Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
433001
   "Диференціальні та інтегральні рівняння", міжнародна конференція : Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння" / Диференціальні та інтегральні рівняння; Ін-тут математики НАН України;КНУТШ;Одеський держ. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 372 с. – ISBN 966-549-485-6
433002
  Чайко П.А. "Диференційований" підхід до дослідження державного суверенітету // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 149-151
433003
   "Дифракционные метоы в химии", всесоюзное совещание. – Суздаль
2. – 1988. – 278с.
433004
   "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения", украинская респ. науч. конф. (1987;Одесса). – Одесса
1. – 1987. – 168с.
433005
   "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения", украинская респ. науч. конф. (1987;Одесса). – Одесса
2. – 1987. – 158с.
433006
  Сиротюк Є. [Диференціація поколінь мови жителів села, та можливість прогнозування темпів його змін] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 263-267


  У статті порушено проблему можливості дослідження еволюції говору, трактованого як спосіб порозуміння в усному середовищі, збережений завдяки спиранню на усну традицію. Аналізований матеріал одержано від мешканців одного села, що за спорядження кожної ...
433007
  Гончаров В.Л. Диференціальна геометрія / В.Л. Гончаров. – Харків; Київ, 1933. – 360 с.
433008
  Кованцов М.І. Диференціальна геометрія : навч.пос. / М.І. Кованцов. – Київ : Вища школа, 1973. – 276 с.
433009
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія : навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 203 с. – ISBN 966-594-043-0
433010
  Пришляк О.О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій / О.О.Пришляк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с.
433011
  Синцов Д.М. Диференціальна геометрія /Елементарна теорія кривих та поверхонь/ / Д.М. Синцов. – Харків, 1931. – 272 с.
433012
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія векторного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено загальні векторні поля тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі фундаментальні об"єкти початкового векторного поля та асоційованого з ним комплексу прямих. Ключові слова: векторне поле, інваріант, комплекс прямих, ...
433013
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія конкретних фізико-механічних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто підходи до геометризації ряду конкретних фізико-механічних полів. Їхні інтерпретації будуються за допомогою інваріантних об"єктів векторних полів та комплексів прямих тривимірного евклідового простору.
433014
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
433015
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
433016
  Польща Г.С. Диференціальна геометрія розподілів точок у проективному просторі / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок та асоційовані з ним векторні поля у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему їх диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано ...
433017
  Пришляк О. Диференціальна геометрія та топологія : курс лекцій / Олександр Пришляк, Наталія Лукова-Чуйко. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78
433018
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія. Елементарна теорія кривих та поверхонь / Д.М. Сінцов. – 2-е вид. переглян. й доп. – Харків, 1935. – 340 с.
433019
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено системи базових диференціальних рівнянь змінних кривих, поверхонь і векторних полів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів. Ключові слова: змінний многовид, ...
433020
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика кривих і поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 42, 21 назва. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено базові системи диференціальних рівнянь змінних кривих і поверхонь у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів.
433021
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 29 назв
433022
  Палій А.А. Диференціальна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
433023
  Проданець С.Г. Диференціальна рента при соціалізмі / С.Г. Проданець. – Одеса, 1970. – 31с.
433024
   Диференціальна топологія : Методична розробка до курсу "Диференціальна геометрія та топологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 37 с.
433025
  Александрович І.М. Диференціальне зображення розв"язків рівнянь гіперболічного типу / І.М. Александрович, О.І. Молодцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В роботі приводяться диференціальні оператори, які переводять довільні функції в регулярні розв"язки рівняння гіперболічного типу другого порядку та ітеративного рівняння. В обох випадках розв"язана задача Коші в замкнутій формі. Partial differential ...
433026
  Єльченко Ю. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта / Ю. Єльченко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Наведено достатні умови розв"язності однорідного диференціального рівняння зі зсувом аргументу у просторі l 2 у випадку необмеженого оператора блочного вигляду з довільним розташуванням спектра. The sufficient conditions for solvability of homogeneous ...
433027
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-443-5
Ч. 2. – 2013. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 495-497. – Бібліогр.: с. 483-486
433028
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
433029
  Кривошея С.А. Диференціальне числення скалярної функції скалярного аргументу : Для студ.радіофізичн.фак.Тексти лекцій / С.А. Кривошея, А.Т. Янішевський; КУ ім.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 54 с.
433030
  Глушков П.М. Диференціальне числення функції / П.М. Глушков, Н.М. Шунда. – Київ : Вища школа, 1991. – 270с.
433031
  Швецов К.І. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. / К.І. Швецов, І.М. Кохановський. – Київ, 1975. – 50с.
433032
  Янішевський А.Т. Диференціальне числення функцій векторного аргументу / А.Т. Янішевський. – К., 1985. – 67с.
433033
  Швецов К.І. Диференціальне числення. / К.І. Швецов. – К, 1971. – 94с.
433034
  Лузін М.М. Диференціальне числення. Підруч. для вузів / М.М. Лузін. – Київ, 1954. – 440 с.
433035
  Єгорова Т.М. Диференціальний підхід проведення судової психологічної експертизи як підстава визначеня ії предметних видів / Т.М. Єгорова, Н.В. Алікіна, Т.В. Савкіна // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-966-937-203-1
433036
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк. – Бібліогр.: арк. 108-112
433037
  Остапенко О.В. Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Остапенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.17
433038
  Остапенко Олена Валентинівна Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного пливу : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Остапенко Олена Валентинівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
433039
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти векторного поля на неевклідовій площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65
433040
  Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
433041
  Призва Г.Й. Диференціальні моделі в біології та екології // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 12-19. – ISSN 1029-4171
433042
   Диференціальні моделі. Стійкість. – Київ : Вища школа, 2000. – 329с. – ISBN 5-11-004843-6
433043
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Либідь, 1994. – 216 с. – ISBN 5-325-00332-1
433044
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння : Навч. посібник для студ.техн.вузів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Світ, 1997. – 280с. – ISBN 5-325-00332-1
433045
  Хусаїнов Д.Я. Диференціальні рівняння : Диференціальні рівняння першого порядку.Диференціальні рівняння вищого порядку.Лінійні диференціальні рівняння:Навч.посібник / Д.Я. Хусаїнов, О.С. Бичков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 132с. – ISBN 966-594-249-2
433046
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики (спеціальність "Інформатика") / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 176с. – 51 Гара Шифр дубл.
433047
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2002. – 58с.
433048
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : Підручник для студ. математ. спец. вищ. навч. закладів / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2003. – 600 с. – ISBN 966-06-0249-9
433049
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2004. – 58с.
433050
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
433051
  Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
433052
   Диференціальні рівняння : навч. посібник / [П.І. Каленюк, Ю.К. Рудавський, Р.М. Тацій та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 378, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчик: с. 376-378. – Бібліогр.: с. 374-375. – ISBN 978-617-607-564-6
433053
  Слюсарчук В.Ю. Диференціальні рівняння в банаховому просторі / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 314с. – ISBN 966-327-040-3
433054
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння в задачах : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Либідь, 2003. – 504с. – ISBN 966-06-0292-8


  В посібнику основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь ілюструються за допомогою розв"язання великої кількості задач. Матеріали посібника підібрано так, щоб студент міг виробити практичні навички у розв"язуванні і дослідженні ...
433055
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
433056
   Диференціальні рівняння з частинними похідними : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
433057
   Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
433058
  Бєлкіна Світлана Рудольфівна Диференціальні рівняння на многовидах (Редукція та асимпотичні розв"язки) : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Бєлкіна Світлана Рудольфівна; НАН України. Ін-тут математики. – К., 1996. – 21л.
433059
   Диференціальні рівняння та їх застосування = Differential equations and their applications : міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУТШ : тези доповідей; 6-9 червня 2005 року. – Київ : Вища школа, 2005. – 129 с.
433060
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Пришляк О.О.; КГУ. – Київ, 1993. – 86л.
433061
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пришляк О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
433062
   Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посібник / [Ф.Г. Гаращенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 259-263
433063
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
433064
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
433065
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для студ. природнич. спец. внз / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Либідь, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0348-7


  Викладено основний матеріал із курсу деференціальних та інтегральних рівнянь, який традіційно читається студентам-нематематикам
433066
  Дзюба М.В. Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Дзюба Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
433067
  Гентош О. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / НАНУ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Оксана Гентош, Микола Притула, Анатолій Прикарпатський; За ред. А.М. Самойленка та А.К. Прикарпатського. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2006. – 408с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-394-6
433068
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Павло Олегович Касьянов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
433069
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.02 - диференціальні рівняння / Павло Олегович Касьянов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л.144-154
433070
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156л. – Бібліогр. : л.141-156
433071
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
433072
  Кисла Н.В. Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників у сучасній літературній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кисла Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
433073
  Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 199-207. – ISSN 2219-2654
433074
  Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
433075
  Колобов Ю. Диференціація внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України / Юрій Колобов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
433076
  Босар М. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів: ліберальна і консервативна альтернативи // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 315-333. – ISBN 978-617-10-0283-8
433077
  Миронченко В.Я. Диференціація діалогічних повідомлень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 16-22. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье дается определение интервью и беседы по радио, рассматриваются их специфические и характерные отличительные признаки. Комплекс всех перечисленных признаков, по мнению автора, может стать основой дифференциации диалогических сообщений.
433078
  Вергелес Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754


  Узагальнено теоретичні підходи та емпіричні дослідження щодо діалектики диференціації доходів населення й економічного розвитку. Проаналізовано динаміку диференціації доходів населення в Україні, з"ясовано її проблеми й окреслено шляхи оптимізації в ...
433079
  Волошин О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-222. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
433080
  Бацура А.С. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 7-8
433081
  Рощик І.А. Диференціація заробітної плати за освітою як чинник розвитку інтелектуального людського потенціалу // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 39-46


  В Україні диференціація заробітної плати за освітою перебуває на середньому для ОЕСР-країн рівні. Однак, на відміну від багатьох країн ОЕСР, в Україні вона є доволі посереднім фактором у посиленні прагнення молоді розвивати свій інтелектуальний ...
433082
  Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-22
433083
  Грушева А. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід / А. Грушева, К. Холявко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 136-140. – ISSN 1818-5754
433084
  Ладченко М.М. Диференціація значень англіцизмів і американізмів у німецькій мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
433085
  Щербань М.І. Диференціація і інтеграція географічних наук, їх причини і наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-7. – (Географія ; Вип. 20)
433086
  Конча С.В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2001. – Вип. 6 : Археологічні студії. – С. 57-63.
433087
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
433088
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
433089
  Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
433090
  Джалілова О.М. Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 61-70. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
433091
  Сарнавський О. Диференціація кримінальної відповідальності за військові злочини // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 55-62
433092
  Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна бездіяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 3-7
433093
  Карбовнік І. Диференціація методики викладання латинської мови (на прикладі латинської юридичної термінології) / І. Карбовнік, С. Винничук // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 317-320. – ISBN 978-966-553-924-7
433094
  Дроздов Володимир Олександрович Диференціація морфологічних ознак американської та британської англійської : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Дроздов Володимир Олександрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
433095
   Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
433096
  Хитровська В. Диференціація навчання у процесі підготовки майбутніх юристів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.32-34. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
433097
  Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
433098
  Головацька Ю.Б. Диференціація напрямів та програм підготовки магістрів перекладу у ВНЗ Канади // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
433099
  Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки. Kiev small and medium enterprises differ by the complexes of the dominant risks. ...
433100
  Щербина А.А. Диференціація об"єктів нерухомості в цілях ефективного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 186-193. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
433101
  Ілініцька Н. Диференціація освіти: історія та сучасність // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 10. – С. 12-17. – ISSN 2413-5402
433102
  Чубрей Х.Ю. Диференціація освітніх можливостей учнів залежно від типів шкіл (на прикладі Чернівецької області) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 246-248
433103
  Залізнюк В.П. Диференціація підходів до змісту та взаємозв"язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 87-90. – ISSN 2306-6814
433104
  Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокуратури при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.88--90
433105
  Король Д.А. Диференціація позовного провадження цивільного судочинства : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Король Денис Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ, 2021. – 203 арк. – Додатки: арк. : Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-203
433106
  Іваненко І.М. Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 49-53. – ISSN 2075-437X


  Стаття аналізує диференціації омонімічних та полісемічних відношень української логопедичної термінології. Межі між полісемітичними і омонімічними словами у термінології найчастіше є умовними. У термінології найпоширенішим видом омонімії є той, при ...
433107
  Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 13-20


  Розглянуто необхідність законодавчої диференціації поняття "бухгалтерський облік" на складові: фінансовий облік, управління облік, податковий облік, законодавче визначення показників обліку.
433108
  Галієва О.М. Диференціація понять "тривога" та "тривожність" // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 32-48. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2707-0409
433109
  Барабаш Н.П. Диференціація правових ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46-49
433110
  Прилипко О.С. Диференціація правового регулювання нестандартних трудових договорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 334-338. – ISBN 978-966-521-631-5
433111
  Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
433112
  Дудін В.М. Диференціація правового регулювання трудових відносин в Україні та державах ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дудін Віталій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
433113
  Ващишин М.Я. Диференціація правового режиму земель національної екологічної мережі України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 35-37
433114
  Черніченко Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 173-179
433115
  Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 242-250. – ISSN 1993-0909
433116
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
433117
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
433118
  Контар Ірина Сергіївна Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Контар І.С.; Ін-тут ботаніки ім. М.Г.Холодного. НАНУ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
433119
  Буткевич О.Г. Диференціація соціального управління у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
433120
  Туркевич Оксана Олександрівна Диференціація строків зберігання коренеплодів залежно від їх якості при закладанні в сховища : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.15 / Туркевич Оксана Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. торгов. економ. ун-тет. – К., 1998. – 21л.
433121
  Сенченко О.А. Диференціація суспільства за соціокультурними типами під час переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 149-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
433122
  Теслюк Валентина Диференціація та зміст індивідуальних стилів професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.
433123
  Щербина С В. Диференціація та спеціалізація як тенденція розвитку сучасного господарського процесу / С В. Щербина, В.В. Рєзнікова // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 175-181. – ISBN 978-617-7096-97-8
433124
  Малішевська І.П. Диференціація трансцендентних станів у "Аврелії" Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 10-15
433125
  Ломоносов А. Диференціація фонду оплати праці вищого навчального закладу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
433126
  Ткаченко Н. Диференціація форм фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 174-180. – ISSN 2411-5215


  "Досліджено державні та приватні джерела фінансування закладів вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз, виявлено позитивні та негативні сторони кошторисного та нормативно-подушового фінансування закладів вищої освіти. Ідентифіковані та ...
433127
  Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
433128
  Виноградов Є. Диференціація як спосіб реалізації індивідуального підходу до навчання біології / Є. Виноградов, Л. Шаповал // Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; [редкол.: Ю. Шапран, О. Глоба, Л. Довгопола, О. Дзюбенко]. – Переяслав : Домбровська Я.М., 2022. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7747-61-0
433129
   Диференційна діагностика болю в грудях. Клінічний випадок / Л.В. Распутіна, Я.І. Бронюк, О.П. Дідик, А.В. Распутіна // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 115-123. – ISSN 2312-7015


  У статті розкрито проблему диференційної діагностики больового синдрому, а саме болю в грудях. Виділено основні причини болю в грудях у разі захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Матеріал викладений на основі даних ...
433130
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
433131
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
433132
   Диференційна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
433133
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
433134
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 234, [1] с. : табл. – Короткий термінол. слов.: с. 212-224. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
433135
   Диференційний метод крутильних коливань - новий метод дослідження кінетики кристалізації / Л. Булавін, Ю. Забашта, О. Актан, Т. Ніколаєнко, Н. Шейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження кінетики процесу кристалізації, що грунтуєтсья на вимірюванні реологічних характеристик розплаву диференційним методом крутильних коливань. Наведено експериментальну залежність модуля зсуву розплаву докозану ...
433136
  Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міст : проблеми методології // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 24-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
433137
   Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом / І.О. Македонський, С.О. Яременко, Л.С. Самоваров, О.А. Романенко, Ю.О. Яременко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 57-64. – ISSN 2226-1230
433138
  Дергач Д.В. Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 32-41
433139
  Галич О.Б. Диференційні ознаки категорії містичне в англійській "готиці" XVIII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 100-102. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
433140
  Навальна М.І. Диференційні ознаки лексики суспільно-економічної сфери на тлі соціальної динаміки / М.І. Навальна, Р.В. Тимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 73-80. – ISSN 2306-546X
433141
  Кітаєва Т. Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв"ю" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 194-200. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
433142
  Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 34-43. – ISSN 0201-419
433143
  Кобченко Н. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 14-20. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
433144
  Бибик Світлана Диференційні ознаки розмовно-побутоврго стилю літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С.22-31. – Бібліогр.: Літ.: 30-31; 23 назв. – ISSN 1682-3540
433145
  Приймачок О. Диференційні ознаки сучасних англомовних мультимодальних карикатур // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 113-117. – ISSN 2410-2202
433146
  Лисюк Н. Диференційні ознаки та обрядові функції весільного одягу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 43-60. – Бібліогр.: С. 58-60
433147
  Галаур С. Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; редкол.: В. Ожоган, Н. Ясакова, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4. – C. 20-32. – ISSN 2522-9281
433148
   Диференційні перерізи виходу миттєвих [гама]-фотонів високих енергій, що супроводжують ядерні реакції під дією нейтронів з енергією 14 МеВ / Г.О. Прокопець, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.К. Басенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 423-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Представлені експериментальні результати вимірів [гама]-спектрів в енергетичному діапазоні 2...18 МеВ при взаємодії 14.1 МеВ нейтронів з ядрами вісмуту, кадмію та заліза.
433149
  Боднар О.Б. Диференційні підходи до дренування черевної порожнини при перитонітах апендикулярного генезу у дітей // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 63-65. – ISSN 1727-0847
433150
  Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 136-147. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено особливості процесу інтелектуалізації сучасної української мови. Окрему увагу приділено взаємодії окнижнення лексикону з підсиленням експресивно-оцінного потенціалу нових номінацій. До аналізу залучено неологізми різних частин мови, ...
433151
  Клименко Н. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотвренні сучасної української мови // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 286-306. – ISBN 978-966-02-4860-1
433152
  Калінеску Т.В. Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 33-39. – ISSN 2221-8440
433153
  Балабушка Є. Диференційно-психологічні особливості комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати аналізу диференціально-психологічних особливостей комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції. Зазначається вивчення показників психічної ригідності і вивчення її у динаміці в структурі особистості ...
433154
  Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 182-194
433155
  Разумейко Н.С. Диференційована корекція постави у дітей молодшого шкільного віку під час занять фізичною культурою // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-9172
433156
  Михальчук А.Д. Диференційована оцінка фізичної підготовленості молодших школярів, віднесених до різних груп в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Михальчук Андрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
433157
  Литвак С.О. Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 42-50. – ISSN 2304-9359
433158
  Черкун О.Ю. Диференційована хірургічна тактика при парапанкреатичних інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Черкун Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
433159
  Лоскутов О.О. Диференційоване ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Лоскутов Олег Олександрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
433160
  Гальченко С.І. Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 241-243. – ISBN 966-7686-12-8
433161
  Футрук О.В. Диференційоване застосування пелоїдотерапії у хворих на остеоартроз, що коморбідний з патологією серцево-судинної системи з різним ступенем кардіоваскулярного ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 ; 222 / Футрук Олена В"ячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
433162
  Синекоп О. Диференційоване навчання майбутніх іт-фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: види і форми контролю // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 60-69. – ISSN 2078-1687
433163
  Синекоп О.С. Диференційоване навчання професійно орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : монографія / О.С. Синекоп ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2022. – 421, [1] c. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-318. – ISBN 978-966-638-354-2
433164
  Ковчин Наталя Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналіз ефективності дидактичного процесу шляхом його комплексного дослідження розглядається як важливий етап у процесі впровадження диференційованого навчання в педагогічну практику.
433165
  Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
433166
  Фурман А.М. Диференційоване хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів при множинних грижах шийного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Фурман Андрій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
433167
  Вирва О.Є. Диференційований підхід до вибору методик хірургічного лікування хворих на метастатичні ураження довгих кісток / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 54-62. – ISSN 0030-5987
433168
  Ілікчієва Н.Ю. Диференційований підхід до застосування вазоактивних препаратів при ішемічній хворобі серця у сполученні з артеріальною та легеневою гіпертензіями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Ілікчієва Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
433169
  Македонський І.О. Диференційований підхід до лікування нейрогенних порушень сечовипускання у пацієнтів з аноректальними аномаліями та з супутньою внутрішньохребетною патологією // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 53-57. – ISSN 2226-1230
433170
  Рябенко Л.М. Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміру / Л.М. Рябенко, Ю. Браут // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 228-236. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
433171
  Бондар Л. Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
433172
  Казакова Н.М. Диференційований підхід до реабілітації репродуктивного здоров"я у жінок з безплідністю, які перенесли органозберігаючі операції на придатках матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Казакова Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
433173
  Шевченко А.О. Диференційований підхід до тактики лікування та профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з загрозою передчасних пологів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Шевченко Анна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
433174
  Алексенко О.О. Диференційований підхід органозберігаючого хірургічного лікування у жінок з інтрамуральною лейоміомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Алексенко Олексій Олексійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
433175
  Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О.С. Гуманкова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; 4(76)). – ISBN 978-611-00-0102-1
433176
  Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів МШ-ШЧ класів шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
433177
  Гавука І. Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 7-14. – ISSN 2313-3627
433178
  Кобзєв М. Диференційовані ознаки повтору в структурі англійської та української мов : (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 40-58. – ISSN 1728-9572
433179
  Колоденко О.В. Диференційовані програми санаторно-курортної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарда (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33, 222 / Колоденко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. мед. акад. післядип. освіти. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
433180
  Панкратов Д.П. Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень / Д.П. Панкратов, Н.В. Давідіч // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
433181
  Гомольська Л.П. Диференційованість бренду як чинник споживчої поведінки студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
433182
  Кубічка А.А. Диференційовна за Вітні сім"я коізотропних інваріантних торів гамільтонової системи, близької до виродженої / А.А. Кубічка, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою теореми продовження Вітні досліджується питання збереження коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем при малих збуреннях гамільтоніана.
433183
  Плахотник М. Диференційовність гомеоморфізму спряження для пари тентоподібних відображень інтервалу в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання про диференційованість гомеоморфізму, що визначає топологічну спряженість відображення f (x) = 1 | 2x - 1 | та унімодального відображення fv інтервалу [0, 1] в себе, чий графік складається з двох відрізків і яке має максимум в ...
433184
  Будаш Г. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. Будаш, Н. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Щоб підвищити ефективність диференціювання індукованих плюрипотентніх клітин миші в кардіоміоцити, ми порівняли два методи отримання ембріоїдних тілець: диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та формування ембріоїдних тілець ...
433185
   Диференціювання функцій комплекної змінної. Конформні відображення : Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
433186
  Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири / А.М. Сердюков. – Новосибирск, 1979. – 119с.
433187
   Дифирамбы : сонеты рус. поэтов / [сост. и вступ. ст. Л.В. Осипова]. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1990. – 250, [6] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
433188
  Носик П.С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з використанням реагенту Руперта-Пракаша : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Носик Павло Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 179-202
433189
  Носик П.С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з використанням реагенту Руперта-Пракаша : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Носик Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
433190
  Берейшик В.И. ДИФОР-С-пакет интерактивной машинной графики для АРМ-М на основе международного стандарта / авт.-сост. В.И. Берейшик. – Минск : ИТК, 1985. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 129 (5 назв.). – (АН БССР, Ин-т техн. кибернетики)
433191
  Цинман К.Л. Диформационные эффекты в энергетических характеристиках нестехиометрических фаз творедых растворов внедрения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цинман К. Л.; НАНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1994. – 26л.
433192
  Мукменева Н.А. Дифосфиты и изучение некоторых свойств фосфитов и дифосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Мукменева Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 24л.
433193
  Пономарев В.И. Дифрактометрическое исследование кристаллических структур алюминатов и гидроалюминатов кальция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Пономарев В.И.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
433194
   Дифрактометричні дослідження виробів з реакційно-зв"язаного карбіду кремнію / О.В. Андрєєв, Ю.Є. Грабовський, М.А. Заболотний, Л.І. Асламова, Н.М. Білявина, А.Л. Майстренко, В.Г. Кулич // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – С. 121-132. – ISSN 1816-5230
433195
   Дифрактометрия с использованием синхротронного излучения. – Новосибирск : Наука, 1989. – 143 с.
433196
  Богомолов А.М. Дифракций нейтронов на жидких металлах, свинце, натрии и вимуте в темперетурном интервале от точки плавления до точки кипеня : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богомолов А. М.; ДГУ. – Донецьк, 1971. – 27л.
433197
  Смижанска Мария Дифракционная диссоциация нейтронов на протонах в систему Л Ко при энергии нейтронов 30-70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смижанска Мария; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1990. – 16л.
433198
  Номоконов П.В. Дифракционная диссоциация протонов на протонах и ядрах гелия при энергиях 50-400 ГЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Номоконов П.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 18л.
433199
  Кучин И.А. Дифракционная диссоциация: наблюдение в экспериментах с частицами космических лучей и состояния сверхбольшой массы / И.А. Кучин. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 151 с.
433200
  Беляков В.А. Дифракционная оптика периодических сред сложной структуры / В.А. Беляков. – Москва : Наука, 1988. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 5-02-013838-X
433201
  Олехнович Н.М. Дифракционная поляризация и динамическое рассеяние рентгеновских лучей в реальных кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Олехнович Н. М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 31 с.
433202
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 37л.
433203
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 37л.
433204
  Шестопалов В.П. Дифракционная электроника / В.П. Шестопалов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 231 с.
433205
  Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. / Л.М. Утевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 583с.
433206
  Мохамед Ахмед Мохамед Хассан Дифракционное взаимодействие адроно с малонуклонными ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мохамед Ахмед Мохамед Хассан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
433207
   Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 336 с.
433208
  Алхазов Г.Д. Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами при высоких энергиях / Г.Д. Алхазов. – Москва : Наука, 1991. – 221 с.
433209
  Бережной Ю.А. Дифракционное взаимодействие нуклонов и сложных частиц с ядрами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бережной Ю.А. ; Объединин. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 14 с.
433210
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М, 1972. – 76с.
433211
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 75с
433212
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 76с
433213
  Полозов А.Д. Дифракционное рассеяние в системе трех частиц. / А.Д. Полозов. – К., 1972. – 9с.
433214
  Инопин Е.В. Дифракционное рассеяние частиц атомными ядрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Инопин Е.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
433215
  Трахтенбройт М.А. Дифракционные задачи акустики турбомашин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Трахтенбройт М.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
433216
   Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. – Москва : Металлургия, 1984. – 502 с.
433217
   Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов = Diffraction stuies of a structure of high-temperature melts / Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. и др. Денисов; РАН; Уральское отделение; Ин-т металлургии. – Екатеринбург, 2003. – 355с. – ISBN 5-7691-1308-1
433218
  Александров Ю.А. Дифракционные методы в нейтронной физике / Ю.А. Александров, Э.И. Шарапов, Л. Чер. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 216 с.
433219
   Дифракционные методы исследования вещества. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 187 с.
433220
  Бушуева Г.В. Дифракционные методы исследования дефектов структуры кристаллов / Г.В. Бушуева, Г.М. Зиненкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 132 с.
433221
  Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур / Д.М. Васильев. – Москва : Металлургия, 1977. – 247 с.
433222
   Дифракционные метоы в химии, всесоюзное совещание : тезисы докладов. – Суздаль
Ч. 1. – 1988. – 144 с.
433223
  Старков Н.И. Дифракционные механизмы в упругих и неупругих процессах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Старков Н.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1977. – л.
433224
  Чередниченко В.А. Дифракционные процессы с участием малонуклонных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
433225
  Чередниченко Вера Александровна Дифракционные процессы с участием молонуклонных ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко Вера Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
433226
  Клюкин Л.М. Дифракционные свойства тонких магнитных пленок с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюкин Л.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 27л.
433227
   Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. – Москва, 1977. – 251 с.
433228
   Дифракционные эффекты коротких радиоволн. – Москва, 1984. – 167 с.
433229
  Сухоруков А.П. Дифракционные явления в нелинейной оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоруков А.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1966. – 13 с.
433230
  Курушин Е.П. Дифракционные явления в ферритовых вентилях "со смещением поля" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Курушин Е.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 12л.
433231
  Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные процессы / Ю.А. Бережной, В.П. Михайлюк, В.В. Пилипенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ядер. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 258, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 259. – Библиогр.: с. 245-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1434-3
433232
  Полозов Анатолий Дмитриевич Дифракционные ядерные процессы с участием малонуклонных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Анатолий Дмитриевич; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 17л.
433233
  Жданов Г.С. Дифракционный и резонансный структурный анализ (рентгено-, электроно-, нейтроно-, мессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия) : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Жданов, А.С. Илюшин, С.В. Никитина ; под общ. ред. Г.С. Жданова. – Москва : Наука, 1980. – 254с.
433234
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна; КГУ. МВ и ССО УССР. – Киев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.127-139
433235
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
433236
  Метсавээр Я.А. Дифракция акустических импульсов на упругих телах / Я.А. Метсавээр. – Москва : Наука, 1979. – 239 с.
433237
  Какичашвили Виолета Ивановна Дифракция векторного поля на структурах анизотропного и гиротропного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Какичашвили Виолета Ивановна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 26л.
433238
  Бобровников М.С. Дифракция волн в угловых областях / М.С. Бобровников, В.В. Фисанов. – Томск : Издательство Томского университета, 1988. – 245, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 235-243 (121 назв.)
433239
  АхмедСафват Абдель Ради Солех Дифракция волн на инии разрыва кривизны граничной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / АхмедСафват Абдель Ради Солех; МГУ. – М., 1977. – 7л.
433240
  Веремей В.В. Дифракция волн на конечном числе незамкнутых цилиндрических экранов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Веремей В.В.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 23л.
433241
  Довбищук А.М. Дифракция волн на локальных несиметричных неоднородностях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Довбищук А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
433242
  Довбищук Александр Михайлович Дифракция волн на локальных несимметрических неоднородностей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Довбищук Александр Михайлович; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1988. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
433243
  Яковлев Виталий Васильевич Дифракция волн на осесимметричных неоднородностях в гидродинамических и плазменных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлев Виталий Васильевич; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
433244
   Дифракция волн на периодических многослойных структурах : монография / [Л.Н. Литвиненко и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 266, [2] с. : ил. – Авт. указаны в копирайте и в конце книги. – Библиогр.: с. 264-266. – ISBN 978-966-285-322-2
433245
   Дифракция волн на решетках. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1973. – 287 с.
433246
  Селезов И.Т. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. / И.Т. Селезов, В.В. Яковлев. – К, 1978. – 145с.
433247
  Литвинов В.Р. Дифракция волн на сложных Н-плоскостных уголковых неоднородностях в прямоугольных волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.04 / Литвинов В.Р. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
433248
  Солимено С. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения : Пер. с англ. / С. Солимено, Б. Крозиньяни, Ди Порто. – Москва : Мир, 1989. – 662 с.
433249
  Турусбеков М.Т. Дифракция и пассивная ретрансляция УКВ в горной местности / М.Т. Турусбеков ; АН КиргССР, Ин-т физики и математики. – Фрунзе : Илим, 1979. – 251с. – Библиогр. в конце глав
433250
   Дифракция и распространение волн. – Москва, 1985. – 153 с.
433251
   Дифракция и распространение волн в неоднородных средах. – Москва, 1987. – 174 с.
433252
   Дифракция и распространение электромагнитных волн : междуведомств. сб. – Москва : МФТИ, 1984. – 135,7с.
433253
  Барегамян В.А. Дифракция и распространение электромагнитных волн в периодической структурах с анизотропными средами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барегамян В.А. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков, 1966. – 13 с.
433254
  Рысаков В.М. Дифракция и рассеяние волн на ограниченных объемах - анализ с помощью разложения Котельникова-Шеннона / В.М. Рысаков. – Санкт-Петербург : Физико-техн. институт, 1991. – 128с.
433255
  Мартыненко Татьяна Владимировна Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах слжной формы : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мартыненко Татьяна Владимировна; КГУ им..Т.Шевченко. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.114-125
433256
  Мартыненко Т.В. Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Мартыненко Т.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
433257
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
433258
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
433259
  Бельский Александр Михайлович Дифракция лазерного излучения на поверхностях раздела оптически однородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бельский Александр Михайлович; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
433260
  Мыкитюк Виталий Иванович Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мыкитюк Виталий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 101л. – Бібліогр.:л.93-101
433261
  Мыкитюк В.И. Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.03 / Мыкитюк В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
433262
  Гайдай Ю.А. Дифракция лазерного изучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в инттриевом феррите-гранате : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гайдай Ю.А.; МВССО УССР. Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
433263
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов периодическими структурами в модели решеточного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мозольков А.Е.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
433264
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов поверхностью / А.Е. Мозольков, В.К. Федянин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 143 с.
433265
  Кричевский В.Н. Дифракция Н01-волны на некоторых неоднородностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кричевский В.Н.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 12л.
433266
  Иванов Е.А. Дифракция на эллиптических цилиндрах и сфероидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.А.; АН БССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем. и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупров. – Минск, 1961. – 13л. – Бібліогр.:с.13
433267
  Изюмов Ю.А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах / Ю.А. Изюмов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 199с.
433268
  Астапенко В.М. Дифракция плоских волн на жестких частопериодических решетках : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 045 / Астапенко В.М. ; Акустическ. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 8 с.
433269
  Каневский В.И. Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров / В.И. Каневский, В.И. Григорук, В.С. Сидоренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 2016. – Т. 38, № 12. – С. 1563-1576. – ISSN 1024-1809
433270
  Тер-Минасянц Дифракция плоской волны на клине, движущемся со сверхзвуковой скоростью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тер-Минасянц С.М. ; МГУ, Мех. мат. – Москва, 1967. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
433271
  Клименко Владимир Александрович Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями : Дис... Канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Клименко Владимир Александрович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 160л. – Бібліогр.:л.153-160
433272
  Клименко В.А. Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Клименко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
433273
  Конюхова Н.Б. Дифракция плоской звуковой волны на жестком вытянутом сфероиде / Н.Б. Конюхова, Т.В. Пак. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 61 с.
433274
  Бойко А.И. Дифракция плоской звуковой волны на тонком упругом теле вращения / А.И. Бойко, А.Л. Дышко, Н.О. Максимова ; ВЦ АН СССР. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 36-37 (16 назв.). – (Сообщество по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
433275
  Хаджинов В.Д. Дифракция плоской электромагнитной волны на продольно-щелевых коаксиальных цилиндрах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаджинов В.Д.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
433276
  Себекин Б.И. Дифракция поверхностных волн на клине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Себекин Б. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1967. – 6л.
433277
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Пятецкий А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
433278
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пятецкий А.В.;. – Киев, 1986. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
433279
  Беляев Василий Александрович Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Беляев Василий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
433280
  Беляев В.А. Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / В.А. Беляев ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1980. – 195 л. – Библиогр.: с. 179
433281
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подводных преградах сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Долинская Ольга Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 15л.
433282
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подворных преградах сложной формы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Долинская Ольга Григорьевна; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.136-147
433283
  Ванина Е.Г. Дифракция поверхностных гравитационных волн на эллиптических неоднородностях в мелкой воде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Ванина Е. Г.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
433284
  Варданян Давид Манукович Дифракция рентгеновских волновых пакетов на дух- и трехкристальных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варданян Давид Манукович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 14л.
433285
  Колпаков А.В. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах с одномерным изменением периода решетки / А.В. Колпаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 127 с.
433286
  Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1983. – 407с.
433287
  Скрышевский А.Ф. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 86 с.
433288
  Пилянкевич Евгений Александрович Дифракция рентгеновского излучения в одномерно разупорядоченных плотноупакованных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пилянкевич Евгений Александрович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 16 с.
433289
  Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновых лучей на цепных молекулах / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 372 с.
433290
  Цванкин Д.Я. Дифракция рентгоновских лучей на пачках ценных молекул и упорядоченность структуры целюлозы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цванкин Д. Я.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1959. – 14л.
433291
  Яковкин И.Б. Дифракция света на акустических поверхностных волнах. / И.Б. Яковкин, Д.В. Петров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 184с.
433292
  Куртепов В.М. Дифракция сферической звуковой волны от гармонического источника на тонкой бесконечной пластине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куртепов В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 24л.
433293
  Гузь А.Н. и др. Дифракция упругих волн / А.Н. Гузь и др. – К., 1978. – 307 с.
433294
  Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – К., 1972. – 254 с.
433295
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными грагичными условиями : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; Киевский поллитехн. ин-т. – Киев, 1985. – 159л. – Бібліогр.:л.146-157
433296
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными граничными условиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лунева С.А. ; КГУ. – 14 с.
433297
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилндрических полостях со смешанными граничными условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 14л.
433298
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Беляев Константин Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
433299
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / К.П. Беляев ; МВ и ССО УССР, Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев : [б. и.], 1985. – 99 л. – Библиогр.: л. 89-99
433300
  Ульянов В.Н. Дифракция эелктромагнитных волн на ограниченных неоднородностях, образованных частично экранированными областями и диэлектриком : Автореф... канд. физ-эмат.наук: 01.04.03 / Ульянов В.Н.; МВ и ССО СССР. Моск. физико-техн. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
433301
  Курушин Е.П. Дифракция электромагнитных волн на анизотропных структурах / Е.П. Курушин, Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалклвский. – Москва, 1975. – 196 с.
433302
  Боровский Игорь Владимирович Дифракция электромагнитных волн на двумерных периодических структурах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Боровский Игорь Владимирович; МВ и ССО. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
433303
  Третьяков О.А. Дифракция электромагнитных волн на двухслойных и многослойных решетках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
433304
  Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах / Е.И. Нефедов. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.
433305
  Александрова А.А. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрическом клине : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Александрова А. А.; ХГИ им. А. Горького. – Харьков, 1977. – 15л.
433306
  Куриляк Д.Б. Дифракция электромагнитных волн на конических структурах / Д.Б. Куриляк, Б.И. Колодий; АНУССР, Физико-механический институт. – Львов, 1983. – 62с. – Препринт 76
433307
  Назарчук З.Т. Дифракция электромагнитных волн на криволинейных экранах и тонких включениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назарчук З.Т.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1981. – 22л.
433308
  Кошпаренок В.Н. Дифракция электромагнитных волн на круговом цилиндре с продольными щелями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кошпаренок В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 18л.
433309
  Климчук С.Ф. Дифракция электромагнитных волн на круговых цилиндрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Климчук С.Ф.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 18л.
433310
  Щербак В.В. Дифракция электромагнитных волн на ленточных дифрагмах в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Щербак В.В.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1969. – 28л.
433311
  Павлюк В.А. Дифракция электромагнитных волн на металлических решетках волноводного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Павлюк В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л.
433312
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на многоугольниках, ленточных и круговых цилиндрических экранах. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 48л.
433313
  Кондратьев Игорь Григорьевич Дифракция электромагнитных волн на плазменных образованиях и на объектах в неоднородной плазменной среде : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кондратьев Игорь Григорьевич; Горьковский научно-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 42л.
433314
  Турчин Владимир Владимирович Дифракция электромагнитных волн на проводящих телах покрытых плазменными слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Турчин Владимир Владимирович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
433315
  Скалько Л.А. Дифракция электромагнитных волн на разрезанных параболических цилиндрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скалько Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.Физ-техн.ин-т. – М, 1979. – 12л.
433316
  Сапожников Б.Т. Дифракция электромагнитных волн на решетках в волноводе прямоугольного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников Б. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 6л.
433317
  Масалов С.А. Дифракция электромагнитных волн на решетках, составленных из брусьев прямоугольного поперечного сечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Масалов С.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1966. – 14л.
433318
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на решетке из круговых цилиндров с продольными целями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1977. – 19л.
433319
  Симачев А.Н. Дифракция электромагнитных волн на составных структурах с переменным импедансом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Симачев А.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
433320
  Комиссаров Я.С. Дифракция электромагнитных волн на структурах с управляемыми геометрическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Комиссаров Я.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
433321
  Просвирин С.Л. Дифракция электромагнитных волн на щелях в тонких экранах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Просвирин С.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
433322
  Мошинский А.В. Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мошинский А.В.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
433323
  Литвиненко Л.Н. Дифракция электромагнитныхд волн на многоэлементных решетках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко Л.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
433324
  Румш М.А. Дифракция электронов в изогнутом кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
433325
  Ковальчук В.І. Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Ковальчук В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
433326
  Ковальчук Валерій Інокентійович Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.02 / Ковальчук Валерій Інокентійович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 121л. – Бібл.: л.113-121
433327
  Ковальчук В.І. Дифракційне пружне розсіяння дейтронів ядрами з урахуванням кулонівської взаємодії та дифузної ядерної поверхні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 421-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На підставі методу усунення логарифмічної розбіжності диференціального перерізу пружного розсіяння дейтронів ядрами при урахуванні культівської взаємодії досліджено впливи дифузності ядерної поверхні та структури дейтрона на перерізи розсіяння. ...
433328
  Ковальчук В.І. Дифракційне розсіювання та розщеплення ядер 3 Hе атомними ядрами // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 3. – С. 169-173. – ISSN 1027-4642
433329
  Антонов Є.Є. Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків / Є.Є. Антонов, О.В. Шиховець // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 39-53. – ISSN 1560-9189
433330
  Григорук В.І. Дифракційний контроль хіміко-технологічного процесу виготовлення дисків-оригіналів / В.І. Григорук, В.С. Шанойло // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі запропонованої моделі поверхні компакт-диска реалізовано метод дифракційного контролю розмірів пітів. Показано, що вимірювання їх ширини з точність [+ чи -]1% досягається при врахуванні інтенсивності в першому і другому дифракційних порядках.
433331
  Коваленко В.Ф. Дифракційні дослідження магнітооптичних властивостей плівок ферит-гранату / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Магнітооптичними та дифракційними методами досліджено вплив зовнішніх просторово неоднорідних магнітних полів, термічного відпалювання та поляризованого випромінювання на характеристики Ві - вміщуючи ферит-гранатових плівок. Показано можливість ...
433332
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 154 арк. – Бібліогр.: арк. 143-154
433333
  Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
433334
   Дифракційні методи дослідження твердого тіла : Лабораторний практикум для студ. фізичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Основи рентгенівської техніки. – 1999. – 47с.
433335
  Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення : Навч. посібник для студ. фізичн. та інженерно-техн. спеціальностей внз / П.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 248с. – ISBN 966-594-600-5
433336
  Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
433337
  Семків М.Я. Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі / М.Я. Семків, Г.М. Зражевський, В.Т. Маципура // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – Т. 16, № 1. – С. 54-63. – ISSN 1028-7507


  Розглянуто поширення нормальних SH-хвиль у пружному хвилеводі зі скінченним розрізом та вільними від напружень стінками. Проведено аналіз дифракції пружних хвиль на розрізі. Для розв"язання задачі використано метод часткових областей, який зводить її ...
433338
  Коломієць Г.І. Дифракція радіохвиль на неоднорідних плазмових метеорних слідах / Г.І. Коломієць, Ю.Г. Назарок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі розглядається дифракція радіохвиль на ненасичених метеорних слідах з неоднорідностями. Результати, отримані на основі запропонованої моделі, задовільно підтверджуються експериментальними даними.
433339
  Овечко В.С. Дифракція фемтосекундних оптичних імпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 175-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано використовувати розклад оптичних імпульсів на елементарні хвильові пакети (ЕХП) для розрахунку дифракційних інтегралів. Ключові слова: ряд елементарних хвильових пакетів, фемтосекундні оптичні імпульси, дифракція Фраунгофера. It ...
433340
  Овечко В.С. Дифракція як прояв взаємодії з вакуумними флуктуаційними структурами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 335-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель дифракції, яка грунтується на явищі взаємодії частинки, яка дифрагує, з періодичними структурами нульових коливань вакууму.
433341
  Сусь Б.А. Дифракція як тема фізики для розвитку критичного мислення студентів / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь, М.І. Кравченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 32-34. – ISSN 1563-3713
433342
  Треніна А.С. Дифтерія - що це таке? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 2 : фото
433343
  Бабич Б. Дифтонги в поліських говорах та в історії української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 99-102. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Щодо історії поліських дифтонгів існує дві точки зору. Автор дійшов висновків, що свідчать на користь другої, а саме - дифтонги не пов"язані з історією південних говорів і виникли лише в північних діалектах.
433344
  Чечельницький О.А. Дифузiйнi властивостi систем ерланга з двовимiрним пуассонiвським потоком вимог / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 150-155. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В цiй статтi вивчається мережева модель, яка складається з систем Ерланга з двовимiрним пуассонiвським вхiдним потоком вимог. Знайденi умови iснування стацiонарного розподiлу процеса обслуговування та виписаний його явний вигляд. Для перевантаженого ...
433345
  Нагорний Я. Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
433346
  Орлов А.К. Дифузійне фазоутворення та властивості нанорозмірних плівкових матеріалів V/Ag, Fe/Pt/Au, Ni/Cu/Cr, Ni/Cu/V : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Орлов Андрій Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
433347
  Коробко О.В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину / О.В. Коробко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
433348
  Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
433349
  Оглобля В.І. Дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga - Sn // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 456-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Капілярно-радіоізотопним методом досліджена дифузія малих домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga (16% ат.) - Sn в інтервалі температур 503-803 К. Встановлено, що [верхній індекс 108m]Ag дифундує в розплавах Ga - Sn лише ...
433350
  Оглобля В.І. Дифузія 125Sb і 65Zn в рідкому галії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 407-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Капілярним методом досліджена дифузія малих радіоактивних домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 65]Zn в рідкому галії в широкому інтервалі температур 323-1173 К. Отримані лінійні температурні залежності для експериментальних значень ...
433351
  Богданов В.В. Дифузія в кристалах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Богданов В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-623-327-4
433352
   Дифузія в радіаційно пошкоджених матеріалах - І : Матеріали до спецкурсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 56с.
433353
   Дифузія димерів Si-Si та Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні Ge(001) / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, Є.П. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес дифузії В-димерів Ge-Ge і Si-Si на поверхні Ge(001) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Для В-димерів Ge-Ge і Si-Si знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії. Шлях І відповідає трельованому руху адатомів. Шлях відповідає ...
433354
   Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001) / Т. Афанас"єва, І. Коваль, М. Находкін, Є. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Процес дифузії В-димеру Ge-Ge на поверхні Ge(100) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії В-димеру: шлях І відповідає корельованому руху адатомів, шлях II відповідає руху цілого димеру. ...
433355
  Наєнко М. Дифузія жанрів і драматургія Михайла Старицького // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7480-77-7
433356
  Михайловська О.В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 184-195. – ISSN 1562-0905
433357
  Роджерс Еверетт Дифузія інновацій = Diffusion of innovations / Еверетт М. Роджерс ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 590, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 514-566. – ISBN 978-966-518-527-7
433358
  Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 288-295
433359
  Погодаєва М.К. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та різновиди // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 250-254. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
433360
  Шевченко О.К. Дифузія історичного часу і політичного простору на прикладі Кримської конференції 1945 року // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 173-175
433361
   Дифузія кисню при сенсибілізованій фотооксидації в аморфних полімерних плівках / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, П.О. Кондратенко, Ю.М. Саковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 357-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою чисельних методів досліджується дифузія кисню в аморфних полімерних плівках під час сенсибілізованої барвниками фотооксидації ненасиченої сполуки. Виявлені основні закономірності дифузії кисню в плівках. Одержані аналітичні вирази, ...
433362
  Стрільчик Б.А. Дифузія оніричного та галюцинаторно-параноїдального у тексті Андрія Жураківського "Сателіти" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 438-443. – (Слово). – ISSN 2304-7402
433363
  Жовтянський В.А. Дифузія продуктів ерозії мідних електродів вільнопідтримуваної електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.374-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом числового моделювання визначений радіальний розподіл парів електродного матеріалу в електричній дузі в широкому температурному інтервалі при незначних струмах. Температурний профіль задавався у вигляді гаусоподібної кривої, яка апроксимує ...
433364
  Оглобля В.І. Дифузія та в"язкість розплавів Ga-In і Se-In / В.І. Оглобля, О.В. Оглобля, Г.О. Стефанишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
433365
  Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 169-177. – ISSN 1562-0905
433366
  Давидюк Г.Є. Дифузія у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.А. Оксюта. – Луцьк : Вежа, 1999. – 22 с.
433367
  Бузулук О. Дифузія... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 7


  Як Музей Корсаків у Луцьку демонструє світу автентичність і талановитість української нації.
433368
  Кіптенко В. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва / В. Кіптенко, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-49. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано співробітництво України та Аргентини у геополітичному, геоекономічному та етнополітичному аспектах. Наведено альтернативний варіант розвитку національної економіки, використовуючи досвід Аргентини. This article analyses the ...
433369
  Бугаєнко О.С. Дифузне випромінювання в небулярних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Бугаєнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
433370
  Навальна М. Дифузні процеси в лексиці наукового та публіцистичного стилів. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 78-86


  У статті розглянуто найуживаніші лексичні одиниці наукового стилю, які функціонують у мові сучасної української періодики, простежено нові лексикосемантичні вияви цих мовних одиниць, визначено, лексеми якої нау-кової галузі найширше представлені в мові ...
433371
  Козина Г.В. Диффенилантипорилметановые красители как реагенты на бор : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Козина Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
433372
  Слободинская Т.В. Диффенциальные игры преследования с задержкой информации : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Слободинская Т.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с.
433373
  Деревенский В. п. Диффеоморфизмы множества фундаментальных систем решений систем линейых обыновенных дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Деревенский В. п.; Горьк. ГУ. – Горький, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
433374
  Трифонов К.З. Диффереенциальная рента первой формы (по положению) при социализме и ее влияние на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонов К.З.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1956. – 16л.
433375
  Гусаров Р.С. Дифференцальные уравнения / Р.С. Гусаров. – Москва, 1980. – 71 с.
433376
  Щербаков Р.Н. Дифференциалы помогают геометрии / Р.Н. Щербаков, Л.Ф. Пичурин. – Москва, 1982. – 192с.
433377
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость почв разного генезиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 43-48 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
433378
  Цыренова В.Б. Дифференциальная геомертия трехметрового квазиэллиптического пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Цыренова В. Б.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 16л.
433379
  Егоров Д.Ф. Дифференциальная геометрия / Д.Ф. Егоров. – Москва-Петроград, 1928. – 288 с.
433380
  Милин В.И. Дифференциальная геометрия / В.И. Милин. – Ленинград, 1934. – 332 с.
433381
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1936. – 216 с.
433382
   Дифференциальная геометрия. – Ленинград, 1945. – 51 с.
433383
  Норден А.П. Дифференциальная геометрия / А.П. Норден. – Москва, 1948. – 216 с.
433384
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1949. – 111 с.
433385
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1955. – 216 с.
433386
  Россинский С.Д. Дифференциальная геометрия / С.Д. Россинский, Л.Е. Евтушик. – 2-е изд. – Ленинград, 1960. – 47 с.
433387
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 158 с.
433388
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия : [учебник для мат. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / А.В. Погорелов. – Изд. 6-е., стер. – Москва : Наука, 1974. – 176 с.
433389
   Дифференциальная геометрия. – Саратов, 1981. – 104с.
433390
   Дифференциальная геометрия : Учебное пособие. – Минск : Из-во БГУ им.Ленина, 1982. – 256с.
433391
  Бюшгенс С.С. Дифференциальная геометрия : учеб. пособ. для гос. ун-тов / С.С. Бюшгенс. – 3-е изд. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 304 с. – (Физико-математическое наследие: математика ; Дифференциальная геометрия). – ISBN 978-5-382-00753-3
433392
  Кругляков Л.З. Дифференциальная геометрия 2-семейства прямых в Р5 и ее приложение к теории пар конгруэнций в Р3. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляков Л.З.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
433393
  Фомин В.Е. Дифференциальная геометрия банаховых многообразий / В.Е. Фомин. – Казань, 1983. – 80с.
433394
  Измайлов В.Д. Дифференциальная геометрия двумерных поверхностей в многомерных плоских аффинных пространствах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Измайлов В.Д.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 8 с.
433395
  Жогова Т.Б. Дифференциальная геометрия двупараметрических семейств двумерных плоскостей гиперболического типа прострвнства Р : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жогова Т. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 10л.
433396
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / К. Годбийон. – Москва : Мир, 1973. – 188 с.
433397
  Бляшке В. Дифференциальная геометрия и геометрические основы теории относительности Эйнштейна / В. Бляшке. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Т. 1 : Элементарная диференциальная геометрия. – 1935. – 330 с.
433398
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1964. – 534 с.
433399
  Шварц Д.Т. Дифференциальная геометрия и топология / Д.Т. Шварц; Пер. с англ. В.Л. Гутенмахера под ред. А.А. Кириллова. – Москва : Мир, 1970. – 224 с.
433400
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология [Электронный документ] : дополнительные главы / А.Т. Фоменко. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 250 с.
433401
  Аминов Ю.А. Дифференциальная геометрия и топология кривых / Ю.А. Аминов. – Москва : Наука, 1987. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-158
433402
  Бурдаков В.М. Дифференциальная геометрия квазиэллптических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Бурдаков В. М.; Каз.ГУ. – Казань, 1976. – 9л.
433403
  Приходько В.А. Дифференциальная геометрия комплексов индекса один прямых в многомерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Приходько В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 14л.
433404
  Леонтьев Е.К. Дифференциальная геометрия композиций многомерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Леонтьев Е.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 8л.
433405
   Дифференциальная геометрия конгруэнций кривых 2-го порядка в евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рютин В. Р,; Рютин В. Р,; Том.ГУ. – Томск, 1964. – 4л.
433406
  Арутюнян С.Х. Дифференциальная геометрия кратных интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0104. / Арутюнян С.Х.; МГУ. – Казань, 1997. – 34 с.
433407
  Цыпкин М.Е. Дифференциальная геометрия линейчатого пространства и ее приложения к теории линейчатых поверхностей : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Цыпкин М. Е.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1951. – 6 с.
433408
  Домбровский Роман Федорович Дифференциальная геометрия многомерной касательно оснащенной поверхности в Рп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Домбровский Роман Федорович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1977. – 13л.
433409
  Малаховский В.С. Дифференциальная геометрия многообразий квадратичных элементов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Малаховский В.С.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
433410
   Дифференциальная геометрия однородных простраств. – Ирскутск, 1979. – 179с.
433411
  Долговых В.П. Дифференциальная геометрия поля векторов скоростей стационарного потока идеальной сжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долговых В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
433412
  Поляков Николай Дмитриевич Дифференциальная геометрия почти контактных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Поляков Николай Дмитриевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
433413
  Рудь Н.Н. Дифференциальная геометрия пространств с проективной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудь Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
433414
   Дифференциальная геометрия пространств с фундаментальной группой. – Иркутск, 1986. – 108 с.
433415
   Дифференциальная геометрия семейств линий и поверхностей. – Смоленск, 1986. – 116 с.
433416
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия, группы Ли и симметрические пространства / С. Хелгасон; Пер. с англ. А.Л. Онищенка и А.Н. Щетинина; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Факториал Пресс, 2005. – 608с. – (20 век. Математика и механика ; Вып.11). – ISBN 5-88688-076-3
433417
   Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ : Сборник задач ; Учебное пособие / Н.И. Кованцов, Г.М. Зражевская, В.Г. Кочаровский, В.И. Михайловский. – Киев : Вища школа, 1982. – 376 с.
433418
   Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 397 с.
433419
   Дифференциальная геометрия. Тензорные методы. – Саратов
В. 7. – 1983
433420
  Губергриц Н.Б. Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии : от симптома и синдрома к диагнозу и лечению : практ. рук. / Н.Б. Губергриц, К.Ю. Линевская, Н.В. Беляева. – Киев : [б. и.], 2018. – 623, [1] с., 38 с. ил. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-617-7138-11-1
433421
  Болгов А.В. Дифференциальная земельная рента в условиях социализма : очерк теории / А.В. Болгов; АН СССР, Отделение экономики. – Москва : [Б. и.], 1963. – 224 с.
433422
  Мартынюк С.Г. Дифференциальная земельная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк С.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – л.
433423
  Цымбал Л.Л. Дифференциальная земельная рента и тенденции ее развития в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбал Л. Л.; Льв.ГУ. – Львов, 1978. – 29л.
433424
  Шишмаков В.С. Дифференциальная игра сближения при запаздывании информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Шишмаков В.С.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
433425
  Скворцов А.П. Дифференциальная оптическая спектроскопия ионных кристаллов с примесями во внешнем электрическом поле : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скворцов А.П.; Ленингр.гос.оптич.ин-т. – Л, 1977. – л.
433426
  У Со Тин Дифференциальная пористость и передвижение воды при мелиорации засоленных почв южной части голодной степи : Автореф... канд. биол.наук: / У Со Тин; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1971. – 28л.
433427
  Либин А.В. Дифференциальная психология : На пересечении европейских, российских и американских традиций;Психология для студ. / А.В. Либин. – 2-е изд., перер. – Москва : Смысл; Per Se, 2000. – 549с. – ISBN 5-89357-068-5; 5-9292-0013-0
433428
  Нартова-Бочавер Дифференциальная психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по психологическим специальностям / Нартова-Бочавер. – Москва : Ижица, 2002. – 160с. – (Серебрянная сова). – ISBN 5-94837-001-1
433429
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / О.А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. город. гуманит. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 230, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-364-774-6
433430
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 464с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00237-7


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
433431
  Малышева Л.И. Дифференциальная рента в колхозах и ее распределение : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышева Л.И.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 18л.
433432
  Кузин В.Ф. Дифференциальная рента в системе экономических отношений государства и колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузин В.Ф.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 16л.
433433
  Фахретдинов Р.Г. Дифференциальная рента в системе экономических отношений межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фахретдинов Р.Г.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 21л.
433434
  Табачник И.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Табачник И.М.; Киев. ветеринарный ин-т. – 288л. – Бібліогр.:л.I-XVII
433435
  Емельянов А.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. / А.М. Емельянов. – М., 1965. – 100с.
433436
  Михайлов В.А. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Михайлов В.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л.
433437
  Беляев И.Т. Дифференциальная рента в СССР / И.Т. Беляев. – Москва : Мысль, 1967. – 200 с. : с диагр.
433438
  Багрецов Николай Иванович Дифференциальная рента и внутризональное выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Багрецов Николай Иванович; Акад. общест.наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – М, 1974. – 21л.
433439
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
433440
  Красаускас С. Дифференциальная рента и ее роль в развитии сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Красаускас С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
433441
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и проблема выравнивания экономических условий хозяйтсвования колхозов. : Автореф... канд.экон.наук: / Седышев Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
433442
  Логвинов Л.Д. Дифференциальная рента и экономика колхозов. / Л.Д. Логвинов. – Москва, 1963. – 203с.
433443
  Карнаухова Е.С. Дифференциальная рента и экономическая оценка земли: (Вопросы методологии и опыт исследования) / Е.С. Карнаухова. – Москва, 1977. – 256с.
433444
  Ипатьев А.Н. Дифференциальная систематика и Дифференциальная география растений / А.Н. Ипатьев. – Минск, 1971. – 232с.
433445
  Берштейн В.А. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров / В.А. Берштейн, В.М. Егоров. – Ленинград : Химия, 1990. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 236-247
433446
  Милнор Д. Уоллес Дифференциальная топология : Начальный курс / Д. Уоллес Милнор; Пер. с англ. А.А. Блохина, С.Ю. Аракелова; Под ред. Д.В. Аносова. – Москва : Мир, 1972. – 277 с. – (Попул. серия "Современная математика")
433447
  Хирш М. Дифференциальная топология / М. Хирш. – Москва : Мир, 1979. – 280 с.
433448
  Фридолин В.Ю. Дифференциальная фенология и исключительный 1934 год в Хибинской горной стране : (Горная станция Академии наук) / В.Ю. Фридолин, 1936. – С. 80-107


  На обл. дарств. надпись от автора 1936 г.
433449
  Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011. – 17 с. – Библиогр.: 5 назв.
433450
  Згуровский М.З. Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах / М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник; НАНУ; МОНУ; Ин-т прикладного систем. анализа. – Киев : Наукова думка, 2008. – 462с. – Проект "Наукова думка". – ISBN 978-966-00-0732-1
433451
  Келасьев Вячеслав Николаевич Дифференциально-психологический анализ некоторых видов трудовой и учебной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Келасьев Вячеслав Николаевич; ЛГУ. – Л., 1973. – 22л.
433452
   Дифференциально-разностные уравнения и задачи математической физики. – К., 1984. – 139 с.
433453
  Топор Н.Д. Дифференциально-термический и термовесовой анализ минералов : Учебное пособие / Н.Д. Топор. – Москва : Недра, 1964. – 158с.
433454
  Гэ Яо-цзун. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи высоких напряжений с использованием ультракоротволновых (УКВ) каналов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гэ Яо-цзун.; Риж.полит.ин-т. – Рига, 1962. – 20л.
433455
   Дифференциально-функциональные уравнения. – К., 1991. – 118 с.
433456
   Дифференциально-функциональные уравнения и их приложения. – К., 1985. – 127 с.
433457
   Дифференциально-функциональные уравнения и их применение к нелинейным краевым задачам. – К., 1987. – 112,4 с.
433458
   Дифференциально - функциональные и разностные уравнения. – К., 1981. – 126 с.
433459
  Фролов Н.А. Дифференциальное и интегральное исчисление / Н.А. Фролов. – Москва, 1955. – 340 с.
433460
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г. Грауэрт. – М., 1971. – 680с.
433461
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – Москва : Наука, 1970. – 399 с.
433462
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции одной переменной : учебное пособие для студ. вузов / И.А. Марон. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 400 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0849-8
433463
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах: Функции одной переменной : учеб. пособие / И.А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
433464
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1957. – 844 с.
433465
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1958. – 844 с.
433466
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1960. – 748 с.
433467
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1961. – 748 с.
433468
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1962. – 855с.
433469
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1963. – 855 с.
433470
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
Т. 1. – 1964. – 544 с.
433471
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1965. – 548 с.
433472
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1965. – 312с.
433473
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов; Изд. 7-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1966. – 312 с.
433474
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 8-е, стереотипн. – Москва : Наука
Т. 1. – 1968. – 551с.
433475
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – с.
433476
  Ермаков В.П. Дифференциальное исчисление : Курс лекций В.П. Ермакова читанный в кевском политехническом институте в 1898-99 г. – сост. под ред. профессора студ. О.Шкляревский и В. Хонякевич. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т, 1919. – 52+100+80с.
433477
  Иванов И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Иванов. – Ленинград, 1925. – 475 с.
433478
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – М.-Л., 1926. – 255 с.
433479
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – 320 с.
433480
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 3-е изд., доп. – Москва, 1932. – 320 с.
433481
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1933. – 320 с.
433482
  Виноградов И.М. Дифференциальное исчисление / И.М. Виноградов. – Москва : Наука, 1988. – 174 с.
433483
  Абдулофизов Ш. Дифференциальное исчисление функции многих переменных и функционалов : учеб. пособ. / Ш. Абдулофизов, М. Илолов, А.В. Колдунов ; М-во народ. образования ТаджССР, Тадж. гос. ун-т. – Душанбе : [б. и.], 1991. – 84 с.
433484
  Коркин А.Н. Дифференциальное исчисление. / А.Н. Коркин. – 312,310с.
433485
  Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. / Л. Эйлер; Пер.с латинск., вступ. статья и примеч. М.Я. Выгодского. – М.-Л. : ГТТИ, 1949. – 580 с.
433486
  Мышкис А.Д. Дифференциальноые уравнения с запаздывающим аргументом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мышкис А.Д.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1950. – 13 с.
433487
  Григорьев Е.И. Дифференциальные акустические признаки в моделировании оппозиций иллокутивных актов немецкого языка // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 99-104. – (Філологія)
433488
  Толстоногов А.А. Дифференциальные включения в банаховом пространстве. / А.А. Толстоногов. – Новосибирск, 1986. – 296с.
433489
  Кочан В.А. Дифференциальные вольтметры и амперметры с меднозакисными выпрямителями : Автореф... канд. техн.наук: / Кочан В.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1952. – 20 с.
433490
  Ромер П.Э. Дифференциальные вычисления. – Киев, 1886. – 344 с.
433491
  Исаханов Р.С. Дифференциальные граничные задачи теории функций комплексного переменного. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаханов Р.С.; АН ГрузССР. Тбил. мат. ин-тут им. А.М.Размадзе и вычислит. центр. – Тбилиси, 1959. – 12л.
433492
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Саратов, 1972. – 80 с.
433493
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Ашхабад, 1976. – 166 с.
433494
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Душанбе
Вып. 1. – 1977
433495
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький
Вып. 9. – 1978
433496
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Тбилиси, 1979. – 303 с.
433497
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Иркутск, 1980. – 216 с.
433498
   Дифференциальные и интегральные уравнения : межвузовский сборник. – Душанбе
Вып. 3. – 1980
433499
   Дифференциальные и интегральные уравнения : межвузовский сборник статей. – Горький
Вып. 4. – 1980
433500
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1984. – 168 с.
433501
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1986. – 116 с.
433502
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1987. – 104 с.
433503
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1988. – 67 с.
433504
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1989. – 124 с.
433505
   Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. – Элиста, 1982. – 159 с.
433506
   Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. – Элиста, 1983. – 118 с.
433507
  Галахов М.А. Дифференциальные и интегральные уравнения математической теории трения / М.А. Галахов, П.П. Усов. – М., 1990. – 277,1с.
433508
   Дифференциальные и интегральные уравнения с сингулярными коэффициентами. – Душанбе, 1969. – 115 с.
433509
   Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
433510
   Дифференциальные и операторные уравнения в функциональных пространствах. – Владивосток, 1983. – 105с.
433511
  Айзекс Р. Дифференциальные игры / Р. Айзекс ; пер. с англ. В.И. Аркина и Э.Н. Симаковой ; под ред. М.И. Зеликина ; с предисл. Л.С. Понтрягина. – Москва : Мир, 1967. – 479 с. : ил. – Библиогр.: с. 455-456 и с. 470-472
433512
  Кряжимский А.В. Дифференциальные игры нелипшицевых систем.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кряжимский А.В.; АН СССР. Уральский ин-тут матем. и механики.. – Свердловск, 1980. – 25л.
433513
  Пацюков В.П. Дифференциальные игры при различной информированности игроков / В.П. Пацюков. – Москва : Советское радио, 1976. – 199 с.
433514
  Мезенцев А.В. Дифференциальные игры с интегральными ограничениями на управление / А.В. Мезенцев. – М, 1988. – 134с.
433515
  Сагайдак М.И. Дифференциальные игры с фиксированным временем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагайдак М.И.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 10л.
433516
  Пименов Владимир Германович Дифференциальные игры систем с запаздыванием в управлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пименов Владимир Германович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
433517
  Остапенко В.В. Дифференциальные игры убегания с геометриченскими ограничениями и с ограничениями. : Автореф... Канд.ист.наук: 01.01.09 / Остапенко В.В.; Ан УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1978. – 24л.
433518
  Васильев А.Б. Дифференциальные излучения, содержащие малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Васильев А.Б.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
433519
  Петров П.И. Дифференциальные квадратичные формы, их инварианты и классификация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Петров П.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
433520
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Хачатрян А.Г. ; КГУ. – Киев, 1974. – 24 с.
433521
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения, in situ. : Дис... канд. хим.наук: / Хачатрян А.Г.; АН УССР. Ин-т физич. химии. МВССО Арм.ССР. Ереван. гос. ун-т. – К., 1973. – 117л.
433522
  Соляник В.И. Дифференциальные многоканальные черенковские счетчики и их применение в поисках новых стабильных частиц с массами до 2ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Соляник В.И.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 21л.
433523
  Морозов В.А. Дифференциальные неравенства и задачи приближений / В.А. Морозов, В.А. Малышев. – Москва, 1989. – 176с.
433524
  Богачев В.А. Дифференциальные операторы бесконечного порядка в высоких пространствах целей функций : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Богачев В. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1978. – 13л.
433525
  Моржаков Владимир Владимирович Дифференциальные операторы бесконечного порядка в пространствах голоморфных функций многих комплексных переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Моржаков Владимир Владимирович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
433526
  Вольская И.С. Дифференциальные признаки официально-делового стиля речи на синтаксическом уровне : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вольская И.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1966. – 14 с.
433527
  Степанюк С.В. Дифференциальные признаки синтаксической категории цели. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Степанюк С.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 23л.
433528
  Евтихова Ирина Митрофановна Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтихова Ирина Митрофановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.172-184
433529
  Евтихова И.М. Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евтихова И.М.; КГУ. – К, 1983. – 25л.
433530
  Перковская И.Д. Дифференциальные признаки швейцарского варианта немецкого литературного языка. (На материале швейц. худож. литературы XIX и ХХ веков и соврем. швейц. прессы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Перковская И.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1972. – 28 с.
433531
  Диаб Ф.М. Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные значения однолистных аналитических отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Диаб Ф.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
433532
  Фадель Мохамед Диаб Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные свойства однолистных аналитических отображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фадель Мохамед Диаб; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра математ. физики. – К., 1975. – 70л. – Бібліогр.:л.64-69
433533
  Фуфаев В.В. Дифференциальные свойства решений задачи Дирихле для областей с углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фуфаев В.В.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Акад. наук СССР. – М., 1963. – 7л.
433534
  Перестюк Н.А. Дифференциальные свойства решений и интегральных поверхностей нелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Дифференциальные уравнения, 1992. – №4
433535
  Филатов Петр Сергеевич Дифференциальные свойства решений уравнений квазиэллиптического типа в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филатов Петр Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 18л.
433536
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения -лучей из реакции. (п,п1 ). : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шевченко В.А.; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
433537
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения гамма-лучей из реакции (п, п" гамма) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Шевченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
433538
  Поташникова И.К. Дифференциальные сечения упругого П р, К р, рр и рр рассеяния при больших преданных импульсах и энергиях 40-45 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Поташникова И.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
433539
  Пухов Г.Е. Дифференциальные спектры и модели / Г.Е. Пухов. – Киев, 1990. – 180 с.
433540
  Шидлович Л.Х. Дифференциальные трансформаторы и их применение / Л.Х. Шидлович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 95 с.
433541
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – Москва-Ленинград, 1932. – 80 с.
433542
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 104 с.
433543
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1957. – 272 с.
433544
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
433545
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Ленинград, 1963. – 416 с.
433546
  Школьник А.Г. Дифференциальные уравнения / А.Г. Школьник. – Москва, 1963. – 199 с.
433547
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград, 1965. – 368 с.
433548
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Минск, 1968. – 347с.
433549
  Силаева Е.А. Дифференциальные уравнения / Е.А. Силаева. – М., 1974. – 60с.
433550
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 366 с.
433551
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
433552
   Дифференциальные уравнения. – Рязань
Вып. 4. – 1977
433553
   Дифференциальные уравнения : сб. тр. мат. – Рязань
Вып. 14. – 1979
433554
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для физ.-мат. спец. вузов] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников; А.Н. Тихоеов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – Москва : Наука, 1980. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
433555
   Дифференциальные уравнения. – Саратов
Вып. 2. – 1980
433556
   Дифференциальные уравнения. – Куйбышев
Т. 248. – 1981
433557
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 9. – 1982
433558
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 8. – 1982
433559
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 7. – 1982
433560
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 6. – 1982
433561
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 5. – 1982
433562
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 4. – 1982
433563
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 3. – 1982
433564
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 2. – 1982
433565
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 1. – 1982
433566
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 11. – 1982
433567
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 10. – 1982
433568
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 18, № 12. – 1982
433569
  Богданов Ю.С. Дифференциальные уравнения : Учеб. пособие для студ. вузов / Ю.С. Богданов, Ю.Б. Сыроид. – Минск : Выш. школа, 1983. – 239с.
433570
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 6. – 1983
433571
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 7. – 1983
433572
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 8. – 1983
433573
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 9. – 1983
433574
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 10. – 1983
433575
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 12. – 1983
433576
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 5. – 1983
433577
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 4. – 1983
433578
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 3. – 1983
433579
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 2. – 1983
433580
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 19, № 1. – 1983
433581
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1984. – 153 с.
433582
   Дифференциальные уравнения. – Куйбышев, 1984. – 132 с.
433583
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : примеры и задачи; учебное пособие / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – Киев : Вища школа, 1984. – 408 с.
433584
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 4. – 1984
433585
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 3. – 1984
433586
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 2. – 1984
433587
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 1. – 1984
433588
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 12. – 1984
433589
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 11. – 1984
433590
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 10. – 1984
433591
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 9. – 1984
433592
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 8. – 1984
433593
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 7. – 1984
433594
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 6. – 1984
433595
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 20, № 5. – 1984
433596
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1985. – 104 с.
433597
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для ун-тов по спец. "Прикл. математика" и "Физика"] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
433598
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 12. – 1985
433599
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 11. – 1985
433600
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 10. – 1985
433601
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 9. – 1985
433602
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 7. – 1985
433603
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 6. – 1985
433604
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 5. – 1985
433605
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 4. – 1985
433606
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 3. – 1985
433607
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 2. – 1985
433608
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 21, № 1. – 1985
433609
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1986. – 101 с.
433610
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 4. – 1986
433611
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 3. – 1986
433612
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 1. – 1986
433613
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 2. – 1986
433614
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 9. – 1986
433615
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 8. – 1986
433616
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 7. – 1986
433617
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 6. – 1986
433618
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 5. – 1986
433619
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 12. – 1986
433620
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 11. – 1986
433621
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 22, № 10. – 1986
433622
  Маренич Е.Е. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие к спецкурсу / Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. – Л., 1987. – 76с.
433623
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 6. – 1987
433624
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 5. – 1987
433625
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 4. – 1987
433626
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 3. – 1987
433627
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 2. – 1987
433628
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 12. – 1987
433629
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 11. – 1987
433630
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 10. – 1987
433631
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 9. – 1987
433632
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 8. – 1987
433633
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 7. – 1987
433634
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 23, № 1. – 1987
433635
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : Учебное пособие / Н.М. Матвеев. – Москва : Просвещение, 1988. – 254 с. – ISBN 5-09-000281-9
433636
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 4. – 1988
433637
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 3. – 1988
433638
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 2. – 1988
433639
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 1. – 1988
433640
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 12. – 1988
433641
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 11. – 1988
433642
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 10. – 1988
433643
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 9. – 1988
433644
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 8. – 1988
433645
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 7. – 1988
433646
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 6. – 1988
433647
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 24, № 5. – 1988
433648
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 382 с. – ISBN 5-06-000557-7
433649
  Уваров В.Б. Дифференциальные уравнения / В.Б. Уваров. – М, 1989. – 138с.
433650
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 8. – 1989
433651
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 6. – 1989
433652
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 5. – 1989
433653
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 4. – 1989
433654
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 3. – 1989
433655
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 2. – 1989
433656
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 11. – 1989
433657
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 10. – 1989
433658
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 9. – 1989
433659
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 12. – 1989
433660
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 25, № 1. – 1989
433661
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1990. – 144 с.
433662
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 12. – 1990
433663
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 10. – 1990
433664
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 9. – 1990
433665
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 8. – 1990
433666
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 7. – 1990
433667
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 6. – 1990
433668
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 5. – 1990
433669
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 4. – 1990
433670
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 3. – 1990
433671
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 2. – 1990
433672
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 26, № 1. – 1990
433673
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1991. – 96 с.
433674
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 9. – 1991
433675
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 8. – 1991
433676
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 7. – 1991
433677
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 6. – 1991
433678
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 5. – 1991
433679
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 4. – 1991
433680
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 3. – 1991
433681
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 2. – 1991
433682
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 1. – 1991
433683
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 10. – 1991
433684
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 12. – 1991
433685
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 27, № 11. – 1991
433686
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 12. – 1992
433687
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 11. – 1992
433688
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 10. – 1992
433689
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 9. – 1992
433690
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 8. – 1992
433691
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 7. – 1992
433692
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 6. – 1992
433693
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 5. – 1992
433694
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 4. – 1992
433695
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 3. – 1992
433696
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 2. – 1992
433697
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 28, № 1. – 1992
433698
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 11. – 1993
433699
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 10. – 1993
433700
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 9. – 1993
433701
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 12. – 1993
433702
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 8. – 1993
433703
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 7. – 1993
433704
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 6. – 1993
433705
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 5. – 1993
433706
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 4. – 1993
433707
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 3. – 1993
433708
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 2. – 1993
433709
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 29, № 1. – 1993
433710
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 38, № 1. – 2002. – 146 с.
433711
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 38, № 2. – 2002. – С. 147-290
433712
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 38, № 5. – 2002. – С. 579-723
433713
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 38, № 3. – 2002. – С. 291-434
433714
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 38, № 4. – 2002. – С. 435-578
433715
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 38, № 12. – 2002. – С. 1587-1728
433716
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 38, № 8. – 2002. – С. 1011-1154
433717
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 38, № 9. – 2002. – С. 1154-1298
433718
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том.38, № 10. – 2002. – С. 1299-1442
433719
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 38, № 6. – 2002. – С. 724-867
433720
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 38, № 7. – 2002. – С. 868-1010
433721
   Дифференциальные уравнения. – Москва-Минск : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 38, № 11. – 2002. – С. 1443-1586
433722
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 1. – 2003. – 146 с.
433723
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 2. – 2003. – С. 147-290
433724
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 3. – 2003. – С. 291-434
433725
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Т. 39, № 4. – 2003. – С. 435-578
433726
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 5. – 2003. – С. 579-722
433727
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 6. – 2003. – С. 723-866
433728
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 7. – 2003. – С. 867-1010
433729
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 8. – 2003. – С. 1011-1154
433730
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 9. – 2003. – С. 1154-1298
433731
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 10. – 2003. – С. 1299-1442
433732
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 11. – 2003. – С. 1443-1586
433733
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 39, № 12. – 2003. – С. 1587-1728
433734
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 12. – 2004. – С. 1587-1728
433735
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 4. – 2004. – С. 435-578
433736
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Т. 40, № 1. – 2004. – 146 с.
433737
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Т. 40, № 2. – 2004. – С. 147-290
433738
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 11. – 2004. – С. 1443-1586
433739
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 5. – 2004. – С. 579-722
433740
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 6. – 2004. – С. 723-866
433741
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 8. – 2004. – С. 1011-1154
433742
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 7. – 2004. – С. 867-1010
433743
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 9. – 2004. – С. 1155-1298
433744
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 40, № 10. – 2004. – С. 1299-1442
433745
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука. – ISSN 0374-0641
Т. 40, № 3. – 2004. – С. 291-434
433746
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 1. – 2005. – 146 с.
433747
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 2. – 2005. – С. 147-288
433748
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 5. – 2005. – С. 579-722
433749
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 6. – 2005. – С. 723-866
433750
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 7. – 2005. – С. 867-1010
433751
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 8. – 2005. – С. 1011-1154
433752
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 9. – 2005. – С. 1155-1298
433753
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 10. – 2005. – С. 1299-1442
433754
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 11. – 2005. – С. 1443-1586
433755
   Дифференциальные уравнения. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 41, № 12. – 2005. – С. 1587-1728
433756
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 288с. – (Лучшие классические учебники ; Математика). – ISBN 5-8114-0677-0
433757
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 1. – 2006. – 146 с.
433758
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 2. – 2006. – С. 147-290
433759
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 3. – 2006. – С. 291-434
433760
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 4. – 2006. – С. 435-578
433761
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 5. – 2006. – С. 579-722
433762
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 7. – 2006. – С. 867-1010
433763
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Том 42, № 6. – 2006. – С. 723-866
433764
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 42, № 12. – 2006. – С. 1587-1726
433765
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 42, № 11. – 2006. – С. 1443-1586
433766
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 42, № 8. – 2006. – С. 1011-1154
433767
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 42, № 9. – 2006. – С. 1155-1298
433768
   Дифференциальные уравнения : Математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 42, № 10. – 2006. – С. 1299-1442
433769
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 1. – 2007. – 146 с.
433770
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 2. – 2007. – С. 147-290
433771
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 11. – 2007. – С. 1443-1586
433772
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 12. – 2007. – С. 1587-1728
433773
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 7. – 2007. – С. 867-1010
433774
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 8. – 2007. – С. 1011-1154
433775
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 9. – 2007. – С. 1154-1298
433776
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 10. – 2007. – С. 1299-1442
433777
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 3. – 2007. – С. 291-434
433778
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 4. – 2007. – С. 435-578
433779
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 5. – 2007. – С. 579-722
433780
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 43, № 6. – 2007. – С. 723-866
433781
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 288 с. – (Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0677-7
433782
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 1. – 2008. – 146 с.
433783
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 2. – 2008. – С. 147-290
433784
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 3. – 2008. – С. 291-434
433785
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 4. – 2008. – С. 435-578
433786
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 5. – 2008. – С. 579-722
433787
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 7. – 2008. – С. 867-1008
433788
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 9. – 2008. – С. 1155-1298
433789
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 10. – 2008. – С. 1299-1442
433790
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 11. – 2008. – С. 1443-1586
433791
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 12. – 2008. – С. 15871728
433792
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 1. – 2009. – 146 с.
433793
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 2. – 2009. – С. 147-290
433794
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 3. – 2009. – С. 291-450
433795
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 11. – 2009. – С. 1523-1674
433796
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 9. – 2009. – 1219-1370
433797
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 10. – 2009. – 1371-1522
433798
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 4. – 2009. – С. 451-610
433799
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 5. – 2009. – С. 611-762
433800
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 6. – 2009. – С. 763-914
433801
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 7. – 2009. – С. 915-1066
433802
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 8. – 2009. – С. 1067-1218
433803
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 12. – 2009. – С. 1675-1824
433804
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 1. – 2010. – 154 с.
433805
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 2. – 2010. – С. 155-306
433806
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 3. – 2010. – С. 307-458
433807
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 4. – 2010. – С. 459-610
433808
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 5. – 2010. – С. 611-762
433809
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 6. – 2010. – С. 763-914
433810
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 46, № 7. – 2010. – С. 915-1066
433811
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 47, № 5. – 2011. – С. 611-762
433812
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 47, № 6. – 2011. – С. 763-914
433813
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 1. – 2012. – 154 с.
433814
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 2. – 2012. – С. 155-306
433815
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 3. – 2012. – С. 307-458
433816
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 4. – 2012. – С. 459-611
433817
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 5. – 2012. – С. 611-762
433818
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 6. – 2012. – С. 763-914
433819
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 7. – 2012. – С. 915-1066
433820
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 12. – 2012. – С. 1579-1696
433821
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 11. – 2012. – С. 1459-1578
433822
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 11. – 2013. – С. 1363-1514
433823
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 12. – 2013. – С. 1515-1712
433824
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 1. – 2014. – 136 с.
433825
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 4. – 2014. – С. 425-568
433826
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 3. – 2014. – С. 281-424
433827
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 2. – 2014. – С. 137-280
433828
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 10. – 2015. – С. 1257-1408
433829
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 11. – 2015. – С. 1409-1560
433830
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 12. – 2015. – С. 1561-1704
433831
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 2. – 2015. – С. 145-280
433832
   Дифференциальные уравнения "теория устойчивости". – Рязань, 1984. – 143 с.
433833
  Дмитриев А.П. Дифференциальные уравнения в контенгенциях с многозначной правой частью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриев А.П.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1981. – 14л.
433834
   Дифференциальные уравнения в частных производных. – Л., 1986. – 145 с.
433835
   Дифференциальные уравнения в частных производных и их приложения. – Тбилиси, 1986. – 255 с.
433836
  Крехивский В.В. Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крехивский В.В.; Объед. учен. совет ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
433837
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – Москва, 1976. – 391с.
433838
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 424 с.
433839
  Фущич В.И. Дифференциальные уравнения движения первого и второго порядка для частиц с произвольным спином / В.И. Фущич, А.Н. Никитин. – Киев, 1977. – 48с.
433840
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник / Л.Э. Эльсгольц. – Москва : Наука, 1965. – 424 с.
433841
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник / Л.Э. Эльсгольц. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 424с.
433842
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1978. – 168с.
433843
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1981. – 182 с.
433844
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1982. – 151 с.
433845
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 178 с.
433846
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1984. – 136 с.
433847
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Воронеж, 1985. – 195 с.
433848
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1985. – 117 с.
433849
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1986. – 111 с.
433850
   Дифференциальные уравнения и их приложения в механике. – Ташкент, 1985. – 386 с.
433851
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1987. – 99 с.
433852
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1988. – 97 с.
433853
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск : ДГУ, 1989. – 112 с.
433854
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1992. – 64 с.
433855
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс, 1971-
Вып. 1 : Труды республиканского научного семинара. – 1971. – 92 с.
433856
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс, 1971-
Вып. 2 : Труды республиканского научного семинара. – 1971. – 67 с.
433857
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 3 : Материалы семинара. – 1973. – 105 с.
433858
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 4 : Труды семинара. – 1973. – 96 с.
433859
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 6 : Приближенные методы решения квазилинейных эллиптических уравнений. – 1973. – 130 с.
433860
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 7 : Труды семинара. – 1974. – 164 с.
433861
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 8 : Труды семинара. – 1974. – 319 с.
433862
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 37 : Методы решения эллиптических и параболических уравнений. – 1985. – 95 с.
433863
   Дифференциальные уравнения и математическая физика. – Куйбышев, 1985. – 144 с.
433864
   Дифференциальные уравнения и обобщенные функции. – Свердловск, 1986. – 102 с.
433865
   Дифференциальные уравнения и обратные задачи динамики. – Москва, 1983. – 159 с.
433866
   Дифференциальные уравнения и прикладные вопросы математики. – Ташкент, 1990. – 69 с.
433867
  Урусов С.С. Дифференциальные уравнения и разностные уравнения / составил С.С. Урусов. – Москва : В тип. Семена, 1863. – IV, 395, 16, VII с.
433868
   Дифференциальные уравнения и теория функций в приложении к аэродинмике и теории вероятностей. – Саратов, 1987. – 90 с.
433869
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Владивосток, 1980. – 183 с.
433870
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Москва, 1983. – 120 с.
433871
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Москва, 1984. – 153 с.
433872
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Москва, 1986. – 128 с.
433873
   Дифференциальные уравнения и численные методы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 279 с.
433874
  Кошляков Н.С. и др. Дифференциальные уравнения математической физики / Н.С. Кошляков и др. – Москва, 1962. – 767 с.
433875
   Дифференциальные уравнения математической физики и их приложения. – Ташкент, 1989. – 192 с.
433876
  Орлова Н.Д. Дифференциальные уравнения механических вибровозбудителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Орлова Н.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
433877
  Жидков Е.П. Дифференциальные уравнения параболического типа с малым параметром : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жидков Е. П.; МГУ, Ин-т механ. и матем. – Москва, 1952. – 4 с.
433878
  Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка / В.П. Ермаков. – Киев
433879
  Лукашевич Н.А. Дифференциальные уравнения первого порядка : Учебное пособие для студ. матем. и физич. спец. ун-тов / Н.А. Лукашевич, А.В. Чичурин. – Минск : БГУ, 1999. – 210с. – ISBN 985-445-189-5
433880
  Кухарчук Н.М. Дифференциальные уравнения первого порядка в функциональных производных и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кухарчук Н.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л.
433881
  Дружкова Татьяна Анатольевна Дифференциальные уравнения с алгебраическими интегралами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дружкова Татьяна Анатольевна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 9л.
433882
  Новрузов Г.М. Дифференциальные уравнения с вольтерровским оператором в банаховом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Новрузов Г.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
433883
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.А. Асланян. – Киев : Вища школа, 1987
433884
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / А.М. Самойленко, Н.А. Перестк. – Киев : Вища школа, 1987. – 286 с.
433885
   Дифференциальные уравнения с малым параметром. – Свердловск, 1984. – 134 с.
433886
  Мищенко Е.Ф. Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные колебания / Е.Ф. Мищенко, Н.Х. Розов. – Москва : Наука, 1975. – 248с.
433887
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 300 с.
433888
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 307 с.
433889
  Серебрякова И.В. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом в начальный период их развития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.580 / Серебрякова И.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 22л.
433890
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом с операторынми коэффициентами. – Махачкала, 1990. – 78 с.
433891
   Дифференциальные уравнения с параметром. – Киев : Институт математики, 1989. – 141,6 с.
433892
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью / А.Ф. Филиппов. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
433893
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с разрывными траекториями / М.О. Перестюк, А.А. Асланян // Укр. журн. " Знання", 1989
433894
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Москва, 1970. – 252 с.
433895
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 256 с.
433896
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 153 с.
433897
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Куйбышев, 1983. – 160 с.
433898
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск : Наука, 1986. – 224 с.
433899
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1987. – 159 с.
433900
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1988. – 160 с.
433901
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1989. – 143 с.
433902
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1990. – 125 с.
433903
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1982. – 136 с.
433904
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1986. – 133 с.
433905
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1977. – 183 с.
433906
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1985. – 116 с.
433907
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1986. – 104 с.
433908
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1989. – 92 с.
433909
   Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 93-99. – ISSN 0023-1274


  Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. ...
433910
   Дифференциальные уравнения, гармонический анализ и их приложения. – Москва, 1987. – 122 с.
433911
  Тихонов Андрей Николаевич Дифференциальные уравнения, содержащие малый параметр / Тихонов Андрей Николаевич, А.Б. Васильева, В.М. Волосов. – Киев : Ин-т математики АН УССР, 1961. – 231с.
433912
   Дифференциальные уравнения, теории функций и их приложения. – Алма - Ата, 1986. – 86 с.
433913
   Дифференциальные уравнения, функциональный анализ и его приложения. – Алма - Ата, 1989. – 107 с.
433914
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс : Учебное пособие для студ. вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – 3-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2006. – 383с. – ISBN 5-06-005326-1
433915
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
433916
  Айзенберг Л.А. Дифференциальные формы, ортогональные голоморфным функциям или формам, и их свойства / Л.А. Айзенберг, Ш.А. Даутов ; отв. ред. канд. физ.-мат. наук А.П. Южаков ; АН СССР, Сиб. тод-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 105-111
433917
  Синицын Б.С. Дифференциальные электроизмерительные приборы с меднозакисными выпрямителями. : Автореф... Канд.техн.наук: / Синицын Б.С.; МВО СССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1950. – 22 с.
433918
   Дифференциальные, интегральные уравнения и комплексный анализ. – Элиста, 1986. – 164 с.
433919
   Дифференциальные, интегральные уравнения и комплексный анализ. – Элиста, 1988. – с.
433920
   Дифференциальные, многошаговые, бескоалиционные и иерархические игры. – Калинин, 1985. – 142 с.
433921
  Бартов В.Ф. Дифференциальный доход в лесном хозяйстве и лейсной промышленности СССР : Автореф... канд. экон. наук / Бартов Владимир Фотиевич ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1965. – 16 л.
433922
  Корниенко В.П. Дифференциальный доход в совхозах и его распределение : Автореф... канд. экономич.наук: / Корниенко В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
433923
  Потемкин П.И. Дифференциальный доход и основные принципы планирования цен в горной промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Потемкин П.И. ; МВ и ССО РСФСР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1960. – 18 с.
433924
  Глушенко Алексей Алексеевич Дифференциальный доход колхозов и его распределение в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Глушенко Алексей Алексеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 19л.
433925
  Смирнова Татьяна Васильевна Дифференциальный подход к воспитанию скоростносильных способностей и выносливости у девушек старшего школьного возраста : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.04 / Смирнова Татьяна Васильевна; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 24л.
433926
  Моросанова В.И. Дифференциальный подход к психической саморегуляции: исследование действий профессионала // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 98-110. – ISSN 0205-9592
433927
  Альбер Я.И. Дифференциальный спуск и его приложения к решению нелинейных операторных уравнений и минимизации функционалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Альбер Я.И.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 11л.
433928
  Цветков А.И. Дифференциальный термический анализ карбонатных минералов / А.И. Цветков. – М, 1964. – 168с.
433929
  Бондарев В.Ф. Дифференциальный фиксированный доход и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.Ф. Бондарев ; ред. Н.Н. Майоров. – Минск : Наука и техника, 1979. – 136 с.
433930
  Еремин Н.И. Дифференциация вулканогенного сульфидного оруденения / Н.И. Еремин. – М., 1983. – 255с.
433931
  Эрнепесов Х.Н. Дифференциация высокомолекулярных углеводородов нефти и изучения влияния химической природы сырья и типа катализаторов на глубину и направление каталитического крекинка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.082 / Эрнепесов Х.Н.; АН ТССР.Ин-т химии. – Ашхабад, 1970. – 33л.
433932
  Некос В.Е. Дифференциация голоценового аллювия и ее связь с неотектоникой восточно-украинского нефтегазоносного бассейна (на примере рек Левобережной Украины) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.120 / Некос В.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
433933
  Ужанский С.Г. Дифференциация деревни / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1928. – 134с.
433934
  Ханин Г.И. Дифференциация доходов в дореволюционной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0320-8168
433935
  Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 323-27
433936
  Макогон Б.В. Дифференциация законодательства и расширение предмета правового регулирования в России в условиях глобализации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-76. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
433937
   Дифференциация запасов и ресурсов нефти. – М., 1992. – 186с.
433938
  Зайченко А.С. Дифференциация заработной платы в американской промышленности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 121-134
433939
  Лагвилава Л.Г. Дифференциация заработной платы на предприятиях и проблемы контроля за ее расходованием : Автореф... канд. экон.наук: / Лагвилава Л.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
433940
  Байленов Ермек Ерманович Дифференциация и интеграция в духовной культуре. (По материалам истории лит. и искусства казахского народа) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Байленов Ермек Ерманович ; АН Каз ССР , Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
433941
  Ланге Б. Дифференциация и интеграция в науке как закономерность процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ланге Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 20л.
433942
  Нецветаев В.А. Дифференциация и интеграция как всеобщие механизмы развития : Автореф... канд. филос.наук: / Нецветаев В. А.; МВССО РСФСР, Перм.ГУ. – Пермь, 1971. – 18л.
433943
  Бабосов Е. Дифференциация и консолидация в процессе становления предпринимательства в переходном общество // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.103-113. – ISSN 0207-3676
433944
  Коркмазский Ф.Е. Дифференциация информативного описания речи. / Ф.Е. Коркмазский. – М., 1988. – 14с.
433945
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
433946
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.
433947
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Дис... канд. филолог.наук: / Дроздов Владимир Александрович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 164л. – Бібліогр.:л.151-158
433948
  Тхорик Владимир Ильич Дифференциация обучения в общеобразовательной школе современной Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тхорик Владимир Ильич ; Научно-исслед. ин-т общей пед. АПН СССР. – Москва, 1974. – 30 с.
433949
  Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания / Ю.Б. Мельникова. – Красноярск : КГУ, 1989. – 120с.
433950
  Кучмаева О.В. Дифференциация показателей рождаемости в России: роль демографических и социальных факторов / О.В. Кучмаева, О.Л. Петрякова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-25. – ISSN 0320-8168
433951
  Стоюхина Наталья Юрьевна Дифференциация психологического знания в высших учебных заведениях России начала XX века // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
433952
  Швецов Ю.Г. Дифференциация рабочего времени и формы вторичной занятости. / Ю.Г. Швецов. – Томск, 1989. – 198с.
433953
  Грузберг А.А. Дифференциация русской литературно-письменной речи второй половины XVI - начала XVII века : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Грузберг А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 20л.
433954
  Рекемчук Людмила Александровна Дифференциация словообразовательных значений отглагольных существительных действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рекемчук Людмила Александровна; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21л.
433955
   Дифференциация трудового вознагражденияв условиях перехода к рыночной экономике. – Ярославль, 1991. – 128с.
433956
  Насыров Р.Р. Дифференциация уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50. – ISSN 1680-2721
433957
  Кошеленко В.О. Дифференциация факторов конкурентноспособности предприятия на основе временного фактора : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-96. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
433958
   Дифференциорованный подход к культурно-воспталеьной работе профсоюзных организаций и клубных учреждений. – Л., 1984. – 104с.
433959
  Федотов В.П. Дифференцирование в топологических группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Федотов В.П.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 11л.
433960
  Мчедлов-Петросян Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах / Мчедлов-Петросян; М-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 326 с. – На тит. листе: Посвящается 200-летию Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. Шифр дубл. 54Мчед. – ISBN 966-623-252-9
433961
  Васильев П.Н. Дифференцирование температурных раздражителе собакой : Диссертация на степень доктора медицины П.Н. Васильева / цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и прив.-доц.Л.А. Орбели ; Из Физиологического отд. Имп. Ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов, 1912. – [2], 105 с. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 101-103). – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Меицинской Академиив в 1912-1913 учебном году ; № 16)
433962
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций в линейных пространствах / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1978. – 120 с.
433963
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: высшие производные и вариационное исчисление / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1980. – 83 с.
433964
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: приложения к анализу / Г.Е. Шилов. – Ярославль
2. – 1979. – 87с.
433965
  Хоботова Э. Дифференцированно-дидактический подход к изучению дисциплины "Химия" в техническом вузе / Э. Хоботова, В. Даценко, М. Уханева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
433966
  Николаев П.М. Дифференцированное изучение регионального курса географии : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 60-64 : Рис. – ISSN 0016-7207
433967
  Стасенко Р.Ф. Дифференцированное кормление свиней, как метод по вышения их скороспелости. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стасенко Р.Ф.; М-во сел.хоз.УССР.Укр.лакад.с-х.наук. – К, 1959. – 18л.
433968
  Куперман Я.М. Дифференцированное нормирование и ускорение оборачиваемости оборотных средств подрядных строительных организаций : Автореф... канд. экон.наук: / Куперман Я.М.; Моск. финансковый ин-т. – Москва, 1951. – 37 л.
433969
  Бутузов И.Д. Дифференцированное обучение-важное дидактическое средство эффективного обучения школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бутузов И.Д.; Моск.пед.ин-т. – М, 1968. – 28л.
433970
  Самия Шафик Михайл Дифференцированное обучение на уроке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Самия Шафик Михайл; МГУ. – М., 1978. – 30л.
433971
  Родина Е.Н. Дифференцированные домашние задания как эффективное средство улучшения здоровья учащихся : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67-68. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
433972
  Дубенко Е.Г. Дифференцированные терапевтические направления в структуре цефалгий напряжения // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 90-92. – ISSN 2524-0412
433973
   Дифференцированный баланс доходов и потребления населения. – М., 1977. – 223с.
433974
  Абаева Т.Ю. Дифференцированный подход к мальчикам и девочкам -- важное условие эффективности учебно-воспитальной работы в школе : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: 13.730 / Абаева Т.Ю. ; Ташк. гос. пед. ин-т им.Низами. – Ташкент, 1970. – 26 с.
433975
   Дифференцированный подход к описанию документальных материлов : (Метод. рекомендации). – Москва
Вып. 2 : Основы дифференцированного подхода при каталогизации. – 1972. – 48 с.
433976
   Дифференцированный подход к повышению квалификации учителей гуманитраных предметов в ИУУ. – Л., 1983. – 106с.
433977
  Саламатов Павел Васильевич Дифференцированный подход к подготовке студенток вузов к сдаче норм комплекса ГТО : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Саламатов Павел Васильевич; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1984. – 23л.
433978
  Суслов В.Г. Дифференцированный подход к слабоуспевающим учащимся на уроках географии : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 45-54 : Табл., схеми. – ISSN 0016-7207
433979
  Солопова Р.И. Дифференцированный подход к учащимся в процессе воспитатпельной работы в классном коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Солопова Р.И.; Киев. гос. пед.ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 16л.
433980
  Пономарева А.В. Дифференцированный подход к учащимся при обучении физике. : Автореф... канд. пед.наук: / Пономарева А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
433981
   Дифференцированный подход при обучении и воспитании слепогулхих детей. – М., 1990. – 136с.
433982
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
433983
  Туманишвили Г.Д. Дифференцировка клеток / Г.Д. Туманишвили. – Тбилиси, 1977. – 223с.
433984
   Дифференцировка клеток в гисто- и органогенезах. – Киев : Наукова думка, 1975. – 257с.
433985
  Черкасова И.Б. Дифференцировка мышечных клеток миокарда в онтогенезе млекопитающего. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасова И.Б.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л.
433986
  Гольдер Марио Дифференцировка основных свойств вещей и формирование понятий об отношениях классов и подклассов у старших дошкольников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Гольдер Марио ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1970. – 19 с.
433987
  Персов Г.М. Дифференцировка пола у рыб / Г.М. Персов. – Л, 1975. – 148с.
433988
  Туманишвили Дифференцировка, рост и взаимодействие клеток / Туманишвили, Н.В. Саламатина. – Тбилиси, 1973. – 198с.
433989
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точено-множественных отображениях : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: / В.В. Береснев ; МВ и ССО УССР - КГУ. – Киев : [б. и.], 1973. – 97 л. – Библиогр.: л. 94-97
433990
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точечно-множественных отображениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Береснев В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
433991
  Кац Марк Пинхусович Дифференцируемые меры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кац Марк Пинхусович; МГУ. – М., 1976. – 17л.
433992
  Хацкевич В.А. Дифференцируемые операторы / В.А. Хацкевич, Д.М. Шойхет. – Л., 1991. – 150 с.
433993
  Гулевич С.А. Дифференцируемые отображения и дифференцируемые многообразия : Учеб. пособие / С.А. Гулевич. – Калинин, 1987. – 72 с.
433994
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Андреев Борис Александрович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1979. – 14 с.
433995
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андреев Борис Александрович; Московский госпединститут им. В.И.Ленина. – Москва, 1980. – 15л.
433996
  Новиков С.П. Дифференцируемые пучки сфер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков С.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 5л.
433997
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы / Брекер Теодор; Пер. с англ.А.Г. Кушниренко; Под ред. В.И. Арнольда. – Москва : Мир, 1977. – 208с.
433998
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы [Электронный ресурс] / Брекер Теодор, Л. Ландер; пер. с англ. А.Г. Кушниренко ; под ред. В.И. Арнольда. – Волгоград : Платон, 1997. – 208 с.
433999
  Ивлева Л.И. Дифференцирующее действие сложных эфиров на силу кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Ивлева Л.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 16л.
434000
  Личкова Н.В. Дифференцирующее действие спиртов на силу кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Личкова Н.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 14л.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,