Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
420001
  Атаманчук "Екологія ідеального" з точки зору філософії культури / Атаманчук, -Ангел // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 29-38
420002
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – 250, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
420003
  Окрушко С.Є. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 126-134. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
420004
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
420005
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (26). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
420006
  Мокрий Володимир Екологічна безпека українсько-польського біосферного резервату "Розточчя" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
420007
  Добровольська Л.П. Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти / Л.П. Добровольська, І.С. Третякова, Ю.С. Іваненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 212-222. – ISSN 2309-8287


  "У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія екологічної відповідальності як ...
420008
   Екологічна економіка : практикум / [ Г.І. Купалова, В. Нойманн, Л.П. Гацька та ін.] ; за ред. Г.І. Купалової. – Київ : Освіта України, 2017. – 272, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 252-253. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-32-6
420009
  Лисяк О.І. Екологічна етика - завдання вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 79-81
420010
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
420011
  Проскура Г.М. Екологічна інформація: поняття та особливості // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 31-37. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
420012
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма культури // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 169-182. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
420013
  Ворончихіна А. Екологічна культура Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 250-255
420014
  Попович В.В. Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ / В.В. Попович, В.П. Кучерявий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
420015
  Прибора Н.А. Екологічна освіта в системі хімічної: проблеми та перспективи / Н.А. Прибора, О.А. Дударко // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 332-337. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Екологічна освіта вистуває пріоритетним напрямком більшості сучасних педагогічних досліджень."
420016
  Михайлов С.І. Екологічна освіта: де ми знаходимось? / С.І. Михайлов, Н.В. Ільченко, Б.О. Курчій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 2. – C. 147-149
420017
  Строкаль В.П. Екологічна оцінка земельних угідь господарства "Агроплюс-2006" // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 303-315 : табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
420018
  Коткова Т.М. Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на жорсткість (твердість) та вміст заліза // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 61-70. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
420019
  Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, О.В. Устименко, І.О. Сігалова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
420020
   Екологічна оцінка стану транскордонного водозбірного басейну річки Дніпро / В.І. Пічура, Ю.В. Пилипенко, Є.О. Домарацький, А.Я. Гадзало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 102-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2077-4893
420021
  Романчук Л.Д. Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Т.П. Петрук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
420022
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
420023
  Левченко Т.М. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 187-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
420024
  Машненков К. Екологічна політика держави в контексті переходу від інформаційного до постінформаційного суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 82-89. – ISSN 2414-4436
420025
  Хлобистов Є.В. Екологічна політика територіальних громад (на прикладі оцінки заподіяних збитків внаслідок забруднення довкілля) / Є.В. Хлобистов, А.О. Чечель // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 8-10 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
420026
  Криворучко Н.І. Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій / Н.І. Криворучко, А.С. Крівіцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 87-91. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
420027
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
420028
  Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 37-44. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
420029
  Логвиненко О.І. Екологічна функція держави в контексті прав людини і громадянина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7364-24-4
420030
  Лісовий М.М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України : монографія / М.М. Лісовий, В.М. Чайка ; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекології. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 383, [1] c. : іл., табл. – Покажчики: с. 365-378. – Бібліогр.: с. 349-364. – ISBN 978-966-496-040-0
420031
  Радченко О.В. Екологічна функція сучасної держави та екологічна безпека як складова національної та глобальної безпеки людства / О.В. Радченко, В.І. Довгань // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 100-116. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
420032
  Хлобистов Є.В. Екологічнва безпекуа у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.79-84
420033
  Гурська Г.А. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 452-456. – ISSN 1563-3349
420034
  Вінницький І.М. Екологічне вивчення міграції личинок аскарид і проблема імунітету до аскаридозу / І.М. Вінницький. – Київ, 1936. – 191-292 с.
420035
  Турок О.С. Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 189-191. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
420036
  Богданова Л.Є. Екологічне виховання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-086-4
420037
  Лабінська О.М. Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 205-208. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
420038
  Копилець Евгеній Екологічне виховання у роботі учнівських туристсько-краєзнавчих об"єднань географічного спрямування : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв
420039
  Писарчук Є.А. Екологічне виховання учнів : Посібник для вчителя / Є.А. Писарчук, А.М. Кухта. – Київ : Радянська школа, 1990. – 87с. – (Б-ка передового досвіду)
420040
  Шарко В.Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : посібник для вчителя / В.Д. Шарко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 207с.
420041
  Воробйова Раїса Екологічне виховання учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-25
420042
  Копилець Євгеній Екологічне виховання шестикласників у процесі вивчення тем "Біосфера" та "Географічна оболонка" : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
420043
  Волкова А.С. Екологічне виховання школярів / А.С. Волкова. – Київ, 1985. – 46с.
420044
   Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров"я : українознавча монографія / В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Т.М. Присяжна, С.В. Кухарчук, Є.В. та ін. Снєжко; Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М., Кухарчук С.В., Снєжко Є.В. та ін. ; Науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ. – Київ : НДІУ, 2007. – 440 с.
420045
  Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97.
420046
  Ярчук Геннадій Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується потреба в екологічному вихованні особистості, його сутність та основні напрями; обгрунтовується необхідність доведення переконань до рівня світоглядних установок, які спонукають до діяльності.
420047
  Хилько М.І. Екологічне відчуження як вияв соціального відчуження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми еволюції в ставленні людини до природи, зокрема невідповідність цільової й ціннісної форм її раціональності, що стало, врешті-решт, головною причиною екологічної кризи.
420048
  Артов А. Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 70-78
420049
  Задихайло Д.Д. Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 95-103. – ISSN 2224-9281
420050
   Екологічне дизайн-проектування та якість життя / О.В. Кардаш, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.Г. Церковна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 63-73 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
420051
   Екологічне законодавство України : Законодавчі акти. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 966-95241-0-5
Частина 1. – 1997. – 648с.
420052
   Екологічне законодавство України : Збірник нормативних актів та судової практики. – Харків : Одіссей, 2002. – 928 с. – ISBN 966-633-146-2
420053
   Екологічне законодавство України : Станом на 20 січня 2007 року: Зб. нормат.-прав. актів. – Київ : Істина, 2007. – 384с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-55-0
420054
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 1. – 2007. – 872с.
420055
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 2. – 2007. – 656с.
420056
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 3. – 2007. – 684с.
420057
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 4. – 2007. – 956с.
420058
   Екологічне законодавство України : станом на 1 верес. 2010 р.:. – Київ : Істина, 2010. – 419 с. – (Серія "Офіційні документи"). – ISBN 966-7613-55-0
420059
   Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 24 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 685, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-156-6
420060
   Екологічне законодавство України. : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – ISBN 966-7784-77-0
420061
  Кучинська О.П. Екологічне законодавство України: окремі аспекти розвитку в контексті глобалізації екологічних проблем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
420062
  Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 108-118. – ISSN 0201-7245
420063
  Матвійчук Андрій Васильович Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки : Монографія / Матвійчук Андрій Васильович. – Рівне : Ліста-М, 2002. – 148с. – ISBN 966-96257-5-0
420064
  Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : Практикум: Для студ.юрид. вузів і фак-тів / В.І. Андрейцев. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-18-0
420065
  Гончаренко Н. Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види / Н. Гончаренко, В. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-22. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені теоретичні засади екологічного інвестування підприємств гірничодобувної галузі. Уточнено сутність категорії "екологічні інвестиції". Розкрито особливості залучення екологічних інвестицій гірничорудних підприємств, удосконалено їх ...
420066
  Адаменко О.М. Екологічне картування : підручник / Олег Адаменко, Георгій Рудько, Людмила Консевич ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2003. – 580 с. – ISBN 966-7768-29-5
420067
  Самовидець Я. Екологічне лихо в Криму: версія науковця // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 1
420068
   Екологічне лихо у с. Глибоке Київської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 29 : фото
420069
   Екологічне лісознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-617-7243-58-7
420070
   Екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів за використання пестицидів / В.П. Новицький, І.В. Шумигай, С.М. Грищенко, К.В. Маєвський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 139-144 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
420071
  Слепченко А.А. Екологічне навернення як елемент екологічної теології та передумова формування еколого-правової культури та свідомості громадян // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-233. – ISBN 978-966-419-304-4
420072
  Масляк П.О. Екологічне навчання і виховання при вивченні економічної та соціальної географії України в школі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-201. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглядаються основні напрямки вдосконалення всієї системи шкільного екологічного навчання і виховання. Запропоновано нові теоретичні поняття і терміни екологічної географії.
420073
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : дис. ... д-ра біологічних наук : 03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 395 с. + Додаток: л. 331-356. – Бібліогр.: л. 357-395
420074
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : автореф. дис. .... доктора біологічних наук:03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
420075
  Хасан Мохамад Махмуд Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливої черепашки : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Хасан М.М.; Харків. держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
420076
  Мазур Т.П. Екологічне обгрунтування створення моделей штучних екотопів у захищеному грунті для тропічних і субтропічних рослин перезволожених територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Уперше наведено дані про моделі штучних екотопів, створених за принципом вологості грунтів для рослин перезволожених територій у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
420077
  Ванцовский А.А. Екологічне обгрунтування та технологічне удосконаллення вирощування рису на насіння в умовах південня України. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.09 / Ванцовский А.А.; Херсон.держ.сіськогосп.ін-т. – Херсон, 1998. – 15л.
420078
   Екологічне оздоровлення Дніпра : (досвід міжнародної співпраці) / В. Шевчук, О. Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; В. Шевчук, О.Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; Укр.-канадський ком. упр. програмою РЕМУ; Центр дослідж. міжнар. розвитку (Канада); Міжнар. фонд Дніпра. – Київ : Геопринт, 2001. – 267с. – На обклад.: (досвід українсько-канадської співпраці). – ISBN 966-95792-9-5
420079
  Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наукова доповідь / О.О. Веклич; НАНУ; Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47с. – ISBN 966-02-1938-5
420080
  Багрій К.Л. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 245-254. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
420081
  Антоненко С.В. Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 202-209. – ISSN 2222-4459
420082
  Синчанський С.О. Екологічне оподаткування як інструмент в міжнародно-правовому регулюванні торгівлі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 584-589. – ISSN 1563-3349
420083
   Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-265-6
420084
  Гаркушенко О.М. Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 83-90. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
420085
  Яцишін Є. Екологічне оподаткування: українські реалії та європейська практика // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 19
420086
   Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну / Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас, І.С. Бровко, С.О. Мазур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 113-119 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
420087
  Літвак О.А. Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 287-294 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
420088
  Лозовіцький П.С. Екологічне оцінювання якості води Шостки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 206-230
420089
   Екологічне підприємництво : Навчальний посібник для студ.еколог. і економ спец.вищих навч.закладів. – Київ : Мета, 2001. – 191с. – ISBN 966-7947-00-9
420090
  Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов ; за ред. Б.М. Данилишина ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; Н.-д. ін-т сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224-239. – ISBN 978-966-680-493-1
420091
  Лук"янчикова О.В. Екологічне підприємництво України в економічному середовищі міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 181-183
420092
  Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  В контексті вимог сталого розвитку, принципів Глобального договору ООН розглянуті. актуальні теоретико-методичні та практичні питання дослідження екологічного підприємництва. Висвітлені його сутність і класифікації видів. Сформульовані пропозиції щодо ...
420093
  Горошко М.П. Екологічне подвижництво митрополита Андрея Шептицького у справах захисту та збереження лісів : (до 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 289-293. – ISSN 1991-606X
420094
  Андрейцев В.І. Екологічне право : Курс лекцій в схемах. Загальна частина: Навч. посібник для юрид. вузів / В.І. Андрейцев. – Київ : Вентурі, 1996. – 208с. – ISBN 5-7707-9603-0


  У курсі лекцій розкриваються методологічні та наукові засади екологічного права, висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї галузі права, розкриваються екологічні права та обов"язки громадян, системи органів і функцій управління в галузі ...
420095
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : Юмана, 2001. – 256с. – ISBN 966-7005-35-6
420096
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 256с. – ISBN 966-95901-1-6


  Висвітлюються такі питання, як предмет, метод, джерела та система екологічного права. Зроблено аналіз законодавства України, яке регулює екологічні правовідносини, розкриваються особливості права власності на природні ресурси, правового механізму ...
420097
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навчальний посібник / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МВСУ; Луганська академія внутр. справ ім. 10-річчя незал. України; Кримський юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 224с. – (Екологічне право). – ISBN 966-8129-67-9
420098
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с. – ISBN 966-364-178-9
420099
  Шемшученко Ю.С. Екологічне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 361-402. – ISBN 978-966-8602-87-0
420100
  Камінська Н.В. Екологічне право : навч. посібник / Н.В. Камінська, А.І. Камінський, І.С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Дакор, 2013. – 247, [1] с. : мапи. – Бібліогр.: с. 244-247. – ISBN 978-966-8379-86-4
420101
   Екологічне право : підручник / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 425. - Покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417. – ISBN 978-966-458-486-6
420102
   Екологічне право : підручник для студентів вищ. юрид. навч. закл. / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 425. - Алф.-предм. покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-486-6
420103
   Екологічне право : навч. посібник / [С.С. Бичкова, І.А. Боровська, О.С. Бурлака та ін.] ; за ред. к. ю. н., доц. Устименко Т.П. – Київ : Правова єдність, 2016. – 289, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 271-289 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-368-4
420104
   Екологічне право в запитаннях та відповідях : навч. посібник / [Г.В. Анісімова, А.К. Соколова, Т.В. Єрмолаєва та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 206, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-200-0
420105
  Бонайн Джон Екологічне право громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 84-90
420106
  Джон Екологічне право приватного громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання / Джон, Бонайн // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 91-98
420107
  Баб"як О.С. Екологічне право України : Навчальний посібник для вищих навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва; Європ.ун-т управління, безпеки та інф.-правових технологій. Фак. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2000. – 216с. – ISBN 966-7714-04-7
420108
  Попов В.К. Екологічне право України / МОіНУ;За ред. Попова В.К.,А.П.Гетьман. – Харків : Право, 2001. – 480с. – ISBN 966-7146-49-9
420109
  Малишко М.І. Екологічне право України : Навч. посібник / М.І. Малишко; За ред.В.З.Янчука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 392с. – ISBN 966-7791-12-2
420110
  Баб"як О.С. Екологічне право України : Навчальний посібник для вищих навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва; Європ.ун-т управління, безпеки та інформ.- правових технологій. Фак. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2001. – 216с. – ISBN 966-7714-04-7
420111
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : Підручник для вищ. навч. закладів / І.А. Дмитренко; МВС України, Нац. акад. внутрішних справ України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-7784-84-3
420112
   Екологічне право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
420113
  Балюк Г.І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах. (Загальна і Особлива частини). Навчальний посібник / Г.І. Балюк; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 192с. – ISBN 966-667-204-9
420114
   Екологічне право України : Підр. для студ. юрид. вищих навч. закладів. – Харків : Право, 2006. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
420115
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : Навчальний посібник / Н.Р. Кобецька; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-667-251-6
420116
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навчальний посібник / Н.Р. Кобецька ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-667-328-5
420117
  Ільків Н.В. Екологічне право України : навч. посібник / Н.В. Ільків, Я.З. Гаєцька-Колотило. – Київ : Істина, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-8909-20-7
420118
   Екологічне право України : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Анісімова Г.В. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги ; МОН України ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-458-108-7
420119
  Рябець К.А. Екологічне право України : навчальний посібник / К.А. Рябець ; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 438 с. – ISBN 978-966-364-909-2
420120
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навч. посібник / Н.Р. Кобецька ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – Бібліогр.: с. 330-344. – ISBN 978-966-667-328-5
420121
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2016. – 139 с.
420122
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2016. – 86 с.
420123
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2017. – 83 с.
420124
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2017. – 93 с.
420125
   Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навчальний посібник / Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова Г.В., Соколова А.К. – Харків : Одіссей, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-633-690-6
420126
  Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 138-143. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються питання вдосконалення екологічного права України на шляху до Європейського союзу. Автор пропонує вивчати передовий досвід країн, які уже здійснили або реалізують цей процес. Разом з тим автор застерігає від копіювання дій інших ...
420127
   Екологічне право України. Академічний курс : Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ : Юридична думка, 2005. – 848 с. – Ширф дубл.34Екол.Доп.карт. юр. – ISBN 966-8602-13-7
420128
   Екологічне право України. Академічний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / Шемшученко Ю.С., Краснова М.В., Кулинич П.Ф., Малишева Н.Р. та ін.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид. – Київ : Юридична думка, 2008. – 720с. – ISBN 978-966-8602-56-6
420129
   Екологічне право України. Загальна частина : навч. посібник / [В.В. Курзова, А.І. Берлач, В.І. Курило та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2015. – 618, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 34 Екол. – Бібліогр. в додатках: с. 519-609. – ISBN 978-617-566-348-6
420130
   Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шуміло О.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0404-3
420131
  Балюк Г.І. Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку / Г.І. Балюк, О.В. Кохановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-187. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
420132
  Андрейцев В.І. Екологічне право України: розвиток наукових доктрин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 9-27. – ISBN 978-966-7957-18-6
420133
   Екологічне право. Особлива частина : Підручник: Повний академічний курс. Для студ. юрид. вузів і фак-тів / За ред. В.І.Андрейцева. – Київ : Істина, 2001. – 544с. – ISBN 966-7613-13-5
420134
  Малишева Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0132-1331
420135
  Розовський Б. Екологічне право: необхідність повернення до витоків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-43. – ISSN 0132-1331
420136
  Гетьман А.П. Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку / А.П. Гетьман, В.А. Зуєв // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 75-91. – ISSN 2224-9281
420137
  Андрейцев В.І. Екологічне право: сучасні проблеми та перспективи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 5-9. – ISBN 978-966-419-269-6
420138
  Орленко М. Екологічне правопорушення у сфері дозвільної системи щодо використання та охорони надр в Україні: правов аспектиі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 190-192
420139
  Климентенко А. Екологічне просвітництво: нові підходи, нові можливості // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Відображено різнопланову діяльність центру екологічної інформації та ініціативи бібліотеки у природоохоронній сфері.
420140
  Заніздра М.Ю. Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 80-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
420141
  Харіна О.О. Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 85-87
420142
  Ситнік О.І. Екологічне розмежування угруповань прудкої (Lacerta agilis) та зеленої (L.viridis) ящірок у районі Канівського природного заповідника / О.І. Ситнік, В.Р. Алексієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено біотопічний розподіл та щільність угрупувань прудкої та зеленої ящірок у районі Канівського природного заповідника. Встановлено, що їх популяції мають чіткі розмежування на основі міжвидової конкуренції.
420143
  Акопян В. Екологічне самовиховання особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 67-73. – ISSN 2078-1016
420144
   Екологічне сортовипробування ячменю ярого на завершальному етапі селекції / О.А. Демидов, В.М. Гудзенко, М.О. Сардак, В.А. Іщенко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 58-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-4893
420145
  Бут Ю.С. Екологічне співробітництво в контексті розширення ЄС на схід та висновки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 217-224


  The article is considered on the environmental policy aspect in scope of the EU enlargement to the East. By example of countries of Eastern Europe which became members of the European Union, certain conclusions for Ukraine are stated. Special attention ...
420146
  Шоха Т. Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню питання про можливість виділення в складі екологічного права комплексного (міжгалузевого) інституту екологічного страхування. Статья посвящена исследованию вопроса о возможности выделения в составе экологического права ...
420147
  Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для їх життя і здоров"я довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.78-82. – ISSN 0132-1331
420148
  Данилко В.К. Екологічне страхування: реалії та перспективи // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-91. – Бібліогр.: 4 назв.
420149
   Екологічне управління : Підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. – Київ : Либідь, 2004. – 432с. – ISBN 966-06-0315-0
420150
  Краснова М. Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття, юридичні ознаки, форми, види, системи екологічного управління як основоположного чинника, здатного на практиці реалізувати цілі і завдання сучасної державної, регіональної, місцевої, об"єктної екологічної політики та ...
420151
  Пилипяк О.В. Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 126-134. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
420152
  Адамчук О.С. Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Костопільського району Рівненської області / О.С. Адамчук, Л.Д. Гулай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 114-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
420153
  Радченко О.М. Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960 -80 рр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 45-49. – Бібліогр.: 20 назв.
420154
  Лащик І.П. та інш. Екологічний аспект національної безпеки України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.150-154. – ISBN 5-7763-2435-1
420155
   Екологічний атлас Дніпропетровської області. – Київ-Дніпропетровськ, 1995. – 24с.
420156
   Екологічний атлас Києва. – Київ, 2003. – 60 с.
420157
   Екологічний атлас Києва. – 2-е вид., доп. – Київ : ТОВ "Агентство Інтермедіа", 2006. – 60с.
420158
   Екологічний атлас маленького киянина. – Київ : Агенство Інтермедіа, 2005. – 48с.
420159
   Екологічний аудит : Посібник для спец.з екологічного менеджменту і екологічного аудиту. – Київ : Символ-Т, 1997. – 221с. – ISBN 966-95095-0-5
420160
  Шевчук В.Я. Екологічний аудит : Підручник для студ.вищих закл.освіти / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – Київ : Вища школа, 2000. – 344с. – ISBN 5-11-004641-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
420161
  Кривень О. Екологічний аудит в системі державного регулювання еколого-економічних відносин // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 282-287. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
420162
  Жолобчук І. Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено аспекти розвитку та становлення екологічного аудиту в Україні. Одними з першочергових питань є недосконалість та розвиток діючого законодавства, визначено необхідні кроки для поліпшення та окреслено передумови для впровадження та ...
420163
  Печенюк А.П. Екологічний аудит об"єктів сільського зеленого туризму // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 84-87. – ISSN 2309-1533
420164
  Рибак В.В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 03.00.16 / Рибак В.В. ; М-во аграрної політ. та продовольства України, Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
420165
  Фостолович В.А. Екологічний аудит та підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-97.
420166
  Лавринюк З.В. Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам"ятки природи "Оконські джерела" / З.В. Лавринюк, О.А. Караїм // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
420167
  Скрипчук П. Екологічний аудит територіально-господарських систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 76-91. – ISSN 0131-775Х
420168
  Завальнюк Ірина Вікторівна Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Завальнюк І. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
420169
  Гаман П. Екологічний аудит у системі природоохоронного законодавства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 149-157. – Бібліогр.: на 6 пунктів
420170
  Маліновська Д.К. Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 224-232


  Визначено вплив природоохоронної діяльності, її місце в загальних господарських операціях. Розглянуто основні показники природоохоронної діяльності в Україні, а саме проаналізовано динаміку нарахування та сплати екологічного податку, його склад. ...
420171
  Костишин Н. Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 11-18. – (Економіка АПК ; № 21(1))
420172
  Краснова М.В. Екологічний аудит як стимулююча форма екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 291-305. – ISBN 978-617-566-151-2
420173
  Маліков В В. Екологічний аудит: аналіз проблематики в наукових дослідженнях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 161-164. – ISSN 2222-4459
420174
  Мех Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 45-48
420175
  Артюх-Пасюта Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи / Артюх-Пасюта, І.Ю. Кравченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 323-329. – (Економічні науки ; вип. 23)
420176
  Бохан А.В. Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 57-67. – ISSN 0131-775Х
420177
  Мельник Леонід Екологічний вектор транскордонного соціально-економічного співробітництва // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 34. – ISSN 1728-6220
420178
  Вергун Л.І. Екологічний вимір міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 37-42.
420179
  Яценко Л.Д. Екологічний вимір стану національної безпеки // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
420180
  Барабаш І. ЕкоЛогічний висновок? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 18


  Аналіз з окремих положень Закону України "Про оцінку впливку на довкілля".
420181
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2002
420182
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2002
420183
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2002
420184
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
420185
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2002
420186
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2002
420187
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2003
420188
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2003
420189
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2003
420190
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
420191
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2003
420192
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2003
420193
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
420194
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
420195
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
420196
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
420197
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
420198
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
420199
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
420200
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
420201
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
420202
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
420203
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
420204
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
420205
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
420206
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
420207
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
420208
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
420209
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
420210
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
420211
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
420212
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
420213
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
420214
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
420215
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
420216
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
420217
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (47). – 2008
420218
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (48). – 2008
420219
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (49). – 2008
420220
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (50). – 2008
420221
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (51). – 2008
420222
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (52). – 2008
420223
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (53). – 2009
420224
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (54). – 2009
420225
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (55), травень - червень. – 2009
420226
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (56), липень - серпень. – 2009
420227
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (57), вересень - жовтень. – 2009
420228
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (58), листопад - грудень. – 2009
420229
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (59). – 2010
420230
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (60). – 2010
420231
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (61). – 2010
420232
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (62). – 2010
420233
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (63). – 2010
420234
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (64). – 2010
420235
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (65). – 2011
420236
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (66). – 2011
420237
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (67). – 2011
420238
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (68). – 2011
420239
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (69). – 2011
420240
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (70). – 2011
420241
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (71), січень - лютий. – 2012
420242
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (71), березень - квітень. – 2012
420243
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (72), травень - червень. – 2012
420244
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (73), липень - серпень. – 2012
420245
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (74), вересень - жовтень. – 2012
420246
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (75), листопад - грудень. – 2012
420247
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (76), січень - лютий. – 2013
420248
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (77), березень - квітень. – 2013
420249
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (78), травень - червень. – 2013
420250
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (79), липень - серпень. – 2013
420251
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
420252
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (81), листопад - грудень. – 2013
420253
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (82), січень - лютий. – 2014
420254
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (83), березень-квітень. – 2014
420255
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (84), травень - червень. – 2014
420256
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (85), липень - серпень. – 2014
420257
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (87), листопад - грудень. – 2014
420258
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (88). – 2015
420259
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (89), березень - квітень. – 2015
420260
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (90), травень - червень. – 2015
420261
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
420262
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (92), вересень - жовтень. – 2015
420263
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (93), листопад - грудень. – 2015. – 32 с.
420264
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (95), січень - лютий. – 2016
420265
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (96), березень - квітень. – 2016
420266
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (97), травень - червень. – 2016
420267
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (98), липень - серпень. – 2016
420268
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (99), вересень-жовтень. – 2016
420269
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (100), листопад - грудень. – 2016
420270
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (101), січень - лютий. – 2017
420271
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (102), березень - квітень. – 2017. – 32 с.
420272
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (103), травень - червень. – 2017. – 32 с.
420273
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (104), липень - серпень. – 2017. – 32 с.
420274
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (105), вересень - жовтень. – 2017. – 32 с.
420275
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (106), листопад-грудень. – 2017. – 32 с.
420276
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (107), січень - лютий. – 2018. – 32 с.
420277
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (108), березень - квітень. – 2018. – 32 с.
420278
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (109), травень - червень. – 2018. – 32 с.
420279
  Гацька Л.П. Екологічний демпінг і конкурентноздатність економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 26-29
420280
  Голобородько В.М. Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні / В.М. Голобородько, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 29-46. – ISSN 2415-8151
420281
  Шеремета В. Екологічний дороговказ / Володимир Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєписковпства УГКЦ із питань екології. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-398-043-0
420282
  Деркач В.О. Екологічний ефект вирощування шандри звичайної (Marrubium vulgare L.) / В.О. Деркач, Н.І. Куценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
420283
  Базилевич Д. Екологічний імператив економічної освіти в контексті глобалізаційних викликів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0372-6436
420284
  Руденко Л.Г. Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
420285
  Шибко О. Екологічний імператив у системі соціальної відповідальності суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 1728-9343
420286
  Дробноход М.І. Екологічний імператив як основний принцип прогнозування використання геологічного середовища : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / М.І. Дробноход, А.М. Мандрик, В.І. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Викладено концепцію екологічного імперативу як підходу до осмислення стану геологічного середовища. Розглянуто екологічні проблеми та процеси, ініційовані діяльністю людини, що негативно впливають на стан геологічного середовища.
420287
  Смоленський І. Екологічний інжиніринг як системоутворююча функція менеджменту техногенно небезпечного виробництва в контексті "зелених" технологій / І. Смоленський, Г. Степанюк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 226-233. – ISSN 1562-0905
420288
  Розова К.В. Екологічний канцерогенез - об"єктивна реальність / К.В. Розова, Т.І. Таволжанова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-36
420289
  Бобух І. Екологічний капітал як складова національного багатства: проблеми дефініції та оцінювання : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 16-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
420290
   Екологічний кодекс України: міфи та реальність : Матеріали Міжнародного круглого столу (Київ 12-13 травня 2005 року). – Київ : Киевский университет, 2006. – 115с.
420291
  Шумак І. Екологічний конституціоналізм як тенденція розвитку класичного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 49-50.
420292
  Костицький В.В. Екологічний контроль в реалізації екологічної функції держави // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 15-22. – ISSN 2413-7189
420293
   Екологічний контроль вмісту двоокису азоту і кисню в земній атмосфері на основі спектральних спостережень Сонця / В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, Л.М. Костенко, Н.Й. Лозицька, С.В. Пасічник, П.Ф. Кравчук, В.П. Бабій, В.М. Амірханов, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 133-141. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються спостереження спектру Сонця у 1977-1992 рр., виконані на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського університету. Фотометрія спектрограм і абсолютна калібровка спектрів показала, що ...
420294
  Яців М.Ю. Екологічний контроль стану гідроекосистем басейнів річок ( на прикладі басейну р.Прут ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яців Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. :14 назв.
420295
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
420296
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
420297
  Джуган В.О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 420-425. – ISSN 1563-3349
420298
  Родіонов О.В. Екологічний лізинг у діяльності підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
420299
  Лісовська Н.В. Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 179-183


  У статті розглянуто особливості застосування механізму лізингу у сфері екологічно сприятливого інноваційного розвитку економіки країни в контексті діяльності виробничих і переробних підприємств різних галузей господарювання. Визначено сутність поняття ...
420300
  Боронос В.М. Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку / В.М. Боронос, Ю.М. Шкодкіна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 115-119. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
420301
  Перга Т.Ю. Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 65-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників суспільства з потребами ...
420302
  Ілляшенко С. Екологічний маркетинг / С. Ілляшенко, О. Прокопенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 56-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
420303
  Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг : навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-346-633-0
420304
  Замула І.В. Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 82-93. – ISSN 1994-1749
420305
  Ларіна Я.С. Екологічний маркетинг як концепція розвитку підприємства АПК України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 2. – С. 94-100. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано і узагальнено сучасні концепції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі України в контексті загальносвітових тенденцій.
420306
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна, Г.В. Крусір, В.М. [ та ін. ] Мознальова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 516 с. – ISBN 966-8365-15-1


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
420307
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Г.В. Крусір, С.В. Стеценко, І.В. Давиденко, Л.В. Сухіна, Н.І. Хумарова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Знання, 2006. – 366 с. – (Вища освіта 21століття). – ISBN 966-346-188-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
420308
  Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-235-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
420309
  Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2014. – 585, [1] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 538-582. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-423-8
420310
  Нагаєв В.М. Екологічний менеджмент аграрної сфери як основа еколого-безпечного розвитку України / В.М. Нагаєв, О.А. Абдулмалікова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
420311
  Петруня В.Ю. Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 372-378
420312
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент і маркетинг як складові конкурентної стратегії компаній // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 1)
420313
  Білявська Ю.В. Екологічний менеджмент підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 104-111. – ISSN 0131-775Х
420314
  Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
420315
  Сбітнєв А.І. Екологічний менеджмент у військових формуваннях з позиуії системного підходу / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 397
420316
  Лук"янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком : монографія / В.О. Лук"янихін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 314 с. – ISBN 966-680-063-2


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
420317
  Романюк В.М. Екологічний менеджмент у системі управління на рівні підприємства // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 110-112
420318
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 160-166. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується механізм взаємодії екологічного менеджменту та міжнародної конкурентоспроможності компанії, розкрито напрями і форми впливу екологічного менеджменту на конкурентні позиції підприємств і компаній. Екологічний менеджмент ...
420319
  Веклич О.О. Екологічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич; Рада нац. безпеки і оборони України; Український ін-т досліджень навкол. середовища і ресурсів. – Київ, 2003. – 88с. – ISBN 966-581-438-9
420320
  Радчук І.В. Екологічний моніторинг лімнологічних систем методами дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Радчук Ігор Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
420321
  Дмитриков В.П. Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутністю еталонів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Дмитриков В.П.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 44 назви
420322
   Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування = Environmental monitoring of the region: expert evaluation of the state and functioning / [Ковальчук І.П. та ін. ; наук. ред. І. Ковальчук] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України ; М-во освіти і науки України, Громадська орг. "Опілля". – Львів : Опілля, 2009. – 607, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 591-602. – (Серія "Скарбниця Опілля: освіта і наука"). – ISBN 978-966-553-730-0
420323
  Степанчук О.В. Екологічний моніторинг стану вулиць та доріг населених пунктів / О.В. Степанчук, С.В. Бойченко, О.І. Запорожець // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 149-155. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
420324
  Шарапова С.В. Екологічний моніторинг у правовідносинах використання природних ресурсів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 185-188. – ISSN 0201-7245
420325
  Кочедикова Г.В. Екологічний моніторинг як напрям підвищення екологічної безпеки та енергоекологічної ефективності теплоенергетичних об’єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.123-127. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
420326
  Чорненька Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму / Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 173-182
420327
  Мартиненко А.С. Екологічний напрямок та концепція стійкого розвитку в сучасній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 69-74. – ISSN 2077-3455
420328
  Лозанський В. Екологічний паспорт промислового підприємства: потрібен новий національний стандарт // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 18-22.
420329
  Мних О.Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації / О.Б. Мних, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 57-65. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
420330
  Лисенко Ю. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи / Ю. Лисенко, Садеков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
420331
  Дашкевич А. Екологічний податок в системі екологічного стимулювання: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 98-100
420332
  Покатаєва О.В. Екологічний податок в Україні правова природа та особливості законодавчого регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 39-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
420333
  Мандрик В.О. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення / В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 20-26. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
420334
  Довга І. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об"єкти: теоретичний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 30-32. – ISSN 1810-3944
420335
  Чечель А.О. Екологічний податок як регулятор стійкого розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-88. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
420336
  Лега О.В. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін / О.В. Лега, Л.В. Яловега, Т.Б. Прийдак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 231-242. – (Економічні науки)
420337
  Палій О.П. Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 356-362. – ISSN 2075-437X


  На прикладі роману сучасного чеського письменника Мілоша Урбана у статті розглянуто трансформацію екологічної проблематики в постмодерністському тексті. Проблему проаналізовано з перспективи екокритичного прочитання - нового для вітчизняного ...
420338
   Екологічний потенціал наземних екосистем = Ecological potential of terrestrial ecosystems. – Львів : Поллі, 2003. – 180с. – ISBN 966-7307-13-2


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
420339
  Donica Ala Екологічний проект в рідному населеному пункті як метод у екологічній освіту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 155-159 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
420340
  Андрусевич К.В. Екологічний простір тваринного населення дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 120-134 : рис., табл. – Бібліогр.: с.133-134. – ISSN 1684-9094
420341
   Екологічний ризик : методологія, оцінювання та управління : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.В. Лисиченко [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища", Укр. ядерне т-во. – Київ : Наукова думка, 2014. – 326, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-327. – ISBN 978-966-00-1417-6
420342
  Новак У.П. Екологічний ризик у процесі інвестиційної діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 89-94. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
420343
  Загороднюк П.О. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-13. – Бібліогр.: 21назва. – ISSN 1726-5428
420344
  Поппер Л.В. Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 147-154


  Автор доводить, що екологічний рух пройшов шлях від громадської екологічної стурбованості, емоційних всплесків і заперечень шкідливих викидів виробництв до пошуку стратегічних екологічних ініціатив, спрямованих на узгодження еколого- економічної ...
420345
  Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. доповідь / [Л.Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 50, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с.32-33. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 7). – ISBN 978-966-554-234-6
420346
  Панасюк М.В. Екологічний стан атмосферного повітря Ковельського району Волинської області на основі статистичних даних / М.В. Панасюк, Л.Д. Гулай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 152-156 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
420347
  Дегодюк Е.Г. Екологічний стан басейнів малих річок і здоров"я населення України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 81. – С. 168-173
420348
  Терлецька О.В. Екологічний стан вод урбосистем Дрогобича // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
420349
   Екологічний стан водних об"єктів урбанізованих територій. Китаївські ставки / Линник П.М. [та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. П.М. Линника ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Логос, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: 69-74. – ISBN 978-966-171-958-2
420350
   Екологічний стан водойм м. Києва. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 219с. – ISBN 966-306-067-7
420351
   Екологічний стан грунтів України / С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Є.В. Скрильник, Д.О. Тимченко, А.І. Фатєєв, А.О. Христенко, Ю.Л. Цапко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1561-4980
420352
  Варзар М. Екологічний стан Дарницького району міста Києва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 139-142
420353
  Ілляшенко І.О. Екологічний стан довкілля міста Києва: ризики, загрози, небезпеки // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 40-44. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано сучасний стан екологічної та природно-техногенної безпеки міста Києва. Розглянуто складові природної небезпеки для території міста, таких як зсувні процеси, процеси підтоплення та комплексні гідрометеорологічні явища. Також ...
420354
  Машина В.П. Екологічний стан Канівського водосховища в районі м.Києва за розвитком мікро- і мезобентосу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 145-149. – Бібліогр.: 4 назви
420355
  Вишня М.М. Екологічний стан Львівської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-119


  Досліджено екологічний стан Львівської області, що ґрунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні екологічні проблеми та їх причини. Розглянуто територіальну організацію екологічної ситуації. Исследовано ...
420356
  Пожарська А. Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 290-294


  Викладено характеристику екологічного стану Одеси. Визначені основні забрудники урбогеосистеми міста. Показані заходи, які робляться міською владою для покращення стану міста. Наведені приклади проектів, які плануються ввести в експлуатацію для ...
420357
  Короткова А.Я. Екологічний стан на деревообробних підприємствах України : географія / А.Я. Короткова, І.М. Яценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
420358
  Фесюк В.О. Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип"яті / В.О. Фесюк, С.В. Полянський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 199-209 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
420359
  Барановська О.В. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області / О.В. Барановська, М.О. Барановський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 421-424. – ISBN 966-521-129-3
420360
  Кравчинський Р.Л. Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потенціалу території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
420361
  Цвид Н.В. Екологічний стан природних вод озера Світязь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 137-141. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
420362
   Екологічний стан та буферні властивості грунтів залежно від актуальної кислотності / С.Б. Большаніна, Л.І. Марченко, О.Г. Аблєєв, М.С. Мальований // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
420363
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 125-154
420364
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Остра за трофо-сапробіологічними показниками та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 246-278


  Приведено результати 75-річних досліджень змін хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Приведено результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, специфічними ...
420365
  Крохін С.В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
420366
  Панченко О.Б. Екологічний стан чорнозему типового за різних систем основного механічного обробітку в органічному землеробстві / О.Б. Панченко, І.Д. Примак, І.А. Панченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
420367
  Козловський О.Ю. Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині / О.Ю. Козловський, О.Ф. Дунаєвська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 17 назв.
420368
  Мостенська Т.Л. Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 258-267. – ISSN 1993-6788
420369
  Овсейчик С. Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми
420370
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 192с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-219-7


  Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілосної системи урбокомпесаційного природокористування
420371
  Конох А.П. Екологічний туризм : Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання / А.П. Конох, Ф.Ф. Товстопятко, С.А. Некрасов; Мін-во освіти і науки України; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 68с.
420372
  Вишневський В.І. Екологічний туризм : навч. посібник / В.І. Вишневський. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2015. – 137, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-501-099-9
420373
  Корчук О.С. Екологічний туризм на природо-заповідних територіях України / О.С. Корчук, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-123
420374
  Олійник Я.Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  У роботі розкрито сутність екологічного туризму та його особливості у національних природних парках і біосферних заповідників.
420375
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у ситемі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
420376
  Ржепецька Н.М. Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 103-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
420377
  Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 35-41. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
420378
  Новицька С. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 164-169. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
420379
  Зелінський О.С. Екологічний туризм як соціокультурне явище в Україні / О.С. Зелінський, О.С. Бабенко // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 183-184
420380
  Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 80-85. – ISSN 2221-1055
420381
  Харченко Т.Б. Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 107-110
420382
  Туниця Т. Екологічний фактор зовнішньоекономічної безпеки і сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 160-164
420383
  Купінець Л. Екологічний фактор у нормативно-правовому регулюванні міжнародної торгівлі = Економічні проблеми природокористування / Л. Купінець, С. Харічков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-78. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
420384
  Орлова Ольга Олександрівна Екологічний фактор формоутворення в дизайні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:05.01.03 / Орлова О.О.; МОіНУ. ХДА дизайну і мистецтва. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
420385
  Діденко О.А. Екологічний чинник розвитку промислового виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 284-291


  Статтю присвячено сучасним проблемам взаємодії суспільства і природи, зокрема екологічній трансформації економіки. Вона розглядає перспективи розвитку промислового виробництва в умовах зростання екологічних вимог, а також можливості формування ринку ...
420386
  Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки = Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 0131-775Х
420387
  Гетьман В.І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 33-38 : фото
420388
  Чернявська Т.О. Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: Спец. 03.00.16 / Т.О.Чернявська; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т аграекол. та біотехнол. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
420389
   Екологічні аспекти видобування сланцевого газу в Україні: позиція громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 3 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
420390
  Куликов Юрій Олексійович Екологічні аспекти використання вапнистих матеріалів Татарстану для оптимізації едафічного середовища в культурфітоценозах : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.30 / Куликов Юрій Олексійович; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
420391
  Гетьманчик І.П. Екологічні аспекти використання земель природно-заповідного фонду // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 128. – С. 129-133
420392
  Грицуляк Г.М. Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у фітоенергетиці / Г.М. Грицуляк, В.І. Лопушняк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 125-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0587-2596
420393
  Васенко О.Г. Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 592-597. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
420394
  Фіалко О.Й. Екологічні аспекти гідрохімії вод глибокого залягання / О.Й. Фіалко, Т.А. Конецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню забруднення підземних вод продуктами діяльності людини. Авторами пропонується створення системи регіональних моделей моніторингу.
420395
  Резнікова Н.В. Екологічні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 212-214. – ISBN 978-617-571-143-9
420396
  Ільків Л.А. Екологічні аспекти дорадчої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 170-173. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Висвітлено важливість екологічних аспектів дорадчої діяльності при виробництві сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано необхідність поширення екологічних знань серед сільськогосподарських товаровиробників. Визначено вплив екологічної складової ...
420397
  Ульяненко О.О. Екологічні аспекти енергозбереження в рамках енергетичної політики Євросоюзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 553-569. – ISSN 1563-3349
420398
  Десятник К.О. Екологічні аспекти застосування кальцієвмісних меліорантів різного походження на чорноземі опідзоленому важкосуглинковом // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 104-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
420399
  Пшеничний С.В. Екологічні аспекти зимівлі водоплавних та коловодних птахів на внутрішніх водоймах України : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.16 / Пшеничний С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197л. + Додатки : л.187-197. – Бібліогр. : л.155-186
420400
  Пшеничний С.В. Екологічні аспекти зимівлі водоплавних та коловодних птахів на внутрішніх водоймах України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16. / Пшеничний С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
420401
  Сидоренко О. Екологічні аспекти культивування та репродукції інтродукованих оранжерейних рослин / О. Сидоренко, О. Чихман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему моделювання основних екологічних чинників оранжерейної екосистеми при культивуванні інтродукованих тропічних рослин. Показано, що в умовах місцевого клімату ритми сезонного розвитку більшості інтродукованих видів відповідають ритмам ...
420402
   Екологічні аспекти механічних руйнувань технологічного обладнання бурякоцукрового виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Василюк, І.В. Петренко, Н.В. Козаченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 32-34. – Бібліогр.: 18 назв.
420403
   Екологічні аспекти наукових досліджень / Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Левчук, В. Бойко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 24-36. – ISSN 0372-6436
420404
   Екологічні аспекти одержання надпровідних полікупратів ітрію / В.В. Боклащук, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 12
420405
  Лук"янова В.В. Екологічні аспекти переробки макулатури з використанням хімічних допоміжних речовин / В.В. Лук"янова, А.А. Остапенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 78-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
420406
  Костєв В.М. Екологічні аспекти потенціалу науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
420407
  Халіман І.О. Екологічні аспекти при виробництві продукції тваринництва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 353-357. – ISSN 2078-0877
420408
  Козловський Б.І. Екологічні аспекти проходження повеней і паводків у Карпатському регіоні України / Б.І. Козловський, Й.М. Білоус, Н.Є. Когут // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
420409
  Ткаленко Г.М. Екологічні аспекти регуляції чисельності павутинних кліщів на овочевих культурах в закритому грунті / Г.М. Ткаленко, Ю.О. Ткаленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 177-182. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-9270
420410
  Хвесик М.А. Екологічні аспекти рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.15-21
420411
  Хвесик М.А. Екологічні аспекти рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм / М.А. Хвесик, К.І. Рижова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.15-21
420412
  Луцишин П.В. Екологічні аспекти розвитку Волинського суспільно-географічного комплексу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 112-119. – ISBN 0868-6965
420413
   Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 4-6 : фото
420414
  Іванов Ю.Б. Екологічні аспекти розвитку ринкових відносин / Ю.Б. Іванов, І.А. Серова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 241-245


  В статті розглянуті базові складові ефективності ринкового процесу через встановлення формально-логічних взаємозв"язків в системі його розвитку, визначення динамічної рівноваги між тіньовою та легальною економікою за умов відокремлення екологічної ...
420415
  Важинський Ф.А. Екологічні аспекти розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 84-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
420416
  Шуляренко І.П. Екологічні аспекти руслоформування малих річок (аналіз проблеми) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 157-163. – Бібліогр.: 15. – ISBN 966-521-129-3
420417
  Кірейцева О.В. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва / О.В. Кірейцева, Л.М. Сокол // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 29-36. – ISSN 2221-1055
420418
  Чіпко Т. Екологічні аспекти співпраці України з Європейським Союзом // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 187-188
420419
  Сидоренко С.А. Екологічні аспекти сучасних економічних стратегій в контексті концепції сталого розвитку // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 37-44
420420
  Кубай Д. Екологічні аспекти сучасного розвитку туризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 142-146. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
420421
   Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : Монографія / В.Г. Петрук, О.Г. Яворська, А.П. Ранський, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко; Під. ред. Петрука В.Г.; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 255 с. – ISBN 966-641-167-9
420422
  Адамович М.В. Екологічні аспекти у договорах про землю // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-62.
420423
  Аблєєв О.Г. Екологічні аспекти утилізації некондиційних продуктів військово-промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Аблєєв Олексій Германович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
420424
  Піляшенко-Новохатний Екологічні аспекти формування та функціонування корозійно небезпечних угруповань грунтових мікроорганізмів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Піляшенко-Новохатний А.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
420425
  Герасимчук З.В. Екологічні вектори економічної глобалізації : економіка та екологія / З.В. Герасимчук, В.А. Голян // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 193-198. – Бібліогр.: 11 назв
420426
  Кошарна С. Екологічні витрати залізопереробних підприємств Кривого Рогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-86. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
420427
  Воскресенська Т.І. Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 49-54. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
420428
  Сиротюк Г. Екологічні витрати сільськогосподарських підприємств: облік і внутрішній аудит // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 64-68. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
420429
  Малюга Н. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 35-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
420430
   Екологічні градієнти міста Киева / І.М. Падун, Л.Є. Огородник, Ф.В. Вольвач, В.І. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 33)


  Подано поняття про екологічний градієнт стосовно території великого міста. Наведено визначення урбаністичного градієнта. Детально розглянуто екологічні градієнти для міста Києва (R, RH, R2, S, SH).
420431
  Яромчук В. Екологічні детермінанти синтезу мистецтв в мультимедіа // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 105-111. – ISSN 0869-3595


  У статті надається аналіз екологічних детермінант розвитку мультимедіа як певного синтезу мистецтв. Інтеграція звуку та кольору, зображувальної пластики віртуального простору в мультимедіа потребує визначення образної специфіки екранних видів мистецтв ...
420432
  Яромчук В.В. Екологічні детермінанти синтезу мистецтв в мультимедіа // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 190-196. – ISSN 2225-7586
420433
  Кахацька О. Екологічні договірні відносини в предметі екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-97. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто суб"єкти, об"єкти, зміст екологічних договірних відносин, а також їх місце в предметі екологічного права. В статье рассмотрены субъекты, объекты, содержание экологических договорных отношений, а также их место в предмете ...
420434
   Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату / С.Г. Бойченко, В.І. Карамушка, О.В. Тищенко, Р.Ю. Мохнач // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – С. 104-111. – ISSN 1025-6415
420435
  Бойко Л. Екологічні загрози і земельні відносини: як вийти з критичної ситуації? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 9. – С. 23-25
420436
  Серебряков Валентин Валентинович Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі : Дис...доктора біолог.наук:03.00.16 / Серебряков Валентин Валентинович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 486с. + Додатки:с.387-486. – Бібліогр.:с.323-386
420437
  Серебряков Валентин Валентинович Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Серебряков В.В.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 47 с.
420438
  Волошина Н.О. Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах / Н.О. Волошина, П.Я. Кілочицький
420439
  Волошина Н.О. Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах / Н.О. Волошина, П.Я. Кілочицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – C. 144-150. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 4)
420440
   Екологічні засади збалансованого розвитку: регіональні аспекти // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 6-7 : фото
420441
  Рахнянська Т. Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню змісту екологічних засад правового режиму земель капітального будівництва на основі концепції сталого розвитку. Проаналізовано різні наукові підходи щодо принципів (засад) сталого природокористування, зокрема, ...
420442
  Тертична О.В. Екологічні засади розвитку промислового птахівництва / О.В. Тертична, В.П. Бородай // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
420443
  Лень В. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст / В. Лень, О. Колівешко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 11-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
420444
  Гулай О.В. Екологічні зв"язки бактерій ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE у прісноводних біоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Гулай Олександр Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 41 с. – Бібліогр.: 45 назв
420445
  Добровольський В.В. Екологічні знання : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Добровольський В.В.; МОН України Микол. держ. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил.акад.". – Київ : Професіонал, 2005. – 304с. – ISBN 966-8556-75-5
420446
  Маркович Л. Екологічні знання в курсі фізики 7-го класу загальноосвітньї школи // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.36-38. – ISSN 0131-6788
420447
  Іванюта С.П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 53-60
420448
  Кулинич П. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 140-148. – ISSN 0132-1331
420449
  Сай Л.П. Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства / Л.П. Сай, Л.Й. Гнилянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 242-246. – ISSN 2222-4459
420450
  Чаплигін О.В. Екологічні інвестиції в процесі екологізації економіки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – Сю 154-158. – (Економічні науки ; № 3 (15))
420451
  Статюха Г.О. Екологічні індикатори сталого розвитку міста Києва: якість води / Г.О. Статюха, О.В. Гроза, І.Г. Рубежняк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
420452
  Самчук Р.В. Екологічні інтенції нової аксіологічної парадигми // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 39-41
420453
  Скрипник А.В. Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему / А.В. Скрипник, Р.М. Басараб, І.С. Міхно // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 11 (277). – C. 22-32. – ISSN 2221-1055
420454
  Оболенська Т.Є. Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС / Т.Є. Оболенська, В.І. Чужиков, К.А. Лещенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
420455
  Сабадаш В. Екологічні конфлікти в сучасній системі природокорисування: теоретичні й методологічні аспекти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
420456
  Сабадаш В. Екологічні конфлікти: чи будуть переможці у протистоянні за природні ресурси // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 6-8. – ISSN 1810-3944
420457
  Бугаєв М. Екологічні корені української національної культури та менталітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 270-271. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
420458
  Стратонова А. Екологічні кризи в ранньопервісних суспільствах: факти та гіпотези // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 35-44. – ISSN 2078-6093
420459
  Фареник С.А. Екологічні критерії суспільного поступу: проблема визначення : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фареник С.А.; КГУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 19 с.
420460
  Фареник Сергій Анатолійович Екологічні критерії суспільного поступу: проблема визначення : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Фареник Сергій Анатолійович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.152-169
420461
  Крайнюкова А.М. Екологічні наслідки антропогенного забруднення аквальних ландшафтів / А.М. Крайнюкова, В.Д. Тімченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 106-112 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
420462
   Екологічні наслідки будівництва малих ГЕС у Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 2
420463
  Безносюк О.О. Екологічні наслідки військової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з впливом військової діяльності на стан довкілля та можливі заходи щодо їх урегулювання.
420464
  Тимочко С. Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України - загроза нинішньому та майбутнім поколінням // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
420465
   Екологічні наслідки глобалізації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 183-210. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
420466
   Екологічні наслідки розробки калійних руд на Калуш-Голинському родовищі та прогноз осідання земної поверхні над затопленими гірничими виробками / Я.М. Семчук, Г.В. Боднар, І.Є. Хмара, Г.М. Цимбаліста // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-17 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
420467
   Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ. – ISSN 2306-9716
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420468
  Архипова Л.М. Екологічні обмеження використання альтернативних джерел енергії / Л.М. Архипова, О.М. Мандрик // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-285-405-3
420469
  Юрчак Лариса Дем"янівна Екологічні основи алелопатичної взаємодії та післядії ароматичних рослин в агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Юрчак Л.Д.; Ін-тут агроекології та біотехнології українськ. акад. аграрних наук. – Київ, 2002. – 35с. – Бібліогр.: 70 назв
420470
   Екологічні основи використання добрив. – Київ, 1988. – 232с.
420471
   Екологічні основи захисту плодового саду від шкідників з максимальним використанням біологічних засобів : (рекомендації для спеціалістів захисту рослин,колективний,орендних, фермерських та приватних господарств, співробітників відділів захисту рослин науково-дослідних установ). – Київ, 2001. – 97с.
420472
  Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України = Экологические основы устойчивого развития агросферы в контексте европейской интеграции Украины = Ecological basis of sustainable development of agrosfera in the context of european integration of Ukraine / О.І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2014. – 428, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-428. – ISBN 978-617-7015-23-8
420473
   Екологічні основи оптимізації режиму охорони і використання природно-заповідного фонду : Тези доповідей міжн. наук.-практич. конференції. – Рахів, 1993. – 290с.
420474
  Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування : Навч. посібник / Т.А. Сафранов. – 3-є вид., стереотип. – Львів : Новий світ, 2006. – 248с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-20-8
420475
  Коніщук В.В. Екологічні основи розвитку та охорони торфових боліт Полісся : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Коніщук Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогрю: 126 назв
420476
  Буковська О. Екологічні основи систематичної, хорологічної та аутфітосозологічної структури флори Західного Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття ілюструє деякі аспекти охорони окремих видів рослин на території Західного Поділля. Подано ступінь поширення видів на території дослідження та охоронний статус видів. Вказані види, які, очевидно, зникли з попередніх місцезростань в ...
420477
  Ковальчук В. Екологічні особливості Microsphaera azaleae U. Braun (Erysiphales) на рослинах Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку розвитку, ступінь та особливості ураження борошнистою росою шести форм Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring. в різні періоди росту і розвитку рослин. Виділено найбільш стійки форми Rhododendron japonicum до ураження борошнистою ...
420478
  Лисиця А.В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Лисиця Андрій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
420479
  Скрипник О.О. Екологічні особливості накопичення хлору в біогеогоризонтах чорноземних грунтів справжніх степів України : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.30 / Скрипник О.О.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 19 с.
420480
  Глущенко Л.А. Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули / Л.А. Глущенко, М.Ю. Старовойтова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 107-112. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
420481
  Чумак П. Екологічні особливості поширення трипсів (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу екологічних особливостей поширення трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Зареєстровано 11 видів трипсів, що належать до двох підрядів Terebrantia і Tubulifera. Вперше виявлено хижого трипса - ...
420482
  Дубняк С.С. Екологічні особливості систем берегозахисту на великих рівнинних водосховищах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 29-42 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
420483
  Орлов О.О. Екологічні особливості сфагново-торфового покриву та сезонна динаміка вмісту 137Cs у сфагнових мохах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено екологічні особливості сфагново-торфового покриву мезооліготрофних боліт. Проаналізовано вміст 137Cs у різних фракціях сфагнового покриву та воді боліт протягом вегетації та після її закінчення. Виявлено сезонні потоки 137Cs у екосистемах ...
420484
  Антонов Є.В. Екологічні особливості угруповань кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) заповідника "Єланецький степ" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 1. – С. 53-54. – ISSN 1729-7184
420485
  Запорожченко О.Ю. Екологічні особливості формування архітектури культурно-освітніх закладів / О.Ю. Запорожченко, Д.Е. Боснюк // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 81-91. – ISBN 978-966-929-625-2
420486
   Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості : матеріали П"ятої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості, м. Чернівці, 24-26 вересня 2004 року. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 273с. – ISBN 966-8670-05-1
420487
  Фенко І.М. Екологічні питання в контексті православного богослов"я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
420488
  Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
420489
  Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 166 - 191
420490
  Свєтлова Н.Б. Екологічні підходи до екзогенної регуляції адаптивних властивостей рослин / Н.Б. Свєтлова, Н.Ю. Таран, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Пропонується система скринінгу фізіологічно активних речовин для підвищення адаптивних властивостей та продуктивності рослин в інтегрованих екологічно безпечних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
420491
  Бублик М.І. Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 74-81. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
420492
  Данилко В.К. Екологічні податки в Україні: статистичний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-30
420493
  Цибуляк А.Г. Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 130-133. – ISSN 1729-7036
420494
  Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
420495
  Пушкіна О.В. Екологічні права громадян та їх забезпечення у чинному законодавстві України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-17.
420496
  Медведєв К.В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Медведєв Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
420497
  Медведєв К.В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Медведєв Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 217 л. – Бібліогр.: л. 186-217
420498
  Гетьман А.П. Екологічні права людини в національній і міжнародній правовій доктрині / А.П. Гетьман, В.В. Костицький // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 68-80. – ISSN 2224-9281
420499
  Яреськовська І. Екологічні права людини і громадянина в українському законодавстві та на практиці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)


  "... Аналіз нормативно-правових актів".
420500
  Сабіров Р.Ф. Екологічні права людини та громадянина: історія розвитку й законодавче закріплення // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 147-153
420501
  Соловйов О. Екологічні права людини та угоди про розподіл продукції: український вимір // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 13, 16-17
420502
  Краснова М.В. Екологічні права та обов"язки громадян у системі сучасної правової науки та освіти // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-304-4
420503
  Михайлик О.О. Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 166-172


  У статті розглядаються традиційні екологічні підходи народів України та Японії до містобудування: визначені спільні принципи забудови, схожість природного середовища країн. Відмічається відмінне ставлення японців та українців до свого довкілля.
420504
  Скороход І.С. Екологічні пріоритети геоекономічної стратегії розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 154-157.
420505
   Екологічні пріоритети просторового планування та напрями їх впровадження в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 10-13 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
420506
  Стегней М.І. Екологічні пріоритети розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена екологічним пріоритетам розвитку сільських територій. Екологічний стан сільських територій пов"язаний із негативними змінами екосистем біосфери, значним зменшенням біопродуктивності і біорізномаїття, виснаженням грунтів і мінеральних ...
420507
  Вишневська О.М. Екологічні пріоритети у розвитку економіки країни // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 95-99. – ISSN 2309-1533
420508
  Ігнатенко М.Г. Екологічні проблеми АПК Півдня України / М.Г. Ігнатенко, Л.О. Мармуль // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 113-117. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
420509
   Екологічні проблеми бассейну Дніпра та якості питної води верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.26. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
420510
  Ковпак Л.В. Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 63-77. – ISSN 0130-5247
420511
  Рогожа М.М. Екологічні проблеми в перспективах перфекціоністського та мінімалістського просторів моралі (екологічний вчинок і малі справи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються екологічно орієнтовані моральні дії. Доводиться думка, що у просторі перфекціоністської моралі екологічно орієнтована дія можлива як екологічний вчинок, а у просторі соціальної моралі (моралі мінімальних вимог) одиницею ...
420512
  Чуменко Д.Г. Екологічні проблеми використання енергоощадних ламп // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
420513
  Веклич О.О. Екологічні проблеми глобалізації як чинник трансформації світогосподарських зв"язків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 29-31
420514
   Екологічні проблеми заводу "Радикал" та шляхи їх розв"язання (засідання круглого столу) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 6-8 : фото
420515
  Паньків З. Екологічні проблеми землекористування в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 101-105. – (Серія географічна ; Вип. 37)
420516
   Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / О.В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О.В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1506-7
420517
  Волос С.О. Екологічні проблеми Львівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 106-111. – ISBN 0868-6965
420518
  Соколо В.М. Екологічні проблеми м. Жовті Води та шляхи їх розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 31-32 : фото
420519
  Стельмах О. Екологічні проблеми міста Києва у XXI ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 292-296. – ISBN 978-617-7399-06-2
420520
  Вигонний В.І. Екологічні проблеми несанкціонованого видобутку вугілля на Донеччині / В.І. Вигонний, Ю.П. Логачов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 28-29 : фото
420521
  Шершун М.Х. Екологічні проблеми природокористування в аграрному секторі економіки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2009. – № 3. – С. 13-15
420522
  Гудима М.Г. Екологічні проблеми рекреаційного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Описано зміни елементів ландшафту під впливом рекреаційної діяльності. Піднято питання навантажень і ємності природно-територіальних комплексів.
420523
  Шевчук І.О. Екологічні проблеми річки Рось / І.О. Шевчук, О.Д. Зацарина, Л.В. Сукач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 4 (31). – С. 89-94. – ISSN 2306-5680


  У статті показана динаміка якісних та кількісних змін іонного стоку р. Рось в пункті м. Корсунь-Шевченківський (замикаючий створ) та визначена його антропогенна складова (АС) у сучасному гідрохімічному режимі річки.
420524
   Екологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні. – Київ, 2000. – 224с. – ISBN 966-02-1078-7
420525
  Олійник Я.Б. Екологічні проблеми розвитку АПК України / Я.Б. Олійник, О. Нижник // Закон і бізнес, 1998. – №8
420526
  Обнявко Т.С. Екологічні проблеми розвитку підприємств військово-промислового комплексу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
420527
  Пістун М.Д. Екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу Київської області = географія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-57. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
420528
  Олійник Я.Б. Екологічні проблеми розвитку продовольчого комплесу Київської області / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Вісник Київського ун-ту. Хіміко-біологічні науки та науки про Землю, 1990
420529
  Шепель О.Ю. Екологічні проблеми спалювання опалого листя та шляхи їх розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 29-31 : фото. – Бібліогр.: 14 назв.
420530
  Бомба М.Я. Екологічні проблеми структури грунтів в умовах сучасного землеробства і шляхи їх вирішення // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 13-17. – ISSN 2310-046X
420531
   Екологічні проблеми сучасної економіки та їх відображення в економічній теорії // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.131-200. – ISBN 5-7763-2435-1
420532
  Борзенко Н. Екологічні проблеми та їх вирішення в ракурсі бібліотечної діяльності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 35-37. – ISSN 2518-7341


  Представлено результати соціологічного опитування молоді Кіровоградщини щодо екологічних проблем та захисту природи, висвітлено досвід проведення вебінарів евкологічної тематики як для бібліотекарів, так і читачів.
420533
  Парнікоза І.Ю. Екологічні проблеми та охорона природи Антарктики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 20-23
420534
  Парнікоза І.Ю. Екологічні проблеми та охорона природи Антарктики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 27-24
420535
  Стельмах О. Екологічні проблеми у працях членів київського товариства дослідників природи другої половини XIX - початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 197-200. – ISBN 978-966-95419-8-7
420536
  Вергун Л.І. Екологічні проблеми України в контексті європейських стандартів / Л.І. Вергун, Л.В. Селезньова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються проблеми охорони навколишнього середовища в контексті європейських стандартів.
420537
  Давиденко Віталій Володимирович Екологічні проблеми українського села: соціально-політичний аспект регулювання : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Давиденко Віталій Володимирович; КДУ. – К., 1991. – 155л. – Бібліогр.:л.141-151
420538
   Екологічні проблеми Херсонської області: обговорення та громадська експертиза // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 32-33 : фото
420539
  Тодоров Т. Екологічні проблеми Чорного моря в рамках Чорноморського економічного співробітництва : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 88-90. – ISSN 0131-775Х
420540
  Рижков М.М. Екологічні проблеми як чинник міжнародної безпеки: національний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 41-44.
420541
  Гончаренко Г.Є. Екологічні проблеми: шляхи та перспективи їх вирішення в Уманському регіоні / Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра, С.Г. Половка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
420542
  Безруков В. Екологічні проекти школярів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Команда з України виборола золото на Міжнародній олімпіаді екологічних проектів серед школярів (МОЕП). Постійну підтримку учасникам олімпіади надає керівництво ННЦ "Інститут біології" (директор - проф. Л.І. Остапченко). Про тематику проектів.
420543
  Мольчак Я.О. Екологічні проекти як фактор сталого розвитку рекреаційних зон прикордонних територій Волинської області / Я.О. Мольчак, І.В. Андрощук, Л.І. Дубинчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 12-16. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
420544
  Сидоренко С.А. Екологічні ризики в контексті нелінійного мислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 44-47. – ISBN 966-7943-03-8
420545
  Триліс В.В. Екологічні ризики в сільському туризмі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 133-135
420546
  Ілляшенко С.М. Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз : інвестиції / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-59 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
420547
  Габрєв В. Екологічні ризики паливно-енергетичного комплексу України // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 11
420548
  Рудько Г.І. Екологічні ризики при розробці родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, О.І. Бондар // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 75-83 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
420549
  Матвійчук О. Екологічні ризики промислової водогосподарської діяльності в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 41-47. – ISSN 1728-9343
420550
  Приходько М. Екологічні ризики та екологічна безпека басейну Верхнього Пруту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 143-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
420551
  Уряднікова І.В. Екологічні ризики, що виникають під час експлуатації систем водопідготовки в теплоенергетиці та їх мінімізація // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 39-41. – Бібліогр.: 2 назв.
420552
  Беляков М.С. Екологічні стандарти у сфері охорони лісових ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
420553
  Сулік Л.В. Екологічні стежки та маршрути Волинського Полісся як основна форма реалізації екотуристичної діяльності в регіоні / Л.В. Сулік, Д.А. Кричевська // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 79-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
420554
  Гетьман В.І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф : навч. посібник / В.І. Гетьман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-69
420555
  Бохан А. Екологічні та безпекові атрибути геостратегічної гегемонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні аспекти прояву геостратегічної гегемонії в контексті екологічних і безпекових атрибутів її представлення, що зумовлюють виникнення нових детермінантів економічного розвитку та прогресу країн світу. В статье рассмотрены ...
420556
  Іванніков Р.В. Екологічні та біологічні особливості Laelia sincorana Schltr. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-24. – (Біологія ; Вип. 31)


  Розкрито деякі особливості біології, морфології та фенології рідкісного бразильського виду орхідей.
420557
  Смолярчук М.В. Екологічні та економічні аспекти сталого розвитку змлекористування // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 87-91. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
420558
   Екологічні та соціально-економічні аспекти катострофічних стихійних явищ у Карпатському регионі (повені, селі, зсуви) : Мат. науково-практичної конференції 21-24 вересня 1999 року. – Рахів, 1999. – 400с. – (Поличка "Карпатського краю", ISSN 0869-0782 ; № 13(113), 1999). – ISSN 0869-0782
420559
   Екологічні та фенологічні характеристики комах родини Tortricidae в яблуневих садах / В.М. Чайка, О.І. Петрик, М.М. Лісовий, Я.О. Лікар // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
420560
  Запорожченко О.Ю. Екологічні тенденції формування архітектури адміністративно-офісних споруд / О.Ю. Запорожченко, А.І. Кириченко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 77-87 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
420561
  Здетовецька Н.О. Екологічні тенденції формування архітектури бізнес-центрів аеропортів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 46-53 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
420562
   Екологічні тижні у Львівській і Чернівецькій областях // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 22-23 : фото
420563
  Олійник Я.Б. Екологічні фактори біопродуктивності лісових ландшафтних комплексів (на прикладі урочища "Зелений гай") / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розкрито екологічні фактори біопродуктивності лісових ландшафтів у лісових ландшафтних комплексах.
420564
  Бондаренко Ю.Г. Екологічні фактори та здоров"я населення: діоксинова інтоксикація (Аналітичний огляд літератури) / Ю.Г. Бондаренко, Ю.П. Черкащенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 23-24 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
420565
  Постоєнко Олена Михайлівна Екологічні характеристики культурних і дикорослих каротиноносних рослин - накопичувачів вірусів та ксенобіотиків і метод отримання з них каротину : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Постоєнко Олена Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 123 л. – Бібліогр.: л. 107 - 123
420566
  Постоєнко Олена Михайлівна Екологічні характеристики культурних і дикорослих каротиноносних рослин - накопичувачів вірусів та ксенобіотиків і метод отримання з них каротину : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Постоєнко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
420567
  Хумарова Н.І. Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1
420568
  Морозова Людмила Петрівна Екологічні цінності особистості: сутність та формування : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Морозова Людмила Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
420569
  Морозова Людмила Петрівна Екологічні цінності особливості: сутність та формування : Дис... канд. філос. наук : 09.00.11 / Морозова Людмила Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 164 л. – Бібліогр.: л. 148-164
420570
  Бейдик О.О. Екологічні чинники в розвитку регіональної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 58-68. – Бібліогр.: 9 назв
420571
   Екологічні чинники виникнення патології сечового міхура / А.М. Романюк, В.В. Сікора, М.С. Линдін, В.В. Сікора, А.М. Піддубний // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 146-150. – ISSN 2077-1096
420572
  Ковпак Л. Екологічні чинники процесів суверенізації в Україні (кінець 1980-х - початок 2000-х років) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 428-440. – ISSN 2518-7791
420573
  Недава О.А. Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней в Карпатському регіоні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 12-13 : фото
420574
  Гомольська Л.П. Екологічність бренду як чинник ефективної бренд-комунікації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 75-81. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
420575
  Черевко І. Екологічність і зрівноваженість сільського господарства // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 89-96. – Бібліогр.: 28 назв.
420576
  Фенно І.М. Екологічність чи антиекологічність християнства: амбівалентність дослідницьких підходів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
420577
  Ілляшенко С.М. Екологічніть як чинник конкурентоспроможності продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 143-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
420578
  Пашков А.П. Екологічно-економічні проблеми довкілля Південно-Східної України та шляхи їх розв"язання із утилізацією і захороненням твердих промислових відходів (на прикладі Кривбасу) / А.П. Пашков, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
420579
  Башева Т.С. Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації сірчанокислого електроліту акумуляторних батарей : автореф. дис. ... канд.техн. наук. : спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Башева Т. С. ;Нац.ак. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – 22с. – Бібліогр. : 28 назв.
420580
  Нікітченко Ю.С. Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка відпрацьованих шин транспортних засобів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Нікітченко Юлія Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
420581
  Шиш Р.Г. Екологічно безпечна система аерації періодично занурених біофільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шиш Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
420582
  Круглова Н.О. Екологічно безпечна технологія переробки шламів виробництва титанооксидних пігментів / Н.О. Круглова, В.С. Бахарєв // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 69-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-5057
420583
  Башева Т.С. Екологічно безпечна технологія рециклінгу відходів акумуляторного електроліту : автореф. дис. ...кан д. техн. наук : 21.06.01 / Башева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 34 назв.
420584
  Корнієнко Я.М. Екологічно безпечне обладнання для утилізації промислових відходів / Я.М. Корнієнко, Є.П. Мехед // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
420585
  Сучек М.М. Екологічно безпечні елементи технології вирощування гречки в умовах Поділля // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 68-72. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-4893
420586
  Бахарєва Г.Ю. Екологічно безпечні методи очистки газоподібних промислових викидів від формальдегіду та метану : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бахарєва Г.Ю. ; М-во охорони навколишнього природного середовища України; Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
420587
  Дражнікова А.В. Екологічно безпечні нафтові сорбенти / А.В. Дражнікова, Т.В. Михалевська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
420588
  Іващенко Т.Г. Екологічно безпечні процеси утилізації фосфогіпсу і конверторного шлаку : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іващенко Т.Г. ; Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та упр. мінприроди України. – Київ, 2010. – 22 с . – Бібліогр.: 10 назв.
420589
  Подустов М.О. Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних речовин : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Подустов М.О.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
420590
  Андронов В.А. Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук : Спец.:21.06.01 / Володимир Анатлійович Андронов ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
420591
  Пташник В.В. Екологічно безпечні технології одержання промислових водних розчинів з використанням електрохімічної активації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пташник Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
420592
  Горох М.П. Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Горох М.П.; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
420593
  Мальований А.М. Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мальований Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
420594
  Дорошенко Г. Екологічно відповідальне підприємництво в Україні: правові аспекти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 15
420595
  Манівчук Ю.В. Екологічно ефективні засоби активізації продукційного процесу в лучних біогеоценозах Карпат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Біологія ; Вип. 34)


  Доведено можливість активації процесу накопичення фітомаси в лучних біогеоценозах Карпат на базі використання біогенних добрив (біокомпостів) і виробництва на цій основі біологічно повноцінної, ароматної та безпечної для здоров"я людини молочної і ...
420596
  Камінський В.Ф. Екологічно збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення в контексті децентпралізації влади в Україні / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 3-12
420597
  Троцька М. Екологічно збалансоване та стабільне використання природних ресурсів права комунальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 57-59.
420598
  Бондаренко О. Екологічно збалансований розвиток економіки України на інноваційній основі - оптимальний шлях виконання умов Кіотського протоколу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.72-78. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
420599
  Тімченко В.М. Екологічно значущі елементи гідрології Кілійської дельти Дунаю в сучасний період / В.М. Тімченко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 325-330. – Бібліогр.: 7 назв
420600
  Гіндес О.Г. Екологічно орієнтована продукція як інструмент забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 114-116
420601
  Єрошина Т.В. Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 33-37. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
420602
  Оскольський В.В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
420603
  Харічков С. Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні : проблеми реформ / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 25-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
420604
  Артеменко І.О. Екологічною стежкою рідного міста. Екскурсія у природу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 40-41
420605
  Сигаловський Д.Ю. Екологію повинні знати всі? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
420606
  Гончарова Л.Ф. Екологія-глобальна проблема людства : Урок всесвітньої історії. 11 кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.18-19
420607
  Хилько М.І. Екологія - нова парадигма політики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Обгрунтовується суть екологічної політики як нового феномену сучасної теорії і практики.
420608
  Кальченко Г.А. Екологія - територія образів? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 105-110. – ISBN 966-581-589-Х
420609
  М"якушко В.К. Екологія : (Посібник для вчителів) / В.К. М"якушко, Ф.В. Вольвач. – К., 1984. – 169с.
420610
  Чернова Н.М. Екологія / Н.М. Чернова, О.М. Билова. – Київ : Вища школа, 1986. – 231с.
420611
  Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. – 500с. – ISBN 5-7773-0889-9
420612
  Кучерявий В.П. Екологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Кучерявий. – 2-ге вид. – Львів : Світ, 2001. – 480с. – ISBN 966-603-110-8


  Відображено зміст сучасної екології як біологічної науки, чітко визначено місце екології в системі природничих наук. Подано історію екологічної нау-ки, розділи навчальної дисципліни викладені в іє-рархічній послідовності.
420613
  Чайка В.Є. Екологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Чайка, В.В. Чайка. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 408с. – ISBN 966-7763-2414-9


  Висвітлено основні концепції, поняття, проблеми та питання сучасної екології. Для студентів вузів, учнів середніх шкіл
420614
  Мусієнко М.М. Екологія : Тлумачний словник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, В О. Брайон. – Київ : Либідь, 2004. – 376с. – Парал. назв. на рос. мові. – ISBN 966-06-0331-2


  У словнику вміщено тлумачення українською й росій-ською мовами понад 1200 термінів і понять із різ-них галузей екології. Тлумачення відповідають су-часному рівню розвитку науки. Наведено походження термінів та різні довідкові дані. Для студентів ...
420615
  Дуган О.М. Екологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.М. Дуган, Г.О. Статюха ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 169, [2] с. : іл., табл. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-61-X
420616
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
420617
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
420618
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
420619
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
420620
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
420621
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
420622
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
420623
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
420624
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
420625
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
420626
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
420627
  Дуган О.М. Екологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.М. Дуган, Г.О. Статюха ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-183-6
420628
   Екологія = Ecology : реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2007
420629
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2007
420630
   Екологія = Ecology : Реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2007
420631
   Екологія = Ecology : реферативний журнал. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2007
420632
  Потіш Л.А. Екологія : навчальний посібник / Л.А. Потіш. – Київ : Знання, 2008. – 272с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-457-2
420633
  Гандзюра В.П. Екологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Гандзюра ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 356 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-354. – ISBN 966-95774-3-X
420634
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2008
420635
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2008
420636
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2008
420637
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2008
420638
  Васюкова Г.Т. Екологія : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. – Київ : Кондор, 2009. – 524с. – На обкладинці : Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. – ISBN 978-966-351-260-0
420639
  Гандзюра В.П. Екологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Сталь, 2009. – 375 с. – ISBN 978-966-1555-28-9
420640
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2009
420641
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2009
420642
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2009
420643
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2009
420644
  Кизима Р.А. Екологія : навч. посібник / Кизима Р.А. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Харків : Бурун Книга, 2010. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8942-47-1
420645
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 1. – 2010
420646
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 2. – 2010
420647
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 3. – 2010
420648
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
№ 4. – 2010
420649
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 2. – 2011
420650
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 3. – 2011
420651
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 4. – 2011
420652
  Гандзюра В.П. Екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Київ : Сталь, 2012. – 390 с. : іл., табл. – Додатки: с. 327-376. – Бібліогр.: с. 384-388. – ISBN 978-617-676-004-7
420653
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012
420654
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012
420655
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 3. – 2012
420656
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
№ 4. – 2012
420657
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013
420658
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013
420659
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
420660
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
420661
   Екологія : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [Ю.П. Бобильов та ін. ; за заг. ред. О.Є. Пахомова ; громад. рада: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 665, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-03-6619-0
420662
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 2. – 2014
420663
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 3. – 2014
420664
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 1. – 2015
420665
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 2. – 2015
420666
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 3. – 2015. – 44 с.
420667
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
№ 4. – 2015. – 36 с.
420668
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. Тимочко. – Київ, 2004-
№ 1. – 2017. – 44 с.
420669
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. Тимочко. – Київ, 2004-
№ 2. – 2017. – 44 с.
420670
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. Тимочко. – Київ, 2004-
№ 3. – 2017. – 28 с.
420671
   Екологія = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. Тимочко. – Київ, 2004-
№ 4. – 2017. – 44 с.
420672
  Гандзюра В.П. Екологія (системний підхід) : Навчальний посібник / В.П. Гандзюра; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 96 с. – ISBN 966-594-481-9
420673
  Герасимюк О.В. Екологія автотранспортних засобів та біоенергетика // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 34
420674
  Бобко А. Екологія в лісівництві: аспекти реформування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 12


  "Питання екології небезпідставно хвилюють українське суспільство та наших закордонних партнерів. До українського лісівництва як галузі рослинництва це має пряме відношення. Адже ліси (точніше — лісові екосистеми), за даними Державного земельного ...
420675
  Кузьменко М.І. Екологія виставляє рахунок / М.І. Кузьменко. – Київ, 1991. – 30 с.
420676
  Степанова О.А. Екологія вірусів морських організмів у Кримському регіоні : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.16 / Степанова О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 42с. – Бібліогр.: 75 назв
420677
  Чернюк Сергій Олегович Екологія вірусів рослин заповідника "Асканія-Нова" : дис...канд. біол. наук: 03.00.16 / Чернюк Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 173л. – Бібліогр.:л.151-173
420678
  Чернюк Сергій Олегович Екологія вірусів рослин заповідника "Асканія-Нова" : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.16 / Чернюк С.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
420679
  Бойко Ольга Анатоліївна Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Бойко О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
420680
  Бойко О.А. Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць : 03.00.16:Дис....канд. біолог. наук. / Бойко О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 120л. – Бібліогр.: С. 99-110
420681
  Горбань І.В. Екологія водних ресурсів та природних систем : Навчальний посібник для студ. геолог. та геогр. факультетів (магістрів 1-2 курсів) / І.В. Горбань, І.М. Байсарович, С.А. Вижва; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 35с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Ділова іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
420682
  Бондар О.І. Екологія гідроекосистем : навч. посібник / О.І. Бондар, В.В. Коніщук ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Ін-т агроекології і природокористування НААН України. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-966-2393-85-9
420683
   Екологія грибів : монографія / [Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчук, І.О. Дудка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 626, [2] с. : іл., фотоіл. – Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 455-627. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0050-6
420684
  Рева П.П. Екологія для всіх / П.П. Рева, Л.Я. Кулинич. – К., 1985. – 55с.
420685
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : Словник-довідник / Р.Ю. Ільєнко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 156с. – ISBN 966-364-046-4
420686
  Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх : Словник-довідник / Р.Ю. Ільєнко. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 156с. – ISBN 966-364-046-4
420687
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2001
420688
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2001
420689
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2001
420690
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2001
420691
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5/6. – 2001
420692
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002
420693
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2002
420694
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2002
420695
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2002
420696
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5/6. – 2002
420697
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2003. – резюме- укр .рос. англ. мовами
420698
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
420699
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
420700
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
420701
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
420702
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2003. – резюме- укр. рос. англ. мовами
420703
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2004. – резюме- укр. рос. англ. мовами
420704
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
420705
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
420706
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
420707
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
420708
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
420709
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2005
420710
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2005
420711
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2005
420712
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2005
420713
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2005
420714
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2005
420715
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2006. – редакційна передплата
420716
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2006. – редакційна передплата
420717
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2006. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420718
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2006. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420719
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2006. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420720
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2006. – редакційна передплата; резю укр., рос., англ. мовами
420721
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420722
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420723
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420724
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420725
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420726
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2007. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420727
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 1. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420728
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 2. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420729
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420730
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 4. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420731
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 5. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420732
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 6. – 2008. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420733
   Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001-. – ISSN 1726-5428
№ 3. – 2009. – редакційна передплата; резюме укр., рос., англ. мовами
420734
  Грицик В. (мол) Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В. Грицик (мол), Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 292с. – ISBN 978-966-351-214-3
420735
   Екологія Донбасу: невійськова загроза Україні : зб. наук. праць / ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; ГО "Ін-т стратег. дослідж. "Нова Україна", ГО "Ін-т зеленої економіки" ; за наук. ред. д-ра екон. наук В.Г. Потапенка. – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 121, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-377-202-8
420736
   Екологія дубового шовкопряда.. – К., 1954. – 184с.
420737
  Романчук С.М. Екологія духовності молоді // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 95-101. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
420738
  Сагач Галина Екологія духу й екологія слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2. – ISSN 0130-5263
420739
  Поліщук С.В. Екологія енергосистем / С.В. Поліщук. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 16с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 8 : Новини науки і техніки, № 7)
420740
  Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності : Термінологічний словник-довідник / І.І. Дуднікова. – Київ : Вища школа, 2005. – 248с. – ISBN 966-642-288-3
420741
  Колотило Д.М. Екологія і економіка : Навчальний посібник / Д.М. Колотило; МОУ КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 368с. – ISBN 966-574-157-8
420742
  Колотило Д.М. Екологія і економіка : Навчальний посібник / Д.М. Колотило; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 576с. – ISBN 966-574-792-4
420743
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-15-6, 966-7302-16-4
Книга 1. – 1997. – 702с
420744
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-17-2
Книга 2. – 1997. – 576с
420745
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-16-4
Книга 1. – 1998. – 704с.
420746
   Екологія і закон : Екологічне законодавство України. У 2-х книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-17-2
Книга 2. – 1998. – 576с.
420747
  Андрейцев В.І. Екологія і закон : еколого-правова відповідальність / В.І. Андрейцев. – Київ, 1991. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; 2 ; Сер.11 : Громадянин і закон). – ISBN 5-7770-0366-4
420748
  Федько О.А. Екологія і здоров"я людини: зв"язок прямий і опосередкований : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 159-162. – Бібліогр.: 9 назв
420749
   Екологія і культура. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с.
420750
  Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін; Національна академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 304с. – ISBN 966-373-104-4
420751
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми : Університетська книга, 2002. – 284с. – ISBN 966-680-032-2
420752
  Бойчук Д Ю. Солошенко Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник для студ. вищ.навч. закладів / Бойчук Ю.Д.. Солошенко Е.М., Бугай О.В. – 3-те випр. і доп. вид. – Суми. Київ : Університетська книга. Княгиня Ольга, 2005. – 302с. – ISBN 966-680-202-3; 966-96075-2-3
420753
  Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – 4-те вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-680-328-6


  Вчення про біосферу. Уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини
420754
  Шибко В.Я. Екологія і політика / В.Я. Шибко. – Київ : Либідь, 1991. – 134с.
420755
   Екологія і ресурси : Збірник праць Український інcтитут досліджень навколишнього середовища і ресурсів. – Київ : ЗАТ "Ей-Бі-Сі", 2001. – 234с. – ISBN 966-95863-7-2
420756
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць. – Київ : Сталь. – ISBN 966-7589-16-1
№ 4. – 2002
420757
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-8440-08-0
Вип. 7. – 2003
420758
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-8440-08-0
Вип. 8. – 2003
420759
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 9. – 2004
420760
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 12. – 2005
420761
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 13. – 2006
420762
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 14. – 2006
420763
   Екологія і ресурси : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 15. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
420764
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць. – Київ : ІПНБ
Вип. 16. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
420765
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць. – Київ : ІПНБ
Вип. 17. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
420766
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ : ІПНБ
Вип. 18. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
420767
   Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ : ІПНБ
Вип. 19. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
420768
   Екологія і суспільство : збірник наукових праць університету екологічних знань Одеської держ. наук. бібліотеки ім. М. Горького / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького Університету екол. знань. – Одеса : Друкарський дім
Вип. 3. – 2008
420769
  Конча С. Екологія індоєвропейської прабатьківщини: парадокси етнічної пам"яті чи звичайні запозичення? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-10. – Бібліогр.: с. 10, Літ.:16 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Продовжуємо розгляд питань, пов"язаних із реконструкцією екологічного середовища носіїв спільноіндоєвропейської "прамови". Аналізуються аргументи, висунуті на захист близькосхідної прив"язки прабатьківщини індоєвропейців.
420770
  Конча С. Екологія індоєвропейської прабатьківщини: сніг узимку чи сніг у горах? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-29. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Розглядається один із аспектів проблеми походження індоєвропейців - давніх предків слов"ян. Пропонуються деякі нові підходи у справі реконструкції екологічного оточення та міфологічних уявлень індоєвропейців.
420771
  Крікова Т.В. Екологія книгосховищ та її значення в умовах бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 228-231. – ISBN 978-966-02-7337-5
420772
  Клименко Л. Екологія комунікації крізь призму французької лінгвокультури


  Статтю присвячено визначенню канонів екологічності комунікації в контексті французької лінгвокультури. Встановлено ортологічний, ціннісний, емотивний та природно-біологічний аспекти екологічності комунікації, схарактеризовано ознаки кожного з них. ...
420773
  Гетьман В.І. Екологія культури в дизайні на ринку сучасної моди / В.І. Гетьман, О.С. Ткаченко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 54-57. – Бібліогр.: 6 назв.
420774
  Рихліцька О.Д. Екологія культури: ландшафтний підхід // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 84-87


  У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних аспектів становлення екології культури у контексті різноманітних напрямків. Сучасність актуалізує певні процеси екологізації культурології, що обумовлюється в першу чергу тим, що традиційно ...
420775
  Рихліцька О.Д. Екологія культури: проблема обгрунтування // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 121-123
420776
  Мартюшева О.О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні (міграції, щільність та просторовий розподіл) : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Мартюшева О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 152-176. – Бібліогр.: л. 131-151
420777
  Мартюшева О.О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні (міграції, щільність та просторовий розподіл) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мартюшева О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
420778
   Екологія людини : Медіко-екологічний атлас Дніпропетровської області / Л.І. Зеленська, Ю.О. Агеєв, Т.Л. Васильєва, Л.В. Вергун; Дніпропетровське відділення міжнар. фонду "Відродження". – Київ-Дніпропетровськ, 1997. – 24с.
420779
  Гончаренко М.С. Екологія людини : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д.; За ред. Н.В. Кочубей. – Суми; Київ : Університетська книга; Княгиня Ольга, 2005. – 394c. – ISBN 966-680-187-6; 966-96075-4-X
420780
  Залеський І.І. Екологія людини : Підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – Київ : Академія, 2005. – 288с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-201-1
420781
  Некос А.Н. Екологія людини : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Н. Некос, Л.О. Багрова, М.О. Клименко; МОНУ; Комісія з екології науково-методичної ради МОН України; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 336с. – (Навчально-наукова серія "Б-ка еколога"). – ISBN 966-623-347-9
420782
  Димань Т.М. Екологія людини : підручник / Т.М. Димань. – Київ : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-293-293-8
420783
  Гончаренко М.С. Екологія людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук ; за ред. Н.В. Кочубей. – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374-379. – ISBN 978-966-680-338-5


  Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій
420784
  Скалецький М. Екологія людини в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С.28-34. – ISSN 0321-0499
420785
  Самчук Зореслав Федорович Екологія людини як соціальна проблема : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Самчук Зореслав Федорович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 153л. – Бібліогр.:л.139-153
420786
  Самчук Зореслав Федорович Екологія людини як соціальна проблема (Соціально-філософський та українознавчий контекст) : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Самчук Зореслав Федорович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 20л.
420787
   Екологія мікроорганізмів : посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; В.П.Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко ; за ред. В.П. Патики ; Ін-и мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Нац. авіац. ін-т. – Київ : Основа, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-699-225-5
420788
  Клименко М.О. Екологія міських систем : навч. посібник для перепідготовки за напрямом 7.070801 "Екологія і охорона навколишнього середовища" / М.О. Клименко, О.І. Бондар, Ю.В. Пилипенко. – Херсон : ДЕА ; Олді-Плюс, 2010. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-2393-17-0
420789
  Клименко М.О. Екологія міських систем : [підруч. для підгот. бакалаврів напряму 6.040106] / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 292, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 289-291. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 978-966-8447-62-4
420790
   Екологія мовою реклами // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Привернути увагу молоді до екологічно важливих проблем був покликаний і конкурс рекламних плакатів "Green Ads", що уперше пройшов в Інституті журналістики. Організатори отримали понад 30 студентських робіт, автори трьох найкращих були відзначені ...
420791
  Ажнюк Л.В. Екологія офіційного мовлення як об"єкт правового захисту


  Статтю присвячено проблемі співвідношення між різними аспектами, з одного боку, сучасного стану укр. мови як державної і, з другого боку, особливостями укр. юридич. дискурсу, в якому особливого значення набуває юридична визначеність. "Демократичність" ...
420792
  Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка : (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правові експертизи). – Київ : ІЗП і ПЗ, 2003. – 772 с. – Бібліотечка журналу "Малий та середній бізнес". – (Екологічна бібліотечка ; №5). – ISBN 966-7996-35-2
420793
  Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-47-6
Кн. 1 : Гідроекосистеми: основні поняття і принципи. – 2005. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
420794
  Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-48-4
Кн. 2 : Основи інженерного управління гідроекологічними процесами. – 2005. – 330, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
420795
  Мусієнко М.М. Екологія рослин : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – Київ : Либідь, 2006. – 432с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0430-0
420796
  Коваленко І.М. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем : монографія / І.М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-360. – ISBN 978-966-680-756-7
420797
  Калуга В.Ф. Екологія свідомості / Калуга Володимир Федорович. – Київ : Міленіум, 2010. – 153, [1] с. – ISBN 978-966-8063-87-15
420798
  Цибуляк А.Г. Екологія сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
420799
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 2. – 2012. – до № 2 див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420800
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 3. – 2012. – до № 2 див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420801
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 4. – 2012. – до № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420802
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420803
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 2. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420804
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 3. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420805
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 4. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420806
  Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-314. – Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-004-4
420807
   Екологія та історія хребетних фауни України.. – К., 1966. – 204с.
420808
  Крисаченко В.С. Екологія та її місце в системі наук // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 8-28
420809
  Кєуш Л.Г. Екологія та наноматеріали : монографія / Л.Г. Кєуш. – Дніпро : Ліра, 2018. – 110, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-110. – ISBN 978-966-981-008-3
420810
  Воблий О.М. Екологія та нанотехнології / О.М. Воблий, Л.І. Закалик, С.Ю. Лебідь // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 71-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
420811
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : Науковий журнал. Спецвипуск. – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 16, № 3/4 : Україна - Нідерланди в галузі охорони природи. – 2005. – резюме - укр, англ. мовами
420812
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 23, № 3/4. – 2012. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420813
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 25, № 3/4. – 2014. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420814
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 25, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420815
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 26, № 1/2. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420816
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 27, № 3/4. – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420817
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ ; Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 27, № 1/2. – 2016. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420818
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник / В.С. Джигирей. – Київ : Знання, 2000. – 203с. – ISBN 966-620-012-0
420819
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник / В.С. Джигирей. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2002. – 203с. – ISBN 966-620-108-9
420820
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.С. Джигирей. – 3-ге вид., вип. та доп. – Київ : Знання, 2004. – 309 с. – ISBN 966-620-197-6
420821
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навчальний посібник / В.С. Джигирей. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 319 с. – ISBN 966-620-246-8
420822
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навчальний посібник / В.С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422с. – ISBN 966-620-251-4
420823
  Ісаєнко В.М. Екологія та охорона навколишнього середовища : Дипломне проектування: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Нац. авіаційний ун-т; В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько, Г.М. Франчук. – Київ : НАУ, 2005. – 192с. – ISBN 966-598-234-6
420824
  Пилипчук О.Я. Екологія та охорона природи в науковій спадщині професора І.І. Пузанова (1885-1971) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 191-199
420825
  Щурик М.В. Екологія та приватна власність на земельні ресурси аграрного сектора Карпатського макрорегіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
420826
   Екологія та природні багатства України : загальноукраїнський проект. – Київ : Новий Світ. – ISBN 966-8296-16-8
Вип. 2. – 2005. – 416 с.
420827
   Екологія та систематика рослин Карпат і прилеглих територій.. – К., 1963. – 95с.
420828
  Гайченко В.А. Екологія тварин : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / В.А. Гайченко, Й.В. Царик ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 204. – ISBN 978-966-2609-20-2
420829
   Екологія шахтарських регіонів України / В.А. Куліш [та ін.] ; під ред. канд. техн. наук Куліша В.А. ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. підприємтво "Держ. н.-д., проект.-контруктор. і проект. ін-т вугіл. пром-сті "УКРНДІПРОЕКТ". – Київ ; Дніпро : Інститут "УКРНДІПРОЕКТ", 2017. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 403-411. – ISBN 978-617-7479-22-1
420830
  Гузенко Т. Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 95-102. – ISSN 2072-1692
420831
  Садеков А.А. Екологія як фактор підвищення конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 19-26.
420832
  Бондарчук Т. Екологія японської мови: проблематика становлення та перспективи розвитку досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Запропонована стаття присвячена дослідженню відносно нового у сучасній лінгвістиці явища "екологія мови" (варіанти: лінгвоекологія, лінгвістична екологія) та його проекції на японську мову. Робота висвітлює суперечливі явища сучасної ...
420833
  Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД / В.А. Адо. – Київ : Знання” України, 1991. – 46, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підряд. приміт. – (Сер. 12 ”Природа-людина-здоров"я” / Т-во ”Знання” України ; № 4)
420834
   Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування = Экология, неоэкология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование = Ecology, Neoekology, Environment Protection and Balanced Natural Management : матеріали IV Регіон. наук. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих вчених, 8-9 груд. 2011 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під заг. ред. А.Н. Некос. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-829-3
420835
   Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2014 = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2014 : зб. тез доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти Міносвіти України , Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 98, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Тези доповідей. - Ст. укр., рос., англ. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-146-5
420836
   Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 79, [1] с. : іл., табл. – Загол.обкл.: XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015" : тези доповідей. - Дод. тит. арк. англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-274-5
420837
   Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 274, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-405-3
420838
   Екологія.. – Чернігів, 1996. – 165с.
420839
   Екологія. Біологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1494
Вип. 1. – 2009. – резюме рос.. англ. мовами
420840
  Крисаченко Валентин Екологія. Культура. Політика / Крисаченко Валентин, Хилько Микола; НІСД при АПУ;КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 598с. – ISBN 966-95920-8-9
420841
  Крисаченко В.С. Екологія. Культура. Політика : Концептуальні засади сучасного розвитку / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько; Нац. ін-тут стратегічних дослід. при Адмін. Президента України; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2002. – 598с. – ISBN 966-95920-8-9
420842
  Плахтій Д.П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення / Д.П. Плахтій, О.С. Чинчик, С.В. Кобринська ; [за ред. П.Д. Плахтія] ; МОНУ ; М-во аграрної політики України ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-1638-48-7
420843
  Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – Київ : Знання, 2002. – 550с. – ISBN 966-620-114-3


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
420844
  Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи = Ecology. Nature protection : словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков. – Київ : Знання, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-620-258-4
420845
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 1(31). – 2006
420846
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 2/3 (32-33). – 2007
420847
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 4/5 (34-35). – 2007
420848
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 6/7 (36-37). – 2008
420849
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 8/9 (38/39). – 2008
420850
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 8/9 (38/39). – 2008
420851
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 1/2. – 2009
420852
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 3 (43). – 2009
420853
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 4/5 (44/45). – 2009
420854
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 6/7 (46/47). – 2010
420855
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 8 (48) : Громадське бачення участі України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону. – 2010
420856
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 9/10 (49/50). – 2011
420857
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 11/12 (51/52). – 2011
420858
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 15/16 (55/56). – 2012. – Резюме мовою статті
420859
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 17/18 (57/58). – 2013
420860
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 19/20 (59/60). – 2013
420861
   Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 1995-
№ 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – 2014. – 96 с.
420862
   Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 1995-
№ 23/24 (63/64). – 2015. – 100 с.
420863
   Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 1995-
№ 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – 2015. – 67 с.
420864
   Екологія. Термінологічний словник / М.М. Мусієнко, О.В. Брайон, В.В. Серебряков, Ю.О. Войтюк; КНУТШ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова, Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ : Благодійний фонд "Візаві", 2003. – 278с. – ISBN 966-306-010-7
420865
  Коваленко М.А. Екологія: економічні важелі регулювання раціональної поведінки людини / М.А. Коваленко, Т.О. Мацієвич // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 118-127
420866
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 1. – 2003
420867
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 2. – 2003
420868
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 3. – 2003
420869
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 4. – 2003
420870
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2004
420871
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2004
420872
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2004
420873
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2004
420874
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2005
420875
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2005
420876
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2005
420877
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2005
420878
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2006
420879
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2006
420880
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2006
420881
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2006
420882
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2007
420883
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2007
420884
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2007
420885
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2007
420886
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 1. – 2008
420887
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 2. – 2008
420888
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 3. – 2008
420889
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 4. – 2008
420890
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 1. – 2009
420891
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 2. – 2009
420892
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 3. – 2009
420893
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 4. – 2009
420894
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 1. – 2010
420895
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 2. – 2010
420896
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 3. – 2010
420897
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 4. – 2010
420898
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2011
420899
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 2. – 2011
420900
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації. – Київ
Вип. № 3. – 2011
420901
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації ; Украънський ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ
Вип. № 4. – 2011
420902
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2012. – з № 2 назва "Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420903
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2013. – З № 2 назва "Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали"
420904
   Екологія: основи теорії і практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.А. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак; [Л.А. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак]. – Вид. 2-ге, стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2004. – 293, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-28-3
420905
   Екологія: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак. – 2-е вид., перер. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 328с. – ISBN 966-7827-28-3
420906
  Гайнріх Дітер Екологія:dtv-Atlas = dtv-Atlas Okologie / Гайнріх Дітер, Гергт Манфред; Пер.з нім.В.І.Лахно; Худож.Рудольф і Розмарі Фанерт. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 288с. – ISBN 966-7767-02-7
420907
  Костицький В.В. Еколого- економічні та правові аспети приватизації // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.181-185. – ISBN 966-7784-65-7
420908
  Малкін У.С. Еколого- і енергозберігаючі технології з використанням омагніченої води / У.С. Малкін, Н Журавська // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
420909
  Климович Павло Еколого- меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / Климович Павло. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 254с. – ISBN 966-7563-04-9
420910
  Горін М.О. Еколого-агрохімічна модифікація експериментів з окультурюванням уразливих грунтів долинних екосистем / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: с. 158. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
420911
  Чмель О.П. Еколого-агрохімічна оцінка вузькоспеціалізованих сівозмін за різних систем удобрення // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-2742-92-5
420912
   Еколого-агрохімічна оцінка грунтів Закарпаття / Ю.Ю. Бандурович, А.В. Фандалюк, С.А. Романова, В.С. Полічко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
420913
   Еколого-аналітична підготовка студентів на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, О.Ю. Наджафова, О.М. Лисенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2001. – С. 30-33. – (Серія "Хімія" ; вип. 6). – ISSN 0869-0782
420914
  Футорна О.А. Еколого-анатомічна характеристика деяких видів роду Tragopogon (Asteraceae) флори України / О.А. Футорна, В.А. Баданина, С.Л. Жигалова // Biosystems diversity / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 25 (4). – С. 274-281. – ISSN 2519-8513
420915
  Футорна О. Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну структуру листків та стебел рослин-псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) та встановлено характерні риси анатомічної будови. Встановлено, що в анатомічній будові представників роду Anchusa, спостерігаються мінливі ознаки які ...
420916
   Еколого-біологічна та рибогосподарська характеристика водосховища-охолоджувача Криворізької ТЕС / О.В. Федоненко, Єсіпова, НБ, Т.С. Шарамок, Є.В. Білецький // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 99-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-2056
420917
  Матчинська С.Ф. Еколого-біологічна характеристика домінантних видів олігохет Канівського водосховища / С.Ф. Матчинська, Ю.В. Плігін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 172-175. – Бібліогр.: 2 назви
420918
  Крикунов І.В. Еколого-біологічне обгрунтування захисту яблуні від основних лускокрилих шкідників в умовах правобережного лісостепу України. : Автореф... канд. с.-госп.наук: 03.00.09 / Крикунов І.В.; Нац. аграрний ун-тет. – К., 2000. – 18л.
420919
  Зеленчук Т.К. Еколого-біологічні властивості насіння. лучших рослин. / Т.К. Зеленчук, С.О. Гелемей. – Львів, 1983. – 176с.
420920
  Іщук О.В. Еколого-біологічні та ценотичні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L..) в умовах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-69. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
420921
  Верниченко-Цвєтков Еколого-біохімічна характетистика стану донних відкладів Прип"яті та її приток // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 163-172. – Бібліогр.: 30 назв
420922
  Шмалей С.В. Еколого-валеологічна професійна підготовка майбутніх педагогів // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 30-35. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Розглядаються теоретико-прикладні аспекти формування еколого-валеологічної професійної підготовки студентів педагогічного вузу до диверсифікаційноїї оздоровчої діяльності в загальноосвітніх закладах.
420923
  Дегодюк С.Е. Еколого-відновлювальні моделі біологізації землеробства в Україні // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 76-78. – ISSN 0372-8498
420924
  Бєдункова О.О. Еколого-генетичний моніторинг нижньої течії р. Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 121-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-2056
420925
  Демидов О.А. Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю озимого щодо підвищення його продуктивного та адаптивного потенціалу у лісостепі України / О.А. Демидов, С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 194-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
420926
  Голіков А.П. Еколого-географічна експертиза у вивченні систем " природа - суспільство" / А.П. Голіков, В.І. Кружалін, О.М. Трофімов // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 103-106. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
420927
  Гукалова І.В. Еколого-географічна ситуація в Київській області (наслідки аварії на ЧАЕС) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 117-121. – ISBN 0201-8683
420928
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 3-6. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
420929
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія, 2001
420930
  Перхач О. Еколого-географічне вивчення поверхневих вод адміністративного району як напрям наукових досліджень студентів / О. Перхач, М. Гамоняк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 84-87. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
420931
  Дудник І.М. Еколого-географічне районування: зміст та особливості методики / І.М. Дудник, Н.М. Карпенко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 119-130. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-521-126-9
420932
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 155л. + Додатки: л.142-155. – Бібліогр.: л.131-141
420933
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
420934
  Коломієць Т. Еколого-географічний аналіз видів родини Bromeliaceae Juss. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 113-116. – (Екологія. Біологічні науки)
420935
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика) : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.11 / Барановський В. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 31 с. – Бібліогр.: 9 назв
420936
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія,методика,практика) : Дис...доктора географ.наук:11.00.11 / Барановський Володимир Андрійович; НАНУ;Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 354л. + Додатки:л.321-354. – Бібліогр.:л.286-320
420937
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Бєлоусова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 214с. + Додатки: л.197-214. – Бібліогр.: л.180-196
420938
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Бєлоусова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
420939
  Шевченко Роман Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів міста Києва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
420940
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 150-167
420941
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
420942
  Копилець Євгеній Еколого-географічний проект "Суд над вулканізмом" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр.: 9 назв
420943
  Черпіцький Олександр Зіновійович Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Черпіцький О. З.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 5 назв
420944
  Черпіцький О.З. Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Олександр Зіновійович Черпіцький; Держ. підприємство "Головний науко-досвід. та проект. ін-т землеустрою". – Київ, 2006. – 230л. – Додатки л. 203-230. – Ббібліогр.: л.188-202
420945
  Пасько В.Ф. Еколого-географічні аспекти землекористування Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 135-140. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-521-126-9
420946
  Дудник І.М. Еколого-географічні аспекти комплексного розвитку обласного регіону (на прикладі Полтавської області) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 136-145. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
420947
  Грудінін Г.В. Еколого-географічні аспекти міста Біла Церква та Білоцерківського району / [Грудінін Г.В., Ківа М.С., Карнаух І.П. ; наук. ред. М.С. Ківа] ; М-во аграрної політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграрний ун-т. – Біла Церква : БНАУ, 2016. – 432 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 414-429. – ISBN 978-617-604-083-5
420948
  Тиква Л.М. Еколого-географічні аспекти розвитку господарського комплексу Сумської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 158-163. – ISBN 966-7293-90-4
420949
  Барановський В.А. Еколого-географічні дослідження проблем екологічної безпеки (сутність і складові екологічного ризику) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
420950
   Еколого-географічні дослідження території України / Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, Л.М. Шевченко, В.А. Барановський; АНУ РСР; Відділення геграфії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 32с. – ISBN 5-12-003247-8
420951
  Назарук М.М. Еколого-географічні особливості функціонування залізничних станцій в межах міста Львова / М.М. Назарук, Н.І. Орнат // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 66-70 : карта. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1992-4224
420952
  П"ятенко Я. Еколого-географічні чинники формування продовольчої безпеки в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 170-171
420953
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Додатки: л. 166-200. – Бібліогр.: л. 154-165
420954
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
420955
  Кисельова О.О. Еколого-геоморфологічні проблеми Донецького басейну (на прикладі Луганської області) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Кисельова, Ю.О. Кисельов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 294-298. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
420956
  Волчанський Р.В. Еколого-геоморфологічні проблеми і техногенні процеси на території Львівської області : монографія / Волчанський Ростислав Володимирович, Ковальчук Іван Платонович. – Київ ; Львів : НУБіП України ; Медінформ, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-268. – ISBN 978-966-409-182-1
420957
  Кисельов Ю.О. Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових регіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 258-265
420958
  Мельник Ігор Володимирович Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київскої області з застосуванням ГІС : Дис... канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченко. – К., 1996. – 102л. – Бібліогр.:л.97-102
420959
  Мельник І.В. Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київської області з застосуванням ГІС. : Автореф... Канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 21л.
420960
  Язвинська М.В. Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0204-3548
420961
   Еколого-геохімічна характеристика мікроелементів техногенно забруднених агроселітебних ландшафтів України / І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, А.І. Самчук, О.П. Локтіонова, О.Г. Мусіч // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
420962
  Сухоребрий А.О. Еколого-геохімічні дослідження порових розчинів слабопроникних порід зони активного водообміну // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 67-72. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
420963
  Кость М. Еколого-геохімічні особливості грунтів у межах Львівського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 84-96 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISSN 0869-0774
420964
  Тітенко Г.В. Еколого-геохімічні особливості міграції хімічних елементів в заплавних місцевостях урболандшафтів / Г.В. Тітенко, Ю.О. Масто // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
420965
   Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров"я населення промислового регіону / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
420966
   Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів / О.С. Малишевська, С.С. Гаркавий, І.А. Мищенко, М.П. Погорілий, І.Т. Токар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
420967
   Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України / А.М. Антоненко, Б.І. Шпак, В.Г. Бардов, О.М. Коршун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
420968
  Сабан Ю.Я. Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 191-196 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
420969
  Лотоцька-Дудик Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості / Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
420970
  Удалов І. Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв"язку з "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар"ївського гірничопромислового району Донбасу) / І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис наслідків реалізації програми виведення з експлуатації нерентабельних вугільних шахт Донбасу шляхом їхньої "мокрої" консервації. Територією досліджень є Алмазно-Мар"ївський гірничопромисловий район (ГПР) як найбільш репрезентативний за ...
420971
  Войтович С. Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 161-173 : рис. – Бібліогр.: с. 173. – ISSN 0869-0774
420972
   Еколого-гідродинамічне районування каскадних долин водосховищ / В.М. Тімченко, О.В. Тімченко, О.О. Гуляєва, О.П. Холодько, Н.С. Вандюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 23-29 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
420973
  Кушнір Н.І. Еколого-гідрологічна оцінка антропогенно створеної водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 191-199 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
420974
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічна та водогосподарські аспекти проблеми освоєння мілководь Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 54-61.
420975
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
420976
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т гідробіології. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 246-249. – Бібліогр.: арк. 212-245
420977
  Коржов Є.І. Еколого-гідрологічна характеритсика Кардашинського лиману в сучасний період / Є.І. Коржов, В.Л. Гільман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 100-108. – ISSN 2306-5680
420978
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічні аспекти проблеми управління русловими процесами р. Десна / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 300-305.
420979
  Кирилюк О.В. Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки Гуків для цілей сталого розвитку / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 261-267 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
420980
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічна оцінка впливу річних і сезоних коливань рівня води Каховського водосховища на динаміку його берегової зони // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 54-59. – Бібліогр.: 4 назви
420981
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний аналіз структурно-функціональних особливостей берегової зони рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 8-17


  Будівництво в експлуатація каскаду дніпровських водосховищ при всіх незаперечних позитивних наслідках для господарства і населення Українистворили цілий ряд екологічних проблем, без вирішення яких немождиве стале і екологічно та технічно безпечне ...
420982
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 16-24. – ISSN 2306-5680


  З еколого-гідроморфологічних позицій проаналізовано процеси формування берегів дніпровських водосховищ і захисні заходи на них. Пропонуються прийоми і методи захисту, які дозволяють максимально використовувати екосистемні гідроморфологічні особливості ...
420983
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації великих рівнинних водосховищ за допомогою природних аналогів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 6-18. – ISSN 2306-5680
420984
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації та розмежування мілководної і берегової зон великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 29-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
420985
  Хільчевський В.К. Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, Р.В. Хільчевський, М.С. Гороховська // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 88-94.
420986
  Вакульчук О.І. Еколого-гідрохімічний моніторинг якості води річки Гапа (Ягодинка) / О.І. Вакульчук, С.О. Тарасенко, Б.С. Жданюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 73-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2227-3220
420987
  Міщенко О.В. Еколого-господарська оцінка сучасного стану ландшафтів Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
420988
  Устінова І.І. Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 308-313 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
420989
  Ковган Леоніла Миколаївна Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом чорнобильської катастрофи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Ковган Л.М.; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 37 назв
420990
  Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : Монографія / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровська держ. фінансова акад.; П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ, 2005. – 355с. – ISBN 966-525-683-1
420991
  Дейнеко Л.В. Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України / Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 149-159. – ISBN 5-7763-2435-1
420992
   Еколого-економічні відносини у системі вдосконалення процесу регіонального розвитку / О.П. Літовка, А Л. Дєдов, К.В. Павлов, М.М. Федоров // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 172-183. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
420993
  Мальский Маркіян Зіновійович Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) : Автореф... д-ра екон.наук: 08.10.02 / Мальский Маркіян Зіновійович; НАН України. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 49л.
420994
  Драган О.І. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 4 пункти
420995
  Мішенін Є.В. Еколого-економічні та правові передумови трансформації власності на лісові ресурси // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 131-136. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
420996
  Чумаченко Ольга Григорівна Еколого-економічні фактори інтенсифікації суспільного відтворення в умовах формування ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Чумаченко Ольга Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
420997
   Еколого - натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 2 : Великі успіхи Малої Академії. – 2002
420998
   Еколого - натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Екологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2002
420999
  Трофанчук Т. Еколого - правові проблеми приватизації в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С46-49. – ISBN 966-667-078-Х
421000
  Дорош О. Екологобезпечний економічний розвиток сільських теориторій і територіальний землеустрій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 30-33
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,