Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
624001
  Шевчук В. "Криміналістичний фантом" чи реальність (ще раз про криміналістичну характеристику злочинів) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.17-22. – ISBN 966-667-078-Х
624002
  Олійник О. "Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства, нові норми та проблеми впровадження їх в життя Нормативне закріплення визначення предмету злочину в сфері земельних відносин" . // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 105-110
624003
  Андрушко П. "Кримінальне право: актуальні питання на часі" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 10-33. – ISSN 2227-7056


  Інтерв"ю професора Петра Андрушка головному редакторові "Студентського юридичного журналу" Станіславу Теплюку.
624004
  Пєтков С. "Кримінальний проступок" як метастаз радянського права // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 30-31
624005
  Зеленецький В.С. "Кримінально – процесуальна наука в особах" / В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 261-267. – ISSN 2079-6242
624006
  Берзін П.С. Криміналіст у другому поколінні (Григорій Васильович Демченко) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 545-580. – ISBN 978-617-7020-05-8
624007
   Криміналістика : Підручник для вищих навч. закл.системи МВС України. – Київ : Право, 1997. – 256с. – ISBN 966-546-213-Х
624008
   Криміналістика : Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Підручник для студ.юрид.вузів і фак-тів. – Харків : Право, 1998. – 376 с. – ISBN 966-7146-05-07
624009
   Криміналістика : Підруч. для слухачів,ад"юнктів,викдадачів вузів системи МВС Укра ни / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1998. – 416с. – ISBN 5-900195-26-0
624010
  Салтевський М.В. Криміналістика : Підручник / М.В. Салтевський. – Харків : Косум, Основа. – ISBN 5-7768-0303-9; 5-7768-0304-7(ч.1); 966-7124-65-7
Ч.1. – 1999. – 416с.
624011
  Біленчук П.Д. Криміналістика : Підручник / За ред. П.Д.Біленчука. – 2-ге. вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – ISBN 966-7714-57-8
624012
  Кузьмічов В.С. Криміналістика : Навч. посібник. / В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва; МОН України, Нац.акад.внутр. справ України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 368с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-87-8
624013
  Шепітько В.Ю. Криміналістика : Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; За ред. В.Я. Тація; Академія правових наук України. – Харків : Право, 2001. – 560с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7146-41-3
624014
   Криміналістика : Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 683с. – ISBN 966-7752-67-4
624015
  Кириченко О.А. Криміналістика : Посібник для слухачів-заочників / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, С.В. Томин; МВС України. Київ.ін-тут Внутрішніх справ. – Київ
Ч.1. – 2001. – 94с.
624016
  Кириченко О.А. Криміналістика : Посібник для слухачів-заочників / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, С.В. Томин; МВС України. Київ.ін-тут Внутршніх справ. – Київ
Ч.2. – 2001. – 94-184с.
624017
  Салтевський М.В. Криміналістика : Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Салтевський. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-98-3
Ч.2 : Методика і тактика. – 2001. – 528с.


  Розглянуто сучасну методологію та криміналіс-тичну техніку проведення криміналістичних дослі-джень. Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
624018
  Гора І.В. Криміналістика : Посібник для підготовки до іспитів / І.В. Гора, В.А. Колесник. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 146с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-11-1
624019
   Криміналістика : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель, О В. Коновалова; Нац. юридична акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 728с. – ISBN 966-313-098-9
624020
  Скригонюк М.І. Криміналістика : Навч. посібник / М.І. Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 516с. – ISBN 966-594-557-2
624021
  Гора І.В. Криміналістика : Посібник для підготовки до іспитів / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 2-е вид. доповн. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 233с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-28-6
624022
   Криміналістика : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих закл. освіти: [академічний курс] / В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель, О В. Коновалова, В.О. та ін. Матусовський; Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А., Коновалова В.О та ін.; МОНУ; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітька. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 736с. – ISBN 966-313-098-9
624023
  Шеремет А.П. Криміналістика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Шеремет; МОНУ; Ужгородськ. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-130-4
624024
  Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник / М.І. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2005. – 496с. – ISBN 966-326-080-7
624025
  Гора І.В. Криміналістика : Навч. посібник / І.В. Гора, В.А. Колесник; МОНУ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Алерта. – ISBN 966-8533-22-4(Ч.1)
Ч.1 : Криміналістична техніка. – 2005. – 320с.
624026
  Маркусь В.О. Криміналістика : курс лекцій: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віктор Маркусь. – Київ : Кондор, 2007. – 558с. – ISBN 978-966-351-090-3
624027
  Скригонюк М.І. Криміналістика : підручник / М.І. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2007. – 496с. – ISBN 966-326-080-7
624028
  Гора І.В. Криміналістика : навч. посібник / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – 4-те вид., виправл. та доп. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2007. – 232с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-437-001-0
624029
  Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій / І.І. Когутич. – Київ : Атіка, 2008. – 888с. – ISBN 978-966-326-251-2
624030
   Криміналістика : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Шепітько В.Ю. [ та ін. ] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 4-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-458-067-7
624031
  Скригонюк М.І. Криміналістика : підручник [для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.І. Скригонюк ; [М-во освіти і науки України]. – Київ : Атіка, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-490. – ISBN 966-326-080-7
624032
  Шеремет А.П. Криміналістика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 471, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-364-822-4
624033
   Криміналістика : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.Ю. Шепітько [та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 4-те, переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 464 с. – Бібліогр.: с. 438-441. – ISBN 978-966-458-067-7
624034
  Шепітько В.Ю. Криміналістика : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Ю. Шепітько ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 476-486. – ISBN 978-966-313-450-5
624035
  Біленчук П.Д. Криміналістика : підручник / П.Д. Біленчук, Г.С. Семаков ; НАН України, Київ. ун-т права. – Вид. 4-те, змін., допов. і доопрац. – Київ : Дакор, 2014. – 516, [1] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 1834-2014. - Зміст: Джерелознавство ; Іторіографія ; Методологія ; Теорія ; Техніка ; Тактика ; Методика ; Праксеологія. – Бібліогр. в кінці частин та модулів. – ISBN 978-617-7020-22-5
624036
  Біленчук Д П. Гель Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій / Д П. Гель Біленчук, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 216с. – ISBN 966-608-092-3
624037
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2005. – 588 с. – Шифр дубл 34 Салт доп карт.юр. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
624038
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник для вищ. навч. закладів / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2006. – 588 с. : фотоіл. – Шифр дубл 34 Салт доп карт.юр. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
624039
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник для вищих навч. закладів / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2008. – 588с., 16л. іл. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
624040
  Шепітько В. Криміналістика в системі наукового знання: трансформація системи пануючих ідей // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 220-226. – ISSN 1026-9932
624041
  Котюк І.І. Криміналістика в системі юридичних знань: історичний аспект формування, сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історичного аспекту формування, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістики обґрунтовується необхідність створення якісно нової системи знань - теорії судового пізнання. On the basis of historical aspect of forming, modern ...
624042
  Клименко Н. Криміналістика захищає національну культурну спадщину / Н. Клименко, С. Ципенюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.77-81. – ISSN 0132-1331
624043
   Криміналістика і науково-судова експертиза. – К., 1937. – 315с.
624044
  Біленчук П.Д. Криміналістика третього тисячоліття: освіта, наука, практика / П.Д. Біленчук, В.П. Колонюк, А.А. Ярмолюк // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – С. 106-117. – ISSN 0130-2655
624045
  Старшкевич У. Криміналістика у Російській Федерації: сучасні тенденції і перспективи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
624046
  Волобуєв О.Ф. Криміналістика у системі підготовки юриста // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 144-146. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
624047
  Сємєнов В.В. Криміналістика ХХ століття в країнах Східної Європи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 30-38
624048
  Біленчук П.Д. Криміналістика ХХІ століття: ідеї, інновації, грід-технологнії / П.Д. Біленчук, А.О. Терещук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 40-41


  КНУТШ ставодним із співорганізаторів проведення круглого столу на тему: "Актуальні проблеми криміналістики: теорія і практика".
624049
  Клименко Н. Криміналістика як наука та навчальна дисципліна // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 144-147. – ISBN 978-966-349-240-7
624050
   Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва [та ін.] ; МОНУ ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 497 с. – Бібліогр.: с. 490-495. – ISBN 978-966-667-453-4
624051
   Криміналістика. Періодизація, поняття і система / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред. О.А.Кириченка. – Київ, 2003. – 47с.
624052
  Клименко Н.І. Криміналістика: наука та навчальна дисципліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются методологические проблемы науковедения: соотношение научного познания и учебно-познавательного процесса, предмета и системы науки и учебной дисциплины, методов науки и методов обучения применительно к криминалистике.
624053
  Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів : Тексти лекцій / І.І. Когутич. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 456с. – ISBN 966-7596-65-6
624054
   Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [Кофанов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-611-01-0162-2


  У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична ...
624055
   Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання : навч. посібник : спільний російсько-український проект / [авт.-уклад. : О.Я. Баєв, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін.] ; за ред. О.Я. Баєва, В.Ю. Шепітька. – Харків : Апостіль, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 239-260. – ISBN 978-966-2517-08-8
624056
   Криміналістикою покликаний : бібліогр. нарис до 65-річчя з дня народження Віталія Григоровича Лукашевича / [упоряд.: О.В. Узунова, К.В. Калюга]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2013. – 74 с., [18] арк. фотоіл. : іл. – Назва обкл.: Віталій Григорович Лукашевич. Бібліографічний нарис. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-573-053-9
624057
  Марковська Ю.А. Криміналістична дактилоскопія // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7363-14-8
624058
  Бондар В.С. Криміналістична діяльність: визначення поняття // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 127-132. – ISBN 978-617-7220-83-0
624059
  Грузкова В.Г. Криміналістична експертиза цифрового письма / В.Г. Грузкова. – Київ, 1967. – 52с.
624060
  Лук"янчиков Б.Є. Криміналістична ідентифікація об"єктів за ідеальними відображеннями : монографія / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков, С.Ю. Петряєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 202, [1] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-966-622-756-3
624061
  Ничитайло Ірина Криміналістична ідентифікація особи за ознаками зовнішності в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 175-178
624062
  Репалюк В.Я. Криміналістична ідентифікація особи злочинця за татуюванням // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7363-14-8
624063
  Журавель В. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.160-166
624064
  Кірізлєєв С.М. Криміналістична класифікація злочинних посягань на культурні цінності // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 175-182. – ISSN 0130-2655
624065
  Бояров В.І. Криміналістична класифікація кримінально-караних проявів екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 210-216. – ISSN 2310-9769
624066
  Пасека М.О. Криміналістична класифікація осіб неповнолітніх правопорушників // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 165-177
624067
  Пазинич В. Криміналістична класифікація способів здійснення шахрайства в системі стільникового зв"язку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 161-165.
624068
  Сав"юк О. Криміналістична класифікація терористичних актів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.109-113. – ISSN 0132-1331
624069
  Кочнєва А.О. Криміналістична методика розслідування злочинів: сучасний стан і проблеми розвитку // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 157-161. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
624070
  Пчеліна О.В. Криміналістична методика як особлива частина криміналістики // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 396-401
624071
  Щур Б.В. Криміналістична методика: проблеми становлення та змісту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 342-348. – (Юридична ; Вип. 1)
624072
  Хірсін А.В. Криміналістична модель злочинної діяльності: поняття, структура та шляхи побудови // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 18-23.
624073
  Шевчук В. Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.173-181
624074
  Виноградова А. Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 14-15
624075
  Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Паламар Л.В.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2008. – 226л. + Додатки: л.173-209. – Бібліогр.: л.210-226
624076
  Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Паламар Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв
624077
  Єзерський Р. Криміналістична реєстрація як система інформаційного забезпечення техніко-криміналістичної роботи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 270–278. – (Серія юридична ; Вип. 48)
624078
  Дудніков А.Л. Криміналістична система злочиніву сфері економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 194-201. – ISSN 0201-7245
624079
  Шепітько М.В. Криміналістична стратегія з протидії злочинам у сфері правосуддя // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 119-123. – ISBN 978-966-419-268-9
624080
  Коновалова В.О. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 5-9. – ISSN 1993-0917
624081
  Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навчальний посібник для студ вищ. навч. закладів / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 512с. – ISBN 966-608-683-2
624082
  Ахтирська Н.М. Криміналістична тактика як джерело удосконалення кримінально-процесуальної регламентації провадження у кримінальних справах // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 18-20. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
624083
  Скригонюк М.І. Криміналістична термінологія : Навч. посібник / М.І. Скригонюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 125с. – ISBN 966-594-524-6
624084
  Єзерський Р. Криміналістична техніка і науково - технічний прогрес // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.573-582. – (Серія юридична ; Вип. 38)
624085
  Клименко Н.І. Криміналістична фоноскопія та її можливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядається поняття і зміст криміналістичної фоноскопії як виду матеріального відображення, а також способи фіксації, можливості фоноскопічної експертизи. The author of the article considers the notion of criminalistics phonoscope as an original ...
624086
  Лук"янчикова Є.Д. Криміналістична характеристика - елемент методики розслідування окремих видів злочинів / Є.Д. Лук"янчикова, В.Є. Лук"янчикова // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 225-230. – ISSN 2310-9769
624087
  Кияниця О. Криміналістична характеристика вбивств, вчинених особами з психічними недоліками // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 134-139. – ISSN 0132-1331
624088
  Вельможний С. Криміналістична характеристика викрадання електричної енергії шляхом її самовольного використання: поняття й структура // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-133.
624089
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика вини // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 5. – С. 18-25
624090
  Перебитюк М.В. Криміналістична характеристика екологічних злочинів / М.В. Перебитюк, А.О. Паламарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 282-286
624091
  Смирнов М. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності / М. Смирнов, Р. Комісарчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-84. – ISSN 0132-1331
624092
  Мельничок В. Криміналістична характеристика емоційно вольових станів особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 106-112.
624093
  Одерій О.В. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: загальні положення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 173-179
624094
  Петренко Павло Криміналістична характеристика злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 44-47
624095
  Паламар Л. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-68. – ISSN 0132-1331
624096
  Дараган В.В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері державних закупівель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 184-190. – ISSN 2524-0323
624097
  Жеребко О.І. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими злочинними групами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 81-85. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
624098
  Білоусов А.С. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних з порушенням авторських прав // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 121-126. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
624099
  Бахін В.П. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних з порушенням державного кордону / В.П. Бахін, В.О. Сич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розкриваються поняття та елементи криміналістичної характеристики злочинів та дається криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із порушенням державного кордону на сухопутних ділянках території України.
624100
  Шахман Н.В. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із захопленням державних або громадських будівль // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 462-465. – ISSN 1563-3349
624101
  Сибірна Р.І. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із нецільовим використанням бюджених коштів / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 96-107. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
624102
  Пчолкін В.Д. Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності / В.Д. Пчолкін, О.В. Іванцова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 151-159. – ISSN 1999-5717
624103
  Гула Н.Л. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 522-528. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
624104
  Ларкін М.О. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об"єднань) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 140-146. – ISSN 2310-9769
624105
  Шевчук В. Криміналістична характеристика злочинів: "криміналістичний пережиток" чи реальнор діюча категорія криміналістики // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.62-67
624106
  Зарубей В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, значення для розслідування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
624107
  Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 202-213. – ISSN 1993-0909
624108
  Лисенко В.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності у сфері ухилення від сплати податку на додану вартість // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.81-89
624109
  Воробей О.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні, як основа діяльності конвертаційних центрів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 161-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
624110
  Маренич Д. Криміналістична характеристика кіберзлочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 113-120
624111
  Білоусов А.С. Криміналістична характеристика комп"ютерних об"єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-97. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
624112
  Кравчук А. Криміналістична характеристика контрабанди // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7363-14-8
624113
  Фурман Я. Криміналістична характеристика контрабанди культурних та історичних цінностей // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 165-169.
624114
  Полях А.М. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів: можливості побудови й застосування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 185-189. – ISSN 0201-7245
624115
  Школьний В. Криміналістична характеристика лідера (організатора) злочинного угруповання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-108.
624116
  Мельничок В. Криміналістична характеристика морально-психологічних властивостей особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 106-114
624117
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика мотивів антисоціальної поведінки неповнолітніх // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-106. – (Правознавство ; Вип. 435)
624118
  Пилипенко О.М. Криміналістична характеристика незаконної порубки лісу // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 183-190. – ISSN 0130-2655
624119
  Пилипчак С. Криміналістична характеристика незаконної приватизації майна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.134-140. – ISSN 0132-1331
624120
  Корж В.П. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень у сфері економіки // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-48
624121
  Борисова Л.В. Криміналістична характеристика організованої комп"ютерної злочинності / Л.В. Борисова, В.В. Бойко, О.О. Шульга // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 46-51. – ISBN 978-617-7363-14-8
624122
  Халін О.В. Криміналістична характеристика осіб, що вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 445-454. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
624123
  Мудрецька Г. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 153-156
624124
  Мудрецька Ганна Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 155-157.
624125
  Грібов М.Л. Криміналістична характеристика протидії візуальному спостереженню за особою під час досудового розслідування // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 6-13. – ISSN 1992-4437
624126
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика психології засудженних // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 347-353. – ISBN 978-966-8823-76-3
624127
  Мельничок В. Криміналістична характеристика психологічних особливостей суб"єкта та їх вплив на його поведінку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 213-220. – ISSN 0132-1331
624128
  Драчова К.В. Криміналістична характеристика розбоїв, вчинених групами неповнолітніх // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 57-62. – ISSN 1993-0917
624129
  Матвійчук В.К. Криміналістична характеристика розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми / В.К. Матвійчук, О.С. Черникова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2222-5374
624130
  Старушкевич Анатолій Володимирович Криміналістична характеристика сексуальних убивств: поняття, зміст, значення для розслідування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Старушкевич А.В.; МВС України. Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1998. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв.
624131
  Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних ознак особистості злочинця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-102.
624132
  Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних та вікових особливостей мотивації криміногенної поведінки неповнолітніх // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 117-121.
624133
  Корж В. Криміналістична характеристика спеціального суб"єкта та суб"єктивного складу злочинів у сфері банківської діяльності / В. Корж, А. Фіронов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-104.
624134
  Авраменко О. Криміналістична характеристика способів викрадання людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 87-97
624135
  Мельничок В. Криміналістична характеристика суб"єктивних особливостей особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 91-97.
624136
  Мельничок В. Криміналістична характеристика суб"єктивної пам"яті особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 39-42.
624137
  Єрмоленко В.А. Криміналістична характеристика та класифікація найбільш типових способів вчинення порушень авторського права і суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 123-129. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
624138
  Довбаш Р.С. Криміналістична характеристика та проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 215-223.
624139
  Карпов Н.С. Криміналістична характеристика торгівлі людьми // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 268-274. – (Право. Економіка. Управління)
624140
  Галагуря Є.Л. Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 65-69. – ISSN 1727-1584
624141
   Криміналістичне документознавство : практичний посібник / В.В. Бірюков, В.В. Коваленко, Т.П. Бірюкова, К.М. Ковальов; Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М.; за заг. ред. В.В. Бірюкова. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 332с. – ISBN 978-966-437-012-4
624142
  Базилівська О. Криміналістичне дослідження індивідуальної каліграфії друкованого тексту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 439-441. – ISBN 978-617-7069-17-0
624143
  Резнікова О.І. Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 229-242. – ISSN 1993-0909
624144
  Коміссарова Наталя Олександрівна Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого здорового контролю : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Коміссарова Наталя Олександрівна; МВС України.Донецький ін-тут Внутрішніх Справ МВС України. – Донецьк, 2003. – 199 л. + Додатки: л. 190 - 199. – Бібліогр.: л. 171 - 190
624145
  Коміссарова Наталя Олександрівна Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Коміссарова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
624146
  Бульба Т. Криміналістичне дослідження саморобних вибухових пристроїв: окремі питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
624147
   Криміналістичне дослідження слідів рук : Науково-практичний посібник / О.П. Дубовий, В.Я. Лукашенко, Я.В. Рибалко, П.Ю. Тимошенко, Л.М. Чорнобай; За ред. Кондратьєва Я.Ю.; Держ. науково-дослід. експертно-кримін. центр МВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 152с. – ISBN 966-7714-05-5
624148
  Біленчук П.Д. Криміналістичне забезпечення досліджень у сфері інтелектуальної власності: історія, сьогодення, перспективи / П.Д. Біленчук, В.П. Колонюк, О.О. Шульга // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 467-477. – ISSN 0130-2655
624149
  Капустіна М.В. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 71-79. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто та проаналізовано підходи до розуміння криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Запропоновано авторське визначення цієї криміналістичної категорії з відповідною аргументацією. Виокремлено й розкрито вагомі ознаки, що ...
624150
  Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення кримінального провадження // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 32-37. – ISSN 1992-4437
624151
  Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
624152
  Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – 259 л. + Додаток: л. 185-228. – Бібліогр.: л. 229-259
624153
  Шаповал О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповал Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 209 арк. – Додатки: арк. 197-209. – Бібліогр.: арк. 177-196
624154
  Шаповал О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповал О.В.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
624155
  Карнаухов О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (історичні аспекти) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 67-71.
624156
  Паламарчук Людмила Петрівна Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Паламарчук Л.П.; Акад. адвокат. України. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв.
624157
  Комаринська Ю.Б. Криміналістичне забезпечення розслідування фактів вибуху пристроїв господарського, промислового та військового призначення // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 74-77. – ISSN 1992-4437
624158
  Лисенко О.В. Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лисенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284 арк. – Додатки: арк. 245-284. – Бібліогр.: арк. 195-244
624159
  Лисенко О.В. Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лисенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
624160
  Ієрусалимов І.О. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності : теорія та практика // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 10-16
624161
  Тіщенко В. Криміналістичне значення подальшого етапу розслідування корисливо - насильницьких злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.131-134. – ISSN 0132-1331
624162
  Біленчук П.Д. Криміналістичне і експертознавче забезпечення кримінального провадження / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 189-190. – ISBN 978-617-7363-14-8
624163
  Герасимов Р.Р. Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 20-23
624164
  Дудніков А.Л. Криміналістичне поняття злочину у сфері економічної діяльності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 165-172. – ISSN 0201-7245
624165
  Шкребко М.В. Криміналістичне слідознавство // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7363-14-8
624166
  Мосяженко В.Ю. Криміналістичне, судово-експертне забезпечення та оперативно-розшукове супроводження досудового розслідування злочинів у сфері суспільної моралі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 109-116
624167
  Корж В. Криміналістичний аналіз економічних злочинів, вчинених в умовах ринкових засад господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 85-92


  Етапи становлення законодавства
624168
  Хірсін А.В. Криміналістичний аналіз корисливо-насильницької організованої злочиної діяльності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 52. – С. 12-15.
624169
  Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Білоусов А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
624170
  Калюга К. Криміналістичний аналіз особи злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 132-139. – ISSN 1026-9932
624171
  Самойленко О. Криміналістичний аналіз протиправних дій адвоката під час здійснення ним професійних обов"язків у кримінальній справі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 113-117
624172
  Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз сексуальних убивств: досвід України, США, Російської Федерації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 218-224.
624173
  Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз слідової картини сексуальних вбивств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-98. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються проблеми криміналістичного аналізу слідової картини сексуальних вбивств, розглядаються: поняття слідової картини злочину та її зміст; складові слідової картини сексуальних убивств та взаємозв"язки між ними; аналізуються типові сліди ...
624174
  Гель Андрій Павлович Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Гель А.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
624175
  Гель Андрій Павлович Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гель Андрій Павлович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 244 л. + Додатки: л.204-244. – Бібліогр.: л.177-204
624176
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2002
624177
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ. – ISSN 1992-4437
№ 2 (12). – 2009
624178
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ : ТОВ "Еліт Прінт", 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (15). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
624179
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. ак. внутрішніх справ. – Київ : ТОВ "Еліт Прінт", 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (16). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
624180
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (19). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624181
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (20). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624182
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (21). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624183
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (22). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624184
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (23). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624185
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (24). – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624186
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (25). – 2016. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624187
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України : НАВС, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (26). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624188
  Школьний В. Криміналістичні аспекти порушення кримінальної справи відносно лідера організованого злочинного угруповання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 146-149.
624189
  Скільська Л.Д. Криміналістичні аспекти розширення методів та об"єктів фіксації результатів слідчої дії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 565-569. – ISSN 1563-3349
624190
  Мурадов В. Криміналістичні аспекти технічного забезпечення протоколювання судового розгляду кримінальної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 94-96
624191
  Когутич І. Криміналістичні аспекти у плануванні судового розгляду кримінальних справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.582-593. – (Серія юридична ; Вип. 38)
624192
  Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів : курс лекцій / О.О. Давидова; Київський національний ун-т внутрішніх справ; Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів. – Київ : КНТ, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-373-350-0
624193
  Борідько О. Криміналістичні дослідження способу вчинення злочину // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 9. – С.39
624194
  Вежнавець Б. Криміналістичні експертизи при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 138-141.
624195
  Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : монографія / Н.С. Карпов. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 522с. – ISBN 966-8426-04-5
624196
  Білоус В.В. Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в Україні / В.В. Білоус, О.П. Білоус // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 117-125. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
624197
  Алєксєйчук В.І. Криміналістичні засоби діагностики особи невідомого злочинця під час огляду місця події // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 132-138. – ISSN 1993-0917
624198
  Журавель В.А. Криміналістичні засоби протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / В.А. Журавель, С.В. Веліканов, С.С. Кисельова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 98-110.
624199
   Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень : [підручник] / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; [авт.-уклад.]: О.М. Цільмак [та ін.]. – Одеса : ОДУВС, 2016. – 301, [1] с. : іл. – На тит. арк. та обкл. авт.-уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 292-300, в кінці глав. – ISBN 978-617-7215-47-8
624200
  Корж В. Криміналістичні ознаки способів легалізації злочинних доходів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.70-77
624201
  Юсупов В.В. Криміналістичні періодичні видання на початку XX століття в Україні // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 45-50. – ISSN 1992-4437
624202
  Журавель В.А. Криміналістичні прогнози як засіб протидії серійним убивствам / В.А. Журавель, В.Л. Сннчук // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 183-188.
624203
  Журавель В. Криміналістичні прогнози: форми та шляхи реалізації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.157-161
624204
   Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанц. конф. : м. Одесса, 25 листоп. 2016 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 153, [2] с. : іл., табл. – Ст. частково англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-283-2
624205
  Берназ В.Д. Криміналістичні та психологічні аспекти забезпечення діяльності дізнавачів по справах про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 37-39
624206
  Біленчук П.Д. Криміналістичні та психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності та кадровій роботі [рецензія] // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 350-351. – ISSN 2219-5521


  Рец. на кн.: Криміналістичні і психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровій роботі : зб. наукових праць міжнародної науково-практичної конференції / Київський університет права НАН України: [ред-кол: ...
624207
  Удовиченко В. Криміналістично-процесуальне питання доказів у сфері використання ДНК- інформації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 446-448. – ISBN 978-617-7069-17-0
624208
  Григор"єва О.В. Кримінальна агресія особи та необхідна оборона: кримінологічний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 161-169
624209
  Светлов О.Я. Кримінальна відповідальність / О.Я. Светлов. – К., 1977. – 56с.
624210
  Мирошниченко Н.А. Кримінальна відповідальність // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 320-323. – ISBN 978-966-419-300-6
624211
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 313 л. – Додатки: л. 262-313. – Бібліогр.: л. 199-261
624212
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
624213
  Русанова Л.В. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення зброї, військового майна, бойових припасів: історико-правовий аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 210-220. – ISSN 2304-4556
624214
  Циганок Н. Кримінальна відповідальність державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 138-144
624215
  Радіонов І.І. Кримінальна відповідальність за бандитизм - історія та перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68. – ISBN 966-8759-17-6
624216
  Пономарчук О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір"ю новонародженої дитини в сучасному законодавстві зарубіжних країн // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 151-158. – ISBN 966-8759-17-6
624217
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 211-231
624218
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
624219
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 52-60. – ISSN 2222-5374
624220
  Готін Олександр Миколойович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
624221
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
624222
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
624223
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
624224
  Бершов Г.Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : монографія / Г.Є. Бершов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : НікаНова, 2014. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-81-3
624225
  Лосич Т. Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного керимінального права Чехії та Словаччини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 146-155. – ISSN 2308-9636
624226
  Скорикова В. Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім"ї // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 97-100
624227
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 227 л. + Додатки : л. 181-202. – Бібліогр.: л. 203-227
624228
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за діяння, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2222-5374
624229
  Кобильчук О.С. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства: проблеми кваліфікації / О.С. Кобильчук, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 70-72
624230
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
624231
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 274л. – Бібліогр.: л. 193 -226
624232
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти / М.П. Куцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 330, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-71-9
624233
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами порівняльно правове дослідження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-139.
624234
  Головкін О.В. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.В. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 38-44
624235
  Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
624236
  Іванова Є.В. Кримінальна відповідальність за зараження соціальною хворобою (історичний аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 107-115
624237
  Базов В. Кримінальна відповідальність за застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 101-106.
624238
  Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.150-154. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
624239
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 282л. + Додатки: л.233-282. – Бібліогр.: л.202-232
624240
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
624241
   Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / Савченко А.В. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; Нац. акад. внутр. справ, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2012. – 270, [2] с. – Бібліогр.: с. 245-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-050-1
624242
  Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за злісне ( умисне ) банкрутство в зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.74-79
624243
  Алексеева Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочин проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 140-146. – ISSN 1563-3349
624244
  Возьний В. Кримінальна відповідальність за злочини проти авторитету органів державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 62-69


  Етапи становлення законодавства
624245
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 249-257. – ISSN 2082-4939
624246
  Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності: еволюція наукової думки та законодавства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 122-130. – (Юридичні науки ; № 3)
624247
  Житний О.О. Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (національно-правовий вимір) : монографія / О.О. Житний, І.М. Ральченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : В деле, 2017. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-32-2
624248
  Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / [О.Ф, Бантишев, О.В. Шамара]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на обкл. – Бібліогр.: с. 180-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-365-8
624249
  Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських землях у законодавстві Великого князівства Литовського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 15-20.
624250
  Ониськів А.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
624251
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження / О. Кваша, А. Ониськів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 64-70. – ISSN 2311-6676
624252
  Катеринчук І.П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп"ютерних технологій: досвід зарубіжних країн // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2312-928X
624253
  Біленчук П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності / П. Біленчук, Ю. Волик // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102
624254
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання : Монографія / В.М. Бурдін. – Львів : ПАІС, 2006. – 200с. – ISBN 966-7651-39-8
624255
  Телесніцький Г.Н. Кримінальна відповідальність за катування міжнародний і національний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 238-249
624256
  Книженко О. Кримінальна відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 51-57. – ISSN 2311-6676
624257
  Омельчук О.М. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим кримінальним кодексом України // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.27-43
624258
  Кузнецов В. Кримінальна відповідальність за крадіжку в зарубіжному законодавстві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 65-71


  У статті досліджується зарубіжне кримінальне законодавство. Предметом наукового аналізу є поняття "крадіжка" і система норм про відповідальність за крадіжку. Визначаються подібні та відмінні ознаки, які притаманні поняттю "крадіжка" у вітчизняному та ...
624259
  Лисько Т. Кримінальна відповідальність за кровозмішення та двошлюбність:досвід зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-136.
624260
  Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців : ( частини 9-12 2 ст, 158 Кримінального кодексу України) // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 35-63.
624261
  Напиральська В.І. Кримінальна відповідальність за наругу над державними символами: міжнародно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-187. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
624262
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за наявності кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 406 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 92-99
624263
  Нересян А. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 24-25
624264
  Драган О. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: питання теорії та практики // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 56-61. – ISSN 2311-6676
624265
  Сураєва В. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин: чи є це законним? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-110
624266
  Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-068-7
624267
  Радутний А. Кримінальна відповідальність за незаконне зібрання, використання або розголошення комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.110-114. – Бібліогр.: 14 н. – ISSN 0132-1331
624268
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 109-120. – ISSN 2222-5374
624269
  Панов М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків(ст. 200 КК) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
624270
  Погорецький М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 100-104.
624271
  Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини : монографія / С.В. Гринчак ; за ред. Л.В. Дорош. – Харків : Право, 2011. – 292, [2] с. – Бібліогр.: с. 262-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-251-0
624272
  Олашин М.М. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов"язків щодо охорони життя та здоров"я дітей: тлумачення оціночних ознак складу злочину // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 278-282. – (Право. Економіка. Управління)
624273
  Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 59-63
624274
  Бельський Ю.А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бельський Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
624275
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взеємовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.147-150. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
624276
  Кваша О.О. Кримінальна відповідальність за одержання хабара, вчинене за попередньою змовою групою осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 215-219
624277
  Москаль Д.П. Кримінальна відповідальність за окремі статеві злочини за вітчизняним законодавством XVIII ст. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 65. – С. 11-15.
624278
  Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 40-43
624279
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Задоя К.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 231л. + Додатки : л.194-203. – Бібліогр. : л.204-231
624280
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. 6 назв
624281
  Костенко Л. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 12-15.
624282
  Тихий В.П. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого або референдного права / В.П. Тихий, М.І. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45.
624283
  Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання підготовці та проведенню виборів і референдуму в Україні та країнах Центральної Європи (на прикладі Польщі та Словаччини): порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-140.
624284
  Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину : Монографія / О.В. Ус. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264с. – ISBN 966-8184-66-1
624285
  Кострицький В.В. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 95-103. – ISSN 2310-6166
624286
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за погрозою або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-78.
624287
  Гадомський Д. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав (чому вона існує і чиї права насправді захищає) // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 50-52. – ISSN 1608-6422
624288
  Коваль А.М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав : Теорія і практика / А.М. Коваль. – Київ : Юстініан, 2005. – 320с. – ISBN 966-8257-13-8
624289
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
624290
  Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : монографія / Волинець Р.А. – Київ : Дакор, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-00-3
624291
   Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав : монографія / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; [ П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, М.І. Мельник, В.І. Осадчий, В.П. Тихий та ін. ]. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8759-41-9
624292
  Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 2222-5374
624293
  Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 123-130. – ISSN 1026-9932
624294
  Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні : монографія / І.І. Присяжнюк ; за наук. ред. З.А. Тростюк ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Антураж А, 2011. – 288, [1] с. – Бібліогр.: с. 257-288. – ISBN 966-8769-08-2
624295
  Жмур Юлія Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла в законодавстві про кримінальну відповідальність зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 118-121.
624296
  Филь Р.С. Кримінальна відповідальність за порушення прав на секретні винаходи та корисні моделі в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 261-267. – ISSN 2072-8670
624297
  Сміх В.В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на правову допомогу / В.В. Сміх. – Київ : Атіка-Н, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-199. – ISBN 978-966-326-423-3
624298
  Сарнавський О.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил водіння або експлуатації машин (стаття 415 Кримінального кодексу України) // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.32-39


  Тема розглядається у межах військового відомства
624299
  Боровенко Володимир Микитович Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Боровенко Володимир Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15л.
624300
  Боровенко В.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Боровенко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 243л. – Бібліогр.:л.188-221
624301
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості : (Кримінально-правове та кримінологічне дослідження) / М.І. Карпенко ; За заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : КНТ, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-216-9
624302
  Заблоцька О. Кримінальна відповідальність за порушення у бюджетній сфері: міжнародний досвід // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 149-151.
624303
  Дячкін О.П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв"язку та їх обладнання : Монографія / О.П. Дячкін; Дніпропетр. нац. ун-т внутріш. справ; за ред. В.П. Ємельянова. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – 116с. – Шифр. дубл. 34 Дячк. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-383-136-7
624304
  Брух Х. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти. - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 248-255. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
624305
  Лиськов М. Кримінальна відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 70-74
624306
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи / В.В. Кузнецов, М.В. Сийплокі ; за заг. ред. В.І. Шакуна ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2075-19-9
624307
  Мохончук С.М. Кримінальна відповідальність за пропаганду війни: аналіз елементів складу злочину // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 132-138. – ISSN 0201-7245
624308
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 236-267. – Бібліогр.: л. 195-235
624309
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
624310
  Клименко В.А. Кримінальна відповідальність за професійну не обережність // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
624311
  Семенюк О. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 35-44. – ISSN 2308-9636
624312
  Яковенко Р.В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 376-383. – ISSN 2078-3566
624313
  Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-87.
624314
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачено ст. 366 Кримінального Кодексу України / М.І. Карпенко, О.М. Москаленко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 28-38. – ISSN 2222-5374
624315
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 197 л. – Додатки: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 167-190
624316
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
624317
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33.
624318
  Гулкевич В. Кримінальна відповідальність за терористичну діяльність в Іспанії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7220-78-6
624319
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лизогуб Я.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
624320
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини:порівняльно-правове дослідження : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Лизогуб Ярослав Григорович; Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 202 л. + Додатки: л. 200-202. – Бібліогр.: л. 177-199
624321
  Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 88-93
624322
  Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 315-320. – ISSN 0132-1331
624323
  Печерій П.П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством окремих зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
624324
  Мамчур Віталій Миколайович Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мамчур Віталій Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 207 л. + Додаток: л.207. – Бібліогр.: л.191-206
624325
  Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / КНУТШ; Мамчур В.М. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
624326
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2017. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 188-219
624327
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : автореф. дис. ... канд юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
624328
  Житник Г.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 59-63
624329
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 215-263. – Бібліогр.: л. 187-214
624330
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
624331
  Демидова Л. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-104. – ISSN 0132-1331
624332
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
624333
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 248 л. – Додатки: л. 246-248. – Бібліогр.: л. 209-245
624334
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) / В.В. Бондарчук. – Київ : Дакор, 2014. – 259, [1] с. – На обкл. також: "Яр. ВАЛ" адвокатське об"єднання. – Бібліогр.: с. 227-259 та в підрядк. прим. – (Бібліотека адвокатського об"єднання "Яр. ВАЛ"). – ISBN 978-617-7020-35-5
624335
  Довнич О.М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 75-77. – ISSN 1609-0462
624336
  Новікова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Новікова Л.В.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
624337
  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
624338
  Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Налуцишин В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 266л. + Додатки: л.226-266. – Бібліогр.: л.203-225
624339
  Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : хуліганські злочини та склади злочинів : монографія / О.А. Івахненко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Харків : Право, 2016. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-937-054-9
624340
  Ємельянов М.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія / М.В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-458-616-7
624341
  Мохаммед А М Байдусі Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) : Авротеф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Мохаммед А. М. Байдусі; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
624342
  Савченко А. Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх в США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 24-25.
624343
  Цимбалюк В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров"я особи: напрямки реформування законодавства // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 112-116
624344
  Красота О.І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: історико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 11-15.
624345
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність співучасників за законодавством окремих іноземних держав // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 456-459. – ISBN 978-966-458-403-3
624346
  Квасневська Д Н. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні : монографія / Н.Д. Квасневська. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. + Додаток: с. 168-170. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-667-452-7
624347
  Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 45-52
624348
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність та покарання в рішеннях Конституційного Суду України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  "...Тез виступу до круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року)".
624349
  Шалгунова С.А. Кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх / С.А. Шалгунова, Т.Л. Голишева // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62.
624350
   Кримінальна відповідальність та форми ії реалізації : підручник / [О.В. Козаченко (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-534-327-2
624351
  Мельничук Н.О. Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні засади притягнення до кримінальної відповідальності за порушення у сфері використання найманої праці на договірних умовах.
624352
  Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 7-10
624353
  Шамара О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 79-82
624354
  Грек Б.М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 19-22
624355
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 32-41
624356
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 228-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-137-6
624357
  Політова А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: чи готова Україна до неї // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 121-128
624358
  Дзюба В.Т. Кримінальна відповідальність: зміст та розуміння за вимогами сучасної кримінально-правової науки // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 249-253. – ISBN 978-966-458-403-3


  У статті розглядаються відповідальність змісту та розуміння кримінальної відповідальності вимогам сучасної кримінально-правової науки.
624359
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 231-239. – ISBN 978-966-306-020-4
624360
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-89
624361
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 240-253. – ISBN 978-966-306-020-4
624362
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 89-90
624363
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.626-633
624364
  Дзюба В. Кримінальна відповідальність: сучасне розуміння // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 104-107
624365
  Порфімович О. Кримінальна журналістика = The criminal journalism selected lectures : [вибрані лекції] / Ольга Порфімович. – Київ : ФОП - ПОДОЛІН І.В., 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-2111-27-9
624366
  Порфімович О.Л. Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіанасильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 310-323. – ISSN 2309-1797


  У статті проаналізовано загальну ситуацію в країні щодо впливів журналістських матеріалів, які містять сцени насильства, на аудиторні настрої. Подано короткий історичний екскурс з даної проблематики. Наголошено на виключній актуальності досліджень з ...
624367
  Сапронов А. Кримінальна злочинність у Гетьманщині (історіографічний аспект) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 41-47. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
624368
  Комар Є. Кримінальна злочинність як прояв соціальних аномалій у суспільному житті УСРР у 20-х рр. XX ст. (за матеріалами Донецької губернії) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 74-76
624369
  Чернобай А. Кримінальна й адміністративна відповідальність за порушення норм // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 93-100
624370
  Легецький М.П. Кримінальна міліція як суб"єкт профілактики правопорушень, пов"язаних з обігом наркотиків серед неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 143-150.
624371
  Панов М. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 62-75. – ISSN 0132-1331
624372
  Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 154-160. – ISSN 2310-9769
624373
  Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
624374
  Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 130-140. – ISSN 1993-0909
624375
  Медведєв В.С. Кримінальна психологія : Підручник / В.С. Медведєв. – Київ : Атіка, 2004. – 368c. – ISBN 966-326-053-X
624376
  Деревінський В. Кримінальна справа "Українського вісника" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Як КГБ полював на український підпільний журнал та особисто на В"ячеслава Чорновола.
624377
  Захаров Є. Кримінальна справа проти L.B.ua в світлі практики Європейського Союзу // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 4. – С. 3-4
624378
  Радзієвський В.О. Кримінальна субкультура на землях України: від Середньовіччя до нашого часу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 230-234. – ISSN 2226-3209
624379
  Радзієвський В. Кримінальна субкультура на землях України: від середньовіччя до новітнього часу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 118-122
624380
  Радзієвський В. Кримінальна субкультура та квазіполітична конфліктологія // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 102-106
624381
  Рябчинська О.П. Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі / О.П. Рябчинська, Е.Г. Стоматов // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 36-39
624382
  Пришко І. Кримінальна субкультура як невід"ємна частина загальносуспільной культури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 120-126
624383
  Ткаченко В.В. Кримінальна та адміністративно-правова відповідальність за порушення норм цензури в Російській імперії / В.В. Ткаченко, О.Ю. Кирієнко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 146-155. – ISSN 2072-8670
624384
  Печарський А. Кримінальна тенденція екстерналізації в житті і творчості Андрія Головка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477
624385
  Прилуцький С.В. Кримінальна юстиції України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 107-114.
624386
  Міщеною С.Т. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
624387
  Півненко В.П. Кримінальна юстиція України : збірник наукових праць / В.П. Півненко. – Харків : СПД ФО Сілічева С.О., 2005. – 200с. – (Наукові праці). – ISBN 966-8794-01-X
624388
  Прилуцький С. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
624389
  Марушев А. Кримінальне банкрутство в Україні / А. Марушев, О. Спіженко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45.
624390
  Романюк О. Кримінальне законгодавство України та міжнародно - правові стандарти // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.39-47
624391
  Навроцький Вячеслав Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання особливої частини / Навроцький Вячеслав; МОУ; ЛДУ ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 56с. – (Скрипти ; Ч. 31)
624392
  Добробог Л.М. Кримінальне законодавство радянського періоду, що регулює відносини по охороні природи (навколишнього природного середовища) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 243-246
624393
  Яценко С.С. Кримінальне законодавство СРВ про відповідальність неповнолітніх на тлі положень кримінального права України / С.С. Яценко, Дінь Суан Нам // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 101-122. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті розглядаються питання кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством СРВ на тлі кримінального права України, положень документів ООН, висловлюються міркування щодо можливих шляхів вдосконалення законодавства двох дружніх держав.
624394
  Голіна В.В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 475-477. – ISBN 978-966-458-403-3
624395
   Кримінальне законодавство України : Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 284с. – ISBN 966-7752-75-5
624396
  Брич Л. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 308-322. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано, як і наскільки узгоджуються підходи, закладені у КК України, існуючіь в теорії і практиці кримінального права України з рішеннями Європейського Суду з прав людини.
624397
  Малишев Володимир Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення / Малишев Володимир, Бесчастний Віктор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 14-16
624398
  Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 116-124.
624399
  Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Юрисконсульт, 2006. – 1048с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96571-3-Х
624400
  Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження: [ монографія ] / А.В. Савченко; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2007. – 596с. – ISBN 978-966-373-254-1
624401
  Кваша О. Кримінальне законодавство України у контексті розвитку конституційних засад / О. Кваша, Н. Пархоменко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 127-132. – ISSN 2409-4544
624402
  Боднарук О.М. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
624403
  Звірко О. Кримінальне переслідування - процесуальна функція чи правова фікція? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 169-171
624404
  Остафійчук Г.В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях : монографія / Г.В. Остафійчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-7064-09-0
624405
  Середа Г.П. Кримінальне переслідування у функціональній структурі прокурорської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті сформульовано поняття та процесуально-правова сутність кримінального переслідування. Автором досліджено особливості здійснення кримінального переслідування прокурором.
624406
  Власюк О.В. Кримінальне переслідування українських послів польського сейму (1922-1927 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 158-165. – ISSN 0321-0499
624407
  Єна І.В. Кримінальне переслідування як виключна компетенція держави // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 83-89. – ISSN 2310-9769
624408
  Горбачевський В.Я. Кримінальне переслідування як функція кримінального процесу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 46-59
624409
  Прилуцький С.В. Кримінальне переслідування: теоретико-правовий зміст та проблеми співвідношення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 62-70.
624410
  Волков Г.І. Кримінальне право / Г.І. Волков. – Харків, 1928. – 151с.
624411
  Лейленд П. Кримінальне право : Злочин, покарання, судочинство. (Англ. підхід) / П. Лейленд; З англ. переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 1996. – 207с. – Бібліогр.: с.205-206. – ISBN 966-500-125-6
624412
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1998. – 896с. – ISBN 966-95034-4-2
624413
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1999. – 896с. – ISBN 966-95605-0-0
624414
  Дудоров О.О. Кримінальне право : навч. посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 943, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 898-943, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-08-5
624415
  Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
624416
   Кримінальне право в запитаннях і відповідях : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-44-0
624417
   Кримінальне право в питаннях і відповідях (Посібник для підготовки до іспитів). – Київ : Правові джерела, 1999. – 197с. – ISBN 966-95605-3-5
624418
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-419-8
Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 2011. – 448 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
624419
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-420-4
Т. 2 : Бібліографія. – 2011. – 640 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
624420
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 432с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-66-7
624421
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива. : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – Шифр дубл. – ISBN 955-7714-74-8
624422
  Навроцький В. Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
624423
  Яценко С.С. Кримінальне право соціалістичних країн у боротьбі з пияцтвом / С.С. Яценко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 76-83. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются вопросы состояния опьянения в уголовном праве социалистических стран. Показав провоцирующую роль состояния опьянения для совершения преступлений, авторы излагают действующее советское законодательство, относящееся к ...
624424
  Туляков Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикції? / Туляков, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
624425
  Сухонос В. Кримінальне право та церква в Україні // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 188-195
624426
  Стрельцов Євген Львович Кримінальне право у площині сучасної реформи правоохоронної системи // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 525-530. – ISBN 978-617-7220-83-0
624427
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : посібник / Н.В. Чернишова, М.В. Володько, Н.М. Хазін. – Київ : Наукова думка, 1995. – 456с. – ISBN 5-12-003961-8
624428
   Кримінальне право України : Завдання до семінарських і практичних занять. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8872-0
624429
  Коржанський М.И. Кримінальне право України : Частина особлива / М.И. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 592с. – ISBN 966-504-186-Х
624430
   Кримінальне право України : загальна частина : [підручник для студ. вузів] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; за ред.М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ ; Харьків : Юрінком Інтер ; Право, 2001. – 413, [1] с. – ISBN 966-7784-90-8, 966-7146-52-9
624431
   Кримінальне право України : Особлива частина : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. та ін. Гавриш; За ред. проф. М.І.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 496с. – ISBN 966-667-026-7
624432
   Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, П.С. Матишевський, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко; За ред. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528с. – ISBN 966-667-056-9
624433
   Кримінальне право України : Загальна частина : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 414, [1] с. – ISBN 966-667-058-5 ; 966-7146-52-9
624434
   Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник. – Київ : Правові джерела, 2002. – 432 с. – ISBN 96695605-8-6
624435
   Кримінальне право України : Альбом схем: Навчальний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-71-8
624436
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Київ. Харків : Юрінком Інтер. Право., 2003. – 496c. – ISBN 966-667-100-X
624437
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-55-6
624438
  Александров Ю.В. Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. – Киев : МАУП, 2004. – 328с. – ISBN 966-608-402-3
624439
   Кримінальне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина. – 2004. – 480с.
624440
   Кримінальне право України : Підручник / Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред.: М.І. Мельника, В.А. Клименка; Авт.: Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий та ін. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-326-031-9
Особлива частина. – 2004. – 656с.
624441
   Кримінальне право України : особлива частина : підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, ДорошЛ.В; Бажанов М.І. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с. – ISBN 966-667-159-Х
624442
   Кримінальне право України : Особлива частина: Практикум / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.Л. та ін. Хар; заг. ред. В.К. Матвійчук; О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, В.М. Присяжний; НАУ. – Київ : Азимут-Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8405-14-5
624443
  Кузнецов В.О. Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини. Навч. посібник / Кузнецов В.О., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. – Київ : Істина, 2005. – 380с. – ISBN 966-7613-65-8
624444
  Гацелюк В.О. Кримінальне право України : Частина загальна; (Збірник тестових завдань) / МВС України; ЛДУВС; В.О. Гацелюк. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 128с.
624445
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 11. – 2006
624446
   Кримінальне право України : особлива частина - розділи 1, 2: практикум: [ навчальний посібник ] / Гвоздецький В.Д., Зубець Г.І., Зайчук О.В., Костенко О.М., Матвійчук В.К. та ін.; за заг. ред. Матвійчука В.К. – Київ : КНТ, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-373-295-5
624447
  Селецький С.І. Кримінальне право України : загальна частина; посібник для студ. юрид. вузів і юрид. фак. із змінами та доповн. / С.І. Селецький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 248с. – Шифр дубл.34 Селе.Доп.карт.м.в. – ISBN 978-966-364-627-5
624448
  Селецький С.І. Кримінальне право України : особлива частина: посібник для студ. юрид. вузів і юрид. факультетів із змінами та доповненями станом на 1 листопада 2007 року / С. Селецький; Ін-т економ. і упр., юридичний фак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-364-628-2
624449
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
624450
   Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
624451
  Навроцький В. Кримінальне право України в епоху глобалізації // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 140-152. – ISSN 2078-1431
624452
  Гребеньков Г. Кримінальне право України у контексті аксіологічного виміру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 95-102
624453
  Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 120-123
624454
   Кримінальне право України. : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-351-9
Особлива частина. – 2009. – 744 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
624455
   Кримінальне право України. : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-350-2
Загальна частина. – 2009. – 408 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
624456
   Кримінальне право України. Загальна та особлива частини : навч. посібник. – Київ : Істина, 2007. – 400с. – ISBN 966-7613-99-2
624457
   Кримінальне право України. Загальна частина. – Харків : Право, 1997. – 368с. – ISBN 966-7146-03-0
624458
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
624459
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 512с. – ISBN 966-7302-99-7
624460
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник для студ. юрид. спец. / П.С. Матишевський; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-28-2
624461
  Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Атіка, 2004. – 488с. – ISBN 966-8074-98-X
624462
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; МОНУ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина:. – 2005. – 480с.
624463
   Кримінальне право України. Загальна частина : Практикум. Навчальний посібник / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, ін. та; Авт. кол.: Костенко О.М., Козаченко І.П., Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В., Хар І.О. та ін.; За ред. В.К. Матвійчука; Нац. академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 432с. – ISBN 966-373-083-8
624464
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : програма навч. дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Вереша Р.В., Туркевич І.К. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-468-4
624465
  Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / М.І. Колос. – Київ : Атіка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-326-223-9
624466
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Вереша; МОНУ; акад. адвокатури України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 960с. – Шифр дубл.34 Вере. – ISBN 978-966-364-621-3
624467
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОНУ. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – Бібліогр.: c. 476-482. – ISBN 978-966-667-267-7
624468
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Омельчук О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Омельчука ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2010. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2183-89-4
624469
  Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посібник] / Л.Ф. Дадерко, В.П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 120, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-388-365-6
624470
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с. – ISBN 978-611-01-0312-1
624471
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид,, перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 525, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 513-526. – ISBN 978-966-458-756-0
624472
   Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239, [1] с. : табл. – В кінці кн. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-8388-81-1
624473
  Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина : Курс лекций / В.О. Навроцький. – Київ : Знання, 2000. – 771с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-46-7


  Цей курс лекцій — один із перших посібників з Особливої частини кримінального права, виданих після відновлення незалежності України. Враховано сучасні соціально-економічні та правові реалії, відновлення державної незалежності України, створення ...
624474
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / С.І. Селецький; Відкритий міжнародний Ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 504с. – ISBN 966-364-371-4
624475
  Брич Л.П. Кримінальне право України. Особлива частина : тести / Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 284с.
624476
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [А.О. Байда та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 677, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 662-678 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-757-7
624477
   Кримінальне право України. Судові прецеденти. 1864-2007 / за ред. В.Т. Маляренка ; [ укладачі : П.П. Пилипчук, Є.І. Овчинніков ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 1104 с. – (Судова практика). – ISBN 978-966-8847-76-9
624478
   Кримінальне право України.Загальна частина : Підручник. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 512с. – ISBN 966-7302-30-Х
624479
  Грищук В.К. Кримінальне право України: загальна частина : навч. посібн. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В.К. Грищук; МОНУ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-290-6
624480
   Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, А.А. Стрижевський; За ред. П.С.Матишевського,П.П.Андрушка,С.Д.Шапченка/КУ ім.Тараса Шевченко;Юрид.фак. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
624481
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вищ. навч. закл.і фак-тів / П.С. Матишевський. – Київ : А.С.К., 2001. – 352с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-339-1
624482
   Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / МОНУ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 456с. – ISBN 978-966-458-155-1
624483
   Кримінальне право України: Загальна частина. : Підручник. – Київ : Юридична думка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-041-6
624484
   Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Дорош; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-159-Х
Особлива частина. – 2005. – 546с.
624485
   Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Г.М. Анісімов та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 608с. – ISBN 978-966-458-156-8
624486
  Брич Л.П. Кримінальне право України: Особлива частина. : Навч. посібник. Тести / Л.П. Брич, В.О. Навроцький; Львівськ. нац. ун-т. – Київ : Атіка, 2000. – 208с. – ISBN 966-7714-17-9
624487
   Кримінальне право України: Практикум. : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 592с. – ISBN 966-667-157-3
624488
  Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
624489
  Яценко І.С. Кримінальне право України: сучасні реалії і наявні проблеми / І.С. Яценко, К.П. Задоя, С.Д. Шапченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Тези доповідей учасників круглого столу, організованого юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
624490
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 1. – 2007
624491
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 2/3. – 2007
624492
   Кримінальне право України:Особлива частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 896с. – ISBN 966-7302-50-4
624493
  Грищук В. Кримінальне право як соціальна цінність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
624494
  Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії) : У трьох томах / П.П. Михайленко. – Київ : Генеза, 1999. – 944с. – ISBN 966-504-157-6
624495
   Кримінальне право. Загальна частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – Київ : Істина, 2011. – 1111, [1] с.. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. / Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-60-3


  У пр. № 1706037 напис: Дорогій студентці і нашій надії з побажанням зрозуміти і полюбити цю галузь права!!! 01.07.2015
624496
   Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 784 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-19-5
624497
  Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин і кримінальний проступок за новим кримінальним кодексом Республіки Казахстан: поняття та особливості співвідношення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 217-231. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено окремим проблемам визначення поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан. Визначаються особливості співвідношення цих понять, їх вплив на окремі ...
624498
  Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 16-25. – ISSN 1026-9932
624499
  Марчак В.Я. Кримінальне провадження на підставі угод: правові та психологічні особливості : навч. посібник / В.Я. Марчак, О.В. Стратій ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-9
624500
  Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 131-137. – ISSN 1727-1584
624501
  Комарницька О.Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 23-33
624502
  Сорока С.О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання / С.О. Сорока, Р.М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 381-390. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
624503
  Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 41-47. – ISSN 2413-1342
624504
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
624505
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 223-236. – Бібліогр.: л. 191-222
624506
  Фаринник В. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 4-10 серпня (№ 31)
624507
  Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібник / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – Київ : Прецедент, 2013. – 159, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Запити ; Заяви ; Клопотання ; Договори ; Скарги ; Вимоги. – (Бібліотека журналу "Адвокат"). – ISBN 978-966-520-160-1
624508
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 273 л. – Додатки: л. 239-273. – Бібліогр.: л. 213-238
624509
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
624510
   Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / [Беляєва К.В. та ін.] ; за ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юстініан, 2014. – 573, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в додадках : с. 563-566. – ISBN 978-617-7039-04-3
624511
  Слінько С.В. Кримінальне судочинство - розвиток та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 114-117
624512
   Кримінальне судочинство в Україні. Судова практика : злочини проти життя особи (вбивства). – Офіційне видання. – Київ : Ін Юре, 2007. – 960 с. – ISBN 978-966-313-349-2
624513
  Аленін Ю. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів / Ю. Аленін, Т. Лукашкіна // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1561-4999
624514
  Фріс П. Кримінальне суспільство і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
624515
  Доценко О. Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-28-6
624516
  Скрипник А.В. Кримінальний жаргон у французькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 320-324


  Статтю присвячено мовному аналізу кримінального жаргону у французькій та українській мовах та його історії виникнення. У статті наводяться приклади вжитку жаргонізмів антисоціальних та асоціальних груп людей, прослідковується історія розвитку ...
624517
  Наден О.В. Кримінальний закон — форма вираження норм кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 44-56. – ISBN 966-8759-17-6
624518
  Тацій В. Кримінальний кодекс України - правова основа боротьби зі злочинністю в Україні / В. Тацій, В. Сташис // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 243-257. – ISSN 0132-1331
624519
   Кримінальний кодекс України : Затверджений Законом від 28 грудня 1960 року , Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 лютого 1993 року. – Київ : Україна, 1993. – 184 с.
624520
   Кримінальний кодекс України. – Львів, 1996. – 168с.
624521
   Кримінальний кодекс України : Із змінами та доповненнями за станом на 5 вересня 2000 р. – Харків : Фоліо, 2000. – 160с. – (Кодекси України). – ISBN 966-03-0987-2
624522
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 143с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-098-9
624523
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 400с. – ISBN 966-7752-59-3
624524
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 336с. – ISBN 966-7752-60-7
624525
   Кримінальний кодекс України : Прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Право, 2001. – 176с. – ISBN 966-546-227-Х
624526
   Кримінальний кодекс України. – Київ : Велес, 2002. – 167с. – ISBN 966-96142-2-8
624527
   Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2004. – 1196с. – ISBN 966-313-048-2


  На основі сучасної теорії кримінального права, з урахування судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був принятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 року
624528
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 416 с. – ISBN 966-313-115-2
624529
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання: Текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240 с. – ISBN 966-313-096-2


  Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
624530
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
624531
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 432с. – ISBN 966-313-234-5
624532
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 172с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
624533
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 176с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
624534
   Кримінальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 168с. – ISBN 966-326-196-X
624535
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 червня 2006 року). – Київ : Київська правда, 2006. – 160с. – (Закон & бізнес ; 23(751))
624536
   Кримінальний кодекс України : [cтаном на 25 вересня 2006 р.]. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
624537
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176с. – Шифр дубл.34(Код)Крим. Доп.карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
624538
   Кримінальний кодекс України : За станом на 18 грудня 2007 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2007. – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-594-5
624539
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, С.В. Гізімчук, Н.О. та ін. Гуторова; [Ю.В. Баулін та ін.] ; за заг. ред. акад. Акад. прав. наук України, проф. В.В. Сташиса, акад. НАН України, акад. Акад. прав. наук України, проф. В.Я. Тація ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид.3-є, перероб.та допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 1183, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 966-633-585-9
624540
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624541
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624542
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624543
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1березня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624544
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за випуск В.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624545
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2009. – 814, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-633-809-2
624546
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624547
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 січня 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624548
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624549
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 14 лют. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 173, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
624550
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 15 трав. 2011 р. / [авт. комент.: О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – Харків : Одіссей, 2011. – 821, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 9-786-176-100-645
624551
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 6 лип. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2011. – 184 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
624552
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 жовт. 2012 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624553
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 17 січня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624554
   Кримінальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 24 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 180, [1] с. – ISBN 978-617-566-086-7
624555
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624556
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624557
   Кримінальний кодекс України : текст відповідає офіційному станом на 1 квітня 2012 року. – Київ : Національний книжковий проект, 2012. – 176 с. – ISBN 978-617-592-250-7
624558
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624559
   Кримінальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 23 січня 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 182 с. – ISBN 978-617-566-086-7
624560
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624561
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 1 квіт. 2013 року / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 9-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2013. – 911, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-617-610-144-4
624562
   Кримінальний кодекс України : станом на 18 квіт. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [упоряд. В.І. Тютюгін ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 227, [2] с. – ISBN 978-966-458-458-3
624563
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 16 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 211, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
624564
   Кримінальний кодекс України (за станом на 1 квітня 1999 року). – Київ : Сірін, 1999. – 136с. – ISBN 966-95277-3-3
624565
   Кримінальний кодекс України (Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року). – Київ : Право, 1998. – 144с.
624566
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 15.09.1992 року). – Київ : Радник, 1992. – 92с.
624567
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1лютого1993 року). – Київ : Україна, 1993. – 240с.
624568
   Кримінальний кодекс України (Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.) : Офійійний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-82-7
624569
   Кримінальний кодекс України (станом на 15 листопада 1997 р.). Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-11-0
624570
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.1. – 2006. – 324с.
624571
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен. 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.2. – 2006. – 364с.
624572
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен.13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.1. – 2007. – 312с.
624573
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен. 13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.2. – 2007. – 338с.
624574
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
624575
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
624576
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А,С,К., 2002. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
624577
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А.С.К., 2003. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
624578
  Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України правова основа боротьби зі злочинністю в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 123-144. – ISBN 978-966-458-725-6
624579
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : ФІНН, 2002. – 224с. – (Україна правова). – ISBN 966-8030-02-8
624580
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : Одіссей, 2002. – 240с. – (Закони України). – ISBN 966-633-059-8
624581
   Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацко, Нагорний // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-26. – Бібліогр.: 10 н.
624582
  Демидова Л. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-функціональний підхід) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 216-226. – ISSN 1993-0909
624583
   Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України / [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 603, [5] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-527-2
624584
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України.. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 480с. – ISBN 966-667-186-7
624585
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2001. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
624586
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2002. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
624587
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 16 лютого 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 440с. – ISBN 966-7613-19-4
624588
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 20 квітня 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 448с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
624589
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
624590
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 1999 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-52-0
624591
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 2001 р.( Постанови Пленуму Верховного Суду України станом на 1 грудня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 800c. – ISBN 966-7784-45-2
624592
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.: В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-425-5
Т.1 : Загальна частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Богданов та ін.]. – 2013. – 374, [2] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
624593
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-426-2
Т. 2 : Особлива частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]. – 2013. – 1039, [1] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
624594
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення : (за станом законодавства на 1 вересня 1997 року). – Київ : А.С.К., 1997. – 320с. – ISBN 966-539-053-8
624595
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення. Постанови пленуму Верховного Суду України : [підготовлено з урахуванням змін та доповнень за станом на 1 травня 1993 року]. – Київ : Бібліотечка газети "Іменем закону", 1993. – 255 с.
624596
   Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007-2008 / Акад. правових наук України ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад. : В.В. Сташис, В.І. Тютюгін] ; за заг. ред. В.В. Сташиса. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. – Додатки: с. 355-358. – Бібліогр. в подстр. прим. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-357-5


  Розраховане на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів
624597
   Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 147с. – ISBN 966-611-105-5
624598
   Кримінальний кодекс України: зpазки пpоцесуальних документiв. – Київ : Основа ; Астарта, 1996. – 352с. – ISBN 9665230107
624599
   Кримінальний кодекс України: Офіційний текст : Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – ISBN 966-667-016-Х
624600
   Кримінальний кодекс Української РСР : офіційний текст із змінами та доповненням на 1 січня 1975 року і постатейними матеріалами. – Київ : В-во політичної літератури України, 1975. – 351 с.
624601
   Кримінальний кодекс Української РСР. – К., 1985. – 210с.
624602
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1958. – 163с.
624603
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1961. – 135с.
624604
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1963. – 138с.
624605
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1968. – 238с.
624606
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1971. – 250с.
624607
  Кіндюк Б. Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року: кількісні показники та рівень юридичної техніки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 149-155. – ISSN 1026-9932
624608
   Кримінальний кодекс УРСР : офіц. текст із змінами і доповн. на 1 листопада 1949 р. з постійними матеріалами і додатками. – Київ : Держ. вид-во політичної літератури УРСР, 1949. – 167, [1] c.
624609
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1938. – 196с.
624610
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1940. – 295с.
624611
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К.-Х., 1945. – 294с.
624612
   Кримінальний огляд. – Київ, 2000
624613
   Кримінальний огляд. – Київ
№ 1. – 2001
624614
  Карелова Г.А. Кримінальний проступок і кримінальна відповідальність: зміст термінопонять та їх співвідношення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 271-276. – ISBN 978-966-458-403-3
624615
  Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1561-4999
624616
   Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / [В.О. Туляков та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2012. – 424 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-166-8


  У пр. № 1696113 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з великою пошаною, Підпис: В. Туляков
624617
  Федотова Г.В. Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи упровадження / Федотова Ганна Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2016. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 285-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-448-2
624618
  Політова А.С. Кримінальний проступок: спірні питання впровадження у кримінальний кодекс // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 206-209. – ISBN 978-966-458-403-3
624619
  Чельцов-Бебутов Кримінальний процес / Чельцов-Бебутов. – К. – 109 с.
624620
  Шибіко В.П. Кримінальний процес : Практикум / В.П. Шибіко, В.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 304с. – ISBN 966-7302-70-9
624621
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 606, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 566-587. – ISBN 978-966-458-165-0
624622
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – Бібліогр.: с. 566-587 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-165-0
624623
   Кримінальний процес = Criminal process : [підручник] / [Л.Д. Удалова та ін] ; за ред.: В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного ; Нац. акад. внутр. справ України. – Киев : Центр учбової літератури, 2013. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 527-529 та наприкінці глави. – ISBN 978-617-673-222-8
624624
   Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
624625
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-09-2
624626
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник / Лобойко Л.М. – Київ : Істина, 2014. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-99-3
624627
  Сорока С.О. Кримінальний процес в Україні: історія і сучасність / С.О. Сорока, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 553-562. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
624628
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – Київ : Либідь, 1992. – 431с. – ISBN 5-325-00044-6
624629
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0123-9


  Підручник складено відповідно до програми курсу кримінально-процесуального права з урахуванням останніх змін у законодавстві України й досягнень науки кримінального процесу. Теоретичний матеріал грунтується на судовій, прокурорській, слідчій та ...
624630
   Кримінальний процес України : Підруч.для студ.юридичн.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 2000. – 496с. – ISBN 966-7146-35-9
624631
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 576с. – ISBN 966-667-076-3
624632
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с. – ISBN 966-667-136-0
624633
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. – Шифр дубл.34 Кова.Доп.1 карт. юр. – ISBN 966-667-169-7
624634
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : Навч. посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2005. – 202с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-057-7
624635
  Молдован В.В. Кримінальний процес України : практикум: навч. посібник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; МОНУ, Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Алерта, 2006. – 297 с. – ISBN 966-8533-43-7
624636
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / МОНУ; Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-219-7


  Розглянуто основні положення, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників процесуальної діяльності.
624637
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України : підр / Л.Д. Удалова ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 352 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-029-2
624638
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2007. – 202 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-106-9
624639
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
624640
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
624641
  Молдован А.В. Кримінальний процес України : навч. посібник. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 366, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Новий. – ISBN 978-617-673-109-2
624642
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України. (Ігри, задачи) : Навч. посібн. / М.М. Михеєнко. – Київ : Либідь, 1992. – 254с.
624643
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підручник : акад. видання / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2014. – 438, [2] с. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-273-1
624644
  Молдован В В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 359, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
624645
   Кримінальний процес України: загальна частина : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
624646
  Молдован А.В. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. : навч. посібник / А.М. Молдован, Р.С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2014. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
624647
  Галаган І.С. Кримінальний процес Української РСР / І.С. Галаган, Д.С. Сусло. – Київ : Вища школа, 1970. – 251с.


  Посібник складений на основі Кримінального процесуального законодавства СРСР і УРСР з урахуванням відмінностей кримінально-процесуального законодавства УРСР та інших союзних республік.
624648
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США : навч. посібник / А.В. Молдован, В.А. Савченко, Т.В. Садова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-333. – ISBN 978-617-566-244-1
624649
  Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України - новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 80-87. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України. Виділено його позитивні та негативні аспекти. Стверджується, що прийняття КПК України є безперечним свідченням продовження позитивного розвитку кримінального ...
624650
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [В.Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ : Юстініан, 2012. – 1223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – (Юридичні Традиції). – ISBN 978-966-8257-89-6
624651
   Кримінальний процесуальний кодекс України. – Київ : [б.в.], 2012. – 320 с. – (Закон і бізнес / гол. ред. Р. Бобов ; № 22 (1061))
624652
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Бандурка О.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1. – 2012. – 767, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 756
624653
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Блажівський Є.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2. – 2012. – 661, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 647
624654
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. станом на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 269, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-139-0
624655
   Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 27 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 344, [1] с. – ISBN 978-966-458-434-7
624656
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
624657
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1 : [Бандурка О.М. та ін.]. – 2013. – 767, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 756-757
624658
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2 : [Блажівський Є.М. та ін.]. – 2013. – 661, [3] с. : табл. – Авт. т. зазнач. на с. 647-649
624659
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 236, [1] с. – (Законодавство України ; Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6
624660
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 квіт. 2015 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
624661
   Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5 лимня 2012 р. № 5076-VI, ОВУ 2012 р., № 62, ст. 2509 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-323. – ISSN 1026-9932
624662
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" : чинне законодавство із 19 листопада 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 326, 56 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
624663
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 371, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 305-330. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-547-0
624664
   Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посібник / [Андрєєв Р.Г. та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 734, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 724. – ISBN 978-617-566-170-3
624665
  Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 156-163. – ISSN 2222-5374
624666
  Пивоваров В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
624667
  Захарченко П Кримінальні відносини у пам"ятках права Війська Запорозького та Російської імперії у вимірі компаративізму / П Захарченко, Я. Тарасенко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-63
624668
   Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці. – Київ : Істина, 2001. – 272с. – ISBN 966-7613-19-4
624669
  Захаров Є. Кримінальні переслідування, що порушують свободу вираження поглядів // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 3. – С. 3-5
624670
  Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
624671
  Іскендеров Е. Кримінальні процесуальні гарантії детективів Національного антикорупційного бюро України як суб"єктів доказування у досудовому розслідуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу положень чинного кримінального процесуального законодавства України та матеріалів практики досліджено проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій детективів Національного антикорупційного бюро України як ...
624672
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки : арк. 258-295. – Бібліогр.: арк. 204-257
624673
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
624674
  Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 185-193. – ISSN 2222-5374
624675
  Зуєв В.В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія / В.В. Зуєв ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2017. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-36-9
624676
  Зінченко П.В. Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 136-138. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто кримінальні справи в фондах Київської судової палати і оцінено їх інформативний потенціал.
624677
  Кашкаров О.О. Кримінально- правові системні принципи криміналізації господарських злочинів ( на прикладі ст. 199, 223 і 224 КК України) // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 284-287. – ISBN 966-435-028-1
624678
  Яцишин М. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 106-111.
624679
  Доробалюк О.П. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
624680
  Стулов О.О. Кримінально-виконавча характеристика злісного порушника встановленого порядку відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
624681
   Кримінально-виконавче право : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Бадира В.А. [ та ін. ] ; за ред. Денисової Т.А. ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" ; Запорізький юрид. ін-т ; Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8909-18-4
624682
   Кримінально-виконавче право : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Бадира В.А. та ін.] ; за ред. Т.А. Денисової ; М-во освіти і науки Укр. ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-432 та в кінці теми. – ISBN 978-966-8909-18-4
624683
   Кримінально-виконавче право : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В. В. Голіни, А.Х. Степанюка ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 314-316. – ISBN 978-966-458-204-6


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
624684
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 325, [3] с. – Предм. покажч.: с. 316-318. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-458-204-6
624685
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 391, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 389-391. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-458-747-8
624686
  Семаков Г.С. Кримінально-виконавче право України : Курс лекцій / Г.С. Семаков, А.П. Гель. – Київ : МАУП, 2000. – 196с. – ISBN 966-608-013-3
624687
   Кримінально-виконавче право України : Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, В.М. Харченко; МОНУ;Нац.юрид.акад.України ім.Ярослава Мудрого;За ред. В.М. Трубникова. – Харків : Право, 2001. – 384с. – ISBN 966-7146-42-1
624688
   Кримінально-виконавче право України : Загальна та Особлива частина:Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – 34Крим Шифр дубл. – ISBN 966-667-025-9
624689
   Кримінально-виконавче право України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. та ін. Черненок; А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. Черненок та ін. ; МОНУ ; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.Х. Степанюка. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Харків : Право, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8467-51-5
624690
  Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України : підручник: за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / І.Г. Богатирьов; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-93-8
624691
   Кримінально-виконавче право України : підручник / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 738-751 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-326-349-6


  Вперше на відповідному рівні в окремих розділах висвітлюються особливості норм та правовідносин кримінально-виконавчого права, принципи кримінально-виконавчого права, діяльність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
624692
  Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.Б. Марисюк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 421 с. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-613-796-1
624693
   Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / [О.М. Литвинов та ін] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова та д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Степанюка. – Київ : Дакор, 2015. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 620-631 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-7
624694
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційний текст від 11 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-8074-83-1
624695
   Кримінально-виконавчий кодекс України. – Харків : Одіссей, 2004. – 112c. – (Закони України). – ISBN 966-633-271-X
624696
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 11 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 208 с. – ISBN 966-313-109-8
624697
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Текст відповідає офіційному, станом на 1 січня 2004 року. – Київ : Школа, 2004. – 96с. – ISBN 966-661-257-7
624698
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України : Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Харків : Одіссей, 2005. – 560с. – (Закони України). – ISBN 966-633-454-2
624699
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. За станом на 26 травня 2006 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 87с. – (Бібліотека офіційних видан). – ISBN 966-611-471-2
624700
   Кримінально-виконавчий кодекс України : за станом на 26 вересня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-647-8
624701
   Кримінально-виконавчий кодекс України : науково-практичний коментар : (за станом законодавства на 01.11.2011 року) / [Гель А.П. та ін.] ; за заг. ред.: В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – Київ : Атіка, 2012. – 491, [1] с. – ISBN 978-966-326-416-5
624702
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 88, [1] с. – ISBN 978-966-458-437-8
624703
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – 2-е вид., доп. і переробл. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-691-3
624704
  Коваленко В. Кримінально-иправова протидія релігійній дискримінації в Україні // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 239-241. – ISBN 978-3-8305-3271-2
624705
  Веприцький Р.С. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 211-218. – ISSN 2306-9082
624706
  Волох О.В. Кримінально-правова боротьба з майновими злочинами в Україні після першої кодифікації кримінального законодавства // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – Бібліогр.: 35 н.
624707
  Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством / М.Л. Наклович. – Львів, 1974. – 112с.
624708
  Дроб"язко В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16-24


  У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав.
624709
  Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 180-184
624710
  Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об"єднань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
624711
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 92-122. – ISSN 2310-6166
624712
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 124-141. – ISSN 2310-6166
624713
  Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов"язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 9-18
624714
  Доляновська І. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89.
624715
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова кваліфікація злочинів у сфері віросповідання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 68-72
624716
  Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні : Монографія / Л.П. Брич, В.О. Навроцький; Державна податкова адміністрація України; Вступ.ст.М.Я.Азарова. – Київ : Атіка, 2000. – 288с. – ISBN 966-7714-22-5
624717
  Лисий О.В. Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 149-153. – ISSN 1992-4437
624718
  Берзін П.С. Кримінально-правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських "смарт-карток" // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С. 93-98
624719
  Стрельцов Є. Кримінально-правова компаративістика: сучасні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  "...Чотирнадцятого серпня в Німеччині у Макс-Планк Інституті зарубіжного та міжнародного кримінального права відбулася представницька міжнародна науково-практична конференція "Реформа кримінального права в деяких країнах колишнього Радянського Союзу та ...
624720
  Савінова Н. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 1026-9932
624721
  Дорош Л.В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
624722
  Кісілюк Е. Кримінально-правова основа протидії рейдерству // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 111-114.
624723
  Гулкевич В. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав в Іспанії // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-48.
624724
  Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 87-95. – ISSN 0132-1331
624725
  Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н.О. Антонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Додатки: с. 495-511. – Бібліогр.: с. 468-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-954-5
624726
  Колотун І.М. Кримінально-правова охорона громадського порядку: загальна характеристика // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 215-218
624727
  Кузьмін С.А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України / С.А. Кузьмін, О.В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 103-109
624728
  Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : Проблеми теорії,застосування і розвитку кримінального законодавства / С.Б. Гавриш; ВРУ; Ін-тут законодавства. – Київ, 2002. – 636с. – (На терезах вічності). – ISBN 966-7024-47-4
624729
  Литвин Олександр Кримінально-правова охорона екологічної безпеки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 23-35
624730
  Литвин О.П. Кримінально-правова охорона екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров"я населення України : монографія / О.П. Литтвин ; МОНУ ; Акад. муніципального управління. – Київ : Київський університет, 2008. – 457 с. – ISBN 978-966-96983-9-1
624731
  Глушко В.О. Кримінально-правова охорона екологічної й громадянської безпеки здоров"я населення України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 153-157. – ISBN 966-614-021-7
624732
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
624733
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [43] л. – Додатки: 6 л. – Бібліогр.: 37 л.
624734
   Кримінально-правова охорона життя та здоровя особи : Матеріали науково-практичної конференції 22-23 квітня 2004 року м. Харків. – Київ - Харків : Юрінком Інтер, 2004. – 260 с. – ISBN 966-667-155-7
624735
  Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія / А.М. Шульга ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НикаНова, 2013. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-75-2
624736
  Харченко Вадим Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 103-108
624737
  Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об"єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
624738
  Ільницька С. Кримінально-правова охорона конституційного ладу: порівняльно-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 379-389. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
624739
  Міщенко М.О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в історії українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
624740
  Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від трудової експлуатації: основні напрями вдосконалення законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 286-290. – ISBN 978-966-458-403-3
624741
  Кваша О.О. Кримінально-правова охорона незалежності суду від протиправного впливу на осіб, які беруть участь у відправленні правосуддя // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 13-21
624742
  Лановенко В.І. Кримінально-правова охорона неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 75-79. – (Серія права ; № 16)


  В работе освещаются вопросы уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от преступных посягательств. Особое внимание уделяется анализу действующего законодательства, и в плане его совершенствования предлагается выделить нормы об ответственности за ...
624743
  Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об"єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 125-136. – ISSN 2304-4556
624744
  Комарницький М.М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв"язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
624745
  Яценко С.С. Кримінально-правова охорона осіб, які виконують службовий або громадський обов"язок // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 77-82
624746
  Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 368-376. – ISSN 0869-2491
624747
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 226-232. – Бібліогр.: л. 198-225
624748
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
624749
  Ковальський В. Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності. Загальні питання // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-24.
624750
  Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти : монографія / А.С. Залеська ; [за заг. ред. О.М. Литвинова] ; Кримінологічна асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-13-4
624751
  Костенко О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 268-274. – ISSN 0132-1331


  На підставі проведеного дослідження автор формулює пропозиції щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення права споживача на інформацію про продукцію. На основании проведенного исследования автор формулирует предложения об ...
624752
  Лановенко І.П. Кримінально-правова охорона праці / І.П. Лановенко. – К, 1972. – 47с.
624753
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. + Додатки: л. 246 - 253. – Бібліогр.: л. 227 - 245
624754
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
624755
  Сарнавський О.М. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 48-54. – ISSN 2413-1342
624756
  Денисов С.Ф. Кримінально-правова охорона тваринного світу / С.Ф. Денисов, Р.С. Якушев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 2222-5374
624757
  Немеш Я.Ф. Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 9-13
624758
  Лихова С.Я. Кримінально-правова охорона трудових прав - людини, громадянина, працівника / С.Я. Лихова, П.С. Берзін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.37-50
624759
  Лихова С. Кримінально-правова охорона трудових прав // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.30-38
624760
  Кондра М. Кримінально-правова оцінка застосування інституту індивідуальної амністії в України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 137-140
624761
  Тютюгін В.І. Кримінально-правова оцінка стану сп"яніння за статтями Кримінального кодексу з бланкетними диспозиціями // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 242-249. – ISSN 1026-9932
624762
  Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 79-88. – ISSN 2079-6242
624763
  Федорак Л. Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів у період Київської Русі та її феодальної роздробленості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 86-95
624764
   Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми : Матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 листопада 2006 року. – Донецьк : ЮДІ ЛДУВС, 2006. – 359с.
624765
  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
624766
  Шпіляревич В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 34-42
624767
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань на українських землях за законодавством Казимира Великого // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 51-56. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено питання кримінально-правової політики у сфері майнових покарань за законодавством польського короля Казимира Великого. Проаналізовано основні види майнових покарань, передбачених у Вислицькому статуті та Повному зводі статутів Казимира ...
624768
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань часів відновлення української державності 1917-1920 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 117-121. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
624769
  Осадчий В.І. Кримінально-правова політика у сфері охорони виборчого права та права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С.11-29
624770
  Федорак Л.М. Кримінально-правова політика щодо визначення інституту множинності злочинів в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 156-168. – ISSN 2310-6166
624771
  Куц В. Кримінально-правова природа та види корегування призначеного покарання / В. Куц, Р. Брящей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 59-66
624772
   Кримінально-правова протидія діяльності злочинних організацій в сучасній Україні: проблеми та шляхи вдосконалення // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 271-286. – ISBN 978-966-919-129-8
624773
  Савченко А.В. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері економіки США: порівняльний досвід // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 201-207. – (Юридична ; Вип. 3)
624774
  Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917-1921 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 87-96
624775
  Леонов Б.Д. Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації / Б.Д. Леонов, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 139-146


  Розглядаються проблемні питання формування поняття "спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації", а також шляхи вдосконалення законодавчої регламентації спеціальних технічних засоби негласного отримання інформації. Аналізуються питання ...
624776
  Савченко А.В. Кримінально-правова протидія організованій злочинності та корупції в Україні та США: порівняльний аналіз // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 131-142
624777
  Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 154-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
624778
  Литвак О.М. Кримінально-правова та кримінологічна політика в Україні / О.М. Литвак, І.В. Однолько // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 90-94
624779
  Однолько І.В. Кримінально-правова та кримінологічна політика держави щодо запобігання злочинності неповнолітніх // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 503-505. – ISBN 978-966-458-403-3
624780
  Грек Б.М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні / Б.М. Грек, Г.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 44-48
624781
  Бантишев О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб"єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 142-147.
624782
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика "грінмейла" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 117-121
624783
  Демчіхіна Є.С. Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 133
624784
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика діяння, пов"язаного із порушенням правил охорони або використання надр // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 94-100
624785
  Іващенко В.О. Кримінально-правова характеристика екоциду // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-96.
624786
  Долженко К. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 399-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
624787
  Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров"ю особи під час зайняття спортом : монографія / В.М. Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-611-01-0758-7


  У пр. № 1702192 напис: У подарунок Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис.
624788
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Акімов М.О. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – 209 л. – Додатки л. 175-187. – Бібліогр.: л. 187-209
624789
  Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 351-359. – ISSN 0132-1331
624790
  Барабаш О.А. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 478-481. – ISBN 978-966-600-475-1
624791
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 97-103
624792
   Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2016. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8923-29-6
624793
  Стельмахович І.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчинюються у процесі приватизації державного майна / І.В. Стельмахович, О.М. Неживець // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 173-182.
624794
  Ткаченко В. Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто змістовні характеристики вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД. Встановлено її місце в загальній системі форм співучасті, передбачених КК України. Рассмотрены ...
624795
  Кашкаров О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 354 Кримінального кодексу України / О. Кашкаров, О. Кашкаров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 69-74.
624796
  Задоя К.П. Кримінально-правова характеристика змісту діяння в основному складі перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 211-219.
624797
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / КНУТШ; Ільїна О.В. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.184-201
624798
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
624799
  В"ячеслав Борисов Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак згвалтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 123-127.
624800
  Щедров І.В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак поняття "злочинна організація" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 515-520. – ISSN 1563-3349
624801
  Ткаченко В.В. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / В.В. Ткаченко, Т.В. Волощук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 156-162. – ISSN 2072-8670
624802
  Безуглий О.А. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння автотранспортом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 124-129. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
624803
  Антонюк У.В. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину за порушення правил екологічної безпеки в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 519-524. – ISSN 1563-3349
624804
  Бесєдіна О.О. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину, передбаченого ст. 181 Кримінального Кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 149-153. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
624805
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика об"єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 3-6
624806
  Коваль А. Кримінально-правова характеристика об"єкту злочину "порушення авторського права і суміжних прав" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 43-52
624807
  Лихова С.Я. Кримінально-правова характеристика окремих видів порушення законодавства про референдум // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.48-74
624808
  Андрушко П.П. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-79
624809
  Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 159-167. – ISSN 1026-9932
624810
  Самойлова Олена Сергіївна Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 08 / Самойлова О. С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
624811
  Самойлова О.С. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави : Дис. ...канд.юрид.наук:Спец. 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконав. право / О.С.Самойлова; Харків. нац.ун-т внутрішних справ. – Харків, 2006. – 223л. – Додатки: л.209-223. – Бібліогр.: л.184-208
624812
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-93.
624813
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення комп"ютерної інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
624814
  Бобонич Є.Ф. Кримінально-правова характеристика понять "господарська діяльність", "діяльність, що має ознаки підприємницької" (диспозиція ч. 1. ст. 202 Кримінального кодексу України 2001 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-205. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Досліджуються ознаки господарської і підприємницької діяльності та її кримінально-правова характеристика. Features of economic and entrepreneurial activity and its criminal legal characteristics are dealt with.
624815
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
624816
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 196-226
624817
  Володавська О.С. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 65-74. – ISSN 2304-4556
624818
  Смирнова А. Кримінально-правова характеристика предмета ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88.
624819
  Чеботарьова Г. Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 37-42
624820
  Задніченко С.І. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 143-148
624821
  Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
624822
  Матишевський П.С. Кримінально-правова характеристика розкрадання соціалістичного майна шляхом зловживання службовим становищем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-63. – (Серія права ; № 10)


  Для хищения социалистического имущества путем злоупотребления служебным положением, в отличие от хищения путем присвоения и растраты, наличие у должностного лица правомочий в отношении похищенного им имущества не всегда обязательно. Среди ...
624823
  Дудоров О.В. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва / О.В. Дудоров, М.І. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 29-36.
624824
  Старук Ю.О. Кримінально-правова характеристика санкції статті 306 Кримінального кодексу України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 140-145.
624825
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
624826
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика суб"єкта порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 293-303. – ISSN 1993-0909
624827
  Федоренко Р. Кримінально-правова характеристика та правильна кваліфікація умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-67.
624828
  Почкун Г.О. Кримінально-правова характеристика фальсифікації ліарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 132
624829
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
624830
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – 201 л. – Додатки: л. 196-201. – Бібліогр.: л. 174-195
624831
  Шаблистий В.В. Кримінально-правове забезпечення безпеки людини у світлі реформування кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 310-313. – ISBN 978-966-458-403-3
624832
  Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
624833
  Тихий В. Кримінально-правове забезпечення права людини на безпеку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 260-263


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
624834
  Триньова Я.О. Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 401-412. – ISSN 2078-3566
624835
  Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В.І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 424-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-15-8
624836
  Бурдін В. Кримінально-правове значення обмеженої осудності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 281-291. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
624837
  Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 222-228. – ISSN 2409-4544
624838
  Буртовой М.О. Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 38-42
624839
  Максимюк О.Д. Кримінально-правове обвинувачення як підстава реалізації кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 461)
624840
  Мельничок В. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-110.
624841
  Олефір Л.І. Кримінально-правове поняття пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 107-110
624842
  Ющик О. Кримінально-правове регулювання господарського ризику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-144
624843
  Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 128-129. – ISBN 978-966-328-120-9
624844
  Єгорова Ю.В. Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 244-249. – ISSN 2219-5521
624845
  Бойко М.Г. Кримінально-правове регулювання штрафу як виду покарання // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 9-11. – ISBN 978-966-419-280-1
624846
  Воробей П.А. Кримінально-правове ставлення в вину : [монографія] / П.А. Воробей ; Мін-во внутрішніх справ України ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-174. – ISBN 978-966-326-324-3


  Для законодавців, науковців і практикуючих працівників, які вивчають і застосовують законодавство про кримінальну відповідальність
624847
  Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
624848
  Марчак В. Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності. Crime and psychological meaning and problems of differentiation of insanity, sanity and partial insanity are ...
624849
  Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб"єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст.115 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2222-5374
624850
  Заруба П. Кримінально-правовий аналіз суб"єктів злочинів у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 119-122
624851
  Беньківський В.О. Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 403-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
624852
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з проявами нетерпимості та дискримінації в суспільстві // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-19.
624853
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект національної безпеки України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 2-7
624854
  Мостепанюк Л.О. Кримінально-правовий аспект одержання хабара, поєднаногоз вимаганням / Л.О. Мостепанюк, О.М. Грудзур // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.
624855
  Іщенко О.М. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря / О.М. Іщенко. – К., 1994. – 64с.
624856
  Бандурка І.О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні: загальні положення та проблемні питання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 87-92
624857
  Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.65-69. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
624858
  Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров"я населення (коментар законодавства та судової практики) / Є.В. Фесенко. – Київ : Істина, 2001. – 192с. – ISBN 966-7613-20-8
624859
  Мульченко В.В. Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 169-172. – (Серия: Право ; № 1 (39)). – ISSN 1813-338Х
624860
  Грищук В. Кримінально-правовий захист особи за короткою редакцією Руської Правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 439-443. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
624861
  Кульчинська Ю.О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 69-79. – ISSN 2222-5374
624862
  Гусаров С.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 34-43. – ISSN 2304-4556
624863
  Швидченко І.Г. Кримінально-правовий захист свободи віроповідання в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 26-29.
624864
  Литвин М. Кримінально-правовий інститут співучасті у злочині // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-49. – ISSN 2227-7056
624865
  Коваль К. Кримінально-правовий компроміс. Наявні механізми примирення й особливості їх реалізації / К. Коваль, А. Коваль // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
624866
  Бойко А.М. Кримінально-правовий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Бойко А.М.; МО України. Львівський держ. універ. ім.І.Я.Франка. – Львів, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
624867
  Шепітько М. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 126-133. – ISSN 1993-0909
624868
  Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошвих коштів та іношого майна, здобутого незаконним шляхом : 12.00.08: Дис. ... канд. юрид. наук / Бондарєва М. В.; КУ ім. Т. Шевченко. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.190-210
624869
  Бондарєва Марія Володимирівна Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Бондарєва Марія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
624870
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
624871
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст.228 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276л. + Додатки : л. 201-256. – Бібліогр. : л.257-276
624872
  Куц В. Кримінально-правові аспекти звільнення від відповідальності у зв"язку з вчиненням корупційного злочину // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 70-74. – ISSN 2308-9636
624873
  Василинчук В.І. Кримінально-правові аспекти об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального Кодексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 106-110.
624874
  Мельник П.В. Кримінально-правові гарантії охорони праці в умовах формування підприємницького сектору економіки : Спецкурс з кримінального права. Монограф. дослідження / П.В. Мельник. – Ірпінь, 1998. – 158с. – ISBN 966-7257-15-0
624875
  Бахуринська О.О. Кримінально-правові джерела Литовського Статуту: історико-правовий аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 202-211. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Автор за історичними джерелами досліджує процес розвитку давньоруського права на українських територіях XIV-XV століть, вплив звичаєвих норм Руської Правди та законодавчих джерел на формування правових положень Литовського Статуту 1529 року. Значний ...
624876
  Koпoтyн I.M. Кримінально-правові зacaди охорони гpoмaдcькoгo порядку в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
624877
  Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
624878
  Шведова Г.Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 187-192. – ISSN 2078-6670
624879
  Оропай О.О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 63-68. – ISSN 2413-1342
624880
  Коваленко В. Кримінально-правові засоби боротьби зі злісною непокорою засуджених законним вимогам адміністрації виправної колонії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 207-212. – ISSN 0132-1331
624881
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу в механізмі реалізації норм, що встановлюють покарання за вчинення злочинів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 239-245. – ISSN 1026-9932
624882
  Луцик Г. Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 62-69
624883
  Шостко О.Ю. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 146-153
624884
  Голіна В.В. Кримінально-правові засоби у системі спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 16-27
624885
   Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / [О.В. Козаченко та ін.] ; за ред. проф. О.В. Козаченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-5634-287-9
624886
  Савченко А. Кримінально-правові заходи, що не є покаранням, у США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-23.
624887
  Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 351-357. – ISSN 1026-9932
624888
  Броневщька О.М. Кримінально-правові норми міжнародних договорів періоду Київської Русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
624889
  Кравченко О.О. Кримінально-правові норми про контробанду потребують реконструкції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.50-54
624890
  Павликівський В.І. Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах / В.І. Павликівський, І.М. Острівний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 137-141. – ISSN 1727-1584
624891
  Артюхова В.В. Кримінально-правові ознаки особи злочинця-хулігана // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-616-069-4
624892
  Любченко Д.І. Кримінально-правові ознаки хабарництва / Д.І. Любченко, О.Ю. Анциферов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-123.
624893
  Ференець О.Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 156-165. – ISSN 2078-9165
624894
  Ландіна А.В. Кримінально-правові проблеми відповідальності за деякі злочини проти статевої моральності (ст. 302 Кримінального кодексу України) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 111-117.
624895
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Юзікова Наталія Семенівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. юридична Академія. – Одеса, 1999. – 176л. – Бібліогр.:л.159-174
624896
  Юзікова Н.С. Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Юзікова Н.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – Бібліогр.:16с.
624897
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Юзікова Наталія Семенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
624898
  Цвіркун Н.Ю. Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 155-167. – ISSN 2304-4556
624899
  Ус О. Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 178-186. – ISSN 1993-0909
624900
  Присяжнюк І.І. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
624901
  Наумчук Н.В. Кримінально-правові та адміністративно-правові аспекти відповідальності у сфері безпеки продукції в сучасному українському законодавстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 179-185. – ISSN 2227-796X


  In the article we stressed on the necessity of harmonization of criminal law with administrative. We analyzed the value of criminal and administrative responsibility for delivery of dangerous products. We formulated recommendations for improving the ...
624902
  Рябчинська О.П. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти застосування покарання у виді громадських робіт в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 64-67
624903
  Ніколаєнко Т.Б. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлення й розвитку кримінального покарання "тримання в дисциплінарному батальоні" від витоків до початку XX століття // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 285-293. – ISSN 2307-3427
624904
  Орлов Ю.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 126-136. – ISSN 2304-4556
624905
  Джужа А.О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини : монографія / Джужа А.О., Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гадяк Ж.В., 2013. – 193, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 136-151. – ISBN 966-89-23-16-2
624906
  Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О.В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-617-7020-24-9
624907
   Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посібник / [М.С. Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк ; Національна академія прокуратури України, 2014. – 244, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-617-7264-01-8
624908
  Гриндей Л.М. Кримінально-правові та медико-соціальні аспекти проведення штучного аборту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 112-117. – (Правознавство ; Вип.333)
624909
  Йоффе М. Кримінально-правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-70. – ISSN 0132-1331
624910
  Кобзаренко П.В. Кримінально-правової проблеми імплементації норм міжнародного права / П.В. Кобзаренко, О.А. Селіванова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. є актом загальногалузевої, в тому числі і кримінально-правової, імплементації норм міжнародного права. Укладені і належним числом ратифіковані Україною міжнародні ...
624911
  Бойко А.М. Кримінально-правоий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Бойко А. М.; МО України, КУ ім. Шевчека. – К., 1995. – 24л.
624912
  Орлеан А. Кримінально-првова охорона людини від трудової експлуатації : аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 57-66
624913
  Гаврилюк Л. Кримінально-процесуальна норма як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
624914
  Скрипа Є.В. Кримінально-процесуальна регламентація функціонування місць несвободи: національний та міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 316-320. – ISSN 2219-5521
624915
  Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб"єкта доказування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.69-73. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
624916
  Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 106, [6] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-458-149-0
624917
  Туркота С.М. Кримінально-процесуальне забезпечення компромісу між потерпілим і обвинуваченим // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-27
624918
   Кримінально-процесуальне законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 480с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-090-2
624919
  Андрушко П.П. Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 9-20


  Автор досліджує юридичну природу обставин, що виключають злочинність діяння, їх відмінності від обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, та практику некоректного застосування в кримінальному процесі. Автор исследует юридическую ...
624920
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко; Юрид. акад. Мін-ва внутрішніх справ України. – Київ : Істина, 2007. – 456с. – ISBN 966-7613-66-6
624921
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко ; Мін-во внутрішніх справ України ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-е, змінене і доп. – Київ : Істина, 2008. – 488с. – ISBN 966-7613-66-6
624922
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Лобойко ; М-во внутрішніх справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 488-489 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7613-66-6
624923
  Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право : практикум / О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 202, [6] с. – Додатки: с. 94-194. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-966-483-517-3
624924
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Навч. посібник / В.М. Тертишник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 576c. – ISBN 966-7302-86-5
624925
   Кримінально-процесуальне право України : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, О.В. Терещук, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київськ. ін-тут внутрішніх справ при НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 104с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-15-4
624926
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / В.М. Тертишник. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2003. – 1120с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-420-7
624927
  Нор В. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування / В. Нор, Н. Бобечко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 1026-9932
624928
  Сопронюк О. Кримінально-процесуальне правопорушення як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 100-110
624929
  Чорноусько М.В. Кримінально-процесуальний закон та Конституція України: деякі аспекти відповідності // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 95-98. – ISBN 978-966-419-300-6
624930
   Кримінально-процесуальний кодекс (За станом на 15 серпня 1997 р.). – Київ : Логос ; Сірін, 1997. – 156с. – ISBN 966-581-003-0
624931
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Закони України. – Київ : Інкомп, 1993. – 434 с. – ISBN 5-8292-0069-4
624932
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційний текст із змінами і доповненнями. – Київ : Україна, 1994. – 240с. – ISBN 5-319-01326-4
624933
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 158с.
624934
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року). – Київ : ІнЮре, 2003. – 416с. – ISBN 966-8088-28-X
624935
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 15 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 452 с. – ISBN 966-313-111-X
624936
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 272 с. – ISBN 966-313-091-1


  Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
624937
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 жовтня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 216с. – ISBN 966-7714-75-6
624938
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 456с. – ISBN 966-313-266-3
624939
   Кримінально-процесуальний кодекс України : За станом на 1 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7
624940
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 196с. – ISBN 966-326-203-6
624941
   Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар: станом на 1 березня 2008 року / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В., Вернидубов І.В., Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. та ін.; за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 5-те вид., переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-2968-17-0
624942
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – Шифр дубл.34(Код) Крим.Доп. 1 карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
624943
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
624944
  Матвійчук В.К. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 459, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2183-92-4
624945
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
624946
   Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 січня 2010 р. / Бояров В.І. [та ін.] ; за заг. ред. : В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка ; Верховний Суд України. – Вид. 6-е, переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 894 с. – ISBN 978-966-2968-21-7
624947
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-117-8
624948
   Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 1 січня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-13-7
624949
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі зміними на 01 березня 2004 р.. – Київ, 2004. – 208с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-6-6
624950
   Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 840с. – ISBN 966-7302-84-9
624951
  Тітко І. Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 247-257. – ISSN 1993-0909
624952
   Кримінально-процесуальний кодекс України. За станом на 1 квітня 1997 р.. – Київ : Логос, Сірін, 1997. – 157с. – ISBN 966-581-003-0
624953
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Київ : ФОРУМ, 2003. – 940с. – ISBN 966-95843-6-1
624954
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2001 року.. – Київ : Атіка, 2001. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
624955
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-667-001-01
624956
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1958. – 159с.
624957
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1961. – 203с.
624958
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1964. – 224с.
624959
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 400с.
624960
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 288с.
624961
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – 123с.
624962
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К., 1940. – 173с.
624963
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К.-Х., 1944. – 252с.
624964
  Габлей Н.Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання вироку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 524-530. – ISSN 1563-3349
624965
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1996. – 256с. – ISBN 966-00-0031-6
624966
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1999. – 280с. – ISBN 966-95627-2-4
624967
  Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 119-121. – ISSN 2310-9769
624968
  Савченко В.А. Кримінально-процесуальні гарантії (за законодавстві України) // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 278-288
624969
  Погорецький М. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці: до визначення поняття // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 88-96
624970
  Супрунова О. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 143-145
624971
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-19.
624972
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпеченняправ та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-24.
624973
  Гмирко Валерій Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація : Конспект проблемної лекції. Правний стан на 01.08.02 р. / Гмирко Валерій; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2002. – 63с.
624974
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 408 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-359-9


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
624975
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 406, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-415-2


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
624976
  Костін М. Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 98-103.
624977
  Калинюк Н.М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 287-291


  Досліджено деякі теоретичні питання кримінально-процесуальних перспектив розвитку дистанційної очної ставки в Україні. Відображено ймовірну ефективність функціонування інституту дистанційної очної ставки у перспективі ...
624978
  Хабло О.Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 465-470. – ISSN 1563-3349
624979
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при порушенні кримінальної справи: причини та шляхи їх усунення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-146.
624980
  Лукашевич В.Г. Кримінально-процесуальні проблеми криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-104. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
624981
  Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу : монографія / Є.Г. Коваленко, Г.Я. Коваленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-667-458-9
624982
  Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
624983
  Приступа А.Є. Кримінально-психологічні етюди Дмитра Андрійовича Дріля / А.Є. Приступа, В О. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 91-95
624984
  Моргун О.С. Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітнііх // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 151-157
624985
  Гмирко В. Кримінально-судові докази: юридичне поняття чи дефініція? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 26-35. – ISSN 1026-9932
624986
  Киренко С. Кримінально - правова охорона неповнолітніх: новий КК - старі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
624987
  Поліщук Г. Кримінально - правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
624988
   Кримінально - правові засоби забезпечення громадської безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.11-20. – ISBN 966-667-078-Х
624989
  Гевко В. Кримінально - процесуальна форма: структура та елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.139. – ISSN 0132-1331
624990
  Пастернак Ю.Б. Кримінально - процесуальне доказування в умовах реформування українського судочинства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 264-270
624991
  Демченко В. Кримінально - процесуальний закон: стилістичні проблеми / В. Демченко, В. Стратонов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.124-127. – ISSN 0132-1331
624992
  Погорецький М.А. Кримінально - процесуальний статус особистості та шляхи його зміцнення в новому КПК України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.69-75
624993
  Грошевий Ю. Кримінально - процесуальні аспекти оперативно - розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
624994
  Орлов М. Кримінально - процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
624995
  Лихова С. Кримінально -правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.115-120. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
624996
  Руденко О.О. Кримінально правова кваліфікація дій осіб, які займаються незаконною господарською діяльністю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 155-162.
624997
  Анчукова М.В. Кримінально правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв"язку або через комп"ютер (ст 163 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 519-526. – ISSN 1563-3349
624998
  Левченко Ю.О. Кримінально правова характеристика злочинів, що пов язані з транспортуванням нафто-, газопродуктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-146.
624999
   Кримінальноправова боротьба з хуліганством. – К., 1971. – 151с.
625000
  Матишевський П.С. Кримінальноправовий аналіз розкрадання державного або громадського майна шляхом грабежу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 30-35. – (Серія права ; № 12)


  В статье дается юридический анализ состава преступления грабежа; раскрывается содержание понятия "открытое" похищение имущества; исследуется характер физического насилия при грабеже, в том числе и насилия, сопряженного с лишением свободы потерпевшего; ...
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,