Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
431001
  Донских С.В. "Дискурс побежденных" : глобализация как проблема русской философской мысли рубежа ХХ - ХХІ вв. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.15-18. – ISSN 1728-3671
431002
  Ніка О.І. "Дискурс" в історико-слов"янських паралелях // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 417-422
431003
  Івашкевич Т.Я. "Дискусія століття" за сценарієм С.О. Єфремова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Аналізується літературознавчий доробок С.О. Єфремова, який присвячено українському модернізмові. З"ясовується ґенеза суперечностей між народництвом та модернізмом у літературі, розглядаються основні моменти дискусії, що проходила між цими двома ...
431004
  Жук А. "Диссертационная ловушка на пути к построению инновационной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8736
431005
  Маурер Г. Диск-электрофорез / Г. Маурер. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
431006
  Воронін А. Дискретна динамічна модель для розрахунку програми залучення депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 91-98. – ISSN 1605-2005
431007
  Спірінцев Д.В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцев Д.В. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
431008
  Оленко А.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. мех.-мат. ф-ту / А.Я. Оленко, М.Й. Ядренко; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 81 с. – ISBN 966-594-044-9
431009
  Міхайленко В.М. Дискретна математика : Підручник / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко, В.В. Демченко; МОіНУ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2003. – 319с. – ISBN 966-7942-99-6
431010
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : ТВІМС, МП, 2004. – 245с. – ISBN 966-95255-6-X
431011
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 608с. – ISBN 966-83-40-50-7
431012
  Коваленко Л.Б. Дискретна математика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Б. Коваленко, С.О. Станішевський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міського госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 189, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 186-189. – Бібліогр.: с. 185. – ISBN 966-695-070-7
431013
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-642-343-9


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
431014
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : [підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів] / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков ; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-642-384-2
431015
  Іванов Є.О. Дискретна математика : робочий зошит : множини / Іванов Є.О., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2009. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 70
431016
  Іванов Є.О. Дискретна математика : робочий зошит : комбінаторика, теорія алгоритмів / Іванов Є.О., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2009. – 70, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 70
431017
  Ямненко Р.Є. Дискретна математика : навч.-метод. посібник / [Р.Є. Ямненко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 104 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-529-232-6
431018
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 525, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 504-506. – ISBN 978-966-608-863-8


  Викладено основи дискретної (комп"ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики - науки, що займається розробкою та дослідженням комп"ютерних і програмних систем
431019
  Іванов Є.О. Дискретна математика : робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником : множини / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 77 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 72-73
431020
  Іванов Є.О. Дискретна математика : робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником : комбінаторика, теорія алгоритмів / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 75 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 70-71
431021
  Іванов Є.О. Дискретна математика : посіб. першокурсника з укр.-англ. темат. словником : комбінаторика, теорія алгоритмів / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 36 с. : іл. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 32-33
431022
  Кривий С.Л. Дискретна математика : підруч. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельн. нац. ун-т. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2014. – 567, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 564-567. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-399-550-2
431023
  Матвієнко М.П. Дискретна математика : ХХІ століття : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
431024
  Гвоздьова Є.В. Дискретна математика : навч. посіб. для студентів напрямів підгот. "Комп"ютерні науки" та "Економічна кібернетика" / Гвоздьова Є.М., Гірник М.О. ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 121-122. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-617-602-151-3
431025
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Львів : Магнолія - 2006, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – (Серія "Комп"ютинг" = Computing). – ISBN 978-966-2025-76-7
431026
  Іванов Є.О. Дискретна математика : посіб. першокурсника з укр.-англ. темат. словником : комбінаторика, теорія алгоритмів / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 68 с. : іл., табл. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 64
431027
  Іванов Є.О. Дискретна математика : посіб. першокурсника з укр.-англ. темат. словником : булеві функції, теорія графів / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 83 с. : іл., табл. – Опис за обкл. – Бібліогр. в кінці модулів
431028
  Іванов Є.О. Дискретна математика : посіб. першокурсника з укр.-англ. темат. словником : Теорія автоматів. Теорія кодування / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 53 с. : іл., табл. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 50-51
431029
  Матвієнко М.П. Дискретна математика : ХХІ століття : підручник / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Конотоп. ін-т Сумського ун-ту. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-966-2609-32-5
431030
  Плескач В.Л. Дискретна математика : навч. посібник / В.Л. Плескач, О.С. Бичков, Є.В. Іванов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-141. – ISBN 978-966-933-166-3
431031
  Базилевич Л.Є. Дискретна математика у прикладах і задачах : підручник / Л.Є. Базилевич. – Львів : І.Е. Чижиков, 2013. – 486, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 480. – (Серія "Математичний практикум" ; т. 3). – ISBN 978-966-2645-09-5
431032
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика у прикладах і задачах : навч. посібник / Р.М. Трохимчук, М.С. Нікітченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246. – ISBN 978-966-439-929-3
431033
  Матвієнко М.П. Дискретна математика. ХХІ століття : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
431034
  Іванов Є.О. Дискретна математика: робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником. Множини / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів
431035
  Каменева Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 348-360. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено дискретну математичну модель цільового програмування, яка дозволяє забезпечує багатокритеріальну оптимізацію фінансово-господарської та екологічної діяльності промислового підприємства. Запропоновано методи розрахунку екологічного ...
431036
  Кузин Л.Т. Дискретная математика / Л.Т. Кузин. – Москва, 1975. – 30с.
431037
   Дискретная математика : учеб. пособ. – М., 1988. – 88с.
431038
  Донской В.И. Дискретная математика : Учебное пособие / В.И. Донской. – Симферополь : Сонат, 2000. – 360с. – ISBN 966-7347-42-7
431039
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Том 16, вып. 3. – 2004. – 159 с.
431040
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Том 16, вып. 4. – 2004. – 159 с.
431041
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 16, вып. 1. – 2004. – 159 с.
431042
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 16, вып. 2. – 2004. – 159 с.
431043
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 17, вып. 1. – 2005. – 159 с.
431044
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 17, вып. 2. – 2005. – 159 с.
431045
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 17, вып. 3. – 2005. – 160 с.
431046
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 17, вып. 4. – 2005. – 160 с.
431047
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Том 18, вып. 1. – 2006. – 159 с.
431048
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Том 18, вып. 2. – 2006. – 160 с.
431049
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 18, вып. 3. – 2006. – 159 с.
431050
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 18, вып. 4. – 2006. – 159 с.
431051
  Иванов Б.Н. Дискретная математика : Алгоритмы и программы. Полный курс / Б.Н. Иванов. – Москва : Физматлит, 2007. – 408 с. – (Математика и прикладная математика). – ISBN 978-5-9221-0787-7
431052
  Спирина М.С. Дискретная математика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 4-е изд., исправл. – Москва : Академия, 2007. – 368с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4562-7


  Углубленный междисциплинарный курс и содержит теоретический материал по традиционным темам дискретной математики и некоторые вопросы классической логики
431053
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 19, вып. 4. – 2007. – 160 с.
431054
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 19, вып. 3. – 2007. – 160 с.
431055
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 19, вып. 1. – 2007. – 160 с.
431056
   Дискретная математика. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 19, вып. 2. – 2007. – 160 с.
431057
  Асеев Г.Г. Дискретная математика : учебник / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. – Киев : Кондор, 2008. – 162 с. – ISBN 978-966-351-127-6
431058
   Дискретная математика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по напрвлению подготовки бакалавров и магистров 550400 - "Телекоммуникации" / В.Г. Данилов, В.Л. Дубнов, А.Р. Лакерник, А.М. Райцин. – Москва : Горячая линия - Телеком, 2008. – 135, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-133. – (Учебное пособие для высших учебных заведений . Специальность). – ISBN 978-5-9912-0020-2
431059
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 20, вып. 3. – 2008. – 160 с.
431060
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 20, вып. 4. – 2008. – 160 с.
431061
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 20, вып. 1. – 2008. – 160 с.
431062
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 20, вып. 2. – 2008. – 160 с.
431063
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 21, вып. 1. – 2009. – 160 с.
431064
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 21, вып. 2. – 2009. – 160 с.
431065
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 21, вып. 3. – 2009. – 160 с.
431066
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 21, вып. 4. – 2009. – 160 с.
431067
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 22, вып. 4. – 2010. – 160 с.
431068
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 22, вып. 1. – 2010. – 160 с.
431069
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 22, вып. 2. – 2010. – 160 с.
431070
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 22, вып. 3. – 2010. – 160 с.
431071
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 23, вып. 1. – 2011. – 160 с.
431072
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 23, вып. 3. – 2011. – 160 с.
431073
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 23, вып. 2. – 2011. – 160 с.
431074
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 23, вып. 4. – 2011. – 160 с.
431075
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 24, вып. 1. – 2012. – 160 с.
431076
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 24, вып. 2. – 2012. – 160 с.
431077
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 24, вып. 3. – 2012. – 160 с.
431078
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 24, вып. 4. – 2012. – 160 с.
431079
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 25, вып. 1. – 2013. – 160 с.
431080
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 25, вып. 2. – 2013. – 160 с.
431081
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 25, вып. 3. – 2013. – 160 с.
431082
   Дискретная математика / РАН. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 25, вып. 4. – 2013. – 160 с.
431083
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 2. – 2014
431084
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 3. – 2014
431085
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 4. – 2014
431086
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов, Адельсон-Вельский. – 2-у изд., перераб. и дополн. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 480с. – ISBN 5-283-01563-7
431087
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0570-7
431088
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
431089
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
431090
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : Учебное пособие для вузов, обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. "Информатика и вычисл. техн." / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-355-X
431091
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 363, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 351-363. – Библиогр.: с. 349-350. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
431092
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособ. для студ. вузов / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 364 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
431093
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб пособие для студ. вузов, обучающихся по напр. подгот. дипломированных спец. "Информатика и вычислит. техника" / Ф.А. Новиков. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 383, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 370-383. – Библиогр.: с. 368-369. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-759-7
431094
  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Прикладная математика" / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова с доп. А.А. Ковалева [и др.]. – 2-е изд., испр. – Москва : Техносфера, 2012. – 399, [1] с. – Предм. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: с. 395-396. – (Мир программирования ; 8, 02). – ISBN 978-5-94836-303-5
431095
  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Прикладная математика" / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова с доп. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. Ульянова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Техносфера, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: с. 395-396. – (Мир программирования). – ISBN 978-5-94836-303-5
431096
  Андерсон Д.А. Дискретная математика и комбинаторика = Discrete mathematics with combinatorics / Джеймс А. Андерсон ; [пер. с англ. М.М. Беловой]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 957, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. - Предм.-именной указ.: с. 942-953. – ISBN 5-8459-0498-6
431097
  Триумфгородских М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, экономистов и менеджеров : учеб. пособ. для студ вузов / М.В. Триумфгородских. – Москва : Диалог-МИФИ, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-86404-238-0
431098
   Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. – Москва : Наука
Т. 1. – 1974. – 311с.
431099
   Дискретная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – Баку, 1986. – 80с.
431100
  Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы / Б.Н. Иванов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 288с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-093-0
431101
  Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Г.И. Москинова. – Москва : Логос ; Университетская книга, 2007. – 240 с. – (Новая студенческая библиотека). – ISBN 978-5-98704-234-8
431102
  Ильинская И.П. Дискретная математика. Сборник задач : комбинаторика, графы, вероятность : учебно-методическое пособие / И.П. Ильинская, А.И. Ильинский ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 104 с.
431103
  Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. – Изд 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-353. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1068-2
431104
  Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы / О.Е. Акимов. – 2-е изд., дополн. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 376с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-025-6
431105
   Дискретная математика: Учеб. пособие.. – К., 1977. – 58с.
431106
  Московская М.Ф. Дискретная неоднородность поверхности палладиевых катализаторов дегидрирования циклогексена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Московская М.Ф.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра физ. и коллоидной химии. – М., 1971. – 20л.
431107
   Дискретная обработка речевых сигналов.. – М., 1978. – 132с.
431108
  Ковалев М.М. Дискретная оптимизация / М.М. Ковалев. – Минск, 1977. – 191с.
431109
   Дискретная оптимизация и анализ сложных систем : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1989. – 162 с.
431110
  Каганович Б.М. Дискретная оптимизация тепловых сетей / Б.М. Каганович. – Новосибирск, 1978. – 86с.
431111
  Скобелев Дискретная оптимизация. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1988. – 63с.
431112
   Дискретная система для измерений многомерных распределений вероятностей. – Киев : Наукова думка, 1969. – 171с.
431113
  Пугачов Євген Валентинович Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Пугачов Є.В; МОіНУ. КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 65 назв
431114
  Ботвіновська Світлана Іванівна Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Ботвіновська С.І.; МОіНУ; КНУБіА. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
431115
  Биков М.М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навч. посібник / М.М. Биков, В.Д.Черв"яков ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 978-966-657-602-9
431116
  Ковальов Д. Дискретний аналіз форм управління трансакцією як інструмент зниження трансакційних витрат компанії в умовах виходу на зовнішні ринки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 280-285. – ISSN 1993-0259
431117
  Сергієнко І.В. Дискретний аналіз(- галузь математики) / І.В. Сергієнко, З Н. Шор // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 619-620. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
431118
  Пічкур В.В. Дискретний варіант методу динамічного програмування в задачі структурно-параметричної оптимізації / В.В. Пічкур, Є.М. Страхов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 103-110. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi обгрунтовано принцип оптимальностi Белмана для задачi структурно–параметричної оптимiзацiї дискретної динамiчної системи з фiксованими моментами перемикання. Для цiєї задачi одержано дискретне рiвняння Белмана. Створено чисельний метод для ...
431119
  Кириченко В.В. Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 394-401
431120
  Пономаренко О.І. Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 163-171. – ISSN 0868-6904


  We consider representations of scalar and vector random functions on a set T in the form of infinite or finite sums with terms, which are scalar functions on T with random coefficients, under rather general assumptions on the set T and properties of ...
431121
  Пономаренко О.І. Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку ІІ // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 152-162. – ISSN 0868-6904


  This article is a continuation of work [21]. There we study the discrete representations for random function of second order with scalar and vector values of general basis type.
431122
  Гегер А.Д. Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об"єктах дизайну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 26-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
431123
  Бак С.М. Дискретні нескінченновимірні гальмінтонові системи на двовимірній гратці : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Бак Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
431124
  Діблік Дискретні системи зі слабким запізненням / Діблік, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються дискретні системи з запізненням, характеристичне рівняння яких співпадає з характеристичним рівнянням матриці при поточній координаті. Системи такого типу названі системами зі слабким запізненням. Одержано умови слабкого запізнення для ...
431125
  Можаровський А.Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Можаровський А.Г.; Мажаровський А.Г.; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
431126
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 116-121
431127
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
431128
  Зайцев В.Ф. Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Зайцев В.Ф.;. – Москва, 1992. – 23 с.
431129
  Перес Лопес Амадо Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка с биномиальной правой частью : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Перес Лопес Амадо; Мин-во образования БССР, БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1991. – 14л.
431130
  Терентьев С.В. Дискретно-динамическая модель крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – Москва, 1991. – 44 с.
431131
  Винокуров В.И. Дискретно-кодированные последовательности / В.И. Винокуров, В.Е. Гантмахер. – Ростов-на-Дону : Ростов-на-Дону университет, 1990. – 288с.
431132
  Шуміліна Наталія Володимирівна Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Шуміліна Н.В.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
431133
  Илиев К.Н. Дискретно-континуальный метод исследования напряженно-деформированного состояния армированных брусьев с учетом ползучести : Автореф... канд. техн.наук: / Илиев К.Н.; Киевский автомоб.-дорожн. ин-т. – К., 1969. – 27л.
431134
   Дискретно-непрерывные автоматические системы.. – М., 1980. – 143с.
431135
  Згуровский М.З. Дискретно-непрерывные системы с управляемой структурой : Теория. Моделирование. Применение / М.З. Згуровский, В.А. Денисенко; НАНУ; МОУ. – Киев : Наукова думка, 1998. – 352c. – ISBN 966-00-0171-1
431136
  Верещага В.М. Дискретно-параметричний метод геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.01.01 / Верещага В.М.; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1996. – 32л.
431137
  Обрусник В.П. Дискретно-управляемые ферромагнитные элементы для преобразования параметров электроэнергии / В.П. Обрусник. – Москва, 1979. – 192 с.
431138
  Арис Р. Дискретное динамическое программирование / Р. Арис. – Москва : Мир, 1969. – 171 с.
431139
  Долотов В.Г. Дискретное отображение непрерывных сигналов / В.Г. Долотов. – М, 1976. – 84с.
431140
  Гельман М.М. Дискретное преобразование и кодирование широкополосных сигналов / М.М. Гельман. – Москва : Радио и связь, 1989. – 160 с.
431141
  Червак Н.К. Дискретное программирование, конечные алгоритмы метода отсечений для задач с недискретноопределенными целевыми функциями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Червак Н.К.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1974. – 10л.
431142
  Корбут А.А. Дискретное программирование. / А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
431143
  Вяльцев А.Н. Дискретное пространство-время / А.Н. Вяльцев. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-484-00866-7
431144
   Дискретное управление электрогидравлическим приводом.. – М., 1975. – 89с.
431145
  Лихтенштейн В.Е. Дискретность и случайность в экономико-математических задачах / В.Е. Лихтенштейн. – Москва, 1973. – 375с.
431146
  Шатова И.Н. Дискретность изображения и "духовная реальность" в творчестве змоционалистов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 29-37. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
431147
  Анпилогов А.П. Дискретность разреза нефтеносных толщ девона Припятской впадины / АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики ; А.П. Анпилогов, А.А. Государева, И.И. Урьев. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 44 с. : ил., 2 л. схем
431148
  Филатова Е.В. Дискретность устной и письменной речи: синтагма и текст как предельные её единицы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 12-17
431149
   Дискретные автоматы и сети связи.. – М., 1970. – 190с.
431150
  Сапожников В.В. Дискретные автоматы с обнаружением отказов / В.В. Сапожников, В.В. Сапожников. – Л., 1984. – 111с.
431151
   Дискретные вычислительные устройства на параметронах.. – М., 1964. – 32с.
431152
  Апанасов Б.Н. Дискретные группы преобразований и структуры многообразий / Б.Н. Апанасов ; АН СССР, Сибир. отд. ин-т математики. – Новосибирск : Наука, 1983. – 240 с.
431153
  Винберг З.Т. Дискретные группы, порожденные отражениями. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 004 / Винберг З.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
431154
  Шварц К. Дискретные задачи оптимизации в экономике и методы их решения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Шварц К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1972. – 11с.
431155
  Бахтин А.Е. Дискретные задачи производственно-транспортного типа / А.Е. Бахтин, А.А. Колоколов, З.В. Коробкова ; отв. ред. Е.Л. Берлянд ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. права. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-157 (44 назв.)
431156
  Рухлин Б.И. Дискретные задачи, сводящиеся к задаче Римана, и интегральные уравнения типа свертки в пространствах обобщенных функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Рухлин Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 7-9
431157
  Милованов Михаил Васильевич Дискретные и арифметические подгруппы разрешимых групп Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Милованов Михаил Васильевич; АН БССР. Отд-ние мех.-мат. наук. – Минск, 1973. – 12л.
431158
  Аткинсон Ф.В. Дискретные и непрерывные граничные задачи / Ф.В. Аткинсон. – Москва, 1968. – 750с.
431159
   Дискретные и непрерывные динамические системы. – Владивосток, 1981. – 213 с.
431160
  Шондин Ю.Г. Дискретные и непрерывные разложения по неприводимым представлениям группы Лоренца в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шондин Ю.Г.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1979. – 14л.
431161
   Дискретные и распределенные системы : Дифференц. и интегр. уравнения и их прил. – Иркутск, 1981. – 228 с.
431162
   Дискретные и эргатические системы управления. – Киев, 1983. – 120с.
431163
  Евсеев Е.А. Дискретные игры поиска Мрковского типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Евсеев Е.А.; Санкт-Петербургский гос.ун-т. – Санкт-Петербург, 1991. – 13л.
431164
  Гребенки В.Н. Дискретные игры поиска на графах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Гребенки В.Н. ; ОГУ. – Одесса, 1974. – 10 с.
431165
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 280с.
431166
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1981. – 205с.
431167
  Решодько Леонид Васильевич Дискретные математические модели гладких мышц : Автореф... доктора биол.наук: 03.00.02 / Решодько Леонид Васильевич; Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1985. – 32л.
431168
  Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф.С. Робертс. – Москва, 1986. – 494 с.
431169
  Бурдюк В.Я. Дискретные метрические пространства / В.Я. Бурдюк. – Днепропетровск, 1982. – 100 с.
431170
  Овчинников В.Н. Дискретные многоканальные системы ввода информации в цифровые вычислительные машины / В.Н. Овчинников. – М., 1968. – 70с.
431171
  Крот А.М. Дискретные модели динамических систем на основе полиномиальной алгбры / А.М. Крот. – Минск, 1990. – 311с.
431172
   Дискретные модели продолжения потенциальных полей / И.В. Бойков, А.И. Бойкова, В.И. Крючко, А.В. Филиппов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 77-92 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
431173
  Султангазин У.М. Дискретные нелинейные модели управления Больцмана / У.М. Султангазин. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 190с.
431174
   Дискретные нелинейные системы.. – М., 1982. – 312с.
431175
  Гордеев Ю.С. Дискретные неупругие потери энергии при столкновениях тяжелых атомных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев Ю. С.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
431176
  Рагунатан М. Дискретные подгруппы групп Ли / М. Рагунатан. – Москва : Мир, 1977. – 313 с.
431177
  Костанян А.А. Дискретные представления и синтез систем цифровой фильтрации двухмерных оптических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Костанян А. А.; ВНИИ оптико-физ. измерен. – М., 1980. – 20л.
431178
  Шатров А.Д. Дискретные представления полей в открытых волноводах. : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Шатров А.Д. ; Моск. физ-техн. ин-т. – Москва, 1970. – 24 с.
431179
  Гельман М.М. Дискретные преобразования моноимпульсивных электрических сигналов / М.М. Гельман, Б.М. Степанов, В.Н. Филинов. – Москва : Атомиздат, 1975. – 174с.
431180
  Куликов С.В. Дискретные преобразователи сигналов на транзисторах / С.В. Куликов, Б.В. Чистяков. – М., 1972. – 288с.
431181
  Ларионов М.Г. Дискретные радиоисточники и фоновое излучение в сантиметровом диапазоне длин. волн : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.03 / Ларионов М. Г.; Гос. астр. ин-т. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
431182
   Дискретные свойства геофизической среды : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 172с. – ISBN 5-02-000671-8
431183
  Якубайтис Э.А. Дискретные сети с интегральным сервисом / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1988. – 36с.
431184
  Вавилов А.А. Дискретные системы автоматического управления / А.А. Вавилов. – Ленинград, 1978. – 102с.
431185
   Дискретные системы управления. – К., 1973. – 111с.
431186
   Дискретные системы управления. – К., 1974. – 94с.
431187
   Дискретные системы управления. – К., 1975. – 72с.
431188
  Артемьев В.Н. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования / Артемьев В.М., Ивановский А.В. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 95, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 95-97 (48 назв.)
431189
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1976. – 97с.
431190
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1978. – 87с.
431191
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1980. – 69с.
431192
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1988. – 87с.
431193
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1977. – 84с.
431194
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1978. – 95с.
431195
  Миловзоров В.П. Дискретные стабилизаторы и формирователи напряжения / В.П. Миловзоров, А.К. Мусолин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 246 с.
431196
  Херманис Э.Х. Дискретные стробоскопические преобразователи / Э.Х. Херманис. – Рига, 1977. – 162с.
431197
   Дискретные структуры и их приложения. – Элиста, 1988. – 120 с.
431198
  Трачик В. Дискретные устройства автоматики / В. Трачик. – М., 1978. – 455с.
431199
  Кассандров В.В. Дискретные характеристики частиц в нелинейных классических теориях поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кассандров В.В.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
431200
  Романовский В.И. Дискретные цепи Маркова / В.И. Романовский. – Москва-Ленинград, 1949. – 436 с.
431201
   Дискретные, самонастраивающиеся и обучающиеся системы.. – М., 1971. – 444с.
431202
  Шарапов А.Д. Дискретный анализ / А.Д. Шарапов. – Киев, 1976. – 96с.
431203
  Козлов В.Н. Дискретный подход к моделированию в естествознании и модели в биологии : спецкурс / В.Н. Козлов. – Москва : Московский университет, 1990. – 70 с.
431204
  Фан Л.-ц. Дискретный прицип максимума. / Л.-ц. Фан, Ч-с. Вань. – Москва : Мир, 1967. – 180 с.
431205
  Кисель Дискретный синтез корректирующих цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Кисель в.А.; Одес. электротехн. ин-т связи. – Одесса, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
431206
  Приказчиков В.Г. Дискретный спектр оператора Лапласа с разными условиями на границе произвольного треугольника // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 55, № 4, липень - серпень. – С. 61-70. – ISSN 1019-5262
431207
  Демин А.В. Дискреция в налоговом праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 35. – С. 42-55. – ISSN 1995-4190


  "Дискреция в налоговом праве предназначена для того, чтобы в ситуации полной или относительной неопределенности налоговый орган имел возможность выбрать из ряда правомерных альтернатив оптимальное решение, которое позволит ему наиболее эффективно и ...
431208
  Вдовиченко А. Дискреційна складова фіскальної політики в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 165-177. – ISSN 1684-906Х
431209
  Задорожня Г. Дискреційні повноваження глави держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті сформульовано поняття дискреційних повноважень глави держави, визначені їх ознаки, досліджено види та підстави (умови) їх реалізації. Зроблено висновок, що дискреційні повноваження глави держави є невід"ємною частиною системи стримувань і ...
431210
  Смокович М. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-14
431211
  Колесник В.А. Дискреційні повноваження органів державної влади як предмет розгляду публічно-правових спорів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 141-146. – ISSN 2306-6814
431212
  Логвиненко М.І. Дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик у судовій владі / М.І. Логвиненко, А.О. Дігтяр // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 43-49. – ISSN 2413-1342
431213
  Крижова О.Г. Дискреційні повноваження суду в контексті дотримання принципу верховенства права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 159-162. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
431214
  Гірник О. Дискреційні повноваження у спорах про стягнення індексації грошового забезпечення військовослужбовців // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 105-113. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
431215
  Резанов С.А. Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 1727-1584
431216
  Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
431217
  Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – ISSN 0132-1331
431218
  Барікова А. Дискреція Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 153-157. – ISSN 2663-5313
431219
  Ковальчук О. Дискреція судді-довідача Конституційного Суду України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 211-215
431220
  Запорожченко А. Дискреція та автономія волі в міжнародному арбітражі: розмежування базових понять // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 305-310. – ISSN 2663-5313
431221
  Ботнаренко О.М. Дискреція та деякі особливості злочинів у сфері земельних відносин // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 33-35
431222
  Ботнаренко О. Дискреція та її види в діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-106.
431223
  Ботнаренко О.М. Дискреція та оціночні поняття в кримінальному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 4 (103). – С. 18-20
431224
  Грінь А.А. Дискреція як особливий елемент повноважень органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 97-100. – ISSN 2219-5521
431225
  Суслов Г.К. Дискриминантные поверхности уравнений третьей и четвертой степени : [Протоколы Физико-математического общества за 1893 г.]. – [Киев] : [Тип. Императорского Ун-та Св. Владимира, 1894. – С. 41-43. – Отд. оттиск


  Содержание конволюта: 1. Дискриминантные поверхности уравнений третьей и четвертой степени : [Протоколы Физико-математического общества за 1893 г.] / Г. К. Суслов; 2. . Графическое решение уравнений : [Протоколы Физико-математического общества за ...
431226
  Коршунова Е.Н. Дискриминация граждан в капиталистических странах / Е.Н. Коршунова. – Москва, 1973. – 214с.
431227
  Горохов Б.А. Дискриминация молодёжи на рынке труда капиталистических стран / Б.А. Горохов. – М., 1979. – 78с.
431228
  Погонцева Д.В. Дискриминация по внешнему облику в представлениях молодежи // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 88-94. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
431229
  Осипов А. Дискриминация по признаку гражданства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 7 (49). – С. 60-74. – ISSN 1812-8696
431230
  Деменева Н.А. Дискриминация при трудоустройстве: социально-правовой аспект // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 113-122. – ISSN 0132-0831
431231
  Симонова О.М. Дискриминація за національними ознаками в мережі Інтернет / О.М. Симонова, І.І. Бобок // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 3. – С. 245-255. – ISSN 2223-5744
431232
  Гриценко Л.Л. Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. Губар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 256-262 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
431233
  Гребенікова О.В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / О.В. Гребенікова, Соломянова-Кирильчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
431234
  Юхименко П.І. Дискримінантна модель інтегральної оцінки ризику неплатоспроможності сільськогосподарських підприємств / П.І. Юхименко, О.М. Загурський, С.С. Волков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 114-120. – ISSN 2221-1055
431235
  Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 38-44. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
431236
  Коломицева А. Дискримінантний аналіз в управлінні виробничо-збутовою системою підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.30-32. – ISSN 1728-9343
431237
  Штепа О. Дискримінантний аналіз компетентності у психологічному контексті // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 108-111
431238
  Ковальчук О. Дискримінантний аналіз міжнародного іміджу 2022 у контексті воєнного вторгнення російської федерації в Україну / О. Ковальчук, К. Березька // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 3 (82), липень - вересень. – С. 248-276. – ISSN 2519-4070
431239
  Котляр О.І. Дискримінації як найбільш важке порушення прав людини // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 7-10.
431240
  Михайлова І. Дискримінаційна політика в сфері пенсійного забезпечення в період становлення радянської влади в Україні // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 313-315. – ISBN 978-966-7067-18-2
431241
  Забаштанська Т. Дискримінаційна реклама: досвід регулювання країн Європейського Союзу та України / Т. Забаштанська, А. Роговий, А. Ребенок // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 53-59. – ISSN 2411-5215
431242
  Легких К.В. Дискримінаційна складова "заочного" взяття під варту за КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 105-110. – ISSN 2310-9769
431243
  Залєтов О. Дискримінаційне оподаткування, новий фінмоніторинг та слабке регулювання агентів - виклики страхового ринку // Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ, 2020. – № 5 (73). – C. 6-7
431244
  Захарченко П.П. Дискримінаційний характер земельного законодавства Російської імперії на Правобережній Україні у 1860-1880 роках // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 247-254.
431245
  Саніахметова Н. Дискримінаційні зловживання монопольним ( домінуючим) становищем суб"єкта господарювання на ринку / Н. Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.3-6
431246
  Івченко Т. Дискримінація за ознакою інвалідності: українські реалії та європейські тенденції // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 листопада (№ 47). – С. 24-25
431247
  Юрчик Г.М. Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний і європейський досвід подолання // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 118-128. – ISSN 2410-4752
431248
  Герилів Д.Ю. Дискримінація праці: теоретико-прикладні аспекти / Д.Ю. Герилів, В.М. Адам // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 103-111. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
431249
  Тітаренко О. Дискримінація при працевлаштуванні залишиться? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
431250
  Гуменюк О. Дискримінація у сфері праці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10.
431251
  Хамзіна Ж.А. Дискримінація у сфері праці: питання ефективності національних і міжнародних стандартів / Ж.А. Хамзіна, Є.А. Бурібаєв // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 3. – С. 262-284. – ISSN 1993-0909
431252
  Фаріон І. Дискримінація українців в "антидискримінаційній експертизі" підручників від Міносвіти і науки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 3
431253
  Фулей Т. Дискримінація як наслідок впливу гендерних стереотипів на вмотивованість судового рішення // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 2. – C. 23-35
431254
  Шкарбан В. Дискримінація як феномен правової дійсності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 269-275. – ISSN 0132-1331
431255
  Старик А.М. Дискриційна влада в сучасному світі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113


  У статтірозглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, порівняння з політичною теорією М. ...
431256
  Кузь О.М. Дискурс-анализ "політичного" в соціальній філософії : дефінітивні пародокси // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – с.74-78
431257
  Мухина Е.Н. Дискурс-анализ как метод анализа социальных трансформаций // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 58-68. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
431258
  Кудрявцева Л.А. Дискурс-анализ медиатекста / Л.А. Кудрявцева, К.А. Иванова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 22-26. – ISSN 2305-7319
431259
  Бушев А. Дискурс-анализ медиатекстов и перевод // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 85-91. – ISBN 978-617-646-477-8
431260
  Андрухович А.А. Дискурс-аналіз і адекватність перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 3-7


  Стаття присвячена визначенню статусу дискурс-аналізу при досягненні адекватності й еквівалентності перекладу, основною передумовою якого є аналіз когнітивно-прагматичних відтінків концептів мовної картини світу нації, врахування комунікативної ...
431261
  Ніка О.І. Дискурс-аналіз та історична реконструкція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 16-22.


  Статтю присвячено історичній специфіці застосування дискурс-аналізу, наукового методу і теорії. The article deals with a historical specific of application discourse analysis, a scientific method and theory.
431262
  Бурова А. Дискурс-аналіз українських весільних пісень і замовлянь // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – C. 18-26. – ISSN 2307-0544
431263
  Климчук В.О. Дискурс-аналітичні методи в психології // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 48-53. – ISBN 978-966-434-530-6
431264
  Петлюченко Н.В. Дискурс-портрети історичних харизматичних політичних лідерів Німеччини й України (лінгвокультурний аспект) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 94-101. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821
431265
  Дейнеко О.О. Дискурс-устрій соціальної згуртованості як категорії соціальної політики: досвід застосування критичного дискурс-аналізу // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 140-153. – ISSN 1681-116Х
431266
   Дискурс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 744. – ISBN 966-316-069-1
431267
  Кавун Л.І. Дискурс "загірної комуни" у художній прозі Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 130-133. – ISBN 966-7825-78-7
431268
  Зубрицька М. Дискурс "кінця" в історії інтелектуальних ідей ХХ століття: спроба рецепційного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-178. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
431269
  Біла А. Дискурс "народного сюрреалізму" в українській ліриці 1960-70-х рр. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0236-1477
431270
  Богуш А. Дискурс "Радіообмін цивільної авіації": психолінгвістичний спект / А. Богуш, О. Ковтун // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 11-32. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
431271
  Усов Д.В. Дискурс "суспільної угоди": до джерел сучасного контрактуалізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 75-80
431272
  Сахарова О.В. Дискурс HOMO LUDENS та HOMO LUDENS у драматургічному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 28-35


  У статті розглядається мовна гра у різних мовленнєвих жанрах та дискурсах, до- водиться пріоритет HOMO LUDENS у формуванні ігрової комунікації, аналізуються мовні засоби гри у драматургічному дискурсі. Особлива увага приділяється способам ...
431273
  Джигун Л. Дискурс автобіографізму в спогадах письменників української еміграції // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 53-64. – ISSN 2308-1902
431274
  Юдін О.А. Дискурс авторських намірів у "Новому житті" Данте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 264-272
431275
  Галич В.М. Дискурс авторського редагування публіцистичного твору: творча лабораторія Олеся Гончара : монографія / В.М. Галич, О.С. Куцевська ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 271, [3] с., [1] арк. епіграф : іл. – Бібліогр.: с. 245-269. – ISBN 978-966-617-335-8


  Читачам бібліотеки Інституту журналістики з побажанням наукових успіхів. Нехай пристрасне слово Олеся Гончара надихає Вас на сподвижництво в ім"я України!
431276
  Максимчук Н.М. Дискурс англомовних брифінгів: структурний і лексичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 296-301


  У статті розглянуто структуру дискурсу англомовних брифінгів. Конкретизовано лексичні та інші засоби мови, за допомогою яких реалізується дискурс англомовного брифінгу в комунікативному просторі. Відзначено характерні риси термінів, які функціонують у ...
431277
  Максимчук Н.М. Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 456-463


  У статті проаналізовано існуючі підходи до дослідження різних типів дискурсу, зокрема дискурсу англомовного брифінгу, який розглядається як окремий тип дискурсу. Розкрито специфічну природу дискурсу англомовного брифінгу, який інтегрує ознаки ...
431278
  Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Юрковська М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 233 л. + Додаток: л. 222-233. – Бібліогр.: л. 185-218
431279
  Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юрковська Майя Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
431280
  Федорова О. Дискурс англомовної публіцистичної преси Україні: основні характеристики // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 60-62
431281
  Богомолов О.В. Дискурс арабської весни: когнітивно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі єгипетських медійних текстів) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Богомолов Олександр Вікторович ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 444 арк. – Додатки: арк. 442-444. – Бібліогр.: арк. 11-14, 395-440 та в додатках: арк. 442-444
431282
  Богомолов О.В. Дискурс арабської весни: когнітивно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі єгипетських медійних текстів) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Богомолов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
431283
  Зборовська Н. Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя : (за романом О. Ульяненка "Дофін Сатани") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
431284
  Бондаревська І. Дискурс без засад: нові умови формування суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.68-83. – ISBN 966-7653-02-8
431285
  Полторацька А.Я. Дискурс бестіарності у художній літературі кінця XX - початку XXI століття (на матеріалі творів Дж. Бовена "Вуличний кіт на ім"я Боб", Б. Вербера "Завтра будуть коти", Дж. Кутзее "Безчестя", О. Токарчук "Веди свій плуг понад кістками мертвих") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Полторацька Алла Яківна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
431286
  Шапошникова О.О. Дискурс божевілля у романах І. Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 217-223. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
431287
  Меновщиков Виктор Юрьевич Дискурс в дистантном консультировании и психотерапии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 101-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается проблема изучения и становления новых видов дистантной психологической помощи на основе текстовой коммуникации: психотерапии онлайн, Интернет-консультирования, кибертерапии и telehealth. Эти виды психологической помощи отличаются от ...
431288
  Клюев Ю.В. Дискурс в массовой коммуникации (междисциплинарные характеристики, концепции, подходы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 207-217. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
431289
  Якубовська М. Дискурс взаємодії науки і мистецтва у системі особистісно зорієнтованої освіти: проблеми культурологічної складової // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 10. – С. 61-64. – ISSN 2413-5402
431290
  Якубовська М.С. Дискурс взаємодії формування мовленнєвої компетенції і формуванням особистості студента: культурологічний аспект // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 187-190. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
431291
  Шемякин Я.Г. Дискурс взаимодействия и взаимодействие дискурсов: Россия - Латинская Америка - Запад // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 79-96. – ISSN 0869-0499
431292
  Рязанцева Т. Дискурс війни в поезії Олекси Стефановича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (710). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
431293
  Дроздовський Д.І. Дискурс влади і критика споживацтва в романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 204-214. – ISSN 2306-2908
431294
  Карпенко С.Р. Дискурс влади як предмет філософського дослідження: між дискурсивними практиками та лінгвістичним дискурс -аналізом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 12-17. – ISSN 2077-1800
431295
  Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 - филологическое образование / В.Е. Чернявская. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 136с. – ISBN 5-89349-987-5
431296
  Єршов В.О. Дискурс Волині у мемуаристиці та публіцистиці Ю.І. Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 272-281


  На основі аналізу мемуаристичних та публіцистичних текстів Ю.І. Крашевського досліджуються рецепції правобережного кресо-пограничного простору у контексті житомирського періоду життя письменника. На основании анализа мемуаристических и ...
431297
  Шапошникова О.О. Дискурс героїзму в романах Івана Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
431298
  Юдко Л.В. Дискурс гібридної війни: від історії до сьогодення / Л.В. Юдко, В.О. Думанська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 117-130. – ISSN 2520-6397


  Різнобічно досліджено історичний аспект феномену "гібридної війни": від його перших проявів в античні часи до сучасності - періоду становлення української державності. Проаналізовано погляди вітчизняних, російських та американських учених на сутність ...
431299
  Меберашвили М.Г. Дискурс гражданского общесства в социальной теории Дж. Алесандера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 213-218. – ISSN 1606-951Х
431300
  Скнар О.М. Дискурс громадянської та національної ідентичності : конструкти самосвідомості молоді // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 139-149. – Бібліогр.: с. 147. – ISSN 2411-1449
431301
  Ткаченко Р. Дискурс гуманізму в прозі Г. Майфета // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 422-426
431302
  Малес Л. Дискурс декомунізації в Києві // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (9). – С. 16-21. – ISSN 2306-3974
431303
  Торкут Н. Дискурс дитинства в Шекспірівському каноні: пролегомени до літературознавчого дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 83-88. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Однією з атрибутивних ознак шекспірівських студій ХХІ ст . постає міждисциплінарність , що дається взнаки і в окресленні проблемно - тематичного поля міжнародних шекспірознавчих конференцій та наукових розвідок , і у збага - ченні літературознавчих ...
431304
  Штурнак О. Дискурс дитячих телепередач в Україні // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 152-158
431305
  Сенько І. Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-161. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
431306
  Короденко М. Дискурс довкола бюджету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України розглянули питаня у сфері освітньої та наукової діяльності. Найактуальнішим стало питання видатків на освіту в проекті бюджету 2017 року.
431307
  Рябчук М. Дискурс домінування: до проблеми українсько-російських "асиметричних" відносин // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 66-73. – ISSN 2075-1222
431308
  Ротар Н.Ю. Дискурс Донбасу в медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 198-219
431309
  Філіпенко А.С. Дискурс економічної глобалізації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 146-152
431310
  Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
431311
  Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 227л. + Додатки : л.221-227. – Бібліогр. : л.183-220
431312
  Поворознюк Р. Дискурс епідемій як проблема перекладу // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 60-66. – ISSN 2617-5339
431313
  Девдюк І. Дискурс ескейпізму в англійській літературі перших десятиліть XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 73-79. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто особливості ескейпічного дискурсу в англ. літературі перших десятиліть 20 ст. Аналіз здійснено на матеріалі романів Д. Г. Лоуренса “Коханець леді Чатерлей” та Р. Олдінгтона “Смерть героя”. У результаті дослідження виокремлено три текстові ...
431314
  Носова Б.М. Дискурс європейської України у системі соціальних комунікацій як сегмент ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 185-186
431315
  Волков А. Дискурс женщины: от Сартра к Кристевой // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 46-52. – ISBN 978-966-8428-52-4
431316
  Мамалига А. Дискурс життя і творчості // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 164-170


  Про К.С. Серажим.
431317
  Мамалига А.І. Дискурс життя і творчості К.С. Серажим // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 147-149


  У статті йдеться про наукову і творчу діяльність доктора філологічних наук, професора кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Катерини Степанівни Серажим. The article is about scientific and art activity of Kateryna Serazhym, ...
431318
  Ковтун Н. Дискурс життя та дискурс у житті професора К.С. Серажим // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 159-164
431319
  Янішевський О. Дискурс жінки в повістях Вацлава Гонсьоровського "Нігілісти" та Софії Ковалевської "Нігілістка" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 140-144. – ISSN 0203-9494
431320
  Война М.О. Дискурс жіночого божевілля у психоделічному просторі прози Цань Сюе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 411-421
431321
  Максимчук-Макаренко Дискурс жіночого характеротворення у кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 19-24. – ISSN 2077-804X
431322
  Марченко Н.П. Дискурс жіночої долі в сучасній українській біографічній книзі для дітей і юнацтва // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 68-87. – ISSN 2520-2855
431323
  Мазуркевич А.О. Дискурс жорстокості в естетиці нового Голівуду / А.О. Мазуркевич, Л.В. Терехова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 113-116
431324
  Кавун Л. Дискурс журналів ВАПЛІТЕ // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 38-43.
431325
  Андрійчук М.Т. Дискурс з національного питання на сторінках часописів "Праця", "Слово" та "Дзвін" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 36-50. – ISSN 0554-4866
431326
  Дієго Феліпе Арбелаез-Кампілло Дискурс з приводу категорій "універсальне громадянство", "права людини" і "глобалізація" / Дієго Феліпе Арбелаез-Кампілло, Магда Джулісса Рохас-Багамон, О.Г. Данильян // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 11-33. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
431327
  Родчин З.Я. Дискурс західноукраїнської комедії 20-х - 30-х років XX століття (на матеріалі п"єс Григора Лужницького // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 249-254. – (Слово). – ISSN 2304-7402
431328
  Родчин З. Дискурс західноукраїнської мелодрами 20-х - 30-х років XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 224-228


  Об"єктом статті постає мелодраматичний твір західноукраїнського драматурга початку XX століття. У центр дослідницької уваги потрапили знакові атрибути мелодрами, особливості поетики п"єси. Крім того, до розгляду взято модифікацію жанрового підвиду ...
431329
  Мельничук Н.Ю. Дискурс злочину та покарання в контексті гуманістичної концепції людського буття доби Ренесансу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті осмислюється специфіка трактування філософами Відродження "злочину" та "покарання" в контексті проблематики змістовного наповнення вказаних категорій.
431330
  Карпов А.О. Дискурс и смысл // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 130-136. – ISSN 0236-2007
431331
  Шевченко И.С. Дискурс и стиль: проблемы эвристики // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 313-315. – ISSN 2219-4290
431332
  Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі = Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Ubergangs zur postkonventionellen Moral : посібник з філософських дисциплін / Карл-Отто Апель ; пер. з німецької В.М. Купліна. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 430 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека. Видавнича серія Української школи політичних студій / ред. кол. : О.В. Білий та ін.). – ISBN 978-966-378-118-1
431333
  Шевченко І.С. Дискурс і когнітивно-комунікативна парадигма лінгвістики // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 148-156
431334
  Свєтлова А. Дискурс і комунікативне мовлення / А. Свєтлова, А. Підлієна // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 99-101
431335
  Дем"яненко Н. Дискурс і практики університетської автономії від початку ХІХ ст. до сьогодення // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 83-94. – ISSN 2075-1478


  Розкрито феномен "університетської автономії" у наукових і політичних дискусіях початку ХІХ - ХХ ст. (М.І. Костомаров, В.І. Ленін, М.І. Пирогов, М.В. Сперанський, С.М. Трубецькой та ін.), змісті загальних статутів імператорських університетів (1804, ...
431336
  Бурбело В.Б. Дискурс і смисл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню формування смислу у параметрах комунікативної актуалізації та дискурсивної валоризації. Розглядаються оператори трьох рівнів, які організують відповідні смислотвірні перспективи, та їх маніфестація у комунікативних ...
431337
  Шестопалова Т. Дискурс ідейної еміграції в приватному листуванні Юрія Шереха та Юрія Лавріненка 1945-1949 рр. // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 760-772. – ISBN 978-966-2763-27-0
431338
  Недайнова І.В. Дискурс ідеологій "глобалізм/антиглобалізм" як відображення сучасних світових процесів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 124-130


  У статті розглянуто явище глобалізму та антиглобалізму у протистоянні один одному як відображення сучасних світових процесів через призму дискурсу їхніх ідеологій. У ході дослідження дискурсивних інтеракцій виявляється динаміка конструювання цих ...
431339
   Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 495с. – ISBN 966-613-214-1
431340
  Соколова І. Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 52-60
431341
  Коломієць Н.В. Дискурс інтернету як різновид дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 93-97. – ISBN 966-581-295-5
431342
  Тимейчук І.М. Дискурс іншого в романі-дистопії М. Етвуд "Історія служниці" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 143-150
431343
  Коржик А. Дискурс їжі в українському фольклорі: структурно-семіотичний аналіз // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 54-58. – ISSN 2225-5095
431344
  Шелюх Л.П. Дискурс как концепт металингвистического проекта М. Бахтина // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 233-241
431345
  Московая Е.А. Дискурс как объект многомерного анализа // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 28-30
431346
  Веремейко Е.В. Дискурс как форма презентации социально-гуманитарного знания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1997-0803


  В статье проанализированы и обобщены основные взгляды на определения понятия "дискурс". Сделан вывод о важности предложенной проблематики в сфере социально-гуманитарных наук, выражаемой в сложности восприятия и интерпретации социокультурной ...
431347
  Харлан О.Д. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918-1939) : монографія / Ольга Харлан ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.]. – Київ : Освіта України, 2008. – 306, [1] с. – Алфавіт. покажч. імен: с. 295-305. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-8847-85-1
431348
  Лазебник Л.Л. Дискурс кейнсіанських та неокейнсіанських теорій економічного зростання: адаптація під потреби України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 8-12
431349
  Брацка Марія Валентинівна Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Брацка М. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 212л. + Додатки: л.203-212. – Бібліогр.: л.175-202
431350
  Брацка Марія Валентинівна Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Брацка М. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л.203-212. – Бібліогр.: 7 назв
431351
  Семенюк Л. Дискурс козацької свідомості в українській історико-героїчної поезії перщої чверті ХVІІ століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 130-138. – ISSN 0130-528Х
431352
  Груша Я.А. Дискурс колективної пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 98-101
431353
  Хороб М. Дискурс колористики в малій прозі Валерія Шевчука (на матеріалі оповідання "Профілі на камені") // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 65-74
431354
  Акімова А.О. Дискурс кохання у тематиці класичних цзацюй та розмовної драми XX ст . // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 20-23. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  У статті висвітлена концепція кохання у класичних драмах Ван Шифу «Західний флігель», та розмовних драмах Цая Юя, визначені особливості розуміння автором традиційного конфлікту «кохання-обов’язок», а також новаторство драматургів у зображенні почуттів ...
431355
  Підскальна О.М. Дискурс лібералізму та комунітаризму як підґрунтя мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 99-102
431356
  Якубовська М. Дискурс літературного тексту у системі подолання психологічної кризи сучасності // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (145). – С. 12-15
431357
  Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця XIX - початку XX століття / Михайло Зушман ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 118, [2] с., [4] арк. фот. – Бібліогр.: с. 104-118
431358
  Стодолінська Ю.В. Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 402-406


  Статтю присвячено розкриттю інституційної природи дискурсу маркетингу американьких компаній дитячого одягу. Особлива увага приділяється визначенню сутності поняття маркетинг, основних складників дискурсу маркетингу американських компаній дитячого ...
431359
  Шмега К.М. Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Шмега Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
431360
  Путій О.С. Дискурс масової літератури у фокусі лінгвістичної рефлексії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 74-76
431361
   Дискурс минулого як інструмент формування антиукраїнських настроїв на Донбасі // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 37-52. – ISBN 978-966-554-315-2
431362
  Зінченко В.В. Дискурс мови в психосоціальних парадоксах виміру людського буття і суспільної практики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 45-58
431363
  Кобрин Д.І. Дискурс мови у філософії XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 32-40
431364
  Пастушко Н. Дискурс мовчання у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 120-126. – ISSN 1728-9572
431365
  Жорнова О. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 32-42. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
431366
  Супронюк О. Дискурс модернізму в книжковій культурі видань Ігоря Костецького: журнал "ХОРС" як попередник видавництва "На горі" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 25-35. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена Ігорю Костецькому (1913–1983) – одному з ідеологів і творців українського культурного процесу в умовах повоєнної еміграції в Європі. Розкривається його новаторська діяльніcть, пов’язана зі створенням часопису «ХОРС» та видавництва «На ...
431367
  Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко ; [гол. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 1997. – 357, [3] с. – Бібліогр.: с. 342-346 та в кінці розділів. – ISBN 5-325-00833-1
431368
  Павличко Соломія Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / Павличко Соломія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 447 с. – ISBN 966-06-0120-4
431369
  Неєнко М. Дискурс модерного літературознавства // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-8. – ISSN 0130-5263
431370
  Наєнко М. Дискурс модерного літературознавства в Україні рубежу XX-XXI століть // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 448-458. – ISBN 978-617-7480-77-7
431371
  Косенко Н.Є. Дискурс монологу у французькій класицистичній трагедії XVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 113-117
431372
  Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі : монографія / Іван Бехта. – Київ : Грамота, 2004. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-303. – ISBN 966-8066-63-4
431373
  Максименко Г.А. Дискурс наратора в наративній стратегії текстів історичних романів В. Малика // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 188-195


  Автором подається осмислення наративної стратегії історичних романів В. Малика. У дискурсивному просторі романів визначено сутність всезнаючого та всюдисущого наратора, яка дозволяє проектувати модель природного саморозвитку наративної ...
431374
  Куликов А.Ю. Дискурс насилия // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 47-48
431375
  Проценко О. Дискурс насильства і жорстокості в романі Євгена Пашковського "Щоденний жезл" (деяки зауваги до проблеми) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 52-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
431376
  Грицевич Н. Дискурс насильства у творі Романа Андріяшика "Люди зі страху" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 58-60. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізується тема насильства, яка в Радянському Союзі була під забороною. Розкривається суть цієї проблеми у творі одного із творців мілітарної літератури Р. Андріяшика "Люди зі страху"
431377
  Ткаченко Р. Дискурс науки в системі цінностей української прози другої половини XIX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 82-88. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
431378
  Хауер-Тюкаркина Дискурс национального в современном немецком обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 67-78. – ISSN 2078-5089
431379
  Борець А. Дискурс нації в публіцистичній та епістолярній спадщині Петра Стебницького // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 147-161


  У статті досліджено дискурс нації в публіцистичних та епістолярних текстах діяча українського руху початку ХХ ст. П. Стебницького. Визначено його ставлення до гібридних культурних явищ та ідентичностей. Доведено, що публіцист дотримувався етнічної ...
431380
  Горлова В.М. Дискурс націоналізму і національна ідентичність сучасної України: особливості, роль і місце в суспільних процесах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 118-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
431381
  Іванишин М.В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: підстави до експлікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-253
431382
  КостюкВ Дискурс ненависти в оболонці порногламуру // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32


  Роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів".
431383
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. – Бібліогр.: л.183-206
431384
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
431385
  Тиха Т.О. Дискурс німецької готичної поезії та програма "нової міфології" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 189-194
431386
  Єрмакова Н. Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 269-272. – ISBN 978-966-2374-12-4
431387
  Баліна К.Н. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю. Андруховича // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 55-57
431388
  Ткачук М. Дискурс новелістичної повісті "Boa constrictor" І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 292-309. – ISBN 966-594-298-0
431389
  Ильин А.Н. Дискурс новостей и его мифотворчество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 115-126. – ISSN 0132-1625
431390
  Езова С.А. Дискурс о библиотечном пространстве // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Представлены характеристики библиотечного пространства как библиотечно-культурного, социобиблиотечного и библиотечно-коммуникационного.
431391
  Казьмина О.Е. Дискурс о прозелитизме в современной России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 54-67. – ISSN 0869-5415
431392
  Рассоха М.Н. Дискурс о языке в свете лингвокультурной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-113. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
431393
  Зарецька О.О. Дискурс особистісного зростання (за матеріалами емпіричного дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 11-20
431394
  Кабка Г.М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950-1970-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кабка Геннадій Миколайович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
431395
  Турган О. Дискурс пластичних мистецтв у творчості Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 182-195. – ISBN 978-966-600-358-7


  Досліджується роль живопису, музики, скульптури, архітектури, танцю у творчості Лесі Українки. Завдяки синтезу цих мистецтв у художньому здобутку митця відкриваються нові площини метафоричної образності, з’являються передумови для діалогу епох, ...
431396
  Гурбанська А. Дискурс повістей М. Вінграновського та О. Довженка: жанрово-типологічні особливості, художня самобутність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 91-98.
431397
  Ткачук М. Дискурс повісті "Тарас Бульба" Миколи Гоголя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 307-320


  У статті здійснюється дискурсивний аналіз повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, яка написана в річищі романтичної поетики. У ній поетизуються незвичайні обставини та виняткові характери. Досліджується наративна стратегія твору, особливості ...
431398
  Скиперских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению. Герменевтические этюды / А.В. Скиперских. – Елец : Типография, 2011. – 211 с. – Библиогр.: с. 201-207. – ISBN 978-5-94947-113-5
431399
  Климончук В.Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз дискурсу політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці. Констатовано, що після суперечливого історичного шляху державотворення в методологічних концептах сформована найважливіша форма власної ідентифікації в сенсі ...
431400
  Вонсович Г.Б. Дискурс політичної ідеології // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 60-71
431401
  Загороднюк В. Дискурс політичної комунікації у херсонській пресі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 161-166. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
431402
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої пристрасти // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 13-16
431403
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої хвилі // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
431404
  Таможська І. Дискурс поняття "педагогічна технологія" в контексті формування сучасної парадигми освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 217-222. – ISSN 2309-9127
431405
  Стуліна М.В. Дискурс постмодернізму як лінгвокультурний феномен // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 303-308
431406
  Дулин П.Г. Дискурс православного аскетизма / П.Г. Дулин, В.В. Ковалевич // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 26-30. – ISBN 966-7943-03-8
431407
  Пасічник Г.П. Дискурс природи та англійський історичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 245-248. – ISBN 966-7825-78-7
431408
  Бобрик І В. Дискурс про критерії розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 97-100. – ISBN 978-617-7096-97-8
431409
  Левицький В.С. Дискурс про секуляризацію. Симптом завершення модерну? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 18-23
431410
  Бурбело В.Б. Дискурс проекту як інтегративний тип дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Присвячено дослідженню сучасного типу дискурсу, яким є дискурс проекту. Дискурс проекту розглянуто як інтегративний тип дискурсу, визначено його основні характеристики, складові, структуру, семантику та функції.
431411
  Скиперских А. Дискурс протеста: легитимация политического сообщения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 65-71
431412
  Цоколов Сергей Дискурс радикального конструктивизма : Традиции скептицизма в современной философии и теории познания / Цоколов Сергей. – Munchen : Verlag Munchen, 2000. – 332стр. – (С переводами оригинальных работ П. Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы и Г.Рота). – ISBN 3-9805074-2-4
431413
  Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
431414
  Гринишина М. Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 263-269. – ISBN 978-966-2374-12-4
431415
   Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – С. 6-56. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
431416
  Мельничук Ю.Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті "Буковина" кінця XIX – початку XX століття : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельничук Юлія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 191 арк. – Додатки: арк. 189-191. – Бібліогр.: арк. 36-41, 121-123, 157-158, 183-184
431417
  Мельничук Ю.Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті "Буковина" кінця XIX – початку XX століття : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельничук Юлія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
431418
  Комаха Л.Г. Дискурс рефлексії в аргументах феноменологічного мислення: від трансцендентного до трансцендентального // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 32-38


  В статті розглядається проблема рефлексії, зміст і специфіка якої у філософських системах обумовлює особливості і способи аргументації, відповідно до якої стверджується відповідний метод пізнання. Показано, що спробу подолати труднощі, визначені ...
431419
  Крамаренко А.В. Дискурс розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об"єднаннях : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крамаренко Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 243 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 212-235 арк.
431420
  Крамаренко А.В. Дискурс розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об"єднаннях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крамаренко Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
431421
  Панова Н.Ю. Дискурс самогубства в українській, російській та англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Панова Наталя Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
431422
  Поточняк О.П. Дискурс самостійної роботи студентів як важливого фактору оптимізації навчального процесу з іноземних мов у світлі нових теорій і практик / О.П. Поточняк, Е.А. Шабайкович // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 74-76. – ISSN 2304-5809
431423
  Панова Н.Ю. Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX-начала XX века : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.05 / Панова Наталья Юрьевна ; Бердян. гос. пед. ун-т. – Бердянск, 2017. – 414 л. – Библиогр.: л. 365-414
431424
  Онуфрієнко О. Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 135-141. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
431425
  Денисенко В. Дискурс свободи в класичному лібералізмі та неолібералізмі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-26. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
431426
  Ус Дискурс свободи в сучасному контрактуалізмі (Джон Ролз) / Ус, ов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 190-196
431427
  Гурик М.І. Дискурс свободи у духовній та політичнй спадщині Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 28-35. – ISSN 2077-1800
431428
  Денисенко В.М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / Валерій Денисенко, Василь Климончук, Юрій Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-603-526-7
431429
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. XIX – початок XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 5-12. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання ідейних й організаційних витоків сепаратистських тенденцій Сибіру др. пол. ХІХ — початку ХХ ст., які набули характеру обласництва. В полі зору — передумови обласництва як течії, зумовленої колоніальним статусом Сибіру в умовах ...
431430
  Бульвінський А.Г. Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до по-страдянських часів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 13-23. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується явище сепаратистського руху сучасного Сибіру, пов’язане із традиціями обласництва др. пол. ХІХ — початку ХХ ст. і проявами сепаратизму в краї за радянських часів. В основі розгляду проблеми — витоки сепаратизму, викликані експлуатацією ...
431431
  Козак С. Дискурс слов"янства в українських романтиків // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 113-121. – ISBN 966-95452-4-3
431432
  Климчук В.А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841
431433
  Розин В.М. Дискурс социальной справедливости: критичесуий анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-51. – ISSN 0042-8744
431434
  Волков О.Г. Дискурс соціалізму: сенси і суперечності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
431435
  Климчук В.О. Дискурс соціального конструкціонізму в сучасній зарубіжній психології мотивації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 71-80
431436
  Гайдаш А.В. Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика : монографія / А.В. Гайдаш ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 415, [1] с. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 382-415. – ISBN 978-966-921-245-0
431437
  Гайдаш А.В. Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Гайдаш Анна Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
431438
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.: л. 389 - 427
431439
  Чечель Наталія Петрівна Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 17.00.01 / Чечель Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
431440
  Чечель Н. Дискурс стилю у мовному "тексті" українського модернізму // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 13-23.


  У статті досліджено стильову парадоксальність у мовному "тексті" культури України кінця ХІХ – початку ХХ століть на шляху її входження до системи великих європейських стилів для того, щоб сприяти кращому розумінню мовних процесів у сучасному ...
431441
  Загребельна Н. Дискурс суб"єкта літературного викладу: оповідач - розповідач - наратор // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С.192-198
431442
  Касьянова М.М. Дискурс сучасних наукових досліджень східноєвропейського вектору міграції громадян України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 209-214. – ISSN 2076-1554
431443
  Фурсіна Н.А. Дискурс сучасного військового конфлікту. полікомплексні війни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 112-118. – ISSN 2306-6806
431444
  Бігарі Адріана Андріївна Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Бігарі Адріана Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240 л. – Бібліогр.: л. 191-240
431445
  Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім`ї : Дис. ... канд. філол.наук:10.02.04 / Бігарі А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
431446
   Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру : Наукові студії. – Київ : Київський університет, 2000. – 524с.
431447
  Наєнко М.К. Дискурс сучасної науки про літературу (Фрагмент огляду досліджень з літературознавства до 90-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Йдеться про українське літературознавство останніх років XX ст. Автор аналізує публікації (монографії, статті, підручниковий матеріал та ін.), створені в дусі певних дослідницьких методологій, шкіл і тенденцій.
431448
  Огуй О.Д. Дискурс та невербальні засоби міжкультурної композиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 26-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 29
431449
  Ковальова О.К. Дискурс та функціональний стиль: проблема співвідношення // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 106-122. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено проблемі співвідношення категорій дискурсу та функціонального стилю. Увагу до цієї проблеми обумовлено, з одного боку, зростанням популярності дискурсивного аналізу та термінa дискурс і, з іншого боку, тим фактом, що функціональний ...
431450
  Косенко Наталія Євгеніївна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Косенко Н. Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 215 л. + Додатки: л. 213-215. – Бібліогр.: л. 195-212
431451
  Косенко Наталія Євгенівна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Косенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
431452
  Меньок В. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 207-213
431453
  Черняк Ю.Ю. Дискурс тілесності в повісті М. Варгаса Льйоси "Хто вбив Паломіно Молеро?" та специфіка його відтворення у перекладі українською та англійською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 155-162


  У статті розглянуто особливості художньої репрезентації дискурсу тілесності в повісті М. Варгаса Льйоси “Хто вбив Паломіно Молеро?”, де він виступає основою ефекту присутності – ключової риси ідіостилю автора, й простежується на трьох рівнях: ...
431454
  Ушневич С.Е. Дискурс тілесності у зображенні образу української жінки (на матеріалі роману В. Лиса "Соло для Соломії") // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 221-227. – (Слово). – ISSN 2304-7402
431455
  Кузьменко Ю. Дискурс Токіо в прозі Танідзакі Джюн"ічіро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-47. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Культурний діалог Японії з Америкою та країнами Європи кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. значно змінив обриси японської столиці. Токіо перетворилося на місто контрастів, поєднуючи у собі риси традиційності та урбанізації. У творчості письменника ...
431456
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 178-196
431457
  Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
431458
  Куць О.А. Дискурс у контексті досліджень французької філософії XX століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-177-064-4
431459
  Сюта Богдан Дискурс у музиці й теорія дискурс-аналізу в музичній науці // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-42. – ISSN 1728-6875
431460
  Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки = The Ukrainian Media Discourse: Identities, Ideologies, Power Relations / Володимир Кулик ; [ред. А. Мокроусов] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. Кураса НАНУ. – Київ : Критика, 2010. – 656 с. – Бібліогр. : с. 603-624. – ISBN 978-966-8978-39-5
431461
  Троша Н. Дискурс української історії в щоденникових записах Олександра Довженка // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
431462
  Драпак Г.Б. Дискурс української ментальності в дослідженнях творчості В. Симоненка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
431463
  Борщ С.М. Дискурс української середньовічної літератури в науковій спадщині Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Борщ Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
431464
  Гусев Д.А. Дискурс утраты и дискурс сохранения новоевропейского субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 113-117. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
431465
  Белімова Т. Дискурс Ф. Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу застосувати метод інтертекстуального аналізу до тексту роману В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком", звернуто увагу на дискурс німецького філософа Ф. Ніцше, який виразно прочитується у тексті твору.
431466
  Желіховська Н.С. Дискурс фемінізму в сучасній українській публіцистиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-59. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено характерні особливості висвітлення суспільного дискурсу фемінізму в сучасній українській публіцистиці
431467
  Кротков Е.А. Дискурс философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 195-206. – ISSN 0042-8744


  В статье философия характеризуется на основе дискурсной парадигмы анализа: как язык, текст, мышление и коммуникация. Выделяются две важнейшие функции философского дискурса - концептуальная и мировоззренческая. Концептуальная функция состоит в ...
431468
  Павлюк Н.Д. Дискурс формалізму в драматургії Миколи Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 438-442. – (Б-ка Ін-ту філології)
431469
  Матвієнко Світлана Дискурс формалізму: український контекст / Матвієнко Світлана; Центр гуманіт. дослід. ЛНУ. – Львів : Літопис, 2004. – 144с. – Соло триває... нові голоси Лекція на пошану Соломії Павличко 2002. – ISBN 966-7007-102-2
431470
  Брайко О. Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 57-70. – ISSN 0236-1477
431471
  Зотова В. Дискурс часопросторових локусів у прозі Володимира Діброви / В. Зотова, І. Негрій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 85-92. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
431472
  Го Юаньпен Дискурс шістдесятництва в українській літературно-художній періодиці: журнал "Дніпро" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Го Юаньпен ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 264 арк. – Бібліогр.: арк. 244-264
431473
  Го Юаньпен Дискурс шістдесятництва в українській літературно-художній періодиці: журнал "Дніпро" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Го Юаньпен ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
431474
  Мостова С.М. Дискурс щоденника як наративізація особистого досвіду О. Гончара // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті проаналізовано лінгвістичне вивчення дискурсу щоденника на матеріалі "Щоденників" О. Гончара. У фокусі уваги цього дослідження щоденникові записи постають проекцією мовної особистості письменника та рефлексією мовосвідомості автора. Процес ...
431475
  Шишкін Д.О. Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 38-42. – ISSN 2077-1800
431476
  Біличенко О. Дискурс як механізм актуалізації інформаційних і комунікаційних аспектів художньої літератури // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 267-275. – ISSN 2411-6548
431477
  Калмиков Г. Дискурс як мовленнєвий вплив // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 112-127. – ISSN 2309-1797
431478
  Нагорянський Є.А. Дискурс як основа публічної політики в сучасних демократичних суспільствах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 340-343. – ISSN 2076-1554
431479
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (На матеріалах сучасної газетної публіцистики) / К. Серажим; За ред. В. Різуна. – Київ, 2002. – 392 с. – ISBN 966-594-180-1
431480
  Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / Катерина Серажим. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-314. – ISBN 978-966-437-166-4
431481
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 408 л. – Додатки: л. 373 - 396. – Бібліогр.: л. 346 - 373
431482
  Серажим Катерина Степанівна Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору : (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу):Автореф. дис. ... доктора філолог. наук:10.01.08 / Серажим К.С.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 40 назв
431483
  Чугуєнко В. Дискурс як субстанція демократизації та гуманізації суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.90-101
431484
  Скбашевська О. Дискурс як технологія навчання учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 31-33.
431485
  Німчин С.О. Дискурс, метадискурс, та метанаррація у ролі домінантних типів судження при формуванні змістовної структури парадигми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 273-284
431486
  Єрмоленко А.М. Дискурс. Комунікація. Моральність : монографія / Анатолій Єрмоленко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2021. – 437, [2] с. – Імен. покажч.: с. 432-436. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1826-6
431487
  Карпов Александр Олегович Дискурс: классификация контекстов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-87. – Бібліогр.: с. 75-76, 81-82, 84-87. – ISSN 0042-8744
431488
  Одарчук Н.А. Дискурси відмови у площині принципів і максим комунікації. Конфліктоневластиві дискурси відмови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 32-39. – ISSN 1729-360Х
431489
  Корнільєва Л.М. Дискурси влади в поетичній творчості Роберта Сауті : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Корнільєва Лілія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків; Київ, 2020. – 433 арк. – Додатки: 379-433 арк. – Бібліогр.: 341-378 арк.
431490
  Корнільєва Л.М. Дискурси влади в поетичній творчості Роберта Сауті : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Корнільєва Лілія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
431491
  Іщук С.М. Дискурси особистісної самореалізації в мережі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
431492
  Кліценко С.В. Дискурси розвитку культури України в публіцистиці П. Толочка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 23-33
431493
  Малікова О.В. Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 335-341


  В статті розглядаються біблійний і теологічний дискурси як різновиди релігійного дискурсу християнської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування. В статье рассматриваются библейский и теологический дискурсы как разновидности ...
431494
  Литвиненко Н. Дискурсивна діяльність медика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 124-136
431495
  Деркач Г. Дискурсивна діяльність мовної особистості студентів-іноземців у професійних ситуаціях спілкування // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 59-62. – ISSN 1562-529Х
431496
  Лучак А.-М. Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обгрунтованого порозуміння // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
431497
  Юрчук Л.В. Дискурсивна компетенція в системі навчання міжкультурної комунікації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 377-379
431498
  Паньків О.Б. Дискурсивна компетенція мовної особистості майбутнього філолога // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 66-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
431499
  Рибалка Я.І. Дискурсивна компетенція як одна з підвалин вивчення української мови іноземними студентами / Я.І. Рибалка, О.К. Степаненко // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 152-159. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919


  "Розглянуто науково-методичні напрямки вдосконалення викладання української мови як іноземної студентам-іноземцям у ВНЗ України, зокрема висвітлено основні аспекти дискурсивної компетенції та ії ролі у формуванні комунікативної компетенції."
431500
  Черхава О.О. Дискурсивна композиція релігійного тексту (на матеріалі англо-, німецько-, україно-та російськомовних календарних релігійних путівників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 415-428


  У статті розглянуто аспекти вивчення релігійного дискурсу як міждисциплінарного явища ; представлено різні дефініції релігійного дискурсу та запропоноване найбільш коректне його науково вмотивоване визначення ; установлено співвідношення між поняттями ...
431501
  Карпенко К.І. Дискурсивна легітимація партнерської етики та екологічні перспективиС.72-84 // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – ISSN 2075-1443
431502
  Шевченко Л.І. Дискурсивна лексикографія у просторі західної науки / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов, Д.В. Дергач // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0027-2803


  У статті концептуально аргументовано напрацювання з дискурсивної лексикографії в сучасному українському мовознавстві, що корелюють із американською та західноєвропейською практикою в роботі над словниками. Новий лексикографічний пошук із запропонованої ...
431503
  Лагодзінська О.А. Дискурсивна маніпулятивна стратегія "схилення до відвертості" в англомовному ток-шоу та вербальні засоби її реалізації (на матеріалі телевізійної передачі Стівена Сакера "Відверта розмова" hardtalk) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 28-32. – (Серія: Філологія ; вип. 11, т. 2)
431504
  Бойко Я.В. Дискурсивна номінація естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 25-30. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
431505
  Бацевич Ф.С. Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4-10. – Бібліогр.: Літ.: с. 9-10; 21 п.


  У статті висвітлюється коротка історія формування проблемного поля сучасної лінгвістичної прагматики. обгрунтовується розмежування мікро-, макро- і мегапрагматик в межах дискурсу. Дослідницькою одиницею прагматики дискурсу вважається комунікативний ...
431506
  Шутова М.О. Дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 442-456


  У статті розглядається дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів. Звертається особлива увага на співвідношення між особливостями рольової поведінки людини та мовними засобами її ...
431507
  Верменич Я.В. Дискурсивна реалізація концептуальних метафор із референтом РАДІАЦІЯ / RADIATION у документальному серіалі "Чорнобиль": еколінгвістичний підхід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 7-12. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
431508
  Єфименко Вікторія Антонівна Дискурсивна характеристика потоку свідомості в англійській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
431509
  Ефименко Виктория Антоновна Дискурсивная характеристика потока сознания в английском языке : Дис... кандид. филолог.наук: 10.02.04 / Ефименко Виктория Антоновна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-171
431510
  Чернцова О.В. Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова: досвід інтегрального дослідження (на матеріалі дієслівних предикатів казаться, показаться, девербатива кажимость, парентези кажется : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Чернцова Олена Вадимівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
431511
  Скриннік Ю.С. Дискурсивне оточення як середовище реалізації соціальних ролей // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
431512
  Вонсович С.Г. Дискурсивне поле політичних транзитивних систем // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 109 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 71-81
431513
  Мацько Л.І. Дискурсивний аналіз // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 414-421. – ISBN 978-966-660-472-2
431514
  Вороновська Л. Дискурсивний аналіз і лінгвістика тексту: співвідношення понять // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 4-12. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
431515
  Мацько Любов Дискурсивний аналіз тексту // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-14. – Бібліогр.: с. 9-12, 14
431516
  Стегній О. Дискурсивний аспект достовірності емпіричного соціологічного знання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 74-92. – ISSN 1563-3713
431517
  Шаповалова О.І. Дискурсивний аспект зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 144-159


  У статті представлено аналіз ролі дискурсного аспекту у зовнішній політиці держави. Для цього спочатку виявляються суб"єктні властивості дискурсу у відношенні до категорій інтенціональності та автономності актора. Потім з"ясовуються структурні якості ...
431518
  Галюк С. Дискурсивний вимір буття у філософії Мішеля Фуко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 131-137. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
431519
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
431520
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 223-239. – Бібліогр.: л. 191-222
431521
  Глуховцева К. Дискурсивний потенціал вставлених конструкцій у діалектному тексті // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 3-9. – ISSN 2415-8828


  У статті з"ясовано особливості вживання та функції вставлених конструкцій у діалектному тексті-дискурсі. Автор аналізує вставлені слова, словосполучення й речення, що передають додаткову інформацію про когось чи щось, можуть пояснювати іншомовні чи ...
431522
  Бритвін Д.В. Дискурсивний простір ностальгії у сучасній французькій мові Інтернету // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 196-204


  Зроблено спробу окреслення дискурсивного простору ностальгії у французькій мові Інтернету. Намагаючись зрозуміти сутність феномену ностальгії, зміни, яких вона зазнає під час існування в мережі та її сучасну роль, дослідник звертається до прикладів ...
431523
  Бурмістенко Т.В. Дискурсивний простір офіційної політичної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 35-45


  У статті запропоновано аналіз дискурсивних аспектів функціонування політичної, і зокрема офіційної промови, окреслено пріоритети в тематиці французьких офіційних промов та певні мовні засоби їх реалізації. В статье предложен анализ дискурсивных ...
431524
  Скляренко К.О. Дискурсивний простір повсякденності у соціологічному аналізі поколінної диференціації : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.01 / Скляренко Катерина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
431525
  Васильєва О.Г. Дискурсивний та текстовий аспекти анімаційної комунікації // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 27-36. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
431526
  Молодиченко В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 51-55
431527
  Радзієвська Т.В. Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов"янському світі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 149-162. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюється питання про роль дискурсу в сучасних процесах розвитку мови, які розглядаються на тлі глобалізаційних змін і зростання ролі інформації в соціокомунікативному середовищі. Основну увагу приділено масмедійному (газетному) дискурсу ...
431528
  Мостова С.М. Дискурсивні виміри заповіту Йосифа Сліпого // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 105-114. – ISSN 2312-0665


  Визначено мовленнєвий жанр заповіту Йосифа Сліпого як процес і результат текстотвірної діяльності, спрямований на вербалізацію постулатів віри та їхню транспозицію на суспільні питання, актуальні для України. З’ясовано специфіку заповіту, особливості ...
431529
  Орлова І.С. Дискурсивні засоби вираження гумору та їх відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 217-224
431530
  Осадча О. Дискурсивні засоби конструювання індивідуальності фантастичного персонажа // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 63-69
431531
  Щербатюк М. Дискурсивні іпостасі концепту ФIЛIA (на матеріалі "Нікомахової етики" Аристотеля) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 450-456. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто концепт ДРУЖБА у грецькій мовній картині світу. Виявлено національно-культурну специфіку концепту ДРУЖБА для грецької мовної картини світу. Проаналізовано засоби репрезентації та концептуальні ознаки концепту ДРУЖБА.
431532
  Кащишин Н. Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 2410-0927
431533
  Ніка О.І. Дискурсивні категорії і модус // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 3-11


  У статті аналізуються різні підходи до визначення дискурсивних категорій, обгрунтовується модус як одна з дискурсивних категорій. This article deals with analysis of different approaches to the determination of discourse categories, special author"s ...
431534
  Супрун Л.В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Людмила Супрун. – Вінниця : Глобус-Прес, 2007. – 62с. – ISBN 966-8300-39"5
431535
  Давиденко Г.В. Дискурсивні ознаки німецької народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 137-143. – ISBN 978-966-581-958-5
431536
  Ніколаева Т.Д. Дискурсивні особливості ідеологем концепту "тероризм" у британському політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 68-72
431537
  Гурман Т.Л. Дискурсивні особливості комунікативного моделювання // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 64-65
431538
  Огаркова Г. Дискурсивні особливості мовлення закоханих // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 222-227
431539
  Скляренко О. Дискурсивні особливості оповідань Інгеборг Бахманн (на матеріалі збірок "Das dreibigste Jahr" та "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 436-449
431540
  Олешко Ю. Дискурсивні особливості передмови до "Книги о священстві" Іоанна Златоуста (Львів, 1614) // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 46-49. – ISSN 0252-3108


  "Статтю присвячено аналізу дискурсивних особливостей передмови до «Книги о священстві» Іоанна Златоуста, виданої в друкарні Львівського Ставропігійського братства 1614 року; передмову зіставлено з післямовою до цього видання. Розглянуто специфіку ...
431541
  Кияк Т.Р. Дискурсивні особливості перекладу поезії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-12


  У статті розглядається гіпотеза про присутність фактору дискурсу в процесі перекладу текстів різних жанрів. Категорія дискурсу впливає на переклад більшою чи меншою мірою, в залежності від об"єкту перекладу в діапазоні "поезія - художня проза- ...
431542
  Дорофеєва М.С. Дискурсивні помилки у синергетиці спеціального перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – C. 15-25. – ISSN 2077-804X
431543
  Шульга М. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-29. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Комунікація як соціальна комунікація, як обмін знаковими повідомленнями, що несуть значущу інформацію, що відбувається між колективними соціальними суб"єктами різного роду і забезпечує розвиток суспільства як цілісної системи. Розглядається поняття ...
431544
  Радзієвська Т.В. Дискурсивні простори: історико-лінгвістичний вимір : монографія / Т.В. Радзієвська ; [ред. В.М. Бріцин] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 323, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-156-9
431545
  Серажим К.С. Дискурсивні семантичні моделі в українській публіцистиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розкриваються кілька основних семантичних моделей дискурсу - модель-реалія, квазіреальна модель, модель-метаморфоза, модель-алегорія та категоріальна модель.
431546
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа / Ірина Огієнко ; [наук. ред. О.Р. Чмир] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-253. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1615-6
431547
  Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження як виразники внутрішньго стану мовця (на матеріалі болгарської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 248-259


  Стаття присвячена дослідженню дискурсивних слів турецького походження з позиції їхнього впливу на суб"єктивне ставлення мовця до змісту висловлення. Проаналізовано різні підходи до опису значення дискурсивних слів. Статья посвящена исследованию ...
431548
  Космеда Т.А. Дискурсивні слова як ознака урбанолекту // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 84-90. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті схарактеризовано специфіку використання дискурсивних слів у мовленні представників окремих регіонів України, зокрема Одеси. Досліджвовано кардіоцентризмом як характерною ознакою української нації.
431549
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Герасименко О.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 209л. – Бібліогр.: л.206-209
431550
  Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Герасименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
431551
  Третяк Ю.Ю. Дискурсивні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – C. 170-174
431552
  Яровий Д.О. Дискурсивні фрейми громадянського протистоянняв соціальних медіа // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 216-232
431553
  Алексєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
431554
  Алєксєєва О.І. Дискурсивні функції англійських часток // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8. – ISBN 966-581-231-9
431555
  Пилипенко Р.Є. Дискурсивні характеристики лінгвістичних концепцій простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 62-67. – ISBN 966-581-476-1
431556
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів Дж. Г. Байрона // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 184-190
431557
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 173-198
431558
  Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
431559
  Шелковнікова З.Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні параметри англо-американського наукового наративу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шелковнікова Зінаїда Борисівна ; Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 239 арк. – Додатки: арк. 237-239. – Бібліогр.: арк. 7-10, 194-236 та в додатках: арк. 237-239
431560
  Шелковнікова З.Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні параметри англо-американського наукового наративу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шелковнікова Зінаїда Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
431561
  Щаднева В. Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания / В. Щаднева. – Тарту, 2000. – 208с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 8). – ISBN 9985-56-529-0
431562
  Алексеева А.А. Дискурсивное слово "enfin" - коннектор или артикулятор? (на материале французкого языка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 118-123. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
431563
  Чжао Цзиюань Дискурсивные основы изучения категории "архетип": музыковедческий аспект // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Оганезова-Григоренко [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28, кн. 1. – С. 237-248. – ISSN 2524-0447
431564
  Пилюгина Е.В. Дискурсивные практики в пространстве постмодерна : образование как дискурсивная практика // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-58. – ISSN 1726-667Х
431565
  Барышников В.Н. Дискурсивные практики империй / В.Н. Барышников, В.Н. Борисенко, А.И. Филюшкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 86-90. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
431566
  Нечитайло И.С. Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования. - // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 130-134. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
431567
  Емельянова Н.А. Дискурсивные слова как средство организации устного общения в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.70-77. – ISSN 0130-9730
431568
  Мусихин Г.И. Дискурсивный анализ идеологий: возможности и ограничения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 128-144. – ISSN 0321-2017
431569
  Івченков В.І. Дискурсна модель журналістики:від античності до сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 14-18
431570
  Коваль Н.М. Дискурсна проблематика: виокремлення суспільно-політичного дискурсу як різновиду комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 78-82. – ISBN 966-581-373-0
431571
  Денисова С.П. Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 57-64. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
431572
  Тітова О.Б. Дискурсний підхід до навчання студентів сучасної української мови // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 190-192
431573
  Маймескул О.А. Дискурсні вимири слова: відображення виноробських традицій у французькій мові Швейцарії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 166-177. – ISBN 966-581-550-4
431574
  Синьо В. Дискурсні особливості фахової мови лісівництва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 140-145
431575
  Мацишина І.В. Дискурсні практики конструювання політичної реальності України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Мацишина Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
431576
  Мацишина І.В. Дискурсні практики конструювання політичної реальності України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Мацишина Ірина Віталіївна ; Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 442 арк. – Додатки: арк. 422-442. – Бібліогр.: арк. 10-15, 379-421 та в додатках: арк. 431-436
431577
  Моісеєнко О.Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матер. сучасної англ. мови). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Моісеєнко О.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
431578
  Моісеєнко Олена Юріївна Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) : 10.02.04. Дис. на здоб. ступ. канд. філол. наук / Моісеєнко Олена Юріївна; КУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 174 л. – Бібліогр. : л. 141-160
431579
  Артеменко Ю. Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 189-194. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
431580
  Андрієнко Т.П. Дискурсотворча діяльність перекладача і фреймове моделювання тексту офіційно-ділового стилю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 498-504
431581
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.210-255. – Бібліогр. : л.181-209
431582
  Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
431583
  Медведев Сергей Александрович Дискурсы отчуждения: "суверенитет" и "европеизация" в отношениях России и ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 23-33. – ISSN 0131-2227
431584
  Хомра І.О. Дискусийні теоретико-методичні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого в оцінках сучасників : погляд с сьогодення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 50-58


  Розкрити основні положення підручника з економічної географії К.Г. Воблого, його оцінка з сьогодення, та рецензії на нього геграфами 20-30 років 20 ст., зокрема К. В. Дубняком
431585
  Коломоєць О.Ю. Дискусії в РКП (б) початку 1920-х рр. і нова економічна політика // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 118-123. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
431586
  Шевчук О.В. Дискусії в середовищі політико-академічної еліти США щодо формування зовнішньополітичної стратегії відносно КНР на початку 2000-х рр. // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 202-211
431587
  Кулик В. Дискусії із західними колегами про науку під гуркіт війни // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 20-23
431588
  Ладжун Ю.Ю. Дискусії між "Просвітою" та "Обществом им. А. Духновича" щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 23-27. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
431589
  Чушак Х. Дискусії навколо історії польсько-українських взаємин на сторінках польських опозиційних видань (1976-1989) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 170-193. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
431590
  Терно С. Дискусії новаторів і консерваторів у першій чверті XX ст. стосовно розвитку мислення учнів: які уроки маємо винести ? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 32-40
431591
  Носенок Б.Е. Дискусії про епічну природу "калевали" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 200-202
431592
  Єлова Т.А. Дискусії про польський східний кордон після Другої світової війни у середовищі польської еміграції // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 62-71. – ISSN 2522-4050
431593
  Вовк О. Дискусії про форму, роль та місце підручника в процесі викладання історії в середній школі Російської Імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 52-58
431594
  Тимофійко С. Дискусії стосовно національного питання, політичного устрою та координації антисамодержавних сил у Російській імперії на Паризькій конференції революційних та опозиційних партій (30 вересня - 9 жовтня 1904 р.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 103-112. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
431595
  Хахула Л. Дискусії щодо Волинської трагедії та примирення // "Різуни" чи побратими? : сучасні польські дискурси про Україну / Л. Хахула. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 208-247. – ISBN 978-966-02-8084-7
431596
  Чепела Ю.О. Дискусії щодо образу пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві (1904-1914) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 182-189
431597
  Кругляк Д.М. Дискусії щодо прийняття закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (1996–1997 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
431598
  Багіров С.Р. Дискусії щодо співучасті в необережному злочині до реформи кримінального законодавства 1958-1961 рр. (1917-1961) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 293-298. – ISSN 2219-5521
431599
   Дискусійна платформа "Культур-антропологічні аспекти наслідків російської військової агресії проти України" // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 5-12. – ISSN 2664-4282


  14 квітня 2022 року в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулося чергове засідання дискусійної платформи «Культур-антропологічні аспекти наслідків російської військової агресії проти України». До ...
431600
  Тиліпський Д. Дискусійне 5 правових позицій ВС у справах про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 38-39
431601
  Гревцова Р. Дискусійний клуб "точка дотику" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулося відкриття й перше засідання Дискусійного клубу "Точка дотику: громадське здоров"я, біомедицина, право". Його організатори - кафедра адміністративного права та Навчально-науковий центр медичного права юридичного ...
431602
  Халимоненко Г. Дискусійний круглий стіл. Пропозиції та рішення // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 183-185. – ISBN 966-8552-05-9


  Азербайджаністика має розвиватися поруч із туркологією, тобто з турецькою мовою та літературою і ширше - у колі тюркологічних дисциплін.
431603
  Швець Г.Д. Дискусійний потенціал жанру есе в навчанні української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 258-272. – ISSN 2073-4379
431604
  Волошина І. Дискусійний характер моделей ціноутворення на фінансові інструменти // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-104 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
431605
  Голов С. Дискусійні аспекти амортизації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 14 пунктів
431606
  Соколовська А.М. Дискусійні аспекти визначення податкових витрат у системі непрямого оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 27 назв
431607
  Настасяк І. Дискусійні аспекти ідентифікації сучасної правової системи України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 17-19
431608
  Сисоєва С.О. Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 7-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У роботі порушується проблема формування наукового тезаурусу компетентнісно зорієнтованоївищої освіти. Проаналізовано основні поняття, включені до нового Закону про вищу освіту Украіни (2014 р.). Показано, що гармонізація ступеневих моделей підготовки ...
431609
  Розум І.О. Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
431610
  Соколовська А.М. Дискусійні аспекти та наслідки використання концепції податкових витрат // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 8 (321). – Бібліогр.: 26 назв
431611
  Гримич М. Дискусійні аспекти трактування терміна "звичаєве право" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 4-9
431612
  Соколовська А.М. Дискусійні аспекти формульного розподілу бюджетних видатків на вищу освіту в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 8-21. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
431613
  Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії 7-8 класи / Н.О. Вєнцева. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-308-1
431614
  Колоїз Ж. Дискусійні моменти теорії вставлень // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 46-53. – ISSN 2415-8828
431615
  Терлецький В. Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 49-61. – ISSN 2075-6461
431616
  Семенишина Л.В. Дискусійні питання виділення лексичних синонімів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі питання виділення і визначення лексичних синонімів у сучасному мовознавстві на основі існуючих лінгвістичних теорій синонімічності слів.
431617
  Романюк І. Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на персональні дані // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-80


  Публікація присвячена визначенню правової природи права на персональні дані особи на теперешньому етапі розвитку українського суспільства, дослідженню можливих шляхів встановлення балансу приватноправових інтересів окремої особи та публічно-правових ...
431618
  Шкварець Г.В. Дискусійні питання визначення сутності страхування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 569-574. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто дискусійні питання визначення сутності страхування. Наводяться два підходи (практичне, теоретичне) для розкриття сутності страхування. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы определения сущности страхования. Приводятся два ...
431619
  Черняк Ю.В. Дискусійні питання визначення юрисдикції суду щодо застосування попередніх заходів захисту в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 102-110. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі аналізу міжнародних правових актів, іноземної та вітчизняної доктрини, визначаються найбільш актуальні та дискусійні питання, пов"язані із застосуванням окремого інституту міжнародного цивільного процесу, - інституту забезпечення ...
431620
  Гнатюк Л.П. Дискусійні питання викладання старослов"янської мови у вищій школі // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 38-45. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
431621
  Міняйло М. Дискусійні питання до проекту Адміністративно-процедурного кодексу України / М. Міняйло, Ю. Кіщак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 24-26
431622
  Павко А. Дискусійні питання життєвого і творчого шляху Кобзаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 11 (367). – С. 56-59
431623
  Коваль О.О. Дискусійні питання з приводу застосування поняття "податкове зобов"язанняй" в податкових правовідносинах / О.О. Коваль, О.В. Покатаєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 8-12
431624
  Гриняк О Дискусійні питання захисту права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 40-43
431625
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання змісту юридичної категорії "податок" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.14-21. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
431626
  Музика І.В. Дискусійні питання історії державності Київської Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
431627
  Житний О.О. Дискусійні питання кваліфікації посткримінальної поведінки / О.О. Житний, С.С. Терещук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 112-119. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
431628
  Іванова А.Ю. Дискусійні питання конституційного оформлення української державності 1917–1921 // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 497-505. – ISSN 0896-2491
431629
  Страшко О. Дискусійні питання легалізації наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 234-235
431630
  Олійник В.С. Дискусійні питання лісової гідрології // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 8-15. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано суперечності наукових поглядів про вплив лісу на величину атмосферних опадів і водність річок, а також його стокорегулюючу ефективність при катастрофічних паводках. Подана кількісна оцінка цим властивостям лісу в регіоні Українських ...
431631
  Бейцун І.В. Дискусійні питання поняття холдингу у законодавстві та у правовій науці // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.366-372. – ISBN 966-7784-65-7
431632
  Гриняк А. Дискусійні питання правової природи спадкового договору // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
431633
  Брильов О. Дискусійні питання природи морського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-38.
431634
  Оніщенко Н. Дискусійні питання проблеми удосконалення інституту юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 9-10
431635
  Казимир Клоц Дискусійні питання проекту закону "Про фонд страхування депозитів фізичних осіб" : радять фахівці заходу / Казимир Клоц, Мартин Лучинський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 41-42
431636
  Соколовська А.М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А.М. Соколовська, В.О. Гвардієвич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 35-50 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
431637
  Липовська Н.А. Дискусійні питання розвитку наукової спеціальності "Державна служба" // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 178-180. – ISBN 978-617-7139-03-3
431638
  Леоненко П.М. Дискусійні питання системної трансформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-18


  В статті розглянуті дискусійні питання процесу і результатів системної трансформації економіки в постсоціалістичних країнах. Показаний їх зв"язок з сучасною фінансово-економічною кризою в Україні. In the article are considered discussion questions of ...
431639
  Зеленко І.П. Дискусійні питання судової правотворчості на черговому етапі судової реформи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 9-13. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
431640
  Горин В.П. Дискусійні питання сутності та критерії оцінювання ефективностібюджетного менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 155-160. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
431641
  Шулюк Б. Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 36-48. – ISSN 1818-5754
431642
  Субота Н. Дискусійні питання сфери застосування трудового контракту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-25
431643
  Вакуленко О. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 127-132. – ISBN 978-966-171-498-3
431644
  Ліхновський П. Дискусійні питання трактування категорії інвестицій // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 158-160. – ISSN 1815-3232
431645
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
431646
  Кацімон О. Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови. З окремими увагами на погляди Василя Сімовича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 27-33. – ISSN 0130-5263
431647
  Буряк О.П. Дискусійні питання фнукцій місцевих фінансів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 134-140. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 5-7763-2435-1
431648
  Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання функції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.65-74. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
431649
  Перебитюк М.В. Дискусійні питання щодо визначення пізнання та доказування при розслідуванні злочинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-142. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критичний аналіз визначень у процесуальній і криміналістичній літературі понять "пізнання" та "доказування" при розслідуванні злочинів. Critical analysis of definitions of notions of identification and proof during crime investigation ...
431650
  Тарнопольська О.М. Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-20.
431651
  Меліхова Ю.О. Дискусійні питання щодо встановлення відповідальності за розпорядження недостовірної інформації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 75-82. – ISSN 2310-9769
431652
  Арестов Д.О. Дискусійні питання щодо застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ в сільскому господарстві / Д.О. Арестов, О.В. Радова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 11-12. – ISBN 978-966-930-102-4
431653
  Андрушко П.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак "істотна шкода" та "тяжкі наслідки" у складах злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 6 (190). – С. 38-48
431654
  Ковальова О. Дискусійні питання щодо нарахування пені. Судова практика // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 61-64.
431655
  Єгорова Т.М. Дискусійні питання щодо об"єкта та предмета судової психологічної експертизи / Т.М. Єгорова, В.В. Єгоров // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 428-430
431656
  Пришва Н. Дискусійні питання щодо правового регулювання неподаткових обов"язкових платежів до позабюджетних фондів коштів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 156-161. – ISSN 2663-5313


  У статті розглядаються неподаткові обов"язкові платежі до позабюджетних фондів коштів, визначаються їх види. Особливу увагу приділено платежам, які в наукових джерелах отримали назву "парафіскалітети". До останніх відносять встановлені державою ...
431657
  Лігоненко Лариса Олександрівна Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять "ефективність" і "результативність" управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті критично проаналізовано трактування сутності понять "ефективність" і "результативність" у працях вітчизняних та іноземних економістів; обгрунтовано доцільність розмежування цих дефініцій та їх відокремленого використання в процесі оцінки ...
431658
  Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 10-13. – Бібліогр.: 15 назв
431659
  Гримич М.В. Дискусійні проблеми в трактуванні археологічної спадщини язичництва східних слов"ян (погляд етнолога) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 115-135
431660
  Міщанин В.В. Дискусійні проблеми історії Закарпаття 1944-1950 рр. у розрізі усної історії (за матеріалами етнографічної практики студентів історичного факультету УжНУ 2015 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
431661
  Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькування собівартості продукції / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7.
431662
  Моторнюк І. Дискусійні проблеми періодизації української літератури ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 178-188. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
431663
  Притика Д.М. Дискусійні проблеми судової реформи в Україні // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 69-90. – ISBN 978-966-187-053-5
431664
  Маркова В. Дискусійні проблеми сучасного книгознавства / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  У статті зроблено огляд дискусії щодо складу і структури книгознавства. Підкреслено важливість дискусії як форми наукової комунікації.
431665
  Дергач Д.В. Дискусійність аналізу художньо-публіцистичних жанрів у сучасній медіалінгвістиці // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров.. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Ю.О. Шепель, О.І. Панченко, В.В. Зірка [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 12, ч. 1. – С. 372-382. – ISSN 2409-3238


  Специфіка підходів до дослідження дискусійних питань аналізу художньо-публіцистичних жанрів сучасної медійної комунікації з погляду функціональної стилістики, практичної стилістики, медіалінгвістики. Дискусії та розбіжності в аналізі медійної жанрології.
431666
  Дроздовський Д.І. Дискусійність метамодернізму в аспекті теорії постпостмодернізму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 58-71. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
431667
  Ковальчук А. Дискусійність питання щодо визначення предмета фінансового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-35
431668
  Івацький В. Дискусійність процесів формування національної ідентичності греків українського Північного Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 56-61.
431669
  Поліщук Я. Дискусійність та вичерпаність постмодерністського проекту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 22-29. – ISSN 0236-1477
431670
  Лобода С. Дискусія "Якими має бути педагогічний журнал" на сторінках часопису "Шлях освіти" (1920-1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-50.
431671
  Дубовик В.А. Дискусія американських науковців щодо ядерної зброї на терені України у 1992 - 1993 роках // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 245-266. – ISBN 978-617-689-160-4
431672
  Хобта Ніна Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу на тему "Як забезпечується макроекономічна рівновага" : Позаурочна робота / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-30 : Табл., графік. – Бібліогр.: 10 назв
431673
  Коцур Г.Г. Дискусія в українській історіографії щодо статків і благодійності кошового отамана П. Калнишевського // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 240-255. – ISBN 978-617-7107-21-6
431674
   Дискусія в штаб-квартирі ООН // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Дискусія на тему "Внесок української школи міжнародного права у справу його вивчення та викладання" відбулася в штаб-квартирі ООН. Основний доповідач - доц. кафедри міжнародного права ІМВ М.М. Гнатовський.
431675
  Захарченко М. Дискусія Джона Ролза та Юргена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 123-129. – ISSN 0235-7941
431676
  Курмишева Н. Дискусія і диспут як засоби формування прфесійних умінь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
431677
  Боднарчук Т. Дискусія на практичному занятті з німецької мови як один із засобів формування комунікативної компететнтності студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 20-21
431678
  Бубенок О.Б. Дискусія навколо "кочових цивілізацій" (термінологічний аспект) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
431679
  Лисенко Н. Дискусія навколо тлумачення концепції "великої літератури" в МУРі / Н. Лисенко, Р. Ковальов // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 246-253. – ISSN 2411-6548
431680
  Семенець І. Дискусія навколо трипільської писемності // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 20-21
431681
  Гриценко І.С. Дискусія про адміністративне судочинство в СРСР у 20-х роках ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип.333)
431682
  Кальниченко О. Дискусія про гомологічний та аналогічний переклад в Україні в кінці 1920- х років: Державин, Майфет, Зеров, Кулик, Фінкель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 29-40. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про теоретичну дискусію кінця 1920- х - початку 1930- х рр . стосовно вибору методу художнього перекладу , розпочату в 1927 р . Володимиром Державиним , у якій також брали участь Григорій Майфет , Микола Зеров , Олександ e р ...
431683
  Козловський А. Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 46-59.


  Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди стосовно логічної структури норми права. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій - "причина - дія - ...
431684
  Лук"янчук Г. Дискусія про Івана Франка та єврейське питання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 17
431685
  Шацький Є. Дискусія про Польщу, поляків і польськість // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21
431686
  Черняхівська В.В. Дискусія про робітничу пресу (за публікаціями журналу "Дзвін", 1913–1914) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 277-280


  Стаття присвячена проблемам розвитку української робітничої преси на початку XX ст. Аналізуються матеріали журналу "Дзвін" (1913-1914).
431687
  Іванова Л. Дискусія про українську мову в 30-60-х роках XIX століття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 46-62
431688
  Гнатовський М.М. Дискусія про фрагментацію міжнародного права у світлі міжнародного гуманітарного права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 46-49


  Статтю присвячено виявленню значення для міжнародного гуманітарного права сучасних дискусій про матеріальну та інституційну фрагментацію міжнародного права.
431689
  Шулікін Д. Дискусія про якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Актуальні питання удосконалення системи підтримки якості вищої освіти в Україні, а також проблеми вступної кампанії обговорили на розширеному засіданні президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, що відбулося у Київському національному ...
431690
  Сорока Марія Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
431691
  Зимовець Р.В. Дискусія Фуко-Габермас: питання теорії влади // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 158-174. – ISBN 966-638-023-4
431692
  Марченко О. Дискусія щодо концептуальних засад і змісту історичного атласу України на сторінках "Українського історичного журналу" в 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-90295
431693
  Волошин О. Дискусія щодо майбутнього СНД в політичному дискурсі Росії на початку - в середині 2000-х рр. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 7-9
431694
  Первомайський О. Дискусія щодо поняття права публічної власності: аргументи "за" та "проти" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 50-66. – ISSN 1026-9932
431695
  Леган В. Дискусія як активний метод вивчення іноземних мов / В. Леган, Н. Годованець // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 249-258. – ISSN 2617-3921
431696
  Король В.М. Дискусія як засіб формування соціальної зрілості студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 59-63. – (Серія: Педагогічні науки)
431697
  Бобко Л.О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 267-272. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915


  У статті висвітлені актуальні питання навчання у вищій школі, умови педагогічної взаємодії студентів і викладачів у процесі дискусійного навчання. Наведені головні принципи застосування методу дискусії у вищій школі.
431698
  Любашенко О.В. Дискусія як метод інтерактивного навчання мови в середній школі / О.В. Любашенко, О.В. Попова // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 4-11. – ISBN 978-617-7507-84-9
431699
  Червінська Н. Дискусія як модель навчання (з досвіду роботи) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 27-30
431700
  Горбуньова С. Дискусія як продуктивний метод розвитку комунікативної компетентності студентів на заняттях з японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглядається можливість використання на заняттях з японської мови дискусії як інтерактивної форми навчання, для розвитку комунікативної компетентності студентів. Розглядаються переваги та недоліки такого виду роботи, аналізується ефективність ...
431701
  Ніколаєва І.В. Дискусія як спосіб активізації навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 291-294
431702
   Дискусія: "Вступ до історії" Наталі Яковенко // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 345-412. – ISBN 978-617-578-013-8
431703
   Дискуссии в Китае о демократическом социализме / вступ., пер. и обзор В. Г. Буров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-38. – ISSN 0042-8744
431704
  Скрипник Александр Васильевич Дискуссии в Компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Скрипник Александр Васильевич; КГУ. – К., 1991. – 184л. – Бібліогр.:л.172-184
431705
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США об отношениях с Россией: осмысление прошлого, прогнозы на будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 35-24. – ISSN 0321-2068
431706
  Солянова М.В. Дискуссии в США по вопросам миропорядка в XXI веке // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 92-103. – ISSN 0321-2068
431707
  Подлесный П.Т. Дискуссии в США по проблемам развития отношений с СССР в начале 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 117-135
431708
  Бабкова М.В. Дискуссии вокруг традиции дзэн в японском буддизме XIII - XIV вв. и вопрос о священных текстах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 137-155. – ISSN 0042-8744
431709
  Метель О. Дискуссии начала 1930-х гг. в Коммунистической академии как фактор становления советской модели изучения первоначального христианства // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 215-228
431710
   Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: в поисках конструктивной критики / А. Могилат, Ю. Ачкасов, А. Егоров, А. Климовец, С. Донец // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 25-43 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
431711
  Тухватуллина Э. Дискуссии о золотом обращении в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Библиогр.: на 6 пунктів. – ISSN 0131-2227
431712
  Мещерских Людмила Дискуссии о категоризации : гостиница / Мещерских Людмила, Шишкина Людмила // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-21 : фото
431713
  Соловьева А.Г. Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 195-204. – ISBN 978-966-171-675-8
431714
  Сахновский А.Е. Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-41. – (Історія ; Вип. 27)
431715
  Фадеева Любовь Александровна Дискуссии об интеллигенции как способ ее самоидентификации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
431716
  Миргородский В.Н. Дискуссии об эволюции идей Вл. Соловьева и проблема сущего и бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
431717
  Приходько О.В. Дискуссии по ПРО: Россия - США - НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 43-60. – ISSN 0321-2068
431718
  Водяницкий Ю.Н. Дискуссионные вопросы интерпретации результатов химической экстракции соединений железа из почв / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 697-704. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
431719
  Певзнер Я.А. Дискуссионные вопросы политической экономии / Я.А. Певзнер. – М, 1987. – 262с.
431720
   Дискуссионные вопросы теории относительности и гравитации. – Москва, 1982. – 160 с.
431721
  Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистический финансов / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1969. – 159с.
431722
  Зозуля Н.Б. Дискуссионные проблемы исследования творчества М. Турнье // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 53-55
431723
  Митропольский А.Ю. Дискуссионные проблемы происхождения и зволюции земной коры. Рецензия на книгу Резанова И.А. "Эволюция представлений о земной коре" : нові книги / А.Ю. Митропольский, В.И. Оноприенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94. – ISSN 1726-5428
431724
  Покровский Н.Е. Дискуссионные проблемы социологического конгресса // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.3-8. – ISSN 0132-1625
431725
   Дискуссионные проблемы японской истории. – М., 1991. – 175с.
431726
   Дискуссионные статьи Всемирного Банка. – Вашингтон, 1994. – ISSN 0259210X


  1997. N 1/2
431727
  Чумаченко Н.Г. Дискуссионный клуб директоров: опыт, проблемы, мнения / Н.Г. Чумаченко, М.Н. Нагорская. – Донецк, 1990. – 77с.
431728
  Печковский К.Е. Дискуссия 1918-1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров / К.Е. Печковский, И.М. Печковская // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2015. – № 5 (79). – С. 106-108. – ISSN 1992-576-X
431729
  Швецов В.В. Дискуссия в РКП(б) 1923 года. / В.В. Швецов. – М, 1991. – 62с.
431730
  Заемский Владимир Федорович Дискуссия вокруг реформы СБ ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
431731
  Шейко А.Н. Дискуссия как метод научного познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
431732
  Маркусь О. Дискуссия как способ самообразования. Территория свободного общения / Ольга Маркусь, Екатерина Золотарёва // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 61-64. – ISSN 0869-4915


  О работе дискуссионного клуба в сельской Централизованной библиотечной сети (с. Павловская Слобода Истринского района Московской обл.).
431733
  Устьянцева Л.Д. Дискуссия как средство формирования коммуникативной культуры студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-125
431734
  Сидельникова Т.Т. Дискуссия на семинарском занятии по научному коммунизму / Т.Т. Сидельникова. – Казань, 1985. – 73с.
431735
  Валькова О.А. Дискуссия о высшем женском образовании в Московском университете (1861 г.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С. 82-96. – ISSN 0205-9606
431736
  Клапиюк В.Т. Дискуссия о концепции высшего библиотечно-библиографического образования в годы войны // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 117-119. – ISSN 1997-0803
431737
  Мызникова В.А. Дискуссия о методологической нейтральности в современном религиоведении // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – C. 71-74
431738
  Новоженова И.С. Дискуссия о национальной идентичности во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 114-144. – ISSN 0235-5620
431739
  Бирюков Б.В. Дискуссия о прелогическом мышлении: 30-е годы XX века / Б.В. Бирюков, И.С. Верстин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 106-116. – ISSN 0042-8744
431740
  Червонная С.А. Дискуссия о путях решения национальных проблем в США // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 135-177. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
431741
  Рулько Е.Т. Дискуссия об "общем наследии человечества" в буржуазной доктрине международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 19-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
431742
  Четверикова И.В. Дискуссия об институтах: эволюция идей // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 106-114. – ISSN 0132-1625


  Анализируется развитие идей нового институционализма в социальных науках . Рассмотрена логика построения объяснительных моделей институтов, отличия и сходства в концептуализации базовых элементов в новой институциональной экономике, экономической ...
431743
   Дискуссия об оптимальном планировании.. – М., 1968. – 192с.
431744
   Дискуссия по книге Е.Варга "Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны" 7, 14, 21 мая 1947 г.. – М., 1947. – 64с.
431745
  Лисюткина Л.Л. Дискуссия по проблемам утопии в ФРГ // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 98-128. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
431746
   Дискуссия: канадские выборы-2008 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 83-90. – ISSN 0321-2068
431747
   Дискутував з чекістами про вірші: у мережі опублікували документи зі справи Миколи Зерова / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
431748
  Чернышов В.А. Дислипидемия при хронической болезни почек: особенности патогенеза и коррекции // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1605-7295
431749
  Новікова С.М. Дисліпопротеінемії при старінні та їх корекція. : Автореф... доктор мед.наук: 03.00.04 / Новікова С.М.; Ін-т геронтології АМН України. – К., 1994. – 46л.
431750
  Фридель Ж. Дислокации : Пер. с англ. / Ж. Фридель. – Москва : Мир, 1967. – 643 с.
431751
   Дислокации в кристаллах. – Вып. 3. – М., 1974. – 792с.
431752
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1966. – 366с.
431753
   Дислокации в кристаллах.. – М., 1981. – 540с.
431754
   Дислокации в механические свойства кристаллов. – Москва, 1960. – 552с.
431755
  Фельдман Э.П. Дислокации в органических кристаллах и средах с электрической и магнитной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фельдман Э.П.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
431756
   Дислокации и механические свойства кристаллов. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 552 с.
431757
  Предводителев А.А. Дислокации и точечные дефекты в гексагональных металлах / А.А. Предводителев, О.А. Троицкий. – Москва : Атомиздат, 1973. – 201с.
431758
   Дислокации и физические свойства полупроводников. – Ленинград : Наука, 1967. – 95 с.
431759
   Дислокационная и доменная структура и деформационное упрочнение сплавов. – Томск, 1984. – 123 с.
431760
  Бушнев Л.С. Дислокационная структура и закономерности деформационного упрочнения в ряде медных твердых растворов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушнев Л.С.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
431761
  Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. / Б.И. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1981. – 236с.
431762
  Налбандян А.Г. Дислокационная структура монокристаллов D--LiIO3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Налбандян А.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
431763
  Пастур Л.А. Дислокационная теория двойников в органических кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пастур Л.А.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.9
431764
  Пащенко Т.Н. Дислокационная труктура границ блоков в монокристаллах цинка. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пащенко Т.Н.; МГУ. – М, 1973. – 16л.
431765
  Ростовцев Владимир Анатольевич Дислокационное описание неупругого поведения металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростовцев Владимир Ана ольевич; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1975. – 12л.
431766
  Паль-Валь Дислокационное поглощение ультразвука в сверхпроводниках 1 рода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Паль-Валь Л.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
431767
  Степина Е.И. Дислокационное строение упругих двойников кальцита. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Степина Е.И.; АН УССР.Физ-техн.ин-т.низких температур. – Харьков, 1965. – 16л.
431768
  Бойко Ю.И. Дислокационные контактные аффекты при спекании кристаллов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Бойко Ю. И.; Хар. ГУ. – Х., 1985. – 37л.
431769
  Чишко К.А. Дислокационные механизмы акустической эмиссии пластически деформируемых кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чишко К.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
431770
  Ганзя Лариса Васильевна Дислокационные соединения в гранецентрированных кубических металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ганзя Лариса Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Томск. гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
431771
  Мацокин В.П. Дислокационные эффекты при высокотемпературном деформировании щелочногалоидных монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01-057 / Мацокин В.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
431772
  Заика-Новацький Дислокационный процесс и его эволюция как природный эксперимент (на примере Горного Крыма) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 7-14. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 9)
431773
  Рид В.Т. Дислокация в кристаллах / В.Т. Рид. – Москва : Металлургиздат, 1957. – 280 с.
431774
  Павлов М.А. Дислокация в ледниках земли Франца-Иосифа / М.А. Павлов. – Владивосток, 1921. – 6с.
431775
  Косевич А.М. Дислокация и в теории упругости / А.М. Косевич. – К., 1978. – 219с.
431776
  Козловська Г.М. Дислокації й орогенічні процеси / Г.М. Козловська. – Київ : Радянська школа, 1948. – 24 с.
431777
   Дислокаційна відомість і бойовий розпис Дієвої армії військ УНР станом на 16 серпня 1919 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 125-142


  Вступне слово, публікація документа Михайла Ковальчука.
431778
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка Сурозького золоторудного родовища з позицій тектонофаціального аналізу : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Проаналізовано дислокаційну тектоніку Сурозького золоторудного родовища в Західному Приазов"ї з позицій тектонофаціального аналізу. Установлено, що ця тектоніка формувалася на фоні регресивної зміни структурно-реологічних обстановок якнайменше в чотири ...
431779
  Лукієнко О.І. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита : монографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, А.В. Сухорада ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-439-063-4
431780
  Боднар Л.А. Дисморфобії у косметичній хірургії // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 42-46. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2308-6300
431781
  Ювченко П.В. Дисморфофобия: терапия изъяна // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 40-44. – ISSN 1729-2344
431782
  Ситник С.В. Дисонанс сучасної публічної політики в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 117-119
431783
  Шанковський І. Дисонанси = Dissonances / Ігор Шанковський. – Філядельфія : Київ, 1960. – 93, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
431784
  Петренко М.Є. Дисонанси : гумор і сатира / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1978. – 107 с.
431785
  Гасымов Т.А. ДИСОПТ -- диалоговая система решения задач оптимального управления. / Т.А. Гасымов. – М., 1985. – 66с.
431786
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – ISSN 0041-6045
431787
   Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах / О.О. Ліціс, Н.Г. Кобилінська, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0041-6045


  Досліджено схеми дисоціації координаційних сполук лантаноїдів з карбацилфосфортриамі-дами Ln(NO3)3(HL1, 2)3, Lа(L1)3(і-С3Н7ОН)2 та Lа(L2)3(Н2О)2 у неводних розчинниках — ацетоні, метанолі та толуолі. Для встановлення типу електроліту розраховано ...
431788
  Богорад И.В. Диспанеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – М, 1987. – 48с.
431789
  Шевель З.А. Диспансерезация детей и организационные мероприятия по дальнейшему ее улучшению (Из опыта работы 2 детей больн. Шевченк. р-на г. Киева) : Автореф... канд. мед.наук: / Шевель З. А.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 24л.
431790
  Богорад И.В. Диспансеризация - основа профилактики / И.В. Богорад. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 5)
431791
  Шаваров И.Г. Диспансеризация и лечение паховых грыж у колхозников : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Шаваров И.Г.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21л.
431792
  Блоха А.В. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 41-46
431793
  Ким В.С. Диспергирование и смешение в процессах производства и переработки пластмасс / В.С. Ким, В.В. Скачков. – М., 1988. – 240с.
431794
  Косолапов А.Т. Диспергирование твердых тел в ультразвуковом поел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косолапов А. Т.; Мордов.ГУ. – Саранск, 1965. – 18л.
431795
   Диспергированные металлические пленки : темат. сборник. – Киев : Институт физики АН УССР, 1976. – 195 с.
431796
  Грабова Т.Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Грабова Т.Л.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
431797
  Войтович А.А. Диспергування структури наплавлених шарів системи Fe-Cr-B-C для підвищення їх зносостійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Войтович Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
431798
  Захаркин И.Б. Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде / И.Б. Захаркин, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2 (244), март - апрель. – С. 146-157. – ISSN 0204-3556
431799
   Дисперсионная идентификация.. – М., 1981. – 336с.
431800
  Серебряков В.В. Дисперсионная теория рассеяния адронов при низких энергиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Серебряков В.В.; АН СССР. ОИЯИ. – М., 1968. – 15л.
431801
  Тверской В.И. Дисперсионно-временные методы измерений спекторов радиосигналов / В.И. Тверской. – Москва : Советское радио, 1974. – 240 с.
431802
  Банных О.А. Дисперсионно-твердеющие немагнитные ненадийсодержащие стали / О.А. Банных, В.М. Блинов. – Москва : [б. и.], 1980. – 191 с.
431803
  Ефремов А.В. Дисперсионное описание низкоэнергентического пион-пионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефремов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 18л.
431804
  Гольдштейн М.И. Дисперсионное упрочнение стали / М.И. Гольдштейн, В.М. Фарбер. – Москва, 1979. – 208 с.
431805
  Григорович В.К. Дисперсионное упрочнение тугоплавких металлов / В.К. Григорович, Е.Н. Шефтель. – Москва, 1980. – 303 с.
431806
  Бартон Г. Дисперсионные методы в теории поля / Г. Бартон ; пер. с англ. В.П. Павлова, А.Д. Суханова. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с. – Библиогр.: с. 382-385
431807
  Пархоменко Ю.Н. Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Пархоменко Ю.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
431808
  Пархоменко Юрий Николаевич Дисперсионные оптические резонаторы с дифракционными решетками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пархоменко Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
431809
  Писаренко В.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Писаренко В.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-14
431810
  Азнаурян И.Г. Дисперсионные правила сумм в теории сильных и электромагнитных взаимодействий адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Азнаурян И.Г.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 11л.
431811
  Матвеев В.А. Дисперсионные правила сумм и вопросы симметрии элементарных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3291 / Матвеев В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
431812
  Миранский В.А. Дисперсионные правила сумм и некоторые вопросы дуальности в теории адронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.041 / Миранский В.А. ; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 10 с.
431813
  Скирта Е.А. Дисперсионные свойства искусственных анизотропных диэлектриков / Е.А. Скирта, Н.А. Хижняк. – Харьков : Издание ИРЭ АН УССР, 1982. – 39с.
431814
  Биленький С.М. Дисперсионные соотношения для процессов со слабым взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький С.М.; Объедин.ин-т.ядерных исслед. – М, 1957. – 8л.
431815
  Тодоров И.Т. Дисперсионные соотношения и спектральные представления в теории возмущений : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Тодоров И.Т.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 113л. – Бібліогр.:л.106-113
431816
  Куни Ф.М. Дисперсионные соотношения и уравнение Лоу для рассеяния нуклонов на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куни Ф.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 8л.
431817
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов. – Москва : Энергоиздат
Т. 1. – 1982. – 225 с.
431818
  Самойлов А.Г. Дисперсионные твэлы / А.Г. Самойлов, А.И. Каштанов, В.С. Волков. – Москва : Энергоиздат
Т. 2 : Конструкция и работоспособность. – 1982. – 256 с.
431819
  Ширков Д.В. Дисперсионные теории сильных взаимодействий при низких энергиях / Д.В. Ширков, В.В. Серебряков, В.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1967. – 324с.
431820
  Ган Ф.В. Дисперсионный анализ / Ф.В. Ган; под ред. Пасынского А.Г. – Москва,Ленинград : Госхимиздат, 1940. – 500 с.
431821
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – Москва, 1963. – 625с.
431822
  Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 512 с.
431823
  Юденков В.А. Дисперсионный анализ / В.А. Юденков. – Минск, 1982. – 95 с.
431824
  Любищев А.А. Дисперсионный анализ в биологии / А.А. Любищев. – Москва : Московский университет, 1986. – 198 с.
431825
  Длин А.М. Дисперсионный анализ в производстве / А.М. Длин. – Москва : Центр. бюро технич. информации, 1962. – 64с.
431826
  Видуев Н.Г. Дисперсионный анализ в теории и практике геодезических измерений / Н.Г. Видуев, С Г. Кондра. – Москва, 1968. – 104с.
431827
  Курышева С.В. Дисперсионный анализ в экономике / С.В. Курышева. – Л, 1988. – 64с.
431828
  Косенко А.И. Дисперсионный анализ траекторий Редже в области резонансов и рассеяния : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.02 / Косенко А.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 14 с.
431829
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике / И.Д. Политова. – М., 1972. – 224с.
431830
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – М., 1978. – 192с.
431831
  Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства / И.Д. Политова. – Москва, 1978. – 192с.
431832
  Кожевников В.М. Дисперсия групповых скоростей волн Рэлея и трехмерная модель строения мантии Центральной Азии / В.М. Кожевников, А.И. Середкина, О.А. Соловей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1564-1575 : рис. – Библиогр.: с. 1574-1575. – ISSN 0016-7886
431833
  Дерюгин И.А. Дисперсия магнитной и диэлектрической проницаемостей искусственных диэлектриков в диапазоне частот 500-35000 мггц / И.А. Дерюгин, М.А. Сигал, 1961. – С. 100-108
431834
  Грузинцев А.П. Дисперсия металлов / [соч.] А.П. Грузинцева. – Харьков : Пар. тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1904. – 32 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Без тит. л.
431835
  Роганов Ю.В. Дисперсия низкочастотных волн в периодических средах / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 27-33 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
431836
  Тимофеева Н.Ф. Дисперсия оптических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Н. Ф.; Гос. ин-т им. Вавилова, 1956. – 11л.
431837
   Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм в органической химии. – Москва : Мир, 1970. – 440 с.
431838
  Джерасси К. Дисперсия оптического вращения. / К. Джерасси. – М, 1962. – 397с.
431839
  Терехова С.Ф. Дисперсия показателей преломления и двулучереломления монокристаллов CdSxSe1-x : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Терехова С.Ф. ; АН УССР, Ин-т полупроводн. – Киев, 1969. – 16 с.
431840
  Попырин О.И. Дисперсия показателя преломления плазмы в магнитном поле в миллиметровом диапазоне СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попырин О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1967. – 12л.
431841
  Веретенченко Б.А. Дисперсия постоянной Керра молекул и комплексов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Веретенченко Б.А.; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1975. – л.
431842
  Погребысская Е.И. Дисперсия света : историч. очерк / Е.И. Погребысская. – Москва : Наука, 1980. – 165с.
431843
  Олексин А.И. и др. Дисперсия света в области поглощения примесными центрами / А.И. и др. Олексин. – К.
2. – 1972. – 28с.
431844
  Цеквава Б.Е. Дисперсия света в области эскитонного поглощения в кубических кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цеквава Б.Е.; Объед. уч. сов. ин-тов физ., метеллофиз. и полупров. АН УССР. – Киев, 1962. – 10 с.
431845
  Митева Снежанка Ивановна Дисперсия спиновых волн в слоистых структурах на основе ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Митева Снежанка Ивановна; Ленингр. политехнический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
431846
  Роганов Ю.В. Дисперсия фазовых скоростей в горизонтально-слоистых анизотропных слабоконтрастных периодических средах / Ю.В. Роганов, А. Стовас, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 109-126 : рис., табл. – Библиогр.: с. 121-123. – ISSN 0203-3100
431847
  Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
431848
  Ващенко В.И. Дисперсия, затухание и нелинейные взаимодействия магнитостатистических волн в неоднородных пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ващенко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 91л. – Бібліогр.:л.81-91
431849
  Зависляк Игорь Владимирович Дисперсия, затухание и параметрическое возбуждение спиновых волн и колебаний в анизотропных ферромагнетиках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 120л.
431850
  Страшникова М.И. Дисперсия, поглощение и отражение света в монокристаллах CdS в области их экситонных и зоно-зонных переходов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Страшникова М.И. ; АН УССР , Ин-т физики. – Киев, 1967. – 12 с.
431851
  Головко Ярослав Дмитриевич Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в феррит-диэлектрических слоистых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Ярослав Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 12л.
431852
  Головко Я.Д. Дисперсия, потоки энергии и возбуждение электромагнитных волн в ферритдиэлектрических слоистых структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Головко Я.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 125л. – Бібліогр.:л.115-1325
431853
   Дисперсії гідрогелів з магнітними властивостями / А.В. Вороновська, Н.Г. Носова, М.В. Яковів, І.А. Дронь, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 194
431854
  Бровчук С.М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна динамічна дифрактометрія : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
431855
  Захарків І.Б. Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів [хімічна формула] у формі похідних 0-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 113-118. – ISSN 1991-0290
431856
  Скапа Л.М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скапа Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
431857
  Маньковська О.В. Дисперсійна рідинна мікроекстракція формальдегіду / О.В. Маньковська, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 227
431858
  Якимчук М.В. Дисперсійна рідинна мікроекстрація з дериватизацією для концентрування бензофенонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251
431859
  Захарків І.Б. Дисперсійна та капілярна рідина мікроекстракція фталатів / І.Б. Захарків, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 149
431860
  Присяжнюк С.І. Дисперсійний аналіз впливу різних чинників на біологічний вік студентів у річному процесі фізичного виховання у ВНЗ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 124-129. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
431861
  Кулинич О.І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.116-120
431862
  Слабоспицький О.С. Дисперсійний аналіз даних : навч. посібник / О.С. Слабоспицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 45, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 42-43. – Бібліогр.: с. 41
431863
  Янчук Г.В. Дисперсійний аналіз економічних явищ і процесів із використанням електронних таблиць / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 103-115. – ISSN 2411-4413
431864
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Первак В.Ю. : КНУТШ, Радіофіз. фак-т. – Київ, 2009. – 368 л. – Бібліогр.: л. 324-368
431865
  Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів : автореф. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Первак В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 55 назв.
431866
  Дерюгін І.А. Дисперсія магнітної і діелектричної проникливостей штучних діелектриків в діапазоні частот 500-35000 мггц / І.А. Дерюгін, М.А. Сігал. – Київ, 1960. – с. 36-46. – Окр.відб.:Вісник КУ №3, 1960 р.; Сер.Астрономії, фізики та хімії, В.2
431867
  Селищев П.О. Дисперсія розподілу радіаційних дефектів при їх випадковому утворенні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 413-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі розглянуто флуктуації густини дефектів з урахуванням їх силової взаємодії. Стохастичний розподіл дефектів визвано випадковим полем швидкості утворення зміщень. Визначено статистичні характеристики (середні і кореляційні функції) випадкового ...
431868
  Соловйова О.М. Дисперсія хвиль у заповнених рідиною в"язкопружних трубках із закріпленою стінкою / О.М. Соловйова, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У зв"язку з дослідженням поширення пульсових хвиль в артеріях, в роботі вивчається дисперсія хвиль в заповнених в"язкою нестисливою рідиною трубках із нестисливого в"язкопружного матеріалу, поведінка якого відповідає моделі Зенера. Вважається, що ...
431869
  Неділько С.А. Дисперсна шихта для синтезу високоміцної оксидної кераміки / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 107
431870
  Крохін С.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / С.В. Крохін, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С.53-58 : табл. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
431871
  Коротаев А.Д. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов / А.Д. Коротаев. – Новосибирск, 1989. – 208 с.
431872
  Ушакова Н.Н. Дисперсность аналитических осадков : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ушакова Н.Н. – Москва, 1949. – 5 л.
431873
  Думанский А.В. Дисперсность и коллоидное состояние вещества / А.В. Думанский. – Харьків-Київ, 1932. – 208 с.
431874
   Дисперсность кремнезёма и модифицирование его поверхности как факторы усиления эпоксиполимерного композита / Д.Л. Старокадомский, С.В. Головань, И.Г. Телегеев, А.А. Ткаченко, Б.Г. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 140-147. – ISSN 1818-1724
431875
  Железная М.В. Дисперсность минеральных порошков наполнителей для безобжиговых электроизоляционных материалов и ее влияние на их физико-механические свойства : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Железная М.В. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 8 с.
431876
  Баруткин И.Н. Дисперсность структурных составляющих и искажения кристаллической решетки в связи с магнитными свойствами у ферромагнитных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баруткин И.Н.; Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 12л.
431877
  Коржуев А.С. Дисперсные битумы. / А.С. Коржуев. – М., 1951. – 212с.
431878
  Овчаренко Ф.Д. и др. Дисперсные минералы в огнетушащих композициях / Ф.Д. и др. Овчаренко. – Киев, 1984. – 160 с.
431879
   Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии : Материалы к III-й Международной палинологической конференции (СССР, Новосибирск, июль 1971 г.). – Фрунзе : Илим, 1971. – 146с.
431880
  Емельяненко Г.А. Дисперсные отложения металлов при высоких плотностях тока : Автореф... канд. хим.наук: / Емельяненко Г.А.; Днепропетросвкий хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 12 с.
431881
  Конюхов В.М. Дисперсные потоки в нефтяных скважинах / В.М. Конюхов. – Казань, 1990. – 136с.
431882
   Дисперсные системы : тезисы докладов / 18-я конференция стран СНГ, 14-18 сентября 1998 г.; МОУ. Одесский гос.университет. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1998. – 188с.
431883
   Дисперсные системы : 20 научная конференция стран СНГ, 23-27 сентября 2002 года, Одесса, Украина : тезисы докладов. – Одесса : Астропринт, 2002. – 288 с. – ISBN 966-549-802-9
431884
  Фридрихсберг Д.А. Дисперсные системы (коллоиды) / Д.А. Фридрихсберг, Е.Н. Цыгир. – Ленинград : Ленинградский университет, 1965. – 20 с. – (Химия в вузах ; Вып. 1)
431885
   Дисперсные системы в бурении.. – К., 1977. – 160с.
431886
  Логинов А.Е. Дисперсные системы в курсе химии средней школы : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: / Логинов А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
431887
  Балабанов Ефим Михайлович Дисперсные системы в электрическом поле коронного разряда. : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балабанов Ефим Михайлович;. – М., 1954. – 20л.
431888
   Дисперсные системы и поверхностные явления : тематич. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1989. – 192 с.
431889
  Круглицкий Н.Н. Дисперсные структуры в органичесиких и кремнийорганических средах / Н.Н. Круглицкий, В.Я. Кругицкая. – Киев : Наукова думка, 1981. – 315 с.
431890
  Трефилов В.И. Дисперсные частицы в тугоплавких металлах / В.И. Трефилов, В.Ф. Моисеев. – Киев, 1978. – 239с.
431891
  Катренко Любовь Антоновна Дисперсный состав и структура смолисто-асфальтеновых веществ нефтей и продуктов их переработки : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.13 / Катренко Любовь Антоновна ; АН УССР, Отд. нефтехимии ин-та физ.-орг. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 21 с.
431892
  Шенайх В. Диспесия возвратов звезд моолдых скоплений и ассциаций и проблема учета поглощения света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Шенайх В. ; Гос. астронг. ин-т, МГУ, Астрон. сов. АН СССР. – Москва, 1964. – 5 с.
431893
  Смирнова Наталья Диспетчер : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-45. – ISSN 0130-7673
431894
   Диспетчер ДМ 222. Инструкция по эксплуатации для программистов. – К., 1973. – 47 с.
431895
  Кузнецов И.М. Диспетчеризация и связь в сельском хозяйстве / И.М. Кузнецов. – Москва, 1973. – 63 с.
431896
  Орєшина Н.В. Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти / Н.В. Орєшина, Т.С. Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 30-34. – ISSN 1029-7200


  У статті диспетчеризацію представлено як здійснення компетентного забеспечення уніфікації та оптимізації бібліотечно-інформаційної роботи.
431897
  Зайцев Н.Г. Диспетчерская программа и система отладки математического обеспечения ЦВМ "Минск-22" / Н.Г. Зайцев. – К., 1972. – 172 с.
431898
  Кузнецов И.М. Диспетчерская служба в АПК / И.М. Кузнецов. – М., 1989. – 238с.
431899
  Зыков В.М. Диспетчерская служба в колхозах и совхозах / В.М. Зыков. – М., 1973. – 64с.
431900
  Буллан Ю.В. Диспетчерская служба в совхозе. / Ю.В. Буллан. – Л., 1975. – 96с.
431901
  Меньшиков И.С. Диспетчерские правила управления водохранилищем многолетнего регулирования. / И.С. Меньшиков, А.Н. Чабан. – М., 1985. – 46с.
431902
  Рак Н.Г. Диспетчерские системы управления АПК. / Н.Г. Рак. – М, 1987. – 206с.
431903
   Диспетчерское управление буровыми работами. – М., 1974. – 215с.
431904
  Исанчурин Р.А. Диспетчерское управление в хозяйстве / Р.А. Исанчурин, Д.Г. Качаров. – М, 1975. – 87с.
431905
  Уськов В.В. Диспетчерское управление строительством с применением ЭВМ. / В.В. Уськов. – Л., 1987. – 80с.
431906
   Дисплеи. – М., 1982. – 316с.
431907
  Соловейчик И.Е. Дисплеи в системах с ЭВМ / И.Е. Соловейчик. – М., 1979. – 247с.
431908
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.1. – 1995
431909
   Дисплейленд: сторінки світового огляду. – Київ
Ч.2. – 1995
431910
  Заводовський А.А. Диспозитив влади Російської імперії і слов"яно-фільський дискурс у пресі Наддніпрянщини 70-х років ХІХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 48-59. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
431911
  Юровська В. Диспозитивне адміністративно-правове регулювання запровадження й функціонування стандартів освіти та освітніх програм: поточний стан і перспективи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 100-105. – ISSN 2307-8049


  Розширення сфери застосування диспозитивного інструментарію адміністративно-правового регулювання освітніх відносин під час реформування системи освіти привело до докорінних змін, зокрема, правил запровадження та функціонування стандартів освіти й ...
431912
  Тимченко Г.П. Диспозитивність в цивільному судочинстві: еволюція поглядів та сучасне розуміння // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 396-408. – ISSN 0869-2491
431913
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Герасимчук О.П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
431914
  Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Герасимчук О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л.195-221. – Бібліогр.: л.222-257
431915
  Логшова Н. Диспозитивність у системі видів обвинувачень // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 89-91.
431916
  Сляднєва К.А. Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сляднєва Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 221-230. – Бібліогр.: арк. 10-11, 199-220 та в додатках: арк. 221-223
431917
  Сляднєва К.А. Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сляднєва Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
431918
  Гладка О.В. Диспозитивність як правова категорія в сучасній юриспруденції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 87-98. – ISSN 2524-101X
431919
  Мартыненко И.Э. Диспозитивно-состязательные начала хозяйственного судопроизводства и некоторые возможности совершенствования законодательства Республики Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 109-121. – ISSN 2306-255X
431920
  Молчанова Т.Н. Диспозитивность в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юридич.наук: / Молчанова Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юридич. ин-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
431921
  Козикова И. Диспозитивность как основа реализации свободы договора по законодательству Республики Беларусь и Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 312-313
431922
  Карпов А.О. Диспозитивные истоки ренессанса и реформации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 82-93. – ISSN 0236-2007


  В работе рассмотрена диспозитивная схема происхождения культурных феноменов Ренессанса и Реформации. Показаны истоки их общности, идущие от "ренессансной" культуры 12I–13 вв. На примере двучастности символа "renasci" обсуждаются психокультурные ...
431923
  Наден О. Диспозиції норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110
431924
  Мірошниченко В.С. Диспозиції: В. Юринець і В. Беньямін // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 86-97. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
431925
  Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.90-99


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
431926
  Мікаелян С.Г. Диспозиційні параметри технологічного й інноваційного розриву глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 31-35. – ISSN 2222-0712
431927
  Киридон А. Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 33-43
431928
  Круглій А. Диспозиція "чудо"/"фантастичне" на матеріалі "Києво-Печерського Патерика" та творів жанру фентезі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60-66


  У статті зроблено спробу ввести «Києво-Печерський Патерик» в контекст сучасної літератури через зіставлення з творами жанру фентезі. Увага зосереджується на трансформації «чуда» як обов’язкового прояву Божественної волі в агіографічному тексті та ...
431929
  Єсипович К.П. Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 102-115
431930
  Штефан І.М. Диспозиція та елокуція у концепції риторики Г. Лаусберга // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 134-135
431931
  Новак Агата Диспраксия как психомоторное расстройство детей школьного возраста / Новак Агата, Гнитецка Иоланта, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 56-59 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
431932
  Атлас В.В. Диспропорционирование олефинов на окисных катализаторах. : Автореф... наук: 02.082 / Атлас В.В.; Совет по присужд. ученых степен. хим.-техн. фак-та Аз. инст. нефти и химии. – Баку, 1971. – 22л.
431933
  Беренцвейг В.В. Диспропорционирование толуола на окиси алюминия и алюмосиликатных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Беренцвейг В.В.; МГУ. – М, 1971. – 16л.
431934
  Крючкова І.В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП. // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-37 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
431935
  Болбух І. Диспропорції нагромадження людського капіталу: взаємний вплив і шляхи мінімазації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
431936
  Солодовнік О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 73-80. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
431937
  Уколова А.А. Диспропорції розвитку ринку освітніх послуг в Україні: причини та наслідки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 155-159. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
431938
  Шевчук В.О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В.О. Шевчук, М.М. Мунько // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 45-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методам кластерного аналізу. Емпірично ...
431939
  Вітюк А.В. Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
431940
  Соколик М.П. Диспропорції у розвитку споживчого ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
431941
  Вдовічен А.А. Диспропорційність інноваційних напрямів структурної перебудови промисловості України: горизонтальний та секторальний підход / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 27-39. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
431942
  Вдовічен А.А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні / А.А. Вдовічен, А.В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 220-231. – ISSN 1993-6788
431943
  Сердюк К.О. Диспропорція сформованості традицій тлумачення культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 85-87
431944
  Скрипник А.В. Диспусси в компартии Украины 1923-1925 гг.: итоги и последствия. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Скрипник А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 23л.
431945
  Гейне Диспут и другие стихотворения / Гейне, г. – Москва, 1939. – 40с.
431946
  Балашов А.Д. Диспут о любви : повести, рассказы / А.Д. Балашов; худож. В.П. Черникин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 157 с.
431947
  Бойніцька О.С. Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 127-133


  Роман Мішель Робертс "У червоній кухні" розглядається у зв"язку з проблемою історичної перспективи, тобто збалансованого співвідношення минулого й теперішнього часових планів у сучасному історичному письмі. Впровадження елементів містичного у процес ...
431948
  Гейне Г. Диспут та інші вірші / Г. Гейне. – К, 1957. – 40с.
431949
  Боярська-Хоменко Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 21-29. – ISSN 2312-0657
431950
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 114с.
431951
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1975. – 128с.
431952
  Лисовский В.Т. Диспуты на морально-экономические темы / В.Т. Лисовский. – М., 1988. – 62с.
431953
  Пустынский И.Н. Диссекторные следящие системы / И.Н. Пустынский, С.М. Слободян. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
431954
   Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, И.В. Кузнецов, Н.А. Лопина // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 127-140. – ISSN 2312-7015
431955
  Борисова Екатерина Диссериация: Социальный капитал. Коллективное сознательное // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 18-19 : фото
431956
  Дышев А. Диссертант : проза: историческая повесть / окончание. Началоо в № 9, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 131-187
431957
   Диссертаци докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг.. – Вильнюс, 1958. – 132с.
431958
  Криворученко В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 14-19. – ISSN 0321-0383
431959
   Диссертации защищенные в Казанском государственном университете. – Казань, 1960. – 203с.
431960
  Холджураев Х.Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана / Х.Х. Холджураев. – Душанбе, 1970. – 283с.
431961
  Рахлевский В. Диссертации по финансам / В. Рахлевский, Г. Ушаков. – М, 1962. – 112с.
431962
   Диссертации, защищенные в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина : 1943-1956 гг. – Минск, 1957. – 84с.
431963
   Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944-1961 гг.. – Москва, 1962. – 164с.
431964
   Диссертации, защищенные в Латвийском государственном университете им. Петра Стучки : 1945-1963. – Рига, 1966. – 100с.
431965
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1956-1958 гг.. – Ленинград, 1960. – 68с.
431966
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1959-1960 гг.. – Ленинград, 1962. – 55с.
431967
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А.Жданова в 1934-1954 гг.. – Ленинград, 1955. – 256с.
431968
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А. Жданова в 1861-1968 гг.. – Ленинград, 1973. – 166с.
431969
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А.Жданова в 1961-1968 гг.. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – 160с.
431970
   Диссертации, защищенные в Ростовском университете : 1961-1979. – Ростов-на-Дону, 1980. – 426с.
431971
   Диссертации, защищенные в Тартусском государственном университете. 1946-1959.. – Тарту, 1961. – 52с.
431972
  Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения кеачества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
431973
  Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и перспективы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-159. – ISSN 0869-5687
431974
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
431975
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
431976
  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления ; учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488 с. – ISBN 978-5-91131-911-3
431977
  Кибанов А.Я. Диссертационным советам - профессиональное руководство // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-54. – ISSN 0321-0383
431978
  Протопопова Е. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0869-4915
431979
  Соколов С.А. Диссертация / С.А. Соколов. – Саратов, 1979. – 160с.
431980
  Кузин Ф.А. Диссертация : Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспир. / Ф.А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2000. – 320 с. – ISBN 5-86894-384-8
431981
  Волков Ю.Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – Москва : Гардарики, 2002. – 160с. – ISBN 5-8297-0065-4
431982
   Диссертация : Как написать и защитить диссертацию: Методические рекомендации по подготовке к защите диссертаций. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭЛИТ, 2006. – 224 с.
431983
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б.А. Райзберг. – 8-е изд., доп., испр. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-16-003268-9
431984
  Петраускене З. Диссертация Литовской ССР / З. Петраускене, П. Валентелене. – Вильнюс, 1971. – 489с.
431985
  Сергеев Н.К. Диссертация по педагогике: проблемы науки и нравственности / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается критический анализ диссертационных исследований в педагогике, выявляются причины их низкого про- гностического потенциала, неэффективности в аспекте влияния на качество отечественного образования, недостатки в методологическом ...
431986
  Вовченко Богдан Диссертация. Церковь и государство в России. Церковь на общественных началах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 20-22 : фото
431987
  Котляр Павел Диссертация: Исследования, которых могло бы и не быть. Наши британские ученые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 24-26 : фото
431988
  Аристов Станислав Диссертация: как выживали в концлагере Равенсбрюк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 18-20 : фото
431989
  Карабекян Даниел Диссертация: Манипулирование при голосовании. За честные выборы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 18-20 : фото, рис.
431990
  Павлова Маргарита Диссертация: Правоотношения между гражданами и государством. Без единого стандарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 22-23 : фото
431991
  Филистович Екатерина Диссертация: Психология прошлого созыва // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 18-20
431992
  Свинцов Виктор Диссертация: Языковые трудности. Слово не найдено // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 16-18 : фото
431993
  Воронцов Д.С. Диссимиляторные и ассимиляторные процессы в сердечной мышце / Д.С. Воронцов. – [Петроград], 1915. – 15 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Петроградской биол. лаборатории. 1915, Т. Чм, вып. 1-2


  — 1915, № 1-2, Т. 11, С. 1 — 44.
431994
  Азизов Т.Я. Диссипативные операторы в пространствах с индефенитной метрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Азизов Т.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 9л.
431995
  Яковлев А.П. Диссипативные свойства неоднородных материалов и систем / А.П. Яковлев. – К., 1985. – 248 с.
431996
  Асхабов А.М. Диссипативные структуры в кристаллогенезисе : докл. на заседании Президиума Коми фил. АН СССР 16 дек. 1982 г. / Асхабов А.М. – Сыктывкар : Издательство АН СССР, 1982. – 25 с. : ил. – Библиогр.: с. 24-25 (28 назв.). – (Сер. препр. сообщ. "Науч. докл." / АН СССР, Коми фил. ; вып. 88)
431997
  Шапиро В.Е. Диссипативные явления в системах, взаимодействующих с быстро осциллирующими регулярными и неругулярныхми полями. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шапиро В.Е.; МВ и ССО УССР.Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 38 с.
431998
  Эльтеков В.А. Диссипация энергии гамма-излучения в многокомпонентных макроскопических системах различной геометрии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эльтеков В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л.
431999
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – 104с.
432000
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – М, 1933. – 104с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,