Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
685001
  Нечев П.Н. - матричные описания взаимодействия в системах состоящих из нескольких частиц : Автореф. дис. ... канд. физ. мат.наук : 01.04.16 / Нечев П. Н. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1979. – 10 с.
685002
  Куликов С. "Матёрые волки" или революционеры? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 103-106. – ISSN 0235-7089


  Кто убил Столыпина?
685003
  Сікорська І. "Мати й мачуха в аспекті вивчення народних юридичних звичаїв" (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край" Павла Чубинського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 454-468


  В даній статті зроблено спробу з"ясувати та проаналізувати правові звичаї нашого народу по відношенню до жінки, які стали витоками для формування сучасного цивільного права, зокрема, спадкового та сімейного, що є абсолютно новим та дієвим підходом до ...
685004
  Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 214 л. – Бібліогр.: л. 189-214
685005
  Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
685006
  Дем"янчук А.Л. "Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця XIX - початку XXI століття: іконографія, художні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дем"янчук Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
685007
  Божук Л. "Матір усього українського зорганізованого національного життя" : (до 140-річчя заснування культурно-освітнього товариства "Просвіта") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 145-157. – ISBN 966-628-104-X
685008
   "Матрешка и народный костюм" в музее Матрешки : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8 : Фото
685009
  Гедз В.А. "Матч смерті" та інші ігри команди "Старт": до історіографії проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 18-24. – ISSN 2227-183Х
685010
  Дыба А. "Мать Леси Украинки в 1878 году устроила в Париже выставку старинных орнаментов украинской вышивки" / беседу вела Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 6 октября (№ 182). – С. 10
685011
  Артамонов В.А. "Мать Полтавской баталии" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0321-0626


  Битва між російськими та шведськими військами під білоруським селом Лісове ( Лєсноє ) 28 вересня ( 9 жовтня ) 1708 р.( Північна війна )
685012
   "Мать". – М., 1975. – 263с.
685013
  Форрестер С. "Мать" Горького как литературный источник повести Чуковской "Софья Петровна" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 241-261. – ISSN 0042-8795
685014
  Касторский С.В. "Мать" М. Горького. Творческая история повести / С.В. Касторский. – Л. : Художественная литература, 1940. – 224 с.
685015
  Гринцер П.А. "Махабхарата" и "Рамаяна" / П.А. Гринцер. – Москва, 1970. – 95с.
685016
  Лазарович М.В. "Машерують наші добровольці..." / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 142с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. 6 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
685017
  Нямцу А. "Машина часу" в розвитку сучасної фантастики // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 80-88.
685018
   Матеріали "Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні при АН УРСР" по місту Переяславу-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому району Київської області за 1946 р. // Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – С. 125-172. – ISBN 978-617-7009-26-8
685019
   Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції: Право і лінгвістика / Право і лінгвістика; МВС України. Нац. ун-т внут. справ; Редкол.: В.С.Венедиктов, О.І.Остапенко, Ю.Ф.Прадід. – Сімферополь : Доля. – ISBN 966-8584-44-9
Ч.1. – 2004. – 208с.
685020
   Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції: Психологія особистості безробітного / Психологія особистості безробітного; Мін-во праці і соціальної політики України; АПН Укр., Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; Відп. ред О.В. Киричук та ін. – Київ : Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2006. – 268с.
685021
   Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 7-9 жовтня 2004 р. = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the enyironment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ ; МОіНУ ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол. : Грінченко В.Ф. (відп. ред.), Вижва С.А. (заст. відп. ред.), Кензера О.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 185 с. – 170 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка
685022
   Матеріали 6-ї звітної щорічної студентської наукової конференції: Правова держава очима молодих дослідників / Правова держава очима молодих дослідників; Редкол. М.О.Баймуратов, Б.А.Пережняк, Н.А.Мирошниченко та ін. – Одеса : Юридична література, 2003. – 440с. – ISBN 966-8104-40-4
685023
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.1. – 2005. – 236с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
685024
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.2. – 2005. – 260с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
685025
   Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень; КНУТШ ; редкол.: В.Б. Євтух, В.В. Чепак, Т.С. Кириленко. – Київ : Київський університет, 2006. – 190 с.
685026
   Матеріали 8 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (13-14 лютого 2003 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка; Ред.кол.: П.М.Рабінович, В.М.Косович, А.М.Бойко та ін. – Львів, 2002. – 312 с.
685027
   Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (13-14 лютого 2003 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ред.кол.: П.М. Рабінович, І.Б. Заверуха, А.М. Бойко та ін. – Львів, 2003. – 564 с.
685028
   Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу - 2017" = Materials III International scientific-practical conference "Current technologies of industrial complex - 2017" : Вересень 12, 2017 - Вересень 17, 2017 / М-во освіти і науки України ; АН Вищої освіти України ; НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" [та ін.] ; [відп. за вип.: Ю.Г. Розов]. – Херсон : ХНТУ. – ISBN 978-966-2207-54-5
[вип. 3]. – 2017. – 269, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
685029
  Гондюла В.П. Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань (17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 75. – ISBN 966-693-015-3
685030
   Матеріали III Всеукраїнської науково-творчої конференції з міжнародною участю "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі" : 19 трав. 2015 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. хореогр. спілка України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 184 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
685031
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Студентська молодь в умовах глобалізації" : (м. Дніпро, 21 квіт. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Запоріз. нац. ун-т ; [відп. за вип. проф. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2017. – 163, [1] с. – Деякі ст. фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-22-0
685032
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; редкол.: Садовий М.І. (відп. ред.) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
685033
   Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Ф-т іноземної філолології ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 138 с. – Без тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
685034
   Матеріали VIII Міжнародного науково-практичного форуму "Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених" [Електронний ресурс] : м. Красноармійськ, 31 трав. - 01 черв. 2016 р. / Донецьк. нац. техн. ун-т. – Красноармійськ : Дон НТУ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – На диску напис: 95 - років ДонНТУ. - Назва з етикетки диску. – (Науковий вісник Донецького національного технічного університету ; № 1, 2016 р.)
685035
   Матеріали X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" : Українознавство - наука самопізнання українського народу : 18-20 жовт. 2001 р. / Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства, міжнар. наук.-практ. конф.; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; [редкол.: Кононенко П.П. та ін. ; заг. ред. П.П. Кононенко ; упоряд. і наук. ред. О.Б. Ярошинський]. – Київ : НДІУ, 2001. – 322 с.


  У пр. напис: Шановному і поважному директору Центру Українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка панові Володимиру Сергійчуку з найкращими побажаннями. Оргсектор. 16.05.2002 р. Підпис.
685036
   Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2014" = Proceedings of XII International scientific-practical conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna 2014" : 25-28 берез. 2014 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.]
Ч. 2 : Фізико-математичні науки / [програм. ком.: І.О. Анісімов та ін. ; організац. ком.: С.С. Батарчук (голова) та ін. ]. – 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали XII конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
685037
  Друг О. Матеріали архітектора Павла Альошина в Музеї історії міста Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 70-71. – ISSN 0131-2685
685038
   Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 199, [1] с. – Назва обкл.: Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань. - Також зазнач. дати: 1876-1939. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-693-015-3
685039
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог" : м. Івано-Франківськ, 5-6 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Пед. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 186 с. : табл. – Загол. обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-640-389-9
685040
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: Токовенко О.С. (наук. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – 118, [2] с. : табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8676-80-2
685041
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика", 25-27 листопада 2002 / Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Українська секція міжнар. т-во прав людини. – Київ : Міленіум, 2002. – 424 с. – ISBN 966-8063-22-5
685042
   Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Діалог культур у просторі полікультурного світу" : 9-10 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
685043
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 21-24 вересня, Київ = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; НАНУ ; Держ. геологРед. кол.: В.А. Михайлов, С.А. Вижва, О.В. Кензера, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков та ін.; КНУТШ; НАН України; Держ. геолог. служба України [та ін.] ; [ред. кол. : Михайлов В.А., Вижва С.А. та ін]. – Київ, 2006. – 284 с.
685044
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) запорізька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району" : Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон : Тандем-У, 2002. – 228с. – ISBN 966-7089-59-1
685045
  Іванцова І.В. Матеріали газети "Голос социал-демократа" як джерело з історії боротьби більшовиків України за ленінську політику миру (березень - жовтень 1917 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 64-70. – (Історичні науки ; Вип. 23)
685046
  Перетокін А.Г. Матеріали галузевої преси в дослідженнях професора Володимира Крутікова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 146-151. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
685047
   Матеріали ГІС - Форуму : 13-16 листопада 2000. – Київ, 2000. – 204с.
685048
  Курач Т.М. Матеріали дистанційного зондування землі в ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 64-70


  В статті розглядаються можливості використання матеріалів ДЗЗ в ГІС, дається визначення і основні вимоги до використання ДЗЗ. Характеризується апаратне забезпечення і його параметри, необхідні для повноцінної роботи з матеріалами дистанційного ...
685049
  Зуб Н. Матеріали для історії Азербайджану в архівосховищах Києва та Одеси // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 92-103. – ISBN 978-617-527-162-9
685050
  Клеопов Ю.Д. Матеріали для флори Надазов`я / Ю.Д. Клеопов. – с.
685051
  Желєзняк І.М. Матеріали до "Історико-етимологічного словника топонімів Києва". IV // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 35-44. – ISBN 966-02-3762-6
685052
   Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 356с.
685053
  Дроздовська О. Матеріали до біобліографічного словника українських журналістів, публіцистів, видавців, редакторів (За публікаціями щоденника "Галичанинъ" (Львів, 1893-1913) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 471-492. – ISSN 1561-6224
685054
   Матеріали до біографії А.К. Буцика (До 100-річчя з дня народження) / підготували до друку Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 204-217. – ISBN 978-966-02-4425-2
685055
  Лебедєв А.Г. Матеріали до вивчання біоценозу листяного лісу / А.Г. Лебедєв. – Б.м. – 55с. – Окремий відбиток
685056
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів гуманіт. спец. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. – 662с.
685057
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Тексти, науково-критичні статті: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спеціальн. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 675с. – ISBN 966-594-425-8
685058
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу (від найдавніших часів до раннього і зрілого Середньовіччя) : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. – Київ : Київський університет, 2003. – 139с. – ISBN 966-594-346-4
685059
  Гузь О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 23-41
685060
  Дядищева-Росовецька Матеріали до вивчення старослов"янської мови : для студ. 1 курсу Ін-ту філології спец. "Літературна творчість, українська мова та література, іноземна мова" / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 107, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-164-5
685061
  Сагаровський А.А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-791-3
Вип. 1 : А - Об"ясняться / [Сагаровський А.А. ; відп. ред. Калашник В.С.]. – 2011. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл.
685062
  Пащенко О.М. Матеріали до життєпису = Materials to life history : [мемуар.-публіц. пр.] / Олімпіада Пащенко ; [упоряд., авт. передм. В. Адамський]. – Хмельницький : Мельник А.А., 2012. – 469, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 450-467. – Бібліогр. в прим.: с. 443-449. – ISBN 978-966-8587-90-0
685063
  Балабушевич Т.А. Матеріали до історичної географії України у фондах Російського держвавного військово-історичного архіву // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 64-. – ISSN 1996-5931
685064
  Сурева Н.В. Матеріали до історії дворянських зборів Південної України (остання чверть ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.15-35. – ISBN 966-7089-17-7
685065
  Клименко І.В. Матеріали до історії дитячих періодичних видань "Волошки", "Барвінок", "Весняні хвилі" в 1917-1920-ті рр. (з фондів ІР НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 103-105. – ISBN 978-966-02-7337-5
685066
  Кіндратенко А.М. Матеріали до історії Скитії - України 4 - 5 століть. Походження та дії гунів / А.М. Кіндратенко. – Харків : Просвіта. – ISBN 966-7409-25-2
Книга 2 : Гуни в описі Пріска Панійського. – 2002. – 96с.
685067
  Ролл Я. Матеріали до санітарно-біологічної характеристики р.Десни на дільниці від м. Новгород-Сіверська до м. Остра / Я. Ролл, Ю. Марковський, С. Перваченко, 1936. – С. 33-91. – Окр. відбиток
685068
  Васько Л.М. Матеріали до Словника архівних діячів на сторінках часопису "Архіви України" // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С.196-198
685069
  Піпаш Ю. Матеріали до словника гуцульських говірок Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області / Юрій Піпаш, Борис Галас; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2005. – 266с. – ISBN 966-7400-09-3
685070
  Лозова Н. Матеріали до Словника концептуальної / ідеографічної організації назв суб"єктів культурної діяльності (термінографічна когнітосфера культури та мистецтва) // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 117-128. – ISBN 978-966-489-285-5
685071
   Матеріали до творчої біографії Я.І. Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 441-453. – ISBN 966-02-2554-7
685072
   Матеріали до українського біографічного словника : Короткі біографічні довідки. – Київ. – ISBN 966-02-3784-7(серія; 966-02-3785-5)
Вип. 1 : А. – 2006. – 259 с.
685073
   Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 966-02-3167-9
Вип. 9 (12). – 2010. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685074
   Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 978-96602-6551-6
Вип. 11 (14). – 2012. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685075
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 966-02-3167-9
Вип. 12 (15). – 2013. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685076
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 13 (16). – 2014. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685077
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 15 (18). – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685078
  Сокіл В. Матеріали до української фольклористичної енциклопедії. Вип. 2 / В. Сокіл, О. Бриняк // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 530-579. – ISSN 1028-5091


  Матеріали містять біографічні дані про М.С. Грушевського, П.М. Попова.
685079
  Караваєв В. Матеріали до фавни мурашок лісів в околицях Брянська = Beitrag zur Ameisenfauna der Walder in der Umgegend von Brjansk / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди Фізико-математичного Відділу. Т.ХІІІ, в.1. – Київ : Всеукраїнська АН, 1929. – C.59-63. – Окремий відбиток
685080
  Мойсіенко А. Матеріали до шахового словника української мови (задачні та етюдні теми українських авторів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 115-135. – ISSN 0320-3077


  Вперше друкується українською мовою фрагмент укладенного автором шахового словника.
685081
   Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної енергетики" : 24-26 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип.: В.О. Резнік]. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 137, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. – Бібліогр.в кінці ст. – ISBN 978-966-2207-43-9
685082
  Пагор В. Матеріали з історії вищої медичної освіти в одному з фондів ЦДАВО України (1920-ті рр.) / В. Пагор, О.М. Завальнюк // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 64-73


  У статті окреслено інформаційне наповнення одного з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Виявляється, що енциклопедичні довідки навіть найновіших вітчизняних історичних енциклопедій не відображають усіх ...
685083
   Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 2001. – 448с. – (Навчальні посібники). – ISBN 996-95154-2-4
685084
  Сидорчук Т. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 517-526
685085
   Матеріали з навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" : спеціалізація "Європейська політика". – Київ : [б. в.], 2003. – 138 с. : іл. – Підгот. та видруковано в рамках програми ТЕМПУС. – Бібліогр. в підрядк. прим.
685086
  Капустін К. Матеріали золотоординського та литовського часів з Києва // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2312-9697
685087
  Йовенко Я. Матеріали І. Стешенка у фондовій колекції // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 30-35 : фото. – ISSN 0131-2685
685088
   Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 15 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2016. – 511, [1] с. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7480-14-2
685089
   Матеріали інтелектуального форуму України. – Київ : Логос, 2003. – 76 с. – ISBN 966-581-409-5
685090
   Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених "Актуальні дослідження іноземних мов і літератур" / Актуальні дослідження іноземних мов і літератур; Мін-во освіти і науки України; Донецький нац. ун-тет; Ред.кол.: В.Д.Каліущенко, А.А.Пузік, М.Г.Сенів, Л.А.Мироненко. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 334 с.
685091
  Валанчюс В. Матеріали Міжнародного круглого столу "Гарантії здійснення права власності та йогоо захист в особливих умовах" / В. Валанчюс, Н. Кузнєцова, Р. Майджаник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 8 (192). – С. 2-6
685092
   Матеріали міжнародної конференції / Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення; Ін-т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна"; Керівник проекту І. Солоненко. – Київ : К.І.С., 2003. – 206с. – ISBN 966-8039-25-4
685093
   Матеріали міжнародної конференції (Україна, Київ, 11 квітня 2002 року) / Тероризм і національна безпека України; НАВСУ. Міжвідом. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організов. злочин.; Гол. ред.: Я.Ю.Кондратьєв. – Київ : НАВСУ, 2003. – 276с.
685094
   Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Chernivtsi International Medical Сonference (CIMEC) 2017"1" : м. Чернівці 02-03 черв. 2017 р. / ГО "Буковин. мед. громада" ; ГО "Т-во клін. патологів" ; ГО "Укр.-Пол. мед.-філос. Т-во Polonus Medicus Kievienis" ; [упоряд.: О.В. Бесединська та ін. ; голова ред. ради: Є.Р. Денека ; ред. рада: О.В. Власова та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 47, [1] с. – Ст. англ., укр., рос.
685095
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Григорій Кочур і український переклад; КНУТШ. Нац. акад. держ. податкової служби України. ЛНУ ім. І. Франка; Ред.кол.: О.Чередниченко (голова). – Ірпінь : Перун, 2004. – 280 с. – ISBN 966-569-104-Х
685096
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Азербайджан - Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства", присвяченої 80-річчю Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва / Азербайджан - Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства; Посольство Азербайджан. Республіки в Україні; Республіці Білорусь і Респуб. Молдова; Упор. Агазаде Ф., Гулієв А. – Харків : Форт, 2003. – 208 с. – На тит.арк. назва паралельно укр. та азерб. мовами. – ISBN 966-7097-64-1
685097
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти" : 18-19 квіт. 2014 р. : [збірник доп.] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології ; [редкол.: Федяєва В.Л. та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014. – 207, [1] с. – Текст: укр., рос. пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-91-6
685098
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" = Материалы международной научно-практической конференции "Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций" : 24.10-25.10.2013 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; [редкол.: Ільганаєва В.О. та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 2013. – 248, [15] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. рос. - Текст укр., рос., англ. - Назва обкл.: Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы международной научно-практической конференции, 24-25 октября 2013 г. – Бібліогр. наприкінці ст.
685099
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" = Die Europaisierung der Ukrainischen Juristischen Ausbildung: deutsch-ukrainische Erfahrungen : Київ, 21-22 листоп. 2014 / Федеральне М-во освіти і науки Федератив. Респ. Німеччина, Ун-т ім. Георга Августа М. Геттінгена, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр нім. права, Нім.-укр. правознавчий діалог. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – 142, [1] с. – Дод. тит. арк. нім. - Текст укр., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
685100
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Золтан Баконій і закарпатська школа живопису XX століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдські виміри", м. Ужгород, 2016 р. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 58-122. – ISSN 2520-6419


  "Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдський виміри" - під такою назвою відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена внеску діяча в розвиток образотворчості на Закарпатті й ...
685101
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна), Варшав. технол. ун-т "Варшавська політех." (Польща) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 92, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-75-0
685102
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [редкол.: Бевзенко В.М. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 307, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7178-01-8
685103
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів" : (11 липня 2006 р.) / "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів", міжнар. наук.-практ. конф.; Ін-т Медіа Права ; [за ред.: В.П. Палюка, Т.С. Шевченка ; упоряд. Т.Г. Бондаренко]. – Київ : [Чабаненко Ю.А.], 2007. – 173, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-493-028-1
685104
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2013. – 671, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
685105
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Шимон Голлош - яскравий представник Нодьбанської школи живопису, педагог та художник". До 160-ої річниці від дня народження 22-23 лютого 2017 року // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 10-31. – ISSN 2520-6419
685106
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 10 - 11 жовтня 2001 року) / Туризм у 21 столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості; МОіНУ; Держ. тур. адмін. України; Упор.: Т.С. Пархоменко, С.В. Горський. – Київ : Знання України, 2002. – 560с. – ISBN 966-7999-31-9
685107
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ГІС-Форум 2001, 18 - 20 грудня 2001 р.. – Київ, 2001. – 236с. – На обкл. 5 ГІС форум
685108
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Міжбюджетні відносини центру та регіонів / Міжбюджетні відносини центру та регіонів; Редкол.: П.І.Гайбуцький, В.М.Геєць, В.І.Кравченко та ін. – Київ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-669-113-2
685109
   Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / М-во культури України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
685110
   Матеріали Міжнародної наукової конференції "Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця" : присвяч. 115 річниці від дня народж. видат. економіста, Нобелів. лауреата з економіки 1971 р. : 26-28 трав. 2016 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Університет. Агентство Франкофонії ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 42, [6] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Статті укр., рос., англ., фр. – ISBN 978-966-8177-73-6
685111
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, за сприяння Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАН України [та ін. ; вступ. сл.: Губерський Л.В. ; організац. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с.
685112
   Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" = Abstracts international scientific conference "Unconventional sources of hydrocarbons in Ukraine: exploration, prospects" : 27-29 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України ; М-во екології та природн. ресурсів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С.А. Вижва (відп. ред.), О.М. Карпенко, В.А. Михайлов та ін.]. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – 163, [1] с. : іл., табл. – Статті та зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
685113
   Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [Британська рада в Україні] ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – 769, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
685114
   Матеріали міжрегіональної конференції молодих учених. – Горлівка, 2003. – 232с. – ISBN 966-8469-06-2
685115
   Матеріали наукових заходів : Наук. конф. "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекон. нестабільності : нац. та глобал. виміри ", 26 лют. 2015 р., м. Київ : Круглий стіл "Центри сили" в світовій економіці: конкуренція або співробітництво", 12 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: к.е.н. Хмара М.П., к.е.н. Підчоса О.В., к.е.н. Шкрабалюк Ю.О.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
685116
   Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Гладуш Н.Ф. та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 291, [1] с. : іл. – Ст. укр., фр. та нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
685117
   Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Гладуш Н.Ф. та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 316 с. : табл. – Ст. укр., англ., фр., нім. та ін. – Бібліогр. в кінці ст.
685118
   Матеріали науково-практичної конференції "Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах" / Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах (Київ; 2002); КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2002. – 36с.
685119
   Матеріали науково-практичної конференції "Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування" / Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування", (Київ; 2002); Національний банк України. – Київ, 2002. – 270с.
685120
   Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
685121
   Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) : Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) / Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики); Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, Координаційний Центр громадської ініціативи; Відп. ред. Б.Ковальчук. – Львів : Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, Наукове Товариство ім. Шевченк, 2003. – 416с. – ISBN 966-7155-71-4
685122
   Матеріали науково-технічної конференції "Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні" : [в рамках XI Міжнар. виставкового форуму] "Технології захисту - 2012" / Держ. агентство України з упр. зоною відчуження, Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон" ; [підгот.: Г.О. Жильцова та ін.]. – Київ : КІМ, 2012. – 111, [1] c. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
685123
  Демченко Т. Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарнавського як джерело вивчення культурної спадщини України // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 114-121. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
685124
  Грибанова С. Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 103-111
685125
   Матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції / Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагогічних наук України; Ред. І.Г.Грабар. – Житомир, 2003. – 136с.
685126
   Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці = Proceedings of the first bi-annual conference on Canadian studies, 26-28 February 2010, Chernivtsi / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Богатирець В. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Канадознавство. - На обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
685127
   Матеріали першої, другої та третьої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2008. – 103 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
685128
  Дегтярьов С. Матеріали повітових судів Лівобережної України (характеристика джерела) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело та показати стан збереженості документів цих установ в обласних архівах. In the article are analysis of stuffs of district courts of Ukraine (of the ...
685129
   Матеріали про життя, науково-педагогічну діяльність, наукові дослідження / укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 242-255


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
685130
   Матеріали студентської наукової конференції : 14-15 травня 2003 року. – Чернівці : Рута
Книга 1 : Природничі науки. – 2003. – 759 с.
685131
   Матеріали студентської наукової конференції : 14-15 травня 2003 року. – Чернівці : Рута
Книга 3 : Гуманітарні науки. – 2003. – 696с.
685132
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2005. – 336с.
685133
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2005. – 336 с.
685134
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2004. – 472с.
685135
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2004. – 390с.
685136
   Матеріали та методичні рекомендації до спецкурсів з ідіостилістики. – Київ : Київський університет, 2001. – 45с.
685137
   Матеріали третіх наукових читань : доповіді та матеріали наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. 28 листопада 2003 р. – Київ
Вип. 1. – 2004. – 64 с.
685138
   Матеріали тридцать четвертої наукової Шевченківської конференції : У двох книгах / Наукова Шевченківська конференція; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Ред. кол.В.Л.Смілянська, М.Г.Жулинський, Л.М.Задорожна та ін. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-19-3
Книга перша. – 2003. – 192с.
685139
   Матеріали тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції : У двох книгах / Наукова Шевченківська конференція; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Ред. кол. В.Л.Смілянська, М.Г.Жулинський, Л.М.Задорожна та інші. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-19-3
Книга друга. – 2003. – 264с.
685140
  Берковський В.Г. Матеріали фонду 166 ЦДАВО України як джерело до історії Київського політехнічного інституту (20-30-ті роки XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 13-23


  Розглядаються документи 1920-х - 1930-х рр., що пов"язані з історією КПІ. Саме цей вищий навчальний заклад відіграв одну з провідних ролей у формуванні науково-технічного простору новоствореної Української радянської республіки.
685141
   Матеріали ХІ з"їзду Українського ботанічного товариства : (Харків, 25-27 вересня 2001 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 285с. – ISBN 966-623-132-8
685142
   Матеріали четвертої та п"ятої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2011. – 100 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
685143
   Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закорд. справ України, Посольство України в Болгарії, Фундація "Мати Україна", Укр. неділ. школа ; [упоряд. Антоніна Якімова ; редкол.: А. Ангелова, В. Власенко, Е. Данков та ін.]. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISSN 1314-927Х
685144
  Казанник В.В. Матеріали щодо зимової орнітофауни національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, Н.М. Миленко // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – С. 155-163


  Пирятинський національний природний парк - природоохоронна територія в Україні, в межах Пирятинського району Полтавської області. Розташований у долині річки Удаю.
685145
   Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Житомир, 1954. – 112 с.
685146
   Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; [відп. ред. Микола Кравчук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 243, [1] с. – На обкл.: До 50-ти річчя Тернопільського національного університету. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-199-6
685147
   Матеріали. У двох томах : У двох томах / Міжнародна славістична конференція пам"яті професора Костянтина Трофимовича; Відп.ред.В.Моторний;Львівськ.держ.ун-т.Каф.слов"янськ.філологі .Громадський фонд "Центр Східно-ївроп. – Львів : Літопис. – ISBN 966-7007-08-1
Т. 1. – 1998. – 434с.
685148
   Матеріали. У двох томах / Міжнародна славістична конференція пам"яті професора Костянтина Трофимовича; Львівськ.держ.ун-т.Каф.слов"янськ.філологі .Громадський фонд."Центр Східно-Ївропейських студій". – Львів : Літопис. – ISBN 966-7007-08-1
Т. 2. – 1998. – 406с.
685149
   Матеріалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817-819. – ISBN 966-316-069-1
685150
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 287с.
685151
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 267с.
685152
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 351с.
685153
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 340с.
685154
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 500с.
685155
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 372с.
685156
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1984. – 357с.
685157
  Білецький І.П. Матеріалізм і нелокальність // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 17-20. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
685158
  Туниця Ю. Матеріалізм і реалізм - основа якості освіти й науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Національного лісотехнічного університету України, акад. НАНУ Ю. Туниця.
685159
  Донець А.С. Матеріалізм у філософії Л. Фейєрбаха // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 74-75
685160
  Кононенко Т.П. Матеріалізм французький // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
685161
  Чолпан П.П. Матеріалістична діалектика - науковий метод пізнання в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
685162
  Злотіна М.Л. Матеріалістична діалектика / М.Л. Злотіна. – К., 1958. – 40с.
685163
   Матеріалістична діалектика і актуальні питання суспільної практики та наукового пізнання. – К., 1973. – 287с.
685164
  Колодяжний В.І. Матеріалістична діалектика і еволюційний метод в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
685165
  Косолапов В.В. Матеріалістична діалектика і математичні методи в економіці / В.В. Косолапов. – Київ, 1964. – 106с.
685166
  Волинка Г.І. Матеріалістична діалектика і суспільне життя / Г.І. Волинка. – Київ, 1986. – 157с.
685167
  Храмова В.Л. Матеріалістична діалектика та гносеологічні закономірності переходу від емпіричного до теоретичного в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
685168
   Матеріалістична філософія К. Маркса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 819-822. – ISBN 966-316-069-1
685169
  Бойченко І.В. Матеріалістичне розуміння історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 232-235. – ISBN 966-642-073-2
685170
  Дьогтєв Г.Ф. Матеріалознавство / Г.Ф. Дьогтєв. – К, 1975. – 255с.
685171
   Матеріалознавство. – Львів, 1997. – 109 с.
685172
  Огієнко А.Д. Матеріаломісткість виробництва: шляхи зниження / А.Д. Огієнко. – К., 1990. – 44с.
685173
  Городковъ Б.Н. Матеріалы къ изследованію колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Сибири / Б.Н. Городковъ, 1913. – 14с.
685174
  Киркоръ О.Ф. Матеріалы по вопросу о колебаніяхъ состава ръчной воды : Химическое изслъдованіе воды ръки Роси 1904-1905 гг. / О.Ф. Киркоръ. – Київ, 1907. – 244с.
685175
  Жиляєв І.Б. Матеріальна база вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-966-7909-71-0
685176
  Сенкченко А.В. Матеріальна база дозвілля та її вплив на розвиток культурно-дозвільної діяльності : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.05 / Сенкченко А.В.; Мін.культури Укр.Київ держ.ун-т. – Київ, 1995. – 27л.
685177
  Козак В.Є. Матеріальна база сільскої школи. / В.Є. Козак. – К., 1979. – 155с.
685178
  Овсієнко В.В. Матеріальна відповідальність за невиконання господарських договорів // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
685179
  Московченко М. Матеріальна відповідальність працівника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.73-78. – ISBN 966-667-078-Х
685180
  Гербеда О. Матеріальна відповідальність працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 11-13
685181
  Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.77-80. – ISSN 0132-1331
685182
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за радянським трудовим правом // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
685183
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців. / М.І. Данченко. – К., 1977. – 32с.
685184
  Бондаренко О. Матеріальна відповідальність роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 15-17.
685185
  Невіднича М. Матеріальна відповідальність роботодавця при порушенні права працівника на працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-15-6
685186
  Павлович З.А. Матеріальна відповідальність членів колгоспу / З.А. Павлович. – К., 1976. – 133с.
685187
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність. / М.І. Данченко. – К., 1975. – 62с.
685188
  Розовик О. Матеріальна допомога біженцям з голодуючих районів Поволжя в УСРР у 1921-1925 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1920 р. на Поволжі та південному Уралі почалася засуха, яка тривала до 1923 р. Її наслідки були катастрофічними для сільського господарства Симбірської, Самарської, Саратовської, Царицинської, Оренбурзької губерній. Неврожай був і в інших районах ...
685189
  Шевчук Юлія Матеріальна допомога, службові відрядження... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47. – ISSN 0868-9644
685190
  Кирієнко М.М. Матеріальна заінтересованість і розвиток колгоспного виробництва. / М.М. Кирієнко. – К., 1971. – 152с.
685191
  Ляшенко В.І. Матеріальна заінтересованість у колгоспному виробництві / В.І. Ляшенко. – К, 1966. – 38с.
685192
  Надольська В.В. Матеріальна і духовна культура народів світу : Метод. рекомендації до вивч. норм. курсу "Етнологія" для студ. 1 курсу істор. фак-ту / В.В. Надольська; Волинський держ. у-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 72с.
685193
  Винокур І.С. Матеріальна і духовна культура населення Середнього Подністров"я в першій половині I тисячоліття н. е. / І.С. Винокур. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 42 с.
685194
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 46-63
685195
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 79-96
685196
  Дмитрук І. Матеріальна культура гуцулів у польських етнографічних дослідженнях другої половини XIX - першої половини XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 525-531. – ISBN 978-966-02-5080-2
685197
  Кожолянко Г.К. Матеріальна культура українського населення. : Автореф... Доктор.істор.наук: 07.00.07 / Кожолянко Г.К.; АН Укр. – К, 1992. – 47л.
685198
   Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : колектив. монографія / [Безгін О.І. (керівник) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-2241-13-6
685199
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 - історія України / Роговий В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр. : 34 назв.
685200
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 486 л. + Додатки: л. 438-441. – Бібліогр.: л. 442-486
685201
  Роговий В. Матеріальна підтримка української еміграції в підготовці української національної еліти за кордоном // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 195-201. – ISBN 978-966-171-651-2
685202
  Тищенко В.Г. Матеріальна рецепція іноземного права в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.97-103
685203
  Ковальчук Олена Матеріальна та дисциплінарна відповідальність (9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-48
685204
  Бродель Фернан Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г. Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-045-4
Т. 3 : Час світу. – 1998. – 631с. – Тит. арк. парал. франц. мовою
685205
  Бродель Фернан Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г.Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-7640-4 (т.1); 5-7707-7639-0
Т. 1 : Структура повсякденності: можливе і неможливе. – 1995. – 543с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
685206
  Бродель Фернан Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г.Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-215-5
Т. 2 : Ігри обміну. – 1997. – 585с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
685207
  Лавровська І.Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 7 (155). – С. 35-47
685208
  Сілантьєв О.І. Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 22-29. – ISSN 2074-5354
685209
  Савченко Г. Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.) / Григорій Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-152


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, поповнення його складу та матеріального забезпечення солдатів й офіцерів. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса русской армии, пополнения его состава, ...
685210
  Левицька Н.М. Матеріальне забезпечення викладачів гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянської України (XIX - початку XX ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 4 (52). – С. 34-40. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджено матеріальне становище науково-педагогічних працівників на прикладі Київського університету св. Володимира, Харківського університету, Київських вищих жіночих курсів. Порівнюється матеріальне забезпечення викладачів за дією ...
685211
  Сокирко О.Г. Матеріальне забезпечення Генеральної артилерії Козацького Гетьманату в середені XVII-XVIII ст. // Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / О.А. Алфьоров, О.І. Божко, О.О. Васильєва, Д.С. Вирський, В.В. [та ін.] Грибовський. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – С. 31-41. – ISBN 978-966-8809-52-1
685212
  Кравчук Л.В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю в 1939-1941 р. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 84-87. – ISSN 2076-1554


  Також згадується КДУ ім. Т.Г. Шевченка
685213
  Федорченко О. Матеріальне забезпечення поштово-телеграфних службовців Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічні аспекти дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 22-30. – ISSN 2077-7280
685214
  Палкін Ю.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці / Ю.І. Палкін. – Київ, 1975. – 133с.
685215
  Чулков Т.Г. Матеріальне і моральне стимулювання праці в колгоспах / Т.Г. Чулков. – К, 1974. – 175с.
685216
  Власюк Т.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці в колгоспах / Т.І. Власюк. – Київ
1. – 1989. – 120с.
685217
  Дюбуї Л. Матеріальне право Європейського Союзу = Droit materiel de L"Union Europeenne / Луї Дюбуї, Клод Блюман ; [пер. з фр. Є.Т. Марічева]. – 2-ге вид. – Київ : ІМВ, 2002. – 375, [1] с. – ISBN 2-7076-1257-X
685218
  Чупис О. Матеріальне становище білого духовенства на Лівобережній Україні в XVIII ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 318-319. – ISBN 978-966-623-745-6
685219
  Петренко А. Матеріальне становище парафіяльного духовенства за митрополита Платона (Городецького) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 33-39. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено проблемі матеріального та пенсійного забезпечення православного кліру в Київській єпархії за часів правління митрополита Платона (Городецького). Використана різноманітна джерельна база дає змогу дослідити один із аспектів ...
685220
  Левицька Н.М. Матеріальне становище студентства вузів України наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Історія ; Вип. 56)


  На основі аналізу архівних джерел, а також вивчення наукової літератури і матеріалів періодичних видань зроблено спробу охарактеризувати матеріально-правове становище студентського контингенту України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
685221
  Лицур Н. Матеріальне становище української міської інтелігенції у міжвоєнній Польщі (1921-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5080-2
685222
  Гук М.М. Матеріальне стимулювання в радгоспах і колгоспах. / М.М. Гук. – К, 1967. – 111с.
685223
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання в умовах економічної реформи / А.А. Чухно. – К, 1971. – 207с.
685224
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і підвищення ефективності виробництва // Актуальні проблеми економічноії науки в світлі рішень вересневого Пленуму ЦК КПРС (1965 р.) : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1966. – С.16-27
685225
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і план // Екон. Рад. України, 1966
685226
  Костін Д.Ю. Матеріальне стимулювання трудової діяльності на підприємствах електроенергетики // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 67-69. – ISSN 1729-7206
685227
  Карлова І.О. Матеріальне стимулювання трудової діяльності працівників транспортної галузі України / І.О. Карлова, А.А. Зелена // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
685228
  Венедіктов Сергій Валентинович Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Венедіктов С.В. – Харків, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.169-186
685229
  Нахлік Я. Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в"язниця духа чи прихисток душі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 448-455. – ISBN 978-966-3888-379-3
685230
  Наконечна О.В. Матеріальний артефакт як об"єкт культурологічного дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 88-95
685231
  Назимко Єгор Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 93-98.
685232
  Степанюк А.А. Матеріальний і колізійний методи міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 85-91. – ISSN 0201-7245
685233
  Місієвич С.В. Матеріальні джерела канонічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.23-28. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
685234
  Чухно А.А. Матеріальні і моральні стимули та актуальні проблеми розвитку господарської реформи. Ч.1 // Вчення про мат. та моральні стимули та його здійснення на суч. етапі
685235
  Палкин Ю.І. Матеріальні і моральні стимули у комуністичному будівництві / Ю.І. Палкин. – Київ, 1969. – 48с.
685236
  Зянько В. Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статі виявлено та проаналізовано основні причини низької активності інноваційної підприємницької діяльності в Україні, обґрунтовано необхідність державної фінансової підтримки інноваційного підприємництва, визначено шляхи активізації інноваційної ...
685237
  Забуранна Л.В. Матеріальні потоки підприємств: сутність і особливості / Л.В. Забуранна, О.М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
685238
   Матеріальні ресурси регіону: наявність, облік і аналіз використання. – Чернівці : ЧДУ, 1994. – 41с.
685239
  Михальчишина Л.Г. Матеріальні ресурси та визначення їх складових: обліково-економічний огляд // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 128-131. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
685240
  Пісной І.М. Матеріальні свідки судових реформ // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.7-10


  Історія судових реформ в Україні
685241
  Ніщимна С.О. Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 114-120. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються матеріальні складові бюджетного права. Досліджуються наукові погляди на визначення понять «бюджетна система» та «бюджетний устрій». Підіймається проблема політизації бюджетного права. The article examines the material components ...
685242
  Мартиненко Т.К. Матеріальність світу / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1957. – 51с.
685243
  Буяшенко В.В. Матеріальність як парадигма співбуття : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Буяшенко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
685244
  Шаптала О.С. Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
685245
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х-початок 1930-х рр.) : Автореф. дис. ... канд істор. наук: 07.00.01 / Трубенок О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
685246
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х - початок 1930-х рр.) : Дис. ...канд.історичних наук:07.00.01 / Трубенок Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 208л. + Додатки: л.188-208. – Бібліогр.:л.154-188
685247
  Гордієнко Г. Матеріально-побутове забезпечення інвалідів вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The living conditions of invalids of the Patriotic War (during the war and post-war periods) are investigated in the article. The efficiency of measures taken by the Soviet State aimed at social welfare of invalids, front-line soldiers are analysed. В ...
685248
  Дорошко М.С. Матеріально-побутове забезпечення партійно-радянської номенклатури УСРР в умовах голодомору 1932-1933 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISBN 978-966-581-930-1
685249
  Кошкідько А. Матеріально-побутове становище наукової інтелігенції в 1920-х рр.(за матеріалами "Щоденників" С. Єфремова) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 197-200. – ISBN 978-966-171-795-3
685250
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
685251
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
685252
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
685253
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 200-223
685254
  Калакура В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
685255
  Погрібний І.І. Матеріально-речовинні іменники: проблема лексико-семантичного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 92-99. – (Філологічні науки)
685256
   Матеріально-технічна база агропромислового комплексу : (розвиток та ефективність). – Київ : Урожай, 1985. – 296 с.
685257
  Чухно А.А. Матеріально-технічна база комунізму - вирішальна умова переходу до комунізму / А.А. Чухно, Г Н. Петрович, . – К, 1965. – 43с.
685258
  Самойлик Ю.В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 17-22. – ISSN 2218-1199
685259
  Колішенко Р.О. Матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 230-232. – ISBN 978-966-188-219-4
685260
  Писаренко А. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-45.
685261
  Кінаш І.П. Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки : монографія / І.П. Кінаш ; [М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-257. – ISBN 978-966-694-199-5
685262
  Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням інтернет-технологій // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
685263
  Барков В Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики / В Барков, Н. Прозорова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.294-301. – ISBN 966-73-53-51-Х
685264
  Ховрич С.М. Матеріально–побутові проблеми студентів Наддніпрянської України та спроби їх вирішення (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 37-39. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовані причини та суть головних фінансових та побутових проблем студентів деяких українських вишів, а також досліджені шляхи подолання їх в умовах російського самодержавного режиму наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. У світлі розглядуваної ...
685265
  Кришталь С.П. Матеріально–технічне та фінансове забезпечення робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на початку 1930–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 64-68. – ISSN 2076-1554
685266
  Корчак Н. Матеріально - правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.6-10
685267
  Костишин Р.В. Матеріально фінансове забезпечення передвиборчої агітації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
685268
  Селецький П. Матерії зоряні згустки : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0208-0710
685269
  Рижков В.Л. Матерія і життя. / В.Л. Рижков. – Харків, 1924. – 77с.
685270
  Алєксандрова О.В. Матерія і ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 134-135. – ISBN 966-316-069-1
685271
  Інфельд Л. Матерія і кванти в світлі сучасної науки : пер. з англ. / Л. Інфельд. – Харків : ДНТВУ, 1937. – 208 с.
685272
  Фесенко Д.Я. Матерія і свідомість / Д.Я. Фесенко. – Київ, 1958. – 45 с.
685273
  Кубланов Б.Г. Матерія і свідомітсть / Б.Г. Кубланов. – Львів, 1958. – 63с.
685274
  Скрипник І. Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б.І. Антонича та Б. Шульца // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 190-194. – ISSN 2307-2261
685275
  Ткачук В. Матеріяли до гідрологічної клясифікації грунтів / В. Ткачук. – Київ, 1931. – С.129-160
685276
  Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ століття / М.Є. Слабченко. – К.
2. – 1927. – 278с.
685277
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.1 : Ніна Заглада. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля. – 1929. – 180 с.
685278
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.2. – 1929. – 223 с.
685279
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.3 : Матеріяли до монографії С. Старосілля. – 1931. – 190 с.
685280
   Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857-1933 = Documents for the study of literature and of ideiological trends : Correspondence from American archives 1857-1933. – Нью-Йорк, 1992. – 814с. – (Джерела до новітньої історії України/УВА у США;Заг.ред.Білінський Я. та ін. ; Том 3). – ISBN 0916381064
685281
   Матеріяли до історії українського патріярхального руху (1963-2001) = Towards a history of the Ukrainian Patriarchal movement (1963-2001) / упорядник А. Сороковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 364 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 978-966-395-251-2
685282
   Матеріяли до історії української козаччини. Т. 5 = Acta historica res gestas Kozacorum Ucrainiensium illustrantia / Видані під загальною редакцією Михайла Грушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1911. – Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – С. I-VI, 1-545
685283
   Матеріяли до історії Української церкви : збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963) // Наукові записки Українського вільного університету / Український вільний університет. – Мюнхен ; Рим ; Париж, 1969. – Т. 9/10 (1967/1968) : Матеріяли до історії Української Церкви: збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963). – 387 с.
685284
   Матеріяли до контрольних чисел Шевченківської округи на 1930 - 31 рік. – Черкаси, 1930. – 329с.
685285
   Матеріяли до обрання нових академіків : Постанова РНК УСРР з 16 квітня 1929 р. – Київ : Київ-Друк, 1929


  Конвлют містить: Характеристики кандидатів на академіки ВУАН, подані з доручення особливих комісій (118)
685286
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів / П.М. Попов. – Київ : Друк, 1926. – 137с., [4] с.
685287
   Матеріяли до української діялектології = Specimina Dialectorum Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Пам"ятки мови, I :Два почаївські стародруки: "Книжиця для господарства" (1778) та "Полътика свъцкая" (1770/1790). – 1985
685288
  Курило О.Б. Матеріяли до української діялектології та фольклористики / О. Курило // Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О.Б. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – 135 с. – (Всеукраїнська Академія наук ; № 21 ;(Праці етнографічної комісії))
685289
   Матеріяли Другого Збору Конгресу Українських Hаціоналістів. – Київ : Головний Провід Конгресу Українських Hаціоналістів, 1997. – 360с. – ISBN 966-7060-11-Х
685290
   Матеріяли другої п"ятилітки Київської области. – Вип. 1. – Київ : Укрголовліт № 1614
Промисловість. – 1932. – 148 с. – На правах рукопису
685291
   Матеріяли другої республіканської агрономічної наради. – К.-Х., 1951. – 184с.
685292
  Берладіна К. Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування / К. Берладіна. – Харків, 1927. – [1], С. 390-410, [14] с. – Відбиток: Наукові записки наук.-дослідчої катедри іст. укр. культури, № 6
685293
  Берладіна К. Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування / К. Берладіна. – Харків
Зб. 1, ч. 2 : Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелоней від середини XVII до XX ст. – 1928. – [1], С. 68-106, [19] с. – Табл. LVI-LXV
685294
   Матеріяли і спогади = Materials and memories : Матеріяли до життя студентів українців у високих школах у Варшаві між двома світовими війнами. – Рочестер : Babiuk Enterprises, 1999. – 133c. : іл.
685295
   Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю Української Головної Визвольної Ради. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с. – На обкл.: Українська Головна Визвольна Рада: Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю створення
685296
   Матеріялы до исторіи російскои царославнои місіи въ Повночнои Америцъ водъ року 1896 до 1907 = Материалы к истории Российской православной миссии в Северной Америке с 1896 по 1907 г. – Санкт-Петербург : Премиум Пресс, 2016. – 165, [1] с. – Текст укр., рус., старорус. – Библиогр.: с. 158-163 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906649-27-0
685297
  Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини = Material culture of Lemkos" land / Юліан Бескид. – 2-ге вид, допов. – Торонто : Організація оборони Лемківщини, 1972. – 166 с.
685298
  Савченко Е.М. Матерыали до фауни УРСР. Пластиноатовусы жуки. / Е.М. Савченко. – К., 1938. – 208с.
685299
   Матерыялы да гісторі мануфактуры Беларусі у часы распада феадалізма. – Минск
2. – 1935. – 380с.
685300
  Чуковский К. Матерям о детских журналах. – Санкт-Петербург, 1911. – 103 с.
685301
  Ветюков Владимир Матерь вод: вверх к Тибету : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 40-58 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
685302
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1969. – 140с.
685303
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 64с.
685304
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94с.
685305
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 116с.
685306
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : Повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 157с.
685307
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1985. – 181с.
685308
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Москва : Профиздат, 1986. – 159 с.
685309
  Закруткин В.А. Матерь Человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 470с.
685310
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Москва, 1981. – 463 с.
685311
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Минск, 1987. – 459 с.
685312
   Матерьялы по вопросу об улучшении сельского хозяйства в Одесском уезде. – Одесса : "Славянская тип.", 1888. – 9 с. – Отд.отт.
685313
  Потушняк Ф.М. Мати-земля / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1962. – 239с.
685314
  Поклад Наталка Мати - берегиня // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 17-18 : фото
685315
  Головко А.В. Мати / А.В. Головко : Книгоспілка. – 276с.
685316
  Копиленко О. Мати / О. Копиленко. – Київ, 1929. – 48 с.
685317
  Горький Максим Мати / Горький М. – Львів : ЛІМ, 1933. – 355 с. – (Бібліотечка колгоспника)
685318
  Горький М. Мати / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 368с.
685319
  Головко А. Мати / А. Головко. – Харків; Київ : ДЛВ, 1935. – 315с. – (Б-ка художньої літератури)
685320
  Головко А. Мати / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
685321
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1939. – 248с.
685322
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1940. – 314с.
685323
  Мокрієв Ю.О. Мати / Ю.О. Мокрієв. – Київ ; Харків, 1945. – 77 с.
685324
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1947. – 307с.
685325
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1950. – 260с.
685326
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1952. – 256с.
685327
  Головко А. Мати : Роман / А. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 283с. – (Б-ка українського романа та повісті)
685328
  Бордуляк Т. Мати / Т. Бордуляк. – Львів, 1959. – 48с.
685329
  Горький Максим Мати / Горький М. ; [ Пер. з рос. Маненка І. ; Вступ. ст. : Прожогін В. "Літ. маніфест пролетарської ери" , с. 5-25 ; Дереворити худож. Василенка В. ]. – Київ : Дніпро, 1968. – 403 с. : іл.
685330
  Магера М.Н. Мати : Оповідання та новели / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1971. – 78с.
685331
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1973. – 284с. – (Шкільна б-ка)
685332
  Головко А. Мати : роман / Андрій Головко ; [ред. М.І. Дорошенко]. – Львів : Каменяр, 1978. – 286, [2] с
685333
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1980. – 287с. – (Шкільна б-ка)
685334
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1986. – 260с.
685335
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1986. – 315с.
685336
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Львів : Каменяр, 1986. – 260с. – (Шкільна б-ка)
685337
  Стех Я. Мати "Солідарності" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 23 жовтня (№ 43). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серед загиблих в авіакатострофі польського президентського літака у Смоленську, яким разом із президентом Лехом Качинським летіло 96 державних діячів, була діячка профспілки "Солідарність", українка Анна Валентович.
685338
  Дашвар Л. Мати все / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-14-0917-9
685339
  Дашвар Л. Мати все / Люко Дашвар ; [передм. О. Герасим"юк ; худож. О. Маслов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-14-0917-9
685340
  Симиренко О.І. Мати і дитина / О.І. Симиренко, К.М. Рибкіна. – К., 1949. – 152с.
685341
  Скопенко В.В. Мати і син - ровесники? // Освіта, 2004


  Репліка стосовно статті Н.М. Дем"яненка "Київський класичний і педагогічний університети - ровесники?", опублікованої в "Освіті" (4-11 лютого 2004 р.)
685342
  Завгородній С.О. Мати наша, мати : повісті / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 292 с.
685343
  Габе Д. Мати Парашкева / Д. Габе. – Київ : Веселка, 1974. – 191 с.
685344
  Гриценко А. Мати світло в кінці тунелю // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.10-13


  Міжнародні відносини України з НАТО
685345
  Дмитрій Мати церков руських / Дмитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 08 (152), квітень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
685346
  Дмитрій Мати церков руських / Дмитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 13 (157), липень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
685347
  Дмитрій(Рудюк) Мати церков руських : Продовження. Початок у №№ 7/10 // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 11 (155), червень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
685348
  Любовець Л.Г. Мати чекає листів. / Л.Г. Любовець. – Станіслав, 1962. – 64с.
685349
  Хухашвілі Г.М. Мати, батько і діти / Г.М. Хухашвілі. – К, 1976. – 92с.
685350
   Мати, воїн, трудівниця. – К., 1986. – 189с.
685351
   Мати, подруга, сестра : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1967. – 138 с.
685352
  Головко А. Мати. Пролог до роману "Три брати" / А. Головко. – Харків : Лім, 1933. – 337с.
685353
   Матиане Картлиса. – Тбилиси, 1976. – 101с.
685354
  Верн Ж. Матиас Шандор / Ж. Верн. – Петрозаводск, 1960. – 445 с.
685355
  Верн Ж. Матиас Шандор / Верн Ж. – Горький, 1988. – 380 с.
685356
  Верн Ж. Матиас Шандор : роман / Жюль Верн. – Киев : СВЕНАС, 1991. – 397 с. – ISBN 5-85722-005-X
685357
  Верн Ж. Матиас Шандор. Повести и рассказы : пер. с фр. / Жюль Верн. – Харьков : Фолио ; Неофит, 1993. – 461, [3] с. : ил., портр. – Серия осн. в 1992 г. - Содерж. также: Драма в воздухе ; Зимовка во льдах ; Опыт доктора Окса ; Блеф. – (Серия "Золотой век"). – ISBN 5-7150-0031-9
685358
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – М., 1962. – 343с.
685359
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Л., 1968. – 192с.
685360
  Елин В. Матильда и Наследник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 58-75.
685361
  Бутакова Е. Матильда Кшесинская : больше, чем балет // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 98-117. – ISSN 1819-6268
685362
  Ромм А.Г. Матисс / А.Г. Ромм. – М, 1935. – 72с.
685363
  Алпатов М.В. Матисс / М.В. Алпатов. – Москва, 1969. – 105с.
685364
  Эсколье Р. Матисс / Р. Эсколье. – Л, 1979. – 256с.
685365
  Иличевский А. Матисс : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-93. – ISSN 0130-7673
685366
   Матисс.. – М., 1958. – 126с.
685367
  Поскребышев О.А. Матица / О.А. Поскребышев. – М., 1976. – 109с.
685368
  Фокина О.А. Матица / О.А. Фокина. – М., 1987. – 223с.
685369
   Матишевський Павло Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 441. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
685370
   Матишевський Павло Семенович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 295-298. – ISBN 978-617-573-038-6
685371
  Дукин М. Матіола / М. Дукин. – К., 1960. – 284с.
685372
  Мирний В.С. Матіоли : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1970. – 70 с.
685373
  Закруткін В.О. Матір людська / В.О. Закруткін. – К, 1974. – 128с.
685374
  Савояров Никита МАТКА - 2005 представили хиты сезона : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 68-69 : Фото
685375
  Шемяков Н.Ф. Матнитніе свойства мелких частиц окислов железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Шемяков Н. Ф.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
685376
  Аникин Андрей Матобо пещерный город лысых скал // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 98-105 : фото
685377
  Москалькова Надія Михайлівна Матоди правдоподібного виведення на основі представлення атрибутивних моделей знань в семантичних мерехад : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Москалькова Надія Михайлівна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
685378
  Кузьмін О.Є. Матодика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств : фінанси та кредит / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-65 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
685379
   Маточний фонд плодових та ягідних культур УРСР апробації 1944, 1945, 1946 років. – К.
кн. 1. – 1948. – 102с.
685380
   Матрешка, 1969. – 108с.
685381
   Матрешка из сверхновых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
685382
  Мишев Г. Матриархат. / Г. Мишев. – София, 1971. – 139с.
685383
  Ферруки Надя Матриархат. Власть матерей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 114-125 : фото. – ISSN 1029-5828
685384
  Косвен М.О. Матриархат. История проблемы / М.О. Косвен. – Москва-Ленинград, 1948. – 330с.
685385
  Чигирик І.І. Матрикул як джерело вивчення правового статусу студенства університету Св. Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 116-124. – ISBN 966-614-021-7
685386
  Лисенко Т Матрикули німецьких університетів як джерело для вивчення освітніх студій українських студентів в німецьких університетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється роль матрикулів як джерела для висвітлення студій українських студентів в німецьких університетах в кінці ХVІІ – на початку ХІХ століття. В статье освещает роль матрикулов как источника для освещения студий украинских студентов ...
685387
  Ивановски С. Матрин Нуната / С. Ивановски. – Скопiе, 1979. – 170 с.
685388
  Робертски Матрица-Перематрица / Братья Робертски ; [ пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой ]. – Москва : АСТ ; Люкс, 2005. – 317с. – ISBN 5-17-024908-X
685389
  Орлова В Матрица использования инструментов торгового маркетинга // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 38-47 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
685390
  Раянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
685391
  Мороз Л.Г. Матрица рассеяния в квантовой электродинамике со взаимодействием паули : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1961. – 8л.
685392
  Базь А.И. Матрица реакции для частиц со спином половина : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базь А.И.; АН СССР. – М, 1957. – 11л.
685393
  Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 6-11. – ISSN 1811-542X
685394
   Матрицы. – Ярославль, 1986. – 26с.
685395
  Кабак Геннадий Иосифович Матрицы Грина многозначных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кабак Геннадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
685396
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина общих неоднородных граничных задач для параболических по И.Г. Петровскому систем / С.Д. Ивасишен. – Киев, 1978. – 52с.
685397
  Ивасишен Степан Дмитриевич Матрицы Грина параболических граничных задач : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ивасишен Степан Дмитриевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1981. – 33л.
685398
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – Киев : Вища школа, 1990. – 198 с.
685399
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина полупространственных модельных параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – К, 1976. – 50с.
685400
  Пузик В.В. Матрицы и n-мерные векторные пространства / В.В. Пузик. – Львов, 1967. – 25с.
685401
  Воеводин В.В. Матрицы и вычисления. / В.В. Воеводин, Ю.А. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 318с.
685402
  Сигорский В.П. Матрицы и графы в электронике / В.П. Сигорский. – Москва : Энергия, 1968. – 176 с.
685403
  Абгарян К.А. Матрицы и дифференциальные уравнения : (пособие для аспирантов) / К.А. Абгарян ; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва : [б. и.], 1971. – 280 с.
685404
  Савельев О.А. Матрицы и их приложения / О.А. Савельев. – М, 1969. – 72с.
685405
   Матрицы и квадратные формы. – М, 1990. – 77с.
685406
   Матрицы и определители. – вып.2. – М, 1991. – с.
685407
  Хейфец Александр Яковлевич Матрицы рассеяния и равенство Парсеваля в абстрактной задаче интерполяции : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.01 / Хейфец Александр Яковлевич; Госком СССР по народному образованию, Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького. – Харьков, 1990. – 16л.
685408
  Дамбит Я.Я. Матрицы циклов и разрезов графа и их использование для плоской реализации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Дамбит Я.Я.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 16л.
685409
  Денисова Т. Матриця гербової печатки єпископа Лева Шептицького (1717-17790 // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
685410
  Пузирьова П.В. Матриця ключових стратегій в управління фінансовим потенціалом промислових підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 151-156 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685411
  Решетніченко А.В. Матриця організації Всесвіту: логіко - математичні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 12-20. – ISSN 2077-1800
685412
  Малеєв А. Матриця Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 22


  Її основна мета - змінити усвідомлення реальності, в якій ми живемо.
685413
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Вступ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 290-295. – ISSN 2076-1554
685414
   Матриця свідомості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 2-3


  "Мовна проблема сьогодні - проблема гуманітарної політики теперішньої влади". Серед експертів професор КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів: "Чую одне, а бачу інше".
685415
  Литвиненко К.О. Матриця соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 122-128. – ISSN 2222-4459
685416
  Предборський В.А. Матриця становлення як фактор девіантності національної еліти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 3-6
685417
  Грудзинскас И.И. Матриченые элементы операторов теории атома в случае неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Грудзинскас И.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 14л.
685418
  Процків О.П. Матрична модель інвестиційної привабливості об"єктів приватизації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 37-49
685419
  Юхимчук С.В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
685420
  Савінов О.М. Матрична модель підготовки льотного складу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 41-45
685421
  Степашко В. Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів. // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-29.
685422
  Ярошенко Т.О. Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
685423
  Сирл С. Матричная алгебра в экономике / С. Сирл, У. Гофман. – М, 1974. – 374с.
685424
  Крейдок С. Матричная изоляция: метод исслед. реакционноспособ неорган. частиц / С. Крейдок, А. Хинчклиф. – М., 1978. – 173с.
685425
  Грин Х. Матричная квантовая механика : пер. с англ. / Х. Грин. – Москва : Мир, 1968. – 164 с.
685426
  Кузовлева О.Е. Матричная поликонденсация мочевины формальдегида и полимер-полимерные комплексы на основе этих конденсаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузовлева О.Е.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
685427
  Алексина О.А. Матричная полимеризация ионогенных маномеров и модельные полиэлектролитные комлпексы : Автореф... канд. хим.наук: / Алексина О. А.; МГУ им. Ломоносова, хим. фак-т. – М., 1972. – 18л.
685428
  Колло Т. Матричная производная для многомерной статистики / Т. Колло. – Tartu, 1991. – 155с.
685429
  Гурский Б.А. Матричная формулировка задачи о собственных значениях в методе полностью ортогонализованных волн / Б.А. Гурский. – К., 1978. – 13с.
685430
  Годунов С.К. Матричная экпонента, матрица Грина и условия Лопатинского. / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1983. – 78с.
685431
  Лугачев М.И. Матричная электронная таблица / М.И. Лугачев. – М., 1991. – 35с.
685432
  Борисенко О.А. Матричне біноміальне кодування / О.А. Борисенко, В.В. Петров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуті матричні біноміальні числа, які отримані на основі лінійних біноміальних чисел. Дані числа дають можливість створювати алгоритми обробки і перетворення інформації, які можуть бути використані при побудові швидкодіючих завадостійких ...
685433
  Бондаренко Є.В. Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного дослідження / Є.В. Бондаренко, І.С. Шевченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 9-17. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
685434
  Катаєв Д.С. Матричне управління проектно-операційною діяльністю промислових підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Катаєв Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
685435
  Далєвська Т.А. Матричний метод кластерної оцінки фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 214-222. – ISSN 2306-546X
685436
  Малицький Д. Матричний метод у задачах сейсмології / Д. Малицький, О. Муйла, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено рішення прямої задачі для поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ізотропного середовища з використанням матричного методу. Результати прямої задачі використано для визначення тензора сейсмічного моменту. Показано ...
685437
  Орлова В. Матричний трейд: торговий маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
685438
  Бєлоусова Н.Б. Матричні алгоритми ідентифікації у лінійних системах та аналіз їх стійкості // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 156-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено алгоритм ідентифікації лінійної системи з невідомими матрицями, який оснований на другому методі Ляпунова та використовує спеціальним чином побудовані функції Ляпунова. Отримано формули для настройки параметрів реальної системи за невідомими ...
685439
  Вовк В.М. Матричні економічні моделі / В.М. Вовк. – Львів, 1991. – 58с.
685440
  Дрозд-Корольова Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: Спец. 01.01.06 (алгебра та теорія чисел) / О.Ю. Дрозд-Корольова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 105л. – Бібліогр.: л. 101-105
685441
  Дрозд-Корольова Олена Юріївна Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Дрозд-Корольова О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібл.: 8 назв
685442
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
685443
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Тертична О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 167 л. – Бібліогр.: л. 161-167
685444
  Сташкевич В.І. Матричні і диференціально-матричні методи розв"язання задач математичної фізики. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.02 / Сташкевич В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 14л.
685445
  Луценко Є.О. Матричні ігри з обмеженням на множину стратегій / Є.О. Луценко, С.І. Доценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається матрична гра, в якій в залежності від стану природи один з гравців має обмеження на вибір своїх стратегій. Для даної моделі знайдено оптимальні мішані стратегії гравців. Ключові слова: матрична гра, мішані стратегії, стани ...
685446
  Завальнюк К.С. Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 174-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
685447
  Сербін С. Матричні моделі оцінки ефективності прямоефірного мовлення // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-144
685448
  Михальський Валерій Михайлович Матричні перетворювачі для електропривода (керування, комутація струму) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Михальський В.М.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
685449
  Чопик В.В. Матричні перетворювачі з розширеним діапазоном регулювання вхідного реактивного струму для активної компенсації складових потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Чопик Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
685450
  Рєпіна І.М. Матричні підходи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу підприємства / І.М. Рєпіна, В.Ю. Вострякова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
685451
  Московкин В.М. Матрично-аналитический инструментарий для изучения развития договорно-правовой базы двухстороннего внешнеэкономического сотрудничества (на примере Украины и стран Среднего Востока и Северной Африки) : міжнародні економічні зв"язки / В.М. Московкин, Ю. Бригит, Д.И. Тюпа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 85-93 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
685452
  Величенко В.В. Матрично-геометрические методы в механике с приложениями к задачам робототехники / В.В. Величенко. – Москва : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1988. – 280с.
685453
  Бондаренко Е.В. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира / Е.В. Бондаренко. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-298. – ISBN 978-966-285-115-1
685454
  Горбатюк В.Т. Матричные алгоритмы в исследовании напряженного состояния слоистых сред : Автореф... канд. физ. мта.наук: / Горбатюк В. Т.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
685455
   Матричные алгоритмы в строительной механике стежневых систем. – М, 1980. – 121с.
685456
  Шевляков Ю.А. Матричные алгоритмы в теории упругости неоднородных сред. / Ю.А. Шевляков. – Киев; Одесса, 1977. – 215с.
685457
  Голуб Дж. Матричные вычисления / Дж. Голуб, Ван Лоун. – Москва : Мир, 1999. – 548с. – ISBN 6-03-002406-9
685458
  Райс Д.Р. Матричные вычисления и математическое обеспечение / Д.Р. Райс. – Москва : Мир, 1984. – 264 с.
685459
  Аеревенский Владислав Павлович Матричные дифференциальные управления в базисе алгебр Ли : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук :01.01.0.2 / Аеревенский Владислав Павлович; Деревенский В.П.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 2001. – 29 с.
685460
   Матричные задачи. – Киев, 1977. – 166с.
685461
  Аббас Матричные задачи и представления нильпотентных групп ли : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Аббас А. Али С. ; Мин-во образования Укр. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 4 с.
685462
  Аббас Абид Али Садхан Матричные задачи и представления нильпотентных групп Ли : автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Аббас Абид Али Садхан ; М-во образования Украины, Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 46 л. – Библиогр.:л. 4
685463
  Турчин В.М. Матричные задачи и теория родов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Турчин В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 52л. – Бібліогр.:л.150-152
685464
  Турчин Виктор Михайлович Матричные задачи и теория родов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Турчин Виктор Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 8л.
685465
  Турчин Виктор Михайлович Матричные задачи и теория родов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Турчин Виктор Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – л.
685466
  Абгарян К.А. Матричные и асимптотические методы в теории линейных систем / К.А. Абгарян. – Москва : Наука, 1973. – 431 с. : черт. – Библиогр.: с. 423-427
685467
  Сташкевич Владимир Иванович Матричные и дифференциально-матричные методы решения задач математической физики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сташкевич Владимир Иванович; МП Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 215л. – Бібліогр.:л.176-184
685468
  Волков Ю.А. Матричные и топологичекие методы анализа электронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1975. – 123 с.
685469
   Матричные игры. – Москва, 1961. – 280 с.
685470
  Смагин Ю.Е. Матричные испытания радиоэлектонных устройств с помощью ЭВМ / Ю.Е. Смагин. – Москва : Энергия, 1979. – 152 с.
685471
  Закревский А.Д. Матричные метод синтеза релейных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Закревский А.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-т им.С. – Томск, 1960. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
685472
  Красильников В.Я. Матричные методы анализа электрических цепей / В.Я. Красильников. – Саратов, 1974. – 74 с.
685473
  Бромберг П.В. Матричные методы в теории релейного и импульсного регулировнаия / П.В. Бромберг. – М, 1967. – 323с.
685474
  Полонников Р.И. Матричные методы обработки сигналов / Р.И. Полонников. – Киев : Техніка, 1977. – 136 с.
685475
  Родионов В.В. Матричные методы отыскания кратчайших расстояний : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родионов В. В.; АН СССР Вычисл. центр. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
685476
  Юденко Галина Петровна Матричные методы решения одномерных диффернциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Юденко Галина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 128л. – Бібліогр.:л.115-128
685477
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Избасаров Болат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 20л.
685478
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Избасаров Болат;. – Киев, 1987. – 20 с.
685479
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка. : Дис... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Избасаров Болат; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
685480
  Чехов Л.О. Матричные модели и геометрия пространства модулей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чехов Л.О.; РАН. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 2000. – 22л.
685481
  Зеленцов Б.П. Матричные модели надежности систем / Б.П. Зеленцов. – Новосибирск, 1991. – 109,2с.
685482
  Жафяров А Матричные модели экономики / А Жафяров. – Новосибирск, 1990. – 106с.
685483
  Икрамов Х.Д. Матричные нормы и методы типа Якоби : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Икрамов Х.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 12л.
685484
  Белоногов В.А. Матричные представления в теории конечных групп / В.А. Белоногов. – М, 1976. – 126с.
685485
  Соомер В.Ю. Матричные преобразования почти сходящихся последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Соомер В.Ю.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
685486
  Кун Сунь Юань Матричные процессоры на СБИС / Кун Сунь Юань. – М., 1991. – 672с.
685487
  Морозов И.Д. Матричные расчеты в статистике / И.Д. Морозов. – М., 1983. – 216с.
685488
  Борисюк А.А. Матричные системы отображения информации / А.А. Борисюк. – К, 1980. – 223с.
685489
  Дмитриев С.В. Матричные структуры ЭВМ и управляющих систем. / С.В. Дмитриев. – М., 1977. – 118с.
685490
  Кореневский Даниил Григорьевич Матричные уравнения Сильвестра и устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров (алгебраические критерии) : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.02.01 / Кореневский Даниил Григорьевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1990. – 29л.
685491
  Шестопалов В.П. Матричные уравнения типа свертки в теории дифракции / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 293 с.
685492
  Климык А.У. Матричные элементы и коэффициенты Клебша-Гордана представлений групп / А.У. Климык. – Киев, 1979. – 304с.
685493
  Климык А.У. Матричные элементы и операторы Казимира представлений дискретной серии группы U (p, q) / А.У. Климык. – К., 1979. – 17с.
685494
  Ламбина Е.Н. Матричные элементы неприводимых унитарных представлений группы вращений n-мерного евклидова пространства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ламбина Е.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 10-12
685495
  Павленко О.П. Матричные элементы оператора квадрупельного момента в модели деформированного осциллятора с проектированием. / О.П. Павленко. – К., 1978. – 15с.
685496
  Василевский В.С. Матричные элементы оператора потенциальной энергии на обобщённых гиперсферических функциях / В.С. Василевский. – Київ, 1977. – 36с.
685497
  Самойленко Ю.С. Матричные ядра типа функционалов Вайтмана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Самойленко Ю.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
685498
  Хорн Р. Матричный анализ : Пер. с англ. / Р. Хорн, Ч. Джонсон. – Москва : Мир, 1989. – 655 с. – ISBN 5-03-001042-4
685499
  Московкин В.М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-36. – ISSN 1993-6788
685500
  Молотков Л.А. Матричный метод в теории распространения волн в слоистых упругих и жидких средах / Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1984. – 201 с.
685501
  Сухов Ю.М. Матричный метод для одномерных непрерывных систем квантовой статистической механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.005 / Сухов Ю.М. ; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1970. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
685502
  Чурин С.А. Матричный метод расчета защиты от гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Чурин С.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 8л.
685503
  Цетлин М.Л. Матричный метод синтеза схем и некоторые его приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цетлин М. Л.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 8л.
685504
  Бандман О.Л. Матричный метод синтеза электронных RC-схем. : Автореф... канд. техн.наук: / Бандман О.Л.; Акад. наук СССР. – Новосибирск, 1963. – 17л.
685505
  Даугавет О.К. Матричный прораб и его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Даугавет О.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 6л.
685506
  Семерджян М.А. Матричный процессор ЕС-2345. / М.А. Семерджян, Ж.С. Налбандян. – М., 1984. – 133с.
685507
  Щербак М.Г. Матріархат / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 235. – ISBN 966-642-073-2
685508
  Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 148 арк. – Додатки: арк. 140-148. – Бібліогр.: арк. 127-1039
685509
  Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685510
  Ковалев М.М. Матроиды дискретной оптимизации / М.М. Ковалев. – Минск : Университетское, 1987. – 220 с.
685511
  Петроний Т.А. Матрона из Эфеса / Т.А. Петроний. – Л., 1990. – 10с.
685512
  Кравченко Л.О. Матроніми в сучасних українських говірках // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2012. – С. 118-130. – ISBN 978-966-8825-73-6
685513
  Кельнер Е.И. Матрос - большевик Тимофей Ульянцев / Е.И. Кельнер. – М, 1952. – 48с.
685514
  Гончаренко І.І. Матрос Гайдай : поема / І.І. Гончаренко. – Київ, 1956. – 168 с.
685515
  Гончаренко И. Матрос Гайдай : поєма / И.И. Гончаренко. – Москва, 1960. – 142 с.
685516
  Гончаренко И.И. Матрос Гайдай : поєма / И.И. Гончаренко. – Москва, 1968. – 99 с.
685517
   Матрос Железняк. – М., 1959. – 128с.
685518
  Алтайский К.Н. Матрос Железняк / К.Н. Алтайский. – Москва, 1960. – 382с.
685519
  Амурский И.Е. Матрос Железняков / И.Е. Амурский. – Москва, 1968. – 224с.
685520
  Амурский И.Е. Матрос Железняков / И.Е. Амурский. – Ленинград, 1982. – 220с.
685521
  Георгиевская С. Матрос Капитолина / С. Георгиевская. – М, 1969. – 64с.
685522
  Миксон И.Л. Матрос Кошка : повесть / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 120с.
685523
  Апушкин Я.В. Матрос с "Очакова" : пьеса в одном действии / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1955. – 36с.
685524
  Задубровский С.И. Матрос с броненосца "Чемса" / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1959. – 39с.
685525
  Потороко М.Д. Матрос с мятежного корабля. / М.Д. Потороко. – Алма-Ата, 1967. – 108с.
685526
  Корелин Ф.П. Матрос Хохряков. / Ф.П. Корелин. – М., 1952. – 32с.
685527
  Сікорський Я. Матросова тополя / Я. Сікорський. – Одеса, 1956. – 68с.
685528
  Красовский А.С. Матросская верность / А.С. Красовский. – К., 1972. – 111с.
685529
   Матросская доблесть. – М., 1958. – 295с.
685530
  Батров А.М. Матросская королева / А.М. Батров. – Одесса, 1963. – 300с.
685531
  Красовский А.С. Матросская любовь / А.С. Красовский. – К., 1964. – 119с.
685532
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – М.-Л., 1945. – 146с.
685533
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Горький, 1977. – 206с.
685534
  Плотников А.Н. Матросская слава / А.Н. Плотников. – М., 1977. – 126с.
685535
   Матросская эстрада. – вып. 3. – М., 1960. – 180с.
685536
   Матросская эстрада. – вып. 4. – М., 1961. – 134с.
685537
   Матросская эстрада. – вып. 5. – М., 1963. – 192с.
685538
  Смирнов Н.К. Матросские были / Н.К. Смирнов. – Л., 1971. – 141с.
685539
  Даль В.И. Матросские досуги / В.И. Даль. – М, 1991. – 142с.
685540
  Колесников Л.Т. Матросский комиссар. / Л.Т. Колесников. – Одесса, 1958. – 47с.
685541
  Васин В.А. Матросский хлеб / В.А. Васин. – Баку, 1960. – 40с.
685542
  Кошеида Анатолий Федорович Матросское море / Кошеида Анатолий Федорович. – М., 1959. – 69с.
685543
  Сурнин Я. Матросское сердце / Я. Сурнин. – Хабаровск, 1980. – 128с.
685544
  Ленский А.Н. Матросы / А.Н. Ленский. – Симферополь, 1949. – 56с.
685545
  Вишневский В.В. Матросы / В.В. Вишневский. – Москва, 1955. – 48с.
685546
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1963. – 659с.
685547
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1965. – 624с.
685548
  Зорин В.Н. Матросы / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1978. – 224с.
685549
  Вишневский В.В. Матросы / В.В. Вишневский. – Москва, 1987. – 94с.
685550
  Байсак М.Г. Матросы идут по земле / М.Г. Байсак. – Краснодар, 1982. – 188с.
685551
  Фрей Б. Матросы из Котора / Б. Фрей. – Москва, 1966. – 168 с.
685552
  Голованов К.П. Матросы Наркомпроса / К.П. Голованов. – М., 1974. – 254с.
685553
  Голованов К.П. Матросы Наркомпроса / К.П. Голованов. – М., 1978. – 464с.
685554
  Хесин С.С. Матросы революции / С.С. Хесин. – М., 1958. – 392с.
685555
  Азаров В.Б. Матросы шли первыми / В.Б. Азаров. – Симферополь, 1974. – 208с.
685556
  Преда Марін Матротратці. / Преда Марін. – К., 1967. – 375с.
685557
  Нардіні Стефанія Матрьошка. Історія однієї покоївки, яка викладала літературу : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 51-113. – ISSN 0320-8370
685558
  Мериме П. Маттео Фальконе / П. Мериме. – М., 1978. – 47с.
685559
  Мериме П. Маттео Фальконе : повести и рассказы / Проспер Мериме; [пер. с французского]. – Москва : Ермак, 2004. – 398с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022470-2
685560
  Мериме П. Маттео Фальконе. Таманго / П. Мериме. – Москва, 1985. – 48 с.
685561
  Пальмеджани Франческо Маттиа Баттистини / Пальмеджани Франческо. – М.-Л, 1966. – 179с.
685562
  Серебрякова Г.И. Маттиола. / Г.И. Серебрякова. – М, 1970. – 45с.
685563
   Маттис Анри. Новые книги. Выставка.. – Л., 1974. – 18с.
685564
  Смит А. Мату-Гросу: Последняя девст. земля / А. Смит. – Москва : Мысль, 1977. – 173с.
685565
  Бирчак В. [Бірчак] Матура / Володимир Бирчак. – Львів : Накл. А. Хойнацбкого ; З друк. В.А. Шийковского, 1902. – 52 с.
685566
  Копытин Г. Матушка-водица, светлая вода. / Г. Копытин. – Иркутск, 1981. – 133с.
685567
  Домнин А.М. Матушка-Русь / А.М. Домнин. – Пермь, 1960. – 90 с.
685568
  Домнин А.М. Матушка-Русь / А.М. Домнин. – Пермь, 1975. – 193 с.
685569
  Севастикоглу Г.А. Матушка Марусо. / Г.А. Севастикоглу. – М., 1958. – 30с.
685570
  Ботвинник М.М. Матч-реванш Смыслов-Ботвинник на первенство мира Москва, 1958 г./ / М.М. Ботвинник. – М., 1960. – 136с.
685571
  Онищенко О. Матч-реванш? Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти очолюватиме екс-соратник Д.Табачника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 1, 13


  Від самого свого народження Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перебуває в епіцентрі скандалів. Що й не дивно, — повноваження в нього будуть як у цілого міністерства. Це, фактично, антикорупційне бюро, генпрокуратура і ...
685572
   Матч-турнир в Будапеште. – М., 1950. – 160с.
685573
  Ботвинник М.М. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам / М.М. Ботвинник. – 2-е испр. и доп. – Л.-М., 1941. – 168с.
685574
  Ботвинник М.И. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам / М.И. Ботвинник. – М.-Л., 1947. – 148с.
685575
  Керес П. Матч-турнир на первенство мира по шахматам / П. Керес. – М., 1948. – 332с.
685576
  Ботвинник М.М. Матч Ботвинник-Смыслов на первенство мира /Москва, 1954 г./ / М.М. Ботвинник. – М., 1955. – 120с.
685577
  Ботвинник М.М. Матч Ботвинник - Смыслов на первенство мира /Москва, 1954 г./ / М.М. Ботвинник. – М., 1957. – 120с.
685578
  Рагозин В.В. Матч Ботвинник - Таль / В.В. Рагозин. – М, 1960. – 78с.
685579
   Матч века. Сборная СССР. Сборная избр. шахматистов мира. Сб.. – М., 1971. – 256с.
685580
   Матч Ласкер-Капабланка за первенство в мире в 1921 г.. – Москва, 1923. – 16 с.
685581
   Матч на первенство мира Алехин-Капабланка. Буэнос-Айрес. Сентябрь-ноябрь 1927 года.. – Х., 1927. – 116с.
685582
  Авербах Ю.Л. Матч на первенство мира Карпов-Каспаров / Авербах Ю.Л., Тайманов М.Е. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 238, [2] с., [10] л. ил. : ил.
685583
   Матч на первенство мира: Мерано-81: Сб.. – М., 1982. – 143с.
685584
  Максимов Л.А. Матчинский горный узел: Памиро-Алтай / Л.А. Максимов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 223с.
685585
  Кузнецов М.А. Матшар / М.А. Кузнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 208с.
685586
  Савельев В.Ф. Матырские перекаты / В.Ф. Савельев. – Воронеж, 1973. – 176с.
685587
   Матэ Залка - писатель, генерал, человек. – М, 1968. – 259с.
685588
   Матэ Залка - писатель, генерал, человек. – 2-е доп. – М, 1976. – 272с.
685589
  Гергель Ш. Матэ Залка / Ш. Гергель. – М, 1939. – 45с.
685590
  Гордон Я.И. Матэ Залка : очерк жизни и творчества / Я.И. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1956. – 209с.
685591
   Матэ Залка. – М, 1958. – 20с.
685592
   Матэ Залка = Zalka Mate : Биобиблиогр. указ. – Москва; Будапешт, 1987. – 133с.
685593
  Россиянов О.К. Матэ Залка. Критико-биографический очерк / О.К. Россиянов. – М, 1964. – 259с.
685594
  Бурстын Ц. Матэматычныя працы / Ц. Бурстын. – Менск, 1932. – 76с.
685595
   Матэрыялы да 4 Міжнароднага з"езда славістау. – Минск, 1958. – 68с.
685596
  Бліодухо М.Т. Матэрыялы да геалагічнаго і геамарфалагічнага апісання тэрыторыі БССР / М.Т. Бліодухо. – Менск, 1935. – 38с.
685597
   Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [cкладальнік А.А. Суша ; рэдкал.: А.Е. Далгаполава і ын.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – ISBN 978-985-7125-33-3
Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – 2017. – 290, [1] c., включ. обкл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
685598
   Матэрыялы Першай дыялекталагічнай канферэнци БССР. – Минск, 1950. – 88с.
685599
   Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі "Музей і развіццё гістарычнага краязнайства", прысвечанай 70-годдзю Гродзенскага дзяржайнага гісторыка-археалагічнага музея : 8-9 кастрычніка 1990 г. – Гродна, 1990. – 99 с.
685600
   Матэрыялы сесіі Акадэміі навук Беларускай ССР 1945 г. : па аддзяленню грамадскіх навук. – Мінск : Выдавецтва Акадэмії навук Беларускай ССР, 1948. – 64 с.
685601
  Панин М.М. Матюшенко обещал молчать : Повести и рассказы / М.М. Панин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 303с.
685602
  Панин М.М. Матюшенко обещал молчать : повести, рассказы / М.М. Панин. – Л., 1989. – 493с.
685603
  Московцева Л. Мать-гороиня / Л. Московцева. – Ростов н/Д, 1945. – 46с.
685604
  Лютый В. Мать-и-мачеха = Город в поэзии Дианы Кан // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 247-257. – ISSN 0027-8238
685605
  Сухов Ф.Г. Мать-и-мачеха. / Ф.Г. Сухов. – М, 1989. – 134с.
685606
  Филев А.А. Мать-мачеха / А.А. Филев. – М, 1962. – 366с.
685607
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – М, 1966. – 347с.
685608
  Кикин Д.Б. Мать-мачеха / Д.Б. Кикин. – Москва, 1966. – 76 с.
685609
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – М, 1971. – 487с.
685610
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – Кишинев, 1980. – 607с.
685611
  Черный К.Г. Мать -- Доброе Сердце. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1983. – 301с.
685612
  Голубкова М.Р. Мать -- Печора. / М.Р. Голубкова, Н. Леонтьев. – Архангельск, 1950. – 80с.
685613
   Мать - работница - общественница. – Иваново, 1950. – 60с.
685614
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз. – 536 с. : 1 портр. – На языке хинди
685615
  Горький Максим Мать / Горький М. – б. м. изд. : ГИЗ. – 313 с. – Кн. без тит. л.
685616
  Андерсен Ганс Хрістіан Мать : Сказка Ганса Хpистиана Андеpсена на двадцати двух языках / С поpтpетом автоpа, гpавиpованным на деpеве В. Матэ. – Санкт-Петербург : Издал П. Ганзен ; Типогр. и литогр. С.М. Hиколаева, 1894. – VIII, 144 с. – Тит. аpк. паpал. фp. - Казка "Мати" укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії у пеp. Д.Л. Моpдовця: с. 13-19. - Библиогp. сведения: с. 143-144
685617
   Мать. – Ростов на Дону : Типография Т-ва Донская Речь, 1904. – 11 с.
685618
  Дубнова-Эрлих С.С. Мать : [стихи] / София Дубнова. – [Петроград] : Ц. тип., 1918. – [6] с.
685619
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1935. – 327с.
685620
  Головко А.В. Мать / А.В. Головко. – Москва : Художественная литература, 1936. – 288с.
685621
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1937. – 328с.
685622
  Горький М. Мать / М. Горький. – Калинин, 1939. – 264с.
685623
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1940. – 120с.
685624
  Михалков С.В. Мать / Сергей Михалков ; рис. А. Ермолаева. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 47 с. – Миниатюрное издание. – (Книга за книгой)
685625
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград, 1947. – 475с.
685626
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва, 1947. – 344 с.
685627
  Горький М. Мать / М. Горький. – Куйбышев, 1948. – 300с.
685628
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1948. – 328с.
685629
  Леманис И.К. Мать / И.К. Леманис. – Рига, 1949. – 76с.
685630
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1951. – 311с.
685631
  Горький М. Мать / М. Горький. – Минск, 1953. – 388с.
685632
  Головко А.В. Мать : Роман / А.В. Головко. – Москва : Советский писатель, 1954. – 248с.
685633
  Головко А.В. Мать : Роман / А.В. Головко. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 228с.
685634
  Болтачев Р.Ф. Мать / Р.Ф. Болтачев. – Грозный, 1957. – 30с.
685635
  Кочар Р. Мать / Р. Кочар. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 39 с.
685636
  Накамото Т. Мать / Т. Накамото. – Москва, 1964. – 60с.
685637
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва : Детская литература, 1965. – 382с.
685638
  Леманис И.К. Мать / И.К. Леманис. – Л., 1967. – 47с.
685639
  Горький М. Мать / М. Горький. – Горький, 1968. – 324с.
685640
  Горький М. Мать / М. Горький. – Хабаровск, 1968. – 315с.
685641
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва, 1970. – 246 с. – На языке урду
685642
  Михалков С.В. Мать / С.В. Михалков. – М., 1973. – 47с.
685643
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1975. – 310с.
685644
  Горький М. Мать : повесть / М. Горький. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 320 с.
685645
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1977. – 319с.
685646
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1979. – 320с.
685647
  Дементьев Н.И. Мать / Н.И. Дементьев. – М, 1979. – 15с.
685648
   Мать. – М., 1979. – 203с.
685649
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1982. – 510с.
685650
  Горький М. Мать / М. Горький. – Киев, 1983. – 312с.
685651
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 400с.
685652
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 271с.
685653
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 110с.
685654
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград, 1986. – 318с.
685655
  Тарнавский В. Мать Австрии // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 9. – С. 102-109


  Марія Терезія, єдина жінка на австрійському троні. Правила 40 років. Із династії Габсбургів
685656
  Чандар К. Мать ветров / К. Чандар. – М, 1957. – 350с.
685657
  Мартинсон М. Мать выходит замуж / М. Мартинсон. – М, 1957. – 335с.
685658
  Келс И. Мать Давида С., рожденного 3 июля 1959 года / И. Келс. – М, 1990. – 398с.
685659
  Толстой С.Л. Мать и дед Л.Н.Толстого. / С.Л. Толстой. – М., 1928. – 154с.
685660
  Филипп Ш.Л. Мать и дитя / Ш.Л. Филипп. – М.-Л., 1927. – 153с.
685661
  Архангельский Б.А. Мать и дитя. Школа молодой матери / Б.А. Архангельский, Г.Н. Сперанский. – Москва, 1951. – 172с.
685662
  Архангельский Б.А. Мать и дитя. Школа молодой матери / Б.А. Архангельский, Г.Н. Сперанский. – Москва, 1954. – 172с.
685663
  Толстой А.Н. Мать и дочь / А.Н. Толстой. – М., 1943. – 30с.
685664
  Су Гэн-фу Мать и дочь. / Су Гэн-фу. – М., 1957. – 23с.
685665
  Чавчавадзе И.Г. Мать и сын / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. Б.Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 20 с.
685666
  Ардаматский В.И. Мать и сын / В.И. Ардаматский. – Москва, 1955. – 48с.
685667
   Мать и сын. – М., 1987. – 205с.
685668
  Родичев Н.И. Мать корабля / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 48с.
685669
   Мать Кореи. – Пхеньян, 1973. – 334с.
685670
  Мощева С.А. Мать Лилия / С.А. Мощева. – Алма Ата, 1990. – 174с.
685671
  Колосов С.Н. Мать Мария / С.Н. Колосов, Е.Н. Микулина. – М., 1983. – 80с.
685672
  Микулина Е.Н. Мать Мария : роман : (о Е.Ю. Кузьминой-Караваевой) / Е.Н. Микулина. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 287с.
685673
  Микулина Е.Н. Мать Мария: Роман: (О Е.Ю.Кузьминой-Караваевой). / Е.Н. Микулина. – М., 1983. – 288с.
685674
  Даниленко Михась Мать Марья : повести и рассказы / Даниленко Михась; авториз. пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 232 с.
685675
  Успенская Т. Мать моя - колдунья или шлюха? : Роман / Татьяна Успенская. – Москва : АСТ, Астрель, Люкс, 2005. – 397с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-027693-1
685676
   Мать моя, Беларусь. – Элиста, 1969. – 68с.
685677
  Левитов Н.Д. Мать на жизненном пути человека / Н.Д. Левитов. – М, 1958. – 322с.
685678
  Байрамукова Х. Мать отцов : лирич. репорлаж / Х. Байрамукова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 237 с.
685679
  Моханти Г. Мать Пеми // Чертова Митро : повести, рассказы / К. Собти. – Москва : Известия, 1984. – С. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
685680
  Голубкова М.Р. Мать Печора. / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – Архангельск, 1987. – 416с.
685681
  Иокубонис Г. Мать Пирчюписа. / Г. Иокубонис. – Л-М, 1964. – 32с.
685682
  Афиногенов А.Н. Мать своих детей / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1957. – 71с.
685683
  Танидзаки Д. Мать Сигэмото / Д. Танидзаки. – М, 1984. – 353с.
685684
  Туаев Д. Мать сирот. / Д. Туаев. – М., 1959. – 112с.
685685
  Гулям Х. Мать солдата : рассказ / Х. Гулям; пер. с узб. Р.Бородиной. – Ташкент, 1965. – 17 с.
685686
  Закруткин В.А. Мать сыра земля / В.А. Закруткин. – М, 1970. – 288с.
685687
  Куняев С. Мать сыра земля / С. Куняев. – М, 1988. – 221с.
685688
  Дубинянская Я. Мать Тереза Калькутская: Не святая // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 4-22. – ISSN 1819-6268
685689
  Ганичев Н.Г. Мать уезжает / Н.Г. Ганичев. – Киров, 1962. – 88с.
685690
  Курганов О.И. Мать. / О.И. Курганов, 1942. – 16с.
685691
  Курганов О.И. Мать. / О.И. Курганов. – М., 1944. – 8с.
685692
  Кудимов В. Мать. / В. Кудимов. – Смоленск, 1953. – 94с.
685693
  Михаэлис К. Мать. / К. Михаэлис. – М., 1958. – 327с.
685694
  Островой С.Г. Мать. / С.Г. Островой. – М., 1963. – 28с.
685695
  Головко А.В. Мать. Артем Гармаш / А.В. Головко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 495с.
685696
  Головко А.В. Мать. Артем Гармаш / А.В. Головко. – Москва : Художественная литература, 1968. – 816 с.
685697
  Горький Максим Мать. Дело Артамоновых : [ Романы / Горький М. ; Вступит. ст., с. 5-28 и прим. Бялика Б. ; Илл. Кукрыниксы, Герасимов С. ]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 566 с. : 15 л. илл. – ([ Библиотека всемирной литературы : Литература ХХ века. Т. 148 ; Серия 3 ])
685698
  Якова К. Мать. Драма. / К. Якова. – М., 1959. – 66с.
685699
  Березовский Ф.А. Мать. Повесть / Ф.А. Березовский. – Новосибирск, 1925. – 87с.
685700
  Березовский Ф.А. Мать. Повесть / Ф.А. Березовский. – Новосибирск, 1960. – 86с.
685701
  Грин Э. Мать. Хейно получил винтовку. Месть Пекки / Э. Грин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1959. – 135с.
685702
  Путилов Б.А. Мать: Современ. апокриф. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1991. – 330с.
685703
   Матьериалы по итогам научно-исследовательской работы за 1962 год : Физико-математические науки. – Краснодар, 1963. – 68с.
685704
   МАУ - 15 лет на крыльях успеха // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-19 : фото
685705
   МАУ АМАDEUS. МАУ усиливает стратегию продаж допольнительных услуг вместе с Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
685706
  Коновалов Вячеслав МАУ продали: да здравствует конкуренция! : авиа / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
685707
  Калініченко Олександр МАУ пропагує українську музику // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
685708
   МАУ пунктуальна навіть для британців = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 106 : Іл.
685709
  Будько Євген МАУ. Знову на зльоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 56-58 : фото
685710
  Фоменко Сергей МАУ: гибкость во всем - наш главный приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 24 : фото. – ISSN 1998-8044
685711
  Киплинг Р. Маугли : [пер. с англ.] / Редьярд Киплинг. – Куйбышев, 1957. – 172 с. – (Для мл. и сред. возр.)
685712
  Киплинг Р. Маугли : (из книги Джунглей) / Редьярд Киплинг ; пер. с англ. Н. Дарузес. – Ярославль, 1958. – 151 с. : ил.
685713
  Киплинг Р. Маугли : Повесть-сказка / Р. Киплинг. – М., 1989. – 207с.
685714
  Киплинг Р. Маугли / Редьярд Киплинг // Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье / Кэрролл Льюис. – Москва : Правда, 1991. – С. 387-543. – ISBN 5-253-00258-8
685715
  Киплинг Р. Маугли. / Р. Киплинг. – Новосибирск, 1956. – 168с.
685716
  Киплинг Р. Маугли. / Р. Киплинг. – М., 1965. – 192с.
685717
  Киплинг Р. Маугли. / Р. Киплинг. – Баку, 1987. – 133с.
685718
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка / Р. Киплинг. – Москва, 1982. – 175 с.
685719
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. / Р. Киплинг. – М., 1977. – 192с.
685720
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. / Р. Киплинг. – Саранск, 1988. – 189с.
685721
  Киплинг Р. Маугли: Сказ.повесть. / Р. Киплинг. – М., 1992. – 234с.
685722
  Киплинг Р. Маугли: Сказки. / Р. Киплинг. – Алма-Ата, 1987. – 220с.
685723
  Кіплінг Р. Мауглі / Р. Кіплінг. – К., 1967. – 203с.
685724
  Кіплінг Р. Мауглі = Mowgli / Редьярд Кіплінг ; [пер. з англ. Д.О. Радієнко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2010. – 251, [5] с. – Видання з паралельним текстом. Кн. англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-03-3978-1
685725
  Кіплінг Р. Мауглі та інші оповідання з "Книги Джунглів". / Р. Кіплінг. – К., 1956. – 287с.
685726
  Кіплінг Р Мауглі: Як і чому? / Р Кіплінг. – Київ, 1979. – 272 с.
685727
  Голобородько Я. Маунтінбайк Олега Коцарева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 70-75. – ISSN 0236-1477
685728
   МАУП: первый год второго десятилетия // Персонал : Київ, 2000
685729
  Нестеренко Ю. Мафии рядовой / Ю. Нестеренко. – М., 1990. – 287с.
685730
  Хогарт Э. Мафин и его веселые друзья / Э. Хогарт. – К., 1993. – 125с.
685731
  Абовян С.Б. Мафит-ультрамафитовые интрузивные комплексы офиолитовых поясов Армянской ССР / С.Б. Абовян ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : АН АрмССР, 1981. – 306 с., [1] л. диагр., [21] отд. л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 285-301
685732
  Колосов Л.С. Мафия - концерн преступников / Л.С. Колосов. – Москва : Политиздат, 1976. – 79с.
685733
  Боркин А.С. Мафия / А.С. Боркин, Б.И. Бродский. – М, 1963. – 80с.
685734
  Геллерт Г. Мафия / Г. Геллерт. – М, 1983. – 288с.
685735
  Боровичка В.П. Мафия / В.П. Боровичка. – Киев : Политиздат, 1989. – 395с.
685736
  Безуглов А.А. Мафия / А.А. Безуглов. – М, 1992. – 303с.
685737
   Мафия : Научные основы формирования и функционирования. – Киев. – ISBN 966-7003-05-1
Кн.1. – 1998. – 208с. – Библиогр.:с.202-208
685738
  Николаев В.Д. Мафия : государство в государстве / В.Д. Николаев. – М, 1982. – 102с.
685739
   Мафия без страха и жалости. – М., 1992. – 300с.
685740
  Рески Петра Мафия в Неаполе. Каморра папе Карло : Репортаж / Рески Петра, Мауро, д"Агата // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
685741
  Берхорст Ральф Мафия в Нью-Йорке. Корпорация киллеров // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
685742
  Панталеоне М. Мафия вчера и сегодня / М. Панталеоне. – Москва, 1969. – 303с.
685743
  Аноним Мафия изнутри / Аноним. – Москва, 1991. – 256с.
685744
  Цветов В.Я. Мафия по-японски / В.Я. Цветов. – М., 1985. – 63с.
685745
  Минна Р. Мафия против закона / Минна Р.; пер. с итал. К.А. Антимирова и др. ; под ред. и с вступ. ст.(с. 5-28) Ф.М. Решетникова. – Москва : Прогресс, 1988. – 340 с.
685746
  Александров В. Мафия СС / В. Александров. – Москва, 1984. – 268с.
685747
  Кузьменко В.А. Мафия Элитная / В.А. Кузьменко. – К, 1997. – 240с.
685748
  Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт : Очерки об организованной преступности и политических нравах в США / И.А. Геевский. – Москва : Политиздат, 1980. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
685749
  Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт : Очерки об организованной преступности и политических нравах в США / И.А. Геевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
685750
  Бальзамо У. Мафия: Первые 100 лет. / У. Бальзамо, Д. Карпоци. – М., 1996. – 447с.
685751
  Шаталов М.М. Мафічні дайкові пояси Східно-Європейської платформи : mafic dyke swarms of the East-European platform / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
685752
  Самбук Р.Ф. Мафія-89 : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Український письменник, 1992. – 176 с.
685753
  Штепа П. Мафія / П. Штепа. – Торонто : [б. в.], 1971. – 335 с. : іл. – Показник: с. 331-335. – Бібліогр.: с. 317-330 та в підрядк. прим.
685754
  Пивовар С.Ф. Мафія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 235. – ISBN 966-642-073-2
685755
  Геєвський І.О. Мафія, ЦРУ, Уотергейт : Нариси про організовану злочинність та політичні звичаї у США. Пер. з рос / І.О. Геєвський. – Харків : Прапор, 1985. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
685756
  Решетник М.Д. Мах (Mach) Ернст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 614-616. – ISBN 966-316-069-1
685757
  Бласко Ібаньєс Маха гола. Кров і пісок : романи / Бласко Ібаньєс. – Київ : Дніпро, 1980. – 574с.
685758
  Ушакова Ю. Маха обреченная: (О творчестве испанского художника Ф. Гойи) // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.150-165. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
685759
   Махабхарата. – Ашхабад
1. – 1955. – 184с.
685760
   Махабхарата. – Ашхабад
2. – 1956. – 362с.
685761
   Махабхарата. – Ашхабад
3. – 1957. – 599с.
685762
   Махабхарата. – Ашхабад
4. – 1958. – 677с.
685763
   Махабхарата. – Ч.2. – Ашхабад
5. – 1961. – 400с.
685764
   Махабхарата. – Ашхабад
6. – 1962. – 617с.
685765
   Махабхарата. – Л.
4. – 1967. – 212с.
685766
   Махабхарата. – М., 1969. – 191с.
685767
   Махабхарата. – 2-е изд. – Ашхабад
8. – 1972. – 219с.
685768
   Махабхарата. – Л.
5. – 1976. – 592с.
685769
   Махабхарата : Удьйогапарва или Книга о старании. – Москва : Наука
Кн.5. – 1976. – 592с.
685770
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 7 : Книга о Бхишме. Книга о побоище палицами. Ч.2. – 1981. – 292с.
685771
   Махабхарата. – 2-е изд., Ч.2. – Ашхабад
7. – 1981. – 291с.
685772
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 8 : Книга о нападении на спящих. Книга о женах. – 1982. – 204с.
685773
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
В. 5. Кн 1 : Мокшадхарма (Основа освобождения). – 1983. – 664с.
685774
   Махабхарата. – 2-е изд. – Ашхабад
Кн.2, вып.5. – 1984. – 326с.
685775
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 5 : Нараяния. Кн.2. – 1984. – 328с.
685776
   Махабхарата : Эпизоды из книг. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 3 : Горец. – 1985. – 488с.
685777
   Махабхарата. – Ашхабад
1. – 1986. – 160с.
685778
   Махабхарата : Книга третья. Лесная (Араньякапарва). – Москва : Наука, 1987. – 799с.
685779
   Махабхарата. – Москва : Наука
Кн. 3. – 1987. – 799 с.
685780
   Махабхарата. – 2-е изд., Кн.3. – Ашхабад
6. – 1989. – 582с.
685781
   Махабхарата. – М.
8. – 1990. – 326с.
685782
  Невелева С.Л. Махабхарата / С.Л. Невелева. – Москва, 1991. – 228с.
685783
   Махабхарата Адипарва. – М.-Л.
1. – 1950. – 739с.
685784
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1963. – 200с.
685785
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1964. – 214с.
685786
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1984. – 222с.
685787
   Махабхарата. Рамаяна : [эпические поэмы] : пер. с санскрита. – Москва : Художественная литература, 1974. – 606 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 2 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII)
685788
  Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1982. – 530 с.
685789
  Джумалиев Х. Махамбет Утемисов (1804-1846) / Х. Джумалиев. – Алма-Ата, 1948. – 106 с.
685790
  Шевченко О.О. Маханізм формування і реалізації зовнішньої політики США і СРСР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Шевченко О. О.; КУ. – К., 1995. – 49л.
685791
   Махарбек Туганов : Литературное наследие. – Орджоникидзе, 1977. – 240с.
685792
  Роллан Ромен Махатма Ганди / Роллан Ромен; Авториз. перевод Нины Берберовой. – Ленинград : Петроград, 1924. – 134 с.
685793
  Горев А.В. Махатма Ганди / А.В. Горев. – Москва, 1984. – 319с.
685794
  Горев А.В. Махатма Ганди / А.В. Горев. – М, 1989. – 373с.
685795
  Ганди Мохандас Карамчанд Махатма Ганди : [Избр. тр. : Перевод / Ганди Мохандас Карамчанд; Сост. и авт. предисл., с. 5-44, Василенко В. А.]. – Москва : Изд. дом Ш.Амонашвили, 1998. – 224с. – (Антология гуманной педагогики). – ISBN 5-89147-019-5
685796
   Махатма Ганди // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 8 (106). – С. 84-90
685797
  Роллан Ромен Махатма Ганди (вождь индусских революционеров) / Роллан Ромен; Перевод Е.С. Коц и А.Н. Карасика. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 134 с.
685798
  Намбудирипад Ш Е.М. Махатма Ганди и гандизм / Ш Е.М. Намбудирипад. – М., 1960. – 199с.
685799
  Наливайко С. Махатма Ганді, Гуджарат, Україна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 212-218
685800
  Керимов И.А. Махач : роман / И.А. Керимов. – Москва, 1964. – 248 с.
685801
  Сухочев А.С. Махдум Махиуддин / А.С. Сухочев. – М., 1989. – 149с.
685802
  Икрамов К.А. Махмуд-канатоходец / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1978. – 343с.
685803
  Момрик А.П. Махмуд Кашгарли очима українських орієнталістів (на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 129-135. – ISSN 1682-671Х
685804
  Ковтунович О.В. Махмуд Мухтар / О.В. Ковтунович. – М., 1971. – 55с.
685805
  Али-Заде Махмуд Теймур / Али-Заде. – Москва, 1983. – 182с.
685806
  Агиш Сагит Махмудов / Агиш Сагит. – Москва, 1966. – 215 с.
685807
  Агиш Сагит Махмутов / Агиш Сагит. – Уфа, 1959. – 142 с.
685808
   Махмутов Мирза Исмаилович - яркая звезда на ниве просвещения России / ученики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 125-126. – ISSN 0869-561Х
685809
  Тепер И. Махно / И. Тепер. – К, 1924. – 115с.
685810
  Герасименко К.В. Махно / К.В. Герасименко. – Харьков : Интербук, 1990. – 72 с. – В кн. также: Большевистский переворот/А.И. Деникин. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев). – ISBN 5-7664-0499-9
685811
  Самбук Р. Махно : роман / Р. Самбук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 416 с. – У вид. також: Махно. Остання правда : повість-есе / В. Савельїв. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-05-8
685812
  Савченко В.А. Махно / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 415с. – (Історичне досьє). – ISBN 966-03-3053-7
685813
  Савченко В.А. Махно / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4314-6
685814
  Горак В. Махно, Григор"єв, Тютюнник. Доля трьох отаманів // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 22-35
685815
  Савельїв В. Махно. Остання правда : повість-есе // Махно : роман / Р. Самбук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 241-411с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-05-8
685816
  Лосєв І. Махно: втілення селянської утопії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 45 (313). – С. 19. – ISSN 1996-1561
685817
  Архірейський Д.В. Махновці в Катеринославі: хронологія військової присутності // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 34-46. – ISSN 2409-4137
685818
  Кубанин М. Махновщина : крестьянское движение в стапной Украине в годы гражданской войны / М. Кубанин; Под редакцией М.Н. Покровского ; ИСТПАРТ, История Гражданской войны. – Л : Прибой. – 228 с.
685819
  Верстюк В.Ф. Махновщина: Селянський повстанський руз на Україні (1918-1921) / В.Ф. Верстюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 365с.
685820
  Макаров В.А. Маховые перья / В.А. Макаров. – Омск, 1988. – 285с.
685821
  Ронгов А.П. Махонька: повесть / А.П. Ронгов. – М., 1987. – 108с.
685822
  Бугай С.М. Махорка / С.М. Бугай; Трирічні агрозоотехнічні курси. – Київ-Харків : Держвидавсільгосп. літ-ри УРСР, 1951. – 152с.
685823
  Востоков В. Махорка / В. Востоков. – Воронеж : Воронеж. обл. книгоизд-во, 1951. – 80с.
685824
  Балабаев В.И. Махорка в Мордовии / В.И. Балабаев. – Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1953. – 64с.
685825
  Бугай С.М. Махорка. / С.М. Бугай. – К.-Х., 1951. – 152с.
685826
  Скосырев П.Г. Махтумкули (Фраги) / П.Г. Скосырев. – Л., 1949. – 5-24с.
685827
  Аннанепесов М. Махтумкули и его время / М. Аннанепесов. – Ашхабад, 1984. – 104 с.
685828
   Махтумкули и туркменское искусство: Сб. ст.. – Ашхабад, 1984. – 104 с.
685829
   Махтумкули. (Сб. статей о жизни и творчестве поэта).. – Ашхабад, 1960. – 272 с.
685830
  Тласс Мустафа Маца Сіону / Мустафа Тласс; Пер. з фр., англ. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-445-7
685831
   Мацевитый Юрий Михайлович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 22-24. – ISSN 1562-529Х


  Академик НАН Украины, ученый в области теплофизики и теплоэнергетики.
685832
   Мацуй Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 314 : фото
685833
  Вознічук С.А. Мацуо Басьо - мандрівний посол поезії : урок-подорож. 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 35-36
685834
   Мацуревич Іполит Кіпріанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 408. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
685835
  Кирюшкин В.И. Мачеха / В.И. Кирюшкин. – Пенза, 1959. – 76с.
685836
  Шаймерденов С. Мачеха : повести и рассказы / С. Шаймерденов; переводы. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 195 с.
685837
  Баныкин В.И. Мачеха / В.И. Баныкин. – М, 1984. – 207с.
685838
  Халфина М.Л. Мачеха. / М.Л. Халфина. – М., 1967. – 64с.
685839
  Халфина М.Л. Мачеха. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1975. – 286с.
685840
   Мачихін Федір Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 74-75
685841
   Мачихін Федір Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 147 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
685842
   Мачихін Федір Михайлович (1906-1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 82-83. – ISBN 966-95774-3-5
685843
  Поженян Г.М. Мачты / Г.М. Поженян. – Москва, 1973. – 176 с.
685844
  Неверов И.М. Мачты над степью. / И.М. Неверов. – М., 1977. – 64с.
685845
  Журавлев П.Н. Маша / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1961. – 53с.
685846
  Влащенко Н. Маша Ефросинина:"Мы просто будем погребены под завалами телевизионной дешевки" // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 2 (100). – С. 37-41 : фото: Александр Солт(Линкеквич)
685847
  Гончар О. Маша з Верховини : Оповыдання / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1959. – 115с.
685848
  Рибак А. Маша і Машка : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 11-24. – ISSN 0320-8370
685849
  Серебровская Е.П. Маша Лоза. / Е.П. Серебровская. – Л, 1983. – 672с.
685850
  Серов Н.В. Маша Пуганая. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1967. – 84с.
685851
  Гончар О. Маша с Верховины : Рассказы / О. Гончар; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 223с.
685852
   Машаров Анатолий Михайлович. Выставка произведений. Москва . 1980. Каталог. – М., 1980. – 22с.
685853
  Паламарчук О.Л. Машек Олексій Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 222. – ISSN 2075-437X


  Машек О.А. - викладач (1946), старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
685854
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 75
685855
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 148 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
685856
   Машенцева Людмила Дмитрівна (1929) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 83. – ISBN 966-95774-3-5
685857
  Афіногенов О.Н. Машенька / О.Н. Афіногенов. – Київ, 1953. – 88с.
685858
  Афиногенов А.Н. Машенька / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1966. – 80с.
685859
  Набоков В. Машенька / Владимир Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 192с. – ISBN 978-5-91181-376-5
685860
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – М., 1964. – 95с.
685861
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – М., 1965. – 93с.
685862
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – К., 1966. – 160с.
685863
  Набоков В.В. Машенька: Камера Обскура. / В.В. Набоков. – Саратов, 1989. – 223с.
685864
  Набоков В.В. Машенька: Роман. / В.В. Набоков. – Ростов -на-Дону, 1990. – 574с.
685865
  Набоков В.В. Машенька; Защита Лужина / В.В. Набоков. – М., 1988. – 510с.
685866
  Набоков В.В. Машенька; Лолита: Романы. / В.В. Набоков. – Волгоград, 1990. – 398с.
685867
  Левин М.И. Машина-двигатель. (От водяного колеса до атомного двигателя) / М.И. Левин. – Л., 1957. – 223с.
685868
  Колесникова Нина Сергеевна Машина - ее прошлое, настоящее, будущее : Рек.библиогр.указ.для молодежи / Колесникова Нина Сергеевна. – Москва : Книга, 1980. – 71с.
685869
  Тарнопольский И.Р. Машина "АЛА-ТОО" для обучения и контроля знаний по графике / И.Р. Тарнопольский. – М., 1971. – 34с.
685870
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – М, 1973. – 480с.
685871
  Уэллс Г.Д. Машина времени : Роман. Война миров:Роман. Рассказы / Г.Д. Уэллс. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
685872
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Москва, 1983. – 326с.
685873
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Алма-Ата, 1984. – 255с.
685874
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Элиста, 1987. – 190 с.
685875
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Сыктывкар, 1987. – 285 с.
685876
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Москва : Правда, 1988. – 622с. – (Библиотека фантастики ; Т.17)
685877
  Рябов Сергей Машина времени на обочине цивилизации : аномалия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 70-72 : Фото
685878
  Щеголихин И.П. Машина времени. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
685879
  Уэллс Герберт Машина времени. Остров доктора Моро. Человек-невидимка. Война миров : [романы] : пер. с англ. / Уэллс Герберт; [вступ. статья (с. 5-24) и примеч. Ю. Кагарлицкого ; ил.: В. Юрлов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 479 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 188 ; Серия третья. Литература XX в.)
685880
  Сидорова Наталия Машина Времени. Таллинн : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 94-99 : Фото
685881
   Машина вычислительная электронная персональная "Микроша": Руководство по эксплуатации ЯБЗ.031.092 РЭ. – М., 1991. – 119с.
685882
  Доржелес Р. Машина для прекращения войны / Р. Доржелес, Р. Жинью. – Ленинград. – 163 с.
685883
  Мусійко В.Д. Машина для рекультивації грунтів в зоні ремонту магістральних трубопроводів // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
685884
  Глушков В.М. Машина доказывает / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 62. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 12 : Математика, кибернетика)
685885
  Кондратов А.М. Машина думает за нас / А.М. Кондратов. – Куйбышев, 1966. – 159с.
685886
  Заєць А В. Машина забуття / А В. Заєць. – Київ, 1982. – 128 с.
685887
  Ровенский З.И. Машина и мысль. / З.И. Ровенский. – М., 1960. – 143с.
685888
  Бирюков В Б. Машина и творчество / В Б. Бирюков, И.Б. Гутчин. – М., 1982. – 152с.
685889
  Боголюбов А.Н. Машина и человек / А.Н. Боголюбов. – К., 1970. – 163с.
685890
   Машина играет в шахматы. – Москва, 1983. – 208 с.
685891
  Боголюбов О.М. Машина і людина / О.М. Боголюбов. – Київ, 1969. – 127с.
685892
  Оранский А. Машина помогает думать / А. Оранский. – Минск, 1965. – 83с.
685893
  Успенский В.А. Машина Поста. / В.А. Успенский. – М, 1979. – 95с.
685894
  Успенский В.А. Машина Поста. / В.А. Успенский. – 2-е изд. – М, 1988. – 95с.
685895
  Гандин Л.С. Машина предсказывает погоду / Л.С. Гандин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 171с.
685896
  Головань Е.Т. Машина проникає в таємниці мозку : (Моделювання емоцій) / Е.Т. Головань, В.С. Старинець, Іванов-Муромський. – Киев : Наукова думка, 1965. – 127 с. : ил.
685897
  Прист К. Машина пространства: Науч.-фантаст. роман. / К. Прист. – М., 1979. – 471с.
685898
  Бартель М. Машина смерти : рассказ / Макс Бартель ; пер. с нем. Г. Якобсон. – Моква ; Берлин : "Межрабпром", гос. тип. в аренде Ш. Шейнкер [в Лгр.], 1925. – 63 с. – ([Международны библиотека ; № 3])
685899
  Цлаф В.М. Машина ставит диагноз. / В.М. Цлаф. – Куйбышев, 1977. – 96с.
685900
  Велз Г.Д. Машина часу / Г.Д. Велз. – Одеса, 1929. – 116с.
685901
  Веллс Г. Машина часу : Науково-фантастичні романи / Герберт Веллс; Переклад з анг. М.Іванова, Д.Паламарчука; Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка АНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 479с. – (Б-ка світової літератури). – ISBN 966-03-1965-7
685902
   Машина электронная вычислительная М-222, 1974
685903
  Слонимский М.Л. Машина Эмери / М.Л. Слонимский. – Л, 1924. – 141с.
685904
  Московичи Серж Машина, творящая богов = La machine a faire des dieux / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой, Г.Г. Дилигенского; Научн.ред. А.И. Донцов. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 560с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-086-0
685905
   Машина. Ее прошлое, настоящее и будущее.. – М., 1959. – 509с.
685906
  Іваненко Л.М. Машини-наші друзі і співрозмовники / Л.М. Іваненко. – Київ, 1968. – 215с.
685907
  Івахненко О.Г. Машини починають мислити / О.Г. Івахненко, Ю.П. Зайченко. – К, 1967. – 96с.
685908
   Машини та обладнання для видобування нафти і газу : довідк. посібник / [Світлицький В.М., Кривуля С.В., Матвієнко А.М., Коцаба В.І. ; ред.: Василенко С.В. та ін.] ; Публ. акціонер. т-во "Укргазвидобування" ; Укр НДІ природ. газів. – Харків : Міська друкарня, 2014. – 351 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 350-351. – ISBN 978-617-619-151-3
685909
  Федорович Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посібник / Я.Т. Федорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 343, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 341-343. – ISBN 978-966-694-231-2
685910
  Пархоменко П.П. Машинизация процессов анализа устройств релейного действия. : Автореф... Канд.техн.наук: / Пархоменко П.П.; Акад.наук СССР.Ин-т автоматики и телемеханики. – М, 1959. – 16л.
685911
  Исакович Е.А. Машинизация учета : практическое руководство / Е.А. Исакович. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 361 с.
685912
  Петровский И. Машинизация экспедирования печати / И. Петровский. – М., 1937. – 94с.
685913
  Любарец М И. Машинист отсадочных машин / М И. Любарец, . – М., 1961. – 56с.
685914
  Смилянский Л. Машинисты : Повесть / Л. Смилянский; Пер. с укр. Б. Турганова. – Москва; Ленинград : ЗиФ, 1930. – 94с.
685915
  Сахнин А Я Машинисты / А Я Сахнин. – М., 1976. – 303с.
685916
  Лысенко Л.М. Машинисты уходят в рейс. / Л.М. Лысенко. – Ташкент, 1973. – 108с.
685917
   Машинізація обліку / Я. Анциферова, Ц. Беглярова, О. Кругликова, О. Ліберман, Р. Талалай, М. Ярмоленко; Я. Анциферова та ін. ; під ред. О. Лібермана ; Ін-т раціоналізації управління НК РСІ УСРР. – Харків : Господарство України, 1933. – 226 с. : іл., табл.
685918
  Лазарева М. Машинізація як фактор відчуження (у працях Дж. Кігана, Г. Маркузе та Х.Ортеги-і-Гасета) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76-81. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
685919
  Смілянський Л. Машиністи : Повість / Л. Смілянський. – Київ : Маса, 1930. – 163с.
685920
  Кудіна О.В. Машинна лінгвістика рідною мовою // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 134-139


  У статті розповідається про історію та сучасний період розвитку машинної лінгвістики. Розглядаються проблеми машинного перекладу в Україні, насамперед, переважання в інформаційній галузі іноземних мов над рідною. This article tells us about the ...
685921
  Твердохліб М.Г. Машинна обробка економічної інформації / М.Г. Твердохліб. – Київ : Техніка, 1968. – 370 с.
685922
  Барановский М.Т. Машинна обробка інформації у сільському господарстві / М.Т. Барановский. – К., 1976. – 287с.
685923
  Кміцікевич Л.С. Машинна обробка статистичної інформації. / Л.С. Кміцікевич. – Львів, 1977. – 88с.
685924
  Беркасова И.П. Машинная ажурная вышивка - Уфа / И.П. Беркасова. – Башк, 1989. – 87с.
685925
  Акушский И.Я. Машинная арифметика в остаточных классах / И.Я. Акушский. – Москва, 1968. – 440с.
685926
   Машинная геометрия и графика. – М., 1990. – 48с.
685927
  Зозулевич Д.М. Машинная графика / Д.М. Зозулевич. – Москва : Машиностроение, 1976. – 240 с.
685928
  Передерий А.И. Машинная графика / А.И. Передерий. – Днепропетровск, 1988. – 79с.
685929
  Рубин В.И. Машинная графика в задачах геометрического моделирования на ЭВМ. / В.И. Рубин, М.И. Мавлянова. – Ташкент, 1988. – 79с.
685930
  Куценко Л.Н. Машинная графика в задачах проекционной природы / Л.Н. Куценко. – М., 1990. – 47с.
685931
  Егоров М.И. Машинная графика в ОС ЕС / М.И. Егоров. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 159с.
685932
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И. Гардан, М. Люка. – Москва : Мир, 1987. – 269с.
685933
  Принс М.Д. Машинная графика и автоматизация проектирования. / М.Д. Принс. – Москва : Советское радио, 1975. – 232 с.
685934
   Машинная графика и геометрия. – М., 1991. – 46с.
685935
   Машинная графика и ее приложения. – Новосибирск, 1983. – 139с.
685936
   Машинная графика и ее применение. – Новосибирск, 1973. – 124с.
685937
   Машинная графика и ее применение. – Новосибирск, 1979. – 137с.
685938
   Машинная графика и обработка изображений в задачах нефтяной геологии. – Л., 1986. – 94с.
685939
  Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах / Л. Аммерал; Пер. с англ. Львова В.Л. – Москва : Сол Систем, 1992. – 232 с. – (Машинная графика на языке Си). – ISBN 5-85316-002-8
685940
  Юлдашев У. Машинная графика на цепных кодах / У. Юлдашев. – Ташкент, 1985. – 52с.
685941
  Яковлев Е.И. Машинная имитация / Е.И. Яковлев. – М, 1975. – 158с.
685942
  Ососков Г.А. Машинная математика (в планировании эксперимента) / Г.А. Ососков. – Москва, 1966. – 32с.
685943
  Зайцев Н.Г. Машинная обработка информации в производственном объединении / Н.Г. Зайцев. – К., 1986. – 150с.
685944
  Литвиненко А.Ф. Машинная обработка информации в финансово-кредитной системе / А.Ф. Литвиненко. – М., 1979. – 56с.
685945
   Машинная обработка информации и управление производством. – М., 1976. – 112с.
685946
  Сендзюк М.А. Машинная обработка информации по планированию на промышленных предприятиях и объединениях / М.А. Сендзюк, Н.И. Татарчук. – К., 1980. – 109с.
685947
  Паттахов А.Х. Машинная обработка информации по технической подготовке производства / А.Х. Паттахов, С.А. Новосардова. – Ташкент, 1982. – 64с.
685948
  Волков С.И. Машинная обработка информации по учету затрат на производство / С.И. Волков, Г.В. Головина. – Москва, 1973. – 136с.
685949
  Кукла В.Г. Машинная обработка результатов контроля текущей успеваемости студентов / В.Г. Кукла. – Москва, 1972. – 18 с.
685950
  Шураков В.В. Машинная обработка статистической отчетности. / В.В. Шураков. – М, 1977. – 224с.
685951
  Ахметова К.И. Машинная обработка учетно-плановых данных / К.И. Ахметова. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
685952
  Рашитов Р.С. Машинная обработка учетно-статистической информации / Р.С. Рашитов. – Ленинград, 1979. – 208с.
685953
  Шуваев Н.С. Машинная обработка учетной информации в учреждениях Стройбанка СССР. / Н.С. Шуваев. – М., 1980. – 96с.
685954
   Машинная обработка экономических данных и методика преподавания. – М., 1972. – 208с.
685955
   Машинная обработка экономической информации. – М., 1978. – 175с.
685956
  Иваненко И.Н. Машинная обработка экономической информации / И.Н. Иваненко, Л.М. Протопопов. – Л., 1988. – 50с.
685957
   Машинная обработка экономической информации в Госбанке. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 238 с.
685958
  Костикова Г.А. Машинная обработка экономической информации в народном хозяйстве / Г.А. Костикова. – М., 1979. – 224с.
685959
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации в промышленности / Н.Г. Твердохлеб. – М., 1974. – 254с.
685960
  Исаков В.И. Машинная обработка экономической информации в промышленности : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет" / Исаков В.И., Рожнов В.С. – Москва : Статистика, 1977. – 359 с.
685961
  Волков С.И. Машинная обработка экономической информации в промышленности / С.И. Волков, А.Н. Романов. – Москва, 1978. – 352с.
685962
  Исаков В.И. Машинная обработка экономической информации в промышленности / В.И. Исаков. – М, 1980. – 320с.
685963
  Жученко В.Я. и др. Машинная обработка экономической информации в сельском хозяйстве / В.Я. и др. Жученко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 424с.
685964
  Космина Р.М. Машинная обработка экономической информации в торговле: (Учеб. пособие для торг. вузов). / Р.М. Космина. – М., 1980. – 246с.
685965
   Машинная обработка экономической информации в финансово-кредитной системе. – М., 1977. – 136с.
685966
  Троняк А.Р. Машинная обработка экономической информации в финансово-кредитной системе / А.Р. Троняк, Н.А. Конанов. – Л., 1985. – 33с.
685967
  Исаков В.И. Машинная обработка экономической информации и расчетов в торговле / В.И. Исаков, М.Я. Розенберг. – М, 1974. – 191с.
685968
  Гильде Э.К. Машинная обработка экономической информации и расчётов в торговле / Э.К. Гильде. – Минск, 1976. – 334с.
685969
  Гильде Э.К. Машинная обработка экономической информации и расчётов в торговле / Э.К. Гильде. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 333с.
685970
  Ратмиров Ю.А. Машинная обработка экономической информации по труду / Ю.А. Ратмиров, Б.Л. Гордон. – М, 1980. – 288с.
685971
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации промышленных предприятий / Н.Г. Твердохлеб. – Москва : Статистика, 1971. – 495 с.
685972
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации промышленных предприятий / Н.Г. Твердохлеб. – М., 1975. – 375с.
685973
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации промышленных предприятий и объединений / Н.Г. Твердохлеб. – Москва : Статистика, 1979. – 294 с.
685974
  Рожнов В.С. Машинная обработка экономической информации. / В.С. Рожнов, В.П. Косарев. – М, 1979. – 191с.
685975
  Рожнов В.С. Машинная обработка экономической информации. / В.С. Рожнов, В.П. Косарев. – М, 1983. – 214с.
685976
   Машинная обратотка информации в финансово-кредитной системе / Рожнов В.С. – М., 1981. – 336с.
685977
   Машинная оптимизация электронных узлов РЭА. – Москва, 1978. – 192 с.
685978
  Носов Ю.Р. Машинная память / Ю.Р. Носов. – М, 1987. – 61с.
685979
   Машинная стенография : (учеб. пособие). – Москва : Совет. наука, 1951. – 272 с. : ил.
685980
  Загребаева А.А. Машинне в"язання: сучасні моделі / А.А. Загребаева. – Київ, 1976. – 84с.
685981
  Михайлов В.П. Машинное (основное) время при фрезеровании спиральных канавок / В.П. Михайлов. – С. 73-89. – Отд. оттиск
685982
  Селютин В.А. Машинное конструирование электронных устройств / В.А. Селютин. – Москва, 1977. – 383 с.
685983
   Машинное моделирование. – М., 1979. – 179с.
685984
  Фидельман В.Р. Машинное моделирование атомного механизма диффузии в металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фидельман В.Р.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1978. – л.
685985
  Румянцев М.К. Машинное моделирование единиц речи: на мат. кит. яз. / М.К. Румянцев. – М., 1990. – 270с.
685986
   Машинное моделирование при исследовании материалов. Моделирование на ЭВМ дефектов кристалл. решетки. – М., 1974. – 414с.
685987
  Гарасымив И.И. Машинное моделирование радиоэлектронных и электротехнических устройств / И.И. Гарасымив, Б.А. Мандзий, О.И. Фелыштын. – Львов, 1991. – 133 с.
685988
   Машинное моделирование физических процессов в электротехнических устройствах. – Киев, 1988. – 175 с.
685989
  Сальникова Л.П. Машинное моделирование электростатических полей в фокусирующих периодических системах с тонкими электродами / Л.П. Сальникова. – Харьков, 1978. – 38с.
685990
  Флетчер Сет Машинное обучение // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 83-86. – ISSN 0208-0621


  Школы и университеты осваивают технологию, которая приспосабливает образовательный контент к уровню способностей учеников и студентов и вытесняет педагога-лектора из учебной аудитории за ненужностью. Но хорошо ли это?
685991
  Файн В.С. Машинное понимание текстов с ошибками / В.С. Файн, Л.И. Рубанов. – Москва : Наука, 1991. – 151с.
685992
   Машинное проектирование в учебном процессе вуза. – М., 1975. – 16с.
685993
  Гупта К. Машинное проектирование СВЧ устройств / К. Гупта, Р. Гардж, Р. Чадха. – Москва, 1987. – 429 с.
685994
   Машинное проектирование систем управления. Подходы, методы, реализация и внедрение. – Минск, 1984. – 174с.
685995
   Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. – Москва, 1977. – 256 с.
685996
   Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. – Москва, 1984. – 237 с.
685997
   Машинное проектирование цифровых автоматов. – Челябинск, 1977. – 79с.
685998
  Ильин В.Н. Машинное проектирование электронных схем / В.Н. Ильин. – Москва, 1972. – 280 с.
685999
  Фидлер Дж.К. Машинное проектирование электронных схем / Дж.К. Фидлер, К. Найтингейл. – Москва : Высшая школа, 1985. – 216 с.
686000
  Потемкин В.Г. Машинное проектирование: мат. описание динам. систем в пространстве состояний. Уч. пособие. / В.Г. Потемкин. – М., 1978. – 79с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,