Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
630001
  Павличко Я. "...крізь усі перепони віщі і вічні слова": "Кобзар" Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 154-157. – ISSN 0868-4790
630002
  Машкін Алєксандр "...Кровь Талергофа к небу вопиет!" : (або дещо про відношення українських ліберал-демократів до русинів Галичини, Буковини та Закарпаття в роки Першої Світової війни) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-9. – Бібліогр. в кінці ст.
630003
  Вестфаль К.Р. "Критика чистого разума" Канта и аналитическая философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 148-165. – ISSN 0042-8744
630004
   "Критика чистого разума" Канта и современость. – Рига, 1984. – 216с.
630005
  Кушаков Ю.В. "Критика чистого розуму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 452-458. – ISBN 966-316-069-1
630006
  Прокопов Д.Є. "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка тлумачення Кантової філософії у дослідженнях Ніколая Гартмана. Автор визначає місце Н. Гартмана з-поміж представників "метафізичної інтерпретації" Кантової філософії, вказує на головні положення, що кладуться ним в ...
630007
  Сегол Р. "Критичне мислення для освітян" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Курс із такою назвою, створений на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus за підтримки Чеської республіки в межах програми Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Проведено шість конференцій у різних містах України. Перші дві ...
630008
  Гончар Олександр "Кришталева ніч": міф і реальність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
630009
  Прокаева В. "Крізь людський біль проступає вселюдське" (О. Гончар) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 34-36


  Зіставлення трагедії Й.В. Гете "Фауст" і поеми Т. Шевченка "Катерина"
630010
  Дочинець М. "Крім моїх, в Україні підробляють книги ще трьох авторів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 23


  Цьогорічний лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець - про свободу творчості і ...Майдану.
630011
  Салига Т. "Кров запеклася чорним гнівом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 10


  Нотатки про "Чорні вірші" Євгена Маланюка
630012
  Мыцык Ю.А. "Кройника" Феодосия Софоновича как исторический источник и памятник украинской историографии 17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 0700.09 / Мыцык Ю.А.; МВ и ССО СССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24л.
630013
  Маскович Т. "Кроковєс колесо" Ганни Гаврилець: сакралізуючі елементи в стилістиці та драматургії // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 87-100. – ISSN 1728-6875
630014
   [Критико-библиографический отдел], 1909. – С. 169-204. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. обозр.", № 1-2, июнь, 1909 г.
630015
   [Крісті А. Справа багатої жінки] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 258, [14] с. : табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.:The case of the rich woman. Eight stories by Agatha Christie. Abridged and adapted for academic purposes. – ISBN 966-7890-91-0


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
630016
  Стиліанос Алексіос [Крітська література та її епоха : історичне та філологічне дослідження / Стиліанос Алексіос. – Афіни : Стигмі, 1985. – 89 с. – Видання новогрецькою мовою
630017
  Ендовицкий В.Д. Критика философии американского критического реализма. / В.Д. Ендовицкий. – М., 1968. – 104с.
630018
  Чесноков Г.Д. Критика философии истории Арнольда Тойнби : Автореф... канд. филос.наук: / Чесноков Г.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории зарубеж. философии. – М., 1964. – 14с.
630019
  Белимов А.Ф. Критика философских и социально-этических концепций идеологии баптизма и меннонитства : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Белимов А.Ф.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 22л.
630020
  Баженов А.К. Критика философских и социологических воззрений А.Касо : Автореф... канд. филос.наук: / Баженов А.К.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1961. – 20л.
630021
  Кутлунин А.Г. Критика философских и социологических воззрений Ортеги-и-Гассета : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кутлунин А.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 22л.
630022
  Орнатский Б.В. Критика философских и социологических основ идеологии австромарксизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Орнатский Б.В. ; Ленангр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 15 с.
630023
  Лычковский Р.А. Критика философских истоков ревизии марксистской теории отчуждения. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Лычковский Р.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
630024
  Долгов К.М. Критика философских основ неотомизма : Автореф... канд. философ.наук: / Долгов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1967. – 16с.
630025
  Шварцман К.А. Критика философских основ современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – М., 1973. – 64с.
630026
  Соколова Римма Ивановна Критика философских основ социал-реформизма в ФРГ : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.03 / Соколова Римма Ивановна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 22л.
630027
  Горнев Г.П. Критика философско-методологических основ неопсихоаналитической концепции Э.Эриксона : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Горнев Г. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 22л.
630028
  Фартушный А.А. Критика философско-социологических аспектов идеологии клерикализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фартушный А.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
630029
  Володин В.М. Критика философско-этической концепции личности французского персонализма : Автореф... канд. философ.наук: / Володин В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 23л.
630030
  Савич М.Б. Критика философского ревизионизма в вопросе противоречий общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: / Савич М. Б.;. – Саратов, 1965. – 19л.
630031
  Гарбузов А.С. Критика философской антропологии Арнольда Гелена : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Гарбузов А.С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 18л.
630032
  Воронкова Л.П. Критика философской догматики православия / Л.П. Воронкова. – Москва, 1984. – 61с.
630033
  Круглов С.М. Критика філософії дрібнобуржуазного анархізму Герберта Маркузе / С.М. Круглов. – К, 1974. – 119с.
630034
  Юровская Э.П. Критика формализма в буржуазной эстетике современной Франции / Э.П. Юровская. – М., 1977. – 62с.
630035
  Семенов И.С. Критика формалистского обоснования индуктивных выводов в логике Д.С. Милля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
630036
  Климин И.И. Критика французской буржуазной историографии ленинской аграрной политики Коммунистической партии (1917-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Климин И.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
630037
  Курцин И.Т. Критика фрейдизма в медицине и физиологии / И.Т. Курцин. – Москва, 1965. – 296с.
630038
  Браун К.-Х. Критика фрейдо-марксизма / К.-Х. Браун. – М., 1982. – 270с.
630039
  Церцвадзе Л.М. Критика фрейдовского понимания искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Церцвадзе Л. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 29л.
630040
  Зуев Ю.П. Критика христианского культа страдания. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Зуев Ю.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1970. – 21л.
630041
  Донцов И.А. Критика христианского православного "учения" о личном самоусовершенствовании : Автореф... канд. философ.наук: / Донцов И.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра философии и научн. коммунизма. – Казань, 1966. – 20л.
630042
  Семенюк В.А. Критика христианского учения о смысле и высшей цели человеческой жизни. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Семенюк В.А.; АН БССР.Ин-т филос.и права. – Минск, 1968. – 24л.
630043
  Пасика В.М. Критика христианского эволюционизма Тейяра де Шардена : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Пасика В.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1968. – 14л.
630044
  Коняев П.Г. Критика христианской концепции истины. (На материалах рус. православного богословия) : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Коняев П.Г.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 30л.
630045
  Краснов А.В. Критика христианской концепции исторического процесса / А.В. Краснов. – М., 1966. – 72с.
630046
  Краснов А.В. Критика христианской концепции исторического процесса. : Автореф... канд. филос.наук: / Краснов А.В.; Ин-тут науч. атеизма. – М., 1966. – 15л.
630047
  Фоменко А.К. Критика христианской концепции нравственного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Фоменко А.К.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектора государства и права. – К., 1968. – 22л.
630048
  Баженов Владимир Владимирович Критика христианской концепции справедливости : Автореф... канд.филос.наук: 090006 / Баженов Владимир Владимирович; Моск. обл пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1976. – 24л.
630049
  Охріменко Ю.М. Критика християнських поглядів на особу / Ю.М. Охріменко. – Київ, 1964. – 174с.
630050
  Малышев М.А. Критика ценностно-нормативного подхода к анализу социальных явлений в современной американской буржуазной социологии : Автореф... кадн. филос.наук: 622 / Малышев М.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 24л.
630051
  Слотердайк Петер Критика цинічного розуму = Kritik der zynischen Vernunft / Слотердайк Петер; Пер.з німецької А.Богачова. – Київ : Тандем, 2002. – 544с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-7145-42-5
630052
  Авенариус Р. Критика чистого опыта в популярном изложении А. Луначарского : новая теория позитивного идеализма (Holzapfel. Panideal) / Рихард Авенариус. – Москва : Изд. С. Дороватовский и А. Чарушников, 1905. – X, 206, [1] с.
630053
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант; Пер. с нем. Н.О.Лосского. – Санкт-Петербург : ТАЙМ-АУТ, 1993. – 478с. – ISBN 5-85990-074-0
630054
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Минск : Литература, 1998. – 960с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-396-7
630055
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Сімферополь : Реноме, 1998. – 528с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-39-1
630056
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант; Пер.с нем.Н.О.Лосского. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 672с. – (Выдающиеся мыслители). – ISBN 5-222-00461-9
630057
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Симферополь : Реноме, 2003. – 464с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-39-1
630058
  Кант Иммануил Критика чистого разума. / Кант Иммануил. – Спб., 1897. – 113с.
630059
  Кант Іммануїл Критика чистого розуму / Кант Іммануїл; Пер. з нім. та примітки І. Бурковського; Передмова Анатолія Лоя. – Київ : Юніверс, 2000. – 504с. – ISBN 966-7305-32-5
630060
  Александрова Р. Критика эволюционной этики / Р. Александрова. – Саранск, 1975. – 192с.
630061
  Кувакин В.А. Критика экзистенциализма Бердяева / В.А. Кувакин. – Москва, 1976. – 205с.
630062
  Чалин М.Л. Критика экзистенциализма К.Ясперса. : Автореф... канд. филос.наук: / Чалин М.Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – М., 1959. – 16л.
630063
  Стрельцова Г.Я. Критика экзистенциалистской концепции диалектики / Г.Я. Стрельцова. – М,, 1974. – 127с.
630064
  Трухина Анна Андреевна Критика экзистенциалистской концепции познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Трухина Анна Андреевна; М-во просвещения РСФСР. Московский областной пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 17л.
630065
  Латынина А.Н. Критика экзистенциалистсокй интерпретации Достоевского : Автореф... канд. филос.наук: / Латынина А. Н.; МГУ, Филос.фак. – М., 1969. – 18л.
630066
  Ольсевич Ю.Я. Критика экологической критики / Ю.Я. Ольсевич, А Гудков. – Москва : Мысль, 1990. – 213с.
630067
  Позднякова Э.Д. Критика экономических воззрений лидеров французской социалистической партии (СФИО) : Автореф... кандидата экон.наук: / Позднякова Э.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 17л.
630068
  Худокормов Александр Георгиевич Критика экономических воззрений современного французского ревизионизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Худокормов Александр Георгиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 19л.
630069
  Мигель Рамон Торрес Перес Критика экономических концепций "кубинологии" : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мигель Рамон Торрес Перес; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 162л. – Бібліогр.:л.138-162
630070
  Никитин С.М. Критика экономических теорий "планирования" капиталистической экономики / С.М. Никитин. – М, 1962. – 151с.
630071
  Уваров В.П. Критика экономических теорий австрийских правых социалистов (период 2-го и 3-го этапов общего кризиса капитализма) : Автореф... канд. экон.наук: / Уваров В.П.; АН БССР Ин-т экономики. – Минск, 1964. – 29л.
630072
  Полянский Ф.Я. Критика экономических теорий анархизма / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1976. – 301с.
630073
  Шеин А.И. Критика экономических теорий правых лейбористов Англии / А.И. Шеин. – Москва, 1975. – 200 с.
630074
  Дворкин И.Н. Критика экономических теорий правых социалистов / И.Н. Дворкин. – М., 1959. – 468с.
630075
  Рындина М.Н. Критика экономических теорий ревизионистов. / М.Н. Рындина. – М, 1960. – 68с.
630076
  Свиридова З.П. Критика экономического учения : Автореф... канд. экон.наук: / Свиридова З. П.; АН СССР, ин-т эконом. – М., 1950. – 13л.
630077
  Макаров Б.И. Критика экономической платформы троцкизма (1921-1927 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров Б. И.; АОН при ЦК КПСС,Каф. экон. – М., 1966. – 16л.
630078
  Мережинская Елена Юрьевна Критика экстерналистской методологии социально-исторического познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мережинская Елена Юрьевна; КГУ им.Т.Шеченка. – К., 1983. – 213л. – Бібліогр.:л.204-213
630079
  Олесницкий М.А. Критика экстраорд. проф. М. Олесницкого на критику экстраорд. проф. М. Ястребова / М. Олесницкий. – [Киев] : [Киев. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1899. – 37 c. – Биб. опис. осущ. с помощью Интернета
630080
  Олесницкий М. Критика экстраорд. проф. М. Олесницкого на критику экстраорд. проф. М. Ястребова. – Киев : Тип. Императорского ун-та Св. Владимир Н.Т., 1899. – 37 с.
630081
  Мережинская Е.Ю. Критика эктерналистской методологии социально-исторического познания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Мережинская Е.Ю. ; КГУ им.Тараса .Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
630082
  Тавадзе Г.Ш. Критика эмпиристического понимания истины и теория познания Б.Рассела : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Тавадзе Г.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
630083
  Алексеева Г.Д. Критика эсеровской концепции Октябирьской ревоюции / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1989. – 313с.
630084
  Прозерский В.В. Критика эстетики философского натурализма. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Прозерский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
630085
  Бломквист Е.Б. Критика эстетических воззрений Андре Мальро. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Бломквист Е.Б.; Моск.ин-т.Философ.фак-т. – М, 1971. – 26л.
630086
  Куликова И.С. Критика эстетических концепций современного буржуазного искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1976. – 65с.
630087
  Торшилова Е.М. Критика эстетической концепции Герберта Рида. : Автореф... канд. филос.наук: / Торшилова Е.М.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. маркс.-лен. эстетики. – М., 1965. – 16л.
630088
  Коник В.В. Критика эсхатологии свидетелей Иеговы: очередные пророчества о конце мира / В.В. Коник. – М., 1976. – 55с.
630089
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Бренман Р.А.; Объединен. совет ин-т философии и ин-та гос. и права. – Киев, 1969. – 28л.
630090
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Бренман Р.А.; АН УССР... – К., 1970. – 28л.
630091
  Гайдис А.А. Критика этического учения современного католицизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гайдис А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
630092
  Шушенашвили Г.Г. Критика этического формализма Канта. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шушенашвили Г.Г.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1971. – 23л.
630093
  Кузьмина Т.А. Критика этической концепции "неоородоксального" протестантизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузьмина Т.А. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1965. – 22 с.
630094
  Суворова Д.Г. Критика этнопсихологических концепций современной буржуазной социологии.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Суворова Д.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
630095
  Гаджиєв В.В. Критика Я. Хінтіккою "Трихотомії Фреге" (теоретико-ігровий підхід) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 77-79
630096
  Яровий О. Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час"


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
630097
  Пунченко О.П. Критика як метод формування екологічної свідомості та вирішення екологічних суперечностей // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
630098
  Ковалева Алла Дмитриевна Критика"советологических"интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Дис... канд ист.наук: 07.00.01 / Ковалева Алла Дмитриевна; КГУ. – К, 1987. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
630099
  Димитров Г.Г. Критика, идеология, журналистика / Г.Г. Димитров. – София : Наука и изкуство, 1987. – 205 с.
630100
  Залыгин С.П. Критика,публицистика / С.П. Залыгин. – Москва : Современник, 1987. – 383 с.
630101
  Цанев Г. Критика. / Г. Цанев. – София, 1961. – 536с.
630102
  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан ; упорядкув., передм. та прим. Н. Шумило. – Київ : Основи, 1998. – 658 с. – ISBN 966-500-081-0
630103
  Новиченко Л. Критика: проблеми й турботи // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 342-351. – ISBN 978-966-00-1462-6
630104
  Моторнюк І. Критика: проблеми майстерності // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 368-378. – ISBN 978-966-00-1462-6
630105
  Стус Д. Критика: соТВОРЕНИЕ контекста // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.192-194. – ISSN 0131-8136


  Украинское литературоведение и литературная критика 1985-1995гг. в пересмотре и анализе литературного процесса советского периода и пересмотре оценок процессов и творчества отдельных писателей предыдущих литературных эпох в украинской литературе. ...
630106
  Дорошенко І. Критика: чи всі проблеми розв"язані? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 378-385. – ISBN 978-966-00-1462-6
630107
  Радев Р. Критике неотомизма / Р. Радев. – Москва, 1975. – 448с.
630108
  Соколов Н.И. Критики и литература / Н.И. Соколов. – Л., 1977. – 183с.
630109
  Конончук Т. Критики про драму театру // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Публікація про засідання творчого об"єднання критиків Київської організації НСПУ, на якому йшлося про сучасну драматургію
630110
  Иконников В.С. Критико-библиографический обзор литературы русской истории за 1874-1876 гг. / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завдского)
[Вып.] 2 : (периодические издания, ученые записки, сборники). – 1880. – [124] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878-1879 (с. 155-278)
630111
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [3] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630112
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 4 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 40 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630113
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [5] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630114
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 6 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 45 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630115
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 7 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630116
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 8 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630117
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 9 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 53 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630118
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 10 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630119
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 11 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 47 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630120
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 13 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 48 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630121
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 14 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 39 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630122
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 15 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 36 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630123
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 16 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 52 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
630124
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографи. / С.И. Маслов. – К., 1918. – 17с.
630125
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии. 1 / С.И. Маслов // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 17 с.
630126
  Александровский Г. Критико-библиографический обзор трудов по русскому богатірскому єпосу / Г. Александровский. – Ревель (Таллинн) : Печ. в тип. "Ревельских известий", 1898. – 129, 78b-119, 14 с. разд. паг. – Издание журн. "Гимназия"
630127
   Критико-библиографический обзор убебной литературы по истории на русском языке с 1890-1912 г. : учебники по русской литературе. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – XII, 165 с. – Предисловие П.Н. Ардашева переплетено в конце книги
630128
  Флоринский Т.Д. Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1898 г. - Конволют. Перепл. с 13 отд. оттисками той же работы.
630129
  Маслов С.И. Критико-биографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии / С.И. Маслов. – Киев, 1918. – 17 с.
630130
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 1, вып. 1-21 : А. – 1889. – XXII, 992 с. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
630131
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 2 (вып. 22-30) : Бабаджанов - Бензенгр. – 1891. – 442 с.
630132
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И.А. Ефрона)
Т. 3 : Бенни - Боборыкина. – 1892. – [10], 444, [18] с.
630133
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 4 : Отдел 1 : Боборыкин - Богоявленский. Отдел 2 : Материалы для критико-биографического словаря русских писателей и ученых. Вавилов - Введенский. – 1895. – 212 с.
630134
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : С алф. указ. ко всем 5 т. – 1897. – XV, 466 с. – Библиогр.: С алфавитным указателем ко всем 5 т.
630135
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : с алф. указ. ко всем 6 т. – 1897. – X, 465 с.
630136
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С. Венгеров. – 2-е совершенно перераб. изд. – Петроград : Т-во художественной печати
Т. 1 (вып. 1-3) : Предварительный список русских писателей и первые о них справки (Аарон - Куликов) : с табл. групповых портр. – 1915. – LXX, 436 с. : 18 л. портр. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
630137
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых / С. Венгеров. – 2-е изд., перераб. – Петроград
2. – 1916. – 128с.
630138
  Нелюбин Г. Критико-биографический этюд. – Санкт-Петербург, 1902. – 247 с.
630139
  Литовченко А. Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы / А. Литовченко, О. Нехаенко // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 16-23. – ISSN 2306-3974
630140
  Дідух А.Я. Критико-таксономічний аналіз видів роду Trapa L. флори України на основі морфології плоду / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2014. – Т. 50, № 2 (296). – С. 50-59. – ISSN 0375-8990
630141
  Шестопалова Т. Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 317-320
630142
  Радев И. Критическа вечерня / И. Радев. – София : Български писател, 1990. – 300 c.
630143
  Давыдова М.И. Критическая библиография... есть ли она? // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1560-7968
630144
  Гнида Е.С. Критическая влажность торфяных почв : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гнида Е.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 26 с.
630145
  Колосов В.А. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 31-52. – ISSN 1998-1775
630146
  Ливанова Т.Н. Критическая деятельность русских композиторов / Т.Н. Ливанова. – М.-Л., 1950. – 103с.
630147
  Вакилов А.Н. Критическая динамика неупорядоченных систем и ее численное моделирование методов Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вакилов А.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1994. – 16л.
630148
  Булавин Л.А. Критическая изотерма раствора изомасляная кислота - тяжелая вода / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко // УФЖ, 1990. – №8


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
630149
  Новикова Е. Критическая интерпретация в мемуарах русской эмиграции 1920-40-х годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 40-46. – ISBN 966-594-431-2
630150
  Разеев Д.Н. Критическая интерпретация кантовской аналитики телеологической способности суждения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.74-87. – ISSN 0235-1188
630151
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – Москва : Соцекгиз
Т. 1. – 1936. – 730 с.
630152
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – Москва : Соцекгиз
Т. 2. – 1936. – 560 с.
630153
   Критическая литература о произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина : с портр. и биографическим очерком Н. Ф. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 2 : (1864-1875 гг.). – 1905. – VI, 327 с.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
630154
  Денисюк Н. Критическая литература о произведениях Н.Г. Чернышевского : С портр., биогр. очерком и примеч. Н. Денисюк / Сост. Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 1. – 1908. – X, 336 с. – Вышел только вып. 1
630155
   Критическая литература об А.Н. Островском
1. – 389с.
630156
  Раковская Н.М. Критическая модель Н. Страхова (диалог с учителем) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 31-41. – ISSN 2312-6809


  Актуализация изучения наследия Н. Страхова связана с противоречивостью суждений о его критической рефлексии в современном литературоведении. Имя Н. Страхова не заняло должного места в системе литературоведческих исследований. До сегодняшнего времени не ...
630157
  Чертков А.Б. Критическая оценка философских основ религиозной морали / А.Б. Чертков. – М., 1979. – 64с.
630158
  Жеребкин М.С. Критическая правовая теория и антидискриминационное право // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 40-44. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
630159
  Волковинская В.А. Критическая составляющая феноменологической социологии Альфреда Шютца // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 362-370
630160
  Литовченко А. Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 24-29. – ISSN 2306-3974
630161
  Костылев О.Л. Критическая статья на уроке литературы / О.Л. Костылев. – Ленинград, 1967. – 192с.
630162
  Титаренко Евгений Максимович Критическая температура : Повести: Для ст.школ.возраста / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1978. – 174с.
630163
  Голик А.З. Критическая точка / А.З. Голик, 1940. – [7] c. – Отд. оттиск из: Успехи физических наук, 1940, Т.23, вып.1. – Библ.: С. 73
630164
   Критическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1988. – 152с.
630165
  Славов И. Критически резонанси. / И. Славов. – София, 1983. – 235с.
630166
  Бенбасат А. Критически срещи в минало и сегашно време / А. Бенбасат. – София : Народна младеж, 1991. – 205 с.
630167
  Фейгин Г. Критические аргументы антиглобалистов и перспективы развития национальных хозяйственных систем в условиях глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 45-65. – ISSN 0207-3676
630168
  Шварев Ю.И. Критические беседы об апостольских мифах. / Ю.И. Шварев. – Воронеж, 1981. – 107с.
630169
  Фисенко В.В. Критические двухфазные потоки / В.В. Фисенко. – Москва : Атомиздат, 1972. – 159 с.
630170
  Зенгер Г.Э. Критические заметки / Г.Э. Зенгер. – Харьков : Тип."Печатное дело", 1913. – 18 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества
630171
  Зенгер Г.Э. Критические заметки : Памяти Ф.Е. Корша / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1915. – [1], 201-240 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1915
630172
  Зенгер Г.Э. Критические заметки к тексту эпиграмм Конрада Цельтиса / [соч.] Г.Э. Зенгера. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1911. – 119 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1911, отд. класс. филол.
630173
  Андрусов Н. Критические заметки о русском неогене / Н. Андрусов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та. Св. Владимира, Акц. О-во Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 54 с. – Отд. оттиск из Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей, т. 21
630174
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1952. – 40с.
630175
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1953. – 153с.
630176
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1954. – 184с.
630177
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1954. – 160с.
630178
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1970. – 120с.
630179
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1970. – 119 с.
630180
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу : В.И. Ленин. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1973. – 248 с. – Текст парал. на рус. и калм. яз. - Миниатюрное издание
630181
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1974. – 111с.
630182
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1978. – 111с.
630183
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1979. – 111с.
630184
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1982. – 111с.
630185
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1984. – 93с.
630186
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1990. – 108с.
630187
  Зенгер Г.Э. Критические замечания к сборнику проф.Вержбовского "Политические стихи и предсказания, сатиры и пасквили XVIвека" / Г.Э. Зенгер. – 21 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
630188
  Лозицкая Н.И. Критические замечания об одном методе оценки эффективных факторов Ланде / Н.И. Лозицкая, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 38-45. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Анализируется метод Соланки - Стенфло, позволяющий по наблюдениям солнечного спектра оценивать эмпирически эффективные факторы Ланде.
630189
  Пришляк Д.А. Критические значения функции на замкнутой крутой / Д.А. Пришляк, М.В. Лосева // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 75
630190
  Ситников А.Б. Критические и стандартные показатели состояния мигрирующих веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 83-87. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
630191
  Венелин Ю.И. Критические исследования об истории болгар : с прихода Болгар на Фракийский полуостров до 968 года, или покорения Болгарии Великим Князем Русским, Святославом / Ю.И. Венелин. – Москва : В типографии Николая Степанова, 1849. – III, 342, VI с.
630192
  Ойзерман Т.И. Критические историко-философские заметки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 136-146. – ISSN 0042-8744
630193
  Шаповал Б.С. Критические концентрации мицилообразования и солюбилизирующая способность бинарных смесей анионных поверхностно-активных веществ. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаповал Б.С.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1967. – 16л.
630194
  Григолюк Э.И. Критические нагрузки трехслойных цилиндрических и конических оболочек / Э.И. Григолюк, П.П. Чулков. – Новосибирск, 1966. – 224с.
630195
  Согрин В.В. Критические направления немарксистской историографии США ХХ века / В.В. Согрин; Отв ред. Г.П. Куропятник. – Москва : Наука, 1987. – 268 с.
630196
  Фабрициус В. Критические начала задачи определения орбит по трем наблюдениям / В. Фабрициус. – 141 с.
630197
  Капиева Н Критические новеллы / Н Капиева. – М., 1969. – 144с.
630198
  Тэн И. Критические опыты / И. Тэн; Перев. под ред. В. Чуйко. – 291-458 с.
630199
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / [соч.] А. Павлова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении наград гр. Уварова
630200
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / А Павлов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Извлечено из: Отчет о присуждении наград гр. Уварова, № 19
630201
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236с.
630202
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236с.
630203
  Ла-Барт де Критические очерки по истории романтизма / Ла-Барт де. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго
1. – 1908. – 57с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф. Кн. без тит.л.
630204
   Критические очерки по философии Канта. – К, 1975. – 365с.
630205
   Критические параметры делящихся материалов и ядерная безопасность. – М, 1984. – 175с.
630206
   Критические параметры систем с делящимися веществами и ядерная безопасность. – Москва, 1966. – 226 с.
630207
  Вернидуб М.Ф. Критические периоды в развитии яиц и личинок рыб и их практическое значение / М.Ф. Вернидуб. – Ленинград, 1949. – 98с.
630208
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – М., 1932. – 168с.
630209
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – М.
2. – 1934. – 284с.
630210
  Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина на вторый том истории князя Щербатова. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Корпуса чужестранных единоверцев, 1794. – 479 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- шкіра, корінець з тисн., картон
630211
  Болтин Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том истории князя Щербатова. – СПб, 1793. – 353 с.
630212
  Нойман О Критические простые числа эллиптических кривых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нойман О ; МГУ. – Москва, 1966. – 6 с.
630213
  Зелинский В.А. Критические разборы "Дворянского гнезда" и "Накануне" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – 4, 230 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева
630214
  Зелинский В.А. Критические разборы "Записок охотника" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 171 с. – Перепечатано без изменений из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
630215
  Зелинский В.А. Критические разборы повести И.С. Тургенева "Рудин" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
630216
  Зелинский В.А. Критические разборы романа "Дым" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. И.И. Пашкова, 1907. – IV, 98 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
630217
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Новь" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Типо-лит. В. Рихтер, 1905. – [4], 188 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
630218
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1909. – IV, 150 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
630219
  Дюбо Критические размышления о поэзии и живописи / Дюбо, Жан-Батист. – М, 1976. – 767с.
630220
   Критические разъяснения о древних русских монетах. – Спб, 1807. – 275с.
630221
   Критические разъяснения о древних русских монетах.. – В Санкт-Петербурге : Изданные Императорскою Академиею Наук, 1807. – 275с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
630222
  Чуковский К. Критические рассказы / К. Чуковский. – СПб
1. – 1952. – 235с.
630223
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. ("Современник" 1854-1861 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1893. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан


  Чернышевский, Николай Гаврилович; Пушкин, Александр Сергеевич Гоголь, Николай Васильевич Тургенев, Иван Сергеевич Островский, Александр Николаевич Толстой, Лев Николаевич Салтыков, Михаил Евграфович
630224
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. : ("Современник" 1854-1861 гг.). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1895. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан
630225
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894)
630226
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи. - Конволют. - Пер. Критические статьи (1861-1894), Киев, 1902, т. 2
630227
  Белинский В.Г. Критические статьи / В.Г. Белинский. – М.-Пг., 1923. – 227 с.
630228
  Соллертинский И.И. Критические статьи / И.И. Соллертинский. – Л., 1963. – 182с.
630229
  Бородин А.П. Критические статьи / А.П. Бородин. – 2-е изд. доп. – М, 1982. – 88с.
630230
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894). Т. 2 / Н. Страхов // Критические статьи / Н.Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова, 1908. – Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – [2], II, 434, II с.
630231
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894) / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1902. – [2], II, 434, II с.
630232
  Философов Д.В. Критические статьи и заметки, 1899-1916 / Д.В. Философов ; [сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева ; отв. ред. В.В. Полонский] ; Учреждение РАН ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : ИМЛИ РАН, 2010. – 680 с. – Библиогр.: с. 644-658. – ISBN 978-5-9208-0329-0
630233
  Егунова Н.А. Критические статьи и литературные пародии Теккерея. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егунова Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
630234
  Абрамович А.Ф. Критические статьи и очерки о творчестве сибирских писателей / А.Ф. Абрамович. – Иркутск, 1958. – 214с.
630235
  Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885) / Н. Страхов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. – [2], XX, 484 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894). - Экз. № 109057 дефектный, отс. с. I-,XX. - Экз. в разных тип. переплетах. На обл. назв.: Критические стати
630236
  Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки и рецензии. Из наследия конца десятых - начала тридцатых годов / Б.В. Асафьев. – М.-Л., 1967. – 300с.
630237
  Серебряная И.Б. Критические суждения о языке русской литературы первой половины XIX в. как лингвистический источник // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 82-95. – ISSN 0373-658Х
630238
  Кемпбелл А. Критические токи в сверхпроводниках : Пер.с англ. / А. Кемпбелл, Д. Иветс. – Москва : Мир, 1975. – 332с.
630239
  Михеева М.Н. Критические токи и критические магнитные поля сверхпроводящих пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михеева М.Н.; Физ.-техн. ин-т низких температур АН УССР. – Харьков, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.14
630240
  Верещагин В.Г. Критические токи сверхпроводящих сплавов в продольном магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Верещагин В.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
630241
  Ермаков Виктор Иванович Критические точки функций Грина для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ермаков Виктор Иванович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
630242
  Султанова З.Т. Критические точкий линейных систем случай трехкратного вырождения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Султанова З.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 5л.
630243
  Жирмунский А.В. Критические уровни в процессах развития биологических систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Москва : Наука, 1982. – 180 с. : табл., ил. – Библиогр.: 359 назв
630244
  Жирмунский А.В. Критические уровни в развитии природных систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Ленинград : Наука, 1990. – 223 с. : ил., табл. – Библиогр.: 398 назв.
630245
  Арсентьев Критические этюды по русской литературе / Арсентьев
1. – 351с.
630246
  Арсеньев К.К. Критические этюды по русской литературе : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,
Т. 1. – 1888. – V, 350 с. – Экз. деф., отсутств.: ориг. обл., тит. л. с. I-V
630247
  Арсеньев К.К. Критические этюды по русской литературе : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,
Т. 2. – 1888. – [2], 357, [3] с.
630248
   Критические явления (актуальные проблемы физики). – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
630249
  Киро С.А. Критические явления в дисперсных гетерогенных системах со стадийным образованием конечных продуктов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Киро С.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
630250
  Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах / М.А. Анисимов. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
630251
  Гагарина А.Б. Критические явления в реакции жидкофазного окисления углеводородов в присутствии ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: / Гагарина А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 11л.
630252
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 1 : Метод термодинамического разложения. – 1976. – 99с.
630253
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 2 : Системы с несколькими упорядоченными подрешетками. – 1976. – 102с.
630254
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 3 : Методы теоретического анализа. – 1976. – 102с.
630255
  Шварц А.В. Критические явления высшего порядка в тройных системах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шварц А.В. ; Гос.науч-исслед. и проект. ин-т азотной и пром-ти и продуктов органического синтеза. – Москва, 1971. – 22 с.
630256
  Алехин А.Д. Критические явления жидкость-пар в гравитационном поле : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Алехин А.Д.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 296л. – Бібліогр.:л.248-281
630257
  Мельниченко Ю.Б. Критические явления и коллективные процессы в полуразбавленных системах полимер -- растворитель. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.19 / Мельниченко Ю.Б.; Ан УССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1991. – 36л.
630258
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
630259
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
630260
  Володин Юрий Емельянович Критические явления нетепловой природы в реакциях окисления на платине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Володин Юрий Емельянович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
630261
  Абдикаримов Б.Ж. Критические явления парообразования и расслоения в пространственно неоднородных системах : дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 285 л. – Библиогр.: л. 250-285
630262
  Шляпникова Ирина Александровна Критические явления при ингибированном окислении полипропилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шляпникова Ирина Александровна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
630263
  Широков Сергей Сергеевич Критический анализ "Духовного сионизма" Ахад Гаама : Автореф... канд. филоc.наук: 09.00.02 / Широков Сергей Сергеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
630264
  Добреньков В.И. Критический анализ авангардистских тенденций в современной протестантской идеологии / В.И. Добреньков. – М., 1975. – 64с.
630265
  Кочегарова А.Д. Критический анализ аксиологичесих установок современного русского православия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Кочегарова А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 18л.
630266
  Аппатов С.И. Критический анализ американской буржуазной историографии / С.И. Аппатов, И.Н. Коваль. – Київ, 1984. – 142с.
630267
  Гущина В.А. Критический анализ аналитической эстетики / В.А. Гущина. – М., 1986. – 110с.
630268
  Куликов Андрей Александрович Критический анализ британского консерватизма в XX веке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 58-68. – Бібліогр.: с. 59-68. – ISSN 0042-8744
630269
  Степаненко В.А. Критический анализ буржуазной теорий инфляции : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Степаненко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 41 с. – Бібліогр.:с.37-41
630270
  Ибрагимов И Т. Критический анализ буржуазных и реформистских концепций "качества жизни". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ибрагимов Т.И.оглы; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1979. – 22л.
630271
   Критический анализ буржуазных социологических концепций. – М
1. – 1981. – 118с.
630272
  Маслов П.П. Критический анализ буржуазных статистических публикаций. / П.П. Маслов. – М., 1955. – 479с.
630273
   Критический анализ буржуазных теорий и практики управления. – Москва : Прогресс, 1980. – 272 с.
630274
  Хартман В.Д. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными и разработками / В.Д. Хартман. – М, 1979. – 407с.
630275
  Степаненко Владимир Афанасьевич Критический анализ буржуазных теорий инфляции : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Степаненко Владимир Афанасьевич; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубежных стран. – К., 1981. – 400л. – Бібліогр.:л.376-400
630276
   Критический анализ буржуазных теорий модернизации. – М, 1985. – 240с.
630277
  Кутушев В.Г. Критический анализ буржуазных теорий управления: Лекция. / В.Г. Кутушев. – Хабаровск, 1988. – 21с.
630278
  Базаров А.В. Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Базаров А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.ШЕвченко. – Киев, 1987. – 219л. – Бібліогр.:л.195-219
630279
  Базаров Александр Владимирович Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 080001 / Базаров Александр Владимирович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
630280
   Критический анализ деятельности современных монополий. – Москва : Московский университет, 1985. – 110 с.
630281
  Дмитриев Г.Д. Критический анализ дидактической мысли в США / Г.Д. Дмитриев. – М., 1987. – 102с.
630282
  Ткачук П.К. Критический анализ идеалистических и метафизических трактовок информационных процессов / П.К. Ткачук, В.А. Гордилов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
630283
  Окулова Л.А. Критический анализ идейно-политических концепций движения протеста молодежи ФРГ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Окулова Л. А.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
630284
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.03 / Бычко А.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
630285
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Дис... докт. филос.наук: 09.00.03 / Бычко А. К.; КИСИ. – К., 1985. – 372л.
630286
  Попов А.С. Критический анализ идеологии корпоративизма (на материалах Чили). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попов А.С.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
630287
  Сергеев Н.В. Критический анализ интернационализации советской социалистической культуры накануне и в период Великой Отечественной Войны. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Сергеев Н.В.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1990. – 17л.
630288
  Яковлев Виктор Глебович Критический анализ интуитивизма во французской буржуазной философии истории (А.Бергсон, Ш.Пеги) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яковлев Виктор Глебович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 17л.
630289
  Рачин Евгений Иванович Критический анализ категорий "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рачин Евгений Иванович; АН СССР. Ин-т философии. Сектор истории марксистско-ленинской философии. – М., 1978. – 17л.
630290
  Овсиенко Ф.Г. Критический анализ католической "теологии труда" / Ф.Г. Овсиенко. – М, 1984. – 63с.
630291
  Романенко Л.М. Критический анализ классиками марксизма-ленинизма учения О. Бланки о революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Романенко Л. М.; МГУ. – Москва, 1988. – 21 с.
630292
  Кантеров Я И. Критический анализ клерикальных фальсификаций научного атеизма. / Я И. Кантеров. – М., 1983. – 64с.
630293
  Копаница Михаил Максимович Критический анализ концепции "коммунистического христианства" современного русского православия : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Копаница Михаил Максимович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. унив. им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 47л.
630294
  Шургачиева М.Ц. Критический анализ концепции знания в философии французского структурализма (на матер. филос. и антропологич. трудов к.Леви-Срос). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургачиева М.Ц.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
630295
  Попова А.Е. Критический анализ концепции мифотворчества в современной буржуазной эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Попова А.Е. ; АН УССР, Ин-т философии
630296
  Любимова Б Т. Критический анализ концепции нормативности ценности в буржуазной философии и социологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Любимова Т.Б,; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 21л.
630297
  Румянцева Т.Г. Критический анализ концепций "человеческой агрессивности". / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1982. – 128с.
630298
  Чайковская Мария Андреевна Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Чайковская Мария Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
630299
  Чайковская М.А. Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Чайковская М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
630300
  Гиви И.Г. Критический анализ логических теорий значения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гиви И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 42л.
630301
  Клюев Н.Н. Критический анализ мелкобуржуазной революционности в странах Латинской Америки (60-70-е гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клюев Н.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 19л.
630302
  Фоминых Мария Потаповна Критический анализ методологических основ глоосематической теории языка : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фоминых Мария Потаповна; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
630303
  Седнев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца 19 - начала 20 веков. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Седнев В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 18л.
630304
  Сиднев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца XIX - начала ХХ веков. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.0 / Сиднев В.А.; КГУ. – К., 1975. – 18л.
630305
  Стешенко Н.В. Критический анализ методологических оснований концепции З. Фрейда о бессознательном в его отношении к физиологическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
630306
  Шегута Михаил Андреевич Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржазной философии ХІХ-ХХ вв. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Шегута Михаил Андреевич; Ворошиловград. гос. пед. ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.184-199
630307
  Шегута М.А. Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржуазной философии XIX-ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Шегута М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 21 с.
630308
  Эфендиева Н.М. Критический анализ натурфилософии Эррола Харриса / Н.М. Эфендиева. – Баку, 1978. – 103с.
630309
  Зайцева М.И. Критический анализ некоторых концепций фрацузской буржуазной социологии труда : Автореф... канд. философ.наук: / Зайцева М.И.; АН СССР.Ин-т философии. – Москва, 1965. – 20л.
630310
  Лебединский В.А. Критический анализ некоторых немарксистких концепций значения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебединский В. А.; ЛГУ, Филос. фак. – Л., 1967. – 21л.
630311
   Критический анализ некоторых теорий и концепций в медицине буржуазных стран. – Москва : Медицина, 1972. – 264с.
630312
   Критический анализ немарксистских теорий в курсе философии : методическон пособие. – Киев
Вып. 1. – 1990. – 76 с.
630313
  Ледников Е.Е. Критический анализ номиналистических и платонистских тенденций в современной логике / Е.Е. Ледников. – Киев, 1973. – 223с.
630314
   Критический анализ понимания общества и личности в православии. – Казань, 1985. – 91с.
630315
  Петров Василий Викторович Критический анализ проблемы несоизмеримости в современной "философии науки" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петров Василий Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
630316
  Стараньчак Ю. Критический анализ проблемы свободы и освобождения Польши : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.03 / Стараньчак Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 53 с.
630317
  Юзеф Стараньчак Критический анализ проблемы свободы и освобождения труда в католической философии Польши : Дис... док-ра филос.наук: 09.00.03 / Юзеф Стараньчак; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 416л. – Бібліогр.:л.387-416
630318
  Табачковский В.Г. Критический анализ проблемы соотношения личностного и надличного в философии французского персонализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Табачковский В.Г.; АН УССР... – К., 1971. – 28л.
630319
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
630320
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (Теоретико-методологический аспект исследования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
630321
  Братанич Б.В. Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (теоретико-методологический аспект исследования). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Б.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
630322
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций нации и национальные отношения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вилков В.Ю.; КГУ. – К., 1987. – 17л.
630323
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций наций и национальных отношений (социально-философский аспект) : Дис... канд. филос.наук: / Вилков В. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.178-192
630324
  Пазилова В.П. Критический анализ религиозно-философского учения Н. Ф. Федорова / В.П. Пазилова. – М., 1985. – 135с.
630325
  Козырева А.К. Критический анализ религиозного решения проблемы веры и знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Козырева А.К. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
630326
  Селиванов В.Н. Критический анализ современного развития государственного управления в США. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 37л.
630327
  Агаян П.Ц. Критический анализ современных буржуазных концепций философской аргументации / П.Ц. Агаян ; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1987. – 180 с.
630328
   Критический анализ современных буржуазных социологических концепций. – М, 1979. – 180с.
630329
  Федотов О.К. Критический анализ современных криминологических концепций США и Англии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.718 / Федотов О.К.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
630330
  Шери Т. Критический анализ современных теорий "африканского социализма" : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Шери Т.; Ун-т дружб. народ. – М., 1972. – 27л.
630331
  Яркина Т.Ф. Критический анализ состояния и тенденций развития буржуазной педагогики в ФРГ / Т.Ф. Яркина. – М., 1979. – 215с.
630332
  Кондаков Е.М. Критический анализ социально-психологических концепций источников международных конфликтов и путей их предотвращения : Автореф... канд. философ.наук: / Кондаков Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 17л.
630333
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мирук Степан Якимович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1985. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
630334
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мирук Степан Якимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
630335
  Вализаде Данат Разакович Критический анализ социальной культуры постиндустриального общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 2073-9702
630336
  Карпинская Р.С. Критический анализ социобиологии / Р.С. Карпинская, С.А. Никольский. – М., 1985. – 64с.
630337
  Краснухина Е.К. Критический анализ социологии Ж.Гурвича : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Краснухина Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 19л.
630338
  Попков В.В. Критический анализ стратегии буржуазного идеологического воздействия на сознание молодежи капиталистических стран. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попков В.В.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ,. – М., 1980. – 23л.
630339
  Годубович В.И. Критический анализ теистических и социально-этических концепций евангельских христиан-баптистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Годубович В.И.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 24л.
630340
  Багиров Анар Рамиз оглы Критический анализ тенденций развития права на получение правовой помощи на примере законодательства Украины // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 6-15. – ISSN 2413-1342
630341
  Воронкова Людмила Петровна Критический анализ теологической антропологии Р.Нибура : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Воронкова Людмила Петровна; МГУ. Филос. фак. – М., 1977. – 23л.
630342
  Боровикова Ольга Николаевна Критический анализ теории и практики малых групп в буржуазной педагогике и школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Боровикова Ольга Николаевна; АН пед. СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1980. – 18л.
630343
   Критический анализ теории и практики менеджмента. – Москва : Прогресс, 1976. – 431с. – (Новое в управлении производством за рубежом ; 10)
630344
  Еремеев Леонид Андреевич Критический анализ теории и художественной практики французского "нового романа" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Еремеев Леонид Андреевич; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 24л.
630345
  Луганская К.Ф. Критический анализ теории классов и классовой борьбы в социальной философии Р.Арона : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Луганская К.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 23л.
630346
  Овчаренко Виктор Иванович Критический анализ теории личности психоаналитической системы З.Фрейда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Овчаренко Виктор Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
630347
  Феоктистов А.М. Критический анализ теории полилинейного и замкнутого развития культур. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Феоктистов А.М.; КГУ. – К., 1975. – 25л.
630348
  Грищенко Александр Михайлович Критический анализ теории символической культры Э.Кассирера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Грищенко Александр Михайлович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1977. – 21л.
630349
  Феоктисов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Феоктисов А.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 206л. – Бібліогр.:л.1-18
630350
  Феоктистов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур (истор.-филос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Феоктистов А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
630351
  Карапетян А.А. Критический анализ философии Канта / А.А. Карапетян. – Ереван, 1958. – 568с.
630352
  Любивый Я.В. Критический анализ философии культуры Томаса Элиота / Я.В. Любивый. – К., 1982. – 108с.
630353
  Пичушков В.В. Критический анализ философии языка Л.Витгенштейна : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Пичушков В.В.; МГУ. Филос. фак. – М., 1968. – 12л.
630354
  Подорога Валерий Александрович Критический анализ философии языка Т.В.Адорно : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подорога Валерий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – М., 1979. – 22л.
630355
  Бычко А.К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства / А.К. Бычко. – Київ : Вища школа, 1985. – 149с.
630356
  Берлинский П.В. Критический анализ философских основ французской генетической психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Берлинский П.В.; М-во народного обр.Молд.ССР. – 20л.
630357
  Вачиадзе Г.Н. Критический анализ форм и методов империалистической пропаганды на СССР : Автореф... д-р ист.наук: 07.00.10 / Вачиадзе Г.Н.; МГУ. – М, 1978. – 30л.
630358
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
630359
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; Киевский гос. ун-т. – К., 1986. – 203л. – Бібліогр.:л.163-187
630360
  Силичев Д.А. Критический анализ эстетики Микеля Дюфрена. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Силичев Д.А.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1973. – 23л.
630361
  Граблеа А.Н. Критический анализ эстетической концепции Ганса Зедльмайра : Автореф... канд.филос.наук: / Граблеа А. Н.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 22л.
630362
  Колясников Иван Николаевич Критический анализ эстетической концепции русского конструктивизма (проблема формы и функции) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.04 / Колясников Иван Николаевич; МГУ. Философский фак-т. – М., 1972. – 24л.
630363
  Галинская И.Л. Критический анализ этики утилитаризма: англо-американские исследования 1970-1980 гг. / И.Л. Галинская. – М., 1984. – 46с.
630364
  Марченко Алексей Васильевич Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России канца Х1Х-начала ХХ века : Дис... канд.философ.наук: 09.00.05 / Марченко Алексей Васильевич; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1989. – 207л. – Бібліогр.:л.189-207
630365
  Марченко А.В. Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России конца XIX - начала ЗЗ века : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Марченко А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
630366
  Скромненки С.М. Критический взгляд на статью [О.И. Сенковского] под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения / Соч. Сергия Скромненки [псевд.]. – Москва : В унив. тип., 1834. – [2], 74 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958, т. 3, с. 117. - Экз. дефектный, без обложки
630367
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка : повести / А. Лийвес. – Москва : Советский писатель, 1979. – 192 с.
630368
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка / А. Лийвес. – Москва, 1979. – 192с.
630369
  Моргун О.В. Критический дискурс-анализ материалов русской периодической печати о государственных переворотах в Османской империи (1807–1808 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 125-132. – ISSN 2077-7280
630370
   Критический ежегодник "Современник". – М, 1979. – 431с.
630371
  Зенгер Г.Э. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. – Киев, 1886. – С. 6-10
630372
  Манн Ю.В. Критический метод В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Манн Ю.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1964. – 23л.
630373
  Петренко Г.И. Критический момент / Г.И. Петренко. – М, 1962. – 48с.
630374
  Стабавой Критический момент. / Стабавой, ЮМ. – М., 1959. – 30с.
630375
  Слизик Л.Н. Критический обзор барбарисов СССР и близкородственных зарубежных видов. : Автореф... канд.биол.наук: / Слизик Л.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1964. – 11л.
630376
  Каринский М.И. Критический обзор последнего периода Германской философии / [Соч.] М. Каринского. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Департамента Уделов, 1873. – [4], 333 с.
630377
  Спасский Георгий Критический обзор пъесы "Царь Иудейский". – Полтава, 1915. – 56 с.
630378
  Суханов К.Н. Критический очерк гносеологии интуиционизма / К.Н. Суханов. – Челябинск, 1973. – 228с.
630379
  Мейстер Г.К. Критический очерк основных понятий генетики / Г.К. Мейстер. – Москва: Ленинград, 1934. – 204 с.
630380
  Аллахвердян С.Д. Критический очерк социологического номинализма / С.Д. Аллахвердян. – Ереван, 1978. – 98с.
630381
  Рыбаковас В. Критический очерк теоретических оснований и методологии буржуазной демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рыбаковас В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
630382
  Прозерский В.В. Критический очерк эстетики эмотивизма / В.В. Прозерский. – М., 1983. – 175с.
630383
  Блинов А.И. Критический период истории Соединенных Штатов Америки. Реконструкция / А.И. Блинов. – Красноярск, 1957. – 211с.
630384
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений к недостаточному водоснабжению. / Ф.Д. Сказкин. – М., 1961. – 52с.
630385
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений по отношению к недостатку воды в почве. / Ф.Д. Сказкин. – Л., 1971. – 120с.
630386
  Батаева Е.В. Критический подход в современной социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 56-62. – ISSN 1993-5560
630387
   Критический рационализм. – М, 1981. – 309с.
630388
   Критический рационализм. – М, 1981. – 309с.
630389
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – Москва, 1974. – 375с.
630390
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 359с.
630391
   Критический реализм в литературах западных и южных славян.. – Москва : Наука, 1965. – 340 с.
630392
  Измайлов В Н. Критический реализм в русской литературе 19 века / В Н. Измайлов, . – Л., 1957. – 47с.
630393
  Стонис Ю. Критический реализм в художественной прозе А.Венуолиса 1917-1940 гг. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Стонис Ю. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
630394
  Горбунов Н.К. Критический реализм драматургии А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Н. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
630395
  Штейн А.Л. Критический реализм и русская драма XIX века / А.Л. Штейн. – М., 1962. – 398с.
630396
  Маникас П.Т. Критический реализм и социальная теория // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.3-13. – ISSN 0132-1625
630397
  Ходжсон Дж. Критический реализм и экономическая наука // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-8736
630398
  Флоровская О.В. Критический реализм новелл Мопассана : Автореф... канд. филол.наук: / Флоровская О.В.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
630399
  Мазецкий Г.П. Критический реализм Теодра Драйзера : Автореф... канд. филол.наук: / Мазецкий Г. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1955. – 16л.
630400
   Критический реализм ХХ века и модернизм. – Москва, 1967. – 289 с.
630401
  Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Ч. Райкрофт. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т психоанализа, 1995. – 250с. – ISBN 5-88787-001-Х
630402
  Алиев Р.М. Критический текст "Голестана" Са"ди : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 16л.
630403
  Асадуллаев С. Критический текст поэмы "Лайли и Маджнун" Абдулло Хотифи и сопоставление этой поэмы с одноименной поэомй Хилоли. : Автореф... наук: / Асадуллаев С.; Тадж. гос. унив. – Душанбе, 1963. – 18л.
630404
  Нестеров А.Е. Критическмя опалесценция растворов полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеров А. Е.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Ленинград, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
630405
  Фурсенко А.А. Критическое десятилетие Америки / А.А. Фурсенко. – Л, 1974. – 347с.
630406
  Кузнецов В.Н. Критическое исследование философии Жан-Поля Сартра : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Кузнецов В.Н.; МГУ. – М, 1973. – 48л.
630407
  Тягло А.В. Критическое мышление на основе элементарной логики : учеб. пособие / А.В. Тягло; М-во образования и науки Украины, Центр усовершенствования соц. образования. – Харьков : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2001. – 210 с. – ISBN 966-623-105-0
630408
  Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 66-75. – ISSN 1728-2756
630409
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.Г. [Гогоцкий]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 156, [VII] с. – Конволют. Перепл. с: 11 оттисками и вырезками
630410
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение учения римской церкви о видимой главе церкви / С.Г. [Гогоцкий] // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 87 с.
630411
  Колесникова А Т. Критическое осмысление проблемы антисемитизма в современном христианском богословии на примере вероучения Украинской Реформированной Православной Церкви (УРПЦ) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 149-152
630412
  Булавин Л.А. Критическое поведение плотности системы 3 метил-пиридин-тяжелая вода вблизи точки расслоения. // Физика жидкого состояния., 1988. – №16


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
630413
  Пич Р. Критическое рассмотрение П. Д. Юркевичем философии Канта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.107-115. – ISSN 0042-8744
630414
  Авенариус М.П. Критическое состояние тел. / [соч.] Проф. М.П. Авенариуса. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – 14 с. черт. – Ж-л элемен. мат-ки изд.В.П.Ермаковым, проф. Ипер.ун-та Св.Владимира; Отд.оттиск.нап.рос.мов.стар.орф. – (Журнал элементарной математики, изд. В.П. Ермаковым, профессором Императорского университета Святого Владимира)
630415
  Шиманская Е.Т. Критическое состояние чистых веществ. / Е.Т. Шиманская, Ю.И. Шиманский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 40с.
630416
  Пригодій С.М. Критична бірсіана США 1910-х років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 208-214


  Стаття має на меті висвітлити суперечливу американську критику творчості А.Бірса у перших декадах минулого сторіччя. В статье освещается противоречивая американская критика творчества А.Бирса в первые декады прoшлого века. The article focuses on ...
630417
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 73-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
630418
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області
630419
  Вечканова Е. Критична історія Нортропа Фрая: Pro et Contra // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 6-25. – (Серія: Філологія)
630420
  Пригодій С.М. Критична історія роману Е. Вортон "Дім сміху" (1910-1930 роки) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 440-451


  У статті висвітлюється критична полеміка 1910-1930-х років довкола роману Е. Вортон "Дім сміху"
630421
  Зеров М. Критична література про Котляревського // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 22-23. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
630422
  Копань Л.Ю. Критична маса : оповідання / Л.Ю. Копань. – Київ : Молодь, 1985. – 160 с.
630423
   Критична маса в докторантурі: між європейською політикою та місцевими проблемами / В. Канцер, Г. Кучурян, І. Холбан, І. Мінчуне // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 63-73. – ISSN 0374-3896
630424
  Кравчук П.Ф. Критична межа / П.Ф. Кравчук. – К., 1985. – 184с.
630425
  Морозова Т.В. Критична методологія Х. Уайта // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 26-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 26 (5 назв). – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
630426
  Решетняк В. Критична напруга переходу Фредерікса в нематичній рідкокристалічній комірці, наповненій фероелектричними наночастинками / В. Решетняк, Т. Слуцкін, С. Шелестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Ключовою характеристикою електрооптичних явищ у рідкокристалічних системах є критична напруга переходу Фредерікса. Нещодавні експериментальні дослідження рідкокристалічних колоїдних систем сегнетоелектричних наночастинок з сильним зчепленням на ...
630427
  Зражевська Н.І. Критична парадигма досліджень медіакультури (франкфуртська школа) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-96. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті виокремлено й охарактеризовано основні засоби критичного аналізу медіакультури Франкфуртської школи, що дає змогу більш чітко уявляти механізми аналітико-синтетичного критичного підходу, правильно використовувати категорії, положення, ...
630428
  Алексюк І.А. Критична програма Стросона щодо расселівського тлумачення визначених дескрипцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз критичної програми Стросона щодо тлумачення Расселом висловлювань із визначеними дескрипціями. Представлен анализ критической программы Стросона относительно толкования Расселом высказываний с определенными дескрипциями. The ...
630429
  Бернадська Н.І. Критична рецепція "якості" сучасної прози: парадокси і несподіванки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 94-97. – ISBN 978-966-171-217-0
630430
  Захарченко М.С. Критична рецепція ідей Людвіга Вітгенштайна (на прикладі робіт Юргена Габермаса) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116


  У статті виявлено впливи філософії Людвіга Вітгенштайна на представників комунікативної філософії. Автор звертається до термінології Шанталь Муф і розрізняє представників контекстуалістської та універсалістської позицій. In the article found out ...
630431
  Бугай С. Критична рецепція історії української літератури в наукових студіях Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 156-163. – ISBN 978-966-171-312-2
630432
  Антоновська М.А. Критична рецепція повістей Т. Шевченка: традиція та перспективи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 13-17. – (Б-ка Ін-ту філології)
630433
  Філіпова О. Критична рецепція преси на сторинках сатирично-гумористичного часопису "Страхопудъ" (Відень; Львів, 1863-1905 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 176-188. – ISSN 1561-6224
630434
  Козаченко Я.І. Критична рецепція Роберта Фроста у США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 201-209


  У статті розглядаються критична рецепція поезії Роберта Фроста кінця ХІХ сторіччя, 30-50 рр., 60-80 рр., 90 рр. - наш час
630435
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
630436
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
630437
  Башкирова О.М. Критичне бачення жіночої ментальної пам"яті жінки (на матеріалі романів Любові Голоти та Марини Гримич) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 162-170. – ISBN 978-966-171-217-0
630438
  Терно С.О. Критичне мислення - сучасний вимір суспільнознавчої освіти / Сергій Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-653-208-7
630439
  Тягло О.В. Критичне мислення : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Тягло. – Харків : Основа, 2008. – 189с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 1(61)). – ISBN 978-966-495-110-1
630440
   Критичне мислення на уроках української мови та літератури / [ упоряд. М.І. Крайня ]. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2(63)). – ISBN 978-611-00-0054-3
630441
  Горохова І.В. Критичне мислення як предмет філософського дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 56-67
630442
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення як стратегія мислення // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 182-184
630443
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 171-185
630444
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
630445
  Купцова Т. Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 80-82


  Подано критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій. Доведено, що вона є похідною від гендерної ідеології суспільства й формується під впливом традиційних поглядів на чоловічу роль, сучасних економічних реалій та соціальної ...
630446
  Примакова О.В. Критичне переосмислення О.М. Щербиною вчення І. Канта про річ у собі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
630447
  Корж Н.В. Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталів як складових частин корпоративного капіталу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
630448
  Лєсєв І.В. Критичний аналіз геополітичної концепції Челлена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-296. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
630449
  Кучухідзе А. Критичний аналіз європейської політики України 2010 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 37-38
630450
  Государська О.В. Критичний аналіз класичних моделей перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 17-25. – ISSN 2077-804X
630451
  Прокопчук С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 161-170. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
630452
  Пікашова Т.Д. Критичний аналіз неовіталістського розуміння співвідношення емпіричного та теоретичного в розвитку біологічних знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
630453
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18л.
630454
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.176-187
630455
  Прушковська І. Критичний аналіз перекладу турецькою мовою поеми Тараса Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 402-408


  У статті проаналізовано інтерпретацію турецькою мовою поеми "Катерина" тАраса Шевченка. Основну увагу приділено особливостям передачі рими й ритмомелодики першотвору, а також реаліям оригуналу і способам їхньої передачі мовою перекладу
630456
  Тихомиров О. Критичний аналіз підходів до розуміння порівняльного правознавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
630457
  Сєднєв В.А. Критичний аналіз поглядів неокантіанців Росії на співвідношення філософського і фізико-математичпого знання
630458
  Бушанський В. Критичний аналіз російських політико-історичних уявлень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 243-265
630459
  Кузенко О. Критичний аналіз структуралізму: постструктуралізм, деконструктивізм, неоструктуралізм // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 67-68
630460
  Колісник Г.М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
630461
  Діденко Л.В. Критичний аналіз таємниці світу Г. Кониським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
630462
  Худоба К. Критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності "затрат" і "витрат" в економічній теорії та бухгалтерському обліку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 117-121. – ISSN 1728-9343
630463
  Бернюков А.М. Критичний аналіз теорії інтегративної юриспруденції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 145-148
630464
  Честнов І. Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативна парадигма посткласичної теорії права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 84-90. – ISSN 2227-7153
630465
  Януш О.Б. Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 317-323. – Бібліогр.: Літ.:с. 317; 7 п.
630466
  Усов Д.В. Критичний дискурс "суспільної угоди" Д. Г"юма // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 67-72
630467
  Бочко М. Критичний дискурс у статтях Ф. Коваля про українську культуру // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 135-138


  У статті йде мова про маловідомого поета, публіциста, літературного критика, журналіста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Аналізуються статті, в яких Федір Коваль порушує окремі питання української народнопоетичної ...
630468
  Руденко Л.Г. Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92 / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 4-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
630469
  Лебідь-Гребенюк Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 37-45


  Статтю присвячено комплексному дослідженню полеміки Т. Шевченка з опонентами та його автокоментарів до власної творчості, їх залежність від функціонування критичного коментаря у традиції української літератури
630470
  Ясь О. Критичний метод та його роль у становленні академічної історіографії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 209-227
630471
  Білоус Д.Г. Критичний момент : сатира та гумор / Д.Г. Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 79 с.
630472
  Храмова В.Л. Критичний начерк філософії Карла Поппера. III // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 34-47. – ISSN 0374-3896
630473
  Чухно А.А. Критичний огляд підходів до проблем розподілу / А.А. Чухно, А.В. Серебряков // Критика сучас. концеп. з питань розвитку економіки: Тез. допов. і виступ на респ. наук. конф., 1968
630474
  Шерр Д. Критичний погляд на професіоналізацію вармії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-77
630475
  Охріменко О.А. Критичний погляд на ринок корпоративних облігацій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: на 10 пунктів
630476
  Шиманська О.Т. Критичний показник степені [бета] для параметра порядку SF6 / О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонований авторами новий підхід до аналізу експериментальних даних по густинах співіснуючих фаз поблизу критичної точки був застосований до експериментальних результатів дослідження SF[нижній індекс 6]. Знайдена величина критичного індексу [бета] ...
630477
   Критичний реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 774-776. – ISBN 966-316-069-1
630478
  Доманицький В. Критичний розслід над текстом "Кобзаря" : друкувалося в журналі "Кіевская Старина". – У Київі (Київ) : Дpук. т-ва "Пpосвещеніе", 1907. – 365 с.


  Псевдоніми — Василь Вітер, Звенигородец, Колодянин, В. Колодянський, Василь Потребитель; криптоніми: В. Д., Д., В. Д-ий, В. Д-ій, В. Д-й, В. Д-кий, В. Дом., Доман., В. Дом-ий, В. Д-ький, Н. Т., W. D.
630479
  Абдула А.І. Критичний розум та теорія раціональності // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 100-107. – ISSN 2076-7382
630480
   Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України / А. Халатов, А. Долінський, Д. Костенко, А. Боцула // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 0372-6436
630481
  Альохін О.Д. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі / О.Д. Альохін, А.К. Дорош, Є.Г. Рудніков. – Київ : Політехніка, 2008. – 404 с. – ISBN 978-966-585-063-2
630482
  Похресник А. Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 76-83. – ISSN 2078-1016
630483
  Юриняк Анатоль Критичним пером = Book reviews and articles / Юриняк Анатоль; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег
ч.3. – 1989. – 320с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
630484
  Булавін Л.А. Критичні властивості рідин / Л.А. Булавін; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7653-04-6
630485
  Булавін Л.А. Критичні властивості розчинів полімерів : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, В.В. Клепко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 125с. – ISBN 966-594-384-7
630486
  Доленго М.В. Критичні етюди / М. Доленго [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 71 с. – (Критична бібліотека)
630487
  Острик М.М. Критичні етюди / М.М. Острик. – Київ, 1970. – 181с.
630488
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1949. – 40с.
630489
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 152с.
630490
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 40с.
630491
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 150с.
630492
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 100с.
630493
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 133с.
630494
  Грушевський М.С. Критичні замітки Михайла Грушевського / М.С. Грушевський. – 27с.
630495
  Речицький В. Критичні зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого самоврядування)" // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – С. 2
630496
  Шиманський Ю.І. Критичні індекси та амплітуди в температурній залежності показника заломлення CO2 поблизу критичної точки. І. / Ю.І. Шиманський, О.Т. Шиманська, С.Ю. Єськова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 526-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено статистичний аналіз температурної залежності показника заломлення рідкої та газової фаз СО[нижній індекс 2] поблизу критичної точки (дані [14], серія І) з метою вивчення форми кривої співіснування та встановлення значень критичних індексів. ...
630497
  Михайленко О.Р. Критичні погляди щодо деяких положень реформування органів прокуратури України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-18.
630498
  Височан О.С. Критичні події при визнанні доходів і витрат в міжнародній теорії бухгалтерського обліку / О.С. Височан, О.О. Височан // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 46-48. – ISBN 978-611-01-0721-1
630499
  Альохін О.Д. Критичні показники і відповідні їм малі критичні показники 3-вимірних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 445-448. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі нерівностей для величин критичних показників введені відповідні до них малі критичні показники. За допомогою рівнянь, які пов"язують їх між собою, розраховані їх величини, а також величини самих критичних показників флуктуаційної ...
630500
  Куца О.П. Критичні рефлексії І.Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 149-154. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
630501
  Вєдров О. Критичні соціальні науки між двома формами знання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 62-73. – ISSN 0235-7941
630502
  Задорожна Л. Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Показано, що П. Куліш зображення народного характеру визначає як осьовий феномен літератури, а головною рисою характеру українця вважає високий рівень національної свідомості. The author claims that Peter. Kulish considered representation of the ...
630503
   Критичні статті з української літератури. 10 клас. Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-171-8
630504
   Критичні статті з української літератури.11 клас: Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-181-5
630505
  Діденко В.І. Критичні таксони роду Lotus L (Fabaceae Lindl.) / В.І. Діденко, О.С. Абдулоєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано критичні таксони роду Lotus L. (Fabaceae Lindl.) Проаналізовано точки зору різних дослідників стосовно об"єму роду Lotus L. загалом та таксономічного статусу окремих його видів. The description of critical taxons of genus Lotus L. ...
630506
  Величко О.Ф. Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави / О.Ф. Величко, О.І. Затинайко, П.П. Скурський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-30
630507
  Клеопов Ю.Д. Критичні уваги до де-яких рослин української флори / Ю.Д. Клеопов. – с.
630508
  Маркс К. Критичні уваги на книгу А.Вагнера "Загальна або теоретична національна економія" / К. Маркс, 1932. – 39с.
630509
  Макаров Д.Г. Критичні умови існування фотоіндукованого спін-переорієнтаційного переходу у площині (001) фотомагнетика зі змішаною магнітною анізотропією / Д.Г. Макаров, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель змішаної анізотропії для випадку опромінення фотомагнетика Y[нижній індекс 3]Fe[нижній індекс 5-х]Si[нижній індекс х]O[нижній індекс 12] лінійно-поляризованим світлом у площині (001). Досліджено вплив критичних параметрів ...
630510
  Булавін Л.А. Критичні явища в неоднорідних системах : навч. посібник для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 90 с. – ISBN 966-594-090-2
630511
   Критичні явища в полімерних розчинах та гелях. Ч.ІІ / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клапко, В.В. Шилов // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
630512
  Абдікарімов Б.Ж. Критичні явища пароутворення та розшарування у просторово неоднорідних системах : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Абдікарімов Бахитхан Жунайдович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 27 назв
630513
  Альохін Олександр Давидович Критичні явища рідина-пара в гравітаційному полі : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.14 / Альохін Олександр Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
630514
  Булавін Л.А. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі : [монографія] / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-275. – ISBN 978-966-00-1173-1
630515
   Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів : монографія / Л.А. Булавін [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 336 с. + Додаток: с. 272-314. – Бібліогр.: с. 315-335. – ISBN 978-966-182-100-1
630516
  Булавін Л.А. Критичні явища у рідинах : навч. посібник / Л.А. Булавін. – Київ : Київський університет, 1997. – 174 с., іл. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 171-174. – ISBN 966-594-011-2
630517
  Десятник В.О. Критично-правове мислення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 2219-5521
630518
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2219-5521
630519
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 19-23. – ISSN 2219-5521
630520
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: природа наукового знання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 2219-5521
630521
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: прогрес науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 2219-5521
630522
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: теорії науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2219-5521
630523
  Кулиняк Н. Критично-публіцистична діяльність Антіна Рудницького (сторінками галицької преси першої третини XX століття) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 61-73. – ISSN 2310-0583
630524
  Возовикова Т. Критично о критериях. У депутатов свой взгляд на эффективность вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 11 октября (№ 41). – С. 6


  Менее чем через два месяца, 20 ноября, Минобрнауки обещает опубликовать результаты очередного мониторинга эффективности вузов. Однако согласие в оценке критериев, по которым определяется результативность работы учреждений ВПО, в обществе так и не ...
630525
  Липкина А.И. Критичность и самооценка в учебной деятельности. / А.И. Липкина, Л.А. Рыбак. – М., 1968. – 142с.
630526
  Михальчук Сергей КРИТография лета : gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 66-77 : Фото
630527
   Критська гостинність готелів Aldemar : Греція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 70-71
630528
   Критська ідилія : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 34-35 : Фото
630529
  Горпенюк Максим Критська олія потекла в Україну : гастрономічний путівник // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-38 : Фото
630530
  Гофман А Е.Т. Крихітка Цахес / Ернст Теодор Амадей Гофман; у перекладах з німецької С. Сакидона, Є. Поповича. – Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 320с. – (Книги, які здолали час). – ISBN 966-7047-60-1
630531
  Джуда Б. Крихка імперія = Fragile empire: How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin : як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна / Бен Джуда ; [пер. з англ.: П. Білак, С. Мензелевський]. – Київ : Медуза, 2015. – 414, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: Newhaven ; London : Yale University press, 2013. – Бібліогр.: с. 409-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-15-3
630532
  Бельченко Наталя Крихкий вербарій споконвічний : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 85-94. – ISSN 0208-0710
630533
  Тесленко К.М. Крихкий лід / К.М. Тесленко. – Донецьк, 1989. – 310с.
630534
  Дячишин Б. Крихти живого часу Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 18-19
630535
  Слапчук В. Крихти хліба у бороді Конфуція : Фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 173. – С. 3-54
630536
  Забаштанський В.О. Крицею рядка : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Веселка, 1977. – 32 с.
630537
  Ребро П.П. Криця : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Дніпро, 1975. – 199 с.
630538
  Миценко М.П. Криця / М.П. Миценко. – Київ, 1976. – 336 с.
630539
  Малтынский Г.М. Кричат стрижи. Рассказы : рассказы / Г.М. Малтынский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 72с. – (Короткие повести и рассказы)
630540
  Елисеев Г.П. Кричащие батальоны. / Г.П. Елисеев. – М., 1967. – 128с.
630541
  Сапеляк С.П. Кричі часу / Степан Сапеляк. – Харків : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 104 с. : іл. – ISBN 978-966-2406-13-9
630542
  Харчиков А.Т. Кричу и бегу / А.Т. Харчиков. – Тула, 1991. – 426с.
630543
  Сухочев А.С. Кришан Чандар / А.С. Сухочев; Суворова А.А. – М., 1983. – 232с.
630544
   Кришна : Его увлекательная жизнь, учение, мысли, афоризмы; все лучшие из его наследия с комментариями; полный словарь Кришны с пояснениями. – Минск : Современное слово, 2004. – 352с. – ISBN 985-443-404-4
630545
  Лук"янчук Г. Кришталева чаша кобзаря Віктора Лісовола // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 13


  15 липня у Вишгороді було встановлено меморіальну дошку відомому бандуристу, композитору Віктору Лісоволу.
630546
  Страшко А.С. Кришталеве джерело : поезії / А.С. Страшко. – Харків : Прапор, 1976. – 71 с.
630547
  Талько Оксана Кришталевий експеримент : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-136 : Фото
630548
  Босак М.В. Кришталевий журавлик / Босак М.В. – Львів, 1988. – 102 с.
630549
  Бузько Д. Кришталевий край. / Д. Бузько. – Киев, 1959. – 140с.
630550
   Кришталевий ювілей : жииття як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 138-139 : Фото
630551
  Волошин І.І. Кришталеві вогні : оповідання, нариси / І.І. Волошин. – Київ : Дніпро, 1974. – 204 с.
630552
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1970. – 371 с.
630553
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1976. – 372 с.
630554
  Талько Оксана Кришталеві послання : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120 : Фото
630555
   Кришталеві роси : поетична антологія Київщини : [ поетично-науковий довідник ]. – Київ : Міленіум, 2007. – 544с. – До 1100-річчя першої літописної згадки про Переяслав. До 75-річчя Київської області. – ISBN 966-80-63-41-2
630556
  Кирпичникова І.П. Кришталеві таємниці / І.П. Кирпичникова. – К., 1975. – 87с.
630557
  Герасимчук В. Кришталь душі і слова Тетяни Майданович // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 6-7


  Штрихи до літературного портрета поетеси: До 60-річчя від дня народження.
630558
   Кришталь Олександр Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 32. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
630559
  Журавльов В Д. Криштоф Косинський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 83-86. – ISBN 978-966-14-1182-0
630560
  Іващенко О. Криштоф Косинський і житомирська земля // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 110-112. – ISBN 966-95758-1-8
630561
  Виесе С. Кришьян Барон / С. Виесе. – Москва, 1985. – 63с.
630562
  Виесе С. Кришьянис Барон : история жизни / С. Виесе. – Рига, 1985. – 155с.
630563
  Сергієнко О.М. Крищенко К.Є. Проблеми регіональної диференціації грошових доходів населення в регіонах та підвищення рівня життя // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 141-151
630564
   Крігер Герман Абрамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 121-123. – ISBN 978-617-573-038-6
630565
  Івченко Володимир Крізь біль реальний і уявний. Новий погляд на творчий шлях Миколи Гоголя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 22-25 : Фото
630566
  Микитин Т.Д. Крізь бурі : іст. повісті / Т.Д. Микитин. – Львів, 1976. – 320с.
630567
  Савицький Й.Т. Крізь бурі і грози / Савицький Й.Т. – Київ, 1966. – 224 с.
630568
  Рильський М.Т. Крізь бурю й сніг / М.Т. Рильський. – Київ, 1925. – 78с.
630569
   Крізь бурю часу. – К., 1982. – 296с.
630570
  Гірник М.А. Крізь відстані : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1969. – 78 с.
630571
  Черній В. Крізь відстані й роки : невигадані історії / Віталій Черній ; [ред. та упоряд.: В. Бойко]. – Київ : Вітчизна, 2010. – 189, [3] с. – ISBN 978-966-8623-16-5
630572
  Свєнціцька В. Крізь віки // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 478-491. – ISSN 0206-8001


  Гордість Львівського музею українського мистецтва є збірки давньоруського та давньоукраїнського мистецтва і культури 11-18, частково 19 ст.
630573
   Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві 12-20 ст. = Через века. Киев в изобразительном искусстве 12-20 столетий = Through the Ages. Kiev in 12th-20th century visual arts. – Київ : Мистецтво, 1982. – 336 с.
630574
  Сосюра В. Крізь вітри і роки : Поезії / В. Сосюра. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 131с.
630575
  Поволоцький Г.Ф. Крізь віхолу / Г.Ф. Поволоцький. – К., 1989. – 362с.
630576
  Клименко О.П. Крізь вогонь і сльози = Through the fire and tears : альбом / Випущено на замовлення Держ. комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга". – Київ : Прес-КІТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-611-528-002-5
630577
  Табачник Д. Крізь гарячі комсомольські серця // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
630578
  Лісовська М.П. Крізь громовицю / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1961. – 199с.
630579
  Пильненький С.О. Крізь десятиліття / С.О. Пильненький. – К, 1973. – 118с.
630580
  Дмитерко Л.Д. Крізь дні і ночі : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1968. – 247 с.
630581
  Крохмальний Р. Крізь епохи та світи: трансфінурація і трансферність як форми когерентності художнього образу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 28-37. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні - погляд на тексти української літератури крізь призму пошуку справжнього обличчя національної культури; виявлення глибинних зв"язків міфологічного і концептуального. Зроблено спробу довести позитивність методу інтерпретації тексту на ...
630582
   Крізь кінооб"єктив часу. – К., 1970. – 318с.
630583
  Андрієвич М.А. Крізь лет років / М.А. Андрієвич. – Ужгород, 1987. – 110с.
630584
  Терещенко М.С. Крізь лет часу / М.С. Терещенко. – К., 1974. – 166с.
630585
  Воскресенська З.І. Крізь льодяну імлу / З.І. Воскресенська. – Київ, 1966. – 159с.
630586
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Дніпропетровськ, 1972. – 135 с.
630587
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Київ, 1975. – 79 с.
630588
  Головко Т. Крізь муки - з любов"ю і правдою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Художньо-документальна повість "Любов і муки Магди Хоманн", авторами якої є Сергій Сай-Боднар та Петер Хоманн. Обох цих людей - заслуженого журналіста України та німецького історика єднають кровні узи та спільна благородна мета - увічнення пам"яті ...
630589
  Череватенко Л. Крізь непрозірний час : поезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 686-701.
630590
  Веркалець М. Крізь орієнт - до рідних оберегів : (до 125-річчя народження А. Кримського) / Михайло Веркалець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 67-80. – (Журналістика ; Вип. 3)
630591
  Бобюк А.Т. Крізь осикову борону / А.Т. Бобюк. – Львів, 1961. – 44с.
630592
  Мороз В.Л. Крізь пам"ять : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1982. – 72 с.
630593
  Доломан Є.М. Крізь пасма літ : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 88 с.
630594
   Крізь патину часу. Відроджене минуле : каталог виставки, відреставрованих творів декорат.-ужиткового мистец. з музейних колекцій України. – Київ : ННДРЦУ, 2005. – 183, [1] с. : іл. – Резюме англ. – ISBN 966-8275-03-9
630595
  Василів-Базюк Крізь пекло на землі !.. : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2012. – 506, [2] с. – ISBN 978-966-399-468-0
630596
  Савич І.С. Крізь полярні завої : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 61 с.
630597
  Совачова Г. Крізь пориви життя // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 220-230. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
630598
  Рупнік Ж. Крізь постімперські терни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 21 (341). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Французький дослідник повоєнної Східної Європи Жак Рупнік: "Коли імперія розвалюється, потрібні десятиліття, щоб установився новий порядок і настала стабілізація".
630599
  Зарудня І. Крізь призму діалогу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 23-25
630600
  Кузьменко В. Крізь призму душі і серця


  Рецензія на книжку Колінько О. "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ - початку ХХ ст.
630601
  Островський С. Крізь призму закону до питання про реабілітацію батька Віктора Медведчука : Документи і коментарі / Семен Островський. – Броди : Просвіта, 2003. – 48с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 2). – ISBN 966-7544-14-1
630602
  Нехайчук Д.В. Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
630603
  Кобченко К. Крізь призму історичної пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  Про проект "Сталінізм та націонал-соціалізм: історичне вивчення та осмислення в Німеччині й Україні", здійснений КНУ імені Тараса Шевченка спільно з партнерським університетом м. Констанц. Керували проектом з українського боку доцент історичного ...
630604
  Бандрівський Д.Г. Крізь призму літ / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1969. – 119 с.
630605
   Крізь призму прадавнього роду // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "Вийшла з друку книга "Сулими: спадщина предків" журналістки й науковця, випускниці нашого університету Людмили Сулими. В ній подано воєнну історію Центральної та Східної Європи, хроніки подій і персоналій (представників прадавнього роду герба Sulima) ...
630606
  Кривецька О. Крізь призму спогадів і прагнень // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Київський інститут міжнародних відносин (до 3 грудня 1990 р. - кафедра міжнародних відносин і міжнародного права) був свідком важливих подій державного значення. Професор Г.М. Цвєтков відіграв вирішальну роль у відновленні факультету міжнародних ...
630607
  Литвинець В. Крізь призму судової практики. Поновлення договорів оренди землі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 20-21
630608
  Тарахан М. Крізь призму творчості Василя Кричевського // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 40-41
630609
  Коцарев О. Крізь призму фактів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 31


  У збірнику статей "Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації" Ігор Гирич переосмислює визначну постать нашої історії.
630610
  Мирошниченко М.М. Крізь призму часу / М.М. Мирошниченко. – К., 1988. – 32с.
630611
  Грищенко О.В. Крізь простори часу: до проблеми історичної пам"яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
630612
  Гедін Свен Крізь пустинї Азиї. – Львів : З друк Науковго Т-ва імені Шевченка / Виданє Руского Т-ва педагогічного ; Ч. 124
Т. 2 : В країні гробової тишини (Подорож по пустині Такля-Макан). – 1907. – 52с. : з іл.
630613
  Ярмолюк М.Я. Крізь рожевий туман : повісті / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2016. – 390, [2] с. – ISBN 978-966-655-844-5


  В пр. №1711813 напис: Гордості Пустохи - Володимиру Сергійчуку, з повагою, на добро та прочитання. 23.04.2017 р.
630614
  Головач П.Р. Крізь роки / П.Р. Головач. – К., 1963. – 379с.
630615
  Килимник О.В. Крізь роки / О.В. Килимник. – Київ, 1968. – 228с.
630616
  Головач П.Р. Крізь роки / П.Р. Головач. – К., 1972. – 400с.
630617
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки / Є.Г. Адельгейм. – Київ, 1979. – 304с.
630618
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки / Є.Г. Адельгейм. – Київ, 1987. – 396с.
630619
  Голиш Г.М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи / Г.М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-2256-15-4
630620
  Зимомря М. Крізь сад письменницьких портретів / М. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 431-436. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
630621
  Степанюк Б.П. Крізь сльози любові : поема / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 74 с.
630622
  Стебельський Степан ("Хрін") Крізь сміх заліза : (Хроніки) / Стебельський Степан ("Хрін"), Конопадський Олекса ("Островерх") // Літопис Української Повстанської Армії / Ред. П.Й. Потічний. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2000. – Том 30 : Крізь сміх заліза/ С.Стебельський, О. Конопадський. – с.1-550. – ISBN 966-95674-2-4; 0-920092-42-X
630623
  Різник Л. Крізь сміх, крізь сльози // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
630624
  Андрієвський Л. Крізь спогади - до сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С.9, 11


  Презентація книжки В. Корнійчука "Портрет хору з мозаїки. Маестро Анатолій Авдієвський" ("Криниця", 2012)
630625
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1982. – 418 с.
630626
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ
Кн. 2. – 1987. – 565 с.
630627
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1956. – 112с.
630628
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1957. – 108 с.
630629
  Дереч Д.Г. Крізь тенета : повість / Д.Г. Дереч. – Київ, 1957. – 336 с.
630630
  Кіслова Вікторія Крізь терни до життя (Інтерв"ю з мамою дитини з особливими потребами Т.В.Шубською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 39-40
630631
  Короткий В. Крізь терни до зірок : 160-літній поступ Київського університету / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 5-24. – ISBN 5-7707-1061-6
630632
   Крізь терни... : Нариси становлення приватної вищої освіти в Україні. – Харків, 2001. – 356с. – ISBN 966-7557-32-4
630633
  Ламонова О. Крізь чарівне скло // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710


  Вітражний розпис укр. художниць Маріанни Острогляд та Оксани Шапкаріної
630634
  Карпенко В.О. Крізь шторми / В.О. Карпенко. – К., 1981. – 120с.
630635
  Токмань Г. Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас"
630636
  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого і жіночого одягу / Л.П. Цибенко. – Київ : Техніка, 1992. – 160 с.
630637
  Мелков Г.А. Кріогенна електроніка : Навчальний посібник / Г.А. Мелков; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 87с. – ISBN 966-594-369-3
630638
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство : Конспект лекцій / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; КДУ. – Київ : Київський університет, 1973. – 211с.
630639
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; За заг. ред. М.М. Новикова. – Київ : Вища школа, 1979. – 208с.
630640
   Кріогенний комплекс // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 195-196
630641
  Арапетьян Е.Р. Кріоконсервація насіння - сучасний підхід для збереження біорізноманіття / Е.Р. Арапетьян, Г.В. Тимчишин, М.Р. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Rhododendron luteum seeds conservation in liquid nitrogen doesn"t influence on germination, it even increase germination rate. Seedlings development both in control and in cryoconserved seeds was the same. Зберігання насіння Rhododendron luteum у ...
630642
  Мордвінцев В.М. Кріпацтво / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216-218. – ISBN 966-642-073-2
630643
  Губицький Л.В. Кріпацька верства Київської губернії під час польського повстання 1830-1831 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 15-24. – ISBN 978-966-581-772-1
630644
  Ядловська Зіновія Кріпацький театр в Україні : здобутки інструментального музикування // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-17. – ISSN 1728-6875
630645
  Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
630646
  Мордвінцев В.М. Кріпосне право / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 218-219. – ISBN 966-642-073-2
630647
  Крістєва Е. Кріпосництво у творчості Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 228-236. – ISBN 978-966-2710-51-9
630648
  Кондратьєв А.І. КРІР. Бойове мистецтво українських характерників = KRIR. The martial art of Ukrainian kharakternyks / Анатолій Кондратьєв, Сергій Горелишев ; [ред. О. Карпенко]. – Київ : Схід-Захід, 2009. – 477, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 477. – (Серія видань "Від автора" 2006). – ISBN 978-966-2134-00-03
630649
  Яцканин І. Крісло-гойдалка в осінній мряці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 94-101. – ISSN 0868-4790
630650
  Гургула І. Крісло : Гедоністика творчості // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 96-109. – ISSN 0130-321Х
630651
   Крістєва (Kristeva) Юлія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 776-777. – ISBN 966-316-069-1
630652
  Журунова Т. Крістіна Жілінскайте // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 5 : Жілінскайте Крістіна. – С.3-14
630653
  Поліщук В.С. Крістофер Худ про концептуальні засади нового державного менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 135-137
630654
  Карівець І.В. Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 30-44. – ISSN 2075-1443
630655
  Караджале И.Л. Крмедии / И.Л. Караджале. – Москва, 1963. – 390с.
630656
  Демидюк Л. Крнцепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеггера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 61-71. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
630657
  Коростелева В.А. Кроаснояр / В.А. Коростелева. – М, 1986. – 125с.
630658
  Воїнович Олександр Кров - це ще не все // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 349-478. – (Зарубіжний антифашистський роман)
630659
  Червакова И.М. Кров / И.М. Червакова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 160 с.
630660
  Мордатенко К.Л. Кров з-під криги : [поезії] / Костянтин Мордатенко ; [ред. П. Розвозчик]. – Тернопіль : Сорока Г.І., 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-8927-44-7
630661
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 298 с.
630662
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1985. – 183 с.
630663
  Будзиновський В. Кров за кров! : оповіданє з другої половини 17-сотих років / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Накл. книг. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 128 с.
630664
  Яновський Ю. Кров землі : новели / Ю.І. Яновський. – Київ, 1927. – 171 с.
630665
  Бурлакова В. Кров і вогонь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінився Майдан.
630666
  Бласко Ибаньєс Кров і пісок / Бласко Ибаньєс. – К, 1928. – 367с.
630667
  Нурпеїсов А.К. Кров і піт / А.К. Нурпеїсов. – К., 1977. – 788с.
630668
  Опанасюк О.Є. Кров і фата / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1967. – 155с.
630669
  Бабенко М. Кров історії сходить маком; Життя; Бумеранг... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 133-134
630670
  Шеремет М.С. Кров їх не пройшла даремно / М. Шеремет. – Київ : ЦК ЛКСМУ Молодий більшович, 1938. – 80 с. – На обкл.: КІМ. 20 років ВЛКСМ
630671
  Шкляр В. Кров кажана : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 220с. – ISBN 966-663-084-3
630672
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1957. – 664с.
630673
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
2. – 1957. – 792с.
630674
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1958. – 272с.
630675
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 266 с.
630676
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця : Роман / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1966. – 294 с.
630677
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1970. – 274с.
630678
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1978. – 254 с.
630679
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1986. – 348с.
630680
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1992. – 384с.
630681
  Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформаційному просторі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 6
630682
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 408 с.
630683
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1976. – 367 с.
630684
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1986. – 374 с.
630685
  Нечай М.П. Кров на камені / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1968. – 375с.
630686
  Медвідь В"ячеслав Кров на соломі : Роман / Медвідь В"ячеслав. – Львів : Кальварія, 2002. – 400с. – ISBN 966-663-026-5
630687
  Куртяк Є.Г. Кров на стежках : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1968. – 237 с.
630688
  Горак Р.Д. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [4] с. – На тит. арк. та обкл.: Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. – ISBN 978-966-580-340-9


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
630689
  Медвідь В. Кров по соломі : роман // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 18-58.
630690
  Собко В.М. Кров України / В.М. Собко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 212с.
630691
   Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
630692
  Бакладзе Д.І. Кров"ю героїв / Д.І. Бакладзе. – Київ, 1968. – 503с.
630693
  Клименко П.П. Кров"ю святою : Фронтові записки / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 294с.
630694
  Каллио И. Кровавая весна / И. Каллио. – Петрозаводск, 1961. – 103с.
630695
  Ершова Галина Кровавая жертва или воззвание к небесам? : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 120-129 : Іл., карта
630696
  Резник С.Е. Кровавая карусель. / С.Е. Резник. – М., 1991. – 232с.
630697
  Роджерс Д.Т. Кровавая правая рука / Джоель Таунсли Роджерс. – Харьков : Основа, 1992. – 249, [7] с. – В кн. также: Билеты на тот свет / Б. Холидей. – ISBN 5-7768-0078-1
630698
  Глуховский Б. Кровавая сталь / Б. Глуховский. – М, 1977. – 253с.
630699
  Маслов В.Я. Кровавая цепь : Роман / В.Я. Маслов. – Харьков, Ростов-на Дону : Грампус-Эйт, Феникс, 1997. – 416с. – (Перехват). – ISBN 5-85880-510-8
630700
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка : необыкновенный роман / Шолом-Алейхем; пер. с идиш. – Москва, 1991. – 206 с.
630701
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка / Шолом-Алейхем. – Ленинград, 1991. – 270 с.
630702
  Маковей Осип Кроваве поле : Нариси. – Львів-Київ, 1921. – 71с. : Мал. Г. Колцуняка. – (Новітня бібліотекака; ; Ч. 38)


  Накладом видавн. спілки "Нові шляхи". Друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорака Зміст: Хрест поміж липами; Цариця світа; Вічна память; За що?; Мертве місто; Кров; Границя; Інвалід; Розлука; На окопах; Кроваве поле; Народ; Свобода; Гранат; Відмова; ...
630703
  Авенар Э. Кровавое воскресенье : (9-ое января 1905 г.) : пер. с франц. / Авенар Этьен ; под ред. [и с заключением] А. Сухова. – Харьков : Гос. изд-во Украины, 1925. – 148 с.
630704
  Семанов С.Н. Кровавое воскресенье / С.Н. Семанов. – Л., 1965. – 143с.
630705
  Виленский-Сибиряков Вл. Кровавое воскресенье 9/22 января 1905 г.. – [Москва], 1925. – С. 3-14. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка", М. Политкаторжан, 1925, № 11
630706
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – М.Л., 1931. – 32с.
630707
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – 2-е изд. – М., 1933. – 32с.
630708
  Сяо Сань (Эми Сяо) Кровавое письмо. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1935. – 91с.
630709
  Арцыбашев М.П. Кровавое пятно; В деревне : рассказы / М. Арцыбашев. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. "Север" А. М. Лесмана], 1906. – 62 с. – (Дешевая библиотека : Серия беллетристическая / изд. С. Скирмунта ; № 8)
630710
  Скрипник Л.В. Кровавой дорогой / Л.В. Скрипник; Лев Скрыпник ; обложка И. Француза. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с. – (Художественная библиотека рабоче-крестьянской молодежи)
630711
  Рабинович А. Кровавые дни / А. Рабинович. – Москва, 1992. – 272 с.
630712
  Кассу Ж. Кровавые дни Парижа / Ж. Кассу. – М., 1937. – 392с.
630713
  Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
630714
   Кровавые злодеяния Оберленда. – М, 1960. – 54с.
630715
  Нгути Ва Тхионго Кровавые лепестки: Роман. / Нгути Ва Тхионго. – М., 1981. – 431с.
630716
  Атрян В. Кровавые перепутья / В. Атрян. – Москва, 1968. – 496с.
630717
   Кровавые следы. – М, 1983. – 254с.
630718
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1982. – 303с.
630719
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1983. – 296с.
630720
  Чернявский С. Кровавые уроки очередного переворота в Киргизии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 78-91. – ISSN 1998-1813
630721
  Чернявский С. Кровавые уроки очередной революции в Киргизии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 66-77
630722
  Кунина А.Е. Кровавый американский империализм / А.Е. Кунина. – М, 1952. – 132с.
630723
   Кровавый бизнес. – М, 1985. – 351с.
630724
  Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович. – Київ : Кордон, 2015. – 990, [2] с. : фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97331-3-9
630725
  Барбюс Анри Кровавый источник / Барбюс Анри. – Москва, 1949. – 36с.
630726
  Арсентьев И.А. Кровавый крест / И.А. Арсентьев. – Москва, 1968. – 352с.
630727
  Бонч-Бруевич Кровавый навет на христиан / Бонч-Бруевич. – Пг., 1918. – 100с.
630728
  Бонч-Бруевич В.Д. Кровавый навет на христиан / Владимир Бонч-Бруевич. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. Ком. памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; [17-я гос. тип. (бывш. Кушнерев)], 1919. – (Издание комитета памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; Кн. 18)
630729
  Бович А. Кровавый опыт / А. Бович. – М, 1919. – 16с.
630730
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – М.
Кн. 1. – 1995. – 603с.
630731
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – М.
Кн. 2. – 1995. – 574с.
630732
  Богучарский В.Я. Кровавый синодик : смертная казнь по политическим делам в России / В.Я. Богучарский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1904. – 31 с. 1 л. портр.
630733
  Павич М. Кровать для троих. Краткая история человечества // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.57-88. – ISSN 1130-6545
630734
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Вечгелов / З. Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 366 с.
630735
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Веягелов / З. Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература
22. – 1989. – 127 с.
630736
  Койфман М.И. Кровельные сланцы побережья Черного моря / М.И. Койфман. – М., 1931. – 192с.
630737
  Соколов П.Н. Кровельный сланец / П.Н. Соколов. – М-Л, 1946. – с.
630738
  Гончаренко К.С. Кровеносная система свободного отдела тазовой конечности свиньи : Автореф... канд. биол.наук: / Гончаренко К.С.; Донецкий сельскохоз. ин-т. – Новочеркасск, 1965. – 24л.
630739
  Мажуга П.М. Кровеносные капилляры и ретикуло-эндотелиальная система костного мозга / П.М. Мажуга. – Киев, 1978. – 191с.
630740
  Карасеферян Э.Т. Кровепаразиты птиц в Армении : Автореф... канд. биол.наук: / Карасеферян Э. Т.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1956. – 16л.
630741
  Любинский Г.А. Кровепаразиты птиц и низших позвоночных и экология хозяев : Дис... наук: / Любинский Г. А.;, 1940. – 131л. – Бібліогр.:л.98-131
630742
  Зернов Н.Г. Кроветворение у ребенка. / Н.Г. Зернов, В.Е. Поляков. – М., 1981. – 96с.
630743
  Лауденбах Ю. Кроветворная деятельность селезенки / Ю. Лауденбах. – 66с.
630744
  Переверзев А.Е. Кроветворные колониеобразующие клетки и физические стресс-фактроры / А.Е. Переверзев. – Л, 1986. – 172с.
630745
  Пряхин В.М. Кровинки / В.М. Пряхин. – Нальчик, 1974. – 24с.
630746
  Капутикян С.Б. Кровля Армении / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448 с.
630747
  Андріяшик Р.В. Кровна справа : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1978. – 208 с.
630748
  Незнанский Ф.Е. Кровная месть / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 432с.
630749
  Кисляков В.Я. Кровная родня / В.Я. Кисляков. – М, 1983. – 62с.
630750
  Вьюхин В.Н. Кровная связь / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар, 1978. – 111с.
630751
  Буравкин Г.Н. Кровное : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1980. – 127 с.
630752
  Андрияшик Р.В. Кровное дело / Р.В. Андрияшик. – Москва, 1980. – 263с.
630753
   Кровное дело. – М, 1989. – 397с.
630754
  Зрезарцев Б.С. Кровное дело народов / Б.С. Зрезарцев. – К, 1986. – 46с.
630755
  Иванов С.Н. Кровное слово / С.Н. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусств им.Гафура Гуляма, 1981. – 607 с.
630756
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – М., 1971. – 472 с.
630757
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – 2-е изд. – М., 1975. – 487с.
630758
  Шапошникова В.Д. Кровные заботы / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 344с.
630759
  Авилов Сергей Кровные запчасти : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 124-127 : Фото
630760
  Иванова Л.М. Кровные узы / Л.М. Иванова. – М, 1973. – 96с.
630761
  Фугард А. Кровные узы / А. Фугард. – М, 1982. – 319с.
630762
  Харчук Б.Н. Кровные узы : роман / Борис Харчук ; пер. с укр. Вл. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 491 с.
630763
  Тонких В.И. Кровные узы. / В.И. Тонких. – М., 1968. – 319с.
630764
  Посниченко С.В. Кровный причал / С.В. Посниченко. – Донецк, 1963. – 72 с.
630765
   Кровожадібний вампір // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 40 : фото
630766
  Ижевский Сергей Кровожадные скакуны. Скакуны всех догонят // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 60-62 : фото
630767
   Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу / В.В. Лазоришинець, В.В. Попов, Б.М. Гуменюк, О.М. Гуртовенко, В.Л. Дяченко, А.І. Хрипаченко, Л.І. Тихоненко, К.В. Пукас // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 80-86. – ISSN 2413-7944
630768
  Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 20-24
630769
  Марченко О. Кровообіг. / О. Марченко. – Х, 1971. – 71с.
630770
  Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології / В.О. Цибенко. – Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНП, 2010. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-290. – ISBN 978-966-8120-91-6
630771
   Кровообращение в скелетных мышцах. – Рига : Зинатне, 1991. – 203с.
630772
  Тыныбеков А.Т. Кровообращение и возраст в горных условиях / А.Т. Тыныбеков. – Фрунзе, 1985. – 92с.
630773
   Кровосисні членистоногі, їх медико-ветеринарне значення та заходи боротьби / О.П. Маркевич, Г.В. Бошко, Є.М. Ємчук, Г.К. Шевченко; АН УРСР, Ін-т зоології. – Київ : Наукова думка, 1964. – 142с.
630774
  Курцин И.Т. Кровоснабжение главных пищеварительных желез в норме и при экспериментальном неврозе / И.Т. Курцин. – Л, 1976. – 164с.
630775
  Теплов С.И. Кровоснабжение и функция органов / С.И. Теплов. – Л, 1987. – 123с.
630776
  Боровик П.И. Кровоснабжение коленного и тазобедренного суставов при прямом и окольном кровообращении. (Эксперим. - морфол. исследование на собаках) : Автореф... канд. мед.наук: / Боровик П.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
630777
   Кровоснабжение коры головного мозга в норме и патологии. – Москва, 1952. – 128 с.
630778
  Власова К.К. Кровоснабжение мышц кисти человека : Автореф... канд. биол.наук: / Власова К.К.; Оренб. с.-х. ин-т. – Оренбург, 1966. – 17л.
630779
  Пастухов В.А. Кровоснабжение некоторых органов в связи с их деятельностью и общая гемодинамика в норме и при функциональной патологии высших отделов головного мозга : Автореф... Доктора мед.наук: 14.766 / Пастухов В.А.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 34л.
630780
  Судзиловский Ф.В. Кровоснабжение сухожилий мышц голени человека : Автореф... канд. мед.наук: / Судзиловский Ф.В.; Воен.-мед. Акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1950. – 19л.
630781
  Молєв Є.В. Кровососні комахи і кліщі тварин / Є.В. Молєв. – К., 1959. – 68с.
630782
   Кровососущие двукрылые и их контроль. – Л, 1987. – 160с.
630783
  Молотова Л.А. Кровососущие двукрылые насекомы курортных районов Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Молотова Л.А.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
630784
  Трухан М.Н. Кровососущие двукрылые насекомые Белоруссии / М.Н. Трухан, Н.В. Пахолкина. – Минск, 1984. – 173с.
630785
  Камолов Валерий Иванович Кровососущие двукрылые насекомые в рекреационной зоне города Воронежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Камолов Валерий Иванович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1976. – 27л.
630786
  Соколова Э.И. Кровососущие двукрылые Приуральской тайги : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова Э.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 15л.
630787
  Балашов Ю.С. Кровососущие клещи /ixodoidea/ - переносчики болезней человека и животных / Ю.С. Балашов. – Ленинград, 1967. – 320с.
630788
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казахстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
4. – 1949. – 388с.
630789
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казстана / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
2. – 1947. – 281с.
630790
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Кахастана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
1. – 1946. – 145с.
630791
  Дубиций А.М. Кровососущие комары / А.М. Дубиций. – Алма-Ата, 1970. – 223с.
630792
  Рязанцева А.Е. Кровососущие комары (Dipotera, Culigidae) Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: / Рязанцева А. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1970. – 27л.
630793
  Шарков А.А. Кровососущие комары (Diptera, culicidae) Мурманской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарков А.А.; МВ и ССО РСФСР.Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1974. – 24л.
630794
  Прыгунова И.Г. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Северного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Прыгунова И.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
630795
  Кухарчук Л.П. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Сибири: Систематика. / Л.П. Кухарчук. – Новосибирск, 1980. – 223с.
630796
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л. – с.
630797
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л., 1927. – с.
630798
  Щербань З.П. Кровососущие комары Ферганской долины УзССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Щербань З.П. ; АН УзССР, Объед.Учен.совет. по зоолог. профилю отд.боилог. наук. – Ташкент, 1972. – 25 с.
630799
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – М.-Л., 1960. – 132с.
630800
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – М., 1973. – 1-270с.
630801
  Бабаджанова Л.Р. Кровососущие мокрецы (Diptera , Cerapogonidaf) Ташкентской области УзССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Бабаджанова Л.Р. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 19 с.
630802
  Мирзаева А.Г. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Сибири и Дальнего Востока. / А.Г. Мирзаева. – Новосибирск, 1989. – 229с.
630803
  Шевченко А.К. Кровососущие мокрецы (Diptera, ceratopogonidae, Leptoconopidae) Украины : Автореф... докт. биол.наук: 098 / Шевченко А. К.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1971. – 57л. – Бібліогр.:с.55-57
630804
  Сматов Ж.С. Кровососущие мокрецы бассейна р.Или. : Автореф... канд.биол.наук: / Сматов Ж.С.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-та зологии и ин-та эксперим.биологии. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
630805
  Джафаров М.М. Кровососущие мокрецы Закавказья / М.М. Джафаров. – Баку, 1964. – 414с.
630806
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
630807
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
630808
  Каплич В.М. Кровососущие мошки лесной зоны / В.М. Каплич, В З. Усова, . – Минск, 1990. – 175с.
630809
   Кровососущие членистоногие Европейского Севера. – Петрозаводск, 1980. – 176с.
630810
  Балашов Ю.С. Кровососущие членистоногие и риккетсии / Ю.С. Балашов, А.Б. Дайтер. – Ленинград : Наука, 1973. – 251 с.
630811
  Зубковський Георгій Кровотеча - загроза життю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
630812
  Мостова Ю. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну / Ю. Мостова, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2лютого (№ 3). – С. 1-4


  "Світ змінюється, а разом із ним і причини міграції. Якщо раніше, в 90 відсотках випадків, населення з рідних країн виштовхували бідність, переслідування, голод і епідемії, то тепер, у 60 відсотках, його приваблюють можливості розвинених країн. Ні для ...
630813
  Брюсов П.Г. Кровотечение при травмах / П.Г. Брюсов. – М., 1983. – 96с.
630814
  Бадиан С. Кровоточащие маски. / С. Бадиан. – М., 1980. – 271с.
630815
  Зырянов В. Кровяная земля / В. Зырянов. – М.-Л., 1925. – 96с.
630816
  Мордвилко А.К. Кровяная тля / А.К. Мордвилко. – Л., 1924. – 109с.
630817
  Зинковская Л.А. Кровяная тля в Молдавии / Л.А. Зинковская. – К, 1987. – 135с.
630818
  Прессман Л.П. Кровяное давление и сосудистый тонус в физиологии и патологии кровообращения. : Автореф... доктор мед.наук: / Прессман Л.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – М,-Л., 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
630819
  Тоцкая А.А. Кровяные пластинки человека в норме, при тромбастении, тромбоцитопении и тромбоцитемии (фазовоконтрастная и электронная микроскопия). : Автореф... канд. биол.наук: / Тоцкая А.А.; Центр. ин-т гематологии и переливания крови. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
630820
  Догель А.С. Кровь : Из чего она состоит и для чего она нужна животному организму / [Соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1914. – [4], 48 с., 13 ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
630821
  Юлтый Д. Кровь : роман / Д. Юлтый. – Уфа, 1964. – 212 с.
630822
  Зима В.А. Кровь желто-синего цвета... / Василий Зима ; [худож.-оформитель Л.П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2014. – 76, [4] с., [8] л. фот. : фот. – На укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-03-7085-2
630823
   Кровь за кровь. – Алма-Ата, 1941. – 16с.
630824
   Кровь за кровь. – М, 1942. – 152с.
630825
  Червинский П.Л. Кровь за кровь : [записки партизана] / П. Червинский. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 248 с., 1 л. карт.
630826
  Моисеева Надежда Кровь за Неаполь : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 124-131 : Фото
630827
  Ковалев Л.Р. Кровь земли / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1951. – 468с.
630828
  Фатхуллин З. Кровь земли : пьесы / З. Фатхуллин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с.
630829
  Пестушко В. Кровь земли : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 75 : Іл.
630830
  Леу К. Кровь и вода : [новелла] / Корнелиу Леу ; пер. Д. Рошка. – [Бухарест], 1960. – 64 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; [9])
630831
  Давыдова С.Я. Кровь и ее движение / С.Я. Давыдова. – Москва, 1953. – 68с.
630832
  Ястржембский Сергей Кровь и красота : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 87-95 : Фото
630833
  Хамидов Д.Х. Кровь и кроветворение у позвоночных животных. / Д.Х. Хамидов. – Ташкент, 1978. – 165с.
630834
   Кровь и кровотворение позвоночных при лучевых поражениях. – Ташкент, 1986. – 174с.
630835
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Советский писатель, 1965. – 111 с.
630836
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
630837
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Киев : Дніпро, 1986. – 198 с.
630838
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Детская литература, 1987. – 141 с.
630839
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел. : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 161 с.
630840
  Бласко Ибаньес Кровь и песок / Бласко Ибаньес. – Смоленск, 1956. – 339с.
630841
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1,2. – 1973. – 431 с.
630842
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 3. – 1973. – 303 с.
630843
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / А. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 764 с.
630844
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / А. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 800 с.
630845
  Федоров И.И. Кровь и применение ее в медицине / И.И. Федоров, Е.А. Гринберг. – К., 1963. – 100с.
630846
  Жданов Н.Г. Кровь лейтенанта / Н.Г. Жданов. – М, 1968. – 263с.
630847
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1957. – 104с.
630848
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1959. – 293с.
630849
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1960. – 270с.
630850
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1961. – 599с.
630851
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1964. – 640с.
630852
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1968. – 271с.
630853
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 286с.
630854
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 622 с.
630855
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Киев, 1980. – 288с.
630856
  Стельмах М.А. Кровь людская не водица : роман // Всадники : роман : пер. с укр. / Ю.И. Яновский. – Киев : Дніпро, 1988. – с. 91-349. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-308-00214-2
630857
  Миняйло В.А. Кровь моего сына. / В.А. Миняйло. – М., 1974. – 342с.
630858
  Балаян Б.П. Кровь на алмазе "Шах" / Б.П. Балаян. – Ереван, 1983. – 179с.
630859
  Шукуров Я. Кровь на камне : повесть / Я. Шукуров; пер. с узб.Н.Ивашев. – Москва : Детская литература, 1972. – 224 с.
630860
  Каменкович З.Б. Кровь на камнях. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1983. – 407 с.
630861
  Кристи А. Кровь на мостовой / А. Кристи. – М., 1991. – 46с.
630862
  Борзенко С.А. Кровь на песке / С.А. Борзенко. – М., 1961. – 111с.
630863
  Королев В. Кровь на Святой Земле / Вячеслав Королев ; предисл. А. Паршева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 573, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 565-575. – (Андрей Паршев в проекте "Без грифа секретно"). – ISBN 5-17-041485-4
630864
  Барбегенов С. Кровь на снегу / С. Барбегенов. – Алма-Ата, 1970. – 360с.
630865
   Кровь на черных тюльпанах. – М, 1986. – 380с.
630866
   Кровь на черных тюльпанах. – Минск, 1987. – 327с.
630867
  Кузнецов В.Н. Кровь отцов. Стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1961. – 94с.
630868
  Цыркун Н. Кровь поэта : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 73-83. – ISSN 0130-6405


  Дэвид Сэмюэл (1925-1984) - американский кинорежиссер и сценарист. Один из наиболее значимых новаторов кинематографа XX в., крупнейший ревизионист жанра вестерн.
630869
  Собко В. Кровь Украины : Глава из романа / В. Собко; Пер. с укр. – Москва : Правда, 1942. – 48с. – (Б-ка "Огонек"№ 56)
630870
  Пикуль В.С. Кровь, слезы и лавры : миниатюры и роман / В.С. Пикуль. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 653с. – ISBN 5-265-00279-0
630871
  Лаврик С.С. Кровь, холод и жизнь / С.С. Лаврик, Г.И. Когут. – К., 1984. – 72с.
630872
  Бакладзе Д.И. Кровью героев / Д.И. Бакладзе. – Тбилиси, 1953. – 344с.
630873
  Бакладзе Д.И. Кровью героев / Д.И. Бакладзе. – Тбилиси, 1956. – 587с.
630874
  Бакладзе Д.И. Кровью героев / Д.И. Бакладзе. – Тбилиси, 1961. – 516с.
630875
  Бакрадзе Д. Кровью героев. / Д. Бакрадзе. – Тбилиси, 1961. – 515 с.
630876
  Кондратенко В.А. Кровью сердца / В.А. Кондратенко. – Киев, 1946. – 63с.
630877
   Кровью сердца : Документы, письма и стихи греческих антифашистов. – Москва : Иноиздат, 1950. – 144 с.
630878
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Москва, 1957. – 351 с.
630879
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Киев, 1958. – 292 с.
630880
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Москва, 1959. – 336 с.
630881
  Красильникова-Ященко Кровью сердца / Красильникова-Ященко. – Ставрополь, 1966. – 260с.
630882
   Кровью сердца. – Минск, 1985. – 190с.
630883
  Бочин Н.Д. Кровью скрепленная / Н.Д. Бочин. – Москва, 1966. – 61с.
630884
  Захарченко В. Кровью этой земли... / В. Захарченко. – М., 1943. – 48с.
630885
  Горячева К. Крой без выкроек / К. Горячева. – Одесса, 1968. – 272с.
630886
  Бланк А.Ф. Кройка женского платья / А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. – М., 1950. – 160с.
630887
  Маврина К.П. Кройка и шитье / К.П. Маврина. – К., 1952. – 320с.
630888
   Кройка и шитье. – К, 1954. – 448с.
630889
   Кройка и шитье. – 2-е изд. – К, 1956. – 560с.
630890
   Кройцберг: анархический флер восточного Берлина : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 80-83 : фото
630891
  Палінська О КРОК-1 : укр. мова як іноземна : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 100, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-617-607-572-1
630892
  Гужва В.Ф. Крок : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1985. – 94 с.
630893
   Крок. – Київ, 2000
630894
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
630895
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
630896
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
630897
  Щербак Ю. Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 170-175. – ISBN 978-966-2374-12-4
630898
  Палінська О КРОК 1 : укр. мова як інозем. : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 80, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-607-573-8
630899
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : базовий рівень В1 : кн. для студента / Олеся Палінська ; [за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків с діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехника". – Львів : Дон Боско, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл., карти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-966-2090-24-6
630900
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : [базовий рівень В1] : робочий зошит / [Олеся Палінська ; за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою. – Львів : Дон Боско, 2014. – 55, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-2090-24-6
630901
  Околітенко Н.І. Крок вікінга : наук.-фантаст.оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1990. – 173 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
630902
  Дрофенко І. Крок вперед і два назад // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 10-11
630903
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін, 1932. – 244с.
630904
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 184с.
630905
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 204с.
630906
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 204с.
630907
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 308с.
630908
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 400с.
630909
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 277с.
630910
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 275с.
630911
   Крок вперед, два назад. Cтановище ЛГБТ в Україні в 2010-2011 рр. / [Зінченков О.О. та ін.] ; Рада ЛГБТ-організацій України ; Центр "Наш світ"; ЛГБТ-центр "Донбас-Соцпроект". – Київ : Центр "Наш світ", 2011. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-152
630912
  Гончаров С. Крок до зірок // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 38-39


  7 листопада цього року легендарному конструктору авіаційної та ракетної техніки Михайлу Янгелю виповнилося б 100 років
630913
   Крок до інноваційного майбутнього держави. Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 2


  Серед членів Наукового комітету - Олексій Колежук, професор Інституту високих технологій; Ігор Анісімов, декан факультета радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем, професор - КНУ ім. Т. Шевченка
630914
   Крок до майстерності : Методич. посібник з підготовки консультантів телефонної лінії довіри для вихованців та випускників шкіл-інтернатів. – Київ, 2002. – 106с. – ISBN 966-7902-32-3
630915
  Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань / В. Ковганич, А. Гель // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73
630916
  Райхель Ю. Крок до нормалізації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Прем"єр-міністр Туреччини Ердоган висловив свої співчуття нащадкам жертв геноциду 1915 року.
630917
   Крок до профільної школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "...Міністерство освіти і науки презентує проект Типового навчального плану для учнів 10-11 класів та запрошує до його обговорення".
630918
  Шеїн К. Крок до справедливого судочинства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 12-13
630919
  Грень В. Крок за горизонти : Збірка літературних творів у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів, 2006. – 608с. – ISBN 966-658-057-8
630920
  Касаткін В.М. Крок за кроком до ЕОМ: нариси. / В.М. Касаткін. – К., 1979. – 160с.
630921
  Ткач М.М. Крок за обрій : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Дніпро, 1982. – 176 с.
630922
  Ступак В. Крок назустріч Людині : "Цвіт яблуні"Михайла Коцюбинського на уроках позакласного читання
630923
  Ющенко В. Крок перший: здолати безробіття // Без цензури, 2004


  -------------------------------------------------------------------------------- Ст. кандидата у президенти, лідера блоку "Наша Україна" щодо його передвиборчої програми
630924
  Задура Б. Крок Сіітонена : вірш // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 171-176
630925
  Калнауз І.К. Крок у безсмертя / І.К. Калнауз, Б.О. Прищепа. – К., 1982. – 168с.
630926
  Третяк-Басмановська Крок у вічність з недоспіваною піснею / Третяк-Басмановська. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 128с. – ISBN 9667276031
630927
  Тудор С. Крок у жовтень. Пісня пісень / С. Тудор. – Київ, 1953. – 16 с.
630928
  Ятко М.М. Кроками сеимирічки / М.М. Ятко. – К, 1960. – 90с.
630929
  Ятко М.М. Кроками семирічки / М.М. Ятко. – К, 1960. – 90с.
630930
  Ятко М.М. Кроками семирічки. / М.М. Ятко. – К., 1960. – 90с.
630931
  Таран Л.В. Крокви. / Л.В. Таран. – К., 1990. – 101с.
630932
  Гончаренко В.В. Кроки : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
630933
   Кроки. – К, 1985. – 143с.
630934
  Милюха В.Т. Кроки в безсмертя. / В.Т. Милюха, Я.П. Шаповал. – 2-е изд. – Х, 1968. – 131с.
630935
  Рига О.О. Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 5-10. – ISSN 2226-1230
630936
   Кроки до національної ідентичності // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 185-185. – ISBN 978-966-2133-74-5
630937
  Боголіб Т. Кроки до нової моделі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Треба провести освітній аудит дослідницьких і національних ВНЗ. 14 дослідницьких і 116 національних вишів - це дуже велика розкіш для країни в сучасних умовах
630938
  Матат Д. Кроки до нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
630939
  Старченко В.І. Кроки до обрію / В.І. Старченко. – Дніпропетровськ, 1990. – 79с.
630940
  Подолян М.П. Кроки до професіоналізму / М.П. Подолян; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики, ЦВП. – 2-е доп. вид. – Київ, 1998. – 64с. – (Теорія і практика журналістики.Першооснови журналістсько творчості). – ISBN 9667181200
630941
  Сокол Є. Кроки до успіху // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
630942
  Павлунь М. Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 4-14 : фото. – ISSN 2078-6220
630943
  Осадчук В. Кроки зростання (до 20-ої річниці створення кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка)


  Розглянуто завдання та діяльність однієї з наймолодших кафедр Інституту мови та літератури ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. Висвітлено привітання з нагоди виповнення 20-річчя кафедри.
630944
  Швець В.С. Кроки і роки : поеми / В.С. Швець. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 207 с.
630945
  Почепцов Г.Г. Кроки історії, або Що зараз найголовніше / Г.Г. Почепцов. – К, 1986. – 16с.
630946
   Кроки крізь полум"я. – Львів, 1988. – 76 с.
630947
  Дмитерко Л.Д. Кроки на шляху : повість / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 270 с.
630948
  Кричун Людмила Кроки назустріч розумінню : місце лінгвістичного алгоритму в сучасній системі інтерактивного навчання
630949
   Кроки п"ятерічок. – К, 1989. – 63с.
630950
  Казидуб М.В. Кроки поезії : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1970. – 58 с.
630951
  Кучма Л.Д. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0516-9
Кн.1 : Подолання кризи. Радикальні економічні реформи, 1994-1999 роки. – 2008. – 520с.
630952
  Кучма Л. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0517-6
Кн.2 : Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ, 2000-2004 роки. – 2008. – 544с.
630953
  Максимейко Ю.В. Кроки у мінорному мажорі : Поезії / Ю.В. Максимейко. – Харьков : Крок, 2002. – 28с. – ISBN 966-652-031-1
630954
  Сорока М.М. Кроки у незвідане : Зустрічі й діалоги з видатними людьми / Михайло Сорока. – Київ : Київська правда, 2003. – 448с. – ISBN 966-7270-06-8
630955
   Кроки у тривогу. – К, 1974. – 256с.
630956
  Ігнат В.І. Кроки часу / В.І. Ігнат. – Ужгород : Карпати, 1978. – 80 с.
630957
  Вільде І. Кроки часу / І. Вільде. – Львів, 1979. – 206с.
630958
   Кроки... : Василь Лизанчук : публіцист, вчений, педагог : бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; АН вищої школи України ; Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України ; [ укл.: М.М. Романюк, передмова А.Г. Погрібного ]. – Дрогобич : Коло, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-7996-60-4
630959
   Кроки... Василь Лизанчук - публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії. – Львів : "Місіонер", 2001. – 968с. – ISBN 966-02-1901-6
630960
  Йогансен М. Кроковеє коло / Митх. Йогансен. – Київ : Вид. "Гарт" ; [Д. У. Д. Друк. Табу К.В.Р.], 1923. – 31с.
630961
  Марчук А. Крокодил-гигант родом из Перу : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
630962
   Крокодил. – М, 1979. – 240с.
630963
   Крокодил. – М, 1979. – 240с.
630964
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – М, 1980. – 35с.
630965
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – К, 1986. – 34с.
630966
  Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья / Э. Успенский. – Москва, 1993. – 285с.
630967
  Яковлева Е. Крокодиловы слезы : Роман / Е. Яковлева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-007338-0
630968
  Давыдов Г. Крокодиловы слезы : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 7-29. – ISSN 0130-7673
630969
   Крокодилу- 60. – М, 1982. – 128с.
630970
   Крокодилу- 60. – М, 1982. – 128с.
630971
   Крокодилу- 60лет. – М, 1983. – 448с.
630972
  Клех И. Крокодилы не видят снов : Берлинская повесть // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 80-97. – ISSN 0132-0637
630973
  Семенов М.Г. Крокодильские были. / М.Г. Семенов. – М., 1982. – 208с.
630974
   Крокос Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 58-59
630975
   Крокос Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 94-95. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
630976
   Крокос Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 115-116. – ISBN 978-966-439-696-4
630977
   Крокос Володимир Іванович (1889-1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 64. – ISBN 966-95774-3-5
630978
   Крокуємо у майбутнє. – К, 1963. – 192с.
630979
  Дегтярьов Л. Крокують мільйони / Л. Дегтярьов. – Харків, 1934. – 390с.
630980
  Морозова Г.Г. Крокують у життя / Г.Г. Морозова. – К., 1962. – 28с.
630981
  Мовчан Ю. Крокуючи у ногу з часом! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Нотатки зі студентських наукових конференцій ін-ту журналістики та фізичного ф-ту.
630982
   Кролевеччина, білі плями історії : Збірник наукових праць: Матеріали другої наукової конференції по краєзнавству. – Кролевець, 2002. – 48с.
630983
  Женевуа Морис Кролик = Raboliot / Maurice Genevoix : [роман] / Морис Женевуа ; Пер. с фран. С.А. Адрианова. – Ленинград : Мысль, 1926. – 272 с.
630984
  Терентьев П.В. и др. Кролик / П.В. и др. Терентьев. – Москва, 1952. – 364с.
630985
  Апдайк Д. Кролик вернулся : роман / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 475, [1] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-059478-8


  "Кролик вернулся" - вторая книга легендарной тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Бунт Гарри, заведомо обреченный, завершился, разумеется, разгромным поражением. Гарри проиграл войну с миром, где простые радости бытия душат ...
630986
  Шуруй О. Кролик волі : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 295-299
630987
  Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії : повне зібрання казок / Беатрікс Поттер ; пер. з англ. Олена О"Лір. – Львів : Астролябія, 2016. – 349, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-664-109-4
630988
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [2] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-058666-0


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
630989
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-058080-4


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
630990
  Апдайк Д. Кролик успокоился : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. Н.Ф. Роговской]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 671, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-059473-3


  "Кролик успокоился" - четвертая книга из легендарной серии Д. Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Только с возрастом приходит истинная мудрость. Когда-то Гарри отказывался верить в это. Он слишком торопился жить - то отчаянно бунтовал, то ...
630991
  Апдайк Дж. Кролик, беги : Роман / Джон Апдайк. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 368с. – ISBN 5-352-00465-1
630992
  Апдайк Д. Кролик, беги : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. М.И. Беккер]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 317, [3] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-057583-1


  "Кролик, беги" - первый роман тетралогии о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик, своеобразного opus magnus Апдайка, над которым он с перерывами работал тридцать лет. История "бунта среднего американца". Гарри отнюдь не интеллектуал, не нонконформист, ...
630993
  Апдайк Д. Кролик, беги. Давай поженимся / Д. Апдайк. – Москва, 1979. – 581с.
630994
  Апдайк Д. Кролик, беги. Кентавр. Ферма / Д. Апдайк. – Кишинёв, 1984. – 632с.
630995
  Березин В. Кролик, или вечер накануне Ивана Купалы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-59. – ISSN 0130-7673
630996
  Голубицкий С.Е. Кролики : Руководство к разведению, уходу и откорму кроликов. Устройство рассадников, помещений и клеток. Мясо, как пищевой продукт. Рецепты кушаний. / С.Е. Голубицкий. – 2-е изд.значит. доп. – Москва
Часть 1. – 1909. – 96с.
630997
  Гуковский А.И. Кролики и росомахи / А.И. Гуковский. – Кемерево, 1974. – 126с.
630998
  Искандер Фазиль Кролики и удавы / Искандер Фазиль. – Москва, 1988. – 285 с.
630999
   Кролиководство. – М, 1959. – 96с.
631000
   Кролиководство. – М, 1960. – 312с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,