Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
685001
  Куля Ю.Е. Методи збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Куля Юлія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
685002
  Стеняшин А.Ю. Методи зборки прикладних систем з функціональних та інтерфейсних об"єктів зі стандартними та згенерованими даними : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стеняшин Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 125 арк. – Бібліогр.: арк. 119-125
685003
  Стеняшин А.Ю. Методи зборки прикладних систем з функціональних та інтерфейсних об"єктів зі стандартними та згенерованими даними : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стеняшин Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
685004
  Каменська Т.О. Методи збору аудиторських доказів службою внутрішнього аудита // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 63-70. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
685005
  Козел Г. Методи звукової стенографії, засновані на перетвореннях фур"є // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 321-328 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685006
  Шпонтак І.М. Методи зниження шумового навантаження на природне середовище // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-31 : рис.
685007
  Бережна Ольга Володимирівна Методи і алгоритми адаптивного рівноважного кодування для інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бережна О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2002. – 19 с.
685008
  Артамонов Є.Б. Методи і алгоритми діагностування стану ділянок теплових мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артамонов Є.Б. ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
685009
  Файсал Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Файсал М.Е. Сардієх. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
685010
  Фаді Талал Ахмед Аль-Келані Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп"ютерних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Фаді Аль-Келані.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
685011
  Аль Матарнех Рамі Методи і алгоритми оцінки тестопридатності цифрових пристроїв на етапі проектування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.12 / Аль Матарнех Рамі; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 16л.
685012
  Погребенник Володимир Дмитрович Методи і вимірювальні системи оперативного визначення інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Погребенник В.Д.; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ. – Львів, 2002. – 36 с.
685013
  Лук"янченко Н.Д. Методи і досвід удосконалення оплати праці у галузях економіки України / Н.Д. Лук"янченко, В.М. Пастушенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 60-63. – ISBN 966-614-021-7
685014
  Сотникова Т. Методи і завдання наукового дослідження // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 200-205
685015
  Кісь Я.П. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах / Я.П. Кісь, В.М. Теселюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 174-182 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
685016
  Палагіна О.А. Методи і засоби автоматизованого постпроектування при будівництві складних енергетичних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Палагіна О.А.; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архіт. – К., 1997. – 19л.
685017
  Таянов Сергій Анатолійович Методи і засоби адаптивної обробки випадкових локально-нестаціонарних імпульсних потоків для автоматизації досліджень : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Таянов Сергій Анатолійович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
685018
  Тарік Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тарік(Мох"д Тайсір) ; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685019
  Холоша Олександр Олександрович Методи і засоби аналізу якості деяких алгоритмів криптографічного захисту інформації : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.03 / Холоша Олександр Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 17л.
685020
  Огородник К.В. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Огородник К.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
685021
  Іленков Анджей Романович Методи і засоби відбору вимірювальної інформації для автоматизованних систем виготовлення магнітодіелектричних запам"ятовувальних середовищ : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.04 / Іленков Анджей Романович; НАН України. Фізико-математичний ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 22л.
685022
  Подчашинський Ю.О. Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.01 / Подчашинський Ю.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2002. – 19 с.
685023
  Коженевский С.Р. Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.05 / Коженевский С.Р.; Сергій Романович Коженевський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 31 назва
685024
  Дичка Іван Андрійович Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу графічнокодованої інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.13 / Дичка І.А.; Національний технічний університет. КПІ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв.
685025
  Буханцов С.М. Методи і засоби ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.03 - математ. та програм. забезпеч. обчислювальних машин і систем / Буханцов С.М. ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
685026
  Яцишин В.В. Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Яцишин В.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685027
  Базелева Н.А. Методи і засоби захисту від корозії систем рідинного охолодження радіоелектронної апаратури : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. - 05.17.14. - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії / Базелева Н.А. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви
685028
  Євтухова Тетяна Іванівна Методи і засоби інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Євтухова Т.І.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
685029
  Фуртат Ю.О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фуртат Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2016. – 179 арк. – Додатки : арк. 162-179. – Бібліогр.: арк. 144-161
685030
  Фуртат Ю.О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фуртат Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 37 назв
685031
  Заяць В.М. Методи і засоби комп"ютерних інформаційних технологій : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студ. базового напряму 6.050101 "Комп"ютерні науки" / В.М. Заяць ; МОНУ ; Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-199-002-8
685032
  Ахмід Газі Методи і засоби комп"ютерної ідентифікації динамічних об"єктів на основі інтегральних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Ахмід Газі; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
685033
  Григораш В.В. Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Григораш В.В.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
685034
  Андрієнко В.О. Методи і засоби контролю та підвищення надійності запам"ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.11.13 / Андрієнко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 41 назва
685035
  Михайлова І.Ю. Методи і засоби математичного моделювання теплових полів у технологічних процесах безконтактної лазерної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Михайлова Ірина Юріївна : НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
685036
  Висоцька В.А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Висоцька Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
685037
  Іванешкін О.І. Методи і засоби оптимізації управління інформаційними потоками у вузлах мереж комутації пакетів і повідомлень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Іванешкін Олександр Іванович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 23 назви
685038
  Биковий П.Є. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп"ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Биковий П.Є. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
685039
  Гриценко Дмитро Володимирович Методи і засоби паралельно-рекурсивного програмування для трансп`ютерних комплексів : Автореф... канд. фізико.-матем.наук: 01.05.03 / Гриценко Дмитро Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
685040
  Жабін В.І. Методи і засоби підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем реального часу : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.13 / Валерій Іванович Жабін; Нац. технол. ін-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
685041
  Басем Мухаммед Фадел Альхадіді Методи і засоби підвищення ефективності псевдовипадкового тестування цифрових о`єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Басем Мухаммед Фадел Альхадіді; Нац. техн. ун-т Украіни "КПІ". – К., 1999. – 16л.
685042
  Волокита А.М. Методи і засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.05.03 / Волокита А.М.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
685043
  Перевозніков С.І. Методи і засоби підвищення ефктивності покомпонентного діагностування цифрових пристроїв : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Перевозніков Сергій Іванович ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв
685044
  Бабенко Костянтин Юрійович Методи і засоби підвищення живучості розподілених телекомунікаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Бабенко К.Ю.; НАНУ; Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
685045
  Голуб К.Ю. Методи і засоби підвищення точності діелькометричних вологомірів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Голуб Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
685046
  Кулаков Юрій Олексійович Методи і засоби підвищення якості обслуговування в комп"ютерних мережах, що динамічно реконфігуруються : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.13 / Кулаков Ю.О.; Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 42 назв.
685047
  Берко А.Ю. Методи і засоби представлення залежностей в реляційних базах даних як форми знань. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.17 / Берко А.Ю.; Наук-виробн.об"єднання "Міськсистемотехніка". – К, 1993. – 18л.
685048
  Цибаєв Є.І. Методи і засоби прогнозування часу виконання програм в спеціалізованих комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Цибаєв Євгеній Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685049
   Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в збройні сили України : монографія / М-во освіти і науки України , Вінницький нац. техн. ун-т ; [C.М. Злепко, Л.Г. Коваль, В.В. Петренко, Р.С. Белзецький]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.196-203. – ISBN 978-966-641-344-7
685050
  Кирпатенко Ілля Миколайович Методи і засоби раціонального перетворення та акумулювання енергії сонця та вітру в автономних енергосистемах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.08 / Кирпатенко І.М.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
685051
  Малюта Тетяна Олексіївна Методи і засоби роботи з неповними і нечіткими значеннями в системах реляційних баз данних : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.17 / Малюта Тетяна Олексіївна; Київ. міська держ. адміністрація наук. вироб. об"єднання "Міськсистемотехніка". – К., 1993. – 24л.
685052
  Ісса Айман Сарем Методи і засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Ісса Айман Сарем; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
685053
  Шарапов В.М. Методи і засоби синтезу анізотропних п"єзоелектричних перетворювачів фізичних величин : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Шарапов В.М.; Одеськ.держ.політехн.ун-т. – Одеса, 1996. – 32л.
685054
  Ель-Хуссейн Касам Мустафа Методи і засоби синтезу структур корпоративних мереж : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Ель-Хуссейн Касам Мустафа; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 16л.
685055
  Вовк Орест Михайлович Методи і засоби створення електромагнітних полів та вимірювання їх параметрів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Вовк Орест Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 24л.
685056
  Панченко Л.Є. Методи і засоби сучасної миротворчості та основні тенденції їх розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 575-583. – ISSN 1563-3349
685057
   Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектричних перетворювачів : монографія / С.В. Лєнков [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-439-346-8
685058
  Фаллагі Алі Методи і засоби формування спеціалізованих псевдовипадкових керованих двійкових послідовностей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Фаллагі Алі; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
685059
  Мельніков В.В. Методи і комп"ютерні засоби навчання та самонавчання паралельно-ієрархічної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мельніков Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2012. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 25 назв
685060
  Шпакович В.В. Методи і комп"ютерні засоби паралельно-ієрархічного перетворення для ефективного розпізнавання динамічних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шпакович Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
685061
  Бицько О.С. Методи і методика оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто методи (різні за формою і за суттю), які можуть бути використані для отримання об"єктивних результатів оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств.
685062
  Большакова М.Г. Методи і методологія дослідження лінгвокультурологічної компетенції майбутніх перекладачів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 47-56. – ISBN 978-617-7188-08-6
685063
  Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
685064
  Баранкевич М.М. Методи і моделі випадкових процесів / М.М. Баранкевич. – Львів, 1986. – 72с.
685065
  Катушков В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Катушков Володимир Олексійович ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 45 назв.
685066
  Церклевич А.Л. Методи і моделі дослідження та інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Церклевич А.Л. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 50 назв.
685067
  Кочуєва З.А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об"єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочуєва Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685068
  Шостак А.В. Методи і моделі мікрофотограмметрії у прикладних наукових дослідженнях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Шостак Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 28 с. – Бібліогр.: 31 назва
685069
  Шевцов Дмитро Валерійович Методи і моделі обробки дискретних зображень знаків в автоматизованих системах переробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Шевцов Д.В.; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
685070
  Ботнар К.В. Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ботнар К.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв.
685071
  Мохаммед Методи і моделі оцінки ефективності застосування бездротових сегментів в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохаммед К. Мохаммед. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
685072
  Левченко О.І. Методи і моделі оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ твердих корисних копалин : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Левченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685073
  Оксанич І.М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проблемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Оксанич І.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
685074
  Арестенко Вікторія Валеріївна Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, методи оцінки можливості ведення конкурентної боротьби та комплексного оцінювання конкурентоспроможності виробництва.
685075
  Гученко М.І. Методи і моделі підготовки операторів рухомих об"єктів в автоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Гученко М.І.; Мін--во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 35 назв
685076
  Фастова Д.В. Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення лавинонебезпечних ситуацій : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Фастова Д.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
685077
  Крючковський Д.О. Методи і моделі побудови інформаційних технологій економічного моніторрингу для CALL- центрів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Крючковський Д.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
685078
  Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
685079
  Кігель Володимир Методи і моделі прийняття рішень у ринковій економіці : Монографія / Кігель Володимир; Київськ. економічний ін-тут менеджменту (ЕКОМЕН). – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 202с. – ISBN 966-8253-13-2
685080
  Пеньков О.Г. Методи і моделі прогнозування показників розвитку економіки на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 86-92
685081
  Мінухін С.В. Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE-засобів : навч. посібник / С.В. Мінухін, О.М. Беседовський, С.В. Знахур ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-676-301-6
685082
  Преснякова Д.В. Методи і моделі процесів та елементів поверхневої семантики словосполучень природної мови в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Преснякова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 14 назв.
685083
  Бабій І.В. Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 84-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685084
  Саламех Осама Іззат Методи і моделі розрахунку характеристик продуктивності лом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Саламех Осама Іззат; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1995. – 19л.
685085
  Єфіменко А.А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних електричних з"єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 20 назв
685086
  Славич В.П. Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славич В.П. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685087
  Тороєв А.А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Тороєв А.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
685088
  Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51
685089
  Данова М.О. Методи і модель інформаційної технології вибору пріоритетів науково-технічного розвитку в національних форсайт-дослідженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Данова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
685090
  Демкович Василь Методи і прийоми роботи з географічними картами // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-26. – Бібліогр. 10 назв
685091
  Почапський Є.П. Методи і прилади контролю руйнування матеріалів за малопотужними емісійними сигналами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Почапський Євген Петрович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
685092
  Домбровський З.І. Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об"єктів комп"ютерізованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Домбровський З.І. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685093
  Щесьняк З.В. Методи і пристрої для підвищення точності систем керування гідравлічних приводів на прикладі процесу вільного кування : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.05 / Щесьняк З.В.; Збігнев Владислав Шесьняк; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв
685094
  Вовчук М.М. Методи і процедури класифікації адміністративних правопорушень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 56-65. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано систему методів і процедур класифікації адміністративних правопорушень. Зроблено узагальнення про їхній зміст і сутність. The author analyzes the system of methods and procedures of administrative offense classification and makes an ...
685095
  Мороженко О.В. Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер = Tecnioues and results of remote sensing of planetary atmospheres / О.В. Мороженко; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 648с. – ISBN 966-00-0017-0
685096
  Філоненко Сергій Федорович Методи і системи акусто-емісійної діагностики : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Філоненко С.Ф.; Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
685097
  Петерсен Ю. Методи і теорії для розв"язування геометричних задач на побудову / Ю. Петерсен. – Київ, 1940. – 84 с.
685098
  Кузніченко В.С. Методи і технології комп"ютерної обробки складних сигналів з ортогональним частотним розділенням у системах радіомоніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузніченко В"ячеслав Семенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685099
  Капштик О.І. Методи і технологічні засоби представлення та аналізу повітряної обстановки в геоінформаційних системах оперативного управління : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Капштик О.І. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В М. Глушкова. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв.
685100
  Кондратюк О.П. Методи і форми організації навчання / О.П. Кондратюк. – Київ, 1975. – 110 с.
685101
  Ємець Ю.В. Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показників при розпізнаванні завад і текстур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ємець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
685102
  Приходько С.Б. Методи ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних систем на основі нормалізуючих перетворень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Приходько Сергій Борисович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
685103
  Сергієнко М.П. Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються інерційними ланками аперіодичного типу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Сергієнко М.П.; Державний комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики; Нац. науковий центр " Ін-т метрології". – Харків, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
685104
  Клапків М.С. Методи ідентифікації фінансових ризиків : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 39-46 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
685105
  Борисенко Володимир Олексійович Методи імітаційного моделювання роботи машинно-тракторних агрегатів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано останні дослідження та розробки методів визначення техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів. Детально розглянуто використані методи при створенні програмного забезпечення імітаційного моделювання роботи ...
685106
  Захматов В.Д. Методи імпульсної техніки багатоцільового захисту при гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій та катастроф // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 21-25 : фото
685107
  Захматов В.Д. Методи імпульсної техніки багатоцільового захисту при гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій та катастроф // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-9 : фото
685108
  Ковтун Н. Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Здійснено узагальнення і класифікацію методів виявлення і прогнозування можливих фінансових махінацій, детально розглянуті можливості і сфера застосування цих методів і запропонована система індикативного оцінювання фінансового шахрайства. На основе ...
685109
  Горбачук В.М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи : економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства / В.М. Горбачук ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : А.С.К., 2010. – 223, [1] с. – Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр.: с. 6-10 та в кінці розд. – (Економічна освіта ) ( Серія дослідницького університету/інституту)). – ISBN 978-966-2251-05-0
685110
  Коротких І.В. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва / Під ред. І.В. Коротких. – Київ, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-9640-9
685111
  Філіпова К.В. Методи інноваційного розвитку підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 280-286.
685112
  Левицький А.О. Методи інтегральної технології та моделі даних в інформаційних системах обліку витрати енергоресурсів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Левицький А. О.; МОУ ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 16л.
685113
  Селевко С.М. Методи інтеграції відомчих мереж зв"язку : Автореф. дис ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Сергій Миколайович Селевко; Харківський нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
685114
  Свєженцева О.І. Методи інтеграції свідомості та волі народу до системи тоталітарної ідеології в Чехословаччині на рубежі 40-50-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 135-142. – (Історія ; Вип. 20)
685115
  Бардин М.Я. Методи інтерпретації "Одкровення Іоанна Богослова" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 3-5
685116
  Немченко І. Методи інформаційного впливу держави на прикладі грузино-осетинського конфлікту // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 131-133
685117
  Кулагін К.К. Методи інформаційної війни в конкурентній боротьбі на світовому ринку озброєнь / К.К. Кулагін, О.Г. Судаков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 77- 82


  В статті розглянуті методи проведення інформаційних операцій в процесі конкурентної боротьби на світових ринках озброєнь і високотехнологічної продукції воєнного призначення. В статье рассмотрены методы проведения информационных операций в процессе ...
685118
  Шишкін О.С. Методи й засоби ідентифікації та аналізу сигналів в інформаційно-вимірювальних компонентах комп"ютерних систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шишкін О.С. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назв.
685119
  Горецька С.Д. Методи й форми роботи редакцій українських періодичних видань при висвітленні теми наркоманії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто методи й форми роботи редакцій українських періодичних видань при висвітленні проблем наркоманії, схарактеризовано стан справ і рекомендації щодо антинаркотичної тематики в мас-медіа. В статье рассмотрены методы и формы работы ...
685120
  Фіногенов О.Д. Методи керування динамічним аналізом складних об"єктів на мультипроцесорних обчислювальних системах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.12 / Фіногенов О.Д. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
685121
  Іван С.П. Методи кількісного обліку наземної фауни. / С.П. Іван. – Х, 1930. – 136с.
685122
   Методи кластерних обчислень : монографія / С.Д. Погорілий, Ю.В. Бойко, Р.І. Левченко, В.А. Мар"яновський ; за ред. С.Д. Погорілого ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-360. – ISBN 978-966-439-679-7
685123
  Яцків Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв"язку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків В.В.; Нац. ун-тет "Львів. політехніка". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
685124
  Панченко Ж. Методи колективних та індивідуальних експертних оцінок в теорії прийняття політтичних рішень // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 44-52


  Статтю присявячено методам колективних та індивідуальних експертних оцінок, що можуть бути використані при виборі методів роботи з експортною групою в процесі прийняття політичних рішень.
685125
  Широчин С.С. Методи комбінованого стеганографічного захисту мультимедійних даних в хмарних сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Широчин Семен Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
685126
  Шингур М. Методи комерціалізації науково-технічних розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглядаються проблеми розробки та вдосконалення методів комерційної реалізації нововведень. На прикладі діяльності технопарків та інноваційних бізнес-центрів запропоновано механізм впровадження нових технологій в Україні.
685127
  Ушаков С.І. Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ушаков Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685128
  Кичак В.М. Методи компенсації динамічних похибок вимірювальних каналів : монографія / В.М. Кичак, В.С. Рудик, С.Ф. Гончар ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-331-7
685129
  Зибов В.М. Методи компенсації та моделювання функцій впливу діючих факторів у селективному вихрострумовому контролі : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Зибов В.М.; НАН України. Фізико-механ. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1997. – 13л.
685130
  Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень : навчально-методичний комплекс : [ для студ. вищ. навч. закл.] / Удовиченко В.В. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 100 с.
685131
  Архангельська А.М. Методи компонентного аналізу і компонентного синтезу в сучасних ономасіологічних досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 45-53. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 22 п. – ISSN 0027-2833
685132
  Чекмишев О.В. Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій : монографія / Олександр Чекмишев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-334. – ISBN 978-966-439-475-5
685133
  Гайський Павло Віталійович Методи контролю морського середовища за допомогою зондуючих, буксируючих приладів та розподілено-модульованих датчиків : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Гайський Павло Віталійович; Севастопольський держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 2000. – 20л.
685134
  Галкін Лев Олексійович Методи контролю неелектричних величин із зрівноважуванням : Автореф... д-ра техн.наук: 05.11.13, 05.11.06 / Галкін Лев Олексійович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 1995. – 31л.
685135
  Кузенко Л.В. Методи контролю органів державної податкової служби України: правовий аналіз та шляхи вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
685136
  Рідей Н.М. Методи контролю якості освітніх процесів в університеті дослідницького типу / Н.М. Рідей, О.В. Зазимко, Л.В. Кліх // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 240-249. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
685137
  Зайцев В.М. Методи концентрування та визначення фенольних сполук (Огляд) / В.М. Зайцев, В.А. Халаф, Г.М. Зайцева // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2008. – Т. 3, № 1. – С. 4-21. – ISSN 1991-0290
685138
  Глоба Світлана Миколаївна Методи корекції динамічних магнітних параметрів плоских виробів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Глоба Світлана Миколаївна; Харків. держ. політичн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
685139
  Гаврилюк О.В. Методи криміналізації та відпливу капіталів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 19-29 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
685140
  Лобойко Л.М. Методи кримінально-процесуального права : монографія / Л.М. Лобойко; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2006. – 352с. – ISBN 966-383-025-5
685141
  Петренко З.А. Методи культивування видів роду Allium L. в умовах посушливого степу півдня України / [Петренко З.А.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50-51
685142
  Білько Д.І. Методи культури клітин і тканин у біології, біотехнології та медицині : навч.-метод. посібник / Д.І. Білько ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2017. – 87. [1] с. : іл. – Глосарій: с. 57-64. – Бібліогр.: с. 77-80. – ISBN 978-966-2410-82-2
685143
  Неменова Ю.М. Методи лабораторних клінічних досліджень. / Ю.М. Неменова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1976. – 407с.
685144
  Сухорольська С. Методи лінгвістичних досліджень = Methods of linguistic analysis : Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Стефанія Сухорольська, Ольга Федоренко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 344с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-431-4
685145
  Сизонов Д.Ю. Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 53-62. – ISSN 2311-2697
685146
  Дягілєв О.В. Методи лобістської діяльності в Україні й за кордоном: проблеми теорії та практики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 30-38. – ISSN 0201-7245
685147
  Тєлькінєна Т.Е. Методи лобіювання: теоретико-правові та історико-правові аспекти (на прикладі захисту політичних прав стану дворян у Російській імперії: 1856-1867 pp.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 96-98. – ISBN 978-966-2781-18-2
685148
  Ситник Л.Г. Методи логічного синтезу багатозначних оборотних неоднорідних модулів та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ситник Л.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
685149
  Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології / В.І. Лаврик; Hац. унів. "Київо-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, Фітосоціоцентр, 1998. – 132с. – ISBN 9667459010
685150
  Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології : навчальний посібник для студентів екологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Лаврик; Hац. університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – 203с. – ISBN 966-518-029-0
685151
  Стоян В.А. Методи математичного моделювання в задачах динаміки товстих пружних плит : монографія / В.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 277, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-270. – ISBN 978-966-439-886-9
685152
  Ус Г. Методи математичного моделювання в розв"язанні завдань фінансового менеджменту // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-11. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
685153
  Степанюк В.В. Методи математичного програмування / В.В. Степанюк. – Київ : Вища школа, 1977. – 271с.
685154
  Степанюк В.В. Методи математичного програмування / В.В. Степанюк. – 2-е вид. – К., 1984. – 272с.
685155
  Войцехівська О.В. Методи математичної статистики у фізіології рослин [Електронний ресурс] : курс лекцій / КНУТШ, Біол. ф-т, Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ, 2008. – 48 с. : табл.
685156
  Доценко І.С. Методи математичної фізики : метод. посібник для студентів фіз. ф-ту / І.С. Доценко, О.І. Якименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 50, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50
685157
   Методи математичної фізики : метод. вказівки до практ. занять та самостійної роботи для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.М. Хотяїнцев]. – Київ : Київський університет, 2010. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 64-66
685158
   Методи математичної фізики : підручник [для студентів фізичних факультетів університетів] / [С.С. Піх, О.М. Попель, А.А. Ровенчак, І.І. Тальянський] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 402, [2] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Покажч.: с. 400-403. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-613-858-6
685159
  Бугаєнко Г.О. Методи математичної фізики. / Г.О. Бугаєнко. – К., 1970. – 310с.
685160
  Лесів Йосів Методи менеджменту в умовах ринкової економіки : Навч.посіб. / Лесів Йосів; Львівська комерційна академія. – Київ : Логос, 1998. – 188с. – ISBN 966-581-081-2
685161
  Білик Т.О. Методи мінімізації кредитних ризиків банків / Т.О. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 45-54


  Досліджено кредитні ризики українських банків за останні роки.
685162
  Ілюшко В.М. Методи моделі інформаційної технології проектування метасистем. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ілюшко В.М.; Харків. авіац. ін-тут М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 33л.
685163
  Скворцов І.Б. Методи моделювання грошових потоків / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, Х.В. Горбова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 321-328 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685164
  Заплатинський Володимир Дмитрович Методи моделювання елементів предметної області для обчислювальних систем у задачах інтерактивного тестування : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Заплатинський Володимир Дмитрович; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 16л.
685165
  Зварич І. Методи моделювання та прогнозування в етнополітиці // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 28--40. – ISBN 978-966-02-4630-8
685166
  Петруняк В.Д. Методи моделювання швидкостей гірських порід при використанні сейсмічних даних та даних ВСП / В.Д. Петруняк, Є.В. Устенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 133-134
685167
  Мартиненко О.І. Методи молекулярної біотехнології : лабораторний практикум / О.І. Мартиненко ; за ред. Д.М. Говоруна ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики ; МОН України ; Нац. ун-т харч. технол. та ін. – Київ : Академперіодика, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-360-133-5
685168
  Зінько Л.С. Методи молекулярної спектроскопії : завдання для самоконтролю : навч. посібник для практ. занять з нормат. курсу "Інструмент. методи аналізу" для студ. 2 курсу хім. ф-ту / Зінько Л.С., Запорожець О.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Ірпінь : НУДПС України, 2014. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33
685169
   Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів / А. Паустовська, В. Сушко, Г. Бойко, Л. Зінько, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-17. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовані дані літератури щодо використання методів молекулярної спектроскопії для кількісного визначення оксалатів і тартратів. Показана перспективність використання таких методів для визначення згаданих аніонів у крові та сечі, а також для ...
685170
  Корнага Я.І. Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Корнага Ярослав Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685171
  Кобиляцький І.І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі / І.І. Кобиляцький. – Львів, 1970. – 200с.
685172
  Коротяєв Б.І. Методи навчально0-пізнавальної діяльності учнів / Б.І. Коротяєв. – К., 1971. – 176с.
685173
  Аксьонова О.П. Методи навчання в системі фізичного самовдосконалення учнів основної та старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 20-23. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
685174
  Алексюк А.М. Методи навчання в сучасній буржуазній педагогіці США : Критичний аналіз / А.М. Алексюк, В.М. Чорний. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144с.


  В монографії розглядаються проблеми методів навчання в сучасній буржуазній педагогіці, зокрема зроблено спробу дати проблемне висвітлення методів навчання в буржуазній педагогіці США.
685175
  Чернов Б.О. Методи навчання географії в школі : Посібник для вчителів / Б.О. Чернов, В.П. Корнєєе; За ред. А.М.Алексюка. – Київ : Радянська школа, 1986. – 174с.
685176
  Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння / А.М. Алексюк. – Київ : Знання, 1980. – 48с. – (Педогогічна ; VII ; 5)


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
685177
  Огнівко Л. Методи навчання магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні методи навчання магістрів економічного профілю в вищих навчальних закладах США (лекція, метод ситуацій, бізнес-симуляції, метод випадків, економічні експерименти, метод колективних проектів); визначено основні підходи вищої ...
685178
  Бевз Г.П. Методи навчання математики / Г.П. Бевз. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.4(4)). – ISBN 966-8245-22-9
685179
  Шкуро К.О. Методи навчання нейро-фаззі мереж зі спеціалізованими архітектурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкуро Кристина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр. : 13 назв
685180
  Решетілова О.М. Методи навчання української професійної лексики майбутніх документознавців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
685181
  Ярославцева К.В. Методи навчання усному мовленню // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 598-603. – ISBN 978-966-2303-00-1
685182
  Денисенко М. Методи навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою: аналітико-імітативний буквенно-звуковий метод навчання техніки читання з використанням піктограми та кольорової сигналізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 82-86
685183
  Коцовський В.М. Методи навчання штучних нейромереж на базі узагальнених нейроелементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Коцовський Владислав Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
685184
   Методи нанолітографії / В.В. Пектров [та ін.] ; НАН України; Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : Наукова думка, 2015. – 261, [2] с. : іл., табл. – Післямова, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 238-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1467-1
685185
  Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : Навчальний посібник / В.В. Різун, Т.В. Скотникова; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2005. – 104с. – ISBN 966-594-620-Х
685186
  Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [ навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів ] / В. Різун, Т. Скотникова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Преса України, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-472-008-0
685187
  Нікітіна З. Методи наукового відкриття в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 77-82
685188
  Коханова І. Методи наукового опрацювання першоджерел, суміжні з реферуванням / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 42-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлюються особливості методів наукового опрацювання первинних документів, пов"язаних із реферуванням, таких як реферативний переклад та реферативний огляд.
685189
  Пристанський Л.Г. Методи наукового пізнання. / Л.Г. Пристанський, С.Г. Бродоцький. – Львів, 1968. – 59с.
685190
  Капустян О.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці : навч. посібник / О.В. Капустян, А.В. Сукретна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 233-239. – ISBN 978-966-439-590-5
685191
  Чабан В.Й. Методи нелінійної електротехніки / В.Й. Чабан. – Львов : Світ, 1990. – 166с.
685192
  Тулякова Н.О. Методи нелінійної стійкої фільтрації складних завад у біомедичних сигналах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Тулякова Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 25 назв
685193
  Дідик В.І. Методи непрямого керування персоналом у системі стратенічного управління // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 103-109. – (Економіа ; Вип. 19)
685194
  Пісьмаченко Л. Методи нетарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій та напрями їх удосконалення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 157-162. – бібліогр. на 4 пункти
685195
  Волкова В.В. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Волкова В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
685196
  Гиря М.Г. Методи нормування оборотних коштів, вкладених у виробничі запаси / М.Г. Гиря, О.О. Бондарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.77-85. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
685197
  Корнєва О.В. Методи обгрунтування реконструкції історичних комплексів (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Корнєва Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
685198
  Краєва Я.В. Методи обліку виробничих витрат і калькування собівартості продукції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 168-170. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
685199
  Сльозко Т. Методи обліку витрат "стандарт-кост" і нормативний: історія та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
685200
  Сльозко Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дифініцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-21. – Бібліогр.: 22 назв.
685201
  Лобус Р.С. Методи обробки відеоданих інформаційною системою моніторингу дорожнього руху : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лобус Р.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
685202
  Сезонова І.К. Методи обробки геометричної інформації при моделюванні термомеханічних полів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.04 / Сезонова І.К.; Ун-т внутрішніх справ МВС Укр. – Харків, 1996. – 25л.
685203
  Носок С.О. Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації профвідбору : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Носок С.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
685204
  Кузьміних Є.Д. Методи обслуговування викликів на SIP-серверах в умовах великого навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кузьміних Євгенія Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685205
  Кужій Л.І. Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кужій Л.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
685206
  Лапко О.В. Методи обчислення умовної невизначеності / О.В. Лапко, О.О. Провотар // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 123-124
685207
  Єжов С.М. Методи обчислень : Навчальний посібник / С.М. Єжов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 174 с. – ISBN 966-594-156-9
685208
  Попов В.В. Методи обчислень : конспект лекцій для студ. мех.-мат. ф-ту / В.В. Попов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 302, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-439-526-4
685209
   Методи обчислень : навч.-метод. посіб. з лаб. практикумом для студентів напрямів підгот. 6.040201 "Математика" та 6.040203 "Фізика" / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін-т ; [уклад.: М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, В.І. Біленко та ін.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 108-119. – ISBN 978-966-660-981-9
685210
  Литвин О.М. Методи обчислень. Додаткові розділи / О.М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2005. – 344с. – ISBN 5-7768-0773-5
685211
  Гаврилюк І.П. Методи обчислень: У 2-х частинах : Підручник / І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004111-2
т.1. – 1995. – 367с.


  Розглядаються традиційні розділи чисельних методів: аналіз похибок та стійкість алгоритмів, розв"язування лінійних та нелінійних рівнянь, інтерполювання, сплайн-наближення функцій, наближення функцій в лінійних нормованих просторах, чисельне ...
685212
  Гаврилюк І.П. Методи обчислень: У 2-х частинах : Підручник / І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004412-0
Т.2. – 1995. – 431 с.


  Викладено найпоширенґші методи розв"язування операторних рівнянь, таких як задача Коші та крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь, крайові задачі для рівнянь еліптичного типу, початково-крайові задачі для нестаціонарних ...
685213
   Методи обчислень:Практикум на ЕОМ.. – Київ : Вища школа, 1995. – 303с.
685214
  Варфоломєєва Т.В. Методи одержання похідних речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 36-41. – (Серія права ; № 15)


  В статье изложены основные методы получения производственных вещественных доказательств, анализируются недостатки, встречающиеся на практике при изготовлении моделей вещественных доказательств, и даются предложения по их устранению.
685215
  Яковлева Олена Володимирівна Методи одновимірних нормалізацій афінних перетворень у задачах розпізнавання зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: / Яковлева О.В.; ХНУ радіоелектроніки. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
685216
  Іванчук Олег Михайлович Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Іванчук О.М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Київ, 2000. – 18 с.
685217
  Четверіков Б.В. Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об"єктів історичного середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Четверіков Борис Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
685218
  Шаховська Н.Б. Методи опрацювання даних про клієнта з використанням інтелектуального агента визначення структури джерела даних : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 338-346 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
685219
  Імад Методи опрацювання зображень текстів Арабської абетки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Імад І.А. Сбіех; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
685220
  Поліщук Б.В. Методи опрацювання космічних зображень високого розрізнення для класифікації лісів (на прикладі Прикарпатського регіону) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Поліщук Богдан Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
685221
  Кулян В.Р. Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування структурою таких інвестицій. ...
685222
  Шворов С.А. Методи оптимального планування та управління процесом інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, В.В. Балабін, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 63-68


  У статті пропонуються методи оптимального планування та управління процесом інтенсивної підготовки операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних військ, за допомогою яких забезпечується підвищення ефективності проведення тренувань на ...
685223
  Воропаєва А.О. Методи оптимального управління безпроводовими телекомунікаційними мережами нового покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Воропаєва Анна Олександрівна ; М-во освіти та науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
685224
  Семенов А .Г. Методи оптимізаціі структури капіталу / А .Г. Семенов, С.А. Король // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 181-187. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
685225
  Попов Ю.Д. Методи оптимізації : Навчальний посібник для студ. спец. "Прикладна математика", "ІІнформатика", "Соціальна інформатика" / Ю.Д. Попов, В.І. Тюптя, В.І. Шевченко. – Київ : Абрис, 1999. – 217с.
685226
  Чемерис А. Методи оптимізації в економіці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. Чемерис, Р. Юринець, О. Мищишин; Анатолій Черемис, Ростислав Юринець, Орест Мищишин; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с. – ISBN 966-364-201-7
685227
  Халед Баракат Алі Баракат Методи оптимізації композиційних мікропрограмних пристроїв керування з розділеням кодів на FPGA : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Халед Баракат Алі Баракат; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецк, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
685228
  Гальченко Володимир Якович Методи оптимізації параметрів роботи вихорострумових перетворювачів дефектоскопів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.11.13 / Гальченко Володимир Якович; Харківський держ. політехнічний університет. – Харків, 1997. – 30л.
685229
  Гальченко Володимир Якович Методи оптимізації параметрів та режимів роботи вихорострумових перетворювачів дефектоскопів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.11.13 / Гальченко Володимир Якович; Харківський держ. політехнічний університет. – Харків, 1999. – 35л.
685230
  Ахмад Фуад Хамада Бадер Методи оптимізації пристроїв керування з гетерогенною структурою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ахмад Фуад Хамада Бадер; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
685231
  Черняк Олександр Іванович Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень : Дис. .. докт. економ.: 08.03.02 / Черняк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 350л. + Додатки: л.319-350. – Бібліогр.: л.302-318
685232
  Черняк Олександр Іванович Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.03.02 / Черняк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 350с. – Бібліогр.: 15 назв.
685233
  Лєнков С.В. Методи оптимізації структури та параметрів обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів / С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 71
685234
  Дубровін В.І. Методи оптимізації та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Дубровін, С.О. Субботін; Мін-во освітии і науки України; Запорізький нац. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2003. – 136с. – ISBN 966-7809-24-2
685235
  Сергієнко І.В. Методи оптимізації та системного аналізу для задач трансобчислювальної складності / І.В. Сергієнко ; НАН України ; Ін-т кіб. – Київ : Академперіодика, 2010. – 318 с. – ISBN 978-966-360-132-8
685236
  Коваленко О.О. Методи оптимізації телекомунікаційних систем з адаптивним перелаштуванням робочої частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коваленко О.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
685237
  Провотар Н.І. Методи оптимізації функціональної структури агропромислових комбінатів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 19-21. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
685238
   Методи оптичного контролю поліграфічних матеріалів : навч. посіб. для студентів / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ушенко О.Г., Ушенко Ю.О., Дуболазов О.В. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 143, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 127-143. – ISBN 978-966-423-272-9
685239
  Іщук О.І. Методи організації і пошуку інформації в інформаційно-аналітичних системах / О.І. Іщук, О.В. Огневий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 2219-9365
685240
  Ведерніков М.Д. Методи організації навчання персоналу в умовах вимушеного переміщення основних засобів підприємств / М.Д. Ведерніков, Г.В. Ларичева // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 72-77. – ISSN 2309-1533
685241
  Цалкін Г.М. Методи організації податкової роботи. / Г.М. Цалкін. – К., 1949. – 120с.
685242
  Кульчій І.О. Методи організації реформування системи органів виконавчої влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 150-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
685243
  Пітух І.Р. Методи організації руху даних в розподілених комп"ютерних системах на основі матричних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Пітух І.Р.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685244
  Меженський Олександр Миколайович Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням параметрів надійності і технологічності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Меженський О. М.; Придніпровська держ. акад. будівництва і архітектури. – Дніпропетровськ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 13 назв
685245
  Світіна Г. Методи отримання мультипотентних стовбурових клітин плаценти у щурів / Г. Світіна, Л. Гарманчук, В. Шаблій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 73-77. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Плацента є цінним джерелом мультипотентних стовбурових клітин (ПМСК), які широко починають використовуватися у клітинній терапії. Таким чином, пошук найбільш оптимального методу отримання таких клітин є відкритим. Метод посадки експлантів та ...
685246
  Циганок Віталій Володимирович Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Циганок В.В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
685247
  Домрачев В.М. Методи оцінки банком ризиків кредитування окремих галузей економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 63-70
685248
  Крикун В.А. Методи оцінки вартості банківського бренду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 91-92
685249
  Нестеренко В.П. Методи оцінки вартості комерційних банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 133-137
685250
  Задерей В.Ю. Методи оцінки вартості компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 48-54. – ISSN 2306-6792
685251
  Матієнко В.М. Методи оцінки венчурних проектів / В.М. Матієнко, О.І. Щукін, С.М. Войт // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 87-90. – ISSN 1729-7206
685252
  Щукін О.І. Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи / О.І. Щукін, В.М. Матієнко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 2074-5354
685253
  Богомазова В.М. Методи оцінки впливу зовнішніх припущень та внутрішніх передумов на розвиток економіки / В.М. Богомазова, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 177-183
685254
  Антошкін В.К. Методи оцінки економічної безпеки регіонів України // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 155-162
685255
  Брінцева О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 34-38
685256
  Шараєвський Д.В. Методи оцінки ефективності діяльності банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 17-22
685257
  Кобушко І.М. Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту / І.М. Кобушко, С.П. Нємцева // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
685258
  Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні їх реалізації / А.Ф. Гойко. – Київ : Віра-Р, 1999. – 320с. – ISBN 966-95440-3-3
685259
  Теліженко О.М. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
685260
  Волга В.О. Методи оцінки ефективності мікрофінансової діяльності МФО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 147-160. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані концептуальні засади оцінок ефективності діяльності мікрофінансових організацій (МФО) шляхом поєднання державного регулювання і механізму саморегулювання МФО, визначені коротко- і середньострокові завдання формування ресурсної ...
685261
  Хвостіна І.М. Методи оцінки ефективності організації інформаційного забезпечення управлінського персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 119-122
685262
  Линовицька С.А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до зміни зовнішнього середовища : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
685263
  Яковлєв А.І. Методи оцінки ефективності створення робочих місць : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
685264
  Малахова Н.Б. Методи оцінки ефективності суб"єктів природних монополій // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – ISSN 1811-3141
685265
  Малярчук К.С. Методи оцінки ефективності філіальної мережі банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 265-269. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
685266
  Чесноков А. Методи оцінки зовнішньоекономічної безпеки України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 136-143. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
685267
  Чібісова І.В. Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 389-394. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розглянуто сутність банкрутства підприємств, описані різні підходи до прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Зроблений огляд експертних методів, економіко-математичних методів, штучних інтелектуальних систем, методів оцінки ...
685268
  Дорошенко Т.В. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Дорошенко Т.В.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685269
  Сафарова А.Т. Методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства / А.Т. Сафарова, І.В. Поліщук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 158-162. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
685270
  Багрова І.В. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 94-98.
685271
  Лисенко Н.О. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685272
  Харабара В. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування України. In article methods of an estimation of credit status of the borrower in the mechanism of consumer crediting of Ukraine are considered.
685273
  Мельничук Є.Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельничук Євген Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
685274
  Крупка Я. Методи оцінки майна та інвестицій в обліку й звітності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 76-83. – ISSN 2411-4014
685275
  Голяк О. Методи оцінки масштабів „тіньової" економіки в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 585-590. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
685276
  Силованюк В.П. Методи оцінки міцності попередньо напружених ізотропних і трансверсально-ізотропних матеріалів з включеннями і тріщинами. : Автореф... доктор техн.наук: 05.02.07 / Силованюк В.П.; НАН України. Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1997. – 30л.
685277
  Крисак А.О. Методи оцінки потенціалу малих підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 205-212


  Запропоновано підхід до оцінки потенціалу малих підприємств, який є синтезом якісних та кількісних методів, і дасть змогу провести оцінку потенціалу малого підприємства для посилення його конкурентної позиції на ринку. The author suggests a new ...
685278
  Камінський Б. Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 9-12. – ISSN 1818-2682
685279
  Камінський Б. Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 9-12. – ISSN 1818-2682
685280
  Володькіна М.В. Методи оцінки привабливості стратегічних галузей бізнесу при переході до ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджується стратегія розвитку фірми у перехідній економіці.
685281
   Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для визначення рівня готовності до управлінської діяльності / М.Г. Маслова, О.Л. Тракалюк, А.П. Дебренюк, В.Л. Володарський, А.Л. Краснопольский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано комплекс психодіагностичних методик (три комп"ютерних і шість бланкових) дослідження професійно важливих психологічних якостей офіцерів для оцінки їх управлінської діяльності і прийняття кадрових рішень. Результати проведених ...
685282
  Петренко С. Методи оцінки ризику при виробленні стратегії аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.49-52
685283
  Ланде Д.В. Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 5-9
685284
  Ільченко В.М. Методи оцінки сталого розвитку регіону: індикатори та їх характеристика // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 50-61. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
685285
  Яременко О.Л. Методи оцінки сталого соціально-економічного розвитку як атрибут реалізації регіональної політики / О.Л. Яременко, М.М. Наркізов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 72-76
685286
  Настенко А.О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Настенко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685287
  Іоффе К.І. Методи оцінки та засоби вимірювання характеристик джерел світла за циркадним ефектом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Іоффе Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685288
  Дідковська Марина Віталіївна Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Дідковська М.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
685289
  Піхняк Т.А. Методи оцінки та механізм управління фінансовою безпекою підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 109-113. – ISSN 2308-1988
685290
  Залуніна О.М. Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.01 / Залуніна О.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
685291
  Пилипченко О.О. Методи оцінки тіньової економіки та їх класифікація // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 57-64
685292
  Лучко Й.Й. Методи оцінки тріщиностійкості та довговічності залізобетонних елементів конструкцій. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Лучко Й.Й.; НАН України. Фіз.-матем. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1999. – 34л.
685293
  Когут М.С. Методи оцінки тріщиностойкості конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах крихкого та квазікрихкого руйнування : Автореф... докт. техн. наук: 01.02.04 / Когут М.С.; НАН Укр.фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 38л.
685294
  Буратинський В.В. Методи оцінки фінансових вкладень у цінні папери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61. – (Економіка ; Вип. 54)


  Висвітлено основні теоретичні засади оцінки фінансових вкладень у цінні папери. Розглянута методика, що застосовується у промислово-розвинених країнах. Дається порівняльна характеристика П(С)БО і Міжнародних облікових стандартів.
685295
  Гиря М.П. Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для безпечної експлуатації АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гиря Марина Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685296
  Пономаренко М.М. Методи оцінювання візуальної якості та подібності цифрових зображень для засобів телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Пономаренко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
685297
  Бондаренко М.В. Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бондаренко Максим Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
685298
  Горбова Х.В. Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 183-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685299
  Лук"янихіна О.А. Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації / О.А. Лук"янихіна, В.О. Лук"янихін, І.О. Кіясова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 26-33. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
685300
  Рудавський Д.В. Методи оцінювання залишкової довговічності елементів конструкцій за параметрами магнетопружної і акустичної емісії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Рудавський Денис Володимирович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
685301
  Семчук Ж.В. Методи оцінювання інвестиційних ресурсів і ефективності соціальних проектів промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 2306-6806


  Запропоновано економетричну модель і методи оцінювання інвестиційних проектних ресурсів промислових підприємств за умови кризового стану з урахуванням ефективності соціальних проектів при протіканні нерівноважних процесів у ринковому середовищі, ...
685302
  Карпінський Р.Л. Методи оцінювання інвестиційного ризику // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 221-228


  У статті розглянуто методи оцінювання інвестиційного ризику. Розглядаючи економічні, адміністративні, правові методи оцінювання інвестиційного ризику, автор намагається визначити ті, що здатні найбільше забезпечити надійну основу розвитку ...
685303
  Левченко Н.В. Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування / Н.В. Левченко, В.В. Огліх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 285-293 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
685304
  Ситник О. Методи оцінювання комунікативності композиційно-графічного моделювання новинних інтернет-ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 46-48. – ISSN 2076-9326
685305
  Жирицький В.П. Методи оцінювання надійності тестів у системі дистанційного навчання "VITAVA" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуті методи побудови оцінок надійності тестів, які реалізовані у системі дистанційного навчання "VITAVA". Наведені переваги та недоліки кожного методу. This paper deals with methods for constructing estimates of tests" reliability that ...
685306
  Черниш О.М. Методи оцінювання параметрів тіньової економіки та їхня характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 8-11
685307
  Шевчук О.О. Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності / О.О. Шевчук, М.І. Гулик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 291-299. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685308
  Благун І.С. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / І.С. Благун, П.Г. Ільчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
685309
  Картузов Є.П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 115-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
685310
  Сторожук А.Ю. Методи оцінювання та обгрунтування стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак на основі алгебраїчно вироджених наближень булевих функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Сторожук Артем Юрійович ; М-во освіти інауки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685311
  Давидова О.Г. Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 97-107. – ISSN 1681-116Х
685312
  Ткач А.А. Методи оцінювання управлінського персоналу промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-225. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
685313
  Хохлачова Ю.Є. Методи оцінювання уразливостей та оптимізації інформаційних систем в умовах інформаційних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Хохлачова Юлія Євгеніївна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
685314
  Бырюков А.В. Методи оцінювання якості комп"ютерного перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 77-81. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
685315
  Хільчевський В.К. Методи очистки вод / В.К. Хільчевський, Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко. – Киев, 1993. – 118с.
685316
  Хільчевський В.К. Методи очистки води / В.К. Хільчевський. – К., 1993. – 117с.
685317
  Гребенюк Т.В. Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання / Т.В. Гребенюк, Г.В. Константиненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 110-114 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
685318
  Цмоць Іван Григорович Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Цмоць І.Г.; НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 32 с.
685319
  Кінах Я.І. Методи паралельних обчислень та обгрунтування рівня криптографічного захисту інформації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кінах Я.І.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
685320
   Методи пасивного та активного гасіння ефективної площі цілі / С.В. Лєнков, М.І. Наученко, А.В. Головань, В.В. Маміч, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 171-177


  У даній статті розглядаються пасивне та активне гасіння ефективної площі цілі. Пасивне гасіння відноситься до методів зниження ефективної площі цілі, які передбачають введення вторинного (допоміжного) розсіювана з метою компенсації відбиття від ...
685321
  Кошечко Н. Методи педагогічної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях С. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методи виховання та навчання, представлені в науково-педагогічній спадщині С. Ананьїна. Детально розглянуто зміст методів морального, трудового, естетичного виховання. Особливий акцент зроблено на екскурсійному методі. Розкрито можливі ...
685322
  Наритник Т.М. Методи передачі інформації стохастичними сигналами / Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – Вип. 15. – С. 7-28. – ISSN 2307-9754
685323
  Василяйко І. Методи перекладу кінематографічних термінів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 14-21. – ISSN 2311-5165
685324
  Дзера О. Методи перекладу поетичних уривків із "Аліси в Країні Чудес": орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С.110-118
685325
  Галунько В.В. Методи переконання і примусу при здійсненні охорони власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 192-196. – ISSN 1563-3349
685326
  Гербич Л.А. Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 93-100
685327
  Міщанин Л.В. Методи перетворення сигналів. Практикум : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Радіофізика та електроніка", "Оптоелектроніка", "Прикладна фізика", "Мікроел. і напівпровід. прилади", "Фізична та біомед. електроніка" / Л.В. Міщанин, О.В .Коваленко, С.О. Омельченко; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 324с. – ISBN 978-966-348-130-2
685328
  Конюшенко О.В. Методи персоналізації в системах електронногонавчання агентного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 118-121. – ISSN 1996-5931
685329
  Щапов П.Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об"єктів різної фізичної природи : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Щапов П.Ф. ; Нац. техн. ун-т "Харк.політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 37 с. – Бібліор.: 40 назв
685330
  Іванюта О.М. Методи підвищення власної добротності резонатора поверхневої електромагнітної хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 248-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично та експериментально розглянуті методи підвищення власної добротності резонатора поверхневої електромагнітної хвилі. Показано, що для збільшення власної добротності РПХ необхідно максимально віддалити його від стінок хвилеводу, а також ...
685331
  Марчук А.В. Методи підвищення достовірності передачі інформації в системах радіодоступу МІМО : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Марчук А.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
685332
  Горячев О.Є. Методи підвищення достовірності передачі інформації в цифрових системах на основі двійково-кодованих перестановок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Горячев Олексій Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
685333
  Кубах С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кубах Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
685334
  Барибін О.І. Методи підвищення ефективності використання струменевих аераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Барибін Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
685335
  Доронін В.В. Методи підвищення ефективності експлуатації водного транспорту засобами електронно-картографічної інтелектуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Доронін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
685336
  Заїка Володимир Терентійович Методи підвищення ефективності електропостачання і енерговикористання підземних гірничих машин та установок вугільних шахт : Автореф. дис. .. д-ра техн. наук: 05.09.03 / Заїка В. Т.; МО і НУ, Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв.
685337
  Чунарьова А.В. Методи підвищення ефективності захищених інформаційно-комунікаційних систем на основі ідентифікації кодових конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чунарьова А.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 34 назв.
685338
  Джусов О. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
685339
  Джусов О. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
685340
  Мех О.В. Методи підвищення ефективності інформації в роботі прес-служби з телебаченням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-38. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається питання про те, як зробити інформацію такою, що досягає мети, яким чином впливати на аудиторію, як будувати новину, котра зацікавить журналістів.
685341
  Турченко І.В. Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп"ютерних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Турченко І.В.; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
685342
  Дрєєв О.М. Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дрєєв Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
685343
  Жмурко Т.О. Методи підвищення ефективності протоколів квантової криптографії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Жмурко Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
685344
  Рудник І.А. Методи підвищення ефективності селекції плідників молочної худоби : Автореф... доктор с.-г.наук: 06.02.01 / Рудник І.А.; Укр. Академія аграрних наук. Ін-т розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1997. – 33л.
685345
  Аль-Хенті Мухаммед Фавзі Методи підвищення ефективності та забезпечення достовірності передачі інформації в мобільних телекомунікаційних системах : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.06 / Аль-Хенті Мухаммед Фавзі ; Мін-во освіти України. Київський міжнародний університет цивільної авіації. – Київ, 1997. – 15 с.
685346
  Горяєва С.М. Методи підвищення ефективності телекомунікаційних сенсорних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Горяєва С.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
685347
  Гунченко Ю.О. Методи підвищення ефективності тренажерів фахівців спецпідрозділів за рахунок оптимального планування та управління процесом тренувань / Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов, А.А. Гончарук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 38
685348
  Скакун І.Г. Методи підвищення ефективності уроків з теми "Окисли, основи, кислоти і солі" / І.Г. Скакун. – К., 1965. – 83с.
685349
  Воробйов Віктор Васильович Методи підвищення єфективності вибухового руйнування гірських порід на основі управління квазистатичною дією продуктів детонації : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.11 / Воробйов Віктор Васильович; Мін-во праці та соц. політ. України. Комінет по нагляд. за охорон. праці. Нац. наук. - дослі. – К., 1998. – 35л.
685350
  Свид І.В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Свид Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
685351
  Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
685352
  Ахмед Джаміль Муслім Методи підвищення завадостійкості систем безпроводового доступу WI-MAX : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмед Джаміль Муслім ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685353
  Булай А.М. Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Булай А.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
685354
  Будько Микола Миколайович Методи підвищення захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем спеціального призначення та оптимізації структур систем їхнього технічного захисту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.21 / Будько М. М.; НАНУ ін-т проблем моделюв. в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2002. – 22 с.
685355
  Корчинський В.В. Методи підвищення конфіденційності передавання інформації на основі енергетичної, структурної, інформаційної прихованості : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.21 / Корчинський Володимир Вікторович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
685356
  Марченко Б.Г. Методи підвищення надійності / Б.Г. Марченко. – Київ, 1969. – 48с.
685357
  Алалі Абдулла Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Алалі Абдулла ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
685358
  Одарченко Р.С. Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 33 назви
685359
  Ікрам Кадір Абдуллах Методи підвищення пропускної здатності систем радіодоступу з поляризаційно-ортогональними антенами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ікрам Кадір Абдуллах ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685360
  Кравчук С.О. Методи підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кравчук С.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 98 назв.
685361
  Войтенко Ю.Ю. Методи підвищення пропускної здатності транспортного з"єднання радіомереж зі змінною топологією на основі надширокосмугових радіосигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Войтенко Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
685362
  Бабак Віталій Павлович Методи підвищення розрізнювальної здатності ультразвукових систем неруйнівного контролю : Автореф... докт техннаук: 05.11.13 / Бабак Віталій Павлович; КПІ. – К, 1995. – 32л.
685363
  Барсуков О.М. Методи підвищення скритності хаотичних сигналів та їх обробки : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Барсуков О.М. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685364
  Ніколаєнко С.В. Методи підвищення стійкості квантових протоколів безпечного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ніколаєнко Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
685365
  Іваненко Д.В. Методи підвищення стійкості схем направленого шифрування в кільцях зрізаних поліномів до атак спеціального виду на реалізацію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Іваненко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685366
  Вовк О.О. Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вовк Олеся Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
685367
  Грищенко В І. Методи підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Грищенко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
685368
  Самойліченко О.В. Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Самойліченко О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
685369
  Гусельніков О.В. Методи підвищення точності вимірювальних автогенераторних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусельніков Олексій Вікторович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
685370
  Осмоловський О.І. Методи підвищення точності і швидкодії комп"ютеризованих систем контролю геометричних характеристик складних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / О.І. Осмоловський ; Нац. авіац. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
685371
  Ткаченко В.М. Методи підвищення точності керування температурними режимами технологічних процесів теплової обробки матеріалів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Ткаченко В.М.; КПІ. – К., 1998. – 32л.
685372
  Потильчак О.П. Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Потильчак О.П.; Держ. ком. України з питань технічноло регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
685373
  Літвіх В.В. Методи підвищення точності широкосмугових вольтметрів середньоквадратичної напруги : Автореф...док.техн.наук:05.11.05 / Літвіх В.В.;НАНУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.:с.29-33
685374
  Марченко В.В. Методи підвищення частотної точності акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Марченко В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
685375
  Крижановський В.В. Методи підвищення шумових та енергетичних параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Крижановський Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
685376
  Файзулаєва О.М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів для голосової аутентифікації користувачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Файзулаєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685377
  Кобрін А.В. Методи підвищення якості обслуговування на основі потокових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кобрін Артем Віталійович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
685378
  Колтиков О.В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв"язку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02. - телеком. системи та мережі / Колтиков О.В. ; Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
685379
  Калашніков Олександр Миколайович Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом : Автореф... докт. техн. наук: 05.13.05 / Калашніков Олександр Миколайович; Одеськ. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 31с.
685380
  Копистира А.М. Методи підрахунку обсягів тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 335-339
685381
  Краснова М.В. Методи підрахунку шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, та їх правові засади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-50.
685382
  Каденко С.В. Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каденко С.В. ; НАН України ; Ін-т моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685383
  Пукас А.В. Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Пукас А.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
685384
  Єлець П О. Методи планування прибутку / П О. Єлець, О.Л. Грюкова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 90-92. – ISBN 978-617-645-227-0
685385
  Стенін О.А. Методи побудови автоматизованих навчаючих систем для операторів технологічних процесів та рухомих об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.01 / Стенін О.А.; КПІ. – К, 1994. – 32л.
685386
  Сохань О.В. Методи побудови архівної малтигіртекстової інформаційно-пошукової системи : Автореф... канд. техніч.наук: 05.25.05 / Сохань О.В.; НАН України НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 24л.
685387
  Свірін П.В. Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Свірін Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
685388
  Волинський О.І. Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волинський Орест Ігорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
685389
  Дурняк Б.В. Методи побудови графічних засобів захисту документів / Б.В. Дурняк, В.З. Пашкевич // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79. – ISSN 0554-4866
685390
  Гофман Є.О. Методи побудови дерев розв"язків в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Гофман Євгеній Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685391
  Субботін С.О. Методи побудови діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Субботін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
685392
  Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих машин і систем / Глибовець А.М. ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Киев, 2009. – 166л. + Додатки : л.132-166. – Бібліогр. : л.124-131
685393
  Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глибовець А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
685394
  Ларін В.Ю. Методи побудови і технічної реалізації приладів і систем на основі фери- та феромагнітних перетворювачів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Ларін В.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
685395
  Бень А.П. Методи побудови інтелектуальних адаптивних інтерфейсів "людина-комп"ютеризована система" на основі моделі користувача : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Бень А.П.;МОіНУ.ХДТУ. – Херсон, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
685396
  Джулій В.М. Методи побудови інформаційних систем на основі смарт-технологій / В.М. Джулій, В.М. Зінченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 174-177


  У статті представлено підхід до розробки інтегрованої 1С ВНЗ із застосуванн механізму ідентифікації доступу на основі смарт-технологій. Мультифункціональність сма карти дозволяє зберігати повну хронологічну історію одержання студентом оцінних балів і ...
685397
  Коробчинський М.В. Методи побудови інформаційної розподіленої функціонально стійкої системи управління компонентами рухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 42 назви
685398
  Цвелих І.С. Методи побудови малошумлячих транзисторних генераторів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Цвелих Іван Сергійови ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
685399
  Кулян В.Р. Методи побудови множинної оцінки параметрів математичних моделей динамічних процесів : Дис... канд. техн.наук: 05.13.16 / Кулян В. Р.; КУ ім. Т Шевченка. – К., 1993. – 100л. – Бібліогр.:л.90-100
685400
  Кулян Віктор Романович Методи побудови множинної оцінки параметрів математичних моделей динамічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Кулян Віктор Романович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 12 с.
685401
  Федотов М.В. Методи побудови обчислювальних структур та принцип організації моделювання сітьових задач. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.13 / Федотов М.В.; АН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1994. – 33л.
685402
   Методи побудови породжуючих послідовностей максимальних покриттів при синтезі ІДНФ булевих функцій n-змінних / Ю. Іванов, І. Пампуха, О. Захарова, А. Краснік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-77. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано метод побудови породжуючих послідовностей розгортання n-мірних кубів Е n, тобто максимальних покриттів при синтезі інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій від n-змінних. Explained is the method to create initiating ...
685403
  Каблак Н.І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної затримки для застосування RTK технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Каблак Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
685404
  Шворов С.А. Методи побудови роботизованих систем спеціального призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 246-250


  У статті розглядаються методи побудови й методичні основи оргаї функціонування мобільних роботизованих систем спеціального призначення. Запропоновані методика синтезу роботизованих систем, яка включає методи структурного і параметричноя ...
685405
  Білецький О.А. Методи побудови симетричних алгоритмів криптографічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Білецький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 43 назви
685406
  Сергєєв А.В. Методи побудови систем доставки контенту з застосуванням розподілених хеш-таблиць / А.В. Сергєєв, К.О. Ільченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 9-16. – ISSN 1995-0519


  Описано основні проблеми, що виникають у сучасних комп"ютерних мережах в умовах великих навантаженнях та у випадку розподілу динамічного контенту. Показано доцільність створення гібридних систем доставки контенту, побудованих на основі розподілених ...
685407
  Тітова О.В. Методи побудови та оцінки агрегованих асоціативних правил в інтелектуальних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Олена Вітольдівна Тітова; МОНУ; Харк. нац. ун--т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:12 назв
685408
  Зайцев С.О. Методи побудови штучних імунних систем в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Зайцев Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
685409
  Тирса В.В. Методи побудування високоточних перетворювачів ЧАС-Код : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Тирса В. В.; Хар. Держ. політехн. ун-т. – Х., 1996. – 21л.
685410
  Бойко А.О. Методи побудування кодів автентифікації повідомлень з підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бойко Артем Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685411
  Ярошенко О.М. Методи подалання прогалин у трудовому праві України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 78-87. – ISSN 0201-7245
685412
  Кудріна О.Ю. Методи податкового планування на підприємстві: призначення та загальна характеристика // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 146-151. – (Економічні науки)
685413
  Криницький І. Методи податкового та податково-процесуапьного права точки зіткнення та підстави розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 63-67.
685414
  Бойко Ю.В. Методи покращення ефективності для систем високошвидкісної класифікації пакетів / Ю.В. Бойко, К.С. Дєєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 5-12. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
685415
  Марченко Сергій Вікторович Методи покращення характеристик п"єзомагнітних перетворювачів числа обертів валів робочих механізмів : Автореф. дис. ... канд. фіз.--мат.наук: 05.13.05 / Марченко С.В.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 29 назв
685416
  Кетько М.А. Методи поліпшення електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-36. – (Фізика ; Вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
685417
  Порохня В.М. Методи поліпшення фінансово-економічного стану підприємства / В.М. Порохня, О.М. Крайник, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 207-212. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
685418
  Педченко Г.М. Методи порівняльного оцінювання варіантів системи військового призначення / Г.М. Педченко, В.І. Шарий, А.І. Невольниченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 169-178


  Запропоновано основні методи порівняльного оцінювання систем управління військового призначення. Показано, що наведені у статті підходи дозволяють здійснювати порівняльне оцінювання альтернативних варіантів систем військового призначення та ефективно ...
685419
  Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685420
  Шматко В.С. Методи пошуку відмов та управління надійністю телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шматко Володимир Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685421
  Бабіч Г.В. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бабіч Г.В.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 25 назв
685422
  Задорожний Б.Ю. Методи правового регулювання // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 174-177
685423
  Вінник О. Методи правового регулювання акціонерних відносин: проблеми відповідальності акціонерних товариств, пов"язані з їх капіталом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
685424
  Усачов Олександр Михайлович Методи представлення й обробки інформації в експертній системі для управління телекомунікаційною мережею спеціального призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Усачов О.М.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
685425
  Хамзе Білал Методи представлення кодування і декодування узагальнених каскадних кодів зменшеної складності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хамзе Білал ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
685426
  Коваленко Д.А. Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапаратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Коваленко Д.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
685427
  Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-351-235-8
685428
  Олешко О.І. Методи прискореного криптоаналізу БСШ на основі аналізу показників стійкості зменшених моделей прототипів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.21 / Олешко О.І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв
685429
  Левченко А.Ю. Методи прискорювання обчислень в задачах оптимальної маршрутизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левченко Антон Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
685430
  Топузов Олег Методи проблемного навчання в процесі викладання географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: 6 назв
685431
  Трохименко О.М. Методи пробопідготовки при визначенні загального йоду в зразках з органічною матрицею / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 44
685432
  Медведєв Едуард Миколайович Методи прогнозу пилових обставин та розробка технічних засобів підвищення ефективності обезпилення на вугільних шахтах України : Автореф... доктора техн.наук: 05.26.01 / Медведєв Едуард Миколайович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1998. – 31л.
685433
   Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень : науково-навчальне видання / Довгий С.О. [та ін.] ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Азимут-Україна, 2011. – 608 с. : табл. – Бібліогр.: с. 600-607. – ISBN 978-966-1541-25-1
685434
  Корнійчук В.П. Методи прогнозування валового внутрішнього продукту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 14-17. – Бібліогр.: на 17 пунктів
685435
  Яценко В. Методи прогнозування виробничих витрат // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-35.
685436
  Хуторський П.О. Методи прогнозування вірогідності банкрутстства / П.О. Хуторський, К.О. Келембкт // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – С. 109-111. – ISBN 978-617-645-235-5
685437
  Рамазанова З.У. Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.14.08 / Рамазанова З.У.; НАН Украъни.Ін-т відновлювання енергетики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
685438
  Калінчук С.М. Методи прогнозування кон"юнктури фондового ринку та оцінка їх ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.107-117
685439
  Мітус О.О. Методи прогнозування параметрів ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 136-140.
685440
  Слободянюк Р. Методи прогнозування у ЗМІ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 52-66. – (Журналістика ; Вип. 4)
685441
  Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : 01.05.02:Дис...канд техн. наук. / Войтенко В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.: C.118-127
685442
  Войтенко Володимир Володимирович Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Войтенко Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
685443
  Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : Автореф...канд. технічних наук: 01.05.02 / Войтенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
685444
  Фомічова О.В. Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 284-294. – ISSN 2074-8167


  У статті описано особливості професійної діяльності студентів спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" (ТЕМВ), визначені компетентності необхідні студентам у майбутній професійній діяльності. На основі відібраних компетентностей ...
685445
  Томашевський В.М. Методи проектування інтерактивних систем імітаційного моделювання. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.04 / Томашевський В.М.; Нац. техн. ун-т України. – К., 1996. – 31л.
685446
  Герман Е.Є. Методи проектування нечітких контролерів для цифрових систем управління промислового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герман Едуард Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
685447
  Бишевець О.В. Методи психологічного впливу як засіб його здійснення в сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 95-102
685448
  Левицька Оксана Методи радянізації Західної України у 1939-1940 рр. ( на основі атхівних документів Стаіславської області ) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 75-81. – ISSN 1728-9343
685449
  Ясинський Є.В. Методи реалізації на комп"ютерах стохастичних моделей вартостей акцій і облігацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 169-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто моделювання на комп"ютерах ймовірнісних (стохастичних) моделей вартостей акцій, а також прямого та опосередкованого підходів вартостей облігацій. Це є дуже важливим для опису стану портфеля цінних паперів інвестора.
685450
  Казакова Н.А. Методи регіонального аналізу водно-ресурсного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Показано, що водно-ресурсний потенціал - складовий елемент економічних ресурсів суспільства, фактор виробництва регіонального рівня, а при вирішенні питань територіального перерозподілу водних ресурсів зручно користуватися методом лінійного ...
685451
  Столбовий В. Методи регулювання зовнішніх міграційних процесів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-75.
685452
   Методи рейтингування діяльності підприємств / Ольга, Мельник, , Ю.Л. Логвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 84-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685453
  Коваленко І.І. Методи робастної обробки неоднорідних вимірювальних даних в системах управління. : Автореф... доктор техніч.наук: 05.13.04 / Коваленко І.І.; Нац. техн. ун-тет України. – К., 1996. – 31л.
685454
  Кириченко К.В. Методи роботи укладачів легендарної частини літописів Великого князівства Литовського: на прикладі запозичень із тексту Іпатіївського літопису // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 177-203. – ISSN 0130-5247
685455
  Кушнір І.А. Методи розв"язання задач з геометрії : Книжка для вчителя / І.А. Кушнір. – Київ : Абрис, 1994. – 464с. – ISBN 5-86828-017-2
685456
  Осетров А.О. Методи розв"язання задач згину та коливань пологих оболонок на основі теорії R-функцій і сплайнапроксимації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Осетров Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
685457
  Богдановський С.О. Методи розв"язання моделі Леонтьева в умовах великої розмірності та нечітких даних / С.О. Богдановський, О.Ф. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 185-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Головна проблема, яка розглянута у роботі, є аналіз балансової моделі Леонтьева великої розмірності. Задача аналізу містить у собі дві підзадачі - чіткий та нечіткий аналіз. Подібний аналіз дає відомості про розв"язок задачі при звичайній та нечіткій ...
685458
  Засядько А.А. Методи розв"язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Аліна Анатоліївна Засядько; МОНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 40 назв
685459
  Замалетдінова Ф.І. Методи розв"язування диференціальних рівнянь / Ф.І. Замалетдінова. – Львів, 1961. – 200с.
685460
  Охріменко М.Г. Методи розв"язування некоректно поставлених задач : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.Г. Охріменко , О.А. Жуковська, О.О. Купка; Нац. технічний ін-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 166с. – Шифр дубл51 Охрім. – ISBN 978-966-364-576-6
685461
  Бондаренко Л.А. Методи розвитку фортепіанної техніки Ф. Бузоні в нструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 496-501
685462
  Антал І.П. Методи розділення та концентрування речовин в аналізі : навч. посібник / І.П. Антал, Я.Р. Базель, Ж.О. Кормош ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії та екотехнологій. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 978-966-600-8


  В пр. №1708992 напис: в дар бібліотеці хімічного факультету від авторів. 20.10.2016 р. Підпис. / Кормош Ж.О. /
685463
  Козіна Ю.Ю. Методи розпізнавання зображень у просторі вейвлет-перетворення при контролі якості шаблонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Козіна Ю.Ю. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
685464
  Білас О.І. Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білас О.Є.; Держ. комітет зв"язку та інформатиз. України, НАН України. – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685465
  Огнєва Алла Миколаївна Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій : Автореф. дис. ... кандидата техн. наук: 05.13.06 / Огнєва А.М.; Мін-во промислової політики України. Наук.-виробнича корпор. "Київський інститут інформатики". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685466
  Здоренко Ю.М. Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Здоренко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685467
  Демчінський В.В. Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв"язку в комп"ютерних мережах із заданою якістю обслуговування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Демчінський В.В.; Національн. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 4 назв.
685468
  Яковлєв А.І. Методи розрахунку величини соціально-економічних збитків від перебоїв у подачі електроенергії : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
685469
  Маляр Василь Сафронович Методи розрахунку динамічних режимів електромеханічних перетворювачів на основі сплайн-функцій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.01 / Маляр В.С.; НУ " Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с.
685470
  Рогальский Б.С. Методи розрахунку елетроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промилов. підпр., включаюи нерудні кар"єри) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Рогальский Б. С.; Нац. гірн. акад. Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
685471
  Пилипенко Б.Г. Методи розрахунку ефективності фінансування довгострокових венчурних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 450-460. – ISSN 1993-6788
685472
  Крикунов Ю.В. Методи розрахунку ємнісних та сітчастих екранів в пристроях високої напруги : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Крикунов Ю.В.; НАН України. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 1997. – 16л.
685473
  Гайдай Ю.О. Методи розрахунку задач ближньопольової НВЧ мікроскопії / Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, О.В. Сінькевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено огляд основних чисельних методів що найчастіше використовуються для вирішення задач прикладної електродинаміки. На прикладі ближньопольової мікроскопії розглянуто їх особливості переваги та недоліки. Ключові слова: комп"ютерне ...
685474
  Богініч О.Є. Методи розрахунку коливань кінематично збуджуваних нелінійних механічних системах гістерозисного типу : Автореф... докт. техн.К.наук: 02.02.09 / Богініч О. Є.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1997. – 30л.
685475
  Трапезон О.Г. Методи розрахунку коливань механічних систем та їх використання при експериментальному вивчені втоми матеріалів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.02.09 / Трапезон О.Г.; НАН України. Ін-т проблем міцності. – К., 1997. – 30л.
685476
  Делявський Михайлов Володимирович Методи розрахунку напружено-дефоромованого стану та граничної рівноваги структурно-неоднорідних матеріалів з тріщинами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.02.07 / Делявський Михайлов Володимирович; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1995. – 30л.
685477
  Самійленко Н.О. Методи розрахунку та оцінювання звукоізоляції складних огороджувальних конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Самійленко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
685478
  Карачун В.В. Методи розрахунку хвильових процесів та захист приладів при акустичному навантаженні : Автореф... докт. техн.наук: 05.11.01 / Карачун В. В.; КПІ. – К., 1993. – 33л.
685479
  Костів О.В. Методи розробки алгоритмів : Тексти лекцій / О.В. Костів, С.А. Ярошко; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 98 с.
685480
  Холод Д.В. Методи розробки додаткових модулів тестування для системи Microsoft Class Server // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 278-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладаються основні принципи розробки додаткових модулів тестування для системи Microsoft Class Server з можливостями автоматичної перевірки завдань. Висвітлюється досвід використання системи Microsoft Class Server для організації процесу ...
685481
  Мушак Андрій Ярославович Методи розробки інтерактивних дистанційних мультимедійних програм навчального призначення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мушак А.Я.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
685482
  Мірошніченко О.В. Методи розширення інформаційної здатності систем пеленгації джерел шумових завад : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Мірошніченко О.В.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
685483
  Власенко В.А. Методи синтеза быстрых алгоритмов свертик и спектрального анализа сигналов / В.А. Власенко. – Москва, 1990. – 179с.
685484
  Почанський О.М. Методи синтезу адаптивних Web-сторінок на основі інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Почанський Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685485
  Соколов А.В. Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок для підвищення ефективності сучасних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Соколов Артем Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685486
  Зеленьова Ірина Яківна Методи синтезу багаторівневих структур керуючих автоматів на програмованих логічних пристроях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Зеленьова І.Я.; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
685487
  Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіс Методи синтезу багаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіс ; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
685488
  Лебедев О.Г. Методи синтезу дискретних сигналів з пакращеними властивостями для автоматизованих систем керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Лебедев О. Г.; МОУ, Хар. держ. техн. ун-т. – Х., 1997. – 18л.
685489
  Глушакова Ганна Юріївна Методи синтезу і моделі компонентів нетрадиційних нейромереж : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:01.05.02 / Глушакова Г.Ю.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
685490
  Мартиненко С.С. Методи синтезу і оцінки функціональної ефективності системи діагностування за цифровими медичними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Мартиненко Сергій Сергійович ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685491
  Красічков Олексій Олександрович Методи синтезу керуючих автоматів на конфігурованих логічних блоках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Красічков О.О.; Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
685492
  Черкашин Вячеслав Анатолієвич Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Черкашин В.А.; Донецький нац. ун-т. – Київ, 2001. – 15 с.
685493
  Мірошкін О.М. Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з модифікацією системи адресації мікрокоманд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мірошкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
685494
  Савченко І.В. Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулянтних функцій третього порядку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / Савченко І.В. ; МОНУ, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
685495
  Трохименко Я.К. Методи синтезу лінійних радіосхем. / Я.К. Трохименко. – К., 1966. – 167с.
685496
  Басманов Олексій Євгенович Методи синтезу марковських процесів та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Басманов О.Є.; Харк. держ. техн. ун-тет. – Харків, 2001. – 20 с.
685497
  Хайдара А.А. Методи синтезу оптичної транспортної мережі WDM з використанням моделі багатошарових графів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хайдара Абдалла Абдулрахман ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685498
  Лаврік О.С. Методи синтезу пристроїв керування із множинними джерелами кодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврік О.С.; Ларік Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Донецьк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
685499
  Калоша Вадим Олександрович Методи синтезу робастних регуляторів для багатов"язних квазістаціонарних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Калоша В.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685500
  Аль-Аззех Рашед Мухаммед Методи синтезу самоперіверяємих схем вбудованного контролю для функціонального діагностування обчислювальних пристроїв, що не відчувають збоїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Аль-Аззех Рашед Мухаммед; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1996. – 15л.
685501
  Борисевич О.В. Методи синтезу структурних текстів для цифрових синхронних схем на основі апаратних засобів, що реконфігуруються : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Борисевич О.В. ; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
685502
  Попов О.С. Методи синтезу схем взбудованого контролю матричних арифметичних пристроїв з кругленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Попов О.С.; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1995. – 16л.
685503
  Абу Усбах Олексій Нідалійович Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій спеціального класу для засобів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Абу Усбах Олексій Нідалійович; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 10 назв.
685504
  Кхалфауі Неджіб Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних автоматів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кхалфауі Неджіб ; Державний вищий навчальний заклад " Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008. – 17с. – Бібліогр.:
685505
  Приходько С.І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій : автореф. ... д-р техн. наук : 05.12.02 / Приходько С.І. ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 38 назв
685506
  Губа А.А. Методи синхронізації агентів при верифікації систем в термінах мультиагентних середовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 115-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються методи синхронізації поведінок агентів при верифікації систем у термінах мультиагентних середовищ. Описані сценарний і подійний підходи при декомпозиції MSC-сценаріїв і діаграм послідовності подій UML opt-областей на базові ...
685507
  Свентицька В. Методи систематизації знань з фізики на основі використання математичного апарату диференціального числення / В. Свентицька, А. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 209-213


  Розглянуто роль математичної підготовки для узагальнення знань із фізики слухачів підготовчих курсів, як один із важливих чинників реалізації принципу наступності навчання фізики на суміжних сходинках освітньої системи.
685508
  Іволгіна Т.О. Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Іволгіна Т.О.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 25 назв
685509
  Сисак Р.М. Методи системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Сисак Р.М.; НАНУ. – К, 2001. – 20л. – Бібліогр.:с.17
685510
  Марценюк В.П. Методи системного аналізу медико-біологічних процесів = System analysis methods of medical and biological processes / В.П. Марценюк, О.Г. Наконечний. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 241с. – На тит. листі напис: англійською мовою. – ISBN 966-673-031-6
685511
  Іванченко С.М. Методи соціальної взаємодії як складова соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільнихї реформ // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 161-170. – ISSN 2411-1449
685512
  Різун В.В. Методи соціальнокомунікаційних досліджень / В.В. Різун, Т.В. Скотнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано наявний методичний рівень наукових робіт у галузі соціальних комунікацій і подано рекомендації щодо застосування методів відповідно до завдань дослідження. The article analyses the existing methodological level of scientific researches ...
685513
  Ніколаєнко Л.Г. Методи соціологічного пояснення : Монографія / Л.Г. Ніколаєнко; Мін-во культури і туризму України; ДАКККіМ. – Київ : ДАКККіМ, 2005. – 200с. – ISBN 966-8683-35-8
685514
  Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів / Л.І. Муравський ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0959-3
685515
  Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Сергій Михайлович Герасін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
685516
  Чаповський М.З. Методи стабілізації транзисторних підсилювачів / М.З. Чаповський. – Київ : Техніка, 1964. – 195с.
685517
  Бялик О. Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 3-11. – ISSN 2312-5993
685518
  Головко І.В. Методи статистичного аналізу консолідованої фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження щодо узагальнення, систематизації та адаптації до П(С)БО наявного теоретичного й практично-го матеріалу з метою створення методологічного апарату, який би слугував для подальшого аналізу конкретних розрахунків. Is out spent ...
685519
  Мех Я.В. Методи статистичної вибірки в аудиті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто сутність вибірки в аудиті, її суттєві характеристики, види вибірок, міжнародна практика і особливості національного застосування.
685520
  П"янило Я.Д. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів якобі для екологічного моніторингу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Я.Д. П"янило, О. Готра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 221-230 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
685521
  Муляр І.В. Методи створення і перевірки хешу графічних зображень / І.В. Муляр, А.В. Джулій, Є.В. Гіль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 216-221


  У статті розлянуті підходи для обчислення статистичних значень графічних зображень, які захоплять головні особливості зображення і залишаються по суті незміненними через прийнятні перетворення. Запропоновані методи є гнучкими і можуть використовуватися ...
685522
  Юнг-Янг Сон Методи створення тривимірних зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Юнг-Янг Сон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
685523
  Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матер. вивчення гуман. дисциплін). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Любашенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
685524
  Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матеріалі вивчення гуманітарних дисциплні) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Любашенко О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 183л. – Бібліогр.:л.147-161
685525
  Горячка О.О. Методи стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 66-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
685526
  Андрушко Л.М. Методи стимулювання творчого процесу у студентів та курсантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 253-262. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
685527
  Кривенко С.С. Методи стиснення та фільтрації даних дистанційного зондування землі із забезпеченням високої візуальної якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Кривенко С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосмічн. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
685528
  Бойко І.Ф. Методи стохастичного аналізу систем обробки інформації з використанням ортогональних функціоналів від безмежно подільних процесів : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.14 / Бойко І. Ф.; МО України, КІІЦА. – К, 1993. – 32л.
685529
  Прохорова В.В. Методи стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 142-145. – ISSN 2075-4892
685530
  Підлипна Р.Б. Методи стратегічного планування та контролінгу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 238-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685531
  Пащенко Юрій Вікторович Методи структуризації предметного середовища для комп"ютерної системи сертифікації плавскладу : Автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06. / Пащенко Юрій Вікторович; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2001. – 18 с.
685532
  Трофименко І.В. Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Трофименко І.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685533
   Методи структурного дослідження мови.. – К., 1968. – 187с.
685534
  Юдін О.К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Юдін О.К.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
685535
  Карпенко Є. Методи сучасної психотерапії : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 87-90 та в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-4
685536
  Михайленко В.М. Методи та алгоритм варіантного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 254-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті розглянуто методи та алгоритм варінтного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам. Алгоритм написаний з урахуванням еколого-економічних аспектів. Це може бути застосовано при прийнятті оптимального рішення при ...
685537
  Вавіленкова А.І. Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вавіленкова А.І. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
685538
  Русакова Л.Т. Методи та алгоритми аналізу чинників, що впливають на здоров"я в гігієнічних дослідженнях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Русакова Л.Т.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
685539
  Винничук Степан Дмитрович Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Винничук С.Д.; НАН України Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
685540
  Шутко В.М. Методи та алгоритми виявлення-вимірювання інформаційних сигналів із застосуванням сплайн-перетворень. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Шутко В.М.; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. – К., 1998. – 20л.
685541
  Порхун О.В. Методи та алгоритми для розв"язання задач класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 212-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розгляду задачі класифікації та методам її розв"язання. Розглядаються існуючі методи визначення числа класів. Запропоновано евристичний алгоритм, який грунтується на використанні нейронної мережі Кохонена та методі ідеальної ...
685542
  Семенів О.В. Методи та алгоритми ідентифікації в задачах моніторингу і прогнозування стану рослинності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Семенів О.В. ; НАН України, Нац. космічне агентство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
685543
  Чінь Нгуєн Тхієу Методи та алгоритми ідентифікації повідомлень обмеженою в"єтнамською мовою в автоматизованих системах : Автореф... канд. техніч.наук: 05.13.06 / Чінь Нгуєн Тхієу; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
685544
  Манакова Наталія Олегівна Методи та алгоритми корекції інформації при управлінні регіональними інженерними мережами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Манакова Н.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
685545
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Косинський К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685546
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 170 л. + Додатки: л. 149-170. – Бібліогр.: л. 143-148
685547
  Любчак В.О. Методи та алгоритми обчислень : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 313 с. – ISBN 978-966-657-194-9
685548
  Воробкало Тетяна Василівна Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Воробкало Т.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
685549
  Дідик Олексій Олександрович Методи та алгоритми побудови моделей процесів управління на основі ретроспективних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дідик О.О.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
685550
  Савчук Т.О. Методи та алгоритми покомпонентного даігностування цифрових пристроїв, що базуються на реконрфгуації їх структури : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Савчук Т. О.; Вінн. ДУ. – Вінниця, 1999. – 20л.
685551
  Строєва В.О. Методи та алгоритми розв"язання неперервних нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Строєва Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
685552
  Федоров Д.М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізійними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Федоров Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
685553
  Ключка К.М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ключка Костянтин Миколайович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685554
  Гарагуля Олександр Віталійович Методи та алгоритми синтезу перетворювачів кодів за способом дорахування і накопичування еквівалентів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Гарагуля Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1996. – 22л.
685555
  Томашевський Олег Михайлович Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Томашевський О.М.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструкт. – Львів, 2002. – 20 с.
685556
  Височіненко М.С. Методи та алгоритми управління якістю сервісу у безпроводових мережах з різними статистиками трафіку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Височіненко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685557
  Багацький О.В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Багацький Олексій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
685558
  Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
685559
  Мілевський В.Є. Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз / В.Є. Мілевський, І.Г. Чиж // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 7-14. – ISSN 1997-9266
685560
  Васильєв Микола Валерійович Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.13. / Васильєв М.В.; ХНУР. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
685561
  Петровський М.С. Методи та апаратно-програмні засоби спеціалізованих комп"ютерних систем для класифікації зображень плям лазерних пучків : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Петровський Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
685562
  Оксанич Анатолій Петрович Методи та апаратура контролю структурно-геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів та структур в умовах їх серійного виробництва : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук:05.27.06 / Оксанич А.П.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 34 с.
685563
  Ночевнов Дмитро Павлович Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ночевнов Д.П.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
685564
  Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 73 назв.
685565
  Іляш Ю.Ю. Методи та засоби адаптивного стиснення інформаційних потоків на основі рекурентних кодових послідовностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іляш Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
685566
  Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ву Дик Тхінь ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
685567
  Качер Володимир Семенович Методи та засоби аналізу динамічного стану протезованої ноги людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Качер В.С.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
685568
  Бельхадрі Нуреддін Методи та засоби аналізу контролепридатності апаратних компонент зот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13 / Бельхадрі Нуреддін; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1998. – 16л.
685569
  Яковина В.С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Яковина Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
685570
  Савенко О.С. Методи та засоби анитвірусного комбінованого діагнтостування персональніх комп"ютерів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Савенко О. С.; Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 18л.
685571
  Курінний Михайло Сергійович Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Курінний М.С.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
685572
  Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Монографія / О.Н. Романюк, М.С. Курінний; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 164 с. – ISBN 966-641-182-2
685573
  Лаврів М.В. Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврів М.В. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
685574
  Колос Л.М. Методи та засоби багатокритеріального оцінювання програм та проектів в сфері космічних досліджень : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Колос Л.М. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685575
  Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
685576
  Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
685577
  Стрілець В.О. Методи та засоби вимірювання великих довжин для метрологічного забезпечення систем зовнішньотраєкторних вимірювань : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.11.15. / Стрілець В.О.; Харківськ. держ. науково-дослідний інститут метрології. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
685578
  Азархов О.Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Азархов О.Ю.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 10 назв
685579
  Філинюк М.А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : монографія / М.А. Філинюк, К.В. Огородник, Л.Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-641-342-3
685580
  Казимиров О.В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Казимиров Олександр Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
685581
  Литвиненко В.І. Методи та засоби гібридних штучних імунних систем в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Литвиненко В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
685582
  Шаховська Н.Б. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень / Н.Б. Шаховська, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 254-284. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
685583
  Страшненко Г.М. Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Страшненко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
685584
  Бодров С.В. Методи та засоби діагностування системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску на основі блукаючого діагностичного ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бодров Сергій Володимирович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685585
  Дзюба В.Г. Методи та засоби для розв"язку прикладних задач комп"ютерного аналізу зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Дзюба В.Г. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
685586
  Романкевич Віталій Олексійович Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Романкевич В.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 20 с.
685587
  Сімоненко В.П. Методи та засоби ефективного розв"язання задач статичного і динамічного планування в розподілених системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.13 / Сімоненко В.П.; КПІ. – К., 1997. – 32л.
685588
  Стіренко С.Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп"ютерних кластерних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Стіренко Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 40 назв
685589
  Шевчук О.А. Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Шевчук Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685590
  Аль-Амморі Алі Методи та засоби забезпечення ефективності інформаційно-управляючих систем повітряних суден : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Аль-Амморі Алі ; Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назв.
685591
  Казимира Ірина Ярославівна Методи та засоби забезпечення ефективності процедур оптимального проектування ІС на схемотехнічному етапі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.12 / Казимира Ірина Ярославівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 16л.
685592
  Скляров В.В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об"ємної активності радону-222 в Україні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Скляров В.В.; Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
685593
  Флейтман Д.В. Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Флейтман Д.В.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім Г.Є. Пухова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
685594
  Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685595
  Акимишин О.І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об"єктів комп"ютерної томографії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Акимишин О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
685596
  Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / В.В. Самсонов, А.Л. Єрохін. – Харків : СМІТ, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-8530-19-5
685597
  Гудим Василь Ілліч Методи та засоби керування режимами систем електропостачання потужних дугових сталеплавильних печей : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Гудим В.І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 37 с.
685598
  Свинарьов А.В. Методи та засоби комбцнованих несиметричних криптографічних перестворень інформації із зменшеною обчислювальною складністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Свинарьов А. В.; МОУ Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 17л.
685599
  Контрерас Д.Е. Методи та засоби комп"ютерної реалізації інтегродиференційних моделей динамічних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Контрерас Д.Е.; НАНУ, Ін-тут ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2002. – 19 с.
685600
  Гончар С.Ф. Методи та засоби компенсації динамічних похибок часового зсуву у радіовимірювальних приладах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Гончар С.Ф.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 20 назв
685601
  Кіренко І.О. Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Кіренко І.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
685602
  Жук І.А. Методи та засоби контролю ізоляції відносно "землі" мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Жук Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685603
  Балабаєв Володимир Миколайович Методи та засоби контролю похибок вимірювальних каналів автоматизованих систем контролю та керування. : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.15 / Балабаєв Володимир Миколайович; Харків. політех. ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
685604
  Омельченко С.В. Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.13 / Сергій Васильович Омельченко; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
685605
  Сало А.М. Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процессорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сало А.М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.; 13 назв
685606
  Мичуда Зиновій Романович Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Мичуда З.Р.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
685607
  Пелех Ю.М. Методи та засоби маркерування мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Пелех Юрій Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
685608
  Верес З.Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
685609
  Третяк В.А. Методи та засоби математичного моделювання процесів теплообміну у двофазовому середовищі (на прикладі лазерно-дугового наплавлення) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Третяк Валерія Анатоліївна.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685610
  Петрище М.О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювання електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петрище Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
685611
  Кочан Р.В. Методи та засоби метрологічної самоперевірки прецизійних аналого-цифрових перетворювачів у процесі експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Кочан Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 68 назв
685612
  Яциковська У.О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в системі клієнт-сервер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
685613
  Жежнич Павло Іванович Методи та засоби моделювання часового параметру в інформаційних системах на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Жежнич П.І.; НУ "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 16 с.
685614
  Юзвенко Володимир Федорович Методи та засоби модельної підтримки прийняття рішень в системах проектування та випробування елементів механічних конструкцій : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.06. / Юзвенко В.Ф.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр: 8 назв
685615
  Морозов Є.М. Методи та засоби надщільної і довготермінової оптичної реєстрації інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Морозов Євгеній Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
685616
  Куперштейн Л.М. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Куперштейн Л.М.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
685617
  Васюра А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : монографія / А.С. Васюра., Т.Б. Мартинюк, Л.М. Куперштейн ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – ISBN 978-966-641-279-2
685618
  Превисокова Н.В. Методи та засоби обробки інформації в комп"ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Превисокова Н.В. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
685619
  Кулик Я.А. Методи та засоби оброблення дискретних сигналів у мережах з високим рівнем завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кулик Ярослав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
685620
  Райтер П.М. Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газоріднних потоків : монографія / П.М. Райтер, О.М. Карпаш ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф-ра техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 262 с. – ISBN 978-966-694-114-8
685621
  Ненько Леонід Федорович Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ненько Л.Ф.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
685622
  Болюбаш Ю.Я. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Болюбаш Юрій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685623
  Яровий А.А. Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яровий Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
685624
  Гроль Володимир Васильович Методи та засоби організації псевдовипадкового тестування цифрових схем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 06.13.08 / Гроль Володимир Васильович ; Нац. техн. ун-т України , КПІ. – Київ, 1995. – 30 с.
685625
  Ленюк Н. Методи та засоби організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у навчанні німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 83-87
685626
  Бенч Андрій Ярославович Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Бенч А.Я.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
685627
  Бортник Г.Г. Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв"язку / Г.Г. Бортник , В.М. Кичак, В.Ф. Яблонський ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 144 с. – ISBN 966-641-183-0
685628
  Гізун А.І. Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гізун Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
685629
  Шенгур С.В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шенгур Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
685630
  Хом"юк Віктор Вікторович Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.13 / Хом"юк В.В.; Вінницький націон. технічний ун-тет. – Вінниця, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
685631
  Мартинюк Т.Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Монографія / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом"юк; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 203с. – ISBN 966-641-114-8
685632
  Кадацька Ольга Йосипівна Методи та засоби перетворення однократних часових інтервалів в системах вимірювання та керування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Кадацька Ольга Йосипівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1999. – 19л.
685633
  Пелішок В.О. Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних систем та мереж з нестаціонарним каналом зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пелішок В.О. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 43 назви
685634
  Тептя В.В. Методи та засоби підвищення ефективності виробництва і транспортування електроенергії за диференційованих критеріїв оптимальності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Тептя Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
685635
  Носова Т.В. Методи та засоби підвищення ефективності діагностики опорно-рухового апарату людини : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.17 / Тетяна Віталіївна Носова; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:
685636
  Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді Методи та засоби підвищення ефективності застосування контрольних сум, ехоплексу та циклічних кодів для виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.13.13 / Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
685637
  Іяд Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Іяд (М.М.) А. Шахрурі ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
685638
  Пономарьова О.А. Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп"ютерної системи орієнтації бурового інструмента : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пономарьова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
685639
  Єрмоленко Є.О. Методи та засоби підвищення ефективності комп"ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685640
  Клименко І.А. Методи та засоби підвищення ефективності обробки інформації в реконфігуровних комп"ютерних системах на базі ПЛІС : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Клименко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 48 с. – Бібліогр.: 47 назв
685641
  Турута О.П. Методи та засоби підвищення ефективності обслуговування запитів в інформаційній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Турута О.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
685642
  Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
685643
  Луай Дарвіш Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Луай Дарвіш.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
685644
  Хайдер Мирослав Ричард Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв"язків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.13 / Хайдер М.Р.; Нац. технічний ун-т України; " Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 73 назви
685645
  Бахтарі Хедаятоллах Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.05. - Комп"ютерні системи та компоненти / Бахтарі Хедаятоллах ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685646
  Сайко В.Г. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв"язку по багатопроменевим каналам : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Сайко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 60 назв
685647
  Стелюк А.О. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Стелюк А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
685648
  Вовк О.Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вовк Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
685649
  Орнатський Д.П. Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Орнатський Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
685650
  Коваленко А.А. Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Коваленко А.А. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
685651
  Назаркевич М.А. Методи та засоби підвищення рівня захищеності друкованих документів на основі Ateb-функцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Назаркевич Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
685652
  Золотавкін Є.А. Методи та засоби підвищення стеганографічної стійкості захисту інформації до пасивних атак : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Золотавкін Є.А. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685653
  Берназ Н.М. Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Берназ Наталія Маноліївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
685654
  Веретельник В.В. Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Веретельник Віталій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685655
  Гапон Д.А. Методи та засоби підвищення якості функціювання автоматичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
685656
  Ришковець Ю.В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назви
685657
  Даниляк Сергій Миколайович Методи та засоби побудови електронних зварювальних тренажерних і контролюючих систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.05 / Даниляк Сергій Миколайович; Ін-т проблем моделювання в енергетиці АН України. – К., 1993. – 32л.
685658
  Сєров Ю.О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі веб-форумів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сєров Ю.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назв.
685659
  Литвин В.В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Литвин Василь Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
685660
  Порєв Г.В. Методи та засоби побудови інформаційних технологій на основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Порєв Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
685661
  Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
685662
  Пелещишин А.М. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Пелещишин А. М. ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Bibliogr.: 46 назв
685663
  Ферчук К.В. Методи та засоби покращення параметрів низькочастотного каналу вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Ферчук К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
685664
  Крилов Є.В. Методи та засоби поліпшення якості спеціального програмного забезпечення систем контролю складних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Крилов Є.В.; КПІ. – К., 1994. – 15л.
685665
  Кустра Н.О. Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Кустра Н.О. ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
685666
  Колахі Реза Джавад Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Колахі Реза Джавад ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685667
  Любінець Я.В. Методи та засоби представлення та обробки інформації з часовим параметром в реляційних базах даних. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.17 / Любінець Я.В.; Київ. міська держ. адмін. ін-тут прикладної інформатики.. – К., 1994. – 23л.
685668
  Демківська Тетяна Іванівна Методи та засоби прогнозування екологічних та економічних процесів на основі комп"ютерного моделювання часових рядів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Демківська Т. І.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
685669
  Банзак О.В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Банзак О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
685670
  Пантелеймонов Андрій Анатолійович Методи та засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 01.05.03 / Пантелеймонов А.А.; Національний технічний університет КПІ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
685671
  Грінченко Тамара Олексіївна Методи та засоби репрезентації і обробки символьної інформації в інтелектуальних обчислювальних системах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 05.13.17 / Грінченко Тамара Олексіївна; Київ. міська держ. адміністр. Ін-т прикладної інформатики. – К., 1994. – 47л.
685672
  Верес Олег Михайлович Методи та засоби розв"язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Верес О.М.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 12 назв.
685673
  Семчишин Ю.Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семчишин Ю.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
685674
  Чайковський Д.Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп"ютерних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Чайковський Д.Ю.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685675
  Спасітєлєва С.О. Методи та засоби розподілу ресурсів в обчислювальних системах з жорсткими часовими обмеженнями : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.11 / Спасітєлєва С.О.; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.Глушкова. – К., 1993. – 17л.
685676
  Оксамитна Любов Павлівна Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Оксамитна Л.П.; Черк. держ. техн. ун-тет. – Черкаси, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
685677
  Рудницький С.В. Методи та засоби синтезу операцій матричного криптографічного перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рудницький Сергій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685678
  Мельник Р.П. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Руслан Павлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685679
  Вовченко О.В. Методи та засоби синхронізації модемів комп"ютерних систем із шумовими сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Вовченко Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
685680
  Шпак Зореслава Ярославівна Методи та засоби сповільненого відтворення мовної інформації в інтерактивних системах керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Шпак З.Я.; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
685681
  Фігура Р. Методи та засоби сповільненого відтворення польських дифтонгів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фігура Роман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685682
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03. / Шкуліпа І.Ю. ; М-во освіти України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 168 л. + Додатки: л. 146-168, [3]. – Бібліогр.: л. 134-145
685683
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
685684
  Веренич Олена Володимирівна Методи та засоби створення мультимедіальних дистанційних курсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Веренич О.В.; НАНУ МО і НУ. – Київ, 2001. – 20 с.
685685
  Лукічов В.В. Методи та засоби стеганографічного захисту інформації в комп"ютерних системах і мережах на основі вейвлет-перетворень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лукічов В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685686
  Яцків Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп"ютерних системах на основі кодів поля Галуа : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Н.Г.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
685687
  Локазюк В.М. Методи та засоби текстового комбінованного діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеню інтеграції : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Локазюк В.М.; Вінницкий держ.ун-т. – Вінниця, 1995. – 32л.
685688
  Матринов Д.О. Методи та засоби термостабілізації характеристик мікроелектронних сенсорних пристроів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Матринов Д.О.; Особливе констрктор. бюро "Рута". – Чернівці, 1997. – 22л.
685689
  Федак В.І. Методи та засоби усунення спотворень відеосигналів з використанням їх надлишковостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федак Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
685690
  Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685691
  Касім А.М. Методи та засоби формування динамічних сценаріїв в навігаційно-керувальних комплексах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Касім Аніса Мохаммадівна ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685692
  Романюк О.В. Методи та засоби формування зображень рельєфних поверхонь у системах комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Романюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 39 назв.
685693
  Протасов С.Ю. Методи та засоби формування і комп"ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об"єктів з розподіленими параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Протасов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
685694
  Горбатий І.В. Методи та засоби формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Горбатий Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
685695
  Озеранський В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
685696
  Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
685697
  Смірнов О.А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використанням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
685698
  Яремчук Ю.Є. Методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Автореф...канд.техн.наук:05.13.21 / Яремчук Ю.Є. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16.
685699
  Богдан І.В. Методи та інструментальні засоби верифікації моделей об"єктно-орієнтованих програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богдан Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685700
  Павлєнко С.В. Методи та інструментальні засоби ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павлєнко Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
685701
  Файнзільберг Леонід Соломонович Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об"єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Файнзільберг Л.С.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
685702
  Журавель В.В. Методи та інструментальні засоби перевірки цілісності інформації в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Журавель Вадим Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
685703
  Баскаков А.Ю. Методи та інструменти бюджетного менеджменту в системі бюджетного регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 43-48


  Досліджено теоретичні підходи до визначення складових бюджетного менеджменту. На основі вивчення зарубіжного досвіду визначено традиційні та сучасні методи бюджетування, а також можливості їх використання у вітчизняній практиці. Охарактеризовано ...
685704
  Ісмаїлов В.Б. Методи та інструменти залучення довгострокового капіталу : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 97-101 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
685705
  Транченко Л.В. Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-97 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
685706
  Худолій Л.М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 9-14. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансового забезпечення українських аграрних підприємств. Проаналізовано стан їх фінансового забезпечення. Виявлено причини, що стримують подальше нарощування обсягів виробництва ...
685707
  Ірадж Ельясі Комарі Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірадж Ельясі Комарі.; МОНУ; Національний аерокосмічний ут-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інстититут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
685708
  Черненко М.В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Черненко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
685709
  Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Одейчук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685710
  Фурманов О.А. Методи та інформаційна технологія розробки багатоверсійних сервіс-орієнтованих веб-систем з урахуванням уразливостей компонентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фурманов Олексій Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
685711
  Мохамед Саїд Газал Методи та інформаційна технологія розробки бездротових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохамед С.Г. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
685712
  Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
685713
  Колбасін В.О. Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп"ютерної телефонії : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Колбасін В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
685714
  Гончаров С.В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гончаров С.В.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
685715
  Боцула Мирослав Павлович Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Боцула М.П.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
685716
  Грабко В.В. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : Універсум, 2003. – 144с. – ISBN 966-641-069-9
685717
  Тернов А.С. Методи та комп"ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тернов Антон Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
685718
  Дзьоба В.Б. Методи та критерії в системі контролінгу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6814
685719
  Селіверстова Л.С. Методи та критерії формування дивідендної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
685720
  Бринза Н.О. Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бринза Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
685721
  Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
685722
  Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
685723
  Польшаков І.В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях : Автореф. дис. ... канд. технітних наук: 05.13.22 / Польшакова І.В.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
685724
  Гололобов А.Ю. Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гололобов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685725
  Кобилін О.А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кобилін О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
685726
  Павлов Д.О. Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Павлов Д.О. ; Харк. нац. ун-т радіоел. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
685727
  Мантула О.В. Методи та моделі багатовимірного прогнозування візуальної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мантула Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685728
  Погребняк І.Ф. Методи та моделі багатокритеріальної оптимізації управління виробничими об"єктами в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребняк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
685729
  Прус Р.Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Прус Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685730
  Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного управління : Автореф. дис. ...канд. техн..наук: Спец.05.13.06 / Світлана Яківна Майстренко; АНА України; Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
685731
  Александер М.Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Александер Марек Богуслав ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
685732
  Маклакова Г.Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Маклакова Г.Г. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685733
  Берко Андрій Юліанович Методи та моделі інтеграції даних у системах електронного бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості організації інформаційних ресурсів систем електронного бізнесу як інтегрованої множини різнорідних даних. Запропоновано моделі та методи інтеграції баз даних та різних видів слабкоструктурованого контенту.
685734
  Замула А.О. Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Замула Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
685735
  Цимбал О.М. Методи та моделі інтелектуальної підтримки прийняття рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим радіоелектронним виробництвом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Цимбал Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
685736
  Добровольський Є.Л. Методи та моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Добровольський Євген Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685737
  Ясенова І.С. Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06. - інформ. технол. / Ясенова І.С.; Ясенева І.С. ; МОНУ ; Київський нац. ун-т буд-ва та арх. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
685738
  Губаренко Є.В. Методи та моделі керування сталим розвитком соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Губаренко Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
685739
  Височина О.С. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів інформаційно-обчислювальних систем на базі модифікованих імовірносних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Височина О.С. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
685740
  Амер Мухсін Салман Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Амер Мухсін Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назви
685741
  Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
685742
  Макутоніна Л.В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
685743
  Прохоров Олександр Валерійович Методи та моделі логістичного аналізу процесів прийняття рішень і управління автоматизованими багаторівневими розподіленими системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Прохоров О.В.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685744
  Ворочек Ольга Григорівна Методи та моделі метаконтексного обміну даними в інформаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ворочек О.Г.;Харків. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2002. – 19 с.
685745
  Климов І.М. Методи та моделі моніторингу і оптимізації ризиків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Климов Ілля Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
685746
  Даюб Ясер Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Даюб Ясер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
685747
  Рабчун А.О. Методи та моделі оптимізації показників систем захисту інформації в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рабчун Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
685748
  Трегубенко І.Б. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Трегубенко І.Б.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 21 назва
685749
  Шматков С.І. Методи та моделі організації часопараметризованих паралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шматков Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 48 назв
685750
  Терещенко Т.О. Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи / Т.О. Терещенко, Н .П. Лйтвиненко, В.М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 98-104
685751
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
685752
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 193 л. – Додатки: л. 175-193. – Бібліогр.: л. 160-174
685753
  Лєншин Анатолій Валерійович Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 21 / Лєншин А. В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 22 назв
685754
  Кулинич В.С. Методи та моделі оцінювання і забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кулинич Вікторія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685755
  Сергеєв-Горсинський Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сергеєв-Горсинський О.О.; Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
685756
  Муштак Таліб Аль-Шурайфі Методи та моделі підвищення пропускної здатності в коміркових мережах на основі технології LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Муштак Таліб Аль-Шурайфі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
685757
  Задорожній Р.О. Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об"єктів зондовими мікроскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Задорожній Р.О. ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
685758
  Святкін Я.В. Методи та моделі побудови інтелектуальних адаптивних гіпермедіасистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Святкін Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685759
  Филипська Д.І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Филипська Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
685760
  Лебьодкіна А.Ю. Методи та моделі прискореної нейромережевої обробки даних у розподіленому обчислювальному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лебьодкіна Алла Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
685761
  Горда О.В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; М-во освіти науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
685762
   Методи та моделі розроблення комп"ютерних систем і мереж : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Кавун С.В, Лосєв М.Ю., Павленко Л.А . [ та ін.. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-676-309-2
685763
  Щербінін К.С. Методи та моделі сегментації відео для систем метричного пошуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Щербінін Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
685764
  Шубкіна О.В. Методи та моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шубкіна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
685765
  Соколова Н.А. Методи та моделі системи управління сталим розвитком об"єктів господарчої діяльності : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Соколова Н.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
685766
  Бойко Ю.П. Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Юлія Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
685767
  Пономаренко О.І. Методи та моделі сучасних фінансів : [навчальний посібник] / О.І. Пономаренко. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 209-211


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
685768
  Олешко Т.І. Методи та моделі управління девелоперськими проектами // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 47-57
685769
  Болгаров О.Д. Методи та моделі управління Державною програмою інформатизації України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Болгаров Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685770
  Райко Г.О. Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Райко Г.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
685771
  Мисник Л.Д. Методи та моделі управління тестовими технологіями у ВНЗ в умовах впровадження Болонського процесу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Л.Д. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685772
  Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 19 назв
685773
  Валенда Н.А. Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у системах штучного інтелекту : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Наталя Анатоліївна Валенда; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685774
  Головянко М.В. Методи та модель верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Головянко М.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
685775
  Єременко Н.В. Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єременко Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
685776
   Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур : монографія / [Ю.В. Бойко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра фіз.-мат. наук, проф. А.В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 420-442. – ISBN 978-966-439-858-6
685777
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 2. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685778
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 1. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685779
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 5, № 3/4. – 2010. – С. 106-234. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685780
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 5, № 1/2. – 2010. – 102 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685781
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 6, № 1/2. – 2011. – 120 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685782
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 6, № 3/4. – 2011. – С. 124-254. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685783
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 7, № 1/2. – 2012. – 104 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685784
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 7, № 3/4. – 2012. – С. 108-206. – Резюме укр. рос., англ. мовами
685785
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 8, № 3/4. – 2013. – С. 104-213. – На обкл. "Методы и объекты химического анализа". - Також див. назву укр. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
685786
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 8, № 1/2. – 2013. – 99 с. – На обкл. "Методы и объекты химического анализа". - Також див. назву укр. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
685787
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 9, № 1/2. – 2014. – 100 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
685788
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 9, № 3/4. – 2014. – 152 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
685789
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 3/4. – 2015. – С. 93-203. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
685790
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 1/2. – 2015. – 92 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
685791
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 11 № 1/2. – 2016. – 106 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
685792
  Горбань Г.В. Методи та об"єктно-орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горбань Гліб Валентинович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
685793
  Іванова О. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів як один із чинників підвищення мотивації навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 77-82. – ISSN 1682-2366


  Представлений досвід Народної української академії в реалізації концепції безперервної економічної освіти і здійсненні соціально-освітнього проекту " Школа підприємництва" як способу підвищення пізнавальної діяльності студентів.
685794
  Котляр М.Л. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 57-61.
685795
  Ісаєва А.А. Методи та прийоми дослідження, які використовуються під час аудиту цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 3-6.
685796
  Іванова К.В. Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
685797
  Мосенцова Л.В. Методи та прикладні програмні засоби розв"язання нелінійних задач інтерпретації результатів спостережень в інтегральній постановці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мосенцова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685798
  Николайчук М.Я. Методи та прилади контролю переміщень на основі безконтактних перетворювачів фаза-код : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Николайчук М.Я.; І.Франк. держ. техн. ун-т. – Івано-Франківськ, 1999. – 19л.
685799
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5. – 2000
685800
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 6. – 2000
685801
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
685802
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 8. – 2002
685803
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 9. – 2002
685804
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 10. – 2003
685805
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2003
685806
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 12. – 2004
685807
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 13. – 2005
685808
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвип. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 14 : Спецвипуск з нагоди 15-річчя НВФ "Зонд". – 2005
685809
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвипуск. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 15. – 2005
685810
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 16. – 2006
685811
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 17. – 2006
685812
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 18. – 2007
685813
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 19. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
685814
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 20. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
685815
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 21. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
685816
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
685817
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 23. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
685818
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
685819
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 25. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
685820
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 26. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
685821
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
685822
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (28). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
685823
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (29). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685824
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685825
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (31). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685826
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685827
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (33). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685828
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (34). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685829
  Таврасенко Ю.В. Методи та принципи здійснення фінансового забезпечення освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 314-321. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
685830
  Приймак Ю.Ю. Методи та принципи організації електронного уряду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 328-334. – (Право. Економіка. Управління)
685831
  Ємельянова І.Ф. Методи та принципи оцінки конкурентоспроможності підприємств // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 12-22. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
685832
  Бабенко О.А. Методи та принципи розроблення серії карт банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 22-29


  Проаналізовано методологію створення карт банківської системи яка відображає багатоаспектність вивчення структури і функціонування об"єкта. Запропоновано системний підхід, завдяки якому серія карт банківської системи України відображається як цілісна ...
685833
  Белялов Т.Е. Методи та принципи стратегічного управління в страхових компаніях : гроші, фінанси і кредит / Т.Е. Белялов, А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 191-200 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
685834
  Бердянський Юхим Натан-Анатолійович Методи та пристрої автоматиченого контролю геометрії перерізу великогабаритного круглого проката і труб (розробка та впровадження) : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Бердянський Юхим Натан-Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1996. – 20л.
685835
  Раєвський М.В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п"єзоелектричних елементів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Раєвський М.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
685836
  Салєм Ханна Муса Мадаін Методи та пристрої комплексного неруйнівного контроля електромагнітних параметрів провідних виробів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Салєм Ханна Муса Мадаін; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 2000. – 18л.
685837
  Воловик А.Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до порушень працездатності авіаційної системи посадки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воловик А.Ю. ; МОНУ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
685838
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 218 л. + Додаток: л. 162-201. – Бібліогр.: л. 202-218
685839
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685840
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Дис. ... на здоб. вченого ступ. канд. техн. наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125л. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: л. 106 - 118
685841
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: 7 назв
685842
  Бестань Сергій Геннадійович Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бестань С.Г.; Харківський нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685843
  Варфоломєєв А.Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об"єктів на відеопослідовностях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Варфоломєєв Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
685844
  Якимець Н.В. Методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем управління з програмованою логікою з використанням генетичних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Якимець Н.В.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
685845
  Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
685846
  Ратушний П.М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ратушний П.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
685847
  Волонтир Л.О. Методи та системи відтворення зображень на базі логіко-часових перетвореннь : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волонтир Л.О. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
685848
  Мягкохліб К.Б. Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / К Б. Мягкохліб ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
685849
  Банзак О.В. Методи та системи спектрометрії іонізуючих випромінювань та контроля радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів нового покоління : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.01.02 / Банзак Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 28 назв
685850
  Сисак Р.М. Методи та системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів : Автореф...канд.техн.наук:05.11.16 / Сисак Р.М.;НАНУ.ІЕ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
685851
  Куц Юрій Васильович Методи та системи статистичної фазометрії : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Куц Ю.В.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
685852
  Гуменюк Р.М. Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Гуменюк Р.М.; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
685853
  Малахов М.А. Методи та способи корекції поведінки дезадаптованих військовослужбовців-контрактників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 265-270


  У даній статті розглянуто питання виникнення процесу дезадаптації військовослужбовців військової служби за контрактом та шляхи їх подолання.. Розглянуто аналіз причин суїцидальних спроб згідно з матеріалами психіатричних відділень Головного Військового ...
685854
  Стрілець Н.О. Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-46


  У статті аналізуються та характеризуються методи та технології архівного збереження електронних документів, які використовують бібліотеки у своїй діяльності. Проведено порівняльну характеристику узагальнених методів та технологій архівування ...
685855
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами ( на прикладі передвиборної кампанії) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Джига Тетяна Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 295л. + додаток В ( відеокасета "Відеороліки українських політичних партій"). – Бібліогр.: л. 167 - 177
685856
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Джига Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. + додаток ( відео касета). – Бібліогр.: 4 назв.
685857
  Єльнік Н.М. Методи та технології для сталого розвитку хімічної освіти в школі // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 34-38
685858
  Касаткіна Н.В. Методи та технології інтелектуального аналізу в системах реляційних баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 -інформаційні технології / Касаткіна Н.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
685859
  Архипова С.П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2013. – 492, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-194-079-5
685860
  Сафонов М.С. Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сафонов Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
685861
  Голубєв О.С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голубєв О.С. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
685862
  Абрамова І.М. Методи та фактори управління фінансової стійкістю підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 146-150. – ISSN 1993-6788
685863
  Сушинський О. Методи та форми здійснення контрольної влади // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.54-62. – ISBN 966-73-53-51-Х
685864
  Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
685865
  Барковська О.Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Барковська О.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
685866
  Партико З.В. Методи творчого редагування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 114-120. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
685867
  Вовк Р. Методи теорії ігр у прийнятті групових рішень в соціально-економічних системах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 51-55. – ISSN 2078-5860
685868
  Білоус Юрій Васильович Методи територіально-частотного планування стільникових систем рухомого радіозв"язку та аналіз їх ефективності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Білоус Ю.В.; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
685869
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 284с. – Бібліогр.: л. 262 - 284
685870
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 43 назв.
685871
  Мармазов В. Методи тлумачення норм європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 65-70


  У статті аналізується методологія тлумачення норм європейського права на прикладі Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
685872
  Чукліна О.С. Методи трансферного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 170-175
685873
  Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 1605-2005
685874
  Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
685875
  Сергеєв Г.Г. Методи удосконалення оперативного управління завантаженням технологічного обладнання в умовах автоматизованного виробництва : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Сергеєв Г.Г.; Мін-во освіти та науки Укр.Севастоп.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 2000. – л.
685876
  Калакура Я.С. Методи українознавчих досліджень [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 224-225
685877
  Пустова І.В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6814
685878
  Череп А.В. Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А.В. Череп, лазнева // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 67-76. – Бібліогр.: на 6 пунктів
685879
  Грінченко А.В. Методи управління витратами та ефективність їх застосування на вітчизняних підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 306-311
685880
  Марчин М.І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 52-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
685881
  Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-34. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
685882
  Орлова Н.О. Методи управління економікою / Н.О. Орлова, Л.Д. Мішина. – К., 1972. – 46с.
685883
  Фльорко В.А. Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 166-173. – (Економіка ; № 6 (65))
685884
  Лукашенко В.В. Методи управління комп"ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лукашенко В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
685885
  Онищенко В.О. Методи управління кредитним портфелем банку / В.О. Онищенко, Н.І. Волкова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 3-9. – ISSN 2218-1199
685886
  Толстошеєва А. Методи управління кредитним ризиком банку в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 59-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
685887
  Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
685888
  Пилипенко Л.М. Методи управління ризиками аудиторської діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-321. – ISSN 0321-0499
685889
  Потоцька С.В. Методи управління ризиком забезпечення кредиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 67-72
685890
  Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 115-120. – ISSN 1683-1942
685891
  Павець В.І. Методи управління фінансовим станом підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 277-279. – ISBN 978-966-188-219-4
685892
  Шабадаш Д.В. Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шабадаш Д.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
685893
  Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
685894
  Дедекаєв В. Методи ухилення від сплати податків при зовнішньоекономічних операціях // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
685895
  Горбатюк І. Методи ухилення від сплати податків як основа тіньової економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 58-62. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
685896
  Поляков Гліб Олександрович Методи ущіплення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джерела : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Поляков Г.О.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
685897
  Топчієв О.Г. Методи факторного аналізу в дослідженнях географії сільського господарства : галузі господарства / О.Г. Топчієв, Н.П. Бондарева // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 67-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
685898
  Кетько М.А. Методи фільтрації в системах автоматичного аналізу електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано і розроблено оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
685899
  Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
685900
  Мурашко В. Методи фінансово-господарського контролю діяльності підприємств // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.133-138
685901
  Семеніхін І.М. Методи фінансового контролю у Збройних силах України / І.М. Семеніхін, І.В. Ващенко, О.В. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – Бібліогр.: Біліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються методи фінансового контролю у збройних силах і їх вплив на якість проведення контрольно-ревізійної роботи. The methods of the financial control in the Armed Forces and their influence on the quality of realisation of the financial audit ...
685902
  Кінащук Л.Л. Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 44-50. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
685903
  Білик М.Д. Методи фінансового плвнуввння і прогнозування є управлінні фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 79-85
685904
  Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-20.
685905
  Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Леонід Леонідович Козяєв; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
685906
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
685907
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2016. – 135, [1] арк. – Додатки: арк. 130-135, [1]. – Бібліогр.: арк. 123-129
685908
  Лисечко В.П. Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіоз"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Лисечко В.П.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
685909
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез : Монографія / І.З. Дуцяк; Ред. М.М. Мартиняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 173с. – ISBN 966-594-827-X
685910
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез: теоретичні і практичні аспекти : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.06 - логіка / МОНУ; КНУТШ; Дуцяк І.З. – Київ, 2007. – 402л. + Додатки: л.388-402. – Бібліогр.: л.377-387
685911
  Іваніна Т.В. Методи формування ономастичних відповідників при перекладі топонімів (на матеріалі англо-українських словників) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120; 16 назв
685912
  Антропова О.Ю. Методи формування портфеля інвестицій компаніями з управління активами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 86-88
685913
  Кучерук М.В. Методи формування резервного капіталу підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 121-122. – ISBN 978-617-7069-02-6
685914
  Гринчишин Т.М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп"ютерних системах з відкритими оптичними каналами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гринчишин Т.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
685915
  Мельничук С.І. Методи формування та цифрової обробки сигналів в роподіленних системах керування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Мельничук С.І.; М-вод освіти Укр.Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 2000. – 16л.
685916
  Єсіна Н.О. Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 93-99. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
685917
  Міщенко О. Методи формування усної мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних технологій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 69-72
685918
  Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
685919
  Мельник О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
685920
  Дуцяк І.З. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.06 / Дуцяк І.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 31 назв
685921
  Савченко А.М. Методи форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 62-68. – ISSN 2222-4459
685922
  Мельник В.М. Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень / В.М. Мельник, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
685923
  Процик М.Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Процик Михайло Теодорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
685924
  Артюшенко М.В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
685925
  Черепенников В.Б. Методи функциональных параметров в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. / В.Б. Черепенников. – Новосибирск, 1983. – 113с.
685926
  Ляховецький О.М. Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетричних булевих функцій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Ляховецький О.М.; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 19с.
685927
  Герасименко К.Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герасименко Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
685928
  Бохан К.А. Методи цифрової обробки сигналів : програмна реалізація з використанням бібліотеки STL : навчальний посібник / К.А. Бохан, Г.А. Кучук ; МНО Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харків : НАУ "ХАІ", 2008. – 84 с.
685929
  Білий О.Л. Методи ціноутворення на банківські послуги / О.Л. Білий, О.Г. Череп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 107-110
685930
  Харченко О.І. Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових сигналів типу електроенцефалограм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Харченко О.І.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
685931
  Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за направл. "Комп. науки" / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка. Періодика., 2005. – 152с. – ISBN 966-622-177-2
685932
  Бевз О.М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Бевз О.М.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
685933
  Саженюк В.С. Методи штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається клас параболічних, варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області. Отримані оцінки швидкості збіжності методів штрафу та фіктивних областей. Ключові слова: варіаційна нерівність, метод штрафу, метод фіктивних ...
685934
  Войцехівський С.О. Методи штрафу та фіктивних областей для чисельного розв"язування одного класу нелінійних варіаційних нерівностей в області довільної форми / С.О. Войцехівський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
685935
  Баланенко І.Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Баланенко Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
685936
  Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування : (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень) / Б.Р. Кияк; Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 5-7778-0271-0
685937
  Турянський Ю.І. Методи, види і джерела формування державних доходів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
685938
  Захожай Олег Ігорович Методи, моделі і алгоритми інформаційного запезпечення процесу пайки п"єзокераміки з металом : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Захожай О.І.; Одеський нац. політехнічний ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
685939
  Калачова Вероніка Валеріївна Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Калачова В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
685940
  Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
685941
  Шелестов А.Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13,06 - інформ. технол. / Шелестов А.Ю. ; НАНУ ; МОНУ ; Міжнар. науково-техн. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 84 назви
685942
  Євланов М.В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформ. технол. / Євланов М.В. : Харк. нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 55 назв
685943
  Білецький Євген Володимирович Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білецький Є.В.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 19 с.
685944
  Кошовий М.Д. Методи, моделі та засоби для управління процесами нанесення покриттів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.03 / Кошовий М.Д.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 34л.
685945
  Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
685946
  Чоха Ю.М. Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об"єктів авіатехніки : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Чоха Ю.М.; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М.Є. Жуковського ; " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.:42 назви
685947
  Галушка І.М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушка Ілона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
685948
  Кузьомін О.Я. Методи, моделі та інформаційні техногогії моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Кузьомін О.Я.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 36 назв
685949
  Глушенкова І.С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Глушенкова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
685950
  Загарук О. Методи, прийоми та засоби організації семінарських занять у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 53-61
685951
  Мамедов А.М. Методик обучение грамматике в азербайджанской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамедов А.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 35л.
685952
  Гиттис И.В. Методика -- основне наставе историiе. / И.В. Гиттис. – Београд, 1946. – 164с.
685953
   Методика : учеб. пособ. – Москва : Русский язык, 1988. – 180 с. – (Заочный курс повышения квалификации филологов-русистов). – ISBN 5-200-00057-2
685954
  Мусієнко В.В. Методика / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 240-241. – ISBN 966-642-073-2
685955
  Вінник Н.Д. Методика "Духовна культура особистості педагога" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 36-41
685956
  Гаврильченко А.А. Методика "Життевих ситуацій" як перспективний підхід до профілактики вживання наркотичних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
685957
  Самсонова Я.А. Методика "занурення" як технологія навчання іноземних мов // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 67-69
685958
  Коржова Е.Ю. Методика "Психологическая автобиография" в психодиагностике жизненных ситуаций. / Е.Ю. Коржова. – К., 1994. – 106с.
685959
   Методика i результати оцінки якості радіозображень в РЛС з інверсним синтезуванням апертури в умовах дестабілізуючих впливів / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, О.Б. Лантвойт, Д.О. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено методику оцінки якості відновлених двовимірних радіозображень (РЗ) в РЛС із широкосмуговим (ШС) зондувальним сигналом (ЗС) та інверсним синтезуванням апертури (ІСА) в умовах дестабілізуючих впливів, пов"язаних з випадковими змінами ...
685960
  Гугушвили Гия Костантинович Методика абхазского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Гугушвили Гия Костантинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
685961
  Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретьации геофизических исследований скважин / Н.З. Заляев. – Минск, 1990. – 142с.
685962
  Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин. – Москва, 1980. – 366с.
685963
  Ласточкін А.В. Методика адаптивного придушення шуму на основі хвилькового перетворення в сигналах з різкою зміною середнього рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 387-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано адаптивний метод видалення шуму, адаптований до різких змін рівня сигналу. Метод є розвитком відомої методики придушення шуму на основі хвилькового перетворення з пороговою обробкою. Приводиться порівняння хвилькових методів між собою і з ...
685964
  Качерович А.Н. Методика акустического расчета звуковых кинтеатров / А.Н. Качерович, А.И. Индлин. – Москва, 1936. – 124 с.
685965
  Бронштейн С С. Методика алгебры / С С. Бронштейн, . – М, 1935. – 328с.
685966
  Бронштейн С С. Методика алгебры / С С. Бронштейн, . – М, 1937. – 392с.
685967
   Методика алгоритмизации и построения систем управления производством с применением вычислительной техники.. – К., 1966. – 6с.
685968
  Грубов В.И. Методика алгоритмизации объектов химической промышленности / В.И. Грубов, Н.Г. Сенаторов; Гос.плановый комитет СМ УССР. Укр.НИИ НТИ и ТЭИ. Мин.пищевой пром. УССР. Вычисл.центр КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1967. – 28с. : Ил.3 + Табл.4. – Библ.:15. – (Химическая промышленность)


  В брошюре изложена методика проведения работ по исследованию химико-технологических объектов с целью определения перспектив и путей повышения технико-экономической эффективности действующего промышленного оборудования
685969
   Методика анализа и коррекции поисковых профилей абонентов системы ИРИ по результатам обратной связи.. – М., 1975. – 20с.
685970
  Бро Г.Г. Методика анализа и прогнозирования производительности труда / Г.Г. Бро, Л.М. Шнайдман. – Л., 1974. – 164с.
685971
  Хмелевский Н.Н. Методика анализа использования основных фондов в колхозах / Н.Н. Хмелевский. – М, 1964. – 134с.
685972
  Еремина Н.А. Методика анализа литературного произведения в казахской аудитории / Н.А. Еремина. – Алма-Ата, 1973. – 59с.
685973
  Черненко Л.Д. и др. Методика анализа первичной информации об организации научных исследований в промышленности Украинской ССР и их эффективности / Л.Д. и др. Черненко. – К., 1969. – 224с.
685974
  Калачева С.В. Методика анализа сюжета и композиции литературного произведени : Пособие к практич. занятиям / С.В. Калачева. – Москва, 1973. – 95 с.
685975
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – М., 1970. – 232с.
685976
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 303с.
685977
  Мегела К. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні методи, які дозволяють дослідити специфіку художнього перекладу важливих елементів діалогічного мовлення, акцентовано на необхідності врахування комунікативних смислів дискурсивних маркерів у перекладі художніх діалогів. ...
685978
  Чистяк Д. Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 44-47. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті на матеріалі франкомовного художнього тексту розглядається структура давньогрецької міфічної ізотопії. Пропонується лінгвоміфопоетична методика аналізу міфологічного інтертексту у текстовому семіозисі.
685979
  Бугайко Ф Ф. Методика аналізу епічних творів у середній школі. : Дис... наук: / Бугайко Ф.Ф,; НКО УРСР, Укр. наук.-дослід. інст. педагогіки. – К., 1945. – 319л. – Бібліогр.:л.306-317
685980
  Откаленко О.М. Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 220-225. – ISSN 2222-4459
685981
  Герасимчук З. Методика аналізу інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва / З. Герасимчук, Г. Повх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 11-18. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
685982
  Савчук Н. Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 2-6


  У статті подано найоптимальнішу парадигму вивчення цього рекомендованого шкільною програмою художнього тексту, всебічно проаналізовано дві основні сюжетні лінії та найважливіші образи-персонажі.
685983
  Парасій-Вергуненко Методика аналізу клієнтської бази банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 68-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
685984
  Нетребчук Л.О. Методика аналізу консолідованої фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено напрями приведення фінансової звітності до прийнятного для проведення аналітичних розрахунків вигляду. Особливістю аналізу є викладення методики розрахунку показників ефективності окремих видів діяльності банків, а саме: операційної, ...
685985
  Остапенко П. Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 49-56. – ISSN 2413-7154


  До теперішнього часу, методика аналізу сучасного соціально-економічного стану та прогнозування його розвитку для адміністративно-територіальних одиниць застосовувалась лише при прогнозуванні розвитку території АР Крим, областей та груп районів, при ...
685986
  Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
685987
   Методика аналізу та оцінки процесів трансформації та управління змінами у збройних силах з метою виконання завдань з забезпечення воєнної безпеки держави / В.В. Балабін, В.В. Вишнівський, А.М. Іващенко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 67-73


  Запропоновано методику розрахунку індексу військової трансформації. Дана методика дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу трансформації збройних сил певної країни, а також" відображати зміни міжнародної ситуації з точки зору ...
685988
  Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 439-445. – ISSN 1993-0259
685989
  Мазур В.А. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів / В.А. Мазур, О.Ф. Томчук, Ю.Ю. Браніцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 7-20. – ISSN 2411-4413
685990
  Головко Т. Методика аналізу фінансової діяльності підприємства / Т. Головко. – Київ : Компас, 2000. – 32с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
685991
  Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування : монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-232. – ISBN 978-966-599-438-1
685992
  Трефяк Н.І. Методика аналізу художнього стилю в працях представників філологічної школи українського та російського літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 90-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 8 п. – ISSN 1729-360Х
685993
   Методика арифметики. – Москва, 1937. – 320 с.
685994
  Богданов І.М. Методика арифметики / І.М. Богданов, В.Т. Снігірьов. – К.-Х., 1938. – 160 с.
685995
   Методика арифметики. – Киев, 1939. – 335 с.
685996
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Москва, 1934. – 304с.
685997
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 296с.
685998
  Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 21-25


  У статті здійснюється аналіз методики аудиторних і позааудиторних занять як основи розвитку професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Розглянуто основні організаційні форми, зокрема, проаналізовано різноманітні види лекцій як ...
685999
  Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 386-388. – ISSN 1993-0259
686000
  Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 105-111. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,