Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
435001
  Руденко Ольга Валентинівна "Допозитивістський" етап філософії науки ( історико-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 170л. – Бібліогр.: л. 156-170
435002
  Руденко О.В. "Допозитивістський" етап формування філософії науки: історико-філософське дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
435003
  Руденко Ольга Валентинівна "Допозитивістський" стан філософської науки (історико-філософський аналіз) : Автореф.дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
435004
  Чадюк М. "Допомагав світові розуміти Україну" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 31


  Представлено документальний фільм про Івана Лисяка-Рудницького.
435005
  Гопко Г. "Допомагаючи нам, американці допамагають собі" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 6-7


  Ганна Гопко - про можливість для США відноити свій авторитет в світі через Україну, а також що заважає нашій країні рухатися вперед.
435006
  Шкода Т. "Допомога по тимчасовій непрацездатності: можливі зміни у розмірі виплат" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 115-118
435007
  Мануйкін О. "Дорога болю" Василя Стуса / О. Мануйкін, В. Притиковська // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 141-154. – (Філологічні науки)
435008
  Потапов Владимир "Дорога в облака" : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 252-254 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
435009
   "Дорога до раю" : фанфік / А.-М. Ковита, Б. Чебикін, Я. Мисюра, А. Загорулько // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 78-79
435010
  Бурдиляк С. "Дорога життя" для нашої держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 10-11


  "Чи скористається Україна історичною можливістю стати повноправним учасником нової цивілізаційної реальності в Євразії."
435011
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
435012
  Стріха М. "Дорога надії" Ярослава Яцкова (неювілейні нататки) // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
435013
  Сергійчук В. [Доповідь] // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-7789-2
435014
  Борисенко В. [Доповідь] // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 119-122. – ISBN 978-966-02-7789-2
435015
  Бродский В.З. Д-оптимальные планы для частного случая линейной регрессии / В.З. Бродский, Т.И. Голикова. – М., 1971. – 19 с.
435016
   Доповідь про визначення дати проведення виборів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 77-93
435017
  Пінейру П.С. Доповідь про насильство щодо дітей у світі / Паулу Сержіу Пінейру ; [редкол. : Шірін Аумірудді-Чіффра, Ненсі Берон, Джо Бекер та ін.]. – Київ : Перфект Стайл, 2006. – 364 с. : іл. + Додаток: с. 357-358. – Бібліогр.: с. 339-351. – ISBN 978-966-9625-3-6
435018
  Андрущенко В. Доповідь ректора В. Андрущенка на загальних зборах університету (05.09.2017) // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 187-198. – ISBN 978-966-931-159-7
435019
  Губерський Л.В. Доповідь Ректора Леоніда Васильовича Губерського на розширеному засіданні Вченої ради 12 червня 2017 року "Про перспективи подальшого розвитку Університету в основних напрямах його діяльності" : про перспективи подальшого розвитку університету в основних напрямах його діяльності / [Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2017. – 49 с. : табл. – Без тит. арк.
435020
  Губерський Л.В. Доповідь учасника засідання круглого столу "Стан та проблеми участі України в Болонському процесі" [1 червня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-70. – ISBN 978-966-439-447-2
435021
  Іщук-Пазуняк Доповідь, написана до 1100-ліття діяльності Кирила і Мефодія // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 49-66. – ISBN 978-966-355-044-2
435022
  Королюк Ю.А. Доповнена реальність як варіант застосування інновацій у туризмі / Ю.А. Королюк, Г.М. Заваріка // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 80-87. – ISSN 2308-135X
435023
  Черченко Ю. Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 812-814. – (Нова серія ; вип. 18)
435024
   Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2
435025
   Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2
435026
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. №3-05/3 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
435027
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : додаток до постанови президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. №1-05/4 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9
435028
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.2008 р. №1-05/5 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-4
435029
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. №3-05/3 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
435030
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : додаток до постанови президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. №1-05/4 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9
435031
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.2008 р. №1-05/5 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 2008. – №6
435032
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-22
435033
  Дорошенко Д. Доповнення до споминів В.В. Садовського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 354-356. – ISBN 5-7707-1062-4
435034
   Доповнення до статуту? Сподіваємось, що це на краще... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення доповнень до Статуту профспілки працівників освіти і науки в Україні. В обговоренні взяв участь Голова профспілкового комітету, доцент КНУ імені Тараса Шевченка В. Цвих.
435035
  Липа О.Л. Доповнення до флори голонасінних садів і парків УРСР / О.Л. Липа. – Київ, 1940. – 126с.
435036
  Липа О.Л. Доповнення до флори голонасінних садів і парків УРСР / О.Л. Липа. – К., 1940. – 126с.
435037
  Клеопов Ю.Д. Доповнення до фльори Сталінської округи / Ю.Д. Клеопов. – с.
435038
   Доповнення і виправлення до бібліотечно-бібліографічної класифікації : табл. для обл. б-к : (рекомендації). – Київ : Державна бібліотека України, 1992. – 34, [2] с.
435039
  Кожолянко Георгій Доповнювальні елементи традиційного народного костюма українців Буковини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 57-66. – ISSN 0130-6936
435040
  Кириленко К.М. Доповнюваність як універсальний принцип сучасної науки і феномен інноваційної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 65-71


  В статті висвітлено суть принципу доповнюваності та досвід його застосування у різних галузях наукової і практичної діяльності людини. Застосування цього наукового принципу упродовж ХХ - початок ХХI сторіч потрактується як цілком певний інноваційний ...
435041
  Котова О.В. Доповняльність теоретико-інформаційних і енергетичних методів
435042
   ДОПОГ : Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов: Действует с 1 июля 2001 года. ECE/Trans/140( Vol.2). – Издание с изменённой структурой. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 2. – 2001. – 9, 561 c.
435043
  Семенова О.В. Доподійний проблемний франкомовний репортаж у світлі теорії мовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 419-423. – ISBN 966-7890-03-1
435044
  Крищенко В.Д. Допоки живу : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1985. – 211 с.
435045
  Лоті П. Допоки житиму... / П. Лоті. – К., 1991. – 158с.
435046
  Шарварок О. Допоки існує мова... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.113-122. – ISSN 0208-0710
435047
  Базилевський В.О. Допоки музика звучить : поезії / В.О. Базилевський ; худож. Т.І. Кожекова. – Київ : Дніпро, 1982. – 189 с.
435048
  Кузів М. Допоки Оріон не згас : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 17-19. – ISSN 0868-4790
435049
  Талалай Л.М. Допоки твій час : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1979. – 103 с.
435050
  Шевченко М. Допоки твій час // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 59-63. – ISSN 0130-321Х
435051
  Вавин Н.Г. Дополнение 1-ое ко второму изданию сборника "Национализация и муниципализация имущества" / Н.Г. Вавин. – Москва : Изд. Правовая защита, 1926. – 68 с.
435052
   Дополнение №1 к каталогу-прейскуранту на покупку и продажу букинистических и антикварных книг, выпущенному издательству "Книга" в 1977 году. – Москва : Книга, 1979. – 207с.
435053
   Дополнение №2 к каталогу-прейскуранту на покупку и продажу букинистических и антикварных книг, выпущенному издательству "Книга" в 1977 году. – Москва : Книга, 1987. – 216с.
435054
  Лордкипанидзе П.Г. Дополнение в грузинском языке и его изучение в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.груз.наук: / Лордкипанидзе П.Г.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1965. – 26л.
435055
  Ефимов А. Дополнение в статье "Наблюдение над магнитизмом газов" / А. Ефимов
435056
  Шаровольский И.В. Дополнение и поправки. – Б. м. : б. и. – С. 45-51. – Отд. оттиск
435057
   Дополнение к "Единым нормам выработки (времени) на геодезические и топографические работы : сборник. – Москва
Ч. 1 : Полевые работы. – 1974. – 119 с.
435058
  Ренненкампф Н.К Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии" / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; [Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К*], 1909. – 48 с.
435059
  Ренненкампф К Н. Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии" / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира // Юридическая энциклопедия / К Н. Ренненкампф. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К. Киевск.отд., 1907. – 48 с.
435060
  Анисимов А.Н. Дополнение к 5-му изданию Военного устава о наказаниях : Дополнение обнимает собою 1885-1888 года, именно: решения Главного военного суда по 1888 г. до № 58 включительно, а также приказы и циркуляры по Военному ведомству по 1 авг. 1888 г. / Сост. б. пом. воен. прокурора А. Анисимов // Воинский устав о наказаниях, разъясненный мотивами, на которых он основан, решениями Главного военного суда и дополненный приказами и циркулярами по Военному ведомству / А.Н. Анисимов. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. В.А. Березовского ; [Тип. Тренке и Фюсно], 1886. – [Кн. 22]. – 44 с.
435061
  Дозоров Н.И. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 115 с.
435062
  Дозоров Н.И. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи / Н.И. Дозоров. – Москва, 1960. – 68 с.
435063
   Дополнение к Большому англо-русскому словарю. Около 12 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 432 с.
435064
   Дополнение к Большому немецко-русскому словарю = Erganzungsband zum Grossen deutsch-russischen Worterbuch : [ок. 16000 слов] / М.Я. Цвиллинг, Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова, И Н. Филичева, Р.А. и др. Чнрфас; М.Я. Цвиллинг, Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова и др.] ; под рук. О.И. Москальской. – Москва : Русский язык, 1982. – 350, [2] с.
435065
  Амфилохий Дополнение к Галичскому сличительному Четверо-евангелию : С табл. ключа к глаголице и 5 табл. : изображения спасителя, загл. букв и заставок, рез. на пальме грав. Рыжевым, отпеч. в тип. Кудрявцевой / Архимандрит Амфилохий. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева
Т. 3. – 1883. – [2], 384 с., 5 л. ил. – Конволют


  Содержание конволюта: 1. Древле-славяно-русский сравнительный галичский евангельский словарь с более, нежели 50-ю рукописными евангелиями, начиная с самого древнейшего глаголитского Четверо-евангелия г. Григоровича, а кончая 17-м веком, по главам и ...
435066
  Шулешкина К.В. Дополнение к глаголу в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шулешкина К.В. ; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 16 с.
435067
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 1. – 1790. – XXVII, 443с.
435068
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 2. – 1790. – XXIV, 487с.
435069
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у В. Окорокова
Т. 4 : содержащий в себе дополнение к первому тому оных Деяний. – 1790. – [4], ХХ, 432 с.
435070
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетская типогр.
Т. 4 : содержащий в себе дополнение к первому тому оных Деяний. – 1790. – ХХ, 432 с.
435071
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Т. 5 : содержащий в себе продолжение Дополнения к первому тому оных Деяний. – 1791. – XVI, 352, [1] c.
435072
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Т. 5 : содержащий в себе продолжение Дополнения к первому тому оных Деяний. – 1791. – XVI, 353 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
435073
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у В. Окорокова
Т. 6 : содержащий в себе дополнение ко втоому тому оных Деяний. – 1791. – XX, 348, IV с.
435074
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр. у В. Окорокова
Т. 7 : содержащий в себе продолжение Дополнения ко второму тому оных Деяний. – 1791. – XX, 454, V с.
435075
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетсой типогр. у В. Окорокова
Т. 8 : содержащий в себе продолжение Дополнения ко второму тому оных Деяний. – 1792. – 472с.
435076
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 9 : содержащий в себе продолжение Дополнения к третьему тому оных Деяний. – 1792. – XVIII, 400 с.
435077
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В унив. тип. ; у В. Окорокова
Т. 10 : содержащий в себе продолжение Дополнения к четвертому тому оных Деяний. – 1792. – XX, 479 [10] с.
435078
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В унив. тип. ; у В. Окорокова
Т. 10 : содержащий в себе продолжение Дополнения к четвертому тому оных Деяний. – 1792. – XX, 479 [10] с.
435079
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В Университетской типографии у Ридигера и Клаудия
Т. 12 : К 1718 и 1719 годам. – 1794. – ХХ, 372, [3] с.
435080
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 12 : К 1718 и 1719 годам. – 1794. – ХХ, 375с.
435081
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у Ридигера м Клаудия
Т. 14 : К 1723, 1724 и 1725 годам и до кончины Его Величества. – 1794. – VIII, 405 с.
435082
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр. у Ридигера и Клаудия
Т. 15 : содержащее полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшие измены Мазепы. – 1795. – XIX, 401с.
435083
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 16 : содержащее последствие славной Полтавской победы, особливо же пленение у Днепра под Переволочною избывшей от меча российского под Полтавою всей остальной шведской армии, и торжественное вшествие победоносного ироя в Москву и проч. – 1795. – XII, 464 с.
435084
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 18 : и последний, содержащий в себе состояние России, в каковом сей великий государь оставил ее по себе. – 1797. – XXII, 572с.
435085
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого,. – Москва : В университетской типогр.
Т. 17 : содержащее анекдоты, касающиеся до сего велиого государя. – 1796. – XIII, 467с.
435086
   Дополнение к деяниям Петра Великого, содержащее полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшая измены Мазепы.. – Москва : В университетской тип. у Ридигера и Клаудия
Т. 15. – 1795. – 400с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, видавн. марка, заставка, кінцівка
435087
   Дополнение к единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 32с.
435088
   Дополнение к Единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 57с.
435089
   Дополнение к Единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 142с.
435090
  Юдин В.Н. Дополнение к известному. / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1976. – 143с.
435091
  Всехсвятский С.К. Дополнение к каталогу абсолютных величин комет : III. Кометы 1880-1900 гг. О некоторых особенностях распределения абсолютных величин комет / С.К. Всехсвятский. – [Киев]. – [19] с. – Библиогр.: с. 21
435092
  Всехсвятский С.К. Дополнение к каталогу абсолютных величин комет 1. / С.К. Всехсвятский. – 1с.
435093
   Дополнение к краткому руководству службы "122-мм гаубица...". – М., 1943. – с.
435094
  Резник М.Е. Дополнение к курсу английского языка. / М.Е. Резник, А.Н. Ивенский. – М., 1953. – 20с.
435095
  Левитский В.Ф. Дополнение к курсу полицейского права / [соч.] В.Ф. Левитского. – [Харьков] : Изд. Я Стеценко ; Литогр. С. Иванченко, 1900. – 30 с. – Кн. написана от руки, стеклография. - Конволют. - Перепл.: Руский уголовный процесс / М.В. Духовской
435096
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней) ;. Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 1910. – 215 с.


  Конволют состоит: 1. Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова,Т. 5:История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия (от конвента до нащих ...
435097
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова. Т. 5 / П.Н. Ардашев // Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1910. – Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней) ;. Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 248 с.
435098
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 2-я. С начала тридцатых годов девятнадцатого столетия до наших дней. – 1910. – 248 с. – Экз. № 39470 дефектный: отсутствую обл. и пол. тит. листа
435099
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 1910. – 215 с.


  На тит стр. дарственная подпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора
435100
   Дополнение к методическим указаниям по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата. – Ленинград, 1988. – 65с.
435101
   Дополнение к наставлению гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 : Метеорологические наблюдения на станциях. Ч. 1. Основные метеорологические наблюдения. – 1947. – 9с.
435102
  Болотина А.Ю. Дополнение к немецко-русскому медицинскому словарю. / А.Ю. Болотина, В.И. Добровольский. – Москва, 1983. – 63с.
435103
  Голубев С.Т. Дополнение к одному из "Объяснительных параграфов по истории западно-русской церкви". – [Киев] : [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1910. – 5 с. – Авт. указ в конце статьи. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Труды Киевской дух Академии. 1910, т. 2, с. 567-571
435104
  Фогель Р.Ф. Дополнение к основ. теоретической астрономии / Р.Ф. Фогель. – 89с.
435105
   Дополнение к перечню семян, собранных на участке полезных растений издания 1939 года. – Киев, 1940. – 8 с.
435106
  Менделеев Д. Дополнение к познанию Росии : с портретом автора / Д. Менделеев. – посмертное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – 107, [4] с., 1 л. порт.
435107
  Менделеев Д. Дополнение к познанию Росии : с портретом автора / Д. Менделеев. – посмертное изд., 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – 107, [4] с., 1 л. порт.
435108
  Шубин Б.М. Дополнение к портретам / Б.М. Шубин. – Москва : Знание, 1985. – 223 с. – (Знание)
435109
  Шубин Б.М. Дополнение к портретам / Б.М. Шубин. – 2-е изд. – Москва : Знание, 1989. – 255 с.
435110
   Дополнение к программе по немецкому языку, английскому и французскому языку для высш. учебн. заведений. – М., 1945. – 10с.
435111
   Дополнение к сборнику торговых договоров, торговых и платёжных соглашений СССР с иностранными государствами. – Москва, 1968. – 280с.
435112
  Дедюлин С.А. Дополнение к сборнику узаконений и распоряжений правительства по отчуждению земель и имуществ на государственные и общественные надобности : Вновь вышедщие за 1901 г. распоряжения и дополнительные узаконения, законы и распоряжения Правительства / Сост. С.А. Дедюлин. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость", 1902. – 40, XV с.
435113
  Горяинов О.М. Дополнение к сборнику Уставы о воинской повинности, заключающее продолжение 1883 года Свода законов, тома IV : все позднейшие узаконения, циркуляры Министерства внутренних дел, Главного штаба и другие правительственные распоряжения за время с 15 октября 1883 г. по 15 сентября 1884 г. / Сост. С.М. Горяинов // Руководство для , тяжущихся и судебных приставов. Устав гражданского судопроизводства / Н.Ф. Алексеев. – 2-е испр. и доп. изд. – Витебск : Тип. насл. М.Б. Неймана, 1884. – Ч. 1. – [4], 64 с.
435114
  Прянишников Ив. Дополнение к спиртному производству // Технология по Вагнеру / Р. Вагнер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – Вып. 3 : [Производство виноградного вина, писа и спирта и алкоолометрия / пер., доп. и изд. под ред. Павлова (статьи о виноградном вине и пиве), Д. Менделева (статьи о спирте и об алкоолометрии)]. – 75 с.
435115
   Дополнение к справочникам укрупнённых норм для проектирования, сметных норм по статьям основных расходов и сборнику единых порайонных единичных расценок на геологоразведочные работы. – М., 1961. – 44с.
435116
  Ефимов А. Дополнение к статье "Наблюдение над магнетизмом газов" / [соч.] А. Ефимова // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – С. 252-273


  На с. 1 дарственная надпись: Профессору Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
435117
  Осипов В.О. Дополнение к трем биографиям / В.О. Осипов. – М, 1977. – 48с.
435118
  Хаинский А.И. Дополнение к учению о тончайшем строении клетки : (Сообщение в заседаниях отделения биологов 19* марта 1911 г. и 10 апреля 1912 г.) / [соч.] А.И. Хаинского. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1913. – 17 с. – Над заг. на обл.: От автора. - Оттиск: Из протоколов Заседаний О-ва Естествоиспытателей при Имп. Варшавском ун-те


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
435119
  Кузнецов Н.Я. Дополнение к фауне Macrolopidoptera Псковской губ / [соч.] Н. Кузнецова // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – С. XVIII-XX
435120
  Якубович А.Я. Дополнение классификации пространств Эйнштейна / А.Я. Якубович. – К, 1972. – 7с.
435121
  Шевырев И.Я. Дополнения внекорневому питанию больных деревьев с целью лечения и уничтожения их паразитов / Ив. Шевырев. – Санкт-Петербург : 1С-Паблишинг, 1904. – 13 с. – Авт. и загл. на русском и фр. яз. - Отд. отт.: Земледельческая газета. 1904, №№ 3, 4, 5 и 6


  На тит л. дарств. надпись от автора: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. 19. II. 04
435122
   Дополнения и изменения единого тарифно-квалификационного справочника рабочих сквозных профессий. – Москва, 1964. – 155 с.
435123
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва, 1962
435124
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 44-66с.
435125
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
6. – 1964. – 116-119с.
435126
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
10. – 1965. – 8с.
435127
   Дополнения и изменения к отраслевым таблицам. – Москва, 1969. – 47с.
435128
   Дополнения и изменения к условным знакам топографической карты масштаба 1:10000 издания 1954 года. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 15 с.
435129
   Дополнения и изменения проекта восстановления сахарной промышленности и производственной программы 1922 г.. – К., 1921. – 136с.
435130
   Дополнения и исправления № 3 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 1. Ж. Техника и технические науки в целом : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
435131
   Дополнения и исправления № 4 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 44с.
435132
   Дополнения и исправления №10 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 77с.
435133
   Дополнения и исправления №11 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 50с.
435134
   Дополнения и исправления №12 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 10. Н. Строительство : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
435135
   Дополнения и исправления №13 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.8. И. Горное дело. К. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1969. – 209с.
435136
   Дополнения и исправления №15 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1971. – 46с.
435137
   Дополнения и исправления №16 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 119с.
435138
   Дополнения и исправления №17 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 61с.
435139
   Дополнения и исправления №18 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 68с.
435140
   Дополнения и исправления №19 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическая технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
435141
   Дополнения и исправления №20 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1970. – 17с.
435142
   Дополнения и исправления №21 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 44с.
435143
   Дополнения и исправления №22 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 72с.
435144
   Дополнения и исправления №23 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1971. – 61с.
435145
   Дополнения и исправления №24 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 43с.
435146
   Дополнения и исправления №27 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1972. – 80с.
435147
   Дополнения и исправления №6 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
435148
   Дополнения и исправления №8 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 78с.
435149
   Дополнения и исправления №9 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 2. М. Технология древесины. Производства легкой промышленности, Полиграфическое производство. Фотокинотехника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 16с.
435150
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1964. – 288с.
435151
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1966. – 40с.
435152
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 72с.
435153
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 94с.
435154
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 60с.
435155
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 148с.
435156
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 52с.
435157
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 192с.
435158
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 184с.
435159
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 78с.
435160
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1971. – 42с.
435161
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1972. – 122с.
435162
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1975. – 140с.
435163
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1992. – 80с.
435164
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Доп. и испр. изд. – Москва
№ 1. – 2с.
435165
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1972. – 78с.
435166
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1973. – 54с.
435167
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1973. – 78с.
435168
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 3 : Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Раздел "В2 Механика" , "В6 Астрономия": Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1973. – 46 с.
435169
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 34с.
435170
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 14 с.
435171
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 30с.
435172
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1974. – 19с.
435173
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 1. – 1975. – 15с.
435174
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных бюиблиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1975. – 56с.
435175
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 72с.
435176
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 23 с.
435177
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25. Таблицы общих типовых делений. в. Методология науки. с. Техника и организация процесса науч.-иссл. и практ. деятельности : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 44с.
435178
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 22. Э. Религия. Атеизм : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 20с.
435179
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 2. – 1977. – 100с.
435180
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч.1-3 : С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1977. – 59 с.
435181
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1977. – 44с.
435182
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1978. – 39с.
435183
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2 ; 14-19 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1978. – 105с.
435184
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 3. – 1978. – 53с.
435185
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1978. – 40с.
435186
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 19с.
435187
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 26с.
435188
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек : Сокращенный варинат. Вып. 1. Введение. Три деления ББК. А. Марксизм-ленинизм. Я. Литература универсального содержания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1979. – 51с.
435189
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1979. – 10с.
435190
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В34 Оптика : Инструкт.-методич. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 11с.
435191
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 24с.
435192
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1979. – 129с.
435193
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений. Табл. 1. Типовые деления древних народов мира : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1980. – 19с.
435194
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : 4 . Г Химические науки. Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№3. – 1980. – 16с.
435195
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Таблицы типовых дерений. Разд. Ч23. Научно-информационная деятельность. Информатика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1980. – 132с.
435196
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Разд. В383. Атомное ядро : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1980. – 16с.
435197
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6, 12-16, ч.1 ; Вып. 2, 14-16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1981. – 96с.
435198
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 135с.
435199
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш40. Теория литературы : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 32с.
435200
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 80 с.
435201
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1981. – 20 с.
435202
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Прпосвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1981. – 80с.
435203
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1981. – 32с.
435204
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1981. – 24с.
435205
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-14, ч. 2 ; Вып. 3-4 ; 12-13 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1982. – 85с.
435206
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-16, ч. 2 ; Вып. 2, 16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 96с.
435207
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическач технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
435208
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
435209
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1982. – 48с.
435210
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.: 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки: Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№6. – 1982. – 29с.
435211
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 3 : Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Раздел "В2 Механика" : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1982. – 28 с.
435212
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1983. – 20с.
435213
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1983. – 86с.
435214
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч73. Библиотечное дело. Библиотековедение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1983. – 59с.
435215
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1984. – 16с.
435216
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Проасвещение. Разд. Ч71. Культурно-просветительная работа. Самодеятельное творчество : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1984. – 52с.
435217
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1985. – 17с.
435218
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14-17 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1985. – 25с.
435219
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 16с.
435220
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 25с.
435221
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 32с.
435222
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография. Разд. Т52. Этнография современных народов : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1986. – 116с.
435223
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1. С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки. Разд. Т0. Теоретические основы и методология исторической науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1986. – 20 с.
435224
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1986. – 20с.
435225
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1987. – 87с.
435226
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 3, 4 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1987. – 71с.
435227
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1987. – 90с.
435228
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1987. – 87с.
435229
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1987. – 24с.
435230
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В3. Физика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1987. – 62с.
435231
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ8 Изоиздания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 148с.
435232
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 1, 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 133с.
435233
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш1. Языкознание :. – Москва
№ 4. – 1988. – 91с.
435234
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В3. Физика Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№8. – 1988. – 32 с.
435235
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 9. – 1988. – 27с.
435236
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 10. – 1988. – 28с.
435237
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1; 23 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1989. – 228с.
435238
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1989. – 16с.
435239
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 11. – 1989. – 29с.
435240
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 12. – 1989. – 25, [3] с.
435241
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1990. – 71с.
435242
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21 Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ9 Музыкальные произведения (нотные издания) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1990. – 74с.
435243
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч51. Физическая культура и спорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1990. – 78с.
435244
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 13. – 1991. – 49с.
435245
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации. Таблицы для научных библиотек : инструкт.-метод. рекомендации № 17. – Москва : Российская государственная библиотека
Вып. 1-25. – 1994. – 27, [1] с.
435246
  Дьяконов А.М. Дополнения и исправления к фауне Geometredae Минусинского Края / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук) // Компакт - 252289 / А.М. Дьяконов. – С. 53-58
435247
  Дьяконов А.М. Дополнения и исправления к фауне Geometredae Минусинского Края / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук). – Минусинск, 1927. – С. 53-58
435248
   Дополнения и поправки 1. К ст. И. Шаровальского: "Юношеская идилия Гоголя"; 2. К статьям В.А. Чаговца // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 14 с.
435249
   Дополнения к "Единым нормам выработки (времени) на геодезические и топографические работы" : сборник. – Москва
Ч. 2 : Камеральные работы. – 1974. – 104 с.
435250
  Боровиковский А.Л. Дополнения к 1-му изданию "Законов гражданских (Свод законов том X часть I)" с объяснениями по решениям Гражданскаго кассационнаго департамента Правительствующаго сената" / составил А. Боровиковский. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1882. – [2], II, 713-962, XIII с., [1] л. ил.
435251
   Дополнения к деяниям Петра Великого. – Москва
3. – 1790. – 519 с.
435252
   Дополнения к деяниям Петра Великого,содержащ. последствия славной Полтавской победы,особливо же пленение у Днепра под Перерволочною избывшей от меча российского под Полтавою всей остальной шведской. – Москва, 1795. – 464 с.
435253
  Великий В.Н. Дополнения к исследованиям лимфатических сердец и сосудов у некоторых представителей амфибий : Читано в Заседании физико--математического отделения 20-го сентября 1888 г. / Вл. Великий. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1888. – [2], 47 с., 2 л. ил. : ил. – Приложение к Т. LIX Записки Императоской Академии наук, № 6


  На обл. дарств. надпись от составителей Николаю Яковлевичу Кузнецову 23/IV. 1913 г.
435254
  Мирлес А.А. Дополнения к краткому курсу Русского государственного права / А.А. М-с. – Киев : Тип. Петра Барского, 1909. – 40 с.
435255
   Дополнения к материалам по лоции : прибрежной зоня моря Лаптевых от устья реки Лены до мыса Челюскина и Восточносибирского моря от устья р.Колымы до устья р.Лены. – Ленинград : Изд. Главсевморпути, 1936. – 38с.
435256
   Дополнения к Материалам по лоции прибрежной зоны моря Лаптевых от устья реки Лены до мыса Челюскина и восточносибирского моря от устья реки Колымы до устья реки Лены. – Л., 1936. – 43с.
435257
  Дринфельд Г.И. Дополнения к общему курсу математического анализа / Г.И. Дринфельд. – Х., 1958. – 118с.
435258
  Векуа Н.П. Дополнения к работе: "Об одном новом интегральном представлении аналитических функций и его приложеннии" / Н.П. Векуа, 1941. – 706с.
435259
  Гаркави А.Я. Дополнения к сочинению "Сказания мусульманских писатлей о славянах и русских" / А.Я. Гаркави. – Санкт-Петербург : В тип. А.О. Цедербаума, 1871. – 41 с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
435260
   Дополнения к списку докладов и тезисов. – Л., 1929. – С. 195-243
435261
   Дополнения к списку докладов и тезисов. / Всесоюный, съезд по генетике, селекции, и племенному животноводству в Ленинграде семеноводству, января 1929 г. 10-16. – Ленинград, 1929. – с.
435262
  Месников М.Г. ДОполнения к справочнику "Накладные расходы на картофель и плодоовощи урожая 1936 года". / М.Г. Месников. – М., 1936. – 46с.
435263
  Канонников И.И. Дополнения к статье "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений" / [соч.] И.И. Канонникова // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – [6] с.
435264
   Дополнения к указаниям ЦСУ СССР от 28 сентября 1959 г. о порядке контроля работ по переоценке основных фондов и к указаниям ЦСУ СССР от 12 октября 1959 г. по заполнению отчётов об итогах переоценки. – М., 1959. – 15с.
435265
  Ходаков Ю.В. Дополнения к учебным материалам по химии для учащихся VII класса / Ю.В. Ходаков. – М., 1966. – 21с.
435266
  Бобрецкий Н.В. Дополнения к фауне аннелид Чеpного моpя / [соч.] Н. Бобрецкого. – Киев : Тип. Г. Розенталя, 1881. – 30 с., 2 л. ил. + с табл. 6 и 7. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
435267
  Агаджанян Х.А. Дополнения существительного в современном армянском языке и их изучение в 5-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Агаджанян Х.А.; Ереванский арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1970. – 23л.
435268
  Ефимов Н.М. Дополнения ук учебнику "Высшая математика" / Н.М. Ефимов. – М., 1930. – 24 с.
435269
  Бекман Ю.И. Дополнительная заметка к описанию и географическому распространению Grammoptera ingrica Baeckmann (Coleoptera, Cerambycidae) / Ю.И. Бекман // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – 2 с.
435270
   Дополнительная опись книг писцовых, переписных, дозорных, перечневых, платежных и межевых // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург, 1872. – Кн. 2. – VI, 70 с.
435271
  Вдовиченко Н.Х. Дополнительная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовиченко Н.Х.; Укр. НИИ экономики и орг-и сел. хоз-ва. – Киев, 1966. – 18л.
435272
  Гетманенко А.Д. Дополнительная оплата труда и ее влияние на укрепление экономики колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гетманенко А.Д.; Одесск.сельскохоз.ин-т. – Одесса, 1971. – 23л.
435273
  Ахвердян С.Е. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Ахвердян С.Е. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 21 с.
435274
  Рябов А.В. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Рябов А. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 17л.
435275
  Каминская Ю. Дополнительная пенсия - это ваше благополучие, стабильность, независимость : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 23-24 : Табл. – ISSN 1810-3944
435276
  Нерубенко С.М. Дополнительная подготовка педагогов профессионального обучения в сфере информационных технологий / С.М. Нерубенко, Н.А. Пугачева // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 214-216. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Рассмотрена актуальная проблема повышения компетентности педагогов профессионального обучения в области информационных технологий. Показано, что дополнительные образовательные программы для педагогов в сфере информационных технологий должны ...
435277
  Иловайский Д.И. Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский // Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / Д.И. Иловайский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – 140 с.
435278
  Иловайский Д. Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К°), 1886. – 140 с.
435279
  Селезнев А.З. Дополнительная прибыль в системе экономичесаких отношений между обществом и предприятием при социализме. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Селезнев А.З.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 15л.
435280
  Ступин И.А. Дополнительная реальность как эффективное инновационное средство для повышения качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 67-74. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание AR-технологии и аспект использования ее в образовании. В статье исследована специфика информатизации образовательного процесса в вузе посредством использования учебников нового поколения. В статье обосновывается применение ...
435281
  Львов М.Д. Дополнительное время / М.Д. Львов. – М., 1981. – 112с.
435282
  Мелихеда Я.И. Дополнительное образование взрослых как - социально - экономическая и педагогическая проблема // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.57 - 61. – ISSN 0869-561Х
435283
  Кадакин В В. Дополнительное образование как фактор карьерного роста современной молодежи / В В. Кадакин, С.В. Кутняк // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х


  На основе данных анкетирования студентов и молодых специалистов анализируются мотивы к получению дополнительного профессионального образования, его роль в реализации карьерных стратегий, планы молодых людей в области продолжения своего ...
435284
  Грекова Л. Дополнительное обучение: опыт развития / Людмила Грекова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 0869-4915
435285
  Ломухин Ю.Л. Дополнительное ослабление дифракционных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ломухин Ю.Л. ; Томский гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18 с.
435286
  Ключарев Г.А. Дополнительное профессиональное образование : особенности, эффективность, перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.83-91. – ISSN 0132-1625
435287
  Голуб Ю.Г. Дополнительное профессиональное образование в системе классического университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0869-3617
435288
  Дьяконов С.Г. Дополнительное профессиональное образование в структуре исследовательского университета / С.Г. Дьяконов, В.Г. Иванов, В.В. Кондратьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 61-64. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы дополнительного образования как фактора инновационного развития вуза. Описан опыт КНИТУ по созданию гибкой и мобильной системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Инновационная стратегия развития системы ДПО ...
435289
  Стародубцев В.А. Дополнительное профессиональное образование: компетентностный подход / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 111-119. – ISSN 1609-4646


  Предлагаемая циклическая модель формирования информационно-коммуникационной компетенции, основанная на принципе единства и взаимосвязи компетенций, позволяет работникам образования совмещать дополнительное профессиональное образование с неформальным ...
435290
  Игошев Б.М. Дополнительное профессиональное образование: новые ориентиры развития // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0869-561Х
435291
  Забелина О.В. Дополнительное профессиональное образование: проблемы нормативно-правового обеспечения // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 47-53. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются проблемы, связанные с накопившимися противоречиями в нормативно-правовом регулировании дополнительного профессионального образования.
435292
   Дополнительное расследование. – М., 1988. – 488с.
435293
  Кравченко Б.Е. Дополнительное расследование / Б.Е. Кравченко. – Петрозаводск, 1989. – 255с.
435294
  Паршин А.Н. Дополнительность и симметрия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8744
435295
  Долидзе М. Дополнительность как общефилософский принцип / М. Долидзе. – Тбилиси, 1989. – 103с.
435296
  Мельников В.П. Дополнительные виды периодичности в периодической системе / В.П. Мельников, И.С. Дмитриев. – Москва : Наука, 1988. – 92 с.
435297
  Гиглавый А.В. Дополнительные возможности языка бейсик для школьной ЭВМ / А.В. Гиглавый. – Москва, 1986. – 43 с.
435298
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 76 с.
435299
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1985. – 83 с.
435300
  Зелевинский В.Г. Дополнительные главы квантовой механики: Операторные методы : учеб. пособие / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 82 с.
435301
  Капцов Л.Н. Дополнительные главы курса "Колебания и волны" / Л.Н. Капцов. – Москва, 1990. – 106 с.
435302
   Дополнительные главы курса гравиразведки и магниторазведки : Лекции прочитанные студ.-геофизикам НГУ. – Новосибирск, 1966. – 560с.
435303
  Беклемишев Д.В. Дополнительные главы линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – Москва : Наука, 1983. – 335 с.
435304
  Макаров И.П. Дополнительные главы математического анализа / И.П. Макаров. – М., 1968. – 312с.
435305
  Бохан К.А. Дополнительные главы математического анализа / К.А. Бохан. – Л.
1. – 1976. – 68 с.
435306
  Мартиросян Р.М. Дополнительные главы математического анализа / Р.М. Мартиросян. – Ереван, 1983. – 296с.
435307
  Чаплыгин В.Ф. Дополнительные главы математического анализа / В.Ф. Чаплыгин. – Ярославль, 1991. – 64 с.
435308
  Магуськин Б.Ф. Дополнительные главы математической обработки наблюдений : вопросы обоснования способа наименьших квадратов ; учеб. пособие / Б.Ф. Магуськин ; отв. ред. М.А. Свечников. – Свердловск : УрГУ, 1976. – 103 с.
435309
  Багров В.Г. Дополнительные главы математической физики : (калибровочные поля) : учеб. пособ. / В.Г. Багров, А.С. Вшивцев, С.В. Кетов ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Изд-во Томского университета, 1990. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр: с. 131-142 (101 назв.). – ISBN 5-7511-0054-9
435310
  Козин О.А. Дополнительные главы по геодезии : курс лекций для студ. 3-курса спец. 0101 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых". Специализация: "Геология и разведка торфяных месторождений" / О.А. Козин; Министерство высшего и специального образования РСФСР ; Калининский ордена трудового красного знамени Политехнический институт ; Кафедра инженерной геодезии. – Калинин, 1975. – 96 с.
435311
   Дополнительные главы по курсу математики. – 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 256 с.
435312
  Круглов В.М. Дополнительные главы теории вероятностей : учеб. пособие для вузов / В.М. Круглов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264 с.
435313
  Ширяев А.Н. Дополнительные главы теории вероятностей. / А.Н. Ширяев. – М., 1968. – 208с.
435314
  Арнольд В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений : [учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов] / Арнольд В.И. – Москва : Наука, 1978. – 304 с. : ил.
435315
   Дополнительные законы к Саксонскому гражданскому уложению. – Санкт-Петербург, 1885. – [3], 135 с., III c. – С. 1-111 с. стб. вторая паг.: Предметный указатель к саксонским гражданским законам / сост. А.И. Лыкошин. - Экз. деф., без обл.
435316
  Бианки В. Дополнительные заметки о палеарктических жаворонках (Alaudidae) : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 12 окт. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 205-240. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 3, 1905 г.
435317
  Апраушева Н.Н. Дополнительные исследования по обнаружению кластеров / Н.Н. Апраушева, Е.Д. Гридина ; АН СССР, Вычисл. центр. – Москва : ВЦ АН СССР, 1991. – 20 с. : ил. – (Сообщения по прикладной математике)
435318
  Годунова Е.К. Дополнительные материалы по векторному анализу / Е.К. Годунова, В.И. Левин. – М., 1978. – 108 с.
435319
  Гальперин И.М. Дополнительные наказания / И.М. Гальперин, Ю.Б. Мельникова. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 118с.
435320
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве / А.Л. Цветинович. – Калининград, 1980. – 67с.
435321
  Дуюнов В.К. Дополнительные наказания: теория и практика / В.К. Дуюнов, А.Л. Цветинович. – Фрунзе, 1986. – 238с.
435322
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды / А.Л. Цветинович. – Куйбышев, 1989. – 188с.
435323
  Ашмарина Н.В. Дополнительные отпуска рабочим и служащим / Н.В. Ашмарина. – Москва : Госюриздат, 1961. – 46с.
435324
  Россия. Законы и постановления Дополнительные постановления о распределении и употреблении осужденных в каторжные работы; Положение о исправительных арестантских ротах гражданского ведомства; Дополнительные правила к Уставу о содержащихся под стражей : [Утв. 15 авг. 1845 г.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отд-ния Собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1845. – [4], 39 с.


  В РГБ есть элетр. ресурс
435325
  Локтионова В.Г. Дополнительные придаточные предложения и синонимичные им герундиальные комплексы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Локтионова В.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 19л.
435326
   Дополнительные программы факультативных курсов для 7-10 классов восьмилетней и средней школы. – М., 1968. – 87с.
435327
   Дополнительные сведения о международных и национальных ярмарках и выставках проводимых в зарубежных странах в 1962 г. и календарь международных и национальных ярмарок и выставок за границей в 1963 г. – М., 1963. – 20с.
435328
  Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о Московских реформах половины XVI века. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1894. – С. 189-198. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1894, ч. 292, апр., с. 189- 198


  На обл. дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко На тит. л. № 46821: из книг Романовича-Славатинского
435329
  Красавина А.В. Дополнительные услуги в маркетинговой стратегии современной библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 212-216. – ISSN 1997-0803


  В статье анализируется роль дополнительных услуг в деятельности библиотеки. Автор рассматривает практический опыт библиотеки по привлечению читателей посредством использования современных технологий.
435330
  Корниенко В.Н. Дополнительные формы образования в системе "непрерывки" [ХГУ "НУА"] / В.Н. Корниенко, Войно-Данчишина, Т.А. Удовицкая // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 323-362. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
435331
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства для пакета Mathematica / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Д.С. Гринь ; Междунар. Акад. Ноосферы, Балтийское отд-ние. – Херсон : Олди-Плюс, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 391-397. – ISBN 978-966-2393-59-0
435332
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства математического пакета Maple релизов 6 и 7 : Системы компьютерной алгебры / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Е.П. Гришин; International Academy of Noosphere. – Таллинн, 2002. – 312с. – ISBN 9985-9277-3-7
435333
   Дополнительный доход от продаж LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
435334
  "Таврика", б-ка им. А.Х. Стевена (Симферополь) Дополнительный каталог библиотеки Таврического Губернского Земства "Taurica" имени А.Х. Стевена : (доп. 1-ое). – Симферополь : Тип. Таврич. Губернского Земства, 1911. – 32 с.
435335
   Дополнительный контент - с ancillary services // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 10 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
435336
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – Санкт-Петербург : [Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
435337
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – 2-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : [Тип. А.Э. Коллинс (бывш. Ю.Н. Эрлих)], 1914. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
435338
   Дополнительный материал к отчёту "Два года работы Правительства АМССР. – 42с.
435339
  Комяк Н.А. Дополнительный след / Н.А. Комяк. – Минск, 1989. – 125с.
435340
  Шмулевич М.С. Дополнительный чистый доход социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шмулевич М.С. ; МВ и ССО СССР, Казан. гос. ун-т. – Казань, 1975. – 28 с.
435341
  Крачилов К.К. Дополняемость в решетках кручений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крачилов К.К.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с Вычислит. центром. – Кишинев, 1980. – 9л.
435342
  Должанський М.І. Допомагає госпрозрахунок / М.І. Должанський, Я.Г. Крижанівський. – Львів, 1988. – 35с.
435343
  Черняк А. Допомагаємо влаштуватися на роботу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Керівник Центру працевлаштування КНУТШ розповідає про роботу Центру, його досвід роботи зі студентами та з компаніями-роботодавцями.
435344
  Шунько В. Допомагаємо геологам Гвінеї // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  На геологічному факультеті проходять стажування співробітники міністерства корисних копалин та енергетики Республіки Гвінея. На фото - стажори з Гвінеї.
435345
  Шнирков О. Допомагаємо фахівцям набувати високого класу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про семінар "Організація роботи маркетингових служб підприємств та об"єднань на зовнішніх ринках", проведений в ІМВ для керівників підприємств концерну "Укрспирт" з метою підвищення кваліфікації працівників у сфері зовнішньоекономічної ...
435346
  Давидов В. Допомагаємо школі / В. Давидов, П. Попель // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В рамках шефства університету над загальноосвітніми навчальними закладами, доц. кафедри англійської мови В.І. Давидов налагодив співпрацю університету з закладами освіти м. Конотопа. Стаття присвячена цій співпраці, зокрема зустрічі делегації ...
435347
  Кіслова Вікторія Допомагати людям - надзвичайно благородна справа (Інтерв"ю з лікаркою-неврологом Е.Е.Брєжнєвою) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 10-11
435348
  Алексєєнко О. Допомагаючи - не зашкодь! / О. Алексєєнко, О. Боженко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 12-13
435349
  Самченко В. Допоміг вижити портрет Шевченка на полотні з сорочки // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 12-13


  "Народним художником за сутністю й офіційним званням був і залишається Олександр Саєнко, 120-ліття з дня народження якого вшановується цьогоріч. У Борзні Чернігівської губернії зовсім малим він втратив мову і слух, але доля звела із землячкою Ганною ...
435350
  Шуневич Володимир Допоміжний засіб // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
435351
  Петришак Б.І. Допоміжний персонал канцелярії міста Львова XIV–XVI ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 214-226. – ISSN 0320-9466
435352
  Введенський А.О. Допоміжні історичні дисципліни : Короткий курс;навчальний посібник / А.О. Введенський. – Київ : Радянська школа, 1963. – 208с.


  Книга є посібником з допоміжних історичних дисциплін: джерелознавство, археографії, палеографії, дипломатики, геральдики, сфрагістики, хронології, метрології та ґн.
435353
  Перкун В.П. Допоміжні історичні дисципліни в Польщі (1988-2015 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 133-151. – ISSN 0130-5247
435354
  Дудко В. Допоміжні лучники римської армії у бою за часів принципату (І-ІІІ ст. н.е.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена місцю допоміжних лучників римської армії у бою за доби принципату. У першій частині статті подається історіографія та актуалізація проблеми. У другому розділі приділено увагу формуванню перших регулярних загонів римських допоміжних ...
435355
   Допоміжні матеріяли для вчителів історії = Curriculum for history teachers. – Мельбурн : Українська центральна шкільна рада Австралії, 1997. – 101с. : іл.
435356
  Покальчук О. Допоміжні репродуктивні технології як юридична категорія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 156-163. – ISSN 2308-0361
435357
  Старікова Н.М. Допоміжні репродуктивні технології: цивільно-правовий вимір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 155-159. – ISSN 2219-5521
435358
  Шуст Р. Допоміжні/спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті імені Івана Франка (1939-2008) / Р. Шуст, О. Целуйко // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 188-198
435359
  Бочаров С. Допомога в розвитку польським регіонам з боку Європейського Союзу напередодні приєднання до ЄС // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 86-91. – ISSN 1728-9343
435360
  Кікалов Г.Т. Допомога великого російського народу українському народові у відбудові народного господарства в післявоєнний період : стенограмма публічної лекції / Г.Т. Кікалов ; Т-во для поширення політ. та наукових знань Укр. РСР. – Київ, 1954. – 40 с.
435361
  Козерод О. Допомога голодучому єврейському населенню України в період НЕПу (1921-1922 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 81-85
435362
   Допомога держави // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Президент Петро Порошенко підписав закон про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.
435363
  Корж Т.І. Допомога держави при вирішенні житлової проблеми молодих сімей // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 21-25.
435364
  Сейд Т. Допомога дітям із травмами на догоспітальному етапі / Т. Сейд, Р. Рамайях, А. Грабінський // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 68-79. – ISSN 2312-7104
435365
  Михайлюк М.В. Допомога євреям польським підпіллям в роки Голокосту // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 143-149. – ISBN 978-966-920-241-3
435366
  Боровський О. Допомога з турецького берега. Зеленський та Ердоган домовилися про розширення економічної співпраці // Україна молода. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 88). – С. 5


  "Під час офіційного дводенного візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини, у середу, 7 серпня, в Анкарі було відкрито Об’єднаний центр кримськотатарської діаспори. Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер ...
435367
  Максимчук В. Допомога за рахунок коштів загальнообов"язкового державного соціального страхуання у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.61-62
435368
  Наконечна М.М. Допомога іншому: психологічні аспекти : монографія / М.М. Наконечна ; Нац. акад. пед. наук ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-194-080-1
435369
  Столяренко В.П. Допомога Комуністичної партії і радянського уряду у відбудові сільського господарства західних областей Радянської України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 49-57. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
435370
  Михайлов О.О. Допомога міста селу в піднесенні культури (1929-1941 рр.) / О.О. Михайлов. – Київ : В-во Київського ун-ту, 1968. – 206 с.
435371
  Пристайко В. Допомога НАТО робить Україну сильнішою в протидії російській агресії / розмову вів Володимир Кравченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 1, 4
435372
  Вовк Т.А. Допомога партизанів Червоній Армії під час визволення України від денікінців // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 33-39. – (Серія історії ; № 18)
435373
  Ананко С.В. Допомога по догляду за дитиною до трьох років // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 21-25
435374
  Пантелійчук С. Допомога по тимчасовій втраті працездатності і допомога по вагітності та пологах сумісникам // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 23 грудня (№ 48). – С. 4-6
435375
   Допомога постраждалим під час бойових дій // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2


  Викладачі кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин відвідали центральний військовий госпіталь у Києві та передали зібрані протягом тижня 16 000 гривень матері Василя Стуженка, якому необхідна термінова допомога для протезування правої руки ...
435376
  Молоканов Ю. Допомога при народженні дитини як інструмент державної сімейної політики в Україні: перспективи вдосконалення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 75-83. – ISSN 2414-4436
435377
  Грищенко М.М. Допомога Радянського Союзу республіці Куба у постановці вищої і середньої спеціальної освіти // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 92-97. – (Серія історії ; № 14)
435378
  Шепета М.Т. Допомога робітничого класу України колгоспному селу у боротьбі за дальше піднесення сільського господарства (1951-1958 рр) / М.Т. Шепета; МВ и ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 115 с.
435379
  Кізченко А.Ф. Допомога СРСР слаборозвинутим країнам / А.Ф. Кізченко. – Київ, 1961. – 48 с.
435380
  Кіт Л. Допомога студентам - сиротам // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4


  Комітет допомоги українським сиротам і дітям без батьківської опіки звернув свою увагу на студентів КНУ імені Тараса Шевченка.
435381
  Бубновський А.М. Допомога США країнам Центрально-Східної Європи в соціально-політичній трансформації суспільства у 90-х роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
435382
  Горохов С. Допомога Чернігівського губернського земства переселенцям на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено переселенську діяльність Чернігівського губернського земства у період 1908-1914 рр. Основну увагу приділено політичним умовам становлення земської переселенської організації, економічним формам допомоги переселенцям та її значенню. This ...
435383
  Озадовський А.А. Допомога чи експансія? / А.А. Озадовський. – Київ, 1972. – 48с.
435384
  Новожилов Є. Допомога чи плутанина? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 35


  Про антикорупційні методичні рекомендації для юридичних осіб.
435385
  Кучма О.Л. Допомоги по тимчасовій втраті працездатності і вагітності та пологам: зміни законодавства // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7069-63-7
435386
  Кучма О.Л. Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України : [монографія] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Маслаков, 2018. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-04-8
435387
   Допомогли добровольцям батальйону "Січ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...У липні за ініціативою Студпарламенту КНУ та за підтримки ректора університету Л. В. Губерського було вирішено надати допомогу батальйонові спеціального призначення "Січ" (місто формування - Київ). Для облаштування казарми та тренувальної бази ...
435388
   Допомогти врятувати історичну спадщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 13


  Учасники Міжнародного конгресу україністів звернулися до Президента України з питанням щодо створення Національного історико-культурного заповідника "Родина Симиренків" у с. Млієві, Городищенського району, Черкаської області.
435389
   Допомогти знайти точку опори. З досвіду роботи методиста ІМЦО м. Тернополя, вчителя зарубіжної літератури Л.В. Ярець // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
435390
  Пижов В.В. Допомогти масовому навчанню школярів плаванню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-36
435391
   Допомогти після інсульту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студентка Запорізького національного університету А. Лоцман винайшла пристрій, що допомагатиме людям, які перенесли інсульт, відновити фізичну активність, мовлення чи артикуляцію.
435392
  Семчик В.І. Допоможе науково-правова експертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 527-528. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
435393
   Допоможем здійснити загально обов"язкове політехнічне навчання. – Х.-Одеса, 1930. – 32с.
435394
  Нитченко Д. Допоможімо онукові Б. Антоненка-Давидовича // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 23
435395
   Допоможуть онлайн-курси // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До кінця року заклади ПТО отримають 4 онлайн-курси для навчання учнів найбільш популярних професій.
435396
  Ячейкін Ю.Д. Допотопна історія / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Молодь, 1966. – 64 с.
435397
  Князева Дарья Допотопные острова // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 50-65 : фото
435398
  Черкасов А.Н. Допплер-сдвинутый циклотронный резонанс в вольфраме, молибдене и цинке : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Черкасов А.Н. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22 с.
435399
  Лу Эрленд Допплер : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.6-78. – ISSN 1130-6545
435400
  Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
435401
   Допризовна підготовка : підручник для 10-11 класів загальноосвітних навч. закладів / Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук; Квашньов Ю.О. [та ін.] ; за ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – 3-тє вид., із змінами. – Київ : Вежа, 2005. – 416 с. – ISBN 966-7091-56-2
435402
  Тарана Лиева Допрос-коррелятивный фактор положений азербайджанского уголовного процесса и криминалистики при получении показаний свидетелей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 45-51
435403
  Ефимичев С.П. Допрос / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1978. – 46с.
435404
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : (факты, документы и авторские домыслы : [докум. повесть] / Юрий Кларов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 302 с.
435405
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : допрос Колчака : протоколы заседаний Чрезвычайн. следств. комис. по делу Колчака : стеногр. отчет / Ю. Кларов // Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке] : стенограф. отчет. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 5-235. – ISBN 5-250-01405-4


  Содерж.: Допрос в Иркутске / .
435406
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике / Н.И. Порубов. – Минск, 1968. – 276с.
435407
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н.И. Порубов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1973. – 367с.
435408
  Иогансон Б.В. Допрос коммунистов / Б.В. Иогансон. – Москва, 1966. – 8с.
435409
  Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве / Н.Ш. Сафин. – Казань, 1990. – 158с.
435410
  Воронин С.А. Допрос о любви / С.А. Воронин. – Москва, 1977. – 63с.
435411
  Аллег А. Допрос под пыткой / Анри Аллег ; пер. с фр. В. Марино ; ред. Е.А. Бродский. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 60 с. – Доп. тит. л.: Henri Alleg. La question. Paris, Les ed. de minuit, 1958
435412
  Аллег А. Допрос под пыткой / Анри Аллег ; пер. с фр. В. Марино ; ред. А. Брагинског и А. Литвинова. – Москва : Правдв, 1958. – 39 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 30)
435413
  Соя-Серко Допрос подсудимого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Соя-Серко О.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 16л.
435414
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расселедовании : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
435415
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расследовании : Дис... канд. юридич.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. уголовного права. – Киев, 1954. – 317, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
435416
  Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего / А.Б. Соловьев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 126, [2] с. – Библиогр.: с. 128 и в подстроч. примеч. – (Библиотека следователя)
435417
  Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – Харків : Консум, 1999. – 157с. – ISBN 966-7124-50-9
435418
  Гомонюк О.М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 64-69
435419
  Загоруйко Л. Допрофесійна підготовка молоді в Данії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 104-106. – ISBN 978-966-2249-24-8
435420
  Цехмістер Я.В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: теорія і практика / Я.В. Цехмістер; Акад. педагогічних наук України; Нац. медичн. ун-тет ім.О.О.Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2002. – 620с. – ISBN 5-8238-0783-Х
435421
  Круглик Лідія Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-10. – Бібліогр.: 10 назв
435422
  Юрчак В. Допрофільна підготовка та профільна освіта: регіональний вимір / В. Юрчак, М. Лавренчук, І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 11-17
435423
  Погорецький М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становить державну таємницю // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 209-220. – ISSN 1993-0909
435424
  Семенюк О.Г. Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 94-100
435425
  Васильев И.А. Допуск на инициативу / И.А. Васильев. – Москва, 1983. – 349с.
435426
  Бадьева Э.А. Допуск на магистраль : повести, рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 336 с.
435427
  Затулко К.А. Допуск суден під іноземним прапором до внутрішніх водних шляхів України // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7605-90-3
435428
  Одинг И.А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И.А. Одинг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1962. – 260с.
435429
  Фомин А.В. Допуски в радиоэлектронной аппаратуре / А.В. Фомин, В.Ф. Борисов, В.В. Чермошенский. – Москва : Советское радио, 1973. – 128 с.
435430
  Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения. / М.Н. Сокольский. – Л., 1989. – 220с.
435431
  Абрамов О.В. Допуски и номиналы систем управления / О.В. Абрамов, В.В. Здор, А.А. Супоня ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления с Вычислит. центром. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-159
435432
   Допуски и посадки. – Москва, 1963. – 88с.
435433
   Допуски и посадки. – Москва, 1965. – 87с.
435434
  Апарин Г.А. Допуски и технически е измерения / Г.А. Апарин, И.Е. Городецкий. – 3-е доп. и испр. – Москва, 1953. – 640с.
435435
  Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения / А.Н. Журавлев. – Изд. 7-е, испр. – М., 1981. – 256с.
435436
  Рябчій В.А. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
435437
  Федосєєв І. Допустима межа "похабщини" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 229). – С. 5


  "Будь-яка поступка з боку України, аж ніяк спричинить падіння режиму Путіна, а, навпаки, зміцнить його."
435438
  Меженный Сергей Яковлевич Допустимая несимметрия напряжений по условиям вибрации и шума асинхронных электродвигателей в сельскохозяйственном приводе : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Меженный Сергей Яковлевич;. – К., 1976. – 26л.
435439
  Высоцкий С. Допустимая оборона // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 22-23. – ISSN 2075-7093


  Глава военного ведомства Юрий Ехануров рассказал, за кого готова воевать и голосовать армия, а также о том, разгонит ли она второй Майдан
435440
  Задорожна С.Ф. Допустимість альтернативного вирішення спорів як обов"язкова умова звернення до позасудового вирішення спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 85-89. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
435441
  Смирнов М Допустимість використання в кримінальному пооцесі показань анонімних свідків // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.34-37. – ISBN 966-667-078-Х
435442
  Полюхович Н.А. Допустимість використання інтернет-контенту як доказу в цивільному процесі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 114-116. – ISBN 978-966-419-279-5
435443
  Когутич І. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.596-601. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
435444
  Барабаш Т. Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.107-112
435445
  Варфоломєєва Т.В. Допустимість використання похідних речових доказів у процесі доказування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 43-48. – (Серія права ; № 12)


  В практике расследования уголовных дел довольно часто вместо первоначальных вещественных доказательств используются их копии. Такие копии вещественных доказательств как фотоснимки, слепки, оттиски, полученные с использованием современных ...
435446
  Навроцька В.В. Допустимість відмови від виконання процесуальних обов"язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 116-118. – ISSN 2308-9636
435447
  Вапнярчук В.В. Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2306-9082
435448
  Кучер Т.М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 140-144. – (0). – ISSN 2078-9165
435449
  Степанов О. Допустимість доказів за кримінально - процесуальним правом України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
435450
  Сергєєва Д.Б. Допустимість доказів у криміналному процесі: проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7220-83-0
435451
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 195-218
435452
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
435453
  Шевчишен А.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі України та США (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 166-173
435454
  Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.125-129. – ISSN 0132-1331
435455
  Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.69-77. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-0361
435456
  Малько І.В. Допустимість доказів як складова права на справедливий суд // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7096-97-8
435457
  Федорчук І. Допустимість доказів, отриманих із джерел іноземної держави // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 160-163.
435458
  Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
435459
  Колотова О.В. Допустимість застосування аналогії у галузях права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
435460
  Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 113-114
435461
  Жовтяк Л. Допустимість зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за законодавством деяких зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-28-6
435462
  Марусенко Р.І. Допустимість і доцільність установлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання та охорони земельних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання допустимості встановлення земельних сервітутів в аспекті їхнього можливого негативного впливу на стан земельних ресурсів. Крім цього, зачіпаються питання доцільності встановлення сервітутів, котрі можуть ускладнити користування ...
435463
  Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 179-184
435464
  Костін М. Допустимість способів захисту обвинуваченого для забезпечення його публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
435465
  Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сибилева Н.В.; МВ и ССО, Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 23л.
435466
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 216с.
435467
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. – М., 1980. – 237с.
435468
  Кольцова Светлана Васильевна Допустимые комплексы плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольцова Светлана Васильевна; Моск. ин. электромашиностр. – М., 1978. – 11л.
435469
  Карасик А.Ю. Допустить к исполнению / А.Ю. Карасик. – М, 1987. – 320с.
435470
  Смирнова Марина Допущены к показу : столпы культуры / Смирнова Марина, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-106 : Фото
435471
  Цимбалюк Н. Дор Рональд // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 124-126. – ISBN 978-966-418-286-4
435472
  Удовиченко Д. Дора : (перша збірка моїх віршів) / Удовиченко Дарина [з побажанням Особливого Божого Благословіння]. – Лебедин : ОП Лебединська районна друкарня, 2018. – 164, [1] с. – Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-96258-4-7
435473
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. : спогади радянського розвідни ка / Ш. Радо. – Скор.пер.з угорської. – Ужгород : Карпати, 1973. – 318с.
435474
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. / Ш. Радо. – Ужгород : Карпати, 1979. – 319 с.
435475
  Кальна-Дубінюк Дорадча діяльність у галузі аквакультури України / Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасний стан галузі аквакультури, проблемні питання організації та розвитку аквапідприємств в Україні. Визначено вплив дорадчої діяльності у подальшому розвитку вітчизняної галузі аквакультури. Рассмотрено современное состояние отрасли ...
435476
  Шаравара Т.О. Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 44-47. – ISBN 966-7686-12-8
435477
  Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX - початку XX століття у Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 99-103


  У статті доліджуються погляди представників російської та української інтелігенції на реформи й модернізацію вищої школи 2-ї половини 19 - початку 20 ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських ...
435478
  Бондаренко О. Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) / Олександр Бондаренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 74-84


  Стаття присвячена дослідженню дорадянської історіографії фінансової діяльності органів громадського самоврядування міст Новоросійських губерній. Статья посвящена исследованию досоветской историографии финансовой деятельности органов общественного ...
435479
  Яшний Д.В. Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895-1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215-227. – ISSN 2078-0133
435480
  Цибуленко Л.О. Дорадянські дослідження проблем соціально-економічного розвитку міського самоврядування // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 190-197
435481
  Ефремов И.А. Дорга ветров / И.А. Ефремов. – М, 1956. – 360с.
435482
  Михайлова Наталія Дордонь. Французи і кроманьйонці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 134-139 : фото
435483
  Ишмурзин У.Ю. Дореволюционная история города Джамбула (1864-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмурзин У.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
435484
  Семенович А.А. Дореволюционная проза Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенович А.А.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языка, литер.и искусства. – Минск, 1950. – 18 с.
435485
  Кофман А.Ф. Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 044-748Х
435486
  Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов / М.Г. Худяков. – Л., 1933. – 162с.
435487
  Кереева-Канафиева Дореволюционная русская печать о Казахстане / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1963. – 304 с.
435488
  Аннакурдов М.Д. Дореволюционное состояние народного образования в Туркменистане и первые шаги в его развитии после великой Октябрьской социалистической революции : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; Туркм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад : ТГУ, 1981. – 89 с.
435489
  Коваленко В.А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Коваленко В.А.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1959. – 20л.
435490
  Тиханчева Е.П. Дореволюционное творчество С. П. Подъячева : Автореф... канд. филол.наук: / Тиханчева Е. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 29л.
435491
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
1. – 1964. – 418с.
435492
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
2. – 1966. – 180с.
435493
  Акопджанова М.О. Дореволюционные памятники уголовно-правовой науки о налоговых преступлениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
435494
  Гриднева Л.Н. Дореволюционные сказы рабочих Урала : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Гриднева Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
435495
  Колымагин Б.Ф. Дореволюционный опыт сохранения церковных памятников культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47. – ISSN 2073-9702
435496
  Волынкин Н.М. Дореволюционный Петербург / Н.М. Волынкин, М.О. Малышев. – Ленинград, 1957. – 54с.
435497
  Волкова О. Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 114-116. – ISBN 978-966-171-793-9
435498
  Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 8-11. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті детально проаналізована історіографія колонізаційного процесу берегів Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) від появи перших наукових праць до повної ліквідації "старої" школи археології в 1929 р. Простежена еволюція наукових гіпотез та ...
435499
  Седляр Анатолій Дореволюційна історіографія діяльності органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1917 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 1999-4966
435500
  Мартинюк О.В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 118-123. – ISSN 1563-3349
435501
  Ласінська М. Дореволюційна преса, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ - початку ХХ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 237-252. – ISSN 1998-4634
435502
  Сарнацький О.П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українства (1907-1917 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 67-69. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
435503
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII– першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
435504
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правобережної України кінця XVIII - першої чверті XIX ст. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
435505
  Казьмирчук Г.Д. Дореволюційне декабристознавство в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 24-36. – ISBN 978-617-7107-36-0
435506
  Третьяков А. Дореволюційний Хрещатик і його домовласники // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 2-35. – ISSN 0131-2685
435507
  Бойко-Гагарін Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 134-145. – ISSN 2222-5250
435508
  Преловська І. Дореволюційні публікації митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864 - 1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 229-246. – ISSN 2523-4234
435509
  Казьмирчук М. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних дослідників різних періодів, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформеної доби. Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes ...
435510
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1959. – 248с.
435511
  Катаев И.М. Дореформенная бюрократия : по запискам, мемуарам и литературе / И.М. Катаев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 180 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 10)
435512
  Фадеев А.В. Дореформенная Россия / А.В. Фадеев. – М, 1960. – 184с.
435513
  Зельцер В. Дореформенная экономика. / В. Зельцер, А. Гайсинович. – Х., 1930. – 160с.
435514
  Петров Л.А. Доржи Банзаров / Л.А. Петров. – Иркутск, 1975. – 88с.
435515
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Иркутск, 1952. – 342 с.
435516
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ, 1954. – 442 с.
435517
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара / Чимит-Доржи Цыдендамбаев ;. – 6-е. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1969. – 420 с.
435518
  Левин Дорис Дорохтер / Левин, 1934. – 375 с.
435519
  Гальперин Ю.М. Дорисовывая портреты / Ю.М. Гальперин. – М, 1991. – 315с.
435520
   Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика / А.Д. Ножкин, А.В. Маслов, Н.В. Дмитриева, Ю.Л. Ронкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 644-682 : табл., рис. – Библиогр.: с. 680-682. – ISSN 0016-7525
435521
  Сюндюков І. Дорівнятись до Стуса // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Видавництво "Кліо" випустило велику збірку спогадів про геніального українського поета та борця за првду.
435522
  Яців Р. Доріженька додому...чиста ностальгія Тетяни Кобзар // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 11


  Українська художниця.
435523
   Доріжка з кам"яного листя // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78 : фото
435524
  Шпиталь А. Доріс Лессінг
435525
   Дорно дахиныг чолоолох их уурэг. – М., 1982. – 224с.
435526
  Бажан М.П. Доробок : вибрані поезії / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 376 с.
435527
  Литвинко А.С. Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 12-17. – ISSN 2415-7422
435528
  Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція


  Творчий доробок І. Чендея художньо розмаїтий. У художньому світі письменника реалістичні деталі, ліризм органічно поєднуються із сатиричним зображенням, елементами театру абсурду, що є ознаками постмодерну. У творчості він не зважає на канони, постійно ...
435529
  Янко Н. Доробок майстра перекладу // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.168-169


  Про бібліографічний покажчик "Г.П.Кочур",що видано 1999 року у Львові
435530
  Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
435531
  Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається доробок П. Іванова, присвячений проблемам вітчизняної етнографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спадщина етнографа попри значну кількість публікацій залишається маловивченим. Елементи культурологічного аналізу, що властиві ...
435532
  Гнатюк І. Доробок С.Я. Єрмоленко у царині лексикографії // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
435533
  Цебро О. Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941-1945 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 133-141


  У статті розглянуто використання творчого спадку Тараса Шевченка радянською пропагандою в період війни 1941-1945 рр. У той час твори поета видавались великими накладами. Шевченківська тематика використовувалась у ЗМІ, пропагандистській літ., наочних ...
435534
  Білоус В. Доробок Якова Стефановича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 214-232. – ISBN 978-966-02-8837-9
435535
  Панова И.Ю. Дорог у песни много: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1979. – 32с.
435536
  Потапов Владимир Дорога - это жизнь. Всегда : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8 : Фото. – ISSN 1029-5828
435537
  Бажан М.П. Дорога : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Пролетарська правда. – 45с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
435538
  Стефаник В.С. Дорога : Новели // Моє слово : Оповідання / В.С. Стефаник. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 90, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Доpога; Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодїй; Такий панок
435539
  Стефаник В.С. Дорога : Новелі / Василь Стефаник ; З малюнками О. Кульчицької. – 2-ге вид. – Львів : Накл. укр. вид. спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 100 с. : портр., мал.


  Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодій; Такий панок.
435540
  Терещенко М.І. Дорога : вибрані поезії / М. Терещенко. – Харків : Гарт, 1931. – 137 с.
435541
  Евдокимов И.В. Дорога / И.В. Евдокимов. – Москва, 1933. – 318с.
435542
  Герасименко К. Дорога / К. Герасименко. – К, 1939. – 69с.
435543
  Львов М.Д. Дорога / М.Д. Львов. – Челябинск, 1944. – 63с.
435544
  Голованівський С.О. Дорога : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 192 с.
435545
  Амосов А. Дорога / А. Амосов. – Смоленск : Облгиз, 1952. – 96 с.
435546
  Бикбай Б. Дорога : лирика, драма / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 228 с.
435547
  Ашкинази Г.А. Дорога : рассказы, повести / Г. А. Ашкинази. – Днепропетровск : Обл. издание, 1957. – 214 с.
435548
  Сангаджиева Б. Дорога / Бося Сангаджиева ;. – Элиста, 1960. – 48 с.
435549
  Сериков С.В. Дорога / С.В. Сериков. – Липецк, 1961. – 36с.
435550
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; предисл. А. Суркова. – Київ : Держлітвидав, 1964. – 267 с.
435551
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; пер. с укр. А. Суркова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 26 с.
435552
   Дорога. – Москва, 1964. – 199 с.
435553
  Рахимова Г. Дорога / Г. Рахимова. – Ташкент, 1967. – 120с.
435554
  Абдуллаханов Д. Дорога : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [пер. с узб. М. Мирзамухамедова] ; [ил.: П. Воронкин]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1967. – 151 с. : ил.
435555
  Хавпачев Х.Х. Дорога : повесть / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. М.Эльберд. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 166 с.
435556
  Дубровкина Ю.В. Дорога / Ю.В. Дубровкина. – М, 1970. – 111 с.
435557
  Митрохин В.В. Дорога / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1976. – 64с.
435558
  Иоффе С.А. Дорога / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1976. – 95с.
435559
  Гнатюк І.Ф. Дорога : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 176 с.
435560
  Эмин С. Дорога / С. Эмин. – Краснодар, 1980. – 63с.
435561
  Гижа О.Р. Дорога : повість, оповідання / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 271 с.
435562
   Дорога. – Москва, 1983. – 189 с.
435563
  Омон М.Л. Дорога / М.Л. Омон. – Москва, 1985. – 382с.
435564
  Крандиевская-Толстая Дорога / Крандиевская-Толстая. – М, 1985. – 287с.
435565
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – М., 1985. – 350с.
435566
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – Уфа, 1987. – 344с.
435567
  Мустафин Я.М. Дорога : роман / Рафаэль Мустафин ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 442 с.
435568
  Круглянская И.Е. Дорога / И.Е. Круглянская. – М, 1987. – 224с.
435569
  Шесталов Ю. Дорога / Ю. Шесталов. – Ленинград, 1988. – 174 с.
435570
  Балаян З.Г. Дорога : публицистика / З.Г. Балаян. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 374 с. : портр.
435571
  Чивилихин В.А. Дорога / В.А. Чивилихин. – М., 1989. – 541с.
435572
  Никонов В.Г. Дорога / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1991. – 314с.
435573
  Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. – Львів, 1994. – 253 с.
435574
  Кравців М. Дорога : роман / Меланія Кравців. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 257, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш
435575
  Ильин В. Дорога : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 33-36. – ISSN 0131-8136
435576
  Медвідь Л. Дорога Андрія Ментуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 8-9
435577
  Вайсберг Л.М. Дорога без брода : повести / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1985. – 376 с.
435578
  Довнар Г.С. Дорога без кінця : роман / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 272 с.
435579
  Баранов А.П. Дорога без перекрестков : [докум. повесть о слесаре-сборщике Колом. з-да тяжолого станкостроения А.И. Федосеева] / А.П. Баранов. – Москва : Политиздат, 1979. – 111 с., [4] л. ил. : ил. – (Герои Сов. Родины)
435580
  Ярмолюк М.Я. Дорога без початку і кінця : роман / Микола Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 637 с.
435581
  Сгибнев А. Дорога без привала. / А. Сгибнев. – М., 1969. – 32с.
435582
  Коряков О.Ф. Дорога без привалов / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1977. – 278с.
435583
  Бабошин Н.П. Дорога без привалов : роман / Николай Бабошин. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 166 с.
435584
  Ардаматский В.И. Дорога бесчестья / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 254 с.
435585
   Дорога богатырей. – Москва, 1949. – 304 с.
435586
  Стус В.С. Дорога болю : поезії / В.С. Стус. – Київ, 1990. – 222 с.
435587
  Денисов В.Г. Дорога в авиацию / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – М., 1987. – 190с.
435588
  Малицкий Б.А. Дорога в академики / Б.А. Малицкий. – К., 1985. – 48с.
435589
  Барбас Л.Г. Дорога в аэропорт : стихи / Людмила Барбас. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 71 с.
435590
  Масловський В.І. Дорога в безодню / В.І. Масловський. – Львів, 1978. – 208с.
435591
  Антонов С.Ф. Дорога в Березовку : рассказы и повесть / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 191 с.
435592
  Длуговской М.Ф. Дорога в бессмертие / М.Ф. Длуговской. – Барнаул, 1967. – 48с.
435593
  Тюфяков И.Н. Дорога в бессмертие / И.Н. Тюфяков. – М., 1985. – 159с.
435594
  Хейфец В.Л. Дорога в Буэнос-Айрес. История подготовки Первой конференции компартий Латинской Америки / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 52-73. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется подготовка первого общеконтинентального мероприятия Коминтерна в Латинской Америке, показаны сложности его организации. Проанализированы далеко не однозначные промежуточные итоги деятельности III Интернационала в регионе.
435595
  Ладлэм Р. Дорога в Гандольфо. / Р. Ладлэм. – М., 1995. – 363с.
435596
  Ханзадян Серо Дорога в горах : рассказы / Серо Ханзадян; пер. с арм. Е.Алексанян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 223 с.
435597
  Барышев М.И. Дорога в гору / М.И. Барышев. – Москва, 1979. – 456с.
435598
  Новохатко В.Г. Дорога в гору / В.Г. Новохатко. – М., 1985. – 127с.
435599
  Маринов В.К. Дорога в гору. / В.К. Маринов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 86с.
435600
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – Минск, 1961. – 158с.
435601
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – М., 1966. – 147с.
435602
  Семенець О.Є. Дорога в Дамаск // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 36-44. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
435603
  Лецка Е. Дорога в два конца : Повести / Е. Лецка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
435604
  Масловский В.Д. Дорога в два конца: Роман. : роман / В.Д. Масловский. – Москва : Военное издательство, 1989. – 463с. – ISBN 5-203-00293-2
435605
  Маркин П.Г. Дорога в детство : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1986. – 350с.
435606
  Буачидзе Т.П. Дорога в детство : повесть / Т.П. Буачидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 317 с.
435607
  Краснов Н.С. Дорога в Дивное / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1981. – 239с.
435608
  Шацкий И.П. Дорога в жизнь / И.П. Шацкий. – Краснодар, 1953. – 83 с.
435609
   Дорога в жизнь. – Тула, 1959. – 120 с.
435610
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь / Ф.А. Вигдорова. – Київ, 1982. – 607с.
435611
  Шпарман Анке Дорога в жизнь : природа / Шпарман Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 112-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
435612
  Коленский В.П. Дорога в жизнь. / В.П. Коленский. – Луганск, 1960. – 146с.
435613
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1957. – 675с.
435614
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1961
435615
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1967. – 736с.
435616
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1972. – 695с.
435617
  Шеремет М.С. Дорога в життя : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1957. – 159 с.
435618
  Дементьев А. Дорога в завтра : поэма / А. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
435619
  Стрельник Л.П. Дорога в квітень / Л.П. Стрельник. – Донбас, 1980. – 48с.
435620
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1963. – 305с.
435621
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1969. – 352с.
435622
  Сергеева Н.А. Дорога в космос / Н.А. Сергеева. – М., 1971. – 32с.
435623
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1978. – 336с.
435624
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1981. – 336 с.
435625
  Гагарін Ю.О. Дорога в космос: Нотатки льотчика-космонавта СРСР : пер. з рос. / Ю.О. Гагарін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 325 с.
435626
   Дорога в країну здоров"я. – Київ, 1984. – 154 с.
435627
  Зябрев А.Е. Дорога в легенду / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1966. – 192с.
435628
  Рытхэу Ю. Дорога в Ленинград / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 458 с.
435629
  Коломієць Т.О. Дорога в листопад / Т.О. Коломієць. – К., 1990. – 141с.
435630
   Дорога в Литву. – Москва, 1944. – 124 с.
435631
  Стальной П.Д. Дорога в люди. / П.Д. Стальной. – Рига, 1952. – 304с.
435632
   Дорога в майбутнє - дорога в Європу. – Київ, 2000. – 108с.
435633
  Никольская Ксения Дорога в Мандалай : Золотой Мандалай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 118-129 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
435634
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
435635
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
435636
  Шидов Ю.Х. Дорога в мой аул / Ю.Х. Шидов. – Черкесск, 1986. – 245 с.
435637
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : роман / Н.П. Круговых. – Москва : Военное издательство, 1975. – 285 с.
435638
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : Роман / Н.П. Круговых. – Москва : Воениздат, 1975. – 285с.
435639
  Круговых Н.П. Дорога в мужество. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1986. – 559 с.
435640
  Карпович Н.М. Дорога в Мустанг / Н.М. Карпович. – Москва, 1978. – 192с.
435641
  Троцан Д. Дорога в народній лікувальній магії українців (XIX - поч. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 88-89
435642
  Кирчів Р. Дорога в науку / Роман Кирчів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 509-510. – ISSN 1028-5091
435643
  Борискин Н.М. Дорога в небо / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1960. – 78с.
435644
  Павлов И.Т. Дорога в небо : докум. повесть / И.Т. Павлов. – Москва, 1979. – 96 с.
435645
  Немтушкин А. Дорога в Нижний мир : повести и рассказы / Алитет Немтушкин ;. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1990. – 317 с.
435646
   Дорога в никуда. – Москва, 1986. – 253 с.
435647
  Мориак Ф. Дорога в никуда : романы, повесть, статьи / Ф. Мориак. – Москва : Правда, 1989. – 557 с.
435648
  Ханиг Флориан Дорога в никуда. Погоня за миражом / Ханиг Флориан, Мэтр Паскаль // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 106-121 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
435649
  Димитрова Б. Дорога в об"їзд / Б. Димитрова. – К., 1970. – 160с.
435650
  Зарудный А.С. Дорога в оба конца / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
435651
  Злобин А.П. Дорога в один конец / А.П. Злобин. – М., 1965. – 223с.
435652
  Злобин А.П. Дорога в один конец : документальные повести / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 416 c.
435653
  Шопотов К.А. Дорога в океан : Справочник для поступ. в высшие военно-морские училища. / К.А. Шопотов, А.Б. Стрелов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 95 с.
435654
  Воробьев К.Д. Дорога в отчий дом / К.Д. Воробьев. – Москва, 1966. – 160с.
435655
   Дорога в отчий дом. – Пермь, 1970. – 307 с.
435656
  Кубанский Г.В. Дорога в Пешт / Г.В. Кубанский. – Москва, 1948. – 207с.
435657
  Шаповалов В. Дорога в полмира : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 0012-6756
435658
  Светличный В.Е. Дорога в пустыню / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1960. – 215с.
435659
  Кузьмин С.И. Дорога в революцию / С.И. Кузьмин, Н.Н. Митрованов. – М, 1979. – 191с.
435660
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 2) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-389-1
Т. 2. – 2006. – 184 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
435661
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (базовый уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ, 2007. – 256 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 2. – ISBN 978-5-86547-449-4
435662
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 1) : [в 2 т.] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-301-8
Т. 1. – 2007. – 200 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
435663
  Каткова Н.М. Дорога в Сан-Донато. / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1971. – 125с.
435664
  Нехода І.І. Дорога в свято : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95с.
435665
  Есин С.Н. Дорога в Смольный / С.Н. Есин. – М, 1985. – 240с.
435666
  Алиев С.М. Дорога в современность / Салав Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1977. – 143 с.
435667
  Авдеев В.Ф. Дорога в Сокольники : повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 315 с. : портр.
435668
  Коренев В.В. Дорога в сосновый бор / В.В. Коренев. – М., 1981. – 367с.
435669
  Кузнецов В.Д. Дорога в спорт / В.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
435670
   Дорога в сто парсеков. – Москва, 1959. – 285 с.
435671
  Салимов Байрам Дорога в Судур. : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. – Москва : Советский писатель, 1986. – 77 с.
435672
  Полторацкий В.В. Дорога в Суздаль. Кн. о любимой земле. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1971. – 205с.
435673
  Вишневский Е.М. Дорога в счастье / Е.М. Вишневский. – Брянск, 1959. – 63с.
435674
  Шевчук В.О. Дорога в тисячу років : Роздуми, статті, есе / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 411с. – ISBN 5-333-00427-7
435675
  Левина А.Л. Дорога в три шага / А.Л. Левина. – М, 1974. – 112с.
435676
  Велиев А. Дорога в Тураджлы : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 391 с.
435677
  Федоровский П Е. Дорога в тысячу верст / П Е. Федоровский, . – Москва, 1971. – 207с.
435678
  Любченко Л.Н. Дорога в хороший день. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1965. – 58с.
435679
  Шатько Е.И. Дорога в цветущие долины / Е.И. Шатько. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224с.
435680
  Стрелкова И.И. Дорога в Читай -город / И.И. Стрелкова. – М., 1971. – 151с.
435681
  Передреев А.К. Дорога в Шемаху / А.К. Передреев. – Баку, 1981. – 101с.
435682
  Маркуш О.І. Дорога в Широке : повісті та оповідання / О.І. Маркуш. – Ужгород : Карпати, 1978. – 364 с.
435683
  Михайлов В.М. Дорога вдаль зовет / В.М. Михайлов. – М, 1960. – 92с.
435684
  Кравченко И.Г. Дорога вдоль неба / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1982. – 110с.
435685
  Дуэль И.И. Дорога вдоль фасада / И.И. Дуэль. – М, 1982. – 303с.
435686
  Кучер В.С. Дорога веде на заставу / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 99 с.
435687
  Брусиловский Р.М. Дорога ведет к мысу Желаний / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1966. – 374с.
435688
  Ардаматский В.И. Дорога ведет к человеку... : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский писатель, 1964. – 496 с.
435689
  Варшавский А.С. Дорога ведет на Юг / А.С. Варшавский. – Москва, 1960. – 96с.
435690
  Чандар К. Дорога ведет назад / К. Чандар. – М, 1964. – 143с.
435691
   Дорога века. – Москва, 1986. – 175 с.
435692
  Акопян К.Н. Дорога верности : стихотворения / Акопян К.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 110 с.
435693
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 360 с.
435694
  Куликов Н.А. Дорога ветров / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1971. – 72с.
435695
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 416 с.
435696
  Теліга Тетяна Дорога вимагає відповідальності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
435697
  Іванина В. Дорога від Щастя : роман / Василь Іванина. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 237, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-046-9
435698
  Журахович С.М. Дорога вірних : повість / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 220 с.
435699
  Сквайрс Р. Дорога войны. / Р. Сквайрс. – М,, 1952. – 168с.
435700
   Дорога воспоминаний. – Москва, 1981. – 439 с.
435701
  Попков Ф.Е. Дорога времени / Ф.Е. Попков. – Кишинев, 1979. – 79 с.
435702
  Каспаров Б.М. Дорога голубых сталактитов / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1960. – 160с.
435703
  Лобанов Валерий Дорога далека : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 105-107. – ISSN 0130-7673
435704
  Межиров А.П. Дорога далека. / А.П. Межиров. – Л, 1947. – 102с.
435705
  Байтанаев А. Дорога дальняя зовет : роман / А. Байтанаев ; пер. с каз. М.Тиморшина. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 179 с.
435706
   Дорога дальняя, казенный дом.... – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 380 с.
435707
  Олійник С.І. Дорога дама / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 16)
435708
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – М., 1969. – 180с.
435709
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – 2-е изд. – М., 1985. – 167с.
435710
  Тер-Григорян Дорога длинною в жизнь / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1986. – 239 с.
435711
  Орестов О.Л. Дорога длинною в полвека / О.Л. Орестов. – М., 1987. – 197с.
435712
   Дорога длиною 1418 дней. – Алма-Ата, 1980. – 496 с.
435713
  Сонин А.С. Дорога длиною в век: Из истории открытия и исследования жидких кристаллов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
435714
  Триус И.Б. Дорога длиною в жизнь / И.Б. Триус. – М., 1989. – 270с.
435715
  Гюльназарян Х.М. Дорога дней : роман / Х.М. Гюльназарян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
435716
  Горак Я. Дорога до "Мойсея" : до 110-ліття з часу написання поеми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 145-153. – ISSN 0868-4790
435717
  Борняк Г. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 107-108. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
435718
  Осьмак Н. Дорога до батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329


  Наталія Осьмак про свого батька Кирила Осьмака - одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
435719
  Вардзарук Л. Дорога до безсмертя / Лук"ян Вардзарук; Науково-редакційний відділ "Реабалітовані історією" при Івано-Франківській облдержадміністраціїї. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 204с. – ISBN 966-8090-27-6
435720
  Василевська В.Л. Дорога до весни : статті, нариси, памфлети / В.Л. Василевська; пер. з польськ. П.Козланюк та ін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 279 с. – (Бібіліотека публіциста)
435721
  Салига Т. Дорога до генія // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 42-50. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
435722
  Шкарівська Є.П. Дорога до дому : поезії / Є.П. Шкарівська. – Київ, 1990. – 45 с.
435723
  Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 29-31
435724
  Максимчук С. Дорога до Кобзаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 15


  До 200-річчя Тараса Шевченко народний артист України Святослав Максимчук випустив компакт-диск поетичних творів Кобзаря "Мій Шевченко". Диск містить 110 творів Т. Шевченка.
435725
  Гриценко М. Дорога до Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 17


  "Маємо констатувати відсутність стратегії гуманітарної політики України на третьому десятку незалежності".
435726
  Курелла Альфред Дорога до Леніна. / Курелла Альфред. – Київ, 1970. – 140с.
435727
  Бабляк В.С. Дорога до любові : оповідання / В.С. Бабляк. – Київ : Молодь, 1964. – 203 с. : іл.
435728
  Кучер В.С. Дорога до людей : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1958. – 226 с.
435729
  Чорногуз О.Ф. Дорога до Майдану / Олег Чорногуз ; [передм. Л. Томи]. – Харків : Майдан, 2014. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-493-5
435730
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1978. – 183 с.
435731
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / Володимир Дрозд. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
435732
  Холодний М.К. Дорога до матері : поезії / Микола Холодний. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
435733
  Кондратюк А. Дорога до матері : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
435734
  Ваш І.М. Дорога до мети / І.М. Ваш. – Ужгород, 1963. – 311с.
435735
  Вольвач П. Дорога до моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  Зв"язок центрального Криму з Південнобережжям.
435736
  Сюндюков І. Дорога до народної правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 8


  Професор Павло Зайцев - один із найкращих біографів Тараса Шевченка
435737
  Шпак В. Дорога до паперу встелена листям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 7). – С. 4


  Щодо створення паперу з опалого листя, який винайшов студент КНУ імені Тараса Шевченка Валентин Фречка.
435738
   Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м.
435739
  Власенко І.М. Дорога до себе : повість / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1972. – 167 с.
435740
  Маландій О. Дорога до себе : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 1998. – 106с. – ISBN 5-308-01702-6
435741
  Швидюк А. Дорога до себе самого // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-75. – ISSN 0130-1799


  Ппро художника Володимира Пасівенка.
435742
  Боришевський М.Й. Дорога до себе: від основ суб"єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський. – Київ : Академвидав, 2010. – 410 с., [5] с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2 (978-617-572-001-1)


  Адресована психологам, педагогам, соціологам, усім, кого цікавить людина як феномен світу і процес становлення її як унікальної, самодостатньої особистості
435743
  Муратов І.Л. Дорога до сина : документальна повість у прозі / І.Л. Муратов. – Київ, 1967. – 52 с.
435744
  Кулик В.П. Дорога до тебе: Вірші. / В.П. Кулик. – Сімферополь, 1989. – 60с.
435745
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію і церкву в нашій національній історії.
435746
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію та церкву в нашій національній історії.
435747
  Шпрангер Г. Дорога до фортеці / Г. Шпрангер. – К., 1975. – 176с.
435748
  Панченко В. Дорога до Хвильового // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 649-675. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
435749
  Томенко М.Д. Дорога до хліба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1985. – 149 с.
435750
  Кухаренко Р. Дорога до храму // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.4-5
435751
  Слабошпицький М. Дорога до храму // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 19 вересня (№ 35/36). – С. 5


  Микола Горбаль і його книги.
435752
  Рись М.А. Дорога до Храму : повість, оповідання, нариси / Марія Рись. – Київ : Криниця, 2016. – 222, [2] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-2434-36-1
435753
  Кара-Васильєва Дорога до Храму // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 190-195. – ISSN 2413-4767
435754
  Ламонова О. Дорога до Храму: про офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 20. – ISSN 2519-4429
435755
  Зейда Олександр Дорога до школи (Пам"ятка для школяра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
435756
  Керашев Т. Дорога до щастя : роман / Тембот Керашев;. – Київ, 1956. – 276 с.
435757
  Журба К.Т. Дорога до щастя : поезії / К.Т. Журба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 85 с.
435758
  Серпілін Л.С. Дорога довжиною в три десятиліття. : нарис / Л.С. Серпілін. – Київ : Веселка, 1970. – 100 с.
435759
  Соловйова Т. Дорога додому - до храму (до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 218-221. – ISSN 2415-3567


  "Відомий вчений і освітянин, організатор науки, талановитий керівник і чуйна людина. Наявність численної плеяди учнів засвідчує Ваш непересічний хист педагога та широку людську натуру. Ваша невтомна науково-дослідницька та викладацька праця, віддане ...
435760
  Чабанівський М.І. Дорога додому : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1966. – 252 с.
435761
  Бойко Б.М. Дорога додому : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1985. – 199 с.
435762
  Лубська О. Дорога додому : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 70-80. – ISSN 0208-0710
435763
  Карп"юк М. Дорога додому : [повість, оповідання] / Марія Карп"юк. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-385-3
435764
  Содомора А. Дорога додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30-31


  Про смак і не тільки: повернення Леонтини Лучаківської. Книга "Домашна кухня. Як варити і печи".
435765
  Хорозова О. Дорога додому... Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 15
435766
  Чабанивский М.И. Дорога домой : повести и рассказы / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 383 с.
435767
   Дорога домой. – Москва, 1975. – 383 с.
435768
  Крупин В.Н. Дорога домой / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 272с.
435769
   Дорога домой. – Москва, 1986. – 334 с.
435770
  Волокитин Н.И. Дорога домой / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1986. – 355с.
435771
  Туркин В. Дорога дружбы / В. Туркин. – Хабаровск, 1955. – 72с.
435772
  Титов Александр Федорович Дорога дружбы. Записки партизана / Титов Александр Федорович. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1958. – 271с.
435773
  Титов Александр Дорога дружбы. Записки партизана. / Титов Александр. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1955. – 236с.
435774
  Цыбульский П.Д. Дорога друзей / П.Д. Цыбульский. – К, 1960. – 160с.
435775
  Туренская В.И. Дорога Елены Никитиной / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1956. – 528с.
435776
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Минск, 1950. – 157 с.
435777
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Москва, 1952. – 30 с.
435778
  Грива Ж. Дорога жизни : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Беркович. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 568 с.
435779
  Сапаров А.В. Дорога жизни / А.В. Сапаров. – Л, 1959. – 268с.
435780
  Дудин М.А. Дорога жизни / М.А. Дудин. – Л., 1968. – 38с.
435781
  Петров Ю.В. Дорога жизни / Ю.В. Петров. – К., 1971. – 171с.
435782
  Исаков И. Дорога жизни : стихи / Исабек Исаков ; пер. с кирг. А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1984. – 70 с.
435783
  Гражданская З.Т. Дорога жизни / З.Т. Гражданская. – М., 1986. – 94с.
435784
  Джонсон Иэн Дорога жизни Древнего Китая. Китайская дорога жизни / Джонсон Иэн, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 104-117 : фото
435785
  Захарченко В. Дорога жизни: Избранное / В. Захарченко. – Москва, 1987. – 366с.
435786
  Цакунов О.А. Дорога жизни: стихи разных лет / О.А. Цакунов. – Ленинград, 1986. – 141с.
435787
  Бухбіндер Й.Ш. Дорога життя / Й.Ш. Бухбіндер. – Київ, 1966. – 119 с.
435788
  Іван Лужецький о. Дорога життя / Лужецький о. Іван. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1990. – 247 с. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 79)
435789
  Мінчак Г. Дорога життя
435790
  Лидин В.Л. Дорога журавлей / В.Л. Лидин. – Москва, 1962. – 448с.
435791
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь, 1966. – 41с.
435792
  Васильев В.И. Дорога за горизонт, ведущая в реальность / В.И. Васильев, З.Д. Усманов. – Душанбе, 1988. – 56с.
435793
  Морозов С.Т. Дорога за горизонт. Очерки / С.Т. Морозов. – Москва, 1972. – 256с.
435794
  Никулин Ю.В. Дорога за перевал. / Ю.В. Никулин. – М, 1955. – 32с.
435795
  Гончар О.Т. Дорога за хмари : Оповідання / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 72с. – (Б-ка українського оповідання)
435796
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
435797
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
435798
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
435799
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
435800
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
435801
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
435802
  Акаткин В.М. Дорога и память : о Твардовском / В.М. Акаткин. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 190, [2] с.
435803
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – М, 1967. – 127с.
435804
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
435805
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
435806
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
435807
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
435808
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
435809
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
435810
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – Москва, 1962. – 515с.
435811
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 512с.
435812
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
435813
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
435814
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
435815
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
435816
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
435817
  Смирнов В.В. Дорога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 156 с.
435818
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 156с.
435819
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
435820
  Бараташвили М. Дорога к вам : стихи : пер. с грузин. / Марика Бараташвили ; худож. Е. Балашева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 119 с. : ил.
435821
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
435822
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
435823
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
435824
  Миндлин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1957. – 462с.
435825
  Асанов Н.А. Дорога к дому : повести и рассказы / Н.А. Асанов ; худож. А.Я. Салтанов. – Москва : Воениздат, 1976. – 367 с.
435826
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
435827
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
435828
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
435829
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
435830
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
435831
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
435832
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
435833
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Москва, 1957. – 440с.
435834
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
435835
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
435836
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
435837
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
435838
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
435839
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
435840
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
435841
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
435842
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
435843
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам / М.Ф. Борисов. – М., 1974. – 92с.
435844
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
435845
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
435846
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
435847
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
435848
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
435849
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
435850
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
435851
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
435852
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – Москва, 1981. – 344с.
435853
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
435854
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
435855
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
435856
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – М., 1951. – 120с.
435857
  Баныкин В.И. Дорога к морю : повести и рассказы / В.И. Баныкин. – Пенза : Книжное издательство, 1957. – 336 с.
435858
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 95с.
435859
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
435860
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
435861
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 286с.
435862
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – Москва, 1979. – 399с.
435863
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
435864
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
435865
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
435866
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
435867
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
435868
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
435869
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
435870
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
435871
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
435872
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
435873
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
435874
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
435875
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
435876
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
435877
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
435878
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
435879
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
435880
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
435881
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
435882
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
435883
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
435884
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
435885
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
435886
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
435887
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
435888
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
435889
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1990. – с.
435890
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
435891
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
435892
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
435893
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
435894
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
435895
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
435896
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
435897
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Тембот Керашев;. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1969. – 294 с.
435898
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
435899
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
435900
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
435901
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
435902
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
435903
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
435904
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
435905
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
435906
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
435907
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
435908
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
435909
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
435910
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
435911
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
435912
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
435913
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
435914
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк ; пер. с укр. Б. Яковлева ; [ил. : Д.С. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с. : ил.
435915
  Алимжанов А.Т. Дорога людей : роман / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с. : ил.
435916
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
435917
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
435918
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
435919
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
435920
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
435921
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
435922
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
435923
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
435924
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1958. – 49с.
435925
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1975. – 240с.
435926
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
435927
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Денис Исламов ; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
435928
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
435929
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
435930
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
435931
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
435932
   Дорога мужества и героизма. – Москва
1. – 1975. – с.
435933
  Борисов Н. Дорога мщения / Н. Борисов. – Куйбышев, 1943. – 108 с.
435934
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
435935
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
435936
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
435937
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
435938
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
435939
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
435940
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
435941
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
435942
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 48с.
435943
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
435944
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
435945
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – Москва, 1985. – 224с.
435946
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
435947
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
435948
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
435949
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
435950
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
435951
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
435952
  Сапожников В.К. Дорога на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
435953
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва : Порлитиздат, 1980. – 152 с. – (Герои Советской Родины)
435954
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром : о конструкторе косм. техники А.М. Исаеве / М.С. Арлазоров. – Москва : Политиздат, 1984. – 141 с. – (Герои Советской Родины)
435955
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
435956
  Шкраб"юк П. Дорога на Крути // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 9


  "Спогад про першу поїздку галичан на місце незабутнього бою."
435957
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
435958
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
435959
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
435960
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
435961
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
435962
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
435963
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
435964
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
435965
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
435966
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
435967
  Леонов Л.М. Дорога на Океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1987. – 575с.
435968
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
435969
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
435970
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
435971
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
435972
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
435973
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
435974
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
435975
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
435976
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – М., 1959. – 374с.
435977
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1974. – 576с.
435978
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
435979
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
435980
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
435981
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
435982
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
435983
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
435984
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
435985
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
435986
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
435987
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
435988
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – Москва, 1983. – 48с.
435989
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
435990
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
435991
  Поліщук Я. Дорога на схід: парадокси східноєвропейської ідентичності // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 70-71


  Уявлення про європейський континент упродовж тривалого часу історії радикально змінювались. Східна Європа - відносно молодий конструкт, що виражає зміст геополітичних процесів XIX-XX століть, зокрема формування національних держав на місці колишніх ...
435992
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
435993
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
435994
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
435995
  Амитов Э.О. Дорога над кручей : рассказы / Эмиль Амитов. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 87 с.
435996
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
435997
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
435998
  Стріха М. Дорога надії й особливості обертання Землі. Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцків // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 12-13


  "Якби для українського вченого існувала відзнака "За активність на громадській ниві", всі підстави на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, президент Української астрономічної асоціації, почесний ...
435999
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
436000
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,