Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
686001
   "Комплексные методы в исторических исследованиях", науч.совещ. (1988; Москва). – Москва, 1988. – 228с.
686002
  Орда М.В. Комплексна автоматизація діяльності окремого управління / М.В. Орда, О.Ю. Петропавловський, М.І. Резников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглянуто питання щодо сучасного стану інформатизації Збройних сил України, запропоновано методика комплексної автоматизації діяльності окремого управління Генерального штабу Збройних сил України.
686003
  Левонюк С.М. Комплексна геоекологічна оцінка захищеності питних підземних вод / С.М. Левонюк, І.В. Удалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 111-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
686004
  Цибульський В.О. Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Цибульський Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
686005
  Цибульський В.О. Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу : дис. … канд. геол. наук : 04.00.22 / Цибульський Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 161 л. – Бібліогр.: л. 144-161
686006
  Яцко Л.Л. Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Яцко Л.Л.; Націон. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
686007
  Язвинська М.В. Комплексна еколого-геохімічна оцінка та моніторингові дослідження стану поверхневих відкладів Іршанської групи та Стремигородського родовищ титану // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 18-31. – ISSN 2079-956X
686008
   Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій / К.М. Бондар, І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, І.В. Цюпа, І.Р. Стахів, О.В. Матвієнко, Ю.В. Кузь // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 88-95. – ISSN 0204-3548
686009
  Халатур С.М. Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств з урахуванням рівня їх економічного розвитку / С.М. Халатур, М.В. Кравченко, Д.К. Карамушка // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6806
686010
  Шаповал Л.А. Комплексна ехокардіографія як ізольований метод оцінки морфо-функціональних особливостей атріовентрикулярної комунікації та результатів хірургічної корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Шаповал Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здорво"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 10 назв
686011
  Тройніч К. Комплексна інверсія геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 67-71. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  У роботі запропоновано оновлений підхід до виконання комплексної інверсії комплексу геофізичних даних на основі моделювання петрофізичних властивостей порід. Рекомендованими для інверсії є дані, насамперед, методів сейсморозвідки та гравірозвідки, ...
686012
  Тройніч К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Тройніч Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
686013
  Фурман А.В. Комплексна методика виявлення якості та ефективності навчальної літератури : технологія, процедури та досвід застосування / [Фурман А.В., Гірняк Г.С., Гірняк А.Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 73, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
686014
  Самчук Є.В. Комплексна методика об"єктивної ідентифікації циклонів у полі приземного тиску // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 109-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
686015
  Шарілова Є.Є. Комплексна оцінка демографічної безпеки Республіки Білорусь // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
686016
  Фурсов О. Комплексна оцінка динаміки технічного рівня виробництва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 3-9. – ISSN 1728-9343
686017
  Соболь В. Комплексна оцінка діяльності підрозділів вищого навчального закладу з використанням рейтингових систем // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 356-371. – ISSN 2218-5348
686018
   Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС / О. Дячук, Р. Подолець, В. Точилін, Б. Серебренніков, М. Чепелєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
686019
  Чушкіна І.В. Комплексна оцінка зон фільтрації води з регулюючих басейнів та каналів зрошувальних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 06.01.02 / Чушкіна Ірина Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
686020
  Атоєв К.Л. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості аграрних регіонів в умовах зростання невизначеності та ризиків // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 96-106. – ISSN 2409-8876
686021
  Карчева Г. Комплексна оцінка конкурентного середовища в банківському секторі України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 77-90. – ISSN 1605-2005
686022
  Шірінян Л.В. Комплексна оцінка конкурентного середовища на ринку страхових послуг України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 73-84 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
686023
  Красовська О.Ю. Комплексна оцінка маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 43-46. – ISSN 2306-6806
686024
  Кулинич О.І. Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 225-234. – ISSN 2078-9165
686025
  Рудько Г.І. Комплексна оцінка природних та техногенних причин паводків у листопаді 1998, березні 1999 та березні 2001 років у Закарпатській області, як фактора масової катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів / Г.І. Рудько, Р.З. Шута // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 26-29
686026
   Комплексна оцінка природних умов у схемі рацонного планування Кримської області / І.І. Безпалова, О.Б. Волобой, Л.М. Іванова, С.П. Яндола // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 44-54 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
686027
  Кулинич Р.О. Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України в міжнародному порівнянні // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1, жовтень 2017 р. – С. 92-97
686028
  Залещик В.В. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв.
686029
  Овчаренко О.В. Комплексна оцінка рівня загроз та механізм забезпечення економічної безпеки регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Овчаренко Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
686030
  Хомин Я.Б. Комплексна оцінка розвитку процесів сучасного рельєфоутворення в різнопорядкових динамічних системах південно-західних схилів Українських Карпат : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 128-132 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
686031
  Орєхова О.В. Комплексна оцінка та керування ризиком розвитку професійних захворювань у працівників гірничо-металургійної галузі України : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Орєхова Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
686032
  Дорофєєва О.Є. Комплексна оцінка та корекція функціонального стану і резервних можливостей організму спортсменів // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1992-7894
686033
  Новохацька Н.А. Комплексна оцінка та прогнозування впливу сміттєзвалищ на складові довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Новохацька Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
686034
  Кришталь Г. Комплексна оцінка фінансового стану позичальника - фізичної особи банківською установою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 59-65 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
686035
  Подольська В.О. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства / В.О. Подольська, О.О. Оржинська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 136-143. – (Економічні науки)
686036
  Сухіна Є.Г. Комплексна оцінка якості банкнот : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Сухіна Єлизавета Геннадіївна. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київськ. політех. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
686037
  Басов М.В. Комплексна оцінка якості води малих річок на прикладі лівих приток річки Рось / М.В. Басов, Л.В. Сиса // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
686038
   Комплексна переробка твердих побутових відходів - раціональний шлях до вирішення екологічних проблем / О.О. Фоменко, В.С. Маслова, А.М. Фесенко, Р.В. Рідний // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 126-130. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
686039
  Ущаповський К.В. Комплексна програма заходів щодо формування мотивації персоналу підприємств електроенергетики в умовах кризи / К.В. Ущаповський, Ю.Д. Костін // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 134-140. – ISSN 2074-5354
686040
  Керестей В.В. Комплексна програма фізичної реабілітації осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Керестей Вадим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
686041
  Авербах М.Я. Комплексна програма формування візуального образу міста (Харкова) / М.Я. Авербах, Л.В. Корнілова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 150-157. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
686042
  Опря Є.В. Комплексна реабілітація хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 58-61. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2308-6300
686043
  Грицишин М.І. Комплексна ревізія діяльності колгоспу / М.І. Грицишин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1991. – 172 с.
686044
  Плеханов Д.О. Комплексна система державного управління аграрним сектором // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-97. – Бібліогр.: 5 назв
686045
  Баранова Н. Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат як інноваційна соціальна технологія / Н. Баранова, Н. Федірко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
686046
  Рибакова Л.П. Комплексна система обліку створеної доданої вартості на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (225). – С. 80-85. – ISSN 2522-1620
686047
  Бойко В.В. Комплексна система оцінювання економічної ефективності інноваційних рішень виробничого підприємства / В.В. Бойко, О.О. Клочко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
686048
  Лазарєва М.Г. Комплексна система управління динамічною стійкістю холдинга // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 55-60
686049
  Єременко І.Ф. Комплексна система управління інноваційними процесами : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 95-99. – Бібліогр.: 10 назв
686050
  Маркіна І.А. Комплексна система управління товарним асортиментом і якістю товарів на основі маркетингу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 52-59. – (Економічні науки)
686051
  Єременко І.Ф. Комплексна система формування нових громадян України - основи розвитку економіки держави : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
686052
  Смук О.Т. Комплексна соціально-психологічна робота над продуктивним психічним розвитком дітей-сиріт // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 234-236. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
686053
  Приданникова Ю.Є. Комплексна статистична оцінка економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 88-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
686054
  Ріпак Н.С. Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від забруднення довкілля сульфідними стоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ріпак Назарій Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
686055
  Дегода В.Я. Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 798 : Електроніка. – С. 120-125. – ISSN 0321-0499


  Створено комплексну установку для досліджень фото- і рентгенолюмінесценції, темнової, фото- і рентгенопровідності, яка дає змогу одночасно вивчати електричні, оптичні та люмінесцентні характеристики широкозонних напівпровідників та діелектриків. ...
686056
  Проценко Г.Д. Комплексна характеристика клімату м. Києва / Г.Д. Проценко, П.І. Колісник, Л.С. Білан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
686057
  Азарова А.О. Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР / А.О. Азарова, М.П. Логвинюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
686058
  Редькина Н. Комплексная IТ-стратегия - эффективный расход ресурсов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 29-33. – ISSN 0869-4915
686059
  Прилепский Б.В. Комплексная автоматизация управления производством / Б.В. Прилепский. – Новосибирск, 1985. – 172 с.
686060
  Голиздра Г.Я. Комплексная интерпретация геофизических полей при изучении глубинного строения земной коры / Г.Я. Голиздра. – Москва : Недра, 1988. – 212с.
686061
  Неведрова Н.Н. Комплексная интерпретация данных электромагнитных зондирований с естественным и контролируемым источником в сейсмоактивных районах (на примере Горного Алтая) / Н.Н. Неведрова, Е.В. Поспеева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 142-157 : Рис. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISSN 0203-3100
686062
  Зейлигер Л.Н. Комплексная линейчатая геометрия / Л.Н. Зейлигер. – Ленинград-Москва, 1934. – 195с.
686063
  Гольдшвенд Л.А. Комплексная механизация бухгалтерского учета в организациях "Сельхозтехника". / Л.А. Гольдшвенд. – М., 1974. – 208с.
686064
  Волович М.А. Комплексная механизация бухгалтерского учёта в промышленности / М.А. Волович, О.М. Островский. – Москва, 1978. – 232с.
686065
  Иванченко Семен Трофимович Комплексная механизация и автоматизация вычислительных работ на машиностроительных предприятиях / Иванченко Семен Трофимович. – М.-К, 1961. – 168с.
686066
  Вовк А.Г. Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов - решающее направдение технического прогресса / А.Г. Вовк. – Москва, 1960. – 20с.
686067
  Аннинский Б.А. Комплексная механизация на машиностроительных заводах : Трудоемкие и тяжелые работы / Б.А. Аннинский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1959. – 420 с. – Библиогр.: с. 417-418
686068
  Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия гидротехнического строительства на окружающую природную среду с применением эспертно-аналатических процедур // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
686069
  Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия создания глубоководного судового хода в многорукавной дельте // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-34 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
686070
  Шалашова М.М. Комплексная оценка компетентности будущих педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
686071
  Бойко Е.Е. Комплексная оценка оползневой опасности на примере Южного берега Крыма / Е.Е. Бойко, А.Е. Кошляков // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 131-144. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
686072
  Дмитриева Е.А. Комплексная оценка экологического состояния вод приплотинного участка Кременчугского водохранилища / Е.А. Дмитриева, Верниченко-Цветков, Т.В. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 45-53 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
686073
  Клейменов А.М. Комплексная оценка эффективности деятельности строительных предприятий по соотношению "затраты- результаты" : економічна наука / А.М. Клейменов, Н.Б. Буренина // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 47-50. – Бібліогр.: 7 назв
686074
  Ералиева Я.А. Комплексная оценка эффективности системы обязательного социального страхования в Республике Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 228-238. – ISSN 1993-6788
686075
  Давыдова М.И. Комплексная полевая практика по физической географии / М.И. Давыдова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 192с.
686076
  Голованов И.М. Комплексная прогнозно-поисковая модель медно-порфировой формации / И.М. Голованов. – Ташкент, 1988. – 202с.
686077
  Ильин М.С. Комплексная программа научно-технического прогресса стран СЭВ. / М.С. Ильин. – М., 1987. – 63с.
686078
  Родина Л.А. Комплексная программа формирования управленческих навыков на информационной основе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 75-88.
686079
  Большаков К.В. Комплексная рационализация государственной торговли. / К.В. Большаков, В.Г. Бурмистров. – М, 1985. – 95с.
686080
  Шапуров Д. Комплексная реструктуризация корпораций // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 17-23.
686081
  Арасланов К.М. Комплексная система повышения эффективности производства / К.М. Арасланов. – Москва, 1980. – 64с.
686082
  Барамзин С.В. Комплексная система управления качеством : опыт предприятий Минживмаша / С.В. Барамзин. – Москва : Экономика, 1982. – 80 с. – (Передовые методы хозяйствования, труда, управления)
686083
  Астафьев В.Е. Комплексная система хозяйствования в условиях научно-технического прогресса : Астафьев В.Е. / В.Е. Астафьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 112 с. – (Предприятие-самостоятельность и ответственность)
686084
  Карачина Н. Комплексне аналітичне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств Вінничини за умов нестабільності : промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 32=37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
686085
  Фурман В.М. Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 4-10. – ISSN 2312-4903
686086
  Єрмаков В.В. Комплексне використання внутрішніх вод Полтавської області як обєктів туризму і рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 90-99. – ISSN 2308-135X


  Мета. Метою даної статті є вивчення організаційних та локально-просторових особливостей використання рекреаційно-туристичного потенціалу ресурсів внутрішніх вод Полтавщини. Методика. Методологічну базу дослідження склали концепції та положення ...
686087
   Комплексне використання водних ресурсів України. (Збірник наукових праць).. – К., 1959. – 176с.
686088
  Русинов О.О. Комплексне використання водних ресурсів УРСР / О.О. Русинов. – Київ : Вища школа, 1986. – 52 с.
686089
   Комплексне використання паливно-енергетичних ресурсів України.. – Вип.1. – К., 1959. – 327с.
686090
  Максимів Ю.В. Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю.В. Максимів ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 186 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-154. – ISBN 978-966-2988-73-4
686091
  Андрейченко А.В. Комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів як основоположний принцип безвідходного агровиробництва // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 61-69. – ISSN 2413-9998
686092
  Рєзніков М.І. Комплексне використання технічних засобів навчання у процесі тактичної підготовки курсантів / М.І. Рєзніков, О.С. Корняков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід підготовки військових фахівців при вивченні дисциплін "Тактика військ протиповітряної оборони" і "Тактика радіотехнічних військ".
686093
  Саннікова С.Ф. Комплексне впровадження систем управління якістю та екологічного менеджменту з метою підвищення конкурентоспроможності продукції / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
686094
   Комплексне географічне картографування Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 176 с.
686095
  Павлишко Андрій Володимирович Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференцій на базі сучасної комп"ютерної технології : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.01.01 / Павлишко А.В.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська державна агротехн. академія. – Мелітополь, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
686096
  Дереча Л.М. Комплексне дослідження біологічних пошкоджень матеріалів волокнистої структури методом растрової електронної мікроскопії / Л.М. Дереча, Т.Є. Балинян // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 464-467
686097
  Сичевський М.П. Комплексне дослідження внутрішнього ринку в сучасних умовах розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 77-80. – ISSN 0131-775Х
686098
  Чехман Я.І. Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні загальної проблеми удосконалення друкарських машин. : Автореф... доктор техн.наук: 05.05.01 / Чехман Я.І.; МО України. Укр. академія друкарства. – Львів, 1995. – 90л.
686099
   Комплексне дослідження і впровадження інформатизації в освітній сфері України // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 6


  Вийшло з друку наукове видання "Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України". Авторський колектив В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. ...
686100
  Гетьман А.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану права екологічної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 320-324. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
686101
  Нагребельний В.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану приватно-правового регулювання торгових відносин у Німеччині // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 367-370. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
686102
   Комплексне дослідження магнітних стрічок модельної системи з різною тривалістю диспергування / В.І. Лозовий, В.І. Оглобля, В.М. Швецов, Л.А. Шульга // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Наведено результати комплексних досліджень робочого шару вітчизняних магнітних стрічок модельної системи типу ТСК з різною тривалістю диспергування і деяких зарубіжних магнітних стрічок за допомогою методів електронної мікроскопії, ядерної ...
686103
  Мяловицька Н.А. Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 422-423. – ISSN 2219-5521
686104
  Попова О.Л. Комплексне житлове будівництво у селі як складова сільського розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 106-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
686105
  Лаптєв М.С. Комплексне забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти в процесі євроінтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 21.04.02 / Лаптєв Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
686106
   Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / С.М. Лаптєв [та ін.] ; Ун-т економіки та права "Крок", Каф. упр. фінанс.-екон. безпекою. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – На обкл., та корінці : 25 років Університет "Крок". – Бібліогр.: с. 341-393. – ISBN 978-966-170-017-7
686107
  Копитко М.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 127-144 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
686108
   Комплексне забезпечення зростання технологічного потенціалу в підприємницькому секторі України / Б.В. Буркинський, О.І. Лайко, Н.Л. Шлафман, В.Ф. Горячук // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 11-20. – ISSN 2524-003X
686109
  Алтуніна Н.В. Комплексне застосування L-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 28-32. – ISSN 1818-1384
686110
  Чомко Ф.В. Комплексне застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 87-93. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Запропоновано новий спосіб дослідження набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, методами математичної статистики, що включає кластерний, факторний і кореляційно-регресійний аналізи. За результатами цих аналізів встановлено нормативні значення ...
686111
  Сорока Ю.В. Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Степу / Ю.В. Сорока, Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
686112
  Дмитрук О.В. Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ, що освітлюють події в Лівії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 152-160


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при описі подій у Лівії з метою формування позитивного ставлення до участі західних країн у військових подіях. Статья ...
686113
  Корзун Ю.Л. Комплексне застосування палінологічного та літологічного методів при палеогеографічному дослідженні відкладі печер // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 16-19
686114
   Комплексне застосування підприємствами методів забезпечення економіко-інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування / В. Данчук, В. Гурнак, О. Ананченко, В. Ананченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 197-203. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
686115
  Войтюк М.А. Комплексне застосування технічних засобів при вивченні іноземних мов / М.А. Войтюк, П.М. Гілета. – Львів, 1967. – 40с.
686116
   Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони : монографія / В.В. Ткачов, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко; Ткачов В.В., Даник Ю.Г., Жуков С.А., Обод І.І., Романенко І.О. ; Міністерство оборони України. – Київ : МО України : ХВУ, 2004. – 340 с. – ISBN 966-601-076-3
686117
  Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Представлено чинні документи та проекти (положення, правила), які визначають основні напрями роботи і регламентують діяльність НБУВ у новому для неї сегменті — комплексному інформаційному обслуговуванні віддалених користува- чів за допомогою ...
686118
  Савич В.І. Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон”юнктурних тенденцій іпотечного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 195-199
686119
  Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AIGaAs : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Ігор Олександрович Мрихін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
686120
  Семотюк М.М. Комплексне лікування обструктивного синтдрому із застосуванням рибоксину, фенкаролу, уролесану. : Автореф... канд.мед.наук: 14.00.05 / Семотюк М.М.; Мін.охорони здор.Укр.Іван-Франк.держ.мед.акад. – Івано-Франківськ, 1994. – 24л.
686121
  Корж П.І. Комплексне лікування хворих з бронхоектатичною хворобою із застосуванням мініінвазивних технологій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Корж Павло Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
686122
  Сидоряко А.В. Комплексне лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки за умов впливу на перебіг репаративних процесів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Сидоряко Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
686123
  Іллічевський С.О. Комплексне моделювання процесу банкрутства страхової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 283-288. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
686124
   Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку = Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / Нац. акад. наук України, Ком. із систем. аналізу при Президії НАН України - Нац. член. організація України в Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (IIASA), Інновац. центр Нац. акад. наук України ; [редкол.: В.Л. Богданов та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 355, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6824-1
686125
  Гатауллін Р.Г. Комплексне об"єктове тренування в навчальному закладі - теорія і практика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 35-36
686126
   Комплексне обслідування тютюнництва лівобережного лісостепу України.. – Х., 1929. – 95-138с.
686127
  Гайович В.В. Комплексне ортопедичне лікування хворих з травматичними ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Гайович Василь Васильович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ". – Київ, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
686128
  Марциняк С.М. Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Марциняк Степан Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т травматології та ортопедії". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
686129
  Дуда М.С. Комплексне ортопедичне лікування хворих на подагру : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.21 / Дуда Максим Сергійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. мед. наук України". – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
686130
  Іляш О.І. Комплексне оцінювання безпеки відтворення людського потенціалу на субрегіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
686131
  Козовий Р.В. Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 03.00.15 / Козовий Р.В.; Козовой Р.В., Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
686132
  Марно О.Ю. -Куца Комплексне оцінювання деревних паркових насаджень у місті Умань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 75-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
686133
  Сидоренко В.Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від аварій на складах боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко В.Л. ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 25 назв
686134
  Гончаров Г. Комплексне оцінювання економічної безпеки малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 96-105. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
686135
   Комплексне оцінювання економічної та еколого-енергетичної ефективності використання технологій "Розумний будинок" в системах опалення закладів освіти / А.П. Полив"янчук, Ю.Л. Коваленко, С.В. Романенко, Р.А. Семененко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 53-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
686136
  Авраменко О.О. Комплексне оцінювання ефективності грошово-кредитної політики як складової економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 146-154
686137
  Артеменко В. Комплексне оцінювання ефективності соціально- економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 84-93. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
686138
  Веремійчук Ю.А. Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Веремійчук Юрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
686139
  Нікуленкова Т.В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Нікуленкова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 13 назв
686140
  Дишко В.А. Комплексне оцінювання кандидатів у синтетичні сорти-популяції в сортовипробних культурах сосни звичайної в ДП "Гутянське лісове господарство" / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 0459-1216
686141
  Салогубова В. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ в маркетинговому середовищі регіону // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 34-37. – ISSN 1810-3944
686142
  Плотнікова О.М. Комплексне оцінювання перспективності псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) в умовах Лісостепу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 73-83 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISSN 0459-1216
686143
  Звонар В.П. Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 68-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
686144
  Іванюта С.П. Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Іванюта С.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
686145
  Лоза С.П. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-76. – ISSN 1993-6788
686146
  Чмир О.С. Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці / О.С. Чмир, О.Ф. Михайленко, С.В. Захарін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 3-7
686147
  Вівчар О. Комплексне оцінювання та механізми зміцнення фінансової безпеки системи підприємницьких структур: інформаційно-аналітичний підхід / О. Вівчар, В. Гевко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
686148
  Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Андрій Васильович ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
686149
  Кузнєцов С.І. Комплексне очищення газових викидів теплоенергетичних підприємств від пилу, двооксиду сульфуру і монооксиду карбону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кузнєцов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
686150
  Лебедєв М.В. Комплексне пізнання різних рівнів організації живої матерії
686151
  Малес В.М. Комплексне планування економіки сільского району / В.М. Малес. – К., 1983. – 46с.
686152
  Конфедерат І.М. Комплексне повторення на уроках української мови в 5-6 класах / І.М. Конфедерат. – К., 1985. – 120с.
686153
  Іваненко Є.І. Комплексне природне районування україни: історико-картографічний огляд // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 12-22. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено 27 картосхем комплексного природного районування території України. Вони були створені за результатами аналізу першоджерел, опублікованих в період 1848-2012 рр. В перелік першоджерел увійшли ті, в яких виявлено залежність ...
686154
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у Карпатському економічному районі: особливості та напрями забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
686155
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах: передумови та механізми // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
686156
  Самойленко В.М. Комплексне районування радіоактивно забруднених терит. Полісся і Півночі лісостепу за гідрологічно-ландшафтними умовами та можливими радіоекологічними наслідками місцевого водо- і ресурсокористування / В.М. Самойленко; Укр. екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 1999. – 280с. – ISBN 966-521-099-8
686157
  Денисова Т.А. Комплексне реформування кримінально-виконавчої системи / Т.А. Денисова, К.О. Комліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 169-173. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
686158
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
686159
  Стрельцов Є. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
686160
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
686161
  Дудоров О. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
686162
  Пилипенко І.І. Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності / І.І. Пилипенко, Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
686163
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 203л. – Бібліогр.:л.171-183
686164
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
686165
  Пірог Д.В. Комплексне управління грошовими потоками банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 142-145
686166
   Комплексне управління, безпека і робастність = Integrated management, security, and robustness / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В.Л. Богданов, В.М. Геєць, Ю.М. Єрмольєв та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 333, [2] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Тит. арк. та назва на обкл. парал. укр., англ. - Анот., зміст, статті укр., англ. – Бібліогр.наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7376-4
686167
  Пуляєва І.С. Комплексне хірургічне лікування стенозів сонних артерій у хворих на мультифокальний атеросклероз : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Пуляєва Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
686168
   Комплексний аналіз : Підручник / А.А. Гольдберг, М.М. Шеремета, М.В. Заболоцький, О.Б. Скасків; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Афіша, 2002. – 204с. – ISBN 966-8013-05-0


  Підручник складаеться з теоретичної та практичної частин, які відповідають часу (70 лекційних і 35 практичних годин)
686169
  Мельник Т.А. Комплексний аналіз : підручник / Т.А. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 190, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-439-800-5
686170
  Горяйнов В.В. Комплексний аналіз : підручник / В.В. Горяйнов, К.Г. Малютін, І.І. Козлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 120, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 120. – ISBN 978-966-657-814-6
686171
  Шевчук С.М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
686172
  Кромбет О.В. Комплексний аналіз діяльності французьких граматистів 16 ст. у розвитку та встановленні орфографічної системи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 266-273. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
686173
  Триснюк В.М. Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 178-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
686174
   Комплексний аналіз екологічнолї безпеки міста на основі сучасних ГІС-технологій / І.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.О. Полішко, О.О. Попов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-46. – ISSN 1726-5428
686175
  Пашковська Н.В. Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому / Н.В. Пашковська, Н.О. Абрамова, Н.І. Станкова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 37-44. – ISSN 2312-7015
686176
  Сергєєва Л. Комплексний аналіз залишків на рахунках клієнтів комерційного банку : аналізують науковці / Л. Сергєєва, А. Позднякова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 46-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
686177
  Гриценко А. Комплексний аналіз інтелектуальної власності як економіко-правової категорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
686178
  Гаврилюк Н.О. Комплексний аналіз кераміки з ранніх шарів Жаботинського поселення / Н.О. Гаврилюк, М.А. Кулькова, М.Т. Кашуба // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 90-113. – ISSN 0235-3490
686179
  Захарій Н. Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання пов"язані з антропогенним тиском на довкілля вугледобувного регіону України - Західний Донбас. Проаналізовано набір даних електронних карт Дніпропетровської області та виконано районування територій за ступенем пошкодження та ...
686180
  Скакун С.В. Комплексний аналіз поведінки користувачів комп"ютерних систем на основі нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Скакун С.В.; НАНУ; Нац. космічне агенство України; Ін-т косм. дослід. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
686181
  Вигівська І.М. та ін Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
686182
  Тодорюк С.І. Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
686183
  Шандрівська О.Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 163-173. – ISSN 1993-6788
686184
   Комплексний аналіз стану та охорони довкілля туристичної місцевості / С.С. Махлинець, Н.В. Буковецька, Ю В. Деркач, // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
686185
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "оплата" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 82-91. – ISBN 966-638-142-7


  Аналіз економічної термінології в англійській мові.
686186
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "ціна" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 61-64. – ISBN 966-8188-07-1
686187
  Харазішвілі Ю. Комплексний аналіз та прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку регіонів / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 7-18. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
686188
  Васюта В.А. Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
686189
  Оверчук Л.П. Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 115-118. – Бібліогр.: 6 назв
686190
  Соломатіна Т.В. Комплексний аналіз фінансування розвитку аграрних підприємств / Т.В. Соломатіна, Е.В. Чернодубова, Н.М. Королева // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 58-64. – ISSN 2221-8440
686191
   Комплексний аналіз. Приклади і задачі : навчальний посібник / Самойленко В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Самойленка ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-285-0
686192
  Онищак О.В. Комплексний атлас Київської області - усебічна характеристика регіону : картографія / О.В. Онищак, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-40 : Мал. – Бібліогр.: 4 назви
686193
  Шаблій О. Комплексний атлас Львова - унікального великого міста України: здобутки і проблеми реалізованого проекту / О. Шаблій, О. Вісьтак // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 150-156 : табл.
686194
  Лобода А.А. Комплексний аудит інформаційної безпеки об"єктів критичної інфраструктури на основі експериментальних досліджень / А.А. Лобода, Д.В. Сенчило // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 217-220
686195
  Цимбалюк С.О. Комплексний аудит оплати праці на підприємстві: теоретичні та методичні засади реалізації / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 336-342. – ISSN 2222-4459
686196
  Жук Н.Л. Комплексний економічний аналіз власного капіталу: методика проведення / Н.Л. Жук, А.В. Боднарчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 75-79. – ISSN 2221-1055
686197
  Андрущенко І.В. Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур у системі функцій органів державної податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-97
686198
  Садіков Г.М. Комплексний зміст безпеки життєдіяльності / Г.М. Садіков, П.Г. Кирієнко, С.О. Лобов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 22-29. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
686199
  Корнієнко О.В. Комплексний індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
686200
  Лобузіна К. Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам"ятки НБУВ" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200
686201
  Горпініч Т.І. Комплексний іспит МСАТ як важливий компонент професійного відбору в США // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 62-64
686202
   Комплексний контроль багатозалишкових кількостей пестицидів та ПАВ в грунтах різного призначення / П.О. Кучма, А.Г. Кушнір, О.В. Земцова, Ю.С. Баранов // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7192
686203
  Максименко Н. Комплексний ландшафтно-екологічний індекс як підгрунтя для оцінки стану територій / Н. Максименко, О. Гоголь // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
686204
  Іваниця Гр. Комплексний метод : (до питання про форми пелагогічної праці в новій школіЇ / Гр. Іваниця. – Київ : Всеувито ; [Друк Київської філії "Книгоспілки"], 1923. – 32 с.
686205
  Чеботарьов Р.С. Комплексний метод боротьби з паразиторними захворюваннями сільськогосподарських тварин / Р.С. Чеботарьов. – Киев, 1953. – 192 с.
686206
  Сироїд І.-П. Комплексний метод оберненої задачі розсіяння і дослідження несамосопряжених пар Лакса для системи Кортевега-де-Фріза / Ігор-Петро Сироїд; НАНУ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Простір-М, 2005. – 191с. – ISBN 966-02-3736-7
686207
  Петрук Р.В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
686208
  Волченко О.В. Комплексний метод побудови вирішуючих правил імовірнісних систем автоматичного розпізнавання, що навчаються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту / Волченко О. М. ; МОНУ, Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
686209
  Павлик В.В. Комплексний метод та система контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів великої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Павлик Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
686210
  Семенченко А. Комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
686211
  Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 84-85. – Бібліогр.: 8 назв
686212
  Кожушко Н.І. Комплексний механізм реалізації державної молодіжної політики: інноваційний та модернізаційний потенціал // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 43-50. – ISSN 2311-6420
686213
  Черчик Л.М. Комплексний механізм регулювання сфери рекреаційного природокористування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 189-195.
686214
  Банзелюк І.В. Комплексний механізм розвитку маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 20-23. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
686215
  Самокиш І. Комплексний моніторинг функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти / І. Самокиш, А. Босенко, М. Топчій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3 (184). – С. 117-125. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
686216
  Бондаренко Т.С. Комплексний моніторинг якості електронних освітніх ресурсів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 32-44. – ISSN 2074-8922
686217
  Топузов Олег Комплексний навчально-методичній комплект як визначальна компонента стандарту шкільної геграфічної освіти : реформа шкільної освіти / Топузов Олег, Сосса Ростислав // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-7
686218
  Алєксєєнко А.О. Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття" / А.О. Алєксєєнко, М.А. Балишев // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – C. 84-89. – ISSN 0320-9466
686219
   Комплексний палеогеоморфологічний аналіз Новоград-Волинської ділянки Українського щита з метою вивчення її алмазоносності / О.О. Комлєв, Ю.М. Гейко, В.М. Тімофеєв, Ю.М. Філоненко, О.С. Будько, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулий // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 201-205. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
686220
  Войко Н.Ю. Комплексний підхід в проектуванні світлового середовища міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 224-231. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
686221
  Паршин Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку / Паршин, В.А. Романішен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано моніторинг інноваційного розвитку підприємства на підставі комплексного підходу, який передбачає аналіз інновацій за основними функціональними сферами діяльності підприємства, зокрема сфери виробничої діяльності, фінансів, кадрового ...
686222
  Карачина Н.П. Комплексний підхід до аналізу проблем інвестування в Україні / Н.П. Карачина, А.В. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 95-98
686223
  Кривов"язюк Ігор Володимирович Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / Кривов"язюк Ігор Володимирович, Балик Тетяна Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 42-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обгрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, ...
686224
  Черняк О. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України / О. Черняк, А. Камінський // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 1605-2005
686225
  Гончарук О. Комплексний підхід до вивчення англомовної байки в лінгвокогнітивному, прагмастилістичному та синергетичному аспектах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
686226
  Мокроусова О.Г. Комплексний підхід до вивчення та обліку об"єктів культурної спадщини // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 27-44. – ISBN 978-966-8999-37-6


  Згадується Університет св. Володимира (КНУ імені Тараса Шевченка) як комплексна пам"ятка історії, який був узятий на державний облік Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928.
686227
  Мігоряну С.Д. Комплексний підхід до визначення права на судовий захист // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 45-49. – (Правознавство ; Вип. 282)
686228
  Бабков Ю.П. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, С.А. Горєлишев, А.А. Побережний // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 31-39. – ISSN 2409-7470
686229
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 112-114. – ISBN 966-7890-03-1
686230
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
686231
  Чала О.А. Комплексний підхід до вирішення проблеми безбар"єрного середовища та інклюзивного дизайну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 234-237. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
686232
  Жовтанецька Я.В. Комплексний підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
686233
   Комплексний підхід до дослідження фізико-хімічних властивостей косметичної сировини / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, І.М. Голубчикова, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано норми вмісту екстракту стевії, екстракту суданської рози в рецептурах косметичної продукції у формі гелю. Досліджено макро- та мікроелементний склад мумійо. Розроблено методику визначення іонів кальцію та натрію в пектиновмісних рослинних ...
686234
  Анненков Андрій Олександрович Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор леп в умовах випробувань і експлуатації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Анненков А.О.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
686235
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання та регулювання туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
686236
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 51-57. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
686237
  Бондарчук Л.В. Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
686238
  Подолянчук С.В. Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 38-44. – ISSN 2304-06294


  Розглядаються питання моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів. Запропоновано комплексний підхід до його організації і проведення одночасно за визначеними напрямами наукової діяльності та за категоріями ...
686239
  Гайдаржи М.М. Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss. дозволив вивчити репродуктивну стратегію, а також опанувати особливості насіннєвої продуктивності, схожості та життєздатності насіння при інтродукції і внести ...
686240
  Прокопенко О.В. Комплексний підхід до наукового обгрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління / О.В. Прокопенко, Т.В. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 98-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
686241
  Іванова О.. Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х
686242
  Самусєва Л.Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств / Л.Ю. Самусєва, Н.І. Кропівцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 373-377. – ISSN 2222-4459
686243
   Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства / О.В. Зибарева, П.Т. Шилепницький, Повержук, У.-Ю.М // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 105-112. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
686244
  Басюк Д.І. Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств / Д.І. Басюк, Д.О. Мельник, М.П. Маршаленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6806
686245
  Денисов О.Є. Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
686246
  Копилюк О.І. Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України / О.І. Копилюк, Н.Р. Журибіда // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 92-99. – ISSN 1562-0905
686247
  Шевченко С А. Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних Сил України / С А. Шевченко, // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 47-54. – ISSN 2411-3816
686248
  Брінь П.В. Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві / П.В. Брінь, О.В. Прохоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
686249
  Півторак Г.П. Комплексний підхід до проблем східнослов"янського етно- і глотогенезу як необхідна умова дальшого поступу у вивченні давньоруських мовних ареалів // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 145-149. – ISBN 978-966-439-859-3
686250
   Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку / Л.В. Пипа, Н.В. Пілюйко, А.В. Філик, Ю.М. Лисиця, П.В. Пілюйко, І.В. Томіч, І.В. Колесник, Ю.О. Тарнавський // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (71). – С. 87-92. – ISSN 1992-5891
686251
  Попова Л.В. Комплексний підхід до реконструкції ландшафтно-кліматичних умов та інтегральні властивості біогеоценозів пізнього неоплейстоцену : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі комплексного використання результатів ряду методів палеоландшафтних реконструкцій запропоновано часово-просторову динамічну модель біогеоценотичного покриву Придніпров"я в другій половині неоплейстоцену.
686252
   Комплексний підхід до сертифікації та метрологічного оцінювання сучасних цифрових сейсмометричних реєстраторів / С.В. Щербина, А.І. Фещенкр, Ю.В. Лісовий, А.П. Івашенко, О.В. Адаменко, Ю.П. Сорока // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 201-218 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 214-215. – ISSN 0203-3100
686253
  Борисенко О.П. Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
686254
  Мельник Т.Б. Комплексний підхід до системи збереження бібліотечних фондів на абонементах бібліотек закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 115-121. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
686255
  Губені Ю.Е. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій / Ю.Е. Губені, П.О. Оліщук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 127-131
686256
  Мироненко В.П. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
686257
  Рудакевич М. Комплексний підхід до утвердження етики державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 290-295
686258
  Ружин К.М. Комплексний підхід до формування комунікативної компетенції на основі взаємодії інтерактивного і диференційованого принципів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 70-77. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
686259
  Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників, альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
686260
  Прожога І.В. Комплексний підхід процесу формування конкурентної стратегії підприємства / І.В. Прожога, О.М. Матвієвський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 46-48. – ISSN 2306-6792
686261
  Розенберг А.Я. Комплексний підхід у діяльності класного керівника / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1985. – 48 с.
686262
  Харченко Д.М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 154-157. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
686263
  Зеленко Н. Комплексний підхід у публічному управлінні пенсійною системою як один із напрямів євроінтеграційного поступу України / Н. Зеленко, В. Зеленко // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5 (66). – С. 194-203. – ISSN 2409-8892
686264
  Замашкіна О.Д. Комплексний підхід щодо соціальної підтримки молодих сімей // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 76-85
686265
  Воронова Є.М. Комплексний план та особливості неперивної екологічних освіти і виховання студентів економічних спеціальностей вузів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 127-130
686266
  Сальнікова О.Ф. Комплексний показник ефективності організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 199-204


  Запропоновано комплексний показник ефективності організації технопарку. Даний показник дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу організації технопарку оборонного призначення збройних сил певної країни та включає військовий аспект, що до ...
686267
  Лебідь Л.І. Комплексний показник забезпеченості як інструмент дослідження феномену бідності в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.100-106. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
686268
  Гринченко Т.О. Комплексний показник родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України за різних систем удобрення / Т.О. Гринченко, І.В. Чередниченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 86-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
686269
  Гайдабрус А.В. Комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні операції Об"єднаних сил у ракурсі одинадцятої редакції Міжнародної класифікації хвороб // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2312-5675
686270
  Самойленко В.М. Комплексний радіоекологічний моніторинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології / В.М. Самойленко, Ю.С. Тавров, М.І. Буянов; Українська екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 136с. – ISBN 966-521-104-8
686271
  Шмаров Д. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 28-34. – ISSN 1810-3944
686272
  Голян В.А. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора / В.А. Голян, Д.М. Шмаров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
686273
   Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрному секторі / В.А. Голян, Ю.М. Лучечко, А.І. Гордійчук, Д.М. Шмаров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
686274
  Лучик А.А. Комплексний словник сталих сполучень як джерельна база для перекладних лексикографічних праць // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 16-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
686275
   Комплексний тематичний план науково - дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, на 2002 рік. – Київ : Київський університет, 2002. – 95л.
686276
  Юркевич О.М. Комплексний характер логіки в юридичній методології // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 39-49. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
686277
  Паламарчук М.В. Комплексні взаємовідносини між фінансовою, торговельною інтеграцією, спеціалізацією країн та синхронізацією реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 10-11
686278
  Буткевич О. Комплексні виробничі зони в Україні як один із типів ВЕЗ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.50-52
686279
  Беліченко О. Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину / О. Беліченко, Ю. Ладжун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексні гемологічні дослідження зразків бурштину, термообробленого новими методами, які останнім часом з"явилися на світовому ринку. Такий бурштин пройшов штучну обробку, про що свідчить наявність ознак облагородження у вигляді значної ...
686280
  Іванік О.М. Комплексні геолого-геоморфологічні дослідження чинників формування та активізації сучасних небезпечних геологічних процесів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
686281
  Безсмертний Андрій Филимонович Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму) : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Безсмертний А.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
686282
   Комплексні дослідження механізмів ядерних реакцій, властивостей атомних ядер та наслідків дії іонізуючого випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 238 с. : 112 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 164 дж.


  Об"єкт дослідження: легкі матеріали, наприклад, вуглець, алюміній, легка вода, дейтерій, процеси взаємодії адронів та гамма-квантів з атомними ядрами, джерела зовнішнього та внутрішнього опромінення, об"єкти навколишнього середовища. Мета роботи: ...
686283
  Сукач В.В. Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров"я Українського щита / В.В. Сукач, Л.О. Рязанцева // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 1682-721Х
686284
   Комплексні карбідні покриття на металах і сплавах : монографія / Лоскутова Т.В., Сігова В.І., Хижняк В.Г., Лоскутов В.Ф. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 190 с. – ISBN 978-966-657-251-9
686285
  Юник І.Д. Комплексні комунікативні уміння комунікаторів: зміст та структура // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 54-60. – Бібліогр.: 21 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
686286
  Вижва С. Комплексні критерії оцінки літологічних об"єктів для буріння пошукових свердловин на північному борті Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, І. Михалевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 55-60. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
686287
  Скрипниченко М.І. Комплексні макромоделі економічного прогнозування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 80-85.
686288
  Трохименко А.Г. Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Трохименко Ганна Григорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
686289
  Радовенчик В.М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Радовенчик В.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 66 назв.
686290
  Хоменко О.Д. Комплексні мінеральні добрива та особливості їх застосування. / О.Д. Хоменко. – К., 1967. – 108с.
686291
   Комплексні морські (річкові) експедиційні дослідження - важливий напрям розвитку науково-технічного потенціалу морегосподарського комплексу України / М.Ф. Голодов, А.Ю. Гордєєв, Ю.І. Попов, С.Г. Федосеєнков, О.А. Щипцов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 206-221 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 220-221. – ISSN 0203-3100
686292
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – C. 31-38. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
686293
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження, науково-проектні роботи 1981-1990 рр. і програма наукових досліджень Успенського собору 1981 р. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 166-175. – ISSN 2077-3455
686294
  Купченко Б.І. Комплексні обласні карти населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-82 : Карта. – (Географія ; Вип. 22)
686295
  Бегма Комплексні перекладацькі трансформації як спосіб досягнення адекватності перекладу англійських художніх текстів українською мовою / Бегма, (Фролова) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 464-468
686296
   Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля / С. Вижва, Д. Онищук, М. Рева, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-30. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Встатті розглядаються результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих карбонатних та теригенних колекторів. Наведені ...
686297
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 186-226. – Бібліогр.: л. 175-185
686298
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
686299
  Погрібна О.О. Комплексні постулати представлення граматичної семантики іменників української мови у тлумачному словнику // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 175-181
686300
  Золовський А.П. Комплексні районні і обласні карти врожайності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 100-109 : Рис.
686301
  Мезенцева Н.І. Комплексні регіональні програми як засіб удосконалення розміщення продуктивних сил / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 170-177. – ISBN 966-7293-90-4
686302
   Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств / Нейчук-Хрущ, Л.Й. Гнилянська, О.М. Притула, Б.О. Шеремета // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 134-142. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
686303
  Бочевар Р.О. Комплексні руди Капітанівського рудного поля як джерело кремнію для сонячної енергатики // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 4-6
686304
  Прокопчук О.Г. Комплексні сполуки Sn(IV) з саліцилоїлгідразонами бензальдегідів як потенційні біологічно активні речовини з протизапальною, аналгетичною та супутньою фармакологічною дією : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Прокопчук Олена Геннадіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
686305
   Комплексні сполуки на основі фосфомолібдатів: порівняння підходів до синтезу, будова та властивості / Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова, В.М. Кокозей, Д. Матога, П. Забєровський // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 45
686306
   Комплексні спостереження іоносферних проявів сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Є.В. Курочка, М.М. Медведський, Л.А. Мусатенко, В.Я. Чолій, Ю.С. Мусатенко, О.А. Сухий, О.С. Сліпченко, Б.М. Скоритченко, С.С. Тряшин, А.В. Власенко, В.В. Ільїна, П.В. Кириленко, К.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-49. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наведено опис апаратури та попередні результати спостереження радіофізичних ефектів затемнення 11 серпня 1999 р. на заміській спостережній станції АО КУ в с. Пилиповичі. Зареєстровано проходження акустичної хвилі, зумовленої рухом тіні Місяця в ...
686307
  Шершньова З.Є. Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 99-103. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
686308
  Сорока Л. Комплексні страхові продукти на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 127-128. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817
686309
  Сімакова-Єфремян Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика : монографія / Е.Б. Сімакова-Єфремян ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 455, [1] с. – Бібліогр. : с. 411-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-155-3
686310
  Пилипенко Г.П. Комплексні фізико-географічні ландшафтні дослідження кафедри фізичної географії геолого-географічного факультету / Г.П. Пилипенко, С.П. Тодорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 179-188. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
686311
  Ромушкевич В.І. Комплексні характеристики режиму температури і вологості повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 23)
686312
  Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 11-17. – ISSN 0132-1331


  У статті проводиться аналіз цивільних правовідносин з точки зору загальної теорії систем. Зазначається, що найбільш складними за своєю структурою є комплексні цивільні правовідносини, які можуть мати усвоєму складі цілу низку самостійних правових ...
686313
  Шаповал А. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи / А. Шаповал, Ю. Мартиненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 6 (267). – С. 27-30
686314
   Комплексні числа : навчальний посібник для студентів радіофізичного і физичного факультетів. – К., 1997. – 29с.
686315
  Кушнір І. Комплексні числа : теорія і практика / Ісаак Кушнір. – Київ : Факт, 2002. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-664-037-6
686316
  Завало С.Т. Комплексні числа. / С.Т. Завало. – Київ, 1982. – 136с.
686317
  Катаєв О. Комплексній підхід до управління затратами металургійного підприємства : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 81-85 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
686318
  Карачина Н.П. Комплексність та спектральність категорії "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 36-43
686319
  Рамазанов С.К. Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону / С.К. Рамазанов, А.В. Сергієнко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 64-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
686320
  Баглай В.І. Комплексно-командна підготовка майбутніх залізничників Японії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 5-15. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
686321
   Комплексно-механизированные опытно-показательные цеха серийного и индивидуального производства.. – Вып.2. – М., 1965. – 48с.
686322
   Комплексно-поточная технология сельского-хозяйственных работ. – Москва, 1979. – 319 с.
686323
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 179 л. – Додатки: л. 174-179. – Бібліогр.: л. 152-173
686324
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : автореф. дис. ... канд.геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
686325
  Олійник Я.Б. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : монографія / Я.Б. Олійник, Б.П. Клімчук, М.М. Мельнійчук. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 149, [1] с. : портр., табл., іл. – Бібліогр.: с. 123-140. – ISBN 978-966-361-777-0
686326
  Кабанов В.А. Комплексно-радикальная полимеризация / В.А. Кабанов, В.П. Зубов, Ю.Д. Семчиков. – Москва : Химия, 1987. – 253 с.
686327
  Дудник І.М. Комплексно-регіональні аспекти вищої економічної освіти // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 44-50. – Бібліогр.: 2 назви
686328
  Веселовский В.Б. Комплексно-структурный метод решения нестационарной теплопроводности для многослойных плоских тел с неидеальным тепловым контактом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Веселовский В.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 18л.
686329
  Круковський С.І. Комплексно леговані структури на основі А3 В5 : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.27.06 / Семен Іванович Круковський; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 68 назв
686330
  Цвирко Ю.П. Комплексно решать социальные вопросы / Ю.П. Цвирко, Т.В. Шмырева. – М., 1981. – 63с.
686331
  Кирилина А.А. Комплексно, всестороннне... / А.А. Кирилина, Суслов, .Я. – Л., 1980. – 304с.
686332
  Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины по радиационно-тепловым ресурсам : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 219-225 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2914
686333
  Яковлевас-Матецкис Комплексное благоустройство промышленных территорий / Яковлевас-Матецкис. – Киев : Будівельник, 1978. – 215 с.
686334
  Кузнецова Л.А. Комплексное влияние вакторов производственной среды на организм подростков ровничниц и прядильщиц. : Автореф... Канд.мед.наук: 756 / Кузнецова Л.А.; Кишинев.гос.мед.ин-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
686335
  Кузьменко Н.В. Комплексное внедрение НОТ / Н.В. Кузьменко. – М, 1977. – 160с.
686336
   Комплексное воспитание личности средствами предмета математики: Сб. науч. тр.. – Калининград, 1985. – 84с.
686337
   Комплексное географическое изучение и освоение горных территорий : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 151с.
686338
  Харченко А.С. Комплексное географическое картографирование Украинской ССР : двтореф. дис. ... док. геогр. наук / Харченко А.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 78 с. – Бібліогр.:с.71-74
686339
  Бекжанов Г.Р. Комплексное геолого-геофизическое изучение глубинного строения и оценка перспекив горнорудных районов Казахстана : сб. науч. тр. / ред. Г.Р. Бекжанов ; Каз НИИ минер. сырья, Каз. респ. правл. НТО "Горное" ; [редкол. Г.Р. Бекжанов (отв. ред.) и др.]. – Алма-Ата : КазИМС, 1983. – 123 с. : ил., карт., 3 л. табл. – Библиогр. в конце ст.
686340
   Комплексное геофизическое изучение тектоносферы континентов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176 с.
686341
   Комплексное дешифрирование аэроснимков : сборник. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 188 с.
686342
   Комплексное и тематическое картографирование Украинской ССР : сборник. – Киев : Наукова думка, 1974. – 204 с.
686343
  Васильев В.М. Комплексное изучение верхнемеловых трещин коллекторов в связи с оценкой их емкости : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Васильев В.М.; Северо-Кавказский нефтяной НИИ. – Баку, 1966. – 25л.
686344
  Лукьянов В.Д. Комплексное изучение горных пород при разведках глубоких горизонтов угольных месторождений Восточного Донбасса. : Автореф... кад. геол.-минералог.наук: 135 / Лукьянов В.Д.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
686345
  Зенгина Т.Ю. Комплексное изучение и картографирование современного природопользования Павлодарской области Республики Казахстан / Т.Ю. Зенгина, А.К. Бабагалиева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-36 : табл., карта. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
686346
   Комплексное изучение и рациональное использование природных ресурсов: Тезиси докладов Всесоюзного совещания.. – Калинин, 1980. – 211с.
686347
  Иванов А.М. Комплексное изучение карбонатных пород как коллекторов нефти и газа / А.М. Иванов. – Москва : Недра, 1976. – 296с.
686348
   Комплексное изучение моллюсков для целей стратификации и палеогеографии плейстоцена (на примере рода Didacna Eichwald) : монография. – Москва : Московский университет, 1981. – 180с.
686349
   Комплексное изучение опорных разрезов нижнего и среднего плейстоцена Европйской части СССР (к XI конгрессу Международного союза по изучению четвертичного периода). – Москва, 1981. – 155с.
686350
  Гомон Г.О. Комплексное изучение оптических свойств алмазов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомон Г.О.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
686351
   Комплексное изучение открытой части Атлантического океана: Сб. науч. тр.. – Ленинград, 1986. – 117с.
686352
   Комплексное изучение природных ресурсов Калмыцкой АССР: Межвуз. сб. науч. тр.. – Элиста, 1984. – 124с.
686353
   Комплексное изучение продуктивности агроценозов : Сб. науч. трудов. – Пущино, 1987. – 218 с.
686354
  Фомина Н.А. Комплексное изучение проявлений личности в речевой деятельности // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 257-278


  В статье представлена теоретико-методологическая основа концепции Н. А. Фоминой по комплексному изучению проявлений личности в речи, в частности в тексте как продукте индивидуальной речевой деятельности.
686355
   Комплексное изучение системы воздействия на преступность: (Методол. и теорет. основы). – Л., 1978. – 150с.
686356
   Комплексное изучение физиологически активных веществ низших растений.. – Москва-Л., 1961. – 280с.
686357
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.2. – 1978. – 232с.
686358
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.3. – 1978. – 272с.
686359
   Комплексное информационное обеспечение специалистов.. – К., 1984. – 112с.
686360
  Гасанова Алевтина Анатольевна Комплексное использование "хвостов" Алмалыкского горнометаллургического комбината для одновременного производства цементного клинкера и возгонки цветных металлов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Гасанова Алевтина Анатольевна; Ан Уз.ССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технолог. – Ташкент, 1975. – 26л.
686361
  Тимофеев Л.А. Комплексное использование вод : Правовые вопр. / Л.А. Тимофеев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1985. – 84 с.
686362
   Комплексное использование водных горючих газов Украины. (Природные и промышленные газы).. – К., 1960. – 260с.
686363
   Комплексное использование водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и их охрана. Материалы IV научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока.. – Вып.4. – Омск, 1969. – 284с.
686364
  Левковский С.С. Комплексное использование водных ресурсов Украины и его картографирование / С.С. Левковский, Л.Е. Осауленко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 111-116 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
686365
   Комплексное использование водных ресурсов юга европейской территории страны.. – Москва, 1979. – 194с.
686366
   Комплексное использование водных ресурсов. (Сборник реф.). – Москва : Наука, 1972. – 156с.
686367
  Денисенко Г.И. Комплексное использование возобновляемых источников энергии / Г.И. Денисенко. – К., 1984. – 33с.
686368
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геолого-геофизических данных при изучении емкостных свойств и характера насыщения карбонатных отложений верхнего девона Припятского прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.12 / Лахнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-25
686369
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геологофизических данных при изучении емкосных свойств и характера несыщения карбонатных отложений верхнего девона Приаятского прогиба : Дис... канд геол.-минерал.наук: / Лахнюк В. М.; МВиССО УССР, КГУ, каф. геофиз. метод. поисков и разведки месторожд. полезн. искоаемых. – К., 1975. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
686370
  Кривонос П.Ф. Комплексное использование железнодорожного, автомобильного в водного транспорта / П.Ф. Кривонос. – К., 1960. – 40с.
686371
  Авакян А.Б. Комплексное использование и охрана водных ресурсов : учеб. пособ. для студ. географ. спец. вузов / Авакян А.Б., Широков В.М. – Минск : Университетское, 1990. – 239 с.
686372
  Пояг М.А. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Молдавии / М.А. Пояг. – Кишинев, 1974. – 183с.
686373
  Левковский С.С. Комплексное использование и охрана водных ресурсов СССР : Учебное пособие / С.С. Левковский. – Киев : Вища школа, 1982. – 223с.
686374
   Комплексное использование и охрана водных ресурсов.. – М., 1985. – 304с.
686375
   Комплексное использование и охрана минерального сырья Сибири. – Новосибирск, 1982. – 83с.
686376
   Комплексное использование и охрана подземных вод БССР: Сборник науч. трудов.. – Минск, 1976. – 229с.
686377
  Иванов К.А. Комплексное использование кислых гудронов. : Автореф... доктор техн.наук: / Иванов К.А.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1961. – 28л.
686378
  Скарук Г.А. Комплексное использование лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0869-608Х
686379
  Баришполец В.Т. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов в СССР и за рубежом : обзор. информ. Укр. НИИНТИ и техн. экон. исслед. / В.Т. Баришполец. – Киев : Укр. НИИНТИ, 1978. – 52 с. – (Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ; Серия 17)
686380
   Комплексное использование минерального сырья. – Алма-Ата
№№ 1-5. – 1994
686381
   Комплексное использование минеральных ресурсов : сборник. – Київ, 1977. – 193 с.
686382
  Куделя А.Д. Комплексное использование минеральных ресурсов железнорудных горно-обогатительных комбинатов УССР. / А.Д. Куделя. – К, 1984. – 495с.
686383
  Педан М.П. Комплексное использование минеральных ресурсов. / М.П. Педан. – Киев : Наукова думка, 1981. – 272с.
686384
  Тулайдан Э.Я. Комплексное использование мультимедийных технологий в обучении курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 306-318.
686385
  Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса / Д.А. Телишевский. – М., 1976. – 224с.
686386
   Комплексное использование природных ресурсов : сборник научных трудов. – Київ : СОПС УССР АН СССР, 1985. – 174 с.
686387
   Комплексное использование природных ресурсов бассейна реки Десны. (Тезисы докладов к Московскому совещанию 8-10 апреля 1968 г.). – М., 1968. – 45с.
686388
  Панченко М.С. Комплексное использование сорбционных и калориметрических исследований применительно к решению некоторых задач внутреннего массопереноса в дисперсных телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Панченко М.С. ; Киев. гос. пед.ин-т. – Киев, 1969. – 24 с.
686389
  Трусов А.Д. Комплексное использование сырьевых ресурсов : Пути повышения экономической эффективности в условиях НТП / А.Д. Трусов, А.Н. Захаров. – Москва : Экономика, 1986. – 111 с.
686390
  Андрианов В.М. Комплексное использование сырья в промышленности / В.М. Андрианов, Н.А. Соколова, М.Е. Усков. – Москва : Экономика, 1988. – 301, [1] с. : граф.
686391
   Комплексное использование сырья и отходов. – М., 1988. – 288с.
686392
  Виноградов В.Н. Комплексное использование сырья цветной металлургии / В.Н. Виноградов. – Москва, 1987. – 79с.
686393
   Комплексное использование технических средств обучения в лекциях по курсу истории КПСС. (Сб. научно-метод. трудов).. – Ташкент, 1976. – 167с.
686394
  Канарская И.В. Комплексное использование технических средств обучения на уроках литературы в средней школе при анализе эпических произведений : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Канарская И.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 25л.
686395
  Овакимян Ю.О. Комплексное использование технических средств обчения в средних специальных учеб. заведен. Минчермета УССР / Ю.О. Овакимян. – Москва, 1979. – 45с.
686396
   Комплексное использование топливно-энергетических ресурсов.. – К., 1983. – 224с.
686397
   Комплексное использование ТСО в лекциях по курсу истории КПСС. – Москва, 1979. – 248с.
686398
  Зудин В.Л. Комплексное использование ТСО в учебном процессе / В.Л. Зудин. – Ярославль, 1988. – 78с.
686399
   Комплексное использование энергии океана: Сб. научн. тр.. – Владивосток, 1988. – 72с.
686400
  Азизов С Комплексное исследование акустичесикх и некоторых физико-химических свойств сегнетовой соли и дигидрофосфата аммония под действием гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040. / Азизов С; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 22л.
686401
  Новиков Г.И. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств азеотропной системы изопропиловый спирт + циклогексан на линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Новиков Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 16л.
686402
  Ульмасова М.Х. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств жидких водных и спиртовых растворов некоторых аминокислот. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 054 / Ульмасова М.Х.; Мок. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1971. – 18л.
686403
  Лаврова Т.С. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств системы изопропиловой спирт-вода в широком интервале концентраций, давлений и температур, включая критическую область : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Лаврова Т.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 12л.
686404
  Нематуллаев У. Комплексное исследование акустических и некоторых других физико-химических свойств алифатических спиртов в зависимости от их параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Нематуллаев У.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
686405
  Турабаев Ф. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств в системах ацетон-циклогексан по линии насыщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Турабаев Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л.
686406
  Виницкий Е.С. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств смеси пропиловый спирт-вода по линии насыщения, включая критическую область : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Виницкий Е.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 14 с.
686407
  Ходжаев С.А. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств циклогексановых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ходжаев С.А.; Московский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 11л.
686408
  Герасимова Л.С. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств алкиламиноэфиров метакриловой кислоты и их исходных продуктов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Герасимова Л.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
686409
  Нурматова П. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств одноатомных спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Нурматова П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 11л.
686410
  Мунтяну Ф.М. Комплексное исследование анизотропии явлений переноса и ее зависимости от локализации и актуальности энергетических экстремумов в висмуте и сплавах B1-Sb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Мунтяну Ф.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 14л.
686411
  Петькова В.П. Комплексное исследование влияния вочвенно-климатических условий а урожайность озимой пшеницы : Автореф... канд. геогр.наук: 628 / Петькова В.П.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1970. – 23л.
686412
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Иващенко Василий Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
686413
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Дис... канд. биол.наук: / Иващенко Василий Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.179-196
686414
  Зефиров В.Л. Комплексное исследование влияния обучения электронами на щелочногалоидные монокристалл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зефиров В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 20л.
686415
  Карпенко Л.И. Комплексное исследование внешнего дыхания и кровообращения как метод функциональной диагностики : Автореф... канд. мед.наук: / Карпенко Л. И.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 19л.
686416
  Хрусталева Алиса Александровна Комплексное исследование водных растворов диэтиламина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Хрусталева Алиса Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 22л.
686417
  Кулов С.К. Комплексное исследование вторичной электронной эмиссии меди и разработки тонкопленочных антидинатронных покрытий на медной подложке : Автореф... канд. техн.наук: / Кулов С.К.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 22л.
686418
  Икрамов Ш.Х. Комплексное исследование жидких Н-пентана и Н-бутилового спирта при сверхвысоких давлениях (10000 кГ/см2) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Икрамов Ш.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 21л.
686419
  Ергопуло Е.В. Комплексное исследование жидких п-ксилола, м-крезола и этиленгликоля в зависимости от Р, V, T-состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ергопуло Е.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 16л.
686420
  Шарай В.Т. Комплексное исследование износа и усталости стали. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шарай В.Т.; Киев.ин-т гражд.воздуш.флота. – К, 1959. – 16л.
686421
  Кучерук И.М. Комплексное исследование кинетики процесса сушки типичных дисперсных тел инфракрасным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кучерук И.М.; КГУ им. А.М.Горького. – К., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
686422
   Комплексное исследование кинопроцесса: Сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 130с.
686423
  Миронов А.Ф. Комплексное исследование механизмов специальных металлургических кранов : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Миронов А.Ф.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
686424
  Оникиенко В.В. Комплексное исследование миграционных процессов : Анализ миграций населения СССР / В.В. Оникиенко, В.А. Поповкин. – Москва : Статистика, 1973. – 159с.
686425
  Гроховский А.Г. Комплексное исследование напольных заволочных машин : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Гроховский А.Г.; Донецк. полит. ин-т. – Донецк, 1969. – 17л.
686426
  Петухов П.С. Комплексное исследование некоторых физико-химических свойств многокомпонентных жидких систем в критической области состояний и на линии равновесия фаз : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Петухов П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 11л.
686427
  Едигарян Ф.С. Комплексное исследование основных видов износа подшипников качения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Едигарян Ф.С.; Киев.ин-т.гражд.воздуш. флота. – К, 1964. – 16л.
686428
  Кулиев Д.А. Комплексное исследование параметров атмосферного электричества и грозовых явлений в горных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев Д.А.; Объедин. совет Азреб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений Акад. наук АзССР по энерге. – Баку, 1963. – 17л.
686429
   Комплексное исследование проблем обучения и коммунистического воспитания специалистов с высшим образованием. – Ленинград, 1980. – 248с.
686430
  Дмитриев А.В. Комплексное исследование проблем человека и общества / А.В. Дмитриев. – Л., 1970. – 31с.
686431
  Фортуна И.П. Комплексное исследование свойств молдавских глин адсорбционно-структурным методом : Автореф... канд. хим.наук: / Фортуна И.П.; Кишиневский гос. ун-т Химич. фак-т. – Кишинев, 1968. – 19л.
686432
  Мамедов И.А. Комплексное исследование скорости, коэффициента поглощения ультразвука и сдвиговой вязкости жидкостей в зависимости от параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 10л.
686433
   Комплексное исследование Солнца и солнечно-земных связей : труды / 3-е Международное совещание "КОРОНАС-И" (Калуга, 5-10 декабря 1988 г.). – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 220 с.
686434
  Сергиенко А.С. Комплексное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик плазмотронов постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Сергиенко А.С.; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 31с.
686435
  Кляев В.И. Комплексное исследование структуры некоторых природных дисперсных систем с "эластичным" скелетом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кляев В.И. ; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1965. – 19 с.
686436
   Комплексное исследование труда учителя: Материалы конф. "Филос., соц.-экон. и пед. пробл. труда учителя". – Новосибирск, 1983. – 120с.
686437
  Прокофьев В.М. Комплексное исследование физико-химических свойств двойной азеотропной системы бензол-циклогексан по линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Прокофьев В.М.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
686438
  Озерова Л.Е. Комплексное исследование физико-химических свойств системы ацетон-вода-перхлорат лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Озерова Л. Е.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1982. – 16л.
686439
  Мамедов А.П. Комплексное исследование центров захвата в некоторых монокристаллических фосфорах с онсовой NaCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов А.П.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
686440
   Комплексное исследование Черноморской впадины.. – М., 1976. – 98с.
686441
  Ермолаев М.М. Комплексное исследование шельфов и береговой зоны / М.М. Ермолаев. – Ленинград, 1970. – 24с.
686442
  Загускин С.Л. Комплексное исследование электрической активности : Автореф... канд. биол.наук: / Загускин С.Л.;. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
686443
  Михайлов А.Р. Комплексное исследование явлений переноса в кристаллах AlSb. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов А.Р.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 18л.
686444
  Котрубенко Б.П. Комплексное исслеодвание разрезов арсенид индия -С6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01049 / Котрубенко Б.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
686445
   Комплексное источниковедение некоторых проблем отечественной истории : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калинин, 1988. – 168с.
686446
  Пухов Г.Е. Комплексное исчисление и его применение к расчету периодических и переходных процессов в системах с постоянными, переменными и нелинейными параметрами / Г.Е. Пухов. – Таганрог, 1956. – 370 с.
686447
  Абдулахман Абу Фараш Юсеф Комплексное картографирование водообеспечения в условиях засушливых територий (на примере Иордании) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 776-780. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
686448
  Ле А.З. Комплексное картографирование земельных ресурсов Вьетнами : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Ле А. З.; Ин-т геогр. АНУ. – К., 1993. – 18л.
686449
   Комплексное картографирование Молдавской ССР : рефераты докладов Республиканского совещания по комплексному картографированию МССР ; сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 119 с.
686450
   Комплексное картографирование природы и хозяйства : материалы к симпозиуму на Втором научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока (Владивосток, сентябрь 1962 г.) / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; отв. ред. В.Б. Сочава. – Иркутск, 1962. – 71 с.
686451
   Комплексное картографирование производительных сил Украинской ССР.. – К., 1967. – 272с.
686452
  Божок А.П. Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Божок А. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1978. – 24л.
686453
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Вып. 2. – Киев : Наукова думка, 1970. – 347 с.
686454
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Киев : Наукова думка
Вып. 2. – 1970. – 247с.
686455
  Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства : монография / А.П. Золовский; отв. ред. М.И. Никишов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 176 с.
686456
  Генсирук С.А. Комплексное лесное хозяйство в горных условиях / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1971. – 248 с.
686457
   Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии.. – К., 1981. – 360с.
686458
  Почс Р.Я. Комплексное моделирование народного хозяйства республики : (на прим. ЛатвССР) / Р.Я. Почс ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1986. – 182,[1] с.
686459
   Комплексное народно-хозяйственное планирование. (Постановка проблемы и подход к ее решению).. – М., 1974. – 238с.
686460
  Вирнык Д.Ф. Комплексное народнохозяйственное использование водных ресурсов Донбасса / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Киев : АН УССР, 1940. – 253с.


  В книге даются общие контуры, основные линии комплексного развития водного хозяйства, которые для полного своего осуществления потребуют глубокой проработки вопросов в этой области со стороны ряда научно-исследовательских, планирующих и проектирующих ...
686461
   Комплексное обеспечение единства научно-исследовательской деятельности и учебно-воспитательного процесса вузов. – Москва, 1985. – 146с.
686462
   Комплексное обоснование объема и границ стратиграфических подразделений плейстоцена Украины / А.И. Крохмаль, В.Н. Шелкопляс, М.С. Комар, Н.И. Дыкань, С.К. Прилипко, В.В. Рудюк, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-25 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
686463
  Федотов В.А. Комплексное образование рабочих как условие формирования и способ повышения эффективности функционирования рабочей силы развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Федотов В.А.; АН СССР. Ин-т экономики УНЦ. – Свердловск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
686464
  Хутник Ф. Комплексное обслуживание сельскохозяйственных предприятий / Ф. Хутник, И. Зоборски. – М, 1986. – 226с.
686465
   Комплексное освоение водных ресурсов Обского бассейна.. – Новосибирск, 1970. – 256с.
686466
  Кузнецов И.А. Комплексное освоение водных ресурсов равнинных бассейнов и ирригация / И.А. Кузнецов. – М., 1968. – 136с.
686467
  Тарасов Б.Г. Комплексное освоение калийных месторождений Предкарпатья. / Б.Г. Тарасов. – ЛЬвов, 1987. – 124с.
686468
   Комплексное освоение минерально-сырьевых ресурсов Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Тюмень, 1985. – 130с.
686469
   Комплексное освоение недр Западного Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск; Пермь, 1991. – 125с.
686470
  Виноградов В.Н. Комплексное освоение Нижнеднепровских песков / В.Н. Виноградов. – Одесса : Маяк, 1964. – 176 с.
686471
   Комплексное освоение подземного пространства городов. – Киев, 1973. – 113 с.
686472
   Комплексное освоение рудных месторождений: (Сб. ст.). – Бишкек, 1991. – 134с.
686473
  Фарафонов М.С. Комплексное плавание. / М.С. Фарафонов. – М, 1968. – 64с.
686474
  Богданов А. Комплексное планирвоание и организация научно-технического прогресса / А. Богданов. – М, 1978. – 422с.
686475
  Жебит Г.А. Комплексное планирование в управлении развитием коллективов и регионов / Г.А. Жебит. – Минск, 1981. – 127с.
686476
  Одинцов В.П. Комплексное планирование воспитательной работы в трудовом коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1980. – 111с.
686477
  Райхельсон Е.И. Комплексное планирование использования внутрирайонных резервов труда : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Райхельсон Е.И.; Ленингр.фин.экон.ин-т. – Л, 1973. – 17л.
686478
  Ознобин Н.М. Комплексное планирование научно-технического прогресса / Н.М. Ознобин. – М., 1975. – 263с.
686479
  Калинкина Комплексное планирование производства и капитальных вложений в сельском хозяйстве / Калинкина, Алдодна-Моника, В.В. Кочеркин. – М, 1980. – 208с.
686480
   Комплексное планирование профилактики правонарушений.. – Москва, 1979. – 95с.
686481
   Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : Метод. рекомендации. – М., 1988. – 62с.
686482
  Богаенко В.А. Комплексное планирование социально-экономического развития города : (разработка и реализация плана) / В.А. Богаенко, С.И. Ищук, А.В. Степаненко. – Киев : Вища школа, 1980. – 112 с.
686483
  Дубра Э.Л. Комплексное планирование социального развития и повышения народного благосостояния / Э.Л. Дубра. – Рига, 1986. – 62с.
686484
   Комплексное планирование социального развития коллективов предприятий (по материалам II Ленинградской областной конференции социального планирования). – Л., 1970. – 268с.
686485
  Ельмеев В.Я. Комплексное планирование экономич. и социального развития района / В.Я. Ельмеев. – Л., 1972. – 126с.
686486
   Комплексное планирование экономического и социального развития Ленинграда и Ленинградской области.. – Л., 1974. – 199с.
686487
   Комплексное планирование экономического и социального развития научных учреждений Академии наук СССР: Метод. рекомендации на 1981-1985 гг.. – Л., 1982. – 75с.
686488
  Монгуш Ш.Ч. Комплексное предупреждение насильственной преступности (по материалам Республики Тыва) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 203-209. – ISSN 0201-7245
686489
  Черных К.Ф. Комплексное преобразование в теории оболочек. : Автореф... доктор техн.наук: / Черных К.Ф.; Лен. ин-т инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1962. – 11л.
686490
  Клушин И.Г. Комплексное применение геофизических методов для решения геологических задач. : Уч. пособие для студ. вузов / И.Г. Клушин. – Ленинград : Недра, 1968. – 312с.
686491
  Ладонин В.Ф. Комплексное применение гербицидов и удобрений в интенсивном земледелии. / В.Ф. Ладонин, А.-верды М.-оглы Алиев. – М., 1991. – 271с.
686492
   Комплексное применение математических методов в социологическом исследовании: Сб. ст.. – М., 1983. – 183с.
686493
  Алексеев О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации / О.Г. Алексеев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с. – (Экономико-математическая библиотека)
686494
  Гуткин В.Л. Комплексное применение наземной стереофотограмметрии при картографированнии горных районов. : Автореф... Канд.техн.наук: 501 / Гуткин В.Л.; Моск.ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М, 1969. – 20л.
686495
   Комплексное применение оргавтоматов в управлении: (Совершенствование технологии).. – М., 1985. – 144с.
686496
  Свербилов Е.В. Комплексное применение систем микроэлементных трудовых нормативов времени в промышленности / Е.В. Свербилов. – Рига, 1979. – 47с.
686497
  Тычина Л.В. Комплексное применение средств обучения на уроках литературы / Л.В. Тычина. – К., 1981. – 96с.
686498
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – М., 1976. – 128с.
686499
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 127с.
686500
  Григорьев О.В. Комплексное применение технических средств обучения в образовательном процессе как основное условие обеспечения качества профессиональной подготовки курсанто / О.В. Григорьев, Б.Т. Тухватуллин // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С. 74-81. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросу обеспечения качества профессиональной подготовки курсантов посредством комплексного применения технических средств обучения в образовательном процессе.
686501
  Степанец А.П. Комплексное применение технических средств обучения в профтехучилище. / А.П. Степанец, В.А. Степанец. – Киев, 1978. – 55с.
686502
  Симич Т.Н. Комплексное применение химических и биологических консервантов для продления сроков хранения плодовых и овощных полуфабрикатов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Симич Т.Н.; ВНИИ сель. хоз. микробиологии. – Л., 1969. – 33л.
686503
  Гончаренко А.Н. Комплексное прогнозирование в системе "Общество - окружающая среда" / А.Н. Гончаренко. – К., 1986. – 214с.
686504
  Бобровников Г.Н. Комплексное прогнозирование созданий новой техники / Г.Н. Бобровников. – М, 1989. – 203с.
686505
  Дементьев В.А. Комплексное проектирование систем управления и контроля летательных автоматов / В.А. Дементьев. – М., 1980. – 254с.
686506
   Комплексное проектирование трудовых процессов : метод. рекомендации по применению опыта предприятий г. Новосибирска. – Москва : НИИ труда, 1979. – 123 с.
686507
  Ткаченко В.Г. Комплексное развие АПК регионов и обеспечение продовольственной безопасности / В.Г. Ткаченко, В.П. Шпичка // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-24
686508
  Дудник И.Н. Комплексное развитие административного района (экономико-географические аспекты планирования) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
686509
   Комплексное развитие административных образований в условиях регионального хозрасчета и совершенстования региональной статистики. – Томск, 1991. – 166с.
686510
  Дмитриев Ю.А. Комплексное развитие города / Ю.А. Дмитриев, А.А. Зенкович. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – (Наука и техника управления ; №9, 1979)
686511
   Комплексное развитие и размещение производительных сил Туркмении. – Ашхабад : Туркменский гос. ун-т, 1976. – 108 с.
686512
  Веймер А.Т. Комплексное развитие и специализация промышленности Эстонского экономического административного района / А.Т. Веймер. – Таллин, 1961. – 348с.
686513
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация хозяйства экономических районов / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика, 1965. – 191 с.
686514
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация экономических районов СССР : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; В.В. Кистанов ; [отв. ред. Я.Г. Фейгин]. – Москва : Наука, 1968. – 284 с.
686515
  Помазанов С.И. Комплексное развитие народного хозяйства в странах социализма / С.И. Помазанов. – М., 1966. – 231с.
686516
  Саушкин Ю.Г. Комплексное развитие народного хозяйства СССР / Ю.Г. Саушкин. – Москва, 1966. – 37с.
686517
  Комендантов Н.И. Комплексное развитие объединения / Н.И. Комендантов, А.А. Бороусов. – М., 1984. – 167с.
686518
  Гудым А.А. Комплексное развитие региона аграрнопромышленной специализации / А.А. Гудым. – Кишинев, 1984. – 231с.
686519
  Дудник И.Н. Комплексное развитие сельского района : (географические основы управления) / И.Н. Дудник. – Полтава, 1993. – 208 с.
686520
  Мельников Н.Н. Комплексное развитие сельскохозяйственного производства / Н.Н. Мельников. – М., 1977. – 144с.
686521
   Комплексное развитие сельскохозяйственных предприятий. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 412 с.
686522
  Репп Х.О. Комплексное развитие системы управления АПК / Х.О. Репп. – М., 1988. – 63с.
686523
  Колдомасов Ю.И. Комплексное развитие транспорта СССР. / Ю.И. Колдомасов. – М., 1961. – 180с.
686524
   Комплексное региональное планирование и прогнозирование. – Москва : Наука, 1989. – 156 с.
686525
   Комплексное региональное планирование: вопросы методологии. – Новосибрск : Наука, 1988. – 332 с.
686526
   Комплексное рекомендательное библиографическое пособие в работе массовых библиотек : метод. рекомендации. – Москва, 1986. – 51 с.
686527
  Курцев И.В. Комплексное решение вопросов интенесификации сельскохозяйственного производства / И.В. Курцев, А.Б. Соскиев. – М, 1974. – 95с.
686528
   Комплексное решение вопросов охраны труда : сб. науч. тр. ин-тов охраны труда ВЦСПС. – М., 1988. – 151с.
686529
   Комплексное решение вопросов охраны труда: Сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1982. – 163с.
686530
  Грибов В.Т. Комплексное решение для автоматизации библиотечной деятельности на основе АБИС "МегаПро" / В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С. Ефремов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 29-32


  В статье дается информация о новой автоматизированной интегрированной библиотечной системе "МегаПро". Рассматриваются принципы построения системы, системные характеристики и в краткой форме описываются ее функциональные возможности.
686531
  Булат А.Ф. Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования / А.Ф. Булат, Г.В. Кирик, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 3-13 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
686532
  Демиденко Н.Д. Комплексное решение проблем в распределенного контроля и управления технологическими процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.02 / Демиденко Н. Д.; АН СССР, Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 37л.
686533
  Люблин В.Р. Комплексное снабжение продукцией производственно-технического назначения. / В.Р. Люблин, Л.Н. Ерофеев. – М., 1981. – 111с.
686534
  Лагуткин В.М. Комплексное снабжение: проблемы, перспективы. / В.М. Лагуткин, Р.Г. Соколов. – М, 1989. – 157с.
686535
  Коровина З.П. Комплексное совершенствование планирования в промышленности / З.П. Коровина, Г.Л. Игольников. – Новосибирск, 1964. – 44с.
686536
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 122с.
686537
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 133с.
686538
  Борсук С.С. Комплексное совершенствование управления торговлей / С.С. Борсук. – К., 1984. – 183с.
686539
  Беличук Н.И. Комплексное соединение переходных металлов с некоторыми производными диацетилмоноксима : Автореф... кандидата хим.наук: / Беличук Н.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 23л.
686540
  Романов А.М. Комплексное соединение переходных металлов с селеносемикарбазидом и селеносемикарбазонами : Автореф... канд. хим.наук: / Романов А. М.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
686541
  Винников В.В. Комплексное соревнование транспортных коллективов / В.В. Винников. – Москва, 1982. – 104с.
686542
  Дмитриев А.В. Комплексное социально-экономическое исследование / А.В. Дмитриев. – Л., 1978. – 198с.
686543
  Дорж Д.А. Комплексное социально-экономическое планирование в коллективе совхоза / Д.А. Дорж. – Алма-Ата, 1976. – 28с.
686544
  Сидоров П.А. Комплексное социально-экономическое планирование в области (АССР) / П.А. Сидоров, В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1980. – 65 с.
686545
  Чибисова К.И. Комплексное термографическое исследование твердых топлив. : Автореф... канд. техн.наук: / Чибисова К.И.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по топливной пром. Ин-т горючих ископаемых. – М., 1963. – 20л.
686546
   Комплексное территориальное планирование в областном звене: проблемы и перспективы развития: Межвуз. сб.. – Чебоксары, 1985. – 129с.
686547
  Стеченко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства (экономико-географические аспекты) : учеб. пособ. для студ. геогр. и экономич. спец-тей вузов / Д.Н. Стеченко. – Київ : Вища школа, 1988. – 200 с. – ISBN 5-11-000090-5
686548
   Комплексное территориальное формирование системы расселения и городов Центрально-Черноземного экономического района. – Воронеж, 1986. – 189 с.
686549
  Петрова Е.В. Комплексное управление научно-техническим прогрессом предприятия / Е.В. Петрова. – Ростов-на-Дону, 1990. – 150с.
686550
  Михайлов С.К. и др. Комплексное управление процессами создания новых материалов / С.К. и др. Михайлов. – Л., 1979. – 142с.
686551
  Одинцова Г.С. Комплексное управление развитием производственных объединений / Г.С. Одинцова. – К., 1980. – 191с.
686552
  Сотников С.Е. Комплексное управление эффективностью производства и качества труда / С.Е. Сотников. – Днепропетровск, 1984. – 78с.
686553
  Дашевская В.Л. Комплексное учебное пособие по курсу устной практики и курсу устного перевода для студентов 3-4 курсов переводческого факультета. / В.Л. Дашевская. – М., 1973. – 259с.
686554
  Емельянов А.Г. Комплексное физико-географическое прогнозирование изменений природы: Учеб. пособие. : учебное пособие / А.Г. Емельянов. – Калинин, 1980. – 84 с.
686555
  Лупарь А.В. Комплексное формирование и использование основных фондов в регионе / А.В. Лупарь. – Иркутск, 1986. – 178с.
686556
  Середина Е.В. Комплексное экономико-географическое исследование областного центра (На прим. г.Курска) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Середина Е.В. ; Москов. обл. пед. ин-т , Естеств.-геогр. фак. – Москва, 1966. – 21 с.
686557
  Бахтияров Рафаэль садретдинович Комплексное электронно-микроскопическое исследование термоэмиттеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04. / Бахтияров Рафаэль садретдинович; МГУ. – М., 1973. – 32л.
686558
  Тэтнер Рихард Комплексное эманационно-термическое исследование твердых веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Тэтнер Рихард;. – М., 1965. – 19л.
686559
  Киреенко М.Г. Комплексность хозяйства региона в условиях развитого социализма : (сущность, методология, практика) / АН Белорусской ССР ; ин-т экономики ; М.Г. Киреенко ; под ред. А.Д. Павловой. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 200 с.
686560
   Комплексноцелевое развитие лекционного процесса: Материалы к отчету правления Моск. гор. орг. о-ва "Знание" февраль 1977 г. -- февраль 1980 г.. – М., 1980. – 88с.
686561
  Гамеза Л.М. Комплексны лексічны слоунік Беларускай мовы : (сінонімы, антонімы, амонімы. паронімы) / Л.М. Гамеза. – Мінск : ТетраСистемс, 2008. – 304 с. – ISBN 978-985-470-794-5
686562
  Шварц Л. Комплексные аналитические многообразия / Л. Шварц. – Москва, 1964. – 212 с.
686563
  Чирка Е.М. Комплексные аналитические множества / Е.М. Чирка. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
686564
   Комплексные аэрокосмические исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 90с.
686565
   Комплексные биоклиматические исследования. – Москва, 1988. – 108 с.
686566
   Комплексные биостратиграфические исследования : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1987. – 107с.
686567
  Неаполитанский Ю.И. Комплексные бригады в строительстве. / Ю.И. Неаполитанский. – 80с.
686568
   Комплексные водоохранные мероприятия: Сб. науч. тр.. – Харьков, 1991. – 169с.
686569
   Комплексные водохозяйственные проблемы СССР, 1932. – 200 с.
686570
  Купраш Р.П. Комплексные географические исследования в Донбассе в цедях улучшения природной среды / Р.П. Купраш, И.Л. Соколовский, Ю.Н. Швыдкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 36-42
686571
   Комплексные географические исследования европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1974. – 69с.
686572
   Комплексные географические исследования осваиваемых районов Сибири: (Сб. ст.). – Иркутск, 1980. – 156с.
686573
   Комплексные географические исследования проблем рационального природопользования : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1984. – 244 с.
686574
   Комплексные геодинамические полигоны : Методика и результаты исследований. – Москва : Наука, 1984. – 143с.
686575
   Комплексные геологические исследования Сангилена (Юго-Восточная Тува): Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 133с.
686576
   Комплексные геологические исследования Средней Прибалкити: Метод. вопр. (Сб. статей).. – Рига, 1980. – 148 с.
686577
   Комплексные геолого-геофизические исследования земной коры: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 164с.
686578
  Бессмертный А.Ф. Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма) : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / А.Ф. Бессмертный ; КНУТШ. – Київ : [б. и.], 2004. – 200 л. – Библиогр.: л. 176-200
686579
   Комплексные геофизческие исследования геологического строения месторождений термальных вод Камчатки. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + Карта
686580
   Комплексные геофизческие исследования при прогнозе, поисках и разведке хромитовых месторождений.. – М., 1986. – 257с.
686581
   Комплексные геофизческие исследования Срединно-Атлантического хребта.. – Севастополь, 1975. – 193с.
686582
   Комплексные геофизческие наблюдения в Обнинске. Методика и интерпретация.. – Обнинск, 1974. – 143с.
686583
  Мукимов Д.С. Комплексные геохимические методы поисков рудных месторождений Средней Азии / Д.С. Мукимов. – Ташкент, 1986. – 161с.
686584
  Хайош А. Комплексные гибриды в органической химии / А. Хайош; Пер. с нем. канд. хим. наук Н.М. Алпатовой и канд. хим. наук В.В. Гавриленко ; Под ред. канд. хим. наук Ю.С. Варшавского и канд. хим. наук А.А. Потехина. – Ленинград : Химия, 1971. – 624 с. : черт.
686585
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентного вольфрама : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Литвинчук В.М. ; М-во высш. и сред. спец. обазования УССР. – Киев, 1961. – 20 с.
686586
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентногог вольфрама. : Дис... Канд. хим. наук: / Литвинчук В.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1960. – 234л. – Бібліогр.:л.227-234
686587
   Комплексные гидрофизические и гидрохимические исследования Черного моря.. – Севастополь, 1980. – 144с.
686588
  Варданянц Л.А. Комплексные двойники плагиоклаза. / Л.А. Варданянц. – Ереван, 1952. – 79с.
686589
   Комплексные и отраслевые географические исследования для целей народного хозяйства. – Смоленск, 1977. – 160 с.
686590
   Комплексные и отраслевые географические исследования для целей народного хозяйства.. – Вып.1. – Смоленск, 1975. – 154с.
686591
   Комплексные и отраслевые географические исследования Смоленской области для целей народного хозяйства.. – Смоленск, 1976. – 96с.
686592
   Комплексные и тематические карты и атласы : каталог выставки к 6 Всесоюзной конференции по тематической картографии (Киев, 1975). – Ленинград : Ротапринт РПМ БАН, 1975. – 64 с.
686593
   Комплексные инженерно-геофизические исследования при строительстве гидротехнических сооружений.. – Москва : Недра, 1990. – 461с.
686594
  Манякин Л. Комплексные интересы России в Центральной Азии в начале XXI века // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 11 (245). – С. 100-120. – ISSN 1998-1813
686595
  Смирнов Б.М. Комплексные ионы / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
686596
   Комплексные исcледования водохранилищ. – Вып.1. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 249с.
686597
   Комплексные исследования авроральной и субавроральной ионосферы: Сб. науч. тр.. – Якутск, 1983. – 138с.
686598
  Троценко Николай Прохорович Комплексные исследования биологической и социальной значимости активного отдыха на производстве и в свободное время : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Троценко Николай Прохорович; Красноярск. гос. ун-т. – Красноярск, 1972. – 36л.
686599
  Зельдес И.М. Комплексные исследования в судебной экспертизе : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Зельдес И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 19л.
686600
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.4. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа ) ( Международное гидрологическое десятилетие)
Вып. 4. – 1978. – 239 с.
686601
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.3. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа)
Вып. 3 : Можайское водохранилище. – 1979. – 399 с.
686602
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.5. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа)
Вып. 5. – 1980. – 229 с.
686603
   Комплексные исследования водохранилищ.. – Вып.2. – Москва : [б. и.]. – (Международная гидрологическая программа ) ( Международная биологическая программа)
Вып. 2. – 1973. – 224 с.
686604
   Комплексные исследования гидрологии и водной экологии камских водохранилищ и рек их водосборов: Межвуз. сб. научн. тр.. – Пермь, 1987. – 160с.
686605
   Комплексные исследования глубинного строения территории Белоруссии и смежных областей.. – Минск, 1988. – 146с.
686606
  Кивенко Н.В. Комплексные исследования и их взаимосвязь на различных уровнях научного познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
686607
   Комплексные исследования Каспийского моря. – Москва : Московский университет
Вып.6. – 1979. – 146 с.
686608
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Вып.1. – Москва : Московский университет, 1970. – 252с.
686609
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1971. – 144с.
686610
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.3. – 1972. – 204с.
686611
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Вып.4. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 203с.
686612
   Комплексные исследования Каспийского моря.. – Москва : Московский университет
Вып.5. – 1976. – 280с.
686613
   Комплексные исследования Каспийского моря: (Сб. статей).. – Вып.6. – Москва, 1979. – 146с.
686614
  Табулевич В.Н. Комплексные исследования микросейсмических колебаний / В.Н. Табулевич. – Новосибирск, 1986. – 149 с.
686615
   Комплексные исследования минеральных ресурсов мирового океана: Сб. науч. тр.. – Вып.6. – Геленджик, 1988. – 126с.
686616
   Комплексные исследования Мирового океана: (Тез. докл. на всевоюз. конф. молодых ученых-океанологов "Актуал. пробл. океанологии").. – Москва
Вып. 2. – 1979. – 324с.
686617
   Комплексные исследования на Алма-Атинском прогностическом полигоне: (Сб. ст.). – Алма-Ата, 1986. – 145с.
686618
  Магомедов А.-М.А. Комплексные исследования некоторых физических свойств бинарных сплавов висмут-сурьма, висмут-кадми и висмут-индий : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Магомедов А.-М. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 16л.
686619
   Комплексные исследования по прогнозу землетрясений в Киргизии: Сб. ст.. – Бишкек, 1991. – 208с.
686620
   Комплексные исследования по прогнозу землетрясений: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 206с.
686621
   Комплексные исследования по сейсмологии и сейсмостойкому строительству : Сб. науч. тр. – М., 1991. – 125с.
686622
   Комплексные исследования по физике Земли : (Институту физики Земли - 60 лет). – Москва : Наука, 1989. – 285с.
686623
   Комплексные исследования полярной ионосферы.. – Л., 1970. – 184с.
686624
   Комплексные исследования полярной ионосферы: Сб.ст.. – Апатиты, 1987. – 120с.
686625
   Комплексные исследования природы океана. – Москва
Вып. 6. – 1979
686626
   Комплексные исследования природы океана. – Москва
Вып. 7. – 1980
686627
   Комплексные исследования проблем антропогенного загрязнения океана : (сб. ст.). – Владивосток, 1981. – 192с.
686628
   Комплексные исследования развития Байкало-Монгольского региона в Кайнозое: Сб. ст.. – М., 1981. – 177с.
686629
   Комплексные исследования редкометальных рудных районов (на основе дистанционных материалов): Сб. научн. ст.. – М., 1988. – 88с.
686630
   Комплексные исследования рек и водохранилищ Урала.. – Пермь, 1983. – 148с.
686631
   Комплексные исследования Северного Каспия: Сб. науч. тр.. – Москва, 1988. – 144с.
686632
   Комплексные исследования стратиграфии юры и нижнего мела Западной Сибири. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
686633
   Комплексные исследования термолюминесценции, благородных газов, треков и радионуклидов в свежевыпавших хондритах Ash Creek (L6) и Tamdakht (H5) / В.А. Алексеев, В.Д. Горин, А.И. Ивлиев, Л.Л. Кашкаров, У. Отт, Д.А. Садиленко, Г.К. Устинова; В.А. Алексеев и др. // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 115-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0016-7525
686634
   Комплексные исследования Черного моря. – Севастополь, 1984. – 144с.
686635
   Комплексные исследования Черного моря (междуведомственная программа СКОИЯ).. – Севастополь, 1979. – 184с.
686636
   Комплексные исследования Черноморской впадины. – Москва : Наука, 1970. – 118 с.
686637
  Сальников С.Е. Комплексные карты охраны природы: содержание и принципы разработки : монография / С.Е. Сальников, М.Н. Губанов, В.В. Масленникова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1990. – 126 с. – ISBN 5-211-01075-2
686638
  Стеблин-Каменская Комплексные карты. : Автореф... канд.геогр.наук: / Стеблин-Каменская О.С.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 13л.
686639
  Намазов Ш.С. Комплексные концентрированные удобрения на основе азотокислотной переработки фосфоритов Каратау и фосфорнокислотного разложения хлористого калия : Автореф... канд. технич.наук: 05.340 / Намазов Ш.С.; Объединенный ученый Совет по химии и химической технологии. – Ташкент, 1972. – 27л.
686640
  Вороницын К.И. Комплексные лесопромышленные предприятия / К.И. Вороницын. – Москва, 1977. – 288с.
686641
  Шпора Л.Д. Комплексные литолого-гидрогеохимические исследования при поисках восходящих рифтовых вод / Л.Д. Шпора. – Ташкент, 1986. – 103с.
686642
  Ржеусский А.В. Комплексные маркетинговые коммуникации в НТБ Национального университета «Львовская политехника» / А.В. Ржеусский, Н.Э. Кунанец // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 33-40. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено внедрение комплекса маркетинговых коммуникаций на примере Научно-технической библиотеки Национального университета «Львовская политехника». Раскрыто значение связей с общественностью как одного из главных инструментов маркетинговых ...
686643
  Маслов В.П. Комплексные марковские цепи и континуальный интеграл Фейнмана: Для нелин. уравнений / В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1976. – 191с.
686644
  Мовсесян С.А. Комплексные медно-молибденовые месторождения / С.А. Мовсесян, М.П. Исаенко. – Москва : Недра, 1974. – 344с.
686645
  Батыр Д.Г. Комплексные медные соли а-оксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Батыр Д.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1957. – 16л.
686646
   Комплексные междисциплинарные исследования Азово-Черноморского бассейна: итоги и перспективы / П.Ф. Гожик, В.М. Еремеев, В.П. Коболев, А.А. Щипцов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 5-15. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1999-7566
686647
   Комплексные месторождения халькофильных редких элементов. – Москва : Недра, 1982. – 268с.
686648
   Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олифинов.. – Сб.6. – Черноголовка, 1977. – 175с.
686649
   Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олифинов.. – Сб.7. – Черноголовка, 1977. – 151с.
686650
  Русанов В.И. Комплексные метеорологические показатели и методы оценки климата для медицинских целей : учеб. пособие / В.И. Русанов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. – 87 с.
686651
   Комплексные методы контроля качества природной среды: Симпоз. специалистов стран -- членов СЭВ, 23-29 нояб. 1986 г. Москва: Тез. докл.. – Черноголовка, 1986. – 207с.
686652
   Комплексные методы освоения ресурсов нефти и газа Урало-Поволжья: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 142с.
686653
  Новиков Е.Д. Комплексные народнохозяйственные программы / Е.Д. Новиков. – Москва, 1976. – 163с.
686654
   Комплексные объективные учения гражданской обороны на промышленных предприятиях : Пособие. – Москва : Военное издательство, 1978. – 96 с.
686655
  Витренко Н.С. Комплексные объектовые учения гражданской обороны в общеобразовательных школах и училищах профтехобразования / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1979. – 48с.
686656
   Комплексные океанографические исследования в тропической зоне Тихого океана: Сб. ст.. – Москва, 1991. – 188с.
686657
   Комплексные океанографические исследования Черного моря (гидрология, гидрофизика, гидрохимия).. – Севастополь, 1990. – 184с.
686658
   Комплексные океанографические исследования Черного моря.. – Киев : Наукова думка, 1980. – 238с.
686659
   Комплексные океанологические исследования Баренцева и Белого морей: Сб. ст.. – Апатиты, 1987. – 110с.
686660
   Комплексные океанологические исследования Индийского океана. Сб. ст.. – Севастополь, 1981. – 155с.
686661
   Комплексные оценки качества поверхностных вод. – Л., 1984. – 138с.
686662
  Бордуков А.В. Комплексные планы улучшения условий труда / А.В. Бордуков. – М., 1983. – 59с.
686663
  Межжерин В.А. Комплексные подходы в изучении популяции мелких млекопитающих. / В.А. Межжерин. – К, 1991. – 199с.
686664
   Комплексные подходы к построению и применению экономико-статистических моделей: Сб. ст.. – Новосибирск, 1981. – 226с.
686665
  Игнатович Степан Иванович Комплексные позиционные и фотометрические наблюдения геостационарных искусственных объектов с помощью фотокамеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Игнатович Степан Иванович; Главная астроном. обсерватория. – К., 1983. – 10л.
686666
   Комплексные поисковые критерии слюдоносных пегматитов Беломорья: (Петрологогеофзическая модель локализации месторождений мустовита. – Л., 1988. – 152с.
686667
  Князь А.И. Комплексные потенциалы трехмерных электрических и магнитных полей : Монография / А.И. Князь. – Киев; Одесса : Вища школа, 1981. – 120с.
686668
  Едигарян Б.М. Комплексные представления полугруппы квадратных матриц ранга один и ранга два над конедчным полем в Алгебре представлений конечной моногенной полугруппы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Едигарян Б.М.; АН СССР. – Л, 1972. – 8л.
686669
   Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований.. – Москва, 1979. – 288с.
686670
   Комплексные проблемы охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.. – М., 1976. – 240с.
686671
   Комплексные проблемы охраны труда. Сб. науч. раб. ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – Москва, 1979. – 160с.
686672
   Комплексные проблемы охраны труда. Сб. науч. раб. ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1985. – 136с.
686673
   Комплексные проблемы развития энергетики СССР. – Новосибирск : Наука, 1988. – 288с.
686674
   Комплексные проблемы управления: философские, социологические, экономические, правовые аспекты : Указ. сов. лит. за 1983-1986. – Москва, 1987. – 125с.
686675
  Зыков Ю.А. Комплексные программы научно-технического прогресса / Ю.А. Зыков. – М., 1977. – 160с.
686676
  Лемешев М.Я. Комплексные программы охраны природы / М.Я. Лемешев. – М, 1984. – 39с.
686677
   Комплексные программы развития в странах СЭВ. – М., 1977. – 223с.
686678
  Айзенберг Е.Б. Комплексные программы развития восточных районов СССР / Е.Б. Айзенберг, Ю.А. Соболев. – Москва : Экономика, 1982. – 176 с. – Библиогр.: с. 173-175
686679
  Голиков В.И. Комплексные программы совершенствования управления отраслью. / В.И. Голиков. – К, 1986. – 189с.
686680
  Блаус А.Я. Комплексные проекции / А.Я. Блаус. – 3- е доп. и перераб. изд. – Рига, 1976. – 120с.
686681
   Комплексные пространства : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1965. – 320с.
686682
  Ладохин В.И. Комплексные распределения в одномерном и бесконечномерном пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладохин В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 7л.
686683
   Комплексные региональные атласы. – Москва : Московский университет, 1976. – 639 с.
686684
   Комплексные региональные исследования производительных сил СССР : (научно-исторический очерк). – Москва : СОПС при Госплане СССР
Ч.1 : Изучение естественных производительных сил (1915-1960 гг.). – 1991. – 180 с.
686685
   Комплексные региональные исследования производительных сил СССР : научно-исторический очерк. – Москва : СОПС при Госплане СССР
Ч. 2 : Научный центр размещения производительных сил СССР. – 1991. – 100 с.
686686
   Комплексные региональные металлогенические исследования для оченки рудоносности главных типов геоструктур земной коры: Сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 98с.
686687
  Котлукова С. Комплексные решения задач сокращения затрат на логистику // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 62-65 : рис.
686688
  Голуб А.М. Комплексные селеноцианаты серебра / А.М. Голуб, Г.Б. Померанц : КГУ. – 769-774с. – Отд.оттиск: АН СССР. Журнал неорганической химии Т.4, Вып.4, 1959 г.
686689
  Коваленко Ю.В. Комплексные синтаксические структуры с однородными опорными центрами в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Ю.В.; Ростов. н/Д гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1980. – 22л.
686690
  Круглов М.И. Комплексные системы повышения эффективности производства и качества работы в легкой промышленности / М.И. Круглов. – М, 1986. – 113с.
686691
  Бобнев М.П. Комплексные системы радиоавтоматики / М.П. Бобнев. – М, 1968. – 232с.
686692
   Комплексные системы управления и обработки данных: Сб. науч. тр.. – К., 1986. – 59с.
686693
  Солоухин В.А. Комплексные соединения / В.А. Солоухин. – М, 1963. – 28с.
686694
  Янсон Э.Ю. Комплексные соединения / Э.Ю. Янсон. – М., 1968. – 174с.
686695
  Троилина В.С. Комплексные соединения N-окисей и ацетилпроизводных гетероциклов с G- и П-акцепторами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Троилина В.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 26л.
686696
  Ермак Л.Д. Комплексные соединения бора с некоторыми полиоксисоединениями и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Ермак Л.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л.
686697
  Щелкунова Л.И. Комплексные соединения В-меркапто-этиламина с ионами переходных металлов : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Щелкунова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1972. – 21л.
686698
  Бабко А.К. Комплексные соединения в аналитической химии / А.К. Бабко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : Киевский ун-т им. Т.Шевченко, 1945. – 999-1010с.
686699
   Комплексные соединения в аналитической химии. Теория и практика применения / Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вьюнш; Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вьюнш ; перевод с нем. О.М. Петрухина. – Москва : Мир, 1975. – 533 с.
686700
  Корякина З.П. Комплексные соединения ванадия с пирокатехином, пирогаллолом и некоторыми их производными и их экстракция в виде ионных ассоциатов : Автореф... канд. хим.наук: / Корякина З. П.; МГУ, Хим. фак. – М., 1968. – 15л.
686701
  Шведова Н.В. Комплексные соединения висмута с N-фенилзамещенными тиомочеины и различными анионами и их применение в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шведова Н. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1969. – 14л.
686702
  Флянтикова Г.В. Комплексные соединения германия с полиолами и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Флянтикова Г.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1964. – 20л.
686703
  Хамраев А.Д. Комплексные соединения двухвалентного марганца с пиридоном, аналином и их некоторыми производными. : Автореф... Канд.хим.наук: 02-070 / Хамраев А.Д.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21
686704
  Левшина Г.А. Комплексные соединения двухвалентного палладия с триэтилфосфитом : Автореф... канд. хим.наук: / Левшина Г. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 13л.
686705
  Зегжда Г.Д. Комплексные соединения двухвалентной платины с валином : Автореф... канд. хим.наук: / Зегжда Г.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 19л.
686706
  Бабко А.К. Комплексные соединения иона железа с некотоpыми фенолами и оксикислотами / А.К. Бабко. – Киев : Киевский ун-т им. Т. Шевченко, 1946. – [9] с. – Отд. оттиск из: Журнал общей химии, 1946, т. 16, № 7 (с. 968-976)
686707
  Константиновская Мария Александровна Комплексные соединения кобальта (II) и меди (II) полидентатными фосфорилосодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Константиновская Мария Александровна; АН УССР. Ин-т физической химии. – К., 1981. – 17л.
686708
  Цицишвили Л.Д. Комплексные соединения кобальта с гидразином и гидразинкарбоновой кислотой : Автореф... канд. химнаук: / Цицишвили Л. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 22л.
686709
  Евреев В.Н. Комплексные соединения кобальта с моноэтаноламином : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Евреев В.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
686710
  Шнаревич А.И. Комплексные соединения марганца (II) с цитратами и тартратами. : Автореф... канд. хим.наук: / Шнаревич А.И.; Одес. гос. ун-т. – Черновицы, 1961. – 15л.
686711
  Сильниченко В.Г. Комплексные соединения меди, серебра, золота и таллия с тиосульфатом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сильниченко В.Г. ; МП РСФСР , Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
686712
  Скопенко В.В. Комплексные соединения металлов с некоторыми азотсодержащими лигандами. ХХІХ. Комплексы роданидов двухвалентных металлов с имидазолами / В.В. Скопенко, О.Д. Грановский, А О. Осипов // Журн. общей химии, 1972
686713
  Болдырев А.В. Комплексные соединения мочевой кислоты с аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Болдырев А. В.; Тоск. политехн. ин-т. – Томск, 1955. – 14л.
686714
  Терехова О.А. Комплексные соединения некоторых гетероциклических аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова О. А.; Том.ГУ. – Томск, 1956. – 11л.
686715
  Курамшин Искандер Якубович Комплексные соединения некоторых кислых и нейтральных фосфорорганических соединений с тетра- и алкилгалогенидами олова : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Курамшин Искандер Якубович; Казанский гсо. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
686716
   Комплексные соединения некоторых переходных и редких элементов.. – Тбилиси, 1966. – 116с.
686717
  Гэрбэлэу Н.В. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с тиосемикарбазонами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гэрбэлэу Н.В.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1964. – 17л.
686718
  Гоголюхина Людмила Федоровна Комплексные соединения палладия (II) и платины (II) с тиоцианатными и некоторыми фосфорсодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гоголюхина Людмила Федоровна; Казанский хим.-технол. ин-т. – Казань, 1974. – 20л.
686719
  Авакян С.Н. Комплексные соединения перекходных металлов с моно-и полидентатными ненасыщенными лигандами. : Автореф... Доктора хим.наук: / Авакян С.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
686720
  Черняев И.И. Комплексные соединения переходных металлов / И.И. Черняев. – М, 1973. – 467с.
686721
  Чебану В.Г. Комплексные соединения переходных металлов с семикарбазонами салицилового альдегида и фурфурола. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чебану В.Г.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 16л.
686722
  Черняев И.И. Комплексные соединения платины / И.И. Черняев. – М, 1973. – 663с.
686723
  Слюдкин О.П. Комплексные соединения платины (2) с L-пролином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Слюдкин О.П.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т.неорган.химии. – Новосибирск, 1973. – 24л.
686724
  Книрик К.С. Комплексные соединения платины (ІІ) с триизопропил-фосфитом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Книрик К.С.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 20л.
686725
  Гельман Комплексные соединения платины с ненасыщенными молекулами / Гельман, (Никитина). – Москва, Ленинград : АН СССР, 1945. – 96 с.
686726
  Костромина Н.А. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Костромина Н.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 15 с.
686727
  Костромина А Н. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Дис... канд.хим.наук: / Костромина Н.А,; АН УССР Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1960. – 161л. – Бібліогр.:л.154-161
686728
  Церкасевич К.В. Комплексные соединения редкоземельных элементов с некоторыми полифенолоами и их производынми : Автореф... канд. химт.наук: / Церкасевич К. В.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 17л.
686729
  Тищенко М.А. Комплексные соединения редкоземельных элементов с некоторыми производными 1-фенил-3-метилпиразолона-5 и использование их для флуориметрического определения тербия и диспрозия. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко М.А.; ОГУ. – Одесса, 1967. – 20л.
686730
  Евтеев Л.И. Комплексные соединения рения с этилендиамином и тиомочевиной. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евтеев Л.И.; Гос.Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1966. – 13л.
686731
  Демьянчук Людмила Степановна Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01. / Демьянчук Людмила Степановна; МВ и ССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 124л.
686732
  Демьянчук Л.С. Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Автореф... канд хим.наук: 02.00.01 / Демьянчук Л. С.; КГУ. – К., 1979. – 23л.
686733
  Ибатов С.И. Комплексные соединения солей цинка с некоторыми витаминами группы "В", их изомерами и производными. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ибатов С.И.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19
686734
  Панюшкин В.Т. Комплексные соединения тетрахлоридов металлов 4-ой группы с азотсодержащими лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Панюшкин В.Т.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
686735
   Комплексные соединения трансурановых элементов / А.Д. Гетьман, А.И. Москвин, Л.М. Зайцев, М.П. Мефодьева. – Москва : АН СССР, 1961. – 224 с.
686736
  Паладе Д.М. Комплексные соединения трехвалентного кобальта с 1,10-фенантролином. : Автореф... канд. хим.наук: / Паладе Д.М.; МВ и ССО СССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1963. – 16л.
686737
  Сырцова Г.П. Комплексные соединения трехвалентного кобальта с диметилглиоксимом. : Автореф... канд. техн.наук: / Сырцова Г.П.; МВО. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 15л.
686738
  Григорьева В.В. Комплексные соединения триоксиглутаровой кислоты с некоторыми металлами : Дис... канд. хим.наук: / Григорьева В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра неорганической химии. – К., 1955. – 177л. – Бібліогр.:л.171-177
686739
   Комплексные соединения урана. – Москва : Наука, 1964. – 492 с.
686740
  Бортовой И.М. Комплексные соединения фенолов с аминами : Автореф... кандид. хим.наук: / Бортовой И.М.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 10 с.
686741
  Аблова М.А. Комплексные соединения хлоридов кобальта, никеля и меди с окисями фосфина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Аблова М.А.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
686742
  Крамарева Т.В. Комплексные соединения цинка и кадмия с тиомочевиной и правращение их в сульфиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крамарева Т.В. ; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1962. – 14 с.
686743
  Коротун М.В. Комплексные соендинения диметилглиосксима с некоторыми металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Коротун М. В.; МВО УССР, Чернов. ГУ. – Черновцы, 1955. – 23л.
686744
   Комплексные социально-правовые исследования: опыт и проблемы.. – М., 1977. – 231с.
686745
   Комплексные социальные исследования.. – Л., 1976. – 232с.
686746
   Комплексные стационарные исследования лесов Приморья.. – Л., 1967. – 187с.
686747
  Смагин С.А. Комплексные степени гипоэллиптических операторов в Rn. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Смагин С.А.; МГУ. – М, 1974. – 9л.
686748
  Павлов Н.В. Комплексные степи и пустыни Карсакпая / Н.В. Павлов. – Москва, 1931. – 164с.
686749
   Комплексные транспортные схемы городов. – Киев, 1974. – 95 с.
686750
  Алексеев И.А. Комплексные условные рефлексы у нормальных собак. Сравнительная характеристика тактильного, звукового и зрительных условных комплексов рефлексов : (сообщение второе) / И.А. Алексеев. – [б. м.] : [б. и.], 1949. – [6] c.
686751
  Баркова В.А. Комплексные учебные материалы для работы с газетными текстами : учеб. пособ. / В.А. Баркова ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ, Каф. рус. яз. – Москва : [Б. и.], 1979. – 102 с.
686752
  Мамонтов Н.В. Комплексные характеристики температуры и относительной влажности воздуха в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамонтов Н.В.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
686753
   Комплексные целевые программы в союзной республике: (Науч.-метод. основы).. – К., 1984. – 224с.
686754
  Дюмаев К.М. Комплексные целевые программы по химии / К.М. Дюмаев. – Москва : Знание, 1983. – 63 с.
686755
  Балстага В.К. Комплексные числа / В.К. Балстага. – Харьков, 1959. – 105 с.
686756
  Борышкевич В.С. Комплексные числа в преподавании. : Дис... наук: / Борышкевич В.С.;. – 96л.
686757
  Яглом И.М. Комплексные числа и их применение в геометрии / И.М. Яглом. – Москва, 1963. – 192с.
686758
  Маркушевич А.И. Комплексные числа и конформные отображения / А.И. Маркушевич. – 3-е изд. – М, 1979. – 56с.
686759
  Шмойлов В.И. Комплексные числа и непрерывные дроби / В.И. Шмойлов, Л.В. Чирун; НАНУ;Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2001. – 564с. – ISBN 966-7563-03-8
686760
  Чернышева Т.А. Комплексные числа и элементы матричного исчисления в связи с физикой переменного и постоянного тока и элементов электротехники. (Факульт. курс. для 9-х кл. сред. школы). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чернышева Т.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л.
686761
  Борик Степан Андреевич Комплексные экспериментальные исследования и оценка влияния русловых карьеров на гидрологический режим равнинной реки (на примере Нижнего Днестра) : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.07 / Борик Степан Андреевич; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 18л.
686762
   Комплексные экспериментальные исследования ландшафтов Белоруссии.. – Минск, 1973. – 311с.
686763
  Лянной Б.Е. Комплексные экспериментальные исследования структуры и короткопериодических вариаций сигналов наклонного зондирования на частотах, близких к максимальноприменимой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Лянной Б.Е.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
686764
  Журавлева В.И. Комплексный анализ / В.И. Журавлева, С.Е. Говдя. – Москва, 1974. – 158с.
686765
  Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А.Ю. Егоров. – Москва : Вся Москва, 1994. – 256с. – ISBN 5-7110-0179-5
686766
   Комплексный анализ данных гиохимических поисков месторождений нефти и газа.. – М., 1981. – 262с.
686767
   Комплексный анализ и дифференциальные уравнения: Межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1990. – 163с.
686768
   Комплексный анализ и его приложения: Посвящается академику Илье Несторовичу Векуа и его семидесятилетию : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 671 с.
686769
  Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности : Методология и практика / Д.А. Ендовицкий. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 400с. – ISBN 5-279-02345-0
686770
   Комплексный анализ и многообразия.. – К., 1978. – 168с.
686771
   Комплексный анализ и моделирование гибкого производства: Сб. науч. тр.. – Москва, 1990. – 178с.
686772
   Комплексный анализ и теория потенциала: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 103с.
686773
  Добрина К.Н. Комплексный анализ лексических единиц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Добрина К.Н. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20 с.
686774
  Туницкая Елена Леонидовна Комплексный анализ локативного высказывания в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Туницкая Елена Леонидовна; Московский гос. лингвистич. ун-т. – М., 1992. – 19л.
686775
  Гиляровская Л Комплексный анализ материального стимулирования труда / Л Гиляровская. – Воронеж, 1982. – 153с.
686776
   Комплексный анализ мировоззренческой направленности курса физики в медицинском институте / Е.Г. Петров, Л.С. Деркач, Н.М. Гаранович, Н.Ф. Кузьминская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
686777
  Дьяченко А.П. Комплексный анализ продукционного процесса мхов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.16 / Дьяченко А.П.; АН СССР. – Свердловск, 1980. – 21л.
686778
  Сидоров А.И. Комплексный анализ проектного производства / А.И. Сидоров. – Москва, 1985. – 199с.
686779
  Кухаренко В.А. Комплексный анализ текста: Учеб. пособие. / В.А. Кухаренко. – Одесса, 1979. – 79с.
686780
  Двирнык В.Н. Комплексный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных культур / В.Н. Двирнык. – Днепропетровск, 1985. – 89с.
686781
  Гасанов Ю.Л. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Приазовского блока в свете эволюций гранитоидного магматизм : прикладные петрофизические исследования / Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 70-81 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
686782
  Гожик А.П. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Среднего Приднестровья в свете эволюции ганитоидного магматизма : петрофизические исследования / А.П. Гожик, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 72-83 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
686783
  Панасенко Н.И. Комплексный анализ художественного текста (лексический, стилистический, фонетический и гендерный аспекты) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 110-122
686784
   Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике.. – Л., 1985. – 175с.
686785
   Комплексный анализ, алгебра и топология : Сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 123 с.
686786
  Колосова Н.Н. Комплексный атлас Московской области: содержание и возможности использования : Информируем читателя / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 71-76. – ISSN 0016-7207
686787
  Добронравова Л.А. Комплексный баланс оборудования и его нормативная база / Л.А. Добронравова, Г.С. Салибеков. – М, 1966. – 182с.
686788
  Емельянов А.Г. Комплексный геоэкологический мониторинг: : учебное пособие. / А.Г. Емельянов. – Тверь, 1994. – 88 с.
686789
   Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: Тр. Междунар. сипоз., СССР, Рига, 12-15 дек. 1978 г.. – Л., 1980. – 376с.
686790
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана : Труды I Международного симпозиума. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1985. – 458с.
686791
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана.. – Л.
1. – 1985. – 247с.
686792
   Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана.. – Л.
3. – 1985. – 391с.
686793
   Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. III междунар. сипоз., СССР, Ташкент, 14-19 окт. 1985 г.. – Л.
1. – 1986. – 336с.
686794
   Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. III междунар. сипоз., СССР, Ташкент, 14-19 окт. 1985 г.. – Л.
2. – 1986. – 387с.
686795
   Комплексный дистанционный мониторинг озер: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 288с.
686796
  Лапина С.Н. Комплексный и динамический методы в изучении климата : Лекция по курсу "Доп. вопр. климатологии" / С.Н. Лапина, С.И. Пряхина. – Саратов, 1981. – 28 с.
686797
  Ступин В.П. Комплексный картографо-геодезический анализ динамики размыва берегов Братского водохранилища (на примере Заярского участка) / В.П. Ступин, Л.А. Пластинин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
686798
  Парфиневич Я. Комплексный контроль и некоторые аспекты обьективного анализа поля власности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 11.00.09 / Парфиневич Я.; МВ и ССО РСФСР.Ленигн.гидрометеоролог.ин-т. – Л, 1974. – 9л.
686799
  Байдал М.Х. Комплексный макроциркуляционный метод долгосрочных прогнозов погоды / М.Х. Байдал ; под ред. А.С. Утешева ; Казахский науч.-иссл. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 212 с.
686800
  Маслов В.П. Комплексный метод ВКБ в нелинейных уравнениях. / В.П. Маслов. – Москва, 1977. – 384с.
686801
  Громадка Т. Комплексный метод граничных элементов в инженерных задачах / Т. Громадка, Лей Чинту П. – Москва : Мир, 1990. – 303 с. – ISBN 5-03-001276-1
686802
  Санаев Николай Филиппович Комплексный метод отдаленной вегетативной гибридизации однолетних растений : Автореф... кандидата биол.наук: / Санаев Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Саранск, 1964. – 20л.
686803
  Санаев Н.Ф. Комплексный метод отдаленной вегетативной гибридизации однолетних растений : Автореф... канд. биол.наук: / Санаев Н.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 23л.
686804
   Комплексный метод преобразования дерново-подзолистых почв и его эффективность.. – М., 1975. – 176с.
686805
   Комплексный метод пропаганды иностранной литературы и дифференцированное обслуживание читателей: Метод. рекомендации для отделов литературы на иностранных языках республиканских.. – М., 1980. – 51с.
686806
  Семинский В.К. Комплексный метод скоростной обработки металлов. / В.К. Семинский. – М., 1956. – 24с.
686807
  Антонов В.С. Комплексный метод численного диагноза и прогноза обложных осадков / В.С. Антонов. – Львов : Вища школа, 1982. – 126с.
686808
  Дышлык А.П. Комплексный научный мониторинг как основа сохранения памятников архитектуры / А.П. Дышлык, Е.А. Кожан, Н.М. Куковальская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
686809
  Веклич М.Ф. Комплексный палеогеографический метод и рекомендации по составлению литолого-фациальных и палеогеографических карт / М.Ф. Веклич. – Київ : Наукова думка, 1989. – 77с.
686810
   Комплексный план приобщения студентов сельскохозяйственных вузов к научно-техническому творчеству в рамках учебно-воспитательного процесса. – Иваново, 1980. – 24с.
686811
  Малес В.Н. Комплексный план сельского района / В.Н. Малес, И.С. Харитончик. – М., 1985. – 175с.
686812
   Комплексный план социально-экономического развития колхоза имени Ленина Краснокутского района Харьковской области на 1971-1980 годы.. – Х., 1972. – 191с.
686813
  Попова Н.И. Комплексный план учебного курса политической экономии / Н.И. Попова, Е.В. Юферева. – Москва, 1979. – 127с.
686814
   Комплексный план экономического и социального развития г.Ставрополя на 1976-1980 годы.. – Ставрополь, 1979. – 236с.
686815
   Комплексный план экономического и социального развития Новоаненского района МССР на 1976-1980 гг.. – Кишинев, 1977. – 184с.
686816
   Комплексный план экономического и социального развития производственного коллектива. – Волгоград, 1976. – 176с.
686817
   Комплексный подспутниковый океанографический эксперимент СССР и ГДР на Балтийском море. – Л., 1985. – 103с.
686818
   Комплексный подход в атеистическом воспитании. – Душанбе, 1988. – 128с.
686819
  Воробьев Н.С. Комплексный подход в атеистическом воспитании учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Воробьев Н.С. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1972. – 28 с.
686820
   Комплексный подход в воспитании учащихся по месту жительства. – М., 1978. – 74с.
686821
  Новосельцева Вера Андреевна Комплексный подход в воспитательной деятельности наставника : Аннот. указ. лит. для организ. наставничества, лекторов, наставников молодежи / Новосельцева Вера Андреевна. – Москва, 1983. – 53с.
686822
  Тощенко Ж.Т. Комплексный подход в воспитательной работе / Ж.Т. Тощенко. – М, 1979. – 111с.
686823
   Комплексный подход в идеологической работе. – Москва, 1976. – 384с.
686824
   Комплексный подход в идеологической работе. – Москва, 1979. – 271с.
686825
  Першин В.Б. Комплексный подход в изучении преступности / В.Б. Першин, А.Н. Подрядков. – Горький, 1976. – 84с.
686826
  Пономарев А. Комплексный подход в модернизации образования / беседовал Р. Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – сентябрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Беседа с зам. министра образования и науки РФ А.К. Пономаревым.
686827
  Файзиев А.А. Комплексный подход в научном познании / А.А. Файзиев. – Ташкент, 1985. – 119 с.
686828
  Воронцов П.Г. Комплексный подход в педагогике с позиции научной картины мира // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 118-127. – ISSN 1811-0916


  Приводится авторское обоснование комплексного подхода в педагогике, который в настоящее время уже принимается рядом ведущих педагогов. В последние десятилетия наблюдается кризис современного российского образования, происходит девальвация его ценностей ...
686829
  Пономарев Л.Н. Комплексный подход в политико-воспитательной работе / Л.Н. Пономарев. – Москва, 1979. – 368с.
686830
  Попович Ю.В. Комплексный подход в работе первичных партийных организаций по укреплению социалистической дисциплины труда на производстве. : Автореф... канд. ист.наук: / Попович Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 25л.
686831
   Комплексный подход в системе комсомольской политической учебы. – Москва, 1981. – 124с.
686832
   Комплексный подход к атеистическому воспитанию. – К., 1982. – 184с.
686833
   Комплексный подход к воспитанию допризывной молодежи. – М., 1980. – 144с.
686834
  Новицкий В.И. Комплексный подход к воспитанию трудящихся / В.И. Новицкий. – Минск, 1981. – 248с.
686835
   Комплексный подход к воспитанию учащихся. – К., 1980. – 142с.
686836
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию учащихся : (в вопросах и ответах) / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 256 с.
686837
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Москва : Педагогика, 1980. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
686838
  Поташник М.М. Комплексный подход к воспитанию школьников / М.М. Поташник, М.В. Кабатченко. – М., 1980. – 104с.
686839
  Рудаева Иетта Марковна Комплексный подход к воспитанию школьников : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1981. – 41с.
686840
   Комплексный подход к воспитанию школьников. – М., 1982. – 208с.
686841
  Машкевич Александр Антонович Комплексный подход к делу воспитания в школах Киргизии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Машкевич Александр Антонович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – 22л.
686842
   Комплексный подход к идейно-нравственному воспитанию. – Минск, 1979. – 184с.
686843
   Комплексный подход к идеологической работе : Список лит. в пом. партийному работнику. – Омск, 1977. – 24с.
686844
   Комплексный подход к изучению социальной структуры. Источники и методы. – М., 1991. – 215с.
686845
  Мархель И.И. Комплексный подход к использованию технических средств обучения. / И.И. Мархель, Ю.О. Овакимян. – М, 1987. – 174с.
686846
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию. – Минск, 1981. – 248с.
686847
  Королев Б.И. Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов / Б.И. Королев. – Киев, 1983. – 40с.
686848
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов в процессе преподавания общественных наук. – Москва, 1979. – 60с.
686849
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студенческой молодежи. – Львов, 1980. – 215с.
686850
   Комплексный подход к массовой идейно-воспитательной работе исторических и краеведческих музеев. – М., 1984. – 121с.
686851
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
1. – 1979. – 199с.
686852
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
2. – 1979. – 246с.
686853
   Комплексный подход к обучению студентов-иностранцев раусскому языку. – М.
1. – 1982. – 199с.
686854
   Комплексный подход к организации идеологической работы в свете требований 26 съезда КПСС. – Горький, 1976. – 176с.
686855
  Ковалев С.В. Комплексный подход к повышению єффективности системы управления качеством в инновационном вузе на основе методологии контроллинга и математических методов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1997-0803
686856
  Денисенко Г.И. Комплексный подход к повышению идейной направленности учебно-воспитательного процесса в вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
686857
  Карпова Нелли Алексеевна Комплексный подход к системе коммунистического воспитания в высшей школе (закономерности функционирования и пути совершенствования) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Карпова Нелли Алексеевна; МВ и ССО УССР. ИПК при КГУ. – К., 1983. – 195л.
686858
  Карпова Н.А. Комплексный подход к системе коммунистического воспитания в высшей школе (закономерности функционирования и пути совершенствования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Карпова Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
686859
   Комплексный подход к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в вузе. – Новосибирск, 1985. – 122с.
686860
   Комплексный подход к терапии инфаркта миокарда, сочетанного с неалкогольной жировой болезнью печени / Е.И. Киношенко, В.В. Никонов, И.Е. Белая, В.И. Коломиец // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 47-60. – ISSN 2224-0586
686861
  Чистик Т.В. Комплексный подход к терапии нарушений мозгового кровообращения // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 66-74. – ISSN 2224-0586
686862
  Абрамова О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – Библиогр. в примеч.: с. 99-103. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
686863
  Лидумниекс А.А. Комплексный подход к управлению сельскохозяйственным предприятием / А.А. Лидумниекс. – М., 1981. – 103с.
686864
  Овчинникова Н.А. Комплексный подход к устранению ошибок в технике движений при выполнении упражнений с предметами у гимнасток высших разрядов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Овчинникова Н. А.; Киев. гос. ин-т культ. – К., 1985. – 23л.
686865
   Комплексный подход к формированию личности будущего педагога. – Днепропетровск, 1980. – 179с.
686866
  Лошаков Д.Г. Комплексный подход к формированию личности на этапе развитого социализма Методологические аспекты. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лошаков Д.Г.; Ан СССР.Ин-т философии. – М, 1981. – 21л.
686867
  Сенчило В.Л. Комплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Сенчило В.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1978. – 30л.
686868
  Першин Виктор Борисович Комплексный подход как метод научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Першин Виктор Борисович ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 19 с.
686869
  Постников А.Н. Комплексный подход как принцип научного руководства развитым социалистическим обществом. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Постников А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркусткий гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 22л.
686870
   Комплексный подход как средство оптимального решения важнейших вопросов методики преподавания русского языка и литературы. – М., 1989. – 125с.
686871
  Попович Ю.В. Комплексный подходв работе первичных партийных организаций по укреплению социалистической дисциплины труда на производстве. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Попович Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
686872
  Киселева В.В. Комплексный прогноз экономики США / В.В. Киселева. – М, 1983. – 252с.
686873
  Гулин Ю.А. Комплексный радиоактивный каротаж нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 43с.
686874
  Арзамаскин В.И. Комплексный региональный экономический анализ / В.И. Арзамаскин ; под ред. В.Г. Садкова ; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Томский университет, 1988. – 138 с.
686875
   Комплексный совтеско-американский эксперимент по исследованию фонового аэрозоля, Абастумани, СССР июль 1979 г.. – Л., 1986. – 120с.
686876
  Лысенко И.С. Комплексный способ охраны воздушного бассейна городов Украины от загрязнения отходящими агломерационными газами металлургического производства // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
686877
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-геоморфологический анализ центральной части Русской равнины. Приложение : Дис... наук: / Бевз Н. С.;. – К., 1971. – 74л.
686878
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-гоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 145 / Бевз Н.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1971. – 41 с.
686879
  Якушев А.В. Комплексный структурно-функциональный метод характеристики микробных популяций // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 429-446 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
686880
  Бевз Н Комплексный стурктурно-геоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Дис... доктор географ.наук: / Бевз Н, С.; КГУ. – К., 1971. – 432л. – Бібліогр.:л.395-427
686881
  Хлыстун Ф.Е. Комплексный тензор Максвелла в ковариантной форме // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 28-34. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сформулировано определение комплексного тензора Максвелла в ковариантной форме, представляющее собой обобщение обычного определения на случай криволинейного пространства.
686882
  Абдрашитов Р.М. Комплексный теоретико-вероятностный расчет точности и производительности обработки на токарных полуавтоматах, автоматах и автоматических линиях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абдрашитов Р.М. ; Науч.-иссл. ин-т, 1958. – 20 с.
686883
  Бурмистрова Н.П. Комплексный термический анализ / Н.П. Бурмистрова. – Казань, 1981. – 110с.
686884
  Мушкетик Л.М. Комплексный территориальный план в условиях отраслевого управления / Л.М. Мушкетик. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192с.
686885
  Семеньков В.Н. Комплексный характер воспитания. / В.Н. Семеньков. – Минск, 1979. – 342с.
686886
  Белостоцкая Н.Г. Комплексный характер работы над лекцией : материалы ун-та лекторов г. Москвы / Н.Г. Белостоцкая ; Науч.-метод. совет по пробл. лект. мастерства при Правл. всесоюз. об-ва "Знание", Моск. гор. орг. о-ва "Знание". – Москва : [б. и.], 1982. – 43 с. – Библиогр.: с. 43
686887
  Денисов П.Н. Комплексный частотный словарь русской научной и технической лексики / П.Н. Денисов. – М., 1978. – 406с.
686888
  Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1974. – 207с.
686889
  Ожегов А.Б. Комплексным целевым программам - паритйную заботу / А.Б. Ожегов. – Л., 1984. – 182с.
686890
  Конкин В.Д. Комплексометрический анализ / В.Д. Конкин, В.И. Жихарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1964. – 255 с.
686891
   Комплексометрия : Теоретические основы и практическое применение. – Сборник переводов. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 247 с.
686892
  Костромина Н.А. Комплексонаты редкоземельных элементов / Н.А. Костромина. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
686893
  Муминов Нурали Пардаевич Комплексонометрические методы амперометрического и биамперометрического титрования смесей, содержащих скандий, индий и таллий с другими элементами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Муминов Нурали Пардаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
686894
  Шварценбах Г. Комплексонометрическое титрование. / Г. Шварценбах, Г. Флашка. – М., 1970. – 360с.
686895
  Шевченко Г.М. Комплексонометричне визначення лаурату кальцію з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих нейонною ПАР / Г.М. Шевченко, С.А. Куліченко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Установлено ефективні значення констант стійкості комплексів кальцію з трилоном Б і метилохромними індикаторами мурексидом та еріохромом чорним Т в емульсії типу "масло у воді", стабілізованій неіонною ПАР Triton Х-100. Розроблено умови ...
686896
  Цигановнч О.А. Комплексонометричне визначення Сr (ІІІ) та Сr (VI) у присутності ди-(М-сульфофеніл)-тіокарбазону як індикатора / О.А. Цигановнч, О.Н. Арендарюк, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 70-72. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розроблено нову методику визначення Сr (ПІ) і Сr (VI) зворотним комплексонометричним титруванням надлишку ЕДТА розчином Bi (ІІІ) у присутності 1,5-ди-(n-сульфофеніл)-тіокарбазону як індикатора. Визначено оптимальні умови титрування. Показано можливість ...
686897
  Дятлова Н.М. Комплексоны / Н.М. Дятлова. – М., 1970. – 417с.
686898
  Пришибл Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пришибл. – М., 1955. – 188с.
686899
  Пршибил Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пршибил. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 187 с.
686900
  Пршибил Р. Комплексоны в химическом анализе / Р. Пршибил. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 580 с.
686901
   Комплексоны и комплексонаты. – Калинин, 1988. – 120с.
686902
   Комплексоны и комплексонаты. – Тверь, 1990. – 117с.
686903
  Дятлова Н.М. Комплексоны и комплексонаты металлов / Н.М. Дятлова, В.Я. Темкина, К.И. Попов. – Москва : Химия, 1988. – 543 с.
686904
   Комплексоны как средство против известкового хлороза растений. – К., 1965. – 195с.
686905
  Зайцев Владимир Николаевич Комплексообразные переходы металлов с лигандами, закрепленными на поверхности кремнезема : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зайцев Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.145-166
686906
  Бакасова З.Б. Комплексообразование L-глутамината натрия с хлоридами железа, кобальта и меди и их каталитическая активность / З.Б. Бакасова, А. Кадыров ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1989. – 120 с. – Библиогр.: с. 104-120
686907
  Сырнева Н.В. Комплексообразование ароматических аминокислот с динитросоединениями. : Автореф... канд. хим.наук: / Сырнева Н.В.; МВ и ССО РСФСР. Объед. межвуз. совет по присужд. учен. степ. по хим. наукам и технологии при Томской гос. – Томск, 1963. – 14л.
686908
  Лебедева Л.И. Комплексообразование в аналитической химии / Л.И. Лебедева; Под ред. И.В.Пятницкого. – Ленинград : Ленинградский универстет, 1985. – 175 с.
686909
  Хелгесон Г.К. Комплексообразование в гидротермальных растворах / Г.К. Хелгесон. – Москва : Мир, 1967. – 184с.
686910
   Комплексообразование в неводных растворах. – Москва : Наука, 1989. – 255 с.
686911
   Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Душанбе, 1972. – 159с.
686912
   Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Душанбе
2. – 1973. – 154с.
686913
  Шлефер Г.Л. Комплексообразование в растворах : методы определения состава и констант устойчивости комплексных соединений в растворах / Г.Л. Шлефер ; под ред. А.А. Гринберга; пер. с немецкого М.И. Гельфмана. – Москва; Ленинград : Химия, 1964. – 380с.
686914
   Комплексообразование в растворах. – Душанбе, 1991. – 198с.
686915
  Чеботарев А.Н. Комплексообразование в редокс-системе марагнец(VII) -4-сульфо-2(4-сульфонафталин-1-азо) нафтол-1 / А.Н. Чеботарев, И.С. Ефимова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 172-178. – ISSN 1991-0290


  Изучены особенности комплексообразования в окислительно-восстановительной системе марганец(VII)-4-сульфо-2(4-сульфонафталин-1-азо) нафтол-1 в водном растворе при различной кислотности среды. Доказано образование марганца(II) в данной редокс-системе при ...
686916
  Бардамова М.И. Комплексообразование галогеноорганических соединений с другими органическими веществами : Автореф... канд. хим.наук: / Бардамова М.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
686917
  Кузнецова И.Н. Комплексообразование железа 2 и 3 с ацетатными и гидроксильными ионами в смешанном растворителе вода -- уксусная кислота. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова И.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 19л.
686918
  Шалдыбаева А.М. Комплексообразование и абсорбция в системе Cs2+ изомеры дипиридила. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Шалдыбаева А.М.; Ин-т орган.катализа и элнктрохимии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
686919
  Яблонский Олег Павлович Комплексообразование и его роль в процессах окисления и разделения углеводородов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Яблонский Олег Павлович; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1979. – 42л.
686920
  Бончев П.Р. Комплексообразование и каталитическая активность. Активирование гомогенно-каталитических реакций в растворах / П.Р. Бончев. – Москва : Мир, 1975. – 272с.
686921
  Финкельштейн Н.А. Комплексообразование и обмен в четверной взаимной системе из хлоридов и сульфатов калия, кальция и бария : Автореф... канд. хим.наук: / Финкельштейн Н.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22
686922
  Акопов Е.К. Комплексообразование и обменное разложение в четвертой взаимной системе из хлоридов и сульфатов лития, натрия и калия : Автореф... канд. хим.наук: / Акопов Е.К.; Ростовский на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра общей и неорганической химии. – Ростов -на-Дону, 1950. – 16 с.
686923
  Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1985. – 241 л., табл., карт. + Приложения: л. 207-241. – Библиогр.: л. 190-206
686924
  Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с. – Библиогр.: 7 назв.
686925
   Комплексообразование и экстракция актиноидов и лантаноидов. – Ленинград : Наука, 1974. – 162 с.
686926
  Цокало В.И. Комплексообразование и электрохимическое поведение (III) в хлоридных и хлоридно-перхлоратных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Цокало В. И.; АН Казах.ССР, Ин-т орган. катал. и электрохим. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
686927
   Комплексообразование ионов ртути (II) с гуминовыми кислотами тундровых почв / Р.С. Василевич, В.А. Безносиков, Е.Д. Лодыгин, Б.М. Кондратенок // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 283-294 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
686928
  Скопенко В.В. Комплексообразование кадмия с нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных средах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №2
686929
  Волькенштейн Ю.Б. Комплексообразование как фактор изменения направленности электрофильного замещения в ряду алкил-2-тиенилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Волькенштейн Ю.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. Ломоносова. – М., 1962. – 19л.
686930
  Гребенников В.Н. Комплексообразование кардиотонических стероидов и их составных сахарных фрагнентов с ионами кальция и магния в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гребенников В. Н.; АН Украины Ин-т физич. химии. – К., 1993. – 18л.
686931
  Мовчан В.В. Комплексообразование меди (І), серебра (І), цинка, кадмия, ртути (ІІ) с производными тиомочевины в смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Мовчан В.В.; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 24л.
686932
  Черниченко Т.Ф. Комплексообразование ниобия (V) и тантала (V) с оксиэтилидендифосфоновой кислотой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Черниченко Т.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
686933
  Черниченко Татьяна Федоровна Комплексообразование ниобия (V) и тантала (V) с оксиэтилидендифосфоновой кислотой : Дис... наук: 02.00.01 / Черниченко Татьяна Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 153л.
686934
  Беляева Антонина Анатольевна Комплексообразование нитратов Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+ с пиридином и его замещенными в неводных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Беляева Антонина Анатольевна; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
686935
  Янкина Лариса Федоровна Комплексообразование оксокатинов молибдена (V и VI) с фосфиновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Янкина Лариса Федоровна; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии. – М., 1981. – 28л.
686936
  Скопенко В.В. Комплексообразование палладия на силикагелях, модифицированных производными тиомочевины. / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, Э.С. Яновская // Укр.хим.журн., 1993. – №5
686937
  Зайцев В.Н. Комплексообразование переходных металлов с лигандами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: / Зайцев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
686938
  Скопенко В.В. Комплексообразование платины на силикагеле с привитыми к поверхности молекулами N-пропил-N"-аллил-тиомочевины / В.В. Скопенко, А.К. Трофыимчук, Э.С. Яновская // Коорд. химия., 1996. – №5
686939
  Ежова Т.Г. Комплексообразование полимераналогов стиромаля и их гидродинамическая активность : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ежова Т.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 134 л. + Приложение: л. 132-134. – Библиогр.: л.116-131
686940
  Попов А.А. Комплексообразование простых полиэфиров и полиацеталей с диэтилалюминийхлоридом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Попов А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1971. – 15л.
686941
  Соколова Т.А. Комплексообразование пяти- и шестивалентного вольфрама с этилендиаминтетрауксусной кислотой и другими аминополикарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Соколова Т.А.; Моск. гос. ун-т, 1967. – 14л.
686942
  Парпиев Н.А. Комплексообразование рения с тиокислотами в растворах / Н.А. Парпиев. – Ташкент, 1978. – 131с.
686943
  Круликовская Е.А. Комплексообразование сернистых органических соединений с различными органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Круликовская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1962. – 16л.
686944
  Кыдынов М.К. Комплексообразование солей биометаллов с лизином и гидрохлопридом лизина / М.К. Кыдынов, Т.Т. Мухамбетова. – Бишкек, 1991. – 138с.
686945
  Сокол Валентина Ивановна Комплексообразование солей кобальта (II), кобальта (III), никеля (II) и цинка (II) CN, N""-дифениламидинами салициловой и 2,3-эксинафтойной кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сокол Валентина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
686946
  Слюсаренко К.Ф. Комплексообразование солей меди с некоторыми алкил- и оксиалкилпроизводными бензимидазола и бензтиазола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Слюсаренко К.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
686947
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил- и оксиалкилпроизводными бензазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Чистякова Е.А. ; КГУ. – Киев, 1971. – 30 с.
686948
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил-, и оксиалкилпроизводными бензазолов : Дис... канд. хим.наук: / Чистякова Е.А.; Киевск. тенологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1971. – 175л. – Бібліогр.:л.166-175
686949
  Чистякова Е.А. Комплексообразование солей никеля и серебра с некоторыми алкил-, арил-, и оксиалкилпроизводными бензазолов : Дис... канд. хим.наук: / Чистякова Е.А.; Киевск. тенологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1971. – 86л.
686950
  Желтоножская Татьяна Борисовна Комплексообразование структурно некомплементарных макромолекул в системе поликислота - неионогенный полимер : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Желтоножская Татьяна Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.186-209
686951
  Голосова Ольга Петровна Комплексообразование хлорида кобальта (II) с Азолами в неводных растворителях : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.01 / Голосова Ольга Петровна; Днепропетровский химико-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 17л.
686952
  Качкарь Лидия Степановна Комплексообразование циркония и гафния с некоторыми оксидикарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Качкарь Лидия Степановна; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
686953
   Комплексообразование, межмолекулярное взаимодействие и соосаждение в некоторых системах. – Днепропетровск, 1970. – 232с.
686954
  Залетов В.Г. Комплексообразующая способность органических веществ и их роль в миграции элементов в поверхностных водах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 081 / залетов В.Г. ; Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 22 с.
686955
  Галуашвили Жужана Сергеевна Комплексообразующая способность элементоорганических соединений бора и алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Галуашвили Жужана Сергеевна; Моск. научно-исслед. физ.-хим. ин-т им. Я.Я.Карпова. – М., 1975. – л.
686956
  Норов Ш.К. Комплексообразующие и мембраноактивные свойства краун-эфиров / Ш.К. Норов. – Ташкент, 1991. – 104с.
686957
  Салдадзе К.М. Комплексообразующие иониты. / К.М. Салдадзе, В.Д. Копылова. – М., 1980. – 336с.
686958
  Зайцев В.Н. Комплексообразующие кремнеземы и синтез. Строение привитого слоя и химия поверхности / В.Н. Зайцев. – Харьков, 1997. – 240 с.
686959
  Зайцев Владимир Николаевич Комплексообразующие кремнеземы: Синтез, строение привитого слоя и химия поверхности : Дис... наук: / Зайцев Владимир Николаевич;. – Харьков, 1997. – 238л.
686960
  Барсукова Л.Г. Комплексообразующие свойства высокогомолизованных молекул с фенольным гидроксилом : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Барсукова Л.Г.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 23л.
686961
  Белугин Ю.Ф. Комплексообразующие свойства некоторых фосфорилированных комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Белугин Ю.Ф.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л.
686962
  Медынцев В.В. Комплексообразующие свойства фосфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Медынцев В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
686963
  Арендарюк О.Н. Комплексоутворення Cr(VI) та Сr(ІІІ) на силікагелях, модифікованих меркаптопропільними та дипропілдисульфідними групами / О.Н. Арендарюк, І.М. Бойченко, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси комплексоутворення Cr(VI) та Cr(III) на поверхні силікагелів з прищепленими [гама]-меркаптопропільними (МПС) і дипропілдисульфідними (ДПДСС) групами. Показано можливість використання МПС та ДПДСС для сорбції Cr(VI) та його наступного ...
686964
  Кузовенко В.А. Комплексоутворення Ni(II) і Co(II) на поверхні білігандних хімічно модифікованих силікагелях / В.А. Кузовенко, А.К. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянута сорбція нікелю(II) та кобальту(ІІ) з водних та пропіленкарбонатних розчинів на поверхні хімічно модифікованих силікагелів, що містять одночасно амінопропільні та меркаптопропільні групи.. На основі даних електронної спектроскопії ...
686965
  Костенко Є. Комплексоутворення Zr (IV) з твердофазним ксиленоловим оранжевим і його аналітичне застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-30. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено хімізм комплексоутворення Zr (IV) з ксиленоловим оранжевим у фазі полімерного сорбенту. Обчислено умовну константу стійкості твердофазного комплексу. Отримані теоретичні дані використані для розробки нової методики визначення Zr (IV). The ...
686966
  Танцюра Л.Я. Комплексоутворення в полімерних плівках, що містять карбазоліл / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведені результати визначення концентрації комплексів з переносом заряду (КПЗ) у плівках полі-N-вінілкарбазолу (ПВК), полі-N-епоксіпропілкарбазолу (ПЕПК) і кремнійорганічного поліорганосилоксану (КСПО) від змісту електронноакцептної домішки - ...
686967
   Комплексоутворення в природних поверхневих водах як важливий чинник у міграції металів / П.М. Линник, В.А. Жежеря, М.П. Скоблей, Р.П. Линник // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92-93
686968
   Комплексоутворення катіонів перехідних металів з гуанідингідрохлоридом, хімічно закріпленим на силікагелі / К.В. Андрусінік, Е.С. Яновська, А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 4
686969
  Яновська Е.С. Комплексоутворення катіонів перехідних металів з полігексаметилен гуанідинхлоридом, хімічно закріпленим на поверхні силікагелю / Е.С. Яновська, А.Д. Дадашев, В.А. Тьортих // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 0041-6045


  Здіснено ковалентне зв"язування пслігексаметиленгуанідхлориду з поверхнею аміносилікагелю, активованого ціанурхлоридом. Вивчено адсорбційні властивості кремнезему з прищепленим полімером щодо катіонів Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), ...
686970
   Комплексоутворення міді (II) з N-(2-аміноетил)-2-оксимінопропанамідом у водному розчині / М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Т.Ю. Слива, Т.С. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-14. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено взаємодію солей міді (ІІ) у водному розчині з тридентатним лігандом оксимноамідного типу - N-(2-аміноетил)-2-оксимінопропанамідом (HL) методами спектрофотометрії та потенціометричного pH-титрування у водному розчині. Розраховано константи ...
686971
  Кузовенко Вікторія Аркадіївна Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Кузовенко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. – Бібліогр.: л.143-154
686972
  Кузовенко Вікторія Аркадіївна Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Кузовенко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
686973
  Михайленко О.В. Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом "гість-хазяїн" // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ, 2016. – Т. 7, № 3. – С. 330-336. – ISSN 2079-1704


  З використанням методів молекулярної механіки ММ+, напівемпіричного квантово-хімічного РМ3 та Monte-Carlo досліджено характер розташування молекул біс(циклопентадієніл)нікелю у двошаровій (5,5)@(10,10) карбоновій нанотрубці (ДКНТ) залежно від ...
686974
  Яновська Еліна Станіславівна Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Яновська Еліна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
686975
  Яновська Еліна Станіславівна Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Яновська Еліна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
686976
   Комплексоутворення перехідних металів з фенольними похідними піридину, хімічно закріпленими на поверхні композиту силікагель-поліанілін / К.В. Рябченко, Е.С. Яновська, І.М. Майстренко, С.І. Волченко, О.Ю. Кичкирук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 31
686977
   Комплексоутворення РНК з манітолом, його спектральні характеристики та біологічна активність / М.М. Вівчарик, О.О. Ільченко, С.М. Левченко, З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 78-83. – ISSN 1025-6415
686978
  Дорощук Р.О. Комплексоутворення С-2-тіофен-N-метилнітрону з d-металами й ураніл-іоном / Р.О. Дорощук, Д.М. Хоменко, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд С-2-тіофен-N-метилнітрон (2NT) та його координаційні сполуки з деякими d-металами та ураніл-іоном. Комплексні сполуки досліджені методами ІЧ-, ПМР-, ЕПР-спектроскопії; координаційна сполука міді досліджена методом ...
686979
   Комплексоутворення фосфоровмісних дендримерів із термальними [...]-дикетоновими групами з Ag(I), Pt(IV) та Pd(II) / І. Коцюба, В. Старова, М. Янчук, О.А. Запорожець, Маjоrаl, J.-Р, А.-М. Саmіnаdе // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 157
686980
  Трохименко О.М. Комплексоутворення цинку(ІІ) з моновакантним 11-молібдофосфатом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методами електронної та ЯМР [верхній індекс 31]Р-спектроскопії вивчено умови утворення комплексу Zn(II) з ненасиченим моновакантним гетерополіаніоном РМО[нижній індекс 11]О[верхній індекс 7-, нижній індекс 39]. У водному розчині за оптимального рН ...
686981
  Гадяцька К.П. Комплексування геолого-геоморфологічних та геофізичних методів для оцінки зсувної небезпеки в межах Середнього Придніпров"я : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Гадяцька Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 174 арк. – Додатки: арк. 171-174. – Бібліогр.: арк. 150-170
686982
  Гадяцька К.П. Комплексування геолого-геоморфологічних та геофізичних методів для оцінки зсувної небезпеки в мережах Середнього Придніпров"я : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Гадяцька Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
686983
  Чумаченко О.І. Комплексування декількох алгоритмів під час розв"язання задачі прогнозування / О.І. Чумаченко, В.С. Горбатюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 101-107. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
686984
  Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 144 л. – Бібліогр.: л. 133-144
686985
  Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ : автореф. ... канд геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
686986
  Беспрозванный П.А. Комплексы (системы) автоматизированной обработки гравиметрических данных. : Обзор / П.А. Беспрозванный, А.А. Чернов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 90с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
686987
  Ляпина Л.А. Комплексы гепарина с тромбогенными белками как гуморальные компоненты противосвертывающей системы крови : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Ляпина Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 19л.
686988
   Комплексы металлов платиновой группы в синтезе и катализе. – Черноголовка, 1983. – 123с.
686989
   Комплексы металлоорганических, гидридных и галоидных соединений алюминия. – Москва : Наука, 1970. – 296 с.
686990
  Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма / М.И. Барановский. – Киев : Будівельник, 1985. – 105 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 104 (11 назв.)
686991
  Карпенко Г.А. Комплексы переходных металлов с азотсодержащими лигандами типа аминов и оснований шиффа закрепленными на поверхности кремнезона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Карпенко Г. А.; АН УССР, Ин-т физической химии. – К., 1982. – 17л.
686992
   Комплексы переходных металлов с гидразонами : Физико-химические свойства и строение / В.А. Коган, зеленцов, Г.М. Ларин, В.В. Луков; Цивадзе А.Ю. – Москва : Наука, 1990. – 109 с.
686993
   Комплексы программ математической физики. – Новосибирск, 1980. – 312 с.
686994
   Комплексы программ математической физики. – Новосибирск, 1982. – 325 с.
686995
  Куров Ю.А. Комплексы промышленного производства. / Ю.А. Куров. – М., 1975. – 152с.
686996
  Ефрюшина Н.П. Комплексы редкоземельных элементов с полиоксисоединениями и сипользование их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Ефрюшина Н.П. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 20 с.
686997
  Кисилев В.Д. Комплексы с переносом заряда в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кисилев В.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 18л.
686998
  Жаринов А.В. Комплексы специализированных сельскохозяйственных предприятий / А.В. Жаринов, Н.В. Кузубов. – Киев, 1975. – 200с.
686999
   Комплексы цветного телевидения. – Киев, 1977. – 159 с.
687000
  Каплин В.Г. Комплексы членистоногих животных, обитающих в тканях растений песчаных пустынь : (на примере Каракумов) / В.Г. Каплин; Отв. ред. А.Г. Воронов. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 376 с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,