Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
680001
   Концептуализация и смысл. / Поляков И.В. – Новосибирск, 1990. – 237с.
680002
  Дмитриева А.А. Концептуализация интроспекции в философии Нового времени (Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 24-39. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
680003
  Барташевич Т.Ю. Концептуализация этики добродетели в русской философии XIX - начала XX века ( К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
680004
  Андреєва Т.М. Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами-назвами сільгоспзнарядь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 20-27


  У статті розглянуто особливості фразеологічної концептуалізації, здійснюваної одиницями, до складу яких уходять назви сільгоспзнарядь. В статье рассмотрены особенности фразеологической концептуализации, осуществляемой единицами, в состав которых ...
680005
  Карпенко О.Ю. Концептуалізація антропонімів у художньому творі // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 212-224. – ISBN 978-966-489-126-1
680006
  Машненков К.А. Концептуалізація базових понять у контексті державного управління розбудовою екологічної держави // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
680007
  Мартінек С.В. Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 338-347. – ISBN 966-581-388-9
680008
  Потапенко Я. Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 120-125. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються різноманітні варіанти інтерпретації концепту "тілесність", котрий є важливою теоретико-методологічною категорією в культурній антропології ХХ - початку ХХІ ст. В статье анализируются различные варианты интерпретации концепта ...
680009
  Енверов Р. Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 244-252. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
680010
  Ярмолінська М.В. Концептуалізація евфонії в українській картині світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 393-399


  У статті досліджується милозвучність української мови в контексті варіантів концептуалізації мов їхніми носіями. Питання звукової організації вирішувалися, природно, не тільки в критичних і теоретичних висловленнях, але й у самій поетичній практиці.
680011
  Музиченко М.В. Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459
680012
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у Середньовічній Британії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 73-76
680013
  Сімченко Н.О. Концептуалізація засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні сталого розвитку організації / Н.О. Сімченко, Л.Є. Довгань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 85-89
680014
  Мартінек С.В. Концептуалізація зеленого кольору (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 404-412. – ISBN 966-581-481-8
680015
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 398, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 353-398
680016
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк О.Б.; Іванова-Стецюк Оксана Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
680017
  Бабире О.В. Концептуалізація і категоризація у сфері екології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 26-34


  Стаття присвячена дослідженню комунікації на екотематику крізь призму когнітивної лінгвістики. Розглядаються особливості процесів категоризації, концептуалізації, фреймінгу та рефреймінгу у сфері екології. Аналізуються такі категорії як nature, ...
680018
  Кириченко М.О. Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 137-141. – ISSN 2076-1554
680019
  Морозова Тетяна Концептуалізація латентних екосистемних послуг // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 11-13 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
680020
  Морозова Т.В. Концептуалізація латентних екосистемних послуг / Т.В. Морозова, В.В. Лук"янова, Є.С. Анпілова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 54-64. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2411-4049
680021
  Сологуб Н.М. Концептуалізація лексеми "війна" в мовотворчості Олеся Гончара // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 350-355. – ISSN 2305-3852
680022
  Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто універсальні й етноспецифічні особливості мовної репрезентації ментальних категорій в українській, російській, англійській та італійській мовах. Визначено відмінності у змістовому наповненні nomina mentalia, зумовлені специфікою ...
680023
  Дейнека А.В. Концептуалізація міфу в соціології: феноменорлогічний та структуралістський підходи // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 279-282
680024
  Відякіна М.М. Концептуалізація моделі народної економіки України в працях Філіпенка А.С. // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 172-174
680025
  Різниченко Є.І. Концептуалізація національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 131-136


  У статті розкривається та визначається концепт національних еконо- мічних інтересів країн. Розглянуто та проаналізовано основні підходи щодо суті та форм прояву національних економічних інтересів. В статье раскрывается и дается определение концепта ...
680026
  Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 131-140. – ISSN 2411-4758
680027
  Лабенко О.В. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-226. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті досліджуються тексти зачинів українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь. Виявлено основні домінуючі компоненти структури зачину замовляння, які наявні у всіх трьох мовах. Кожний зі згаданих компонентів поділено на семантичні ...
680028
  Сидорович О. Концептуалізація парадигм фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 41-48. – ISSN 1818-5754
680029
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 170-195
680030
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
680031
  Дубравська З.Р. Концептуалізація поняття "гроші" у романі Мартіна Еміса "Гроші: записка самогубця" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 18-21. – ISSN 2304-5809
680032
  Бутенко Л.Л. Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 24-30. – ISSN 2227-2747
680033
  Пугач С. Концептуалізація поняття географічний простір у науковій літературі // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 27-33. – ISSN 2413-7154


  "Простір є одним із фундаментальних понять людської свідомості. Багато наук використовують поняття "простір" для опису власних предметних областей. Для географії це поняття є базовим. По аналогії з іншими науками , географія сформувалал власне ...
680034
  Андрієвський Т.Г. Концептуалізація поняття гібридної війни: політологічний вимір // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 1 (13). – С. 4-15. – ISSN 2411-7587
680035
  Клапків Ю.М. Концептуалізація поняття інститут ринку страхових послуг на основі неокласичної економіки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 16-20. – ISSN 2313-8246
680036
  Шавель С. Концептуалізація поняття соціальної сфери в социологии // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 180-196. – ISSN 1563-3713
680037
  Горбатюк С.Є. Концептуалізація поняття соціогуманітарної безпеки у сучасних наукових дослідженнях // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 31-43
680038
  Кульчицький І.М. Концептуалізація понять "модель" та "моделювання" у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 273-284. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
680039
  Твердохліб О.С. Концептуалізація права людини на інформацію в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 54-56
680040
  Курилик В.В. Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едипа в світовій літературі // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 87-94
680041
  Туленков М.В. Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі / М.В. Туленков, В.В. Чепак, А.В. Зарицька // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 42-45
680042
  Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Галина Богданівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 272 л. – Додатки: л. 268-272. – Бібліогр.: л. 236-267
680043
  Вільчинська Т. Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 403-407. – ISBN 978-617-7201-57-0
680044
  Осадча О.С. Концептуалізація світу в творах української фантастики (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 46 назв
680045
  Крамчанінова О.В. Концептуалізація світу дійсності в семантиці мікротексту агресії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 262-266. – Бібліогр.: Літ.: с. 266; 10 п. – ISSN 1729-360Х
680046
  Соснін О.В. Концептуалізація системи освіти, пов"язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві / О.В. Соснін, М.О. Кононець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 133-142. – ISSN 2072-1692


  Актуальність дослідження в тому, що метою дослідження (особливостей, шляхів, підходів) єформування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп"ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в ...
680047
  Бучковська Я. Концептуалізація системи фінансування дошкільної освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
680048
  Вишняк Д.І. Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується тема смерті в творах Гу Чена, сучасного китайського поета-туманника, життяякого припало на роки "культурної революції" у Китаї (1966-1976). А також розкриваються такі поняття, як "туманна поезія" в історії літератури Китаю та ...
680049
  Корж К.М. Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 32-41. – ISBN 978-966-171-498-3
680050
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасних інтегративних парадигмах : П.Бурд"є, Ю.Габермас, Е.Гідденс // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.107-112. – ISSN 1818-992Х
680051
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 104-111. – ISSN 1563-3349
680052
  Медвідь В. Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу / В. Медвідь, В. Сігуа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 75-80. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
680053
  Мірошниченко П.В. Концептуалізація страху в новинах про коронавірус // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The main objective of the study is to identify and to characterize the main verbal methods of conceptualization of fear in the Ukrainian-language Internet news about the coronavirus. A method of analysis of relevant scientific information on the ...
680054
  Гірник Є. Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглянуто тенденції формування проблеми "суспільного сектора економіки". Показано історію становлення поняття "суспільний сектор економіки", його взаємозв"язок з основними принципами теоретичного економічного аналізу і розвитку. Досліджено процес ...
680055
  Загорський В. Концептуалізація сучасних підходів до реформування податкової системи України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1562-0905
680056
  Соколенко О.А. Концептуалізація та номінація кольору: перспективи дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 318-323


  У статті подано огляд перспективних напрямків лінгвістичного аналізу концептуалізації та номінації кольору. Охарактеризовано вплив технологічної революції на динаміку розвитку колірної картини світу, що зумовлює необхідність проведення нових досліджень ...
680057
  Коновалова І.Ю. Концептуалізація феномена особистості композитора XX ст. в контексті філософсько-rультурологічних ідей М.М. Бахтіна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 8-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
680058
  Афанасьєва Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741


  Формування культури співучасті та активне залучення користувачів до створення контенту стало визначальною ознакою комунікаційного процесу. Медіа усвідомили важливість подібної стратегії для розширення своєї аудиторії та все частіше змінюють конкуренцію ...
680059
  Пасічник Ю.В. Концептуалізація фіскального простору функціонування та розвитку національної економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 12-19. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
680060
  Турган О. Концептуалізація художнього тексту в лесезнавчому дискурсі неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 28-36. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті на основі аналізу праць українських неокласиків про Лесю Українку підкреслюється їх внесок у розвиток філологічного методу дослідження художнього тексту, що є певним зразком для наступних поколінь літературознавців. В статье на основании ...
680061
  Смокова Г.І. Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
680062
  Сухенко В.Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 181-188. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано мовні засоби репрезентації концепту Я мовомислення Дмитра Білоуса; визначено відповідні мікроконтексти, які моделюють змістову інтерпретацію досліджуваного концепту, розкрито світоглядно-естетичні критерії письменника, специфіку його ...
680063
  Паримський І.С. Концептуалістика творчості сучасного українського журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті йдеться про особливості журналістської творчості в умовах сьогодення. Автор розмірковує над суттю поняття "високий рівень творчого вирішення публіцистичних завдань у контексті свободи слова" та пропонує методологічні підходи для виконання цих ...
680064
  Баранов О.А. Концептуалні підходи до формування дисципліни "Правове забезпечення ІТ бізнесу" / О.А. Баранов, М.В. Дубняк // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 379-382. – ISBN 978-617-7404-86-5
680065
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 457 л. – Бібліогр.: л. 381-457
680066
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
680067
  Александрук І.В. Концептуальна категорія ПРОСТІР МОЖЛИВОГО СВІТУ у творах фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С.3-11


  У статті розглядаються проблеми категоризації та коцептуалізації можливого світу, представленого у творах жанру фентезі американських та британських авторів, а також аналізуються засоби вербалізації та структура концептуальної категорії ...
680068
  Поліщук В.С. Концептуальна критика нового державного менеджменту // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 201-202
680069
  Кремзикова С.Ю. Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-233


  У статті йдеться про мережу концептів семантичного поля “дія”, що характеризуються взаємообумовленим характером, коли вживання кожного окремого значення передбачає функціонування усієї системи понять як цілісності, первинним елементом якої є поняття ...
680070
  Огаркова Г.А. Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 392-397. – ISBN 966-581-388-9
680071
  Дубик В. Концептуальна метафора мас-медійного дискурсу Франції на тлі польсько-українських досліджень // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 13-16. – ISSN 2306-028X
680072
  Андрощук Б.Є. Концептуальна метафора та її маніпулятивна роль у політичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 70-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 73; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
680073
  Водяницька Т.С. Концептуальна метафора у корейській мові та її застосування у дослідженнях з різних дисциплін // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 235-239
680074
  Стрельченко К.С. Концептуальна метонімія у вербалізації таємниці в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 329-337


  У статті розглянуто концептуальні операції, що лежать в основі метонімічного переносу значення. Проаналізовано номінації, пов"язані зі створенням і розв"язанням таємниці, систематизовано метонімічні відношення, які їх мотивують, та визначено ...
680075
  Кубявка М.Б. Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 44-47. – ISSN 2311-7249


  Метою дослідження є створення науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій. Основна ідея цього дослідження - ...
680076
  Бурлака Г.Г. Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 29-39. – ISSN 1993-6788
680077
  Манжола В.А. Концептуальна модель відносин між Україною та Францією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.3-13
680078
  Манжола В.А. Концептуальна модель відносин між Україною та Францією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.3-13
680079
  Голвазін О.М. Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
680080
  Дубовик Т. Концептуальна модель довіри споживачів до інтернет-магазинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  В статті наведена концептуальна модель дослідження основних факторів, які впливають на довіру споживачів до інтернет-магазинів: надійність інтернет-магазину та інформаційної системи для здійснення покупок в Інтернеті, фактори етичної інтерактивності, ...
680081
  Головашевич О. Концептуальна модель застосування засобів податкового примусу при забезпеченні виконання податкового обов"язку[ // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 105-114. – ISSN 1026-9932
680082
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обґрунтовується зміст понять "змістова каталогізація" і "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
680083
  Москалець Т.З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 211-221. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
680084
  Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов. – Харків : Золота миля, 2017. – 178, [2] с. – До 100-ліття підготовки правоохоронців у Харкові (1917-2017 рр.). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-68-9
680085
  Якимова Л.П. Концептуальна модель обліково-контрольного забезпечення виконання зобов"язань перед постачальниками та підрядниками / Л.П. Якимова, Губчук, П.-К.А // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 127-133. – ISSN 2308-1988
680086
  Третяк О.А. Концептуальна модель оптимізації публічної сфери політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 224-234


  Представлено концептуально-теоретичні передумови оптимізації публічної сфери політики. Надано увагу етимологічним засадам політичного змісту публічної сфери. Розглянуті ретроспективні та когнітивні засади перетворення публічної сфери. Ключові слова: ...
680087
  Черненко Н.М. Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 229-239. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
680088
  Висоцька В.А. Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 258-278. – ISSN 0321-0499
680089
  Бурлака В.Г. Концептуальна модель розвитку світового ПЕК // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2310-5534
680090
  Овсяннікова. Л. Концептуальна модель розвитку системи інформаційного забеспечення медичної науки в Україні / Л. Овсяннікова., Н. Артамонова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 24 - 30. – ISSN 2076-9326
680091
  Корнійчук Г.В. Концептуальна модель системи діагностики фінансового потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
680092
  Лужецький В. Концептуальна модель системи інформаційного впливу / В. Лужецький, А. Дудатьєв // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 1. – C. 45-49. – ISSN 2225-5036
680093
  Журавель Ю.В. Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 126-137
680094
  Кадикова І.М. Концептуальна модель стратегічного проектного управління / І.М. Кадикова, В.В. Хвостіченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 69-79. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
680095
  Крамський С. Концептуальна модель управлінням змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих бізнес компаній / С. Крамський, Г. Джугелі // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7768-17-2
680096
  Приходько І.П. Концептуальна модель формування готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 25-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6814
680097
  Заблоцька О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 23-28
680098
  Цибульський В. Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних / В. Цибульський, О. Трипільський, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель формування відкладів нижнього майкопу структури Субботіна Прикерченського шельфу. Отримані уявлення використані при розрахунках ефективних моделей фільтраційно-ємнісних властивостей за алгоритмами детерміністичного і ...
680099
  Шулик П.Л. Концептуальна основа вивчення давньої літератури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 18-19
680100
  Масич В.В. Концептуальна основа науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 108-116. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
680101
  Браславська О.В. Концептуальна основа сучасного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 2308-135X
680102
  Голобородько К. Концептуальна парадигма світу в мовотворчості Олександра Олеся // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 92-97.
680103
  Жуковська А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 71-85. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
680104
  Хилько М.І. Концептуальна прогностика майбутнього: новий крок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  I am pleased to hold in my hands the elegant edition of the new book by philosophers and political scientists who are known not only in their countries-Belarus and Ukraine. It was created with the efforts of academic publishing in the anniversary ...
680105
  Суярко В.Г. Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель розвитку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря / В.Г. Суярко, В.В. Сухов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
680106
  Боєва Е. Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б.Грінченка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 284-290. – ISBN 966-7053-09-1
680107
  Грачова Т.М. Концептуальна спрямованість ранніх памфлетів Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 510-520. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
680108
  Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди ( на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 116-120
680109
  Орел М.Г. Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 86-92. – ISSN 2306-6814
680110
  Ковпак В.А. Концептуальна структура як типологічна ознака культурологічного журналу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-13


  Статтю присвячено аналізу концептуальної структури як типологічної ознаки культурологічного журналу. Особлива увага приділяється висвітленню аспекту структуризації культурологічного журналу відповідно до висвітлених концептосфер. The article deals ...
680111
  Руденко М. Концептуальна сутність прокурорського нагляду / М. Руденко, С. Стось // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.51-59
680112
  Комар О.В. Концептуальна схема і екстерналістські семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 359-365


  Стаття розглядає ідею концептуальної схеми в екстерналістській семантиці Д. Девідсона як спосіб обмеження основних форм мовного релятивізму, поширених у філософії мови, методології науки і перекладознавстві. Статья рассматривает идею концептуальной ...
680113
  Жовнірчик Я. Концептуальна схема і принципи регіонального розвитку / Я. Жовнірчик, М Павлов // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.214-219. – ISBN 966-73-53-51-Х
680114
  Суродейкіна Т.В. Концептуальна та мовна модель семантичного поля мистецтва в англійській та українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 221-223. – ISBN 966-581-295-5
680115
  Скиба Т.В. Концептуальна та стилістична амальгама в ідилії М. Рильського "На узліссі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 292-299


  Статтю присвячено ідилії Максима Рильського "На узліссі" (1918). У творі поєднується кілька стильових векторів (неоромантизм, імпресіонізм, неокласицизм). Такий синкретизм означуємо терміном "амальгама" (поєднання різнорідного). Поєднання різних ...
680116
  Большакова О.Н. Концептуальная модель системы подготовки студентов вуза к научно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-87. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новый подход к проектированию программы профессиональной подготовки педагогов будущего на основе межведомственного партнерства департаментов и организаций г. Москвы: Московского института развития образования, Московского городского ...
680117
  Харитонов Ю.Н. Концептуальная модель управления проектами развития морской портовой инфраструктуры // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 186-192 : рис.. фото, табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
680118
  Федорова М.А. Концептуальная модель формирования самостоятельной учебной деятельности студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 146-154.
680119
  Мусихин Г.И. Концептуальная неоднозначность понятия "суверенитет" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-0499


  сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена
680120
  Гурьянова Л.С. Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики / Л.С. Гурьянова, С.В. Кавун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 71-77. – ISSN 2222-4459
680121
  Закалюк А. Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 6-16. – ISSN 0132-1331
680122
  Сівков С. Концептуальне визначення сутності поняття "місцеве самоврядування" // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 235-240
680123
  Ходан М.М. Концептуальне вирішення розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 121-133 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
680124
   Концептуальне забезпечення діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Української Академії державного управління при Президентові України / В. Луговий, В. Князєв, В. Бакуменко, Ю. Сурмін // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
680125
  Бузань В. Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в 1967 - 1991 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 10-11
680126
  Дороніна О.А. Концептуальне забезпечення стратегії антикризової кадрової політики на засадах гідної праці // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 35-40. – ISSN 2226-8820
680127
  Жадан І. Концептуальне забезпечення управління державними корпоративними правами // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.47-51. – ISSN 0131-775Х
680128
   Концептуальне законотворення : теорет. модель та практ. доцільність / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-97-0
680129
  Кіктєв М.О. Концептуальне моделювання інформаційних процесів підготовки виробництва стрічкових конвеєрних ліній / М.О. Кіктєв, К.Ю. Ларина // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 73-74
680130
  Карпенко О.Ю. Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна "Дитина Розмарі" / О.Ю. Карпенко, І.П. Попік, Н.М. Тхор // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 73-77
680131
  Кирнос В.П. Концептуальне обгрунтування формування і розвитку міст рекреаційних приморських територій Криму : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В.П. Кирнос, П.В. Кірнос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 94-99. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
680132
  Мінцис Ю.Б. Концептуальне поле "демінутивність", об"єктивоване загальними назвами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 56-61
680133
  Яремчук І. Концептуальне поле "світ людини" у поезії Форуг Фаррохзад // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 112-117. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
680134
  Пахоменко С. Концептуальне поле дослідження історичної політики Латвії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-53. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Визначено й аргументовано теоретичне та концептуальне поле для дослідження конкретного (латвійського) кейсу історичної політики. Широко трактується історична політика як система політичних практик, спрямованих на формування колективної/історичної ...
680135
  Сербін О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У публікації визначено та проаналізовано структурне і компонентне вираження класифікації стоїків. Побудовано класифікаційну схему та досліджено змістовні зв"язки її елементів з огляду на різноступеневість ієрархічної складової цієї класифікації. ...
680136
  Сизоненко Н. Концептуальне розв"язання образу Тараса Шевченка в дилогії Василя Шевчука "Син волі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
680137
  Гомоляко О.В. Концептуальне розуміння взаємодії громадянського суспільства і влади при формуванні публічної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
680138
  Штанков М. Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
680139
  Сивець Т. Концептуальний аналіз "Слова блаженаго Серапиона о маловерье" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 131-139. – ISSN 2411-4146
680140
  Щепанський В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 14-18
680141
  Дригус М.Т. Концептуальний аналіз проблеми особистісної ефективності у психологічній системі Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
680142
  Гонтарева І.В. Концептуальний аналіз процесів розвитку підприємницької активності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 29-32. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
680143
  Сивець Т.В. Концептуальний аналіз як метод дослідження проповідницької літератури Київської Русі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 287-291


  У статті досліджується поняття "концептуальний аналіз" та його актуальність серед інших традиційних і новаторських методів вивчення давньої української літератури. Основна увага приділена вмотивуванню концептуального підходу до жанру проповіді. ...
680144
  Храбан Т.Є. Концептуальний аналіз як один з основних дослідницьких методів когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 285-292


  У статті розглядаються основні прийоми та методики концептуального аналізу, які застосовуються у сучасній когнітівній лінгвістиці. Матеріалом статті стали теоретичні роботи сучасних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, присвячені дослідженню ...
680145
  Вероніка Х. Концептуальний базис адаптивного розвитку екосистем // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 118-125. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
680146
  Приймак В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту / В. Приймак, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-44. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові комунікативного менеджменту. Надано практичні рекомендації щодо комунікативного інжинірингу базових організаційних бізнес-процесів та визначено комплекс комунікативних компетенцій фахівця ...
680147
  Кривіцький В. Концептуальний базис парадигми митної безпеки України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
680148
  Матвєєва О.В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 9 назв
680149
  Погоріла Н. Концептуальний вимір зовнішньої політики США на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення концепцій, стратегій та доктрин за президентство Дж.Буша молодшого та Б. Обами. В цьому контексті виявлено основні відмінності у зовнішньополітичних стратегіях між республіканською та демократичною адміністрацією США з ...
680150
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
680151
  Мудрицька К.О. Концептуальний вимір ядерної стратегії Франції в постбіполярному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 87-94. – ISSN 2308-6912


  З розпадом біполярної системи міжнародних відносин умови, в яких виникла французька ядерна стратегія, значно змінились. Це викликало певні трансформації у складі ядерних сил Франції та у її політиці щодо ядерного роззброєння. Нові елементи до ...
680152
  Бесєдіна Г.О. Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 118-122. – ISSN 2076-1554
680153
  Філоненко Н.Г. Концептуальний зміст синтаксичних одиниць у сучасних французьких художніх прозових текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 389-395


  У статті розглядаються види синтаксичних концептів, що вербалізуються у синтаксичних одиницях сучасних французьких художніх текстів, окреслюються функціональні та когнітивні особливості синтаксичних і пунктуаційних засобів вираження авторських ...
680154
  Чабанюк В.С. Концептуальний каркас електронної версії Національного Атласу України / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 58-68 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
680155
  Пекарєв Д.В. Концептуальний підхід до врахування загроз у космічній сфері в інтересах безпеки та оборони держави // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 55-64. – ISSN 2311-7249
680156
  Дмитришин Л.І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
680157
  Монастирський Д.А. Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 31-42. – (Право. Економіка. Управління)
680158
  Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 129-133. – ISSN 2309-1533
680159
  Іванова Н.Ю. Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємства / Н.Ю. Іванова, Н.М. Соколова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
680160
  Бойченко Е.Б. Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва / Е.Б. Бойченко, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
680161
  Большакова Є.Л. Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком м"ясопереробного підприємства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 21-23. – ISBN 978-9934-571-51-0
680162
  Андрієнко В.М. Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 118-126 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2222-8810
680163
  Романік А. Концептуальний підхід професора П.О. Терновського до питання іконоборчого руху в Візантії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 99-101. – ISBN 978-966-171-795-3


  Одним із провідних фахівців у галузі візантиністики, праці якого не втрачають своєї актуальності і сьогодні, був професор Київського університету Пилип Олексійович Терновський.
680164
  Нижник Н. Концептуальний підхід щодо визначення функціональних сфер національної безпеки / Н. Нижник, Г. Ситник // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 3-16
680165
  Холод Б.І. Концептуальний погляд щодо факторів економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2074-5354
680166
  Єсипенко Н. Концептуальний потенціал іменників і прикметників (на матеріалі англомовної прози 20 століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 11-21. – (Германська філологія ; Вип. 407)
680167
  Хрип"юк В.І. Концептуальний принцип "істини" у філософії прагматизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 191-193
680168
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 243-263. – Бібліогр.: л. 221-242
680169
  Ніконова В.Г. Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму / В.Г. Ніконова, Я.В. Бойко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 62-71. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
680170
  Тарасова О.А. Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу II половини XIX століття // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 125-131. – ISSN 2307-4604
680171
  Білик Т.М. Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 12-19


  В статье наводистя определение понятия имидж с точки зрения различных исследователей, его трактовка, а также раскрываются состав-ляющие компоненты данного явления.
680172
  Кагановська О.М. Концептуальний простір французької художньої прози (аналітичний огляд) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 38-49. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
680173
  Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
680174
  Чібалашвілі А.О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
680175
  Ленда Р.І. Концептуальний чинник стильової парадигмальної ідеї доби національного відродження України (середина XVIII - початок XIX ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 235-238
680176
  Забаштанський М.М. Концептуальні аспекти використання інноваційних форм фінансування концесійних відносин / М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 103-106. – ISBN 978-966-2188-73-8
680177
  Дубина М. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства / М. Дубина, О. Козлянченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 21-32. – ISSN 2411-5215
680178
  Ситенко Д.Д. Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 232-241. – ISSN 2222-0712


  У статті розглянуто основні підходи щодо сутності корпоративної реструктуризації. Охарактеризовано основні чинники, що обумовили відмінності у поглядах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо змісту відповідної категорії. Визначено та ...
680179
  Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 3-9
680180
   Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
680181
  Дяченко Я.Я. Концептуальні аспекти раціоналізації державного споживання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-16 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
680182
  Шамрай В.В. Концептуальні аспекти реалізації конституційної реформи у сучасних європейських правових системах // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 182-191. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
680183
  Батанов О. Концептуальні аспекти реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 117-125. – ISSN 0132-1331
680184
  Негода Ю.В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 39-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
680185
  Залуцька Х.Я. Концептуальні аспекти управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 164-170. – ISSN 2222-0712
680186
  Філей С.М. Концептуальні аспекти фінансових ризиків та методи управління ними // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 187-190. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
680187
  Таньков К.М. Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 259-264 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
680188
  Драгомирова І. Концептуальні аспекти формування сучасного спеціаліста // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.49-52. – ISSN 1682-2366
680189
  Мартинець В.В. Концептуальні аспекти формування теорії трансакційних витрат як складової еволюційного розвитку теорії фірми // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 139-143. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
680190
  Левченко Т.І. Концептуальні блоки в розвитку вищої освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – C. 3-7. – ISSN 2411-5983
680191
  Vashenina O. Концептуальні виміри фразеологічної одиниці // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 44-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
680192
  Бойцова В.О. Концептуальні відмінності між інноваційним та інвестиційним і проектами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-02-6
680193
  Баумайстер А.О. Концептуальні джерела метафізики "внутрішньої людини" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 192-192
680194
  Стежко С.О. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 130-135


  У статті розглядаються проблеми збереження сталих концепцій історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття, зокрема у творчості Андрія Малишка. В статье рассматриваются проблемы сохранения устойчивых концепций исторического ...
680195
  Сивець Т. Концептуальні домінанти духовності у "Житії Феодосія Печерського" Нестора та поемі "Перебендя" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 331-340


  Зроблено спробу компаративного аналізу прототипових концептуаль-них схем ДУХОВНОСТІ як знакового феномену для формування естетич- ної платформи українського середньовіччя та романтизму. В основу аналізу покладено агіографічну літературну традицію (на ...
680196
  Решетньова Ю.Ю. Концептуальні дослідження, гендер і філософія постмодернізму на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С.19-23. – ISSN 2077-1800
680197
  Жихарєва О.О. Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 112-120. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
680198
  Попрозман Н.В. Концептуальні елементи стратегічного управління / Н.В. Попрозман, О.І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуті та систематизовані основні концепції стратегічного управління.
680199
  Ткаченко В.В. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 81-90
680200
  Кайда Н.Я. Концептуальні засади адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС : монографія / Н.Я. Кайда. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 324-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2077-7


  У пр. № 1736567 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича та професійному колективу з шаною та повагою від автора. Підпис. 08.12.20 р.
680201
  Хрідочкін А.В. Концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 11-19. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Аналізується сучасний стан адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності. Запропоновано шляхи ...
680202
  Ковальчук І.П. Концептуальні засади атласного геоекологічного картографування різнорангових геопросторових об"єктів і систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 66-77. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-1677
680203
  Ємельянова І. Концептуальні засади боротьби з корупцією // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-54.
680204
  Дем"янишин В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 77-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
680205
  Слатвінська М.О. Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів / М.О. Слатвінська, Л.А. Васютинська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 21-24
680206
  Пирожкова Ю.В. Концептуальні засади вдосконалення ефективності реалізації функцій адміністративного права: доктринальний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 70-77. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
680207
  Нагребельний В.П. Концептуальні засади вдосконалення правового забезпечення державного управління та підвищення його ефективності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 22-27. – ISSN 2413-1342
680208
  Бичко О.В. Концептуальні засади вивчення етнічної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено побудові несуперечливої концепції дослідження етнічної ідентичності. У результаті аналізу існуючих підходів до вивчення цього феномена виявлено суперечливі тенденції теоретичного плану, застосування яких призводить до взаємовиключних ...
680209
  Булгаков Валерій Андрійович Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України : Дис... канд. політичних наук: 23.00.01. / Булгаков Валерій Андрійович; Київськ. національний технічний уні-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 175 л. – Бібліогр.: л. 162-175
680210
  Булгаков Валерій Андрійович Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Булгаков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
680211
  Хилько М.І. Концептуальні засади визначення екологічної політики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 6-13. – ISBN 966-7943-03-8


  Проаналізовано концептуальні засади зумовленості політизації екології й екологізації політики.
680212
   Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.І. Лайко, З.В. Чехович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 105-115. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
680213
  Вахович І.М. Концептуальні засади визначення ролі підприємств у розвитку регіона / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, О.В. Потьомкіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
680214
  Колосов Р.В. Концептуальні засади визначення частки у статутному капіталі корпоративного підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 70-76. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
680215
  Соляник А. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-27
680216
  Желюк Т.Л. Концептуальні засади використання публічного менеджменту в системі публічного управління / Т.Л. Желюк, Д.М. Онофрійчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 30-35. – ISSN 2309-1533
680217
  Погорєлова І.С. Концептуальні засади вироблення основних положень україно-американських відносин (початок 90-х років XX ст.) // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 114-120
680218
  Любіцева О.О. Концептуальні засади географії рекреації і туризму / О.О. Любіцева, М.П. Мальська, Ю.В. Зінько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-13. – Бібліогр.: 13 назв.
680219
  Лященко А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному і містобудівному кадастрах / А. Лященко, Ю. Кравченко, І. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 61-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1819-1339
680220
  Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 52-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
680221
  Азарян О.М. Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій / О.М. Азарян, Ю.О. Біленька // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354
680222
  Гусєв В. Концептуальні засади державного регулювання у сфері промислової власності в Україні / В. Гусєв, Є. Онисько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 78-88
680223
  Карташов Є.Г. Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 100-103. – Бібліогр.: 12 назв
680224
  Олійник Н. Концептуальні засади державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-104
680225
  Тертишник В. Концептуальні засади державної політики в сфері кримінальної юстиції // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 45-48.
680226
  Рейкін В.С. Концептуальні засади детінізації економіки України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 4-7. – ISSN 2409-1944
680227
  Клокар О. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35
680228
  Демчак Р.Є. Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 88-92. – ISSN 2306-546X
680229
  Сєріков А.В. Концептуальні засади динамічного управління фінансами малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.В. Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 254-262 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
680230
  Баглікова М.С. Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 232-242


  Основна увага сконцентрована на визначенні поняття "регіоналізм" у зарубіжній та вітчизняній політології, виокремлено спільні положення, які уточнюють суть цього складного феномену сучасності. Ключові слова: регіон, децентралізація, регіональні рухи, ...
680231
  Остапенко І.В. Концептуальні засади дослідження комунікативних бар"єрів національної та громадянської самоідентифікації // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-84
680232
  Підбережник Н. Концептуальні засади дослідження проблем етнічності та нації в контексті науки державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 42-48. – ISSN 2414-4436
680233
  Іванова Н.Г. Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено обґрунтування концептуальних засад, теоретико-методологічних основ та представлення методики дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців. Охарактеризовано відповідний комплекс психодіагностичних методик та ...
680234
  Дронова О.Л. Концептуальні засади дослідження ризиків надзвичайних ситуацій у світлі концепції збалансованого розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
680235
  Сухаревська Г.В. Концептуальні засади дослідження ринку розкоші // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 65-70


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних засад вивчення ринку розкоші, досліджено концепції споживання надкоштовних речей Т. Веблена, Ж. Бодрійяра, Г. Лейбенстайна тощо. Визначено класифікацію споживачів люксового ринку, типологію товарів ...
680236
  Зверук Л.А. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л.А. Зверук, С.К. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 288-293. – ISSN 2222-4459
680237
  Дмитрієва М.В. Концептуальні засади дослідження феномена політичної свідомості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення змісту та сутності понять "політична свідомість", "політичний менталітет" та "політична ментальність" особистості, окреслено межі використання зазначених понять. Визначено основні параметри аналізу ...
680238
  Хитько М.М. Концептуальні засади досліджень стратегічного планування у державному управлінні освітньою галуззю // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 61-68. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
680239
  Дульська О.В. Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А.С. Макаренка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 250-258. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
680240
   Концептуальні засади духовного розвитку особистості в 21 столітті : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 квітня 2006 року. – Київ : Основа, 2006. – 223с. – ISBN 966-699-177-2
680241
  Микитюк М.В. Концептуальні засади екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 220-231. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
680242
  Криленко В.І. Концептуальні засади економічної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 36-39
680243
   Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій / І.О. Яснолоб, Т.О. Чайка, О.О. Горб, Я.В. Радіонова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 115-122. – ISSN 2221-1055
680244
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М.О. Кужелєв, М.О. Житар // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 14-18. – ISSN 2306-546X
680245
  Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 22-26. – ISSN 2313-559X
680246
  Козак Л.С. Концептуальні засади забезпечення міжнародної інформаційної безпеки в умовах формування єдиної загальносвітової інформаційної ситеми / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 159-170
680247
  Скарга О.О. Концептуальні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 435-442. – ISSN 2222-4459
680248
  Гребенюк Концептуальні засади забезпечення світової продовольчої безпеки: теорія і практика : монографія / М.В. Гребенюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : АртЕк, 2017. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 512-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-55-1
680249
   Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 147, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-114. – ISBN 978-611-01-0841-6
680250
  Бондар К. Концептуальні засади забезпечення формування в Україні моделі економічного зростання інноваційного типу // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
680251
  Коваль О.П. Концептуальні засади запровадження обов"язкової професійної пенсійної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 103-107. – ISSN 2306-5664
680252
  Гарапко Л. Концептуальні засади зарубіжної іншомовної освіти в науковому дискурсі української компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 157-162. – ISSN 2308-4634
680253
  Балабін В.В. Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу факторів інформаційного впливу були висунуті вимоги до системи захисту інформаційно-аналітичного забезпечення. А саме: випереджувальне володіння ситуацією на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими ...
680254
  Назаров В.К. Концептуальні засади зовнішньої політики Об"єднаних Арабських Еміратів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 384-395
680255
   Концептуальні засади зростання заробітної плати в Україні в контексті досягнення європейських стандартів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
680256
   Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції : підготовка психолога-практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Яценко Т.С. [ та ін. ] ; за ред. Т.С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2008. – 342 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-642-393-4
680257
  Волковецький С. Концептуальні засади ідеології персоналізму / С. Волковецький, В. Сабадуха, Я. Петрів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 10
680258
  Осипенко В.В. Концептуальні засади індуктивної технології системно-аналітичних досліджень у проблемі інноваційного проектуванні єдиної інформаційної системи розповсюдження національної шкали часу / В.В. Осипенко, В.В. Коваль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 100-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
680259
  Фрасенюк А.М. Концептуальні засади інноваційної стратегії банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 232-236
680260
  Галущак І.Є. Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 44-48. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
680261
  Калинюк Н.М. Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / Н.М. Калинюк, І.О. Рогальський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 79-83. – ISSN 1681-2751
680262
  Кондрашова-Діденко Концептуальні засади інтелектономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито природу, зміст, структуру та особливості інтелектономіки. Nature, essence, structure and special features of intellectonomics are discovered in the article.
680263
  Крушніцька Г.Б. Концептуальні засади інформаційного суспільства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 26-34. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
680264
  Третяк А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрій / А. Третяк, А. Вольська, В. Другак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
680265
  Хвостенко О.А. Концептуальні засади класифікації середовища підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 166-174 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
680266
  Сищенко С.В. Концептуальні засади книгознавчої підготовки фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 95-101. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються методологічні проблеми вдосконалення змісту книгознавчої підготовки фахівців з освітньої спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія".
680267
  Тревого І.С. Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
680268
  Рубан Н.І. Концептуальні засади контролю за виконанням бюджетної програми // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-12
680269
  Борисюк О.В. Концептуальні засади лізингу та оренди в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 102-106. – ISSN 1729-360Х
680270
  Яровой Т.С. Концептуальні засади лобіювання як інструмент реалізації цілей державної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 99-103. – ISSN 2306-6814
680271
  Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 68-74. – ISSN 0321-0499
680272
  Фітель О.І. Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад
680273
  Михальчишин Н.Л. Концептуальні засади менедженту антимонопольної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 445-450. – ISSN 0321-0499
680274
  Дем"янишин В. Концептуальні засади місцевих бюджетів / В. Дем"янишин, А. Малярчук // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 3-18. – бібліогр: 19 пунктів. – ISSN 1818-5754
680275
  Дубина М.В. Концептуальні засади місцевих бюджетів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
680276
  Савіна О.Ю. Концептуальні засади моделювання ціннісно-орієнтованого протиризикового управління портфелями наукомістких проектів підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2222-8810
680277
   Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : Програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків : Народна українська академія, 2002. – ХVIIIс, 206с.
680278
  Пухир С.Т. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 42-48. – ISSN 2226-8820
680279
  Ремньова Л. Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу / Л. Ремньова, Т. Забаштанська // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 45-53. – ISSN 2411-5215
680280
  Гарсія Концептуальні засади наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 199-203


  Статтю присвячено дослідженню особливостей авторської картини світу відомого італійського науковця, публіциста і письменника Умберто Еко через аналіз основних ідіоконцептів, що фігурують головним чином у назвах наукових доробок автора, зокрема його ...
680281
  Денисов О.Є. Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 61-64. – ISSN 2306-6806
680282
  Середа Г. Концептуальні засади наукового ззабезпечення інформатизації прокуратури / Г. Середа, І. Рогатюк, В. Цимбалюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-20
680283
  Волощук Ю.О. Концептуальні засади неоіндустрії в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 51-57. – ISSN 2308-1988
680284
  Гудзь В. Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 96-100. – ISSN 1998-4634
680285
  Кодинець А.О. Концептуальні засади оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 101-108. – ISBN 978-966-999-024-2
680286
  Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультативного забезпечення сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
680287
  Яковюк І.В. Концептуальні засади організації муніципальної влади в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 14-20. – ISSN 0201-7245
680288
  Бодрова І.І. Концептуальні засади організації муніципальної влади в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 20-29. – ISSN 0201-7245
680289
  Онаць О.М. Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 231-244. – ISBN 978-966-544-404-5
680290
  Мазур І.М. Концептуальні засади організаційно-економічного механіму забезпечення енергетичної безпеки економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
680291
  Лащихіна В.П. Концептуальні засади освіти упродовж життя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 126-131


  У статті висвітлюються демократичні принципи та концептуальні засади розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти ...
680292
  Чепульченко Т.О. Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 157-169. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
680293
  Дудченко В. Концептуальні засади основної норми в українському праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 49-55. – ISSN 2306-9082
680294
  Ігнатенко Н. Концептуальні засади оцінювання навчальних досягнень студентів у закладах вищої освіти // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 40-44
680295
  Федюк Г.З. Концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя в сучасних умовах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
680296
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
680297
  Скорик Т.В. Концептуальні засади підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг у сфері дозвілля // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 81-91
680298
  Микитюк І. Концептуальні засади побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 40-47. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
680299
  Борисенко І. Концептуальні засади побудови Національного курикулуму початкової освіти Великої Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 109-116. – ISBN 978-966-2633-02-3
680300
  Гура Н. Концептуальні засади побудови обліку в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-48.
680301
  Козловський С.В. Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.В. Козловський, Ю.В. Герасименко, В.О. Козловський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 263-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
680302
  Парасій-Вергуненко Концептуальні засади побудови системи управлінського обліку за центрами відповідальності в закладах вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 70-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
680303
  Раєвнєва О.В. Концептуальні засади побудови та функціонування інноваційно-активного університету / О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, М.М. Берест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 117-127. – ISSN 2222-4459
680304
  Єфименко Т.І. Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
680305
  Ільєнко Р.В. Концептуальні засади податкового стимулювання розвитку виробничої сфери : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 223-228. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
680306
  Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр.: л. 171-211
680307
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 417 л. – Додатки: л. 415-417. – Бібліогр.: л. 369-414
680308
  Шаповалова О.В. Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування / О.В. Шаповалова, Т.С. Гудіма // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 5-10. – ISSN 1681-6277
680309
  Григор"єва Х.А. Концептуальні засади правового регулювання державної підтримки сільського господарства в Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Григор"єва Христина Антонівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
680310
  Лисенко Р. Концептуальні засади проведення стрес - тестування банківської системи України : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 59-66. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
680311
  Чеберяко О.В. Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 311-316. – ISSN 2306-546X
680312
  Миколайчук М.М. Концептуальні засади публічного управління розвитком внутрішнього ринку товарів та послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
680313
  Голубій І.Є. Концептуальні засади реалізації зовнішньоекономічної політики в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 16-21. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
680314
  Галаз Л.В. Концептуальні засади регулювання відтворення трудового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 221-226. – ISSN 0321-0499
680315
  Буркинський Б. Концептуальні засади реструктуризації суднобудування України / Б. Буркинський, Г. Єфімова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 39-42. – ISSN 1810-3944
680316
  Мельник О.Г. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – СЧ. 39-44. – ISSN 2306-6806
680317
  Христинченко Н.П. Концептуальні засади реформування системи соціального страхування в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 177-185. – ISSN 2072-8670
680318
  Тихонова О.О. Концептуальні засади реформування функцій прокуратури України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 163-166
680319
  Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-9
680320
  Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто концептуальні засади та організаційні питання формування фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як національної книжкової та рукописної колекції, покликаної представити у віртуальному інформаційному просторі широкий діапазон ...
680321
  Олефіренко Т. Концептуальні засади розвитку stem-освіти в Україні / Т. Олефіренко, Г. Цвєткова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 61-67. – ISSN 2078-1016
680322
   Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України : монографія / [Кизим М.О., Белікова Н.В., Полякова О.Ю. та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 277, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 221-238. – ISBN 978-617-7801-12-1
680323
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади розвитку грошової системи в сучасній економіці / М.О. Кужелєв, І.П. Головенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 50-54. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
680324
  Стецько Н.П. Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 138-146. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
680325
  Біленчук П. Концептуальні засади розвитку інтелектуального іт-права в Україні, Європі і світі: консолідований інноваційний аналіз / П. Біленчук, Д. Шкребець. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 1992-9277
680326
  Озерський І.В. Концептуальні засади розвитку кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем"янчука // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 193-195. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
680327
  Богатирьов І.Г. Концептуальні засади розвитку кримінально-виконавчого законодавства України / І.Г. Богатирьов, І О. Богатирьова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 45-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
680328
  Гіренко А. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 111-113
680329
  Коломієць А. Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства / А. Коломієць, Н. Лазаренко, Є. Громов // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 74-80. – ISSN 2409-9244
680330
  Лук"янова Л. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5
680331
   Концептуальні засади розвитку професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 1


  30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання ...
680332
  Вахович І.М. Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу" / І.М. Вахович, О.В. Потьомкіна, І.В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 14-21. – ISSN 1993-6788
680333
  Біланюк О.П. Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Виділити чіткі принципи розвитку транскордонного туристичного ринку. Дослідити та проаналізувати світовий досвід розвитку туризму з межах транскордонних регіонів. Методика. При написанні статті, досліджувались інноваційні методи до аналізу ...
680334
  Антонов О.Є. Концептуальні засади розробки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 "науки про освіту" в Житомирському державному університеті імені Івана Франка // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 59-64. – ISBN 978-966-698-290-5
680335
  Сидоренко В.Л. Концептуальні засади розробки системи комплексного моніторингу зони радіаційної аварії / В.Л. Сидоренко, С.І. Азаров // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 82-87 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
680336
  Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
680337
  Саламанюк Т. Концептуальні засади соціальної інженерії проекту модерну // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 300-303
680338
  Ващенко Ю.В. Концептуальні засади співвідношення конституційного та адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 21-35. – ISSN 2227-796X
680339
  Джужа О.М. Концептуальні засади співвідношення кримінальної, кримінально-правової та кримінологічної політики / О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 30-46
680340
  Сиротюк Г. Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISSN 2313-3627
680341
  Іщенко О.А. Концептуальні засади сталого розвитку транспортно­логістичних систем // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 11-17. – ISSN 1997-4167
680342
  Омельченко В.Ю. Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121


  У статті запропонована модель історико-філософської реконструкції філософсько-правових поглядів К. Неволіна, М. Пилянкевича, М. Ренненкампфа, Є. Трубецького, Є. Спекторського, здійснено їх систематизацію та узагальнення. Осмислено тенденції становлення ...
680343
  Колотило М.О. Концептуальні засади становлення моделі сучасного університету в контексті реалізації власної місії в інформаційному суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309


  Трансформаційні процеси, що охопили практично всі аспекти життєдіяльності інформаційного суспільства, актуалізують переосмислення багатьма освітніми інституціями змісту своєї діяльності. В статті здійснюється спроба філософського осмислення сучасної ...
680344
  Поліщук О.О. Концептуальні засади створення геоінформаційної системи регіону України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
680345
  Євсюков Т. Концептуальні засади створення державного реєстру особливо цінних земель / Т. Євсюков, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 23-30
680346
  Кандзюба С. Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 216-227
680347
  Ревак І.О. Концептуальні засади створення інноваційної моделі економіки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 13-23. – (Економічна ; Вип. 1)
680348
  Козачок В.А. Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (109). – С. 8-13
680349
  Луніна І.О. Концептуальні засади стійкості державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
680350
  Киричук О.Р. Концептуальні засади стратегії інформаційної безпеки США за адміністрації Барака Обами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 254-263
680351
  Гончар В.М. Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз кадрового потенціалу державної та муніципальної служби, запропоновано створення системи безперервної освіти, яка б стала складовим елементом інституту кадрового резерву та процедури тестування під час проведення випробувань у ...
680352
  Саліхова О.Б. Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 65-75. – ISSN 2222-4459
680353
  Клапків Ю. Концептуальні засади стратегії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 108-113. – ISSN 1818-2682
680354
  Резніков В.В. Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 66-72. – ISSN 2414-4436
680355
  Бегма В.М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав : досвід для України : аналіт. доп. / В.М. Бегма, О.О. Свергунов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 62, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-310-7
680356
  Парасій-Вергуненко Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 111-117 : Рис.
680357
  Труш В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки / В. Труш, Т. Чебан, В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-58
680358
  Бугас Н.В. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств / Н.В. Бугас, З.Р. Дякович // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
680359
  Сваволя І.З. Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сваволя Ірина Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 215 арк. – Додатки: арк. 208-215. – Бібліогр.: арк. 182-207
680360
  Сваволя І.З. Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Сваволя Ірина Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
680361
  Андрощук Л. Концептуальні засади та напрями розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 13-20. – ISSN 2307-4914
680362
  Німченко Андрій Володимирович Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН : Дис.... канд. політ. наук: 23.00.04 / Німченко Андрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. + Додатки: л.180-183. – Бібліогр.: л.163-179
680363
  Німченко Андрій Володимирович Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Німченко А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
680364
  Палієнко В.П. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
680365
  Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суперечності процесу реалізації фінансової політики держави в умовах соціально-економічного відтворення. Contradictions of implementation of state financial policy in social and economic reproduction is considered in the article.
680366
  Фатальчук С. Концептуальні засади творчої педагогічної діяльності у сучасних соціокультурних умовах / С. Фатальчук, Т. Поляцько // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 86-97. – ISSN 2077-1827


  "Досліджено основні наукові підходи до формування творчої педагогічної діяльності у нового покоління майбутніх вчителів".
680367
  Бенера В.Є. Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 3-16. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
680368
  Логунова М.М. Концептуальні засади теорії політики : Навч. посібник / М.М. Логунова, В.А. Шахов, М.Ф. Шевченко; УАДУ при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7353-58-3
680369
  Кутняк О.В. Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
680370
  Кіцила Лідія Концептуальні засади трансформації зовнішньої політики Чеської Республіки в умовах інтеграції з євроатлантичними структурами (1990--2004) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 20-26. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
680371
  Кашуба Я. Концептуальні засади трансформації механізму соціального захисту населення в умовах становлення ринку праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 назв
680372
  Боярчук А.І. Концептуальні засади управління "зеленим" бізнесом із урахуванням досвіду міжнародного фінансового менеджменту / А.І. Боярчук, Д.В. Чабанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 18-25. – ISSN 2524-003X
680373
  Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 45-49. – ISSN 2306-6806
680374
  Желюк Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 371-382. – ISSN 1684-906Х
680375
  Чечетов М. Концептуальні засади управління обє"ктами державної власності / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 20-31 : Табл. 4. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
680376
   Концептуальні засади управління персоналом за сучасних умов господарювання / М.Д. Ведерніков, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, Н.П. Базалійська, О.О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 260-269. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
680377
  Олійник Л.В. Концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів в умовах університетської освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 124-131


  В статті визначені концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів. Розглядається управління як одна із сучасних концепцій розвитку військово-спеціальної компетентності магістрантів. Представлена система ...
680378
  Бочарова Ю.Г. Концептуальні засади управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988


  "Детерміновано проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Сформовано теоретико-методологічне підґрунтя розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції, що складається з міждисциплінарної методологічної бази ...
680379
  Фадєєва І.Г. Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
680380
  Павлов В.І. Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком / В.І. Павлов, Н.В. Павліха // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 1729-7206
680381
  Коритник Л.П. Концептуальні засади управлінського обліку суб"єктів державного сектору // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 30-38. – ISSN 2520-6834
680382
  Чередніченко В. Концептуальні засади участі України в міжнародних передачах продукції військового призначення: актуальність законодавчого оформлення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.149-154
680383
  Приступа Л.А. Концептуальні засади фінансового управління страховою компанією в сучасному бізнес-середовищі / Л.А. Приступа, І.А. Возовик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 125-129. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
680384
  Костирко Л.А. Концептуальні засади фінансової діагностики в системі вартісно-орієнтованого управління корпораціями / Л.А. Костирко, М.В. Євтушенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 42-49. – ISSN 2221-8440
680385
  Чумак О. Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 25-33
680386
  Петруха Н.М. Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС / Н.М. Петруха, Т.В. Палійчук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 99-106. – ISSN 2307-9878
680387
  Коритник Л.П. Концептуальні засади формування бюджетів в управлінському обліку закладів вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 75-88. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
680388
  Гусєв В. Концептуальні засади формування державної інноваційної політики // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-92
680389
  Лалакулич М.Ю. Концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 108-112
680390
  Швець С.М. Концептуальні засади формування енергетичного балансу України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 125-130
680391
  Зайченко В.В. Концептуальні засади формування інструментів державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено новий підхід до формування складу інструментів державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки, який відрізняється тим, що інструменти формуються із застосуванням матриці, квадранти якої включають поєднання ...
680392
  Грирорук П.М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 16-26. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
680393
  Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.О. Місяць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
680394
  Цина В.І. Концептуальні засади формування моделі професійно-зрілої педагогічної діяльності // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 20-23. – ISSN 2221-6316


  Висвітлюються особливості формування моделі професійно зрілої педагогічної діяльності на засадах системного аналізу всією сукупності соціально-освітніх функцій, які її складають.
680395
  Гаращук О.В. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 69-76. – ISSN 1683-1942
680396
  Майковська В.І. Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 7-17. – ISSN 2074-8922


  "...Забезпечення країни ефективними, конкурентоспроможними підприємцями є нагальним питанням для українських ВНЗ, суть якого полягає у визначенні векторів, шляхів, напрямків і траєкторій розвитку підприємницької освіти."
680397
  Рябченко С.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології в інноваційному середовищі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 144-154. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті окреслені концептуальні теоретичні засади підготовки вчителя-професіонала в умовах інноваційного середовища.
680398
  Гиріна Т.С. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
680399
  Мартин А. Концептуальні засади формування системи управління землями сільськогосподарського призначення державної власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-29
680400
  Кропельницька С.О. Концептуальні засади формування системи фінансово-економічного забезпечення соціального захисту вимушено переміщених осіб з врахуванням кластерного підходу / С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук, Г.В. Штефурак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 184-195. – ISSN 2313-8246
680401
  Власова К.М. Концептуальні засади формування стратегії подолання бар"єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 83-91. – ISSN 2221-1055
680402
  Гайбура Ю.А. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 14-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
680403
  Юрків Н.Я. Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України / Н.Я. Юрків, М.М. Бердар // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 20-26. – ISSN 2218-1199
680404
  Тахір Салік Хіва Концептуальні засади функціонування шведської преси (на прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 102-106


  Розглядаються концептуальні засади функціонування шведської преси. На прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет" показується типова інформаційна політика редакції шведського видання. Рассматриваются концептуальные основы функционирования шведской ...
680405
  Рогова О.В. Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130- 139 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
680406
  Завальнюк В.В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – C. 24-34
680407
  Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Луцюк Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Севєродонецьк, 2017. – 468 арк. – Бібліогр.: арк. 419-468
680408
  Малишкін О. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 3-13
680409
  Теремко В.І. Концептуальні і соціопсихологічні джерела конкурентоспроможності видавничих стратегій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 3-19. – ISSN 0554-4866
680410
  Третько В. Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 4. – С. 105-112. – ISSN 2308-4081
680411
  Ісакієва Л. Концептуальні ідеї розвитку навчального закладу як школи реалізації культурологічного піходу до навчання та виховання учнів / Л. Ісакієва, Л. Кузнецова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 50-57
680412
  Морозов Дмитро Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 34-42
680413
  Хворост Х.Ю. Концептуальні межі поняття позиції в психології // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 256-263


  У статті викладено результати теоретичного вивчення сутності, особли-востей і видів позиції особистості. Наведено характеристику психологічної позиції та її ролі в інформаційному суспільстві.
680414
  Сандига Л.О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп"ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 249-254


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних метафор, які являються одним з інструментів пізнання в когнітивній лінгвістиці. В рамках семантичного поля "Death" концептуальніі метафори вербалізуються евфемізмами. Останні можуть утворюватися у різних ...
680415
  Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 1026-9932
680416
  Шутак І. Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни "Юридична техніка" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 21-28. – ISSN 1993-0909
680417
  Курило Л.Ф. Концептуальні моделі західноєвропейського університету модерної доби // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 22-23
680418
  Кузьменко О. Концептуальні моделі університету // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 119-124. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано різні методологічні підходи до дослідження ідеї Університету; сформульовано основні теоретико-методологічних засади дослідження концептуальних моделей Університету; визначено їх структурні компоненти; обгрунтовано необхідність ...
680419
  Газізов М.М. Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 62-66. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
680420
  Гришов В.В. Концептуальні напрями інноваційного розвитку аграрного виробництва в Україні / В.В. Гришов, О.В. Демченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 17-22
680421
  Шоробура І. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні у контексті європейської інтеграції // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
680422
  Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 29-39 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
680423
  Юрченко Ю. Концептуальні напрями розвитку оптової торгівлі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
680424
  Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 147-154


  У статті розглянуто образне наповнення повстанських пісень крізь призму концептосфери українського поетичного універсуму. Основну увагу звернено на концептуальні образи лісу, степу, сонця, батьківщини, героя, ворога, що є найбільш характерними для ...
680425
  Крайнікова Т. Концептуальні ознаки економічної книги як особливого різновиду літератури нон-фікшн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
680426
  Швиданенко О.А. Концептуальні орієнтири розвитку конкуренції у макроінтегрованому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 23-31. – Бібліогр.: на 20 пунктів
680427
  Мікаелян С.Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-73. – ISSN 1993-6788
680428
  Онуфрієнко О.В. Концептуальні орієнтири універсального зближення моделей державного управління й одночасної правової конвергенції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
680429
  Сіліна І.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 45-49. – ISSN 2306-6792
680430
  Брижань І.А. Концептуальні основи антикризової політики екологічно орієнтованого розвитку України / І.А. Брижань, О.В. Григор"єва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 41-44. – ISSN 1728-6220
680431
  Алієв В.К. Концептуальні основи басейнового принципу управління водними ресурсами річки Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 49-54. – Бібліогр.: 4 назви
680432
  Зеленецький В.С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : Науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.П. Ємельянов; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2006. – 80с. – ISBN 966-8759-22-2
680433
  Стащенко О. Концептуальні основи вчення П. О. Недбайла про право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 150-153
680434
  Задорожна-Княгницька Концептуальні основи деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 19-26. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
680435
  Цікановська Н.А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 28-32. – ISSN 2221-755X
680436
  Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 258-275
680437
  Амельницька О.В. Концептуальні основи енергетичної безпеки промислового підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.36-41. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
680438
  Кошева Л.О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кошева Л.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 27 назв.
680439
  Кузнєцова К.І. Концептуальні основи зовнішньополітичного курсу Чеської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 47-67. – ISSN 2308-6912


  Зовнішньополітичною стратегічною метою Чехії у 1990-ті рр. було забезпечення свого належного місця в міжнародних відносинах після закінчення "холодної війни", що передбачало вступ до низки міжнародних міжурядових організацій (МВФ, організацій Групи ...
680440
  Середюк Т.Б. Концептуальні основи і стратегічні напрями розвитку дифузії інновацій у секторі ІКТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 84-92. – ISSN 2222-4459
680441
  Голтвенко О.В. Концептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 104-113. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
680442
  Кузнєцов Е.А. Концептуальні основи інтегрального менеджменту в системі професіоналізації управлінської діяльності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 9-19. – ISSN 2413-9998
680443
  Петрик О.А. Концептуальні основи й перспективи інтеграції і гармонізації аудиту в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-112
680444
  Козаченко Т.І. Концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України / Т.І. Козаченко, Т.В. Дудун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 25-32 : мал., карта. – Бібліогр.: 12 назв
680445
  Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 51-57. – ISSN 2308-9636
680446
  Громова А.Є. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна
680447
  Орєхова А.І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 459-464. – ISSN 2222-4459
680448
  Бакальчук Владислава Олегівна Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 64-69
680449
  Омельяненко В.А. Концептуальні основи макропроектування інноваційно-технологічних систем // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 5-13. – ISSN 2222-8810
680450
  Сокіл О.Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 398-403. – ISSN 2222-0712
680451
  Скорик О.О. Концептуальні основи механізму екологічного страхування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 94-99. – ISSN 2309-1533
680452
  Гоцуляк Ю. Концептуальні основи міфології правового буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
680453
  Шумигора Л. Концептуальні основи моделювання інтегрованого освітнього середовища закладу вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
680454
  Омельяненко В.А. Концептуальні основи науково-методичного підходу до геополітичного аналізу міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 36-42. – ISSN 2222-0712
680455
  Адаманова З.О. Концептуальні основи національної економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 393-397. – (Право. Економіка. Управління)
680456
  Фоміна О.В. Концептуальні основи обліку венчурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 12-16. – ISSN 2306-6814
680457
  Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 6-13. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
680458
  Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінки активів і зобов"язань підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 136-141. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
680459
  Батрак К.В. Концептуальні основи оцінки кредитоспроможності позичальників // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.331-335. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
680460
  Поляков М.В. Концептуальні основи переходу України до економіки знань у контексті змін світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 28-34. – ISSN 2222-4459
680461
  Красильник Ю. Концептуальні основи персонодидактики вищої школи // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 181-190. – ISSN 2617-1775
680462
  Бійчук Г.Л. Концептуальні основи підручника з української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 30-43. – ISBN 978-966-544-404-5
680463
  Анісімова Г.В. Концептуальні основи права природокористування в роботах В.Л. Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 33-37. – ISBN 978-966-7957-20-9
680464
  Міхневич Л.В. Концептуальні основи правової педагогічної діяльності // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 114-130. – ISBN 978-966-483-563-0
680465
  Акініна Н.Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 324-333. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
680466
  Цина А.Ю. Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-21. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
680467
  Шандрук С. Концептуальні основи професійної підготовки вчителів у США // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 86-93. – ISBN 978-966-518-677-9


  Аналізуються проблеми розвитку й становлення системи професійної підготовки вчителів середньої школи у США. Розглянуто домінантні в американській педагогічній освіті філософські концепції – есенціалізм, прогресивізм, екзистенціалізм, гуманізм, ...
680468
  Конотопцев Олег Сергійович Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл.: 25.00.01 / Конотопцев О.С.; Нац. акад. держ. управління при Презид України. Харків регіон. ін-тут держ. управління. – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
680469
  Біленчук П.Д. Концептуальні основи розвитку криміналістики / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 202-209. – ISSN 2310-9769


  Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується системними трансформаційними змінами, оскільки він обумовлений епохою глобалізації. Сьогодні наука криміналістика посідає особливе чільне місце в пізнанні юридично значимих фактів, подій і ...
680470
  Кунєв Ю.Д. Концептуальні основи розвитку митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 8-13
680471
  Болгар Т.М. Концептуальні основи розвитку професійної підготовки майбутніх економістів вищими навчальними закладами України // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 11-15. – ISSN 1815-3194
680472
  Давидюк М.І. Концептуальні основи розвитку цільових і ціннісних орієнтацій молоді в діяльності студентського самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 325-336
680473
  Меднікова Г.І. Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 143-152. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
680474
  Акімов О.О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О.О. Акімов ; М-во освіти і науки України, Приват. акціонер. т-во "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1673-2
680475
  Мурашко М.І. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 114-122. – ISSN 2072-9480
680476
  Борденюк В.І. Концептуальні основи співвідношення функцій державного управління з функціями управління, щоздійснюються у процесі місцевого самоврчдування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.189-196. – ISBN 966-7784-65-7
680477
  Ніколаєнко Р.В. Концептуальні основи сталого розвитку: принципи збалансованого зростання // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "У контексті завдань, поставлених Порядком денним на ХХІ століття, на нинішнє покоління випала величезна відповідальність - зберегти і забезпечити достатні можливості для існування пода льших поколінь та існування життя на планеті Земля загалом. Отже, ...
680478
  Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (8)). – ISSN 2313-8114
680479
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 448 л. – Додатки: л. 445-448. – Бібліогр.: л. 363-444
680480
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
680481
  Шишкіна О. Концептуальні основи створення структурної моделі управління фінансовими ризиками промислового підприємства // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 127-133. – ISSN 2411-5215
680482
  Єршова Н.Ю. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 195-202. – ISSN 2222-0712
680483
  Коваленко В.М. Концептуальні основи та принципи управління закупівельною діяльністю підприємства : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-101 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
680484
  Головачова Ю.В. Концептуальні основи та проблематика розвитку управлінського обліку в сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 167-171. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
680485
  Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 151-158. – ISSN 1609-0462
680486
  Пархоменко Н. Концептуальні основи теорії джерел права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932
680487
  Андрєєв О.В. Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.10-13. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
680488
  Малихіна О.М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 63-67
680489
  Ровинський Ю.О. Концептуальні основи фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-31. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
680490
  Гордей О. Концептуальні основи фінансування рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні концептуальні положення рівня життя населення. Описується еволюційний розвиток якісного та кількісного вмісту даного поняття. Запропоновано автором використовувати систему фінансового забезпечення рівня життя населення для ...
680491
  Сідельникова Л.П. Концептуальні основи формування бюджетних ресурсів держави // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
680492
  Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : Навчальний посібник / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 104с. – ISBN 966-608-032-Х
680493
  Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 4-13. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
680494
  Серант А.Й. Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками / А.Й. Серант, Ю.І. Соха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 136-145
680495
  Ліфанова М.І. Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 96-101. – ISSN 2226-8820
680496
  Борщук Є.М. Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки / Є.М. Борщук, М.М. Заверуха // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 203-209
680497
  Колесніков Г. Концептуальні основи формування організаційної культури українського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.23-26. – ISBN 966-654-085-1
680498
  Лизанець А.Г. Концептуальні основи формування процесно-структурної моделі банківської установи / А.Г. Лизанець, В.В. Поторій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 192-200. – ISSN 2311-8164
680499
  Ступак О. Концептуальні основи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 56-68. – ISSN 2077-1827


  Представлені основні концептуальні положення, що покладені в основу розробки системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства. Перше концептуальне положення ґрунтується на розумінні соціальної активності як ...
680500
  Саталкіна Л.О. Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 137-141. – ISSN 2226-8820
680501
  Сімків Л.Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
680502
  Лещух І.В. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні / І.В. Лещух, Н.Р. Олійник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 187-193. – ISSN 1562-0905
680503
  Гордійчук С.В. Концептуальні основи якості вищої освіти в Європейському та національному просторі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
680504
  Недзельський А.О. Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 134-140. – ISBN 978-966-171-387-0
680505
  Іванов С.В. Концептуальні питання вдосконалення управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
680506
  Цимбалюк В. Концептуальні питання інформатизації податкового планування суб"єктів підприємницько діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.113-118. – ISSN 0132-1331
680507
  Гусейнов Фуад Вагіф огли Концептуальні питання податкового аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 117-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
680508
  Папп В.В. Концептуальні підходи активізації інвестиційної діяльності в регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 112-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
680509
  Шпарик О.М. Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 2411-1317
680510
  Філіпенко А.С. Концептуальні підходи в дослідженні ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 3-4
680511
  Мельниченко Б. Концептуальні підходи вчених-педагогів Чеської Республіки щодо проблем якості освіти та її забезпечення // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 47
680512
  Сириця Т.Ф. Концептуальні підходи до аналізу взаємозв"язку політики й економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концептуальні підходи до проблеми взаємозв"язку політики й економіки, а також аналізуються методологічні аспекти цієї проблеми. The conceptual approaches to problem of intercoupling of politics and economy are considered in ...
680513
  Павлюк К.В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків : бюджет / К.В. Павлюк, Т.В. Ахмед // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 73-90 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
680514
  Філіппова В.Д. Концептуальні підходи до аналізу державної політики в галузі педагогічної освіти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-118. – ISSN 2220-1394
680515
  Рудік Надія Концептуальні підходи до аналізу процесу європеїзації врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 13-21
680516
  Бородавка А.М. Концептуальні підходи до архітектурно-планувальної організації недержавних архітектурно-дизайнерських вищих навчальних закладів / А.М. Бородавка, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 79-80
680517
  Зелінська О.З. Концептуальні підходи до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 5-12. – ISSN 2309-1533
680518
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
680519
  Сищук О.А. Концептуальні підходи до вивчення сучасної політичної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 173-177


  У статті проаналізовано еволюцію наукового пізнання політичної комунікації, визначено періоди активізації вивчення політичної комунікації в ХХ ст., особливості використання ЗМІ для впливу на політичний процес. The article analyses evolution of ...
680520
  Кейданський К. Концептуальні підходи до видання "Енциклопедії української діаспори" // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
680521
  Терещенко О.О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства / О.О. Терещенко, Т.Ю. Макаренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 104-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
680522
  Щербатих Д. Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах / Д. Щербатих, В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 84-88. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
680523
  Бугра А. Концептуальні підходи до визначення змісту технологій самостійної навчальної діяльності студентів / Аліна Бугра, Олександр Коновал, Тетяна Туркот // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 19-25. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті пропонується моделювання самостійної навчальної діяльності студентів з використанням теоретико-методологічних та методико-праксіологічних підходів. Аргументується можливість використання розробленої експериментальної моделі побудовисистеми ...
680524
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
680525
  Трушкіна Н.В. Концептуальні підходи до визначення поняття "електронна комерція" / Н.В. Трушкіна, О.Р. Сергєєва, Ю.О. Шкригун // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 231-240. – ISSN 2222-0712
680526
  Гула Л. Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 104-108. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
680527
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
680528
  Шпак А.Д. Концептуальні підходи до визначення просторової асиметрії розвитку регіонів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
680529
  Кривоглава М.З. Концептуальні підходи до визначення регіону Центральна Азія в сучасній світовій політологічній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 335-344


  Аналізуються основні концептуальні підходи до визначення Центральної Азії як регіону з геополітичної, геостратегічної, геоекономічної та географічної точок зору Анализируются основные концептуальные подходы к определению Центральной Азии как региона с ...
680530
  Олександренко І.В. Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
680531
  Ломачинська І.А. Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 16-22. – ISSN 2222-4459
680532
  Письменний В. Концептуальні підходи до визначення сутності податку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 158-163. – ISSN 1818-2682
680533
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення та аналізу нвціональної безпеки в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 80-84
680534
  Арич М.І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 66-69 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
680535
  Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірюванняфінансових ризиків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85
680536
  Пеньковський В.І. Концептуальні підходи до вирішення проблеми удосконалення системи управління сектором безпеки і оборони України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 71-75. – ISSN 2304-2699
680537
  Боков О.В. Концептуальні підходи до впровадження державного медичного соціального страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-188. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
680538
  Владичин У.В. Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 14-19. – ISSN 2409-1944
680539
  Радько В.І. Концептуальні підходи до діагностики стійкості сільськогосподарських підприємств-виробників молока // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 55-63. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено концепцію стійкого розвитку підприємств молочного скотарства, яка представляє собою сукупність поглядів стосовно принципів сталого розвитку, що дає змогу керівникам на основі аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та з ...
680540
  Мартиненко В.В. Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 12-15. – ISSN 1728-6220
680541
  Шевчук В.О. Концептуальні підходи до класифікації власності: політекономічний аспект // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 1 (70). – С. 75-84. – ISSN 2524-003X
680542
  Мороз П.В. Концептуальні підходи до конструювання практикуму "Історія України в джерелах" / П.В. Мороз, І.В. Мороз // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 261-270. – ISBN 978-966-544-404-5
680543
  Мехед П.М. Концептуальні підходи до національних інтересів у воєнній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 159-167
680544
  Ємець О.І. Концептуальні підходи до організації розвитку інвестиційної діяльності підприємств на засадах парадигми економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 215-221. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
680545
  Савченко І.А. Концептуальні підходи до оцінювання системи регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 6-10. – ISSN 1728-6220
680546
  Кулик Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 38-47. – ISSN 1818-5754
680547
  Павленко О.О. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України) / О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 89-94. – ISSN 1995-0519
680548
  Грубінко А.В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 9-14
680549
  Матяш Н. Концептуальні підходи до проектування змісту біологічної освіти в основній школі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 33-37
680550
  Міненко М.А. Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи " їжа для життя " в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С.6-9 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
680551
  Кучабський О. Концептуальні підходи до реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 134-141
680552
  Коршун В.Ф. Концептуальні підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7363-09-4
680553
  Посполітак В. Концептуальні підходи до реформування національної депозитарної системи України // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 13-20
680554
  Прилуцький С. Концептуальні підходи до реформування судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 106-112. – ISSN 1026-9932
680555
  Панченко В.П. Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 156-161 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
680556
  Михайлов А.Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 38-44. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
680557
  Заваріка Г. Концептуальні підходи до розвитку постконфліктних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58-63. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
680558
  Тинкован О. Концептуальні підходи до співпраці уряду з неурядовими дослідними організаціями: досвід Канади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 78-86.
680559
  Захарін С.В. Концептуальні підходи до створення державного банку розвитку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 201-205. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
680560
  Шафранський В.В. Концептуальні підходи до створення системи громадського здоров"я в Україні / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 60-66. – ISSN 2415-8763
680561
  Яремченко Л.М. Концептуальні підходи до створення спеціалізованого державного мікрофінансового банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 387-394. – ISSN 1993-6788
680562
  Піпченко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного партнерства в сучасних міжнародних відносинах / Н.О. Піпченко, В.І. Остап"як // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 45-73. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
680563
  Мусіна Л.А. Концептуальні підходи до стратегічного планування науково-технологічного розвитку в єдиній системі державного прогнозування та стратегічного планування розвитку перехідної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 11-18
680564
  Петренко Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 119-125. – ISSN 2222-4459
680565
  Петрук О. Концептуальні підходи до сутності грошей у постіндустріальній економіці / О. Петрук, Н. Виговська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 40-44
680566
  Самойлова Ю. Концептуальні підходи до теорії та практики мережування шкіл у США: історичний контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 66-78. – ISSN 2312-5993
680567
  Поперечнюк В.М. Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 74-80
680568
  Мартинюк В. Концептуальні підходи до трактування сутності сучасної фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 109-118. – ISSN 1818-5754
680569
  Карлов Т. Концептуальні підходи до управління конфліктами у взаємодії влади та громадськості: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 14-20. – ISSN 2414-4436
680570
  Борисяк О.В. Концептуальні підходи до управління персоналом // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
680571
  Плотницька С.І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 71-77. – ISSN 2524-0455
680572
   Концептуальні підходи до формування автоматизованої системи управління земельно-майновим комплексом Національної академії аграрних наук України / Л.Я. Новаковський, Й.М. Дорош, А.В. Тарнопольський, Ш.І. Ібатуллін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2306-1677
680573
  Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-28
680574
  Забаштанський М.М. Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб"єктів господарювання комунальної сфери : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 103-108 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
680575
  Кармазіна Н.В. Концептуальні підходи до формування системи управління якістю публічного аудиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
680576
  Лавренов Д.А. Концептуальні підходи дослідження політичного лобізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С.21-26


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння політичного лобізму. Здійснено порівняння концепцій лобізму. Розкрито роль лобізму у функціонування політичної системи.
680577
  Конотоп Г.О. Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 214-219


  Стаття присвячена аналіз головних підходів та моделей інвестицій в країнах, що розвиваються. Розглянуто моделі Дж. М. Кейнса та неокейнсіаців, а також моделі Е. Домара, П. Н. Розенштейна-Родана, М.П. Тодаро та ін.
680578
  Корюненко В.Г. Концептуальні підходи об"єднання Європи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 56-57
680579
  Толочко Д.В. Концептуальні підходи та здобутки української історіографії у реконструкції трипільської культури, що сформувалася наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99. – ISBN 966-614-021-7
680580
  Дорош Й.М. Концептуальні підходи функціонування автоматизованої системи моніторингу земель / Й.М. Дорош, А.В. Тарнопольський, Ш.І. Ібатуллін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 111-118. – ISSN 2306-1677
680581
   Концептуальні підходи щодо організацій моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах / О.М. Трофимчук, М.М. Коржнев, Є.О. Яковлєв, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 8-26. – ISSN 2411-4049
680582
  Олійник О.О. Концептуальні підходи щодо побудови системи мікрокредитування аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 40-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено історичні етапи розвитку концептуальних підходів щодо розвитку мікрокредитування аграрного сектору економіки на заході. Обумовлено завдання, виконання яких необхідно забезпечити в процесі створення системи мікрокредитування сільського ...
680583
  Нехайчук Д.В. Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
680584
  Єфименко Т.І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 9-23. – ISSN 2305-7645
680585
  Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-61.
680586
  Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіону // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 41-55
680587
  Рудакевич О.М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 116-124
680588
  Ободовський О.Г. Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 146-156 : Рис. – Бібліогр.: 27. – ISBN 966-521-129-3
680589
  Ванькович Л.Я. Концептуальні положення дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 143-147. – ISSN 2222-4459
680590
  Панич Г.А. Концептуальні положення становлення та розвитку вищої освіти у контексті полікультурної нації (на прикладі США) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 207-211. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
680591
  Метешкін К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "розумний вищий навчальний заклад" / К.О. Метешкін, Л.О. Маслій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 54-59. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
680592
  Метешкин К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "Розумний вищий навчальний заклад" / К.О. Метешкин, Л.О. Маслій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 54-59 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
680593
  Гонтюк В. Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 69-73. – ISSN 1728-9343


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
680594
  Шатілова О.В. Концептуальні положення управління стратегічною гнучкістю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 82-87 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
680595
  Волоха І. Концептуальні пошуки власного "я"у курйозних віршах Івана Величковського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 167-172


  У статті досліджуються концептуальні пошуки власного "Я" у курйозних віршах барокового поета Івана Величковського. Доводиться, що зорова поезія культивувала не тільки форму, а й була сповнена глибокого змісту і смислів. На основі творчості Івана ...
680596
  Вдовічен В.А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В.А. Вдовічен. – Харків : Діса плюс, 2017. – 476, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-05-1
680597
  Шкута О. Концептуальні принципи пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 81-85
680598
  Резніченко Н.А. Концептуальні принципи творення образу дитини у прозі Олеся Гончара (р. "Тронка") // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 145-151. – ISBN 978-966-171-251-4
680599
  Тертишник В.М. Концептуальні проблеми зміцнення гарантій захисту честі, гідності, прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному процесі / В.М. Тертишник, О.І. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.67-77
680600
  Батанова Н.М. Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 69-81. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
680601
  Шемшученко Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 3-6. – ISSN 2313-559X
680602
  Саченко С.І. Концептуальні проблеми розвитку системи внутрішнього контролю за витратами виробництва в умовах ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.317-320. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
680603
  Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.13-17. – ISBN 966-667-078-Х
680604
   Концептуальні рішення щодо демонтажу нестабільних конструкцій об"єкта "Укриття" / О.В. Балан, С.А. Паскевич, М.В. Пашинов, С.С. Підберезний, В.М. Рудько // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 15-21. – ISSN 1813-3584
680605
  Мальський Маркіян Концептуальні та інституційні засади підготовки дипломатичних кадрів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 5-10. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
680606
  Соболевська М.О. Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології: співвідношення теоретичного та практичного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 101-105. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглянуті методичні проблеми викладання соціології з позицій розгляду співвідношення теоретичного і практичного рівнів соціологічного знання. Здійснюється аналіз двох висхідних моментів - специфіки системи освіти, тих класифікацій і способів ...
680607
  Заїнчківська І.П. Концептуальні та методологічні дослідження інтелектуального спадку І. Огієнка в площині історії української національної філософії // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 56-65. – ISSN 2410-3071
680608
  Боровик П.М. Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин / П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Л.В. Барабаш // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 28-34
680609
  Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
680610
  Сторонська О. Концептуальні та нормативно-правові засади реформування системи вищої педагогічної освіти в Австрії // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 134-140. – ISSN 2307-4914
680611
  Батракова І.В. Концептуальні функції Інституту президентства (на прикладі Франції часів Ш. де Голля) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 114-122
680612
  Куцик П. Концептуальні характеристики функціонування та особливості державного регулювання розвитку ринку ІТ-послуг / П. Куцик, А. Процикевич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 47-54. – ISSN 2410-0919
680613
  Тараненко О.Г. Концептуальні характеристики явища "Магія" у британській моделі світу (на матеріалі паремій англійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 339-342. – ISBN 978-617-7132-02-07
680614
  Пухтинський М. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 1026-9932
680615
  Шемшученко Ю.С. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади / Ю.С. Шемшученко, М.О. Пухтинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521
680616
  Корчовий П.О. Концептуальність тимчасового мистецтва: візуальний простір без фарб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 104-106
680617
  Супрун Л. Концептуальність як домінантна категорія публіцистичного дискурсу // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 47-58.


  У статті розглядаються особливості мовної репрезентації категорії концептуальності в публіцистичному дискурсі. Виділяються та описуються концепти, притаманні мовній картині світу публіциста. Аналізується збірка статей, фейлетонів і заміток Сергія ...
680618
  Василик Л.Є. Концептуальність як метод інтелектуального аналізу публіцистичних текстів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 5-8


  У статті обґрунтовано методологію аналізу публіцистичного тексту, яка полягає в його концептуальному прочитанні. Пропонується інтерпретація публіцистичної комунікації через концепти як смислові структурні одиниці тексту. Таке прочитання дає змогу ...
680619
  Дзвінчук Д. Концептуально-ідеологічні засади виховання молодого покоління у науковому доробку Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 62-66
680620
  Мурашова Л.П. Концептуально-когнитивный фрейм // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 16-22. – ISSN 2310-4287
680621
   Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / [В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 442, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 345-352. – ISBN 978-966-8177-75-0
680622
  Іванова Інна Миколаївна Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 21.06.01 / Іванова І.М.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
680623
  Порохня В.М. Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-80. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті обгрунтовано залежність стратегії розвитку процесів діяльності підприємства від наявного інтелектуального капіталу та його формування, яка відтворюється відношенням інформаційного капіталу стратегії до інтелектуального капіталу стратегії, ...
680624
  Сурмін Ю. Концептуально-методологічні аспекти сучасної кадрової політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-114
680625
  Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : Монографія / Л.В. Коломієць; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 522 с. – ISBN 966-594-459-2
680626
  Бондаренко Д.О. Концептуально-методологічні засади управління інвестиційним розвитком регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 25-34. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
680627
  Шевченко О.І. Концептуально-методологічні основи дослідження смислоформуючих потенцій соматичної складової семіотичного простору (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 146-152
680628
  Зязюн Лариса Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.65-74
680629
  Закорчевна Н.Б. Концептуально-методологічні підходи до формування та організації державної системи управління водними ресурсами в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 18-21
680630
  Балюк Г.І. Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 80-87. – ISSN 2413-7189
680631
  Ріпенко А.І. Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних потреб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Ріпенко Артем Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
680632
  Єрмоленко А. Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 7-11
680633
  Скалевська Г.О. Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериметальної поезії двадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 76-82


  Стаття присвячується дослідженню та науковому обгрунтуванню головних понятійних концептів та засад енергоцентричного асоціативно-холічного літералізму як стратегії перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття. Статья посвящается ...
680634
  Жихарєва А.Б. Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвитку екологізації державного управління в Україні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 78-84. – ISSN 201106
680635
  Коцур В.В. Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 21-30. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 5)
680636
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання про концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку як окремої навчальної дисципліни та об"єкту спеціального наукового дослідження Обгрунтовується необхідність викладання такого курсу як ...
680637
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
680638
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 189-205
680639
  Малишена Ю.О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Малишена Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
680640
  Пирогов В. Концептуально-філософське і лінгвокультурологічне обгрунтування трансформацій при перекладі поетичного тексту з англійської мови японською і китайською: порівняльно-типологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
680641
  Сафронова Е.В. Концептуальное видение консульского института в науке международного права // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.70-80. – ISSN 0132-0769
680642
  Ханжи В.Б. Концептуальное моделирование времени: от "антропологизации" к "этизации" // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 78-91. – ISSN 2708-0390
680643
  Глушко А.А. Концептуальное обоснование современных систем оплаты труда // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (40). – С. 36-39. – ISSN 1728-8878
680644
  Тыугу Э.Х. Концептуальное программирование / Э.Х. Тыугу. – М., 1984. – 255с.
680645
   Концептуальное проектирование банков данных. – М., 1986. – 155с.
680646
  Кабулов В.К. Концептуальное проектирование микроэлектронных вычислительных структур и систем. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 221с.
680647
  Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.61-73
680648
  Черных С. Концептуальные аспекты развития Российской академии наук / С. Черных, Л. Миндели // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 183-196. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблемы, связанные с планами реформирования Российской академии наук и других государственных академий. Выделяются концептуальные задачи, стоящие перед РАН на долгосрочный период (до 2025 г.), и обозначаются пути их решения на ...
680649
   Концептуальные вопросы развития высшего образования. – Москва, 1991. – 198, 8с.
680650
  Сентаготаи Я. Концептуальные модели нервной системы / Я. Сентаготаи, М. Арбиб. – Москва, 1976. – 200с.
680651
  Петров А.и др. Концептуальные основания (Целевая подготовка специалистов) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-45. – ISSN 0869-3617
680652
  Мукин В.А. Концептуальные основания философии образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 100-113. – ISSN 1811-0916


  Автор обосновывает необходимость исследования философии образования как отдельной дисциплины, сферы знания и мыслетворения со своим объектом и предметом исследования. На основе сформулированного социально-философского подхода к проблеме образования, ...
680653
  Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии : Учебное пособие / С.П. Горшков. – Москва : Жилдориздат, 2001. – 592с. – ISBN 5-94069-019-Х
680654
  Ефименко Т.И. Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
680655
  Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.09 / Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы; Азербайджанский научно-исслед. ин-т проблем криминолог., криминалист. и судебн. эксперт. – Баку, 1994. – 343л. – Бібліогр.:л.295-323
680656
  Попов А.В. Концептуальные основы менеджмента в США и их эволюция. / А.В. Попов. – М, 1989. – 88с.
680657
  Быков А.К. Концептуальные основы мониторинга воспитания // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С.19-27. – ISSN 0869-561Х
680658
  Йокисало Й. Концептуальные основы немецкого "Экоправого" радикализма // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.160-169. – ISSN 0321-2017
680659
  Родзевич Н.Н. Концептуальные основы образования для устойчивого развития : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 38-42 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
680660
  Маммадова Айан Урфан кызы Концептуальные основы определения стратегии управления предприятий в современный период // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 79-85. – ISSN 2306-6814
680661
  Горшкова О.О. Концептуальные основы профессиональной подготовки студентов инженерных вузов к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-62. – ISSN 1026-955X


  Представлены концептуальные основы профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности с приведением примеров дидактики, соблюдаемых при проектировании концепции. Рассмотрены основания проектирования целей и содержания, ...
680662
  Балакай О.Б. Концептуальные основы устойчивого общественного развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.140-143. – ISSN 1728-3671
680663
   Концептуальные основы функционирования шахтных дегазационных систем / С.А. Курносов, С.Ю. Макеев, Л.А. Новиков, И.Б. Константинова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 79-85 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
680664
  Гончарова Н.П. Концептуальные параметры конкурентоспособности национальной зкономики // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-54
680665
  Корольков А.И. Концептуальные подходы к диагностике и профилактическому лечению подвывиха и вывиха бедра у больных с детским церебральным параличом / А.И. Корольков, Н.И. Люткевич, А.В. Хащук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 20-27. – ISSN 0030-5987
680666
  Першегуба Я.В. Концептуальные подходы к организации оздоровительного питания в медицинском фитнесе / Я.В. Першегуба, Л.Ф. Оксамытная, Н.А. Домашенко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 70-73. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
680667
  Новичкова Е.В. Концептуальные подходы к формированию информационно-образовательной среды высшего учебного заведения / Е.В. Новичкова, А.В. Семенов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 138-141. – ISSN 2073-8536


  В статье дается анализ различных подходов к определению «информационно-образовательная среда». Данная статья способствует выработке единого концептуального понимания информационно-образовательной среды вуза, которое предполагает создание необходимых ...
680668
  Сизоненко А.И. Концептуальные подходы России к конфликтным ситуациям в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 044-748Х
680669
  Ратувухери Т.Х. Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Дис... канд. полит.наук: 23.00.01 / Ратувухери Т.Х.; КУ. – Киев, 1993. – 140л.
680670
  Кобзева Н.Р. Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению дистанционного медицинского образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-82. – ISSN 0130-9765


  Изложены принципы новых подходов к технологии библиотечного обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление медицинской информации.
680671
  Доброскок І. Концептувальні засади реалізації Smart-освіти у системі відносин університет - школа // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 42-44. – ISSN 1562-529Х
680672
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
680673
  Костянко Ю.О. Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А.С. Пушкина // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87
680674
  Логинов В.К. Концепты "регион" и "территория" в структуре территориальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-122. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
680675
  Варыпаев А.М. Концепты "странничество" и "интеллигенция" как ментальные изоглоссы в пространстве русской и украинской культур // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.88-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
680676
  Джиоева А.А. Концепты глобального языка: stiff upper lip // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 23-32. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
680677
  Чернейко Л.О. Концепты жизнь и смерть как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко, Хо Сон Тэ // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0130-9730
680678
  Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 95-99. – Библиогр.: Лит.: С. 99; 26 назв. – ISSN 1562-1391
680679
  Церцвадзе М.Г. Концепты интеллектуальной сферы в русском и украинском языках (на материале пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 44-47. – ISSN 1680-2721
680680
  Аршинник Татьяна Концепты Парижа = Дизайнотели. Murano : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 22-23 : Іл.
680681
  Коч Н. Концепты правды и лжи в системе культурных координат эпохи Киевской Руси // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 59-65. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "На матеріалі пам’яток східнослов’янської писемності аналізуються причини семантичних трансформацій концептуальної дихотомії «правда – неправда» в часі. Доводиться, що викривлення вихідного інформаційного поля відповідних концептів відбувається при ...
680682
  Тульцева Л.А. Концепты света и новые поколения детей в календарной обрядности русских. Рождество - Новый год // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 141-157. – ISSN 0869-5415
680683
  Ушаков П.В. Концепты человека в системе образования (холистический и парциальный подходы) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 273-282. – ISSN 1811-0916
680684
  Демиденко Г.Г. Концепции "возрожденного естественного права" П. Новгородцева и Б. Кистяковского, Е. Трубецкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 372-375. – ISBN 978-966-458-038-7
680685
  Стрельцов Н.Н. Концепции "массового общества" в современной американской социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Стрельцов Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л.
680686
  Филаточев И.В. Концепции "открытой экономики" / И.В. Филаточев. – М, 1991. – 132с.
680687
  Павлова Е.Б. Концепции "хорошей жизни" в Боливии и Эквадоре: расцвет и упадок нормативной силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 22-31. – ISSN 0044-748Х
680688
   Концепции американского глобализма : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 187, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Внешнеполитические проблемы США")
680689
  Дедурин Г.Г. Концепции белорусской государственности в программах политических партий и организаций Западной Беларуси (1921-1939 гг.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 112-118. – (Історія ; Вип. 27)
680690
   Концепции буржуазной пропаганды и их критика.. – М., 1980. – 322с.
680691
  Бартов В.Ф. Концепции взаимодействия экономики и природы / В.Ф. Бартов, В.В. Седов. – Москва : Мысль, 1984. – 159 с. – (Современная буржуазная экономическая теория: критический анализ)
680692
  Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 170-182. – ISSN 2307-3705
680693
   Концепции вида и симпатрическое видообразование. – Москва : Московский университет, 1983. – 193 с.
680694
  Мочерний С.В. Концепции государственно-монополисического капитализма : (теория огосударствления капиталистической экономики) / С.В. Мочерний. – Москва : Мысль, 1982. – 189 с.
680695
  Гусева Л. Концепции деятельности библиотек. Анализ взглядов библиотековедов-теоретиков и библиотекарей-практиков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1727-4893
680696
   Концепции деятельности социологических служб промышленных предприятий.. – М., 1986. – 171с.
680697
  Янушкявичене О.Л. Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 113-118. – (Педагогическое образование ; № 4)
680698
   Концепции зарубежной этнологии.. – М., 1976. – 215с.
680699
  Гуревич В.С. Концепции и методы антикоммунистической радиопропаганды БИ-БИ-СИ на Советский Союз. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Гуревич В.С.; МГУ. – М, 1980. – 23л.
680700
  Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи : Альфред Адлер, Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоли : учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 2007. – 160 с. – ISBN 5-98534-474-6
680701
  Бабицкий А.Ф. Концепции и модели зкономического роста индустриальной и постиндустриальных стадий производства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 1993-6788
680702
  Ключников Б.Ф. Концепции и прогнозы нового международного экономического порядка / Б.Ф. Ключников. – Москва, 1982. – 333с.
680703
  Картунов А.В. Концепции идеологических диверсий и агрессии / А.В. Картунов. – Киев, 1986. – 189с.
680704
   Концепции интеллектуальных систем. – М., 1988. – 56с.
680705
  Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 2 : Демократия в условиях информационного общества. – С. 10-29.


  Дискуссионные проблемы глобального информационного общества.
680706
   Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки.. – М., 1978. – 190с.
680707
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05 / Майданник А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.169-195
680708
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Майданник А. И. ; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
680709
  Обминский Э.Е. Концепции международного экономического порядка / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 206с.
680710
  Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть вторая (Т. Веблен, В. Зомбарт) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 191-207. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
680711
   Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Ж.-Г. Тард). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-85. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
680712
   Концепции науки в буржуазной философии и социологии. – Москва, 1973. – 352 с.
680713
  Гуторов В.А. Концепции национальной безопасности в политическом дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа / В.А. Гуторов, И.В. Радиков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 130-139. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
680714
   Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII - XIX веков.. – М., 1985. – 280с.
680715
  Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и приняли // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-126. – ISSN 0869-608Х
680716
  Зарин Викор Аркадьевич Концепции общественного развития институционально-социального направления в буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зарин Викор Аркадьевич; Ун-т дружбы народов МВ и ССО СССР. – Москва, 1981. – 22л.
680717
  Мицкевич Н.В. Концепции одиночного наблюдателя и антинаблюдателя при определении энергии в общей теории относительности. (Препринт). / Н.В. Мицкевич, Д.А. Гарсиа. – К., 1971. – 14с.
680718
  Василенкова Н.В. Концепции основных факторов управления затратами промышленности / Н.В. Василенкова, Е.А. Терентьева // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 62-64. – ISSN 1728-8878
680719
  Адамьянц Т Концепции понимания в коммуникации:.в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-0499
680720
  Ахромеева Т.С. Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI веке / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-46. – ISSN 0235-1188
680721
   Концепции президентской власти и американская демократия : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1980. – 238, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Социальные и политические проблемы США")
680722
  Соколов С.В. Концепции происхождения "варяжской руси" в отечественной историографии XVIII-XIX вв. в контексте европейских идей раннего нового времени / С.В. Соколов ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 313, [3] с. – Библиогр.: с. 285-311 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-5-3
680723
  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / Ахундов М.Д. – Москва : Наука, 1982. – 222 с.
680724
   Концепции профессионально-техенического и среднего специального образования.. – Л., 1989. – 144с.
680725
   Концепции профессионального проектирования приборов и систем : учебник : [в 2 кн.] / Ларин В.Ю. [и др.]. – Киев : Кафедра. – ISBN 978-617-7301-07-2
Кн. 1 : / Ларин В.Ю., Ларина Е.Ю, Савицкая Я.А. [и др.]. – 2016. – 465, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 451-458
680726
  Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций / А.А. Миронов. – М., 1981. – 160с.
680727
  Азарх А.Э. Концепции революции в развивающихся странах : крит. очерки / А.Э. Азарх, Д.Б. Малышева, А.В. Шестопал ; АН СССР, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 111 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 103-109
680728
  Чемоданов М.П. Концепции роста науки и фактор интенсификации / М.П. Чемоданов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 180 с.
680729
  Балацкий Е. Концепции сложности и экономическая теория демократии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-24. – ISSN 0207-3676
680730
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Центр, 1998. – 208с. – ISBN 5-88860-043-1
680731
  Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания : Учеб. пос. / Е.Ф. Солопов. – Москва : Владос, 1998. – 232с. – ISBN 5-691-00185-Х
680732
  Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания : Учебник / Г.И. Рузавин. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288с. – ISBN 5-85178-044-4
680733
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 1999. – 512с. – ISBN 5-691-00122-1
680734
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
680735
  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания : Учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – Москва, Новосибирск : Маркетинг; ЮКЭА, 2001. – 832с. – ISBN 5-94462-040-4
680736
  Лозовский В.Н. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0532-4
680737
  Гоков А.М. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
680738
  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники : Учеб. пособие / В.Г. Горохов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 608с. – (Высшее образование, ISSN 5-86225-918-Х). – ISBN 5-86225-918-Х
680739
  Стюарт Ян Концепции современной математики / Стюарт Ян. – Минск, 1980. – 382с.
680740
  Барабаш М.Ю. Концепции сознания и познания в работах Мераба Константиновича Мамардашвили // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
680741
  Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-3910
680742
  Глотов М.Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
680743
  Минзов А.С. Концепции структурных преобразований системы высшего профессионального образования: взгляд изнутри // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 70-79. – ISSN 1818-4243


  Дан анализ развития федеральных и национальных исследовательских университетов России.
680744
  Харламов А.П. Концепции технологическогод детерминизма в социальной философии США. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харламов А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
680745
  Корюкин В.И. Концепции уровней в современном научном познании / В.И. Корюкин. – Свердловск, 1991. – 230с.
680746
  Готтфрид К. Концепции физики элементарных частиц : пер. с англ. / К. Готтфрид, В. Вайскопф. – Москва : Мир, 1988. – 239 с.
680747
  Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 106-116. – ISSN 0132-1625
680748
   Концепции челвоека в русской литературе. – Воронеж, 1982. – 116 с.
680749
   Концепции человека в традиционной китайской культуре. – М.
Вып. 2. – 1991. – 25с.
680750
  Клюкина Л.А. Концепции человека С. Кьеркегора и М. Мамардашвили в контексте феноменологического подхода М. Шелера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию проблемы идентификации человека в условиях современной культуры. С целью обнаружения идей, альтернативных идее "смерти человека", в работе сопоставляются концепции человека датского философа С. Кьеркегора и отечественного ...
680751
  Шелегеда Б.Г. и др. Концепции экономического развития: теория, международный опыт, перспективы // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.147-158. – ISBN 966-7695-78-6
680752
  Степанов Н.И. Концепции элементарности в научном познании / Н.И. Степанов. – Москва, 1976. – 175с.
680753
  Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады : Типология, традиции, эволюция / В.Б. Евтух; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем заруб. стран. – Київ : Наукова думка, 1991. – 180с. – ISBN 5-12-002117-4
680754
  Печуров С.Л. Концепция "англосаксонской исключительности" в американской идеологии и развитие // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 61-80. – ISSN 0321-2068
680755
  Иванова И.М. Концепция "Атлантического сообщества" во внешней политике США / И.М. Иванова. – М, 1973. – 279с.
680756
  Мамедова Людмила Концепция "британства" Гордона Брауна // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 49-62. – ISSN 0869-44435
680757
  Федянина В.А. Концепция "гневных духов" в исторической теории монаха Дзиэн // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 0042-8744
680758
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
1. – 1988. – 218с.
680759
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
2. – 1988. – 127с.
680760
  Матвеева Вера Николаевна Концепция "гуманистического" образования и проблемы подготовки учителя в современной буржуазной педагогике США. (Критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Матвеева Вера Николаевна; АПН СССР. – М., 1976. – 28л.
680761
  Пастухов В.Б. Концепция "идеального университета" как разновидность русской социальной утопии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 0869-0499
680762
  Гаджиев А.А. Концепция "идеальной поэзии" в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиев А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 18л.
680763
  Кораблев Л.В. Концепция "идеальных типов" "социального действия" Макса Вебера и ее теоретическая несостоятельность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Кораблев Л.В. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
680764
  Филимонова А.Л. Концепция "исламизации" в политике формирования пакистанской нации (1970-1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
680765
  Шарипова Р.М. Концепция "национального просвещения" в мусульманских странах / Р.М. Шарипова. – М., 1991. – 138с.
680766
  Романова И.И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 154-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
680767
  Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артистизма" в творчестве А. Блока / К.А. Медведева. – Владивосток, 1984. – 183с.
680768
  Кембаев Ж.М. Концепция "Пан-Европы" Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в становлении идеи Европейского единства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает концепцию «Пан-Европы», выдвинутую австрийским мыслителем Рихардом Куденхове-Калерги после окончания Первой мировой войны. Автор приходит к выводу, что основной целью идеи Куденхове-Калерги было прекращение войн и ...
680769
  Сидненко Т.И. Концепция "правового государства" в идейно-теоретическом наследии либеральных историков рубежа XIX - XX вв. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 26-33
680770
  Мазаев А.И. Концепция "производственного искусства" 20-х годов / А.И. Мазаев. – Москва : Наука, 1975. – 270 с.
680771
  Харьковщенко Ю.Є. Концепция "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Ю.Є. Харьковщенко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
680772
  Галущенко С.В. Концепция Wildernes (дикой природы) и строгая заповедность // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 20, вып. 2 (65). – С. 1-20. – ISSN 1727-2661
680773
  Озадовская Л.В. Концепция А. Энштейна о гносеологической природе понятий современной физики : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.08 / Озадовская Л. В.; АН УССР, Объед. сов. ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
680774
  Газизова А.А. Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 237-241. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
680775
  Сдобнова С.В. Концепция антроподицеи в сказке Г. Гессе "Поэт" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 226-233


  В статье рассматривается концепция антроподицеи в творчестве Г. Гессе и ее выражение в мотивной структуре произведения «Поэт». Взаимодействие нескольких мотивов, таких как мотив вечного возвращения, мотив пути, мотив сна приводит к обогащению ...
680776
  Костелов В.С. Концепция атомизма в современной физике (Филос. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Костелов В.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1968. – 20л.
680777
  Суслова И.М. Концепция библиотечной статистики в условиях формирования новой парадигмы управления библиотечной деятельностью // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 67-83
680778
  Трубникова Нина Вадимовна Концепция будущего общества К. Маркса и ее технологические основания (по материалам вариантов "Капитала") : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Трубникова Нина Вадимовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1991. – 20 с.
680779
  Абабина Н. Концепция быта и бытия в произведениях И.А. Бунина (к вопросу об особенностях "рубежного"сознания) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 10-15
680780
  Ляшенко Т.Т. Концепция В.Н. Хохфелда как основа понимания прав и свобод человека в современной Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
680781
  Чораян О.Г. Концепция вероятности и размытости в работе мозга / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1987. – 155с.
680782
  Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
680783
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о силе разума // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 92-110. – ISSN 1608-0599
680784
   Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 211-239. – ISSN 0130-9625
680785
  Ступницкая Н.Н. Концепция времени в творчестве А.И. Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 137-141. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
680786
  Кузнецова Е.К. Концепция героического в творчестве А.Н. Радищева // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 123-130. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
680787
  Левандовская Т.Д. Концепция героического в украинско-советской драматургии 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Левандовская Т. Д.; Киев. гос. пед. инзт. – К., 1980. – 25л.
680788
  Положий Виктор Иванович Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Положий Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
680789
  Положий В.И. Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева. / В.И. Положий. – К., 1983. – 191с.
680790
  Николаевнко Н.И. Концепция героя в творчестве Галины Николаевой : Автореф... канд. филол.наук: / Николаевнко Н. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 27л.
680791
  Лукин А.Е. Концепция главных фаз нефте- и газообразования в свете современных представлений о зональности нафтидонакопления // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-30 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
680792
  Медведев С. Концепция глобальных общественных благ: возможности и ограничения / С. Медведев, И. Томашов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-47. – ISSN 0131-2227
680793
  Магеррамова М.Ю. Концепция гуманитарного вмешательства в целях обеспечения международной безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 148-152. – ISSN 1684-2618
680794
  Макаров А. Концепция двойственной природі права Алекси Р. // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 71-73
680795
  Кривошапова С.А. Концепция демократического героя в творчестве М.Ю.Лермонтова / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1987. – 93 с.
680796
  Грязнова Т.Е. Концепция демократического конституционного типа государства в российской либеральной юридической науке конца XIX - начала XX вв. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
680797
  Шуман В.В. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101-118. – Список літ.: с. 116-118. – ISSN 0203-3100
680798
  Райхерт Т.Н. Концепция динамического обучения прикладной информатике в вузе / Т.Н. Райхерт, В.Н. Сыромятников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 50-57. – ISSN 0234-0453


  Статья посвящена процессу создания, развития и использования динамической образовательной среды вуза, которую необходимо рассматривать с учетом сложившейся информационной культуры, а также возможных перспектив информационных технологий. Необходимо ...
680799
  Марковський А.І. Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный опыт архитектора В.В. Городецкого // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 191-199. – ISSN 2077-3455
680800
  Негруб Т.С. Концепция добра и зла у истоков христианства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 33-35
680801
  Писаревский Е.Л. Концепция доктрины обеспечения безопасности туризма Росийской Федерации // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 17-32. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1813-1212
680802
  Алексеев И.С. Концепция дополнительности : ист.-методол.анализ / И.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 276с.
680803
  Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания / В.П. Хютт. – Таллин, 1977. – 180с.
680804
  Давац В.Ю. Концепция дополнительности как методологическая основа синтеза современных физических теорий / В.Ю. Давац, Колесинська-Запарт // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
680805
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
680806
  Карпенко М.В. Концепция духовной реальности П.А. Флоренского : Дис. ... канд. философских наук. Спец. 09.00.05 - история философии / Карпенко М.В.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 181л. – Библиогр.: л.162-181
680807
  Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805
680808
  Романович Н.А. Концепция единовластия в общественном сознании ( традиции, социокультурные основания ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 141-147. – ISSN 0132-1625
680809
   Концепция единого, закономерного мирового процесса и современность.. – Пермь, 1989. – 144с.
680810
  Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже за и против / Л.Ф. Обухова. – Москва : Московский университет, 1981. – 192с.
680811
  Метелева Е.А. Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
680812
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
680813
  Котикова Н. Концепция защиты экономической свободы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.174-185. – ISSN 1560-7828


  Когнституционно-правовые и политические механизмы формирования нового экономического законодательства РФ
680814
  Синельщиков Р.Г. Концепция зеленых насаждений в экосистеме современного города (на примере г.Донецка) : теория и практика экологических исследований в физической географии / Р.Г. Синельщиков, О.В. Шведченко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 122-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
680815
  Андрющенко М В. Концепция и архитектура машинного фонда русского языка / В.М. Андрющенко ; отв. ред. А.П. Ершов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1989. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-197
680816
  Павиленене Концепция и образ человека в творчестве Уильяма Фолкнера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Павиленене М.-А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
680817
  Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов / К.Н. Горб; Под ред. В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 56с. – (Охрана дикой природы ; Вип.18)
680818
  Котляков В.М. Концепция и содержание атласа и глобуса русских географических исследований и открытий Земли : картография / В.М. Котляков, Н.Н. Комедчиков // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 26-31 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
680819
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
680820
  Мазяр О.В. Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0042-8841
680821
  Батаева Е.В. Концепция инструментального и коммуникативного действия Ю. Хабермаса в философии и социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы проблемы и перспективы рецепции теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в современной теории образования, выявлено сходство и различия в трактовках понятий инструментальности и коммуникативности в теориях Ю. Хабермаса, М. ...
680822
  Червинская К.Р. Концепция инструментального опосредования деятельности в прикладных когнитивных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-50. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
680823
   Концепция информации и биологические системы.. – М., 1966. – 349с.
680824
  Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 176-182


  В центре нашего исследования концепция искусства и образ художника в произведениях Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Компаративный аспект общей темы соотношения искусство-жизнь является неизученной страницей современного литературоведения. Наша ...
680825
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
680826
  Савин Алексей Эдуардович Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
680827
  Сейфуллаев Р.С. Концепция каузальности и ее значение в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Сейфуллаев Р.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
680828
  Дусаев Р.Н. Концепция классической школы уголовного права во Франции и Германии / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск, 1992. – 40с.
680829
  Колесникова М.И. Концепция классовой солидарности трудящихся в работах основоположников марксизма / М.И. Колесникова. – Москва, 1979. – 219 с.
680830
  Алюшин А.Л. Концепция когнитивных кадров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-115. – ISSN 0235-1188
680831
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
680832
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
680833
   Концепция комплексного социально-экономического развития г.Москвы.. – М., 1988. – 128с.
680834
  Грудзинский А.О. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 0869-3617


  Предложена новая интерпретация функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор. Модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное ...
680835
  Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
680836
  Пичковская-Шевченко Концепция корпоративной социальной ответственности и система согласования интересов в современной корпорации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 278-281


  Исследованы теоретические аспвкты фориирования корпоративной социальной ответственности как необходимого условия развития системи корпоративного управлений и повышения ее зффективности. Theoretical aspects of formation of the corporate social ...
680837
  Донченко В.С. Концепция кортежности и ее реализация для матричных кортежей / В.С. Донченко, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 4, июль - август. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
680838
  Спирин Вячеслав Анатольевич Концепция культуриндустрии в работах Т.В. Адорно // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.16-19. – ISSN 2073-9702
680839
  Режабек Е.Я. Концепция культуры в школе Л.С. Выготского // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.183-195. – ISSN 1606-951Х
680840
  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда / Р.Ф. Додельцев. – М., 1989. – 60с.
680841
  Дононбаев Алим Концепция личности в древнекитайской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дононбаев Алим; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 25л.
680842
   Концепция личности в литературе развитого социализма.. – М., 1980. – 371с.
680843
  Зайцева Т.И. Концепция личности в размышлениях русских либералов (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 94-99. – ISSN 1811-0916
680844
  Потолков Ю.В. Концепция личности в романах В.Кочетова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Потолков Ю.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 18л.
680845
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. / Л.А. Колобаева. – Москва : МГУ, 1990. – 333 с.
680846
  Диарова А.А. Концепция личности в русской народной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Диарова А.А. ; М-во просвещ. Армянской ССР. – Ереван, 1975. – 25 с.
680847
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX-XX веков / Л.А. Колобаева. – М., 1987. – 174с.
680848
  Казанчиев Дмитрий Евгеньевич Концепция личности в советской повести 60-х годов (Б.Липатов, В.Чивилихин, В.Астафьев, В.Белов, В.Лихоносов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Казанчиев Дмитрий Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 20л.
680849
  Курносов Д.М. Концепция личности в современной советской прозе. / Д.М. Курносов. – Гродно, 1981. – 108с.
680850
  Щедрина Н.М. Концепция личности в современном историко-революционном романе / Н.М. Щедрина. – Уфа, 1988. – 70с.
680851
  Рагуля А.В. Концепция личности в творчестве Кузьмы Черного. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Рагуля А.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
680852
  Колобаева Л.А. Концепция личности в творчестве М.Горького / Л.А. Колобаева. – М., 1986. – 54 с.
680853
  Людецкая Е. Концепция личности в творчестве Э. Хемингуэя // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 85-87
680854
  Оганян К.К. Концепция личности в трудах С.Н.Южакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 198-204. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
680855
  Масарский М.В. Концепция личности в философии Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Масарский М.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 29л.
680856
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1982. – 303с.
680857
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой современной армянской прозы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1981. – 38л.
680858
  Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма : [учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Київ : УМК ВО при Минвузе УССР, 1990. – 86 с. – Библиогр.: с. 80-86
680859
  Русинова С.А. Концепция личностного становления студентов на основе диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 311-316. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
680860
   Концепция локальных вычислительных сетей.. – Рига, 1984. – 62с.
680861
  Панищев А.Л. Концепция массовой развлекательной культуры как средства растления нации : политический класс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена проблеме соотношения массовой культуры и индустрии развлечений. В работе отмечается то, что развлекательная культура не должна быть массовой – она полезна лишь в качестве фрагментарной, но становится губительной в том случае, ...
680862
  Петров А.А. Концепция математического обеспечения оценки последствий крупных экономических проектов / А.А. Петров. – М, 1990. – 43с.
680863
  Беспалый И.Т. Концепция местных советов народных депутатов по обеспечению социалистической законности. / И.Т. Беспалый. – Куйбышев, 1986. – 79с.
680864
  Нехайчик В.К. Концепция механизма административно-правового воздействия // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.114-122. – ISSN 1608-8794
680865
  Романов К.С. Концепция мира в канадской культуре: история и освременность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 139-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
680866
  Самарин Р.М. Концепция мировой литературы Горького / Р.М. Самарин. – М. : Высшая школа, 1965. – 59 с.
680867
  Свенцицкая Э.М. Концепция мифа в творчестве младших символистов (на материале творчества Вячеслава Иванова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 58-62. – ISBN 966-594-936-5
680868
   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.4-34. – ISSN 1609-4646
680869
  Розанов Л.Л. Концепция модернизации школьных учебников по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
680870
  Вергеенко С. Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 19-23. – ISBN 978-96602-6551-6


  В статье рассматривается вопрос теоретического осмысления понятия "мотив" как сюжетообразующей единицы в фольклористике. На основе теоретических концепций российских ученых автор предлагает определения мотива в заговорном жанре.
680871
  Умарова М.С. Концепция Н. А. Умова о живой материи, её происхождение и современные представления // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.76-87
680872
  Бида Д.А. Концепция наднациональной верховной власти: формирование и правовое оформление в процессе европейской интеграции в 50-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 42-47. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются предпосылки формирования концепции наднациональной верховной власти, ее основные идеи и положения. Исследуется процесс правового оформления данной концепции в ходе развития европейской интеграции в 50-е годы XX в. Особое внимание ...
680873
  Кузнецов В.В. Концепция напряжений вблизи эллиптического отверстия упруго-пластического тела : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Кузнецов В.В,; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
680874
  Мальцев Л.С. Концепция национальной безопасности - стратегия мира, созидания и согласия // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 139-163. – ISSN 2306-255Х
680875
  Ваврынюк А. Концепция национальной безопасности в польском законодательстве 1918 г. / А. Ваврынюк, А. Гиль // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 249-257. – ISSN 2227-796X


  В 1918 году, после 123 лет неволи, Польша обрела независимость. Регентский совет, осуществляющий власть в Королевстве Польском, передал ее Юзефу Пилсудскому. В первый год существования польского государства было издано много правовых актов, которые в ...
680876
  Верстин И.С. Концепция нежестких понятий и проблем формализации в гуманитарных науках. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Верстин И.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1978. – 34л.
680877
  Бекбоев А.А. Концепция необходимости и случайности в учении античных и восточных мыслителей / А.А. Бекбоев. – Фрунзе, 1989. – 129с.
680878
  Худяков Г.И. Концепция неосферных структур. / Г.И. Худяков. – Саратов, 1993. – 111с.
680879
  Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
680880
  Матюшенко З.Г. Концепция неявного знания в современной эпистемологии / З.Г. Матюшенко, Н.Г. Самсонова // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 292-297. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
680881
  Бояджиева К.И. Концепция нового героя и проблема многообразия литературы социалистического реализма. (На материале болг. романа 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Бояджиева К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 24л.
680882
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
680883
  Рагозин Н.П. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и проблемы духовного производства // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 30-39. – ISSN 2074-4447
680884
  Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 46-71. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
680885
  Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций : достижения и проблемы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.49-61. – ISSN 0042-8744
680886
  Маунг Тан Наинг Концепция общественного прогресса в марксистской и буржуазной социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Маунг Тан Наинг ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак-т , Кафедра ист. материализма. – Москва, 1969. – 16 с.
680887
   Концепция общественного развития ГДР в 70-80-е годы.. – М., 1988. – 43с.
680888
  Игнатов О.Д. Концепция онтологической редукции и проблема редукции химии к физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.46-65. – ISSN 1560-7488
680889
  Ткаченко В.А. Концепция оперативного управления / В.А. Ткаченко, Н.Е. Рогоза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 178-196. – ISSN 1729-7206
680890
  Урсул А. Концепция опережающего образования / А. Урсул // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 0321-0383
680891
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
680892
  Лепа Р. Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны / Р. Лепа, Р. Прокопенко, В. Чудненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 1818-5754
680893
   Концепция перестройки юридического образования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Томск, 1990. – 66с.
680894
  Кельник В.В. Концепция печати народного фронта в легальной прогрессивной журналистике Польши (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кельник В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1967. – 16л.
680895
  Максимов И.В. Концепция позитивной административной ответственности в теории и праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
680896
  Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; В.А. Червяков ; отв. ред. Ю.П. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149 с.
680897
  Димова Алла Львовна Концепция построения индивидуальной траектории обучения студентов физической культуре в вузах с дистанционным обучением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 98-100. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
680898
  Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
680899
  Аксенова О.В. Концепция права в римской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
680900
  Агбомену Марселин Мофолорншо Концепция права развития в доктрине международного права : Дис... канд. юриднаук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолорншо; МВиССО. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 202л. – Бібліогр.:л.191-202
680901
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
680902
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
680903
  Фомичева М.В. Концепция правового обоснования в "интегративной юриспруденции" Гарольда БерманаС.52- // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.52-56. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
680904
  Суханов В.И. Концепция предметного противоречия / В.И. Суханов. – Саратов, 1983. – 127с.
680905
  Жилин Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / Жилин, в.И. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается разработанная автором концепция построения учебного процесса на основе многопрофильного представления предметного содержания образования. Показано, что оно позволяет старшеклассникам не только удовлетворять свои профильные приоритеты в ...
680906
  Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 51-53. – ISSN 1562-529Х
680907
  Щурат О. Концепция преобразования мира в мировоззрении Ивана Франко и Максима Горького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 188-194. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
680908
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
680909
  Крашенинников В.В. Концепция применения высоких технологий в образовательном процессе / В.В. Крашенинников, С.Ю. Мазов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1811-0916
680910
  Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 104-127 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
680911
  Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем как новой основы организации сельськохозяйственного природопользования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
680912
  Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике / Р.С. Сейфуллаев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 134с.
680913
  Лопаткина И.В. Концепция про- и контрцикличного регулирования как результат глобального кризиса экономики // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 23-27
680914
  Литвинова Р.Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 123-128. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
680915
  Шапоренкова Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25- 29. – ISSN 1726-667Х
680916
  Суслопарова Ю.В. Концепция происхождения государственности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
680917
  Швец Л.Г. Концепция профильно ориентированного обучения английскому языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-97. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
680918
   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 65-75 : Табл. – ISSN 0016-7207
680919
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
680920
   Концепция равной безопасности в советской международно-правовой литературе.. – М., 1988. – 44с.
680921
  Морев Д. Концепция развития Амартии Сена // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 237-247. – ISSN 0207-3676
680922
  Колосов В.Г. Концепция развития в России распеределенной инфраструктуры комплексной автоматизации / В.Г. Колосов. – Л., 1991. – 17с.
680923
   Концепция развития инженерно-экономического образования в свете перестройки высшей школы. – Ленинград, 1988. – 160 с.
680924
  Спивак Евгений Концепция развития молочного бизнеса в формате создания корпоративной стратегии // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
680925
  Кирюшина О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
680926
  Гондюл В.П. Концепция развития САПР конструкций РЭС на основе интеллектуализации системы / В.П. Гондюл, И.О. Тихомирова // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн, 1993. – Вып.30
680927
  Кириченко Н.Г. Концепция развитого социализма: Теорет.-методол. анализ. / Н.Г. Кириченко. – К., 1985. – 199с.
680928
  Борзенко М.А. Концепция разделения властей в работах русских и украинских государствоведов начала ХХ века // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.181-187
680929
  Якобсен Й. Концепция разработки Web-сайтов. Как успешно разработать Web-сайт с применением мультимедиа-технологий = Website-Konzeption / Йенс Якобсен; [пер. с немецкого И.А. Марков]. – Москва : NT Press, 2006. – 520с. : илл. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00130-5
680930
  Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко / Илья Стебун ; пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
680931
  Симаков К.В. Концепция реального времени-деяния В. И. Вернадского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.88-101. – ISSN 0042-8744
680932
   Концепция регионального хозрасчета административно-территориальных единиц Российской федерации.. – Л., 1989. – 44с.
680933
  Горохов В.М. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-64. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
680934
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
680935
  Аль-Тикрити Джамиль Концепция романтизма в критике В.Г.Белинского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аль-Тикрити Джамиль ; МГУ. Фил. фак-т. Кафедра истории русской лит-ры. – Москва, 1967. – 24 с.
680936
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
680937
  Величко Е.Б. Концепция сердца как самости в философских исканиях Б.П. Вышеславцева // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 75-79
680938
  Припотень Владимир Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
680939
  Сепп У. Концепция синтетических компонентов экономического роста. / У. Сепп. – Таллинн, 1988. – 228с.
680940
  Дежкин В.В. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России : авторская версия / Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. ; Всемирный фонд дикой природы. – Москва : [б. и.], 1999. – 67 с.
680941
  Костиков А.Н. Концепция системы профессиональной подготовки преподавателя вуза к организации дистанционного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 185-192. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
680942
  Ситников А.Б. Концепция современных гидрогеологических исследований // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 97-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
680943
  Ситников А.Б. Концепция современных наблюдений и экспериментов на гидрогеологической станции "Феофания" // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
680944
  Козачек А.В. Концепция содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Выделена и проработана проблема несоответствия существующих концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе современным реалиям глобализованного образовательного пространства. Предложена авторская версия модернизация концепции ...
680945
   Концепция создания фондовой биржи в Ленинграде. – Л., 1990. – 98с.
680946
  Туриянская М.М. Концепция создания целевого финансового инструмента государства со сбережениями и накоплениями населения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 102-109. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
680947
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
680948
  Гонтарь И.Я. Концепция состава преступления в российском уголовном праве сложившееся понимание и перспектива дальнейшего развития // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 41-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
680949
  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.109-115. – ISSN 0132-1625
680950
  Лебедєва С.В. Концепция социального действия М. Вебера и ее отражение в немецкой коммуникативной философии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 75-87. – ISSN 2076-7382
680951
  Михалева К.Ю. Концепция социального института в социологической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-132. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
680952
  Донцов А.И. Концепция социальных представлений в современной французской психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М., 1987. – 128с.
680953
  Егоршин А. Концепция стратегического управления вузом. / А. Егоршин, Е. Горбунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-39. – ISSN 0869-3617


  Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса
680954
  Порошенко О.Ю. Концепция субъективности в суфизме и западном персонализме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-85. – ISSN 2073-9702
680955
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
680956
   Концепция судебной реформы в Российской Федерации.. – М., 1992. – 110с.
680957
  Байтерякова Н.Ю. Концепция термина в современном терминоведении // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 70-76. – ISBN 978-966-188-008-4
680958
  Ивановский А.А. Концепция типового сайта научной библиотеки, входящей в структуру БЕН РАН // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С.85-86. – ISSN 1815-3186


  Типовой сайт научной библиотеки, входящей в структуру Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), ориентирован на удовлетворение информационных потребностей определенного научного коллектива - сотрудников научного учреждения, ...
680959
  Рахманов А.Б. Концепция транснационального капиталистического класса в западной социальной мысли конца XX и начала XXI века (подходы Л.Скляра, У.Робинсона и Дж.Харриса) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-114. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автор анализирует концепцию транснационального капиталистического класса, которая была выдвинута рядом британских и американских ученых в конце XX и начале XXI в. Эта концепция помогает более глубоко понять многие аспекты становления глобального ...
680960
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
680961
  Фасоля А.А. Концепция управления инновационным компонентом качества высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 57-61. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены обоснование и обобщенная формулировка концепции управления инновационным компонентом качества образования, а также ее основные компоненты (краткое описание): концептуальные положения, структурно/функциональное представление подсистем, ...
680962
  Новикова М.Н. Концепция управления трудовым потенциалом предприятия // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-41
680963
  Кричевский С.В. Концепция управления эволюцией техносферы // Philosophy and cosmology : the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology ; Ukrainian philosophical foundation ; ed.-in-chief O. Bazaluk ; ed. board: G. Aliaiev, A. brodsky, J. Cjllado-Ruano [et. al.]. – Kyiv, 2017. – 2017, (vol. 18). – С. 153-164. – ISSN 2307-3705
680964
  Гаврилюк Виталий Анонович Концепция уровней материальных систем и интеграция научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаврилюк Виталий Анонович; Львовский гос. ун-т. – Львов. – 22л.
680965
  Сороко Э.М. Концепция уровней, отношение, структура / Э.М. Сороко. – Минск, 1978. – 158с.
680966
   Концепция ускорения социально-экономического развития страны в курсе политической экономии. – Рига, 1987. – 96с.
680967
  Янчук Н.Д. Концепция устойчивого развития: сравнительный анализ на примере Австралии, США, Голландии и Японии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 141-143.
680968
  Кулиев Гатам Гидаят оглы Концепция устойчивости в механике хрупкого разрушения деформируемых твердых тел с трещинами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / кулиев Гатам Гидаят оглы ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 45 с.
680969
  Кебуладзе В.И. Концепция феноменологической редукции в философии Э. Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)
680970
  Бабушкин В.У. Концепция философского мышления Карла Ясперса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Бабушкин В.У. ; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – Москва, 1969. – 19 с.
680971
  Гриб А. Концепция философского пессимизма в работах Уильяма Джеральда Голдинга // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 38-40
680972
  Белопольская В. Концепция финансовой безопасносты Украины: стратегия ее реализации в условиях интеграции Украины в международное пространство / В. Белопольская, В. Волкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 24-35. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
680973
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
680974
  Матеев Матей Драгомиров Концепция фундаментальной длины и процессы при сверхвысоких энергиях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матеев Матей Драгомиров; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1980. – 11л.
680975
  Кудрявцев М.Г. Концепция характера и конфликта в украинской драматургии 1950-1960 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 20с.
680976
  Ворона В.М. Концепция хозяйствования : (Полит.-экон. аспект) / В.М. Ворона, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Пахомов ; под общ. ред. Ю.А. Пахомова. – Киев, 1989. – 361 с.
680977
   Концепция целостности. – Харьков, 1987. – 222с.
680978
  Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.81-96. – ISSN 0042-8841
680979
  Екентайте Л.П. Концепция человека в американском неодфрейдизме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Екентайте Л.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
680980
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-тет им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1984. – 199л. – Бібліогр.:л.182-199
680981
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко. Особенности жанрово-стилевых форм выражения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
680982
  Стебаков Н.К. Концепция человека в поэзии В.В.Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Стебаков Н.К. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
680983
  Федюкова Н.Ф. Концепция человека в русской литературе начала ХХ в / Н.Ф. Федюкова. – Минск, 1982. – 239с.
680984
  Абзианидзе З.Г. Концепция человека в современной грузинской лирике. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе З.Г.; АН ГССР. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
680985
  Левина Л.И. Концепция человека в творчестве А. И.Куприна (дорев. период) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. И.; ТГУ. – Ташкент, 1969. – 23л.
680986
  Эбзеев М.Х. Концепция человека в творчестве Артема Веселого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Эбзеев М.Х.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
680987
  Кисилев Г.К. Концепция человека в творчестве Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кисилев Г.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
680988
  Антипьев Н.П. Концепция человека в творчестве Константина Паустовского. (Стиль и характер) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Антипьев Н.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 31л.
680989
  Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века / Т.А. Коломиец. – Киев, 1978. – 138с.
680990
  Габитова Р. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Габитова Р. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1966. – 24 с.
680991
  Исаакян А.В. Концепция человека и свободы в прозе Аветика Исаакяна. : Автореф... канд. филолог.наук: 103 / Исаакян А.В.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1972. – 22л.
680992
  Мелик- Саркисова Концепция человека и творческий метод / Мелик- Саркисова. – Махачкала, 1975. – 350с.
680993
  Белозерова А.В. Концепция чуда в "диалектике мифа" А.Ф. Лосева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 96-103. – ISSN 0236-2007
680994
  Сергеева Т.П. Концепция эволюции в Живой Этике и трудах ученых-космистов:мировоззренческие параллели // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 46-55
680995
  Сухорада А.В. Концепция эволюционной петрофизики и ее роль при комплексной петрофизической оценке гранитоидов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 9)
680996
  Титаренко М.Л. Концепция экономического пояса шелкового пути и интересы России / М.Л. Титаренко, А.Г. Ларин, В.А. Матвеев // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  China’s is gradually transforming into the second most important center of power in world politics, and the Chinese leaders have started promoting new, ambitious economic and political projects, aimed not merely at securing national interests but also ...
680997
  Головатый С.П. Концепция экономической зоны и проблема внешней границы континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
680998
  Захарова А.Л. Концепция эстетического в романе Ю. Мисимы "Золотой храм" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 620-623
680999
  Линников А. Концепция эффективного регулирования международной деятельсностью финансовых организаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
681000
  Митина Валентина Сергеевна Концепция эффективности школьного образования в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Митина Валентина Сергеевна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 37л.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,