Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
690001
  Гіленко О. "Кос Чагіл на ЕМБУ" Майка Йогансена в журналі "Радянська література" як зразок нарисів 30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 99-106


  У статті йдеться про нарис Майка Йогансена як зразок нарисової прози 30-х рр. ХХ ст., його стилістичні, мовні, композиційні та проблемні особливості. В статье речь идет об очерке Майка Йогансена как образце очерковой прозы 30-х гг. ХХ в., его ...
690002
  Черновицкая Ю.В. "Косвенный" геноцид в современном обществе (социально-философские аспекты) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 165-171. – Бібліогр.: с. 165-171. – ISSN 0042-8744
690003
  Григорьев Ал.А. "Космическая" экскурсия по общему землеведению : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 18-21. – Бібліогр.: 6 назв
690004
  Якубин А.Л. "Космическое измерение" в сочинском эскизе политики памяти РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 179-181
690005
  Тарковська-Гасанова "Космічний злет" кінорежисера Тарковського розпочався в Каневі / записала Надія Кир"ян // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 13
690006
   "Космічний класичний" [Електронний ресурс. Відеозапис] : ФТФ 1951 - 2011. – [Б. м.] : [б. в.]. – 1 DVD+R. – 60-річчю фізико-технічного факультету ДНУ ім. О. Гончара присвячується. - Назва з етикетки контейнеру
690007
  Прокопенко М. "Космонавти відпочиватимуть на ядрах комет..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 187). – С. 7


  На 80-му році життя помер Клим Іванович Чурюмов, астроном зі світовим ім"ям і дитячий письменник.
690008
   "Космополітъ": стильно и удобно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
690009
  Васильєв В. "Космос - це справа, яку не зробиш самотужки" / інтерв"ю взяв Олександр Дорошенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 23 березня (№ 57). – С. 4-5
690010
  Крушевская Наталья "Космос" открывает звездную летопись : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 12 : Фото
690011
  Кандель П. "Косовская битва": арьергардные бои // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 25-32. – ISSN 0131-2227
690012
  Загорський В. Корупція як визначальний чинник тіньових процесів в економіці України / В. Загорський, В. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 190-196. – ISSN 2078-5860


  Досліджено особливості корупції як визначального фактору тіньової економіки. Виконано порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення суті тіньової економіки і корупційних процесів. Проаналізовано сучасні підходи до формування антикорупційної ...
690013
   Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 157, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-89-2
690014
  Іванець М. Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 59-63. – ISSN 2524-0129
690015
  Ковязін Д.В. Корупція як політичне явище сучасної України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 398-406. – ISSN 2076-1554
690016
  Прісняков В.Ф. Корупція як причина дестабілізації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 3-9 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
690017
  Невмержицький Є. Корупція як проблема культури суспільства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
690018
  Трачук В.О. Корупція як складова політичного процесу в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 127-130
690019
  Чумаченко Д.С. Корупція як соціальне явище у вимірі соціологічного аналізу // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 37-43. – ISSN 2077-1800
690020
  Гвоздецький В.Д. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 151-156. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
690021
  Серьогін С. Корупція як соціальний феномен: методологічна рефлексія // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 60-65.
690022
  Натуркач Р.П. Корупція як соціально-психологічний "феномен" українського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 34-41. – ISSN 2312-1831
690023
  Коваль О. Корупція, Косово, Євросоюз // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 7


  Чому серби протестують проти свого президента.
690024
  Валлє В. Корупція. Занепад соціального капіталу / Віра Валлє. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 234, [1] с. : іл., табл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 228-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-854-3
690025
  Копистира А.М. Корупція: вплив вступу до ЄС на прикладі Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 65-74


  Стаття присвячується вивченню ролі вступу Польщі до ЄС у розвитку національної системи захисту майнових прав та нерівності як основи порочного кола нерівності та корупції. Виявлено безпосередній вплив вступу до ЄС на формування каркасу системи захисту ...
690026
  Кушерець Д.В. Корупція: економічні, правові та соціальні проблеми захисту майнових прав / Дарина Кушерець ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2012. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-122. – ISBN 978-966-316-314-7
690027
  Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подалання // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 59-76. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
690028
  Мандибура В.О. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання = Coruption: institutional essence and mechanisms to overcomе : монографія / В.О. Мандибура. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 487, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-922-111-7
690029
  Коваленко В.В. Корупція: історична ретроспектива поширення та пріоритети запобігання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 3-10
690030
  Литвинов О.М. Корупція: культурно-історичні, екзистенційні й інституційні джерела та логіка протидії у правовому полі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 37-45. – ISSN 2524-0323
690031
  Левчук А. Корупція: напрями формування громадської думки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 227-231. – ISSN 2
690032
  Єгорова О.С. Корупція: необхідність активізації боротьби в сучасних умовах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 457-458. – ISBN 966-660-151-6
690033
  Порфімович О.Л. Корупція: парадоксалізація явища та пошук умовних позитивів // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-62. – (Політичні та юридичні науки)
690034
  Милованов Т. Корупція: помилка, якої ви припускаєтеся... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С. 1, 11


  Застереження: цей матеріал зосереджує увагу на корупції серед нової хвилі активістів, які були рушійною силою Революції Гідності на Майдані-2014 в Україні. Наступні три гіпотетичні приклади є корупцією: 1. Керівник волонтерської мережі, який ...
690035
  Сарнавський О. Корупція: проблеми притягання до відповідальності за вчинення корупційних діянь // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 15-18.
690036
  Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану / Віра Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-433-5
690037
  Коваленко В.В. Корупція: стан, законодавче забезпечення // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.97-102
690038
  Коваленко В.В. Корупція: стан, законодавче забезпечення // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.68-73. – Бібліогр.: 5 н.
690039
  Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : Монографія / М.І. Мельник. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-59-4
690040
  Фоміна М.В. Корупція: сутність, причини, методологія оцінки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 36-44. – ISSN 2074-5354


  Проведене дослідження дозволило встановити систему взаємозв"язків між такими поняттями, як "влада", "гроші", "корупція". та описати їх за допомогою низки формул.
690041
   Корф М.О. Життя - на олтар освіти. Одержимий з провінції / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 238-270. – ISBN 978-617-7480-55-5


  Корф Микола Олександрович (1834-1883) - педагог і просвітник, земський діяч, почесний член Женевської Академії наук, почесний член Петербурзького педагогічного товариства, а також Московського комітету писемності та Московського університету, ...
690042
  Smile Корфу. Музыкальный остров / Smile, OkSun // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 60-65 : фото
690043
  Біленко Василь Корфу. Тут жив Даррелл : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-59 : Фото
690044
  Татаренко Л.С. Корчагинская вахта / Л.С. Татаренко. – К., 1975. – 111с.
690045
   Корчагинцы 60-х годов. – Москва, 1968. – 205с.
690046
  Осипов А.В. Корчагинцы пяти континентов / А.В. Осипов. – Пермь, 1966. – 170с.
690047
  Осипов А.В. Корчагинцы пяти континентов / А.В. Осипов. – Пермь, 1973. – 199с.
690048
  Кендзера О.В. Корчагін Ігнат Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 620. – ISBN 978-966-02-7304-7
690049
  Осипов А.В. Корчагінці п"яти континтів / А.В. Осипов. – Київ, 1984. – 200с.
690050
   Корчагінці.. – Київ, 1970. – 152с.
690051
   Корчак-Чепурківський Овксентій Васильович (1857-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 225. – ISBN 978-966-439-754-1
690052
  Наулко В.І. Корчак-Чепурківський Юрій Овксентійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 622. – ISBN 978-966-02-7304-7
690053
   Корчанов Володимир Олександрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 162. – ISBN 978-966-2726-03-9
690054
   Корчевой Юрій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 279 : фото
690055
  Козирський В. Корчі радяномовного словникарства. За мову, термінологію і ще дещо : Наук.-публіцист. видання / В. Козирський, В. Шендеровський. – Київ : Рада, 2001. – 40с. – ISBN 966-7087-43-3
690056
  Франс А. Корчма королевы Педок / А. Франс. – К. – 194с.
690057
  Громнюк А.І. Корчма як український історичний тип підприємств харчування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 56-64. – ISSN 2077-3455
690058
  Самойловський І. Корчоватський могильник / І. Самойловський. – Київ. – С. 101-109. – Окрема відбитка. Археологія
690059
  Тарновський М.Ю. Корчовий, струнко! : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ, 1985. – 480 с.
690060
  Пашуто В.Т. Корчула: корчульск. статут как ист. источник изучения обществ. и полит. строя общества Корчула ХІІІ в. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1976. – 207с.
690061
  Короткий В.А. Корш Федір Євгенійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 263. – ISBN 966-06-0393-2
690062
  Сидоренко Н.М. Коршнівський Антін (Антоній) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 630. – ISBN 978-966-02-7304-7
690063
  Золототрубов А.М. Коршуновы ворота / А.М. Золототрубов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 303с.
690064
   Коры выветривания Байкало-Амуркого региона. – М., 1983. – 105с.
690065
  Савко А.Д. Коры выветривания в геологической истории Восточно-Европейской платформы. / А.Д. Савко, А.Д. Додатко. – Воронеж, 1991. – 228с.
690066
   Коры выветривания и бокситы. – Алма-Ата, 1981. – 203с.
690067
  Шамшина Э.А. Коры выветривания кимберлитовых пород Якутии / Э.А. Шамшина. – Новосибирск, 1979. – 185с.
690068
  Савко А.Д. Коры выветривания на основных и ультраосновных породах юго-востока Воронежской антеклизы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савко А. Д.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1969. – 27л.
690069
   Коры выветривания на территории УССР. – Киев : Наукова думка
1. – 1971. – 262с.
690070
   Коры выветривания на территории УССР. – Киев : Наукова думка
2. – 1971. – 228с.
690071
   Коры выветривания Русской платформы и их рудоносность. – М., 1982. – 156с.
690072
  Багатов В.И. и др. Коры выветривания Сибири : [в 2-х кн.] / В.И. Багатов и др. ; под ред. В.П. Казаринова. – Москва : Недра
1 : Формации кор выветривания Западно-Сибирской плиты и Алтае-Саянской складчатой области / [В.И. Бгатов, В.П. Казаринов, Н.А. Лизалек и др.]. – 1979. – 221 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-220 (196 назв.)
690073
   Коры выветривания Сибири. – М.
2. – 1979. – 250с.
690074
  Додатко А.Д. Коры выветривания Украинского щита : Автореф. дис... д-ра геол.-минерал. наук : 04.00.08 / Додатко А.Д. ; АН УССР. – Киев, 1976. – 41с. – Бібліогр.:с.35-41
690075
  Цалиев А.М. Корыстно-насильственные преступления и их причины в республиках Северного Кавказа. / А.М. Цалиев. – Ростов н/Д, 1990. – 139с.
690076
  Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ / В.В. Тищенко; МОНУ; Одесская нац. юридическая академия. – Одеса : Юридична література, 2002. – 360с. – ISBN 966-7694-83-6
690077
  Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение / В.И. Литвинов. – Минск, 1989. – 271с.
690078
  Ляпунов Ю.И. Корыстные правонарушения нетерпимы / Ю.И. Ляпунов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 126 с.
690079
   Корюківка: фотоальбом. – К., 1982. – 47с.
690080
  Пилявець Р.І. Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 217-229
690081
   Корюківська трагедія: наймасовіший злочин гітлерівців. Березень 1943 р. : бібліогр. покажчик / Укр. ін-т нац. пам"яті ; Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Корюків. централіз. бібл. система ; [складачі: Т.В. Сіренко, Л.В. Студьонова ; відп. за вип.: І.М. Аліференко ; авт. вступ. ст.: С.В. Бутко]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 43 с.
690082
  Губин Дмитрий Корюшка. Праздник невских огурцов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1029-5828
690083
  Гурвич И.С. Корякский национальный округ : (очерки истории, географии, этнографии, экономики) / И.С. Гурвич, К.Г. Кузаков. – Москва : АН СССР, 1960. – 304 с.
690084
   Корякское нагорье - новый оловорудный ройон Северо-Востока СССР. – М., 1986. – 102с.
690085
   Корь.. – Москва, 1985. – 264с.
690086
  Степанюк Б.П. Коса до пояса / Б.П. Степанюк. – Київ, 1968. – 74 с.
690087
  Сочивец И.И. Коса на камень : Юмористические рассказы / И.И. Сочивец. – Пер.с укр. – Москва, 1972. – 271с.
690088
  Семенов М.Г. Коса на камень. / М.Г. Семенов. – М., 1962. – 95с.
690089
  Ульянинский А.В. Коса на камень. / А.В. Ульянинский. – М., 1962. – 25с.
690090
  Миронов А.Е. Коса на камень. / А.Е. Миронов, М. Янушка. – Минск, 1967. – 268с.
690091
  Просяник І.Г. Коса на камінь. / І.Г. Просяник. – К., 1986. – 179с.
690092
  Воробьева Мария Коса на пасху / Воробьева Мария, Розов Георгий // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 124-126 : фото
690093
  Колышев В.А. Коса, уходящая в море / В.А. Колышев. – М., 1974. – 96с.
690094
  Рябий В. Косар залізної трави // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 18


  Василь Кухта — український поет, публіцист.
690095
  Трущенко Н.В. Косарев. / Н.В. Трущенко. – Москва, 1988. – 399с.
690096
   Косаревська Наталія Віталіївна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 62-64. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
690097
  Кольцов А.В. Косарь / А.В. Кольцов. – М., 1984. – 333с.
690098
  Михалев Ю.А. Косатки Антарктики: распределение и некоторые вопросы биологии // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 122-130. – ISSN 1727-7485
690099
  Морелл Вирджиния Косатки: подводная трапеза. Пир косаток / Морелл Вирджиния, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 64-77 : фото
690100
  Шиденко В.А. Косачинский Иван Павлович (1728 - 1796) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 95-117
690101
  Андрианов С.В. Косая петля : [рассказы] / Андрианов С.В. ; [ил.: Ю. Цишевский]. – Москва : [б. и.], 1965. – 48 с. : ил. – ([Главное политическое управление Совецкой Армии и Военно-Морского Флота]. Библиотека журнала. "Советский воин" ; [№ 4 (527)])
690102
  Бурсов И.М. Косая сажень : стихи / И.М. Бурсов. – Минск : Беларусь, 1964. – 80 с.
690103
  Афанасьев А.М. Косвенная ионизация веществ / А.М. Афанасьев, Е.П. Калязин. – Москва : Знание, 1989. – 30 с. : ил. – Библиогр. с. 29 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 / 1989 : Химия). – ISBN 5-07-000968-0
690104
  Калиниченко Галина Ивановна Косвенная речь в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калиниченко Галина Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
690105
  Заничковский Михаил Алексеевич Косвенная речь в современном немецком языке. (Структура и упротребление) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заничковский Михаил Алексеевич; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
690106
  Шишкина Татьяна Александровна Косвенное высказывание в сверхфразовом диалогическом единстве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шишкина Татьяна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 20л.
690107
  Мырзакулов А. Косвенное дополнение в современном киргизском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мырзакулов А.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1981. – 27л.
690108
  Иловайский С.И. Косвенное обложение в теории и практике / [Соч.] Прив.-доц. Новорос. ун-та С.И. Иловайского. – Одесса : Тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1892. – 192 с.
690109
  Иловайский С.И. Косвенное обложение в теории и практике / [Соч.] Прив.-доц. Новорос. ун-та С.И. Иловайского. – Одесса : Тип. Шт. войск Одес. воен. окр.
Вып. 2. – 1892. – 193-251, [2] с.
690110
  Запорожец О.А. Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов с N,N-диэтиланилином / О.А. Запорожец, О.С. Погребняк, А.С. Паустовская // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6 (248), ноябрь - декабрь. – С. 526-536. – ISSN 0204-3556
690111
  Хмыров А.А. Косвенные доказательства / А.А. Хмыров ; [ред. М.М. Левина]. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 181, [3] с. – Библиогр.: с. 163-182
690112
  Винберг А.И. Косвенные доказатеьлства в советском уголовном процессе. / А.И. Винберг. – Москва, 1956. – 219с.
690113
  Тимофеев В.Т. Косвенные методы выделения и анализа водных масс / В.Т. Тимофеев, В.В. Панов. – Л. : ГИМИЗ, 1962. – 352 с.
690114
  Клемяционок П.Л. Косвенные методы определения показателей свойств грунтов. / П.Л. Клемяционок. – Л, 1987. – 143с.
690115
  Кобышева Н.В. Косвенные методы расчета климатических характеристик / Н.В. Кобышева, . – Обнинск, 1976. – 31с.
690116
  Натанзон Е.А. Косвенные наклонения и модальные глаголы в английском языке / Е.А. Натанзон. – М, 1968. – 160с.
690117
  Гордеев Ф.И. Косвенные наклонения и формы субъективной оценки глагола в марийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гордеев Ф. И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1961. – 30л.
690118
  Микеладзе П.В. Косвенные налоги / П.В. Микеладзе. – Ленинград, 1927. – 124 с.
690119
  Кулаковский Ю.А. Косвенные налоги у римлян. Etude historique sur les impots indirects chez les Romains jusqu"aux invasions des barbares, d"apres les documents litteraires et epigraphiques par M.R. Cagna : ... (Ouvrage couronne par l"Academie des Inscriptions et Belles lettres). Paris. 1882. XIV+245. 8° ; [Рец.] / [Юлиан Кулаковский]. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – 16 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1882, сент. 345-360 - Без тит. л. и обл.
690120
  Безукладникова Н.Ф. Косвенные признаки в селекции кок-сагыза : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Безукладникова Н.Ф. ; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1955. – 8 с.
690121
  Кобышева Н.В. Косвенные расчеты климатических характеристик / Н.В. Кобышева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 192с.
690122
  Лазарь В.В. Косвенные речевые акты в сложносочиненном комплексе французского дискурса : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Лазарь В.В.; Моск. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1990. – 17 с.
690123
  Быценко Т.А. Косвенные способы реализации речевых актов экспрессивов негативной эмоциональности // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 532-540
690124
  Винберг А.и. Косвенные улики в уголовном деле. / А.и. Винберг, Р. Рахунов. – Москва, 1947. – 71с.
690125
  Жарова Л. Косвенные ущербы катастрофы на ЧАЭС: социально-экономическая динамика / Л. Жарова, Е. Хлобыстов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 70-73. – ISSN 1810-3944
690126
  Дорофеева Галина Игнатьевна Косвенный полярографический анализ с применением комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 00.02 / Дорофеева Галина Игнатьевна; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра неорган. химии. – М., 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
690127
  Горенко З.А. Косенко Анатолій Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 647. – ISBN 978-966-02-7304-7
690128
   Косенко Василий Петрович. Выставка живописи. Москва. 1981.. – М., 1981. – 9с.
690129
  Пишкало І. Косигін у Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М.Г. Дальний, Д.В. Кислиця, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 262, листопад : листопад. – С. 25-26
690130
  Черненко С.О. Косий контакт двох ідентичних циліндрів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В рамках теорії Герца розглянуто задачу про косий контакт двох ідентичних циліндрів в умовах відсутності повороту циліндрів. Виконано порівняння процесу розвитку дотичних напружень на ділянці контакту з аналогічним процесом в задачі про косий контакт ...
690131
  Наєнко М. Косинка Григорій // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 263-266. – ISBN 5-333-01078-1
690132
  Наєнко М.К. Косинка Григорій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 654-655. – ISBN 978-966-02-7304-7
690133
   Косинський Володимир Андрійович (1864-1938) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 225. – ISBN 978-966-439-754-1
690134
   Косинський Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 280 : фото
690135
  Пелипейко І.А. Косів-Верховина / І.А. Пелипейко. – Ужгород, 1972. – 47с.
690136
   Косів. (Фоторозповідь про талановитих нар. митців Косівського району Івано-Франків. обл. УРСР.). – К., 1971. – 95с.
690137
  Лащук Ю.П. Косівська кераміка / Ю.П. Лащук. – К, 1966. – 98с.
690138
  Кушнір О.В. Косівська кераміка другої половини XX століття (типологія, художні особливості, персоналії) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Кушнір О.В. ; МОНУ ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
690139
  Ходанич П. Косіння трави : повість-есе, оповідання / Петро Ходанич. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 259, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8904-49-3
690140
  Марочко Василь Косіор - виконавець // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 34/35 (83/84). – С. 42
690141
  Марочко В. Косіор Станіслав Вікентійович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 209-212. – ISBN 978-617-642-388-1
690142
  Ачимович Т.М. Космаец : роман / Т.М. Ачимович. – Москва : Воениздат, 1964. – 336 с.
690143
  Герасим"юк В.Д. Космацький узір / В.Д. Герасим"юк. – К, 1989. – 134с.
690144
  Павличко Д. Космач // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 73-79. – ISSN 0208-0710
690145
  Олійник А. Космет в очікуванні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-31. – ISSN 0868-8273
690146
   Косметика = Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики. – Киев : Вища школа, 1990. – 334с.
690147
  Фержтек О. Косметика и дерматология / О. Фержтек. – М, 1990. – 252с.
690148
  Кольгуненко И.И. Косметика или косметология? / И.И. Кольгуненко, Т.М. Брутковская. – Москва, 1990. – 192с.
690149
  Клименко С.К. Косметика і здоров"я / С.К. Клименко. – Київ, 1991. – 46с.
690150
  Войцеховская А.Л. Косметика сегодня / А.Л. Войцеховская, И.И. Вольфензон. – Москва : Химия, 1988. – 174 с. – (Химия для вас)
690151
  Ленсина С.Н. Косметика, возраст и время года / С.Н. Ленсина. – Алма-Ата, 1989. – 240с.
690152
  Ленсина С.Н. Косметика. воозраст и время года / С.Н. Ленсина. – Алма-Ата, 1991. – 235с.
690153
  Плетнев М.Ю. Косметико-гигиенические моющие средства / М.Ю. Плетнев. – Москва : Химия, 1990. – 272 с. – Библиогр. : С. 257-272. – ISBN 5-7245-0275-5
690154
  Вилламо Х. Косметическая химия / Х. Вилламо. – Москва, 1990. – 286с.
690155
  Хайруллин К. Космизм Александра Блока // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 39-43
690156
  Анфиногенов А.З. Космики : документальная повесть / Анфиногенов А.З. – Москва : Советская Россия, 1965. – 184 с.
690157
  Кальвино И. Космикомические истории / И. Кальвино. – Москва, 1968. – 159с.
690158
  Майський М. Косминина проблема / М. Майський. – К, 1932. – 160с.
690159
   Космическа филателия: Почт. марки, конверты первого дня, худож. маркир. конверты, маркир. почт. карт., спец. почт. штемпеля СССР. Каталог-справочник.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 151с.
690160
  Дмитриев Ю.И. Космическая "геология" / Ю.И. Дмитриев. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
690161
  Горьков В.Л. Космическая азбука / В.Л. Горьков, Ю.Ф. Авдеев. – М, 1990. – 175с.
690162
  Блок Ханна Космическая археология // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 68-69 : фото
690163
  Егоров Виталий Космическая археология. За древностями в космос // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 38-47 : фото. – ISSN 1029-5828
690164
   Космическая астрофизика : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 332 с.
690165
   Космическая биология : сборник. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во"Знание" ; № 10 ; Биология)
Вып. 1. – 1988. – 64 с. : ил.
690166
   Космическая биология и авиакосмическая медицина : тезисы докладов IX Всесоюзной конференции Калуга, 19-21 июня 1990 г. – Москва; Калуга, 1990. – 586 с.
690167
   Космическая биология и авиакосмическая медицина: Тез. докл. VIII всесоюз. конф., Калуга, 25-27 июня 1986 г. : тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции Калуга, 25-27 июня 1986 г. – Москва : Наука, 1986. – 391 с.
690168
   Космическая биология и биотехнология : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 72 с. : ил.
690169
  Парин В.В. Космическая биология и медицина / В.В. Парин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 223с.
690170
   Космическая биология и медицина : руководство по физиологии. – Москва : Наука, 1987. – 316 с. : ил., табл.
690171
  Кордюм Е.Л. Космическая биология и медицина в Украине: история и перспективы // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 87-110. – ISSN 0374-3896
690172
   Космическая биология и медицина. Методико-биологические проблемы космических полетов.. – Москва, 1966. – 462с.
690173
   Космическая биология. Рекоменд. обзор литературы в помощь лектору.. – М., 1963. – 22с.
690174
  Журавлев Андрей Космическая бомбардировка. Уральский феномен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 63 : фото
690175
  Молчанов А.Ф. Космическая гавань / А.Ф. Молчанов, А.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 15с.
690176
   Космическая газодинамика : Стеногр. отчет о заседаниях 4-го симпозиума по космич. газодинамике. 18-30 авг. 1960 г., Варенна / пер.с англ.. – Москва : Мир, 1964. – 719 с.
690177
   Космическая газодинамика. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
690178
   Космическая газодинамика : Материалы VI симпозиума 8-18 сент. 1969, г. Ялта. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
690179
  Горбацкий В.Г. Космическая газодинамика / В.Г. Горбацкий. – Москва : Наука, 1977. – 360 с.
690180
   Космическая география: Полигонные исследования.. – Москва : Московский университет, 1988. – 128с.
690181
  Беррот А. Космическая геодезия / А. Беррот, В. Хофманн; Под ред. Бакулина П.И. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 410с.
690182
  Каула В.М. Космическая геодезия / В.М. Каула; под ред. А.В. Кондрашкова. – Москва : Недра, 1966. – 163 с.
690183
  Баранов В.Н. Космическая геодезия : учебник для студ. геодезич. специальностей вузов) / В.Н. Баранов, Е.Г. Бойко, И.И. и др. Краснорылов. – Москва : Недра, 1986. – 407с.
690184
  Кац Я.Г. Космическая геология / Я.Г. Кац. – Москва : Знание, 1979. – 48с.
690185
  Кинг Э. Космическая геология / Э. Кинг. – Москва : Мир, 1979. – 378с.
690186
  Кац Я.Г. Космическая геология / Я.Г. Кац, А.Г. Рябухин. – Москва : Просвещение, 1984. – 79с.
690187
   Космическая геология: Материалы Симпоз. НАСА по исслед. ресурсов Земли. Геология, окружающая среда, системы информ. обслуж.. – Ленинград : Недра, 1979. – 381с.
690188
  Шилкин А.Н. Космическая геоскопия как метод изучения глубинной структуры / А.Н. Шилкин. – Саратов, 1982. – 129с.
690189
   Космическая геофизика : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 544с.
690190
   Космическая геофизика: Материалы Всесоюз. семинара по методам интерпретации спутниковой информ. о гидрометеорол. параметрах природ. среды.. – Л., 1978. – 111с.
690191
  Браун К. Космическая девушка / К. Браун. – Минск, 1997. – 512с.
690192
  Козловский Борислав Космическая дискотека // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
690193
  Кондратьев К.Я. Космическая дистанционная индикация акваторий и водосборов / К.Я. Кондратьев. – Л, 1992. – 247с.
690194
  Кондратьев К.Я. Космическая дистанционная индикация облаков и влагосодержания атмосферы / К.Я. Кондратьев, В.В. Мелентьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 203с.
690195
   Космическая иконика. – Москва : Наука, 1973. – 239 с.
690196
  Григорьев А.А. Космическая индикация ландшафтов Земли / А.А. Григорьев; Под ред.К.Я.Кондратьева. – Ленинград : ро, 1975. – 165 с.
690197
  Авдуевский В.С. Космическая индустрия / Авдуевский В.С., Успенский Г.Р. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1989. – 566, [3] c. : ил. – Библиогр.: с. 561-565
690198
   Космическая информация в геологии.. – М., 1983. – 535с.
690199
  Гриценко Г.Е. Космическая кибернетика // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 101-106. – ISBN 978-966-622-589-7
690200
   Космическая магнитная гидродинамика. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1995. – 439 с.
690201
  Идлис Г.И. Космическая материя / Г.И. Идлис. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 126 с.
690202
   Космическая медицина и биология: Сб. статей.. – Москва, 1978. – 63с.
690203
  Кондратьев К.Я. Космическая метеорология / К.Я. Кондратьев. – Ленинград, 1966. – 47с. – ("Наука ХХ века")
690204
  Кондратьев К.Я. Космическая метеорология / К.Я. Кондратьев. – Л, 1989. – 47с.
690205
   Космическая минералогия : материалы 11-го съезда ММА Новосибирск, 4-10 сент. 1978 г. – Ленинград : Наука, 1980. – 116 с.
690206
  Добронравов В.В. Космическая навигация / В.В. Добронравов. – Москва, 1956. – 32с.
690207
  Мещеряков И.В. Космическая навигация и космическая геодезия / И.В. Мещеряков. – М, 1978. – 39с.
690208
  Уманский С.П. Космическая одиссея / С.П. Уманский. – Москва : Мысль, 1988. – 287с.
690209
  Шекет Ю. Космическая Одиссея Джона Гленна // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 8 (60). – С. 64-82. – ISSN 1819-6268
690210
  Максимов А.И. Космическая одиссея, или Краткая история развития техники и космонавтики / А.И. Максимов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 213 с.
690211
  Кларк А.Ч. Космическая одиссея. / А.Ч. Кларк. – М, 1991. – 613с.
690212
   Космическая оптика : Тр. IX Междунар. конгр. Междунар. комис. по оптике, [9-13 окт. 1972 г., г. Санта-Моника]. – Москва : Машиностроение, 1980. – 536 с. : ил.
690213
  Альвен Х. Космическая плазма : пер. с англ. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1983. – 215 с.
690214
   Космическая плазма. Энергичные частицы в магнитосфере Земли : cборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 436 с.
690215
  Пестушко Валерий Космическая погода : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
690216
  Владимирский Б.М. Космическая погода и наша жизнь / Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц, В.С. Мартынюк ; под общ. ред. Н.В. Стешенко. – Фрязино : Век 2, 2004. – 220, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218. – (Наука для всех). – ISBN 5-85099-146-8
690217
  Каменнов П.Б. Космическая программа Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 9 (662). – С. 9-16. – ISSN 0321-5075
690218
  Хозин Г. Космическая программа США в 70-х годах // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1974. – № 11. – С. 158-169
690219
  Григорьев Ю.Г. Космическая радиобиология / Ю.Г. Григорьев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 175 с. : ил.
690220
  Петрович Н.Т. Космическая радиосвязь / Н.Т. Петрович. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 279 с.
690221
  Белоус В.С. Космическая рулетка Пентагона / В.С. Белоус. – М, 1988. – 238с.
690222
  Румянцев П.А. Космическая система "Метеор". / П.А. Румянцев. – М., 1983. – 64с.
690223
   Космическая страница : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
690224
   Космическая стрела: оптические исследования атмосферы. – Москва : Наука, 1974. – 326 с.
690225
  Крестьяшин С.И. Космическая съемка для градостроительства / С.И. Крестьяшин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 159с.
690226
   Космическая съемка и тематическое картографирвоание: Геогр. результаты многозон. косм. экспериментов.. – Москва : Московский университет, 1980. – 272с.
690227
   Космическая съемка и тематическое картографирование : Методика обработки многозональных снимков : сборник. – Москва : Московский университет, 1979. – 232 с.
690228
  Гэтланд К.У. Космическая техника / К.У. Гэтланд. – Москва, 1986. – 294 с.
690229
   Космическая техника.. – Москва, 1964. – 727 с.
690230
   Космическая технология : (сб. статей). – Москва, 1980. – 418 с.
690231
  Гришин С.Д. Космическая технология и производство / С.Д. Гришин. – М., 1978. – 62с.
690232
  Губарев В.С. Космическая трилогия : документальные повести / В.С. Губарев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 207с.
690233
  Лемоник Майкл Космическая уборка : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 20-22 : Фото
690234
   Космическая физика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 740 с.
690235
  Скуридин Г.А. Космическая физика и космические аппараты / Г.А. Скуридин. – Москва : Знание, 1970. – 63 с.
690236
  Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Аэрофотогеодезия" / М.С. Урмаев. – Москва : Недра, 1989. – 279 с. – ISBN 5-247-01273-9
690237
  Тюфлин Ю.С. Космическая фотограмметрия при изучении планет и спутников / Ю.С. Тюфлин. – Москва : Недра, 1986. – 247 с.
690238
  Лаврова Н.П. Космическая фотосъемка : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / Н.П. Лаврова. – Москва : Недра, 1983. – 288 с.
690239
  Гонин Г.Б. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1980. – 319с.
690240
   Космическая фотосъемка и геологические исследования / Гонин Г.Б. – Ленинград : Недра, 1975. – 416с.
690241
  Смит Г.О. Космическая чума. / Г.О. Смит. – Киев : Зовнішторгвидав, 1992. – 319с.
690242
   Космическая экология. – Киев : Наукова думка, 1985. – 176 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 148-174
690243
  Альфвен Х. Космическая электродинамика : Пер.с англ. / Х. Альфвен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 291с.
690244
  Данжи Дж. Космическая электродинамика : пер. с англ. / Дж. Данжи. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 205 с.
690245
  Альвен Г. Космическая электродинамика. Основные принципы : Пер.с англ / Г. Альвен, К.-Г. Фельтхаммар. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1967. – 260 с.
690246
  Полетавкин П.Г. Космическая энергетика / П.Г. Полетавкин. – М, 1981. – 151с.
690247
   Космическая эра. – М., 1970. – 420с.
690248
  Меньшов А.И. Космическая эргономика. / А.И. Меньшов. – Л., 1971. – 295с.
690249
  Кайкова Елена Космически просто: "Ехать!" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 38 : Фото
690250
   Космические аппараты. – М., 1975. – 200с.
690251
   Космические аппараты. – М., 1983. – 319с.
690252
   Космические аппараты и искусственные спутники. – М., 1961. – 112с.
690253
  Перов В.Д. Космические аппараты исследую Луну / В.Д. Перов, Ю.И. Стахеев. – Москва, 1979. – 64 с.
690254
  Агалаков В.С. Космические аппараты исследуют природные ресурсы / В.С. Агалаков, А.Ш. Сире. – Москва : Знание, 1976. – 50 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Науки о Земле)
690255
  Аллен Д. Космические биосферы / Д. Аллен, М. Нельсон ; пер. с англ. А.Н. Божко ; под ред. В.С. Городинской ; послесл. Ю.А. Школенко. – Москва : Прогресс, 1991. – 126, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
690256
  Борзенко С.А. Космические богатыри / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – Москва, 1964. – 48с.
690257
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – Москва, 1967. – 190 с.
690258
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1972. – 208 с.
690259
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 203 с.
690260
  Владимирский Б.М. Космические воздействия и эволюция биосферы / Б.М. Владимирский, Л.Д. Кисловский. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; № 1)
690261
  Кузнецов А.Д. Космические воздействия на атмосферу / А.Д. Кузнецов, В.Ф. Логинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 160 с.
690262
  Шир Луна Космические горы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 88-89 : фото
690263
  Леонов А. Космические дали / А. Леонов, А. Соколов. – Москва, 1972. – 36 с.
690264
  Дмитриев А.С. Космические двигатели будущего / А.С. Дмитриев, Кошелев, в.А. – М., 1982. – 64с.
690265
   Космические двигатели: состояние и перспективы. – М., 1988. – 454с.
690266
  Рохлин Александр Космические дожди : Алтай. Байконур. С.Плоске // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-80. – ISSN 1029-5828
690267
  Бычков В.Н. и др. Космические жидкостно-ракетные двигатели / В.Н. и др. Бычков. – М, 1976. – 64с.
690268
  Савченко Г.Я. Космические информационные технологии и их применение для техногенно-экологического мониторинга и решения хозяйственных задач / Г.Я. Савченко, В.И. Волошин, Е.И. Бушуев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 44-50 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
690269
  Трифонов В.Г. Космические исследования - геологии / В.Г. Трифонов, В.И. Макаров. – М, 1987. – 44с.
690270
   Космические исследования. – Москва
Т. 13, в. 4. – 1975
690271
  Келдыш М.В. Космические исследования / М.В. Келдыш, М.Я. Маров. – М, 1981. – 191с.
690272
   Космические исследования. – СПб., 1991. – 200с.
690273
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 5. – 1995
690274
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 3. – 1995
690275
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 2. – 1995
690276
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 1. – 1995
690277
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 6. – 1995
690278
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 4. – 1995
690279
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 6. – 1996
690280
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 3. – 1996
690281
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 4. – 1996
690282
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 2. – 1996
690283
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 1. – 1996
690284
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 5. – 1996
690285
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 2. – 1997
690286
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 3. – 1997
690287
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 1. – 1997
690288
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 6. – 1997
690289
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 4. – 1997
690290
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 5. – 1997
690291
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 2. – 2006
690292
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 3. – 2006
690293
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 6. – 2006
690294
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 1. – 2006
690295
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 5. – 2006
690296
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 4. – 2006
690297
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 3. – 2007
690298
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 1. – 2007
690299
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 6. – 2007
690300
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 2. – 2007
690301
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 5. – 2007
690302
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 4. – 2007
690303
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 1. – 2008
690304
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 5. – 2008
690305
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 6. – 2008
690306
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 2. – 2008
690307
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 3. – 2008
690308
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 4. – 2008
690309
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 5. – 2009
690310
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 1. – 2009
690311
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 3. – 2009
690312
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 6. – 2009
690313
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 4. – 2009
690314
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 2. – 2009
690315
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 4. – 2010
690316
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 2. – 2010
690317
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 6. – 2010
690318
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 5. – 2010
690319
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 3. – 2010
690320
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 1. – 2010
690321
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 3. – 2011
690322
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 6. – 2011
690323
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 5. – 2011
690324
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 2. – 2011
690325
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 1. – 2011
690326
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 4. – 2011
690327
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 4. – 2012
690328
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 2. – 2012
690329
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 3. – 2012
690330
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 5. – 2012
690331
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 6. – 2012
690332
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 1. – 2012
690333
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 1. – 2013
690334
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 4. – 2013
690335
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 6. – 2013
690336
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 3. – 2013
690337
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 5. – 2013
690338
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 2. – 2013
690339
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 5. – 2014
690340
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 1. – 2014
690341
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 6. – 2014
690342
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 2. – 2014
690343
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 3. – 2014
690344
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 4. – 2014
690345
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 5. – 2015
690346
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 3. – 2015
690347
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 4. – 2015
690348
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 6. – 2015
690349
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 2. – 2015
690350
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 1. – 2015
690351
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 3. – 2016
690352
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 2. – 2016
690353
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 1. – 2016
690354
  Коврижкин С.В. Космические исследования в Японии / С.В. Коврижкин. – М., 1979. – 159с.
690355
   Космические исследования геологических объектов литосферы. – Ташкент, 1988. – 160с.
690356
   Космические исследования и охрана окружающей среды. – К., 1986. – 14с.
690357
  Базурин Р.Г. Космические исследования и развитие науки / Базурин Р.Г. – Москва : Знание, 1965. – 47с. – (Новое в жизни, науке, технике : 9 серия ; 9 : Физика. Математика. Астрономия)
690358
   Космические исследования на Украине. – Киев
Вып. 15. – 1981
690359
  Сидоренко В А. Космические исследования окружающей среды и природных ресурсов Земли / В А. Сидоренко. – Москва, 1982. – 79с.
690360
   Космические исследования природных комплексов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 176 с.
690361
  Райченко Л.В. Космические источники ионизации земной атмосферы (обзор) / Л.В. Райченко, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С.40-63 : рис. – Библиогр.: с. 55-63. – ISSN 0203-3100
690362
  Бобков В.Н. Космические корабли / В.Н. Бобков. – М, 1984. – 64с.
690363
  Рынин Н.А. Космические корабли. / Н.А. Рынин. – Л, 1928. – 81-160с.
690364
  Мысовский Л.В. Космические лучи / Л.В. Мысовский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 131 с.
690365
  Скобельцын Д.В. Космические лучи / Д.В. Скобельцын. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 331с.
690366
  Яносси Л. Космические лучи / Л. Яносси. – Москва, 1949. – 464 с.
690367
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва, 1952. – 24 с.
690368
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва : Воениздат, 1954. – 36 с.
690369
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1954. – 320 с.
690370
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1963. – 127 с.
690371
  Росси Б. Космические лучи : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : Атомиздат, 1966. – 236 с.
690372
   Космические лучи. – М.
10. – 1969. – 208с.
690373
   Космические лучи : материалы 7 европ. симпозиума. – Ленинград : ФТИ, 1980. – 402 с.
690374
  Дорман Л.И. Космические лучи в магнитном поле Земли / Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, М.И. Тясто. – Москва : Наука, 1971. – 399с.
690375
  Мирошниченко Л.И. Космические лучи в межпланетном пространстве / Л.И. Мирошниченко. – Москва : Наука, 1973. – 159 с.
690376
   Космические лучи в межпланетном пространстве и ионосфере Земли. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 208 с.
690377
  Топтыгин И.Н. Космические лучи в межпланетных магнитных полях / И.Н. Топтыгин. – Москва : Наука, 1983. – 302 с.
690378
   Космические лучи и изотопная экология : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 120 с.
690379
  Наумов Вадим Александрович Космические лучи и нейтрино низких энергий в атмосфере земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Наумов Вадим Александрович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 15л.
690380
   Космические лучи и проблемы космофизики. – Новосибирск : СО АН СССР, 1965. – 295 с.
690381
   Космические лучи и солнечный ветер. – Новосибирск : Наука, 1981. – 224 с.
690382
  Кузьмин А.И. Космические лучи и солнечный ветер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Кузьмин А.И.; Ин-т.ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
690383
   Космические лучи и элементарные частицы : Рекоменд. обзор лит-ры. – Москва, 1960. – 12 с.
690384
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106 с.
690385
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106с.
690386
  Любимов Г.П. Космические лучи малых энергий в межпланетной среде и солнечная активность. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.08 / Любимов Г.П.; МГУ. – М., 1979. – 27л.
690387
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – Москва, 1961. – 48 с.
690388
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 96 с.
690389
  Дорман И.В. Космические лучи, ускорители и новые частицы / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
690390
  Дорман И.В. Космические лучи. Исторический очерк / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1981. – 192с.
690391
   Космические лучи. Каталог данных 1957-1974 : материалы Мирового центра данных Б. – Москва : АН СССР, 1976. – 48 с.
690392
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 608 с.
690393
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 480 с.
690394
   Космические мазеры : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 213 с.
690395
  Гейнцельман А. Космические мелодии / А. Гейнцельман. – Неаполь, 1951. – 268с.
690396
  Микиша А.М. Космические методы в геодезии / А.М. Микиша. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – в приложении этого номера: хроника космонавтики. – (Космонавтика, астрономия ; № 9 ; Новое в жизни, науке, технике)
690397
  Кац Я.Г. Космические методы в геологии / Я.Г. Кац. – Москва, 1976. – 248с.
690398
  Рябухин А.Г. Космические методы в геологии / А.Г. Рябухин. – М., 1988. – 145с.
690399
  Калинин Г.П. Космические методы в гидрологии / Г.П. Калинин, В Ю. Колосов Курилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
690400
  Большаков А.А. Космические методы в океанологии / А.А. Большаков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Космонавтика, астрономия)
690401
  Книжников Ю.Ф. Космические методы географических исследования : (для физико-географов) / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1981. – 53с.
690402
  Виноградов Б.В. Космические методы землеведения / Б.В. Виноградов, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 192с.
690403
   Космические методы изучения биосферы. – Москва : Наука, 1990. – 144 с. : табл. – ISBN 5-02-005865-3
690404
  Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды / Б.В. Виноградов. – Москва : Мысль, 1976. – 285с.
690405
  Кравцова В.И. Космические методы изучения природной среды / В.И. Кравцова. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 136с.
690406
   Космические методы изучения природной среды Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 193с.
690407
  Делеур М.С. Космические методы изучения снежного покрова Земли / М.С. Делеур. – Ленинград, 1980. – 77 с.
690408
   Космические методы изучения среды. – Москва, 1990. – 143с.
690409
   Космические методы исследований природной среды. – Л., 1977. – 123с.
690410
  Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии : Учебник / М.А. Герман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 351с.
690411
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана / В.Л. Галахов. – Л., 1979. – 88с.
690412
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1977. – 72с.
690413
  Кравцова В.И. Космические методы картографирования : учеб. пособ. для студ., обуч. по направлению "География и картография", спец. "Картография" / В.И. Кравцова; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : МГУ, 1995. – 240 с. – ISBN 5-211-03073-7
690414
  Афанасьев Игорь Космические мишени : арсенал / Афанасьев Игорь, Суворов Андрей, Новичков Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 114-118 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
690415
  Губарев В.С. Космические мосты / В.С. Губарев. – М, 1976. – 208с.
690416
  Бугаев Э.В. Космические мюоны и нейтрино / Э.В. Бугаев, Ю.Д. Котов, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1970. – 319 с.
690417
  Чернышев В.В. Космические обитаемые станции / В.В. Чернышев. – М., 1976. – 158с.
690418
  Коваль А.Д. Космические полеты / А.Д. Коваль. – Москва, 1971. – 48с.
690419
  Базыкин В.В. Космические полеты и их атеистическое значение / В.В. Базыкин, В.Н. Комаров. – Москва : [б. и.], 1959. – 30 с. : ил. – (Знание в массы / О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР)
690420
   Космические полеты на кораблях "Союз" : Биомедицинские исследования. – Москва : Наука, 1976. – 412с. – (Научные результаты исследований в космических полетах)
690421
  Маркелова Л.П. Космические поселения, или Зачем человек обживает космос: Для сред. и ст. возраста. / Л.П. Маркелова, Н.П. Александров. – Тула, 1981. – 176с.
690422
  Мелуа А.И. Космические природоохранные исследования / А.И. Мелуа. – Ленинград : Наука, 1988. – 172с.
690423
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1978. – 64с.
690424
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1987. – 63с.
690425
  Базалук О.А. Космические путешествия - путешествующая психика : курс лекций / О.А. Базалук. – Киев : КНТ, 2012. – 423, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 335-423, в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-373-698-3
690426
   Космические путешествия : наука, образование, практика : материалы Международной научно-практической конференции, 2 декабря 2010 года / [Киев. ун-т туризма, экономики и права и др. ; редкол.: В.К. Федорченко и др.]. – Киев, 2010. – 253, [1] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст.
690427
   Космические путешествия : [коллектив. монография] / [авт. тома: Базалук О.А., Березюк И.В., Буряк В.В. и др. ; под ред. О.А. Базалука] ; Междунар. филос.-космологическое о-во. – Харьков : МФКО ; ФЛП Коваленко. – ISBN 978-966-2079-43-2
Т. 2. – 2012. – 236, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 235-236. – Библиогр. в конце гл.
690428
  Горьков В.Л. Космические радиолинии / В.Л. Горьков. – Москва, 1986. – 63 с.
690429
  Копик Анатолий Космические радиолинии : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 26-34


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
690430
   Космические радиотехнические комплексы. – М., 1967. – 582с.
690431
  Владимирский Б.М. Космические ритмы в магнитосфере, ионосфере, в атмосфере, в среде обитания, в биосфере-ноосфере, в земной коре / Б.М. Владимирский, В.Я. Нарманский, Н.А. Темурьянц ; под ред. и с предисл. проф. С.Э. Шноля. – Симферополь : [б. и.], 1994. – 173 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Космические ртимы. - Указ.: с. 168-173. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7780-0708-6


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
690432
  Кауфман У. Космические рубежи теории относительности : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1981. – 352 с.
690433
  Лебедев А.А. Космические системы наблюдения / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – Москва, 1991. – 221с.
690434
  Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра / С.М. Алексеев. – Москва, 1987. – 63с.
690435
  Кравцова В.И. Космические снимки : методич. руководство / В.И. Кравцова, Е.К. Козлова, Ю.И. Фивенский; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1985. – 128 с.
690436
   Космические снимки при изучении морфотектоники и геодинамики Сибирской платформы. – Л., 1990. – 159с.
690437
  Мелуа А.И. Космические снимки рассказывают / А.И. Мелуа. – К., 1987. – 125с.
690438
  Нариманов Е.А. Космические солнечные электростанции / Е.А. Нариманов. – М., 1991. – 63с.
690439
  Петров В.П. Космические станции погоды / В.П. Петров. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
690440
  Михайлов В.П. Космические стартовые комплексы / В.П. Михайлов. – Москва : Знание, 1979. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Космонавтика, астрономия)
690441
  Гонин Г.Б. Космические съемки Земли / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1989. – 255с.
690442
  Хаснулин В.И. Космические тайны вашего самочувствия / В.И. Хаснулин. – М, 1992. – 178с.
690443
  Шилов Ю.А. Космические тайны курганов / Ю.А. Шилов. – Москва, 1990. – 267 с.
690444
  Назаров Г.А. Космические твердотопливные двигатели / Г.А. Назаров, В.И. Прищепа. – М., 1980. – 64с.
690445
   Космические траектории : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 243 с.
690446
   Космические траекторный змерения. – М., 1969. – 499с.
690447
  Холшевников К.В. Космические трассы / К.В. Холшевников. – Ленинград : Знание, 1990. – 31 с.
690448
  Бовин А.Е. Космические фантазии и земная реальность / А.Е. Бовин. – М, 1986. – 108с.
690449
  Гиндилис Л.М. Космические цивилизации (Проблемы контакта с внеземным разумом) / Л.М. Гиндилис. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
690450
  Лесков Л.В. Космические цивилизации: проблемы эволюции / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
690451
   Космические циклы и ритмы жизни. – Москва : Знание, 1981. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Биология)
690452
  Ванке В.А. Космические энергосистемы. / В.А. Ванке. – Москва, 1990. – 144с.
690453
  Худяков С.А. Космические энергоустановки / С.А. Худяков. – Москва, 1984. – 64с.
690454
  Пеневин И.Г. Космические ядерные ракетные двигатели. / И.Г. Пеневин. – М, 1978. – 64с.
690455
  Регистан Г. Космические ямбы / Г. Регистан. – Москва, 1979. – 112с.
690456
  Борисов Максим Космический "фуникулер" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 22-28 : Фото
690457
   Космический астрометрический эксперимент "Ломоносов" : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 192 с.
690458
  Нусинов М.Д. Космический вакуум и надежность космической техники / М.Д. Нусинов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
690459
  Бондаренко Н.А. Космический вальс / Н.А. Бондаренко. – Ташкент, 1979. – 174с.
690460
  Школенко Ю.А. Космический век / Ю.А. Школенко. – М, 1986. – 190с.
690461
  Энгельн Хеннинг Космический взрыв - начало начал. Большой взрыв. Острова во времени / Энгельн Хеннинг, Харф Райнер, Вибе Дмитрий // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
690462
  Маклаков В.В. Космический генотип античного мышления : порядок и хаос в античном космогенезисе и миросозерцании (часть ІІ) / В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 33-41. – ISSN 1680-2721
690463
   Космический госпиталь. – М., 1972. – 411с.
690464
  Макаренко А.Н. Космический источник энергии в недрах Земли и планет / А.Н. Макаренко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 199 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-186. – ISBN 978-3-659-64215-9
690465
  Левант Я. Космический ключ : научно-фантастическая повесть / Я. Левант. – Оренбург, 1963. – 232 с.
690466
  Фельдман В. Космический корабль Украины в бурлящем океане проблем земных // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 декабря (№ 50). – С. 3-4


  О сложных проблемах отечественной космонавтики, о позициях на мировом рынке и о главе Государственного космического агентства Украины Павле Дегтяренко.
690467
   Космический марафон. – М., 1970. – 240с.
690468
  Зубков Л.Б. Космический металл / Л.Б. Зубков. – М, 1987. – 127с.
690469
   Космический мониторинг биосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1. – 1985. – 139 с.
690470
  Кравцова В.И. Космический мониторинг формирования Новой дельты р.Терек / В.И. Кравцова, И.А. Проворова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 36-44 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
690471
   Космический мост. – М., 1967. – 7с.
690472
  Головко В. Космический мусор // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 4-7
690473
  Хайн Тиль Космический мусор. Трэш на орбите // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
690474
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
1. – 1963. – 586с.
690475
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч2. – 1969. – 572с.
690476
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч1. – 1969. – 572с.
690477
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2. – 1970. – 744с.
690478
  Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом / Е.Н. Поляхова. – М., 1986. – 302с.
690479
   Космический проект "Ионосат-Микро" / [Андреевский С.Е. и др. ; под общ. ред. С.А. Засухи, О.П. Федорова ; науч. ред.: Л.Ф. Черногор ; редкол.: В.Е. Корепанов и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. – Киев : Академпериодика, 2013. – 213, [5] с., [10] л. ил. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 212-213. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-228-8
690480
   Космический разум : проблемы и суждения / [Гиндилис Л.М. и др. ; редкол.: Л.М. Гиндилис (отв. ред.) и др.] ; Объед. науч. центр проблем космического мышления, Секция "Жизнь и разум во Вселенной". – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 358, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 356-358. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86988-187-8
690481
  Первушин А. Космический рейс Германа Титова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 8. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263
690482
  Юрченко В.С. Космический синтакс. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1992. – 137с.
690483
  Гришин С.Д. Космический транспорт будущего / С.Д. Гришин, С.В. Чекалин. – М., 1983. – 64с.
690484
  Чичкина Светлана Космический туризм - последний рубеж для экстремалов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-49 : Фото
690485
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 1. Космические ритмы в геологической летописи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-130 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0367-4290
690486
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 2. Пространственно-временные закономерности распределения тепловыделяющих зон в недрах Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 83-96 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
690487
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 3. Общие для планет космические причины "избыточного" выделения тепла // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 104-115 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
690488
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 4. Предполагаемая природа теплопроизводящего фактора // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 117-126 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
690489
  Макаренко А.Н. Космический фактор "Избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 5. Вероятные теплопроизводящие частицы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 85-101. – Библиогр.: 64 назв. – ISSN 0367-4290
690490
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 6. Варианты, альтернативные частицам темной материи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 116-128. – Библиогр.: с. 126-128. – ISSN 0367-4290
690491
  Бейлинсон Я.Л. Космический экслибрис : [к 25-летию первого полета человека в космос] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1986. – 374 с. : 135 ил. – Миниатюрное издание
690492
  Данилкин Н.П. Космическим инженерам 21 века / Н.П. Данилкин. – М, 1988. – 46с.
690493
   Космическое вещество : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163 с.
690494
  Соботович Э.В. Космическое вещество в земной коре / Э.В. Соботович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 159с.
690495
  Соботович Э.В. Космическое вещество в океанических осадках и ледниковых покровах / Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Т.И. Коромысличенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
690496
   Космическое вещество и Земля. – Новосибирск : Наука, 1986. – 216с.
690497
   Космическое вещество на Земле : ( проблема Тунгусского метеорита). – Новосибирск : Наука, 1976. – 114с.
690498
   Космическое вещество на Земле : сб. науч. трудов / Соботович Э.В. – Киев : Наукова думка, 1982. – 167 с.
690499
   Космическое дистанционное зондирование атмосферного аэрозоля. – Л., 1983. – 216с.
690500
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-7714-71-3
Т. 1 : Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / [сост.: И.П. Андрушко, А.В. Беглый, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: Н.Р. Малышева и др. ; пер.: А.В. Кудрявченко и др.]. – 2001. – 445, [3] с. : табл. – Доп. тит. л. англ.
690501
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-8074-40-8
Т. 2 : Межгосударственная кооперация в сфере космической деятельности (СНГ, ЕС, СЕ, ЕКА) / [сост. И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: И.П. Андрушко ; пер.: И.П. Андрушко и др.]. – 2002. – 429, [3] с. – Доп. тит. л. англ.
690502
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : [в 2 кн.]. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-114-5
Т. 3, кн. 1 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.Б. Чеботарев]. – 2005. – 519, [9] с. – Доп. тит. л. англ.
690503
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : в 2 кн. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-222-2
Т. 3, кн. 2 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: Н.А. Иваницкая и др.]. – 2006. – 724, [4] с. – Доп. тит. л. англ.
690504
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-326-226-5
Т. 4 : Европейская космическая политика / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.С. Стельмах]. – 2006. – 285, [3] с. – Текст рус., англ. - Доп. тит. л. англ.
690505
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) / Нац. косм. агентство Украины ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. центр косм. права при Ин-те государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [отв. ред.: Малышева Н.Р., Шемшученко Ю.С.]. – Киев : Атика. – ISBN 978-966-326-423-3
Т. 5 : Дистанционное зондирование Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Р. Малышева, С.В. Кузнецова ; пер.: В.П. Непийвода, О.С. Стельмах, Н.Р. Малышева]. – 2010. – 264 с. – Доп. тит. л. англ.
690506
  Гольдин Л.И. Космическое и земное / Л.И. Гольдин. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
690507
  Блэкетт С П.М. Космическое излучение / С П.М. Блэкетт. – Харьков : НТИУ, 1935. – 64 с.
690508
  Дорман Л.И. Космическое излучение в верхней атмосфере / Л.И. Дорман, И.Д. Козин. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
690509
   Космическое излучение высокой энергии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1989. – 200 с.
690510
   Космическое излучение предельно высокой энергии. – Новосибирск : Наука, 1991. – 51 с.
690511
  Христиансен Г.Б. Космическое излучение сверхвысокой энергии / Г.Б. Христиансен, Г.В. Куликов, Ю.А. Фомин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 256с.
690512
  Кравцова В.И. Космическое картографирование : учеб. пособ. / В.И. Кравцова; под ред. К.А. Салищева, Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1977. – 168 с.
690513
  Николаев В.А. Космическое ландшафтоведение / В.А. Николаев. – М, 1993. – 81с.
690514
   Космическое материаловедение. – М., 1989. – 478с.
690515
  Фролов В.В. Космическое мышление: новый взгляд на философию Серебряного века // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 36-41
690516
  Матусевич Т.В. Космическое образование: современный философско-педагогический дискурс // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 183-189. – ISSN 2307-3705
690517
   Космическое окружение и Земля. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
690518
   Космическое оружие. – М., 1964. – 231с.
690519
   Космическое оружие: дилема безопасности. – М., 1986. – 184с.
690520
  Жуков Г.П. Космическое право / Г.П. Жуков. – Москва, 1966. – 296с.
690521
  Нозари Ф. Космическое право / Ф. Нозари. – М, 1979. – 230с.
690522
  Ким Пень Вон Космическое право как отрасль современного международного права : Дис... канд. фридическихнаук: / Ким Пень Вон; Ин-т Международных отношений Киевского Ун-та им. Тараса.Шевченко. – К, 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
690523
  Ким П.В. Космическое право как отрасль современного международного права : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Ким П.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 27л.
690524
  Фесенков В.Г. Космическое пространство / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 18 с.
690525
  Гуровский Н.Н. Космическое путешествие / Н.Н. Гуровский. – М., 1989. – 188с.
690526
  Перминова В. Космическое путешествие : репертуар / В. Перминова, И. Ремизова // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 18-27
690527
  Логинов Д. Космическое путешествие Карла Густава Юнга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045
690528
  Шкловский И.С. Космическое радиоизлучение / И.С. Шкловский. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 492 с.
690529
   Космическое содружество. – М., 1980. – 183с.
690530
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев, А.А. Еременко, А.В. Ткачев ; под ред. А.С. Елисеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1987. – 204, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 206
690531
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев, А.А. Еременко, А.В. Ткачев ; под ред. А.С. Елисеева. – Москва : Машиностроение, 1988. – 208 c. : ил.
690532
  Бекк Р.М. Космическое сознание / Д-р Р.М. Бекк. – Петроград : Новый человек. – 375 с.
690533
  Брацлавец П.Ф. Космическое телевидение / П.Ф. Брацлавец, И.А. Росселевич, Л.И. Хромов. – Москва, 1967. – 136 с.
690534
  Федоров Б.Ф. Космическое фотографирование / Б.Ф. Федоров, В.Д. Пермяков. – Москва : Недра
Фотографирование и его автоматизация. Космическое фотографирование и обработка изображений. Теория и практика эксплуатации фотоаппаратуры. – 1978. – 351 с.
690535
  Романюк П. Космізм забутих предків або Косів, якого нема // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 28-66. – ISSN 0131-2685
690536
  Аляєв Г.Є. Космізм російський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1028-1029. – ISBN 966-316-069-1
690537
  Козаченко Я Космізм та фемінізм у поезії чиканос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 214-217


  Розглядаються міфологічні символи, які зустрічаються у поезії чиканос, та фемінізм, який фігурує в їхній поезії
690538
  Панфілов В.О. Космізм як прояв духовної творчості в поезіїТютчева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
690539
  Дячук І.Д. Космізм як філософський і науковий напрямок : [навч. посібник] / Ірина Дячук, Валентин Онопрієнко ; [за ред. д. філос. н., проф. Л.Г. Дротянко]. – Київ : Софія-Оранта, 2006. – 128, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 966-517-410-1
690540
  Гришина С.В. Космізм: новий підхід до вивчення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 110-115
690541
  Тримбач С. Космічна вертикаль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 121). – С. 7


  125 років від дня народження українського кінооператора і фотографа Данила Демуцького.
690542
  Нікітова Н.П. Космічна вікторина, 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 30-31
690543
  Хамініч С.Ю. Космічна галузь в економічному вимірі: проблеми та перспективи розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
690544
  Горбулін В.П. Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 5-12. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
690545
  Боровик В. Космічна гонка технологій: місце і роль України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 6
690546
  Федоров О.П. Космічна діяльність : підходи до розробки стратегії Why space for Ukraine? / О.П. Федоров ; НАН України, Держ. косм. агенство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2019. – 205, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-203. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1714-6
690547
  Овчаренко Е. Космічна енергетика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  Арт-галерея "Мануфактура" презентувала виставку молодого київського художника Дмитра Коваля "Містифікація кохання".
690548
  Фельдман В. Космічна естафета: проблеми галузі та її перспективи // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 10-11


  "У Державному космічному агентстві України голова ДКАУ Павло Дегтяренко на зустрічі з громадськістю розповів про найважливіші завдання, виконані у минулому 2017 р., та про перспективи діяльності Агентства, а також відповів на різноманітні запитання."
690549
  Чурюмов К.І. Космічна загроза і кінець світу: реальність і міфи / Чурюмов К.І., Кручиненко В.Г.,Чурюмова Т.К. ; Т-во "Знання" України. – Київ : Знання, 2012. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – (Бібліотечка Товариства "Знання" України). – ISBN 978-966-618-268-8
690550
  Біленчук П. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і виклики нового тисячоліття / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 14. – ISSN 1992-9277
690551
  Біленчук П. Космічна й електронна кіберзлочинність: загрози і нового тисячоліття / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
690552
  Біркун Л. Космічна мандрівка з "нашою англійською" // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-24.
690553
  Сливко Є.М. Космічна мінералогія : Текст лекцій / Є.М. Сливко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 94 с.
690554
  Голованенко Володимир Космічна місія "Південмашу" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 4-5, 24 : Фото
690555
  Клещонок В. Космічна місія Астрономічної обсерваторії // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 21/22). – С. 3 : фото Клима Чурюмова


  Про внесок науковців у дослідження космосу розповідає завідувач відділу астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Клещонок. Згадуються вчені В. Федоров (перший директор), М. Хандриков, І. ...
690556
  Чурюмов К. Космічна місія довжиною в 10 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  2014 рік увійде до історії науки як рік космічної місії "Розетта" та комети українських астрономів К. Чурюмова та С. Герасименко 7P/Churymov-Gerasimenko, до якої спрямована місія. Адже це космічний експеримент посадки на крижане ядро комети ...
690557
  Грабовський С. Космічна місія інженера Корольова (до 40-річчя смерті головного конструктора) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 263-265. – ISBN 966-7060-98-5
690558
  Дроздовський Д.І. Космічна мова людської душі = Cosmic language of tne human soul / Д.І. Дроздовський. – Одеса : Фенікс, 2004. – 112 с. – ISBN 966-8289-78-1
690559
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 1. – 1995
690560
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 2/6. – 1995
690561
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 1/2. – 1996
690562
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 3/4. – 1996
690563
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 5/6. – 1996
690564
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 3/4. – 1997
690565
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 1/2. – 1997
690566
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 2/3. – 1998
690567
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 4. – 1998
690568
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 1. – 1998
690569
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 5/6. – 1998
690570
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 1. – 1999
690571
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 4. – 1999
690572
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 5/6. – 1999
690573
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 2/3. – 1999
690574
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 4. – 2000
690575
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 5/6. – 2000
690576
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 1. – 2000
690577
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 2/3. – 2000
690578
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 1 : Важливі віхи космічної ери /Патон Б.Є., Вавілова І.Б., Негода О.О., Яцків Я.С. – 2001
690579
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 2/3. – 2001. – + додаток
690580
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 4 : Спеціальний випуск присвячено проблемам підготовки радіонавігаційного плану України та перспективам широкомасштабного використання в Україні супутникових навігаційних систем. – 2001
690581
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 5/6. – 2001
690582
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 1. – 2002
690583
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 2/3. – 2002
690584
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 4. – 2002
690585
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 5/6. – 2002
690586
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 5/6. – 2003
690587
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 4. – 2003
690588
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 2/3. – 2003
690589
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 1. – 2003
690590
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 2/3. – 2004
690591
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 1. – 2004
690592
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 5/6. – 2004
690593
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 4. – 2004
690594
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 5/6. – 2005
690595
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 1/2. – 2005
690596
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 3/4. – 2005
690597
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 5/6. – 2006
690598
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 4. – 2006
690599
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 2/3. – 2006
690600
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 1. – 2006
690601
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 4. – 2007
690602
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 5. – 2007
690603
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 1. – 2007
690604
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 3. – 2007
690605
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 2. – 2007
690606
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 6. – 2007
690607
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 3. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
690608
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 1. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
690609
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 2. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
690610
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 4. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
690611
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 5. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
690612
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 14, № 6. – 2008. – Резюме укр., англ. мовами
690613
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 4. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
690614
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 3. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
690615
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
690616
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 2. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
690617
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 5. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
690618
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
690619
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 3. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
690620
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 6. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
690621
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 5. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
690622
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
690623
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 5. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
690624
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 6. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
690625
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 4. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
690626
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
690627
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 3. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
690628
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 2. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
690629
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
690630
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
690631
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
690632
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
690633
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 6. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
690634
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
690635
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 2 (81). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
690636
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 3 (82). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
690637
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 5 (84). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
690638
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 4 (83). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
690639
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 6 (85). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
690640
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 6 (91). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
690641
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 1 (86). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
690642
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 4 (89). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
690643
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 5 (90). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
690644
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 3 (88). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
690645
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 2 (87). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
690646
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 6 (97). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690647
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 2 (93). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690648
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 4 (95). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690649
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 1 (92). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690650
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 5 (96). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690651
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 3 (94). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690652
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред. Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 5 (102). – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690653
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 4 (101). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690654
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 3 (100). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690655
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатічук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 1 (98). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690656
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 6 (103). – 2016. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690657
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 2 (99). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690658
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 5 (108). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690659
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 2 (105). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690660
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 1 (104). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690661
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 4 (107). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690662
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 6 (109). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690663
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 3 (106). – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690664
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 4 (113). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690665
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 1 (110). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690666
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 3 (112). – 2018. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690667
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 6 (115). – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690668
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 5 (114). – 2018. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690669
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 24, № 2 (111). – 2018. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690670
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 1 (116). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
690671
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 6 (121). – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690672
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 3 (118). – 2019. – 80, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
690673
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 5 (120). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
690674
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 2 (117). – 2019. – 77, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
690675
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 25, № 4 (119). – 2019. – 87, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
690676
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 2 (129). – 2021. – 91, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690677
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 1 (128). – 2021. – 101, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
690678
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 3 (130). – 2021. – 106, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
690679
   Космічна наука і технологія = Space science and technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 27, № 4 (131). – 2021. – 92, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
690680
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2001
690681
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2001
690682
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2004
690683
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
690684
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
690685
   Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. – Київ, 2005
690686
  Журавльова Л.В. Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь / Л.В. Журавльова, Ю.Б. Гончар // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 69-77. – ISSN 2077-1800
690687
  Федоров О.П. Космічна програма України та перспективи інноваційного розвитку // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 106-109.
690688
  Шулікін Д. Космічна програма, регіональне замовлення і вибори до НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Комітет рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні законопроекту № 9457 "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2019-2023 роки".
690689
  Мінковський А. Космічна таємниця Лютого / А. Мінковський. – Київ, 1978. – 160 с.
690690
  Розанова А.А. Космічна тема в науковій фантастиці / А.А. Розанова. – Київ, 1966. – 48с.
690691
   Космічна Україна. Переяславщина : альманах / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [голова ред. ради Л.К. Каденюк ; ред. рада: В. Коцур, О. Базалук, О. Шкира та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Центр учб. л-ри, 2012. – 143, [1] с. : іл., фотогр. – (Космічна Україна : просвітн. проект / авт. просвітн. проекту: О.О. Базалук, О.І. Шкира). – ISBN 978-611-01-0363-3
690692
   Космічна УФ озонометрія. Апаратурні проблеми / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі наукових наробок, отриманих в результаті випробувань та експлуатації дифракційних УФ спектрометрів на штучних супутниках Землі типу "Метеор" визначаються оптимальні шляхи удосконалення апаратури для планетарного контролю озоносфери ...
690693
  Железняк О.О. Космічна фотограмметрія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Железняк, Л.С. Чубко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 216, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-598-734-5
690694
  Кайдаш В.Г. Космічна фотометрія високої роздільної здатності як метод виявлення аномалій структури місячної поверхні / В.Г. Кайдаш, Ю.Г. Шкуратов, В.В. Корохін // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 75-89. – ISSN 1561-8889


  Представлен краткий обзор исследований нарушения изначальной структуры лунного грунта, вызванного как искусственными, так и природными факторами. Для выявления таких нарушений используются данные орбитальной фотометрии высокого разрешения в сочетании с ...
690695
  Біленчук П. Космічне партнерство України і США: міжнародна правнича дипломатія в дії / П. Біленчук, Гречанюк-Самойлова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
690696
  Мицик В.Ф. Космічне походження людини : (за даними української народної творчості) / Мицик Вадим Федорович, Директор Музею історії хліборобства, етнолог, дослідник світогляду українців ; Благод. фонд пам"яті Юрія Миролюбова ; Громад. фонд реконструкції та сприяння збереженню культур. спадщини України. – Київ : Віче Українських Рідновірів ; Об"єднання Рідновірів України ; Товариство оріїв "Перунова Рать", 2005. – 6, [1] с. – Видання описано за обкл. - В надзаг. також: Наук.-практ. конф. "Буття українців"
690697
  Бєглий О.В. Космічне право : навч.-метод. посібник / О.В. Бєглий ; Нац. авіаційний ун-т ; Юрид. ін-т ; Ін-т повітряного і космічного права. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-020-6
690698
  Шемшученко Ю.С. Космічне право : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.С. Шемшученко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2012. – 278, [2] с. – Зміст укр., англ., рос. – Бібліогр. : с. 213-218 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-98-6
690699
  Бєглий О.В. Космічне право у структурі міжнародного правопорядку постіндустріального суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-108
690700
   Космічне право України : Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів. – Київ : Ін Юре, 1998. – 216с. – ISBN 966-7183-27-0
690701
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 4-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 438, [2] с. : табл. – ISBN 966-326-033-5
690702
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007. – 462, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-326-272-7
690703
  Малишева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно- правовому контекстах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.335-349
690704
  Семеняка В.В. Космічне сміття: техногенне забруднення космічного простору // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7363-09-4
690705
  Григоренко С. Космічний "Кобзар" на Чернечій горі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 16
690706
  Брижицька С. Космічний "Кобзар" отримав прописку на Тарасовій горі // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)
690707
   Космічний акрод. – К., 1981. – 175с.
690708
  Чурюмов К.І. Космічний апарат "Розетта" летить до ядра комети "Чурюмова-Герасименко" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 28-31
690709
  Борзенко С.О. Космічний випробувач / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ : Політвидав, 1970. – 143с.
690710
  Гнатик Б.І. Космічний гама-телескоп ГАМА-400 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
690711
  Бережний В.П. Космічний Гольфстрім / В.П. Бережний. – К, 1980. – 223с.
690712
  Цирфа Ю. Космічний ентузіазм і світові здобутки // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 49-50. – ISSN 2313-559X


  "...Після того, як у листопаді 2014 р. автоматизований модуль Philae здійснив успішний спуск із міжпланетного зонда Rosetta на ядро 67P / Чурюмова - Герасименко і розпочав її дослідження, світ укотре згадав про діяльність нашої держави в космічній ...
690713
  Красовський Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г.Я. Красовський ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-07-03
690714
  Греков Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л.Д. Греков, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук; Ін-т проблем національної безпеки при РНБО України; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 123 с. : іл. – ISBN 978-966-00-0621-7
690715
  Дерюгін І.А. Космічний радіозв’язок / І.А. Дерюгін. – Київ : Т-во "Знання", 1963. – 40с. – (Сер.VІ ; №22)
690716
  Малиновська О. Космічний туризм: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 233-242. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
690717
  Якубовська М. Космічний чар поезії Лілії Золотоноші // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 99-105. – ISSN 0236-1477


  У творчості відомої поетеси Лілії Золотоноші особливо гостро відчувається протистояння людської душі й огрому оточуючого світу. Звідси бере витоки незбагненна сила і просто космічний чар поезії поетеси, у якій вона з книжки до книжки просто пише ...
690718
  Борзенко С.О. Космічні брати / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ, 1969. – 135с.
690719
  Дума Д.П. Космічні геодезисти / Д.П. Дума; ред. М.І. Сахарова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 64 с. – (науково-популярна література)
690720
   Космічні дослідження в Україні 2004-2006. – Київ, 2006. – 96с. : іл. – Звіт підготовлений Інститутом космічних досліджень НАНУ- НКАУ
690721
   Космічні злети України = Ukraine"s space flights : Науково-історичний альманах. – Київ : Український літопис, 2002. – 224 с. : з іл.
690722
  Косарєв М.В. Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем / М.В. Косарєв, С.О. Ясенев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
690723
  Шохін Б.П. Космічні навігаційні системи: сегмент користувача / Б.П. Шохін, Г.А. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються програмно-технічні комплекси, основною задачею яких є високоточне визначення просторових координат об"єктів. The article deals with program and technical systems to determine spatial attitudes of objects with high accuracy.
690724
  Гелич Ю. Космічні об"єкти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 93-95
690725
  Єфіменко В. Космічні орбіти астрономів // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 6


  Про наукові дослідження вчених-астрономів нашого університету у галузі космосу та міжнародне співробітництво з російськими вченими щодо реалізації ряду космічних проектів. Згадуються наші вчені: доктор фіз.-матем. наук Б.І. Гнатик, Г.П. Міліневський, ...
690726
  Горовий А. Космічні орбіти Любові Міненко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 180-187. – ISSN 0208-0710
690727
  Гнатик Б. Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці / Б. Гнатик, В. Маслюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  При вибуху Гіпернової ударна хвиля після виходу на поверхню передгіпернової рухається у навколозоряному середовищі з помірнорелятивістською швидкістю ( Г [beta] - 1). Космічні промені, прискорені на фронті такої ударної хвилі, матимуть енергії 1017 - ...
690728
  Гнатик Р. Космічні промені екстремально високих енергій (Е>1020 еВ): потенційні джерела / Р. Гнатик, В. Войцеховський // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 3 (213). – С. 47-68. – ISSN 0233-7665
690729
  Данилевський В. Космічні промені й аерозолі в земній атмосфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-27. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Однією з гіпотез для пояснення змін земного клімату є вплив зовнішніх космічних чинників, зокрема космічних променів галактичного походження, які є основним джерелом іонізації молекул у тропосфері. Відомо, що за умов достатньої перенасиченості пари ...
690730
  Колліот Т. Космічні ризики: нове покоління непростих завдань // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 44-45. – ISSN 1810-7923
690731
  Найденов О. Космічні світорозуміння Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 203-207. – ISBN 978-617-7009-24-4
690732
  Крячко І.П. Космічні телескопи-флагмани // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 15-17
690733
   Космоаэрогеологические исследования нефтегазоносных районов. – Л., 1989. – 151с.
690734
  Ферронский В.И. и др. Космогенные изотопы гидросферы / В.И. и др. Ферронский. – М., 1984. – 268с.
690735
   Космогенные радиоизотопы. – Вильнюс
3. – 1975. – 160с.
690736
  Луянас В.Ю. Космогенные радионуклиды в атмосфере. / В.Ю. Луянас. – Вильнюс, 1979. – 194с.
690737
   Космогенные структуры Земли : (материалы семинара). – Москва : Наука, 1980. – 81с.
690738
   Космогеологические исследования межгорных впадин Средней Азии и Казахстана. – М., 1988. – 8с.
690739
   Космогеологические методы в изучении четвертичного периода. – Л., 1982. – 128с.
690740
   Космогеологическое картирование. – Л., 1984. – 156с.
690741
   Космогеология. – М., 1987. – 239с.
690742
   Космогеология СССР. – Москва : Недра, 1987. – 240 с.
690743
   Космогеологія : Збірка текстів та навчальні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студ. геолог. факультету. – Київ : Обрії, 2003. – 48с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
690744
  Геворкян О.С. Космогоническая гипотеза / О.С. Геворкян. – М, 1974. – 144с.
690745
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию : в 2 кн. : пер. с англ. изд. 1911 г. / Макс Гендель. – [Б.м. : Б.и.]. – (Четвертый путь)
Кн. 1. – 1993. – 160 с.
690746
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию / М. Гендель
Кн.2. – 1993. – 160 с.
690747
  Вольф Космогонические гипотезы. – Санкт-Петербург, 1899. – 80с.
690748
  Степанов М.В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы / М.В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-233, 250. – ISBN 978-617-7122-63-9
690749
  Декарт Р. Космогония / Р. Декарт. – М, 1934. – 326с.
690750
  Винокуров Е.М. Космогония / Е.М. Винокуров. – ё. – Москва, 1984. – 32с.
690751
  Плотин Космогония / Плотин. – Москва : REFL-book ; Ваклер, 1995. – 304 с. – (Философия сквозь века). – ISBN 5-87983-026-8
690752
  Баландин Д.В. Космогония в творчестве Вячеслава Иванова // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-58. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
690753
  Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества / В.Н. Даниленко. – Фастов-Славутич, 1997
690754
  Стиславский А.В. Космогония Платона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 49
690755
  Фесенков В.Г. Космогония солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1944. – 112 с.
690756
  Сосенко П. Космогонійні виміри дитинства / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 25-48


  Виявлено та досліджено дитячі виміри колядних традицій. Космогонію і Різдво свята тлумачено як мітологію і містерію дитинства
690757
  Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І. Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2133-57-3
690758
  Чмихало І.А. Космогонічний мотив підглядання як виявлення хронічної природи потойбічних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 103-109.
690759
  Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 101-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
690760
  Масло О. Космогонічні образи в колядках Черкащини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-115


  У статті розглядається система традиційних космогонічних образів у сучасних колядках Черкащини. Особлива увага приділена з"ясуванню регіональної специфіки космогонічних образів в загальноукраїнському контексті побутування. В статье рассматривается ...
690761
  Стадник М.М. Космогонічні та еволюційні учення сучасної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 204-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розкрито різні теологічні аспекти, що використовуються представниками православної церкви для обґрунтування коадаптації науки і релігії. Показано, що основою для теологічних обґрунтувань такого процесу є різні метафізичні судження.
690762
  Лавриненко С. Космогонічні та теогонічні міфи в ранньоетнічних світоглядно-релігійних системах східних слов"ян // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 70-78. – ISBN 966-7379-70-1
690763
  Городнюк Н. Космогонія та есхатологія бібліотеки (Х.Л.Борхес, У.Еко, В.Шевчук) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 102-106. – ISBN 966-8110-14-5
690764
  Ширакаци Анания Космография : пер. с древнеармян. / Ширакаци Анания. – Ереван : Издательство АрмССР, 1962. – 128 с.
690765
  Цыгальский В.М. Космография. / В.М. Цыгальский. – 148с.
690766
  Барановський П.П. Космографічний метод дослідження слуху / П.П. Барановський ; Акад. наук УРСР, Ін-т україн. фольклору, Сектор пісенно-музикального фольклору. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 31 с.
690767
  Шевченко В.П. Космодаміанський Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 677. – ISBN 978-966-02-7304-7
690768
  Щербаков А.А. Космодром / А.А. Щербаков. – Москва, 1967. – 91с.
690769
  Твердовский В.Н. Космодром / В.Н. Твердовский. – М., 1976. – 160с.
690770
   Космодром. – М., 1977. – 310с.
690771
  Захаров Алексей Космодромы - "Ключ на старт!" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 26-36 : Іл.
690772
  Чебаненко С. Космолет "Очумелые ручки" : проза: фантастическая повесть // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 122-130. – ISSN 0028-1263
690773
  Перехрест В.І. Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 204-221. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547
690774
  Кочетов Э.Г. Космологизация = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
690775
  У И Сян Космологическая теория топологических групп преобразований / У И Сян. – Москва, 1979. – 243 с.
690776
  Бронников К.А. Космологические модели скалярно тензорной теории гравитации / К.А. Бронников, В.Е. Якимов. – К., 1972. – 14 с.
690777
  Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера / А.Ф. Анисимов ; АН СССР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – 106 с.
690778
  Касавин И.Т. Космологический и эпистемиологический дискурс в театре Ульяма Шекспира // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 114-131. – ISSN 0042-8744
690779
  Манджос А.В. Космологическое влияние на острове системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Манджос А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 8л.
690780
  Манджос А.В. Космологическое влияние на островные системы / А.В. Манджос. – К., 1971. – 32с.
690781
  Жук Н. Космология / Николай Жук. – Харьков : Модель Вселенной, 2000. – 464с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-7875-00-8
690782
  Федосеева Ю.А. Космология любви в прозе И.А. Бунина и Н.П. Смирнова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 297-301. – ISSN 1606-951Х
690783
  Цховребов З.Л. Космология осетинского нартовского эпоса : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цховребов З. Л.; АН СССР, Ин-т этногр. – Москва, 1989. – 20л.
690784
  Долгов А.Д. Космология ранней Вселенной / А.Д. Долгов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 198 с. – ISBN 5-211-00108-7
690785
  Монин А.С. и др. Космология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие его научного наследия / А.С. и др. Монин. – Москва : Наука, 1989. – 325 с.
690786
   Космология. Теории и наблюдения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 465 с.
690787
  Чаругин В.М. Космология: теория и наблюдения / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1979. – 67с.
690788
  ЧАругин Космология: теория и наблюдения. / ЧАругин. – М., 1979. – 62с.
690789
  Чистяк Д. Космологічна концептосистема в пізній поезії Ж. Роденбаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-58. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів класика бельгійської літератури Ж. Роденбаха розглянуто функціонування космологічної міфопоетичної концептосфери. Простежується ґенеза основних образних і концептуальних парадигм, що генерують особливості авторської картини світу. ...
690790
  Тимошенко Ю. Космологічна метафора-архетип у Шевченковому поетичному світі // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 148-152. – ISBN 966-7759-23-7
690791
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
690792
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Дис... канд. філософ.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.168-185
690793
  Діденко В.О. Космологічне моделювання як момент суперечності теоретичного пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
690794
  Задорожна Л. Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни / Л. Задорожна, Б. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Надпровідні космічні струни можуть бути потужними джерелами нетеплового випромінювання. Випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області має характер вузьконаправлених спалахів. Показано, що відкритий у 2007 р. на 64-метровому ...
690795
  Ярош О.А. Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 234-236
690796
  Буслаєва К. Космологічні міфомотиви: бінарна опозиція "Вода"/ "Вогонь" як вияв пантеїстичності світовідчуття у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 49-53.
690797
  Бургазлі А.Ю. Космологічні моделі з невзаємодіючими та взаємодіючими ідеальними рідинами і скалярними полями: фонові моделі та їх збурення = Cosmological models with non-interacting and inter-acting perfect fluids and scalar fields: background and perturbations : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бургазлі Альвіна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв
690798
  Рома А.І. Космологія Аристотеля в християнській картині світу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
690799
  Романенко О.В. Космологія й антропологія у філософії Платона та Веданти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 37-38
690800
  Колесник І. Космологія синто і екологічна парадигма Японії у XX-XXI ст. / І. Колесник, А. Ворончихіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 182-190
690801
  Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 45-52
690802
  Хлопов М.Ю. Космомикрофизика / М.Ю. Хлопов. – Москва, 1989. – 64с.
690803
  Резниченко Г.И. Космонавт-5. / Г.И. Резниченко. – М., 1989. – 141с.
690804
  Чалий Б.Й. Космонавт / Б.Й. Чалий. – Київ, 1961. – 54 с.
690805
  Голованов Я.К. Космонавт № 1 / Я.К. Голованов. – М., 1986. – 78с.
690806
   Космонавт и его Родина. – Москва, 1967. – 351с.
690807
  Денисов В.Г. Космонавт и космический корабль / В.Г. Денисов. – М., 1979. – 158с.
690808
   Космонавт из Воронежа Константин Феоктистов. – Воронеж, 1964. – 83с.
690809
  Денисов В.Г. Космонавт летает...на земле / В.Г. Денисов. – М., 1964. – 152с.
690810
   Космонавт Павел Беляев. – Вологда, 1965. – 142с.
690811
  Путилов Б.А. Космонавт с буровой 711 / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1963. – 150с.
690812
  Шурлыгин В.Г. Космонавт Сергеев. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1982. – 126с.
690813
   Космонавтика - вчера, сегодня, завтра. – М., 1989. – 62с.
690814
   Космонавтика - преложено выжить. – М., 1991. – 61с.
690815
  Машкевич Т.В. Космонавтика - сельскому хозяйству / Т.В. Машкевич. – М., 1984. – 96с.
690816
  Попович П.Р. Космонавтика - человечеству / П.Р. Попович. – М., 1981. – 47с.
690817
  Мазокина Г.П. Космонавтика / Г.П. Мазокина. – Москва, 1968. – 176с.
690818
   Космонавтика. – М., 1968. – 527с.
690819
   Космонавтика. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 592с.
690820
  Тарасов Е.В. Космонавтика / Е.В. Тарасов. – Москва, 1977. – 216с.
690821
   Космонавтика : энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 527 с.
690822
  Анашкин Александр Космонавтика : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 57-59. – ISSN 0132-2036
690823
  Хохлов В.А. Космонавтика (На нем. яз.) / В.А. Хохлов, Н.И. Чебышева. – М., 1978. – 208с.
690824
  Феоктистов К.П. Космонавтика без фонфор и амбиций / К.П. Феоктистов. – М, 1991. – 62с.
690825
  Маркелова Л.П. Космонавтика в пути. / Л.П. Маркелова. – М., 1972. – 176с.
690826
  Гольдовский Д.Ю. Космонавтика за рубежом / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1980. – 64с.
690827
  Лупишко Д.Ф. Космонавтика и астрономия в значках. О чем может рассказать небольшая коллекция // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-113.
690828
  Севастьянов В.И. Космонавтика и научный эксперимент. / В.И. Севастьянов. – М., 1979. – 64с.
690829
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев. – М
1. – 1970. – 47с.
690830
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев, канд. философ. наук. – Москва : Знание. – (В помощь лектору)
Ч. 2. – 1970. – 47 с.
690831
  Урсул А.Д. Космонавтика и социальная деятельнсоть / А.Д. Урсул, А.И. Дронов. – Кишинев, 1985. – 246с.
690832
  Коляда В.М. Космонавтика і атом / В.М. Коляда. – Київ, 1967. – 136с.
690833
   Космонавтика на значках СССР 1957 - 1975 гг.. – М., 1977. – 144с.
690834
  Уманский С.П. Космонавтика сегодня и завтра: кн. для уч-ся. / С.П. Уманский. – М., 1986. – 175с.
690835
  Авдуевский В.С. Космонавтика СССР / [Авдуевский В.С., Алексеев В.С., Ацеров Ю.С. и др. ; Редкол.: Мозжорин Ю.А., (гл. ред.) и др.]. – Москва : Машиностроение : Планета, 1986. – 496с. : ил.
690836
  Денисов В.Г. Космонавтика сьогодні і завтра / В.Г. Денисов. – Київ, 1975. – 279с.
690837
  Войтенко А.М. Космонавтика: достижения, проблемы, перспективы / А.М. Войтенко, В.Г. Денисов. – Київ, 1985. – 49с.
690838
   Космонавтика: состояние и перспективы. – М., 1974. – 64с.
690839
  Кошурникова Р.В. Космонавтом быть хочу / Р.В. Кошурникова. – Москва, 1983. – 146 с.
690840
  Петров Е.А. Космонавты / Е.А. Петров. – М., 1962. – 64с.
690841
  Ребров М.Ф. Космонавты / М.Ф. Ребров. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с.
690842
   Космонавты в Вологде. – Вологда, 1967. – 24с.
690843
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – Москва, 1966. – 358с.
690844
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 1. – 1971. – 342с.
690845
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 2. – 1971. – 295с.
690846
  Семенихин Геннадий Александрович Космонавты живут на земле : Роман-диллогия / Семенихин Геннадий Александрович; Худ. И.И. Пчелка. – Москва : Воениздат, 1976. – 637с. : 8 л.ил. – (Библ. серия)
690847
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – Москва, 1976. – 637с.
690848
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Библ. серия)
Кн. 1-2. – 1976. – 637с.
690849
  Зубарев Б.М. Космонавты исследуют землю / Б.М. Зубарев, В.В. Козлов, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
690850
  Лютый А.П. Космонавты осваивают сварку и выплавляют невиданные металлы // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 19-22
690851
   Космонавты рассказывают. – М., 1964. – 178с.
690852
   Космонавты рассказывают. – М., 1967. – 272с.
690853
  Свойский Б.И. Космонавты с других планет. / Б.И. Свойский. – Куйбышев, 1967. – 80с.
690854
  Сочев А.Н. Космонавты с Лунного остроа / А.Н. Сочев. – Днепропетровск, 1979. – 222с.
690855
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР. – Москва : Просвещение, 1977. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание
690856
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 366 с. – Миниатюрное издание
690857
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 192с.
690858
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 224с.
690859
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1981. – 208с.
690860
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР : [кн. для учащихся] / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – [Изд. 4-е, доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 383 с. : ил. – Миниатюрное издание
690861
  Романов А.П. Космонвт-два / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с.
690862
  Шуляк С.А. Космонімічна лексика в українських замовляннях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 474-480


  У статті розглянуто функціонування космонімічної лексики в українських замовляннях. Звернено увагу на семантику та мовні особливості космонімів у текстах замовлянь. Схарактеризовано функціонально-магічну спрямованість замовлянь як особливого типу ...
690863
  Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения / В.П. Казначеев. – Новосибрск : Наука, 1991. – 304 с.
690864
  Генри О. Космополит в кафе // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 150-151 : Фото
690865
  Орлов Г.П. Космополитизм -- идеология импералистической реакции : Автореф... Канд.филос.наук: / Орлов Г.П.; М-во высш.образования СССР.,Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 14л.
690866
  Ермоленко Д.В. Космополитизм - идеологическое оружие американского империализма в борьбе за мировое господство : Автореф... канд. филос.наук: / Ермоленко Д.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1953. – 20л.
690867
  Модржинская Е.Д. Космополитизм - орудие современной империалистической буржуазии. : Автореф... канд. филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1954. – 17л.
690868
   Космополитизм и его особенности на современном этапе. – Иркутск, 1974. – 36с.
690869
  Суковатая В.А. Космополитизм как способ формирования национального самосознания // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 92-95. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
690870
  Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернационализм пролетариата / Э.П. Плетнев. – М., 1974. – 160с.
690871
  Дальмайр Ф. Космополитизм: в поисках космоса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 59-76. – ISSN 0321-2017
690872
  Шебанова М.А. Космополитическая идентичность как одна из форм транснациональных идентичностей // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1039-1051. – ISSN 1812-8696
690873
  Бек У. Космополитическое мировоззренние / Ульрих Бек. – Москва : Журнал "Свободная мысль" ; Центр исследований постиндустриального общества, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-903844-036
690874
  Клековкін О.Ю. Космополіти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 312-325. – ISBN 978-966-136-114-9
690875
  Пивовар С.Ф. Космополітизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213-214. – ISBN 966-642-073-2
690876
  Зелінський М.Ю. Космополітизм versus інтернаціоналізму? / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається сутність феноменів космополітизму (як особливого типу світосприйняття і найбільш адекватного вираження стану транснаціонального простору, що формується під впливом глобалізації) та інтернаціоналізму (як світоглядного принципу, ...
690877
  Галін Тіханов Космополітизм у дискурсивних ландшафтах модерну: два типи артикуляції в епоху Просвіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 96-105. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
690878
  Зелінський М.Ю. Космополітизм у сучасній світоглядній матриці світоустрою / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 85-88


  У статті розглядається дискусійна проблема визначення статусу космополітичного світогляду в матриці сучасного світоустрою. Розкривається співвідношення понять "космополітизм", "космополітизація", "постнаціональність", "транснаціональність". В статье ...
690879
  Драпогуз В.П. Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя / В.П. Драпогуз, Л.П. Саракун // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; голов. ред. Т.Д. Суходуб ; редкол.: М.В. Попович, B. Waldenfels, W. Lugowski [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – C. 119-131. – ISSN 2077-8309
690880
  Потіха К.В. Космополітизм як риса високорозвиненого громадянського суспільства у філософсько-політичній спадщині І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 15-17
690881
  Голубєва Г. Космополітичні тенденції у Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Криза полісної ідеології чітко відбилася у поглядах Ксенофонта. Окрім основних ідей, які він розробляв у своїх творах (монархічної, панеллінської та ідеї виховання досконалого громадянина), тут знайшли відображення тенденції, характерні для періоду ...
690882
  Присяжний В. Космос - далекий і близький // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  Незабаром в Україні запрацюють універсальна наземна станція управління "Перлина" S-діапазону та станція прийому інформації "Надія" Х-діапазону.
690883
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – М, 1974. – 269с.
690884
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – 2-е изд. – М, 1979. – 240с.
690885
  Штерн М.И. Космос - Земле / М.И. Штерн. – М, 1976. – 183с.
690886
  Коваль А.Д. Космос - Земле / А.Д. Коваль, Ю.А. Тюрин. – Москва, 1979. – 112 с.
690887
   Космос - Земле. – Москва, 1981. – 152 с. – (Наука и технический прогресс)
690888
  Колесников Ю.В. Космос - Земле. / Ю.В. Колесников. – М., 1987. – 125с.
690889
  Дружинин И.П. Космос - Земля. Прогнозы / И.П. Дружинин, Б.И. Сазонов, В.Н. Ягодинский. – Москва : Мысль, 1974. – 288с.
690890
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – М, 1981. – 191с.
690891
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – 2-е изд. – М, 1983. – 191с.
690892
  Селиванов А.С. Космос - миру / А.С. Селиванов. – М, 1990. – 63с.
690893
   Космос - моя работа. – М., 1989. – 237с.
690894
   Космос, 1969. – 168с.
690895
   Космос. – Ленинград, 1987. – 223 с.
690896
  Мельников Л. Космос архитектора Гауди // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
690897
  Бровко И.Б. Космос беден без поэтов... / И.Б. Бровко. – Киев, 1986. – 47с.
690898
  Ларцев В.Г. Космос в советской поэзии / В.Г. Ларцев. – М : Знание, 1977. – 63 с.
690899
  Коваль А.Д. Космос далекий и близкий / А.Д. Коваль. – Л, 1977. – 383с.
690900
   Космос далекий и близкий : Рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книга, 1987. – 96с. – (К 30-летию освоения мирного использования космического пространства)
690901
  Бауэр Вольфган Космос для Самоделкиных : Космос для "чайников" // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 126-142 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
690902
  Мосенкис Ю. Космос древних индоевропейцев (германская, римская, иранская, индийская, армянская традиции) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 345-359. – ISBN 978-2-919320-44-8
690903
   Космос древньої України: Трипілля-Троянь. – К., 1992. – 304с.
690904
  Мизун Ю.Г. Космос и биосфера / Ю.Г. Мизун. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни,науке, технике. Физика ; №6). – ISBN 5-07-000315-1
690905
  Мизун Ю.Г. Космос и здоровье / Ю.Г. Мизун, П.Г. Мизун. – М., 1984. – 144с.
690906
  Элиаде М. Космос и история : избранные работы / М. Элиаде. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
690907
   Космос и коммерция. – Москва, 1989. – 40 с.
690908
   Космос и международное право. – Москва, 1962. – 184с.
690909
  Пирадов А.С. Космос и международное право / А.С. Пирадов. – Москва, 1970. – 62с.
690910
   Космос и международное сотрудничество. – М., 1963. – 256с.
690911
  Верещетин В.С. Космос и международное сотрудничество / В.С. Верещетин. – Москва, 1971. – 48с.
690912
  Каменецкая Е.П. Космос и международные организации : международно-правовые проблемы / Е.П. Каменецкая ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1980. – 40 с.
690913
  Жуков Г.П. Космос и международные отношения / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 40с.
690914
   Космос и метеорология. – М., 1987. – 192с.
690915
  Жуков Г.П. Космос и мир / Г.П. Жуков. – Москва, 1985. – 86с.
690916
   Космос и погода. – Ленинград, 1974. – 111с.
690917
  Мизун Ю.Г. Космос и погода / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
690918
   Космос и право. – Москва, 1980. – 139с.
690919
   Космос и проблема всеобщего мира. – Москва, 1966. – 196с.
690920
  Скачков В.А. Космос и проблемы мировой экономики / В.А. Скачков. – мо, 1978. – 168 с.
690921
  Тушинский Г.К. Космос и ритмы природы Земли / Г.К. Тушинский. – Москва : Просвещение, 1966. – 119с.
690922
   Космос и технологии : учеб. пособие / Ф.П. Санин, Е.А. Джур, А.Ф. Санин, В.В. Хуторный; Ф.П. Санин [и др.] ; Нац. косм. агентство Украины, Нац. центр аэрокосм. образования молодежи Украины. – Днепропетровск : АРТ- ПРЕСС, 2005. – 455, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 452-455. – ISBN 966-348-028-9
690923
  Латынина А. Космос и шпионы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 164-170. – ISSN 0130-7673
690924
   Космос и экология. – М., 1991. – 63с.
690925
  Исаченко И.И. Космос и экономика / И.И. Исаченко. – М, 1979. – 228с.
690926
  Бондарчук Г. Космос и Я. Исповедь / Галина Бондарчук. – Симферополь : Ариал, 2012. – 35, [1] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-617-648-089-1
690927
  Костюк Н.Т. Космос і життя / Н.Т. Костюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 60 с.
690928
  Отман М. Космос как достояние всего человечества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-30. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
690929
   Космос каким его видят из Вашингтона. – М., 1985. – 269с.
690930
  Задорожний М.П. Космос на Землі (10 вражаючих інопланетних ландшафтів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 42-43 : фото
690931
  Дубовик Ольга Космос на полотні, або Вишиваємо долю червоними і ... білими нитками // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 130-135 : фото
690932
   Космос на службе мира. – М., 1987. – 34с.
690933
  Скидан О. Космос працює на Полісся / розмову вела Людмила Лобачова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 83)


  Інтерв"ю з ректором Поліського національного університету, доктором економічних наук, професором Олегом Скиданом про ідею створення кластера та його практичне застосування, про роботу Центру космічних технологій та про перспективи розвитку космічної ...
690934
   Космос рядом с нами. – М., 1967. – 96с.
690935
  Мойсеїв І. Космос Тараса Шевченка: поезія, проза, образотворчість : культурологічне дослідження семантики і числокодів / Ігор Мойсеїв ; ВУФЕЦ "Рідна хата". – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 389 с. – (Храм української культури. Кн.3). – ISBN 966-578-199-5
690936
  Сазонов Б.И. Космос у наших дверей / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 200 с.
690937
  Рабиза Ф.В. Космос у тебя дома / Ф.В. Рабиза. – Москва : Детская литература, 1984. – 111 с.
690938
  Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
690939
  Прокопенко М. Космос Флоріана Юр"єва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 8-9
690940
  Авдеев Ю.Ф. Космос, баллистика, человек / Ю.Ф. Авдеев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 268 с. : ил.
690941
  Комаров В.Н. Космос, бог и вечность мира. / В.Н. Комаров. – Москва, 1963. – 215с.
690942
  Присняков В.Ф. Космос, земля, жизнь : Монография / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова; Ин-тут геотехнической механики НАН Украины. – Дніпропетровськ, 2000. – 190с.
690943
  Черногор Л.Ф. Космос, земля, человек: актуальные проблемы / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-623-632-9
690944
  Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал : Миф и эстетика в "Люйши чуньцю" / Г.А. Ткаченко. – М., 1990. – 283с.
690945
  Сорока В. Космос, танки та імпортозаміщення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...Попри зниження витрат на науково-технічну діяльність і зменшення кількості установ, які займаються інноваційною науково-технічною діяльністю, українська наука продукує рішення світового рівня, має ефективні напрацювання, що вже використовує армія, ...
690946
  Севастьянов В.И. Космос, человек, политика. / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин. – М., 1989. – 63с.
690947
  Бордунов В.Д. Космос. Земля. Право / В.Д. Бордунов, В.Н. Марков. – М., 1978. – 133с.
690948
  Тукмачов П.П. Космос. Людина. Прогрес / П.П. Тукмачов. – Київ : Либідь, 1990. – 120с.
690949
  Якутенко Ирина Космос. Небо становится ближе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 88-95 : фото
690950
  Верещетин В.С. Космос. Сотрудничество. Право. / В.С. Верещетин. – Москва, 1974. – 167с.
690951
  Крошкин М.Г. Космос... что мы знаем о нем / М.Г. Крошкин. – Москва : Воениздат, 1966. – 207 с.
690952
  Чекалин С.В. Космос: завтрашние заботы / С.В. Чекалин. – М., 1992. – 208с.
690953
  Лесков Л.В. Космос: наука и мифы / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
690954
   Космос: Научно-художественный сборник. – Л., 1982. – 176с.
690955
   Космофизические исследования : сб. статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1977. – 103 с.
690956
  Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 94-101. – (Серія "Гуманітарні студії")
690957
  Сурков Ю.А. Космохимические исследования планет и спутников / Ю.А. Сурков. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
690958
  Соботович Эмлен Владимирович Космохимия и геохимия изотопов свинца : Автореф... д-ра мед.наук: / Соботович Эмлен Владимирович; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
690959
  Барсуков В.Л. Космохимия и сравнительная планетология = Cosmochemistry and comparative planetology : [докл. сов. геологов / Междунар. геол. конгр., XXVIII сес., Вашингтон, июль 1989 г.] / отв. ред. В.Л. Барсуков. – Москва : Наука, 1989. – 166, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-003177-1
690960
   Космохимия Луны и планет : труды Советско-Американской конференции. – Москва : Наука, 1975. – 764 с.
690961
   Космохимия метеоритов, Луны и планет : Материалы V Всесоюзного симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 200с.
690962
  Рослий І.С. Космохронологія і періодичність галактичних років за геодинамічними, структурно-тектонічними і палеогеографічними ознаками геохронології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-130 : табл. – Бібліогр.: с. 128-130. – ISSN 0367-4290
690963
  Ломинадзе Т.А. Космоцератиды Кавказа / Т.А. Ломинадзе, А.С. Сахаров; Ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 63с.
690964
  Бернадский В.А. Коснись травы. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
690965
  Лазарев Л.Л. Коснувшись неба / Л.Л. Лазарев. – Москва, 1983. – 256с.
690966
  Пелипейко И.А. Косов / И.А. Пелипейко, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1983. – 143с.
690967
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55
690968
   Косовець Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
690969
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 114. – ISBN 978-966-439-961-3
690970
   Косовець Олександр Олександрович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61. – ISBN 966-95774-3-5
690971
  Засенко П.П. Косовиця / П.П. Засенко. – К., 1986. – 133с.
690972
   Косово : Епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 133 с.
690973
  Дунай П. Косово 1999 и Крым 2014: сходства и различия // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 63-76. – ISSN 1812-1101
690974
  Іщенко Н. Косово відмовляється від війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 184). – С. 3


  Але чекати компромісів з боку Приштини Белграду не варто.
690975
  Маркович М. Косово и европейская цивилизация // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 54-59. – ISSN 0132-1625
690976
  Козин В. Косово на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-86. – ISSN 0130-9625
690977
  Дубровин Д. Косово провозгласило независимость. Что думают в Западной Европе? / Д. Дубровин, П. Михалев, А. Нарышкин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
690978
  Дівак В. Косово, боротьба за незалежність:історія питання та його наслідки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 107-119
690979
  Александров А. Косово. Камушек, с которого может начаться обвал // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Незалежність Косово
690980
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
690981
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
690982
  Нарышкин А. Косово: вторая попытка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
690983
  Искендеров П. Косово: исторические, военно-политические и международно-правовые аспекты проблемы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-34. – ISSN 0130-9625
690984
  Коваль О. Косово: комбатанти знову рвуться в бій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 6


  "Результати дострокових виборів у самопроголошеному Косово 11 червня привнесли тривогу на Балкани, змусили нервувати не тільки Белград (Сербія не визнає незалежності Косово, вважаючи край своєю територією), а й Москву, і Брюссель. У новому косовському ...
690985
  Мартинов А. Косово: між демократією і колапсом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 41). – С. 4
690986
  Черемушкин П. Косово: ни вашим ни нашим // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 20-23. – ISSN 0131-0097


  Політична ситуація в Косово
690987
  Антанасиевич И. Косово: тектонический разлом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 46-49
690988
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
690989
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
690990
  Колосков Евгений Косовская битва: сражение, решившее судьбу Балкан // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 26-51. – ISSN 1812-867Х
690991
  Лащук Ю.Ф. Косовская керамика 19-20 вв. : Автореф... канд. исткусств.наук: / Лащук Ю.Ф.; АХ СССР. – М., 1957. – 15л.
690992
  Джукич С. Косовская проблема. Возможно ли решение без переговоров? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625
690993
  Волкова Г. Косовский прецедент и испанский региональный национализм // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 58-64. – ISSN 0131-2227
690994
  Кандель П.Е. Косовский прецедент и постсоветские конфликты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 19-38. – ISSN 0235-5620
690995
  Мечетная Н. Косовский синдром // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 8-9. – ISSN 2075-7522


  Мир нередко сравнивает Крым с отколовшейся от Сербии Республики Косово.
690996
  Дзюба-Погребняк Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена проблеме функционирования Видовданской идеологии/идеи/мифа в контексте сербской и хорватской литературы о Первой мировой войне, в частности в прозе, поэзии и публицистике М. Црнянского, М. Крлежи, А. Цесарца и других сербских и ...
690997
  Лакішик Д.М. Косовська криза в американо-німецьких відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюється позиція американських та німецьких урядових осіб стосовно Косовської кризи та розв"язання її.
690998
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-33.
690999
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-30.
691000
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-38.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,