Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
439001
  Евлампиев И.И. "Записки из мертвого дома" Ф. Достоевского: метафизика человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 63-75. – ISSN 0235-1188
439002
   "Записки Інститутут хімії" Академії наук УРСР : алфавітний і предметний покажчик до томів I-IX за 1934-1948 рр. – Київ, 1957. – 68 с.
439003
  Боярчук О. "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - "експериментальна проза: особливості сюжетотворення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 28-33. – ISBN 966-594-246-8
439004
  Рослий Д. "Записки наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка" як джерело з історії українського козацтва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 46-47
439005
  Проців З. "Записки Наукового товариства імені Шевченка" - важлива трибуна наукової думки в Україні // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 91-105. – ISSN 1561-6224
439006
   "Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" и "Записки математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей" : сист. указ. ст. / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Р.Я. Брик, Л.И. Шекера ; [науч. ред. Н.А. Шалимов]. – Одесса : ОННБ им. М.Горького, 2013. – 143, [1] с. – Указ.: с. 129-141
439007
  Конта Р. "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товарисві ім. Шевченка (кінець XIX - початок XX ст) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  У статті розглядається питання висвітлення на сторінках "Записок НТШ" )за 1899 - 1905 рр.) розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка.
439008
  Шаталов С.Е. "Записки охотника" И.С.Тургенева / С.Е. Шаталов. – Сталинобад, 1960. – 284с.
439009
   "Записки охотника" И.С.Тургенева (1852-1952). – Орел, 1955. – 458с.
439010
  Ковалев В.А. "Записки охотника" Тургенева : вопросы генезиса / В.А. Ковалев. – Ленинград : Наука, 1980. – 133с.
439011
  Белова Н.М. "Записки охотника" Тургенева и русская литература 40-50-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белова Н.М. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 20 с.
439012
  Лебедев Ю.В. "Записки охотника"И.С.Тургенева / Ю.В. Лебедев. – Москва, 1977. – 80 с.
439013
  Битюк І. "Записки писателя" М. Арцибашева як жанр публіцистики // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 44-46
439014
  Каллаш В.В. "Записки путешествия в Сибирь" А. Н. Радищева / В.В. Каллаш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1907. – 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1906, т. 11, кн. 4, с. 379-399
439015
  Кононович Л. "Записки українського самашедшего" - політичний памфлет Ліни Костенко // Українське слово. – Париж, 2011. – 01.03.2011 (число 3009). – С. 6
439016
  Кучеренко Ю. "Записки українського самашедшего" : інтертекстуальний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 167-172. – ISSN 1728-9572
439017
  Галич О. "Записки українського самашедшего" Ліни Костенко як імітація документального твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 105-111. – ISSN 0236-1477
439018
  Гузанов В.Г. "Запишите добровольцем..." / В.Г. Гузанов. – Москва, 1982. – 175с.
439019
  Демченко Т. "Запишіть мене до чернигівської Просвіти": М. Могилянський та І. Шраг // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 22-31. – ISSN 0131-2685
439020
  Тимошик М. "Запізніле вороття" забороненого Огієнка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 6-7


  "Щойно побачив світ ювілейний, 20-й, том творів видатного діяча українського відродження Івана Огієнка з назвою "Світильники землі української". Цей том, як і всі попередні, вийшов під маркою бібліотечної серії "Запізніле вороття", яку упродовж років ...
439021
  Белімова Т. "Заплакана Європа" Наталки Доляк - роман-симптом сучасної української літератури // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (143),. – С. 7-9
439022
  Радченко В. "Заплющуй очі і відважно йди..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 10


  10 жовтня мало би виповнитися 55 років від дня народження поета і барда Івана Козаченка.
439023
  Аландский П.И. [Записки по истории Греции] [История Греции], 1885. – 216, 64 с. – Написано от руки. Литогр.


  История Греции», Киев, 1885 — посмертное сочинение, изданное по распоряжению историко-филологического факультета Университета св. Владимира под редакцией проф. Кулаковского и Козлова
439024
  Амосов Н.М. Записки из будущего / Н.М. Амосов. – Москва
1. – 1967. – 198с.
439025
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1935. – 391с.
439026
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1956. – 300с.
439027
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1965. – 323с.
439028
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Иркутск, 1981. – 462с.
439029
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1982. – 300с.
439030
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1983. – 414с.
439031
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Красноярск, 1983. – 293с.
439032
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1983. – 416с.
439033
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 479с.
439034
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Новосибирск, 1986. – 284с.
439035
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Л, 1990. – 573с.
439036
  Чжан Тянь-и Записки из мира духов / Чжан Тянь-и. – М., 1972. – 288с.
439037
  Тургенев Н.И. Записки изгнанника / Н.И. Тургенев. – Спб., 1907. – 171с.
439038
  Кутузов Н.И. Записки изыскателя / Н.И. Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 270 с., [5] л. ил.
439039
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица). – Репринтное воспроизвед. изд. 1907 г. – Москва : Орбита, 1989. – 748 с. : с 12 портр. и 5 автогр. – Вых. дан. ориг.: СаНкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907
439040
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица). – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1990. – 112 с . – ISBN 5-7539-0170-0
439041
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица); Отв. ред. Е.Л. Рудницкая. – Репринтн. воспроизведение изд. 1859, Лондон. – Москва : Наука, 1990. – VIII, 277 с. – (Россия XVIII века в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева). – ISBN 5-02-009548-6
439042
  Сидельников О.В. Записки Инкогнитова / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1983. – 256с.
439043
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории осовбодительной войны украинского народа 1648-1654 гг. : учебное пособие / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
439044
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина 16-середина 17 в) / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск
1. – 1981. – 72с.
439045
   Записки иностранцев о восстании Степана Разина. – Л, 1968. – 176с.
439046
   Записки института геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева / Всесоюзного Узбекистанского отделения минералогического общества. Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан
Вып. 2 : Геология, минералогия и геохимия Узбекистана. – 1972. – 228с
439047
  Манхарт Г. Записки интернационалиста / Г. Манхарт. – Благовещенск, 1969. – 104с.
439048
   Записки ирскутских жителей. – Иркутск, 1990. – 540с.
439049
  Федерико Ж. Записки испанского юноши / Ж. Федерико. – Москва, 1939. – 147 с.
439050
  Манштейн К.Г. Записки историческия, гражданския и военныя о России с 1727 по 1744 год, с дополнением достаточного сведения о войске, о флоте, о торговле и проч. сей обширной империи / писанная на франц. языке генералом Манстеином, с жизнью его, описанною Г. Губером в Лейпциге 1771 г. С подлинника переведены в точности ... Тимофеем Мальгиным. – Москва : В типографии Августа Семена при Императорской медико-хирург. акад.
Ч. 2. – 1823. – 354 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри.
439051
  Кожевников А.Л. Записки истребителя / А.Л. Кожевников. – Москва, 1961. – 231с.
439052
  Горбачевский І.І. Записки і листи декабриста І.І.Горбачевського / І.І. Горбачевский, 1933. – 348с.
439053
  Рахно К.Ю. Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов"ян (до питання іранського субстрату) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1608-0599
439054
  Павленко С.Ф. Записки іноземців / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144-145. – ISBN 966-642-073-2
439055
  Петров М. Записки іноземців ХV-ХVІІІ ст. як важливе джерело з історії Кам"янця-Подільського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 197-212. – ISSN 0130-5247
439056
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького; Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін.]. – Київ : Прайм
Вип. 2. – 1998. – 219 с.
439057
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького. – Київ : Прайм
Вип.3. – 1999. – 48с.
439058
   Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – Київ
Вип. 1. – 1997. – 187 с.
439059
   Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-047-8
Вип. 23. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439060
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 25. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439061
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.6 : З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський /Хмарський В.М./. – 1998
439062
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.8. – 1999
439063
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.9. – 1999
439064
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова. – Одеса
Вип.10. – 2000
439065
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.11. – 2001
439066
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.12. – 2002
439067
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.13. – 2003
439068
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.14. – 2003
439069
  Скульская Е. Записки к №... / Е. Скульская. – Таллин, 1996. – 250с.
439070
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1966. – 200с.
439071
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1979. – 200с.
439072
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Ижевск, 1984. – 326с.
439073
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Л., 1985. – 272-387с.
439074
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы // Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва, 1987. – С. 323-624
439075
   Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1985. – 220с.
439076
   Записки капитана Филиппа Иоганна Стралленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1986. – 46с.
439077
   Записки касательн российской истории. – Часть 4. – С-Пб, 1787. – 424с.
439078
   Записки касательн российской истории. – Часть 5. – С-Пб, 1787. – 424с.
439079
   Записки касательна российской истории. – Часть-3. – С-Пб, 1787. – 397с.
439080
   Записки касательно российской истории. – Спб.
ч. 1. – 1787. – 416с.
439081
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории. – СПб.
Ч. 2. – 1787. – 375 с.
439082
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение государыни императрицы Екатерины II. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 1-2. – 1801. – [4], 416, 375 с.
439083
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории / сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге : печатано в Императорской Типографии
Ч. 1-2. – 1801. – 416,375с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка.
439084
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 3-4. – 1801. – 397, 424 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням,заставка, кінцівка.
439085
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно российской истории. Эпоха третья. От 1224 по 1462 год. – С.-Пб
ч. 6. – 1794. – 293с.
439086
  Соболь А. Записки каторжанина / А. Соболь. – М - Л. – 111с.
439087
  Іваничук І Є. Записки каторжанина / І Є. Іваничук, . – К., 1993. – 288с.
439088
   Записки Киевского Общества естествоиспытателей. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1962. – [15] с.
439089
  Гославская С.Е. Записки киноактрисы / С.Е. Гославская. – М, 1974. – 199с.
439090
  Андриканис Е.Н. Записки кинооператора / Е.Н. Андриканис. – Москва, 1956. – 218с.
439091
  Горданов В. Записки кинооператора // Кинооператор Вячеслав Горданов. – Ленинград, 1973. – 256с.
439092
  Богоров А.Л. Записки кинохроникера / А.Л. Богоров. – Л, 1973. – 248с.
439093
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля / В.К. Винниченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 294с. – (Літературна б--ка)
439094
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля / В.К. Винниченко : Книгоспілка, 1949. – (Літературна б-ка)
439095
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля : Роман / Володимир Винниченко; НАНУ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка; Упор. І.О. Кошова; Передм. М.Г. Жулинського. – Київ : Брама-Україна, 2005. – 264с. + 1 брош. з іл. – Додаток: Володимир Винничеко: Повернення....2005 / Інна Кошова, Олександр Третяков. – ISBN 966-8645-17-7
439096
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2006. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3623-3
439097
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4601-7
439098
  Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля [Електронний ресурс] : роман / Володимир Винниченко; студія "Книга вголос", звукорежисер А. Кобрін; читає актор Олександр Форманчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ Audio CD, 9,44 годин
439099
  Петряев Е.Д. Записки книголюба. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1978. – 279с.
439100
   Записки княгини Дашковой. Письма сестер Вильмот из России. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1991. – 592с.
439101
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е. Дашковой. – Санкт-Петербург : Тип. И. Лондорф и К*, 1907. – 244 с. – Экз. деф., без тит. л. и предисловия (с. I-XVI). - Л. напеч. на ксероксе


  Пер.: Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824-1880)
439102
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой / Пер. с англ. яз. [Г.Е. Благосветлова]. – Лондон : Trubner & C°, 1859. – XVI, 511, [1] с. – Экз. деф., без тит. л. и предисловия (с. I-XVI). - Л. напеч. на ксероксе


  Пер.: Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824-1880)
439103
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой : 1859, Лондон / Е.Р. Дашкова; [Акад. наук СССР, Ин-т истории ; отв. ред. Рудницкая Е.Л.]. – Репринт. изд. – Москва : Наука, 1990. – 511, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Лондон: Trubner & Co., 1859. – (Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева)
439104
  Улюра А. Записки княгини Е.Р. Дашковой // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 297- 302
439105
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Ленинград, 1924. – 72с.
439106
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Чита, 1956. – 160с.
439107
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / С предисл. и прил. издателя кн. М.С. Волконского. – 2-е изд., доп. и удешевленное. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1906. – XXV, 217 с., [9] л. ил., портр. – Текст на рус. и фр. яз.
439108
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / пер. с фр. ориг. А.Н. Кудрявцевой; Биогр. очерк и примеч. П.Е. Щеголева. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1914. – VIII, 9-209 с., [8] л. ил., портр. – Текст записок на рус. и фр. яз.


  Биограф.: Щеголев, Павел Елисеевич 1877-1931
439109
  Долгорукая Н.Б. Записки княгини Н.Б. Долгорукой : Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : Поэма И.И. Козлова; Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : "Дума" К.Ф, Рылеева : с портр. кн. Н.Б. Долгорукой. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва тип. д. в СПб., 1912. – [2], IV, 7-64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Всебщая библиотека ; № 47)
439110
  Трубецкой С.П. Записки князя Трубецкого. / С.П. Трубецкой. – Лейпциг, 1874. – 42с.
439111
  Шаховской Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 259с.
439112
  Шаховский Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 251с.
439113
   Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ : Держ. видав. України
Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – 1928. – 328 с.
439114
  Конев І.С. Записки командуючого фронтом 1943-1945 / І.С. Конев. – Київ, 1983. – 620с.
439115
  Конев И.С. Записки командующего фронтом / И.С. Конев. – М., 1991. – 600с.
439116
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1981. – 559с.
439117
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1989. – 520с.
439118
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1982. – 559с.
439119
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – 4-е изд. – М., 1985. – 525с.
439120
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – К., 1987. – 622с.
439121
  Конев И.С. Записки командующего фронтом. 1943-1944 / И.С. Конев. – Москва, 1972. – 368с.
439122
  Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. / П.Д. Мальков. – М., 1987. – 365с.
439123
  Мальков П.Д. Записки коменданта Московского Кремля / П.Д. Мальков. – Москва, 1959. – 288 с.
439124
  Шолом-Алейхем Записки комівояжера : повісті, оповідання / Шолом-Алейхем. – Київ : Дніпро, 1983. – 310 с.
439125
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Житомир, 1928. – 222 с.
439126
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1935. – 311 с.
439127
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1937. – 176 с.
439128
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1939. – 221 с.
439129
  Аносов П.А. Записки коммуниста / Аносов П.А. – Москва, 1967. – 208 с.
439130
  Яковлев А.С. Записки конструктора / А.С. Яковлев. – Москва, 1979. – 304 с.
439131
  Кулик І.Ю. Записки консула. / І.Ю. Кулик. – К., 1958. – 240с.
439132
  Кулик И.Ю. Записки консула. / И.Ю. Кулик. – М., 1964. – 240с.
439133
  Хамадан А.М. Записки корреспондента / А.М. Хамадан. – Москва, 1968. – 288 с.
439134
  Чернухин А.А. Записки краеведа. / А.А. Чернухин. – Саранск, 1960. – 86с.
439135
   Записки краеведов. – Горький, 1973. – 183с.
439136
   Записки краеведов. – Горький, 1979. – 200с.
439137
   Записки краеведов (1975). – Горький, 1975. – 162с.
439138
   Записки краеведов (1977). – Горький, 1977. – 160с.
439139
   Записки краеведов (1981). – Горький, 1981. – 192с.
439140
   Записки краеведов (1983). – Горький, 1983. – 199с.
439141
   Записки краеведов (1985). – Горький, 1985. – 237с.
439142
   Записки краеведов (1991). – Нижний Новгород, 1991. – 271с.
439143
  Огульчанський О. Записки краєзнавця / О. Огульчанський. – К., 1955. – 159с.
439144
  Васильева М.Е. Записки крепостной девки / М.Е. Васильева. – Новгород : Тип. Л.С. Селивановой, 1912. – 122 с.
439145
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
439146
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
439147
  Полевой К.А. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого / К.А. Полевой. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1888. – VIII, 588, IV с.
439148
  Буланцов Записки лазутчика, во время усмирения мятежа в Польше, в 1863 году / Буланцов. – С.-Петербург : В типографии Гогенфельдена и К, 1868. – 154 с.
439149
  Коробков Г.В. Записки легкоатлета / Г.В. Коробков. – М, 1971. – 238с.
439150
  Поляновский Г.А. Записки лектора. / Г.А. Поляновский. – М., 1962. – 200с.
439151
  Ионов П.П. Записки летчика-наблюдателя / П.П. Ионов. – М., 1959. – 166с.
439152
  Ионов П.П. Записки летчика-наблюдателя, 1918-1920 гг. / Петр Ионов. – Москва : Воениздат, 1991. – 206 с. – В изд. также: Летчик-испытатель / Джимми Коллинз. – (Круг занимательного чтения). – ISBN 5-203-01136-2
439153
  Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы / З.Г. Сеидмамедова. – Баку, 1969. – 92с.
439154
  Окунев В.И. Записки лимитчика. Тацитов. Человек из оргнабора / В.И. Окунев. – Челябинск, 1990. – 315с.
439155
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – М, 1969. – 255с.
439156
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – 2-е,дополненное издание. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304 с.
439157
  Вересаєв В.В. Записки лікаря / В.В. Вересаєв. – Харків, 1929. – 207 с.
439158
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів
Вип. 4. – 1994
439159
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 5-7702-1242-Х
Вип. 6. – 1998
439160
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-0834-0
Вип. 7/8. – 2000
439161
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-1903-2
Вип. 9/10. – 2002
439162
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-2797-3; 966-02 2799-Х (Вип.11)
Вип. 11. – 2003
439163
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 12. – 2004
439164
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 13. – 2005
439165
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
Вип. 14. – 2006
439166
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць. – Львів. – ISSN 1591-6223
Вип. 1 (16). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
439167
  Волконская М.Н. Записки М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 95с.
439168
  Данинос П. Записки майора Томпсона / П. Данинос. – Ленинград, 1971. – 150с.
439169
  Данинос П. Записки майора Томпсона. Некий господин Бло : повести / Пьер Данинос ; пер. с фр. Р. Закарьян и Г. Сафроновой. – Москва : Прогресс, 1970. – 318 с. : ил.
439170
  Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса Бригге / Р.М. Рильке. – М, 1988. – 221с.
439171
  Манштейн К. Записки Манштейна о России 1727-1744 : перевод [В. В. Тимощук] с франц., с подлинной рукописи Манштейна / [предисл. Мих. Семевского]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1875. – 398 с. разд. паг., 1 л. ил. – 1 л. ил. отсутствует


  Изд.: Семевский, Михаил Иванович (1837-1892) Пер.: Тимощук, Вера Васильевна (1853-?) Пер. также под загл.: Записки исторические, политические и военные о России с 1727 по 1744 год, Манштейновы современные записки о России
439172
  Махова К.В. Записки матери. / К.В. Махова. – М.-Л., 1948. – 40с.
439173
  Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого / Е.Э. Дриянский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 208с.
439174
  Птицына Т. Записки методиста / Т. Птицына. – Кострома, 1953. – 32с.
439175
  Зверев А.Г. Записки министра / А.Г. Зверев. – М., 1973. – 270с.
439176
  Тургенєв І.С. Записки мисливця / І.С. Тургенєв. – К.-Х., 1935. – 411с.
439177
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1963. – 347с.
439178
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1981. – 223с.
439179
  Тургенєв І.С. Записки мисливця. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Київ, 1949. – 451с.
439180
  Приставкин А.И. Записки моего современника. Сиб. повести. / А.И. Приставкин. – М., 1964. – 319с.
439181
  Горбоносов Н.И. Записки молодого завуча / Н.И. Горбоносов. – М, 1962. – 95с.
439182
  Симонов К.М. Записки молодого человека : Три повести почти о том же: Кн. в 2-х ч. / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 335с.
439183
  Броневский В. Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под нач. вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. – С.-Пб.
ч. 1. – 1818. – 329(12), 1 кас.
439184
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 2. – 1819. – 263с.
439185
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 3. – 1819. – 262с.
439186
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – СПб.
ч. 4. – 1819. – 330, (8), рис
439187
  Музалевский В.И. Записки музыканта / В.И. Музалевский. – Л., 1969. – 216с.
439188
  Басаргин Н.В. Записки Н. В. Басаргина / Ред. и вступ. ст. П.Е. Щеголева. – Петроград : Огни, 1917. – LII, [2], 294, [1] с. – Процесс Н.В. Басаргина, с. XVII-LII. - Назв. сер. на отд. тит. л. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни" ; Серия 1)
439189
  Берг Н.В. Записки Н.В. Берга о польских заговорах и восстаниях : 1831-1862. – Москва : Изд. "Русского архива" ; Тип. Грачева и К*, 1873. – 3-382, 9-68, [2] с.
439190
  Ковачев С. Записки на генерала от пехотата / С. Ковачев. – София, 1992. – 197 с.
439191
  Тургенев Иван Сергеевич Записки на ловеца / Тургенев Иван Сергеевич. – София, 1976. – 306с.
439192
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – М., 1988. – 45с.
439193
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – М., 1988. – 204с.
439194
  Македонски Х. Записки на Христо Н.Македонски / Х. Македонски. – София, 1983. – 264с.
439195
  Рязанцев В.А. Записки нарколога / В.А. Рязанцев. – Киев : Здоров"я, 1987. – 192с.
439196
  Курочкин В. Записки народного судьи Семена Бузыкина : повести и рассказы / В. Курочкин. – Москва : Современник, 1990. – 334 с.
439197
  Иванов Г.В. Записки народного судьи. / Г.В. Иванов. – М., 1949. – 48с.
439198
  Бах А.Н. Записки народовольца / А.Н. Бах. – М.-Л, 1929. – 255с.
439199
  Прибылев А.В. Записки народовольцам / А.В. Прибылев. – М, 1930. – 307с.
439200
  Киселев Ф.А. Записки натуралиста / Ф.А. Киселев. – Симферополь, 1950. – 96с.
439201
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва. – (Среди природы ; 25)
Кн. 1. – 1950. – 236с.
439202
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Книга 2. – М, 1951. – 248с.
439203
  Иванаускас Т. Записки натуралиста / Т. Иванаускас. – Вильнюс, 1956. – 240с.
439204
  Беме Л.Б. Записки натуралиста / Л.Б. Беме. – М., 1960. – 172с.
439205
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1964. – 706с.
439206
  Водяницкий В.А. Записки натуралиста / В.А. Водяницкий. – Москва : Наука, 1975. – 193 с. – (Научные биографии и мемуары ученых)
439207
  Рашкевич Н.А. Записки натуралиста / Н.А. Рашкевич. – Грозный, 1976. – 51с.
439208
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1986. – 288с.
439209
   Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя. – ISBN 966-7089-17-7
№ 6 : Південна Україна 18-19 століття. – 2001
439210
   Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Філологічна секція : літературно-науковий вісник / Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Нью Йорк : Смолоскип, 1900-. – ISBN 0-88054-137-7
Т. 213 : Покажчик змісту Т. 1/109 (1898-1932). – 2000
439211
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж
Т. 161 : Збірник Філологічної Секції, т. 24. – 1953
439212
   Записки наукового товариства ім. Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.]
Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – 1962. – Назва парал. також англ. та нім. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
439213
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 176 : Тарас Шевченко. Збірник доповідей Світового конгресу української вільної науки для вшанування сторіччя смерті патрона НТШ. – 1962
439214
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 177 : На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького. – 1963
439215
   Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 179 : Т. Шевченко (інтерпретації) / Смаль-Стоцький С. – 1965
439216
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 180 : Шевченко і ми. Збірник доповідей для відзначення 150-річчя з дня народження тараса Шевченка. – 1965
439217
  Наукове Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 185. – 1969. – (Філологічна секція ; т. 34)
439218
   Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто
Т. 202 : Студії з історії України / Сонецький Л. – 1982. – (Історично-філософічна секція)
439219
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 182, ч. 1 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1967. – 203 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 32)
439220
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 184, ч. 2 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1968. – 176 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 33)
439221
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 187 : Доповіді Наукового конгресу для відзначення сторічч НТШ. – 1976. – (Філологічна секція)
439222
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 192. – 1976. – (Секція історії України і члени Історично-філософічної Секції)
439223
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 170. – 1978
439224
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Ню-Йорк та ін.
Т. 197 : Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини. – 1979. – (Філологічна секція)
439225
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Історично-філософічна секція. Правнича комісія / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
  5. – 1990
439226
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т.210 : Володимир Старосольський, 1878-1942. – 1991. – (Історично-філософічна секція)
439227
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 214. – 1991. – (Філологічна секція = Philological section ; Бібліотека "Прологу і сучасності" ; ч. 191.4)
439228
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 215. – 2001. – (Філологічна секція = Philological section)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
439229
   Записки наукового товариства ім.Т. Шевченка. – Львів
Т. 222 : Праці історико-філософської секції. – 1991. – 470с. – В наук фонді видання належить до періодики
439230
  Світлик Н.М. Записки Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як джерело вивчення наукових контактів Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 172-178. – (Історія ; Вип. 21)
439231
  Сафонов М.И. Записки начальника штаба / М.И. Сафонов. – Саратов, 1982. – 104с.
439232
  Георгиев Здравко Записки начальника штаба зоны / Георгиев Здравко. – М, 1976. – 189с.
439233
  Проханов А.А. Записки не броне / А.А. Проханов. – М., 1988. – 458с.
439234
  Эткинд Е. Записки незаговорщика / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 369, [3] с. – Имен. указ.: с. 355-367. – ISBN 978-617-587-088-4
439235
  Бандрівський Д.Г. Записки незнайомого : повість / Д.Г. Бандрівський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 159 с.
439236
  Мкртчян А.Г. Записки неизвестного солдата / А.Г. Мкртчян. – М, 1986. – 653с.
439237
  Прохода В. Записки непокірливого / Василь Прохода. – Київ : Смолоскип. – ISBN 0-914834-89-4
Кн. 3. – 1996. – 222 с.
439238
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти. – стеклограф. вид. – Ніжин
Кн. 2-3. – 1925. – 316 с.
439239
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти. – стеклограф. вид. – Ніжин
Кн. 4-5. – 1925. – 336 с.
439240
  Матвеев А.А. Записки Новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-X, 1-128
439241
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – М, 1966. – 254с.
439242
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1970. – 248 с.
439243
  Чуковская Л.К. Записки о Анне Ахматовой / Л.К. Чуковская. – М
1. – 1989. – 269с.
439244
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М., 1953. – 728с.
439245
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – София, 1976. – 215с.
439246
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
1. – 1978. – 454с.
439247
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
2. – 1978. – 596с.
439248
  Садуль Ж. Записки о большевистской революции (окт. 1917- янв. 1919) / Ж. Садуль. – М., 1990. – 400с.
439249
   Записки о Бухарском ханстве. – М., 1983. – 149с.
439250
  Кавальеро У. Записки о войне : Дневник начальника итальянского генерального штаба / У. Кавальеро. – Москва : Военное издательство, 1968. – 286 с.
439251
  Бычков И.А. Записки о вступлении на Новгородскую митрополию митрополитов Иоакима и Евфимия. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 8 с. – на тит. л. автограф
439252
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса. – 71с.
439253
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий
1-7
439254
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса
7-8. – 224с.
439255
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Х.
1. – 1919. – 31с.
439256
  Носке Г. Записки о германской революции / Г. Носке. – М, 1922. – 176с.
439257
  Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. Изб. статьи. / С.С. Каменев. – М., 1963. – 262с.
439258
   Записки о дворовых людях, поданные в секретный комитет 1844 года / [нап. С.В. Лазаревский]. – [Нижний Новгород] : [Тип. "Нижегородское печ. дело" З.А. Остафьевой], 1912. – С. 137-164. – Отд. оттиск: Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Том X. Сборник :в память 19 февраля 1861 года. - Две статьи в одном переплете. - Автор указ. в конце каждой статьи


  На с. 1 (137) дарственная надпись Стащевскому от ред.
439259
   Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. – Л., 1985. – 464с.
439260
  Грибовский А.М. Записки о Екатерине Великой, состоявшего при ее особе статс-секретаря и кавалера Адриана Моисеевича Грибовского : с присоединением отрывков из его жизни. – Москва : В унив. тип., 1847. – 110 с.
439261
  Го Записки о живописи / Го, Жо-Сюй. – М., 1978. – 240с.
439262
  Свиньин П.П. Записки о жизни генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова / Изданные Павлом Свиньиным. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 122 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра
439263
   Записки о жизни и работе на ледокольном пароходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1937 г. по 13 января 1940 г. в Северном Ледовитом океане. – М.-Л.
2. – 1940. – 477с.
439264
  Бибиков А.А Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / сыном его сенатором Бибиковым. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – XIV, 144, 138 с. – Конволют. - Перепл.: Действия Бибикова в Пугачевщину / Д.А. Анучин
439265
  Лонгинов М.Н. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова, изданная сыном его, сенаторос Бибиковым : [статья] // Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / А А. Бибиков. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – С. 738-748
439266
  [Кулиш П.А.] Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [6], 8, 340 с., 1 л. фронт. (портр.). – Авт. на кн. не указ. - Конволют. - Пер.: Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2


  На обл. дарств. надпись: Милому бесценному моему другу Саше, которая вспять больше интересуется моими трудами П. Кулишь На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
439267
  Кулиш П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. – Санкт-Петербург : В типографии Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [4], 339, [1] с. – Имя автора/составителя в книге не указано


  На титульном листе экслибрис: "Из книг Артюховой Александры Николаевны"
439268
  [Кулиш А П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2 : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. // Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. / А П. [Кулиш. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона, 1856. – Т. 1. – 303, 9 с.


  На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
439269
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов. – М., 1970. – 250с.
439270
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 277с.
439271
  Шэ Лао Записки о кошачьем городе : Роман и рассказы / Шэ Лао. – Москва : Наука, 1977. – 259с.
439272
  Лао Шэ Записки о Кошачьем городе / Лао Шэ. – Москва : Наука, 1969. – 200 с.
439273
  Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе: Роман и рассказы. / Шэ. Лао. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 261с.
439274
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – М.-Л., 1930. – 896с.
439275
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – Москва : Книга, 1990. – 392с. – ISBN 5-212-00282-6
439276
  Герберштейн Сигизмунд Записки о Московии : [Пер. с латин. и нем.] / Сигизмунд Герберштейн; [Вступ. ст. А.Л.Хорошкевич; Примеч. С.В.Думина и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 430с. – В прил.: Дипломатические документы о посольствах Герберштейна в Русское государство. – Библиогр.: с.389-396. – ISBN 5-211-00183-4 (в пер.)
439277
  Горсей Джером Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея / пер. с англ. Н. А. Белозерской ; с предисл. и примеч. Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1909. – 159 с. – (Россия в конце шестнадцатого века)


  Пер.: Белозерская, Надежда Александровна (1838-1912)
439278
  Гейденштейн Р. Записки о московской войне (1578-1582) : пер. с латинского / [Соч.] Рейнгольда Гейденштейна. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. комис. ;.Тип. Мин. внутр. дел, 1889. – [4], LXXXVI, 312 с., 28 стб.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
439279
  Давыдов Ю.Л. Записки о П.И. Чайковском / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Музгиз, 1962. – 116 с.
439280
  Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа "Благонамеренного" в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах / А.П. Лазарев. – Москва, 1950. – 476с.
439281
  Ганина М.А. Записки о пограничниках / М.А. Ганина. – М., 1969. – 175с.
439282
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера
Ч. 1. – 1834. – 158, III с. – Авт. установлен по изд. : Восстание декабристов / П. К. Ченцов (М., 1929). - Конволют. - Пер.: Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя, ч. 2
439283
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя. Ч. 2 : в 2 ч. / [В. С. Норов] // Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера, 1834. – Ч. 1. – 103 с.
439284
  Неверов Т.И. Записки о прошлом. / Т.И. Неверов. – Новосибирск, 1956. – 222с.
439285
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1934. – 256с.
439286
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1937. – 223с.
439287
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М.-Л, 1943. – 96с.
439288
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 495с.
439289
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 62с.
439290
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1969. – 63с.
439291
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1979. – 141с.
439292
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Красноярск, 1981. – 156с.
439293
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва, 1988. – 559 с.
439294
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва : Правда, 1989. – 576с.
439295
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М, 1925. – 368с.
439296
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М.-Л, 1927. – 224с.
439297
  Суханов Н.И. Записки о революции / Н.И. Суханов. – Петербург : Изд. З. И. Гржебина
Кн.1. – 1919. – 264с.
439298
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
1. – 1991. – 382с.
439299
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
2. – 1991. – 398с.
439300
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
3. – 1992. – 415с.
439301
  Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. / Дж. Горсей. – Москва : МГУ, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-002912-1
439302
  Идес И. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / И. Идес, А. Кранд. – М., 1967. – 404с.
439303
  Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых / И.К. Макаров. – Саранск, 1974. – 167с.
439304
  Квітка-Основ"яненко Записки о слободских полках с начала их поселения до 1766 года / Квітка-Основ"яненко. – Харьков, 1883. – 26 с.
439305
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 256 с.
439306
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 432 с.
439307
  Кашкаров А. Записки о финской литературе и литераторах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 331-339. – ISSN 0042-8795
439308
  Хан-Гирей Записки о Черкесии / Хан-Гирей. – Нальчик, 1978. – 335 с.
439309
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Куйбышев, 1956. – 428с.
439310
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – К., 1957. – 564с.
439311
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Фрунзе, 1957. – 468с.
439312
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Ташкент, 1974. – 254с.
439313
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – М., 1978. – 623с.
439314
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Ставрополь, 1978. – 544 с.
439315
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва, 1979. – 623 с.
439316
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе : рассказы и повести ; пер. с англ. / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 622 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
439317
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – К., 1981. – 568с.
439318
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Красноярск, 1981. – 181с.
439319
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Л., 1981. – с.
439320
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Пер. с англ. под ред. К. Чуковского. – Москва : Недра, 1981. – 575с. – (Б-ка приключений ; Т. 5)
439321
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – М., 1981. – 576с.
439322
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Душанбе, 1982. – 297с.
439323
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – М., 1983. – 608с.
439324
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Казань, 1984. – 192 с.
439325
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Л., 1984. – 623с.
439326
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Фрунзе, 1984. – 512 с.
439327
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – М., 1986. – 605с.
439328
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Устинов, 1987. – 256с.
439329
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Чебоксары, 1989. – 351с.
439330
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Чебоксары, 1989. – 349с.
439331
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Казань, 1991. – 320с.
439332
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Иркутск, 1991. – 558с.
439333
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва
1. – 1991. – 301 с.
439334
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – М.
2. – 1991. – 329с.
439335
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе. Рассказы и повесть / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Баку : Язычы, 1990. – 560 с.
439336
  Кулиш П. Записки о южной Руси : Т.1[конволют], 1856
439337
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Кн.1[конволют], 1856
439338
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.1, 1856
439339
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.2 [конволют], 1857
439340
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.2, 1857
439341
  Кулиш П. Записки о Южной Руси : Т.2, 1857
439342
  Кулиш П. Записки о Южной Руси / Т.1, 1857
439343
  Вениаминов И. Записки об Атхинских Алеутах и Колошах / И Вениаминов . – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Записки об островах Уналашкинского Отдела. – 1840. – 154, [1] с.
439344
  Гюго Клод Записки об Индии / Гюго Клод; Пер. с франц. рукопис, примеч. и вступ. статья К.А. Антоновой. – Москва : Наука, 1977. – 224с.
439345
  Гиберти Л. Записки об итальянском искусстве / Л. Гиберти. – М., 1938. – 104с.
439346
  Берг Н.В. Записки об осаде Севастополя : в 2 т. / [Соч.] Н. Берга. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. Каткова и К*
Т. 1. – 1858. – 264 с. + План-карта


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву от автора
439347
  Чолакович Родолюб Записки об освободительной войне. / Чолакович Родолюб. – М., 1963. – 790с.
439348
  Чолакович Родолюб Записки об освододительной войне в Югославии. / Чолакович Родолюб. – М., 1965. – 780с.
439349
   Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по отделению общественных наук. избранных в 1931 и 1932 годах. – Л., 1932. – 47с.
439350
  Долинов В.И. Записки об Эфиопии / В.И. Долинов. – Москва, 1955. – 38с.
439351
   Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. – Кіровоград, 1994. – 48с.
439352
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 2. – 2000
439353
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 3. – 2000
439354
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 4. – 2000
439355
   Записки Одесского общества истории и древности
Т. 2. – 1850. – Видання старою орфографією
439356
  Соболев П.А. Записки олимпийского атташе / П.А. Соболев. – М, 1962. – 120с.
439357
  Левик С.Ю. Записки оперного певца / С.Ю. Левик. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 714с.
439358
  Левик С.Ю. Записки оперного певца. Из истории русской оперной сцены / С.Ю. Левик. – М., 1955. – 474с.
439359
  Задорожный Олег Записки опытного фаранга // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 92-101 : фото
439360
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – Москва, 1973. – 177с.
439361
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 255с.
439362
   Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську; Дніпропетровський нац. ун.; Дніпропетровський обл. центр з охорони історико-культурних цінностей. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту
Вип. 1. – 2007
439363
  Долгорукая Н.Б. Записки оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой : Завет нынешнему поколению из времен первой половины 18-го века / [под ред. и ввод. ст. П.П. Смирнова]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.М. Усова ; Синода. тип., 1912. – [2], XLII, 71 с., 5 л. ил. (портр.). – Текст записок печатался в журн. Друг юношества, изд. М. Невзоровым, 1810 г.
439364
  Кэнко-хоси Записки от скуки / Кэнко-хоси. – М., 1970. – 255с.
439365
  Веселов В.В. Записки отличника / В.В. Веселов. – Челябинск, 1983. – 232с.
439366
  Вайян-Кутюрье Записки отпускника / Вайян-Кутюрье. – Москва, 1938. – 48с.
439367
  Карданов Б.М. Записки офицера / Б.М. Карданов. – Нальчик, 1974. – 185с.
439368
  Черкасов А.А. Записки охотника-натуралиста / А.А. Черкасов. – Москва, 1962. – 504с.
439369
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1934. – 399с.
439370
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1936. – 63с.
439371
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Пятигорск, 1936. – 176с.
439372
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Воронеж, 1937. – 404с.
439373
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1937. – 415с.
439374
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Л., 1945. – 335с.
439375
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1946. – 206с.
439376
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Саратов, 1946. – 315с.
439377
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Куйбышев, 1947. – 325с.
439378
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Смоленск, 1948. – 328с.
439379
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Кострома, 1949. – 360с.
439380
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1949. – 359с.
439381
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1953. – 192с.
439382
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1966. – 447с.
439383
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1968. – 254с.
439384
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 224с.
439385
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1975. – 222с.
439386
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 285с.
439387
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на финском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1978. – 279 с. – Пар. тит. л. на финском языке
439388
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на нидерландском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1979. – 280 с. – Пар. тит. л. на нидерландском языке
439389
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1979. – 607с.
439390
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 224с.
439391
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1984. – 448с.
439392
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 127с.
439393
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 254с.
439394
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1984. – 188с.
439395
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1985. – 256с.
439396
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 124с.
439397
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1991. – 675с.
439398
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Иркутск, 1950. – 240с.
439399
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Чита, 1958. – 352с.
439400
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника. (Кн. для чтения для говорящих на англ. яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 287с.
439401
  Тургенев И.С. Записки охотника. Избранные рассказы / И.С. Тургенев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 100с.
439402
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника. Книга для чтения с комментарием на сербскохорватском языке / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 232с.
439403
  Тургенев И.С. Записки охотника. Накануне. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1971. – 672с.
439404
  Тургенев И.С. Записки охотника. Полное собрание очерков и рассказов. 1847-1876 / И.С. Тургенев. – Птрг., 1918. – 424с.
439405
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 591с.
439406
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1981. – 735с.
439407
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1986. – 444с.
439408
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1979. – 296с.
439409
   Записки очевидца. – М., 1989. – 718с.
439410
   Записки очевидца. – М., 1991. – 698с.
439411
   Записки очевидца : Воспоминания, дневники. – Москва : Современник, 1991. – 701с.
439412
  Подвысоцкий А. Записки очевидца о событиях в Варшаве в 1861 и 1862 годах / сост. по док. А. Подвысоцкий. – Санкт-Петербург : Печ. в Воен. тип., 1869. – [2], 152 с. стб. – Отд. оттиск: "Русский инвалид", 1868, с допечаткой 2 глав
439413
  Ежов В.Д. Записки очевидца. / В.Д. Ежов. – М, 1971. – 176с.
439414
  Черевин П.А. Записки П.А.Черевина. / П.А. Черевин. – Кострома, 1918. – 42с.
439415
  Гребнев П. Записки П.Гребнева / П. Гребнев. – Кострома, 1918. – Х,79с.
439416
  Ильинский Ю.Б. Записки Павла Курганова / Ю.Б. Ильинский. – М., 1958. – 56с.
439417
  Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. По следам предков / Н.К. Верещагин; Отв.ред.Соколов В.Е. – Ленинград : Наука, 1981. – 166с.
439418
  Сторчиенко П.А. Записки парашютиста. / П.А. Сторчиенко. – М., 1974. – 111с.
439419
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Москва - Ленинград, 1925. – 107 с.
439420
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – М., 1944. – 304с.
439421
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Л., 1946. – 304с.
439422
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – М.
кн. 2, 3. – 1947. – 504с.
439423
  Линьков Г.М. Записки партизана / Г.М. Линьков. – М., 1949. – 139с.
439424
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – М., 1973. – 695с.
439425
  Давыдов Д.В. Записки партизана / Д.В. Давыдов. – М., 1984. – 317с.
439426
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Красноярск, 1988. – 157с.
439427
  Игнатов П.К. Записки партизана, и др. / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1947. – 260с.
439428
  Титова Зинаида Михайловна Записки партизанки / Титова Зинаида Михайловна. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1966. – 155с.
439429
  Цессарский А.В. Записки партизанского врача / А.В. Цессарский. – Москва, 1956. – 348с.
439430
  Цесарский А.В. Записки партизанського лікаря. / А.В. Цесарский. – Вінниця, 1962. – 349с.
439431
  Парыгина Н.Д. Записки педагога / Н.Д. Парыгина. – Кемерово, 1954. – 234с.
439432
   Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів
Т. 3. – 2002
439433
  Черкасов В. Записки песионера // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-38.
439434
  Симонович-Ефимова Записки петрушечника и статьи о театре кукол / Симонович-Ефимова. – Л., 1980. – 271с.
439435
  Оэ К Записки пинчраннера / К Оэ. – М, 1983. – 316с.
439436
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1948. – 351с.
439437
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1953. – 380с.
439438
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1966. – 384с.
439439
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1987. – 46с.
439440
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Саратов, 1987. – 358с.
439441
  Лундберг Е.Г. Записки писателя. 1920-1924 / Е.Г. Лундберг. – Л.
2. – 1930. – 319с.
439442
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – Х., 1932. – 132с.
439443
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – 2-е вид. – Х., 1935. – 180с.
439444
  Мошковський Я. Записки пілота / Я. Мошковський. – Київ, 1938. – 163с.
439445
  Кусраев А.Г. Записки по булевозначному анализу / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1984. – 80с.
439446
  Кутателадзе С.С. Записки по геометрии и топологии векторных пространств / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1982. – 84с.
439447
  Огородников Г.И. Записки по законоведению / Г.И. Огородников. – Житомир
2. – 1918. – 81-155с.
439448
  Дурново Н.Н. Записки по истории звуков русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко, 1914. – 215 с.
439449
  Дурново Н. Записки по истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И
Вып.2-й. – 44 с.
439450
  Дурново Н.Н. Записки по истории русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко
Ч.1 : Фонетика и диалектология. – 1912. – 215 с.
439451
  Кузьмин А. Записки по истории торпедных катеров / А. Кузьмин. – М.-Л, 1939. – 136с.
439452
   Записки по краеведению Омской бласти. – Омск, 1972. – 84с.
439453
  Баршай И.А. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / И.А. Баршай; Военно-Москва академия кораблестроения и вооружения; Ред. Ющенко А.П. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 1 : Уравнивание триангуляции с условными уравнениями. – 1955. – 198с.
439454
  Лукин С.М. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова ; С.М. Лукин. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 2 : Уравнивание с уравнениями погрешностей. – 1955. – 195 с.
439455
  Куперштейн В.М. Записки по методике арифметики / В.М. Куперштейн, Е.Г. Шалыт. – Птгр, 1923. – 160с.
439456
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики : Динамика системы митных точек; Гидродинамика. – Стеклографическое изд. – 162, 197, 9с. – (Записки по механике)
439457
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики. – Стеклографическое изд. – 119, 44, 110-184
439458
  Попов Й. Записки по небългарските въстания : (Спомени от септемврийските събития 23.IX. - 28.IX. 1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията) / Й. Попов. – София : Св. Георги Победоносец, 1992. – 72 с.
439459
  Скворцов И.М. Записки по нравственной философии // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии, архимандрита Иннокентия, протоиерея И.М. Скворцова, П.С. Авсенева (архимандрита Феофана) и Я.К. Амфитеатрова, изданных Академиею по случаю пятидесятилетнего юбилея (1819-69) ее. – Киев : В тип. Губ. упр., 1869. – VIII, 83 с.
439460
   Записки по предмету закона Божія для 3, 4, и 5 классов мужских гимназий. – К., 1993. – 263с.
439461
  [Скворцов И.М.] Записки по церковному законоведению. – 4-е изд. – Киев : В тип. Киевскаго губернскаго управления, 1871. – 235, VIII с.
439462
  Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии / Н.В. Ханыков. – Москва, 1977. – 151 с.
439463
  Андрощук М.А. Записки повстанця / Микола Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-115 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 13). – ISBN 978-966-2105-27-8(Ukr.) ; 978-1-897431-28-3(Can.)
439464
  Бузыцков И.Д. Записки пограничника / И.Д. Бузыцков. – Кишинев, 1976. – 111с.
439465
  Иосселиани Я.К. Записки подводника / Я.К. Иосселиани. – Москва, 1954. – 288с.
439466
  Иосселиани Я.К. Записки подводника. / Я.К. Иосселиани. – М., 1952. – 184с.
439467
  Элеш В.М. Записки подпольщика / В.М. Элеш. – Владивосток, 1965. – 222с.
439468
  Геласимова А.Н. Записки подпольщицы / А.Н. Геласимова. – Москва, 1967. – 304с.
439469
  Булгаков М.А. Записки покойника / М.А. Булгаков. – Ташкент, 1990. – 653с.
439470
  Шмонов А.А. Записки полкового разведчика / А.А. Шмонов. – Л., 1986. – 190с.
439471
  Кобець О. Записки полоненого = Пригоди і вражіння учасника Першої світової війни : проза: спадщина // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 100-133. – ISSN 0130-1608
439472
  Пинегин Н.В. Записки полярника / Н.В. Пинегин. – Москва : Географгиз, 1952. – 496с.
439473
  Муров М.С. Записки полярника / М.С. Муров. – Л., 1971. – 200с.
439474
  Бейлін П.Е. Записки польового хирурга / П.Е. Бейлін. – К, 1947. – 170с.
439475
   Записки помощника присяжного поверенного : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1913. – X, 233 с.
439476
  Луи Ж. Записки посла. / Ж. Луи. – М., 1925. – 88с.
439477
  Титов Юрий Евлампиевич Записки президента: О Междунар.федерации гимнастики / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Советская Россия, 1983. – 175с. : 17 л.ил.
439478
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – М., 1963. – 287с.
439479
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – М., 1974. – 191с.
439480
  Борейко Владимир Записки природоохранника / Борейко Владимир; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 208с. – (История охраны природы ; Вып.20). – ISBN 966-7555-13-5
439481
  Вовчок Марко Записки причетника / Вовчок Марко. – Киев : ГИХЛ, 1955. – 388с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка укр. романа та повісті)
439482
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь
Ч. 1. – 1957. – 355с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
439483
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Політвидав України, 1966. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
439484
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Дніпро, 1985. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
439485
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Коментарі склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 4. – 1950. – 47с. – На обклю: C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico
439486
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 6. – 1950. – 52с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib.6, 1951
439487
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну : Текст і коментарі / Цезар Гай Юлій; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 2. – 1951. – 66с. – На обкл.: C. Iulius Caesa, Commentarii de bello Gallico
439488
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 5. – 1951. – 53с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib. 5, 1951
439489
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Вступ. стаття та заг. ред.А.О.Білецького; Комент. опрац. К.М.Трюта; МВО СРСР; КДУ. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 1. – 1957. – 140с. – На обкл.: C. Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico
439490
  аль-Хаким Тауфик Записки провинциального следователя : пер. с араб. / Тауфик аль-Хаким. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 136 с.
439491
  Потапенко В.А. Записки продотрядника / В.А. Потапенко. – Воронеж, 1973. – 160с.
439492
  Крашапс Л. Записки прокурора / Л. Крашапс. – Рига, 1946. – 85с.
439493
  Антоненко Б.Т. Записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Івано-Франківськ, 1962. – 140с.
439494
  Разумовский Н.И. Записки прокурора / Н.И. Разумовский, З М. Тиморшин, . – Алма-Ата, 1964. – 120с.
439495
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – М, 1983. – 285с.
439496
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – М, 1991. – 317с.
439497
  Фельдшеров П.Е. Записки промышленного социолога / П.Е. Фельдшеров. – Волгоград, 1989. – 101с.
439498
  Аверченко А.Т. Записки простодушного : (эмигранты в Константинополе) / Аркадий Аверченко. – Москва : Изд. Н.С. Шуленина., 1922. – 119 с.
439499
  Аверченко А.Т. Записки Простодушного / А.Т. Аверченко. – Москва, 1992. – 364с.
439500
  Горький Максим Записки проходящего : Очерки / Горький М. – Берлин
Ч. 1. – 160 с. : портр.
439501
  Иванов Б.И. Записки прошлого / Б.И. Иванов. – М.
1. – 1919. – 80с.
439502
  Богданович Л.А. Записки психиатра / Л.А. Богданович. – М, 1956. – 180с.
439503
  Ерофеев В. Записки психопата. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2003. – 239 с. – ISBN 5-264-00261-4
439504
  Ерофеев В. Записки психопота. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-9697-0499-2
439505
  Боков Х.Х. Записки публициста / Х.Х. Боков. – Грозный, 1973. – 251с.
439506
  Диккенс Ч. Записки путешественника / Ч. Диккенс; пер. Я.И. Ясинского; под ред. М.А. Орлова. – [Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1909. – 192 с. – Экз. дефектный, опис. по ЭК РГБ. – (Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса : [в 46 кн.] ; [Кн. 46])
439507
  Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крима : ( Последняя треть ХVIII- начало ХХ века ) / А.А. Непомнящий; НАНУ. Ин-тут укр. архиографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 212с. – ISBN 966-02-0865-0
439508
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1936. – 143с.
439509
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1938. – 276с.
439510
  Соловьев Д.В. Записки рабочего / Д.В. Соловьев. – Ижевск, 1978. – 96с.
439511
  Свирский А.И. Записки рабочего. / А.И. Свирский. – 5-е изд. – М.-Л., 1925. – 95с.
439512
  Алексеев А. Записки разведчика / А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1951. – 215 с.
439513
  Зубцов А.Н. Записки разведчика / А.Н. Зубцов. – Куйбышев, 1959. – 203с.
439514
  Белокопытов В.И. Записки разведчика / В.И. Белокопытов. – Красноярск, 1980. – 125с.
439515
  Чхеидзе А.А. Записки разведчика / А.А. Чхеидзе. – Москва, 1981. – 142 с.
439516
  Бережной И.И. Записки разведчика. / И.И. Бережной. – Горький, 1971. – 520 с.
439517
  Пипчук В. Записки разведчика. В кн.: Рихтер В. Особое задание. / В. Пипчук. – Ярославль, 1974. – 107-190с.
439518
  Бородкина А.Г. Записки разведчицы / А.Г. Бородкина. – Тула, 1967. – 160с.
439519
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П. Кропоткин ; с предисл. Георга Брандеса ; С английского перевод Дионео под редакцией автора. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; [Тип. "Север"]
Т. 1. – 1906. – XVI, 471 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Единственное издание, разрешенное для России автором, пересмотренное и дополненное им. Георг Мориц Коэн Брандес (1842-1927), датский литературный критик, - автор предисловия. Дионео (псевдоним, настоящее имя Исаак Владимирович Шкловский) (1865-1935), ...
439520
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 224с.
439521
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 366с.
439522
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1966. – 504с.
439523
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1988. – 544с.
439524
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1990. – 526с.
439525
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин. – Пб-М, 1920. – 399с.
439526
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин
1. – 1929. – 408с.
439527
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
439528
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
439529
   Записки Религиозно-философских Собраний в СПб.. – СПб., 1903. – 322с.
439530
  Глущенко Ф. Записки робітника підпільника / Ф. Глущенко. – Харків, 1932. – 100с.
439531
  Февральский А.В. Записки ровесника века / А.В. Февральский. – М., 1976. – 391с.
439532
  Савицкий В.Д. Записки ровесника: повесть. / В.Д. Савицкий. – Л., 1983. – 343с.
439533
   Записки россиянина, путешествовавшаго по Европе с 1824 по 1827 год. – Москва : В типографии князя Львова
Книжка первая. – 1831. – 443с. – Видання старою орфографією


  Фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
439534
  Аксакова С.Т. Записки ружейнаго охотника Оренбургской губернiи / С.Т. Аксакова. – 6-е изд. – Москва, 1877. – 335с.
439535
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Чкалов, 1949. – 383с.
439536
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Барнаул, 1985. – 560с.
439537
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской области : c прибавл. статьи С.Т. Аксакова: "Замечания и наблюдения охотника брать грибы" / [соч.] С.Т. Аксакова $ c политипажами и примеч. К.Ф. Рулье. – 7-е изд. – Москва : Тип. Т.И. Гаген, 1885. – [8] 344, III с.


  Ил.: Рулье Карл Францевич (1814-1858)
439538
  Сахаров И. Записки русских людей : события времен Петра Великого / [С предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : В тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. – 1841. – 512 с. разд. паг.


  Содержание: Записки новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина / Крекшин, Петр Никифорович; Записки Ивана Афанасьевича Желябужского / Желябужский, Иван Афанасьевич; Записки Сильвестра Медведева / Сильвестр (Коссов,)
439539
   Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – 1841. – 512 с. разд. паг. – Экз. без обл. и тит. л. - Описан по ген. каталогу
439540
   Записки русских путешественников ХVI-XVII вв. – М., 1988. – 525с.
439541
  Переладов В.Я. Записки русского гарибальдийца / В.Я. Переладов. – Новосибирск, 1988. – 220с.
439542
  Штейнгарт Г. Записки русского дебютанта : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 182-193. – ISSN 0321-1878
439543
  Гутгарц Н.М. Записки рядового / Н.М. Гутгарц. – М., 1990. – 64с.
439544
  Гаврилова Ф. Записки рядового партийца / Ф. Гаврилова. – М., 1940. – 156с.
439545
  Машадо Записки с того света / Машадо, Ассиз Ж. де. – Москва, 1968. – 280с.
439546
  Машидо Записки с того света. Роман / Машидо, де Ассиз. – М., 1974. – 239с.
439547
  Мрый А. Записки Самсона Самуся / А. Мрый. – М., 1991. – 253с.
439548
  Борисов Б.А. Записки секретаря горкома / Б.А. Борисов. – М., 1964. – 304с.
439549
  Казанин М.И. Записки секретаря миссии / М.И. Казанин. – М, 1963. – 159с.
439550
  Погребняк Я.П. Записки секретаря ЦК КП Украины (1971-1987 гг.) / Яков Погребняк. – Київ : "Профінформ" ФПУ, 2006. – 312 с., [ 16 с. илл. ]. – ISBN 966-7246-08-6
439551
  Кочин Н. Записки селькора / Н. Кочин. – Москва, 1930
439552
  Залипаев В.П. Записки сельского учителя / В.П. Залипаев. – М, 1982. – 94с.
439553
  Артамонов М.П. Записки сельскора. / М.П. Артамонов. – Омск, 1962. – 44с.
439554
  Аптекман О.В. Записки семидесятника
439555
  Лопухин И.В. Записки сенатора И.В. Лопухина / И.В. Лопухин. – М, 1990. – 211с.
439556
  Тучков С.В. Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808 / под ред. и со вступ. ст. "Сергей Алексеевич Тучков" ; [биогр. очерк / К.А. Военского]. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Т-ва "Свет", 1908. – VIII, 287 с.
439557
  Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / Изд. [и послесл.] М. С. Волконского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. М.С. ВолконскогоСиноидальная тип., 1901. – VIII, 546 с., 3 л. портр. – Экз. дефектный, 3 л. портр. отсутств.
439558
  Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / Изд. [и послесл.] М. С. Волконского. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. кн. М.С. ВолконскогоСиноидальная тип., 1902. – VIII, 548 с., 3 л. портр. – Указатель личных имен: с. 525-548.. - Экз. дефектный, 1 л. портр. отсутств.
439559
  Соловьев С.М. Записки Сергея Михайловича Соловьева / С.М. Соловьев. – Птгр. – 174с.
439560
  Глинка Записки Сергея Николаевича Глинки. – Санкт-Петербург : Изд. ред. жур. "Русская старина", 1895. – [8], 380, [4] с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., 1 л. портр. отсутств.
439561
  Сердюк Н.П. Записки Сердюка Николая Павловича. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 384 с. : ил., портр. – На тит. л.: 317724, Кировоградская обл., Долинский район, с. Кирово, ул. Ленина, 6. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-165-4
439562
  Леви А. Записки серого волка / А. Леви. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 239с.
439563
  Леви А. Записки Серого Волка / А. Леви. – Москва, 1969. – 239с.
439564
   Записки сибирских партизан. – Новосибирск, 1961. – 188с.
439565
  Матвеев А.А. Записки Сильвестра Медведева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-VIII, 1-126
439566
  Меркуров С.Д. Записки скульптора / С.Д. Меркуров. – М., 1953. – 100с.
439567
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1962. – 567с.
439568
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1963. – 632с.
439569
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1965. – 589с.
439570
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1968. – 464с.
439571
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1969. – 560с.
439572
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1972. – 560с.
439573
  Ромашов А.М. Записки следователя / А.М. Ромашов. – М, 1974. – 77с.
439574
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кызыл, 1981. – 440с.
439575
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Сахалин, 1985. – 223с.
439576
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1986. – 571с.
439577
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кишинев, 1987. – 734с.
439578
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1987. – 477с.
439579
  Маг Б. Записки следователя из Будапешта / Б. Маг. – М., 1979. – 248с.
439580
  Прянишников Н.Е. Записки словесника / Н.Е. Прянишников. – Оренбург, 1963. – 143с.
439581
  Порошин С. Записки служащие к истории Его Императорского Высочества, благоверного государя цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. Наследника престола Российского / С. Порошин. – СПб., 1844. – 563с.
439582
  Зайцев В.Г. Записки снайпера / В.Г. Зайцев. – Владивосток, 1956. – 83с.
439583
  Сидоров А.А. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых / А.А. Сидоров. – Л., 1969. – 240с.
439584
  Черкасов Н.К. Записки советского актера / Н.К. Черкасов. – М, 1953. – 392с.
439585
  Киселев К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. – М, 1974. – 527с.
439586
  Комзин И.В. Записки советского энергетика / И.В. Комзин. – Москва, 1960. – 110 с.
439587
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – М.
1. – 1934. – 275с.
439588
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – 3-е испр. изд. – М.
1. – 1936. – 295с.
439589
  Жихарев С.П. Записки современника / С.П. Жихарев. – Москва-Ленинград, 1955. – 836с.
439590
  Соловьев А.Г. Записки современника / А.Г. Соловьев. – М., 1964. – 355с.
439591
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник студента. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
1. – 1934. – 472с.
439592
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
2. – 1934. – 612с.
439593
  Шеф Г.В. Записки совсем молодого инженера / Г.В. Шеф. – Л., 1968. – 216с.
439594
  Брэдли О.Н. Записки солдата / О.Н. Брэдли. – М., 1957. – 608с.
439595
  Багмут І.А. Записки солдата / І.А. Багмут. – К., 1961. – 125с.
439596
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – Москва, 1964. – 110с.
439597
  Кавтарадзе Г. Записки солдата / Г. Кавтарадзе. – Тбилиси, 1969. – 199 с.
439598
  Багмут І.А. Записки солдата : Повісті, оповідання, нариси / І.А. Багмут. – Київ : Дніпро, 1975. – 504с.
439599
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – М., 1976. – 320с.
439600
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – М., 1985. – 494с.
439601
  Оськин Д. Записки солдата. / Д. Оськин. – М., 1929. – 55с.
439602
  Оболенцев Н.И. Записки сотрудника милиции. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1970. – 152с.
439603
  Мартов Ю. Записки социал-демократа / Ю. Мартов. – М, 1924. – 414с.
439604
  Лебедев А.Г. Записки спаера / А.Г. Лебедев. – М., 1966. – 158с.
439605
  Кулешов А.П. Записки спортивного журнала / А.П. Кулешов. – М., 1960. – 256с.
439606
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – М., 1952. – 168с.
439607
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 236с.
439608
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 232с.
439609
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – 3-е изд. – Л., 1963. – 200с.
439610
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – Л., 1983. – 208с.
439611
  Вержбицкий Н.К. Записки старого журналиста. / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1961. – 247с.
439612
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – 2-е изд. – М., 1965. – 160 с.
439613
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 351с.
439614
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 48с.
439615
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – Москва : Книга, 1990. – 560 с. – В изд. также: Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – (Записки прошлого). – ISBN 5-212-00109-9
439616
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. / Ф.Г. Шилов. – М., 1959. – 164с.
439617
  Ягунов А.Г. Записки старого комсомольца / А.Г. Ягунов. – Куйбышев, 1958. – 139 с.
439618
  Ахпателов К.И. Записки старого комсомольца / К.И. Ахпателов. – Тбилиси, 1973. – 123с.
439619
  Шнейдер И. Записки старого москвича / И. Шнейдер. – М., 1970. – 208с.
439620
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – М., 1986. – 525с.
439621
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – М., 1988. – 527с.
439622
  Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. / Л.В. Успенский. – Л., 1970. – 512с.
439623
  Биязи Н.Н. Записки старого спортсмена / Н.Н. Биязи. – М., 1966. – 111с.
439624
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
439625
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
439626
  Лясоцкий И.Е. Записки старого томича / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1954. – 160с.
439627
  Пандул И.С. Записки старого топографа // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 0016-7126
439628
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – М., 1962. – 205с.
439629
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 255с.
439630
  Исарова Л.Т. Записки старшекласницы / Л.Т. Исарова. – М, 1977. – 143с.
439631
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1949. – 264с.
439632
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1958. – 379 с.
439633
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – М, 1989. – 493с.
439634
  Бобров С.П. Записки стихотворца / Сергей Бобров. – Москва : Изд. "Мусагет", 1916. – 92, [3] с. – На тит. л.: MDCCCCXVI


  Содержание: Дерптские письма Н. М. Языкова - Любовь к Пушкину - Недалекое будущее - Учебник стихотворца - Рифма и ассонанс - Теория барона Гинцбурга - Две статьи по ритму. Еще о трехдольном паузнике - Согласные в стихе
439635
  Анчаров М.Л. Записки странствующего энтузиаста : роман / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 332с. – ISBN 5-235-00147-8
439636
  Комаровский А.Н. Записки строителя / А.Н. Комаровский. – Москва, 1972. – 263 с.
439637
  Гребенка Е.П. Записки студента / Е.П. Гребенка
439638
  Фурман М.А. Записки судебно-медицинского эксперта / М.А. Фурман. – Ярославль, 1991. – 139с.
439639
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего. – Санкт-Петербург. – 48 с. – (1809-1852)
439640
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с. – (1809-1852)
439641
  Білоцерківський Л.Г. Записки суфлера / Л.Г. Білоцерківський. – Київ, 1962. – 266с.
439642
  Беспрозванный Л. Записки театрального администратора / Л. Беспрозванный. – Новосибирск, 1969. – 144 с.
439643
  Ельянов З.С. Записки технического инспектора / З.С. Ельянов. – М., 1958. – 138с.
439644
  Подмайстрович В.И. Записки тихони / В.И. Подмайстрович. – К, 1969. – 200с.
439645
  Жданов Н.Г. Записки Тони Тростниковой / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 105с.
439646
  Чистовский О.Г. Записки топографа / О.Г. Чистовский. – М., 1955. – 128 с.
439647
  Карнеев В.И. Записки тренера. / В.И. Карнеев. – М., 1957. – 64с.
439648
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья / Сэй-Сенагон. – Москва, 1975. – 366с.
439649
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья : Классическая японская проза XI - XIV веков / Сэй-Сенагон. – Москва : Художественная литература, 1988. – 477с.
439650
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья. / Сэй-Сенагон. – М., 1983. – 333с.
439651
   Записки Украинского отделения Всесоюзного минералогического общества. – К., 1962. – 188с.
439652
  Чалый М.К. Записки украинца из времени польского восстания 1861-1864 года. : С портретом волостных старшин Шадуры и Щербака / М.К. Чалый. – В университетской типографии. – Киев, 1869. – 61 с.
439653
  Гаврилюк А. Записки українського мандрівника, або П"ять проблем вітчизняної туристичної індустрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 9
439654
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439655
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439656
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439657
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 12. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439658
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал / голов. ред. В.М. Квасниця. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 13. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
439659
  Костенко Л.В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – [Вид. 5-те]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ; XXI століття, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-966-7047-88-7
439660
  Круть С. Записки українця з побуту між полудневими Славянами / С. Круть. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1905. – 199 с.
439661
  Буслаев А.Н. Записки укротителя львов / А.Н. Буслаев. – Москва : Искусство, 1965. – 135 с.
439662
  Бирюков В.П. Записки уральского краеведа / В.П. Бирюков. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 141 с.
439663
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника / Н.С. Сазонов. – Л., 1966. – 164с.
439664
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника. / Н.С. Сазонов. – Ленинград, 1966. – 164 с.
439665
  Голицын С.М. Записки уцелевшего / С.М. Голицын. – М, 1990. – 731с.
439666
  Булочников М.Г. Записки участника трех революций. / М.Г. Булочников. – Чебоксары, 1961. – 180с.
439667
  Соколов К.Н. Записки учителя-биолога. / К.Н. Соколов. – М., 1950. – 120с.
439668
  Соколов К.М. Записки учителя-биолога. / К.М. Соколов. – К., 1951. – 108с.
439669
  Белозерский Н. Записки учителя : в 2 ч. / Н. Белозерский. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
Ч. 1. Записки учителя гимназии ; Ч. 2. Записки домашнего учителя. – 1905. – 186 с.
439670
  Головин Н.М. Записки учителя / Н.М. Головин. – Ярославль, 1949. – 112с.
439671
  Гатько Е.Е. Записки учителя. / Е.Е. Гатько. – Краснодар, 1968. – 48с.
439672
  Вигдорова Ф.А. Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1949. – 80с.
439673
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1955. – 44с.
439674
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1958. – 47с.
439675
   Записки Ф.А. Оссендовского как источник по истории Монголии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 0869-1908
439676
  Миних Б. Записки фельдмаршала графа Миниха : Пер. с фр. : с прил. портр. гр. Миниха / ред. изд. и примеч. С.Н. Шубинского ; [Предисл.: К. Бестужев-Рюмин]. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Исакова, 1874. – XXX, 406 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., без обл. – (Записки иностранцев о России в XVIII столетии ; Т. 2)


  Ред.: Шубинский, Сергей Николаевич (1834-1913); Авт. предисл.: Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829-1897)
439677
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип.
Ч. 1. – 1891. – 224, 240 с., разд. паг.
439678
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. Ч. 2 // Записки Филипа Филиповича Вигеля / Ф.Ф. Вигель. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип., 1891. – Ч. 1. – С. 1-240
439679
  Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе / В.М. Головнин. – Хабаровск, 1972. – 52 6с.
439680
  Песков В.И. Записки фоторепортера / В.И. Песков. – М., 1960. – 112с.
439681
  Эрбург И. Записки французской школьницы / И. Эрбург. – М, 1936. – 208с.
439682
  Угрюмов Записки фронтового лікаря / Угрюмов, б.Л. – 2-е вид. – К, 1985. – 150с.
439683
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1952. – 187с.
439684
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1959. – 118с.
439685
  Троицкий В.А. Записки Харитона Лаптева : Замечательные географы и путешественники / В.А. Троицкий. – Москва : Мысль, 1982. – 144с.
439686
  Забелин И.М. Записки хроноскописта / И.М. Забелин. – Москва, 1969. – 380с.
439687
  Буров К.М. Записки художественного редактора / К.М. Буров. – Москва : Книга, 1987. – 272с.
439688
  Рождественский В.В. Записки художника / В.В. Рождественский. – Москва : Советский художник, 1963. – 219 с.
439689
  Дорозов К.Г. Записки художника / К.Г. Дорозов. – М., 1974. – 127с.
439690
  Симонович-Ефимова Записки художника / Симонович-Ефимова. – Ленинград, 1982. – 379с.
439691
  Кацман Е.А. Записки художника. / Е.А. Кацман. – М, 1962. – 124с.
439692
  Джапаридзе В.Н. Записки художника. / В.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1989. – 164с.
439693
  Попов А.Н. Записки Цезаря о Галльской войне. / А.Н. Попов. – М, 1938. – 168с.
439694
  Джерманетто Д. Записки цирульника. / Д. Джерманетто. – Х-К, 1931. – 183с.
439695
  Джерманетто Д. Записки цирюльника / Д. Джерманетто. – Москва, 1966. – 355 с.
439696
  Головченко И.Х. Записки чекиста / И.Х. Головченко. – К., 1958. – 259с.
439697
  Аскеров Лев Записки чекиста / Аскеров Лев. – Баку, 1981. – 96с.
439698
  Ліпман Н. Записки червоноармійця далекосхідника. / Н. Ліпман. – Х., 1931. – 184с.
439699
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 1. – 1952. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
439700
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
439701
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Сatholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
439702
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
439703
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
439704
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
439705
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 3. – 1954. – (Секція 1 : Праці=Opera)
439706
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
439707
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.4. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
439708
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.5. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
439709
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1956. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
439710
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1957. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
439711
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1960. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
439712
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 3 (9), Вип.3 - 4. – 1960. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectania, miscellanea, bibliographia)
439713
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1962. – (Секція 3: : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
439714
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.3/4. – 1963. – (Секція 2: : Articuli documenta collectanea miscellanea bibliographia)
439715
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1963. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
439716
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.1/2. – 1963. – (Секція 2: : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439717
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 17. – 1963. – (Секція 1 : Праці=Opera)
439718
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
439719
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
439720
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 6 (12), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439721
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.3. – 1967. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
439722
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 5 (11), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439723
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 23. – 1968. – (Секція 1 : Праці= Opera)
439724
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 7 (13), Вип.1/4. – 1971. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439725
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 1. – 1972. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
439726
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 2. – 1973. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
439727
   Записки ЧСВВ. Сeрія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 8 , Вип.1/4. – 1973. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439728
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 3. – 1974. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
439729
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 9 (15), Вип.1/4. – 1974. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439730
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 4. – 1976. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
439731
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 38. – 1978. – (Секція 1 : Праці = Opera)
439732
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 10 (16), Вип.1/4. – 1979. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
439733
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
439734
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
439735
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 5. – 1981. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
439736
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 41. – 1981. – (Секція 1 : Праці - Opera)
439737
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 11 (17), Вип.1/4. – 1982. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea)
439738
   Записки ЧСВВ. Серія 2 / Чин святого Василія Великого. – Rome : PP. Basiliani
  Vol. 42. – 1983. – (Секція 1 : The cossacks in the thirty years war; vol. 2: 1625-1648 /A.Baran,G. Gajecky)
439739
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 12 (18), Вип.1/4. – 1985. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
439740
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 13 (19), Вип.1/4. – 1988. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
439741
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 14 (20), Вип.1/4. – 1992. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
439742
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 48. – 1992. – (Секція 1 : Праці - Opera)
439743
  Эфрос Н.М. Записки чтеца / Н.М. Эфрос. – М, 1980. – 249с.
439744
  Котов А.А. Записки шахматиста / А.А. Котов. – М, 1957. – 334с.
439745
  Котов А.А. Записки шахматиста. / А.А. Котов. – Тула, 1960. – 320с.
439746
  Ларри Я.Л. Записки школьницы / Я.Л. Ларри. – Л, 1961. – 304с.
439747
  Новорусский М.В. Записки шлиссельбуржца. 1887-1905 / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 247с.
439748
  Раскова М.М. Записки штурмана / М.М. Раскова. – Москва, 1939. – 80с.
439749
  Штепенко А.П. Записки штурмана / А.П. Штепенко. – М, 1953. – 200с.
439750
  Заяць М.Р. Записки штурмана / М.Р. Заяць. – Львів, 1962. – 116с.
439751
  Раскова М.М. Записки штурмана. / М.М. Раскова. – М., 1939. – 452с.
439752
  Раскова М.М. Записки штурмана. / М.М. Раскова. – М., 1939. – 80с.
439753
  Фурман М.А. Записки эксперта. / М.А. Фурман. – М., 1982. – 127с.
439754
  Курчаткин А.Н. Записки экстремиста / А.Н. Курчаткин. – М, 1990. – 159с.
439755
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей / Цезарь Гай Юлий. – М. : День
Т.1 : О Галльской войне. – 1991. – 190 с.
439756
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей / Цезарь Гай Юлий. – М. : День
Т.2 : О гражданской войне. Об александрийской войне. Об африканской войне. – 1991. – 184 с.
439757
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне : Сочинения/Гай Саллюстий Крисп / Цезарь Гай Юлий; Отв,ред, Ф.А.Петровский; пер. М.М.Покровского. – Москва : Ладомир, АСТ, 1999. – 750с. – (Классики исторической мысли). – ISBN 5-86218-361-2
439758
  Цезань Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Цезань Гай Юлий. – 2-е изд. – М., 1962. – 418с.
439759
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, огражднской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Цезарь Гай Юлий. – М-Л, 1948. – 560с.
439760
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о гальской войне, о гражданской войне, об алксандрийской войне, об африканской войне / Цезарь Гай Юлий. – Москва, 1999. – 750с.
439761
  Булгаков М. Записки юного врача : Морфий. Собачье сердце и другие... / М. Булгаков. – Киев : Либідь-ІСА, 1995. – 304с. – ISBN 5325004557
439762
  Лісовий П.А. Записки Юрія Діброви / П.А. Лісовий. – Харків, 1930. – 470с.
439763
  Номен Я.К. Записки Я.К. номена о пребывании Петра Великого в Нидерландах в 1697/98 и 1716/17 гг. / перевод, введение и прим. В. Кордта. – Киев : [Тип. С.В. Кульженко], 1904


  На экз. № 47533 печать букинита... ; На экз. № 47534 Дарственная надпись: Многоуважаемому Антону Станиславовичу де Ленч на добрую память от издателя; На экз. № 47535 Дарственная надпись Николаю Прокофьевичу Василенко от издателя
439764
  Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Я. Штелин. – М
Т. 1. – 1990. – 446с.
439765
  Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Я. Штелин. – М
Т. 2. – 1990. – 246с.
439766
  Константин Михайлович. Записки янычара. / Михайлович. Константин. – М., 1978. – 136с.
439767
  Смирнова А.О. Записки, дневник, воспоминания, письма / А.О. Смирнова. – М., 1929. – 448с.
439768
   Записки, касательно составления и самого похода санктпетербургского ополчения против врагов отечества, в 1812 и 1813 годах.... – С-Пб., 1814. – 241с.
439769
   Записки, касательно составления и самого похода санктпетербургского ополчения против врагов отечества, в 1812 и 1813 годах.... – М., 1815. – 184с.
439770
  Поджио А.В. Записки, письма / А.В. Поджио. – М, 1989. – 590с.
439771
  Таиров А.Я. Записки, режиссера, статьи, беседы, речи, письма / А.Я. Таиров. – М., 1970. – 604с.
439772
  Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма декабриста. / И.Д. Якушкин. – М., 1951. – 740 с.
439773
  Розен А.Е. Записки. / А.Е. Розен. – с.
439774
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М.
2. – 1945. – 539с.
439775
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М., 1948. – 719с.
439776
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М.
1. – 1963. – 659с.
439777
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М.
2. – 1963. – 510с.
439778
  Горбачевский И.И. Записки. Письма / И.И. Горбачевский. – М., 1963. – 355с.
439779
  Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России / Е.Р. Дашкова. – Москва : Московский университет, 1987. – 493с.
439780
  Вахтангов Е.Б. Записки. Письма. Статьи / Е.Б. Вахтангов. – Москва-Ленинград, 1939. – 407с.
439781
  Леви Ахто Записките на Сивия вълк / Леви Ахто. – София : Народна младеж, 1974. – 232с.
439782
  Винниченко В.К. Записна книжка. – Харків : [Дpук.-літогp. Книгоспілки], 1923. – 24 с. – ("Бібліотека книгоспілки". Серія гумори і сатири ; №3)
439783
  Кошевський Кость Записна книжка : Комедія на 2 картини / Кошевський Кость. – Київ, 1930. – 30с.
439784
   Записна книжка агітатора. – К., 1957. – 320с.
439785
   Записна книжка агітатора. – К., 1958. – 352с.
439786
   Записна книжка вчителя. – К., 1969. – 240с.
439787
   Записна книжка вчителя. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1972. – 294 с.
439788
   Записна книжка пропагандиста і агітатора. – К., 1962. – 446с.
439789
  Кулешов А.А. Записная книжка : стихи и поэма / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
439790
   Записная книжка агитатора. – Одесса, 1955. – 256с.
439791
   Записная книжка агронома. – М., 1990. – 340с.
439792
  Семенов А.И. Записная книжка Волшебника / А.И. Семенов. – Москва, 1990. – 57с.
439793
   Записная книжка депутата. – Москва : Известия, 1986. – 448с.
439794
  Суконцев А. Записная книжка журналиста / А. Суконцев. – М., 1960. – 38с.
439795
   Записная книжка книголюба. – М., 1967. – 223с.
439796
   Записная книжка партгруппорга 1967 г.. – М., 1966. – 128с.
439797
   Записная книжка партийного активиста. – М., 1967. – 288с.
439798
   Записная книжка партийного активиста 1957. – М., 1957. – 288с.
439799
   Записная книжка партийного активиста 1966. – М., 1965. – 224с.
439800
   Записная книжка партийного активиста 1969. – М., 1968. – 256с.
439801
   Записная книжка партийного активиста 1970. – М., 1969. – 320с.
439802
   Записная книжка партийного активиста 1972. – М., 1971. – 272с.
439803
   Записная книжка пропагандиста и агитатора. – Воронеж, 1956. – 256с.
439804
   Записная книжка пропагандиста и агитатора. – К., 1961. – 480с.
439805
   Записная книжка пропагандиста на 1939 год. – И., 1938. – 384с.
439806
  Тушканов М.П. Записная книжка сельского экономиста / М.П. Тушканов, С.Н. Плетцов. – М., 1980. – 296с.
439807
  Гамильтон Я. Записная книжка штабного офицера во время русско-японской войны 1904-1905 гг. / Я. Гамильтон. – М., 1940. – 272с.
439808
  Короленко В.Г. Записные книжки / В.Г. Короленко. – М, 1935. – 341с.
439809
  Капиев Э.М. Записные книжки / Э.М. Капиев. – М., 1956. – 417с.
439810
  Капиев Э.М. Записные книжки / Э.М. Капиев. – Ставрополь, 1959. – 263с.
439811
  Вяземский П.А. Записные книжки / Вяземский П.А.; [ Сост. вступ. ст., с. 5-28, коммент. и имен. указ. Ивинского Д.П.]. – Москва : Русская книга, 1992. – 379 [2] с. – Часть текста: фр. – Библиогр. в примеч.: с. 341-358. Имен. указ.: с. 359-380. – (Русские дневники / Редколл.: Волков Г.Н. и др.). – ISBN 5-268-01217-7
439812
  Довлатов С. Записные книжки / С. Довлатов. – Л., 1992. – 96с.
439813
  Вяземский П.А. Записные книжки (1813-1848) / П.А. Вяземский. – Москва, 1963. – 507с.
439814
  Ефимова С.Н. Записные книжки А.П. Чехова: личностное начало, мировоззрение, литературный контекст // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 134-145. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
439815
  Лекманов О. Записные книжки И. Ильфа: из интернет-комментария // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 326-327. – ISSN 0042-8795
439816
  Паперный З.С. Записные книжки Чехова / З.С. Паперный. – М., 1976. – 391с.
439817
  Дарвин Ч. Записные книжки, дневники, воспоминания / Ч. Дарвин. – Москва
Том 9 : Записные книжки дневники воспоминания. Жизнь Эразма Дарвина. – 1959. – 735 с.
439818
  Завершнева Екатерина Юрьевна Записные книжки, заметки, научные дневники Л.С. Выготского: результаты исследования семейного архива // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 132-145. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена ранее не изучавшемуся сегменту семейного архива Л.С. Выготского - записным книжкам, заметкам, дневникам, письмам, датированным 1912-1934 гг.; приводится общая характеристика сегмента личных записей (основные группы документов, критерии ...
439819
  Завершнева Е.Ю. Записные книжки, заметки, научные дневники Л.С. Выготского: результаты исследования семейного архива // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  В тексте, который представляет собой окончание статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала (Вопр. психол. № 1. С. 132-145), рассматриваются заметки Л.С. Выготского, датируемые 1931--1934 гг.
439820
  Павленко П.А. Записные книжки. / П.А. Павленко. – Симферополь, 1955. – 160с.
439821
  Ильф И.А. Записные книжки. 1925-1937 / И.А. Ильф. – М., 1957. – 216с.
439822
  Ильф И.А. Записные книжки. 1925-1937 / И. Ильф. – Смоленск : Русич, 1997. – 192с. – ISBN 5-88590-747-1
439823
  Блок А.А. Записные книжки.1901-1920 / А.А. Блок. – М, 1965. – 663с.
439824
  Достоевский Ф.М. Записные тетради, публикуемые Центр. Архивным Управлением СССР / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1935. – 473с.
439825
  Привальский В.М. Запистки озабоченного человека / В.М. Привальский. – М, 1974. – 47с.
439826
  Белык Н.А. Запись актов гражданского состояния / Н.А. Белык, Л.И. Газиянц. – М., 1959. – 124с.
439827
   Запись актов гражданского состояния. – М., 1961. – 160с.
439828
  Ефимов А.П. Запись звука и изображения / А.П. Ефимов. – Москва, 1966. – 110 с.
439829
  Голенко Г.А. Запись звука и изображения / Г.А. Голенко, Ю.Л. Смирнов. – Москва, 1970. – 47 с.
439830
  Якубов Алишер Нигматович Запись и восстановление изображений методом интерферометрии интенсивности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Якубов Алишер Нигматович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 21с.
439831
  Якубов Алишер Нигматович Запись и восстановление изображений методом интерферометрии интенсивности : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Якубов Алишер Нигматович; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1987. – 155л. – Бібліогр.:л.149-155
439832
  Козюренко Ю.И. Запись и перезапись магнитных фонограмм / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1980. – 56 с.
439833
  Плаксий Ю.С. Запись информации электронным лучом на магнитооптических пленках : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Плаксий Ю.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской Cоц. революции. – Київ, 1988. – 172 л., табл., фото. – Библиогр.: л. 157-173
439834
  Плаксий Ю.С. Запись информации электронным лучом на магнитооптических пленках : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Плаксий Ю.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1988. – 17 с. – Библиогр.: 18 назв.
439835
  Стекольников И.С. Запись кратковременных процессов электронным лучом / И.С. Стекольников. – Москва, 1953. – 32 с.
439836
   Запись поведения геомагнитного поля в осадках озера Байкал (СКВ. BDP-99) / М.А. Крайнов, А.Ю. Песков, А.В. Косынкин, М.И. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1795-1802 : рис. – Библиогр.: с. 1802. – ISSN 0016-7886
439837
  Джакония В.Е. Запись телевизионных изображений / В.Е. Джакония. – Ленинград, 1972. – 144 с.
439838
  Гусєв В.І. Запит (інтерпеляція) / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 145-146. – ISBN 966-642-073-2
439839
  Чебаненко А.М. Запит у справі - важлива складова частина діяльності адвоката // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.24-25
439840
  Стельмах Я.М. Запитай колись у трав.... / Я.М. Стельмах. – Київ, 1986. – 276 с.
439841
   Запитай у лікаря : соціальна програма "Подбай про себе" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Клініка ISIDA проводить освітні семінари на тему жіночого здоров"я в кращих навчальних закладах України. Соціальна програма "Подбай про себе", яка проводиться за ініціативою клініки ISIDA та за сприяння Міністерства освіти і науки України, здобула ...
439842
  Калотілова Н.А. Запитання в структурі діалогу (логічний аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті аналізується місце і роль запитання в структурі діалогу в контексті логіки взаємодії. Для цього застосовуються основні поняття теорії мовленнєвих актів та принципи логіко-когнітивного моделювання.
439843
  Кіт Л. Запитання вторинної функції у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-15. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
439844
  Тарасов Л.В. Запитання і задачі з фізики. / Л.В. Тарасов, А.М. Тарасова. – Київ : Радянська школа, 1970. – 215с.
439845
  Золотов В.О. Запитання й задачі з фізики / В.О. Золотов. – Київ, 1977. – 128с.
439846
   Запитання кореспондента "Ассошіейтед пресс" п. Едді Гільмора товаришеві Сталіну і відповіді товариша Сталіна // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 29 березня (№ 8). – 1
439847
  Ничипорчук Н. Запитання як пізнавальний інструмент опитування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 252-253
439848
  Ільницький М. Запитання, яке залишилося без відповіді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-6. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
439849
  Держалюк О.М. Запити народних депутатів України як інструмент підтримки та реалізації громадських ініціатив // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 37-42.
439850
  Шелудько Т.В. Запити суспільства і влади до соціології: окреслення сучасного стану проблеми // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-966-171-811-0
439851
  Кримський С.Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський. – Київ : Парапан, 2003. – 240с. – ISBN 966-8210-07-7
439852
  Гужва О.П. Запитування як "великий розрив" у філософії Ніцше / О.П. Гужва, П.Д. Подорожний // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 73-85. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
439853
   Запишись у волонтери ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Підготовка до Євро-2012. Реєстрація волотерів.
439854
  Сливинський Орест Запізніла мить прозріння : Історико-літературне есе / Сливинський Орест. – Київ : Альтернативи, 2001. – 48с. – ISBN 966-7217-64-7
439855
  Крісті А. Запізніла розплата Таємниця індійского острова : Романи / А. Крісті. – Київ : Дніпро, 1991. – 304с.
439856
  Чубенко В.В. Запізніла сповідь / В.В. Чубенко. – Київ, 1981. – 150 с.
439857
  Проскура О.В. Запізніла сповідь / Олена Проскура. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 506, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с.498-506. – ISBN 978-617-696-476-6
439858
  Возницький Б. Запізніле інтерв"ю з Борисом Возницьким / розмову вів Любко Петренко // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 18 вересня (№ 35). – С. 8
439859
  Сологуб В.П. Запізніле каяття / В.П. Сологуб. – К., 1987. – 326с.
439860
  АбліцовВ Запізніле? Ні, вчасне повернення Віктора Петрова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 12, 13


  В"ячеслав Брюховецький видав 3-томник праць історіософа, котрий прагнув пізнати природу вічності (або хоча б закономірність історичних епох)
439861
  Жукова Лідія Запізнілий цвіт / Жукова Лідія. – Харків : Видавець, 1992. – 72с. – ISBN 5-7707-1536-7
439862
  Григоренко А.К. Запізнілий цвіт валінурії : науково-фантастичний роман / Анатолій Григоренко, Олег Кузьменко ; [післямова О.Г. Мусієнка]. – Київ : КІМ, 2011. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-1547-66-6
439863
  Григоренко А.К. Запізнілий цвіт Валінурії : науково-фантастичний роман / А.К. Григоренко, О.А. Кузьменко. – Київ : Молодь, 1990. – 208с.
439864
  Ткач В.П. Заплавні ліси лівобережної України та наукової основи господарювання в них. : Автореф... доктор с .-г.наук: 06.03.03 / Ткач В.П.; Україн. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 1999. – 37л.
439865
  Афанасьєв Д.Я. Заплавні луги ріки Десни / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 155с.
439866
  Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки Поліського Дніпра, їх поліпшення і раціональне використання / Д.Я. Афанасьєв. – Київ, 1959. – 272с.
439867
  Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки Середнього Дніпра та заходи їх поліпшення / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1950. – 64с.
439868
  Мольчак Я.О. Заплавно-руслові процеси річок Волині в умовах антропогенних змін / Я.О. Мольчак, І.Я. Мисконець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 97-101. – Бібліогр.: 6 назв
439869
  Шостак М. Заплакана Оранта : поетичні твори / Миколай Шостак. – Луцьк : Терен, 2008. – 220 с. – ISBN 978-966-8575-75-4
439870
  Лудеміс М. Заплакані дні / М. Лудеміс. – К., 1958. – 122с.
439871
  Комов В.Е. Запланированный псалтырь / В.Е. Комов. – Орел, 1957. – 103 с.
439872
  Панфилов И. Запланированный триумф. Экономическая программа развития КНР до 2020 года // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 49-52
439873
   Заплановано відновлення спільної україно-польської Комісії з питань співробітництва у сфері науки і технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
439874
  Палумбо Н. Заплесневелый хлеб / Н. Палумбо. – М, 1963. – 200с.
439875
  Вишня Остап Заплуталась божа справа : Гротеск на 2 моменти / Вишня Остап. – 10с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
439876
  Баліна К. Заплутані лабіринти "Хозарського словника" М. Павича // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С.46-54
439877
  Цюпин Б. Заплющуючи очі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 47 (264). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Видатні західні інтелектуали, які не витримали перевірки Голодомором. Бернард Шоу у відкритому листі до газети Manchester Guardian назвав повідомлення про голод в Україні "фальшивкою". Французький прем"єр-міністр Едуар Ерріо після відвідин СРСР 1933 ...
439878
  Градецький А.В. Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 242-247. – ISSN 1727-1584
439879
  Коваленко Т.О. Запобігання виникненню юридичних дефектів у земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 17-22


  У статті досліджено сучасний стан запобігання виникненню юридичних дефектів у земельному праві України та запропоновано способи зниження ризику появи зазначених дефектів з метою підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин.
439880
  Олексенко В.М. Запобігання впливу негативних емоцій на здоров"я студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 08. – С. 56-61. – ISSN 1818-9172
439881
  Сова О.Ю. Запобігання дефіциту державного бюджету при ефективному застосуванні інституційної теорії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 97-102. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
439882
  Огородник А.М. Запобігання дефляції поверхні хвостосховищ видобувних і переробних підприємств комплексним методом пилопригнічення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Огородник Анна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
439883
   Запобігання домашньому насильству і торгівлі жінками : Підручник з проведення тренінгів. – Київ, 2001. – 256с. – ISBN 966-7317-66-8
439884
  Лях М.М. Запобігання екстремальних умов в роботі піднімального комплексу бурової установки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.07 / Лях М.М.; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 24л.
439885
  Титаренко Т.М. Запобігання емоційному вигоранню в сім"ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : науково-методичний посібник / Т.М. Титаренко, О.Я. Кляпець; Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2007. – 142 с. – ISBN 978-966-8063-72-5


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
439886
  Лагоцька В.Ф. Запобігання жіночій рецидивній злочинності: окремі пенітенціарні проблеми // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 569-575. – ISSN 0869-2491
439887
  Шевченко Л.Я. Запобігання забруднення поверхневих водних джерел відходами станцій очистки природніх вод : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Шевченко Л. Я.; МО України, ОДУ. – Одеса, 1994. – 50л.
439888
   Запобігання зловживання своїм монопольним становищем з боку суб"єктів господарювання // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.89-116
439889
  Безрутченко С.М. Запобігання зловживанням у сфері зовнішньоекономічної діяльності / С.М. Безрутченко, І.Г. Андрущенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 203-209
439890
  Лопушанский Ф.А. Запобігання злочинам органами попереднього слідства / Ф.А. Лопушанский. – Київ, 1973. – 175с.
439891
  Степченко С. Запобігання злочинам органами прокуратури під час кримнального переслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 86-89
439892
  Деревягін О.О. Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим : монографія / О.О. Деревягін ; за заг. ред. І.Р. Шинкаренка ; М-во внутр. справ України, Крим. юридичний ін-т Одеського держ. ун-ту внутр. справ ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 159-190. – ISBN 978-966-354-453-3
439893
  Скалозуб Л.П. Запобігання злочинам у сфері вільної торгівлі / Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 109-117.


  Розглянуто питання, пов’язані з незаконним відшкодуванням ПДВ під час інтеграції України в міжнародні економічні процеси. This article is devoted to the matter of activity of operative subunits and its cooperation during prevention of crime in the ...
439894
  Задорожний А.А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності: поняття, об"єкти та профілактика // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 125-131
439895
  Мусієнко А.В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Мусієнко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
439896
  Мусієнко А.В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мусієнко А.В. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 222 л. – Додатки: л.181-202. – Бібліогр.: л. 203-222
439897
  Гришко О. Запобігання злочинам щодо осіб похилого віку як об"єкт дослідження у працях вітчизняних і зарубіжних науковців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 80-82
439898
  Денисова Т. Запобігання злочинам як одна з пріоритетних функцій кримінального покарання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 66-72. – ISSN 0132-1331
439899
   Запобігання злочинам, пов"язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : (науково-практичний посібник) / В.В. Кулаков [та ін.]. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2011. – 287 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-617-573-016-4
439900
  Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов"язаним із сексуальним насильством / О.М. Джужа ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 214-239. – ISBN 978-966-326-335-9
439901
  Немченко О.І. Запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з психічними відхиленнями: кримінологічні засади : монографія / О.І. Немченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 212 с. – Бібліогр.: с. 189-212. – ISBN 978-617-573-027-0
439902
  Заросинський Ю. Запобігання злочинам: деякі питання теорії і практики / Ю. Заросинський, І. Рощина // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.78-81. – ISSN 0132-1331
439903
  Корнякова Т. Запобігання злочинним проявам у сфері навколишнього природного середовища як складова системи попередження злочинності у суспільстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 187-196. – ISSN 0132-1331
439904
  Мірошниченко С.С. Запобігання злочинності-одна із функцій органів прокуратури // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 158-162. – ISSN 0201-7245
439905
  Бабенко А.М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір : монографія / А.М. Бабенко ; М-во внутр. справ України, Одес. ун-т внутр. справ. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-369 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7215-16-4
439906
  Денисов С.Ф. Запобігання злочинності в Російській імперії кінця XIX - початку XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-168. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  Статтю присвячено дослідженню проблеми й особливостей правового регулювання діяльності із запобігання злочинності в кінці XIX - на початку XX. Проведено загальний аналіз нормативних актів.
439907
  Грек Б.М. Запобігання злочинності в сфері корпоративних відносин / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 40-48
439908
  Андріїв І Запобігання злочинності неповнолітніх та молоді у Нідерландах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.518-523. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
439909
  Мощак Г. Запобігання злочинності у ФРН з використанням приватноправових засобів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 157. – ISSN 0132-1331
439910
  Голіна В. Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С.206-213.
439911
  Васильківська І. Запобігання злочиності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.95-98. – ISSN 0132-1331
439912
  Віноградова В.Є. Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи / В.Є. Віноградова, В.Р. Міляєва // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 18-25. – ISBN 978-966-8063-99-50
439913
  Коруля І.В. Запобігання корупції в органах внутрішніх справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-215
439914
  Голіна В.В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 22-29. – ISSN 1026-9932
439915
  Закалюк А. Запобігання корупції та іншій недоброчесності у судочинстві як кримінологічна проблема / А. Закалюк, О. Томкіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
439916
  Мельник М. Запобігання корупції: поняття, рівні, напрями // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.63-66
439917
  Дьомін Ю. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 73-78.
439918
  Алексєєва М.І. Запобігання лінощам у дітей / М.І. Алексєєва. – Київ, 1966. – 48с.
439919
  Мельник Д. Запобігання маніпулюванню суспільною свідомістю з використанням ЗМІ / Д. Мельник, О. Лашкет // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 133-138.
439920
  Дубко Ю.В. Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація в демократичному суспільстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 160-168.
439921
   Запобігання надмірному впливу на суб"єктів господарювання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.117-121
439922
  Гладкова Є.О. Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України : монографія / Є.О. Гладкова ; Кримінол. Асоц. України. – Харків : Золота миля, 2014. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
439923
  Левицька Людмила Василівна Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Левицька Людмила Василівна; Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 229 л. + Додатки: л. 206-229. – Бібліогр.: л. 188-205
439924
  Левицька Людмила Василівна Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Левицька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
439925
  Данильченко І. Запобігання насильству в сім"ї // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.27-38
439926
  Білобрицька Л. Запобігання насильству та жорстокості в дитячому середовищі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 40-46


  Про права людини в правовій державі.
439927
  Мінченко С.І. Запобігання невиконанню судових рішень у контексті реформування кримінальної юстиції України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 9-14. – ISSN 2078-3566
439928
  Головкін Б.М. Запобігання негативного впливу криміногенної групи на формування особи корисливого насильницького злочинця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 271-274
439929
  Коханевич Є Запобігання онкологічним захворюванням у жінок / Є Коханевич, А.Є. Жесткова. – К., 1984. – 28с.
439930
  Руфанова В.М. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов"язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : монографія / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко ; М-во внутр. справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2012. – 198, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 172-176. – Бібліогр.: с. 177-198. – ISBN 978-966-383-398-9
439931
  Конопельський В.Я. Запобігання пенітенціарному рецидиву // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 92-96. – ISBN 978-617-616-069-4
439932
  Верхацький М.П. Запобігання передчасному старінню жінок / М.П. Верхацький. – Київ, 1968. – 156с.
439933
  Свірін М.О. Запобігання підрозділами Національної поліції злочинам, пов"язаним з незаконним обігом зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 251-260. – ISSN 2524-0323
439934
  Марітчак Т. Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.502-510. – (Серія юридична ; Вип. 38)
439935
  Заярний О.А. Запобігання правопорушенням в інформаційній сфері та сучасна юридична освіта: проблеми реформування в умовах європейської інтеграції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 36-38
439936
   Запобігання правопорушенням неповнолітніх : зб. метод. рекоментацій / [Багаденко І.П. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – 284, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-4-8
439937
  Козирєва М Запобігання правопорушенням серед неповнолітніх // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.102-108
439938
  Богатирьов І.Г. Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань шляхом реалізації індивідуальних заходів / І.Г. Богатирьов, Л.Г. Якименко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – C. 3-8
439939
  Чубко Т.П. Запобігання проявам тероризму в Україні: інформаційні заходи антитерористичної діяльності / Т.П. Чубко, В.В. Бєлянська // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 30-34. – ISSN 1609-0462
439940
   Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір : збірник матеріалів "круглого столу" / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. М.Г. Гуцало]. – Київ : НІСД, 2012. – 102, [2] с. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-966-554-167-7
439941
  Бодачівська Л.Ю. Запобігання розповсюдженню та ліквідація вуглеводневих забруднень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
439942
  Марченко М.Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. В.В. Голіни ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Кроссроуд, 2014. – 210, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 171-199 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-8759-46-8


  В пр. №1697151 напис: У дар бібліотеці від автора. Підпис
439943
  Дунаева Т.Є. Запобігання службовій недбалості в аспекті забезпечення прав людини // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 303-304


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
439944
   Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій / Центр громадської експертизи ; [керівн. проекту, наук. ред. Л. Чорній]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 72 с. : табл.
439945
  Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 29-38. – ISSN 2308-0361
439946
  Жорнова О.І. Запобігання та подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: до апробації соціально-психологічних засобів // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 182-190
439947
  Буткевич С. Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 234-240
439948
  Ковальчук А.Т. Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва / А.Т. Ковальчук, Я.В. Котляревський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 77-88. – ISSN 2305-7645
439949
   Запобігання та протидія корупції : навч. посібник / [А.М. Михненко (керівник), Р.П. Марчук, А.М. Мудров та ін.] ; за ред. проф. А.М. Михненка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 359, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-359 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-1617-03-1
439950
  Слободян Р.Р. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України / Р.Р. Слободян, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 5 (168). – С. 104-107
439951
  Нагачевський С.В. Запобігання та протидія корупції у сфері державних закупівель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 415-424. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
439952
  Лазаренко С.Ж. Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 86-89. – ISSN 2306-6814
439953
  Шамара О. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у сфері функціонуванню тероризму у сфері функціонування фондового ринку України (частина 2) / О. Шамара, С. Драчук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 82-87.
439954
  Шамара О. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у сфері функціонування фондового ринку України (Частина 1) / О. Шамара, С. Драчук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 80-87.


  Розглянуто засоби протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, зазначено особливості ринку цінних паперів, наведено думки експертів про потенційно привабливий механізм для відмивання коштів - ринок цінних паперів
439955
  Макавчук Ф. Запобігання та протидія організованій злочинності у військовій сфері: теоретико-правовий аспект // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 57-60
439956
  Кузьмін Р.Р. Запобігання та протидія протиправному захопленню і поглинанню суб"єктів господарювання (рейдерству) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 183-188
439957
  Нагачевський Ю.С. Запобігання та протидія торгівлі людьми на національному та міжнародному рівні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 405-414. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
439958
  Рибачук М.В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рибачук М.В. ; МВС України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2010. – 241л. + Додатки: л. 210-227. – Бібліогр.: л. 228-241
439959
  Рибачук М.В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08. / Рибачук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Біблогр.: 8 назв
439960
  Рибачук М.В. Запобігання терористичним актам на залізничному транспорті органами внутрішніх справ України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 316-320.
439961
  Цибуля С.Д. Запобігання техногенних аварій підвищенням корозійної тривкості металоконструкцій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 35-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
439962
   Запобігання тортурам в Україні : Виконання національних та міжнародних стандартів поводження з особами, що затримані та позбавленні волі: Посібник для працівн. правоохор. органів та спостерігачів за дотриманням прав людини. – Київ : Сфера, 2003. – 240с. – ISBN 966-7841-76-6
439963
  Старко О.Л. Запобігання умисним убивствам матір"ю своєї новонародженої дитини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 162-167.
439964
  Лагутіна І.В. Запобігання уповноваженим Верховної ради України з прав людини у сфері праці // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 22-25
439965
  Хрєнов О.А. Запобігання хронічному бронхітові / О.А. Хрєнов. – Київ, 1990. – 34с.
439966
  Коваленко Т.О. Запобігання юридичним дефектам у правовому регулюванні земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 100-107. – ISSN 2312-1831
439967
  Сопронюк М.Т. Запобігти! Врятувати! Допомогти! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 9
439968
  Мошак Г.Г. Запобіжна діяльність приватних служб безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 227-232
439969
  Філей Ю. Запобіжний вплив кримінально-правових санкцій та практика їх застосування за злочини проти власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-123.
439970
  Голіна В.В. Запобіжний вплив на злочинність // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 31-34. – ISBN 978-617-616-069-4
439971
  Попелюшко В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)


  Про обмеження прав людини на свободу і особисту недоторканність, а то й позбавленням її свободи під час досудового розслідування і судового провадження, на стадії притягання особи до кримінальної відповідальності.
439972
  Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб"єкти застосування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 4-6


  Автор розглядає новації КПК України 2012 року.
439973
  Гловацька Ольга Запобіжні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 35-38 : фото
439974
  Бубир Ю.В. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні : навч. посібник / Ю.В. Бубир, Г.І. Глобенко, О.О. Юхно ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т підгот. фахівців для підрозд. слідства, Каф. кримін. процесу. – Харків : НікаНова, 2015. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 976-966-2526-73-4
439975
  Коваленко Е. Запобіжні заходи у кримінальному судочинстві: особливості та підстави застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 146-152
439976
  Монаєнко А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 229-235. – ISSN 0132-1331
439977
  Дрозд В.Г. Запобіжні заходи, пов"язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн-членів Європейського Союзу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 53-62
439978
  Селегей П.Е. Заповеденик лермонтовский край. / П.Е. Селегей. – Ставрополь, 1980. – 208с.
439979
  Ларионов А.В. Заповеди блаженства / А.В. Ларионов. – М, 1991. – 253с.
439980
  Суглобов Г.А. Заповеди господни и человеческие. / Г.А. Суглобов. – М., 1975. – 96с.
439981
  Молчанов Н.Н. Заповеди прочного мира / Н.Н. Молчанов. – М., 1979. – 127с.
439982
   Заповеди твоей жизни. – М., 1963. – 392с.
439983
   Заповеди туриста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 30-31 : фото
439984
  Эзоп Заповеди. Басни. Жизнеописания / Эзоп; Пер. Гаспарова М.Л. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – (Всемирная библиотека поэзии). – ISBN 5-222-00644-1
439985
  Боровкова С.Н. Заповедная звенигородская земля / С.Н. Боровкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 238с.
439986
   Заповедная зона : Аляска. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 144-148 : Фото. – ISSN 1029-5828
439987
   Заповедная Мещера: Окский заповедник. – М., 1983. – 146с.
439988
   Заповедная природа Донбасса. – Донецк, 1983. – 87с.
439989
   Заповедная природа Донбасса. – Донецк, 1987. – 167с.
439990
   Заповедная природа Донбасса. – Донецк, 1989. – 88с.
439991
   Заповедная природа: для нас и потомков / В.В. Дежкин, В.Е. Борейко, Н.Р. Данилина, Ю.П. Лихацкий. – Москва : ЛОГАТА, 2000. – 176с. – ISBN 5-900858-22-7
439992
  Бочков В.Н. Заповедная сторона / В.Н. Бочков. – Ярославль, 1988. – 91,2с.
439993
   Заповедная Теберда. – Ставрополь, 1986. – 174с.
439994
   Заповедная Территория. – Алма-Ата, 1986. – 221с.
439995
  Солоухин В.А. Заповедная тропа : стихи / В.А. Солоухин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 119 с.
439996
  Берлин В.Э. Заповедник / В.Э. Берлин. – Мурманск, 1981. – 32с.
439997
  Довлатов С. Заповедник / Сергей Довлатов ; [худ. ред. В. Пожидаев]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 524, [4] с. – Содерж. также: Зона ; Наши ; Филиал ; Из рассказов о минувшем лете. – ISBN 978-5-9985-0154-8


  Все истории, рассказанные в книге замечательного прозаика Сергея Довлатова, легко укладываются в вереницу мизансцен за колючей проволокой - видимой, как в "Зоне", или сюжетно подразумеваемой, как в "Заповеднике" или "Филиале". Что касается "Наших", то ...
439998
  Довлатов С.Д. Заповедник : повесть / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 157, [3] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-02771-8
439999
  Довлатов С. Заповедник / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 524, [4] с. – ISBN 978-5-389-03129-6


  Все истории, рассказанные в книге замечательного прозаика Сергея Довлатова, легко укладываются в вереницу мизансцен за колючей проволокой - видимой, как в "Зоне", или сюжетно подразумеваемой, как в "Заповеднике" или "Филиале". Что касается "Наших", то ...
440000
  Булычев Кир Заповедник для академиков / Булычев Кир. – Москва, 1994. – 620с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,