Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
670001
   "Квадрат" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 8-24.


  Художник Казимир Малевич
670002
  Каганов М.И. "Квазичастица". Что это такое? : (фононы и электроны) / д-р физ.-мат. наук, проф. М.И. Каганов ; Нар. ун-т естественно-науч. знаний. – Москва : Знание, 1971. – 78 с. : ил.
670003
  Гайка О.Р. "Квазі-закони" в системі фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип. 253)
670004
  Якусик Д. "Квазізакони" як результат делегованої законотворчості // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 389-394. – ISSN 2306-9082


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту делегованої законотворчості для мобільного впливу на суспільні відносини в державі.
670005
   "Квант" для младших школьников: числа, верблюды, ковбои.... – Москва : Бюро Квантум, 2004. – 128 с. – (Приложение к журналу Квант ; №3/2004). – ISBN 5-85843-050-3
670006
  Гаврилюк Р.О. "Квантова суперпозиція" публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 77-83. – (Правознавство ; Вип. 427)
670007
  Лапцуй Л.В. Каюр : стихи / еонид Лапцуй; пер. с ненец. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1969. – 32 с.
670008
  Лапцуй Л.В. Каюр : стихи / Л.В. Лапцуй. – Москва, 1969. – 32 с.
670009
  Ковінька О.І. Каюся : гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Мистецтво, 1973. – 63 с.
670010
  Шатров С.М. Каюта для двойняшек. / С.М. Шатров. – М., 1978. – 208с.
670011
  Винниченко І. Каяндер Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 323. – ISBN 978-966-7863-77-7
670012
  Палій О. Каятися потрібно. Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 липня (№ 117). – С. 4


  Третина Верховної Ради взяла участь в антиукраїнській технології щодо Волинської трагедії.
670013
  Векуа А.К. Квабебская фауна акчагыльских позвоночных : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 128 / Векуа А.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 27 с.
670014
  Кучеренко С.І. Квадра-матричний підхід у вивченні явища "школа" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 200-206. – ISSN 2312-4679
670015
  Камок Т.В. Квадрант-аналіз як інструмент моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено окремі методологічні та організаційні аспекти моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах. Запропоновано методику квадрант-аналiзу як нового засобу та інструмента вимірювання ефективності навчального процесу у ...
670016
  Карлссон В. Квадрат / В. Карлссон. – М, 1979. – 406с.
670017
  Барашев П.Р. Квадрат Б-52 / П.Р. Барашев, В. Китаин. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 144 с. : ил.
670018
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 122-139. – ISSN 0321-1878
670019
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : Роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 136-150. – ISSN 0321-1878
670020
  Приедите А.О. Квадрат Виктора Калнберза / А.О. Приедите. – Рига, 1979. – 134с.
670021
  Гришко В.В. Квадрат ефективності публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 81-84. – ISSN 2306-6814
670022
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1950. – 252 с.
670023
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Правда, 1951. – 64 с.
670024
  Сийг А.К. Квадрат травы : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1983. – 143 с.
670025
  Стецюк П.І. Квадратична задача для максимального k -плекса в неорiєнтованому графi / П.І. Стецюк, Т.О. Бардадим, В.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 80-87. – ISSN 0868-6912


  The quadratic optimization problem of finding maxi- mum k -plex in undirected graph is formulated. It is demonstrated that the quadratic problem can be obtained from well-known linear Boolean problem for maximum k -plex. Two families of functionally ...
670026
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 299л. – Бібліогр.: л.283-299
670027
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Автореф. дис. ... докт. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 34 назв.
670028
  Коваленко В.Ф. Квадратичний вплив електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 368-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу змінного електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок. Експериментально виявлено квадратичний по електричному полю електромагнітооптичний ефект.
670029
  Кудря Ю. Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-23. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені квадратичні узагальнення залежності Таллі-Фішера (ЗТФ) для вибірки 2724 галактик каталогу 2MFGC. Окрім основних регресорів ЗТФ - логарифма ширини радіолінії 21 см та вільного члена - у залежності використані 2MASS-характеристики - середня ...
670030
  Марценюк В.П. Квадратичні функціональи Ляпунова-Красновського в задачах стійкості та оптимизації систем з післядією. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 17л.
670031
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 арк. – Бібліогр.: арк. 132-150
670032
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
670033
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратичные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
670034
  Зельдич М.В. Квадратичные формы в теории представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зельдич М.В.; Мин-во высш. и сред. спец. образов. Украины; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 15 с.
670035
  Бельский А.А. Квадратичные формы и когомологии Галуа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Бельский А.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
670036
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – М., 1963. – 159 с.
670037
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
670038
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва, 1975. – 159с.
670039
   Квадратичные формы и поликолчаны. – К., 1977. – 44 с.
670040
  Марценюк Василий Петрович Квадратичные функционалы Ляпунова-Красовского в задачах устойчивости и оптимизации систем с последействием : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк Василий Петрович; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 146л. – Бібліогр.:л.119-132
670041
  Шор Н.З. Квадратичные экстремальные задачи и недифференцируемая оптимизация / Н.З. Шор, С.И. Стеценко. – Киев, 1989. – 203с.
670042
  Цыкунов А.М. Квадратичный критерий абсолютной устойчивости в теории адаптивных систем. / А.М. Цыкунов. – Фрунзе, 1990. – 156с.
670043
  Клюшин Д.А. Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности / Д.А. Клюшин, М.В. Присяжная, Е.С. Бондар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 51-58. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен новый метод однозначного квадратичного реляционного дискриминантного анализа матричных данных с помощью эллипсов Петунина. Для перехода из пространства признаков в пространство близости используется р-статистика. Устранение неопределенности ...
670044
  Коробкова О. Квадратні метри по-новому: як змінить ринок нерухомості новий закон? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 18. – ISSN 1992-9277


  Ринок нерухомості гратиме за новими правилами, прописаними в законі. Чи дозволить це захистити інвесторів і оживити іпотеку?
670045
  Мельников А В. Квадратно-гнездовая посадка картофеля под куьльтиваторы-окучники и плуги / А В. Мельников, . – М., 1954. – 32с.
670046
  Шатилов И.С. Квадратно-гнездовой посев полевых пропашных культур / И.С. Шатилов. – М., 1959. – 44с.
670047
  Буданцев П.А. Квадратные и иррациональные уравнения / П.А. Буданцев, Г.М. Щипакин. – Москва, 1956. – 119 с.
670048
  Нутфуллин Шафик Нутфуллович Квадратные и кубатурные формулы с весовыми функциями, зависящими от параметров, и некоторые неравенства для оценки интегралов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Нутфуллин Шафик Нутфуллович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 10л.
670049
  Кюрчайлы А. Квадратные солнца : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; пер. с азерб. – Баку : Гянджлик, 1979. – 264 с.
670050
  Никольский С.М. Квадратные формулы / С.М. Никольский. – М, 1974. – 223с.
670051
  Коростелева Н.Г. Квадратные формулы интерполяционно-ортогнального типа в комплексной области : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Коростелева Н. Г.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1977. – л.
670052
  Никольский С.М. Квадратные формулы. / С.М. Никольский. – 3-е изд. – М, 1979. – 255с.
670053
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
670054
  Зельдич Марк Викторович Квадратные формы в теории представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельдич Марк Викторович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.186-187
670055
  Годунов С.К. Квадратные функции Ляпунова / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1982. – 80с.
670056
  Окунев А.К. Квадратные функции, уравнения и неравенства в курсе математики средней школы / А.К. Окунев. – Москва, 1972. – 143с.
670057
  Белов К.М. Квадратный корень : повесть, рассказы / К.М. Белов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 223 с.
670058
  Белов К.М. Квадратный корень : повесть, рассказы / Константин Белов ; худож. О. Белова. – Переизд. – Москва : Советский писатель, 1989. – 198, [2] с. : ил.
670059
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Любашенко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.28-29
670060
  Любашенко Володимир Васильович Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.01.06 / Любашенко Володимир Васильович; Ін-тут математики Нац.академії України. – Київ, 2000. – 306л. – Бібліогр.:л.300-306
670061
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Любашенко В.В.; КНУТШ. – К., 2000. – 32л. – Бібліогр.:с.28-29
670062
  Манжола Володимир Квадратура інтеграційного кола // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 139-145
670063
  Манжола В. Квадратура інтеграційного кола (актуальні проблеми європейської політики України) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0868-8273
670064
  Шаповал Ю. Квадратура кола, або Знову "Великая Отечественная" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-23 червня (№ 22/23). – С. 10


  ...Два томи накладом три тис. примірників. А назва? Назва пречудова - "Україна в Другій світовій війні: погляд з 21 ст.". Нарешті... Не УРСР, а Україна. Значить дивимося на інфернальні події 1939–1945 років з київ. пагорбів, а не з якихось ін. Про ...
670065
  Катаев В.П. Квадратура круга / В.П. Катаев. – Москва, 1935. – 52с.
670066
  Дринфельд Г.И. Квадратура круга и трансцендентность числа П / Г.И. Дринфельд. – Киев, 1976. – 83с.
670067
  Сюндюков І. Квадратура рабського кола // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)


  Російський історик Євген Анісімов - про внутрішню сутність самодержавства у своїй країні та про його історичну тяглість.
670068
  Кравченко В. Квадратура українського кола: пам"яті Омеляна Пріцака, Івана Лисяка-Рудницького та Юрія Луцького // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Вересень - (число 9/10). – С. 2-7
670069
  Верещагин Е.М. Квадратурная амплитудно-фазовая модуляция. : Автореф... канд. техн.наук: / Верещагин Е.М.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1964. – 20л.
670070
  Янишевский А.Т. Квадратурно-интеракционные методы решения линейных интегральных и интеградифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Янишевский А.Т.; КГУ. Каф-ра математики и математической физики. – Киев, 1969. – 156л. – Бібліогр.:л.148-157
670071
  Янишевский А.Т. Квадратурно-итерационные методы решения линейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Янишевский А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 11 с.
670072
  Калайда О.Ф. Квадратурно-матричні методи для слабосингулярних інтегральних рівнянь Вольтера // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 116. – ISBN 978-617-7021-28-4
670073
  Максудов Толиб Сидикович Квадратурные и кубатурные формулы для интегралов с особенностями и их приложение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Максудов Толиб Сидикович; АН СССР. Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 13л.
670074
  Солиев Ю. Квадратурные и кубатурные формулы с кратными узлами для сингулярных интегралов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Солиев Ю.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л.
670075
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – Москва : Физматлит, 1958. – 124 с.
670076
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1988. – 254 с.
670077
  Коняев Сергей Иванович Квадратурные формулы типа гаусса, инвариантные относительно группы икосаэдр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Коняев Сергей Иванович; АН СССР. Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1979. – 8л.
670078
  Браннер Д. Квадраты шахматного города / Д. Браннер. – Москва : Мир, 1984. – 399 с. – (Зарубежная фантастика)
670079
  Вознесенский Ю.А. Квадрафония / Ю.А. Вознесенский, Г.К. Клименко. – Москва, 1979. – 95 с.
670080
  Липкин Семен Квадрига : Повесть. Мемуары / Липкин Семен; Худ. Г.К. Ваншенкина; Сост. и общ. ред. Ю.А. Кувалдин. – Москва : Аграф; Книжный сад, 1997. – 640с. – ISBN 5-7784-0015-2; 5-85676-044-1
670081
   Квадрига : вірші / Юрій Дараган, Євген Маланюк, Леонід Мосендз [та ін.] ; пер. рос. Валерії Богуславської. – Київ : [б. в.], 2008. – 314 с. – ISBN 978-966-378-092-4
670082
  Кісь Р. Квадрига : невипадкові думки з Високого Верху : побіч рудого метелика / Роман Кісь. – Львів : Літопис, 2009. – 562, [3] с. – ISBN 978-966-7007-89-8
670083
  Глуховський П.О. Квадрики й рівняння n-го ступеня. Побудова правильних многокутників // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6-7
670084
  Сайко П.О. Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в одновісних магнетиках із одноіонною анізотропією та біквадратною обмінною взаємодією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сайко Петро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 37 назв
670085
  Александров А.Ю. Квадрупольное взаимодействие и изомерные сдвиги гамма-перехода 23,8 КЭВ ядра олово-119 в оловоорганических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров А. Ю.; МГУ им. М.Ломоносова, НИИ ядерн. физ. – М., 1964. – 12л.
670086
  Садыков Э.К. Квадрупольное сверхтонкое взаимодействие парамагнитных ионов в кристалле и вопросы теории ядерного гамма-резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Садыков Э.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 11л.
670087
  Слободенюк Г.И. Квадрупольные масс-спектрометры / Г.И. Слободенюк. – Москва : Атомиздат, 1974. – 272с.
670088
  Якубовский А.П. Квазар / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 491с.
670089
  Комберг Б.В. Квазары - свидетели рождения галактик / Б.В. Комберг. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
670090
  Бербидж Дж. Квазары : пер. с англ. / Дж. Бербидж, М. Бербидж ; пер. с англ. В.И. Слыша, Г.Б. Шоломицкого ; под ред. Н.С. Кардашева. – Москва : Мир, 1969. – 235, [5] с. – Библиогр.: с. 214-220, 235
670091
  Вильковиский Э.Я. Квазары и активность ядер галактик / Э.Я. Вильковиский. – Москва : Наука, 1985. – 174 с.
670092
  Курбатова И.Н. Квази-геодезические отображения римановых прстранств. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.04. / Курбатова И. Н.; Одес. гос. ун-т им. И. И Мечникова. – Одесса, 1980. – 12л.
670093
  Базылев В.Т. Квази-лапласовы преобразования р-мерных поверхностей п-мерного проективного пространства : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базылев В.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1953. – 4л.
670094
  Каримов Д.А. Квазиадминистративные функции консульских учреждений // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
670095
  Мандельбройт С. Квазианалитические классы функций / С. Мандельбройт. – Л.М., 1937. – 108 с.
670096
   Квазианалоговые методы моделирования краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. – К., 1973. – 174 с.
670097
  Невский М.В. Квазианизотропия скоростей сейсмических волн / М.В. Невский. – М., 1974. – 179с.
670098
  Григорян М.Г. Квазибезусловная базисность системы Фабера–Шаудера / М.Г. Григорян, В.Г. Кротов // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 210-219. – ISSN 1027-3190
670099
  Косарева И.А. Квазибрак: проблемы и перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
670100
  Петенько В.А. Квазивероятностные схемы в задачах математической физики. : Дис... Канд. физ.мат. наук: / Петенько В.А.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 92л.
670101
  Жданов С.К. Квазигазовые неустойчивые среды / С.К. Жданов, Б.А. Трубников. – Москва : Наука, 1991. – 174 с.
670102
  Шахтарин Б.И. Квазигармонический метод и его применение к анализу нелинейных фазовых систем. / Б.И. Шахтарин. – М., 1987. – 189с.
670103
  Заславский Г.М. Квазигидродинамические модели, описания релятивистской разреженной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заславский Г.М.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. на. – Новосибирск, 1962. – 7л.
670104
  Кирвелис Квазиголографические принципы функциональной организации зрительного анализатора формы изображений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Кирвелис Д.-И.И.; МВ и ССР Лит. ССР. Каунаский мед. ин-т. – Каунас, 1975. – 26л.
670105
  Китороагэ М.Д. Квазигруппы, внутренние подстановки которых являются автоморфизмами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Китороагэ М.Д.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 11л.
670106
  Нуждина М.А. Квазидвухлетние вариации в общем содержании озона // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 69-76. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование особенностей квазидвухлетних вариаций в общем содержании озона по станциям северного полушария. В качестве агента, обусловливающего эти вариации, приняты галактические космические лучи, модулируемые состоянием межпланетной среды.
670107
  Нуждина Майя Анатольевна Квазидвухлетние вариации в природных процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Нуждина Майя Анатольевна; СПб гос. ун-т. – СПб., 1994. – 16л.
670108
  Кантер Ц.А. Квазидвухлетняя цикличность и атмосферная циркуляция : Лекция по спецкурсу "Долгосрочные прогнозы погоды" для студ. географ.фак. / Ц.А. Кантер. – Саратов, 1986. – 24 с.
670109
   Квазидвухлетняя цикличность и циркуляция в атмосфере и океане. – Л., 1971. – 188с.
670110
  Пахолок Б.Б. Квазидифференциальные уравнения с обобщенными функциями в коэффициентах и правой части. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пахолок Б.Б.; Черновиц.гсо.ун-т. – Черновцы, 1990. – 14л.
670111
  Свечников С.В. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа / С.В. Свечников, В.П. Кожемяко, Л.И. Тимченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 253 с.
670112
  Калениченко О.Н. Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 180-183. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматриваются наиболее показательные для квазиисторического фэнтези произведения ("Огненный волк" и "Колодец старого волхва" Е. Дворецкой, "Колдун" О. Григорьевой, "Шатун" С. Шведова и "Серая орда" С. Фомичева). Анализ показал, что для этого ...
670113
  Потапов В.С. Квазиклассическая теория атомно-молекулярных столкновений : Учебное пособие / В.С. Потапов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак-тет. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 184с. – ISBN 5-87597-004-9
670114
  Алешин В.П. Квазиклассическая теория квантовых переходов под влиянием внешнего возмущения / В.П. Алешин ; Акад. наук УССР, Ин-т ядерных исследований. – Киев, 1977. – 31 с. – Библиогр.: с. 31
670115
  Толмачев В.В. Квазиклассическая теория модельной химической реакции / В.В. Толмачев. – Москва, 1981. – 120 с.
670116
   Квазиклассическая теория столкновений в газах. – Новосибирск : Наука, 1989. – 198с.
670117
  Крошилин А.Е. Квазиклассическая теория углового момента и ее применение к расчетам эффективных сечений химических реакций в газовой фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крошилин А.Е.; МГУ. – М,, 1977. – 14л.
670118
  Трифонов А.Ю. Квазиклассически сосредоточенные состояния в квантовой механике. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трифонов А.Ю.; Томский политехн. ун-т. – Томск, 1995. – 27л.
670119
  Потапов В.С. Квазиклассические методы в теории трехчастичного рассеяния / В.С. Потапов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 109с.
670120
  Жирнов Н.И. Квазиклассические электронные функции и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жирнов Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 7л.
670121
  Скородумов А.В. Квазиклассический метод расчета элементарных процессов в газах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скородумов А.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
670122
  Толмачев В.В. Квазиклассическое приближение в квантовой механике / В.В. Толмачев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 187 с.
670123
  Маслов В.П. Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики / В.П. Маслов, М.В. Федорюк. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
670124
  Волович Игорь Васильевич Квазикоассическое разложение в конструктивной квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волович Игорь Васильевич; АН СССР. Математический ин-т. – М., 1979. – 13л.
670125
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения - новые методы и приложения / С.Л. Крушкаль, Р. Кюнау. – Новосибирск, 1984. – 216с.
670126
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения и римановы поверхности / С.Л. Крушкаль. – Новосибирск, 1975. – 195с.
670127
  Беллман Р. Квазилинеаризация и нелинейные краевые задачи / Р. Беллман, Р. Калаба ; пер. с англ. И.А. Вателя, Ф.И. Ерешко ; под ред. Ф.Л. Черноусько. – Москва : Мир, 1968. – 184 с.
670128
  Сизоненко В.Д. Квазилинейная теория поглощения электромагнитных волн в магнитоактивной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Сизоненко В.Д.; Ин-т физики АН УССр. – К., 1968. – 18л.
670129
  Черемных О.К. Квазилинейные и гидромагнитные неустойчивости в плазме замкнутых магнитных ловушек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Черемных О.К.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1981. – 14л.
670130
  Свищев Г.М. Квазилинейные спектры возбуждения люминесценции некоторых ароматических углеводороодв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свищев Г. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 10л.
670131
  Бабин Анатолий Владимирович Квазилинейные эллиптические отображения и нелинейные краевые задачи : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.02 / Бабин Анатолий Владимирович; МГУ. – М, 1976. – 10л.
670132
  Теплицкая Т.А. Квазилинейчатые спектры люминесценции -- как метод исследования сложных природных органических смесей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплицкая Т. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
670133
  Уткина Л.Ф. Квазилинейчатые спектры флуоресценции и поглощения антрацена и его производных при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уткина Л.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
670134
  Будкин А.И. Квазимногообразия групп / А.И. Будкин. – Барнаул, 1992. – 60 с.
670135
  Карташов В.К. Квазимногообразия унаров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Карташов В. К.; АН МССР, Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 10л.
670136
  Донцова Д.А. Квазимодо на шпильках : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05503-7
670137
  Островский В.Н. Квазимолекулярная теория атомных столкновений : учеб. пособие / В.Н. Островский. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1988. – 69 с.
670138
  Емельянов С.В. Квазинепрерывные управления в нестационарных бинарных динамических системах / С.В. Емельянов. – М., 1984. – 38с.
670139
  Шрагин И.В. Квазинормированные пространства последовательностей, порожденные генфункциями / И.В. Шрагин. – Одесса : Издательство Бартенева, 2017. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-1601-01-6
670140
  Степанов Г.Ю. Квазиодномерная газодинамика сопел ракетных двигателей / Г.Ю. Степанов, Л.В. Гогиш. – М, 1973. – 167с.
670141
  Гизатуллин М.Х. Квазиоднородные аффинные поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Гизатуллин М.Х.; МГУ. – М, 1971. – 5л.
670142
   Квазиоптика. – Москва, 1966. – 504 с.
670143
  Рябков В.Ф. Квазиоптимальные приемники частотно-модулированных однополосных и цифровых сигналов : Учебное пособие / В.Ф. Рябков; Мин-во высш. и средн. образов РСФСР; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1984. – 100с.
670144
  Зайцев Г.Ф. Квазиоптимальные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1981. – 176с.
670145
   Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. – Харьков, 1989. – 164 с.
670146
   Квазиоптические антенно-фидерные системы / В.К. Киселев [и др.] ; под ред. Г.И. Хлопова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков : Контраст, 2013. – 407, [1] с. : ил.,. – Библиогр.: с. 358-398. – ISBN 978-966-8855-92-4
670147
  Шушпанов О.Е. Квазиоптические линии из квадратичных неэквидистантных и комбинированных корректоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Шушпанов О.Е.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
670148
  Животов В.К. Квазиоптические методы измерения спектра микроволнового излучения и их применение для диагностики плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Животов В. К.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1970. – 13л.
670149
   Квазиоптические твердотельные резонаторы : монография / А.Я. Кириченко, Ю.В. Прокопенко, Ю.Ф. Филиппов, Н.Т. Черпак; НАНУ. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0945-3
670150
  Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 117 л. – Библиогр.: л. 107-117
670151
  Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
670152
  Кукин В.Д. Квазиоптический метод в статистическом приближении мезонной теории : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Кукин В.Д.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 8с. – Бібліогр.:с.8
670153
  Нгуен Ван Хьеу Квазиоптический потенциал в модели квантовой теории поля : Р-1253 / Нгуен Ван Хьеу, Р.Н. Фаустов. – Дубна, 1963. – 11 с.
670154
  Наскидашвили Б.Д. Квазипериодические вариации интенсивности и анизотропии космических лучей. / Б.Д. Наскидашвили, Л.Х. Шаташвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 132 с.
670155
  Алания М.В. Квазипериодические вариации космических лучей / М.В. Алания, Л.Х. Шаташвили ; АН ГССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мицниереба, 1974. – 136 с.
670156
  Мосеенков Виктор Борисович Квазипериодические решения нелинейных гиперболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мосеенков Виктор Борисович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 13л.
670157
  Жанбусинова Богдат Хамзеевна Квазипериодические решения счетных систем дифференциально-разностных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Жанбусинова Богдат Хамзеевна; КГУ. – К., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.88-98
670158
  Жанбусинова Б.Х. Квазипериодичные решения счетных систем дифференциально-разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жанбусинова Б.Х.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
670159
  Ронкин А.Л. Квазиполиномы многих переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ронкин А. Л.; Ин-т прикл. матем. и механ. АН УССР,. – Донецк, 1981. – 18л.
670160
  Гарсеванишвили Вахтанг Романович Квазипотенциальные уравнения в переменных светового фронта и проблемы релятивистской ядерной физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гарсеванишвили Вахтанг Романович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 9л.
670161
  Тюхтяев Ю.Н. Квазипотенциальный метод в задачах о сверхтонком сдвиге в водороде и позитронии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тюхтяев Ю.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 13л.
670162
  Фаустов Р.Н. Квазипотенциальный метод в квантовой электродинамике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаустов Р.Н.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1965. – 12л.
670163
  Слепченко Л.А. Квазипотенциальный метод в описании рассеяния адронов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Слепченко Л.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
670164
  Бойкова Н.А. Квазипотенциальный подход к расчету вкладов в сверхтонкое расщепление основного уровня позитрония от диаграмм прямого кнала : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бойкова Н. А.; ВНИИ физ. техн. и радиотехн. измерен. – М., 1981. – 17л.
670165
  Логвиненко В.А. Квазиравновесная термогравиметрия в современной неорганической химии / В.А. Логвиненко. – Новосибирск : Наука, 1989. – 107 с.
670166
  Добринська Н.Г. Квазиреалии в антиутопии: функциональный и переводческий аспекты // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 104-106. – ISBN 966-7890-03-1
670167
  Добринська Н.Г. Квазиреалии в Антиутопии: функциональный и переводческий аспекты // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
670168
  Мирзоев Карахан Агахан оглы Квазирегулярные дифференциальные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Мирзоев Карахан Агахан оглы; МГУ. – М., 1981. – 10л.
670169
  Иванов В.В. Квазирезольвента и полугруппы операторов в локально выпуклом пространстве.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Иванов В.В.; АН СССР. Сибирск. отд. – Новосибирск, 1975. – 18л.
670170
  Андреев Е.А. Квазирезонансная передача электронно-колебательной энергии при атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Андреев Е.А.; Моск. физ.-тех. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
670171
  Уманский С.Я. Квазирезонансные процессы передачи энергии при столконовениях многоэлектронных атомов и молекул : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 056 / Уманский С.Я.; Моск. физ.-тех. ин-т. – М., 1970. – 21л.
670172
  Быц В.В. Квазирекурсии и синтаксические аспекты языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Быц В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 11 с.
670173
  Быц В.В. Квазирекурсии и синтаксические аспекты языков программирования : Дис... канд. физ-мат.наук: / Быц В. В.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
670174
  Гаврилов Э.П. Квазислужебные научные произведения преподавателей вузов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 11. – С. 35-39. – ISSN 0869-5466
670175
  Репинская Р.П. Квазисоленоидальные прогностические модели / Р.П. Репинская. – Л., 1985. – 52с.
670176
  Соколов Владимир Вячеславович Квазисолитонные решения уравнений Лакса : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.01.02 / Соколов Владимир Вячеславович; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 15л.
670177
  Ищенко Е.Н. Квазиспециальные комплексы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Ищенко Е.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
670178
  Ищенко Е.Н. Квазиспециальные комплексы. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ищенко Е.Н.; КГУ. Кафедра геометрии. – К., 1971. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
670179
  Рудзикас З.Б. Квазиспин и изоспин в теории атома. / З.Б. Рудзикас, Ю.М. Каняускас. – Вильнюс : Мокслас, 1984. – 140с.
670180
  Киракосян Р.М. Квазистатистическое равновесие оболочек в условиях нелинейной (установившейся и неустановившейся) ползучести материала : Автореф... канд. техн.наук: / Киракосян Р.М.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 9л.
670181
  Каретко Н.П. Квазистатические задачи термоупругости для пласни с переменным коэффициентом теплоотдачи : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Каретко Н. П.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 18л.
670182
  Трояновский Игорь Евгеньевич Квазистатические и динамические осесимметричные задачи вязкоупругости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.04 / Трояновский Игорь Евгеньевич; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М., 1978. – 41л. – Бібліогр.:с.39-41
670183
  Бураго Н.Г. Квазистатическое выпучивание и закретические деформации упругопластических оболочек при осевой симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Бураго Н. Г.; МГУ,Мех.мат. фак. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.19
670184
  Трояновский Игорь Евгеньевич Квазистатическое деформирование и установившиеся колебания вязкоупругих тел : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Трояновский Игорь Евгеньевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 36л.
670185
  Прищепа А.Г. Квазистатическое перемагничивание двухслойной ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Прищепа А.Г.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
670186
  Прокопенко В.С. Квазистатическое перемагничивание и эффект Баркгаузена в ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокопенко В.С.; Красноярский гос. пед.и н-т. – Красноярск, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.15
670187
  Тарасов А. Квазистационарная вселенная и развитие жизни / Алексей Тарасов. – Киев : ППС-2002, 2006. – 400с. – ISBN 966-96471-7-7
670188
  Матуленис А. Квазистационарная рекомбинация в условиях продольного дрейфового фототока в высокоомных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матуленис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 15л.
670189
  Персианцев И.Г. Квазистационарный несамостоятельный газовый разряд при атмосферном давлении с ионизацией электронным пучком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Персианцев И.Г.; МГУ. – М., 1974. – 16л.
670190
  Бадалян Г.В. Квазистепенной ряд и квазианалитические классы функций / Г.В. Бадалян. – Москва : Наука, 1990. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206 (66 назв.). – ISBN 5-02-0144463-0
670191
   Квазитиксотропные изменения в глинистых грунтах. – М., 1990. – 143с.
670192
  Румянцев А.К. Квазитождества в некоторых классах алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Румянцев А.К.; Новосиб. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Новосибирск, 1981. – 12л.
670193
  Дементий С.В. Квазиупругое рассеяние высокоэнергетических электронов на нуклонах сред C 12, Si 28, S 32 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дементий С. В.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 20л.
670194
  Булавін Л.А. Квазиупругое рассеяние нейтронов раствором катионных ПАВВ / Л.А. Булавін, Т.В. Карамзіна, В.І. Слисенко // Коллоидный журнал, 1996. – №58 , №4
670195
  Ковальчук В.И. Квазиупругое рассеяние ядер 6He, 7Be, 8B ядрами 12C // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 2. – С. 130-135. – ISSN 1818-331Х


  В рамках дифракционной ядерной модели и модели ядро-ядерного рассеяния в высокоэнергетическом приближении с потенциалом двойного фолдинга описаны наблюдаемые сечения квазиупругого рассеяния ядер 6He, 7Be и 8B ядрами 12C при промежуточных энергиях ...
670196
  Бертран Ж. Квазифедеральное устройство Индонезии: адаптация на фоне интеграции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 50-70. – ISSN 1812-7126
670197
  Никитина Л.П. Квазихимическая модель природных железомагнезиальных материалов / Л.П. Никитина. – Л, 1980. – 173с.
670198
  Канаун С.К. Квазихрупкое разрушение деформируемых твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Канаун С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 12л.
670199
  Каганов М.И. Квазичастицы (идеи и принципы квантовой физики твердого тела) / М.И. Каганов, И.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1976. – 80 с.
670200
  Зелевинский В.Г. Квазичастицы в квантовой физике / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Московского университета, 1978. – 88 с.
670201
  Тулуб А.В. Квазичастицы в современной науке / А.В. Тулуб. – Ленинград, 1972. – 36с.
670202
  Каганов М.И. Квазичастицы: Идеи и принципы квантовой физики твердого тела / М.И. Каганов, И.М. Лифшиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 91 с.
670203
  Токарева В.Г. Квазиэталон как единица лингвокультурного уровня // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2015. – L. 63, N 3. – С. 285-292. – ISSN 0350-6894
670204
  Самочорнова О. Квазі-інтернаціональна лексика в англомовних юридичних текстах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 489-409
670205
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 112 л. – Бібліогр.: л. 108-112
670206
  Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
670207
  Ільїна А. Квазі-трансцендентальна універсальність у філософському дискурсі Жака Дериди // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 1. – С. 61-90. – ISSN 2075-6461
670208
  Сафонов В.В. Квазіаналогове моделювання процесів поширення звуку на території міста / В.В. Сафонов, В.Е. Абракитов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 99-111 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
670209
  Копан О.В. Квазібандитизм у сучасних умовах / О.В. Копан, І.Л. Невзоров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 7-13. – ISSN 1609-0462
670210
  Протасова К.Д. Квазігамільтонові графи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Скінченний зв"язний граф називається квазігамільтоновим, якщо існує нумерація f: {1, 2, …, n} [прямує до] V множини його вершин V, така що d(f (1), f (2)) [< або =] 2, d(f (2), f (3)) [< або =] 2, …, d(f (n-1), f (n)) [< або =] 2, d(f (n), f(1)) [< або ...
670211
  Гетьман З.О. Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні / З.О. Гетьман, І.М. Моренець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 82-88. – ISSN 2413-5593
670212
  Карнаух Б.П. Квазіделікти у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 21-31. – ISSN 2224-9281
670213
  Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шапошніков Антін Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 188 арк. – Додатки: арк. 186-188. – Бібліогр.: арк. 11-13, 166-185 та в додатках: арк. 186-187
670214
  Шапошніков А.О. Квазідержава як феномен сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шапошніков Антін Олегович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
670215
  Сафар"янс Є.В. Квазідержави пострадянського простору: причини та передумови їх виникнення // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 159-173. – ISBN 978-966-02-9365-6
670216
  Диба М. Квазідинамічна модель формування банківської послуги на іпотечному ринку / М. Диба, К. Бєгун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 63-69. – ISSN 1605-2005
670217
  Димарський Я.М. Квазідодатна крайова задача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо квазілінійну еліптичну крайову задачу, рішення якої можна інтерпретувати як рішення певної лінійної задачі. Ключові слова: квазідодатна задача, зворотний оператор, нерухома точка. We investigate a quasi-linear elliptic boundary problem ...
670218
  Бушаков В.А. Квазіетнонім челдон (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 3-6. – ISSN 1682-671Х
670219
  Барабаш Олег Віталійович Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.04.02 / Барабаш Олег Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібл.:л.104-114
670220
  Барабаш О.В. Квазізамкнуті світи та теоретико-польові методи в космології : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Барабаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.16
670221
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені вимірювальні канали для симетрувальних установок : монографія / Бурбело М.Й., О.В. Бабенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-641-300-3
670222
  Бурбело М.Й. Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи : Монографія / М.Й. Бурбело; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 225 с. – ISBN 966-641-095-8
670223
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Владислав Євгенович Величко; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2006. – 112л. – Бібліогр.: л. 109-112
670224
  Величко В.Є. Квазіідеали напівгруп : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 / Владислав Євгенович Величко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
670225
  Голод П.І. Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора) / П.І. Голод, Ю.Г. Терентьєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 6-13. – ISSN 1996-5931
670226
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій Олександр Костянтинович; Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2002. – 159л. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: л.141 - 157
670227
  Рейтій Олександр Костянтинович Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Рейтій О.К.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. + Додаток: л.157 - 159. – Бібліогр.: 18 назв
670228
  Павлюк І. Квазікомунікація. психоаналітичний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 341-351. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
670229
  Стойко О. Квазіконституція - шлях до узурпації влади судом: спроба судової реформи в Ізраїлі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Уже декілька тижнів як в Ізраїлі тривають масові протести, спровоковані планами правого коаліційного уряду Б. Нетаньяху здійснити судову реформу, радикально обмеживши владу Верховного суду країни.
670230
  Богачев А. Квазікристали в системі mn-al-si / А. Богачев, О. Роїк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 142
670231
  Богачев А. Квазікристали в системі Mn-Al-Si / А. Богачев, О. Роїк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 143
670232
  Яременко М. Квазілінійні еліптичні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 27-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто квазілінійні еліптичні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі функцій та його єдиність (результати нові у ...
670233
  Яременко М. Квазілінійні параболічні системи з сингулярними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено квазілінійні параболічні системи диференціальних рівнянь з частинними похідними у всьому евклідовому просторі, встановлено нові більш слабкі умови існування розв"язку таких систем в певному класі (результатинові у випадку лінійних систем та ...
670234
  Коваль М. Квазімодерністська риторика постмодернізму в романі Дж. Гоукса „Adventures in the Alaskan Skin Trade” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 301-309. – ISBN 978-966-359-360-9
670235
   Квазіоптичний модуль для збудження поверхневих електромагнітних хвиль у міліметровому діапазоні / О.Д. Пустильник, Ю.М. Кондратович, В.С. Сидоренко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 301-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створений експериментальний зразок квазіоптичного модуля для збудження поверхневих електромагнітних хвиль, що працює в смузі частот 69,5-71,5 ГГц.
670236
  Баранник О.А. Квазіоптичні діелектричні резонатори з елементами незвичайних надпровідників : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Баранник Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 63 назви
670237
   Квазіперіодична структура поверхні сталевого циліндра при його корозії в розчині азотної кислоти в постійному магнітному полі / Ю.І. Горобець, О.Ю. Горобець, С.П. Мазур, О.М. Бруква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено взаємозв"язок розподілу швидкостей електроліту в околі сталевого циліндра зі зміною в часі структури поверхні циліндра при його корозії в 7% водному розчині азотної кислоти в магнітному полі. Отримана регулярна (квазіперіодична) ...
670238
   Квазіперіодичні короткочасні варіації полярного озону в 1999-2000 рр. / С. Черноус, В. Ролдугін, В. Ващенко, О. Банніков, М. Бєлоглазов, А. Семенов, Ж. Патлашенко, О. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 451-456. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження варіацій загального вмісту озону (ЗВО) з періодичністю 5-40 діб за супутниковими даними НАСА і арктичних станцій Апатити, Мурманськ, Баренцбург, а також Української Антарктичної станції "Академік Вернадський" у 1999-2000 рр. Приховану ...
670239
  Єрьоменко В.О. Квазіперіодичні розв"язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків / В.О. Єрьоменко, А.М. Алілуйко // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 457-469. – ISSN 1562-3076
670240
  Бурмака В.П. Квазіперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати спостережень методом некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Бурмака Віктор Петрович ; НАН України ; Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
670241
  Константінова О.О. Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб"єкта в німецькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 18-29. – ISSN 2075-2970
670242
   Квазіпотрійна система [хімічна формула] / І.Є. Барчій, В.О. Товт, М. П"ясецкі, А.О. Федорчук, А.І. Погодін, М.Й. Філеп, І.П. Стерчо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 101-110. – ISSN 0041-6045
670243
   Квазіпотрійні халькогенідні системи / І. Олексеюк, О. Парасюк, Л. Піскач, Г. Горгут, О. Змій, О. Криховець, Л. Сиса, Е. Кадикало, О. Строк, О. Марчук, В. Галка; За ред. І.Олексеюка. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-21-8
Том 1. – 1999. – 168с.
670244
  Васильєва Н.В. Квазіреалія радянського періоду "робітник"в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років : (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 19-33
670245
  Голодюк Я.Б. Квазіремарки в українськомовній інтернетній комунікації: особливості виникнення та прагматика використання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 238-246
670246
  Карамзіна Л.А. Квазіслухове поле - резерв слухо-мовної системи людини / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 398-406. – ISBN 966-95259-9-6
670247
  Яцун Андрій Михайлович Квазістанціонарне електричне поле та параметрична чутливість ємнісних екранованих давачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.05 / Яцун Андрій Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 19л.
670248
  Журавчак Л. Квазістаціонарна модель для визначення напруженості електромагнітного поля в зонально-однорідному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-107. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ідейний та методичний аспекти розрахунку процесу становлення електромагнітного поля та одержано явний часовий розв"язок задачі знаходження компонент векторів напруженостей електричної та магнітної складових поля для квазістаціонарної моделі ...
670249
  Іванісік А.І. Квазістаціонарна фазова самомодуляція лазерних імпульсів у керівських рідинах / А.І. Іванісік, С.О. Дудка, А.Д. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені розрахунки додаткової затримки фази, миттєвої частоти та спектрів для імпульсів наносекундної тривалості, що пройшли через керівську рідину. Показано, що незважаючи на можливі суттєві частотні розширення імпульсів, найбільша спектральна ...
670250
  Гамбург Л.С. Квазісудові органи в селах України у другій половині XVII - середині ХІХст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-11. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
670251
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Жучок Ю.В.; Луганський нац.пед. ун-т ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 141л. – Бібліогр.: л.131- 141
670252
  Жучок Ю.В. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
670253
  Богдан Т.П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
670254
  Маркевич М. Квазіфіскальні операції Центрального банку України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.41-49. – ISBN 966-7825-54-Х
670255
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : дис. ... канд. фіз-матем. наук : 01.10.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 134 л. – Бібліогр.: л. 128-134
670256
  Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
670257
  Журавльов В.М. Квазіфробеніусові факторкільця горенштейнового (0,1)-порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між трьома підстановками: підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного (0, 1)-кільця, підстановкою, що задає ідеал цього кільця, та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця.
670258
  Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
670259
  Лактіонова А. Квайн, Гудмен, Патнем: Гарвардська філософська школа // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 1. – С. 30-42. – ISSN 2075-6461


  У статті наведено формальні й доктринальні підстави, що обгрунтовують існування "Гарвардської філософської школи" як реального історико-філософського феномену. До складу цієї школи автор включає Віларда Ван Ормана Квайна, Нелсона Гудмена і Хіларі ...
670260
  Андреев А.Н. Квакеры на Западе и в России. XVIII век // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 165-177. – ISSN 0130-3864
670261
  Коржанський М.Й. Квалiфiкацiя автотpанспоpтних злочинiв / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – Київ : Юрінком, 1996. – 80 с. – ISBN 9667059111
670262
  Андрианов Ю.М. Квалиметрические аспекти управления качеством новой техники / Андрианов Ю.М., Лопатин М.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1983. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282-299 (98 назв.)
670263
  Борисенков Б.Г. Квалиметрический анализ геодезического производства / Б.Г. Борисенков. – Москва : Недра, 1978. – 173 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-172 (129 назв.)
670264
  Ефремова О.А. Квалиметрический мониторинг знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся / О.А. Ефремова, И.В. Барматина, Л.А. Барахтенова // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / ФГБОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т". – Новосибирск, 2012. – № 2 (30). – С. 6-18. – ISSN 1812-9463
670265
  Горбунова Л.Г. Квалиметрический мониторинг учебных достижений студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 96-101. – ISSN 0869-3617
670266
  Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Г.Г. Азгальдов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 272, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-272
670267
  Андрианов Ю.М. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении / Андрианов Ю.М., Субетто А.И. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 221, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 218-222 (121 назв.)
670268
  Кипа И.Н. Квалиметрия качества библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28 - 40. – ISSN 0130-9765
670269
  Марков Б.В. Квалитативизм в "политической теологии" К. Щмитта и "метафорологии" Г. Блюменберга // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-37. – ISSN 0235-1188
670270
  Ахмад И.М. Квалитативно-предметные рефлексемы названий частей суток // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 106-115. – ISSN 2524-0013


  "В статье анализируются ассоциативно-семантические корреляции названий частей суток и лексем с квалитативно-предметным значением. Обосновываются принципы включения слов в состав ассоциативно-семантических групп, выделяются семантические признаки, ...
670271
  Дорошенков Валерий Александрович Квалитативные элементы в предложениях современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Дорошенков Валерий Александрович;. – Л., 1976. – 25л.
670272
  Бородина В.А. Квалитология и квалиметрия библиотечного общения // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 10. – С. 47-60. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены теоретико-методологические вопросы библиотечного общения в контексте квалитологии и квалиметрии. Приведены методики изучения некоторых аспектов общения. Выделены актуальные вопросы изучения библиотечного общения в рамках профессиональных ...
670273
  Ануфриева Н.М. Квалификативные глаголы в языке и речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Ануфриева Н.М.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 15 с.
670274
  Усилов Б.К. Квалификативный качественно-количественный атрибут сказуемого и определения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Усилов Б.К. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1966. – 23 с.
670275
  Никуличева Н.В. Квалификационная характеристика как основа для повышения квалификации преподавателя дистанционного обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  В российской педагогике сегодня отсутствует профессионально-должностной статус (квалификационная характеристика) преподавателя дистанционного обучения (ДО): должностные обязанности, требования к знаниям и требования к квалификации. Появление такого ...
670276
   Квалификационные характеристики должностей библиотечных работников. – Л., 1976. – 54с.
670277
  Рохлин Н.Г. Квалификационные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ: Должности руководителей, специалистов и служащих производственно-коммерческих фирм и страховых компаний. : Научно-практические рекомендации / Н.Г. Рохлин. – Харків : Консум, 1998. – 176с. – ISBN 966-7124-09-6
670278
   Квалификационные характеристики должностей работников библиотек : справочник / сост.: О.Р. Бородин, О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 224с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред О.Р. Бородин ; № 90). – ISBN 5-85129-175-3
670279
   Квалификационные характеристики и фонды комплексных контрольных заданий по географически специальностям. – Москва, 1991. – 63с.
670280
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – М., 1986. – 222с.
670281
   Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика, 1989. – 272с.
670282
   Квалификационный справочних должностей руководителей, специалистов и служащих. – Москва : Экономика
Вып. 1. – 1987. – 221 с.
670283
  Тусибаева Г.С. Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 449-456. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
670284
  Додин Е.В. Квалификация административных правонарушений, совершенных на транспорте и связи: уч. пособие / Е.В. Додин, А.Н. Пилипчик. – К., 1991. – 60с.
670285
  Малеев Ю.Н. Квалификация вооруженных конфликтов и применение международного гуманитарного права: вопросы, требующие решения / Ю.Н. Малеев, О.В. Гликман // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 5-15. – ISSN 1560-2893
670286
  Батадова Ирина Константиновна Квалификация высказываний с присоединением в аспекте актуального членения в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батадова Ирина Константиновна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 29л.
670287
  Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений / Р.Р. Галиакбаров. – Москва, 1980. – 80с.
670288
  Дорогих Н.М. Квалификация и классификация административно наказуемых проступков, связанных с пьянством : учеб. пособие / Н.М. Дорогих, А.П. Клюшниченко, Г.Е. Фирсов ; М-во внутрен. дел СССР, Киев. высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1979. – 94, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
670289
  Скаржинский М.И. Квалификация и труд инженера. / М.И. Скаржинский. – Ярославль, 1975. – 174с.
670290
   Квалификация и трудовые ориентации работников. – Киев, 1982. – 207с.
670291
  Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству / Г.И. Чечель. – Барнаул, 1989. – 69с.
670292
  Мирошниченко Н.А. Квалификация незаконных действий с наркотическими средствами / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1990. – 63с.
670293
  Гагарин Н.С. Квалификация некоторых преступлений против социалистической и личной собственности / Н.С. Гагарин. – Алма-Ата, 1973. – 248с.
670294
  Ашитов З.О. Квалификация некоторых тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан : учеб. пособие / Ашитов З.О. ; М-во внутр. дел СССР. – Караганда : Караганд. ВШ МВД СССР, 1978. – 66 с.
670295
  Музыка А.А. Квалификация органами внутренних дел для преступелний, совершаемых на почве наркомании / А.А. Музыка. – К, 1988. – 88с.
670296
  Глушков В.А. Квалификация органами внутренних дел нетрудовых доходов в сфере медицинского обслуживания населения / В.А. Глушков. – К., 1990. – 88с.
670297
  Мелентьев М.П. Квалификация отдельных видов преступлений, совершаемых в местах лешения свободы // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1969. – № 14. – С. 49-55
670298
  Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления / Р.А. Сабитов. – Омск, 1986. – 117с.
670299
  Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 254, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
670300
  Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 208с.
670301
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1983. – 141с.
670302
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – К., 1985. – 120с.
670303
  Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. / С.А. Тарарухин. – Київ : Юрінком Інтер, 1995. – 207с.
670304
  Кленова Т.В. Квалификация преступлений и уголовная политика // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 4. – С. 55-63. – ISSN 0132-0769
670305
  Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни / С.В. Бородин. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 239с.
670306
  Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. / В.А. Владимиров. – Москва, 1968. – 172с.
670307
  Мирошниченко Н.А. Квалификация преступлений против народного здоровья / Н.А. Мирошниченко. – Одесса, 1984. – 32с.
670308
  Бондаренко Н.А. Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной безопасности : учебное пособие / Н.А. Бондаренко, В.Т. Дзюба ; МВД СССР, КВШ. – Киев : Науч.-исл. и ред.-изд. отдел, 1990. – 72 с. – ISBN 5-7168-0062-9
670309
  Крастиньш У.Я. Квалификация преступлений против природных богатств / У.Я. Крастиньш. – Киев, 1987. – 71с.
670310
  Вольфман Г.И. Квалификация преступлений против советской торговли / Г.И. Вольфман. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 141 с.
670311
  Тенчов Э.С. Квалификация преступлений против социалистической собственности / Э.С. Тенчов. – Иваново, 1981. – 82с.
670312
  Малыхин В.И. Квалификация преступлений. Теорет. вопросы. Учеб. пособие. / В.И. Малыхин. – Куйбышев, 1987. – 100с.
670313
  Плотников А.И. Квалификация преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта / А.И. Плотников. – Москва, 1988. – 64 с.
670314
  Данина В.П. Квалификация рабочих как фактор повышения эффективности труда и качетсва продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Данина В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 18 с.
670315
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем должностных преступлений. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1986. – 72с.
670316
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем преступлений против личности и собственности. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 60с.
670317
  Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью / Н.И. Пикуров. – Волгоград, 1988. – 54с.
670318
  Коржанский Н.И. Квалификация следователем хозяйственных преступлений: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1984. – 51с.
670319
  Антипенко В.Ф. Квалификация состава субъекта международного преступления "терроризм" // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.47-52. – ISSN 1812-3910
670320
  Куринов Б.А. Квалификация транспортных преступлений. / Б.А. Куринов. – Москва, 1965. – 235с.
670321
  Бородин С.В. Квалификация убийств по советскому уголовному праву / С.В. Бородин. – Москва, 1963. – 222с.
670322
  Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству / С.В. Бородин. – Москва, 1966. – 252с.
670323
  Свидлов Н.М. Квалификация угонов транспортных средств / Н.М. Свидлов, А.С. Сенцов. – Волгоград, 1988. – 37 с.
670324
  Диденко В.П. Квалификация хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением / В.П. Диденко. – Киев, 1992. – 80 с.
670325
  Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1974. – 336с.
670326
  Чинхоев Ш.И. Квалификация хищения государственного и общественного имущества в особо крупных размерах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Чинхоев Ш.И.; Казах. гос. ун-т. Юрид. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
670327
  Самилык Г.М. Квалификация хозяйственных преступлений / Г.М. Самилык, С.В. Трофимов. – Киев, 1989. – 58с.
670328
  Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства: Уч. пособие. / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1989. – 57с.
670329
  Цветкова Н.Е. Квалифицирование вируса ящура в культуре клеток ВНК-12 в страционарных условиях и во вращающихся сосудах : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Цветкова Н. Е.; ВНИИ вет. вирусол. и микробил. – Владимир, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
670330
   Квалифицированные кадры в сельском хозяйстве. – М., 1978. – 176с.
670331
  Карлик Е.С. Квалифицированные специалисты в социалистическом производстве и пути их лучшего использования : Автореф... канд. экон.наук: / Карлик Е. С.; МВиССО РСФСР,Урал. ГУ. – Свердловск, 1963. – 22л.
670332
  Кругликов Л.Л. Квалифицирующие обстоятельства / Л.Л. Кругликов, В.Н. Савинов. – Ярославль, 1989. – 88с.
670333
   Квалілогія книги : збірник наукових праць. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-111-3
Вип. № 2 (12). – 2007. – резюме укр., англ. мовами
670334
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-127-4
Вип. № 1 (13). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
670335
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (16). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
670336
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (17). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
670337
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (18). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
670338
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (19). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
670339
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (21). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
670340
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 2 (22). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
670341
   Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
Вип. № 1 (23). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
670342
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 1 (29). – 2016. – 114, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
670343
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 2 (30). – 2016. – 117, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
670344
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 1 (31). – 2017. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
670345
   Квалілогія книги = Book Qualilogy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-3611
Вип. № 2 (32). – 2017. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
670346
  Гринь Є.Л. Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 61-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
670347
  Ачкасова С.А. Кваліметрична модель оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 338-347. – ISSN 2222-4459
670348
  Стефанюк І.Б. Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту / І.Б. Стефанюк, Г.І. Завистовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 89-105. – ISSN 2305-7645
670349
  Ткачук Г.С. Кваліметрична оцінка технології учіння у процесі підготовки здобувачів вищої освіти з хімії // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 259-275. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
670350
  Гукалова І.В. Кваліметричний підхід в географічному оцінюванні якості життя населення // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7069-75-8
670351
  Станкевич І. Кваліметричний підхід до комплексної оцінки якості оператора поштового зв"язку / І. Станкевич, В. Коляденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 84-93 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
670352
  Кондур О. Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 107-116. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
670353
  Головєнкін В. Кваліметрія державної атестації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 27-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних проектів і магістерських дисертацій.
670354
  Рябоконь О.П. Кваліметрія екологізованих систем лісовирощування в Україні : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Рябоконь Олександр Петрович ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
670355
  Жовніренко Р.І. Квалітативність часо-простору в прозі Олекси Слісаренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Кваліфікуючи творчість О. Слісаренка автор виділяє у ній три складові: поетичну, новелістичну і романну. Найбільш виразно квалітативність, якісність тонохронологічної парадигми прозової спадщини Слісаренка простежується в "малій прозі" письменника, де ...
670356
  Доан О.Б. Квалітологія тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 95-105


  Здійснено спробу витлумачити поняття "квалітологія книги й тексту", розглянуто підходи до вивчення проблеми якості інформації, досконалості твору досконалості твору як формозмістової єдності. The attempt is made to define the concept of "qualitology ...
670357
  Микитіна О. Кваліфікаційна експертиза заявок на знак для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 6. – С.34-40. – ISSN 1608-6422
670358
   Кваліфікаційна робота: написання, оформлення, захист // Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації : підручник / В. Бліхар, О. Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. та ін. Копитко. – Хмельницький : Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 290-327. – ISBN 978-617-7572-50-2
670359
  Вереша Р.В. Кваліфікаційний адвокатський іспит : навч.-практ. посібник / Вереша Р.В., Павленчик М.В. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 461, [1] с. – ISBN 978-617-566-534-3
670360
  Вереша Р.В. Кваліфікаційний іспит суддів : навч.-практ. посібник / Вереша Р.В. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 417, [1] с. – ISBN 978-617-566-456-8
670361
  Харченко Г.Г. Кваліфікаційний критерій визначення речових прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
670362
  Заблоцька К.В. Кваліфікаційні верстви та професійна освіта робітників металургії та машинобудування України в 1960- 1985 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 126-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті виявлені основні підходи до класифікації робітників за рівнем кваліфікації, кількісно та якісно охарактеризовані верстви робітників металургії та машинобудування України низького, середнього та високого рівня кваліфікації, проаналізована ...
670363
  Каменська Т. Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
670364
  Ковальчук І.С. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду Генерального прокурора України: стан та перспективи вдосконалення // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 77-79. – ISBN 978-966-937-189-8
670365
  Колобанов І. Кваліфікаційні вимоги провадження діяльності арбітражних керуючих // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 355-356. – ISBN 978-966-301-169-1
670366
   Кваліфікаційні іспити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Затверджено порядок у новій редакції щодо атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту на ступінь фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях та перелік ...
670367
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології : курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посібник для студентів / В.Ф. Моргун, Л.С. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Психол.-пед. ф-т, Каф. психології. – Київ : Слово, 2013. – 163, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-164. – ISBN 978-966-194-143-3
670368
  Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, дипломна, магістерська : методичні рекомендації для студентів / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. Психолого-педагогічний ф-т. Кафедра психології. – Полтава, 2007. – 72 с.
670369
  Ідрісов Д.І. Кваліфікаційні праці з історії: розвиток академічних вимог // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 42-47. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено історії поступового розвитку академічних вимог до кваліфікаційних робіт з історисних наук на теренах сучасної України. Ці вимоги мали на меті забезпечення самостійності й новизни наукової розробки як основних фахових вимог. За умов ...
670370
  Бублейник І.А. Кваліфікаційні рівні професійної підготовки / І.А. Бублейник, С.М. Старовойт // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 50-55
670371
  Загнітко А. Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 209-218. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
670372
  Мицик Ю. Кваліфікаційні та курсові роботи й реферати з історії : Поради студентові щодо написання та захисту / Ю. Мицик, О. Бажан, В. Зубко; МОУ. Hац.Ун-т "Київо-Могилянська Академія". – Київ : Академія, 1998. – 36 с.
670373
  Костенко С. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування : монографія / Сергій Костенко ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 241, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-241 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-98-7
670374
  Самойленко О. Кваліфікаційно-компетентнісний підхід до підготовки фахівців у закладах вищої освіти : європейський досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 74-78. – ISSN 2308-4634
670375
  Кудрейко І. Кваліфікаційно-типологічні та еволюційно-диференційні ознаки соціолінгвістичної ситуації в Донеччині // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 178-187. – ISSN 1728-9572
670376
  Шаблій О.А. Кваліфікація "юридичний перекладач" в українській юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 134-137
670377
  Коржанський М.Й. Кваліфікація автотранспортних злочинів. / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – К., 1996. – 80с.
670378
  Гагай П.С. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації: деякі проблеми визначення об"єктивної сторони // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 61-65.
670379
  Дудоров О.О. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов"язаних з корупцією : (коментар судової практики) / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, В.Г. Сеник. – Київ : Дакор, 2020. – 508 с. – Бібліогр.:с. 494-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-21-8
670380
  Градова Ю.В. Кваліфікація адміністративного правопорушення як булінг: проблемі аспекти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 85-90. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
670381
  Ус О.В. Кваліфікація в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Ус Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
670382
  Давидович І.І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 15-19


  Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за умисне позбавлення життя іншої людини при вчиненні складених насильницьких злочинів.
670383
  Ковалевська Є.С. Кваліфікація військових злочинів за ст. ст. 411 та 412 Кримінального кодексу України у теорії кримінального права та в правозастосовній діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-88. – ISSN 2222-5374
670384
  Карпенко М.І. Кваліфікація військових правопорушень за законодавством України : монографія / М.І. Карпенко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2020. – 309, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268-294. – ISBN 978-617-7386-31-4
670385
  Баганець О. Кваліфікація воєнних злочинів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 10. – ISSN 1992-9277
670386
  Василенко В. Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 7-9
670387
  Гладкий В. Кваліфікація голодомору, як злочину геноциду проти українського народу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 166-172


  The present article is dedicated to the research of the sharp problem of Famine as terrible Genocide of Ukrainian Nation. The author analyses the origins, events and consequences of this crime of Soviet Regime and proves that the Famine of 1932-1933 ...
670388
   Кваліфікація держзради і суміжних злочинів проти основ національної безпеки України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 6. – ISSN 1992-9277
670389
  Басиста І.В. Кваліфікація дій особи під час постановлення вироку за кваліфікуючою ознакою "повторно": взаємозв"язок кримінальних процесуальних та кримінально-правових аспектів // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 3-11. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
670390
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416с. – Бібліогр С.405-413. – ISBN 966-7302-19-9
670391
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – Видання 2-ге. – Київ : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-96-9
670392
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / М.Й. Коржанський. – 3-тє вид., доп. та перер. – Київ : Атіка, 2007. – 592 с. – ISBN 966-7714-96-9; 978-966-326-246-8
670393
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Болдарь Г.Є. [та ін.] ; за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Істина, 2010. – 430 с. – Бібліогр.: с. 399-408. – ISBN 978-966-8909-54-2
670394
   Кваліфікація злочинів : навч. посібник / [Г.М. Анісімов, О.О. Володіна, Ю.П. Дзюба та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е, допов. та випр. – Харків : Право, 2017. – 358, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-162-1
670395
  Панов М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 47-55. – ISSN 0132-1331
670396
  Зінченко І.О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм : навч. посібник / І.О. Зінченко. – Харків : Право, 2017. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 110-113 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-206-2
670397
  Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм : Монографія / О.К. Марін. – Київ : Атіка, 2003. – 224с. – ISBN 966-8074-48-3
670398
  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М.Й. Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 144с. – ISBN 5-7707-9773-8
670399
  Карпова Н.Ю. Кваліфікація злочинів проти правосуддя : курс лекцій : навч. посібник / Н.Ю. Карпова. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-667-756-6
670400
  Зеленов Г. Кваліфікація злочинів проти правосуддя у сфері забезпечення гарантій професійної діяльності захисників або представників особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 193-198. – ISSN 2
670401
   Кваліфікація злочинів проти правосуддя. Курс лекцій. Рецензія на навчально практичний посібник кандидата юридичних наук Н.Ю. Карпової // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 69-72. – ISSN 2308-9636
670402
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально-правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 415-423. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
670403
  Шапченко С.Д. Кваліфікація злочинів як соціально правове явище: основні юридичні аспекти // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 422-423
670404
  Андрушко П.П. Кваліфікація злочинів: поняття та види // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 48-55
670405
  Ус О.В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 171-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
670406
  Яценко С.С. Кваліфікація злочинних дій, зв"язаних з використанням радіопередавальних пристроїв / С.С. Яценко, І.П. Куцеконь // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 87-93. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за действия, связанные с нарушением правил пользования радиопередающими устройствами. Даются рекомендации о квалификации таких действий, предложения об уточнении редакции постановления Пленума ...
670407
  Гальченко Ф.Я. Кваліфікація злочинних порушень правил техніки безпеки при проведенні будівельних робіт / Ф.Я. Гальченко, В.А. Клименко // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 97-102
670408
  Бабін Б.В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 64-73. – ISSN 2220-1394
670409
  Амелін О. Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку / О. Амелін, К. Чумак // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 71-79. – ISSN 2311-6676
670410
  Зінченко І.О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров"я особи : навч. посібник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / І.О. Зінченко, О.О. Володіна ; за заг. ред. М.І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 243-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-799-9
670411
  Панов М. Кваліфікація кримінальних правопорушень: поняття і кримінально-правове значення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 117-143. – ISSN 1026-9932
670412
  Юрчишин В.М. Кваліфікація майнових злочинів : навч.-метод. посібник для студентів денної форми навчання / Юрчишин В.М., Кіцен Н.В., Савченко В.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Чернів. юрид. ін-т. – Чернівці : [б. в.], 2020. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 53-63
670413
  Лемешко О.М. Кваліфікація незаконного рішення, прийнятого судом, про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 115-123.
670414
  Прахов Б. Кваліфікація об"єктів промислової власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10.
670415
  Тучков С. Кваліфікація підроблення документів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-50
670416
  Іл"їна О. Кваліфікація повторного вчинення корисливих злочинів проти власності // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-17
670417
  Садикова Я. Кваліфікація позовної вимоги у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 66-73. – ISSN 2663-5313
670418
  Антипов В. Кваліфікація порушень порядку в"їзду на тимчосово окуповану територію України та виїзду з неї // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 131-139. – ISSN 2308-9636
670419
  Андрущенко А. Кваліфікація правопорушень у сфері використання й охорони земель за суб"єктом їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 53-57
670420
  Петров В.В. Кваліфікація притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / В.В. Петров, М.В. Сийплокі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 109-110. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
670421
  Кориневич А.О. Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 89-97
670422
  Корнєєв В.М. Кваліфікація соціальнокомунікаційного підходу в науці про соціальні комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 135-139. – ISSN 2312-5160


  У статті, на основі різних підходів до розуміння соціальної комунікації та актуалізації предметних областей дослідження різних спеціальностей напряму розглядаються умови реалізації соціальнокомунікаційного підходу в науковій практиці. У фокусі уваги - ...
670423
  Бобонич Є.Ф. Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб"єктом // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 339-342
670424
  Хилюк С.В. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-966-458-403-3
670425
   Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства : навч. посібник / [І.В. Гловюк, О.П. Горпинюк, З.Ф. Дільна та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 403. – Бібліогр.: 401-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-356-1
670426
  Брич Лариса Павлівна Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Брич Лариса Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
670427
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язкових внесків державі : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Брич Л.П.;КНУТШ. – Київ, 1998. – 17с. – Бібліогр.:с.15-16
670428
  Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов"язокових внесків державі. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Брич Л.П.; Львів. держ. унів. ім.І.Франка. – Львів, 1998. – 214л. – Бібліогр.:л.172-192
670429
  Вибрик В.І. Кваліфікована робоча сила в колгоспах / В.І. Вибрик. – Київ, 1972. – 151с.
670430
  Федорук О. Кваліфікований електронний підпис: основні правила використання в освітній сфері // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
670431
  Жуков Е. Кваліфікований інвестор у Євросоюзі, США і РФ // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 6 (56). – С. 27-30
670432
  Левикін В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні: 1940-1950-і роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 49-56. – ISSN 0869-3595
670433
  Бабін Б. Кваліфікуючі критерії етносів. які прагнуть до набуття статусу корінних народів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.84-89
670434
  Дьоменко С. Кваліфікуючі ознаки вимагання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-79.
670435
  Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-136. – ISSN 2222-5374
670436
  Шніпко О.С. Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 138-153. – ISSN 2222-5374
670437
  Гмирін А.А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 16-51. – ISSN 2222-5374
670438
  Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
670439
  Матвійчук В.В. Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 72-81. – ISSN 2222-5374
670440
  Лизогуб Я. Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі людини: наукові аргументи проти законодавчих фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 91-94
670441
  Бринцев О. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 1026-9932
670442
  Присяжнюк І. Кваліфікуючі ознаки порушення недоторканності житла або іншого володіння особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 72-81
670443
  Копилян В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 299 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 147-149.
670444
  Бодаєвський В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 160-164.
670445
  Присяжний В.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України: забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 72-79
670446
  Попко В.В. Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину у транснаціональному кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 278-287. – ISSN 2219-5521
670447
  Примаченко В.Ф. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за терористичні злочини: якість та достатність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 80-89. – ISSN 2304-4556
670448
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
670449
  Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
670450
  Брагин А.Н. Кваме Нкрума - первый президент Ганы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 44-46. – ISSN 0321-5075
670451
  Радвилавичюс Ч.В. Кванлтовомеханический расчет физических и химических свойств некоторых органических молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Радвилавичюс Ч.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 12л.
670452
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1981
670453
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1982
670454
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1983
670455
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1984
670456
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1985
670457
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1986
670458
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1987
670459
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1988
670460
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1989
670461
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1990
670462
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1991
670463
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1992
670464
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1993
670465
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1995
670466
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№№ 1-12. – 1996
670467
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1997
670468
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1997
670469
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1997
670470
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1997
670471
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1997
670472
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1997
670473
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
670474
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
670475
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 1999. – Прилож. к №5: Математический кружок(в.4),прилож. к № 4:Сборник статей...
670476
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 1999. – + прилож. : Сборник статей...
670477
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 1999. – + Прилож. : Математический кружок, вып. 4
670478
   Квант. – Москва. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 1999
670479
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2000. – 64 с.
670480
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2000. – 64 с.
670481
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2000. – 64 с.
670482
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2000. – 64 с.
670483
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2000. – 64 с.
670484
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2000. – 64 с.
670485
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2001. – 64 с.
670486
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2001. – 64 с.
670487
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2001. – 64 с.
670488
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2001. – 64 с.
670489
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2001. – 64 с.
670490
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2001. – 64 с.
670491
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2002. – 64 с.
670492
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2002. – 64 с.
670493
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2002. – 64 с.
670494
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2002. – 64 с.
670495
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2002. – 64 с.
670496
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2002. – 64 с.
670497
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2003. – 64 с.
670498
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2003. – 64 с.
670499
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2003. – 64 с.
670500
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2003. – 64 с.
670501
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2003. – 64 с.
670502
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2003. – 64 с.
670503
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2004. – 64 с.
670504
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2004. – 64 с.
670505
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2004. – 64 с.
670506
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2004. – 64 с.
670507
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2004. – 64 с.
670508
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2004. – 64 с.
670509
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2005. – 64 с.
670510
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2005. – 64 с.
670511
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2005. – 64 с.
670512
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2005. – 64 с.
670513
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2005. – 64 с.
670514
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2005. – 64 с.
670515
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2006. – 64 с.
670516
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2006. – 64 с.
670517
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2006. – 64 с.
670518
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2006. – 64 с.
670519
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2006. – 64 с.
670520
   Квант : Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2006. – 64 с.
670521
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670522
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670523
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670524
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670525
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670526
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2007. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670527
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670528
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670529
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670530
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670531
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670532
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2008. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670533
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670534
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670535
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670536
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670537
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670538
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2009. – 64 с. – С приложеними к каждому номеру
670539
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670540
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670541
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670542
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670543
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670544
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 6. – 2010. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670545
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670546
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670547
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2011. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670548
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5/6. – 2011. – 80 с. – С приложениями к каждому номеру
670549
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670550
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670551
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670552
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2012. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670553
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5/6. – 2012. – 96 с. – С приложениями к каждому номеру
670554
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670555
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670556
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670557
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 4. – 2013. – 64 с. – С приложениями к каждому номеру
670558
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва : Квант, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 5/6. – 2013. – 96 с. – С приложениями к каждому номеру
670559
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 1. – 2014. – С приложениями к каждому номеру
670560
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 2. – 2014. – С приложениями к каждому номеру
670561
   Квант : научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов. – Москва, 1970-. – ISSN 0130-2221
№ 3. – 2014. – С приложениями к каждому номеру
670562
  Пугач Б.Я. Квант дії - таємничий вісник реального світу : 100 років із дня відкриття Макса Планка / Б.Я. Пугач. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 46 с. – ISBN 966-623-044-5
670563
  Сусловський О.М. Квант життя / О.М. Сусловський. – Львів, 1971. – 164с.
670564
  Федоренко Тетяна Квант зцілює, бо знає мову життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-35. – ISSN 0130-5212
670565
  Ропотенко К. Квант площі та ентропія чорної діри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що квантування площі чорної діри є ніщо інше, як квантування компоненти внутрішнього кутового моменту чорної діри. Знайдено квант площі чорної діри. Визначено число мікростанів доступних чорній дірі. Знайдено статистичну ентропію чорної діри: ...
670566
  Гарскова И.М. Квантативная история и историческая информатика: эволюция взаимодействия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-92. – ISSN 0130-3864
670567
  Анан"єва О.С. Квантитативна лексика англійської мови // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 45-50. – ISSN 2311-0821
670568
  Зайцева В.В. Квантитативна метонімія в інформаційному газетному тексті // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 12-20. – ISSN 2313-4437
670569
  Торчинський М. Квантитативна характеристика української ергонімії // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (13). – C. 139-148. – ISSN 2415-8828
670570
  Арапов М.В. Квантитативная лингвистика / М.В. Арапов ; отв. ред. Ю.Н. Караулов ; АН СССР, ВИНИТИ. – Москва : Наука, 1988. – 183, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-184
670571
  Джубанов А.Х. Квантитативная структура Казахского текста / А.Х. Джубанов. – Алма-Ата, 1987. – 146с.
670572
   Квантитативная типология языков Азии и Африки. – Л., 1982. – 331с.
670573
  Вереш М.Т. Квантитативний аналіз вживання німецьких християнсько-богословських термінологічних одиниць у фахових текстах / М.Т. Вереш, В.В. Синьо // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7132-80-5
670574
  Венкель Т. Квантитативні методи в лексико-семантичних дослідженнях : на матеріалі лексичної мікросистеми позначень кольору в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-29. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
670575
  Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови : перекладацькі аспекти : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-382-170-2
670576
  Яремчук О.В. Квантитативні та позиційні характеристики еліпсу в текстах-інтерв"ю (на матеріалі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X
670577
  Грачова І.Є. Квантитативність як мовна картина світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 65-73. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
670578
  Баранова С.В. Квантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 20-25. – Бібліогр.: С. 25; 16 назв
670579
  Сяо Ваньнин Квантитативно-системный подход к изучению русской узуальной метафорики // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 165-175. – ISSN 2524-0013


  "Излагаются основные положения квантитативно-системного подхода к изучению языковых явлений и обосновывается целесообразность его применения к исследованию узуальной метафорики, зафиксированной в современных толковых словарях русского языка. ...
670580
  Найдич Л.Э. Квантитативные и проидические явления в швейцарских диалектах немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Найдич Л.Э.; АН СССР.Ин-т языкозн. – Л, 1978. – 16л.
670581
  Софронова Л.В. Квантитативные методы в Британской историографии Реформации. Проблема антиклерикализма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 220-227. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Антиклерикалізм— рух скерований на ослаблення політичного впливу духовенства, що намагається використовувати релігійність світського громадянства та авторитет Церкви для своїх конфесійно-політичних та партійно-станових інтересів
670582
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердловск, 1986. – 154с.
670583
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердловск, 1988. – 184с.
670584
   Квантитативные методы отбора учебного материала по иностранному языку для неязыкового вуза. – Свердовск, 1990. – 138с.
670585
  Герасимов А.Н. Квантификация системы управления экономикой макрорегиона / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, П.П. Пшеничный // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 420-429 : Табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
670586
  Бурлуцька С. Квантифікація балансового зв"язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
670587
  Хомутенко А. Квантифікація економічного ефекту від управління державними фінансами України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 69-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
670588
  Іванов В.Ф. Квантифікація й інтерпретація даних дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 10-11


  Розглядаються поняття "квантафікація", що дає змогу дати об"єктивний, системний і кількісний описи матеріалу, що досліджується, та "інтерпретація", що є важливим елементом конвент-стилістичного дослідження. The concepts of "kvantafikatsiya" are ...
670589
  Онишко С.В. Квантифікація податкового та фіскального ризиків / С.В. Онишко, К.І. Швабій, Н.В. Новицька // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
670590
  Мокріцький В.А. Квантова електроніка : навч. посібник для студентів ВНЗ : до 100-річчя засн. Одес. нац. політехн. ун-ту / В.А. Мокріцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2019. – 317 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7046-66-9
670591
  Машкевич В.С. Квантова електроніка, основи і досягнення / В.С. Машкевич. – Київ, 1974. – 63 с.
670592
  Роженко М.М. Квантова логіка. Теорія. Історія. Філософія / М.М. Роженко, Н.М. Роженко; Авторизований, опрацьований доповнений переклад з російської. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 308с. – ISBN 966-7276-72-4
670593
  Глауберман А.Ю. Квантова механіка : учб. посібник / А.Ю. Глауберман. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1962. – 506 с.
670594
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник / І.О. Вакарчук. – Львів : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. – 616 с. – ISBN 5-7763-2092-5
670595
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Вакарчук. – 2-ге вид., доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 784 с. – ISBN 966-613-188-9
670596
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : підручник для студентів вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук. – 3-тє вид., доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 848 с. – ISBN 978-966-613-505-9
670597
  Вакарчук І.О. Квантова механіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. О. Вакарчук ; [ред. М. Білоус]. – Вид. 4-те, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. – 870, [2] с. – Бібліогр.: с. 862-864. – ISBN 978-966-613-921-7
670598
  Давидов О.С. Квантова механіка : підруч. для студентів фіз., фіз.-мат. та інж. ф-тів класич. і техніч. ун-тів / О.С. Давидов ; за наук. ред. та з передм. В.М. Локтєва ; [пер. з рос. : В.М. Локтєв (наук. ред.) та ін.]. ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Академперіодика, 2012. – 706, [2] с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 702-707. – Бібліогр.: с. 697-701. – ISBN 978-966-360-211-0
670599
  Якунов А.В. Квантова механіка крові // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 3/4 (93)
670600
  Висоцький В.І. Квантова механіка та ії використання у прикладній фізиці : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / В.І. Висоцький. – Київ : Київський університет, 2008. – 367с. – ISBN 978-966-439-127-3
670601
  Єщенко О.А. Квантова оптика : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / О.А. Єщенко, О.В. Слободянюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет права, 2004. – 124с.
670602
  Чумак О.О. Квантова оптика : [посібник] / Олександр Чумак ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т фізики НАНУ. – Львів : Євросвіт, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8364-80-8
670603
  Хецеліус О.Ю. Квантова структура надтонкої, електрослабкої взаємодій у важких атомах та ядрах : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук 01.04.16 / Хецеліус О.Ю. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 80 назв.
670604
  Машкевич С.В. Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.02 / Машкевич С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
670605
  Майданюк С.П. Квантова теорія гальмівного випромінювання фотонів у ядерних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Майданюк Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 40 назв
670606
  Супрун А.Д. Квантова теорія конформаційних збуджень білкових молекул : Навчальний посібник / А.Д. Супрун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 113с. – ISBN 966-594-689-7
670607
  Бережной Ю.А. Квантова теорія розсіяння : підручник для студ. фіз. спец. вищ. навч. закладів / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 205, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 204-205. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-623-968-9
670608
  Гоян І.М. Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті залучається до історико-філософського контексту квантова теорія свідомості ("квантовий інтерактивний дуалізм") Генрі Степа; зокрема, з"ясовуються витоки та форми залучення амер. фізиком онтологічних ідей Вайтгеда та філософсько-психологічних ...
670609
  Чекман І.С. Квантова фармакологія / І.С. Чекман ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2012. – 179, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-180. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1164-9
670610
  Бугайов О.І. Квантова фізика : дидактич. матеріал / О.І. Бугайов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 88 с.
670611
  Гаас А. Квантова хемія / А. Гаас. – Х.-К., 1931. – 84с.
670612
  Слєта Л.О. Квантова хімія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Слєта, В.В. Іванов. – Харків : Гімназія, 2008. – 444с. – ISBN 978-966-8319-93-8
670613
  Яцимирський В.К. Квантова хімія : підручник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 479 с. – ISBN 978-966-439-160-0
670614
  Стрижак П.Є. Квантова хімія : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Є. Стрижак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 460 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-458. – ISBN 978-966-518-483-6
670615
  Гальперин М.В. Квантование времени в информационных системах: метод обощенного текущего среднего / М.В. Гальперин. – М, 1983. – 127с.
670616
  Баранов Л.А. Квантование по уровню и временная дискретизация в цифровых системах управления / Л.А. Баранов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 303, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 301-302 (47 назв.)
670617
  Волобуев А.Н. Квантование полей / Волобуев Андрей Николаевич. – Самара : Издательство СНЦ, 2019. – 92, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 90-92. – ISBN 978-5-6042205-8-0
670618
  Фролов Сергей Анатольевич Квантование полей Янга-Миллса в линейных калибровках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фролов Сергей Анатольевич; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1989. – 16л.
670619
  Корепин Владимир Евгеньевич Квантование солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Корепин Владимир Евгеньевич; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – Киев, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
670620
  Носкова Лариса Михайловна Квантование спиновых возбуждений при произвольной величине спина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Носкова Лариса Михайловна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
670621
  Комолов В.П. Квантование фазы при обнаружении радиосигналов / В.П. Комолов, И.Т. Трофименко. – Москва, 1976. – 224 с.
670622
  Масюков В.Н. Квантование энергии, энтропия и новая функция состояния тел / В.Н. Масюков. – Москва, 1957. – 64 с.
670623
  Биррелл Н. Квантованные поля в искривленном пространстве-времени : пер. с англ. / Н. Биррелл, П. Девис ; пер. с англ. Д.В. Гальцова ; под ред. Я. А. Смородинского. – Москва : Мир, 1984. – 356 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-351 (656 назв.)
670624
  Пюльман Б. Квантовая биохимия = Qantum biochemistry / Б. Пюльман, А. Пюльман; Пер. с англ.: А.Ф. Ванина и др.; Под ред. и с предисл.: Л.А. Блюменфельда. – Москва : Мир, 1965. – 654с.
670625
  Ладик Я. Квантовая биохимия для химиков и биологов / Я. Ладик. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
670626
  Щербик В.В. Квантовая генетика : Монография / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 200c. – ISBN 966-594-469-X
670627
   Квантовая гравитация и топология : сб. статей / пер.с англ. – Москва : Мир, 1973. – 215 с.
670628
  Машкевич С.В. Квантовая и статистическая механика систем с дробной статистикой : Дис.... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02- Теоретическая физика / Машкевич С.В., КНУТШ. – Киев, 2005. – 320л. – Бібліогр.: л.297-320
670629
  Дидык Ю.К. Квантовая интерпретация таблицы элементов Менделеева / Ю.К. Дидык. – Норильск, 1967. – 23с.
670630
  Холево А. Квантовая информатика : прошлое, настоящее, будущее // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 7. – С. 69-75. – ISSN 0208-0621


  Квантовая информатика стала новым междисциплинарным научным направлением на стыке физики, информатики и математики
670631
  Швингер Ю. Квантовая кинематика и динамика : пер. с англ. / Ю. Швингер. – Москва : Наука, 1992. – 317 с.
670632
   Квантовая метрология и фундаментальные константы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 368с.
670633
  Шифф Л. Квантовая механика : пер. с англ. / Л. Шифф. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 478 с.
670634
  Шифф Л.И. Квантовая механика / Л.И. Шифф; Пер. с англ.Г.А.Зайцева. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 480 с.
670635
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов. – Москва, 1962. – 591с.
670636
  Давыдов А.С. Квантовая механика / А.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 748 с.
670637
  Бете Г.А. Квантовая механика : Пер.с англ. / Г.А. Бете ; пер.с англ. под ред. В.Л. Бонч-Бруевича. – Москва : Мир, 1965. – 333 с. – Библиогр.: с. 327-329 (63 назв.)
670638
  Ферми Э. Квантовая механика : Пер.с англ. / Э. Ферми. – Москва : Мир, 1965. – 367с.
670639
  Соколов А.А. Квантовая механика / А.А. Соколов, Ю.М. Лоскутов, И.М. Тернов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 638 с.
670640
  Ферми Э. Квантовая механика = Notes on quantum mechanics : (конспект лекций) / Пер.с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1968. – 367 с.
670641
  Давыдов А.С. Квантовая механика : Учебное пособие / А.С. Давыдов. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва : Наука, 1973. – 703с.
670642
  Кунин В.Н. Квантовая механика / В.Н. Кунин. – Иваново, 1976. – 119 с.
670643
  Соколов А.А. Квантовая механика : учеб. пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский. – Москва : Наука, 1979. – 528с.
670644
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : Крат. курс: учеб. пособие / Л.А. Борисоглебский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 543 с.
670645
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам [для физ. спец. ун-тов] : учеб. пособие / Д.И. Блохинцев. – Москва : Атомиздат, 1981. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 95
670646
  Блохинцев Д.И. Квантовая механика : лекции по избр. вопросам : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов / Д.И. Блохинцев ; под ред. А.В. Ефремова. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского государственного университета, 1988. – 112 с.
670647
  Борисоглебский Л.А. Квантовая механика : Учеб.пособие / Л.А. Борисоглебский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1988. – 623 с.
670648
  Друкарев Г.Ф. Квантовая механика : Учеб.пособие / Г.Ф. Друкарев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 197с. – ISBN 5-288-00292-4
670649
  Батраков Д.О. Квантовая механика : учеб. пособие / Д.О. Батраков, В.М. Шульга, С.Н. Шульга ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-285-033-8
670650
  Бете Г.А. Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами : Пер.с англ. / Г.А. Бете, Э. Солпитер ; пер.с англ. А.К Бурцева ; под ред. Я.А. Смородинского. – перераб. и доп. изд. – Москва : Физматгиз, 1960. – 562 с. : черт. – Библиогр.: с. 547-566 (441 назв.)
670651
  Соколов А.А. Квантовая механика и атомная физика : Уч. пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов. – Москва : Просвещение, 1970. – 423 с.
670652
  Фейнман Р. Квантовая механика и интегралы по траекториям = Quantum mechanics and path integrals / Р. Фейнман, А. Хибс; Пер. с англ.Э.М. Барлита и Ю.Л.Обухова ; Под ред. В.С. Барашенкова. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
670653
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия : Учебник для студ.химических факультетов ун-тетов / Н.Ф. Степанов. – Москва : Мир, 2001. – 519с. – (Теоритические основы химии). – ISBN 5-03-003414-5
670654
  Тернов И.М. др. Квантовая механика и макроскопические эффекты : учеб.пособие / И.М. др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 197с. – ISBN 5-211-02095-2
670655
  Татевский В.М. Квантовая механика и теория строения молекул / В.М. Татевский. – Москва : Московский университет, 1965. – 164 с.
670656
  Рязанов Г.В. Квантовая механика как следствие единого принципа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанов Г. В.; МГУ, Физ. фак, Каф. теор. физ. – М., 1958. – 8л.
670657
  Степанов Н.Ф. Квантовая механика молекул и квантовая химия : Учебное пособие / Н.Ф. Степанов, В.И. Пупышев. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 381 с. – ISBN 5-211-01629-7
670658
  Никольский К.В. Квантовая механика молекулы : учеб. пособие / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 415 с.
670659
  Бете Г. Квантовая механика простейших систем : пер. с нем. / Г. Бете ; пер. с нем. К.К. Федченко ; под ред. Н.Л. Писаренко. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 399 с.
670660
  Елютин В П. Кривченков Квантовая механика с задачами / В П. Кривченков Елютин; Под ред. Н.Н. Боголюбова. – 2-е изд, перераб. – Москва : Физматлит; УНЦ довузовского образования МГУ, 2001. – 304с. – ISBN 5-9221-0077-7
670661
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц : пер. с англ. / Д. Таулес. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 231 с.
670662
  Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц / Д. Таулес. – Москва : Мир, 1975. – 379 с.
670663
  Горбацевич А.К. Квантовая механика частиц со спином 1/2 в неинерциальных системах отсчета и внешних гравитационных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбацевич А. К.; БГУ. – Минск, 1981. – 16л.
670664
  Звягин Б.М. Квантовая механика. / Б.М. Звягин. – Л, 1972. – 148с.
670665
   Квантовая механика. [Электронный ресурс] : 22 книги в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2000. – 1CD-R + Приложение: Квантовая механика на Maple V/ А.В.Цыганов. – 74 min; 650 MB; НПО: Windows 95/98 или Windows NT 4.0; Internet Exlorer 4.0 или выше; Maple V Release 4 и выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  22 книги в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@uni.udm.ru
670666
  Боум А. Квантовая механика: основы и приложения : Пер.с англ. / А. Боум. – Москва : Мир, 1990. – 720с.
670667
   Квантовая оптика и квантовая радиофизика. – Москва : Мир, 1966. – 451с.
670668
  Курикша А.А. Квантовая оптика и оптическая локация (статистическая теория) / А.А. Курикша. – Москва : Советское радио, 1973. – 184 с.
670669
  Килин С.Я. Квантовая оптика: поля и их детектирование / С.Я. Килин. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 173 с.
670670
  Хигаси К. Квантовая органическая химия / К. Хигаси, Х. Баба, А. Рембаум. – Москва : Мир, 1967. – 379 с.
670671
  Племенков В.В. Квантовая органическая химия / В.В. Племенков. – Казань, 1981. – 97с.
670672
   Квантовая природа микромира и макромира : Тексты лекций / М.У. Белый, Б.А. Охрименко, А.М. Федорченко, А.А. Пасичный; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1986. – 44 с.
670673
  Моргун В.А. Квантовая психоистория как универсальная методология познания // Наука. Релігія. Суспільство : Філософія. Релігія. Історія. Економіка / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2004. – № 4. – С.232-261. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 1728-3671
670674
  Уилсон Р.А. Квантовая психология = Quantum psychology : как работа Вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Роберт Антон Уилсон. – Киев : ЯНУС (JANUS BOOKS) ; София, 1998. – 221, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Quantum psychology / Robert Anton Wilson. Arizona U.S.A.: New falcon publications tempe, 1990. – ISBN 966-7319-27-X
670675
  Уилсон Роберт Антон Квантовая психология = Quantum psychology : Как работа вашего мозга программирует Вас и Ваш мир / Уилсон Роберт Антон. – Київ : ЯНУС, 2000. – 220с. – ISBN 2-220-00188-4
670676
  Файн. В.М. Квантовая радиофизика / В.М. Файн., Я.И. Ханин. – Москва : Советское радио, 1965. – 608 с.
670677
   Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – 1972. – 472 с.
670678
  Ханин Л.И. Квантовая радиофизика : в 2-х т. / Ханин Л.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио
Т. 2 : Динамика квантовых генеоаторов. – 1975. – 496 с. – Авт. 1-го издания В.М. Файн и Я.И. Ханин
670679
  Гусев В.Г. Квантовая радиофизика / В.Г. Гусев, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1982. – 233 с.
670680
  Песковаций С.А. Квантовая радиофизика / С.А. Песковаций. – Харьков : ХГУ, 1984. – 73 с.
670681
   Квантовая радиофизика. – Ташкент, 1986. – 72 с.
670682
  Румянцева Е.Н. Квантовая статистика безмассовых частиц в сферическом мире Фридмана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцева Е.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
670683
  Перина Я. Квантовая статистика линейных и нелинейных оптических явлений : Пер.с англ. / Я. Перина. – Москва : Мир, 1987. – 368с.
670684
   Квантовая статистика систем заряженных частиц : пер. с англ. / В.-Д. Крефт, Д. Кремп, В. Эбелинг, Г. Репке. – Москва : Мир, 1988. – 405с.
670685
  Эбелинг В. Квантовая статистика термической плазмы в равновесии / В. Эбелинг, Г. Кельбг. – К, 1970. – 16с.
670686
  Каданов Л.П. Квантовая статистическая механика : методы функций Грина в теории равновесных и неравновесных процессов / Л.П. Каданов, Г. Бейм ; пер. с англ. Н.М. Плакиды ; под ред. Д.Н. Зубарева. – Москва : Мир, 1964. – 255 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 7 (12 назв.) и с. 248-252
670687
  Агаева Р.Г. Квантовая теория гальвано-термомагнитных явлений в полупроводниках с кейновским законом дисперсии.ё : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Агаева Р.Г.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
670688
  Пушкаров Д.И. Квантовая теория дефектов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Пушкаров Д.И.; МГУ. – М, 1972. – 10л.
670689
  Файн В.М. Квантовая теория динамических систем с дискретным спектром при учете процессов релаксации. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Файн В.М.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
670690
  Павлович Владимир Николаевич Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1990. – 253л. – Бібліогр.:л.231-253
670691
  Павлович В.Н. Квантовая теория диффузии и стимулированные диффузионные процессы в кристаллах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Павлович В.Н.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
670692
  Гейтлер В. Квантовая теория и гомеополярная химическая связь : пер. с нем. / В. Гейтлер. – Харьков : ГНТИ Украины, 1934. – 104 с.
670693
  Белобров В.А. Квантовая теория и фондовый рынок // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 1728-8878
670694
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения / В. Гайтлер. – Москва ; Ленинград, 1940. – 272 с.
670695
  Гайтлер В. Квантовая теория излучения : Пер.с англ. / В. Гайтлер. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 491 с.
670696
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физич. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1952. – 8 с.
670697
  Нелипа Н.Ф. Квантовая теория излучения электрона, движущегося в постоянном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нелипа Н.Ф.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1953. – 8л.
670698
   Квантовая теория калибровочных полей : сборник статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1977. – 437с.
670699
  Клингер М.И. Квантовая теория кинетических явлений в твердых телах с малой подвижностью : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клингер М.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 23л.
670700
  Горохов А Квантовая теория колебаний большой амплитуды, вибронные переходы в трехатомных молекулах и метод динамических групп в молекулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горохов А В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1980. – 20л.
670701
  Блейзо Ж.- Квантовая теория конечных систем / Ж.- П. Блейзо, Ж. Рипка ; перевод А. Велицкого. – Киев : Феникс, 1998. – 480 с. – ISBN 5-87534-065-7
670702
  Сериков А.А. Квантовая теория корреляции электронного и ядерного движений в молекуле / А.А. Сериков. – К., 1970. – 32с.
670703
  Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел : Пер.с англ. / А.О. Анималу ; пер. с англ. Е.Л. Ивченко, А.Л. Эфроса. – Москва : Мир, 1981. – 574 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
670704
  Цареградский В.Б. Квантовая теория лазера и флуктуаций его колебаний : учебное пособие для студентов радиофизического факультета / В.Б. Цареградский. – Горький, 1978. – 78 с.
670705
  Гочев И Квантовая теория локализованных состояний в феромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гочев И, Г.; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 1985. – 16л.
670706
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер.с англ. / Р. Уайт. – Москва : Мир, 1972. – 308 с.
670707
  Уайт Р. Квантовая теория магнетизма : Пер. с англ. / Р. Уайт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мир, 1985. – 303с.
670708
  Солонцов А.З. Квантовая теория магнитных возбуждений ферро- и синтиферромагнитных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солонцов А.З.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л.
670709
  Гусев А.А. Квантовая теория магнитострикции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 8л.
670710
  Гуржи Р.Н. Квантовая теория поглощения электромагнитных волн в инфракрасной области спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуржи Р.Н.; Харьк.ордена Трудов.Красного Знамени гос.ун-т. – Х, 1958. – 8л.
670711
  Умэдзава Х. Квантовая теория поля : Пер. с англ. / Х. Умэдзава. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 380с.
670712
  Соколов А.А. Квантовая теория поля (избранные вопросы) / А.А. Соколов, Д. Иваненко. – Моска ; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 780 с.
670713
  Тагиров Э.А. Квантовая теория поля в пространстве де Ситтера. 2-4139 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тагиров Э.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
670714
  Шварц А.С. Квантовая теория поля и топология / А.С. Шварц. – Москва : Наука, 1989. – 400 с. – ISBN 5-02-014029-5
670715
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 135 с.
670716
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 4-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 210 с.
670717
   Квантовая теория поля и физика высоких энергий : Труды 5-й Школы молодых ученых. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 190 с.
670718
   Квантовая теория поля и физика фазовых переходов : Сб. ст. – Москва : Мир, 1975. – 220с. – (Новости фундаментальной физики ; Вып. 6)
670719
  Мир-Касимов Руфат Квантовая теория поля с пространством импульсов постоянной кривизны : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мир-Касимов Руфат Мир-Асадулла оглы; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 14л.
670720
  Хелстром К. Квантовая теория проверки гипотез и оценивания : пер. с англ. / К. Хелстром ; перевод с англ. М.В. Бурнашева ; под ред. А.С. Холево. – Москва : Мир, 1979. – 344 с. : граф. – Библиогр.: с. 331-339
670721
  Халфин Л.А. Квантовая теория распада физических систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Халфин Л.А.; Акад.наук СССР.Физ.ин-т. – М, 1960. – 6л.
670722
  Гордов Е.П. Квантовая теория распространения электромагнитного поля / Е.П. Гордов, С.Д. Творогов. – Новостибирск : Наука, 1978. – 172 с.
670723
  Ву Т.Ю. Квантовая теория рассеяния : Пер.с англ. / Т.Ю. Ву, Т. Омура. – Москва : Наука, 1969. – 452 с.
670724
  Сунакава С. Квантовая теория рассеяния : Пер. с япон. / С. Сунакава. – Москва : Мир, 1979. – 268с.
670725
  Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния : Учебное пособие / А.С. Поплавной; МВиССО РСФСР, Кемеровск. гос. ун-т. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1989. – 120с.
670726
  Меркурьев С.П. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц / С.П. Меркурьев, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1985. – 398с.
670727
  Пронько Г.П. Квантовая теория релятивистской струны в четырехмерном пространстве-времени. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пронько Г.П.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 8л.
670728
  Лоудон Р. Квантовая теория света : Пер.с англ. / Р. Лоудон. – Москва : Мир, 1976. – 488 с.
670729
  Гугенгольц Н.М. Квантовая теория систем многих тел / Н.М. Гугенгольц. – М., 1967. – 174 с.
670730
  Зильберштейн Л. Квантовая теория спектров : обзор / пер. с англ. / Л. Зильберштейн. – Петроград : Наука и школа, 1920. – 55 с.
670731
  Пайерлс Р.Е. Квантовая теория твердых тел : Пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 259с.
670732
  Зырянов П.С. Квантовая теория термомагнитных явлений в металлах и полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зырянов П.С.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 12л.
670733
  Варшалович Д.А. Квантовая теория углового момента = Аппарат неприводимых тензоров.Сферические функции / Д.А. Варшалович, А.Н. Москалев, В.К. Херсонский. – Ленинград : Наука, 1975. – 439 с.
670734
  Догонадзе Р.Р. Квантовая теория химических реакций в полярной жидкости / Р.Р. Догонадзе. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
670735
  Кокин А.А. Квантовая теория электронного и ядерного парамагнитного резонанса и релаксации в слабых переменных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокин А.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Свердловск, 1960. – 8л.
670736
  Падучев Б.В. Квантовая теория электронных кинетических процессов в металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Падучев Б.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1951. – 6 л.
670737
  Кононец Юрий Владимирович Квантовая теория эффекта каналирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кононец Юрий Владимирович; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1974. – 20л.
670738
  Новокшонов С.Г. Квантовая теория эффекта Холла в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Новокшонов С.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
670739
  Зырянов П.С. Квантовая теория явлений электронного переноса в кристаллических полупроводниках / П.С. Зырянов, М.И. Клингер. – Москва : Наука, 1976. – 480с.
670740
  Векслер А.З. Квантовая терия фотоэффекта и термоэмиссии в металлах и полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Векслер А.З.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1956. – 8л.
670741
  Вихман Э. Квантовая физика // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1974. – Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – С.1-415
670742
  Вихман Э. Квантовая физика / Э. Вихман. – Москва : Наука, 1977. – 416 с.
670743
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 256с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-058-3
670744
  Иродов И.Е. Квантовая физика : основные законы : [ учебное пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 256 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-618-1
670745
  Омельяновский М.Э. Квантовая физика и превращения материи / М.Э. Омельяновский. – Киев : Изд-во АН УССР, 1962. – 18 с.
670746
  Фок В.А. Квантовая физика и строение материи / В.А. Фок. – Ленинград : Ленинградский университет, 1965. – 29 с.
670747
   Квантовая физика и твердое тело. – Москва : Знание, 1966. – 44с.
670748
  Фок В.А. Квантовая физика и философские проблемы. / В.А. Фок. – Москва, 1970. – 28 с.
670749
  Вонсовский С.В. Квантовая физика твердого тела / С.В. Вонсовский, М.И. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1983. – 336с.
670750
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
670751
  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы : Учебное пособие для вузов / И.Е. Иродов. – Москва- Санкт-Петербург : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 272с. – ISBN 5-93208-055-8
670752
  Дмитриев И.С. Квантовая химия - ее прошлое и настоящее / И.С. Дмитриев, С.Г. Семенов. – М., 1980. – 160с.
670753
  Гельман Г. Квантовая химия / Г. Гельман. – М-Л, 1937. – 546с.
670754
  Эйринг Г. Квантовая химия / Г. Эйринг. – М, 1947. – 297с.
670755
  Эйринг Г. Квантовая химия / Г. Эйринг, Дж. Уолтер, Дж. Кимбалл; Г. Эйрин, Дж. Уолтер, Дж. Кимбалл ; Пер. с англ. Л.И. Казарновской ; Под ред. М.И. Темкина. – Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1948. – 528 с., 1 л. табл. : черт.
670756
  Давтян О.К. Квантовая химия / О.К. Давтян. – Москва, 1962. – 783с.
670757
   Квантовая химия. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 198 с.
670758
  Цюлике Л. Квантовая химия / Л. Цюлике. – Москва : Мир
Том 1. – 1976. – 512 с.
670759
  Фларри Р.Л. Квантовая химия : Введение / Р.Л. Фларри. – Москва : Мир, 1985. – 472 с.
670760
  Иванов В.В. Квантовая химия : учебное пособие для студ. химических специальностей университетов / В.В. Иванов, Л.А. Слета. – Харьков : Фолио, 2007. – 447с. – ISBN 978-966-03-3957-6
670761
  Кругляк Ю.А. Квантовая химия = Qvantum chemistry : Киев: 1963-1991 / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2016. – 666, [1] с. : ил., табл. – Авт., назв., аннот., содерж. парал. рус., англ. - Текст рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7337-54-5


  В пр.№ 1711487 напис: 25/ В дар библиотеке им. Максимовича от автора. 14.02.2017. Підпис.
670762
  Дункен Х. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел / Х. Дункен, В.И. Лыгин. – Москва : Мир, 1980. – 288 с.
670763
  Левин А.А. Квантовая химия ковалентных кристаллов / А.А. Левин. – М., 1970. – 64с.
670764
   Квантовая химия молекулярных систем и кристаллохимия силикатов. – Ленинград : Наука, 1988. – 69 с.
670765
  Фейнман Р. Квантовая электродинамика : Пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1964. – 219с.
670766
  Грибов В.Н. Квантовая электродинамика // Материалы 9-й зимней школы по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – Ч. 1 : Квантовая электродинамика/ В.Н. Грибов. – С.3-283
670767
   Квантовая электродинамика, 1983. – 311 с.
670768
  Байер В.Н. Квантовая электродинамика в экспериментах на квантовых пучках : Автореф... докт. физ-матнаук: / Байер В.Н.; АН СССР Сиб. отд.Объед. учен.Совет по физ-мат и техн.наукам. – Новосибирск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
670769
  Смондырев М.А. Квантовая электродинамика и опыт / М.А. Смондырев. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Физика)
670770
   Квантовая электроника. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 431с. : Маленькая энциклопедия
670771
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 1. – 1971
670772
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 2. – 1971
670773
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 3. – 1971
670774
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 4. – 1971
670775
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 5. – 1971
670776
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 6. – 1971
670777
  Пестов Э.Г. Квантовая электроника / Э.Г. Пестов, Г.М. Лапшин. – Москва, 1972. – 335 с.
670778
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 7. – 1972
670779
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 1. – 1973
670780
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 2. – 1973
670781
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 3. – 1973
670782
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 4. – 1973
670783
   Квантовая электроника : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-
№ 6. – 1973
670784
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 1. – 1974
670785
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 3. – 1974
670786
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 5. – 1974
670787
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 6. – 1974
670788
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 7. – 1974
670789
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 8. – 1974
670790
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 9. – 1974
670791
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 10. – 1974
670792
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 11. – 1974
670793
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 12. – 1974
670794
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 1, № 4. – 1974. – 998 с.
670795
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 1. – 1975
670796
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 2. – 1975
670797
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 3. – 1975
670798
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 4. – 1975
670799
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 8. – 1975
670800
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 9. – 1975
670801
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 10. – 1975
670802
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 12. – 1975
670803
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 11. – 1975
670804
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 5. – 1975
670805
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 6. – 1975
670806
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 2, № 7. – 1975
670807
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 1. – 1976
670808
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 2. – 1976
670809
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 3. – 1976
670810
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 4. – 1976
670811
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 5. – 1976
670812
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 6. – 1976
670813
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 7. – 1976
670814
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 8. – 1976
670815
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 9. – 1976
670816
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 10. – 1976
670817
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 11. – 1976
670818
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 3, № 12. – 1976
670819
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 1. – 1977
670820
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 2. – 1977
670821
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 3. – 1977
670822
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 4. – 1977
670823
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 5. – 1977
670824
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 6. – 1977
670825
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 7. – 1977
670826
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 8. – 1977
670827
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 9. – 1977
670828
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 11. – 1977
670829
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 12. – 1977
670830
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 4, № 10. – 1977
670831
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 1. – 1978. – С. 1-240
670832
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 2. – 1978. – С. 241-480
670833
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 3. – 1978. – С. 481-720
670834
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 4. – 1978. – С. 721-960
670835
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 5. – 1978. – С. 961-1184
670836
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 6. – 1978. – С. 1185-1408
670837
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 7. – 1978. – С. 1409-1632
670838
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 8. – 1978. – С. 1633-1872
670839
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 9. – 1978. – С. 1873-2080
670840
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 10. – 1978. – С. 2081-2304
670841
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 11. – 1978. – С. 2305-2528
670842
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 5, № 12. – 1978. – С. 2529-2752
670843
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 14. – 1978
670844
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 15. – 1978
670845
  Степанов Б.И. Квантовая электроника / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 120 с.
670846
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 2. – 1979. – С. 257-432
670847
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 3. – 1979. – С. 433-656
670848
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 4. – 1979. – С. 657-880
670849
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 5. – 1979. – С. 881-1120
670850
   Квантовая электроника. – Москва : Советское радио, 1971-
Т. 6, № 6. – 1979. – С. 1121-1360
670851
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 17. – 1979
670852
  Ярив А. Квантовая электроника : пер. с англ. / А. Ярив. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1980. – 488с.
670853
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 19. – 1980
670854
   Квантовая электроника : республиканский межведомственный сборник. – Киев
Вып. 21. – 1981
670855
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 10, № 5. – 1983
670856
   Квантовая электроника. – Киев
Вып. 24. – 1983
670857
   Квантовая электроника. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 14, № 1. – 1987
670858
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 1. – 2000
670859
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 2. – 2000
670860
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 3. – 2000
670861
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 4. – 2000
670862
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 5. – 2000
670863
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 7. – 2000
670864
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 10. – 2000
670865
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 11. – 2000
670866
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 12. – 2000
670867
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 8. – 2000
670868
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 30, № 9. – 2000
670869
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 11. – 2001
670870
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 12. – 2001
670871
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 10. – 2001
670872
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 9. – 2001
670873
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 7. – 2001
670874
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 8. – 2001
670875
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 6. – 2001
670876
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 31, № 2. – 2001
670877
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 1. – 2002
670878
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 2. – 2002
670879
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 3. – 2002
670880
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 5. – 2002
670881
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 4. – 2002
670882
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 10. – 2002
670883
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 9. – 2002
670884
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 12. – 2002
670885
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 11. – 2002
670886
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 8. – 2002
670887
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 6. – 2002
670888
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 32, № 7. – 2002
670889
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 6. – 2003
670890
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 7. – 2003
670891
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 5. – 2003
670892
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 8. – 2003
670893
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 9. – 2003
670894
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 3. – 2003
670895
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 4. – 2003
670896
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 2. – 2003
670897
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 1. – 2003
670898
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 33, № 10. – 2003
670899
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 11. – 2003
670900
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 33, № 12. – 2003
670901
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 1. – 2004
670902
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 2. – 2004
670903
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 3. – 2004
670904
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 5. – 2004
670905
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 34, № 6. – 2004
670906
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 4. – 2004
670907
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 12. – 2004
670908
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 11. – 2004
670909
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 10. – 2004
670910
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 7. – 2004
670911
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 8. – 2004
670912
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 34, № 9. – 2004
670913
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 6. – 2005
670914
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 5. – 2005
670915
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 4. – 2005
670916
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 3. – 2005
670917
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 2. – 2005
670918
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 1. – 2005
670919
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 7. – 2005
670920
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 8. – 2005
670921
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 9. – 2005
670922
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 10. – 2005
670923
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 11. – 2005
670924
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 35, № 12. – 2005
670925
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 1. – 2006
670926
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 5. – 2006
670927
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 6. – 2006
670928
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 2. – 2006
670929
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 3. – 2006
670930
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 4. – 2006
670931
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Том 36, № 7. – 2006
670932
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 8. – 2006
670933
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 9. – 2006
670934
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 10. – 2006
670935
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 11. – 2006
670936
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 36, № 12. – 2006
670937
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 1. – 2007
670938
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 2. – 2007
670939
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 3. – 2007
670940
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 4. – 2007
670941
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 5. – 2007
670942
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 6. – 2007
670943
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 7. – 2007
670944
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 8. – 2007
670945
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 9. – 2007
670946
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 10. – 2007
670947
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 11. – 2007
670948
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 37, № 12. – 2007
670949
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 3. – 2008
670950
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 2. – 2008
670951
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 4. – 2008
670952
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 5. – 2008
670953
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 6. – 2008
670954
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 1. – 2008
670955
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 7. – 2008
670956
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 8. – 2008
670957
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 9. – 2008
670958
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 10. – 2008
670959
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 11. – 2008
670960
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 38, № 12. – 2008
670961
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 1. – 2009
670962
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 2. – 2009
670963
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 3. – 2009
670964
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 4. – 2009
670965
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 39, № 5. – 2009
670966
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 11. – 2010
670967
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 10. – 2010
670968
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 40, № 12. – 2010
670969
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 1. – 2011
670970
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 2. – 2011
670971
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 3. – 2011
670972
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 4. – 2011
670973
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 5. – 2011
670974
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 6. – 2011
670975
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 7. – 2011
670976
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 8. – 2011
670977
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 9. – 2011
670978
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 10. – 2011
670979
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 11. – 2011
670980
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 41, № 12. – 2011
670981
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 1. – 2012
670982
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 2. – 2012
670983
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 6. – 2012
670984
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 3. – 2012
670985
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 4. – 2012
670986
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 42, № 5. – 2012
670987
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 9. – 2015
670988
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 8. – 2015
670989
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 5. – 2015
670990
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 6. – 2015
670991
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 7. – 2015
670992
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 1. – 2015
670993
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 2. – 2015
670994
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 3. – 2015
670995
   Квантовая электроника = Quantum electronics : квантовая электроника и ее применения. – Москва : Радио и связь, 1971-. – ISSN 0368-7147
Т. 45, № 4. – 2015
670996
   Квантовая электроника и лазерная спектроскопия : Тезисы 4 межреспубл. научного семинара; Вильнюс, 19-30 марта 1984 г. – Вильнюс, 1984. – 68с.
670997
  Ярив А. Квантовая электроника и нелинейная оптика / А. Ярив. – Москва : Советское радио, 1973. – 456с.
670998
  Смирнов А.Г. Квантовая электроника и оптоэлектроника : учеб. пособие для вузов / А.Г. Смирнов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 194 с.
670999
  Мясников Л.Л. Квантовая электроника на судах. / Л.Л. Мясников. – Л., 1966. – 428с.
671000
  Мулдахмедов З.М. и др. Квантовая электрохимия алкалоидов / З.М. и др. Мулдахмедов. – Алма-Ата, 1986. – 173с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,