Межотраслевые связи и аграрно-промышленная интеграция / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1977. – 196с.
690177
   Межотраслевые связи и народнохозяйственные пропорции Восточной Сибири и Дальнего востока. – Новосибирск, 1974. – 315с.
690178
  Черныш Е.А. Межотраслевые связи и пропорции экономического района. / Е.А. Черныш. – Ростов н/Д, 1974. – 104с.
690179
  Павлов В.Н. Межотраслевые системы. Математические модели и методы / В.Н. Павлов. – Новосибирск, 1986. – 218с.
690180
  Воейкова Т.В. Межотраслевые структурные сдвиги, интенсификация и эффективность общественного производства. / Т.В. Воейкова. – Москва, 1985. – 135с.
690181
  Шаблий Олег Иванович Межотраслевые территориальные комплексы (проблемы теории и меторики исследования) : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.02 / Шаблий Олег Иванович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 35л.
690182
  Шаблий О.И. Межотраслевые территориальные системы : (проблемы методологии и теории) : монография / О.И. Шаблий ; отв. ред. А.Т. Ващенко. – Львов : Вища школа, 1976. – 200 с.
690183
   Межотраслевые требование и нормативные материалы по организации труда , которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и обор. – М, 1990. – 208с.
690184
  Янкевич В.Ф. Межотраслевые хоздоговорные связи "наука - машиностроительное производство". / В.Ф. Янкевич. – К., 1970. – 28с.
690185
   Межотраслевые эконометрические модели (вопросы построения и использования). – Новосибирск : Наука, 1983. – 264 с.
690186
  Шибаева Е.А. Межпарламентский Союз / Е.А. Шибаева. – М., 1957. – 48с.
690187
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз : Автореф... канд. юр.наук: / Швецов В. Л.; МГИМО. – М., 1964. – 19л.
690188
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз. / В.Л. Швецов. – 2-е изд. – М, 1969. – 240с.
690189
  Жуков А.Е. Межпартийная борьба в современной Японии по вопросам военной политики / А.Е. Жуков. – М., 1988. – 137с.
690190
  Майкин В.В. Межпередментные проблемные познавательные задачи как среднего формирования интереса к творческой деятельности у школьников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Майкин В.В. ; НИИ общ. педагог. АН СССР. – Москва, 1977. – 21 с.
690191
   Межпланетная среда и её магнитосферные проявления. – Москва : Издательство АН СССР, 1986. – 176 с.
690192
   Межпланетная среда и магнитосфера Земли. – М, 1982. – 175с.
690193
   Межпланетная среда и физика магнитосферы. – Москва : Наука, 1972. – 211 с.
690194
  Миртов Б.А. Межпланетная станция / Б.А. Миртов. – М., 1960. – 32с.
690195
  Афанасьев Игорь Межпланетная эквилибристика : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 22-30 : Фото
690196
  Штернфельд А.А. Межпланетные полеты / А.А. Штернфельд. – М, 1955. – 56с.
690197
  Кубасов В.Н. Межпланетные полеты / В.Н. Кубасов, А.А. Дашков. – М, 1979. – 271с.
690198
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия / Я.И. Перельман. – Изд. 8-е, перераб. – Л.-М., 1933. – 224с.
690199
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия. / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Л.-М., 1935. – 272с.
690200
  Цап Ю. Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей / Ю. Цап, Е. Исаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрена связь метровых (m II) и декаметровых-гектометровых (DH II) радиовсплесков II типа с солнечными протонными событиями (СПС). Анализ, включающий 87 СПС (1989-2005), показывает, что коэффициент корреляции между интенсивностью потока протонов и ...
690201
   Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. – К, 1987. – 143с.
690202
   Межплитные границы дальневосточного региона России по результатам GPS измерений, сейсморазведочных и сейсмологических данных / П.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, В.М. Соловьв, С.В. Шибаев, А.Ф. Петров; В.Ю. Тимофеев и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 489-507 : рис., табл. – Библиогр.: с. 505-507. – ISSN 0016-7886
690203
  Смолькин А.А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 110-114. – ISSN 0132-1625
690204
  Канапьянова Гульна Сейльбековна Межполимерные комплексы поливинилпирролидона и полиэтиленгликоля с регулярными карбоксилсодержащими сополимерами на основе малеинового ангидрида и малеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Канапьянова Гульна Сейльбековна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
690205
  Семенович А.В. Межполушарная организация психических процессов у левшей. / А.В. Семенович. – М., 1991. – 95с.
690206
  Котик Б.С. Межполушарное взаимодействие в речевых процессах при билингвизме : Автореф... д-ра психолог.наук: 19.00.04 / Котик Б.С.; Гос. ком. по народ. образов. МГУ. – Ростов-на-Дону, 1989. – 32л.
690207
  Кудуле М.М. Межпопуляционная изменчивость кариотипа у короткощупиковой мошки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.15 / Кудуле М.М.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 24л.
690208
  Долгов А.М. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве / А.М. Долгов. – М, 1980. – 64с.
690209
  Михайлова Л.Л. Межпоселковый транспорт городов с расчлененной территорией.. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлова Л.Л.; АН КазССР. Сектор проблем транспорта. – Алма-Ата, 1950. – 8 c.
690210
  Гурбанов Р.А. оглы Межправительственное сотрудничество государств-членов ЕС в сфере уголовного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
690211
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции / Б.М. Ашавский. – Москва, 1980. – 126с.
690212
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции в системе международных отношений (международные аспекты подготовки и деятельности) : Автореф... канд юрид.наук: / Ашавский Б.М.; МГУ. – М, 1976. – 17л.
690213
  Арнаутова Альбина Григорьевна Межпредикативные глагольные корреляции в двух типах сложных синтаксических единств. (В соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Арнаутова Альбина Григорьевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л.
690214
  Румянцева Д.И. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании основ общественных наук в среднем профтехучилище : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Румянцева Д.И. ; МП УССР , НИИ педагогики УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
690215
  Фокин Г.И. Межпредметные комплексные задания как средство развития самостоятельности учащихся / Г.И. Фокин. – М., 1974. – 88с.
690216
   Межпредметные связи - необходимое условие единства обучения и воспитания : Краткий рекомендат. обзор лит-ры в помощь учителю и воспитателю. – Москва, 1965. – 9 с.
690217
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии / В.Н. Максимова, Н.В. Груздева. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с. – (Библиотека учителя биологии)
690218
  Соболева К.Б. Межпредметные связи в обучении русскому языку как одно из эффективных средств развития речи учащихся 5-8 классов : Автореф... кандидата пед.наук: / Соболева К.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 15л.
690219
  Никонова С.М. Межпредметные связи в обучении школьников английскому языку. / С.М. Никонова. – М, 1965. – 68с.
690220
   Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе. – Челябинск
1. – 1973. – 128с.
690221
   Межпредметные связи в преподавании предметов политехнического цикла. – Куйбышев, 1968. – 87с.
690222
   Межпредметные связи в преподавании русского языка. – М, 1977. – 176с.
690223
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения / Г.Ф. Федорец. – Л., 1983. – 88с.
690224
  Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. / П.Г. Кулагин. – М., 1981. – 96с.
690225
   Межпредметные связи в процессе преподавания литературы в школе. – М, 1987. – 116 с.
690226
   Межпредметные связи в системе профессионально ориентированного обучения иностранному языку как педагогической специальности. – Горький, 1987. – 119с.
690227
  Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. – М., 1981. – 159с.
690228
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе: уч. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1979. – 80с.
690229
  Потапов Ф.И. Межпредметные связи в учебном процессе в среднем сельском профтехучилище / Ф.И. Потапов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 100 с.
690230
  Малахов Н.В. Межпредметные связи в формировании картографических знаний : пособие для учителей / Н. В. Малахов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
690231
   Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. – М, 1980. – 207с.
690232
  Лошкарева Н.А. Межпредметные связи и их роль в формирвоании знаний и умений школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Лошкарева Н.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 22л.
690233
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи и их роль в формировании коммунистического мировоззрения учащихся профтехучилищ. / Д.И. Румянцева. – К., 1979. – 127с.
690234
  Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: кн. для учителя. / В.Н. Максимова. – М., 1984. – 143с.
690235
  Барышенков Межпредметные связи как средство активизации учебной деятельности студентов / Барышенков, ЛА. – Ульяновск, 1988. – 49с.
690236
  Кадыров Исом Межпредметные связи как средство идейно-политического воспитания старшеклассников (на материале гуманит. дисциплин в общеобразоват. школах Узбекистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кадыров Исом; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 20л.
690237
  Ермкин А.И. Межпредметные связи как средство обеспечения сознательного и прочного усвоения знаний. (На материале изучения, истории, литературы, экон. географии в старших классах сред. школы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ермкин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 24л.
690238
  Ахундова С.Л. Межпредметные связи как средство реализации интегративных возможностей предмета "познание мира" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 52-56. – ISSN 1680-2721
690239
   Межпредметные связи как условие совершенствования методической подготовки студентов географов. – М, 1985. – 122с.
690240
   Межпредметные связи курса физики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1987. – 191 с.
690241
  Елисеев А.Ф. Межпредметные связи между общеобразовательными и специальными предметами. / А.Ф. Елисеев. – Киев, 1978. – 95с.
690242
  Короткова И.И. Межпредметные связи на базе реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0234-0453
690243
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи педагогики с психологией / Г.Ф. Федорец. – Л., 1988. – 87с.
690244
  Федорак Н.И. Межпредметные связи при изучении географии в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Федорак Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
690245
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи при изучении истории. / Д.И. Румянцева. – К., 1984. – 151с.
690246
   Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – М : Просвещение, 1990. – 221 с.
690247
  Федорова В.Н. Межпредметные связи. / В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшкин. – М., 1972. – 152с.
690248
  Михайлов Н.Г. Межпредметные связи: география, черчение, изобразительное искусство : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – ISSN 0016-7207
690249
  Шлимак И.С. Межпримесная излучательная рекомбинация в германии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 049 / Шлимак И.С. ; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1968. – 14 с.
690250
  Мичев Д. Межрабпом - организация пролетарской солидарности. 1921-1935 / Д. Мичев. – Москва, 1971. – 304с.
690251
  Шафранов Ю.А. Межрайнные складские поставки продукции. / Ю.А. Шафранов, М.Я. Оськина. – М., 1980. – 55с.
690252
  Зайцев И.Ф. Межрайонное и международное социалистическое разделение труда / И.Ф. Зайцев. – М., 1988. – 125,3с.
690253
  Ласис Ю.В. Межрайонные связи и рациональное использование природных ресурсов / Ю.В. Ласис. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка: " Проблемы природопользования и размещение производительных сил")
690254
  Фомкина А.А. Межрайонные центры социальной инфраструктуры: новый подход к их выделению (на примере Тверской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-64 : рис., табл. – Библиогр.: с. 62-63. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
690255
  Николаев С.А. Межрайонный и внутрирайонный анализ размещения производительных сил / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; С.А. Николаев ; [отв. ред. Н.Н. Некрасов]. – Москва : Наука, 1971. – 216с.
690256
  Зайцева Ю. Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-51. – ISSN 0131-2227
690257
  Рыбаковский О.Л. Межрегиональная миграция населения // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 34-44. – ISSN 0132-1625


  По материалам отечественной зарубежной науки.
690258
   Межрегиональные межотраслевые балансы. – Новосибирск, 1983. – 223с.
690259
   Межрегиональные межотраслевые модели в исследованиях мировой экономики. – Новосибирск, 1984. – 160с.
690260
   Межрегиональные межотраслевые модели мировой экономики. – Новосибирск, 1983. – 274с.
690261
   Межремонтные сроки и удельные затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание тракторов, самоходных шасси , комбайнов , хлопкоуборочных и сельскохозяйственных машин. – Алма Ата, 1975. – 158с.
690262
  Шпилюк В.А. Межреспубликанская миграция и сближение наций в СССР / В.А. Шпилюк. – Львов, 1975. – 167с.
690263
   Межреспубликанская научная конференция "Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики" (г. Рига, 24 - 26 ноября 1987 г.) : [тезисы докладов] / Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики; Научный совет при Президиуме АН СССР по проблеме "Мировая соц. система" ; Ин-т экономики мировой соц. системы АН СССР ; МВиССО Латвийской ССР ; В. Пурин. – Рига : ЛГУ им. П. Стучки
Предпосылки и проблемы развития. – 1987. – 147 с.
690264
   Межреспубликанская научная конференция по вопросам кодификации законодательства Украинской ССР, Белорусской ССР и Молдавской ССР. – К, 1959. – 56с.
690265
   Межреспубликанская студенческая конференция "Биологически активные вещества и функции мембран" : темы докладов. – Одесса, 1982. – 30 с.
690266
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 84с.
690267
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 96 с.
690268
  Саакян Ш.С. Межреспубликанские экономические связи Армянской ССР и их совершенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саакян Ш. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
690269
  Резников В.Т. Межреспубликанские экономические связи Украинской ССР. / В.Т. Резников. – К., 1972. – 28с.
690270
   Межреспубликанский научно-методический семинар заведующих кафедрами языков педагогических институтов. – К, 1959. – 264с.
690271
  Крыжановский Ф.Д. Межродовая гибридизация в семействе пасленовых. : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский Ф.Д.; Плодоовощной ин-тут им. И.В.Мичурина. – Мичуринск, 1953. – 10 с.
690272
  Скаржинская М.В. Межродовая гибридизация в семействе путем слияния изолирванных протопластов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скаржинская М.В.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л, 1983. – 22л.
690273
  Байгулов И.М. Межсезонье / И.М. Байгулов. – Пермь, 1979. – 376с.
690274
  Маркевич А.М. Межселенные машинно-тракторные станции (база с.-х. реконструкции). / А.М. Маркевич. – М., 1929. – 305с.
690275
  Онищенко Ю.Н. Межселенные центры обслуживания населения / Ю.Н. Онищенко. – Москва, 1976. – 53 с.
690276
  Васюкова Е.Е. Межситуативный перенос вербализованных операциональных смыслов при решении мыслительных задач // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.51-65. – ISSN 0205-9592
690277
   Межскважинное дипольное электромегнитное профилирование. – Л, 1978. – 62с.
690278
  Карус Е.В. Межскважинное прозвучивание / Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов, И.С. Файзуллин. – Москва : Недра, 1986. – 148с.
690279
   Межславянские культурные связи. – М, 1971. – 240с.
690280
  Касымова А.Г. Межслоевые образования в ионосфере / А.Г. Касымова. – Киев : Наукова думка, 1970. – 131с.
690281
  Гусева Полина Тимофеевна Межсобытийные предикаты-связки в причинно-следственных структурах : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гусева Полина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
690282
  Гусева П.Т. Межсобытийные предикаты --связки в причинно-следственных структурах. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусева П.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
690283
  Дюндик Л.Г. Межсобытийные предикаты в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дюндик Л.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 24л.
690284
  Ключко П.Ф. Межсортовые скрещивания как метод повышения урожайных качеств семян озимой ржи и кукрузы. : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Ключко П.Ф.; Всесоюз. селекционнл-генетич. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1954. – 12л.
690285
  Котов Б.С. Межсоюзническая война лета 1913 года в восприятии русского общества : (по материалам прессы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 101-112. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается отношение русского общества к драматическим событиям на Балканах летом 1913 г. Автор анализирует отношение и точки зрения наиболее влиятельных российских газет и журналов к македонскому вопросу, межсоюзнической войне и ...
690286
  Иваненко С.М. Межстилевой жанр "коммюнике" и его лингво-текстовые характеристики (на мат. текстов на нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иваненко С.М.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1987. – 24л.
690287
  Лебедева Н.М. Межстиливая и внутрстилевая синонимия и ее стилистическое использование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Н. М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1981. – 24л.
690288
  Нечаев А.А. Межстрановой анализ структуры экономики / А.А. Нечаев. – М., 1988. – 202с.
690289
  Зайцев А. Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 67-93 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
690290
  Казарян А.С. Межтеоретические отношения и системность науки. / А.С. Казарян. – Ереван, 1978. – 113с.
690291
  Большакова Г.Б. Межтканевые взаимоотношения в развитии сердца. / Г.Б. Большакова. – М, 1991. – 87с.
690292
   Межузловой сетевой протокол (сервис и процедуры). – Рига, 1986. – 60с.
690293
   Межузловой сетевой протокол (форматы и формализованное описание). – Рига, 1986. – 68с.
690294
   Межуровневая организация текста в естественном языке. – Челябинск, 1987. – 126с.
690295
   Межуровневые связи в синхронии и диахронии. – Свердловск, 1987. – 120с.
690296
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного класса. / Н.В. Шеремета. – Минск, 1988. – 154с.
690297
  Шеремета Николай Васильевич Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на мат. фр. яз.) : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.05 / Шеремета Николай Васильевич; МВ и ССО БССР. Минск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Минск, 1987. – 437л. – Бібліогр.:л.431-437
690298
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на матер. фр. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Шеремета Н. В.; КГУ. – К., 1988. – 45л.
690299
  Макарченко А.Ф. Межуточный мозн и вегетативная нервная система / А.Ф. Макарченко, А.Д. Динабург. – К, 1971. – 323с.
690300
  Попель С.И. Межфазное натяжение на границе черный металл - шлак : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Попель С.И. ; МВО СССР , Уральский политехн. ин-т , Каф. теории металлург. процессов. – Свердловск, 1950. – 7 с.
690301
  Шаров А.Ф. Межфазное натяжение точки нулевого заряда жидких свинца, индия и висмута в расплавленных хлоридах щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаров А.Ф.;. – Свердловск, 1972. – 18л.
690302
  Дейч Инна Соломоновна Межфазное перераспределение углерода и образование х-карбида при холодной пластической деформации и отпуске углеродистой стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дейч Инна Соломоновна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
690303
   Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs / Е.Ф. Венгер, Р.В. Конакова, Г.С. Коротченков, В.В. Миленин, Э.В. Руссу, И.В. Прокопенко; НАНУ. Ин-тут физики проводников.; Авт.: Е.Ф.Венгер, Р.В.Конакова, Г.С.Коротченков, В.В.Миленин, Э.В.Руссу, И.В.рокопенко. – Киев, 1999. – 234 с. – ISBN 966-7700-03-8
690304
  Гудова Элеонора Геннадьевна Межфазные слои на границе раздела твердое тело - расплав полимерной смеси : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гудова Элеонора Геннадьевна; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
690305
   Межфазные слои полиэлектролитов. – Алма ата, 1987. – 110с.
690306
  Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. / Ю.С. Липатов. – К., 1980. – 260с.
690307
  Тарасов Валерий Васильевич Межфазные явления и кинетика экстракции неорганических веществ : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Тарасов Валерий Васильевич; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1980. – 44л.
690308
  Демлов Э. Межфазный катализ / Э. Демлов, З. Демлов. – М, 1987. – 485с.
690309
  Вебер В. Межфазный катализ в ворганическом синтезе / В. Вебер, Г. Гокель. – Москва : Мир, 1980. – 327 с.
690310
   Межфазный катализ. Химия, катализаторы и применение. – М, 1991. – 159с.
690311
  Бондаренко Б.И. Межфазный углеродообмен: термодинамика и процессы переноса / Б.И. Бондаренко, Б.С. Сорока, В.К. Безуглый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа. – Киев : Наукова думка, 2013. – 222, [2] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 209-220. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-1287-5
690312
   Межфазовая граница газ-твердое тело. – Москва : Мир, 1970. – 434 с. – Библиогр. в конце глав
690313
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфрамата и молибдатах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Эльмесов Р.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24 с.
690314
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфраматах и молибдатах щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эльмесов Р.М.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 24л.
690315
  Ляховицкая Л.М. Межфразовая связь и семантика слов с отрицанием / Л.М. Ляховицкая. – Киев, 1974. – 32с.
690316
  Онисовец В.К. Межхозяйственная кооперация в животноводстве / В.К. Онисовец. – М, 1978. – 64с.
690317
  Трубицын О.Н. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция - закономерный этап развития современного села. / О.Н. Трубицын. – М., 1980. – 64с.
690318
  Александров Н.П. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция / Н.П. Александров. – Москва, 1980. – 46с.
690319
  Грекова Н.Я. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : Библиогр. указ. за 1974 - 1982 гг. / Н.Я. Грекова, Л.Г. Романова. – Кишинев, 1984. – 115с.
690320
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в европейских социалистических странах. – Москва : Колос, 1980. – 160 с.
690321
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1978. – 288с.
690322
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1984. – 223с.
690323
  Проценко В.А. Межхозяйственная кооперация и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.А. Проценко. – Кишинев, 1982. – 161с.
690324
  Соловьев Вячеслав Григорьевич Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соловьев Вячеслав Григорьевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
690325
  Соловьев В.Г. Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Соловьев В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 26 с.
690326
  Передрин С.В. Межхозяйственная кооперация и проблемы правового регулирования труда / С.В. Передрин. – Воронеж, 1988. – 174с.
690327
   Межхозяйственная кооперация и социальный прогресс на селе. – К, 1985. – 151с.
690328
  Шалкарбеков Ж. Межхозяйственная кооперация как форма обобществения производства в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Шалкарбеков Ж.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
690329
   Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование - эффективный путь роста производства сельскохозяйственной продукции : Рек. указ. лит. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 61с.
690330
  Седых Ю.В. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / Ю.В. Седых. – М, 1977. – 63с.
690331
  Черняев А.А. др. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / А.А. др. Черняев. – Саратов, 1979. – 95с.
690332
   Межхозяйственное кооперирование в сельском хозяйстве РСФСР. – М, 1975. – 416с.
690333
  Пикулькин Межхозяйственное кооперирование по облуживанию сельскохозяйственных предприятий / Пикулькин, Н.С. Харитонов. – Москва : Колос, 1979. – 320 с.
690334
  Пузановский А.Г. Межхозяйственное производственное кооперирование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пузановский А.Г.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 19л.
690335
   Межхозяйственные связи в АПО района. – К, 1988. – 188с.
690336
  Каралюн В.Ю. Межхозяйственные экономические связи в сельском хозяйстве / В.Ю. Каралюн. – Рига, 1966. – 188с.
690337
  Давалга В.К. Межхозяйственные экономические связи колхозов и совхозов, их роль в развитии общественного производства. (на примере ЛитССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Давалга В.К. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра экон. сел. хоз-ва. – Москва, 1970. – 24 с.
690338
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: расчет / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
690339
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: эксперимент и обсуждение результатов / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
690340
   Межчастичное взаимодействие в жидких металлах. – М, 1979. – 196с.
690341
  Кацнельсон А.А. Межчастичные взаимодействия и своейства металлов / А.А. Кацнельсон, В.С. Степанюк. – Москва, 1987. – 104 с.
690342
   Межшкольные учебно -производственные комбинаты. – М, 1980. – 143с.
690343
  Ровдо И Межъязыковая омонимия в условиях русско-белорусского и белорусско-русского билингвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Ровдо И С.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
690344
  Никонова В.Г. Межъязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
690345
  Таирбеков Б.Г. Межъязыковая транспозиция пословиц и поговорок. (На материале Сочинений В.И.Ленина) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Таирбеков Б.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 21 с.
690346
   Межъязыковое взаимодействие в Волго-Камье. – Чебоксары, 1988. – 140 с.
690347
  Назаров А.И. Межъязыковые взаимодействия при распознавании слов, выражающих абстрактные и конкретные понятия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.123-133. – ISSN 0042-8841
690348
  Лялько Е.П. Межъязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лялько Е. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 215л.
690349
  Грабчиков М С. Межъязыковые омонимы и паронимы / М С. Грабчиков, . – Минск, 1980. – 216с.
690350
   Межъязыковые отношения и языковая политика : капиталистические государства и страны "третьего мира". – Киев : Наукова думка, 1988. – 212 с. – ISBN 5-12-000141-6
690351
  Складчикова Н.В. Межъязыковые отношения метафор. / Н.В. Складчикова. – Кемерово, 1987. – 68с.
690352
  Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике / А.А. Залевская. – Калинин, 1979. – 84с.
690353
  Каика Наталья Евгеньевна Межъязыковые фразеологические соответствия (На материале русского и французского языков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Каика Наталья Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 26л.
690354
  Ляпин В.Г. Межэлектронная корреляция и структура дырочных зон в кристаллах с решеткой алмаза и сфалерита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ляпин В.Г.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1967. – 14л.
690355
  Вершинина Н.В. Межэлементные влияния в рентгенонасыщенном слое и флуоресцентный анализ пленочных образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07+02.00.02 / Вершинина Н.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1987. – 22 с.
690356
  Филин Н.А. Межэлитный конфликт в Иране (1989-2010 гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 0869-1908
690357
   Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАНУ ; Всеукр. ассоц. обшественных орг. "Альраид" ; [ред. кол.: Айбабин А.И., Сидоренко В.А., Коноплев В.В. и др.]. – Симферополь : [Тезис], 2009. – 286 с. – ISBN 978-966-470-019-8
690358
  Зюков А. Межэтнические конфликты в государствах - участниках СНГ // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 121-127. – ISSN 1998-1813
690359
   Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. – М, 1991. – 279с.
690360
  Савинов Л.В. Межэтнические отношения в армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 143-147. – ISSN 0132-1625
690361
  Гужвенко Ю. Межэтнические отношения в Восточном Казахстане // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0321-5075
690362
  Адзиев Х. Межэтнические отношения в Дагестане / Х. Адзиев, Н. Гасанов // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 21-30. – ISSN 0869-44435
690363
  Харченко С.В. Межэтнические отношения в Казахстане: историческое наследие и современное состояние // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 55-58. – ISSN 0132-1625
690364
  Савченко И.В. Межэтнические установки русских студентов г. Москвы // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-65. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются межэтнические установки современного русского студенчества, описаны компоненты данных установок: когнитивный, эмоциональный, конативный. На материалах эмпирического исследования представлен анализ факторов, влияющих на формирование ...
690365
  Богатырев К.А. Межэтнический конфликт в Кыргызстане // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 73-81. – ISSN 1812-8696
690366
  Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-75. – ISSN 0131-2227
690367
  Лялько Е.П. Межязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Лялько Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
690368
  Каика Наталия Евгеньевна Межязыковые фразеологические соответствия (На мат-ле русского и французского языков) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Каика Наталия Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
690369
  Вашанау А. Мезалітычныя матэрыялы са стаянкі Белая Сарока 1 на беларуска - украінскім памежжы / А. Вашанау, В. Ашэйчык // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 57. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
690370
  Стогний Н.И. Мезанизм образования окиси углерода в рудничном воздухе при введении взрывных работ. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стогний Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
690371
  Гольдин И.Д. Мезанизция построения наглядных изображений при разведке и разработке недр / И.Д. Гольдин. – Москва : Недра, 1967. – 184с.
690372
  Фалькович Д.Г. Мездрильщик / Д.Г. Фалькович. – К, 1939. – 36с.
690373
  Ларин О.И. Мезенские сюжеты: Очерки. / О.И. Ларин. – М., 1980. – 254с.
690374
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 76-77
690375
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 150-151 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
690376
   Мезенцев Костянтин Володимирович (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 84-85. – ISBN 966-95774-3-5
690377
  Самойленко Л. Мезенцева Галина Георгіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 250. – ISBN 96966-8060-04-0
690378
   Мезенцева Галина Георгіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 199. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
690379
   Мезенцева Наталія Іванівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 77-78
690380
   Мезенцева Наталія Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 151-152 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
690381
   Мезенцева Наталія Іванівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 85-86. – ISBN 966-95774-3-5
690382
   Мезерницкий, Юрий Полиенович. Выставка произведений. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 22с.
690383
  Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка / И.Г. Шовкопляс. – К., 1965. – 327с.
690384
  Златковская Т.Д. Мезия в 1 и 2 веках нашей эры / Т.Д. Златковская. – М., 1951. – 136с.
690385
  Богатский А.В. Мезо- и макрогетероциклы / А.В. Богатский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 203 с.
690386
  Окунева Г.Л. Мезо- и микробентос открытых прибрежий Южного Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Окунева Г. Л.; ИркутГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
690387
  Гойжевский А.А. Мезо-кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Дис... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Гойжевский А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 327л. – Бібліогр.:л.302-327
690388
  Гойжевский Александр Александрович Мезо-Кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.11 / Гойжевский Александр Александрович; МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 50л.
690389
  Ненашев Н.И. Мезо-кайнозойский магматизм и рудообразование Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – М., 1965. – 168с.
690390
  Пономарев Л.И. Мезоатомные процессы в химических соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Л.И.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
690391
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський долинний морфолітогенез і "долинні формації" Українського щита: теоретичний, гносеологічний і прикладні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-84. – (Географія ; Вип. 41)


  Розвивається запропонована автором у попередніх роботах схема ієрархії давніх похованих долин Українського щита; розглядаються типи долинного морфолітогенезу давніх долин різного рангу. Висувається концепція мезозой-кайнозойських "долинних формацій".
690392
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський осадовий покрив території Волино-Поділля та геоморфологічні моделі його організації / О.О. Комлєв, Н.М. Погорільчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення організації частини геоморфолітосфери, сформованої протягом мезозой-кайнозойського етапу її розвитку. На основі концепції геоморфолітосфери і басейнового типу її організації пропонується і ...
690393
  Возбранна О.М. Мезозой-кайнозойські етапи розвитку рельєфу басейнів річок Самари і Конки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 258-266.
690394
  Павлюк І. Мезозой // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 51-112.
690395
   Мезозой и кайнозой Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1981. – 115с.
690396
   Мезозой и кайнозой Сибири и смежных регионов. Палеонтология, стратиграфия, палеобиогеография. – Новосибирск, 1976. – 128с.
690397
  Вахрамеев В.А. Мезозой Таджикистана / В.А. Вахрамеев, А.В. Пейве, Н.П. Херасков. – Вып.58: Труды экспедиции. 1934 г.: Геология. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 196с.
690398
   Мезозойская и кайнозойская тектоника и магматизм Монголии. – М., 1975. – 308с.
690399
  Ибрагимбеков Максуд Мамедович Мезозойская история : Пьеса в 2-х действиях / Ибрагимбеков Максуд Мамедович. – Москва : Искусство, 1976. – 68с. – (Сегодня на сцене)
690400
   Мезозойская тектоника Забайкалья. – Новосибирск, 1975. – 207с.
690401
   Мезозойская тектоника и магматизм Восточной Азии. – М., 1983. – 232с.
690402
  Боголепов К.В. Мезозойская тектоника Сибири / К.В. Боголепов. – Москва : Наука, 1967. – 328с.
690403
  Желинский В.М. Мезозойская угленосная формация Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1980. – 119с.
690404
  Брик М.И. Мезозойская флора Восточно-Ферганского каменно-угольного бассейна : (папоротники) / М.И. Брик. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 112с.
690405
  Принада В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья / В.Д. Принада; Под ред. Турутановой-Кетовой А.И. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 368с.
690406
  Принада В.Д. Мезозойская флора Забайкалья и ее стратиграфическое распределение : Материалы по геологии и полезным ископаемым восточной Сибири / В.Д. Принада. – Вып .22. – Иркутск : Иркутское Областное Государственное из-во, 1950. – 32с.
690407
  Красилов В.А. Мезозойская флора реки Буреи : Ginkgoales u czekanowskiales / В.А. Красилов; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1972. – 151с.
690408
  Чернышев Б.И. Мезозойские Branchiopoda из Туркестана и Забайкалья / Б.И. Чернышев, 1940. – 46с.
690409
   Мезозойские высшие споровые растения СССР : (справочное руководство). – Москва : Наука, 1980. – 122с.
690410
   Мезозойские голосеменные растения СССР : Справочное руководство. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
690411
  Соболев Мезозойские гранитоидные комплексы юга Яно-Колымской складчатой системы / Соболев, П.П. Колесниченко. – М, 1979. – 180с.
690412
  Соболев А.П. Мезозойские гранитоиды Северо-Востока СССР и проблемы их рудоностости / А.П. Соболев. – М, 1989. – 248с.
690413
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
1. – 1968. – 368с.
690414
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
2. – 1969. – 328с.
690415
  Борсук А.М. Мезозойские и кайнозойские магматические формации Большого Кавказа / А.М. Борсук. – Москва : Наука, 1979. – 299с.
690416
   Мезозойские и кайнозойские озера Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 231 с.
690417
  Пак А.И. Мезозойские и кайнозоские коры выветривания Западного Узбекистана / А.И. Пак. – Ташкент, 1978. – 155с.
690418
  Блом Г.И. Мезозойские и нижнекайнозойские отложения среднего Поволжья и Прикамья. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Блом Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25
690419
  Саркисян С.Г. Мезозойские и третичные отложения Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока / С.Г. Саркисян. – М., 1958. – 339с.
690420
   Мезозойские и третичные отложения центральных областей Русской платформы. – М., 1958. – 282с.
690421
  Добровольская Г.И. Мезозойские конгломераты восточной и центральной частей горного Крыма и их значение для палеогеографии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Добровольская Г.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
690422
   Мезозойские кораллы СССР : сборник. – Вып. 4. – Москва : Наука
Труды II Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – 1970. – 123с.
690423
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойские магматические формации малого Кавказа и связанные с ними эндогенное оруденение / Р.Н. Абдуллаев, Г.В. Мустафаев, М.А. Мустафаев. – Баку, 1988. – 160с.
690424
   Мезозойские озерные бассейны Монголии: Палеогеография, литология, палеобиогеохимия, палеонтология. – Л., 1982. – 212с.
690425
  Желинский В.М. Мезозойские отложения и генетические типы угольных пластов Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1976. – 126с.
690426
  Пирожников Л.П. Мезозойские отоложения архипелага Земля Франца-Иосифа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Пирожников Л.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
690427
  Расницын А.П. Мезозойские перепончатокрылые подотряда Symphyta и эволюция семейства Xyelidae : Автореф... канд. биол.наук: / Расницын А.П.; Палеонтол. ин-т АН СССР. – М., 1967. – 15л.
690428
  Романов Л.Ф. Мезозойские пестроцветы Днестровско-Прутского междуречья / Л.Ф. Романов. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 208с.
690429
  Кормилицын Василий Сергеевич Мезозойские рудные формации Забайкалья. (Систематика и характеристика месторождений, закономерности их размещения и процессы рудообразования) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 130 / Кормилицын Василий Сергеевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
690430
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака / Б.Л. Личков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва Н.Т. Корчак-новицкого, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевского о-ва естествоиспітателей, т.22, с. 89-147


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского студ. кружка исследователей природы
690431
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака // Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил.
690432
  Полянский Б.В. Мезозойские угленосные формации северной окраины мезотетиса / Б.В. Полянский. – М., 1989. – 192с.
690433
  Гудошников В.В. Мезозойские, кайнозойские отложения и коры выветривания Орского Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Гудошников В.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23
690434
  Комаров Ю.В. Мезозойский внегеосинкинальный магматизм Западного Забайкалья / Ю.В. Комаров. – Новосибирск, 1972. – 156с.
690435
  Киселев А.И. Мезозойский вулканизм Западного Забайкалья : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Киселев А.И.; Иркутский гос. ун-т. АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 25л.
690436
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм северо-восточной части Малого Кавказа : (общегеол. вопросы и вулканич. циклы) / Р.Н. Абдуллаев ; Акад. наук АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : АН АзССР, 1963. – 228 с., [3] л. черт. карты : ил., карты. – Библиогр.: с. 219-225
690437
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... Доктора геол-минарал.наук: / Абдуллаев Р.Н.; Ком высш.и сред.спец.образования СМ Азербайджана. – Баку, 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
690438
  Оболенская Р.В. Мезозойский магматизм Алтае-Саянской складчатой области / Р.В. Оболенская. – Новосибирск, 1983. – 48с.
690439
  Соловьев Н.С. Мезозойский магматизм западной части Урулюнгуйской структурной зоны и некоторые общие вопросы магматизма Юго-Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Соловьев Н.С.; ВНИИ геологии. – Л., 1968. – 21л.
690440
  Ляшкевич З.М. Мезозойский магматизм и геодинамика Причерноморско-Крымской нефтегазоносной провинции / З.М. Ляшкевич, О.М. Яцожинский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 109-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
690441
  Дук Г.Г. Мезозойский магматизм и метаморфизм зоны сочленения Джугджуро-Становой и Монголо-Охотской складчатых областей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Дук Г.Г.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Ленинград, 1968. – 19л.
690442
  Хоренян Римма Арутюновна Мезозойский магматизм северо-западной части Цахкуняцкого антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Хоренян Римма Арутюновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 28л.
690443
  Цветков А.А. Мезозойский магматизм центральной части Северного Кавказа / А.А. Цветков. – М, 1977. – 183с.
690444
  Благонадеждин Б.И. Мезозойский рудный комплекс станового хребта / Б.И. Благонадеждин, Ю.С. Ляховкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 1990. – 116с.
690445
   Мезозойский тектогенез. – Магадан, 1971. – 320с.
690446
  Горячев А.В. Мезозойско-кайнозойская структура / А.В. Горячев. – М, 1959. – 180с.
690447
   Мезозойско-кайнозойские комплексы Предкавказья. – М., 1988. – 91с.
690448
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.1 : Альпийско-Гималайские складчатые области. – 1977. – 453с.
690449
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.2 : Циркумтихоокеанские и Карибские складчатые области. – 1977. – 478с.
690450
   Мезозойско-кайнозойский вулканизм и этапы геодинамической эволюции Центральной и Восточной Арктики / Н.Л. Добрецов, В.А. Верниковский, Ю.В. Карякин, Е.А. Кораго, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1126-1144 : рис. – библиогр.: с. 1140-1144. – ISSN 0016-7886
690451
  Ібрагімбеков М. Мезозойська історія / М. Ібрагімбеков. – Київ, 1975. – 87с.
690452
  Ларичева И.П. Мезоиндейские культуры Северной Америки / И.П. Ларичева. – Новосибирск, 1986. – 223с.
690453
  Молокова О.Ф. Мезоконцепт СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як структурний компонент текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ (на матеріалі псевдоавтобіографії П. Модіано) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 257-268


  Статтю присвячено дослідженню текстового мезоконцепту СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як ієрархічного складника текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ у концептуальному просторі псевдоавтобіографічної прози П. Модіано. У результаті дослідження виявлено, що основною ...
690454
  Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1983. – 295 с.
690455
   Мезолит Верхнего Приангарья : [сб. статей]. – Иркутск
Ч. 1 : Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Индинского районов. – 1971. – 242 с.
690456
   Мезолит Верхнего Приангарья : сб. науч. тр. – Иркутск
[Ч. 2] : Памятники Иркутского района. – 1980. – 140 с. + 1 альбом илл. – Приложение: Иллюстрации (63 с.)
690457
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма / Л.Г. Мацкевой. – К., 1977. – 180с.
690458
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Керченского полуострова : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Мацкевой Л.Г.; Ин-т археологии АН СССР. – Москва-Ленинград, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
690459
  Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 16-27. – ISSN 1563-0102
690460
  Зализняк Л.Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья / Л.Л. Зализняк. – К, 1984. – 119с.
690461
  Копытин Вячеслав Федорович Мезолит Юго-Восточной Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Копытин Вячеслав Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. Ин. археологии. – Л., 1977. – 24л.
690462
  Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала / Г.Н. Матюшин. – М., 1976. – 368с.
690463
   Мезолитическая культура Причерноморья Кавказа : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Церетели З. Д,; Церетели З. Д,; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногра. – Тбилиси, 1970. – 32л.
690464
   Мезолитические памятники Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 232с.
690465
  Залізняк Л.Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
690466
  Телегін Д.Я. Мезолітичні памьятки України / Д.Я. Телегін. – К., 1982. – 251с.
690467
  Пишняк Д.В. Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности / Д.В. Пишняк, В.М. Шпиг // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
690468
  Петров В.И. Мезомасштабная структура полей радиоэха конвективных облаков на бризовых фронтах в Северо-Западном Причерноморье : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 69-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
690469
  Капитанова Т.П. Мезомасштабные волны в струйных течениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Капитанова Т.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
690470
  Шелковников М.С. Мезометеорологические процессы в горных районах и их влияние на полеты воздущных судов / М.С. Шелковников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 208с.
690471
  Клинов Ф.Я. Мезометеорология воздушного бассейна Москвы / Ф.Я. Клинов. – М., 1991. – 344с.
690472
  Герштейн С.С. Мезомолекулярные процессы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 1142 / Герштейн С.С.; Объед.ин-тд ядерных исследований. – Дубна, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
690473
  Целлнер В. Мезон-мезонное взаимодействие при малых энергиях : Автореф... канд. физ.матнаук: / Целлнер В.; ОИЯИ, Лаб. теор. физ. – Дубна, 1961. – 7л.
690474
  Мещеряков В.А. Мезон-неуклонное рассеяние при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мещеряков В.А.; Объед.ин-т ядреных исслед. – Дубна, 1962. – 10л.
690475
  Махлевич Я.Л. Мезонин у Нарзана / Я.Л. Махлевич. – Ставрополь, 1983. – 192с.
690476
  Гаврилова Т.О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 330-336. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
690477
  Паули В. Мезонная теория ядерных сил : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 79с.
690478
  Ким Е. Мезонные атомы и ядерная структура / Е. Ким. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224с.
690479
  Швебер С.С. Мезоны и поля / С.С. Швебер, Г. Бете, Ф. Гофман; Пер. с англ. В.Б. Байера; Под ред. И.Е. Тамма. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Поля. – 1957. – 488с.
690480
  Бете Г. Мезоны и поля : пер. с англ. / Г. Бете, Ф. Гофман. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Мезоны. – 1957. – 515 с.
690481
   Мезопористые органокремнеземы с мостиковыми арилсульфокислотными группами в алкилировании изобутилена этанолом / С.В. Гринь, С.А. Алексеев, Ю.Н. Кочкин, А.В. Мисчанчук, В.Г. Ильин // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 364-371. – ISSN 0497-2627
690482
  Балан П.Г. Мезостигматичні та орибатоїдні кліщі (acari: mesostigmata, oribatei) соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Проведено вивчення видового складу та щільності населення мезостигматичних та орибатоїдних кліщів грунту і підстилки соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження. Для контролю встановили видовийсклад та щільність населення цих кліщів Шацького ...
690483
  Исаев А.А. Мезоструктура полей осадков по данным густой сети и некоторые вопросы ее практического использования. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Исаев А.А.; МГУ. географ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
690484
  Косинская Е.К. Мезотениевые и гонатозиговые водоросли / Е.К. Косинская. – Москва-Ленинград, 1952. – 1-164с.
690485
  Веншев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Веншев В. П.; Мин-во образования СРФСР, Саратовский гос. пед. ин-т им. К. А. Федина. – Саратов, 1990. – 116л. – Бібліогр.:л.101-116
690486
  Вешнев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вешнев В.П.; КГУ. – К., 1990. – 12л.
690487
  Макарова А.П. Мезофильные молочнокислые бактерии растительных субстратов Прибайкалья : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.07 / Макарова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
690488
  Альфонсо Мейашшер акоб / Альфонсо. – Москва, 1983. – 266с.
690489
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 16-130. – ISSN 0320-8370
690490
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 3-50. – ISSN 0320-8370
690491
  Золотарев Д. Мейер. Простой сибиряк = Отечественное светское изобразительное искусство начиналось с портрета, а в Сибири - с пейзажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3 (271). – С. 26-30. – ISSN 0869-8171


  Егор Егорович Мейер (1822-1867) был одним из пионеров по запечатлению красками на холстах красот Сибири. В 1839 году он стал вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств
690492
  Соллертинский И.И. Мейербер. (1791-1864) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 31с.
690493
   Мейерберг, барон. Б.М. и его путешествие по России, 1827
690494
  Дувакин В. Мейерхольд - "великий и ужасный" / В. Дувакин, В. Ардов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 4. – С. 296-355. – ISSN 0042-8795
690495
  Волков Н.Д. Мейерхольд / Н.Д. Волков. – Москва-Ленинград
2. – 1929. – 494с.
690496
  Рудницкий К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М., 1981. – 425с.
690497
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – М.
Т. 1. – 1990. – 284с.
690498
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – М.
Т. 2. – 1990. – с.
690499
  Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр / И.Д. Гликман. – Л, 1989. – 349с.
690500
  Васильев Ю.Р. Меймечит-пикритовые ассоциации Сибири, Приморья и Камчатки (сравнительный анализ, вопросы петрогенезиса) / Ю.Р. Васильев, М.П. Гора // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1211-1225 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1223-1225. – ISSN 0016-7886
690501
  Короткий В.А. Мейнерт Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 211. – ISBN 966-06-0393-2
690502
   Мейнонг (Meinong) Алексіус фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 822. – ISBN 966-316-069-1
690503
  Божков О.Б. Мейнстрим и боковые течения современной социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 141-148. – ISSN 0132-1625
690504
  Ганьківська О. Мейнстрим і манівці українського гендеру / О. Ганьківська, А. Сальникова // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-17
690505
  Шестопал М. Мейнстрім - журнал прогреса / М. Шестопал. – Київ, 1958
690506
  Ижболдина Л.А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли) / Л.А. Ижболдина. – Иркутск : Иркутский университет, 1990. – 176 с.
690507
  Константинов А.В. Мейоз / А.В. Константинов. – Минск, 1971. – 180 с. : ил.
690508
  Бутлер С Г. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII века в собрании Эрмитажа : каталог / К. Бутлер. – Ленинград : Аврора, 1977. – 33 с.
690509
   Мейсенский фарфор. – Москва, 1984. – 13с.
690510
  Юхимец Г. Мейсенский фарфор: подлинники и подделки // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 82-86.
690511
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.77 - 132. – (Библиотека зарубежного детектива)
690512
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 77-132. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
690513
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 528с.
690514
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – 383с. – В изд. также: Способ убийства/Э.Макбейн, Невадская кровь. Невадский газ/Р.Чандлер. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
690515
  Менделе Мейсос Бенюмен. Агулише : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 10. – 1918
690516
   Мейш Володимир Федорович (до 60-річчя з дня народження) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 113. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
690517
  Пивовар С.Ф. Мекка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 236-237. – ISBN 966-642-073-2
690518
  Лягушкин Виктор Мекка пещерного дайвинга. Пять тысяч метров под землей. Любопытство и страх / Лягушкин Виктор, Семенов Михаил, // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 86-97 : фото
690519
  Бикбаев Р. Мекка: кульминация палестинской драмы. Будет ли развязка? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670
690520
  Семиволос І. Мекканський Альянс заради єдності та миру // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 0868-8273
690521
  Такач Золтан Мекреты змей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 22 : фото
690522
  Колодиева С.В. Мексика - жизнь и легенды // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 4 (38). – С. 164-173


  Выставка в Музее имени Н.К. Рериха современного прикладного и изобразительного искусства Мексики
690523
  Белый Э.Л. Мексика - Израиль: отношения на основе прагматизма // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 46-50. – ISSN 044-748Х
690524
  Боровков А.Н. Мексика - Россия: эволюция избирательных систем. Сравнительный анализ // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 0444-748Х
690525
  Гончаров А.Н. Мексика / А.Н. Гончаров. – Москва, 1955. – 46с
690526
  Оссовский П.П. Мексика / П.П. Оссовский. – М., 1965. – 56с.
690527
  Клесмет О. Мексика / О. Клесмет. – Москва : Мысль, 1969. – 183с.
690528
  Гончар Б.М. Мексика : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 440-441
690529
  Гончар Б.М. Мексика : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 441
690530
  Максименко Л.Н. Мексика / Л.Н. Максименко. – М., 1983. – 157с.
690531
   Мексика : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 97-103 : Карта
690532
   Мексика // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 1 : Карта
690533
   Мексика : капитализм и общество. – М, 1990. – 190с.
690534
   Мексика : тенденции экономического и социально-политического развития. – М, 1983. – 389с.
690535
  Яковлев П.П. Мексика 2014 г. Реформы на фоне кровавой драмы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 12-28. – ISSN 0044-748Х
690536
  Тучнин Р.А. Мексика без экзотики / Р.А. Тучнин. – М., 1963. – 127с.
690537
  Сарапин Игорь Павлович Мексика в межамериканских отношениях (конец 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Сарапин Игорь Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 210л. – Бібліогр.:л.192-210
690538
  Сарапин И.П. Мексика в мехамериканских отношения (конец 70-х-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Сарапин И. П.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 23л.
690539
  Ватульян В.А. Мексика в системе межамериканских отношений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ватульян В.А.; Ин-т Латин. Америки. – М, 1974. – 24л.
690540
  Шевалье М. Мексика до настоящей экспедиции : Статья // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 70 с.
690541
  Соков И.А. Мексика и Канада на рубеже XXI века: новые возможности для расширения сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-82. – ISSN 044-748Х
690542
  Рогофф Кенет Мексика лише хороша? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 9
690543
  Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории / А.Ф. Шульговский. – М., 1967. – 348с.
690544
  Симаков Ю.П. Мексика олимпийская / Ю.П. Симаков. – М, 1967. – 80с.
690545
  Дельгадо Сумано Хорхе Мексика становится доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
690546
  Донский Г. Мексика, Куба, Аргентина / Г. Донский. – Москва, Ленингрпад : Московский рабочий, 1929. – 141 с.
690547
  Моротская Стелла Мексика, Чиуауа. Огонь в сосудах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 30-41 : фото
690548
  Машбиц Я.Г. Мексика. / Я.Г. Машбиц. – М., 1958. – 23с.
690549
  Ивлева Т.Н. Мексика. Водное хозяйство и эконом. развитие / Т.Н. Ивлева. – М., 1973. – 210с.
690550
  Исакина Юлия Мексика. Все будет чиуауа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 80-87 : фото
690551
  Машбиц Я.Г. Мексика. Гватемала. Гондурас. Британский Гондурас. Никарагуа. Коста-Рика. Панама. Сальвадор / Я.Г. Машбиц. – М., 1958. – 54с.
690552
  Пейрар Мишель. Сессини Жером Мексика. Жизнь под прицелом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 132-142 : фото. – ISSN 1029-5828
690553
  Сидоренко Віктор Мексика. І мертвим і живим : Modus vivendi / Сидоренко Віктор, Йокан Петер, Родригес Едвін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-89 : Фото
690554
  Полюхович Юрій Мексика. Кістяні чаклуни Паленке / Полюхович Юрій, Талах Віктор, Стюфляев Максим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 100-105 : фото
690555
  Нечинская Мария Мексика. Коати // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 23 : фото
690556
  Косинська Юлія Мексика. Конкістадори на авто : вояж-колекція / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 70-76 : Фото
690557
   Мексика. Остро, еще острее... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 64-67 : фото
690558
  Раскин Александр Петрович Мексика. Страны Центральной Америки : Рекоменд. библиогр. указ. / Раскин Александр Петрович, Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1985. – 121с. – (Страны и народы мира)
690559
  Дудкін Іван Мексика. Територія екзотики : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-41 : Фото
690560
  Машбиц Я.Г. Мексика. Экон-геогр. характеристика. / Я.Г. Машбиц. – М., 1961. – 298с.
690561
   Мексика.Политика.Экономика.Культура. – М, 1968. – 356с.
690562
  Лапшев Е.Г. Мексика: борьба за независимость и социальный прогресс. / Е.Г. Лапшев. – М., 1977. – 64с.
690563
  Школяр Н.А. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 7-16. – ISSN 044-748Х
690564
  Андрианова О.В. Мексика: европейское направление внешней политики в начале XXI в. / О.В. Андрианова, Л.В. Хадорич // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 30-40. – ISSN 0044-748Х
690565
  Дашивец Илья Мексика: Как послать к черту зиму // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 86-92 : фото
690566
  Визгунова Ю.И. Мексика: метаморфозы демократии // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 044-748Х
690567
  Пузикова Л Мексика: між минулим і майбутнім / Л Пузикова, Р. Козунова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 16-19
690568
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-43
690569
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 36-40
690570
  Шишков А.С. Мексика: от власти каудильо к власти закона // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х
690571
   Мексика: райское наслажденье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 30-35 : фото
690572
  Визгунова Ю.И. Мексика: стратегия обновления и общество // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С.32-43. – ISSN 044-748Х
690573
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – М.-Л, 1937. – 47с.
690574
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Рязань, 1960. – 151с.
690575
   Мексиканец : детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18. – ISSN 1029-5828
690576
  Травен Б. Мексиканская абра / Б. Травен. – Л, 1937. – 356с.
690577
  Солдатова А.Е. Мексиканская модель поликультурного образования = История формирования и особенности современного этапа развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-87. – ISSN 044-748Х


  В статье выделяются основные этапы формирования концептуальной базы поликультурного образования в Мексике, исследуется нормативно-правовая основа, обозначены основные формы его внедрения. Автор анализирует причины возникновения проблем в ходе ...
690578
  Асташенков А.А. Мексиканская нарковойна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 044-748Х
690579
   Мексиканская повесть. – М, 1985. – 352с.
690580
  Альперович М.С. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и политика США / М.С. Альперович, Б.Т. Руденко. – Москва, 1958. – 330с.
690581
   Мексиканская экспедиция 1862 и 63 г. // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 57 с. : 2 карты
690582
   Мексиканские встречи. – М, 1976. – 157с.
690583
   Мексиканские легенды. – Москва : Высшая школа, 1967. – 108с.
690584
  Телевной Игорь Мексиканские мультики // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 58-63 : фото
690585
   Мексиканские рассказы. – М, 1960. – 182с.
690586
   Мексиканские рассказы. – Л, 1982. – 351с.
690587
  Чичеков В.М. Мексиканские рассказы. / В.М. Чичеков. – М., 1966. – 159с.
690588
  Эйзенштейн С.М. Мексиканские рисунки Эйзенштейна / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1969. – 18с.
690589
   Мексиканские Соединенные Штаты. – М, 1986. – 476с.
690590
  Воронов Ю.Н. Мексиканский каучуковый куст - гуаюла / Ю.Н. Воронов. – Ленинград : ВИПБНК, 1928. – 59с.
690591
   Мексиканский реалистический роман ХХ века. – М, 1960. – 167с.
690592
  Кутейщикова В.Н. Мексиканский роман. Формирование. Своеобразие. Современный этап / В.Н. Кутейщикова. – М., 1971. – 335с.
690593
  Дьякова Л.В. Мексиканское меньшинство в США: особенности происхождения и эволюция сомосознания // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.73-88. – ISSN 044-748Х
690594
  Кідрук Максим Мексиканські хроніки : фрагменти роману / Закінчення. Поч. у №№ 5, 6, 7, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 79-108. – ISSN 0130-321Х
690595
  Андреєва О.М. Мексиканці у Сполучених Штатах Америки / О.М. Андреєва, Т. Леонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 301-304.
690596
  Синельников Сергей Мексиканцы дают добро : Сферы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 62-67 : Фото
690597
  Скиба І.І. Мексіка і три Мехіко / І.І. Скиба. – Київ, 1967. – 105с.
690598
   Мексіканські прислів""я та приказки. – К, 1988. – 106с.
690599
  Кідрук Максим Мексіканські хроніки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 58-60
690600
  Сабитов Н. Мектебы и медресе у казахов / Н. Сабитов. – Алма-Ата, 1950. – 44с.
690601
  Борзунов В.М. Мел / В.М. Борзунов. – М., 1962. – 1-31с.
690602
   Мел и палеоген Ферганы. – Л, 1936. – 48с.
690603
  Говоров К.А. Меланезия : Автореф... кандид. географич.наук: / Говоров К.А.; Министерство просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Симферополь, 1951. – 20 с.
690604
  Жданова Н.Н. Меланинсодержащие грибы в экстремальных условиях / Н.Н. Жданова, А.И. Василевская. – Киев, 1988. – 193с.
690605
  Полякова А. Меланін: новий засіб профілактики раку шлунка? / А. Полякова, О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні рак є другою провідною причиною смертності людей після хвороб серця. Тому профілактика передракових захворювань є актуальною проблемою, далекою від вирішення. Останнім часом отримані дані про фармакотерапевтичні ефекти меланіну при ...
690606
  Максим"юк Г. Меланія Байлова // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 127-129. – ISSN 2224-0926
690607
  Макевич І. Меланія Бордун - дослідниця українського духовенства XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 788-796. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається життєвий шлях та наукова діяльність учениці Михайла Грушевського, дослідниці соціокультурної історії українського духовенства другої половини XVIII ст. Проаналізовано науковий доробок М. Бордун, розкрито її "творчу лабораторію" ...
690608
  Ревуцький Д. Меланія Овдієвна Загорська, спіробітниця Лисенкова / Д. Ревуцький. – 73-116 с.
690609
  Стайн Г. Меланкта: Кожній своє : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 3-77. – ISSN 0320-8370
690610
  Зенова Г.М. Меланоидные пигменты почвенных актиномицетов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зенова Г.М. ; МГУ. – Москва, 1966. – 30 с.
690611
  Тетмайер К. Меланхолия / К. Тетмайер; Пер. с пол. Ел. фон-Витторф. – Санкт-Петербург : [В. Ломов]. – 63 с. – (Художественная библиотека ; [№ 7])
690612
  Якунина Е. Меланхолия. Гений и безумие Запада // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-19
690613
  Костюк В. Меланхолійна реставрація уявного чужинця у "Дванадцяти обручах" Ю. Андруховича // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 87-95. – ISBN 978-966-8518-96-6
690614
  Кобилянська О.Ю. Меланхолійний вальс / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1968. – 70с.
690615
  Гундорова Т. Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 5-44. – ISBN 978-966-8518-96-6
690616
   Мелатонінзалежні зміни протеїназної активності ядер тимусу та селезінки щурів / Л.О. Конопліч, Е.Р. Степанська, Л.М. Калинська, К.О. Скрипка, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив мелатоніну на розщеплення пістонів Н1 під дією ядерних протеїназ інтактних і стресованих щурів. Зміни в розщепленні пістонів Н1 ядер селезінки і тимусу щурів під впливом мелатоніну і подальшого стресу вказують на можливість залучення цих ...
690617
  Біловус Н.Ю. Мелентій Смотрицький - український полеміст і педагог // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 20-23
690618
  Яременко П.К. Мелентій Смотрицький : життя і творчість : монографія / П.К. Яременко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 160 с.
690619
  Гудзик К. Мелетій Смотрицький - публіцист, учений і патріот // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 367-376. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
690620
  Миненко Ю. Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 57-62. – ISSN 2305-5898
690621
  Львова К.О. Мелетій Смотрицький і його "Тренос" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 286-291
690622
  Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця 16 - початку 17 ст. / Петро Кралюк. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. – 208 с. : іл.
690623
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (07.10.1951-14.11.2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
690624
  Мелещенко О. Мелещенко Олександр Костянтинович : [автобіографія] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 184-185. – ISBN 978-966-2726-03-9
690625
  Чернышева Е.А. Мелилититы в толще щелочных вулканитов банки горриндж (юго-запад Португалии) / Е.А. Чернышева, Г.С. Харин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 60-68 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
690626
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – М., 1972. – 214с.
690627
   Мелиоративная география. – Москва, 1973. – 84 с.
690628
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1980. – 288с.
690629
  Аношко В.С. Мелиоративная география / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 254с.
690630
  Дьяконов К.Н. Мелиоративная география : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "География" / К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко. – Москва : Московский университет, 1995. – 254с. – ISBN 5-211-03382-5
690631
  Аношко В.С. Мелиоративная география Белоруссии : Учебное пособие / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 239с.
690632
  Владимиров А.Г. Мелиоративная гидрогеология : Мелиоративно-гидрогеологические исследования и мероприятия в засушливой зоне / А.Г. Владимиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 176с.
690633
  Кац Д.М. Мелиоративная гидрогеология : Учебное пособие / Д.М. Кац, В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1981. – 296с.
690634
  Муромцев Н.А. Мелиоративная гидрофизика почв : Методы исследования, гидрофизические закономерности, регулирование водного режима почв и растений / Н.А. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 272с.
690635
  Горев Л.Н. Мелиоративная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1984. – 256с. : ил.70 + Табл.48. – Библ.:120 назв.
690636
  Тактаев А.А. Мелиоративная кооперация УзССР и ее роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Тактаев А.А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 24л.
690637
  Гриценко Елена Сергеевна Мелиоративная лексика в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гриценко Елена Сергеевна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
690638
  Адаменко В.Н. Мелиоративная микроклиматология / В.Н. Адаменко. – Ленинград, 1979. – 184с.
690639
  Тютюнник Д.А. Мелиоративная оценка территориальной дифференциации агрометеорологических условий УССР и их динамики : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Т.А. Шумило // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
690640
   Мелиоративно-гедротехнические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1985
690641
   Мелиоративно-гедротехнические условия западного причерноморья СССР. – Кишинев, 1979
690642
  Иванов А.Ф. Мелиоративно-гедротехническое строительство в колхозах и его кредитование Сельхозбанком СССР. / А.Ф. Иванов. – М., 1941. – 68с.
690643
  Баер Р.А. Мелиоративно-гидрогеологические особенности существующего и перспективного орошения на лебовережье Нижнего Днепра. : Дис... канд. геолого-минер.наук: / Баер Р.А. ; Укр. н-и. ин-т гидротехники и мелиорации. Гидрогеолого-мелиорат. экспед. – К.-Н.Каховка, 1965. – 294 л. – Бібліогр.:л.267-294
690644
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменений при орошении : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.06 / Хмельницкая Нина Леонтьевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
690645
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменения при орошении : Дис... канд. геолог.наук: / Хмельницкая Нина Леонтьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 236л. – Бібліогр.:л.209-236
690646
  Алексеевский В.Е. Мелиоративно-гидрогеологическое районирование осушаемых территорий Юго-Западной части Припятского Полесья : Автореф... канд. геол.минерал.наук: / Алексеевский В. Е.; АН БССР, Объед. совет Лаборат. геохим. пробл. и Беолрус. науч. иссл. геол.-разв. ин-та. – Минск, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
690647
  Молчанова Е.Я. Мелиоративное действие постоянного электрического тока на почвы различных типов засоления. : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Молчанова Е.Я.; МГУ. Каф. физики и мелиорации почв ф-та Почвоведения. ВНИИ гидротехники и мелиорации. – М., 1973. – 24л.
690648
  Ярмизин Д.В. и др. Мелиоративное земледелие / Д.В. и др. Ярмизин. – М., 1966. – 424с.
690649
  Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение : Учебное пособие / В.Б. Михно. – Воронеж, 1984. – 244с.
690650
  Розов Л.П. Мелиоративное почвоведение / Л.П. Розов. – М, 1936. – 494с.
690651
  Астапов С.В. Мелиоративное почвоведение : Практикум / С.В. Астапов. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 367с.
690652
  Богданов В.Л. Мелиоративное почвоведение и земледелие / В.Л. Богданов, Г.Н. Кислякова. – Москва : Колос, 1992. – 224с.
690653
   Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии : Учебное пособие для студ. вузов / С.Т. Вознюк, П.К. Кузьмич, В.Г. Крыштоф, Т.Н. Кириенко, В.А. Олиневич; Под ред. С.Т. Вознюка, П.К. Кузьмича. – Львов, 1984. – 264с.
690654
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1960. – 422с.
690655
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1964. – 472с.
690656
  Баер Р.А. Мелиоративные-гидрогеологические особенности районов существующего и перспективного орошения на левобережье Нижнего Днепра : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Баер Р.А.; КГУ. – К, 1966. – 22л.
690657
   Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 232с.
690658
  Шнейдер В.А. Мелиоративные и строительные машины / В.А. Шнейдер, Н.А. Тищенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 463с.
690659
   Мелиоративные мероприятия на орошаемых землях. – Москва, 1957. – 240 с.
690660
  Левенец М.В. Мелиоративные особенности подзолисто-глеевых малоокульутренных тяжелосуглинковых почв, на ленточных глинах Ленинградськой области : Автореф... канд. биол..наук: / Левенец М. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 15л.
690661
   Мелиоративные проблемы. – Киев, 1991. – 230 с.
690662
  Козловский Ф.И. Мелиоративные проблемы освоения пойм степной зоны / Ф.И. Козловский, Э.А. Корнблюм. – М, 1972. – 220с.
690663
   Мелиоративные строительные и лесные тракторы. – Минск : Ураджай, 1989. – 335с.
690664
  Марков П.В. Мелиоративный кадастр СССР / П.В. Марков. – М., 1963. – 408с.
690665
  Богушевский А.А. Мелиорации в зоне многолетней мерзлоты / А.А. Богушевский. – Москва : Колос, 1974. – 253с.
690666
  Каценеленбаум З.С. Мелиорации. / З.С. Каценеленбаум. – 4-е изд., перераб. – М., 1922. – 345с.
690667
  Кудрин Б.А. Мелиорацию - на службу сельскому хозяйству. / Б.А. Кудрин. – М., 1970. – 16с.
690668
   Мелиорация - агропромышленному комплексу. – Ленинград, 1990. – 130 с.
690669
  Каценеленбаум З.С. Мелиорация / З.С. Каценеленбаум. – 3-е изд., перераб. – М., 1919. – 416с.
690670
   Мелиорация в СССР. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Новое в жизни. науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Науки о Земле)
690671
  Марков Г.С. Мелиорация заболоченых пойм / Г.С. Марков. – М, 1956. – 110с.
690672
   Мелиорация засоленных земель на Северном Кавказе. – Москва, 1987. – 78 с.
690673
   Мелиорация засоленных и солонцевых почв. – М, 1967. – 100с.
690674
  Беседнов Н.А. Мелиорация засоленных почв / Н.А. Беседнов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 148с.
690675
  Рабочев И.С. Мелиорация засоленных почв среднего течения Аму-Дарьи / И.С. Рабочев. – Ашхабад, 1964. – 256с.
690676
  Башкин П.Б. Мелиорация земель - верный путь повышения эффективности сельскохозяйственного производства / П.Б. Башкин. – Омск, 1966. – 18с.
690677
  Ерхов Н.С. Мелиорация земель / Н.С. Ерхов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 317с.
690678
  Максимчук В.Л. Мелиорация земель в зоне влияния водохранилищ с учетом рационального природопользования / В.Л. Максимчук, В.С. Перехрест // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 59-63. – Бібліогр.: 1 назва
690679
   Мелиорация земель в зоне влияния равнинных водохранилищ. – Москва : Колос, 1974. – 255с.
690680
   Мелиорация земель Вологородской области. – М, 1987. – 134с.
690681
  Нестеренко И.М. Мелиорация земель Евпропейского Севера СССР / И.М. Нестеренко. – Л., 1979. – 360с.
690682
  Крюкялис Л.Т. Мелиорация земель и ее влияние на дифференциальную ренту в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Крюкялис Л.Т.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 13л.
690683
   Мелиорация земель и использование водных ресурсов Сибири. – Новосибирск, 1989. – 138с.
690684
   Мелиорация земель и эффективность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1986. – 118 с.
690685
   Мелиорация земель низовьев рек Аральского региона. – Ташкент, 1988. – 157с.
690686
  Шубладзе К.К. Мелиорация земель. Мелиорация земель - основа науч.-технич. революции в сел. хоз-ве. / К.К. Шубладзе. – М., 1970. – 120с.
690687
   Мелиорация и водное хозяйство. – К
68. – 1965. – 95с.
690688
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
6. – 1984. – 409с.
690689
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
3. – 1985. – 448с.
690690
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
4. – 1985. – 448с.
690691
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 68. – 1988
690692
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 71. – 1989
690693
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 74. – 1991
690694
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 75. – 1991
690695
   Мелиорация и водное хозяйство : Справочник. – Москва
Том 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1992. – 287с.
690696
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 77. – 1992
690697
   Мелиорация и водное хозяйство : Межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 78. – 1993
690698
   Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник : Справочник. – Москва : Агропромиздат
Т. 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1990. – 415с. : Ил.
690699
   Мелиорация и использование мелиорируемых земель в Нечерноземной зоне РСФСР : Сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 64с.
690700
   Мелиорация и использование орошаемых земель степной зоны : Сборник научных трудов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 240с. : Табл. 120, ил. 13
690701
  Лазарчук Н.А. Мелиорация и урожай / Н.А. Лазарчук, Г.С. Потоцкий. – Киев : Урожай, 1986. – 151с.
690702
  Ковриго П.А. Мелиорация климата почв осушаемых территорий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковриго П.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 31л.
690703
   Мелиорация ландшафтов. – Москва, 1988. – 184 с.
690704
  Малышев Ф.А. Мелиорация легких почв торфом. / Ф.А. Малышев. – Минск, 1989. – 159с.
690705
   Мелиорация на Украине. – Киев : Урожай, 1979. – 365с.
690706
   Мелиорация на Украине. – 2-е изд., доп. и перер. – Киев : Урожай, 1985. – 376с.
690707
  Щербаков Б.В. Мелиорация песков и их использование в совхозно-колхозном строительстве / Б.В. Щербаков. – Москва, 1931. – 72 с.
690708
  Зайдельман Ф Мелиорация почв / Ф Зайдельман. – Москва : МГУ, 1987. – 303с.
690709
  Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальн. 013000 "Почвоведение" / Ф.Р.Зайдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 448с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04801-6
690710
   Мелиорация почв в районах земледелия. – М, 1937. – 11с.
690711
   Мелиорация почв в СССР. – Москва, 1971. – 212 с.
690712
  Карнаухов Н.И. Мелиорация почв. (Учеб. пособие). / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1977. – 89с.
690713
  Черкасов А.А. Мелиорация почвы. / А.А. Черкасов. – М., 1951. – 40с.
690714
  Зацепина Т.Н. Мелиорация сельскохозяйственных земель: Теория и практика правового регулирования / Т.Н. Зацепина. – Минск, 1991. – 120с.
690715
   Мелиорация солонцов в СССР. – Москва, 1953. – 546 с.
690716
  Новикова А.В. Мелиорация солонцов Крыма / А.В. Новикова. – Симферополь, 1953. – 60с.
690717
  Карнаухов Н.И. Мелиорация солонцов: Учеб. пособие. / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1980. – 95с.
690718
  Кожевников А.И. Мелиорация степных высококарбонатных малонатриевых солонцов черноземной зоны Кустанайской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Кожевников А.И.; Ан Азерб.ССР. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
690719
   Мелиорировать- значит улучшать. – Москва, 1977. – 96 с.
690720
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе / П. Хучуа. – Тбилиси, 1952. – 140с.
690721
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе : жизнь и творчество / П. Хучуа. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 139 с.
690722
  Михайлов Б.Д. Мелитополь - медовый город: путеводитель-справочник / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1990. – 92с.
690723
   Мелитополь. – К, 1983. – 143с.
690724
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1978. – 80с.
690725
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Днепропетровск, 1980. – 95с.
690726
  Тереножкин А.И. Мелитопольский курган / А.И. Тереножкин, Б.Н. Мозолевский. – Киев, 1988. – 260с.
690727
  Авдеев Ю.К. Мелихово : музей-усадьба А.П. Чехова : путеводитель / Ю.К. Авдеев ; [худож.: С.С.- Чехова, С.М. Чехова]. – Москва : Советская Россия, 1958. – 24, [8] с., [9] л. ил. : ил.
690728
  Ліндау Пауль Мелійська Венера : поетична драма в одній дії / Павло Ліндав ; з нім м. пер. В. Щурат. – [Перемишль] : Артистично-літ. новини ; [З друкарні М. Джулинського], 1900


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
690729
   Меліновський Микола Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317 : фото
690730
   Меліоративна гідрогеологія : навчальний посібник / І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; за ред. І.Є. Жернова. – Київ : Вища школа, 1972. – 330с.
690731
  Тютюнник Д.А. Меліоративно-географічний аналіз та оцінка порушень ПТК осушуваних територій / Д.А. Тютюнник, І.М. Гнатюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 38-47. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості природно-меліоративних комплексів осушуваних територій, запропонована їх класифікація з виділенням типів за ступенем напруженості екологічної обстановки, підтипів - за ступенем порушеності та родів за конкретними процесами ...
690732
   Меліорація - могутній резерв урожаю. – Львів : Каменяр, 1967. – 102с.
690733
  Кравченко В.П. Меліорація з основами геодезії / В.П. Кравченко. – К., 1983. – 264с.
690734
  Гаркуша М.А. Меліорація земель / М.А. Гаркуша. – Київ : Знання, 1973. – 48 с.
690735
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 79. – 1993
690736
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 80. – 1994
690737
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 81. – 1994
690738
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 83. – 1996
690739
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 84. – 1997
690740
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 85. – 1998. – резюме - рос., англ. мовами
690741
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 87. – 2001. – резюме - рос., англ. мовами
690742
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 88. – 2002. – резюме - рос., англ. мовами
690743
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ювілейний вип. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 90 : Присв. 75-річчю від дня заснування Ін-ту гідротехн. і меліораціїї УААН. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
690744
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 91. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
690745
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 92. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
690746
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 96. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
690747
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 97. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
690748
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690749
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690750
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 101. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690751
  Черкасов О.О. Меліорація і сільськогосподарське водопостачання. / О.О. Черкасов. – К., 1954. – 527с.
690752
  Бакшеєв Ю.О. Меліорація на Україні / Ю.О. Бакшеєв, Б.П. Карук. – Київ : Знання, 1971. – 46с.
690753
  Перехрест С.М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України : (західних областей і Полісся) / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1966. – 130с.
690754
  Єрмоленко С.С. Меліорація оригіналу в художньому перекладі як явище лінгво-культурної адаптації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 91-97. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглядаючи переклад як процес контактів на рівні як мови, так і культури, автор на матеріалі слов’янізмів у російському перекладі англомовної прози показує, що вплив мови перекладу, використання властивого їй канону художнього мовлення взагалі і слів ...
690755
  Шуйський Ю.Д. Меліорація прибережних лиманів на північному заході Чорного моря / Ю.Д. Шуйський, Г.П. Міщенко, Г.І. Кормильцев // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 109-113. – Бібліогр.: 8 назв
690756
  Сторожук Т.А. Меліорація я к фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. / Т.А. Сторожук. – К., 1966. – 28с.
690757
  Алексєєв М.О. Мелітополь. Історико-географічний нарис / М.О. Алексєєв. – Запоріжжя, 1962. – 68с.
690758
  Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы / В.А. Гинда; отв. ред. Пастернак С.И. – Киев : Наукова думка, 1986. – 153с.
690759
  Левковский А.И. Мелкая буржуазия / А.И. Левковский. – М, 1978. – 192с.
690760
   Мелкая земская единица. – С.-Пб. – 421с.
690761
   Мелкая земская единица. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. – 471с.
690762
   Мелкая пластика Румынии. – М., 1979. – 10с.
690763
  Вильрат В.Г. Мелкая промышленность 13 районов Восточно-Сибирского края / В.Г. Вильрат, Г.И. Дробышева. – Иркутск, 1930. – 105с.
690764
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
2. – 1932. – 195с.
690765
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
3. – 1932. – 528с.
690766
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.
1. – 1933. – 199с.
690767
  Ольховая Л.В. Мелкая промышленность Урала в начале ХХ века (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ольховая Л. В.; Урал .ГУ. – Свердловск, 1964. – 18л.
690768
  Голубицкий Ю. Мелкая промышленность, диковинки и статистика московская, или Как зарождался в столице малый бизнес (русский физиологический очерк 1830-1840-х годов) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0042-8736
690769
   Мелкая промышленность. По материалам Международного симпозиума по промышленному развитию (Афины, ноябрь - декабрь 1967 года). – Нью-Йорк, 1969. – 45с.
690770
  Бронгулеев В В. Мелкая складчатость платформы / В В. Бронгулеев, . – М, 1951. – 152с.
690771
  Квасница В.Н. Мелкие алмазы / В.Н. Квасница. – К., 1985. – 215с.
690772
  Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений : Распространение. Свойства. Происхождение. Значение / Ю.А. Полканов. – Симферополь : Барановский А.Э., 2009. – 228 с. – ISBN 966-2969-05-5
690773
  Рамзес В.Б. Мелкие и средние предприятия в послевоенной Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1965. – 174с.
690774
  Бруннек Н.И. Мелкие изденлия из теста / Н.И. Бруннек. – М, 1990. – 111с.
690775
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1904. – С. 90. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. обозр., № 2-3, 1904 г.
690776
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1908. – 6 с. – Отд. оттиск
690777
  Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. / Ю.Г. Швецов. – Новосибирск, 1977. – 158с.
690778
  Герд С.В. Мелкие млекопитающие в неволе / С.В. Герд. – М.-Л., 1928. – 184с.
690779
   Мелкие млекопитающие заповедных территорий. – М., 1984. – 148с.
690780
  Тимофеева А.А. Мелкие млекопитающие и их эктопаразиты на Сахалине и Курульских островах в связи с эпидемиологическим занчений этих животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева А. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
690781
  Шевченко А.И. Мелкие млекопитающие из полиоценовых и раннеантропоненовых отложений юго-западной части Русской равнины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геол. АН УССР. – К., 1963. – 19л.
690782
  Соколов В.Е. Мелкие млекопитающие лесов Монгольской Народной Республики: Chiroptera, Lagomorha, Rodentia / В.Е. Соколов. – М., 1985. – 103с.
690783
  Ревин Ю.В. Мелкие млекопитающие олекмо-чарского нагорья (состав, экология, движение численности) : Автореф... канд. биологическихнаук: 097 / Ревин Ю.В.; АН СССР. Сибирское отделение. Объедин. учен. совет по биол. наук. – Новосибирск, 1969. – 24л.
690784
  Крохмаль А.И. Мелкие млекопитающие плейстоцена и их роль в стратиграфии отложений лессово-почвенной формации юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 52-60 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
690785
   Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. – Владивосток, 1970. – 196с.
690786
  Юдин Б.С. Мелкие млекопитающие севера Дальнего Востока. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1976. – 270с.
690787
  Карнеев А. Мелкие разыскания в области духовного стиха. / А. Карнеев. – 209-226с.
690788
  Толстой Л.Н. Мелкие рассказы / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 46с.
690789
  Николаев М.П. Мелкие рассказы Н. Г. Чернышевского / М.П. Николаев, 1939. – [14] с.
690790
  Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и письма 1857-1887 гг. : в 2 вып. / [соч.] Д.И. Иловайского. – 1888-1896. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К*)
[Вып. 1] : По вопросам о преподавании истории; Путевые заметки и воспоминания; Публицистика по восточному вопросу; Публицистика по внутренним делам; О последнем фазисе восточного вопроса. – 1888. – [4], 416 с.
690791
  Разумнова И.И. Мелкие фирмы в США / И.И. Разумнова. – М, 1989. – 124с.
690792
  Сулимов Б.Г. Мелкие хитрости / Б.Г. Сулимов. – Казань, 1989. – 127с.
690793
  Дубровинский Б.М. Мелкие хищения и их предупреждение / Б.М. Дубровинский. – Москва, 1974. – 32 с.
690794
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 588, [2] с. – В изд. также: Петербург / Белый А. – ISBN 5-7644-0156-9
690795
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : Роман / Ф.К. Сологуб. – Москва : Художественная литература, 1988. – 303с.
690796
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : роман. Рассказы / Ф.К. Сологуб; [Сост. и вступ. статья В.В. Ерофеева]. – Москва : Правда, 1989. – 480с.
690797
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – М., 1990. – 300с.
690798
  Сологуб Ф. Мелкий бес / Ф. Сологуб. – М., 1991. – 528с.
690799
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Федор Сологуб. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 384 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-071375-2


  Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Роман, в котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и магического реализма. Маленький ...
690800
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Два готика : Роман. Рассказ / Ф.К. Сологуб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-01385-5
690801
   Мелкий бизнес и эффективность американской экономики. – М., 1990. – 42с.
690802
  Попов А.В. Мелкий бизнес Индонезии / А.В. Попов. – М, 1991. – 186с.
690803
  Роздобудько И.В. Мелкий бисер : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
690804
  Гырляну Э. Мелкий случай / Э. Гырляну. – Бухарест, 1978. – 48с.
690805
   Мелкоамплитудная разрывная тектоника Восточного Приазовья / В.А. Корчемагин, В.С. Емець, Ю.А. Коробов, Л.К. Мирошниченко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
690806
  Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии, 20-30-е гг. ХХ в. / С.М. Хенкин. – М., 1985. – 173с.
690807
  Петров В.И. Мелкобуржуазная политическая экономия / В.И. Петров, Б.В. Титов, 1958. – 68с.
690808
   Мелкобуржуазная экономия и мелкобуржуазный социализм. – М.-Л.
5. – 1926. – 277с.
690809
  Михайлов М.И. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху промышленного капитализма / М.И. Михайлов. – М., 1988. – 262с.
690810
  Ленин В.И. Мелкобуржуазный и пролетарский социализм / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 16с.
690811
  Лейбзон Б.М. Мелкобуржуазный революционаризм (Об анархизме, троцкизме и маоизме) / Б.М. Лейбзон. – М., 1967. – 160с.
690812
   Мелкобуржуазный социализм и руководители КПК. – М., 1964. – 30с.
690813
   Мелков Геннадій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 58. – ISBN 966-8352-11-4
690814
  Соловьев В.А. Мелководные лиманы / В.А. Соловьев. – Саратов, 1954. – 56с.
690815
   Мелководья Кременчугского водохранилища. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 269-279
690816
  Иванов А.В. Мелкодисперсное космическое вещество в земных отложениях. : Автореф... канд. геол.-минерал..наук: 121 / Иванов А.В.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 27л.
690817
  Рубе В.А. Мелкое и среднее предпринимательство в условиях господства монополий. / В.А. Рубе. – М, 1978. – 213с.
690818
  Савельев Н.А. Мелкое производство в Индии / Н.А. Савельев. – М, 1964. – 140с.
690819
  Савельева Т.К. Мелкое производство в странах Востока: соц.-экон. и полит. аспекты / Т.К. Савельева. – М., 1992. – 201с.
690820
  Белокреницкий В.Я. Мелкое производство в экономике Пакистана (1947-1970) / В.Я. Белокреницкий. – М, 1972. – 167с.
690821
   Мелкое производство города в Азии и Африке. – М., 1974. – 383с.
690822
  Лушина Н.Л. Мелкое производство и социализм. / Н.Л. Лушина. – М., 1988. – 127с.
690823
  Стрищенец Н.М. Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине 16 -- середине 17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Стрищенец Н.М,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 37 с.
690824
  Стришенец Николай Михайлович Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине XVI - середине XVII в.: (на материалах сельских промыслов) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Стришенец Николай Михайлович; МВ и ССО УССР, Тернопольский ин-т народн. хозяйства. – Тернополь, 1990. – 430л. – Бібліогр.:л.358-406
690825
  Грабовецкий Богдан Владимирович Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI--XVII вв. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Грабовецкий Богдан Владимирович; Киевский государственный педагогический ин-т им. А.М.Горького. – К., 1984. – 182л. – Бібліогр.:л.182-211
690826
  Грабовецкий Б.В. Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Грабовецкий Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
690827
  Ковалкин А.А. Мелкое хулиганство и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалкин А.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 22л.
690828
   Мелкой дробью. – Воронеж, 1965. – 88с.
690829
  Уляхин В.Н. Мелкокапиталистическое предпринимательство в странах Востока. / В.Н. Уляхин. – М., 1988. – 142с.
690830
  Карлин Л.Н. Мелкомасштабная структура гидрофизических полей верхнего слоя океана / Л.Н. Карлин. – М, 1988. – 162с.
690831
  Бабий В.И. Мелкомасштабная структура поля скорости звука в океане / В.И. Бабий; Под ред.В.В.Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 200с.
690832
  Кингсеп А.С. Мелкомасштабная турбулентность и турбулентный нагрев плазмы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кингсеп А.С.; Ин-т атом. энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
690833
   Мелкомасштабные карты оценки природных условий : Содержание, принципы и методы разработки. – Москва : Московский университет, 1970. – 150 с.
690834
  Ямниченко И.М. Мелкорослые гастроподы юрских отложений Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины : монография / И.М. Ямниченко; Отв. ред. Макаренко Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1987. – 176с.
690835
  Круглов В.В. Мелкотоварное земледелие в условиях современного капитализма / В.В. Круглов. – Л, 1983. – 153с.
690836
  Реверчук Сергей Корнеевич Мелкотоварное производство в системе современной капиталистической эксплуатации. (На примере стран развитого капитализма) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Реверчук Сергей Корнеевич; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1983. – 23с.
690837
  Давыдов А.Д. Мелкотоварное хозяйство в странах Ближнего и Среднего Востока / А.Д. Давыдов. – М., 1989. – 215с.
690838
  Тихонов И.Н. Мелкофокусная сейсмичность в тылу Японо-Сахалинской островной дуги и ее возможная тектоническая природа / И.Н. Тихонов, В.Л. Ломтев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 105-117 : рис. – Библиогр.: с.114-117. – ISSN 0203-3100
690839
  Вербицкая З.И. Меловая растительность и угли Приморского угленосного бассейна / З.И. Вербицкая, Дзенс-Литовская, Б.М. Штемпель; Отв. ред. Любер А.А. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 120с.
690840
  Верещагин В.Н. Меловая система Дальнего Востока. : Автореф... д-ра геол. -минерал.наук: 128 / Верещагин В.Н.; Мин-во геологии СССР. – Л., 1971. – 39л.
690841
  Криштофович А.Н. Меловая флора Сахалина / А.Н. Криштофович, Т.Н. Байковская; Отв. ред. Турутанова-Кетова. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 124с.
690842
  Красилов В.А. Меловая флора Сахалина : Проект 58 (Средний мел) Международной программы геологической корреляции / В.А. Красилов; Отв. ред. Захаров Ю.Д. – Москва : Наука, 1979. – 183с.
690843
   Меловой биоценотический кризис и эволюция насекомых. – Москва : Наука, 1988. – 227с. – ISBN 5-02-004646-9
690844
  Гугушвили В.И. Меловой вулканизм Грузинской глыбы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гугушвили В.И.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 19л.
690845
  Кульчицкий Я.О. Меловой и палеогеновый флиш юго-восточной части Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульчицкий Я.О.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1959. – 16л.
690846
   Меловой период = Палеогеография и палеоокеанология. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
690847
  Красилов В.А. Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы / В.А. Красилов. – Москва : Наука, 1985. – 240с.
690848
  Али-Заде Меловые белемниты Азербайджана / Али-Заде; АН Азербайджанской ССР, Институт геологии им. акад. Губкина И.М. – Москва : Недра, 1972. – 279 с.
690849
  Джалилов М.Р. Меловые брюхоногие юго-востока Средней Азии / М.Р. Джалилов; Под ред. Хакимова Ф.Х. – Душанбе : Дониш, 1977. – 202с.
690850
  Дробинина Н.Я. Меловые и палеогеновые глины Юго-Западного Таджикистана и перспективы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Дробинина Н.Я. ; Таджик. гос. ун-т. – Душанбе, 1966. – 14 с.
690851
   Меловые отложения востока Средней Азии. – М., 1979. – 95с.
690852
   Меловые отложения Восточного Кавказа и прилегающих областей. – М., 1967. – 104с.
690853
  Чернов В.Г. Меловые отложения Мармарошской зоны Восточных Карпат. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чернов В.Г.; МГУ. Геол. ф-т. Каф. динамич. геологии. – М., 1965. – 16л.
690854
   Меловые отложения обрамления Каспийского моря. – М., 1980. – 243с.
690855
  Конов Б.И. Меловые отложения северной окраины Днепровско-Донецкой впадины. (Стратиграфия, тектоника и палеография) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Конов Б.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 24л.
690856
  Жураковский А.Г. Меловые отложения скибовой зоны Украинских Карпат и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жураковский А. Г.; МВиССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
690857
  Папулов Г.Н. Меловые отложения Урала / Г.Н. Папулов. – М., 1974. – 202с.
690858
  Рухин Л.Б. Меловые отложения Ферганской котловины / Л.Б. Рухин, Е.В. Рухина. – Ленинград, 1961. – с.
690859
  Борнеман Б.А. Меловые отложения юго-востока Средней Азии / Б.А. Борнеман. – Ташкент, 1940. – 156с.
690860
  Соловьев В.И. Меловый вулканизм Северо-Востока СССР / В.И. Соловьев. – Новосибирск, 1986. – 260с.
690861
  Хай М. Мелогеографічні особливості структури танцювально-приспівкових форм у традиції українців // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-99. – ISSN 1728-6875
690862
  Титов Анатолий Федорович Мелодии будней : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Ленинград : Сов.писатель, Ленингр.отд-ние, 1975. – 80с. + портр.
690863
  Паулс Р. Мелодии в ритме жизни / Р. Паулс. – М., 1989. – 315с.
690864
  Землянский А.Ф. Мелодии века / А.Ф. Землянский. – Москва, 1969. – 165с.
690865
  Лукив М. Мелодии для мамы и любимой: стихи / М. Лукив. – М., 1991. – 158с.
690866
   Мелодии друзей 70, 1970. – 20с.
690867
  Кешт М. Мелодии земли : поэмы / М. Кешт; пер. с кабард. Г.Валиков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 95 с.
690868
  Токомбаев А. Мелодии комуза : Поэма / А. Токомбаев. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1962. – 162 с.
690869
  Авдонин А.Н. Мелодии любви / Александр Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1978. – 223 с. : ил. – (Книжная лирика)
690870
  Михайлова Е. Мелодии любви // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 172-187.


  Любов Ференца Ліста
690871
   Мелодии Монголии. – М, 1970. – 32с.
690872
  Турусов Е. Мелодии ночи / Е. Турусов. – Алма-Ата, 1990. – 271с.
690873
  Родин Г.И. Мелодии полета: короткие рассказы. / Г.И. Родин. – М., 1978. – 96с.
690874
   Мелодии русского леса. – Москва, 1983. – 167с.
690875
  Сыдыкбеков Т. Мелодии старика : поэма / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. В.Сорин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 70 с.
690876
  Нармаев М.Б. Мелодии степей и гор : стихи и поэмы / М.Б. Нармаев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1968. – 96 с.
690877
  Матковски Д.Л. Мелодика : стихи / Д.Л. Матковски; пер. с молд. Л.Васильева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 143 с.
690878
  Тевцорадзе И.Ч. Мелодика повествовательного предложения грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Тевцорадзе И.Ч.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
690879
  Кузнецова Г.М. Мелодика простого распространенного предложения в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Г.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
690880
  Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха / Б. Эйхенбаум. – Петербург : Опояз, 1922. – 200 с. – (Сборники по теории поэтического языка)
690881
  Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. / В.И. Елатов. – Минск, 1970. – 144с.
690882
  Чеснокова М.В. Мелодические особенности речи американцев различных возрастных групп // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 370-379. – ISBN 978-617-7132-02-07
690883
  Иванова Е.Л. Мелодия / Е.Л. Иванова. – Ставрополь, 1971. – 64с.
690884
  Четверикова Т.Г. Мелодия / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1977. – 27с.
690885
  Хентова С.М. Мелодия великого времени / С.М. Хентова. – Москва, 1986. – 44с.
690886
  Абилев Д. Мелодия весны : стихи и поэмы / Д. Абилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1958. – 95 с.
690887
  Суворова Л.Н. Мелодия виолончели. / Л.Н. Суворова. – Киров, 1981. – 15с.
690888
  Кобликов В.В. Мелодия Дворжака / В.В. Кобликов. – Тула, 1974. – 213с.
690889
  Чернышов А. Мелодия для капкана = Медиамузыкальные проявления кинематографа // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 119-125. – ISSN 0130-6405
690890
  Берсенева А. Мелодия для любимой / А. Берсенева. – Москва, 1996. – 384с.
690891
  Бальзак Л. Мелодия для флейты и органа // Вісник Українського товариства охорони пам"яток історії та культури : загальнодержавний бюлетень / Українське товариство охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 1999. – № 1. – С. 106-111.
690892
  Берегов С. Мелодия души / С. Берегов. – К, 1997. – 55с.
690893
  Мелконян А.А. Мелодия жизни / А.А. Мелконян. – Москва, 1978. – 5с.
690894
  Лагучев Д. Мелодия зурны : поэма / Д. Лагучев; пер. с абазин. – Москва : Современник, 1980. – 76 с.
690895
  Кован Д. Мелодия как охраняемый авторским правом элемент музыкального произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0201-7059
690896
  Байрвмов Н. Мелодия Каракумов / Н. Байрвмов. – М., 1974. – 95с.
690897
  Ланда Е.В. Мелодия книги : Александр Блок - редактор / Е. Ланда. – Москва : Книга, 1982. – 143 с.
690898
  Пурлиев Мелодия любви / Пурлиев, , Бекге. – Ашхабад, 1961. – 126 с.
690899
  Фаррух Б. Мелодия молодости : стихи и поэмы / Б. Фаррух. – Душанбе : Ирфон, 1972. – 128 с.
690900
  Афанасьев А.В. Мелодия на два голоса / А.В. Афанасьев. – Москва, 1983. – 336с.
690901
   Мелодия небесной росы. – Ижевск, 1988. – 118с.
690902
  Маликова М. Мелодия огней : повести и рассказы / М. Маликова; пер. с татар. Р.Фаткуллиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
690903
  Порумбаку В. Мелодия света / В. Порумбаку. – М., 1963. – 103с.
690904
  Доспанбетов У. Мелодия старого кобыза / У. Доспанбетов. – Москва, 1989. – 313с.
690905
   Мелодіії комфорту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 56-59 : фото
690906
   Мелодії Агіделі. – Дніпропетровськ, 1980. – 223с.
690907
   Мелодії вірменського народу. – К., 1973. – 414с.
690908
   Мелодії джазу. – К., 1970. – 272с.
690909
  Луків М.В. Мелодії для матері і коханої : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1991. – 189 с.
690910
  Дрок К.Л. Мелодії життя : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1972. – 133 с.
690911
  Світличний І.М. Мелодії життя і праці : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1979. – 60 с.
690912
   Мелодії кодр. – К., 1984. – 199с.
690913
  Кикоть В. Мелодії на двох // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 2-. – ISSN 0130-321Х
690914
  Довженко В. Мелодії оновленого краю / В. Довженко. – Київ, 1968. – 40с.
690915
  Дергач В.О. Мелодії рідних доріг / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1972. – 59с.
690916
  Степаненко О. Мелодії старого міста : акварель : [зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона] / Олександр Степаненко ; [авт. вступ. ст. В.Г. Чуприна]. – Херсон : [б. в.], 2007. – 24 с. : фотоіл., портр. – Зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона
690917
  Влад М.М. Мелодії травня. / М.М. Влад. – Київ, 1975. – 71с.
690918
  Скирда Л. Мелодії чотирьох сезонів / Людмила Скирда ; пер. кит. Улан Хана ; [іл. худож. Гао Мана]. – Пекин : Peking univ. press, 2011. – 309, [1] с., [2] арк. фотогр. : іл. – До 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та КНР. - Текст парал. укр., кит. – ISBN 978-7-301-19176-7
690919
  Сіренко Михайло Мелодії, близькі серцю = Штрихи до портрета композитора Михайла Катричка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 16. – ISSN 0868-9644
690920
  Гардер І. Мелодії, навіяні вітром / І. Гардер. – Київ, 1976. – 136с.
690921
  Григорчук П.С. Мелодійний пролетарський рух на Україні в 1917 році : Дис... канд. іст.наук: / Григорчук П.С.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1971. – 250л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
690922
  Марчун О. Мелодійний супровід української колисанки (типи, форми, функціональність) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-168
690923
  Бортняк А.А. Мелодія : лірика / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 98 с.
690924
  Пахмутова О.М. Мелодія / О.М. Пахмутова. – К., 1974. – 5с.
690925
  Мартинова М. Мелодія "Лісової пісні". За драмою-феєрією "Лісова пісня" Лесі Українки / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 39-43
690926
  Смирнов Л.В. Мелодія берези / Л.В. Смирнов. – К., 1977. – 158с.
690927
  М"ястківський А.П. Мелодія високої трави : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1988. – 146 с.
690928
  Сердюк Ю.О. Мелодія вогню : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Дніпро, 1982. – 157 с.
690929
  Кононенко П. Мелодія душі Павла Тичини // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 79-81. – ISSN 0201-419
690930
  Стефурак Н.В. Мелодія краплин : поезії / Н.В. Стефурак. – Ужгород : Карпати, 1978. – 95 с.
690931
  Нестерук М.М. Мелодія світанку : поезії / М.М. Нестерук. – Львів, 1985. – 54с.
690932
  Черевко А. Мелодія українського духу = "Українська душа й духовність там, де українська пісня", - вважає Леопольд Ященко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 10


  Про видатного хорового диригента, фольклориста і патріота України Леопольда Ященко.
690933
  Шатіліна Світлана Мелодія Фарерів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 96-101 : фото
690934
  Білаш О.І. Мелодія. / О.І. Білаш. – К., 1977. – 71с.
690935
  Гайдаш А. Мелодрама в американському театрі першої половини 19 ст.: п"єса А.К. Моуетт "Мода" (1850) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 170-175
690936
  Атаманчук В. Мелодрама чи трагедія? (Проблеми "нового побуту" радянського міщанства у п"єсі М.Куліша "Зона") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-121.
690937
  Журавльова Т.В. Мелодраматизм в українській екранній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Журавльова Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 24 c. – Бібліогр.: 10 назв
690938
  Покровская Т.В. Мелойдогиноз и борьба с галловыми нематодами / Т.В. Покровская; АН СССР;Гельминтологическая лаборатория;Отв. ред.:Е.С.Турлыгина. – Москва : Наука, 1988. – 111с. – ISBN 5-02-004667-1
690939
  Покровская Т.В. Мелойдогиноз и борьба с галловыми нематодами / Т.В. Покровская. – М., 1988. – 110с.
690940
  Георгиев М. Мелом и углем / М. Георгиев. – М, 1956. – 63с.
690941
  Грица С.Й. Мелос українскої народної апіки / С.Й. Грица. – Київ, 1979. – 248 с.
690942
  Грица С.Й. Мелос українскої народної епіки / Софія Грица ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 338, [6] с. : іл., табл., ноти. – Предм. покажч.: с. 330-338. – Бібліогр.: с. 313-329. – ISBN 978-617-7349-16-6


  В пр. №1706826 напис: Бібліотеці ун-ту ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
690943
  Малютіна Н.П. Мелос як втілення екзистенції ліричного героя в поетичних циклах Лесі Українки (на прикладі циклу "Сім струн") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 61- 66. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
690944
  Водолазкин Мелочи академической жизни: : О Пушкинском Доме, Академии художеств, курилках, зонтиках и др. / Водолазкин, // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 29. – ISSN 1727-4893
690945
  Лесков М.С. Мелочи архиерейской жизни / М.С. Лесков. – Орёл, 1960. – 148с.
690946
  Салтыков-Щедрин Мелочи жизни / Салтыков-Щедрин. – М., 1955. – 356с.
690947
  Салтыков Е М. Мелочи жизни. / Е М. Салтыков. – Л., 1939. – 308с.
690948
  Салтыков-Щедрин Мелочи жизни. / Салтыков-Щедрин. – М., 1975. – 270с.
690949
   Мелочи жизни. (Русская сатира и юмор второй половины XIX - начала XXв.). – Москва : Художественная литература, 1988. – 415с. – (Классики и современники : Русская классическая литература)
690950
  Каменецкий Ю. Мелочи жизни: Роман. / Ю. Каменецкий. – М. : лирус, 1994. – 688 с.
690951
  Бобров Е.А. Мелочи из истории русской литературы : Тетрадь четвертая. XV - XVII. – Варшава : Тип. Варшавского учкбного округа, 1908. – 14 с. – Отд. оттиск из : Русский филологический вестник
690952
  Бобров Е.А. Мелочи из истории русской литературы : Тетрадь пятая. XIX - XX. – Варшава : Тип. Варшавского учкбного округа, 1909. – 14 с. – Отд. оттиск из : Русский филологический вестник
690953
  Бем А.Л. Мелочи о Пушкине : (Из писем княгини Е.Н. Мещерской и С.Н. Карамзиной) / А.Л. Бем. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1917. – [2], 6с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники : материалы и исследования : Повременное издание Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отделении Русского языка и словесности Российской Академии Наук. Пг., 1918, вып. 29-30, с. 28-33
690954
  Шпильманн Д. Чернышова Мелочи сквозь увеличительное стекло? Причинение существенного вреда: обзор первых двух лет практики Европейского Суда по правам человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 127-136. – ISSN 1812-7126
690955
  Кристаке Н. Мелочная лавка / Н. Кристаке. – Бухарест, 1980. – 46с.
690956
  Пархоменко В. Мелхиседек Значко-Яворский : К столетию со дня смерти. – 6 с.
690957
  Петровський А. Мелхісидек Значок-Яворський - одна з найяскравіших постатей української історії XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 186-188. – ISBN 966-650-037-X
690958
  Кобилянська О.Ю. Мелянхолійний валець [Меланхолійний вальс] : новеля / Ольга Кобилянська. – [Коломия] : Галицька Hакладня Я. Оpенштайна. [З дpук. А.В. Кисїлевського і Ски], 1914. – 71 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2., К., 1963. – (Загальна бібіліотека ; № 80)
690959
  Тетмайєр К. Мелянхолія : [поезії в пpозі] / Пеpеклав М. Лебединець. – [Київ] : Вид-во "Грунт" ; [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"], 1918. – 61 с. – книжка-малютка. – (Універсальна бібліотека ; № 8)
690960
  Поршнев Б.Ф. Мелье. (1664-1729) / Б.Ф. Поршнев. – М., 1964. – 240с.
690961
  Кононенко Т.П. Мельє Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
690962
  Марьина Т. Мелькают сны подстреленною птицей : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0131-2332
690963
   Мельков Генадій Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 314-315 : фото
690964
  Метьюрин Ч.Р. Мельмот скиталец / Чальз Роберт Метьюрин. – Ленинград : Наука, 1976. – 740 с., 1 л. порт. : портр. – (Литературные памятники)
690965
  Метьюрин Ч.Р. Мельмот Скиталец / Чарльз Роберт Метьюрин ;. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 700 с., 1 л. порт. : портр. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (Литературные памятники)
690966
   Мельник O. Перша всеукраїнська наукова конференція "Кочубїїв - Хаджибей – Одеса". - C. 109-112.
690967
  Іваницька Л.В. Мельник Василь Якович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 61 : фото
690968
   Мельник Євгенія Федорівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 52-53. – ISBN 966-7024-23-1
690969
  Санд Жорж Мельник из Анжибо : Роман / Санд Жорж. – Москва : Правда, 1958. – 303с.
690970
  Фурса С.Я. Мельник Ірина Степанівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 48. – ISBN 978966-97130-0-1
690971
  Аблесимов А.О. Мельник колдун, обманщик и сват : комическая опера в 3 д. / соч. А. Аблесимовым. – Москва : Тип. Высч. утвер. Т-ва И.Д. Сытина, 1895. – 36 с.
690972
  Латиш Ю.В. Мельник Леонід Герасимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 251. – ISBN 96966-8060-04-0
690973
   Мельник Петро Вікентійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 315-316 : фото
690974
   Мельник Юрій Полікарпович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 316 : фото
690975
  Д"яченко А.В. Мельниківські збройні формування та їх прихильники в роки радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 51-56. – ISSN 2076-1554
690976
   Мельников Дмитро Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 194-197. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
690977
   Мельников Олександр Валерійович : бібліографічний покажчик / [ укл. О.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – ISBN 978-966-322-131-1
690978
   Мельников Олександр Валерійович : бібліогр. покажч. / [авт. передм. та нарису про науковця, укладач покажч. Я.В. Котляревський]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 184, [2] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 164-184. – ISBN 978-611-01-0754-9
690979
  Русаков Е.Е. Мельница-метелица: стихи / Е.Е. Русаков. – Л., 1980. – 60с.
690980
  Гасанбек Ю. Мельница / Ю. Гасанбек. – М., 1986. – 126с.
690981
  Борута К. Мельница Балтарагиса : старинная повесть-предание / К. Борута. – Москва : Художественная литература, 1966. – 239 с.
690982
  Альмквст К. Мельница в Шельнуре / К.И.Л. Альмквист ; Пер. со швед. [и предисл.] Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 101 с. – С. 3-8: Карл Ионас Лове Альмквист. (1793-1866) / Ю. Балтрушайтис. – (Универсальная библиотека ; № 925)
690983
  Бобровский И. Мельница Левина / И. Бобровский. – М, 1970. – 215с.
690984
  Лупан А.П. Мельница моего детства / А.П. Лупан. – М., 1975. – 268с.
690985
  Эме М. Мельница на Сурдине / М. Эме. – М, 1937. – 223с.
690986
  Элиот Дж. Мельница на Флоссе / Дж. Элиот. – Л.-М., 1963. – 559с.
690987
  Панченко В.И. Мельница: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1981. – 72с.
690988
  Волковинский В.А. Мельницы - вентиляторы / В.А. Волковинский. – Москва, 1971. – 288с.
690989
  Шелдон С. Мельницы богов / С. Шелдон. – М., 1995. – 620с.
690990
   Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка ; авт. вступ. ст. А.Ю. Чабан ; наук. ред. Н.А. Тарасенкова ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 52 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 12)
690991
  Могильний Л.П. Мельниченко Ганна Михайлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 62 : фото
690992
   Мельничук Анатолій Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 152-153 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
690993
   Мельничук Анатолій Леонідович (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 86. – ISBN 966-95774-3-5
690994
   Мельничук Іван Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 78-79
690995
   Мельничук Іван Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 153-155 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
690996
   Мельничук Іван Васильович (1937-2008) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Мельничука Івана Васильовича (1937-2008) - професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувача кафедри геоморфології та палеогеографії (1994-2002)
690997
   Мельничук Іван Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 87-88. – ISBN 966-95774-3-5
690998
   Мельничук Ігор // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 1 : Мельничук Ігор. – 3-22
690999
  Василенко М. Мельпомена національного етносу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21липня (№ 133). – С. 9


  Книга Анатолія Сірика "Чуднів на самій бистрині історії".
691000
  Крапивин В.П. Мельчик со шпагой / В.П. Крапивин. – М., 1976. – 320с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,