Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
625001
  Момрик А.П. "Кутадгу бібіг" у працях українських та російських сходознавців // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-171. – ISSN 1608-0599
625002
  Калантаєвська Г.П. "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною..." (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 24-35. – ISSN 2077-804X
625003
  Чернявська Л.В. "Кухня егоїста" Світлани Пиркало як приклад "розважальної" публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 53-56


  В статті розглядається поняття світоглядної концептуальної публіцистики. Аналізується проблематика творів авторки та особливості індивідуального стилю С. Пиркало. This article reviewed the notion of ideological (conceptual) publicism. The problems of ...
625004
  Переходько Я. "Кучмізм" як різновид політичного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-783-0
625005
  Бестюк І. "Кущ" Вінсента Ван Гога: функції екфразису в романі "Майстер корабля" Юрія Яновського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 46-52


  Розкрито екфразис картини "Кущ" Ван Гога, інтерсеміотичний переклад якої покликаний концептуалізувати жанрово-тематичні домінанти "Майстра корабля", - мариністичний, кінематографічний, неоромантичний, експресіоністичний та роман-містифікація, - що ...
625006
  Євген Синиця "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
625007
  Синиця Є. "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
625008
  Гирин Ю.Н. "Куэнтеро" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х


  Памяти Габриэля Гарсиа Маркеса.
625009
  Клейнбах Р. "Кыз ала качуу" и киргизский адат: умыкание невесты и обычное право в Кыргызстане / Р. Клейнбах, Л. Салимжанова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 89-104. – ISSN 0869-5415
625010
  Зеленин Д. "Кымма" под зонтиком // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.14-15. – ISSN 0234-1670


  Штурм израильским спецназом резиденции Ясира Арафата
625011
  Язев В.В. "Л.Н. Толстой, Ц. Ломброзо и полиция" : [очерк] / В.В. Язев. – [Одесса] : Книгоиздат "Новая эра", 1906. – 24 с.


  В конце книги печать книгоиздательства
625012
  Косичев Л. "Ла Монеда" меняет облик // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 81-89. – ISSN 044-748Х


  Подорож до Чілі
625013
  Изотова И.С. "Лаборатория смерти" Мигеля де Унамуно // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 169-176. – ISSN 0042-8744
625014
   [Л. Губерський] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – [С. 4] : фото. – ISBN 978-966-439-447-2
625015
  [Модзалевский Б.Л.] [Л.Ф. Людоговский и письма к нему], 1905. – [10 c.]. – отд.отт.
625016
  Бостан Георгий Александрович КУ-технология разработки многоязыковых диалоговых транслирующих систем : Автореф... кан. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бостан Георгий Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 20л.
625017
   Курс электрических измерений / Быков М.А., Грацианский И.Н., Кифер И.И., Кутяшова Е.М., Левин М.И., Прытков В.Т., Стрекалов И.А., Талицкий А.В., Харченко Р.Р., Шумиловский Н.Н.; Прытков В.Т., Талицкий А.В. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство
Ч. 1. – 1960. – 480 с.
625018
  Фельдбаум А.А. Курс электроавтоматики / А.А. Фельдбаум. – Москва, 1948. – 263с.
625019
  Нестеров Л.Я. Курс электроразведки / Л.Я. Нестеров. – Л.-М., 1938. – 504с.
625020
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – Москва : Гостехиздат
1 : Магнетизм и электричество с кратким отделом физики. – 1930. – 275с.
625021
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство
3 : Переменный ток, генераторы и двигатели переменного тока. – 1931. – 312с.
625022
  Мансуров Н.Н. Курс электротехники / Н.Н. Мансуров
Ч. 1. – 1934. – 124 с.
625023
  Максимов Д.Г. Курс электротехники / Д.Г. Максимов. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1958. – 787 с.
625024
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники : для педагогических институтов / Н.Н. Малов. – 4-е изд., перероб. и доп. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 476 с.
625025
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники / Н.Н. Малов. – 5-е изд., перероб. и доп. – Москва, 1959. – 424 с.
625026
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники / А.П. Молчанов. – М., 1961. – 504с.
625027
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука, 1969. – 480 с.
625028
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники : учеб. пособие / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – 3-е изд., перараб. – Москва : Наука, 1976. – 479с.
625029
  Лесгафт Э. Курс элементарной географии / Э. Лесгафт. – С-Пб., 1908. – 156с.
625030
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 343 с.
625031
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
2. – 1949. – 348 с.
625032
  Киселев А.П. Курс элементарной геометрии для педагогических училищ / А.П. Киселев. – М., 1937. – 255с.
625033
  Андреев П.П. Курс элементарной геометрии для техникумов / П.П. Андреев. – 4-е изд.стереотип. – Москва, 1957. – 240с.
625034
  Иофф Н.А. Курс эмбриологии беспозвоночных / Н.А. Иофф. – Москва, 1962. – 266с.
625035
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
1. – 1927. – 432с.
625036
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
2. – 1929. – 400с.
625037
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
3. – 1931. – 496с.
625038
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
3. – 1931. – 496с.
625039
  Шутова Наталья Курс юного бизнесмена от "Элитур Клуб" : Дорога в жизнь. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 109
625040
  Филиппов Е.М. Курс ядерной геофизики / Е.М. Филиппов; МВ и ССО РСФСР ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск
Ч. 1 : Введение в ядерную геофизику, радиометрические и радиоизотопные бета- и гамма-методы. – 1972. – 289 с.
625041
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 112с.
625042
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 56с.
625043
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 58с.
625044
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 24с.
625045
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 52с.
625046
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 72с.
625047
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 40с.
625048
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 36с.
625049
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 14с.
625050
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 192с.
625051
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 136с.
625052
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 62с.
625053
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 61с.
625054
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 64с.
625055
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 73с.
625056
  Харламова Г. Курс"Soft Skills" у рамках проекту Темпус // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  На економічному факультеті відбувся семінар з проблем соціальних здібностей. Захід - обов"язкова щорічна зустріч у межах ТЕМПУС проекту "IMPRESS" - Підвищення ефективності студентських служб. Координатор проекту від КНУ імені Тараса Шевченка - ...
625057
  Варгола Н. Курс, який може змінити життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 12


  "Ми часто зустрічаємо людей, які забобонно стукають по дереву чи схрещують пальці, щоб відвернути погану подію. Але чому люди роблять саме це? Чи є зв"язок між IQ людини та її вірою в надприродні явища? Які психологічні прийоми використовують ...
625058
  Карапиш Б.Т. Курсанти : повість / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ, 1960. – 296 с.
625059
  Довгаленко Р. Курсанти були перекладачами // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 8


  Курсанти Військового інституту КНУ ім.Т.Г. Шевченка як перекладачі взяли участь в тактично-інструкторських навчаннях разом з представниками Королівських Збройних Сил Великобританії. Навчання проходили в Кіровограді на базі 3-го окремого полку ...
625060
   Курсанти з Франції стажувалися у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6


  "...Стажування курсантів загальновійськового училища Сен-Сір Коеткідан Збройних сил Французької Республіки мало на меті підвищення рівня володіння українською та російською мовами, а також ознайомлення з системою інтегрованої підготовки військових, що ...
625061
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Курсанти першого курсу ВІКНУ нашого університету В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями на ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, здобувши перші місця.
625062
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Про закриття ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Розпочав урочистості виступ президент України П. Порошенко. Курсанти першого курсу ВІ КНУ імені Тараса Шевченка В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями, ...
625063
  Ясинский Э.М. Курсантский полк / Э.М. Ясинский. – Краснодар, 1985. – 188с.
625064
  Росин В.Е. и Суслов В.А. Курсанты / В.Е. и Суслов В.А. Росин. – К., 1973. – 211с.
625065
  Пронякин Ю.Ф. Курсанты. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1954. – 248с.
625066
  Жорж Гюлльєн Курси обміну валют та міжнародний кредитний канал: деякі факти щодо банківського кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 384-394 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
625067
  Берберова Н.Н. Курсив мой / Н.Н. Берберова. – М : Согласие, 1996. – 732 с.
625068
  Киселева Л.И. Курсивное письмо во Франции в XIII-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Киселева Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 16 с.
625069
   Курсі Московского учебного округа для подготовления учителей и учительниц средних учебных заведений. – М. – 59с.
625070
  Габель В.Ф. Курск / В.Ф. Габель, И.Н. Гулин. – М., 1951. – 88с.
625071
   Курск. – Курск, 1957. – 251с.
625072
   Курск. – Воронеж, 1968. – 280с.
625073
  Коженкова З.П. Курск лекций по синоптическим методам прогнозов погоды (дополнительные вопросы синоптики) / З.П. Коженкова. – Алма-Ата, 1976. – 126с.
625074
  Иванов С.Н. Курск турецкой грамматики. / С.Н. Иванов. – Л, 1975. – 100с.
625075
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – Курск, 1962. – 156с.
625076
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е доп. изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
625077
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам. / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
625078
  Селиванов Ф.Т. Курская битва / Ф.Т. Селиванов. – М, 1956. – 184с.
625079
  Маркин И.И. Курская битва / И.И. Маркин. – М., 1958. – 294с.
625080
   Курская битва. – Воронеж, 1982. – 343с.
625081
   Курская битва. – Москва, 1983. – 32 с.
625082
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 128с.
625083
  Арсенин Н.Д. Курская битва и ее освещение в исторической литературе : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Арсенин Н.Д. ; МГУ. – Москва, 1971. – 30 с.
625084
  Христофоров В.С. Курская битва: новые документы о советской разведке и партизанском движении // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
625085
   Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Воронеж, 1967. – 360с.
625086
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник
1. – 1956. – 239с.
625087
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – К, 1966. – 395с.
625088
  Кондратенко В.А. Курская дуга : Роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1971. – 373 с.
625089
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – М., 1973. – 399с.
625090
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1975. – 399с.
625091
  Жариков Л.М. Курская загадка / Л.М. Жариков. – М., 1963. – 95с.
625092
  Костицын В.А. Курская магнитная аномалия / В.А. Костицын. – М.-Птгр., 1923. – 60с.
625093
  Архангельский А.Д. Курская магнитная аномалия / А.Д. Архангельский. – Москва;Петроград, 1923. – 84с.
625094
  Агошков М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Агошков, Н.Б. Еникеев. – Москва : АН СССР, 1959. – 85с.
625095
  Калганов М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1960. – 72с.
625096
   Курская магнитная аномалия. – Белгород
1. – 1961. – 418с.
625097
   Курская магнитная аномалия. – Т, 1962. – 631с.
625098
  Шевяков Л.Д. Курская магнитная аномалия / Л.Д. Шевяков, Г.И. Маньковский. – М., 1962. – 100с.
625099
  Золотова А.В. Курская магнитная аномалия : Указатель литературы 1976-1983 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1984. – 58с.
625100
  Антропов П.Я. Курская магнитная аномалия (богатые железные руды Курской магнитной аномалии и перспективы их пром. освоения) / П.Я. Антропов. – Москва : Знание, 1958. – 24с.
625101
  Лазарев П.П. Курская магнитная аномалия. / П.П. Лазарев. – М., 1924. – 56с.
625102
  Кирьянчук В.Е. Курская магнитная аномалия: итоги и перспективы освоения / В.Е. Кирьянчук, А.В. Туркин, А.Т. Хрущев. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Науки о земле ; № 2 : Новое в жизни, науке, технике)
625103
   Курская областная картинная галерея. – Л, 1961. – 78с.
625104
   Курская областная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. – Ленинград, 1987. – 197с.
625105
  Полякова Е.М. Курская областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие колхозов (1943-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полякова Е.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 34л.
625106
   Курская область. – Курск, 1955. – 150с.
625107
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
1. – 1960. – 488с.
625108
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
2. – 1962. – 642с.
625109
  Прокопович Наталья Курская область: вперед в будущее! : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 76-77
625110
  Прокопович Наталья Курская область: новые молодежные турпродукты : посвящается Великой Победе // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 72-73 : Фото
625111
  Баскевич И.З. Курские вечера / И.З. Баскевич. – Воронеж, 1979. – 208с.
625112
  Бульбанюк П.И. Курские народные песни / П.И. Бульбанюк, П.Ф. Лебедев. – Курск, 1962. – 235с.
625113
   Курские писатели. – Курск, 1957. – 72с.
625114
  Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструм. танцевальные пьесы / А.В. Руднева. – Москва, 1975. – 309с.
625115
   Курские частушки. – Курск, 1960. – 266с.
625116
  Коган Е. Курский край в художественной и мемуарной литературе / Е. Коган. – Курск, 1962. – 55с.
625117
  Маркин И.И. Курский перевал / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 383 с.
625118
  Говоров А.А. Курский соловей / А.А. Говоров. – М, 1983. – 189с.
625119
  Височанський В.Ю. Курсова динаміка акцій / В.Ю. Височанський; МОіНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород : Іва, 2003. – 256с. – ISBN 966-7400-28-1
625120
  Кораблін С. Курсова лихоманка: пауза між рецидивами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Валюта, як відомо, — відображення економіки. Тому про хвороби гривні говорити, здавалося б, немає сенсу: про них і так усе давно зрозуміло. Остання курсова лихоманка, що струсонула ринок напередодні виділення МВФ третього, "вимученого", траншу, — ще ...
625121
  Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 2


  Питання організації післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації освітян.
625122
  Береславська О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
625123
  Бореславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 16-19.
625124
  Береславська О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О.І. Береславська, Д.М. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 209-214. – ISSN 1993-6788
625125
  Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
625126
  Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики / навч. посібник для студентів ВНЗ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7181-49-0
625127
  Калинин А.В. Курсовая работа по современному русскому языку. Метод. указ. для студ.-заоч. и веч. отд. фак. журналист. / А.В. Калинин. – Москва, 1968. – 18с.
625128
  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
625129
  Самойлов Юрій Курсові ігрища ІАТА. Недосконале ціно- та курсоутворення вбивають агентський бізнес // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
625130
  Тутихін Б.О. Курсові роботи з економічної географії СРСР і УРСР / Б.О. Тутихін. – К., 1960. – 27с.
625131
  Музика О.Л. Курсові роботи з психології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Музика. – Київ : Освіта України, 2009. – 104с. – ISBN 978-966-188-043-5
625132
  Лазичев А. Курсовое дистанционное обучение // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Технология курсового дистанционного обучения.
625133
   Курсовое задание по курсу Анализ хозяйственной деятельности для студентов IV курса по специальности "финансы и кредит". – М, 1962. – 87с.
625134
   Курсовое и диплодмное проектирование по автоматизации производственных процессов. – М, 1986. – 352с.
625135
   Курсовое и диплодмное проектирование по организации сельскохозяйственного производства. – М, 1990. – 207с.
625136
  Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование / Ф.А. Бобриков; Нагайцева Н.Д. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368с.
625137
  Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование / И.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1980. – 350с.
625138
  Донских И.Н. Курсовое и дипломное проектирование по системе применения удобрений / И.Н. Донских. – Л., 1989. – 144с.
625139
  Евсюков Т.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП / Т.П. Евсюков. – М, 1985. – 143с.
625140
  Колесник А.Л. Курсовое и дипломное проектирование. / А.Л. Колесник, В.Г. Шамский. – М., 1977. – 304с.
625141
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 4-е, переработ. – М, 1964. – 595с.
625142
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1965. – 595с.
625143
   Курсовое проектирование по градостроительству : Учебное пособие для вузов. – Богацкий Г.Ф. – Киев : Будівельник, 1968. – 283 с.
625144
  Кононова С.П. Курсовое проектирование по курсу "Прикладная механика" / С.П. Кононова, В.Н. Наумов. – Л., 1979. – 119с.
625145
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1958. – 28с.
625146
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М, 1960. – 248с.
625147
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.-К, 1960. – 263с.
625148
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.-Л, 1964. – 324с.
625149
  Безвесельный Е.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин в примерах / Е.С. Безвесельный. – Х, 1960. – 523с.
625150
   Курсовой проект по применению электроэнергии в сельском хозяйстве. – Москва, 1961. – 30 с.
625151
   Курсовой проект по теории систем. – Рига, 1983. – 82с.
625152
  Малыш В.П. Курсовой проект по экономике прмышленности : Учебное пособие. / В.П. Малыш. – Л., 1987. – 74с.
625153
   Курсовые и дипломные работы как средство развития навыков специального мышления. – Донецк, 1973. – 35с.
625154
   Курсовые работы по библиотековедениюк библиографии. – М, 1968. – 24с.
625155
  Уранов А.А. Курсовые работы по ботанике и методические указания к ним / А.А. Уранов. – М., 1951. – 116с.
625156
  Золотнякова А.С. Курсовые работы по детской психологии / А.С. Золотнякова. – М, 1975. – 40с.
625157
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1958. – 88с.
625158
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1961. – 95с.
625159
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1964. – 160с.
625160
  Удальцова Е.И. Курсовые работы по дошкольной педагогике / Е.И. Удальцова. – Москва, 1960. – 28с.
625161
   Курсовые работы по истории средних веков. – Ленинград, 1978. – 39 с.
625162
  Глаголев В.П. Курсовые работы по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1962. – 155с.
625163
  Рау Е.Ф. Курсовые работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – М, 1965. – 28с.
625164
  Иванов А.С. Курсовые работы по методике преподавания физики : : Пособие для студентов-заочников IV курса физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А.С. Иванов. – Москва : Просвещение, 1978. – 118 с.
625165
  Шашкова Е.Г. Курсовые работы по методике русского языка. / Е.Г. Шашкова. – М., 1978. – 16с.
625166
   Курсовые работы по морфологии современного русского языка. – Саратов, 1982. – 53с.
625167
  Кузьмичев П.М. Курсовые работы по новой и новейшей истории / П.М. Кузьмичев, Г.Р. Левин. – Москва, 1957. – 80 с.
625168
  Сомин Н.И. Курсовые работы по новой и новейшей истории для студентов заочников пед. ин-тов / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 92с.
625169
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва, 1962. – 56 с.
625170
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
625171
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и математики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
625172
  Ленсу Е.Я. Курсовые работы по русской литературе / Е.Я. Ленсу, И.И. Розанов. – Минск, 1978. – 88с.
625173
   Курсовые работы по русской литературе XIX века. – Душанбе, 1975. – 90с.
625174
  Белова Н.М. Курсовые работы по русской литературе XIX века / Н.М. Белова, В.В. Проворов. – Саратов, 1976. – 31с.
625175
  Жаков А.Г. Курсовые работы по русской советской литературе / А.Г. Жаков. – Минск, 1964. – 68с.
625176
   Курсовые работы по русскому языку. – Минск, 1986. – 142с.
625177
  Воробьев Н.П. Курсовые работы по спортивным играм. / Н.П. Воробьев. – Москва, 1969. – 80с.
625178
  Зубкова З.Н. Курсовые работы по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1959. – 20с.
625179
  Смирнов А.С. Курсовые работы по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / А.С. Смирнов. – М., 1977. – 240с.
625180
  Тутыхин Б.А. Курсовые работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1959. – 28с.
625181
  Мамаев И.И. Курсовые работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1959. – 32с.
625182
  Брадис В.М. Курсовые работы по элементарной математике и методике ее преподавания. / В.М. Брадис. – 3-е изд., испр. – М., 1958. – 128с.
625183
  Клименко Т.Г. Курсом агрессии и террора / Т.Г. Клименко. – Харьков, 1985. – 127с.
625184
  Обора В.А. Курсом агропромислового розвитку. / В.А. Обора. – Х., 1977. – 32с.
625185
  Овлащенко А. Курсом в НАТО и ЕС: страны Балтии на контрагалсах морской политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 0131-2227
625186
  Давыдов В.П. Курсом единства и сплоченности / В.П. Давыдов. – М., 1983. – 64с.
625187
   Курсом интенсификации. – М, 1977. – 301с.
625188
  Артименя В.А. Курсом интенсификации / В.А. Артименя. – Минск, 1987. – 54с.
625189
  Митряйкин В.Г. Курсом интенсификации / В.Г. Митряйкин. – Рига, 1988. – 164с.
625190
  Александров Г.А. Курсом интенсификации / Г.А. Александров. – Москва, 1988. – 158с.
625191
   Курсом интенсификации сельского хозяйства. – Л, 1977. – 192с.
625192
  Конотоп В.И. Курсом июльского Пленума. / В.И. Конотоп. – М., 1979. – 56с.
625193
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1976. – 510с.
625194
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1987. – 461с.
625195
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – М., 1989. – 494с.
625196
   Курсом коммунистического созидания. – К, 1983. – 279с.
625197
  Тихонов Николай Александрович Курсом коммунистического созидания и мира / Тихонов Николай Александрович. – Москва : Политиздат, 1985. – 703с.
625198
  Крымова С. Курсом кройки и шитья. Стране предстоит выбрать модель развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 3-4


  В новом законе о науке надо отразить процедуру формирования приоритетов развития науки, бюджетную защищенность проводимых исследований, прописать вопросы организации научно-технической деятельности, финансирования всех видов научных разработок, ...
625199
   Курсом мартовского Пленума. – М, 1975. – 527с.
625200
   Курсом межхозяйственного кооперирования. – М, 1976. – 472с.
625201
   Курсом мира и единства. – М, 1982. – 175с.
625202
  Молчанов Ю.Л. Курсом мира и международного сотрудничества, свободы и независимости народов / Ю.Л. Молчанов. – М., 1976. – 64с.
625203
  Соколов В.Н. Курсом на социалистическую индустриализаци / В.Н. Соколов. – Киев, 1985. – 160 с.
625204
  Соболев А.П. Курсом нард-вест / Соболев А. – Калининград, 1981. – 357с.
625205
  Трублаїні М. Курсом норд-ост : З блокнота учасника арктичної експедиції / М. Трублаїні. – Харків : Рух, 1933. – 121с.
625206
  Лигачев Е.К. Курсом октября в духе революционного творчества / Е.К. Лигачев. – Москва, 1986. – 32 с.
625207
  Костенко В.С. Курсом партії: Партійне керівництво комсомольською організацією України (1966-1975 рр.) / В.С. Костенко. – К., 1981. – 128с.
625208
   Курсом перебудови і прискорення : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ : Політвидав Укр., 1988. – 96с.
625209
   Курсом перемен. – М, 1990. – 237с.
625210
   Курсом перестройки под знаменем..., 1988. – с.
625211
  Брицький П.П. Курсом плідного співробітництва / П.П. Брицький. – Київ, 1983. – 48с.
625212
   Курсом прискорення. – К, 1987. – 115с.
625213
  Петровский Ю.В. Курсом разрядки и мира / Ю.В. Петровский. – Л., 1980. – 70с.
625214
  Макаренко П.В. Курсом Раппало: СССР и Германия в 1922-1927 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Раппальский мирный договор между Германией и СССР рассматривался советскими и немецкими марксистскими историками как своего рода эталон и образец плодотворного сотрудничества стран с различными политическими и социально-экономическими системами.
625215
  Плышевский Б.П. Курсом ускорения - к экономике высшей организации и эффективности. / Б.П. Плышевский. – М, 1987. – 64с.
625216
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1986. – 213, [2] с.
625217
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1987. – 213с.
625218
  Лебедев А.М. Курсом ускорения / А.М. Лебедев, В.И. Константинов. – Ставрополь, 1988. – 96с.
625219
  Владимиров С.А. Курсом хельсинкских договоренностей. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 224с.
625220
   Курсом, намеченным партией. – М, 1986. – 301с.
625221
  Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв.
625222
  Рождественский Б.В. Курсрвые работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1957. – 32 с.
625223
  Щербаковъ С. Курсъ космографіи / С. Щербаковъ. – 5- е изд. – Нижній- Новгородъ, 1907. – 195с.
625224
  Борисякъ А. Курсъ палеонтологии / А. Борисякъ. – Москва : Изд-во М. и С. Сабашниковых
Ч. 1 : Безпочвоночные. – 1905. – 368с
625225
  Карасаев А.И. Курсы высшей математики для экономических вузов / А.И. Карасаев. – М
1. – 1982. – 272с.
625226
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 2-е изд. – Минск, 1983. – 256с.
625227
  Мартопляс Л.в. Курсы кройки и шитья на дому / Л.в. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1988. – 335с.
625228
  Посадский А.Н. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 1. – 1910. – CXCVI, VI, 537 с. – Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы
625229
   Курсы по подготовке руководителей для ведения экскурсий с детьми в природу, устроенные в Киеве с 28 апреля по 15 мая 1915 г. Киевским орнитологическим обществом имени К.Ф. Кесслера : Сб. ст. В.М. Артоболевского, Д.Е. Белинга, прив.-доц. В.И. Казановского, В.Н. Лучника, Н.А. Троицкого и Э.В. Шарлемана : [Прил.: Э. Шарлеман. Из жизни природы] / Под общ. ред. [и с предисл.] В.М. Артоболевского. – Киев : Киев. орнитол. о-во им. К.Ф. Кесслера, 1915. – 7, XL, 57, 84 с. : 6 л. ил., ил.
625230
   Курт Пинтус // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 7. – ISSN 0130-6545


  Курт Пинтус - немецкий писатель и журналист
625231
  Туполев Б.М. Курт Рицлер о "срединной Европе" в начале первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 0132-1366


  Дослідження генезису Першої світової війни, німецької "світової політики"
625232
   Курт Швиттерс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С.11-28.
625233
  Бласко Ибаньес Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – 544 с. – В изд. также: Меч Ганнибала / Карл Оппель. – ISBN 5-85686-008-X
625234
  Драгунская К. Куртка Воннегута : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 118-122. – ISSN 0130-7673
625235
  Мухин В.Е. Куртка шахтера / В.Е. Мухин. – Донецк, 1969. – 84с.
625236
  Яременко Н.В. Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у добу Відродження / Н.В. Яременко, Н.Є. Коломієць // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 308-313. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
625237
  Гунциг Т. Куру : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-109. – ISSN 1130-6545
625238
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеплиоценовых млекопитающих Афгано-Таджикской депрессии / Ш. Шарапов; Отв. ред. Абдусалямов И.А. – Душанбе : Дониш, 1986. – 268с.
625239
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеприоценовых млекопитающих таджикской депрессии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарапов Ш.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
625240
  Рыжакова С.И. Курукшетра и окрестности // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 55-65. – ISSN 1681-7559


  Курукшетра - город в Индии, центр одноимённого района в штате Харьяна. Означает "земля Кауравов". По верованиям индуистов, на этом месте более 5000 лет назад произошла Битва на Курукшетре, описание которой содержится в "Махабхарате"
625241
   Курумы гольцового пояса гор. – Новосибирск : Наука, 1989. – 147с.
625242
   Курумы Северного Забайкалья. – Новосибирск, 1992. – 179с.
625243
  Верба І.В. Курц Борис Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
625244
  Короткий В.А. Курціус Георг / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 196. – ISBN 966-06-0393-2
625245
  Асташенков П.Т. Курчатов / П.Т. Асташенков. – Москва, 1967. – 200 с.
625246
  Асташенков П.Т. Курчатов / П.Т. Асташенков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 200 с. – (Жизнь замечательных людей)
625247
  Дорошин Г.П. Куршская коса / Г.П. Дорошин. – Калининград, 1975. – 55 с.
625248
  Рохлин Александр Куршская коса : Птичьи права. Россия / Рохлин Александр, Константинов Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 134-152 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
625249
  Литвинцев Данил Куршская коса. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 92-97 : фото. – ISSN 1029-5828
625250
   Куршю Марес. – Вильнюс, 1959. – 548с.
625251
  Елагин П.Н. Куры, индейки, гуси, утки и уход за ними : Руководство для небольших хозяев / П.Н. Елагин. – 9-е изд. – Петроград, 1917. – 47с.
625252
  Пришвин М.М. Курымушка / М.М. Пришвин. – Москва, 1986. – 333с.
625253
  Шейнкман С.С. Куряжская быль / С.С. Шейнкман. – Калинин, 1963. – 55с.
625254
   Куряне - выдающиеся деятели наукии техники. – Курск, 1950. – 160с.
625255
  Нечай П. Курячий брід / П. Нечай : Плужанин, 1929. – 32с.
625256
  Вовк Василий Курьезы истории / Вовк Василий, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 38-40 : Іл.
625257
  Соколова Н.В. Курьерский, тринадцать ноль три : Повесть / Н.В. Соколова. – Москва : Профиздат, 1968. – 254с.
625258
  Богомолов Ю.А. Курьеры муз: диалектика продуктивного и репродуктивонго в творчестве на радио и телевидении / Ю.А. Богомолов. – М, 1986. – 192с.
625259
  Токарчук Борис Кусень сала : (казка з усталеними словосполученнями) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 114
625260
  Метт Г. Куски оторванные / Г. Метт. – Х. – 431с.
625261
  Васюков О.М. Кусково-лінійна обчислювальна геометрія : Навчальний посібник / О.М. Васюков; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62с.
625262
   Кусково-полiномiальнi наближення розв"язкiв жорстких задач на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика / Біленко, , В.І. А.І. Дерієнко, Н.Г. Кирилаха // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 68-78. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Актуальнiсть теми роботи обумовлена зростаючими вимогами до точностi обчислювальних методiв та алгоритмiв. Такi вимоги виникають, зокрема при дослiдженнi широкого кола задач сучасної обчислювальної та прикладної математики. Цим вимогам в значнiй мiрi ...
625263
  Акимов А Кусково / А Акимов. – Москва, 1946. – 95 с.
625264
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
625265
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
625266
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
625267
   Кусково. – М, 1956. – 48с.
625268
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – М, 1958. – 88с.
625269
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – Москва, 1965. – 48 с.
625270
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман, Л.В. Тыдман. – М, 1966. – 55с.
625271
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1976. – 207с.
625272
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1981. – 206с.
625273
  Баранова О. Кусково / О. Баранова. – М., 1982. – 52с.
625274
  Ростовцева Г.А. Кусково. Регулярный парк музея-усадьбы XVIII в / Г.А. Ростовцева. – М, 1958. – 33с.
625275
  Санти Анастасия Кусок виртуального пирога // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 48-50 : фото
625276
  Багмут И.А. Кусок пирога / И.А. Багмут. – Москва, 1963. – 328с.
625277
  Илемницкий П. Кусок сахару / П. Илемницкий. – Москва, 1950. – 304с.
625278
  Бугрова И.П. Кусок хлеба. / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1976. – 64с.
625279
  Сергеев М.Д. Кусочек волшебного зеркала / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1968. – 59с.
625280
  Шкловець А.В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для візуалізації багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкловець Артем Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
625281
  Лушпай Н.Е. Кусочно-полиномиальное приближение и наилучшие квадратурные формулы для классов дифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Лушпай Н.Е.; ДГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Днепропетровск, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
625282
  Палькин Н.Е. Куст калины / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1970. – 165с.
625283
  Пликарпов С.И. Куст неопалимый / С.И. Пликарпов. – М, 1976. – 120с.
625284
  Халупский И.Я. Куст огня. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 111с.
625285
  Павловский А.И. Куст рябины : о поэзии М.Цветаевой / А.И. Павловский. – Л, 1989. – 350с.
625286
  Куприн А.И. Куст сирени / А.И. Куприн, 1947. – 64с.
625287
  Халид Риза Куст сирени. / Халид Риза. – Л., 1981. – 88с.
625288
   Куст шиповника. – М., 1964. – 187с.
625289
   Куст шиповника. – М., 1995. – 77с.
625290
   Кустанайцы на фронте и в тылу (К 30-летию Победы). 1941-1945. – Кустанай, 1975. – 158с.
625291
  Арсланбеков Б.М. Кустарная промышленность Дагестана в конце 19- начале 20 веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арсланбеков Б.М. ; Дагестан ГУ. – Махачкала, 1977. – 21 с.
625292
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Харьков, 1922. – 22с.
625293
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Х., 1923. – 22с.
625294
  Румянцева А.А. Кустарники-галофиты, их биология и возможность использования в агролесомелиорации засоленных песков. : Автореф... канд. биол.наук: / Румянцева А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 12л.
625295
  Сушко О. Кустарні промисли в Україні періоду непу // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.117-125. – ISSN 0869-3595
625296
  Малєєва Т. Кустарно-реміснича промисловість Полтавської губернії у контексті етнозбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – Бібліогр.: с. 55, Літ.: 15 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто традиційність розвитку кустарно-ремісничої промисловості Полтавської губернії та її роль в українському етнозбереженні.
625297
  Алсупе А.П. Кустарное производство текстильных изделий в Видземе в XIX и начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Алсупе А. П.; АН Латв ССР, Ин-т ист. – Рига, 1963. – 24л.
625298
  Бойко-Гагарин Кустарные подделки монет Августа III Саксонца (1733 - 1763) и Станислава Августа Понятовского (1764 - 1795) в находках Украины // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Nr 61 : Pieniadz na pograniczach currency in borderlands. – С. 81-84. – ISSN 0065-0986
625299
   Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1986. – 161с.
625300
   Кустарные промыслы Харьковской губернии. Изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб. – Х., 1920. – 28с.
625301
  Богданов Н.Н. Кустарные способы коксования торфа / Н.Н. Богданов. – М, 1942. – 32с.
625302
  Какабадзе В.М. Кустарный промысел в Грузии / В.М. Какабадзе, 1926. – 208 с.
625303
   Кустовые вычислительные центры. – Москва, 1978. – 232 с.
625304
   Кустовые советы по народному образованию - действенная форма общественного руководства школами. – М., 1964. – 96с.
625305
   Кустодиев Борис Михайлович. – Ленинград, 1971. – 128с.
625306
   Кустодиев Борис Михайлович. – Москва, 1982. – 11с.
625307
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
625308
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
625309
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1961. – 89с.
625310
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 28с.
625311
   Кустодиев Борис Михайлович. Картины народного быта. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 30 с.
625312
   Кустодиев Борис Михайлович. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. (Из дневников Вс. Воинова). – Л., 1967. – 433с.
625313
   Кустодиев в театре: Театр. эскизы и портр. в собрании Гос. центр. театр. музея им. А.А. Бахрушина. – Москва, 1979. – 106с.
625314
  Скалjа Ф. Кустосот на водите : роман / Франко Скалjа ; прев. од итал. М. Г. Цветковска. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2005. – 329 с. – (Наградени светски романи). – ISBN 9989-905-37-1
625315
  Протодьяконов В.А. Кустук / В.А. Протодьяконов. – Москва, 1981. – 303 с.
625316
  Хараидзе Г.В. Кусты оживают в мае. / Г.В. Хараидзе. – М., 1964. – 62с.
625317
  Рибак Н.С. Кут падіння : Новели / Н.С. Рибак. – Київ : Лім, 1934. – 99с.
625318
  Тесленко О.К. Кут паралельності : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 231 с.
625319
   Кутаиси. – Рига. – 6с.
625320
  Ланчава О.И. Кутаиси в дофеодальную эпоху : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Ланчава О.И.; АН Груз. ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 23л.
625321
  Гендзехадзе И.В. Кутаисская грузинская гимназия и Иосиф Иванович Оцхели. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гендзехадзе И.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
625322
   Кутаїсі: VAY nf Atlasget замість Wizz Air // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
625323
   Кутателадзе, Гурам. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. – Москва, 1983. – 34с.
625324
  Микаилов Э.Ш. Кутишинская группа говоров аварского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 668 / Микаилов Э.Ш.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 22л.
625325
  Гюльмагомедов А.Г. Куткашенские говоры лезгинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гюльмагомедов А.Г. ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 22 с.
625326
   Кутлін Герман Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
625327
  Шостко Л.В. Кутлук Башаров / Л.В. Шостко. – М., 1981. – 112с.
625328
  Первак Ю.О. Кутові залежності спектрального пропускання багатошарових структур з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров, К.В. Зарембовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть хвильових інтерференційних структур з трьома пів хвильовими прошарками при нормальному і похилому падінні світла. Структури складаються з шарів оксиду кремнію (SiO[нижній індекс 2]) та оксиду титану (TiO[нижній ...
625329
  Павленко Ю.М. Кутові кореляції продуктів реакцій 7Li(a,a6Li)n та 7Li(a,ta)a / Ю.М. Павленко, Н.Л. Дорошко, О.С. Бондаренко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 41.
625330
  Чорний В.І. Кутові та енергетичні розподіли іонів, емітованих галієвим та галій індієвим рідкометалевими джерелами іонів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Чорний В.І.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 17л.
625331
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1938. – 74с.
625332
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі : Дис... канд.пед.наук: / Мазепа І.І.;, 1949. – 151л. – Бібліогр.:л.146-150
625333
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1949. – с.
625334
  Мазепа І.І. Куток живої природи в школі / І.І. Мазепа, А.А. Піонтковський. – К, 1949. – 220с.
625335
   Кутомірний пеленгатор літакових радіопередавачів / В. Бахвалов, Б. Карпенко, С. Пашков, Є. Ясенецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується технічне рішення з побудови наземного однопозиційного кутомірного радіопеленгатора літакових радіопередавачів мікрохвильового діапазону. Пристрій призначено для визначення трьох координат, горизонтальної швидкості і курсу літака. Роботу ...
625336
  Клеменчук О. Куточок поліського краю // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 137-140


  Про М.П. Василенка. - С. 140.
625337
  Брагин М.Г. Кутузов / М.Г. Брагин. – 4-е изд., испр. – М. – 223с.
625338
  Коробков Н.М. Кутузов / Н.М. Коробков. – М., 1944. – 45с.
625339
  Архангельская А.И. Кутузов / А.И. Архангельская. – Москва, 1946. – 53с.
625340
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1960. – 676с.
625341
  Брагин М.Г. Кутузов / М.Г. Брагин. – изд. 3-е, доп. – М., 1970. – 223с.
625342
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1986. – 654с.
625343
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – М, 1987. – 304с.
625344
  Раковский Л.И. Кутузов : Роман / Л.И. Раковский. – Москва : ДОСААФ СССР, 1987. – 684с. – (Б-ка "Отчизны верные сыны ")
625345
  Михайлов О.Н. Кутузов : Исторический роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Воениздат, 1988. – 543с.
625346
  Михайлов О.Н. Кутузов / О.Н. Михайлов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 544с.
625347
  Булатов М. Кутузов в 1812 году по воспоминаниям современников / М. Булатов. – М., 1942. – 104с.
625348
  Мелентьев В.Д. Кутузов в Петербурге / В.Д. Мелентьев. – Л, 1986. – 205с.
625349
  Ивченко Л. Кутузов и начало заграничных походов // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 9-13. – ISSN 0235-7089
625350
  Кочетова А. Кутузов как "образ героя" в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
625351
  Борисов С. Кутузов. / С. Борисов. – К., 1939. – 52с.
625352
  Раковский Л. Кутузов. Священной памяти 1812 год : роман / Леонтий Раковский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 528с. – (Закон власти). – ISBN 978-5-91181-750-3


  Эта книга об истинно народном вожде, о генерале Кутузове, который изгнал из России непобедимого Бонапарта
625353
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 44с.
625354
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 3-е переработ. изд. – Москва, 1964. – 47с.
625355
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 4-е доп. изд. – Москва, 1965. – 56с.
625356
  Володин Л.М. Кутузовская изба / Л.М. Володин. – 5-е доп. изд. – Москва, 1967. – 64с.
625357
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 6-е доп. изд. – Москва, 1972. – 72с.
625358
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 7-е изд., доп. – Москва, 1977. – 70 с.
625359
  Анисимова Г.А. Кутузовская изба / Г.А. Анисимова. – Москва, 1982. – 96с.
625360
  Воропай А. Кутя без меду : гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1967. – 71 с.
625361
  Ковінька О.І. Кутя з медом / О.І. Ковінька. – К., 1960. – 152с.
625362
  Ноллас Д. Кутья на земле. // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-221. – ISSN 1130-6545
625363
   Кухалашвілі Костянтин Партенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 166. – ISBN 978-966-2726-03-9
625364
   Кухаренко Лідія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 127. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
625365
  Симонова О.И. Кухаренок / О.И. Симонова. – Минск, 1961. – 85с.
625366
  Гроссман В.С. Кухарка / В.С. Гроссман. – М., 1938. – 160с.
625367
  Глазовий П. Кухлик : поезія: вірші // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 385-388. – ISBN 966-95452-3-7
625368
  Фурса С.Я. Кухнюк Дмитро Володимирович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 46. – ISBN 978966-97130-0-1
625369
  В"ятрович В. Кухня антисемітизму від КГБ // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 6
625370
  Головков А.Э. Кухня без секретов / А.Э. Головков. – Одесса, 1991. – 319с.
625371
   Кухня высокого полета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 48-50 : фото
625372
  Моримура С. Кухня дьявола: Правда об "отряде 731" яп. армии. / С. Моримура. – М., 1983. – 272с.
625373
  Пиркало С. Кухня егоїста : есе / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-359-214-5
625374
  Александрович Ю. Кухня и медицина / Ю. Александрович, И. Гумовска. – Москва, 1991. – 224с.
625375
  Силвер Марк Кухня из картона : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото
625376
   Кухня кришны: Рецепты вегетарианских блюд на основе ведической культуры., 1990. – 64с.
625377
  Егошкин В.Е. Кухня народов Арабского Магриба / В.Е. Егошкин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 383с. – ISBN 5-10-000182-8
625378
   Кухня народов Кабардино-Балкарии.. – Нальчик, 1988. – 86с.
625379
  Реутович Т.В. Кухня народов СССР / [сост. Т.В. Реутович ; худож. Э.Э. Жакевич]. – Минск : Полымя, 1983. – 144 с. : ил. – Миниатюрное издание
625380
  Фельдман И.А. Кухня народов СССР / И.А. Фельдман. – Киев : Час, 1990. – 319с.
625381
  Питенев И.В. Кухня охотника и рыбака / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1991. – 159с.
625382
   Кухня петровской перестройки.. – Ростов -на-Дону, 1990. – 14с.
625383
  Макарський О. Кухня страху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-38
625384
  Циганенко В.О. Куховарська книга / В.О. Циганенко. – К, 1994. – 214с.
625385
  Скуратівський В. Кухоль меду / Василь Скуратівський. – Львів : Гердан Графіка, 2000. – 304 с. : іл. – ISBN 5-87322-113-2
625386
  Черненок М.Я. Кухтеринские бриллианты / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1976. – 176с.
625387
  Заворотный В. Кухтик или история одной аномалии : Роман-сказка для детей старшего и пожилого возраста / Валерий Заворотный. – Санкт-Петербург : Блиц, 1999. – 414 с. – (серия "Русский ПЕН-клуб"). – ISBN 5-86789-087-2
625388
   Куц Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289 : фото
625389
  Чукреев В.И. Куц, "Малыш " и другие повести / В.И. Чукреев. – М, 1974. – 335с.
625390
   Кучер Олександр Омелянович - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків : ХГУ, 1993. – 14с.
625391
  Фурса С.Я. Кучер Тетяна Миколаївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 50. – ISBN 978966-97130-0-1
625392
   Кучеренко Євген Трохимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 48. – ISBN 966-8352-11-4
625393
   Кучеренко Євген Трохимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289-290 : фото
625394
   Кучеренко Ілля Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 49. – ISBN 966-8352-11-4
625395
  Клименко Н.М. Кучеренко Ілля Корнійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 147-150
625396
   Кучеренко Іриеа Миколаївна (13 грудня 1956 р. - 13 липня 2012 р.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 600-602. – ISSN 1563-3349


  Некролог.
625397
   Кучеренко Микола Євдокимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 171. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
625398
   Кучеров Іван Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 149
625399
   Кучеров Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 50. – ISBN 966-8352-11-4
625400
  Когут З. Кучерявий дим = Swirling smoke : поезії / Зоя Когут ; літ. ред. Б. Нижанківський. – Нью-Йорк : Слово, 1974. – 116, [4] с. : портр.
625401
  Крумов Б. Кучето и влюбените хлапаци / Б. Крумов. – София, 1981. – 217с.
625402
  Сафина Нарина Кучипуди // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 75-82


  Індійський танок
625403
  Сіто Ф. Кучма / Ф. Сіто, 1933. – 28с.
625404
  Грабовський С. Кучма і "кучмізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 5


  До 20-річчя інавгурації другого президента України.
625405
  Губерський Л.В. Кучма Леонід Данілович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 709. – ISBN 966-316-039-X
625406
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 112-117. – ISSN 0130-5212
625407
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-122. – ISSN 0130-5212
625408
  Голибард Є. Кучмізм і кучмономіка : Документальна оповідь про афери корумпованої влади / Євген Голибард. – Київ : Пульсари. – ISBN 966-8767-15-2
Ч. 1. – 2005. – 511с.
625409
   Кучурганский лман - охладитель Молдавской ГРЭС. – Кишинев, 1973. – 207с.
625410
  Кольибабичь Ж. Кучьа и ми / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
625411
  Малакшинов П.И. Кушак. Шохрона / П.И. Малакшинов. – М., 1965. – 96с.
625412
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 19-21
625413
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 51. – ISBN 966-8352-11-4
625414
  Зеймаль Е.В. Кушанская хронология. / Е.В. Зеймаль. – М, 1968. – 183с.
625415
  Гафуров Б.Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация / Б.Г. Гафуров. – М., 1968. – 20с.
625416
   Кушва. – Свердловск, 1969. – 200с.
625417
  Стерликов А.Е. Куширь болотная. / А.Е. Стерликов. – Л, 1990. – 93с.
625418
  Абдулазаде Х.Ф. Кушйар Джили : [ученый средневекового Востока, X-XI вв.] / Х.Ф. Абдулазаде; Х.Ф. Абдуллазаде ; АН ТаджССР, Ин-т астрофизики. – Душанбе : Дониш, 1990. – 369 с. – Библиогр.: с. 262-268
625419
   Кушнарьов Михайло Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 202-205. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
625420
  Хакимов А.Х. Куштиряк : романы / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
625421
  Кордун В.М. Кущ вогню: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1990. – 108с.
625422
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі : Роман: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1975. – 502с.
625423
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1983. – 417с. – (Світ в образах)
625424
  Куракін Олександр Куяльник. Із Одеси - в грязі : Україна / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 24-27
625425
  Исмаилов Али Рамазанович Куьлтурная революция в Дагестане: исторический опыт и современные проблемы. / Исмаилов Али Рамазанович. – Ростов -на-Дону, 1984. – 84с.
625426
   Кхмерские мифы и легенды. – М., 1981. – 222с.
625427
  Горгониев Ю.А. Кхмерский язык / Ю.А. Горгониев. – М, 1961. – 131с.
625428
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – М, 1975. – 952с.
625429
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – 2-е изд., с испр. – М, 1984. – 983с.
625430
  Миго А. Кхмеры : История Камбоджи с древнейших времен / А. Миго. – Москва : Наука, 1973. – 350с.
625431
  Зарудний Є. КША, Чечня й ОРДЛО: варіанти реконструкції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Кажуть, що в ХV столітті московський князь Іван III, підводячись з колін, потоптався по ханській грамоті й басмі. Це вставання й топтання не скасувало сплати данини. Демонстрація імперської величі має свою ціну, і Московія платила ханові аж до ХVIII ...
625432
  Біленко Василь Кшемьонки. Шахтарі з кам"яного віку : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 40-41 : Фото
625433
  Мілітонян Е. Кшиштоф Пендерецький // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 37-42. – ISSN 0320-8370
625434
  Емельяненко П.Г. Къ вопросу о распредъленіи флоры и фауны у Крымскихъ береговъ въ Чёрномъ моръ / П.Г. Емельяненко, 1911. – 30с.
625435
  Самуилова И. Къде отиваш, пътнико? : роман / Ивинела Самуилова. – Пловдив : Хермес, 2014. – 270, [2] с. – ISBN 978-954-26-1349-7
625436
  Гунев Г. Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време / Г. Гунев. – София : Информационно обслужване, 1992. – 151 с.
625437
  Атанасов Г. Към въпроса за влиянието на първата руска революция върху развитието на работническото движение у нас (1905-1907 г.) / Г. Атанасов. – София : Д. Благоев, 1959. – 285, [3] с.
625438
  Саркисян С.Д. Към въпроса за същността на сетионого и логичного в процеса на познанието / С.Д. Саркисян. – София, 1961. – 59-75с.
625439
  Косев Д. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 / Д. Косев. – София : Издание на българската академия науките, 1958. – 114, [2] с.
625440
  Лилов А. Към природата на художественото творчество / А. Лилов. – София, 1979. – 549с.
625441
  Франко И.Я. Към светлината : Разказ / И.Я. Франко. – Москва; Харьков; Минск. – 41с.
625442
  Петев Т. Към социологията на масовите комуникации / Т. Петев. – София, 1979. – 149с.
625443
  Динековъ П. Къмъ въпроса за отношението на Българите къмъ делото на Феликсъ Каницъ / П. Динековъ. – София : Държавна печатница, 1942. – 137с.
625444
  Мутафчиева В. Кърджалийско време / В. Мутафчиева. – София : Наука и изкуство, 1977. – 391 с.
625445
  Акъмоллаев Э. Кърымтатар тилининъ амелияты : Синтаксис: Филология факультети кърымтатар тили ве эдебияты болюгининъ студентлери ичюн дерслик / Э. Акъмоллаев. – Ташкент : Укитувчи, 1989. – 159с. – ISBN 5-645-00686-0
625446
  Тодорова Г. Къща-музей Стоян и Владимир Заимови : Пътеводител / Г. Тодорова. – София : Наука и изкуство, 1968. – 52 с.
625447
  Усеинов Т.Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири = Кримськотатарська література доби Середньовіччя / Усеинов Т.Б. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 966-7283-39-9
625448
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата
6. – 1957. – 96с.
625449
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата, 1963. – 338 с.
625450
   Кыз-Жибек. – М., 1975. – 136с.
625451
   Кызыл -- столица Советской Тувы (1914-1964 гг.). – Кызыл, 1964. – 128с.
625452
   Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата = The Korkyt ata Kyzylorda state university. – 40с.
625453
  Нечуй-Левицький І.С. Кыивськи прохачи [Київські прохачі] : Оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – Киев : Изд. Е.П. Череповського, 1906. – 113 с. : с портр. – На обкл. після назви: (!)Повисть. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
625454
   Кымгансан.. – Пхеньян. – 50с.
625455
   Кымгансан.. – Пхеньян, 1959. – 96с.
625456
  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана / С.М. Ахинжанов. – Алма-Ата, 1989. – 291с.
625457
  Пилипчук Я.В. Кыпчаки в Китае // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 195-202. – ISSN 2409-904X
625458
  Гарипов Т.М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья: ОПыт синхронической и диахронической характеристики / Т.М. Гарипов. – М., 1979. – 303с.
625459
  Ишенов С. Кыргыз балдар адабияты (1926-1966 жж.) / С. Ишенов. – Фрунзе, 1969. – 484с.
625460
  Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакаптары / С. Закиров. – Фрунзе, 1962. – 127 с.
625461
  Тузов Александр Кыргызстан - сердцем и разумом / Тузов Александр, Шаповалов Вячеслав // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-178. – ISSN 0012-6756
625462
  Акаев А. Кыргызстан : сбылись ли ожидания? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С. 27-41. – ISSN 0869-44435
625463
   Кыргызстан: медленное восстановление на фоне роста цен // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41. – ISSN 2074-6040
625464
   Кыргызстан: президентские выборы 29 октября 2000 года // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.43-44
625465
  Акаев А. Кыргызстан: тревожные предчувствия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
625466
  Койчуев Т. Кыргызстан: трудный путь к оздоровлению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 7/8. – С. 5-18. – ISSN 0207-3676
625467
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее : учебное пособие / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 77с.
625468
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1982. – 239с.
625469
   Кырк Кыз, 1949. – 320с.
625470
  Толстая Т.Н. Кысь : роман / Татьяна Толстая. – Москва : Эксмо, 2012. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-43750-4


  "Кысь" - первый роман Татьяны Толстой, получивший в номинации "Проза 2001" книжного "Оскара". Татьяна Толстая также автор книг: "Ночь", "День", "Двое".
625471
  Журавлев Андрей Кыталык.Окрыленая тундра / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 92-107 : фото
625472
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 104 с.
625473
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 143 с.
625474
  Алешковский Юз Кыш и я в Крыму : повесть / Ю. Алешковский. – Москва : Астрель; АСТ, 2007. – 283с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-048608-3
625475
  Молодин В.И. Кыштовский могильник / В.И. Молодин; Медведев В.Е. – Новосибирск, 1979. – 181с.
625476
   Кыштым. – Челябинск, 1957. – 140с.
625477
  Щербаков В.И. Кыштымская тетрадь / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1961. – 50с.
625478
  Аношкин М.П. Кыштымские были / М.П. Аношкин. – Москва, 1979. – 208с.
625479
  Федоров Е.А. Кыштымский зверь / Е.А. Федоров, 1946. – 254с.
625480
  Аношкин М.П. Кыштымцы / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1979. – 349с.
625481
  Сыромятникова А.С. Кыыс-Хотун / А.С. Сыромятникова. – М., 1981. – 287с.
625482
  Петров В.Ф. Кэ д"Орсэ / В.Ф. Петров, Ю. Владимиров. – М., 1966. – 208с.
625483
  Стеценко В. и Хосабеков Х. Кэвзилинеоризация нелинейных уравнений с частными производными / В. и Хосабеков Х. Стеценко. – Новосибирск, 1974. – 12с.
625484
  Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Наука, 1988. – 143с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 66)
625485
  Перепелкин Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ : К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 310 с.
625486
  Захаров А.М. Кэмп-Дэвид: политика, обреченная на провал / А.М. Захаров, О.И. Фомин. – М., 1982. – 272с.
625487
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 429с.
625488
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 427с.
625489
   Кэндзо Тангэ : архитектура и градостроительство. 1949-1969. – Москва, 1978. – 251 с.
625490
  Хынку И.Г. Кэпрэрия - памятник культуры X - XII вв / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1973. – 64с.
625491
  Нетесова Э.А. Кэрны: Повесть и сказки. / Э.А. Нетесова. – М., 1989. – 156с.
625492
  Кинг С. Кэрри : Роман, повести / Стивен Кинг. – Харьков : Эспада, 1993. – 544 с.
625493
  Кинг С. Кэрри / С. Кинг. – Баку, 1996. – 416с.
625494
  Боден Нина Кэрри в дни войны / Боден Нина. – М., 1990. – 259с.
625495
  Греч А. Кэте Колльвиц / А. Греч. – Казань, 1928. – 31с.
625496
  Сидоров А.А. проф. Кэте Колльвиц / А.А. проф. Сидоров. – М-Л, 1931. – 108с.
625497
  Съедин В. Кэте Кольвиц / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 44с.
625498
   Кэте Кольвиц. – М., 1963. – 56с.
625499
  Пророкова С.А. Кэте Кольвиц / С.А. Пророкова. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 191с. : 21 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 8 (436))
625500
  Нагель Отто Кэте Кольвиц. / Нагель Отто. – М., 1971. – 215с.
625501
   Кэте Кольвиц. 1867-1927. – М., 1928. – 11с.
625502
   Кэте Кольвиц: Дневники. Письма. Воспоминания современников. – М., 1980. – 328с.
625503
  Ступников И.В. Кэтрин Корнелл / И.В. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1973. – 168 с.
625504
  Роуз Ф. Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.222-249. – ISSN 1130-6545
625505
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Л.А. Попов. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1974. – 112 с.
625506
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Л.А. Попов; пер. с якут. Л.Ханбекова. – Москва : Современник, 1975. – 223 с.
625507
  Короткий В.А. Кюне Вільгельм Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 160. – ISBN 966-06-0393-2
625508
  Георгиев Ю.В. Кюсю / Ю.В. Георгиев. – Москва : Наука, 1971. – 111, [1] с.
625509
   Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846) // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 4. – С. 209-210. – ISSN 0131-2332
625510
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1925. – 296с.
625511
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 411с.
625512
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 5-е изд. – Л., 1932. – 306с.
625513
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 6-е изд. – М., 1935. – 329с.
625514
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Х.-Одесса, 1936. – 319с.
625515
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1937. – 354с.
625516
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е вид. – Одесса, 1937. – 355с.
625517
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Горький, 1959. – 310с.
625518
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 560с.
625519
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Роман / Ю.Н. Тынянов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 304с.
625520
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Исторический роман / Ю.Н. Тынянов. – Москва : Детская литература, 1978. – 350с.
625521
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 495с.
625522
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 558с.
625523
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Одесса : Маяк, 1984. – 513с.
625524
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 475 с. – (Классики и современники ; Советская литература)
625525
  Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (его подготовка и заключение) : Автореф... кандид. историч.наук: / Дружинина Е.И.;. – М., 1950. – 23л.
625526
  Дружинина И Е. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. / И Е. Дружинина. – М, 1955. – 368с.
625527
  Силин Е.П. Кяхта в XVIII веке / Е.П. Силин. – Иркутск, 1947. – 204с.
625528
  Тугутов Р.Ф. Кяхтинский краеведческий музей им. В.А.Обручева. / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1970. – 14с.
625529
  Быховский Б.Э. Кьеркегор / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1972. – 238с. – (Мыслители прошлого)
625530
  Быховский Б.Э. Кьеркегор / Б.Э. Быховский. – М, 1972. – 238с.
625531
  Супиханов Ш. Кьеркегор. Экзистенциальная диалектика Сёрена Кьеркегора / Шункар Супиханов; НАН Украины. – Харьков : Институт монокристалов, 2005. – 384с. – ISBN 966-02-3778-2
625532
  Гольдони К. Кьоджинские перепалки / К. Гольдони. – М.-Л., 1939. – 124с.
625533
  Рейснер М.А. Л. Андреев и его социальная идеология : Опыт социологической критики / М.А. Рейснер, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Посев ; [Перовая скоропеч. М.М. Гудзаца], 1909. – 152 с.
625534
  Гусов К.В. Л. Бальтазар: квебекский национализм как форма сепаратизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-123. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
625535
  Комаровская А.С. Л. Витгенштейн: маэстро философии или ее убийца? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
625536
  Шушкевич Є.М. Л. Вітгенштайн: кілька слів про релігію // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 232-234
625537
  Корзо М.А. Л. Довга. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1366
625538
  Загирня М., Гринченко Б. Л. И. Глебов : Биографический очерк. / М. Загирня, Б. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губерн. Земства, 1900. – 48 с.
625539
  Станиславлева В.Н. Л. Леонов - публицист / В.Н. Станиславлева. – Москва, 1974. – 200с.
625540
  Кривдіна І.Б. Л. Лук"яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи / І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 238-248. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
625541
  Янковський Ю.З. Л. М. Толстой / Ю.З. Янковський. – Киев, 1978. – 48с.
625542
  Кисельов Г. Л. Н. Ревуцький / Г. Кисельов. – Київ : Мистецтво, 1949. – 55 с.
625543
  Аксельрод-ортодокс Л.И. Л. Н. Толстой / Л.И. Аксельрод-ортодокс. – Москва, 1922. – 159с.
625544
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1969. – 131с.
625545
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1978. – 144с.
625546
  Милонов Н.А. Л. Н. Толстой и Тула / Н.А. Милонов. – Тула, 1976. – 25с.
625547
  Лебедева В.К. Л. Н. Толстоуй и книгоиздательсво "Посредник" : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева В.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 16л.
625548
  Сарнов Б.М. Л. Пантелеев / Б.М. Сарнов. – М., 1959. – 128с.
625549
  Энгельгардт М.А. Л. Пастер, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Пастера, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утв. т-ва "Обществ. польза", 1897. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 3. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 138)
625550
  Клин В.Л. Л. Ревуцький - композитор-піаніст / В.Л. Клин. – Київ : Наукова думка, 1972. – 239 с.
625551
  Бялик М.Г. Л. Ревуцький. Риси творчості / М.Г. Бялик. – Київ : Музична Україна, 1973. – 200 с.
625552
  Томюк І. Л. Розенберг як один із чільних представників української національної течії в Комуністичній Партії Східної Галичини / І. Томюк, Ю. Опельбаум // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 69-71. – ISSN 2076-1554
625553
  Чжан Синюй Л. Толстой в Китае: исследование принятия и влияния произведений Л. Толстого на китайский художественный круг(2000-2009) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 112-113. – ISSN 1684-2618
625554
  Немировская Л.З. Л. Толстой и проблемы гуманизма / Л.З. Немировская. – М., 1988. – 60с.
625555
  Линдер И.М. Л. Толстой и шахматы / И.М. Линдер. – М., 1960. – 94с.
625556
  Шевченко С.Л. Л. Шестов versus С. Кіркегор: до проблеми інтерпретації канонічного християнства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 46-55
625557
  Бонецкая Наталья Константиновна Л. Шестов и Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-133. – Бібліогр.: с. 113-127, 129-130, 132-133. – ISSN 0042-8744
625558
  Конотоп Л.Г. Л. Шестов: безгрунтовність життя та обгрунтованість "Я" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті досліджується процес зміни екзистенції та суб"єктивності людини у філософській концепції Л. Шестова. Головною проблемою є впливи відчаю, трагедії та мовчання на трансформацію самореалізації та самообгрунтування.
625559
  Кирияченко А. Л. Штраус о естественном праве: признание или отказ // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 49-50
625560
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
625561
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
625562
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
625563
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
625564
  Лукінова Т.Б. Л.А. Булаховський і лінгвістична дискусія 1950 року // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-43. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь о трагических событиях, связаных с лингвистической дискуссией 1950 года. Многие украинские лингвисты, в том числе Л.А. Булаховский, были вынуждны отказаться от своих лингвистических взглядов под влиянием псевдонаучного марксистского ...
625565
  Николаев Н.Ю. Л.А. Камаровский и Гаагская мирная конференция 1899 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
625566
  Григорьян Н.А. Л.А. Орбели и развитие советской физиологии / Н.А. Григорьян. – М, 1985. – 104с.
625567
  Бровко А.С. Л.А.Булаховский о заимствованиях в русском языку и пуризме В.И.Даля // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 11-14. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
625568
  Белова Р.В. Л.А.Зенкевич / Р.В. Белова. – М, 1961. – 71с.
625569
  Пяст В. Л.А.Мей и его поэзия. / В. Пяст. – С-Пб., 1922. – 72с.
625570
   Л.А.Орбели в воспоминаниях современников.. – Л, 1983. – 158с.
625571
  Макареня А.А. Л.А.Чугаев / А.А. Макареня. – Л, 1968. – 48с.
625572
  Григорьев Ю.В. Л.Б. Хавкина / Ю.В. Григорьев. – М, 1973. – 126с.
625573
  Карпова Р.Ф. Л.Б.Красин -- советский дипломат. / Р.Ф. Карпова. – М., 1962. – 206с.
625574
  Циганкова Е.Г. Л.В. Матвєєва - історик науки // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 13-24. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Леся Василівна Матвєєва — український історик, дослідниця історії науки і техніки, доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені А. Кримського НАН України. У 2004 році за роботу "Юлиан Кулаковский" її ...
625575
  Савчук В.С. Л.В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 124-131. – ISSN 2409-3661


  Лев Владимирович Писаржевский – российский химик. Родился в Кишинёве. Окончил Новороссийский университет в Одессе (1896). Работал там же; в 1901-1902 гг. стажировался в Лейпциге у В. Оствальда. В 1904-1908 гг. профессор Юрьевского университета, в ...
625576
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов, 1934. – 39с.
625577
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов. – М.-Л., 1951. – 104с.
625578
  Владыкина-Бачинская Л.В. Собинов / Владыкина-Бачинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1972. – 231с.
625579
  Третьякова Л.С. Л.В. Собинов / Л.С. Третьякова. – М., 1972. – 32с.
625580
  Банк Н. Л.В. Успенский / Н. Банк. – Л, 1969. – 96с.
625581
  Павловский Б.В. Л.В.Туржанский / Б.В. Павловский. – М, 1953. – 31с.
625582
   Л.В.Шубников и физика низких температур.. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – ISBN 5-07-000605-3
625583
   Л.В.Шубников. Избранные труды. Воспоминания.. – Киев : Наукова думка, 1990. – 351с. – ISBN 5-12-000842-9
625584
  Зиндер Л.Р. Л.В.Щерба - лингвист-теоретик и педагог / Л.Р. Зиндер, Ю.С. Маслов. – Л, 1982. – 104с.
625585
  Колесов В.В. Л.В.Щерба: Кн.для учащихся. / В.В. Колесов. – М., 1987. – 157с.
625586
  Ярошевский Г М. Л.Выготский в поисках новой психологии / Г М. Ярошевский. – Санкт-Петербург, 1993. – 300с. – ISBN 5-86050-053-Х
625587
  Габсалямова Ф.Г. Л.Г.Барг : К 70-летию со дня рождения: Библиогр. указ. / Ф.Г. Габсалямова. – Уфа, 1981. – 33с.
625588
  Косвен М.О. Л.Г.Морган / М.О. Косвен. – Л., 1935. – 100с.
625589
  Косвен М.О. Л.Г.Морган, жизнь и учение / М.О. Косвен. – Л., 1933. – 71с.
625590
  Ільченко А.П. Л.Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 281-291. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
625591
  Ливанова А.М. Л.Д. Ландау / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1978. – 192 с.
625592
  Храмов Ю.О. Л.Д. Ландау і початок систематичних досліджень з теоретичної фізики в Україні ( до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 138-147. – ISSN 0374-3896
625593
  Красных Ю.Г. Л.Д. Троцкий и военное строительство. 1920-1924 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 100-106. – ISSN 0042-8779
625594
  Соков И.А. Л.Д. Уилгресс и канадско-советские отношения в 40-х годах XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 169-175. – ISSN 0130-3864
625595
  Курносов А.М. Л.Д. Шевяков / А.М. Курносов, В.Я. Кернерман. – М., 1988. – 62с.
625596
  Гранвилл Д.К. Л.Д.Троцкий и четвертый интернационал / Д.К. Гранвилл. – М, 1993. – 48с.
625597
  Кирилюк Ф.М. Л.Д.Троцький і соціалізм / Ф.М. Кирилюк. – Київ, 1991. – 45 с.
625598
  Баштовая Л.С. Л.Е. Дундученко - представитель математической школы КПИ // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 17-18
625599
  Гуткина Нина Иосифовна Л.И. Божович: вехи биографии и основные понятия концепции формирования личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Кратко обрисованы вехи научной биографии Л.И. Божович, а также основные понятия созданной ею концепции формирования личности в детском возрасте.
625600
   Л.И. Брежнев. – М., 1991. – 383с.
625601
   Л.И. Грекову - 85 лет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 127-127. – ISSN 0042-8744
625602
   Л.И. Медведь. – М, 1991. – 149с.
625603
  Купянский И.Я. Л.И.Глибов - баснописец : Автореф... канд. филол.наук: / Купянский И.Я.; Акад. наук Украинской ССР. Ин-т украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 13л.
625604
   Л.К.Лазарев. – М, 1990. – 31с.
625605
  Прохоров В.В. Л.Л.Цинцар - начальник головміліції Кримської АРСР у 1921-1924 рр. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.46-50. – Бібліогр.: 11 назв.
625606
  Порман Р.Н. Л.Леонов. Проблемы метода и мастерства / Р.Н. Порман. – Пермь, 1976. – 111с.
625607
  Яковлев Сергей Яковлевич Л.М. Леонов - публицист (1916-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Яковлев Сергей Яковлевич ; МГУ. – Москва, 1978. – 18 с.
625608
  Попов Павел Сергеевич Л.М. Лопатин (21/8 марта 1920 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 144-150. – Бібліогр.: с. 145, 149-150. – ISSN 0042-8744
625609
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і Україна : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження Л.М. Толстого / Є.М. Лазеба. – Львів, 1978. – 174с.
625610
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і українська література / Є.М. Лазеба. – Львів, 1968. – 48с.
625611
  Процай Л.П. Л.М.Толстой і В.А.Євтушевський: два погляди на методи навчання у народній школі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 216-221. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається полеміка Л.М.Толстого і В.А.Євтушевського на сторінках педагогічної періодики з нагоди впровадження зарубіжної методики навчання у народних школах XIX ст.
625612
  Сахалтуєв А.А. Л.М.Толстой і українська література / А.А. Сахалтуєв. – Київ, 1963. – 143с.
625613
  Мелихов В.А. Л.Н. Загурский, профессор Императорского Харьковского университета : (некролог) : с портретос Л.Н. Загурского / В.А. Меликов. – Харьков : Тип. "Мирный труд", 1912. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Мирный труд, . 1912, № 3/4, 288-308. - Экз. дефектный, без обл. и с. 15-21. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
625614
  Вишневский Ю.Р. Л.Н. Коган о социологических проблемах культуры и личности / Ю.Р. Вишневский, С.Ю. Вишневский, В.Т. Шапко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 62-71. – ISSN 0132-1625
625615
  Киселев Г. Л.Н. Ревуцкий / Г. Киселев. – Киев : Мистецтво, 1951. – 52 с.
625616
  Бялик М.Г. Л.Н. Ревуцкий : очерк жизни и творчества / М.Г. Бялик. – Москва : Советский композитор, 1963. – 140 с.
625617
  Гуздий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гуздий. – М, 1949. – 32с.
625618
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гудзий. – 2-е испр. и доп. – М, 1953. – 48с.
625619
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой - великий русский писатель / Н.П. Лощинин. – Тула, 1953. – 64с.
625620
  Ермолаев С.И. Л.Н. Толстой - обличитель войны / С.И. Ермолаев. – Саратов, 1960. – 28с.
625621
   Л.Н. Толстой : биография, характеристики, воспоминания. : (жизнь, личность, творчество) : Сборник статей: П.И. Бирюкова, В.В. Каллаша, В.Ф. Лазурского, П.А. Сергеева и Н.И. Тимковского. – Москва : [Тип. Рус. Т-ва], 1910. – 167 с., 8 л. портр., ил. – ("Русская быль" ; сер. 2)


  В конце книги печать книгоиздательства
625622
  Королицкий М.С. Л.Н. Толстой / М.С. Королицкий. – Л, 1928. – 61с.
625623
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1949. – 116с.
625624
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – М., 1958. – 136с.
625625
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – Москва, 1963. – 287с.
625626
  Бурсов Б.И. Л.Н. Толстой / Б.И. Бурсов. – Л., 1963. – 434с.
625627
  Заварзина Л.Э. Л.Н. Толстой в оценке П.Ф. Каптерева : (К 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 65-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
625628
  Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье / И.П. Афанасьев. – Куйбышев, 1984. – 61с.
625629
   Л.Н. Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
625630
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев / Н.П. Лощинин. – Тула, 1982. – 97с.
625631
  Бабаев Э.Г. Л.Н. Толстой и книга / Э.Г. Бабаев ; [худож. А.Б. Коноплев]. – Москва : Книга, 1979. – 262 с. : ил., портр. ; 8х6 см. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание
625632
  Коган-Бернштейн Л.Н. Толстой и Ла Боэси / Коган-Бернштейн. – М., 1952. – 94-110с.
625633
  Шелаева А.А. Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков - читатели П.Ж. Прудона // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 73-78. – Библиогр.: 22 назв. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
625634
   Л.Н. Толстой и проблемы современной филологии. – Казань, 1991. – 143с.
625635
  Краснов Г.В. Л.Н. Толстой и русская литература 50-х -- 70-х гг. XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Краснов Г.В. ; ЛГУ. – Горький, 1966. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
625636
   Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. – Ленинград : Наука, 1979. – 296с.
625637
  Ореханов Г. Л.Н. Толстой и Русская Православная Церковь // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 133-140. – ISSN 0869-6322


  К истории конфликта. Вторая половина XIX - начало XX в.
625638
  Недоступ Н.М. Л.Н. Толстой и Украина // Лев Толстой: проблемы творчества / [редкол.: М.А. Карпенко (отв. ред.), А.В. Кулинич (отв. ред.), И.Я. Заславский, В.А. Капустин, В.В. Коптилов]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1978. – С. 291-309. – Бібліогр.: с. 298-309


  "Библиография составлена сотрудниками Научной библиотеки Киевского государственного университета Н.М. Недоступ, С.Н. Каплан, Н.В. Ковалишиной, Л.А. Колодько, Г.Н. Мингазутдиновой, З.Р. Чернобровкиной".
625639
  Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский / Г.Б. Курляндская. – Тула, 1986. – 254с.
625640
  Климова С.М. Л.Н. Толстой как литератор и мыслитель // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 175-177. – ISSN 0236-2007
625641
  Кросби Э. Л.Н. Толстой как школьный учитель : Пер. с англ. : С дополнениями из писем Л.Н. Толстого о воспитании / Эрнест Кросби. – 2-е изд. – [Москва] : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 80 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования" / под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 3)
625642
  Вейкшан В.А. Л.Н. Толстой о воспитании и обучении / В.А. Вейкшан. – Москва, 1953. – 144с.
625643
  Соловьев Е.А. Л.Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность / Биографический очерк Евгения Соловьева : С портретом Толстого, гравированным в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать
625644
  Оболенский Л.Е. Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи : Критический этюд Л.Е. Оболенского : Добавлены статьи: "Л. Толстой о женском вопросе и науке", "Л. Толстой и О. Кант о науке", "Психология и мораль в новой драме Толстого "Власть тьмы". – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг, 1887. – [2], 320 с.
625645
  Бычков С.П. Л.Н. Толстой. Очерк творчества / С.П. Бычков. – М, 1954. – 480с.
625646
  Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-эстетические искания / Г.Я. Галаган. – Л., 1981. – 174с.
625647
  Айзеншток И.Я. Л.Н. Трефолов / И.Я. Айзеншток. – Ленинград, 1949. – 5-41с.
625648
   Л.Н.Сейфуллина в жизни и творчестве.. – Новосибирск, 1957. – 168с.
625649
  Одиноков В.Г. Л.Н.Толстой -- художник / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1966. – 187с.
625650
   Л.Н.Толстой. – М., 1930. – 306с.
625651
  Шепелева З.С. Л.Н.Толстой / З.С. Шепелева. – М, 1960. – 279с.
625652
   Л.Н.Толстой. – Арзамас, 1961. – 160с.
625653
   Л.Н.Толстой. – Горький, 1966. – 358с.
625654
  Кулешов Ф.И. Л.Н.Толстой / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1978. – 288с.
625655
   Л.Н.Толстой (1828-1910). – М., 1941. – 56с.
625656
  Козырев А.В. Л.Н.Толстой (1828-1910) / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 32с.
625657
  Базян С.С. Л.Н.Толстой в армянских переводах / С.С. Базян. – Ереван, 1974. – 142с.
625658
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1955. – 514с.
625659
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1955. – 504с.
625660
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1960. – 615с.
625661
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1960. – 559с.
625662
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – Москва
Т. 1. – 1978
625663
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
Т. 2. – 1978
625664
  Замотин И.И. Л.Н.Толстой в его письмах. – Варшава, 1912. – 31 с.
625665
   Л.Н.Толстой в изображении русских художников. – Москва, 1953. – 16с.
625666
  Надинский П.Н. Л.Н.Толстой в Крыму / П.Н. Надинский. – Симферополь, 1948. – 80с.
625667
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой в Крыму. / А.И. Опульский. – Симферополь, 1960. – 96с.
625668
  Родионов Н. Л.Н.Толстой в Москве / Н. Родионов. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 231 с.
625669
  Виноградов Б.С. Л.Н.Толстой в общественно-политической и литературной борьбе 50-х и начала 60-х годов. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1950. – 12л.
625670
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1956. – 319с.
625671
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1961. – 388с.
625672
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – Москва, 1957. – 535с.
625673
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни.Девник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – С., 1960. – 512с.
625674
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – М., 1989. – 446с.
625675
  Гессенд Л.А. Л.Н.Толстой в работе на романом "Декабристы" в 1877-1879 годах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гессенд Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 20л.
625676
   Л.Н.Толстой в рисунках И.Репина.. – М., 1950. – 16с.
625677
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1949. – 511с.
625678
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 680с.
625679
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 3-е изд. – М., 1960. – 630с.
625680
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1978. – 254с.
625681
   Л.Н.Толстой в Тульском крае.. – Тула, 1978. – 231с.
625682
  Наумова Н.Н. Л.Н.Толстой в школе / Н.Н. Наумова. – Л, 1959. – 320с.
625683
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1965. – 399с.
625684
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1977. – 152с.
625685
   Л.Н.Толстой и "Ясная Поляна" в изобразительном искусстве.. – М., 1949. – 20с.
625686
  Красносельская Ю.И. Л.Н.Толстой и В.В.Нечаев: к уточнению обстоятельств получения Толстым отставки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 154-162. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой комментарий фрагмента письма Д.Я. Колбасина Л.Н. Толстому от 21 января 1858 г., проливающего свет на обстоятельства отставки Толстого с военной службы. Это письмо позволяет установить личность Нечаева, дважды упоминающегося в ...
625687
  Муратов М.В. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке / М.В. Муратов. – М., 1934. – 503с.
625688
   Л.Н.Толстой и всемирная литература.. – М., 1980. – 256с.
625689
  Далгат У.Б. Л.Н.Толстой и Дагестан / У.Б. Далгат. – Махачкала, 1960. – 191с.
625690
  Строганов М.В. Л.Н.Толстой и декабристская литература / М.В. Строганов. – Калинин, 1981. – 84с.
625691
   Л.Н.Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
625692
   Л.Н.Толстой и изобразительное искусство.. – М., 1981. – 222с.
625693
  Розанов В.В. Л.Н.Толстой и русская церковь. – Санкт-Петербург, 1912. – 22 с.
625694
  Порочкина И.М. Л.Н.Толстой и славянские народы / И.М. Порочкина. – Л., 1983. – 168с.
625695
   Л.Н.Толстой и современность.. – М., 1981. – 280с.
625696
  Ярославский Е. Л.Н.Толстой и толстовцы / Е. Ярославский. – М, 1938. – 39с.
625697
  Гомон М.Л. Л.Н.Толстой и харьковчане / М.Л. Гомон. – Х., 1993. – 187с.
625698
   Л.Н.Толстой и художники.. – М., 1978. – 374с.
625699
   Л.Н.Толстой и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1989. – 172с.
625700
  Луцкий М.Д. Л.Н.Толстой как критик буржуазной политической экономии. / М.Д. Луцкий, Д.Д. Столяров. – Ташкент, 1960. – 132с.
625701
  Маклаков В.А. Л.Н.Толстой как общественный деятель. – Москва, 1912. – 42 с.
625702
   Л.Н.Толстой как педагог.. – Тула, 1967. – 104с.
625703
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой на Кавказе. / А.И. Опульский. – Орджоникидзе, 1960. – 180с.
625704
  Лукацкий М.А. Л.Н.Толстой о деятельности учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0869-561Х
625705
  Сиземский И.Н. Л.Н.Толстой об исторической необходимости как "равнодействующей множества воль" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8744
625706
  Успенский И.Н. Л.Н.Толстой, как критик буржуазного строя. / И.Н. Успенский. – М, 1951. – 28с.
625707
  Спиридонов В.С. Л.Н.Толстой. / В.С. Спиридонов. – М.-Л.
1. – 1933. – 255с.
625708
  Киреев Д. Л.Н.Толстой. Жизнь и лет.деят. / Д. Киреев. – М.Л., 1928. – 63с.
625709
   Л.Н.Толстой. К 125-летию со дня рождения. – Москва, 1953. – 96 с.
625710
   Л.Н.Толстой. К 150-летию со дня рождения. – Минск, 1978. – 44с.
625711
   Л.Н.Толстой. К 50-летию со дня смерти. – Ташкент, 1960. – 55с.
625712
   Л.Н.Толстой. Плоды просвещения. – К., 1936. – 4с.
625713
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1951. – 712с.
625714
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1955. – 472с.
625715
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – Горький, 1960. – 253с.
625716
   Л.Н.Толстой. Сб. ст. о творчестве. – М., 1955. – 188с.
625717
   Л.Н.Трефолев (1839-1905). – Ярославль, 1955. – 15с.
625718
   Л.Н.Троповський. – М., 1948. – 71с.
625719
  Бухбиндер Н.А. Л.О.Леванда по неизданным архивным материалам / Н.А. Бухбиндер. – СПб, 1918. – 31с.
625720
  Родин А.М. Л.П. Берия в атомном проекте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 9 (629). – С. 60-66. – ISSN 0321-0626
625721
   Л.П. Бучацькому - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4


  За видатні досягнення в галузі біотехнології і ветеринарної вірусології та в зв"язку з 70-річчям з дня народження Президія Національної академії аграрних наук України нагородила Почесною відзнакою НААН провідного наукового співробітника лабораторії ...
625722
  Казьмирчук Г.Д. Л.П. Добровольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 102-112. – ISBN 978-617-7107-36-0
625723
  Ляпіна О. Л.П. Добровольський: штрихи до біографії // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-4425-2
625724
  Стокалич І. Л.П. Карсавін як соціальний філософ // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 128-138. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
625725
  Вольвач Петро Васильович Л.П. Симиренко - фундатор українського промислового садівництва : (Садівничий України) / Вольвач Петро Васильович. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 312с. – Присвячується 150-літтю від дня народження відомого українського вченого-садівника та помолога Л.П. Симиренка. – ISBN 966-572-279-4
625726
  Вандровская Е.Б. Л.П.Леонтьев / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1961. – 61с.
625727
  Куликова А. Л.П.Никулина-Косицкая / А. Куликова. – Л., 1970. – 255с.
625728
  Завадовский М.М. Л.Пастер. / М.М. Завадовский. – М., 1934. – 172с.
625729
  Крупеников И.А. Л.С. Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 126с.
625730
  Леонтьев А.А. Л.С. Выготский / А.А. Леонтьев. – М, 1990. – 156с.
625731
  Смирнова Н.А. Л.С. Каминский и становление санитарно-эпидемиологической и военно-медицинской статистики / Н.А. Смирнова, С.А. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 129-135. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
625732
  Матвеев Г.Ф. Л.С. Лыкошина. Дональд Туск. Политический портрет // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 98-99. – ISSN 0132-1366
625733
   Л.С. Пушкин в кругу современников. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2005. – 319, [1] с. : ил., портр. – Загл. обл.: Лев Сергеевич Пушкин в кругу современников.-Имен. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в коммент.: с. 282-314. – (Фамильные бумаги Пушкиных - Ганнибалов ) ( Мир Пушкина ; т. 4). – ISBN 5-89803-140-5(т.4)
625734
  Кравченко К.С. Л.С. Хижинский / К.С. Кравченко. – Москва : Искусство, 1964. – 64 с.
625735
  Васильев К.Г. Л.С. Ценковский / К.Г. Васильев, Т.А. Занчевская. – Москва : Медицина, 1973. – 32 с. : 1 фото
625736
  Грішнова О. Л.С. Шевченко "Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 51.


  Нові видання
625737
  Графский В.Г. Л.С. Явич и проблемы философии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 40-43. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
625738
  Гревцов Ю.И. Л.С. Явич о социологии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 9-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
625739
  Варламова Н.В. Л.С. Явич о сущности права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 65-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
625740
  Голынец С.В. Л.С.Бакст, 1866-1924. / С.В. Голынец. – Л., 1981. – 80с.
625741
  Исаченков В.А. Л.С.Берг : Книга для учащихся ст. классов / В.А. Исаченков, Д. Квасов. – Москва : Просвещение, 1988. – 77с. – (Люди науки)
625742
   Л.С.Вивьен : актер, режисер, педагог. – Л, 1988. – 372с.
625743
  Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский. – СПб., 1993. – 299с.
625744
  Метелкин А.И. Л.С.Ценковский. Основоположник отечественной школы микробиологов. 1822-1887 / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – М., 1950. – 263с.
625745
  Молостова Н.Г. Л.Толстой / Н.Г. Молостова, П.А. Сергеенко. – СПб. – 67с.
625746
  Хлебникова М.Н. Л.Толстой "Плоды просвещения" : Автореф. дис. ... кандид. филологич. наук / Хлебникова М.Н. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
625747
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский. Религия. / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – С-Пб.
2. Ч.1,2. – 1909. – с.
625748
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский : Религия / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Общественная Польза
Т.II Ч. 2. – 1909. – 221с.
625749
   Л.Толстой и наше время.. – М., 1978. – 367с.
625750
  Васнецов Ю.А. Л.Толстой. Три медведя / Ю.А. Васнецов. – Ленинград, 1977. – 11с.
625751
   Л.Туржанский. – Москва, 1970. – 10с.
625752
   Л.Турищев, Б.Борзов, А.Карпов, В.Третьяк: Сборник. – М., 1978. – 143с.
625753
  Кочубей Ю.М. Л.У. Биковський (1895-1992) і його внесок в українське сходознавство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-28. – ISSN 1608-0599


  Під час Першої свтової війни Биковський служив як технічний спеціаліст на Півночі Росії, а в1916-1918 рр. - на російсько-турецькому фронті на Закавказзі. У турецькому , окупованому російською армією, місті Трапезунд, де серед солдатів було багато ...
625754
  Самодурова В.В. Л.Ф. Брун и его роль в организации Музея редкой книги библиотеки Одесского (Новороссийского) университета: по материалам Государственного архива Одесской области // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 305-327. – ISBN 978-617-689-046-1
625755
   Л.Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 155-157. – ISSN 2226-4078
625756
  Власенко Л. Л.Ф. Дунаєвська і Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського: творча співпраця в контексті проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених Павлу Чубинському // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 40-43.
625757
  Денисов А.П. Л.Ф. Магницкий / А.П. Денисов. – Москва, 1967. – 143с.
625758
  Вышинский П. Л.Фейербах и диалектический материализм / П. Вышинский. – Москва, 1932. – 72с.
625759
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма : Дис... канд. философ.наук: / Коваль Л.П.; Львовский гос ун-т кафедра философии. – Львов, 1964. – 310л. – Бібліогр.:л.285-310
625760
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль Л.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1964. – 16л.
625761
  Зарандия М.И. Л.Фейербах о природе потребности : Автореф... канд. пед.наук: / Зарандия М.И.; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 23л.
625762
  Клименко Н.І. Л.Ю. Ароцкер - видатний вчений-криміналіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Показано роль Л.Ю. Ароцкера - провідного вченого і талановитої людини в розвитку науки кримінального процесу та криміналістики. The role of L.Yu. Arotsker as a leading scholar and a talented researcher in the field of criminal procedure and ...
625763
  Конча С. ЛENZANINOI Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему племені "лензанинів", згаданих Костянтином Багрянородним серед данників Русі. Усупереч уявленню про належність цього племені до кола "прапольських" і локалізацію його на польсько-українському порубіжжі, обґрунтовується думка про ...
625764
  Назієв Е.Х. Лiнiйна алгебpа та аналiтична геометpiя : Навч. посіб. для студ. вищ. тех. навч. закл. / Е.Х. Назієв, В.М. Владіміров, О.А. Миронець. – Київ : Либідь, 1997. – 152с. – ISBN 5325002724
625765
  Александрова О. Лiнгвiстичнi особливостi англомовної та україномовної комунiкацiї молодi / О. Александрова, Т. Корольова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 197-204. – ISSN 2411-6548
625766
  Білецький О.І. Лiтеpатуpнi течiї в Євpопi в пеpшiй чвеpтi 20-го століття / О.І. Білецький. – 268-308 с. – Окр. відб.
625767
  Кононенко Т.П. Ла Меттрі Жульєн Оффре де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349-350. – ISBN 966-316-069-1
625768
  Константинова И.Г. Ла Скала / И.Г. Константинова. – Л., 1977. – 180с.
625769
  Овчинников Б.М. Лабазник вязолистый -- новое техническое растение для дубильно-экстактовой промышленности / Б.М. Овчинников. – М.-Л., 1951. – 24с.
625770
  Гладун Я.Д. Лабазник шестилепестный : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Гладун Я.Д.; Львовский мед.ин-т. – Львов, 1967. – 18 с.
625771
  Чиркова О. Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
625772
  Мишустин Е.Н. Лабильная часть поченной микроструктуры. / Е.Н. Мишустин, 1945. – 122-130с.
625773
  Ухтомский А.А. Лабильность и акт торможения / А.А. Ухтомский. – Л.-М., 1935. – 277-282с.
625774
  Ухтомский А. Лабильность, как физиологический фактор / А. Ухтомский. – М.-Л., 1935. – 239-244с.
625775
  Шляхова Е.А. Лабильные фосфаты мышц в условиях комбинированного наркоза с применением мышечных релаксантов : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шляхова Е.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
625776
  Грешнов М.Н. Лабинские встречи / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1979. – 206с.
625777
  Грешнов М.Н. Лабинские новеллы / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1969. – 160с.
625778
  Стариченко В.А. Лабиринм самосознания / В.А. Стариченко. – Минск, 1989. – 126с.
625779
  Леви П. Лабиринт : памфлет в 3 дейст. с прологом и эпилогом / Паоло Леви ; [авт. пер. с итал. А.Н. Горского]. – Ленинград-Москва : Искусство, 1961. – 84 с.
625780
  Ногами Я. Лабиринт / Я. Ногами. – М, 1963. – 544с.
625781
  Бреза Тадеуш Лабиринт / Бреза Тадеуш. – М., 1963. – 320с.
625782
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 1. – 1963. – 638с.
625783
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 2. – 1963. – 543 с.
625784
  Софронов А.В. Лабиринт / А.В. Софронов. – М., 1971. – 447с.
625785
  Лакербай Ю.А. Лабиринт / Ю.А. Лакербай. – Минск, 1972. – 87с.
625786
  Ласкин Б.С. Лабиринт : юмористические рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320 с.
625787
  Пэкурариу Ф. Лабиринт / Ф. Пэкурариу. – Бухарест, 1976. – 47с.
625788
  Бушков А.А. Лабиринт / А.А. Бушков. – Красноярск, 1989. – 304с.
625789
  Шелленберг В. Лабиринт / В. Шелленберг. – М., 1991. – 399с.
625790
  Ларионова О.Н. Лабиринт для троглодитов : трилогия / Ольга Ларионова. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 285 с. – ISBN 5-08-000016-3
625791
  Абромайт Ларс Лабиринт загадок : экспедиция / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
625792
  Леонтьев Д.А. Лабиринт идентичностей : не человек для идентичности, а идентичность для человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.5-10. – ISSN 0235-1188
625793
  Фонарь В. Лабиринт индивидуальности Виктора Телеукэ свозь призму мифологического метода А.Ф. Лосева // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 165-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
625794
  Иванов С.М. Лабиринт Мнемозины. / С.М. Иванов. – М, 1972. – 287с.
625795
  Богданов В.А. Лабиринт сцеплений / В.А. Богданов. – Москва : Детская литература, 1986. – 140с .
625796
  Проталин В.В. Лабиринт, или Сказание о Тезее / В.В. Проталин. – М., 1992. – 463с.
625797
  Лиханов А.А. Лабиринт. / А.А. Лиханов. – М., 1970. – 256с.
625798
  Бранч Т. Лабиринт. / Т. Бранч, Ю. Проппер. – М., 1986. – 376с.
625799
  Ковалев Э.В. Лабиринтами провокации / Э.В. Ковалев, И.В. Седых. – М, 1988. – 302с.
625800
  Розенталь Э.М. Лабиринтами сознания / Э.М. Розенталь. – Москва, 1982. – 303 с.
625801
  Дмитриев А.С. Лабиринтные и экстралабиринтные механизмы некоторых вегетативных и соматических реакций награитационные воздействия. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.102 / Дмитриев А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
625802
  Зиедонис И. Лабиринты : стихи / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 112 с.
625803
  Гулиев В.Е. Лабиринты буржуазной демократии / В.Е. Гулиев, Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 166с.
625804
  Куликов А.Г. Лабиринты власти. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 112с.
625805
  Исаева Ю. Лабиринты военного бизнеса / Ю. Исаева. – Москва, 1969. – 176с.
625806
  Леванова Е.С. Лабиринты для усопших: погребальные конструкции в доиспанских культурах Колумбии / Е.С. Леванова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 75-85. – ISSN 0044-748Х
625807
  Титов Юрий Владимирович Лабиринты и сейды / Титов Юрий Владимирович. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 30с. : ил.
625808
   Лабиринты ночи. – М., 1983. – 192с.
625809
  Егидес А.П. Лабиринты общения / А.П. Егидес. – Москва : Филинъ, 1999. – 392с. – ISBN 5-89568-116-6
625810
   Лабиринты одиночества. – М., 1989. – 623с.
625811
  Слемнев М.А. Лабиринты познания / М.А. Слемнев. – Минск, 1988. – 171с.
625812
  Иванов Сергей Лабиринты премудрости : раскоп / Иванов Сергей, Гусманов Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 124-125 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
625813
   Лабиринты русского Севера // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 49-53 : фото, карта
625814
  Чхеидзе О.Р. Лабиринты ущелья : роман, рассказы / О.Р. Чхеидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 284 с.
625815
  Бреза Тадеуш Лабіринт / Бреза Тадеуш. – К., 1963. – 227с.
625816
  Ліханов А.А. Лабіринт : Хлоп"ячий роман / А.А. Ліханов. – Київ : Молодь, 1973. – 220с.
625817
  Бережний В. Лабіринт : науково-фантастичні повісті-оповідання / В. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 236с.
625818
  Дюренмат Ф. Лабіринт = Labyrinth : Тексти 1-3: Зимова війна в Тибеті. Місячне затемнення. Бунтар / Фрідріх Дюренмат; З нім. пер. Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2005. – 280с. – ISBN 966-8118-18-9
625819
  Кузнецов Ю. Лабіринт : Бойовик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 138-146.
625820
  Пєкара Я. Лабіринт : Фантастична повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 61-105. – ISSN 0320-8370
625821
  Герберт З. Лабіринт біля моря = Labirynt nad morzem / Збігнєв Герберт ; [пер. з пол. А. Павлишина]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. пол. - Пер. за вид. : Labirynt nad morzem / H. Zbigniew. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2000. - Дарунок Вахтанга Кіпіані. – ISBN 978-966-378-084-9
625822
  Бердник О.П. Лабіринт Мінотавра : повісті / О.П. Бердник. – Київ, 1990. – 402 с.
625823
  Зеленський В.А. Лабіринт. / В.А. Зеленський. – Львов, 1986. – 246с.
625824
   Лабіринтами слів : англомовна експериментальна поезія в українському перекладі / [пер. з англ. та уклад. Г. Скалевська ; гол. ред. Л. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 112, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-542-526-7
625825
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1983. – 272 с.
625826
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1987. – 326 с.
625827
  Ткаченко О.П. Лабіринти барокової поезії: жанр і символ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається жанровий різновид курйозної поезії - вірш-лабіринт, з"ясовується його символічне значення та відмінності в його античному та християнському тлумаченнях.
625828
  Павличко Д С. Лабіринти мислення / Д С. Павличко. – К., 1993. – 103с.
625829
  Корнійчук Олександр Лабіринти офіційних веб-сайтів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 27


  Важливим складником загальної системи заходів з інформатизації процесів діяльності органів державної влади (особливо з урахуванням задоволення потреб громадян в інформації й отриманні сервісних послуг) є висвітлення їхньої роботи на власних веб-сайтах. ...
625830
  Голобородько Я. Лабіринти пам"яті Патріка Модіано : про Нобелівського лауреата 2014 року // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 4. – С. 58-64
625831
  Корніяка М О. Лабіринти розуміння / М О. Корніяка. – К, 1990. – 47с.
625832
  Бондар А.Д. Лабоpатоpнi i пpактичнi pоботи у вищiй школi / А.Д. Бондар, Л.А. Ранська. – Київ : Вища школа, 1977. – 77с. – (Бібліотека викладача)


  У книзi, написанiй на основi вивчення та аналiзу лiтеpатуpних джеpел, досвiду pоботи викладачiв вищоє школи i педагогiчних дослiджень, поpушенi важливi питання оpганiзацiє i методики пpоведення лабоpатоpних i пpактичних pобiт у вищiй школi. В нiй ...
625833
  Мончак Л. Лабова : Лемківське село нашої пам"яті / Лев Мончак, Іванна Полиняк, Надія Юськів; Фундація дослідження Лемківщини. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 92с., 12с. іл. – (Б-ка Лемківщини ; Число 41)
625834
  Ефимов И.М. Лаборантка / И.М. Ефимов. – Л, 1975. – 270с.
625835
  Коростелев П.П. Лаборатогрные приборы технического анализа / П.П. Коростелев. – М, 1987. – 287с.
625836
  Мамагадзе Г.Г. Лаборатоное моделирование взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Мамагадзе Г.Г.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 11л.
625837
  Альянаки П.Я. Лаборатоные весы и взвешивания / П.Я. Альянаки. – 2-е испр. и доп. – М-Л, 1938. – 107с.
625838
  Френкель А.Ш. Лаборатоные занятия в учебных заведениях профтехобразования / А.Ш. Френкель. – Москва, 1978. – 127с.
625839
  Жедек М.С. Лаборатоные работы по курсу органической химии / М.С. Жедек, Н.П. Клюшник. – К, 1968. – 255с.
625840
  Кумок В.Н. Лаборатоные работы по химии комплексных соединений / В.Н. Кумок, Н.А. Скорик. – Томск, 1983. – 141с.
625841
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден, 1963. – 32с.
625842
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
1. – 1963. – 471с.
625843
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
2. – 1963. – 666с.
625844
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
3. – 1963. – 285с.
625845
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
4. – 1963. – 249с.
625846
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
5. – 1963. – 66с.
625847
  Горбунова Ю.П. Лабораторая диагностика кишечных протозоозов / Ю.П. Горбунова. – М, 1989. – 33с.
625848
  Жданов Г.Б. Лаборатории в космосе / Г.Б. Жданов, И.П. Тиндо. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 192 с.
625849
  Реформатский И.А. Лаборатории для работ с радиактивными веществами. / И.А. Реформатский. – М., 1963. – 128с.
625850
   Лаборатория "Кванта". – Москва : Бюро "Квантум". – (Прил. к журналу КВАНТ №3/2000). – ISBN 5-85843-024-4
Вып.1. – 2000. – 128 с.
625851
   Лаборатория "Кванта". – Москва : Бюро "Квантум". – (Прил.к журналу КВАНТ №4/2002). – ISBN 5-85843-039-2
Вып.1. – 2002. – 128с.
625852
   Лаборатория биохимии и физиологии растений (ЛАБИФР) / ныне ин-т физиологии растений. – Оттиск. АН СССР. Отчет за 1934 г. – 299-303с.
625853
  Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас / Б.И. Казаков. – М, 1984. – 192с.
625854
  Малкин С. Лаборатория империи: политическая арифметика, социальная инженерия и решение "Хайлендской проблемы" Великобритании в конце XVII - первой половине XVIII вв. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2014. – № 1. – С. 59-87. – ISBN 978-5-89423-110-5
625855
  Волков А.В. Лаборатория как место и форма научно-познавательной деятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-88. – ISSN 0042-8744
625856
   Лаборатория металловедения. – М.-Л., 1939. – 448с.
625857
   Лаборатория металлографии. – М., 1957. – 695с.
625858
  Боровиков П.А. Лаборатория на морском дне / П.А. Боровиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 136с.
625859
  Евтехов Р.А. Лаборатория оцифровки Научной библиотеки Бурятского государственного университета // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-26
625860
  Ходаков Ю.В. Лаборатория соревнуется с природой / Ю.В. Ходаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.-Л., 1934. – 149с.
625861
  Ангерер Е. Лаборатория техника / Е. Ангерер. – Москва ; Ленинград, 1934. – 152 с.
625862
  Козловский Борислав Лаборатория Чернобыль. Атомный лес // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 32-43 : фото. – ISSN 1029-5828
625863
  Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста / А.С. Суэтин. – М., 1972. – 80с.
625864
  Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста / А.С. Суэтин. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 72с.
625865
   Лаборатория экспериментальной фонетики и психология речи. – М., 1950. – 31с.
625866
  Садиленко К.М. Лаборатория юного химика. / К.М. Садиленко. – М., 1960. – 82с.
625867
  Галкін К. Лабораторія вибухових речовин. / К. Галкін. – Х., 1933. – 136с.
625868
  Задорожний Микола Лабораторія географічної та економічної освіти: минуле, сьогодення та майбутнє : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 2-4
625869
  Бей Р.В. Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосодарської механіки АН УРСР (1945-1956) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 71-74. – ISSN 2076-1554
625870
  Загнітко К. Лабораторія музичної критики з Монікою Пасєчнік // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 165-169. – ISSN 2224-0926
625871
   Лабораторія на виробництві / Пресцентр Київського національного університету ім. Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  17 лютого 2012 р. відбулася презентація спільної науково-технічної лабораторії "Технології та досліджень матеріалів та структур", створеної за угодою про співпрацю між КНУТШ і будвельною фірмою ТММ. У презентації лабораторії взяли участь : ректор ...
625872
   Лабораторія навчання іноземних мов: від перших кроків до сьогодення // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 5


  Про науковий підрозділ Інституту педагогіки НАПН України сектор методики іноземних мов.
625873
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 1. – 1998
625874
   Лабораторна діагностика. – Київ
№ 1. – 2000
625875
   Лабораторна діагностика. – Киев
№ 1. – 2001
625876
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 1 (67). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
625877
   Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 1997-
№ 2 (68). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
625878
  Глухов В.И. Лабораторная обработка кинофильма / В.И. Глухов, А.Т. Куракин. – М, 1959. – 111с.
625879
  Гусаченко И.И. Лабораторная работа № 6 / И.И. Гусаченко, 1955. – 11с.
625880
  Голмс Г. Лабораторний підручник колоїдної хімії. / Г. Голмс. – Х-К, 1933. – 192с.
625881
  Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз : навч. посібник для студ. ВНЗ / М.М. Більченко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-680-331-6
625882
  Клос Є.С. та ін. Лабораторний практикум з молекулярної фізики. : посібник / Є.С. та ін. Клос. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1978. – 166с.
625883
   Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" : навч. посібник / [Е.Ю. Железнякова та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 182, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-676-633-8
625884
   Лабораторний практикум з об"єктно-орієнтованих технологій розробки прикладних програм : навч. посібник / Литвинов В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : Видавництво Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-53-0
625885
  Анісімова В.Б. Лабораторний практикум з опору матеріалів / В.Б. Анісімова. – Київ, 1968. – 68с.
625886
  Леновенко А.М. Лабораторний практикум з основ загальної електроніки / А.М. Леновенко. – Львів, 1976. – 116 с.
625887
  Лепеха М.П. Лабораторний практикум з програмування / М.П. Лепеха, П.И. Чаленко. – Київ, 1975. – 128с.
625888
   Лабораторний практикум з твердотільної електроніки : [навч. посіб.] / [Павлик Б.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 129, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c.127-128. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Практикум з твердотільної електроніки. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISBN 978-966-613-987-3
625889
   Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Гриценко [та ін.] ; за ред. М.І. Гриценка ; М-во освіти і науки України. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-527-090-5
625890
   Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів = Cwiczenia laboratoryjne z chemii i technologii polimerow : [Навчальний посібник для вузів] / М. Братичак, З. Бжозовський, А. Буковський, І. Данієвська, З. Флоріанчик, Т. та ін. Лістос; Колектив. праця під ред.І.Словіковської; Пер.з полськ.М.Братичака, ред.О.Губарева. – Варшава : Вид-во Варш. політехніки, 1999. – 244 с.
625891
   Лабораторний та польовий практикум з екології : Навчальний посібник для студ.ВНЗ четвертого рівня. – Київ, 2000. – 216с. – ISBN 966-7459-73-Х
625892
  Манекіна Н.М. Лабораторні заняття з ботаніки / Н.М. Манекіна. – К., 1979. – 112с.
625893
  Бондар А.Д. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі / А.Д. Бондар, Л.А. Ранська. – Київ, 1977. – 78с.
625894
  Балук М.Г. Лабораторні роботи з англійської мови / М.Г. Балук, Я.М. Воробель. – Львів, 1972. – 49с.
625895
  Балезін С.А. Лабораторні роботи з неорганічної хімії / С.А. Балезін. – Київ, 1954. – 240с.
625896
  Корольова М.Р. Лабораторні роботи з німецької мови / М.Р. Корольова, З.М. Турова. – Київ, 1969. – 59с.
625897
  Воробьева Т.И. Лабораторно-практические занятия и межсессионные задания по географии растений с основами ботаники. / Т.И. Воробьева. – Москва, 1975. – 112с.
625898
  Александрова Л.Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению / Л.Н. Александрова, НайденоваО. – Ленинград, 1967. – 351с.
625899
  Боєчко Ф Ф. Лабораторно-практичні заняття з органічної хімії : посібник для вчителів / Ф Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
625900
   Лабораторное моделирование последовательного аэробного и анаэробного разложения нефтепродуктов в загрязненном нефтью верховом торфе / И.И. Толпешта, С.Я. Трофимов, М.И. Эркенова, Т.А. Соколова, А.Л. Степанов, Л.В. Лысак, А.М. Лобаненков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 360-372 : рис., табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
625901
   Лабораторные животные, их разведение, содержание и использование в экперименте. – К, 1962. – 350с.
625902
  Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария. – Изд. 2-е, перераб. – К, 1974. – 304с.
625903
  Крищанович В.Я. Лабораторные занятия по геодезии : учеб. пособ. для географич. ф-тов ун-тов / В.Я. Крищанович, Р.А. Жмойдяк, Б.А. Медведев. – Минск : Вышэйшая школа, 1968. – 172 с. + 3 карти
625904
  Крищанович В.Я. Лабораторные занятия по картографии : задания и методич. указания для студ. географич. ф-тов ун-тов / В.Я. Крищанович; Министерство высшего, среднего специального и профессионального образования БССР ; Белорусский госуниверситет им. В.И. Ленина. – Минск : Белгосуниверситета им. В.И. Ленина, 1960. – 118 с.
625905
  Кудрявцева А.А. Лабораторные занятия по общему земледелию. / А.А. Кудрявцева. – М-Л, 1934. – 224с.
625906
  Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике / П.А. Знаменский. – Москва; Ленинград : Госиздат
Вып. 2 : Свет, электричество и магнетизм. – 1927. – 168 с.
625907
  Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике в средней школе / П.А. Знаменский. – 4-е изд. – Ленинград
1. – 1936. – 324 с.
625908
  Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике в средней школе / П.А. Знаменский. – 6-е изд. – Ленинград
1. – 1955. – 324 с.
625909
  Грун К. Лабораторные измерения по электротехнике / К. Грун. – Москва, 1930. – 152 с.
625910
   Лабораторные методы исследования мерзлых пород : Учебное пособие для вузов. – Москва : Московский университет, 1985. – 351с.
625911
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1975. – 251с.
625912
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1979. – 272с.
625913
   Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород. – 3-е изд. – М., 1988. – 296с.
625914
   Лабораторные методы исследования патогенных простейших. – М., 1957. – 262с.
625915
  Гудэй Дж.Б. Лабораторные методы исследования растительных и почвенных нематод : Парамонов А.А. / Дж.Б. Гудэй. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1959. – 86 с.
625916
   Лабораторные методы оценки инженерно-геологических свойств рыхлых пород для целей мелиорации. – М., 1970. – 82с.
625917
   Лабораторные методы синтеза 1,3-дигетероаналогов циклоалканов. – Ашхабад, 1988. – 111с.
625918
  Ильин Р.С. Лабораторные оптические приборы : учеб. пособие / Р.С. Ильин. – Москва : Машиностроение, 1966. – 496 с.
625919
  Лоскутов В.И. Лабораторные приборы для измерения расхода жидкостей и газов / В.И. Лоскутов. – Москва, 1955. – 256 с.
625920
  Горбунова Т.П. Лабораторные работы для студентов 1 курса факультета английского языка педагогических институтов иностранных языков / Т.П. Горбунова, И.З. Турчанович. – Горький, 1977. – 176с.
625921
   Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. – М., 1986. – 214с.
625922
   Лабораторные работы и задачи по радиометрии / В.И. Баранов, А.С. Сердюкова, Л.В. Горбушина, И.М. Назаров, З.Н. Ефимкина. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1966. – 387 с.
625923
  Горышник А Л. Крупник Лабораторные работы и ключи к учебнику английского языка для 1-го курса заочных институтов и факультетов иностранных языков / А Л. Крупник Горышник, А.Н. Лукова. – М., 1975. – 159с.
625924
   Лабораторные работы к учебнику французского языка Х.А.Казаковой и И.Н.Поповой. – К., 1972. – 34с.
625925
   Лабораторные работы на ЦВН. – Киев
1. – 1976. – 64 с.
625926
   Лабораторные работы по аналитической химии (качественный анализ). – Горький, 1965. – 15с.
625927
  Ризванова Э.В. Лабораторные работы по аудированию / Э.В. Ризванова, С.В. Кислая. – Киев
Вип. 2. – 1974. – 18 с.
625928
  Кислая С.В. и Ризванова З.В. Лабораторные работы по аудированию для студ. нем. групп II курса фак-тов романо-германской филологии и международных отношений. / С.В. и Ризванова З.В. Кислая. – К.
Вып. 3. – 1974. – 21 с.
625929
   Лабораторные работы по аэрофотогеодезии : для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 111 с.
625930
   Лабораторные работы по высшей математике. – Рига
1. – 1990. – 92с.
625931
  Григорьева А Е. Лабораторные работы по грамматике немецкого языка / А Е. Григорьева. – Киев, 1971. – 50с.
625932
   Лабораторные работы по динамике. – Горький, 1964. – 32 с.
625933
   Лабораторные работы по иностранному языку : методические указания по работе в звукотехн. лаборатории неязыкового вуза. – Минск : М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1962. – 52с. – Библиогр. в конце кн.
625934
   Лабораторные работы по коррозии и защите металлов. – М., 1961. – 239с.
625935
   Лабораторные работы по курсу "Аэрокосмические методы в географических исследованиях" (для экономико-географов). – М., 1982. – 112с.
625936
   Лабораторные работы по курсу "Вычислительные машины непрерывного действия". – М., 1965. – 212с.
625937
   Лабораторные работы по курсу "Электрические микромашины". – Киев
Ч. 1. – 1969. – 108 с.
625938
   Лабораторные работы по курсу английского языка для филологических факультетов университетов. – Ташкент, 1976. – 51с.
625939
   Лабораторные работы по курсу высшей математики на персональной ЭВМ. – Минск, 1990. – 32с.
625940
   Лабораторные работы по механике, теплоте и молекулярной физике. – Чебоксары, 1975. – 144с.
625941
  Балезин С.А. Лабораторные работы по неорганической химии / С.А. Балезин. – Москва-Ленинград, 1948. – 288с.
625942
   Лабораторные работы по общей и физической химии для студентов специальности 0567. – Рига
2. – 1987. – 141с.
625943
   Лабораторные работы по общей химии. – Рига, 1971. – 212с.
625944
   Лабораторные работы по общей химии с применением полумикрометода. – Донецк, 1967. – 119с.
625945
  Крищюнене Б.П. Лабораторные работы по оптике / Б.П. Крищюнене, Г. Мисюнас. – Вильнюс : Издательство Вильнюсского университета, 1982. – 116 с.
625946
  Крищюнене Б.П. Лабораторные работы по оптике / Б.П. Крищюнене. – Вильнюс : Издательство Вильнюсского университета, 1986. – 56 с.
625947
   Лабораторные работы по органической химии. – Изд. 3-е. – М., 1974. – 286с.
625948
   Лабораторные работы по органической химии. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 269с.
625949
   Лабораторные работы по органическому синтезу. – М., 1979. – 256с.
625950
   Лабораторные работы по основам промышленной электроники. – Москва, 1977. – 183 с.
625951
   Лабораторные работы по основам промышленной электроники. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 173 с.
625952
  Гулевский В.Д. Лабораторные работы по разделу "Металлорежущие станки" курса "Резание металлов, станки и инструменты". учеб. пособие / В.Д. Гулевский, В.В. Кононенко, 1960. – 92с.
625953
   Лабораторные работы по русскому языку. – М., 1984. – 160с.
625954
   Лабораторные работы по русскому языку : Практикум. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1989. – 159с.
625955
   Лабораторные работы по сварке. – М., 1963. – 276с.
625956
   Лабораторные работы по синтаксису современного русского языка (для студентов филологических факультетов всех форм обучения). – Черновцы : ЧГУ
Вып. 1. – 1983. – 37, [3] с.
625957
   Лабораторные работы по современному русскому языку. – Саратов, 1979. – 49с.
625958
   Лабораторные работы по современному русскому языку. – Ашхабад, 1983. – 156с.
625959
   Лабораторные работы по современному русскому языку. – Воронеж, 1985. – 103с.
625960
   Лабораторные работы по современному русскому языку. – М., 1985. – 112с.
625961
   Лабораторные работы по современному русскому языку. – СПб., 1992. – 173с.
625962
  Беляев Н.М. Лабораторные работы по сопротвлению материалов / Н.М. Беляев. – Изд.5-е, переробот. – М., 1954. – 287с.
625963
  Беляев Н.М. Лабораторные работы по сопротивлению материалов / Н.М. Беляев. – Изд.4-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1952. – 336с.
625964
  Беляев Н.М. Лабораторные работы по сопротивлению материалов / Н.М. Беляев. – М., 1956. – 286с.
625965
  Балукова М.Ф. Лабораторные работы по сопротивлению материалов. / М.Ф. Балукова. – М., 1962. – 72с.
625966
  Калинин В.М. Лабораторные работы по физике / В.М. Калинин. – Свердловск : ССИ
Ч. 2 : Электричество и магнетизм. – 1970. – 103 с.
625967
  Голованов Е.И. Лабораторные работы по физике / Е.И. Голованов, В.А. Нигматулина. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 60 с.
625968
  Кабардин О.Ф. Лабораторные работы по физике для средних ПТУ : учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – Москва : Высшая школа, 1976. – 167 с.
625969
  Гудкова И.А. Лабораторные работы по фонетике и интонации / И.А. Гудкова, Г.М. Копытина. – М, 1984. – 46с.
625970
  Даванков А.В. Лабораторные работы по химии целлюлозы и целлюлозным пластинкам / А.В. Даванков. – М., 1939. – 236с.
625971
  Васильев Н.П. Лабораторные работы по электроматериаловедению / Н.П. Васильев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1968. – 78 с.
625972
  Граудиня Л.Я. Лабораторные работы по ядерной физике. / Л.Я. Граудиня, Г.Л. Резвая. – Рига, 1978. – 85с.
625973
  Кашин Н.В. Лабораторный курс физики / Н.В. Кашин. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград, 1931. – 440 с.
625974
  Кашин Н.В. Лабораторный курс физики / Н.В. Кашин. – 5-е изд. – Москва ; Ленинград, 1934. – 308 с.
625975
  Киселев М.И. Лабораторный практикум по геодезии : учеб. пособ. для учащ. строит. техникумов, обучающихся по спец. 1202 "Промышленное и гражданское строительство" и 1225 "Сельскохозяйственное и гражданское строительство" / М.И. Киселев, В.Ф. Лукьянов. – Москва : Стройиздат, 1987. – 214 с.
625976
  Котович Г.Н. Лабораторный практикум по импульсной технике / Г.Н. Котович, Г.С. Станке, М.А. Усанов. – Рига, 1969. – 118 с.
625977
  Люблинский Р.Н. Лабораторный практикум по исследованию систем управления на персональных компьютерах: Учеб. пособие. / Р.Н. Люблинский, Б.П. Овечкин. – Барнаул, 1987. – 73с.
625978
  Герман М.А. и др. Лабораторный практикум по курсу "Космические методы исследования в метеорологии" / М.А. и др. Герман. – Л., 1981. – 143с.
625979
  Любушкин А.Т. Лабораторный практикум по курсу "Математическое моделирование в химии". / А.Т. Любушкин, Ю.Л. Подкопаев. – Алма-Ата, 1976. – 94с.
625980
  Белоусова В.Н. Лабораторный практикум по курсу "Методы исследования адсорбентов и катализаторов" / В.Н. Белоусова, Г.М. Зелева. – Томск, 1977. – 110с.
625981
  Киселева Е.М. Лабораторный практикум по курсу "Методы оптимизации" / Е.М. Киселева, В.А. Турчина. – Днепропетровск, 1988. – 60с.
625982
  Буза М.К. Лабораторный практикум по математическом уобеспечению ЭВМ. / М.К. Буза, Л.В. Певзнер. – Минск : Вышэйшая школа
3. – 1984. – 135с.
625983
  Буза М.К. Лабораторный практикум по математическому обеспечению ЭВМ / М.К. Буза. – Минск
Ч. 2. – 1983. – 173с.
625984
  Гринберг Б.Г. Лабораторный практикум по металловедению и термической обработке / Б.Г. Гринберг, Т.М. Иващенко. – Москва, 1968. – 320 с.
625985
  Кийко И.А. Лабораторный практикум по механике деформируемых тел / И.А. Кийко, Б.П. Кишкин. – Москва, 1969. – 52с.
625986
  Алексеев В.П. Лабораторный практикум по механике для биологов : учебное пособие / В.П. Алексеев, М.В. Кириков, В.И. Ярмоленко. – Ярославль, 1991. – 83с. : табл.
625987
  Аверина А.В. Лабораторный практикум по органической химии / А.В. Аверина, А.Я. Снегирева. – Изд. 3-е, перераб и доп. – Москва, 1980. – 184с.
625988
  Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей / И.Н. Добротворский. – Москва, 1986. – 191 с.
625989
  Гершунский Б.С. Лабораторный практикум по основам электронной и полупроводниковой техники / Б.С. Гершунский, Е.Г. Ранский. – Москва : Высшая школа, 1969. – 198с.
625990
  Гершунский Б.С. Лабораторный практикум по основам электронной и полупроводниковой техники / Б.С. Гершунский, Е.Г. Ранский. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1974. – 206 с.
625991
  Благодатских В.А. Лабораторный практикум по прикладному и системному программированию / В.А. Благодатских. – Москва, 1986. – 263с.
625992
  Кабардин Г.А. Лабораторный практикум по программированию на ДВК. / Г.А. Кабардин. – Новосибирск, 1988. – 75с.
625993
  Лутовинов В.И. Лабораторный практикум по светотехнике / В.И. Лутовинов. – Москва, 1948. – 112 с.
625994
  Базакуца В.А. и др. Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие / В.А. и др. Базакуца. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1969. – 244 с.
625995
  Агапов Б.Т. Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие / Б.Т. Агапов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 335 с.
625996
  Гусев В.Г. Лабораторный практикум по физике лазеров / В.Г. Гусев, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1992. – 238 с.
625997
  Дурновцев В.Я. Лабораторный практикум по физике с обработкой результатов на ЭВМ / В.Я. Дурновцев, Б.П. Никифоров. – Томск : ТПИ, 1984. – 92 с.
625998
  Бравина В.Е. Лабораторный практикум по электромагнымным колебаниям / В.Е. Бравина. – М., 1978. – 45с.
625999
  Квартин М.И. Лабораторный практикум по электромеханическим и магнитным устройствам автоматики / М.И. Квартин. – М., 1974. – 176с.
626000
  Захарова Э.А. Лабораторный практикум по элетрохимическим методам анализа. / Э.А. Захарова, Л.А. Игнатьева. – Томск, 1983. – 98с.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,