Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
688001
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
688002
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
688003
  Тимошик М.С. Методика підготовки до друку текстів для наукових, науково-популярних, довідкових та навчальних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 23-34


  Розглянуто типологічні особливості різних видів текстів, які умовно об"єднані у блоці наукових і навчальних видань, а також специфіку їх підготовки авторами до друку.
688004
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
688005
  Ружейников В.Т. Методика підготовки і читання лекцій на педагогічні теми / В.Т. Ружейников. – К., 1963. – 23с.
688006
  Беніков Д.С. Методика підготовки лекції / Д.С. Беніков. – Київ, 1962. – 36с.
688007
  Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді : навч. посіб. / І.І. Когутич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 382, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-953-8
688008
  Дженжебір О.М. Методика побудови кластерної моделі медіа-середовища на прикладі медій міста Бориспіль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті здійснено детальний аналіз класичних і нових медіа міста Бориспіль. На основі аналізу комунікаційних мереж побудовано кластерну модель його медіа-середовища в контексті соціально-комунікаційного підходу. В статье осуществлен детальный анализ ...
688009
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
688010
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
688011
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
688012
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
688013
  Пономарева И.Д. Методика подготовки и чтения лекций по биологии / И.Д. Пономарева. – К., 1977. – 16с.
688014
  Ржецкий Н.Н. Методика подготовки лекции по научно-технической и экономической пропаганде. / Н.Н. Ржецкий. – К., 1973. – 27с.
688015
  Бекетов В.А. Методика Подготовки юных спортсменов. / В.А. Бекетов. – Киев, 1988. – 52с.
688016
  Мудрецова Е.А. Методика подземных гравиразведочных работ с гравиметрами на рудных месторождениях / Е.А. Мудрецова. – Москва, 1963. – 36с.
688017
  Соколовский И.Л. Методика поєтапного изучения неотектоники / И.Л. Соколовский, Н.Г. Волков. – К., 1965. – 134с.
688018
  Петренко В.С. Методика позакласної роботи з історії / В.С. Петренко. – К, 1973. – 144с.
688019
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
688020
  Машкович К.А. Методика поисков и разведки нефти и газа в Саратовском Поволжье / К.А. Машкович. – М., 1961. – 246с.
688021
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
688022
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
688023
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
688024
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
688025
  Гапон С. Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 44-52


  Для территории Горного Крыма, имея в наличии цифровую модель рельефа (ЦМР) снимок SRTM и карты природных сред среднего и крупного масштабов, с использованием географических информационных систем (ГИС) синтезирована карта геосистем Горного Крыма. ...
688026
  Грездов Г.Г. Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на територии графов // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 34-44. – ISSN 2411-3816
688027
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
688028
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8с.
688029
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
688030
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
688031
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
688032
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
688033
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
688034
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
688035
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 96 с.
688036
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1938. – 96 с.
688037
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 4-е. – Москва, 1939. – 192 с.
688038
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе / М.Е. Набоков. – 2-е изд. – Москва : ГУПИ, 1955. – 215с.
688039
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе. / М.Е. Набоков. – М., 1947. – 192с.
688040
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
688041
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии. / Д.П. Широких. – М., 1978. – 71с.
688042
  Широких П Д. Методика преподавания биологии. / П Д. Широких, Г.С. Нога. – М., 1980. – 176с.
688043
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии. / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1983. – 49с.
688044
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : Практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с.
688045
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
688046
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
688047
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
688048
  Рыков Н.А. Методика преподавания зоологии / Н.А. Рыков. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Л., 1957. – 512с.
688049
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии. / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – М., 1955. – 528с.
688050
  Рубцов И.Е. Методика преподавания и изучения философии в высшей партийной школе / И.Е. Рубцов, Н.С. Пономарев. – М., 1986. – 72с.
688051
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
688052
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
688053
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
688054
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва, 1938. – 288 с.
688055
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51с.
688056
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45с.
688057
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – М., 1949. – 434 с.
688058
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1952. – 464 с.
688059
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1955. – 460 с.
688060
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. / В.М. Брадис. – М., 1949. – 472с.
688061
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. / В.М. Брадис. – 3-е изд. – М., 1954. – 504с.
688062
  Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе: уч. пособие. / Н.М. Рогановский. – Минск, 1990. – 266с.
688063
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники / Е.В. Алтухов. – Москва, 1989. – 80с.
688064
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман. – М, 1951. – 200с.
688065
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – М., 1973. – 126с.
688066
  Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: уч. пособие. / Н.В. Савин. – М., 1987. – 206с.
688067
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
688068
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
688069
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
688070
  Самбикина М.А. Методика преподавания русского языка / М.А. Самбикина. – М, 1958. – 24с.
688071
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
688072
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
688073
   Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384с.
688074
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1980. – 320 с.
688075
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
688076
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва : Издательство АПН РСФСР
Т. 1 : Механика. – 1958
688077
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
688078
   Методика преподавания физики в средней школе. – Л, 1976. – 124с.
688079
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе. / Л.И. Резников. – М., 1974. – 238с.
688080
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
688081
   Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы : учеб. пособие для студентов. – Москва : Просвещение, 1987. – 335 с.
688082
   Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 199 с.
688083
   Методика преподавания философии : проблемы перестройки. – М, 1991. – 399 с.
688084
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
688085
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1974. – 31с.
688086
   Методика преподавания французских временных глагольных форм. – Л, 1958. – 87с.
688087
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
688088
  Любарська А.А. Методика преподавания французского языка в средней школе / А.А. Любарська. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 199с.
688089
   Методика преподавания химии : Учебное пособие. – Москва, 1984. – 415с.
688090
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
688091
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
688092
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
688093
   Методика преподавания этики в высшей школе. – Москва, 1980. – 144с.
688094
   Методика преподавания юридических дисциплин. – М, 1986. – 194с.
688095
   Методика претензионной работы на предприятиях и в организациях совнархоза. – Ростов, 1965. – 148с.
688096
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – М., 1981. – 55с.
688097
  Шевченко Г.В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 79-85
688098
  Писаренко В.И. Методика прикладного социологического исследования бюджета времени студентов / В.И. Писаренко, К.В. Шульга. – Минск, 1974. – 91с.
688099
   Методика применения общих типовых делений в ББК. – М, 1968. – 72с.
688100
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
688101
   Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М, 1967. – 36с.
688102
   Методика применения универсального тензометрического комплекса в процессе производственного обучения учащихся профтехучилищ. – М, 1980. – 80с.
688103
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
688104
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – Киев, 1979. – 24с.
688105
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – 2-е изд., доп. – Киев, 1980. – 34с.
688106
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
688107
   Методика проведения бесед по искусству. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 110с.
688108
   Методика проведения занятий в начальном комсомольском политкружке. – М, 1951. – 216с.
688109
   Методика проведения занятий в политшколе. – М, 1950. – 190с.
688110
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
688111
   Методика проведения производственной практики в средних специальных учебных заведениях. – М, 1976. – 32с.
688112
   Методика проведения семинаров занятий на историческом факультете университетов. – М, 1979. – 240с.
688113
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
1. – 1963. – 238с.
688114
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
2. – 1964. – 122с.
688115
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М, 1970. – 368с.
688116
   Методика проведения семинаров по курсу научного коммунизма. – М, 1972. – 184с.
688117
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М
1. – 1971. – 288с.
688118
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М, 1973. – 311с.
688119
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
688120
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
688121
  Руденко В.П. Методика проведення занять у шкільних майстернях. / В.П. Руденко. – К., 1964. – 142с.
688122
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
688123
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
688124
  Дятчик Д.І. Методика проведення технологічного аудиту технологій / Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 95-99
688125
  Андриенко Н.Н. Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 196-201. – ISSN 2076-2429
688126
  Панін В.Г. Методика прогнозування призначеного терміну служби систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом / В.Г. Панін, П.В. Опенько // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 89
688127
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
688128
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
688129
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
688130
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
688131
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
688132
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
688133
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
688134
   Методика работы в самодеятельном хоровом коллективе. – Ленинград, 1963. – 44 с.
688135
  Гинзбург И.В. Методика работы искусствоведа / И.В. Гинзбург. – Л., 1985. – 78с.
688136
  Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя. / Н.И. Болдырев. – М, 1984. – 143с.
688137
   Методика работы молодежной дискотеки. – Ленинград, 1990. – 103 с.
688138
  Луговая А.Л. Методика работы на начальном этапе занятий по технической тематике в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Луговая А.Л.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
688139
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими истониками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 92с.
688140
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1964. – 66с.
688141
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 84с.
688142
  Фаенова М.О. Методика работы над культурой речи на иностранном языке. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фаенова М.О.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 12л.
688143
  Павлова И.П. Методика работы над лексикой английского языка с применением программированных пособий. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Павлова И.П.; Москов. гос. пед. ин-т.. – М., 1970. – 29л.
688144
  Ховрина Людмила Николаевна Методика работы над лексикой для чтения в неязыковом вузе с использованием лингафонно-машинного комплекса (ЛМК-1) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ховрина Людмила Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
688145
  Мельник С.И. Методика работы над лексикой иностранного языка в интенсивном курсе устной речи : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Мельник С.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1970. – 28л.
688146
  Папкович Н.Л. Методика работы над лексикой при обучении монологической устной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Папкович Н.Л.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – М, 1980. – 24л.
688147
   Методика работы над лексикой русского языка. – М, 1990. – 154с.
688148
  Ястребова Ольга Ивановна Методика работы над лексикой, обозначающей советские реалии, в процессе чтения общественно-политической литературы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ястребова Ольга Ивановна; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
688149
  Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов по спец. 2109 "Черчение, рисование и труд" / А.С. Пучков, А.В. Триселев. – Москва, 1982. – 160 с.
688150
  Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна Методика работы над научно-популярной литературой в старших классах школы с углубленным изучением английского языка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
688151
  Сайгушева Нелли Александровна Методика работы над пассивным словарем в неязыковом вузе. (немецкий яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайгушева Нелли Александровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 24л.
688152
   Методика работы над практическим курсом английского языка. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264с.
688153
  Лидман-Орлова Гомма Кузьминична Методика работы над предикативными отношениями, выражаемыми с помощью глагола. (В связи с задачами совершенствования письм. речи учащихся IV кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лидман-Орлова Гомма Кузьминична; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
688154
  Корзина Светлана Андреевна Методика работы над речевыми клише при обучении диалогической речи в языковом вузе. (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Корзина Светлана Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 19л.
688155
  Сулейменов Д. Методика работы над русским произношением в 5 классе казахской школы в связи с применением технических средств. : Автореф... канд. пед.наук: / Сулейменов Д.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
688156
  Пискунова Евгения Ивановна Методика работы над словообразованием для чтения литературы по специальности (неязыковой вуз, немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пискунова Евгения Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 23л.
688157
  Семенова Н.К. Методика работы над сочинениям в старших классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1953. – 19л.
688158
  Хомизурашвили Циала Николаевна Методика работы над специальными медицинскими текстами (на материале обучения английскому языку в Тбилисском медицинском ин-те) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомизурашвили Циала Николаевна; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
688159
   Методика работы над спецтекстом в неязыковом вузе. – Москва, 1977. – 60 с.
688160
  Арсеньева М.З. Методика работы над творческим дипломным сочинением / М.З. Арсеньева. – Москва, 1989. – 40 с.
688161
  Гетманский М.И. Методика работы над устной русской речью в школе. / М.И. Гетманский. – Минск, 1973. – 256с.
688162
  Керн Наталья Мечеславовна Методика работы над формальными средствами межфразовой связи в обучении чтению оригинальной литературы по специальности (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: .. / Керн Наталья Мечеславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М. – л.
688163
  Нуфена Цветка Нгасса Бертин Методика работы над частицами немецкого языка при обучении диалогической речи в лицеях Камеруна : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.02 / Нуфена Цветка Нгасса Бертин; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
688164
  Ипполитова Н.А. Методика работы по грамматической стилистике в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ипполитова Н.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
688165
  Иваненко В.К. Методика работы по орфографии в процессе изучения синтаксиса. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко В.К.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 18л.
688166
  Михайловская Н.А. Методика работы по переводу в высшей технической школе (в связи с проблемой преемственности между средней и высшей школой). : Автореф... канд. пед.наук: / Михайловская Н.А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1952. – 16л.
688167
  Носова И.М. Методика работы по практике устной и письменной речи на общественно-политическую тематику в языковом вузе. (На материале нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Носова И.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 23л.
688168
  Моц Т.А. Методика работы по фонетическому членению французской речи на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Моц Т.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 20л.
688169
  Бурлаченко О.Ю. Методика работы по формированию навыков самостоятельного анализа образа-персонажа в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бурлаченко О. Ю.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1959. – 15л.
688170
  Кушнир Е.М. Методика работы с картой в начальной школе / Е.М. Кушнир. – М., 1943. – 104с.
688171
  Березин С.И. Методика работы с книгой / С.И. Березин. – Л, 1968. – 16с.
688172
  Баймурзин С. Методика работы с отстающими учащимися в 5-7 классах по матаматике. : Автореф... канд. педнаук: / Баймурзин С.; Алма-Атинский гос. пед ин-т им. Алабая. – Караганда, 1954. – 21л.
688173
  Липаев А.А. Методика работы с учебной книгой по русской литературе / А.А. Липаев. – М., 1953. – 144с.
688174
   Методика работы с художественной литературой. – М, 1975. – 28с.
688175
  Беляков Л.В. Методика работы с читателями / Л.В. Беляков. – М., 1975. – 69с.
688176
  Бровченко Г.Н. Методика работы телевизионного журналиста / Г.Н. Бровченко. – М., 1982. – 61с.
688177
  Мухтаров Г.М. Методика разведения русской речи учащихся старших классов Азербайджанских вечерних (сменных) школ в связи с изучением типов простых предложений с оним гавным членом. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухтаров Г.М.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азер.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 23л.
688178
   Методика разведки и оценки месторождений формовочных материалов. – М, 1963. – 196с.
688179
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
688180
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
688181
  Мелик-Пашаев Методика разведки нефтяных местораждений / Мелик-Пашаев. – М, 1968. – 184с.
688182
  Огарков В.С. Методика разведки угольных месторождений платформенного типа = Принципы геолого-экономического обоснования / В.С. Огарков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 100с.
688183
  Савич Т.З. Методика развития знаний учащихся об обратимости химических реакций и химическом равновесии. / Т.З. Савич. – М., 1961. – 87с.
688184
  Мамедов Вашиф Исрафил оглы Методика развития письменной речи учащихся восьмилетней школы на уроках русского языка (4-8 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мамедов Вашиф Исрафил оглы; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 25л.
688185
  Мишина Н.В. Методика развития понятия об обмене веществ в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека в вечерней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина Н.В.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 16л.
688186
  Сайдалиев Саидумар Методика развития речевого слуха студентов при обучении произношению иноязычной речи в языковом вузе. (Немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайдалиев Саидумар; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
688187
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1980. – 240с.
688188
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1991. – 240с.
688189
  Мамедова С.Б. Методика развития речи студентов в связи с изучением морфологической структуры слова и словообразвоания в русском языке в азербайджанском вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова С.Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
688190
  Гудоните А. Методика развития самостоятельности взрослых учащихся в процессе изучения синтаксиса (простого предложения) родного (литовского) языка : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гудоните А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 18л.
688191
  Султанова А.А. Методика развития связной русской речи учащихся V-VIII классов азербайджанской школы в связи с изучением синтаксиса простого предложения. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Султанова А.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
688192
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1962. – 53с.
688193
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1963. – 53с.
688194
  Липсиц В.Б. Методика разработки заданий по себестоимости продукции промышленности. / В.Б. Липсиц. – М., 1958. – 80с.
688195
   Методика разработки и внедрения планов НОТ на промышленных предприятиях. – М, 1966. – 48с.
688196
   Методика разработки и использования демонстрационных опытов по физике полупроводников. – Ташкент, 1983. – 55с.
688197
  Воробьев Е.М. Методика разработки интерактивных учебных пособий по математическим дисциплинам для системы ВебМатематика / Е.М. Воробьев, В.А. Никишкин // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 25-32. – ISSN 1818-4243


  Изложена методика создания JSP-файлов интерактивных электронных учебных пособий системы ВебМатематика. В качестве примера выбрано учебное пособие по аналитической геометрии.
688198
  Мирвис М.С. Методика разработки калькуляций нормативной себестоимости и использования их для внутризаводского планирования и анализа себестоимости. / М.С. Мирвис. – Л., 1960. – 22с.
688199
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1961. – 70с.
688200
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1962. – 70с.
688201
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1963. – 70с.
688202
  Голиков А.А. Методика разработки обучающих и контролирующих программ для технических средств обучения и контроля / А.А. Голиков, Е.В. Коровин. – Москва, 1980. – 48с.
688203
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
2. – 1973. – 88с.
688204
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
3. – 1973. – 76с.
688205
   Методика разработки поисковых прогнозов изменения геологической среды. – Москва, 1988. – 250 с.
688206
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
688207
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
688208
  Павлов Р.А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 152-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
688209
  Кургинян Е.А. Методика раскрытия узловых вопросов в школьном курсе новейшей истории (1945-1977гг.). / Е.А. Кургинян. – М., 1979. – 208с.
688210
  Яблоков Н.П. Методика раследования автотранспортных происшествий. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1959. – 71с.
688211
  Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений / В.Н. Герасимов. – М., 1988. – 110с.
688212
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1962. – 255 с.
688213
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1985. – 90 с.
688214
  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / С.П. Митричев. – М., 1973. – 38с.
688215
  Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступный нарушений правил пожарной безопасности. / С.П. Митричев. – М., 1959. – 48с.
688216
  Громов Вл. Методика расследования преступлений / Вл. Громов. – 2-е доп. изд. – М, 1930. – 136с.
688217
  Салтевский М.В. Методика расследования преступлений. / М.В. Салтевский. – К., 1974. – 125с.
688218
  Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. Учеб. пособие. / И.Ф. Пантелеев. – М., 1975. – 47с.
688219
  Митрохина З.И. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации городского электрического транспорта : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Митрохина З.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридический ин-т. – Х., 1970. – 22л.
688220
  Митричев С.П. Методика расследования спекуляции. / С.П. Митричев. – М., 1960. – 36с.
688221
  Яблоков Н.П. Методика расследования уголовных дел о нарушении правил техники безопасности. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1958. – 60с.
688222
  Князев В.А. Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Князев В.А.; Харьков. юрид. ин-тут. – Х., 1972. – 24л.
688223
  Сидоров М.И. Методика расследования хищения лесоматериалов и денежных средств в системе лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организаций. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Сидоров М.И.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 21л.
688224
  Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : Научно-практическое пособие / В.П. Корж; Национальный ун-тет внутренних дел. – Харьков : Лицей, 2002. – 280с. – ISBN 966-689-034-8
688225
   Методика расчета внутригодового распределения атмосферніх осадков на территории Урала. – Свердловск, 1974. – 135с.
688226
  Вуглинский В.С. Методика расчета водного баланса горных водосборов (на примере бассейна р.Витим) : Автореф... кан. техн.наук: 276 / Вуглинский В.С.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Гос. гидрогеологич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
688227
  Голованова И.В. Методика расчета глубинных температур с учетом исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока / И.В. Голованова, Р.Ю. Сальманова, Ч.Д. Тагирова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1434-1435. – ISSN 0016-7886
688228
   Методика расчета календарно-плановых нормативов. – Киев, 1971. – 100 с.
688229
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) для случая, когда подстилающая среда представлена породами очень высокого или очень низкого сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Цеков Г. Д.; Акад. нефт. пром. НИИ геофиз. метод. развед. – М., 1954. – 9л.
688230
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых электрического зондирования / Г.Д. Цеков. – М., 1957. – 82с.
688231
  Кордукова Нина Владимировна Методика расчета некоторых элементов водного баланса неосушенных болот : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Кордукова Нина Владимировна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
688232
  Андреева В.Д. Методика расчета оптических систем с переменными характеристиками, содержащих компоненты значительной толщины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Андреева В.Д.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
688233
  Асанбаев В.Н. Методика расчета параметров и характеристик электрических машин с массивным зубчатым ротором / В.Н. Асанбаев, В.А. Саратов. – Київ, 1982. – 56 с.
688234
  Белов В.В. Методика расчета распределения эрозионного смыва грунтов, транспорта и отложений наносов на водосборах : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 364-370 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
688235
  Чокин Ш.Ч. Методика расчета регулирования стока. / Ш.Ч. Чокин. – Алма-Ата, 1977. – 300с.
688236
  Пранис-Праневич Методика расчета светосильных систем, концетрирующих поток на заданную площадку. : Автореф... канд. техн.наук: 044 / Пранис-Праневич Л.И.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
688237
   Методика расчета систем проветривания тупиковых подземных разведочных работ. – Москва, 1975. – 42 с.
688238
  Гапишко В.Г. Методика расчета снегозапасов и водного бланса среднегорных бассейнах : ( на примере Западного Тянь-Шаня) / В.Г. Гапишко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 103с.
688239
  Ильин Б.М. Методика расчета таблиц в издательстве. / Б.М. Ильин. – М., 1973. – 80с.
688240
  Щербань А.Н. Методика расчета температуры промывочной житкости и горных пород в бурящихся скважинах : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 42с.
688241
  Зенова Е.Ф. Методика расчета тероидальных оболочек и некоторые случаи ее практического применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зенова Е.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 6л.
688242
   Методика расчета экономической эффективности. – М, 1976. – 48с.
688243
   Методика расчета экономической эффективности мероприятий по научной организации труда и производства. – Куйбышев : Центральное бюро технической информации, 1968. – 106 с.
688244
  Михайлов Л.А. Методика расчета электрических параметров соляных ванн / [Л.А. Михайлов, В.Г. Кауфман, В.М. Пылаев]. – Москва : ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике, 1966. – 40 с. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 37-38 (36 назв.)
688245
  Тигранян Х.К. Методика расчетоа внутригодового распределения стока неизученых рек Армянской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Тигранян Х. К.; Ерев. политехн. ин-т. – Ереван, 1968. – 26л.
688246
   Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта. – Москва : Транспорт, 1966. – 524 с.
688247
  Орищенко И.В. Методика расчетов изсменений упругих характеристик горных пород при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Орищенко И.В.; Ин-т геофизики АН Груз.ССР. – К, 1983. – 20л.
688248
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 120-157. – Бібліогр.: л. 108-119
688249
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
688250
  Магиденко А.С. Методика рачета экономических показателей производства изделий по их электрической схеме : Автореф... канд. экон.наук: / Магиденко А. С.; АН ЛатССР, От-ние общ. наук. – Раги, 1951. – 24л.
688251
  Далиннгер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике / В.А. Далиннгер. – М, 1991. – 80с.
688252
  Королев А.А. Методика реализации принципов сочетания различных кадастровых систем учета географических объектов в едином информационном пространстве // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-48. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
688253
  Козаченко І.О. Методика реалізації взаємозв"язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
688254
  Гром"як Р.Т. Методика реалізації рецептивного підходу до літературних явищ у компаративних студіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 64-85. – ISBN 966-8474-34-1
688255
  Палічук Ю. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров"язбереження економіста // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 29-32. – ISSN 2220-7481


  У статті розглянуто методику реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження в освітньому просторі економічного вищого навчального закладу. Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язберігальних технологій в освітньому ...
688256
   Методика региональных геофизических исследований. – Москва, 1973. – 53 с.
688257
  Балуховский Н.Ф. Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 156с.
688258
  Федорова О.В. Методика регистрации движений глаз "визуальный мир": шанс для сближения психолингвистических традиций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 98-120. – ISSN 0373-658Х
688259
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Автореф. дис. ... кнд. географ. наук: 11.00.11 / Кір"янова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
688260
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Дис... канд. географічних наук: 11.00.11. / Кір"янова Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л.146-152. – Бібліогр.: л.134-145
688261
  Сляднєв В.О. Методика регіональної оцінки підземних вод з використанням критеріїв їх уразливості // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-113. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
688262
  Ляпичев П.А. Методика регулирования речного стока / П.А. Ляпичев. – Москва, 1955. – 390с.
688263
  Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 43-49
688264
  Тимошик М.С. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 3)
688265
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1975. – 88 с.
688266
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1976. – 104с.
688267
   Методика редактирования. – Москва, 1984. – 82 с.
688268
  Гаранина Н.С. Методика редактирования (Виды текстов) / Н.С. Гаранина, К.М. Накорякова. – М., 1982. – 108с.
688269
  Юдин Н.Е. Методика редактирования производственно-технической литературы. / Н.Е. Юдин. – М, 1968. – 40с.
688270
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1980. – 320с.
688271
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению "Издательское дело" / Мильчин А.Э. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 524с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 5-98704-033-7
688272
  Накорякова М К. Методика редакторской оценки текста / М К. Накорякова. – М., 1970. – 28с.
688273
  Женченко М. Методика редакційного опрацювання нормативно-правових актів Верховної Ради України (на матеріалах "Парламентського видавництва") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка, операції та правила редакційного опрацювання нормативно-правових актів, особливості внесення змін та складності роботи редактора над текстами офіційно оприлюднених нормативно-правових актів. The specificity, operations and ...
688274
  Костюкевич Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366
688275
  Костюкевич Руслан Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366


  Пропонується методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету в цілому, а також різні види заохочень для стимулювання роботи кращих за рейтингами викладачів, кафедр і факультетів.
688276
  Демьянченко А.Г. Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв
688277
  Кузьменко Є.С. Методика рейтинговой оценки надежности банков : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 164-175 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
688278
   Методика реконструкции городов. – Москва, 1976. – 140 с.
688279
  Радіонов Т.В. Методика реконструкції типової забудови міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Радіонов Тимур Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
688280
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1961. – 215 с.
688281
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1977. – 164 с.
688282
  Бойко К.В. Методика ретроспективного аналізу хеджування ризиків шляхом укладання угод на строковому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 261-265. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
688283
  Ивлев А.К. Методика рецензирования лекций на правовые темы / А.К. Ивлев. – М., 1983. – 32с.
688284
  Гараев Султан Шаймухаметович Методика реченаправленной работы над грамматикой немецкого языка на начальном этапе обучения в киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гараев Султан Шаймухаметович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
688285
  Гуслистий П.Г. Методика решения арифметической задачи, в связи с развитием словесной речи глухонемых учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гуслистий П.Г.; Научн-исслед.ин-т. – К, 1950. – 19л.
688286
  Абкин Г.Л. Методика решения вычислительных задач по химии : пособие для учителей средней школы / Г.Л. Абкин. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 158 с. – (Пособие для учителей средней школы)
688287
   Методика решения задач механики. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
688288
  Ильичева Е.Н. Методика решения задач оптики / Е.Н. Ильичева, Ю.А. Кудеяров, А.Н. Матвеев. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 232с.
688289
  Меркушева С.А. Методика решения задач по аналитической химии / С.А. Меркушева. – Минск, 1985. – 224с.
688290
  Черных И.С. Методика решения задач по генетике и селекции. / И.С. Черных. – Тула, 1978. – 51с.
688291
  Буховцев Б.Б. Методика решения задач по механике / Б.Б. Буховцев, С.С. Чесноков. – М., 1989. – 110с.
688292
  Кассандрова О.Н. Методика решения задач по молекулярной физике. / О.Н. Кассандрова, А.Н. Матвеев, В.В. Попов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 191с.
688293
   Методика решения задач по общей электронике. – Москва, 1953. – 165 с.
688294
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1962. – 307 с.
688295
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 307 с.
688296
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 168 с.
688297
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 248 с.
688298
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 247с.
688299
  Глебашев Г.Я. Методика решения задач по физике (Оптика) / Г.Я. Глебашев. – Казань, 1974. – 79с.
688300
  Александров Д.А. Методика решения задач по физике в средней школе / Д.А. Александров, И.М. Швайченко. – Ленинград, 1949. – 240 с.
688301
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе : книга для учителя / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 335с.
688302
  Чуцков Василий Михайлович Методика решения задач по физике в средней школе с применением алгоритмических предписаний : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чуцков Василий Михайлович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
688303
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе. / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – М., 1971. – 447с.
688304
  Абкин Г.Л. Методика решения задач по химии : пособ. для учителей / Г.Л. Абкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 200 с. – (Пособие для учителей)
688305
  Ерыгин Д.П. Методика решения задач по химии / Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. – М., 1989. – 173с.
688306
  Антонов Л.И. Методика решения задач по электричеству / Л.И. Антонов, Л.Г. Деденко, А.Н. Матвеев. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168 с.
688307
  Старостенко В.И. Методика решения прямых задач гравиметрии и магнитометрии на шарообразных планетах / В.И. Старостенко. – К, 1986. – 111с.
688308
  Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии. / П.Н. Протасов, И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 127с.
688309
  Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по химии. / И.К. Цитович, П.Н. Протасов. – 4-е изд., перераб. – М., 1983. – 127с.
688310
  Лигнау А.Г. Методика решения тактических задач на планах / А.Г. Лигнау. – М.
1. – 1926. – 78с.
688311
  Гершгорн А.С. Методика решения типовіх задач по теории вероятностей и математической статистике / А.С. Гершгорн, В.В. Пузик. – Львов, 1967. – 100с.
688312
  Лабунская Г.В. Методика рисования и лепки / Г.В. Лабунская. – М., 1935. – 72с.
688313
  Чернышев Н.И. Методика ритмотекстурного анализа осадочных толщ / Н.И. Чернышев. – Пермь, 1978. – 86с.
688314
  Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру / Т. Гарбуз. – Х, 1930. – 198с.
688315
   Методика різнорівневого рейтингового контролю якості знань (в умовах блокової, модульної організації навчального процесу). – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 17 с.
688316
  Бердичевский А.Л. Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 227-232. – ISSN 2307-4558


  Статтю присвячено проблемам сучасної методики російської мови як іноземної. Аналізуючи стан викладання РМІ на сучасному етапі, автор приходить до висновку, що чисто комунікативна методика не задовольняє сучасним вимогам Європейської освіти. Як мету у ...
688317
  Вікович Р.І. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 24-29. – ISSN 1817-8510


  У статті описані стадії навчання майбутніх перекладачів аудіювання англомовних теленовин, визначено їх мету і зміст. Представлено етапи роботи з відеосюжетом новин та наведено приклад заняття середньої стадії навчання аудіювання англомовних теленовин.
688318
  Лебедев П.М. Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. / П.М. Лебедев. – К., 1964. – 92с.
688319
  Откаленко М.П. Методика роботи з картою / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 140с.
688320
  Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в V-VIII класах / І.С. Олійник. – К., 1964. – 180с.
688321
  Штепа М.М. Методика роботи з цифровим матеріалом на уроках географії / М.М. Штепа. – К, 1968. – 119с.
688322
   Методика роботи над книгою. – К, 1951. – 9с.
688323
  Кондратюк Світлана Методика роботи над продуктивним сприйманням епічних творів учнями 5-6 класів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі власного науково-педагогічного досвіду автор розглядає проблему формування умінь сприймати епічні твори учнями 5-6 класів на уроках української літератури. Особлива увага приділена проблемі добору методичних засобів, які допоможуть ...
688324
  Пащук Ю.М. Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних військ України в Антитерористичній операції / Ю.М. Пащук, Ю.П. Сальник, Н.В. Пащук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 127-133. – ISSN 2312-4458
688325
  Крокос В.І. Методика розв"язання деяких питань четвертинної геології України / В.І. Крокос. – Київ, 1931. – 29-35 с.
688326
  Нарольський М. Методика розв"язання нелінійних крайових задач магнітопружності кільцевих пластин змінної жорсткості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 121-123
688327
  Власенко О.І. Методика розв"язування арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1963. – 184с.
688328
  Гуслистий П.Г. Методика розв"язування арифметичної задачі в зв"язку з розвитком словесної мови глухонімих учнів : Дис... канд. пед.наук: / Гуслистий П.Г.;. – 214л. – Бібліогр.:л.207-214
688329
  Яворський А.М. Методика розв"язування задач без обчислень з фізики / А.М. Яворський. – Київ, 1951. – 127 с.
688330
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – К., 1952. – 367с.
688331
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 391 с.
688332
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – Київ : Радянська школа, 1966. – 276 с.
688333
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1969. – 367 с.
688334
  Коршак Є.В. Методика розв"язування задач з фізики : практикум: навч. посібник / Коршак Є.В., Гончаренко С.У., Коршак Н.М. – Київ : Вища школа, 1976. – 239 с.
688335
  Шаповалов А.І. Методика розв"язування задач з хімії / А.І. Шаповалов. – К., 1989. – 83с.
688336
  Горват А.А. Методика розв"язування задач. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2006. – 160с. – ISBN 966-7231-75-5
688337
  Бевз Г.П. Методика розв"язування стереометричних задач / Г.П. Бевз. – К, 1988. – 190с.
688338
  Желіба О. Методика розв"язування тестових завдань з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 23-29
688339
  Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки : Навчальний посібник / Р.Ф. Пустовійт. – 2-ге видання. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1
688340
  Мороз Петро Методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми : (на матеріалі історії стародавнього світу) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст.
688341
  Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-93. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (101)). – ISBN 978-617-00-1316-3
688342
  Феоктістов О.П. Методика розвитку мови в У, У1 і УП класах / О.П. Феоктістов. – Київ-Харків, 1939. – 159с.
688343
  Жукович І Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність / І Жукович, , Г.І. Терещенко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
688344
  Смирний М. Методика розрахування ставок науково-педагогічних працівників кафедр // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-89. – ISSN 1682-2366


  Відповідно до чинних нормативів.
688345
  Новоселецький О.М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 77-82.
688346
   Методика розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми типових елементів заміни Електромагнітним способом / М. Жердєв, В. Вишнівський, Г. Жиров, С. Глухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми розробки методики розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни електромагнітним способом. Considered is ...
688347
  Плющай І.В. Методика розрахунку електронної структури ГЦК кристалів / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються особливості розрахунку густини електронних станів ГЦК кристалів методом сильно зв"язаних електронів. Наведена методика розрахунку спектрів 3d-електронів, яка дозволяє отримати напівширину 3d-смуги, близьку до експериментально ...
688348
  Потапенко В.Г. Методика розрахунку збитків природоохоронних та рекреаційних об"єктів від надзвичайних ситуацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 189-194. – Бібліогр.: 11 назв
688349
  Кузьминчук Н.В. Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 170-175
688350
   Методика розрахунку інфільтраційного живлення грунтів на основі аналізу коливань рівня грунтових вод / В.Ю. Саприкін, Д.О. Бугай, О.С. Скальський, Ю.О. Кубко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
688351
   Методика розрахунку кривих інтенсивності рентгенівських променів, розсіяних потрійними розплавами / О.С. Муратов, В.О. Півницька, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, Н.В. Головата, В.Е. Сокольський, О.М. Мірошников // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 43-49. – ISSN 0041-6045
688352
  Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття / М.В. Гопцій, Є.Д. Гопченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 45-50
688353
  Семенченко Н.В. Методика розрахунку надійності збутових мереж : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр.: 9 назв
688354
  Джулій А.В. Методика розрахунку нестаціонарної інтенсивності потоку нелегальних користувачів на входу систми захисту / А.В. Джулій, А.Г. Зінчик, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 91-96


  У статті представлено дослідження моделі неоднорідного за часом марківського процесу, що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей станів b змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей розроблено пряний ...
688355
  Зайченко В.В. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у ПТНЗ / В.В. Зайченко, А.В. Лаптєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 39-42. – Бібліогр.: 5 назв
688356
  Кацман М.Д. Методика розрахунку параметрів небезпечних факторів аварій // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-20 : фото
688357
  Лєнков С.В. Методика розрахунку параметрів пружної мембрани багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, О.І. Ликов, Д.В. Лісовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – Бібліогр.: С.30 (11 назв). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику розрахунку та математичну модель, які дозволяють провести розрахунки параметрів пру-жної мембрани багатофункціонального прожектора. Показано, що мембрана, у якої товщина у радіальному напрямі змінюється відповідно до розробленої ...
688358
  Липчанська О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 194-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
688359
  Чайка В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп"ютерних систем : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 58-59 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
688360
   Методика розрахунку середнього розміру частинок багатокомпонентної порошкової суміші / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі запропоновано методику розрахунку середнього розміру частинок в полікомпонентній суміші порошків. Показано, що розрахункові та експериментальні дані знаходяться у добрій відповідності.
688361
  Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 184-193. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
688362
  Кульнева Г.М. Методика розрахунку стану національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
688363
  Орловський М.М. Методика розрахунку та досліджень нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних профілів во взаємодії з турбулентними струминами. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Орловський М.М.; Дер.аерокосм.ун-т. – Харків, 1999. – 16л.
688364
  Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51
688365
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу методик розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні. Розглянуто та враховано фактори, які впливають на структуру ціни консалтингових бізнес-послуг, що дає змогу кінцевому споживачеві консалтингових послуг обрати для себе ...
688366
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160.
688367
  Оксіюк О.Г. Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 133-140. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
688368
  Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
688369
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів з фахової підготовки менеджерів туризму / О.О. Любіцева; Київський нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104с. – ISBN 966-542-174-3
688370
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з фахової підготовки менеджерів туризму / Любіцева О.О. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
688371
  Алексахіна Т.О. Методика розроблення ідеографічної класифікації фразеологізмів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – C. 6-10
688372
  Войтович Є.М. Методика розслідування вбивств минулих років : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Войтович Є.М. ; Гуманітар. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. управ..". – Запоріжжя, 2003. – 199л. – Додатки: л.194-199. – Бібліогр.: л. 185-193
688373
  Бояров В Методика розслідування вбивств на замовлення / В Бояров, Л. Лебедюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.88-93
688374
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш Віктор Петрович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 237л. + Додаток: л. 222 - 237. – Бібліогр.: л. 205 - 222
688375
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
688376
  Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 155-160
688377
  Озар В.Г. Методика розслідування катувань (ст. 127 КК України) : монографія / В.Г. Озар ; [за заг. ред. Р.Л. Степанюка]. – Харків : Панов, 2016. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-57-5
688378
  Скригонюк М. Методика розслідування масових заворушень - елемент структури плебсології - якісно нового філософсько-правового вчення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 187-190
688379
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Смаль І.В.; Донецький юрид. ін-т Луганського державного ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк, 2007. – 267л. + Додатки: л.207-267. – Бібліогр.: л.191-206
688380
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смаль І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
688381
  Оперук В.І. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оперук В.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв.
688382
  Карпенко М.І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні / М.І. Карпенко, М.І. Садівник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 104-109. – ISSN 2222-5374
688383
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
688384
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 147 л. – Додатки: л. 143-147. – Бібліогр.: л. 133-142
688385
   Методика рудной сейсморазведки. – Новосибирск : Наука, 1968. – 130с.
688386
  Кейлина З.А. Методика руководства педагогической практикой : Автореф... канд. пед.наук: / Кейлина З.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
688387
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Санкт-Петербург : Издание Я. Башмакова и Ко, 1912. – 304 с.
688388
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 2-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1913. – 276 с.
688389
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагогич. классов и для учителей низшей и сред. школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / проф. Н. Кульман. – Изд. 4-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1914. – 288 с.
688390
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагог. классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 6-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1916. – 276 с.
688391
  Данилов В.В. Методика русского языка : применительно к преподаванию в высш. нач. училищах, 2-х кл. двухклассных училищ , а также в мл. классах сред. учеб. завед. / В.В. Данилов. – 2-е перераб. изд. – Петроград ; Киев : Сотрудник, 1917. – [IV], 204 с. : ил. – На тит. л.: С рисунками в тексте
688392
  Афанасьев П.О. Методика русского языка / П.О. Афанасьев. – Изд. 12-е, испр. – Москва, 1937. – 288с.
688393
   Методика русского языка. – Л, 1947. – 29с.
688394
   Методика русского языка. – Москва, 1973. – 413 с.
688395
  Баринова Е.А. Методика русского языка / Е.А. Баринова. – М., 1974. – 368с.
688396
   Методика русского языка. – Москва, 1982. – 389 с.
688397
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1939. – 176с.
688398
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1965. – 272с.
688399
  Палей И.Р. Методика русского языка в занятиях со взрослыми / И.Р. Палей. – Москва, 1941. – 272с.
688400
  Костин Н.А. Методика русского языка в начальной школе / Н.А. Костин. – М.-Л., 1949. – 360с.
688401
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1935. – 331с.
688402
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – Харьков, 1935. – с.
688403
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 4-е изд.,испр.и доп. – Л.-М., 1950. – 518с.
688404
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – 2-е изд. – М., 1935. – 264с.
688405
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – изд. 3-е. – М., 1937. – 307с.
688406
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – 2-е изд., перераб. – М., 1970. – 606с.
688407
  Лапатухин М.С. Методика русского языка в средней школе : Пособие для заочников / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324с.
688408
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1980. – 414с.
688409
  Мурина Л.А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л.А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 319 с. – ISBN 5-7855-0225-9
688410
  Грузинский А.Е. Методика русского языка и литературы : курс, читанный на Московских высш. женск. курсах в 1916-1917 учебн. г. / А.Е. Грузинский. – Москва : Издательское общество при историко-философском факультете Московских высших женских курсов. – 122 с. – Издан по запискам слушательниц без просмотра автором
688411
  Поздняков Н.С. Методика русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1948. – 208с.
688412
  Кличникова З.І. Методика самостійної роботи з книгою / З.І. Кличникова. – Київ, 1962. – 39с.
688413
   Методика самостійної роботи над книгою. – Львів, 1956. – 54 с.
688414
  Флякс С.С. Методика самостійної роботи студента-заочника / С.С. Флякс. – Одеса, 1962. – 40с.
688415
  Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 103-110.
688416
  Клычникова З.И. Методика самостоятельного изучения произведений В.И. Ленина / З.И. Клычникова. – М., 1969. – 43с.
688417
  Штернштейн Я. Методика самостоятельного изучения трудов классиков марксизма-ленинизма / Я. Штернштейн, В. Кляц. – Одесса, 1968. – 39с.
688418
  Литвин С.А. Методика самостоятельной работы по изучению истории КПСС / С.А. Литвин, А.С. Смирнов. – М., 1961. – 48с.
688419
  Роговицкий В.И. Методика самостоятельной работы с политической литературой. / В.И. Роговицкий. – Волгоград, 1967. – 24с.
688420
  Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы: уч. пособие / Н.П. Ерастов. – М., 1985. – 79с.
688421
  Кирюшкин Д.М. Методика самостоятельных работ на уроках химии в 7 классе / Д.М. Кирюшкин. – Москва, 1971. – 101с.
688422
  Гусев А.В. Методика сбора и обработки материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб / А.В. Гусев. – Ленинград, 1983. – 47 с.
688423
  Крымгольц Г.Я. Методика сбора и обработки палеонтолого-стратиграфического материала : В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 44с.
688424
  Ковальская Н.Я. Методика сбора полевых материалов для курсовых и дипломных работ по экономической географии СССР : учебно-методическое пособие / МВО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному обучению при МГУ им. М.В. Ломоносова ; Н.Я. Ковальская ; [отв. ред. Ю.Г. Саушкин]. – Москва : Московский университет, 1956. – 136 с.
688425
  Сасим П.С. Методика сбора шлихов / П.С. Сасим. – Иркутск, 1960. – 16с.
688426
   Методика сейсмических исследований. – Киев, 1967. – 119 с.
688427
  Меркулов В.И. Методика сейсмических исследований меловых отложений равнинного Крыма и Керченского полуострова с помощью отраженных волн. : Автореф... Канд.техн.наук: 131 / Меркулов В.И.; Днептропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
688428
  Турчаненко Н.Т. Методика сейсмической разведки палеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины (в связи с нефтегазоносностью) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Турчаненко Н.Т.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
688429
   Методика сейсморазведки. – Москва : Наука, 1965. – 243с.
688430
   Методика сейсморазведки. – М, 1965. – 243с.
688431
  Павленкин А.Д. Методика сейсморазведки при изучении межгорных впадин Северной Киргизии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.051 / Павленкин А.Д.; АН СССР. Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 32с.
688432
  Телегин А.Н. Методика сейсморазведочных работ МОВ и обработка материалов / А.Н. Телегин. – Ленинград : Недра, 1991. – 237с.
688433
  Бєляков Р.О. Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки / Р.О. Бєляков, А.В. Шишацький, Є.В. Лебідь // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 6-13
688434
  Дузь-Крятченко Методика селекции овса / Дузь-Крятченко. – К., 1927. – 36с.
688435
  Берри Д. Методика сельскохозяйственного уклона в американских школах. / Д. Берри. – Москва, 1926. – 195с.
688436
  Шульгин А.М. Методика сельскохозяйственной оценки климата / А.М. Шульгин. – М., 1966. – 99с.
688437
  Ступак І.В. Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 193-197. – ISSN 2307-4558
688438
   Методика семинара по философии. – М, 1975. – 256с.
688439
   Методика семинара по философии. – М, 1975. – 256с.
688440
  Хиврич Л.Н. Методика симфонических произведений украинских советских композиторов. (Нар.-песенные истоки) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Хиврич Л.Н.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1968. – 30л.
688441
  Мельников Методика синтеза структур данных специальных систем программирования / Мельников, и.А. – Таллин, 1957. – 52с.
688442
  Пекуровський Г.В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з використанням активних інтелектуальних методів зниження шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пекуровський Гліб Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
688443
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.14 - озброєння і військова техніка / Сєлюков О.В.; Науково-виробнича корпорація "КІА". – Київ, 2006. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 168-183
688444
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Сєлюков О.В.; КНУТШ; Військовий ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
688445
   Методика системного проектирования подземных блоков на Хибинских апатитовых рудниках. – Новосибрск, 1988. – 46 с.
688446
  Миронов В.В. Методика системных расстановок // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 5-12. – ISSN 2226-7549
688447
  Овдій Ю. Методика складання бюджету банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 25-30 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
688448
  Нагаєв В. Методика складання модульних програм в системі кредитно-модульної технології / В. Нагаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С.50-56. – ISSN 1562-529Х
688449
  Гойко А.Ф. Методика складання нормативів кошторисної вартості із застосуванням кореляційно-регресійного методу по укрупнених видах робіт об"єктів реконструкції житла / А.Ф. Гойко, Ю.О. Гриценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
688450
  Осауленко Л.Є. Методика складання серії кореляційних медико-географічних карт / Л.Є. Осауленко, В.Ф. Рудиченко, І.Ю. Мелика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
688451
  Чабанюк О.М. Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
688452
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
688453
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
688454
  Никанорова Е.И. Методика словарной работы в курсе истории древнего мира / Е.И. Никанорова. – Л, 1956. – 39с.
688455
  Корнєєв В.М. Методика смислово-експресивного картування в роботі редактора // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 90-106


  Запропоновано використання методики смислово-експресивного картування для аналізу публіцистичного тексту. Такий аналіз дає змогу виявити наявні в тексті смислові нашарування, декодувати потенційний додатковий смисл, оцінити ефективність впливу ...
688456
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклора / В.Н. Морохин. – М., 1990. – 83с.
688457
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклорных произведений / В.Н. Морохин. – Горький, 1968. – 36с.
688458
  Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре баскетбол. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Вальтин А.И.; Киев.гос.ин-т физ-ры. – К, 1984. – 24л.
688459
  Мазулевский О.Є. Методика совершенствования контроля защищенности компьютерной сети автоматизированной системы управления военного назначения : Дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 - военная кибернетка, системы управления и связь / Олег Евгеньевич Мазулевский; Полтавский военный ин-т. – Полтава, 2006. – 152,[3]л. – Библиогр.: л. 142-149
688460
  Пашков И.Н. Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 27-31 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
688461
  Глуздов И.М. Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Политехн. музей, НИИ пробл. высш. шк. // Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – С. 108
688462
  Гейдаров Октай Ахмед Оглы Методика совершенствования русской речи студентов азербайджанского вуза с применением языковых трансформаций : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Гейдаров Октай Ахмед Оглы; МВ и ССО Грузинской ССР. Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 16л.
688463
  СорокинА.М Методика совершенствования универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1968. – 72с.
688464
   Методика создания и использования средств обучения русскому языку. – Л, 1988. – 269с.
688465
   Методика создания и современное состояние цифровой карты рельефа Республики Мордовия / С.А. Тесленок, К.С. Тесленок, Д.Н. Ютяева, Е.А. Васильковская // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 251-258 : рис. – Библиогр.: 10 назв.
688466
  Широкова Т.А. Методика создания трехмерных реалистичных сцен городских территорий по данным воздушного лазерного сканирования / Т.А. Широкова, А.В. Антипов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
688467
  Матвеев Николай Николаевич Методика создания фотографического каталога южных звезд в зоне от -16 до -30 по склонению на Гиссарской астрономической обсерватории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Матвеев Николай Николаевич; АН СССР, Гл. астроном. обс. – Л., 1985. – 10л.
688468
   Методика сопряжения морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазопоисковіх целях. – Киев, 1982. – 39с.
688469
   Методика сортоиспытания главнейших с.-х. культур. – Ленинград-Москва
Вып. 6 : Методы анализа и организации труда в химичеких лабораториях массовых анализов растительных веществ/М.И. Княгиничев. – 1936. – 70с.
688470
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1976. – 32с.
688471
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1992. – 38с.
688472
  Мансуров А.А. Методика составления археологической карты. / А.А. Мансуров. – М., 1939. – 64с.
688473
  Мавлянов Г.А. и Ганиев К.Г. Методика составления водного баланса межгорных впадин / Г.А. и Ганиев К.Г. Мавлянов. – Ташкент : Фан, 1973. – 116с.
688474
  Вайшнорас А.К. Методика составления и анализ перспетивного водохозяйственного баланса Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Вайшнорас А.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 29л.
688475
   Методика составления и использования крупномасштабных почвенных карт : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1976. – 224с.
688476
  Фромберг А.Э. Методика составления и проведения тестов по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 47-53 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 25 назв
688477
   Методика составления инженерно-геологических карт. – Москва, 1950. – 43с.
688478
  Ахмедсафин У.М. Методика составления карт прогнозов и обзор артезианских бассейнов Казахстана / У.М. Ахмедсафин; АН КазССР. Ин-т геологич. наук. Мин-во геологии и охраны недр КазССР. – Алма-Ата, 1961. – 106с.
688479
  Михайлова Н.А. Методика составления крупномасштабных литолого-фациальных и палеогеографических карт / Н.А. Михайлова. – Москва : Наука, 1973. – 54с.
688480
  Долгова Л.С. Методика составления мелкомасштабных почвенных карт / Л.С. Долгова; ред.: И.И. Щехура, Л.М. Батыгина. – Москва : Московский университет, 1980. – 80 с.
688481
  Гордезиани К.Ш. Методика составления методических указаний и контрольных работ по общему курсу физики (На основе программир. обуч.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордезиани К. Ш.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
688482
  Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ / Н.Ф. Талызина. – М, 1980. – 47с.
688483
   Методика составления почвенных карт. – М, 1962. – 116с.
688484
  Храбров Ю.Б. Методика составления прогнозов погоды на 3-7 дней. / Ю.Б. Храбров. – М., 1959. – 184с.
688485
  Салькова А.Д. Методика составления производствено-финансового плана совхоза / А.Д. Салькова, И.А. Смирнов. – М, 1968. – 174с.
688486
  Бондаренко Я.И. Методика составления раздела "Экономико-географическая характеристика" в плане социально-экономического развития административного района / Я.И. Бондаренко, Н.И. Усачев, Г.А. Черниченко; Институт экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 31 c.
688487
  Неверов Г.С. Методика составления семестровых расписаний занятий в вузе с помощью ЭЦВ "Минск-22" / Г.С. Неверов, М.В. Медведский, 1970. – 184с.
688488
  Агеев В.С. Методика составления социально-психологической характеристики для аттестации кадров / В.С. Агеев. – Москва, 1986. – 123с.
688489
  Чернин К.Е. Методика составления таблиц вспомогательных коэффициентов для решения основных граничных задач теории гармонических функций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернин К.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 7л.
688490
   Методика составления техпромплана. – М, 1961. – 240с.
688491
   Методика составления техпромфинплана. – Москва, 1961. – 240 с.
688492
  Годлевский М.Н. Методика составления физико-химических диаграмм / М.Н. Годлевский. – Москва : Недра, 1965. – 89с.
688493
  Сафрай Г.Е. Методика составления финансового плана / Г.Е. Сафрай. – Москва : Финансы, 1969. – 160 с.
688494
  Филиппова И.А. Методика социально-педагогического исследования / И.А. Филиппова. – М, 1989. – 78с.
688495
  Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии / Е.П. Бунятян. – Киев, 1985. – 228с.
688496
   Методика социологических исследований : (Курс лекций). – Ленинград, 1975. – 128 с.
688497
  Сагалаков Б.Ф. Методика соціологічного дослідження передвиборної кампанії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 62-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
688498
  Атаян А.М. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.М.; МВ и ССО АзССР. Аз.гос. пед. инст. – Баку, 1980. – 21л.
688499
  Атаян А.А. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.А.; Аз. гос.пед. инс. им.В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 21л.
688500
  Кочарян Г.Е. Методика сочинения. (5-8 классы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кочарян Г.Е. ; Ком. Совета Министров Арм. ССР по высш. и сред. спец. образованию. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 17 с.
688501
  Веклич А.М. Методика спектроскопічної діагностики плазми електричної дуги / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розроблено швидкісний спектрометр із ПЗЗ-лінійкою як реєструючим пристроєм, на базі якого реалізовано діагностику плазми електричної дуги. Як приклад, показано радіальні розподіли температури та інтенсивностей випромінювання спектральних ліній дугового ...
688502
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1985. – 272 с.
688503
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
688504
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 134л. – Бібліогр. : л.123-134
688505
  Вальц И.Э. Методика спорового анализа для целей синхронизации угольных пластов / И.Э. Вальц. – Москва-Ленинград, 1941. – 48с.
688506
  Шебанова В.І. Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 439-447. – ISSN 2219-2654
688507
  Соболев Н.А. Методика сравнительного анализа художественных произведений в страших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Соболев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
688508
   Методика сравнительной оценки эффективности применения электролюминесцентных индикаторов / С.В. Ленков, А.В. Селюков, Ю.А. Гунченко, В.В. Жеревчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – Бібліогр.: С. 16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Электролюминесцентные индикаторы являются одним из наиболее применяемых приборов современных средств оптоэлектроники. Существует большое разнообразие таких приборов, затрудняющее выбор их оптималь-ных вариантов при проектировании систем отображения ...
688509
  Донецкая С.С. Методика статистического анализа банков тестовых заданий для компьютерного тестирования / С.С. Донецкая, Н.С. Железняк // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 118-130. – ISSN 1609-4646


  Российские вузы все чаще используют компьютерное тестирование для оценки качества знаний студентов. Однако существующие методики статистического анализа тестовых заданий разработаны для бланкового тестирования и не могут быть использованы в практике ...
688510
  Забрянский Г.Й. Методика статистического изучения преступности. / Г.Й. Забрянский. – Краснодар, 1976. – 82с.
688511
  Жуков М.Н. Методика статистичного аналізу даних геохімічного випробування / М.Н. Жуков, В.О. Дядюра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 67-74. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
688512
  Захаров П.О. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / П.О. Захаров, І.П. Милько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 203-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
688513
  Джеджула О.М. Методика створення електричних схем у графічних редакторах / О.М. Джеджула, А.О. Кубай // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 41-48. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
688514
   Методика створення електронних підручників : програми і підручники / Волинський Володимир, Красовський Олексій, Чорноус Оксана, Якушина Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
688515
  Солодка О.О. Методика створення іміджу комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.94-101 : Табл., рис.
688516
  Кравчук О.В. Методика створення карти спільних дій (Joint Operations Graphics) з картографічних продуктів вітчизняного виробництва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 204-206


  В результаті порівняльного аналізу карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250000 (серії 1501 сухопутний варіант) та вітчизняної топографічної карти масштабу 1:200000 розроблена методика створення карти масштабу 1:250000 в стандартах НАТО. В результате ...
688517
  Фриз В.П. Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 51-58. – ISSN 2076-1546
688518
  Барабанова Н. Методика створення тестів знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу / Н. Барабанова, С. Аверіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
688519
   Методика стереометрії. – Київ, 1949. – 193 с.
688520
  Будих И.В. Методика стимулирования устной речи (говорения) при обучении иностранному языку (2-й курс) : Автореф... канд. пед.наук: / Будих И. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 16л.
688521
   Методика страноведческого исследования : (Экономическая и социальная география): Учеб. пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 152с. : Ил. – Библиогр.: с.150
688522
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
688523
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
688524
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
688525
   Методика строевой подготовки. – Москва, 1978. – 176 с.
688526
  Полканова Валентина Борисовна Методика структурно-геоморфологических исследований "закрытых" территорий на примере центральной части Западно-Сибирской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полканова Валентина Борисовна ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 19-21
688527
  Троцюк В.Я. Методика структурно-геоморфологических исследований аккумулятивных равнин при нефтегазопоисковых работах. / В.Я. Троцюк. – Москва : Наука, 1967. – 152с.
688528
  Розанов Л.Л. Методика структурно-геоморфологического изучения речных долин : (на примере северо-востока Русской равнины) / Л.Л. Розанов. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
688529
  Сніжко А.С. Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 275-284


  У статті автор аналізує структурні та технологічні особливості політичного плакату та виявляє ефективні/неефективні механізми реалізації візуально-графічної пропаганди. В статье автор анализирует структурные и технологические особенности политического ...
688530
  Войновський А. Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита / А. Войновський, М. Гейченко, В. Жужома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику та досвід використання геохімічної інформації для визначення генетичного споріднення, розчленування та кореляції утворень раннього докембрію західної частини Українського щита. Показано, що системний аналіз розподілу макро- та ...
688531
  Красножон М.Д. Методика та комп"ютеризована технологія комплексної інтерпретації електрокаротажу нафтогазових свердловин / М.Д. Красножон. – Київ : УкрДГРІ, 2001. – 84с. – ISBN 966-7896-02-X
688532
  Пастух І.М. Методика та критерії аналізу кадрового забезпечення вищої школи / І.М. Пастух, Т.А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 212-217. – (Технічні науки ; № 6 (219)). – ISSN 2307-5732


  Наведені передумови аналізу кадрового забезпечення професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і на його основі запропонована система аналітичних показників, комплекс яких характеризує не тільки якісну сторону, але і перспективність ...
688533
  Липчанський О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 10-15. – Бібліогр.: на 4 пункта
688534
  Данилюк І.В. Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 19-28
688535
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 318л. + Додатки: л.213-318. – Бібліогр.: л.189-212
688536
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: спец. 08.00.09 / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 19 назв
688537
  Озеран В. Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства / В. Озеран, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
688538
  Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр. : 5 назв
688539
  Шкляр С. Методика та основні чинники, що впливають на порядок визначення розміру штрафів за порушення антимонопольного законодавства: зарубіжний досвід // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
688540
  Лященко А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 28-33
688541
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 5-10


  Представлена методика математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат за модуляційними ознаками при вузькосмуговому зондуванні. Більш докладно описані математичні моделі обертального руху артилерійського снаряду з урахуванням ...
688542
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
688543
  Разуваев А.П. Методика тактической подготовки артиллерий2ских подразделений / А.П. Разуваев. – М, 1972. – 174с.
688544
   Методика тактической подготовки бойца. – М, 1944. – 61с.
688545
  Дунаев К.Т. Методика тактической подготовки курсантов пехотных училищ / К.Т. Дунаев. – М., 1946. – 183с.
688546
  Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа / П.Н. Николаев. – Москва : Недра, 1992. – 300с.
688547
  Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики / Г.В. Кузнецов. – М., 1979. – 47с.
688548
  Минаев А.Н. Методика теплового расчета рекуператоров. / А.Н. Минаев, А.В. Рачинский. – М, 1968. – 50с.
688549
  Соседов И.С. Методика территориальных водно-балансовых обобщений в горах / И.С. Соседов. – Алма-Ата, 1976. – 151 с.
688550
   Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи / О.В. Бойченко, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, П.А. Шкуліпа // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 13-15
688551
  Красюк Н.И. Методика тестового контроля навыков лексико-грамматического оформления устного иноязычного высказывания (на матер. обучения англ. яз. на 1 курсе языкового вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Красюк Н.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 15л.
688552
  Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0252-4
688553
  Акопов В.С. Методика технико-экономического анализа применения радиоизотопных средств контроля в технике / В.С. Акопов. – Москва, 1974. – 199с.
688554
  Тихомиров М.И. Методика технического нормирования в МТС и колхозах / М.И. Тихомиров. – Москва : Сельхлзгиз, 1956. – 96с.
688555
  Сенів Б. Методика техніко-економічного обгрунтування проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 52-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
688556
   Методика типизации региональных структур и магматических формаций, разработанная применительно к металлогеническому анализу и прогнозированию в складчатых областях. – Москва, 1975. – 80 с.
688557
  Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий / А.И. Акопов. – Иркутск, 1985. – 95с.
688558
  Куприн А Методика топографической подготовки / А Куприн. – М, 1975. – 176с.
688559
  Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов /мужчин/. / М.Л. Укран. – М., 1971. – 280с.
688560
   Методика тренировки гимнасток. – М, 1976. – 174с.
688561
  Нгуен Ань Тай Методика трехмерного моделирования земной поверхности / Нгуен Ань Тай, Дао Хыу Ши // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 38-41 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
688562
  Репьев В.В. Методика тригонометрии / В.В. Репьев. – Москва, 1937. – 152 с.
688563
  Реп"єв В.В. Методика тригонометрії / В.В. Реп"єв. – К.-Х., 1938. – 152с.
688564
   Методика трудового навчання. – К, 1972. – 347с.
688565
  Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1973. – 350с.
688566
   Методика трудового навчання. – К, 1974. – 167с.
688567
   Методика трудового навчання. – К, 1974. – 167с.
688568
   Методика трудового навчання у восьмирічній школі. – Київ, 1967. – 259 с.
688569
   Методика трудового обучения. – Москва, 1977. – 288 с.
688570
   Методика трудового обучения. – М, 1981. – 271с.
688571
  Мельникова Л.В. Методика трудового обучения / Л.В. Мельникова. – М., 1985. – 224с.
688572
  Поляков В.А. Методика трудового обучения и воспитания учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах: для препод. / В.А. Поляков. – М., 1979. – 207с.
688573
   Методика трудового обучения и общетехнических дисциплин. – Москва, 1982. – 288 с.
688574
   Методика трудового обучения с практикумом. – Москва, 1987. – 446 с.
688575
   Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. – Москва : Просвещение
в.3. – 1980. – 86 с.
688576
  Конышева Н.М. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. / Н.М. Конышева. – М., 1979. – 24с.
688577
  Лында А.С. Методика трудового обучения. / А.С. Лында. – М., 1977. – 231с.
688578
  Дітковська С.О. Методика туристського вивчення країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 19-23. – Бібліогр.: 4 назви
688579
  Миротворская Н.К. Методика увлечения пространственной информации о продолжительности солнечного сияния : метрологія / Н.К. Миротворская, О.П. Гордейчук, А.А. Врублевская // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 119-125 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
688580
  Цись Д.І. Методика удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі навчання волейболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.02 / Цись Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
688581
  Свинцицька Тетяна Методика узагальнення знань про океани, 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 8-12 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
688582
  Крауфорд К. Методика умственной работы / К. Крауфорд. – М., 1929. – 196с.
688583
   Методика упорядкування водоохоронних зон річок України / А.В. Яцик, А.І. Томільцева, Р.П. Філімоненко, М.Г. Томільцев; Наук.керівник А.В.Яцик; Мин-во охорони навкол. природ. середовища України; Держ. ком-т України по водному гос-ву. – Київ : Оріяни, 2004. – 128 с.
688584
  Лукомский Д.В. Методика управления параметрами твердотельных фотоэлектрических преобразователей для энергообеспечения необслуживаемых радиоэлектронных средств вооружений : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Лукомский Д.В.; КНУТШ. – Киев, 2006. – 173л. – Библиогр.: л. 159-173
688585
  Бачурин А.П. [и др.] Методика управления рыночной ставкой роялти за предоставление права пользования нематериальными активами // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 15-21. – ISSN 1680-2721
688586
  Одегова В.В. Методика управления учебной деятельности студентов на практическом занятии в автоматизированном классе (на матер. обуч. англ. лексике в неязык. вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Одегова В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 23л.
688587
  Прєснаков В.Ф. Методика управління змістом відновлення автомобільних транспортних засобів частин і з"єднань Збройних Сил України / В.Ф. Прєснаков, А.Г. Зінчик, В.М. Марищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розроблено методику графоаналітичної інтерпретації взаємозв’язку між ремонтними стратегіями і ефективністю відновлення автомобільних транспортних засобів. Разработано методику графоаналитической интерпретации взаимосвязи между ремонтными стратегиями ...
688588
  Лавінський Г. Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику / Г. Лавінський, Г. Спяк, С. Устенко // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISBN 966-654-157-2
688589
  Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-23
688590
  Бубнова Е.А. Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
688591
  Эрдниев П.М. Методика упражнений по математике / П.М. Эрдниев. – 2-е изд. – М, 1970. – 319с.
688592
  Приступа Г.Н. Методика урока русского языка. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1971. – 180с.
688593
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 1-4 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – Москва, 1954. – 108 с.
688594
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 5-8 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 111 с.
688595
  Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах: пособие для учителя. / В.Ф. Новосельский. – К., 1989. – 127с.
688596
  Чуйков Б.Т. Методика усвоения лексики для обучения устной речи на оснвое позиционной классификации слов. (На материале англ. яз. в восьмилет. школе) : Автореф... канд. пед.наук: / Чуйков Б.Т.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 19л.
688597
  Зыкин М.Я. Методика ускоренной разведки газовых месторождений / М.Я. Зыкин. – М., 1984. – 184с.
688598
  Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний / Л.М. Школьник. – М, 1978. – 303с.
688599
  Кардашенко З.М. Методика устной пропаганды / З.М. Кардашенко. – М, 1974. – 180с.
688600
  Чекмарев Я.Ф. Методика устных вычислений / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1970. – 238с.
688601
  Винниченко І.А. Методика утворення у учнів окремих наукових уявлень і понять у процесі навчання : Дис... канд. пед.наук: / Винниченко І. А.; Український наук.-дослідний ін-т педагогіки. – Київ, 1950. – 300л. – Бібліогр.:л.284-298
688602
  Назаревич Л.Є. Методика уточнення магнітуд за об"ємними хвилями землетрусів Карпатського регіону / Л.Є. Назаревич, О.В. Кендзера, А.В. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз частотного складу сейсмічних коливань (об"ємних хвиль) залежно від магнітуди землетрусу. На цій основі встановлено формули для врахування усереднених частотних поправок для магнітуд землетрусів Карпатського регіону України. За ...
688603
  Разумов А.С. Методика уча=ета бактерий в почве по физиологическим группам / А.С. Разумов. – М, 1925. – 20с.
688604
  Марон А.Е. Методика учебных занятий по физике в вечерней школе : пособие для учителя / А.Е. Марон. – Москва : Просвещение, 1990. – 174 с.
688605
   Методика учета выдачи литературы и документации в научно-технических библиотеках.. – М, 1979. – 28 с.
688606
  Паклин А.Г. Методика учета выдачи удаленному пользователю : опыт Государственной публичной исторической библиотеки России / Алексей Паклин // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 13 (199). – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  О методике учета выдачи документов удаленному пользователю в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) России. В статье приводится Инструкция учета услуги по выдаче документов из фонда удаленным пользователям ГПИБ.
688607
  Кушербаев Н.И. Методика учета гравитационного влияния рыхлых образований в Казахстане / Н.И. Кушербаев. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 45с.
688608
   Методика учета и анализа себестоимости продукции. – Москва, 1987. – 207 с.
688609
  Дмитриев М.В. Методика учета и анализа себестоимости промышленной продукции / М.В. Дмитриев. – М., 1961. – 358с.
688610
  Калачев Н.С. Методика учета потенциальных водноэнергетических ресурсов речных бассейнов (применительно к рекам горных обл.) / Н.С. Калачев. – Алма-Ата, 1950. – 58с.
688611
  Ковалева Г.И. Методика учета ресурсов ЭВМ / Г.И. Ковалева. – М, 1989. – 23с.
688612
  Солдак А.Г. Методика учета совместного влияния напряженного состояния, температуры, давления и минерализации подземных вод на фильтрационные свойства горных пород и прогноз их изменения с глубиной / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 5)
688613
  Кривцов А. Методика учета трансакционных издержек // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 371-377 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
688614
   Методика факторного анализа себестоимости геологоразведочных работ. – Москва : Недра, 1981. – 57 с.
688615
  Захожай К.В. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 56-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
688616
  Жученко А.М. Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
688617
  Качурин М.Г. Методика факультатива по литературе в 8 классе. / М.Г. Качурин, Д.К. Мотольская. – М., 1980. – 127с.
688618
   Методика факультативных занятий в 9-10 классах. – М, 1983. – 176с.
688619
  Клокова Г.В. Методика факультативных занятий по истории: пособие для учителя / Г.В. Клокова. – Москва, 1985. – 128 с.
688620
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1980. – 191 с.
688621
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с.
688622
  Дьякович С.В. Методика факультативных занятий по химии / С.В. Дьякович. – М, 1985. – 175с.
688623
   Методика факультативных занятий по черчению в школе. – М, 1979. – 176с.
688624
  Палий В.Ф. Методика фенологичесих фаунистических исследований насекомых / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1966. – 180с.
688625
  Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геобанических исследованиях / И.Н. Бейдеман. – Москва-Ленинград, 1954. – 131с.
688626
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – Київ, 1968. – 175с.
688627
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – 2-е вид., перероб. – К., 1972. – 144с.
688628
  Соколов И.И. Методика физики : учебник / И.И. Соколов. – Москва : ГУПИ, 1934. – 240 с.
688629
  Лермантов В.В. Методика физики и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 2-е. – М., 1922. – 179с.
688630
   Методика физическй географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
688631
  Качашкин В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – 3-е изд., испр., доп. – М., 1968. – 303с.
688632
   Методика физического воспитания. – Калинин, 1972. – 32с.
688633
  Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях / Д.В. Хухлаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1984. – 207с.
688634
   Методика физического воспитания в средней и высшей школе. – Москва
2. – 1938. – 228 с.
688635
  Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории. / А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. – М., 1991. – 191с.
688636
   Методика физического воспитания школьников. – М, 1989. – 141с.
688637
  Половинкин А.А. Методика физической географии / А.А. Половинкин. – М., 1938. – 320с.
688638
   Методика физической географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
688639
  Чуйко В.М. Методика фильтрационного расчета открытого водоотлива в сочетнии с водопонижением вертикальными скважинами при разработке карьеров и котлованов способом гидромеханизации : Автореф... канд. техн.наук: / Чуйко В.М.; "ВОДГЕО". – М., 1967. – 28л.
688640
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – Москва : Инфра-М, 1995. – 172с. – ISBN 5-86225-131-6
688641
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа : Учебно-практическое пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000251-0
688642
  Левінська М.Г. Методика фізики : програмований посібник / М.Г. Левінська. – Київ : Вища школа, 1985. – 73 с.
688643
  Половінкін А.А. Методика фізичної географії / А.А. Половінкін. – К., 1939. – 304с.
688644
  Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
Ч. 1 : "Армспорт". – 2010. – 424 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-423. – Бібліогр.: с. 317-324
688645
  Широков О.С. Методика фонологического описания в диахронии. / О.С. Широков. – Минск, 1967. – 223с.
688646
  Лещенко Л.С. Методика фонологического описания в исторической диалектологии / Л.С. Лещенко. – Москва, 1969. – 114с.
688647
  Сафонова И.И. Методика формирвоания устной переводческой компетенции в сфере профессионального общения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сафонова И. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1991. – 16л.
688648
  Полина В.С. Методика формирования гражданско-патриотической идентичности на занятиях по английскому языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 211-220. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемі пошуків українським студентством своєї національної ідентичності. Результати дослідження, проведеного фахівцями в галузі суспільних наук, дають підстави для висновків про те, що українським студентам бракує чіткого уявлення ...
688649
  Мелкумянд Э.Н. Методика формирования грамматически правильной разговорной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.731 / Мелкумянд Э.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 24л.
688650
  Логинова Н Г. Методика формирования грамматических навыков чтения с помощью ТСО. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Логинова Г.Н,; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 24л.
688651
  Кунанбаева С.С. Методика формирования грамматической стороны иноязычной речи / С.С. Кунанбаева. – Алма-Ата, 1988. – 104с.
688652
  Чередниченко Т.В. Методика формирования идейных мотивов учебной деятельсноти школьников. / Т.В. Чередниченко. – К., 1988. – 75с.
688653
  Шевченко Р.Ю. Методика формирования картографических навыков и пространственной компетентности при подготовке специалистов в области туризма // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 57-63 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
688654
   Методика формирования клубного обьединения. – Л, 1985. – 110с.
688655
  Котоваева Г.Н. Методика формирования основных умений чтения в неязыковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Котоваева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 20л.
688656
   Методика формирования политехнических знаний в курсе биологии : пособие для учителя. – Москва, 1979. – 123 с.
688657
  Демченко Л.А. Методика формирования понятий "классы", "классовая борьба" при изучении курса истории высокого класса : Автореф... канд. пед.наук: / Демченко Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
688658
  Бруновт Е.П. Методика формирования понятий в курсе анатомии и физиологии человека / Е.П. Бруновт, Г.Я. Маалхова. – М, 1956. – 44с.
688659
  Касаткина Ф.Н. Методика формирования понятий при изучении истории рабочего и социалистического движения в школьном курсе новой истории второго периода / Ф.Н. Касаткина. – Пермь, 1984. – 79с.
688660
  Федотьев В.В. Методика формирования понятия "мануфактура" при изучении стории средних веков в 7 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотьев В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
688661
  Дурасевич Ю.Е. Методика формирования представлений о корпускулярно-волновой природе света в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Дурасевич Ю.Е. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1962. – 20 с.
688662
  Харламова Н.С. Методика формирования прогностических умений при обучении аудированию : Автореф.... дис. канд. педагог. наук : 13.00.02 / Харламова Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 23 с.
688663
  Ильязова М.Д. Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
688664
  Ильязова Марьям Даниловна Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
688665
  Лында А.С. Методика формирования самоконтроля у учащихся в процессе учебных занятий. / А.С. Лында. – М., 1973. – 137с.
688666
   Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов. – К, 1989. – 143с.
688667
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – М., 1979. – 208с.
688668
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – М., 1991. – 190с.
688669
   Методика формирования умений и навыков в легкоатлетических двигательных действиях с применением межпредметных связей и информационных технологий у школьников старших классов / Ж.Л. Козина, Аль-Равашдех Абдел-Басет, С.И. Крамской, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 17-24 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1818-9172
688670
  Акимова Л.В. Методика формирования эколого-ориентированного прогностического умения у школьников : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 36-38 : Схема. – ISSN 0016-7207
688671
  Яворська Г.Х. Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 84-89. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
688672
  Пузіков Д. Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 29-33
688673
  Русіна Н.Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Русіна Наталія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назв
688674
  Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 18-27. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної компетентності у читанні, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи.
688675
  Смоліа С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (64). – С. 16-23. – ISSN 1817-8510
688676
  Бориско Н.Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 3-14. – ISSN 1817-8510


  У статі розглядається питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної фонетичної компетенції, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи та фонетичного мінімуму, обгрунтовано етапи формування фонетичної компетенції, ...
688677
  Покась Лілія Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії : реформа шкільної освіти / Покась Лілія, Мотовиляк Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 2-6 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
688678
  Асадчих О.В. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика : (на матеріалі східних мов) : посібник для студентів ВНЗ / [Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. кит., кор. та яп. філологі. – Київ : Видавничий дім Дмитро Бураго, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7349-12-8
688679
  Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
688680
  Дюндін Валерій Методика формування моделі оптимізації розвитку інтелектуального потенціалу регіону : (на прикладі Миколаївської області) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто проблеми взаємозв"язку і взаємообумовленості процесів розвитку вищої освіти, а також кількісно та якісно збалансованого забезпечення кадрами підприємств області. Проведено аналіз комплексу моделей, який може бути використаний для ...
688681
  Покась Л.А. Методика формування навчальних компетенцій на уроках географії у 8 класі / Л.А. Покась, Я.В. Галон // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 18-20 : табл., схеми. – Бібліогр.: 6 назв
688682
  Самохвалов Ю.Я. Методика формування плану відновлення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж / Ю.Я. Самохвалов, С.С. Штаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 160-166
688683
  Постоюк Н. Методика формування політехнічних знань, умінь і навичок у науково-педагогічних поглядах Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз науково-педагогічних поглядів Д.Л. Сергієнка на методику формування політехнічних знань, умінь і навичок у середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Розглянуто систему політехнічного навчання (вимоги до нього, ...
688684
  Топузов О. Методика формування проблемності на уроках географіі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.35-36. – ISSN 0131-6788
688685
  Погребняк Ю.В. Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
688686
  Сидорук Г.І. Методика формування професіоналізму під час підготовки усних перекладачів у вишах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 140-144. – (Серія "Філологічні науки")
688687
  Лавлинська І.О. Методика формування садово-паркових об"єктів (на прикладі об"єктів Південного берега Криму) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лавлинська І.О. ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
688688
  Касіянц С.Е. Методика формування самоосвітньої компетентності студентів економічного профілю в процесі професійної підготовки в університеті // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 39-45. – ISSN 2312-0657


  Виділені основні методи поетапної реалізації процесу формування самоосвітніх вмінь студентів економічного напряму підготовки, а саме: тренінги, кейс-стаді, дискусії, круглі столи, ділові ігри, проектна діяльність.
688689
  Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 41-45. – ISSN 1993-6788
688690
  Колесникова С.В. Методика формування спеціальних понять із теми "Визначення проблеми торгівлі людьми" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
688691
  Строкаченко О.І. Методика формування статистичної бази щодо діяльності виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 137-140
688692
  Мрачковська Н.К. Методика формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 115-122. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Удосконалено методику формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, яка визначає послідовність аналітичного дослідження, забезпечуючи при цьому діагностичну та пошукову функції аналізу, що дає ...
688693
  Самосюк М П. Методика формування технічних понять у студентів вищих навчальних закладив // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 204-205. – (Педагогічні науки)


  Роль лабораторних занять у формуванні технічних понять у студентів.
688694
  Черниш В.В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія / В.В. Черниш. – Київ : Ленвіт, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-395. – ISBN 978-966-8995-87-3
688695
  Шовковий В.М. Методика формування умінь синтетичного читання текстів давньогрецькою мовою // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 264-272.
688696
  Грушева А.А. Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 44. – С. 98-112. – ISSN 2074-8922
688697
  Кононенко С. Методика формування уявлень про цифрове телебачення у студентів спеціальності "Технологічна освіта" / Сергій Кононенко, Леся Кононенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 42-44. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті запропонована методика вивчення студентами спеціальності "Технологічна освіта" основних понять при вивченні цифрового телебачення. Вона дає можливість глибше зрозуміти методи сучасного наукового дослідження та допомагає студентам розвивати ...
688698
  Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 162-167. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
688699
  Каліщук С.М. Методика Фреда Е. Фідлера та вірогідність зміни установки особистості щодо інших // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 112-122. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
688700
  Бруевич С.В. Методика химической океанографии / С.В. Бруевич. – Москва, 1933. – 144с.
688701
  Коган А.Б. Методика хронического вживления электродов для отведения потенциалов и раздражения мозга / А.Б. Коган. – М., 1952. – 48с.
688702
  Самарцев Евгений Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе - мировая практика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 26-39 : фото
688703
  Навашин М.С. Методика цитологического исследования для селекционных целей. / М.С. Навашин. – М.Л., 1934. – 48с.
688704
  Иванов А.П. Методика частотных электромагнитных зондирований / А.П. Иванов, О.А. Скугаревская. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
688705
  Боголюбов Н.Н. Методика чистописания / Н.Н. Боголюбов. – Изд.4-е, перераб. – Л., 1963. – 200с.
688706
  Абдурагимов Ф.А. Методика чистописания в 1 классах азербайджанских начальников школ : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдурагимов Ф.А.; Азебр.гос. ун-т. – Баку, 1966. – 35л.
688707
  Брайнін Я.М. Методика читання лекцій із правових дисциплин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 93-99
688708
  Щепетова Н.Н. Методика чтения в начальной школе / Н.Н. Щепетова. – Москва, 1947. – 207с.
688709
  Адамов Е.А. Методика чтения лекций по литературе и искусству / Е.А. Адамов. – Москва, 1964. – 39с.
688710
  Джахая Л.Г. Методика чтения лекций по марксистско-ленинской философии. / Л.Г. Джахая, Г.В. Платонов. – М., 1980. – 40с.
688711
   Методика чтения новых курсов на факультете иностранных языков. – Тула, 1975. – 64с.
688712
  Соболев Л.Н. Методика эколого-типологического исследования земель, применительно к горным районам Средней Азии и Казахстана / Л.Н. Соболев. – Фрунзе, 1978. – 112с.
688713
  Чеканова И.В. Методика эколого-экономической оценки состояния отдельных компонент аграрного сектора военной экономики / И.В. Чеканова, А.И. Лысенко, Е.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
688714
  Ковальская Н.Я. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для геогр. ф-ов у-ов / Н.Я. Ковальская ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 234 с.
688715
  Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для студ. геогр. спец-тей ун-ов / Б.А. Манак. – Минск : Университетское, 1985. – 157 с.
688716
  Шарыгин М.Д. Методика экономико-географического исследования промышленных и транспортных узлов : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, В.С. Григорьев. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1981. – 88 с.
688717
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1968. – 231с.
688718
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 280с.
688719
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 3-е изд., перераб. – М., 1977. – 224с.
688720
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1982. – 217с.
688721
   Методика экономического анализа деятельности производственного объединения. – М, 1978. – 224с.
688722
   Методика экономического анализа деятельности производственного предприятия (объединения). – 2-е изд. – М, 1988. – 294с.
688723
  Розов В.К. Методика экономического воспитания школьников / В.К. Розов. – Москва, 1985. – 159 с.
688724
   Методика экономической оценки народнохозяйственного ущерба от дефицита воды в орошаемом земледелии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 98 с.
688725
   Методика экономической оценки сельско-хозяйственной техники. – М, 1979. – 399с.
688726
  Власов Н.С. Методика экономической ощенки сельскохозяйственной техники / Н.С. Власов. – Москва, 1968. – 223с.
688727
  Буданов В.И. Методика экспедиционных исследований береговой зоны моря. / В.И. Буданов. – Москва, 1964. – 224с.
688728
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е. – М, 1949. – 168с.
688729
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1955. – 184с.
688730
  Киршин И.К. Методика эксперимента: Введ., общ. вопр. развития и орг. науки, планир. эксперимента : лекции по спецкурсу / И.К. Киршин. – Свердловск, 1985. – 51 с.
688731
  Киршин И.К. Методика эксперимента: Вегетационный метод: Лекции по спецкурсу. / И.К. Киршин. – Свердловск, 1989. – 56с.
688732
  Захария И.А. Методика экспериментального исследования погрешностей выпрямительных приборов по форме кривой : Автореф... канд. технич.наук: / Захария И.А.; МВО СССР. Львовский политех. ин-т. – Львов, 1950. – 21л.
688733
  Шевелёва А.М. Методика экспериментальных исследований плоской модели газового эжектора с дополнительным подводом массы / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 194-201 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
688734
  Зайцев М.С. Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов / М.С. Зайцев, А.Н. Коломиец, Л.Д. Шматовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 55-68 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
688735
  Гузик Збигнев Методика экспериментов и системы сбора данных в опытах по упругому рассеянию и накаливанию частиц на ускорителях ОИЯИ, ИФВЭ и ФНАЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гузик Збигнев; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 27л.
688736
   Методика электромоделирования потенциальных геофизических полей при оперативной интерпретации данных скважинной геофизики. – Л, 1976. – 62с.
688737
   Методика электронной микроскопии в ботанических исследованиях : Библиографич.указ. (1967-1970 гг.). – Кишинев : Штиинца, 1978. – 67с.
688738
  Шиммель Г. Методика электронной микроскопии. : Пер. с нем. / Г. Шиммель. – Москва : Мир, 1972. – 300с.
688739
  Робачевский А.С. Методика элементарного курса теории вероятности : Автореф... канд. пед.наук: / Робачевский А. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 12л.
688740
  Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций / Г.Г. Громов. – М., 1966. – 120с.
688741
  Валиуллина Н.Р. Методика эффективного отбора персонала ЦБС при формировании контингента библиотечных специалистов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 90-92
688742
  Забелин А .А. Методика юстировки больших зеркальных интерферометров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Забелин А .А. ; Оптич. ин-т. – Москва, 1957. – 21 с.
688743
  Михайленко А.В. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 171-174. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
688744
  Мудрак Н.В. Методика, алгоритми шифрування і розшифрування текстів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 305-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову методику застосування циклічних решіток до шифрування текстових повідомлень. Наведено алгоритм прямої заміни кожного символу текстового повідомлення координатами точки решітки (дробовими числами) з подальшим накладанням на них ...
688745
   Методика, апаратне забезпечення та валідація супутникових досліджень атмосферного аерозолю: перші результати підготовки до космічного експерименту "Аерозоль-UA" / І.І. Синявський, Г.П. Міліневський, Ю.С. Іванов, М.Г. Сосонкін, В.О. Данилевський, В.К. Розенбуш, А.П. Бовчалюк, А.А. Лукенюк, А.П. Шимків, М.І. Міщенко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 9-17. – ISSN 1561-8889


  Проведено підготовку до створення комплексу наукової апаратури експерименту "Аерозоль-UA", зокрема поляриметра "СканПол", для вивчення з борту космічного апарата глобального розподілу фізичних властивостей аерозольних частинок та хмарних утворень в ...
688746
   Методика, техника геофизической разведки. – М, 1967. – 596с.
688747
   Методика, техника геофизической разведки. – Ереван, 1986. – 267с.
688748
  Гайдуков Ю.И. Методика, техника и технология кернового опробования угольных месторождений / Ю.И. Гайдуков. – М., 1975. – 169с.
688749
   Методика, технологического исследования рыбы и беспозвоночных. – М, 1967. – 75с.
688750
   Методика.. – М., 1982. – 112с.
688751
   Методика: Обеспечение наджености на этапе проектирования.. – М., 1975. – 44с.
688752
  Галеева М.М. Методикаобучения русскому произношению. / М.М. Галеева, И.В. Соколова. – М., 1974. – 90с.
688753
   Методики анализа морских вод. – Л, 1981. – 106с.
688754
   Методики биологических исследований по водной токсикологии. – М, 1971. – 300с.
688755
  Пар’єва О.О. Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 266-270. – ISSN 2222-4459
688756
  Мазулевський О.Є. Методики вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 / Олег Євгенович Мазулевський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
688757
   Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
688758
   Методики генетико-селекционнго и генетического экспериментов. – Минск, 1973. – 182с.
688759
   Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / [Гребінь В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. агентство вод. ресурсів України. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 56 с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-501-094-4
688760
  Карамушка Л.М. Методики для вивчення психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 41-46. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
688761
  Гончаренко Я.В. Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 30-36. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
688762
   Методики для работ по генетической инженерии. – Новосибирск, 1986. – 60 с.
688763
  Харченко Є. Методики дослідження бюджету часу: загальна характеристика та адаптація на прикладі студентів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 63-64
688764
  Климчук В.О. Методики дослідження внутрішньої мотивації / В.О. Климчук, В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 11-16
688765
  Музика О.Л. Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності / О.Л. Музика, І.С. Загурська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.38-47
688766
   Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський, В.І. Лаврик, А.П. Чернявська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 18-28 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
688767
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Гайша О.О.; МОНУ; Націон. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 168л. + Додаток: л.157-168. – Бібліогр.: л.145-156
688768
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Гайша О. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
688769
  Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения : Под ред. А.С. Батуева / Я. Буреш, О. Бурешова, Д. Хьюстон. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с. – ISBN 5-06-001729-X
688770
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, Н.Э. Татарский. – Москва, 1967. – 367с.
688771
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, А.Э. Татарский. – Изд. 2-е, доп. – М, 1973. – 444с.
688772
   Методики исследования гематолимфатического обмена. – Алма-Ата, 1991. – 134с.
688773
   Методики исследования условнорефлекторной деятельности у животных. – М, 1974. – 228с.
688774
   Методики клинических лабораторных исследований : справочное пособие / под ред. В.В. Меньшикова. – Москва : Лабора. – ISBN 978-5-903284-04-7
Т. 3 : Клиническая микробиология : бактериологические исследования, микологические исслед., паразитологические исслед., инфекционная иммунодиагностика, молекулярные исследования в диагностике инфекционных заболеваний. – 2009. – 880с.
688775
  Красноруцький О.О. Методики навчання менеджерів у міжнародних корпораціях: переваги та проблеми застосування / О.О. Красноруцький, Н.М. Колпаченко, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
688776
   Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 246с.
688777
  Михайлин І.Л. Методики наукової праці в галузі історії журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 138-145. – ISBN 978-966-680-459-7
688778
   Методики определения потребности в кадрах специалистов с высшим образованием. – Москва, 1979. – 41с.
688779
   Методики определения экономической эффективности капитальных вложений в социалистических странах. – М, 1981. – 101с.
688780
   Методики органических синтезов. – Рига
5. – 1974. – 71с.
688781
  Юревич М.А. Методики оценки педагогических кадров в высшей школе в Европе, США и Австралии // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 104-115
688782
   Методики оценки свойств высшей нервной деятельности. – Ленинград : Наука, 1971. – 170 с.
688783
   Методики палеонтологических и литологических исследований : сборник. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116с. – ISBN 5-12-000596-9
688784
  Куйвашев Дмитро Васильович Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Куйвашев Д.В.; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
688785
  Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58.
688786
  Павлов І.М. Методики проектної оцінки надійності та живучості комплексної системи захисту інформації мобільних систем зв"язку і автоматизації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.21 / Павлов І.М.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
688787
   Методики психодиагностики в спорте. – М, 1984. – 191с.
688788
   Методики психодиагностики в спорте. – 2-е изд. – М, 1990. – 256с.
688789
  Некос В.Е. Методики радиогеографии / В.Е. Некос. – Х., 1989. – 88с.
688790
  Шухмина Л.В. Методики расчета точностных характеристик линейных транзисторных усилителей аппаратуры радиосвязи : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Шухмина Л.В.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
688791
  Зедгенидзе Г.А. Методики рентгенологического и радолоического исследования позвоночника и крупных суставов. / Г.А. Зедгенидзе, П.Л. Жарков. – Ташкент, 1979. – 207с.
688792
   Методики рентгенофлуоресцентного анализа а полевых и лабораторных условиях. – М, 1990. – 71с.
688793
  Ошис В.П. Методики синтезов гетероциклических соединеий / В.П. Ошис. – Рига, 1969. – 105с.
688794
   Методики социально-психологической диагностики личности и группы. – М, 1990. – 217с.
688795
  Коваліско Н.В. Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-112. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
688796
  Павлов И.П. Методики физиологических исследований акад. И.П.Павлова и его школы / И.П. Павлов. – Москва
Вып. 1. – 1952. – 224с.
688797
  Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования : Научно-методическое пособие / Мамешина О.С.; Южнославянский ин-т Киевского славистического ун-та. – Николаев : Южнославянский ин-т КСУ, 2006. – 110с.
688798
  Назаревич А. Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв"язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У роботі на прикладі геофізичних сейсмопрогностичних моніторингових досліджень у Закарпатті розглянуто способи розв"язання ряду проблем методико-апаратурного забезпечення таких досліджень. In the article on example of geophysical seismoprognostic ...
688799
  Бедный М.С. Методико-демографическое изучение народонаселения / М.С. Бедный. – М, 1979. – 224с.
688800
  Муравьева К.А. Методико-климатические ресурсы субтропиков Заваказья : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Муравьева К.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 16л.
688801
   Методико-математический сборник. – Свердловск, 1948. – 136с.
688802
  Бондар Веста Валеріївна Методико-психологічні основи терапевтичного ефекту плацебо : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Бондар Веста Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
688803
  Степанова С.М. Методико-социальные характеристики здоровья семьи и диспансеризация / С.М. Степанова. – М., 1990. – 25с.
688804
  Дем"яненко Ю.О. Методико-теоретичний аналіз психосоматичних теорій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 95-99. – (Серія : Психологічні науки)
688805
  Єчина Ю.С. Методико-теоретичні засади ефективного управління економічним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 32-35
688806
  Гнєдкова О. Методико-технологические основы и коммуникационные средства общения в процессе дистанционного обучения / О. Гнєдкова, В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 109-113. – ISSN 1998-6939


  В даной статье проанализированы методические и технологические основы процесса общения в дистанционном обучении, которые являются важными составляющими эффективного дистанционного курса. Рассматриваются коммуникационные средства для проведения ...
688807
  Хабибуллаева С.А. Методименные глаголы в функции связки и в функции косвенно-переходного глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Хабибуллаева С.А.; 1-й Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 16л.
688808
  Тлеукеева Р. Методист-универсал – уникальный специалист / Роза Тлеукеева // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0869-4915
688809
  Яковець Н. Методист - не проосто професія, а покликання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 17-19 : фото
688810
  Авраева Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха : научно-методическое пособие / Ю.Б. Авраева, Є.С. Очирова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 100). – ISBN 5-85129-175-3
688811
  Демкович Василь Методист географії Леся Сушик : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8 : Фото
688812
  Пастушенко Р. Методист з виховної роботи: професійні якості та посадові обов"язки / Р. Пастушенко, О. Онанко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 56-61
688813
  Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? : (за результатами соціологічного дослідження) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 33-37


  У чому сутність роботи методиста? Якими якостями має володіти методист? На ці питання відповідають самі методисти (результати опитування методистів бібліотек Житомирської області, що проводилося методичною службою Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича у ...
688814
  Литвин Т. Методисти з восьми областей України завітали до опорних з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 18-19 : фото
688815
  Кот Н. Методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області рекомендують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-29
688816
  Авраева Ю.Б. Методисты библиотеки: умения и возможности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается вопрос эффективной работы методистов библиотек. Обоснованы наиболее перспективные умения, навыки и возможности методистов с учетом последних изменений в библиотечно-информационной сфере.
688817
   Методисты советской начальной школы. – М, 1958. – 128с.
688818
  Попов И. Методите в училищното физическо възпитание. / И. Попов. – София, 1982. – 90с.
688819
  Калачева С.В. Методич. указания по курсу "История русской литературы" (ХVIII в.) для студ.-заоч. 2 курса фил. фак-тов / С.В. Калачева. – М., 1957. – 36с.
688820
  Щепетова Н.Н. Методичекие указания к книге для чтения в Ш классе "Родная речь". / Н.Н. Щепетова. – Рига, 1947. – 56с.
688821
   Методическая и организационная система изучения и обобщения педагогического опыта. – М, 1990. – 124с.
688822
   Методическая помощь в подготовке и повышении квалификации кадров на производстве. – М, 1964. – 24с.
688823
   Методическая работа в КазГУ. – Алма-Ата, 1979. – 370с.
688824
   Методическая работа отделов литературы на иностранных языках республиканских и областных библиотек. – М, 1975. – 18с.
688825
   Методическая работа с преподавателями и инструкторами производственного обучения. – М, 1969. – 22с.
688826
   Методическая работа с учителем. – Молотов, 1948. – 39с.
688827
   Методическая работа старшего мастера. – М, 1972. – 32с.
688828
   Методическая разработка. – Омск, 1970. – 16с.
688829
   Методическая разработка дидактического материала по русскому языку. – Новосибирск, 1970. – 79с.
688830
   Методическая разработка для иностранных студентов гуманитарных специальностей по истории СССР. – К, 1976. – 63с.
688831
   Методическая разработка для оформления книжно-иллюстративной выставки, посвященной 50-летию ВЛКСМ. – Челябинск, 1968. – 120с.
688832
   Методическая разработка для подготовки и проведения семинаров по политической экономии. – Л, 1976. – 49с.
688833
  Чернов С.И. Методическая разработка для практических занятий по линейной алгебре / С.И. Чернов. – Казань
Ч.1. – 1976. – 44 с.
688834
   Методическая разработка для проведения показного занятия по тактической подготовке на сборах начальников военных кафедр гражданских вузов. – Киев, 1975. – 34с.
688835
   Методическая разработка для развития навыков устной речи для студентов неязыковых факультетов. – Кишинев, 1980. – 52с.
688836
   Методическая разработка для самостоятельной работы студентов - иностранцев. – К, 1981. – 88с.
688837
   Методическая разработка к курсу "Историография Российской истории". – М, 1993. – 56с.
688838
   Методическая разработка к практикуму по основам радиоэлектроники для студентов физического факультета. – Киев, 1980. – 48 с.
688839
   Методическая разработка лабораторного занятия по курсу "Математическая статистика". – Донецк, 1980. – 40 с.
688840
  Теряев Г.В. Методическая разработка лекции о философских и общественно-политических взглядах А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова / Г.В. Теряев. – М, 1956. – 54с.
688841
   Методическая разработка на тему "Материя и основные формы её существования". – Ташкент, 1985. – 36с.
688842
  Славный Л.Б. Методическая разработка на тему: "Создание материально-технической базы коммунизма - главная экономическая задача". / Л.Б. Славный. – М., 1962. – 28с.
688843
   Методическая разработка по английскому языку для студентов II курса экономического факультета. – Кишинев, 1982. – 47с.
688844
   Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета. – Алма Ата, 1979. – 80с.
688845
   Методическая разработка по изучению вычислительных машин и их использованию. – Л
1. – 1969. – 88с.
688846
   Методическая разработка по критике буржазных фальсификаций истории и политики КПСС. – Донецк, 1980. – 55с.
688847
   Методическая разработка по курсу "Математическая логика и дискретная математика". – Саратов, 1982. – 134 с.
688848
   Методическая разработка по курсу "Программирование". – М, 1991. – 65с.
688849
   Методическая разработка по курсу модернизированного учета и вычислительных работ. – Л
2. – 1971. – 60с.
688850
   Методическая, библиографическая и краеведческая работа областных библиотек. – Минск, 1973. – 46с.
688851
  Слуцкий Г.В. Методические вопросы научной организации труда на предприятии / Г.В. Слуцкий. – М., 1969. – 151с.
688852
  Шворин Б.И. Методические вопросы оценки экономической эффективности автоматизации энергоустановок / Б.И. Шворин, М.К. Шмарыгина. – Москва : Энергия, 1975. – 47с.
688853
  Хисберт М. Методические разработки и пособие для изучения испанского языка / М. Хисберт. – К., 1963. – 123с.
688854
  Щепетова Н.Н. Методические разработки к картинам по развитию речи "Лето" и "Осень" / Н.Н. Щепетова. – Ленинград, 1938. – 28с.
688855
  Шевченко Л.И. Методические разработки по латинскому языку / Л.И. Шевченко. – Куйбышев, 1976. – 286с.
688856
  Шкляева А.С. Методические разработки текстов учебника немецкого языка / А.С. Шкляева. – Казань, 1959. – 146 с.
688857
  Султанходжаев А.Н. Методические рекомендации к гидрогеосейсмологическим исследованиям / А.Н. Султанходжаев, Ф.Г. Зиган. – Ташкент, 1980. – 52с.
688858
  Цытович Н.А. и др. Методические рекомендации по исследованию осадок оттаивающих грунтов / Н.А. и др. Цытович. – М., 1961. – 51с.
688859
  Скакун В.А. Методические рекомендации по курсу "Организация и методика производственного обучения" / В.А. Скакун. – М., 1968. – 152с.
688860
  Федотова Т.Н. Методические рекомендации по педагогической практике для студентов. / Т.Н. Федотова. – Одесса, 1967. – 10с.
688861
  Скворцов М.П. Методические советы изучающим марксистко-ленинскую философию. Для слушателей школ марксизма-ленинизма. / М.П. Скворцов. – Рига, 1970. – 58с.
688862
  Суханов Ф.И. Методические советы по изучению темы "Социалистическое воспроизводство и процессы обращения" / Ф.И. Суханов. – Саратов, 1968. – 28с.
688863
  Шашлов Б.А. Методические указания и контрольные задания по курсу "Теория фотографических процессов". / Б.А. Шашлов. – М., 1960. – 36с.
688864
  Черемных Н.Н. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку. / Н.Н. Черемных. – М., 1971. – 12с.
688865
   Методические указания и контрольные задания по химии. Для заоч. подготовит. курсов. – Минск, 1965. – 131с.
688866
   Методические указания и контрольные работы для учащихся заочных подготовительных курсов. – Таганрог, 1966. – 234с.
688867
   Методические указания и контрольные работы к курсу "Вычислительные машины, мини и микро-компьютеры, программирование и практикум" для студ. 1 курса. – Одесса, 1985. – 47с.
688868
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Геодезия" : для студ. заочного и вечернего ф-тов. – Донецк, 1965. – 105 с. – на правах рукописи
688869
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Начертательная геометрия" для студентов 1 курса заочного отделения ФИТ. – Москва, 1963. – 48 с.
688870
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Планирование народного хозяйства СССР" Для студ. заоч.. – Минск, 1976. – 30с.
688871
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Статистика общая и статистика труда". – М., 1965. – 60с.
688872
   Методические указания к антенному практикуму. – Х.
ч. 1. – 1976. – 97с.
688873
   Методические указания к большому практикуму по антибиотикам для студ. биологич. ф-та. – К., 1985. – 32с.
688874
   Методические указания к большому спецпрактикуму по цитологии и гистрологии: для студ. биолог. фак.. – К., 1986. – 35с.
688875
   Методические указания к ведению Практических занятий по математическому анализу 1 семестр 1 курса. – К.., 1977. – 60с.
688876
   Методические указания к ведению практических занятий по математическому анализу 1 семестр 2 курса. – К., 1978. – 46с.
688877
   Методические указания к выполнению домашнего задания по курсу "Экономическая кибернетика". – М., 1988. – 24с.
688878
   Методические указания к выполнению домашних заданий по курсу "Моделирование производственных систем": для студ. – Москва, 1988. – 44 с.
688879
   Методические указания к выполнению контрольной работы по математической картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 12с.
688880
   Методические указания к выполнению контрольной работы по общетеоретическим основам картографии для студ.-картограф. 3 курса заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 14с.
688881
   Методические указания к выполнению контрольных работ и подготовке к государственному экзамену по научному коммунизму. – Куйбышев, 1982. – 60 с.
688882
   Методические указания к выполнению контрольных работ по английскому языку для студентов 3-4 курсов. – Москва, 1962. – 48с.
688883
   Методические указания к выполнению контрольных работ по диалектическому материализму.. – Рига, 1985. – 14с.
688884
   Методические указания к выполнению контрольных работ по картографическому черчению для студ. заоч. формы обуч.. – Киев, 1984. – 19 с.
688885
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Географии промышленности СССР" для студ. спец 2030. – К., 1984. – 7с.
688886
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Общая гидрология" для студ. географ. ф-та. – К., 1984. – 9с.
688887
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Общее землеведение" для студ.-заоч. географ. фак.. – К., 1984. – 7с.
688888
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Органическая химия" для студ. биол. фак.. – К., 1986. – 40с.
688889
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Физическая география материков и океанов" для студ. 3-4 курсов заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 7с.
688890
   Методические указания к выполнению контрольных работ по немецкому языку: для студ. 2 курса географ. фак. заоч. отд.. – Ташкент, 1986. – 24с.
688891
   Методические указания к выполнению контрольных работ по политической экономии капитализма для студ. инженерных и эконом. спец. заоч. формы обуч.. – Рига, 1989. – 34с.
688892
   Методические указания к выполнению контрольных работ по прикладной картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 24с.
688893
  Шапиро Е.И. Методические указания к выполнению контрольных работ по русскому языку и литературе / Е.И. Шапиро, В.М. Спектор. – Раги, 1979. – 24с.
688894
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсам кафедры физической географии для студ. 4-6 курсов заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 15с.
688895
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1982. – 8с.
688896
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1985. – 7с.
688897
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1986. – 8с.
688898
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Методика преподавания географии" для студ. спец. 2030 географ. фак.. – К., 1984. – 14с.
688899
   Методические указания к выполнению контрольных работ по топографии с основами геодезии : для студ. спец. 1304, 2030, 1401, 1404 геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 24 с.
688900
   Методические указания к выполнению контрольных работ по физич. географ. СССР для студ.-заоч. 4 курса. – К., 1984. – 15с.
688901
   Методические указания к выполнению контрольных работ по физической географии СССР для студ.-заоч. 4 курса. – К., 1984. – 15с.
688902
   Методические указания к выполнению контрольных работ по химии. Для студ.-иностранцев подготов. ф-та. – Харків, 1975. – 51с.
688903
   Методические указания к выполнению контрольных работ по экономической и политической географии зарубежных стран для студ. географ. фак.. – Киев, 1984. – 9 с.
688904
   Методические указания к выполнению курсового проекта, домашних заданий и самостоятельной работы по курсу "Моделирование вычислительных систем": для студ. – Москва, 1988. – 48 с.
688905
   Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Основы алгоритмизации и алгоритмичческие языки" для студ. по спец. 1738. – Рига, 1985. – 16 с.
688906
   Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу "Структурная геология, геологическое картирование и дистанционные методы исследования" для студ. спец. 0101 и 0105 геол. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
688907
   Методические указания к выполнению курсовых и дипломных работ (библиограф. в учеб. и науч. работе студента). – Донецк, 1983. – 40с.
688908
   Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине "Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия". – Рига, 1985. – 32с.
688909
   Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу "Экономическая география СССР". – Чебоксары, 1976. – 28с.
688910
   Методические указания к выполнению курсовых работ по политической экономии для студентов инженерно-эконом. спец. дневного, веч., заоч. обуч.. – Рига, 1985. – 119с.
688911
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Туристские карты" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 10с.
688912
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по теории численного интегрирования. – Ташкент, 1985. – 30с.
688913
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по технологии составления и подготовки карт к изданию : для студ. спец. 1304 - картография геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1983. – 68 с.
688914
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по химии элементов V группы для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 40с.
688915
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по ЭПР-спектроскопии координационных соединений для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 36с.
688916
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Статистичская обработка информации" для студ. фак. кибернетики. – Киев : КГУ, 1986. – 24 с.
688917
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Топография с основами геодезии" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1987. – 52 с.
688918
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Фотограмметрия" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 52 с.
688919
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Электрорадиоизмерения". – Харьков
ч.1. – 1991. – 41с.
688920
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Ядерная электроника" : для студ. 4 курса физико-технич. фак. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1985. – 60с.
688921
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по организации и планированию топографо-геодезического и картографического производства. – К., 1985. – 19с.
688922
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по составлению и редактированию общегеографических карт и карт водных пространств для студентов-картографов 4 курса геогр. фак.. – Киев, 1983. – 36с.
688923
   Методические указания к выполнению практических работ по курсу "Экономическая география СССР" для студ .геогр. фак.. – К., 1986. – 16с.
688924
   Методические указания к выполнению работ по качественному анализу. – К., 1988. – 66с.
688925
   Методические указания к выполнению учебной практики по геологическому картированию в Крыму для студ. геологич. фак.. – Киев, 1980. – 20с.
688926
   Методические указания к выполнениюдомашних работ по курсу "Организация систем обработки информации": для студ.. – М., 1988. – 32с.
688927
   Методические указания к государственному экзамену по русскому языку с методикой преподавания русского языка. – К., 1962. – 24с.
688928
   Методические указания к изучению вводного курса, основных понятий, законов химии и классов неорганических соединений. – Харків, 1974. – 48с.
688929
   Методические указания к изучению диалектического и исторического материализма. – М., 1961. – 8с.
688930
   Методические указания к изучению дисциплины "Экономика и управление материальными ресурсами в народном хозяйстве" для спец. 08.00.11. "Управление материальными ресурсами и организация оптовой торгов. – Л., 1989. – 33с.
688931
   Методические указания к изучению иностранного языка. – М., 1953. – 32с.
688932
   Методические указания к изучению иностранных языков. – М., 1950. – 24с.
688933
   Методические указания к изучению квантовой статистической физики. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1986. – 44с.
688934
   Методические указания к изучению курса "Вычислительные машины и программирование". – Львов, 1986. – 38с.
688935
  Фурсина Г.А. Методические указания к изучению курса "География сферы обслуживания" / МВиССО КазССР ; Казахский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова ; Г.А. Фурсина. – Алма-Ата : КазГУ, 1981. – 40 с.
688936
  Смирнова Н.А. Методические указания к изучению курса "Теоретическая статистика" / Н.А. Смирнова. – Ленинград, 1977. – 59 с.
688937
  Фролова О.А. Методические указания к изучению курса дошкольной педагогики. / О.А. Фролова, З.В. Мануйленко. – 2-е изд. – М., 1962. – 55с.
688938
  Тутыхин Б.А. Методические указания к изучению курса экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1971. – 44с.
688939
  Тахо-Годи Методические указания к курсу античная литература / Тахо-Годи. – М., 1957. – 63с.
688940
  Тутыхин Б.А. Методические указания к курсу экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1966. – 54с.
688941
  Щукина А.И. Методические указания к практическим занятиям по физиологии растений / А.И. Щукина. – Куйбышев, 1956. – 72с.
688942
  Стаховский Н.Н. Методические указания к проведению морфологического анализа слов и синтаксического разбора предложений / Н.Н. Стаховский. – Киев, 1963. – 41с.
688943
  Сидорин В.С. Методические указания к программе "Русская литература ХХ века" / В.С. Сидорин. – Москва, 1955. – 22с.
688944
  Тутыхин Б.А. Методические указания к программе и тематика контрольных работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1957. – 60с.
688945
  Яковлев Г.Н. Методические указания к программе курса "география животных" для студетнов -заочников Ш курса географ. фак. пед. ин-тов. / Г.Н. Яковлев. – М, 1963. – 44с.
688946
  Старостин И.И. Методические указания к программе курса "Картоведение с оновами топографии" : для студ.-заочн. 1-го курса геогр. ф-ов пед. ин-ов / И.И. Старостин. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 119 с.
688947
  Федотова Н.Н. Методические указания к работе по учебнику францзуского языка для 3-4 классов. / Н.Н. Федотова, С.А. Макркова. – М., 1943. – 23с.
688948
  Цыганков Е.М. Методические указания к решению задач по аналитической химии. / Е.М. Цыганков. – Ростов-на-Дону, 1974. – 44с.
688949
  Стаховский Н.Н. Методические указания к таблицам по синтаксису русского языка / Н.Н. Стаховский. – изд. 3-е, перераб. – Киев, 1965. – 64с.
688950
  Стаховский Н.Н. Методические указания к таблицам по фонетике и морфологии русского языка / Н.Н. Стаховский. – изд. 5-е. – Киев, 1965. – 60с.
688951
  Яблоков Н.П. Методические указания по изучению методики расследования преступлений для студентов вечернего и очного обучения. / Н.П. Яблоков. – М., 1960. – 33с.
688952
  Федоров Н.А. Методические указания по курсу "История античной литературы" / Н.А. Федоров. – М., 1958. – 64с.
688953
  Шведов Ю.Ф. Методические указания по курсу "История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение" для студентов-заочников фак-тов фурналистики и филол фак-тов гос. ун-тов. / Ю.Ф. Шведов. – М., 1958. – 28с.
688954
  Ухалов Е.С. Методические указания по курсу "История русской журналистики" для студентов заочников П.Ш и !У курсов фак.журналист. / Е.С. Ухалов, Б.И. Есин. – М, 1958. – 52с.
688955
  Эпштейн И.М. Методические указания по курсу "Марсистско-ленинская философия" / И.М. Эпштейн. – М
1. – 1967. – 56с.
688956
  Скорый И.А. Методические указания по курсу "Сопротивление материалов" / И.А. Скорый. – М., 1958. – 20с.
688957
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – 2-е изд. – Л, 1957. – 24с.
688958
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – Л, 1961. – 24с.
688959
  Тутыхин Б.А. Методические указания по курсу экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1947. – 31с.
688960
  Шалаев В.Ф. Методические указания по обучению естествознанию в начальной школе / В.Ф. Шалаев. – Воронеж, 1934. – 135с.
688961
  Смирнов М.Т. Методические указания по педагогике для студ.-заочников III-IV курсов гос. ун-тов / М.Т. Смирнов. – М., 1959. – 28с.
688962
  Стаховский С.И. Методические указания по экономической части производственной практики / С.И. Стаховский. – Горький, 1966. – 16с.
688963
  Хомченко Г.П. Методические указания, задания и программа по общей химии. / Г.П. Хомченко. – М., 1954. – 40с.
688964
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
4. – 36с.
688965
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
3. – 1963. – 26с.
688966
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
5. – 1963. – 40с.
688967
  Санд Жорж Методическое письмо / Жорж Санд. – Москва, 1954. – 8 с. – (В помощь библиотекам)
688968
  Якушкина Т.И. Методическое письмо. / Т.И. Якушкина. – М., 1954. – 48с.
688969
  Сомова К.Г. Методическое пособие для курсового проектирования по организации, планированию и экономике машиностроения / К.Г. Сомова. – Горький, 1964. – 44с.
688970
  Угляренко Н.В. Методическое пособие для студентов по развитию навыков аудирования и устной речи / Н.В. Угляренко. – К, 1980. – 12с.
688971
  Щукарев С.А. Методическое пособие к введению в общий курс лекций по химии / С.А. Щукарев. – вып. 1. – Ленинград, 1965. – 120с.
688972
  Яхонтов А.А. Методическое пособие к серии школьных картин "Мир животных" / А.А. Яхонтов. – М., 1938. – 20с.
688973
  Яхонтов А.А. Методическое пособие ко второй части серии картин "Мир животных". / А.А. Яхонтов. – М., 1936. – 32с.
688974
   Методическое пособие по допризывной подготовке. – Москва, 1959. – 190 с.
688975
   Методическое пособие по изучению инженерно-геологическому изучению горных пород : В 2-х томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т.1. : Полевые методы. – 1984. – 423с. : ил. 106. – Библиогр.: 50 назв.
688976
   Методическое пособие по изучению инженерно-геологическому изучению горных пород : В 2-х томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т.2. : Лабораторные методы. – 1984. – 434с. : ил. 120. – Библиогр.: 50 назв.
688977
  Бондаренко О.Б. Методическое пособие по изучению ископаемых беспозвоночных : (палеонтология в задачах и упражнениях) / О.Б. Бондаренко, И.А. Михайлова. – Москва : Недра, 1986. – 197с.
688978
  Сонин И.С. Методическое пособие по изучению курса советской судебной статистики для студентов юридического фак-та КГУ / И.С. Сонин. – Кишинев, 1963. – 46с.
688979
   Методическое пособие по изучению курса"Научный коммунизм". – Москва, 1967. – 103 с.
688980
   Методическое пособие по изучению марксистско-ленинской философии. – М, 1967. – 78с.
688981
   Методическое пособие по изучению марксистско-ленинской философии. – М
1. – 1967. – 78с.
688982
   Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. – Москва : Наука, 1974. – 234 с.
688983
   Методическое пособие по изучению хирономид. – М, 1982. – 83с.
688984
   Методическое пособие по изучению хирономид. – М, 1982. – 83с.
688985
   Методическое пособие по изучению хирономид. – М, 1982. – 83с.
688986
   Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. – Москва : Московский университет
Т. 1. – 1968. – 348с.
688987
   Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. – Москва : Московский университет
Т. 2. – 1968. – 371с.
688988
   Методическое пособие по истории. – М, 1939. – 260с.
688989
   Методическое пособие по истории. – М
3. – 1939. – 260с.
688990
   Методическое пособие по истории. – Москва
4. – 1940. – 312 с.
688991
   Методическое пособие по истории ВКП(б). – М, 1933. – 48с.
688992
   Методическое пособие по истории ВКП(б). – М, 1933. – 48с.
688993
  Черепахов М.С. Методическое пособие по истории русской журналистики. / М.С. Черепахов. – М.
1. – 1959. – 53с.
688994
  Толстоухов А.С. Методическое пособие по курсу "Картография" : для студ. 5 курса спец-тей: прикладная геодезия, астрономо-геодезия, аэрофотогеодезия / МВиССО РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии; Заочный ф-тет ; А.С. Толстоухов. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Ч. 2. – 1975. – 70 с.
688995
  Эскин М.И. Методическое пособие по педагогике для слушетелей очного отделения педагогического ф-та / М.И. Эскин. – М, 1968. – 108с.
688996
  Строев К.Ф. Методическое пособие по экономической географии СССР / К.Ф. Строев. – Москва : Просвещение, 1978. – 224 с. – (Библиотека учителя географии)
688997
  Хороших А.В. Методическое пособие студентам на тему: "Листовки социал-демократических организаций Украины (1895 - 1904), как исторический источник" / А.В. Хороших. – К, 1971. – 70с.
688998
  Старостенко В.И. Методическое руководство по решению обратной задачи гравиметрии для нескольких контактных поверхностей / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев, 1984. – 56с.
688999
  Федоренко Л.П. Методическое руководство по русскому языку для преподавателей / Л.П. Федоренко. – М., 1983. – 96с.
689000
  Федоренко Л.П. Методическое руководство по русскому языку для преподавателей. / Л.П. Федоренко. – М., 1987. – 125с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,