Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
670001
  Кобченко К. "Клінічне містечко" Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії реалізації проекту по створенню "Клінічного містечка" Університету Св. Володимира у 1911-1915 роках, який, проте, залишився незавершеним, його передісторії та подальшій долі, у контексті тогочасних суспільно-політичних ...
670002
  Насалик Р.Б. "Клінічні, нейровізуалізаційні, гемодинамічні та лабораторні характеристики у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку" : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Насалик Роксолана Богданівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 20 назв
670003
  Поліщук К.О. "Кліпове мислення" або "blip culture" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 150-152
670004
  Булан А.А. "Кліпове мислення" як феномен сучасного інформаційного простору // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 109-114
670005
  Книш І. "Кліпове" мислення учнів (студентів) як норма і умова сучасної освіти // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Сумський держ. ун-т ; редкол.: І.П. Мозговий, А.О. Васюріна, А.М. Єрмоленко [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13. – С. 89-100. – ISSN 2305-7459
670006
  Квасюк Л. "Клірик" Острозький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 123-130. – ISBN 966-7631-05-2
670007
  Смирницкий Ю. "Клонирование" реестров акционеров: правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 18-28
670008
  Лінчевський Д. "Клуб "Літературної України": толока в редакції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 15
670009
  Брага І. "Клуб бойового суржику", або Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
670010
  Бестужева-Лада "Клуб первых жен" по-русски // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-187.
670011
  Бестужева-Лада "Клуб первых жен" по-русски // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 134-171.
670012
  Горбань Т. "Клуб русских националистов города Киева" і питання "українського сепаратизму" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 107-112. – ISBN 978-617-7399-39-0
670013
  Гриц А. "Ключ Нового Света" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 0235-7089


  Прогулки по Старой Гаванею
670014
  Аlуаnа "Ключик" : казки / Аlуаnа, (Галина Березовецька) // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 141-160
670015
  Пугач В.М. "Клясова боротьба" в українському мовознавстві та її відлуння в Ніжині // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 23-28
670016
  Рябець Л.В. Кличний відмінок в українському діалектному мовленні // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 379-388. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Однією з характерних особливостей, що виокремлює українську мову з-поміж інших слов"янських, зокрема східнослов"янських, є функціонування в ній такої морфологіч- ної форми, як кличний відмінок (клична форма), або вокатив. В енциклопедії "Українська ...
670017
  Задорожний В. Кличний відмінок іменників на -ець у сучасній українській мові. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: С. 42 (15 назв.). – ISSN 0130 - 5263
670018
  Бухаловская Н.Л. Кличут трубы / Н.Л. Бухаловская. – Воронеж, 1983. – 95с.
670019
  Кучерявий В.П. Кличуть околиці Львова / В.П. Кучерявий. – Львів, 1974. – 63с.
670020
  Кацнельсон І.Ю. Кличуть простори наддніпрянські. : Путівник по туристських маршрутах Дніпропетровщини / І.Ю. Кацнельсон. – К, 1967. – 84с.
670021
  Барченков Александр Андреевич Клише и штампы в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Барченков Александр Андреевич; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 24л.
670022
  Лукієнко Олександр Іванович Кліваж (за даними тектонофаціальних досліджень) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 143-155 : Фото, мал. – Бібліогр.: 37 назв
670023
  Андрощук І.Д. Кліважі українського студентства // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 6-9
670024
  Яценко Б.П. Клівленд // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 328. – ISBN 978-966-02-6814-2
670025
  Ткач О. Клівленд Стівен Гровер // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 170-177. – ISBN 978-617-751-922-4
670026
  Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу та його підсистем, головним завданням яких є якнайповнішезаьезпечення інформаційних потреб читача
670027
  Котова О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 6-7. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка щодо надання онлайн-послуг віддаленим користувачам завдяки веб-сайту бібліотеки. Головна мета послуг підвищення рівня обслуговування користувачів, створення ...
670028
  Зволинський В. Клієнт платить двічі. Чому? : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 17
670029
  Ткач О.І. Клієнтелізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 355-363


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов вкраїнах Латинської Америки Ключові слова: цивілізація, демократія, Латинська Америка, політична система, режим, модернізація, ...
670030
  Таран С.В. Клієнтелізм як вияв регіоналізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 227-249


  Аналізуються сучасні західні підходи до вивчення регіоналізму і застосовуються до вивчення регіонально окресленого клієнтелізму в Україні. Ключові слова: регіоналізм, клієнтелізм, конфлікт, політичні інституції, політичні поділи, патронаж, політична ...
670031
  Телешун Я.С. Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 79-83. – ISSN 2519-2949
670032
  Соловян В.С. Клієнтельно-патронажна мережа суспільних зв"язків в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 123-125
670033
  Руденко В.В. Клієнтельно-патронажна мережа як стержень неопатримоніальних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 135-142
670034
  Ткач О.І. Клієнтилізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 181-187


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки.
670035
  Трачук Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – C. 10-17. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, на вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального інституту. ...
670036
  Маслова В.О. Клієнтоорієнтований підхід до визначення стратегії розвитку діяльності фінансово-кредитних організацій / В.О. Маслова, М.В. Шпирна // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 157-164. – ISSN 2075-4892
670037
  Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтований підхід до логістичного сервісу в умовах інформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 196-204. – ISSN 2222-4459
670038
  Ковалевський В.О. Клієнтоорієнтованість організації як соціально-економічна категорія / В.О. Ковалевський, О.О. Юшкевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
670039
  Гура В.Л. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 314-319
670040
  Боліла С.Ю. Клієнторієнтовані технології формування конкурентних переваг м"ясопереробного підприємства на локальному ринку / С.Ю. Боліла, Н.В. Кириченко, І.В. Осадчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 78-86 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
670041
  Верба В.А. Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства / В.А. Верба, О.О. Тищенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 186-192 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
670042
  Литвиненко Т.М. Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 99-107


  Розглянуті різні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Зазначені переваги визначення ефективності маркетингу на основі визначення рентабельності інвестицій в маркетинг. Досліджено взаємозв"язок маркетингової ...
670043
  Давидов Л.Я. Клімакс / Л.Я. Давидов, Л.І. Султан. – Київ, 1980. – 47с.
670044
   Клімат-контроль по-українськи // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  На початку навчального року учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта кафедри метеорології та кліматології КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження, присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ...
670045
  Волощук В.М. Клімат - статистичний режим випадкових метеорологічних процесів / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історію поняття "клімат" від античних часів до сьогодення. Обговорена обгрунтованість введення поняття "кліматичний статистичний ансамбль" та розглянуті питання побудови кліматичного статистичного ансамблю на прикладі статистичного аналізу ...
670046
  Токмаков О.І. Клімат : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 13-20
670047
  Півошенко І.М. Клімат Вінницької області : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Півошенко; Малюнки та оформлення І.М.Півошенка. – Київ, 1999. – 240с. – ISBN 966-588-004-7
670048
  Кайгарадау А. Клімат Заходняй Беларусі / А. Кайгарадау. – Менск, 1932. – 107с.
670049
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У зв"язку з глобальною проблемою дефіциту питної води Водне агентство України доручило кафедрі метеорології та кліматології географічного факультету провести спеціальне дослідження для отримання сучасних та достовірних оцінок зміни водних ресурсів в ...
670050
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 11


  Професор, зав. каф. метеорології та кліматології географ. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка С. Сніжко про негативний вплив зміни клімату на водні ресурси.
670051
  Щербань М.І. Клімат і врожаї на Україні / М.І. Щербань. – Київ, 1991. – 32с.
670052
  Бехта Павло Клімат і деревина / Бехта Павло, Козакєвіч Павел. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 202s. – ISBN 83-7244-195-2
670053
  Гончарова Л.Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери : Навч. посібник для студ. гідрометеорологічних і геогр. спец. вищих навч. закладів / Л.Д. Гончарова, Е.М. Серга, Є.П. Школьний; Мін-во освіти і науки України; Одеський держ. екол. ун-т. – Київ : КНТ, 2005. – 252с. – ISBN 966-373-017-Х
670054
  Купалова Г. Клімат і місто // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 8


  5-6 червня на екон. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна конференція з питань запобігання кліматичним змінам "Клімат і місто" (на прикладі м. Києва). Організаторами її виступили українсько-німецька каф. еколог. менеджм. та підприємн. ...
670055
   Клімат і місто // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На економічному факультеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань запобігання кліматичним змінам, організована українсько-німецькою кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва. Відкрив конференцію декан факультету В. ...
670056
  Проценко Григорый Данилович Клімат і сільське господарство України / Проценко Григорый Данилович, Шербань Михайло Антонович. – Київ, 1980. – 20с.
670057
   Клімат Києва. – Київ, 1995. – 80с. – ISBN 5-87920-016-7
670058
   Клімат Києва / [В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко, О.О. Косовець та ін.] ; за ред. В.І. Осадчого, О.О. Косовця, В.М. Бабіченко ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи [та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 11-12. - Зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-966-521-546-2
670059
  Романчук П.Р. Клімат Києва і сонячна активність / П.Р. Романчук, М.М. Пасечник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-71. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Аналізуються особливості зміни температури повітря в кліматичному регіоні м.Києва за 1890-1992 рр. Досліджується зв"язок аномалій середньорічної температури цього регіону і сонячної активності. Наведено прогноз аномалій температури до 2008 р.
670060
  Данилов Л. Клімат Поділля / Л. Данилов. – Вінниця, 1924. – 48с.
670061
  Кучеренко Валентина Клімат та історичні події: яка залежність? : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
670062
  Жданько І.А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного життя у творчих біографіях композиторів XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Жданько Ірина Андріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
670063
  Пестушко Валерій Клімат теплішає через...воду // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 24
670064
  Пестушко Валерій Клімат у районі станції "Академік Вернадський" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
670065
  Селецький І. Клімат України : Короткий нарис з трьома картами / І. Селецький. – Київ : Укрмет, 1929. – 32с.
670066
  Бучинський И.Е. Клімат України / И.Е. Бучинський. – Київ : Знання, 1961. – 48с.
670067
   Клімат України. – Київ : Видавництво Раєвського, 2003. – 343с. – ISBN 966-7016-18-8
670068
  Гавриленко О. Клімат України сьогодні та прогнози на майбутнє // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 89-107. – ISSN 1682-2366
670069
  Бучинський І.О. Клімат Українських Карпат / І.О. Бучинський, М.М. Влеваха, В.О. Коржов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 172с.
670070
  Гук М.І. Клімат Української РСР : (Короткий нарис) / М.І. Гук, І.К. Половко, Г.Ф. Прихотько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72 с
670071
  Прохоренко К. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 330
670072
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 13 назв
670073
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 259 л. – Додатки: л. 194-206. – Бібліогр.: л. 207-259
670074
  Бабире О.В. Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 64-73


  Стаття присвячена аналізу сучасних концептів і номінацій в англомовному екологічному дискурсі. Розглянуті ключові концептуальні метафори, що виникли під час обговорення кліматгейту у віртуальному просторі. Їхня поява свідчить про постійну зміну ...
670075
  Щербань М.І. Клімати земної кулі : Посібник для вчителів / М.І. Щербань. – Київ : Радянська школа, 1986. – 165с.
670076
  Проць Н. Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 142-148. – ISSN 2411-4014
670077
  Пожарська А.-О.Ю. Кліматична зброя // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 61-63
670078
   Кліматична освіта в сучасній школі. Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма, 36 год) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
670079
  Філончук З.В. Кліматична освіта в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17
670080
  Перга Т. Кліматична політика Австралії: крок - вперед, два - назад // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 2663-2675
670081
  Лянзберг О.В. Кліматична політика в Україні. Регіональні проблеми адаптації до кліматичних змін // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 39-41. – Бібліогр.: 7 назв.
670082
  Барабаш М.Б. Кліматична посушливість на території України період глобального потепління / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 250-256. – Бібліогр.: 6 назв
670083
  Дзюба Я.В. Кліматична характеристика заморозків Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 73-76
670084
  Симонець Т.С. Кліматична характеристика, умови формування та сучасна практика прогнозування гроз на аеродромі Київ/Жуляни / Т.С. Симонець, В.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 154-155. – ISSN 2306-5680
670085
  Чернюк Г.В. Кліматичне районування Хмельницької області за термічним режимом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-30
670086
   Кліматичний атлас України.. – К, 1927. – 14с.
670087
  Купріянчук О.І. Кліматичний ефект урбанізації = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.; 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
670088
   Кліматичний календарик.. – Київ, 1928. – 80с.
670089
   Кліматичний сендвіч-проект // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта географічного факультету КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів різних природних зон України, ...
670090
  Косовець О.О. Кліматичні екстремуми в умовах зміни клімату / О.О. Косовець, О.Є. Пахалюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 81-89 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
670091
  Комарницький Кліматичні елементи басейну ріки Дніпра вище м.Київа та його складових частин за час 1909-1917 гг. / Комарницький, с. – К., 1925. – 44с.
670092
  Половко І.К. Кліматичні елементи Києва / І.К. Половко. – К., 1937. – 200с.
670093
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни атмосферного тиску на території України / Т.М. Заболоцька, А.Ю. Ціла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 66-74. – ISSN 2306-5680


  Побудовано просторовий розподіл атмосферного тиску на території України за даними спостережень у другій половині ХХ та на початку ХХI ст. (період глобального потепління) та виконано порівняння з розподілом у першій половині ХХ ст. Відмінності полягають ...
670094
  Ільїн Ю.П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ільїн Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
670095
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю / Т.М. Заболоцька, Т.М. Шпиталь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
670096
  Чебанова Ю.В. Кліматичні зміни як передумови небезпеки ерозії грунтів Запорізької області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
670097
  Ковтуник І.І. Кліматичні курорти Хмельницької області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
670098
  Гаврилюк В.С. Кліматичні особливості Західного Полісся УРСР : (окремий відбиток) / В.С. Гаврилюк. – Київ : АН УРСР
Вип. 3. – 1960. – 129-137с
670099
  Липка Л.О. Кліматичні особливості території Національного Природного парку "Кременецькі гори" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 10-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
670100
  Комлєв О. Кліматичні події і структурно-функціональні перебудови в басейнових геоморфосистемах / О. Комлєв, Ю. Філоненко // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 42-43
670101
  Краковська С.В. Кліматичні проекції опалювального періоду в Україні до середини ХХІ сторіччя / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, Т.М. Шпиталь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 144-164 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISSN 0203-3100
670102
  Щербань І.М. Кліматичні ресурси України / І.М. Щербань, Н.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 43-48 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
670103
  Краснова В І. Примостка Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі / В І. Примостка Краснова, В.В. Лавренюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 140-146. – ISSN 2222-0712
670104
  Щербань І. Кліматичні собливості міста Канева // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 174-176. – ISBN 978-617-7069-38-5
670105
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як один із засобів нормативного забезпечення локальної кліматичної політики // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 264-268. – ISBN 978-966-7957-20-9
670106
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 119-121. – ISSN 2413-7189
670107
  Щербань М.І. Кліматичні умови районів зрошення в Українській РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 97-100 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
670108
  Федоров О.І. Кліматичні умови району Білоцерківської селекційної станції Цукротресту / О.І. Федоров. – Біла-Церква, 1927. – 90 с.
670109
  Бова М. Кліматичні умови у фінальному плейстоцені на теренах свідерської культури в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 373-376. – ISBN 978-966-171-795-3
670110
  Андреєва О.Ю. Кліматичні чинники, що впливають на уразливість сосни звичайної до нападів короїдів у Центральному Поліссі // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 119-127 : рис., табл. – Бібліогр.: с.126-127. – ISSN 1026-3365
670111
  Прокопук Ю.С. Кліматогенна варіація радіального приросту Quercus robur L. у біотопах заплави Дніпра в м. Києві : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Прокопук Юлія Сергіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. закл. "Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр.". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
670112
  Кияк В. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір"я Українських Карпат / В. Кияк, В. Штупун, В. Білонога // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 104-115. – (Серія біологічна ; вип. 74). – ISSN 0206-5657
670113
   Кліматологи попереджають про нові хвилі спеки // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 6 : фото
670114
  Ошурок Д.О. Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 120-130. – ISSN 2306-5680
670115
  Заболоцька Т.М. Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 23-32. – ISSN 2306-5680
670116
  Холковська Т.Ю. Кліматологічні дослідження Поділля в працях польських вчених // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 186-190. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
670117
  Врублевська О.О. Кліматологія : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Врублевська, Г.П. Катеруша, Л.Д. Гончарова ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 343, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 80-річчю Одес. держ. екол. ун-ту. - Покажч.: с. 338-343. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-8740-93-0
670118
  Ткач В.П. Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 59-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0459-1216
670119
   Клімов Михайло Архипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 151. – ISBN 978-966-2726-03-9
670120
   Клімов Олександр Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
670121
  Клименко Н.Ф. Клінгер Вітольд-Симеон Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 335. – ISBN 978-966-02-6814-2
670122
  Коновал А.О. Клінико-лабораторні аспекти діагностики і терапії хворих на хронічний сальпінгоофорит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Коновал Анжела Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
670123
  Осама Самир Абдел Латиф Саламех Клініка і діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.01.10 / Осама Самир Абдел Латиф Саламех; МОіНУ; Харків. мед. акад. післядипл. освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
670124
  Дьома І.С. Клініко-анамнестичні особливості хворих на серцево-судинні захворювання з різними типами іпохондричної симптоматики / І.С. Дьома, В.Л. Підлубний // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 78-81 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
670125
  Бодня О.І. Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток заднього відділу стопи та їх наслідків : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Бодня Олександр Іванович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
670126
   Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу / Є. Пажукова, Т. Царенко, М. Тимошенко, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 53-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
670127
  Лобач Л.Є. Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця, постінфарктного кардіосклерозу у хворих із поліморфізмом гена альдостерон синтетази CYP11B2 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Лобач Лідія Євгенівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 17 назв
670128
  Волошин С.Б. Клініко-генетичні закономірності формування та перебігу бронхіальної астми в дитячому віці // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 138-141. – ISSN 1681-276Х


  "...Досліджено особливості перебігу бронхіальної астми серед пацієнтів з обтяженим алергологічним анамнезом із різними генотипами Arg16Gly гена 2-адренорецепторів. Проведено аналіз асоціації поліморфізму досліджених генів із особливостями ...
670129
  Палійчук О.В. Клініко-генетичні критерії оптимізації діагностики пухлин органів жіночої репродуктивної системи у хворих з агрегацією злоякісної патології : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Палійчук Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т експериментальной патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 40 назв
670130
  Музь Н.М. Клініко-гормональні особливості перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку у дітей препубертатного віку та оптимальні шляхи ії корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Музь Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
670131
  Сосін І.К. Клініко-дидактичні парадигми алкогольних амнезій та палімпсестів у наркології / І.К. Сосін, Є.Ю. Бабенко, О.Ю. Гончарова // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2308-6300
670132
  Псарьова І.В. Клініко-діагностичне та прогностичне значення біомаркерів запалення у хворих на неспецифічний виразковий коліт : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Псарьова Інеса Вікторівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
670133
  Лашко О.М. Клініко-діагностичні особливості розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії у шахтарів вугільних шахт України : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Лашко Олег Миколайович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
670134
  Лазирський В.О. Клініко-експериментальне обгрунтування вибору реконструктивно-відновних операцій після комбінованої гастректомії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Лазирський Вячеслав Олексійович ; М-во охорони здоров" я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
670135
  Струк В.І. Клініко-експериментальне обгрунтування методів ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів, його прогнозування та профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Струк Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
670136
  Турчина Н.С. Клініко-експериментальне обгрунтування ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Турчина Наталія Степанівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
670137
  Смачило Р.М. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики і лікування жовчних нориць : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Смачило Ростислав Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
670138
  Бібен А.В. Клініко-експериментальні аспекти вивчення оклюзійних співвідношень при виготовленні сучасних конструкцій незнімних протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Бібен Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
670139
  Гусейнов Е.М. Клініко-епідеміологічна характеристика, діагностика, лікування та прогноз гострого бруцельозу : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.13 / Гусейнов Ельчин Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
670140
  Соні С.Ч. Клініко-епідеміологічні особливості та потенційні чинники визначення прогнозу хронічного вірусного гепатиту В у ВІЛ-інфікованних осіб : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Соні Субхаша Чанда ; М-во охорони здоров"я України, Вінницький нац. мед .ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
670141
  Галдіна Ірина Михайлівна Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку : Автореф. дис. ... канд. медич. наук: 14.01.10 / Галдіна І.М.; Мін-во охорони здоров"я України. Харківська медична акад. післядипломної освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
670142
  Стаднік С.М. Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 92-97. – ISSN 2224-0586
670143
  Недоборенко В.М. Клініко-імунологічні особливості системного запалення у жінок, хворих на ожиріння в поєднанні з залізодефіцитною анемією, та розробка методу їх комплексного лікування : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.01.02 / Недоборенко Вадим Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Укр. мед. стоматол. акад. – Полтава, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
670144
  Кривчук О.А. Клініко-лабораторне обгрунтування удосконаленої методики виготовлення пластинкових базисів знімних протезів : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / Кривчук Олексій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
670145
  Борисенко Є.О. Клініко-лабораторні особливості інтоксикаційного синдрому у пацієнтів із гострими лейкозами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / Борисенко Євгенія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 28 назв
670146
  Мовчан О.В. Клініко-лабораторні оцінка та обгрунтування застосування вітчизняного адгезивного матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Мовчан Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
670147
  Головачова В.О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогресування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Головачова В.О. ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
670148
  Кобринська Н.Я. Клініко-морфологічна характеристика та хірургічне лікування мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кобринська Н.Я.; Кобринськиа Наталія Яремівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
670149
  Кошак Ю.Ф. Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 4-8. – ISSN 1681-276Х


  "...Стаття присвячена актуальній темі поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень, вивченню клініко-морфологічних особливостей впливу обох захворювань на патоморфологічні форми, в якій поряд із літературними даними узагальнені власні дослідження ...
670150
   Клініко-морфологічні чинники, які підвищують ризик локорегіонарного метастазування папілярного раку щитоподібної залози / П.О. Ліщинський, В.О. Паламарчук, С.В. Земсков, О.А. Товкай // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 7-13. – ISSN 1818-1384
670151
  Гудар"ян Ю.І. Клініко-нейропсихологічні і гемодинамічні зміни та їх вплив на якість життя у відновному періоді інфаркту мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Гудар"ян Юлія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
670152
  Товажнянська О.Л. Клініко-нейропсихологічні особливості формування печінкової енцефалопатії / О.Л. Товажнянська, Н.С. Рафальська // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 50-56 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-5675
670153
  Домрес Н.В. Клініко-параклінічна характеристика та лікування спастичності у хворих на розсіяний склероз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Домрес Наталія Вадимівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
670154
  Жгільова Н.О. Клініко-параклінічна характеристика хворих на хронічну ішемію мозку при хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Жгільова Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
670155
  Волосянко Андрій Богданович Клініко-параклінічне обгрунтування диференційованої патогенетичної терапії дискінезій жовчевивідних шляхів у дітей : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Волосянко Андрій Богданович; Акад. медич. наук України. Укр. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – К., 1993. – 18л.
670156
  Кальбус О.І. Клініко-патогенетична характеристика та прогнозування перебігу міастенії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Кальбус Олександр Іванович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
670157
  Білий Д.О. Клініко-патогенетична характеристика хворих на гострий інфаркт міокарда молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Білий Дмитро Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
670158
  Власова О.В. Клініко-патогенетичне значення екологічних чинників для формування, перебігу і наслідків неонатального сепсису: удосконалення діагностики та лікувально-профілактичних заходів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Власова Олена Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
670159
  Дельва І.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації діагностики та лікування постінсультної втоми : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Дельва Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
670160
  Узун Д.Ю. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування постімплантаційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Узун Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
670161
  Александрук О.Д. Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 4 (67). – C. 13-17. – ISSN 1727-5741
670162
  Ошивалова О.О. Клініко-патогенетичне та медико-соціальне обгрунтування удосконалення вторинної профілактики актинічного кератозу : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.02.03, 14.01.20 / Ошивалова Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
670163
  Андреєва Я.О. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування серцевої недостатності у хворих з синдромом обструктивного апное сну та ожирінням : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.02 / Андреєва Яна Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запорізька мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 60 назв
670164
  Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти остеодефіциту при остеоартрозі у поєднанні з хронічним панкреатитом / Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 31-37. – ISSN 1811-2471
670165
  Журавель О.В. Клініко-патогенетичні механізми формування позастравохідних (респіраторних) проявів гастроезофагальної рефлюксної хвороби у дітей підліткового віку та шляхи до їх реабілітації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Журавель Олена Валентинівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
670166
  Добровольська Л.А. Клініко-патогенетичні особливості діагностики та лікування дисменореї у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Добровольська Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
670167
  Самчук П.О. Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Самчук Павло Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 13 назв
670168
  Старовойтова Г.О. Клініко-патогенетичні особливості різних фенотипів хвороби Паркінсона на основі співставлення рухових, немоторних проявів та особистісних рис хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Старовойтова Галина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
670169
  Балабаник В.Р. Клініко-патогенетичні особливості розвитку гострого епідидиміту та обгрунтування раціональної тактики лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Балабаник Василь Романович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
670170
  Шелест Б.О. Клініко-патогенетичні особливості та прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням, оптимізація терапевтичних підходів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Шелест Борис Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 53 назви
670171
  Семенова І.В. Клініко-патогенетичні предиктори формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті: шляхи оптимізації корекції та прогнозування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Семенова Ірина Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
670172
  Немцова В.Д. Клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом 2 типу та субклінічним гіпотиреозом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Немцова Валерія Данилівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 48 с. – Бібліогр. : 43 назви
670173
  Бідзіля П.П. Клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти, діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності у хворих з надлишковою масою тіла та ожирінням : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Бідзіля Петро Петрович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
670174
  Собченко С.О. Клініко-патологічне та молекулярно-біологічне значення лактоферину при раку молочної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Собченко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 15 назв
670175
  Бен Салем Федія Клініко-прогностичне значення фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Бен Салем Федія ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
670176
  Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Завязкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
670177
  Галецька І. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / Інна Галецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-241. – ISBN 978-966-613-990-3
670178
   Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню / Ю.І. Романенко, І.А. Григорова, В.І. Романенко, І.Ю. Романенко, І.В. Романенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2312-5675
670179
   Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко, Ю.С. Бучок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 3-6. – ISSN 2308-6300
670180
  Сидоренко О.О. Клініко-психологічні прояви та механізми формування психологічної дезадаптації у державних службовців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-7484
670181
  Іщук В.В. Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2308-6300
670182
  Хоміцький М.Є. Клініко-психопатологічна характеристика ремісій параноїдної шизофренії з епізодичним перебігом та шизоафективного розладу у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-6300
670183
  Шевченко-Бітенський Клініко-психопатологічні особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-5675
670184
  Коваленко Н.В. Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 111. – ISSN 2410-7484
670185
  Данілевська Н.В. Клініко-психопатологічні та динамічні особливості соціально-дезадаптаційного післябойового синдрому у військовослужбовців України у сучасних реаліях // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 7-12 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
670186
  Іщук В.В. Клініко-психопатологічні характеристики тривожно-депресивних проявів психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 38-42. – ISSN 2410-7484
670187
  Наумов В.Л. Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 76-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
670188
  Герасименко С.І. Клініко-рентгенологічні та патоморфологічні зміни тканин плечового та ліктьового суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, В.В. Григоровський, А.М. Бабко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 69-74. – ISSN 0030-5987
670189
  Філик О.В. Клініко-фізіологічне обгрунтування процесу відлучення від штучної вентиляції легень у дітей з різними формами дихальної недостатності : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Філик Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 36 назв
670190
  Макян С.В. Клініко-фоноспірографічна характеристика перебігу рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10 / Макян Сірун Валеріївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
670191
  Коваль О.І. Клініко-функціональне обґрунтування проведення санації порожнини рота в умовах загального знеболення (без інкубації) у дітей різного віку : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.22 / Коваль Ольга Іванівна ; М-во охрони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
670192
  Крахмалова О.О. Клініко-функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії / О.О. Крахмалова, О.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 1605-7295
670193
  Аплевич В.М. Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу / В.М. Аплевич, О.В. Горша, А.П. Школьний // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 68-71. – ISSN 1681-276Х
670194
  Арпуль О.В. Клінінгові технології в засобах розміщення / О.В. Арпуль, І.О. Савулевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 18-24. – ISSN 2308-135X
670195
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 12, № 2 (44). – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670196
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 2 (48). – 2014. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670197
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 3 (49). – 2014. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670198
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 4 (50). – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670199
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 4 (58). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670200
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 3 (57). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670201
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 1 (59). – 2017. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670202
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 2 (60). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670203
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 3 (61). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670204
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 4 (62). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670205
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 1 (63). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670206
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 2 (64). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670207
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 3 (65). – 2018. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
670208
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 4 (66). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670209
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 4 (70). – 2019. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670210
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 1 (67). – 2019. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670211
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 2 (68). – 2019. – 137, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670212
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 3 (69). – 2019. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670213
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 3 (73). – 2020. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670214
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 4 (74). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670215
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 1 (71). – 2020. – 128, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670216
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т М-ва України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 20, № 1 (75). – 2021. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670217
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 20, № 2 (76). – 2021. – 107, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670218
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 21, № 1 (77). – 2022. – 90, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
670219
   Клінічна генетика / Мін. охорони здоров"я України; Харківський нац. мед. ун-т; Український ін-т клінічної генетики. – Харків, 2011-
№ 1/2 : Міжнародна науково-практична конференція "Епігенетичні хвороби" (2-3 червня 2011, Харків, Україна). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
670220
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 1 (4). – 2018. – 172 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
670221
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 2 (5). – 2018. – 160 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
670222
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 1 (6). – 2019. – 234 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
670223
  Юдко О.О. Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання / О.О. Юдко, С.П. Радченко, О.В. Овсієнко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 17-22. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - провести відносну клінічну дозиметрію рентгентерапевтичного апарата та розрахувати поглинену дозу у воді за допомогою дозиметричних рекомендацій; проаналізувати альтернативний параметр якості пучка <$E{D sub 2 } over {D sub 5 }>. ...
670224
   Клінічна ендокринологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А. Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. д-ра мед. наук, проф., діяча науки і техніки України В.М. Хворостінки. – Київ : Медицина, 2009. – 542, [2] с., [4] арк. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 534-538. – ISBN 978-966-10-0025-3
670225
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3/4 (48). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
670226
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (53). – 2016. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670227
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (54). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670228
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (55). – 2016. – 105, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670229
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (56). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670230
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (57). – 2017. – 104 с. – Резюме рос., англ. мовами
670231
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (58). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670232
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (59). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670233
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (60). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670234
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (61). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670235
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (62). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670236
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін ; редкол.: Н.І. Бойко, З.Ф. Веселовська, Є.В. Глоба [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (63). – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670237
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (65). – 2019. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670238
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (66). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670239
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (67). – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670240
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (68). – 2019. – 122 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2019-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670241
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (69). – 2020. – 110 c. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670242
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (70). – 2020. – 102 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670243
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (71). – 2020. – 118 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670244
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (72). – 2020. – 104 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670245
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (73). – 2021. – 96 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670246
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (74). – 2021. – 96 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670247
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (75). – 2021. – 104 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670248
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (76). – 2021. – 88 c. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
670249
  Слаба О.М. Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 19-23. – ISSN 1029-4244
670250
   Клінічна ефективність застосування піперациліну/тазобактаму в лікуванні інфекційно-запальних уражень сечовивідної системи у дорослих / Я.Ю. Самбург, О.М. Власенко, Т.І. Магдаліц, О.О. Бутікова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 78-82. – ISSN 2224-0586
670251
  Романенко Т.Г. Клінічна ефективність прегравідної підготовки при індукованій вагітності на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О. Чайка // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (37). – С. 19-25. – ISSN 2309-4117
670252
   Клінічна імунологія та алергологія : посібник для практ. занять / [В.В. Чоп"як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці тем. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-505-562-5
670253
   Клінічна інформатика і телемедицина : міждисциплінарний науково-методичний журнал / Укр. Асоц. "Комп"ютерна Медицина" (УАКМ) ; Ін-т Медичної інформатики і Телемедицини (Ін-т МІ& Т) ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України ; голов. ред. О.Ю. Майоров. – Харків : Контраст. – ISSN 1812-7231
Т. 12, вип. 13. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
670254
   Клінічна нефрологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-нефрологів і терапевтів / Л.А. Пиріг, А.М. Романенко, О.І. Дядик, В.С. Дзюрак, Т.Д. та ін. Никула; [Л.А. Пиріг та ін.] ; за ред. акад. АМН України, чл.-кор. НАН України, заслуж. діяча науки і техніки Л.А. Пирога. – Київ : Здоров"я, 2004. – 526, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-311-01320-6
670255
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : ТОВ "Моріон", 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 1 (33). – 2019. – 64 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
670256
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 2 (34). – 2019. – 128 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
670257
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 3 (35). – 2019. – 200 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
670258
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, Ю.Я. Гріневич [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 10, № 3/4 (39/40). – 2020. – С. 92-166, [4] с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
670259
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, Ю.Я. Гріневич [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 11, № 1/2 (41/42). – 2021. – 80 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
670260
  Войціховська Алла Клінічна програма для студентів-юристів та екологів ЕПЛ / Войціховська Алла, Жиравецький Тарас // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 79-82 : фото
670261
  Морозов С.М. Клінічна психологія : Навч. посібник / С.М. Морозов, В.В. Бондар; Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ. – Киев : Київський університет. – ISBN 966-95792-5-2
Ч.1 : Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо. – 2001. – 117с.
670262
   Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко. – Київ : Академвидав, 2012. – 315, [3] с. – Покажч.: с. 303-316 .- Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 300-302. – (Nota bene!, ISSN 978-617-572-037-0). – ISBN 978-617-572-037-0
670263
  Гальчук О.Я. Клінічна психологія : [для студентів ВНЗ] / Гальчук Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Київ : Атіка, 2012. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-215. – ISBN 978-966-326-455-4
670264
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"]. – Київ : КНТ, 2018. – 368, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
670265
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"] / Никоненко Ю.П. – Київ : КНТ, 2019. – 368, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
670266
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (15). – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670267
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (16). – 2016. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670268
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (17). – 2016. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670269
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 1 (18). – 2017. – 55 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670270
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (19). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670271
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (20). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670272
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (21). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670273
  Федак Б.С. Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 8-12. – ISSN 2308-6300
670274
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 1 (55). – 2016. – 229 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670275
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670276
  Ярош О.О. Клінічна та лабораторна діагностика герпесвірусного енцефаліту // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 13-18. – ISSN 2312-413Х


  "На базі клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського були обстежені 32 хворі на герпесвірусний енцефаліт. Описані ранні клінічні прояви захворювання, простежена динаміка антитільної відповіді й вірусної активності в ...
670277
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy / Національний фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 16, № 4. – 2012
670278
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy = Клиническая фармация / М-во охорони здоров"я України ; Держ. експертний центр МОЗ України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 17, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
670279
  Бундюк Л.С. Клінічне значення внутріклітинного мікроелектрофорезу у технологіях мікрохвильової резонансної терапії / Л.С. Бундюк, Б.П. Грубник, Н.Г. Нікішина, С.П. Сітько, В.Г. Шахбазов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – C. 58-66. – ISSN 1023-2427
670280
  Куса О.М. Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики / О.М. Куса, Р.Я. Шовгенюк, М.П. Бендас // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 11-15. – ISSN 2413-550Х
670281
   Клінічне значення впливу інфузійної терапії за рестриктивним типом на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції / В.О. Кузьменко, А.В. Скумс, А.П. Мазур, І.А. Кучинська // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586
670282
   Клінічне значення змін інтенсивності відбитого від шкіри електромагнітного випромінювання мм-діапазону / Б.П. Грубник, В.І. Григорук, С.Г. Понежа, Г.В. Понежа, А.В. Івановська, Т.В. Богдан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  Експериментально досліджено зміни рівня відбитого від шкіри потоку електромагнітних хвиль мм-діапазону для умовно здорових та хворих на деякі захворювання людей. Встановлено залежність цих змін від віку, локалізації зони впливу, загального стану та ...
670283
  Мартиненкт О.П. Клінічне значення змін протокової системи підшлункової залози в хірургії панкретиту та його ускладнених форм : Автореф... д-ра медич.наук: 14.00.27 / Мартиненкт О.П.; Харків. мед. ін-т. – Х., 1993. – 46л.
670284
  Ніконов В.В. Клінічне значення концентрації лактату в плазмі крові у хворих з ознаками сепсису (літературний огляд із результатами власних досліджень) / В.В. Ніконов, С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 43-48. – ISSN 2224-0586
670285
  Лапшина К.А. Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Лапшина Катерина Аркадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назва
670286
   Клінічне обстеження хворих і схема історії хвороби : навч. посібник для студентів мед. вузів / [М.А. Каштальян та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та військ. медицини. – Одеса : Астропринт, 2016. – 114, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-927-129-7
670287
   Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя / М.Є. Фесенко, В.І. Похилько, О.А. Щербань, Л.В. Крикотенко, Ю.Л. Степченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 99-102. – ISSN 2226-1230
670288
  Колюбакіна Л.В. Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку / Л.В. Колюбакіна, Н.К. Богуцька // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 121-125. – ISSN 2226-1230
670289
   Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом "Короткої кишки" / В.І. Похилько, І.В. Ксьонз, О.М. Ковальова, Ю.І. Чернявська, Н.С. Артьомова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 104-109. – ISSN 2226-1230
670290
   Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку / Ю.Д. Годованець, І.В. Ластівка, А.Г. Бабінцева, Л.В. Агафонова, Л.Я. Пісьменна, П.С. Марандюк, Т.В. Бурдейна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 95-100. – ISSN 2226-1230
670291
   Клінічний випадок рецидивного поліхондриту / Н.Б. Урсол, М.І. Тарасюк, В.О. Закревська, А.М. Шалавінська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 102-106. – ISSN 1605-7295
670292
  Сапожнікова О.В. Клінічний випадок складної діагностики хвороби Уіппла / О.В. Сапожнікова, А.Р. Сапожніков // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 291-297. – ISSN 2310-4910
670293
  Кривчун А.М. Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою Лайма // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 177-180. – ISSN 2077-4214
670294
  Бойчак М.П. Клінічний військовий шпиталь - перша українська медична клініка (до 100-річчя з дня створення) // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 18, дайджест : До ювілею Української військово-медичної академії. – С. 166-172


  Біля витоків української військової медицини стояли відомі професори: М.А. Галин, Ф.Г. Яновський, В.І. Теребінський, О.П., Кримов та ін.
670295
  Скочко О.В. Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця під впливом корекції традиційних та додаткових факторів ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Скочко Ольга Вікторівна ; Держ. закл. "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
670296
  Пішель В.Я. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій / В.Я. Пішель, М.Ю. Полив"яна, К.В. Гузенко // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (88). – C. 75-76. – ISSN 2410-7484
670297
  Марценковський Д.І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 85-90. – ISSN 2410-7484
670298
  Левчук Є.В. Клінічні варіанти адаптації та типи їх перебігу у внутрішньо переміщених осіб зони АТО Луганської області / Є.В. Левчук, Є.Ю. Вербицький, М.О. Овчаренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 76-84
670299
  Скрипник В.М. Клінічні зміни рубцевозмінених тканин / В.М. Скрипник, Д.С. Аветіков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 231-233. – ISSN 2077-1096
670300
  Коломієць-Людвіг Клінічні методи як складова належної професійної підготовки юриста // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 175-179
670301
  Завгородня Н.Г. Клінічні ознаки нестабільності зв"язкового апарата кришталика / Н.Г. Завгородня, А.С. Саржевський // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 30-35. – ISSN 2309-8147
670302
  Литвин О.В. Клінічні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 129-137. – ISSN 2310-4910
670303
  Кобринська Н.Я. Клінічні особливості перебігу хвороби у пацієнтів із мультифокальною високодиференційованою тиреоїдною карциномою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 51-53. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено порівняльний аналіз моно- та мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином. Усього проаналізовано 2904 хворих на рак щитоподібної залози, з них 693 із мультифокальною і 2211 з монофокальною карциномою. У результаті ...
670304
  Токарєв Д.С. Клінічні прояви порушень глікозилювання білків у дітей на тлі високого рівня стигм емріогенезу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 24-27. – ISSN 2226-1230
670305
  Юдін О.І. Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури) / О.І. Юдін, С.В. Веселий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 74-80. – ISSN 2226-1230
670306
  Аль Хатіб Ануар Клінічні та імуно-гормональні особливості перебігу токсокарозу у хворих з синдромом "сухого ока" : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 16.00.11, 222 / Аль Хатіб Ануар ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
670307
  Дзюбановський О.І. Клінічні форми холедохолітіазу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 77-80. – ISSN 1681-276Х
670308
  Сакало А.В. Клінічні, патоморфологічні, імуногістохімічні та маркерні детермінанти у хворих на герміногенні пухлини яєчка : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Сакало Анатолій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 71 назва
670309
  Вацеба М.О. Клінічно-діагностичне значення ендотелійної дисфункції та артерійної жорсткості у хворих на артерійну гіпертензію у поєднанні із ожирінням та подагрою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 48-52. – ISSN 1029-4244
670310
  Демченко А.В. Клінічно-діагностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 4-9. – ISSN 1029-4244
670311
  Лозюк І.Я. Клінічно-морфологічні особливості запальних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих із цитотоксичними штамами H. Pylori, у дітей у поєднанні з харчовою алергією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Лозюк Ірина Ярославівна ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
670312
  Герасименко О.С. Клінічно-організаційні принципи надання хірургічної допомоги та спеціалізоване лікування поранених з бойовою травмою живота в умовах АТО : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Герасименко Олег Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 51 с. – Бібліогр.: 91 назва
670313
  Молодцов В.С. Клінічно-патогенетичні особливості та лікування алкогольної хвороби печінки, поєднаної з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Молодцов Валерій Євгенійович ; М-во охорони здоров"я України, Україн. мед. стоматологічна акад. – Полтава, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
670314
  Білецький В.с. Клінохлор / В.с. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6814-2
670315
  Гончар Б.М. Клінтон (Clinton) Білл // Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2007. – Т. 4 : Ка-Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-00-0692-8
670316
  Грищенко Т.А. Клінтон Білл // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6814-2
670317
  Гончар Б.М. Клінтон Білл (Вільям Джефферсон). // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 625-626. – ISBN 966-316-039-X
670318
  Пасічний Р. Клінтон Вільям (Білл) Джефферсон // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 331-337. – ISBN 978-617-751-922-4
670319
  Довбенко М. Кліометрія * в економічному дослідженні : Лауреати Нобелівської премії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.86-91. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
670320
  Кірк Г. Клітгорд і сини / Г. Кірк. – Київ, 1956. – 303 с.
670321
  Дишловий В.Д. Клітина розкриває таємниці життя / В.Д. Дишловий. – Київ, 1973. – 134с.
670322
  Лепешинская О.Б. Клітина та її походження / О.Б. Лепешинская. – К., 1953. – 48с.
670323
  Гродзинский Д.М. Клітинна біологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 341. – ISBN 978-966-02-6814-2
670324
   Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти / Г.М. Світіна, О.О. Калмикова, Д.В. Шелест, О.В. Скачкова, Л.В. Гарманчук, В.А. Шаблій // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 48-54. – ISSN 2308-3794


  У статті описано стан імунної системи на пізній стадії 1,2-диметилгидразин (ДМГ)-індукованого раку товстої кишки та після введення мультипотентних клітин з плаценти (ПМК). Індекси маси селезінки та тимуса не відрізнялися між групами інтактних щурів та ...
670325
  Гродзинський Д.М. Клітинна інженерія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 341-342. – ISBN 978-966-02-6814-2
670326
  Естрін С.І. Клітинна кардіоміопластика в комплексному лікуванні рефрактерної стенокардії (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.08 / Естрін Сергій Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 33 назви
670327
  Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
670328
  Савін В.В. Клітинна стимуляція ангіогенезу в комплексному лікуванні хворих на хронічну ішемію кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Савін Володимир Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
670329
  Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія : підручник для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир"яченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-306-152-7
670330
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 2. – 2016. – С. 153 - 256. – Резюме мовою статті
670331
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 1. – 2016. – 152 с. – Резюме мовою статті
670332
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 5, № 1. – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
670333
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 2. – 2018. – 210 с. – Резюме мовою статті
670334
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 1. – 2018. – 108 с. – Резюме мовою статті
670335
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 7, № 1. – 2019. – 94 с. – Резюме мовою статті
670336
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 7, № 2. – 2019. – 188 с. – Резюме мовою статті
670337
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гарманчук Л.В. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 8, № 1. – 2020. – 87 с. – Резюме мовою статті
670338
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гарманчук Л.В. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 8, № 2. – 2020. – 204 c. – Резюме мовою статті
670339
  Кацнельсон З.С. Клітинна теорія / З.С. Кацнельсон. – Київ, 1931. – 102 с.
670340
  Троян В.М. Клітинний цикл рослин та його регуляція / В.М. Троян; HАHУ, Ін-т фізіологі рослин та генетики, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1998. – 172c. – ISBN 5-12-004659-2
670341
  Білан С.М. Клітинні аперіодичні нейроавтомати для ефективного розпізнавання зображень : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.23 / Степан Миколайович Білан; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфроструктури. – Львів, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 51 назва
670342
  Агашков К.С. Клітинні й мережеві механізми обробки ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Агашков Кирило Сергійович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
670343
  Хижняк С.В. Клітинні механізми токсичності Кадмію / Хижняк С.В. – Київ : LAT & K, 2010. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.171-212. – ISBN 978-966-2944-48-8
670344
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
670345
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 321 л. – Бібліогр.: л. 269-321
670346
  Рижко І.М. Клітинні реакції сполучної тканини та механізми системної регуляції регенеративних процесів за локального термічного ушкодження на тлі гіперглікемії : дис. … канд. біол. наук : 03.00.11 / Рижко Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 162 арк. – Додатки: арк. 160-162. – Бібліогр.: арк. 137-159
670347
  Копач О.В. Клітинні та молекулярні спінальні механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Копач Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 29 назв
670348
  Гродзинський Д.М. Клітинної біології, та генетичної інженерії // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 343. – ISBN 978-966-02-6814-2
670349
  Бел А.А. Клітка : романи / Альберт Бел ; з латис. пер. З. Коваль ; [передм. М. Жулинського]. – Київ : Дніпро, 1986. – 254 с.


  Зміст.: Слідчий; Клітка.
670350
  Нікуліна Л. Клітка : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 110-119
670351
  Суржик Л. Клітка для монстра. Національне агентство з питань якості вищої освіти (НАЗЯВО) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "24 травня у парламентському профільному комітеті розглянуто проект закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (проект заступника голови парламентського комітету О. ...
670352
  Виноградова Р.П. Клітковина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 343-344. – ISBN 978-966-02-6814-2
670353
  Яценко Б.П. Кліфтон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 344. – ISBN 978-966-02-6814-2
670354
  Клименко Н.Ф. Кліх Едвард // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 344. – ISBN 978-966-02-6814-2
670355
  Шарманова Н.М. Кліше в українському телепросторі: прагматичний і метакомунікативний вияви // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюються теоретичні питання лінгвального статусу мовних кліше, прагматичні й метакомунікативні особливості кліше в мові новітньої телевізійної журналістики.
670356
  Чумак П.Я. Кліщі-плоскотілки (Tenuipalpidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено видовий склад та кормові рослини кліщів-плоскотілок, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України.
670357
  Бондарев В. Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) зелених насаджень Луганська (Україна) / В. Бондарев, Т. Самойлова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 101-103. – ISSN 2219-7516
670358
  Балан П. Кліщі-церконіди (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Оброблено колекцію кліщів-церконід (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України, що зберігається на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, уперше наведено їхній повний видовий склад. Обработана ...
670359
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata) лісостепової зони України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 71-78. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення церконін лісостепової зони України. Виявлено 21 вид з родів Prozercon Sellnik, 1943 (6 видів), Parazercon Tragardh, 1931 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (14 видів), з яких 5 видів та 1 підвид були описані як нові для ...
670360
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata: Zerconina) степової зони України / П.Г. Балан, В.Є. Скляр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 79-83. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення кліщів-церконін на території степової зони України. Виявлено 9 видів церконін з родів Prozercon Sellnick, 1943 (1 вид), Mixozercon Halaskova, 1963 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (7 видів), з яких 4 види та 1 підвид були ...
670361
  Дмитренко Л.І. Кліщі - небезпека для людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 38 : фото
670362
  Данканіч Р. Клнцепт "Смерть Бога" в метафізиці Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 153-155. – ISSN 2076-1554
670363
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси : краткий очерк жизни и творчества / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 88 с.
670364
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси / В.В. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Музыка, 1973. – 87 с.
670365
  Силин М.А. Клод Адриан Гельвеций -- выдающийся французский философ-материалист XVIII века / М.А. Силин. – М., 1958. – 148с.
670366
  Карлик Л.Н. Клод Бернар / Л.Н. Карлик. – Москва : Наука, 1964. – 271с.
670367
  Гюго В. Клод Ге : [Рассказ] / Виктор Гюго ; Пер. с фр. Н.В. – Одесса : Изд. Молот ; Типо-литограф. и нотопеч. И.А. Копельмана, 1905. – 25 с.
670368
  Гюго В. Клод Ге / В. Гюго. – Москва, 1955. – 31с.
670369
  Альшванг А. Клод Дебюсси / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1935. – 96 с.
670370
  Мартынов И.И. Клод Дебюсси / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1964. – 280 с.
670371
  Кремлев Ю.А. Клод Дебюсси / Ю.А. Кремлев. – Москва : Музыка, 1965. – 792 с.
670372
  Шенневьер Д. Клод Дебюсси и его творчество / Д. Шенневьер. – Москва, 1914. – 61с.
670373
  Воронова М. Клод Дебюссии: молчание любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
670374
  Автономова Н.С. Клод Леви-Строс, антрополог и философ // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-24. – ISSN 0235-1188
670375
   Клод Меллан 1598-1688 : рисунки и гравюры из собрания Эрмитажа. Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1988. – 66 с.
670376
  Георгиевская Е.Б. Клод Моне / Е.Б. Георгиевская. – Москва : Советский художник, 1968. – 35 с.
670377
  Моне Клод Клод Моне : альбом / Моне Клод; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 28 с. – (Образ и цвет)
670378
  Богемская К.Г. Клод Моне / К.Г. Богемская. – Москва : Искусство, 1984. – 143 с.
670379
  Рейтерсверд Оскар Клод Моне. / Рейтерсверд Оскар. – М., 1965. – 160с.
670380
  Барская А.Г. Клод Моне: Картины из музеев Советского Союза : альбом / Авт. текста А.Г. Барская, Е.Б. Георгиевская ; Авт. вступ. ст. Н.Н. Калитина с. 5-28. – Ленинград : Аврора, Б.г., 1989. – 131 с. : ил., в основном цв. ил. – Библиогр.: с. 130-131 ; Библиогр. в примеч.: с. 28. – ISBN 5-7300-0436-2
670381
  Верн Ж. Клодиус Бомбарнак / Ж. Верн. – Ташкент, 1961. – 223с.
670382
  Голда Д.М. Клодницький Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 348. – ISBN 978-966-02-6814-2
670383
  Попов Г.Л. Клок сена. / Г.Л. Попов. – Минск, 1965. – 244с.
670384
   Клоков Михайло Васильович (1896-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200-201. – ISBN 978-966-439-754-1
670385
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 556 с.
670386
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 571 с.
670387
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Известия, 1961. – 605 с. – (Б-ка исторических романов народов СССР)
670388
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1964. – 572 с.
670389
  Панч П. Клокотала Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1987. – 532 с.
670390
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота : Дилогия из двух научно-фантастических романов-гипотез о некоторых загадках становления европейской цивилизации / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 445с.
670391
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота. / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 637 с.
670392
   Клон Несси вынырнул в Норвегии? : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 10 : Іл.
670393
  Голубенко А.В. Клональне мікророзмноження деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  З метою інтродукції шляхом підбору поживних середовищ досліджено вегетативне розмноження (мікроживцювання, мультиплікація, культура калусу) тринадцяти видів роду Gentiana L. Розроблено стратегію адаптації тирличів до нестерильних умов.
670394
  Голубенко А. Клональне мікророзмноження рослин Acorus calamus L. in vitro / А. Голубенко, В. Цап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про мікроклональне розмноження в асептичній культурі Acorus calamus L. Запропоновано ефективні модифікації модифікацію методик стерилізації первинного культиваційного матеріалу та ініціації утворення адвентивних бруньок, пагонів ...
670395
  Катаева Н.В. Клональное микроразмножение растений / Н.В. Катаева, Р.Г. Бутенко. – Москва, 1983. – 97с.
670396
  Ивашкевич Л.Г. Клональный анализ первичных и перевивных рабдомиосарком : Автореф... канд. биологич.наук: 03.104 / Ивашкевич Л.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1970. – 20л.
670397
  Сущанський В.І. Клони зв"язностей напівгруп часткових перетворень / В.І. Сущанський, О.Г. Ганюшкін, Н.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 47-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджується будова реляційних клонів. Встановлено, що клони зв"язностей є PR-клонами. Описані клони зв"язностей обмежень напівгруп на підмножини основної множини, знайдені необхідні і достатні умови тривіалізації клонів зв"язностей. За ...
670398
  Щелкунова С.Н. Клонирование генов / С.Н. Щелкунова. – Новосибирск, 1986. – 225с.
670399
  Окунев О.В. Клонирование генов лизинового оперона Bacillus Subtilis в клетках Escherichia Coli : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Окунев О. В.; Ин-т молекул. биол.и генет. – К., 1985. – 16л.
670400
   Клонирование ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1988. – 538 с. : ил. – ISBN 5-03-001159-5
670401
  Пестушко Валерий Клонирование: "За" и "Против" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
670402
  Романовский Г.Б. Клонирование: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 3. – С. 199-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
670403
  Ковелер Дидье Клонировать Христа? // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 141-226. – ISSN 1130-6545
670404
   Клоновані in vitro рослини роду deschampsia як джерело фенольних сполук з протипухлинними властивостями / О.О. Пороннік, Кузьменко, А.В. Воловик, Л.В. Швачко, О.В. Войцехівська, Г.Ю. Мирюта, Т.А. Рубан, І.Ю. Парнікоза, В.А. Кунах // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів / Нац. акад. наук України ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – С. 200-204. – ISSN 1810-7834


  Порівняльне дослідження біомаси клонованих in vitro рослин роду Deschampsia за вмістом фенольних сполук та екстрактів із цих клонів за протипухлинною активністю. Визначали вміст загальних фенолів (за галовою кислотою) та флавоноїдів (за рутином) у ...
670405
  Полякова Л.Н. Клоновый отбор у картофеля в послевсходовый период : Автореф... канд. с.-х.наук: 534 / Полякова Л.Н.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1968. – 36л.
670406
  Заєць В. Клонування та гетерологічна експресія фрагмента кднк гена протеїнкінази akt1 миші в escherichia coli / В. Заєць, О. Османова, І. Крупська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Протеїнкіназа Akt/PKB є серин/треонін-специфічною протеїнкіназою В, яка має в організмі тварин три ізоформи: Akt1, Akt2 і Akt3. Протеїнкіназа Akt/PKB є координаційним центром для багатьох сигнальних шляхів і відіграє ключову роль у регуляції багатьох ...
670407
  Максись М.А. Клонування: досягнення науки та моральні наслідки суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
670408
  Овчинникова Наталия Клоны любимой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 25-27 : фото
670409
  Лімниченко Василь Клонюсь : [поезії] / Лімниченко Василь; [соч.] Василя Лімниченка. – Львів : Друк. Ставропігійського ін-та під управ. О. Яськова. – (Бібліотека "Логос" : Книжки Василя Лімниченка : З війни (поєзії) ; Хуртовина (поєзії) ; [№] 6)
Кн. 3. – 1926. – 33 с.
670410
  Глущенко И.Е. Клооновая селекция картофеля / И.Е. Глущенко, Н.В. Савинская. – М., 1956. – 88с.
670411
  Бабенко Владимир Клоп среди своих : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 8-16 : Фото
670412
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия / В.В. Маяковский. – Ленинград, 1974. – 151с.
670413
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – Москва, 1954. – 76с.
670414
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – Москва, 1964. – 80с.
670415
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – Москва, 1965. – 80с.
670416
  Ванченко-Івашенко Клопіт цирульника Еміля Термана / Ванченко-Івашенко; Петро Ванченко [псевд.]. – [Київ] : Коопер. вид. Рух ; [Друга друк.], 1930. – 107 с.
670417
   Клопотав усією душею // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 61-65. – ISBN 966-505-054-0
670418
  Комарницька О.Б. Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 46-55
670419
  Єні О.В. Клопотання у кримінальному процесі України: законодавче регулювання : монографія / О.В. Єні ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2012. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-617-566-129-1
670420
  Недашківська О.А. Клопотання як процесуальна форма реалізації судовим експертом права на експертну ініціативу // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 168-177. – ISSN 0130-2655
670421
  Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-21.
670422
  Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : монографія / А.Ю. Строган. – Київ : Істина, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-8909-36-8
670423
  Маєрчик М. Клопоти з сороміцьким / розмову вела Устя Стефанчук // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 32-39


  Про що розповідає вилучене із системи знань.
670424
  Замікула М. Клопоти навколо іранського урану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 6


  "Іранська ядерна угода зазнала нового удару. Тегеран офіційно заявив, що розпочинає збагачення урану до рівня, який перевищує встановлені нею ліміти. Таке невиконання домовленостей розв"язує Сполученим Штатам руки для подальшого посилення антиіранської ...
670425
  Маковей О.С. Клопоти Савчихи / О.С. Маковей. – К., 1926. – 64с.
670426
  Маковей О.С. Клопоти Савчихи / О.С. Маковей. – Х.-Одесса, 1930. – 79с.
670427
  Дзюба-Погребняк Клопчич Міле // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-6814-2
670428
   Клосовський Олександр Вікентійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 92-93 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
670429
   Клосовський Олександр Вікентійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 97-99. – ISBN 978-966-439-961-3
670430
   Клосовський Олександр Вікентійович (1846-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201. – ISBN 978-966-439-754-1
670431
  Белей Л. Клосок на ватних ногах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Українська культура за мірками західного світу існує дивом....Наш маскульт ватний, а українська альтернатива слаборозвинена і неконкурентна."
670432
  Лазаренко Т.Д. Клоуз-тест як ефективна форма тестування на просунутому етапі навчання / Т.Д. Лазаренко, О.М. Захаренко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 67-67
670433
  Яковчук В. Клоун / Віталій Яковчук. – Рівне : [б. в.], 2021. – 27 с. : іл.
670434
  Бергман Я. Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1974. – 269с.
670435
  Жуков Борис Клоунада желторотых паффинов : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 110-117 : Іл.
670436
  Реми Т. Клоуны / Т. Реми. – М, 1965. – 392с.
670437
  Стахович А.А. Клочки воспоминаний / А.А. Стахович. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1904. – [2], 359 с.
670438
  Рубченко М. Клочки имперских знамен // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-66. – ISSN 1812-1896


  Російсько-японська війна стала для Російської імперії відправною точкою розвалу
670439
   Клочко Валентин петрович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 58


  Член спецради попередніх каденцій.
670440
   Клочко Віктор Петрович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 149-150 : фото
670441
  Вишневский Д.К. Клочок земли / Д.К. Вишневский. – Москва, 1965. – 351с.
670442
  Хиллиард Н. Клочок земли. / Н. Хиллиард. – Москва, 1964. – 142с.
670443
  Межелайтис Э. Клочок небес : стихи и поэма / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. Л.Милн. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 271 с.
670444
  Шевальє Г. Клошмерль : Роман / Г. Шевальє. – Київ : Дніпро, 1973. – 295с.
670445
  Шевалье Г. Клошмерль : Роман / Г. Шевалье. – Москва : Художественная литература, 1988. – 287с.
670446
  Борисенко И. Клуб-ударник / И. Борисенко. – М., 1931. – 40с.
670447
  Кочан І.Г. Клуб - дітям / І.Г. Кочан. – К, 1965. – 42с.
670448
   Клуб - організатор культурного дозвілля. – К., 1964. – 71с.
670449
   Клуб - строителям коммунизма.. – М., 1961. – 277с.
670450
  Сіменон Ж. Клуб "100 ключів" / Ж. Сіменон. – К, 1981. – 334с.
670451
  Кириченко Оксана Клуб "Vідпочинок і Подорожі" : VIP-клуб / Кириченко Оксана, Третяк Тетяна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-7 : Фото
670452
  Гресик Юлія Клуб "Vідпочинок і Подорожі" : Vip-Клуб / Гресик Юлія, Третяк Тетяна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9 : Фото
670453
  Бочко М.І. Клуб "Еколог" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 26-30
670454
  Юзефович Л.А. Клуб "Эсперо" / Л.А. Юзефович. – Москва, 1987. – 317с.
670455
  Юзефович Л.А. Клуб "Эсперо" / Л.А. Юзефович. – Москва, 1990. – 492с.
670456
   Клуб 12 стульев : [сб. – Москва : Искусство, 1982. – 239 с.
670457
   Клуб 12 стульев. Сборник. – М., 1973. – 302с.
670458
  Жарков В.В. Клуб 2000 / В.В. Жарков. – М., 1974. – 301с.
670459
  Скібчик С. Клуб аристократів чи любительські об"єднання ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7
670460
  Кокотюха А. Клуб Боягузів : [рік пригод] / Андрій Кокотюха. – Київ : Грані-Т, 2009. – 139, [5] с. – (Дивний детектив - 08). – ISBN 978-966-465-211-4
670461
  Жарков А.Д. Клуб в дни всенародных праздников / А.Д. Жарков. – Москва, 1983. – 80с.
670462
  Белая Л.Л. Клуб в жизни ребенка / Л.Л. Белая. – Москва : Знание, 1984. – 94 с. : ил. – Библиогр.: с. 92 / Нар. ун-т, Пед. фак. ; № 1
670463
  Коган Я.М. Клуб в новых условиях / Я.М. Коган. – М., 1941. – 102с.
670464
  Иванова М.И. Клуб во дворе / М.И. Иванова. – М, 1960. – 76с.
670465
   Клуб воинской чести (корабля). Справочно-методич. пособие. – М., 1961. – 344с.
670466
  Крюков Сергей Клуб джентельменов под Киевом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 68 : фото
670467
   Клуб директоров: опыт прогр.-целевого управления предприятиями. – М., 1989. – 254с.
670468
  Ерзунов В.И. Клуб для подростка / В.И. Ерзунов. – М., 1986. – 78с.
670469
  Усова Н.Т. Клуб донкихотов / Н.Т. Усова. – Тула, 1967. – 196с.
670470
  Костылева Н. Клуб Дюма // Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев, 2020. – № 4 (55). – С. 34-44


  Об Александре Дюма, его произведениях и почитателях его таланта.
670471
  Носов Д.С. Клуб завода "Красный пролетарий" / Д.С. Носов, М.И. Сальман. – М, 1955. – 112с.
670472
  Крепс В.М. Клуб знаменитых капитанов: фантаст. ист.. / В.М. Крепс. – М., 1977. – 301с.
670473
  Ныров Н.Н. Клуб и библиотека отличной работы. Из опыта работы клуба и библиотки колхоза "Дальний Восток". / Н.Н. Ныров. – Хабаровск, 1962. – 20с.
670474
  Львов Ю.Л. Клуб и завод / Ю.Л. Львов. – М., 1963. – 103с.
670475
  Разумный В.А. Клуб и культура общения / В.А. Разумный. – М, 1989. – 91с.
670476
   Клуб и нравственное воспитание трудящихся. – М., 1980. – 77с.
670477
   Клуб и оборонная работа. – Иркутск, 1968. – 48с.
670478
   Клуб и проблема свободного времени: сб. статей. – Кемерово, 1980. – 80с.
670479
   Клуб и пропаганда научного атеизма.. – Кишинев, 1967. – 43с.
670480
   Клуб и технический прогресс. – М., 1974. – 135с.
670481
  Разумный В.А. Клуб и эстетическое воспитание в семье / В.А. Разумный. – М, 1988. – 100с.
670482
  Пакальнис А. Клуб интеллигентов / А. Пакальнис; пер. с лит. С.Васильев. – Вильнюс : Vaga, 1971. – 319 с.
670483
  Орлов В.Н. Клуб интересных встреч / В.Н. Орлов. – Москва, 1964. – 68с.
670484
   Клуб і художня самодіяльність України : Рек. анот. бібліогр. покажч. – Київ, 1987. – 35с. – (Мистецтво - народу)
670485
  Яременко Н. Клуб інтелектуальних ігор : Шкільний світ. Бібліотека / Ніна Яременко. – Київ : Шкільний світ; Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-69-0; 966-356-006-1


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
670486
  Колісник К. Клуб інтелектуальних ігор у вищому навчальному закладі / К. Колісник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 6. – С. 26-32. – ISSN 1562-529Х
670487
  Найдюк О. Клуб композиторів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 34-39


  Українські композитори-авангардисти.
670488
  Шеффер М.Е. Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння = The guernsey literary and potato peel pie society : роман / Мері Енн Шеффер, Уррі Берровз ; [пер. з англ. Т. Скрипник]. – Харків : Vivat, 2019. – 270, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Shaffer M.A. The guernscy literary and potato peel pie society : a novel. New York: Dial Press Trade Paperback Edition, 2009. – (Серія "Світовий бестселер"). – ISBN 978-966-942-948-3
670489
   Клуб молодых изобретателей. – М., 1962. – 416с.
670490
  Чемякина С.Н. Клуб на открытом воздухе / С.Н. Чемякина. – Москва : Советская Россия, 1988. – 141 с.
670491
  Генассія Ж.-М. Клуб невиправних оптимістів = Le сlub вes incorrigibles optimistes : [роман] / Жан -Мішель Генассія ; [пер. з фр. А. Шведик]. – Харків : Vivat, 2017. – 638, [1] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид. : Le Club Des Incorrigibles Optimistes / Jean-Michel Guenassia. Paris, 2009. - Гонкурівська премія ліцеїстів. – ISBN 978-966-942-117-3
670492
  Качкалда В.И. Клуб новаторов / В.И. Качкалда. – М., 1968. – 127с.
670493
  Капась-Романюк Клуб полікультурного простору // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  Навесні 2019 року розпочав свою роботу проект "Language Exchange Club" кафедри мовної підготовки ННЦ "Інститут біології та медицини". Ідея створення розмовного клубу виникла в процесі викладання української мови іноземним студентам, які навчаються за ...
670494
  Ластовская Г.И. Клуб приглашает верующих / Г.И. Ластовская. – Одесса, 1988. – 140с.
670495
   Клуб приятелів української книжки = Ukrainian book club. – Вінніпег : Відавець Іван Тиктор
Кн. 18. – 1953


  1997. N 1/2
670496
  Суетенко В.П. Клуб работает днем. / В.П. Суетенко. – М., 1962. – 127с.
670497
  Стивенсон Р.Л. Клуб самоубийц / Р.Л. Стивенсон. – Барнаул, 1991. – 157с.
670498
   Клуб служебного сабоководства : Сб. – Москва, 1983. – 150 с.
670499
   Клуб служебного собаководства. – М., 1978. – 205с.
670500
  Шабалин В.А. Клуб текстильщиков. / В.А. Шабалин. – Иваново, 1952. – 84с.
670501
  Феличе А. Клуб тетушки Сидони / А. Феличе. – Москва, 1963. – 273с.
670502
   Клуб турботливих батьків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48 : фото
670503
   Клуб хаускиперов Украины // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 66-68 : фото
670504
  Левицкий Г.С. Клуб энтузиастов семилетки / Г.С. Левицкий, И.В. Чехов. – М, 1962. – 95с.
670505
  Кудряшова Л.Б. Клуб юных любителей изобразительного искусства в школе. (Работа по эстетическому воспитанию с учащимися 5-8 классов) / Л.Б. Кудряшова. – Петрозаводск, 1969. – 72 с.
670506
   Клуб юных мореходов. – Саратов, 1976. – 54с.
670507
  Шишкин Н.К. Клуб юных физиков : Кн.для учителя: Из опыта работы / Н.К. Шишкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 214с.
670508
  Анофриков П.И. Клуб, кино и фантазия / П.И. Анофриков. – Новосибирск : Книжное изд-во, 1990. – 101, [2] с. : ил.
670509
   Клуб: культура досуга: сборник. – М., 1987. – 184с.
670510
  Мишустин Е.Н. Клубеньковые бактерии и инокуляционный процесс. / Е.Н. Мишустин, В.К. Шильникова. – М., 1973. – 288с.
670511
  Шарова Э.К. Клубеньковые бактерии эспарцета и некоторые особенности их биологии. : Автореф... Канд.биолнаук: / Шарова Э.К.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 16л.
670512
  Богачева В.И. Клубеньковые догоносики как вредители корневой системы клевера в условиях Свердловской области) : Автореф... канд. биол.наук: / Богачева В. И.;, 1962. – 19л.
670513
  Красутская А.Г. Клубеньковые долгоносики в условиях Украины и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Красутская А.Г.; Одес. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1969. – 23л.
670514
  Родынюк И.С. Клубеньковые образования травянистых растений Сибири / И.С. Родынюк. – Новосибирск, 1977. – 176с.
670515
  Ситенков А.І. Клуби відмінної роботи / А.І. Ситенков. – Київ, 1966. – 47 с.
670516
   Клуби за інтересами : Зб. статей. – Київ, 1988. – 180 с.
670517
  Валько І. Клуби і бібліотеки Радянської України / І. Валько, І. Міневич. – Київ, 1960. – 223с.
670518
  Чепіль М.М. Клубна аматорська діяльність як фактор формування у підлітків потреби в читанні. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чепіль М.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
670519
   Клубна сцена : збірник п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 190, [2] с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності)
670520
   Клубная сцена.. – Москва, 1942. – 163с.
670521
   Клубная сцена.. – вып. 2. – Москва, 1947. – 96с.
670522
   Клубная сцена.. – вып. 1. – Москва, 1947. – 96с.
670523
   Клубная сцена.. – Уфа, 1948. – 166с.
670524
   Клубная сцена.. – М., 1948. – 135с.
670525
   Клубная сцена.. – вып. 1. – М., 1948. – 96с.
670526
   Клубная сцена.. – вып. 2. – М., 1948. – 96с.
670527
   Клубная сцена.. – М., 1948. – 96с.
670528
   Клубная сцена.. – сб. 4. – М., 1950. – 96с.
670529
   Клубная сцена.. – М., 1950. – 184с.
670530
   Клубная сцена.. – М., 1950. – 96с.
670531
  Віжічаніна Л. Клубні об"єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 39-42. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто історико-теоретичні аспекти клубних об"єднань при бібліотеках. Висвітлено досвід діяльності краєзнавчого та розмовного клубів, що діють при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара.
670532
   Клубное задание. – М., 1962. – 44с.
670533
  Вержанская О. Клубное обучение как один из инструментов коммуникативной активности студентов / О. Вержанская, Т. Лагута // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 26-28. – ISSN 1562-529Х
670534
  Ветвицкий Б.В. Клубные аэродромы / Б.В. Ветвицкий, П.А. Семенов. – Москва-Ленинград, 1936. – 184с.
670535
  Терский В.Н. Клубные занятия и игры в практике А.С. Макаренко / В.Н. Терский. – Москва, 1959. – 159 с.
670536
  Смирнова Е.И. Клубные объединения / Е.И. Смирнова. – Москва, 1977. – 158с.
670537
   Клубные учреждения Российской Федерации. – М., 1962. – 31с.
670538
  Рабинова Л.Я. Клубные формы юннатской работы / Л.Я. Рабинова. – Москва, 1963. – 151с.
670539
   Клубный календарь. июль, авг., сент. 1958. – вып. 3. – Москва, 1958. – 72с.
670540
   Клубный календарь. Ян.-июнь 1959. – вып. 1. – Москва, 1959. – 121с.
670541
  Щипанов А.С. Клубный художник / А.С. Щипанов. – Москва, 1964. – 121 с.
670542
   Клубоведение : [учеб. пособ. для фак. культ.-просвет. работы и сушателей фак. повышения квалификации] : в 4 вып. – Ленинград
Вып. 1 : Клубоведение как специальная отрасль знания. – 1970. – 135 с.
670543
   Клубоведение : [учеб. пособ. для фак. культ.-просвет. работы и сушателей фак. повышения квалификации] : в 4 вып. – Ленинград
Вып. 2 : Общая методика клубной работы. – 1970. – 144 с.
670544
   Клубоведение : [учеб. пособ. для культ.-просвет. фак. ин-тов культуры]. – Москва : Просвещение, 1972. – 318 с.
670545
   Клубоведение : Учеб. пособ. для ин-тов культуры, искусств и фак. культ.-просвет. работы пед. ин-тов. – Москва, 1980. – 397 с.
670546
   Клубознавство. – К., 1985. – 144с.
670547
  Дудин М.А. Клубок / М.А. Дудин. – Л., 1978. – 527с.
670548
  Мориак Ф. Клубок змей / Ф. Мориак. – Москва, 1957. – 180 с.
670549
  Чейз Д.Х. Клубок. / Д.Х. Чейз. – Кишинев, 1992. – 348с.
670550
  Киселев А.З. Клубом руководят активисты / А.З. Киселев. – М., 1959. – 47с.
670551
  Гранитов А.В. Клубы и дома культуры Москвы. Справочник. / А.В. Гранитов, В.Н. Суханов. – М., 1961. – 252с.
670552
   Клубы по интересам в библиотеке: методические рекомендации. – М., 1986. – 40с.
670553
   Клубы политической информации : Сборник. – Москва : Политиздат, 1972. – 80 с.
670554
   Клубы. Сборник. – М., 1968. – 88с.
670555
  Морариу Т. Клуж / Т. Морариу. – Бухарест, 1965. – 57с.
670556
   Клужский университет им. Бабеша-Бойаи, 1971. – 156с.
670557
  Немирович І.О. Клумба і тумба / І.О. Немирович. – Київ : Молодь, 1975. – 94 с.
670558
  Гаврилова Тетяна Клумба усебічного огляду видовженої форми // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 121 : фото
670559
  Гаврилова Тетяна Клумба усебічного огляду для приватного саду або скверу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 123 : фото
670560
  Гаврилова Тетяна Клумба усебічного огляду з кущем ексклюзивного сорту усередині // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 120 : фото
670561
  Угулава С.П. Клухорский район (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Угулава С.П.; Сухумский государственный педагогический институт им Л.П. Берия. – Сухуми, 1951. – 23 с.
670562
  Мальцева Н.Л. Клуэ. / Н.Л. Мальцева. – М., 1963. – 66с.
670563
  Лебедев В. Клыки Дракона. Современная бронетехника Китая // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 54-58
670564
   Клыков Вячеслав Михайлович. Выставка скульптуры. Москва. 1979. – М., 1979. – 23с.
670565
   Клычев Иззат Назарович. Выставка произведений. Москва. 1985. кат. выст.. – Москва, 1985. – 52с.
670566
  Рич М. Клэй из Виргинии : Роман / М. Рич; Пер.с англ. Р.Н.Волошина. – Москва : АСТ, 2000. – 416с. – (Интрига). – ISBN 5-237-05993-7
670567
  Рихтер В.А. Клюворылый окунь Sebastes matinus mentella Teavin района Ньюфаундленда : Автореф... канд. биол.наук: / Рихтер В. А.; Калинингр. техн. ин-т рыбн. пром. и хоз. – Калининград, 1965. – 20л.
670568
  Островский П.П. Клюет... : рисунки / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1981. – 32 с.
670569
   Клюква. – Вильнюс. – с.
670570
  Лифшиц В.А. Клюква в сахаре. / В.А. Лифшиц. – Москва, 1963. – 118с.
670571
  Коган Г.Я. Клюква и клюквенный экстракт / Г.Я. Коган. – Л., 1933. – 28с.
670572
  Афонин В.Е. Клюква ягода : [повести и рассказы] / Василий Афонин ; худож. Г. Пондопуло. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 336 с. : ил.
670573
  Алданов М.А. Ключ- Бегство - Пещера : трилогия / М. Алданов. – Москва : Дружба народов. – (Россия вне России)
Кн. 2 : Бегство. – 1991. – 351 с.
670574
  Алданов М.А. Ключ- Бегство - Пещера : трилогия / М. Алданов. – Москва : Дружба народов. – (Россия вне России)
Кн. 3 : Пещера. – 1991. – 463 с.
670575
   Ключ-город. – Смоленск, 1990. – 316с.
670576
  Аристов В. Ключ-город : романы / В. Аристов. – Нижний Новгород : Параллель, 1994. – 542 с.
670577
   Ключ-город. Проза. Поэзия. Литературная критика. – Смоленск, 1963. – 356с.
670578
  Савельев И.К. Ключ-земля / И.К. Савельев. – Москва, 1978. – 112с.
670579
  Пушик С.Г. Ключ-зілля : оповідання, повість / С.Г. Пушик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
670580
  Алесковский А. Ключ-поджига // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 880 (1). – C. 44-46. – ISSN 0320-331Х


  З історії речей: [ключ]
670581
  Астафьев А.Г. Ключ-трава / Астафьев А.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 143 с.
670582
  Шморгун Є.І. Ключ-трава / Є.І. Шморгун. – К., 1990. – 228с.
670583
  Алданов М.А. Ключ - Бегство - Пещера : трилогия / М. Алданов. – Москва : Дружба народов. – (Россия вне России)
Кн. 1 : Ключ. – 1991. – 319 с.
670584
  Вересов А.И. Ключ - город / А.И. Вересов. – Ленинград, 1974. – 399с.
670585
  Хелемский Я.А. Ключ / Я.А. Хелемский. – Минск, 1968. – 183с.
670586
  Мустафин К. Ключ : стихи / Габиден Мустафин ;. – Челябинск : Южно-уральское книжное изд-во, 1971. – 86 с.
670587
  Абдрахманова Т. Ключ : стихи / Турсынхан Абдрахманова ; пер. с каз. Т. Кузовлевой. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 152 с.
670588
  Собко В.М. Ключ : Роман / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1978. – 336с.
670589
  Лавлинский Л.И. Ключ / Л.И. Лавлинский. – М., 1978. – 111с.
670590
  Собко В.Н. Ключ : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Профиздат, 1981. – 317с. – (Б-ка рабочего романа)
670591
  Дудин М.А. Ключ / М.А. Дудин. – Л., 1983. – 144с.
670592
  Малкович І.А. Ключ / І.А. Малкович. – Київ : Молодь, 1988. – 88 с.
670593
  Алданов М.А. Ключ : рассказ / М.А. Алданов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 350 с.
670594
  Шкляр В. Ключ : Роман / В. Шкляр. – Львів : Кальварія, 2001. – 208с. – (Ключ). – ISBN 966-7092-95-Х
670595
  Шкляр В. Ключ : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 208с. – ISBN 966-6630-78-8
670596
  Ханко О. Ключ : Систематизація мислительних понять В.Данилейка / О.Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2006. – 200,[16]с. – ISBN 966-96592-4-8
670597
  Шкляр В. Ключ / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 253, [3] с. – На обкл.: Від автора бестселера "Залишенець". – (Український бестселер). – ISBN 978-966-14-3816-2
670598
  аль-Каши Ключ арифметики / аль-Каши. – Москва, 1956. – 568 с.
670599
  Чаговец В.Д. Ключ в дверях / В.Д. Чаговец. – Х., 1964. – 131с.
670600
  Гершензон М.О. Ключ веры / М.О. Гершензон. – Петербург : Эпоха, 1922. – 126 с.


  Надпись 1924 г.
670601
  Зінь Зоряна Ключ від комірки : соціально-психологічна новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 56-60. – ISSN 0130-321Х
670602
  Малко Р. Ключ від міст. У чому секрет довголіття мерів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 18-20. – ISSN 1996-1561
670603
  Федоренко Тетяна Ключ від світу звуків // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
670604
  Тимченко В.В. Ключ від чужого замка / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1988. – 158с.
670605
  Дикань Н.І. Ключ для визначення остракод родини Candoninae K a u f m a n n, 1900 з четвертинних остракод України : Key to the Ostracodes of the subfamily Candoninae K a u f m a n n, 1900 from the Quaternary sediments of Ukraine // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0367-4290
670606
  Дикань Н.І. Ключ для визначення родин і підродин прісноводних остракод підряду Cypridocopina Jones in Chapman, 1901 (Podocopida, crustacea) з четвертинних відкладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розроблено уніфіковану систему таксономічних ознак остракод підряду Cypridocopina для рангів "родина" (6 ознак) і "підродина" (10 ознак) родини Cyrididae із четвертинних відкладів України. Для кожної ознаки дано уніфіковану назву і визначено діапазон ...
670607
  Кискин П.Х. Ключ для определения основных сортов винограда СССР / П.Х. Кискин, . – Кишинев, 1961. – 238с.
670608
  Дыкань Н.И. Ключ для определения остракод подсемейства Limnocytherinae Sars из четвертичных отложений Украины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 52-59 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
670609
  Ласло-Куцюк Магдалина Ключ до белетристики / Ласло-Куцюк Магдалина. – Бухарест : Мустанг, 2000. – 291с. – ISBN 973-99400-6-4
670610
  Коваленко О. Ключ до відкриття світу, або практичне спрямування іншомовної освіти : (З доповіді на Всеукраїнському науково-практичному семінарі методистів іноземних мов (травень 2009р.))) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 6-12
670611
   Ключ до достатку матеріальних благ. – К., 1964. – 40с.
670612
   Ключ до емоційного перетворення : з досвіду роботи вчителя-методиста С. А. Вознічук (Луцьк) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25
670613
  Палій О.А. Ключ до історії України : друга сторона української прабатьківщини / Олександр Палій. – Київ : Дніпро, 2005. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-578-131-6
670614
  Ющенко В. Ключ до майбутнього // Без цензури, 2004


  Пробл. реформування системи освіти в Україні: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
670615
  Нестеренко В. Ключ до незвіданого. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича / В. Нестеренко, В. Федоряко // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 377-394. – ISBN 966-7821-24-2
670616
   Ключ до світу. – К., 1989. – 294с.
670617
  Бусол О. Ключ до успіху України - мінімізація корупції (досвід Сінгапуру) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
670618
  Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди : [ монографія ] / Григорій Верба ; МОНУ, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди", Центр сковородинознавства університету. – Тернополь : Астон, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-308-202-8
670619
  Ефетов М.С. Ключ дружбы / М.С. Ефетов. – М, 1958. – 222с.
670620
  Рагимов С. Ключ жизни : повести, рассказы, воспоминания / С. Рагимов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 591 с.
670621
  Бажов П.П. Ключ земли : Урал. сазы : для сред. возраст / П.П. Бажов. – Свердловск : Военгиз, 1947. – 64 с. – (Библиотека журнала "Советский воин")
670622
  Бажов П.П. Ключ земли : Урал. сазы : для сред. возраста / П.П. Бажов ; вступ. ст. А. Кондратовича. – Москва : Детская литература, 1987. – 157 с.
670623
  Соловьев С.М. Ключ или алфавитный указатель к истории России с древнейших времен С.М. Соловьева / Сост. И.И. Шилов. – Москва : Издание К. Солдатенкова, 1986. – VIII, 634 с.
670624
  Федоров Ю.И. Ключ к "Цитадели" / Ю.И. Федоров. – М., 1976. – 94с.
670625
  Максяшев П.Ф. Ключ к духовным богатствам / П.Ф. Максяшев. – М., 1967. – 32с.
670626
  Успенский П.Д. Ключ к загадкам мира. / П.Д. Успенский. – СПб., 1992. – 242с.
670627
   Ключ к заданиям № 1-3 по лексике для студентов III курса заочных отделений институтов иностранных языков. – М., 1970. – 32с.
670628
  Мудрак Тамара Ключ к замкам Беларуси // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 98-103 : фото
670629
  Карамзин Н.М. Ключ к истории Государства Российского : в 2 ч. / [соч.] Н.М. Карамзина. – Москва : В тип. С. Скливановского
Ч. 1 : [Указатель личных имен] / предисл. Павел. Строев. – 1836. – VIII, 398 с.


  Т.1,4,7,9 и 12 были напечатаны в типографии А. Смирдина, все остальные - в типографии А. Плюшара. Иллюстрации и таблицы на отдельных вклейках: иллюстрация "Карта России IX века с окрестными странами" (т.1), 9 родословных таблиц (т.12). Цельнокожаный ...
670630
  Карамзин Н.М. Ключ к истории Государства Российского : в 2 ч. / [соч.] Н.М. Карамзина. – Москва : В тип. С. Скливановского
Ч. 2 : [Указатель географический; Указатель предметов; Родословные росписи князей владетельных]. – 1836. – [4], 300 с., 15 л. табл.


  Т.1,4,7,9 и 12 были напечатаны в типографии А. Смирдина, все остальные - в типографии А. Плюшара. Иллюстрации и таблицы на отдельных вклейках: иллюстрация "Карта России IX века с окрестными странами" (т.1), 9 родословных таблиц (т.12). Цельнокожаный ...
670631
  Смирнов-Несвицкий Ключ к образу / Смирнов-Несвицкий. – Л., 1970. – 103 с.
670632
  Маевский П.Ф. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – VIII, 128 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
670633
  Маевский П.Ф. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – VIII, 128 с. : ил. – Конволют. - Пер. с 3 кн. П. Маевского


  Содержание конволюта: 1. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский; 2. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский; 3. ...
670634
  Маевский П.Ф. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский. – 2-е изд., испр. и доп. Под ред. Б.А. Федченко. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1908. – 146 с. : ил. – На обл. назв.: Древесные растения


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947)
670635
  Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород / Ф. Немец. – Москва : Недра, 1982. – 174с.
670636
  Коссович С. Ключ к параграфам упражнений и хрестоматий полного практического учебника французского языка. Словари: русско-французский и французско-русский. Ч.2 // Полный практический учебник французского языка в двух частях / С. Коссович. – 4-е исправ. изд. – Санкт-Петербург : В.И. Губинского. – Ч.1. – с. 1 - 180, 49. – (Метод Оллендорфа)
670637
  Вяченадзе К.Ф. Ключ к победе / К.Ф. Вяченадзе. – Москва, 1962. – 40с.
670638
  Смит Ф. Ключ к разрешению польского вопроса, или почему Польша не могла и не может существовать самостоятельное государство / [соч.] Фр. Смита ; Предисл.: д-р М. Поссельт // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – VIII, 9-82 с. – Список трудов автора (с. IV-V)
670639
   Ключ к России - Смоленск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 78-79 : Фото
670640
  Рабинович О.Б. Ключ к русским упражнениям грамматики английского языка П.Н. Нурока / сост. О.Б. Рабинович. – Киев ; Харьков : Южно-русск. книгоизд. Ф.А. Иогансона, 1899. – 51 с.


  Нурок, Павел Мартынович (1827-1888)
670641
  Марго Д. Ключ к русским упражнениям учебника франц. яз. Пособие для самообучающихся франц. яз. / Д. Марго. – 3-е изд., испр. – СПб. – 46с.
670642
  Князева М.Л. Ключ к самосозиданию / М.Л. Князева. – М., 1990. – 253с.
670643
  Иосибуми Куроно Ключ к самоучителю японского языка / сост. : Иосибуми Куроно, Панаев В.П. – С.-Пб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – II, 52с.
670644
  Алиев Х.М. Ключ к себе : этюды о саморегуляции / Хасай Алиев ; [предисл. Л. Загальского]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 223 с. : ил.
670645
  Красавцев А.С. Ключ к сердцам / А.С. Красавцев. – Йошкар-Ола, 1970. – 84с.
670646
  Карбовская В.А. Ключ к сердцу / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 48с.
670647
  Забелина Янина Ключ к Сибири : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 86-89 : Фото
670648
  Кэй М. Ключ к спортивным танцам на льду / М. Кэй. – М., 1935. – 136с.
670649
  Триз Д. Ключ к тайне / Д. Триз. – М., 1960. – 446с.
670650
  Блаватская Е.К. Ключ к теософии / Е.К. Блаватская. – Москва, 1996. – 406с.
670651
  Румянцев П.М. Ключ к трудным людям. / П.М. Румянцев. – М,, 1966. – 119с.
670652
  Прокофьев В.Ф. Ключ к успеху – поддержка населения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию роли молодежи в обеспечении правопорядка в советский период. В этой связи рассматриваются полномочия органов внутренних дел, порядок деятельности молодежных организаций в сфере обеспечения правопорядка, а также роль партии ...
670653
   Ключ к успеху. – Х., 1967. – 152с.
670654
  Асатрян М.В. Ключ к экономическим и социально-политическим ошибкам марксизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – с.25-34. – ISSN 0042-8744
670655
  Печников Б.А. Ключ камергера: ист. повесть / Б.А. Печников. – Новосибирск, 1991. – 332с.
670656
  Климычев Б.Н. Ключ любви / Б.Н. Климычев. – М., 1985. – 78с.
670657
  Тищенко Володимир Григорович Ключ на старт! Пуск! Зоряні розвідники - майбут. капітанам зорельотів: Енцикл. композиція : Для серед. та ст. шк. віку / Тищенко Володимир Григорович. – Київ : Веселка, 1986. – 204с.
670658
  Закревская М.В. Ключ на шнурке / М.В. Закревская. – Рига, 1973. – 141с.
670659
  Галкин И. Ключ объективного анализа / И. Галкин, В. Дроздов. – Москва, 1970. – 40с.
670660
  Арсенин Н.Д. Ключ от Берлина / Арсенин Н.Д. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 80 с.
670661
  Моисеев О.А. Ключ от берлинской квартиры / О.А. Моисеев. – М., 1965. – 96с.
670662
  Аронофф К. Ключ от бизнеса / К. Аронофф, Д. Вард // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2011. – № 12. – С. 26-32


  Как планировать подгтовку преемника в семейной компании.
670663
  Журавлева З.Е. Ключ от вселенной / З.Е. Журавлева. – Москва, 1967. – 480с.
670664
  Жуховицкий Л.А. Ключ от города / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Профиздат, 1980. – 352с.
670665
  Почепцов Г.Г. Ключ от города колдунов / Г.Г. Почепцов. – К, 1983. – 160с.
670666
  Силлитоу А. Ключ от двери / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 128с.
670667
  Урусов В.С. Ключ от лабиринта / В.С. Урусов. – М., 1982. – 113с.
670668
   Ключ от морга : сборник зарубежных детективов. – Москва : Молодая гвардия ; Крим-пресс ; Асмадей ; Грэгори, 1992. – 381, [3] с. – Содерж.: Труп, который перебрался наверх / Ф. Грубер. Великолепная западня / Д. Энефер. Ключ от морга / Р. Мартин. – (Зарубежный детектив / [подг. : К. Андронкин, Н. Демидов ; ред. Л. Моргун]). – ISBN 5-235-02033-2
670669
  Васильчиков С.А. Ключ от прежней квартиры / С.А. Васильчиков. – Тула, 1991. – 271с.
670670
  Таган А. Ключ от рая : роман, повести / Атаджан Таган ;. – Москва : Известия, 1989. – 522 с.
670671
  Загребельный П.А. Ключ от сейфа : Рассказы / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Правда, 1987. – 61с. – (Библиотека "Огонек", ISSN 0132-2095 ; №2)
670672
  Сеф Р.С. Ключ от сказки / Р.С. Сеф. – М., 1984. – 239с.
670673
  Карасев Е. Ключ под порогом : Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
670674
  Галятовский Иоанникий Ключ разумения с[вя]щенником законным и свецким належачый / От недостойн[ог]о иеромонах[а] Иоаникия Галятовского, ректора и игумена монастыра Братскаго Киевского типом в ст. вел. чуд. Лавре Киево-Печерской року от воплощ. Хва 1659, мсца ген[варя] 3 дня свету поданый. – [Київ] : [Друкарня Києво-Печерської Лаври], 1659. – [2], 243 л. – Видання виконане староукраїнською літературною мовою. Рік видання вказано кириличними цифрами
670675
  Галятовський І. Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – Київ : Наукова думка, 1985. – 444 с.
670676
  Мовчан П.М. Ключ розуміння / П.М. Мовчан. – К, 1990. – 355с.
670677
   Ключ сердца. – Фрунзе, 1965. – 192с.
670678
   Ключ счастья : сказки народов Сибири : [сборник] / [худож. Лев Серков]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975. – 159 с. : ил. – Миниатюрное издание
670679
  Очеретин В.К. Ключ Упорова. Первое дерзание : Повесть и роман / В.К. Очеретин. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд., 1976. – 447с.
670680
  Карлин А.С. Ключ Эльдорадо / А.С. Карлин. – Москва, 1987. – 518с.
670681
  Алданов Марк Ключ. Бегство : Романы / Алданов Марк; Худ.П.С.Сацкий. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 576с. – ISBN 5-15-000891-5; 966-03-0201-0
670682
  Маканин В.С. Ключарев и Алимушкин. / В.С. Маканин. – М, 1979. – 286с.
670683
  Шимеев Смар Ключевая вода : стихи, баллады, поэмы / Шимеев Смар. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 147 с.
670684
  Косоротов В.Н. Ключевая вода : рассказы / В.Н. Косоротов. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1967. – 152 с.
670685
  Антонов В.В. Ключевая задача / В.В. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 63 с. – (XXV съезд КПСС и вопросы партийной работы)
670686
  Астапов К. Ключевая задача российской экономики: в условиях финансового кризиса формировать новые возможности развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 79-92. – ISSN 0207-3676
670687
  Золотарева А. Ключевая речь : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 86-89. – ISSN 0130-7673
670688
  Приворотский Ян Ключевая фигура // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 36-44,48-49 : фото
670689
  Боранбаева Зубарзат Ключевая фигура в образовании : Между миром книг и читателем // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 28. – ISSN 1727-4893
670690
  Бакуров Евгений Ключевая формула успешных продаж или, как превратить продажи в ресторанном бизнесе в систему? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 78-80 : фото
670691
  Чайка В.О. Ключеві засади онтології управління у вченні Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 7-19
670692
  Савченко О. Ключеві компетентності - інноваційний результат шкільної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 4-8. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто розвиток компетентнісного підходу в освіті, висвітлено роль ключових компетентностей як нового результату освідченості учнів та проілюстровано їх сутність на прикладі оволодіння школярами умінням учитися
670693
  Кандренков А.А. Ключевое звено партийного руководства / А.А. Кандренков. – М, 1976. – 191с.
670694
   Ключевые аспекты "плана Маршалла" для Украины впромышленной сфере / Л.В. Дейнеко, Н.Н. Якубовский, И.А. Шовкун, М.Ю. Завгородняя, Н.Г. Гахович // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 70-77. – ISSN 0131-7741


  Проанализировано нынешнее состояние промышленности Украины, и обоснована необходимость ее возрождения с привлечением международной помощи на основе нового "плана Маршалла". Определено, что технологическая поддержка совместного выполнения инновационных ...
670695
  Белоусова Т.П. Ключевые аспекты биоэтики как междисциплинарной области исследований // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 90-91
670696
  Холбоева С.А. Ключевые ботанические территории степей Бурятии: критерии выделения и анализ разнообразия / С.А. Холбоева, Б.Б. Намзалов, Т.Г. Басхаева // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 39-46. – ISSN 1684-8438


  "Согласно существующему определению, ключевые ботанические территории (КБТ; Important Plant Areas, IPA) – это природные или полуприродные участки, характеризующиеся высоким ботаническим разнообразием и/или поддерживающие уникальные сообщества редких, ...
670697
  Заемский Владимир Федорович Ключевые вопросы реформы ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – Бібліогр.: с. 3, 5-7. – ISSN 0131-2227
670698
  Заемский В. Ключевые вопросы реформы ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
670699
   Ключевые инициативы ИФЛА // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0869-608Х


  ИФЛА, междунарожная профессиональная организация (о ней)
670700
  Миронова О.А. Ключевые компетенции европейского образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 144-150.


  В условиях интеграции системы образования России в европейское образовательное пространство происходит разработка единых подходов к принципам функционирования образовательных систем. Целью образования на современном этапе является формирование ...
670701
  Миронова О.А. Ключевые компетенции европейского образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 59-66. – ISSN 2073-8536


  В условиях интеграции системы образования России в европейское образовательное пространство происходит разработка единых подходов к принципам функционирования образовательных систем. Целью образования на современном этапе является формирование ...
670702
  Миронова О.А. Ключевые компетенции личности как образовательный результат российской системы образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 186-193. – ISSN 2073-8536


  Целью образования на современном этапе является формирование конкурентоспособной личности, компетентной в различных областях, т. е. речь идет о формировании ключевых компетенций человека. Именно эта цель определяет направление развития современной ...
670703
  Постолова И.В. Ключевые концепты романа Генриха Белля "Ангел молчал" // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 414-419. – ISBN 978-966-8847-84-4
670704
  Горб А. Ключевые моменты в реализации Building Information Modeling / А. Горб, М. Буряченко, Д. Ерёменко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 47-52 : фото, рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
670705
  Назаренко С.А. Ключевые направления исследований харьковчан в области информационных технологий // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2018. – № 1/2 (66/67). – С. 36-47. – ISSN 1811-2404
670706
  Лысенко Е. Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 45-53. – ISSN 1992-7886
670707
  Горбатов Д.С. Ключевые основания типологии слухов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.101-110. – ISSN 0042-8841
670708
  Радченко Е.П. Ключевые особенности управления персоналом в современном гостиничном бизнесе // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 201-209. – ISSN 1993-5560
670709
  Уолш К. Ключевые показатели менеджмента : Как анализировать, сравнить и контролировать данные, опредиляющие стоимость компании / К. Уолш; Гос. ун-тет управления. Нац. фонд подготовки кадров. – Москва : Дело, 2000. – 360с. – ISBN 5-215-00802-7
670710
  Уолш К. Ключевые показатели менеджмента : Как анализировать, сравнить и контролировать данные, опредиляющие стоимость компании / К. Уолш; Гос. ун-тет управления. Нац. фонд подготовки кадров. – Москва : Дело, 2001. – 360с. – ISBN 5-215-00802-7
670711
  Моц А.Н. Ключевые понятия в определении стресса // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 256-259. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
670712
  Николаева Д.А. Ключевые понятия социально-возрастного статуса женщин в традиционной культуре бурят // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 82-89. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 3). – ISSN 2074-1227
670713
  Лунина И.А. Ключевые проблемы налоговой политики Украины в 1998-2001 годах // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-44. – ISSN 1605-7988
670714
  Марцинковский И. Ключевые проблемы образования в контексте интеллектуального потенциала будущего:сравнительно -педагогический аспект // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.41-45. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
670715
  Баталова И.К. Ключевые проблемы сложного синтаксического целого в английском языке : учеб. пособие к спецкурсу / И.К. Баталова ; Свердлов. гос. пед. ин-т. – Свердловск : Свердлов. ГПИ, 1987. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 61-63
670716
  Павленко Ю. Ключевые проблемы социального развития древнейшего населения Украины (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.81-98
670717
   Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород / Е. Шеремет, М. Соссон, О. Гинтов, К. Мюллер, Т. Егорова, А. Муровская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 35-56 : рис. – Библиогр.: с. 48-56. – ISSN 0203-3100
670718
  Белов В.А. Ключевые слова в структуре записи электронного каталога / В.А. Белов, Л.В. Никанова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 77-80. – ISSN 1815-3186


  Анализируются подходы к составлению набора ключевых слов в электронных каталогах и предлагаются правила выделения ключевых слов в тексте.
670719
  Голованевский А.Л. Ключевые слова политического дискурса в структуре современных оппозиционных идеологических построений // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 32-38
670720
  Дроздова Татьяна Юрьевна Ключевые слова текста и их просодические признаки : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.19 / Дроздова Татьяна Юрьевна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 17л.
670721
  Прокопенко А.А. Ключевые стратегии и тактики в президентском дискурсе Барака Обамы // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 116-122. – ISSN 2077-804X
670722
  Шишкина В. Ключевые факторы успеха // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 2 (86). – С. 32-35. – ISSN 1608-4071
670723
  Белиньски В. Ключевые факторы успеха страхового рынка Польши и возможности использования польского опыта в Украине // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 6. – С. 23-28. – ISSN 1728-6220
670724
  Андреев В. Ключевые факторы успешности российских инновационных проектов в реальном секторе экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 41-61. – ISSN 0042-8736


  В статье обсуждается понятие «успешность» применительно к инновационной деятельности и ее результативности. Определено количество инновационных проектов, способных последовательно преодолевать стадии инновационного процесса для достижения ожидаемого ...
670725
  Травкина Н.М. Ключевые фигуры экономической команды Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 37-54. – ISSN 0321-2068
670726
  Грубиян М.М. Ключи : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1962. – 116 с.
670727
  Гордеев Ф.К. Ключи / Ф.К. Гордеев. – Л, 1963. – 116с.
670728
  Шмелев О.М. Ключи / О.М. Шмелев. – Москва
1. – 1989. – 46с.
670729
  Шмелев О.М. Ключи / О.М. Шмелев. – Москва
2. – 1989. – 46с.
670730
  Солнцев Р. Ключи : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 5. – С.116-127. – ISSN 0130-7673
670731
  Виноградов Ю.А. Ключи залива / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1964. – 166с.
670732
  Лесных А.С. Ключи к английскому замку / А.С. Лесных. – М., 1990. – 205с.
670733
  Боксер Б.Я. Ключи к воротам / Б.Я. Боксер. – Ташкент, 1966. – 211с.
670734
  Ламин В.А. Ключи к двум океанам / В.А. Ламин. – Хабаровск, 1981. – 255с.
670735
   Ключи к декабрю. – Москва, 1990. – 475с.
670736
  Потапова Р.К. Ключи к деловому успеху / Р.К. Потапова. – Москва : Радио и связь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-256-01157-X
670737
  Гузь О. Ключи к закодировнному тексту романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Альтернативный взгляд на произведение // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-50
670738
  Шицкова А.П. Ключи к здоровью / А.П. Шицкова. – Москва, 1984. – 17с.
670739
  Кузнецов И.В. Ключи к земле / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1970. – 152с.
670740
  Руа К. Ключи к Китаю. / К. Руа. – М, 1954. – 424с.
670741
  Маркелова Л.П. Ключи к планетам / Л.П. Маркелова. – Москва : Знание, 1976. – 125с.
670742
  Панцулая В.В. Ключи к рудным богатствам / В.В. Панцулая, А.Е. Меньчуков. – Москва : Недра, 1975. – 159с.
670743
  Кемеров В.Е. Ключи к современности - в сдвигах методологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
670744
  Дроздов Н.Н. Ключи к тайнам природы : О некоторых актуальных проблемах биологии и рационального природопользования / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : Знание, 1988. – 157с.
670745
  Греков Ю.Ф. Ключи к тысяче дверей: рассказы об интересном / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1986. – 168с.
670746
  Иванова А.П. Ключи к упражнениям из учебника английского языка Н.А.Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьяновой (уроки 15-30 основного курса) / А.П. Иванова, Т.А. Шубина. – М, 1964. – 94с.
670747
  Рецкер Я.И. Ключи к учебному пособию по переводу с английского языка на русский. / Я.И. Рецкер. – М., 1972. – 40с.
670748
  Примак А.В. Ключи к чистому воздуху / А.В. Примак, А.Н. Щербань. – Киев : Наукова думка, 1986. – 125с.
670749
  Агесс Пьер Ключи к экологии / П. Агесс. – Ленинград : Гедрометеоиздат, 1982. – 97 с., ил.
670750
   Ключи к эфиру : в двух книгах. – Москва : Аспект Пресс. – (Мастер-класс радиостанции "Маяк"). – ISBN 978-5-7567-0494-5(кн.1)
Кн.1 : Радиожурналист и политика. – 2007. – 206 с.
670751
   Ключи к эфиру : в двух книгах / Л.Д. Азарх, Е.Ю. Борисова, Л.И. Дубовцева, А.Е. Ермилов, С.И. Ермолаев; Азарх Л.Д. [ и др. ] ; под ред. Г.А. Шевелева. – Москва : Аспект Пресс. – (Серия "Мастер-класс радиостанция "Маяк"). – ISBN 978-5-7567-0495-2(кн.2)
Кн. 2 : Основы мастерства: опыт, практические советы. – 2007. – 270 с.
670752
  Щербуха Н.И. Ключи на память. / Н.И. Щербуха. – Симферополь, 1984. – 223с.
670753
  Сонкин М.Е. Ключи от бронированных комнат / М.Е. Сонкин. – 2-е изд., допол. – Москва : Политиздат, 1970. – 348 с.
670754
  Созинов А.А. Ключи от будущего / А.А. Созинов, В.Б. Шешнев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 96с.
670755
  Васильев З.Д. Ключи от города / З.Д. Васильев. – Псков, 1959. – 227с.
670756
  Черный-Диденко Ключи от дворца / Черный-Диденко. – Москва, 1973. – 352с.
670757
  Черный-Диденко Ключи от дворца. / Черный-Диденко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 371с.
670758
  Черный-Диденко Ключи от дворца. / Черный-Диденко. – М, 1985. – 496с.
670759
  Бадигин К.С. Ключи от заколдованного замка : роман-хроника для ст. возраста / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1980. – 366 с.
670760
  Бадигин К. Ключи от заколдованного замка : роман-хроника / Константин Бадигин. – Саранск : Кворум, 1993. – 368 с.
670761
  Николаева О. Ключи от мира / О. Николаева. – М, 1990. – 220с.
670762
  Мороз С. Ключи от моря - в небе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 16-23


  Когда 1 апреля 1918 г. британский Военный кабинет преобразовал Королевский летный корпус в самостоятельные и напрямую подчиненные генштабу Военно-воздушные силы, одним росчерком пера он буквально обокрал Адмиралтейство, лишив его большинства эскадрилий ...
670763
  Перепелица Вита Владимировна Ключи от мудрости : легко ли быть универсальным специалистом // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 12-13. – ISSN 1727-4893


  Одни при слове "библиотекарь" снисходительно улыбнутся, другие подчеркнут, что работа по этой специальности сейчас крайне непрестижна, но никто не может отрицать того, что библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он - собиратель, хранитель и ...
670764
  Перепелица Вита Владимировна Ключи от мудрости : легко ли быть универсальным специалистом // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 12-13. – ISSN 1727-4893


  Одни при слове "библиотекарь" снисходительно улыбнутся, другие подчеркнут, что работа по этой специальности сейчас крайне непрестижна, но никто не может отрицать того, что библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он - собиратель, хранитель и ...
670765
   Ключи от счастья женского. – Москва, 1986. – 251с.
670766
  Весочин И. Ключи от Царства Вечного Счастья или Тайна Звезды Давида / Игорь Весочин. – Киев, 2007. – 254с.
670767
  Рыбаченок И.С. Ключи от Черного моря ( на рубеже XIX и XX веков ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36-51. – ISSN 0130-3864
670768
  Малов Ф. Ключи плодородия. О колхозной хате-лаборатории. / Ф. Малов. – М., 1935. – 96с.
670769
  Дремова Т.И. Ключи Семигорья / Т.И. Дремова. – М., 1968. – 224с.
670770
   Ключи.. – М., 1963. – 160с.
670771
  Климашевская И.В. Ключики и ключ. / И.В. Климашевская. – М, 1976. – 158с.
670772
  Грабовський В.Б. Ключі : поезії / В.Б. Грабовський. – Київ : Молодь, 1965. – 60 с.
670773
  Кадомський С.В. Ключі абсолютних джерел образно-мовних асоціацій, як відображення ментальності звукообразного спілкування первісної людини / С.В. Кадомський, О.С. Легкобит // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 131-137
670774
  Сіллітоу А. Ключі від дверей / А. Сіллітоу. – К., 1965. – 387с.
670775
  Суховершко Г.В. Ключі від майбутнього. / Г.В. Суховершко. – Дніпропетровськ, 1990. – 100с.
670776
  Беранже П.Ж. Ключі від раю / П"ер Жан Беранже ; пер. з франц. М. Терещенка. – Київ : ДЛВ, 1957. – 48 с.
670777
   Ключі для повернення Криму // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 1


  Карту України вишивали всією країною, передаючи з рук у руки від Галичини до Слобожанщини. Коли справа дійшла до Криму, відобразити його довірили студентам спеціальності «кримськотатарська мова і література та переклад» Інституту філології нашого ...
670778
  Лялько В.І. Ключі до голубих сейфів / В.І. Лялько. – Київ, 1967. – 104с.
670779
  Першин Е.Г. Ключі до заповітного / Е.Г. Першин, М.Б. Славинський. – К, 1987. – 133с.
670780
  Руа К. Ключі до Китаю / К. Руа. – Київ, 1956. – 432с.
670781
  Цілик І. Ключі до порталу в інші виміри / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 30-31


  Ірина Цілик про червоні лінії в житті й творчості та "миті левітації".
670782
  Шубалий М.І. Ключі до рентабельності. / М.І. Шубалий. – Львів, 1972. – 39с.
670783
  Татаренко В. Ключі до сердець і душ людських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 6


  Збірка віршів особливої форми - ронделів з ключами "Недільне двокнижжжя" Миколи Боровка.
670784
  Моруга В.В. Ключі до тиші : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1972. – 56 с.
670785
  Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури / Ю.І. Палеха; Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 211с. – ISBN 966-7508-51-Х
670786
  Корнієнко О.З. Ключі до щастя / О.З. Корнієнко. – К, 1961. – 128с.
670787
  Тищенко К.М. Ключі з Астурії від минулого України : топонімічні дослідження / Костянтин Тищенко ; [післямова Володимира Пащенко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – 527, [1] с. : іл., табл. – Покажч. тем: с. 521-527. – Бібліогр. наприкінці частин, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7235-48-3


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському на добру згадку. З повагою. Підпис. 14 травня 2015 р.
670788
  Маланій О. Ключі любові, або вічне жіноче "ждання" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 89-92. – ISSN 0236-1477


  Здійснено поетикальний аналіз віршів волинської авторки Галини Яструбецької "Memorioglifica" (Різьблення по пам"яті)" (Луцьк, 2009), занурених у глибини пам"яті, прапам"яті та підсвідомості
670789
  Березовський І.П. Ключі ми долі куємо... / І.П. Березовський. – К, 1987. – 47с.
670790
  Пепа В.І. Ключі од вирію : Художньо-історичні нариси / В.І. Пепа. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 399с.
670791
  Савчук М. Ключівські приказки, прислів"я та инше (крім сороміцького) : вітання, віршики, лічилки, побажання, приказки, прислів"я, усталені словосполучення, які записав у с. Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франків. обл. впродовж 1975-2020 рр. і впорядкував Микола Савчук / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2020. – 88, [4] с. – На обкл. назва: Ключівські приказки, прислів"я та инше. – ISBN 966-550-175-5
670792
   Ключко Зоя Федорівна (1933-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201. – ISBN 978-966-439-754-1
670793
  Надольний І.Ф. Ключников Валентин Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 365. – ISBN 978-966-02-6814-2
670794
  Файчук О.В. Ключова проблема фінансової підтримки інноваційних проектів - недосконалість вітчизняного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
670795
  Дорош О.С. Ключова роль землеустрою у плануванні розвитку системи землекористувань у межах територіальних громад / О.С. Дорош, В.А. Фоменко, Д.М. Мельник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 22-32 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
670796
  Литвинко А.С. Ключова роль історії науки для формування світогляду фахівця та підвищення яості вищої технічної освіти / А.С. Литвинко, Л.П. Пономаренко // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-85. – ISSN 0374-3896
670797
  Шурпенкова Р.К. Ключова роль фахівців у раціональній організації управлінського та фінансового обліку / Р.К. Шурпенкова, І.І. Демко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 185-189. – ISSN 1562-0905
670798
  Гусак А.П. Ключова роль ювенального суду як однієї з ланок ювенальної юстиції // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 217-219. – ISBN 978-617-7096-97-8
670799
  Дубровик-Рохова Ключове питання. Без відповіді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 89). – С. 4


  Два роки президентства Петра Порошенка: замість підсумків.
670800
  Юськів Б.М. Ключове політичне протиріччя міжнародної міграції: економічна вигода vs Порушення національно-культурної цілісності (на прикладі країн ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 65-70
670801
  Баньков О. Ключовий аргумент у діалозі Києва та Бухареста / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 191). – С. 3


  Посол України в Румунії О.Баньков: "Представники національних меншин мають оцінити переваги двомовної освіти для майбутнього своїх дітей".
670802
  Харківська Ю. Ключовий підхід / бесіду вів Олександр Більдін // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Юлія Харківська: «Окрім базових професійних навичок, HR директор юридичної компанії повинен досить добре розбиратися в юриспруденції та потребах компанії»".
670803
  Виноградов Г.М. Ключові алгоритми створення середньовічними інтелектуалами символічно-лінгвістичної моделі феодалізму // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 3-11. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
670804
  Семенов А.Г. Ключові аспекти антикризового управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 236-244. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
670805
  Танцюра В.Л. Ключові аспекти боротьби з бідністю та підвищення життєвого рівня населення Східного регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.92-96
670806
  Мосіюк О.О. Ключові аспекти вивчення front-end технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 224-227. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
670807
  Нагірна М.Я. Ключові аспекти використання соціальних мереж для бізнес-моделі B2B / М.Я. Нагірна, О.І. Дорош // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 80-85. – ISSN 2306-6806
670808
  Шевченко С. Ключові аспекти дослідження психофізіологічної адаптації першокурсників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 109-112. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено науковий аналіз та експериментальне дослідження ключових аспектів психофізіологічної адаптації першокурсників. Визначено рівні адаптивних і комунікативних здібностей, нервово-психічної стійкості та моральної нормативності, показники ...
670809
  Кучинська І.О. Ключові аспекти духовно-педагогічної діяльності Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 258-263. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Аналіз життєдіяльності видатного українського педагога, богослова - І. Огієнка. "... І. Огієнко вчився на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. Вагомий вплив на формування науково-професійного світогляду студента ...
670810
  Карп В.С. Ключові аспекти застосування класичної теорії у торгівлі міжнародними туристичними послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 239-245
670811
  Князєва І. Ключові аспекти і тенденції антимонопольного регулювання на сучасному етапі // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 16-20
670812
  Масюк Ю.В. Ключові аспекти інвестиційного забезпечення аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
670813
  Погромська Г.С. Ключові аспекти методології проектування сучасних баз даних // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 73-78. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті висвітлені базові теоретичні питання, що постають під час викладання курсу "Методологія проектування сучасних баз даних". Виконано порівняльний аналіз у підходах до проектування реляційних та об"єктно-орієнтованих БД та продемонстрована ...
670814
  Скрипчук Г.В. Ключові аспекти основних положень законодавчих актів щодо реформування української культури на час становлення державної незалежності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 29-40. – ISSN 2224-9281
670815
  Дрозач М. Ключові аспекти оцінювання результатів неформального навчання за робітничими професіями / М. Дрозач, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 8-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
670816
  Воробець С. Ключові аспекти побудови бізнес-моделі підприємства / С. Воробець, В. Кічор, М. Клімковський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 100-107. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
670817
   Ключові аспекти прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП "Харківводоканал") / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Я.М. Хайло, О.С. Бездітко, Є.О. Бородіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
670818
  Лазарєва О.В. Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 4 (96) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 25-35. – ISSN 2313-092X
670819
  Штангрет А.М. Ключові аспекти розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 61-65.
670820
  Мурадханян М. Ключові аспекти технологізації соціально-психологічної роботи у діяльності соціального працівника з використанням соціального кіно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Статтю присвячено висвітленню можливостей використання соціального кіно як інструменту соціальної роботи. Виділено основні клієнтські групи, проблеми яких висвітлені у соціальному кіно. Виокремлено цільову аудиторію для соціально-психологічної роботи з ...
670821
  Мельник О. Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 42-50. – ISSN 2411-5215
670822
  Наколонко І.М. Ключові аспекти формування культури здорового способу життя населення України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 216-224. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено фундаментальні зрушення у сфері здоров’я й тілесності людини в сучасній культурі, які не є чужорідними для України та характерними лише розвиненим країнам. Наявна соціокультурна сфера українського суспільства мало сумісна як із сучасним ...
670823
  Радіонов Ю.Д. Ключові бюджетні порушення та напрями їх мінімізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 2306-6806
670824
  Шелудько Е.І. Ключові виклики та загрози техногенно-екологічній безпеці України / Е.І. Шелудько, М.Ю. Завгородня // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 123-137. – ISSN 1681-116Х


  На основі аналізу доробку науковців і спеціальних досліджень вивчено ключові небезпечні техногенні й екологічні загрози, виокремлено нові виклики національній безпеці України, які пов’язані з розвитком промисловості. Аналіз останніх досліджень і ...
670825
  Гуменюк Т. Ключові виміри кризових процесів в ЄС: сучасні аспекти // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 22-28. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
670826
  Кононенко В. Ключові висловлення як текстотвірні знаки художнього дискурсу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 38-50. – ISSN 1682-3540
670827
  Качалай В.В. Ключові відмінності між поняттями "калькулювання" та "калькуляція" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 434-436. – ISBN 978-617-7069-02-6
670828
  Мостяєв О. Ключові геополітичні образи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 136-142. – ISBN 978-966-439-147-1
670829
  Отенко І.П. Ключові елементи стратегічного потенціалу підприємства / І.П. Отенко, О.С. Даневич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 302-307. – ISSN 2222-4459
670830
  Іващенко Алла Ключові епізоди уроків за технологією "Нова освіта" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-20
670831
  Мурусідзе Л. Ключові етапи реформи адміністративного процесуального права Грузії // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 192-199. – ISBN 978-966-8909-91-7
670832
  Насмінчук Г. Ключові етапи становлення і розвитку кафедри історії української літератури та компаративістики Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Г. Насмінчук, О. Рарицький // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 158-163
670833
  Касіян Л.С. Ключові етапи формування індивідуального стилю Мелетія Кічури // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 211-220. – (Слово). – ISSN 2304-7402
670834
  Сумець О.М. Ключові завдання розроблення концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 22-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
670835
   Ключові завдання, цілі, пріоритети // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 7/8)


  Плани МОН у сфері вищої освіти, науки та інновацій.
670836
  Негреша Д.М. Ключові засади модернізації адміністративно-правового забезпечення діяльності апарату Верховної Ради України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 70-74
670837
  Міщенко Д.А. Ключові засади розвитку агропромислового комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 183-187. – Бібліогр.: на 4 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
670838
  Швець І. Ключові засади розвитку персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграційних процесів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 39-43. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
670839
  Семенюк Г. Ключові зміни у філології від Григорія Семенюка // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – С. 1


  15 років Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, перед тим - десятки років існування філологічного факультету і факультету іноземної філології. Директор Інституту філології професор Григорій Семенюк - свідок цілої історії. Він ділиться своїми ...
670840
  Шаповал В. Ключові ідеї конституціоналізму й державно-правовий розвиток України в період національно-визвольних змагань 1917-1921 років // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 31-49. – ISSN 2411-345X
670841
  Циба В. Ключові ідеї системної соціальної психології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 171-178
670842
  Армаш Н.О. Ключові ідеї щодо формування статусу державного політичного діяча // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 17-20
670843
  Яцимірська М. Ключові імпресиви-2020 в публіцистичних текстах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 165-175. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
670844
  Король О.М. Ключові індикативні складові системи моніторингу вартості корпорацій : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-141. – Бібліогр.:3 назви
670845
  Фляжнікова Я.В. Ключові компетентності адвоката. Феноменологічний підхід // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 322-323. – ISBN 978-617-7096-97-8
670846
   Ключові компетентності для освіти впродовж усього життя. З рекомендацій Європейського парламенту та Європейської Ради // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (88). – С. 4-10.
670847
  Блашкова О. Ключові компетентності майбутніх вчителів природничих спеціальностей та їх вплив на формування світоглядних орієнтирів сучасної студентської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 184-189. – ISSN 2308-4634
670848
  Кучинська І. Ключові компетентності науково-педагогічного працівника сучасного вишу: пріоритетні цінності й орієнтири // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 9-13
670849
  Чугай О. Ключові компетентності педагогів для дорослих у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 126-132
670850
  Бакуліна Н. Ключові компетентності у дискурсі європейського виміру в освіті // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 92-94. – ISBN 978-966-644-365-9
670851
  Дуброва С. Ключові компетентності як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 101-105. – ISBN 978-617-7009-20-6
670852
  Соловей Л.В. Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 32-34. – ISSN 2221-6316


  Представлені погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо визначення поняття "ключові компетентності особистості", характеристку компетентнісного підходу у вищій освіті, теоретичні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у ...
670853
  Временко Л.В. Ключові компетенції як основа конкурентоспроможності страхової компанії / Л.В. Временко, Д.В. Кондратенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 401-408. – ISSN 2222-4459
670854
  Кримська Л.О. Ключові компетенції як основа стратегічної гнучкості підприємства / Л.О. Кримська, О.В. Бєляєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
670855
  Шелестова А. Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ / Анна Шелестова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 51-57. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ.
670856
  Кобзева О. Ключові концепти гендерної теорії та гендерні відносини як соціально-філософська проблема // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 331-341. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті визначені термінологічні й понятійні контексти у гендерній інтерпретації, доведена необхідність усвідомлення сутності гендерних відносин, концептуального розуміння гендерних понять і термінів. Акцентовано увагу на дослідженнях гендерних ...
670857
  Настенко С.В. Ключові концепти іспанської поезії ХІІ - ХХ століть : когнітивна динаміка // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 283-288


  Статтю присвячено дослідженню ключових концептів іспанської поезії ХІІ - ХХ століть. Аналізується розгортання концептів в образно-символічному просторі поетичних текстів крізь призму концептів-референтів у межах мегаконцепту ІСПАНІЯ. Статья посвящена ...
670858
  Нічаєнко І.І. Ключові концепти іспанської та української лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 479-484


  Розвідка грунтується на дослідженні базових концептів іспанської та української лінгвокультур РОДИНА, КРАСА, ЧЕСТЬ. Для проведення аналізу обрані прозові художні твори в оригіналі та перекладі. Висвітлюються основні складнощі перекладу за рахунок ...
670859
  Пилипенко Р.Є. Ключові концепти меморіального дискурсу ФРН // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 244-250
670860
  Лавриченко Н. Ключові концепти мюнхенської моделі обдарованості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 132-143. – ISSN 2312-5993
670861
  Мазепова О.В. Ключові концепти поетичної картини світу Сохраба Сепехрі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 254-259


  Дослідження поетичної творчості іранського поета Сохраба Сепехрі – одного з найяскравіших представників провідного напряму іранської поезії ХХ століття „ше’ре ноу” („нова поезія”), який на сьогодні визначає обличчя всієї сучасної іранської поезії, – ...
670862
  Сивак Ю.В. Ключові концепти французького політичного слогана // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 315-319.
670863
  Длугопольська Т.І. Ключові концепції соціальної безпеки: міжнародна практика та Україна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
670864
  Сулейманова О.Ю. Ключові критерії визнання економічної сутності ТНК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 37-40
670865
  Драбовська В.А. Ключові лінгвокультурні концепти США як предмет словникового опису // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 29-34. – Бібліогр.: С. 33-34; 18 назв
670866
  Петрик О. Ключові методи дослідження іншомовних слів у ментальному лексиконі людини // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 261-267. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена проблемам дослідження основ побудови та організації одно- та багатомовного ментального лексикону. Розглянуто роль поповнення словникового запасу при вивченні іноземної мови, а також використання з цією метою мнемотехнік. Як один з ...
670867
  Петров В.О. Ключові мікроорганізми як потенційні ранні маркери неінфекційних захворювань людини, пов"язаних із харчуванням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Петров Віктор Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
670868
  Теренко О.О. Ключові моделі та методи вивчення англійської мови в системі освіти дорослих у США // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 164-169. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
670869
  Чешир Л. Ключові моменти в мистецтві = Key moments in art / Лі Чешир ; з англ. пер. Ірина Павленко. – Київ : Bookchef, 2020. – 171, [5] с. : іл., репрод. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Lee Cheshire. Key moments in art. - Вих. дані ориг.: London: Thames & Hudson, 2018. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-993-551-9
670870
  Крикун К. Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 90-97. – ISSN 2409-8892


  Розкрито сутність тайм-менеджменту, та досліджено етапи його розвитку. Встановлено, за якими принципами може бути визначена стратегія управління часом в організації. Визначено ефективну систему комунікацій як спосіб прискорення часу ефективного ...
670871
  Бубенко П. Ключові моменти формування регіональних інноваційних систем в Україні / П. Бубенко, В. Гусєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 33-39. – ISSN 0131-775Х
670872
  Захарченко Н.В. Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
670873
  Боднарчук О. Ключові навички в Національному курикулумі Австралії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 59-61. – ISBN 978-966-644-324-6
670874
   Ключові напрями вдосконадення системи ЗНО в Україні // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 2-3
670875
   Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції / І. Сахарук, С. Батиченко, О. Дерій, А. Крижевський, А. Магомедова, О. Погорєлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 26-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міграційну політику та визначено тенденції її реалізації в Україні на сучасному етапі. Визначено основні етапи формування міграційної політики. Встановлено, що ефективність міграційної політики визначається рівнем урахування чинників ...
670876
  Шегда О. Ключові напрями співробітництва Швеції з Європейським Союзом в 1995-2011 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні аспекти участі Швеції в Європейському Союзі, роль Стокгольма в європейському інтеграційному процесі та вплив ЄС на трансформацію шведського зовнішньополітичного курсу. The article deals with the main aspects of Swedish ...
670877
  Землянкін А.І. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 63-69. – ISSN 1562-0905
670878
  Косілова О.І. Ключові новації судової реформи в Україні / О.І. Косілова, Ю.А. Висоцька // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
670879
  Братель О.М. Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 29-34. – ISBN 978-966-581-958-5
670880
  Лазарєва О.В. Ключові орієнтири ведення земельного бізнесу в країнах ЄС: перспективи для України / О.В. Лазарєва, А.Ю. Мась, К.Ю. Борисевич // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 33-37. – ISSN 2306-6806
670881
  Уварова Г. Ключові орієнтири розвитку географічної освіти в Україні // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 212-214. – ISBN 978-617-7069-36-1
670882
  Богородецька О.І. Ключові особливості нормативно-правової бази функціонуванн побратимських зв"язків міст України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 107-113. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
670883
  Єрошин А. Ключові особливості сучасних стратегічних комунікацій НАТО / Андрій Єрошин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-45. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (336)). – ISSN 1729-360Х
670884
  Бірюков Є.І. Ключові особливості функціонування підприємств електроенергетики та їх класифікаційні ознаки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 114-118. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
670885
  Межжерін С.В. Ключові питання еволюції і систематики в листуванні корифеїв вітчизняної біології (Лист академіка С. М. Гершензона до професора О. О. Любищева) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 81-87. – ISSN 1027-3239
670886
  Мєлєкєсцев К. Ключові питання історії України в контексті нових маніпулятивних технологій у мережі інтернет // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 41-45. – ISBN 978-617-7196-23-4
670887
  Бутук О. Ключові питання монетарного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 27-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
670888
  Засєкіна Т. Ключові питання оновлення змісту навчання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про веб-конференцію, що проводили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України для вчителів з циклу предметів математичного, природничого та технологічного спрямування.
670889
  Кормин Б.А. Ключові питання правового регулювання інтернет в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 373-379. – ISSN 1563-3349
670890
  Ніколаєнко В.І. Ключові питання режисерської діяльності у сучасному театральному мистецтві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 270-277. – ISSN 2225-7586
670891
  Бездітний В. Ключові питання сучасного конкурентного права // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Обговорення форуму України з питань конкуренції".
670892
  Бахмайер Л. Ключові питання та виклики суддівської освіти в Україні: європейські стандарти // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 86-90
670893
  Бікла О. Ключові питання у відносинах між Марокко та Європейським Союзом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 181-187. – ISSN 1728-9572
670894
  Примаченко І.О. Ключові питання Фолклендської війни 1982 року за документами Фундації Маргарет Тетчер // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 135-139. – ISSN 2076-1554
670895
  Андрусів У.Б. Ключові питання цивільно-правової охорони інформаційного контенту організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 224-230. – ISSN 2219-5521
670896
  Коритник Л.П. Ключові підходи до запровадження нового механізму фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 84-93 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
670897
  Чеберяко О.В. Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / О.В. Чеберяко, М.А. Кривовяз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 128-133. – ISSN 2222-4459


  Сучасний етап розвитку економіки України є надзвичайно складним для проведення підприємницької діяльності, що об’єктивно визначає потребу суб’єктів господарювання в створенні ефективної системи управління з метою прогнозування їх майбутнього розвитку, ...
670898
  Мельник С. Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 94-106
670899
  Плескач М.В. Ключові показники кібернетичної безпеки людини в Україні та їх оцінка // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 33-36. – ISBN 978-966-916-903-7
670900
  Кашинцева О.Ю. Ключові положення української патентної реформи в сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 46-50. – ISSN 2308-0361
670901
  Башук А.І. Ключові поняття новинної комунікації у контексті медіарилейшнз // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 61-65


  Обгрунтовується доцільність дослідження медіарилейшнз як самостійного напряму зв"язків з громадськістю, розглядаються ключові поняття повинної комунікації з точки зору взаємодії ПР-фахівців із ЗМК. An expediency of study of media relations as an ...
670902
  Сбруєва А.А. Ключові поняття теми та чинники розвитку інноваційного менеджменту вищої школи у глобальному контексті // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 175-178. – ISBN 978-966-698-309-4
670903
  Крамаренко А.О. Ключові принципи підвищення продуктивності для різних типів команд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 17-20. – ISSN 2306-6814
670904
  Зеленін Ю.М. Ключові принципи та характер трансформації освіти дорослих // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 156-161. – ISSN 1729-7036


  "У статті обгрунтовано актуальність проблеми освіти дорослих у сучасних соціально-економічних умовах".
670905
  Гоман Ю. Ключові проблеми "Великого західного походу" монголів у історіографії // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 102
670906
  Рошило В.І. Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 153-163. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
670907
  Костюченко Я.О. Ключові проблеми гармонізації системи технічного регулювання України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 147-149
670908
  Пилипчук В.М. Ключові проблеми економічного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
670909
  Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
670910
  Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 65-73. – Бібліогр.: с. 65-69, 71-72. – ISSN 0131-775Х


  Охарактеризовано критерії і методику виділення сільських депресивних територій. На прикладі адміністративних районів п"яти північних областей України проілюстровано можливі підходи до укладання переліку депресивних територій і визначення кількісних меж ...
670911
  Борисенко П.А. Ключові проблеми інноваційного розвитку України на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 49-52. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
670912
  Яворська І.Ю. Ключові проблеми категоризації тексту контракту на основі інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 283-288. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
670913
  Лемберт Том Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем / Лемберт Том; Пер. з англ.Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 303с. – (усе про менеджмент). – ISBN 966-520-011-9; 966-00-0694-2
670914
  Шведова А. Ключові проблеми світової економіки як виклики для G7 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 82-86
670915
  Данканич А.А. Ключові проблеми та принципи сталого розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації в Україні / А.А. Данканич, О.О. Королович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 56-64. – ISSN 2306-6792
670916
  Сорока Ю. Ключові проблеми українознавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 232


  Я.С. Калакура - проректор з навчальної роботи КДУ ім. Т. Г. Шевченка, 1989–2002 рр. — професор кафедри загальної історії, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, з 2003 р. — професор цієї кафедри.
670917
  Закрепа А.В. Ключові проблеми формування та ефективного використання економічного капіталу банку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 168-173. – ISSN 2306-546X
670918
  Павлова О.С. Ключові протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових клітин за різної забезпеченості організму вітаміном B1 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Павлова Олександра Сергіївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
670919
  Тимейчук А.М. Ключові професійні компетентності магістрів з туризмознавства // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 304-308. – ISSN 2413-1571


  У статті проаналізовано зміст освітньо-професійної програми та освітньо- кваліфікаційної характеристики магістрів з туризмознавства, описано можливі посади працевлаштування випускників, окреслено коло їх професійних обов’язків, визначено функції, які ...
670920
  Астахова К. Ключові ризики сучасної освіти: пошуки адекватних відповідей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 19-27. – ISSN 2078-1016
670921
  Романова В.О. Ключові рішення саміту "Великої двадцятки" в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 83-84
670922
  Грица Ю.Ю. Ключові світоглядні аспекти сучасної філософської теорії історичного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 108-120
670923
  Пласкальний В. Ключові складники універсальної методики аналізу міри антропізації ландшафтних агрегацій в межах території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-74. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто європейські і вітчизняні концепції визначення ступеня антропогенної трансформації ландшафтів. Висвітлено концептуальні засади та основний зміст якісно нової методики аналізу ступеня антропізації ландшафтних комплексів. Проаналізовано основні ...
670924
  Скотникова Т. Ключові слова і ключові моменти змісту у спеціалізованій пресі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 103-110. – Бібліогр.: Літ.: С. 110; 4 п.
670925
  Новиченко І.І. Ключові слова й опорні таблиці як засіб мінімізації навчального матеріалу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 61-64. – ISBN 966-8188-08-X
670926
  Новиченко І.І. Ключові слова й опорні таблиці як засіб мінімізації навчального матеріалу у процесі вивчення української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 61- 64. – Бібліогр.: Літ.: С. 64; 5 поз.;. – ISBN 966-8188-07-1
670927
  Бук С. Ключові слова мови польських письменників // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 100-113. – ISSN 0203-9494
670928
  Яременко Л.Н. Ключові слова поетичного концепту "рідний край" у поезії В.І. Дзюби // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 90-97. – ISSN 2077-804X
670929
  Різник Л. Ключові слова Романа Лубківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 30-31
670930
  Ільницький М. Ключові слова Романа Лубківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 13


  Так названо книжку поезій, яка стала останньою, виданою за життя поета, і замкнула коло обрію його музи.
670931
  Ільницький М. Ключові слова Романа Лубківського // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 188-194. – ISSN 08-68-4790-1


  До 80-річчя від дня народження українського письменника, перекладача, державного і громадського діяча, дипломата, лауреата Шевченківської премії Романа Лубківського.
670932
  Ковальський П. Ключові слова та класи еквівалентності в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень / П. Ковальський, Я. Банасяк // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 14-26. – ISSN 1682-3540


  "Обговорено окремі етапи побудови класів еквівалентності у межах багатомовного масиву ключових слів у системі бібліографії світового славістичного мовознавства iSybislaw. Окреслено найважливіші теоретичні та практичні проблеми формування таких класів, ...
670933
  Олексюк О.Н. Ключові слова як семантичні центри рекламних повідомлень у сугестивному дискурсі // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 108-113
670934
  Теміров Б. Ключові стереотипи сприйняття постаті Степана Бандери // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 305-317. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
670935
  Пилипенко Р.Є. Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 129-135. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті визначено еволюційні тенденції розвитку китайських ієрогліфів, схарактеризовано трирівневий інтерпретаційний характер ієрогліфів, виявлено зв’язок ієрогліфа з потоком мислення з огляду на співвідношення слова і думки, сформульовано гіпотези ...
670936
  Куштим В.В. Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 117-122. – Бібліогр.: с. 117-118


  Показано важливість узагальнення тенденцій інноваційного розвитку економіки. Досліджено інноваційний розвиток реального сектору вітчизняної економіки, щільність галузевого розподілу обсягів реалізації інноваційної продукції. Обгрунтовано необхідність ...
670937
  Звіргзде К.І. Ключові тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності Франції у глобальному конкурентному середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 56-62. – ISSN 2222-4459
670938
  Пастернак О.І. Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 212-220. – ISSN 1562-0905
670939
  Бєлєнький О.Ю. Ключові тенденції розвитку науково-технологічного співробітництва в ЄС // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 205-211


  Розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано ме-ханізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, завдання тапріоритетні напрями. Значну ...
670940
  Мельник С.М. Ключові тенденції розвитку телевізійної тревел-журналістики одеського регіону // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 257-264. – ISBN 978-966-927-534-9
670941
  Златопольська А.С. Ключові тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 122-127
670942
  Бондарева О. Ключові тенденції розвитку української драматургії останньої третини ХХ - початку ХХІ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 10-17
670943
  Шульга О.А. Ключові тенденції та імперативи розвитку аграрного сектору світової економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 39-47. – ISSN 2306-546X
670944
  Булкін І.О. Ключові тенденції фінансування інноваційної діяльності в промисловості України / І.О. Булкін, В.А. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 47-56


  Проведено порівняльний аналіз профілів інноваційної активності за напрямами інноваційної діяльності в Україні з рядом інших країн.
670945
  Некрасова О.Д. Ключові території басейну річки Тетерів перспективні для включення до Смарагдової мережі України за результатами інвентаризації хребетних тварин (земноводних, плазунів та ссавців) / О.Д. Некрасова, А.В. Мішта, О.С. Оскирко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 112-117. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
670946
  Кліментова О.В. Ключові топоніми-концепти в українській, французькій та англійській мовах : дис. ... канд. (д-ра філос.) філол. наук : 10.02.15 / Кліментова Олеся Василівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 241 арк. – Додатки: арк. 226-241. – Бібліогр.: арк. 200-225
670947
  Кліментова О.В. Ключові топоніми-концепти в українській, французькій та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Кліментова Олеся Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
670948
  Іщук С.О. Ключові тренди розвитку промислового сектору регіонів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 78-90 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
670949
  Садовенко С. Ключові умови розвитку психолого-педагогічноії компетентності викладача спеціальних дисциплін технічного коледжу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-53. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічних коледжів як визначальний фактор підготовки висококваліфікованого випускника, визначені протиріччя, що існують у системі сучасної ...
670950
  Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дерлоу Дес; Пер. з англ.; Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242с. – (усе про менеджмент). – ISBN 966-520-009-7; 966-00-0678-0
670951
  Чобаль Л.Ю. Ключові фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємств сільського зеленого туризму / Л.Ю. Чобаль, К.Ю. Сімех // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 54-58
670952
  Меджибовська Н. Ключові фактори нарощування конкурентних переваг компаній : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
670953
  Сацик В.И. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 75-90. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто визначальні детермінанти становлення конкурентоспроможних університетів у глобальному освітньо-науковому просторі. Проаналізовано міжнародний досвід і національні стратегії підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. ...
670954
  Фанг-Пеі Ніє Ключові фактори успіху інноваційного менеджменту в індустрії кейтерингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 400-408 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
670955
  Фу Джин Ванг Ключові фактори успіху оптимального проведення та управління багаточисельним груповим харчуванням (на прикладі центральної їдальні Foxconn Technology Group : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 358-368 : Табл.,. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1993-6788
670956
  Едвардес У. Ключові фінансові інструменти = Key financial instruments : орієнтування та інновації у світі деривативів / Уоррен Едвардес ; пер. з англ. Р.А. Семків. – Київ : Всеувито ; Наукова думка, 2003. – 255, [1] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Предм.-імен. покажч.: с. 252-255. – Бібліогр.: с. 248-250. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-520-018-6, 966-00-0140-1
670957
  Уолш Кяран Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / Уолш Кяран; Пер. з англ. Л.Л.Лазебний. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 367с. – (усе про менеджмент). – ISBN 966-520-010--0; 966-00-0673-Х
670958
  Найчук-Хрущ Ключові характеристики венчурного фінансування на етапах життєвого циклу венчурного підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373-378. – ISSN 0321-0499
670959
  Сурай А.С. Ключові характеристики компонентів (підсистем) ділового середовища регіону // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 67-76. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
670960
  Сизоненко О.В. Ключові характеристики нематеріальних активів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 144-156. – ISBN 966-79-75-57-7
670961
  Цирфа Ю.А. Ключові чинники конструювання зовнішньополітичної ідентичної ідентичності держави // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 23-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
670962
  Панченко Ж.О. Ключові чинники та ключові невизначеності євроінтеграційного виборц України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 254-263.
670963
  Галятовський Іоанікій Ключъ Разумєнія // Іоанікій Галятовський і його "Ключ разумєнія" / Біда Константин. – Рим =Romae : Укр. катол. унів. =Univ. cathol. Ucrain., 1975. – с.1-524. – (Праці Греко-катол. богословської академії =Opera Greco-Cathol. acad. theolog. ; Т.37-39 ; Ч.1 : Пам"ятки української літератури і мови 17-ого ст.)
670964
  Ляшко С.І. Клюшин Дмитро Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 365. – ISBN 978-966-02-6814-2
670965
   Клюшин Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201. – ISBN 978-966-439-754-1
670966
   Клюшников Михайло Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 93. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
670967
   Клюшников Михайло Миколайович (1905-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 202. – ISBN 978-966-439-754-1
670968
  Макаренко Д.Є. Клюшников Михайло Миколайович (до 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
670969
  Танич М.И. Кляксы / М.И. Танич. – Сталинград, 1960. – 72с.
670970
  Воробьев Е.З. Кляксы на мраморе / Е.З. Воробьев. – Москва, 1965. – 200 с.
670971
   Клянемся тебе, Краснодон! : сборник писем и отзывов о деятельности "Молодой гвардии" / [сост.: И.И.Григоренко и др.]. – Донецк : Донбас, 1984. – 134 с. – Миниатюрное издание
670972
  Усенко П.М. Клянись / П.М. Усенко, 1942. – 24 с.
670973
  Баренбойм Е.Л. Клянусь Аполлоном : рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1972. – 408 с. : ил., портр.
670974
  Джексон Ф. Клянусь говорить правду : роман / Фелікс Джексон ; [пер. з анл. Г. Касьяненко]. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 362 с.
670975
  Черкашин Г.А. Клянусь Землей и Солнцем / Г.А. Черкашин. – Л, 1978. – 272с.
670976
  Черкашин Г.А. Клянусь Землей и Солнцем / Г.А. Черкашин. – Минск, 1986. – 357с.
670977
  Черкашин Г.А. Клянусь Землей и Солнцем / Г.А. Черкашин. – Л, 1988. – 350с.
670978
  Аникина Наталия Клянусь моей треуголкой! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 22-25 : фото
670979
  Иванова Т.И. Клянусь на знамени веселом / Т.И. Иванова. – М, 1990. – 61с.
670980
  Тургенєв І.С. Кляра Міліч / Іван Тургенєв ; Переклала Н.Р. [Н. Ромаскевич]. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1906. – 100, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за ред. В. Гнатюк ; Ч. 131/132)
670981
  Вольвач Б. Кляса : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 47-109.
670982
  Медзінський В. Клясове коріння релігії / В. Медзінський. – Х : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 40 с.
670983
  Гордеев Семен Клятва : [стихи] / Семен Гордеев. – Киев : Держ. літературне видавництво ; [Тип. им. М. В. Фрунзе, Харьков], 1938. – 132 с.
670984
  Бажан М.П. Клятва / М. П. Бажан. – Москва, 1942. – 32 с.
670985
  Гладков Ф. Клятва / Ф. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1944. – 210 с.
670986
  Яшин А.Я. Клятва / А.Я. Яшин. – Челябинск, 1945. – 174с.
670987
  Фиш Г.С. Клятва / Г.С. Фиш. – Сортавала, 1950. – 580с.
670988
  Фиш Г.С. Клятва / Г.С. Фиш. – М, 1957. – 390с.
670989
  Луконин М.К. Клятва / М.К. Луконин. – Москва, 1962. – 142с.
670990
  Хинт А. Клятва : роман / Ааду Хинт. – М : Известия, 1970. – 480 с.
670991
  Іванченко Р.П. Клятва : роман-хроніка / Р.П. Іванченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 392 с.
670992
  Аврущенко В.И. Клятва : стихи / В.И. Аврущенко ; предисл. П. Железнова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 88 с. : портр.
670993
   Клятва. – К., 1975. – 111с.
670994
  Ахтанов Т. Клятва : драм. поэма / Ахтанов Т. ; пер. с каз. Н. Гребнева. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 95 с.
670995
  Дузенов М. Клятва : роман / М. Дузенов; пер. с казах. Л.Кривощекова. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 352 с.
670996
  аль-Хамиси Абд Клятва / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1979. – 31с.
670997
  Іванченко Р.П. Клятва / Р.П. Іванченко. – Київ, 1985
670998
  Скляров Ю.Л. Клятва верности. / Ю.Л. Скляров. – Орджоникидзе, 1972. – 108с.
670999
  Баренбойм Е.Л. Клятва Гиппократа : повесть и рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 343 с.
671000
  Козлов А.М. Клятва Гиппократа и борьба врачей за мир против ядерной войны / А.М. Козлов. – М., 1985. – 78с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,