Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
680001
  Деркач Т. "Коло Дзиги" як науковий і просвітницький проект Національного центру Олександра Довженка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 107-111. – ISSN 1728-6875
680002
  Масенко Л. "Коло Шевельова" розширюється // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 22


  Про внесок вченого в українське мовознавство XX століття.
680003
  Костін І. "Коло" правової допомоги // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 5
680004
   "Колокол". – М, 1957. – 554с.
680005
  Роот А.А. "Колокол" возрожденный 1868-1869 / А.А. Роот. – Казань, 1989. – 238с.
680006
  Базилевич З.П. "Колокол" Герцена : 1857-1867 гг. / З.П. Базилевич; Базилева З.П. – Москва : ОГИЗ ; Госполитиздат, 1949. – 296 с. – Библиогр.: с. 289-294
680007
  Панова В.С. "Колокол" Герцена и Огарева об атеизме, религии и церкви / В.С. Панова. – Москва, 1983. – 134с.
680008
  Чичкина Светлана "Коломенское" - музей живой культуры : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 33 : Фото
680009
  Оленич К.В. "Коломийкове мислення" у фольклорі Карпат - спроба віднайдення витоків жанру коломийки // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 416-427. – ISBN 978-966-8760-98-3
680010
  Страшевич В.Б. "Колос" наливається силою : з історії сільського фізкультурного товариства на Черкащині / В.Б. Страшевич. – Черкаси : Вертикаль ; Видавець ПП Кандич С.Г., 2006. – 160 с. – ISBN 966-8438-36-1
680011
  Муранець Т. "Колосальне всеобіймаюче око всієї України" (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 146-159. – ISSN 0130-528Х


  У роботі розглянуто Франкові оцінки творчості І. Нечуя-Левицького протягом тридцяти років, значну увагу приділено розгляду проблеми національної та естетичної самосвідомості українського реалізму на матеріалі полеміки між І. Нечуєм-Левицьким та І. ...
680012
  Гречанюк С. "Колосом стигне слово" // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 290-307
680013
  Шмалько А.В. "Колчан его - как открытый гроб..." : Древняя Украина на страницах Библии // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 12-14. – ISBN 966-7077-60-8
680014
  Ананьева Светлана Ивановна Коллемболы Западного Таймыра : Автореф... канд. биол.наук: 00.09 / Ананьева Светлана Ивановна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1972. – 20л.
680015
  Бронштейн В В. Коллетивный подряд : проблемы и перспевтивы / В В. Бронштейн, . – М, 1989. – 140с.
680016
  Доброносова Ю.Д. Коллизии и перспективы развития философских исследований медиа в украинском контексте // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 3545
680017
  Степанюк А.А. Коллизии наследования в международном частном праве / А.А. Степанюк; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков : Фолио, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2471-5
680018
  Денисенко В.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 28-33. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
680019
  Лысюк С.В. Коллизии применения норм конституционного и международного гуманитарного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 33-35. – ISSN 1812-3910
680020
  Зазулина М.Р. Коллизии реформирования местного самоуправления на селе (опыт экспертного опроса) / М.Р. Зазулина, В.В. Самсонов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.38-44. – ISSN 0132-1625
680021
  Куялла Антти Коллизии российско-финляндских отношений 1904-1917 гг. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 87-121. – ISSN 0869-6322
680022
  Короновський М.В. Коллизийный вулканизм Кавказского сектора Альпийського складчатого пояса / М.В. Короновський, Л.И. Демина // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 10-14
680023
  Гончар В.В. Коллизионная модель Крымского орогена - опыт исследования методом конечных элементов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 146-164 : рис. – Библиогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
680024
  Александрина М.А. Коллизионно-правовое регулирование ответственности по обязательствам из причинения вреда в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 20-22. – ISSN 1812-3910


  В данной статье говорится о проблематике коллизий законов об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда, несмотря на значительные успехи в кодификации и унификации коллизионных норм в рамках национальных и международных правовых актов. ...
680025
  Чайка И.Ю. Коллизионно-правовое регулирование трансграничной электронной торговли в КНР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 50-54. – ISSN 1812-3910
680026
  Поскачина М.Н. Коллизионно-правовое регулирование формы сделки в японском праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 1 (64). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
680027
  Звеков В.П. Коллизионное право и статут частноправных отношений, осложненных иностранным элементом // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 28-34. – ISSN 1991-3222
680028
  Воробьев Д.В. Коллизионное регулирование залоговых правоотношений в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С. 44-51. – ISSN 1812-3910
680029
  Дрижчаная Елена Григорьевна Коллизионные вопросы алиментирования детей в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Дрижчаная Елена Григорьевна; КГУ. – К., 1972. – 20л.
680030
  Сивоконь А.Я. Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сивоконь А.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
680031
  Ерпылева Н.Ю. Коллизионные нормы в международном частном праве России и Украины / Н.Ю. Ерпылева, У.Е. Батлер // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0132-0769
680032
  Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск, 1984. – 98с.
680033
  Кудашкин В.В. Коллизионные правоотношения в международном частном праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 52-64. – ISSN 0132-0769
680034
  Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права / С.А. Гуреев. – М., 1972. – 224с.
680035
  Короновский Н. Коллизионный вулканизм Кавказского сектора Альпийского складчатого пояса / Н. Короновский, Л. Демина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Проявление субаэрального вулканизма в пределах Кавказа происходило в условиях общего субмеридионального сжатия, которое продолжается и в настоящее время. Установившийся к позднему миоцену коллизионный режим, сменивший процессы субдукции, обусловил ...
680036
   Коллизия права и новые документы : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 10-13 : Фото
680037
  Махмудов Хикмат Махаматович Коллинеарное акустооптическое взаимодействие в кристаллах СаМоО4 и aBi(MoO4)2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Махмудов Хикмат Махаматович; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1991. – 20л.
680038
  Вингисаар Э.И. Коллинеарные методы астрономической редукции астрофотографий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Вингисаар Э.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 18л.
680039
  Богачев Н.В. Колличественное изучение влияния универсальных (Ван-дер-ваальсовских) межмолекулярных взаимодействий в спектрах комбинационного рассеяния и в некоторых других задачах молеулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Богачев Н. В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1973. – 21л.
680040
  Максимчук Н.Н. Колличественные градации уменьшения-увеличения в системе имени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимчук Н. Н.; Киев. гос. пед .ин-т ин. яз. – К., 1972. – 24л.
680041
  Шелест Д.С. Колличественные и качественные изменения в составе рабочего класса Украинской ССР в период коммунистического строительства (1959(1979 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Шелест Д. С.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1973. – 52л. – Бібліогр.:с.49-52
680042
   Коллінгвуд (Collingwood) Робін Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 772-773. – ISBN 966-316-069-1
680043
  Кононенко Т.П. Коллінз Антоні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 346. – ISBN 966-316-069-1
680044
  Хвошнянский Л.А. Коллкктивный договор в ФРГ. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хвошнянский Л.А.; МВ и ССР РСФСР.Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
680045
   Колллективизация крестьянских хозяйств в правобережных райнах Молдавской ССР.. – Кишинев, 1969. – 612с.
680046
  Гедройц К.К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения / К.К. Гедройц ; Бюро по Земледелию и Почвоведению Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – [Санкт-Петербург] : хТип. Альтшулераї. – (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия ; Сообщение 8)
I : Коллоидальные вещества в почвенном растворе. Образование соды в почве. Солонцы и солончаки. – 1912. – 58 с. : 1 карт.
680047
  Гедройц К.К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения / К.К. Гедройц ; Бюро по Земледелию и Почвоведению Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – [Санкт-Петербург] : хТип. Альтшулераї. – (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия ; Сообщение 15)
II : Скорость обменных реакций в почве. Коллоидальность почв, насыщенных различными основаниями, и красочный метод определения количества коллоидов в почве. – 1914. – 36 с. : 1 карт.
680048
  Поярков Э.Ф. Коллоидально-физиологические исследования над спермолизинами и сперматозоидами млекопитающих / Э.Ф. Поярков. – Птгр
Ч.1 : Исследования над спермолизинами. – 1918. – 86с.
680049
  Холодный П.И. Коллоидальный селен / П.И. Холодный. – С. 127-142
680050
  Федотов Г.Н. Коллоидная составляющая грануло-денсиметрических фракций почв / Г.Н. Федотов, З.С. Артемьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
680051
  Александер Д. Коллоидная химия : введение в теорию и некоторые практические приложения / Александер Дж. ; перев. М.К. Поповой ; под ред. Б.В. Бызова. – Ленинград, 1926. – 185 с.
680052
  Андреев Н.Н. Коллоидная химия / Н.Н. Андреев. – Ленинград : Науч. хим.-тех. издат. ВСЕХИМПРОМ ВСНХ СССР, 1930. – 122с.
680053
  Сведберг Т. Коллоидная химия / Т. Сведберг. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1930. – 237 с.
680054
  Зигмонди Р. Коллоидная химия / Р. Зигмонди. – Киев : УНИС"а
1. – 1931. – 230 с.
680055
  Зигмонди Р. Коллоидная химия / Р. Зигмонди. – 2-е изд. – Харьков-Киев : Изд. НКСнаба УССР
1. – 1933. – 452 с.
680056
  Жуков И.И. Коллоидная химия / И.И. Жуков. – Ленинград
1 : Суспензоиды. – 1949. – 324 с.
680057
   Коллоидная химия. – Изд. 2-е. – Л., 1961. – 24с.
680058
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия : Уч. пособие / А.Г. Пасынский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1963. – 297с.
680059
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия / А.Г. Пасынский. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1968. – 232 с.
680060
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учебник / В.Н. Захарченко. – Москва : Высшая школа, 1974. – 216 с.
680061
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин. – Москва, 1982. – 352с.
680062
  Шелудко А.Д. Коллоидная химия / А.Д. Шелудко. – М, 1984. – 319с.
680063
   Коллоидная химия. – Київ : Вища школа, 1988. – 167с.
680064
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учеб. для мед.-биол. спец. вузов / В.Н. Захарченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 237 с.
680065
  Зимон А.Д. Коллоидная химия : Учебник для вузов / А.Д. Зимон, Н.Ф. Лещенко; МГТА. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : АГАР, 2001. – 320с. – ISBN 5-89218-127-8
680066
  Гельфман М.И. Коллоидная химия : Учебник / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 336с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0478-6
680067
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия : Учеб. для студ. вузов, обучающихся по специальности "Химия" и направлению "Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 4-е изд., исп. – Москва : Высшая школа, 2006. – 444с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-06-005608-2
680068
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия : учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химия" и направлению "Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 5-е изд., исправлен. – Москва : Высшая школа, 2007. – 444с. – ISBN 978-5-06-005900-7
680069
  Паули В. Коллоидная химия белковых веществ / В. Паули, Э. Валько. – Москва : ОНТИ, 1936. – 392 с.
680070
  Бабак В.Г. Коллоидная химия в технологии микрокапсулирования : [в 2-х ч.] / Бабак В.Г. – Свердловск : Урал. ун-т
Ч. 1. – 1991. – 171 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-168 (361 назв.)
680071
  Менье Л. Коллоидная химия и ее применение в промышленности / Л. Менье. – Москва : Гостехиздат, 1926. – 148 с.
680072
  Петрянов-Соколов Коллоидная химия и научно-технический прогресс / Петрянов-Соколов. – Москва : Наука, 1988. – 178 с.
680073
  Измайлова В.Н. Коллоидная химия и химия высокомолекулярных соединений / В.Н. Измайлова, В.С. Пшежецкий. – М., 1988. – 48с.
680074
  Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнезема и силикатов / Р.К. Райлер ; под ред. действ. чл. Акад. строительства и архитектуры СССР проф. Н.А. Топорова ; пер. с англ. А.Н. Бойковой [и др.]. – Москва : Госстройиздат, 1959. – 288 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
680075
  Ледерер Э.Л. Коллоидная химия мыл / Э.Л. Ледерер. – М.
1. – 1934. – 220с.
680076
  Фукс Г.И. Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов / Г.И. Фукс. – М, 1984. – 63с.
680077
  Овчаренко Ф.Д. Коллоидная химия палыгорскита / Ф.Д. Овчаренко, Е.Г. Куковский, С.П. и др. Ничипоренко. – Киев : АН УССР, 1963. – 120 с.
680078
  Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров / Ю.С. Липатов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 343 с.
680079
  Лебедев А.В. Коллоидная химия синтетических латексов / А.В. Лебедев. – Л., 1976. – 100с.
680080
   Коллоидная химия синтетических латексов. – Воронеж, 1984. – 196с.
680081
  Михайлов А.Н. Коллоидная химия таннидов / А.Н. Михайлов. – Москва-Л. : Гизлигпром, 1935. – 319 с.
680082
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия. Уч. пособие / А.Г. Пасынский. – М., 1959. – 265с.
680083
  Рулев Н.Н. Коллоидно-гидродинамическая теория флотации : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Рулев Н.Н.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии воды им. А.В.Думанского. – Киев, 1987. – 32л.
680084
  Седлецкий И.Д. Коллоидно-дисперсные минералы в помощь решению некоторых вопросов метаморфизма пород. / И.Д. Седлецкий, 1952. – 621-623с.
680085
  Кохановский П.П. Коллоидно-дисперсные минералы продуктов выветривания изверженных пород Ростовской области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кохановский П.П.; Ростовск. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1952. – 12 с.
680086
  Джумайло В.И. Коллоидно-дисперсные минералы.глинистых каменноугольных отложений некоторых разрезов Донбасса. : Автореф... канд.геолог-минерал.наук: / Джумайло В.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1952. – 8 с.
680087
  Беглецов В.В. Коллоидно-химические исследования в области битумных эмульсий и их применения в строительстве : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Беглецов В.В.; АН УССР. Ин-т колоидной химии и химии воды. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
680088
  Вдовченкова М.К. Коллоидно-химические исследования основных процессов латексной технологии : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовченкова М.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технол-и. – М, 1961. – 16л.
680089
   Коллоидно-химические основы нанонауки / А.П. Шпак, З.Р. Ульберг, В А. Перцов Перцов, Н.В. [и др.] Чураев; Шпак А.П. [и др.] ; под ред. А.П. Шпака, З.Р. Ульберг ; НАН Украины ; Ин-т биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчаренко ; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова [и др.]. – Киев : Академпериодика, 2005. – 462, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 461-462 и в конце глав. – ISBN 966-360-031-4
680090
  Валько Э. Коллоидно-химические основы текстильной технологии / Э. Валько. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – 328с.
680091
  Валько Э. Коллоидно-химические основы текстильной технологии / Э. Валько. – Москва, Ленинград : Гизлегпром
2 : Коллоидная химия крашения и отделки. – 1940. – 723 с.
680092
  Юсупова С.М. Коллоидно-химические свойства глин Узбекистана / С.М. Юсупова. – Ташкент, 1941. – 72с.
680093
  Позднышев Г.Н. Коллоидно-химические свойства неионогенных поверхностно-активных веществ и их деэмульгирующее действие на нефтяные эмульсии : Автореф... кандидата хим.наук: / Позднышев Г.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
680094
  Данюшин Г.В. Коллоидно-химические свойства растворов НПАВ и агрегативная устойчивость полистирольных латексов на их основе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 080 / Данюшин Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
680095
  Кругляков П.М. Коллоидно-химические свойства черных углеводородных пленок в водной среде и пленок на жидкой подложке. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Кругляков П.М.; МГУ. – М., 1977. – л.
680096
  Петрова Т.Т. Коллоидно-химическое взаимодействие гидродисперсий двуокиси титана и железной лазури : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Петрова Т.Т.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 15л.
680097
  Шабанова Н.А. Коллоидно-химическое взаимодействие полистирольного латекса и суспензии двуокиси титана : Автореф... канд. хим.наук: / Шабанова Н.А.; Моск. хим.-технологич. ин-т. – М., 1966. – 12л.
680098
  Натансон Э.М. Коллоидные металлы / Э.М. Натансон. – Киев : АН УССР, 1959. – 348 с.
680099
  Натансон Э.М. Коллоидные металлы и металлополимеры / Э.М. Натансон, З.Р. Ульберг. – Киев : Наукова думка, 1971. – 348 с.
680100
   Коллоидные поверхностноактивные вещества : Физико-химические свойства. – Москва : Мир, 1966. – 319 с.
680101
  Никитин Н.И. Коллоидные растворы и эфиры целлюлезы / Н.И. Никитин. – Ленинград : Химтехиздат, 1929. – 305 с.
680102
  Никитин Н.Н. Коллоидные растворы и эфиры целлюлозы / Н.Н. Никитин. – Л, 1929. – 305с.
680103
  Никитин Н.Н. Коллоидные растворы и эфиры целлюлозы / Н.Н. Никитин. – Л, 1933. – 344с.
680104
  Беликова М.И. Коллоидные явления при образовании осадков сульфата кальция : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Беликова М.И.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
680105
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 1. – 1995
680106
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 2. – 1995
680107
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 3. – 1995
680108
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 4. – 1995
680109
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 5. – 1995
680110
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 6. – 1995
680111
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 2. – 1996
680112
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 3. – 1996
680113
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 4. – 1996
680114
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 5. – 1996
680115
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 6. – 1996
680116
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 1. – 1996
680117
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 59, № 1. – 1997
680118
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 59, № 2. – 1997
680119
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 59, № 3. – 1997
680120
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 1. – 2004
680121
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 2. – 2004
680122
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 66, № 3. – 2004
680123
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 4. – 2004
680124
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 5. – 2004
680125
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 66, № 6. – 2004
680126
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 67, № 1. – 2005
680127
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 2. – 2005
680128
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 67, № 3. – 2005
680129
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 4. – 2005
680130
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 5. – 2005
680131
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 6. – 2005
680132
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 1. – 2006
680133
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 2. – 2006
680134
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 4. – 2006
680135
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 5. – 2006
680136
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 3. – 2006
680137
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 6. – 2006
680138
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 1. – 2007
680139
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 2. – 2007
680140
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 6. – 2007
680141
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 3. – 2007
680142
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 4. – 2007
680143
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 5. – 2007
680144
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 2. – 2008
680145
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 3. – 2008
680146
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 4. – 2008
680147
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 5. – 2008
680148
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 1. – 2008
680149
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 6. – 2008
680150
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 1. – 2009
680151
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 2. – 2009
680152
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 3. – 2009
680153
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 4. – 2009
680154
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 5. – 2009
680155
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 6. – 2009
680156
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 4. – 2010
680157
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 5. – 2010
680158
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 1. – 2010
680159
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 2. – 2010
680160
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 3. – 2010
680161
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 6. – 2010
680162
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 1. – 2011
680163
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 2. – 2011
680164
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 3. – 2011
680165
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 4. – 2011
680166
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 5. – 2011
680167
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 6. – 2011
680168
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 3. – 2012
680169
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 4. – 2012
680170
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 5. – 2012
680171
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 6. – 2012
680172
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 1. – 2012
680173
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 2. – 2012
680174
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 2. – 2013
680175
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 1. – 2013
680176
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 3. – 2013
680177
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 4. – 2013
680178
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 5. – 2013
680179
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 6. – 2013
680180
  Штанько В.И. Коллоидообразование в кристаллах , инициируемое ионизирующим излучением. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штанько В.И.; Лен. технол. ин-т. – Л., 1969. – 19л.
680181
  Дюкло Ж. Коллоиды / Ж. Дюкло. – Москва, 1924. – 269с.
680182
  Дюкло Ж. Коллоиды / Ж. Дюкло. – Ленинград, 1924. – 184 с.
680183
  Песков Н.П. Коллоиды = Физико-химические основы коллоидной науки / Н.П. Песков. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1925. – 295 с.
680184
  Кройт Г.Р. Коллоиды / Г.Р. Кройт. – Л, 1933. – 200с.
680185
  Кройт Г.Р. Коллоиды / Г.Р. Кройт. – Л, 1934. – 214с.
680186
  Кройт Г.Р. Коллоиды / Г.Р. Кройт. – Л, 1936. – 240с.
680187
  Иванов И.Б. Коллоиды / И.Б. Иванов, Д.Н. Платиканов. – Ленинград : Химия, 1975. – 153 с.
680188
  Чухров Ф.В. Коллоиды в земной коре / Ф.В. Чухров. – М - Л, 1936. – 140с.
680189
  Чухров Ф.В. Коллоиды в земной коре / Ф.В. Чухров. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 672с.
680190
  Ходаков Ю.В. Коллоиды в природе и технике / Ю.В. Ходаков. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1938. – 88с.
680191
   Коллоиды в процессах пищевой индустрии. – М.
1. – 1946. – 188с.
680192
  Коротких Ю.Г. Коллоквиализмы - заимствования современного немецкого языка / Ю.Г. Коротких. – Москва, 1978. – 77с.
680193
  Рябова К.М. Коллоквиальная лексика современного английского языка : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : 10.02.04 / Рябова К.М. ; ОГУ. – 19 с.
680194
  Бушев А.Б. Коллоквиальность как одна из задач формирования языковой личности переводчика // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 80-84
680195
  Сакиева Римма Сафраиловна Коллоквиальные детерминативные сложные имена существительные в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сакиева Римма Сафраиловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 26л.
680196
  Демин В.И. Коллоквиальные неологизмы современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Демин В. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
680197
  Заречнева Валентина Александровна Коллоквиальные сложные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заречнева Валентина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.19. – Москва, 1981. – 16л.
680198
  Новакова О.В. Коллониальная политика Франции и национальное движение во Вьетнаме в 1917-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Новакова О. В.; Ин-т вост. яз. – Москва, 1967. – 25л.
680199
  Раздольская В.И. Колльвиц / В.И. Раздольская; ред.: Р.Д. Климов. – Москва : Искусство, 1960. – 54 с.
680200
  Мукомела О.Г. Колмаков Микита Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 64. – ISBN 978-966-02-7304-7
680201
   Колмаков Петро Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 115. – ISBN 978-617-573-038-6
680202
  Олійник Б.І. Коло : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
680203
  Мойсишин В. Коло : [поезії] / Василь Мойсишин ; [вступ. сл. С. Хороба]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 159, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-668-305-5
680204
  Білицка О. Коло // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковані оповідання: «Коло», «Злодій».
680205
  Горкуша О. Коло вікна. Збірка віршів / О. Горкуша; Упор.та авт.М.Розуний. – Київ : Смолоскип, 1995. – 102с.
680206
  Самченко В. Коло Канева: Дніпро, любов і шана. Шевченкознавиця Зінаїда Тарахан-Береза стала літописцем Тарасової гори і віднайшла останнє місце спочинку зрадливої Ликерії Полусмак, з якою планував ожруження Шевченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 10 березня (№ 23). – С. 8


  До «Святині», якщо ніколи й не сумнівався в її величі, треба дорости: щоб уміти відрізняти справжнє від показного та чітко уявляти контексти, навіть якщо перед тобою і так грубезна книжка на понад пів тисячі сторінок. Видана ще 1998 року. З її авторкою ...
680207
  Рибалко К. Коло має бути розірвано / К. Рибалко, О. Рибалко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.22-25. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
680208
  Рибалко К. Коло має бути розірвано... : (Закінчення) / К. Рибалко, О. Рибалко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.27-34. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
680209
  Степаненко М. Коло Марусі Чурай // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 130-140. – ISSN 0585-8365
680210
  Степаненко Михайло Коло Марусі Чурай // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 37-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
680211
  Червоняк С. Коло обігу земель сільськогосподарського призначення: іноземний акцент // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 22-23
680212
  Єгорова В.М. Коло осіб, які обов"язково повинні брати участь у розгляді справ про усиновлення дітей іноземними громадянами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 97-101. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
680213
  Каушутов А. Коло підніжжя Копет-Дагу / А. Каушутов. – Київ, 1957. – 280 с.
680214
  Зеров М. Коло початків романтизму // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 63-68. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
680215
  Науменко Євгенія Коло претендентів на перемогу звужується : [Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2008"] / Науменко Євгенія, Гревцева Тамара // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-3
680216
  Лозко Г. Коло Свароже : Відроджені традиції / Галина Лозко. – Київ : Український письменник, 2004. – 222с. – ISBN 966-579-139-7
680217
   Коло Сеферіса / А. Ар"їрі, А. Ксидіс, Д.Н. Маронітіс, М. Вітті; А. Ар"їрі, А. Ксидіс, Д.Н. Маронітіс, М. Вітті. – 2-е вид. – Афіни : Товариство вивчення новогрецької культури та загальної освіти, 1980. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – (Бібліотека загальної освіти ; № 10). – ISBN 960-05-0311-7
680218
  Ковальчук Я. Коло спадкоємців за законом відповідно до положень ЦК України 2004 р. // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-60
680219
  Попадюк Н. Коло спадкоємців за заповітом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 27-29.
680220
  Коляда Н. Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до навчання / Н. Коляда, С. Король, С. Король // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 60-68. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему соціалізації дітей з інвалідністю. Зроблено акцент на інклюзивній освіті як складовій гуманітарної політики України. Приділено увагу забезпеченню невід’ємного права дітей на освіту і здобуття її за місцем проживання, що ...
680221
  Портнов А. Коло суб"єктів звернення до Конституційного Суду України: до постановки питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-22.
680222
  Соколова В. Коло та лабіринт як хронотопні параметри ранньої драматургії М. Метерлінка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 263-273. – ISSN 2304-9383
680223
  Воронін П. Коло церкви / Прохор Воронин. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 30 с. – (Видвництво "Криниця" ; № 7)


  Зміст: Як я вигpав у товаpиша-вчителя бляшаного самоваpа; Hа зажинках; Тоpги; В суді; Дума заводського pобітника.
680224
  Альмес І. Коло читання ченців львівської єпархії другої половини XVIII ст. бібліотеки василіанських ієромонахів Юстина Ілляшевича та Йосафата Лозінського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 15-38. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
680225
  Стефанів Т.В. Коло юридичних осіб, що потребують спеціальних правил банкрутства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 333-338. – ISSN 1563-3349
680226
  Бабко А.К. Колоpиметpическое опpеделение в смеси двух окpашенных компонентов / А.К. Бабко, М.М. Корсун; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : Киевский ун-т им. Т. Шевченко
10. – 1948. – 1160-1170с. – Отдельный оттиск
680227
  Бабко А.К. Колоpиметpическое опpеделение никеля экстpагиpованием / А.К. Бабко, П.Б. Михельсон. – С. 895-899. – Отд. оттиск из: Заводская лаборатория. Химические методы анализа, 1953, 8
680228
  Лучук В.І. Колобіг: Поезії. / В.І. Лучук. – К., 1986. – 79с.
680229
  Саянов В.М. Колобовы / В.М. Саянов. – Ленинград, 1955. – 160с.
680230
  Білоусенко О.Г. Колобок : співана казочка на 3 дії / О. Білоусенко ; звів пісні на голос П.Б ; малюнки Е.Е. – Петроград : Друк А.Ф. Дреслера, 1916. – 36 с. : іл., нот. – Бібліогр.: На обкл. авт. не зазнач.


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
680231
  Білоусенко О.Г. Колобок : Співана казочка на 3 дії / О. Білоусенко [псевд.] ; Завів пісні на голос П.Б. [П.І. Бажанський] ; З малюнками Е.Е. – 2-е вид. – Київ : [Видавн. Т-во "Кpиниця"] ; Дpук. М. Заїздного, 1918. – 32 с. : мал., нот.


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
680232
  Пришвин М.М. Колобок / М.М. Пришвин. – Архангельск, 1936. – 267с.
680233
  Ландау Г. Колобок / Г. Ландау. – М., 1966. – 10с.
680234
  Толстой А.Н. Колобок / А.Н. Толстой. – Москва, 1980. – 30с.
680235
  Рафикова С. Колобок в гетрах // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 12. – С. 8-11. – ISSN 0235-7089


  Никита Сергеевич Хрущёв, каким его видят сибиряки
680236
  Ландау Г. Колобок и медведь / Г. Ландау. – М., 1966. – 16с.
680237
  Витрикуш Г. Колова модель єдності світу в художній інтерпретації Богдана-Ігоря Антонича і поетів-шістдесятників // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 161-171. – ISSN 0208-0710
680238
  Витрикуш Г. Колова модель эдності світу в художній інтерпретації Антонича Б.-І. і поетів-шістдесятників // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 149-159. – ISSN 0131-2561
680239
  Рабеко И.И. Коловерть / И.И. Рабеко. – Владивосток, 1965. – 40с.
680240
  Поливин Н.Г. Коловерть / Н.Г. Поливин. – М, 1990. – 506с.
680241
  Сташко О. Колові орбіти навколо сферично-симетричної релятивістської конфігурації у присутності фантомного скалярного поля / О. Сташко, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-39. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна й рівнянь фантомного скалярного поля з ненульовим потенціалом самодії. Проаналізовано розподіл кругових орбіт пробних тіл, що взаємодіють лише гравітаційно. Знайдено умови, за яких ...
680242
  Плахотнюк М. Коловорот : статті, спогади, документи / Микола Плахотнюк ; [упоряд. Валентина Чорновіл]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 507, [3] с., [8] арк. фот. : портр. – Імен. покажч.: с. 485-504. – ISBN 978-966-2164-64-0
680243
  Набережный А.И. Коловратки водоемов Молдавии / А.И. Набережный. – Кишинев, 1984. – 327с.
680244
  Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria), подкласс Eurotatoria, отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida / Л.А. Кутикова. – Л., 1970. – 744с.
680245
  Воронков Н.В. Коловратки, Днепра и стариц Труханова острова / Н.В. Воронков. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 89, 1 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Днепровской биологической станции. 191, № 2, с. 1–89. - Экз. в разных тип. переплетах. – (Киевкое Обществол любителей природы. : Днепровская биологическая станция ; № 5)
680246
  Воронков Н. Коловратки, собранные экспедицией отдела ихтиологии в Западный край : (Виленская, Гродненская и Ковенская губернии). – Москва : Университетская типография, 1907. – 71 с. – Отд. оттиск
680247
   Коловратки: Материалы второго Всесоюз. симпоз. по коловраткам (18-20 окт. 1983 г.) / Кутикова Л.А. – Ленинград : Наука, 1985. – 223с.
680248
   Коловратки: Материалы третьего всесоюз. симпоз. (24-28 окт. 1989 г.) / Кутикова Л.А. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1990. – 155с.
680249
  Богданова Светлана Кологрив - город-на-гриве : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 64-65 : Фото
680250
  Бородкин Ю.С. Кологривский волок / Ю.С. Бородкин. – М., 1974. – 303с.
680251
  Бородкин Ю.С. Кологривский волок / Ю.С. Бородкин. – М., 1981. – 495с.
680252
  Бородкин С Ю. Кологривский волок / С Ю. Бородкин, . – М., 1985. – 462с.
680253
  Бородкин Ю.С. Кологривский волок / Ю.С. Бородкин. – Ярославль, 1990. – 524с.
680254
  Бончковський О.С. Колодежі - новий розріз лесово-грунтової серії верхнього неоплейстоцену Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 69-76. – ISSN 0868-6939


  На основі польових та аналітичних робіт детально стратифіковано розріз відкладів верхнього неоплейстоцену Колодежі (Волинська обл.). Результати гранулометричного аналізу, визначення вмісту гумусу та карбонатів підтверджують висновки про генезу викопних ...
680255
  Красиков Ф.Н. Колодезь : Опыт исследования комплекса/ в помощь учителям / Ф.Н. Красиков. – 2-е изд. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 76 с.
680256
   Колодец. – М., 1966. – 32с.
680257
  Эзера Р. Колодец : роман / Регина Эзера ; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 271 с.
680258
  Петров П.П. Колодец / П.П. Петров. – М., 1979. – 112с.
680259
  Парахневич М. Колодец : рассказы, повесть / М. Парахневич. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320 с.
680260
  Фартышев В.И. Колодец / В.И. Фартышев. – Москва, 1985. – 295с.
680261
  Джоллей Э. Колодец / Элизабет Джоллей // Кокаиновый блюз / Гринвуд К. – Москва : Советский писатель ; Олимп, 1991
680262
  Вациетис Ояр Колодец детства : стихи / Ояр Вациетис; пер. с латыш. Т.Глушковой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 319 с.
680263
  Марфин С В. Колодец жизни. / С В. Марфин, . – Кишинев, 1977. – 112с.
680264
  Устинова Т.В. Колодец забытых желаний / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. - На обл. также указ.: Первая среди лучших. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-24220-7
680265
  Нехай Р.М. Колодец отца / Р.М. Нехай. – М., 1980. – 111с.
680266
  Премчанд Колодец тхакура. / Премчанд. – М., 1955. – 251с.
680267
  Будаков В.В. Колодец у Белой дороги / В.В. Будаков. – Воронеж, 1975. – 192с.
680268
  Арсеньев В.М. Колодец у дороги : [очерки] / Арсеньев В.М. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 128 с. : ил.
680269
  Карпова Н.И. Колодец: Стихи. / Н.И. Карпова. – Л., 1976. – 111с.
680270
   Колодний Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211. – ISBN 978-966-439-754-1
680271
  Акимов І.А. Колодочка Леонід Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 73. – ISBN 978-966-02-7304-7
680272
  Воробьев А.А. Колодцы : стихи и поэмы / А.А. Воробьев; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1978. – 126 с.
680273
  Долин В.Н. Колодцы / В.Н. Долин. – М., 1989. – 32с.
680274
  Макеев П.С. Колодцы в северовосточных Каракумах : материалы комиссии экспедиционных исследований / П.С. Макеев : Академия Наук СССР
Вып. 20. – С. 205-222
680275
  Санбаев С. Колодцы знойных долин / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Москва : Известия, 1976. – 414 с.
680276
   Колодцы растут в глубину. – Кишинев, 1981. – 475с.
680277
  Рачков Н.Б. Колодцы. Стихи / Н.Б. Рачков. – Горький, 1967. – 29с.
680278
  Струцюк Й.Г. Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки : путівник / Й.Г. Струцюк, І.І. Чернецький. – Львів, 1984. – 70с.
680279
  Гаман В.П. Колодязь / В.П. Гаман. – К, 1972. – 130с.
680280
  Езера Р.Р. Колодязь : роман / Регіна Езера ;. – Київ, 1981. – 222 с.
680281
  Базилевський В.О. Колодязь : вірші та поеми / В.О. Базилевський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 232 с.
680282
  Сподаренко І.В. Колодязь коло моєї хати / І.В. Сподаренко. – К, 1984. – 175с.
680283
  Кройт Г.Р. Колоіди / Г.Р. Кройт. – Х, 1937. – 214с.
680284
   Колоїдна хімія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, С.В. Єльцов; М.О. Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, С.В. Єльцов, О.М. Дубина, В.Г. Панченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 304с. – ISBN 966-03-2740-4
680285
  Малишева М.Л. Колоїдна хімія : навчальний посібник для студ. хім. фак. / М.Л. Малишева ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 204с.
680286
   Колоїдна хімія : підручник / [Мчедлов-Петросян М.О., Лебідь В.І., Глазкова О.М., Лебідь О.В.] ; за ред. М.О. Мчедлова-Петросяна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 499, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 484-489. – ISBN 978-966-623-686-2
680287
   Колоїдна хімія : підручник / [Мчедлов-Петросян М.О. та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. М.О. Мчедлова-Петросяна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків, 2012. – 498, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 489-498. – Бібліогр.: с. 483-488. – ISBN 978-966-623-892-7
680288
  Стрельцова О.О. Колоїдна хімія : лаб. практикум : навч.-метод. посібник / О.О. Стрельцова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-224-3
Ч. 2. – 2017. – 100, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100
680289
  Нижник В.В. Колоїдна хімія з елементами нанохімії : підручник для студ. ВНЗ / Нижник В.В., Волошинець В.А., Нижник Т.Ю. ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2012. – 506, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-306-168-8
680290
   Колоїдна хімія з основами фізичної хімії високомолекулярних сполук : Підручник / І.О.Ускрв, Б.В.Єременко, С.С.Пелішенко, В.В.Нижник. – Київ : Вища школа, 1995. – 143 с. – ISBN 5-11-004372-8
680291
  Староста В.І. Колоїдна хімія. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Володимир Староста, Олександр Янчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 359, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 345-359. – Бібліогр.: с. 338. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-643-4
680292
  Капля А.В. Колоїдні зміни протоплазми клітин кореневої системи різних за морозостійкістю підщеп плодових культур / А.В. Капля, 1960. – 13-23с.
680293
  Сідлецький І.Д. Колоїдно-дисперсні мінерали та розвідка родовищ фосфоритів // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 41-42
680294
  Дегтярьов В.В. Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-акумулятивного грунтотворення і родючості природних й агрогенних чорноземів лівобережного лісостепу та степу України : автореф. ...д-ра с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов В.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.:43 назв.
680295
  Калайда О.Ф. Колоканти з пропусками горизонталів інформації // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 111-112. – ISBN 978-617-7021-28-4
680296
  Калайда О.Ф. Колоканти з пропусками за значеннями функції та її похідні // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7021-28-4
680297
  Каминін І.М. Колокації з компонентом іншомовного походження в сучасній українській мові (на матеріалі франкомовних запозичень у сфері моди) / І.М. Каминін, Л.В. Чурсіна // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 32-44. – ISSN 2312-0665
680298
  Постриган С.В. Колокації у німецьких юридичних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 83-86
680299
  Геселева К. Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь


  Розглянуто наближені методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь, серед яких метод послідовних наближень, колокаційний та колокаційно-ітеративний методи. Досліджено умови збіжності цих методів. Запропоновано ...
680300
  Геселева К. Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-15. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наближені методи розв"язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь, серед якихметод послідовних наближень, колокаційний та колокаційно-ітеративний методи. Досліджено умови збіжності цих методів. Запропоновано обчислювальні ...
680301
  Геселева К.Г. Колокаційно-ітеративний метод розв"язування інтегро-функціональних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 ; 111 / Геселева Катерина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
680302
  Петрова Т.М. Колоквіальні деривати з напівсуфіксальним формантом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 135
680303
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.1 : 1857-1858 Лондон. – 1962. – 260с.
680304
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.2 : 1859 Лондон. – 1962. – 194с.
680305
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.3 : 1860 Лондон. – 1962. – 748с.
680306
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.4 : 1861 Лондон. – 1962. – 984с.
680307
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.5 : 1862 Лондон. – 1962. – 1271с.
680308
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.11 : Указатели к І-Х выпускам. – 1962. – 194с.
680309
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.6 : 1863 Лондон. – 1963. – 1446с.
680310
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.7 : 1864 Лондон. – 1963. – 1582с.
680311
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.8 : 1865 Лондон-Женева. – 1963. – 1725с.
680312
   Колокол. – Москва, 1964. – 32с.
680313
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.9 : 1866-1867 Женева. – 1964. – 2002с.
680314
   Колокол : Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. – факсимильное изд. – М. : Наука
Вып.10 : Под суд! 1859-1862; Общее вече 1862-1864. – 1964. – 134 с.
680315
  Джимбиев А.М. Колокол : стихи и поэмы / Андрей Джимбиев; пер. с калм. Л.Долинского и В.Стрелкова. – Элиста : Калмиздат, 1965. – 92 с.
680316
  Симашко М. Колокол / М. Симашко. – Алма-Ата, 1984. – 336с.
680317
  Ефремов С.И. Колокол Бухенвальда / С.И. Ефремов. – Казань, 1965. – 240с.
680318
  Дарваш Й. Колокол в колодце. Пьяный дождь : романы ; пер. с угор. / Йожеф Дарваш. – Москва : Прогресс, 1975. – 736 с. – (Библиотека венгерской литературы)
680319
  Сафонов В.А. Колокол Говерлы / В.А. Сафонов. – Москва, 1950. – 144с.
680320
  Дубинский И.В. Колокол громкого боя / И.В. Дубинский. – К, 1975. – 430с.
680321
  Киршнер Л.А. Колокол громкого боя : докум. повесть о П.Е. Дыбенко / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1985. – 318 с.
680322
  Успенский В.Д. Колокол заговорил вновь. / В.Д. Успенский. – М, 1960. – 255с.
680323
  Успенский В.Д. Колокол заговорил вновь. / В.Д. Успенский. – М, 1970. – 455с.
680324
  Поживанов М.А. Колокол звонит и по тебе (Катастрофу можно отменить - 2) / Михаил Поживанов. – Киев : Видавництво ТОВ "Сіті Прес Компані", 2014. – 287, [1] с. : цв. ил., фот. – ISBN 978-617-7126-01-9
680325
  Граши А.Б. Колокол леса : стихи и поэмы / А.Б. Граши. – Москва : Советский писатель, 1972. – 183 с.
680326
  Ковалев А.Ф. Колокол мой - правда / А.Ф. Ковалев. – Минск, 1989. – 239с.
680327
  Овчинникова Л.П. Колокол на Долгом лугу / Л.П. Овчинникова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 139 с.
680328
  Брянцюс В. Колокол над морем / В. Брянцюс. – М., 1991. – 157с.
680329
  Гадагатль А.М. Колокол памяти : стихи, поэмы / А.М. Гадагатль; пер. с адыг. Н.Горохова. – Москва : Детская литература, 1986. – 109 с.
680330
  Борисов М.Ф. Колокол памяти / М.Ф. Борисов. – М., 1989. – 160с.
680331
  Исаев Е.А. Колокол света : книга статей-размышлений / Е.А. Исаев. – Москва : Правда, 1984. – 319 с.
680332
  Кирпель И.И. Колокол сердца / И.И. Кирпель. – К., 1983. – 72с.
680333
  Олдак П.Г. Колокол тревоги: Пределы бесконтрольности и судьбы цивилизации / П.Г. Олдак. – Москва, 1990. – 196с.
680334
  Кыдыров А. Колокол. : стихотворения, сказки / Абзий Кыдыров; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1983. – 84 с.
680335
  Чичибабин Б.А. Колокол. / Б.А. Чичибабин. – М., 1991. – 271с.
680336
  Диккенс Ч. Колокола : Волшебный рассказ о колоколах, звонивших в конце старого и начале нового года / Ч. Диккенс ; Пер. с англ. Н. Пушешникова. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К°, 1912. – 104 с. – (Универсальная библиотека ; № 758)
680337
  Граховский С.И. Колокола : стихи / С.И. Граховский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с.
680338
  Евдокимов И.В. Колокола / И.В. Евдокимов. – Архангельск, 1983. – 351с.
680339
  Георгиевская С.М. Колокола / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1983. – 465 с.
680340
   Колокола. – Москва, 1985. – 304с.
680341
  Евдокимов И.В. Колокола / И.В. Евдокимов. – Москва, 1989. – 734с.
680342
  Засс Р.В. Колокола в груди / Р.В. Засс. – Львов, 1972. – 39с.
680343
   Колокола веков : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 240с. : ил.
680344
  Минач В. Колокола возвещают день / В. Минач. – Москва, 1963. – 352с.
680345
  Панов Н.Н. Колокола громкого боя / Н.Н. Панов. – Москва, 1959. – 295с.
680346
  Панов Н.Н. Колокола громкого боя / Н.Н. Панов. – Москва, 1963. – 534с.
680347
  Чаплина Н.С. Колокола детства / Н.С. Чаплина. – Л., 1985. – 190с.
680348
  Цыбин В.Д. Колокола души / В.Д. Цыбин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 198 с.
680349
  Терентьев Н.Т. Колокола души : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 400 с.
680350
  Топорков В.Ф. Колокола земли / В.Ф. Топорков. – М, 1991. – 239с.
680351
  Гвоздева А. Колокола истории : О творчестве Н.Задорного / А. Гвоздева. – Минск : Советский писатель, 1984. – 286 с.
680352
  Красильщиков В.И. Колокола мечты / В.И. Красильщиков. – М., 1991. – 351с.
680353
  Трилисов А.И. Колокола моей души / А.И. Трилисов. – Ставрополь, 1989. – 111с.
680354
  Камилар Е. Колокола на закате / Е. Камилар. – Бухарест, 1965. – 47с.
680355
  Озимов И.В. Колокола над морем / И.В. Озимов. – Л., 1989. – 126с.
680356
  Козлов И.И. Колокола не умолкают / Иван Козлов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 272 с. : ил. – Миниатюрное издание
680357
  Гордин Р.Р. Колокола опалы и свирель любви, или Ромео и Джульетта на российский лад / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1984. – 392с.
680358
  Лавриненков В.Д. Колокола памяти / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1986. – 377с.
680359
  Цюрупа В. Колокола памяти / Всеволод Цюрупа. – Москва : Политиздат, 1986. – 253, [3] с.
680360
  Авдеенко С.И. Колокола памяти Святослава Футоровича / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2017. – 83, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7218-34-9
680361
  Криле В. Колокола печали / В. Криле. – М., 1991. – 157с.
680362
  Пырков В.И. Колокола под снегом / В.И. Пырков. – Саратов, 1969. – 95с.
680363
  Кукарский А.С. Колокола России. / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1975. – 80с.
680364
  Вышеславский Л.Н. Колокола сквозь листья / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1989. – 29с.
680365
  Быков В. Колокола Хатыни / Василь Быков ;. – Москва, 1987. – 170 с.
680366
  Косичев Л.А. Колокола Чили. / Л.А. Косичев, В.А. Низский. – М., 1989. – 190с.
680367
  Лебединский А.Я. Колокола. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1977. – 87с.
680368
  Солодков Г.Н. Колоколец давних звук / Г.Н. Солодков. – Пермь, 1979. – 287с.
680369
  Тарасова М.Б. Колокольное дерево. / М.Б. Тарасова. – М., 1983. – 79с.
680370
  Михайлов А.И. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле / А.И. Михайлов. – Москва, 1963. – 80 с.
680371
   Колокольцев Олег Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 273 : фото
680372
  Ваншенкин К.Я. Колокольчик / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1974. – 96с.
680373
  Герт Ю.М. Колокольчик в синей вышине / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1984. – 455с.
680374
  Говоров А.А. Колокольчики / А.А. Говоров. – М, 1977. – 142с.
680375
  Говоров А.А. Колокольчики / А.А. Говоров. – М, 1977. – 142с.
680376
  Камалов Б.Х. Колокольчики души : повести и рассказы / Б.Х. Камалов. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1976. – 81 с.
680377
  Толстой А.К. Колокольчики мои... / А.К. Толстой. – Москва, 1978. – 448с.
680378
  Оглоблин О. Коломацька угода 1687 року // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 31-40. – (Праці історично-філософічної секції)
680379
  Мериме П. Коломба : повесть / Проспер Мериме; Пер. с фр. О.Б. – Санкт-Петербург : Тип. "Родник". – (Библиотека "Родника")
Ч. 1 и 2. – 1908. – 126
680380
  Гуковский М.А. Коломбина. (О принадлежности картины Леонардо да Винчи). / М.А. Гуковский. – Л., 1963. – 83с.
680381
  Меріме П. Коломбо : роман / Проспер Меріме ; Пер. с фр. – [Київ] : Книгоспілка, 1927. – 147. – Перші стор. з ред. та вступної статтею видалені (1930 роки)
680382
  Будко В.В. Коломенский паровозостроительный завод в революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Будко В. В.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1975. – 24л.
680383
  Тилис Ф.И. Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В.Куйбышева / Ф.И. Тилис. – Москва : Профиздат, 1957. – 58 с.
680384
  Подключников В. Коломенское / В. Подключников. – Москва, 1944. – 64 с.
680385
  Мещерина В.М. Коломенское / В.М. Мещерина. – Москва, 1958. – 19 с.
680386
  Гра М.А. Коломенское / М.А. Гра. – Москва, 1963. – 88 с.
680387
  Жиромский Б.Б. Коломенское / Б.Б. Жиромский. – Киев, 1970. – 24 с.
680388
  Гра М.А. Коломенское / М.А. Гра, Б.Б. Жиромский. – Москва, 1971. – 160 с.
680389
   Коломенское. – Москва, 1981. – 143 с.
680390
  Гамалея Г.Н. Коломенское. Государственный музей-заповедник / Г.Н. Гамалея. – Ленинград, 1986. – с.
680391
   Коломенское. Филиал Государственного Исторического музея. – Москва, 1965. – 7 с.
680392
  Ракітін А. Коломенськi Черкаси в 1619-1638 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-51. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто долю локальної спільноти українців м. Коломна в період від їх появи у 1619 р. й до переселення на Бєльгородську межу в м. Козлов. Місцем поселення було визначено так звану Донську слободу м. Козлов (тепер – Мічурінськ Тамбовської області), ...
680393
  Фези-Жилинская Коломиевские мощи / Фези-Жилинская. – М-Л, 1929. – 123с.
680394
  Гінда О. Коломийка в етнокультурному просторі сучасної української діаспори в Італії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 60-66


  Розглянуто експлікацію української коломийки - синкретичного жанрового феномена, у якому поєднуються уснопоетитчний, пісенний і хореографічний складники.Ілюстративним матеріалом слугують прояви цього жанру в поетичному доробку українських трудових ...
680395
  Ковальчук О. Коломийка в жанровій системі фольклору українців та сусідніх слов"янських народів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 639-646. – ISSN 1028-5091
680396
   Коломийки. – Київ, 1962. – 280 с.
680397
   Коломийки. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 208 с.
680398
   Коломийки. – Київ, 1969. – 604с.
680399
   Коломийки / [упор. та вступ. ст. Н.С. Шумади ; худож. М.Г. Попович]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 439 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
680400
   Коломийки. – Київ : Дніпро, 1977. – 136с.
680401
  Франко І.Я. Коломийки в записах Івана Франка / І.Я. Франко; Упор.текстів, передмова та прим. О.І.Дея. – К. : Музична Україна, 1970. – 136с.
680402
   Коломийки вербізькі, молодятинські, рунгурські й пнівські / засновник серії й упоряд. Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 32с. – ("Автентичні коломийки" - 1). – ISBN 966-550-204-2
680403
   Коломийки дзвиняцькі / записала з пам"яті Анна Мацько ; засн. сер. й упорядник Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2012. – 30, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Автентичні коломийки-2). – ISBN 966-550-046-5


  У пр. № 1696099 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
680404
   Коломийки олеські у записах Михайла Буджака / у записах Михайла Буджака ; засн. сер. й упорядник Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2016. – 31, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Серія "Автентичні коломийки - 2"). – ISBN 966-550-166-6
680405
   Коломийки підгірського краю. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 134с. – ISBN 966-7363-73-2
680406
  Ковальчук О. Коломийки та частівки:порівняльний аспект (на матеріалі творів родинно- та соціально-побутової тематики) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 264-272
680407
  Горблянський Ю. Коломийковий заповітМаруні Дуплавки (довгожительки с. Липовця Рожнятівського району Івано-Франківської області, 1902-1994) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 88-97
680408
  Оленич К. Коломийкові танці в традиції Закарпатської Верховини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-140. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
680409
  Савчук М. Коломийська історія Шерлока Голмса / Микола Савчук. – Коломия : Коломийська друкарня ім. Шухевича ; Вік, 2016. – 126, [2] с. : іл. – ISBN 966-550-151-8
680410
   Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. – Ужгород, 1970. – 107с.
680411
   Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. – Ужгород, 1975. – 119с.
680412
   Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини = Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины =The Kolomiya museum of Hutsul folk art : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1991. – 208с. : іл. – (Скарби музеїв України). – ISBN 5-7715-0356-8
680413
   Коломия-місто / [ відп. за вип. У. Мандрусяк ; автор тексту, літ. ред. М. Савчук ]. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2008. – [ 50с. ]
680414
  Сегал П.Ю. Коломия / П.Ю. Сегал. – Ужгород, 1974. – 95с.
680415
  Лазарук М.Я. Коломия / М.Я. Лазарук. – К., 1988. – 40с.
680416
   Коломия й Коломийщина = Kolomyia and its region : збірник споминів і статтей про недавнє минуле. – Філядельфія : Комітет Коломиян, 1988. – 960 с. : іл. – Парал. титул. арк. англ. мовою. – (Український архів ; Т. 46)
680417
   Коломия й Коломийщина = Kolomyia and its region : збірник споминів і статей про недавнє минуле / Наукове товариство ім. Шевченка; Коломийський осередок; [ упорядник і редактор М. Савчук ]. – Філадельфія; Коломия : Комітет Коломиян
Т. 2. – 2008. – 400с.
680418
   Коломия. 7 див міста предивного : [фотоальбом] / [упоряд. У. Мандрусяк ; авт. текстів М. Савчук ; ред. А.-М. Волосацька ; світлини Я. Проціва]. – Київ : Логос, 2018. – 119, [2] с. : фото. – ISBN 978-617-7446-35-3


  У пр. № 1723431 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою автор текстів. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
680419
  Савчук М. Коломия. ЗУНР/ЗО УНР : (1 листоп. 1918 р. - 24 трав. 1919 р.) : книжка-альбом : до 100-річчя Західноукр. Нар. Республіки / Микола Савчук, Володимир Гавриленко. – Коломия : Вік, 2018. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-174-7


  У пр. № 1723430 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою співавтор. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
680420
   Коломієць Альберт Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 274 : фото
680421
  Паламарчук О.Л. Коломієць Віра Титівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 217. – ISSN 2075-437X


  Коломієць В.Т. у 70-х роках викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г.Шевченка
680422
  Паламарчук О.Л. Коломієць Віра Титівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 199. – ISSN 2075-437X
680423
  Ткаченко А.О. Коломієць Володимир Родіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 94-95. – ISBN 978-966-02-7304-7
680424
   Коломієць Григорій Іларіонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 274 : фото
680425
  Мойсієнко А.К. Коломієць Лада Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 96-97. – ISBN 978-966-02-7304-7
680426
   Коломієць Лада Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-966-439-754-1
680427
   Коломієць О."Дикий Ангел" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок. – 48с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-012-2
680428
  Семенюк Г.Ф. Коломієць Олексій Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7304-7
680429
  Кришталович М. Коломійські образки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 0868-4790
680430
   Коломійченко Олексій Сидорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 246-247. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
680431
  Фехнер М.В. Коломна / М.В. Фехнер. – Москва, 1963. – 144 с.
680432
  Фехнер М.В. Коломна / М.В. Фехнер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1966. – 150 с.
680433
  Ефремцев Г.П. Коломна / Г.П. Ефремцев. – М., 1977. – 287с.
680434
   Коломне - 800 лет. – М., 1977. – 48с.
680435
  Сумцов Н.Ф. Коломыйки [Коломийки] / Н Сумцов. – Киев : Изд. ред. "Киевская Старина"Тип. А Давиденко, 1886. – 24 с. – Тексты коломыек на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Экз № 15601 дефектный, без обл. и тит. стр.
680436
   Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины. – Ужгород, 1975. – 119с.
680437
  Сегал П.Е. Коломыя : Путеводитель / П.Е. Сегал. – Ужгород : Карпати, 1974. – 94с.
680438
  Декав Люсьен Колона = (La colonne) : роман / Люсьен Декав ; Пер. с франц. Ал. Гатова, предисловие и примечания С.Б.Кана. – Москва : Акц. изд.общ-во "Огонек", 1930. – 208 с. – Приложение к журналу "Огонек", № 3. – (Библиотека романов)
680439
  Декав Л. Колона / Л. Декав. – Х, 1931. – 244 с.
680440
  Дегтярьов М. Колона вольностей на шляху до Майдану. Чому все ще актуальні спогади про Музей історії київського самоврядування // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 101). – С. 13


  "«Європа закінчується там, де закінчується Магдебурзьке право» переконує середньовічна приказка. Згадалася вона дотично до роздумів про закриття у Києві Музею Магдебурзького права (стаціонарної виставки «До історії самоврядування в місті Києві»), який ...
680441
  Лемин И.М. Колониализм - позор человечества. / И.М. Лемин. – М., 1956. – 48с.
680442
  Брутенц К.Н. Колониализм без империи / К.Н. Брутенц. – Москва, 1963. – 48с.
680443
  Малаховский К.В. Колониализм в Океании / К.В. Малаховский. – М, 1964. – 72с.
680444
   Колониализм вчера и сегодня. – М., 1964. – 346с.
680445
  Моджорян Л.А. Колониализм вчера и сегодня / Л.А. Моджорян. – М, 1967. – 152с.
680446
  Мнацаканян М.О. Колониализм и его исторические формы / М.О. Мнацаканян. – М, 1976. – 240с.
680447
   Колониализм и межимпериалистические противоречия в Африке. – М., 1962. – 232с.
680448
   Колониализм и национально-освободительное движение в странах Юго-Восточной Азии. – М., 1972. – 311с.
680449
  Балезин Александр Степанович Колониализм и традиционные институты в Уганде 1918-1936 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Балезин Александр Степанович; АН СССР. – М., 1979. – 20л.
680450
   Колониализм сегодня. – М., 1967. – 208с.
680451
   Колониализм: история и современность. – М., 1968. – 240с.
680452
  Фокеев Г.В. Колониальная политика Англии в Африке после второй мировой войны (1945-1963) : Автореф... канд. ист.наук: / Фокеев Г.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 16л.
680453
  Вильсон А П.О. Колониальная политика Англии в Уганде в конце XIX-начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Вильсон П.О.А.; МГУ. – М., 1975. – 21л.
680454
  Вильсон А П.О. Колониальная политика Англии в Уганде в крнце XIX-начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Вильсон П.О.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 22л.
680455
  Васин И.И. Колониальная политика Англии, Франции и Италии в Эфиопии в последней четверти XIX века / И.И. Васин. – Москва, 1967. – 104с.
680456
  Малесо Альфонс Колониальная политика Бельгии в Конго и ее крах в 1959-1960 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Малесо Альфонс; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 26л.
680457
  Васин И.И. Колониальная политика Германии в юго-западной Африке : Автореф... канд. ист.наук: / Васин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1950. – 16л.
680458
  Стучевский И.А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII династии / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1967. – 71 с.
680459
   Колониальная политика и национально-освободительное движение (из новой и новейшей истории Балкан, Ближнего и Среднего Востока). – Кишинев, 1965. – 364с.
680460
  Вахрушев В.В. Колониальная политика империализма в послевоенный период / В.В. Вахрушев. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 183 с.
680461
   Колониальная политика империалистических держав в Океании. – М., 1965. – 158с.
680462
   Колониальная политика капиталистических держав (1870-1914). – М., 1967. – 376с.
680463
  Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке / А.Л. Нарочницкий. – М, 1956. – 899с.
680464
  Судейкин А.Г. Колониальная политика лейбористской партии Англии между двумя мировыми войнами. / А.Г. Судейкин. – М., 1976. – 268с.
680465
  Янчевский Н. Колониальная политика на Дону торгового капитала Московского государства в XVI-XVII вв. / Н. Янчевский. – Ростов н/Дону, 1930. – 196с.
680466
   Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в.. – Москва-Л.
1. – 1936. – 463с.
680467
   Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в.. – Москва-Л.
2. – 1937. – 479с.
680468
  Рахманинов Ю.Н. Колониальная политика США в Конго (1960-65 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Рахманинов Ю.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1965. – 19л.
680469
  Пояркова Н.Т. Колониальная политика США в Пуэрто-Рико. : Автореф... канд. ист.наук: / Пояркова Н.Т.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1967. – 21л.
680470
  Левинсон Г.И. Колониальная политика США и национационально-освободительное движение на Филиппинах в период "автономии" (135-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левинсон. Г. И.; Ин-т востоковед. АН СССР,. – Москва, 1952. – 23 с.
680471
  Гречев М.А. Колониальная политика США после второй мировой войны / М.А. Гречев. – Москва, 1958. – 383с.
680472
  Дашкевич В.К. Колониальная политика Фракции в Тунисе после второй мировой войны (1945-1954 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашкевич В.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории нового времени. – Минск, 1955. – 16л.
680473
  Зубова И.А. Колониальная политика Франции в 1880-е - 1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 126-138. – ISSN 0042-8779
680474
  Егунов Н.П. Колониальная политика царизма и первый этап национального движения в Бурятии в эпоху империализма. / Н.П. Егунов. – Улан-Удэ, 1963. – 316 с.
680475
   Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVII веке. – Л., 1935. – 212с.
680476
  Василевская И.И. Колониальная политика Японии в Корее накануне Аннексии / И.И. Василевская. – Москва, 1975. – 118с.
680477
  Манин Ю.М. Колониальная революция как часть мировой социалистической революции угнетенных и эксплуатируемых масс : Автореф... канд. филос.наук: / Манин Ю.М.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1951. – 18 л.
680478
  Акимов Ю.Г. Колониальная Северная Америка и англо-французские отношения второй половины 60-х гг. XVII в. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 43-45. – ISSN 2070-9773
680479
  Шломенко И.М. Колониальная система империализма / И.М. Шломенко, И.А. Лущик. – К., 1959. – 36с.
680480
  Тюльпанов С.И. Колониальная система империализма и ее распад. / С.И. Тюльпанов. – М, 1958. – 258с.
680481
  Олюнин Р.В. Колониальная тема в английской литературе конца XIX века (Об истоках кризиса англ. колон. романа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Олюнин Р.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 27 с.
680482
  Бочкарев Ю.А. Колониальная экспансия американского империализма / Ю.А. Бочкарев. – Москва, 1955. – 40с.
680483
  Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Англии в последней трети 19 века : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.03 / Парфенов И.Д.; Ин-т всеобщей истории АН СССР. – Москва, 1981. – 36л.
680484
  Клименко Н.П. Колониальная экспансия Англии на Дальнем Востоке в 1856-1858 гг. и отношение к ней партий и классов английского общества. : Автореф... канд. ист.наук: / Клименко Н.П.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 18л.
680485
  Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети ХІХ века / И.Д. Парфенов. – М., 1991. – 188с.
680486
  Ерусалимский А.С. Колониальная экспансия капиталистических держав и освободительное движение народов Южной Африки и Китая в 17-19 вв. / А.С. Ерусалимский. – Москва, 1974. – 386с.
680487
  Петров Д.В. Колониальная экспансия Соединенных Штатов Америки в Японии в середине XIX века / Д.В. Петров. – М., 1955. – 280с.
680488
  Рымалов В.В. Колониальная экспансия финансового капитала США под флагом "помощи" / В.В. Рымалов. – Москва, 1956. – 200с.
680489
  Назаренко Л.Ф. Колониально гнездящиеся птицы низовьев Днестра и их хозяйственное значение / Л.Ф. Назаренко. – Отд. отт. из Сборника статей по Днестровскому лиману и низовьям, 1953. – 151-164с.
680490
  Скоров Г.Е. Колониальное господарство исмпериализма и национально-освободительное движение во Французской Западной Африке : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Скоров Г.Е.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
680491
  Сакупванья Э.Ч. Колониальное завоевание Зимбабве и осободительная борьба ее народов (1888-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сакупванья Э.Ч.; Ун-т дружбы народов. – М., 1974. – 20л.
680492
  Шипаев В.И. Колониальное закабаление Кореи японским империализмом. / В.И. Шипаев. – М., 1964. – 243с.
680493
  Особа С.О. Колониальное наследие и независимое развитие как факторы формирования внешней политики Нигерии. : Автореф... канд.ист.наук: / Особа С.О.; МГУ. – М, 1967. – 72л.
680494
  Земскова В.А. Колониальное ограбление Ирландии Англией в первой половине XVII в. (1603-1641 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Земскова В.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
680495
   Колониальность у птиц: структура, функции, эволюция. – Куйбышев, 1983. – 164с.
680496
  Дьяков А.М. Колониальные владения Англии / А.М. Дьяков. – М, 1940. – 71с.
680497
  Александров Б.А. Колониальные владения империалистических государств / Б.А. Александров. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 221с.
680498
   Колониальные гидрофильные птицы юга Украины: Ржанкообразные. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с.
680499
   Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. – М., 1975. – 204с.
680500
  Лопухин А.С. Колониальные пикофоссилии докембрия Hymenophacoides Roblot 1964: стадии их размножения как основной аргумент биогенной верификации / А.С. Лопухин, О.А. Лопухина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-36 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
680501
  Заменгоф М. Колониальные притязания германского фашизма в Африке / М. Заменгоф. – М., 1937. – 48с.
680502
  Крашенинникова Н.А. Колониальные системы управления в Южной и Юго-Восточной Азии / Н.А. Крашенинникова. – М., 1972. – 167с.
680503
  Хейфец Я.И. Колониальный вопрос и выборы в Германский рейстаг 1907 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Хейфец Я.И.; Фокеев Г.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Ленинград, 1963. – 8 с. – Утер. посл.стр.
680504
  Молодяков В.Э. Колониальный Тайвань в советской аналитике 1920 - 1930-х гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 28-39. – ISSN 0869-1908
680505
   Колонизаторов вон!. – Москва : Красный пролетарий, 1958. – 16 с.
680506
  Лаврецкий И.Р. Колонизаторы уходят - миссионеры остаются / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1963. – 162с.
680507
  Бурзевски В. Колонизациjа и деколонизациjа на Македониjа / Ванчо Бурзевски. – Скопjе : ВЕДА, 1997. – 126 с. – ISBN 9989-639-01-9
680508
  Редько Ф.А. Колонизационная политика русского царизма и немецкие колонисты на Украине (с конца XVIII до начала ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Редько Ф.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра истории СССР. – Киев, 1952. – 16 с.
680509
  Кольцова Н.К. Колонизационно-переселенческая политика царизма в Южно-Уссурийском крае в конце XIX - начале XX в.в. : Автореф... кандид. ист.наук: / Кольцова Н.К.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Историко-филологич. фак. – Томск, 1952. – 23 с.
680510
  Степынин В.А. Колонизация Енисейской губернии в эпоху капитализма / В.А. Степынин. – Красноярск, 1962. – 564с.
680511
  Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры : исторический этюд / Д.И. Багалей. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 117 с. – Оттиск из Киевской Старины
680512
  Адамова Н.Э. Колонии Новой Англии и метрополия в XVII в.: проблемы идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-65. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
680513
  Субботин В.А. Колонии Франции в 1870-1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана. / В.А. Субботин. – М., 1973. – 403с.
680514
  Бобылева С.Й. Колонисты и российское общество // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 276-393. – ISBN 978-966-383-915-8
680515
  Кратт И.Ф. Колония Росс / И.Ф. Кратт. – Л., 1950. – 320с.
680516
  Кратт И.Ф. Колония Росс / И.Ф. Кратт. – Владивосток, 1960. – 560с.
680517
  Капелюшний В.П. Колоніалізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 105-106. – ISBN 978-966-02-7304-7
680518
  Гардашук Т. Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи (досвід України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 21-26. – ISSN 2520-2626


  "Розглядається зв"язок між колоніалізмом, станом довкілля і природних ресурсів та екологічними кризами, що описується поняттям «екологічний колоніалізм». Дослідження з екологічного колоніалізму фокусуються на комплексному аналізі широкого діапазону ...
680519
  Гардашук Т. Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи: досвід України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 100). – С. 9


  "Становлення й розвиток екологічного руху від часу відновлення незалеженості є принципово новим явищем пострадянського періоду".
680520
  Гогуля М. Колоніальна дійсність у романі Тадеуша Конвіцького "Малий Апокаліпсис" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 110-125. – ISSN 0203-9494


  "У статті аналізуються образи колонізованого і колонізатора в романі “Малий Апокаліпсис” польського письменника другої половини ХХ ст. Тадеуша Конвіцького. Розглядаються способи зображення часу і простору антиутопічного міста, фантастичні часові ...
680521
  Брайлян Є.С. Колоніальна і постколоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті -1983 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Брайлян Єгор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 265 арк. – Додатки: арк. 246-265. – Бібліогр.: арк. 201-245
680522
  Гончаренко Л. Колоніальна концепція О. Бісмарка та її реалізація у 1884-1890 рр. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 171-172. – ISBN 978-966-623-745-6
680523
  Караджієв М. Колоніальна політика бельгійців у Вільній державі Конго // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 157-160
680524
  Долід В"ячеслав Колоніальна політика Великої Британії кінця XIX - початку XX ст. у сучасній українській і російській історіографії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 100-106
680525
  Петричак І. Колоніальна політика європейських держав 1923-1929 рр. в оцінках української галицької журналістики (за матеріалами газети "Діло") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 113-120. – ISSN 1998-4634
680526
  Косяк С.М. Колоніальна політика Німеччини другої половини XIX століття: аналіз джерел // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 29. – С. 34-44. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
680527
  Бурьян М.А. Колоніальна політика Російської імперії на Південному Каказі (кін. 20 - 40-ві рр. XIX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 62-67. – (Історія та географія ; вип. 48)
680528
  Собуцький Михайло Колоніальна пристрасть Кларка Гейбла // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 43-44. – ISSN 1562-3238


  Зірка Голлівуду та секс-символ 30-40-х років ХХ ст. Кларк Гейбл (1901-1960)
680529
  Грабовська І. Колоніальна та постколоніальна модель світу: українська реальність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 108-111. – ISBN 978-966-439-147-1
680530
  Черненко О. Колоніальне питання у зовнішній політиці канцлера Отто фон Бісмарка у 70-х - середині 80-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 396-399. – ISBN 978-966-171-783-0
680531
  Папенко Н. Колоніальне протистояння Великої Британії та Німеччини в другій половині ХІХ століття / Н. Папенко, Г. Загородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблем відносин між Великою Британією та Німеччиною в дипломатичній та колоніальній сфері наприкінці ХІХ ст. The article devote to research of relations between Great Britain and Germany in diplomatic and colonial ranges ...
680532
  Земзюліна Н. Колоніальне суперництво в Південній Африці та англо-бурська війна (1899 - 1902 рр.) // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 23-58. – ISBN 978-617-7475-32-2
680533
  Ятченко В. Колоніальний і постколоніальний статус України: проблеми визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано категоріальний апарат проблеми колоніальних та постколоніальних відносин. Досліджено особливості постколоніального статусу України і шляхи його подолання. The article analyzes the categorical apparatus of the problem of colonial and ...
680534
  Музичко О. Колоніальний та антиколоніальний дискурси у південноукраїнській історіографії XIX-XX ст. та їхній вплив на сучасні реалії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 43-47. – ISSN 2520-2626


  "Відомо, що колоніалізм є однією з центральних тем історичного дискурсу. Сучасний світ, який офіційно відокремився від колоніальної форми організації політичного простору, все ще зберігає колоніальні відносини в організаціях світової економіки. ...
680535
  Кузін В.В. Колоніальний та постколоніальний досвід в парадигмі міжкультурної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 123-125
680536
  Штефанко Ю. Колоніальні конференції як механізм трансформації Британської імперії на зламі XIX-XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 63-65
680537
  Гундорова Т. Колоніальність як перевдягання: "Малоросійський маскарад" Івана Котляревського // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 395-414. – ISSN 0363-5570
680538
  Марочканич М. Колонізаційна діяльність Яреми Вишневецького на Полтавщині (1630-ті - кінець 1640-х рр.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 190-196
680539
  Яцюк М. Колонізаційне значення монастирів Слобідської України (друга половина XVII ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 149-160
680540
  Гончар Б. Колонізація // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1980. – Т. 5 : Кантата - Кулики. – С. 290
680541
  Гончар Б.М. Колонізація / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 202. – ISBN 966-642-073-2
680542
  Капелюшний В.П. Колонізація // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 106-107. – ISBN 978-966-02-7304-7
680543
  Гуцало Л.В. Колонізація євреїв Волині на Південь України у 20-і роки ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-99. – ISBN 966-614-021-7
680544
  Стешенко Н.Л. Колонізація Південної України XVIII ст. у творчому доробку Аполлона Скальковського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття є першим окремим історіографічним оглядом щодо колонізації Південної України протягом XVIII століття у дослідженнях А. Скальковського. А. Скальковський характеризував події української історії з позицій російської офіційної науки. Проте ...
680545
  Коцур Г. Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в часи Петра Калнишевського: історіографія (ХІХ - 80-ті рр. ХХ ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 84-96


  Акцентується увага на історіографії української колонізації Запоріжжя в часи кошового отамана Петра Калнишевського. Підкреслюється, що в дослідженнях ХІХ - початку ХХ ст. чільне місце відводиться господарській діяльності П. Калнишевського, яка ...
680546
  Лаврів П. Колонізація українських і суміжних степів / П. Лаврів. – К., 1994. – 54с.
680547
  Баталов О.А. Колонії в історико-політичній перспективі: спроба систематизації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 12-16. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
680548
  Галушко К. Колонії не визначають "чужого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Чому внутрішньоукраїнські війни не були громадянськими?
680549
  Кирилів А. Колоністи і колонізатори // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11)


  Російська демографічна політика в Криму. Структура міграції з території РФ.
680550
  Тракало В.Ф. Колонія : роман / Василь Тракало. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 229, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – ISBN 978-966-578-264-3
680551
  Даниленко В.М. Колонія імені Максима Горького // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 107. – ISBN 978-966-02-7304-7
680552
  Фурсов В.М. Колонія медоносних бджіл - справжній суперорганізм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 22-26
680553
  Семихатов Алексей Колонка Просветителя. Алексей Семихатов. Культура вранья // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 18 : фото
680554
  Сонин Константин Колонка Просветителя. Константин Сонин. Средний век // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 18 : фото
680555
  Первушин Антон Колонка Просветителя. Космонавтика на пределе возможностей // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 10 : фото
680556
  Кирилко Д. Колонка редактора // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності
680557
  Кирилко Д. Колонка редактора // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Основних тем у номері декілька - це дебют 2011-2012 навчального року, нова традиція Інституту - конкурс "Містер Дипломат", 35-ліття кафедри іноземних мов та інш.
680558
  Деяк-Якобишин Колонка як форма журналістської творчості У. Н. Коннора (на прикладі його авторської колонки в лондонській газеті «Дейлі міррор», 50-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 151-153


  Досліджується еволюція публіцистичної думки британського журналіста Уїльяма Нейла Коннора, автора персональної колонки в лондонській газеті "Дейлі міррор" у 50-х роках минулого століття. In the article it is studied the evolution of journalistic ...
680559
  Деяк-Якобишин Колонка як форма журналістської творчості. Еволюція публіцистичних роздумів про політику Британського уряду колумніста У.Н.Коннора в 30-40-х рр. XX ст.(На прикладі його авторської колонки в Лондонській газеті "Дейлі міррор") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 53-59. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто теоретичний пошук місця авторської колонки серед жанро- і формотворчих особливостей журналістики та складників фахової майстерності, а також відображається еволюція публіцистичної думки британського журналіста Уільяма Нейла Коннора, ...
680560
  Володченко К.Г. Колонковое бурение / К.Г. Володченко. – Изд. 2-е. – Москва, 1953. – 524с.
680561
  Володченко К.Г. Колонковое бурение / К.Г. Володченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолтехихдат, 1957. – 559с.
680562
  Воздвиженский Б.И. Колонковое бурение / Б.И. Воздвиженский. – Москва : Недра, 1982. – 360с.
680563
  Абросимов А.Ф. Колонковое бурение большого диаметра / А.Ф. Абросимов ; М-во электростанций СССР. – Ленинград : Ленгидэп, 1946. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 37
680564
   Колонковое бурение глубоких и сверхглубоких разведочных скважин в Украинской ССР. – К., 1965. – 25с.
680565
  Попович Т. Колонна / Т. Попович. – Бухарест, 1968. – 66с.
680566
  Вешович Р. Колонна и горизонты / Р. Вешович. – Москва, 1976. – 319с.
680567
  О"Риордан Колонна Коннолли / О"Риордан. – М, 1987. – 253с.
680568
  Щерба Г.Н. Колонна преобразования земной коры : (геологические аспекты) / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 279с.
680569
  Карри Эндрю Колонна Траяна / Карри Эндрю, Гаррет Кеннет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 70-83 : фото
680570
  Харламова А.М. Колонный зал Дома Союзов / А.М. Харламова. – Москва, 1954. – 17с.
680571
  Гелла Е.И. Колонный корпус университета в Харькове в первой трети ХIX в. Морфологическая и функциональная структура / Е.И. Гелла, Л.В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 33-38. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
680572
   Колонок, горностай, выдра: Размещение запасов, экология использования и охрана : Размещение запасов, экология, использование и охрана / В.И. Абеленцев, А.А. Насимович, М.А. Вайсфель, В.Г. Воронов; [ В.И. Абеленцев и др. ; отв. ред.: А. А. Насимович]. – Москва : Наука, 1977. – 216 с. : ил. – (Промысловые животные СССР и среда их обитания)
680573
  Смагин А.В. Колоночно-центрифужный метод определения основной гидрофизической характеристики почв и дисперсных грунтов / А.В. Смагин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 470-477 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
680574
  Комоцька Л.С. Колопегматитові змінення гранітів на Волині / Л.С. Комоцька, Л.А. Приказчиков // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 25-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
680575
  Яценко Б.П. Колорадо // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 108. – ISBN 978-966-02-7304-7
680576
  Головин А.Г. Колорадский жук / А.Г. Головин. – Кишинев : Полиграфкомбинат, 1955. – 64 с.
680577
  Юсамах Аль Итр Колорадский жук в центральной лесостепи Украины и биолого-токсикологическая оценка новых инсектицидов в борьбе с ним : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Юсамах Аль Итр; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1980. – 20л.
680578
   Колорадский жук и меры борьбы с ним. – М.
1. – 1955. – 176с.
680579
  Финаков В.К. Колорадский жук и меры борьбы с ним / В.К. Финаков. – К, 1956. – 123с.
680580
   Колорадский жук и меры борьбы с ним. – М.
2. – 1958. – 216с.
680581
   Колорадский жук или картофельный жук. Вредность колорадского жука и пути его расселения. – Л., 1940. – 8с.
680582
  Ефимов А.Л. Колорадский картофельный жук / А.Л. Ефимов, Б.В. Яковлев. – М., 1950. – 48 с.
680583
  Богданов-Катьков Колорадский картофельный жук Leptinotarsa decemineata suy и его карантинное значение / Богданов-Катьков. – Москва; Ленинград : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 200с. : С 61 рисунками и картами в тексте и цветной таблицей
680584
  Ефимов А.Л. Колорадский картофельный жук и меры борьбы с ним / А.Л. Ефимов. – МоскваЛ., 1946. – 47 с.
680585
  Артемьев Е.И. Колорадский картофельный жук и меры борьбы с ним / Артемьев Е.И. ; М-во сел. хоз.ЛССР. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 24 с. – Библиогр.: с. 24
680586
  Санін В.А. Колорадський жук та заходи боротьби з ним / В.А. Санін. – Київ, 1975. – -с.
680587
  Колеснікова І.А. Колоративи у дзеркалі міжкультурної комунікації (на матеріалі дизайну одягу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 123-127
680588
  Семашко Т.Ф. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 54-59
680589
  Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 121-127
680590
  Коломієць Н.В. Колоративні етноейдеми китайської мови // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 280-282. – ISSN 2219-4290
680591
  Половинкіна М. Колореми у поезіях Казімєжа Пшерви-Тетмаєра, Яна Каспровича та Леопольда Стаффа: лінгвістичний аспект // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 536-539. – ISBN 978-966-3888-379-3
680592
  Федорук О. Колоризм Іви Павельчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 212-216. – ISBN 966-8613-25-2
680593
   Колориметрические (фотометрические) методы определения неметаллов. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 467 с.
680594
  Соболева О.Н. Колориметрические методы определения алкалоидов опия : Автореф... кандид. химич.наук: / Соболева О.Н.; Министрество здравоохранения РСФСР. Глав. аптечное упр. Центр. научно-исслед. аптечный институт "ЦАНИИ". – Москва, 1950. – 9 л.
680595
  Трамм Р.С. Колориметрические методы определения тантала и ниобия. / Р.С. Трамм. – М, 1962. – 16с.
680596
  Сендел Е.Б. Колориметрические методы следов металлов / Е.Б. Сендел. – Москва : Мир, 1964. – 902 с.
680597
  Бабко А.К. Колориметрический анализ / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва ; Ленингpад : Госхимиздат, 1951. – 408 с.
680598
  Андреев С.Н. Колориметрический анализ в ультрафиолетовой области спектра : Автореф... канд. хим.наук: / Андреев С.Н.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 8 с
680599
  Коваленко П.Н. Колориметрический метод определения натрия / П.Н. Коваленко, В.В. Теньковцев, 1954. – С. 411-416
680600
  Пилипенко А.Т. Колориметрический методопределения магния в чугунах / А.Т. Пилипенко, Л.И. Дубовенко. – Киев : КГУ, 1955. – С.143-151. – Отд. оттиск
680601
  Казарян М.А. Колориметрическое и спектрофотометрическое исследование ядер планетарных туманностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Казарян М.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 10л.
680602
  Кадомский Б.Н. Колориметрическое исследование RS лисички : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кадомский Б.Н.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
680603
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной AW Пегаса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лукацкая Ф.И. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 7 с.
680604
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной АWПегаса : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: / Лукацкая Ф.И.; Ан УССР. – Киев, 1953. – 95л. – Бібліогр.:л.94-95
680605
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение алюминия єкстрагированием его оксихинолята / Ф.Г. Жаровский, А.С. Поляков, 1952. – 268-270с.
680606
  Коваленко П.Н. Колориметрическое определение меди в присутствии кальция / П.Н. Коваленко, 1941. – С. 74-78
680607
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение мышьяка а железной руде и стали / Ф.Г. Жаровский, 1953
680608
  Бабко А.К. Колориметрическое определение никеля экстрагированием / А.К. Бабко П.Б. Михельсон. – Отд. отт. из жжурн. "Заводская лаборатория" № 8, 1953. – С. 895-899
680609
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение следов железа в металлической меди / Ф.Г. Жаровский, 1953. – 548-551с.
680610
  Сендэл Е.Б. Колориметрическое определение следов металлов / Е.Б. Сендэл. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 560 с.
680611
  Куницька А.О. Колориметричне визначення синтетичних харчових барвників у міцелярних екстрактах цетилпіридиній хлориду / А.О. Куницька, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220
680612
  Шайкевич І.А. Колориметричні характеристики поверхонь алюмінія, золота та міді з малою шорсткістю / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 399-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Шляхом чисельного моделювання досліджено кутові залежності колориметричних величин для зразків Al, Au та Cu, поверхня яких вкрита малими нерівностями. Для визначення колориметричних характеристик використовувались когерентна та некогерентна складові ...
680613
  Кустарев А.К. Колориметрия цветного телевидения / А.К. Кустарев. – Москва, 1967. – 335 с.
680614
  Брайко О. Колористика в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 41-56. – ISSN 0236-1477
680615
  Захарова В.А. Колористика в поезії Павла Тичини / В.А. Захарова, І.В. Шрамко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 48. – С. 112-116
680616
  Селищева І.І. Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерна в Україні : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 01 / Селищева І. І.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
680617
  Шевченко Л.І. Колористика в сучасному мовознавстві: традиційне і нове / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 234-239
680618
  Ефимов А.В. Колористика города / А.В. Ефимов. – Москва, 1990. – 270 с.
680619
  Нікульшина Т. Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості кольоропозначення об"єктів ірреального світу на матеріалі англійської та української мов з урахуванням даних лексикографічних джерел. Проведений аналіз дозволяє виокремити загальні ознаки та етноспецифічні риси ...
680620
  Шевченко Л.І. Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XX століття / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 15-22
680621
  Аполлонова Л. Колористика Олексія Полякова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-127. – ISSN 0130-1799
680622
  Лук"янченко М.П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  У літературному творі назви кольорів відіграють важливу роль у створенні художньої образності. Дослі-джено прозу Ж.-П.Сартра, у якій кольоронайменування виявляють складне концептуальне підґрунтя, що не мож-на ігнорувати при перекладі. The names of the ...
680623
  Римар Н.Ю. Колористика художнього простору як важливий наративний засіб прози Ніни Бічуї // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 200-205. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
680624
  Ковальська Ірина Володимирівна Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.16 / Ковальська Ірина Володимирівна; Львів.нац.ун-тет ім.Івана Франка. – Львів, 2001. – 228л. + Додаток :с.216-228. – Бібл.:с.181-216
680625
  Ковальська Ірина Володимирівна. Колористика як перекладознавча проблема. : 10.02.16. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Ковальська Ірина Володимирівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
680626
  Демченко І.А. Колористика як прикметна ознака поетики Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 51-55. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Колір у художніх творах несе принаймні потрійне навантаження: смислове, описове, емоційне. О. Кобилянська, чутлива до колористики, за допомогою відповідних бврв і світлових контрастів передавала різні психічні стани персонажів, створювала настроєві ...
680627
  Муляр София Петровна Колористическая семантика в структуре русского художественного текста (язык поэзии 70-80-х гг. ХХ века) : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Муляр София Петровна; Волынский государственный ун-тет им. Л.Украинки. – Луцк, 2003. – 227 л. + Приложения: л. 200 - 227. – Библиогр.: л. 179 - 200
680628
  Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре / В.И. Кравец. – Харьков, 1987. – 131 с.
680629
  Бичкова Л.В. Колористична культура античного світу : Навчально-методичний посібник / Л.В. Бичкова. – Київ : Вища школа, 2003. – 135с. – ISBN 966-642-194-1


  Висвітлено широке коло питань щодо специфічного періоду в історії колорістичної культури країн Європи, коли було закладено основи сучасної естетики кольору, його символіки і семантики
680630
  Шаповал Ю. Колористична палітра у "Книзі про Мікеланджело" Мілоша Црнянського // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 58-74. – ISBN 978-617-7480-27-2
680631
  Шураєва Н.Б. Колористична парадигма роману М. Кундери "Вальс на прощання" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 352-356. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
680632
  Ковтун Л. Колористична семантизація традиційного українського весілля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 222-224. – ISBN 978-966-439-357-4
680633
  Муляр Софія Петрівна Колористична семантика в структурі російського художнього тексту (мова поезії 70-80-х рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Муляр С.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
680634
  Ковтун Л. Колористична символіка образів захисників-покровителів землі руської // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 115-124. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Простежується колористична традиція філософсько-антропологічної проблеми семантики образів захисників-покровителів землі Руської. Актуалізується формування моральноетичних засад християнського культу святого воїнства та їх колористичні ...
680635
  Ковтун Колористичний вимір культури українського народу: філософія бачення / Ковтун, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 150-152
680636
  Хохель Д.Ю. Колористичний епітет у характеристиці персонажів роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 367-373
680637
  Зубач О.А. Колористичний компонент фразеологічних одиниць як складова частина універсуму (на матеріалі німецької мови) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 111-115. – ISSN 1729-360Х
680638
  Ковтун Л. Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 162-165
680639
  Дьомін М. Колористичний лад малярства Петра Собка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-133. – ISSN 0130-1799
680640
  Брайко О. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 78-97. – ISSN 0236-1477
680641
  Кушнір А. Колористичні ознаки декоративних рослин та їх вплив на композиційні рішення в сучасному ландшафтному будівництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-149. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані колористичні ознаки декоративних дерев"янистих рослин за їх декоративними якостями. Дерев"янисті рослини, що дають колористичний ефект, з метою їх практичного використання рекомендовано об"єднувати у окремі групи та враховувати при ...
680642
  Ковтун Л. Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-37. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується філософсько-світоглядний аспект прекрасного в колористичних уявлення українського народу. Номінується концепт краси в народному світогляді як означення "чистоти", "гарного", "квітучого", "красивого", "прекрасного" та ...
680643
  Ковтун Л.І. Колористичні уявлення українців як об"єкт українознавчого дослідження // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 18-20
680644
  Скринченко В. Колорит Гуцульщини і запах Карпат // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  "В історії української літератури Михайло Коцюбинський залишився неперевершеним майстром слова, тонким стилістом і найкращим імпресіоністом, а лебединою його піснею та шедевром українського письменства стала повість "Тіні забутих предків"."
680645
  Олексійченко Н.О. Колорит ландшафтів територій навчальних корпусів національних університетів міста Києва / Н.О. Олексійченко, М.В. Крачковська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 139-144. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  "Для покращання колориту навчальної зони науковці рекомендують використовувати кольори, які сприяють покращенню продуктивності праці, інтелектуальних процесів і мислення, а це - зелений, червоний, жовтий, теплі кольори та їх світлі відтінки. У вхідній ...
680646
  Шульська Н. Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах-характеристиках зовнішності людей // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 261-271. – ISSN 2304-9383
680647
  Косматов Л.В. Колорит фильма: (Азбука киноколорита). / Л.В. Косматов, Тер-Гевондян. – М., 1981. – 57с.
680648
  Матвіїшин О.М. Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 147-151. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
680649
  Улько Н.В. Колорметрческое определение кобальта путем экстрагирования этилксантогенового комплекса. / Н.В. Улько, 1952. – 139-148с.
680650
  Горчанюк О.С. Колороніми в контексті міжособистісного спілкування: когнітивні параметри // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 223-227


  Проаналізовано лексеми на позначення кольорів у сучасній українській літературній мові, розглянуто колороніми як особливий спосіб передавання інформації. Проанализированы лексемы, которые обозначают цвета в современном украинском литературном языке, ...
680651
  Тагільцева Я. Колороніми в термінах рослинництва сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 75-79. – ISSN 2075-1486
680652
  Маркова Д.С. Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 61-64. – ISSN 1996-9872
680653
  Лук"янець Г.Г. Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 463-470


  У статті встановлено, що колороніми новинних інтернет-текстів мистецької тематики можуть використовуватися для створення пафосу, тобто здійснювати емоційний вплив на читачів із метою формування їх ставлення до подій. Доведено, що колороніми слугують ...
680654
  Бабире А. Колороніми як складова частина англійської юридичної термінології // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 282-283
680655
  Зиедонис И. Колос-двойчатка : поэма о хлебе / Иманнтс Зиедонис ; [пер. с латыш. Л. Азаровой ; послеслов. В.В. Иванова ; худож. Ю. Петрашкевичс]. – Рига : Лиесма, 1986. – 149 с. – Загл. и текст парал. на латыш. и рус. яз. - Миниатюрное издание в суперобл.
680656
  Шестериков М.В. Колос / М.В. Шестериков. – Москва, 1971. – 142с.
680657
  Торманский К. Колос выпрямвляется / К. Торманский. – София, 1963. – 124 с.
680658
   Колос до колоса. – К., 1974. – 308с.
680659
  Білоус Д.Г. Колос і кукіль / Д.Г. Білоус. – Київ : Молодь, 1960. – 170 с.
680660
  Коломієць Т.П. Колос літа мого : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1979. – 94 с.
680661
  Мадан Г. Колос мечты : историч. роман / Георге Мадан ; пер. с молд. Г.Когана. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 517 с.
680662
  Гмырев А.М. Колос молодой / А.М. Гмырев. – М, 1958. – 141с.
680663
  Шмань Г.Я. Колос на ладони / Г.Я. Шмань. – Тула, 1963. – 96с.
680664
  Печерский А.И. Колос ржи. / А.И. Печерский. – Смоленск, 1958. – 126с.
680665
  Шудря Є. Колос Сергій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 65-67. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
680666
   Колос трудом полнится. – Киев : Урожай, 1985. – 183 с.
680667
   Колосальна база грантів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-22 липня (№ 27/32). – С. 2


  В Україні запрацювала колосально велика база грантів, стипендій та інвестицій для науковців, студентів, освітян, працівників культури, медіа, бізнесу.
680668
  Заплетнюк О.А. Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 10-13. – ISSN 2076-1554
680669
  Кузнецов В.И. Колосилась молодость: кн. стихов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1980. – 224с.
680670
   Колосися, ниво культури. – К., 1967. – 31с.
680671
  Вівчарик М.М. Колоситься нива дружби / М.М. Вівчарик. – Київ, 1987. – 115с.
680672
  Коломієць П.О. Колоситься нива неозора / П.О. Коломієць. – Київ, 1982. – 96с.
680673
  Лисенко І.І. Колосіння / І.І. Лисенко. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
680674
  Гриценко М. Колосінь : поезії / Микола Гриценко. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 142, [2] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-203-7
680675
  Михайлюк І.А. Колоски / І.А. Михайлюк. – ЛЬвів, 1959. – 252с.
680676
  Кочевський В.В. Колоски і сузір""я : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 103 с.
680677
  Сліпчук П.О. Колоски та будяки : сатира і гумор / П.О. Сліпчук. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 180 с.
680678
  Артеменко М.Т. Колосковий гомін : лірика / Артеменко М.Т. – Симферополь : Крим, 1967. – 63 с. : іл.
680679
  Коритко Р.Ф. Колосковий гомін : повість / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1976. – 144 с.
680680
   Колоскы [Колоски] : збиpнык казок та оповиданнив / [Склав Б. Гpінченко]. – Одесса : Типо-литогр.Е.И.Фесенко, 1891. – 114, II с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки, оповідання, легенди, пеpекази
680681
   Колосовський Павло Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 283. – ISBN 978-617-573-038-6
680682
  Максимейнко О.І. Колосок на вітрах : поезії / О.І. Максимейнко. – Київ : Український письменник, 1994. – 138 с.
680683
  Селевич Ю. Колосс российской истории // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 3. – С. 53-59


  Епоха Петра І. Історія і археологія
680684
  Кашин Валерий Колосс Чандрагупты - еще одно чудо света // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
680685
  Лозовой В. Колосу надо налиться / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 552 с.
680686
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1968. – 259 с.
680687
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1972. – 576 с.
680688
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1979. – 600 с.
680689
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1985. – 543 с.
680690
  Пашков Ю.В. Колосяница / Ю.В. Пашков. – М., 1975. – 93с.
680691
  Шитиков А.Ф. Колосья / А.Ф. Шитиков. – Москва : Современник, 1979. – 95 с.
680692
  Кулиев К. Колосья и звезды / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1979. – 382 с.
680693
  Гонтарь А.Ю. Колосья на камне : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1973. – 158 с.
680694
  Воронин Л.А. Колосья над жнивьем / Л.А. Воронин. – Одесса, 1977. – 96с.
680695
  Приходько П.Ф. Колосья наливаются : лирика / Петр Приходько;; авториз. пер. т белорус. В.Приходько. – Москва : Советский писатель, 1968. – 94 с.
680696
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1974. – 638 с.
680697
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Минск, 1977. – 638 с.
680698
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1979. – 758 с.
680699
   Колотуха Олександр Васильович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7069-48-4
680700
  Долгош І.І. Колочава : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1982. – 480 с.
680701
  Долгош И.И. Колочава / И.И. Долгош. – М, 1988. – 395с.
680702
  Оболенська Наталія Колочава. Новісіньке старе село : Україна чудес / Оболенська Наталія, Герц Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 142-143 : Фото
680703
  Котлярчук Андрій Колочава. Село музеїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 166-171 : фото
680704
  Рудніченко Наталія Колочава. Село файне, у туристів популярне // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 24-25 : фото
680705
  Скавронський П.С. Колочавський скансен // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 38-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 4 назв.
680706
  Терпиловський Р.В. Колочинська культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 122-123. – ISBN 978-966-02-7304-7
680707
  Демидовская Л.Ф. Колочные леса Северного Казахстана, их типы и особенности возобновления : Автореф... канд. биол.наук: / Демидовская Л. Ф.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан. микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1961. – 23л.
680708
  Суша Сергей Михайлович Колошение / Суша Сергей Михайлович. – М., 1974. – 87с.
680709
   Колпакова Ирина. – Л., 1984. – 39с.
680710
  Письменный Михаил Колпачок : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 7-65. – ISSN 0012-6756
680711
  Поздняков О.А. Колпино. / О.А. Поздняков. – Л, 1962. – 188с.
680712
   Колпица : Литературно-публицистический альманах. – Колпино
Вып.32 : Доклады научной конференции,посвященной Дню славянской письменности. – 1998. – 71с.
680713
  Рябинин Ю.Н. Колсья солнечного света / Ю.Н. Рябинин. – М., 1984. – 79с.
680714
  Єнсен Й.В. Колумб / Й.В. Єнсен. – Харьков, 1928. – 111 с.
680715
  Ревзин Г. Колумб / Г. Ревзин. – Москва, 1937. – 288с.
680716
  Свет Я.М. Колумб / Я.М. Свет. – Москва, 1973. – 367с.
680717
  Сабатини Р. Колумб / Р. Сабатини. – М, 1992. – 286с.
680718
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1970. – 191с.
680719
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1971. – 191с.
680720
  Вяли Х. Колумб земли Колумба : рассказы и повести / Х. Вяли; пер. с эст. Г.Муравин. – Москва : Детская литература, 1976. – 205 с.
680721
  Потапов Владимир Колумб и фортуна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8 : Іл. – ISSN 1029-5828
680722
  Ветров И Колумб небесных гор / И Ветров. – Київ : Здоров"я, 1993. – 159с.
680723
  Адамов А.Г. Колумб российский : повесть / Аркадий Адамов. – Курск : Курская правда
Ч. 1 : Шелехов на Кадьяке. – 1948. – 96 с. : ил., портр.
680724
  Виноградов И.И. Колумб третьей переправы / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 47с.
680725
  Слабошпицький М. Колумб української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 7


  Слово про Романа Іваничука до дня його 85-річчя
680726
  Федосов Д.Г. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 61-79. – ISSN 044-748Х
680727
  Шемякин Я. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 044-748Х


  Віра в раціо в духовному космосі латиноамериканської цивілізації
680728
  Рафаловський Євген Колумбам Нового Світу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 132-136 : Фото
680729
  Федорів Р.М. Колумби / Р.М. Федорів. – Київ, 1962. – 171 с.
680730
  Галутва І. Колумби Аральського моря // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)


  Пройшло майже 160 років відтоді, коли почали докладно досліджувати Аральське море. Славнозвісну експедицію очолив моряк і видатний географ О.І. Бутаков. Безпосередню участь у цій подорожі взяв і Тарас Григорович Шевченко.
680731
  Конфорович Г А. Колумби математики / Г А. Конфорович. – Киев, 1982. – 219с.
680732
  Чеснокова О.С. Колумбийская кухня глазами филолога // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 87-96. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются особенности колумбийской кухни и лексико-семантическое своеобразие гастрономической лексики в речи колумбийцев
680733
  Коломиец В. Колумбийское зеркало Украины // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 21/22 (763/764), 9 июня 2017. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364
680734
  Лукашова Е.Н. Колумбия / Е.Н. Лукашова, Д.Н. Ляликов. – Москва, 1959. – 50 с.
680735
  Литаврина Э.Э. Колумбия / Э.Э. Литаврина. – М, 1967. – 167с.
680736
  Гонионский С.А. Колумбия / С.А. Гонионский. – М., 1973. – 383с.
680737
  Тарасов К.С. Колумбия / К.С. Тарасов. – Москва : Мысль, 1976. – 67с. – (У карты мира)
680738
  Коломеец Е. Колумбия с Эквадором воевать не будут, но хотели // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
680739
  Ляликов Д.Н. Колумбия. Экон.-географ. характеристика : Автореф... канд. географ.наук: / Ляликов Д.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1962. – 20л.
680740
  Бунегина И.А. Колумбия. Экономика и внешняя торговля / И.А. Бунегина. – М., 1959. – 150с.
680741
  Чернышов А. Колумбия: два века национального суверенитета // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-55. – ISSN 044-748Х
680742
  Жучкова Г.Е. Колумбия: коммунисты в борьбе за единство народных масс 1958-1974 гг. / Г.Е. Жучкова. – М., 1976. – 139с.
680743
  Ивановский З.В. Колумбия: от демократической безопасности к демократическому процветанию? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 044-748Х
680744
  Ильина Н.Г. Колумбия: от колонии к независимости, 1781-1819 гг. / Н.Г. Ильина. – М., 1976. – 326с.
680745
  Лавут А.А. Колумбия: проблемы и концепции экономического развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Лавут А.А.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1974. – 28л.
680746
  Дворжак Л. Колумбия: противоречия зависимого капиталистического развития / Л. Дворжак. – М., 1977. – 242с.
680747
  Ивановский Збигнев Владиславович Колумбия: студенчество и революционный процесс : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ивановский Збигнев Владиславович; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
680748
   Колумбия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1986. – 303с.
680749
  Рувинский В.В. Колумбия: трудности и перспективы общественного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 53-72. – ISSN 044-748Х
680750
   Колумбия: трудности и перспективы общественного развития ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
680751
  Окара І. Колумбійське танго / І. Окара, Д. Левусь // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-27


  Про що свідчить конфлікт Венесуели та Еквадору з Колумбією
680752
  Тарнавська Марта Колумбійський симпозіум про Юрія Лавріненка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 196-197. – ISSN 0320 - 8370
680753
   Колумбійські прислів"я та приказки.. – К., 1986. – 109с.
680754
  Білецький В.С. Колумбіт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 129. – ISBN 978-966-02-7304-7
680755
  Казелла Себастьяно Колумбія. Медельїнський синдром // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 96-97 : фото
680756
  Коваль О. Колумбія: примирення через референдум не пройшло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос став лауреатом Нобелівської премії миру за 2016 рік. Цю нагороду він одержав минулої п"ятниці за "рішучі зусилля для завершення більш ніж 50-річної громадянської війни". Жертвами найдовшого конфлікту в Південній ...
680757
  Азизов А.С. Колумбы : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 40 с. : портр. – (Первая книга поэта)
680758
  Носов Юрий Колумбы "нового света" : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 80-87 : Фото
680759
  Романов Д.М. Колумбы Артики / Д.М. Романов. – Тула, 1982. – 232с.
680760
   Колумбы земли русской. – Хабаровск, 1989. – 460с.
680761
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – Москва : Знание, 1978. – 160с.
680762
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1985. – 160с.
680763
  Козлов В.П. Колумбы российских древностей / В.П. Козлов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
680764
  Алексеев А.И. Колумбы росские / А.И. Алексеев. – Магадан : Книжное издательство, 1966. – 182 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 179-181
680765
  Голубев Г.Н. Колумбы росские : Историческая хроника / Г.Н. Голубев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384с.
680766
  Братный Р. Колумбы, год рождения 20-й. / Р. Братный. – М., 1989. – 607с.
680767
  Бурич Л.А. Колумністика Любомира Гузара: комунікативно-прецедентний потенціал // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 108-116. – ISSN 2078-1911
680768
  Звелідовська Л. Колумністика як жанр публіцистики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 40-46


  Вперше в українському журналістикознавсті розглянуто жанр публіцистики, запозичений із західної журналістики. У статті запропоновано термін "авторська шпальта" для позначення текстів, що становлять колумністику. It is the first time in Ukrainian ...
680769
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
680770
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 150-181
680771
  Портяк В. Колуни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 13


  Про знищення пам"ятної дошки Ю. Шевельову у Харкові
680772
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1934. – 68 с.
680773
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1935. – 133 с.
680774
  Паустовский К. Колхида / К. Паустовский. – Москва, 1935. – 144 с.
680775
  Лордкипанидзе Г.А. Колхида в VI - II вв. до н.э. / Г.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1978. – 168с.
680776
  Лордкипанидзе Г. Колхида во 2-1 вв. до н.э. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лордкипанидзе Г.; АН Груз ССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
680777
  Какабадзе М.В. Колхидиты и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Какабадзе М.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
680778
   Колхидская низменность : Научные предпосылки освоения. – Москва : Наука, 1989. – 373с.
680779
   Колхидская низменность. – Москва, 1990. – 247с.
680780
  Долуханов А.Г. Колхидский подлесок / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1980. – 262с.
680781
  Сумбадзе Л.З. Колхидское жилище по Витрувию / Л.З. Сумбадзе. – Тбилиси, 1960. – 51с.
680782
  Колесников А.И. Колхицин и получение новых форм сельскохозяйственных растений. / А.И. Колесников. – Ленинград : Колос, 1972. – 128с.
680783
  Паустовський К.Г. Колхіда / К.Г. Паустовський. – Харків ; Одеса, 1935. – 133 с.
680784
   Колхоз -- школа коммунизма для крестьянства : комплексное социальное исследование колхоза "Россия". – Москва : Мысль, 1965. – 358, [2] с.
680785
  Станкевич В.Н. Колхоз - как социалистическая форма хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Станкевич В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 16 с.
680786
  Королев Я.А. Колхоз - как социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: / Королев Я. А.; МГУ. – Москва, 1950. – 19 с.
680787
   Колхоз - моя судьба. – Москва, 1979. – 223 с.
680788
   Колхоз - школа коммунизма для крестьянства.. – М., 1969. – 384с.
680789
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – Москва, 1948. – 78с.
680790
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – Москва, 1948. – 48с.
680791
  Алергант Г.И. Колхоз "Завет Ильича": опыт внедрения чековой системы / Алергант Г.И., Сугробов В.М. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 88 с. – (Правофланговые одиннадцатой пятилетки)
680792
  Мельник В.Н. Колхоз "Коммунар" Мало-Девицкого района Черниговской области / В.Н. Мельник. – М., 1939. – 40с.
680793
  Шелест П.С. Колхоз "Красная заря" / П.С. Шелест. – М., 1951. – 94с.
680794
  Бедный Д. Колхоз "Красный кут". "Сатирич повесть на истинном происшествии основанная" : Сатирическая повесть на истинном происшествии основанная / Демьян Бедный. – Москва : Советский писатель, 1936. – 68 с. : ил.
680795
  Голышкин В.С. Колхоз "Ленинское знамя" : люди, дела, планы / В.С. Голышкин. – М., 1985. – 175с.
680796
  Кремнев Г.С. Колхоз "Новый путь" / Г.С. Кремнев, Герой соц. труда ; Лит. обработка и консультация агр. С.А. Шиндова. – Красноярск : Красноярское краевое изд., 1948. – 39 с., 1 л. портр. : портр.


  "Новый путь", колхоз (Канский район (Красноярский край)
680797
   Колхоз "Победа".. – М., 1984. – 64с.
680798
  Дмитриев В.В. Колхоз "Покровское" / В.В. Дмитриев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127 с.
680799
  Усаров В.П. Колхоз в Зугалае / В.П. Усаров. – Чита, 1960. – 40с.
680800
   Колхоз высоких урожаев. – М., 1949. – 120с.
680801
  Годин П.Г. Колхоз и подготовка молодежи к труду / П.Г. Годин. – Москва, 1985. – 79 с.
680802
  Пузанев С В. Колхоз и школа / С В. Пузанев, . – Москва, 1973. – 207с.
680803
  Кукушкин И.М. Колхоз имени Ильича. / И.М. Кукушкин, И.И. Новиков. – М., 1953. – 136с.
680804
  Абатуров В.М. Колхоз имени Тимирязева : [Городецкий район] / В. М. Абатуров, И. А. Емельянов, А. А. Калашников. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 232 с., [7] л. ил. : ил. – (Колхозы нашей страны)
680805
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система / В.В. Гусев. – Москва, 1971. – 77с.
680806
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Гусев В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 20л.
680807
  Косынкин А.А. Колхозам и совхозам - прочную основу. / А.А. Косынкин. – М., 1978. – 48с.
680808
  Гайворонский И.И. Колхозная агрометеорологическая станция / И.И. Гайворонский, И.М. Петунин. – Москва : Госиздатсельхозлит, 1952. – 239с.
680809
   Колхозная библиотека.. – Омск, 1950. – 44с.
680810
   Колхозная гвардия. – М., 1988. – 478с.
680811
  Павлов Н.П. Колхозная демократия - действенное средство укрепления общественной собственности (1946-1970 гг) / Н.П. Павлов. – Ижевск, 1984. – 240с.
680812
  Кулаков В.П. Колхозная демократия / В.П. Кулаков. – Москва, 1970. – 28с.
680813
  Козырь М.И. Колхозная демократия / М.И. Козырь. – Москва, 1972. – 112с.
680814
  Подошевко Виктор Дмитриевич Колхозная демократия и ее совершенствование на современном этапе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Подошевко Виктор Дмитриевич; БГУ. – Минск, 1976. – 20л.
680815
  Дешко С.И. Колхозная демократия как общественное явление : Автореф... канд. филос.наук: / Дешко С. И.; Моск. ин-т нар. хоз., Каф. филос. – М., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
680816
  Панкратов И.Ф. Колхозная демократия на современном этапе / И.Ф. Панкратов. – Москва, 1974. – 190с.
680817
  Тарельник Б.И. Колхозная демократия развитого социалистического общества. / Б.И. Тарельник. – Львов, 1976. – 154с.
680818
  Сургутский В.А. Колхозная деомкратия и управление колхозным производством. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Сургутский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории гос. и права. – М., 1975. – 19л.
680819
  Гусейнов Ч. Колхозная деревня в послевоенной азербайджанской прозе / Ч. Гусейнов. – Баку, 1960. – 100с.
680820
  Парастаев А.Ф. Колхозная деревня в послевоенной советской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Парастаев А.Ф.; АН СССР.ин-т русск.литер. – Л, 1955. – 18л.
680821
  Трифонова Т.К. Колхозная деревня в современной литературе / Т.К. Трифонова. – М, 1956. – 40с.
680822
  Ткачев А. Колхозная новь / А. Ткачев. – Пенза, 1951. – 97с.
680823
   Колхозная новь.. – Владимир, 1949. – 36с.
680824
  Домрачев М. Колхозная партийная организация / М. Домрачев. – М, 1947. – 63с.
680825
  Куприянов И. Колхозная партийная организация / И. Куприянов. – М, 1947. – 51с.
680826
  Скребков А.Д. Колхозная партийная организация в борьбе за рентабельность / А.Д. Скребков. – Горький, 1965. – 72с.
680827
  Митрошенков В.А. Колхозная площадь / В.А. Митрошенков. – М., 1986. – 415с.
680828
   Колхозная производственная энциклопедия. – К.
1. – 1949. – 464с.
680829
   Колхозная производственная энциклопедия. – 2-е изд. перераб. доп. – К.
Т. 2. – 1957. – 923с.
680830
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму / В.К. Логвиненко. – Киев, 1966. – 227с.
680831
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – Киев, 1966. – 67л. – Бібліогр.:л.167
680832
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Логвиненко В.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 41 с. – Бібліогр.:с.40-41
680833
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму. : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – К, 1966. – 302л.
680834
  Бычков А.С. Колхозная собственность и перспективы ее развития / А.С. Бычков. – Томск, 1962. – 94с.
680835
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму : Дис... канд. эконом.наук: / Тараненко А.Ф.; КГУ. Каф. полит. экономии естественных ф-тов. – Киев, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.1-18
680836
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тараненко А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
680837
  Гордон Э. Колхозная сцена : пьеса / Э. Гордон, Я. Зельдин. – Москва, 1932. – 24 с.
680838
   Колхозная сцена.. – Воронеж
1. – 1948. – 40с.
680839
   Колхозная сцена.. – Воронеж
2. – 1948. – 55с.
680840
   Колхозная сцена.. – Воронеж
3. – 1948. – 70с.
680841
   Колхозная торговля в 1932-1934 г.. – М.
В.1. – 1935. – 180 с.
680842
  Журавлев А.Т. Колхозная торговля в период развернутого строительства коммунизма (На матер. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавлев А. Т.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1963. – 15л.
680843
  Левин А.И. Колхозная торговля в СССР / А.И. Левин, В.М. Никитин. – М., 1978. – 119с.
680844
  Шутов И.Н. Колхозная торговля в СССР и ее развитие в современных условиях. (На матер. УССР 1944-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шутов И.Н. ; МВ и ССО УССР. Киев. фин.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 21 с.
680845
  Линийчук Я.У. Колхозная торговля и ее народнохозяйственное значение. : Дис... Канд. экономич. наук: / Линийчук Я.У.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1954. – 279л. – Бібліогр.:л.1-13
680846
  Буланикян С.А. Колхозная торговля и пути ее дальшенйшего развития (По материалам АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Буланикян С.А.; Объед. сов. по присужд. уч. степ. по экон. наукам при Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
680847
  Челноков В.С. Колхозная торговля, как одна из форм советской торговли. : Автореф... канд. экон.наук: / Челноков В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
680848
   Колхозная ферма серебристо-черных лисиц.. – М., 1950. – 64с.
680849
   Колхозная эстрада. – М.-Л., 1943. – 112с.
680850
  Милявский И.О. Колхозник-ученый Т.С.Мальцев. / И.О. Милявский. – М, 1953. – 80с.
680851
  Котенко И.М. Колхозники. / И.М. Котенко. – Омск, 1951. – 236с.
680852
   Колхознику о правах и обязанностях. – Москва, 1978. – 264с.
680853
  Живитере М.И. Колхозно-кооперативная собственность и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Живитере М. И. ; Киев. торгов. экон. ин-т. – Киев, 1978. – 22 с.
680854
  Лисовская Виктория Валентиновна Колхозно-кооперативная собственность. Критика антимарксистских концепций в политической экономии социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лисовская Виктория Валентиновна; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1980. – 26л.
680855
  Никитченко В.С. Колхозно-кооперативное присвоение и его развите в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Никитченко В. С.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1981. – 24л.
680856
   Колхозно-кооперативное строительство в Киргизии. – Фрунзе, 1969. – 437с.
680857
  Капитонова И.В. Колхозно-правовые договоры : Автореф... канд. юрид.наук: / Капитонова И.В.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 9 с.
680858
  Атаев Т. Колхозное дайханство Туркменистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Атаев Т. ; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1969. – 22 с.
680859
  Логунов В.И. Колхозное движение в Воронежской губернии в годы, предшествующие сплошной коллективизации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логунов В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1953. – 20л.
680860
  Кащенко С.Г. Колхозное движение в Крыму в 1918-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кащенко С.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 18л.
680861
   Колхозное движение на Украине. – Харків, 1929. – 139 с.
680862
  Чмыша Колхозное движение на Украине. / Чмыша, АФ. – Москва, 1974. – 320 с.
680863
  Смольянинов А.А. Колхозное животноводство / А.А. Смольянинов. – Свердловск, 1953. – 160с.
680864
   Колхозное животноводство.. – М., 1936. – 278с.
680865
   Колхозное животноводство.. – М., 1948. – 504с.
680866
  Бойцов Л.В. Колхозное звероводство / Л.В. Бойцов. – М., 1941. – 160с.
680867
  Кинзебулатов Х.Б. Колхозное крестьянство Башкирии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Кинзебулатов Х.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
680868
  Пановский Л.С. Колхозное крестьянство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. (Численность, состав и соц.-экон. положение). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пановский Л.С.; НГУ. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1971. – 25л.
680869
  Мартынюк А.И. Колхозное крестьянство западных областей Украинской ССР в борьбе за выполнение задач восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Мартынюк А.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1977. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
680870
  Кудряков Л.В. Колхозное крестьянство Ивановской области в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Кудряков Л.В.; Моск.гсо.пед.ин-т. – М, 1972. – 24л.
680871
  Балакаев Т.Б. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Т.Б. Балакаев ; АН Казах.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 351 с. – Библиогр.: с. 329-348
680872
  Болджурова И.С. Колхозное крестьянство Киргизии в условиях развитого социализма. / И.С. Болджурова. – Фрунзе, 1985. – 148с.
680873
  Датий Ю.П. Колхозное крестьянство Молдавской ССР / Ю.П. Датий. – Кишинев, 1985. – 134с.
680874
  Маркусенко И.С. Колхозное крестьянство Ростовской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маркусенко И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
680875
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советкой Украины в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. эконм.наук: / Лаута С. П.; МВО СССР, КГУ им. Т. Шевченко, эконом. фак-т. – Киев, 1951. – 368л. – Бібліогр.:л.1-24
680876
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... докт. экон.наук: / Лаута С.П.; КИНХ, Каф. ист. нар. хоз. – К., 1965. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
680877
  Лаута О.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Лаута О. П.; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 25 с.
680878
  Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. / В.Б. Островский. – Саратов, 1967. – 330с.
680879
  Каримов А.А. Колхозное крестьянство Узбекской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каримов А.А.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
680880
  Петренко В.С. Колхозное крестьянство Украинской ССР в 1951-1970 гг. (Изменения в составе условиях труда и жизни) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Петренко В.С.; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 60л.
680881
  Хвостин Н.П. Колхозное крестьянство Украины в борьбе за увеличение производства технических культур для промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хвостин Н.П.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1961. – 18л.
680882
  Заславская Л.А. Колхозное лесопользование / Л.А. Заславская. – М., 1962. – 40с.
680883
  Рябуха Д. Колхозное поле : Стихи / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1950. – 93 с.
680884
   Колхозное право. – М., 1939. – 376с.
680885
   Колхозное право. – Москва : Юриздат, 1940. – 327 с.
680886
   Колхозное право. – М., 1947. – 423с.
680887
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1949. – 172 с.
680888
   Колхозное право. – М., 1950. – с.
680889
  Аксененок Г.А. Колхозное право / Г.А. Аксененок. – Москва, 1950. – 296с.
680890
   Колхозное право. – М., 1955. – 384с.
680891
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – 3-е изд., доп. – Москва, 1955. – 176 с.
680892
  Павлов И.В. Колхозное право / И.В. Павлов. – Москва, 1960. – 371с.
680893
   Колхозное право. – М., 1962. – 546с.
680894
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1963. – 154 с.
680895
   Колхозное право. – Москва, 1965. – 316 с.
680896
   Колхозное право. – М., 1970. – 438с.
680897
   Колхозное право. – М., 1972. – 447с.
680898
   Колхозное право : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 400 с.
680899
   Колхозное право. – Саратов, 1978. – 141с.
680900
  Петров В.Н. Колхозное право в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Петров В.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
680901
  Берлявский Л.Г. Колхозное право в СССР в 30-е годы XX века / Л.Г. Берлявский, В.А. Бондарев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805
680902
  Водяницкий Леонид Яковлевич Колхозное производство и товарно-денежные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Водяницкий Леонид Яковлевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
680903
  Румянцев С.И. Колхозное производство Марийской АССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Румянцев С.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1953. – 18 л.
680904
  Кувшинский А.И. Колхозное строительство в Марийском крае в 1918-1929 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинский А.И.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 17л.
680905
  Касьян А.К. Колхозное строительство в омской деревне в 1919-1927 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Касьян А. К.; Моск. гор. пед. ни-т им. В. П . Потемкина. – Омск, 1954. – 14л.
680906
  Марсаков К.П. Колхозное строительство в Таджикистане в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Марсаков К.П.; Таджик. гос. ун-т. Каф. ист. – Сталинабад, 1955. – 20л.
680907
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине (1919-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кузнецова Л. Г.; КГУ им. Т.Шевченко, каф. истории СССР. – К., 1951. – 246л.
680908
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецова Л.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
680909
  Куц М.Т. Колхозное строительство на Украине 1929-1941 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 571 / Куц М.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 50 с.
680910
  Денисовец П.М. Колхозное строительство на Украине в 1921-1925 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Денисовец П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с.
680911
  Чмыга А.Ф. Колхозное строительство на Украине в восстановительных период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чмыга А.Ф.; МК СССР. Москов. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
680912
   Колхозное строительство на Украине.. – Харьков, 1929. – 59с.
680913
  Протопопов А.А. Колхозное строительство на Харьковщине (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протопопов А.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.А.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1950. – 31 с.
680914
  Приходько Л.Н. Колхозное строительство Сибири в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Приходько Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
680915
  Вовк Ю.А. Колхозное трудовое правоотношение / Ю.А. Вовк. – Москва, 1972. – 248с.
680916
  Чантладзе З.М. Колхозное цитрусоводство Аджарской АССР и основные вопросы его экономики (1921-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Чантладзе З.М. ; АН ГрузССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 35 с.
680917
   Колхозные будни. – Ставрополь, 1955. – 112с.
680918
  Полякова Г.Е. Колхозные доходы и дифференциальная рента. / Г.Е. Полякова. – Х., 1958. – 60с.
680919
  Архипов А.И. Колхозные доходы и их использование / А.И. Архипов. – Москва : Колос, 1966. – 231 с.
680920
  Всесоюзная Колхозные животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
680921
  Шмаков А.А. Колхозные очерки / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1950. – 38с.
680922
  Разуваев А. Колхозные партийные организации в борьбе за урожай / А. Разуваев. – [Москва] : Московский рабочий, 1947. – 42 с.
680923
   Колхозные поля. – М., 1952. – 48с.
680924
  Рускол А.А. Колхозные правоотношения в СССР. / А.А. Рускол. – М., 1960. – 246с.
680925
   Колхозные частушки. – Красноярск
Вып. 1. – 1937. – 101 с.
680926
  Евкин С.П. Колхозные частушки / С.П. Евкин. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 96с.
680927
  Врабцова Е. Колхозные частушки / Е. Врабцова. – Пряшев, 1954. – 227с.
680928
   Колхозные частушки Костромской области. – Кострома, 1957. – 63с.
680929
  Колотинская Е.Н. Колхозный двор (правовые вопросы) : Автореф... канд. юридич.наук: / Колотинская Е.Н.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 12 л.
680930
  Павлов И.В. Колхозный двор и его правовое положение / И.В. Павлов. – М., 1954. – 64с.
680931
  Самофал С.А. Колхозный лесной питомник / С.А. Самофал. – Воронеж, 1936. – 80с.
680932
  Якупов Х.И. КОлхозный лесной питомник. / Х.И. Якупов. – Алма-АТа, 1950. – 40с.
680933
  Санников М.И. Колхозный опыт высокопродуктивного тонкорунного овцеводства / М.И. Санников. – Москва, 1954. – 32с.
680934
  Малинина П.А. Колхозный опыт повышения продуктивности животноводства / П.А. Малинина. – Москва, 1954. – 40с.
680935
   Колхозный путь. – Свердловск, 1952. – 364с.
680936
  Панов А.Г. Колхозный рынок в системе производственных отношений развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панов А.Г.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – л.
680937
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом. наук: / Линийчук Я.У.; МГУ Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Москва, 1962. – 354л.
680938
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом наук: / Линийчук Я.У.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общестевен. наук. – Москва, 1962. – 355-633л. – Бібліогр.:л.1-25
680939
   Колхозный спектакль. – Иваново, 1945. – 36с.
680940
   Колхозный строй. – Л., 1934. – 376с.
680941
   Колхозный театр. – М.-Л., 1942. – 136с.
680942
  Нефедов С. Колхозный университет культуры / С. Нефедов. – Краснодар, 1960. – 34с.
680943
  Ивницкий Н.А. Колхозцентр СССР и РСФСР 1927-1932 гг. (организация, функции, структура) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкий Н.А.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
680944
   Колхозы в 1928 г.. – М.-Л., 1932. – 199с.
680945
   Колхозы в 1930 г.. – М.-Л., 1931. – 263с.
680946
   Колхозы в 1938 году. – М,
3. – 1939. – 188с.
680947
  Гусев П.И. Колхозы в условиях развитого социализма / П.И. Гусев, И.Ф. Суслов. – М, 1984. – 169с.
680948
   Колхозы в экономической системе социализма. – М,, 1974. – 247с.
680949
   Колхозы весной 1931 года. – М.-Л., 1932. – 211с.
680950
   Колхозы во второй сталинской пятилетке : Статистический сборник. – Москва : Госпланиздат, 1939. – 144 с.
680951
   Колхозы Грузии. – Тифлис, 1930. – 156с.
680952
  Арлаускас Пранас Казевич Колхозы и колхозное крестьянство Литвы в 1952-1958 годах : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арлаускас Пранас Казевич ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1978. – 16 с.
680953
  Волков И.М. Колхозы и колхозное крестьянство СССР в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Волков И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1968. – 31л.
680954
  Терентьев М.Л. Колхозы и товарно-денежные отношения / М.Л. Терентьев. – М., 1966. – 64с.
680955
  Висоцкис А.В. Колхозы Литовской ССР научно-технического прогресса /1959-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Висоцкис А.В.; АН ЛитСС. Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – 16л.
680956
   Колхозы РСФСР по данным предваритеьлных итогов сплошного обследования 1929 года. – М., 1930. – 96с.
680957
  Яцков П.И. Колхозы Северо-Кавказского края / П.И. Яцков. – Ростов-на-Дону, 1930. – 130с.
680958
   Колхозы Средневолжского края.. – Самара
11. – 1930. – 143с.
680959
   Колхозы СССР.. – М., 1929. – 80с.
680960
   Колхозы СССР.. – М., 1988. – 223с.
680961
   Колхозы УзССР в цифрах. – Самарканд, 1930. – 115с.
680962
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в 50-е годы / Р.П. Толмачева. – Томск, 1981. – 191с.
680963
  Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны / В.П. Мотревич. – Свердловск, 1990. – 196с.
680964
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы 1946-50 / Р.П. Толмачева. – Томск, 1979. – 221с.
680965
   Колхоозная деревня. – М.-Л., 1950. – 304с.
680966
   Колчак Александр Васильевич -- последние дни жизни. – Барнаул, 1991. – 302с.
680967
  Дорохов П. Колчаківщина / П. Дорохов. – Х.-Одеса, 1930. – 271с.
680968
  Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах / Г.З. Иоффе. – М, 1983. – 294с.
680969
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Москва-Л., 1924. – 258с.
680970
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Куйбышев, 1981. – 336с.
680971
   Колчаковщина.. – Л., 1930. – 240с.
680972
  Гумилев Н.С. Колчан / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 104с.
680973
  Мащенко Л.З. Колчаны нетеровых полусовершенных колец // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються напівдосконалі кільця, сагайдаки яких задовольняють наступну умову кожної вершини виходить одне й те ж число стрілок.
680974
  Білецький В.С. Колчедани / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 132. – ISBN 978-966-02-7304-7
680975
   Колчеданно-полиметалические месторождения Прииртышского района.. – Алма-Ата, 1988. – 248с.
680976
   Колчеданно-полиметаллические месторождения верхнего девона северо-западной части рудного Алтая. – Новосибирск, 1991. – 118с.
680977
  Панкратьев П.В. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент : ФАН, 1971. – 187с.
680978
  Исаханян А.Е. Колчеданное и полиметалическое оруденение Алавердского антиклинория, его перспективы (АрмССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.14 / Исаханян А.Е.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
680979
  Рыбаков С.И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита / С.И. Рыбаков. – Ленинград, 1987. – 266с.
680980
   Колчеданные месторождения Баймакского рудного района.. – М., 1973. – 224с.
680981
   Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – М., 1973. – 255с.
680982
  Ефремов А.В. Колчеданные месторождения западной полосы Калатинского района на Урале / А.В. Ефремов, Е.И. Каминская. – М.Л., 1931. – 62с.
680983
   Колчеданные месторождения зарубежных стран. – Москва : Наука, 1984. – 216с.
680984
  Сопко П.Ф. Колчеданные месторождения Малого Кавказа / П.Ф. Сопко. – Москва : Недра, 1971. – 256с.
680985
   Колчеданные месторождения мира. – Москва : Недра, 1979. – 284с.
680986
   Колчеданные месторождения СССР. – Москва : Наука, 1983. – 222с.
680987
   Колчеданные месторождения Урала = Статьи по геологии и метаморфизму колчеданных месторождений. – Москва : АН СССР, 1950. – 328с.
680988
  Суслов Д.К. Колчеданные месторождения. / Д.К. Суслов, М.И. Меркулов. – М-Л, 1932. – 88с.
680989
   Колшебный козел.. – М., 1976. – 256с.
680990
  Дронников В.П. Колыбель / В.П. Дронников. – Тула : Приокское книжное издательство, 1966. – 56 с.
680991
  Землянский А.Ф. Колыбель / А.Ф. Землянский. – М., 1969. – 95с.
680992
  Хаметова Ханбиче Колыбель : стихи / Ханбиче Хаметова; пер. с лезгин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 79 с.
680993
  Егоров В.Ф. Колыбель / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1982. – 103с.
680994
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Киев : Веселка, 1982. – 144с.
680995
  Батурина Т.М. Колыбель : стихи / Татьяна Батурина. – Волгоград : Ни.-Волж. кн. изд-во, 1982. – 63 с.
680996
  Митрохин В.В. Колыбель / В.В. Митрохин. – М., 1985. – 319с.
680997
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1987. – 173с.
680998
  Каноат Мумин Колыбель Авиценны : поэмы / Каноат Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
680999
  Андреев Андрей Колыбель Будды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 38-45 : фото
681000
  Бенк Т Колыбель ветров : пер. с англ. / Т. Бенк ; под ред. с предисл. и примеч. А.И. Першица. – Москва : Географгиз, 1960. – 198 с., [2] л. ил. : ил., карт. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,